Page 1

marts – maj 2014 1

marts – maj 2017


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Sankt Ansgars Kirkes facade med den nye bronzeplade.

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

BØN

Herre Jesus Kristus, bred dine hænder ud over kampens rasende strømme og byd, at de skal holde inde. Luk menneskenes hjerter op for en levende forståelse af den sociale retfærdigheds helbredende, hellige grundlag. Dens rødder findes jo i Det glade Budskabs dybeste urgrund: den gensidige respekt, det sande broderskab, det virkelige samarbejde om at søge det fælles bedste og den nødvendige materielle velstand. Skænk os freden, den retfærdige fred, den varige fred, som verden ikke kan give os: Den fred, hvor der er plads til alle, fordi du, dit Glade Budskab og din Kirke netop hører hjemme dér. Det, som tjener os til bedste, bønfalder vi dig om med den samme rene længsel for alle, som lever og arbejder sammen med os under én og samme himmel. Vi beder om det for dem i den samme broderlige ånd, selvom om tro og etnisk afstamning, historisk overlevering og social status gør, at vi er forskellige. 2


Uddrag af bøn skrevet af ærkebiskop Roncalli (den senere pave Johannes XXIII, helgenkåret i 2014) for byen Istanbuls redning i 1940. Han var da Apostolisk Administrator af Det apostoliske Vikariat Konstantinopel (Istanbul).

Præsten skriver

I år skulle dette blad komme samtidig med fastetidens begyndelse og det næste nummer samtidig med pinse, så disse linjer skal altså ledsage os i den mest intense tid af kirkeåret. 1. marts får vi askekorset på panden, samtidig med at præsten siger enten: ”Menneske, husk, at du er støv, og til støv skal du vende tilbage.” eller: ”Omvend dig og tro på evangeliet!”. Den første tekst er Guds afskedssalut, da han sender Adam og Eva ud af Paradisets Have. Hvis de har nok i sig selv og kan undvære Gud, så er der ikke mere efter dette jordiske liv. Den anden tekst er begyndelsen på Jesu forkyndelse, som skal få folk til at vende tilbage til Gud, så mennesket ikke blot skal vise sig at være en bunke jord. Det hele drejer sig om, at omvende sig – at vende sig om i den rigtige retning – ikke at vende sig om fra sig selv, men at vende sit selv om mod Gud, så det kan blive fyldt med hans Ånd, der giver liv, der varer ud over dette. I virkeligheden ligger det som en dyb længsel i os at blive fyldt af dette liv. Fastetiden er chancen til at se på, hvad det er, der forhindrer os i at vende os om mod Gud. Det handler altså ikke blot om at give afkald på nogle fødevarer på bestemte datoer eller ugedage, hvis ikke det ledsages af en længsel efter at komme nærmere til Gud. Men afkald kan bestemt være en hjælp til omvendelsen. Derfor kan vi bruge de første dage af fastetiden til at se på fokuspunkter i vores daglige liv. Hvad giver jeg min opmærksomhed til, eller hvad får lov til at optage mig med hensyn til underholdning, mad, drikke, forbrug, forbindelser? Hvor er mit liv styret af begær efter bestemte ting eller personer, så jeg mister friheden til at gøre det, som jeg egentlig er skabt for. Næste skridt er, hvordan jeg får ryddet op i fokuspunkterne og erstattet dem af andre. Hvis jeg tror, at jeg klarer det ved at dyrke askese med en fitness-ideologi, hvor antallet og hårdheden af øvelserne med en jernhård vilje skal få mig frem til målet, kan jeg godt opgive på forhånd. Vigtigt er at se realiteterne i øjnene, så jeg kan lægge dem frem for Gud – måske med hjælp af min skriftefar, som kan hjælpe med at se på tingene – og erkende, at omvendelsen kan jeg kun klare, hvis Gud får lov til at se med og hjælpe. Indbydelsen er der til at tage fat på projektet. Hvorfor ikke tage imod den, så mit liv ikke ender som en bunke jord. Sognepræst Niels Engelbrecht 3


Nyt fra sognene Diakon til Skt. Ansgars Kirke Kamil Brogowicz på 31 år er ved at uddanne sig til præst og blev sidste år viet til diakon. Fra februar er han begyndt i praktik i Skt. Ansgars Kirke, hvor han også var blevet diakonviet, og her skal han være indtil sin præstevielse senere i år. Kamil er fra Polen, men har været syv år i Danmark og taler rigtig godt dansk. Han vil blive involveret i mange forskellige pastorale opgaver, men han får særligt ansvaret for de ældre og for vores besøgstjeneste, som har brug for nogle flere kræfter. Vi glæder os meget over at han bliver en del af vores menighed. Ny sognesekretær for Skt. Ansgars Kirke Kontoropgaverne i et sogn er mange, og de tager meget af præsternes tid, som ellers skulle være blevet brugt på pastorale opgaver. Derfor har det længe været et stort ønske at kunne få ansat en sognesekretær ved Skt. Ansgars Kirke. Længe har den stramme økonomi sat en stopper for det, men da vi også stod og manglede en til at tage sig af de kordegneopgaver, som Jose Novella i over 20 år har påtaget sig, havde vi ikke længere noget valg. En kontorhjælp måtte ansættes. Heldigvis har økonomien ved kirken forbedret sig nok til at det nu kan lade sig gøre at ansætte en sognesekretær for 18 timer om ugen. I januar er Rosa Maria Ørtved Knudsen blevet ansat. Hun vil være på kirkens kontor tirsdag, torsdag og fredag kl. ca. 8.30-14.30. Rosa har indtil for nyligt været redaktør for DUK OP, Danmarks Unge Katolikkers børneblad, sidder i Justitia et Pax kommissionen og arbejder mandag og onsdag som sekretær for Pastoral-Centret. Rosa kan kontaktes på sognets telefon på de tidspunkter, hun er på kontoret, og kan ellers kontaktes på email rk@sanktansgar.dk. Spørgsmål angående dåb, bryllupper, attester, menighedssalen, kirkeskat og lignende bedes rettet til Rosa. 4


Bronzeskulptur afsløret

I forbindelse med vores 250 års jubilæum for katolsk kirke i Bredgade i 2015 havde vi håbet at kunne indvie et kunstværk, der skulle markere denne milepæl. Billedhugger og professor Henrik B. Andersen stillede sig hurtigt til rådighed for at udarbejde en bronzeskulptur, og tidligere menighedsrådsformand Andreas Rude arbejdede med daværende sognepræst Niels Engelbrecht videre med projektet. Imidlertid var det vanskeligt at finde midler til projektet, da det hele tiden havde været en betingelse, at sognet ikke skulle betale for udførelsen. Det lykkedes til sidst at få midler fra tre fonde, og på Skt. Ansgars Fest d. 29. januar 2017 kunne kunstværket så afsløres. Det indeholder 251 navne og årstal på personer, der har haft betydning for eller været en del af menigheden fra 1765 til 2015. Et lille skrift indeholder en liste over alle navnene, samt en længere beskrivelse af 25 af dem. Det kan erhverves i kirkens bogsalg.

Indvielse af skulpturen ved Sankt Ansgars Kirke 5


Messetiden ændret Vi har i Skt. Ansgars Kirke ændret tidspunktet for søndagens højmesse fra kl. 11.00 til kl. 10.00. Ikke alle er så glade for denne ændring, og menighedsrådet har derfor besluttet, at der til august vil blive afholdt en afstemning om messetidspunktet. Da Katolsk Vejviser 2017 og en turistbrochure viser at messen er kl. 10.00 vil en evt. ændring først træde i kraft i 2018. Vision ”Plus 1 million” For godt to år siden begyndte vi i Skt. Ansgars Kirke en kampagne for at få vore medlemmer til at betale deres bidrag til kirken. Vi er i den periode gået fra 296 til 437 betalende medlemmer, og vi har da også fået øget den årlige indtægt på kirkeskat med 400.000 kr. Men vi er stadig 600.000 kr. årligt fra at nå et niveau, hvor vores økonomi bliver stabil. Indtil nu har sognets underskud været dækket af menighedens ejendom i Bredgade 67-69, men vi har netop lånt 8 mio. kr. til at renovere ejendommen, og kan derfor ikke længere forvente noget nævneværdigt overskud fra ejendommen til at dække sognets underskud. 73% af de voksne medlemmer betaler stadig ikke kirkeskat. Vi tror det især skyldes uvidenhed, og derfor vil vi i marts måned sende breve ud til alle dem, der ikke betaler, for at hjælpe dem med at få tilmeldt sig kirkeskatteordningen. Støt op om vores indsats ved at nævne vigtigheden af kirkeskat for jeres katolske venner og familie Nu ér de kommet – pater Tomislaw og pater Tomaz Den 1. februar landede pater Tomaz Majken og pater Tomislaw Cuetko sammen med deres overordnede fra Kroatien, Slovenien og Rom i København og blev næste dag modtaget af deres 6 medbrødre fra Sverige, som var kommet for at fejre messe med dem og byde dem velkommen til Skandinavien. Foreløbig bor pater Tomaz og pater Tomislaw hos redemptoristerne på Amager,

6


indtil deres møbler kommer fra Sankt Joseph Søstrenes hus på Strandvejen, og de kan blive installeret i Stenosgade. Det første stykke tid vil gå med at lære dansk, så de kan arbejde pastoralt i menighederne på Nørrebro og Vesterbro; men de vil allerede begynde at deltage i gudstjenesterne og kan måske på et tidspunkt også begynde at overtage hverdagsmesser. Når bladet udkommer, har vi allerede budt dem velkommen ved søndagsmessen i de to menigheder, men lørdag den 25. marts kl.13.00 har vi et særligt arrangement i Sakramentskirken, hvor der bliver en introduktion med særlig information om deres geografiske og spirituelle baggrund. Arrangementet slutter med en messe kl.15.00. Frivilliggruppen ved Jesu Hjerte Kirke udvides! Jesu hjerte Kirke og menighed står foran en ny tid med mange nye personer og aktiviteter samt forsat et stort antal messer og andre kirkelige arrangementer! Det kommer til at kræve en del mere end hidtil af menigheden at holde lokaler og arealer rene og velholdte og i øvrigt opbygge et godt serviceniveau for de mange daglige brugere. Derfor har menighedsrådet besluttet at reorganisere og udbygge frivilligarbejdet, og til at udvikle, implementere og vedligeholde dette projekt har Svenning Ravn sagt ja til at blive tilknyttet som ulønnet Frivilligkoordinator. Onsdag den 8. februar afholdtes det første fællesmøde, så nu er arbejdet med at udforme arbejdsmanual for alle grupper, finde en tovholder i hver gruppe og få sat kommunikation og arbejdsopgaver i system. En ny gruppe er Jesu Hjerte Handygruppe, hvor der bliver brug for mange praktiske frivillige, da alle de lokaler, som ikke har været omfattet af den næsten færdige ombygning, skriger efter småreparation og maling! En meget spændende ny gruppe er DUK’s ungdomsgruppe, som med Jesu Hjerte Kirke og menighed som centrum vil udvikle et større ungdomsarbejde i København!

Da der er brug for flere frivillige er man velkommen til at tilmelde sig hos Svenning Ravn på telefon: 29467988. 7


Det sker i kirken Fasteretræte - Sakramentskirken I forbindelse med fasten har vi bedt diakon Kaare Nielsen komme og holde en eftermiddagsretræte for Sakramentskirken lørdag d. 4. marts. Temaet bliver, ” Der er en tid for…ja for hvad?” Der vil være oplæg, tid til bøn, eftertanke samt fordybelse i nogle bibelske tekster om tid. Retræten begynder kl. 13.00 og slutter med messe kl. 17.00. Retræten er gratis, messen er på dansk, og alle er velkomne.

Menneske, husk at du er støv! – Omvend dig og tro på evangeliet! Fasteretræte -Jesu Hjerte Kirke Der er afholdes fasteretræte lørdag den 11. marts i Jesu Hjerte Kirke. 10.00 Bibelmeditation 11.00 Bodsandagt med mulighed for skriftemål 12.00 Messe. Mulighed for skriftemål – Sankt Ansgars Kirke Bodens sakramente, skriftemålet, er en af de største gaver Kirken har at byde på. Man er altid velkommen til at kontakte en præst for at aftale et skriftemål. Nogen er ikke så meget for at skulle aftale tid. I Skt. Ansgars Kirke sidder der derfor en præst i kirken til rådighed for skriftemål hver onsdag og lørdag kl. 16.00-17.00. Da mange nok vil begynde fastetiden med et skriftemål, vil der askeonsdag være mulighed for skriftemål mellem kl. 16.00 og 19.00. Bibellæsning og forbøn i fastetiden Fire mandage i fasten indbyder Michael Münchow til fordybelse i fastetidens læsninger og fælles bøn i Sankt Ansgars Kirke. Michael er ved at forberede sig 8


til at blive permanent diakon. Han er uddannet i England på diakonuddannelsen under Saint Mary’s University Twickenham og er desuden cand.theol. fra Københavns Universitet. Vi kalder arrangementet for ”Menigheden går i forbøn”, og det er åbent for alle, uanset menighed. Vi vil sammen læse teksterne til den kommende søndag, fordybe os i dem og lade vore overvejelser komme til udtryk i bøn. Det er tanken også at formulere nogle bønner skriftligt, som kan bruges som led i Menighedens Forbønner den følgende søndag. Tid: Mandage i marts: 6/3, 13/3, 20/3 og 27/3 kl. 19.30-21.00. Sted: Undervisningslokalet på 1. sal, Bredgade 64, 1260 København K. Tilmelding er ikke nødvendig, men interessetilkendegivelse og evt. spørgsmål er velkommen på e-mail: michael@munchow.org. Indsamling til orgelreparation i Sakramentskirken Vi er begyndt på en intensiv fundraising til at betale for en reparation af orgelet, der vil koste kr. 75.000. Der er oprettet en særlig konto hos bispedømmet til formålet. Beløb der indbetales går ubeskåret til reparationen. Betal til konto 4183 - 00 05 00 14 71, og med overførselsbesked ”SAK-orgel”. Hvis du står i bispedømmets medlemsregister, og hvis du tilføjer dit CPR-nr. ved overførselsbeskeden, vil du få et skattefradrag. Giv gavmildt! 100 års jubilæum 2017 fejrer Sakramentskirken 100 års jubilæum. Selve dagen er den 9. juli, og da mange er bortrejst på det tidspunkt vil fejringen finde sted d. 3. september. Der bliver naturligvis en festmesse, og vi vil nedsætte et jubilæumsudvalg, der skal tage stilling til hvordan vi ellers skal fejre sognet. Skal det være middag og dans i fint skrud? Sammenskudsgilde? Procession gennem Nørrebro? Retræte? Mulighederne er mange. Til et jubilæum hører et jubilæumsskrift. Vi har nedsat et jubilæumsskriftsudvalg som består af Kate Toft Madsen og Birgit Sterll. Modellen hedder, ”Det husker jeg,” og vi hører meget gerne fra dig. Du må gerne, men behøver ikke, skrive selv, så interviewer vi dig i stedet. Kontakt SMS/Telefon: 2194 3421. Der kommer også bidrag fra den franske og den engelske menighed. Nyt el-klaver—og et akustisk Efter mange mails og et stort arbejde fra vores orgel- og klaverkyndige - Alex Ver9


gara, Marie Louise Schmidt og Gyorgy Sajo - har Sakramentskirken nu fået et nyt el-klaver. Det var ikke billigt, men det er godt. Sankt Ansgars Skole, der bruger kirken og klaveret til morgensang hver dag, har generøst betalt det halve af klaveret. Mange tak for det! Den engelske menighed har også givet et stort bidrag til klaverkøbet. Samtidig har vi fået et akustisk klaver fra Sankt Joseph Søstrene, noget de skulle af med i forbindelse med flytningen fra Strandvejen. Mange tak for det! At vi pludselig står med to klaverer i kirken, synes nogle er lidt underligt, men de to lyder forskelligt og kan noget forskelligt. Natkirke - nu to gange om måneden De månedlige natkirke aftener med diakon Kaare Nielsen i Sakramentskirken har været en stor succes med op mod 130 besøgende på en enkelt aften. Derfor udvider Kaare til to aftener om måneden. Fremover bliver der natkirke hver 2. og 4. torsdag fra kl. 20.00-23.00. At holde natkirke er et vigtigt vidnesbyrd om vores tro: vi åbner vores døre, står selv frem som vidner for troen, og giver folk mulighed for at nærme sig bøn og Gud. Skærtorsdagssuppe i Sakramentskirken Vi genindfører Sakramentskirkens skik med at spise suppe sammen efter messen skærtorsdag. Hvis du vil være med til at lave suppe, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Kate Toft Madsen på sms/telefon: 2194 3421. CARITAS Vi er velsignet med en aktiv CARITAS gruppe i Sakramentskirken. Sognerepræsentanten fra Sakramentskirken er Sylvie Dauzat, som arbejder tæt sammen med Clarice Scott som repræsenterer den engelske menighed. Takket være deres indsats er det lykkedes sognet at rejse kr. 14.324 i løbet af 2016. Nogle af disse penge går til Caritas’ arbejde i Tchad, og kr. 4.000 går til de barmhjertige søstre som tilberedte en julemiddag for nogle af de allermest udsatte her i København. En stor tak til Sylvie og Clarice, Nicola, Stella, Birgit, Virginie, Jean og Naja for deres arbejde! JHUK, Jesu Hjerte Unge Katolikker Jesu Hjerte Unge Katolikker kan træffes på Facebook: ”Jesu Hjerte Unge Katolikker, København” samt på JHUK.DUK@gmail.com, som er vores officielle e-mail. Alle arrangementer holdes i Jesu Hjerte Kirke 10


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 17.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage 17.00 – 18.00.

Marts ANS

ons d. 1. kl. 16.00-19.00. Skriftemål i kirken

JHK ons d. 1. kl. 17.00 Askeonsdag, messe med askekorsuddeling SAK ons d. 1. kl. 17.00 Askeonsdag, askekorsuddeling i forbindelse med den engelske messe ANS

ons d. 1. kl. 19.00 Askeonsdags-messe ved biskop Czeslaw Kozon

JHK fre d. 3. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag, Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe. 17.30-18.00 Korsvejsandagt SAK

lør d. 4. kl.13.00 Fasteretræte med diakon Kaare Nielsen efterfulgt af messe kl.17.00

ANS

lør d. 4. kl. 14.30 Voksenkatekese: Reformationen som myte v/ Bjørn Thomassen

JHK Søn d. 5. kl. 11.00 Messe, med besøg af Skt. Elisabeth-søstrene fra Hviderusland med deres salgsbod ANS

søn d. 5. kl. 16.30 Electio-ceremoni med vesper ved biskoppen

ALLE

man d. 6. kl. 19.30. Menigheden går i forbøn, Skt. Ansgars Kirke

ANS

tir d. 7. kl. 19.30 Catholicism i Undervisningslokalet

JHK tor d. 9. kl. 18.30 JHUK Tema-aften, i menighedssalen SAK

tor d. 9. kl. 20.00 Natkirke

JHK fre d. 10. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn i kirken JHK lør d. 11. kl. 10.00-12.00 Fasteretræte i kirken, sluttende med messe kl. 12.00 11


JHK man. d. 13. kl. 19.00-21.00: Katekese, ”Tusindårsriget” v/ Lars Messerschmidt. Menighedssalen ALLE

man d. 13. kl. 19.30. Menigheden går i forbøn, Skt. Ansgars Kirke

ALLE

tir d. 14. kl. 19.30 Bibelstudiekreds ved generalvikar Niels Engelbrecht. Undervisningslokalet, Bredgade 64 1.sal

JHK lør d. 18. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys ”Hvem vil lære mig, hvad der behager Gud”, Menighedssalen, bazar forberedes JHK søn d. 19. kl. 11.00 Messe. Efter messen, kl. 12.00 Tro- og Lys bazar, til fordel for fattige medlemmer af Tro og Lys: Boder, lotteri og cafe’ indtil kl. 14.30. Kl. 16.00 JHUK Ungdomsmesse med efterfølgende spisning i menighedssalen ALLE

man d. 20. kl. 19.30. Menigheden går i forbøn, Skt. Ansgars Kirke

SAK

tir d. 21. kl.18.00 Lægfranciskanerne

ANS

tir d. 21. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

ANS

ons d. 22. kl. 15.00 KÆK-møde i menighedssalen

SAK

tor d. 23. kl.20.00 Natkirke

JHK fre d. 24. kl. 19.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, Tema ”Abort”. Skriftemål 18.00-19.00, Messe 19.00-21.00 SAK

lør d. 25. kl. 13.00 For SAK og JHK: De to nye franciskanske præster præsenteres for de to menigheder i Sakramentskirken. Sluttende med messe kl. 15.00

ALLE

søn d. 26. Sommertid begynder

ALLE

man d. 27. kl. 19.30. Menigheden går i forbøn, Skt. Ansgars Kirke

ALLE

tir d. 28. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

April ANS

lør d. 1. kl. 14.30 Voksenkatekese: Temperaturen på kirken v/ Andreas Rude

JHK søn d. 2. kl. 11.00 Messe. I forb.m kirkekaffen: JHUK børneeftermiddag ANS

tir d. 4. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

JHK fre d. 7. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe. 17.30-18.00 Korsvejsandagt ANS

søn d. 9. kl. 10.00 Palmesøndag begynder med palmeindvielse og procession ved biskop C. Kozon 12


JHK søn d. 9. kl. 11.00 Palmesøndag med indvielse af grene, procession, messe ANS tir d. 11. kl. 17.00 Oliemessen ved biskop Czeslaw Kozon og bispedømmets præster ANS

ons d. 12. kl. 19.00-21.00. Andagt med Ordets liturgi, korsang og mulighed for skriftemål

SAK

tors. d. 13. Skærtorsdag. Kl.16.00 dansk-fransk messe, kl. 18.00 engelsk messe

JHK tor d. 13.kl. 16.00 Skærtorsdag, Liturgi, tilbedelse af det hellige Sakramente indtil kl. 20.00 ANS

tor d. 13 kl. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse. Kirken forbliver åben til midnat

ANS

fre d. 14. kl. 15.00 Langfredagsliturgi

JHK fre d. 14. kl. 15.00 Langfredag, Liturgi, Roskildepassionen, (Johannespassion) SAK

fre. d. 14. Langfredagsliturgi, kl.15.00 dansk-fransk, kl.18.00 engelsk

SAK

lør. d. 15. Påskevigilie. Kl.18.00 engelsk messe, kl. 21.30 dansk-fransk messe

ANS

lør d. 15. kl. 21.30 Påskevigilien begynder

JHK lør d. 15. kl. 22.00 Påskevigilie, efter Påskefejringen indbydes til reception i menighedssalen. NB! Ingen italiensk messe kl. 18.00 ANS

søn d. 16. kl. 10.00 Påskedags pontifikalmesse

SAK

søn. d. 16. kl. 10 Messe påskedag

JHK søn d. 16. kl. 11.00 Herrens opstandelse, Messe kl. 11.00. NB Ingen aften messe. Kl. 16.00 JHUK Ungdomsmesse med efterfølgende spisning i menighedssalen ANS

man d. 17. kl. 10.00 2. påskedags-messe (ingen messe kl. 8.00)

JHK man d. 17. kl. 11.00 2. påskedag, Messe med salmer SAK

tir d. 18. kl.18.00 Lægfranciskanerne

ALLE

tir d. 18. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

JHK fre d. 21. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn i kirken JHK lør d. 22. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys. ”Jesus, jeg tror på dig”, Menighedssalen SAK

søn. d. 23. kl. 10. Højmesse, med deltagelse af Sankt. Cæcilia Juniorkor

ANS

tir d. 25 kl. 19.30 Catholicism i Undervisningslokalet 13


ANS

ons d. 26. kl. 15.00 KÆK møde i Menighedssalen

SAK

tor d. 27. kl. 20.00 Natkirke

JHK fre d. 28. kl. 19.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00, Messe 19.00-21.00

Maj ALLE

tir d. 2. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

lør d. 6. kl. 14.30 Voksenkatekese: ”Amoris Laetitia” - Pavens budskab om kærlighed i familien v/ Daniel Nørgaard

ANS

søn d. 7. Maj-andagt med procession til haven efter højmessen kl. 10.00

SAK

søn d. 7. kl. 10. Familiemesse med deltagelse af Sankt. Cæcilia Børnekor

ANS

tir d. 9. kl. 19.30 Catholicism i undervisningslokalet

ANS

ons d. 10. KÆK skovtur

SAK

tor d. 11. kl. 20.00 Natkirke

SAK

søn d. 14. kl. 10.00 Førstekommunion

SAK

tir d. 16. kl. 18.00 Lægfranciskanerne

ALLE

tir d. 16. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i Undervisningslokalet

ANS

tor d. 25 kl. 10.00 Kristi Himmelfarts-messe med børnenes 1. hellige kommunion

JHK fre d. 19. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn. I kirken JHK søn d. 21. kl. 16.00: JHUK ungdomsmesse med efterfølgende spisning i menighedssalen SAK

tor d. 25. kl. 10.00 Kristi Himmelfartsdag højmesse

JHK tor d. 25. kl. 11.00. Kristi Himmelfarsmesse JHK fre d. 26. kl. 19.00. Forsonings-og Helbredelsesmesse, Skriftemål 18.00-19.00, Messe 19.00-21.00 ALLE

søn d. 28. kl. 11.30. Åsebakkevalfart

ANS

søn d. 28. Ingen dansk messe kl. 10.00 og ingen spansk messe kl. 15.00

SAK

søn d. 28. Ingen messe

JHK

søn d. 28. Bus afgår mod Åsebakken kl. 8.30 fra JHK. Ingen messe kl. 11.00 dog Messe kl. 17.00 og aftenmesse kl. 20.00 14


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller

Stine Møller Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, Clarice Scott Joan Campbell-Tofte Francois Baustert

Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Mate Rada Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 15


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Fredage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 17.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag Kirkernes messetider kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe LaudesAnsgars (morgenbøn) mandag-fredag Sankt Kirke –synges Bredgade 64, 1260 K kl. 7.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogtilbedelse: lørdag kl. 17.00 Sakramental tirsdag 8.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Søndage Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 11.00 (højmesse) Sognepræst 2. og 4. søndag Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk kl. 13.00 Ukrainsk messe 2. præst: Gilberto

kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 16.00-17.00 Sakramentskirken Tilbedelse fredag Søndag kl.aftale 10.00med Dansk højmesse Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter præsterne. kl. 11.30 Fransk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk kl. 17.30 Engelsk messe 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk – Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Sakramentskirken Tirsdag til lørdag Søndag kl. 17.00 09.30 Dansk Onsdag kl. NovenaHøjmesse og engelsk messe kl. 11.15 Fransk messe kl. 18.00 Engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag 17.00sjoeomidk@gmail.com Sakramental tilbedelse Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124kl.8422, Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk - Stenosgade 4A, 1616Anton København V tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Jesu Hjerte PræstSogn for engelsktalende; Fredrick Thevaraj, for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Søn-Præst og helligdage kl.4676, 11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Højmesse Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe kl. 20.00 Søn- og helligedage kl. 17.00 11.00 Højmesse Hverdag (mandag-fredag) kl. Messe kl. 18.00 20.00 Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse kl. 18.00 17.00 Messe 1. ogHverdag 3. og 5.(mandag-fredag) søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Lørdagi måneden kl. 18.00 18.00 Italiensk 2. søndag kl. Kroatisksøndagsmesse messe 1. og 3. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagtritus. 2. søndag i måneden kl. 17.45 18.00 Kroatisk messe Mandag kl. Møde i den stille bønsgruppe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn 2. præst: Mate Rada, 7172 7908, Sognepræst: Niels tlf. Engelbrecht, tlf.mate.radja@gmail.com 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Kirkens kontor tlf.Fax 2985 6080. Tlf. 2985 6080, 3325 0738

Skt. Ansgar, Sakraments og Jesuhjerte kirke marts april maj 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you