Page 1

marts – maj 2014 1

marts – maj 2016 1


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Jesu Hjerte Kirkes orgelfacade

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktion. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Karen Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Rasmus Kaare Frederiksen m. fl. Sats og tryk: Stenby Tryk a/s

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Johannes Chrysostomos (347-407), Prædiken 33 fra Prædikener over Matthæusevangeliet. Så længe vi er lam, skal vi nok vinde, og selvom vi bliver omringet af talrige ulve, skal vi nok overvinde dem. Men hvis vi bliver ulve, vil vi blive overvundet, for så er vi uden hyrde. Han vogter ikke ulve, men lam. Det er som om Jesus havde sagt: ”Vær ikke bange over at jeg, når jeg sender jer ud blandt ulve, beordrer jer til at være som lam og duer. Jeg kunne have sagt det modsatte og sparet jer enhver lidelse. Jeg kunne have undgået at udsætte jer som lam over for ulve ved at gøre jer stærkere end løver. Men det er nødvendigt, at det sker således, for det gør jer mere herlighedsfulde og viser min magt”. Det samme sagde Paulus: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed” (2. Kor 12,9). Det er altså mig, der har ønsket jer så sagtmodige. 2


Præsten skriver I skrivende stund har vi lige haft den første af de fire valfarter til Odense i anledning af Barmhjertighedens År. Der var god tilslutning med menigheder fra hele landet. Biskoppen åbnede højtideligt Den Hellige Dør, Barmhjertighedens Port, som paven har ønsket, der skal være i alle bispedømmer i hele verden. Det var meget symbolsk, for det var bare den almindelige kirkeport i Sankt Albani Kirke, som blev åbnet. Men det gør ikke noget. Det er symbolet, der er vigtigt, fordi det viser os, at vi i vores forhold til Gud ikke står over for en lukket og låset dør; men at det er Guds vilje, at der skal være fri passage mellem ham og os. Næsten hvert år har Kirken et tema, som vi særligt skal beskæftige os med Troens År, Eukaristiens År, Præsternes År etc. – og ofte når vi måske knapt at opdage temaet, før året er gået, fordi det ikke rigtig slår an, eller kun angår en mindre del af de troende. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, hvor stor opmærksomhed og engagement, Barmhjertighedens År har fået. I Odense i lørdags var der mulighed for skriftemål og mellem kl.12.00 og messen kl.14.00 sad 5-6 præster og lyttede til folk. Nogle af præsterne blev endda først færdige med deres køer, da messen var begyndt. Det er ikke almindeligt til vores valfarter, at der kommer over 100 mennesker til skrifte. Jeg tror, at vores tilbageholdenhed med at skrifte hænger sammen med, at det ofte er svært for os, det med døren. Tror vi virkelig på, at døren er åben, og at der er fri adgang for os med det, vi kommer med, eller holder skammen os tilbage fra at banke på, fordi vi frygter at blive afvist og sendt væk igen? Det sidste er nok ofte tilfældet. Så det er glædeligt, at pave Frans’ åben-dør-forkyndelse bliver modtaget og har sin virkning. Sognepræst Niels Engelbrecht

3


Nyt fra sognene En konkret hjælp til flygtninge Pave Frans har opfordret alle Europas sogne til konkret at række hånden ud og hjælpe de mange mennesker på flugt. Selvom Danmark ikke kan rumme et ubegrænset antal flygtninge, er vi dog så godt stillede, at vi har en forpligtelse til at hjælpe. De mennesker, som allerede er kommet herop, har ikke blot brug for kost og logi og et sted uden krig. De har også brug for at møde medmenneskelighed og næstekærlighed. At tage sig af de fremmede er en af de syv legemlige barmhjertighedsgerninger, som vi er kaldede til at udøve. Som del af Caritas Danmarks nationale projekter er en større gruppe frivillige nu klar til et projekt, hvor vi en gang om måneden er sammen med familier på Center Kongelunden, nogle gange ved at skabe fællesaktiviteter på centeret og andre gange ved at tage beboerne med på museum eller andre aktiviteter. Alle der er interesserede i at deltage i dette arbejde bedes skrive til pastor Daniel Nørgaard: dannorg@gmail.com.

Grøn Kirke I årtier har vore forskellige paver forsøgt at fremme en bæredygtig udvikling i tråd med menneskets forpligtelse til at værne om skaberværket. Senest har pave Frans med udgivelsen af Laudato si’ understreget vigtigheden af på en konkret måde at skåne miljøet. Derfor er det også naturligt for vore katolske kirker at tage del i projektet ”Grøn Kirke” fra Danske Kirkers Råd. Tanken bag projektet er at få kirker og kirkelige organisationer til at opfylde en lang række kriterier, der gør dem mere grønne. Det drejer sig om alt fra begrænsning af energiforbrug, til inddragelse af klima og miljø i undervisning og gudstjeneste. I både Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke har man siden august 2014 arbejdet hen imod at kunne opfylde de nødvendige kriterier, og dette forår vil vi endelig kunne afslutte arbejdet og ansøge om at blive Grøn Kirke i disse menigheder. Hvad det hele indebærer og hvordan vi stadig kan forbedre vores grønne profil skal nok blive taget op på forskellige menighedsmøder. Ønsker man at vide mere om Grøn Kirke, kan man se mere om det på www.grønkirke.dk.

4


Sankt Ansgars fest den 31. januar 2016 med Nuntius, Sognepræst Daniel Nørgaard, Stefan og Ruben

Til Sankt Ansgars Menighed Kære menighed, Tusind tak for gaven til min 70-års fødselsdag og tak for alle lykønskninger efterfølgende. Jeg havde håbet, at kunne holde rund fødselsdag uden at vække opmærksomhed, men jeg er alligevel meget glad for alle de mange smil og venlige ord. Hjertelig tak. Ulla Ombygningen i Stenosgade I sognebladet sidste år i juni skrev jeg, at vi skulle regne med, at ombygningen i Stenosgade ville starte i september/oktober. Nu har vi februar, og indtil nu er intet sket. Forklaringen er, at vi indtil skrivende stund ikke har fået nogen byggetilladelse fra kommunen. Huset er på nuværende tidspunkt stort set tømt for indhold og klar til, at projektet kan gå i gang. I ombygningsperioden må præsterne flytte ud af huset for en længere periode. Pastor Mate flytter ind i præstegården i Hellerup, hvor han med S-toget hurtigt kan komme til Vesterport, og jeg flytter ind i præstegården ved Domkirken, hvorfra det også er hurtigt og let at komme til Stenosgade. Når byggeriet går i gang flytter sognets aktiviteter ind i baghuset Gl. Kongevej 15, hvor sognekontoret allerede er. Pastor Mate er ved at indrette kontor der, og her vil der også blive et møde- og undervisningsrum. Det bliver lidt snævert i byggeperioden. Byggeri kræver tålmodighed. Til gengæld vil vi kunne se frem til bedre faciliteter for menigheden bagefter. Sognepræst Niels Engelbrecht 5


Orgelrestaurering i Jesu Hjerte Kirke Som kirkegængerne i Jesu Hjerte Kirke vil have lagt mærke til i løbet af det sidste 1½ års tid, trænger kirkens orgel til en grundig restaurering. Igennem flere måneder i 2014 var der problemer med elektriciteten, som er en ældre installation; orglet kunne nogle søndage slet ikke anvendes, andre dage virkede det, men en del toner virkede ikke – en helt umulig situation, der har ført til, at det blev besluttet, at orglet skal restaureres. Instrumentet, som stammer fra 1899, blev bygget af orgelbyggerfirmaet Stahlhut i Aachen – et af tidens førende orgelbyggerier; det er det eneste instrument af sin slags i Danmark. Orglet havde fra begyndelsen 24 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal;

Organist Menzinger ved det gamle spillebord hovedparten af disse stemmer sidder stadig i orglet. I 1938 forestod orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn en tiltrængt restaurering, som medførte en omdisponering af særlig 2. manual; denne proces er beskrevet af en af kirkens tidligere organister, Aage 6


Bredahl, i en artikel om kirkemusikken i bogen Jesu Hjerte Kirke (1945). – En senere ikke så hensigtsmæssig ombygning af orglet blev foretaget af orgelbyggerfirmaet Kemper & Sohn, Lübeck; ved denne lejlighed tilføjedes et rygpositiv med ekstra 7 stemmer – opbygget af krydsfinér og spånplader (!) – dog med mindst én af stemmerne fra det smukke, gamle Marcussen & Reuter-orgel fra Sankt Ansgars Kirke, der blev nedtaget ved denne tid. Samtidig blev det nuværende spillebord installeret. Efter denne ombygning passede orgelbygger Svend Erling Nielsen orglet indtil sin pensionering; firma Th. Frobenius & Sønner har det sidste par år stået for pasning, stemning m.v. I erkendelse af at orglets tilstand var ganske ustabil og helt uholdbar, blev det besluttet at bede orgelbygger Olav Haugland udarbejde en tilstandsrapport. Rapporten, 7 sider, er dateret d. 19. november 2014; efter en gennemgang af orglets historie følger to afsluttende afsnit om 1) orglets aktuelle tilstand, 2) overvejelser vedr. orglets istandsættelse. På baggrund af denne rapport besluttedes det, at man ville indlede en proces, der skulle føre til en restaurering af instrumentet. På undertegnedes foranledning blev en henvendelse foretaget til tidligere domorganist (Haderslev) Svend Prip, med opfordring til at fungere som konsulent for menigheden i denne sag, hvilket han accepterede. Han har siden gennemgået orglet respektive udarbejdet sine bemærkninger til tilstandsrapporten. På et møde med menighedsrådet d. 8. jan. 2016 – ved hvilket Svend Prip og undertegnede deltog, og hvor Prip gennemgik de for ham at se eksisterende muligheder for restaurering – besluttedes det, at han skulle udarbejde et papir, der kunne danne grundlag for en tilbudsrunde med to udvalgte orgelbyggerier. Her står sagen i skrivende stund. Når ovennævnte papir foreligger, skal det – efter godkendelse i menighedsrådet – sendes til de orgelbyggerier, som man vil anmode om at afgive tilbud. Menigheden må regne med, at orglet formentlig vil blive nedtaget inden sommerferien, samt, at vi liturgisk set skal finde en alternativ måde at klare os på, indtil orglet kan opstilles igen; vi skal formentlig forvente, at der vil gå mindst 1 år med hele denne proces. Med henblik på økonomi vil der komme en orientering fra sognepræsten, som ligeledes vil orientere om en indsamling af penge til dette formål. Undertegnede vil sammen med Svend Prip udarbejde en liste over fonde, der kunne tænkes at ville støtte projektet; jeg vil orientere ved kirkekaffen efter messerne om sagens videre forløb.

Ole Kongsted, kantor 7


Nyt ansigt i Jesu Hjerte Kirkes sakristi Da vi i efteråret 2015 stod uden fast sakristan, og pengene ikke rakte til at ansætte en ny, var vi meget glade over, at Rasmus Kaare Frederiksen tog over, som frivillig! Rasmus er meget kompetent på hele det kirkelige område og står, trods sit fuldtidsarbejde, nu med det fulde overblik og ansvar for sakristiet, og gør det fortrinligt. Det er vi meget taknemmelige for. Desuden er Rasmus ikke bleg for at give en hjælpende hånd med kirkekaffen, når ingen andre gør det! Endvidere har Rasmus en smuk barytonstemme, og har ofte været hørt i kirkens kor! Hvem er Rasmus så? Vi lader ham selv svare:

Rasmus Kaare Frederiksen

Rasmus er mit navn, jeg er endnu 37 år. Jeg flyttede til Jesu Hjerte sogn i sommeren 2014 efter at have tilhørt Skt. Mariæ sogn på Frederiksberg fra barnsben. Jeg har hen ved 20 års erfaring udi engagement af børn og unge i kirken, ministrantarbejde, administration og med-ledelse af DUKs ungdomsforening i mit hidtidige sogn, krydret med lidt firmelsesundervisning. En bopæl i et katolsk bofællesskab i Mariækirkens baghave gjorde det ret nemt at lægge rigtigt mange timer i det kirkelige arbejde. Nu har jeg indfundet mig i et nyt sted og glæder mig over udfordringerne. Derudover har jeg aftjent 2 perioder som hovedbestyrelsesmedlem hos DUK og drager til sommer til Verdensungdomsdagene i Krakow som med-leder for en flok fra Danmark. Hvad er din uddannelse? For at få det hele med; nysproglig student og bachelor i almen historie, Syddansk universitet. Hvad arbejder du med? Pakkeomdeler hos Post Danmark på 10. år, fuld tid. Hvilke dage er du fast i kirken? Almindeligvis fredage - søndage samt ved de større kirkelige handlinger. Vi siger hermed: Velkommen til Rasmus

Birte Mandrup Christensen.

Ny kasserer i Sakramentskirken Sakramentskirkens tidligere kasserer, Sylvia Nalubwama Enøe, har lige født sit andet barn, og Katrine Ørum afløser hende på posten som kasserer. Vi er heldige at have to så dygtige talmennesker i vores menighed. Et stort tillykke til Sylvia og hendes mand, Denis, med den lille dreng. 8


Sakramentskirkens økonomi Vi har et foreløbigt årsregnskab nu. Det viser, at vi har været gode til at overholde budgettet, men, som planlagt, viser årsregnskabet et underskud idet vi havde vedtaget at tage af formuen og investere i nyt gulv i krypten (vores menighedssal), lydanlægget, og nyt filt på dørene. Så kom der et par gamle regninger til, noget vi skyldte bispekontoret fra 2013 og 2014, som gjorde lidt ondt og også betød, at vi foreløbigt har opgivet ønsket om at erstatte stolene i apsis. Vi har stadigvæk penge i banken, og vil gerne passe godt på dem, derfor bliver 2016 et år med smalhans. Vi kan meget dårligt nedbringe udgifterne til sognets drift, det vi har brug for er, at hæve vores indtægter.

Orgelet i Sakramentskirken Besøgende i Sakramentskirken vil måske have bemærket en summende lyd under gudstjenesten. Det er ikke Herrens ”sagte susen”, men skyldes at bælgen i vort orgel er revnet. Endnu holder den luft nok til, at orgelet kan bruges, om end det er for nedsat kraft. Bælgen skal udskiftes, en udgift på cirka kr. 70.000. I menighedsrådet har vi besluttet at søge fondsmidler til denne opgave, og også, at hvis orgelet står af inden finansieringen er på plads, vil vi bruge klaveret i stedet for orgelet indtil pengene er fundet.

Organist Gyorgy Sajo 9


Det sker i kirken KUK

Den 3. januar begyndte foreningen Københavns Unge Katolikker sine aktiviteter. Den er for børn og unge mellem 6 og 18 år og tæller allerede over 40 medlemmer. Vi har haft en Tivoli-tur, en burger-aften og et besøg hos Mother Teresas søstre. De kommende arrangementer er: 19. marts: Kl. 17.30 i Sankt Ansgars præstegård. Filmaften. Pizza og en tegnefilm. De yngste hentes kl. 20, og de større bliver til endnu en film. 16. april: Kl. 11.30 ved Sankt Ansgars Kirke. Vi ønsker dronningen tillykke med fød selsdagen. Derefter spiser vi frokost og tager på Kanalrundfart. 21. maj: Kl. 12.00. Tur til Vedbæk med besøg på præstekollegiet og grill i haven. Forældre kan deltage. 18. juni: Katolsk Olympiade. Dyst mellem forskellige sogne i forskellige sportsgrene og lege. Fasteretræte i Jesu Hjerte Kirke Fredag den 4. marts kan du komme til fasteretræte i Jesu Hjerte Kirke. Fra kl. 19.30-23.00 er der Bibelbetragtning, Bodsandagt, Skriftemål, Tilbedelse.

10


Caritas fasteindsamling 2016 Caritas fasteindsamling 2016 går til fattige bønder i Uganda. 85 % af befolkningen i Uganda bor på landet og lever af landbrug. På trods af et fordelagtigt landbrugsklima er bønderne fattige og sårbare. Slår høsten fejl, har de intet at leve af. Caritas har i 15 år arbejdet sammen med lokale partnere om at organisere bønderne i kooperativer. Gennem kooperativerne får bønderne hjælp til at udvikle deres landbrugsproduktion. Samtidig sikrer disse kooperativer, at høsten kan sælges samlet og til en fair pris. Dermed undgås de traditionelle mellemmænd, der betaler langt under afgrødernes reelle værdi. Fasteindsamlingen går til hjælp til etablering af lagerbygninger. Lagerbygningerne anvendes af kooperativerne til at samle høsten fra mange bønder, så afgrøderne kan sælges samlet og uden om mellemmænd – og til en langt højere pris. Derved får bønderne også råd til at give deres børn en uddannelse og råd til uforudsete udgifter til lægebesøg og medicin. I den sammenhæng bliver der udleveret indsamlingsbøsser, som kan afleveres til kirken ved Påsketid. Der er også mulighed for at sende penge direkte til Caritas. Besøgstjenesten i Jesu Hjerte sogn Vi mangler besøgsvenner! Har du lidt tid tilovers, vil det være meget velkomment i vores sogn. Stort set går arbejdet ud på til Jul og påske, at tage på korte besøg hos de gamle over 75 år i sognet, der af en eller anden grund ikke kan komme i kirken. Om det kan blive til flere besøg, afhænger af dig og den, du besøger. Til jul medbringer vi en juleblomst, til påske en påskelilje, palmegren og et lys. Har du lyst at være med, så kom til vores besøgstjenestemøde tirsdag d. 1. marts kl. 19.30 i Jesu Hjerte, Indg.4a. eller henvend dig i kirken ved messerne eller i sakristiet. Birte Mandrup Christensen Frivillige efterlyses Vi vil meget gerne afholde et loppemarked, og som i forrige år deltage i Kulturnat, men menighedsrådet har brug for, at andre træder frem og påtager sig ansvaret for disse events. Hold dig ikke tilbage! Ligeledes ville vi være taknemmelig for personer, der vil påtage sig ansvaret for at koordinere årligt tilbagevendende begivenheder såsom Nikolaus-festen, Fastelavn, og Mortensaften. Hvis du vil tage ansvaret for en af disse begivenheder, må du gerne melde dig til Sakramentskirkens menighedsråd. 11


Anbefaling for fastetiden Et økumenisk hold har påtaget sig at oversætte de irske jesuitters hjemmeside for bøn, Sacred Space, til dansk. Den dansksprogede hjemmeside hedder Helligt Rum. De har også oversat fasteretræten, et nyt afsnit bliver offentliggjort hver uge. Læg vejen forbi www.helligtrum.dk, og gør din fastetid rigere. Sang i Sakramentskirken ”Syng en ny sang for Herren” står der i Salme 149 i Salmernes Bog. Og for os i Sakramentskirken bliver det helt konkret - jeg har nemlig fået grønt lys til at starte et projekt der hedder: Månedens salme. Vi har en rig salmetradition i Danmark. Den lever og lever videre, fordi vi elsker at synge, men også fordi der er nye digtere, der tager stafetten op og skriver dybe poetiske salmer i nutidssprog. Det synes jeg, at vi skal benytte os af, og derfor har jeg tilbudt til hver måned at finde en salme, der i udgangspunktet har en tekst, der er skrevet efter 1950. Den 2. søndag i måneden vil fremover være ”Månedens Salme”-dag. Det betyder, at man kan møde i kirken 9.45 oppe ved klaveret, og jeg vil så akkompagnere en gennemsyngning af salmen, så den ikke føles helt ukendt, når vi efterfølgende synger den i messen. Målet er at få en samling af nye salmer, der kan bruges i årene fremover. For vores gamle salmer er så skønne - ingen tvivl om det - men sproget er netop gammelt og desværre ofte grænsende til det uforståelige for mange. Og vi skulle jo gerne glædes over et forståeligt og vedkommende budskab i kirken. Det kan også hjælpe til at byde vores mange tilflyttere og indvandrere fra andre sprogområder velkommen. Så lad os blive ved med at glædes ved at synge - også nye sange. Vi ses forhåbentlig næste gang, som vil være søndag den 13. marts kl 9.45. Gode sanghilsenser fra Marie Louise Schmidt Spændende aften omkring Sakramentskirkens alter Enhver der besøger Sakramentskirken kan ikke andet end beundre det smukke alter. Få ved nok, at dets skaber hedder Just Andersen, og at denne kunstner er kendt og anerkendt også udenlands. Netop alteret i Sakramentskirken var det kunstneriske gennembrud, der sikrede ham verdensberømmelse, og foreningen Just Andersen Selskabet har derfor bedt om lov til at afholde et arrangement om Just Andersen i Sakramentskirken. Her vil både kirkens historie blive fortalt og alteret vil blive besigtiget og forklaret. Ved samme lejlighed vil vi kunne vise kirkens oprindelige krucifiks frem, som i årtier ellers har været gemt af vejen. Arrangementet bliver torsdag d. 7. april kl. 19.00 og alle er velkomne. 12


Velkommen til Himmelske Dage i København 5.-8. maj 2016 En festival for alle nysgerrige sjæle. Danske Kirkedage, Himmelske Dage, er i år henlagt til København. Og i stedet for at leje f.eks. Bella Centret har komiteen valgt at bruge citykirkerne og de åbne pladser i indre by for arrangementet. Sankt Ansgars Kirke er med, skønt vi ligger uden for middelalderbyen. Udover, hvad der finder sted i kirken, vil der være maleriudstilling i Menighedssalen. Vi har torsdag formiddag som er Kristi Himmelfarts Dag for første gang børnenes første hellige kommunion, så det tegner til at blive en rigtig festlig og indholdsrig weekend. Himmelske Dage er et respektfuldt eksperiment. Vores ambition er at skabe oplevelser, der kan mærkes. At skabe en festival, hvor vi sammen udforsker, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og kommer til at spille i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger. Vi ønsker en åben samtale, hvor alle uanset, hvad de mener om kirken om kristendommen om tro og religion, vil deltage og blande sig. Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort Program for Sankt Ansgar står i kalenderen side xx Pilgrimsrejse til Det Hellige Land 5.-13. oktober 2016 Vi besøger Jaffa, Karmelbjerget, Genezareth Sø, Saligprisningernes Bjerg, Nazareth, Jordan Floden, Bethlehem og Jerusalem m.m. Pris: kr. 14.975,- i dobbeltværelse. Prisen dækker fly t/r, bus transport, hotel med halvpension, entreer ved seværdighederne samt dansk guide. Rejseledere: Generalvikar Niels Engelbrecht og domsakristan Ulla Elmquist. Biskop Czeslaw Kozon deltager i rejsen. Rejsearrangør: FELIX rejser. Nærmere oplysning samt tilmelding: e-mail til ulla.elmquist@gmail.com

Fastelavnsfest i Sankt Ansgars Kirke den 7. februar 2016. 13


Stenoklubben Jesu Hjerte Kirkes ældreklub holder pause dette forår. Vi håber der til efteråret er fundet en fast leder til at videreføre Stenoklubbens månedlige arrangementer, til stor glæde for de, der trofast har deltaget, og gerne ser en fortsættelse. Vi deltager naturligvis i den årlige udflugt, som i år finder sted onsdag d. 1. juni. 2015. Turen går til Sankt Josefsøstrene i Stella Matutina, og til Helsingør. Nærmere detaljer følger på opslag i våbenhus og på hjemmesiden. Birte Mandrup Christensen Fastelavn i Sakramentskirken Traditionen tro fejrede den danske og franske menighed fælles messe og fastelavnsfest søndag den 7. februar kl.11.00. Efter messen blev der slået katten af tønden for de mange flot udklædte børn og festen blev afsluttet med kåring af kattekonge og dronning og servering af lækre fastelavnsboller og saft og kaffe og te. Det var en festlig dag for både børn og voksne. Det var bestemt en succes som er værd at gentage og derfor er der stor brug for frivillige til at melde sig til arrangementet til næste år. Tilmelding sker til Karen Lagui fra menighedsrådet på karenlagui@sak.dk.

Fastelavn i Sakramentskirken den 7. Februar 2016 14


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I JHK er der rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Sakramental tilbedelse hver fredag kl. 16.00 inden messen. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdag 17.00. Dansk messe fredag kl. 17.00. I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Marts JHK tir d. 1. kl. 19.30 Besøgstjenesten holder møde, Kateketværelset, Stenosgade 4a JHK ons d. 2. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, 1. Mosebog v/sognepræsten, Stenosgade 4a. SAK

tors d. 3. kl.17.00 Messe ved Divine Mercy-bedegruppen med efterfølgende komsammen i krypten.

JHK fre d. 4. kl. 17.00 Efter messen, Korsvejsandagt. JHK fre d. 4. kl. 19.30-23.00 Fasteretræte med tilbedelse. JHK lør d. 5. kl. 9.00-13.00 Rengøringsdag af kirken ANS

lør d. 5. kl. 08.30 Valfart til Odense, Barmhjertighedens år.

ANS

tir d. 8. kl.19.30 i kirken: Trosvandring: ” Den barmhjertige Far”

SAK

tors den 10. kl. 20.00–23.00 Natkirke

JHK fre d. 11. kl. 17.00 Efter messen, Korsvejsandagt JHK fre d. 11. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn. JHK

lør d.12. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys. Tema: “Sammenhold”, menighedssalen.4b

JHK

søn d.13. kl. 12.00-14.30: Tro og Lys- basar, ”Solidaritet”, i menighedssalen med kirkekaffe

ANS

lør d. 12. kl. 14.30 Voksenkatekese: ”Karen Blixen og Den katolske Kirke” ved Susan Skovborg Roed

SAK

søn d. 13. kl. 20.00–22.00 Movie after Mass ved Alex Vergara, engelsk menighed

SAK

tir d. 15. kl.18.30–21.00 Lægfranciskanerne mødes 15


SAK

tors d. 17. kl. 17.00 Messe ved Divine Mercy-bedegruppen med efterfølgende komsammen i krypten.

JHK fre d. 18. kl. 17.00 Efter messen, Korsvejsandagt ALLE lør d. 19. kl. 11.00 Præstevielse i Jesu Hjerte Kirke. Efterfølgende reception på Institut Sankt Josef, Dag Hammarskjölds Allé 17 ALLE lør d. 19. kl. 17.30 KUK i undervisningslokalet bag Sankt Ansgars. Børn og unge mødes til pizza og filmaften SAK

søn d. 20. kl. 10.00 Messe, Palmesøndag

ANS

søn d. 20. kl. 11.00 Palmesøndag. Indvielse af grene, procession og pontifikalmesse

ANS

tir d. 22. kl. 17.00 Oliemessen. Ved biskoppen og bispedømmets præster

JHK ons d. 23. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, 1. Mosebog v/sognepræsten ANS

ons d. 23. kl. 09.00 til 21.00 Skriftemål hele dagen

ANS

ons d. 23. kl. 19.00 Bodsandagt

JHK tors d. 24 kl. 15.00 Skærtorsdag. Liturgi, tilbedelse af Det hellige Sakramente indtil kl. 20.00 SAK

tors d. 24. Skærtorsdag. Kl. 16.00 dansk-fransk messe. Kl. 18.00 engelsk messe

ANS

tors d. 24. kl. 17.00 Skærtorsdags pontifikalmesse

ANS

fre d. 25. kl. 15.00 Langfredagsliturgi

JHK fre. d. 25. kl. 15.00 Langfredagsliturgi. Roskildepassionen (Johannespassionen) SAK

fre d. 25. Langfredagsliturgi kl. 15.00 dansk-fransk messe, kl. 18.00 engelsk messe

ANS

lør d. 26. kl. 21.30 Påskevigilie. Efter påskefejring er der reception i Menighedssalen

SAK

lør d. 26. Påskevigilie. Kl. 18.00 engelsk messe, kl. 21.30 dansk-fransk messe

JHK lør d. 26. kl. 22.00 Påskenatsliturgi. Efter Påskefejringen indbydes til reception i menighedssalen. NB. Ingen italiensk messe kl. 18.00 SAK

søn d. 27. kl. 10.00 Messe Påskedag HUSK SOMMERTID

ANS

søn d. 27. kl. 11.00 Påskedags pontifikalmesse

JHK søn d. 27. kl. 11.00 Herrens opstandelse, Højmesse. NB. Ingen aftenmesse ANS

man d. 28. kl. 11.00 2. påskedags messe

JHK man d. 28. kl. 11.00 2. påskedag, med salmer ANS

ons d. 30. kl. 15.00 KÆK-møde i Menighedssalen 16


April JHK fre d. 1. kl. 19.00-21.00: Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00 ANS

lør d. 2. kl. 14.30 Voksenkatekese. Teresa af Avila. Hvad siger hun os i dag? Ved Grethe Livbjerg

JHK ons d. 6. kl. 19.30: Bibelstudiekreds, 1. Mosebog v/sognepræsten. Stenosgade 4a SAK

tors d. 7. kl. 19.00-20.00 Just Andersen Selskabet på besøg i kirken

JHK

fre d. 8. kl. 18.30-20.00: Åben dør. Personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a

SAK

lør d. 9. kl. 11.00–17.00 Bingo Fundraising for the piano v/ Alex Vergara, engelsk menighed

JHK søn d. 10. kl. 11.00 Højmesse med 1. kommunion ANS

tir d. 12. kl. 19.30 i kirken: Trosvandring: ”Den uærlige godsforvalter”

JHK ons d. 20. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, 1. Mosebog v/sognepræsten, Stenosgade 4a SAK

tors d. 14. kl.20.00–23.00 Natkirke

ALLE lør d. 16. kl. 11.30 KUK. Vi mødes ved Sankt Ansgars Kirke og ønsker Dronningen tillykke med fødselsdagen. Derefter frokost og kanalrundfart SAK

tir d. 19. kl.18.30–21.00 Lægfranciskanerne mødes

SAK

tors d. 21. kl.17.00 Messe ved Divine Mercy-bedegruppen med efterfølgende komsammen i krypten.

ANS

tir d. 26. kl. 19.30 i kirken: Trosvandring: ”Barmhjertighedssalmer i salmernes bog”

ANS

ons d. 27. kl. 15.00 KÆK-møde i menighedssalen

JHK fre d. 29. kl. 19.00-21.00: Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00 Maj ANS

søn d. 1. kl. 11.00 Højmesse med efterfølgende maj-andagt med procession til haven.

JHK

ons d. 4. kl. 19.30 Bibelstudiekreds, 1. Mosebog v/sognepræsten. Stenosgade 4a

ANS

tor d. 5. maj kl. 11.00 Kristi Himmelfart højmesse med børnenes 1. hellige kommunion

JHK

tors d. 5. kl. 11.00 Kristi Himmelfart. NB Ingen senere messer den dag!

ANS

”HIMMELSKE DAGE”, 5.- 8. maj. Program for Sankt Ansgars Kirke:

tor d. 5.maj kl. 17.00 Vesper ved biskop C. Kozon. kl. 18.00 til 22.00 Nightfever fre d. 6.maj kl. 10.00-16.45 åben kirke. kl. 16.30 Sakramental velsignelse. kl. 17.00 Messe med P. Can talamessa. Kl. 18.30 Kirkevandring. kl. 21.30 – 01.00 Vågenat for de forfulgte kristne. lør d. 7. maj kl. 10.00-22.00 Åben kirke. kl. 15.00 Gregoriansk Vesper på latin efter den gamle ritus. 17 kl. 18.00 – 22.00 Nightfever Ved biskop C. Kozon. kl. 17.00 Messe.


SAK

tors d. 5. kl.17.00 Messe ved Divine Mercy-bedegruppen med efterfølgende komsammen i krypten

ANS

søn. d. 8. kl. 11.00 Højmesse

ANS

tir d. 10. kl 19.30 i kirken: Trosvandring: ”Den rige mand og Lazarus”

ANS

ons d. 11. kl. 9.00 Skovtur med KÆK

SAK

tors d. 12. kl.20.00–23.00 Natkirke

JHK

fre d. 13. kl. 18.00-19.30 Åben dør: Personlig samtale og forbøn i menighedslokalerne, indg. 4a

ANS

lør d. 14. kl. 14.30 Voksenkatekese ”Trosbekendelserne og deres tilblivelse” ved Daniel Nørgaard

SAK

søn d. 15.maj kl. 10.00 Pinsedags messe

ANS

søn d. 15. kl. 11.00 Pinsedags pontifikalmesse

ALLE

søn d. 15. kl. 15.00 Firmelse af Citymenighedernes unge i Marmorkirken, ved biskop C. Kozon

JHK

søn d. 15. kl. 11.00 Pinsedag Højmesse, aftenmesse kl. 20.00

ANS

man d. 16. kl. 11.00 2. Pinsedags messe

JHK

man d. 16. kl. 11.00 2. Pinsedags messe

SAK

tir d. 17. kl.18.30–21.00 Lægfranciskanerne mødes

JHK

ons d. 18. kl.19.30 Sidste Bibelstudiekreds, Afslutning, menighedssalen

SAK

tors d. 19. kl.17.00 Messe ved Divine Mercy-bedegruppen med efterfølgende komsammen i krypten.

JHK

lør d. 21. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys, Tema: ”Vi prøver at leve vort kald”, menighedssalen 4b

ALLE

lør d. 21. kl.12.00 KUK. Tur til Vedbæk og besøg på præstekollegiet og grill i haven. Forældre er velkomne

SAK

søn d. 22. kl. 10.00 Messe med børnenes 1. hellige kommunion

ANS

tir d. 24. kl. 19.30 Trosvandring i kirken: ”Den gældbundne Tjener”

JHK

tir d. 24. kl. 20.00 Koncert med kammerkoret Musica Viva, gratis adgang

JHK

fre d. 27. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.00-19.00

ALLE

Ingen messer i Sankt Ansgars Kirke. I Jesu Hjerte Kirke messe kl. 17.00 og kl. 20.00. Der er bustransport til Aasebakken, tilmelding i kirkerne.

Juni JHK

ons. d. 1. kl. 08.30. Menighedsudflugt til bl.a. Stella Matutina og Karmeliterklosteret i Helsingør. Nærmere program foreligger senere i våbenhus og på hjemmesiden 18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Jytte Hansen, næstformand Bjarne von Benzon, sekretær Birte Krog-Møller Stine Møller

Charlotte Simonsen Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Daniel Nørgaard

Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder og webmaster

Clarice Scott Joan Cambell

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Maden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Mate Rada Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Messetider gældende fra den 1. januar 2015 Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage Kirkernes messetider kl. 11.00 (højmesse) 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Sankt Ansgars Kirke – Bredgade 64, 1260 K kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. Hverdage (mandag-fredag) kl. 7.30 8.00 Skriftemål: onsdag aftale med præsterne. Fredag og lørdagog lørdag 16.00-17.00 eller efter kl. 17.00 Søndage tilbedelse: tirsdag 8.40-10.00 og onsdag kl. 11.00 (højmesse) Sakramental 16.00-17.00. 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 15.00 Spansk messe 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30

- Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 16.00-17.00 Sakramentskirken Tilbedelse fredag Søndag kl.aftale 10.00med Dansk Højmesse Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter præsterne. kl. 11.30 Fransk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk kl. 17.30 Engelsk messe 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk Sakramentskirken Tirsdag til lørdag – Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Søndag kl. 17.00 09.30 Dansk Onsdag kl. NovenaHøjmesse og engelsk messe kl. 17.00 11.15 Fransk Fredag kl. Messe messe kl. 18.00 Engelsk messe Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sakramentskirken.dk Tirsdag kl.8422, 17.00 sjoeomidk@gmail.com Sakramental tilbedelse Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk

- Stenosgade Fredrick 4A, 1616Anton København Jesu Hjerte PræstKirke for engelsktalende; Thevaraj,Vtlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Søn-Præst og helligedage kl.4676, 11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Højmesse for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Kl. 20.00 Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe Søn- og helligedage kl. 17.00 11.00 Højmesse Hverdag (mandag-fredag) kl. Messe kl. 18.00 20.00 Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse (mandag-fredag) kl. 18.00 17.00 Messe 1. ogHverdag 3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Lørdagi måneden kl. 18.00 18.00 Italiensk 2. søndag kl. Kroatisksøndagsmesse messe 1. og 3. søndag i måneden kl. 16.00 18.00 Messe ef. ekstraord. 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagtritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn 2. præst: Mate Rada, tlf. 7172 7908, mate.radja@gmail.com Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Kirkens kontor tlf. 2985 6080. Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke. marts-maj 2016  
Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke. marts-maj 2016