Page 1

marts – maj 2014 1

juni - august 2015


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Sakramentskirken

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup m. fl.

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Alessandro Manzoni (1785-1873) Tag dig af din næstes besvær, af hans problemer. Hav omsorg for bekymringerne og behovene hos den, der står dig nær.

Forær et smil væk, når du har lyst til at græde. Skab klarhed af det uvejr du har inde i dig. ”Se, det jeg ikke har, forærer jeg dig”. Dette er dit paradoks.

Giv de andre det lys, du ikke har, den kraft, som du ikke besidder, håbet, som du føler vakle i dig, den tillid, som du selv mangler. Oplys dem ved dit mørke. Berig dem gennem din fattigdom

Du vil opdage at glæden langsomt trænger ind i dig, invaderer dit væsen, virkelig bliver din i den grad som du har givet den til andre. 2


Præsten skriver

Barmhjertighedens år Da Pave Frans for et par måneder siden udråbte det ekstraordinære jubelår, barmhjertighedens år, var det en stor overraskelse for alle. Det skal begynde den 8. december 2015, festen for Marias uplettede undfangelse, 50 år siden Det andet Vatikankoncils afslutning, og slutter den 20. november 2016 festen for Jesus Kristus universets konge. Da vi bagefter læste jubelårets bulle, Misericordiae Vultus (Barmhjertighedens ansigt), et langt dokument på 28 sider, så forstod vi, at der var sat noget i gang, som var vigtigt for kirken. Et jubelår er altid en stor begivenhed i kirkens liv og historie; jeg husker det sidste jubelår, som kirken holdt i år 2000. Det var virkelig et vigtigt tidspunkt for kirken og for alle katolikker i hele verden. Jeg kunne mærke, at noget historisk var ved at ske. Takket være dette jubelår kunne den hellige Johannes Paul II ”føre kirken ind” i det tredje årtusinde. Og nu, 15 år efter det sidste jubelår, har Pave Frans villet udråbe et nyt, som uden tvivl vil komme til at præge kirkens liv i den kommende tid. Men på hvilken måde? Også her i Danmark, i vores menigheder, vil vi finde en måde at fejre barmhjertighedens år på, hjulpet af de henvisninger som gives i bullen og de initiativer, som vil blive lanceret herhjemme. Ansvarlige for at organisere og lede det hellige år vil være det pavelige råd for Nyevangelisering. Endnu en gang er dette valg, som Paven har truffet, noget, som understreger, at også dette hellige år er en del af den nye evangeliserings-proces, som præger de nuværende tider i kirken af i dag. Men har vi virkelig brug for et sådant jubelår? Årets motto kan give os et første svar; det er taget fra Lukasevangeliet (Luk 6,36) og lyder nemlig sådan: ”Misericordes sicut Pater” (Barmhjertige ligesom Faderen”). Da jeg læste mottoet, kom jeg til at tænke på et andet citat fra evangeliet: ”For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med” (Matt 12,34). Disse to sætninger kan forklare os hvorfor et barmhjertighedens år. Formålet med det er, først og fremmest, at fylde vore hjerter med barmhjertigheden. Den barmhjertighed som kommer fra Gud og som alle mennesker venter og længes efter. Som Pave Frans selv siger i bullen: ”Dette er et år til at blive berørt af vor Herre Jesus og at lade os forvandle af hans barmhjertighed, så vi kan blive barmhjertighedens vidner. Dette er grunden til det ekstraordinære år; fordi det er tid til barmhjertighed. Det er en gunstig tid til at læge sår, en tid til ikke at trættes over at møde alle dem, der venter på at se, og med deres hænder røre tegnene på Guds nærhed, en tid som tilbyder alle vejen til tilgivelsen og forsoningen”. Pastor Stefano Tarquini 3


Nyt fra sognene

100 år siden grundstensnedlæggelsen i Sakramentskirken Den 9. juli 1915 blev grundstenen til Sakramentskirken lagt, og præcis 2 år senere blev kirken indviet. 100 års jubilæet for kirkens indvielse vil blive fejret på flotteste manér i 2017, men også 100 årsdagen for grundstenens nedlæggelse vil blive markeret. Den 9. juli i år vil vi holde en festmesse kl. 18.00 i Sakramentskirken og efterfølgende have fællesspisning, hvor alle tager lidt mad med til deling. Alle er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Status på Vision ”Plus 1 million” Fra december 2014 har der i Sankt Ansgars menighed kørt en kampagne for at øge indtægterne fra kirkeskat. En del medlemmer er blevet ringet op, og over 700 har modtaget et brev med posten. Indsatsen har indtil videre fået ca. 90 medlemmer til at tilmelde sig kirkeskat, og det tyder på at der i 2015 vil komme 300.000 kr. mere ind end året før (vi beholder kun de 180.000 kr., da sognenes andel er på 60% af kirkeskatten). Stigningen i kirkeskat er slet ikke så dårlig, men der er stadig et stykke til den ekstra årlige million, som skal til for at give os en fornuftig økonomi. Vi har nu 380 voksne, der betaler kirkeskat, men stadig godt 900, der ikke betaler, så forudsætningen for at nå målet er der helt klart. En stor tak skal lyde til alle dem, der gavmildt støtter op om deres kirke! Ny kasserer i Sakramentskirken Da vi akut stod og manglede nogen til at hjælpe os med opgaven som kasserer, trådte Jacob Glit-Jensen til og løftede en tung opgave. Han ville egentlig kun gøre det i en kort overgangsperiode, men blev trofast ved med at udføre arbejdet i halvandet år. Nu har vi endelig fundet en afløser, så Jacob kan bruge tid på andre opgaver, men en stor tak skal lyde til ham for den gode gerning han har gjort. Også mange tak til Sylvia Enøe, der nu skal fungere som vores nye kasserer. Hun arbejder inden for revision, så hun har rigtig gode forudsætninger for at påtage sig opgaven. 4


Reparation af facade og vinduer På baggrund af en anbefaling fra bispedømmets bygningsrådgiver har menighedsrådet ved Sankt Ansgars Kirke sidste år givet grønt lys til en stærkt påkrævet reparation af præstegårdens facade og vinduer. Projektet har været i udbud hos forskellige entreprenører og blev påbegyndt i slutningen af marts og afsluttet i midten af maj. Budgettet på 850.000 kr. kom til at holde. Lægger man maling af stakittet foran kirkens indgang til og andre mindre arbejder, når vi i 2015 op på omkring 1 million kr. i udgifter til vedligeholdelse. Menigheden har ikke kunnet få støtte fra hverken Kulturstyrelsen eller katolske fonde i Tyskland.

facade

vindue

Ny frivillig-koordinator i Skt. Ansgars Kirke Der er ca. 100 frivillige ved Skt. Ansgars Kirke, som står for alt fra kirkekaffe til kontorarbejde til at besøge menighedens ældre. Det er en uvurderlig ressource for menigheden, som både skal påskønnes og koordineres. Menighedsrådet har fået en af vore egne frivillige, Rikke von Zastrow, til at hjælpe med at koordinere de frivilliges indsats. Hun skal bl.a. sørge for, at det ikke er de samme, der hjælper til hver gang, så de risikerer at køre trætte, at finde løsninger, hvis der mangler hjælpende hænder inden for bestemte områder, og aflaste præsterne. Har du lyst til at give lidt af din tid som frivillig, er du meget velkommen til at tage kontakt til Rikke, der kan hjælpe med at finde en passende opgave. Rikke kan kontaktes på mail: rvz@sanktansgar.dk eller tlf. 26 14 60 51.


Brug for ny kasserer i Sankt Ansgars Kirke Marlene Henrichsen har nu i mange år med udsædvanlig trofasthed taget sig af Sankt Ansgars Kirkes pengesager. Hun har sørget for at regninger er blevet betalt, at penge er kommet ind, at lønninger er blevet udbetalt og meget mere. Det har været en uvurderlig hjælp trygt at kunne overlade disse opgaver til Marlene, så præster og menighedsråd har kunnet fokusere mere på de pastorale opgaver. Marlene ønsker nu at stoppe med opgaverne som kasserer, og vi søger derfor en afløser til dette. I den første tid vil Marlene hjælpe med at indføre den nye kasserer i opgaverne, og Marlene vil tage sig af de fremtidige årsregnskaber. Hvis nogen kunne tænke sig at give menigheden en hånd med denne vigtige sag og samtidig få en mulighed for hyggeligt samvær med kirkens andre frivillige og ansatte, så kontakt vores frivillig-koordinator, Rikke von Zastrow (se notits ovenfor). Der behøves ikke noget indgående kendskab til regnskabsførelse, men blot en interesse for kontorarbejde og en god ordenssans.

Ved p. Gerhard Sanders afsked Pr. 1. august forlader p. Gerhard Sanders S.J. Jesu Hjerte Kirke. Gerhard Sanders kom til Jesu Hjerte Kirke den 7. maj i 1970, kun 2 år efter sin præstevielse i sit hjemland, Tyskland. Hurtigt derefter blev han præst for spejderne, som indtil engang i 90’erne havde glæde af ham i det daglige arbejde og på de mange lejre. Allerede efter 5 år, i 1975, blev han sognepræst i Jesu Hjerte, men fra 1982-87 blev han kaldt til Niels Steensens Kollegium som superior, samtidig med han skulle betjene sognet i Hørsholm. I 1987 blev p. Sanders for 2. gang sognepræst i Jesu Hjerte, som han bestred indtil 2013, hvor, dels sygdom, dels den nye sognestruktur, trak ham tilbage. P. Sanders har indtil da tillige bestridt det krævende arbejde, at være ansvarlig for kirkens økonomi. Vi har de sidste par år savnet p. Sanders’ tilstedeværelse i messen, og hans værdige måde at fejre messen på; derfor var det en stor glæde i påsken, at han var med både Skærtorsdag og Langfredag, hvor han endnu engang lagde sin smukke basstemme til Jesusfiguren i Roskildepassionen, hvorfra dette foto er taget. Også Påskenat var han med i fejringen af Herrens opstandelse, og deltog bagefter i receptionen. Vi vil her takke p. Gerhard Sander for mange gode år i Jesu Hjerte sogn, og ønske ham godt helbred og Guds velsignelse der, hvor han i fremtiden skal bo. På menighedens vegne Birte Mandrup 6


Kære p. Sanders. I 30 år var du præst for vor familiegruppe. Du kom trofast måned efter måned, selv om du var en travl præst. Vi kunne altid få en udvidende forklaring på ting, vi blev i tvivl om under vore drøftelser i gruppen. Selv bidrog du også på din stille måde i vort fællesskab. På vore årlige udflugter var du vor chauffør, og bragte os til mange skønne steder. Jeg takker dig for dette og ligeledes at du straks sagde JA til, at vi måtte holde TRO & LYS- møder i Jesu Hjerte menighedssal; dette har vi været taknemmelige for i mange år. Da vi skulle holde Nordisk Økumenisk Tro & Fællesskabs-retræte på Klitborg i 1998, var du den, der var med til at købe ind og fragte os op dertil, vi havde dårligt kunne gøre det uden din hjælp! STOR TAK! Og så har du viet min mand og mig! Så personligt er jeg dig også taknemmelig for dit venskab! Jeg ønsker dig Guds rige velsignelse fremover! ALT GODT! Inge Switon-Rønnow Afskedsreception for p. Gerhard Sanders S.J. Ved festen for Ignatius af Loyola, fredag d. 31. juli kl. 17.00 i Jesu Hjerte Kirke, holdes der afskedsreception for p. Sanders. Efter messen er der reception i menighedssalen, hvor vi kan sige farvel til p. Sanders.

Det sker i kirken

Sommerkoncert med kammerkoret Musica Viva Tirsdag d. 9. juni kl. 20.00 er der koncert i Jesu Hjerte Kirke. ”En buket af sommersange”, blandt andet af Carl Nielsen, i anledning af hans 150 årsdag. Dirigent Martin Granau. Der er gratis adgang.


1. kommunion 2016 De tre city-menigheder kommer til at have 1. kommunion hver for sig i 2016. Børn der går i 2. klasse og opefter kan komme til 1. kommunion. Undervisningen begynder i september måned og finder sted i hver enkelt menighed. Først skal børnene dog tilmeldes, og det sker på de forskellige introduktionsmøder i august. Det er dog kun forældrene der deltager i introduktionsmødet: Skt. Ansgars Kirke: torsdag d. 20. august kl. 19.30 i menighedssalen i Bredgade 69A. Jesu Hjerte Kirke: onsdag d. 26. august kl. 19.30 i menighedssalen, Stenosgade 4B Sakramentskirken: torsdag d. 27. august kl. 19.30 i krypten under kirken. Medbring kuglepen, børnenes dåbsattest samt 150 kr. til undervisningsudgifter.

1. kommunion i Sankt Ansgars Kirke den 12. april 2015

Firmelse 2016 Undervisningen og firmelsen sker samlet for de tre menigheder. I 2016 kommer firmelsen til at ligge d. 14. eller 15. maj. Stedet for firmelsen skal stadig bestemmes. Undervisningen kommer til at foregå i Skt. Ansgars menighedssal, Bredgade 69A, hvor vi også holder informationsmøde tirsdag d. 25. august kl. 19.30. Både forældre og firmander er indbudt. Firmanderne skal være fyldt 14 år ved firmelsen. Medbring kuglepen, firmandernes dåbsattest samt 500 kr. til undervisningsudgifter. 8


Jubilæum i Bredgade Den 7. april blev der hejst flag ved Sankt Ansgars Kirke i anledning af, at det den dag netop var 250 år siden det første lille kapel i Bredgade blev indviet. 250 års tilstedeværelse i Bredgade skal naturligvis fejres stort og det bliver i september måned i forbindelse med 150 års jubilæet for den nuværende kirkens konsekrering, hvor Det Kgl. Kejserlige gesandtskabskapel fik navnet Sankt Ansgars Kirke. Fejringen påbegyndes lørdag den 5. september med en procession gennem det gamle København forbi de steder, hvor der fra 1650’erne har ligget gesandtskabskapeller. Der vil undervejs blive uddelt foldere til forbipasserende med programmet for september måned, da det er hensigten, at få mange københavnere til at kigge forbi i vores kirke. Søndag den 6. september vil der være pontifikalmesse kl. 11.00 med alle de nordiske biskopper og forhåbentlig biskoppen af Osnabrück hvis forgænger, for 150 år siden, foretog konsekreringen. Kl. 16.30 samme dag er der festvesper med reception bagefter. Og så går det ellers slag i slag med koncerter: Hildegardensemblet synger den 8. september kl. 19.30. Bjørn Rasmussen orgelkoncert den 12. kl. 15.00, orgelkoncert med Philip Schmidt-Madsen den 14. kl.19.30, korkoncert den 19. kl. 15.00 med Hørsholmkoret, koncert med orgel og klarinet ved Rolf og Klaus Tönshoff den 21. kl. 19.30 og endelig synger Sankt Ansgars udvidede kor Knud Lavard liturgien den 26. kl. 15.00. Der er også en række foredrag: Den 15. september fortæller Ole Kongsted om de ældste koralbøger (nodebøger) og det bliver muligt at høre, hvordan lyden har været i Bredgade for 200 år siden, og måske selv prøve at synge nogle af sangene fra den gang. Den 17. kommer Brian Patrick McGuire og taler om: ”Sankt Ansgar som menneske og Danmarks kristning”. Den 22. vil Sebastian Olden-Jørgensen holde foredrag. Alle aftener kl. 19.30 i kirken. Desuden vil der være miniforedrag den 9. 10. og 11. september fra 16.00 til 18.00. Hvert foredrag varer et kvarter. Der vil være en udstilling i undervisningslokalet på første sal, som vil være åben i forbindelse med miniforedragene samt ved omvisninger i kirken alle onsdage i september kl. 11.00. Den 10. september kl. 19.30 vil der være debat-aften med prominente gæster. Hele festivalen slutter med et brag af en fest for hele menigheden, lørdag aften den 26. september. Skriv datoerne ind allerede nu og afsæt hele september måned til fejring af jubilæet. Nærmere info vil snart kunne findes på sanktansgar.dk 9


Vi kan lige få det til at løbe rundt – men vil vi nøjes med det? Umiddelbart tyder budgettallene for 2015 på, at Sakramentskirkens økonomi er elendig: Indtægter på 500.000 kr. og udgifter på 1.000.000 kr. Det giver jo et underskud på 500.000 kr.! Men faktisk kan vi godt se lidt optimistisk på tingene – hvis vi altså kan få menigheden til at støtte bedre op. 2015 bliver et frygteligt år for Sakramentskirken – i hvert fald hvad økonomien angår. Vi forventer en halv million kr. i underskud, hvilket vil halvere menighedens formue. Det skyldes et sammenfald af en hel masse udgifter, som der redegøres for nederst i artiklen. Den gode nyhed er, at vi i 2016 kan forvente at indtægter og udgifter bliver nogenlunde lige store. Men er det virkelig en god nyhed? En levende menighed med ambitioner Problemet er, at vi er en levende menighed med en masse gode kræfter til en masse gode aktiviteter. Vi ønsker både at tilbyde vore medlemmer en smuk og indbydende kirke med mange gode arrangementer, og vi ønsker at gøre vores kirke, som ligger så centralt på Nørrebro, mere synlig udadtil. Dette er jo ikke noget problem, hvis altså det ikke var fordi økonomien bremser os. Takket være vore mange frivilliges indsats kan vi drive en kirke for ca. 500.000 kr. om året. Til sammenligning koster det i gennemsnit 3 millioner kr. om året at drive en folkekirke. Men hvis vi skal have mulighed for at gøre mere, så har vi brug for flere penge. Sakramentskirken væk fra bunden I en oversigt Bispekontoret har lavet over de forskellige menigheders kirkeskat i 2014, ligger Sakramentskirken meget lavt, når man ser på antallet af betalere pr. antal medlemmer. Kun 11,1 % af menighedens medlemmer betalte i 2014 kirkeskat. Siden da har vi fået 31 flere kirkeskatte¬betalere, hvilket får os op på en andel på 15,2 %, som er en anelse over landsgennemsnittet. Det er især den engelske menighed, der har gjort en indsats for at få medlemmerne til at betale, og det er selvfølgelig glædeligt, at vi har kunnet øge antallet af betalere, men det er dog stadig hverken prangende eller tilfredsstillende at kun ca. hvert 7. medlem af menigheden betaler kirkeskat. Til dig der ikke betaler: Forhåbentlig har du som medlem større ambitioner for din kirke end at den blot skal begrave dig. For du kan godt blive begravet hos os, selvom du ikke betaler kirkeskat. Men vi kan ikke give vore børn og unge de aktiviteter, som kan tiltrække dem til kirken uden din kirkeskat, vi kan ikke rense kirkens tilsodede facade, skabe et smukkere kirkerum og 10


sikre en bedre belysning uden din kirkeskat, vi kan ikke gøre en tilfredsstillende indsats over for områdets nødstedte uden din kirkeskat. Meget af det, vi som kirke på Nørrebro er parat til at gøre, afventer at du betaler kirkeskat. Budgettet 2015 Som sagt er budgettet for 2015 ikke så positiv læsning, men det store underskud skal ses i forhold til en masse udgifter, vi har fået, som ikke kan forventes at gentage sig de kommende år: 1) Gentagne oversvømmelser i vores krypt har gjort at vi er blevet tvunget til at ud- skifte linoleumsgulvet i krypten til et klinkegulv og installere nye kloaklåse og et pumpesystem. Pris i alt: 181.000 kr. 2) Da regnskabet for 2013 ikke lå færdigt i tide, har bispedømmet ikke kunnet ud- regne den afgift af vore indtægter, som de skulle have i 2014. Det gør at vi i 2015 har betalt 99.000 kr. til Bispekontoret, som vi egentlig skulle have betalt sidste år. 3) Stolene oppe ved alteret er så slidte, at de enten skal betrækkes (det er meget dyrt) eller vi skal finde en løsning, som også passer bedre til et kirkerum. Vi har valgt at sætte en egetræsbænk op i stedet. Pris ca. 65.000 kr. 4) Det nedslidte lydanlæg skal skiftes. Pris ca. 40.000 kr. 5) For at slippe for aftalen med vores gamle og meget dyre forsikringsselskab, har vi måttet købe os fri af aftalen. Pris: 35.000 kr.

Konklusionen er, at økonomien i 2016 lige nøjagtigt vil kunne løbe rundt. Men er det godt nok? Skal vi ikke i stedet få Sakramentskirken til at sprudle af liv? Hvis du vil være med til det, så tilmeld dig kirkeskat på katolsk.dk/kirkeskat eller få tilsendt en blanket ved at henvende dig til en af præsterne. Pastor Daniel Nørgaard 11


Rejsen til friheden – ny bog fra et sognebarn Jeg har skrevet en bog, som vil blive omtalt i Katolsk Orienterings maj nummer.

Bogen handler om den største redningsaktion i verden, der blev foretaget af et dansk skib, CLARA MÆRSK, tilbage i 1975, hvor 3.826 vietnamesiske bådflygtninge blev reddet, og 101 kom til Danmark. Bogen vil blive udgivet i kommission hos Katolsk Forlag. Den er på 132 sider og koster kr. 149,-. Der er bogpræsentation i Sakramentskirken søndag den 14. juni til kirkekaffe efter messen, hvor bogen kan købes signeret. Linh Nguyen.

Sankt Vincent Grupperne har brug for medlemmer! Sankt Vincent Grupperne (SVG) har i over 50 år ydet humanitært hjælpearbejde primært i udviklingslande. Vi fokuserer på hjælp til mindre projekter – projekter, som oftest ’glemmes’ af de større organisationer. SVG støtter uanset race, tro, køn eller nationalitet. For at vore gavegivere fremadrettet har mulighed for skattefradrag for gaver til SVG, skal vi på forlangende af SKAT have 300 kontingentbetalende medlemmer. Derfor vil vi opfordre dig om at blive medlem. Medlemskontingentet er kun kr. 50,- årligt og kan indbetales på vores girokonto 3047-1097164 sammen med et eventuelt bidrag. (Mærk indbetalingen med ’kontingent + bidrag’). Der er mere information om SVG’s arbejde på vores hjemmeside www.vincentgrupperne.dk Vi håber, at du vil blive medlem og dermed sikre fortsættelsen af vores arbejde. Formand for Sankt Vincent Grupperne, Poul Skallerup 12


Stenoklubben Stenoklubbens og Jesu Hjerte Kirkes menighedsudflugt går onsdag den 12. august til bl.a. Birgittinerinderne i Maribo kloster. Nærmere program for dagen følger, med opslag i kirken og på hjemmesiden. Pris for turen kr. 100,-. Henvendelse til Birte Mandrup på birtemandrup@gmail. com eller tlf. 61 27 55 86. Stenoklubben holder ferie i juni og juli. Birte Mandrup Christensen stopper efter 10 år som leder af Stenoklubben. Indtil ny leder er fundet, kan henvendelse stadig ske til Birte Mandrup Christensen.

Skt. Cæcilia spirekor i Skt. Ansgars Kirke d. 3. maj 13


Jesuitterne forlader Stenosgade – og hvad sker der så? Den 1.august 2015 overgiver Jesuiterordenen efter 128 år på stedet Stenosgadekomplekset til bispedømmet København. I 1887 flyttede jesuitterne med Sankt Knuds Skole til Stenosgade og byggede senere Jesu Hjerte Kirke, der stod færdig i 1895. Stenosgade blev et vigtigt center for den katolske kirke i København, både på grund af dens beliggenhed og på grund af dynamikken, der udgik fra de mange højt kvalificerede og dynamiske jesuitter på stedet. Da kommunitetet var på sit højeste, talte det op imod 20 mand. Kirken har grund til at nære stor taknemlighed for de mange år, jesuitterne gav deres bidrag til Kirkens vækst her på stedet. Vi sender takken gennem pater Sanders til ordenen, samtidig med at vi også takker ham selv for hans lange og trofaste tjeneste på stedet. Og hvad så nu? Jesu Hjerte Kirke vil fortsat være centrum for den lokale menighed. Fremtidsplanen er, at der skal bo to præster på stedet, som ud over Jesu Hjerte Menighed skal have ansvaret for menigheden i Hvidovre, der i sin tid blev grundlagt fra Stenosgade. I det store hus vil der også blive bispebolig med plads til hans repræsentations- og mødelokaler, ligesom generalvikaren fortsat vil bo på stedet. Der vil blive flyttet lidt rundt på menighedsfaciliteterne, som bl.a. vil blive forbedret med hensyn til køkkenet ved menighedssalen. Vi håber også at kunne interessere Caritas for at udnytte stedets muligheder for et lokalt karitativt projekt. Ombygningen, der gerne skulle starte i september/oktober, vil tage omkring et år, hvor man må være indstillet på at skulle fungere som menighed med en byggeplads i centrum af huset. Det gælder om at glæde sig til forbedrede forhold og holde modet oppe, mens byggeriet står på. Vi har skrevet til alle de grupper, der har aktiviteter på stedet, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan garantere dem husly i det kommende år. Når vi i august lidt bedre kan overskue byggeprocessen, vil vi indkalde til et informationsmøde for menigheden og grupperne, så vi sammen kan planlægge tiden under byggeriet. Tak til Inge Thuneby I 15 år har Inge Thuneby stået for registreringen af menighedens medlemmer. I de første år stadig på håndskrevne kartotekskort, men snart i sognets eget første elektroniske kartotek, der siden forsvandt til fordel for bispedømmets fælles centralkartotek. Det er ikke altid et taknemligt job, fordi man er fuldstændig afhængig af, at medlemmerne selv registrerer sig og melder adresseforandringer, når de flytter. Stor tak til Inge for hendes store og udholdende indsats. Lone Juel Sørensen, som er vores frivillige kordegn overtager nu også ansvaret for medlemsregistreringen. Også tak for det. 14


KÆK skovtur til Sydvest Sjælland Vor Herre havde sørget for godt vejr onsdag den 6. maj, da ældre og yngre fra Sankt Ansgars Menighed var på udflugt til Sorø og Sydvestsjælland. Humøret var således indstillet på majsol og lyse sind, hvilket blev ledsaget af et passende udvalg af B. S. Ingemanns salmer – den berømte digter boede som bekendt i Sorø og længtes stundom ud i den store verden - samt øvrige sange i løbet af turen. Første stop var Fjenneslev Kirke, Hvor vi havde fået lov at låne kirken, så vi kunne fejre messe. Vi afsluttede selvfølgelig med en Maria-salme. Fjenneslev Kirke (i kampesten) med de to tårne i (røde teglsten) er bygget af stormanden Asser Rig og hans hustru Inger, og tårnene menes tilføjet af sønnerne Esbern Snare og Absalon. Vi befinder os i Danmarks storhedstid i 1100-tallet, dengang Saxo skrev, at Sjælland er det dejligste af alle Danmarks lande. Der var vistnok lærker ved kirken. Der var i hvert fald mange mælkebøtter. Næste stop var Sorø klosterkirke, som er bygget af cistercienserne og er den største bevarede danske klosterkirke. Her findes Absalons grav samt nogle kongegrave. Folkekirken har i øvrigt altid vedkendt sig sin åndelige arv fra katolsk tid, og selv om f.eks. H. C. Andersen hadede latinskolen, var det her i Sorø, at han blev uddannet og dannet. Da Sankt Ansgars menighed var blevet begavet med et legat til gavn og glæde for menighedens ældre, kunne Katolsk Ældre Klub byde på en let, sund og varieret frokost af stegt torsk, kalvekød og ost samt (efter en tur rundt om søerne) eftermiddagskaffe med æblekage. Sidste stop på turen var søerne ved Tystrup og Bavelse. Vi nød udsigten. Det var synd for dem, som af helbredsmæssige grunde ikke kunne være med. Det var en skøn skovtur. Robert Udmark

KÆK skovtur til Fjenneslev Kirke og Tystrup-Bavelse søerne 15


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. Tilbedelse af det hellige sakramente: hver fredag kl. 16.00 inden messen. I SAK er der den anden torsdag i måneden Natkirke mellem 20.00 og 23.00. Der er mulighed for tilbedelse, forbøn og for at tale med en af værterne, eller blot for at nyde stilheden og roen i kirkerummet. Tilbedelse i SAK hver tirsdag, torsdag, fredag og lørdag 15.00-17.00. Messe og novena og hver onsdag 17.00-18.00. Tilbedelse i ANS hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 15.00-17.00. SAK: De danske messer i juli og august er rykket til 9.30 og der er ingen messer på fransk.

Juni ALLE Tors d. 4. kl. 18.30. Kristi Legems og Blods fest i Skt. Therese Kirke i Hellerup. SAK

Søn d. 7. Kristi Legems- og Blodsfest. Sankt Cæcilia juniorkor medvirker ved familiemessen

ANS Søn d. 7. Kl. 11.00 Kristi Legems- og Blodsfest. Familiemesse med procession JHK Tir d. 9. Kl. 20.00 Koncert med kammerkoret Musica Viva, se opslag JHK Fre d. 12. Kl 17.00 Jesu Hjerte Fest. Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45. Efter messen er der reception i menighedslokalet JHK Fre d. 12. Kl. 18.00-19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn. NB. I kirken SAK

Søn d. 14. Bogpræsentation til kirkekaffe efter messen. Linh Nguyen fortæller om sin nyudkomne bog, se opslag

SAK

Søn d. 14. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter den engelske messe

SAK Fre d. 19. Kl. 17.00-20.00 Familie fredag, messe kl.17.00 efterfulgt af fællesspisning SAK

Man d. 22. Kl.16.30 Sommerkoncert med Cæciliakorene, v/ Susanne Stæger 16


ANS

Ons d. 24. Kl. 8.00 Messe, Johannes Døbers Fødsel

JHK Fre d. 26. Kl.19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse, skriftemål fra kl.18.00 SAK

Lør d. 27. Kl.17.30-21.30 NUK i Krypten

ANS

Søn d. 28. Kl.11.00 Peter & Paulus Apostelfest, højmesse

SAK

Søn d. 28. Comunione e Liberazione mødes i krypten ca. 18.30 efter den engelske messe

Juli ANS

Sædvanlige messetider. Kor og organist holder sommerferie

JHK Fre d. 3. Kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe SAK

Tors d. 9. Kl. 18.00 Festmesse på 100 årsdagen for grundstenens nedlæggelse og efterfølgende fællesspisning

ANS

Søn d. 19. Kl.17.00 Orgelkoncert ved organist Hartwig Barte-Hanssen

JHK

Fre d. 31. Kl. 17.00 Messe, Ignatius af Loyola. Afsked med p. Sanders. Efter messen reception i menighedslokalet

August JHK

Fre d. 7. Kl 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45. Messe

JHK

Ons d.12. Kl. 8.30-17.30 STENOKLUBBENS udflugt til Maribo, se opslag i kirken og i bladet

ANS

Tors d. 20. Kl. 19.30 orienteringsmøde for forældre til 1. kommunionsbørn

ANS

Tir d. 25. Kl. 19.30 orienteringsmøde for kommende firmander og deres forældre

JHK

Ons d. 26. Kl. 19.30 orienteringsmøde for forældre til 1. kommunionsbørn

SAK

Tors d. 27. Kl. 19.30 orienteringssmøde for forældre til 1. kommunionsbørn i Krypten 17


Reception for Biskoppens 20-책rs dag den 7. maj 2015 18


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Jytte Hansen, næstformand Bjarne von Benzon, sekretær Vita Trolle Birte Krog-Møller Stine Møller

Charlotte Simonsen Adam Schwartz Diakon Davide De Nigris Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webansvarlig Clarice Scott Joan Cambell

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Daniel Nørgaard Pastor Fredrick Thevaraj Pastor Robert Culat

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder

Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Diakon Mate Rada Pastor Stefano Tarquini Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2., 4. og 5. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe Kirkernes messetider kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 Sankt Skriftemål: onsdag og–lørdag 16.00-17.00 Ansgars Kirke Bredgade 64, 1260 eller K efter aftale med præsterne. Sakramental Tirsdag 8.30-10.00 og onsdag 15.00-17.00. Hverdagetilbedelse: (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogDaniel lørdagNørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 17.00 Sognepræst Søndage kl. 11.00 (højmesse) 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk 2. og 4. søndag

kl. 13.00 Ukrainsk messe

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 15.00 Spansk messe Søndag Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. kl. 10.00 7.30 (9.30 juli-aug) Dansk højmesse kl. Fransk messe Tilbedelse fredag kl. 11.30 16.00-17.00 kl. 17.30med Engelsk messe Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale præsterne. Tirs-, tors-, fre-Daniel og lørdag 15.00-17.00 Sakramental tilbedelse Sognepræst Nørgaard, tlf. 3313 3762, kl. dn@sanktansgar.dk Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458,kl. djr@sanktansgar.dk Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N 17.00 Messe Fredag kl. Søndag Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sakramentskirken.dk kl. 09.30 Dansk Højmesse Sognepræst: kl. 11.15 Fransk messe Præst for engelsktalende; Frederick Anton Thevaraj, tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com 18.00 Engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellamin@wanadoo.fr Tirsdag kl. 17.00 Sakramental tilbedelse Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe Stenosgade 4A, 1616 København V Jesu Hjerte Kirke - Daniel Sognepræst: Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk Søn-Præst og helligedage kl. 11.00 for engelsktalende; Fredrick Anton Thevaraj, tlf. Højmesse 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, kl. 20.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Messe Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe Jesu Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Søn- og helligedage kl. 18.00 11.00 Højmesse Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse kl. 18.00 20.00 Messe 1. og 3. søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Hverdag (mandag-fredag) kl. 18.00 17.00 Messe 2. søndag i måneden kl. Kroatisk messe Lørdag kl. 16.00 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagt 1. og 3. søndag i måneden kl. 17.45 18.00 Messe ekstraord. ritus. Mandag kl. Møde ef. i den stille bønsgruppe 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 2. præst: Stefano Tarquini, tlf. 9145 7615, stefanotarquini1984@gmail.com Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Kirkens kontor tlf. 2985 6080 Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke juni-august 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you