__MAIN_TEXT__

Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

Motiv fra en børnebibel, som Bibelselskabet har produceret til autistiske børn i Armenien

DECEMBER 2020 - JANUAR - FEBRUAR 2021

1


Barn på bare fødder… or mange år siden var vi min mand og jeg på bryllupsrejse i Thailand. En dag vandrede vi op ad et meget højt bjerg for at se Buddhas fodspor. På vejen op af det stejle bjerg i den stærke hede kom en munk spænende forbi. Antropologiske studier viser, at mennesker i hele verden altid har mar‐ keret særlige geografiske steder for netop at manifestere forholdet mellem Gud og verden. Selv om vi som prote‐ stanter tager afstand fra en sådan kon‐ kret geografisk og fysisk forankring til et bestemt helligsted, så ligger de gam‐ le traditioner som tråde i vores land‐ skab. Dermed har vi forståelse, inter‐ esse og nysgerrighed efter andre kultu‐ rers særlige helligsteder. Forholdet mellem den enkelte og verden er ikke kun et studie for antro‐ pologer, men også sociologer er opta‐ get heraf. Den tyske sociolog Hartmut Rosa har haft en bragende gennembrud med bogen ”Resonance” og jeg må også selv konstatere, at den er vanvit‐ tig interessant.

F

Sognepræst: Dorte Dideriksen Strandhøjen 7 3600 Frederikssund Kontor i Jørlunde Sognehus Mobil: 20 36 34 84 E-mail: dodi@km.dk Fast fridag: Mandag Graver: Denis Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

2

Sognepræst Dorte Dideriksen

Bogen handler om, hvordan vi ikke kun er relateret til verden, for Rosa ud‐ bygger begrebet relation med det, man kunne kalde vibration eller energi. Han kalder det selv for resonance og er så omhyggelig i sin gennemgang, at han endog bruger sin opmærksomhed på at beskrive, hvordan de sko, som vi alle

Organist: Poul E. Lorenzen Rymarksvej 51, 1, 3 2900 Hellerup Mobil: 29 61 30 42 E-mail: pel67@live.dk Kirketjener, kirkesanger og udlejning af sognehuset: Marika Thinggaard Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk

Menighedsrådet: Se hjemmesiden. Ansv. redaktør og layout: Nils Finken E-mail: nilsfinken@gmail.com Fotos: Unsplash, NLF, ,. Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S Forsiden: Illustration af Lilith Soghomonyan - fra den nye armenske børnebibel for autister


hver dag tager på vores fødder, er en slags buffer mellem den enkelte og verden. Rosa har nogle vilde betragtninger af menneskers forhold til krop, mad, tøj og sygdom, og han begynder altid ved begyndelsen. Det lille barn i ma‐ ven, som vibrerer i takt med moderens åndedræt. Hvis vi springer hele 300år tilbage i tiden, så var en salmedigter som Bror‐ son faktisk på sporet af lidt af det samme. I Brorsons første salmehefte, julesalmerne fra 1732, står bl.a. den tekst, der må kaldes hans pædagogiske mesterstykke: ”Her kommer Jesus dine små.”(DDS 123) Den salme bør læses som teksten til et krybbespil. Salmens fornemt enkle sprog er så næsten humoristisk kon‐ kret, at man kommer til at se en Mariaskikkelse og krybben med et dukke‐ barn anbragt foran alteret. Børnene strømmer syngende fra kirkens ind‐ gangsdør op igennem midtergangen imod alteret (vi løbe dig med sang imod). Såvel første som sidste vers, der begge begynder med ordet Her, inde‐ holder børnenes forklaring om, hvem de er. De forestiller hyrderne - eller måske kongerne - der efter englens op‐ fordring løber op til barnet i Bethle‐ hem. I deres barnlige iver gennemløber de for første gang oplysningens ”vej” til visdom: 1. Her kommer, Jesus, dine små, til dig i Bethlehem at gå; oplys enhver i sjæl og sind at finde vejen til dig ind. 2. Vi løber dig med sang imod og kysser støvet for din fod; Børnene iler op imod det nyfødte barn, de knæler ned for dets fødder, de

omfavner og kærtegner det, hvorved de med deres bevægelser indøver de kærlighedsytringer, der siden skal blive en åndelig grundtone i deres trosliv. Formålet med julemeditationen er at komme til at ”berøre” den nyfødte. F.eks. hedder det i en senmiddelalder‐ lig meditationsvejledning fra 1400tallet om indprentningen af det nyfødte barns tilstedeværelse i krybben: take Him, then, into your arms, keep Him there, earnestly look into His face, reverently kiss Him. Til sidst danner børnene en velind‐ øvet figuration omkring den nyfødte, mens de synger: 9. Her står vi nu i flok og rad om dig vor skønne hjerteblad. Ak, Hjælp, at vi og alle må i Himlen for din trone stå. Stående i dette tableau omkring krybben ligner børnene en blomst, som Jesus er hjertebladet i. Hjertebladet er det inderste blad i en rose, og set ovenfra, som de voksne kan det, ligner kredsen af hoveder omkring Jesus‐ barnet da også en stiliseret rose. Denne rose af syngende børn en foregribende afbildning af, hvorledes vi engang i himmelen skal synge i kredsen af de salige omkring Guds trone. Denne rose er – endog på så prominent et sted som i Dantes Para‐ dise – den store eskatologiske figuration, engleskarerne danner i himmelkoret omkring Guds trone. At Brorson har haft noget tilsvarende i tankerne, fremgår af salmens næst‐ sidste vers: 8. Så skal det ske, at vi engang blandt alle helgens frydesang 3


i Himlens søde paradis skal prise dig på englevis. Fra gammel tid er kirkens kor blevet opfattet som et ”paradis”, og de, der – som børnene – synger i koret, foregriber således deres egen tilkommende himmeltilværelse. Dette er et stykke fornem børnepædagogik, fordi det med en veltilrettelagt betyd‐ ningsskridning forvandler børnenes optog op igennem kirken til en ”livs‐ vandring”, der forhåbentlig skal ende foran selv Herrens trone, hvor de syngende helgenkor befinder sig. Tænk, at Brorson har tænkt så langt og så dybt. I år, hvor vi skal være forsigtige med at have for meget fysisk kontakt,

vil vi i Jørlunde kirke rykke krybbe‐ spillet ud på kirkegården. Denis, vores graver, har ryddet maskinhuset på kirkegården, og her vil vi opstille en lille julekrybbe – hvem ved, måske kommer vi til at se et barn på bare fødder…

Torsdagsvesper i Jørlunde Kirke å disse torsdage vil kirken være åben for bøn, fordybelse og stilhed: 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 og 17/12 i 2020. Alle dage kl. 17. Vesper er navnet på den tidebøn, som foregår i katolske kirker og klostre i hele verden. Tidebønner er en flere tusind år gammel bønneform, som har rødder tilbage til den jødiske synagoge. I den kristne tidebønstradition er hver uge på sin vis en påskeuge. Der‐ for præges teksternes rytme af de be‐ givenheder, hvor Kristus afstår fra alt og går lidelsens vej nedad i langfre‐ dagens mørke og forladthed, frem mod søndagens fejring af opstandel‐ sen fra de døde. Hans vej åbner sig dermed også som en vej til identifikation og efter‐ følgelse i vore egne omskiftelser mel‐ lem mørke og lys. Ordene handler

P

4

skiftevis om Kristus og om os selv, i en bevægel‐ se mod en dybe‐ re foren‐ ing med ham." Vesperen indledes med en salme, som er skrevet over Davidssalmerne Læsning af en af tidebønnerne Stilhed Fadervor Velsignelse Fællessalme Er du interesseret i at deltage i torsdagsvesper i kirken så kontakt sognepræst Dorte Dideriksen på mail dodi@km.dk eller mobil 20 36 34 84.


Gudstjenester, koncerter m.m. Søndag d. 20 dec. kl. 16. De ni læs‐ ninger – ”i kor med alle engle”. Her fejres søndagsgudstjenesten om efter‐ middagen kl. 16 med en kombination af læsninger og sang. Det er også 4. søndag i advent.

sang med dens talrige variationer er ensemblets kernerepertoire. Tæt kon‐ takt med forskellige klostersamfund holder ensemblets musikalske udførel‐ se autentisk og levende. Torsdag d. 24. december holdes der tre julegudstjenester kl. 13, 14 og 15.30. Der er plads til 47 kirkegængere i Jørlunde kirke, når vi synger salmer, og det gør vi juleaften. Vi er erfaring for, at der er mest tryk på gudstjene‐ sten kl. 14. I år vil der også være julegudstjeneste kl. 13, og vi håber dermed, at flest muligt vil få mulighed for at fejre julen med at gå i kirke. Ved gudstjenesterne gælder ”først til mølle”-princippet.

Gennem ni bibeltekster, som vil blive læst af menigheden, ledes vi fra skabelse og syndefald til forløsning og frelse. Der veksles mellem læsning og sang. Der vil være flere smukke ad‐ ventssalmer, men også responsorier fra Det danske Hildegaard Ensemble. Det danske Hildegard Ensemble er Danmarks eneste kvindelige vokal‐ gruppe, der specialiserer sig i middel‐ alderens kirkemusik med et rent grego‐ riansk enstemmigt repertoire. Der syn‐ ges a capella i den tradition, der har levet ubrudt i mere end 1500 år. Middelaldermystikeren Hildegard von Bingens 77 sange er ensemblets udgangspunkt, og den gregorianske

Der vil også være en videoprædi‐ ken på kirkens hjemmeside, og så er det jo altid muligt at gå i kirke første eller anden juledag. Torsdag d. 31 december kl. 15.30 Nytårsaftensgudstjeneste. Den sidste dag i året kan gøres ekstra festlig ved

5


at gå i kirke. Her kigger vi både bagud og fremad og ønsker hinanden et godt nytår. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde et glas champag‐ ne og et stykke kransekage.

riksen. Vi træner balance og styrke, koor‐ dination og smidighed. Vi har ånde‐ drættet med, og ikke mindst glæden ved at bevæge sig sammen, og nogle gange til musik. Vi låner med arme og ben fra yoga, Godtved gymnastik, Qi Gong, dans m.m. Bevægelsen rundes af med en guidet meditation. Træningen er åben for alle, uanset fysisk form. Medbring eget liggeunderlag/yoga‐ måtte.

Onsdag d. 27. januar kl. 14-16. Musikcafé med The Four-Niners. Tilmelding: Undervisning er gratis, men man skal tilmelde sig hver gang pr. sms (2026 5675) eller mail (jlkirke@gmail.com) senest dagen før. Søndag d. 14. februar kl. 10, Jørlunde kirkes tidligere graver, Kjeld, Fastelavn og tøndeslagning. Børneog familiegudstjeneste, hvor man og hans drenge spiller forrygende på meget gerne må være udklædt. Vi skal guitar, violin, klaver, trækbasun, harmonika og sang. De spiller op til en synge og høre historier i kirken, og derefter går vi i sognehuset og slår festlig eftermiddag i sognehuset, og katten af tønden og spiser fastelavns‐ der gives genkendelsesgaranti, når de boller. Menighedsrådet og Jørlunde slår tonen og rytmen an med gode kulturforening står for arrangementet. gamle melodier. Tirsdag d. 2. feb - 23. marts kl. 10 11. ”Kirke brug din krop” – Nyt gymnastikhold Denne tirsdag, og de følgende 7 tirsdage, vil der være gymnastik, mu‐ sik og meditation i sognehuset, ved Marika Thinggaard og Dorte Dide‐


Torsdagscafé d. 25. februar kl. 15. Repair Café Jørlunde Skal vi starte en Repair Café i Jørlun‐ de? Bæredygtighed og forbrug med større omtanke er vejen frem, og brugog-smid-væk kulturen er yt. Derfor inviterer vi Stig Bomholt, til at fortælle om hvordan man bedst kommer i gang med en ”Repair Café” i sit lokalområde.

Lindegaardsskolen og Maglehøjskolen inviteres til julegudstjenester, så vi ikke overstiger de 47 mennesker, vi må være i kirken. Vi har dog også tænkt os at inddrage den lille udendørs krybbe i graver‐ værkstedet på kirkegården. I kirken sidder vi med to meters afstand, så vi kan synge nogle af de dejlige julesalmer. Dorte vil genfor‐ tælle juleevangeliet og vi slutter selv‐ følgelig af med at ønske hinanden GLÆDELIG JUL på en coronavenlig måde. For i år råber vi det ikke i kor, men viser det med Formanden for caféerne, Stig Bom‐ håndtegn. holt, fortæller om konceptet: ”Vi har afdelinger i hele Danmark. En Repair Har du talt med din præst? Cafe er ikke nødvendigvis en café, Mange har erfaring af, at en god men et non-profit initiativ, hvor frivil‐ samtale virkelig kan gøre en forskel. lige ildsjæle mødes og tilbyder lokale Til forskel fra andre samtaler adskiller borgere at reparere defekte genstande, samtalen med præsten sig ved, at som ellers var blevet smidt ud. De gi‐ præsten varetager et embede som ver livet tilbage til din mobiloplader, hyrde for en menighed og som åndelig syr flængen i din skjorte, får din brød‐ vejleder. Det vil kort sagt sige, at rister til at riste igen eller trækker nye præsten tænker Gud med ind i ledninger i din gamle lysekrone. Og al samtalen. hjælp er gratis!” Har du lyst til at være en aktiv del af den grønne omstilling, så kom denne torsdag, lyt - og giv dit besyv med. Vi reparerer ikke denne dag, men sætter startskuddet for at komme i gang med Repair Café Jørlunde. Læs mere på www.repaircafedanmark.dk Julegudstjenester for skoler og børnehaver I år må vi tage ekstra hensyn til de særlige forhold omkring samvær.

Præsterne i Slangerup og Jørlunde er gået sammen om en folder som skal


gøre opmærksom på, at det altid er muligt at bede om en samtale med præsten. Hent en folder i kirken eller i sognehuset. Litteraturkreds Litteraturkredsen mødes den anden fredag i måneden i Islebjerg kirke kl. 10-11.30 hvor sognepræsterne Christi‐ an Mølgaard, Lotte Ny‐ sted og Dorte Diderik‐ sen skiftes til at frem‐ lægge månedens bog. Programmet kan ses på hjemmesiden, eller man kan tage en folder i en af kirkerne.

Morgenfordybelse Den første onsdag i hver måned kl. 8 er der en halv times morgenfordybelse i Jørlunde kirke. Morgenfordybelse er en mulighed for at begynde dagen med at mærke kroppen og vejrtrækningen. Lytte til gode ord, som man kan tage med sig på vejen i fælles‐ skab med andre.

Fra byggeprojekterne Roskilde Museums udgravninger ved præstegården

8


Kirketaget

udokumenterede kalkmalerier over kirkens hvælvinger. Når dette kirkeblad er omdelt, er de sidste rester af stilladser og bygge‐ materialer nok fjernet, og kirken kan nydes i ny indpakning (nye teglsten). Murkammene viste sig også at trænge til nye sten og til at blive muret på plads til fremtidige storme.

I 2021 skal kirken så kalkes, men det kommer til at ske fra en mobil lift.

Nationalmuseets folk blev begejstrede over at få dagslys ind til hidtil

9


Sådan gik valget til menighedsrådet for 20202024 Valgforsamlingen d. 15. september 2020 sluttede således: Valgt til menighedsrådet: Nils Finken Bjarne Larsen Erik Nielsen Jesper Rasmussen Mette Iversen Jesper Moritz Hansen Svend Åge Dahl

28 stemmer 23 stemmer 21 stemmer 18 stemmer 17 stemmer 11 stemmer 9 stemmer

Stedfortrædere: Majken S. Christensen Ken Quist Jensen Der blev ikke indgivet andre lister. Det nye menighedsråd konstituerer sig onsdag d. 25. november 2020 og vil blive præsenteret nærmere på hjemmesiden og i næste kirkeblad.

10


Aktion bryd ensomheden et er en kirkelig opgave at vær‐ fint lille træ. Her kan man hænge et ne om gode fællesskaber og lille manillamærke med en bøn. Kirken forebygge ensomhed. Denne er åben i dagtimerne og her kan man opgave udfordres af Corona, fordi gå ind og tænde et lille lys i mange svage og syge er nødsaget til at døbefonten. isolere sig. Hvordan hjælper vi med at bryde ”Lys i mørke” ensomheden i en tid, hvor mørket og kulden tager til? Mange hænger elektriske lysledninger i træer og buske, ”Send flere engle” hvilket giver en hyggelig stemning omkring hjem‐ Alle konfirmander met. opfordres til at tegne eller klippe engle, som Alle konfirmander hænges op på villaveje opfordres til at lave en eller andre steder, hvor særlig lysinstallation i de kan være synlige. hus, have eller værelse og tage et billede, når det ”Skriv en bøn” er mørkt. Billederne samles til en På Jørlunde kirkegård er der ved collage, som kan bruges til kirkens østlige side (bag ved koret) et julekort.

D

11


Gudstjenester i Jørlunde dec. ��- feb. �� 6. December 2020 2.søndag i advent

Kl. 10

Dorte Dideriksen

13. december

3.søndag i advent

Kl. 11.30

Klaus Meisner

20. december

4.søndag i advent

Kl. 16

Dorte Dideriksen

24. december

Juleaften

Kl. 13

Dorte Dideriksen

24. december

Juleaften

Kl. 14

Dorte Dideriksen

24. december

Juleaften

Kl. 15.30

Dorte Dideriksen

25. december

1. juledag

Kl. 10

Dorte Dideriksen

26. december

2. juledag

Kl. 10

Dorte Dideriksen

27. december

Julesøndag (i Slangerup!)

Kl. 19

Fællesgudstjeneste

31. december

Nytårsaften

Kl. 15.30

Dorte Dideriksen

1. januar 2021

Nytårsdag (i Slangerup!)

Kl. 16

Klaus Meisner

3. januar

Helligtrekonger

Kl. 10

Dorte Dideriksen

10. januar

1.s.e. helligtrekonger

Kl. 10

Dorte Dideriksen

17. januar

2.s.e. helligtrekonger

Kl. 10

Dorte Dideriksen

24. januar

Sidste s.e. helligtrekonger

Kl. 10

Dorte Dideriksen

31. januar

Septuagesima

Kl. 10

Caja Winterø

7. februar

Seksagesima

Kl. 10

Dorte Dideriksen

14. februar

Fastelavn

Kl. 10

Dorte Dideriksen

21. februar

1.søndag i fasten

Kl. 11.30

Se hjemmesiden

28. februar

2.søndag i fasten

Kl. 10

Dorte Dideriksen

Besøg af præsten:

Kirkebil:

Ønsker du besøg, er du mere end velkommen til at kontakte sognepræ‐ sten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk.

Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn be‐ stilles til at køre til og fra alle kirkens gudstje‐ nester. Bestil selv taxi på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen.

12

Profile for Davis Zivadinovic

Jørlunde Kirke: december - februar 2021  

Jørlunde Kirke: december - februar 2021  

Profile for dz.grafik