Page 1

marts – maj 2014 1

december – februar 2017-18


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Prædiken ved Nuntius James Patrick Green til søndagsmessen den 12. november 2017

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Naja Wulff Mottelson Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Robert Culat Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

BØN Herre Jesus Kristus, du som selv er blevet menneske for at være et med os. Styrk os til at møde vor næste i kærlighed, som du møder os. Hjælp os til med hele vort hjerter, sjæl og styrke at møde nødlidende som vore brødre og søstre. Lad os ikke kun gennem ord, men også gennem vore handlinger vidne om din kærlighed. Lad os særligt gennem de fattige og udsatte genkende dig og lovprise dig, ved at tjene de af vore brødre og søstre som har særligt behov for mad, fred, frihed og retfærdighed. Gør os til din kærligheds hænder og fødder. Det beder vi om ved Kristus vor Herre Amen Bøn fra messen til ihukommelsen af De fattiges Dag, som for første gang blev afholdt 19. november 2017 2


Præsten skriver

Som præst er jeg vidne til mange glædelige begivenheder som dåb og bryllupper. Jeg kan også blive konfronteret med tragedier som brud i familien, alvorlig sygdom og død, og den smerte jeg møder der, kan også gøre ondt på mig. Mange spørger derfor, om det ikke kan være hårdt at være præst. Forhåbentlig lyder jeg ikke kynisk, når jeg siger, at jeg kan gå helt opløftet hjem efter et besøg ved et sygeleje. Det er sjældent, at en præstelig opgave i en af livets svære situationer føles som en tung byrde, som jeg dårligt kan bære. For det er netop i de svære situationer, at Guds nåde og troens trøst oftest viser sig stærkest. Den sorg, bekymring eller smerte, som jeg møder, forsvinder ikke helt, men det eller Den, som jeg bringer med mig gør næsten altid en stor forskel i de ramtes liv, og det er en stor glæde at se Guds værk igennem mine handlinger. På sin vis hører de syges salvelse derfor også til en af de glædelige begivenheder, jeg som præst deltager i. I nogle tilfælde kommer folk efter aftale til kirken, og modtager dette sakramente her. Andre gange tager vi præster ud til folks hjem eller til sygehuset for at give det. I visse tilfælde er den syge ikke længere ved bevidsthed og står umiddelbart foran døden. Også her er det muligt at give de syges salvelse, hvis blot en pårørende kan forsikre om, at personen selv ville have ønsket at modtage sakramentet. Men jeg kan godt blive lidt trist, når jeg erfarer, at familien ikke har ønsket at tilkalde præsten førend i sidste øjeblik, hvor den syge er bevidstløs. Nogle gange har en pårørende forklaret, at man ikke ønskede at gøre deres kære bange, ved at tilkalde præsten. Personen skulle helst ikke vide, at døden var nær. Men det bygger på to misforståelser. For det første den misforståede berøringsangst og frygt for døden, hvor man vil spare folk for at tænke på døden. Men er man alvorligt syg, har man selv helt sikkert tænkt på døden, og det kan da være hårdt, hvis ens nærmeste ikke har modet til åbent at tale om dette. Når døden bliver et tabu, bliver det også tungere at stå foran den. For det andet kalder vi ikke længere sakramentet for den sidste olie, men for de syges salvelse, for at understrege, at det ikke kun er for umiddelbart døende, men for enhver alvorlig sygdom som kan siges at bringe en nærmere døden eller i en vis fare for at dø. De syges salvelse har sin virkning også på bevidstløse, men modtager man først dette sakramente, når man ikke længere er ved bevidsthed, berøves man for en stor trøst og ligefrem glæde ved at mærke Guds bistand i en vanskelig situation. Jeg vil derfor varmt opfordre alle i vore menigheder til at sende bud efter en præst i god tid, hvis man selv eller ens pårørende har brug for de syges salvelse. Lad ikke jer selv og præsten gå glip af en glædelig begivenhed. Sognepræst Daniel Nørgaard 3


Nyt fra sognene To solide støtter tildelt pavelig orden Søndag d. 12. november kunne pavens udsendte, ærkebiskop James Patrick Green, overrække den pavelige orden ”Pro Ecclesia et Pontifice” (For Kirken og Paven) til to trofaste ildsjæle. Det var Marlene Henrichsen og Jose Novella, som under festmessen for Pavens dag modtog ordenen i Skt. Ansgars Kirke. Marlene Henrichsen har i årtier været engageret i kirkeligt arbejde bl.a. som menighedsrådsmedlem, medlem af bestyrelserne på Institut Sankt Joseph og Katolsk Menighedspleje, medlem af bispedømmets økonomisk råd, og som regnskabsfører i Sankt Ansgars Kirke. Jose Novella har bl.a. været i ledelsen af Østerbro KUK, siddet i bestyrelsen for Niels Steensens Gymnasium og stået for kirkebøgerne og attesterne i Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken. De skal have stor tak for deres indsats og et tillykke med den pavelige orden.

Overrækkelse af den pavelige anerkendelse den 12. november 2017 4


Menighedsrådsvalg 2018 Søndag d. 18. marts 2018 er der menighedsrådsvalg i bispedømmets sogne, og der vil også afholdes separate valg for hver af de tre city-menigheder. I næste nummer af sognebladet, som udkommer til marts, vil vi bringe alle relevante oplysninger om tidspunkterne for afstemningen i de tre sogne. Der vil samtidig også være en præsentation af de forskellige kandidater til valget. Enhver katolik i menigheden, som på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret og er også valgbar, såfremt vedkommende ikke bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken, f.eks. hvis man ikke betaler kirkeskat til Kirken. For at kunne stemme eller stille op til valg, er det nødvendigt, at man står opført på valglisten. Valglisten er listen over de registrerede medlemmer af menigheden som står anført i bispedømmets medlemssystem med alder, og som er fyldt 16 år. 60 dage før valget og indtil 4 uger før valget vil det være muligt at sikre sig, om man står opført på valglisten enten i forbindelse med søndagsmes¬serne eller ved at henvende sig til sognekontoret. Forslag om kandidater indsendes skriftligt til sognets lokale valgstyrelse og skal være denne i hænde senest klokken 16.00 d. 28. februar. Enhver, der er valgbar, har ret til at foreslå sig selv som kandidat. Forslag om kandidater skal være ledsaget dels af en erklæring fra den foreslåede om at være villig til at modtage valg, dels af dokumentation vedrørende betaling af kirkeskat. Oplysninger om den lokale valgstyrelse vil findes på opslag i kirkerne og på disses hjemmesider. Pastor Ambroziu rejser hjem I forrige menighedsblad meddelte vi, at Pastor Ambroziu Anghelus skulle arbejde som 2. præst i Sakraments- og Jesu Hjerte Kirke. Han har i begyndelsen af august valgt at rejse tilbage til sit hjemland Rumænien, for at arbejde der. Han er nu tjenestegørende i en større menighed. Vi takker ham for det arbejde han har gjort og ønsker ham Guds velsignelse for hans virke i Rumænien.

5


Diakonvielse i Sankt Ansgars Kirke Michael MĂźnchow blev diakonviet i Sankt Ansgars Kirke den 9. september 2017

6


Facaden på Sakramentskirken renoveres I vinter opdagede vores altid opmærksomme kirketjener Per, at de små søjler omkring klokkerne øverst på facaden krakelerede, og at der faldt rester ned på gaden. Der måtte altså ske noget. Samtidig havde vi i lang tid overvejet, hvordan korset på facaden kunne bringes i stand, så der ikke var grønne gevækster på Jesu arme. Vi fik et tilbud på en lille halv million for at reparere søjlerne ved klokkerne samt afrensning af figurgruppen over indgangen og reparation af Jesu arme. Desuden en omfugning af klokketårnene i højde med søjlerne og af en skorsten på taget. Kort tid efter var generalsekretæren for Bonifatiuswerk i Tyskland, Msgr. Georg Austen på besøg, og da vi forelagde ham sagen, var han villig til at give en ekstraordinær bevilling på EURO 44.000 = kr. 330.000 til projektet. Altså bliver der en rest tilbage på ca. kr. 170.000, som vi som menighed skal betale. Vi håber som sædvanlig på menighedens gavmildhed, så vi kan komme ud af sagen med økonomien i behold. Bidrag kan gives til projektet på reg. nr. 4183, kontonr. 00 05 00 14 71 med teksten ” SAK-Facade”.

7


Ændret messetid i Skt. Augustins kirke Fra d. 1. december vil fredagsmesserne i Skt. Augustins Kirke på Jagtvej være kl. 18.00 og denne messetid vil også gælde i det nye år. Den Neokatekumenale Vandring og menigheden

Den Neokatekumenale Vandring blev oprettet i 1964 og har sin inspiration fra den tidlige katolske kirkes katekumenat. Det er den katolske kirkes eneste post-dåbs katekumenat og har til formål at gøre kirken synlig på steder, hvor der kun er lidt eller ingen katolske menigheder. Vandringen arbejder under biskoppen for at undervise i tro, i henhold til indikation fra det 2. vatikankoncil og Kirkens ledelse. Vandringen er repræsenteret på alle kontinenter og i mere end 6.000 sogne verden over.

Jytte: Som medlem af Sankt Ansgars Kirke har jeg, i mit virke som menighedsrådsmedlem, ofte været sammen med vore præster fra den Neokatekumenale Vandring.

Jytte

Når man taler med dem, lyser det ud af dem, at de er dedikerede til deres kald. De vil så gerne fortælle os om Jesus Kristus og hvor vigtigt det er at følge ham og leve i overensstemmelse med Evangeliets lære. Deres glæde ved forkyndelsen er smittende, og deres prædiken er forkyndt dybt ud fra deres inderlige tro. Jeg har haft nogle gode samtaler med de præster der har haft tilknytning til Skt Ansgars og de har altid været parat til at rykke ud til personer, der har haft brug for deres besøg.

8


Denice: Tænk engang hvor velsignede vi er her i vores lille land, at have så mange solide katolske præster. Hver og én har de brugt mange år på at uddanne sig, sagt nej til et familieliv, har (måske) efterladt familie og venner i et andet land og skal lære et helt nyt sprog – for at tjene Gud – og os! Denice

I Jesu Hjerte Kirke har vi i de seneste år bl.a. kunnet glæde os over de neokatekumenale præster og nu kan vi i stedet glæde os over, at franciskanerne er vendt tilbage til Danmark. Hvor ville Kirken være uden præsternes store offer? Der skal lyde en hjertelig tak til alle vores kære præster i Danmark. Tak for jeres ”fiat” og må Gud velsigne jer i rigt mål for jeres gode, trofaste arbejde.

Birte

Birte: Her i Jesu Hjerte Kirke fik vi for 3 år siden en 2. præst ved kirken, p. Stefano. Og senere p. Mate. To vidt forskellige præster, men fælles om det, de var viet til: at fejre messen. De pegede ofte hen på eukaristien som det vigtigste ved messen. Et nyt indslag i hverdagsmessen fandt jeg godt: den superkorte prædiken (1-3 min). Ofte tænkte jeg: ja, her sidder vi, en dansk menighed, og betjenes af to præster fra Italien og Kroatien. Hvor må vi være glade over, at de overhovedet VIL komme til vores land i det kolde nord, os, der ikke har formået at ”frembringe” danske præster i mange år! Jeg vil gerne fremhæve begge præsters engagement og positive forhold til menigheden, som jeg ved, mange har været glade for.

Sara

Sara: Alt i alt, synes jeg, at de folk jeg kender, der har bånd til Vandringen er præget af, at de tager deres tro seriøst. Dette går nok igen de fleste steder i Danmark 9


og er, mener jeg, en god ting, omend jeg ikke selv ville overveje at blive neokatekumenal. Første gang jeg kom i kontakt med neokatekumenale præster for snart 4 år siden, var da Daniel Jimenez var andenpræst i Sakramentskirken. Jeg husker, at min optagelse i kirken blev fejret med højtidelighed og glæde, og seriøsitet. Det samme har jeg mødt de gange, jeg har skriftet ved f. Daniel Jimenez.

Frederik

Frederik: Hvis jeg skal nævne en af de ting, der slår mig mest ved de neokatekumenale præster er det, at de ofte har en ligefremhed og åbenhjertighed i deres tilgang til troen. Det synes jeg kommer til syne både i deres prædikener og personlige væremåde, som kan være meget forfriskende. Martin: Uden præsterne fra den Neokatekumenale Vandring ville vi være meget dårligt stillet i Danmark. Jeg tror det kan sammenlignes med situationen omkring Kirkens opbygning efter religionsfriheden i 1849, hvor mange jesuitter kom til Danmark.

Martin

Kirken er som et stort træ - rig på mange grene. Måske det er en anden ”gren”, som om 20 eller 50 år fører saften - Kristus - fra stammen ud i vores lille afkrog af Kirken?

Den franciskanske sekularorden Den katolske Kirke har en rigdom af foreninger, ordener og bevægelser. Mange katolikker er således særligt engagerede gennem aktiviteter, som ikke nødvendigvis er tilknyttet sognet. Vi vil sætte lidt fokus på nogle af dem i de kommende menighedsblade, og her følger en kort beskrivelse af den franciskanske sekularorden. 10


Mange af de religiøse ordener har ud over deres munke, brødre, nonner eller søstre også lægfolk som er associerede med ordenen i en sekularorden. Det har franciskanerordenen også, og her fortæller lederen af den franciskanske sekularorden i København, Jonna Bachdal Johansen om deres fraternitet: Efter en flere århundredes fravær kom den Den Franciskanske Sekularorden, OFS, i 1859 tilbage til Danmark. Kun 10 år efter religionsfriheden. Ordenen blev genoprettet af De franciskanske mindrebrødrene, OFM, fra den hollandske provins. Dengang hed man: ” Den Hellige Franciskus tredje orden”. Senere hen Den Franciskanske Lægorden. Vore ældste protokoller viste en stadig stigende interesse fra 1883 og årene derefter. Medlemmerne kom dengang fra alle samfundslag, sådan er det også i dag. Vi har alle kærlighed til Evangeliet og den franciskanske spiritualitet som levende inspirationskilde. Frans af Assisi er vor rejsekammerat på vejen. Man skal have et kald for at blive optaget i ordenen. Mange har en begejstring for Frans af Assisi, men ikke alle har et kald. Det er ikke en almindelige forening, hvor man bare melder sig ind og ud efter for godt befindende. Først skal man igennem en prøvetid, en orienteringsperiode og en formningsperiode på ca. 1½ år, inden man optages i ordenen, men derefter mindst 1 år i yderlige formning inden man kan aflægge sin profes, som gælder for resten af livet. OFS er organiseret internationalt og regionalt og nationalt. Der er fraterniteter fra Sydafrika til Nordnorge. Vi er 22 medlemmer i Danmark fordelt på 2 fraterniteter, et i Århus - Ålborg, og et i København. I september i år blev to nye medlemmer optaget fra henholdsvis Sakramentskirken og Sankt Ansgars Kirke. Mød et sognebarn Enhver, der har besøgt kirken på Nørrebro, har på den ene eller anden måde stiftet bekendtskab med Gyorgy Sajo. Han er Sakramentskirkens organist og den altid smilende og venlige drivkraft bag kirkens musik, som han har stået for i mere end tyve år. I anledningen af Gyorgys forestående 50-årsdag har han indvilliget i en snak med sognebladet.

11


Fortæl kort om dig selv. Hvordan kom du hertil? Jeg kommer oprindeligt fra Ungarn, hvor jeg tog min uddannelse som kantor og kirkeorganist. Herhjemme har jeg arbejdet som kirkemusiker siden starten af halvfemserne, og når jeg ikke spiller til messerne, går jeg med post og underviser i hebraisk på Studieskolen. Det var slet ikke planen, at jeg skulle til Danmark. Under mine studier havde jeg et lidt usædvanligt fritidsjob som organistvikar i den jødiske synagoge i Budapest; der er det kun goj’er (ikke-jøder), der må spille på sabbatten. Den oplevelse fik mig til at tage et volontørophold i Jerusalem, hvor jeg mødte en ung, dansk sygeplejerske. Det ændrede lidt på planerne. I dag har Bodil og jeg været gift i 27 år og opfostret tre børn sammen i København. Så det var et held, at jeg tog af sted. Hvad tiltrækker dig særligt ved opgaven som kirkemusiker? Som organist synes jeg, at jeg har fået en gave. Det er dejligt at have mulighed for at sætte sit præg på liturgien, men jeg elsker også at udtrykke mig igennem musikken. Det at akkompagnere bøn med musik giver en anden dimension til samtalen imellem Gud og menigheden, som ord ikke altid formår at udtrykke. Bønnen er jo en vej til Gud, en bestemt slags kommunikation. Når man spiller med hjertet, åbner det op for en anden vej, måske en slags fordybning af bønnen. Det holder jeg meget af ved mit arbejde. Hvordan har du fundet ind i Sakramentskirkens menighed? Oprindeligt kom vi i Sakramentskirken, fordi vi boede på Nørrebro, men i dag er jeg vel, hvad man kan kalde et ærkemedlem af menigheden. Jeg holder meget af, at Sakramentskirken er så international og sammensat af helt forskellige mennesker. Det tiltaler mig også, at det er en gammel arbejdermenighed, som er fyldt af jævne folk. Menigheden har naturligvis ændret sig meget, men nu har jeg jo også været der så længe. Faktisk gik op for mig, at mit 20 års jubilæum som organist var i sidste måned – det gik fuldkommen forbi os! Men jeg ser frem til at fortsætte til 25-året. 12


Det sker i kirken 3 små retræter i Skt. Ansgars Kirke Fredag d. 1. december holder vi en kort adventsretræte kl. 19.00. Sakramentet bliver udstillet, og der vil være en kort andagt med en indføring til en bibeltekst og derefter mulighed for personlig meditation. Indtil kl. 22.00 vil præster være til rådighed for skriftemål. Der vil være eukaristisk tilbedelse hele natten indtil d. 2. december kl. 6.30. Alle er velkomne, og man kan vælge at være med i det tidsrum, der passer en bedst. Lørdag d. 20. januar kl. 15.00 er der en retræte for familier med børn. Der vil være arrangeret børnepasning for børn i aldersgruppen 2-5 år og 6-12 år, så forældrene kan være med til oplæg, refleksion og bøn. Kl. 17.00 er der familiemesse, og kl. 18.00 er der fællesspisning. Vi slutter ca. kl. 19.00. Temaet for retræten er kærligheden, som den beskrives af pave Frans i skrivelsen Amoris Laetitia. Lørdag d. 24. februar holder vi en kort fasteretræte kl. 15.00 med input til refleksion og mulighed for skriftemål indtil kl. 17.00. Kl. 16.30 er der fælles korsvejsandagt.

Indsamling for suppekøkkenet på Nørrebro Sakramentskirkens Caritas-gruppe samler ind til vinterens fornødenheder til de hjemløse, der besøger suppekøkkenet på Sigurdsgade. Kom forbi Sakramentskirken, hvis du ønsker at donere vintertøj eller -sko (særligt til mænd), halstørkæder, vanter, uldsokker, soveposer eller lignende. Imellem d. 3.-20. december er det muligt at donere til suppekøkkenets årlige julearrangement. Du kan give 60,- kr. enten til a) en julemiddag for en hjemløs eller b) en julegave. Kontakt Clarice Scott på meetscott@gmail.com for at få oplyst nummer til Mobilepay eller køb et gavekort efter den engelske og danske højmesse i Sakramentskirken.

13


Messe i Sankt Ansgars Kirke den 12. nov. ved apostolisk nuntius James Patrick Green 14


Julemarked i Sankt Ansgars kirke Caritas afholder julemarked i Sankt Ansgars Kirkes menighedssal, Bredgade 69, søndag d. 10. december kl. 11.00 -16.00. Der vil være mulighed for at købe håndlavet julepynt, julekager og meget andet samt dejlig mad i en hyggelig atmosfære. Alt overskud går til Caritas adventsindsamling, der hjælper fattige piger i Nordøstindien til at få en skolegang. På opdagelse i troen Som troende er der altid mere at lære, og det er vigtigt at blive ved med at udforske vores tro. Vi holder derfor ca. en gang om måneden et oplæg, som kan føre os på opdagelse i troen. Vi begynder kl. 14.30 og slutter lidt før kl. 17.00. Det foregår i Sankt Ansgars Menighedssal, men er åbent for alle. For at dække udgifter til forplejning og materialer bedes man betale 40 kr. pr. gang. Programmet for sæsonen 2018 ser således ud: 6. januar – Firmelsens sakramente v/ Biskop Czeslaw 3. februar – Kvinder i Det nye Testamente v/ sr. Anna Mirijam 3. marts – Katolske salmer og katolsk liturgi v/ Sebastian Olden-Jørgensen 7. april – Kampen om de danske sjæle v/ Bjørn Thomassen 5. maj – Psykologi og tro v/ Else Marie Kjerkegaard Kirkevandring 2018 Den 18.-25. januar er det bedeugen for de kristnes enhed. Torsdag d. 25. januar går vi kirkevandring. Vi begynder kl. 18.30 begynder i Skt. Pauls Kirke i Nyboder og derefter besøger vi Metodisterne i Jerusalemkirken, de russisk-ortodokse i Aleksander Nevskij Kirke, vores egen Sankt Ansgars Kirke, anglikanerne i St. Alban’s Church og de svenske lutheranere i Gustavskyrkan. Det er et arrangement, som efterhånden tiltrækker næsten 1000 deltagere, og det er en måde, hvor vi både kan glæde os over det vi har tilfælles og fascineres af nogle af vore forskelle. 15


Jesu Hjerte Kirkes menighedsudflugt

Jesu Hjerte kirkes menighedsudflugt d. 19. august 2017

Turen, der var arrangeret af Birte Mandrup, som desværre ikke selv kunne være med, gik i bus til Ringsted til Sankt Bendts kirke med fin guidet tur. Derefter blev der fejret messe i Sankt Knuds kirke, med efterfølgende spisning af egne madpakker i menighedssalen med hyggeligt samvær med sr. Hildegard og nogle fra menigheden. Så gik turen til Haraldsted, Knud Lavards ruin, hvorefter der derefter blev budt på dejlig kaffe og kage i Knud Lavards Hus. Alle har rost turen, som forløb godt. Tak til p. Niels og Denice for ledelse af turen.

16


Kulturnat i Sankt Ansgars Kirke Kulturnatten den 13. oktober 2017 betød, at Sankt Ansgars Kirke som sædvanligt åbnede dørene for alle interesserede. Med et tætpakket program, der blandt andet bestod af koncert ved koret og foredrag ved Daniel Nørgaard, var kirken velbesøgt.

Sakristiet var også åbent for besøgende.

Efter et besøg i kirkens museum kunne gæsterne støtte op om Caritas velgørende arbejde og nyde en kop kaffe på 1. salen. 17


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage 17.00 – 18.00.

December ALLE

Fre d. 1. kl. 13.15-17.00 Økumenisk seminar, Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

JHK Fre d. 1. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ANS

Fre d. 1. kl. 19.00 Adventsretræte i kirken. Mulighed for skriftemål indtil kl. 22.00. Tilbedelse hele natten

ALLE

Lør d. 2. kl. 10.00-16.00 Økumenisk seminar, Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

ANS

Søn d. 3. kl. 10.00 Pontifikalmesse på latin med kardinal Gerhard Ludwig Müller

ANS

Man d. 4. kl. 13.00 -15.00 Håndarbejdscafé i undervisningslokalet

ALLE Tirs d. 5. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet JHK

Tirs d. 5. kl. 20.00 Kammerkoret Musica Viva, julekoncert i kirken, gratis adgang

JHK Ons d. 6. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen JHK Fre d. 8. kl. 18.30-20.00 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne ANS

Søn d. 10. kl. 10.00 Familiemesse med efterfølgende møde med Nikolaus og Caritas julemarked i menighedssalen 18


JHK Søn d. 10. kl. 11.00 Efter messen får vi besøg af Nikolaus SAK

Søn d. 10. kl. 10.00 Højmesse med efterfølgende besøg af Sankt Nikolaus

ALLE Ons d. 13. kl. 11.00 KÆK-messe med efterfølgende julefrokost i menighedssalen. NB: Tilmelding nødvendig JHK

Ons d. 13. kl. 11.00 - 13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK Lør d. 16. kl. 10.00-12.30 Adventsretræte i kirken, med mulighed for skriftemål JHK Lør d. 16. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys i menighedssalen, Jesu fødsels tro: Jul ALLE

Tirs d. 19. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

JHK Ons d. 20. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen JHK Lør d. 23. kl. 7.30 Rorate-messe efter ekstraordinær form JHK Søn d. 24. kl. 9.00 Messe efter ekstraordinær form ANS

Søn d. 24. kl. 10.00 Højmesse 4. søndag i advent

SAK

Søn d. 24. kl. 10.00 Fælles dansk-fransk messe 4. søndag i advent

JHK Søn d. 24. kl. 11.00 Messe 4. søndag i advent SAK

Søn d. 24. kl. 15.00 Fælles dansk-engelsk-fransk juleaftensmesse

ANS

Søn d. 24. kl. 16.00 Familiejulemesse

ANS

Søn d. 24. kl. 23.30 Julekoncert. Kirken åbnes kl. 23.00

ANS

Søn d. 24. kl. 24.00 Julemidnatsmesse ved biskop Czeslaw

JHK Søn d. 24. kl. 24.00 Julenat. Herrens fødsel SAK

Søn d. 24. kl. 24.00 Dansk midnatsmesse

JHK Man d. 25. kl. 9.00 Juledagsmesse efter ekstraordinær form ANS

Man d. 25. kl. 10.00 Juledagspontifikalmesse ved biskop Czeslaw

SAK

Man d. 25. kl. 10.00 Juledags højmesse (dansk) 19


JHK Man d. 25. kl. 11.00 Juledag. Højtidens messe. Ingen kirkekaffe. NB Ingen messe kl. 17.00 og 20.00 SAK

Man d. 25. kl. 11.00 Juledags højmesse (fransk)

ANS

Tirs d. 26. kl. 10.00 Pontifikalmesse for forfulgte kristne ved biskop Czeslaw

JHK Tirs d. 26. kl. 11.00 Sankt Stefans dag. Messe. Ingen kirkekaffe JHK Ons d. 27. kl. 18.00 Apostlen Thomas, Messe efter ekstraordinær form. Efter messen recep. med indvielse af vin, og sammenkomst JHK Søn d. 31. kl. 9.00 Messe efter ekstraordinær form ANS

Søn d. 31. kl. 10.00 Pontifikalmesse. NB: Ingen taksigelsesmesse kl. 16.00

JHK Søn d. 31. kl. 11.00 Den hellige familie, Højmesse JHK Søn d. 31. kl. 16.00 Taksigelsesmesse for året der er gået

Januar ANS

Man d. 1. kl. 10.00 Jomfru Maria, Guds Moder. NB: Ingen messe kl. 8.00

JHK Man d. 1. kl. 11.00 Nytårsdags Messe, NB ingen messe kl. 17.00 JHK

Man d. 1. kl. 18.00 Messe efter ekstraordinær form

JHK Man d. 1. kl. 20.00 Aftenmesse JHK Ons d. 3. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen JHK Fre d. 5. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ALLE

Lør d. 6. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Firmelsens sakramente v/ Biskop Czeslaw i Sankt Ansgars Menighedssal

ANS

Søn d. 7. kl. 10.00 Hellig tre kongers familiemesse med efterfølgende fest i menighedssalen


ANS

Man d. 8. kl. 13.00-15.00 Håndarbejdscafé i undervisningslokalet

ALLE

Tirs d. 9. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK Ons d. 10. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen JHK Fre d. 12. kl. 18.00-19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken JHK Ons d. 17. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen JHK Lør d. 20. kl. 12.00-16.30 Tro og Lys i menighedssalen. Tema ”Tro og Lys midt i kirkens tro” ALLE

Lør d. 20. kl. 15.00-19.00 Familieretræte ved Sankt Ansgars Kirke

ALLE

Tir. d. 23. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK

Ons d. 24. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

ALLE Tors d. 25. kl. 18.30 Kirkevandring med start i Sankt Pauls Kirke, Nyboder JHK

Fre d. 26. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål 18.-19.00

Februar JHK Fre d. 2. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe JHK Fre d. 2. kl. 18.00 - 19.30 Åben dør, personlig samtale og forbøn, i kirken ALLE

Lør d. 3. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Kvinder i Det nye Testamente v/ sr. Anna Mirijam i Sankt Ansgars Menighedssal

ANS

Søn d. 4. kl. 10.00 Herrens fremstilling i templet, Kyndelmisse. Familiemesse med lysprocession. Cæciliakorenes børnekor synger

ANS

Man d. 5. kl. 13.00-15.00 Håndarbejdscafé i undervisningslokalet

ALLE

Tirs d. 6. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet


JHK Ons d. 7. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen ANS

Søn d. 11 kl. 10.00 Højmesse efterfulgt af fastelavnsfest i menighedssalen

SAK

Søn d. 11. kl. 10.30 Fælles dansk-fransk messe efterfulgt af tøndeslagning og boller til alle

JHK Man d. 12. kl. 19.00-21.00 Katekese: Forsoning mellem kristne og helbredelse af Kristi Legeme, Kirken. v/p.Lars Messerschmidt. Menighedssalen JHK Ons d. 14. kl. 11.00-13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen ANS

Ons d. 14. kl. 16.00-19.00 Askeonsdag. Skriftemål i Kirken

SAK

Ons d. 14. kl. 17.00 Askeonsdags messe og uddeling af askekors

ANS

Ons d. 14. kl. 19.00 Askeonsdagsmesse ved biskop Czeslaw. NB: Også messe kl. 8.00

JHK Lør d. 17. kl. 12.00-16.30: Tro og Lys i menighedssalen. Tema: ”Tro, der er åben for Guds ord, Lysets fest” ANS

Tirs d. 20. kl. 19.30 Bibelkreds i undervisningslokalet

JHK

Ons d. 21. kl. 11.00 - 13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

JHK Fre d. 23. kl. 19.00 - 21.00: Forsonings-og Helbredelsesmesse. Skriftemål kl. 18.00-19.00 ANS

Lør d. 24. kl. 15.00 Fasteretræte i kirken

JHK

Ons d. 28. kl. 11.00 - 13.00 Kravlegårdsgruppe mødes i menighedssalen

22


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Jytte Hansen, næstformand Birte Krog-Møller

Stine Møller Adam Schwartz Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder, webmaster Clarice Scott Joan Campbell-Tofte

Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Madden, medlem af Pastoralrådet Toni Dupont Anna Siekierska

Birte Mandrup, sognebladsmedarbejder Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 23


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K

Afsender: Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Fredage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag Kirkernes messetider kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe LaudesAnsgars (morgenbøn) mandag-fredag Sankt Kirke –synges Bredgade 64, 1260 K kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Hverdage (mandag-fredag) kl. 8.00 Fredag ogtilbedelse: lørdag kl. 17.0016.00-17.00. Sakramental tirsdag 08.40-10.00 og onsdag Søndage Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk kl. 11.00 (højmesse) Sognepræst 2. og 4. søndag Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk kl. 13.00 Ukrainsk messe 2. præst: Gilberto

kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 - Nørrebrogade 27 C, 2200 N kl. 16.00-17.00 Sakramentskirken Tilbedelse fredag Søndag kl.aftale 10.00med Dansk højmesse Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter præsterne. kl. 11.30 Fransk messe Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 3313 3762, dn@sanktansgar.dk kl. 17.30 Engelsk messe 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk – Nørrebrogade 27 C, 2200 Nkl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Sakramentskirken Tirsdag til lørdag Søndag kl. 17.00 09.30 Dansk Onsdag kl. NovenaHøjmesse og engelsk messe kl. 11.15 Fransk messe kl. 18.00 Engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag 17.00sjoeomidk@gmail.com Sakramental tilbedelse for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124kl.8422, Præst Onsdag 17.00 Novena og engelsk messe Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670kl. 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr Sognepræst: Daniel Nørgaard, tlf. 3054 2118, dn@sanktansgar.dk - Stenosgade 4A, 1616Anton København V tlf. 4494 7678, fthevaraj@yahoo.com Jesu Hjerte PræstSogn for engelsktalende; Fredrick Thevaraj, for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 Søn-Præst og helligdage kl.4676, 11.00rob68.bellamin@wanadoo.fr Højmesse Jesu Hjerte Kirke – Stenosgade 4A, 1616 København V Messe kl. 20.00 Søn- og helligedage kl. 17.00 11.00 Højmesse Hverdag (mandag-fredag) kl. Messe kl. 18.00 20.00 Messe Lørdag kl. Italiensk søndagsmesse kl. 18.00 17.00 Messe 1. ogHverdag 3. og 5.(mandag-fredag) søndag i måneden kl. Messe ef. ekstraord. ritus. Lørdagi måneden kl. 18.00 18.00 Italiensk 2. søndag kl. Kroatisksøndagsmesse messe 1. og 3. søndag i måneden kl. 16.00 18.00 Messe ef. ekstraord. 1. fredag i måneden kl. Jesu Hjerte Andagtritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Kirkens kontor tlf. 2985 6080. tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Sognepræst: Niels Engelbrecht, Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

24

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - december - februar 2017-18