Kirkebladet Jørlunde Sogn - december 2022 - februar 2023

Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

Gunhild Fjords eget dukkehus

DECEMBER 2022 * JANUAR 2023 * FEBRUAR 2023

1


Jul i Et dukkehjem en hellige Nikolaus

Juleaften banker det på døren i Ib‐ sens verdensberømte dramastykke ”Et dukkehjem”. Det er ikke den hellige Nikolaus, men en anden vinterlig klædt sagfører, der kræver sin ret og truende stiller Nora til ansvar for hendes mis‐ gerninger. Nikolaus-kulten kan Ibsen have fået berøring med under opholdene i Italien. Der er flere ting der antyder sammen‐ hængen mellem Niels Krogstad (sag‐ fører) og Sankt Nikolaus, en sammen‐ hæng som må forstås på et litterært mytologisk plan. Det er p.g.a. Krog‐ stands indtræden at straf bringes på banen, og det netop juleaften. Hans entre gør en skræmmende virkning. I

Sognepræst Dorte Dideriksen

den morsomme dukke- og legeverden er Nora i sit es, hun er som et barn.

Sognepræst:

Organist:

Attester:

Dorte Dideriksen

Poul E. Lorenzen

Kordegn Dorthe J. Knudsen

Bygaden ��, Jørlunde

Rymarksvej ��, �, �, ����

Kontor i Slangerup:

���� Slangerup

Hellerup

tirsdag - fredag �.�� - ��.�� og

Mobil: �� �� �� ��

torsdag ��.�� - ��.��.

pel@joerlundekirke.dk

Tlf. �� �� �� ��

Kontor i Bygaden �� Mobil: �� �� �� ��

Kirketjener og udlejning af

Fast fridag: Mandag

sognehuset:

Kirkens hjemmeside:

Gunhild Fjord

joerlundekirke.dk

Graver:

Mobil: 20 26 56 75

Katrine Nielsen

guf@joerlundekirke.dk

Mobil: �� �� �� �� (kl. ��-��) graver@joerlundekirke.dk

2

joerlunde.sogn@km.dk

dodi@km.dk

Fotos: Gunhild Fjord, Pexels, Pixabay, Nils Finken

Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S. Layout: Nils Finken

D


”Den fremmede mand vil ikke gøre mamma noget ondt” siger hun til sine to børn. I helgentraditionen er Nikolaus pengeudlånernes skytshelgen. Han vogter over aftaleindgåelser og sørger for at skyldneren holder sin del af aftalen. Nora står i gæld og er som skyldner pligtig overfor Krogstad. Syndefaldsberetningen som ramme ”Dukkehjemmets” ramme er synde‐ faldet, idet ægteparret går i uvidenhed om godt og ondt. Noras higen efter ”det vidunderlige”, det dejlige, det Juletræet og makronerne er to cen‐ skønne og fornøjelige er nemlig en trale rekvisitter. Disse genstande brin‐ længsel efter en paradisisk tilstand, en ges i fokus helt i begyndelsen af styk‐ længsel som i sidste instans søger den ket og perspektiverer det forestående totale skyldfrihed, dvs. frihed fra en‐ skæbnedrama. Torvald viser ligesom hver konsekvens. Altså en tilbage‐ Adam sin standhaftig i spiseforbuddet venden til tiden før syndefaldet, en og gennem løgnen bekræfter Nora for tilværelse fri fra det kedelige, fri for en tid sin syndige natur. Både hun og livets byrder og besvær, en ganske manden lider af virkelighedsvægring sorgløs tilstand uden bekymring. og deres indstilling til livet viser sig i Nora og Torvald er fordrevet fra deres hyppige brug af ord som lykke‐ Edens have og ud i hverdagens virke‐ lig, herlig, smukt, dejligt, sorgløst, lighed, hvor man æder brødet i sit an‐ lystigt og vidunderlig. For livet er jo sigts sved. De er prisgivet arvesynden. en leg i ethvert dukkehjem. Juletræet midt i det borgerlige hjem, Legeverdenen er truet udefra – som Nora pynter for at det skal blive vekselforfalskningen er en tikkende dejligt, er stadig dødens træ, hvis ind‐ bombe. Intet vil de høre om alt det hold er korset og kundskaben om godt som er uskønt, ufrit og stygt. ”Vås, og ondt. Det er ikke en erkendelse, vås, vås”, siger Nora og da doktor som disse to mennesker har taget ind Rank nævner sin dødelige sygdom, over sig, idet Nora og Torvald lever siger hun sniksnak –lystig og holder deres liv, som om syndefaldet ikke var sig for ørerne. ”Bare ikke tænke”, sket. (Adam og Eva blev skamfulde, siger hun om muligheden for, at Krog‐ men ægteparret er blottet for al skam). stad skal gøre virkelighed af sine 3


trusler. Da Torvald nævner, at børn fordærves i et hjem, hvor løgn får leve, siger hun: ”det er ikke sandt, dette er aldrig i evighed sandt”. Et hjem der grunder på lån og gæld: Torvald er i den forvisning at hjem‐ met er gældfrit, uden anelser om at hans hustru faktisk sidder i gæld og løgn til halsen. Legens tid er forbi og livets alvor banker på døren. Derfor bringes døden på bane i skuespillet allerede i begyndelsen af første akt som et anslag og en mulighed. Nora foreslår at de tager et lån, for nu da Torvald er blevet udnævnt til bankdi‐ rektør kan de jo gøre som de lyster og allerede nu ødsle lidt, som hun siger. Men ægtemanden ad‐ varer hustruen mod gæld ”aldrig låne”, siger han. Der kommer noget ufrit og altså også noget uskønt over det hjem, som grundes på lån og gæld”. Konkret er der tale om gældfrihed, men mytologisk set handler det om skyldfrihed og at være fri for konsekvenser. Nora vægrer sig mod konsekvenserne af et levet liv, ligesom hun ikke vil tage konsekven‐ serne for den falske veksel, men denne vægring gør hende til fristeren selv. Nora frister Torvald med letsindighed og ødselhed, hvilket er en utvetydig parallel til scenen i syndefaldsberet‐ ningen hvor Eva frister Adam. ”Nora, Nora, du est en kvinde”, siger Torvald.

4

Man skal lægge mærke til Noras stemning i forbindelse med spisningen af de forbudne varer- det er umådelig lystigt. I begyndelsen af første akt, da Nora kommer ind ad døren, går hun og nynner mens hun spiser makroner. Da hun anden gang griber i lommen, er hun helt overstadig og ler og klapper i hænderne. ”Uhyre morsomt”, ”umåde‐ lig fornøjeligt”, ”umådelig lykkelig” og ordene ”umådelig lyst til” gentages tre gange med kort mellemrum. Hun står sammen med doktor Rank og veninden Kristine og da hun netop har fået at vide, at hendes kreditor Krogstad har en lavere stilling i ban‐ ken og er prisgivet bankdirektøren, er hun meget oprømt. ”Ja, det er rigtignok umådelig fornøjeligt at tænke på at vi - at Torvald har fået så megen indflydelse på mange mennesker”. Hun byder Rank makronerne, som identificerer dem med ”forbudne varer” og da gør Nora akkurat som Eva; hun skyder skylden på en anden. Eva på slangen, Nora på Kristine som selvsagt er uskyldig. Nora fortæller da, at Torvald ikke vil have at hun spiser dem, fordi hun får stygge tænder (ægteparret frygter og afskyer livets forgænge‐ lighed). ”Nu er der bare en eneste ting i ver‐ den, som jeg skulle have en sådan umådelig lyst til, en så umådelig lyst til at sige. Jeg har sådan en umådelige lyst til at sige Død og Pine”. For Nora


er det vidunderligste jo sket, det hun Hun tror, hun står ved paradisets port har længtes efter. Pengene vil strømme og med udsigten til nok en gang at få ind, Krogstad er ude af spillet og den hånd om ”dygtig mange penge”, og så ubesindighed hun har begået med lån‐ raser alt sammen om hende og helvede optag, er gjort til intet. Hun tror sig bryder løs. selv i dette øjeblik renset for alle gæl‐ dens bekymringer. Hun bliver dog kun Hvad er da det vidunderlige, Nora salig i sin tro for en kort stund. går og venter på? Nora og Torvald afskyr enhver på‐ Alt ligger til rette for, at vi skal tro mindelse om virkeligheden. Kort sagt Nora på hendes ord i afslutningssce‐ er de dødelige og skyldige – lever nen. Det vidunderlige er frelse fra li‐ under arvesynden. Ingen af dem har vets fortrædeligheder ved Torvalds erkendt, at livets søde frugter vokser kærlighed. Er der noget Nora ikke vil på dødens træ. Nora ser ikke lyset der erkende, så er det, at hun er syndig og åbenbares for hende i julen. Den nåde‐ skyldig. Gentagne gange ses det at fulde frelse vil hun ikke have del i. I Nora har bygget hele sin tilværelse på stedet vil hun og Torvald selv bibringe den forudsætning at frugten ikke er lyset og livet ved at forværge aldring, spist. Ikke for sit liv, vil hun vedstå sig forgængelighed og død. sine misgerninger. (makronerne, vek‐ I den første replikveksling mellem selforfalskning og løgn) Alle påmin‐ ægtefællerne er temaet bl.a. den nye delser om livets realiteter og ubeha‐ æra som indledes i og med Torvalds geligheder har hun manende besvær‐ stilling som bankdirektør og snakken get med sit ”sniksnak” og ”vås, vås, om ”de mange, mange penge”. Tor‐ vås”. Med Krogstads trusler får hun vald siger, at herefter skal husets frue kniven på struben, og der er ikke læn‐ slippe for at arbejde, hun behøver ikke gere nogen flugtmulighed. Hun må længere plage sine velsignede øjne og foretage et valg, og hvilke findes da? sine skære små hænder. Nora udbry‐ Nora vil kort og godt ikke frelses af der: ”Åh, hvor er det vidunderlig dej‐ nogen, som hævder de gør det af kær‐ ligt at høre”. lighed. Nåde vil hun ikke vide af, da Nora har i mange år længtes efter hellere ”under isen Ned i det kolde, den bekymringsløse, lykkelige tilstand kulsorte vand”. Selvmord er hendes den har hun nemlig oplevet i Italien. eneste alternativ. Hun vil simpelthen Hun higer som udstødt efter et liv hvor gå ud og drukne sig, for at undgå frel‐ hun, med et bibelsk udtryk ”kan slippe sen ved andres kærlighed. Det er ikke for at æde sit brød i sit ansigt sved”. tanken og Torvalds nådefulde frelse Det vidunderlige er det paradisiske. som er det vidunderlige Nora venter

5


på, men skyldfriheden ved hjælp af selvfrelsens magiske greb. Kærlighed og underkastelse Et er at skulle underkaste sig det kede‐ lige i tilværelsen, arbejde, sygdom, al‐ derdom og død, værre er det for hende, at skulle underkaste sig Torvald og le‐ ve på hans nåde. Nora er urokkelig i sin beslutning om, at forhindre Torvald i at frelse hende, men hun er samtidig lige så urokkelig i troen på egen skyld‐ frihed. ”Jeg gjorde det jo af kærlighed” siger hun. Det som altså kommer forstyrrende ind i forholdet mellem ægtefællerne og pludselig forvandler det vidunderlige til noget forfærdeligt er, at Torvald begynder at fable om, at han skal tage Noras skyld på sig. I dette grufulde øjeblik indser Nora, at forholdet mel‐ lem dem ville blive ganske forrykket – i hendes disfavør. Denne forfærdelige mulighed vælter alt omkuld, akkurat som hun står ved paradisets tærskel og alt så ud til at kunne blive så vidunder‐

Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk

6

ligt, efter at gælden til Krogstad var betalt med Torvalds høje gage, og hun selv kunne give sig det lykkelige liv i vold gældfri og skyldfri. Tanken om at Torvald skulle frelse hende, er ikke til at holde ud. Dermed stryger hun hen til døren, som var fanden i hælene på hende. Det Torvald gør her, er jo netop at stemple hustruen som skyldig. For No‐ ra opleves det som et dolkestød i ryg‐ gen. Og med sin monomane gentagelse af ordet ”tilgivet” vrider Torvald kni‐ ven rundt i såret. Disse uhyggelige ord om frelse og tilgivelse indgiver Nora en lammende eksistentiel angst og flugten bliver den eneste mulighed før alt andet. Med det amnesti som Tor‐ vald udsteder vil magtbalancen mellem ægtefællerne forandres totalt. Noget Nora ikke vil kunne leve med. For hendes magt over Torvald hviler på den forudsætning, at det er hende, som er frelseren.


Julelys - acapellakoncert . december kl. 19.30 inviterer det rytmiske kvindekor Vocal Frostbite til en magisk julekoncert i lysets tegn. Med et program af kendte julesan‐ ge både fra den klassiske og den popu‐ lære genre vil dit indre julelys blive tændt. Vocal Frostbite er et af Køben‐ havns anerkendtre rytmiske kvindekor. Koret er kendetegnet ved sin særlige nordiske klang i tolkningen af tidens populære hits. Dirigent: Christina Vest.

7

Julens gudstjenester øndag d. 11. december er det 3. søndag i advent. Her fejres guds‐ tjenesten om eftermiddagen kl. 16 med en kombination af læsninger og sang kaldet ”De ni læsninger”.

S

Ved denne liturgiske gudstjeneste vil vi gennem ni bibeltekster, som læses af folk fra menigheden, blive ledt fra skabelse og syndefald til forløsning og frelse. Ud over læsningen synges nogle af de store smukke advents‐ salmer og musikken vil sammen med bibellæsningerne forbinde os med det adventsspor som leder til juleaftens åbenbaring af Jesu fødsel i Betlehem. Søndag d. 24. december er der julegudstjeneste kl. 14 og 15.30. Kirken vil igen i år blive pyntet flot op til den store højtidsfejring – juleaften, som begynder godt i kirken, hvor vi samles og synger julens salmer og hører juleevangeliet og på den måde oplever fællesskabet om det glædelige budskab, som er givet for hele verden.

7


Julehjælp et er muligt at søge om julehjælp for sognebørn i Jørlunde sogn. Ansøgningen behandles fortroligt og skal sendes til sognepræsten på dodi@km.dk Julehjælp består af en indkøbspose med madvarer til en middag.

D

Børne- og skolegudstjenester i uge 50 indegårdsskolen og Maglehøj‐ skolen inviteres til julegudstjene‐ ster i Jørlunde kirke, og her vil kirken være fuld af skolebørn, julesalmer og spændende fortællinger om julens åbenbaring af det lille Jesusbarn i krybben. En højtid, som vi alle glæder os til at fejre derhjemme omkring juletræet, men som er lige så skøn at gå og vente på!

L

Risengrødsfest for børnehaver ørnehaverne i Jørlunde sogn inviteres fredag d. 16. december til en hyggelig børnegudstjeneste i kirken med efterfølgende risengrød i sognehuset.

B

8

Nytårsfejring Søndag d. 1. januar kl. 14 er der en stemningsfuld nytårs- og festguds‐ tjeneste i Jørlunde kirke, hvor vi sam‐ men kigger både bagud og fremad og ønsker hinanden et godt nytår. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde et glas champag‐ ne og et stykke kransekage og ønske hinanden et velsignet nytår.


Nytårskoncert med Frederik Magle orsdag d. 5. januar kl. 19.30 underholder Frederik Magle på vores fremragende orgel med festlige værker af bl.a. J.S. Bach, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, G.F. Händel og Frederik Magle selv.

T

Foto: Aslak Domsten.

Kan man koge suppe på højskolesangbogen? en nye højskolesangbog er ud‐ kommet med mange gamle og nye sange, og allerede nu er den blevet udbredt både i højskoler, efterskoler og forsamlingshuse, måske hjulpet på vej af fællessangsarrangementer i TV og medier. Det er 19. udgave af en værdifuld del af den danske fællessangstradition, der nu er på hylderne i sognegårde og forsamlingshuse, og Jørgen Anker

D

Jørgensen (billedet herover), tidligere præst i Ølstykke, har haft den med sig siden barndommen i Vallekilde, hvor højskole- og skolemiljøet gjorde sang‐ bogen til et vigtigt omdrejningspunkt. Ved sangaftenen torsdag den 12. januar kl. 18.30 bliver der lejlighed

9


til at høre mere om den historie. Man får lov til at ønske sange fra den nye sangbog, og Jørgen Anker Jørgensen vil også udvælge og fortælle om vigtige nedslag i fællessangens historie i Danmark fra de første beskrivelser af det i midten af 18-hundredetallet, over besættelsestidens ”Alsang” til coronatidens ”fællessang hver for sig”. Syng med, og vær med til at be‐ stemme, hvad der skal synges. Der indledes med suppe kl. 18.30!

Fastelavn og tøndeslagning

øndag d. 19. februar kl. 10 er der børne- og familiegudstjene‐ ste, hvor man meget gerne må være udklædt. Vi skal synge og høre hi‐ storier i kirken og derefter går vi i sognehuset og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Menighedsrådet og Jørlunde kulturforening står for arrangemen‐ tet.

S Sang og suppe igen uppen er dejlig varm, og det samme bliver vi, når vi synger sammen. Så kom og vær med til endnu en sangglad og varm aften omkring flyglet i Jørlunde sognehus torsdag d. 16. februar kl. 18.30.

S

10


Litteraturkreds

Morgenfordybelse

D

itteraturkredsen mødes den anden fredag i måneden i Islebjerg kirke kl. 10-11.30 hvor sognepræsterne Christian Mølgaard, Lotte Nysted og Dorte Dideriksen skiftes til at fremlægge månedens bog. Programmet kan ses på hjem‐ mesiden, eller man kan tage en fol‐ der i en af kirkerne.

en første onsdag i hver måned kl. 8 til 08.30.

L

Fredag d. 9. december 2022 Fredag d. 13. januar 2023 Fredag d. 10. februar 2023

Morgenfordybelse er en rolig stund i kirken, hvor man sammen med præsten læser den kommende søndags evangelietekst og lytter til hinanden. Vi begynder med fordybelse og et par enkle vejrtrækningsøvelser og slutter med en salme, fadervor og velsignelse. Onsdag d. 7. december 2022 Onsdag d. 4. januar 2023 Onsdag d. 1. februar 2023.

11


Frivillighedsbrunch øndag d. 8. januar vil der efter gudstjenesten blive ser‐ veret en brunch, hvor vi gerne vil i samtale med folk fra sognet om‐ kring tiltag og interesse i at skabe diakonale fællesskaber om aktivi‐ teter. Det er en kirkelig opgave at værne om gode fællesskaber og forebygge ensomhed.

S

Vi befinder os i en kold tid med høje energipriser, som har fået mange til at skrue gevaldigt ned for deres energiforbrug, og dette øger risikoen for oplevelse af isolation. Vi kan ikke fjerne de økonomiske udfordringer, men sammen kan vi gøre en indsats for at dele energien.

12

Forslag til fællesskab og samværsformer kunne være: • Vandreture • Nørkleklub • Fællesspisning • Filmaften

Kirke og kebab for konfirmander eekenden d. 28 og 29. januar er der konfirmandweekend og Jørlunde kirkes 17 konfirmander får lov til at sove i kirken under de smukke kalkmalerier og kirkehvælvinger. Om lørdagen møder konfir‐ manderne kl. 15 sammen med

W

deres præst, for at arbejde med søndagsgudstjenesten. Til aftens‐ mad står den på kebab og så bliver der nok også tid til en godnatlæsning og lidt hygge.


Torsdagscafeer

D

e sidste to torsdage i januar og februar måned kl. 14:

Torsdag d. 26. januar ”Hilsen fra Afrika”. Sognepræsten er netop på dette tidspunkt vendt hjem fra en rejse til Afrika, hvor hun bl.a. har besøgt Karen Blixens farm. Så kom og hør om turen.

Torsdag d. 23. februar har overskriften ”Faste og familie‐ traditioner”. Uanset om fasten i dag spiller nogen rolle i de fleste danske familier, er der ofte traditioner, der stadig holdes i hævd. Kom og fortæl om dem, du kender!

13


Repaircaféer æste Repaircafeer i Jørlunde Sognehus er: • Søndag den 29. januar kl. 12 til 14 • Søndag den 26. februar kl. 12 til 14. Repair Cafe Jørlunde har de seneste 12 måneder set på 30 ting, der ikke fungerede, og 67% af dem lykkedes det at redde fra bare at blive smidt ud. Kom med de ting, der ellers ville blive smidt ud. Det er ikke nødvendigt at bestille tid, men vær selv med, når vi forsøger at reparere, og nyd samværet over en kop kaffe eller te.

N

14


Fuglebrystets Requiem Var det Adam eller Eva, der lagde en knogle til? Jeg spørger, fordi mine ribbens knoglekasse knager og brager som et skib i stormvejr, mens jeg forskrækket ser, hvordan min brystkasse spænder sig ud i et fuglebryst, og jeg må bryde ud i sang: Løft dig, mit hjerte, løft dig ud af brystet for du kan ikke være der! I brysthulen bor min elskede min morgen og min aften, min nat og min dag

Hvem har forsynet Ibisfuglen med visdom, - men glemt menneskehjertets vingefang? Hvordan havde du tænkt dig det, min Gud? Var det en konstruktionsfejl uden klagevejledning -da du tog mit ribben forvandlede mit hjertekammer til et ekkorum for dig min elskede Mit hjerte hænger i luften Dorte Dideriksen

15


Gudstjenester december �� - februar �� 4. december

2. s. i advent

kl. 10

Dorte Dideriksen

11. december

3. s. i advent med De ni læsninger kl. 16

Dorte Dideriksen

18. december

4.s.i advent

kl. 11.30 Birgitte Stoklund

24. december

Juleaften

kl.14

24. december

Juleaften

kl. 15.30 Dorte Dideriksen

25. december

1. juledag

kl. 10

Dorte Dideriksen

26. december

2. juledag

kl. 10

Dorte Dideriksen

1. januar

Nytårsdag

kl.14

Dorte Dideriksen

8. januar

1.s.e. Hellig 3konger

kl. 10

Dorte Dideriksen

15. januar

2.s.e. Hellig 3 konger

kl. 11.30 Birgitte Stoklund

22. januar

3.s.e. Hellig 3 konger

kl. 11

Elisabeth Odder Stage

29. januar

Sidste s.e.Hellig 3 konger

kl. 10

Dorte Dideriksen

5. februar

Septuagesima

kl. 10

Dorte Dideriksen

12. februar

Seksagesima

kl. 10

Dorte Dideriksen

19. februar

Fastelavn

kl. 10

Dorte Dideriksen

26. februar

1.s.i fasten

kl. 10

Dorte Dideriksen

Besøg af præsten: Ønsker du besøg, er du mere end vel‐ kommen til at kontakte sognepræsten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi 16

Dorte Dideriksen

på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjene‐ ste er der kirkekaffe uden for kirkerum‐ met. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.