a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

MARTS * APRIL * MAJ 2020

1


Hvad vil det sige at længes?

F

orfatteren Karen Blixen har en‐ gang sagt: ”Selve længslen er et pant på, at det, vi længes efter, er

til.” Vi har alle længsler, hvis indhold og tyngde er forbundet med, hvem vi er. Hvad det er for liv, vi lever, har levet og gerne vil leve. Sådan er det at være menneske på en gang præget af de længsler, der vokser sammen med os, og som står i forhold til det, som har været og det, som kommer. Længslen kan farve vores liv med både lyse og mørke farver. Når den vi elsker er borte, vil der være en iboende længsel efter det, der var. På den måde kan længsel være et tungt og vanskeligt bekendtskab. For når vi åbner døren til alle vore længsler, så bliver vi på en måde også bundet til det, som var. En sådan bundethed kan være temmelig vanskelig, for vi befinder os altid i et her og nu, hvor vi er forpligtet i for‐ hold til de mennesker, vi lever sammen med. ”Længslen er et pant på, at det vi længes efter, er til”, sådan udtrykker Karen Blixen noget meget positivt og Sognepræst: Dorte Dideriksen Strandhøjen 7 3600 Frederikssund Kontor i Jørlunde Sognehus Mobil: 20 36 34 84 E-mail: dodi@km.dk Fast fridag: Mandag Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

2

Sognepræst Dorte Dideriksen

berigende ved at kunne længes. For det betyder jo, at når vi mister, er den døde ikke længere borte, end at vi kan mær‐ ke det som en længsel i hjertet. Samti‐ dig er længslen også en forbindelses‐ tråd i et her og nu og til de mennesker vi deler liv og tilværelse med. Det kan være til familiemedlemmer som børn, ægtefælle, søskende eller forældre. Det

Organist: Poul E. Lorenzen Rymarksvej 51, 1, 3 2900 Hellerup Mobil: 29 61 60 42 E-mail: pel67@live.dk Kirketjener og udlejning af sognehuset: Sidsel From Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk

Formand for menigheds‐ rådet, ansv. red., layout: Nils Finken Rugvænget 23 3650 Ølstykke Mobil: 41 43 44 77 E-mail: nilsfinken@gmail.com Fotos: Denis Uth Hansen, Dorte Dideriksen m.fl. Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S


kan være en forbipasserende længsel efter veninden, som er rejst langt væk, eller vennerne som har for travlt til at ses. For når vi længes efter dem, så er det jo netop fordi, vi har noget at læn‐ ges efter. Disse mennesker er en del af vort liv, også selv om vi ikke er sam‐ men i konkret fysisk forstand. Længsel kan også gå i retning af noget helt konkret som en anden hver‐ dag, et andet arbejde og et mindre stresset liv. Samtidig kan længsel ikke tæmmes. Når den først er der, så er den der, og den kan sætte os i bevægelse på en sådan måde, at førend vi er klar o‐ ver det, har længslen ført os til et andet sted og måske blandt andre mennesker, end vi havde forestillet os. Man kan si‐ ge, at længslen giver os en pilgrims fødder til at bevæge os i retning af det, som på et tidspunkt må komme. Det som vi er forbundet med, fordi læng‐ slen slår virkelighedens rødder i os. Vi bevæges, og vi sættes i bevægelse gen‐ nem hele livet, og sådan udfolder livets virkelighed sig. Jeg vil vove at påstå, at længslen i dag har trange kår, og at det for mange moderne mennesker er en fortravlet hverdag, som forhindrer os i at få kon‐ takt med de længsler, som bor i os. Det er rigtig skidt, for det betyder, at vi kan have svært ved at komme i dybden. Nogle gange er det først, hvis der sker store gennemgribende og voldsomme omvæltninger, at vi kommer til be‐ vidsthed om, at vi måske er på vej i en ny retning. For en kvinde som Karen Blixen blev længslen hendes dyrebareste ejen‐ dom, for i hendes hjerte levede en længsel efter Afrika. Efter 17 år, hvor hun drev kaffefarm i Kenya, kom hun til Danmark og bosatte sig på Rung‐ stedlund. Hun måtte rejse til Skagen for at lette længslerne i sit hjerte og der

Pilgrimsvandring er blevet almindelig også i evangelisk kristen sammenhæng. Her ses europæiske pilgrimme på vejen mod Santiago de Compostela i Spanien. Foto: Oula Lehtinen

skrive ”Den afrikanske farm.” Roma‐ nen er en lyrisk meditation over hendes liv på kaffeplantagen og en hyldest til nogle af de mennesker, som hun dér delte livet med. Karen Blixen drømte altid om at rejse, og hun anså det for at være en af de største glæder i livet. ”Mit hjerte bliver fyldt med den store kærlighed og taknemmelighed over for vandrere og vejfarende, for søfolk, for opdagelses‐ rejsende og for vagabonder. Sådanne karakterer vover sig ud på eventyr i livet og erkender, at det er stykket sam‐ men af både tragedier og glæder, san‐ ser og ånd.” Karaktererne i hendes mange for‐ tællinger er også billede på det, som skulle blive hendes eget liv. Det skulle vise sig at blive en færd med sorg og glæde – med farer og spænding. I 1950 ville hun virkeliggøre en gammel drøm, nemlig at drage på pil‐ grimsrejse til Mekka. Hun ville ikke gøre det som en dame fra de højere sociale lag, men snige sig ind i Mekka som en dervish (dervisher søgte eks‐ tase, og mange havde usædvanlige ev‐ ner. De kunne sluge ild eller glas, ud‐ holde smerten fra lange nåle gennem kroppen og omgås giftslanger) – 3


”Jeg vil rejse sammen med pilgrim‐ mene og snakke med dem.” På Rungstedlund trivedes hun, men længtes alligevel efter Amerika, Rom, Paris og ikke mindst tilbage til Afrika. På den måde var hun dybt forenet med pilgrimstanken. Pilgrimslængslen kan vi også spore hos Jesus selv. Inden han og disciplene går ud til Getsemane have, siger han om det måltid, de deler, og den vin, de drikker sammen: “Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.” Jesus udtrykker altså fuldt og fast sin egen længsel efter gensyn, men han giver med sin længsel også disciplene pant på, at det er virkeligt og sandt. Den længsel, som bor i ham, flyder over, den tager sammen med hans ord bolig i disciplene, og selv om de ikke kendte udstrækningen af dette sidste 4

Herover: Getsemane have ved Olivenbjergets fod. Stedet, hvor Jesus blev anholdt dagen inden sin korsfæstelse.

måltid, så vil vi med dem erfare det ved alterbordet. Her ihukommer vi Jesu sidste mål‐ tid, som er et evighedsmåltid, og på den måde får det tag i vore hjerter. Nadvermåltidet vil ikke kun minde os om Jesu liv og gerning. Nadvermåltidet vil forene os i den virkelighed, at Gud er sandt og helt tilstede, når vi modta‐ ger i tro. Når vore hjerter åbnes inde‐ fra, og vi mærker den længsel, som nok kan have trange kår, men som for‐ binder os til troens dyb. Med længslen i hjertet er det sandt, fuldt og helt sket for dig. Dine synder er dig tilgivet. Gå herfra med Guds fred. Evt. ændringer til kirkebladet: Læs på www.joerlundekirke.dk


Vikar for kirketjener

Vikar for kirkesanger

idsel From har vikarieret nogle gange før jul som kirketjener og er nu ansat som vores kirketje‐ nervikar. Sidsel er både cand.mag. og ud‐ dannet audiologopæd og har desuden solid erfaring som kirkesanger og kirketjener. Sidsel er ansat med 18 timer pr. uge, så hun er ikke på arbejde hver dag. Hun kan kontaktes pr. mail, når hun ikke lige har mulighed for at ta‐ ge mobiltelefonen. Marika Thinggaard vender tilbage efter barselsorlov og ferie 1. juni 2020, både som kirketjener, korleder og kirkesanger.

rank Visti har jævnlig virket som kirkesangervikar i de sene‐ re år i Jørlunde Kirke. Nu har han sagt ja til at synge som fast aflø‐ ser i kirken. Han skriver meget kortfattet og beskedent om sin egen baggrund:

S

F

Sideløbende med mange jobs; Operasanger, lærer, foredragsholder, rejseleder og mere har jeg altid sun‐ get i kirke – faktisk siden 1956. Da jeg derfor blev spurgt om at passe et vikariat i Jørlunde til 31. maj 2020, sagde jeg ja. Jeg glæder mig til at skuldre min dont i den smukke kirke.

5


Valg til menighedsrådet for ����-���� roceduren for valget til alle lan‐ dets menighedsråd er meget an‐ derledes i 2020. Derfor har “valg‐ udvalgets” to medlemmer været på et kort kursus for at lære om proceduren. Den starter denne gang meget tidli‐ gere med et offentligt orienteringsmø‐ de 12. maj kl. 19.

P

Morgenfordybelse

Tirsdag d. 12. maj kl. 19 er der offentligt orienteringsmøde i sognehuset om efterårets valg til menighedsrådet. Budget og regnskab præsenteres ved samme lejlighed.

Den 15. september 2020 kan alle medlemmer af folkekirken deltage i deres lokale sogns valgforsamling. Det er en valgaften, hvor det nye menig‐ hedsråd opstilles og vælges af de frem‐ mødte folkekirkemedlemmer. Datoerne er fælles overalt i landet, og møderne skal sikre en åben og gensidig debat mellem kandidater og folkekirkemed‐ lemmer samt gennemføre en legitim valghandling med skriftlig hemmelig afstemning.

Den første onsdag i måneden kl. 8 er der mulighed for at begynde dagen i Jørlunde kirke med afspændingsøvel‐ ser og derefter en læsning og fælles re‐ fleksion over den kommende søndags evangelietekst. En halv time, der giver en rigtig god start på dagen! Alle er velkomne.

Deling af sognet? Mere vil kunne ses på kirkens hjem‐ meside (www.joerlundekirke.dk).

8

Der vil via kirkens hjemmeside blive indkaldt til et særligt menighedsmøde om en eventuel deling af sognet.


Om messehageler og farver essehagel (latin: casula) er en liturgisk overbeklædning som bruges af præster under nad‐ veren og ved højtider. Messehagelen er formet som en kort, farverig kappe uden ærmer og åben i siderne som en heroldkappe eller poncho. Skikken med brug af messehagel i den lutherske kirke stammer fra den katolske kirke med oprindelse i antik‐ kens dagligdragt. I de første tusind år af kirkens historie var hvid den væ‐ sentligste farve i tekstilerne. Farven på messehagelen kan skifte efter årstiderne i kirkeåret, men mange kirker har kun en enkelt messehagel. Jørlunde har tre. De almindeligste far‐ ver er grøn, rød, gul (hvid) og violet. Nogle kirker har også en sort.

M

Grøn bruges i treenighedstiden (peri‐ oden mellem pinse og advent) og på helligtrekonger (tiden mellem 1. nyt‐ årsdag og septuagesima). Farven sym‐ boliserer håb, liv og vækst.

Kristi himmelfartsdag (2. torsdag før pinse) og allehelgensdag. Farven sym‐ boliserer fest og glæde. Jørlunde Kir‐ kes gule (hvide) messehagel ses her‐ over.

Rød bruges 2. juledag og 1. og 2. pin‐ sedag. Den bruges også på apostel‐ dagen, som er 6. søndag efter pinse. Farven symboliserer blodet og ilden.

Violet bruges i advents- og fastetiden samt på palmesøndag og store bededag (fredag før 4. søndag efter påske). Farven symboliserer forberedelsen.

Gul (hvid) juleaften, 1. juledag, jule‐ søndag, nytårsaften, Mariæ bebudel‐ sesdag, skærtorsdag, 1. og 2. påske‐ dag, 1.–6. søndag efter påske samt på

Sort bruges kun på langfredag (og under begravelser). Farven symbo‐ liserer sorgen. Kilde: Wikipedia

9


Bøn og buffet Torsdag d. 5. marts kl. 17.30 Denne aftensgudstjeneste giver mulig‐ hed for at mødes og spise sammen på tværs af alle aldre. Vi begynder i kir‐ ken med en stemningsfuld gudstjeneste og går derefter i sognehuset. Alle med‐ bringer en ret til en fælles buffet, sva‐ rende til det antal personer man kommer.

I forbindelse med arrangementet vil der være mulighed for, at børnene klipper gækkebreve. Tilmelding til dodi@km.dk eller mobil 20363484. Alle er velkomne – også selv om man ikke har nået at tilmelde sig eller har nået at lave mad.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag d. 8. marts er der landsind‐ samling til Folkekirkens Nødhjælp. I år går indsamlingen til mennesker i nød og for klimaet. Konfirmanderne får besøg af #TagDel-Karavanen d. 25. februar, som er tilrettelagt af unge volontører, der alle har boet med nogle af verdens fattigste mennesker. Indsamlingslederen for Jørlunde og Slangerup befinder sig på dagen i Slangerup sognehus Kingos Minde, hvor indsamlingsruter og indsamlings‐ bøsser vil blive uddelt.

Det går pengene til: * Træplantning for skygge og liv * Diger og dæmninger mod oversvøm‐ melser * Sikring af huse og veje mod vand‐ masser og jordskred * Vandpumper og vandrensningsanlæg for rent drikkevand til familier * Afgrøder, der kan overleve i det nye klima.

Bøn og brunch for konfirmander og konfirmandforældre Søndag d. 22. marts er der for‐ ældremøde i sognehuset efter høj‐ messen kl. 10. Her vil der blive givet information om selve konfir‐ mationen og om generalprøverne. Vi laver et fælles brunchbord, hvor hver familie bidrager til bordet. Der vil blive serveret kaffe/te.

10


Torsdagscafé Torsdag d. 26. marts kl. 14 vil sognepræst i Slangerup Caja Winterø fortælle om Islam. Caja har haft stu‐ dieorlov og i den forbindelse beskæf‐ tiget sig med den tredje af vore mo‐ noteistiske trosretninger. Det vil hun levende fortælle om.

Gregoriansk musik og nadver Søndag d. 29. marts kl. 16 fejres Mariæ bebudelse med en særlig musikgudstjeneste kl. 16. Koret Scola Sancti Laurentii vil under ledelse af korleder Jette Thomsen synge en gregoriansk messe. Sognepræst Dorte Dideriksen synger med i koret og er samtidig liturg ved gudstjenesten, hvor der også vil være nadver.

Påske i Jørlunde Kirke i fejrer påsken i Jørlunde kirke med vægt på det musiske. Her får man mulighed for at opleve påskedramaet i sin fulde ud‐ strækning - fra palmesøndag med ind‐ toget i Jerusalem, over skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren og der‐ med gav et nyt indhold til den jødiske påske til langfredagsmørket, hvor Je‐ sus blev korsfæstet, og til påskemor‐ gen, hvor alting vendte, da disciplene fandt den tomme grav.

V

Skærtorsdag d. 9. april kl. 19 er der aften- og nadvergudstjeneste

Langfredag d. 10. april kl. 10 liturgisk gudstjeneste, hvor Jesu passionshistorie læses i kombination med musik og fællessang. Påskedag d. 12. april kl. 10 fejres Jesu opstandelse med en festgudstjeneste. 2. Påskedag d. 13. april kl. 10: familiegudstjeneste med tegnin‐ ger lavet af børnene i 1. klasse på Lindegårdsskolen og Magle‐ højskolen udstilles. Børnene har nemlig deltaget i en tegnekon‐ kurrence, hvor 1. og 2. præmien er et flot påskeæg. 11


Torsdagscafé med film orsdag d. 30. april kl. 14 vises den italienske film Livet er smukt (La vita é bella), instrue‐ ret af Roberto Benigni, der også selv spiller hovedrollen. Sognepræst Dorte Dideriksen introducerer filmen, som vakte no‐ gen modstand, da den udkom i 1997, pga. sin humoristiske frem‐ stilling af livet i en koncentrations‐ lejr under 2. verdenskrig. Filmen vandt tre Oscars og vises i sognehuset. Gratis adgang.

T

Konfirmationer

I

Jørlunde kirke er konfirmationerne af årets 20 konfirmander fordelt på følgende datoer:

Lørdag d. 2. maj kl. 11 Sille Peulicke Nicholas Hedberg Flittner Lærke Neergaard Kathinka Marie Nielsen Sina Juhl Gutmann Sophia Alexandra Kappel Carpenter Thor Frost Frentz Fredag d. 8. maj kl. 11.00 Malou Kiarna Kirk-Iversen Isabella Vildbæk Witt Grøndal Celina Herløv Bailey Jonas Alexander Dalgaard Mickel Carlo Møllegaard Mathisen Anna Prinds Hedegaard Katrine Pugesgaard Ladegaard Emilie Lundbeck Seidelin 12

Lørdag d. 9. maj kl. 11.00 Eva Katrine Juul Haugård Liv Rebecca Christensen Beate Willenbrack Hedegaard Malthe Hjerrild Hedberg Emma Velin Kjeldsen


Befrielsesgudstjeneste øndag d. 3. maj kl. 10 fejres 75-året for Danmarks befrielse ved højmessen, hvor vi bl.a. skal synge nogle af de smukke sange fra den tid. Billedet til højre er taget 4. maj 1945 i Ansager, straks efter oplæs‐ ningen af Montgomerys meddelelse om de tyske styrkers overgivelse. Der synges af glæde!

S

Foto: Ansager Lokalhistoriske Arkiv

Status for præstegården og kirketaget Af Bjarne Larsen formand for præstegårdsudvalget

en 27. januar 2020 blev total‐ entreprisekontrakten mellem HHM A/S og Jørlunde Menig‐ hedsråd underskrevet i Hillerød hos HHM A/S. På grund af forsinkelser og årsskiftet er der kommet en prisstigning på 3%, svarende til ca. 157.000 kr. En‐ treprisesummen med HHM A/S er nu på ca. 5,4 mio. kr., og i henhold til tids‐ planen skulle den nye præstebolig stå færdig til indflytning med udgangen af februar måned 2021. Til den tid vil genhusningsboligen i Bregnerød have været lejet af Jørlunde Menighedsråd i tre år og tre måneder, og Jørlunde kir‐ kekasse har så i denne periode betalt i alt ca. 1,4 millioner kr. Roskilde Museum har netop afsluttet de egentlige arkæologiske feltarbejder ved præstegården. Dette arbejde er esti‐ meret til at koste Jørlunde kirkekasse ca. 85.000 kr. inkl. moms. Tidligere er der betalt ca. 51.500 kr. til Roskilde Museum og til rådgivning.

D

Om kirkens nye tegltag: Der er indsendt fornyet ansøgning om nyt tegltag på kirken på foranledning af Nationalmuseet og Den kongelige Byg‐ ningsinspektør. Det kan desværre for‐ sinke behandlingen, at stifterne/Kirke‐ ministeriet ikke har sendt bygningsin‐ spektørembederne i stifterne i udbud. Frederikssund Provsti har dog frem‐ sendt projektet straks og med anbefa‐ ling til Helsingør Stift. Vi håber, at pro‐ jektet kan nå at blive behandlet, inden bygningsinspektøren forsvinder for denne gang. Ellers må vi vente, til en ny bygningsinspektør er blevet udpeget – engang sidst på foråret. Efter at Nationalmuseet og Den kon‐ gelige Bygningsinspektør har været in‐ de over projektet, er det ikke blevet bil‐ ligere - tværtimod. Frederikssund Prov‐ stiudvalg har givet Jørlunde Menig‐ hedsråd en ekstrabevilling af 5%-reser‐ ven på 981.000 kr. Mange tak for det. Hvis ellers planen holder, kan arbej‐ det igangsættes, så snart sognepræst Dorte Dideriksen har konfirmeret de unge mennesker i maj 2020. 13


Grøn kirke - med nye boliger til fugle nder kyndig ledelse af kirke‐ værge Erik Nielsen har årets kommende konfirmander snedkereret fuglekasser i graverens værksted og sat dem op på træer på kirkegården. Så er der klart til forår og indflytning!

U

Fotos: Denis Uth Hansen

14


Udgravninger ved præstegården rkæologer fra Roskilde Muse‐ um har i januar 2020 afsluttet deres søgning efter fortidslevn omkring præstegården. De to øverste fotos er fra efterårets forundersøgel‐ ser. Nederst er de sidste udgravninger næsten helt dækket til igen. Den første melding om arkæolo‐ gernes fund er: Der blev fundet flere anlæg i un‐ dergrunden, der ser ud til at stamme fra mindst to langhuse, samt flere metalgenstande og keramikskår i et kulturlag, som synes at bekræfte en datering til vikingetiden. Nu går mu‐ seet i gang med at datere fundene ved hjælp af kulstof 14-metoden. Arbejdet med den nye præstegård kan nu omsider fortsætte.

A

15


Gudstjenester i Jørlunde marts - maj 1. marts 1. søndag i fasten

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

8. marts 2. søndag i fasten

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

15. marts 3. søndag i fasten

kl. 11.30 Klaus Meisner

22. marts Midfaste

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

29. marts Mariæ bebudelse Gregoriansk musikgudstjeneste 5. april Palmesøndag

kl. 16.00 Dorte Dideriksen

9. april

Skærtorsdag

kl. 19.00 Dorte Dideriksen

10. april Langfredag Liturgisk gudstjeneste 12. april Påskedag

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

13. april 2. påskedag Familiegudstjeneste 19. april 1. søndag efter påske

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

26. april 2. søndag efter påske

kl. 11.30 Klaus Meisner

2. maj

Konfirmation

kl. 11.00 Dorte Dideriksen

3. maj

3. søndag efter påske

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

8. maj

kl. 11.00 Dorte Dideriksen

9. maj

Bededag Konfirmation Konfirmation

10. maj

4. søndag efter påske

kl. 9.30

17. maj

5. søndag efter påske

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

21. maj

Kristi himmelfart

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

24. maj

6. søndag efter påske

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

31. maj

Pinsedag

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

Besøg af præsten: Ønsker man besøg, er man mere end velkommen til at kontakte sognepræ‐ sten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi 16

kl. 11.30 Caja Winterø

kl. 10.00 Dorte Dideriksen

kl. 9.30

Dorte Dideriksen

kl. 11.00 Dorte Dideriksen Marianne Friis Ebbesen

på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe hver søndag: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kir‐ kerummet. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.

Profile for Davis Zivadinovic

Kirkebladet Jølunde sogn - marts april - maj 2020  

Kirkebladet Jølunde sogn - marts april - maj 2020  

Profile for dz.grafik