Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

MARTS . APRIL . MAJ 2018


Tak for nu Af Martin Ravn, konstitueret sognepræst. Den 15. marts ophører mit vikariat ved Jørlunde Kirke. Jeg vil gerne benytte lejligheden til her i kirkebladet at sige jer alle tak for nu. I min tid i Jørlunde, som har varet fra sommeren 2017, har I vist mig den store tillid at komme til mig med stort og småt, glæder og bekymringer. Især i forhold til sidstnævnte er det vigtigt at huske, at det er dét, man har en præst til: At yde sjælesorg, som man kalder det. Ikke fordi præsten som en rigmand ”har” noget at give, men fordi præstens embede er at stille sig ved den sørgendes eller den bekymredes side og bede om, at Vorherre, når og hvor han vil, kan fylde den tomhed, som alle mennesker på den ene eller anden måde indimellem erfarer.

Vikarierende sognepræst til 15. marts: Martin Ravn Kærvej 20, Blovstrød - 3450 Allerød Mobil: 61 66 07 49 E-mail: mra@km.dk Fridag: Mandag kontor i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26 træffes i Jørlunde Sognehus efter aftale Sognepræst: Victor Greve Tlf.: 51 50 25 79 E-mail: vim@km.dk Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk 2 I Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018

I min tid i Jørlunde er der mange af jer, da har spurgt til, hvordan et vikarembede adskiller sig fra et rigtigt sognepræsteembede. Det er let at svare på: Grundtvig sammenligner i sin fine kærlighedssang til sin anden hustru, Marie Toft, ”Hvad er det, min Marie?”, ægteskabet med præstens og menighedens forhold. Sammenligningen fungerer også den anden vej, for forholdet mellem præst og menighed er på mange måder som et ægteskab. Man er bundet til hinanden. Både, når det går godt (og så er det jo ingen sag), men også, når det går mindre godt. Man har bestandig en fælles opgave foran sig, og man skal bære over med hinanden i tykt og tyndt. Som vikar oplever man kun hvedebrødsdagene. Man når aldrig til det rigtigt vanskelige, til de store brag og skænderier, som indimellem dukker op i alle æg-

Organist: Poul E. Lorentzen Rymarksvej 51, 1, 3. - 2900 Hellerup E-mail: Pel67@live.dk Kirketjener og kirkesanger/korleder og udlejning af sognehuset: Ellen Kristiansen Brattahlidvej 7 - 3650 Ølstykke Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Fridag: Mandag Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

teskaber, men det betyder også, at bedst, som man synes, at man har lært folk rigtigt at kende, skal man videre. Ud over en tak til menigheden, vil jeg også takke personalet, Poul Lorenzen, Denis Uth Hansen og Ellen Kristiansen. I størstedelen af min tid i Jørlunde var kirkens organist, Gunnar Svensson, sygemeldt. Det var ærgerligt, ikke bare fordi alle savnede Gunnar, men også fordi det er vigtigt for kirkesangen, at organist og menighed kender hinanden. Men når nu det skulle være, så betød den usædvanlige situation, at vi fik en fast stab af dygtige organister, som på hver deres måde berigede Jørlundes sangglade menighed. Med de ord vil jeg så sige jer farvel og tak for nu. Må Gud være med Jørlunde Sogn!

Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23 - 3650 Ølstykke Tlf.: 4710 1194 Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com Layout og tryk: Stenby Tryk A/S Billeder: Denis Uth Hansen


Skærtorsdags-aftengudstjeneste Torsdag den 29. marts fejrer vi gudstjeneste kl. 19.00 i Jørlunde kirke med efterfølgende ost og rødvin i Sognehuset.

..............................................................................................................................

Jørlunde Kirke / Menighedsråd søger frivillige Kirkens menighedsråd er vært for mange arrangementer, bl.a. Høstgudstjeneste, Æblets dag, fastelavn, spisning Skærtorsdag aften m.m. Som en hjælp for kirkens personale søger vi derfor frivillige. Opgaverne for de frivillige vil eksempelvis være borddækning, servering, oprydning og hjælp med opvask. Opgaverne koor-

dineres af kirketjener Ellen Kristiansen og graver Denis Uth Hansen. Ønsker du at hjælpe med nogle af disse opgaver, kontakt da Ellen Kristiansen på mail: jlkirke@gmail.com Vi sætter stor pris på enhver hjælp. Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018 I 3


Fredagscafé i Sognehuset Graver Denis og kirketjener/kirkesanger Ellen inviterer til fredagscafé. Alle, der har lyst til hyggeligt socialt samvær, er hjerteligt velkomne. Vi mødes fredag 23.marts, 20.april og 25.maj kl. 13-15 i Sognehuset. Der vil være rigeligt med hjemmelavet kage og masser af frisklavet kaffe! ...............................................................................................................................

Om Paulus og Luther:

Er den kristne et godt menneske? Bliver man et bedre menneske af at gå i kirke? Af pastor emerita Kirsten Diemer. ”Noget må der dog ske, når man er kristen,” sagde en teologistuderende. Luther mener, at den kristne aldrig bliver syndfri i dette liv, men vil være retfærdiggjort og synder samtidig. Retfærdiggjort, fordi Jesus er død for vores skyld. Og synder, fordi vores fejl bliver ved med at vise sig. Det var Luthers egen forståelse af virkeligheden. Han fik sin tanker fra læsning af Paulus og fra kirkefædrene f.eks. Augustin. Luther havde sin baggrund i klosterlivet, som han syntes kun havde gjort ham mere selvoptaget. Klosterlivet for ham var fyldt med stræben efter at være syndfri og at angre alle dårlige tanker og handlinger. Luther fik et åndeligt gennembrud ved at læse Paulus ord om tro og retfærdighed. 4 I Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018

Men Paulus er blevet læst på andre måder end Luther i de sidste mange år. I hvert fald siden 1920’erne. Forskere har ment, at Paulus ikke havde den dårlige samvittighed, som plager Vesteuropa og dermed også Luther. Paulus havde en robust samvittighed, siger de forskere. Paulus mente, at den døbte kristne kunne opfylde loven og gennem Helligånden blive syndfri. Der kan findes citater fra Paulus breve, der taler for det synspunkt, men det modsatte kan vi også finde, hvor Paulus skriver, at alle har syndet og mangler herlighed for Gud. Diskussionen bølger frem og tilbage. Mange har tilsluttet sig Det nye perspektiv på Paulus, eller bare Ny Paulus, som det kaldes. Endda er nogle forskere gået så langt som til Radikal Paulus og taler om, at jøderne har deres egen frelsesvej uden Kristus.


En finsk forsker forsøger at nærme Luther til Ny Paulus tankerne ved at mene, at Luther trods alt ser noget godt i mennesket. Den, som er retfærdiggjort ved Jesu offerdød, kan leve i Kristus, hvor Kristus overtager dig og gør dine gode gerninger. Når Kristus er til stede i den troende, kan den troende blive et nyt menneske. Kristus er den, der gør den kristnes gode gerninger. At leve i Kristus har længe været fremhævet som vigtigere end retfærdiggørelse, når Paulus skulle forklares.

Apostlen Paulus At leve i Kristus- enheden med Kristus, har klang af mystik. Her kan de finske forskere trække på den russisk ortodoxe kirke, som de er tæt på. De finske forskere kan også finde spor af Luthers egen sans for mystik. Luther kendte de gamle mystikere. Min virkelighedsopfattelse siger mig, at vi kristne ikke bliver fejlfrie. Gudstjenesten kan løfte os, men vi falder ned igen, og det er godt at komme igen næste søndag og høre ordene om tilgivelse.

Tror vi først, vi er fejlfrie, så er vi svære at være sammen med. Skarpe synspunkter er i orden, men kan du aldrig bøje dig, så tror jeg, du bliver ensom. Jeg har sat et billede af Luther og Paulus på denne side, fordi vi ikke er færdige med Luthers tolkning. Han er vores reformator, vores kirkefader, og vi skylder ham at forstå, hvad han gik imod i den katolske kirke.

Martin Luther Vi må stole på Guds godhed. Vores frelse er Guds gave, ikke vores fortjeneste. Heller ikke vores valg. Det onde forstår vi ikke, men vi ved, det onde findes. Vi skal kæmpe imod det onde dagligt i os og omkring os. At den troende kristne skulle være et særligt fejlfrit menneske stemmer ikke med min erfaring hverken af mig selv eller af andre.

Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018 I 5


Meningen med livet

..............................................................................................................................

Kirke og kirkegård ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Dette er det første og det største bud. Der er et andet, som er dette ligt: Du skal elske din næste som dig selv” Matthæusevangeliet 22, 37-39. Her får vi at vide, hvem Gud er, hvem vort medmenneske er, hvem vi selv er. Gud er den, vi skal elske af hele vort hjerte; vort medmenneske er vor næste, som vi elske som os selv, og vi selv er dem, der skal dette. Mere indviklet er det ikke, det vi kalder tilværelsens grundspørgsmål. Når vi finder det indviklet, er det ikke så meget, fordi vi ikke forstår, men fordi vi ikke vil. Ligesom barnet, der er sat til noget, men hellere vil noget andet. Svaret på tilværelsens grundspørgsmål begynder med et bud, ikke med en forklaring. Budet er det første. Vi begynder som regel fra den anden ende, når vi skal finde ud af livets mening og hvad et menneske er. Vi spænder vognen for he6 I Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018

sten. Vi begynder med vore behov, ’hvad en mand har brug for’. Det må først undersøges. Det er et indviklet spørgsmål, og det kan der gå megen tid med. Når vi så mener at have fundet ud af det, må vi se at få disse behov eller de fleste af dem opfyldt, så godt det lader sig gøre. Det er jo meningen med dem – og med livet. Dermed har vi gjort det, vi vil, og det, vi ønsker, til det første. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi ikke vil det, vi skal. En synder er en, der hellere vil noget andet. En synder siger sjældent direkte nej til det, han skal. Det vil han også, endda gerne. Men først vil han noget andet. Og den, der først vil noget andet, vil ikke det, han skal. Af Rudolph Arendt, 1917-2012, domprovst i Odense.


Nyt fra menighedsrådet Mest om økonomi Vi gik ud af 2017 med et driftsunderskud på ca. 418.000 kr. Et underskud har været kendt hele tiden, men blev dog ca. 100.000 kr. mindre end forventet. De væsentligste årsager til underskuddet er: • Genhusning af præstefamilien i lejebolig i Bregnerød i 2017. • Yderligere undersøgelser af præstegården i Jørlunde og præstekontor i sognehuset.

var underskuddet blevet 365.000 kr. større i forbindelse med genhusning. I november 2017 godkendte Frederikssund Provstiudvalg en aftale med Jørlunde Menighedsråd, så genhusningsudgifterne mv. fra 2018 ikke afholdes over driften men over en dertil oprettet anlægskonto i Jørlunde Kirkekasse. Det ser desværre ud til, at en løsning for Jørlunde Præstegård har lange udsigter.

Følg i øvrigt med på joerlundekirke.dk, hvor dagsordener og referater lægges ud fra de månedlige me • Pasning og vedligeholdelse af kirkegården i nighedsrådsmøder. årets fire første måneder ved ekstern hjælp. Fra 15. maj 2017 overtog Denis Uth Hansen jobbet Der er offentligt budgetmøde tirsdag d. 8. maj 2018 som graver. i sognehuset. • De første fem måneder i 2017 vikar for kirketjeneren på grund af sygdom. Opslag • Vikar for den sygemeldte organist i ni måneder. Vi søger en frisk pensionist eller efterlønner til efter Poul Lorenzen blev ansat fra 1. november 2017. behov at gå vores graver til hånde på kirkegården i perioder med særlig mange opgaver – fx med lug • Ikke forventede og derfor ikke budgetlagte ning, plantning, rivning etc. Kontakt vores graver for udgifter til bl.a. en stor vandregning for nærmere oplysninger. sognehuset. Havde Frederikssund Provstiudvalg ikke bevilget Jørlunde Kirkekasse 365.000 kr. af sin ”5%-reserve”,

For menighedsrådet Nils Finken, formand

Jørlunde kirke . Marts . April . Maj 2018 I 7


Gudstjenester i Jørlunde kirke Gudstjenester i marts 04. marts: 3. søndag i fasten 11. marts: Midfaste Søndag 18. marts: Mariæ bebudelses dag 25. marts: Palmesøndag 29. marts: Skærtorsdag 30. marts: Langfredag

kl. 10.00 Martin Ravn. kl. 10.00 Martin Ravn. kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Grev kl. 19.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve

Gudstjenester i april 01. april: Påskedag: 02. april: Anden påskedag 08. april. 1. søndag efter påske 15. april: 2. søndag efter påske 21. april: Konfirmation 22. april: 3. søndag efter påske 27 april: Konfirmation 28. april. Konfirmation 29. april: 4. søndag efter påske

kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer kl. 11.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 11.00 Victor Greve kl. 11.00 Victor Greve kl. 10.00 Kirsten Diemer

Gudstjenester i maj 06. maj: 5. søndag efter påske 10. maj: Kristi himmelfarts dag 13. maj: 6. søndag efter påske 20. maj: Pinsedag 21. maj: Anden pinsedag 27. maj: Trinitatis søndag

kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.00 Victor Greve kl. 11.30 Kirsten Diemer kl. 10.00 Victor Greve kl. 10.30 fællesgudstjeneste i Svineforyngelsen, Slagslunde skov kl. 10.00 NN

Besøg af præsten: Ønsker du besøg af præsten, er du mere end velkommen til inden 15. marts at kontakte Martin Ravn på telefon 61 66 07 49 eller på mail: mra@km.dk. Efter 15. marts Victor Greve: Tlf.: 51 50 25 79 Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf.: 4848 4848. Oplys konto: 6424. Kørslen betales af kirkekassen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirken. Det er en god stund og en rolig lejlighed til at. få talt. Februar sammen som menighed. 8 I Jørlunde kirke . December Januar 2018 8 I Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017

Jørlunde Sogn marts - april - maj 2018  
Jørlunde Sogn marts - april - maj 2018