Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

DECEMBER . JANUAR . FEBRUAR 2018


Reformationsjubilæum Den 31. oktober 2017 fejrede den danske kirke 500-året for reformationens begyndelse. Det er fint og godt at markere reformationen og stille skarpt på dens store historiske betydning, sådan som det er sket i diverse bogudgivelser og ved arrangementer i hele 2017. Men hvad nu, hvor vi er kommet på den anden side af den 31. oktober? Hvad betyder reformationen for os i kirken i dag og i morgen? I 1936 fejrede man også reformationen, nemlig 400-års-jubilæet for dens indførelse i Danmark. I den anledning sagde en præst nogle ord, som måske er værd at holde sig på sinde i dag. Det var Tage Schack, en lærd mand og dygtig prædikant, hvis store teologiske samvittighedsfuldhed medførte, at han ni år senere, den 9. april 1945, blev likvideret af HIPO-folk. Sognepræst: Martin Ravn Kærvej 20, Blovstrød 3450 Allerød Mobil: 61 66 07 49 E-mail: mra@km.dk Fridag: Mandag

Der kan som sagt være gode grunde til at fejre de historiske begivenheder, som har præget vores land – altså netop som historiske begivenheder. Kirkeligt eller kristeligt set, derimod, er der måske grund til at være mere varsom. For som Tage Schack sagde dengang: ”Kristeligt set er det en misforståelse at fejre fortiden. For kristendommen siger altid: Nu – og ikke ’dengang’. Kristendom er ikke et minde, men et håb. Et jubilæum er altid en konstatering af, at fortiden er uskadelig og ufarlig.” Men det, Luther gjorde, var ikke ufarligt. Hans hensigt var nemlig at sætte dét ord fri, som en magtfuldkommen kirke havde begravet under sin teologiske korruption: Guds ord, sådan som det kommer til os i Jesus Kristus. Det ord, som aldrig vil lade os være i fred, fordi Vorherre ønsker at få os i tale. Fordi han aldrig slipper os med sin kærlighed og sine krav til os. Det var dét, der lå bag Luthers reformatoriske gerning. Foto: Nils Finken

Af Martin Ravn, konstitueret sognepræst.

kontor i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26 træffes i Jørlunde Sognehus efter aftale

Kirketjener og kirkesanger/korleder og udlejning af sognehuset: Ellen Kristiansen Brattahlidvej 7 3650 Ølstykke Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Fridag: Mandag

Organist: Poul E. Lorentzen Rymarksvej 51, 1, 3. 2900 Hellerup E-mail: Pel67@live.dk

Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

De teser mod kirkens afladshandel, som satte reformationen i gang i 1517, handler om bodens rolle, for det var boden, kirken handlede med i sine afladsbreve. Men Luther afsvækker ikke bodens betydning, han skærper den derimod: Boden er ikke noget, man kan handle med, som var Vorherre en købmand, men hele den kristnes liv skal være en bod. Det var ikke ufarlige ord i 1517, og det er det heller ikke i dag. Det er nemlig et krav, der vil os noget! Det er ord, der rammer os i vores selvkredsen, når vi sætter os selv først og når vi praler af det gode, vi gør. Som var gerningerne vores ejendom, som vi kan bryste os af og vise frem for hinanden og for Gud. Lad os markere reformationsjubilæet ved at holde os selv fast på, at kristendommen, også i den kirke, der bærer Luthers navn, ikke er et minde, men et håb og en fordring. Også i dag og i morgen. Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23, 3650 Ølstykke Tlf.: 4710 1194 Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk Layout og tryk: Stenby Tryk A/S Billeder: Denis Uth Hansen


Lutherrosen

Luther var en mægtig mand Mel. Rind nu op

Thomas Aallmann, sognepræst på Thurø, ved 500 året for reformationen. Sunget i Jørlunde Kirke den 29. oktober 2017. Luther var en mægtig mand og dog ganske som os alle, der kan høre Kristus kalde gennem skriften til sin sjæl. Du kan også Luther blive, hvis du tør, og hvis du vil, for endnu er du i live, og hver dag er alt i spil.

Luther var en simpel mand munk og ærlig, som vi burde være, og som derfor turde stå alene med sin sag. For hans sag var støbt i ordet, og der stod det sort på hvidt; at, om end de fik ham jordet, var Gud med ham i hvert skridt.

Vores tid er, som dengang Luther rejste sig mod magten, fristet til at flytte agten bort fra Jesus og hans ord til en vilje, der kun vejer bibelord med magt og ros, og den tidsånd, der fordrejer det om Jesus, der må tros.

Nu er tusindåret halvt for den tapre munk, Gud sendte, og som hele skriften kendte plus sin kirkes arv og ret. Luther må vi derfor kalde, selv om paven sagde nej, den der ene af dem alle gik den ret katolske vej. Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 I 3


Fredagscafé i Sognehuset Graver Denis og kirketjener/kirkesanger Ellen inviterer til fredagscafé. Alle der har lyst til hyggeligt socialt samvær er hjertelig velkomne. Der er i første omgang ikke lagt op til særlige emner, men hvis interessen for caféen er stor, er der mulighed for dette. Vi mødes fredag d. 26. januar og fredag d. 23. februar kl. 13-15 i Sognehuset. Der vil være rigeligt med hjemmelavet kage og masser af frisklavet kaffe! ...............................................................................................................................

Luciamarkering

Sankt Lucia, den katolske skytshelgen for de blinde, døde som martyr den 13. december i år 304. Hendes navn betyder lys, og vi forbinder i dag Luciadag med lys og glæde.

Der vil være en kort, børnevenlig gudstjeneste, hvor koret, foruden den kendte og kære Luciasang, også vil medvirke ved salmerne, samt synge andre adventssange.

Kirkens børnekor går Luciaoptog med tændte lys på Luciadag, onsdag den 13. december kl. 19.00.

Efter gudstjenesten er alle inviteret med i Sognehuset til de traditionelle gule Luciaboller og varm kakao.

4 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018


Om at leve En lovkyndig mand spurgte Jesus: ”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Hvorpå Jesus spurgte tilbage: ”Hvad står der i loven?” og manden svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte … og din næste som dig selv.” Og Jesus sagde: ”Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.” Derpå er det, at Jesus fortæller om den barmhjertige samaritaner. Den dag var livet for de tre mænd en mand, der var overfaldet af røvere og lå halvdød ved vejen mellem Jerusalem og Jeriko. De to gik forbi ham og gik dermed også livet forbi, fordi de mente, at livet var noget, der ventede dem et sted ved enden af vejen. Samaritaneren var den eneste, der var til stede i sit liv.

Gør det, så skal du leve. – Hvad betyder det? Det betyder, at livet ikke er noget, man skal nå frem til. Det er ikke noget man skal finde vejen til, men livet er lige for fødderne af os.

Derfor kan man også sige, at livet er i overholdelsen af buddene om kærlighed til Gud og til næsten. Overholdelsen af loven er ikke en opgave, vi skal løse, for derefter at få livet som belønning for veludført arbejde, men livet er selve overholdelsen eller opfyldelsen af loven. Der kommer ikke noget andet bagefter.

Der kommer ikke noget bedre eller finere. Men det er her allerede, for hvad kan være bedre end at leve det liv, som er dit virkelige liv? Vil du ikke leve det liv, der er dit, går du forbi den opgave, der er din, fordi du regner med, at det egentlige liv ligger et sted for enden af vejen, så går du dit virkelige liv forbi, og jager efter i stedet efter en skygge. Guds bud gælder hele tiden, og hver gang dets fordring er efterkommet, stiller det os i skyldigheden på ny, således at vi hele vores liv ikke kan være beskæftiget med andet end at opfylde dette bud og aldrig nogensinde bliver sluppet af buddets fordring, så længe vi lever. Af Morten Brøgger, sognepræst i Kirke Stillinge.

...............................................................................................................................

Nyt fra menighedsrådet Mød vores nye organist! Poul Lorenzen, som mange hørte akkompagnere vores kirkesanger til Kai Normann Andersen-aften i foråret, er vores nye organist fra 1. november 2017. Poul har PO-eksamen (præliminær organist) fra Sjællands Kirkemusikskole i 2003 og har tidligere været organist i bla. Vor Frue Kirke i Nyborg og vikarieret i Odense Domkirke. Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 I 5


Velkommen til Jørlunde! Kirketjener, korleder og kirkesanger i samme person. Efter at vores kirketjener fratrådte i maj, har vores kirkesanger og korleder Ellen Kristiansen

også overtaget opgaverne som kirketjener og er nu ansat på næsten fuld tid.

..............................................................................................................................

Nedrivning af præstegården Menighedsrådet har i august indstillet til provstiet, at den skimmelsvamp- og PCB-ramte præstegård rives ned og erstattes af en tidssvarende præstebolig. Den blev gennemrenoveret omkring 1990, men grundlæggende problemer med opstigende fugt blev ikke rettet op, og skaderne har desværre vist sig mere omfattende end først antaget. Sognepræst Victor Greve har indgivet klage over, at et enigt provstiudvalg - efter at have

fået provstiets arkitekt til at gennemgå præstegården - har godkendt menighedsrådets indstilling. Først når klagen er blevet afgjort i stiftet, kan det videre arbejde gå i gang, herunder fastlæggelse af den nye præsteboligs størrelse, udformning og indretning, indhentning af tilbud etc. Menighedsrådet vil løbende informere om nyt via hjemmesiden.

..............................................................................................................................

Kirke og kirkegård Arbejdet med at udskifte kirkens tag er forsinket, efter at Nationalmuseet har udbedt sig en række supplerende oplysninger og bla. en model af tagets opbygning. Dermed kan arbejdet ikke påbegyndes før i løbet af 2018. Også kalkning af kirkegårdsmuren forestår. Kirkegården står så smukt som sjældent før, takket være vores graver, Denis. Tag en tur på kirkegården, nyd stilheden, og bemærk de mange små og større detaljer siden sidst. Og så er der bedre skiltning på vej til både toilet og graverhus.

6 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018


Økonomi

Menighedsrådet har besluttet ikke at underskrive det sædvanlige revisorprotokollat for 2016, da en række væsentlige forhold ikke er inddraget i revisionen. Årsagen er, at der er skiftet provstirevisor i det nye år, og kun den nye revisor har fået det nødvendige materiale. Genhusningen af præsten og hans familie tynger fortsat kirkens økonomi, og vikarudgifterne i årets første halvdel har været store, men nu er

alle medarbejderstillinger besat, og det er både en lettelse og en stor glæde. Vi er fortrøstningsfulde, selv om vi forventer at komme ud af 2017 med et samlet underskud på ca. 520.000 kr. Det er ingen hemmelighed, at vi ser frem til at kunne bruge flere af vores kræfter på det, der foregår i og omkring kirken, og færre på bygninger, økonomi og forvaltning. Det skal nok komme!

For menighedsrådet Nils Finken, formand ..............................................................................................................................

Koncert med Mixos Koret

Koret Mixos afholder en julemusikaften tirsdag den 12. december 2017, klokken 19.30 med traditionel og utradititonel julemusik og –sange.

Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 I 7


De ni læsninger den 17. december kl. 16.00 3. søndag i advent kl. 16.00 afholdes der liturgisk musikgudstjeneste over ni bibeltekster. De ni læsninger er udvalgte bibeltekster fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Oprindelsen er den engelske tradition Festival of Nine Lessons and Carols, der går tilbage til julen 1880 og senere har spredt sig til kirker i hele verden. De musikalske indslag er: Laudate

8 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018

pueri af Michael Haydn og musik af John Rutter, Christmas carols og danske julesange. Sidst, men ikke mindst er der fællessang ved menigheden. Et kor bestående af sangere sammensat for anledningen medvirker under ledelse af Helga Svensson.


Julens gudstjenester Juleaftensdag er der to gudstjenester i Jørlunde Kirke. Den første kl. 14.00, den anden kl. 15.30. Juledag og anden juledag er der gudstjeneste kl. 10.00. Den 31. december er der nytårsgudstjeneste kl. 15.30 efterfulgt af champagne og kransekage.

Godt Nytår Nytårsaften den 31. december fejrer vi gudstjeneste kl. 15.30 Vær med til at gå det nye år i møde, ved at gå til nytårsgudstjenesten i Jørlunde kirke. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde et glas champagne og kransekage, og ønske hinanden et godt nytår.

Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 I 9


Nyt hold babysalmesang starter onsdag den 10. januar kl. 11.00 i Sognehuset Babysalmesang er salmer, sange, leg og nærvær for babyer og deres forældre i en rummelig stemning. Vi afslutter hver gang med en kop kaffe eller te, man er velkommen til at tage madpakke med. Tilmelding til Ellen, tlf. 20 26 56 75.

10 I Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018


Fastelavn er mit navn… Fastelavn fejrer man i Jørlunde kirke! Fastelavnssøndag d. 11. februar er der børnevenlig højmesse kl. 10.00, hvor kirkens børnekor medvirker. Bagefter slår vi katten af tønden - dette foregår udenfor Sognehuset. Alle er velkomne, også til at komme indenfor i varmen og få fastelavnsboller og saftevand eller en kop kaffe. Arrangementet sker i samarbejde med Jørlunde Kulturforening

Jørlunde kirke . December . Januar . Februar 2018 I 11


Gudstjenester i Jørlunde kirke Gudstjenester i december Søn. 03. dec. kl. 10.00 1. søndag i advent. Højmesse ved Martin Ravn Søn. 10. dec. kl. 10.00 Anden søndag i advent. Højmesse ved Martin Ravn Ons. 13. dec. kl. 19.00 Luciamarkering med optog. Martin Ravn Søn. 17. dec. kl. 16.00 Tredje søndag i advent. De ni læsninger. Liturgisk gudstjeneste ved Martin Ravn Søn. 24. dec. kl. 14.00 Julegudstjeneste ved Martin Ravn kl. 15.30 Julegudstjeneste ved Martin Ravn Søn. 25. dec. kl. 10.00 Juledag. Højmesse ved Martin Ravn Søn. 26. dec. kl. 10.00 Anden juledag. Højmesse ved Kirsten Diemer Søn. 31. dec. kl. 15.30 Nytårsgudstjeneste ved Martin Ravn Efter gudstjenesten serveres champagne og kransekage Gudstjenester i januar Man. 01. jan. kl. 16.00 Fælles nytårsgudstjeneste i Slangerup Kirke

Søn. 07. jan. kl. 10.00 Søn. 14. jan. kl. 10.00 Søn. 21. jan. kl. 10.00 Søn. 28. jan. kl. 10.00

Første søndag efter helligtrekonger. Højmesse ved Martin Ravn Anden søndag efter helligtrekonger. Højmesse ved Martin Ravn Sidste søndag efter helligtrekonger. Højmesse ved Martin Ravn Søndag septuagesima. Højmesse ved Martin Ravn

Gudstjenester i februar Søn. 04. feb. kl. 11.30 Søndag seksagesima. Højmesse ved Klaus Meisner Søn. 11. feb. kl. 10.00 Fastelavns søndag. Børne- og familie-fastelavnsgudstjeneste. Søn. 18. feb. kl. 10.00 Første søndag i fasten. Højmesse ved Martin Ravn Søn. 25. feb. kl. 10.00 Anden søndag i fasten. Højmesse ved Martin Ravn Besøg af præsten: Ønsker du besøg af præsten, er du mere end velkommen til at kontakte Martin Ravn på telefon 61 66 07 49 eller på mail: mra@km.dk Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf.: 4848 4848. Oplys konto: 6424. Kørslen betales af kirkekassen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirken. Det er en god stund . September . November en rolig lejlighed til. Oktober at få talt sammen som menighed. 12og I Jørlunde kirke 2017

Jørlunde sogn - december-februar 2018  
Jørlunde sogn - december-februar 2018