Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

SEPTEMBER . OKTOBER . NOVEMBER 2017


Præstevikar i Jørlunde I perioden 23. juli 2017 til 15. marts 2018 er sognepræst Victor Greve udsendt som feltpræst. Hans vikar er cand. theol. Martin Ravn. Martin Ravn skriver om sig selv:

Foto: Nils Finken

Jeg har den glæde at være kaldet som vikar i Jørlunde under Victor Greves udsendelse som feltpræst fra juli 2017 til marts 2018. Jeg er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2012 og har de seneste tre år arbejdet som stipendiat ved Det Teologiske Fakultet, hvor jeg har forsket i Martin Luthers gudslære. Siden begyndelsen af sommeren i år har jeg arbejdet som præstevikar i Glostrup provsti, men kommer nu noget tættere på mit hjem, idet jeg bor i Blovstrød, hvor min hustru Kristine er sognepræst. Vi har to børn, Martha på fire år og Vilhelm på to. Som præst i Jørlunde er jeg sat til at tjene jer med de gaver, som vores himmelske far i Kristus giver os: håb og glæde i livet med hinanden, opmuntring i modgang og troen på Guds nåde i vanskelige tider. Jeg glæder mig meget til lære jer, mine fremtidige sognebørn, at kende. Jeg håber, at I vil vise mig den tillid at komme til mig med stort og småt.

Konstitueret sognepræst Martin Ravn.

Sognepræst: Martin Ravn Kærvej 20, Blovstrød 3450 Allerød Mobil: 61 66 07 49 E-mail: mra@km.dk Fridag: Mandag kontor i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26 træffes i Jørlunde Sognehus efter aftale Organist: Gunnar Svensson Bakkevej 1, Jørlunde 3550 Slangerup Mobil: 2034 4594, E-mail: gs@mail.tele.dk

Kirketjener og kirkesanger/korleder og udlejning af sognehuset: Ellen Kristiansen Brattahlidvej 7 3650 Ølstykke Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com

Martin Ravn

Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com Jørlunde Sogns hjemmeside: Joerlundekirke.dk Layout og tryk: Stenby Tryk A/S

Formand for Menighedsrådet: Nils Finken Rugvænget 23, 3650 Ølstykke Tlf.: 4710 1194 Mobil: 4143 4477 E-mail: nilsfinken@gmail.com

2 I Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017

Forsidebillede: Flemming Nyberg, AOB


Den levende Guds menighed Af konstitueret sognepræst Martin Ravn Et kirkeblad er et praktisk organ, hvor man kan læse oversigter over gudstjenester og se, hvad kirken ellers foranstalter. Men et kirkeblad er også et kirkeblad med tryk på kirke, og hvad betyder så det? Mine børns tipoldefar på deres mors side, præsten og modstandsmanden Vilhelm Krarup, skrev engang, at kirkebladet har til opgave at være kirken. Det vil sige at forkynde Guds evangelium på tryk, sådan som det foregår mundtligt ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I den forstand er det kirken, der dumper ned i postkassen med dette kirkeblad.

højskolen i Jørlunde, gerådede han ud i en stor uenighed med de grundtvigske”vakte”. Stridens kerne var, at de vakte mente, at folkekirkens sognemenigheder ansporede til åndelig dovenskab og døde menigheder. For at understrege forskellen kaldte frimenighederne sig for ”levende menigheder.” De mente, at de var den egentlige og sande kirke i modsætning til sognet.

Morten Pontoppidan var præget af den vækkelse, der skete med grundtvigianismen, men nogle år efter, at han havde oprettet

Udtrykket en levende menighed handler om den livskraft, menigheden for øjeblikket udfolder, men udtrykket den levende Guds menighed handler om det, kirken vedbliver at være, så længe Guds ord og sakramenter ikke er taget fra den. Den levende Guds menighed, det er den egenskab, der er hold ved. Som Morten Pontoppidan selv skriver, så ”varer ’den levende menighed’ fra høns flyver op til høns flyver ned, men ’den levende Guds menighed’, det varer fra slægt til slægt i tusinde led”. Den levende Guds menighed er ingen glansbilled-menighed, men lige så jordisk og syndefuld som menneskene netop er. Det er den gren, vi alle kristeligt set sidder på: håbet om og troen på, at Gud for Jesu Kristi skyld kalder os for sine børn og sin menighed, sådan som vi er og der, hvor vi er.

Kirkebladet illustrerer dermed to ting: at Guds kirke altid er en kirke, der kommer til menneskene sådan som Kristus kom til verden. Og at Guds kirke er dér, hvor evangeliet forkyndes til tro eller forkastelse. Noget af det, Jørlunde er kendt for, er, at Morten Pontoppidan som bekendt i sin tid oprettede en højskole her.

hed”, og dermed forstod han noget ganske andet:

Morten Pontoppidan oprettede Jørlunde Højskole i 1880. Men Morten Pontoppidan forsvarede folkekirken og sognemenigheden. I stedet for levende menigheder talte Pontoppidan om ”den levende Guds menig-

Min nabo og jeg er Guds menighed på dette sted. Det beror ikke på, hvor langt vi har drevet det med vores kristendom, men på, at den levende Gud kalder os sin menighed ved evangeliet. Deri ligger hele evangeliet: at Gud kalder os sine børn. Ikke på grund af vores egne fortjenester eller vores værdighed, men i Kristus.

Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017 I 3


Jørlunde kirkes børnekor øver onsdag eftermiddag i musiklokalet på Maglehøjskolen i Ølstykke. Vi synger salmer og sange, danser og laver rytmelege. Koret synger til familiegudstjenester ca. 6 gange om året. Derudover medvirker koret ved

fastelavn, Luciadag og Anden pinsedag. Forhåbentlig bliver der også deltagelse i korstævne og andre sjove oplevelser! Som noget nyt i år starter der også kor op for elever på Lindegårdskolen i Slangerup. Vi øver

torsdag eftermiddag i Sognehuset ved Jørlunde kirke. Følg med på kirkens hjemmeside for oplysninger om tidspunkt, og hvornår korene starter op efter sommerferien.

Vi ønsker os flere sangglade børn, der vil være med! Det er gratis at gå til kor. Ring til Ellen, tlf. 20 26 56 75 for tilmelding og mere information. ...............................................................................................................................

Babysalmesang foregår onsdage i Sognehuset fra kl. 11.00-11.45. Vi mødes 10 gange. Næste hold starter onsdag d. 16. august. Babysalmesang er musikalsk og fysisk stimulering af din baby, hvor forbindelsen mellem jer bliver styrket gennem musik og fælles oplevelser. Det er gratis at deltage. For tilmelding kontakt Ellen, tlf. 20 26 56 75. 4 I Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017


Om Guds nærhed Hvorledes opfatter vi Guds nærhed? Hvorledes skal vi, når det onde skjuler Gud, og vi selv ængstes for at være faldet fra Gud, hvorledes skal vi da opfatte Guds nærhed? Der er kun ét svar: ved at lytte til Ordet. Det ord, som Gud i sin nåde gav os at lytte til i kirkens prædiken og sakrament, i Bibel og Fadervor, i ethvert menneskeord, som gør Jesus Kristus stor for et men-

neskehjerte, dér er Gud nær. Dér skal ingen søge ham forgæves. Men dér er han nær. Nærmere ved os end vor egen tvivl. Nærmere end vore anfægtelser. Nærmere end det onde, vi ser omkring os, nærmere end vore synder, nærmere end vor vantro. I Ordet er han nær som den, der er draget ud fra Guds himmel for at redde de fortabte. I

Ordet er han nær som vor skaber, vor genløser og helliggører. Nær – som kun Gud kan være nær. Og derfor beder kirken, når den anfægtes i sin tillid til Guds nærhed: Behold os, Herre, ved dit ord! Regin Prenter (1907-1990), præst og professor ved Det Teologiske Fakultet, Århus Universitet.

...............................................................................................................................

Høstgudstjeneste den 3. september kl. 10.00 Søndag d. 3. oktober er der høstgudstjeneste i Jørlunde Kirke. Kom til gudstjeneste i en flot høst-pyntet kirke, hvor kirkens Børnekor medvirker.

vin, øl og vand. Tilmelding til Ellen Kristiansen senest den 27. august på 20 26 56 75 eller jlkirke@gmail.com

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for sandwiches, Foto: Flemming Nyberg, AOB

...............................................................................................................................

Æblets dag

Søndag den 8. oktober kl. 10.00 indbyder Jørlunde Kirke til Æblets dag. Vi begynder med gudstjeneste i kirken, hvor Børnekoret medvirker, og derefter serveres der æbleflæsk i Sognehuset. Alle kan medbringe æbler og få presset dem til most på en

æblepressermaskine. Man medbringer selv flasker til den pressede most. Tilmelding til Ellen Kristiansen senest den 2. oktober på 20 26 56 75 eller jlkirke@gmail.com

Foto: Flemming Nyberg, AOB

den 8. oktober kl. 10.00

Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017 I 5


Allehelgensaften-gudstjeneste fredag den 3. november kl. 19.30 Traditionen tro er der også i år Allehelgensgudstjeneste i Jørlunde Kirke. Det foregår fredag den 3. november kl. 19.30. Til Allehelgensgudstjenesten min-

des vi dem, der er gået bort i årets løb, og som vi savner. Præsten læser navnene højt på dem, der siden sidste Allehelgen er blevet bisat og begravet

fra Jørlunde Kirke, og man kan tænde lys for sine afdøde kære. Den kendte harpist Helen Davies står for musikledsagelsen.

..............................................................................................................................

Nyt fra menighedsrådet af Nils Finken, formand

Foto: Nils Finken.

Martin Ravn blev indsat som konstitueret sognepræst i Jørlunde af provst i Rudersdal Grete Bøje. 6 I Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017


Ny sognepræst under Victor Greves tjeneste som feltpræst Ved en meget smuk højtidelighed blev Martin Ravn indsat som konstitueret sognepræst 23. juli af provst Grete Bøje fra Rudersdal Provsti. Hvis du endnu ikke har hilst på Martin Ravn, så mød ham ved gudstjenesterne i kirken, eller når det passer dig. Der er jo indrettet præstekontor i sognehuset (egen indgang fra vestsiden), og Martin tager også gerne

på husbesøg. Han kan træffes alle dage undtagen mandag på mobil 61 66 07 49 eller via mail mra@km.dk. Victor forventes tilbage 16. marts 2018 efter en forhåbentlig tryg tjeneste i Irak.

..............................................................................................................................

Kirkegården Vores nye graver, Denis, arbejder hårdt for at holde kirkegården smuk og velplejet. Mange nye detaljer får han på plads, og blandt andet vil et lille skilt ved hvert gravsted vise, om det er Denis

eller de efterladte, der holder det. Har du specielle ønsker til et gravsted, så er Denis den perfekte person at tage en snak med.

..............................................................................................................................

Sagen med skimmelsvamp i præstegården På menighedsrådsmødet 9. august skal det besluttes, om præstegården skal rives ned og erstattes af nyt byggeri, eller om det giver mening at renovere bygningen. Se på www.joerlundekirke.

dk under Menighedsråd, hvad der besluttes. Referater bringes både fra menighedsrådets møder og ofte fra udvalgsmøder.

..............................................................................................................................

Projekt Nyt tag på kirken Vi havde nok forventet, at otte bilag inkl. en syv sider lang grundig arbejdsbeskrivelse var nok til at få tilladelse til at komme videre, men Det Kongelige Bygningsinspektorat og Nationalmuseet har forlangt flere oplysninger og et 1x1 meter stort udsnit af den påtænkte konstruktion

fremstillet, og det vil forsinke hele processen. Da århundreders regn og sne har slidt mange af teglstenene helt ned til 4 mm tykkelse, og da taget slet ikke er tæt mere, ville vil gerne kunne indkalde tilbud og sætte selve arbejdet i gang inden vinteren.

..............................................................................................................................

Menighedsrådsmøder er offentlige! Du er meget velkommen til at overvære menighedsrådets møder, der altid annonceres på kirkens hjemmeside. Kun under eventuelle lukkede

punkter, der normalt lægges sidst i dagsordenen, skal dørene lukkes.

Jørlunde kirke . September . Oktober . November 2017 I 7


Gudstjenester i Jørlunde kirke Gudstjenester i september 03. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste under medvirken af kirkens Børnekor. 10. september kl. 11.30 Højmesse v. Caja Winterø 17. september kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 24. september Fælles gudstjeneste for kirkerne i Frederikssund provsti. Se mere info på www.joerlundekirke.dk Gudstjenester i oktober 01. oktober kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 08. oktober kl. 10.00 Æblets Dag. Højmesse v. Martin Ravn under medvirken af Børnekoret efterfulgt af frokost og æblepresning 15. oktober kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 22. oktober kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 29. oktober kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn Gudstjenester i november 03. nov. kl. 19.30 Allehelgensgudstjeneste under medvirken af harpist Helen Davies 05. nov. kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 12. nov. kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 19. nov. kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn 26. nov. kl. 10.00 Højmesse v. Martin Ravn

Besøg af præsten: Ønsker du besøg af præsten, er du mere end velkommen til at kontakte Martin Ravn på telefon 61 66 07 49 eller på mail: mra@km.dk Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle gudstjenester. Man bestiller selv taxa på tlf.: 4848 4848. Oplys konto: 6424. Kørslen betales af kirkekassen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirken. Det er en god stund . Septembertil . Oktober . November en rolig at få talt sammen 8og I Jørlunde kirkelejlighed 2017som menighed.

Kirkebladet Jørlunde Sogn : sept-nov. 2017