Page 1

Ffair Ddysgu Ceredigion Teimlo’n rhy hen i ddysgu? Heb fwynhau’r ysgol? Angen sgiliau newydd ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Neu am wybod beth sydd ar gael yng Ngheredigion? Dyma’r digwyddiad gall eich helpu chi Galwch mewn i bori neu am sgwrs, gwybodaeth ar gyrsiau AM DDIM, sesiynau blasu, cyhoeddiadau a lluniaeth ysgafn i gyd AM DDIM! 10yb tan 4yp yn Synod Inn Pontrhydfendigaid Llanbedr PS Aberteifi Penparcau

Ysgol Bro Siôn Cwilt Y Pafiliwn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Neuadd y Dref Y Neuadd Goffa

1 Medi 2 Medi 13 Medi 22 Medi 30 Medi

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Phartneriaeth Addysg Gymunedol Ceredigion : 01974 298009

Caru dysgu!


Ceredigion Learning Fair Feel too old to learn? Didn’t enjoy school? Need new skills but don’t know where to start? Or just want to find out what’s available in Ceredigion? Well, this is the event that can help you Call in for a browse or chat, information on FREE courses, FREE taster sessions, publications and refreshments! 10am until 4pm at Synod Inn Pontrhydfendigaid Lampeter Cardigan Penparcau

Ysgol Bro Siôn Cwilt Pavilion University of Wales Trinity St David Guildhall Memorial Hall

1 September 2 September 13 September 22 September 30 September

For more information contact the Ceredigion Community Learning Partnership: 01974 298009

Love to learn!

Engagement Gateway  

Ceredigion Learning Fairs in September

Engagement Gateway  

Ceredigion Learning Fairs in September

Advertisement