Dysgu Bro Ceredigion - Cyrsiau ar gyfer eich busnes

Page 1 Am i’ch staff gael hyfforddiant?  Am i’r cwrs fod yn eich ardal leol?  Am iddo fod yn ddwyieithog neu’n Gymraeg?  Am iddo fod o safon uchel?  Am i’r pris fod yn rhesymol?

Mae’r ateb o flaen eich llygaid! Cysylltwch â Dysgu Bro i drafod eich gofynion Yn y llyfryn hwn, fe welwch rai o'r cyrsiau y gallwn eu darparu. Mae ein holl gyrsiau ar gael trwy gydol y flwyddyn ac wedi'u trefnu i ddiwallu'ch anghenion. Bydd y gost yn amrywio gan ddibynnu ar leoliad a nifer y sesiynau y byddwn yn eu cynnal ar eich cyfer. Gan fod pob cwrs yn unigryw ac wedi’u teilwra i'ch anghenion, mae'n anodd eu prisio’n benodol. Fodd bynnag, fel canllaw cyffredinol, gallwn hyfforddi grŵp o hyd at ddeuddeg o bobl yn eich gweithle chi am un diwrnod gyda buddsoddiad o £750.

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

rhif ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk

gwefan: www.dysgubro.org.uk

Peidiwch ag oedi – cysylltwch â ni HEDDIW!


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Sage One Hyd: 2 Ddiwrnod

Lefel: Rhagarweiniol Amcanion y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddeall y ffordd y mae Sage One yn gweithio neu unrhyw un sy’n newydd i gadw cyfrifon. Mae Sage One Accounting yn system syml a hylaw sy’n rheoli’ch cylch busnes yn ei gyfanrwydd. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Dechrau Sage One Accounting    

Cymorth ar-lein Y broses gofrestru ar gyfer Sage One Accounting Logio i mewn i’ch cwmni Llywio o fewn Sage One Accounting

Llyfr Enwol Balansau Agoriadol Cyfrifon Banc 

Gweinyddu a Chynnal a Chadw     

Cynnal a chadw’ch cwmnïau Creu defnyddwyr Pennu caniatâd Trosolwg o gylchoedd cyfrifo Newid eich cyfrinair

Prosesu Dogfennau Cyflenwyr a Chwsmeriaid        

Y gwahanol drafodion Creu/Cynnal Cofnodion y Cyflenwyr Creu/Cynnal Cofnodion y Cwsmeriaid Prosesu trafodion y cyflenwyr, h.y. anfonebau a nodiadau credyd Prosesu trafodion y cwsmeriaid, h.y. swp o anfonebau a nodiadau credyd Prosesu gyda chodau dadansoddi Cael a gwneud taliadau Taliad ar gyfrif

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

    

Creu eich cyfrifon banc Cynnal eich cyfrifon banc a chardiau credyd Addasu balansau agoriadol eich cyfrifon banc a’ch cardiau credyd Cysoni trafodion banc a chardiau credyd Treuliau Mân Cofnodion cylchol

Gweithrediadau Eraill   

Golygon clou Cywiro gwallau Mewnforio ac allforio data

Adroddiadau  

Cynhyrchu adroddiadau o ddyddiadau a meini prawf penodol Cynhyrchu amrywiaeth o adroddiadau, e.e. mantolen brawf, trywydd archwilio, mantolenni, elw a cholled ac ati

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Rheoli Amser Hyd: 1 Diwrnod

Lefel: Rhagarweiniol Amcanion y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am reoli’u hamser a blaenoriaethu’u llwyth gwaith yn effeithiol. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Manteision

Gweithio’n Effeithiol

I’ch hunan

Systemau ffeilio

I’r cyflogwr

Defnyddio TGCh

Rheoli ymyriadau

Ystyriwch y dasg

Y “7 Habits of Highly Effective People” gan Stephen Covey

Blaenoriaethu •

Sut i ddechrau

Penderfynu brys v pwysig

Trefnu’r llwyth gwaith

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Hyfforddi a Mentora Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn i archwilio sgiliau hyfforddi a mentora, ac i ddarparu awgrymiadau a dulliau ymarferol ar gyfer y rhai sy’n hyfforddi neu’n mentora aelodau eraill o’r staff. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Damcaniaeth

Sgiliau Personol

Hyfforddi v Mentora

Gwrando gweithredol

Modelau hyfforddi

Cwestiynu effeithiol

Cymwysiadau hyfforddi

Deallusrwydd emosiynol

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Rhagarweiniad i Sgiliau Goruchwylio Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 2 Ddiwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer cydweithwyr sy’n newid i fod yn oruchwylwyr neu reolwyr ac mae’n cynnig dulliau ac awgrymiadau ymarferol i reolwyr newydd. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rheoli Staff Rheoli Prosesau

Rheoli perfformiad

Rhoi adborth

Gosod targedau CAMPUS

Sgyrsiau anodd

Adolygu perfformiad

Cymhelliant staff

Defnyddio cyfathrebu mewnol

Cyfarfodydd effeithiol

Rheoli’ch Hun

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Dirprwyo

Cynllunio

Rheoli amser

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Hyder mewn Cyfarfodydd Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am ymddangos yn fwy hyderus mewn cyfarfodydd a delio ag ymddygiad ymosodol ac anghytundeb. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Cyfrannu at Drafodaethau •

• •

Cymryd rhan mewn trafodaethau Cyfrannu’n glir ac yn berthnasol i drafodaethau Parchu’r tro Defnyddio ymadroddion neu ystumiau priodol i ymuno â’r drafodaeth Amlinellu casgliadau

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Gwneud eich Pwynt •

Safbwynt

Problem

Posibiliadau

Cynnig

Ymddygiad •

Herio ymddygiad

Ymddygiad cadarnhaol

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Hyder gyda Chyflwyniadau Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 2 Ddiwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am roi cyflwyniadau yn y gwaith ond sy’n brin o hyder i gyflawni hynny. Bydd y gweithdy deuddydd yn eich dysgu sut i gynllunio cyflwyniad, cynhyrchu sleidiau trwy ddefnyddio Microsoft PowerPoint, a rhoi sglein ar eich perfformiad. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Cynllunio

Creu’r Cyflwyniad

Y pwnc

Creu cyflwyniad newydd

Y gynulleidfa

Mewnosod sleid newydd

Y cynnwys

Ychwanegu testun a delweddau

Cuddio sleidiau

Addasu cynllun y sleidiau

Sgiliau Cyflwyno Personol •

Iaith y corff

Y lleisio

Cyflwyno gwybodaeth gymhleth

Trin cyfranogiad y gynulleidfa

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Rhoi’r cyflwyniad •

Defnyddio cymhorthion gweledol

Trin cwestiynau a sylwadau

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ar: 01970 633 540

Cyflwyniadau Effeithiol Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn i bobl sydd eisoes yn gallu creu sleidiau ar gyfer eu cyflwyniadau, ond sydd am fedru cyflwyno’u neges mewn ffordd drawiadol. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Cyflwyno Gwybodaeth

Cyfathrebu

Lefel o fanylion

Rhediad, naws ac iaith

Crynhoi gwybodaeth gymhleth

Cyfathrebu di-eiriau

Pwysleisio negeseuon allweddol

Cyfranogiad cynulleidfa

Defnyddio taflenni nodiadau

Trin cwestiynau

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Cymryd Cofnodion Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd heb gofnodi o’r blaen neu’r rhai sydd am wella’u sgiliau cofnodi. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad •

Pam cofnodi?

Rôl y cofnodwr

Dulliau cofnodi

Cynnwys y Ddogfen •

Strwythur yr agenda

Strwythur y cofnodion

Y Cyfarfod •

Y cylch cyfarfodydd

Paratoi

Ar ôl y cyfarfod

Cofnodion Ffurfiol •

Gofynion cyfreithiol

Cofnodion cyfrinachol

Ysgrifennu •

Dulliau ysgrifennu

Cymryd nodiadau’n effeithiol

Ysgrifennu’r cofnodion

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Cyflwyniad i Lythrennedd Busnes Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am wella’u gwybodaeth a’u sgiliau llythrennedd yng nghyd-destun y byd busnes. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Sgiliau Ysgrifennu Defnyddio’r rheolau ar gyfer atalnodi hanfodol a chystrawen y frawddeg

Canfod Gwybodaeth •

Gwrando am wybodaeth allweddol

Darllen am wybodaeth allweddol

Cynllunio llythyrau busnes ac e-byst

Prawf-ddarllen a chywiro testunau

Sgiliau Iaith •

Canfod a defnyddio iaith sy’n gweddu i’r cyd-destun busnes

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ysgrifennu Adroddiadau Writing Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd am gynllunio, drafftio a phrawf-ddarllen adroddiadau fel eu bod yn addas i’r diben a’r gynulleidfa dan sylw. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Cynllunio’r Adroddiad •

Beth mae’r adroddiad yn sôn amdano?

Beth yw ei bwrpas?

Pwy yw’r gynulleidfa?

Ysgrifennu •

Ysgrifennu crynodebau gweithredol

Ysgrifennu casgliadau ac argymhellion

Osgoi amwysedd

Prawf-ddarllen y fersiwn drafft

Strwythur yr Adroddiad •

Penderfynu ar hyd ac iaith

Defnyddio atodiadau

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Paratoi Achosion Busnes Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn i roi trosolwg o’r cynnwys a’r strwythur sydd eu hangen wrth greu achos busnes ynghyd â’r holl elfennau y dylid eu hystyried. Nid yw’n manylu ar sut i arfarnu opsiynau ariannol. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Diffinio’r Prosiect

Trefnu’r Prosiect

Crynodeb gweithredol

Trefn lywodraethu

Cefndir ac amcan

Adrodd

Manteision a chyfyngiadau

Creu amserlen

Arfarnu opsiynau

Ystyried rhanddeiliaid

Cwmpas ac effaith

Asesu’r farchnad

Asesu risg

Arfarniad ariannol

Dull prosiect

Dadansoddiad o sensitifrwydd

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Asesiadau Ariannol

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Adobe Photoshop Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn fel rhagarweiniad i “Photoshop” a’r offer sy’n hanfodol i ddechrau gweithio’n effeithiol ac yn greadigol gyda’r rhaglen bwerus a chymhleth hon. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Y Gweithle      

Deall y gweithle Trosolwg o’r blwch offer Dulliau gosod sgrin Addasu’r wedd Chwyddo mewn ac allan Y Panel Llywio

Dewisiadau Sylfaenol     

Ffon hud a Dewisiadau Cyflym Lasŵs Magnetig a Pholygonaidd Golygu a mireinio dewisiadau Cadw dewisiadau Rheoli Amrediad Lliw

Addasu Delweddau        

Rheoli Lefelau Rheoli Cromliniau Rheoli Arlliw / Dirlawnder Rheoli Cysondeb Lliw Rheoli Du a Gwyn Rheoli Cysgodi / Amlygu Rheoli Cydweddiad Lliwiau Defnyddio Histogramau

Hidlyddion      

Oriel Hidlyddion Hidlyddion Clyfar Offer Pylu (“Gaussian Blur”) Offer Awchlymu Lleihau Sŵn Masgio Hidlyddion Clyfar

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Offer Brwsh a Lliwiau       

Siâp, maint a chaledwch y brwsh Lliwiau cefndir a thu blaen Y Dewiswr Lliw Casgliad Patrymau Lliw Lliwio delweddau du a gwyn Osgoi a Llosgi Paentio gyda phatrymau

Haenau – y Sylfeini     

Trosolwg o’r Panel Haenau Haenau cefndir Symud a chloi haenau Trefn a gwelededd yr haenau Ychwanegu testun sylfaenol

Creu ac Ailfeintio Dogfennau   

  

 

Rheoli Dogfen Newydd Deall cydraniad Dewis cydraniad ar gyfer prosiect penodol Newid maint a chydraniad y ddelwedd Yr offeryn tocio Newid maint a lliw’r cynfas Deall y prif fformatau ffeil: “PSD”, “TIFF”, “JPEG”, “GIF” Optimeiddio graffeg ar gyfer y we Cadw ffeiliau

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Adobe Photoshop Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Nod y cwrs hwn yw cyflwyno potensial creadigol “Photoshop” o ran ei Banel Haenau a’r technegau cysylltiedig megis masgio. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Haenau Uwch           

Haenau addasu Clipio haenau ynghyd Haenau anhryloyw Arddulliau ac Effeithiau’r Haen Llenwad Haen Moddau Blendio Trawsffurfio haenau Gwrthrychau Clyfar Dileu haenau Creu “GIFs” wedi’u hanimeiddio Cynghorion a thriciau

Ailgyffwrdd    

Offeryn clonio Panel Ffynhonnell Clôn Offeryn Iachaol Cywiro llygad coch

Haenau Testun Uwch 

Gosod nodweddion ffont Arwain, gorgyffwrdd, tracio a graddio

Ffontiau ffug

Clipio delweddau i destun

Y Gorchymyn Hylifo 

  

Gwthio, tynnu, ymchwyddo a rhychu delweddau Amddiffyn mannau rhag newid Ailadeiladu delweddau Rhwyllau delweddau

Masgiau Haenog a Sianeli Alffa    

Creu masgiau haenog Masgiau montáj /Masgiau goleuder Cyflwyniad i’r Panel Sianeli Creu Sianeli Alffa

Defnyddio Hanes   

Y Panel Hanes Creu Cipluniau Paentio gyda Hanes

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Adobe Photoshop Lefel: Uwch

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Bwriad yr hyfforddiant hwn yw trafod pynciau nas ymdrinnir â hwy fel arfer ar gyrsiau cyffredinol “Photoshop”. Ar ôl y cwrs, byddwch yn gallu: 

Creu graffeg ar sail fectorau sy’n hawdd ei olygu ac yn cynnwys cydraniadau annibynnol. Byddwch yn defnyddio technoleg “Photoshop” megis offer llwybrau a haenau siâp. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddewis gwrthrychau ag ymylon caled gyda llwybrau.

Defnyddio deialog “Photoshop” ar gyfer gosodiadau lliw i sicrhau bod proffiliau a pholisïau’r ddogfen yn hybu cywirdeb y lliw.

Defnyddio “Photoshop” yn effeithlon fel rhan o'ch llif gwaith creadigol gan ddefnyddio camau gweithredu pwrpasol a nodweddion awtomeiddio’r feddalwedd.

Teilwra'ch llwybrau byr a’ch bwydlenni eich hun i hybu effeithlonrwydd. defnyddio

pŵer “Adobe Camera Raw” i olygu’ch ffeiliau “RAW” a’ch ffeiliau “Photoshop” confensiynol yn gyflym ac yn effeithiol.

Defnyddio “Adobe Bridge” i swp-brosesu ffeiliau’n gyflym ar y cyd â “Photoshop”, er enghraifft, er mwyn ychwanegu metadata a geiriau allweddol i ffeiliau lluosog yn gyflym.

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Adobe Photoshop Y Pynciau a Drafodir Graffigwaith Fector       

Fectorau a Didfapiau Creu Llwybrau Offer Pen, Pwynt Trosi Offer Llwybr a Dewis Uniongyrchol Trosi Llwybrau i ddewisiadau Llwybrau llenwi a strocio Creu a golygu haenau o siapiau

“Adobe Camera Raw” a’r fformat “DNG”      

  

 

Manteision “Adobe Camera Raw” Ffeiliau “Xmp sidecar” Fformat archifo digidol negatif (“DNG”) Ffurfweddu a defnyddio’r Camera Gweithleoedd “Raw” Addasu Disgleirdeb, Cyferbyniad, Arlliw, Dirlawnder ac Ysgafnder yn “Adobe” “Camera Raw” Deall a defnyddio’r “Histogram” Addasiad ac Offer Addasu Targededig Lleihau ac awchlymu sŵn yn “Camera Raw” Swp-olygu yn “Camera Raw” Ailddefnyddio gosodiadau “Camera Raw”

Awtomeiddio “Photoshop”    

  

“Adobe Bridge” mewn Manylder     

 

Diffinio llwybrau byr y bysellfwrdd Pwysleisio eitemau ar raglenni a phaneli’r ddewislen Cuddio eitemau ar raglenni a phaneli’r ddewislen

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Trefnu gweithle “Bridge” Gweld a threfnu ffeiliau yn “Bridge” Asesu a graddio delweddau Integreiddio “Bridge” a “Photoshop” Ychwanegu metadata ac allweddeiriau i ffeiliau Didoli ffeiliau a defnyddio Casgliadau Defnyddio sioe sleidiau “Bridge” ac adolygu nodweddion Creu gwefannau sylfaenol yn gyflym yn “Bridge”

Rhagarweiniad i Reoli Lliwiau   

Teilwra Llwybrau Byr a Dewislenni

Y panel Gweithrediadau Modd Botwm Creu gweithrediadau pwrpasol Profi, Cadw a Mewnforio Gweithrediadau Creu defnynnau Cyfuno lluniau â “Photomerge” Defnyddio’r Prosesydd Delweddau

   

Pwysigrwydd calibro’r sgrin Ffurfweddu’r Deialog i Osod Lliwiau Deall sut i reoli lliwiau Polisïau Aseinio Proffiliau Lliw Egluro “RGB” a “CMYK” Rhagolwg “meddal” o ddelweddau i’w hargraffu a’u rhoi ar y we Trosi Proffiliau Lliw

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft WORD Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai hynny sy’n newydd i “Microsoft Word”. Bydd y cwrs yn rhoi’r gallu iddynt ddefnyddio’r rhaglen yn hyderus wrth greu dogfennau syml fel llythyrau ac adroddiadau. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad • • • • • • • •

Y Rhuban Creu dogfen newydd Teipio testun Cadw dogfen Adalw dogfen Symud o gwmpas dogfen Rhagolwg argraffu Argraffu dogfen

Gweithio gyda Thestun •

• • • • • • •

Gweithio gyda’r Ddogfen Gyfan • • • • • • • •

Gwirio sillafu a Thesawrws Toriadau tudalen Rhifo tudalennau’n otomatig Torri, copïo a gludo Canfod a disodli Newid cyfeiriadaeth tudalen Pennyn a throedyn Mewnosod “clipart”

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

• • •

Dewis testun – gair, llinell, paragraff, dogfen gyfan Dileu a mewnosod testun Defnyddio dadwneud ac ail-wneud Pwysleisio - Trwm, Tanlinellu ac Italig Newid llythrennau bach/mawr Newid ffont a maint Newid lliw’r testun Effeithiau testun Alinio – i’r chwith, i’r dde, canoli ac unioni Bwledi a rhifo Newid ymylon Newid bylchiad llinellau

Rheoli Ffeiliau • • •

Creu ffolderi Symud a chopïo ffeiliau Dileu ffeiliau

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft WORD Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer defnyddwyr sydd â pheth profiad o ddefnyddio “Microsoft Word” ac sydd am ganfod mwy am y rhaglen. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Tablau • • • •

Creu tabl Cyfuno a hollti celloedd Dileu/mewnosod rhesi/colofnau Defnyddio’r tabiau dylunio a chynllunio

Gwrthrychau • • • • •

Gweithio gyda Pharagraffau • • •

Paragraffau a rifwyd yn sylfaenol Rhestrau sawl lefel Gosod tabiau

Pennyn a Throedyn • • •

Mewnosod pennyn a throedyn Rhifo tudalennau Maes enw’r ffeil

• • • • •

Amrywiol • • •

Postgyfuno • • • •

Creu’r brif ddogfen Creu ffynhonnell y data Perfformio’r cyfuno Creu labeli

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Lluniadu gwrthrych Ailfeintio gwrthrych Symud/pwnio Graddliwio/amlinellu gwrthrychau Grwpio ac alinio Cylchdroi Dyblygu Trefnu gwrthrychau “Clipart” “WordArt”

• • • • •

Borderi a graddliwio Rhannau cyflym Mewnosod marc dŵr Mewnosod ciplun Themâu Arddulliau Tab-stopiau Colofnau

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft WORD Lefel: Uwch

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer defnyddwyr sydd â phrofiad o ddefnyddio “Microsoft Word” ac sydd am ganfod mwy am ei nodweddion mwy datblygedig er mwyn otomeiddio a safoni’u gwaith. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Arddulliau • • •

Creu arddulliau Gweithredu arddull i destun Addasu arddulliau

Templedi • • •

Creu a defnyddio templed Creu ffurflen Mewnosod dyddiad ac amser otomatig

Toriadau Adran • • •

Rhannu dogfen yn adrannau Gweithio gydag adrannau Gosod pennyn a throedyn mewn gwahanol adrannau

Macros • • •

Creu macro Ailchwarae macro Storio macros

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Cyfeirio • • • • •

Mewnosod Ôl-nodyn Mewnosod Troednodyn Mewnosod Pennawd Mewnosod Mynegai Croesgyfeiriad

Adolygu • • •

Sylwadau Marcio Newidiadau Cymharu

Tabl Cynnwys • • •

Creu Fformatio Diweddaru

Mewnosod • • •

Nod Tudalen Hyperddolen Gosod ffeiliau o fewn y ddogfen

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft EXCEL Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sy’n newydd i “Microsoft Excel”. Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddefnyddio’r rhaglen hon yn hyderus er mwyn creu a diwygio taenlenni a siartiau syml. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad • • • • • •

Cyrchu “Excel” Terminoleg taenlenni Creu taenlen newydd Bwydo testun a rhifau Cadw taenlen Adalw taenlen

Gweithio gyda Chelloedd • •

• • •

Golygu/dileu data Fformatio celloedd - unioni, borderi, cysgod, fformat rhifau Perfformio cyfrifiadau syml ar gelloedd – adio, tynnu, lluosi, rhannu Uno celloedd Amlapio testun Symud/copïo data

Gweithio gydag Ystodau • • • •

Siartiau • • •

• • • •

Ymylon a graddio Newid cyfeiriadedd y dudalen Penynnau a Throedynnau Cwareli rhew

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Creu siart Fformatio siart Argraffu siart

Argraffu • • • • • •

Cynllun y Dudalen

Awtoswm Awtolenwi Dileu/mewnosod rhesi/colofnau Newid lled colofn/rhes

Defnyddio Gosodiadau’r Dudalen Ymylon Newid trefn y dudalen Penynnau a Throedynnau Taflenni Argraffu Taenlen

Allforio Data • •

Allforio taflenni gwaith i Word Allforio siartiau i Word

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft EXCEL Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd â pheth profiad o “Microsoft Excel” ac sydd am ganfod mwy am y rhaglen. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Gweithio gyda Thaflenni Gwaith • •

• •

Ailenwi a mewnosod taflenni gwaith Dileu, symud a chopïo taflenni gwaith Grwpio taflenni gwaith Creu cysylltiadau rhwng taflenni gwaith a chyfrifo

Swyddogaethau • • • •

Lleiaf, Mwyaf a Chyfartalog “Count”, “Counta”, “Countblank” “Basic If”, “Countif” a “Sumif” “Watch Window”

Fformiwlâu Eraill • •

Cyfrifo canrannau Cyfeirnodi celloedd absoliwt a chymharol

Testun • • • •

Amlapio testun Testun i Golofnau Newid cyfeiriad testun Gwirio a dileu dyblygiadau

Rhestrau Data • • • • •

Ystodau • •

• • •

Creu ystod a enwir Defnyddio ystod a enwir mewn fformwla Rheolwr Ystod a Enwir Golygu a dirprwyo ystodau a enwir Gludo Rhestr

Fformatio Amodol •

Gweithio gyda Fformatio Amodol

Arall • • • • • •

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Didoli Ffiltro data Gweithredu is-gyfansymiau Gweithio gyda Thablau Awtoswm ar gyfer is-gyfansymiau a phrif gyfansymiau

Dadansoddiad Cyflym Gosod cwareli rhew Mewnosod a dileu sylwadau Trawsddodi Data Rhestrau Diogelu Celloedd/Ystodau Cell

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft EXCEL Lefel: Uwch

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sy’n defnyddio “Excel” yn rheolaidd ac sydd am ddealltwriaeth well o’r offer dadansoddi ac o rai swyddogaethau uwch. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Swyddogaethau Taflenni Gwaith • •

Defnyddio’r dewin gweithredu Cyfrifo trwy ddefnyddio swyddogaethau ystadegol Cymharu ac uno llyfrau gwaith

Swyddogaethau Rhesymegol • • • •

Cyfrifo gyda meini prawf amodol Datganiadau sylfaenol “IF” Datganiadau “IF” nythol Swyddogaethau “And”, “Or”, “Not”

Swyddogaethau Am-edrych •

Defnyddio “VLookups” a “HLookups”

Dilysu Data • •

Sefydlu dilysiad ar gyfer mewnbynnau Defnyddio Dilysu Data i Brofi Data sy’n Bodoli Eisoes Creu Cwymp-restr

“Goal Seek” •

Tablau Data •

Creu, cadw a rhedeg macros

Cadw senarios sy’n cynnwys gwahanol elfennau newidiol

“Solver” •

Defnyddio newidynnau i gyrraedd atebion optimaidd

Tablau Pifod • • •

Creu a defnyddio tablau pifod Fformatio tablau pifod Creu a defnyddio siartiau pifod Fformatio siartiau pifod

Taflenni Rhagolygu •

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Estyn cyfrifiadau i gynnwys elfennau newidiol

Senarios

Macros

Cyfrifo newidynnau ar sail canlyniad penodedig

Rhagolygu tueddiadau data

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Outlook Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sy’n newydd i “Microsoft Outlook”. Bydd y cwrs yn eich galluogi i drefnu a gweld eich e-byst, cysylltiadau, apwyntiadau a thasgau. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad • •

Deall y cynllun Teilwra’r golwg

E-bost • • • • •

• • • • • • •

Deall y ffolderi Anfon a darllen negeseuon Ateb negeseuon a’u gyrru ymlaen Atodiadau Gosod tagiau a phriodweddau negeseuon Didoli negeseuon Baneri Argraffu negeseuon Dileu negeseuon Creu a defnyddio ffolderi personol Ateb awtomatig Rhannau cyflym

Cysylltiadau •

• •

Gweld, argraffu, ychwanegu a golygu cysylltiadau Anfon e-bost at gyswllt Creu rhestr ddosbarthu

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Calendr •

Creu a golygu apwyntiadau

Gwneud cofnod yn breifat Nodion atgoffa Trefnu cyfarfodydd

Apwyntiadau rheolaidd

Caniatadau calendr

Argraffu a dileu cofnodion

Tasgau • •

Creu a dileu tasgau Tasgau mynych

Nodiadau • • • •

Creu a golygu nodyn Newid lliw nodyn Anfon nodyn ymlaen Dileu nodyn

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Outlook Lefel: Uwch

Hyd: ½ diwrnod

Amcanion y Cwrs Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddeall yr opsiynau mwy manwl ar gyfer “Outlook”. Byddwch yn gallu defnyddio’r “Journal” a throsglwyddo caniatadau i ddefnyddwyr eraill. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rheoli’ch post • • • • •

Defnyddio “organize” Creu a defnyddio ffolderi Defnyddio rheolau i reoli’r post Canfod negeseuon Archifo negeseuon

Teilwra “Outlook” • • •

Teilwra’r golwg Creu llwybrau brys i wefannau Defnyddio ffefrynnau

E-bost • • • •

Calendr • •

Rhestrau grŵp Rhannu calendrau

Gweld Ffolderi Defnyddwyr Eraill • • •

Rhoi caniatadau ffolder Gweld ffolderi defnyddwyr eraill Ychwanegu blwch post i’ch cyfrif

Templedi •

Creu a defnyddio templedi

Ail-anfon ac ail-alw negeseuon Llofnodion a deunyddiau ysgrifennu Tracio’r post Fformatau post

Cysylltiadau • •

Allforio cysylltiadau i “Excel” “vCards”

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft PowerPoint Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n newydd i “Microsoft PowerPoint”. Mae’r cwrs yn ymdrin â gweithrediadau sylfaenol y rhaglen er mwyn ichi deimlo’n ddigon hyderus i greu cyflwyniadau a sioeau sleidiau â gwedd broffesiynol iddynt. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Defnyddio “PowerPoint” • • • • • •

Llywio rhwng sleidiau Gweddau “PowerPoint” Y Rhuban Cadw cyflwyniad Cau cyflwyniad Cau “PowerPoint”

Creu Cyflwyniad • • • • • •

Creu cyflwyniad newydd Mewnosod sleid newydd Ysgrifennu testun Mewnosod sleidiau Cuddio sleidiau Addasu Cynllun y Sleid

Trin y Testun • • • • •

Dewis testun Copïo a symud testun Dileu testun Fformatio paragraffau Bwledi a rhifo

Blychau Testun (Dalfannau) • • •

Golygu blychau testun Ailfeintio blwch testun Symud blwch testun

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

“ClipArt”/Ffotograffau •

• • •

Defnyddio cynllun sleidiau “ClipArt”/ Ffotograff Mewnosod “ClipArt”/Ffotograff Newid siâp y ddelwedd Symud y ddelwedd

Themâu • • •

Defnyddio Thema ar gyfer cyflwyniad Addasu lliwiau’r Thema Addasu ffontiau’r Thema

Lliw Cefndir ac Effeithiau Llenwi • • • •

Newid lliw’r cefndir Newid graddiant yr Effaith Lenwi Newid gwead yr Effaith Lenwi Newid llun yr Effaith Lenwi

Sioeau Sleidiau • • • •

Rhedeg Sioe Sleidiau Effeithiau symud o un i’r llall Effeithiau animeiddio Cuddio sleidiau

Argraffu • • •

Opsiynau argraffu Argraffu sleidiau dethol Nifer y sleidiau i’w argraffu ar bob tudalen ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Powerpoint Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd eisoes yn meddu ar beth dealltwriaeth o PowerPoint ond sydd am wella’u sgiliau. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Sleidiau • • • •

Gweithio gyda SmartArt Gweithio gyda sleidiau siart Gweithio gyda sleidiau ClipArt Gweithio gyda sleidiau tabl

Safonau Cyflwyno • • •

Themâu Meistrsleidiau Templedi

Meistrsleidiau • • • • •

Gosod Llun mewn Meistrsleid Tynnu Graffigyn o Feistrsleid Creu Troedyn Rhifo’r Sleidiau yn Awtomatig Gosod Dyddiadau yn y Troedyn

Gweithio gyda Gwrthrychau • • • •

Mewnosod gwrthrychau Alinio gwrthrychau Grwpio gwrthrychau Trefnu gwrthrychau

Mewnforio Data •

Mewnforio data o Word ac Excel

Gweithio gyda’r Cyflwyniad • • • •

Hypergysylltiadau a Botymau Gweithredu • •

Creu hypergysylltiadau Gosodiadau gweithredu

Cyfryngau • •

Mewnosod sain Mewnosod fideo

Sioe Sleidiau • • • •

Ychwanegu trawsnewidiadau Ychwanegu animeiddiadau Cuddio sleidiau Opsiynau cyflwyno

CustomShow • • •

Creu CustomShow Dangos CustomShow Rheoli CustomShow

Argraffu • •

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Didoli’r sleidiau Dileu a symud y sleidiau Tudalen nodiadau Gosod cefndir

Argraffu nodiadau Argraffu taflenni ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Access Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n newydd i Microsoft Access. Bydd y cwrs yn eu galluogi i ddeall y cysyniadau a’r derminoleg sy’n ymwneud â chronfeydd data. Byddant yn gallu gweithio'n hyderus gyda chronfa ddata, gweithio gyda thablau, dewis cofnodion penodol o ymholiadau, a chynhyrchu adroddiadau. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad • • • •

Beth yw cronfa ddata? Ffenestr gronfa ddata a bar llywio Egluro gwrthrychau cronfa ddata Meysydd a chofnodion

Dylunio Ffurflenni Syml •

Mewnbynnu trwy ddefnyddio ffurflen Ychwanegu penynnau a logos

Creu Ymholiadau Tablau • • • • • • • •

Adeiladu cofnodion Mathau o feysydd Ychwanegu a dileu cofnod Ychwanegu a dileu maes Newid lled maes Rhewi meysydd Cuddio a symud meysydd Newid priodweddau meysydd

• •

• •

Creu ymholiad newydd Dethol trwy ddefnyddio meini prawf syml Addasu ymholiad Defnyddio gweithredwyr perthynol

Creu Adroddiad • • •

Defnyddio “dewin adroddiad” Adroddiadau tablaidd Addasu adroddiad

Didoli, Canfod a Hidlo • • •

Didoli cynnwys tabl yn ôl y wyddor

Canfod a golygu cofnodion Hidlo trwy ddetholiad a ffurf

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Argraffu • •

Argraffu pob cofnod Argraffu detholiad ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Access Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu'r Cwrs Access Rhagarweiniol a/neu sy'n gallu dylunio’u cronfa ddata eu hunain a chynhyrchu ymholiadau ac adroddiadau syml. Bydd yn gwella’r wybodaeth bresennol ac yn rhoi dealltwriaeth o brif nodweddion a swyddogaethau Access. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Creu Cronfa Ddata • • • • •

Creu cronfa ddata newydd Creu tabl yn Golwg Dylunio Mathau o ddata Ychwanegu Priodweddau Maes Y Brif Allwedd

Mewnforio ac Allforio Data • • • •

O/i gronfeydd data eraill O/i Excel I Word O ffeiliau testun

Perthnasoedd Tablau • • • •

Mathau o berthnasoedd Cysylltu tablau Creu’r berthynas Integriti atgyfeiriol – cywirdeb data

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Ymholiadau • • • • •

Ymholiadau aml-dabl Nod-chwilwyr Dethol ymholiadau uwch Ymholiadau gweithredol Meysydd a gyfrifwyd

Ffurflenni • • • • •

Gweithio o fewn Golwg Dylunio Rheolaethau rhydd Cyfrifiadau o fewn ffurflenni Is-ffurflenni Fformatio amodol

Adroddiadau • • • •

Gweithio o fewn Golwg Dylunio Grwpio a didoli Ychwanegu rheolaethau Cyfrifiadau o fewn adroddiadau

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Publisher Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n newydd i “Publisher”. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol o gyhoeddi pen bwrdd. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Rhagarweiniad • • • • •

Llywio’r cyhoeddiad Defnyddio’r rhuban Creu cyhoeddiad sylfaenol Canllawiau dylunio da Rheoli ffeiliau

Cynllun Cyhoeddi • • •

Cyfeiriadaeth tudalen Mewnosod a dileu tudalennau Defnyddio cefndiroedd

Blychau Testun •

• • •

Defnyddio a fformatio blychau testun Creu arddulliau testun Cysylltu blychau testun Brwsh fformat a gwiriwr sillafu

Argraffu cyhoeddiadau Opsiynau argraffu

Gwrthrychau • • • • • •

Effeithiau Dylunio • • •

“WordArt” Borderi a graddliwio Cysgodion a borderi tudalen

Templedi a Dewiniaid • • •

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Aberystwyth SY23 3RJ

Lluniadu gwrthrychau Troi a fflipio gwrthrychau Grwpio gwrthrychau Mewnforio gwrthrychau Mewnosod tabl Mewnosod llun

Defnyddio’r dewin tudalen Defnyddio’r oriel ddylunio Creu templed

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Publisher Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Bwriad y cwrs hwn yw egluro nodweddion mwy datblygedig Publisher fel y gallwch roi sglein fwy proffesiynol ar eich cyhoeddiadau. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir Tablau • • • • •

Creu a fformatio tablau Uno a hollti celloedd Fformatio celloedd Awtofformat Defnyddio pwyntiau bwled

Cysylltu â Rhaglenni Office Eraill • • •

Mewnforio dogfen Word Mewnforio tabl Excel Ychwanegu llun gyda PhotoDraw Uno data o restr cysylltiadau Outlook

Tincran/Mireinio • • • • •

Gwirio’r cynllun Gwirio’r bylchu Cael geiriau i ffitio Torri llinellau a chysylltnodi Defnyddio rhestr wirio

Cyhoeddi i’r We •

• •

Postgyfuno • • • •

Defnyddio postgyfuno yn Publisher Defnyddio postgyfuno trwy Word Defnyddio postgyfuno trwy Outlook Defnyddio didoli a ffiltro

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

• • •

Troi cyhoeddiadau presennol i wefannau Creu ffurflenni Creu blychau ticio Creu blychau aml-linellog Creu botymau cyflwyno Defnyddio cefndiroedd

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Microsoft Office 365 Lefel: Rhagarweiniol

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Gwnewch yn siŵr fod eich staff yn meddu ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i arbed amser, trwy ddefnyddio “meddalwedd cynhyrchiant” y cwmwl. Ar ddiwedd y cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth ddofn o’r hyn y gall Microsoft Office 365 ei gyflawni.

Y Pynciau a Drafodir Beth yw Office 365?      

Deall Office 365 Cael “Office on Demand” Defnyddio gwasanaethau’r cwmwl ar gais Creu a golygu ffeiliau yn eich porwr Rhannu dogfennau Office â OneDrive Defnyddio bar llywio Office 365

Hanfodion Office 365

 Addasu’r Rhuban  Dechrau’n gyflym: templedi newydd o’r

dudalen gychwyn  Deall yr olwg ôl-lwyfan  Ychwanegu elfennau i’ch dogfennau  Ychwanegu delweddau neu fideos ar-lein

Integreiddio Office 365 â Gwasanaethau

 Golygu’ch dogfennau ar yr un pryd  Cysylltu â’ch hoff wasanaethau ar-lein  Rhannu dogfennau ar-lein â Lync

Outlook

 Llywio Outlook  Personoli e-byst â themâu

Cyfathrebu

 Defnyddio’r People Card  Rheoli’ch e-bost  Chwilio am bost

Pethau ychwanegol i’ch helpu i weithio’n well

 Cynnwys eich atodiadau  Gweithio’n glyfrach gydag ychwanegiadau

Word    

Darllen eich dogfennau yn y Modd Darllen Golygu dogfennau PDF Golygu dogfennau’n hyderus: Simple Markup Alinio gwrthrychau: rhagolwg byw

Excel

 Yr hanfodion  Gweithio gyda llawlyfrau lluosog  Gweithio gyda data

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Suite Lefel: Canolradd

Hyd: 1 Diwrnod

Amcanion y Cwrs Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer defnyddwyr sydd â pheth profiad o ddefnyddio “Google Suite” (“Google Apps” gynt) ac sydd am ganfod mwy am y rhaglen. Mae’r canlynol yn rhoi trosolwg cryno ichi o gynnwys y cwrs. Gellir aildrefnu’r cynnwys i gwrdd â’ch gofynion yn well.

Y Pynciau a Drafodir E-ddiogelwch 

diogeledd

preifatrwydd creu cyfrinair

Cydamseru  

gyda dyfais symudol gyda rhaglen bwrdd gwaith

G-bost   

gwneud y gorau o’ch mewnflwch ffiltro’ch e-bost dadwneud Anfon

Y Platfform “Hangouts”   

cyfarfodydd fideo rhannu sgrin integreiddio â’ch calendr

Gwefannau    

creu gwefannau deniadol, ansawdd uchel cydweithio â chydolygydd amser real gwneud y gorau o’ch bwrdd gwaith, eich llechen a’ch ffôn symudol diogeledd a rhannu

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

Gweinyddu   

ychwanegu defnyddwyr rheoli dyfeisiau ffurfweddu diogeledd a gosodiadau

Calendr   

rhannu calendrau amserlennu clyfar cyrchu o’ch gliniadur, llechen neu ffôn

Dogfennau/Taflenni/Sleidiau    

rhannu caniatâd lanlwytho/lawrlwytho creu/golygu ar y cyd

“Vault” 

archifo

Rhaglenni Trydydd Parti   

“DocuSign” “Lucidcharts” “Smartsheets”

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ffeithlen Highfield Lefel 2

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Dyfarniad Lefel 2 Highfield (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig ‐ RQF) ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid Mae'r cymhwyster rheoledig hwn wedi'i lunio ar gyfer pob dysgwr sy'n gwasanaethu cwsmeriaid neu sy'n paratoi i wasanaethu cwsmeriaid, neu lle mae defnyddio ffôn yn rhan o'u rôl. Mae'r cymhwyster hwn yn cwmpasu egwyddorion sy’n ymwneud â gwasanaethu cwsmeriaid, gan gynnwys sut i ddiwallu disgwyliadau cwsmeriaid, y pwysigrwydd o ddefnyddio technegau ymddygiad a chyfathrebiad priodol, yn ogystal â ffyrdd o ymdrin â chwsmeriaid problemus.

Faint o amser y mae’n cymryd i gyflawni'r cymhwyster hwn? Cyflawnir y cymhwyster hwn mewn ystafell ddosbarth ac fel arfer, mae’r cwrs yn para am 1 diwrnod.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu? Caiff y cymhwyster ei asesu trwy arholiad sy’n para am un awr ac yn cynnwys 30 o gwestiynau amlddewis. Rhaid i ddysgwyr sgorio o leiaf 20 allan o 30 er mwyn pasio.

Rhif Cymhwyster: 600/6685/4 Gwerth Credyd: 1

www.highfieldabc.com

© HABC

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ffeithlen Highfield Lefel 2

Rheoli Gwrthdaro Dyfarniad Lefel 2 Highfield (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig ‐ RQF) ar gyfer Rheoli Gwrthdaro Mae'r cymhwyster rheoledig hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd angen hyfforddiant i reoli gwrthdaro. Mae'n briodol ar gyfer ystod eang o sectorau ac mae'n addas i unrhyw un sy’n wynebu cwsmeriaid ac yn delio â defnyddwyr gwasanaeth neu'r cyhoedd. Mae hefyd yn gymhwyster defnyddiol ar gyfer unigolion sydd am wella’u dealltwriaeth o’r modd y gellir atal sefyllfaoedd o wrthdaro, ac sydd am ddelio â nhw’n fwy hyderus. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys rôl cyfathrebu, dulliau asesu risgiau mewn sefyllfaoedd o wrthdaro, a’r arferion sy’n digwydd ar ôl digwyddiadau o'r fath.

Faint o amser y mae’n cymryd i gyflawni'r cymhwyster hwn? Er mwyn cwblhau'r cymhwyster hwn, dylai dysgwyr ddisgwyl treulio hyd at 16 awr ar ei gyfer (sef y “cyfanswm amser cymhwyso” ‐ TQT), ac argymhellir eich bod yn treulio 11 awr o’r oriau dysgu hyn dan arweiniad (GL). Gellir addasu'r ddarpariaeth yn unol ag anghenion dysgwyr a/neu amgylchiadau lleol.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu? Caiff y cymhwyster ei asesu trwy arholiad sy’n para am un awr ac yn cynnwys 30 o gwestiynau amlddewis. Mae’n rhaid i ymgeiswyr sgorio o leiaf 20 allan o 30 i basio.

Rhif Cymhwyster: 600/0670/5 Gwerth Credyd: 2

www.highfieldabc.com

© HABC

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ffeithlen Highfield Lefel 2

Swyddog Diogelwch Dyfarniad Lefel 2 Highfield ar gyfer Gweithio fel Swyddog Diogelwch yn y Diwydiant Diogelwch Preifat Mae'r cymhwyster rheoledig hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am weithio fel swyddog diogelwch. Mae'n seiliedig ar y manylebau SIA perthnasol ar gyfer dysgu a chymhwyso, ac felly mae'n darparu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol sydd eu hangen ar ddysgwyr i wneud cais am drwydded SIA yn y maes hwn. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys rolau a chyfrifoldebau swyddogion diogelwch, patrolio, systemau diogelwch, cyfathrebu, adrodd a chadw cofnodion, osgoi gwrthdaro a lleihau risg bersonol, tawelu gwrthdrawiadau, a datrys gwrthdrawiadau a dysgu oddi wrthynt.

Faint o amser y mae’n cymryd i gyflawni'r cymhwyster hwn? Rhaid cyflawni’r cymhwyster hwn dros dridiau o leiaf. Sut caiff y cymhwyster ei asesu? Mae’r cymhwyster yn cynnwys 3 uned a chaiff ei asesu trwy 3 arholiad amlddewis. Dyma’r unedau: Uned 1: Gweithio o fewn y Diwydiant Diogelwch Preifat Caiff ei hasesu trwy arholiad amlddewis sy’n para am 1 awr ac yn cynnwys 40 o gwestiynau. Uned 2: Gweithio fel Swyddog Diogelwch yn y Diwydiant Diogelwch Preifat Caiff ei hasesu trwy arholiad amlddewis sy’n para am 1 awr ac yn cynnwys 40 o gwestiynau. Uned 3: Rheoli Gwrthdaro o fewn y Diwydiant Diogelwch Preifat Caiff ei hasesu trwy arholiad amlddewis sy’n para am 30 munud ac yn cynnwys 20 o gwestiynau. Rhif Cymhwyster: 601/4964/4 Gwerth Credyd: 3

www.highfieldabc.com

© HABC

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ffeithlen Highfield Lefel 2

Trwyddedu Alcohol Dyfarniad Lefel 2 Highfield (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig ‐ RQF) ar gyfer Deiliaid Trwyddedau Personol Mae'r gyfraith yn mynnu bod gwerthiant alcohol ar safleoedd trwyddedig yn cael ei wneud neu ei awdurdodi gan ddeiliad trwydded bersonol. Rhaid i unigolion sy'n gwneud cais am drwydded bersonol feddu ar gymhwyster trwyddedu rheoledig, megis Dyfarniad Lefel 2 Highfield ar gyfer Deiliaid Trwyddedau Personol (RQF). Mae'r cymhwyster rheoledig hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n gweithio, neu’n paratoi i weithio, mewn unrhyw ddiwydiant lle gwerthir alcohol, ac sy'n dymuno dod yn ddeiliaid trwyddedau personol. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys pwrpas y drwydded bersonol, y broses ymgeisio, y dyletswyddau cyfreithiol sy’n ymwneud â thrwyddedau personol a'r gyfraith drwyddedu.

Faint o amser y mae’n cymryd i gyflawni'r cymhwyster hwn? Mae’n cymryd 10 awr i ennill y cymhwyster hwn ac argymhellir eich bod yn treulio 8 o’r oriau dysgu hyn dan arweiniad.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu? Caiff y cymhwyster ei asesu trwy arholiad sy’n para am un awr ac yn cynnwys 40 o gwestiynau amlddewis. Rhaid i ddysgwyr ennill o leiaf 28 marc er mwyn pasio.

Rhif Cymhwyster: 603/2597/5 Gwerth Credyd: 1

www.highfieldabc.com

© HABC

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Ffeithlen Highfield Lefel 2

Atal Gwerthiannau Dan Oed Dyfarniad Lefel 2 Highfield (Fframwaith Cymwysterau Rheoledig ‐ RQF) ar gyfer Atal Gwerthiannau Dan Oed Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i gefnogi rôl yn y gweithle, ac mae'n addas ar gyfer dysgwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth o rolau manwerthu neu mewn mangreoedd trwyddedig. Mae'n darparu gwybodaeth am ddeddfwriaeth ynghylch nwyddau â chyfyngiad oed a sut i atal y nwyddau hynny rhag cael eu gwerthu’n anghyfreithlon.

Faint o amser y mae’n cymryd i gyflawni'r cymhwyster hwn? Cyflawnir y cymhwyster hwn trwy ddilyn cwrs undydd mewn ystafell ddosbarth.

Sut caiff y cymhwyster ei asesu? Caiff y cymhwyster ei asesu trwy arholiad amlddewis (MCQ).

Beth nesaf? Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, efallai y bydd dysgwyr am barhau â'u datblygiad trwy ddilyn y cymhwyster canlynol: • Dyfarniad Lefel 2 Highfield ar gyfer Deiliaid Trwyddedau Personol

Rhif Cymhwyster: 600/3484/1 Gwerth Credyd: 1

www.highfieldabc.com

© HABC

Dysgu Bro Ceredigion Canolfan Ddysgu Llanbadarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth SY23 3RJ

ffôn: 01970 633 540 e-bost: admin@dysgubro.org.uk gwefan: www.dysgubro.org.uk


Ffoniwch ni ar: 01970 633 540

Os oes arnoch angen derbyn y ddogfen hon mewn fformat amgen, megis print bras neu ar gefndir lliw, cysylltwch â ni.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.