Page 1


Ein Cenhadaeth Mae Dysgu Bro Ceredigion yn rhan o Cyngor Sir Ceredigion. Ein nod yw darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer pobl Ceredigion yn eu cymuned fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at ennill cymhwyster neu wella eu sgiliau ar gyfer y gweithle. Rydym yn mawr obeithio y dowch o hyd i gwrs sy’n eich diddori ar y tudalennau hyn. Os na, rhowch wybod i ni beth yr hoffech weld yn cael ei ddarparu ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion.

Our Mission Dysgu Bro is part of Ceredigion County Council. We aim to provide learning opportunities for the people of Ceredigion in their community which will encourage them to develop new interests, work towards gaining a qualification or improve their skills for the workplace. We sincerely hope that you find a course to interest you in these pages. If not, please let us know what you would like to see provided and we will do our best to meet your needs.


Cynnwys/Contents Tudalen/Page Adborth y Myfyriwr/ Learner Feedback................................................................................... 1 Sut i ymuno â chwrs/ How to join a course............................................................................. 2 Tâl y tymor/ Term fees ........................................................................................................... 3 Costau ychwanegol/ Extra costs ............................................................................................ 4 Dyddiadau tymhorau / Mynediad Agored / Dolenni Clyw Term dates / Open Access / Hearing Loop ............................................................................ 5 Cyrsiau fesul canolfan/ Courses by centre 

Cyrsiau Hamdden/ Leisure Courses ................................................................... 6

Cyrsiau TG/ IT Courses .................................................................................. 7, 8

Gweithdau Undydd/One Day Workshops ............................................................................... 9 Lleoliad y Canolfannau Dysgu/ Location of Learning Centres ............................................ 10 Disgrifiad o’r cyrsiau/ Course descriptions 

Cyrsiau TG/ IT Courses ............................................................................... 11-13

Cyrsiau Hamdden/ Leisure Courses ........................................................... 14, 15

Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion/ Learning Welsh in Ceredigion ...................................... 16 Prosiect COASTAL Project .................................................................................................. 16 Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol/ Regional Essential Skills ...................................................... 17 Prifysgol Aberystwyth University .......................................................................................... 17 Llyfrgelloedd Ceredigion Libraries ........................................................................................ 18 Archifdy Ceredigion Archives ............................................................................................... 19 CAG/WEA ...................................................................................................................... 20, 21 Yn Awyddus i Weithio/ Want To Work ................................................................................. 22 Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Association of Voluntary Organisations ....... 23 Wythnos Addysg Oedolion/ Adult Learners’ Week ............................................................... 23


Adborth y Myfyriwr Learner Feedback

.... I’ve learnt far more than I thought possible…

I found the course has helped me …. a greater understanding of what is achievable on a computer and is invaluable for any person working ....

The whole term has been an enjoyable experience

Does dim rhan o’r cwrs na wnes i ddim mwynhau

llawer mwy hyderus yn gweithio adre yn annibynnol

I am able to help my children with their homework

Cwrs ardderchog ag wedi mwynhau bob munud

There is no stopping me now with my photos at home repairing and colouring.

Yr oedd y cwrs yn hynod o ddiddorol

Y peth mwyaf a ddysgais.... oedd mwynhau fy hun o flaen y sut i ymlacio a dechrau cyfrifiadur.

1


Sut i ymuno â chwrs Edrychwch yn ofalus trwy’r daflen ar y cyrsiau sydd ar gael a dewiswch. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os nad ydych yn sicr o’ch gofynion, ffoniwch neu galwch i mewn i’ch Canolfan Addysg Gymunedol leol am ragor o gyfarwyddyd a gwybodaeth. I sicrhau lle ar y cwrs o’ch dewis cwblhewch y ffurflen gofrestru, bob ochr – sicrhewch eich bod wedi arwyddo’r ffurflen a bod bob rhan o’r ffurflen wedi cwblhau, a’i danfon drwy’r post cyn gynted ag y bo modd gyda siec (taledig i Cyngor Sir Ceredigion) am y tâl sy’n ddyledus h.y. tâl tymor a chyrhaeddiad cychwynnol (Gweler y tabl ar tudalen 3), ynghyd â rhestr o’ch dewisiadau i’r cyfeiriad isod. Ni chaiff unrhyw ddosbarth ddechrau oni bai bod ganddo’r isafswm myfyrwyr sydd angen. Cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Derbynnir taliadau trwy gerdyn credyd/debyd, cysylltwch â’r swyddfa am ragor o wybodaeth

How to join a course Look carefully through the brochure at the courses available and make your choice. If you cannot find what you are looking for or you are not sure of your requirements please ring or call in at your local Community Education Centre for further guidance and information. To ensure a place on the course of your choice, complete both sides of the enrolment form – make sure you sign the form and all sections of the form must be completed to ensure registration. Send it as soon as possible with a cheque (Payable to Ceredigion County Council) to cover your course and an initial accreditation fee (See table on page 3) with a list of your choices to the address below. No class will start unless it has the required minimum number of students. Enrol early to avoid disappointment

Payment by credit/debit card accepted, please contact the office for more information Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

2


Tâl y Tymor / Term Fee Wedi rhewi am y 3ydd blwyddyn Frozen for a 3rd year! Mae ffi am dymor a chyrhaeddiad cychwynnol yn daladwy wrth gofrestru.

A term and an initial accreditation fee is payable on enrolment.

Telir ffi gostyngol gan bensiynwyr dros 60 oed sydd yn derbyn pensiwn y wladwriaeth, pobl wedi’u cofrestru yn ddi-waith, pobl ag anabledd, myfyrwyr o dan 19, pobl sy’n derbyn cymhorthdal incwm neu lwfans ceiswyr gwaith (yn seiliedig ar incwm)

The concessionary fee is payable by over 60’s in receipt of state pension, registered unemployed, disabled, students under 19, those on income support or job seekers allowance (income based).

Enw'r Cwrs

Tâl Llawn

TG Sylfaenol ar gyfer Dysgwyr Cymraeg / Basic IT for Welsh learners Microsoft Word trwy’r Gymraeg Y Rhyngrwyd ac e-bost / Internet and e-mail Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing For Fun Defnyddio eich iPad neu tabled/ Using your i Pad or tablet Defnyddio Offer y We 2.0 / Using Web Based 2.0 Tools Delweddau Digidol / Digital Images Achau Teuluol / Family History Blodeuyddiaeth / Flower Arranging Gitâr / Gweithdy Cerdd Guitar/ Music Workshop Cadw’n Heini / Keep Fit Gwniadwaith / Needlework TYGE / Uwch TYGE ECDL / ECDL Advanced Cyfrifeg Cyfrifiadurol / Computerised Accounting

£60.00* £60.00* £60.00* £60.00* £36.50* £60.00* £60.00* £60.00* £60.00* £60.00* £23.50 £28.20 £47.00 £90.00

Tâl Gostyngol Concessionary Fee £50.00* £50.00* £50.00* £50.00* £31.50* £50.00* £50.00* £50.00* £50.00* £50.00* N/A N/A £37.00 N/A

*Cyrsiau Agored £13 (3 credyd) wedi ei cynnwys yn y tâl *Agored courses £13 (3 credits) included in fee

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

3


Oes unrhyw gostau ychwanegol? Are there any extra costs? TYGE / ECDL

ECDL Essentials = £50 ECDL Extra = £75

Uwch TYGE / ECDL Advanced

£40 yr arholiad / per exam

Cyfrifeg Cyfrifiadurol Lefel 1 £50 Lefel 2 £75

Computerised Accounting Level 1 £50 Level 2 £75

Prosesu Testun Lefel 1 £17 Lefel 2 £19 Lefel 3 £21

Text processing Level 1 £17 Level 2 £19 Level 3 £21

Mae pob ffi cyrhaeddiad yn gywir pan argraffwyd ac yn cynnwys tâl gweinyddiaeth. Bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod wrth gofrestru gyda chyrff dyfarnu ac wrth sefyll arholiadau.

All attainment fees are correct at time of printing. All include an administration charge. You will need to bring Proof of Identity to register with Awarding Bodies and when sitting exams.

Disgwylir i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, papur ysgrifennu eu hunain, ynghyd ag unrhyw ddeunyddiau ar gyfer dosbarthiadau celf, crefft a choginio. Lle darperir deunyddiau rhaid i fyfyrwyr dalu amdanynt.

Students are expected to provide their own textbooks, stationery and any materials for art, craft and cookery classes. Where materials are provided students must pay for these.

I osgoi cael eich siomi, cofrestrwch cyn i’r cyrsiau ddechrau. Ni chaiff unrhyw ddosbarth ddechrau oni bai bod ganddo’r isafswm myfyrwyr sydd angen. To avoid disappointment, enrol prior to the commencement of the courses. No class will be allowed to start unless it has the required minimum number of students

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

4


Dyddiadau Tymhorau / Term Dates Mae’r tymor yn para am 10 wythnos (heblaw nodir yn wahanol)

Term lasts for 10 weeks (unless stated otherwise)

Tymor yr Hydref 2013 / Autumn Term 2013 Dechrau 23/09/2013 Starting Hanner tymor 28/10/2013 – 01/11/2013 Half term Diwedd y tymor 06/12/2013 End of term

Tymor y Gwanwyn 2014 / Spring Term 2014 Dechrau 13/01/2014 Starting Hanner tymor 24/02/2014 – 28/02/2014 Half term Diwedd y tymor 28/03/2014 End of term

Tymor yr Haf 2014 / Summer Term 2014 Dechrau 07/04/2014 Starting Gwyl Pasg 18/04/2014 – 25/04/2014 Easter Holiday Gwyl Banc 05/05/2014 Bank Holiday Hanner tymor 26/05/2014 – 30/05/2014 Half term Diwedd y tymor 28/06/2014 End of term

Mynediad Agored Ydych chi am ddefnyddio’r cyfrifiaduron i ymarfer, syrffio’r we, defnyddio Ancestry.com am ddim? Gwneud gwaith personol? Yna dewch i un o’n Canolfannau yn ystod oriau Mynediad Agored ac fe fydd un o’n staff cyfeillgar yno i’ch helpu. Mae sesiynau. Mynediad Agored yn rhad ac am ddim, codir tâl am gostau argraffu yn unig.

Gosodir dolenni clyw ymhob un o’n hystafelloedd TG System Dolenni Anwythol. Switsiwch eich cymorth clyw i “T”

Open Access Do you want to use the computers to practise, surf the Internet, access Ancestry.com free of charge or use the equipment to complete work of your own course? Then come to one of our Centres during Open Access times and one of our friendly staff can help you. Open Access sessions are free, you only pay for any printing you require.

Hearing loops are installed in all our IT suites Induction Loop System. Please switch your hearing aid to “T”

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

5


Cyrsiau fesul Canolfan / Courses by Centre Diwrnod Day

Amser Time

Teitl y cwrs Course Title

Neuadd Goffa Tregaron Memorial Hall Llun / Monday

10.30 - 11.30

Cadw’n Heini 50+ / Keep Fit 50+

Neuadd Felinfach Hall Mercher / Wednesday

10.30 - 11.30

Cadw’n Heini 50+ / Keep Fit 50+ *

Neuadd Y Waun Hall, Waunfawr, Aberystwyth Iau / Thursday

10.30 - 11.30

Cadw’n Heini 50+ / Keep Fit 50+ *

11.45 - 12.45

Cadw’n Heini 50+ / Keep Fit 50+ *

Neuadd Goffa Tregaron Memorial Hall Mawrth / Tuesday

7.15 - 9.15

Blodeuyddiaeth / Flower Arranging

Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau Penparcau Community Education Centre Mawrth / Tuesday

1.30 – 3.30

Gwniadwaith / Needlework** (6 wythnos/weeks)

Gwener / Friday

2.30 – 4.30

Blodeuyddiaeth / Flower Arranging

Neuadd Llwyncelyn Hall Llun / Monday

7.00 – 9.00

Gweithdy Cerdd / Music Workshop

*dwyieithog/bi-lingual ** Trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig / Class delivered in Welsh only

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

6


Cyrsiau fesul Canolfan / Courses by Centre Diwrnod Day

Amser Time

Teitl y cwrs Course Title

Canolfan Addysg Gymunedol Penparcau Penparcau Community Education Centre Llun / Monday

Mawrth / Tuesday

Mercher / Wednesday

Iau / Thursday

10.00-12.00

Ffotograffiaeth Digidol / Digital Photography *

1.00 - 3.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

10.00-12.00

Prosesu Geiriau Lefel 2 / Word Level 2*

1.00 - 3.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

6.30 – 8.30

TYGE & Uwch / ECDL & Advanced*

10.00-12.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg**

1.00 - 3.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

6.30 - 8.30

TYGE / ECDL*

Llyfrgell Aberteifi - Cardigan Library Mercher / Wednesday

09.30–11.30

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

12.30 – 2.30

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

3.30 – 5.30

TYGE / ECDL*

*dwyieithog/bi-lingual ** Trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig / Class delivered in Welsh only

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

7


Dysgu Bro Aberaeron – Penmorfa Llun / Monday

Iau / Thursday

10.00–12.00 TYGE / ECDL* 1.00 – 3.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun*

3.00 – 5.00

Mynediad Agored / Open Access*

10.00–12.00 TYGE / ECDL* 1.00 – 3.00

Mynediad Agored / Open Access*

6.00 – 8.00

TYGE / ECDL*

Llyfrgell Llandysul Library Llun / Monday

3.30 – 5.30

Mynediad Agored / Open Access

Iau / Thursday

10.00–12.00

Hanes Teuluol (Canolradd ac Uwch) Family History 2 (Intermediate and Advanced)

1.00 – 3.00

Hwyl gyda Chyfrifiadureg / Computing for Fun

3.30 – 5.30

Mynediad Agored / Open Access

6.30 – 8.30

Hanes Teuluol (Dechreuwyr a Canolradd) Family History (Beginners and Intermediate)

*dwyieithog/bi-lingual ** Trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig / Class delivered in Welsh only Rydym yn mawr obeithio y dowch o hyd i gwrs sy’n eich diddori. Os na, rhowch wybod i ni beth yr hoffech weld yn cael ei ddarparu ac fe wnawn ein gorau i gwrdd â’ch gofynion. We sincerely hope that you find a course to interest you. If not, please let us know what you would like to see provided and we will do our best to meet your needs.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

8


Gweithdai Undydd / One Day Workshops Angen lleiafrif o 5 dysgwr i redeg y gweithdy A minimum number of 5 learners will be required to run a workshop

Lleoliad/ Location

Teitl y Gweithdy/ Workshop Title

Dyddiad/Date

Amser/Time

Ffi/Fee

Felinfach

Cadw’n Heini / Keep Fit

Ionawr 08 January

10.30 – 11.30

Am ddim / Free

Penparcau

Cyflwyniad i’r Gitâr/ Introduction to the Guitar

Ionawr 14 January

18.30 – 20.30

Am ddim / Free

Penparcau

Cyflwyniad i’r Gitâr/ Introduction to the Guitar

Ionawr 15 January

10.00 - 2.00

Am ddim / Free

Penparcau

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fforenseg/ Introduction to Forensics

Ionawr 15 January

13.00 – 15.00

Am ddim / Free

Penparcau

Siopa’n Hyderus/ Shopping with Confidence

Ionawr 17 January

10.00 – 12.30

Am ddim / Free

Penparcau

Llwyddiant gyda Llythyrau/ Write to put it Right

Ionawr 17 January

13.30 – 16.00

Am ddim / Free

Llwyncelyn

Cyflwyniad i’r Gitâr/ Introduction to the Guitar

Ionawr 22 January

19.00 – 21.00

Am ddim / Free

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk 9


Lleoliad TG / IT Venues

Aberaeron

Our training centre is situated on the County Hall site at Penmorfa, (the middle portacabin on the left as you drive into the car park). There is ample free parking at the site.

Lleolir yr ystafell hyfforddi yng Nghanolfan Gymunedol Penparcau ar dir Ysgol Gynradd Llwyn Yr Eos. Wrth deithio o’r De ar yr A487 cymerwch yr ail dro ar y gylchfan. Gellir parcio am ddim o flaen yr adeilad.

Penparcau (Aberystwyth)

Our training room is in the Penparcau Community Education Centre in the grounds of Llwyn Yr Eos Primary School. From the south on the A487 take second exit on roundabout. There is free parking in front of the building.

Lleolir ein Canolfan i fyny’r grisiau yng Nghanolfan Ceredigion uwchben y llyfrgell. Teithiwch ar yr A475 o Lambed, A486 o Gei Newydd, a’r A484 o Gastell Newydd Emlyn. Digon o le i barcio gyferbyn.

Llandysul

Our Training Centre is situated upstairs in Canolfan Ceredigion above the library. Approach by A475 from Lampeter, A486 from New Quay, A484 from Newcastle Emlyn. Ample parking opposite.

Lleolir ein Canolfan Hyfforddi yn Llyfrgell Aberteifi yng Nghanolfan Teifi Pendre. Teithiwch ar yr A487 o Aberystwyth a’r A484 o Gastell Newydd Emlyn. Codir tâl resymol am barcio ym maes parcio’r Cyngor Sir yn union gyferbyn.

Aberteifi / Cardigan

Our Training Centre is situated at Cardigan Library in Canolfan Teifi, Pendre. Approach by A487 from Aberystwyth, A484 from Newcastle Emlyn. County Council car park directly opposite - small charge.

Lleolir ein canolfan hyfforddi ar safle Neuadd y Sir ym Mhenmorfa. Mae digon o le i barcio’n rhad ac am ddim ar y safle.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

10


Cyrsiau TG – IT Courses Graphics, Type and Design Graffeg, Teip a Dyluniad Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno egwyddorion ac elfennau sylfaenol dylunio graffig. Byddwch yn edrych ar hanes dylunio graffig yn ystod y can mlynedd diwethaf yn ogystal â theipograffeg, cyfathrebiad a lliw.

This course will introduce the basic principles and elements of graphic design, you will be looking at the history of graphic design in the last 100 years as well as typography, communication and colour.

Basic IT for Welsh learners TG Sylfaenol ar gyfer Dysgwyr Cymraeg Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ydych chi am ddysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur trwy gyfrwng y Gymraeg? Beth am ddysgu’r ddau gyda’i gilydd? Dewch i ddosbarth i ddefnyddio’ch Cymraeg – bydd yn helpu chi gyda’ch ysgrifennu a’ch treigladau ac yn rhoi cyfle ychwanegol ichi siarad yr iaith.

Y Rhyngrwyd ac e-bost Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd: dysgwch sut i aros yn ddiogel, sut i chwilio, sut i ddefnyddio e-bost ar y we ayyb.

Are you learning Welsh? Do you want to learn how to use a computer in Welsh? Why not learn the two together? Come to class to use your language - it will help with your writing, your mutations and give you extra practice in speaking the language.

Internet and e-mail An Introduction to the Internet: learn how to stay safe, how to search, webbased email etc.

Defnyddio Microsoft Word trwy gyfrwng y Gymraeg Defnyddio Microsoft Word trwy gyfrwng y Gymraeg. Dysgwch sut i ddefnyddio’r rhyngwyneb a’r dewislenni yn Gymraeg.

Hwyl gyda Chyfrifiadureg

Computing For Fun

I gyflwyno cyfrifiaduron i’r dechreuwr pur. Mae’r pynciau a ddysgir yn cynnwys prosesu geiriau, e-bost, syrffio’r we a dylunio cardiau ar gyfer pob achlysur. Mae’r cymwysterau hyn ar gael yn Gymraeg.

To introduce the complete beginner to computers. Topics to include word processing, email, surfing the internet and designing cards for all occasions. These qualifications are available in Welsh.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

11


TYGE

ECDL

Mae’r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd yn gymhwyster byd eang mewn Technoleg Gwybodaeth. Mae ar gyfer y sawl sy’n dymuno ennill cymhwyster sylfaenol mewn cyfrifiaduro i’w cynorthwyo yn eu gwaith presennol, datblygu eu sgiliau, gwella eu rhagolygon gyrfaol neu er diddordeb cyffredinol yn unig.

The European Computer Driving Licence is a world-wide qualification in Information Technology. It is for those who wish to gain a basic qualification in computing to help them with their current job, develop their skills, and enhance career prospects or just for general interest.

Uwch TYGE

ECDL Advanced

Bydd Cwrs Uwch TYGE yn eich galluogi i arddangos eich sgiliau cyfrifiadurol ar y lefel uchaf, a gallwch ddangos i gyflogwr eich bod yn hyderus, yn gymwys ac yn effeithiol mewn amrediad eang o gymwysterau. Y cymwysterau yr ymdrinnir â hwy yw: Prosesu Geiriau; Taenlenni; Bas-data a Chyflwyniad Graffeg.

ECDL Advanced will allow you to demonstrate your higher level computer skills: you can show employers that you are confident, competent and efficient in a range of applications. The applications covered are Word Processing, Spreadsheets, Databases and Presentation Graphics.

Delweddau Digidol

Digital Imaging

Dysgwch sut i wneud y defnydd gorau o’ch Camera Digidol, tynnu lluniau gwell, sut i ddefnyddio sganiwr, trosglwyddo, cadw ac argraffu delweddau. Dysgwch sgiliau golygu sylfaenol gydag Adobe Photoshop. Bydd angen eich camera digidol eich hun arnoch.

Learn how to make the most of your Digital Camera; take better photos; how to use a scanner, transfer, store and print images. Learn basic editing skills with Adobe Photoshop. You will need your own digital camera.

Ffotograffiaeth Ddigidol

Digital Photography

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi cyflwyniad i’r dysgwyr i'r sgiliau a’r damcaniaethau sy'n berthnasol i ffotograffiaeth ddigidol a golygu delweddau. Bydd dysgwyr yn archwilio'r defnydd o gamerâu digidol a meddalwedd trin delweddau a datblygu sgiliau ymarferol yn y ddau faes. O ffotograffiaeth macro i ffotograffiaeth tirlun. O ddu a gwyn i liw.

This course is designed to provide learners with an introduction to the skill and theories applicable to digital photography and image manipulation. Learners will explore the use of digital cameras and image manipulation software and develop practical skills in both areas. From macro photography to landscape photography. From black and white to colour.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

12


ipad/Tabled

iPad/Tablet

Gennych chi iPad neu tabled neu’n ystyried prynu un? Bydd y cwrs yma yn eich dysgu sut i gael y gorau allan o'ch iPad neu dabled. Mae'r cwrs yn esbonio sut i lawr lwytho a rheoli “apps”, gweithio gyda'r sgrîn gyffwrdd, trafod eich e-bost, cymerid a danfon lluniau a llawer mwy. Dewch â'ch iPad/tabled eich hun neu ddefnyddio rhai'r Ganolfan.

Got an iPad or tablet or considering buying one? This course will teach you how to get the most out of your iPad or tablet. The course explains how to download and manage apps, working with the touchscreen, handling your email, shooting and sending pictures and much more. Bring your own iPad/tablet or use the Centre’s.

Achau Teuluol trwy ddefnyddio’ch Cyfrifiadur

Family History using your Computer

Defnyddiwch eich cyfrifiadur i gasglu ac arddangos eich coeden achau. Defnyddiwch y rhyngrwyd a ffynonellau eraill ar gyfer ymchwilio. Mireinwch y cyflwyniad o’ch coeden achau trwy ddefnyddio dulliau amlgyfrwng. Cofnodwch y wybodaeth trwy ddefnyddio meddalwedd Hanes Teulu

Use your computer to help you compile & display your family tree. Use the internet and other sources for research. Enhance your family tree presentation with the use of multimedia. Record the information using Family History software.

Cyfrifeg SAGE

SAGE Accounting

Cyflwyniad i rai sy’n cadw cyfrifon i fusnesau ac yn dymuno defnyddio system awtomataidd ar gyfrifiadur drwy ddefnyddio rhaglen SAGE Accounts. Dangosir sut y gellir defnyddio gwybodaeth i reoli eich busnes yn fwy effeithiol.

Aims to introduce those who keep books and accounts for business to an automated process on a computer using SAGE Line 50. It will show how the information from the system can be used to manage your business more efficiently.

Y Gyflogres – SAGE Payroll

Sage Payroll

Dysgwch sut i ddefnyddio nodweddion Sage Payroll i brosesu eich cyflogres yn effeithlon ac effeithiol. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i: sefydlu a chynnal a chadw manylion hanfodol y gweithwyr; cadw cofnodion manwl gywir ynghylch absenoldeb eich gweithwyr; cynnal tablau Talu Wrth Ennill ac Yswiriant Gwladol; prosesu eich cyflogres gyda’r ymdrech leiaf posibl.

Learn how to utilise the features of SAGE Payroll to process your payroll efficiently and effectively. This course will help you to: set up and maintain essential details of employees; keep accurate absence records for your employees; maintain PAYE and NI tables; process your payroll with minimum effort.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

13


Cyrsiau Hamdden

Leisure Courses

Blodeuyddiaeth i Ddechreuwyr gyda Linda Seabrook

Floristry for Beginners with Linda Seabrook

Dewch i ddysgu medr newydd. Byddwch yn creu trefniadau blodau gan ddefnyddio deiliach a blodau tymhorol trwy gydol y flwyddyn.

Come and learn a new skill. You will create floral arrangements using seasonal flowers and foliage throughout the year.

Gweithdy Cerdd gyda Mike Eades

Music Workshop with Mike Eades

Hwylusir rhyngweithio rhwng offerynnau gwahanol gyda’i gilydd megis: Drymiau Bâs Gitâr ac allweddellau Gan ddefnyddio system sain. Bydd dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau gydag eraill gyda gallu cymharol er mwyn ennill profiad gwerthfawr mewn rhyngweithio cerddorol, adborth, ymchwilio i rhythm/ trefniannau, cyfansoddi, hefyd sut i berfformio’n effeithiol gyda’r offeryn o’ch dewis gan ddefnyddio technoleg i fireinio perfformiad ymhellach.

This facilitates the interaction of different instruments together such as: Drums Bass Guitar and Keyboards Using a P.A System. Learners will work in a group setting with peers of complementary abilities to gain valuable experience in musical interaction, feedback, exploring rhythm / arrangements, and composition, also how to perform effectively with their chosen instrument using technology to further enhance performance.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

14


Gitâr gyda Mike Eades

Guitar with Mike Eades

Nod y Cwrs i Ddechreuwyr yw dysgu i chwarae mewn gweithdy sy’n rhwydd i’w ddilyn, a chynyddu hyder a chymhelliad trwy ddysgu a pherfformio darnau syml a difyr o gerddoriaeth. Nid oes angen unrhyw wybodaeth gerddorol flaenorol – dim ond y parodrwydd i ddysgu chwarae’r gitâr.

The aim of the Beginners course is to learn to play in an easy-to-follow group workshop and to increase confidence and motivation through the learning and playing of simple and enjoyable pieces of music. No previous musical knowledge is necessary, just the willingness to learn to play the guitar.

Nod y Cwrs Canolradd/Uwch yw ehangu ac astudio technegau gitâr fwy datblygedig gan gynnwys amrediad llawer ehangach o ddeunyddiau a hefyd, cynnal a chadw’r gitâr, dylunio, adeiladau, ei hanes a hunangyfansoddi. Byddai gwybodaeth gerddorol flaenorol yn ddymunol. Ffoniwch Mike ar 01545 571489 i gael manylion pellach.

The aim of the Intermediate/Advanced group course is to further expand and explore more advanced guitar techniques covering a much wider range of material, also including guitar maintenance, design, construction, history and self-composition. Previous musical knowledge is desirable. Ring Mike for further details 01545 571489

Gwniadwaith gyda Dilys Morgan

Needlework with Dilys Morgan

Cyflwynir pob math o frodwaith fel bo’n addas. Dewisir prosiect gan yr unigolyn i gwblhau ac fe ddysgir y sgiliau angenrheidiol i orffen y prosiect. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pob lefel o ddechreuwyr.

Different kinds of embroidery are presented as appropriate. A project is chosen by the individual and the necessary skills are taught in order to complete the project. The course is appropriate to all levels from beginners.

Cadw’n Heini i’r 50+

Keep Fit for the Over 50’s

Nod y cwrs yw cynyddu eich nerth, cryfder ac ystwythder. Bydd y gallu i ymddial yn eich cynorthwyo i gadw i fynd heb flino yn gyflym. Mae angen cryfder ar gyfer gweithgareddau beunyddiol o gwmpas y cartref. Trwy gynyddu cryfder cyhyrol ac ystwythder byddwch yn llai tebygol o ddioddef ysigiadau ac anafiadau ac yn cadw’n fywiog wrth dyfu’n hŷn.

The aim of this course is to increase your stamina, strength and suppleness. Stamina will help you to keep going without getting tired quickly. Strength is needed in everyday activities around the home. With muscle strength and suppleness you will be less at risk of sprains and strains and will stay more active as you get older.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

15


Dysgu Cymraeg yng Ngheredigion

Learning Welsh in Ceredigion

Yn ogystal â’r cyrsiau a restrir yn y rhaglen mae Cyngor Sir Ceredigion yn trefnu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg ar gyfer pob safon gan gynnwys gwersi unwaith yr wythnos dros 3 thymor, ysgolion undydd, penwythnos a chyrsiau wythnos. Ar hyn o bryd cynhelir dosbarthiadau mewn nifer o leoliadau ar draws Ceredigion ar gyfer dechreuwyr a’r sawl sydd â pheth gwybodaeth o’r Gymraeg. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch âr:

In addition to the courses listed in the programme Ceredigion County Council organise a variety of Welsh courses for all levels ranging from once a week lessons over 3 terms, to one day schools, weekend and week-long courses. We currently have classes at a number of locations throughout Ceredigion for complete beginners and those who have some knowledge of Welsh. For further information contact:

Canolfan Iaith Ceredigion, Campws Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AF

 01545 572715  ciowfa@ceredigion.gov.uk

Hybu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar gyfer unigolion sydd â salwch dwys, anabledd a/neu dan anfantais Mae’r Prosiect COASTAL yn cynorthwyo pobl 16 oed a hyn sydd efallai’n cael trafferth dod o hyd i waith neu gyrsiau hyfforddiant.

Ffôn / Phone: 01545 574193

Promoting employment and training opportunities for individuals experiencing serious illness, disability and/or social disadvantage. The COASTAL Project supports people aged 16+ who may have difficulty in finding work or access training courses. e-bost / e-mail: coastal@ceredigion.gov.uk

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

16


Am Ddim - Cyrsiau Byr

Free - Short Courses

Ymunwch â chwrs 2 ddiwrnod: Gwella’ch Sgiliau Darllen neu Ysgrifennu Gwella’ch Sgiliau Rhifo

Join a 2 day course: Brush up your Reading or Writing Skills Brush up your Number Skills

Ymunwch â’n cyrsiau deuddydd i helpu’ch busnes dyfu: Mathemateg ar gyfer Busnesau Bach Sgiliau Ysgrifennu ar gyfer Busnesau Bach

Join our two day courses and help your business grow: Maths for Small Businesses Writing Skills for Small Businesses

 Gall pob cwrs arwain at gymhwyster  Cynhelir y cyrsiau ar adegau ac mewn lleoedd sy’n gyfleus i chi

 All courses can lead to a qualification  Courses are held at times and places to suit you

Mae’r cyrsiau am ddim os ydych yn gweithio yng Ngheredigion. Â diddordeb? Am ragor o wybodaeth, cysylltwch:

Courses are free if you work in Ceredigion. Interested? For further information contact:

Tîm RES ar 01970 633538 Neu e-bostiwch: RES@ceredigion.gov.uk

The RES Team on 01970 633538 Or email: RES@ceredigion.gov.uk

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhedeg cyrsiau uwch a mwy arbenigol, yn

Aberystwyth University runs more advanced and specialist courses using

defnyddio pecynnau Adobe a SharePoint mewn ystafell a neilltuir yn arbennig ar gampws y Brifysgol. Dyma’r cyrsiau sydd ar gael:

Adobe and SharePoint packages in a dedicated room on the University campus. Courses delivered are:-

Flash, rhaglen animeiddio i gyrsiau dylunio’r We Dylunio i’r We gan ddefnyddio SharePoint a Dreamweaver Photoshop ar gyfer dylunio tecstilau a Dylunio Mewnol Dewch draw i www.aber.ac.uk/sell am fwy o fanylion am y cyrsiau.

Flash, an animation programme for the Web design courses Web Design using Sharepoint and Dreamweaver Photoshop for textile design and Interior Design Please visit www.aber.ac.uk/sell for more details of courses.

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

17


Llyfrgell Ceredigion Library www.ceredigion.gov.uk/llyfrgelloedd www.ceredigion.gov.uk/libraries ABERYSTWYTH Town Hall, Queen's Square SY23 2EB (01970) 633703; 633717 Ffacs : Fax (01970) 625059  ystwythllb@ceredigion.gov.uk Llun–Gwener 9.30–6.00 Mon–Fri Sad 9.30–5.00 Sat ABERTEIFI : CARDIGAN Llawr 4 Canolfan Teifi SA43 1JL  (01239) 612578 Ffacs : Fax (01239) 612285  teifillb@ceredigion.gov.uk Llun-Gwe 9.30–6.00 Mon-Fri Sad 9.30–1.00 Sat ABERAERON Neuadd y Sir : County Hall SA46 0AT (01545) 572500  aeronllb@ceredigion.gov.uk

LLANBEDR PS : LAMPETER Stryd y Farchnad : Market St SA48 7DR (01570) 423606  pedrllb@ceredigion.gov.uk Llun 10.00–1.00; 2.00–5.00 Mon Maw 10.00–1.00; 2.00–6.00 Tues Mer 10.00–1.00; 2.00–4.00 Wed Iau 10.00–1.00; 2.00–5.00 Thurs Gwe 10.00–1.00; 2.00–5.00 Fri Sad 10.00–1.00 Sat LLANDYSUL Canolfan Ceredigion SA44 4QS (01559) 362899  tysulllb@ceredigion.gov.uk Llun 10.00–1.00; 2.00–6.00 Mon Maw 10.00–1.00; 2.00–5.00 Tues Iau 10.00–1.00; 2.00–5.00 Thurs Gwe 10.00–1.00; 2.00–5.00 Fri Sad 10.00–1.00 Sat

Llun 10.00–1.00; 2.00–6.00 Mon

Maw 10.00 –12.00; 1.00–4.00 Tues Mer 9.00–1.00; 2.00–4.00 Wed Iau 10.00–1.00; 2.00–4.30 Thurs Gwe 10.00–1.00; 2.00–4.30 Fri Sad 10.00–12.00 Sat CEI NEWYDD : NEW QUAY Sgwar Uplands : Uplands Sq SA45 9QH

(01545) 560803  ceillb@ceredigion.gov.uk Maw 4.30–7.30 Tues Iau 2.30–4.30 Thurs Gwe 4.30–7.30 Fri Sad 10.00–12.00 Sat

TREGARON Ysgol Uwchradd : Secondary School SY25 6HG (01974) 298673 Ffacs : Fax (01974) 298673  caronllb@ceredigion.gov.uk Llun 2.00–4.30 Mon Maw 4.00–7.00 Tues Mer 2.00–4.30 Wed Iau 4.00–7.00 Thurs Gwe 2.00–4.30 Fri Sad 10.00–12.00 Sat

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

18


Beth yw ein gwaith?

What do we do?

Rydym yn casglu ac yn cadw dogfennau am hanes Sir Aberteifi ac yn trefnu eu bod ar gael ar gyfer gwaith ymchwil.

We collect and preserve documents about the history of Cardiganshire and make them available for research.

Mae croeso i bawb ddod i'r Archifdy i wneud gwaith ymchwil - i hanes lleol a theuluol, i brosiectau ysgol, i hen gofnodion cerbydau, ac i nifer fawr o bynciau eraill. Rydyn ni yma ar gyfer ymchwil personol, prosiectau ysgol, gwaith gradd prifysgol, ymchwil academaidd, ac ymchwil er dibenion busnes

Everyone is welcome to come to the Archives to do research - on family history, local history, old vehicle registrations, and many other subjects. We're here for personal research, for school projects, university degree work, academic research, and research for business purposes.

Gall Staff yr Archifdy awgrymu trywydd addas i'ch gwaith ymchwil, a rhoi arweiniad i chi ynghylch sut i ddefnyddio'r dogfennau.

Staff at the Archives can suggest appropriate lines of research, and guide you in the use of the documents.

Oriau Agor

Opening Hours

Dydd Llun 10.00 -18.00

Monday 10.00 - 18.00

Dydd Mawrth a Dydd Mercher 10.00 – 17.00

Tuesday and Wednesday 10.00 – 17.00

Dydd Iau a Dydd Gwener 10.00 – 16.00

Thursday and Friday 10.00 - 16.00

Archifdy Ceredigion Hen Neuadd y Dref Sgwar y Frenhines Aberystwyth SY23 2EB

Ceredigion Archives Old Town Hall Queen's Square Aberystwyth SY23 2EB

 01970 633697 neu 633698  archives@ceredigion.gov.uk

 01970 633697 or 633698  archives@ceredigion.gov.uk

-- Archifdy Ceredigion – gofalu am y gorffenol er lles y dyfodol

-- Ceredigion Archives -preserving the past for the future

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

19


Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

20


Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

21


Want To Work - Yn Awyddus i Weithio Mae Awyddus i Weithio yn broject a gynlluniwyd i fynd I’r afael â’r problemau sy’n gysylltiedig ag anweithgarwch economaidd drwy becyn cymorth cynhwysfawr. Ariennir y project yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop o dan amcan 1 ac amcan 3. Gall buddiolwyr y project sy’n byw o fewn lleoliadau’r cynllun peilot elwa ar ystod eang o fentrau gan gynnwys: Canllawiau a Chymorth Un i Un gan Ymgynghorwyr Cyngor gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol i helpu i oresgyn rhwystrau i waith Cymorth ariannol i gefnogi’r newid o symud o fudd-dal i waith Mynediad i weithdai cymhelliant a meithrin hyder Cyrsiau hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar waith Cymorth mewn gwaith Ymhlith prif nodau Awyddus i Weithio mae: Ymgysylltu ag unigolion sy’n anweithgar yn economaidd ac annog pobl i pobl ddychwelyd i weithgareddau sy’n ymwneud â gwaith Gweithio gyda phartneriaid lleol a darparu rhaglen gymorth gydlynol Darparu cymorth parhaus i mewn i gyflogaeth gynaliadwy

Want to Work is a project designed to tackle the problems of economic activity through a comprehensive package of support. The project is part funded through Objectives 1 & 3 European Social Fund.

Project beneficiaries living within pilot locations can benefit from a broad range of initiatives including: One to One Adviser Guidance and Support Advice from a Health Professional to help overcome barriers to work Financial assistance to support the transition from benefit to work Access to motivation and confidence building workshops Work focused training courses In work support

Want to Work has the following main aims: To engage with economically inactive individuals and encourage participation in return to work activities To work together with local partners and provide a coherent programme of support To provide ongoing support into sustainable employment

Ffôn/Telephone: 0800 328 6370 e-bost/e-mail: want2work@jobcentreplus.gsi.gov.uk Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

22


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Ceredigion association of Voluntary Organisations

Cydweithio dros y sector gwirfoddol a gwirfoddolwyr yng Ngheredigion Working together for the voluntary sector and volunteers in Ceredigion Cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar: Sefydlu a rheoli grwp Cyllid Datblygu prosiectau Datblygu ymarfer da Cynnig cyfleoedd i rwydweithio Hyfforddiant Cludiant cymunedol Gwasanaeth gwybodaeth i wirfoddolwyr Gwybodaeth a chyngor ar faterion yn ymwneud â rheoli gwirfoddolwyr Diweddaru grwpiau ar ddatblygiadau

Offering information and support with: Setting up and running a group Funding Project development Developing good practice Networking opportunities Training Community transport Volunteer information services Information and advice on issues surrounding volunteer management Keeping groups up-to-date with developments

CAVO, Bryndulais, 67 Stryd y Bont Bridge Street, Llambed Lampeter, SA48 7AB  01570 423232 neu/or 01570 422427  gen@cavo.org.uk www.cavo.org.uk

Peidiwch colli'r Wythnos Addysg Oedolion (y dathliad mwyaf o addysg oedolion yn y Deyrnas Unedig) a gynhelir Mehefin 2014. Oes gennych chi awydd gwneud rhywbeth newydd? Rhowch gynnig ar gyrsiau blasu am ddim. Cysylltwch â'r llinell Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd am ddim ar 0800 100 900 i gael manylion pellach neu edrych ar www.gyrfacymru.com ar gyfer canllaw "Beth sydd ymlaen". Don’t miss Adult Learners’ Week (the UK’s largest celebration of adult learning) which takes place in June 2014. Want to try something new? Have a go at some free taster courses? Contact the Learning and Careers Advice line free on 0800 100 900 for further details or visit www.careerswales.com for your local ‘What’s on Guide”

Dysgu Bro Ceredigion Community Learning Canolfan Addysg Gymunedol / Community Education Centre Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH  01970 633540 / 633542  admin@dysgubro.org.uk www.dysgubro.org.uk

23


Dysgu Bro Brochure Spring 2014  
Dysgu Bro Brochure Spring 2014  
Advertisement