Page 1

fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

31

ij

17

fhiy 07:57 tiu ]õjÛ ß.,. 01:57 tiu Rth§ ß.,. 01:57 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-m~;lÛ uhFfhyk;: 04:09 PM ¨ 05:21 PM f®eh⁄.

3

khuf ; op

19

m - MON

t - TUE

w - WED

T - THU

rJu;jj ; p ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; [dt® 08 nts;sp; ¨ uhF-NfJ ngaø–¤ ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; [dt® 15 ntss ; p; ¨ ijõnghífú mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; [dt® 23 rdp ¨ ijõérö gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

åNr~ §díf⁄

4

khuf ; op

20

gp.g. 04:12 tiu etÛ khiy 06:10 tiu jrÛ gp.g. 04:12 tiu ¤ó§iu khiy 06:36 tiu Rth§ KOtJö ¤ójö khiy 06:36 tiu mÛHjö ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ uhFfhyk;: 03:41 PM ¨ 04:47 PM uhFfhyk;: 09:03 AM ¨ 10:10 AM

5

khuf ; op

21

6

khuf ; op

22

7

khuf ; op

23

f - FRI

1

khuf ; op

26

11

khuf ; op

27

17

2

khuf ; op

9

khuf ; op

18

e.g. 11:59 tiu ]õjÛ gp.g. 02:07 tiu m~;lÛ K.g. 11:05 tiu cójuö gp.g. 01:40 tiu mójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m§§ uhFfhyk;: 11:15 AM ¨ 12:21 PM uhFfhyk;: 10:09 AM ¨ 11:15 AM

New Year - Holiday

8

khuf ; op

24

25

khiy 07:48 tiu Vfhj¤ K.,. 09:00 tiu Jthj¤ K.,. 09:44 tiu §uNahj¤ K.,. 09:56 tiu rJHój¤ K.,. 09:38 tiu mkhthir khiy 08:42 tiu århfö K.,. 10:22 tiu mD~ö K.,. 11:36 tiu Nf¡il e.,. 12:19 tiu %yö e.,. 12:33 tiu éuhlö khiy 08:42 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö K.,. 11:36 tiu kuzNahfö e.,. 12:19 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir uhFfhyk;: 02:36 PM ¨ 03:43 PM uhFfhyk;: 12:23 PM ¨ 01:30 PM uhFfhyk;: 01:31 PM ¨ 02:38 PM uhFfhyk;: 11:17 AM ¨ 12:24 PM uhFfhyk;: 10:10 AM ¨ 11:18 AM ßuNjh~ åujö rpq;f uhF - Fk;g NfJ `Dkj; n[aô§. Vfhj¤ åujö

e.,.12:00

njhòlubõ nghbahüthø §Ueh⁄

10

khuf ; op

S - SAT

12

khuf ; op

28

13

khuf ; op

29

14

khuf ; op

30

15

mkhthir åujö

1

ij

16

ij

2

khiy 08:51 tiu ßujik khiy 07:37 tiu Jå§ia khiy 06:00 tiu §U§ia gp.g. 04:06 tiu rJHó§ gp.g. 02:01 tiu gïrÛ K.g. 11:45 tiu ~ıb K.g. 09:25 tiu ]õjÛ e.,. 12:19 tiu cójuhlö K.,. 11:40 tiu §UNthzö K.,. 10:39 tiu må¡lö K.,. 09:24 tiu rjaö khiy 07:57 tiu éu¡lh§ khiy 06:19 tiu cóju¡lh§ itfiw 07:08 tiu m~;lÛ gp.g. 04:41 tiu Nut§ KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö mÛHj¤ójö K.,. 10:39 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ¤ó;jhkpHjö gp.g. 04:41 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-gïrÛ> khu;fop-ij ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ khj é-~ıb uhFfhyk; 03:47 PM ¨ 04:54 PM uhFfhyk;: 09:03 AM ¨ 10:11 AM uhFfhyk;: 02:41 PM ¨ 03:49 PM uhFfhyk;: 12:26 PM ¨ 01:34 PM uhFfhyk;: 01:35 PM ¨ 02:43 PM uhFfhyk;: 11:19 AM ¨ 12:27 PM uhFfhyk;: 10:11 AM ¨ 11:19 AM

¤utz åujö $lhiuntúYö

17

ij

3

18

ij

~~;b åujö

rJøó§ åujö

kfu uå khiy 06:10

Ngh¢õ gòbif

4

19

ij

5

20

ij

6

21

7

ij

f®eh⁄. ijõnghífú. cójuhad Gò´afhyö

§Ut⁄Stø MòL 2047 Muögö

ij 1Mö nt⁄›. Iaõgÿ kfuN[h§

f®eh⁄.

22

23

8

ij

g¡bõnghífú.

ij

9

ß.,. 04:55 tiu etÛ ß.,. 02:52 tiu jrÛ ß.,. 01:01 tiu Vfhj¤ K.,. 11:32 tiu Jthj¤ K.,. 10:23 tiu §uNahj¤ K.,. 09:44 tiu rJHój¤ K.,. 09:33 tiu ngsu;zkp gp.g. 03:05 tiu m–Rå— gp.g. 01:37 tiu gu´ e.g. 12:19 tiu fhøó§if K.g. 11:18 tiu Nuh¢´ K.g. 10:37 tiu ÛUf¥®lö K.g. 10:20 tiu §Uth§iu K.g. 10:32 tiu GeHérö KOtJö kuzNahfö gp.g. 01:37 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 03:54 PM ¨ 05:03 PM uhFfhyk;: 09:01 AM ¨ 10:10 AM uhFfhyk;: 02:47 PM ¨ 03:56 PM uhFfhyk;: 12:29 PM ¨ 01:38 PM uhFfhyk;: 01:39 PM ¨ 02:49 PM uhFfhyk;: 11:20 AM ¨ 12:29 PM uhFfhyk;: 10:09 AM ¨ 11:20 AM

fhøó§if åujö

f®eh⁄.

à~;k Vfhj¤ åujö

ßuNjh~ åujö

ijõérö

ij 2Mö nt⁄›

ngsu;zkp åujö

róa ehuhaz åuj éi[.

24

ij

10

25

ij

11

26

ij

12

27

ij

13

28

ij

14

29

ij

15

30

ij

16

K.,. 09:52 tiu ßujik K.,. 10:44 tiu Jå§ia e.,. 12:02 tiu §U§ia ß.,. 01:46 tiu rJHó§ ß.,. 03:44 tiu gïrÛ itfiw 05:51 tiu ~ıb KOtJö ]õjÛ K.g. 11:11 tiu érö e.g. 12:22 tiu Máçaö gp.g. 01:59 tiu kfö gp.g. 04:03 tiu éuö khiy 06:23 tiu cójuö khiy 08:56 tiu mójö K.,. 11:31 tiu ¤ó§iu KOtJö ¤ójö e.g. 12:22 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö khiy 06:23 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö K.,. 11:31 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ uhFfhyk;: 04:01 PM ¨ 05:12 PM uhFfhyk;: 08:58 AM ¨ 10:09 AM uhFfhyk;: 02:53 PM ¨ 04:04 PM uhFfhyk;: 12:31 PM ¨ 01:42 PM uhFfhyk;: 01:43 PM ¨ 02:54 PM uhFfhyk;: 11:19 AM ¨ 12:31 PM uhFfhyk;: 10:07 AM ¨ 11:19 AM f®eh⁄.

§UkŸirahüthø §Ueh⁄

rífl`u rJøó§ åujö

ij 3Mö nt⁄›

kd;kj tU~ö - khHfop Æ ij - J A N U A RY 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

1

2

w - WED

3

T - THU

f - FRI

4

5

S - SAT

6

e⁄›uT 12 k´ªF ij ij ij ij ij ij 18 19 20 21 22 23 Mí¢yó §f§ kh™a ßÿdø K.g. 09:50 tiu m~;lÛ K.g. 11:24 tiu etÛ e.g. 12:33 tiu jrÛ gp.g. 01:12 tiu Vfhj¤ gp.g. 01:21 tiu Jthj¤ e.g. 12:58 tiu §uNahj¤ e.,.> ß.,.> itfiwáú ß.,. 04:05 tiu århfö itfiw 05:51 tiu mD~ö itfiw 07:11 tiu Nf¡il KOtJö %yö fhiy 08:01 tiu %yö fhiy 08:21 tiu éuhlö KbtilAö> mLój eh⁄ ß.,. 04:05 tiu kuzNahfö itfiw 05:51 tiu ¤ójö itfiw 07:11 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö fhiy 08:01 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö Mí¢yó §f§ªF®a jpjp> ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ eÔó§uö> mÛøjh§ uhFfhyk; 08:53 AM ¨ 10:06 AM uhFfhyk;: 02:58 PM ¨ 04:11 PM uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:45 PM uhFfhyk;: 01:46 PM ¨ 02:59 PM uhFfhyk;: 11:18 AM ¨ 12:32 PM uhFfhyk;: 10:03 AM ¨ 11:18 AM Nahfíf⁄ ¤tõG ƒwó§ú ij 4Mö nt⁄› Vfhj¤ åujö F™õßlõg¡L⁄sd. ßuNjh~ åujö

7

ij

24

8

ij

25

9

ij

26

10

ij

27

11

ij

28

12

ij

29

13

khrp

20

khrp

1

e.g. 12:07 tiu rJHój¤ K.g. 10:51 tiu mkhthir K.g. 09:13 tiu ßujik itfiw 05:10 tiu §U§ia ß.,. 02:54 tiu rJHó§ e.,. 12:35 tiu gïrÛ K.,. 10:15 tiu ~ıb fhiy 08:13 tiu cójuhlö fhiy 07:40 tiu §UNthzö itfiw 07:17 tiu Jå§ia ß.,. 04:05 tiu éu¡lh§ ß.,. 02:31 tiu cóju¡lh§ e.,. 12:54 tiu Nut§ K.,. 11:16 tiu m–Rå— KOtJö mÛHjö itfiw 06:44 tiu må¡lö itfiw 05:30 tiu rjaö ß.,. 04:05 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö K.,. 11:16 tiu ¤ójö ¤uhójö: mkhthir mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: #—a §§ uhFfhyk;: 04:16 PM ¨ 05:31 PM ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:48 PM uhFfhyk;: 01:48 PM ¨ 03:04 PM uhFfhyk;: 11:16 AM ¨ 12:32 PM uhFfhyk;: 09:59 AM ¨ 11:16 AM ¤utz åujö uhFfhyk;: 08:47 AM ¨ 10:02 AM uhFfhyk;: 03:03 PM ¨ 04:18 PM tu rJøó§ Fög uå itfiw 05:04 mgpuhkpg; gl;lu; tpoh ~~;b åujö

14

khrp

2

khiy 08:00 tiu ]õjÛ K.,. 09:45 tiu gu´ K.,. 09:45 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-]õjÛ uhFfhyk;: 04:24 PM ¨ 05:41 PM

uj]õjÛ St. Valentine’s Day

21

khrp

9

ij fil¤ nt⁄›

rJøó§ åujö

ij mkhthir åujö

15

khrp

3

16

khrp

4

17

5

khrp

18

6

khrp

19

7

khrp

8

khiy 05:56 tiu m~;lÛ gp.g. 04:06 tiu etÛ gp.g. 02:37 tiu jrÛ gp.g. 01:30 tiu Vfhj¤ e.g. 12:49 tiu Jthj¤ e.g. 12:39 tiu §uNahj¤ khiy 08:24 tiu fhøó§if khiy 07:17 tiu Nuh¢´ khiy 06:31 tiu ÛUf¥®lö khiy 06:07 tiu §Uth§iu khiy 06:11 tiu GeHérö khiy 06:44 tiu érö khiy 08:24 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 06:07 tiu kuzNahfö khiy 06:11 tiu ¤ójö khiy 06:44 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: é-jrÛ> Vfhj¤ uhFfhyk;: 08:40 AM ¨ 09:57 AM uhFfhyk;: 03:08 PM ¨ 04:26 PM uhFfhyk;: 12:32 PM ¨ 01:50 PM uhFfhyk;: 01:51 PM ¨ 03:09 PM uhFfhyk;: 11:13 AM ¨ 12:32 PM uhFfhyk;: 09:53 AM ¨ 11:13 AM

fhøó§if åujö

àk Vfhj¤ åujö

Family Day - ON, AB, SK Holiday

22

khrp

29

khrp

10

23

khrp

11

24

khrp

12

25

khrp

13

ßuNjh~ åujö

eNlrußN~fö

FyNrfu Müthø §Ueh⁄

26

khrp

14

27

khrp

15

e.g. 12:58 tiu rJHój¤ gp.g. 01:49 tiu ngsu;zkp gp.g. 03:08 tiu ßujik gp.g. 04:48 tiu Jå§ia khiy 06:46 tiu §U§ia khiy 08:52 tiu rJHó§ K.,. 10:56 tiu gïrÛ khiy 07:45 tiu Máçaö K.,. 09:18 tiu kfö K.,. 11:16 tiu éuö ß.,. 01:33 tiu cójuö ß.,. 04:04 tiu mójö itfiw 06:39 tiu ¤ó§iu KOtJö Rth§ e.g. 12:58 tiu kuzNahfö K.,. 09:18 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ß.,. 01:33 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö khiy 07:45 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 08:32 AM ¨ 09:52 AM uhFfhyk;: 03:12 PM ¨ 04:32 PM uhFfhyk;: 12:31 PM ¨ 01:52 PM uhFfhyk;: 01:52 PM ¨ 03:13 PM uhFfhyk;: 11:10 AM ¨ 12:31 PM uhFfhyk;: 09:47 AM ¨ 11:09 AM uhFfhyk;: 04:31 PM ¨ 05:50 PM ngsu;zkp åujö. kfh kfö. rífl`u rJøó§ åujö f®eh⁄. róa ehuhaz åuj éi[.

28

khrp

16

17

e.,. 12:45 tiu ~ıb ß.,. 02:18 tiu ]õjÛ K.g. 09:07 tiu Rth§ K.g. 11:21 tiu århfö K.g. 09:07 tiu ¤ójö ß.,. 02:18 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ uhFfhyk;: 04:37 PM ¨ 05:59 PM uhFfhyk;: 08:23 AM ¨ 09:45 AM f®eh⁄.

f®eh⁄.

2015 RRSP Last Day

åNr~ §díf⁄ ngõßut® 07 QhapW ij mkhthir åujö ngõßut® 14 QhapW ¨ uj]õjÛ

ngõßut® 22 jpqf ; s; ¨ kfh kfö

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = rj;aehuhazu; mgpN~fKk;> rJu;j;jp ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;e;J gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

kd;kj tU~ö - ij Æ khrp - F E B R U A RY 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

f d l h t p y ; k h u ; r ; R 0 6 k ; j p f j p N a k`h r p t u h j ; j p u p - t p s f ; f k ;

1

khrp

6

8

khrp

w - WED

2

khrp

9

khrp

T - THU

f - FRI

3

khrp

4

khrp

10

khrp

11

khrp

S - SAT

5

khrp

12

khrp

18 19 20 21 22 k`h rptuhj;jpupf;F jpuNahjrpAld; $ba rJu;j;jrpNa ß.,. 04:00 tiu etÛ ß.,. 04:04 tiu jrÛ ß.,. 03:39 tiu Vfhj¤ ß.,. 02:46 tiu Jthj¤ cj;jkk; vd;Wk;> mkhthirAld; $ba rJu;jj ; rp ß.,. 03:22 tiu m~;lÛ mjkk; vd;W Mfkq;fs; $Wfpd;wd. ypq;Nfhw;gt gp.g. 01:13 tiu mD~ö gp.g. 02:40 tiu Nf¡il gp.g. 03:37 tiu %yö gp.g. 04:03 tiu éuhlö gp.g. 04:03 tiu cójuhlö fhyj;jpy; mkhthir ,Uf;Fk; ehspy; k`h KOtJö ¤ójö gp.g. 02:40 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö gp.g. 04:03 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö rptuhj;jpup tpujj;ij jtpu;jJ ; > mjw;F Kjy; ehspy; ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ,t;tpujj;ij mD~;bf;f Ntz;Lk; vd;W Mfk uhFfhyk;: 03:16 PM ¨ 04:39 PM uhFfhyk;: 12:30 PM ¨ 01:53 PM uhFfhyk;: 01:53 PM ¨ 03:17 PM uhFfhyk;: 11:06 AM ¨ 12:30 PM uhFfhyk;: 09:41 AM ¨ 11:05 AM tpw; g du; f s; $Wfpd; w hu; f s; . mu; j ; j uhj; j pupf; F Kd;Ds;s 24 epkplKk;> gpd;Ds;s 24 epkplKNk Vfhj¤ åujö ¤utz åujö ypq;Nfhw;gt fhyk;. Mar 31,d; gpd;du; njhlu;fpd;wJ. khrp

23

7

khrp

24

25

26

27

28

29

ß.,. 01:27 tiu §uNahj¤ K.,. 11:48 tiu rJHój¤ K.,. 09:50 tiu mkhthir khiy 07:41 tiu ßujik khiy 05:22 tiu Jå§ia gp.g. 03:01 tiu §U§ia e.g. 12:39 tiu rJHó§ gp.g. 03:33 tiu §UNthzö gp.g. 02:43 tiu må¡lö gp.g. 01:32 tiu rjaö e.g. 12:09 tiu éu¡lh§ K.g. 10:36 tiu cóju¡lh§ fhiy 08:58 tiu Nut§ fhiy 07:19 tiu m–Rå— gp.g. 03:33 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö e.g. 12:09 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö itfiw 06:46 tiu gu´ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: é-§U§ia> rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 04:43 PM ¨ 06:08 PM uhFfhyk;: 08:13 AM ¨ 09:39 AM uhFfhyk;: 03:20 PM ¨ 04:45 PM uhFfhyk;: 12:28 PM ¨ 01:54 PM uhFfhyk;: 01:54 PM ¨ 03:21 PM uhFfhyk;: 11:01 AM ¨ 12:28 PM uhFfhyk;: 09:34 AM ¨ 11:01 AM ßuNjh~ åujö mkhthir åujö

k`h ¤tuhó§® åujö

13

khrp

30

rJøó§ åujö

#upa ¢ufzö ,íF Njh‡whJ

14

gqF ; dp

21

gqF ; dp

1

15

gqF ; dp

22

gqF ; dp

2

16

gqF ; dp

23

gqF ; dp

3

17

gqF ; dp

24

gqF ; dp

4

18

gqF ; dp

25

gqF ; dp

Neukh‡wö

5

19

gqF ; dp

26

gqF ; dp

6

K.g. 11:26 tiu gïrÛ K.g. 09:22 tiu ~ıb itfiw 06:01 tiu ß.,. 04:53 tiu etÛ ß.,. 04:13 tiu jrÛ ß.,. 04:02 tiu Vfhj¤ ß.,. 04:23 tiu Jthj¤ ß.,. 05:22 tiu fhøó§if itfiw 07:32 tiu ]õjÛ m~;lÛ ß.,. 02:51 tiu §Uth§iu ß.,. 02:49 tiu GeHérö ß.,. 03:14 tiu érö ß.,. 04:12 tiu Máçaö K.g. 11:26 tiu kuzNahfö ß.,. 04:13 tiu Nuh¢´ ß.,. 03:20 tiu ÛUf¥®lö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö kuzNahfö ß.,. 04:12 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-~ıb KOtJö mÛHjö ß.,. 03:20 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ uhFfhyk;: 05:50 PM ¨ 07:17 PM uhFfhyk;: 01:26 PM ¨ 02:55 PM uhFfhyk;: 02:55 PM ¨ 04:24 PM uhFfhyk;: 11:57 AM ¨ 01:26 PM uhFfhyk;: 10:26 AM ¨ 11:56 AM fhøó§if åujö uhFfhyk;: 09:04 AM ¨ 10:32 AM uhFfhyk;: 04:23 PM ¨ 05:51 PM f®eh⁄. ~~;b åujö. kPd uå gp.,. 01:13 Vfhj¤ åujö gíF— 1ö §íf⁄ nghífú trôjfhy Muögö

fhuilahø NehÿG

20

gqF ; dp

7

8

9

10

11

12

13

ß.,. 05:14 tiu §uNahj¤ itfiw 06:32 tiu rJHój¤ KOtJö ngsu;zkp fhiy 08:13 tiu K.g. 10:08 tiu ßujik e.g. 12:11 tiu Jå§ia gp.g. 02:10 tiu §U§ia fhiy 07:29 tiu éuö itfiw 05:37 tiu kfö KOtJö éuö ngsu;zkp e.g. 12:09 tiu mójö gp.g. 02:43 tiu ¤ó§iu khiy 05:13 tiu Rth§ ¤ó;jhkpHjö itfiw 05:37 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö K.g. 09:42 tiu cójuö KOtJö ¤ójö gp.g. 02:43 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ K.g. 09:42 tiu mÛHjö ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ uhFfhyk;: 04:26 PM ¨ 05:57 PM ¤uhójö: m-ßujik uhFfhyk;: 05:55 PM ¨ 07:25 PM uhFfhyk;: 08:54 AM ¨ 10:24 AM uhFfhyk;: 02:56 PM ¨ 04:27 PM uhFfhyk;: 11:52 AM ¨ 01:24 PM uhFfhyk;: 10:19 AM ¨ 11:51 AM gíF— cójuö. ngsu;zkp åujö. N`hçõ gòbif. uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 02:56 PM ßuNjh~ åujö gíF— 2ö §íf⁄ nghífú Good Friday - Holiday rífl`u rJøó§ åujö róa ehuhaz åuj éi[. k`hyÔÛ §Ueh⁄.

27

gqF ; dp

14

28

gqF ; dp

15

29

gqF ; dp

16

gp.g. 03:59 tiu rJHó§ khiy 05:28 tiu gïrÛ khiy 06:30 tiu ~ıb khiy 07:33 tiu århfö K.,. 09:31 tiu mD~ö K.,. 11:02 tiu Nf¡il khiy 05:28 tiu ¤ójö KOtJö kuzNahfö khiy 06:31 tiu ¤ójö K.,. 09:31 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m§§ K.,. 11:02 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 06:01 PM ¨ 07:34 PM uhFfhyk;: 08:44 AM ¨ 10:17 AM f®eh⁄. uhFfhyk;: 04:29 PM ¨ 06:03 PM Easter - Holiday gíF— 3ö §íf⁄ nghífú Easter Monday - Cdn Gov’t Holiday

rptuhj;jpup tpsf;fk; - njhlu;r;rp. jpq;fl;fpoik 07-03-2016 ypq;Nfhw;gt fhyk; e.,. 12:04 a.m. Kjy; gp.,. 12:52 ; rp khiy 07:03 tiu ]õjÛ khiy 07:05 tiu m~;lÛ a.m. tiu. ,e;Neuj;jpy; xU epkplNkDk; rJu;jj e.,. 12:05 tiu %yö e.,. 12:40 tiu éuhlö ,y;iy> mkhthirNa cs;sJ. vdNt> nuhwz;Nuhtpy; e.,. 12:05 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö jpq;fl;fpoik 07-03-2016,y; k`h rptuhj;jpup tpujk; ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ mD~;bg;gJ> jw;NghJ eilKiwapy; cs;s Mfkg;gb uhFfhyk;: 01:22 PM ¨ 02:56 PM uhFfhyk;: 02:56 PM ¨ 04:30 PM gpioahdJ. nuhwzN; uhtpy; jpuNahjrpAld; $ba r J uj ; j ; rp c ss ; 06-03-2016 Q h a p wW ; ff ; poik k`h rptuhjj ; pup tpujk; mD~b ; gg; Nj Mfkgg; b rup.

30

gqF ; dp

17

31

gqF ; dp

18

kd;kj tU~ö - khrp Æ gq;Fdp - M A R C H 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN ,uh¤

m - MON gyÿ

Mjhaö åuaö

ÛJdö> fÿ— flfö ¤ífö jdR> Üdö kfuö> Fögö

11 5 8 8 5 14 2

5 14 11 2 5 11 8

yhgö eılö eılö yhgö rkgyÿ yhgö eılö

nkhójö

93

105

eılö

Nklö> åU–¤fö ,lgö> Jyhö

3

gqF ; dp

21

4

gqF ; dp

11

gqF ; dp

22

5

gqF ; dp

12

gqF ; dp

23

T - THU

n u h w z ; N u h - iftpNr~ö thuö

§f§

k:ƒ: Kjú

k:ƒ: tiu

f - FRI

1

gqF ; dp

8

gqF ; dp

15

¤ó§iu

19

S - SAT

2

gqF ; dp

9

gqF ; dp

16

¤ó§iu

23

¤ó§iu

30

¤ó§iu

20

Gjd; 12:10 p.m. 01:10 a.m. khiy 06:37 tiu etÛ khiy 05:40 tiu jrÛ Gjd; 03:05 p.m. 05:00 p.m. e.,. 12:43 tiu cójuhlö e.,. 12:22 tiu §UNthzö rdp 12:00 p.m. 04:45 p.m. e.,. 12:43 tiu ¤ójö khiy 05:40 tiu ¤ójö n u h w z ; N u h - tpUe;J}z; ¤uhójö: m-etÛ e.,. 12:22 tiu kuzNahfö thuö k:ƒ: Kjú k:ƒ: tiu uhFfhyk;: 11:47 AM ¨ 01:22 PM §f§ ¤uhójö: m-jrÛ 13-04-16 Gjd; 12:10 p.m. 01:10 p.m. uhFfhyk;: 10:12 AM ¨ 11:46 AM f®eh⁄. rdp 12:00 p.m 02:15 p.m. 13-04-16 ¤utz åujö April Fools Day. rdp 11:45 a.m. 01:45 p.m. 23-04-16 13-04-16 13-04-16 16-04-16

6

gqF ; dp

13

¤ó§iu

24

7

gqF ; dp

14

¤ó§iu

25

26

27

e.g. 12:33 tiu §uNahj¤ K.g. 10:21 tiu rJHój¤ fhiy 07:59 tiu mkhthir ß.,. 03:15 tiu Jå§ia e.,. 12:59 tiu §U§ia K.,. 09:09 tiu éu¡lh§ khiy 07:37 tiu cóju¡lh§ itfiw 05:36 tiu ßujik gp.g. 04:20 tiu m–Rå— gp.g. 02:46 tiu gu´ khiy 05:58 tiu Nut§ K.,. 09:09 tiu kuzNahfö khiy 07:37 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö gp.g. 02:46 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 04:33 PM ¨ 06:09 PM uhFfhyk;: 01:20 PM ¨ 02:57 PM uhFfhyk;: 11:43 AM ¨ 01:20 PM uhFfhyk;: 10:04 AM ¨ 11:42 AM uhFfhyk;: 02:57 PM ¨ 04:33 PM N]hkõ ßuNjh~ åujö njYíF tU~õßwõG mkhthir åujö fhøó§if åujö trôj etuhó§® Muögö gíF— 4ö §íf⁄ nghífú

Vfhj¤ åujö

gqF ; dp

w - WED

13-04-16 Gjd; ¢ oik K.g. 09 k´ 05 epkplj; j pw; F J u ; K f p vd; D k; Gjpa jkpo; tU~ö ßwª¢ÿwJ. Gjd; ¢ oik #upa cjaj; j pd; Kd; 05:05 a.m. Kjú e.g. 01:05 p.m. tiu å~{ Gò´afhyö. 13-04-16 Gjd;¢oikNa jkpo; t U ~ g ; ß w g ; G . tU~õßwõgÿW gr;ir epw múyJ gr; i rƒwK⁄s g¡lhil múyJ G§a tfl§uö m´tJ ¤wôjJ. rí¢ukNjh~ eÑó§uíf⁄: kpUfrPulk; 3>4 Mk; fhy;> jpUthjpiu> Gdu;G+rk; 1>2>3 Mk; fhy;> Rthjp> tprhfk; 4 Mk; fhy;> mD~k;> Nfl;il> rjak; M¢at‡™ú ßwôjtøfSªF– rí¢ukNjh~ö ,Uõgjhú kUóJÏø Nj÷óJ flehdï nr÷J> jhd> jUk> tŸghL nr÷tJ ¤wôjJ.

gp.g. 04:18 tiu Vfhj¤ gp.g. 02:34 tiu Jthj¤ K.,. 11:35 tiu må¡lö K.,. 10:29 tiu rjaö K.,. 11:35 tiu kuzNahfö K.,. 10:29 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-Vfhj¤> Jthj¤ uhFfhyk;: 06:07 PM ¨ 07:42 PM uhFfhyk;: 08:34 AM ¨ 10:10 AM

10

t - TUE

28

29

30

1

2

3

4

K.,. 10:52 tiu rJHó§ K.,. 09:02 tiu gïrÛ khiy 07:30 tiu ~ıb khiy 06:24 tiu ]õjÛ khiy 05:41 tiu m~;lÛ khiy 05:28 tiu etÛ khiy 05:47 tiu jrÛ e.g. 01:19 tiu fhøó§if e.g. 12:07 tiu Nuh¢´ K.g. 11:12 tiu ÛUf¥®lö K.g. 10:39 tiu §Uth§iu K.g. 10:29 tiu GeHérö K.g. 10:47 tiu érö K.g. 11:38 tiu Máçaö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö K.g. 11:12 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö kuzNahfö K.g. 11:38 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 06:13 PM ¨ 07:51 PM uhFfhyk;: 08:24 AM ¨ 10:02 AM uhFfhyk;: 04:36 PM ¨ 06:14 PM uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 02:57 PM uhFfhyk;: 02:57 PM ¨ 04:37 PM uhFfhyk;: 11:38 AM ¨ 01:18 PM uhFfhyk;: 09:58 AM ¨ 11:38 AM Nk~ uå K.g. 09:05 = uhk etÛ rJøó§ åujö gíF— fil¤ó §íf⁄ nghífú ~~;b åujö

jÛü - Jh;Kfp tU~õßwõG

17

¤ó§iu

5

18

¤ó§iu

6

19

7

¤ó§iu

khiy 06:35 tiu Vfhj¤ khiy 07:52 tiu Jthj¤ K.,. 09:31 tiu §uNahj¤ e.g. 12:57 tiu kfö gp.g. 02:43 tiu éuö gp.g. 04:51 tiu cójuö e.g. 12:57 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ uhFfhyk;: 06:18 PM ¨ 07:59 PM uhFfhyk;: 08:15 AM ¨ 09:56 AM uhFfhyk;: 04:39 PM ¨ 06:20 PM Vfhj¤ åujö

24

¤ó§iu

25

¤ó§iu

¤ó§iu

8

13

26

¤ó§iu

14

21

¤ó§iu

9

22

¤ó§iu

29

¤ó§iu

10

rpj;jpuh ngsu;zkp åujö

róa ehuhaz åuj éi[. ¤ó§iuf; fï¤. ¤ó§uFõj éi[. kJuftpMüthø §Ueh⁄

27

¤ó§iu

15

28

¤ó§iu

16

17

KOtJö §U§ia fhi 06:36 tiu §U§ia fhiy 07:35 tiu rJHó§ fhiy 08:07 tiu gïrÛ fhiy 08:06 tiu ~ıb fhiy 07:36 tiu ]õjÛ itfiw 04:47 tiu mD~ö KOtJö Nf¡il fhiy 06:25 tiu Nf¡il fhiy 07:36 tiu %yö fhiy 08:16 tiu éuhlö fhiy 08:28 tiu cójuhlö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö fhiy 07:36 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö fhiy 08:28 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ uhFfhyk;: 06:24 PM ¨ 08:07 PM uhFfhyk;: 08:07 AM ¨ 09:50 AM uhFfhyk;: 04:43 PM ¨ 06:26 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 02:59 PM uhFfhyk;: 02:59 PM ¨ 04:44 PM uhFfhyk;: 11:31 AM ¨ 01:15 PM rífl`u rJøó§ åujö

kó]pa n[aô§

11

K.,. 11:24 tiu rJHój¤ ß.,. 01:25 tiu ngsu;zkp ß.,. 03:23 tiu ßujik itfiw 05:10 tiu Jå§ia khiy 07:17 tiu mójö K.,. 09:49 tiu ¤ó§iu e.,. 12:21 tiu Rth§ ß.,. 02:44 tiu århfö ¤ó;jhkpHjö khiy 07:17 tiu kuzNahfö ß.,. 03:23 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia uhFfhyk;: 01:17 PM ¨ 02:58 PM uhFfhyk;: 02:58 PM ¨ 04:40 PM uhFfhyk;: 11:34 AM ¨ 01:16 PM uhFfhyk;: 09:51 AM ¨ 11:34 AM

ßuNjh~ åujö

f®eh⁄.

12

20

trôj etuhó§® G+u;j;jp

f®eh⁄.

¤utz åujö eNlrußN~fö

18

fhiy 06:38 tiu m~;lÛ itfiw 05:14 tiu etÛ fhiy 08:11 tiu §UNthzö fhiy 06:38 tiu ¤ójö fhiy 08:11 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 09:46 AM ¨ 11:30 AM 2015 Tax Return Last Day

kd;kj tU~ö - gq;Fdp Æ Jh;Kfp tU~ö - ¤ó§iu - APRIL 2016 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

1

¤ó§iu

2

¤ó§iu

3

¤ó§iu

8

¤ó§iu

9

¤ó§iu

10

¤ó§iu

19

20

21

w - WED

4

¤ó§iu

11

¤ó§iu

22

T - THU

f - FRI

5

¤ó§iu

6

¤ó§iu

12

¤ó§iu

13

¤ó§iu

23

24

S - SAT

7

¤ó§iu

14

itfhrp

25

ß.,. 03:30 tiu jrÛ ß.,. 01:29 tiu Vfhj¤ K.,. 11:18 tiu Jthj¤ khiy 08:55 tiu §uNahj¤ khiy 06:30 tiu rJHój¤ gp.g. 04:06 tiu mkhthir gp.g. 01:47 tiu ßujik fhiy 07:29 tiu må¡lö fhiy 06:28 tiu rjaö ß.,. 03:42 tiu cóju¡lh§ ß.,. 02:06 tiu Nut§ e.,. 12:28 tiu m–Rå— K.,. 10:51 tiu gu´ K.,. 09:22 tiu fhøó§if fhiy 07:29 tiu kuzNahfö itfiw 05:10 tiu éu¡lh§ mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö fhiy 06:28 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: mkhthir> é-ßujik uhFfhyk;: 06:30 PM ¨ 08:15 PM itfiw 05:10 tiu kuzNahfö uhFfhyk;: 04:46 PM ¨ 06:32 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 03:01 PM uhFfhyk;: 03:01 PM ¨ 04:47 PM uhFfhyk;: 11:28 AM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 09:40 AM ¨ 11:27 AM ¤uhójö: m-Vfhj¤ tuh` n[aô§ uhFfhyk;: 07:59 AM ¨ 09:44 AM §UehTf;furø FUéi[ fhøó§if åujö mkhthir åujö ßuNjh~ åujö Vfhj¤ åujö

26

27

K.g. 11:41 tiu Jå§ia K.g. 09:48 tiu §U§ia khiy 08:06 tiu Nuh¢´ khiy 07:06 tiu ÛUf¥®lö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ uhFfhyk:; 06:36 PM ¨ 08:23 PM uhFfhyk;: 07:52 AM ¨ 09:39 AM

rJøó§ åujö mÑa §U§ia

gyuhk n[aô§.

Mother’s Day

15

itfhrp

2

16

itfhrp

28

30

31

1

fhiy 08:16 tiu rJHó§ fhiy 07:05 tiu gïrÛ fhiy 06:22 tiu ~ıb fhiy 06:07 tiu ]õjÛ fhiy 06:23 tiu m~;lÛ khiy 06:27 tiu §Uth§iu khiy 06:12 tiu GeHérö khiy 06:25 tiu érö khiy 07:07 tiu Máçaö khiy 08:19 tiu kfö khiy 06:27 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: #—a §§ uhFfhyk;: 04:50 PM ¨ 06:38 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 03:02 PM uhFfhyk;: 03:02 PM ¨ 04:51 PM uhFfhyk;: 11:25 AM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 09:36 AM ¨ 11:25 AM = rífu n[aô§ = ,uhkhD[ø n[aô§

3

29

17

4

itfhrp

tpehafu; cw;rt Muk;gk; tpehafu; cw;rt 2k; ehs;

~~;b åujö

18

itfhrp

5

19

itfhrp

6

20

itfhrp

7

,lg uå fhiy 07:06

tpehafu; cw;rt 3k; ehs;

21

8

itfhrp

fhiy 07:09 tiu etÛ fhiy 08:22 tiu jrÛ K.g. 09:59 tiu Vfhj¤ K.g. 11:51 tiu Jthj¤ gp.g. 01:50 tiu §uNahj¤ gp.g. 03:45 tiu rJHój¤ khiy 05:31 tiu ngsu;zkp fhiy 07:37 tiu Rth§ K.,. 10:00 tiu éuö e.,. 12:07 tiu cójuö ß.,. 02:31 tiu mójö itfiw 05:03 tiu ¤ó§iu KOtJö Rth§ K.g. 10:01 tiu århfö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö fhiy 08:22 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-jrÛ e.,. 12:07 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 11:24 AM ¨ 01:14 PM ¤uhójö: é-Vfhj¤ uhFfhyk;: 06:42 PM ¨ 08:31 PM uhFfhyk;: 04:54 PM ¨ 06:43 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 03:04 PM uhFfhyk;: 03:04 PM ¨ 04:55 PM uhFfhyk;: 09:33 AM ¨ 11:24 AM itfh¤ århfö uhFfhyk;: 07:46 AM ¨ 09:35 AM Vfhj¤ åujö ßuNjh~ åujö itfhd] = eu]pök n[aô§ ghïruhó§u eu]pök n[aô§ ngsu;zkp åujö. f®eh⁄. eökhüthø §Ueh⁄. tpehafu; cw;rt 4k; ehs; tpehafu; cw;rt 5k; ehs; tpehafu; cw;rt 6k; ehs; tpehafu; cw;rt 7k; ehs; tpehafu; cw;rt 8k; ehs; tpehafu; cw;rtg; G+u;j;jp

22

itfhrp

9

23

itfhrp

10

24

11

itfhrp

25

itfhrp

12

26

itfhrp

13

27

itfhrp

14

róa ehuhaz åuj éi[.

28

itfhrp

15

khiy 06:57 tiu ßujik khiy 07:58 tiu Jå§ia khiy 08:28 tiu §U§ia khiy 08:27 tiu rJHó§ khiy 07:57 tiu gïrÛ khiy 06:59 tiu ~ıb khiy 05:33 tiu ]õjÛ e.g. 12:10 tiu mD~ö gp.g. 01:56 tiu Nf¡il gp.g. 03:13 tiu %yö gp.g. 04:00 tiu éuhlö gp.g. 04:18 tiu cójuhlö gp.g. 04:09 tiu §UNthzö gp.g. 03:32 tiu må¡lö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö mÛHjö khiy 07:57 tiu ¤ójö gp.g. 04:09 tiu kuzNahfö gp.g. 03:32 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb khiy 05:33 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-]õjÛ uhFfhyk;: 06:47 PM ¨ 08:38 PM uhFfhyk;: 07:4 AM ¨ 09:32 AM uhFfhyk;: 04:57 PM ¨ 06:49 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 03:06 PM uhFfhyk;: 03:06 PM ¨ 04:58 PM uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 09:31 AM ¨ 11:23 AM rífl`u rJøó§ åujö

Victoria Day - Cdn Holiday

29

itfhrp

16

30

itfhrp

17

§UQhdrögôjø FUéi[.

31

itfhrp

18

gp.g. 03:49 tiu m~;lÛ gp.g. 01:46 tiu etÛ K.g. 11:33 tiu jrÛ gp.g. 02:36 tiu rjaö gp.g. 01:21 tiu éu¡lh§ e.g. 11:55 tiu cóju¡lh§ KOtJö ¤ójö gp.g 01:21 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-m¡lkp> etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ uhFfhyk;: 06:52 PM ¨ 08:44 PM uhFfhyk;: 07:38 AM ¨ 09:30 AM uhFfhyk;: 05:01 PM ¨ 06:53 PM f®eh⁄.

f®eh⁄.

jójhóNua n[aô§

¤utz åujö

åNr~ §díf⁄

mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;> gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> Nk 12 tpahod; ¨ tpehafu; cw;rtg; Muk;gk; md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> Nk 20 nts;sp; ¨ itfh¤ århfö ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; Nk 20 nts;sp; ¨ tpehafu; cw;rtg; G+u;jj ; p njhlu;Gnfhs;sTk;.

Jh;Kfp tU~ö - ¤ó§iu Æ itfhrp - M AY 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = rj;aehuhazu; mgpN~fKk;> rJu;j;jp ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;eJ ; gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

5

itfhrp

23

6

itfhrp

24

7

itfhrp

25

w - WED

1

itfhrp

19

T - THU

f - FRI

2

3

itfhrp

20

K.g. 09:11 tiu Vfhj¤ fhiy 06:46 tiu Jthj¤ itfiw 04:20 tiu §uNahj¤ K.g. 10:20 tiu Nut§ fhiy 08:42 tiu m–Rå— KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 01:15 P PM¨ 01:16 PM uhFfhyk;: 03:09 PM ¨ 05:02 PM Vfhj¤ åujö ßuNjh~ åujö

8

itfhrp

26

9

itfhrp

27

itfhrp

21

S - SAT

4

itfhrp

22

ß.,. 02:00 tiu rJHój¤ K.,. 11:51 tiu mkhthir fhiy 07:05 tiu gu´ itfiw 04:15 tiu Nuh¢´ itfiw 05:34 tiu fhøó§if mÛHj¤ójö itfiw 05:34 tiu ¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-rJHój¤ uhFfhyk;: 09:29 AM ¨ 11:23 AM uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:16 PM

fhøó§if åujö

10

itfhrp

28

mkhthir åujö

11

itfhrp

18

Mdp

25

Mdp

29

K.,. 09:57 tiu ßujik khiy 08:20 tiu Jå§ia khiy 07:07 tiu §U§ia khiy 06:21 tiu rJHó§ khiy 06:05 tiu gïrÛ khiy 06:17 tiu ~ıb khiy 07:00 tiu ]õjÛ ß.,. 03:12 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 02:28 tiu §Uth§iu ß.,. 02:07 tiu GeHérö ß.,. 02:14 tiu érö ß.,. 02:51 tiu Máçaö ß.,. 03:56 tiu kfö itfiw 05:32 tiu éuö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö gp.,. 03:56 tiu kuzNahfö itfiw 05:32 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ uhFfhyk;: 06:56 PM ¨ 08:50 PM uhFfhyk;: 07:36 AM ¨ 09:29 AM uhFfhyk;: 05:04 PM ¨ 06:57 PM uhFfhyk;: 01:17 PM ¨ 03:10 PM uhFfhyk;: 03:11 PM ¨ 05:05 PM uhFfhyk;: 11:23 AM ¨ 01:17 PM uhFfhyk;: 09:29 AM ¨ 11:23 AM

rJøó§ åujö

12

itfhrp

30

13

itfhrp

31

14

1

Mdp

15

Mdp

22

Mdp

29

Mdp

~~;b åujö

2

16

Mdp

23

Mdp

30

Mdp

3

17

Mdp

24

Mdp

4

5

khiy 08:13 tiu m~;lÛ K.,. 09:49 tiu etÛ K.,. 11:40 tiu jrÛ ß.,. 01:37 tiu Vfhj¤ ß.,. 03:32 tiu Jthj¤ itfiw 05:16 tiu §uNahj¤ KOtJö rJHój¤ KOtJö cójuö fhiy 07:33 tiu cójuö K.g. 09:53 tiu mójö e.g. 12:24 tiu ¤ó§iu gp.g. 02:58 tiu Rth§ khiy 05:26 tiu århfö khiy 07:40 tiu mD~ö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö gp.g. 02:58 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: #—a §§ ß.,. 03:32 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 07:00 PM ¨ 08:54 PM uhFfhyk;: 07:35 AM ¨ 09:29 AM uhFfhyk;: 05:06 PM ¨ 07:01 PM uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 03:12 PM uhFfhyk;: 11:24 AM ¨ 01:18 PM uhFfhyk;: 09:30 AM ¨ 11:24 AM uhFfhyk;: 03:13 PM ¨ 05:07 PM f®eh⁄. Vfhj¤ åujö ßuNjh~ åujö ÛJd uå gp.g. 04:47

19

Mdp

26

Mdp

6

20

Mdp

27

Mdp

7

21

Mdp

28

Mdp

8

9

10

11

12

fhiy 06:43 tiu rJHój¤ fhiy 07:43 tiu fhiy 08:14 tiu ßujik fhiy 08:14 tiu Jå§ia fhiy 07:45 tiu §U§ia fhiy 06:48 tiu rJHó§ ß.,. 03:42 tiu ~ıb K.,. 09:33 tiu Nf¡il ngsu;zkp K.,. 10:56 tiu K.,. 11:48 tiu éuhlö e.,. 12:13 tiu cójuhlö e.,. 12:10 tiu §UNthzö itfiw 05:25 tiu gïrÛ K.,. 10:47 tiu rjaö K.,. 09:33 tiu kuzNahfö %yö KOtJö ¤ójö K.,. 11:48 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö K.,. 11:39 tiu må¡lö K.,. 10:47 tiu mÛHjö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 07:02 PM ¨ 08:57 PM uhFfhyk;: 07:36 AM ¨ 09:30 AM uhFfhyk;: 05:08 PM ¨ 07:03 PM uhFfhyk;: 01:19 PM ¨ 03:14 PM uhFfhyk;: 03:14 PM ¨ 05:09 PM ¤uhójö: m-gïrÛ uhFfhyk;: 09:31 AM ¨ 11:26 AM ngsu;zkp åujk;. f®eh⁄. Nfhilfhy Muögö rífl`u rJøó§ åujö uhFfhyk;: 11:25 AM ¨ 01:20 PM róa ehuhaz åuj éi[. St. Jean Baptiste Day mUz¢®ehjø FUéi[ ¤utz åujö Father’s Day Quebec Holiday

13

14

15

16

17 mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;>

ß.,. 01:42 tiu ]õjÛ K.,. 11:27 tiu m~;lÛ K.,. 09:04 tiu etÛ khiy 06:37 tiu jrÛ gp.g. 04:11 tiu Vfhj¤ K.,. 09:37 tiu éu¡lh§ khiy 08:13 tiu cóju¡lh§ khiy 06:37 tiu Nut§ khiy 05:00 tiu m–Rå— gp.g. 03:22 tiu gu´ ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 05:00 tiu kuzNahfö gp.g. 03:22 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤> Jthj¤ uhFfhyk;: 07:03 PM ¨ 08:58 PM uhFfhyk;: 07:38 AM ¨ 09:32 AM uhFfhyk;: 05:09 PM ¨ 07:03 PM uhFfhyk;: 01:21 PM ¨ 03:15 PM uhFfhyk;: 03:15 PM ¨ 05:09 PM

fhøó§if åujö Vfhj¤ åujö. $øk n[aô§

gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; njhlu;Gnfhs;sTk;.

Jh;Kfp tU~ö - itfhrp Æ Mdp - J U N E 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

w - WED T - THU f - FRI S - SAT mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;> åNr~ §díf⁄ Mb Mdp 18 Mdp 19 16 gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> ehkfuzk;> [_iy 02 rdp; ¨ rp t d; cw; r t Muk; g k; khiy 07:54 tiu §uNahj¤ gp.g. 01:52 tiu Jthj¤ K.g. 11:41 tiu §uNahj¤ md;dg;gpuhrdk;> cgeadk;> cghfu;kk;> gp.g. 01:51 tiu fhøó§if e.g. 12:29 tiu Nuh¢´ khiy 06:35 tiu §Uth§iu [_iy 10 QhapW ¨ M— cójuö - eNlruß~fö KOtJö ¤ójö gp.g. 01:51 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö Mr;rhu;a mgpN~fk;> r~;bag;jG+u;j;jp> [_iy 10 QhapW ¨ rptd; cw;rtg; G+uj ; j ; p ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ju;gzk;> rpuhu;j;jk;> thfd G+i[>....... uhFfhyk;: 06:48 PM ¨ 08:36 PM uhFfhyk;: 11:27 AM ¨ 01:21 PM uhFfhyk;: 09:34 AM ¨ 11:28 AM [_iy 16 rdp; ¨ MbõßwõG MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; ßuNjh~ åujö ßuNjh~ åujö rptd; cw;rt Muk;gk; [_iy 28 tpahod; ¨ Mbf; fhøó§if åujö njhlu;Gnfhs;sTk;. Canada Day - Holiday

31

3

1

Mdp

20

4

Mdp

21

5

Mdp

22

6

Mdp

23

7

Mdp

24

8

2

Mdp

25

9

Mdp

26

K.g. 09:47 tiu rJHój¤ fhiy 08:09 tiu mkhthir fhiy 06:54 tiu ßujik fhiy 06:07 tiu Jå§ia KOtJö rJHó§ fhiy 05:58 tiu rJHó§ fhiy 06:38 tiu gïrÛ K.g. 11:23 tiu ÛUf¥®lö K.g. 10:33 tiu §Uth§iu K.g. 10:08 tiu GeHérö itfiw 05:47 tiu §U§ia K.g. 10:39 tiu Máçaö K.g. 11:37 tiu kfö e.g. 01:06 tiu éuö K.g. 10:10 tiu érö ¤ó;jhkpHjö K.g. 09:47 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö K.g. 11:37 tiu kuzNahfö e.g. 01:06 tiu ¤ójö K.g. 10:10 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb itfiw 05:47 tiu kuzNahfö uhFfhyk;: 03:16 PM ¨ 05:09 PM uhFfhyk;: 07:03 PM ¨ 08:57 PM uhFfhyk;: 07:41 AM ¨ 09:34 AM uhFfhyk;: 05:09 PM ¨ 07:03 PM uhFfhyk;: 11:29 AM ¨ 01:22 PM uhFfhyk;: 09:37 AM ¨ 11:30 AM ¤uhójö: é-§U§ia rJøó§ åujö Fkhu~~;b åujö mkhthir åujö uhFfhyk;: 01:22 PM ¨ 03:16 PM kh´f;fthrfø FUéi[

rptd; cw;rt 2k; ehs;

10

Mdp

27

rptd; cw;rt 3k; ehs; rptd; cw;rt 4k; ehs;

11

Mdp

28

12

Mdp

29

rptd; cw;rt 5k; ehs; rptd; cw;rt 6k; ehs;

13

Mdp

30

14

Mdp

31

rptd; cw;rt 7k; ehs;

15

Mdp

32

fhiy 07:48 tiu ~ıb K.g. 09:22 tiu ]õjÛ K.g. 11:10 tiu m~;lÛ e.g. 01:07 tiu etÛ gp.g. 03:04 tiu jrÛ gp.g. 04:51 tiu Vfhj¤ gp.g. 03:00 tiu cójuö khiy 05:18 tiu mójö khiy 07:46 tiu ¤ó§iu K.,. 10:22 tiu Rth§ e.,. 12:52 tiu århfö ß.,. 03:09 tiu mD~ö KOtJö mÛHjö khiy 05:18 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö gp.g. 04:52 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ ß.,. 03:09 tiu ¤ójö ¤uhójö: m§§ uhFfhyk;: 07:01 PM ¨ 08:54 PM uhFfhyk;: 07:45 AM ¨ 09:37 AM uhFfhyk;: 05:08 PM ¨ 07:01 PM uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 03:16 PM uhFfhyk;: 03:15 PM ¨ 05:08 PM uhFfhyk;: 11:31 AM ¨ 01:23 PM M— cójuö - eNlrußN~fö ng®ahüthø §Ueh⁄

rptd; cw;rtg; G+u;j;jp

17

Mb

24

Mb

2

18

Mb

25

Mb

3

19

Mb

26

Mb

4

20

Mb

27

Mb

]ad Vfhj¤ åujö

5

21

Mb

28

Mb

6

khiy 07:22 tiu §uNahj¤ khiy 07:56 tiu rJHój¤ khiy 07:59 tiu ngsu;zkp khiy 07:31 tiu ßujik khiy 06:34 tiu Jå§ia fhiy 07:36 tiu éuhlö fhiy 08:06 tiu cójuhlö fhiy 08:07 tiu §UNthzö KOtJö %yö fhiy 06:34 tiu %yö fhiy 07:36 tiu ¤ójö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia : 05:06 PM ¨ 06:57 PM uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 03:15 PM uhFfhyk;: 03:14 PM ¨ 05:05 PM uhFfhyk;: 06:58 PM ¨ 08:50 PM uhFfhyk;: 07:49 AM ¨ 09:41 AM uhFfhyk; ngsu;zkp åujö. Mb1Mö nrûth÷. f®eh⁄. ¤utz åujö róa ehuhaz åuj éi[. åah] éi[ - FU éø´kh.

9

10

11

12

13

22

Mb

29

Mb

7

rptd; cw;rt 8k; ehs;

16

Mb

1

khiy 06:19 tiu Jthj¤ itfiw 05:05 tiu Nf¡il KOtJö ¤ójö ¤uhójö: #—a §§ uhFfhyk;: 09:40 AM ¨ 11:32 AM

MbõßwõG. flf uå fhiy 07:33 r—õ ßuNjh~ åujö jÒzhad Gò´afhyö.

23

Mb

30

Mb

8

khiy 05:12 tiu §U§ia gp.g. 03:30 tiu rJHó§ fhiy 07:42 tiu må¡lö fhiy 06:56 tiu rjaö fhiy 07:42 tiu kuzNahfö itfiw 05:50 tiu éu¡lh§ ¤uhójö: m-§U§ia fhiy 06:56 tiu mÛHjö uhFfhyk;: 11:33 AM ¨ 01:24 PM itfiw 05:50 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-rJHó§> gïrÛ rífl`u rJøó§ åujö uhFfhyk;: 09:43 AM ¨ 11:34 AM

14

15

gp.g. 01:30 tiu gïrÛ K.g. 11:17 tiu ~ıb fhiy 08:55 tiu ]õjÛ fhiy 06:29 tiu m~;lÛ ß.,. 01:43 tiu jrÛ K.,. 11:32 tiu Vfhj¤ K.,. 09:34 tiu Jthj¤ ß.,. 04:28 tiu cóju¡lh§ ß.,. 02:57 tiu Nut§ e.,. 01:19 tiu m–Rå— ß.,. 04:03 tiu etÛ K.,. 10:06 tiu fhøó§if khiy 08:42 tiu Nuh¢´ khiy 07:30 tiu ÛUf¥®lö KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö K.,. 11:40 tiu gu´ KOtJö kuzNahfö khiy 08:42 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 06:54 PM ¨ 08:44 PM uhFfhyk;: 07:54 AM ¨ 09:44 AM uhFfhyk;: 05:03 PM ¨ 06:52 PM uhFfhyk;: 03:13 PM ¨ 05:02 PM uhFfhyk;: 11:35 AM ¨ 01:24 PM uhFfhyk;: 09:47 AM ¨ 11:35 AM uhFfhyk;: 01:24 PM ¨ 03:13 PM f®eh⁄. Mb 2Mö nrûth÷ Mbf; fhøó§if åujö Vfhj¤ åujö

Jh;Kfp tU~ö - Mdp Æ Mb - J U LY 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

1

2

Mb Mb khjj;jpd; Xt;nthU 17 18 Kjy; nts;spf;fpoikAk; khiy 06:37 tiu rJHój¤ khiy 05:47 tiu mkhthir khiy 06:03 tiu GeHérö khiy 05:57 tiu érö mk;ghSf;F kpfTk; mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir g;uj P a ; khd cd;djkhd uhFfhyk;: 08:00 AM ¨ 09:48 AM uhFfhyk;: 04:59 PM ¨ 06:46 PM Njtp rg;jrjp ghuhazk; fd;dp FU K.,. 11:00 Mb mkhthir åujö Civic Day eilngWk;. Mb 3Mö nrûth÷

w - WED

3

Mb

19

T - THU

f - FRI

4

5

Mb

Mb

23

8

Mb

24

9

Mb

25

Mb

6

21

Mb

22

khiy 05:27 tiu ßujik khiy 05:35 tiu Jå§ia khiy 06:15 tiu §U§ia khiy 07:22 tiu rJHó§ khiy 06:20 tiu Máçaö khiy 07:11 tiu kfö khiy 08:34 tiu éuö K.,. 10:23 tiu cójuö KOtJö kuzNahfö mÛHj¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 03:11 PM uhFfhyk;: 03:10 PM ¨ 04:57 PM uhFfhyk;: 11:36 AM ¨ 01:23 PM uhFfhyk;: 09:50 AM ¨ 11:37 AM

§Uthbõéuö

f®eh⁄.

Non Quebec Can Holiday

7

20

S - SAT

10

Mb

26

11

Mb

ehf rJøó§ rJøó§ åujö

Mòlh⁄ §Ueh⁄.

27

12

Mb

28

13

Mb

20

Mtzp

29

khiy 08:53 tiu gïrÛ K.,. 10:45 tiu ~ıb e.,. 12:42 tiu ]õjÛ ß.,. 02:38 tiu m~;lÛ ß.,. 04:25 tiu etÛ itfiw 05:55 tiu jrÛ KOtJö Vfhj¤ e.,. 12:35 tiu mójö ß.,. 03:04 tiu ¤ó§iu itfiw 05:37 tiu Rth§ KOtJö århfö fhiy 08:07 tiu århfö K.g. 10:27 tiu mD~ö e.g. 12:30 tiu Nf¡il mÛHj¤ójö ß.,. 03:04 tiu kuzNahfö itfiw 05:37 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ uhFfhyk;: 06:41 PM ¨ 08:28 PM uhFfhyk;: 08:05 AM ¨ 09:51 AM uhFfhyk;: 04:54 PM ¨ 06:39 PM uhFfhyk;: 01:23 PM ¨ 03:08 PM uhFfhyk;: 03:07 PM ¨ 04:52 PM uhFfhyk;: 11:38 AM ¨ 01:22 PM uhFfhyk;: 09:54 AM ¨ 11:38 AM

~~;b åujö

fUl gïrÛ

14

Mb

Mbf; fil¤– nrûth÷

30

15

Mb

31

fhiy 07:00 tiu Vfhj¤ fhiy 07:36 tiu Jthj¤ gp.g. 02:06 tiu %yö gp.g. 03:15 tiu éuhlö mÛHj¤ójö gp.g. 03:15 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-§uNahj¤ uhFfhyk;: 06:34 PM ¨ 08:18 PM uhFfhyk;: 08:11 AM ¨ 09:54 AM

N]hkõ ßuNjh~ åujö

Vfhj¤ åujö

21

Mtzp

22

Mtzp

Mtzp

1

fhiy 07:42 tiu §uNahj¤ gp.g. 03:52 tiu cójuhlö gp.g. 03:52 tiu kuzNahfö ¤uhójö: #—a §§ uhFfhyk;: 04:48 PM ¨ 06:31 PM

¤utz åujö

¤íf uå khiy 06:55

k`h rífl`u rJøó§ åujö Mt´ 1ö QháW.

ngUkhs; cw;rt 6k; ehs; Mtzp

13

7

23

Mtzp

8

ngUkhs; cw;rt 7k; ehs; ngUkhs; cw;rt 8k; ehs;

29

Mtzp

17

Mtzp

2

Mtzp

3

14

30

Mtzp

15

N]hkõ ßuNjh~ åujö

19

Mtzp

4

5

fhiy 07:17 tiu rJHój¤ itfiw 05:06 tiu ßujik ß.,. 03:26 tiu Jå§ia ß.,. 01:29 tiu §U§ia itfiw 06:24 tiu ngsu;zkp gp.g. 03:41 tiu må¡lö gp.g. 02:58 tiu rjaö gp.g. 01:55 tiu éu¡lh§ gp.g. 04:00 tiu §UNthzö gp.g. 03:41 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö gp.g. 01:55 tiu kuzNahfö gp.g. 04:00 tiu ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 01:21 PM ¨ 03:04 PM uhFfhyk;: 03:04 PM ¨ 04:46 PM uhFfhyk;: 11:38 AM ¨ 01:21 PM uhFfhyk;: 09:57 AM ¨ 11:39 AM ngsu;zkp åujö. f®eh⁄. róa ehuhaz åuj éi[. ,Uf;F a[{ø Ntj cghfUkö

24

fhaó§® n[gö.

Mtzp

9

25

Mtzp

10

ngUkhs; cw;rt 4k; ehs; ngUkhs; cw;rt 5k; ehs;

26

Mtzp

11

27

Mtzp

12

gp.g. 04:06 tiu ]õjÛ gp.g. 01:44 tiu m~;lÛ K.g. 11:34 tiu etÛ K.g. 09:37 tiu jrÛ fhiy 07:52 tiu gu´ ß.,. 04:47 tiu Nuh¢´ ß.,. 03:32 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 02:33 tiu §Uth§iu itfiw 06:15 tiu fhøó§if KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö ß.,. 02:33 tiu ¤ójö fhiy 07:52 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-]õjÛ>m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ uhFfhyk;: 01:20 PM ¨ 03:00 PM uhFfhyk;: 03:00 PM ¨ 04:40 PM uhFfhyk;: 11:39 AM ¨ 01:19 PM uhFfhyk;: 10:00 AM ¨ 11:39 AM f®eh⁄. NfhFyh~;lÛ. fhøó§if åujö = itfhdr = ¢U~;z n[aô§ = ghïruhó§u = ¢U~;z n[aô§

ngUkhs; cw;rtg; G+u;j;jp

31

Mtzp

16

fhiy 07:58 tiu Vfhj¤ itfiw 05:51 tiu §uNahj¤ itfiw 05:30 tiu rJHój¤ itfiw 05:39 tiu mkhthir itfiw 06:42 tiu Jthj¤ ß.,. 01:43 tiu érö ß.,. 01:58 tiu Máçaö ß.,. 02:44 tiu kfö ß.,. 01:55 tiu GeHérö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-Jthj¤ uhFfhyk;: 06:16 PM ¨ 07:55 PM uhFfhyk;: 08:22 AM ¨ 10:00 AM uhFfhyk;: 04:35 PM ¨ 06:13 PM uhFfhyk;: 01:17 PM ¨ 02:56 PM mkhthir åujö Vfhj¤ åujö

Mt´ 2Mö QháW

18

ngUkhs; cw;rt Muk;gk; ngUkhs; cw;rt 2k; ehs; ngUkhs; cw;rt 3k; ehs;

MbaW§

6

16

K.,. 11:16 tiu rJHó§ khiy 08:56 tiu gïrÛ khiy 06:32 tiu ~ıb e.g. 12:35 tiu cóju¡lh§ K.g. 11:05 tiu Nut§ K.g. 09:30 tiu m–Rå— KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb uhFfhyk;: 06:25 AM ¨ 08:07 AM uhFfhyk;: 08:16 AM ¨ 09:58 AM uhFfhyk;: 04:42 PM ¨ 06:23 PM

28

tuyÔÛ åujö

ngUÛoiyf;FWögø FUéi[ Rôju%øó§ ehadhø FUéi[

#upa ¢ufzö ,íF Njh‡whJ

åNr~ §díf⁄ MfflL 01 jpq;fs; ¨ FUg; ngau;r;rp MfflL 02 nrt;tha; ¨ Mb mkhthir åujö MfflL 05 nt⁄›; ¨ §Uthbõéuö MfflL 12 nt⁄›; ¨ tuyÔ;Û åujö MfflL 16 nrt;tha; ¨ ngUkh⁄ cw;rt Muk;gk; MfflL 24 Gjd; ¨ NfhFyh~;lkp> ngUkh⁄ cw;rtg; G+u;jj ; p MfflL 24 Gjd; ¨ = itfhdr = ¢U~;z n[aô§ MfflL 25 tpahod; ¨ = ghïruhó§u = ¢U~;z n[aô§

Jh;Kfp tU~ö - Mb Æ Mtzp - A U G U S T 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

åNr~ §díf⁄ nrõnlögø 04 QhapW¨ åehaf rJøó§ åujö nrõnlögø 10 rdp; ¨ Mt´ %yö nrõnlögø 16 nts;sp ¨ k`hsagÔ Muögö nrõnlögø 30 nts;sp ¨ k`hsagÔ KbT

4

Mtzp

20

5

Mtzp

21

6

Mtzp

w - WED khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

22

7

Mtzp

23

T - THU

f - FRI

1

Mtzp

2

Mtzp

8

Mtzp

9

Mtzp

17

Mt´ 3ö QháW

11

Mtzp

27

Labour Day - Holiday

12

Mtzp

28

24

Mtzp

29

khiy 07:52 tiu jrÛ K.,. 10:43 tiu éuhlö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 05:56 PM ¨ 07:30 PM

khiy 08:01 tiu Vfhj¤ khiy 07:39 tiu Jthj¤ K.,. 11:27 tiu cójuhlö K.,. 11:42 tiu §UNthzö K.,. 11:27 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 08:32 AM ¨ 10:06 AM uhFfhyk;: 04:20 PM ¨ 05:53 PM

Mt´f; fil¤ QháW

g®tøójd Vfhj¤ åujö

¤utz åujö

f®eh⁄.

thkd n[aô§. Xzö gòbif.

18

Gull ; hjp

2

19

Gull ; hjp

3

25

20

4

Gull ; hjp

14

Mtzp

Mtzp

10

Mtzp

19

26

khiy 06:03 tiu m~;lÛ khiy 07:11 tiu etÛ khiy 07:46 tiu Nf¡il K.,. 09:28 tiu %yö khi 07:46 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 10:05 AM ¨ 11:40 AM

Mt´ %yö.

~~;b åujö

13

3

itfiw 06:18 tiu ßujik KOtJö Jå§ia fhiy 07:25 tiu Jå§ia ß.,. 03:59 tiu éuö itfiw 05:42 tiu cójuö KOtJö mójö ß.,. 03:59 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia uhFfhyk;: 02:55 PM ¨ 04:33 PM uhFfhyk;: 11:39 AM ¨ 01:17 PM uhFfhyk;: 10:02 AM ¨ 11:39 AM fú¢ n[aô§ ]hk Ntj cghfUkö.

fhiy 08:57 tiu §U§ia K.g. 10:44 tiu rJHó§ e.g. 12:43 tiu gïrÛ gp.g. 02:42 tiu ~ıb gp.g. 04:32 tiu ]õjÛ fhiy 07:49 tiu mójö K.g. 10:11 tiu ¤ó§iu e.g. 12:44 tiu Rth§ gp.g. 03:16 tiu århfö khiy 05:40 tiu mD~ö mÛHj¤ójö K.g. 10:11 tiu kuzNahfö e.g. 12:44 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö khiy 05:40 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: m§§ uhFfhyk;: 06:06 PM ¨ 07:43 PM uhFfhyk;: 08:27 AM ¨ 10:03 AM uhFfhyk;: 04:27 PM ¨ 06:03 PM uhFfhyk;: 01:15 PM ¨ 02:51 PM uhFfhyk;: 02:50 PM ¨ 04:25 PM

åehaf rJøó§ åujö

18

S - SAT

NfjhNu];tu tpujhuk;gk;

30

15

Mtzp

31

16

Mtzp

32

17

Gull ; hjp

1

khiy 06:48 tiu §uNahj¤ khiy 05:32 tiu rJHój¤ gp.g. 03:51 tiu ngsu;zkp gp.g. 01:55 tiu ßujik K.,. 09:52 tiu éu¡lh§ khiy 08:37 tiu cóju¡lh§ K.,. 11:30 tiu må¡lö K.,. 10:52 tiu rjaö KOtJö ¤ójö K.,. 11:30 tiu kuzNahfö K.,. 10:52 tiu kuzNahfö khiy 08:37 tiu ¤ójö ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: m-Jå§ia uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:12 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:46 PM uhFfhyk;: 02:45 PM ¨ 04:18 PM uhFfhyk;: 10:08 AM ¨ 11:40 AM ngsu;zkp åujö.

ßuNjh~ åujö

21

Gull ; hjp

róa ehuhaz åuj éi[. fÿ— uå khiy 07:45

eNlrußN~fö

5

22

Gull ; hjp

k`hsagÑ Muögö

6

23

Gull ; hjp

7

Gu¡lh§ 1Mk; r—

24

Gull ; hjp

8

K.g. 11:45 tiu Jå§ia K.g. 09:26 tiu §U§ia ß.,. 04:38 tiu gïrÛ ß.,. 02:19 tiu ~ıb e.,. 12:09 tiu ]õjÛ K.,. 10:11 tiu m~;lÛ khiy 08:33 tiu etÛ khiy 07:08 tiu Nut§ itfiw 07:01 tiu rJHó§ gp.g. 03:51 tiu gu´ gp.g. 02:15 tiu fhøó§if e.g. 12:45 tiu Nuh¢´ K.g. 11:26 tiu ÛUf¥®lö K.g. 10:23 tiu §Uth§iu mÛHj¤ójö khiy 05:31 tiu m–Rå— KOtJö ¤ójö mÛHj¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö K.g. 10:23 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-§U§ia KOtJö ¤ójö ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ khiy 08:33 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-etÛ uhFfhyk;: 05:46 PM ¨ 07:18 PM uhFfhyk;: 04:12 PM ¨ 05:43 PM uhFfhyk;: 01:10 PM ¨ 02:41 PM uhFfhyk;: 02:40 PM ¨ 04:10 PM uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:10 PM uhFfhyk;: 08:37 AM ¨ 10:09 AM uhFfhyk;: 10:11 AM ¨ 11:40 AM fhøó§if åujö rífl`u rJøó§ åujö

25

Gull ; hjp

9

26

Gull ; hjp

10

,iyA§øfhy Muögö

k`h gu´

27

Gull ; hjp

11

28

Gull ; hjp

12

29

Gull ; hjp

13

khiy 07:16 tiu jrÛ khiy 06:27 tiu Vfhj¤ khiy 06:06 tiu Jthj¤ khiy 06:1 tiu §uNahj¤ khiy 06:57 tiu rJHój¤ K.g. 09:41 tiu GeHérö K.g. 09:22 tiu érö K.g. 09:31 tiu Máçaö K.g. 10:08 tiu kfö K.g. 11:16 tiu éuö KOtJö ¤ójö K.g. 09:22 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö K.g. 11:16 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ uhFfhyk;: 05:36 PM ¨ 07:05PM uhFfhyk;: 08:43 AM ¨ 10:11 AM uhFfhyk;: 04:05 PM ¨ 05:33 PM uhFfhyk;: 01:08 PM ¨ 02:36 PM uhFfhyk;: 02:35 PM ¨ 04:03 PM Vfhj¤ åujö

ßuNjh~ åujö

NfjhNu];tu tpujk;

Gu¡lh§ 2Mk; r—

mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> khiy 08:04 tiu mkhthir rP k e;jk;> gpwe;jehs; e.g. 12:52 tiu cójuö ¤ó;jhkpHjö nfhz;lhl;lq;fs;> ¤uhójö: mkhthir >....... MfpaitfSk; uhFfhyk;: 11:40 AM ¨ 01:07 PM nra; a jpUf;Nfhtpypy; mkhthir åujö njhlu; Gnfhs;sTk;. k`hsagÑ KbT

30

Gull ; hjp

14

Jh;Kfp tU~ö - Mtzp Æ Gul;lhjp - S E P T E M B E R 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

30

Igg ; rp

14

m - MON

31

Igg ; rp

15

gp.g. 01:29 tiu mkhthir gp.g. 04:34 tiu ßujik ß.,. 02:47 tiu Rth§ ß.,. 05:22 tiu århfö ß.,. 02:47 tiu ¤ójö ß.,. 05:22 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk:; 04:50 PM ¨ 06:06 PM uhFfhyk;: 09:13 AM ¨ 10:29 AM

flfôj~~;b åujhuögö Halloween Day

2

Gull ; hjp

16

3

Gull ; hjp

17

t - TUE

w - WED

T - THU

f - FRI

åNr~ §díf⁄ khjj;jpd; Xt;nthU mªNlhgø 01 rdp ¨ etuhó§® åujhuögö Kjy; nts;spf;fpoikAk; mªNlhgø 09 QhapW ¨ rz;b N`hkk;> ruflt§ éi[> MAj éi[ mk;ghSf;F kpfTk; mªNlhgø 10 jpqf ; s; ¨ å[ajrÛ> VL njhlf;fú> tÿ— thio nt¡L g;uj P a ; khd cd;djkhd mªNlhgø 10 jpq;fs; ¨ Nfjhunfs® åujhuögö Njtp rg;jrjp ghuhazk; mªNlhgø 29 rdp ¨©ghtsp> Nfjhunfs® åujö eilngWk;. mªNlhgø 31 jpq;fs; ¨ ];fe;j~~;b åujhuk;gk;

4

Gull ; hjp

18

5

Gull ; hjp

19

6

Gull ; hjp

20

7

Gull ; hjp

21

K.,. 11:30 tiu Jå§ia ß.,. 01:32 tiu §U§ia ß.,. 03:33 tiu rJHó§ itfiw 05:24 tiu gïrÛ itfiw 06:57 tiu ~ıb KOtJö ]õjÛ khiy 05:13 tiu ¤ó§iu khiy 07:44 tiu Rth§ K.,. 10:19 tiu århfö e.,. 12:45 tiu mD~ö ß.,. 02:54 tiu Nf¡il ß.,. 04:42 tiu %yö KOtJö ¤ójö khiy 07:44 tiu mÛHjö K.,. 10:19 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ß.,. 02:54 tiu kuzNahfö ß.,. 04:42 tiu mÛHjö ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ uhFfhyk;: 05:26 PM ¨ 06:52 PM uhFfhyk;: 08:48 AM ¨ 10:14 AM uhFfhyk;: 03:57 PM ¨ 05:23 PM uhFfhyk;: 01:06 PM ¨ 02:31 PM uhFfhyk;: 02:30 PM ¨ 03:55 PM uhFfhyk;: 11:41 AM ¨ 01:05 PM

rJøó§ åujö etuhó§®-yÔÛ é[huögö

f®eh⁄.

9

Gull ; hjp

23

10

Gull ; hjp

24

11

Gull ; hjp

25

fhiy 08:50 tiu m~;lÛ K.g. 09:01 tiu etÛ fhiy 08:42 tiu jrÛ itfiw 06:55 tiu cójuhlö itfiw 07:16 tiu §UNthzö itfiw 07:09 tiu må¡lö mÛHj¤ójö KOtJö mÛHjö fhiy 08:42 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-etÛ itfiw 07:09 tiu ¤ójö uhFfhyk;: 05:16 PM ¨ 06:40 PM uhFfhyk;: 08:54 AM ¨ 10:18 AM ¤uhójö: é-Vfhj¤ å[ajrÛ tÿ— thio nt¡L ruflt§ éi[. uhFfhyk;: 03:50 PM ¨ 05:13 PM Nfjhunfs® åujhuögö

rz;b N`hkk;

¤utz åujö. Ntjhôj Nj¤fH §Ueh⁄.

Gull ; hjp

30

17

Igg ; rp

1

12

Gull ; hjp

26

18

Igg ; rp

2

13

Gull ; hjp

etuhó§®-ruflt§ é[huögö

27

14

Gull ; hjp

28

1

Gull ; hjp

15

K.,. 09:40 tiu ßujik gp.g. 02:53 tiu mójö KOtJö kuzNahfö ¤uhójö: é-ßujik uhFfhyk;: 10:14 AM ¨ 11:40 AM

etuhó§® åujhuögö Gu¡lh§ 3Mk; r—

8

Gull ; hjp

22

fhiy 08:08 tiu ]õjÛ itfiw 06:03 tiu éuhlö fhiy 08:08 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-m~;lÛ uhFfhyk;: 10:17 AM ¨ 11:41 AM

Gu¡lh§ 4Mk; r—

15

Gull ; hjp

29

fhiy 07:54 tiu Vfhj¤ ß.,. 05:04 tiu §uNahj¤ ß.,. 03:09 tiu rJHój¤ e.,. 01:01 tiu ngsu;zkp itfiw 06:40 tiu Jthj¤ itfiw 05:43 tiu éu¡lh§ ß.,. 04:30 tiu cóju¡lh§ ß.,. 03:05 tiu Nut§ itfiw 06:37 tiu rjaö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö ß.,. 03:05 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ¤uhójö: é-§uNahj¤ ¤uhójö: é-rJHój¤ ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: é-Jthj¤ uhFfhyk;: 02:26 PM ¨ 03:48 PM uhFfhyk;: 11:41 AM ¨ 01:03 PM uhFfhyk;: 10:20 AM ¨ 11:42 AM ngsu;zkp åujö f®eh⁄. uhFfhyk;: 01:04 PM ¨ 02:26 PM

ßuNjh~ åujö

Vfhj¤ åujö

k`hetÛ åujö. MAj éi[. Thanksgiving Day - Can Holiday

16

~~;b åujö

S - SAT

19

Igg ; rp

3

20

4

Igg ; rp

róa ehuhaz åuj éi[..

eNlrußN~fö

21

Gu¡lh§ fil¤– r—

5

Igg ; rp

22

Igg ; rp

6

K.,. 10:44 tiu ßujik khiy 08:23 tiu Jå§ia khiy 06:02 tiu §U§ia gp.g. 03:46 tiu rJHó§ gp.g. 01:39 tiu gïrÛ K.g. 11:45 tiu ~ıb K.g. 10:10 tiu ]õjÛ ß.,. 01:31 tiu m–Rå— K.,. 11:54 tiu gu´ K.,. 10:17 tiu fhøó§if khiy 08:44 tiu Nuh¢´ khiy 07:22 tiu ÛUf¥®lö khiy 06:14 tiu §Uth§iu khiy 05:27 tiu GeHérö ß.,. 01:31 tiu ¤ójö K.,. 11:54 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö K.g. 10:10 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: #—a §§ ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§> gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ uhFfhyk;: 05:06 PM ¨ 06:28 PM uhFfhyk;: 09:00 AM ¨ 10:21 AM uhFfhyk;: 03:43 PM ¨ 05:04 PM uhFfhyk;: 01:02 PM ¨ 02:22 PM uhFfhyk;: 02:22 PM ¨ 03:42 PM uhFfhyk;: 11:43 AM ¨ 01:02 PM uhFfhyk;: 10:24 AM ¨ 11:43 AM rífl`u rJøó§ åujö

Jyh uå itfiw 06:40

23

Igg ; rp

7

Iõg¤ 1Mö nt⁄›

fhøó§if åujö

24

Igg ; rp

8

25

Igg ; rp

9

26

Igg ; rp

10

fhiy 08:57 tiu m~;lÛ fhiy 08:10 tiu etÛ fhiy 07:51 tiu jrÛ fhiy 08:04 tiu Vfhj¤ khiy 05:02 tiu érö khiy 05:03 tiu Máçaö khiy 05:34 tiu kfö khiy 06:35 tiu éuö khiy 05:02 tiu ¤ójö khiy 05:03 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ uhFfhyk;: 04:58 PM ¨ 06:16 PM uhFfhyk;: 09:06 AM ¨ 10:25 AM uhFfhyk;: 03:37 PM ¨ 04:55 PM uhFfhyk;: 01:01 PM ¨ 02:19 PM Vfhj¤ åujö

27

Igg ; rp

11

28

Igg ; rp

12

f®eh⁄.

29

Igg ; rp

13

fhiy 08:48 tiu Jthj¤ K.g. 10:00 tiu §uNahj¤ K.g. 11:35 tiu rJHój¤ e.,. 12:17 tiu ¤ó§iu khiy 08:04 tiu cójuö K.,. 10:01 tiu mójö e.,. 12:17 tiu kuzNahfö khiy 08:04 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ uhFfhyk;: 10:28 AM ¨ 11:44 AM uhFfhyk;: 02:18 PM ¨ 03:36 PM uhFfhyk;: 11:44 AM ¨ 01:01 PM mkhthir åujö

ßuNjh~ åujö

Iõg¤ 2Mö nt⁄› ßÿ—uT euf rJHój¤ flehdö

©ght›

Nfjhunfs® åujö

Jh;Kfp tU~ö - Gul;lhjp Æ Ig;grp - O C T O B E R 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

åNr~ §díf⁄ entk;gu; 05 rdp ¨ ];fe;j~~;b åujk; - R+urk;`huk;

1

mgpN~f G+i[fs; jtpu jpUkzk;> rPke;jk;> gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> >....... MfpaitfSk; nra;a jpUf;Nfhtpypy; njhlu;Gnfhs;sTk;.

6

Igg ; rp

21

7

Igg ; rp

t - TUE

22

Igg ; rp

16

w - WED

2

Igg ; rp

17

T - THU

f - FRI

3

4

Igg ; rp

18

Igg ; rp

19

13

Igg ; rp

ngh÷ifahüthø §Ueh⁄

28

e.g. 12:05 tiu rJHój¤ fhiy 08:41 tiu m–Rå— itfiw 07:04 tiu gu´ itfiw 07:04 tiu kuzNahfö ¤uhójö: ngsu;zkp uhFfhyk;: 03:37 PM ¨ 04:49 PM ngsu;zkp åujö. róa ehuhaz åuj éi[.

k`h mÿdhßN~fö

20

fhøó§if

5

14

Igg ; rp

29

5

Igg ; rp

20

khiy 05:38 tiu Jå§ia khiy 07:33 tiu §U§ia K.,. 09:11 tiu rJHó§ K.,. 10:21 tiu gïrÛ K.,. 11:06 tiu ~ıb itfiw 07:51 tiu mD~ö KOtJö Nf¡il K.g. 10:06 tiu Nf¡il e.g. 12:00 tiu %yö gp.g. 01:29 tiu éuhlö KOtJö ¤ójö KOtJö ¤ójö K.g. 10:06 tiu kuzNahfö e.g. 12:00 tiu mÛHjö K.,. 11:06 tiu ¤ójö ¤uhójö: é-Jå§ia ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ ¤uhójö: é-~ıb uhFfhyk;: 03:32 PM ¨ 04:48PM uhFfhyk;: 01:01 PM ¨ 02:16 PM uhFfhyk;: 02:16 PM ¨ 03:31 PM uhFfhyk;: 11:46 AM ¨ 01:01 PM uhFfhyk;: 10:32 AM ¨ 11:47 AM #urö`huö-flfôj~~;b åujö Iõg¤ 3ö nt⁄›. Neukh‡wö. f®eh⁄. ehf rJøó§ . rJøó§ åujö = kzths khK—f⁄ §Ueh⁄

8

Igg ; rp

23

9

Igg ; rp

24

10

Igg ; rp

25

11

Igg ; rp

26

K.,. 10:17 tiu ]õjÛ K.,. 09:59 tiu m~;lÛ K.,. 09:12 tiu etÛ khiy 07:58 tiu jrÛ khiy 06:23 tiu Vfhj¤ gp.g. 04:28 tiu Jthj¤ gp.g. 02:29 tiu cójuhlö gp.g. 01:58 tiu §UNthzö gp.g. 01:59 tiu må¡lö gp.g. 01:32 tiu rjaö e.g. 12:43 tiu éu¡lh§ K.g. 11:35 tiu cóju¡lh§ ¤ó;jhkpHjö KOtJö mÛHjö mÛHj¤ójö gp.g. 01:59 tiu ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ ¤uhójö: é-jrÛ ¤uhójö: é-Vfhj¤ uhFfhyk;: 03:43 PM ¨ 04:57 PM uhFfhyk;: 08:20 AM ¨ 09:34 AM uhFfhyk;: 02:28 PM ¨ 03:41 PM uhFfhyk;: 12:01 PM ¨ 01:14 PM uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 02:27 PM uhFfhyk;: 10:49 AM ¨ 12:01 PM

¤utz åujö

S - SAT

éjójhüthø §Ueh⁄

15

Igg ; rp

30

ßuNjh~ åujö cj;jhd Vfhj¤ åujö Iõg¤f; fil¤ nt⁄›

Ngahüthø §Ueh⁄

16

fhøó§if

~~;b åujö.

12

Igg ; rp

19

fhøó§if

26

fhøó§if

27

gp.g. 02:20 tiu §uNahj¤ K.g. 10:12 tiu Nut§ K.g. 10:12 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-§uNahj¤>rJHój¤ uhFfhyk;: 09:37 AM ¨ 10:49 AM

Rememberance Day - Cdn Holiday

1

17

fhøó§if

2

18

fhøó§if

25

fhøó§if

3

4

K.g. 09:44 tiu ngsu;zkp fhiy 07:22 tiu ßujik ß.,. 03:02 tiu §U§ia ß.,. 01:09 tiu rJHó§ K.,. 11:36 tiu gïrÛ K.,. 10:24 tiu ~ıb itfiw 05:25 tiu fhøó§if itfiw 05:06 tiu Jå§ia ß.,. 02:28 tiu ÛUf¥®lö ß.,. 01:16 tiu §Uth§iu e.,. 12:23 tiu GeHérö K.,. 11:52 tiu érö itfiw 05:25 tiu kuzNahfö ß.,. 03:51 tiu Nuh¢´ KOtJö ¤ójö ß.,. 01:16 tiu kuzNahfö e.,. 12:23 tiu ¤ójö K.,. 10:24 tiu ¤ójö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-ßujik ¤uhójö: m-§U§ia ¤uhójö: m-rJHó§ ¤uhójö: m-gïrÛ ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-Jå§ia uhFfhyk;: 08:27 AM ¨ 09:39 AM uhFfhyk;: 12:02 PM ¨ 01:13 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:24 PM uhFfhyk;: 10:52 AM ¨ 12:02 PM uhFfhyk;: 09:42 AM ¨ 10:52 AM uhFfhyk;: 02:24 PM ¨ 03:36 PM

fhøó§if åujö

21

fhøó§if

6

åU–¤f uå gp.,. 03:24 §Uõghzhüthø §Ueh⁄

22

fhøó§if

7

f®eh⁄.

Iaõgÿ kòlyfhy Muögö

23

fhøó§if

8

rífl`u rJøó§ åujö

24

fhøó§if

9

10

11

K.,. 09:41 tiu ]õjÛ K.,. 09:25 tiu m~;lÛ K.,. 09:42 tiu etÛ K.,. 10:29 tiu jrÛ K.,. 11:45 tiu Vfhj¤ ß.,. 01:24 tiu Jthj¤ ß.,. 03:21 tiu §uNahj¤ K., . 11:48 tiu Máçaö e.,. 12:12 tiu kfö ß.,. 01:07 tiu éuö ß.,. 02:31 tiu cójuö ß.,. 04:21 tiu mójö itfiw 06:33 tiu ¤ó§iu KOtJö Rth§ KOtJö kuzNahfö e.,. 12:12 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö ß.,. 02:31 tiu mÛHjö ß.,. 04:21 tiu ¤ójö KOtJö ¤ójö KOtJö mÛHjö ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ uhFfhyk;: 03:33 PM ¨ 04:42 PM uhFfhyk;: 08:34 AM ¨ 09:44 AM uhFfhyk;: 02:22 PM ¨ 03:32 PM uhFfhyk;: 12:04 PM ¨ 01:13 PM uhFfhyk;: 01:13 PM ¨ 02:22 PM uhFfhyk;: 10:56 AM ¨ 12:04 PM uhFfhyk;: 09:48 AM ¨ 10:56 AM f®eh⁄.

Vfhj¤ åujö

fhøó§if 1Mö Nrhkthuö

27

fhøó§if

12

28

fhøó§if

13

29

fhøó§if

14

30

fhøó§if

15

itfiw 05:27 tiu rJHój¤ itfiw 07:32 tiu mkhthir KOtJö ßujik K.g. 09:28 tiu ßujik fhiy 08:59 tiu Rth§ K.g. 11:33 tiu århfö gp.g. 02:04 tiu mD~ö khiy 04:25 tiu Nf¡il fhiy 08:59 tiu ¤ójö K.g. 11:33 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö khiy 04:25 tiu ¤ójö ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 03:30 PM ¨ 04:38 PM uhFfhyk;: 08:41 AM ¨ 09:49 AM uhFfhyk;: 02:21 PM ¨ 03:29 PM uhFfhyk;: 12:06 PM ¨ 01:14 PM

mkhthir åujö fhøó§if 2Mö Nrhkthuö

f®eh⁄.

r—õ ßuNjh~ åujö

rdpf;fpoikfspy; fhiy 10 kzpf;F = rj;aehuhazu; mgpN~fKk;> rJu;j;jp ehl;fspy; khiy 07:00 kzpf;F = fzgjp mgpN~fKk;> gpuNjh~k; ehl;fspy; khiy 06:00 kzpf;F = rptd; kw;Wk; = ee;jpNf];tuh; mgpN~fKk; eilngw;W njhlu;e;J gpuNjh~ fhy g+i[ eilngWk;.

Jh;Kfp tU~ö - Ig;grp Æ fhu;;j;jpif - N O V E M B E R 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ


fdlh = rpt rj;aehuhaz Rthkp jpUf;Nfhtpy; s - SUN

m - MON

t - TUE

åNr~ §díf⁄ bnrögø 11 QhapW¨ §Uf;fhøó§if åujö bnrögø 13 nrt;tha; ¨ røthya ©gö> æLf›ú ©gö bnrögø 13 nrt;tha; ¨ = ghïruhó§u ©gö bnrögø 14 Gjd; ¨ åehaf åujhuögö

4

fhøó§if

19

5

fhøó§if

20

6

fhøó§if

w - WED khjj;jpd; Xt;nthU Kjy; nts;spf;fpoikAk; mk;ghSf;F kpfTk; g;uj P a ; khd cd;djkhd Njtp rg;jrjp ghuhazk; eilngWk;.

21

7

fhøó§if

22

T - THU

f - FRI

1

2

fhøó§if

16

fhøó§if

17

S - SAT

3

fhøó§if

18

K.g. 11:05 tiu Jå§ia e.g. 12:17 tiu §U§ia e.g. 12:59 tiu rJHó§ khiy 06:25 tiu %yö khiy 08:01 tiu éuhlö K.,. 09:06 tiu cójuhlö KOtJö ¤ójö khiy 08:01 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-§U§ia ¤uhójö: é-rJHó§ ¤uhójö: é-gïrÛ uhFfhyk;: 01:14 PM ¨ 02:21 PM uhFfhyk;: 10:59 AM ¨ 12:07 PM uhFfhyk;: 09:53 AM ¨ 11:00 AM

rJøó§ åujö.

8

fhøó§if

23

9

f®eh⁄.

fhøó§if

24

tu rJøó§

10

fhøó§if

25

gp.g. 01:12 tiu gïrÛ e.g. 12:53 tiu ~ıb e.g. 12:06 tiu ]õjÛ K.g. 10:52 tiu m~;lÛ K.g. 09:16 tiu etÛ itfiw 05:18 tiu Vfhj¤ ß.,. 03:01 tiu Jthj¤ K.,. 09:43 tiu §UNthzö K.,. 09:51 tiu må¡lö K.,. 09:31 tiu rjaö khiy 08:46 tiu éu¡lh§ itfiw 07:24 tiu jrÛ khiy 06:22 tiu Nut§ khiy 04:51 tiu m–Rå— K.,. 09:43 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö KOtJö kuzNahfö K.g. 10:52 tiu kuzNahfö khiy 07:42 tiu cóju¡lh§ KOtJö mÛHjö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-~ıb ¤uhójö: é-]õjÛ ¤uhójö: é-m~;lÛ ¤uhójö: é-etÛ KOtJö ¤ójö ¤uhójö: é-Vfhj¤ ¤uhójö: é-Jthj¤ ¤uhójö: é-jrÛ uhFfhyk;: 03:28 PM ¨ 04:35 PM uhFfhyk;: 08:48 AM ¨ 09:54 AM uhFfhyk;: 02:22 PM ¨ 03:28 PM uhFfhyk;: 12:09 PM ¨ 01:15 PM uhFfhyk;: 11:04 AM ¨ 12:10 PM uhFfhyk;: 09:58 AM ¨ 11:04 AM uhFfhyk;: 01:16 PM ¨ 02:22 PM ~~;b åujö ];khu;j;j if¤f = it~;zt if¤f

¤utz åujö

11

fhøó§if

26

e.,. 12:41 tiu §uNahj¤ gp.g. 03:13 tiu gu´ gp.g. 03:13 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-§uNahj¤ uhFfhyk;: 03:29 PM ¨ 04:35 PM

ßuNjh~ åujö fhu;jj ; pif ©gö - §Uf;fhøó§if åujö

18

khhf ; op

Vfhj¤ åujö

fhøó§if 3Mö Nrhkthuö

4

12

fhøó§if

27

K.,. 10:23 tiu rJHój¤ gp.g. 01:36 tiu fhøó§if gp.g. 01:36 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-rJHój¤ uhFfhyk;: 08:53 AM ¨ 09:59 AM

13

fhøó§if

28

14

fhøó§if

29

khiy 08:09 tiu ngsu;zkp khiy 06:03 tiu ßujik e.g. 12:01 tiu Nuh¢´ K.g. 10:35 tiu ÛUf¥®lö e.g. 12:01 tiu kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤uhójö: ngsu;zkp ¤uhójö: m-ßujik uhFfhyk;: 02:24 PM ¨ 03:29 PM røthya ©gö - åsf;£L uhFfhyk;: 12:12 PM ¨ 01:18 PM §Ukíifahüthø - FKjtúç eh–¤ahø §Ueh⁄ ngsu;zkpåujö. §Uõghzhüthø §Ueh⁄.

fhøó§if fil¤ Nrhkthuö

19

khhf ; op

5

= ghïruhó§u (å~;Zthya) ©gö róa ehuhaz åuj éi[.

20

6

khhf ; op

åehaf åujhuögö

21

khhf ; op

7

15

1

khhf ; op

16

khhf ; op

Vfhj¤ åujö

2

gp.g. 04:14 tiu Jå§ia gp.g. 02:44 tiu §U§ia K.g. 09:20 tiu §Uth§iu fhiy 08:24 tiu GeHérö K.g. 09:20 tiu kuzNahfö itfiw 07:48 tiu érö ¤uhójö: fhøó§if khj fhiy 08:24 tiu ¤ójö m-Jå§ia ¤uhójö: m-§U§ia uhFfhyk;: 01:18 PM ¨ 02:24 PM uhFfhyk;: 11:07 AM ¨ 12:13 PM

khhf ; op

khhf ; op

24

khhf ; op

3

gp.g. 01:37 tiu rJHó§ itfiw 07:38 tiu Máçaö itfiw 07:38 tiu kuzNahfö ¤uhójö: m-rJHó§> gïrÛ uhFfhyk;: 10:02 AM ¨ 11:08 AM

rífl`u rJøó§ åujö

jDR uå gp.g. 03:48

22

17

guRuhk n[aô§

8

23

khhf ; op

9

10

e.g. 12:56 tiu gïrÛ e.g. 12:43 tiu ~ıb gp.g. 01:03 tiu ]õjÛ gp.g. 01:52 tiu m~;lÛ gp.g. 03:11 tiu etÛ khiy 04:53 tiu jrÛ khiy 06:51 tiu Vfhj¤ KOtJö kfö fhiy 07:54 tiu kfö fhiy 08:42 tiu éuö K.g. 09:58 tiu cójuö K.g. 11:43 tiu mójö gp.g. 01:51 tiu ¤ó§iu gp.g. 04:15 tiu Rth§ KOtJö kuzNahfö fhiy 07:54 tiu kuzNahfö ¤ó;jhkpHjö K.g. 09:58 tiu mÛHjö KOtJö ¤ójö gp.g. 01:51 tiu kuzNahfö mÛHj¤ójö ¤uhójö: m-~ıb ¤uhójö: m-]õjÛ ¤uhójö: m-m~;lÛ ¤uhójö: m§§ ¤uhójö: m-etÛ ¤uhójö: m-jrÛ ¤uhójö: m-Vfhj¤ uhFfhyk;: 03:31 PM ¨ 04:37 PM uhFfhyk;: 08:58 AM ¨ 10:04 AM uhFfhyk;: 02:26 PM ¨ 03:32 PM uhFfhyk;: 12:16 PM ¨ 01:21 PM uhFfhyk;: 01:22 PM ¨ 02:27 PM uhFfhyk;: 11:11 AM ¨ 12:17 PM uhFfhyk;: 10:06 AM ¨ 11:12 AM f®eh⁄.

25

khhf ; op

11

26

khhf ; op

12

27

khhf ; op

13

Vfhj¤ åujö

f®eh⁄.

F›øfhy Muögö

28

khhf ; op

14

29

khhf ; op

15

30

khhf ; op

16

khiy 08:59 tiu Jthj¤ K.,. 11:05 tiu §uNahj¤ ß.,. 01:02 tiu rJHój¤ ß.,. 02:38 tiu mkhthir ß.,. 03:49 tiu ßujik ß.,. 04:31 tiu Jå§ia ß.,. 01:51 tiu %yö khiy 06:48 tiu århfö K.,. 09:22 tiu mD~ö K.,. 11:47 tiu Nf¡il ß.,. 03:33 tiu éuhlö ß.,. 04:46 tiu cójuhlö ß.,. 01:51 tiu kuzNahfö KOtJö kuzNahfö KOtJö ¤ójö ¤ó;jhkpHjö KOtJö ¤ójö ß.,. 04:46 tiu ¤ójö ¤uhójö: mkhthir ¤uhójö: m-Jthj¤ ¤uhójö: m-§uNahj¤ ¤uhójö: m-rJHój¤ ¤uhójö: é-ßujik ¤uhójö: é-Jå§ia uhFfhyk;: 03:35 PM ¨ 04:40 PM uhFfhyk;: 09:01 AM ¨ 10:07 AM uhFfhyk;: 02:30 PM ¨ 03:36 PM uhFfhyk;: 12:19 PM ¨ 01:25 PM uhFfhyk;: 01:26 PM ¨ 02:32 PM uhFfhyk;: 11:14 AM ¨ 12:20 PM f®eh⁄.

N]hkõ ßuNjh~ åujö

njhòlubõ nghbahüthø §Ueh⁄

Christmas - Holiday Holiday in lieu of Christmas Holiday in lieu of Boxing Day

mkhthir åujö

31

khhf ; op

¤utz åujö

Jh;Kfp tU~ö - fhøó§if Æ khHfop - D E C E M B E R 2 0 1 6 nfs¤fø thª¢a gïrhífõgb rq;furptk; FOtpduhy; nuhwòNuh Neuó§‡Fª f´ªfõng‡wJ

17

ß.,. 04:41 tiu §U§ia itfiw 05:29 tiu §UNthzö ß.,. 04:41 tiu kuzNahfö ¤uhójö: é-§U§ia uhFfhyk;: 10:09 AM ¨ 11:15 AM

Sri Siva SatyaNarayana Tamil Calendar 2016  
Sri Siva SatyaNarayana Tamil Calendar 2016  

Sri Siva SatyaNarayana Tamil Calendar 2016

Advertisement