Page 1

SkogsEntreprenören En medlemstidning från smf

# 5•2013 | årg 4

Ny ordförande presenterar sig Entreprenörer plantskola för sveaskogs förarebehov ULF SANDSTRÖM: ”har vi inte kommit längre i samsynen om rekrytering?” Lars-Göran Göransson stolt över förändrat SMF Nytt entreprenörsforum lyfter branschen

God Jul önskar SMF

DESSUTOM • Näringspolitisk chef om miljöutredning • Landshövding hyllar duktiga entreprenörer • Produktivitetskurvan • Viktigt med rätt ersättning i stormfälld skog •Revisor ger tips på viktiga regeländringar • Nytt från SMF Certifiering AB • Stöldstoppsmöte i Rörvik

mängder av info från stämmohelgen SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

1


John Deere Reman fabriksrenoverade reservdelar

• 60–70% av nypris • 1 års garanti

Reman – fabriksrenoverade reservdelar av högsta kvalitet John Deeres fabriksrenoverade reservdelar uppfyller samma specifikationer som gäller för originalreservdelar. Varje fabriksrenoverad komponent funktionstestas för att garantera att driftsäkerhet och prestanda håller samma höga nivå som en fabriksny komponent. Ett års garanti gäller på alla Reman reservdelar. Priset på fabriksrenoverade komponenter ligger generellt på 60–70 procent av nypris. Reman-komponenterna är med lågt pris och hög kvalitet ett attraktivt alternativ till fabriksnya reservdelar. Mer info lämnas av din JD-servicelämnare.

Skogsentreprenören_december_2013.indd 1

JohnDeere.se

2013-12-05 11.28


Grepp och bärighet från världens ledande tillverkare av slirskydd.

HYDRAULCYLINDRAR

SKOGSGRIP 130

SUPERSTUD 130TS

PIGGELIN FLEX

MEGASTUD 160TS

Trasig cylinder? Behov av dämpning eller kanske bara förlänga kolvstången? Vi renoverar och modifierar befintliga hydraulcylindrar. Vi har även ett eget hydraulcylinderprogram där du själv kan komponera ihop din cylinder så den passar dina behov. Då vi har de vanligaste cylinderrören och kolvstängerna i lager kan vi erbjuda korta leveranstider.

Anjo Mekanik AB Svedjevägen 8 J 931 36 Skellefteå

Kontakta oss för prisuppgift.

Telefon: 0910-37 500 Fax: 0910-710 035 Mail: info@anjomekanik.se

www.anjomekanik.se

TERRA

ROCKY

GROUZER

TXL

www.facebook.com/GBONordicTraction - ta del av våra nyheter m.m.

NYHET!

MULTISTUD

tel. 0490-890 00 www.GBOchain.com

Get a grip! Få ett bättre grepp om både stammen och din ekonomi. Med Finnskogsvalsen får du ett matarhjul med optimalt grepp och låg vikt, som varken sliter på virket eller din plånbok. Finns till de flesta skördaraggregat. Ring oss gärna, så berättar vi mer. John Deere 414

9 500 SEK Logmax 5000

9 950 SEK

www.finnskogsvalsen.com

info@finnskogsvalsen.com Tel. 0560-148 70


instick

Skogsentreprenören– nyckelspelare i ett hållbart skogsbruk

M Foto: Fotograf Helène

itt första jobb som aspirant i Domänverket tog mig till de norrbottniska skogarna. Då, i mitten av 70-talet, var det fortfarande motorsågen som dominerade men förändringens vindar blåste. Fällare-läggare och kvistare-kapare hade introducerats. De ersattes successivt av tvågreppsskördarna. Utvecklingen gick snabbt när det ”moderna skogsbruket” gick från manuellt arbete till mekaniserat. Som utbildningskoordinator på Domänverket såg jag alla de skogsarbetare som omskolades till skotar- eller skördarförare. Först på grundutbildningar och sedan på specialutbildningar på respektive maskin. Det var spännande att få vara en del av detta stora tekniklyft och skifte i det svenska skogsbruket.

Efter aspiranttiden kom jag att

ägna mig mera åt skogsvårds- och miljöfrågorna i skogsbruket. Samspelet mellan tekniken och skogsskötseln blev så uppenbar. Med engreppsskördaren i mitten av 80-talet kunde man plötsligt Maria Norrfalk, Landshövding få ekonomi i de tidiga gallringarna. i Dalarna. Återigen ställdes nya kompetenskrav på skördarförarna. Förmågan att fatta snabba beslut för att skapa framtidens skogar skärptes. Men debatten om det ”moderna skogsbruket” hårdnade. Kraven på bättre naturhänsyn restes från olika håll och 1993 fattade riksdagen beslut om en ny skogspolitik. Miljö och produktion skulle väga lika och regelstyrningen ersattes med frihet under ansvar. Detta var ett rejält skifte i skogspolitiken som välkomnades av såväl skogssektorn själv som samhället i stort. Jag blev oerhört glad när jag

kontakt

Internet: www.skogsentreprenad.nu

Ansvarig utgivare: Ulf Sandström ulf.sandstrom@skogsentreprenad.nu Redaktör: Erik Säfvenberg erik.safvenberg@dynamopress.se Annonser: Rolf Stenvall, Fkon rolf.s@fkon.se, 070-2090267 Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Carlshamn Tryck & Media Upplaga: 9 500

Adress: Tyska Brinken 28 111 27 Stockholm Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45 E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu

fick regeringens uppdrag att som generaldirektör på Skogsstyrelsen genomföra den nya politiken. I den här förändringen var skogsentreprenörerna viktiga aktörer. Genom tekniska framsteg och skickliga maskinförare fick nu slutavverkningarna en ny karaktär. Ytorna kunde göras mindre med bibehållen lönsamhet, gränserna kunde bättre anpassas till terrängen. Dungar, ridåer och enstaka träd sparades för framtiden. Högstubbar blev ett nytt begrepp. Engreppsskördaren blev ”naturvårdens bästa vän”. Det moderna skogsbruket förändrades igen - på bred front över landet. Numera bor jag och verkar i skogslänet Dalarna. Här är skogsbruket själva basen för en industristruktur som i sin tur är kopplad till stora delar av det övriga näringslivet. Därmed är det helt avgörande för länets utveckling och livskraft. Här spelar skogsentreprenörerna en nyckelroll. Utan dem kommer ingen råvara till industrin, skogarna förblir oröjda och hyggena utan plantor.

Men utmaningarna är stora även framöver.

Förståelsen för skogsbrukandets villkor är liten och klyftan mellan skogssektorn och andra delar i samhället ökar. Röster höjs för att återinföra regler av olika slag. Tidigare var produktionen detaljstyrd - nu lutar det mer åt att styra på naturvårdssidan. Körskadorna i skogen har hamnat i centrum. Det är allvarligt när de uppstår och oacceptabelt om de hade kunnat undvikas. Orsakerna kan förstås vara många och ingen kör sönder med vett och vilja men här borde skogsbruket och skogsentreprenörerna ta ett kliv framåt för att visa hur man arbetar för att minska såren i markerna. En annan stor utmaning är den framtida kompetensförsörjningen. Få tycks lockas av ensamarbete med höga krav på skicklighet, där kritiken är vass ibland och där andra branscher kan locka med bättre ekonomiska villkor. Goda krafter behöver därför samverka för att sprida kunskap och skapa förståelse för hur skogsbruket bedrivs i dag. Känn därför stolthet över er yrkesskicklighet, vilja till utveckling och engagemang! Att vara skogsentreprenör kräver goda kunskaper och en förmåga att hela tiden fatta rätta och snabba beslut. Ni är nyckeln till ett hållbart svenskt skogsbruk och det budskapet är värt att sprida. MAria Norrfalk Landshövding i dalarna

4

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013


Debattören

Norra Skogsägarna om miljömålsutredningen:

Framsteg som förtjänar respekt

U

nder året har skogspolitiken och skogsvårdslagstiftningen stått högt upp på den politiska agendan. Två parallella processer, oberoende av varandra, har pågått samtidigt. Dels Skogsstyrelsens dialogprojekt om miljöhänsyn, som bland annat har syftat till att skapa gemensamma målbilder för bra miljöhänsyn och förtydliga lagkraven inom befintlig lagstiftning. Dels den parlamentariska miljömålsberedningen, som har fokuserat på skydd och skötsel av land- och sötvattenområden, samt miljöhänsyn i skogsbruket Det är onekligen en besvärlig uppgift som miljömålsberedningen har haft, med många svåra avvägningar att ta ställning till. Utan tvekan har beredningen, trots massiv kritik, i många delar lyckats riktigt bra och fört arbetet i rätt riktning. Kritiken från skogsbruket har framför allt berört avsnittet om skogsvårdslagstiftningen, bristande helhetssyn och den undermåliga problemanalys som ligger till grund för det vägval som beredningen föreslagit. Ett förslag till etappmål är att; Samhällets krav på lägsta nivå för miljöhänsyn i skogsbruket anges tydligt i skogsvårdslagstiftningen senast 2014. Det är ett eftersträvansvärt mål. En ökad tydlighet för vad som är lägsta nivån för miljöhänsyn i skogen ställer nog alla upp på.

Problemet är att etappmålets formulering

inte stämmer överens med förslagen till åtgärder. Förslaget till ny skogsvårdsförordning innebär att alla osäkerheter som funnits i de gamla bestämmelserna kvarstår, parallellt med att nya oklarheter tillkommer. Förslaget innebär ingen ökad tydlighet varken för tillsynsmyndigheten, den enskilde markägaren eller för de som ska utföra jobbet i skogen. Med hänsyn till EU:s timmerförordning blir nuvarande förslag till skogsvårdsförordning en rättsosäker företeelse.

Det finns en samsyn inom skogsbruket att miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder kan utvecklas. Skogsstyrelsens dialogprojekt har skapat en bra grund för det fortsatta förbättringsarbetet. Norra Skogsägarna har påbörjat ett ledningsstyrt arbete för att realisera resultaten från dialogen. En viktig del i Norras miljö- och kvalitetsprojekt är att åstadkomma bättre planeringar i fält innan avverkning. Vi

Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna.

tror nämligen att tydligare traktdirektiv skapar en enklare vardag för våra entreprenörer och att vi tillsammans har mycket att vinna på en bättre kommunikation. Inledningsvis har Norra Skogsägarna därför utbildat sina egna fälttjänstemän. Detta följs nu upp med gemensamma utbildningar för entreprenörer och tjänstemän. På så sätt ska vi stärka vår kvalitetskedja. Målet är också att ha en bättre framförhållning i våra avverkningar, så att entreprenörerna kan rekognoscera trakterna i fält innan maskinerna rullar in i skogen.

Nu hoppas vi att politikerna uppmuntrar det

positiva arbete som har inletts för att realisera arbetet från Skogsstyrelsens dialog. Skogsnäringen och alla dess företagare har inte råd med rättsosäkra detaljregleringar i skogsvårdslagen. Jonas Eriksson näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

5


regionråden

Viktigt sätta sig in i vad kurvan visar Många i skogsbruket hävdar att resultaten från Skogforsks mätning av antal kubikmeter per dagsverke är ett underlag för att hävda att produktiviteten har vikit neråt de senaste åren. Om man ska använda denna mätning som ett underlag för att diskutera förändringen av produktiviteten hos entreprenörerna är det nog viktigt att berörda parter sätter sig in i vad denna kurva egentligen visar, och vad dessa uppgifter hämtas från, innan man använder den som ett slagträ mot entreprenörerna i en förhandling eller i en strategiförändring.

”P

roduktivitetskurvan” bygger på officiell statistik där ingående parametrar är ”summa nettoavverkning m3sk” respektive ”arbetstimmar i skogsbruket”.Ett dagsverke antas motsvara åtta arbetstimmar och i kurvan anges produktiviteten (m3sk/dv) över tid som glidande tre-årsmedelvärden. Att märka är att volymuppgiften anger endast avverkningsvolymer och i dagsverken ingår allt skogsarbete inklusive skogsvård och skogsbränslehantering. Dock ingår ej volymen från skogsbränslehanteringen i avverkningsvolymen. Materialet särskiljer inte slutavverkning och gallring. Produktivitetskurvan ger endast ett mycket övergripande mått på produktiviteten i skogsarbete och ska därför åberopasmed medvetenhet om vad den representerar. En jämförelse mellan enskilda år är inte tillråd6

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

lig men som en lång tidsserie har statistiken relevans. (Dessa uppgifter hämtade från ett brev till SMF:s styrelse från Jan Fryk, vd Skogforsk).

Att alla måste fortsätta att jobba för en ökad produktivitet tror jag nog alla förstår, och det finns säkert statistik från olika kunder som visar på att man har en vikande produktivitet på olika ställen. Vad detta beror på är nog inte lika enkelt som att skylla allt på entreprenörerna och de anställda i entreprenörsföretagen, utan det är ett gemensamt problem och ansvar att jobba för en bättre verksamhet och högre produktivitet. Det är svårt att optimera en verksamhet, även om entreprenören och de anställda tillhör eliten, om inte förutsättningen från kunden är den rätta, och givetvis gäller det omvända förhållandet också. När det gäller den omdebatte-

rade ”produktivitetskurvan” och den vikande trenden så tänker jag på vad som händer om vi några år avverkar en hög volym som två till tre år senare renderar i en massa dagsverken i skogsvården. Sen kanske det år som den ökande skogsvården utförs så minskar den avverkade volymen i Sverige som den gör vid en lågkonjunktur. Visst låter det som en för enkel förklaring på varför en ”kurva” plötsligt viker neråt som denna gjort men om dagsverken ökar och volymen minskar så lär ju inte kubikmetrarna per dagsverke öka. Det ar bara en liten tanke på att ska man använda denna statistik som ett riktmärke för hur man ska hantera sina entreprenörer så bör man nog tänka till både en och två gånger innan man som kundföretag tar några stora strategiska beslut, tycker jag. Vid pennan

Ulf Sandström, SMF


Viktigt ta rätt ersättning vid stormavverkningar Räkna ordentligt på ersättningen för maskiner i stormskog. Det finns det många faktorer man måste ta med i beräkningarna. I slutet av november drabbades framför allt Västerbotten av en av de hårdaste stormar regionen upplevt. – Jag som rör mig mycket i det stormdrabbade området har då inte sett något liknande förr. Tyvärr kommer även en vinter nu, så mycket av de stormfällda träden hamnar

snart under snön. Det innebär nog att vi får hålla på långt in i nästa sommar för att ta reda på allt, säger Rikard Ålstig, företagsutvecklare på SMF. Han berättar att det nu är mycket viktigt att arbeta lugnt och försiktigt, med stort säkerhetstänkande, men också med rätt ersättningsnivåer. – Det kommer nog även att behövas en del resurser från andra områden. Entreprenörer som får erbjudande att komma hit för att hjälpa till, får gärna ringa mig om de har några frågor om läget, säger Rikard.

Räkna utifrån stormen 2007

Som grund för ersättningen går det att ta med följande siffror från 2007. (OBS: Var och en måste dock själv räkna på sitt företags förutsättningar samt verksamhet).

Skogforsk gjorde vid stormen Per 2007 en mängd fältbesök, där man intervjuade tjänstemän samt entreprenörer i de stormdrabbade skogarna. I tidningen Stormeko -07 presenterades då priset för att avverka stormskadad skog vad gäller olika maskiner. Använda timpriser då (2007) var kr/G-15 tim. Stor skördare 1 300 Medelstor skördare 1 200 Stor skotare 750 Liten skotare 650 Sedan dess har till exempel lönerna höjts enligt avtal 2007-2013 med mellan 14,8-18,4 procent, beroende på om man följer tariffhöjning eller inte. Övriga maskinkostnader har även stigit sedan 2007. Total ökning (lågt räknat inklusive lön) lär dock hamna på minst mellan 8-10 procent påslag på priset från 2007.

Ny grupp ska ge entreprenörer mer inflytande En effektiv utveckling av ett konkurrenskraftigt skogsbruk kräver ett samarbete mellan tillverkare, forskare, beställare och utförare av entreprenadtjänster. Men man kan konstatera att det tidigare inte har funnits något naturligt forum där den viktiga gruppen av entreprenörer inom drivning och skogsvård har kunnat komma till tals. – Vi vill med det här initiativet få en bättre dialog med entreprenörerna kring visioner, mål, idéer och förslag som kan utveckla skogsbrukets tekniker, arbetsmetoder och driftsystem, säger Rolf Björheden, programchef på Skogforsk. Entreprenörsforum blir därför ett nytt forum för dialog och samverkan till gagn för konkurrenskraften i hela skogsbruket. Gruppen består av tolv entreprenörer och sex forskare på Skogforsk. SMF Skogsentreprenörerna föreslår hälften av de deltagande entreprenörerna, medan den andra halvan rekryteras utanför SMF-sfären. – Vi har valt den här vägen eftersom vi på Skogforsk har behov av en direkt dialog med just entreprenörerna. På sikt ser jag däremot möjligheter att den här gruppen också kan komma att spela en viktig roll i att stärka kontakten mellan utförare och beställare av entreprenadtjänster, säger Rolf Björheden.

Foto:ERIK VIKLUND

Nu startar Entreprenörsforum, en grupp som ska fokusera på de frågor som är viktigast för skogsentreprenörer och som ska stärka konkurrenskraften för svenskt skogsbruk.

Med på mötet som bildade entreprenörsgruppen var, ovan från vänster: Jörgen Westerlund, Thomas Gustavsson, Christoffer Larsson, Ulf Sandström, Niklas Fogdestam, Mats Ågren, Håkan Dunberg, Conny Landberg, Göran Stieng. Nedre raden: Ingvar Johansson, Kolbjörn Kindströmmer, Bodil Norrby, Malin Sääf, Anders Mörk och Rolf Björheden.

Deltagare i gruppen: Rolf Björheden, Skogforsk Håkan Dunberg, MKP-Dunberg AB Niklas Fogdestam, Skogforsk Thomas Gustavsson, Gallra AB Ingvar Johansson, Hovmantorp skogsentreprenad AB Kolbjörn Kindströmer, Kindströmer Skog & Salix AB Conny Landberg, Rotudden Skog AB Jonas Lantz, Lantz skogsvård AB Christoffer Larsson, Vaggeryds Skogstransporter AB Johan Mattsson, Krycklinge Skog Anders Mörk, Skogforsk Bodil Norrby, Skogforsk Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna Göran Stieng, Göran Stieng Skogstjänst AB Malin Sääf, Skogforsk Magnus Thor, Skogforsk SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

7


rekrytering

Entreprenörer plantskola för Sveaskogs förarbehov Tidigare i höstas sökte Sveaskog ”maskinförare i världsklass” till ett avverkningslag i Norrbotten och anställde sedan fyra förare från fristående entreprenörsföretag. – Vi vill självklart anställa de bästa, säger Karin Ericsson, HR-chef på Sveaskog. Till skillnad från andra skogsbolag Skogsentreprenören talat med väljer Sveaskog att öppet locka över maskinförare från fristående entreprenörsföretag. Ett sådan exempel är när de sökte maskinförare tidigare i höstas. Så här var en del av annonsen formulerad: ”Sveaskog, Resultatområde Norra Norrbotten, söker en maskinförare i världsklass till ett av våra rutinerade avverkningslag.” – Just nu är vi inne i ett generationsskifte och då är det särskilt viktigt att betona ord som världs-

klass. Vi söker människor som är stolta över sitt yrke, säger Karin Ericsson, HR-chef på Sveaskog.

I den specifika rekryteringen i norra Norrbotten rekryterades fyra förare, alla från entreprenörsföretag. Karin Ericsson tycker inte att det är ett problem att Sveaskog tar förare av entreprenörer som i många fall fostrat dessa till de världsklassförare de är i dag. – Det är även tråkigt för oss när vi förlorar anställda som vi utbildat och lärt upp, anser hon. Särskilt besvärande kan det anses vara att ett statlig bolag med 6,3 miljarder i omsättning och 700 anställda använder delar av sina resurser till att rekrytera från företag som i vissa fall har en tusendel i omsättning och en hundradel så många anställda. Det är dessutom ett bolag som köper entreprenörstjänster av samma typ av företag de valt att rekrytera toppförare ifrån. – Det är jättetråkigt om man

RH-Pusher Trädfällriktare -

6 st olika modeller lyftkraft från 1,5 ton till 3,6 ton utväxling från 20 ggr till 50 ggr marknadsledande robust konstruktion minimalt underhåll

För mer info kontakta Din motorsågsåterförsäljare eller

Reipal AB

Tel 0413-249 48, fax 0413-249 84

8

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

upplever det så, men man måste hålla isär hur vi tecknar avtal med hur vi rekryterar. Det är två olika frågor. Dessutom är det frivilligt att söka sig till oss.

Karin Ericsson tycker samtidigt att det är viktigt att delta i arbetet med att få in unga på arbetsmarknaden, men framhåller att det är den svåra generationsväxlingen, framför allt i vissa avverkningslag, som gör att de söker etablerade maskinförare. – I södra Sverige har vi också rekryterat förare direkt från naturbruksgymnasiet, säger hon. När det gäller den aktuella rekryteringen i norra Norrbotten har det dock inte skett, utan Sveaskog har rekryterat fyra etablerade förare. – Men vi valde olika åldrar på förarna för att få en så bra åldersfördelning som möjligt. Vi valde också förare från fyra olika arbetsgivare för att inte göra det alltför kännbart för något av företagen, avslutar Karin Ericsson på Sveaskog. £

Känner du någon som borde läsa skogsentreprenören och vill ha den gratis i brevlådan? Skicka ett mejl till katarina.terstad@skogsentreprenad.nu

TillsamMans ser vi till att fler läser tidningen.


Rekryterng

Holmen vill ta ansvar för nyrekryteringen av förare När Holmen rekryterar förare väljer de att i första hand rikta sig till förare som är i början av sin karriär. – Det är ett medvetet val för att ta ansvaret att få in nya förare i branschen, säger Per Johansson produktionsledare på Holmen Skog i Lycksele.

Holmen Skog har i december sökt två maskinförare till distrikt Lycksele. I annonstexten står bland annat: ”Vi söker dig med grundutbildning från skogsbruksskola/naturbruksgymnasium.”. – Vi vill locka unga att söka jobben och ge dem chansen att etablera sig i branschen. Många har något års erfarenhet, men av olika anledningar haft svårt att få jobb, säger Per Johansson. Han tycker att det är viktigt att

Holmen Skog tar ansvar för rekrytering av nya maskinförare. – Det är ett ansvar vi känner och som vi vill ta. Att få in nytt folk i branschen är ett ansvar som vi inte bara kan lägga på våra entreprenörer. Men vi anställer inte bara förare som är nya i branschen. Vi anställer också erfarna förare för att få den rätta blandningen, men i annonserna riktar vi oss till unga och nya förare, förklarar Per Johansson på Holmen Skog. £

SCA har valt att utforma den text som platsannonsen hänvisar till så att även unga och nya förare ska kunna söka. – Vi är en stor arbetsgivare och har goda möjligheter att låta unga och oerfarna förare få jobb som maskinförare. Vi är självklart också öppna för att anställa erfarna maskinförare, säger Anna Bylund. Hon berättar att de genomför en maskinförarutbildning i Vilhelmina på 20 veckor. – Utbildningen varvar teori med praktik och eleverna får gå de kurser de behöver, som till exempel SYN- och motorsågsutbildning. De åtta deltagarna blir

klara vid årsskiftet och hon tycker att de ska ha chansen att söka platserna. Utbildningsinsatsen i Vilhelmina görs därför att man ser ett behov av fler maskinförare, både inom SCA Skog och bland entreprenörer. Tack vare utbildningen kommer alltså även entreprenörerna i området att få ett gäng entusiastiska förare att välja bland vid rekryteringar. – Att starta en utbildning för att få nya maskinförare till skogen innebär att vi önskar att de söker lediga tjänster både hos oss och hos entreprenörerna, sammanfattar Anna Bylund. £

SCA vill öppna för nyutbildade förare SCA Skog söker två förare till Västerbottens inland, en till Storuman och en till Dorotea. Platsannonstexten har de valt att utforma så att även nya förare bjuds in att söka. – Vi har en utbildning för maskinförare i Vilhelmina och vill självklart att de ska ha chansen, säger Anna Bylund, produktionschef på SCA Skog i Västerbotten.

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

9


Sandström talar ut

Visst är det galet att det

V

isst är det helt galet att nu är det jul igen. Vi startade just upp efter semestern och nu är det snart 2014 och vi går mot ljusare tider. Kanske ett tecken på att man börjar bli gammal eller att det man håller på med är så intressant att man inte hinner tänka på såna bagateller som att dagar, veckor och månader bara svischar förbi. Ni väljer själva vad ni föredrar av dessa alternativ eller gör som undertecknad och motvilligt erkänner att det nog kan vara bägge alternativen även om man ser ut som sjutton fortfarande eller nåt åt det hållet. Det börjar hända en del grejer igen efter den stora depressionen som nu börjar släppa sitt grepp. Stormar har härjat på en del håll och försvårar planering och framförhållning på många ställen, men skapar mycket arbete. Sågverken ser ljuset i tunneln igen även om en del tyvärr har hunnit bli överkörda av tåget på resan och framtiden för pappersindustrin är ett utvecklingsområde som många kloka nu funderar på. Året som gått har varit ett turbulent år även för många entreprenörer med upphandlingar och en osäker framtid. Nu ser det ut som att de flesta ändå har sysselsättning även om den ekonomiska situationen är tuffare än på länge för många småföretag. Några positiva grejer är att många skogsbolag och föreningar nu tycks nås av eftertankens kranka blekhet och börjar ta entreprenörsfrågan på allvar igen efter att det senaste året bara använt piskan i sina samtal med sina leverantörer, vi har från SMF träffat en del kunder under året för bra diskussioner och även i en del arbetsgrupper som vi deltar i finns det lite mer positiva tongångar som vi hoppas kan ge lite stuns i framtidens samverkan mellan leverantör och kund.

PLUSKONTOT: Jag har tidigare berört Norra Skogsägarnas kvalitetsprojekt som ni kan läsa mer om i denna tidning, ett projekt som jag innerligt hoppas och tror kan bli en rejäl vågbrytare för hela branschen när det gäller samverkan och kvalitetssäkring i hela kedjan. Bara att få sitta på ett entreprenörsmöte där kunden informerar om ett nytt samverkansprojekt och diskuterar kvalitetssäkring och kommunikation, utan att en enda gång peka på kravet på sänkta kostnader eller högre produktivitet visar att det finns de som fattat att fokus på samverkan och kvalitet i alla led är det som ska långsiktig lönsamhet för alla parter. Detta är det som gör ett sådant projekt som Norras trovärdigt i mina ögon. SMF:s unga företagarprojekt med cirka 65 nya företagare med framtidstro är också ett vågbrytarprojekt som på många sätt bidrar till att skapa en starkare entreprenörskår i framtiden. Skogforsks nya sats10

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

ning på ett Entreprenörsforum med tolv representanter från Sveriges entreprenörer som ska bli en rådgivande grupp där entreprenörsfrågorna får en helt ny tyngd och dimension ger en ny möjlighet till utveckling för Skogforsk och deras arbete. Nu äntligen börjar Skogforsk ”prata med” entreprenörerna i detta nya forum i stället för att ”prata om” entreprenörerna som man alltid gjort tidigare. Ett möte som jag minns med ledningen för Sveaskog Mitt där det diskuterades satsning på Guldentreprenörer och partnering med bra kommunikation i focus gav positiv eftersmak och som vi ser fram emot att få se resultatet av. Så visst finns det många positiva saker som händer och som är på gång och definitivt påverkar även oss på entreprenörssidan.

MINUSKONTOT: En mycket allvarlig frågeställning för hela branschen väcktes då vi på SMF blev upplysta om hur Sveaskog just rekryterat nya maskinförare till sina egna maskiner. Man tar helt sonika och annonserar efter förare i ”världsklass” och sen värvar man över de duktigaste förarna från sina egna entreprenörer. Samtidigt ställer man i hela branschen krav på högre produktivitet hos entreprenörerna och hur går det ihop med att man dränerar småföretagen på de bästa förarna, undrar många. Även om Sveaskog inte är de första som gjort på detta vis funderar många på vilket ansvar Sveaskog som den största aktören i skogsbranschen med detta handlande egentligen vill ta när det gäller rekrytering till branschen, och hur tror man att entreprenörerna vill ställa sig till att ta emot fler praktikanter och fortsätta att anställa nyutbildade som ska läras upp, om sen kunderna ska värva över dem när de är färdiga förare. Det ska även sägas att vi tar upp denna fråga på undertecknads initiativ och inget ska falla tillbaka på de drabbade entreprenörerna eftersom dom inte själva vill gå vidare med frågan, man inte vill helt enkelt inte riskera att bli straffade i kommande förhandlingar. Händelsen anser jag dock vara av sån karaktär att den ställer frågan om samverkan för rekryteringen till branschen på sin spets när det blir denna typ av agerande från kundföretagen, självklart gäller en fri arbetsmarknad och att förare kan byta arbetsgivare när de vill utan att vi kan ha någon synpunkt på det, men hur i hela världen tror någon att entreprenörerna på fullt allvar ska ta ansvaret för praktikanter och bidra till branschens rekrytering om inte de stora bolagen med ekonomiska muskler själva vill ta ansvaret för att anställa nyutbildade förare till sina egna maskingrupper. Det borde även vara självklart att till exempel SCA som själva lig-


Sandström talar ut

är jul igen?

ger bakom att starta upp maskinförarutbildningar endast anställer från dessa när behovet finns och inte från entreprenörerna. Sveaskog borde i detta fall tagit sitt ansvar och besökt den utbildning som finns inom rekryteringsområdet och erbjudit både praktikplatser och nyanställningar för de elever som går där. Tänk vilken skillnad ett sånt agerande kunde ha fått hos både eleverna och skolan, och hos alla entreprenörer som nu bara ser rött då detta förs på tal var än vi befinner oss i landet, ”tänk efter före” tycker jag är en mycket användbar ordalydelse nästa gång ett bolag ska rekrytera nya maskinförare. Ert handlande påverkar hela branschens förtroende i denna fråga, och naturligtvis även om vi ska kunna samverka i rekryteringsfrågan överhuvudtaget mellan entreprenörer och kundföretag i fortsättningen. Dock ska lite smolk i glädjebägaren inte förta att vi trots allt ser många möjligheter i framtiden. Konjunkturen är på väg uppåt och det börjar snart bli ljusare även ute i verkligheten, så jag önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med nya möjligheter.

Ulf Sandström Vd SMF skogsentreprenörerna

NYHET! Nya Kappaflex 2K CO Rock passar utmärkt för applikationer i din skogsmaskin där slangen utsätts för nötning och där det krävs stor flexibilitet.

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

www.hydroscand.se

V8 - en kran för ett lättare lyft. V8 är byggd med hänsyn till låg vikt och hög funktionalitet. Med sin låga vikt når kranen 7,8 m med enkel teleskop. Konstruktionen bygger på beprövad V-Kran-teknik vilket betyder bra krangeometri och hög användarvänlighet för brukaren. Kort sagt - en kran för ett lättare lyft.

FTG Cranes AB Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

11


SMF:s Utbildningsprojekt med stöd från EU

Experter hjälper unga företagare Här är tre av de experter som hjälper unga företagare att utvecklas i SMF:s utbildning. En av dem är Thomas Bothe som håller i passen kring Aktiv Kommunikation för Ledare (AKL). – Det är roligt att arbeta med företagare i ett tidigt skede av deras företagande, säger Thomas som i vanliga fall mest arbetar med vd:ar och ledningsgrupper.

L

edarskapsexperten Thomas Bothe är en av de utbildningsproffs som SMF fått som utbildare för Unga företagare. Han har varit verksam som vd och projektledare i ett antal små och medelstora företag i Europa och Asien. Sedan 2004 arbetar han på heltid som coach och kommunikationstränare för chefer och skandinavisk-, tysk- och engelsk talande ledningsgrupper. Närmare svenska 500 vd:ar, kommunchefer och mellanchefer har genomgått dessa mycket uppskattade utbildningar. Han tycker att det är intressant att arbeta med en så ung och ”oförstörd” grupp företagsledare. – Många är inte så ”proffsiga” som de styrelser jag vanligtvis jobbar med, men det gör också att de inte lagt sig till med saker som är vanliga i styrelserum. De är till exempel öppna och raka, säger direkt vad de tycker och om något inte är vad de förväntat sig. Det gör också att jag improviserat

Bakre raden fr. vänster: Per Hedlund, Johan Hedlund, John Eriksson & Tobias Karlsson. Främre raden fr. vänster: Roger Erikson, Isabelle Eriksson, Johan Lissjanis, Marie Gustavsson, Erik Nyström & Jonas Nyström.Liggande: Thomas Bothe från Rekrytema.

mycket för att matcha min kunskap med vad de känner att de behöver, säger Thomas Bothe. Han tycker att många var vakna och verkligen ville lära sig att förhålla sig till sitt företagande och sitt ledarskap.

– En del såg sig inte som ledare innan jag träffade dem. De har fått arbeta med vilket mindset man behöver som fristående företagare och hur man formulerar mål som får företaget att utvecklas, avslutar Thomas Bothe.£

Lange vill att de ska våga ta plats En annan av experterna som hjälper unga företagare att utvecklas är säljoch marknadsföringsproffset Carl-Henric Lange. Han tycker att entreprenörerna ska våga ta mer plats.

Carl-Henric Lange har mångårig erfarenhet inom relationsorienterad försäljning från företag till 12

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

företag, samt av strategiska och operativa ledningsfrågor. Han utbildar, sedan några år tillbaka, säljare och andra personalkategorier med direkta kundkontakter med utvecklade utbildnings- och träningsprogram baserade på egna och andras erfarenheter. – Mitt fokus har alltid varit, och är, på försäljning, marknadsföring samt det personliga förhållningssättet, säger han. Under de två pass han hållit hit-

tills för unga företagare har alla visat ett stort intresse och engagemang för att lära sig mer om detta. Av den kunskap han delar med sig, är det ett förhållningssätt han gärna trycker lite extra hårt på. – Det är att ta plats och verkligen visa upp den stolthet som de unga företagarna ger uttryck för när de beskriver sitt arbete. Det känns mycket angeläget, avslutar Carl-Henric Lange. £

Mer information om utbildningen Unga företagare hittar du på SMF:s hemsida: www.skogsentreprenad.nu


SMF:s Utbildningsprojekt med stöd från EU

Ekonomiexperten får allt fler att göra vettiga kalkyler

Ekonomiexperten Johnny Löthberg håller i pass kring kalkyler och bokföring med unga företagare. – De är överraskande bra och mycket ambitiösa, säger han.

Johnny Löthberg har varit egen företagare hela sitt liv, började utbilda företagare 1982 och har sedan 1999 kört diverse utbildningar med entreprenörer och skogsbolag. Han har hittills hållit i bokföring och hur man gör kalkyler på två platser i Sverige tillsammans med unga företagare. För tio år sedan utbildade han också unga företagare och mycket har hänt sedan dess. – Då fanns det fortfarande manuell bokföring. I dag har alla deltagare med sig en egen dator och vi gör all bokföring i den. Men det är inte bara bokföring och att göra kalkyler som han utbildar de unga företagarna i. Även grund-

Unga företagare i norra Sverige slipar sina kunskaper i bokföring och kalkylering under vägledning av Johnny Löthberg.

läggande kunskap i affärsmässighet och hur man agerar som en entreprenör ingår. – Jag tycker att det märks att det gått minst en generation sedan chaufförer blev entreprenörer. Många tänker mer som företagare. Hela branschen startade konstigt, men nu börjar företagandet ta över, säger Johnny Löthberg. £

the original! Made by

Välkommen att God Juloss&påGott nytt besöka Elmia!

önskar

år

Vi finns i monter 890 vi på Barrsäter! tillsammans med Pedno.

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

13


Stöldstoppsmöte

Stöldstoppsmöte i Rörvik

Cirka 35 personer deltog i ett Stöldstoppsmöte i Rörviks bygdegård när SMF och LRF i samverkan bjöd in till en informationsträff om hur man kan skydda sin egendom från stölder.

S

MF:s vd, Ulf Sandström, höll i mötet och förutom information om SMF:s stöldförebyggande arbete med Blådiesel, larmkedjan med SSF och samarbetet med polisen så fick deltagarna information från Larmtjänst och Göran Trangius om hur de jobbar med att spåra stulna maskiner över hela Europa. Sedan berättade Anders Wallstenius från Trygg- Hansa hur försäkringsbolaget arbetar med sitt projekt Skadestopp för att hjälpa sina kunder att förebygga skador och stölder på sin egendom. Mikael Ljungsten och Björn Mannering från Eurosafe visade sin produkt Smartwater som är en beprövad produkt från England

för att märka upp sina verktyg och maskiner samt allt annat som kan vara stöldbegärligt i hemmet. Mötet avslutades med att polisen från Jönköping med barnfödde Rörviksbon Magnus Hasselqvist

i spetsen hade en mycket intressant dialog med deltagarna om hur polisen jobbar med olika brottsutredningar och förebyggande arbete ute tillsammans med allmänheten. £

viktigaste punkterna för att förebygga brott:

1. Anmäl allt som händer till polisen så de kan lägga pusslet, ju fler bitar de får desto snabbare kan pusslet bli klart och tjuvar sättas in bakom lås och bom. Alla kan bidra och samverkan mellan allmänhet och polis ger bästa resultatet 2. Märk all er stöldbegärliga egendom på något sätt så polisen kan spåra stöldgods då de påträffar det. Märk med Smartwater eller liknande produkter som är beprövade på marknaden och kända av polisen. 3. Är det dieselstölder som pågår i området så beställ Blådiesel från SMF och färga all diesel blå. Det försvårar för tjuvarna att sälja stulen diesel, all handel med blå diesel är handel med stulen diesel så intresset minskar dramatiskt att hantera blådieseln och stölderna minimeras. 4. Anslut till Larmkedjan som SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) har i projektet Stöldstopp tillsammans med SMF. ME, skogsbolag och många andra. Sker ett brott så anmäler den drabbade till SSF och får hjälp med en polisanmälan, samt att ett SMS skickas ut till alla anslutna inom länet eller området för att alla ska vara informerade om vad som händer och på det sättet kunna vidta åtgärder om stölder eskalerar i ett område.

Vi är stolta över att kunna erbjuda:

Försäkringspaketet som gör att du alltid är rätt försäkrad. Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare. Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig!

Vill Du bli eTT aV sVeRiges säKRasTe FöReTag?

14

Ring

0771-111 740 ReDan iDag!

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

I samarbete med


norra-projekt

Jobbar vidare med Kvalitetskedjan

Arbetet med projektet Norras kvalitetprojekt går vidare, där SMF sitter i referensgruppen. En utbildningsdag nu i januari 2014 står på tur. Där tjänstemän samt entreprenörer och deras anställda ska diskutera och gå igenom arbetssätt och rutiner. Dessutom startar en RECO-utbildning för deras entreprenörer. Med stöd av specialiserade instruktörer på effektiv drivning får entreprenörerna professionell hjälp att effektivisera sitt arbetssätt för en ökad produktivitet och kvalitet i utfört arbete. I januari börjar en gemensam utbildning för entreprenörer, deras anställda och tjänstemän. – Det är beroende av varandras arbete i vardagen. Därför behöver de dela erfarenheter och diskutera frågor med målet att lättare förstå varandra för att kunna jobba med högre kvalitet, säger projektledare Torbjörn Fjällström på Norra Skogsägarna. Dessa utbildningar anordnas virkesområdesvis för att få mindre grupper. – Med mindre grupper tror vi att fler vågar prata och det är viktigt att alla kommer till tals. Ett par veckor efter endagsutbildningen följer vi upp den med varje entreprenör i varje koja för att få veta vad arbetslaget tyckte och hur arbetet ska gå vidare, avslutar han. £

Ny produkt från SMF

Årskalender 2014 ersätter

både den gamla almanackan och medlemsmatrikeln. Den nya produkten innehåller alla kontaktuppgifter till SMF:s alla medlemsföretag, styrelse, sektionsordföranden, personal och de olika arbetsgrupper som finns inom SMF. Dessutom finns en årsalmanacka med bra utrymme för anteckningar som kan nyttjas till exempel som maskindagbok eller som just en vanlig almanacka för minnesanteckningar. Naturligtvis finns det även en avdelning för kontaktuppgifter till de leverantörer som vill vara med och marknadsföra sig direkt mot SMF:s medlemmar på ett lättåtkomligt sätt. Målet är att denna produkt blir en årlig marknadsföring av SMF på fler olika plan med aktuell information och kontaktuppgifter till våra medlemmar och leverantörer. Alla medlemmar får denna gratis i brevlådan i slutet av december och beställning av fler exemplar av Årskalender 2014 görs hos SMF:s kansli på Tyska Brinken. £

Vad vill du få ut av din försäkring? Svensk Skogsmaskinförsäkring erbjuder en försäkring som är anpassad till dina behov som skogsmaskinsägare. Du som har köpt en nytillverkad skogsmaskin har nu också möjlighet att prova på Just nu! vår försäkring i 6 månader Förmånligt prova till ett extra förmånligt pris. på pris! Välkommen att kontakta oss på 026-51 52 09.

Nu åker vi runt och visar nya Alstor 821 För mer information om när och vart vi kommer, se vår hemsida eller kontakta oss.

www.alstor.se | Tel 0524-407 45 | info@alstor.se SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

15


nytt från SMF Certifiering AB

Nu var det vår tur att revideras Som anslutna företag drabbas ni ju av olika revisioner: förrevision, självkontroll och internrevision. Nu har det varit SMF Certifiering AB:s tur att smaka samma medicin. Förra veckan ägnades en hel dag till intern revision av paraplyet. Ewa Lidén, verksamhetsansvarig, och Anna Furness-Lindén, styrelsemedlem, gick igenom alla funktioner och rättade till, uppdaterade och kompletterade. Därefter hade vi extern revision av Intertek. Under två dagar kontrollerades alla våra styrdokument och alla våra rutiner, både med avseende på ISO

14001 och Svenska PEFC-standarden. Resultatet blev bra. Vi får fortsätta vår verksamhet. Men vi fick två avvikelser, som rörde hur vi kontrollerar hur ni anslutna företag följer skogsstandarden. Detta måste åtgärdas inom 90 dagar. Sen fick vi flera förbättringsförslag, till exempel att förtydliga beskrivningen av rollen som certifieringsansvarig. Vi rekommenderas dessutom att ytterligare skärpa hanteringen av era avvikelser. Men som sagt – som helhet bedömdes vårt arbetssätt fungera väl.

Årets internrevisioner är avklarade. Sammanlagt har vi genomfört hela 72 revisioner, från Hakkas i norr till Hässleholm i söder. Revisionerna genomfördes dels av oss, Anna och Ewa, dels av externa konsulter. Vi vill gärna veta vad ni tycker om vår insats. Bara så kan vi förbättra oss. Därför har alla berörda fått chansen att betygsätta oss. Svar kom från 54 av de 72 tillfrågade, det vill säga hela 75 procent. Sammantaget fick vi betyget 4,4 på en 5-gradig skala. Det fördelar sig enligt följande: Faktor Revisorns sätt vid första kontakten

Betyg 4,4

Tidsrymd tills revisionen genomfördes 4,1 Revisorns punktlighet

4,6

Sättet revisorn informerade om syftet med revisionen

4,4

Revisorns kunskaper om ditt arbete 4,3

Röst från ett anslutet företag

Revisorns kunskaper om PEFC-standarden

4,5

PÅ den här platsen kan du göra din röst hörd. Du kanske vill ge oss beröm, eller föreslå en förbättring, eller påpeka dumheter vi gjort. Skriv till oss på info@smfcert.se Vi publicerar och premierar publicerade bidrag. Säg till om ditt bidrag ska publiceras med namn eller under signatur. Vi börjar med ett meil, som vi fått från ett skogsvårdsföretag i Mellansverige. Det inleddes så här: ”Tack för att du finns till och att Du kan ge oss entreprenörer information.” Som alla förstår blir man glad av ett sådant yttrande. Det ger energi! Tack!

Revisorns noggrannhet i kontrollen av ditt företag

4,6

Rådgivningen i anslutning till konstaterade avvikelser

4,4

Tidsrymd mellan revision och rapport

4,4

Tydlighet i rapporten

4,5

Rimlighet i tidsplaneringen av åtgärderna

4,2

Senast anslutna entreprenörer SMF Certifiering AB välkomnar följande företag i de gruppcertifierades skara:

2013-11-13 Birgit Forslund, Kåge 2013-11-13 Jemtlandsskog AB, Hammerdal 2013-11-13 ST Martinsson Skog AB, Gällö 2013-11-15 Alfredsson Bil & Traktor, Svanavattnet 2013-11-15 Firma Stefan Andersson, Björklinge 2013-11-15 Magnus Andersson, Gunnarsbyn 2013-11-15 Lapland Loggers AB, Lycksele 2013-11-15 Östmans Skogsentreprenad AB, Dorotea 2013-11-19 Br Bååths Skogsentreprenad AB, Ljungby 2013-12-02 Firma Erik Andersson, Falköping 2013-12-02 Emådalens Skogsservice AB, Högsby Alla ni som fortfarande har åtgärder i er handlingsplan – gör klart, så får ni också era bevis!

HAndbok från TSG Till detta ska läggas att Svenska PEFC har valt att specifikt precisera att: • Den som transporterat farligt gods innehar ADR-utbildning som lägst motsvarar ADR kap 1.3, och… • Farligt gods endast transporteras i typgodkända och besiktigade förpackningar. Glöm inte att förnya ADR-kortet vart 5:e år. Det finns en länk till godkända utbildare på vår hemsida.

16

Så tycker ni om oss

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

Vi uppför oss uppenbarligen bra och har kunniga och noggranna revisorer. De lägsta omdömena gäller tidsaspekter, dels hur lång tid ni får på er mellan att vi aviserar revisionen och att den genomförs, dels hur lång tid ni får på er att åtgärda de avvikelser som revisorn konstaterat. Det är kanske förståeligt. Några kommentarer: ”Trevligt och noggrant besök på kontor och i skog.” ”Revisorn var en trevlig prick, det gick att diskutera med honom och förklara vissa saker och han förklarade så att man förstod honom. Jättebra! Tack!” ”De dokument som skall granskas bör man granska i detalj och inte bara fråga om man har dem.” ”Önskar att ALLA certifierade företag också revideras, egentligen årligen. Detta för att vår certifiering ska kännas meningsfull och samtidigt stärka hela branschen.” ”Känns lite löjligt att bara sitta och fylla i ’mycket bra’ på allting, men jag har inga förslag på hur det skulle kunna göras annorlunda. Det fungerade bra, konstruktiv kontroll av reglerna och mycket tips och idéer för att göra det enklare och bättre. Åtgärdskraven bra presenterade som en checklista att jobba vidare med.”


nytt från SMF Certifiering AB

Allt fler väljer SMF-certifiering Många skogsentreprenörer har hittills visat SMF Certifiering AB sitt förtroende och ansökt om PEFC gruppcertifiering. Förutom redovisade företag ligger ett stort antal ansökningar under behandling.

3G SKOG AB A Broström Skogsentreprenad AB A Lövgrens Maskinavv AB a Skog AB A-Gallring Firma A. Johansson Skogsmaskiner F:a AJ Maskin AKA-Skog AB Alenius Skog AB Alfredsson Bil & Traktor Alfta Skogstekniska ALG Skog AB Algerbo Skogstransporter AB Alhbin Skogsentreprenad AB ALVE Skogstjänst Amréns Skogsmaskiner Anders D. Skogstransporter AB Anders Maskin och skogsservice AB Anders Naturvård Anders Öhman Skog AB Andersson Bengt Firma Anderssons Ren & Vilt AB Anderssons Skog o Gräv Andreas Nilsson Skog AB Ararps Skogsentreprenad AB Arvid Eckerskog Firma B-O Brantholms Avv. AB B-O’s Traktortjänst i Örträsk AB B. Eriksson Skogsentr AB B.Ra Skog Backlunds skog AB Bajlon Skog AB Barrsäter Skogs AB BC Gård AB Bengtsbo Skogsentreprenad AB Bensby Skogstjänst AB Bernhards Skogstjänst AB Berntsson Skog AB Bertil Anderssons Flisentreprenad Bertil Perssons Skogsentreprenad Bio Skog i Skellefteå AB Birgit Forslund BJ Skogsservice Bjarnes Slutavverkning AB Björk & Skog AB Björklund Skog AB Björn & Fafas AB Björn Alenius AB Björnligan AB Björnsgård Traktor AB Bo Svensson Skogsentreprenad AB Bodafors Skogstjänst AB Boggas Skogstjänst AB Boqvist Skogsavverkning AB Borås Skogsavverkningar AB Boråsens Skog R Johansson Firma BP Skog i Delsbo AB Br Bååths Skogsentreprenad AB BR Forslund Entreprenad AB Br Gannbäcks Skog AB Br Nordmark AB Br Söderströms Skogs AB Br Öhmans Åkeri i Kalix AB Br. Bryntessons HB Br. Jönssons Skogsentreprenad HB Brandt Uppför AB Brantbo Skog AB Brasab Skog AB BRL Maskin AB Brugge skogstjänst AB Burträsk Skogstjänst AB BUWAB Skogsmaskiner AB Bäckmans Skogsmaskiner AB* Bäckströms Gräv & Skog Börje Larsson Firma Börje Persson skogsentreprenad C. Olsson Logging AB CF Skogsservice AB Christer Holmström Skog AB CJ Forest AB Claes Jonasson Croon Skogsvård KB CS Dahlbergs Skog AB Curt Öhrns Skogsentreprenad AB D. Oscarssons Skogsentr i Tolarp Dahlin Skog AB Dahn Skog & Ved Dalabacken AB Dalfors Skogsentreprenad AB Dan Tillgrens Skogsarbeten Firma Daniels Skogsentr Järvsö AB Danielsson Skogstrp AB Dannäs Skogsentreprenad AB DCA Skogsentreprenad AB Degerslättens Skogsentr AB DN Skogsentreprenad Firma Drivarn AB E Norrm AB E Åströms Skogstjänst AB EA Logging AB Edsén Skog och Hjort AB Edvinsson Skogsvård AB EF Nils-Gustav Andersson* Eklunds Skogsvård i Östersund AB Eksåg Entreprenad HB ELA Skogsservice AB Emådalens Skogsservice AB Eng Peter Skogsentreprenad AB Engström Kvistare AB ENSAB Entreprenad i Od HB Erik Andersson Firma

Eriks Skogsentreprenad Eriksson Skog i Munksjön AB Erlandsson Bygg o skogsavverkning Eskelinen Skogsmaskiner AB F o A Skogstjänst AB F:a AJO Anders Jonsson F:a Magnus Berggren Fa Anders Eriksson Fa Anders Fröding Fa Per Månsson Fa Ulf Westin Firma Claes Andersson Firma Jan o Monika Andersson Firma Kent Johansson Firma Krister Andersson Firma Per Fagberg Firma Per-Axel Rolfsson Firma Sven Aronsson Firma Sven-Erik Johansson Firma Tonny Jönsson Firma Wåhlin Agne Fjällsjö Skog & Maskin AB Folkessons Skog AB Forest Developing Technology Harads AB Forsbergs Bygg & Anläggning AB Forsmo Åkeri AB Fotingens Skogstjänst AB Freddes Skogstjänst i Traryd AB Fredrik Huggare AB FS Jobbservice Furulunds Entreprenad AB Fågelsund Skog AB Fällmyra AB Föllinge Energiskog G. Henryssons Skogsavverkn AB GB Logging AB Gettjärns Skogsprodukter AB Gigsele Transport Br Englund AB Gottes Skog & Röj AB Grahns Skogstjänst Grinduga Skogsentreprenad AB Grundbergs Skogstransporter AB Grundfors Skogsmaskiner AB Gräv o Skog Gunnar Andersson Firma Gunnarssons Jord & Skog AB Gustavssons Gräv & Skog AB Göran Persson Göranssons Skogsentr AB Gösbo Skogstjänst Firma H Norgren Entreprenad AB Hagifa AB Hallforsens Skog och Maskin Hallsta JSM Hallvikens Skog AB Hans Persson Skog AB Hans Rydh Skogsentreprenad Firma Hansson i Röke AB Harry Haglund Skog AB Hassela Skogsentreprenad AB Hedesunda Skogsgallring AB Hedlunds Entreprenad AB Hedlunds Renskötsel Hedlunds Skogsm i Björna AB Hedströms Skog AB HEMAT AB Henrik Jonsson Henrik Jönsson AB Henrik Lundén Firma Henriksson Bodin Skog i Delsbo AB Hildingsson i Skorped AB HN-Skog AB Hova Skog AB HS Logging AB HTG Skog AB HTP Skogsentreprenad AB Huaberg Skogstjänst AB Hultsjö´s Skogsmaskiner AB, L-G Husby Skog AB Husby-Oppunda Jordbruks AB HW Skogsentreprenad Hylletofta Skogs AB Håkab Sveg AB Håkanssons Jord o Skogstjänst Härnöskog AB Hästens Storskogsentrepr AB Häxmo Högarna Skog AB Höggärdets Skog & Maskin AB Höglunda Skog AB Högås Skog AB Inge Gustafsson Skogstransport AB Inge Larsson Ingelsson Entreprenad Ingemar Steneteg Ingvarssons Skogsentreprenad AB Intrepid Expeditions Swe Isakssons Terrängtransport AB Israelssons Skogstjänst AB J Amréns Skogsmaskiner AB J Dahlqvists Skog AB J Jonsson Skogs AB J W Skogstjänst AB J-E Ellström AB Jajadan Forestry AB Jamtebo Skog AB Jannes & Pelles Skogsavverkn AB Jansson Jord & Skog Firma JC Gallringstjänst AB JDZ Maskin & Transport Jeans Skogsavverkning Firma Jemtlandsskog AB

Jenny Lundkvist Jernbergs Skogstjänst AB JiKå Gallring AB JiPe Skog och Trä AB JKE Skogsvård AB JMB Skogsentreprenad AB JoDa Skogsentreprenad AB Joel Pålsson Joema Skog KB Johan Adolfsson´s Skogstj AB Johan Larsson Skogsservice AB Johansson & Söner AB, S-O Johanssons Skogs AB, KG Johanssons Skogsmask KB, Br John Larssons Skogsentreprenad AB Johnsson B. Arne Jomi Skogsservice AB Jon Andersson Jonssons Flis AB JP Forest AB Juktåns Skogstjänster AB Jutos Skog AB JWS Skogsdikning Jämt-Zäta Skogstransporter AB Kalvsbäcken Skog AB Kantsjö Skogstjänst AB Kapah Forest AB Karl-Göran Johansson Firma Karl-Willy Karlsson Skog AB Karlsson och Gunlers Skogstjänst AB KB DeOB Skog KECCEO Skogsmaskin AB KenJo Skog AB Kenneths Skotartjänst Firma Kent Hedins Skogstjänst Kents Skog o Maskin Kents Skogsavverkningar AB KG Bergs Skogsvård KGM´s Skog AB Kittis Skogstjänst Firma Kjell Arvidssons Skogsservice HB Kjell Ferm Skogsavverkningar AB Kjell Pettersson Klövasjaure AB KM Gallring AB Kolsebro-Snötomta Skogsavverkning AB Komimilla Skog och Mark Komsta Skog AB Konradsbo Skogstjänst AB KP Legotjänst Krogseredsskogsentr AB Kroksjö Skogs Entreprenad AB Krångelbygget AB KvistarLundqvist AB Kågedalens Skog AB Kärdeviks Skogsentreprenad AB L.A. Logging AB LA Gustafsson Skogstransport AB Lajksjömon Energi & Miljö AB Lakasjö Skogsentreprenad AB Lama Skogstjänst HB Landby Forest AB Lantz Skogsvård AB Lapland Loggers AB Lars Bergs Skogsvård Lars-Erik Nordvall Lars-Göran Bratt Firma Larsens Skogsmaskiner AB, Lennart Larssons Skogsvård Leif Eriksson Lennart Häggström Lillfole Skog & Ved Rickard Hansson Firma Lillsele Skog AB Lindbergs Pröppsdrivning AB Lindholms Lantbruk AB Lindälvs Skogstjänst AB Lingärdets Skog AB Lisells Entreprenad AB Lisselåkers Lantbruk Lissjanis Skog AB Ljungskile Skogs AB Ljusnans Skogsvård AB LM Nyströms Skog AB Lohen AB LST Forest AB Lundström Skogsmaskiner AB Långsjö Entreprenad AB Löfgrens Skogsentreprenad Lövgrens Skogsmask AB, Tomas M Björk Skogstjänst AB M. Jonssons Åkeri AB M. Norkvist Skogsavverkning AB M. Vallströms Entreprenad AB M.I I.O. Entreprenad AB Magnus Andersson Magnusson AB, Leif Åke MAK AB Mano Skog AB Marbexhults Skogsentreprenad Firma Mark & Skog i Skifors AB Markberedning Skog o Miljö Leif Nilsson AB Markus Nilsson Firma Markus Pettersson Skogsentreprenad AB Maryd Skogsentreprenad Mats Rehnberg Enskild Firma Mattias Skogsservice i Hörby AB Mekanav AB MG Maskin & Entreprenad Micke Fransson Skogsentrepr AB Mikado Skog AB Mikael Eriksson MJ Skog och Trä

Mjölsereds Skog & Maskin F:a MKP-Dunberg AB MM Forest AB MNordin Skogstjänst AB Mo-dig AB MoElit Skog AB Movalla Skogs AB MT Gallrarna i Skorped AB Mörks Skogsmaskiner AB Mörtsjö Skog och Maskin AB N. Bengtsson Skogstjänst AB NA Jonsson Skogsavverkn AB Naturföretaget i Sverige ek. för. NG Forest AB NH Skogsentreprenad AB Nilssons Jord o Skog Firma Nitro Skog AB Noppikoski Maskin AB Norbäck AB, Börje Nordanede Skog och Smide Nordmalings Skog & Mark AB Nordmalings Skogsmaskiner AB Nordservice AB Noretjärns Skogsentreprenad AB Norman & Son Skogsavverkn AB Norrträd AB NRN Maskin AB Nyströms Skogsmaskiner AB, Kurt Nästansjö Skogsavverkning AB Ohlssons Skog AB Olas Virkestransport Olle Holmberg Skog Orangutang Skogs & Naturvård AB Oredssons Skogsentreprenad AB Orrefors Entreprenad AB Orsa Skogsavverkningar AB P-O Gunnarssons Entreprenad Firma P-Å Åslund Skogsentreprenad Firma P. Halvarssons Jord & Skog AB Patrik Albertsson Skogstjänst Patrik Staafs Skogsskötsel AB PEB.s Skogsentreprenad AB Pehrssons Skogsenergi AB Pelles Skogstransporter AB Per Andersson Skogsmaskiner AB Per-Olof Karlsson Perssons Skogsmaskiner AB, Br Peter Lundquist Skogsentr AB Peter Sundh Entreprenad AB Peter Westman Peters Skogstjänst Firma Petrus Skogstjänst AB Peus Skog AB PG Skogservice AB Potters Entreprenad PP Logging AB Putte Andersson Skogsentreprenad AB Pyrola Skog AB Pär G Texmo Quickwood AB Qvarnsjö Skogstjänster AB R & G Skogsentreprenad AB Raftälvens Skogstjänst Ragnarssons Skogsentrepr AB Ramnebergs Skogsentreprenad AB Rejmyre Skogsmaskiner AB Rensby Skogsavverkning AB Resele Skog AB RIAB Firma Rickarums Skogstjänst AB RicLa Skog AB RL Gallringsservice AB Robert Grahn Skog AB Robert Lindström Roger & Sörens Skogsentr AB Rogers gräv KB* Rooth Skogsvård AB Rotudden Skog AB Rotviks Skogsservice Firma Rowini Skogsmaskin AB Rune Nolåkers Rune Sundqvist skogsvård Rusksele Skogsmaskin AB RW Skogsmaskiner AB Rya Skogentreprenad AB Ryttwood AB Röjar’n i Lillviken AB Röjtjänst PB AB Rönningås Skog AB Rönntorpet Firma Samuel Filipsson Firma Saxebo Skogsavverkningar SB Skogsfrakt AB Scandimark EOD Sigvard Karlsson Siljans Skogstjänst AB Sjöns Jord o Skog AB Sjöös Skogstjänst AB Skattunge Trä ek. för.* Skog & Jakttjänst Dalarna AB Skog & Mark H Hermansson F:a Skog & Maskin Logging AB Skog & Trä Torup AB Skog o Marktjänst AB Skog o Ris i Arjeplog AB Skogs-Larsson AB Skogsarbete i Väst AB Skogsavverkarn i Jörn AB Skogsby Skog Lars Johansson Skogsdrivning L. Karlsson AB Skogsentreprenad Br. Nilsson AB Skogsgnome AB Skogshästen AB Skogsteamet i Heby AB Skogstjänst Frostkåge AB Skogstjänst i Dalarna AB Skogstjänst i Lövestad HB Skogstjänst i Pajala AB Skogstjänst i Söräng AB

Saknas ditt företag? Besök www.smfcert.se för informatin och ansökningshandlingar.

Skogstrollet AB Skogsvård Fagersta HB Skogsvård Lars Edsvik AB Skooglars Firma Skotar Anders AB Skotarn i Sörmland AB Skålarps Skogsentreprenad AB Sluthuggarna i Skutskär AB SMG Skogstjänst AB Smååkrans Maskin Firma Snårbergets Skogs- och Konsulttjänst AB SO Jansson Trävaror Sonö Jord-Skog AB ST Martinsson Skog AB Stefan Andersson Firma Stefan Bergegård Stefan Holmgren Jord och Skog Stefan Karlssons Skogsservice AB Strandbergets Skog AB Strinnholms Skogs AB Stubben i Strömsund AB Stuguns Entreprenad AB Stuguns Gallringstjänst AB Sture Martinsson Skog AB Sundlings Skogsservice AB Sune Wahlberg Svartbyns Skogstjänst AB Svedja Skog AB Svelander Consulting AB Sven Erik Skog & Transport AB Sven-Erik Lundmark Sven-Ove Rensfeldt Jord & Skog Svenska Skog & Energived AB Svenssons Skogsavverkning AB Sydostavverkning AB Sävar Skogsvård AB Sören Hedlund Gräv o Skogsentreprenad Firma Sören Nilsson Skogsgallringar AB Sören Nilssons Åkeri AB Sörflärke Skog AB Sörli Skog AS T Lindmark Skogs AB T Norberg Entreprenad AB T.T. Kuoppas Skogsmaskiner AB Tabergs Skogsentreprenad AB Tallroths Skogskörningar AB Tallywood AB Tanums Skogsmaskiner AB TB Skogstjänst AB Team Folkesson* Team Skog AB TES Entreprenad HB Thilén Skogsteknik AB Thomas Afvander Thullnérs Skogsentreprenad, K AB Thörnwalls Entreprenad AB Tjurkhult Skogstjänst AB Tjust-Eds Maskin AB TL-Grot AB TokLog AB Tomas Lundqvist Skogsmaskiner AB Tommy Johansson Torps Gallring AB Tostareds Skogstjänst TP Skog i Uttersbo AB Trissan AB TS Skogsavverkningar AB Tuna Skog AB Töre Skogsbruksservice UB Skotning AB Ubergs Skogsavverkning AB UGB Skogsservice HB Ugglereds Skogsavverkning AB Ulf Fredrikssons Fastighetsservice KB Ulf Hektors Skogsentreprenad Ulf Johanssons Skogsavverkningar Ulf Westlin Firma Uno Andersson Skogsmaskin AB UrJo Skogstjänst HB V Forest AB W J Skogstjänst AB Valbo Entreprenad AB Valtons Skogstransporter AB We Construct AB Wedins Skog AB Weine Norrman Firma Vekakärrs Skogsentreprenad AB Verest AB West Valley Logging AB Vesterlaus AB Vibla AB William Erikssons Skogsentreprenad AB Wintax Maskin AB Vistab i Vindeln AB Wood Service Mitt AB Wosa AB Vrigstad Alltjänst AB Väckelsångs Skogsmaskiner AB Västavverkning AB Västraby Allservice AB Y. Berggrens Jord o Skogsentreprenad Ådalens Natur Åkershults Skogstjänst AB Åsebo Skog AB Åseda Skogsentreprenad AB Åtorps Skog Firma Älba Skog AB Älvsätra Skog AB Ö.F. Skogshantering AB Öhlunds Skogsmaskin AB Örjan Persson Terrängtransport Örn Skog AB Östansjö Skogsavverkningar AB Österby Gallring AB Österrike Skog AB Österåsens Skogsentreprenad Östgöta Skogsentreprenad AB Östmans Skogsentreprenad AB Öviks skogsvård

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

17


tips från revisorn

REGLER ATT KÄNNA TILL Lön bygger utdelning

Viktigt att tänka på, om man vill kunna nyttja löneunderlagsregeln redan nästa år, är att ta ut en lön som uppfyller lönekravet under 2013. Förmåner får inte finnas med i underlag i reglerna för lönesumma, något som gör att man ska se över om omvandling av förmån till lön kan ge bättre effekt. Dessutom kan småföretagare med anställda beräkna utrymme för utdelning baserat på löneunderlag i bolaget med hela 50 procent av hela löneunderlaget.

Dags att välja K2 eller K3

Från och med nästa år är det obligatoriskt för onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar att följa ett K-regelverk. Därför är det hög tid för alla som ännu inte gör det att sätta sig in i de olika regelverken innan man fattar beslut om man ska följa regelverken K2 eller K3.

Försäkringsskyddet

Se över försäkringsskyddet inför årsskiftet, för företagets maskinpark, företagsförsäkring, ansvarsförsäkringar men inte minst försäkringsskyddet för ägaren och dess familj.

Förmånligt hyra ut privatbostaden Har du hyrt ut din bostad, som villa eller fritidshus, kan du ta upp till 50 000 utan att bli beskattad. Du får dessutom göra vissa avdrag från den ersättning, hyran, du får.

Nya tidpunkter för deklarationer

Skatteförfarandelagen medför bland annat att juridiska personer, som aktiebolag och ekonomiska föreningar, har nya tidpunkter då man bland annat ska lämna deklarationer och betala skatt. Tar du hjälp av en byrå finns möjlighet att söka byråanstånd.

Nya regler och viktigt träffa sin revisor Förutom en rad skattenyheter som alla företagare har att ta hänsyn till, har redovisningskonsult Maria Asker och hennes kollegor Henrik Evers och Martin Lindmark på EY en uppmaning till alla entreprenörer: – Träffa er revisor och redovisningskonsult, åtminstone en gång per år, både som avstamp mot nästa år och för att fördela årets bokslut på rätt sätt, säger Maria.

M

aria Asker är auktoriserad redovisningskonsult på EY, som tidigare hette Ernst & Young, och hon har lång erfarenhet av att samarbeta med entreprenörsföretag. Hon berättar att entreprenörerna står inför både nya regler och utmaningar, men framför allt finns det mer hjälp att få från revisorer och konsulter än vad en del utnyttjar i dag. – Jag tycker att man ska träffa sin revisor eller konsult, men också lära sig förstå sitt bokslut. Dessutom är det viktigt att man läser sina månadsrappor-

ter men också att de är utformade på ett sätt som också tar med nyckeltal som är relevanta för dig som entreprenör, som till exempel timpenning och ersättning per m3fub, säger hon. Vi pratar många fler skogliga nyckeltal med våra kunder.

Några praktiska saker

som kan vara bra att titta närmare på, för att göra den administrativa vardagen enklare, är att se över vilka digitala samarbetsformer mellan företagare och redovisningskonsulter som finns i dag över nätet. Ett av dem är tjänsten EY online med bland annat inscannade leverantörsfakturor som både gör det enklare att attestera fakturor, kontera och betala dem som att eftersöka och sammanställa dem och inte minst att löpande ta del av olika rapporter. Alla tre konsulterna slås ibland av att alla typer av företagare ibland hellre ”skruvar” i mindre övriga kostnader än ser vad som är viktigast, att generera omsättning, resultat och kassaflöde. – Det är med omsättningen det går att arbeta med för att få bra flöden i företaget.Något som är specifikt för entreprenörer är att de har stora avskrivningar och

Vilket vågsystem väljer du? ”Tamtron våginstrument är en given komplettering i vår kranaffär!” 18

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

Robert Lanned, Bergs Fegen

www.tamtron.se Telefon 054-402 08 40


tips från revisorn Bolagsskatt och överavskrivningar

Maria Asker och hennes kollegor Martin Lindmark, till vänster, och Henrik Evers.

enorma anläggningstillgångar. I den här branschen förekommer det ofta att balansräkningen omsluter större belopp än resultaträkningen, vilket är ovanligt i andra branscher. Därför är det också viktigt att titta på avskrivningstider och restvärden, säger Martin Lindmark.

Att se över sina löner och

pensionsavsättningar är mycket viktigt, enligt Maria Asker och allt viktigare då brytpunkterna för statlig skatt kan komma att förändras och för att löner nu är ett viktigt underlag för att bygga upp sin K10. K10-blanketten är den skatteblankett som ligger till grund för hur mycket man kan ta ut i lågbeskattad aktieutdelning. – Det är viktigt att se över sitt löneuttag, inte minst vid årsskiften. Med ”rätt lön” går det att uppnå många olika fördelar och få en grund i socialförsäkringen.

Lönen i sin tur är underlag för till exempel sjukpenning, föräldrapenning, pension och underlag för lågbeskattad utdelning, säger Maria Asker och Henrik Evers. Till sist vill de lyfta fram ytterligare två saker. – Arbeta med kassaflödet, minska upplåsning av kapital genom att gå igenom kortfristiga fordringar och andra poster som påverkar rörelsekapitalet, till exempel gamla kundfordringar. För er som under året upprättar många kundfakturor, gå igenom listan med gamla förfallna kundfordringar och skicka krav samt påminn, säger Maria Asker. – Dessutom kan ni i er ekonomistyrning arbeta för att vara i rätt fas för att ge trygga beslutsunderlag, gör en plan för kommande år. Upprätta en budget, och beakta även kassaflödet i budgeten uppmanar Maria, Martin och Henrik.£

Bolagsskatt som aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, samt i vissa fall stiftelser och ideella föreningar, ska betala på sin fastställda inkomst är sänkt till 22 procent från 26,3 procent för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2013 eller senare. Som entreprenör har ni förmånen att nyttja regeln om överavskrivning tack vare stora värden i anläggningstillgångar. Se över möjligheten för bokslut som upprättas nu på 6:or och 8:or att skjuta fram beskattning av plusresultat till nästa år för att nyttja den lägre bolagsskatten. Välj vid överskott att i första hand sätta av i bokslutsdispositioner till överavskrivningar, därefter periodiseringsfonder. Överavskrivningar är tillfälliga bokslutsdispositioner som beror på skillnader mellan planenliga avskrivningar och skattemässigt tillåtna avskrivningar.

Ränta på inlånade medel Har du skjutit in stora belopp som inlåning till aktiebolaget kan du räkna att bolaget betalar dig ränta för dessa, om man bedömer att resultatet tillåter vill säga. Räntan blir avdragsgill i bolaget och som privatperson beskattas du för inkomst i kapital.

Gräns julgåva personal

Julgåvor som är värda högst 450 kronor inklusive moms är skattefria för den anställde. Om värdet på julgåvan till anställd överskrider 450 kr blir gåvan skattepliktig från första kronan. Det var kanske inte den julklappen den anställde ville ha. Julgåva får heller inte vara kontanter, men däremot presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefria.

Julbord för anställda

Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Arbetsgivaren får avdrag för kostnad för högst två personalfester per år. Avdrag medges för kostnad för måltid med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, till exempel musikunderhållning, medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person.


Maskininvesteringar

Viktigt vara hel och ren tycker Swedbank Finans Anders Westrin på Swedbank Finans vill gärna göra affärer med skötsamma företag. – Är man hel och ren är vi alltid intresserade. Entreprenörer är en vikig kundgrupp för oss. Att sköta sitt företag och sina betalningar är oerhört viktigt om man titta på att hitta finansie-

ring. Han varnar för att små problem snabbt kan bli stora. – Vi gör gärna affärer med sunda företag, men det är lätt att i dessat tider av osäkerhet agera kortsiktigt, menar Anders Westrin, specialist på Swedbank Finans med stor erfarenhet av maskininvesteringar till skogsen-

SG Finans ser ljus i framtiden Hans Lindgren och Jonas Böös på SG Finans ser hur maskinförsäljningen sjunkit rejält under 2013, inte minst på grund av vikande konjunktur. Men de ser också ljus i framtiden. En viktig del som SG Finans sett under 2013 är att entreprenörernas uppdragsgivare stramat upp uppdragsavtalen samt i många fall omförhandlat villkoren till det sämre. – Man har även ställt grupperna fler veckor under året. Ibland upp till en hel månad extra än normalt. Detta ger givetvis negativa effekter i form av att entreprenören måste begära anstånd hos Finansbolaget eller banken för amorteringar på maskinerna som i sin tur ger effekten att det urholkar resultat i bolaget. Löner och fasta kostnader fortlöper ju ändå. Därmed ges mindre kontanta medel att skjuta in vid ett maskinbytes,säger Hans Lindgren, marknadschef på SG Finans. Han menar att detta gör det svårt för den enskilde entreprenören att upprätthålla en modern och effektiv maskinpark, som i sin tur medför att man inte har råd att byta maskin och kör lite längre med allt för gamla maskiner. – Följdeffekten är given. Anstånd av amortering ger min20

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

dre övervärde vid byte och i sin tur större reparationskostnader som urholkar resultatet, säger Hans Lindgren. Jonas Böös menar att de senaste ett till två åren varit utmanande ur ett riskperspektiv vid kreditgivning till skogsentreprenörer till följd av den finansiella krisen i Europa. – Anledningen är att efterfrågan minskat och det har gjort att uppdragsgivarna i Sverige har varit tvungna att dra ner, något som i sin tur drabbat entreprenörerna med mindre jobb och en tuff ekonomisk situation. Tidigare kändes det som en trygghet att entreprenören hade ett avtal med uppdragsgivaren, men denna lågkonjunktur har tyvärr visat att dessa avtal har en kort uppsägningstid som kan sätta den enskilda entreprenören utan inkomst, säger Jonas Böös, kreditchef på SG Finans, som dock ser ljus i framtiden. – Under de senaste sex månaderna uppfattar jag det som ett trendbrott har skett, eftersom våra skogsentreprenörskunder har mer uppdrag och kan betala på sina skulder. I dagsläget finns det inga signaler på att trenden ska ändra sig utan det ser just nu ljusare ut, sammanfattar Jonas Böös . £

treprenörer inte minst i norr. Han pekar också på vikten av att vara en god företagare. – Det är inte hur bra förare man är som avgör hur företaget går utan hur bra företagare man är. Det är viktigt att jobba med att ha en sunt företag med bra kassaflöden, säger han. £

Wasa Kredit vill att bolagen tar ansvar

Wasa Kredit har också sett en viss oro i marknaden med införda produktionsstopp. – Under dessa perioder är det allmänt uppskattat att skogsbolagen i första hand ställer sina egna maskingrupper till förmån för skogsentreprenörerna, menar Ingvar Svensson, gruppchef, maskinfinans på Wasa Kredit. De signaler de får nu tyder på en normalisering av uppdragen, men samtidigt att prisnivån för skogsentreprenörerna fortfarande ligger på en för låg nivå. – Vi lägger stor vikt vid skogsentreprenörens nuvarande och framtida uppdrag samt att det föreligger en god relation mellan uppdragsgivaren som ofta är ett av de stora skogsbolagen och skogsentreprenören. Kontraktet dem emellan ska vara ekonomiskt hållbart. Det är också viktigt att vår kund, entreprenören, ska känna sig trygg i sin kalkyl för uppdraget. Skogsmaskiner är stora investeringar. Därför kan en rekommendation vara att ha en högre amorteringstakt i början av finansieringskontraktet då maskinen är ny för att sedan amortera lägre och skapa ett utrymme för kommande service- och reparationskostnader, menar Ingvar Svensson på Wasa Kredit. £


Boggi? Vi fixar bandet

4 950

Renovera dina band själv med Halvmånar. Nya boggiband från 400 mm till 750 mm. Dragande, bärande, miljöband. Brodd. Svetslänk.

Se vår video www.markusson.se

Se vår video med senaste modellerna på www.markusson.se

Låsen finns i tre längder och två grovlekar 22 mm + 28 mm

MES - Smide Telefon: 0661-220 00 Mobil: 0702-03 34 84

inf0 @ messmide.se • www.messmide.se

Maskinkedjor

Priser per drivlänk

Allt för skogsentreprenören – En leverantör räcker!

42

469:469:-

48 54 59 / 60 64 67 75 80 /82 90 Nosekit

469:469:479:479:479:489:489:-

469:469:469:469:479:479:479:489:489:-

419:429:439:449:-

439:449:459:-

469:-

479:479:-

489:509:-

499:519:-

Sänkt pris på

549:alla maskinsvärd!

Standard 419:429:449:459:469:479:499:519:529:-

1,25:-

2,0 mm

1,35:-

RMH – 1,40:-

RMHS

1,29:1,29:-

1,39:1,39:-

Vid köp av 20 svärd eller 120 kedjor

Nyhet!

Maskinsvärd Längd (cm)

5ra% batt

Bredd 1,6 mm

topp) RSN (lös topp) (lös

469:479:489:499:519:539:549:129:-

479:479:479:489:489:489:489:129:-

Märkfärg

Nyhet!

Eget märke

För oss som märker skillnaden Biologiskt nedbrytbar • Köldgräns -35° C • Helt utan lacknafta • Ej brandfarlig, flampunkt över 70°C Svensktillverkad • Miljövänlig, samtliga ingående komponenter klarar ”BRA MILJÖVAL” 5L

149:-

10 L

249:-

25 L

595:-

200 L 4495:-

Alla priser är exkl. moms

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Glykol • Gripar • Kedjor Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

0278-450 22 • www.samsons.se info@samsons.se


Naturbildstävling

Nu startar vi tävlingen Nu är det dags att ta nya tag i naturbildstävlingen. Gör som Inger Dahlqvist, som vann årets tävling och fick pris under stämmomiddagen. Skicka i dina bästa bilder redan nu.

I

nger Dahlqvist i Östavall vann som bekant årets naturfototävling.Förutom äran vann hon också en gratis övernattning och mat till årsstämman men också sin vinnarbild på canvastyg och inramad. Med det tar vi avstamp i nästa års tävling och hoppas ni vill skicka in er bilder. Redan har vi fått några bilder vi nu valt att publicera. Vi kommer att publicera några bilder i varje nummer, så skicka som vanligt in dem på adressen erik@dynamopress.se £

Inger Dahlqvist i Östavall med sin inramade vinnarbild på canvastyg.

Denna 20-taggare tillälgtjur fälldes i Jämtlands djupa skogar.

22

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

Bilvrak fotograferat av SMF-medlemmen Björn Koefoed i Nyköping.


Viktiga Viktiga Viktiga råvaror Viktiga råvaror Viktiga Viktiga råvaror eller råvaror eller råvaror råvaror eller viktigt viktigt eller eller viktigt eller papper? papper? viktigt viktigt viktigt papper? papper? papper? papper?

Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende Oberoende av Oberoende avvad vad avdu vad du av av producerar producerar av vad du vad vad producerar du dudu producerar producerar producerar vill villvivi vill vara vara vi vill vill med vara vill med vivivara vi dig med vara dig vara på med på dig med resan. med resan. på dig dig resan. dig på påpå resan. resan. resan. Oavsett Oavsett Oavsett om omOavsett du Oavsett du om Oavsett avverkar avverkar du om om avverkar om du timmer du timmer du avverkar avverkar timmer avverkar förför timmer skogsindustrin timmer skogsindustrin för timmer skogsindustrin förförför skogsindustrin skogsindustrin eller skogsindustrin eller eller Ditt Dittföretag eller företag eller Ditteller företag fårDitt fårDitt tillgång tillgång Ditt företag företag fårföretag tillgång tilltill får modern får modern tillgång får tillgång till tillgång modern och och tilltill effektiv modern effektiv till modern och modern effektiv maskinpark och maskinpark ochoch effektiv effektiv maskinpark effektiv utan maskinpark utan maskinpark maskinpark utan utan utan utan producerar producerar producerar tidningspapper tidningspapper producerar producerar producerar tidningspapper tidningspapper för tidningspapper för tidningspapper den den för Europeiska Europeiska den förför Europeiska den för den marknaden, marknaden, den Europeiska Europeiska Europeiska marknaden, lönar marknaden, lönar marknaden, marknaden, lönar attatt binda binda lönar lönar att kapital lönar kapital binda attatt i kapital binda utrustningen. iatt binda utrustningen. binda kapital i kapital utrustningen. kapital i utrustningen. i utrustningen. i utrustningen. det detsigsigdet attattvälja sig välja det det att finansiering sig det finansiering välja sigatt sig att finansiering välja att välja från välja finansiering från finansiering SG finansiering SG från Equipment Equipment SG från från Equipment från SG Finance SG Finance Equipment SG Equipment Equipment Finance när närdu Finance du Finance när Finance dunär närdu när du du skall skall investera investera skall investera skall i ny skall i ny skall utrustning. investera utrustning. investera i investera ny utrustning. i ny Vi i ny Vi hjälper utrustning. i hjälper ny utrustning. utrustning. Vidig hjälper dig med Vimed Vi hjälper dig leasing, hjälper Vileasing, hjälper med dig dig leasing, hyra med dig hyra med eller med leasing, eller leasing, hyra leasing, eller Besök hyra Besök hyra hyra eller oss eller Besök oss eller påpå Besök www.sgfinans.se oss Besök www.sgfinans.se Besök påoss www.sgfinans.se oss på oss på www.sgfinans.se på www.sgfinans.se www.sgfinans.se eller eller eller eller eller eller avbetalning avbetalning avbetalning förför avbetalning din avbetalning din avbetalning investering för investering dinför investering för din för av din av investering utrustning. din investering utrustning. investering av utrustning. av Viav Vi finansierar utrustning. av finansierar utrustning. utrustning. Vi finansierar skogsViskogsVi finansierar finansierar Vi finansierar skogskontakta kontakta skogsskogskontakta skogsoss oss på kontakta på kontakta 08-470 oss 08-470 kontakta påoss 95 08-470 oss 95 00. på oss 00. på 08-470 på 95 08-470 08-470 00.9595 00. 95 00.00. maskiner maskiner maskiner och och maskiner övrig maskiner övrig och maskiner produktionsutrustning produktionsutrustning övrig och ochproduktionsutrustning och övrig övrig övrig produktionsutrustning produktionsutrustning produktionsutrustning inom inomskogsindustrin. skogsindustrin. inom skogsindustrin. inom inom inom skogsindustrin. skogsindustrin. skogsindustrin.


Mats ågren ny ordförande i SMF

Nye SMF-ordföranden vill få bort obalansen i skogen Mats Ågren är ny ordförande i SMF, men engagemanget i SMF har funnits sedan tidigt 1990-tal. Själv vill han tona ner sin betydelse, men har många åsikter om en rad entreprenörsfrågor och hur viktig roll SMF har.

H

an har varit entreprenör sedan 1991 och medlem i SMF ungefär lika länge, men Mats Ågren har längre erfarenhet av skogsarbete än så. – Jag började jobba i skogen 1976, säger han. Från att ha börjat med en skördare har nu Degerslättens Skogsentreprenad två avverkningsgrupper med en skördare och en skotare och tre anställda i varje grupp – Det är en lösning som innebär att vi kan hålla låga virkeslager i skogen och vara flexibla eftersom förarna kan växla mellan maskinerna – framför allt vid maskinstopp och därmed slipper laga maskiner på kvällarna, säger Mats. Han menar att skördarna blivit så effektiva att det behövs tvåskift på skotarna för varje skördare i slutavverkning.

– Mina anställda sköter sig mycket själva. Vi jobbar med kvoter och rätt kvantiteter. Jag styr i huvudsak hur vi ska prioritera objekten eftersom det är viktigt att verkligen leverera det kunden vill ha. För att kunna göra det måste det finnas traktbanker och traktdirektiv framtagna långt i förväg, säger Mats. Vår största kund är BillerudKorsnäs.

24

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

Mats Ågren menar att det entreprenörer riskerar att utnyttjas om man bara har en enda kund. – Då kan det vara viktigt att bredda sin verksamhet så att man inte är lika beroende av en enda kund och bransch, säger han.

Mats Ågren är styrelseordförande i SMF Certifiering AB och sitter i styrelsen för Svenska PEFC. Han tycker att certifieringsparaplyet har haft en positiv utveckling.

– Vi måste få fler i branschen att förstå att certifiering är en viktig hörnsten i svenskt skogsbruks förmåga att överleva på sikt. Med det miljövetande som finns globalt är det viktigt att vi kvalitetssäkrar allt vi gör, därför måste vi arbeta med dessa frågor. Men då är det också viktigt att certifieringen efterlevs, inte minst för att det ska vara rättvisa villkor mellan olika entreprenörer. Vi måste skärpa efterlevnaden och ha mer omfattande tredjepartsrevisioner av paraplyerna för att stärka trovärdigheten. Han är kritisk till kunder som

väljer entreprenör efter lägsta priset i första hand och menar att de som gör det inte förstår vilka konsekvenser det kan få på sikt. – Väljer man bort en ambitiös entreprenör för priset, så tappar man ofta kompetens. Erfarenhet och utbildning är en svårslagen kombination. Han ser dessutom hur allt fler bolag inte betalar för investeringar i teknikutvecklingen på samma sätt som för några år sedan. – Förr jobbade utvecklingsavdelningarna på bolagen med de här frågorna. Nu är det allt oftare entreprenörerna som ska sköta utvecklingen själva. Alla tjänar på att hanteringen i skogen blir effektivare men det måste ändå vara okej att en entreprenör kan tjäna pengar. Mats Ågren menar att det är obalans i skogen i dag mellan


Årets unga skogsmaskinföretagare

kund och leverantör. På vissa håll utnyttjas entreprenörer eftersom man bara har en enda kund. – Då är det inte lätt att vara kall när man ska förhandla. Då kan det vara viktigt att bredda sin verksamhet så att man inte är lika beroende av en enda kund och bransch. Han menar också att det måste vara tillåtet att tjäna pengar och att investera i sina maskiners produktivitet utan att kunderna lägger sig i. Mats ser en viktig roll för SMF i framtiden. Han ser också att SMF fått en helt annan status i branschen.

– Grunden för SMF är att

underlätta för oss entreprenörer genom att bland annat erbjuda utbildningar och ge råd och stöd i svåra frågor. Men det är också viktigt att stärka nätverkandet mellan företagen. Det är särskilt viktigt eftersom många entreprenörer redan i vardagen kan ha långt till andra företag och ännu längre till entreprenörskollegor. Han ser inte särskilt orolig ut över sin roll som ordförande i SMF. – Jag känner mig trygg i att det finns en erfaren och kompetent styrelse som hittills har gjort ett bra jobb. Det är bara att fortsätta på den inslagna vägen att utveckla SMF för framtiden. Vi är ett bra gäng som arbetar tillsammans för SMF, sammanfattar Mats Ågren.£

Håkan Nillson och Fredrik Nilsson är årets unga skogsmaskinsföretagare och tycker det fungerar bra att vara två som leder företaget då de kan dela ansvar, erfarenheter och beslut. – Dessutom gör det jobbet roligare, säger Håkan och Fredrik.

Två bäst för årets unga skogsmaskinföretagare Håkan Nilsson, 36 år, samt Fredrik Nilsson, 30 år driver tillsammans företaget Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson AB. De tilldelades priset Årets unga skogsmaskinföretagare under SMFstämman. Utmärkelsen är instiftad av SLA som med priset vill uppmärksamma goda exempel på unga framgångsrika företagare inom skogsbruket inom begrepp som ledarskap, lagkänsla, lönsamhet, teknisk kompetens och

NEXT LEVEL. Cranab FC skotarkranserie – sann passion för skogsbruk med ny och världsledande teknik.

långsiktighet.I motiveringen fanns deras ledarskap med som innebär bekräftelse av medarbetare och positiv respons. De strävar efter att ta tillvara kunskap och engagemang genom delegering och delaktighet.Vidare menar motiveringen att företagets största styrkor är god ekonomi, personal som stannat länge och att man i det närmaste är ”självförsörjande” på reparationer. – Det fungerar dessutom mycket bra att vara två. Man har alltid någon att dela erfarenheter och frågor med, säger de tillsammans. £ Invändig slangdragning Fyrpunktslänk ORFS-Tätningssystem Active – bromslänk

www.cranab.se

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

25


SMF-profilen

Stolt profil överlämnar ordförandeklubban Lars-Göran Göransson blev SMF:s ordförande för sju år sedan. – Det var mycket som var annorlunda då och SMF har gjort en fantastisk resa, säger han.

D

et är en erfaren entreprenör och framgångsrik företagare som varit ordförande i SMF de senaste sju åren. Redan 1975 började entreprenörsbanan med en Rottne skotare och när han sålde företaget till sin son i augusti 2006 var det ett av landets större entreprenörsföretag som bytte ägare. – Jag har lärdt mig mycket om hur ett generationsskifte går till i den processen. Men det var också när jag sålde företaget som jag kände att jag fick tid över att ägna mig åt andra saker. En vecka efter att jag sålt företaget ”dog” mobiltelefonen och då bestämde jag mig för att engagera mig mer i SMF. Jag behövde utmaningar och att bli ordförande var en intressant utmaning 55 år gammal. Lars-Göran blev vald till SMF:s ordförande på SMFstämman i Sunne samma år, även om engagemanget för SMF inte hade särskilt många år på nacken. – Jag var med från början när SMF bildades men gick sedan ur eftersom jag tyckte att vi större entreprenörer, med många maskiner, inte hade så stor nytta av SMF. Men jag gick med och började engagera mig och insåg vikten av att bevaka våra intressen i branschen, berättar Lars-Göran. Det var mycket att sätta sig in i när han blivit ordförande och mycket mer jobb än han anat. Dessutom var SMF som organisation stadd i förändring. – Vi gick från distriktschefer till företagsutvecklare, från tre regioner till två och anställde Gabriele Bodegård. Dessutom hade jag en styrelse att ta hänsyn till, något jag inte var van vid men mycket berikande. Tillsammans i en styrelse tar man mycket bättre beslut än vad man skulle gjort på egen hand. Vi fick också, mot slutet av mitt ordförandeskap, in Carita Bäcklund som var den första externa styrelseledamoten.

Han berättar om den Sverigeturné som gjor-

des i början av hans ordförandeskap för partnerskap och relation till kunderna. – Jag tycker att man ska kunna ha goda relationer och öppna böcker, men inser också att det är svårt i många fall. Jag önskar att man kunde arbeta mer i partnerskap mot kunderna, säger Lars-Göran Göransson. I ordförandeskapet gick han in med tydliga mål och en klar vision om vad som skulle förändras. Ett mål var

26

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

– Vi har en helt annan position och respekt i dag än vi haft tidigare där andra verkligen tar med och lyssnar till våra synpunkter. Tidigare fick vi vara glada om vi fick vara med, säger Lars-Göran Göransson.

att i alla sammanhang bli tydligare med SMF:s ståndpunkter och hålla linjen. – Det var i mångt och mycket därför vi anställde vår vd, Ulf Sandström. Jag tycker att det är bland det bättre vi gjort i SMF. Han har fått i uppgift att säga vad SMF tycker olika frågor, något som är svårare om man är aktiv entreprenör där man riskerar att ställas till svars mot sina kunder för uttalanden man gjort, vilket kan påverka ett företag. Ulf står fri från det och kan i sin fria roll vara tydligare. Han klarar också av att vara stridbar när det hettar till. Lars-Göran beskriver sig själv som en eftertänksam person. Bland det han är mest stolt över efter sin tid som ordförande är rekryteringen av Ulf Sandström. Han tycker att samarbetet fungerat mycket bra eftersom de kompletterar varandra. – Totalt sett har vi haft en jättebra utveckling inom SMF med en mer central position i skogssverige. Vi


SMF-profilen

manifesterade den intentionen med flytten av kontoret från Bergshamra in till Gamla stan. Nu kan vi också leva upp till den ambitionen. I dag är det självklart att vi ska sitta med i de flesta av de sammanhang där våra åsikter behöver tas med. Vi har en helt annan position och respekt i dag än vi haft tidigare där andra verkligen tar med och lyssnar till våra synpunkter. Tidigare fick vi vara glada om vi fick vara med. Han berättar också att han är stolt över den entreprenörsgrupp som bildats inom SLA och att SMF hade modet att kliva av kompetensgruppen som sköttes av Landsbygdsdepartementet. – De lyssnar mycket mer på oss nu, sedan vi valde att kliva av, säger Lars-Göran. Vidare anser han att bildandet av det egna certifieringsparaplyet stärkt SMF och fått ett fantastiskt erkännande i branschen. – Jag tror att vår roll i skogssverige kommer att öka, inte minst tack vare certifieringen men också tack vare vårt omfattande arbete med utbildningar. Nu arbetar han som produktionsledare för trädsäkring av järnvägen mellan Kil och Åmål i sin sons företag. – Jag vill rikta ett tack till styrelsen och till hela SMF för förtroendet att ha fått vara med på den fantastiska resa som vi gjort tillsammans under dessa sju år. Nu är jag tillbaka i produktionsledet igen och trivs med det, Skogsentreprenören1311_Layout 1 2013-11-26 10.18 Sida 1 avslutar Lars-Göran Göransson. £

3 01 1–2 00 der! 2 en un sch a k ran nöjd b i 0 år 25 12 ver Ö

Hydraulisk katastrofbroms

Breddningssats

Traktordragen Skogstrailer

Längd lastyta 10000 mm, Bredd 2600 mm, Höjd 500 mm, Lastkapacitet 30 ton

Fjäderassisterande ramper Belysta breddningsskyltar

Syd Produkter AB 0454- 572 001

Vagnen kan utrustas med styrbara axlar Besök vår nya hemsida

www.sydprodukter.se

Övre Ämnebodavägen 39-30, 376 92 Svängsta • Tel. 070-568 20 53 • jonas.sydprodukter@telia.com

Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Övre Ämnebodavägen 39-30, 376 92 Svängsta • Tel. 070-568 20 53 • jonas.sydprodukter@telia.com

SP561LF - med flerträdshantering Med sin kompakta och smidiga design i kombination med den patenterade hjulupphängningen är SP´s skördaraggregat det perfekta valet för avverkning med flerträdshantering.

Välkommen till vår mellandagsvisning i Ljungby den 3 och 4 januari 2014.

Tel: 0372-25342 • www.spmaskiner.se


Från stämman Utställarna om årets mässa

Gallringsbanderoll ger uppmärksamhet

Lasse Helmersson, Trelleborg – Den är riktigt bra, särskilt tipsrundorna. Folk kommer in i montern och är intresserade. Mässan är lagom liten och att de tagit ner väggarnas höjd gör att den känns mycket mera gemytlig.

U

Torbjörn Eliasson, CBE System: – Den är kanon. Mycket folk och många intresserade.

nder stämmolördagens samling om SMF:s framtid diskuterades friskt frågor som vad som ska vara SMF:s uppgifter. En viktig uppgift som togs upp är att hjälpa entreprenörer att bli ännu mer synliga och visa stolthet för det arbete man utfört. Ett exempel som togs upp var Roth Skogsvård som, i samband med en gallring

de gjort, satte upp en banderoll utmed E18. – Vi fick massor med positiva kommentarer, säger Hans Roth. Nu uppmanas alla som gjort en fin gallring att skicka in en bild på det. – Acceptera aldrig att kunderna ensidigt gör reklam för områden du gallrat utan din logotype, säger Ulf Sandström.

Skicka in bild på dina fina gallringar till smf@skogsentreprenad.nu

Entreprenör firade 40 genom att ta med stora delar av personalen Mikael Burén, Finnskogsvalsen: – Trevligt. Mycket och glada människor i montrarna. Det är givande och man får träffa många kunder som man säljer till men inte haft ett ansikte på förrän nu.

Daniel Eriksson, Samson – Kanonbra. Jag var med första gången förra året och det är roligt för att det är rätt kundgrupp man möter. I princip varenda person man träffar är redan kund eller blivande kund. 28

Isakssons Terrängtransport AB i Överkalix firar 40 år i år och passade med det på att åka med huvuddelen av de anställda till årets stämmohelg.

De hår var med under stämmohelgen från Isakssons Terrängtransport AB i Överkalix. Från vänster:Marcus Rouso, David Nilsson, Tommy Isaksson, Bert-Erik Larsson, Micael Nilsson, Harry Isaksson, Per Nilsson, Håkan Isaksson, Karl-Oskar Isaksson.

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013


Läs mer på volkswagentransportbilar.se

Nya Amarok Wolf Special. Vill du ha en terränggående bil som har allt ska du kolla in nya Amarok Wolf Special. Den har en TDI-motor på 180 hk, 8-växlad automatlåda med permanent fyrhjulsdrift, en unik svart skinnklädsel och är fullproppad med utrustning. Bland annat navigationssystem, backkamera, drag, sidebars, instegsskydd med logga och kromade handtag och ytterspeglar. Åk förbi närmaste Volkswagen-återförsäljare och kolla. Amarok Wolf Special TDI 180 hk Aut 4MOTION från 329.900:- exkl moms eller 3.360:-/mån* (ord. pris 370.500:- exkl moms). OBS ! Begränsat antal !

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 8,0 l/100 km, 192 g CO 2 /km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2013-09-05 och 2013-12-31 eller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är standardutrustad.


Från stämman Utställarna om årets mässa

Johan Fält, Arboga Skogsservice: – Det är första gången jag är med. Jag var uppe och kollade på mässan i Åre ifjol hur det gick till och nu är jag här. Det är rätt folk som är här och det är också det som gör det till en så bra mässa.

Dan Nordström, Svenska Blount/Oregon: – Rikigt bra. Mycket trevligt och många intressanta besökare. En bra mässa är det, helt klart.

30

Göran Nyberg, Olofsfors: – Det är som vanligt väldigt bra. Det är trevligt att umgås med entreprenörer och få bra med tid att prata med dem. Det är ju 100 procent kvalitet på de som är här.

Dieter Reinisch, John Deere: – Det här är faktiskt första gången jag är med personligen och alltid hört mycket gott. Det är god stämning och alla är nyfikna, så för oss som utställare är perfekt för att här är det målgruppen till 100 procent.

Mats Fahlgren, Nokian Däck: – Jag tycker alltid att SMF-mässorna är bra. Man får en bra feedback från slutförbrukarna och kan ge dem tips samtidigt som vi får synpunkter från dem. Det är en jättefin mötesplats.

Magnus Grip, Traktorcentralen (återförsäljare Rottne): – Den är väldigt bra. Det är 500 kunder på ett och samma ställe och de kan inte smita undan. Dessutom är det bara riktiga kunder här, det är riktigt, riktigt bra.

Ann Maurin, OKQ8: – Jag tycker den är jättebra. Full fart hela tiden med mycket trafik in i montern, så jag är jättenöjd.

Gunnar Söderholtz, Dunlop Hiflex: – Det är bra och de som är här är helt rätt för oss. Väldigt positivt.

Tobias Ettemo, Komatsu Forest: – Den är bra. Det är rätt målgrupp så man får bra kontakt med rätt personer. Här är det inga som inte är våra kunder, förutom andra utställare.

Stig Jakobsson, Stigs Maskin: – Mycket bra mäs�sa. Bra med folk är det också. Det är nästan som en sjuka att vara här. Jag har ju varit med i 28 år om jag minns rätt.

Bosse Johansson, Markussons Development – Vi är nöjda och har fått göra lite affärer, så det är fint. Det är vår kundgrupp som är här, därför passar det bra att vi också är det så vi får träffas och umgås.

Martin Nykvist, TelliQ: – Det är första gången vi är med och det är bra. Alla som är här företagare och rätt målgrupp för oss eftersom de har anställda som har bilar som de åker till och från avverkningarna.

Per Karlsson, Vexman – Väldigt bra. Vi har många nyheter och det här en bra mässa med bra folk.

Anton Gustavsson, Morio: – Det är en trevlig tillställning och så får vi sälja. Kunderna är bra här, de handlar ju.

Ludwig Stendahl, EY: – Otroligt positiv stämning, bra mix av utställare och, givetvis det viktigaste, en bra mängd entreprenörer som verkligen är intresserade av att gå på mässa. Här finns inga tecken på slentrian.

Peter Bodelid, Arbetsvagnar – Det är som det brukar vara, helt ok och ett avslappnat sätt att träffa kunder på. Här kan man sitta ner i lugn och ro. Det är inte heller så ambitiöst som det brukar vara på andra mässor.

Micael Hellberg, Hermico Protec: – Det är rätt personer som är här. Jag har inte stått här på många år och inte med de här produkterna. Senast jag var med var 2002 och jag gillar den öppna miljön som är här nu.

Håkan Berg, Cranab: – Mycket bra. Många besökare, bra med utställare. Perfekt. Vi har varit med i princip alla år och det för att här får vi träffa entreprenörer, våra kunder.

Jon Sandberg, Gremo: – Jättebra. Det är ett mycket bra upplägg här i Stockholm för att det nära och många kommer hit, dessutom får de flesta rum på hotellet och har nära till mässan. Hela upplägget är helt perfekt.

Valdemar Gädda, Logset – Det här är min första SMF-mässa och det ser väldig trevligt och bra ut, mycket besökare. Sedan är det en väldigt branschinriktad mässa där vi vet att vi träffar 100 procent entreprenörer.

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013


från stämman

Massor av vinnare

Utställarna om årets mässa

Roger Larsson, Skogsmateriel Nordforest AB: – Riktigt bra intresse för våra produkter, så vi är nöjda.

Vinnare i lördagens poängpromenad.

Vinnare i lagtävlingen.

Här ser ni vinnarna med högsta IQ. Pristagarna ville inte gå ut med namnen för att inte behöva bli utsatt för någon värvningskampanj inför nästa års stämma. ALLA kända men inte nämnda

Eero Lukkarinen, Ponsse: – Bra, tycker jag. Det är ungefär samma som fjol i Åre, med mycket branschfolk och vi får tillfälle att träffa våra egna och konkurrenternas kunder.

Vinnare skidskyttet.

TRANSPORTTANKAR I PLAST 125, 200 och 430 liter 430 liter

• Lätt och smidig • Ingen besiktning, ADR-undantag • 12 volts dieselpump • Inbyggt fäste för automatpistolen

200 liter

Tillval: • 24 volts pump • Digital pumpvolymmätare Tillval till 430 l tanken: • Skyddslock • Nivåmätare 125 liter

Skogsutbildningar På Gammelkroppa skogsskola hittar du utbildningen du söker!

Natur– och kulturmiljövård Naturvärdesbedömning Skogsbilvägen Dikesrensning/skyddsdikning Sprängkurs– Grundkurs Spränkurs-Förnyelse Intensivkurs i skogsbruk och mångbruk

CISTeRN I mILjöLåDA meD RegNKRAge Finns i storlekarna 2 000-10 000 liter

Cistern på bilden är extrautrustad med gavelskåp samt pump.

För mer information besök vår hemsida

www.gammelkroppa.se eller ring Tommy Johansson 0590-91013 www.abg.se

Huvudkontor:

Distriktskontor:

Oxelgrensv. 25 • 152 42 Södertälje Tel 08-549 530 00 • info@abg.se

Mogatan 6 • 254 64 Helsingborg Tel 042-15 92 15 • info@abg.se

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

31


Från stämman Utställarna om årets mässa

Tomas Jonsson, HSP Gripen: – Som vanligt är det en bra mötesplats. I skogssegmentet är en majoritet av våra kunder här med fruar och familjer som ger en trevlig och familjär stämning.

Bildsvep från stämmohelgen

Föreläsaren Stefan Hyttfors i fin SMF-mössa.

Ulf Sandström går igenom de punkter som kommit fram under lördagens framtidsdiskussion.

Koncentrerat skidskytte i mässhallen.

32

Anna Craughwell, Gunnebo industrier – Årets mässa är intensiv, jätterolig och har mycket bra folk på gott humör.

Välfyllt under torsdagskvällens ”Get togeher”.

Peter Sörell, JPS Teknik – Det är en jättebra tillställning för oss för oss som gör utrustning till entreprenörerna. Upplägget är också bra att ha en kväll där man kan diskutera med besökarna och de hinner komma tillbaka flera gånger.

Camilla Renlund, Rekrytema – Jag tycker att det är jättespännande. Det är kul med så positiva entreprenörer som är väldigt kommunikativa. Dessutom är det väldigt gemytlig stämning här på mässan.

Mikael Ryden, Hydroscand – För våran del är det jättebra. Det är första gången jag är här. Den har hållit för förväntningarna. Vi har fått ordrar också, så då är det svårt att vara missnöjd.

Hans Niklasson, Pewai – Det här är trevligt och ett fungerande konvent, helt klart.

Hans Lindgren, Societe Generale Equipment Finance – Mässan är bra. För oss har det varje år tillkommit nya kunder, sådana som man inte kanske skulle komma i kontakt med på annat sätt.

Sävar-Sven Berglund, Lube Tools – Mycket bra och många intresserade. Det bästa är att det är så lugnt och trevligt.

Jonas Svensson, Personverktyg – Det är en trevlig tillställning med glada människor.

Mikael Ljungsten, Eurosafe – Den är bra. Det är första året vi är med och vi är här med stöldskyddsprodukter och intresset har varit stort. Riktigt roligt. Jag tycker att intresset, när familjen är med, är större an vanligt.

Tomas Andersson, Timbear – Den är bra. Bra med folk och många intresserade. Sedan är det rätt folk som är här, så det är ett bra forum.

Mikael Öberg, Lappland läder. – Det här är något helt annat än vad jag brukar vara med på. Jag är här för första gången och det har verkligen gett mersmak. Kom hit för att testa och det ångrar jag inte.

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013

Lennart Larsen, som suttit många år i TSG, avtackades under stämman

Eddie Edwinsson ledde årsmötet.


Twin Forestry

Stronger

together I skogen är det prestanda som räknas, ingenting annat. Så välj utrustning som matchar de tuffa kraven. Trelleborgs kraftfulla Twin Forestry-däck och fälgar är skräddarsydda för varandra. Tillsammans bildar de en stark enhet du kan lita på – även i de mest krävande miljöer.

w w w. j u s t w.c o m

Bli starkare med Trelleborg, och låt våra specialister stötta dig hela vägen.

www.trelleborg.com/wheelsystems SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

33


Utställare om mässan

Pontus Appell, Episcope Monitoring Systems – SMF-mässan är min första mässa överhuvudtaget och jag är positivt överraskad. Det är roligt att få lyssna på människor och höra vad de vill ha och vad man kan göra för dem.

Bo Axelsson, Bohult maskin – Väldigt bra, speciellt utställningen. Jag vet inte om programmet är förändrat sedan tidigare, för att om vi jämför med tidigare mässor som vi har varit med på, är den här betydligt aktivare.

Björn Jönsson, Nordfarm: – Det är en av de bättre på senare år med mycket folk och många utställare.

Jörgen Hultdin, Hultdin System: – Det är ett bra upplägg på mässan och roligt att få höra slutkundernas åsikt.

Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest: – Jag tycker att det är bra. Konceptet är jättebra, det vill vi inte vara utan.

Anders Forsberg, SP Maskin – Nog är den bra. Ja, det tycker jag. Mycket folk strömmar igenom och det är trevligt att sitta och prata med dem i lugn och ro.

Lennart Häggblom, EcoLog – Det är bra, tycker jag. Bra med folk och mycket besökare. Att ha mässan här fungerar mycket bra.

Erik Lindstedt, Kedjan: – Det har varit trevligt och det är alltid trevligt att träffa folk i branschen, inte bara kunderna.

Anderas Solem, Enskede Hydraul/Sit Right: – Det är bra, för vi har sålt bra under mässan, så vi är jättenöjda.

Tomas Smedäng, Trygg Hansa – Vi tycker som vanligt att den är fantastisk. Det är en av de bästa mässorna under hela året faktiskt.

Hypercold, hydraulslangen för det nordiska klimatet Hypercold är ny serie hydraulslang framtagen för det nordiska klimatet. Slangen behåller flexibiliteten året runt, även i mycket låga temperaturer. Specialanpassat slitstarkt ytterhölje för extremt väder och ozonpåverkan. Monteras med Dunlop Hiflex standardkopplingar och hylsor.

Allt för

skogsentreprenörer!

Donaldson Filtersystem

dunlophiflex.se

Bucher Sågmotorer

Slangpressutrustning

Top Air Föravskiljare

Sauer Danfoss Hydraulmotorer

Packningssatser

Kontor: +46-292-10630 Mobil: +46-70-2002895 Fax: +46-292-10550 www.enskedehydraul.se 34

SKOGSENTREPRENÖREn 5 • 2013


Inför SMF-stämman PONDUS

o da

jeh r fö rhindrar ked

.

En

sk

öl

Vi är Sveriges enda tillverkare av maskinsvärd. Vi vägrar kompromissa och sätter alltid kvalitet och prestanda främst. I dag har vi marknadens starkaste utbud, och svärd som används i över 50 länder. Vi tolkar det som att vi gör någonting rätt.

pp

MADE IN SWEDEN.

ET! YH N

er g

isvärd me

d

R7/R8

R7

VI HAR MARKNADENS BREDASTE PROGRAM AV HOMOGENA STUBBEHANDLINGSSVÄRD

HOMOGENT SVÄRD MED 10 MM SLITS

EW

R8

HOMOGENT MASKINSVÄRD MED 15 MM SLITS R9

SPECIALSVÄRD FÖR ENERGISKOGSAVVERKNING JW

HOMOGENT MASKINSVÄRD FÖR 3/4” KEDJA

HOMOGENA MASKINSVÄRD FÖR JPS R5500 SÅGENHET.

KEDJOR

VI SÄLJER MARKNADENS BÄSTA KEDJOR

TILLBEHÖR

ALLT FRÅN DRIVHJUL TILL MÄRKFÄRG.

Kundtjänst: 0930-311 40, www.iggesundforest.se Make your own way

www.olofsfors.com


Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

www.eco-tracks.com

L L I T N E M M O K L VÄ VÅRA MARKER EVO™

Bandet med allroundegenskaper gällande bärighet och grepp, utan att ge avkall på rensningsförmågan.

Make your own way www.olofsfors.com 36

SKOGSENTREPRENÖREN 5 • 2013

Skogsentreprenören 5-2013  

Ur innehållet: - Ny ordförande presenterar sig – Entreprenörer plantskola för Sveaskogs förarebehov – Ulf Sandström, SMF: ”Har vi inte kommi...

Skogsentreprenören 5-2013  

Ur innehållet: - Ny ordförande presenterar sig – Entreprenörer plantskola för Sveaskogs förarebehov – Ulf Sandström, SMF: ”Har vi inte kommi...