Page 1

SKOGSENTREPRENÖREN EN MEDLEMSTIDNING FRÅN SMF

# 4•2016 | ÅRG 7

DAGS FÖR ÅRETS HÖJDPUNKT

• VIKTIGT IMPLEMENTERA MÅLGRUPPSARBETET • SMF HAR VIKTIG FUNKTION I FRAMTAGANDET AV SKOGLIG STATISTIK • MÅNGA LIKHETER MELLAN SVERIGE OCH FINLANDS ENTREPRENÖRER • SMF-PROFILEN: LARS BLIXT • SMF:S KURSER VIKTIGA FÖR BÄTTRE FÖRETAGANDE • BYN ÖSTERÅSEN ÄR FYLLD MED ENTREPRENÖRER

SMF:S FU:ARE GER SVAR PÅ ERA FRÅGOR

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

1


rab att Erbjudandet gäller t.o.m. 9 december 2016.

EN ÄNNU BÄTTRE GLYKOL • Nya Komatsu OCP har ett bättre skydd mot korrosion, frysning och överhettning • Giftfri och biologiskt nedbrytbar Komatsu OCP är en speciell propylenglykol framtagen för att fungera optimalt med din Komatsu maskin och skydda den mot korrosion, frysning samt överhettning. Denna vidareutvecklade glokolblandning ger dig ett ännu bättre skydd mot korrosion än tidigare. Eftersom Komatsu OCP är såväl giftfri som biologiskt nedbrytbar är den också goda nyheter för naturen liksom för människor, djur och

www.komatsuforest.se

vattenlevande organismer som vistas där. Naturens egen bakterieflora bryter ner vår OCP inom en dag eller två i luften och inom sju dagar i mark eller vatten. Den ansamlas inte heller i djurens kroppar efter intag eller exponering. Komatsu OCP är en billig försäkring för ditt kylsystem inför den kommande vintern. Erbjudandet gäller t.o.m. 9 december 2016.


EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX

Äger du en

flishugg?

Slangen för de tuffaste applikationerna. Extra nötningsbeständig och flexibel.

Vi vet att det är svårt att få försäkring på flishuggar men framförallt kostsamt. Därför har vi tagit fram en gruppförsäkring speciellt för dig. Vår försäkring på flishuggar är utformad med omfattning och självrisker anpassade till dina behov. För mer information och premie är du välkommen att ringa AB Svensk Skogsmaskinförsäkring, 026-51 52 09. www.svenskskogsmaskinförsäkring.se

svensk skogs maskin forsakring .se

Hydroscand har närmare 60 slangservicebutiker i Sverige. Hitta din närmaste butik på hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Maximerad bärighet och suverän drivförmåga. Ultimat grepp och stabilitet. Välj det som passar och bli skogens mästare!

WWW.NOKIANHEAVYTYRES.SE

Nokian Forest King TRS LS-2 Nokian Forest King F2 NY STORLEK 35,5 L-32FÖR FÖR ANVÄNDNING MED BAND LUNNARE. FÖR CTL MASKINER.

Nokian Forest King TRS2 BÄSTA DRIVDÄCK FÖR CTL MASKINER.


INSTICK

Sträck på dig – utan dig slutar kungariket att fungera

E

n blåsig, regntung och arbetsam höstdag låg bakom mig och jag satt vid köksbordet tillsammans med mamma för att diskutera min första vecka i Älvdalsskogarna som maskinförarpraktikant. En tjej som var överväldigad av intryck, nya termer och ord samt med känslan av gott kamratskap och glädjen av att bli hjärtligt välkomnad in i skogslivet . Jag minns så väl vad jag sa. ”Vilket fantastiskt arbete det är att få förmånen att vara maskinförare och sköta om skogen, men någon entreprenör tror jag då inte jag vill vara. Det är ett slit som ingen annan ser och som alldeles för få uppskattar.”

FEMTON ÅR SENARE var situationen i princip

densamma, ett nytt köksbord var det som förändrats. Då var jag mitt uppe i det nya livet som skogsmaskinentreprenör. De där förmanande rynkorna i mammas panna gav förvisso en bekräftelse på omsorg om mig men väckte samtidigt en irritation som gav upphov till en livlig diskussion om min vardag bland maskiner, personal, anbudsupphandlingar och annat i entreprenörssfären. ”- Minns du var du sa när du var på skolpraktik?” Jodå, det gjorde jag. Det är tur att det går att tänka om och att få möjligheten att prova något som ger dagliga utmaningar med glädje, trots slit och för lite uppskattning. En rejäl sågspånsvittring släpper man inte, jag tror att den ligger kvar hela livet.

SÅ ÄR DET IDAG OCKSÅ, det går inte att åka förbi en välta utan att titta på lappen, fastän arbetsdagen ser annorlunda ut. Nya utmaningar är liksom synonymt med mig, i mitt fall berikas nu

KONTAKT Ansvarig utgivare: Anna Furness anna.furness@skogsentreprenad.nu Redaktör: Erik Säfvenberg erik.safvenberg@dynamopress.se 072-236 26 00 Annonser: Rolf Stenvall, Fkon rolf.s@fkon.se, 070-2090267 Produktion: Dynamo Press AB Tryck: Trydells, Laholm

Internet: www.skogsentreprenad.nu Adress, besök: Storgatan 19 Adress, post: Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-655 41 90 Fax. 08-655 41 45 E-post huvudkontoret: smf@skogsentreprenad.nu

dagen av elever som liksom mig, under min skoltid, är förväntningsfulla på hur vi som skogsentreprenörer ska välkomna dem in i branschen. För dem är maskinföraryrket åtråvärt och det är viktigt att vi möter upp deras förväntningar.

NÅGOT som känns

Lisa Johansson.

speciellt fint är att ha givits förmånen att som förtroendevald få arbeta som medlem av Skogentreprenörernas styrelse. Som nyinvald, fick jag frågan om vad som var viktigt för mig i styrelsen och svaren handlade om allt från omvärldens uppfattning av SMF till den enskilde medlemmens behov av att få vara företagare utan att behöva köra kvällsskiftet också. Tycker fortfarande att dessa frågor är viktiga och fler därtill. Något som fört föreningen ett rejält steg framåt är det förträffliga samarbete som styrelsen har med sektionsordföranderådet. Vi har verkligen hittat en väg för kommunikation som stärker oss i framtida vägval. Tack för det alla involverade i sektionerna!

ÅRSSTÄMMAN är i antågande och lika välfylld som vanligt av möjligheter att få lyssna på intressanta föreläsningar till att som mässbesökare se de nyaste av produkter och tjänster. Ta som medlem i föreningen tillfället till delaktighet i de beslutsprocesser som sker och var med och påverka i diskussionsforum. TILL SIST VILL JAG avsluta med en hälsning full av respekt för alla i det skogliga kungariket men främst till dig som skogentreprenör. Som skogsentreprenör är du drottning eller kung över riket skogen. Utan dig och dina gedigna kunskaper, slutar hovet att fungera. Vägens riddare har inget att hämta , de olika skråen har ingen råvara att arbeta med och kungadömet får inte de handelsvaror som behövs. Glöm aldrig det och sträck på dig, trots att kronan ibland är tung att bära. LISA JOHANSSON STYRELSELEDAMOT I SMF

4

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016


DEBATTÖREN

Ny hyttdämpning. Ännu högre komfort! Suverän komfort kan faktiskt finslipas ytterligare. Därför finns nu som tillval en nyutvecklad och mycket effektiv hyttdämpning för John Deeres skotare. Kan också eftermonteras på alla skotare med E-hytt. Den nya hyttdämpningen monteras av John Deere Forestrys servicelämnare och är ett mycket prisvärt alternativ som förfinar både komfort och ergonomi.

JohnDeere.se/forestry


NYHETER

Målbilder ger bra grund för god miljöhänsyn En första uppföljning från Skogsstyrelsens måbildsarbete är nu redovisat till regeringen. Elin Sunesdotter, som sitter med i målgruppsarbetet för SMF:s räkning, ser utmaningar. – Att införliva målbilderna i styrande dokument är en sak, att nå utförarledet med virkesköpare, planerare och entreprenörer är en annan, säger hon.

I

dag finns ett 40-tal målbilder för god miljöhänsyn framtagna gemensamt av skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer. De ska fungera som en handledning i det praktiska skogsbruket för att åstadkomma bra miljöhänsyn vid exempelvis avverkningar. Ett drygt trettiotal aktörer inom skogsbruket har svarat på en enkät. Av enkätsvaren framgår att aktörer som sammanlagt står för nästan 80 procent av den föryngringsavverkade arealen har för avsikt att följa målbilderna i sin operativa verksamhet. De allra flesta av dem har reviderat, eller har för avsikt att revidera sina styrande dokument. Vanligast är att de ändrat i dokument eller rutiner som rör hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot sjöar samt överfart över vattendrag. Vidare visar enkäten att nästan alla tjänstemän och entreprenörer som på något sätt är involverade vid en avverkning är utbildade om målbildernas innehåll. – Detta i kombination med ytterligare en utvärdering som visar att målbilderna ger ett stöd i det praktiska arbetet för exempelvis för planerare och maskinförare gör att vi ser att en mycket god grund för att förbättra miljöhänsynen har lagts, säger Johan Wester, projektledare, Skogsstyrelsen. Det finns dock ännu inga data 6

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

som i sin helhet visar miljöhänsynen efter det att målbilderna börjat att tillämpas. Det går därför inte att utläsa några effekter av målbildsarbetet i Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn. Orsaken är att för kort tid har gått sedan man började att arbeta med målbilderna och att det finns en eftersläpning i uppföljningarna.

DE FÖRSTA RESULTATEN

från den nya hänsynsuppföljningen som kan visa på effekter av målbilderna bedöms komma år 2020. Skogsstyrelsen anser att det vore bra om skogsbrukets aktörer baserade sina egna uppföljningssystem på målbilderna. Då blir resultaten jämförbara med Skogsstyrelsens uppföljningar och risken för olika tolkningar av hur det faktiskt ser ut minskar. – Det finns god potential för att vi kommer se en bättre miljöhänsyn i skogen de kommande åren, men för att det verkligen ska hända behövs en fortsatt bred uppslutning av skogsbruket, vidareutveckling av målbilderna och uthållighet hos alla aktörer, säger Johan Wester. Arbetet med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn startade 2011. Målet var att uppnå en ökad samsyn kring vilken miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som krävs för att nå miljömålen i skogen. Sedan dess har ett stort antal

utbildningar genomförts för att öka kännedomen om målbilderna. Elin Sunesdotter, som sitter med i målgruppsarbetet för SMF:s räkning ser mycket positivt på att det finns en så stor uppslutning kring målbilderna i skogsbruket – Många som jag talar med tycker det är bra med gemensamt framarbetade målbilder där det finns en balans mellan skogsbrukets krav på produktion och miljöhänsyn, säger hon. Enlig henne är den stora utmaningen för organisationerna är att få till en bra och bred implementering. – Att införliva målbilderna i styrande dokument är en sak, att nå utförarledet med virkesköpare, planerare och entreprenörer är en annan. Att det kommer nya och reviderade målbilder ställer även det krav på organisationernas förmåga att implementera dem i sitt dagliga arbete, säger Elin Sunesdotter och fortsätter: – Jag tror liksom Johan Wester på Skogsstyrelsen att vi kommer att få se effekter på miljöhänsynen i skogsbruket om några år när uppföljning av avverkade objekt med stöd av målbilderna genomförs.

ANNA FURNESS, vd för Skogsentreprenörerna, kommenterar dagsläget såhär: – Att ta fram beskrivande målbilder som tydliggör hur vi förväntas bedriva ett kvalitativt skogsbruk är mycket bra. Däremot är det bakvänt att skogsbrukets entreprenörer ska få information om detta från respektive kund. Målbilderna är produktionsverktyg som varje företagare ska känna till och vi arbetar nu för att bygga fristående kunskap i entreprenörsledet om dem, säger SMF:s vd. £


NYHETER

Markfuktighetskartor minskar allvarliga körskador i skogen Forskarna har kartlagt körskador på 446 hektar avverkning. Resultaten tyder på att de allvarligaste körskadorna minskar med hjälp av markfuktighetskartorna.

I

I en tidigare undersökning från 2013 var antalet allvarliga skador 0,77 st/ha. I denna undersökning hittades endast 0,15 allvarliga skador per hektar. – De allvarligaste skadorna uppstår i fuktiga områden som markfuktighetskartorna numera pekar ut så att de kan undvi-

kas eller skyddas med ris, säger Gustav Friberg, forskare på Skogforsk som har lett studien. – Samtidigt uppstod de flesta allvarliga skador just på körvägar som skyddats av ris, så det finns fortfarande en potential i att lära sig var man med ris faktiskt kan öka bärigheten tillräckligt mycket, säger han. Sammanfattningsvis tycker han att skogsbruket nu har effektiva verktyg för att förhindra körskador, men det gäller att finslipa användningen för att nå hela vägen. – Vi måste fortsätta fokusera på den här frågan. Det krävs för att introduktionen av de nya

arbetssätten och kartunderlagen ska bli lyckad. , säger Gustav Friberg £

NYTT RABATTAVTAL KRING KÖRJOURNALER SMF har tecknat ett rabattavtal med TelliQ som tillhandahåller elektroniska körjournaler. Rabattavtalet ger våra medlemmar ett förmånligt pris på abonnemanget där en funktion för säker hemkomst är inkluderad. Elektronisk körjournal underlättar för dig som företagare att uppfylla skatteverkets regler för körjournaler. Arbetsmiljöverkets krav på hemkomstkontroll är något som många företag idag inte har en bra lösning för därför tittar SMF på olika lösningar för våra medlemmar där TelliQ är ett alternativ.

Gremo 1050F4 Gremo 1050F4 (generation 4) är en maskin med låg vikt och hög lastförmåga ledande i klassen!

Q Q Q Q Q Q

Prestanda Närsikt Ekonomisk Smidig Balanserad Lättfotad

Gremo AB · Box 44 · 310 61 Ätran SKOGSENTREPRENÖREN 4 0346-603 • 2016 427 Telefon 0346-605 15 · Telefax www.gremo.com · info@gremo.se


NYHETER

SMF spelar viktig roll i arbetet med skogsstatistik I sitt arbete med skogsstatistiken vill Skogsstyrelsen ha synpunkter från användarna för att säkerställa att den anpassas till samhällsutvecklingen. För det ändamålet har man inrättat ett användarråd där SMF är en av de tolv deltagarna. Där ges möjlighet att föra skogsentreprenörernas talan och komma med synpunkter på statistiken.

S

kogsstyrelsen är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom områdena produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Som statistikansvarig myndighet har Skogsstyrelsen bland annat ansvar för att statistiken är objektiv, att statistiken dokumenteras och att statistiken kvalitetsdeklareras. Fram till år 2014 gavs varje år ut en Skogsstatistisk årsbok. Numera publiceras statistiken i elektronisk form på Skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se under fliken STATISTIK. Här finns ett antal olika statistikprodukter under olika rubriker. Dessa är fria att laddas ner och användas.

UPPGIFTERNA till statistiken om entreprenörernas verksamhet samlas in genom en årlig enkät. Skogsstyrelsen använder SCB:s företagsregister för att välja ut entreprenörer till enkäten. Urvalet görs bland företag med SNI-koderna 02102 (skogsskötsel) eller 02200 (drivning). Det finns ingen skyldighet för entreprenörerna att lämna uppgifter, men ju fler som svarar, desto tillförlitligare blir statistiken. Från totalt cirka 11 200 entreprenörsföretag lottades 2 200 företag ut för att ingå i 2015 års under-sökning. Efter påminnelser blev svarsfrekvensen 57 procent. Svaren räknas upp till att gälla hela gruppen skogsentreprenörer. Ett exempel på hur statistiken presenteras finns i följande diagram. 8

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

Av diagrammet framgår det tydligt att entreprenörerna spelar en viktig roll i skogsbruket. Men vilken är SMF:s roll i Skogsstyrelsens statistik?

SKOGSSTYRELSEN vill ha synpunkter från användarna, för att säkerställa att den anpassas till samhällsutvecklingen. För det ändamålet har man inrättat ett användarråd, som består av representanter för tolv olika organisationer. SMF Skogsentreprenörerna är alltså en av de tolv. Rådet träffas två gånger per år. Då har vi möjlighet att föra skogsentreprenörernas talan och komma med synpunkter på statistiken. Viktigare än den ögonblicksbild, som ett enskilt år kan förmedla är utvecklingen under en längre period. I diagrammet ovan kan utläsas att entreprenörerna gått från att sysselsätta cirka 5 000 personer år 1993 till närmare 15 000 år 2015. Samtidigt har de anställda inom storskogsbruket minskat från närmare 14 000 till drygt 2 000 personer. Som var och en förstår är det viktigt för jämförelsen att statistiken samlas in på samma sätt år från år. Det finns därför begränsade möjligheter till förändringar. Det SMF kan bidra med är långsiktiga förändringsförslag, men också att öka förståelsen och beredvilligheten hos er skogsentreprenörer att bidra med uppgifter, så att en tillförlitlig statistik kan tas fram. Den som vill skicka med synpunkter till användarrådet kan förmedla dessa till Ewa Lidén, som är SMFs representant. Hennes adress är ewa@smfcert.se.£


NYHETER

Viktigt hantera ansvarsfrågan i utredning om skogsvårdslag

Med tanke på de tuffa frågor som utredningen om förändringar i skogsvårdslagen ska ta hänsyn till är det väldigt viktigt att SMF sitter med i utredningsarbetet som bland annat ska titta på vem som bör ha ansvaret för skyldigheterna i skogsvårdslagstiftningen.

En annan fråga som utredningen ska se över är om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter. SMF Skogsentreprenörernas ordförande, Bernt Hermansson, sitter med i utredningen för SMF:s räkning. – Det är väldig viktigt att vara med i utredningsarbetet eftersom vi är de enda som har praktisk erfarenhet av arbetet i skogen utanför kontoren. Eftersom utredningen ska se över ansvars-

SpeedMax XL ™

Harvester Guide Bar

BUILT FOR YOUR TOUGHEST DAY.

Maskinell avverkning ställer stora krav på kaputrustningen, och våra nya maskinsvärd SpeedMax™ XL levererar kvalité och råstyrka i varje detalj! En 14-tandad utbytbar noskassett i kombination med ett bredare chassi gör SpeedMax™ XL Större, Starkare och Tåligare än sina föregångare. 14-tandat noshjul

Bredare lagerbana

Större lager Större slitageyta

Bredare chassi

OregonProducts.se Oregon® och SpeedMax™ är varumärken tillhörande Blount, Inc.

4271/16

I

december ifjol beslutade regeringen att låta en särskild utredare föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att uppnå en förbättrad miljöhänsyn i skogen. I regeringens uppdrag finns med att föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen. I det arbetet ingår även att se över de befintliga straffbestämmelserna och överklagande av beslut i skogsvårdslagen.

frågan är det viktigt att bevaka vem som ska ta ansvar för vad. En av uppgifterna blir att parera i förslagen så att ansvarsfrågan kan hanteras av våra medlemmar, om inte annat så i avtal som tecknas i framtiden, säger Bernt Hermansson. Arbetet med utredningen ligger dock fortsatt vilande sedan statens utredare, Charlotta Riberdahl, blivit avsatt efter ett uttalande om äganderätten under Almedalsveckan. – Ja, läget är sådant att vi är utan ordförande. Vi har bara hunnit tala om utredningens syfte. Nu ska det sökas en ny ordförande i utredningen och vi ska ha ett nytt möte senare i höst, förklarar Bernt Hermansson. £


SMF:S KURSER

Kurser ger viktig kunskap för företagarna i skogen

SMF har under hösten arrangerat uppskattade kurser inom tre ämnesområden. Det är grundkurs respektive fördjupning i personal- och företagsledning samt grundkurs i ekonomi och juridik. – Kurserna är jättebra och innehåller just var det jag var ute efter, säger Peter Ryberg på Rybergs Skogstjänst AB.

S

MF lyssnar noga efter reaktioner och återkoppling på de kurser som nu hålls. – Vårt fokus ligger hårdare än någonsin på att vara en förening för den professionelle småföretagaren och det här är ju en konkret satsning vi valt att göra med avstamp i föreningens nya strategi, säger SMF:s vd, Anna Furness. Hon har hittills bara hört mycket nöjda kommentarer från medlemmar som gått kurserna. – Så det verkar som om vi prickat rätt med vårt nya kursutbud. I skrivande stund sitter till exempel 13 entreprenörer här på vårt kontor på Östermalm på fortsättningskursen i juridik och också den har varit mycket omtyckt och uppskattad, säger Anna Furness.

KARL-MAGNUS Hembjer ansvarar för kurserna som handlar om företagsstyrning och ledning av personal. Han ser hur en del företagare i skogen har brisfälliga kunskaper i både vad som gäller för dig som arbetsgivare i lagkrav och vilken potential som finns i att aktivt leda och styra sin verksamhet mot uppsatta mål. – Mörkertalet är väldigt stort. Även om avtalet är komplicerat och gör det svårt att räkna ut hur man betalar ut rätt lön med baslön, kvalifikationstillägg, skifttillägg och många andra tillägg är det viktigt att göra rätt. En del företagare bakar in både det ena och det andra och följer inte avtalet. Sedan verkar en del tro att om de, som företagare, och den 10

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

anställde är överens, så kan man avtala bort delar av kollektivavtalet. Men det är inte de som är avtalsparter, det är SLA och GS-facket, och därför går det inte att göra på det viset utan att riskera skadeståndskrav. Ann-Soffie Perrin är förhandlare på SLA och har medverkat vid SMF:s grundkurs för personal- & företagsledning. – Det finns med all säkerhet hela skalan av kännedom hos företagen, därför är det ett stort syfte med att ha utbildningar som de vi har med SMF, säger hon och fortsätter: – Det är oerhört väsentligt att arbetsgivarna känner till det regelverk som finns, både kring kollektivavtal och vad lagen säger. De kurser vi haft har varit av en grundläggande karaktär där det gäller att känna till att det finns kollektivavtal men också vad det innebär att ha ett kollektivavtal. Det finns ju delar av ett avtal som är en uppsida för en arbetsgivare och delar som är svårare att förhålla sig till. Hon lyfter fram riskerna med att inte känna till vad som gäller. – RISKEN DU TAR som arbetsgivare om du medvetet eller omedvetet inte följer de regler som finns i ett kollektivavtal, det är ju att facket kan komma och kräva skadestånd, både för den skada som de hävdar har uppstått men också ställa retroaktiva krav tillbaka i tiden. Det blir alltid en förhandling där man får titta på

vad som hänt. Arbetsgivare som är medlemmar i SLA kan få hjälp och stöd innan och under en förhandling med facket. Samtidigt handlar det också om att konkurrera på lika villkor och verka för en sund bransch, säger AnnSoffie Perrin.

UNDER utbildningens andra pass går Karl-Magnus Hembjer bland annat igenom hur man tar fram befattningsbeskrivningar, vikten av att fördela ansvarsområden och hur man genomför en introduktion av nyanställda. Han tror att många är osäkra och ibland vilsna i sitt ledarskap. – Det är inte så konstigt. Många är relativt oskolade och har inte gått kurser där man pratar om just detta. Då kan det till exempel vara svårt att veta hur mycket tid ska man sätta av för arbete med personalen, som systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Just utvecklingssamtalet är knepigt för många entreprenörer, men jag brukar säga att det är viktigt med konstruktiv feedback och att den anställde också ska kunna ge feedback och berätta vad de tycker att jag som företagsledare behöver förbättra. Det kan skapa ett ökat engagemang och väcka intresse för viktiga frågor, säger han. KARL-MAGNUS Hembjer berättar att fortsättningskursen bland annat tar upp hur man jobbar med rekrytering och hur en rekryteringsannons kan se ut. – För drygt tio år sedan rekryterade många via ATL:s 25-kronors radannons. Då fanns inte företagsnamnet med i annonserna. Det kunde stå ett namn och ett 070-nummer som skulle kontaktas. Den typen av identitets-


X§ SAGT OM KURSERNA

Peter Ryberg på Rybergs Skogstjänst AB i Ljungby är ny medlem i SMF och han har både gått grundkurs och fortsättningskurs i personal- och företagsledning. – Kurserna är jättebra och innehåller just var det jag var ute efter. Jag vill kunna förbättra mig inom personalledning och fått många, konkreta tips. Personalledning är ju en stor del av vad det handlar om som företagare, säger Peter Ryberg.

löst företagarkollektiv vill vi inte ha tillbaka. I dag är det viktigt att signalera att man är stolt över sitt företag och sin verksamhet och det som arbetsplatsen har att erbjuda. I fortsättningskursen går man också djupare när det gäller arbetsplatsträffar och hur målstyrning fungerar samt hur företagsspecifika policies och regelverk kan se ut. – Det kan till exempel handla om hur man ska uppträda mot varandra och vara klädd. Helt enkelt lägga upp regelverket över vad det är som gäller. Sedan går vi genom ett par påhittade fall som man kan råka ut för som företagare. Hur kan man göra för att

Malin Petersson på Röshults Skog AB i Vislanda har både gått grundkurs i personal- och företagsledning samt grundkurs i ekonomi och juridik. – Jag är mycket nöjd som vanligt. Det var ett bra program. och bra att de kan läsa av vad vi som deltagare vill ha. Det gör att det blir ett givande och tagande inom gruppen och gör att man är laddad när man kommer hem. Dessutom får man många praktiska tips kopplat till ens egen verklighet, säger Malin Pettersson.

påverka och förebygga situationer, så att man inte hamnar i en svårare sits än nödvändigt. Han menar att det är viktigt att arbeta med målstyrning. – För få företag i branschen har nedskrivna mål och tydliga visioner. Vi talar om hur man ska ta sig dit.

NÄR DET GÄLLER kunskapsluckorna anser han att de följer en röd tråd. – Många entreprenörer har inte blivit företagare för att de älskar administration. Generellt dokumenteras det för lite. Rutiner går till exempel ofta via mun mot mun-metoden. Därför har SMF tagit fram fär-

diga exempel på till exempel lokala regelverk och befattningsbeskrivningar – Vi har ett batteri med färdiga förslag med exempel som är uppskattade och gör att man slipper uppfinna hjulet på nytt, säger Karl-Magnus Hembjer. SMF:s vd, Anna Furness: – Jag vill verkligen uppmana alla er medlemmar att ta er tid att gå kurserna som erbjuds. Är du medlem kostar kursen bara 500 kronor och det är väl investerad tid. Kurserna tar till hundra procent avstamp i din vardag och dina utmaningar och du har garanterat matnyttigt med dig hem från en sådan här dag, säger hon. £

Vi har inte gift oss! Bara bytt namn. Precis som förut är vi norra Europas främsta leverantör av glidlager. Fortfarande med flera hundra ton leveransklara lagerprodukter. Skillnaden är att vi nu utökat sortimentet med rullager, vilket gör oss till helhetsleverantör inom lager. Därför tyckte vi att ett nytt namn och en ny grafisk identitet satt på sin plats. D&E Bearings står för vad vi är - specialister på lager helt enkelt. Hälsningar D&E Bearings - Specialists since 1966 (f.d. D&E Trading)

BESÖK VÅR NYA SAJT

debearings.se

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

11


SKOGSENTREPRENÖRERNAS SITUATION I FINLAND

Slående likheter mellan Finland och Sverige

Likheterna är slående mellan de finska och svenska förhållandena för entreprenörer. Trots det är samarbetet mellan företag och utbytet mellan organisationer relativt litet. Det hoppas Simo Jaakkola på Maskinföretagarnas Förbund ska bli ändring på.

Simo Jaakkola jobbar på Finska motsvarigheten till SMF.

imo Jaakkola är vice vd på den finska motsvarigheten till SMF som dock organiserar fler än skogsentreprenörer. I branchorganisationen Maskinföretagarnas Förbund, eller TAFFEC – Trade Association of Finnish Forestry, Earthmoving and Energy Contractors organiseras även anläggnings-, jordbruks och bioenergientreprenörer. När man tittar på hur skogsbruket fungerar i Finland och jämför entreprenörernas situation är likheterna slående. Man arbetar i stort sett likadant som i Sverige, med liknande kunder och på liknande sätt. Utmaningarna är också snarlika. Även här brottas man med dålig lönsamhet hos entreprenörerna, med brist på utbildade och skickliga förare och med några få dominerande kunder på marknaden som, på samma sätt som i Sverige, innebär ett ojämlikt styrkeförhållande mellan kund och entreprenör. Andra utmaningar är att man i Finland storsatsat på produktion av pappersmassa, något som skapat en enorm efterfrågan men där Simo Jaakkola ser risker. – Metsä Group genomför den största massafabrikinvesteringen i världen i Äänekoski. Senast 2018 ska fabriken vara klar som skapar en stor efterfrågan. Också

Finnpulp har ett plan på bordet för att bygga en annan stor massafabrik nära Kuopio. Risken för maskinföretagarna är att den stor efterfrågan i framtiden orsakar för stora investeringar på skogsmaskiner och att entreprenörerna kommer att stå med överkapacitet. Vi har redan sett exempel på det, säger han. I övrigt är marknaden relativt stabil med stora skogsbolag som står som kunder till entreprenörerna, bland annat UPM, en av världens största tillverkare av massa och papper. – Metsä Group startade för tio år sedan en utveckling mot större volymer, mera ansvar och längre kontrakt som andra kunder, exempelvis UPM, också började med. Han hoppas att utbytet mellan Finland och Sverige ska öka, framför allt kunskapsmässigt och socialt, men tror inte att samarbeten mellan företag kommer att öka. – Språket är ett hinder och de flesta entreprenörer vill arbeta på hemmaplan. Men vi skulle i större utsträckning än i dag kunna utgöra en gemensam marknad med våra enorma volymer, liknande metoder, liknade system och samma typ av maskiner. Särskilt som att Ryssland på sikt kan bli en svår konkurrent på den globala marknaden, säger Simo Jaakkola. SMF:s vd, Anna Furness, hål-

S

12

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

ler med om att samarbetet behöver öka mellan Sverige och Finland och att man tillsammans kan bli starkare internationellt. – Vi har så mycket som förenar och liknande förhållanden. Vi tog för drygt ett år sedan från SMF:s håll initiativet till ett mer intimt samarbete mellan de nordiska länderna och vi ses nu regelbundet för att hålla varandra uppdaterade i viktiga frågor att driva. Vi samtalar till exempel nu om hur vi bör driva frågan om rättigheter till produktionsdata, säger Anna Furness. Även inom andra sammanhang är likheterna stora. Simo Jaakkola berättar att en av de stora utmaningarna som skogsentreprenörer står inför i Finland är bristen på duktiga förare. – Vår organisation har arbetat aktivt med tränings- och utbildningspolitik för att för att tillsammans med myndigheter tillgodose behoven hos entreprenörerna. Problemet är att trots att många går utbildningar, 400 skolelever och 100 via vuxenutbildning årligen, får de flesta inter tillräckligt med maskinträning. Med lönsamhetsnivåer som är små blir det en för stor börda att bära för entreprenörerna att själva så för kostnaden då förare som inte är färdiga ska nå de produktionsnivåer som entreprenörerna behöver för sin lönsamhet. Han menar att en lösning skulle kunna vara en utbildningsersättning till entreprenörer som är villiga att ta sig an elever. – Det går inte att ha maskiner till elever i utbildning om man som entreprenör inte får betalt. En sak som skiljer sig mellan Sverige och Finland är att man i Finland i stort sett inte alls avverkar på sommaren. – Det har både historiska och


nyhet! klädpaket. När du föredrar kvalitet framför kvantitet!

Forestry

praktiska orsaker. Det har varit vanligt att göra huvuddelen av virkesköpen på vintern. Dessutom har vi många våta marker vilket gör att det på många ställen bara är möjligt att avverka på vintern. Men det är också så att många entreprenörer vill ha ledigt på sommaren, säger Simo Jaakkola. £ FAKTA TAFFEC, MASKINÄGARNAS FÖRBUND: är med i den europeiska sammanslutningen CEETTAR, där även SMF är med, och äger företaget Finnmetko som arrangerar Heavy machinery Exhibition on Forestry, Earth Moving and Bioenergy Sectors samt en av världens största skogsmässor med över 35000 besökare i Jämsä i centrala Finland. 2500 medlemsföretag ungefär fördelat enligt följande: 1200 inom skog och bioenergi 100 inom flisning 300 inom torvbrytning 1000 inom anläggning FAKTA SKOGSENTREPRENÖRER I FINLAND: Cirka 1500 entreprenörer, vara 80 procent är små- och medelstora företag Huvudsakliga kunder: Skogsindustri 75 procent, statliga skogar 10 procent, Skogsägarföreningar 12 procent (liksom i Sverige är det ovanligt med skogsägare som själva kontrakterar entreprenörer). SNITTFÖRETAGET I FINLAND: Omsättning: 550 000-600 000 euro/år Genomsnittlig lönsamhet: +1,29 procent (2015) 1-2 skördare och 1-2 skotare Består av entreprenör samt 4-8 förare I norr är det fler skördare än skotare och i södra Finland tvärtom. De flesta företag äger en trailer för maskinflyttning.

Kampanjpris:

1795:-

paket iga kläd Samtl i en bag och packas ks enligt är nm g nam ällnin Er best

Större noshjul. Bättre, jämnare kapning. Mycket längre hållbarhet.

Ny katalog ute nu! Beställ ditt ex i dag.

Skogma Entreprenad - Utrustning och tillbehör för skogs- och entreprenadmaskiner

Skogma Entreprenad Kundtjänst 0644-72100

Entreprenad

CRANAB FORESTRY SYSTEM skotarkranar skördarkranar gripare

TEKNIK MED INTELLIGENS Din uppgift är kanske inte att bygga just Brandenburger Tor – men med Cranab FC kan du göra det omöjliga fullt möjligt. Våra kranar är början på något nytt och banbrytande. Läs mer på cranab.se

PURE GENIUS CRANAB FC SKOTARKRANSERIE

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

13


NYHETER

Marcus Wallenbergspriset till datortomografi för stockar Nu kan skador på en trästock identifieras redan innan den sågas tack var ny teknik där stocken "röntgas" innan den sågas upp till timmer.

M

arcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris som instiftades 1980 av skogsindustri-företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB – numera Stora Enso – för att hylla Marcus Wallenberg (1899-1982). Priset utdelas av den oberoende Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning och går till en enskild

forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område. I år utdelas priset för 33:e gången och går till Alexander Katsevich och Federico Giudiceandrea för utveckling av skiktröntgen, datortomografi, av hela timmerstockar. Tekniken möjliggör ett mer optimalt utnyttjande av timret och ökar värdet på sågade trävaror med minst tio procent. – Denna nya teknologi markerar starten på en ny era för sågverksindustrin. Denna banbrytande forskning och innovativa implementering har öppnat nya

vägar för att ytterligare optimera sågningsprocessen, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande för Marcus Wallenbergpriset. I samband med prisutdelningen hölls också ett symposium där representanter för akademi och industri presenterade nya rön inom områden som knyter an till årets pris. Utmaningarna för den skogsbaserade sektorn växer. Förståelsen av struktur och funktion hos träd och skogsekosystem – liksom utvecklingen av innovativa, förädlade produkter och tekniker – blir mer och mer viktigt. Ett exempel är framtagningen av genomskinligt trä. £

Nästa generations SP 461 LF SP Maskiner presenterar stolt nästa generations SP 461 LF. Nya 461 är ett robustare och mer tillförlitligt aggregat som är byggt för att klara både dagens och framtidens krav på högsta produktivitet i kombination med högsta tillförlitlighet och mätnoggrannhet.

Highlights nya SP 461 LF • • • • •

Ny optimerad slangdragning mellan tiltblock och ventil ger maximal slanglivslängd Ny starkare ramkonstruktion för längre livslängd Robusta heltäckande skydd för hjulmotorslangar ger ökad tillförlitlighet Ny förbättrad diametermätning med axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. Ny längdmätningsenhet med kraftigare lagring och axelfri givare ger ökad mätnoggrannhet och ökad tillförlitlighet. • Ny kapkontroll med axelfri givare ger ökad tillförlitlighet. Välkommen att kontakta din SP säljare för en privat visning av nya SP 461 LF för möjligheten att se vad framtidens aggregat kan göra för dig redan idag!

14

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

Tel: 0372-25342 www.spmaskiner.se


Nu finns PONSSE ACTIVEFRAME även för skördaren PONSSE Ergo 8w!

PONSSE ACTIVEFRAME

PRODUKTIVITET PÅ NY NIVÅ PONSSE ACTIVEFRAME ÄR ETT HYTTFJÄDRINGSSYSTEM som fördelar eventuella ojämnheter i terrängen så att hytten alltid hålls horisontell. Det gör arbetet med kranen effektivare, och innebär även att föraren kan arbeta i högre hastigheter. ACTIVEFRAME HAR EN ENKEL OCH FUNKTIONELL KONSTRUKTION som effektivt eliminerar eventuella sidorörelser som inverkar på föraren, så att arbetet blir komfortabelt och kroppen utsätts för mycket mindre påfrestningar.

PONSSE AB

SYSTEMET FÖLJER TERRÄNGEN och håller aktivt hytten horisontell. Maskinen har dubbla främre ramar, varav en inkluderar den främre boggin och den andra inkluderar hytten. Tack vare den dubbla ramstrukturen är fästpunkten för systemet ActiveFrame mycket låg på boggiaxeln, vilket eliminerar eventuella sidorörelser riktade mot föraren.

Lisjövägen 40, Västsura 735 91 Surahammar Tel: 0220 399 00

ActiveFrame finns för skotarna PONSSE Buffalo, Elephant och ElephantKing och skördaren PONSSE Ergo.

A logger’s best friend www.ponsse.com


FRÅGOR OCH SVAR

Första frågorna till våra FU:are – läs deras svar om:

Garantier, bokslut och personal I det här numret inleds vår frågelåda där SMF:s tre företagsutvecklare svarar på era frågor. FRÅGA OM FABRIKATIONSFEL Jag har köpt en skotare och efter 4 månader upptäcks att griparen har ett fabrikationsfel. Nu hävdar återförsäljaren att jag ska ringa tillverkaren av griparen och hävda min garanti? Vad gäller? SVAR Kontrollera i ditt köpekontrakt vad står gällande garantitiden? Denna är viktig att försäkra sig om vid maskinköp. Har du en längre garantitid är de månader som gått? I sådana fall är det maskinleverantörens ansvar. Vilket innebär att de ska stå för alla garantier inom den tiden. Samt avhjälpa varans brist eller fel. Ni ska inte behöva jaga underleverantörer till er maskin. Vet du om att det finns allmänna bestämmelser för era maskinköp? Maskin03, dessa ska man läsa innan köp så ni vet era rättigheter och skyldigheter som maskinköpare. Tveka inte att höra av dig till mig om du har ytterligare frågor i ärendet. Kan inte vi tillsammans hitta en lösning har vi alltid Fredrik på Andersson Gustafsson Advokatbyrå att rådfråga. ANNA BJÖRK SAKKUNNIG JURIDIK, FU NORR FRÅGA OM BOKSLUT Jag har suttit med min revisor nu och gjort klart bokslutet för 2016. Det visar röda siffror och jag kan själv inte hitta förklaringen. Vi har inte haft några stora oförut16

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

sedda kostnader eller produktionsavbrott under året. Var ska jag börja för att hitta orsaken till det dåliga resultatet? SVAR Ditt problem är inte ovanligt. Mitt förslag är att du börjar med att göra en maskinkalkyl för att få koll på dina kostnader för maskinen per produktionstimme. I en maskinkalkyl tas alla kostnader för företaget med, både fasta och rörliga, även de som inte har direkt koppling till produktionen. Därefter kan du göra en uppföljning av hur dina kostnader täcks av det du kör in. Personalkostnaden är normalt den största kostnadsposten i alla skogsentreprenadföretag så att sedan göra en uppföljning på hur den fakturerbara tiden ser ut för din personal är nästa steg. Här finns nästan alltid förbättringspotential som kan hjälpa dig att vända företagets resultat till svarta siffor. Ditt problem är komplext så jag rekommenderar att du tar kontakt med din företagsutvecklare för att få ett behovsanpassat stöd och tillgång till de verktyg vi kan tillhandahålla. ELIN SUNESDOTTER SAKKUNNIG EKONOMI OCH FINANSIERING, FU MITT FRÅGA OM PERSONAL Vi ska ha ett personalmöte i företaget nästa vecka. Hur ska jag göra för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet i företaget (SAM) ? SVAR Tack för en bra fråga! Att ha en SAM-rutin är ett lagkrav och det handlar ju helt enkelt om att man

inte ska skada sig eller fara illa på sin arbetsplats. Ett bra sätt att ta sig an uppdraget att erbjuda en trygg och säker arbetsplats är att göra alla medarbetare delaktiga i företagets strävan. Delaktighet föder engagemang. Få dem att självmant skriva ner och rapportera de tillbud och olyckor som kan inträffa. Ett bra sätt att för att uppnå detta är att det inte får gå för lång tid mellan personalträffarna så att inträffade saker skrivits ner och att SAM finns med som en stadig punkt på dagordningen vid varje möte. Sedan måste beslutade åtgärder följas upp så att de genomförts och om de gav avsedd effekt ? Annars måste andra åtgärder vidtas för att uppnå målet! Här är det viktigt att delegera och inte ta på sig allt som företagsledare. Problemen ska lösas vid ”källan”. Att få medarbetarna att på ett naturligt sätt tänka och utföra alla arbetsmoment med ett säkerhetstänk gör att riskerna minimeras och olyckor och tillbud undviks, vilket borgar för fortsatt god nattsömn för företagsledaren. KARL-MAGNUS HEMBJER SAKKUNNIG PERSONAL- OCH FÖRETAGSLEDNING, FU SYD

FRÅGA SMF!

Nu kan även du få svar i tidningen på frågor du vill ställa till vår kunniga personal. Det kan gälla allt från arbetsgivarfrågor till frågor inför bokslut. Skickar in din fråga redan nu på smf@skogsentreprenad.nu och märk ditt meddelande med "Fråga SMF". Självklart kan du få vara anonym i tidningen om du vill.


4000T

PRESTANDA SOM ÖVERTYGAR Nya Log Max 4000T är en gallringsspecialist som många har längtat efter. Aggregatet har en nyutvecklad ram som klarar upp till 580 mm kapning, dubbla matningsektioner och en revolutionerande sågenhet 218/318 True-Cut. Allt ger förarna rätt förutsättningar för att producera effektivt med ett driftsäkert aggregat på 833 kg. *incl. matarhjular, rotator och dämpad skyddsplåt

Lars Strömsund - Norra Sverige - 070-347 65 74 Mikael Solèn - Södra Sverige - 070-591 18 89 Gunnar Bäck - Södra Sverige - 070-391 97 50

218-318 HEADS ABOVE THE COMPETITION logmax.com/tseries

Active Friction Control


NYHETER

Efter att ha varit en, i det närmaste, död produkt märks nu ett återuppväckt intresse för drivaren. Sveaskog är ett av flera skogsbolag som testar maskinlösningen.

M

askinen, som bara finns i ett exemplar är en prototyp av en ny drivare från Komatsu Forest. Den har tidigare testats av både Holmen och SCA. Nu var det Sveaskogs tur att provköra maskinen. Den har testats under tre månader och under november görs en utvärdering. Att ett eller flera skogsbolag kan säga att de kommer att investera i drivaren är en förutsättning för att Komatsu Forest ska sätta den i produktion. Vid utvärderingen handlar det

FOTO: SVEASKOG

Återuppväckt intresse för drivare

om att jämföra prestationen från den här maskinen med ett konventionellt ekipage med skördare och skotare. ​Den nya drivaren har ett svängbart lastutrymme som gör det möjligt att kapa stockarna direkt i lastutrymmet. – Drivaren känns som ett logiskt steg i teknikutvecklingen där man nu sammanför funktionen från två olika maskintyper, skördare och skotare, till en enda. Det finns många fördelar med tekniken och arbetsmetoden. I

och med direktlastningen så blir det inte något lager av virke på marken som kan bli kvarglömt, översnöat eller tappa i kvalitet på grund av uttorkning eller blånad. Det är en maskin mindre att flytta när man byter avverkningsområde vilket ger en kostnadsbesparing, säger Urban Nordmark, teknisk chef på Sveaskog. – Nog har dom lite att göra innan den är perfekt. Det blir till exempel väldigt tuffa svängningar i hytten med så tunga lass och det går inte heller att köra lika snabbt som med en skotare när man ska ut till avlägget, säger maskinförare Robert Kjellgren. Drivarprojektet är ett samarbete mellan Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog, BillerudKorsnäs, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Komatsu Forest och Skogforsk. £

the original! Made by the original! Made by Speciella band med bra BÄRIGHET

18

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016


FRÅN STÄMMAN

UTBILDNING & KURSER

Liljaskolan startar NB Skog hösten 2016

NYHETER

VÅRENS KURSUTBUD 2016 • Motorsågskörkort

– AB nivå, 3 dagar

• Röjsågskörkort – RA+RB, 3 ½ dag

• Natur- och kulturmiljövård – Grundkurs, 3 dagar

• Natur- och kulturmiljövård –Förnyelse, 1 dagar

• ADR 1.3 (Transport av farligt gods) • Heta arbeten – 1 dag

• Hjärt och lungräddning

–1 dag

– ½ dag

Vi utbildar framtidens skogsmaskinförare och skogsvårdare.

För mer info och anmälan kontakta: Anders Öberg anders.oberg@alvdalen.com 070-541 67 35 • alvdalen.com

Ytterligare information: Liljaskolan, Vännäs gymnasium, Karin Åberg, SYV, 0935-144 76. www.liljaskolan.se

BEDRIVER NI UTBILDNING ELLER KURSVERKSAMHET INOM SKOGNÄRINGEN?

ANNONSERA HÄR!

Utbilda dig inom Skog, Djur, Lantbruk & Trädgård! Vi erbjuder vuxenutbildningar med tydliga mål och nära anknytning till näringens behov.

För mer information, kontakta Rolf Stenvall på 070-2090267 eller rolf.s@fkon.se>

naturbruk.nu/vuxenutbildning

Anmäl dig till våra kurser PERSONAL- OCH FÖRETAGSLEDNING 14/12 Grund personal- & företagsledning, Vimmerby 16 /12 Grund personal- & företagsledning, Svenljunga 12 /1 Grund personal- & företagsledning, Emmaboda 25/1 Grund personal- & företagsledning, Karlstad 31/1 Grund personal- & företagsledning, Gävle

EKONOMI & JURIDIK 15 /12 Grund ekonomi/juridik ,Vreta-Kloster 19 /12 Grund ekonomi/juridik, Stora Segerstads NB-gymnasium, Reftele 10/1 Grund ekonomi/juridik, Vänersborg 10/1 Grund ekonomi/juridik, Malmköping 12/1 Grund ekonomi/juridik, Tällberg

11/1 Fördjupning personal- & företagsledning, Tenhult 4/4 Fördjupning personal- & företagsledning, Uppsala

15/12 21/2 8/3 22/3 27/4 3/5

Fördjupning ekonomi , Osby Fördjupning ekonomi, Osby Fördjupning ekonomi, Örebro Fördjupning ekonomi, Tenhult Fördjupning ekonomi, Örebro Fördjupning ekonomi, Tenhult

Vi arbetar för dig – i Skogssverige. Välkommen som medlem! www.skogsentreprenad.nu


JURISTKRÖNIKA

Försäkringar inom skogsentreprenad EN FÖRETAGSFÖRSÄKRING innehåller ofta flera olika delar, och vilka delförsäkringar som ingår varierar beroende på bransch och det specifika företagets behov. I skogsentreprenadbranschen är det vanligt att försäkringen omfattar bl.a. trafikförsäkring, egendomsförsäkring i varierande omfattning, och i vissa fall andra tilläggsförsäkringar som ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, m.m. Vilka försäkringstyper som ingår i försäkringen anges normalt i försäkringsbrevet, tillsammans med de försäkringsbelopp och självrisker som gäller för försäkringen. I denna artikel kommer jag att kort sammanfatta vad som täcks inom de vanligaste försäkringsdelarna, samt belysa vissa frågor som man som skogsentreprenör borde vara särskilt uppmärksam på för att förbättra möjligheten att få försäkringsersättning om olyckan är framme. Det är dock alltid viktigt att vara insatt i vad den egna försäkringen omfattar samt om det finns några särskilda undantag. Det är också värt att uppmärksamma att SMF:s medlemmar har möjlighet att teckna en särskilt framtagen skogsentreprenörsförsäkring hos Trygg-Hansa. TRAFIKFÖRSÄKRING • Att ha trafikförsäkring är en skyldighet enligt lag, och försäkringen täcker skador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador som skogsmaskinen orsakar på annan egendom. • Försäkringen täcker inte skador på det egna fordonet, saker som finns i fordonet, eller annan egendom som tillhör försäkringstagaren. För att detta ska omfattas krävs en egendomsförsäkring (se vidare nedan).

EGENDOMSFÖRSÄKRING • Omfattningen varierar mycket beroende på vilka delmoment som inkluderats i det aktuella försäkringspaketet. Det gäller alltså att noggrant kontrollera vad som ingår i den aktuella försäkringslösningen och säkerställa att den egendom som man upplever som viktig omfattas av skyddet. • För en skogsentreprenör är den kanske mest väseentliga egendomsförsäkringen den s.k. vagnskadeförsäkringen. Denna försäkring täcker skada på det egna fordonet vid trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse (inklusive när t.ex. en försäkrad skogsmaskin transporteras på ett annat fordon). •Andra typer av egendomsförsäkringar som tar sikte på specifika händelser är brandförsäkring och stöldförsäkring. ANSVARSFÖRSÄKRING • Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndskrav som riktas mot försäkringstagaren pga. skada som orsakats inom ramen för verksamheten. • En central begränsning i ansvarsförsäkringar är att de ofta endast omfattar ansvar enligt allmänna bestämmelser utgivna av en branschorganisation förutsatt att dessa avtalats (dvs. ABSE 09 för skogsentreprenader) eller allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om en entreprenör genom avtalet med sin beställare tar på sig ett mer omfattande skadeståndsansvar än det som uttryckligen medges i försäkringsvillkoren kommer ansvarsförsäkringen alltså som huvudregel inte att täcka detta ansvar. Att göra avsteg från ABSE 09 som innebär ett ökat ansvar innebär därför en betydande risk. • Försäkringen omfattar endast den verksamhet som

ÖVRIGA FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ • Det kan verka självklart, men det är oerhört viktigt att inte vänta med att anmäla en inträffad skada till försäkringsbolaget och därefter lämna efterfrågade uppgifter. Om så inte sker kan man tappa hela eller delar av rätten till ersättning. I vissa fall kan man även behöva göra anmälan till andra, t.ex. polisen vid brott. • Det är viktigt att uppmärksamma reglerna i försäkringsvillkoren avseende låsanordningar, hantering av nycklar, förvaring och liknande. Om dessa regler inte följs kan försäkringsersättningen sättas ner eller 20

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

bortfalla helt. • Reparationer av den försäkrade egendomen måste ske i samråd med försäkringsbolaget. I annat fall kan ersättningen minska eller falla bort. • Vad gäller ersättningsfordon (till exempel i samband med service) är det viktigt att kontrollera hur länge ersättningsfordonet omfattas av försäkringen. Det är vanligt att det finns en gräns på högst 45 dagar för till exempel egendoms- och ansvarsförsäkringsdelarna.


JURISTKRÖNIKAN

är beskriven i försäkringsvillkoren. Det är därför mycket viktigt att försäkringen är anpassad efter den verksamhet som faktiskt kommer att bedrivas. • Det är viktigt att inte gentemot tredje part medge något ansvar för en inträffad skada innan samråd skett med försäkringsbolaget. Typiskt sett finns i försäkringsvillkoren ett undantag med innebörden att försäkringsbolaget kan neka ersättning om försäkringstagaren medgivit ansvar utan försäkringsbolagets föregående medgivande. JAG VILL ÄVEN PASSA PÅ att tacka alla er som deltagit i kursen Juridik för

skogsentreprenörer som arrangerats av SMF under hösten 2016 i samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå. Det har varit givande att träffa så många av SMF:s medlemmar och prata avtals- och entreprenadjuridik. Jag har fått många värdefulla inspel att ta med mig både till framtida kurser och inte minst till den egna rådgivningen, Min förhoppning är att även ni deltagare känner att ni har fått en djupare förståelse för hur man kan hantera några av de juridiska problem som kan uppstå i skogsentreprenörers vardag. £

CLARK TXL

BAND OCH KEDJOR FÖR

SKONSAMT SKOGSBRUK NORDIC TRACTION AB TILLVERKAR OCH MARKNADSFÖR SLIRSKYDD OCH BOGGIBAND. TOTALT 100 ANSTÄLLDA OCH FÖRSÄLJNING ÖVER HELA VÄRLDEN.

Kvalitetskedjor från Gunnebo sedan 1930 | www.nordchain.se

Fredrik Sandström är kursledare i SMF:s fortsättningskurs "juridik för skogsentreprenörer".och arbetar som biträdande jurist i Andersson Gustafsson Advokatbyrås specialistgrupp Kommersiella Avtal, med fokus på inköps- och leveransavtal, tjänsteavtal, samarbetsavtal, med mera.

NORDCHAIN MULTISTUD


INFÖR SMF-STÄMMAN

CAFÉ

0,4 m

Malwa Forest

Skogma

/RJ0D[

INFRAMÄSSAN, UPPLANDS VÄSBY 2016

Mobility Motors

JPS Teknik

Bohult Maskin

EcoLog

John Deere

Nordic Traction

Komatsu Forest

Rottne Industri

:H[PDQ

Ponsse

Skyttebana

Personverktyg

Iggesund Forest / Olofsfors

Nokian Däck

Bracke Forest / Cranab

SMF / Café Enskede Hydraul

Hydro Scand

OKQ8

Elmia Wood

Norrlandsvagnar

MES-Smide

SP Maskiner

Pewag Sweden

Trelleborg In- Och Utlastning

Linnarsson i Blidsberg

Svenska Blount

ILL PA T AP LL TR RU

PROGRAM Fredag 11 november 10.00 Kaffe utanför lokalen 10.30 - 12.00 Öppen föreläsning - Niclas Mårdfeldt 12.00 - 13.30 Lunchbuffé 13.00 - 13.30 Registrering stämman 13.30 - 15.00 Årsstämmoförhandlingar - för SMF:s medlemmar 15.00 Mässan öppnar 19.00 - 21.00 Middagsbuffé 24.00 Mässan stänger Lördag 12 november 09.00 - 12.00 Mässa 11.30 - 13.00 Lunchbuffé 12.00 Shoppingbuss till Stockholm 13.00 - 14.00 Öppen föreläsning - An offer you can´t refuse- föreläsning av Johan Swärdh, strategisk leverantörsbedömning 14.00 - 16.30 DIskussionsforum SMF 16.30 Shoppingbussen går tillbaka till hotellet 19.00 Årsstämmomiddag med underhållning och dans

Gripen of Sweden

Mitsubishi Motors

TRÄFFA SMF CERTsläcka PÅavvikelser STÄMMAN Under perioden 1 oktober – 31 på stämman i Infra december 2016 erbjuder vi dig att ansöka om gruppcertifiering och få rådgivning och kontroll vid förrevisionen utan FR-avgift. Du kan alltså spara 1 500 kr och samtidigt få en välrenommerad gruppcertifiering. Som vanligt erbjuder SMF Certifiering dig som redan är ansluten att El-skåp

2

Episcope Monitoring Systems

PL

AN

Stigs Maskin

ENTRÉ

7,04 m

4,70m

6,30 m

GARDEROB

Samsons Detaljhandel

1m

2,30 m

Dunlop +LȵH[

Hultdin System

3,9 m

Trygg Hansa Ernst & Young

City den 11-12 november 2016. För att vi ska kunna släcka avvikelser måste du självklart ta med dokument, som styrker att åtgärder vidtagits. Självklart är du alltid välkommen att diskutera och få information om gruppcertifiering enligt PEFC under stämmodagarna.

Brandknapp måste finnas synlig eller skyltad.

2.0 m

ENTRÉ

22

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

UTSTÄLLARE PÅ MÄSSAN • SMF • Bohult Maskin • Bracke Forest • Cranab • Dunlop Hiflex • Eco Log • Enskede Hydraul • Episcope Monitoring System • Ernst & Young • Gripen of Sweden • Hultdins • Hydroscand

• Iggesund Forest • John Deere • JPS Teknik • Komatsu Forest • Linnarssons • Logmax • Malwa • Markusson • MES Smide • Mitshubishi • Mobility Motors • Nokian Tyres • Nordic Traction • Norrlandsvagnar

• OK Q8 • Olofsfors • Personverktyg • Pewag • Ponsse • Rottne • Samsons • Skogma • SP Maskiner • Stigs Maskin • Svenska Blount • Trelleborg Wheels • Trygg Hansa • Wexman


SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

23


INFÖR SMF-STÄMMAN FOTO: PRIVAT

Niclas Mårdfeldt under ett av sina många äventyr, här på toppen av Kilimanjaro.

Äventyrare och spännande föreläsare öppnar stämmohelgen

Hela stämmohelgen startar i år, för första gången, med en öppen föreläsning som börjar 10.30 på fredagen. Föreläsningen hålls av Niclas Mårdfelt som är en av Sveriges främsta inspiratörer och äventyrare. Han har bland annat nominerats till priset för landets bästa talare.

N

iclas Mårdfeldt har egen empirisk erfarenhet av det han pratar om och levererar förstklassiga budskap med humor, spänning och affärsnytta. Niclas är expert på individers förändringsbenägenhet.

NICLAS MÅRDFELT är också en av Sveriges främsta äventyrare. Han blev förste svensk att ro 24

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

över Atlanten i en roddbåt. Niclas blev även förste svensk och fjärde person i världen att bestiga en kontinents högsta berg, korsa en kontinent och korsa en ocean och att göra detta enbart per muskelkraft. Han har i den historiskt svåra oceanrodden inte bara gjort ett av de internationellt sätt största äventyren i modern tid, utan han är även en av de mest mångfacetterade personligheterna. Niclas flyttar ständigt fram gränsen för vad andra människor tror är möjligt. – Min roll är att hjälpa alla människor, hur tuff dag den än har att glömma alla bekymmer, känna sig taggade och skratta riktigt ordentligt. Där för är alla hjärtligt välkomna oavsett hur de just nu mår. Ge mig gärna en utmaning, säger Niclas Mårdfeldt. Han talar också ofta om hur kommer det sig att en del personer kan bygga företag på företag och nästan alltid lyckas?

– Den som vet hur man bygger företag lyckas nästan alltid, säger han. Niclas Mårdfeldt har hjälpt ett par hundra småföretag till ökad lönsamhet och till att få mer skalerbara affärsmodeller. Han menar att småföretag ofta har inlåsningseffekter och utmaningar som skiljer sig från större företags där entreprenörers privata livssituationer, kunskaper och värderingar påverkar affärsmässigheten.

HAN VILL, under förelösningen, ge deltagarna redskap för att eliminera hinder, lösa varje problem och få dem att kunna prestera mer på minskad tid med minskad stress. – De ska känna att de kan göra vad som helst och att de fått redskap för att verkligen lyckas med detta själva. Räkna med att jag kommer provocera dina tankar! säger han.£


DIESEL • ELDNINGSOLJA Diesel • Eldningsolja • Gasol SMÖRJMEDEL • GASOL Pellets • Smörjmedel AVTAL PELLETS (Bulk) • EL TTel:060-15 el: 060-15 04 04 40 40

www.pemaenergi.se Ring Oss på Tel 060-15 04 40 för bästa Dagspris på Diesel , Eldningsolja! DIESEL – ELDNINGSOLJA – SMÖRJMEDEL Egen distribution borgar för snabba Och säkra leveranser! Tel: 060-15 04 40

Kontakta Pema Ene rgi AB. Patrik Engblom Patrik@pemaenergi.se.Tel nr 060-15 04 40

Pemaenergi.se

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

25


INFÖR SMF-STÄMMAN

Johan Swärdh vet hur man gör en leverantörsbedömning Klockan 13 på lördag hålls en öppen föreläsning: An offer you can't refusemed Johan Swärdh, om strategisk leverantörsbedömning.

J

ohan Swärdh kan kanske inte så mycket om skogsbruk, men desto mer om affärsmässiga leverantörsrelationer. Han har mer än 15 års erfarenhet av ledning och styrning av verksamheter där han arbetat

både i ledande befattning såväl som konsult inom offentlig- och privatsektor med process-, affärsoch organisationsutveckling.

NU KOMMER han till SMF:s stämmohelg för att tala om strategisk leverantörsstyrning och leverantörsbedömning. Han har stor erfarenhet när det gäller att säkerställa att man har rätt IT-leverantörer för en viss verksamhet då han har drivit och ansvarat för implementering av viktiga verksamhetssystem inom

en mängd olika branscher och inom ett stort antal användningsområden Johans Swärdhs specialitet är verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling med hjälp av utkontrakterade resurser. Han har hållit kurser i att lära sig grunderna och få verktyg att styra sina leverantörer på ett effektivt sätt. Han har lång erfarenhet och kunskap om hur man kan bygga fungerande och långsiktiga relationer med sina leverantörer i syfte att styra dem mot dina mål.£

Söker du en skördarkran? Vi säljer nya MOWI 700 och 900 parallellförda kranar med unika MOWI-egenskaper. Kontakta oss på info@ftgforest.com 26

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

FTG Cranes AB. Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors. Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


INFÖR SMF-STÄMMAN

Diskussionsforum även i år Under lördagens diskussionsforum finns chansen att uttrycka sin åsikt. – Ta chansen, säger SMF:s ordförande, Bernt Hermansson.

I

flera århar det hållits ett diskussionsforum med fokus på framtidsfrågor. Även i år hålls ett sådant forum och Bernt Hermansson tycker att medlemmar ska ta tillfället i akt att säga vad man tycker. – Är man öppen för andras argument är det också lättare att se möjligheten till egna förändringar, säger Bernt Hermansson. Anna Furness håller med och ser fram emot diskussionsforumet. – I år kommer vi äntligen att kunna prata om opinionsbildning, berättar hon. Vilka frågor ska vi driva i SMF tycker du? En helt avgörande fråga för oss som branschförening förstås.£

Det var välfyllt under förra årets diskussionsforum.

Maskinkedjor

Priser per dr

ivlänk

Bredd 1,6 mm

RMH 1,45:-

1,52:-

2,0 mm

1,45:-

Allt för skogsentreprenören – En leverantör räcker!

1,65:- 1,52:-

1,45:-

RMHS

Ny Begränksaedja ! t lager

1,52:-

1,29:-

gare Ytterli

5 % rab

att Färgmuns tycken Kedjefångare &

Standard 469:469:-

42 48 54 59 / 60 64 67 75 80 /82 90

Blueline

Nyhet

479:489:489:-

469:469:469:469:-

469:469:479:479:-

(lös topp)

509:509:519:549:-

479:479:479:489:489:-

535:550:575:595:655:695:215:-

(lös topp)

479:479:479:489:489:489:489:129:-

429:439:459:469:485:495:515:535:545:-

RSN (lös topp)

459:469:485:495:515:535:545:129:-

Speed MAX (lös topp)

Nyhet 519:529:545:555:575:595:605:149:-

1695:-

Bred modell plett med insakomtsventil och loc k

485:-

485:-

enbart insatsv

240:-

entil

340:-

Nosekit

AdBlue • Bandlås • Boggieband • Broddar • Däck • Filter • Färgmunstycken • Glykol • Gripar • Kedjefångare Kedjor • Markberedningständer • Matarhjul • Märkfärg • Oljor • Rotatorer • Slirskydd • Smörjfett • Stolar • Svärd

0278-450 22 • www.samsons.se info@samsons.se

Alla priser är exkl. moms

Längd (cm)

Standard

Kedjefångare

Maskinsvärd

Färgmunstycke n

Vid köp av 20 svärd eller 120 ke djor


BYN MED 17 PROCENT SKOGSENTREPRENÖRER

Smittande entreprenörsskap i Österåsen Nog för att det finns många skogsföretagare i Jämtland, men den lilla byn Österåsen slår rekord. I 17 procent av byns hus och gårdar bor en skogsentreprenör!

I

det skogrika länet Jämtland finns det skogsföretag i var och varannan by. Extremt tätt mellan skogsentreprenörerna är det i Österåsen som ligger tre mil norr om Östersund. I byn, som har cirka 70 hushåll, bor inte mindre än tolv verksamma skogsentreprenörer! – Jag tror att det smittar av sig lite. Om många på en ort jobbar i skogen, väcks också intresset hos ungdomarna som växer upp här. Det blir naturligt för dem att söka sig till branschen, säger Ingrid Wiklund Lilja som är en av Österåsens färskaste skogsföretagare.

UNDER INGRIDS uppväxt var skogen ständigt närvarande. Föräldrarna var skogsägare och det pratades mycket skog där hemma. Ingrid utbildade sig till ekonom och startade en redovisningsfirma. För två år sedan bestämde hon och hennes man sig för att även ge sig in i skogsbranschen. De tog över ett företag med gallringsskördare och skotare i maskinparken. – Det kändes kul att ha ett gemensamt företag. Min man har jobbat i skogen i hela sitt liv, och jag kan ju den ekonomiska biten, säger Ingrid. Hon förnekar inte att det kändes lite pirrigt att ta steget. Branschen är tuff med många olika faktorer som kan påverka lönsamheten. – Men många av mina redovisningskunder är skogsföretagare, så jag har ju sett en del i jobbet. Det var nog det som gjorde att jag vågade, säger Ingrid. ETT NÅGOT KORTARE språng blev det för Örjan Wiklund vars väg in i branschen gick via föräldragårdens grävmaskin. Örjan började jobba som skogsmaskinförare efter gymnasiet, men på fritiden tog han på sin mindre jobb med grävaren. Till slut fick han så många förfrågningar att han bestämde sig för att sluta sin anställning. Han gick en 20-veckorskurs inom anläggning och startade vid 25 års ålder egen firma. Idag är han 30. Örjan har nischat sig på 28

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

att utföra markjobb i skogen. Dikning, dikesrensning, lagning efter sönderkörningar och markberedning är sådant som han utför åt sina kunder. Under vintermånaderna kör han skogsmaskin åt andra företag.

JUST DEN HÄR fredagen började Örjan med att lämna barn på dagis. Därefter fortsatte han norrut mot Skärvången för att avsluta ett markberedningsjobb. Han sitter i maskinen när jag ringer för att fråga hur livet i Österåsen har påverkat hans yrkesval. – Familjen äger skog och vi har alltid varit ute i skog och mark. Det är ett intresse sedan barnsben. På byn fanns många skogsföretag och det gjorde sig liksom självt att jag skulle utbilda mig till maskinförare. Om man bor här och är intresserad av skog, så vet man att man får jobb. Fast efter ett tag blev jag ju fascinerad av tanken att starta något eget, berättar Örjan. En som inte alls sitter i maskinhytten idag är Hans Blixt. – Nej, jag har gått ett jaktprov med en unghund idag. Det är väl det som är det bästa med att vara sin egen, att man kan styra över sin egen vardag och få lite mer tid över till att vara ute i skog och mark, säger Hans. ÄVEN HANS började sin bana som anställd skogsmaskinförare. Efter ett par år kom han till ett vägskäl där alternativen var att plugga vidare eller starta eget. Han fastnade för det senare och bestämde sig för att köpa en skotare av en man som var på väg att dra sig tillbaka. Kontakten resulterade i att Hans först blev anställd av den äldre mannen och sedan erbjuden att köpa hela företaget med skördare, skotare och grävmaskin. Hans slog till utan större tvekan. - Skog och maskiner alltid har alltid funnits i Österåsen. Det kändes inte som en så stor sak, säger Hans. I JÄMFÖRELSE med de andra tre är Bo Jonsson något av en veteran i branschen. Han blev sin egen redan 1981 och har, liksom många andra av byns skogsföretagare, sina rötter i Österåsen. Kanske är det för att han kan blicka tillbaka över en ganska lång tidsrymd som han sätter fingret på något som ingen annan har nämnt. Något, som jämte den stän-


FOTO: MI EDVINSSON

I den lilla jämtländska byn Österåsen är mer än var sjätte invånare skogsentreprenör.

diga närvaron av skogsfolk, kan vara en bidragande orsak till det stora antalet skogsföretagare i byn. - Det har alltid funnits starkt

drivande människor här. Folk har engagerat sig kring skolan och dansbanan, de har tagit egna initiativ och byggt badplats och ridanläggning. Det är en speciell

anda här i Österåsen som jag tror påverkar folk. Det är samma sorts driv som gör att man blir företagare, säger Bo. £

TEXT: MI EDVINSSON

VILKEN MODELL PASSAR DINA BEHOV? Kontakta din närmaste återförsäljare för provkörning.

L

Service & reservdelar

– Ecolog, Rottne, Vimek, m fl.

Vi har verkstad och fullt utrustad servicebil för uppdrag i fält. Även begagnade skogsmaskindelar. Tommy el. Aurimas på tel 0642-442 20 (vx)

Vimekåterförsäljare

– prestanda och produktivitet!

Vi är återföräljare för Vimek. Kontakta oss för priser och offerter. Stig på tel 0642-442 20 (vx)

Däck

Alstor AB | Telefon: 0524-407 45 | E-post: info@alstor.se | www.alstor.se

– för både skogsmaskin och personbil.

Oavsett när på året så hjälper vi dig med däckbytet. Vi har både nya och begagnade skogsdäck på hyllan. Lars på tel 0642-442 20 (vx) – med två års garanti.

Finns till John Deere, Timberjack, Komatsu, Valmet, Logmax, Rottne, Ponsse, SP, med flera. Per på tel 0642-442 20 (vx) Vi har maskiner, utrustning, reservdelar och tillbehör till entreprenörer, industrier och jordbruksföretag.

Östersundsvägen 61, 836 31 Lit info@stigsmaskin.se | www.stigsmaskin.se

Välkommen till vår monter på SMF !

reklamologi.se

Balmec matarhjul

TS MASK

I

N

KVA

Hej skogsentreprenör!

IT E

SVEN

SK

EN


SMF-PROFILEN: LARS BLIXT

FOTO: PRIVAT

Sätter stort värde på nätverket Lars Blixt började jobba i skogen 1981 som manuellhuggare och röjare. Från 1985 körde han skotare åt sin pappa. Fyra år senare tog han över företaget och mycket har hänt sedan dess. – Nu är de små uppdragen nästan borta. Det är mycket större objekt som gäller nu, konstaterar Lars som är sektionsordförande för SMF:s förening 109 Jämtland.

N

är Skogsentreprenören intervjuar Lars är han trött. Det är måndag förmiddag och han har haft några tuffa dagar i skogen. Han har dock aldrig ångrat att han valde detta som sitt yrke. – Det var ett naturligt val för mig och jag trivs med det. Jag jobbade med pappa redan under skolloven när jag var ”litjpöjk”, säger han.

EFTER HÖGSTADIET gick Lars Skogsbruksgymnasiet på Halåsen och högg och röjde sedan åt SCA i tre år innan han började köra skotare i sin pappas företag. Det som han sedermera alltså övertog. – På den tiden var det vi två som jobbade i företaget, nu har jag tre anställda som bemannar både skotare och skördare. Och det mesta har förändrats sedan 80–talet. Lars beskriver hur tjänstemän på den tiden pusslade ihop tillfälli30

SKOGSENTREPRENÖRE 4 • 2016

Lars Blixt ordförande i SMF sektion 109, Jämtland.

ga maskingrupper. Och inte minst hur vanligt det var att hemmansägare högg själv. För att hitta dit man skulle, kunde man i bästa fall få en blyertsskiss. – Man kunde komma ut till en gård och jobba en halvdag eller en dag och sedan hjula till nästa gård eller nästa by. Det existerar inte idag. Och det skulle heller inte fungera ekonomiskt. Det var under 90–talet som allt blev annorlunda. Lars säger att utvecklingen är

både på gott och ont. – Vi har bättre maskiner nu, en mycket behagligare förarmiljö som gör att vi orkar mer och inte är helt slutkörda efter ett arbetspass. Vi hanterar avsevärt många fler kubikmeter. Men, det blir inte så mycket mer över på kontot jämfört med förr. Lars Blixt Skogsentreprenad AB jobbar uteslutande för Norrskog och är verksamt över hela östra Jämtland. När stormarna här-


SMF-PROFILEN: LARS BLIXT

och erfarenhetsutbytena jat har företaget även gästspelat i Medelpad. – Det handlar till 99,5 procent om slutavverkning för vår del. Han har ett stort föreningsengagemang. – Jag ärvde det efter pappa. Han var med i den gruppen som startade SMF. Och för hans del gick ofta diverse föreningsmöten före maskinkörningen. De första åren jag deltog i SMF var jag inte så aktiv, jag lyssnade mest. Efter hand kom jag oftare med i diskussionerna och kände hur viktigt det är att vara med och påverka det som sker.

Lars menar att det är angeläget att medlemmarna håller ihop och visar att man inte bara är bra entreprenörer utan även duktiga företagare.

– VIA SMF kan vi verka för att ge oss själva högre status. Bara för någon generation sedan sågs skogsbruk som något naturligt, när en mycket större del av befolkningen bodde på landsbygden. På senare år det seglat upp en svårlöst ekvation där folk gärna använder råvaror från skogen, men helst utan att den ska avverkas. Där kan förening-

en vara en viktig opinionsbildare. För Lars egen del är det nätverket som SMF ger, som är mest värdefullt. – Jag har stor nytta av att träffa kolleger från hela landet, utbyta erfarenheter med varandra och lära oss av varandra. – Möten mellan människor är enormt givande och de samtal vi har under våra möten kan inte underskattas. De flesta av de här personerna jag lärt känna genom SMF hade jag aldrig kommit i kontakt med annars, säger Lars Blixt. £

TEXT: OLOF WIGREN

Världens mest använda skotargrip i nästan 20 år!

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden 4 •sales@hultdins.se 2016 31 Tel:SKOGSENTREPRENÖREN 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: www.hultdins.se


FRÅN FÖRENINGEN FOTO: MI EDVINSSON

SMF-träff i Jämtland

F

int höstväder var det när SMF:s Jämtlandssektion bjöd in skogsmaskinentreprenörer till en träff på temat enkelskift kontra dubbelskift på skogsmaskinerna. Hur detta fungerar ekonomiskt är något som just nu diskuteras inom SMF. Dagens schema omfattade såväl

kalkylövningar som soppa med hembakat bröd. – Det här är ett tillfälle för entreprenörerna att snacka branschfrågor, men det är minst lika viktigt att bara träffas och utbyta erfarenheter. Efter varje träff eller möte känner jag att jag fått med mig något nytt som jag

18 års erfarenhet - Sveriges mest sålda

Starkare, smidigare, billigare! En KCR-box ger en balanserad effektökning på 15-20%. KCR-boxen ger förbättrad respons vid belastningsförändringar samt 5-15% lägre förbrukning. Finns även till personbilar.

kan ha nytta av i mitt eget företagande, säger Philip Jämtgård, styrelseledamot i SMF:s Jämtlandssektion. Med på träffen, som hölls i Österåsen, fanns även Anna Björk och Elin Sunesson, båda företagsutvecklare inom SMF. £

TEXT: MI EDVINSSON

Boggi? Vi fixar bandet

Renovera boggiband med Halvmånar. Brodd i härdat svensk borstål massa storlekar tex Broddsats EcoTrack 18x45x40mm 1198:- för 70 st inkl frakt exkl moms

MES - Smide Sök återförsäljare på www.kcr.se mail@kcr.se 0515-801 50 32 SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

Telefon: 0661-220 00 Mobil: 0702-03 34 84

inf0 @ messmide.se • www.messmide.se


Get a grip! NYTT MATARHJUL FÖR DEN TUFFASTE SKOGEN! Vid första anblicken ser Finnskogsvalsen ut som vilket matarhjul som helst, men när du provat förstår du skillnaden. Finnskogsvalsen är ett svensktillverkat matarhjul med optimalt grepp och låg vikt som varken sliter på trädstammen eller din ekonomi. Med Finnskogsvalsens låga pris och långa hållbarhet blir våra kunder vinnarna i skogen, där alla marginaler räknas.

LÄTT ATT HANTERA – LÄTT ATT SPRUTA – ÅRET RUNT KAN ANVÄNDAS AV ALLA!

Stoppa viltskador med marknadens mest kostnadseffektiva produkt! Hög effekt – Lågt pris Arbinol B stör djurets alla delaktiga sinnen! Mekaniskt via tänderna, optiskt genom vit infärgning, en bitter smak och en doft av naturliga eteriska oljor.

Läs mer om hur du stoppar viltskador på www.interagroskog.se Ytterligare en av våra viltskyddsprodukter som bredvid Arbinol B anses vara marknadens effektivaste i sitt slag. Cervacol Extra är Europas mest använda viltskyddsprodukt.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

SVENSTILLVERKADE MATARHJUL AV HÖGSTA KVALITET TILL RÄTT PRIS!


MASKINLEGENDEN: BM-VOLVO SM 868

En klassiker i skogen med hela 105 hästkrafter BM- VOLVO SM 868 är en skotare som lanserades

1971 och var, trots namnet tillverkad av Östbergs Fabriks AB, eller ÖSA. Alftafabriken tillverkade skogsbruksmaskiner från tidigt 1950-tal och var en av pionjärerna vid mekaniseringen av skogsbruket i Skandinavien. Företaget tillverkade skördare, skotare, lyftkranar och diverse ombyggnadssatser för olika skogsfordon. ÖSA var från början en byasmedja som först fram på 1950-talet började tillverka maskiner avsedda för enbart skogsbruk. I början användes ombyggda last34

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

bilar som utrustades med hel- och halvband för att dra fram virket ur skogen. BM i namnet kommer från AB Bolinder-Munktell som sedermera blev Volvo BM. Volvo BM var aktivt mellan 1973 och 1985. Modellen 868 kom 1971 och hade starkare motor, en Volvo D50 med 105 hästkrafter än föregångaren 668. Den togs fram för att möta efterfrågan på större dragkraft och framkomlighet och lanserades som en maskin som klarar svårkuperad terräng, djup snö och marker med dålig bärighet. £


STARKARE. TÅLIGARE. SMARTARE. Nu lanserar vi – De bästa svärden vi någonsin gjort.

Blue Line är våra starkaste maskinsvärd någonsin med en unik legering som tillsammans med en förbättrad härdningsteknik gör dem starkare, tåligare och mer vridstyva för att klara alla typer av jobb.

Blue Line har även ökade dimensioner på smörjkanalerna för ännu bättre smörjningsegenskaper, även i de tuffaste miljöer, samt en bättre anpassning till maskiner med fettsmörjning.

Blue Line-serien har även Iggesund Forest beprövade noshjul med specialhärdade shims vilket minimerar risken för kostsamma och tidskrävande noshjulshaverier samt eliminerar behovet av utbytbara toppar.

Läs mer på www.iggesundforest.se Ordertelefon 0650-54 11 11 • order@iggesundforest.se

SKOGSENTREPRENÖREN 4 • 2016

En del av

35


Returadress: SMF Skogsentreprenörerna,Tyska Brinken 28, 111 27 Stockholm

KOVAX-SOFT ™

www.eco-tracks.com

Ett helt nytt band i ECO-Track familjen. KovaX-Soft är ett allround band som passar de flesta maskiner och markförhållanden. Bandet ger bra grepp och bärighet. KovaX-Soft är skonsam mot grusvägar och risbäddar. Tvärjärnen finns även i kortare utförande.

ECO-TRACK™

EVO™

BALTIC™

MAGNUM™

Make your own way

36

SKOGSENTREPRENÖRE 4 • 2016

www.olofsfors.com

Tidningen Skogsentreprenören 04-2016  

Tidningen Skogsentreprenören är officiell tidning för SMF Skogsentreprenörerna, som är en rikstäckande branschorganisation för professionell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you