Page 1

INTERNATIONAL MAGAZINE

No 1 • 2010

840 TX – voittaja 26

Biopolttoaine kiinnostaa yhä enemmän

SISÄLTÖ

18

Laaja-alaista kunnossapitoa Brasiliassa

• Kuormatraktoreissa paljon uutta 11 • Yhä puhtaampia moottoreita 8 • Laadukkaita vaatteita 16 • Harvennuksen ammattilainen täyttää tarpeet 6 komatsuforest.com


Twin Forestry

��������

��������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

www.justw.com � ��������������/��2007 ���

������������������������������������������� ��������������������������������������������������

www.trelleborg.com/wheelsystems �������������������������������


Me emme ole koskaan tyytyväisiä. Me haluamme jatkuvia parannuksia.

V

uoden 2010 ensimmäinen puolisko on tuonut mukanaan ensimmäiset merkit markkinoiden toipumisesta. Se on erittäin hyvä uutinen meille kaikille. Toipuminen näkyy yksinkertaisesti siinä, että monilla yrittäjillä on enemmän töitä, jonka seurauksena tilauksia tulee enemmän ja tuotanto tehtaalla lisääntyy. Kestää kuitenkin vielä pari vuotta ennen kuin pääsemme taas normaalitasolle. Voimme myös todeta, että suunnanmuutos on globaali, mutta on selvää, että nousu ei tapahdu kaikkialla yhtä nopeasti. Ruotsin, Iso-Britannian ja Brasilian markkinat ovat olleet aktiivisia ja vakaita jo viime vuoden lopulta asti, kun taas Saksassa, Suomessa ja Itä-Kanadassa nousu on nähtävissä nyt. Markkinoiden nousun aikana asiakkaiden tarpeet näyttävät erilaisilta eri puolilla maailmaa. Pohjoismaiden kaltaisilla kypsemmillä markkinoilla asiakkaat hakevat parempaa tuottavuutta, ja kasvavilla markkinoilla halutaan koneita ja menetelmiä, jotka on kehitetty paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Tulemme seuraamaan tarkasti kunkin markkina-alueen omia odotuksia niin, että pystymme käyttämään teknisen osaamisemme juuri sellaisten koneiden kehittämiseen, joita yrittäjä tarvitsee ja haluaa. Me tunnemme metsäalan ja ymmärrämme, millaisia vaatimuksia metsäkoneen omistajilla on eri puolilla maailmaa. Meille ei riitä, että me valmistamme kaikkein parhaimpia koneita. Huolto ja tekninen tuki ovat yhtä tärkeitä asioita kannattavuusedellytysten luomiseksi asiakkaillemme. Siinä me halu-

amme olla mukana, ja sitä me haluamme edistää. Me voimme yhdessä kehittää esimerkiksi hyödyllisiä it-ratkaisuja. Fortrax, joka tarjoaa paljon etua käytönseurantaan, on ensimmäinen esimerkki tulevien ratkaisujen sarjassa. Paikallisella tasolla toimiva huolto ja varaosatoimitus ovat tärkeitä kaikille yrittäjille. Suunnittelemattomat seisokit tulevat kalliiksi, ja me tiedämme sen. Jo nyt maailmanlaajuista varaosalogistiikkaamme on parannettu, ja me olemme läsnä kaikilla markkina-alueilla ratkaisemassa mahdolliset ongelmat nopeasti ja asiantuntevasti. Läheinen yhteys huoltoverkostoon on laatua. Nyt tavoitteenamme on lisätä tuotteittemme laatua entistä nopeammin. Tiedot havaituista laatupuutteista tullaan keräämään tehokkaammin, ja niiden ratkaisut tullaan ottamaan käyttöön nopeammin. Me emme ole koskaan tyytyväisiä. Me haluamme jatkuvia parannuksia.

Toshio Miyake Toimitusjohtaja Presidente, Komatsu Forest Komatsu Forest

Vastaava julkaisija:Roland Lundqvist roland.lundqvist@komatsuforest.com Toimittaja: Gunnar Andersson gunnar@dynamopress.se Osoite: Just Forest, Komatsu Forest AB, Box 7124, SE-907 04 Umeå Yhteystiedot: Puhelin +46-90-70 93 00, faksi +46-90-12 04 60 Internet: www.komatsuforest.com Tuotanto: Dynamo Press Kirjoittajat: Gunnar Andersson, Erik Säfvenberg, Russ Potratz

SiSältö

Uusia mahdollisuuksia harvennuseksperteille

4

Yhä puhtaampia moottoreita

8

Harvennuksen ammattilainen täyttää tarpeet

6

simulaattorit kiinnostavat yhä useampia

10

Kuormatraktoreissa paljon uutuuksia

11

Jyrkkä maasto vaatii älykästä tekniikkaa

12

Uusi toiminto jyrkkään maastoon

14

Uusia jälleenmyyjiä

15

Laadukkaita vaatteita

16

”Melkein kuin omalääkäri”

17

Kaizen takaa laadun

20

Laaja-alaista kunnossapitoa

22

Chattanooga panostaa laatuun

24

Biopolttoaine kiinnostaa yhä enemmän

26

Poimittua

28

Just Forest on lukijoita varten

29

Yhteystiedot

31

Kuvat: Stefan Svensson Layout ja originaali: Giv Akt Information Paino: Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Paperi: Gotic Silk 130 g Painos: 47 000 Kielet: Ruotsi, suomi, englanti, saksa, ranska, portugali, espanja ja venäjä Sisältöä saa lainata, jos lähde mainitaan

Just Forest No 1 • 2010

3


4

Just Forest No 1 • 2010


FOKUS FINLAND

Uusia mahdollisuuksia harvennuseksperteille Matalasuhdanne, Venäjän uudet puutullit ja puutavaran uudet energiakäyttömahdollisuudet. Suomalaisen metsäteollisuuden toimintaolosuhteet ovat muuttuneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä metsäkoneyrittäjille että metsäkoneiden valmistajille.

S

Faktaa Suomen metsät q Suomen kokonaismetsäala on 22 miljoonaa hehtaaria. Yhteensä 9 miljoonaa hehtaaria metsäalasta on suota, josta noin 5 miljoonaa hehtaaria on ojitettu. Yksityishenkilöt omistavat alasta 61 prosenttia, valtio 25 prosenttia, josta lähes puolet on luonnonsuojelualueita, metsäyhtiöt 9 prosenttia ja muut 5 prosenttia. Vuotuinen kasvu on 100 miljoonaa m3 ja vuotuinen hakkuumäärä 55 miljoonaa m3.

uomen metsien ikärakenne on siirtynyt runsaan sadan vuoden aikana ääripäästä toiseen. Kaskiviljelyn jäljiltä maassa ei ollut uudistusikäistä metsää, vaan puuvaranto sijaitsi vanhentuvissa metsissä. Samaan aikaan kun metsänviljely lisääntyi, vanhoja metsiä pyrittiin uudistamaan. Suot saivat siirtyä metsänkasvatukseen, samoin pellot, joita alettiin metsittää. Kuusikymmentäluvulle tultaessa metsien kasvu oli lähes kaksinkertaistunut, ja suurin hakkuupotentiaali oli siirtynyt karkeista avohakkuista harvennukseen. Suomen metsistä yli 60 prosenttia on yksityishenkilöiden omistuksessa. Omistus on jakautunut lähes 450 000 pientilaan, ja lähes miljoonalla suomalaisella on kytkentä metsänomistukseen. Erityisesti pienten tilojen omistajat ovat erittäin varovaisia metsänhoidon suhteen. Kysymys on hyvin ajankohtainen. Yksi vuoden 2010 FinnMetko-messujen tavoitteista on kertoa pienomistajille, että käyttöteknologia ei estä metsien hoitamista. Nykyaikaiset koneet pystyvät harventamaan vaativiakin kohteita metsää vahingoittamatta. Suomessa puutavaran korjuukustannukset ovat alhaisemmat kuin missään muussa maassa. Seikka on hämmästyttävä, kun otetaan huomioon olosuhteet: pienet korjuukohteet, harvennuksen suuri osuus, lumi ja pakkanen. Lisäksi puolet Suomen metsistä kasvaa turvemailla. Yksityisyrittäjyys kehittyi Suomessa nykyiseen muotoonsa 60-luvun lopussa, jolloin monet maanviljelijät ja metsätyöläiset

tekivät rohkean päätöksen ja hankkivat ensimmäisen metsäkoneen. Alalla on aina ollut ylikapasiteettia, jonka vuoksi tuotantokustannukset ovat pysyneet edullisina. Nyt metsäyhtiöt ovat organisoimassa yrittäjiään uudenlaisiin toimintamuotoihin. Maassa syntyy uusia alueellisia yrityksiä, jotka pystyvät vastaamaan muustakin kuin pelkästä hakkuutoiminnasta. Suomi on luvannut EU:lle, että jo vuonna 2010 tarvittavasta energiasta 38 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Koska vesivoimaa ei voi lisätä ja tuulivoiman mahdollisuudet ovat rajalliset, tavoitteeseen pääsemiseksi on käännyttävä metsien puoleen. Energiapuun tehtävänä on toimia polttoaineena yhdistetyssä lämpö- ja sähkötuotannossa, eli niin kutsutuissa CHP-voimaloissa. Myös massateollisuuden jätelipeä, kaarnajäte ja sahanpuru kierrätetään metsäteollisuudesta energiantuotantoon. Oksat, kannot ja pienpuut korjataan hakkuiden yhteydessä voimaloiden polttoaineeksi. Tämän lisäksi tarkoituksena on raivata suuria määriä pienikasvuista energiapuuta nuorista metsistä. On täysin selvää, että tässä yhteydessä poltetaan myös massateollisuuden raaka-ainetta. Metsäteollisuus onkin varoittanut, että puutavaran hinta tulee nousemaan hallitsemattomasti. Metsäenergian talteenottoa pyritään käynnistämään valtion tuella. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen. Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan metsähaketta vain noin kolme miljoonaa kuutiota, ja kymmenessä vuodessa määrän pitäisi olla viisitoista miljoonaa kuutiometriä.

Just Forest No 1 • 2010

5


FOKUS FINLAND Pekves Oy on hyvä esimerkki siitä, kuinka suomalaista ­puunkorjuuta laitetaan uuteen muottiin Puunkorjuusta, sen käytännön operaatioista ja siihen liittyvästä hallinnosta vastaa suomalaisessa metsäyhtiössä yhä useammin alueyrittäjä. Mitään valmista sapluunaa ei suurempien kokonaisuuksien rakentamiseksi ole, vaan yhtiön puunkorjuun määrät ja alueelliset yrittäjä- sekä koneresurssit määräävät, millainen ratkaisu on juuri tietylle alueelle se toimivin.

Y

livieskalainen Pekves Oy on koonta. Metsäliiton kanssa Pekka aloitti yhteistynut ympärilleen kahdentoista yriön jo 60-luvun lopulla, silloin metsurina. tyksen puunkorjuun resurssit. Nyt hänen metsäkonealan osaamiselleen on Yhteenliittymä palvelee Metsäliitto- kysyntää ja käyttöä. Alue, missä Pekves Oy osuuskuntaa viiden pitäjän alueella Pohjoiskoko armadansa voimin touhuaa, on ulkopuPohjanmaalla. Homma toimii ja siihen ollaan olisen silmin monella tapaa viheliäinen: valtyytyväisiä. Hiukan yksinkertaistaen: Metsätaosa seudun puusta kasvaa pehmeillä turveliitosta yhteyttä pidetään Pekves Oy:n toimimailla, 70 % korjattavasta puusta tulee hartusjohtajaan Pekka Tastulaan, jolla puolestaan vennukselta, missä rungon keskikoko on on suorat yhteydet kaikkiin kahteentoista kor- 88 litraa, energiapuun osuus korjattavasjuuketjuun. ta määrästä on lisääntymässä ja lisäksi yksi”Tämän systeemin ehdottomia vahvoja tyisten omistama metsämaa on monin paipuolia on se, että voin järjestellä kulloiseenkin koin jaettu leveydeltään muutaman kymmenkorjuukohteeseen sinne parhaien metrin sarkoihin, jotka ovat kiloten soveltuvan yrittäjän ja kalusmetrienkin pituisia. Ei ole sen seuton. Näissä olosuhteissa meidän dun päätehakkuussakaan hurraakapasiteettimme riittää noin mista: keskirunko on vain 160 litraa. 200 000 kuutiometrin vuotuiseen Pekka kyllä tietää luvut, se on selväskorjuumäärään. Lisäksi meille ti yksi hänen vahvuuksistaan. Ja tyyon langennut aikaisemmin tyypillisen pohjalaisen yrittäjän tavoin pillisiä metsäyhtiön suorittamia hän pitää mahdollisuutena sellaistöitä, esimerkiksi korjuun yhteytakin, mitä joku toinen nimittäisi dessä käytettävän tiestön kunnosmahdottomaksi. Kovalla vauhdilla Pekka Tastula. sapito. Alueyrityksen alla toimii lisääntyvä energiapuun talteenotto myös metsurifirma, joka voi suoja siinä yhteydessä kuvioihin mukarittaa muun muassa korjuukohteiden ennak- an tulevat uudet korjuumetodit saavat Pekka koraivaukset”. Tastulan hieman mietteliääksi: ”Korjasimme Paljon kokemusta - ja numerotietoa kolviime kaudella noin 10000 mottia energiaranmen desimaalin tarkkuudella kaa, nyt otetaan talteen myös hakkuutähteitä. Pekka Tastula on vankan osaamisen kone- Määrät ovat kasvussa. Kriittisimpiä, kun ajamiehiä. Vuodesta -79 lähtien hänellä on koke- tellaan kannattavuutta, ovat sellaiset nuoren muksia hyvinkin monenlaisista metsäkoneis- metsän kohteet, missä kerätään erikseen kui-

tu- ja energiapuuta. Samoin pitää olla tarkkana puhtaissa energiapuukohteissa, joissa kertymä hehtaaria kohden on alle 40 kuutiota. Uskallan väittää, että kannattava energiapuun talteenotto edellyttää ainakin pienten kuitukertymien pistämistä samaan kasaan poltettavan puun kanssa.” Uusien korjuumenetelmien mukanaan tuomat ”pakolliset” lisälaitteet huolestuttavat Pekkaa totta kai: ”Näissä meidän ympyröissä 10 000 euron lisälaite tarkoittaa vähintään 100 000 euron kustannusta, jos se laite pitää asentaa kymmeneen korjuuketjuun.” ”Kyllä me Valmetit tunnetaan” Käynti työmaalla todistaa oikeaksi Pekan puheet; turvemaalla ollaan, puut pieniä ja suurin osa harvennusta. Yhteistyöyrityksen, Konepalvelu Luoma Ky:n, Valmet 830 kerää kolmimetriseksi katkottua koivua ja pinoaa sitä tien varteen. Palstan perällä Pekves Oy:n oma Valmet 901TX pistää puuta kumoon. Pekka Tastulan velipoika Vesa istuu päivätuuriaan ohjaamossa. Kone on toimitettu pari kuukautta sitten. Vieraan merkin jäljiltä kone on edelleen Vesan kriittisen tarkastelun alla: ”Vielä tässä on jotain oppimista. Mutta en tätä enää pois antaisi”, sanoo Vesa. Kun Pekalta kysyy syitä konevalinnan osumisesta 901TX:ään, hän vastaa melko tyhjentävästi: ”Kyllä me Valmetit tunnetaan.” Ei siitä sen enempää.

Energiapuu ja pienpuiset leimikot kiinnostavat Harvennus, pienpuustoisen metsän hakkuu ja energiapuu kiinnostavat monia yrittäjiä yhä enemmän. Valmet 901TX ja Valmet 840TX ovat tähän kasvavaan tarpeeseen suunniteltuja erikoiskoneita. TX-sarjan kehitystyössä keskityttiin koko ajan selkeästi kehittämään koneita, jotka vastaavat harvennuksen asettamiin haasteisiin. – Metsäolosuhteet ovat eri maissa hyvin erilaisia. Tämän vuoksi yrittäjät tarvitsevat

6

Just Forest No 1 •  2010

koneita, jotka toimivat tehokkaasti juuri siellä missä he työskentelevät. TX-konsepti vastaa yhteen tällaiseen haasteeseen, sanoo Komatsu Forestin tuotepäällikkö Tobias Ettemo.Keskittyminen harvennus- ja pienpuuston korjuutarpeeseen johti uuden koneluokan syntymiseen, jossa on mm. uusi, alhaisemman pintapaineen ja korkeamman maavaran tarjoava telirakenne, voimakkaammat moottorit ja suurempi hydraulikapasiteetti. Muita harven-

nustöille tärkeitä ominaisuuksia ovat koneiden voimakkaat nosturit, joiden ulottuma on pitkä, sekä joustavasti toimiva, monenkokoisten runkojen käsittelyyn pystyvä hakkuulaite. Yrittäjien tehokkuus- ja kannattavuusvaatimukset ovat pienpuisissa metsissä kovat, ja silloin meidän on tarjottava heille koneita, joiden ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan työskentelyn olosuhteista riippumatta. Ja juuri siihen TX-konsepti on kehitetty.


Just Forest No 1 •  2010

7


Yhä puhtaampia moottoreita Dieselmoottorit ovat kehittyneet yhä puhtaammiksi, ja päästöjen ero on valtava parin vuosikymmenen takaiseen verrattuna. Lisäksi Tier4 Interim, jota kutsutaan myös nimellä Stage IIIB, tuo voimaan uudet ja entistä tiukemmat päästövaatimukset. Vuonna 2011 voimaan tulevat vaatimukset merkitsevät typpioksidipäästöjen (NOx) vähentymistä 85 prosentilla ja hiukkasmäärien alentumista 97 prosentilla verrattuna päästöihin ennen vuonna 1996 käynnistettyä 1. vaihetta. Faktaa dieselistä qDieselpolttoaine on saanut

nimensä saksalaisen insinöörin Rudolf Dieselin mukaan, joka keksi dieselmoottorin ja tarvitsi sopivan polttoaineen sen käyttämiseksi. qDiesel koostuu bensiinin tavoin hiilivedyistä. Hiilivedyt ovat molekyylejä, jotka koostuvat nimensä mukaisesti hiilestä ja vedystä. Bensiinin ja dieselin erona on se, että dieselin molekyylit ovat kooltaan paljon suurempia. Tavallisen lämmitysöljyn koostumus on suurin piirtein sama kuin dieselöljyn. qNoin 45 prosenttia dieselöljyn moottoriin tuomasta energiasta muuttuu liikeenergiaksi. Vastaava luku on bensiinimoottoreissa 30-35 prosenttia. Juuri tämän tehokkuuden ansiosta dieselmoottorit soveltuvat raskaisiin koneisiin, ja samasta syystä dieselautot kuluttavat noin kolmanneksen vähemmän polttoainetta kuin vastaavat bensiinikäyttöiset autot.

8

E

Just Forest No 1 • 2010

urooppa ja Pohjois-Amerikka ovat päässeet pisimmälle dieselmoottoreiden päästöjen puhdistamisessa, jossa ensimmäiset vaatimukset otettiin käyttöön 1990-luvun puolivälissä. Euroopassa vaatimuksia kutsutaan nimellä Stage, ja Pohjois-Amerikassa nimitys on Tier. Ensimmäiset dieselpäästöjä koskevat vaatimukset otettiin käyttöön 1990-luvun puolivälissä. Ne määräsivät yli 130 kW:n dieselmoottoreiden NOx-pitoisuuksien vähentämisen 30 prosentilla ja hiukkaspäästöjen vähentämisen 10 prosentilla. Seuraavat vaiheet ovat tulleet Euroopassa voimaan yhä lyhyemmin aikavälein, sillä päästövaatimusten tarkistusajankohdat ovat olleet vuodet 1999, 2002 ja 2006, ja seuraava on vuosi 2011. Mahdollinen viimeinen vaihe on vuosi 2014. Vuoden 2014 vaatimukset määräävät sekä NOxettä hiukkaspäästöjen vähentämisen 97 prosentilla 1990-luvun puolivälin lähtötilanteesta. Jo vuoden 2011 vaatimuksilla NOx-päästöt rajataan enintään 2 grammaan ja hiukkaspäästöt alle 0,02 grammaan kilowattituntia kohden. Jatkuvasti tiukentuvat päästövaatimukset tarkoittavat myös sitä, että uudempien koneiden päästöt ovat alhaisemmat kuin vanhempien. Muualla maailmassa, esimerkiksi Venäjällä, Brasiliassa ja Australissa, vaatimukset eivät ole vielä yhtä kovat, mutta myös siellä Tier 3/StageIIIA tulee voimaan viimeistään 2016. Samana vuonna Tier 4i/StageIIIB otetaan käyttöön Kiinassa ja Intiassa. Tiukemmat määräykset asettavat suurempia vaatimuksia dieselmoottorille, joka on raskaisiin tehtäviin parhaiten sopiva moottorityyppi. Mielenkiintoinen seikka dieselmoottorissa on se, että suurimmat ympäristöongelmat johtuvat juuri sen tehokkuudesta. Dieselmoottori polttaa polttoaineen paljon tehokkaammin kuin bensiinimoottori, eivätkä sen pakokaasut sisällä polttoainejäämiä tai hiilimonoksidia lähes lainkaan.

Hiilimonoksidin ja polttoainejäämien puuttuminen tekee puolestaan sen, että typpioksideilla ei ole reagointipohjaa edes silloin, vaikka koneessa olisi katalysaattori. Koska palamisesta jää ilmaa paljon yli, sen seurauksena syntyy nokea ja suuria määriä typpioksideja. Tehokkaan palamisen ansiosta dieselmoottori kuluttaa vähemmän polttoainetta. Dieselmoottori päästää ilmaan hiilidioksidia, öljyssä luonnostaan olevia rikkioksideja, jotka kuitenkin voidaan poistaa nykyaikaisissa jalostamoissa suhteellisen helposti, erilaisia typpidioksideja (NOx) sekä nokea. Päästöjen vähentämiseksi on käytetty erilaisia menetelmiä DNOx-järjestelmistä katalysaattoreihin ja hiukkassuodattimiin. Tämän päivän hiukkassuodattimet pystyvät puhdistamaan yli 99 prosenttia palamisessa syntyvistä hiukkasista. Vuosituhannen vaihteessa käyttöön tuli pitkälle kehittynyt ja toimintaan optimoitu elektroninen suoraruiskutusmenetelmä. Lisäksi nykyään käytetään sekä Common Rail että Variabel Turbo -järjestelmiä, joilla palaminen tehostuu ja tehoa saadaan enemmän päästöjen kasvamatta. Suureksi haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen alhaisempien NOx-päästöjen, moottoritehon ja hiukkaspäästöjen välillä, koska nämä kolme tekijää ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Jos NOx-pitoisuuksia vähennetään, suodattimen hoidettavaksi tulee enemmän hiukkasia ja moottoriteho vähentyy, koska pakokaasujen johtaminen takaisin moottoriin heikentää polttotehoa. Kuorma-autopuolella on päästy pitkälle kehittämällä erilaisia malleja tämän tasapainotuksen ratkaisemiseksi. Maantietekniikan siirtäminen metsäkoneisiin on kuitenkin monella tavalla ongelmallista, koska koneet työskentelevät täysin eri olosuhteissa, eri kierrosnopeuksilla ja erilaisin vääntömomenttivaatimuksin.


Päästövaatimukset maailmassa vuonna 2016.

Tier 3 / Stage IIIA Tier 4a / Stage IIIB Tier 4b / Stage I

Päästöt vähentyneet huo Kuva esittää typpioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentymisen eri vaatimustasojen myötä. Siitä käy selvästi ilmi, kuinka suuria askeleita metsäkoneiden päästöjen vähentämisessä on saavutettu säätelemättömiin koneisiin verrattuna.

Tältä näyttää maastossa käytettävien ajoneuvojen päästövaatimukset vuonna 2016. Nämä määräykset koskevat muun muassa metsäkoneita. Yleisesti ottaen vaatimukset tiukentuvat kaikkialla maailmassa. Huomattavaa on, että karttaan valkoisella merkityissä maissa ei ole mitään kansainvälisesti sovittuja päästövaatimuksia.

NOx and Partikel – reduktion (>130 kW) 0,7 0,6 0,5

Non-Regulated engines Tier 1

0,4

Tier 2 Tier 3

0,3 PM [g/kWh]

Tier 4 interim Tier 4 final

0,2 0,1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NOx [g/kWh]

Just Forest No 1 • 2010

9


Simulaattorit kiinnostavat yhä useampia Metsäkonesimulaattoreiden merkitys kuljettajakoulutuksen tehostajana kasvaa, ja ­kiinnostus kehittyneitä simulaattoreita kohtaan lisääntyy tasaisesti. Simulaattoreita käytetään nykyään kuljettajien koulutukseen monilla puolilla maailmaa.

M

etsäkoneyrittäjille ja metsäyhtiöille on tärkeää, että kuljettaja toimii tehokkaasti ja tuottavasti ensimmäisestä metsätyöpäivästään alkaen. Siksi uuden kuljettajan on osattava työnsä sen alkuhetkistä asti. Turhat seisokit ja tehoton toiminta maksavat yksinkertaisesti rahaa riippumatta siitä, onko kuljettajalla kokemusta vai ei. Komatsu Forest on ollut pitkään mukana kuljettajien koulutukseen käytettävien simulointilaitteiden kehittämisessä. Kehitystyötä on tehty yhdessä Oryx Simulationsin kanssa, joka tällä hetkellä maailman johtava kuljettajien koulutukseen käytettävien edistyneiden simulaattoreiden toimittaja. Yhteistyö Komatsu Forestin ja Oryx-

10

Just Forest No 1 •   2 010

in välillä käynnistyi jo vuonna 1999 Uumajan yliopiston välityksellä. Simulaattoreiden perusperiaatteena on luoda kehittyneen laskentatekniikan avulla simulaatioita, joita voidaan käyttää metsäkoneiden, raskaiden kaivinkoneiden ja satamanostureiden kuljettajien ja tulevaisuudessa ehkä myös kirurgien koulutuksessa. Olemassa on lukuisia Valmet-simulaattoreita, itse asiassa enemmän kuin kukaan muu metsäkoneenvalmistaja voi tarjota. Uusin tulokas kehittyneiden Valmet-simulaattoreiden joukossa pohjautuu Valmetin MaxiXplorer-ohjausjärjestelmään, joka on markkinoiden uudenaikaisin hakkuukoneissa käytettävä järjestelmä. MaxiXplorer löytyy Valmetin kaikista uusista hakkuukoneista, mutta simulaattorissa voidaan testata myös muita ympäristö-

jä, esimerkiksi Valmetin kuormatraktoreita ja hakkuulaitteita. Simulaattorissa on 46 tuuman LED-LCD-näyttö. Maailmalla on käytössä tällä hetkellä yli sata Valmet-simulaattoria. Asiakkaat ovat pääasiassa metsäoppilaitoksia, suuria metsäyhtiöitä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Yksi esimerkki koulutuslaitoksesta on Professionalnoye uchilischche nr 14, joka sijaitsee Habarovskin alueella itäisellä Venäjällä ja kouluttaa vuosittain noin 300 asiantuntijaa. Uudenaikaisten hakkuukone-, kuormatraktori- ja kaatokasaajasimulaattoreiden avulla koulutus on huomattavasti tehokkaampaa. – Valmet-simulaattoreiden avulla pystymme kouluttamaan entistä enemmän


Kuormatraktoreissa paljon uutuuksia Koneiden jatkuva kehittäminen on tärkeää. Tämän vuoksi kuormatraktoreihin on jälleen tullut joukko uusia ratkaisuja. ”Kehitys kulkee eteen­ päin nopeasti, varsinkin it­puolella, ja asiakka­ iden tarpeet muuttuvat koko ajan”, sanoo kuor­ matraktoreiden tuotepäällikkö Per Annemalm. Muutama esimerkki Valmet-simulaattoreista qValmet 911.4 MaxiXplorerohjausjärjestelmällä tai

ilman sitä. q Valmet 911.4 ja Valmet 860 samalla alustalla (COMBO). q Valmet 860 istuimella. q Valmet 860 COMPACT. q Komatsu PC200 hakkuulaitteella 370E, MaxiHeadohjausjärjestelmällä tai ilman sitä. q Valmet 425 EXL hakkuulaitteella 370E, MaxiHeadohjausjärjestelmällä tai ilman sitä. q Valmet 425 EXL hakkuulaitteella Quadco ”FellerBuncher”.

huippuluokan asiantuntijoita, sanoo laitoksen johtaja Viktor Bobin. Valmetin simulaattoreita on nykyisin lähes 20 maassa neljällä eri mantereella. Eniten simulaattoreita on tähän mennessä myyty Suomessa ja Brasiliassa. Brasiliassa simulaattorit ovat usein osa suurempaa konekauppaa, johon kuuluu myös huolto- ja koulutussopimuksia. Kun työskenteleviä kuljettajia voi olla yli 100, ja heidän vaihtuvuutensa on suuri, koulutuksen hoitaminen simulaattorilla normaalikoneen sijaan on Brasilian suurille metsäyhtiöille on yksinkertaisesti kustannustehokkaampaa. Vallalla ollut matalasuhdanne ei ole vähentänyt kiinnostusta simulaattoreita kohtaan. Pikemminkin päinvastoin. Monissa yrityksissä on päätetty panostaa kuljettajien koulutukseen matalasuhdanteen aikana.

Y

ksi uutuuksista on kaikista Valmet-kuormatraktoreista vakiona löytyvä uusi tietokone PC X20. Saatavana on nyt myös kaksi eri näyttökokoa, 10 ja 12 tuumaa, sekä langaton, ergonominen näppäimistö, joka on sijoitettu koneen ohjaamossa kätevään säilytyslokeroon. Lisävarusteena on saatavana myös eteen asennettava slavelisänäyttö, jonka avulla koneen mittareita voidaan seurata kaikissa työskentelyasennoissa. Uusi tietokone on kiistatta yksi tehokkaimmista pienistä kuormatraktoritietokoneista, joita monia PC-vaihtoehtoja tarjoavilla markkinoilla on saatavilla. Toinen uutuus on ohjelmistopaketti MaxiForwarder 4.8, johon voidaan valita täysin uusi ja ainutlaatuinen käytönja tuotannonseurantajärjestelmä. Uusi nykyaikainen tuotannonseurantajärjestelmä noudattaa uusinta StanForD-standardia, ja se on integroitu kokonaan käsinojien kahvapalettien ja koneen vaa’an kanssa. Näin PRL-tiedostojen luonti tapahtuu Valmetin koneissa markkinoiden helppokäyttöisimmällä käyttöliittymällä. Käyttäjä määrittää itse, tallennetaanko tuotos puutavaralajeittain, pinoittain, purkupaikoittain vai vastaanottajittain. Jos tuotos on jaettava useiden matkan varrella olevien paikkojen kesken, järjestelmä voi tunnistaa paikat automaattisesti GPS-

antennin avulla. Kuormatraktoreiden käytönseuranta noudattaa TSG-standardia. Käytönseurannan toiminnot ovat täysin identtisiä hakkuukoneiden MaxiXplorerin kanssa, vaikka käyttöliittymää onkin luonnollisesti muokattu kuormatraktoreiden tarpeiden mukaiseksi. DRF-tiedostojen lisäksi raportteja voidaan luoda paperitulosteina, PDF-tiedostoina ja datana, joka voidaan siirtää Exceliin edelleen muokattavaksi taulukoiden ja kaavioiden avulla. – Asiakkaat arvostavat MaxiForwarder 4.8:n käytönseurantaa erittäin paljon. Se on helppokäyttöinen, hyvin jäsennelty ja täynnä tilastointimahdollisuuksia, joiden avulla yrittäjä pystyy seuraamaan toimintaa monipuolisesti, kertoo Per Annemalm. Uutuuksiin kuuluu myös MaxiN, joka on kaikista kuormatraktoreista löytyvä helppokäyttöinen GIS-pohjainen navigointiohjelma. Kaikissa kuormatraktoreissa on nyt myös peruutuskamera. Se on tärkeä turvavaruste, joka on otettu käyttöön uuden henkilöturvallisuutta koskevan 2006/42/ EY-direktiivin myötä. Muita uusia, kaikista kuormatraktoreista löytyviä turvavarusteita ovat vasemman etupyörän tikkaiden työskentelytaso sekä hydraulisäiliölle johtavat tikkaat. Niiden ansiosta kiipeäminen ja huoltotyöt sujuvat entistä turvallisemmin.

Just Forest No 1 • 2010

11


Jyrkkä maasto vaatii ­älykästä tekniikkaa

O

sa metsäalasta sijaitsee maapallon monilla seuduilla jyrkässä ja vaikeakulkuisessa maastossa, joka aiheuttaa ongelmia hakkuutöissä. Tämän vuoksi metsänhakkuu jyrkillä rinteillä on ollut jo kauan mielenkiintoinen alue teknisessä kehityksessä. Jyrkässä maastossa suoritettavia hakkuita varten on kehitetty erikoisratkaisuja, ja yksi niistä on Valmet 911 X3M, joka selviää viettävillä rinteillä erittäin hyvin teliratkaisunsa avulla. Myös tavallisiin konemalleihin tarvitaan erikoisratkaisuja. Saksassa kehitettiin ensimmäiset vinssit kuormatraktoreihin jo noin kymmenen vuotta sitten, eli kauan ennen kuin pintapaineen ja maaperän eroosion kaltaiset kysymykset nousivat suureksi puheenaiheeksi Saksan metsäelinkeinon keskuudessa. Jyrkän maaston asettamien erikoisvaatimusten vuoksi saksalaiset ovat kuitenkin kehittäneet nyt myös hakkuukoneisiin aivan uudenlaisen vinssityypin. Hakkuukonevinssi voidaan kiinnittää nopeasti koneen etu- tai takapäätyyn, ja lisäksi vinssi soveltuu moniin eri hakkuukonetyyppeihin. Kompaktin rakenteen ansiosta vinssi kulkee työpisteiden välillä helposti henkilöauton peräkärryssä. Näin yrittäjä voi käyttää samaa vinssiä useissa hakkuutyömaalla työskentelevissä koneissa. Uudessa hakkuukonevinssissä on kitkavintturi. Näin vetovoima saadaan pidettyä tasaisena ulos vedetyn vaijerin pituudesta riippumatta. Ominaisuus on erityisen hellävarainen, sillä sen ansiosta vaijeriin kohdistuu vain sen verran vetovoimaa kuin kulloinkin tarvitaan. Lisäksi se mahdollistaa erittäin pehmeän liikkeellelähdön rinteillä ja säästää siten maaperää. Luistaminen ajon aikana vähentyy, ja se puolestaan säästää väyliä joita pitkin kone kulkee rinnettä ylös ja alas. Tämän ansiosta vinssillä varustettu kone voi jatkaa puunkorjuuta silloinkin, kuin muiden koneiden on keskeytettävä työt huonon sään takia.

12

Just Forest No 1 • 2010

Lisää älykästä tekniikkaa jyrkille rinteille T   elinostin on saatavana lisävarusteena. Telinostimen avulla etummaisia teliakq  seleita voidaan kallistaa toisistaan riippumatta. Järjestelmä tuottaa maksimaalisen vetovoiman erityisesti vaikeassa maastossa, koska teli voidaan säätää erikseen kussakin tilanteessa ylitettävien esteiden mukaan. Lisäksi koneen kääntösäde pienentyy, jos etuakselia nostetaan ylöspäin. Lisävarusteena saatava kallistettava istuin ja ohjaamon alhainen melutaso tekevät työskentelyolosuhteista sellaiset, että kuljettaja ei väsy edes pitkien työpäivien aikana.


q      Saksassa kehitettiin jo noin kymmenen vuotta sitten ensimmäiset vinssit kuormatraktoreihin. Nyt hakkuukoneisiin on kehitetty aivan uudentyyppinen vinssiratkaisu.

Just Forest No 1 • 2010

13


Uusi toiminto jyrkkään maastoon Valmet 860.4:ään voidaan nyt valita kuormaimen kallistustoiminto. Se on uusi toiminto, joka helpottaa puutavaran käsittelyä jyrkässä maastossa.

Y

ksinkertaistetusti voidaan sanoa, että kuormaimen kallistustoiminto antaa kääntömoottorille mahdollisuuden kääntää kuormainta – alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti – sen nostamisen sijaan. Sen myötä koura voi ottaa enemmän kuormaa ja puutavaraan pääsee helpommin käsiksi. Valmet 860.4:n kuormaimen kallistustoiminto tarkoittaa, että kuormatraktorin kuormainta voidaan kallistaa taaksepäin. Kallistuskulmat ovat pituussuunnassa 5° ja 22°. Ominaisuudesta on paljon hyötyä jyrkissä maastoissa, koska kääntömoottori tuo kuormaimeen huomattavasti enemmän voimaa. Siitä seuraa monia etuja. Kouraan voi ensinnäkin ottaa yksinkertaisesti enemmän puutavaraa, jolloin tuotanto tehostuu. Toiseksi pystyyn jätettyjen puiden takana oleviin tukkeihin on helpompi ulottua harvennustehtävissä. Myös ajoaikaa voi säästyä paljonkin, koska konetta ei tarvitse siirtää niin usein puutavaraan ulottumiseksi. Integroitua kuormaimen kallistustoimintoa ohjataan yksinkertaisesti ja kätevästi jalkasäätimen avulla. Uuden kuormaimen kallistustoiminnon rakenne on täysin integroitu siten, että kääntöpesään on asennettu nivel, joka yhdistyy takarungossa olevaan levyyn. Rakenteen tukena on kaksi sylinteriä, jotka ohjaavat kallistuskulmaa. Hakkuulaitteella CFR11 Combi varustettuun Valmet 860.4:ään soveltuva kuormaimen kallistustoiminto on integroitu kuormaimen venttiiliin, ja letkutus on puolestaan integroitu kuormaimen letkupakettiin. Kompakti rakenne parantaa toimintavarmuutta huomattavasti. Kallistustoiminto on Valmet 860.4:n lisävaruste.

14

Just Forest No 1 • 2010


Vastaajana...

Jürgen Munz

Keski-Euroopan myyntipäällikkö Komatsu Forestilla Saksassa.

Miltä KeskiEuroopan markkinatilanne näyttää tällä hetkellä? – Viime vuonna valitettavasti myös metsäkonesektoria koetelleen talouskriisin jälkeen kysyntä näyttää jälleen lähtevän nousuun markkinoilla. Kasvu alkoi käytetyistä koneista vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla, ja nyt se on havaittavissa vielä voimakkaampana uusien koneiden puolella.

Uudet jälleenmyyjät Ranskaan ja Latviaan Ranska Pialleport SA on Valmet Ranskan uusi jälleenmyyjä. Yrityksen perusti Gerald Pialleport vuonna 1982. Nykyään yrityksen johdossa on Eric Pialleport.

P

ialleport AS valmistaa tunnettua Camox Skidder – juontotraktoria ja on myynyt sitä koko Euroopan alueella monien vuosien ajan. Eric Pialleportin tiimiin kuuluu 19 henkeä, ja se hoitaa huollon, varaosamyynnin ja konekoulutuksen lisäksi myös

Valmet-koneiden myyntiä Itä-Ranskassa. Pialleportilla on kaksi huoltoyhteistyökumppania, ja siten yritys voi tarjota ranskalaisille asiakkailleen kattavia huoltopalveluita. Varaosien toimitus tapahtuu suoraan Ruotsin keskusvarastosta. – Olemme ylpeitä siitä, että

saimme Pilalleport AS:n myötä jälleenmyyjän, jolla on vakiintunut asema metsäteollisuudessa ja jonka kanssa voimme kehittää edelleen toimintaamme Ranskan markkinoilla, sanoo Komatsu Forest GmbH:n toimitusjohtaja Bernd Rauser.

Miten uskot markkinoiden kehittyvän tänä vuonna? – Yritykset ovat edelleen hyvin varovaisia uusien investointien suhteen. Ilmassa on kuitenkin paljon merkkejä siitä, että uudelleen varsinkin Keski-Euroopassa käynnistynyt puutavaran kysynnän kasvu tulee kestämään ainakin puolipitkällä tähtäimellä. Tämän vuoksi minäkin lähden siitä, että vuoden 2010 myynti nousee selvästi suuremmaksi kuin myynti vuonna 2009.

Miten metsäkoneiden hankinta mielestäsi kehittyy lähitulevaisuudessa? – Yleensä vallinnut suuntaus yhä isompien koneiden hankintaan näyttää tilapäisesti katkenneen. Sen sijaan kysytään pieniä ja keskisuuria koneita, joiden suoritusteho on hyvä. Yksi esimerkki tästä on uusi 840 TX. Tulevaisuudessa suunnataan varmaankin yhä parempaan työskentelymukavuuteen, entistä parempaan hyötysuhteeseen hydrauliikassa ja elektroniikassa sekä parempaan tiedonsiirtoon koneen ja ulkopuolisten paikkojen kanssa. Uusi Fortrax-järjestelmämme on hyvä esimerkki tästä kehityksestä.

Latvia Valmet Latvian uusi jälleenmyyjä on 1.3.2010 alkaen SIA Valtek. Yritys on perustettu vuonna 2003, ja sen pääkonttori sijaitsee lähellä Riikaa. Yritys on erikoistunut moottori- ja metsätekniikkaan.

Y

hteyshenkilö uudessa haarakonttorissamme on Juris Narubins, jolla on monen vuoden kokemus traktorimarkkinoilta.SIA Valtek tarjoaa huolto- ja varaosapalveluita vuorokauden ympäri yhteensä viidessä toimipaikassa eri puolilla Latviaa.

Huoltotiimiin kuuluu kahdeksan mekaanikkoa. Yrityksen viisi täysin varusteltua huoltobussia tuovat asiakkaille nopeasti apua suoraan paikan päälle. – SIA Valtekin ansiosta voimme tarjota latvialaisille asiakkaillemme ensiluokkaista palvelua

monissa paikoissa, aina saman yrityksen toimesta. Juris Narubinsin ja hänen tiiminsä avulla voimme toimia entistäkin nopeammin asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi, kertoo Baltian aluepäällikkö Heikki Vilppo.

Just Forest No 1 • 2010

15


Ankariin olosuhteisiin tarvitaan muutakin kuin kestäviä koneita. Niissä tarvitaan myös toimivia vaatteita. Valmet-vaatteiden kesämallisto on valmistunut.

Laadukkaita vaatteitaa

V

almetin vaatemallisto tunnetaan laadukkuudesta ja toimivuudesta, ja niiden perusajatuksena on kunkin vaatekappaleen soveltuvuus niin työkuin vapaa-ajankin käyttöön. Ammattimainen liikkuminen metsässä vaatii asujen laadulta paljon, ja samalla niiden tulisi olla elegantteja valintoja vapaa-ajan tarpeisiin. Tämän saavuttamiseksi Valmetin vaatteissa on ulkonäön lisäksi kiinnitetty huomiota monien mielenkiintoisten ja toimivien ratkaisujen kehittämiseen ja materiaalien tarkkaan valintaan. Siksi ne ovatkin muun muassa hengittäviä ja vettähylkiviä, ja niiden materiaalit ja tarvikkeet ovat erittäin korkealaatuisia. Myös kerroksellisuus on ollut tärkeä lähtökohta malliston kokoamisessa.

16

Just Forest No 1 • 2010

Valmetin uusi kesämallisto jatkaa suositun talvimallistomme peruslinjoja niin laadun, toimivuuden kuin värienkin osalta. Kesämallisto sisältää muun muassa fleecepusakan, pikeepaidan, t-paidan, housut ja aurinkolasit. Kaikken vaatteiden helposti tunnistettava ulkoasu on selkeä ja silti hienostunut. Valmetin vaatemallisto on täysin ainutlaatuinen, sillä sen laatu ja design on kehitetty yksinomaan Valmetia varten. Vaatteita on saatavana vain Valmetin jälleenmyyjien kautta. Tavarantoimittajat on valittu huolellisesti, ja valmistuksessa noudatetaan erikoismääräyksiä, jotka takaavat sekä tuotteiden laadun että tuotannon hyvät työskentelyolosuhteet varmistavien BSCI-vaatimusten täyttymisen.

Valmetin koko malliston q  löydät osoitteesta: www.komatsu forest.com


”Melkein kuin omalääkäri” Huolto ratkaisi Björn Strömin konevalinnan Valmetin hyväksi. ”Minusta todella hyvä huoltotoiminta on vähän sama asia kuin luotettavan omalääkäri”, toteaa Björn Ström. ­

Just Forest No 1  •   2 009

17


Faktaa B Ströms Skogstjänst AB Omistajat Björn ja ­Ingrid q  Ström q Yhteensä kuusi ­työntekijää q Yksi Valmet 830.3, joka vaihdetaan Valmet 840TX:ään, yksi ­hakkuukone.

Useimmat huoltotyöt tehdään metsässä. Jerry Karlssonilla on huoltoautossaan lähes kaikki, mitä hän saattaa tarvita.

18

Just Forest No 1 • 2010

B

jörn Strömin yrityksessä, B Ströms Skogstjänst AB:ssä, on yhteensä kuusi työntekijää, joista neljä ajaa koneita. Toimeksiannot ovat pääasiassa harvennuksia yksityisten omistamilla alueilla, joilta Sydved AB ostaa puutavaran pystykauppana. Björnin toiminnan tukikohta sijaitsee pienessä Tibron kunnassa, joka sijaitsee suurien Vänern- ja Vättern-järvien välillä eteläisessä Ruotsissa. Tehokas huoltotoiminta oli ratkaiseva tekijä, jonka vuoksi Björn Ström päätti vaihtaa konemerkkinsä Valmetiin. – Olen tehnyt aika paljon laskelmia hyvän huollon merkityksestä, ja siitä tuli meidän kohdallamme ratkaiseva tekijä, hän selittää. Lähin huoltokorjaamo sijaitsee vain kolmenkymmenen kilometrin päässä Mariestadissa. – Tiesin, että se on hyvä korjaamo, ja lisäksi se sijaitsee meidän kannaltamme hyvässä paikassa, hän sanoo.

Valmetin korjaamolla Mariestadissa työskentelee neljä mekaanikkoa ja yksi varaosavastaava Kolmen huoltobussin avulla huoltotyöt tehdään mahdollisimman pitkälti metsässä. – He tulevat aina paikalle riippumatta siitä, koska apua tarvitaan, sanoo Björn. Vuosien varrella Björnin koneita on huoltanut ja pitänyt kunnossa pääasiassa mekaanikko Jerry Karlsson. – Me pyrimme palvelemaan samoja asiakkaita. Kun kaikki tehtävät, niiden ajankohdat ja käyttötunnit dokumentoimaan, voimme seurata huoltoa, kertoo Jerry Karlsson. Korjaamolle ja mekaanikoille kertyvä tieto on monella tavalla arvokasta. – Tiedän, että he tuntevat koneemme läpikotaisin. Sen vuoksi he voivat antaa vinkkejä ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä, ja lisäksi koneista on vaihtohetkellä myös hyvä dokumentaatio, sanoo Björn Ström. Sekä Björn että Jerry ovat sitä mieltä, että huollosta


tulee melkein osa metsäkoneyritystä. Koneet työskentelevät kahdessa vuorossa, eli ne ovat toiminnassa noin 14 tuntia vuorokaudessa. 500 käyttötunnin välein korjaamolta tullaan tekemään huoltotoimia, vaihtamaan muun muassa öljyjä ja suodattimia, tekemään voiteluita ja tarkastamaan letkuja. – Noin puolet kaikista huoltotoimista on suunniteltuja, mutta usein esiin tulee myös muuta, kun kerran asiakkaan luona jo ollaan, kertoo Jerry. Paikan päällä annetaan henkilökohtaista palvelua. Huoltoautosta löytyy lähes kaikki, mitä Jerry saattaa tarvita. Kun asiakas soittaa ja tilaa huollon, Jerry ottaa mukaansa tarvittavat osat ja koko joukon muita osia. – Olen itse asiassa rakentanut vähän suuremman huoltobussin, jotta pystyn tekemään jonkin verran enemmän suunnittelemattomia tehtäviä samalla kun kerran olen koneen luona, Jerry kertoo. Jerry Karlsson on huoltanut metsäkoneita yli kymmenen vuotta, ja hän on edelleen kiinnostunut oppi-

maan koko ajan lisää. Yksi alue, josta hän viime vuosien aikana oppinut paljon, on koneen asetukset. Ne ovat hänen mielestään tärkeä lisä koneen huollossa ja kunnossapidossa. – Minusta se on mielenkiintoista. Tapani on yrittää auttaa yrittäjiä sekä uusien että käytettynä hankittujen koneiden säätämisessä. Siitä on paljon hyötyä, Jerry sanoo. Myös Björn Ström on saanut apua Jerryltä koneen asetusten hienosäädössä. – Asetukset ja kuljettajan osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä kannattavuuden kannalta, toteaa Björn. Björn on juuri päättänyt vaihtaa Valmet 830.3:sensa uuteen Valmet 840TX:ään. Se on investointi, jonka Björn on laskenut tarkasti ja joka tulee hänen mukaansa kannattamaan. Silloinkin Jerry tulee avuksi kahden päivän koulutustapahtuman merkeissä. – Koneet toimivat totta kai hyvin myös tehdasasetuksilla, mutta omien asetusten tekeminen kannattaa, Jerry kertoo.

Faktaa Servicemarknad Mariestad qNeljä mekaanikkoa qVaraosavastaava qKolme huoltobussia qHuolltohallit

Valmet-omistaja Björn Ström ja mekaanikko Jerry Karlsson tuntevat toisensa jo monien vuosien takaa. Isänsä poika. Björnin poika Vidar, 4 vuotta, on vähintään yhtä kiinnostunut Valmet-koneista kuin isäkin.

Just Forest No 1 • 2010

19


Kaizen takaa laadun Jatkuvat parannukset ovat avaintekijä kaikessa laatutyöskentelyssä, ja jos tuotteita ei paranneta jatkuvasti, markkinat päätyvät pian kilpailijoiden haltuun. Kaizen on vakiintunut japanilainen menetelmä, joka parantaa tuotteita takuuvarmasti.

20

Just Forest No 1  •  2010

H

akkuulaitteiden parantaminen on pitkäjänteistä kehitystyötä, joka perustuu kaizen-käsitteen periaatteisiin. Kaizen tulee japaninkielen sanoista Kai, joka tarkoittaa muutosta, ja Zen, joka tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystä parempaan. Koska maailma muuttuu jatkuvasti, myös käyttäjien tarpeet muuttuvat. Sen vuoksi on tärkeää, että tuotteita kehitetään jatkuvasti uusien tarpeiden mukaisiksi. Kaizen asettaa asiakkaan aina lähtökohdaksi, ja aja-

tuksena on antaa asiakkaalle juuri sitä, mitä hän haluaa ja tarvitsee. Kaizen-käsitteessä yhdistyvät japanilaisen teollisuuden laatuajattelusta saadut kokemukset, syvällinen ymmärtämys metsäympäristön asettamista vaatimuksista sekä tekninen uteliaisuus. Järjestelmällinen työ kaizenin periaatteiden mukaan takaa laadun jatkuvan parantumisen.Jatkuvat parannukset tarkoittavat ennen kaikkea niitä pieniä, näennäisesti merkityksettömiä muutoksia, jotka yhdessä tekevät tuotteesta parem-

man. Markkinoille tulon jälkeen tuotteisiin tehdään koko ajan pieniä ja vähän suurempia muutoksia ja parannuksia. Toisinaan parannukset tuovat johonkin tiettyyn malliin erikoisominaisuuksia, toisinaan taas kyse on komponenttiyhteyden luomisesta, jotka parantavat kaikkien hakkuulaitteiden laatua. Hakkuulaitteisiimme on tehty satoja tämän kaltaisia pieniä muutoksia. Seuraavaan on koottu muutamia hakkuulaitteisiin viime aikoina tehtyjä parannuksia.


Valmet 350.1

✔ ✔ ✔ ✔

✔ Parannettu pituusmittaus uudentyyppisen mittapyöräsylinterin avulla ✔ Uusi teräsylinteri ✔ Tiiviimpi sahayksikkö ✔ Uudentyyppinen joustava sähkökaapeli ✔ Yksinkertaisempi ja helpommin huollettava teränohjaus ✔ Uusi lukkoaluslevy laipansyöttösylintereissä ✔ Pohjarullan alueen uusi rakenne ✔ Uusi liukukisko vähentää letkujen kulumista ✔ Uusi kosketuksettomalla anturilla toteutettu teränohjaus

Valmet 370E

Valmet 360.2 ✔ Uudentyyppinen joustava sähkökaapeli ✔ Yksinkertaisempi ja helpommin huollettava teränohjaus ✔ Vankempi syöttöpyöräkiinnitys ✔ Lujemmat syöttöpyöräakselit ✔ Uusi lukkoaluslevy laipansyöttösylintereissä ✔ Kuormaimen kärjen ja hakkuulaitteen välisten letkujen kestävyyden parantaminen saranaa muuntamalla. ✔ Uusi takaiskuventtiilin kannonkäsittelyn parantamiseksi. ✔ Entistäkin tarkempi pituusmittaus ✔ Kestävämpi väripumppu ✔ Vahvemmat hydrauliputket ✔ Uusi kosketuksettomalla anturilla toteutettu teränohjaus

Valmet 370.2 ✔ Uudentyyppinen joustava sähkökaapeli ✔ Yksinkertaisempi ja helpommin huollettava teränohjaus ✔ Uusi lukkoaluslevy laipansyöttösylintereissä ✔ Kuormaimen kärjen ja hakkuulaitteen välisten letkujen kestävyyden parantaminen saranaa muuntamalla. ✔ Entistäkin tarkempi pituusmittaus ✔ Kestävämpi väripumppu

Takakarsintaterien vahvistus Paisuntatappien voitelu-urat Vahvemmat hydrauliputket Uusi kosketuksettomalla anturilla toteutettu teränohjaus

F

✔ Uusi teräsylinteri ✔ Uudentyyppinen joustava sähkökaapeli ✔ Yksinkertaisempi ja helpommin huollettava teränohjaus ✔ Vankempi syöttöpyöräkiinnitys ✔ Uusi lukkoaluslevy laipansyöttösylintereissä ✔ Entistäkin tarkempi pituusmittaus ✔ Kestävämpi väripumppu ✔ Takakarsintaterien vahvistus ✔ Paisuntatappien voitelu-urat ✔ Rasvavoideltu saha-akseli ja laipankiinnityksen uudet kulutuslevyt ✔ Päälukkojen uudet suojukset ✔ Etukarsintakerien parannetut tiivisteet ✔ Syöttöpyörien uusi vivusto ✔ Vahvemmat hydrauliputket ✔ Syöttöpyörämoottoreiden uusi sisäänrakennettu pituusmittausanturi

Valmet 378E ✔ Öljypumpun uudet asetukset/Maxi 1.4 ✔ Pohjarullan uusi karkaisuaste ✔ Sahakotelon ja kiinnityksen uusi rakenne ✔ Vahvistettu asennuslevy MHC:n asennukseen ✔ Syöttöpyörien hydrauliputkien uusi rakenne

Valmet 378 ✔ Öljypumpun uudet asetukset/Maxi 1.4

Just Forest No 1 • 2010

21


22

Just Forest No 1 • 2010


Laaja-alaista kunnossapitoa Metsänhakkuu vaikeine maastoineen ja polttavan kuumine tai jäätävän kylmine säineen, usein tiettömien taipaleiden takana ja jatkuvan tuotannon paineet niskassaan, kuuluu todennäköisesti niihin toimintoihin, joihin sanonta ”aika on rahaa” sopii kaikkein parhaiten.

T

Faktaa: kunnossapito Kunnossapito on standardeissa määritelty tekq    nisten, hallinnollisten ja valvonnallisten toimenpiteiden yhdistelmäksi, jonka tarkoituksena on ylläpitää koneikon toimintakykyisyyttä tai palauttaa se.

Suuri Kuva: Fabrialla on laaja huoltosopimus Komatsu Forestin kanssa Brasiliassa. Komatsu Forestin Edivaldo Gonçalves ja rafael Pierre keskellään Jorge Moro, Gilmar Murça ja antonio albergio Fibrialta. vaSEMMalla: Edvaldes amaral ja Ézio lopes Cenibralta keskellään Komatsu Forestin Willian andrade. Cenibralla on huoltosopimus Komatsu Forestin kanssa. OiKEalla: Huoltoteknikko tutkimassa valmet 370E -hakkuulaitetta.

oimintaympäristö on samankaltainen monissa paikoissa, mutta kuvailkaamme esimerkkiä Brasiliasta, joka on pinta-alaltaan suuri maa ja tarjoaa metsänhakkuisiin monesti todella hankalat olosuhteet. Koneilta vaaditaan paljon sekä luotettavuuden että tuotantokapasiteetin suhteen. Koneiden omistajien tukemiseksi ja toiminnan helpottamiseksi Komatsu Forest tarjoaa Brasiliassa huippuluokan teknisen organisaation, joka on sijoittunut strategisesti useisiin Brasilian osavaltioihin. Tämän lisäksi Komatsu Forestin kolmen suuren ja kansainvälisen paperi- ja teollisuusasiakkaan käytössä on oma tiimi, joka on keskittynyt ainoastaan näiden yhtiöiden kunnossapitosopimuksiin. Tekninen tuki alkaa jo sillä hetkellä, kun asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse tai radiopuhelimella. Laitteistoongelman kuvauksen jälkeen kuljettaja saa neuvoja puhelimitse, sillä tietyissä tapauksissa se riittää yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Silloin konetta ei tarvitse pysäyttää tai huoltoteknikkoa lähettää paikanpäälle. Jos kyseessä on monimutkaisempi vika, sen tyyppi arvioidaan huoltoteknikkojen erikoisammattitaidon avulla. Jatkoyhteyttä hoitaa silloin se huoltoteknikko, jonka osaaminen soveltuu parhaiten ongelman ratkaisuun. Useimmissa tapauksissa tekninen tuki hoituu hakkuupaikalla. Huoltoteknikot ottavat mukaansa kunnossapitoja korjaustyöhön tarvitsemansa työkalut, varaosat ja apuvälineet. 95 prosentissa tapauksissa ongelmat

ratkeavat paikanpäällä eikä konetta tarvitse siirtää. Tukea pystytään antamaan 90 prosentissa tapauksista 24 tunnin sisällä. Loput tapaukset hoidetaan 48 tunnin kuluessa, tai sitten ne sovitetaan asiakkaan suunnittelemien seisokkien, tarkastusaikojen tai laitteiston käyttötuntiaikojen mukaan. Koska suunnittelemattomat seisokit maksavat paljon, ennalta ehkäisevä kunnossapito on erittäin tärkeää. Se tarkoittaa usein huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä, jotka sisältävät laajoja ennaltaehkäiseviä tarkastuksia. Ennaltaehkäisevä kunnossapito kohdistuu koneen tärkeimpiin osiin. Jokaisen tarkastuksen jälkeen tulostetaan raportti, joka kertoo koneen kulumistasosta. Lisäksi saadaan laboratorioanalyysi öljykokeista, jotka on otettu koneen tärkeimmistä kohdista. Näiden avulla osat voidaan vaihtaa jo ennen kuin ne rikkoutuvat, jolloin koneen toimintavarmuus ja laitteiston kokonaiselinikä lisääntyvät. Täydelliset kunnossapitosopimukset ovat Brasiliassa melko tavallisia. Sopimukset tehdään 12 vuodeksi, ja ne sisältävät kokonaispalvelun konekannan kunnossapidon suunnittelusta ja ohjauksesta. Näin kunnossapito on taloudellisempaa ja parantaa koneiden käytettävyyttä, ja nämä tekijät merkitsevät suoraan voittoa koneellistetussa metsänhoidossa. Kaikkiin huoltosopimuksiin sisältyy kattavan tukiorganisaation käytettävyys kenttäolosuhteissa. Palvelu on käytettävissä kunkin metsäyhtiön työvuorojärjestelmän mukaisesti, ja se tarjoaa 24 tunnin päivystyksen viikonloput ja pyhäpäivät mukaan lukien.

Just Forest No 1 • 2010

23


Chattanooga panostaa laatuun Kun maailmanlaajuisen metsäelinkeinon näkymät olivat laman vuoksi synkimmillään, Pohjois-Amerikassa nopeutettiin kaikkien metsätoimintojen yhdistämistä Chattanooga Manufacturing Operationille (CMO). Nyt koko valmistus tapahtuu The Komatsu Way -periaatteella, joka tarkoittaa Komatsun maailmanlaajuista laatu- ja valmistusprosessia Valmetin tela-alustaisille koneille.

V

aikea maasto ja äärimmäinen ilmasto ovat yleisiä olosuhteita, joissa metsäkoneiden on kyettävä toimimaan yhtä tuottavasti joka päivä, vuoden ympäri. Näiden vaatimusten täyttämisessä laatu on aina ollut avainasemassa riippumatta siitä, tapahtuuko koneiden valmistus Yhdysvalloissa vai Ruotsissa. Ruotsissa pyörillä kulkevien koneiden valmistus on hoidettu vuodesta 2005 alkaen The Komatsu Way -periaatteiden mukaisesti. Nyt kun Valmetin tela-alustaisten koneiden valmistus on aloitettu Komatsun Chattanoogan tehtaalla, joka tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja tehokkaasta valmistuksestaan, laadun ensisijaisuus varmistetaan koko tuotannossa The Komatsu Wayn avulla. Chattanooga Manufacturing Operationilla käytetään markkinoiden johtavia valmistusprosesseja, huippumodernia tekniikkaa sekä ensiluokkaista laatujärjestelmää. Valmetin tela-alustaisten koneiden valmistuksessa se tarkoittaa muun muassa robottiohjattua hitsausta, ultraäänitestausta, hankintasäästöjä ja toimittajien laatutarkastuksia. – Siirtymisen ansiosta voimme hyödyntää Komatsun resursseja paremmin ja rakentaa tela-alustaisia metsäkoneita entistä tehokkaammin. Wisconsinissa Shawanon tehtaalla valmistetut koneet kuuluivat markkinoiden parhaimpien joukkoon. Meillä on kuitenkin ne resurssit, joita tarvitaan erittäin hyvän metsäkoneen muuttamiseksi todella ensiluokkaiseksi tuotteeksi, sanoo

24

Just Forest No 1 • 2010

Chattanoga Manufacturing Operationin toimitusjohtaja Dennis Riddell. Chattanooga Manufacturing Operationin valmistuskapasiteetti on yli 2000 maanrakennuskonetta vuodessa. – Sekä maanrakennuskoneet että kaatokasaajat/hakkuukoneet hyötyvät CMO-tekniikasta, Riddell jatkaa. Mutta tuotannon siirtäminen ja tela-alustaisten metsäkoneiden laadun parantaminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. – Se vaatii kokemusta ja sitkeyttä, ja se on osa pitkäjänteisempää työskentelyä KES:in saavuttamiseksi. KES tarkoittaa Komatsun valmistusstandardia. CMO:n suunnitteluosaston päällikkö Cory Hathorne vastaa niiden vaiheiden toteuttamisesta, joita jatkuva prosessi telaalustaisten metsäkoneiden nostamiseksi KES-standardin tasolle vaatii. – Prosessi käynnistyi jo ennen kuin valmistus siirrettiin tänne, ja se jatkuu edelleen. Itse asiassa se ei pääty koskaan, hän sanoo. KES-prosessi alkaa kaikkien järjestelmien ja asennusprosessien läpikäynnillä ja parhaiden työmenetelmien määrittämiselle kullekin mallille. – Ero on laatuperspektiivissä, sanoo Hathorne. Tarkoitan sitä, että käyttämämme prosessit ja toimintatavat ovat erittäin järjestelmällisiä läpi koko valmistusprosessin. Me esimerkiksi tarkastamme etukäteen määritettyjen kriteereiden mukaisesti jokaisen työntekijän, asentajan ja hitsaajan työpanoksen koko tuotantoketjun läpi

aina viimeiseen koneeseen koskevaan henkilöön asti. Löydämme erittäin tehokkaasti pienet murheet ennen kuin niistä kasvaa suuria ongelmia. Myös suunnittelupuolella on tehty parannuksia, joista voidaan mainita vaikkapa kaikkien metsäkoneeseen kuuluvien komponenttien dokumentointi. – Teknikkomme työskentelevät teoreettisessa maailmassa, Hathorne sanoo. Meidän on määritettävä ja tarkastettava kaikki materiaaliluettelon komponentit, jotta valmistusprosessi voidaan taata. Teknisen puolen työ on koostunut suurelta osalta juuri tästä. Minä en suorita oikeastaan laatutarkastuksia, vaan valvon valmistusta tekniseltä kannalta, ja se parantaa laatua osaltaan yleisellä tasolla. Se on meidän painopisteemme. – Tiedän, että suuri osa tähän mennessä tekemästämme työstä ei näy ulkopuolelle, pitkäaikaisille asiakkaillemme tai edes omille tuoteasiantuntijoillemme, hän jatkaa. Valmistusstandardien ja Komatsun laatuohjelman käyttöönotto on kuitenkin tuonut suuria etuja metsäkoneille. Se kaikki sisältyy pitkäaikaissuunnitelmaan, joka tähtää mahdollisimman luotettavien ja tuottavien koneiden rakentamiseen. – Se on sitä, mitä me yrityksenä olemme tehneet ja tulemme tekemään jatkossakin. Asiakkaamme saavat nähdä, että laatutyömme ja luotettavuutemme ylittävät kaikkien muiden valmistajien vastaavat tasot, kiteyttää Cory Hathorne.


Faktaa: KES – Komatsun tuotantoprosessi metsäkoneille q J ärjestelmien ja kokoonpanoprosessien tekninen tarkastus. q Laadunvalvonnan ja kokoonpano-ongelmien käsittelysuunnitelmien tarkastus q Kaikkien pienempien osa-alueiden lähitutkimus (kuten letkujen kuluminen, suojaus ja luotettavuus)

q Komatsun tuotteiden ja kilpailevien mallien välinen rakenne- ja suorituskykyvertailu q Materiaaliluettelon tarkastus ja päivitys q Komponenttihankintojen tarkastus toimituslaadun parantamismahdollisuuksien ­löytämiseksi

q Komatsu-yhteensopivien osien käytön lisääminen (sylinterit, pumput, moottorit, letkut jne.)

q Tuotantokustannusten huolellinen tarkastus ja seuranta q Päivittäiset tuotanto- ja laatupalaverit q Prosessien ja toimintatapojen noudattamisen jatkuva valvonta q Säännöllinen valmistus- ja suunnitteluseuranta q Huoltodokumenttien ja käyttöohjeiden liittäminen ”järjestelmään” niin, että dokumentaatio pysyy päivitettynä

q Kaikkien erikoisvalmisteisten konekokoonpanojen tarkastus, hyväksyntä ja dokumentointi

q Cartersville Training Centerin ottaminen mukaan ­(tekniset tuotetestit, kuormitustestit jne.)


26

Just Forest No 1 • 2010


Biopolttoaine kiinnostaa yhä enemmän Bioenergian kysyntä kasvaa kaikkialla, ja kiinnostus biopolttoaineen korjuujärjestelmiä kohtaan on suurta. Yksi tällainen, jo ahkerasti käytetty järjestelmä on Valmetin kuormatraktoriin yhdistetty LoadFlex Bio -kuormatila, risukoura, Combi-taittopuomeista ja Protec-letkunvetojärjestelmästä. Myös 350.1-hakkuulaitteella ja monirunkojärjestelmällä varustettu Valmet 901.4 on tehokas järjestelmä biopolttoainepuun korjuuseen pienipuisesta metsästä, jota käytetään Ruotsissa.

B

ioenergia on energiamuoto, jolla tulee olemaan suuri merkitys monilla puolilla maailmaa. Kaksi hyvää pohjoismaista esimerkkiä ovat Suomi ja Ruotsi. Suomi on jo pitkään ollut bioenergian kärkimaita ja tulee, keväällä saatavan hallituspäätöksen jälkeen, lisäämään panostustaan siihen. Vuoteen 2020 asti tehtävillä 340 miljoonan euron vuosipanostuksilla Suomi tulee täyttämään EU:n vaatimukset ja nostamaan uusiutuvan energian osuuden 28 prosenttiin ennen aikarajan päättymistä. Uusiutuvan energian lisäyksestä kaikkiaan 55 prosenttia tulee puusta. Ruotsissa bioenergian osuus energian tuotannosta nousi vuonna 2009 ensimmäisen kerran suuremmaksi kuin maassa yhteensä tuotetun vesi- ja ydinvoiman osuus. Lukuina bioenergialla tuotettiin energiaa 125 TWh ja muilla energiamuodoilla 114,2 TWh. Eron nouseminen näin suureksi juuri tänä vuonna johtui siitä, että useat Ruotsin ydinvoimaloista olivat pysähdyksissä vuoden 2009 aikana. Normaalistin sekä vesivoiman että ydinvoiman tuotantomäärä on noin 65 TWh. World Bioenergy Association (WBA) on osoittanut eräässä kannanotossaan, että bioenergian maailmanlaajuinen tuotantopotentiaali riittää maailman koko energiatarpeen

täyttämiseen. Bioenergian tuotantopotentiaalin on arvioitu useissa tieteellisissä tutkimuksissa olevan vuonna 2050 noin 1135-1548 EJ (eksajoulea). Maailman kokonaisenergiankulutus on tällä hetkellä 490 EJ ja saattaa kansainvälisen energiajärjestö IEA:n (International Energy Agency) laskelmien mukaan nousta vuonna 2050 yli 1000 EJ:n. Bioenergiakäytön laajentumisen myötä on luonnollista vastata kasvavaan kysyntään tuotteilla, jotka on suunniteltu tarkoitusta varten. Vuonna 2009 Komatsu astui askeleen kohti biopolttoaineen käsittelyä tuomalla markkinoille LoadFlex Bio -lisälaitteen. LoadFlex Biolla voidaan lastata hakkuutähteitä lähes kuormaajan enimmäispainoon asti, vaikka biopolttoaineen tiheys on huomattavan alhainen. Hakkuutähteet voidaan myös lastata korkeaksi kuormaksi vakauden heikentymättä. Ratkaisu on kokonaan mekaaninen, yksinkertainen ja luotettava, ja se pitää kuormatilan käytön samalla joustavana. Lisäksi saatavana on hydraulisesti nousevilla karikoilla varustettu LoadFlex, jota voidaan käyttää suoraan MaxiForwaderista. Sen avulla hakkuutähteiden kuormaaminen ja purkaminen sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Hakkuutähteiden kuljetuksessa ProTec ja sen sisäpuolinen letkunveto ovat suureksi

hyödyksi. ProTec-kuormain voidaan laskea kuorman päälle sitomaan kuorma paikalleen. Muissa tapauksissa vaarana on kuormaimen letkujen tarttuminen kuormaan ja letkujen rikkoutuminen. LoadFlex Bio, ProTec, risukourat E28 ja E36 sekä hydraulisesti toimivat karikat tekevät kuormatraktoreista Valmet 840.4, 860.4 ja 890.3 toimivan järjestelmän biopolttoaineen käsittelyyn. Asiakkaat käyttävät Valmetin kuormatraktoreita usein myös alustana muille laitteille, esimerkiksi hakettimille, joilla jalostetaan biopolttoainetta. Nopea kuormain, työergonomia ja käyttövarmuus tekevät kuormatraktoreista erinomaisia alustakoneita hakettimille. Maasto-ominaisuuksiensa ansiosta kuormatraktorit soveltuvat hyvin siirrettäville hakettimille, koska hakkuutähteitä voidaan hakettaa niin hakkuupaikalla, tienvarsivarastolla kuin tien vieressäkin. Lisäksi nykyään on saatavana tehokas ja luotettava järjestelmä bio- ja pienpuun korjuuseen biopolttoainekäyttöön. Monirunkolaitteistolla varustettu Valmet 350.1 lisää korjuutehoa, sillä se mahdollistaa 3–4 rungon kokoamisen kouraan yhtäaikaa. n myös puoliautomaattinen, kuljettaja voi keskittyä hakkuuseen aivan normaaliin tapaan. MaxiXplorerin erikoisohjelma laskee myös tilavuuden nopeasti ja tarkasti. Just Forest No 1 • 2010

27


PENGOTTUA

Just Forest kertoo tämän otsikon alla juttuja ja tarinoita nykyisiltä ja menneiltä ajoilta. Toimitus ottaa mielellään vastaan ideoita käsiteltävistä aiheista. Lähetä vinkkisi tai tarinasi osoitteeseen info.se@komatsuforest.com

Lego-Valmet täMä Valmet 445EXL:n pienoismalli on rakennettu legoista kuvan perusteella. Lego-Valmet sijaitsee legomalleja sisältävällä verkkosivulla. Valmetin rakentamiseen kului kaksi päivää, ja se piti koota kolme kertaa, jotta jokainen kohta saatiin vastaamaan esikuvaa.

jänskää PieneLLe PojALLe ei ihan joka päivä tarjoudukaan mahdollisuutta nähdä hakkuukoneen työskentelyä näin läheltä. Eräänä päivänä Ruotsin Älmhultissa asuvan Hugo Svenssonin silmiin osui aivan yllättäen Valmet-hakkuukone metsänraivaustöissä – aivan keittiönikkunan takana. Jänskää!

HienoLäsArBiLDen yhdistelmä Metsäkoneyrittäjä Magnus Eriksson on työskennellyt metsässä 20 vuotta ja ajanut Valmetia 15 vuotta. Eikö olekin tosi tyylikäs Valmet 901.3!

28

Just Forest No 1 • 2010


Just Forest on ­lukijoita varten Uusin lukijatutkimus osoittaa, että Just Forestin lukijat arvostavat lehteämme. Tutkimuksessa tuli esiin myös näkökantoja, joita on pyritty huomioimaan jo tämän lehden sisällössä. Lukijamme toivoivat muun muassa enemmän koneiden esittelyjä ja teknisiä kuvauksia.

S

aimme antamistanne vastauksista paljon mielenkiintoista tietoa, jota hyödynnämme sekä tässä Just Forestin uusimmassa numerossa että tulevien numeroiden suunnittelussa. Kaiken asiakkaiden mielipiteiden ja toiveiden keruuseen liittyvän työn tulee vaikuttaa toimintaan heti. Tiesimme jo ennestään, että lukijamme ovat kiinnostuneita tekniikasta, eikä tekniikan nouseminen tärkeimmäksi sisältöaiheeksi siten yllättänytkään meitä. Jatkamme teknisen näkökannan laajentamista koko lehden sisältöön. Tässä lehdessä voitte muun muassa lukea kehittyneistä simulaattoreistamme sivulta 10, ja sivuilla 8-9 käsittelemme dieselmoottoreiden uusia pakokaasuvaatimuksia. Toiveisiin uusien

mallien esittelystä vastaamme sivujen 11 ja 14 artikkeleilla, jotka käsittelevät uusia kuormatraktoreita ja uutta kuormaimen kallistustoimintoa. Lukijat haluavat myös tutustua kollegoittensa toimintaan eri maissa, ja tässä lehdessä käymmekin Suomessa, kirjoitamme käyttäjistä Ruotsissa sekä annamme reportaasin Brasiliasta. Myös Valmet-käyttäjien keksimät erikoisratkaisut kiinnostavat lukijoitamme, ja tällä kertaa esittelemme saksalaisen vinssiratkaisun. Monet seikat tutkimuksessa osoittavat, että lukijamme arvostavat Just Forestia. Esimerkiksi yli 80 lukijoista säästää lehden. Mukavinta meistä oli kuitenkin lehtemme saama arvosana. Asteikolla 1–5 lukijat antoivat Just Forestin yleisarvosanaksi 4,5.

Kolme kiinnostavinta aihealuetta: q Konetekniikka q Uudet Valmet-koneet q Neuvot uusien koneiden

käyttöön

Muutama lukijakommentti: q Mukavaa luettavaa, hyvää t­ yötä (Good reading, keep up the good work) q Just Forest on aivan ­maht

ava, siitä löytyy kaikki ­mistä ­haluan tietää lisää, ­huippulehti!

Just Forest No 1 •  2010

29


Tuotevalikoima voi vaihdella eri markkinoilla.

Parasta kannattavuutta oikeilla tuotteilla ja tiedoilla Oikeat tiedot, tuotteet ja hinnat. Niin voitelurasvoissa kuin moottori- ja hydrauliöljyissäkin. Se on laajan ja erittäin korkealaatuisen voiteluainevalikoimamme peruslähtökohta. Tuloksena se tarjoaa koneellesi erinomaista luotettavuutta ja yksinkertaisuutta. Tiedät, että jokainen tuote on tarkoin valittu ja testattu. Tiedät, että huoltoteknikkomme ja toimipisteemme ovat aina lähellä. Tiedät, että me huolehdimme koneestasi niin, että sen käyttöikä ja suorituskyky säilyvät mahdollisimman hyvinä. Kannattavuutta unohtamatta. Valmetin omistajana olet hyvissä käsissä. Koneesi kuuluu markkinoiden tehokkaimpiin. Mutta se ei yksin riitä - ja siksi sinulla on lisäksi käytössäsi kokonaisen metsäkonekonsernin täysi tuki, aivan konkreettisesti. Tutustu ProSelect-valikoimaan kotisivullamme.


More information about the product line

contact us

Komatsu Forest

KoMatsuforEst.coM

ProductIon unIts Komatsu forest aB Phone: +46 90 70 93 00 www.komatsuforest.com Komatsu america corp Phone: ++1 847 437 5800 www.komatsuforest.com

dIstrIButIon cEntErs, salEs cEntErs and dEalErs EuroPE austrIa Karner und Berger GmbH www.forstmaschinen -service.at Phone: +43 2769 84571 croatIa Iverak d.o.o. www.iverak.hr Phone: +385 1 291 0399 cZEcH rEPuBlIc Komatsu Forest GmbH www.komatsuforest.cz Phone: +420 2 7270 1438 dEnMarK Helms TMT Centret AS www.helmstmt.com Phone: +45 9928 2930 EstonIa Zeigo Service OÜ www.valmet.ee Phone + 372 504 4964 fInland Komatsu Forest Oy www.komatsuforest.fi Phone: +358 20 770 1300 francE France East: Pialleport SA www.camox.fr Phone: +33 4 74 20 18 00 France West: Carrère Espace Materiéls www.carrere-materiel.com Phone: +33 555 930 222

GErMany Komatsu Forest GmbH www.komatsuforest.de Phone: +49 74549 6020 HunGary Kuhn Kft. www.kuhn.hu Phone: +36 128 980 80 latVIa SIA Valtek www.valtek.lv Phone +371 6 3084570 lItHuanIa Lifore Technika Ltd. www.komatsuforest.com Phone +370 5 260 2059 nEtHErlands W. van den Brink www.lmbbrink.nl Phone: +31 3184 56 228 norWay Komatsu Forest A/S www.komatsuforest.no Phone: +47 62 57 8800 Poland Arcon Serwis SP.ZO.O. www.arconserwis.pl Phone +48 22 648 08 10 PortuGal Cimertex, S.A. www.cimertex.pt Phone: +351 22 091 26 00

roManaIa ALSER Forest SRL www.alser-forest.com Phone +40 744 995450 sloVaKIa Komatsu Forest www.komatsuforest.cz Phone: +420 2 7270 1438 sPaIn Hitraf S.A. www.hitraf.com Phone: + 34 986 59 29 10 sWEdEn Komatsu Forest Sweden www.komatsuswelog.com Phone: +46 90 17 22 00 sWItZErland W Mahler AG www.wmahler.ch Phone: +41 44 763 5090 uKraInE Forstmaschinengesellschaft Forest Ukraine www.forestukraine.com Phone +38 067 342 22 43 unItEd KInGdoM Komatsu Forest Ltd www.komatsuforest.com

Phone: +44 1228 792 018

russIa r Komatsu Forest Russia www.komatsuforest.ru Phone +7 812 44999 07 nortH aMErIca n u unItEd statEs and canada Komatsu America Corp. Forest Machine Business Department Rolling Meadows, IL www.komatsuforest.com Phone: +1 847 437 5800

To find your local dealer/sales representative. Go to www.komatsuforest.com

SOUTH AMERICA B BraZIl, arGEntIna, uruGuay u Komatsu Forest Ltda. www.komatsuforest.com Phone: +55 41 2102 2828

cHIlE Komatsu Chile S.A. www.kch.cl Phone: +56 419 253 01

ocEanIa oc

ko m

a t su

.com t s e for

austral australIa Komatsu Forest Pty Ltd www.komatsu.com.au Phone: +61 2 9647 3600

nEW ZEaland Komatsu NZ www.komatsu.com.au +64 9 277 8300

otHEr MarKEts o soutH afrIca IndonEsIa sout soutHEast asIa Komatsu Southern Africa PT United Tractors Tbk & Pacific Pte Ltd www.unitedtractors.com Komatsu Forest Asia Phone: +27 11 923 1110 Phone: +62 21 460 5959 www.komatsuforest.com Phone: +65 68 60 4831

Just Forest No 1 • 2010

31


Osoitteenmuutos. Meneekö lehtesi väärään osoitteeseen? Ota yhteyttä lähimpään myyntikonttoriin!

Komatsuforest AB Box 7124 se-90704 umeå Sweden

www.eco-tracks.com

EXW Jämäkkä telamalli raskaimpiin metsäkoneisiin. Telakengän muoto takaa erinomaisen vetokyvyn ja hyvän kantavuuden koneelle. Materiaalivahvuudet ovat tae pitkälle käyttöiälle.

EX Tela, joka tekee koneestasi todellisen ”kiipeilijän”. Korkea, kapea telakenkä vetää hyvin syvässä lumessa, jyrkissä rinteissä ja kivikoissa.

MAGNUM Paras telavalinta hakiessasi koneellesi mahdollisimman hyvää kantavuutta ja tehokkainta maapohjan ja renkaiden suojausta. Magnum-telan vierintävastus on erittäin pieni ja telakengän muotoilu on optimaalinen suojaamaan maaperää.

Make your own way

Just Forest No 1 • 2010 32 www.olofsfors.com

Just Forest 1 2010  

Komatsu Forest customer magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you