Page 1

2

Vastgoedrapportage Twente 2011

15

7

Verhoudingen in de Nederlandse gebiedsontwikkeling veranderen

Esther van Manen : Klagen we wel genoeg?

19

Creatief omgaan met leegstand

23

Recente transacties Regio Twente

editie twente nr. 2 - april 2011

Doppio Espresso in Enschede De ambitie druipt er van af bij Doppio Espresso. Amper 4 jaar na opening van

StudentenWerk opent 20e vestiging in het land: “Studentenstad Enschede mag niet ontbreken”

de eerste vestiging in Groningen zijn Peter van Eijl en Jonathan Teoh hard

Met landelijke dekking nu online én

Voor studenten en starters

op weg om hun doelstelling van 20

fysiek bereikbaar

Enschede is in het verleden al uitgeroe-

vestigingen voor 2013 te realiseren. In

De studenten in de provincie Overijssel

pen tot dé studentenstad van Nederland.

2008 werden zij de jongste winnaars

konden tot nu toe altijd terecht bij Stu-

Het heeft een bruisend uitgaansleven

ooit van de AD nationale koffietest

dentenWerk Arnhem en Zwolle. Chantal

met veel kroegen, eetcafés en poppodia.

en in 2010 werden ze uitgeroepen tot

Janse, operationeel manager Studen-

In totaal wonen er ruim 20.000 studen-

Jonge Ondernemer 2010 van Noord

tenWerk: “Het is niet zo dat we nu pas

ten, wat ruim 15% is van de bevolking

Nederland.

de markt van Enschede ontdekken. We

van Enschede. Toch richt het uitzendbu-

In maart is de achtste vestiging open

bieden online al jaren bijbanen aan in

reau zich niet alleen op bijbanen voor

gegaan in Enschede. Doppio Espres-

deze stad. We zijn natuurlijk ook een

studenten. Janse: “Waar mensen mis-

so draait om kwaliteit en beleving.

uitzendbureau dat zich allereerst focust

schien niet meteen aan denken is dat wij

De gasten worden meegenomen in

op werving via het internet. Maar een

ook veel fulltime banen aanbieden. Veel

een unieke smaakbeleving en kun-

vestiging in deze studentenstad mag

starters komen naar ons voor de zwaar-

nen genieten van de beste espresso’s

gewoon niet ontbreken. Nu hoeven veel

dere functies. Vaak zijn het mensen die al

en romigste cappuccino’s. Om de

studenten niet meer de trein te pakken

vanaf de middelbare school bij ons staan

kwaliteit hoog te houden wordt er

naar Arnhem voor een sollicitatiegesprek

ingeschreven, fantastisch toch dat we ze

nauw samengewerkt met koffiebrand-

op ons kantoor. Ze kunnen gewoon met

dan ook nog aan hun eerste echte baan

de fiets! En dat is voor ons de betekenis

kunnen helpen!”

ers in Italië en Zwitserland en is de koffievoorraad altijd kraakvers. Ook op het gebied van thee wordt er enkel

Werkzoekenden in de provincie Overijssel zijn een uitzendbureau rijker. Studentenuitzendbureau StudentenWerk opende begin dit jaar in Enschede de deuren van inmiddels haar 20e landelijke vestiging.

van landelijke dekking; fysiek bereikbaar zijn voor sollicitanten.”

gewerkt met de beste ingrediënten; 100% natuurlijke ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit gemelangeerd aan de oevers van Lago Maggiore. Daarnaast is er een gebalanceerde ontbijt- en lunchkaart. Het interieur is sterk beïnvloed door Italiaans ontwerp en er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de people, planet, profit gedachte. Een gezamenlijke passie voor mooie producten en een ijzersterk geloof dat Nederland klaar is voor kwaliteit in plaats van kwantiteit zijn de drijfveren voor deze jonge ondernemers. Ook in 2011 ligt de focus op groei met behoud van kwaliteit. Naast Enschede en Hilversum zullen ook Gouda, Haarlem,

Enschede focust op de markt van morgen

Leiden en Leeuwarden in 2011 een Doppio Espresso tegemoet zien.

‘Enschede is al een aantrekkelijke

willen profiteren van de dynamiek die

vestigingsplaats voor veel bedrijven

daar in dat gebied leeft. Maar ook

en we willen die positie nog versterk-

elders in de stad blijven we alert op

en’ Aan het woord is de Enschedese

het bieden van kansen voor de toe-

wethouder Jeroen Hatenboer. Haten-

komst. Zo zijn afspraken gemaakt om

boer benadrukt dat zelfs in tijden van

de ontwikkeling van de Usseler Es tot

economisch zwaarder weer al de kiem

bedrijventerrein mogelijk te maken.

voor toekomstig succes gelegd wordt.

Aan de Zuiderval, verderop bij de A35

We kunnen niet stil gaan zitten. Dan

komen ook mooie dingen tot stand en

zouden we de stad tekort doen. En-

onlangs is overeenstemming bereikt

schede houdt dan ook graag vast

over de komst van een Holiday Inn

aan de ambities om dé stad van Oost

naar Enschede. De Express formule

Nederland te zijn. Als het gaat om

gaat landen in de Spoorzone bij het

cultuur, wonen, maar zeker ook als

Muziekkwartier. Een enorme impuls

het gaat om bedrijvigheid.‘Het Ken-

voor de verdere ontwikkeling van het

nispark en de bundeling van kennis

gebied rond het Willem Wilminkplein

en kunde die daar plaatsvindt biedt

waar niet alleen de binnenstad van

kansen voor starters en bedrijven die

profiteert.’

Colofon • Vastgoedcourant Oost is een initiatief van de Dynamis makelaars Oost-Nederland: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars, Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars, Bramer Bedrijfsmakelaars en Rodenburg Bedrijfsmakelaars, Postbus 2022, 7500 CA Enschede, Tel. 053 - 485 22 44, Fax 053 - 485 22 04 , E-mail: bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl, website: www.snelderzijlstra.nl • Oplage: 50.000 exemplaren • Verschijning: Twee maal per jaar • Redactie: Peter Rotteveel en Wouter Tijhuis (Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars) • Realisatie: Performis Media, Postbus 2396, 5202 CJ ‘s-Hertogenbosch, Tel. 073 6895889, www.performis.nl • Druk: Wegener NieuwsDruk West • Vormgeving: Performis Media • Copyright: Overname uit de inhoud van deze uitgave is alleen mogelijk met toestemming van Vastgoedcourant Oost. Het ongevraagd toesturen van fotomateriaal en diamateriaal geschiedt op eigen risico. • Aansprakelijkheid: Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, zijn Vastgoedcourant Oost en Performis niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Performis en Vastgoedcourant Oost zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Vastgoedrapportage Twente 2011 Kantorenmarkt

aanbod is ook gestegen met 14% tot

te koop aangeboden met een gemid-

middelde unitgrootte van 691 m². De

Enschede

24.800 m² (2009: 21.750 m²).

delde unitgrootte van 1.060 m². In

grootste opnames kwamen op naam

Het opnameniveau in Enschede kwam

2009 werden er 32 objecten aangebo-

van Knol Papier, die 3.745 m² koop aan

hoger uit op 17.000 m², een stijging

Twente Het opnameniveau van de kantoren-

Hengelo

den met ene gemiddelde unitgrootte

de Aquamarynstraat en Suzlon Blade

van 42%. In totaal werden er 57 trans-

markt in Twente liet in 2010 een stij-

Het opnameniveau in Hengelo is licht

van 1.120 m². Het aanbod in het deel-

Technology die 2.224 m² huurt aan de

acties verricht met een gemiddelde

ging zien. Het aanbod liet een lichte

gedaald met 12%. Er werden in 2010

gebied centrum bedroeg 24.700 m² en

Jan Tinbergenstraat. Het gemiddelde

unitgrootte van 298 m². De grootste

stijging zien ten opzichte van 2010.

in Hengelo 19 transacties gedaan,

het aanbod op Twentepoort bedroeg

gerealiseerde huurprijsniveau in Hen-

opnames kwamen op naam van Jumbo

Al met al is de markt in 2010 stabiel

waarbij in totaal 20.600 m² werd op-

5.900 m².

gelo bedroeg € 40,- per m² per jaar.

Supermarkt en Emte Supermarkt die

gebleven en zelfs iets gekrompen. Af-

genomen. In 2009 was er 23.400 m²

Hengelo laat ook een forse stijging

respectievelijk 1.675 m² en 1.498 m²

gelopen jaar is er 65.400 m² kantoor-

opgenomen. Hierin zaten toen 3 grote

zien in het aanbod van 55% tot 71.700

huren in het nieuwe Winkelcentrum

ruimte opgenomen, een stijging van

opnames. In 2010 kwamen de grote

m² (2009: 46.300 m²). Er werden 54 ob-

Op de Brouwerij. Enschede had op 1

17% ten opzichte van 2009. Dit komt

opnames op naam van Jarabee die

Twente

jecten te huur of te koop aangeboden

januari een winkelaanbod van 28.000

mede doordat er een aantal grote

het oude ROC aan de Lupinestraat in

Het opnameniveau in Twente is geste-

met een gemiddelde unitgrootte van

m², een stijging van 24% ten opzichte

transacties hebben plaats gevonden.

gebruik neemt. Laboratorium Micro

gen met 25% tot 160.100 m². Er zijn

1.328 m², waarvan 8 objecten groter

van 1 januari 2010 (22.500 m²). Er wer-

Enschede en Hengelo zorgden voor de

Biologie die de locatie aan de Boer-

in 2010 159 transacties verricht. De

zijn dan 2.500 m².

den 77 objecten aangeboden met een

meeste opname. De gemiddelde ge-

haavelaan in gebruik neemt en Tebo-

gemiddelde

realiseerde huurprijs bedroeg € 122,-

din Consultant & Engineers die 2.900

in Twente bedroeg € 42,- per m² per

Almelo

centrumaanbod is verder gestegen tot

per m² per jaar. Hier is geen rekening

m² in gebruik gaat nemen in de nieuw-

jaar. Hier is geen rekening gehouden

Het opnameniveau in Almelo liet

15.600 m², een stijging van 10% ten

gehouden met incentives of derge-

bouw aan de Jan Tinbergenstraat. Het

met incentives of dergelijke. De be-

een stijging zien van 33% en kwam

opzichte van 2009 (14.200 m²). Woon-

lijke. De hoogste huurprijzen werden

gemiddelde gerealiseerde huurprijsni-

drijfsruimtemarkt in Twente liet in

uit op 35.300 m², in vergelijking met

boulevard Schuttersveld bleef stabiel

betaald in Enschede en Hengelo. In

veau in Hengelo bedraagt € 115,- per

2010 een stijging in het aanbod en in

2009 (26.600 m²). Er zijn 28 transac-

met 3.100 m² aanbod. Het overige aan-

de drie grote steden Almelo, Hengelo

m² per jaar. Het aanbod kantoorruimte

de opname zien. In 2009 was dit juist

ties geregistreerd met een gemid-

bod in Enschede steeg fors met 79%

en Enschede bleef het aanbod stabiel

in Hengelo in 2010 bedroeg 70.400 m²,

nog andersom. Het totale aanbod

delde unitgrootte van 1.262 m². De

tot 9.300 m².

op 186.600 m² (2009: 185.000 m²). Het

een daling van 14% ten opzichte van

bedrijfsruimten bedroeg 531.000 m²

grootste opnames vonden plaats aan

totale aanbod vierkante meters in

2009 (81.400 m²). Er werden 46 objec-

in 2010, in vergelijking met 2009 een

de Einsteinstraat waar 4.000 m² werd

Hengelo

Twente bedroeg 213.500 m² dit bleef

ten te huur of te koop aangeboden

forse stijging van 52% (349.000 m²).

verhuurd en er werd 3.490 m² verkocht

Het opnameniveau van Hengelo is fors

eveneens stabiel met vorig jaar. Toen

met een gemiddelde unitgrootte van

Er werden 333 objecten te huur of te

aan de Planthofsweg. Het gemiddelde

gestegen met 534% tot 18.400 m². In

bedroeg het aanbod 210.000 m².

1.530 m². In 2009 waren er evenveel

koop aangeboden met een gemiddel-

gerealiseerde huurprijsniveau in Al-

totaal werden er 33 transacties ver-

objecten te huur of te koop met een

de unitgrootte van 1.594 m². Voor de

melo bedroeg € 42,- per m² per jaar.

richt met een gemiddelde unitgrootte

Enschede

gemiddelde unitgrootte van 1.770 m².

drie grote steden gold een aanbod van

Het aanbod in Almelo is fors gestegen

van 557 m². Grote opnames komen

Het opnameniveau is in 2010 in En-

Het aanbod in het deelgebied Cen-

352.100 m².

met 75% tot 69.800 m². Er werden 51

van Kwantum en Woondock die res-

schede met 28 transacties uitgekomen

trum is licht gestegen tot 26.200 m²

objecten aangeboden met een gemid-

pectievelijk 2.500 m² en 7.500 m² hu-

op 28.200 m², dat is een forse stijging

(2009: 25.700 m²) Het aanbod op het

Enschede

delde unitgrootte van 1.369 m², waar-

ren in Fase III op het Westermaat Plein.

van 83% ten opzichte van 2009 (15.400

kantorenpark

bedroeg

Het opnameniveau is in 2010 in En-

van er 9 groter zijn dan 2.500 m². In

Indien je deze 2 grootschalige detail-

m²). In het topjaar 2008 zaten we op

23.000 m² (2009: 20.500 m²), een lichte

schede met 33 transacties uitgekomen

2009 werden er 31 objecten aangebo-

handel transacties eraf halen, dan is in

een opnameniveau van 42.800 m².

stijging van 12%. In het deelgebied

op 34.000 m², een daling van 32% ten

den met een gemiddelde unitgrootte

Hengelo in 2010 8.400 m² opgenomen.

Grote opnames van het afgelopen jaar

overig is het aanbod flink gedaald met

opzichte van 2009 (49.900 m²). Grote

van 1.290 m².

Nog steeds ruim meer dan in 2009. Het

waren Sigmax die 2.250 m² nieuw gaat

40% tot 21.000 m² (2009: 35.200 m²).

opnames kwamen op naam van Struk-

bouwen aan het Capitool, Ten Kate

Dit komt doordat de 2 schoolgebou-

ton Rolling Stock die 2.755 m² huurt

& Huizinga die 5.000 m² nieuw gaat

wen die vorig jaar in het aanbod zijn

aan de Twekkeler Es, Vinepa die 2.644

bouwen aan de Zuiderval, Rabobank

gekomen, het afgelopen jaar zijn op-

m² kocht aan de Twekkeler Es en Gel-

Twente

objecten aangeboden met een gemid-

die 5.500 m² nieuw gaat bouwen aan

genomen.

ria Pakking die 2.700 m² kocht aan de

Het opnamecijfer in Twente kwam

delde grootte van 456 m².

Lonnekerbrugstraat. Het gemiddelde

in 2010 uit op 53.500 m², een forse

Westermaat

de Zuiderval en Arke die 4.700 m² gaat

Bedrijfsruimtemarkt

gerealiseerde

huurprijs

gemiddelde grootte van 364 m². Het

Winkelmarkt

aanbod kwam uit op 24.100 m², een forse stijging van 94% ten opzichte van 2009 (12.400 m²). Er werden 53

nieuw bouwen aan de Zuiderval. Het

Almelo

gerealiseerde huurprijsniveau in En-

stijging van 46% in vergelijking met

Almelo

gemiddelde gerealiseerde huurprijsni-

Het opnameniveau in Almelo is in

schede bedroeg € 41,- per m² per jaar.

2009 (36.600 m²). Het huidige aanbod

Het opnamecijfer in Almelo kwam met

veau in Enschede bedroeg € 125,- per

2010 met 16 transacties uitgekomen

Het huidige aanbod in Enschede be-

winkelruimte in Twente is 120.600 m²;

23 transacties uit op 8.400 m², een stij-

m² per jaar. Het aanbod kantoorruimte

op 14.200 m², een forse stijging van

droeg 146.000 m², een forse stijging

in vergelijking met 2009 (92.900 m²)

ging van 40% ten opzichte van 2009

in Enschede in 2010 liet een stijging

82% ten opzichte van 2009. Grote op-

van 36% ten opzichte van 2009. In

is dat een stijging van 30%. Er wer-

(6.000 m²). De gemiddelde unitgrootte

zien van 25% en is uitgekomen op

names kwamen op naam van de Raad

totaal stonden er 95 objecten te huur

den 280 objecten te huur of te koop

bedroeg 365 m². Een grote transactie

84.400 m². Er staan 69 objecten te huur

voor Kinderbescherming die 3.000 m²

of te koop met een gemiddelde unit-

aangeboden. Het aanbod van de drie

kwam op naam van Grando Retail die

of te koop met een gemiddelde unit-

huurt aan de Burgemeester Ravesloot-

grootte van 1.537 m². Hiervan werden

grote steden Almelo, Hengelo en En-

2.100 m² huurt op de Woonboulevard.

grootte van 1.223 m². In 2009 stonden

singel en het Werkplein die eveneens

er 15 objecten aangeboden die groter

schede bedroeg 72.800 m² met een ge-

Het huidige aanbod van winkelruimte

er 61 objecten te koop of te huur met

3.000 m² in gebruik gaat nemen in het

zijn dan 2.500 m². In 2009 stonden er

middelde grootte van 426 m² verspreid

in Almelo bedroeg 20.700 m² , een

een gemiddelde unitgrootte van 1.110

Twenthe Centrum. Het gemiddelde

68 objecten te huur of te koop.

over 171 objecten. In onderstaande

lichte daling van 5% ten opzichte van

m². Het centrumaanbod liet een forse

gerealiseerde huurprijsniveau in Al-

tabel hebben wij de grootschalige de-

2009 (21.800 m²). Het aanbod in Alme-

stijging zien van 51% tot 36.000 m²

melo bedroeg € 116,- per m² per jaar.

Hengelo

tailhandel op het Schuttersveld, Wes-

lo is verdeeld over 41 objecten met een

(2009: 23.900 m²). Op het Business &

Het aanbod kantoorruimte in Almelo

Het opnamecijfer van Hengelo (26.300

termaat Plein en de Woonboulevard

gemiddelde unitgrootte van 506 m².

Science Park is het aanbod licht geste-

in 2010 bedroeg 31.800 m², een daling

m²) is in 2010 gestegen met 23% ten

eruit gehaald, om zo een beter beeld

gen met 7% tot een niveau van 23.600

van 11% ten opzichte van 2009 (35.900

opzichte van 2009 (21.400 m²). Er wer-

te krijgen wat er echt gebeurd in de

m² (2009: 22.000 m²) en het overige

m²). Er werden 30 objecten te huur of

den 38 transacties verricht met een ge-

winkelmarkt.

2

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-/kantoorruimten Regio Arnhem Te huur/te koop

Het Ambacht 18-20 te Westervoort

• Solitair kantoorgebouw op bedrijventerrein ‘Het Ambacht’ • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 300 m² • 6 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Binnen 5 autominuten zijn de A12 en de N325 te bereiken • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 24.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopprijs € 275.000,- k.k.

Te huur

Te huur

Te huur

Impact 50 te Duiven

Markweg 11 te Velp

• Hoogwaardig en onder architectuur gebouwd bedrijfscomplex op een kavel van ruim 6.000 m² • Het object biedt ca. 1.425 m² bedrijfsruimte, ca. 1.330 m² kantoorruimte en ruim 41 parkeerplaatsen op eigen terrein • Gelegen op bedrijventerrein CenterpoortNoord, direct gelegen aan de A12 en daardoor uitstekend met eigen vervoer bereikbaar • Deelverhuur mogelijk vanaf 340 m² • Aanvaarding in overleg Kantoorruimte € 110,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW Bedrijfsruimte € 60,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Aamsestraat 90 te Elst

• Hoogwaardig kantoorgebouw ‘Aamveste’ op zichtlocatie • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 1.841 m² • Ca. 76 parkeerplaatsen op eigen terrein • De locatie is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging direct naast de toe- en afrit van de A325 • Deelverhuur mogelijk vanaf 320 m² • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 125,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Arnhemsestraatweg 362 te Velp

• Moderne bedrijfsruimte met kantoor gelegen op het hoogwaardige bedrijventerrein Centerpoort-Zuid in Duiven • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 2.255 m² • Vrije hoogte ca. 6 meter, vloerbelasting ca. 1500-2000 kg/m² • Centerpoort-Zuid ligt direct aan de A12 (Utrecht – Oberhausen), waardoor het uitstekend bereikbaar is. De op- en afrit zijn op korte afstand gelegen • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 95.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 125.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Bruningweg 21 te Arnhem

• Showroom gelegen op het Arnhemse bedrijventerrein ”Het Broek” • Het object heeft een beschikbare totale oppervlakte van ca. 224 m² • Mogelijkheid om parkeerplaatsen te huren op het terrein • Het object ligt in de nabijheid van knooppunt Velperbroek, met aansluitingen op onder andere de A12 en de A50. Een bushalte met o.a. een verbinding naar het Centraal Station bevindt zich op ca. 5 minuten loopafstand • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 45.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 18.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Izaak Evertslaan 1 te Arnhem

• Karakteristieke monumentale kantoorvilla gelegen op een markante locatie aan de Izaak Evertslaan 1 tegenover het Sonsbeekpark • Het object heeft een totale oppervlakte van circa 901 m² • 15 parkeerplaatsen op eigen terrein • Het object is per auto goed bereikbaar door een snelle verbinding met o.a. de snelweg A12. Ook met openbaar vervoer prima te bereiken • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Kronenburgsingel 515

Veilingweg 15 te Huissen

• Toegankelijk, solitair kantoorgebouw aan de A325 • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 1.448 m², deelverhuur mogelijk vanaf 362 m² • 35 parkeerplaatsen op het afsluitbare bijbehorende parkeerterrein • Vanwege de ligging aan een knooppunt is deze locatie uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Verder is er een directe verbinding naar de A12. Middels het openbaar vervoer zijn er uitstekende verbindingen van en naar Arnhem CS • Aanvaarding in overleg

• Duurzame en hoogwaardige kantoorruimte met daktuin op 1e en 2e verdieping van het gebouw • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 2.500 m², waarvan nog ca. 793 m² voor verhuur beschikbaar is • 20 parkeerplaatsen op eigen terrein • Het pand ligt nabij de A325 dus prima bereikbaar met de auto • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 98,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 95,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Ratio 35 te Duiven

• Onder architectuur gebouwd bedrijfscomplex met showroom, kantoorruimte, opslagruimte en ruime parkeerfaciliteiten. Het moderne en strak vormgegeven gebouw heeft een panoramisch uitzicht over de IJssel en de A12 • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 1.020 m² • 19 parkeerplaatsen op eigen terrein • Deze locatie is uitstekend bereikbaar vanaf de rijkswegen A325, A12 en A50 via het Velperbroekcircuit • Aanvaarding in overleg

Te huur

• Half-vrijstaande karakteristieke kantoorvilla op uitstekende zichtlocatie • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 515 m², waarvan ca. 115 m² archiefruimte • 8 parkeerplaatsen op eigen terrein • De kantoorvilla ligt op slechts enkele autominuten van de op- en afritten van de A12 Vanaf daar zijn er directe aansluitingen op de A50, de A348 en de A325 • Aanvaarding in overleg

Te huur

Te huur

Industrieweg Oost 16 te Elst

• Modern en nieuw bedrijfsverzamelgebouw “Radius” • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 4.242 m² • Te huur vanaf 120 m² of per unit vanaf 19 m² • Het complex is gelegen nabij de oprit van de A325 en A15. Het NS-Station is tevens op loopafstand • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 150,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW Unitprijs vanaf € 535,- per maand, te vermeerderen met BTW

Te huur

Mr. B.M. Teldersstraat 11d te Arnhem

• Turn key kantoorruimte in een zeer representatief kantoorgebouw, genaamd ‘Ambiance’, gelegen op het kantorenpark ‘De Gelderse poort’ • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 2.968 m², waarvan ca. 200 m² op de 1e verdieping voor verhuur beschikbaar is • 4 parkeerplaatsen op het afsluitbare bijbehorende terrein • Door ligging nabij A325 en A15 uitstekend bereikbaar per auto. Ook per openbaar vervoer goed bereikbaar • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 145,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 3

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoor-/winkelruimten Regio Arnhem Te huur

Te huur

Utrechtsestraat 38 te Arnhem

• Representatieve, functionele kantoorruimte in het kantoorgebouw “La Ligne” in het centrum van Arnhem naast het Centraal Station • Van het totale vloeroppervlak van ca. 4.089 m² is nog ca. 1.294 m² voor verhuur beschikbaar • 12 parkeerplaatsen op eigen terrein • De bereikbaarheid per auto is uitstekend vanwege de ligging nabij de A325, N224, N225 en de A12/A50. Ook per openbaar vervoer is deze locatie perfect te bereiken • Aanvaarding in overleg

Te huur

Lange Water 5 te Arnhem

Bovenbeekstraat 10 te Arnhem

• Nette kantoorruimte met ruime parkeergelegenheid • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 2.490 m² • Er zijn 68 parkeerplaatsen op het eigen terrein beschikbaar • Gelegen tegenover winkelcentrum Presikhaaf • Aanvaarding in overleg Huurprijs op aanvraag

Huurprijs € 150,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Gele Rijdersplein 26 - 28 te Arnhem

• Winkel met magazijnruimte gelegen in de binnenstad van Arnhem met expeditie mogelijkheid aan de achterzijde • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 400 m² • Frontbreedte ca. 12 meter • Direct nabij parkeergarage Musis met ca. 750 parkeerplaatsen • In directe omgeving van Vliegwinkel, Bristol en diverse uitzendbureau’s • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 23.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsom € 129.000,- k.k.

Te huur

Rijnstraat 13 te Arnhem

• Courante, recentelijk gerenoveerde winkelunit gelegen in de binnenstad van Arnhem • Het object heeft een totale oppervlakte van 150 m² • Frontbreedte ca. 3,65 meter • De winkel ligt in het stadscentrum van Arnhem op korte afstand van het A1 winkelgebied • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 27.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 30.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Steenstraat 53 te Arnhem

Utrechtseweg 82-84 te Oosterbeek

Huurprijs € 45.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 175,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

• Volledig gerenoveerde winkelruimte voorzien van een nieuwe pui • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 290 m² • Frontbreedte ca. 6 meter • Momenteel wordt de Steenstraat voorzien van geheel nieuwe bestrating, beplanting en meubilair • Laad- en losmogelijkheid aan achterzijde • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 49.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• Winkel-/kantoorruimte op de begane grond gecombineerd met een archief-/opslagruimte in de kelder met royale stahoogte. De achterzijde van het pand is voorzien van een laad- en losmogelijkheid • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 350 m² • Frontbreedte ca. 5 meter • Bestemming: detailhandel, kantoor en horeca • Parkeergelegenheid direct voor het pand • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 45.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

• Volledig gerenoveerde winkel-/praktijk-/ atelierruimte welke onderdeel uitmaakt van het winkelcentrum Den Heuvel te Velp • Het object heeft een oppervlakte van ca. 75 m² • Frontbreedte ca. 6 meter • Nabij de Hoofdtstraat van Velp en voldoende parkeergelegenheid op parkeerterrein Den Heuvel • In directe omgeving van Scapino, Action en Hema • Aanvaarding in overleg

Markt 33 te Arnhem

Looierstraat 43 te Arnhem

Den Heuvel 42 te Velp

• Winkelruimte op ca. 100 meter afstand van top A1 locatie • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 285 m² • Frontbreedte ca. 10,5 meter • Op een steenworp afstand bevindt zich de openbare parkeergarage Musis met 750 parkeerplaatsen • In directe omgeving van Pipoos, Auping Plaza en Ulla Popken • Aanvaarding in overleg

Te huur

• Winkel-/kantoorruimte gelegen in de binnenstad van Arnhem • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 190 m² • Frontbreedte ca. 6 meter • Direct nabij parkeergarage Musis met ca. 750 parkeerplaatsen • Parkeermogelijkheden op eigen terrein • Aanvaarding in overleg

Te koop

Te huur

Utrechtseweg 114 te Oosterbeek

• Winkelruimte gelegen aan de hoofdwinkelstraat van Oosterbeek • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 190 m². Deze oppervlakte is verdeeld over 2 units van respectievelijk ca. 53 m² en 137 m² • Frontbreedte respectievelijk ca. 4 en ca. 9 meter • Gelegen aan de rand van het gezellige winkelhart van Oosterbeek • Aanvaarding in overleg

• Winkelruimte op de begane grond, met opslag in de kelder, gelegen in het centrum van Oosterbeek. De winkel beschikt over een expeditie mogelijkheid aan de zij- en achterkant • Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 220 m². Winkelvloeroppervlakte bedraagt ca. 160 m² • Frontbreedte ca. 7,5 meter • Uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer • Parkeermogelijkheden direct voor de deur • Aanvaarding in overleg

Te huur

Weerdjesstraat 69 te Arnhem

• Een representatieve winkel-/ showroom-/ kantoorruimte op de begane grond • De winkel heeft een totale oppervlakte van ca. 150 m² • Frontbreedte ca. 10,5 meter • Op loopafstand ligt het Centraal Station, het busstation en de parkeergarages Centraal en Langstraat • Uitstekende zichtlocatie aan Centrumring Arnhem • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 22.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 42.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.stmakelaars.nl 026 - 355 21 00

Bedrijfsmakelaars 4

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-/kantoorruimten Regio Nijmegen Te huur

Te koop/te huur/te koop huur

Bijsterhuizen 2116 te Wijchen

Energieweg 40,40a te Nijmegen

Huurprijs € 160.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopprijs € 2.950.000,- k.k. Huurprijs € 275.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• Modern multifunctioneel bedrijfsgebouw met hoogwaardig voorzieningenniveau, turnkey kantoorruimte en bedrijfskantine • Het object heeft een oppervlakte van ca. 2.800 m² waarvan 500 m² kantoorruimte over 2 bouwlagen • Vrije hoogte ca. 6,5 m¹, vloeistofdichte vloer met een belasting van 2.000 kg/m² en elektrische overheaddeur • Geheel omheind, met rolpoort en geheel bestraat buitenterrein • Collectieve beveiliging op het bedrijventerrein • Bedrijventerrein Bijsterhuizen is gelegen tussen Nijmegen en Wijchen met een goede bereikbaarheid via de A73 en de A326 • Aanvaarding in overleg

Te huur

• Twee geschakelde bedrijfspanden bestaande uit kantoorruimten, additionele ruimten, magazijn en productieruimten, ondergrond, buitenterrein, parkeerplaatsen en overige aanhorigheden • Totaal oppervlakte van ca. 4.100 m² waarvan 1.400 m² kantoorruimte • Vrije hoogte ca. 5,5 tot 6,5 m¹, vloeistofdichte vloer, 2.000 kg/m² belasting, loadingdock met 3 elektrische overheaddeuren • De bedrijfspanden zijn gelegen op het gemengde bedrijventerrein Oostkanaalhaven aan een drukke doorgaande weg • Deelverkoop en -verhuur mogelijk • Aanvaarding in overleg

Te huur

Lagelandseweg 55 te Nijmegen

• Bedrijfsruimte op hoeklocatie voorzien van twee overheaddeuren, gladde betonvloer met een belasting van 2.000 kg/m² en een vrije hoogte van 5,4 m¹ • Turn-key kantoorruimte voorzien van airco units • Het object beschikt over ca. 820 m² bedrijfshal en ca. 300 m² hoogwaardige kantoorruimte • 8 parkeerplaatsen aanwezig op het voorterrein • Gelegen aan de entree van bedrijventerrein Westkanaaldijk, nabij de afslag A73 / A50 • Aanvaarding per direct Huurprijs € 59.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop

Tarweweg 5 te Nijmegen

Tarweweg 3 te Nijmegen

• Op hoeklocatie gelegen bedrijfshal van ca. 11.500 m², welke uitermate geschikt is voor een logistiek en/of productiebedrijf • Vrije hoogte ca. 6,75 m¹, vloerbelasting van 2.500 kg/m², vier dockshelters, TL-verlichting, verwarming en geheel omheind met rolpoorten • Gelegen op bedrijventerrein Winkelsteeg op de hoek van de Hulzenseweg en de Tarweweg. Het bedrijventerrein is gelegen nabij de uitvalswegen van Nijmegen met goede aansluiting op het landelijk snelwegennet • Aanvaarding in overleg

• Modern bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 437 m² v.v.o turnkey kantoorruimte en een bedrijfshal van ca. 400 m² v.v.o. met entresol van ca. 100 m² • Luxe opleveringsniveau van de kantoorruimte • Ca. 5,5 m¹ vrije hoogte in bedrijfshal, vloerbelasting van 2.000 kg/m², elektrische overheaddeur, TL-verlichting, verwarming en geheel omheind met rolpoorten • Gelegen op bedrijventerrein Winkelsteeg op de hoek van de Hulzenseweg en de Tarweweg en gelegen nabij de uitvalswegen met goede aansluiting op het landelijke snelwegennet • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 37,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop/te huur

Woeziksestraat 622 te Wijchen

• Twee geschakelde, vrijstaande bedrijfshallen met kantoorruimte bestaande uit ca. 1.710 m² bedrijfshal en ca. 405 m² kantoorruimte • Vrije hoogte van ca. 5,4 tot 8 m¹, glad afgewerkte betonvloer met een belasting van 2.000 kg/m², vier elektrische overheaddeuren • 18 parkeerplaatsen op eigen terrein • Het bedrijfsobject vrijwel direct aan de A326 en de A73 gelegen, een zeer strategische logistieke locatie • Aanvaarding per direct Koopprijs € 1.150.000,- k.k. Huurprijs € 110.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 59.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop

Te huur

De Klef 26 te Ewijk

• Ca. 83 m² representatieve turn-key kantoor-/ winkelruimte in het centrum van Ewijk • Voldoende openbare parkeerplaatsen voor de ruimte • Tochtportaal, kantoortuin, twee kantoorkamers, pantry, sanitaire voorzieningen, server-/ opslagruimte en buitenruimte • Alarminstallatie, systeemplafond met verlichtingsarmaturen, vloerbedekking en databekabeling • Goed bereikbaar met auto alsmede per openbaar vervoer • Aanvaarding per direct

Te huur

St. Annastraat 59 te Nijmegen

Hogelandseweg 76 te Nijmegen

Van Nispenstraat 228 te Nijmegen

Huurprijs € 90,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 22.500,- per jaar, BTW vrij

• 268 m² representatieve kantoorruimte gelegen op de 1e etage op zichtlocatie vanaf de doorgaande weg van het gemengde bedrijventerrein Westkanaaldijk • Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 120 m² • 8 parkeerplaatsen behoren bij het gehuurde • Tochtportaal, entree, diverse kantoorruimtes voorzien van databekabeling, alarmsysteem, systeemplafond met inbouwarmaturen, luxe pantry en gescheiden sanitaire voorzieningen • Aanvaarding per direct

• Aan drukke hoofduitvalsweg tussen het centrum en de Radboud Universiteit Nijmegen gelegen kantoorruimte in een karakteristiek pand welke momenteel geheel gerenoveerd wordt • ca. 103 m² kantoorruimte op begane grond en ca. 20 m² opslagruimte in de kelder • Ruimte kan naar wens worden opgeleverd • 2 parkeerplaatsen voor het pand, tevens voldoende (betaalde) openbare parkeerplaatsen • Het centrum van Nijmegen op loopafstand • Bushalte voor de deur, Centraal Station van Nijmegen op loopafstand • Aanvaarding in overleg

Te huur

• In Nijmegen Oost gelegen, ca. 220 m² kantoorruimte op de 1e en 2e etage met separate ingang • Diverse kantoorkamers, pantry, toiletten en balkon • Openbare (betaalde) parkeerplaatsen voor en nabij het object • Gunstig gelegen nabij het centrum van Nijmegen, bushalte op loopafstand en het Centraal Station van Nijmegen op geringe afstand • Aanvaarding per direct

Koopprijs € 179.500,- k.k. Huurprijs € 17.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 5

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoor-/winkelruimten Regio Nijmegen Te huur

Te huur

Kerkenbos 1059 te Nijmegen

Wijchenseweg 18-20 te Nijmegen

• Nog 630 m² zeer representatieve turn-key kantoorruimte beschikbaar op de begane grond en 1e etage • Op zichtlocatie vanaf de Wijchenseweg • Deelverhuur mogelijk per verdieping • 15 parkeerplaatsen, 12 in parkeerkelder en 3 buitenparkeerplaatsen • Tourniquet, representatieve entree, databekabeling, systeemplafond met inbouwarmaturen, pantry per verdieping, gescheiden sanitaire voorzieningen en lift • Gelegen op kantorenpark Lindenholt nabij NS- Station Dukenburg, winkelcentrum Dukenburg en uitstekende aansluiting op invalswegen, A73 en A50 • Aanvaarding in overleg

• Hoogwaardige turn-key kantoorruimte op zichtlocatie aan de Wijchenseweg in kantoor verzamelgebouw. Luxe opleveringsniveau, o.a. cat 5-bekabeling, topkoeling, compleet inbouwpakket, tapijt en systeemplafond met inbouwarmaturen, lift en pantry’s per verdieping • Nog 2.421 m² beschikbaar op de begane grond en 3e etage, deelverhuur vanaf 750 m² • Uitstekende parkeernorm van 1:50 • Uitstekend bereikbaar door de invalswegen, A73, A326 en A50 en op loopafstand van het NS- Station en busstation Dukenburg en winkelcentrum Dukenburg • Aanvaarding per direct Huurprijs € 145,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Keizer Karelplein 32 te Nijmegen

Wijchenseweg 101 te Nijmegen

• Diverse hoogwaardige kantoorunits beschikbaar op uitstekende zichtlocatie aan het Keizer Karelplein en de Graafseweg, waar alle uitvoerwegen van Nijmegen samen komen • In totaal 2.154 m² kantoorruimte beschikbaar in units vanaf 145 m² • Er zijn 32 parkeerplaatsen beschikbaar • Gebruikers zijn RIBW, Groenewegen en partners en DUO • Gelegen in het hart van Nijmegen en op loopafstand van het centrum en het centraal station van Nijmegen • Aanvaarding in overleg

• Hoogwaardige kantoorruimte gelegen op een uitstekende locatie in de Brabantse Poort. Inbouwpakket in overleg bespreekbaar • ca. 610 m² kantoorruimte op de 2e verdieping alsmede ca. 240 m² op de 3e verdieping • 19 onoverdekte parkeerplaatsen en fietsenstalling achter het kantoorgebouw • Uitstekend bereikbaar door de invalswegen, A73, A326 en A50. Op loopafstand is het onlangs vernieuwde bus- en treinstation Dukenburg, het winkelcentrum Dukenburg en de woonboulevard Nijmegen • Aanvaarding per direct

Huurprijs € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag

Te huur

Te huur

Zwanenveld 9010 te Nijmegen

Te huur

Van Broeckhuysenstraat 20-22 te Nijmegen

• Zeer representatief monumentaal winkelpand gelegen op een uitstekende B locatie in een van de ringstraten van centrum van Nijmegen • Ca. 88 m² opslagruimte in de kelder, ca. 134 m² winkelruimte op de begane grond, ca. 26 m² entresol en 112 m² winkelruimte op de etages. • Frontbreedte van ca. 9,5 meter • Parkeermogelijkheden in de straten en parkeergarages rondom het object (betaald) • Bereikbaarheid met openbaar vervoer is uitstekend te noemen • Aanvaarding per direct Huurprijs € 46.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Augustijnenstraat 19-23 te Nijmegen

• Op de eerste etage gelegen casco winkelruimte op uitstekende locatie in het winkelcentrum Dukenburg • Het object heeft een oppervlakte van 240 m² • Gelegen op een hoekpositie met een frontbreedte van ca. 38 m¹ • Betaald parkeren in de op loopafstand van de winkelruimte in de ondergelegen parkeerkelder alsmede buiten het winkelcentrum • Zeer goed bereikbaar met het OV door het busen treinstation Dukenburg • Aanvaarding in overleg

• ca. 125 m² winkelruimte met pantry en toilet op de begane grond en ca. 116 m² opslagruimte in de kelder • Gelegen op een uitstekende winkelstand nabij Plein 1944 in het hart van het centrum van Nijmegen • Frontbreedte van ca. 9,5 meter • Betaalde parkeermogelijkheden in de straten en parkeergarages nabij het object • Bereikbaarheid met openbaar vervoer is uitstekend te noemen • Aanvaarding per direct

Huurprijs € 36.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 37.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop/te huur

Ziekerstraat 81 te Nijmegen

Te huur

Prinsenweg 33 te Molenhoek

• Representatieve winkelruimte op uitstekende locatie gelegen in het centrum van Nijmegen • Het object heeft een oppervlakte ca. 425 m² op begane grond en 354 m² opslagruimte op de etages • Frontbreedte van ca. 9 meter • Betaald parkeren in de op loopafstand van de winkelruimte gelegen parkeergarage aan de Mariënburg. Er is één parkeerplaats te huur, prijs in overleg • Aanvaarding in overleg

• Representatieve winkelruimte op uitstekende locatie gelegen in het winkelcentrum van Molenhoek • Het object heeft een oppervlakte ca. 150 m² v.v.o. op begane grond • Elektrische schuifdeuren, alarmsysteem, pantry, toilet, luchtgordijn en systeemplafond • Frontbreedte van ca. 9 meter • Voldoende openbaar parkeren voor en nabij de winkelruimte • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 69.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopprijs € 220.000,- k.k. Huurprijs € 22.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Maasburg 38 te Cuijk

• Representatieve casco-plus winkelruimte op uitstekende locatie gelegen in het winkelcentrum Maasburg • Het object heeft een oppervlakte ca. 205 m² v.v.o. winkelruimte alsmede ca. 85 m² v.v.o. additionele ruimte op begane grond • Voorzien van pantry, toilet, systeemplafond en luchtgordijn • Frontbreedte van ca. 6 meter • Ondergrondse parkeergarage waar de eerste 2 uur gratis geparkeerd kan worden • Aanvaarding per direct Huurprijs € 45.965,75 per jaar, te vermeerderen met BTW

www.stmakelaars.nl 024 - 365 10 10

Bedrijfsmakelaars 6

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


nr. 2 - april 2011

Verhoudingen in de Nederlandse gebiedsontwikkeling veranderen als gevolg van…? Juist, ‘de crisis’! Gebiedsontwikkelingsprojecten bevinden zich door de inzakkende woningmarkt in een impasse. Door het speculatieve karakter van grondverwerving zal de crisis voor opgestarte gebiedsontwikkelingsprojecten een behoorlijk lang na-ijleffect krijgen. En dan laten we de gevolgen van ‘krimp’ op de lange termijn nog buiten beschouwing. De meest voor de hand liggende (korte termijn) ‘oplossingen’ zijn reeds toegepast. Zoals het aanpassen van het dure, moeilijk te verkopen programma naar een meer goedkoop programma of door slimme koopconstructies. Het biedt zelden soelaas, het zet de cashflow onder druk omdat de (geplande) opbrengsten later of zelf niet meer komen en rente lasten oplopen.

Tot zo ver niets nieuws voor u als lezer.

over aantallen alleen is niet genoeg.

‘gebiedscorporatie’ waarbij de vast-

Een negatieve boodschap. Maar naar

Afstemming is ook wenselijk in de

goed- en grondwaarde van meerdere

mate de crisis voortduurt, dienen zich

diverse deel-segmenten. Dit vraagt om

reeds in het gebied zittende partijen

oplossingsrichtingen die een plek op

(nog) betere marktkennis bij marktpar-

liquide wordt gemaakt2. Versnip-

de (beleids)agenda’s verdienen. En dat

tijen, maar vooral ook bij overheden.

perd eigendom wordt tegengegaan

is goed nieuws.

door participatie van eigenaren in de gebiedscorporatie. Hierdoor kunnen

Van de individuele partijen hoeven we

2. De huidige trend van terug­ trekken is maatschappelijk en economisch onwenselijk

niet veel te verwachten. Projectont-

In lijn met bovenstaande zal een

gebiedsniveau worden gebundeld.

wikkelaars gaan gebukt onder zwaar

ontwikkelingsgerichte overheid die

drukkende strategische grondaanko-

samenwerkt met marktpartijen zich

4. Flexibiliteit wordt belangrijker

pen. Corporaties, veelal actief in bin-

niet moeten richten op losse projecten,

Publiek-private samenwerking blijft,

nenstedelijke en daardoor complexere

maar op geïntegreerde planvorming.

maar in een aangepaste en meer

opgaven, hebben aanzienlijke risico’s

De verschuiving van aanbod naar

verschillende vormen. Om projecten

genomen in projecten. Ze moeten nu

vraaggericht denken was al voor de

en risico’s te kunnen beheersen is

flink afboeken op hun (grond)posities.

crisis zichtbaar, de crisis heeft deze

flexibiliteit in samenwerkingsver-

Dit zelfde geldt voor gemeenten.

trend versneld en urgent gemaakt.

banden, fasering en flexibiliteit in

Verlekkerd kijken partijen naar beleg-

Voor de gebiedsontwikkeling betekent

het programma van groter belang

gers. Zij zullen het probleem wel

dit dat een vergezicht geboden moet

dan voorheen. Grote projecten en

oplossen. Maar beleggers willen alleen

worden met ruimte voor een flexibele,

‘in beton gegoten langjarige steden-

de slagroom en zijn niet bereid om de

gefaseerde uitvoering want de ont-

bouwkundige plannen’ zijn passé. Een

verliezen van ontwikkelende partijen

wikkeling van de vraag is voorlopig

verschuiving naar kleinere projecten

over te nemen. Ook van banken hoe-

onvoorspelbaar.

waarin de (mogelijke) eindgebruikers

Wie lost het probleem op?

ven we de komende jaren niet veel te

verschillende investeringsstromen van ontwikkeling tot aan beheer op

vroegtijdig worden betrokken is de trend. Dit zal niet zonder vallen en

tigheid. Een hoger eigen vermogen

3. Kennis en slimme financiering belangrijker, grond minder belangrijk

wordt gevraagd. We kunnen conclude-

Voorheen was de grondpositie van

en het probleemeigenaarschap van de

ren dat partijen het alleen niet zullen

partijen vaak bepalend voor hun rol

integrale plankwaliteit. Dit betekent

doen. Een andere manier van werken

in de gebiedsontwikkeling. Om uit

dat overheden en vooral marktpartijen

betekent meer ‘alledaagse kwaliteit’

Daarvoor is meer dan in de jaren

in de gebiedsontwikkeling lijkt nood-

de huidige crisis te geraken, is vooral

zich veel bewuster moeten worden

tegen lagere kosten in het lagere en

hiervoor behoefte aan echte deskun-

zakelijk. Enkele ontwikkelingen die

de kennis van de (lokale) markt en

van de uiteenlopende wensen die

middensegment en meer uitontwik-

digheid en vakmanschap, maar dan

de komende tijd de agenda’s (kunnen)

het vermogen om het proces van de

gebruikers met zich meebrengen. En

kelde standaardplannen die passen in

wel samen. Nu het nog op de (beleids)

gaan bepalen, worden hieronder kort

projectontwikkeling goed te kunnen

natuurlijk vooral ‘hoe’ deze in plannen

de lokale context. In het topsegment

agenda krijgen!

uiteengezet.

managen cruciaal. Financiering is in

te vertalen.

is juist meer ruimte voor individuele

verwachten, zij concentreren zich op risicospreiding en betrachten voorzich-

opstaan gaan; belangrijke aandachtspunten blijven hierbij de bewaking -

veel projecten een aandachtspunt

1. Prioriteiten moeten worden gesteld, dat betekent het schrappen van plannen

geworden. De eisen voor kredietverle-

voorkeuren van eindgebruikers. Waar te beginnen?

ning zijn strenger, voor private partijen

5. Faalkosten moeten worden beperkt

wordt eigen vermogen belangrijker

Ketensamenwerking in de verschil-

shock’ door de gevolgen van de crisis

Voor heel Nederland en in het bij-

evenals het ‘dicht op het kapitaal

lende fasen van de gebiedsontwikke-

en reageren afwachtend. Maar er is

zonder een aantal regio’s is sprake

zitten’. Veelal is 20% eigen vermogen

ling kan bijdragen om zogenaamde

licht aan het eind van de tunnel. Juist

Mr Arnold Poelstra

van planologische overcapaciteit1.

normaal. Private fondsen en de positie

‘faalkosten’ te voorkomen. Voor het

nu is het nemen van initiatief, van

Deloitte Belastingadviseurs BV

Overheid en bedrijfsleven moeten een

van beleggers bieden mogelijk kansen.

terugdringen van de faalkosten in het

verantwoordelijkheid en creativiteit

te Enschede

nieuw en realistisch evenwicht tussen

Bovendien is het de moeite waard

bouwproces is langdurige en inten-

bepalend voor succes. Bovengenoem-

vraag en aanbod tot stand brengen.

om te onderzoeken of bijvoorbeeld

sieve samenwerking tussen partijen

de ontwikkelingen en oplossingsrich-

Daarvoor is het noodzakelijk om

ook tijdelijke financiering door de

nodig. Ketenintegratie is hier een ant-

tingen zijn slechts een greep uit de

duidelijke prioriteiten te stellen. Dat

gemeente (via de BNG) mogelijk

woord op. Daarnaast kan versimpeling

vele die de toekomst voor gebiedsont-

beleid’, over de overmaat van plan­

betekent het schrappen van diverse

is. Andere mogelijkheden zijn het

van procedures (in lijn met de Crisis

wikkeling zullen bepalen. Een van de

capaciteit, Nirov, januari 2010.

voorgenomen projecten, ook al zal

oprichten van een gebiedsfonds (al

en Herstelwet) bijdragen aan lagere

belangrijkste uitdagingen is om deze

dat voor de betrokken gemeenten tot

dan niet ‘revolving’) waarbij naar de

proceskosten, evenals het reduceren

oplossingen zodanig uit te werken en

nog grotere verliezen in hun grond-

gehele waardeketen wordt gekeken

van plankosten die voorafgaand aan

in te richten dat ze tegemoet komen

milieu’, Technische Universiteit Delft

bedrijven kunnen leiden. Afstemming

of het oprichten van een zogenaamde

de bouwkosten gemaakt worden. Dat

aan een kapitaal extensiever proces.

en Inbo, oktober 2010

Veel beslissers in de sector lijken ‘in

1 ‘Crisis en de kracht van ruimtelijke

2 ‘Van

bedrijventerrein

naar

werk­

7

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfsruimten Regio Twente Te koop

Te koop

Albardastraat 24 te Aadorp

Te koop

Boekelose Stoomblekerij ong. (bedrijfskavels)

• commerciële ruimte in Aadorp • oppervlakte 530 m² • goed bereikbaar door ligging aan doorgaande weg en in het verlengde van het kanaal • object is o.a. voorzien van elektrische deuren en betegelde vloer • aanvaarding per direct

• bedrijfskavels gelegen aan de Boekelose Stoomblekerij • de onderhavige bedrijfskavels worden aangeboden vanaf 1.000 m² • bebouwingspercentage dient minimaal 20% en maximaal 70% te zijn. • aanvaarding in overleg

Koopsom op aanvraag

Koopsom € 120,- per m² k.k., te vermeerderen met BTW

Boekelose Stoomblekerij (woon/werk kavels)

Te huur

Te huur

Borneostraat 48 te Enschede

• 7 woon/werk kavels gelegen aan de Boekelose Stoomblekerij • oppervlakte vanaf ca. 713 m² tot en met ca. 1.131 m² • deze unieke kavels zijn gelegen op historische grond en zijn onderdeel van het nieuwbouwproject “De Bleekerij” • aanvaarding in overleg

• kleinschalige multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor • de bedrijfsruimte met kantoor is totaal circa 85 m² groot • gelegen op slechts enkele minuten loopafstand van het stadscentrum van Enschede • met name geschikt voor kleine zelfstandigen • aanvaarding per direct

Koopsom € 190,- per m² k.k., te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 760,- per maand, NIET te vermeerderen met BTW

Te huur

Hendrik ter Kuilestraat 206 te Enschede

Hendrik ter Kuilestraat 177 te Enschede

• nieuw te bouwen bedrijfsruimte met showroom en kantoren, gelegen op een uitstekende zichtlocatie • totale oppervlakte 1.611 m² bestaande uit 850 m² showroomruimte, 740 m² bedrijfsruimte en 21 m² kantoorruimte • ‘turn-key’ opleveringsniveau, o.a. voorzien van overheaddeuren, toiletvoorzieningen en heater • op eigen terrein voldoende parkeermogelijkheden • de ruimtes zijn flexibel in te delen • aanvaarding in overleg

• bedrijfsruimte annex showroom met kantoren • oppervlakte 645 m² • object is uitstekend bereikbaar door haar ligging nabij de rijksweg A35 • het centrum van Enschede ligt op 2 minuten rijden van het object • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • aanvaarding per direct Huurprijs € 50,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs op aanvraag

Te huur

Te koop

Hoge Bothofstraat 45 te Enschede

Te koop

Lonnekerbrugstraat 106 te Enschede

• nabij het stadscentrum gelegen bedrijfscomplex • voor verhuur beschikbaar 20.000 m² bedrijfsruimte en kantoorruimte in multifunctionele units van 1.000 m² voor bedrijfsruimte en 250 m² voor kantoren • ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • hoogwaardige voorzieningen met o.a. loadingdocks over het gehele complex • aanvaarding per direct

• hoogwaardig nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw met multifunctionele bedrijfsunits • 16 bedrijfsunits, variërend in grootte van 128 m² tot 288 m² • fase 1 is reeds opgeleverd • units van 128 m²: 64 m² begane grond en 64 m² op de verdieping • gunstige financieringsvoorwaarden en maandlasten • aanvaarding per direct

Huurprijs bedrijfsruimte € 35,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs kantoorruimte € 75,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsommen vanaf € 92.300,- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Pantheon 30 te Enschede

• zeer representatieve bedrijfsruimte met hoogwaardige kantoorruimte • totale oppervlakte 2.135 m² • 1.200 m² bedrijfsruimte, 935 m² kantoorruimte • hoog afwerkingsniveau, vrije hoogte bedrijfsruimte 14 meter met kraanbaan • herkenbare en fraaie ligging direct nabij het FC Twente Stadion • i.v.m. met verhuizing naar bedrijventerrein de Marssteden • goed bereikbaar door de nabije ligging van het NS station Drienerlo • aanvaarding in overleg Koopsom € 1.950.000,- k.k.

Te huur/te koop

Staalsteden ong. te Enschede

• representatieve nieuwbouw bedrijfsruimte met luxe kantoren • Unit A: 1.810 m², Unit B: 1.996 m² • per unit ca. 450 m² kantoorruimte • deelverhuur is mogelijk vanaf 550 m² • door de ligging van het object nabij de rijksweg A35 is het uitstekend te bereiken • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • aanvaarding per direct Huurprijs Unit A: € 120.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs Unit B: € 130.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom nader overeen te komen

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 8

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-/kantoorruimten Regio Twente Te koop

Te koop

Enterseweg 7 te Goor

• grootschalig multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit bedrijfsruimten, kantoorruimten alsmede nevenruimten • totaal netto vloeroppervlak 14.400 m² • kantoorruimte 1.050 m², bedrijfsruimte 13.350 m² • uitermate geschikt voor productie- en distributie doeleinden • perceelsoppervlakte 4,3 hectare • 75 parkeerplaatsen op eigen terrein • eventueel extra bouwkavel van 1,5 hectare bij te kopen • aanvaarding 2e kwartaal 2011

Te huur

Wheedwarsweg 14-16 te Goor

Aquamarijnstraat 155 te Hengelo

• bedrijfsruimte met een vrijstaande bedrijfswoning en volledig omheind verhard buitenterrein • oppervlakte bedrijfsruimte 715 m² • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • bedrijventerrein ligt op enkele minuten van de rijksweg A1 • aanvaarding per direct

• multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte • totale oppervlakte 1.330 m² • 1.225 m² bedrijfsruimte, 105 m² kantoorruimte • uitstekend te bereiken door de ligging nabij de rijksweg A35/A1 • op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid • korte huurperiode bespreekbaar • aanvaarding in overleg

Koopsom op aanvraag

Huurprijs € 59.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Oosterveldsingel 19 te Hengelo

• 19 nieuw te bouwen multifunctionele bedrijfsunits • nog 11 units te koop, waarvan nog 1 unit in Fase 1 • Fase 1 nog 1 unit te koop • Fase 2 nog 10 units te koop • bedrijfsunits vanaf 120 m² b.v.o. tot 158 m² b.v.o. • gelegen op het nieuwe bedrijventerrein `t Oosterveld • Oplevering fase 1 mei 2011, oplevering fase 2 medio mei 2012 Huurprijs op aanvraag Koopsommen vanaf € 110.500,- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Koopsom € 4.395.000,- k.k.

Te huur/te koop

Te huur

Petroleumhavenstraat 1 te Hengelo

Turbinestraat 16 te Hengelo

• representatief en zeer goed onderhouden bedrijfscomplex bestaande uit bedrijfsruimte, kantoor-/ showroomruimte alsmede loodsruimte • totale oppervlakte 4.955 m², waarvan 630 m² kantoorruimte • gesitueerd op het bedrijventerrein Twentekanaal Noord en daardoor goed bereikbaar vanaf de rijksweg A35 • i.v.m. verhuizing • royaal buitenterrein • aanvaarding in overleg

• zelfstandige bedrijfsunit bestaande uit bedrijfsruimte alsmede kantoor-/nevenruimte • totale oppervlakte 182 m² • bedrijfsruimte 112 m², kantoor-/nevenruimte 70 m² • gelegen op het bedrijventerrein Westermaat, waardoor de bereikbaarheid optimaal is door de ligging nabij de rijksweg A1 • korte huurperiode bespreekbaar • aanvaarding per direct

Huurprijs € 200.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom € 2.100.000,- k.k.

Te huur

Nijverheidsstraat 68 te Oldenzaal

• functionele bedrijfsruimte gelegen op een uitstekende locatie • 300 m² bedrijfsruimte • uitstekend bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein • o.a. voorzien van systeemplafond, toilet, pantry en overheaddeur • aanvaarding in overleg Huurprijs € 1.500,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 13.200,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur/te koop

Nijverheidsstraat 70c te Oldenzaal

• functionele bedrijfsruimte gelegen op een uitstekende locatie • 200 m² bedrijfsruimte • gelegen op het industrieterrein `t Hazewinkel • uitstekend bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid • o.a. voorzien van elektrische overheaddeur, heater, gladde betonvloer en verlichting • aanvaarding in overleg Huurprijs € 700,- per maand, te vermeerderen met BTW

Te huur

Koornmarkt 19 te Almelo

Brammelerstraat 17 te Enschede

• markante kantoorvilla (rijksmonument) in het stadscentrum van Almelo • totale oppervlakte 431 m², verdeeld over 3 verdiepingen • de kantoorvilla, het karakteristieke oude Robbenhaarshuis, is fraai gelegen in het voetgangersgebied van het stadscentrum van Almelo • de villa is uitstekend te bereiken door de ligging nabij het NS- en busstation • aanvaarding in overleg

• representatieve kantoorruimte in het stadscentrum • oppervlakte 200 m² • kantoorruimte begane grond 160 m², kelder-/ archiefruimte 40 m² • zeer goed bereikbaar door de centrale ligging • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein • aanvaarding per direct Huurprijs € 30.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs en koopsom op aanvraag

Te huur

Capitool 10 te Enschede

• kantoorruimte in een onder architectuur gebouwd modern kantoorpand • 3.747 m² kantoorruimte verdeeld over 5 bouwlagen • ‘turn-key’ opleveringsniveau • deelverhuur is mogelijk vanaf 713 m² • het object heeft de beschikking over een prachtige binnenplaats • op eigen terrein zijn 69 parkeerplaatsen gelegen • aanvaarding in overleg Huurprijs op aanvraag

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 9

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoor-/winkelruimten Regio Twente Te huur

Te huur

Te huur

Te huur/te koop

Te huur SKYBOX Capitool 15 te Enschede

Colosseum 2 te Enschede

De Heurne 40 te Enschede

Kantoren Brouwhuis (Roombeek) te Enschede

• hoogwaardig representatief kantoorobject op zichtlocatie • totale oppervlakte 6.728 m² v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen • ‘turn-key’ opleveringsniveau • deelverhuur is mogelijk • zeer ruime parkeernorm, in totaal zijn er 150 parkeerplaatsen op het terrein • aanvaarding in overleg

• hoogwaardige representatieve kantoorruimte op zichtlocatie • 1.394 m² kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen, gelegen op de 7e + 8e verdieping • ‘turn-key’ opleveringsniveau • deelverhuur is mogelijk vanaf 350 m² • op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • aanvaarding in overleg

• representatieve kantoor-/winkelruimte in het stadscentrum • oppervlakte 140 m² • voorzien van o.a. glasvezel, systeemplafond en pantry • De Heurne is voor particulier vervoer opengesteld en biedt betaald parkeren op openbaar terrein • aanvaarding per direct

• verbouw/nieuwbouw kantoorruimte in het voormalige Brouwhuis van Grolsch • unieke locatie in het bruisende centrum van de wijk Roombeek • zeer unieke en authentieke sfeer en setting • 13 eigen kantoorunits variërend in grootte vanaf 212 m² tot 460 m² • flexibele indelingen mogelijk • 56 parkeerplaatsen in openbare parkeergarage

Huurprijs € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 135,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 1.500,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs vanaf € 130,- m²/jaar te vermeerderen met BTW Koopsommen vanaf € 385.000,- v.o.n. te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Te huur

Zuiderval ong. te Enschede

Bornsestraat 1 te Hengelo

• Estado biedt u de mogelijkheid een kantoorruimte te huren en/of te kopen in een modern representatief kantoorgebouw op een uitstekend bereikbare locatie • huur en koop is mogelijk vanaf 174 m² b.v.o. • representatieve gezamenlijke entree, eigen sanitair en pantry • het gebouw wordt op een duurzame wijze gerealiseerd en is zeer energiezuinig • de ruimten zijn vrij indeelbaar • in kantoorgebouw “Regge“ zijn turn key kantoorkamers, voorzien van airconditioning, databekabeling en toegang tot internet, vanaf het vierde kwartaal van 2011 op flexibele basis te huren voor 3 maanden, 1 jaar of 3 jaar

• volledig gerenoveerde hoogwaardige kantoorruimte op prominente locatie in het centrum van Hengelo • nog 1.000 m² beschikbaar • hoog opleveringsniveau o.a. voorzien van topkoeling, pantry en systeemplafond met beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen • eigen parkeergarage (60 plaatsen) • units vanaf 150 m² • gelegen op een steenworpafstand van het kernwinkelapparaat • direct nabij het toekomstige nieuwe stadskantoor • aanvaarding per direct

Koop nu uw eigen appartementsrecht in een uniek kantoorgebouw op toplocatie

Huurprijs € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Hazenweg 2 te Hengelo

Wegtersweg 1 te Hengelo

• representatieve en multifunctionele kantoorruimte gelegen op een markante locatie • 1.710 m² kantoorruimte verdeeld over vier bouwlagen • uitstekend bereikbaar door de directe ligging aan de A1 en de directe nabijheid van de HOV-lijn • voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (40 bij het gebouw behorende parkeerplaatsen) • deelverhuur is bespreekbaar • aanvaarding per direct

• hoogwaardige representatieve kantoorruimte gelegen op zichtlocatie • 3.671 m² kantoorruimte beschikbaar voor de verhuur • verdeeld over 5 bouwlagen • voorzien van o.a. pantry, kabelgoten en topkoeling • deelverhuur is mogelijk vanaf 728 m² • op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar • aanvaarding per direct

Huurprijs € 120,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 140,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Uitslagsweg 95-13 te Hengelo

• winkelruimte in het winkelcentrum De Hengelose Es • totale oppervlakte 112 m² b.v.o. • het object is o.a. voorzien van systeemplafond, elektrische installaties en alarminstallatie • goed ontsloten door de vele in- en uitvalswegen die aansluiten op de ring van Hengelo • voldoende parkeergelegenheid bij het winkelcentrum • aanvaarding in overleg Huurprijs € 25.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 10

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


      











 

 



(036) 546 88 41 




Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Winkelruimten Regio Twente Te huur/te koop

Boekelose Stoomblekerij 58 /58A / 74

• geheel gerenoveerde commerciële ruimten in “Het Ketelhuis” • Oppervlakten Unit 1: 196 m², Unit 2 355 m², Unit 3 “De Machinekamer” 221 m² • aanvaarding in overleg Unit 1 € 125,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW € 295.000,- v.o.n., te vermeerderen met BTW Unit 2 € 120,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW € 530.000,- v.o.n., te vermeerderen met BTW Unit 3 € 140,- m²/jaar, te vermeerderen met BTW € 465.000,- v.o.n., te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Te koop

De Heurne 26 te Enschede

Grotestraat 77 te Goor

• karakteristiek winkelpand in het stadscentrum • oppervlakte 95 m² • frontbreedte circa 6 meter • De Heurne is voor particulier vervoer opengesteld en biedt betaald parkeren op openbaar terrein • aanvaarding per direct

• winkelruimte met bovenwoning, showroom en 3 garageboxen • 126 m² winkelruimte, 81 m² showroomruimte • de winkelruimte is uit te breiden tot 204 m² • uitstekend bereikbaar door de ligging aan de winkelstraat • gelegen op toplocatie in het centrum van Goor • het object is zowel in zijn geheel als in delen te koop • aanvaarding per direct

Informeer naar de interessante huurvoorwaarden!

Grotestraat 153 te Goor

Huurprijs € 135,- m²/jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Grotestraat 147 te Goor

• winkelunit in project “Stoetenbrugh” • 398 m² winkelruimte, alsmede 1 parkeerplaats • goed bereikbaar door de ligging aan de winkelstraat, in de nabije omgeving is er voldoende parkeermogelijkheid • aanvaarding per direct Huurprijs € 135,- m²/jaar te vermeerderen met BTW

Koopsom op aanvraag

Te huur

• nieuwbouw winkelunit in project “Stoetenbrugh” • 425 m² winkelruimte • casco opleveringsniveau • goed bereikbaar door de ligging aan de winkelstraat, in de nabije omgeving is er voldoende parkeermogelijkheid • in units vanaf 250 m² • aanvaarding per direct

Te huur

Te huur

Beukweg 77 te Hengelo

Boekeloseweg 11 te Hengelo

• commerciële ruimte gelegen nabij het winkelcentrum Hengelose Es • oppervlakte 393 m² • 246 m² winkelruimte, 147 m² kelderruimte • de winkelruimte is gelegen nabij de Bornsestraat en is zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer goed te bereiken • voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van het object en in de omgeving • aanvaarding in overleg

• winkelruimte gelegen in het ontwikkelingsgebied “Hart van Zuid” • oppervlakte 152 m² • 86 m² winkelruimte, 66 m² nevenruimte • de winkelruimte is gelegen nabij de Breemarsweg en is zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer goed te bereiken • voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van het object en in de omgeving • aanvaarding in overleg

Huurprijs € 19.995,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 17.950,- per jaar, NIET te vermeerderen met BTW

Te koop

Te huur

Te huur

Molenstraat 4 te Hengelo

• representatieve winkelruimte gelegen in het stadscentrum • oppervlakte 120 m² • frontbreedte ca. 7 meter • gelegen nabij het Marktplein, aanlooproute vanaf het NS-station • aanvaarding in overleg Huurprijs € 33.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te koop

Belegging Deurningerstraat 13 te Oldenzaal

• karakteristiek winkelpand in het stadscentrum • totale oppervlakte 200 m² • winkelruimte 157 m², opslagruimte 43 m² • bovengelegen verdiepingen zijn separaat bij te huren • oppervlakte per bovenverdieping 110 m² • frontbreedte 7 meter • korte huurperiode is bespreekbaar • aanvaarding per direct Huurprijs € 36.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Herzberger Landstrasse 3b te Osterode

Julianaplein 13 te Vroomshoop

• in 2008 opgeleverde winkelruimte verhuurd aan Hammer Heimtex-Fachmarkt • oppervlakte 2.600 m² • Hammer Heimtex-Fachmarkt is een warenhuis dat zich bezig houdt met de verkoop van woninginrichting en textiel • Hammer Heimtex-Fachmarkt heeft in Duitsland thans zo’n 180 vestigingen • de winkel is gelegen direct naast een overdekt winkelcentrum met o.a. een Kaufland • Osterode ligt in de Harz in Duitsland en heeft ca. 27.000 inwoners

• winkelruimte in het kernwinkelgebied • 117 m² winkelruimte • goed bereikbaar door de ligging in het centrum • voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving • aanvaarding in overleg Huurprijs € 16.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Marktstraat 26/26A te Wierden

• grootschalige commerciële ruimte met opslagmogelijkheden en bovenwoning in het kernwinkelgebied • winkelruimte 1.450 m² • opslag-/kantoorruimte 320 m² • uitstekend bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer, in de directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid • verhuur is bespreekbaar • aanvaarding per direct Koopsom op aanvraag

Koopsom nader overeen te komen

www.snelderzijlstra.nl 053 - 485 22 44

Bedrijfsmakelaars 12

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-/kantoorruimten Regio Zwolle Te huur/te koop

Te koop

Robbertsmatenstraat 11 te Elburg

Gildenweg 10 te Hasselt

• Ruim bedrijfsgebouw met kantoor aan de rand van industrieterrein Kruismaten. • Bouwjaar 1980 • Perceeloppervlakte 5.153 m². • Ca. 500 m² kantoorruimte, ca. 1.900 m² bedrijfsruimte verdeeld over begane grond en verdieping. • Laadkuil aanwezig. • Vrije hoogte ca. 2.5 meter. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 120.000,- per jaar excl. BTW Koopsom € 1.400.000,- kosten koper

Te huur

• Op een uitstekende locatie op industrieterrein Haatland worden 4 flexibel in te delen bedrijfsunits te huur aangeboden. • De units zijn gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw en variëren in grootte van 220 m² tot 300 m². • De locatie ligt centraal op bedrijvenpark Haatland, dat een goede verbinding heeft met zowel het nieuwe bedrijventerrein als de rijksweg N50. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

• Te huur en te koop. Tevens in delen te huur en verhuurbaar. Royale bedrijfshal met kantoren, productiehal, opslagruimte en buitenterrein gelegen in het hart van industrieterrein Haatland. • Het betreft een zeer representatief en goed onderhouden pand met uitgebreide mogelijkheden. • Kantoren ca. 345 m² BVO, productiehal ca. 564 m² BVO, opslagruimte ca. 708 m² BOV verdeelt over 2 verdiepingen. • Het buitenterrein is grotendeels bestraat en er is voldoende parkeergelegenheid. • Aanvaarding in overleg

Koopsom € 2.250.000,- k.k.

Huurprijs: op aanvraag Vraagprijs: op aanvraag Aanvaarding: in overleg

Te huur

Handelstraat 1D

Handelstraat 1C en 1D te Kampen

Representatieve bedrijfshallen met kantoorruimte. Gelegen op een goede locatie op het industrieterrein Haatland. Handelstraat 1C • Bedrijfshal met een totaal oppervlak van 358 m², waarvan 45 m² kantoorruimte en 21 m² geschikt als receptie of kantine. • Ruime is goed geïsoleerd en wordt verwarmt door CV-installatie. • Voldoende parkeergelegenheid.

• Bedrijfshal gelegen op een hoek met een totaal oppervlakte van 358 m², waarvan 30 m² kantoorruimte, 10 m² kantine en 21 m² geschikt als receptie. • Ruimte is goed geïsoleerd en wordt verwarmd middels een eigen CV-installatie. Huurprijs € 16.500,- per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 39,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

• Op een representatieve locatie in de Marslanden G is businesspark Eiffel gerealiseerd. • Ca. 150 m² bedrijfsruimte en ca. 50 m² kantoorruimte op de verdieping. • Op de begane grond treft u een separate verblijfsruimte c.q. kantine/pantry welke geheel is afgewerkt, incl. keukenblok en tegelvloer. • Via een houten trap bereikt u het hoekkantoor. • Incl. overheaddeur (3 m breed x 3.10 m hoog), ernaast een loopdeur en een extra verdiepingsvloer. • Aanvaarding in overleg

Installatieweg 5-11 te Kampen

• Bedrijfsunit van 150 m² bestaande uit een bedrijfsruimte van 75 m² gelegen op de begane grond en een kantoorruimte van 75 m² op de verdieping. • De unit ligt op bedrijventerrein Haatland en is uitstekend bereikbaar. • Het kantoorgedeelte beschikt over een afgesloten keuken en archiefruimte. • Er behoren 2 tot 3 parkeerplaatsen tot het gehuurde. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk. Huurprijs € 800,- te vermeerderen met BTW

Te huur

Baileystraat 2L te Zwolle

Dieselstraat 11 te Kampen

• Ruime bedrijfsruimte met kantoren gelegen op het bedrijventerrein “Zwarte Water” te Hasselt. • Het perceel heeft een oppervlakte van 11.175 m², ca. 428 m² kantoren en ca. 3.259 m² bedrijfsruimte. • De bedrijfsruimte is v.v. vijf overheaddeuren, kraanbanen, alarminstallatie, persluchtinstallatie, krachtstroom, etc. en heeft een vrije hoogte van zeven meter. • Op het terrein bevinden zich naast het hoofdgebouw nog een romneyloods en een kleine bedrijfsruimte. • 36 parkeerplaatsen op eigen terrein. • Aanvaarding in overleg

Te huur

Haatlanderdijk 57 te Kampen

Te huur/te koop

Te koop

Blaloweg 20 te Zwolle

• Op één van de meest strategische locaties van Zwolle gelegen multifunctioneel bedrijfscomplex. • De aangeboden ruimte omvat ca. 7.000 m² bedrijfsruimte, ca. 2.700 m² kantoorruimte en ca. 1.500 m² showroom. • Op eigen terrein zijn meer dan uitstekende parkeervoorzieningen. • Het pand is meer dan uitstekend bereikbaar met eigen vervoer via de A28 en A50, tevens is het pand goed bereikbaar met het openbaar vervoer. • Het pand is recentelijk gerenoveerd, waardoor het een frisse, moderne uitstraling heeft. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk. Huurprijs: Bedrijfsruimte: € 40,- per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW Kantoorruimte: € 95,- per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW Showroom: € 75,- per m² v.v.o. per jaar te vermeerderen met BTW

Hoekerweg 1 te Zwolle

• Grootschalig bedrijfscomplex, gelegen op één van de meest strategische locaties van Zwolle. • Gelegen op bedrijventerrein Voorst C. • Bedrijfscomplex bestaande uit ca. 5.800 m² bedrijfsruimte en ca. 1.200 m² kantoorruimte. • Gelegen op een groot perceel van ca. 12.500 m². • Zeer goed bereikbaar zowel met eigen vervoer als per openbaar vervoer. • Aanvaarding in overleg Koopsom € 5.750.000,- kosten koper

Huurprijs € 14.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 13

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoorruimten Regio Zwolle Te koop/te huur

Te koop

Te huur

Kerkplein 12 te Meppel

Popovstraat 48 te Zwolle

Wilhelminalaan 36 te Kampen

• Op de hoek van de Wilhelminalaan en de Julianastraat gelegen bedrijfsruimte. Het betreft hier kantoorruimte op de begane grond en de verdieping, waarbij de verdieping als woonruimte gebruikt kan worden. • Totaal ca. 100 m² bedrijfsruimte op de begane grond, eerste verdieping met ca. 40 m² bedrijfsruimte, vlizotrap naar bergzolder. • Voldoende gelegenheid tot parkeren. • Uitstekend te gebruiken als kantoorruimte of praktijkruimte, eventueel ook geschikt als winkelruimte. • Aanvaarding: medio 2011.

• De voor verhuur beschikbare oppervlakte is gesitueerd op de 1e verdieping van dit karakteristieke, monumentale kantoorpand, gelegen in het hart van het centrum van Meppel. • Ca. 80 m² representatieve kantoorruimte. • De kantoorruimte bestaat uit twee aparte kantoorvertrekken met een gedeelte pantry. • Het object is goed bereikbaar zowel per auto als met het openbaar vervoer. • Ruim voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving. • Aanvaarding in overleg

Koopsom € 330.000,- kosten koper te vermeerderen met BTW Huurprijs € 27.500,- per jaar te vermeerderen met BTW

Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

Huurprijs € 950,- per maand te vermeerderen met BTW

• Deze bedrijfsunit heeft een totale oppervlakte van 360 m² en is gelegen op bedrijventerrein Marslanden G in Zwolle. • De unit is ca. 5 jaar oud en voorzien van wanden dakisolatie en dubbele beglazing. • Voorzieningen o.a. pantry v.v. inbouwapparatuur als een koelkast, magnetron en vaatwasser, zonwerende screens, toilet (2x), systeemplafonds incl. verlichting, CV-ketel en overheaddeur. • Parkeergelegenheid aanwezig direct voor het pand en in de directe omgeving. • Aanvaarding in overleg

Te koop

Te huur

Beukenallee 2 te Zwolle

• Deze representatieve kantoorvilla is zeer gunstig gelegen, direct nabij de A28 afslag Zwolle-Zuid en de IJsselallee. • Ca. 157 m² kantoorruimte, ca. 89 m² woonruimte op de 1e verdieping en ca. 52 m² woonruimte op de 2e verdieping. • Gelegen op een zeer ruime kavel van 2.222 m². • Zeer goed bereikbaarheid vanaf de A28 en diverse uitvalswegen. • Eigen parkeergelegenheid voorzien van 26 parkeerplaatsen. • Aanvaarding in overleg Koopsom € 1.075.000,- kosten koper

Te huur

Grote Voort 291-293 te Zwolle

Dokter Stolteweg 60-66 te Zwolle

• Ca. 525 m² moderne, representatieve kantoorruimte, gelegen op de 3e verdieping van kantoorgebouw Nobel. • Gelegen op het representatieve kantorenpark Oosterenk I op zichtlocatie vanaf de ringweg Zwolle en nabij de snelweg A28. • Opleveringsniveau o.a. liftinstallatie, systeemplafonds met verlichting, gescheiden toiletgroepen, ruime serverruimte, vloerbedekking, raambekleding. • Voor deze kantoorruimte zijn 12 parkeerplaatsen beschikbaar. • Kantoorruimte te huur vanaf 250 m². • Aanvaarding in overleg

• Voorsterpoort, gelegen op een toplocatie, combineert in de toekomst grote en moderne kantorencomplexen met vrijetijdsbesteding, sport, detailhandel en horeca. • Er is in totaal 1.482 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar. • De beschikbare ruimte ligt op de begane grond, de tussenverdieping , de 1e en 2e verdieping. • Bij het gehuurde behoren 26 parkeerplaatsen. • Voorzieningen o.a.: systeemplafonds met verlichting, sanitaire voorzieningen, computervloeren, dakpatio, liften. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 189,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 135,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Ministerlaan 264 te Zwolle

• Ca. 125 m² kantoor-/praktijkruimte gelegen op de begane grond. • Gelegen in de wijk Zwolle-Zuid nabij het herontwikkelde winkelcentrum. • Voorzieningen o.a. entree met baliefunctie, wachtkamer, pantry, toilet, opslagruimte, CV. • Zeer goed bereikbaar met zowel eigen vervoer als met het openbaar vervoer. • Ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de straat en directe omgeving. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk. Huurprijs € 27.500,- per jaar te vermeerderen met BTW Koopsom € 310.000,- k.k.

Te huur

Te huur

Noordzeelaan 62 te Zwolle

Wilhelminasingel 8-1 te Zwolle

• Representatieve, moderne kantoorruimte gelegen in kantoorgebouw “Robijn” op Hanzeland. • Van het totale gebouw is ca. 450 m² kantoorruimte te huur, welke bestaat ui de gehele 5e verdieping. • Hanzeland is vanaf de snelweg A28 uitstekend te bereiken. Het CS is lopend binnen enkele minuten te bereiken. • Bij het gehuurde behoren 6 parkeerplaatsen. • Voorzieningen: systeemplafonds met verlichting, pantry, sanitaire voorzieningen, alarmsysteem, topkoeling, binnenzonwering. • Aanvaarding in overleg

• Deze representatieve kantoor-/praktijkruimte is gelegen aan de Zwolse stadsgracht in een volledig gerenoveerd hoogwaardig jaren ’30 grachtenpand. • Ca. 90 m² kantoor-/praktijkruimte op de 1e verdieping met een ruim dakterras van ca. 30 m², gezamenlijke keuken en toilet. • De drie vertrekken zijn volledig gestoffeerd, voorzien van een parketvloer en mooie kastruimten. • Bereikbaarheid per auto is goed en per openbaar vervoer uitstekend! • Eén eigen parkeerplaats, niet op eigen terrein maar middels een parkeervergunning. • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 175,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Ampèrestraat 15 te Zwolle

• Multifunctioneel en representatief bedrijfsgebouw gelegen op een unieke zichtlocatie vanaf de Zwolse ringweg. • Op dit moment voor de verhuur beschikbaar zijn ca. 800 m² kantoorruimte en ca. 200 m² bedrijfsruimte. • Ca. 800 m² kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen. Aan de achterzijde is de bedrijfsruimte, met eigen entree, gesitueerd. • Door de goede ligging aan de ringweg is het object vanuit alle richtingen goed te bereiken. • Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en langs de openbare weg. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 89.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Hanzeplein 1 te Zwolle

• Zeer representatieve kantoorruimte van ca. 6.500 m² v.v.o. met parkeerplaatsen. • Het kantoorgebouw is gelegen op bedrijvenpark “Hanzeland” op zichtlocatie vanaf de IJsselallee en nabij de A28. • Het pand heeft een moderne uitstraling en veel lichtinval. • Elke verdieping is v.v. meerdere toiletgroepen, pantry’s, systeemplafonds en airconditioning. • Tevens beschikt het pand over een zeer complete kantine en 3 liften. • Aanvaarding in overleg. Huurprijs € 145,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Zuiderzeelaan 53 te Zwolle

• Zeer representatieve, luxe afgewerkte kantoorruimte, gelegen op een prominente locatie van kantorenpark Hanzeland. • Er is in totaal ca. 2.485 m² v.v.o. kantoorruimte beschikbaar. • Kantoorruimte te huur vanaf ca. 288 m². • Uitstekend bereikbaar, direct gelegen aan het NS station en nabij de A28. • Hoogwaardig opleveringsniveau: fraaie entree, lift, topkoeling, systeemplafonds. • Aanvaarding Huurprijs € 165,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 1.350,- per maand vrij van BTW

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 14

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


KLAGEN WE WEL GENOEG? En weten we wel wat de gevolgen zijn als we dit niet doen?

Geen onderwerp komt zo vaak aan de orde als het geklaag van de Nederlanders. Klagen we niet over het weer, dan klagen we wel over de politiek of over het vele geklaag zelf. Hoewel we het dus met z’n allen doen, vinden we eigenlijk dat we het zouden moeten laten. Maar wist u wel dat de wet u verplicht om te klagen en nog binnen afzienbare tijd ook.

een vervaltermijn is opgenomen van vijf jaar. Werd er binnen deze termijn een vordering ingesteld wegens een gebrek, dat daadwerkelijk ook als verborgen werd aangemerkt,

ik het

Natuurlijk bent u niet wettelijk ver-

tenkoop heeft de wetgever bepaald dat

dan vroeg zelden iemand zich af of er

een goede

plicht tijdig te klagen over zaken als het

een klacht binnen twee maanden in elk

ook wel tijdig was geklaagd en werd

ontwikkeling. De klachtplicht staat im-

weer of de politiek, maar wel over een

geval tijdig is. Dit wil echter niet zeggen

de vordering toegewezen. Op zich is

mers niet voor niets in de wet. Zo is dit

gebrekkige prestatie. Dit geldt bijvoor-

dat een klacht op een langere termijn

dit een juist oordeel wanneer geen van

artikel ondermeer bedoeld om de partij

beeld bij verschillende overeenkomsten,

per definitie niet tijdig is. Wel staat vast

partijen de klachtplicht in de procedure

die aangesproken wordt op een gebrek

zoals bij hetgeen u koopt (7:23 BW) of bij

dat bij consumentenkoop er dan sprake

aan de orde stelt. Een rechter of een ar-

in staat te stellen nog voldoende infor-

de bouw van een woning (6:89 BW) maar

moet zijn van bijzondere omstandighe-

biter mag namelijk niet uit zichzelf de

matie te vergaren om verweer te voeren

ook bij de koop van aandelen in het ka-

den.

vraag aan de orde stellen of er wel op

of om zijn eventuele voorschakels (bij-

tijd is geklaagd. Partijen zullen dit zelf in

voorbeeld: de (onder)aannemer of de

der van een bedrijfsovername. De klachtplicht geldt echter niet alleen

Ik kan mij voorstellen dat u nu denkt

de procedure ter discussie moeten stel-

vorige eigenaar) aan te spreken. U zult

bij overeenkomsten maar bij elke uit

wanneer moet ik nu klagen dan? Het ad-

len wil een rechter of arbiter daarover

begrijpen dat dit steeds moeilijker wordt

de wet voortvloeiende verbintenis, dus

vies is; klaag altijd zodra u bekend wordt

een oordeel kunnen geven. Eerst dan

wanneer er een langere periode ver-

ook bij vorderingen uit hoofde van een

met een gebrek of zodra u sterk ver-

wordt duidelijk of een vordering daarop

strijkt na het ontdekken van het gebrek

onrechtmatige daad. Eigenlijk kan in

moedt dat er sprake is van een gebrek.

strandt of niet.

en de klacht. Dit heeft tot gevolg dat er

zijn algemeenheid gezegd worden dat

Eventueel onderzoek naar de vraag of

de klachtplicht geldt in al die gevallen

er wel daadwerkelijk sprake is van een

De laatste tijd blijken de verwerende

wordt maar dat die partij gelijk zal krij-

waarbij er enerzijds sprake is van een

gebrek kan nadien nog plaatsvinden. Dit

partijen de plicht om te klagen (op-

gen die het beste bewijs kan leveren van

partij die iets moet doen of nalaten en

kunt u ook aangeven bij het doen van de

nieuw) ontdekt te hebben. Steeds vaker

zijn stelling. Natuurlijk is dit in alle zaken

anderzijds een partij die dit treft.

klacht. Doet u eerst onderzoek en klaagt

wordt dan ook dit verweer gevoerd en

zo en hangt het oordeel van een rechter

u pas nadien, dan kan dit te laat zijn, ze-

zie ik vorderingen hierop stranden.

vaak af van het feit of beide partijen hun

Wordt u dan ook geconfronteerd met

ker wanneer het onderzoek een langere

een gebrekkige prestatie van een ander

periode in beslag neemt.

jegens u, dan schrijft de wet u voor dat u

in essentie niet meer recht gesproken

(bewijsrechtelijke) zaken op orde hebZo ook in een zaak waarbij tijdens een

ben. Het is echter wel heel erg onwen-

storm een deel van de gevel losliet van

selijk indien een eisende partij weet van

binnen bekwame tijd nadat u het gebrek

Met dit oordeel werd ook een koper van

een pand dat kort daarvoor was opgele-

een gebrek maar dit niet meldt en deze

heeft ontdekt, moet klagen. Doet u dit

een woning geconfronteerd. Kort na het

verd. Aan de aannemer werd het voorval

daardoor in een betere positie komt te

niet, dan zijn de gevolgen verstrekkend.

betrekken van de woning ontdekte hij

gemeld, zonder dat deze werd aange-

verkeren dan een vooralsnog niets ver-

U hebt dan namelijk geen enkel recht

vocht in de buitenmuren van de slaap-

sproken op een gebrek of aansprake-

moedende wederpartij. Deze situatie

van spreken meer. Ook niet als uw klacht

kamer. Al snel rees het vermoeden dat

lijk werd gesteld. Vervolgens kreeg de

wordt helemaal onwenselijk indien on-

op zich meer dan gegrond zou zijn en

de aansluiting van de dakgoten niet

aannemer opdracht om de schade te

dertussen de rechten op een voorschakel

uw vordering nog lang niet is vervallen

juist was uitgevoerd. Geheel ondeskun-

herstellen. Anderhalf jaar later werd de

ook komen te vervallen, enkel door het

of verjaard.

dig was de koper zelf niet. Desondanks

aannemer alsnog aangesproken op het

verstrijken van de tijd. Tegen deze on-

besloot hij eerst een deskundige in te

vergoeden van de schade, waaronder

wenselijke situatie wordt de partij die

Rijdt bijvoorbeeld uw buurman uw tuin-

schakelen om de oorzaak vast te stellen

begrepen de herstelkosten, omdat als-

aangesproken wordt beschermd door-

hekje omver wanneer hij ‘s morgens naar

voordat hij de verkoper aansprak. Vijf

nog uit onderzoek zou zijn gebleken dat

dat de wetgever de klager de plicht op

zijn werk vertrekt, dan heeft u jegens

maanden later bevestigde de deskun-

de gevel had losgelaten als gevolg van

heeft gelegd tijdig te klagen. Terecht,

hem een vordering tot schadevergoe-

dige het vermoeden van de koper. Deze

een gebrek in de uitvoering. Deze vor-

naar mijn oordeel, aangezien zo het ri-

ding uit hoofde van een onrechtmatige

sprak direct daarna de verkoper aan.

dering moet afgewezen worden omdat

sico komt te liggen bij die partij die er

daad. U spreekt vervolgens uw buurman

De vordering van de koper werd echter

er niet tijdig is geklaagd. Weliswaar is

iets aan kan doen.

aan en deze betaalt u honderd Euro. Dit

afgewezen omdat hij niet tijdig had ge-

de stormschade destijds direct gemeld,

is echter niet voldoende. Uw vordering

klaagd. Het oordeel van de rechter luid-

echter zonder dat daarbij de aannemer

Tot slot merk ik nog op dat de klacht-

op uw buurman verjaart na vijf jaar.

de dat de koper direct na het ontdekken

aansprakelijk werd gesteld voor een

plicht niet geldt als er in zijn geheel niet

Klaagt u echter niet tijdig bij uw buur-

van het vocht had moeten klagen bij de

(eventueel) gebrek in de uitvoering. Als

wordt gepresteerd. De wet spreekt na-

man dat honderd Euro niet genoeg is,

verkoper, zeker gezien zijn eigen des-

gevolg daarvan was deze melding on-

melijk over het klagen over een prestatie

dan kunt u uw buurman vervolgens niet

kundigheid en dat het oordeel van de

voldoende om als klacht aan te merken

die gebrekkig is. Een prestatie kan pas

meer aanspreken, hoewel de verjarings-

deskundige in dit geval niet afgewacht

in de zin van de klachtplicht uit de wet.

gebrekkig zijn, wanneer er überhaupt

termijn nog lang niet verstreken is.

had mogen worden, zeker niet nu het

Er wordt alleen voldoende geklaagd

iets van een prestatie heeft plaatsgevon-

zo’n lange tijd in beslag heeft genomen.

wanneer daarin ook melding wordt ge-

den. Deze nuancering zie ik naar mijn

maakt van de aard van de tekortkoming,

mening in de praktijk nog onvoldoende toegepast.

Wat nu precies moet worden verstaan onder “klagen binnen bekwame tijd”

Als specialist in het civiele bouwrecht

althans wanneer deze zo duidelijk mo-

wordt door de wet niet ingevuld en

kom ik dit leerstuk ook vaak tegen en

gelijk wordt gemeld. Een inhoudelijke

hangt af van de omstandigheden van

valt mij op dat er veelal niet of niet tijdig

klacht, anderhalf jaar later, was in dit

Aan u echter de schone taak om als Ne-

het geval. Hierbij zal bijvoorbeeld de

is geklaagd. Tot voor kort leek ook nie-

geval te laat.

derlander vooral te klagen. Wie daar

aard van het gebrek een rol spelen maar

mand zich hierom te bekommeren. In de

ook de deskundigheid van de partij die

bouw worden vaak algemene voorwaar-

Hoewel je als eisende partij er anders

de prestatie heeft verkregen.

den gebruikt waarin betreffende de aan-

over zult denken wanneer zojuist je vor-

Alleen wanneer het gaat om consumen-

sprakelijkheid voor verborgen gebreken

dering op deze grond is afgewezen, vind

moeite mee heeft verwijst u gewoon

bij vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Esther van Manen advocaat Praktijkgroep Bouw- en Aanbestedingsrecht van KienhuisHoving T +31 (0)53 480 42 77 E e.van.manen@kienhuishoving.nl

naar het Burgerlijk Wetboek. Esther van Manen


Bramer Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Winkelruimten Regio Zwolle Te huur

Te huur

Broederstraat 13 te Kampen

• Monumentaal hoekpand, gelegen in het sfeervolle voetgangersgebied aan de zijstraat van de hoofdwinkelstraat van Kampen. • Het betreft de verbindingsstraat tussen de volgende pleinen: De Plantage, de Botermarkt en de stadschouwburg. • Bruto verkoopoppervlakte 70 m². • Met bovenwoning bestaande uit de woonkamer, toilet en keuken op de eerste verdieping en een slaapkamer, badkamer en een stook-/wasruimte op de tweede verdieping. • Voldoende gelegenheid voor betaald parkeren. • Aanvaarding in overleg

Te huur/te koop

Broederstraat 17 te Kampen

Broederstraat 21 te Kampen

• Monumentaal winkelpand, geheel gerenoveerd en gelegen aan sfeervol plein De Botermarkt in de binnenstad van Kampen. • Ca. 100 m² winkelruimte op de begane grond. • Nette bovenwoning op de eerste en de tweede etage met dakterras. • Voldoende gelegenheid betaald parkeren. • Aanvaarding in overleg

• Monumentaal winkelpand aan sfeervol plein in de binnenstad van Kampen. • Horeca behoort tot de mogelijkheden. • Op de begane grond bevindt zich 90 m² winkelruimte, evt. uit te breiden tot 150 m². • Het woonhuis op de eerste verdieping heeft een oppervlakte van 90 m², evt. uit te breiden met bergruimte op de zolderetage. • Bestemming: detailhandel met wonen, horeca is waarschijnlijk te verkrijgen. • Voldoende gelegenheid betaald parkeren. • Aanvaarding in overleg.

Huurprijs € 29.500,- per jaar

Huurprijs: € 35.000,- per jaar te vermeerderen met BTW Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Huurprijs € 1.500,- per maand te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Te huur

Oudestraat 149 te Kampen

• Te huur: winkelruimte in de hoofdwinkelstraat van Kampen. • Winkelruimte met een oppervlakte van ca. 50 m². • Voorzieningen: pantry en toiletruimte en in 2005 voorzien van een nieuwe winkelpui. • Gelgen op de hoek met de Marktgang aan de winkelstraat de Oudestraat en in stads- of dorpscentrum. • Voldoende gelegenheid betaald parkeren. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 13.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Oudestraat 153 te Kampen

Oudestraat 158 te Kampen

• Representatieve winkelruimte, gelegen in het hart van Kampen, aan de karakteristieke hoofdwinkelstraat. • Totaal ca. 102 m² v.v.o. verdeeld over drie verdiepingen. • Ca. 34 m² winkelruimte op de begane grond. Het object beschikt over een frontbreedte van ca. 7 meter met een mooie etalagefunctie. • Voorzieningen o.a.: verlichtingsarmaturen, centrale verwarming, databekabeling, pantry, toilet, zonnescherm, airconditioning, videobewaking. • Aanvaarding in overleg.

• Zeer unieke bedrijfsruimte te huur in het centrum van Kampen! • Gesitueerd in één van de meest beeldbepalende panden van Kampen, ook wel bekend als het “Gotisch Huis”. • Totaal ca. 270 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping. Op de derde verdieping is ca. 70 m² gelegen. • Voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de nabije omgeving. • Gunstig gelegen op een A1 locatie in de binnenstad van Kampen. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 1.000,- per maand vrij van BTW Koopsom € 150.000,- k.k.

Koningsplein 7 te Zwolle

Oudestraat 140-142 te Kampen

• Ca. 270 m² winkelruimte gelegen in de hoofdwinkelstraat van Kampen tegenover het stadhuis. • Ca. 300 m² overige ruimten gelegen op de verdiepingen. • Frontbreedte circa 10.5 meter, voorzien van inloopetalages. • Gelegen in de drukke winkelstraat nabij de Plantage. • Koop is bespreekbaar. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 45.000,- per jaar te vermeerderen met BTW Koopsom € 525.000,- k.k.

Te huur/te koop

Oudestraat 159 te Kampen

• Te huur & te koop: goed onderhouden winkelpand gelegen aan de hoofdwinkelstraat van Kampen, de Oudestraat. • Winkelruimte met een oppervlakte van ca. 45 m². • Voorzieningen: pantry en toiletruimte. • Voldoende gelegenheid tot betaald parkeren. • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 775,- per maand te vermeerderen met BTW Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Huurprijs € 19.500,- te vermeerderen met BTW

Te huur

• Midden in het winkelgebied, in een zijstraat van de hoofdwinkelstraat, is dit fraaie winkelpand gesitueerd. • De winkelruimte heeft een oppervlak van 85 m² met een frontbreedte van ca. 5 meter. Op de verdiepingen is ca. 200 m² opslagruimte gelegen. • Voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de omgeving. • Een uitstekend object voor ondernemers die wel het voordeel van een centrumlocatie wensen, maar niet het prijspeil van een A-locatie! • Aanvaarding in overleg.

Te huur/te koop

Te huur

Ministerlaan 254 te Zwolle

Sassenstraat 62-64-66 te Zwolle

• Verzorgde winkelruimte, gelegen direct naast het winkelcentrum Zwolle-Zuid. • De winkelruimte van ca. 96 m² beschikt over een frontbreedte van maar liefst 12 meter. • De winkelruimte is goed bereikbaar met zowel eigen vervoer al het openbaar vervoer. • Voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur en in de nabijgelegen parkeergarage. • Koop is bespreekbaar! • Aanvaarding in overleg

• In de drukke en levendige aanlooproute naar de hoofdwinkelstraat (Diezerstraat) gelegen royale winkel- annex kantoorruimte van ca. 400 m². • Totale frontbreedte ca. 22 meter, voorzien van grote raampartijen met klassieke uitstraling. • Deelverhuur op maat mogelijk, vanaf 90 m²! • Voorzien van vloerbedekking, systeemplafonds + verlichting, databekabeling, CV, diverse pantry’s en toiletgroepen. • Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijs € 27.500,- te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 200,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 22.000,- per jaar te vermeerderen met BTW

Te huur

Vechtstraat 108 te Zwolle

• Royale winkelruimte gelegen op de begane grond aan de rand van het centrum van Zwolle, in het levendige en drukke winkelgebied Diezerpoort. • De winkelruimte heeft een oppervlakte van ca. 80 m². • Het object beschikt over een frontbreedte van ca. 4 meter met een mooie etalagefunctie. • Uitstekende bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar vervoer. • Voorzieningen o.a.: alarminstallatie, systeemplafond met verlichting, vloerbedekking, balie, pantry en toilet. • Aanvaarding in overleg Huurprijs € 925,- per maand te vermeerderen met BTW

www.bramer.biz 038 - 422 42 25

Bedrijfsmakelaars 16

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Landelijke dekking Regionale diepgang

Lokaal geworteld

053 485 22 44 053 485 22 44 053 485 22 44

Arnhem-Noord, Sweerts de Landasstraat 27, 026 355 21 00 Arnhem-Zuid, Metamorfosenallee 101, 026 355 21 00 Arnhem: arnhem@s-t.nl / Nijmegen: info@s-t.nl Internet www.stmakelaars.nl


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-/kantoorruimten Regio Apeldoorn Te huur/te koop

Te huur/te koop

Hommel 0 ong. te Apeldoorn

Hommel 0 ong. te Apeldoorn

• Multifunctionele bedrijfsunit, welke de mogelijkheid biedt voor gebruik als bedrijfsruimte, kantoorruimte en showroomruimte • De oppervlakte is als volgt verdeeld: op de begane grond circa 789 m² en op de 1e verdieping circa 530 m². Parkeerplaatsen op eigen terrein • Gelegen op het bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Perfecte ontsluiting en ligging nabij de snelwegen A50 en A1 • De ruimte wordt in principe casco opgeleverd. Turn-key oplevering is mogelijk • Aanvaarding in overleg

• Multifunctionele bedrijfsunits op een nieuw bedrijfsterrein. De twee kop-units bieden de mogelijk voor gebruik als kantoorruimte/showroomruimte in combinatie met bedrijfsruimte. De overige units bieden de mogelijkheid voor gebruik als bedrijfsruimte • Totaal kop-untis circa 282 m², overige units circa 91 m² • Kopunits: begane grond circa 187 m² bedrijfsruimte/showroom/kantoorruimte, verdieping: circa 94 m² kantoorruimte - Overige units: begane grond circa 91 m² bedrijfsruimte • Gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Perfecte ontsluiting en ligging nabij de snelwegen A50 en A1 • De twee kop-units zullen met inbouwpakket opgeleverd worden. De overige units worden casco opgeleverd of worden naar wens van de koper voorzien van een inbouwpakket. • Aanvaarding medio 2011

Huurprijs: € 72.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom: n.o.t.k.

Koopsom: vanaf € 92.500,- v.o.n. te vermeerderen met BTW In overleg behoort huur ook tot de mogelijkheden.

Te huur

Te huur

Lange Amerikaweg 69 te Apeldoorn

• Bedrijfsruimte met kantoorruimte • Totaal ca. 950 m² bvo • Bedrijfsruimte bedraagt ca. 800 m² bvo, kantoorruimte ca. 150 m² bvo • Op een prominente zichtlocatie nabij de A1 • Bij het pand is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. De bedrijfsruimte is voorzien van verlichting, verwarming en een elektrische overheaddeur. De kantoorruimte is voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, deels airconditioning, toiletgroepen, databekabeling en vloerbedekking • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 69.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Watermanstraat 54 te Apeldoorn

• Bedrijfsruimte in combinatie met kantoor en/of showroomruimte • Totaal circa 144 m² en 2 parkeerplaatsen • Bedrijfsruimte van circa 72 m² op de begane grond. Op de verdieping is een open ruimte van circa 72 m² welke uitstekend gebruikt kan worden als kantoor of showroomruimte • Bedrijfsunit gelegen op bedrijventerrein Apeldoorn-Noord, nabij de snelweg A50 • Voorzien van een overheaddeur, pantry en een toiletgroep • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 8.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom: € 129.500,- k.k.

Te huur/te koop

Paramariboweg 51 te Apeldoorn

Tweelingenlaan 144 te Apeldoorn

• Zeer representatieve moderne bedrijfsruimte, kantoorruimte, showroom en verhard buitenterrein • Totaal vloeroppervlak ca. 3.020 m² • Ca. 2.310 m² bedrijfsruimte en ca. 710 m² kantoorruimte • Gelegen op industrieterrein Malkenschoten, nabij de afslag Apeldoorn-Zuid aan de A1 en A50 en de rondweg. Goede bereikbaarheid met zowel eigen als openbaar vervoer • V.v.: vloerbedekking/linoleum, pantry, garderobewand, luxe toiletgroepen en scheidingswanden • Aanvaarding in overleg

• Zeer aansprekende, moderne bedrijfs-/ kantoorruimte met parkeerkelder • Totaal opp. ca. 4.150 m² (grondopp ca. 6600 m²) • Kantoor ca. 1.070 m², entresol ca. 330 m², bedrijfshal ca. 2.750 m² • Gelegen op bedrijventerrein Apeldoorn Noord • V.v. entree met natuursteenvloer, inbouwpakket scheidingswanden, vloerbedekking, directiekamer met vergaderruimte, kabelgoten, klimaatbeheersing, kantine. Hal v.v. overheaddeuren, gladde betonvloer/ vloerbelasting 2.500 kg/m², entresol • Aanv. in overleg. Collegiaal met Thoma TBB Bedrijfsmakelaars

Huurprijs: € 165.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 330.000,- /jaar excl BTW Koopprijs: € 4.250.000,- excl BTW

Te koop

Te huur

Laan van Westenenk 90A en 98B te Apeldoorn

• Gecompartimenteerde bedrijfshal met loading dock en twee overheaddeuren • Ca. 1.455 m² + 1.700 m² bedrijfsruimte en ca. 125 m² kantoorruimte. Hoogte hal ca. 7,5 m. en vrije hoogte ca. 5 meter. Voldoende pp op eigen terrein • Gunstig gelegen, op 3 min. afstand van de A1 • Vele voorzieningen. De vloerbelasting bedrijfsruimte ca. 2.000 kg. per m² • Aanvaarding per direct Huurprijs: nr 90A € 65.000,- / nr 98B € 75.000,per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Amersfoortseweg 37 te Apeldoorn

Boogschutterstraat 40 te Apeldoorn

• Zeer luxe monumentale kantoorvilla uit 1908 op zeer ruime kavel van ca. 44.000 m² • Totaal vloeroppervlak circa 895 m², 2 parkeerterreinen • Indeling: circa 20 m² kelder, circa 497 m² begane grond, circa 378 m² 1e verd., zolder p.m. (installatieruimte). Bijgebouwen: opslagruimte circa 90 m² • Gelegen aan een van de belangrijkste invalswegen van Apeldoorn • Kantoorruimte t.b.v. maatschappelijke doeleinden. Hoogwaardig afwerkingsniveau, turn-key oplevering in huidige staat • Aanvaarding in overleg

• Kantoorruimte in kantoorverzamelgebouw “De Noorderpassage” • Totaal oppervlakte circa 885 m². Zeer ruim parkeerterrein • Kantoorruimte circa 445 m² gelegen op de begane grond en circa 440 m² gelegen op de 1e verdieping. Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 150 m² • Gelegen op prominente locatie op bedrijvenpark Apeldoorn-Noord • Het pand is voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, topkoeling, kabelgoten en centrale verwarming. Desgewenst is een turn-key oplevering mogelijk • Aanvaarding in overleg, indien gewenst spoedig Huurprijs: € 100,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs parkeerplaats: € 300,- per parkeerplaats, per jaar, te vermeerderen met BTW

Koopsom: € 2.750.000,- k.k.

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268

Bedrijfsmakelaars 18

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


nr. 2 - april 2011

Creatief omgaan met leegstand De branche van leegstandbeheer is momenteel sterk in ontwikkeling. De veranderde kraakwetgeving daagt gemeenten en vastgoedeigenaren uit om actief met oplossingen tegen leegstand aan de slag te gaan. Leegstandbeheer is een breed maatschappelijk vraagstuk geworden en tijdelijke oplossingen maken steeds vaker een essentieel onderdeel uit van gebiedsontwikkeling. Daarmee krijgt het leegstandbeheer in ons land een enorme prikkel. Welke kansen zien tijdelijk beheerders om zich verder te ontwikkelen en hoe kunnen vastgoedeigenaren omgaan met leegstand? Tijd voor een gesprek met Johan van Haaster, regiomanager bij FMT vastgoedbeheer, een landelijk opererende leegstandbeheerder.

Allereerst, de wetgeving: wat was je reactie toen de Wet Kraken en Leegstand definitief was aangenomen? Het eigendom van eigenaren is nu beter beschermd, dat is in mijn ogen positief. Ook is er meer aandacht voor het bestrijden en oplossen van leegstand. Er is nog wel veel verwarring over de uitvoerbaarheid en handhaving van de wet. De meeste gemeenten nemen een afwachtende houding aan en hebben nog geen leegstandsverordening vastgesteld. Maar hoe dan ook: er is in Nederland sprake van een structurele leegstand van voornamelijk bedrijfsonroerend goed, terwijl talloze mensen en bedrijven op zoek zijn naar woon- of werkruimte. Dat is zonde en doet afbreuk aan de leefbaarheid van de omgeving en de waarde van het pand. Daar moet werk van gemaakt worden en de nieuwe wet biedt hier handvatten voor. En hoe denk je daar nu over? Inmiddels is er veel gebeurd op het gebied van leegstand en kraken. Gemeentes lijken

Waar bestaat die meerwaarde dan uit? Een goede tijdelijke invulling draagt bij aan een positief imago van de locatie en daarmee aan waardebehoud. Het pand blijft in gebruik, er wordt levendigheid gecreëerd en de maatschappelijke functie van de omgeving blijft behouden. We merken dat er vanuit onze opdrachtgevers een toenemende vraag is ontstaan naar advies en maatwerk. Leegstandbeheer is veel meer dan simpelweg het plaatsen van een partij in een leegstaande ruimte. In overleg met de pandeigenaar, gemeente, projectontwikkelaar of woningcorporatie buigen we ons over de vraag wat de beste tijdelijke invulling is van het betreffende pand of ontwikkelgebied. Hierbij houden we rekening met factoren als de omgeving, het soort pand, de definitieve bestemming, locatiemarketing en efficiënt omgaan met energie. In Den Bosch hebben we bijvoorbeeld een voormalige gevangenis in beheer. Een vrij somber gebouw dat makkelijk verloedert als het leegstaat. Momenteel maken ondernemers en kunstenaars gebruik van de ruimten. De locatie is een creatief centrum geworden met een positief imago.

nog niet actief de middelen in te zetten die de wet biedt om leegstand te voorkomen en aan te pakken. Prioriteiten liggen elders en er is nog geen eenduidig beleid, dat maakt het lastig. Aan de kant van kraken zijn er verschillende uitspraken door rechtbanken gedaan in het voordeel van krakers. Voorlopig heeft de wet dus nog geen toepasbare oplossing geboden voor kraken en leegstand.

Zijn er trends waarneembaar? Zoals in bijna elke branche neemt het onderwerp duurzaamheid in ons vakgebied een steeds prominentere plek in. Het is natuurlijk een containerbegrip en we zijn momenteel aan het onderzoeken welke concrete stappen we richting duurzaamheid kunnen zetten. Het tijdelijk beheer is op zichzelf al een duurzame oplossing voor leegstand: we proberen optimaal gebruik te maken van de leegstaande ruimtes in Nederland door er ondernemers, kunstenaars of bewoners te huisvesten. Maar binnen de tijdelijke oplossing speelt duurzaamheid ook een rol door met de gebruiker en eigenaar van het pand afspraken te maken over een zo efficiënt mogelijk energieverbruik. In dat kader werken

De branche van leegstandbeheer is in ontwikkeling, wat merk jij daarvan? Leegstandbeheer is een volwassen vakgebied geworden. We werden een aantal jaren geleden gezien als ‘anti-kraak bedrijven’. Vastgoedeigenaren schakelden ons in als ze bang waren voor kraak of vandalisme. Leegstandbeheer behelst nu veel meer dan enkel het voorkomen van kraak. Tijdelijke oplossingen maken steeds vaker onderdeel uit van gebiedsontwikkeling en goed leegstandbeheer kan een flinke meerwaarde aan een pand of gebied bieden.

Regiomanager Johan van Haaster, Den Bosch

we ook samen met Innax, een specialist op het gebied van verduurzamen van gebouwen. Dit levert zowel maatschappelijke winst op als kostenbesparing voor de eigenaar en gebruiker. Over FMT vastgoedbeheer FMT vastgoedbeheer is gespecialiseerd in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed. Een concept dat enerzijds eigenaren helpt vastgoed te beheren en de leefbaarheid in de omgeving te waarborgen en anderzijds starters (ondernemers, kunstenaars, studenten) de mogelijkheid biedt zich tegen geringe kosten tijdelijk ergens te vestigen. FMT beheert landelijk een omvangrijke portefeuille leegstaand vastgoed en werkt met flexibele tijdelijke huur en bruikleencontracten. De organisatie heeft vestigingen in Den Haag, Den Bosch, Utrecht, Zwolle, IJmuiden, Deventer, Enschede en Amsterdam en een dochteronderneming in Londen. Contactgegevens FMT per regio: West Nederland Regiomanager Gijs Groeneveld, Den Haag E: g.groeneveld@fmtvastgoedbeheer.nl T: 070 335 20 30 Oost Nederland Regiomanager Jelle Kroondijk, Deventer & Enschede E: j.kroondijk@fmtvastgoedbeheer.nl T: 053 478 34 46 Noord Nederland Regiomanager Philippe Jager, IJmuiden E: p.jager@fmtvastgoedbeheer.nl T: 0255 520 062 Zuid Nederland Regiomanager Johan van Haaster, Den Bosch E: J.vanhaaster@fmtvastgoedbeheer.nl T: 073 614 5220

19

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoorruimten Regio Apeldoorn Te huur

Te huur

Kanaal Noord 350 te Apeldoorn

• Kantoorruimte en showroom op zichtlocatie met dagelijks een groot aantal passanten • Totaal nog ca. 468 m² kantoor op 3e verd. en nog ca. 930 m² showroom op begane grond beschikbaar. Het kantoorgebouw is v.v. 223 p.p., deels overdekt • Deelhuur mogelijk vanaf 143 m² • Aan de invalsweg vanaf de A50 • Oplevering v.v. toiletgroepen, pantry, mechanische ventilatie aangevuld met topkoeling, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, etc. • Aanvaarding in overleg. Collegiale verhuur met Thoma TBB Bedrijfsmakelaars Huurprijs: kantoor € 125,- en showroom € 85,per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Kanaalpad 69 te Apeldoorn

Laan van Westenenk 130 te Apeldoorn

• Unieke zeer luxe afgewerkte kantoorvilla met individuele uitingen. • Totale vloeropp. ca. 208 m² bvo gelegen op de bovenste verdieping • Eigen entree. 6 parkeerplaatsen • Gelegen nabij het centrum van Apeldoorn • Oplevering incl. o.m. vloerbedekking, verlichtingsarmaturen, datagoten, scheidingswanden, uitstekende klimaatbeheersing. Inspraak in het opleveringsniv. en indeling is mog. • Aanvaarding in overleg. Collegiale verhuur met Thoma TBB Bedrijfsmakelaars

• Hoogwaardige, turn-key kantoorruimte in een representatief kantoorgebouw • De totale vloeroppervlakte is circa 652 m². Op eigen terrein zijn nog 16 parkeerplaatsen beschikbaar • De oppervlakte is als volgt verdeeld: circa 435 m² op de begane grond en circa 217 m² op de tweede verdieping. Deelverhuur mogelijk in units vanaf circa 217 m² • Het gehuurde is goed bereikbaar via autosnelweg A1 en de rondweg • De ruimte wordt aangeboden met een zeer compleet opleveringsniveau. De ruimte is onder andere voorzien van een entree, vloerbedekking, scheidingswanden, vaste kasten, sanitaire voorzieningen, kabelgoten (voorzien van data, elektra en telefoon), complete pantry, een lift en mechanische ventilatie met topkoeling • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 135,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 170,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW (exclusief p.p.) Huurprijs pp: € 1.500,- (binnen), € 500,- (buiten), p.p., per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Lange Amerikaweg 67 te Apeldoorn

• Kantoorruimte in een representatief kantoorgebouw, gelegen aan één van de drukste toegangswegen van en naar Apeldoorn • Totale opp. ca. 116 m² • Opp. verdeeld over 2 kantoorruimten (incl. alg. ruimte): ca. 82 m² en 34 m². Evt. huur pp op eigen terrein mog. • Aan de rand van het industrieterrein “Kayersmolen”, direct aan de A1 • Vele voorzieningen • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 125,- per m², per jaar, excl. BTW Servicekosten: € 30,- per m², per jaar, excl. BTW Huurprijs pp: € 275,- per jaar, pp, excl. BTW

Te huur

Linie 540-574 (La Bastide) te Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 400 te Apeldoorn

Huurprijs: € 150,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW Voorschot servicekosten: € 41,- per m², per jaar exclusief BTW

Huurprijs: € 120,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

• Kantoorruimte met een moderne uitstraling en een indrukwekkende architectuur. “La Bastide” maakt onderdeel uit van het kantorencentrum La Bastion, gelegen op een prominente locatie in Apeldoorn Oost • Over verschillende verdiepingen is nog circa 1.317 m² beschikbaar. Het metrage is als volgt verdeeld: 1e verdieping: circa 85 m² (deel verdieping rechts), 2e verdieping: circa 760 m² (hele verd. rechts en gedeelte links) en op de 4e verdieping: circa 472 m² (hele verdieping links) • Ruime parkeergelegenheid. Huren is mogelijk vanaf circa 85 m² • Kantoorgebouw “La Bastide” is uitstekend gelegen aan de Linie nabij de uitvalsweg naar de A50, naast het NS-station Osseveld en naast het winkelcentrum Het Fort. De ideale locatie! • De ruimte zal worden opgeleverd inclusief plafonds, pantry, vloerbedekking, systeemscheidingswanden, brandmeldinstallatie, lamellen, topkoeling en verlichting etc. • Aanvaarding in overleg

Te huur

• Flexibel in te delen kantoorruimte op de tweede verdieping in het markante kantoorverzamelgebouw ‘De Brinkstede’ • Totale oppervlakte circa 418 v.v.o. m² • Op eigen terrein totaal 8 parkeerplaatsen beschikbaar • Uitstekend gelegen tegen de rand van het centrum van Apeldoorn, op steenworp afstand van het station en nabij de uitvalswegen • De ruimten hebben verschillende opleveringniveaus • Aanvaarding in overleg

Te huur/te koop

Prins Willem-Alexanderlaan 300-380 en Wilhelmina Druckerstraat 411-417 te Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 401-449 te Apeldoorn

• Kantoorruimte te huur/te koop in uitstekend onderhouden kantoorgebouw • Totale oppervlakte circa 2.150 m², waarvan nog circa 1.100 m² beschikbaar • De units zijn afzonderlijk te huur vanaf 134 m². Parkeren is mogelijk in de aangrenzende parkeergarage • Gelegen op een toplocatie, nabij het station, centrum en uitvalswegen A50 en A1 • De ruimte is recent opgeknapt. De indeling verschilt per unit, alsmede het uitvoeringsniveau • Aanvaarding in overleg

• Kantoorruimte in het markante gebouw “De Brinkstede” • Totale oppervlakte circa 3.016 m² resp. circa 1.355 m² • In units te huur vanaf 250 m² • Parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar • Prominent gelegen aan rand van centrum, nabij station en uitvalswegen • Flexibel in te delen met veel uitbreidingsmogelijkheden • Aanvaarding in overleg

Koopsom: op aanvraag Huurprijs: € 107,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW Huurprijs parkeerplaats: vanaf € 400,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 120,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268

Bedrijfsmakelaars 20

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Kantoorruimten Apeldoorn / Bedrijfsruimten Deventer Te huur

Te huur

Schumanpark 17 te Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 te Apeldoorn

• Kantoorruimte te huur, gelegen op één van de mooiste locaties in Apeldoorn • De kantoorruimte heeft een nog beschikbaar vloeroppervlak (over meerdere verdiepingen) van circa 1.027 m². De metrage is als volgt verdeeld: 2e verdieping circa 183 m², 3e verdieping circa 248 m², 5e verdieping circa 298 m² en op de 6e verdieping circa 298 m² • Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 183 m². Parkeren op eigen terrein • Gelegen aan de rand van het centrum. Gunstig gelegen ten opzichte van de snelwegen A1, A50 en openbaar vervoer. Nabij het centraal station • Het pand is zeer recent volledig gemoderniseerd en zeer luxe afgewerkt • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 125,- per m², per jaar, ter vermeerderen met BTW (exclusief stook- en servicekosten)

Te huur

Te huur

Te huur

Stationsstraat 45A te Apeldoorn

• Hoogwaardig afgewerkte, turn-key kantoorruimte • De kantoorruimte heeft een vloeroppervlak van circa 237 m² • De begane grond is ingedeeld in verschillende (kantoor)kamers, een personeelsruimte en toiletgroep. De verdieping bestaat uit een grote kantoortuin, personeelsruimte, serverruimte en toiletgroep • Gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein. • Oplevering geschiedt in de huidige staat, met vele voorzieningen. Het pand is v.v. eigen meters gas, water en electra • Aanvaarding in overleg

• Winkel- c.q. kantoorruimte ( met baliefunctie) op begane grond met hoge attentiewaarde • Oppervlakte: ca. 215 m². Uitbreiding mogelijk met ca. 76 m² op 1e verdieping • Mogelijkheid tot huren van p.p. op afgesloten terrein • Gelegen aan drukke doorgaande weg in het centrum vlakbij het NS Station. Zeer nabij bevinden zich o.a. het Ondernemingshuis (KvK), het kantongerecht en Veldkamp Meubelen • De ruimte is o.a. v.v. eigen ingang, topkoeling, c.v., systeempl. met verlichtingsarm. , pantry, dubbele toiletgroep, kabelgoten • Aanvaarding in overleg

Huurprijs: € 30.000,- per jaar, ter vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 150,- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Nog 1 unit beschikbaar Stationsstraat 47 te Apeldoorn

• Keurige kantoorruimte gelegen op de 1e verd. van een kantoorverzamelgebouw • Opp. ca. 76 m² • Mogelijkheid tot huren van p.p. op afgesloten terrein • Gelegen aan drukke doorgaande weg in centrum en NS Station. In de directe omgeving bevinden zich o.a. GGNet, het Ondernemingshuis (Kamer van Koophandel) en het Kantongerecht • De ruimte is o.a. v.v. topkoeling, c.v., systeempl. met verlichtingsarm., pantry, dubbele toiletgroep, kabelgoten • Aanvaarding in overleg Huurprijs: € 135,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur/te koop

Stationsstraat 200 te Apeldoorn

Soerense Zand Noord 26 te Eerbeek

Nijverheidsweg 12 te ’t Harde

• Kantoorruimte c.q. winkelruimte geschikt voor diverse doeleinden op uitstekende zichtlocatie • Opp.: ca. 400 m² • 6 pp in de ondergelegen parkeerkelder • In het kloppend hart van Apeldoorn, nabij de grote banken, Gemeentehuis en Marktplein, ligt deze fraaie commerciële ruimte • De ruimte is o.a. v.v. systeemplafond met verlichtingsarmaturen, vloerbedekking, pantry, 2 toiletgroepen, databekabeling, CV met radiatoren, scheidingswanden, airconditioning. Het meubilair wordt ter overname aangeboden • Aanvaarding in overleg

• Moderne kantoorruimte met eigen identiteit op een mooie locatie • Opp. ca. 600 m² vvo. 18 pp op eigen terrein • De ruimte is als volgt verdeeld: ca. 215 m² op de begane grond, ca. 215 m² op de 1e verd. en ca. 171 m² op de 2e verd. Op de bg is een kantine gesitueerd met keuken. Op de 2e verd. is een ruimte vergaderzaal gesitueerd met presentatie schermen • Gelegen in bosrijke omgeving, maar toch goed bereikbaar en dichtbij alle voorzieningen • Luxe afwerkingsniveau met vele voorzieningen • Aanvaarding in overleg. Deelhuur mogelijk

• Op bedrijventerrein de Koekoek in ’t Harde gelegen bedrijfsruimte • Totale oppervlakte van ca. 2.780 m² • De bedrijfsruimte is v.v. 3 overheaddeuren, 2 kraanbanen (resp. 3.200 kg/4.000 kg), vrije hoogte variërend van 4 m¹ tot 4,80 m¹, heaters, lichtstraten en sanitaire voorzieningen • Tevens beschikt het object over ca. 250 m² kantoor en showroom op begane grond en ca. 220 m² kantoor op de 1e verdieping • Middels de N309 is het op ca. 2 km afstand gelegen autosnelwegennet te bereiken (A28) • Deelverhuur behoort tot de mogelijkheden

Huurprijs: € 65.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Bijdrage VVE: € 294,25 per maand

Huurprijs: € 80.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 139.750,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Te huur

Te huur

Tevens te koop Kamperstraat 11, 13, 15 en 17 en Nijmegenstraat 10 te Deventer

• Meerdere aaneengeschakelde gebouwen, bestaande uit bedrijfs-/productieruimten, vriesen koelcellen, bedrijfswoning, kantoorruimten, onder- en bijgelegen grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden. Zeer hoogwaardige afwerking o.a. conform eisen HCCP! • Totale opp. van de gebouwen ca. 6.000 m² • Het object heeft voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en openbare p.p. vóór het object • De locatie is gelegen op het bedrijventerrein Bergweide, op steenworp afstand van het “Hanzetrace” Huurprijs en vraagprijs nader overeen te komen

Solingenstraat 41 te Deventer

Visbystraat ong. te Deventer

• Courante en moderne bedrijfshal met een hoogwaardig afwerkingsniveau • Voor verhuur is ca. 903 m² b.v.o. bedrijfsruimte beschikbaar • De bedrijfsruimte heeft een vrije hoogte van ca. 8 m, een overheaddeur en is tevens middels een loading dock bereikbaar • Het complex is gelegen op handelspark “De Weteringen” aan de rijksweg A-1 • De bedrijfsruimte is voorts v.v. direct gasgestookte heaters, kantoor-/ personeelsruimte, een toilet en pantry • De maximaal toelaatbare vloerbelasting bedraagt 2.000 kg/m²

• Nog enkele units beschikbaar! • Het Center Point Business-Center bestaat uit 3 vrijstaande en 8 geschakelde bedrijfsgebouwen • Alle gebouwen/units zijn v.v. een hoogwaardig “turn-key” afwerkingsniveau welke voldoet aan al de eisen die (zakelijke) dienstverlening tegenwoordig stelt • De in het oog springende locatie aan de Zweedsestraat/Visbystraat is uitstekend gelegen t.o.v. de Rijksweg A-1 (Enschede, Arnhem, Zwolle en A’dam) • Aanvaarding in overleg

Nieuwe Markt 4 te Deventer

• Horecaruimte op prachtige hoeklocatie in het prachtige monumentale centrum van Deventer • Totale oppervlakte van ca. 120 m² • Voorheen was hier gevestigd Tapas Restaurant Tipico • Er bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een terras van circa 30 m² (terrasvergunning vereist) • De tapinstallatie en koel apparatuur zijn in bruikleen bij Brand Bierbrouwerij • Voor overige aanwezige inventaris, inbouwpakket en technische installaties wordt een symbolische overnamesom gehanteerd

Prijs op aanvraag Huurprijs € 1.875,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 39,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

www.rodenburg.nl 055 - 5 268 268 | 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 21

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Rodenburg Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Bedrijfs-, kantoor- en winkelruimten Regio Deventer Te huur/te koop

Te huur

Te huur

Te huur

Brinkpoortstraat 24 te Deventer

Gotlandstraat 18-24

• Moderne en representatieve kantoorvilla gelegen in een parkachtige omgeving • De voor verhuur beschikbare oppervlakte bedraagt ca. 610 m² • Verhuur mogelijk per bouwlaag vanaf ca. 154 m² • De zelfstandige kantoorvilla beschikt over een eigen entree, hal met trappenhuis, een lift, mechanische ventilatie en topkoeling (2009) • Het kantorenpark “Kwadrant” te Deventer is in de directe nabijheid van de Rijksweg A1 gelegen en is zowel per auto als met openbaar vervoer goed te bereiken • Aanvaarding in overleg

• Een courant stadspand met een bovengemiddeld hoog afwerkingsniveau! • De totale opp. bedraagt ca. 280 m², deelverhuur is bespreekbaar vanaf ca. 90 m²! • Oplevering: toiletten, pantry, scheidingswanden, plafonds met ornamenten, c.v. met radiatoren, patio en inventaris • Inventaris wordt ter overname aangeboden en omvat o.a. fraai kantoormeubilair, telefooncentrale, patchkast en lamellen • Gelegen in de directe nabijheid het kernwinkelgebied, parkeergelegenheid (betaald en vergunning) en NS trein- en busstation • Aanvaarding in overleg

• Karakteristieke kantoorvilla in het centrum van Deventer • Ca. 350 m² met 5 parkeerplaatsen op eigen terrein • Indeling: entree, hal, receptie, administratie, 2 spreekkamers ca. 12 m² en 16 m², pantry, toiletgroep en aan de achterzijde een berging ter grootte van 11 m²; 1e verd.: overloop, toilet, 5 kantoorruimten van ca. 17 m² tot 27 m²; 2e verd.: vergaderruimte en archief samen ca. 100 m² • Opleveringsniveau: alarm-, c.v.-installatie, grotendeels kabelgoten v.v. databekabeling • Aanvaarding in overleg

Huurprijs € 36.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW Koopsom € 459.000,- k.k.

Huurprijs € 130,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 32.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

Huurprijs € 51.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

• Uniek en statig herenhuis met fraaie veranda en besloten stadstuin • Het herenhuis, met een opp. van ca. 286 m², is gelegen op een perceel van 146 m² en is in gebruik geweest als kantoor • Souterrain: (spreek)kamer, archief-/ opslagruimte. B.G.: fraaie entree, 3 (kantoor) kamers, toilet. 1e verd.: overloop; toilet, 3 (kantoor)kamers. 2e verd.: royale (kantoor) kamer, opstelplaats CV-installatie • Gelegen in het historisch centrum van Deventer • In de directe nabijheid is voldoende parkeermogelijkheid (betaald of vergunning)

Hofstraat 11 te Deventer

Te huur

Te huur

Keizerstraat 37 te Deventer

Te huur

In units vanaf 30 m² Sijzenbaan 12 te Deventer

Keulenstraat 15 te Deventer

• In dit representatieve kantoorgebouw is kantoorruimte voor verhuur beschikbaar • Het kantoorgebouw “Para Part” is totaal groot ca. 1.440 m², verdeeld over 4 bouwlagen en beschikt tevens over 40 parkeerplaatsen • Deelverhuur bespreekbaar voor units vanaf ca. 300 m². Concurrerende huurprijs op aanvraag! • Het gebouw is zeer functioneel en beschikt over een goede indeelbaarheid en voldoende sanitaire voorzieningen • Het object is gelegen op zichtlocatie vanaf de Rijksweg A1, aan de rand van het kantorenpark, direct aan de rijksweg A1 te Deventer. Het kantorenpark “Hanzepark” is een goed bereikbare, ruim opgezette kantorenwijk en biedt een vriendelijk werkomgeving • De locatie is gunstig gelegen ten opzichte van het stadscentrum en op steenworp afstand van de uitvalswegen naar de Rijksweg A-1 (Enschede, Arnhem, Zwolle en Amsterdam). De locatie is met openbaar vervoer ook goed te bereiken, bushaltes zijn op loopafstand Huurprijs op aanvraag

Te huur

Te huur

Hannoverstraat 5b te Deventer

• Een courante winkel-/praktijk-/kantoorruimte (voormalige Schlecker), gelegen op de begane grond van een modern complex met appartementen t.p.v. de verdiepingen • Oppervlakte ca. 264 m² v.v.o. • De ruimte is gesitueerd nabij het centrum van Deventer, op loopafstand van het NS station en tegenover het wijkwinkelcentrum “De Beestenmarkt” • Voorzieningen: entree, toilet, pantry met keukenblok, systeemplafond met inbouwverlichtingsarmaturen, c.v. installatie • Parkeergelegenheid direct voor het pand alsmede op het voorgelegen parkeerterrein

Huurprijs: n.o.t.k.

Huurprijs € 2.650,- per maand, te vermeerderen met BTW

• Zonnestaete stamt uit 1958 en is onlangs geheel gerenoveerd • Opp.: souterrain: 46 m² en 640 m²; b.g.: 491 m²; 1e verd.: 658 m² en 2e verd.: 627 m², totaal ca. 2.457 m² • De verdiepingen zijn v.v. topkoeling in combinatie met c.v. en een algemeen toegangscontrolesysteem • Het gebouw kent tevens een modern restau­ rant, een huismeester en uitstekende ligging! • Door de grote ramen zijn de verdiepingen erg licht en dit maakt tezamen met de ruime vloeren vele indelingen mogelijk • Zie ook www.zonnestaete.nl

Huurprijs: € 1.000,- per maand, te vermeerderen met BTW

Huurprijs: € 125,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Te huur

Hoge Rij 3-9 te Deventer

• Volumineuze detailhandel onderdeel uitmakend van het Runshopping Centre “De Snipperling” • Totaal ca. 1.631 m2 verdeeld over begane grond en verdieping • In de directe omgeving zijn diverse landelijke partijen gevestigd zoals o.a. BCC, Carpetland, Gamma, Praxis, Leen Bakker, Beter Bed, Jysk, Kwantum, Seats en Sofas, Oxalis en Profile Fietsspecialist • Voorzien van goederenlift, toilet en pantry • De unit is geheel casco; in overleg is een aangepast opleveringsniveau bespreekbaar • De unit heeft een frontbreedte van ca. 29 m¹

Zutphenseweg 51 te Deventer

• Courante split-level kantoorruimte gelegen op goede locatie aan de rand van het kernwinkelcentrum van Deventer • Indeling: begane grond ca. 25 m², verdiepte ruimte ca. 25 m² en 1e verd. ca. 20 m² • De kantoorruimte ligt aan een belangrijke doorgaande weg van de Singel en het NSstation richting het stadscentrum • De locatie is uitstekend door haar ligging nabij de diverse openbare voorzieningen • In de directe nabijheid zijn parkeerhavens alsmede een parkeergarage aanwezig (betaald parkeren) • Aanvaarding in overleg

Lange Bisschopstraat 8 te Deventer

• Uiterst functionele winkelruimte gelegen op een goede locatie in het karakteristieke winkelcentrum van Deventer • Totale oppervlakte ca. 136 m² • De winkelruimte beschikt over een frontbreedte van circa 8 meter en is o.a. voorzien van een warmtegordijn, cv, pantry, toilet en magazijn-/ opslagruimte • Het object maakt onderdeel uit van de karakteristieke binnenstad van Deventer en bevindt zich in de directe nabijheid van diverse landelijke winkelketens en speciaalzaken • Aanvaarding in overleg

Gezocht ten behoeve van de vele zoekvragen in onze portefeuille: bedrijfsruimten bij voorkeur in de koopsfeer, gelegen op bedrijventerreinen regio Deventer.

Huurprijs € 45.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW

www.rodenburg.nl 0570 - 68 68 68

Bedrijfsmakelaars 22

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

nr. 2 - april 2011

Enkele recente transacties Regio Twente Verhuurd Planthofsweg 51 te Almelo

Verhuurd Oosterveldsingel 35b te Hengelo

Verhuurd Lasondersingel 125 te Enschede

Verhuurd Lintelerweg 35 te Hengelo

Verhuurd Korte Hengelosestraat 19 te Enschede

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

heeft

Hofsté

heeft namens een particuliere belegger

heeft namens de verhuurder, De Singel

heeft namens een particulier circa

heeft namens een particuliere beleg-

namens

Vastgoed

B.V.,

verhuurder,

bedrijfsruimte

aan Twents Montage Bedrijf circa 225

Advocaten,

aan

352 m² kantoorruimte verhuurd aan

ger, een winkelruimte aan de Korte

met kantoren van 807 m² verhuurd

een

m² bedrijfsruimte met 3 parkeerplaatsen

de Lasondersingel 125 verhuurd aan

de Lintelerweg 35. De huurder is De

Hengelosestraat 19 verhuurd aan Jack

aan de Planthofsweg 51 te Almelo.

verhuurd aan de Oosterveldsingel 35b.

Jobra B.V. Het betreft een kantoorvilla

Financiele Rekenkamer B.V.. De huur-

Wolfskin Store Enschede. Het betreft een

De huurder is Stichting React Twente.

De huurprijs bedraagt € 11.400,- per jaar

van circa 270 m². De huurprijs is niet

prijs is niet bekend gemaakt.

winkelruimte van circa 260 m². De huur-

De huurprijs is niet bekend gemaakt.

de

kantoorruimte

bekend gemaakt.

prijs bedraagt € 36.000,- per jaar.

De transactie werd collegiaal met Euverman Temmink & Partners tot stand gebracht.

Aangekocht Lonnekerbrugstraat 81 te Enschede

Verkocht Koningslinde 28 te Lichtenvoorde

Verkocht Lasondersingel 145 te Enschede

Verhuurd Prins Bernhardplantsoen 206 te Hengelo

Verhuurd Van Loenshof 2 te Enschede

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft de gemeentewerf bestaande uit een kantoorgebouw, bedrijfsruimte, Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

werkplaatsen,

halfopen

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

trad op namens de koper, Gelria

opslagruimte, wasplaats, ondergrond,

heeft namens Trimm Media, een kan-

heeft namens een particuliere beleg-

heeft namens een particuliere beleg-

Pakking, bij de aankoop van de

bijbehorend terrein en verdere toe-

toorvilla aan de Lasondersingel 145

ger, Perron XLII B.V., aan de HSK Groep

ger, een winkelruimte aan het Van

bedrijfsruimte met kantoren van 2.700

behoren

perceel

verkocht aan Huizingh Advocaten B.V.

B.V. circa 486 m² kantoorruimte ver-

Loenshof 2 verhuurd aan Doppio

m² aan de Lonnekerbrugstraat 81 te

van 8.920 m² verkocht aan Wessels

Het betreft een kantoorvilla van circa

huurd aan het Prins Bernhardplantsoen

Espresso. Het betreft een winkelruimte

Enschede. De verkoper is een parti-

Exploitatiemaatschappij B.V. De koop-

205 m². De koopsom is niet bekend

206. De huurprijs is niet bekend

van circa 111 m². De huurprijs bedraagt

culiere belegger. De koopsom is niet

som is niet bekend gemaakt.

gemaakt.

gemaakt.

€ 34.500,- per jaar.

Verhuurd Colosseum 3 te Enschede

Verhuurd Nijverheidstraat 1 te Enschede

Verhuurd Verhuurd Haverstraatpassage 16 Van Loenshof 34a te Enschede te Enschede

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.

heeft namens de verhuurder, Annexum,

heeft namens de verhuurder, Renpart

heeft namens de verhuurder, Holland

heeft namens de verhuurder, een par-

heeft namens een particuliere beleg-

de kantoorruimte aan het Colosseum 3

Vastgoed Management B.V., de kan-

Immo Group, de winkelruimte aan de

ticulier, de winkelruimte aan het Van

ger,

dichte

gelegen

op

en

een

bekend gemaakt.

Verhuurd Twekkeler Es 35 te Enschede

een

bedrijfsruimte

met

kan-

verhuurd aan In Person Uitzendbureau

toorruimte op de begane grond aan

Haverstraatpassage 16 verhuurd aan

Loenshof 34a verhuurd aan Marquise.

Es

B.V.. Het betreft een kantoorruimte

de Nijverheidstraat 1 verhuurd aan

Plantijn vof. Het betreft een winkel-

Het betreft een winkelruimte van circa

35 verhuurd aan Strukton Rolling

van circa 484 m² met 8 parkeerplaat-

Studentenwerk B.V.. Het betreft een

ruimte van circa 155 m² met 55 m²

80 m². De huurprijs is niet bekend

Stock B.V.. Het betreft een bedrijfs-

sen. De huurprijs bedraagt € 52.500,-

kantoorruimte van circa 215 m² met 4

overige ruimte. De huurprijs is niet

gemaakt.

ruimte van circa 2.030 m² met 735 m²

per jaar.

parkeerplaatsen. De huurprijs is niet

bekend gemaakt.

toorruimte

aan

de

Twekkeler

kantoorruimte. De huurprijs bedraagt

bekend gemaakt.

€ 125.000,- per jaar. 23

courantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoedcourantoostvastgoed


OP EEN DAG...

WERK JE IN HET BROUWHUIS Bouw gestart! Oplevering mei 2012 Kantoorunits te koop /te huur Units vanaf 200 m2 Direct naast mpus Creatieve Ca Roombeek, Enschede

www.opdebrouwerij.nl Bedrijfsmakelaars 11.0278 Advertentie Brouwhuis_WT.indd 1

053 - 485 22 44

Collegiaal met DTZ Zadelhoff

14-03-2011 16:34:53

Vastgoedcourant Oost April 2011  
Vastgoedcourant Oost April 2011  

Vastgoedcourant Oost, aanbod bedrijfs onroerend goed in Oost Nederland

Advertisement