Page 1

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers Nederland

3

Aanbod

3

Vraagprijzen

4

Verkopen

4

Woningmarktratio

5

Looptijden

6

Verkoopprijzen

6

Verkoopprijzen per vierkante meter

7

Conclusie

8

Bijlagen

9

Doel en onderzoeksverantwoording

9

Begrippenlijst

10

pagina 1 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Inleiding In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2013 centraal. Sprekende Cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg van informatie. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting wordt voor zeven regio’s een verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande woningmarkt wordt in de regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De Sprekende Cijfers Woningmarkten rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede, Rotterdam en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner. Het vierde kwartaal is in vergelijking met het derde kwartaal van 2013 verder positief ontwikkeld. Het verkoopaantal in de voorbije drie maanden overstijgt zelfs de laatste drie maanden van 2012, toen het aantal verkopen sterk was toegenomen. Het aanbod is gedaald en het aantal verkopen is opnieuw toegenomen. Verder lijken de verkoopprijzen te stabiliseren en daarmee is sprake van een verbeterende woningmarkt. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen.

ir. Monique Tetteroo Directeur Dynamis B.V.

Shirley Bröcker MSc Junior Research Manager Dynamis B.V.

pagina 2 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Aan het begin van 2014 staan in Nederland 221.663 bestaande woningen in aanbod. Daarmee is sprake van een lichte daling van 1,9% ten opzichte van 1 oktober 2013. Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal verkopen in het afgelopen kwartaal, zijn in de voorbije drie maanden 27.976 objecten nieuw te koop aangeboden. Dit is 18% meer dan in het hieraan voorafgaande kwartaal, toen 23.620 woningen nieuw in aanbod kwamen. Anders gezegd, 87% van het aanbod op 1 januari 2014 zijn objecten die reeds op 1 oktober werden aangeboden. Drie maanden geleden betrof dit percentage nog 90%. Dit indiceert dat in de afgelopen drie maanden meer beweging op de Nederlandse woningmarkt is geweest dan het kwartaal hiervoor. Dit wordt mede onderschreven door een toename in het aantal verkopen. Het blijvende toenemende vertrouwen in de huizenmarkt en de aangekondigde veranderingen omtrent de hypotheekregels per 1 januari 2014 komen in het vierde kwartaal van 2013 de markt ten goede. Mede hierdoor is het aantal verkopen in de voorbije drie maanden hoger dan het aantal objecten dat nieuw in de verkoop zijn gekomen. In het derde kwartaalbericht werd, door het blijvende toenemende consumentenvertrouwen en een stijging in het aantal verkopen, gesproken over een mogelijk keerpunt op de woningmarkt. Het wederom toegenomen vertrouwen en het gestegen aantal verkopen indiceert een herstellende woningmarkt. Of daarmee de markt definitief gekenterd is, moet nog blijken. Door de nieuwe financieringsvoorwaarden met ingang van 2014 hebben diverse woonconsumenten wellicht besloten om hun aankoop te vervroegen om daarmee nog te profiteren van de ruimere financieringsregels. Met ingang van 1 januari gaat het maximaal te lenen bedrag omlaag en kunnen particulieren nog 104% van de waarde van de woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting) lenen. Tezamen met diverse andere vernieuwde regels kan dit het aantal verkopen in de komende periode beperken. Aangezien het maximale belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken met een half procentpunt per jaar naar beneden gaat, krijgen huishoudens te maken met hogere netto woonlasten. Voor het aankomende jaar is de maximale hypotheekrenteaftrek 51,5%. Om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek dient de lening in de looptijd tenminste annuïtair volledig te worden afgelost. Daarnaast is de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 290.000,- in 2013 tot € 265.000,- in 2014. Het is echter wel mogelijk om de restschuld van een woning met NHG, zolang deze binnen de maximumgrens valt, mee te financieren bij een nieuwe hypotheek. Hoe deze vernieuwde regels van invloed zijn op het gedrag van de woonconsument komt terug in het eerste kwartaalbericht van 2014. Van het totale woningaanbod bestaat 28% uit het woningtype appartementen, dit is gelijk aan drie maanden geleden. Van dit woningtype staan op 1 januari 2014 in totaal 61.354 woningen te koop. Daarmee staan 1.316 appartementen, oftewel 2,1%, minder in aanbod dan drie maanden geleden. Naast dit woningtype vertonen ook alle andere woningtypen een daling in het aantal beschikbare objecten. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2013 staan 47.070 tussenwoningen te koop, dit is 21% van het totale aanbod. In vergelijking met drie maanden geleden is het aantal beschikbare tussenwoningen met 2,9% gedaald. Het woningtype hoekwoningen noteert in het aanbod een afname van 2,7% tot 18.536 beschikbare objecten. In Nederland maken hoekwoningen met 8% van het totaal aantal woningen in aanbod het kleinste aandeel uit. Verder noteren twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen een aantal van 32.010 en 62.693 woningen, dit is respectievelijk 14% en 28% van het totaal. Ten opzichte van een kwartaal terug is het aantal beschikbare twee onder één kap woningen met 1,3% afgenomen. Vrijstaande woningen noteren de geringste aanboddaling in drie maanden, te weten 0,8% oftewel 520 objecten. Aanbod (in aantallen woningen)

pagina 3 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Vraagprijzen Na drie kwartalen op rij waar de mediane vraagprijs aan een daling onderhevig is, noteert de vraagprijs op 1 januari 2014 een gelijk niveau als drie maanden geleden. Een bestaande woning in Nederland staat te koop aangeboden voor een mediane prijs van € 230.000,-. Wanneer de prijs van een beschikbare woning aan het einde van 2013 wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een daling van 3,6%. Van de verschillende woningtypen in aanbod noteren de woningtypen appartementen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen een daling in de mediane vraagprijs. Aan het begin van 2014 wordt voor een appartement € 169.000,- gevraagd, dit is € 500,- minder dan drie maanden geleden. Twee onder één kap woningen staan te koop voor een mediane prijs van € 259.500,-. Wanneer dit vergeleken wordt met de vraagprijs aan het einde van het derde kwartaal is sprake van een daling van € 2.500,-. Verder worden vrijstaande woningen aangeboden voor € 382.500,-, een daling van € 2.500,- in drie maanden. De overige woningtypen, tussenwoningen en hoekwoningen, noteren een daling noch stijging in vergelijking met drie maanden geleden. Op 1 januari 2014 is de mediane vraagprijs van een tussenwoning € 200.000,- en van een hoekwoning € 219.000,-. Vraagprijzen (in €)

Verkopen Na een opleving in het derde kwartaal van 2013 kent ook het vierde kwartaal een toename in het aantal verkopen. In de voorbije drie maanden zijn 32.171 objecten van eigenaar gewisseld. In vergelijking met een jaar geleden is sprake van een toename van 9,3%. Een jaar geleden was reeds sprake van een opleving in het vierde kwartaal, mede vanwege het feit dat per 1 januari 2013 de hypotheekrenteaftrek alleen nog van toepassing is op annuïteitenhypotheken. Mede hierdoor hebben diverse woonconsumenten hun woningaankoop vervroegd om nog te profiteren van de op dat moment geldende hypotheekregels. In het vierde kwartaal van 2012 bedroeg de toename van het aantal verkopen 13,6% op jaarbasis. Wederom een toename in het aantal verkopen in het vierde kwartaal duidt, ondanks de nieuw aangekondigde hypotheekregels, op een herstellende woningmarkt. In het afgelopen jaar zijn 107.162 woningen verkocht, tegen 102.740 woningen in 2012. Door het sterke karakter van het vierde kwartaal in 2013 is dit een toename van 4% op jaarbasis. Dit gaat in tegen de eerder verwachtte daling van het jaarlijkse aantal verkopen. Voor aankomend jaar wordt een lichte toename in het aantal verkopen verwacht indien sprake is van een blijvend toenemend consumentenvertrouwen alsmede een stabiel beleid vanuit de overheid. Wanneer de regels omtrent financiering ieder jaar veranderen, wordt verwacht dat woonconsumenten hun aankoop wellicht vervroegen om zo nog een hypotheek af te kunnen sluiten tegen de veelal gunstigere voorwaarden. In het vierde kwartaal wordt voor het tweede jaar op rij de meeste verkopen geregistreerd. In een periode van twaalf maanden is het vertrouwen op de woningmarkt toegenomen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het vertrouwen in de markt gestegen tot 83 punten in december 2013. Ter vergelijking, aan het begin van dat jaar betrof dit nog 52 punten. De nieuwe hypotheekregels met ingang van 1 januari 2014 doen de woonlasten voor onder andere de toetreders op de woningmarkt stijgen. Daarnaast is door een daling van het maximaal te lenen bedrag steeds meer eigen geld nodig om een woning te kunnen aanschaffen. Echter door de daling van de woningprijzen en het toenemende vertrouwen in de markt in de afgelopen jaren blijft het drukkende effect van eerder genoemde nieuwe financieringsregels wellicht beperkt.

pagina 4 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Van het totale verkoopaantal in het vierde kwartaal van 2013 betreft 30% een tussenwoning en 28% een appartement. Het aantal verkochte tussenwoningen is ten opzichte van een jaar geleden met 8,2% toegenomen tot 9.802 verkopen. Verder zijn 8.863 appartementen verkocht, dit is 14% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het woningtype vrijstaande woningen noteert een sterkere stijging met 15,3% tot 4.992 verkopen in het afgelopen kwartaal. Van het totaal aantal bestaande woningverkopen in Nederland betreft 16% een woning van het type vrijstaand. Daarnaast zijn in de voorbije drie maanden 3.716 hoekwoningen en 4.798 twee onder één kap woningen verkocht. Wanneer dit vergeleken wordt met het aantal verkopen een jaar geleden is sprake van een toename van respectievelijk 1,6%en 3,8%. Hoekwoningen en twee onder één kap woningen noteren een aandeel van 12% en 15% van het totale aantal verkochte woningen in Nederland. Verkopen (in aantallen woningen)

Woningmarktratio Uit de aanbod- en verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal blijkt dat aan het einde van 2013 sprake is van een krappere woningmarkt. Wanneer het aantal beschikbare woningen en het verkoopaantal dichter tot elkaar komen, is sprake van een krappere woningmarkt. Indien deze verhouding verder uiteenloopt wordt gesproken over verruiming. De verhouding tussen het aanbod en de verkoopcijfers staat bekend als de woningmarktratio. In een periode van drie maanden is deze ratio gestegen met drie procentpunt tot 15% aan het einde van het vierde kwartaal. Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare objecten van dit type. Deze ratio geeft aan hoeveel woningen aan het begin van een kwartaal worden aangeboden op één verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, heeft een woonconsument de keuze uit meer woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende ratio minder woningen beschikbaar zijn per verkoop. De woningtypen hoekwoningen en tussenwoningen kennen de meest krappe ratio met in het vierde kwartaal één verkoop op vijf beschikbare woningen van dat type op 1 oktober 2013. Anders gezegd 20% van het aantal beschikbare hoekwoningen en tussenwoningen aan het begin van het vierde kwartaal van 2013 zijn in dat kwartaal verkocht. Appartementen en twee onder één kap woningen noteren één verkoop op zeven beschikbare woningen van dat type. Dit betekent dat circa 14% van het aanbod op 1 oktober 2013 in het daarop volgende kwartaal is verkocht. Vrijstaande woningen kennen de slechtste verhouding met één verkoop op bijna dertien woningen in aanbod. Oftewel van het aanbod vrijstaande woningen is in de opvolgende drie maanden bijna 8% verkocht. Voor heel Nederland bedraagt de verkoopverhouding één object op zeven beschikbare woningen, derhalve is in het afgelopen kwartaal 14% verkocht van het totale aanbod aan het begin van dat kwartaal. Het vierde kwartaal is in vergelijking met het derde kwartaal van 2013 opnieuw verbeterd. Ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is sprake van een betere verkoopverhouding, toen ter vergelijking nog één verkoop plaats vond op bijna acht beschikbare woningen. Naar verwachting houdt de verbetering van de woningmarkt aan.

pagina 5 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Aanbod en verkopen (in aantal bestaande woningen)

250.000 200.000 150.000 Aanbod

100.000

Transacties

50.000 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Looptijden

Een woning stond gemiddeld 145 dagen in aanbod alvorens deze in het vierde kwartaal van 2013 verkocht is. In dezelfde periode een jaar geleden stond een woning nog vijf dagen extra in aanbod, namelijk 150 dagen. De mediane looptijd is derhalve in een jaar afgenomen met 3,3%. Overeenkomstig noteren tussenwoningen, hoekwoningen en twee onder één kap woningen een daling van het aantal dagen dat een woning in de verkoop stond. Het aantal dagen dat een tussenwoning te koop stond bedraagt 122 dagen, een daling van 8,3% op jaarbasis (elf dagen). Verder noteren hoekwoningen een sterkere daling, namelijk 10,5% tot 120 dagen in het vierde kwartaal van 2013. Oftewel een afname van veertien dagen in een jaar. Vervolgens registreren twee onder één kap woningen een lichte daling van vier dagen, oftewel 2,3%, tot 170 dagen. Appartementen en vrijstaande woningen noteren een hogere mediane verkooptijd dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk +3,2% en +0,9%. Dit betreft een absolute toename van respectievelijk vier en twee dagen. Daarmee stonden deze woningtypen in het afgelopen kwartaal 130 en 234 dagen in de verkoop. Looptijden verkochte woningen (in dagen)

Verkoopprijzen De mediane verkoopprijs van een woning is door de moeilijke economische tijden van afgelopen jaren gedaald. Op jaarbasis is in het vierde kwartaal van 2013 wederom sprake van een lagere verkoopprijs, te weten 1,6%. Met een absolute daling van de mediane prijs van € 3.000,- kan deze afname als gering aangemerkt worden. Woningen die in de voorbije drie maanden zijn verkocht, kosten mediaan € 187.000,-. Sinds het tweede kwartaal van 2013 neemt de mate waarin de prijs van een woning daalt verder af. Door een verbeterende marktverhouding, waarbij het aanbod en het aantal verkopen dichter tot elkaar komen, wordt voor aankomend jaar een verdere stabilisatie van de verkoopprijzen verwacht. Een toename van de verkoopprijs blijft, mede door het afbouwen van het maximaal te lenen bedrag naar waarschijnlijkheid uit. In overeenstemming met de landelijke daling van de verkoopprijs vertonen bijna alle woningtypen een afname van de mediane koopsom. Opvallend is dat het woningtype appartementen hier een uitzondering op vormt. Appartementen noteren in het vierde kwartaal van 2013 een hogere verkoopprijs dan een jaar geleden, te weten +1,3%. Voor een dergelijke woning is € 152.000,- betaald. pagina 6 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Vrijstaande woningen noteren de sterkste daling namelijk 3,3% tot € 290.000,-. Verder registreren tussenwoningen en hoekwoningen nagenoeg dezelfde daling met 2,7% en 2,6% tot respectievelijk € 180.000,- en € 185.000,-. Twee onder één kap woningen kosten in het afgelopen kwartaal € 220.000,-, dit is een daling van 1,8% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Verkoopprijzen (in €)

Verkoopprijzen per vierkante meter Overeenkomstig de daling van de mediane koopsom is ook de prijs per vierkante meter aan een daling onderhevig. De daling van de mediane prijs per vierkante meter betreft op jaarbasis 1,5% en is daarmee iets kleiner dan de algehele verkoopprijsdaling. In het vierde kwartaal van 2013 is de vierkante meterprijs € 1.786,-. In de voorbije drie maanden is de mediane verkoopprijs per vierkante meter voor alle woningtypen afgenomen. In tegenstelling tot de koopprijs van een appartement waar op jaarbasis nog een lichte toename is genoteerd, is de prijs per vierkante meter voor dit woningtype met 1% licht gedaald. Een appartement is op vrijstaande woningen na het duurste type, een dergelijke woning kost € 1.927,- per vierkante meter. Een vrijstaande woning is met een mediane vierkante meterprijs van € 2.000,- iets duurder. De prijsdaling is hier met 4% van alle woningtypen echter het grootst. Voor een twee onder één kap woning is in het vierde kwartaal van 2013 een mediane prijs van € 1.778,- per vierkante meter betaald, dit is 2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussenwoningen zijn nog altijd het goedkoopst met € 1.653,- per vierkante meter, een afname van 2%. Het woningtype hoekwoningen noteert tevens een daling van 2% en is met € 1.694,- iets duurder dan een tussenwoning. Verkoopprijzen per m² (in €)

pagina 7 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Conclusie Nederlandse woningmarkt in het vierde kwartaal van 2013  Opleving in het aantal verkopen van bestaande woningen.  Verkoopaanbod neemt verder af.  Verkoopprijsdaling gering.  De vierkante meter prijs daalt minder sterk dan de verkoopprijzen.  Looptijden dalen. Aanbod 221.663 objecten

-1,86%

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

Verkopen 32.171 objecten

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

0%

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

+9,26%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012

Looptijd 145 dagen

Vraagprijs € 230.000,-

Verkoopprijs € 187.000,-

-1,58%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

-3,33%

Verkoopprijs per m² € 1.786,-

-1,54%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

* De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen. Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt  Aanbod blijft naar verwachting op een stabiel niveau.  Het verkoopaantal is in afwachting van de reactie van de woonconsument op de nieuwe financieringsvoorwaarden.  Verkoopprijs noteert in de aankomende periode een verdere stabilisatie.

pagina 8 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Bijlagen Doel en Onderzoeksverantwoording Doel Het doel van de Sprekende Cijfers Woningmarkten is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast het leveren van een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg. Tot slot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, en hierdoor een toekomstgericht beeld scheppen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt. Aanpak De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden wordt voor het berekenen van de objectbestanden, objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en VastgoedPRO leden, vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor de analyse in prijsontwikkelingen. In vergelijking met het kadaster worden alle overdrachten geregistreerd, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast registreert het kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueel beeld van de woningmarkt. Analyse Op basis van de verzamelde cijfers worden de totale aanbod- en verkoopcijfers bepaald en berekend, alsmede de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland. Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met voorgaande periode, waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de twaalf Dynamis partners geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat tot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.

pagina 9 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Begrippenlijst Mediane looptijd verkochte woningen De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale looptijd’ dan een gemiddelde looptijd. Mediane verkoopprijs (per vierkante meter): De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Mediane vraagprijs: De genoemde vraagprijzen zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Type woningen: Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat, verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse. Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen. Hoekwoningen: Eindwoningen. Twee onder één kap woningen: Halfvrijstaande woningen. Vrijstaande woningen: Losstaande woningen. Woningmarktratio: Verhouding tussen verkopen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt in procenten. 75% wordt beschouwd als ‘evenwicht’, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75 vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit ‘evenwicht’ verschilt per woningtype en regio.

© Dynamis 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 10 •Nederland • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt Nederland

Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t 030 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t 038 422 22 22 f 038 421 19 95 info@bramer.biz www.bramer.biz

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t 070 342 01 01 info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t 010 424 88 88 f 010 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t 055 5 268 268 f 055 5 788 295 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t 053 485 22 22 f 053 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t 026 355 21 00 f 026 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t 045 574 32 33 f 045 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)

HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t 0738 00 00 08 f 0738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t 0592 33 84 20 f 0592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl

Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t 030 256 88 11 f 030 256 88 77 Info@molenbeek.nl www.molenbeek.nl

Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t 040 211 11 12 f 040 235 05 05 info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t 076 514 74 53 f 076 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl

pagina 11 •Nederland • januari 2014

Scw nederland q4 2013  
Advertisement