Page 1

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers Nederland

3

Aanbod

3

Vraagprijzen

4

Verkopen

4

Woningmarktratio

5

Looptijden

6

Verkoopprijzen

6

Verkoopprijzen per vierkante meter

7

Conclusie

8

Bijlagen

9

Doel en onderzoeksverantwoording

9

Begrippenlijst

10

pagina 1 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Inleiding In het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten Nederland worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. In deze uitgave staan de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2014 centraal. Sprekende Cijfers voorziet iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse woningmarkt door middel van heldere cijfers en bondige tekstuele uitleg van informatie. De gebruikte data in deze rapportage betreft een combinatie van data verzameld door Dynamis Research en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. In aanvulling op de landelijke woningmarktcijfers en de daarop aansluitende uiteenzetting wordt voor zes regio’s een verdieping en actualisatie gegeven van de lokale woningmarkt. Naast de analyse over de bestaande woningmarkt wordt in diverse regionale publicaties tevens gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. Hierbij wordt per nieuwbouwproject ingegaan op verkoopaantallen, woningtypologie en prijspeil. De Sprekende Cijfers Woningmarkten rapportages Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Enschede en Zwolle zijn te verkrijgen via onze website of de desbetreffende Dynamis partner. De Nederlandse woningmarkt stabiliseert verder door onder andere een betere betaalbaarheid van koopwoningen alsmede de verbeterde economische vooruitzichten en duidelijk politiek beleid. Ook blijkt dat consumenten steeds meer vertrouwen hebben in de markt. Dit wordt onderschreven door het positieve verkoopaantal in het eerste kwartaal van 2014 en een daling in het aantal te koop staande woningen. Wij wensen u veel leesplezier toe en beantwoorden graag uw kritische vragen.

ir. Monique Tetteroo Directeur Dynamis B.V.

Shirley Bröcker MSc Research Manager Dynamis B.V.

pagina 2 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Het aantal voor verkoop beschikbare woningen is in drie maanden gedaald met 3,3% tot 214.332 objecten op 1 april 2014. Door een daling van het aantal beschikbare woningen wordt de onderhandelingspositie van kopers minder sterk. Uiteindelijk draagt dit bij aan een stabilisatie van de verkoopprijzen. Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal verkopen in het afgelopen kwartaal, zijn in de voorbije drie maanden 22.863 woningen nieuw in de verkoop gezet. Van het aantal aangeboden woningen op 1 april 2014 stond 89% ook op 1 januari 2014 te koop. In vergelijking met drie maanden geleden zijn minder woningen te koop gezet, hierdoor is het aantal beschikbare koopwoningen dit kwartaal sterker gedaald dan in voorgaande kwartalen. Voor het derde kwartaal op rij is sprake van een verbeterende woningmarkt. Echter de oplopende werkloosheid beperkt mogelijk het herstel in de komende perioden. In 2013 bedroeg volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in Nederland het werkloosheidspercentage 6,7%. Het CPB (Centraal Plan Bureau) verwacht voor 2014 een toename van het werkloosheidscijfer tot 7,25%. Hoe dit uiteindelijk van invloed is op de woningmarkt moet nog blijken. Hier staat tegenover dat het vertrouwen in de woningmarkt inmiddels is toegenomen, dit wordt mede onderschreven door het toenemend aantal particuliere hypotheekaanvragen. De ontwikkelingen van de huizenprijzen zijn van groot belang voor het vertrouwen in de markt, echter dit is niet de enige factor die van invloed is. Naast de huizenprijzen zijn ook de leencapaciteit, hypotheekrente, werkloosheid en economische groeiverwachting van invloed op het consumentenvertrouwen ten aanzien van de woningmarkt. Inmiddels is ook de jaarlijkse beperking van de leencapaciteit van toepassing en kan in 2014 nog 104% in plaats van 105% van de waarde van de woning worden geleend (Loan to Value). Tot 2018 wordt de leencapaciteit met één procentpunt per jaar beperkt tot 100%. Daarnaast wordt ook de hoogte van de lening ten opzichte van het inkomen beperkt (Loan to Income). Sinds 1 januari 2014 is de maximale hypotheekrenteaftrek beperkt van 52% tot 51,5%. In de komende 27 jaar wordt de maximale aftrek beperkt met een half procentpunt per jaar tot 38% in 2041. Tot slot wordt de Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 290.000,- naar het grensbedrag € 265.000,- per 1 juli 2014. Hiermee wordt duidelijk dat het herstel van de woningmarkt als broos kan worden geindiceerd. Van het totale woningaanbod bestaat 28% uit het woningtype appartementen. Van dit woningtype staan op 1 april 2014 in totaal 59.034 objecten te koop. Daarmee staan 2.320 appartementen, oftewel 3,8%, minder in aanbod dan drie maanden geleden. Naast dit woningtype noteren ook alle andere woningtypen een daling in het aantal beschikbare objecten. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 staan 45.308 tussenwoningen te koop, dit is 21% van het totale aanbod. In vergelijking met een kwartaal geleden is het aantal beschikbare tussenwoningen met 3,7% gedaald, oftewel 1.762 objecten. In Nederland maken hoekwoningen met 8% van het totaal aantal beschikbare woningen het kleinste deel uit. Het aantal beschikbare hoekwoningen op 1 april 2014 bedraagt 17.931 objecten. Wanneer dit vergeleken wordt met het aanbod aan het begin van 2014 is sprake van een daling van 605 hoekwoningen (-3,3%). Verder noteren twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen een aantal van 30.806 en 61.253 woningen, dit is respectievelijk 14% en 29% van het totaal. Ten opzichte van drie maanden geleden is het aantal beschikbare twee onder één kap woningen met 3,8% afgenomen. In absolute aantallen is dit een afname van 1.204 twee onder één kap woningen. Vrijstaande woningen noteren de geringste aanboddaling in drie maanden, te weten 2,3% oftewel 1.440 objecten. Aanbod (in aantallen woningen)

pagina 3 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Vraagprijzen De vraagprijzen van bestaande woningen zijn aan een lichte daling onderhevig, te weten € 1.000,minder dan een kwartaal geleden. Op 1 april 2014 wordt een woning voor een mediane prijs van € 229.000,- aangeboden. Doordat particulieren die een woning in de verkoop hebben de vraagprijs verlagen en daarnaast de verkoopprijzen stabiliseren wordt het verschil tussen de vraagprijs en verkoopprijs uiteindelijk kleiner. In voorgaande perioden liep het verschil op doordat de vraagprijzen gelijk bleven en de verkoopprijzen daalden. Inmiddels stabiliseren de verkoopprijzen en vragen particulieren een steeds realistischer bedrag voor hun woning. Op 1 april bedraagt volgens de gegevens van de NVM de onderhandelingsruimte, het verschil tussen de vraag- en de verkoopprijs, 5,1%. Ter vergelijking, een jaar geleden was dit verschil 5,7%. Van de verschillende woningtypen in aanbod noteren allen een daling in de mediane vraagprijs. Een appartement wordt op 1 april 2014 aangeboden voor € 168.000,-, dit is € 1.000,- minder dan drie maanden geleden. Tussenwoningen staan te koop voor een mediane prijs van € 199.500,-. Wanneer dit vergeleken wordt met de vraagprijs aan het begin van het eerste kwartaal is sprake van een daling van € 500,-. Verder worden hoekwoningen aangeboden voor € 215.000,-, dit is een daling van € 4.000,- in drie maanden. De woningtypen twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen noteren een prijsafname van respectievelijk € 500,- en € 7.500,-. Op 1 april 2014 is de mediane vraagprijs voor een twee onder één kap woning € 259.000,- en voor een vrijstaande woning € 375.000,-. Vraagprijzen (in €)

Verkopen Ondanks de in werking getreden trapsgewijze verlaging van de maximale hypotheekrenteaftrek is de woningmarkt in het eerste kwartaal van 2014 positief gestemd. Al drie kwartalen op rij is sprake van een hoger aantal verkopen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2014 zijn 30.194 woningen van eigenaar gewisseld. In vergelijking met een jaar geleden is daarmee sprake van een toename van 28,9%, oftewel in het afgelopen kwartaal zijn 6.942 bestaande woningen meer verkocht dan vorig jaar. Een toename in het aantal verkopen komt niet onverwacht. Door de veranderende regels omtrent de hypotheekrenteaftrek, die met ingang van 1 januari 2013 alleen nog van toepassing is op annuiteitenhypotheken, hebben veel consumenten hun woningaankoop vervroegd. Hierdoor was het vierde kwartaal van 2012 aanzienlijk beter dan het jaar daarvoor en bleef het aantal verkopen achter in het eerste kwartaal van 2013. Het beperkt aantal verkopen in het eerste kwartaal van 2013 verklaart mede de hoge toename van het verkoopaantal in de eerste drie maanden van 2014. Het vierde kwartaal van 2013 noteerde tevens een hoger aantal woningverkopen dan de eerste drie maanden in 2014, te weten 1.977 objecten meer. Door de beperking van de financieringsvoorwaarden aan het begin van ieder jaar is de verwachting dat het vierde kwartaal van 2014 één van de betere kwartalen in het jaar wordt. Het vertrouwen op de woningmarkt is wederom gestegen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het vertrouwen in maart gestegen tot 87 punten. Daarmee is nog altijd geen sprake van een ‘neutrale stemming’-waarde, dit is namelijk bij 100 punten het geval. Of de reeds genoemde veranderende (financierings)regels een negatieve invloed hebben op het vertrouwen in de markt moet nog blijken. De beperking van de Loan to Value van 105% naar 104% aan het begin dit jaar heeft in elk geval geen negatief effect gehad op het consumentenvertrouwen, aangezien in december het vertrouwen nog op 83 punten stond. pagina 4 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Van het totale verkoopaantal in het eerste kwartaal van 2014 betreft 30% een tussenwoning en 29% een appartement. Het aantal verkochte tussenwoningen is ten opzichte van vorig jaar met 29,3% toegenomen tot 8.980 verkopen. In absolute aantallen is dit een stijging van 2.037 tussenwoningen. Verder zijn 8.622 appartementen verkocht, dit is 32% oftewel 2.090 woningen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee registreert dit woningtype de sterkste procentuele jaarlijkse toename. De toename in het aantal verkopen van vrijstaande woningen en twee onder één kap woningen zijn met 1.092 en 1.081 woningen iets lager, maar registreren nog altijd een forse toename van respectievelijk 31,7% en 31,3%. In de eerste drie maanden van 2014 zijn 4.542 vrijstaande woningen en 4.538 twee onder één kap woningen verkocht. Hoekwoningen noteren een toename van 22,4% tot 3.513 verkopen. Dit zijn 643 hoekwoningen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Verkopen (in aantallen woningen)

Woningmarktratio Uit de aanbod- en verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal blijkt dat in het eerste kwartaal van 2014 sprake is van een ruimere woningmarkt. Wanneer het aantal beschikbare woningen en het verkoopaantal dichter tot elkaar komen is sprake van een krappere woningmarkt. Indien deze verhouding verder uiteenloopt wordt gesproken over verruiming. De verhouding tussen het aanbod en de verkoopcijfers staat bekend als de woningmarktratio. In een periode van drie maanden is deze ratio met één procentpunt gedaald tot 14% aan het einde van het eerste kwartaal. Dit is onder andere te verklaren door het sterke vierde kwartaal van 2013. Wanneer de ratio wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een krappere markt aangezien de ratio is gestegen met vier procentpunt. Naar woningtype wordt de ratio weergegeven tussen het aantal verkopen en het aantal beschikbare objecten van dit type. Deze ratio geeft aan hoeveel woningen aan het begin van een kwartaal worden aangeboden op één verkoop in dat betreffende kwartaal. Wanneer de ratio stijgt, heeft een woonconsument de keuze uit meer woningen. Daar staat tegenover dat bij een dalende ratio minder woningen beschikbaar zijn per verkoop. De woningtypen hoekwoningen en tussenwoningen kennen in het eerste kwartaal de meest krappe ratio met één verkoop op vijf beschikbare woningen van dat type op 1 januari 2014. Anders gezegd 19% van het aantal beschikbare hoekwoningen en tussenwoningen aan het begin van het eerste kwartaal van 2014 zijn in dat kwartaal verkocht. Appartementen en twee onder één kap woningen noteren één verkoop op zeven beschikbare woningen van dat type. Dit betekent dat circa 14% van het aanbod op 1 januari 2014 in het daarop volgende kwartaal is verkocht. Vrijstaande woningen kennen de slechtste verhouding met één verkoop op bijna veertien woningen in aanbod. Oftewel van het aanbod vrijstaande woningen is in de opvolgende drie maanden circa 7% verkocht. Voor heel Nederland bedraagt de verkoopverhouding één object op zeven beschikbare woningen, derhalve is in het afgelopen kwartaal circa 14% verkocht van het totale aanbod aan het begin van dat kwartaal. Naar verwachting houdt de verbetering van de woningmarkt aan. Het eerste kwartaal van 2014 is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 verbeterd. Toen vond ter vergelijking nog één verkoop plaats op bijna tien beschikbare woningen.

pagina 5 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Aanbod en verkopen (in aantal bestaande woningen)

250.000 200.000 150.000 Aanbod

100.000

Transacties

50.000 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 Looptijden Een bestaande woning kent een mediane looptijd van vier maanden en 24 dagen (146 dagen) in aanbod alvorens deze in het eerste kwartaal van 2014 verkocht werd. In dezelfde periode een jaar geleden stond een woning acht dagen langer in aanbod, namelijk vijf maanden (154 dagen). De mediane looptijd is derhalve in een jaar afgenomen met 5,2%. Overeenkomstig noteren tussenwoningen, hoekwoningen en twee onder één kap woningen een daling van het aantal dagen dat een woning in de verkoop stond. Het aantal dagen dat een tussenwoning te koop stond is drie maanden en 23 dagen (114 dagen), dit is een daling van vijftien dagen oftewel 11,6% op jaarbasis. Verder noteren hoekwoningen een sterkere daling met 20 dagen tot 120 dagen, oftewel drie maanden en 29 dagen. Dit betreft een looptijddaling van 14,3% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Vervolgens registreren twee onder één kap woningen een daling van elf dagen, oftewel 6%, tot 174 dagen. Anders gezegd, dit woningtype staat vijf maanden en 22 dagen in aanbod. Appartementen en vrijstaande woningen noteren een hogere mediane verkooptijd dan in dezelfde periode vorig jaar, namelijk +3,9% en +8,1%. Dit betreft een absolute toename van respectievelijk vijf en 20 dagen. Daarmee stonden deze woningtypen in het afgelopen kwartaal vier maanden en twaalf dagen (134 dagen) en acht maanden en 24 dagen (267 dagen) in de verkoop. Looptijden verkochte woningen (in dagen)

Verkoopprijzen De mediane verkoopprijs is in de afgelopen jaren aan een daling onderhevig. Na een periode waarin de prijsdaling steeds groter werd, is deze daling sinds vorig jaar steeds kleiner geworden. In het eerste kwartaal van 2014 is voor het eerst sinds geruime tijd sprake van een toename in de mediane verkoopprijs. Voor een bestaande woning in Nederland is een mediane prijs betaald van € 190.000,-, dit is € 2.000,- oftewel 1,1% meer dan in het eerste kwartaal een jaar geleden. Ondanks het afbouwen van het maximaal te lenen bedrag (Loan to Value) is sprake van een beperkte prijstoename. Deze prijsstijging komt eerder dan verwacht. Of deze trend doorzet moet nog blijken. In overeenstemming met de landelijke prijsstijging vertonen de woningtypen appartementen, hoekwoningen en vrijstaande woningen een hogere mediane koopsom dan in dezelfde periode vorig jaar. Een appartement kostte € 154.000,- in het eerste kwartaal van 2014. Wanneer dit vergeleken wordt met het eerste kwartaal van 2013 is sprake van een toename van € 6.800,- oftewel 4,6%. pagina 6 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Verder noteren hoekwoningen een prijstoename van € 1.000,- op jaarbasis. Anders gezegd, de prijs van een hoekwoning is met een half procentpunt gestegen tot € 190.000,-. Opvallend is dat het duurste woningtype, te weten vrijstaande woningen, een hogere verkoopprijs noteert terwijl het aanbod hiervan is toegenomen en daarnaast ook het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek is beperkt. Een dergelijke woning kostte in het eerste kwartaal van 2014 € 296.625,-, dit is € 875,- meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. De woningtypen tussenwoningen en twee onder één kap woningen noteren een lagere mediane verkoopprijs dan vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2014 kostte een tussenwoning € 182.000,-, dit is € 500,- minder dan in dezelfde periode een jaar terug. Twee onder één kap woningen werden verkocht voor € 1.250,- minder, namelijk € 223.750,-. Verkoopprijzen (in €)

Verkoopprijzen per vierkante meter Overeenkomstig de stijging van de mediane koopsom is ook de prijs per vierkante meter aan een stijging onderhevig. De toename van de mediane prijs per vierkante meter betreft op jaarbasis 1,2% en is daarmee iets groter dan de algehele verkoopprijsstijging die 1,1% betreft. In het eerste kwartaal van 2014 is de vierkante meterprijs € 1.800,-, een toename van € 21,- op jaarbasis. In de voorbije drie maanden is de mediane verkoopprijs per vierkante meter voor het woningtype twee onder één kap woningen op jaarbasis afgenomen. Een dergelijke woning kost per vierkante meter € 27,- minder dan in het eerste kwartaal een jaar geleden, dit betreft een daling van 1,5%. De vierkante meterprijs van een twee onder één kap woning is € 1.781,-. Met uitzondering van twee onder één kap woningen vertonen alle woningtypen een hogere vierkante meterprijs in het eerste kwartaal van 2014 in vergelijking tot vorig jaar. Appartementen noteren de sterkste prijsstijging met 4,1% tot € 1.952,-. Op jaarbasis is hiermee sprake van een toename van € 77,- per vierkante meter. Dit woningtype is in Nederland op vrijstaande woningen na het duurst. Tussenwoningen, hoekwoningen en vrijstaande woningen noteren een geringe prijsstijging op jaarbasis van respectievelijk € 1,-, € 15,en € 8,-. In het eerste kwartaal van 2014 kost een tussenwoning per vierkante meter € 1.666,-, een hoekwoning € 1.708,- en een vrijstaande woning € 2.018,-. Verkoopprijzen per m² (in €)

pagina 7 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Conclusie Nederlandse woningmarkt in het eerste kwartaal van 2014  Herstel Nederlandse woningmarkt zet door maar is fragiel.  Verkoopaanbod daalt.  Koopsom stijgt na geruime tijd van dalingen.  Vierkante meter prijs stijgt sterker dan mediane verkoopprijs.  Looptijden dalen. Aanbod 214.332 objecten

-3,31%

1 april 2014 t.o.v. 1 januari 2014

Verkopen 30.194 objecten

Q1 2014 t.o.v. Q1 2013*

-0,43%

1 april 2014 t.o.v. 1 januari 2014

+29,86%

Q1 2014 t.o.v. Q1 2013

Looptijd 146 dagen

Vraagprijs € 229.000,-

Verkoopprijs € 190.000,-

+1,06%

Q1 2014 t.o.v. Q1 2013*

-5,19%

Verkoopprijs per m² € 1.800,-

+1,18%

Q1 2014 t.o.v. Q1 2013*

* De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen. Verwachtingen voor de Nederlandse woningmarkt  Aanbod blijft op een stabiel niveau.  Het verkoopaantal neemt licht toe.  Verkoopprijs noteert in de aankomende periode een verdere stabilisatie danwel een lichte toename.

pagina 8 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Bijlagen Doel en Onderzoeksverantwoording Doel Het doel van de Sprekende Cijfers Woningmarkten is om per kwartaal inzicht te verschaffen in het aanbod, de vraag en de prijsontwikkelingen van de bestaande woningmarkt in Nederland. Daarnaast het leveren van een actueel overzicht door middel van heldere cijfers en een bondige tekstuele uitleg. Tot slot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, en hierdoor een toekomstgericht beeld scheppen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt. Aanpak De data worden door Dynamis verkregen van de NVM. Deze gegevens worden verwerkt volgens een standaardmethode. Met de door de NVM gehanteerde methoden wordt voor het berekenen van de objectbestanden, objecten met slechte of onjuiste gegevens verwijderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van mediane looptijden en transactieprijzen, daarmee tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Dynamis registreert alle verkopen die tot stand gekomen zijn door bemiddeling van NVM, VBO en VastgoedPRO leden, vanaf het moment dat de ontbindende voorwaarde(n) in de koopovereenkomst is/zijn verlopen. Het gaat hierbij om verkoopprijzen gerealiseerd op de onderhandse vrije verkoopmarkt. Veilingtransacties en transacties tussen beleggers en woningbouwcorporaties aan zittende huurders of derden, waarbij NVM-leden hebben bemiddeld, worden niet meegenomen voor de analyse in prijsontwikkelingen. In vergelijking met het Kadaster worden alle overdrachten geregistreerd, ook zonder tussenkomst van een makelaar. Daarnaast registreert het Kadaster de transactie van een bestaande koopwoning op het moment van transport bij de notaris. In de praktijk blijkt dat de periode tussen ondertekening van de overeenkomst bij de NVM-makelaar en het transporteren van de woning bij de notaris twee en een halve maand tot drie maanden is. De cijfers van Dynamis geven daarmee een actueel beeld van de woningmarkt. Analyse Op basis van de verzamelde cijfers worden de totale aanbod- en verkoopcijfers bepaald en berekend, alsmede de gemiddelde mediane verkoopprijzen (per vierkante meter) per woningtype in Nederland. Het kwartaal dat centraal staat in de rapportage wordt vergeleken met voorgaande periode, waardoor een goed beeld door de tijd ontstaat. De samenwerking tussen de twaalf Dynamis partners geeft een dynamisch beeld van de markt. Daarmee is Dynamis in staat tot het geven van een visie op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen voor de bestaande Nederlandse woningmarkt.

pagina 9 •Nederland • april 2014


Sprekende Cijfers 2014-1 | Woningmarkt Nederland

Begrippenlijst Mediane looptijd verkochte woningen De looptijd is de mediane tijd dat woningen te koop hebben gestaan voordat ze verkocht zijn. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale looptijd’ dan een gemiddelde looptijd. Mediane verkoopprijs (per vierkante meter): De genoemde verkoopprijzen (per vierkante meter) zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de verkoopprijzen betreffen woningen die gedurende een bepaalde periode zijn verkocht. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Mediane vraagprijs: De genoemde vraagprijzen zijn mediane prijzen. De samenstelling van de onderzoeksgroep van woningen die in aanbod zijn of zijn verkocht zijn niet overeenkomstig. De onderzoeksgroep met betrekking op de vraagprijzen betreffen woningen die op het moment van analyseren in aanbod staan. Een mediaan is de middelste waarneming. In vergelijking met gemiddelden tellen uitersten (zowel hoog als laag) minder zwaar mee, en komt het getal dichter in de buurt bij de ‘normale prijs’ dan een gemiddelde prijs. Type woningen: Appartementen: Bovenwoning, benedenwoning, maisonnette, galerijflat, portiekflat, verzorgingsflat, patiowoning, combiwoning, penthouse. Tussenwoningen: Geschakelde woningen, verspringende woningen. Hoekwoningen: Eindwoningen. Twee onder één kap woningen: Halfvrijstaande woningen. Vrijstaande woningen: Losstaande woningen. Woningmarktratio: Verhouding tussen verkopen in een kwartaal en het aanbod aan het einde van dat kwartaal, uitgedrukt in procenten. 75% wordt beschouwd als ‘evenwicht’, wat betekent dat driekwart van het aanbod in een kwartaal wordt verkocht. Met andere woorden: in vier maanden (de reciproke van 0,75 vermenigvuldigd met het aantal maanden in een kwartaal) wordt het gehele aanbod verkocht, op basis van de vraag in de voorbije drie maanden. Dit ‘evenwicht’ verschilt per woningtype en regio.

© Dynamis 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 10 •Nederland • april 2014

SCW Q1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you