Page 1

2011 |

Concerncommunicatie Bezoekadres: Stadhuis

Gemeente en marktpartijen pakken kantorenleegstand aan

Coolsingel 40, Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Gemeente en marktpartijen pakken kantorenleegstand aan

Minder lege kantoren in Rotterdam De gemeente en marktpartijen starten een pilot waarbij jaarlijks 10 langdurig leegstaande kantoorpanden worden aangewezen voor herontwikkeling of transformatie naar een andere functie zoals woningen, scholen, hotels, detailhandel of andere voorzieningen. Ook wil Rotterdam beter aansluiten op de vraag naar kantoorruimte door (nieuwbouw)ontwikkeling te focussen op Rotterdam Centraal District en Kop van Zuid. Wethouder Hamit Karakus (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed) presenteerde vandaag het actieprogramma en ondertekende samen met ruim 20 marktpartijen het convenant ‘Aanpak Kantorenleegstand’. Uit de Navigator Werklocaties die wethouder Dominic Schrijer ( Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie) vandaag presenteerde blijkt dat Rotterdam steeds meer te maken heeft met een vervangingsmarkt en minder met een groeimarkt. Het totaal aantal kantooroppervlakte in Rotterdam is 3.528.000.m2. Hiervan wordt 12,9% (455.000 m2) te huur aangeboden op de markt. Landelijk is dit percentage 13%. Het percentage kantoren dat op dit moment feitelijk leeg staat is 9,8 % (345.000 m2). Voor de sector kantoren is vandaag het actieprogramma 'Aanpak Kantorenleegstand' gepresenteerd. Voor de bedrijventerreinen en winkelgebieden volgt dit najaar een soortgelijke aanpak. Focus op Rotterdam Centraal District en Kop van Zuid Om de vraag naar nieuwe kantoorruimte te blijven faciliteren kiest Rotterdam voor kwaliteit en het behoud en aantrekken van bedrijven. Daartoe wordt een focus aangebracht voor (nieuwbouw)ontwikkeling in Rotterdam Centraal District en Kop van Zuid. Deze gebieden zijn aangemerkt als kansrijk vanwege de goede bereikbaarheid (HSL en OV) en de aanwezigheid van voorzieningen. Ook levert vestiging van bedrijven in deze gebieden de meeste economische spin-off voor de stad en draagt daarmee bij aan een krachtige, weerbare en duurzame Rotterdamse economie. Dit is in lijn met de keuzes die in de Stadsvisie en het Collegewerkprogramma zijn gemaakt. Rotterdam stelt de ontwikkeling van businesspark Schieveen uit tot na 2030 en zal voorlopig kantoorontwikkelingen niet toestaan in Brainpark Centrum en Prins Alexander. Belemmeringen bij transformatie en instrumenten voor aanpak Marktpartijen en gemeente hebben gezamenlijk een knelpuntenlijst met mogelijke oplossingen opgesteld. De belangrijkste belemmeringen zijn procedures en regelgeving, een hoge boekwaarde, eisen als gevolg van het ‘Nieuwe Werken’, BTW en overdrachtsbelasting, technische belemmeringen en het feit dat eigenaren vaak buitenlandse fondsen zijn. Ook blijkt in de praktijk dat een kantorenpand niet volledig leeg staat waardoor transformatie niet mogelijk is. Rotterdam wil een aantal concrete instrumenten toepassen. Zo zal de ‘SER-ladder’ toegepast worden waarbij nieuwbouw slechts is toegestaan als aangetoond is dat de marktvraag niet gerealiseerd kan worden in bestaand vastgoed. Via het principe van ‘oud voor nieuw’ krijgt de initiatiefnemer voor nieuwbouw de opdracht om een bepaalde hoeveelheid incourante m2 kantoorruimte uit de markt te halen. Andere instrumenten zijn: een premie op sloop of transformatie, toepassing van Wet Kraken en Leegstand en het Pagina 1 van 2


inzetten van het RO instrumentarium voor versnellingsmogelijkheden via het bouwbesluit en Persbericht

bestemmingsplannen.

2011 | 0 Pagina 2 van 2

Transformatiepool Ieder half jaar zullen voor 5 pilots ontwikkelingsplannen worden opgesteld. Deze pilots worden geselecteerd uit een transformatiepool bestaande uit ruim 23 panden (237.000 m2) die geschikt zijn voor

transformatie. In de praktijk moet blijken of transformatie en/of herontwikkeling voor de pilotprojecten haalbaar is. Op basis Persbericht van de uitkomsten van de pilots kan concreet aan het rijk of de provincie worden gevraagd om passende maatregelen te nemen. Noot voor de redactie: Voor meer informatie: Farida Aghris, woordvoerder wethouder Hamit Karakus (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed), tel. 06-51337095 of Saskia Rietvelt, tel. 06-12733405

Persbericht - Minder lege kantoren in Rotterdam  
Persbericht - Minder lege kantoren in Rotterdam  

convenant, kantoren

Advertisement