Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowa zawarta w dniu …………….. pomiędzy: Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11 A, 33-100 Tarnów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121204, NIP: 8732741303 i REGON: 850542303 reprezentowanym przez: ................... zwanym w dalszej części umowy lub „Zamawiającym” a ................... reprezentowanym przez: ................... zwanym w dalszej części umowy lub „Wykonawcą” § 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie umowy partnerskiej nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/1100 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” a Ministrem Infrastruktury realizuje Projekt systemowy  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwany w dalszej części umowy „projektem PCRS”. Zamawiający oświadcza także, że w projekcie tym pełni funkcję partnera. 2. Zamawiający zleca Wykonawcy do realizacji usługi obejmujące opracowanie platformy (portalu) projektu PCRS, w tym: 1) wykonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej uściślającej wymagania funkcjonalne, opisane w specyfikacji technicznej portalu, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, 2) opracowanie platformy portalu, 3) opracowanie szaty graficznej portalu, 4) uruchomienie wersji beta programu, 5) uruchomienie całości portalu i przekazanie praw autorskich do przedmiotu zamówienia, 6) hosting portalu i wykonywanie kopii zapasowych portalu wraz z bazą danych. 3. Przedmiotem umowy jest również wdrożenie portalu, a w szczególności: 1) przygotowanie projektu wdrożenia wraz ze szczegółowym harmonogramem wdrożeniowych, 2) instalacja oraz konfiguracja prac wdrożeniowych, w oparciu o projekt i harmonogram, 3) opracowanie i wykonanie testów akceptacyjnych wdrożonego rozwiązania.

prac

4. Na etapie opracowania i wdrożenia platformy portalowej Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby do przeprowadzania konsultacji. Konsultacje będą się odbywać na wniosek jednej ze stron w ustalonym terminie, nie później niż w terminie 1 tygodnia od dnia przedstawienia wniosku przez stronę. 5. Hosting portalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, obejmuje w szczególności: 1) przeznaczenie serwera wirtualnego, z odpowiednią powierzchnią na przechowywanie danych, 2) umieszczenie portalu na serwerze wirtualnym, 3) zapewnienie certyfikatu cyfrowego dla domeny www.latarnicy.pl,

1


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4) zabezpieczenie portalu oraz znajdujących się w nim danych przed dostępem osób do tego nieuprawnionych, 5) zapewnienie odpowiedniego transferu danych. 6. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i uruchomić portal we własnym środowisku hostingowym. Serwer hostujący portal musi posiadać łącze symetryczne do sieci szkieletowej o przepustowości w obie strony minimum 10 Mbit/s z limitem transferu nie mniejszą niż 150 GB/mies. Na portal będzie przeznaczona przestrzeń dyskowa nie mniejsza niż 100 GB. 7. Portal ma być dostępny pod adresem www.latarnicy.pl, którego właścicielem jest Zamawiający. 8. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkich potrzebnych danych dostępowych do obecnej infrastruktury informatycznej, które są potrzebne do podpięcia nowego portalu pod adres www.latarnicy.pl. 9. Autorskie prawa majątkowe do wyników prac wytworzonych w ramach umowy świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o ile prawo do nich przysługiwało Wykonawcy, z chwilą zapłaty i w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: wytwarzanie i zwielokrotniania egzemplarzy wyników prac za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, wyświetlanie (uwzględniając kina, wielkie ekrany, ekrany dowolnie wybrane, przy użyciu taśm magnetycznych i magneto-optycznych), nadawanie i reemisję przy użyciu sieci bezprzewodowej i przewodowej (przy pomocy stacji naziemnych lub satelity) oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do nich dostęp. Zamawiający jako Partner projektu PCRS przenosi z tym samym dniem tak otrzymane majątkowe prawa autorskie, a także związane z tym prawa pokrewne i licencje na Ministra Cyfryzacji i Administracji jako następcy prawnego Ministra Infrastruktury będącego stroną umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, a zarazem Lidera projektu PCRS, w tym samym zakresie i na tych samych polach eksploatacji, na co Wykonawca wyrażą bezwarunkową zgodę. 10.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem szczególnej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz wszelkich przepisów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W szczególności Wykonawca będzie zamieści w wykonanym przedmiocie umowy o współfinansowaniu projektu PCRS ze środków unijnych, zgodnie z właściwymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy informacji niezbędnych do zastosowania się do tych wytycznych. § 2. Termin i warunki wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania oraz wdrożenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3, w następujących terminach: 1) wykonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej uściślającej wymagania funkcjonalne, opisane w specyfikacji technicznej portalu, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy - do dnia 30 sierpnia 2012 r., 2) opracowanie prototypu portalu - do dnia 30 sierpnia 2012 r., 3) opracowanie szaty graficznej portalu - do dnia 10 września 2012 r.,

2


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4) uruchomienie wersji beta programu – do dnia 20 września 2012 r., 5) uruchomienie całości portalu i przekazanie praw autorskich do przedmiotu zamówienia - do dnia 2 listopada 2012 r., 6) hosting portalu i wykonywanie kopii zapasowych portalu wraz z bazą danych − w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 2. Zamawiający może wnioskować do Wykonawcy o dokonanie poprawek w przedmiocie umowy określonym w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 przed jego odbiorem, w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) od przedstawienia tego przedmiotu Zamawiającemu przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia poprawek w granicach określonych w specyfikacji technicznej portalu, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie poprawek od Zamawiającego, a w przypadku, w którym dotyczyć będą rozwiązań funkcjonalnych - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie poprawek od Zamawiającego. Uwzględnianie poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego nie może wpłynąć na terminy odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. 3. Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy dla każdego zadania określonego w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Protokół powinien zawierać adnotacje o ewentualnych niezgodnościach parametrów technicznych wykonanego przedmiotu umowy oraz o ewentualnych brakach lub wadach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie portalu, ze wskazaniem charakteru niezgodności lub wad oraz terminu ich usunięcia. 4. W okresie realizacji hostingu portalu przez Wykonawcę Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie informacje techniczne niezbędne do funkcjonowania portalu. 5. W momencie zakończenia realizacji hostingu portalu przez Wykonawcę Wykonawca przekaże Zamawiającemu portal wraz ze wszystkimi informacjami technicznymi niezbędnymi Zamawiającemu do dalszego funkcjonowania portalu. § 3. Wdrożenia 1. Wykonawca oświadcza, że: 1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2) dostarczane oprogramowanie będzie odpowiednie do realizacji przedmiotu umowy, 3) dostarczane oprogramowanie będzie wolne od wad zmniejszających wartość lub użyteczność oprogramowania – ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu umowy, 4) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 5) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także specjalistów zdolnych do wykonania przedmiotu umowy, 6) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 4, dotyczy jedynie modyfikacji lub rozbudowy wykorzystanego do wykonania przedmiotu umowy oprogramowania i będzie możliwe na zasadach określonych w licencjach wykorzystanego oprogramowania. 3. Wdrożenie portalu odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Przy końcowym odbiorze prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadzi testy akceptacyjne poprawności wdrożonego rozwiązania.

3


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

§ 4. Zasady rozliczeń 1. Łączna wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi ………….. zł (słownie: ………) netto, w tym za wykonanie przedmiotu umowy określonego w: 1) § 2 ust. 1 pkt 1 − ……… zł netto, 2) § 2 ust. 1 pkt 2 − ……… zł netto, 3) § 2 ust. 1 pkt 3 − ……… zł netto, 4) § 2 ust. 1 pkt 4 − ……… zł netto, 5) § 2 ust. 1 pkt 5 − ……… zł netto, 6) § 2 ust. 1 pkt 6 − ……… zł netto, tj. ……… zł netto za każdy miesiąc kalendarzowy w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zostanie powiększona o VAT o stawce ………. 3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie faktur VAT oraz podpisanych przez strony umowy protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone po otrzymaniu przez Zamawiającego kwoty dotacji na finansowane projektu PCRS w wysokości wystarczającej na zapłatę wynagrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma tę kwotę po terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 5 dni od dnia otrzymania tej kwoty dotacji. W takim przypadku Wykonawcy nie będą należały się odsetki wynikające z terminu zapłaty wynagrodzenia. § 5. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na portal, będący przedmiotem umowy, na okres 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje w szczególności poprawne wdrożenie, konfigurację i działanie oprogramowania portalu. 2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady istotnej rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej skorzystać. 3. W przypadku awarii sprzętu, na którym zainstalowany będzie portal wraz z bazą danych w okresie gwarancji, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w odniesieniu do następujących czynności wykonanych po odbiorze przedmiotu zamówienia: 1) zmiana i modyfikacja elementów graficznych strony, 2) rozbudowa i tworzenie nowych funkcjonalności, 3) redagowanie, formatowanie i tworzenie tekstów na stronę, 4) aktualizacja strony. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest wyłączona w przypadku, gdy szkoda Zamawiającego powstała z przyczyn: 1) których źródłem jest wadliwe działanie serwerów obsługujących Platformę, chyba że zgodnie z postanowieniami niniejszej ma je zapewnić Wykonawca,

4


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2) których źródłem jest działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i którego nie sposób przewidzieć, ani któremu nie sposób zapobiec (np. wojna, klęska żywiołowa, akt terroru), 3) których źródłem jest nieprawidłowość w działaniu sprzętu technicznego lub oprogramowania komputerowego Zamawiającego lub użytkowników platformy lub których źródłem jest nieprawidłowość w sposobie i jakości podłączenia do Internetu, z którego korzysta Zamawiający lub użytkownik platformy; 4) których źródłem jest zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego polegające na nieuprawnionym udostępnieniu osobom trzecim lub nieprawidłowym zabezpieczeniu dostępu osób trzecich do parametrów dostępowych do platformy, 5) których źródłem jest działanie skoordynowanej grupy użytkowników polegające na wprowadzaniu lub umożliwieniu wprowadzenia przez osoby trzecie takiej ilości niechcianych lub niepotrzebnych danych, która uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie całej platformy (tzw. spamowanie). 6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 możliwości zgłoszenia problemu drogą telefoniczną, osobistą i elektroniczną. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia całodobowo przyjmowania zgłoszeń o awariach portalu, w tym oprogramowania - za pomocą automatycznego narzędzia do przyjmowania zgłoszeń przy użyciu stworzonego dedykowanego adresu e-mail za pośrednictwem systemu assembla. 8. W przypadku uszkodzenia nośników danych, na których zainstalowany będzie hostowany portal oraz baza danych, naprawa powinna odbywać się po poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy ww. nośników Wykonawca zobowiązuje się do wymiany nośnika na sprawny oraz do usunięcia danych pozostających na uszkodzonym nośniku. 9. W ramach usług hostingowych Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu, na którym zainstalowany będzie portal wraz z bazą danych, lub do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych i zainstalowania na nim portalu. Czas naprawy lub podstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy wyniesie nie więcej niż 2 dni robocze. Czas naprawy liczy się od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 10.W przypadku awarii sprzętu, na którym zainstalowany będzie portal wraz z bazą danych w okresie gwarancji, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 11.Maksymalny czas usunięcia awarii w odpowiedzi na zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji wynosi: 1) w przypadku awarii krytycznych, rozumianych jako brak dostępu do portalu lub utrata całkowitej funkcjonalności portalu, w tym oprogramowania (awaria modułu lub sprzętu w ramach hostingu) — 36 godzin zegarowych, 2) w przypadku awarii niekrytycznej, kiedy portal funkcjonuje, lecz niedostępne są niektóre funkcjonalności — 72 godziny zegarowe, 3) w przypadku problemów technicznych nie kwalifikowanych jako awaria, a które w istotny sposób nie ograniczają funkcjonalności portalu — 5 dni roboczych. 12.Zgłoszenia awarii Zamawiający Zamawiającym i Wykonawcą.

będzie

przesyłał

na

adres

e-mail

uzgodniony

między

13.Zamawiający ma obowiązek zabezpieczenie portalu wraz ze znajdującymi się z nimi danymi, na wypadek fizycznego lub logicznego uszkodzenia, poprzez zastosowanie kopii bezpieczeństwa wykonywanych nie rzadziej niż raz dziennie, w sposób pozwalający na ich odzyskanie. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczenia portalu oraz znajdujących się w nim danych przed

5


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dostępem osób nieuprawnionych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na poziomie oprogramowania i sprzętu i przez zastosowanie algorytmów bezpiecznego kasowania danych, uniemożliwiających odzyskanie skasowanych plików z nośników, które dłużej nie są używanie. § 6. Kary umowne 1. W przypadku uchybienia terminom płatności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek części przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tej wartości. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia. 3. W przypadku, gdy opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy tylko od nie wykonanych etapów przedmiotu umowy ze skutkiem natychmiastowym. 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez stronę w innym przypadku niż przewidziany przepisami prawa dotyczącymi siły wyższej, przepisami kodeksu cywilnego lub postanowieniami niniejszej umowy, strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej stronie umowy karę umową w wysokości 50 000,00 zł. § 7. Postanowienia końcowe 1. Za wyjątkiem powinności wynikających dla Zamawiającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, żadna ze stron umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony przekazać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów lub informacji związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i danych uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 2. Mając na uwadze fakt, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym do dokumentów finansowych. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

6


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja techniczna portalu

I. Wymagania funkcjonalne 1. Strefa dla Latarników 1) rejestracja użytkownika 2) interaktywna mapa 3) forum 4) kalendarz wydarzeń 5) komunikowanie się użytkowników 6) rejestracja na wydarzenia 7) prezentacja treści 8) repozytorium plików 9) kontakt z ekspertem 10) profil użytkownika 11) raportowanie działań 12) komentowanie i polecanie wpisów innych Latarników 13) tematyczne biuletyny informacyjne (newslettery) 14) platforma e-learningowa 2. Strefa ogólnodostępna 1) prezentacja treści statycznych 2) ankieta 3) moduł Facebook 4) interaktywna mapa 5) moduł „znajdź Latarnika” 6) moduł „znajdź wydarzenie” 7) newsletter / RSS 8) profil użytkownika 3. Strefa dla seniorów 1) prezentacja treści 2) informacje o Latarnikach i wydarzeniach 3) informacja zwrotna 4. Strefa administratora 1) CMS 2) zarządzanie użytkownikami 3) zarządzanie uprawnieniami 4) moduł CRM

II. Opis wymagań funcjonalnych 1. Strefa Latarnika Dostęp do strefy jest ograniczony do osób zarejestrowanych.

7


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1.1) Rejestracja 1. Rejestracja będzie odbywać się poprzez wypełnienie ankiety (2 b) w strefie ogólnodostępnej. Każdy użytkownik będzie posiadał profil, który uzupełni danymi osobowymi i zdjęciem. Będzie też mógł dokładnie określić swoją lokalizację na mapie. Rejestracja musi się odbywać przez stronę. 1.2) Interaktywna mapa Latarników Mapa Polski, na której wyświetlane będą dane metryczkowe związane z projektem PCRS. Musi być skalowalna (kółkiem myszy i przyciskami + -) i musi istnieć możliwość jej przesuwania (drag’n’drop). Będzie wspólna dla sekcji ogólnodostępnej i sekcji dla Latarników. Mapa będzie działać na zasadzie ikon umieszczonych na warstwach, których wyświetlanie będzie można włączać i wyłączać. Warstwy będą wyświetlać: − położenie Latarników w poszczególnych gminach (po najechaniu na gminę wyświetli się okienko z liczbą Latarników). Po kliknięciu na ikonę Latarnika pokaże się jego wizytówka, − wizytówki Latarników - okienka (pop up) z danymi kontaktowymi Latarników. Latarnicy będą mieli kontrolę nad tym, jakie dane i komu będą się wyświetlać na wizytówkach (1 a). Na wizytówkach będzie zamieszczony link do profilu Latarnika, a także przycisk „wyślij wiadomość”, − podmioty wspierające (miejsca przyjazne Latarnikom) - instytucje, które udzieliły wsparcia projektowi PCRS. Uzupełniać je będzie administrator. Po wskazaniu gminy pojawią się wizytówki instytucji i informacje o udzielonym wsparciu, − wydarzenia odbywające się w ramach projektu PCRS, wyświetlanie analogicznie ja w przypadku wizytówek Administrator musi mieć możliwość definiowania nowych warstw, wyboru ikon i określania uprawnień wyświetlania poszczególnych warstw. Warstwy dodawane będą z puli z góry określonych kategorii. Kategorie: „typ”, „pokaż zdjęcie”, „pokaż miejscowość”, „pokaż metryczkę” będą ustalone z Zamawiającym, Administrator musi mieć możliwość generowania raportów i statystyk na podstawie danych z mapy (np. zestawienia Latarników z uwzględnieniem podziału geograficznego i innych zmiennych), także w formie graficznej (wykresy, mapy). 1 c) Forum Standardowe forum. Administrator musi mieć możliwość określania uprawnień użytkowników forum uprawnień do tworzenia wątków i tematów. Forum będzie sprzężone z profilami użytkowników – Latarników. Musi istnieć funkcjonalność zgłaszania niecenzuralnych treści na forum oraz możliwość usuwania wątków przez autora i administratora. Wykonawca zaimportuje − z uwzględnieniem jego struktury i użytkowników − do portalu forum w portalu: Latarnik.mwi.pl oparte na rozwiązaniu Kunene Forum. 1 d) Komunikowanie się użytkowników Portal ma umożliwiać integrację z popularnymi zewnętrznymi aplikacjami, które służą do komunikacji internetowej (typu gadu-gadu, skype) przez umożliwienie podania użytkownikowi serwisu danych identyfikacyjnych w zewnętrznych, wyżej wspomnianych serwisach. 1 e) Kalendarz wydarzeń Graficzny kalendarz, który będzie pokazywał wydarzenia stworzone przez administratorów i Latarników. Różne kategorie wydarzeń będą prezentowane różnymi kolorami. Kalendarz będzie ściśle zintegrowany z modułem tworzenia wydarzeń. Po kliknięciu na wydarzenie w kalendarzu wyświetli się karta wydarzenia, na której jest dokładna mapka z lokalizacją i informacje o wydarzeniu: adres, czas, organizator i opis wydarzenia. Wydarzenia wyświetlą się też na mapie (1 b)

8


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1 f) Rejestracja na wydarzenia Po kliknięciu na wydarzenie w kalendarzu pojawi się przycisk rejestracji na wydarzenie, co będzie oznaczać, że użytkownik zadeklaruje tym samym chęć wzięcia udziału w wydarzeniu. Administrator będzie musiał mieć możliwość określenia, jakim grupom użytkowników wyświetli się przycisk. Rejestracja na wdarzenie będzie potwierdzana wiadomością wysłaną na adres e-mail użytkownika. 1 g) Treści statyczne Administrator musi mieć możliwość tworzenia artykułów z możliwością formatowania tekstu, osadzania grafik, audio i wideo, załączania plików. Administrator musi mieć możliwość tworzenia sekcji tematycznych i przypisywania do nich artykułów oraz posiadania kontroli nad uprawnieniami dostępu do artykułów. Musi istnieć możliwość prezentowania artykułów w formie skrótowej, w postaci list artykułów, z tytułem i leadem, opatrzonych datą, sygnaturą autora i grafiką. Wyświetlanie poszczególnych elementów będzie można wyłączyć dla jednego artykułu lub całej kategorii. Artykuły muszą mieć możliwość edycji meta-tagów strony, określania kategorii oraz przypisywania dowolnej liczby etykiet, dzięki którym użytkownicy będą mogli odnajdywać określone treści. W sekcji dla Latarników treści statyczne będą mogły zawierać takie moduły jak: − Aktualności: strony statyczne będą artykułami wg wyżej opisanej specyfikacji, − Baza wiedzy: strony statyczne, które będą artykułami wg wyżej opisanej specyfikacji. Dodatkowo będzie można dodawać do tej sekcji pliki do pobrania (doc, PDF, ppt, mp3, JPG, mp4) i dzielić je na kategorie, − Niezbędnik Latarnika: mechanizm działania jak w przypadku Bazy wiedzy , który stanowić będzie odrębną część. Treści statyczne będą mogły być strukturyzowane w hierarchiczne katalogi, a elementy będą miały opisy w postaci meta-tagów i krótkich opisów. 1 h) Repozytorium plików Administrator musi mieć możliwość tworzenia zestawienia plików do pobrania. Pliki będzie można przypisywać do kategorii. Administrator będzie mógł decydować o uprawnieniach dostępu do repozytoriów. 1 i) Lisa ekspertów PCRS i formularz kontaktowy do nich 1 j) Profil użytkownika Użytkownik musi mieć kontrolę nad tym, jakie dane będą wyświetlane innym użytkownikom, Użytkownik musi mieć możliwość ustawiania statusów, które będą symbolizować jego chęć pomocy lub współpracy z innymi użytkownikami. Przykłady statusów: „Chęć współpracy”, „Udzielę pomocy”, „Szukam pomocy”, „Mam zasoby”. Statusy będą wybierane z dostępnej puli. Będzie można je dodawać przez CMS. Profil użytkownika musi pozwalać na komunikację z użytkownikiem poprzez wpisanie informacji w postaci „posta” na jego ścianę. Przez ścianę należy rozumieć mikroblog przypisany do profilu. Posty będzie można oznaczać jako widoczne tylko dla ich adresata albo dla wszystkich. Profil użytkownika musi mieć możliwość wyświetlania wybranych statystyk użytkownika (ilość podopiecznych, poziom aktywności). 1 k) Komentowanie, przycisk „Polecam” Użytkownicy zarejestrowani muszą mieć możliwość tworzenia komentarzy i wpisów pod wpisami w mini-blogu użytkowników zarejestrowanych, a także pod artykułami w sekcji dla Latarników. Muszą mieć także możliwość kliknięcia przycisku „Polecam”. System musi umożliwiać tworzenie zestawień najczęściej czytanych, komentowanych i polecanych artykułów.

9


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

1 l) Tematyczne biuletyny informacyjne (newslettery) Musi istnieć możliwość definiowania przez użytkowników zarejestrowanych, z jakiej kategorii chcą otrzymywać powiadomienia (np. region, konkursy, ogólnopolskie). Administrator musi mieć możliwość tworzenia i automatycznej wysyłki biuletynu do zapisanych użytkowników. Newsletter może być oparty o zewnętrzne rozwiązanie. 1 m) Platforma e-learningowa Sekcja, w której publikowane będą materiały szkoleniowe: wykłady, lekcje, filmy, nagrania audio, a także testy zamknięte i otwarte sprawdzające wiedzę. Dane na temat odbytych kursów, wyników w testach, zadań i ćwiczeń będą zintegrowane z profilami Latarników (1 a). 2. Strefa ogólnodostępna 2 a) Treści statyczne Prezentacja treści statycznych na zasadzie opisanej w punkcie 1 g) Artykuły będą dodatkowo zintegrowane z najbardziej popularnymi mediami społecznościowymi (Facebook, Google+, Twitter itd.). W sekcji ogólnodostępnej treści statyczne będą zawierać: − wprowadzenie do idei projektu PCRS, − prezentację ambasadorów projektu PCRS, − aktualności - działania i wydarzenia w ramach projektu PCRS, − relacje w mediach - spis informacji o projekcie PCRS, które ukazały się w mediach, − informacje dla partnerów - krótkie tutoriale dla potencjalnych partnerów akcji PCRS, materiały promocyjne: bannery, buttony, gotowe informacje o projekcie PCRS, − informacje o platformie e-learningowej (1 m) - statystyki działania platformy aktualizowane w czasie rzeczywistym (np. liczba użytkowników, którzy skorzystali z platformy), − informacje dla mediów - notki prasowe, materiały dla mediów, − kontakt do realizatorów projektu PCRS. 2 b) Ankieta System musi pozwalać na integrację z popularnymi systemami ankietowymi, takimi jak ankietka.pl. 2 c) Standardowy Like Box Facebooka 2 d) Mapa Latarników Interaktywna skalowalna mapa Polski. Mapa musi być wspólna dla części ogólnodostępnej i zamkniętej strefy Latarników, ale różnić się szczegółowością podawanych informacji na temat Latarników. 2 e) Moduł „znajdź Latarnika” Moduł musi pozwalać wyszukać najbliższego Latarnika. Może działać na bazie mapy Latarników. Użytkownik musi mieć możliwość określania swojej lokalizacji, a strona wyświetli wizytówki najbliższych Latarników. Obok każdego z nich musi być opcja” „Napisz do Latarnika”, która wywoływać będzie formularz kontaktowy. Latarnicy muszą mieć możliwość decydowania, jakie informacje na swój temat będą udostępniać w ogólnodostępnej wersji mapy. 2 f) Moduł „znajdź wydarzenie” Analogicznie do poprzedniego modułu, użytkownik musi mieć możliwość wyszukania ogólnodostępnych wydarzeń, organizowanych przez Latarników, i wyrazić chęć uczestnictwa.

10


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 g) Newslettery Wożliwość zasubskrybowania newslettera i kanału RSS z aktualnościami. Administrator musi mieć możliwość ułożenia i automatycznego wysłania newslettera do wszystkich zainteresowanych. Funkcjonalność może być obsługiwana przez zewnętrznego usługodawcę. 3. Strefa seniora Ostylowanie tej części portalu powinno być przyjazne dla osób starszych nieporuszających się swobodnie po Internecie, tzn. zawierać litery dużych rozmiarów, jasną nawigację, tylko niezbędne opcje. 3 a) Treść statyczna Analogicznie do treści statycznych w poprzednich dwóch częściach. W skład treści statycznych w tej części serwisu wejdą: − krótkie samouczki na temat podstawowych funkcjonalności komputera i internetu, − baza wiedzy o komputerach i Internecie, − informacje o programie. 3 b) Sekcja „zrób kolejny krok” Dział zawierający zbiorcze informacje na temat lokalizacji Latarników i wydarzeń przez nich organizowany. Może wykorzystywać dane i mechanizm mapy, tylko w uproszczonym wyglądzie. Funkcjonalności mapy (powiększanie, przesuwanie) będą jasno wytłumaczone. Narzędzie nie może wymagać podawania żadnych danych osobowych. 3 c) Feedback Informacja zwrotna od kursantów dla Latarników. Miejsce w portalu, w którym uczestnicy zajęć Latarników mogą podzielić się swoimi relacjami z zajęć Latarników i zachęcić innych „seniorów” do uczestnictwa w zajęciach. 4. Strefa administratora 4 a) CMS System zarządzania treścią. Musi umożliwiać tworzenie nowych treści statycznych, ustawianie ich hierarchii, czasu i miejsca wyświetlania, formy ich prezentacji oraz zakresu uprawnień do wyświetlania. CMS musi być jeden dla wszystkich części platformy. Podczas tworzenia nowej treści administrator musi mieć możliwość określania, w której części i w którym miejscu chce tę treść opublikować. 4 b) Zarządzanie użytkownikami Moduł musi pozwalać zarządzać wszystkimi opcjami kont użytkowników. Administrator musi mieć możliwość dokonywania zmian grupowych (batch processing). 4 c) Zarządzanie uprawnieniami Administrator musi mieć pełną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników do wyświetlania treści umieszczonych w portalu. Musi mieć możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom a także grupom. 4 d) Moduł CRM System musi umożliwiać import danych do zewnętrznego systemu CRM. Dane statystyczne i moduł Raportów. Administrator musi mieć wgląd w statystyki dotyczące danych przechowywanych w portalu oraz odpowiedzialności i ruchu sieciowego, w szczególności: 1) liczby odsłon stron,

11


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

liczby pobrań plików, liczby odwiedzających, liczby zarejestrowanych użytkowników, liczby logowań użytkowników, liczby subskrybentów newsletterów i RSS, wykorzystania dostępnego pasma – ruch przychodzący i wychodzący, długości oraz terminy przerw w funkcjonowaniu portalu.

Wykonawca

Zamawiający

12


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik nr 2 do umowy Tarnów, …………………. r.

Protokół odbioru

W dniu …………………………. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” dokonało odbioru przedmiotu umowy zawartej z ……………… w dniu …………., określonego w § 2 ust. 1 pkt …….. tej umowy, tj. ………………... Świadczenie usług określonych w przedmiocie umowy jest niezbędne do wykonania Projektu systemowego − działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11-00 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r., dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakup powyższych usług jest wyłączony ze stosowania ustawy: Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” nie jest podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 1 tej ustawy. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, terminowo i rzetelnie.

Adnotacje o niezgodnościach parametrów technicznych przedmiotu umowy ze specyfikacją portalu:

Adnotacje o brakach lub wadach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie portalu, ze wskazaniem charakteru niezgodności lub wad oraz terminu ich usunięcia:

Podpisy:

(przekazujący)

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (odbierający)

13

wzor umowy.pdf  

brak

Advertisement