Page 1

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À [1£Éà ªÉÄÃ, 2011 gÀAzÀÄ EzÀÝAvÉ]

THE CONSTITUTION OF INDIA [As on 1st May, 2011]

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ «zsÁ¬Ä E¯ÁSÉ GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Law and Justice Legislative Department

2011


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

2

¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À – EzÀgÀ EAVèµï – PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ªÀÄÄzÀæt, ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀæPÀnvÀªÁVzÉ.

BHARATHADA SAMVIDHANA – English – Kannada Version of Constitution of India; Published on behalf of the Government of India by the Director, Department of Printing, Stationery and Publication, Government of Karnataka, Bangalore. Pp. Kan. 322 + xxiv + Eng. 322 + xxiv; 2011. First Edition – 1976 – ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛ Second Edition – 1985 – JgÀqÀ£ÉAiÀÄ DªÀÈwÛ First Diglot Edition – 2001 – ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ Second Diglot Edition – 2011 – JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ © GOVERNMENT OF INDIA

©

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ

¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÄÝ : PÀ£ÁðlPÀ

gÁd¨sÁµÁ

(«zsÁ¬ÄÃ)

DAiÉÆÃUÀ

ªÀÄvÀÄÛ

¨sÁµÁAvÀgÀ ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ. Diglot Version Prepared by :

Karnataka

Commission

Official and

Language

Directorate

Government of Karnataka.

of

(Legislative) Translations,


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

3

PREFACE The Kannada version of the Constitution of India was first published in the year 1976 and thereafter a revised edition was published in the year 1985. The first diglot edition (English-Kannada) of the Constitution was published in the year 2001. In this revised diglot edition (English-Kannada), the text of the Constitution of India has been brought up-to-date by incorporating therein all the amendments up to and including the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Act, 2009.

V.K. BHASIN

New Delhi Date: 5th May, 2011

Secretary to the Government of India

ªÀÄÄ£ÀÄßr ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄÄ 1976 gÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ¥ÀæPÀnvÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 1985 gÀ°è CzÀgÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¢é¨sÁµÁ (Diglot) DªÀÈwÛAiÀÄÄ (EAVèµï – PÀ£ÀßqÀ) 2001 gÀ°è ¥ÀæPÀnvÀªÁ¬ÄvÀÄ. FV£À ¥ÀjµÀÌøvÀ ¢é¨sÁµÁ DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (vÉÆA§vÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 2009 ¸ÉÃjzÀAvÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ DVgÀĪÀ J¯Áè wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

£ÀªÀzɺÀ° ¢£ÁAPÀ: 5£Éà ªÉÄÃ, 2011 ,

«.PÉ. ¨sÀ¹Ã£ï ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

4

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À «µÀAiÀÄ ¸ÀÆa ¥ÀÄl¸ÀASÉå ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É .........................................................................................................................

1

¨sÁUÀ Š I MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÁdå PÉëÃvÀæ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼ÀÄ 1. MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåPÉëÃvÀæ .............................................................

2

2. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ CxÀªÁ ¸ÁÜ¥À£É ................................................

2

2J. [¤gÀ¹vÀ]...................................................................................

2

3. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ FVgÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ ....................................................................

2-3

4. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ .......................................................................

3

¨sÁUÀ Š II £ÁUÀjPÀvÀé 5. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è £ÁUÀjPÀvÀé .......................................................... 6. ¥ÁQ¸ÁÛ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ.........................................................................................................

4

7. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ...............

4 4

8. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ...................................................................................

5

9. ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ «zÉòà gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀ®è..................................................................................................... 10. £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ...............................................................

5 5

11. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀÄ .........

5

¨sÁUÀŠ III ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀiÁ£Àå 12. ¥Àj¨sÁµÉ .......................................................................................................

6

13. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ................................................................................................

6


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

5

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ 14. PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ .......................................................................

6

15. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ CxÀªÁ d£Àä¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ¤µÉÃzsÀ ......................................................................................

6-7

16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÁªÀPÁ±À ............................

7-8

17. C¸Ààø±ÀåvÉAiÀÄ ¤ªÀÄÆð®£À .............................................................................

8

18. ©gÀÄzÀÄUÀ¼À gÀ¢ÝAiÀiÁw .................................................................................

8

¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ºÀPÀÄÌ 19. ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ..............

9-10

20. C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAgÀPÀëuÉ.

10

21. fêÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ .......................................................

10

21J. ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ ................................................................................................

10

22. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÀ¸ÀÛVj¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£À§zÀÞvɬÄAzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ.....

10-12

±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÀPÀÄÌ 23. ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ ................

13

24. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ ¤µÉÃzsÀ ................

13

zsÀªÀÄð ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ºÀPÀÄÌ 25. CAvÀB¸ÁQë ¸ÁévÀAvÀæ å ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ C¨Á¢üvÀ CªÀ®A§£É, DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ ...............................................................................................

13

26. zsÁ«ÄðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁévÀAvÀæå .......................................

13

27. AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ G£ÀßwUÁV vÉjUÉUÀ¼À ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁévÀAvÀæ å .....................................................................................................

14

28. PÉ®ªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ å .....................................

14

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 29. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À gÀPÀëuÉ ............................................................... 30. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ £ÀqɬĸÀĪÀÅzÀPÉÌ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÀPÀÄÌ .................................................................................... 31. [¤gÀ¹vÀ] .......................................................................................................

14 14-15 15

PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ 31J. J¸ÉÖÃlÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À Ddð£ÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................................. 31©. PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.....

15-16 16


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

6

31¹. PÉ®ªÀÅ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

17

31r. [¤gÀ¹vÀ].........................................................................................................

17

¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌ 32. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ..

17-18

32J. [¤gÀ¹vÀ] .......................................................................................................

18

33. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛç §®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ .............. 34. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ......................................................... 35. F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É .........

18 18 19

¨sÁUÀŠ IV gÁdå¤ÃwAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ 36. ¥Àj¨sÁµÉ ......................................................................................................

20

37. F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ ..........................................

20

38. d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåuÉÆãÀßwUÁV gÁdåªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................... 39. gÁdåªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄð¤Ãw vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ ............................

20 20-21

39J. ¸ÀªÀiÁ£À £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ .........................................

21

40. UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É ...................................................................

21

41. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ ............................................................................

21

42. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ................ 43. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj, EvÁå¢ ..................................

21 21

43J. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ .............................

21

44. £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï ¸ÀA»vÉ ......................................................

21

45. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ .......................................................................

22

46. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£É ..........................

22

47. ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ PÀvÀðªÀå ...................... 48. PÀø¶ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀl£É .................................................

22 22

48J. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À gÀPÀëuÉ ............................................................................................................

22


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

7

49. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÁägÀPÀUÀ¼À, ¸ÀܼÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ..........

22

50. £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ ....................................

22

51. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£É ................................

22

¨sÁUÀ Š IVJ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ 51J. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ .............................................................................

23

¨sÁUÀ Š V MPÀÆÌl CzsÁåAiÀÄ I Š PÁAiÀiÁðAUÀ gÁµÀÖç¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw 52. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw .......................................................................................

24

53. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ .................................................................

24

54. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ...............................................................................

24

55. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃw .................................................................

24-25

56. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü ................................................................................

25

57. ªÀÄgÀÄZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CºÀðvÉ ...........................................................................

25

58. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ .........................................

25-26

59. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ...................................................................

26

60. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ..............................

26

61. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀÄð«zsÁ£À ..................................

26-27

62. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ° ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü .............................................................. 63. ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw ................................................................................

27 27

64. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ............

27

65. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV SÁ°AiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ............... 66. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ........................................................................

27 28

67. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü .........................................................................

28

68. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü................................................................

28-29


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

8

69. G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕªÀZÀ£À .......................

29

70. EvÀgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ .........

29

71. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÉÃjzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ .....................................................................................

29

72. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ .................................................................................. 73. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ......................................................

29-30 30

ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® 74. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® ............................

30

75. ªÀÄAwæUÀ¼À §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ .........................................................

31

¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï 76. ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï ........................................................................

31

¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ 77. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ......................................................

32

78. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ..................................................................................................

32

CzsÁåAiÀÄ II Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 79. ¸ÀA¸ÀwÛ£À gÀZÀ£É ............................................................................................

32

80. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É ......................................................................................

32-33

81. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É ....................................................................................

33-34

82. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ..........................

34

83. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü ...........................................................................

35

84. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ .........................................................................

35

85. ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É ..........

35

86. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ .........................................

35-36

87. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt ..................................................................

36

88. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ....

36

¸ÀA¸ÀÛw£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 89. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ................................................

36


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

9

90. G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ...........................

36

91. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ .....

36

92. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è...

37

93. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ........................................................

37

94. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ..........................................................................

37

95. CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ...............

37

96. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ....................

37-38

97. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ .........................................................................

38

98. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ..................................................................................

38

PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ 99. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ...................................... 100. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA ...............................................................

38 38-39

¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ 101. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ..................................................................

39

102. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ...............................................................................

40

103. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À ...................................

40

104. 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ ...........................................

40

¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ 105. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ .......................................................................... 106. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ...........................................................

40-41 41

«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ 107. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..

41


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

10

108. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£À .....................

41-42

109. zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ..................................

42-43

110. ``zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ ................................................

43

111. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw .............................................................................

44

ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ 112. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ ....................................................................

44-45

113. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¥ÀæQæAiÉÄ ..................................

45

114. zsÀ£À «¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ..................................................................

45

115. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ..........................................

45-46

116. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ

46

117. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ .................................

46

¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ 118. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ..................................................................................

47

119. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ .................................................

47

120. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ ...................................................................

47

121. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ........................................................

47

122. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ..

48

CzsÁåAiÀÄ- III gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 123. ¸ÀA¸ÀwÛ£À «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ ........................................................................................................

48

CzsÁåAiÀÄ – IV MPÀÆÌl £ÁåAiÀiÁAUÀ 124. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É .........................................

48-50

125. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ............................................................

50

126. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ ..........................................

50

127. CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ.................................................................

50

128. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ºÁdgÁw .....................................................................................................

51

129. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ..............

51

130. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð¸ÁÜ£À .....................................................

51

131. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ....................................

51

131J. (¤gÀ¹vÀ) .......................................................................................................

51


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

11

132. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û........... 133. ¹«¯ï «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û............................................................................................................... 134. Qæ«Ä£À¯ï «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û ............................................................................................. 134J. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ......................... 135. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ........................................................................................... 136. C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄw .......... 137. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ wÃ¥ÀÅðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ...................................................................... 138. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ ............................. 139. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ jmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ...................................................................................................

52 52

53 53

54 54 54 54

139J. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ .................................................................

54 54-55

140. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ .........................................

55

141. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ..........................................................................................

55

142. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉ, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ ........................................ 143. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ... 144. ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ..............................................................

55 55

144J. (¤gÀ¹vÀ) ......................................................................................................

56 56

145. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ........................................................

56-57

146. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ..

57-58

147. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ .............................................................................................

58

CzsÁåAiÀÄ - V ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ 148. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ ......................... 149. ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ................................................................................................. 150. MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ................................................ 151. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ .........................................................................

58 59 59 59


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

12

¨sÁUÀ Š VI gÁdåUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ I Š ¸ÁªÀiÁ£Àå 152. ¥Àj¨sÁµÉ ......................................................................................................

60

CzsÁåAiÀÄ II Š PÁAiÀiÁðAUÀ gÁdå¥Á® 153. gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀÄ ................................................................................

60

154. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ....................................................................

60

155. gÁdå¥Á®£À £ÉêÀÄPÀ ....................................................................................

60

156. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢ü .................................................................................

60

157. gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ..............................................

60

158. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ...................................................................

61

159. gÁdå¥Á®¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ..............................

61

160. PÉ®ªÀÅ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ........

61

161. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ ....................................................................................................... 162. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÁå¦Û ......................................................

61 61

ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® 163. gÁdå¥Á®¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® .......................

62

164. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ .........................................

62-63

gÁdåzÀ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï 165. gÁdåzÀ CqÉÆÖPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï .......................................................................

63

¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ 166. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ......................................................... ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è 167. gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ........................................................................

63 63-64

CzsÁåAiÀÄ III Š gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®

¸ÁªÀiÁ£Àå 168. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À gÀZÀ£É .............................................................

64

169. gÁdåUÀ¼À°è «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ..

64-65

170. «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É ...............................................................................

65-66


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

13

171. «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É ........................................................................

66-67

172. gÁdå«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À CªÀ¢ü ..................................................................

67

173. gÁdå«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ ..................................................

67

174. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É ......................................................................................................

68

175. ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁdå¥Á®¤UÉ EgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ .............

68

176. gÁdå¥Á®¤AzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt ..................................................................

68

177. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ..

68

gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 178. «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë .......................................................

69

179. CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ..

69

180. CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ ........................

69

181. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è .....................

69

182. «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ........................................

70

183. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ..........................................................................................

70

184. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ ........................................................................................................

70

185. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è...

70

186. CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ºÁUÀÆ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ...........................................................................

71

187. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ..........................................................

71

PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ 188. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À ...................................... 189. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ° ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA ..............................

71 71-72

¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ 190. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ...................................................................

72-73


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

14

191. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ ................................................................................

73

192. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À ....................................

73-74

193. 188£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ .............................................................

74

gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ 194. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ...................................................

74

195. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ............................................................

74

«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ 196. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..

75

197. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À®èzÀ EvÀgÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ..........................................

75-76

198. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ...................................

76

199. ``zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ ..................................................

76-77

200. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw .............................................................................

77

201. ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ .......................................

77

ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ 202. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ ....................................................................

78

203. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¥ÀæQæAiÉÄ .....................

78

204. zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ......................................................................

79

205. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ...........................................

79

206. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.

79-80

207. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ .................................

80

¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ 208. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ..................................................................................

81

209. gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ .....................

81

210. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ .....................................................

81-82

211. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ ..........................................

82

212. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ .............................................................................................

82


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

15

CzsÁåAiÀÄŠ IV gÁdå¥Á®£À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀ 213. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ ...................................................................................

82-83

CzsÁåAiÀÄŠ V gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 214. gÁdåUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ .........................................................

83

215. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ...................

83

216. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É ........................................................................

83

217. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ....................................................................................................

84-85

218. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ .................................................

85

219. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕªÀZÀ£À ................................................................................................

85

220. SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ .....................................................................

85

221. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ ............................................................

86

222. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ .......................................................

86

223. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå£ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ ..........................................

86

224. ºÉZÀÄѪÀj ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ................................

86-87

224J. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ........

87

225. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û...................................

87

226. PÉ®ªÀÅ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ..................

88-89

226J. [¤gÀ¹vÀ]...................................................................................

89

227. J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀ .........

89

228. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ..................................

89-90

228J [¤gÀ¹vÀ] .................................................................................. 229. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ......... 230. GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ................................................................................................ 231. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ..................................................................................................

90 90 90-91

91


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

16

CzsÁåAiÀÄ VI C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 233. f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ......................................................................... 233J. PÉ®ªÀÅ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ wÃ¥ÀÅð, EvÁå¢UÀ¼À ¹AzsÀÄvÀé .....................................................................................

91

234. £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw...........

92 92

235. C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt.................................................

92

236. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ...............................................................................................

93

237. PÉ®ªÀÅ zÀeÉð CxÀªÁ zÀeÉðUÀ¼À ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ...................................................................................

93

¨sÁUÀŠ VII ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ 238. [¤gÀ¹vÀ]....................................................................................

94

¨sÁUÀŠ VIII MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ 239. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À DqÀ½vÀ........................................................................ 239J. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ JgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ....................................

94

239JJ. zɺÀ°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ...............................................

94 94-96

239J©. ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀ................

96

239©. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DqÀ½vÀUÁgÀ£À C¢üPÁgÀ................................................................................... 240. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ.......................................................................................................... 241. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ............................................. 242. [¤gÀ¹vÀ].......................................................................................................

97 98-99 99 99

¨sÁUÀŠ IX ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ 243. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ..................................................................................................

100

243J. UÁæªÀĸÀ¨sÉ.......................................................................................................

100

243©. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À gÀZÀ£É....................................................................................

100

243¹. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É...............................................................................

100-101

243r. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «Æ¸À¯Áw.......................................................................................

101-102

243E. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢.....................................................................

102


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

17

243J¥sï. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ.................................................................................

103

243f. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ...................

103

243JZï. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ......................................................................................................... 243L. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É..........

103 104

243eÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É......................................................

104

243PÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ...................................................................

104-105

243J¯ï. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ....................................................................

105

243JA. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ F ¨sÁUÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ................................

105-106

243J£ï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................ 243N. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ.

106 106

¨sÁUÀŠ IXJ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ 243¦. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ..................................................................................................

107

243PÀÆå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À gÀZÀ£É.........................................................................................

107

243Dgï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É....................................................................................

108

243J¸ï. ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀZÀ£É...............................

108

243n. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «Æ¸À¯Áw.......................................................................................

109

243AiÀÄÄ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢..........................................................................

109-110

243«. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉ........................................................................................

110

243qÀ§Æèå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢..........

110

243JPïì. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ...

110-111

243ªÉÊ. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ.......................................................................................

111

243dqï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É............................................................

111

243dqïJ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ.........................................................................

111-112

243dqï©. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ.....................................................................

112

243dqï¹. F ¨sÁUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.................................

112

243dqïr. f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw................................................................................

112-113

243dqïE. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw.......................................................................

113-114

243dqïJ¥sï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................ 243dqïf. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ.

114 114


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

18

¨sÁUÀ Š X C£ÀĸÀÆavÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 244. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ..................... 244J. C¸ÁìªÀiï£À°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ...................................

115

115-116

¨sÁUÀŠ XI MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ I Š «zsÁ¬Äà ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ºÀAaPÉ 245. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¦Û...

117

246. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄ...........................................................................................................

117

247. PÉ®ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV G¥À§A¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ.........................................................................................................

117

248. PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G½PÉ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ...............................

117

249. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ............................................................ 250. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ............................................................................ 251. 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ....................................................................................................... 252. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ D gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................................................ 253. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É..................

118 118

118 119 119

254. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ.......................................................................................

119-120

255. ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉA§AvÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ...............................................................................................

120

CzsÁåAiÀÄ II Š DqÀ½vÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 256. gÁdåUÀ¼À ºÁUÀÆ MPÀÆÌlzÀ ¨ÁzsÀåvÉ...............................................................

120

257. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt.......................

120-121

257J. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

121


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

19

258. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ..........................................................................................

121

258J. MPÀÆÌlPÉÌ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀ®Ä gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ.......................

122

259. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

122

260. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û..

122

261. ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ........

122

d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ 262. CAvÀgÀgÁdå £À¢UÀ¼À CxÀªÁ £À¢ PÀtªÉUÀ¼À d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼À°è £ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ............................................................................................

122

gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ 263. CAvÀgÀgÁdå ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ....................................

123

¨sÁUÀ Š XII ºÀtPÁ¸ÀÄ, ¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ I Š ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 264. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ................................................................................................

124

265. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ.........

124

266. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ.......

124

267. ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü..............................................................................................

124

MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉ 268. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¹zÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ........................................................................................................

125

268J. MPÀÆÌlªÀÅ ¸ÉêÁ vÉjUÉ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................

125

269. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹ ¸ÀAUÀ滹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ..............

125-126

270. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ.........................................................................................................

126

271. MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢ü¨sÁgÀ.........................................................................................................

126

272. [¤gÀ¹vÀ].........................................................................................................

127

273. ¸Ét§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ¥sÀÅÛ¸ÀÄAPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.................................................................................................

127

274. gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀå..................................

127


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

20

275. MPÀÆÌl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ..............................................

127-128

276. ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ.

128-129

277. G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ...............................................................................................

129

278. [¤gÀ¹vÀ]..........................................................................................................

129

279. ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ’’, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ............................

129

280. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ.......................................................................................

129-130

281. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ.............................................................

130

¸ÀAQÃtð ºÀtPÁ¸ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 282. MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß gÁd¸ÀéUÀ½AzÀ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ..........................................................................................................

130

283. ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼À, ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtUÀ¼À C©ügÀPÉë EvÁå¢.................................................................................

130-131

284. ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀgÀÄ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ zÁªÉUÁgÀgÀ oÉêÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtzÀ C©ügÀPÉë........................................................ 285. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ gÁdåzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw.......................................... 286. ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ...................................................................................... 287. «zÀÄåZÀáQÛUÉ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw................................................................ 288. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤Ãj£À CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ §UÉÎ gÁdåUÀ¼À vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw...................................................................................

131 131 131-132 132

289. MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀéwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ «£Á¬Äw..

132-133 133

290. PÉ®ªÀÅ ªÉZÀÑUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ.....

133

290J. PÉ®ªÀÅ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ..............................................

134

291. [¤gÀ¹vÀ].........................................................................................................

134

CzsÁåAiÀÄ Š II ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ 292. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ....................................................

134

293. gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.................................................................

134

CzsÁåAiÀÄ Š III ¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ 294. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ..................................................................................................

135

295. EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ..................................................................................................

135


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

21

296. gÁdUÁ«ÄvÀé CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw CxÀªÁ ¸Áé«Ä«»Ã£ÀvɬÄAzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ.......................................................................................... 297. gÁdåPÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï ±É¯ïáUÀ¼À°è£À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.........................................................................

136

298. ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¢üPÁgÀ.................................................

136 136

299. PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ......................................................................................................

137

300. zÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ.....................................................................

137

CzsÁåAiÀÄŠ IV ¸ÀéwÛ£ÀºÀPÀÄÌ 300J. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è......................

137

¨sÁUÀŠXIII ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ 301. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæå...................................

138

302. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ..........................................................................

138

303. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ..................................................................

138

304. gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ..................................................................................................

138

305. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ KPÀ¸ÁéªÀÄåzÀ §UÉÎ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À G½¸ÀÄ«PÉ........................................................

139

306. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

139

307. 301 jAzÀ 304gÀªÀgÉV£À C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀ UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÀ............................................................

139

¨sÁUÀŠ XIV MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À C¢üãÀzÀ°è£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ- I Š ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ 308. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ................................................................................................

140

309. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ.......................................................................................................

140

310. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀzÁªÀ¢ü.........................

140

311. MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀĪÀÅzÀÄ....................................................... 312. CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ................................................................................

141 142


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

22

312J. PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ..................................................................

142-143

313. ¸ÀAPÀæªÀÄtPÁ°Ã£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ...................................................................

143

314. [¤gÀ¹vÀ]..........................................................................................................

143

CzsÁåAiÀÄ II Š ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 315. MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ................................

144

316. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢ü...................................................................

144-145

317. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀĪÀÅzÀÄ.....................................................................................

145-146

318. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀ...............................................................

146

319. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¤µÉÃzsÀ....................................................

146

320. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ.....................................................

146-148

321. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ................

148

322. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ..............................................................

148

323. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ............................................................

148

¨sÁUÀŠXIVJ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 323J. DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ...........................................................................

149

323©. EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÁV £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ....................................................

150-151

¨sÁUÀŠ XV ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ 324. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ....................................................................

152

325. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ® ªÀA±À, eÁw CxÀªÁ °AUÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ «±ÉõÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ CªÀ£ÀÄ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.......................................................................................

153

326. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄvÁ¢üPÁgÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ...............................................

153

327. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ..........................................................................................................

153

328. gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀ..................................................................

153


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

23

329. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ ¥ÀæwµÉÃzsÀ..................

154

329J. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

154

¨sÁUÀ Š XVI PÉ®ªÀÅ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 330. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ........................................................................... 331. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå.................... 332. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ.................................................. 333. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå... 334. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀÅ J¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ............................................................................. 335. ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÉèêÀÄÄUÀ¼ÀÄ................................................................................. 336. PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.. 337. DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV ±ÉÊPÀëtÂPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ..................................................................................

155 156 156-157 157 157 158 158

338. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À gÁ¶àçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ....................................................

158-159 159-160

338J. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À gÁ¶àçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ............................................

161-162

339. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt............................................... 340. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ¼À C£ÉéõÀuÉUÁV DAiÉÆÃUÀzÀ £ÉêÀÄPÀ.............

162 163

341. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ....................................................................................

163-164

342. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ.............................................................................

164

¨sÁUÀ Š XVII gÁd¨sÁµÉ CzsÁåAiÀÄ I Š MPÀÆÌlzÀ ¨sÁµÉ 343. MPÀÆÌlzÀ gÁd¨sÁµÉ.......................................................................................

165

344. gÁd¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸Àvï ¸À«Äw.....................................

165-166

CzsÁåAiÀÄ II Š ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ 345. gÁdåzÀ gÁd¨sÁµÉ CxÀªÁ gÁd¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ....................................................

166

346. gÁdåŠgÁdåUÀ¼À CxÀªÁ gÁdåŠMPÀÆÌlzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV gÁd¨sÁµÉ....

166

347. MAzÀÄ gÁdåzÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ......................................................

166


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

24

CzsÁåAiÀÄ Š III ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¨sÁµÉ 348. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÁV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ.

167

349. ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀPÁÌV «±ÉõÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À....................................................................................

167

CzsÁåAiÀÄ Š IV «±ÉõÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 350. PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÆÃj ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ.............................................................................................................. 350J. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ²PÀët ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ...........................

168 168

350©. ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV «±ÉõÀ C¢üPÁj.................................................

168

351. »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀø¢ÞUÁV ¤zÉðñÀ£À.....................................................

168

¨sÁUÀ Š

XVIII

vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 352. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉ....................................................................

169-171

353. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ.............................................

171

354. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ.........................................

172

355. ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ UÀ®¨sɬÄAzÀ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ MPÀÆÌlzÀ PÀvÀðªÀå...........................................................................................

172

356. gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................

172-174

357. 356£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉ................................................................... 358. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À CªÀiÁ£ÀvÀÄ.........

174-175 175-176

359. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è ¨sÁUÀ-III jAzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjAiÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄ.......................................................................................................

176-177

359J. [¤gÀ¹vÀ].................................................................................... 360. ºÀtPÁ¹£À vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.............................

¨sÁUÀŠ

177 177-178

XIX

¸ÀAQÃtð 361. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®jUÉ ºÁUÀÆ gÁd¥ÀæªÀÄÄRjUÉ ¸ÀAgÀPÀëuÉ............ 361J. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ......................................................................................................... 361©. ¯Á¨sÀ¥ÀæzÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀPÉÌ C£ÀºÀðvÉ........................................

179 179-180 180


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

25

362. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

180

363. PÉ®ªÀÅ PË®ÄUÀ¼ÀÄ, M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ «ªÁzÀUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ ¥ÀæwµÉÃzsÀ.....................................

181

363J. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À gÁdjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.......................

181

364. zÉÆqÀØ §AzÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ

181-182

365. MPÀÆÌlªÀÅ ¤ÃrzÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä vÀ¦àzÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ...................................................

182

366. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ...................................................................................................

182-186

367. CxÀð«ªÀgÀuÉ..................................................................................................

186

¨sÁUÀŠ XX ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥Àr 368. ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¥ÀæQæAiÉÄ............................................................................................................

187-188

¨sÁUÀŠXXI vÁvÁÌ°PÀ, ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 369. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ, CªÀÅ ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ vÁvÁÌ°PÀ C¢üPÁgÀ.......................................................................................... 370. dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÁvÁÌ°PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ....

189 189-190

371. ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvï gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.......................................................................................................

191

371J. £ÁUÁ¯ÁåAqï gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ...........................

191-194

371©. C¸ÁìA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ......................................

194

371¹. ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.................................

195

371r. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ......................

195-198

371E. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÃAzÀæ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É......................................

198

371J¥sï. ¹QÌA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..................................

198-200

371f. «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.............................

200-201

371ºÉZï. CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ.................

201

371L. UÉÆêÁ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ....................................

201

372. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉ............

201-203

372J. PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ..............................

203


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

26

373. ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ.................................................

203

374. ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁæl£À ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................

203-204

¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, 375. F ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ........................................................................................

204

376. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ........................... 377. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................

204-205

378. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ............................................

205 205

378J. DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ...............

205

379Š391. [¤gÀ¹vÀ]........................................................................................................... 392. vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ.......................................

206 206

¨sÁUÀŠ XXII aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÁægÀA¨sÀ [»A¢AiÀÄ°è C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀ] ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ 393. aPÀ̺ɸÀgÀÄ........................................................................................................

207

394. ¥ÁægÀA¨sÀ..........................................................................................................

207

394J. »A¢¨sÁµÉAiÀÄ°è C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀ......................................................................

207

395. ¤gÀ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ......................................................................................................

207

C£ÀĸÀÆaUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa I.

gÁdåUÀ¼ÀÄ.........................................................................................................

208-213

II.

MPÀÆÌlgÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ....................................................................................

213-214

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa ¨sÁUÀ Š J. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ...................

215

¨sÁUÀ Š ©. [¤gÀ¹vÀ]...........................................................................................................

215

¨sÁUÀ Š ¹. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë ºÁUÀÆ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë, ºÁUÀÆ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..........................................................................

216

¨sÁUÀ Š r. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................

216-219

¨sÁUÀ Š E. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ - ºÁUÀÆ - ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ................................................................................................

219


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

27

ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£ÀUÀ¼À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ..........

220-222

£Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ.....................................................

223-224

LzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt Š EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ..............................................................................

¨sÁUÀ Š J. ¸ÁªÀiÁ£Àå......................................................................................................... ¨sÁUÀ Š ©. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt.......................................................................................................

225 225 225-226

¨sÁUÀ Š ¹. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ.................................................................................

227

¨sÁUÀ Š r. C£ÀĸÀÆaAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr..................................................................................

227

C¸ÁìªÀiï, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ¼À §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ...................

228-250

DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa— K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa I£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖ Š

MPÀÆÌl¥ÀnÖ................................................................................................... ..

251-256

II£ÉAiÀÄ ¥ÀnÑ Š

gÁdå¥ÀnÖ...................................................................................................... ..

257-260

III£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖ Š

¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖ............................................................................................

261-263

JAl£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ..................................................................................

264

MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.....................................................................

265-280

ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

¥ÀPÁëAvÀgÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ C£ÀºÀðvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.....................................................

281-284

ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ

285

ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆa—

¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢.......................................................................................

286

¥Àj²µÀÖ ¥Àj²µÀÖ Š I

¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀPÉÌ C£ÀéAiÀÄ) DzÉñÀ, 1954.........................

287-302

¥Àj²µÀÖ Š II

AiÀiÁªÀ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉÆà D «£Á¬ÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ¼À ªÀÄgÀÄ«ªÀgÀuÉ, ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ FV£À ¥ÁoÀPÉÌ G¯ÉèÃRzÀ ¸À»vÀ...............................................................................................................

303-322


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

28


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

29

¨sÁUÀ Š I MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæ 1. MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåPÉëÃvÀæ:Š (1) EArAiÀiÁ, CxÁðvï ¨sÁgÀvÀªÀÅ, gÁdåUÀ¼À MAzÀÄ MPÀÆÌlªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(2)

CzÀgÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀªÀÅUÀ¼ÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

CªÀÅUÀ¼À

gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ

ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ

C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è

(3) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæªÀÅ Š (J) gÁdåUÀ¼À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß; 2

[(©) ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ]

(¹) Dfð¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ CxÀªÁ ¸ÁÜ¥À£É:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌlPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ. 3

[MPÀÆÌlzÉÆA¢UÉ ¹QÌA ¸ÀºÀAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ (26Š4Š1975jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ. 2J.

3. £ÀÆvÀ£À gÁdåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ FVgÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ Š (J) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåUÀ¼À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨sÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° MAzÀÄ ºÉƸÀ gÁdåªÀ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ; (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ; (r) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ; (E) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ:

1. 2. 3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 2JAiÀÄ£ÀÄß (1.3.1975 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

30

[¥ÀgÀAvÀÄ, F GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄî®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ D 2

* * * * gÁdåUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ, ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ°è CqÀPÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀªÀÅ CxÀªÁ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ©ÃgÀĪÀ°è, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, G¯ÉèÃRzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CzÀgÀ §UÉÎ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ CxÀªÁ PÉÆnÖgÀvÀPÀÌAxÀ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 3

[«ªÀgÀuÉ

I.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è (J) ¬ÄAzÀ (E) ªÀgÉV£À RAqÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ

MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ; DzÀgÉ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è£À ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. «ªÀgÀuÉ II.Š (J) RAqÀ¢AzÀ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÉÃj¹ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÁdåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.] 4. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 2£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 3£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ D PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrUÉ CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ (CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ M¼ÀUÁVgÀĪÀ gÁdåPÉÌ CxÀªÁ gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À ºÁUÀÆ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À CxÀªÁ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è£À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ D PÁ£ÀƤ£À°è M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

GzÉÝñÀUÀ½UÁV, F

1.

1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® ¥ÀgÀAvÀÄPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3.

1966£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

31

¨sÁUÀ Š II £ÁUÀjPÀvÀé 5. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è £ÁUÀjPÀvÀé:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è C¢üªÁ¸ÀªÀżÀî ªÀÄvÀÄÛŠ (J) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ºÀÄnÖgÀĪÀ; CxÀªÁ (©) vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁUÀ°, vÀAzÉAiÀiÁUÀ° ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ºÀÄnÖzÀÝ; CxÀªÁ (¹) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ PÁ®¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ Š ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 6. ¥ÁQ¸ÁÛ£À¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É §A¢gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ Š (J) CªÀ£ÁUÀ°, CªÀ£À vÁ¬Ä CxÀªÁ vÀAzÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ CªÀ£À CfÓ CxÀªÁ vÁvÀ£ÁUÀ° (ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀīĹzÀAvÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¹gÀĪÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀÝgÉ; ªÀÄvÀÄÛ (©) (i) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ 1948£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÛÆA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃTVAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ºÁUÉ ªÀ®¸É §A¢zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÁ£ÀÄ ªÀ®¸É §AzÀ vÁjÃT¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÉ; CxÀªÁ (ii) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ 1948£ÉAiÀÄ E¸À« dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À ¢£À CxÀªÁ D vÀgÀĪÁAiÀÄ, ºÁUÉ ªÀ®¸É §A¢zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, vÀ£ÀߣÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ D PÁAiÀÄðPÁÌV qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ C¢üPÁjUÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤AiÀīĹgÀĪÀAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ jÃwAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D C¢üPÁjAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß D jÃwAiÀiÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÝgÉ Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀA¢¤AzÀ, CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, CªÀ£À CfðAiÀÄ vÁjÃTUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë DgÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁV®è¢zÀÝgÉ, CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 7. ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ªÀ®¸ÉºÉÆÃzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 1947£ÉAiÀÄ E¸À« ªÀiÁZïð wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, FUÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ºÁUÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ £É¯É¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ gÀºÀzÁjAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛUÉà DUÀ°Ã, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (©) RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV 1948£ÉAiÀÄ E¸À« dįÉÊ wAUÀ¼À ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ vÁjÃT£À vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀ®¸É §AzÀªÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

32

8. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£Àß vÁ¬Ä CxÀªÁ vÀAzÉAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£Àß CfÓ CxÀªÁ vÁvÀ£ÁUÀ° (ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀAvÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶vÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀÄÝ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À zÉñÀªÉAzÀÄ ¥Àj¨sÁ¶vÀªÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÉ, CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤AiÀīĹzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ jÃwAiÀÄ°è, vÁ£ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀzÀ°è£À ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdvÁAwæPÀ ¥Àæw¤¢üUÉ CxÀªÁ PÁ£ÀÄì®gï ¥Àæw¤¢üUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV DUÀ° CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀÄ DUÀ° CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, D ¥Àæw¤¢ü¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÝgÉ, CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 9. ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀgÀ®è:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ, 5£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ 6£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CxÀªÁ 8£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 10. £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 11. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀézÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, £ÁUÀjPÀvÀézÀ Ddð£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¦ÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

33

¨sÁUÀ Š III ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 12. ¥Àj¨sÁµÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀVgÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ J®è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 13. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁdåªÀÅ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D G®èAWÀ£ÉAiÀĵÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š (J) ``PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀ, DzÉñÀ, G¥À«¢ü, ¤AiÀĪÀÄ, «¤AiÀĪÀÄ, C¢ü¸ÀÆZÀ£É CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è PÁ£ÀƤ£À §®ªÀżÀî gÀÆrü CxÀªÁ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ; (©) ``eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ¤gÀ¹vÀªÁVgÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ, DUÀ J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è eÁjAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀÆå, M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 1

[(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ F

¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀPÀÄÌ 14. PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåªÀÅ ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 15. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ CxÀªÁ d£Àä¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁgÀvÀªÀÄåzÀ ¤µÉÃzsÀ:Š (1) gÁdåªÀÅ AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£À «gÀÄzÀÞ zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, d£Àä¸ÀܼÀzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

34

(2) zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, d£Àä¸ÀܼÀ CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ,Š (J) CAUÀrUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÁºÁgÀ UÀøºÀUÀ¼ÀÄ, ºÉÆÃmÉ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£À ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è; CxÀªÁ (©) ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁd夢üUÀ½AzÀ ¥ÉÇövÀªÁzÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¸ÀªÀĦðvÀªÁzÀ ¨Á«UÀ¼À£ÀÄß, PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁߣÀWÀlÖUÀ¼À£ÀÄß, gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è Š AiÀiÁªÀÅzÉà C¸ÀªÀÄxÀðvÉUÉ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ, ¤§ðAzsÀPÉÌ CxÀªÁ µÀgÀwÛUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÁV «±ÉõÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

[(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 29£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,

¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽ¢gÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀÅgÉÆéüªÀø¢ÞUÁV CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸À®ÄªÁV gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 2

[(5) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è CxÀªÁ 19£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ (f) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽ¢gÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀÄgÉÆéüªÀÈ¢ÞUÁV CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸À®ÄªÁV PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ, D «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 30£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è ºÉüÀ¯ÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÁdå¢AzÀ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ¢gÀĪÀ SÁ¸ÀV ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÁªÀPÁ±À:Š (1) gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤AiÉÆÃd£É CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è J®è £ÁUÀjPÀjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, °AUÀ, ¸ÀAvÀw, d£Àä¸ÀܼÀ, ¤ªÁ¸ÀzÀ CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 3

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, [MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀzÀPÉÌ, ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CAxÀ ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ°è CxÀªÁ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¤ªÁ¸ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3.

CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß]

¤AiÀīĸÀĪÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß

ªÀiÁqÀzÀAvÉ

¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß

1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2005 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.1.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À £ËPÀjUÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀzÀ°è D £ËPÀjUÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ°è ¤ªÁ¹¹gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

35

(4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀ £ÁUÀjPÀgÀÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÉAzÀÄ gÁdåªÀÅ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è CAxÀªÀjUÁV £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

[(4J)

eÁwUÀ¼ÀÄ

F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉêÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÉAzÀÄ gÁdåªÀÅ 2

C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖ°è, gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ ¸ÉêÉUÀ¼À°è£À [AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ, vÀvÀàjuÁªÀÄzÀ eÉåõÀ×vÉAiÉÆA¢UÉ, §rÛ «µÀAiÀÄzÀ°è] CAxÀªÀjUÁV «Æ¸À¯ÁwAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 3

[(4©) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, (4)£Éà RAqÀzÀ CxÀªÁ (4J)

RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ÄøÀ¯Áw G¥À§AzsÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV, D ªÀµÀðzÀ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀŪÉà ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ¯ÁVnÖzÀÄÝ, ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀ D ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀµÀðzÀ°è CxÀªÁ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀUÀðªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®Ä gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀUÀðzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß, AiÀiÁªÀ ªÀµÀðzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D ªÀµÀðzÀ°è£À ºÀÄzÉÝUÀ¼ÉÆA¢UÉ, D ªÀµÀðzÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÄît ±ÉÃ. 50gÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÁUÀ, UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.] (5) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ CxÀªÁ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀzÀzsÁgÀPÀ£ÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjUÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 17. C¸Àààø±ÀåvÉAiÀÄ ¤ªÀÄÆð®£À:Š ``C¸Ààø±ÀåvÉ''AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°è CzÀgÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ``C¸Ààø±ÀåvÉ'' ¬ÄAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀgÀuÉUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV zÀAqÀ¤ÃAiÀĪÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 18. ©gÀÄzÀÄUÀ¼À gÀ¢ÝAiÀiÁw:Š (1) gÁdåªÀÅ ¸ÉãÁ CxÀªÁ «zÁå ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£ÀªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£À®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ £ÀA©PÉAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ CxÀªÁ £ÀA©PÉAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdå¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß, G¥À®©ÞAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3.

1995£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2001£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (17.6.1995 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ (9.6.2000 ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

36

¸ÁévÀAvÀæåzÀ ºÀPÀÄÌ 19. ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) ¸ÀªÀĸÀÛ £ÁUÀjPÀgÀÆ,Š (J) ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæåzÀ; (©) ±ÁAw¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ ¤gÁAiÀÄÄzsÀgÁV ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀ; (¹) ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ; (r) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è C¨Á¢üvÀªÁV ¸ÀªÀðvÀæ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ; (E) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £É¯É¸ÀĪÀ; 1[ªÀÄvÀÄÛ] 2

*

*

*

*

*

(f) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ CxÀªÁ PÀ¸Àħ£ÀÄß, ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ Š ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ,] gÁdåzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ, «zÉò gÁdåUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ, ¸À¨sÀåvÉAiÀÄ CxÀªÁ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AzÀ£ÉAiÀÄ, ªÀiÁ£À£ÀµÀÖzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀzÀ avÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (3) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ CxÀªÁ] ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 4[¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ CxÀªÁ] ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CxÀªÁ £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ 5[(r) ªÀÄvÀÄÛ (E) RAqÀUÀ¼À°è] EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À »vÀgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀUÀ½AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3. 4. 5.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) G¥ÀRAqÀ (J¥sï)£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ 20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ (r), (E) ªÀÄvÀÄÛ (J¥sï) G¥ÀRAqÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

37

(6) ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (f) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀ¢AzÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,(i) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß, PÀ¸Àħ£ÀÄß, ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä CªÀ±ÀåªÁzÀ ªÀøwÛÃAiÀÄ CxÀªÁ vÁAwæPÀ CºÀðvÉUÀ½UÉ; CxÀªÁ (ii) AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß, ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß, PÉÊUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdåªÉà DUÀ° CxÀªÁ gÁdåzÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀĪÉà DUÀ°, ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB £ÁUÀjPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉ CxÀªÁ C£ÀåxÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ 1

Š ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É [¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 20. C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) AiÀiÁªÀ PÀøvÀå J¸ÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¥ÀgÁzsÀªÉAzÀÄ DgÉÆæ¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D PÀøvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀ PÁ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀ®è ªÀÄvÀÄÛ D C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀqÉzÀ PÁ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ «¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÀÝ zÀAqÀ£ÉVAvÀ ºÉaÑ£À zÀAqÀ£ÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß UÀÄj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà C¥ÀgÁzsÀPÁÌV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸À® ¥Áæ¹PÀÆåµÀ£ïUÉ UÀÄj¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ºÁUÀÆ zÀAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß «gÀÄzÀÞªÁV vÁ£Éà ¸ÁQëAiÀiÁUÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 21. fêÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ fêÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåQÛ ¸ÁévÀAvÀæ åªÀ£ÀÄß ºÀgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 2

[21J. ²PÀëtzÀ ºÀPÀÄÌ:- gÁdåªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÁ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĹì£À J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÀÆ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 22. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÀ¸ÀÛVj¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£À§zÀÞvɬÄAzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ, CAxÀ zÀ¸ÀÛVjAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É w½¸ÀzÉ CªÀ£À£ÀÄß C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ EµÀÖªÁzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwgÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß D ªÀåQÛUÉ ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1. 2.

1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2002 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

38

(2) zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸À¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, zÀ¸ÀÛVjAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ E¥ÀàvÀÛ£Á®ÄÌ UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV CvÀåAvÀ ¸À«Æ¥ÀzÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl£À ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl¤AzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj CªÀ¢üVAvÀ ºÉZÁÑV C©ügÀPÉëAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢j¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) vÀvÁÌ®zÀ°è C£ÀåzÉòÃAiÀÄ ±ÀvÀÄæªÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ; CxÀªÁ (©) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ CxÀªÁ vÀqÉ»r¢j¸À¯ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ Š C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. *

(4) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß,Š

(J) GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß CxÀªÁ DVzÀݪÀgÀ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV, vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CAxÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁgÀt«gÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß (7)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «Æj ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ * 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.) ``(4) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, ¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀavÀªÁzÀ ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CAxÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÁgÀt«gÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ºÉÆgÀvÀÄ ºÁUÉ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ, CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âjVAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 7£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ UÀjµÀ× CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ:- F RAqÀzÀ°è ``¸ÀªÀÄÄavÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ'' JAzÀgÉ,(i) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ C¢üãÀ£ÁVgÀĪÀ M§â C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, zɺÀ° MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ; (ii) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ (MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ®èzÀ) ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ MAzÀÄ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (iii) MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÉ C¢üãÀ£ÁzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ MAzÀÄ DzÉñÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ.''.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

39

(©) CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß (7)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) ªÀÄvÀÄÛ (©) G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÉñÀPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°ènÖzÀÝgÉ, D DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, D DzÉñÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß D ªÀåQÛUÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ²ÃWÁæw²ÃWÀæªÁV ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä D ªÀåQÛUÉ CªÀPÁ±À PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ D RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛUÉ «gÀÄzÀÞªÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ£ÉÆÃ, D ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (7) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š *(J) AiÀiÁªÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥Àæw§AzsÀPÀ

¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ G¥À§AzsÀ

PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ

wAUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¸À®ºÁ

ªÀÄAqÀ°AiÀÄ

C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß

¥ÀqÉAiÀÄzÉ

¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°è

EqÀ§ºÀÄzÀÄ

JA§ÄzÀ£ÀÄß

¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ; **(©) ¥Àæw§AzsÀPÀ ¸ÁÜ£À§zÀÞvÉUÉ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ

ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ¼À

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è

UÀjµÀ×

JµÀÄÖ

CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ

AiÀiÁgÉÃ

ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß

¸ÁÜ£À§zÀÞvÉAiÀÄ°èqÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) ¸À®ºÁ ªÀÄAqÀ°AiÀÄÄ ***[(4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ] ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ.

* ** ***

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀRAqÀ (J)AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ G¥ÀRAqÀ (©)AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀRAqÀ (J) JAzÀÄ ¥ÀÄ£Àgï CPÀëgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ¼À£ÀÄß ``(4)£Éà RAqÀzÀ''JAzÀÄ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

40

±ÉÆõÀuÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÀPÀÄÌ 23. ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¤µÉÃzsÀ:Š (1) ªÀiÁ£ÀªÀ zÀĪÀåðªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ EvÀgÀ §¯ÁvÁÌgÀzÀ zÀÄrªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ F G¥À§AzsÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G®èAWÀ£ÉAiÀÄÄ PÁ£ÀƤUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV zÀAqÀ¤ÃAiÀĪÁzÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåªÀÅ PÀqÁØAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÁUÀ gÁdåªÀÅ zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw CxÀªÁ ªÀUÀðzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 24. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ¤AiÉÆÃd£ÉUÉ ¤µÉÃzsÀ:Š ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ UÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¤AiÉÆÃf¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ GzÉÆåÃUÀzÀ°è vÉÆqÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

zsÀªÀÄð ¸ÁévÀAvÀæåzÀ ºÀPÀÄÌ 25. CAvÀB¸ÁQë ¸ÁévÀAvÀæ å ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ C¨Á¢üvÀ CªÀ®A§£É, DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ:Š (1) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ, £ÉÊwPÀvÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁUÀÆ F ¨sÁUÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ J¯Áè ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CAvÀB¸ÁQë ¸ÁévÀAvÀæ åPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À jÃwAiÀÄ°è ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ C¨Á¢üvÀªÁV zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, DZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DyðPÀ, ºÀtPÁ¹£À, gÁdQÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¯ËQPÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀ; (©) ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåtPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ »AzÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è »AzÀÆUÀ¼À J®è ªÀUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «¨sÁUÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ Š ¸À®ÄªÁV C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ I :Š PÀø¥ÁtªÀ£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ¹Sï zsÀªÀiÁðªÀ®A§£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ II:Š (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è£À »AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ G¯ÉèÃRzÀ°è ¹Sï, eÉÊ£À CxÀªÁ ¨ËzÀÞ zsÀªÀiÁðªÀ®A©UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀĪÀgÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 26. zsÁ«ÄðPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÁévÀAvÀæ å :Š ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ, £ÉÊwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå Š EªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀzÀªÀjUÉ,Š (J) zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀiÁðxÀð GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ; (©) zsÀªÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ; (¹) ZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À MqÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀ; ªÀÄvÀÄÛ (r) CAxÀ ¸ÀéwÛ£À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV £ÀqɸÀĪÀ Š ºÀPÀÄÌ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

41

27. AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ G£ÀßwUÁV vÉjUÉUÀ¼À ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁévÀAvÀæ å :Š AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÀ¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ zsÀªÀÄðzÀ CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ G£ÀßwAiÀÄ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉZÀÑUÀ¼À ¸ÀAzÁAiÀÄPÁÌV ¤¢ðµÀÖªÁV «¤AiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MvÁ۬ĸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 28. PÉ®ªÀÅ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è CxÀªÁ zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ å:Š (1) gÁd夢üUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀ ²PÀët PÉÆqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀwÛ CxÀªÁ £Áå¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ, AiÀiÁªÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß gÁdåªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÉAiÉÆÃ, CAxÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) gÁdåzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ CxÀªÁ gÁd夢üUÀ½AzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ ²PÀëtzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CxÀªÁ D ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÁ«ÄðPÀ G¥Á¸À£ÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ£ÁVzÀÝgÉ, CªÀ£À ¥Á®PÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, ºÁUÉ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ CxÀªÁ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 29. C®à¸ÀASÁåvÀgÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À gÀPÀëuÉ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «©ü£Àß ¨sÁµÉ, °¦ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌ øwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ, D «¨sÁUÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdåªÀÅ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁd夢üUÀ½AzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw, ¨sÁµÉ, CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæªÉà AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ¤UÉ ¥ÀæªÉñÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 30. ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ºÀPÀÄÌ:Š (1) zsÀªÀÄðzÀ CxÀªÁ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁzÀ J¯Áè C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀªÀgÀÆ vÀªÀÄä EµÀÖPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(1J)(1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðªÀÅ ¸Áܦ¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ

AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV Ddð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁdåªÀÅ, CAxÀ ¸ÀéwÛ£À Ddð£ÉUÁV CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤zsÀðj¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ SÁwæUÉƽ¹zÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

42

(2) ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è, gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ zsÀªÀÄðzÀ CxÀªÁ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁzÀ C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ DqÀ½vÀzÀ°è EzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

* *

*

*

31. (¸ÀéwÛ£À PÀqÁØAiÀÄ Ddð£É.) ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ

ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 2 3

[PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ]

[31J. J¸ÉÖÃlÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À Ddð£ÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š

4

[(1) 13£ÉAiÀÄ

C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå,Š (J) gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà J¸ÉÖÃl£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ (©) ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, gÁdåªÀÅ D ¸ÀéwÛ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj«ÄvÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ (¹) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ¤UÀªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CxÀªÁ D ¤UÀªÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À«Ä䮣ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ (r) ¤UÀªÀÄUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ KeÉAlgÀ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆñÁ¢üPÁjUÀ¼À, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ, ¤zÉðñÀPÀgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ ¤UÀªÀÄzÀ µÉÃgÀÄzÁgÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; CxÀªÁ (E) AiÀiÁªÀÅzÉà R¤dªÀ£ÀÄß CxÀªÁ R¤d vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ CxÀªÁ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀzÀ, UÀÄwÛUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¯Éʸɤì£À PÁgÀt¢AzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß, UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀì£ÀÄß CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀªÀiÁ¦ÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ 5

Š G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ [14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ] ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀQÌUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀÆ£ÁVgÀĪÀ°è, CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄw zÉÆgÀQzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è:] 1. 2. 3. 4. 5.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀéwÛ£À ºÀPÀÄÌ'' JA§ G¥À²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 31£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

43

[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà J¸ÉÖÃl£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÃ

G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D J¸ÉÖÃn£À°è CqÀPÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü «ÄwAiÉƼÀVgÀĪÀAxÀ D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ®UÀvÁÛVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ, PÀlÖqÀzÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ Ddð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀƤ£À°è D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ, PÀlÖqÀzÀ CxÀªÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀiË®åPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ zÀgÀzÀ°è £ÀµÀÖ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdåªÀÅ CzÀ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĸÀªÀÄävÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è,Š 2

[(J) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ``J¸ÉÖÃmï'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ, D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è

¨sÀÆ »qÀĪÀ½ ¥ÀzÀÞwUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À°è D ¥ÀzÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀð ¥ÀzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ CxÀð«zÉAiÉÆà CzÉà CxÀðªÉà EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ°è,Š (i) AiÀiÁªÀÅzÉà dºÀVÃgÀÄ, E£ÁA CxÀªÁ ªÀÄĪÁ¦üà CxÀªÁ CzÉà §UÉAiÀÄ EvÀgÀ 3

C£ÀÄzÁ£ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] ºÁUÀÆ PÉÃgÀ¼À gÁdåUÀ¼À°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà d£ÀäA ºÀPÀÄÌ; (ii)

gÉÊvÀªÁjà ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä;

(iii) §AdgÀÄ ¨sÀÆ«Ä, CgÀtå ¨sÀÆ«Ä, UÉÆêÀiÁ¼À CxÀªÁ ¨sÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀgÀ, PÀø¶ PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt PÀıÀ® PÀ«ÄðUÀ¼À C¢ü¨sÉÆÃUÀzÀ°ègÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, PÀø¶AiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ UÀÄwÛUÉUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀÆ«Ä Š ¸ÀºÀ M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ;] (©) J¸ÉÖÃnUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ``ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀzÀ°è M§â ªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, G¥ÀŠªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, 4

C¢üãÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À°è, »qÀĪÀ½zÁgÀ£À°è, [gÉÊvÀ£À°è, C¢üãÀ gÉÊvÀ£À°è] CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀÄzsÀåªÀwðAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 5

[31©. PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š 31J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è

CqÀPÀªÁVgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ï CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ F ¨sÁUÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ½AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉ JA§ CxÀªÁ D ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ JA§ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ DzÉñÀªÀÅ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV EzÁÝUÀÆå, D ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉUÀÄå¯ÉõÀ£ïC£ÀÄß ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀPÀëªÀĪÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ CªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2. 3. 4. 5.

1964£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. (J) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĸÀ»vÀªÁV) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÁdåzÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ 53£ÉAiÀÄ PÀæªÀĸÀASÉåAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄzÁæ¸ï'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (14Š1Š1969jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

44

1

[31¹. PÉ®ªÀÅ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š 13£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è

K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, C£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß

2

[¨sÁUÀ IV gÀ°è ºÉüÀ¯ÁzÀ J®è vÀvÀéUÀ¼À CxÀªÁ D ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀvÀézÀ]

¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ

gÁdå¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß

eÁjUÉ

vÀgÀĪÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

PÁ£ÀÆ£ÀÄ,

3

[14

£ÉAiÀÄ

C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ] ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÉAiÉÄA§ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ CxÀªÁ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ 4

PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀÆ£ÀåªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß

ºÉÆA¢zÉ JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAxÀ vÀgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß

eÁjUÉ

¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ D PÁ£ÀƤUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 5

31r. [gÁµÀÖç«gÉÆâü ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÀÄ.] 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ

¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À ºÀPÀÄÌ 32. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁjUÁV ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀªÀÄÄavÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß SÁwæUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. (2) F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇ滩µÀ£ï, PÉÆ ªÁgÀAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸Àgï²AiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ jmïUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj jmïUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄÄavÀªÉÇà CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š4Š1972jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2.

1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``39£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (©) RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (¹) RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¢£ÁAPÀ 3.1.77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. «Ä£ÀªÀð «Ä¯ïì ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ - «gÀÄzÀÞ - ¨sÁgÀvÀ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ (1980) 2. J¸ï.¹.¹. 591 F ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß C¹AzsÀĪÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ.

3.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``14£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀ¢AzÀ, 19£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀ¢AzÀ CxÀªÁ 31£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀ¢AzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (¢£ÁAPÀ 20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

4.

PÉñÀªÁ£ÀAzÀ ¨sÁgÀw- «gÀÄzÀÞ - PÉÃgÀ¼À gÁdå (1973) ¸À¦èªÉÄAmï J¸ï.¹.Dgï. 1; ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ EmÁ°Pï£À°ègÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C¹AzsÀĪÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ.

5.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

45

(3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ D ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÉƼÀUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ, D EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. (4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ F C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ SÁwæUÉƽ¹gÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

32J. [32£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è, gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß

¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ. 2

[33. F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

ªÀiÁ¥Àðr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß,Š (J) ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ; CxÀªÁ (©) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¯ÁVgÀĪÀ §®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ; CxÀªÁ (¹) UÀÄ¥ÀÛªÁvÉð CxÀªÁ ¥ÀæwUÀÄ¥ÀÛªÁvÉðAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåªÀÅ ¸Áܦ¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §ÆågÉÆà CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ; CxÀªÁ (r) (J) ¬ÄAzÀ (¹) RAqÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §®UÀ¼À, §ÆågÉÆÃzÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸Áܦ¹zÀ zÀÆgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁzÀ CxÀªÁ D ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ Š C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ°è, CªÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è ²¸ÀÄÛ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ ¤gÁPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ.] 34. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š F ¨sÁUÀzÀ »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ®µÀÌjà PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÀÄgÀĸÁÜ¥À£ÉUÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÀ¤UÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ®µÀÌjà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ «¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß, «¢ü¹zÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, DzÉò¹zÀ ªÀÄÄlÄÖUÉÆî£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¹AzsÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1984£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄZÉÒÃzÀ 33PÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

46

35. F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š (J) (i) 16£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, 33£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 34£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ; ªÀÄvÀÄÛ (ii) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¹gÀĪÀ PÀøvÀåUÀ½UÉ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV Š PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CAxÀ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É (ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ PÀøvÀåUÀ½UÉ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è (J) RAqÀzÀ (i)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CxÀªÁ D RAqÀzÀ (ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀøvÀåPÉÌ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, CzÀgÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 372£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ 372£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀ CxÀðªÉà EgÀÄvÀÛzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

47

¨sÁUÀ Š IV gÁdå¤ÃwAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ 36. ¥Àj¨sÁµÉ :Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ ¨sÁUÀŠ III gÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÉà EgÀÄvÀÛzÉ. 37. F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÁUÀÆå F ¨sÁUÀzÀ°è ºÉüÀ¯ÁVgÀĪÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÀ DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

38. d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåuÉÆãÀßwUÁV gÁdåªÀÅ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š [(1)] gÁdåªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀĪÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀvÉAiÀÄ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß G£ÀßwUÉƽ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[(2) gÁdåªÀÅ «±ÉõÀªÁV DzÁAiÀÄzÀ°è£À C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ

ªÀåQÛ ªÀåQÛUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀøwÛUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°è ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 39. gÁdåªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄð¤Ãw vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ:Š gÁdåªÀÅ «±ÉõÀªÁV,(J) £ÁUÀjPÀgÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀgÉà DVgÀ°, ¹ÛçÃAiÀÄgÉà ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß;

DVgÀ°

¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV

fêÀ£À

(©) ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sËwPÀ ¸ÁzsÀ£À ¸ÀA¥ÀwÛUÀ¼À MqÉvÀ£ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ ¸ÀPÀ®gÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉUÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀAvÉ ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß; (¹) ¸ÀPÀ®gÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£Á ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÃA¢æPÀøvÀªÁUÀzÀAvÉ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß; (r) ¥ÀÅgÀĵÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛæÃAiÀÄjUÉ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£À ªÉÃvÀ£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß; (E) ¥ÀÅgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ MvÀÛqÀ¢AzÁV £ÁUÀjPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀAiÀĹìUÉ CxÀªÁ ±ÀQÛUÉ vÀPÀÌzÀÝ®èzÀ G¥À PÀ¸À§ÄUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß; 1. 2.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) 38£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ RAqÀ (1) JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

48

[(J¥sï) DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ ºÁUÀÆ WÀ£ÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

ºÉÆAzÀ®Ä ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨Á®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀjUÉ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊwPÀ ºÁUÀÆ L»PÀ ¥ÀvÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀAgÀPÀëuÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß] - ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[39J. ¸ÀªÀiÁ£À £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ

£ÁåAiÀĪÀÅ ¹UÀĪÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV DyðPÀ CxÀªÁ EvÀgÀ C¸ÀªÀÄxÀðvÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁV AiÀiÁgÉà £ÁUÀjPÀ¤UÉ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è GavÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 40. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É:Š gÁdåªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ WÀlPÀUÀ¼ÁV CªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 41. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ, ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, ªÀøzÁÞ¥Àå, gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀªÀÄxÀðvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¤ªÁgÀå zÉÊ£ÁåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß DyðPÀ ¸ÁªÀÄxÀðåzÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀø¢ÞAiÀÄ ¥Àj«ÄwUÀ¼À°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 42. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÉÇÃavÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÆw ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ gÁdåªÀÅ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 43. PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj, EvÁå¢:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è PÀø¶AiÀÄ, PÉÊUÁjPÉAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ J¯Áè PÉ®¸ÀUÁgÀjUÀÆ PÉ®¸À, fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄdÆj ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ ¹ÜwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÁªÀÄzÀ ªÉüÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð G¥ÀAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌ øwPÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV, gÁdåªÀÅ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸ÀºÀPÁj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀøºÀPÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[43J. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdåªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ

ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è GzÀåªÀÄUÀ¼À, PÁAiÀÄð¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.] 44. £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï ¸ÀA»vÉ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ £ÁUÀjPÀjUÉ KPÀgÀÆ¥ÀzÀ ¹«¯ï ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ EgÀĪÀ ºÁUÉ gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

1976gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (J¥sï) RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

49

1

[45. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ:- gÁdåªÀÅ DgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÆwðAiÀiÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ J®è ªÀÄPÀ̼À ±ÉʱÀªÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥Á®£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ²PÀët MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 46. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¸ÀAªÀzsÀð£É:Š gÁdåªÀÅ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼À, «±ÉõÀªÁV C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£ÀvÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¸ÀAªÀ¢üð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ C£ÁåAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè jÃwAiÀÄ ±ÉÆõÀuɬÄAzÀ ¸ÀAgÀQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 47. ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ PÀvÀðªÀå:Š gÁdåªÀÅ vÀ£Àß d£ÀvÉAiÀÄ ¥Ë¶×PÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ fêÀ£ÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À°è ¸ÉÃjzÉAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV OµÀzsÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ®èzÉ, ªÀiÁzÀPÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ OµÀ¢üUÀ¼À ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À®Ä gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 48. PÀø¶ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ ¸ÀAWÀl£É:Š gÁdåªÀÅ PÀø¶AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÕÁ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀAWÀl£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀ ºÁ®Ä PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ªÀzsÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtåUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À gÀPÀëuÉ:Š zÉñÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä gÁdåªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 49. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÁägÀPÀUÀ¼À, ¸ÀܼÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîzÉÝAzÀÄ

3

[48J. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

[¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÉÆö¸À¯ÁVgÀĪÀ] PÀ¯ÁvÀäPÀ CxÀªÁ LwºÁ¹PÀ

D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, C¥ÀºÀj¸ÀzÀAvÉ, «gÀÆ¥ÀUÉƽ¸ÀzÀAvÉ, £Á±ÀUÉƽ¸ÀzÀAvÉ, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ, «¯Éà ªÀiÁqÀzÀAvÉ CxÀªÁ gÀ¥sÀÅÛ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 50. £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁAUÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀiÁðAUÀ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸À®Ä gÁdåªÀÅ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 51. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¸ÀAªÀzsÀð£É:Š gÁdåªÀÅ,Š (J) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAªÀzsÀð£ÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; (©) gÁµÀÖç gÁµÀÖçUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ; (¹) ¸ÀAWÀnvÀ d£ÀgÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ°è CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PË®ÄUÀ¼À ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉÎ UËgÀªÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; ªÀÄvÀÄÛ (r) CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀå¹ÜPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ EvÀåxÀð¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀPÉÌ Š ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

2002£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 27£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹gÀvÀPÀÌ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV, F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

50 1

[¨sÁUÀ Š IVJ

ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ 51J. ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š PɼÀPÀAqÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ JAzÀgÉ:Š (J) ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ §zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ gÁµÀÖçzsÀédªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ; (©) £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæå¸ÀAUÁæªÀÄPÉÌ UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ;

DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß

¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀªÁVzÀÝ

ªÀÄvÀÄÛ GzÁvÀÛ

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß, DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß

(¹) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CRAqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ; (r) zÉñÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgɧAzÁUÀ gÁµÀÖçPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ; (E) zsÁ«ÄðPÀ, ¨sÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ CxÀªÁ eÁw ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À ¨sÉÃzÀ-¨sÁªÀUÀ½AzÀ CwÃvÀªÁV, ¨sÁgÀvÀzÀ J¯Áè d£ÀvÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁævÀøvÀézÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛæÃAiÀÄgÀ UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlĪÀiÁqÀĪÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÀÄ; (J¥sï) £ÀªÀÄä ¸À«Ää±Àæ ¸ÀA¸ÀÌ øwAiÀÄ ¨sÀªÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ; (f) CgÀtåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼ÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ £ÉʸÀVðPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ C©üªÀø¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ½UÉ C£ÀÄPÀA¥À vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ; (ºÉZï) ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, feÕÁ¸ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀøwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ; (L) ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀÅzÀÄ; (eÉ) gÁµÀÖçªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¢ÞAiÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ J¯Áè PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæUÀ¼À°è G£ÀßwUÁV ±Àæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ;] 2[(PÉ)

vÀAzÉ- vÁ¬Ä CxÀªÁ ¥ÉÆõÀPÀ£ÀÄ, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀAiÀĹì£À vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ CxÀªÁ vÀªÀÄä ¥Àj¥Á°vÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.]

1.

1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2.

2002 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

51

¨sÁUÀ Š V MPÀÆÌl CzsÁåAiÀÄ I Š PÁAiÀiÁðAUÀ gÁµÀÖç¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw 52. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw:Š ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â gÁµÀÖç¥Àw¬ÄgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 53. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉÃgÀªÁVAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ vÀ£ÀUÉ C¢üãÀgÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÁVAiÀiÁUÀ° ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ G¥À§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ, MPÀÆÌlzÀ gÀPÀëuÁ §®UÀ¼À ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ D¢ü¥ÀvÀåªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ (©) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 54. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š (J) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ; ªÀÄvÀÄÛ (©) gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ Š PÀÆrzÀ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ 55£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è£À ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ zɺÀ° gÁ¶ÖçÃAiÀÄ

gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ *¥ÁArZÉj MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.] 55. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃw:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ KPÀgÀÆ¥ÀvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdåUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CAxÀ KPÀgÀÆ¥ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĸÀÛ gÁdåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ JµÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,Š (J) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ, D gÁdåzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß D ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ ¨sÁUÀ®§ÞzÀ°è MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ UÀÄtPÀUÀ¼ÀÄ J¶ÖªÉAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ½gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) ¸ÀzÀj MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀ UÀÄtPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄïÉ, ±ÉõÀªÀÅ L£ÀÆgÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉĬĮè¢zÀÝgÉ, (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£À ªÀÄvÀUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; 1.

1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.1995 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

*

FUÀ ¥ÀÄzÀÄZÉjAiÀiÁVzÉ. 2006 £Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ).


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

52

(¹) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¥ÀæwAiÉƧâ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (J) ªÀÄvÀÄÛ (©) G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀÄvÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; CzsÀðQÌAvÀ ºÉZÁÑVgÀĪÀ ©ü£ÁßAPÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ JAzÀÄ Jt¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ©ü£ÁßAPÀUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀzÉ ©lÄÖ©qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ gÀºÀ¸Àå ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[«ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À®zÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ

¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå: ¥ÀgÀAvÀÄ, F «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è, AiÀiÁªÀ F »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß 2

¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, 1971gÀ d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 56. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ,Š (J) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CªÀ£À£ÀÄß 61£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; (¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå CªÀ£À GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ (J) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ §gÉAiÀįÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfãÁªÉÄ §UÉÎ vÀPÀëtªÉà ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 57. ªÀÄgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ CºÀðvÉ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, D ¥ÀzÀPÉÌ ªÀÄgÀÄZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 58. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š (J) CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, (©) CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ (¹) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CªÀ¤UÉ CºÀðvɬÄgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1.

1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀgÀuÉUÉ §zÀ¯ÁV (3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

53

(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ D AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ 1 G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÁV * * * CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁV EgÀĪÀ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 59. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß C¢üPÀøvÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CªÀ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÉåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 60. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ®¨sÀå«gÀĪÀ eÉåõÀ×vÀªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è, F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ; JAzÀgÉ:Š ``............ JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÀÖç¥Àw ¥ÀzÀzÀ PÁAiÀÄð¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß (CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß) ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀݵÀÆÖ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjgÀPÀëuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁVgÀÄvÉÛãÉAzÀÆ, zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ''. 61. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ PÁAiÀÄð«zsÁ£À:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ªÀĺÁ©üAiÉÆÃUÀPÉÌ UÀÄj¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÁUÀ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß Š (J) CAxÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀªÀÅ MAzÀÄ ¤tðAiÀÄzÀ°è CqÀPÀªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ vÀªÀÄä GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß w½¹ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ £Á®Ì£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀqɪÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÀÄdÄ ºÁQgÀĪÀ °TvÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ D ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ Š ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ "CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

54

(3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ºÁUÉ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÁUÀ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ ªÀiÁr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV, zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁr¹zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁrzÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀªÀÅ ¸ÀªÀÄyðvÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ, D ¤tðAiÀĪÀÅ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀAxÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 62. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ° ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ D CªÀ¢üAiÀÄÄ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉƼÀUÁV ¥ÀÇwðAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ, gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁUÀĪÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è£À SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, D ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½UÉ «ÆgÀzÀAvÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, 56£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀÇwð CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 63. ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw:Š ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 64. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀzÀ°è EgÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ 65£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è, gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 97£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÃvÀ£ÀPÁÌUÀ° CxÀªÁ ¨sÀvÀåPÁÌUÀ° ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 65. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV SÁ°AiÀiÁzÀ°è CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ, gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ°¸ÁÜ£À GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAxÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ºÉƸÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) UÉÊgÀĺÁdj¬ÄAzÀ, PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D CªÀ¢üUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

55 1

66. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ:Š (1) [¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À] ªÀÄÆ®PÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀªÁV G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ gÀºÀ¸Àå ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š (J) CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; (©) CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CªÀ¤UÉ CºÀðvɬÄgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ D AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, MPÀÆÌlzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ 2

G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÁV * * * * CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁV EgÀĪÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 67. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ,Š (J) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAVÃPÀøvÀªÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ, F RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (¹) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå, CªÀ£À GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 68. G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ DPÀ¹äPÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV ¥ÀÇwðAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

1961£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½AzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁd ¥ÀæªÀÄÄR£ÁV'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

56

(2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄgÀt¢AzÀ, gÁfãÁªÉĬÄAzÀ CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁUÀĪÀ ÷G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ°è£À SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D SÁ°¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ, 67£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÀÇwð CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀtªÀiÁqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 69. G¥ÀgÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D §UÉÎ £ÉëĹzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š ``.............. JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ''. 70. EvÀgÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ G¥À§A¢ü¹gÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

¸ÁܦvÀªÁzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀPÉÌ ¤dªÁzÀ ±ÀæzÉÞ ªÀ»¹PÉƼÀî°gÀĪÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV

¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV vÁ£ÀÄ

1

[71. gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÉÃjzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š

(1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuɬÄAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ°è, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wêÀiÁð£ÀzÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÁgÀåUÀ¼ÀÄ D WÉÆõÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÁV C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ. (4) M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬Ä¹gÀĪÀ ZÀÄ£ÁAiÀÄPÀ UÀtzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°¬ÄvÉÛA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 72. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tÂðÃvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ,Š (J) ¸ÉãÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è; (©) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ «¸ÀÛÈvÀªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À «gÀÄzÀÞªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹gÀĪÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è; 1. 71£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß 1975£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (10Š8Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. D vÀgÀĪÁAiÀÄ 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. DzÀ£ÀÄß ªÉÄðgÀĪÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

57

(¹) ²PÉëAiÀÄÄ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ ²PÉëAiÀiÁVgÀĪÀ J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è Š «¢ü¹gÀĪÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è PÀëªÀiÁzÁ£ÀªÀ£ÀÄß, ¥Àæ«®A§£ÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄAzÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀwð¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉãÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «¢ü¹gÀĪÀ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌlzÀ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼À AiÀiÁgÉà C¢üPÁjUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÁzsÀPÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ 1

AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * * ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À®Ä, ªÀiÁ¦üªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÁzsÀPÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 73. MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß,Š (J) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ; ªÀÄvÀÄÛ (©) AiÀiÁªÀÅzÉà PË°£À CxÀªÁ M¥ÀàAzÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ Š «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è ¸ÀàµÀÖªÁV 2

G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß G½zÀÄ * * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, D AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, AiÀiÁªÀ gÁdåPÁÌV AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®

3

74. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®:Š [(1) gÁµÀÖç¥ÀwUÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:] 4

[¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CxÀªÁ C£ÀåxÁ ¥ÀÅ£Àgï¥Àj²Ã°¸ÀĪÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀÅ£Àgï ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤ÃrzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 2. 1956£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ J ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ © ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 3. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ, 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 4. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

58

75. ªÀÄAwæUÀ¼À §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(1J) ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è, ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (1©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 2£Éà ¥ÁågÁzÀ CrAiÀÄ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVzÀÝ°è, DvÀ£ÀÄ C£ÀºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DvÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹zÀgÉ, DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁVzÁÝ£É JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ, CªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÆÃ, C°èAiÀĪÀgÉUÉ (1)£Éà RAqÀzÀ CrAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥ÀåvÁ ¥Á®£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆqÀ¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¨ÉÆâü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV DgÀÄ wAUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D jÃw ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï 76. ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï DV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ M¦à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ CAxÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÁ¢¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

£ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ°è

(4) CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

¨sÁgÀvÀzÀ

¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ

gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄvÀÄÛ

J®è

gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ

1. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

59

¸ÀPÁðj ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ 77. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è PÁAiÀiÁðAUÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀÄPÉÆlÖ EvÀgÀ °TvÀUÀ¼À£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ 1

gÀa¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ °TvÀzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ®èªÉA§ CxÀªÁ §gÉzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀªÀ®èªÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAwæUÀ¼À°è ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

*

*

*

*

78. gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄÄ,Š

*

ªÀiÁ»w,

EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß

MzÀV¸ÀĪÀ

«ZÁgÀzÀ°è

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀÄ

PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š

(J) MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ J®è wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ; (©) MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÉüÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) M§â ªÀÄAwæAiÀÄÄ wêÀiÁð£À PÉÊPÉÆArgÀĪÀ, DzÀgÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß, ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ°è CzÀ£ÀÄß ºÁUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ Š CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ Š II : ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 79. ¸ÀA¸ÀwÛ£À gÀZÀ£É:Š MPÀÆÌlªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÁdå¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß¼Àî JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 80. gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É:Š (1)

34

[ * * * * gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ],Š

(J) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (©) gÁdåUÀ½AzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß

5

[ªÀÄvÀÄÛ

MPÀÆÌl

gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½AzÀ]

E£ÀÆßgÀ

ªÀÄƪÀvÉÛAlPÉÌ

«ÆgÀzÀµÀÄÖ

Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3. 4. 5.

PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå J¸ï.M. 2297 ¢£ÁAPÀ 3.11.1958gÀ ¨sÁgÀvÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæ, ¨sÁUÀ II, «¨sÁUÀ Š 3(ii), ¥ÀÅl 1315 £ÉÆÃr. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``gÁdå¸À¨sÉ'' JA§ ¥ÀzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1÷Š3Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1975£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 4£Éà ¥ÁågÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (26Š4Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

60 1

(2) gÁdåUÀ¼À [ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À] ¥Àæw¤¢üUÀ½AzÀ ¨sÀwðAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß £Á®Ì£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ D §UÉV£À G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, F ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, JAzÀgÉ:Š ¸Á»vÀå, «eÁÕ£À, PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉUÀ¼À°è «±ÉõÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÁåªÀºÁjPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

(4) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À * * * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À] (5) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è DAiÉÄÌ DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ gÀZÀ£É:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š 7

[81.

5

[331£ÉAiÀÄ

¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ

6

¸ÀA¸ÀvÀÄÛ * * *

PÁ£ÀƤ£À

ªÀÄÆ®PÀ

G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ]

(J) gÁdåUÀ¼À°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ

[L£ÀÆgÀ ªÀÄƪÀvÀÛQÌAvÀ] ºÉZÀÑ®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ

(©) MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸À®Ä, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ 8

jÃwAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ [E¥ÀàvÀÛQÌAvÀ] ºÉZÀÑ®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š (J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß, D ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ d£À¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ, PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, J®è gÁdåUÀ½UÀÆ MAzÉà DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀAZÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ, PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåzÁzÀåAvÀ MAzÉà DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `J' ¨sÁUÀ CxÀªÁ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢üAiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `¹' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢üAiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 81£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 82£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``331£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š3Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 4£Éà ¥ÁågÁzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ¼À£ÀÄß (26Š4Š75jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1987£Éà E¸À«AiÀÄ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ''LzÀÄ£ÀÆgÀ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1973£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

61

[¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ, D gÁdåzÀ

d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, CgÀªÀvÀÄÛ ®PÀë «ÄÁgÀ¢gÀĪÀªÀgÉUÉ F RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ D gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå: 2

[¥ÀgÀAvÀÄ,

F

RAqÀzÀ°è

AiÀiÁªÀ

»A¢£À

PÉÆ£ÉAiÀÄ 3

d£ÀUÀtwAiÀÄ

¸ÀĸÀAUÀvÀ

CAQUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ,4

[(i) (2)£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, 1971gÀ d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ 5

(ii) (2)£Éà RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, [2001gÀ] d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]]] 82. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄÄ ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ªÉÄïÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåUÀ½UÉ ºÀAZÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ DUÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è: 6

[ªÀÄvÀÆÛ

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ, D ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ: 7

C®èzÉ ¥ÀgÀAvÀÄ, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ,8

[(i) 1971gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀAvÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ 9

(ii) [2001gÀ] d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁuÉPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÁßV «¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß - ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]]] 1. 1973 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2. 1976 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3.1.77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 3. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 4. CzÉà 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 5. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``1991 gÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 6. 1976 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¢£ÁAPÀ 3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 7. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``2000 zÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 8. CzÉà 4 £ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 9. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``1991 gÀ'' JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

62

83. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü:Š (1) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ ªÀiÁrzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV, ¥Àæw JgÀqÀ£É ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¤ªÀøvÀÛgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] (2) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CzÀgÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÉ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV «¸ÀfðvÀªÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑPÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀAvÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¸À®PÉÌ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÀÄ wAUÀ½UÉ «ÄÃjzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 84. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š 2

¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ D §UÉÎ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ zÀørüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ gÀÄdÄ ºÁQgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ;] (©) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV DAiÉÄÌ ºÉÆAzÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 3

[(J)

[85. ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ

¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌAxÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÆß CªÀ£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ MAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀPÉÌ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ Š EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DgÀÄ wAUÀ¼À CAvÀgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ,Š (J) JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸À§ºÀÄzÀÄ.] 86. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. 1.

2. 3.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (J) RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 85£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

63

(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è DUÀ EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ D AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ, ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

87. gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt:Š (1) [¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è] gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß PÀgÉ¢gÀĪÀ PÁgÀtªÀ£ÀÄß CzÀPÉÌ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

(2) CAxÀ ¨sÁµÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÁV PÁ®ªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ * * * JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 88. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄAwæAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁ¤ð d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà dAn ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ºÉ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 89. gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É D ¸ÀzÀ£ÀzÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CzÀgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É¯Áè gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CzÀgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV DAiÉÄ̪ÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 90. G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š (J) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ®àqÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 91. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ CxÀªÁ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ°è G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÀ°è, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½VAvÀ D ZÀZÉðUÉ DzÀåvÉ PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

64

92. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 91£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ 100£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 93. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë:Š ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è E§âgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV D ¸ÀzÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É®è CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 94. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š (J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) CzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ CzsÀåPÀë¤UÉ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ®àqÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è, ºÁUÉ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÀÆ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 95. CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 96. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ, CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 95£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CªÀÅ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

65

(2) CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 100£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀPÉÆqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 97. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ:Š gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 98. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ 99. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 100. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è, CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ºÁdjgÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÁÝUÀÆå, D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, C°è PÀĽwgÀ®Ä, ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀåxÁ D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀQÌ®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ PÀAqÀħAzÁUÀÆå, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ PÉÆÃgÀA DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

66

(4) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀA E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆÃgÀA DUÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ 101. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ * * * MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£À Š 2

EªÉgÀqÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ [MAzÀÄ gÁdåzÀ] «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ 3

AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£À Š F JgÀqÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ°è, DUÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV CªÀ£ÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆnÖgÀ¢zÀÝgÉ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š 4

(J) [102£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è] £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁzÀgÉ; CxÀªÁ 5

[(©) vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë¤UÉ §gÉzÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÖgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CAVÃPÀj¹zÀgÉ] Š D vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 6

(©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfãÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ §½PÀ D gÁfãÁªÉÄAiÀÄÄ ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ PÉÆnÖgÀĪÀAxÀzÀÝ®è JAzÀÄ CxÀªÁ £ÉÊdªÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (4) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉ CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ CzÀgÀ J®è ¸À¨sÉUÀ½UÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀgÉ, CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÉ JAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

[¥ÀgÀAvÀÄ,

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ¯ÁèUÀ° G¯ÉèÃTvÀªÁVgÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CAxÀ MAzÀÄ gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. J¥sï.46/50Š¹ PÀæªÀiÁAPÀzÀŠ1950£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ d£ÀªÀj wAUÀ¼À 26£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ 678£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è ¥ÀæPÀnvÀªÁVzÉ, 1950£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ KPÀPÁ°Ã£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤µÉÃzsÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

67

102. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÉAiÉÆà CAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝgÉ; (©) C¸Àé¸ÀÜavÀÛ£ÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉAzÀÄ WÉÆö¹zÀÝgÉ; (¹) C«ªÀÄÄPÀÛ ¢ªÁ½AiÀiÁVzÀÝgÉ; (r) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀéEZÉá¬ÄAzÀ Dfð¹zÀÝgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ «zÉò gÁµÀÖçPÉÌ ¤µÉ× CxÀªÁ C£ÀĸÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝgÉ; (E) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ C£ÀºÀðUÉƽ¹zÀÝgÉ - CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV] AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁV EgÀĪÀ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ CAxÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 2

[(2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÉ C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁVzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ

¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 3

[103. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ

102£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖzÁÝ£ÉAiÉÄà ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 104. 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 99£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ CºÀð£ÁV®èªÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁVgÀĪɣÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹gÀĪÀÅzÀÄ vÀ£ÀUÉ w½¢zÀÆÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀgÉ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀĽvÀ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖ ¥Àæw ¢£ÀPÀÆÌ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÀAqÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä §zÀÞ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D zÀAqÀªÀ£ÀÄß MPÀÆÌlPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀAvÉ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ 105. ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Æ DzÉñÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæå«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(2) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV’’ JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 103£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ºÁUÀÆ 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

68

(2) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀPÉÌ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢UÉ, ¥ÀvÀæPÉÌ, ªÀÄvÀUÀ½UÉ CxÀªÁ £ÀqɪÀ½UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) EvÀgÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ 1

PÁ®PÁ®PÉÌ ¥Àj¨sÁ¶¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥Àj¨sÁ¶¸ÀĪÀªÀgÉUÉ [¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1978gÀ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ eÁjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ½UÉ EzÀÝAvÀºÀ CªÉà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (4) (1), (2) ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 106. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ ¸ÀA«zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝAxÀ zÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀgÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ 107. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 109£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 117£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) 108£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 109£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉÒÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M¦àgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV ªÀiÁvÀæªÉà M¦àPÉÆArgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV®èzÀ, DzÀgÉ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV 108£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 108. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£À:Š (1) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CAVÃPÀøvÀªÁV CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š (J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ (©) D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAwªÀĪÁV M¥Àà¢zÀÝgÉ; CxÀªÁ (¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CzÀÄ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAVÃPÁgÀªÁUÀzÉà DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑPÁ®ªÀÅ UÀw¹zÀÝgÉ; 1.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

69

Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAvÀåUÉÆArzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À G¥ÀªÉñÀ£ÀªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è E®è¢zÀÝgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgɤÃqÀĪÀ vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ DgÀÄ wAUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, CzÉà RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑPÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¹zÀÝgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖü¥Àr¹zÀ GzÉÝñÀPÁÌV dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ D ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀgɤÃrzÀ°è, vÀzÀ£ÀĸÁgÀ D ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è M¦àPÉƼÀî¯ÁzÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, D wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¹ªÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è,Š (J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÄÝ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁUÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À¯ÁVvÉÆÛà D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÉ, D «zsÉÃAiÀÄPÀzÀ CAVÃPÁgÀzÀ°è GAmÁzÀ «¼ÀA§¢AzÁV CªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ CAVÃPÀj¹ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÉ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M¦àPÉÆAr®èªÉÇà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ EvÀgÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ CAVÃPÁgÁºÀð JA§ §UÉÎ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀgɤÃqÀĪÀ vÀ£Àß D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉUÉÆArzÀÝgÀÆ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀªÀÅ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. 109. zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ PÉÆÃj CzÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV vÀ£Àß ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¸À»vÀ CzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ J®è ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¥À৺ÀÄzÀÄ CxÀªÁ wgÀ¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

70

(3) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀgÉ, D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀ, G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ, D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÆ E®èzÉAiÉÄÃ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV gÁdå¸À¨sÉUÉ CzÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¢zÀÝgÉ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄïÉ, CzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 110.``zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š (J) AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ;

gÀzÀÄÝ

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

ªÀiÁ¦ü

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

(©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁwæ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¹£À ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (¹) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ CxÀªÁ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢üUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ; (r) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ; (E) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ;

ªÉZÀѪÉAzÀÄ

(J¥sï) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C©ügÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; CxÀªÁ (f) (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ. (2) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ DyðPÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣïìUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉà CxÀªÁ C®èªÉà JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ D §UÉÎ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß 109£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¸À¨sÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ 111£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¸ÀĪÁUÀ, CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉA§ÄzÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹, vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

71

111. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw:Š MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÀ£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ vÀ£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄwUÁV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, CzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖªÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAzÉñÀzÀ°è ²¥sÁgÀ¸ÀĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀzÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ªÁ¥À¸ÀÄ PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr E®èzÉ ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀj¹ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¹zÀgÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è.

ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ 112. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¥Àæw ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CAzÁdÄ dªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; F ¨sÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ``ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæ'' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. (2) ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À°è,Š (J) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ EvÀgÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß Š ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸Àé ¯ÉPÀÌPÉÌ RZÀÄð ©Ã¼ÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß EvÀgÀ ªÉZÀÑ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹ vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F PɼÀPÀAqÀ ªÉZÀѪÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üUÉ RZÀÄð ºÁQzÀ ªÉZÀѪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ,(J) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ G¥À®©ÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ; (©) gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ; (¹) §rØ, ¸Á® wÃgÀÄªÉ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ IÄt «ªÉÆÃZÀ£É ¨sÁgÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀĪÀ IÄt¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ IÄt wÃjPÉ ¸ÉêÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ IÄt«ªÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ; (r) (i) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ; (ii) ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ; (iii) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀ 1

ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ [qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ UÀªÀ£ÀðgÀ£À ¥ÁæAvÀzÀ°è] M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ; 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

72

(E) ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀA§¼À, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£À; (J¥sï) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁjPÉ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ LwÃ¥ÀÅð EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉƧ®UÀÄUÀ¼ÀÄ; (f) ºÁUÉ ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑ. 113. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) CAzÁdÄUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ªÀÄvÀPÁÌV M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ CAzÁdÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà CAzÁd£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ¸ÀzÀj CAzÁdÄUÀ¼À°è EvÀgÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÁV ¨ÉÃrPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À®Ä CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 114. zsÀ£À «¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 113£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É,Š (J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ D jÃw M¦àUÉ PÉÆlÖ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ, DzÀgÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ EqÀ¯ÁVzÀÝ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀÝ ªÉƧ®VUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß Š ¨sÀj¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ºÁUÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ UÉÆvÀÄÛUÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAVÃPÁgÁºÀðªÉà ºÉÃUÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) 115£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 116£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ «¤AiÉÆÃUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀvÀÄ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ°è »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 115. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š (J) 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÉêÉUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D ªÀµÀðzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀgÉ CxÀªÁ D ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è GzÉÝò¹®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀÇgÀPÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄѪÀj ªÉZÀÑzÀ CUÀvÀåvÉ GAmÁzÀgÉ; CxÀªÁ (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÁV ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è D ªÀµÀðPÉÌAzÀÄ PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀÅ D ¸ÉêÉUÁV ªÉZÀѪÁVzÀÝgÉ Š ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÀ ªÉƧ®VUÉ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

73

(2) 112, 113 ªÀÄvÀÄÛ 114£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ D «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÉZÀÑ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ ¨ÉÃrPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 116. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ F »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š (J) AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 113£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤AiÀīĹzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉZÀÑzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀPÉÌ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CAxÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä; (©) ¸ÉêÉAiÀÄÄ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÁÝVgÀĪÀ CxÀªÁ C¤²ÑvÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉÆqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä DUÀzÉ EzÀÝgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½AzÀ C¤jÃQëvÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä; (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ZÁ°Û¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃj®èzÀ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä Š C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀzÀj C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) 113 ªÀÄvÀÄÛ 114£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄà (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 117. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 110£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¹£À CUÀvÀå«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ DyðPÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CzÀÄ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) AiÀiÁªÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹ eÁjUÉ vÀAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÉÆà D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

74

¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ 118.¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄݪÉÇà CªÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄà, ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. (4) G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À dAn G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 119. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À §UÉV£À CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀgÀ §UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, 118£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£À¢AzÀ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ ¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀPÉÌ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 120. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š (1) ¨sÁUÀŠXVII gÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀªÀÅ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèõï£À°è £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèõï£À°è vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀåPÀÛUÉƽ¸À®Ä DUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è D ªÀåQÛUÉ CªÀ£À ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ C£ÀĪÀÄw PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ ``CxÀªÁ EAVèµï£À°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 121. ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀĪÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄî®èzÉ, CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CªÀ£À ªÀvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀ ZÀZÉðAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

75

122. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è£À D¥Á¢¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄzÉÆõÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀ C¢üPÁjAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£À°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀªÉÇÃ, D AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ Š III - gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ 123. ¸ÀA¸ÀwÛ£À «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ D ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è CUÀvÀåªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃgÀĪÀAxÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §®ªÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š (J) ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀB ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀzÉ EgÀĪÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà D CzsÁåzÉñÀªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. «ªÀgÀuÉ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÀgÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV D ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è C£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) AiÀiÁªÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢ü¤AiÀīĸÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®èªÉÇà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀÅ PÀ°à¹zÀgÉ, CAxÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

* *** *

CzsÁåAiÀÄ Š IV - MPÀÆÌl £ÁåAiÀiÁAUÀ 124. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É:Š (1) ¨sÁgÀvÀPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ E£ÀÆß C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀĪÀªÀgÉUÉ

2

K¼ÀQÌAvÀ

ºÉZÁÑV®èzÀµÀÄÖ

EvÀgÀ

£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß

1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĸÀ»vÀªÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. FUÀ ``ªÀÄƪÀvÀÄÛ'', 2008£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (£ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀASÉå) (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (¸ÀASÉå 2009 gÀ 11) 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. (5.2.2009 jAzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ).


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

76

(2) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ EgÀĪÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ CgÀªÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÀÆ D ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ,Š (J) £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ: (©) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. 1

[(2J) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀPÉÌ ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ

G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (3) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ,(J) MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀªÁV JgÀqÀÄ CxÀªÁ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ (©) MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀªÁV JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢ DVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ (¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ £ÁåAiÀĪÉÃvÀÛ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ Š CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ I:Š F RAqÀzÀ°è ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ'' JAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è CzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ. «ªÀgÀuÉ II:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ DVgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, CªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ DzÀ ªÉÄÃ¯É f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß, CªÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è gÀÄdĪÁvÁzÀ zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀASÉåAiÀÄ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄyðvÀªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ CzÉà C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆgÀr¹zÀ DzÉñÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ ªÀiÁr gÀÄdĪÁvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ. 1.

1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

77

(6) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ D §UÉÎ CªÀ¤AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (7) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

125. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š [(1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀ°à¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ, UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ, UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 126. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ CxÀªÁ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ D GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 127. CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä CxÀªÁ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ PÉÆÃgÀA E®è¢gÀĪÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäw ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ vÀPÀÌ CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ ºÉ¸Àj¹zÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è CqïºÁPï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ºÁdjgÀĪÀAvÉ °TvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) ºÁUÉ ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è, CªÀ£À ºÁdgÁwAiÀÄÄ CªÀ±Àå«gÀĪÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±Àå«gÀĪÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ºÁdgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ ºÁdgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß, C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1986£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.4.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

78

128. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ºÁdgÁw:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäw ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ

1

[CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ

£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä vÀPÀÌ CºÀðvÉAiÀÄļÀî] AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß, C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, CªÀ£À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉAzÀÄ C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ºÁUÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 129. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ DzÀ ¤AzÀ£ÉUÉ zÀAr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 130. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄð¸ÁÜ£À:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ zɺÀ°AiÀÄ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è G¥ÀªÉñÀ£ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 131. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ,Š (J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÉ; CxÀªÁ (©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ EvÀgÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ Š EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀĪÉ; CxÀªÁ (¹) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ Š EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É (CzÀÄ PÁ£ÀƤ£ÀzÁVgÀ° CxÀªÁ ¸ÀAUÀwAiÀÄzÁVgÀ°) PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ºÀQÌ£À C¹ÛvÀéªÀÅ CxÀªÁ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ CªÀ®A©vÀªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CAxÀ «ªÁzÀzÀ°è ªÀÄÆ® C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 2

[¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ

CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀj C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ «ªÁzÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PË®Ä, M¥ÀàAzÀ, MqÀA§rPÉ, ªÀZÀ£À§AzsÀ, ¸À£ÀzÀÄ CxÀªÁ CAxÀzÉà EvÀgÀ °TvÀUÀ½AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ «ªÁzÀPÉÌ «¸ÀÛÈvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 3

131J. [PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀézÀ §UÉV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£À£Àå C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û]. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 1. 2. 3.

1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 23£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 131J JA§ ºÉƸÀ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

79

132. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹«¯ï, Qæ«Ä£À¯ï CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀ PÁ£ÀƤ£À 1

¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ [134J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ] CAxÀ wæð£À, rQæAiÀÄ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

****** 3

(3) CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ°è * * * »AzÉ ºÉýgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV wêÀiÁð¤¸À¯ÁVzÉAiÉÄA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ

3

* * *.

«ªÀgÀuÉ:ŠF C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ``CAwªÀÄ DzÉñÀ'' JA§ÄzÀÄ, «ªÁzÁA±ÀªÀ£ÀÄß C¦Ã®ÄzÁgÀ£À ¥ÀgÀªÁV wêÀiÁð¤¹zÀgÉ, AiÀiÁªÀ DzÉñÀªÀÅ D CAwªÀÄ «¯ÉUÉ ¸ÁPÁUÀ§ºÀÄzÉÆà D DzÉñÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 133. ¹«¯ï «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ §gÀĪÀ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 4

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š [(1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹«¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è,Š (J) D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ

C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è

¸ÀzÀj

¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß

¸ÀªÉÇðÃZÀÑ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ

5

[ - 134J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ] CAxÀ wæð£À, rQæAiÀÄ CxÀªÁ

CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) 132£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÁàV wêÀiÁð¤¹gÀĪÀÅzÀÄ CAxÀ C¦Ã°£À PÁgÀtUÀ¼À°è MAzÀÄ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ ªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3. 4. 5.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (2)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1972£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (27Š2Š73 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 18£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

80

134. Qæ«Ä£À¯ï «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¦Ã®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ,Š (J) D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß RįÁ¸É ªÀiÁqÀĪÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß C¦Ã°£À°è «¥ÀAiÀÄðAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¤UÉ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ (©) vÀ£Àß C¢üPÁgÀPÉÌ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà C¢ü«ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀj¹PÉÆAqÀÄ, CAxÀ C¢ü«ZÁgÀuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tð¬Ä¹ CªÀ¤UÉ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ 1

(¹) ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ [134J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ] Š D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ wæð£À, CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÉÇðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä PÀ°à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, (¹) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wæð£À, CAwªÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ E£ÀÆß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 2

[134J. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ:Š 132£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 133£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 134£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ, CAwªÀÄ DzÉñÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ, ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ 132£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 133£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è CxÀªÁ 134£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß D ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß,Š (J) vÀ£Àß ¸Àé¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃUÀåªÉAzÀÄ CzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) CAxÀ wÃ¥ÀÅð, rQæ, CAwªÀÄ DzÉñÀ CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ ¤PÀmÉÆÃvÀÛgÀzÀ°è, ¨Á¢üvÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À ¥ÀgÀªÁV ªÀiËTPÀªÁV ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1. 2.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 19£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ `` ¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀgÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

81

135. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥sÉqÀgÀ¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVvÉÆÛà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ 133£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 134£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 136. C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄw:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ°è CxÀªÁ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà wæð£À, rQæAiÀÄ, ¤zsÀðgÀuÉAiÀÄ, ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ C¦Ã®Ä ºÀÆqÀ®Ä, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ «±ÉõÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà wæðUÉ, ¤zsÀðgÀuÉUÉ, ²PÉëAiÀÄ DzÉñÀPÉÌ CxÀªÁ DzÉñÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 137. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ wÃ¥ÀÅðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ CxÀªÁ 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÁ£ÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 138. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ:Š (1) MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ M¥ÀàAzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¹zÀgÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 139. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ jmïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ:Š 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇ滩µÀ£ï, PÉÆêÁgÀAmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àgï²AiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ jmïUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ jmïUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆgÀr¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 1

2

[139J. PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ:Š [(1) MAzÉà §UÉAiÀÄ CxÀªÁ §ºÀĪÀÄnÖUÉ MAzÉà §UÉAiÀÄ

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀÄÄRå ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉ JAzÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ CmÁjß d£ÀgÀ®è£ÀÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Éà D J®è ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß «¯ÉªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: 1. 2.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 24£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 21£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.8.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

82

¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, ¸ÀzÀj PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁUÉ vÀj¹PÉÆArzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À §UÉÎ vÀ£Àß wæð£À MAzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆqÀ£É ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ wæðUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß, C¦Ã®£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ «»vÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ ºÁUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.] 140. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁV®èzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 141. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ WÉÆö¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 142. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀUÀ¼À eÁj ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄ«PÉ, EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ §UÉÎ CxÀªÁ EvÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀÇtð£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀAxÀ rQæAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ rQæ CxÀªÁ ºÁUÉ ¤ÃrzÀ DzÉñÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1

¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CxÀªÁ vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AzÀ£ÉAiÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ CxÀªÁ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ J®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 143. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «»vÀªÉ¤¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîAxÀ PÁ£ÀƤ£À CxÀªÁ ¸ÀAUÀwAiÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÉ JAzÀÄ CxÀªÁ GzÀ㫸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉAiÉÄAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 2 * * * ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 3[D ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è] (2) 131£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ §UÉAiÀÄ «ªÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

1954£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ (rQæUÀ¼À ªÀÄvÀÛÄ DzÉñÀUÀ¼À) eÁj DzÉñÀªÀ£ÀÄß (¹.M. 47) £ÉÆÃr. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``(i)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ. CzÉà 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``D RAqÀzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

83

144. ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ¹«¯ï ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

144J. [PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ

G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ.] ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1977gÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ. 145. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ PÁ®PÁ®PÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À®Ä ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è F PɼÀPÀAqÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ,Š (J) D ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ

ªÀÄÄAzÉ

£ÁåAiÀĪÁ¢

ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß

£ÀqɸÀĪÀªÀjUÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

(©) C¦Ã®ÄUÀ¼À ¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁ®zÉƼÀUÁV zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¦Ã®ÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (¹) III£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; 2

ºÀPÀÌ£ÀÄß

3

[(¹¹) [139J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ] ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ;]

(r) 134£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (E) AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¤ÃrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÆà D µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÁÌV AiÀiÁªÀ PÁ®zÉƼÀUÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ, CAxÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (J¥sï) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀ ¦üÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (f) eÁ«Æ¤£À ªÀÄAdÆgÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (ºÉZï) ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À vÀqÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (L) AiÀiÁªÀ C¦Ã®Ä PÀÄë®èPÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ CxÀªÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀAxÀzÁÝVzÉAiÉÄAzÀÄ CxÀªÁ «¼ÀA§UÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸À°è¸À¯ÁzÀzÉÝAzÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ vÉÆÃj§gÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà C¦Ã°£À Që¥Àæ ¤zsÀðgÀuÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ; (eÉ) 317£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀ «ZÁgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ. 1. 2. 3.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 25£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``131J ªÀÄvÀÄÛ 139J C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À, CAQUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

84 2

(2) [(3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ * * * * G¥À§AzsÀUÀ½UÉ] M¼À¥ÀlÄÖ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KPÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÁUÀÆ «¨sÁVÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼À §UÉÎ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀð«ªÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß wêÀiÁð¤¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 143£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV 2

G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ 3[ * * * PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄÄ] LzÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F CzsÁåAiÀÄzÀ 132£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®£ÀÄß ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è LzÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjzÀÄÝ C¦Ã®Ä ¸ÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®zÀ°è D C¦Ã®Ä F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®£ÀÄß «¯ÉªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ¤zsÀðgÀuÉAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß wêÀiÁð£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV F RAqÀªÀÅ CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀAvÉ gÀavÀªÁVgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÁÌV PÀ½¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C©ü¥ÁæAiÀĪÀÅ vÀ®Ä¦zÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV C¦Ã®£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥Àð£ÀÄß §»gÀAUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀåxÁ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ 143£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥Àð£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß, D ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÁdjgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ¸ÀºÀªÀÄw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÀÄ C£ÀåxÁ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀºÀªÀÄw¸À¢gÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄzÀ wÃ¥Àð£ÀÄß CxÀªÁ vÀ£Àß ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÀAvÉ ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 146. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ, D ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ D ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÉÃj®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ D GzÉÝñÀPÁÌV ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CªÀ£ÀÄ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ, gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, D ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(3)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÆägÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CAQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß (13Š4Š78jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉåAiÀÄÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

85

(3) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtªÀÅ D ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 147. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ VI£Éà ¨sÁUÀzÀ V£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ°è F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, 1935£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ) CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ CxÀªÁ ªÀÄAvÁæ¯ÉÆÃZÀ£Á ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ CxÀªÁ 1947gÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁévÀAvÀæöå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ CxÀ𠫪ÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄRå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ºÁUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ V Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ- ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ 148. ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ:Š (1) ¨sÁgÀvÀPÉÌ M§â ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀªÉà PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À ¸ÀA§¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ºÁUÉ ¤zsÁðgÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£À ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÁßUÀ° CxÀªÁ UÉÊgÀÄ ºÁdj gÀeÉ, ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£À CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÀAiÀĹìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ CªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÁßUÀ°, CªÀ¤UÉ C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzsÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ CºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À DqÀ½vÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ §½PÀ gÀa¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj D PÀZÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

86

149. ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ, MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C£ÀÄPÀæªÀĪÁV qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAvÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀÝAxÀ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVzÀÝAxÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[150. MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ-ºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ 2

¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À [¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ] gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 151. ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀºÁUÀÆ-ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¤AiÀÄAvÀæPÀ- ºÁUÀÆ- ªÀĺÁ ¯ÉPÀÌ 3

¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ * * * M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 27£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 150£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š4Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 22£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ §½PÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR¤UÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

87

¨sÁUÀ Š VI 1

*** gÁdåUÀ¼ÀÄ

CzsÁåAiÀÄ I Š ¸ÁªÀiÁ£Àå 2

152. ¥Àj¨sÁµÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ``gÁdå'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ [dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è].

CzsÁåAiÀÄ II Š PÁAiÀiÁðAUÀ gÁdå¥Á® 153. gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ M§â gÁdå¥Á®¤gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 3

[¥ÀgÀAvÀÄ,

F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, M§â£Éà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ gÁdå¥Á®£À£ÁßV £ÉëĸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 154. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ gÁdå¥Á®£À°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV CxÀªÁ vÀ£ÀUÉ C¢üãÀgÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; CxÀªÁ (©) gÁdå¥Á®¤UÉ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 155. gÁdå¥Á®£À £ÉêÀÄPÀ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 156. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¥Á®£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, gÁdå¥Á®£ÀÄ, ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

vˣ˧

¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀÆå, vÀ£Àß GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀÄÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ D ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 157. gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ªÀÄƪÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì ¥ÀÇwðAiÀiÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ J AiÀÄ°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JAzÀgÉ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ `J' AiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåªÉAzÀÄ CxÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

88

158. gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÉƧâ£ÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ gÁdå¥Á®£ÁV ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¥Á®£ÀÄ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß C¢üPÀøvÀ ¤ªÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAxÀ G¥À®©ÞUÀ½UÉ, ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(3J) M§â£Éà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ gÁdå¥Á®£ÁV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀĪÀ°è, D

gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è D gÁdåUÀ¼ÉƼÀUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (4) gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À G¥À®©ÞUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 159. gÁdå¥Á®¤AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š ¥ÀæwAiÉƧâ gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D gÁdåzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄļÀî GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ CxÀªÁ CªÀ£À UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ°è D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ ®¨sÀå«gÀĪÀ eÉåõÀ× £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ; JAzÀgÉ:Š ``..... JA§ ºÉ¸Àj£À £Á£ÀÄ ¤µÁ×¥ÀǪÀðPÀªÁV ..... (gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) gÁdå¥Á®£À ¥ÀzÀzÀ PÁAiÀÄð¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß (CxÀªÁ gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß) ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀݵÀÆÖ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjgÀPÀëuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÆ........(gÁdåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) gÁdåzÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁVgÀÄvÉÛãÉAzÀÆ, zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ''. 160. PÉ®ªÀÅ DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÀ¹äPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 161. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀëªÀiÁzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ:Š gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀzÀ C¥ÀgÁ¢üAiÉÄAzÀÄ ¤tÂðÃvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ «¢ü¹gÀĪÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ PÀëªÀiÁzÁ£ÀªÀ£ÀÄß, ¥Àæ«®A§£ÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄÄAzÀÆrPÉ CxÀªÁ ªÀiÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ®Ä, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 162. gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉAiÉÆÃ, D AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ D gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ ªÀåPÀÛªÁV ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÖPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

89

ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® 163. gÁdå¥Á®¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ, vÀ£Àß J®è ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CªÀ¤UÉ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ® EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄªÉ CxÀªÁ C®èªÉ JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ CxÀªÁ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÁgÀzÁVvÀÄÛ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤ÃrzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 164. ªÀÄAwæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ ¸À®ºÉUÀ£ÀĸÁgÀ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁdå¥Á®£À EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1

¥ÀgÀAvÀÄ, [bÀwÛ¸ïWÀqÀ, gÀhiÁRðAqÀ,] ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ Mj¸Áì gÁdåUÀ¼À°è §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀUÀ¼À PÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ M§â ªÀÄAwæ¬ÄgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÀÄzÀÄ. 2

[(1J) MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ°è, ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ PÀrªÉĬÄgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

gÁdåzÀ°è

ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ

¸ÉÃjzÀAvÉ

ªÀÄAwæUÀ¼À

¸ÀASÉåAiÀÄÄ

ºÀ£ÉßgÀqÀQÌAvÀ

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 2003gÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃPÀqÀ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£Éà ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀÝgÉ, DUÀ, D gÁdåzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ*¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À M¼ÀUÁV F RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (1©) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 2£Éà PÀArPÉAiÀÄrAiÀÄ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVzÀÝ°è, ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ DvÀ£ÀÄ C£ÀºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV DvÀ£ÀÄ ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DvÀ£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹zÀgÉ, DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁVzÁÝ£É JAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ, CªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÆà C°èAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÀÆÌ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2. *

2006 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "©ºÁgï" JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÆÛAzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 7.1.2004, £ÉÆÃr : J¸ï.N. 21 (E), ¢£ÁAPÀ : 7.1.2004.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

90

(2) ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥ÀåvÁ ¥Á®£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆqÀ¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¨ÉÆâü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) AiÀiÁgÉà ªÀÄAwæAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀ¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D jÃw ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï 165. gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï DV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ M¦à¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁdå¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀAxÀ EvÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) CqÉÆéÃPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁdå¥Á®£À EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ 166. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ:Š (1) gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀiÁðAUÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðªÀÅ gÁdå¥Á®£À ºÉ¸Àj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¥Á®£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀÄPÉÆlÖ EvÀgÀ °TvÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdå¥Á®£ÀÄ gÀa¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¢ü¥ÀæªÀiÁt£À ªÀiÁrzÀ DzÉñÀzÀ CxÀªÁ °TvÀzÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß, CzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀ®èªÉA§ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ °TvÀªÀ®èªÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁV ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀåªÀºÁgÀªÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀzÀj ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAwæUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

* * * *

167. gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁ»w, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄÄ,Š (J) gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ J®è wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ; 1.

(4)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß 1976£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®évÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À« ¸ÀA«zsÁ£À (£À®évÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

91

(©) gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ PÉüÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) M§â ªÀÄAwæAiÀÄÄ wêÀiÁð£À PÉÊUÉÆArgÀĪÀ, DzÀgÉ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ°è CzÀ£ÀÄß ºÁUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ Š CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CzsÁåAiÀÄ III Š gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ® ¸ÁªÀiÁ£Àå 168. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ® EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛŠ 1

8

2

3

4

6

7

(J) * * * [DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ], ©ºÁgÀ, * * * [ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ], 5* * * [ªÀĺÁgÁµÀÖç], [PÀ£ÁðlPÀ],

9

* * * [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ]

10

[ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ] F gÁdåUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß;

(©) EvÀgÀ gÁdåUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÆß Š M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ°è, MAzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ°è CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 169. gÁdåUÀ¼À°è «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 168£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ°è CzÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÄÛ E®èzÀ gÁdåzÀ°è CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Àøf¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

1985£Éà E¸À«AiÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1985gÀ 34) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ. 2005£Éà E¸À«AiÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 1) 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (30.3.2007 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1960 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1960gÀ 11) 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š5Š1960 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¨ÁA¨É'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8(2)£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ F G¥ÀRAqÀzÀ°è ``ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛªÀiÁr®è. 1986£Éà E¸À«AiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 40) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.11.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) `vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1960£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¨ÁA¨É ¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1960gÀ 11) 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š5Š1960jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8 (1)£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÄʸÀÆgÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 1973£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1973gÀ 31) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š11Š73 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``ªÉÄʸÀÆgÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¥ÀAeÁ¨ï «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1969gÀ 46) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (7Š1Š1970 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¥ÀAeÁ¨ï'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 2010£Éà E¸À«AiÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2010gÀ 16) 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À «zsÁ£À¥ÀjµÀvï (gÀzÀÝw) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1969gÀ 20) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š8Š1969 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

92

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAxÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) »AzÉ ºÉýzÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

[170. «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1)

333£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ D gÁdåzÀ°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV®èzÀµÀÄÖ DzÀgÉ CgÀªÀvÀÛQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ºÀAZÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå Š EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁdåzÁzÀåAvÀ MAzÉà DVgÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ, AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ

CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå : ¥ÀgÀAvÀÄ,

F

«ªÀgÀuÉAiÀÄ°è

AiÀiÁªÀ

»A¢£À

PÉÆ£ÉAiÀÄ

3

d£ÀUÀtwAiÀÄ

¸ÀĸÀAUÀvÀ

CAQUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

4

[2001 gÀ] d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ

(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄÄ ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ªÉÄïÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è£À MlÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ DUÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É DUÀĪÀªÀgÉUÉ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è:] 5

[ªÀÄvÀÆÛ

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ: 1. 2. 3. 4. 5.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 170£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``«ªÀgÀuÉ''UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ``2000zÀ'' ªÀÄvÀÄÛ "1971gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "1991gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

93 1

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, [2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,2

[(i) 1971gÀ d£ÀUÀtw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrgÀĪÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ 3

(ii) [2001gÀ] d£ÀUÀtw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ

CAxÀ

- ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 171. «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1)

«zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ

MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ «ÆgÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

4

[ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß]

¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À®ªÀvÀÛQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À gÀZÀ£ÉAiÀÄÄ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è,Š (J) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D gÁdåzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À, f¯Áè ªÀÄAqÀ°UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) DzÀµÀÄÖªÀÄnÖUÉ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁV PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ DVgÀĪÀ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĹzÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ DVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (¹) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ gÁdåzÀ°è£À ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ zÀeÉðUÉ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ zÀeÉðAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÁzÀgÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀtUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (r) DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (E) G½zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ gÁdå¥Á®¤AzÀ £ÁªÀĤzÉðòvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3. 4.

G¥À§AzsÀUÀ½UÉ

C£ÀĸÁgÀªÁV

D

gÁdåzÀ

2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ``2000zÀ'' ªÀÄvÀÄÛ "1971gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2001 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "1991gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ``PÁ®Ä ¨sÁUÀQÌAvÀ®Æ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š11Š56jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

94

(4) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J), (©) ªÀÄvÀÄÛ (¹) G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj G¥ÀRAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ (r) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀ KPÀªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) gÁdå¥Á®¤AzÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (E) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀĤzÉðòvÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JAzÀgÉ,¸Á»vÀå, «eÕÁ£À, PÀ¯É, ¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÉUÀ¼À°è «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÁåªÀºÁjPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 172. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À CªÀ¢ü:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ 1

ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 1

¸ÀzÀj [LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¸À®PÉÌ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ «ÄÃj «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ «¸Àdð£ÉUÉƼÀ¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ ªÀiÁrzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥Àæw JgÀqÀ£Éà ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¤ªÀøvÀÛgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 173. gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ CºÀðvÉ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š 2

[(J)

¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ D §UÉÎ C¢üPÀøvÀUÉƽ¹gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁr CzÀPÉÌ gÀÄdÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ;] (©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ

CxÀªÁ

CzÀgÀ

ªÉÄÃgÉUÉ

Š gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è£À MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 24£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (6Š9Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (3Š1Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.

2.

1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (J) RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

95

1

[174.

gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¸Àdð£É:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌAxÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ MAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀPÉÌ UÉÆvÀÄÛªÀiÁrgÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀ £ÀqÀÄªÉ DgÀÄ wAUÀ¼À CAvÀgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ,Š (J) ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ;

JgÀqÀÄ

¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

MAzÀÄ

¸ÀzÀ£ÀzÀ

(©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸À§ºÀÄzÀÄ.] 175. ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä gÁdå¥Á®¤UÉ EgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ JgÀqÀgÀ°è MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è DUÀ EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß, gÁdå¥Á®£ÀÄ, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß, ºÁUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ D ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 176. gÁdå¥Á®¤AzÀ «±ÉõÀ ¨sÁµÀt:Š (1) 2[«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è] gÁdå¥Á®£ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MnÖUÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß PÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß CzÀPÉÌ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

(2) CAxÀ ¨sÁµÀtzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ZÀZÉðUÁV PÁ®ªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV * * * * ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 177. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ:Š gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄAwæAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è CxÀªÁ D gÁdåªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÁUÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ºÉ¸Àj¹gÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåxÁ CªÀÅUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2. 3.

1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 174£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ£ÀzÀ EvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½VAvÀ D ZÀZÉðUÉ CUÀæ ¥Áæ±À¸ÀÛå PÉÆqÀĪÀAvÉ UÉÆvÀÄÛªÀiÁqÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

96

gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 178. «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë:Š gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è E§âgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV CzÀgÀ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É¯Áè, CzsÀåPÀë£À£ÁßV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÁßV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 179. CzsÀåPÀë£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š (J) D ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀgÉ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) CAxÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁVzÀÝgÉ CzsÀåPÀë¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è, «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 180. CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä CxÀªÁ CzsÀåPÀë ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥ÁzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 181. CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, CzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 180£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 189£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ CªÀ¤VgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ, ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

97

182. «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥Àw:Š «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ, vÀ£Àß E§âgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV CzÀgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ° DzÁUÀ¯É®è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 183. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀUÀ½UÉ gÁfãÁªÉÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š (J) D ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) CAxÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVzÀÝgÉ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) D ¥ÀjµÀwÛ£À DV£À J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀ¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (¹) RAqÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ D±ÀAiÀÄzÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 184. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÀ°è D GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ, CxÀªÁ CªÀ£ÀÆ UÉÊgÀĺÁdjgÀĪÁUÀ D ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ ºÁdj®è¢zÀÝgÉ, D ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 185. ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:Š (1) «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ, CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ ºÁdjzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ 184£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ UÉÊgÀĺÁdgÁVgÀĪÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À°è ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ 189£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ºÀPÀÄÌ CªÀ¤VgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

98

186. CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ºÁUÀÆ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ:Š «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë¤UÉ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 187. gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁdå¥Á®£ÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆA¢UÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ D ¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ D ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À ¤ªÀðºÀuÉ 188. ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdå¥Á®£À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®¤AzÀ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÉ C£ÀĸÁgÀ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß gÀÄdÄ ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 189. ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£À, SÁ°¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ K£Éà EzÁÝUÀÆå PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀA:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ°è CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄvÀ PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ° DVzÁÝUÀÆå D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°è PÀĽwgÀ®Ä, ªÀÄvÀ PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀåxÁ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀQÌ®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ D vÀgÀĪÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §AzÁUÀÆå, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

99

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀÄA¢ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ Š EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉZÉÆÑà CzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸À¨sÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÉÆÃgÀA DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀA E®è¢zÀÝgÉ, PÉÆÃgÀA DUÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ 190. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÀ£ÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è G°èTvÀªÁVgÀĪÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CAxÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À 1 «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÉ, DUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV CªÀ£ÀÄ D gÁdåUÀ¼À°è MAzÀÄ gÁdåzÀ ºÉÆgÀvÀÄ G½zÀ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è£À vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀPÉÌ D ªÉÆzÀ¯Éà gÁfãÁªÉÄ PÉÆnÖgÀ¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D J®è gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À°è CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ° DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š 2

(J) [191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è] £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀºÀðvÉUÉ M¼ÀUÁzÀgÉ; CxÀªÁ 3

[(©) CzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwUÉ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß

¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆlÖgÉ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CAVÃPÀj¹zÀgÉ]

ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ

Š D £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 4

[¥ÀgÀAvÀÄ, (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁfãÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CzsÀåPÀë£ÀÄ

CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉwgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀßÄ £ÀqɹzÀ §½PÀ, D gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé¬ÄZÉá¬ÄAzÀ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ CxÀªÁ CzÀÄ £ÉÊdªÁzÀÄzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÉ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ gÁfãÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1. 2. 3. 4.

1950£Éà E¸À«AiÀÄ KPÀPÁ°PÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¤µÉÃzsÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ Š ¨sÁgÀvÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ 678£Éà ¥ÀÄlzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É J¥sï. 46/50Š¹, ¢£ÁAPÀ: 26Š1Š1950 £ÉÆÃr. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è’’ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1974£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

100

(4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀgÀ J®è ¸À¨sÉUÀ½UÀÆ UÉÊgÀĺÁdgÁzÀgÉ, CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj CgÀªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀĪÀ°è D ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯ÁzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¤gÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 191. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ,(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÉ C£ÀºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÉAiÉÆà CAxÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝgÉ; (©) C¸Àé¸ÀÜavÀÛ£ÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ºÁUÉAzÀÄ WÉÆö¹zÀÝgÉ; (¹) C«ªÀÄÄPÀÛ ¢ªÁ½AiÀiÁVzÀÝgÉ; (r) ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁV®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zÉò gÁdåzÀ £ÁUÀjÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀéEZÉá¬ÄAzÀ Dfð¹zÀgÉ CxÀªÁ MAzÀÄ «zÉò gÁdåPÉÌ ¤µÉ× CxÀªÁ C£ÀĸÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÀÝgÉ; (E) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAzÀÄ C£ÀºÀðUÉƽ¹zÀÝgÉ. - CªÀ£ÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[«ªÀgÀuÉ:Š

F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀÄAwæAiÀiÁVgÀĪÀ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯ÉÃ, CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 2

[(2) ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁVzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ gÁdåzÀ

«zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 3

MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ 191£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖzÁÝ£ÉAiÉÄà ºÉÃUÉ JA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¥Á®£À wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

[192. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C£ÀºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À wêÀiÁð£À:Š (1)

1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(2) F C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV’’ JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1985£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.3.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 192£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß MAzÁzÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀAvÉ 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 33£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ªÀÄvÀÄÛ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 25£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

101

(2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV gÁdå¥Á®£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C©ü¥ÁæAiÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 193. 188£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ CºÀð£ÁV®è¢gÀĪÁUÀ CxÀªÁ C£ÀºÀðvÉUÉƽ¹gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÀĽvÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ zÀAqÀ:Š AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 188£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, CxÀªÁ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ CºÀð£ÁV®èªÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁVgÀĪɣÉAzÀÄ w½zÀÆ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹gÀĪÀÅzÀÄ CªÀ¤UÉ w½¢zÀÆÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀgÉ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ PÀĽvÀ CxÀªÁ ªÀÄvÀ PÉÆlÖ ¥Àæw¢£ÀPÀÆÌ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À zÀAqÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä §zÀÞ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D zÀAqÀªÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀAvÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ 194. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁܬÄà DzÉñÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÁPï ¸ÁévÀAvÀæ å«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀPÉÌ CxÀªÁ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢UÉ, ¥ÀvÀæPÉÌ, ªÀÄvÀUÀ½UÉ CxÀªÁ £ÀqÀªÀ½UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) EvÀgÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¥Àj¨sÁ¶¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ 1

¥Àj¨sÁ¶¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, [1978gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ eÁjUÉ §gÀĪÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è D ¸À¨sÉUÉ, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ½UÉ EzÀÝAvÀºÀ CªÉà C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀÄäQÛUÀ¼ÀÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (4) (1)£ÉAiÀÄ, (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À«ÄwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è C£ÀåxÁ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 195. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è DAiÀiÁAiÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝAxÀ zÀgÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 26£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

102

«zsÁ¬Äà ¥ÀæQæAiÉÄ 196. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À ªÀÄAqÀ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 198£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 207£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄvÀB ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) 197£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 198£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ M¦àgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV ªÀiÁvÀæªÉà M¦àPÉÆArgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (5) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£É¬ÄAzÁV CAvÀåUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 197. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À®èzÀ EvÀgÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š (1) «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sɬÄAzÀ MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁV CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š (J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀvÀÄÛ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ (©) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄA¢j¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CzÀÄ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀw¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ (¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥ÀàzÉ EgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ Š «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ, vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CzÉà C¢üªÉñÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ ªÀÄÄA¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üªÉñÀ£ÀzÀ¯ÁèUÀ° «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ, ¸ÀÆa¹zÀ CxÀªÁ M¦àPÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½zÀÝ°è D wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½®èzÉAiÉÄà ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ºÁUÉ CAVÃPÀj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ºÁUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ,Š (J) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀvÀÄÛ wgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ; CxÀªÁ (©) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀÄÄA¢j¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀzÉ; MAzÀÄ wAUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀw¹zÀÝgÉ; CxÀªÁ (¹) D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥ÀàzÉ EgÀĪÀAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¥ÀjµÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

103

Š D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ¸ÀÆa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àgÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À ¸À»vÀªÁV, «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® CzÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 198. zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «±ÉõÀ ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ PÉÆÃj CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV vÀ£Àß ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À J®è ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¥À৺ÀÄzÀÄ CxÀªÁ wgÀ¸ÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÉ D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ M¦àPÉÆAqÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À AiÀiÁªÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ D zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ, «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÝÄ¥ÀrUÀ¼ÀÄ E®èzÉAiÉÄà «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ CzÀgÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ »AzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¢zÀÝgÉ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄà G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 199. ``zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ’’ JA§ÄzÀgÀ ¥Àj¨sÁµÉ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,Š (J) AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ;

gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

ªÀiÁ¦ü

ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ,

(©) gÁdåªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà SÁwæ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ D gÁdåªÀÅ ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ºÀtPÁ¹£À AiÀiÁªÀŪÉà ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ CxÀªÁ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢üUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ; (r) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ; (E) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀѪÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ;

ªÉZÀѪÉAzÀÄ

(J¥sï) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C©ügÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ; CxÀªÁ

ºÀtªÀ£ÀÄß

(f) (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

104

(2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉA§ PÁgÀt ªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦üªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ, CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄAr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉà CxÀªÁ C®èªÉà JA§ ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ D §UÉÎ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß 198£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ 200£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¸ÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÉA§ÄzÁV «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 200. «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw:Š MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ MAzÀÄgÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ CxÀªÁ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ, CzÀ£ÀÄß gÁdå¥Á®¤UÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÀ£Àß C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV CzÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄwUÁV gÁdå¥Á®¤UÉ M¦à¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, CzÀÄ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤¢ðµÀÖªÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAzÉñÀzÀ°è ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀzÉÆqÀ£É D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£À CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ£À CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥Àr ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr E®èzÉ ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀj¹, gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÀÄwUÁV M¦à¹zÀgÉ, gÁdå¥Á®£ÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÁzÀgÉ, CzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D ¸ÁÜ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÉ CAxÀ «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 201. ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV gÁdå¥Á®£ÀÄ PÁ¬ÄÝj¹zÁUÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ vÁ£ÀÄ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV, CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢gÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ zsÀ£À«zsÉÃAiÀÄPÀªÁV®è¢zÀÝgÉ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ 200£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ ¸ÀAzÉñÀzÀ ¸À»vÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ, D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¸ÀAzÉñÀªÀÅ vÀ®Ä¦zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV, D ¸ÀAzÉñÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ D ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ¸À»vÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr¬Ä®èzÉ ¥ÀÅ£ÀB CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¥ÀÅ£ÀB M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

105

ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ 202. ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ ¥Àæw ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdåzÀ CAzÁdÄ dªÉÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¨sÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ``ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæ'' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. (2) ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄUÀ¼À°è,Š (J) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀѪÉAzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ RZÀÄðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝò¹gÀĪÀ EvÀgÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß Š ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸Àé ¯ÉPÀÌPÉÌ RZÀÄð ©Ã¼ÀĪÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÉZÀÑ¢AzÀ ¥ÀævÉåÃQ¹ vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F PɼÀPÀAqÀ ªÉZÀѪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š

ªÉZÀѪÀÅ

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ

gÁdåzÀ

¸ÀAavÀ

¤¢üAiÀÄ

ªÉÄïÉ

ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ

(J) gÁdå¥Á®£À G¥À®©ÞUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ ; (©) «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£À ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë£À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ G¥À¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ; (¹) §rØ, ¸Á® wÃgÀĪÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ IÄt «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆuÉAiÀiÁVgÀĪÀ IÄt¨sÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ IÄt wÃjPÉ ¸ÉêÉUÉ ºÁUÀÆ IÄt«ªÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ EvÀgÀ ªÉZÀÑ; (r) AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÉZÀÑ; (E) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁjPÉ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ LwÃ¥ÀÅðUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉƧ®UÀÄUÀ¼ÀÄ; (J¥sï) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ ºÉÆj¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÉZÀÑ JAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑ. 203. CAzÁdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ¥ÀæQæAiÉÄ:Š (1) CAzÁdÄUÀ¼À°è gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀPÁÌV M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ CAzÁdÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà CAzÁd£ÀÄß «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀað¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ¸ÀzÀj CAzÁdÄUÀ¼À°è EvÀgÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAzÁdÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÁV ¨ÉÃrPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä CxÀªÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À®Ä CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß

gÁdå¥Á®£À

²¥sÁgÀ¹£À

ºÉÆgÀvÀÄ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

106

204. zsÀ£À«¤AiÉÆÃUÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 203£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆlÖ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É,Š (J) ¸À¨sÉAiÀÄÄ D jÃw M¦àUÉ PÉÆlÖ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁzÀ, DzÀgÉ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ EqÀ¯ÁVzÀÝ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀÝ ªÉƧ®VUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ÆgÀzÀµÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß Š ¨sÀj¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ºÁUÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ UÉÆvÀÄÛUÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸À¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ, ¥ÀjuÁªÀĪÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAVÃPÁgÁºÀðªÉà ºÉÃUÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) 205£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 206£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV CAVÃPÀøvÀªÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ «¤AiÉÆÃUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀvÀÄ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ°è »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 205. ¥ÀÇgÀPÀ, ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ C¢üPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdå¥Á®£ÀÄ,Š (J) 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÉêÉUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C¢üPÀøvÀUÉƽ¹zÀ ªÉƧ®UÀÄ D ªÀµÀðzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÉ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ D ZÁ°Û ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è GzÉÝò¹®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀÇgÀPÀ CxÀªÁ C¢üPÀ ªÉZÀÑzÀ CUÀvÀåvɪÀÅAmÁzÀgÉ, CxÀªÁ (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÁV ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è D ªÀµÀðPÉÌ PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀÅ D ¸ÉêÉUÁV ªÉZÀѪÁVzÀÝgÉ Š ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D ªÉZÀÑzÀ CAzÁdÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÀ ªÉƧ®VUÉ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) 202, 203 ªÀÄvÀÄÛ 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ D «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑzÀ CxÀªÁ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ ¨ÉÃrPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß CxÀªÁ C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 206. ¯ÉÃSÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwÛ£À C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ,Š


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

107

(J) AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 203£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤AiÀīĹzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉZÀÑzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨sÁUÀPÉÌ, CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CAxÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä; (©) ¸ÉêÉAiÀÄÄ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÁÝVgÀĪÀ CxÀªÁ C¤²ÑvÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉÆqÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ D ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä DUÀzÉà EzÀÝgÉ gÁdåzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½AzÀ C¤jÃQëvÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä; (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ZÁ°Û¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃj®èzÀ C¸ÁzsÁgÀtªÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀ®Ä Š C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀzÀj C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½UÉ M¦àUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ C¢üPÁgÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) 203£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 204£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¶ðPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ªÀgÀ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉZÀÑPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀt «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄà (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 207. ºÀtPÁ¸ÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 199£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) ¬ÄAzÀ (J¥sï) ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁdå¥Á®£À ²¥sÁgÀ¹£À ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀÆa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À°è ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¹£À CUÀvÀå«gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) MAzÀÄ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, dįÁä£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtgÀÆ¥ÀzÀ zÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¯ÉʸɣÀÄìUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ¦üÃd£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CxÀªÁ ¤PÁAiÀĪÀÅ ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, gÀzÀÄÝ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, ªÀiÁ¦ü ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ «¤AiÀĪÀÄ£À UÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ PÁgÀt¢AzÀ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) AiÀiÁªÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹ eÁjUÉ vÀAzÀgÉ, gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §gÀĪÀÅzÉÆà D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ D ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ D «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

108

¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¥ÀæQæAiÉÄ 208. ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, D gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀÄ°èzÀݪÉÇà CªÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀªÀrPÉUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. 209. gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀªÀiÁ¥ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À §UÉV£À CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀ §UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ 208£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ gÀavÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ ¸ÁܬÄà DzÉñÀPÉÌ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C¸ÀAUÀvÀªÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CAxÀ G¥À§AzsÀªÀÅ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 210. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š (1) ¨sÁUÀ XVII gÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀªÀÅ D gÁdåzÀ gÁd¨sÁµÉAiÀÄ°è CxÀªÁ gÁd¨sÁµÉUÀ¼À°è CxÀªÁ »A¢AiÀÄ°è CxÀªÁ EAVèö£À°è £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä DUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£À ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä,D gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ ``CxÀªÁ EAVèö£À°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ D C£ÀÄZÉáÃzÀªÀÅ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1

2

[»ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÅgÀ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À] ¸ÀA§AzsÀzÀ°è F RAqÀªÀÅ, CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ``ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV ``E¥ÀàvÉ ÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ :] 1. 2.

[¥ÀgÀAvÀÄ,

1970£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1970gÀ 53) 46£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (25Š1Š71jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£ÉAiÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``»ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21Š1Š1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

109 23

[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, [ [CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, UÉÆêÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA] gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À]

¸ÀA§AzsÀzÀ°è F RAqÀªÀÅ, CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ``ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``£À®ªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 211. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ZÀZÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À CªÀ£À ªÀvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀZÉðAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. 212. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è D¥Á¢¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄzÉÆõÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥À £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ CxÀªÁ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, D «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀ C¢üPÁjAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£À°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀŪÉÇÃ, D AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ Š IV gÁdå¥Á®£À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀ 213. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä gÁdå¥Á®£À C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CxÀªÁ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ°è «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ D ¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ CUÀvÀåªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃgÀĪÀAxÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ,Š (J) «zsÉÃAiÀÄPÀªÀÅ D CzsÁåzÉñÀzÀ°ègÀĪÀAxÀªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÝgÉ; CxÀªÁ (©) CªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ; CxÀªÁ (¹) CªÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖ æ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄÄ zÉÆgÉAiÀÄzÉ ºÉÆÃzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀÄ C¹AzsÀĪÁUÀÄwÛzÀÝgÉ Š gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉAiÉÄà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ gÁdå¥Á®¤AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §®ªÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVAiÀÄÆ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š 1. 2. 3.

1986gÀ «ÄeÉÆÃgÁA C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1986gÀ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 69) 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``«ÄeÉÆÃgÁA gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20Š2Š87 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1987gÀ UÉÆêÀ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£ÉAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀÄuÁZÀ®¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

110

(J) gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EzÀÝ°è CªÉgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¥ÀÅ£ÀB ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀzÉ EgÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£À ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ°è CzÀÄ CAxÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ M¦àUÉ PÉÆlÖgÉ, D ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ CzÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆmÉÆÖqÀ£ÉAiÉÄà CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. «ªÀgÀuÉ:Š «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ EgÀĪÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÀgÉ¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, D ¢£ÁAPÀUÀ¼À°è D£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̺ÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) AiÀiÁªÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÉ ¹AzsÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAxÀ CzsÁåzÉñÀªÀÅ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ CxÀªÁ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀÄzÉñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÁVgÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

*

*

*

CzsÁåAiÀÄ Š V - gÁdåUÀ¼À GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 214. gÁdåUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

*

*

2

* * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ GZÀÑ

*

215. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÇ C©ü¯ÉÃR £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¤AzÀ£ÉUÉ ²Që¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 216. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À gÀZÀ£É:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ M§â ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4

1. 2. 3. 4.

*

*

*

1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸À»vÀªÁV) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 27£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (1) JA§ CAQUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ. CzÉà wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

111

217. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š (1) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É, gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, 1

CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ EgÀĪÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ [ºÉZÀÄѪÀj CxÀªÁ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 224£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 2

AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð] ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:] ¥ÀgÀAvÀÄ,Š (J) £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀPÁÌV 124£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAxÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; (¹) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÁßV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CªÀ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÉ CAxÀ £ÉêÀÄPÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuɬÄAzÁV D £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ,Š (J) PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; CxÀªÁ (©)

3

* * * GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁV CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ CAxÀ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀªÁV PÀ¤µÀ× ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ 4

*

*

4

***

*

Š CªÀ£ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š 5

[(J) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è MAzÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ

CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ vÀgÀĪÁAiÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£À «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ;] 1. 2. 3. 4.

5.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 12£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì CªÀ¤UÉ vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ D ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÁdåzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 36£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``CxÀªÁ'' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ``¹'' G¥ÀRAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ ©qÀ¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

112

[(JJ)] M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, 2

CªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁzÀ C£ÀAvÀgÀ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ [£ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è PÁ£ÀƤ£À «±ÉõÀ eÕÁ£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ] AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, 1947£ÉAiÀÄ E¸À« DUÀ¸ïÖ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1935gÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ M¼ÀUÉ CqÀPÀªÁVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀtªÀiÁrzÀÝ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[(3) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß GzÀ㫹zÀgÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ D ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß wêÀiÁð¤¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁzÀÄzÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 218. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ:Š 124£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ½gÀĪÀ PÀqÉAiÀįÉè¯Áè GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ®Æè C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 219. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À CxÀªÁ ¥ÀæweÁÕ ªÀZÀ£À:Š 4* * * GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ CªÀ¤AzÀ D §UÉÎ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ EvÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è D GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæªÀiÁt CxÀªÁ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ vÀ£Àß ¸À» ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5

[220.

SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÁåAiÀĪÁ¢ ªÀøwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ EvÀgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À 6

(K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.] 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 28£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (J) RAqÀPÉÌ (JJ) RAqÀ JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 36£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``£Áå¬ÄPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``MAzÀÄ gÁdåzÀ°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 13£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 220£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À 1£ÉAiÀÄ vÁjÃRÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

113 1

221. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š [(1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉ PÀ°à¸ÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ºÁUÉ ¤zsÁðgÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ UÉÊgÀĺÁdj gÀeÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CªÀ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ C£ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 222. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. 3

2

* * * MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ

[(2) M§â £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁUÀ CxÀªÁ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ 1963£ÉAiÀÄ

E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ C£ÀAvÀgÀ EvÀgÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀjºÁgÀ ¨sÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤zsÀðj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀ¢ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¨sÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 223. PÁAiÀiÁðxÀð ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ £ÉêÀÄPÀ:Š GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ CxÀªÁ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÁUÀ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¥ÉÊQ D GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4

[224. ºÉZÀÄѪÀj ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðxÀð £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ

PÁAiÀÄðªÀÅ vÁvÁÌ°PÀªÁV ºÉZÁÑVgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è ºÉaѸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ vÀPÀÌ CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ vÁ£ÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 1.

1986£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.4.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (1)£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀvÀPÀÌ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 14£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ, 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÝÄ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

4.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 15£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 224£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ

14£ÉAiÀÄ

¥ÀæPÀgÀtzÀ

ªÀÄÆ®PÀ

``¨sÁgÀvÀzÀ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

114

(2) ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ®èzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ, UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁgÀt¢AzÀ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVgÀĪÁUÀ CxÀªÁ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÁUÀ SÁAiÀÄA £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÀPÀÌ CºÀðvÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) AiÀiÁªÀÅzÉÃ

GZÀÑ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ 1

ºÉZÀÄѪÀj

CxÀªÁ

PÁAiÀiÁðxÀð

£ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV

£ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀð] ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©zÀ §½PÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 2

[224J. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ªÀøvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£ÉÃ

EzÁÝUÀÆå, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, CzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁVzÀÝ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÉÆÃgÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ D ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ ºÁUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À J®è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß, C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ£À£ÀÄß D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÉAzÀÄ C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV PÀĽvÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 225. C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀªÁå¦Û:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁV D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ KPÀ £ÁåAiÀĦÃoÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉà CxÀªÁ «¨sÁVÃAiÀÄ £ÁåAiÀĦÃoÀUÀ¼À°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ C£ÀÄPÀæªÀÄ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è EzÀÝAxÀªÀÅUÀ¼Éà DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 3

[¥ÀgÀAvÀÄ, gÁd¸ÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÁUÀ DzÉò¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ

AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¸À®Ä C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ ¤§ðAzsÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖvÉÆÛà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¤§ðAzsÀªÀÅ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ CAxÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1. 2. 3.

1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

115

1

[226. PÉ®ªÀÅ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 32£ÉAiÀÄ 2

C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀåAvÀ, D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÄavÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ III£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà 3

GzÉÝñÀPÁÌV ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ [ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇæû©µÀ£ï, PÉÆêÁgÀAmÉÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¶ðAiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ jlÄÖUÀ¼ÀÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀPÉÌ, ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CxÀªÁ ªÀåQÛUÉ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ jlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À®Ä (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB ªÁådåPÁgÀtªÀÅ GzÀ㫹gÀĪÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CAxÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ CxÀªÁ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¤ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÀÅ D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼ÉƼÀUÉ E®è¢zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. 4

[(3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ

¥ÀPÀëPÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¤§ðAzsÀPÁeÕÉAiÀÄ CxÀªÁ vÀqÉAiÀiÁeÕÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è,Š (J) CAxÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ J®è zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ MzÀV¸ÀzÉ; ªÀÄvÀÄÛ (©) CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ - ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆÃ, D AiÀiÁgÉà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ CAxÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À ¥ÀgÀªÁV CAxÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À £ÁåAiÀĪÁ¢UÉ CAxÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ CxÀªÁ CAxÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ MzÀV¹zÀ ¢£ÁAPÀŠEªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄzÉÆÝà D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ JgÀqÀĪÁgÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ CxÀªÁ D CªÀ¢üAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄÄaÑzÀÝgÉ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CzÀ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ D CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ «¯É ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ D ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À DzÉñÀªÀÅ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÀÅ ªÀÄÄVzÀ §½PÀ vÉgÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2. 3.

4.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 38£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 226£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š2Š1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DzÀgÉ 131J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 226J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CAQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ºÉéAiÀĸï PÁ¥Àð¸ï, ªÀiÁåAqÀªÀĸï, ¥ÉÇ滩µÀ£ï PÉÆêÁgÀAmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸À¶ðAiÉÆÃgÀj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ jlÄÖUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ``ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀvÉAiÀÄÄ ¸ÁgÀ¨sÀÆvÀªÁzÀ £ÁåAiÀÄ«¥sÀ®vÉUÉ JqÉUÉÆnÖzÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ ¨sÁUÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1Š8Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3), (4), (5) ªÀÄvÀÄÛ (6)£Éà RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1.8.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

116

[(4)] F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ GZÀÑ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ 32£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 2

226J. [226£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è PÉÃAzÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß

¥ÀgÁå¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (13Š4Š78 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 3

227. J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀ:Š [(1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À DzÀåAvÀ EgÀĪÀ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2) »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C£ÀéAiÀÄPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀzÀAvÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ,Š (J) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½AzÀ «ªÀgÀ ¥ÀnÖPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ; (©) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÀa¹ ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) CAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EqÀvÀPÀÌzÉÆÝà CAxÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À µÀjÃ¥sÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè UÀĪÀiÁ¸ÀÛjUÉ ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ C°è ªÀøwÛ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ CmÁ¤ðUÀ½UÉ, £ÁåAiÀĪÁ¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦èÃqÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¦üÃdÄUÀ¼À PÉÆõÀÖPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (2)£ÉAiÀÄ CxÀªÁ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¤zsÀðj¹zÀ ¦üÃdÄUÀ¼À PÉÆõÀÖPÀUÀ¼ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ gÁdå¥Á®£À ¥ÀǪÁð£ÀĪÉÆÃzÀ£É CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¢üÃPÀëuÁ¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 4

* * * * *

228. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉ®ªÀÅ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ:Š GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EvÀåxÀðªÁUÀzÉ G½¢gÀĪÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀð«ªÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ PÁ£ÀƤUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¤zsÁðgÀªÀÅ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ CzÀÄ 6

5

[D

ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ * * *] 1. 2. 3.

4. 5. 6.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 30£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (7)£Éà RAqÀPÉÌ (4)£Éà RAqÀ JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï ¸ÀASÉå PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1£ÉAiÀÄ RAqÀªÀ£ÀÄß 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛJgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ºÁUÀÆ D vÀgÀĪÁAiÀÄ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 31£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) 5£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 31£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 41£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ..... §ºÀÄzÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1977£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 9£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``131J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, CAQUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß (13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

117

(J) D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà «¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ (©) ¸ÀzÀj PÁ£ÀƤ£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀj¹PÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÉÄð£À vÀ£Àß wæð£À MAzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ CzÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄïÉ, D wæðUÉ C£ÀĸÁgÀ CzÀ£ÀÄß «¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

228J. [gÁdå PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ¹AzsÀÄvÀéPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¯ÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ]. 1977£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 13Š4Š1978jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 229. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š (1) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 2

D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¤AiÀĪÀÄzÀ°è ¥ÀgÀAvÀÄ, * * * ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÉÃj®èzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ CxÀªÁ D GzÉÝñÀPÁÌV ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CªÀ£ÀÄ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÀÄ CxÀªÁ C¢üPÁjAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀA§¼ÀUÀ½UÉ, ¨sÀvÉåUÀ½UÉ, gÀeÉUÉ CxÀªÁ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ

2

* * * D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀjUÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ J®è ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj, D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ºÀtUÀ¼ÀÄ D ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[230. GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1)

¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ,Š 1. 2. 3.

MAzÀÄ

MPÀÆÌl

gÁdåPÉëÃvÀæzÀ

¸ÀA§AzsÀzÀ°è

1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š2Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. 1956£É E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D ``GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå ¸ÁÜ£ÀªÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°èzÉAiÉÆÃ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 16£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ 230, 231 ªÀÄvÀÄÛ 232£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

118

(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ D C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ, ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ gÀzÀÄݪÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ (©) 227£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÆõÀÖPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 231. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ »A¢£À G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà CqÀPÀªÁVzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ MAzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,Š (J) 217£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß D GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è gÁdåUÀ¼À gÁdå¥Á®gÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) 227£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÆõÀÖPÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (¹) 219£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 229£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå ¸ÁÜ£À«gÀĪÀ gÁdåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ªÀÄÄRå¸ÁÜ£ÀªÀÅ MAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝgÉ, 219£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 229£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ, «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAavÀ¤¢üUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÁµÀÖç¥Àw, PÉÃAzÀæ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü PÀÄjvÀÄ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

CzsÁåAiÀÄ Š

VI

C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ

233. f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ, D gÁdåzÀ°è f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ, ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ ªÀÄvÀÄÛ §rÛAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ¯Éà E®è¢gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÄÝ CxÀªÁ ¦èÃqÀgï DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉëĸÀ®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

119

1

[233J.

PÉ®ªÀÅ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ wÃ¥ÀÅð, EvÁå¢UÀ¼À ¹AzsÀÄvÀé:Š AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ CxÀªÁ DzÉñÀ K£Éà EzÁÝUÀÆå, 1966£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è,Š (J) (i) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ® £ÁåAiÀĪÁ¢AiÀiÁVzÀÝ CxÀªÁ ¦èÃqÀgÀ£ÁVzÀÝ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 233£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 235£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ D gÁdåzÀ°è f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÁßV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ (ii) ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁUÀ®èzÉ C£ÀåxÁ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß Š ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÀiÁr®èªÉA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ CªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁVªÉ CxÀªÁ ±ÀÆ£ÀåªÁVªÉ JAzÀÄ CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁVzÀÄݪÀÅ CxÀªÁ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄݪÀÅ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) 1966£ÉAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ 233£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 235£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ, ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ, §rÛ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÁå¦Û, PÉÆlÖ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð, rQæ, ²PÉë CxÀªÁ DzÉñÀªÀÅ CxÀªÁ CªÀ£À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ PÉÊUÉƼÀî¯ÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉAiÀÄÄ, CAxÀ £ÉêÀÄPÀ, ¸ÀܼÀ ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ ªÀiÁr®èªÉA§ ¸ÀAUÀwAiÀÄ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁVªÉ CxÀªÁ C¹AzsÀĪÁVªÉ JAzÀÄ CxÀªÁ JAzÁzÀgÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁVzÀݪÀÅ CxÀªÁ C¹AzsÀĪÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 234. £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw:Š gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ®èzÀ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV CAxÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 235. C¢üãÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt:Š gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ¥ÀzÀPÉÌ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀܼÀ¤AiÀÄÄQÛ, §rÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ gÀeÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃj f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ C¢üãÀªÁVgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÉÄît ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß CªÀ¤AzÀ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĹzÀ CªÀ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ C£ÀåxÁ CªÀ£ÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÀj¸À®Ä GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ CxÉðʸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1.

1966£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

120

236. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è,Š (J) ``f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ'' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ £ÀUÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, dAn f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ®WÀÄ «ªÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, aÃ¥sï ¥Éæ¹qÉ¤ì ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, CrµÀ£À¯ï aÃ¥sï ¥Éæ¹qÉ¤ì ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï, ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ, ºÉZÀÄѪÀj ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ; (©) ``£Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉ'' JAzÀgÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝVAvÀ PÀrªÉĬÄgÀĪÀ EvÀgÀ ¹«¯ï £Áå¬ÄPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÉÃªÉ JAzÀxÀð. 237. PÉ®ªÀÅ zÀeÉð CxÀªÁ zÀeÉðUÀ¼À ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉAiÉÄÃ, gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, CªÀ£ÀÄ F §UÉÎ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà zÀeÉðUÀ¼À ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

121

¨sÁUÀ Š VII [ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ

C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ.] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁUÀ Š VIII 2

1[MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ] [239. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À DqÀ½vÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ

ºÉÆgÀvÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ £ÉëĸÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀzÀ£ÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ M§â DqÀ½vÀUÁgÀ£À ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀUÉ AiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀ𻹠¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨sÁUÀ Š VI gÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£À£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ CAxÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£ÁV vÀ£Àß ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®¢AzÀ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[239J.

PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß

CxÀªÁ JgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 4[5[¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š (J) D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB £ÁªÀĤzÉðòvÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ±ÀB ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ PÀÆrzÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß, CxÀªÁ (©) MAzÀÄ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß Š CxÀªÁ EªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£É, C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, CzÀ£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 6

[239JJ. zɺÀ°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr)

C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1991gÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ zɺÀ° MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ zɺÀ° gÁdåPÉëÃvÀæªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ (F ¨sÁUÀzÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) ªÀÄvÀÄÛ 239£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ CzÀgÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£À£ÀÄß G¥À gÁdå¥Á® JAzÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (¹) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ®²Ã¶ðPÉUÉ §zÀ¯ÁV F ²Ã¶ðPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 17£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 239£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 240£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1962£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1987£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï ºÁUÀÄ ¥ÁArZÉjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1991£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.2.1992 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

122

(2)(J) gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ MAzÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è£À ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (©) «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉå C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ PÁ¢j¸ÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå, gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÀf¸ÀĪÀÅzÀÄ (CAxÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ DzsÁgÀªÀÇ ¸ÉÃj) ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (¹) 324 jAzÀ 327gÀ ªÀgÉV£À ªÀÄvÀÄÛ 329£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MAzÀÄ gÁdå, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ, gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉAiÀÄÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ``¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®''PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 326 ªÀÄvÀÄÛ 329£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3)(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¤gÀƦ¸À¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 18£Éà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀnÖAiÀÄ 64, 65 ªÀÄvÀÄÛ 66£Éà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 18£Éà £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ D £ÀªÀÄÆzÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀÅ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ Erà ¥ÀæzÉñÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (©) (J)G¥ÀŠRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀPÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, D ªÀÄÄAa£À PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, JgÀqÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, CAxÀ ªÀÄÄAa£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ : ¥ÀgÀAvÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ gÀa¹zÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¢j¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄw zÉÆgÉwzÀÝgÉ, CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ºÉaÑ£À «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ £ÉÃvÀøvÀézÀ°è «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ±ÉÃPÀqÁ ºÀvÀÛPÉÌ «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ PÀÆrzÀ MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß «ªÉÃZÀ£Á£ÀĸÁgÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹gÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ G¥À gÁdå¥Á®£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CªÀ¤UÉ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

123

¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ G¥À gÁdå¥Á® ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄAwæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ GAmÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ CzÀ£ÀÄß wêÀiÁð£ÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ wêÀiÁð£ÀPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV CªÀ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ wêÀiÁð£À DUÀĪÀªÀgÉUÉ, D «µÀAiÀĪÀÅ Cw dgÀÆgÀÄ «µÀAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÄ G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, CAxÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä CxÀªÁ D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÁ£ÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä G¥À gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(7) (J)] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, »AzÉ ºÉýzÀ RAqÀUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä CxÀªÁ

CªÀÅUÀ½UÉ ºÉaÑUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ CxÀªÁ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. 2

[(©)

(J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, CzÀ£ÀÄß 368£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 3

(8) 239© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV [¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæ, CzÀgÀ DqÀ½vÀUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæ, CzÀgÀ G¥ÀgÁdå¥Á® ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀ'' PÉÌ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ 239J© C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 239J©. ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ G¥À gÁdå¥Á®¤AzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ,Š (J) 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ GzÀ㫹zÉ JAzÀÄ; CxÀªÁ (©) gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV £ÀqɸÀ®Ä ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ Š CªÀ£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ CxÀªÁ D C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À J¯Áè CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À eÁjAiÀÄ£ÀÄß, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 239£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ 239JJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÁµÀÖçzÀ gÁdzsÁ¤ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä CªÀ±Àå CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ PÀAqÀħgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀªÁzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2. 3.

1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(7)''£Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21.12.1991 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

124

1 23

[239©. «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ «gÁªÀÄ PÁ®zÀ°è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ DqÀ½vÀUÁgÀ£À C¢üPÁgÀ:Š

(1) [ [¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ] «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ GzÀ㫹ªÉAiÉÄAzÀÄ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, D ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ, D §UÉÎ gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¸ÀzÀj «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è CxÀªÁ 239£ÉAiÀÄ (J) C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ, D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄð£ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀĪÁUÀ, DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ CAxÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÜVvÀzÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀÄzÉñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß, 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è D §UÉÎ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ AiÀÄÄPÀÛ jÃwAiÀÄ°è D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®¢AzÀ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁzÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß,Š (J) D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀÄvÉÛ C¢üªÉñÀ£À ¸ÉÃjzÁV¤AzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ D CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ D ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ D §UÉÎ C£ÀÄzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ DqÀ½vÀUÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è D CzsÁåzÉñÀªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. (3) 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À°è D §UÉÎ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ªÀiÁrzÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀUÉƽ¹zÀÝgÉ ¹AzsÀĪÁUÀzÉ EgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À CzsÁåzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ±ÀÆ£ÀåªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 4

1. 2.

3. 4.

*

*

*

1971£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (30Š12Š1971jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1987gÀ UÉÆêÀ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 32£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (4)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

125

240. PÉ®ªÀÅ MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ½UÁV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C¢üPÁgÀ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ,Š (J) CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ; 1

[(©) ®PÀë ¢éÃ¥À;]

2 3

[(¹) zÁzÁæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgïºÀªÉð;]

[(r) zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï;]

4

5

[(E) [¥ÀÄzÀÄZÉj];]

6

***

7

***

Š F MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ: 8

[¥ÀgÀAvÀÄ,

5

9

gÁdåPÉëÃvÀæzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àøf¹gÀĪÀ°è, D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÁV UÉÆvÀÄÛªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:] 10

[MPÀÆÌl

5

¥ÀgÀAvÀÄ, [¥ÀÄzÀÄZÉj] MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¤PÁAiÀĪÀÅ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯É®è CxÀªÁ 239J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÁgÀt¢AzÀ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÁV D ¤PÁAiÀĪÀÅ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀĪÁUÀ¯É®è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CAxÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÜVvÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ±ÁAw, ¥ÀæUÀw ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀPÁÌV «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.] 1.

[ªÀÄvÀÆÛ

[¥ÀÄzÀÄZÉj]

1973£Éà E¸À«AiÀÄ ®PÀë¢éÃ¥À, «Ä¤PÉÆÃAiÀiï ªÀÄvÀÄÛ C«Äãï¢Ã« ¢éÃ¥ÀUÀ¼À (ºÉ¸Àj£À §zÀ¯ÁªÀuÉ) (1973gÀ 34) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (©) £ÀªÀÄÆ¢£À §zÀ¯ÁV (1Š11Š73jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2. 1961£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 3. 1987gÀ UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï (¥ÀÅ£ÁgÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1987gÀ 18) 63£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (r) £ÀªÀÄÆ¢UÉ §zÀ¯ÁV (30Š5Š1987jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 4. 1962£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5 ªÀÄvÀÄÛ 7£Éà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ (16.8.1962 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 5. 2006£Éà E¸À«AiÀÄ ¥ÁArZÉj (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (2006gÀ 44) 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¥ÁArZÉj''UÉ §zÀ¯ÁV (1.10.2006 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 6. «ÄeÉÆÃgÁAUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ (J¥sï)£ÀÄß 1986gÀ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 7. CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ (f)AiÀÄ£ÀÄß 1986gÀ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 69) 42£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 8. 1962 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 9. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï CxÀªÁ ¥ÁArZÉÃj MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæzÀ" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 10. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

126

(2) ºÁUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «¤AiÀĪÀĪÀÅ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ 1

[AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß] vÀvÁÌ®zÀ°è D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D «¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆgÀr¹gÀĪÁUÀ CzÀÄ D gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉAiÉÄà §® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

241. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà 2[MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ] ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà 3[CAxÀ gÁdå PÉëÃvÀæ]zÀ°è EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉA§ÄzÁV WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) 214£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ V£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G°èTvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ CxÀªÁ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CªÀÅ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4

[(3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ

¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ D «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀĪÀÇ, D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CAxÀ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁªÀÅzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°ègÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ D gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ D C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß C°àÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è.] 242. [PÉÆqÀUÀÄ] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

1.

1971 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (15.2.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) "AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ "ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ ¹ £À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ gÁdåPÉÌ" JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

3.

1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CAxÀ gÁdåzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

4.

1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ (3) ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

127

1

[¨sÁUÀ Š IX

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ 243. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š (J) ``f¯Éè'' JAzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ°è£À f¯Éè; (©) ``UÁæªÀĸÀ¨sÉ'' JAzÀgÉ UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À°è £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀgÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀÄ; (¹) ``ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖ'' JAzÀgÉ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖªÉAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ £ÀqÀĪÀt ªÀÄlÖ; (r) ``¥ÀAZÁAiÀÄw'' JAzÀgÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÁV 243© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ (AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀÄĪÀ) MAzÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜ; (E) ``¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀ; (J¥sï) ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À®zÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå; (f) ``UÁæªÀÄ'' JAzÀgÉ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÁæªÀĪÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ºÁUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 243J. UÁæªÀĸÀ¨sÉ:Š UÁæªÀĸÀ¨sÉAiÀÄÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ. 243©. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è UÁæªÀĪÀÄlÖ, ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, E¥ÀàvÀÄÛ ®PÀëPÉÌ «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ d£À¸ÀASÉå¬ÄgÀĪÀ gÁdåzÀ°è ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. 243¹. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CAxÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ MAzÉà jÃw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è£À J®è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F GzÉÝñÀPÁÌV, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÉëÃvÀæPÉÌ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÁzÀåAvÀ MAzÉà jÃw¬ÄgÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (24.4.1993 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÆ® ¨sÁUÀ IX£ÀÄß 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

128

(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š (J) UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëjUÉ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è CxÀªÁ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½®è¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀjUÉ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è; (©) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëjUÉ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è; (¹) UÁæªÀĪÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB M¼ÀUÉƼÀÄîªÀAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CxÀªÁ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CAxÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ; (r) gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ,Š (i) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ CªÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ°è CAxÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è;

ªÀÄvÀzÁgÀgÉAzÀÄ

(ii) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ°è CAxÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è

ªÀÄvÀzÁgÀgÉAzÀÄ

CªÀgÀÄ

Š ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ. (4) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀ° CxÀªÁ DV®è¢gÀ°, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5)(J) UÁæªÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CxÀªÁ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊQ M§â£À£ÀÄß D ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£À£ÁßV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243r. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è,Š (J) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ; ªÀÄvÀÄÛ (©) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ Š ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ D ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ D ¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°j¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

129

(4) UÁæªÀĪÀÄlÖzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «ÄÁ¸À°lÖ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À°è£À CAxÀ ¥ÀzÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ, D gÁdåzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ««zsÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) (1) ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉV£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄÄ, 334£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÀĽzÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 243E. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV «¸Àfð¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, CzÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÁV UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ C®è. (2) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ, (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, «¸Àdð£ÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß,Š (J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ; (©) CzÀgÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ Š ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ : ¥ÀgÀAvÀÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D CªÀ¢üAiÀÄÄ DgÀÄ wAUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬÄgÀĪÀ°è, CAxÀ CªÀ¢üUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) MAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «¸ÀfðvÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÀavÀªÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄÄ ºÁUÉ «¸ÀfðvÀªÁUÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ CzÀÄ (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

130

243J¥sï. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ,Š (J) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¹zÁUÀ: ¥ÀgÀAvÀÄ, E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ - ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ, (2) ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁVgÀĪÀ£Éà ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ, CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243f. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ, CªÀÅ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š (J) DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; (©) ºÀ£ÉÆßAzÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ Š ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀÆPÀÛªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. 243ºÉZï. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ,Š (J) CAxÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä, ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) CAxÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ CAxÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (r) C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV CAxÀ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

131

243L. ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992 ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥Àæw LzÀ£Éà ªÀµÀðªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÁUÀ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä; ªÀÄvÀÄÛ,(J) F ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ JAzÀgÉ:(i) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåªÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼À, ¸ÀÄAPÀUÀ¼À, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄlÖUÀ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ CAxÀ GvÀàwÛAiÀÄ°è£À DAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¥Á®£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ; (ii) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; (iii) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ; (©) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ; (¹) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¹£À PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ

zÀø¶Ö¬ÄAzÀ

gÁdå¥Á®£ÀÄ

ºÀtPÁ¸ÀÄ

DAiÉÆÃUÀPÉÌ

Š C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É, CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV £ÉêÀÄPÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) DAiÉÆÃUÀªÀÅ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CzÀPÉÌ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) gÁdå¥Á®£ÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉV£À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸À»vÀ, gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243eÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¸À®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 243PÉ. ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉÄð£À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÛÄ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ gÁdå¥Á®¤AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉƼÀÄîªÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

132

¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄvÀÄÛ CªÉà PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀvÀÄ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀ»¸À¯ÁzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAvÉ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÁUÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ CAxÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 243J¯ï. MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÁUÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ 239£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ªÀÄvÀÛÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ, D G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ. 243JA. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ F ¨sÁUÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 244£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) £ÁUÁ¯ÁåAqï, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ½UÉ; (©) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ ªÀÄtÂ¥ÀÅgÀ gÁdåzÀ°è£À UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ

ªÉÄÃgÉUÉ

f¯Áè

¥ÀjµÀvïUÀ¼À£ÀÄß

Š C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š (J) f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAxÀ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåzÀ°è£À qÁfð°AUï f¯Áè UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) ¸ÀzÀj PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

¥ÀjµÀwÛ£À

[(3J) 243r C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwUÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1.

2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (8.9.2000 ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

133

(4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š (J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ (2)£Éà RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, D gÁdåPÉÌ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÉ, CzÀÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß, (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 243J£ï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ, ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992gÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, ¸ÀPÀëªÀÄ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ wzÀÝÄ¥ÀrAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ¤gÀ¹vÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ J®è ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß, D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄÄ, CxÀªÁ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAZÉ «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, D ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 243N. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæwµÉÃzsÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š (J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ¤tðAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CxÀªÁ 243PÉ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ G¥À§A¢ü¸À¯ÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

134 1

[¨sÁUÀ Š IXJ

¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ 243¦. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š (J) ``¸À«Äw'' JAzÀgÉ 243J¸ï C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸À«Äw; (©) ``f¯Éè'' JAzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ°è£À f¯Éè; (¹) ``ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ ºÀvÀÄÛ ®PÀë CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ, MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ f¯ÉèUÀ¼À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ EvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉñÀ; (r) ``¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ C¢ü¸ÀÆa¹zÀAxÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀ; (E) ``¥ËgÀ¸À¨sÉ'' JAzÀgÉ 243PÀÆå C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜ; (J¥sï) ``¥ÀAZÁAiÀÄw'' JAzÀgÉ 243© C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw; (f) ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå.

d£ÀUÀtwAiÀÄ

CAQUÀ¼À£ÀÄß

243PÀÆå. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À gÀZÀ£É:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è,Š (J) ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ, JAzÀgÉ, UÁæ«Æt ¥ÀæzÉñÀªÀÅ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀªÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ (AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀ°) MAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ£ÀÄß; (©) ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß; ªÀÄvÀÄÛ (¹) zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ£ÀÄß Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁdå¥Á®£ÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÊUÁjPÁ PÁAiÀÄð ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ MzÀV¹gÀĪÀ CxÀªÁ MzÀV¸À®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ ¥ËgÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀªÉAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀzÀ°è F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀ'', ``¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ'' CxÀªÁ ``zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ'' JAzÀgÉ gÁdå¥Á®£ÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉå, CzÀgÀ°ègÀĪÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁAzÀævÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀPÉÌ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ gÁd¸Àé, PÀø¶AiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀzÀ ±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁt, DyðPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, F ¨sÁUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæzÉñÀ. 1.

1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

135

243Dgï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß½zÀÄ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À J®è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F GzÉÝñÀPÁÌV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÁqïðUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÁV «¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š (J)

(i) ¥ËgÀ¸À¨sÁ DqÀ½vÀzÀ°è «±ÉõÀ eÕÁ£À CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ;

(ii) ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ; (iii) ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÁV ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ;

£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀgÁVgÀĪÀ

gÁdå

¸À¨sÁ

(iv) 243J¸ï C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ 5£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄUÀ½UÉ Š PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (i)£Éà ¥ÁågÁzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 243J¸ï. ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢UÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀZÀ£É:Š (1) ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀUÉ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÁqÀÄð ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š (J) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀPÉÌ; (©) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ªÁå¦Û ¥ÀæzÉñÀzÉƼÀVgÀĪÀ MAzÀÄ ªÁqïð£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) MAzÀÄ ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄÄ,Š (J) MAzÀÄ ªÁqÀð£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è D ªÁqÀð£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ; CxÀªÁ (©) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, ªÁqïð ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ DAiÉÄÌUÉÆAqÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è CAxÀ ªÁqïðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ D ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ªÁqïð ¸À«ÄwUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ ¸À«ÄwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

136

243n. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄÁ¸À¯Áw:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ «ÄÁ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ D ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ, D ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D ¥ËgÀ¸À¨sÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄøÀ°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À°j¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌ MlÄÖ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «Æ¸À°qÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄÆgÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è£À CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) (1) ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉV£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ (4)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) «ÄÁ¸À¯ÁwAiÀÄÄ 334£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, »AzÀĽzÀ £ÁUÀjPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÁ¸À°qÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 243AiÀÄÄ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À CªÀ¢ü, EvÁå¢:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CzÀ£ÀÄß vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀgÀ ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ C®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

«¸Àfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä CzÀPÉÌ AiÀÄÄPÀÛ

(2) vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄlÖzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, «¸Àfð¸À®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß,Š (J) (1)£Éà RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ; (©) CzÀgÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ Š ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

137

¥ÀgÀAvÀÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D CªÀ¢üAiÀÄÄ DgÀÄ wAUÀ½VAvÀ PÀrªÉĬÄgÀĪÀ°è CAxÀ CªÀ¢üUÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸À®Ä F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) MAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CzÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «¸ÀfðvÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÀavÀªÁzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ, «¸ÀfðvÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ºÁUÉ «¸ÀfðvÀªÁUÀzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÁVvÉÆÛà D G½zÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 243«. ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ C£ÀºÀðvÉ:Š (1) M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ,(J) ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¹zÁUÀ: ¥ÀgÀAvÀÄ, E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ E¥ÀàvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ®Æ PÀrªÉÄ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ£ÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ C£ÀºÀðUÉƽ¹gÀĪÁUÀ - ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà C£ÀºÀðvÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁVgÀĪÀ£Éà ºÉÃUÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ CAxÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è wêÀiÁð£ÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243qÀ§Æè å. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢:Š G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š

¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ

(J) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀĪÀiÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š (i) DyðPÁ©üªÀø¢ÞAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; (ii) ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀ»¸À¯ÁzÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðUÉƽ¸À®Ä CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸À«ÄwUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 243JPïì. vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤¢üUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀ,Š


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

138

(J) CAxÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä, ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸À®Ä ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ; (©) CAxÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀAxÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ CAxÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (r) C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV CAxÀ ¤¢üUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ CAxÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 243ªÉÊ. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ:Š (1) 243L C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (J) F ªÀÄÄA¢£À «µÀAiÀÄUÀ½UÉ, JAzÀgÉ:(i) F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåªÀÅ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼À, ¸ÀÄAPÀUÀ¼À, zÁj ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J®è ªÀÄlÖUÀ¼À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAxÀ GvÀàwÛAiÀÄ°è£À DAiÀiÁ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¥Á®£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ; (ii) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, zÁj¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ; (iii) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ; (©) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ; (¹) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¹£À PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ

zÀø¶Ö¬ÄAzÀ

gÁdå¥Á®£ÀÄ

ºÀtPÁ¸ÀÄ

DAiÉÆÃUÀPÉÌ

Š C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ vÀvÀ ÛéUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁdå¥Á®¤UÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå¥Á®£ÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉV£À «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸À»vÀ, gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243dqï. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj±ÉÆâü¸À®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 243dqïJ. ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÉÄð£À C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ 243PÉ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G°èTvÀªÁzÀ gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

139

(2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. 243dqï©. MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÁUÀ, MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ 239£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀUÁgÀ¤UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉÆà ºÉÃUÉÆà ºÁUÉà ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÁVzÀÝgÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉà ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, D C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À §ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ. 243dqï¹. F ¨sÁUÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ 244£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåzÀ°è£À qÁfð°AUï f¯ÉèAiÀÄ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ qÁfð°AUï UÀÆSÁð UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, CAxÀ PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸À§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 243dqïr. f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw:Š (1) f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrÃPÀj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ Erà f¯ÉèUÁV C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š (J) f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ; (©) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À°è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÉƼÀV£À ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊQ¬ÄAzÀ CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ LzÀ£Éà £Á®ÌQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ°è£À UÁæ«ÄÁt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt zsÁªÀiÁµÁ ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (¹) f¯Áè ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ;

AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ

CAxÀ

(r) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ.

¸À«ÄwUÀ½UÉ

ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

140

(3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ, C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ,Š (J) (i) ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀøwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ºÀAaPÉ, ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀø¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ; (ii) ºÀtPÁ¹£À CxÀªÁ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ ®¨sÀå ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ §UÉUÉ Š UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) gÁdå¥Á®£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f¯Áè AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243dqïE. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«Äw:Š (1) Erà ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ,Š (J) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÀAgÀZÀ£ÉUÉ; (©) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwUÉ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÊQ¬ÄAzÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÀt zÁªÀiÁµÁ ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ C£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (¹) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ; (r) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ CAxÀ ¸À«ÄwUÀ½UÉ ªÀ»¹ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ; (E) CAxÀ ¸À«ÄwUÀ¼À CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌ jÃwUÉ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ, C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£É PÀgÀqÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ,(J) PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ JAzÀgÉ:(i) ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ;

¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À

¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ

¹zÀÞ¥Àr¹zÀ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

141

(ii) D ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀªÀĤévÀ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É, ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀøwPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ºÀAaPÉ, ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀø¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ, ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ; (iii) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄUÀæ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉUÀ½UÉ; (iv) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸ÀPÁðgÀzÀ KeɤìUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ jÃwAiÀÄ ®¨sÀå«gÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀPÉÌ - UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ; (©) gÁdå¥Á®£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

(4) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë£ÀÄ, ¸À«ÄwAiÀÄÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 243dqïJ¥sï. eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è K£Éà EzÀÝgÀÆ, F ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C¸ÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAxÀ, ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ£Á®Ì£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992gÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl ¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ ¸ÀPÀëªÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®¢AzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ¤gÀ¹vÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ J®è ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ, CxÀªÁ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdåzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄAZÉ «¸Àfð¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀÅUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 243dqïf. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š

£ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ

ªÀÄzsÀå

¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀgÀ

¥ÀæwµÉÃzsÀ:Š

F

(J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ ¤tðAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CxÀªÁ 243£Éà dqïJ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ, UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

142

¨sÁUÀ Š X C£ÀĸÀÆavÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 244. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ:Š (1)

1

* * *

2

[C¸ÁìA,

3 4

[ [ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdåUÀ¼À£ÀÄß]]] ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ C£ÀĸÀÆavÀ

¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ

C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ

¤AiÀÄAvÀætPÉÌ LzÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ

G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ

2

[C¸ÁìA,

35

[ [ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, wæ¥ÀÅgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄeÉÆÃgÁA

gÁdåUÀ¼À°èü]]] EgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 6

[244J. C¸ÁìA£À°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV

¸ÀܽÃAiÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1)

F

¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¸ÁìA gÁdåzÀ°è, DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 20£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁPÉÌ C£ÀħA¢ü¹zÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ 7[I£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ] zÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ (¥ÀÇwðAiÀiÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB) MAzÀÄ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀ£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåPÁÌV,Š (J) D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ZÀÄ£Á¬ÄvÀªÁzÀ CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB £ÁªÀĤzÉðòvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ±ÀB ZÀÄ£Á¬ÄvÀªÁzÀ MAzÀÄ ¤PÁAiÀĪÀ£ÀÄß, CxÀªÁ (©) MAzÀÄ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß - CxÀªÁ CªÉgÀqÀ£ÀÆß ¸Àøf¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£É, C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß D PÁ£ÀƤ£À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

``ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ-J CxÀªÁ ¨sÁUÀ-© AiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß 1956 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``C¸ÁìA gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21.1.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1984 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.4.1985 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1986 £Éà E¸À«AiÀÄ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ``ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÄgÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1986 £Éà E¸À«AiÀÄ «ÄeÉÆÃgÁA gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1986gÀ 34) 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wæ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÄ «ÄeÉÆÃgÁA MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20.2.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1969 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛgÀqÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1971 £Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀzÀ (¥ÀÄ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (21.1.1972 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¨sÁUÀ-J'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

143

(2) (1) £ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ «±ÉõÀªÁV,Š (J) gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, C¸ÁìA gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ CxÀªÁ C£ÀåxÁ D Erà ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÉÝA§ÄzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) AiÀiÁªÀ

«µÀAiÀÄUÀ½UÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ,

¸ÁéAiÀÄvÀÛ

gÁdåzÀ

PÁAiÀiÁðAUÀ

C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß

«¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÉÆÝà D «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) C¸ÁìA

gÁdåªÀÅ

¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ

«¢ü¹zÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

vÉjUÉAiÀÄ

GvÀàwÛAiÀÄÄ

D

¸ÁéAiÀÄvÀÛ

gÁdåPÉÌ

CzÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ;

(r) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà G¯ÉèÃRªÀÅ

¸ÁéAiÀÄvÀÛ

gÁdåPÉÌ

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ

G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß

M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAvÉ

CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ

G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (E) CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAxÀ PÁ£ÀƤ£À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ, (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è CxÀªÁ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ

«µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀA§A¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ JgÀqÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥ÀrªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀî AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥Àr JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

144

¨sÁUÀ ŠXI MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ Š I «zsÁ¬Äà ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ºÀAaPÉ 245. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¦Û:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, gÁdåPÉëÃvÁæwÃvÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀĪÀÅzÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C¹AzsÀĪÁVzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 246. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ «µÀAiÀÄ:Š (1) (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ I£Éà ¥ÀnÖAiÀÄ°è (EzÀ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è `MPÀÆÌl ¥ÀnÖ' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (2) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ 1 * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀºÀ, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ III£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è (F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß `¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖ' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (3) (1)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, 1 * * * AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ II£ÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è (F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è EzÀ£ÀÄß `gÁdå¥ÀnÖ' JAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CAxÀ gÁdåPÁÌV CxÀªÁ D gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 2

(4) [MAzÀÄ gÁdåzÀ°è] M¼ÀUÉÆArgÀzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D «µÀAiÀĪÀÅ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå, PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 247. PÉ®ªÀÅ ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV G¥À§A¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À CxÀªÁ MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉZÀÄѪÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 248. PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G½PÉ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÀĪÀwð ¥ÀnÖAiÀÄ°è CxÀªÁ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C£À£Àå C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. (2) CAxÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, D JgÀqÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ J CxÀªÁ © ¨sÁUÀzÀ°è'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

145

249. gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁ¶àçÃAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¤tðAiÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸À¨sÉAiÀÄÄ, ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀPÉÆqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀgÀµÀÖPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨ÉA§°¹zÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀÝgÉ D ¤tðAiÀĪÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ ¤tðAiÀĪÀÅ, CzÀgÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «ÄÃgÀzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÁUÀ¯É¯Áè, CAxÀ ¤tðAiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ C£ÀåxÁ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁVgÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀgÉ, ºÁUÉ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ, D ¤tðAiÀĪÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 250. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ, gÁdå¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀzÉ EzÀÝ°è, AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉÇà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀgÉ, ºÁUÉ ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 251. 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ:Š 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀzÀj C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÁzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆÃ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¹zÀ D PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄà gÀa¹gÀ° CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀĪÉà gÀa¹gÀ° ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¹zÀ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ eÁjUÉƽ¸ÀĪÀAxÀzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

146

252. JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À ¸ÀªÀÄäw¬ÄAzÀ D gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) 249 ªÀÄvÀÄÛ 250£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è G¥À§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ gÁdåUÀ¼À°è «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ½UÉ PÀAqÀħAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À J¯Áè ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAzÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ D ¤tðAiÀÄUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸À®Ä MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÁUÉ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ CAxÀ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ C£Àé¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CAVÃPÀj¸ÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ gÁdåPÀÆÌ ¸ÀºÀ CzÀÄ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ºÁUÉ ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ CzÉà jÃwAiÀÄ°è CAVÃPÀøvÀªÁzÀ CxÀªÁ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ D C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CzÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ MAzÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. 253. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ M¥ÀàAzÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É:Š F CzsÁåAiÀÄzÀ »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÉÆqÀ£É CxÀªÁ zÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ PË®Ä, M¥ÀàAzÀ CxÀªÁ MqÀA§rPÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ¸ÀAWÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ gÁdåPÉëÃvÀæPÁÌV CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÁÌV, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 254. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt C¸ÀAUÀvÀvÉ:Š (1) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÉÆÃ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ D PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÉ, DUÀ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ D PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß ªÀÄÄAZÉAiÉÄà gÀa¹gÀ° CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀĪÉà gÀa¹gÀ° (2)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÉà «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ±ÀÆ£ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

(2) * * * MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ¸ÀªÀĪÀwð¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ »A¢£À PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ CxÀªÁ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ°è, DUÀ CAxÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄw zÉÆgÉwzÀÝgÉ, D gÁdåzÀ°è CzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

147

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÁUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀĪÀAxÀ, CzÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAxÀ, ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ CxÀªÁ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è C¢ü¤AiÀīĸÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 255. ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¥ÀæQæAiÉÄUÉ

1 ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÉA§AvÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À CxÀªÁ * * *MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄPÉÌ,Š

(J) gÁdå¥Á®£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ, gÁdå¥Á®£ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw PÉÆnÖzÀÝgÉ; (©) gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CzÀPÉÌ C£ÀĪÀÄwPÉÆnÖzÀÝgÉ; (¹) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÉ Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄÄ ®©ü¹®èªÉA§ PÁgÀtªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯Éà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀÅ C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

CzsÁåAiÀÄ II Š DqÀ½vÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 256. gÁdåUÀ¼À ºÁUÀÆ MPÀÆÌlzÀ ¨ÁzsÀåvÉ:Š ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAxÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 257. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É MPÀÆÌlzÀ ¤AiÀÄAvÀæt:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ CqÀZÀuÉ CxÀªÁ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁUÀzÀ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀîªÀÅUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è WÉÆö¹gÀĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÆß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

148

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ºÉzÁÝjUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ d®ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÉA§ÄzÁV CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ d®ªÀiÁUÀðUÀ¼ÉA§ÄzÁV WÉÆö¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÁUÉ WÉÆö¸À¯ÁzÀ ºÉzÁÝjUÀ½UÉ CxÀªÁ d®ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ £ËPÁ, ¸ÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄħ®UÀ¼À PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CzÀgÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, MAzÀÄ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ gÉʯÉéªÀiÁUÀðUÀ¼À PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ D gÁdåPÉÌ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀºÀ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

gÀPÀëuÉUÁV

(4) AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ CxÀªÁ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà gÉʮĪÀiÁUÀðUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤zÉðñÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÁUÀ, CAxÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è, gÁdåzÀ ªÁrPÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ CzÀÄ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÀÝ RZÀÄðUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝgÉ, D gÁdåªÀÅ ºÁUÉ ªÀ»¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj RaðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ M¦àPÉƼÀÀÄzÁzÀµÀÄÖ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß CxÀªÁ M¦àPÉƼÀî¢zÀÝgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ D gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

257J. [MPÀÆÌlzÀ ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ §®UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåUÀ½UÉ £ÉgÀªÀÅ]

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 33£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 258. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è gÁdåUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ, MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, µÀgÀvÀÄÛ ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ µÀgÀvÀÄÛ gÀ»vÀªÁV ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®PÉÌ C¢üPÁgÀ«®èªÉÇà D «µÀAiÀÄPÉÌ CzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÁÝUÀÆå, D gÁdåPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ºÁUÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ PÁgÀt¢AzÁV gÁdåPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ°è CxÀªÁ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¹gÀĪÀ°è D C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ D gÁdåªÀÅ ªÀ»¹zÀ DqÀ½vÀzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÉZÀÄѪÀj RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ M¦àPÉƼÀÀÄzÁzÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß CxÀªÁ M¦àPÉƼÀî¢zÀÝgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ D gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 43£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

149

1

[258J.

MPÀÆÌlPÉÌ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀ®Ä gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ, D gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ «¸ÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, µÀgÀvÀÄÛ ¸À»vÀªÁV CxÀªÁ µÀgÀvÀÄÛ gÀ»vÀªÁV ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.] 259. [ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (©) ¨sÁUÀzÀ gÁdåUÀ¼À ¸À±À¸ÀÛæ §®UÀ¼ÀÄ] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ

¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

wzÀÄÝ¥Àr)

C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ

29£ÉAiÀÄ

¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄvÀÄÛ

C£ÀĸÀÆaAiÀÄ

ªÀÄÆ®PÀ

260. ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉÆgÀV£À gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û:Š ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀiÁðAUÀ, «zsÁ¬Äà CxÀªÁ £Áå¬ÄPÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆqÀ£É M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ»¹PÉƼÀÀÄzÀÄ; DzÀgÉ CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ M¥ÀàAzÀªÀÅ «zÉòà C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀÄAwævÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 261. ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ, zÁR¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ¥ÀÇtð «±Áé¸À vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀƤ£À°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ CAwªÀÄ wÃ¥ÀÅðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ D gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ J°èAiÉÄà DUÀ° PÁ£ÀƤUÀ£ÀĸÁgÀªÁV eÁjUÉƽ¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ 262. CAvÀgÀgÁdå £À¢UÀ¼À CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉUÀ¼À d® ¸ÀA§A¢üà «ªÁzÀUÀ¼À°è £ÁåAiÀĤtðAiÀÄ:Š (1) AiÀiÁªÀÅzÉà CAvÀgÀgÁdå £À¢AiÀÄ CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉAiÀÄ CxÀªÁ £À¢AiÀÄ°è£À CxÀªÁ £À¢Ã PÀtªÉAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À §¼ÀPÉ, ºÀAaPÉ CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ CxÀªÁ zÀÆj£À §UÉÎ £ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ «ªÁzÀzÀ CxÀªÁ zÀÆj£À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 18£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

150

gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ 263. CAvÀgÀgÁdå ¥ÀjµÀwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š MAzÀÄ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Áܦ¹, CzÀPÉÌ Š (J) gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GzÀ㫸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÉ PÉÆqÀĪÀ; (©) AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®ªÀÅ CxÀªÁ J®è gÁdåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀað¸ÀĪÀ; CxÀªÁ (¹) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀªÁV, D «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁAiÀÄð¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ Š PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

151

¨sÁUÀ Š XII ºÀtPÁ¸ÀÄ, ¸ÀévÀÄÛ , PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ I Š ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1

[264. CxÀ𠫪ÀgÀuÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ``ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ'' JAzÀgÉ 280£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ

gÀa¸À¯ÁzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ.] 265. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 266. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:Š (1) PÉ®ªÀÅ vÉjUÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 267£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ, mÉædj ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸Á®UÀ¼À CxÀªÁ CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ J®è ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛÄ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄgÀÄ ¸ÀAzÁAiÀÄzÀ°è D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀt EªÉ®è ¸ÉÃj ``¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü'' JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è gÁd¸ÀéUÀ¼ÀÄ, mÉædj ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ, ¸Á®UÀ¼À CxÀªÁ CxÉÆðÃ¥ÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ J®è ¸Á®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á®UÀ¼À ªÀÄgÀĸÀAzÁAiÀÄzÀ°è D ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ºÀt EªÉ®è ¸ÉÃj D ``gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü'' JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ EvÀgÀ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÉÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ºÀtªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤUÉ C£ÀĸÁgÀªÁVAiÀÄ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ D jÃwAiÀÄ®è®èzÉ C£ÀåxÁ «¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 267.¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ``¨sÁgÀvÀzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü'' JA§ ºÉ¸Àj£À PÉʺÀtzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ MAzÀÄ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ, D ¤¢üUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¤jÃQëvÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV 115£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 116£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÛÄ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CAxÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, D ``gÁdåzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢ü'' JA§ ºÉ¸Àj£À PÉÊ ºÀtzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ MAzÀÄ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ, D ¤¢üUÉ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¤jÃQëvÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, 205£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 206£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CAxÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁdå¥Á®¤UÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀzÀj ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

2

* * *

ªÀ±ÀzÀ°è

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 264£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd ¥ÀæªÀÄÄR£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

152

MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉ 268. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¹zÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ ¸ÁÖA¥ÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzsÀ£À vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À ªÉÄð£À GvÁàzÀ£Á¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; DzÀgÉ,Š 1

(J) AiÀiÁªÀÅzÉà [MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è] CAxÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ (©) EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåUÀ¼ÀÄ

AiÀiÁªÀ

gÁdåUÀ¼À°è

CAxÀ

¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß

C£ÀÄPÀæªÀĪÁV

Š CAxÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄAPÀzÀ GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è; DzÀgÉ D GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. *[268J. MPÀÆÌlªÀÅ ¸ÉêÁ vÉjUÉ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ:- (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «¢ü¹zÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÉÆÃUÀ vÀvÀéUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV,(J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼ÀÄ «¤AiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 2

269. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹ ¸ÀAUÀ滹zÀ DzÀgÉ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹zÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š [(1) ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ ªÀÄvÀÄÛ RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß (2)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è 1996gÀ K¦æ¯ï, 1gÀAzÀÄ CxÀªÁ D vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁdåUÀ½UÉ ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ.Š F RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV,Š (J) ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÁªÀ½UÉ ªÀøvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, EvÀgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁl CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ CAvÀgÀ gÁdå ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ°è, CAxÀ ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÁªÀ½UÉ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À gÀªÁ£ÉAiÀÄÄ (D gÀªÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛUÁUÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉà DUÀ° ªÀiÁrgÀ°) CAvÀgÀ gÁdå ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ°è CAxÀ gÀªÁ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÀð«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. * 2.

1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ¨sÁUÀ ¹£À°è G¯ÉèÃT¹zÀ gÁdå'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛAl£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ). 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1)£Éà ªÀÄvÀÄÛ (2)£Éà RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

153

(2) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛAiÀÄÄ MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼ÀzÉÝAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. DzÀgÉ, D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D ªÀµÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ gÁdåUÀ¼À°è «¢ü¸À§ºÀÄzÁVzÉAiÉÆà D gÁdåUÀ½UÉ vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀƦ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀAaPÉAiÀÄ vÀvÀéUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV D gÁdåUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1

[(3)

2

2

AiÀiÁªÁUÀ CAvÀgÀgÁdå ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÁtÂdå PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ.] 3

[¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀgÀPÀÄ gÀªÁ£ÉAiÀÄÄ]

[270. MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š (1)

C£ÀÄPÀæªÀĪÁV, *[268 ªÀÄvÀÄÛ 269£ÉÃ] C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ J®è vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À£ÀÄß, 271£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ vÉjUÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÉÄð£À C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉV£À ¤¢ðµÀÖ GzÉÝñÀUÀ½UÁV «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀªÀ£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À ¥ÉÊQ, ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ±ÉÃPÀqÁ ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ D ªÀµÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ gÁdåUÀ¼À°è D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÉÆà D gÁdåUÀ½UÉ CzÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ (3)£Éà RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ PÁ®¢AzÀ D gÁdåUÀ¼À°è ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è, ``¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ'' JAzÀgÉ:Š (i) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ

gÀa¸ÀĪÀªÀgÉUÉ,

gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ

DzÉñÀzÀ

ªÀÄÆ®PÀ

(ii) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ £ÀAvÀgÀ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀÄzÀÄ.] 271. MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢ü¨sÁgÀ:Š 269£Éà ªÀÄvÀÄÛ 270£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è, D C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÀÄAPÀUÀ¼À CxÀªÁ vÉjUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¨sÁgÀzÀ ¥ÀÇtð GvÀàwÛAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3. *

1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1982£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 270£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (1.4.1996 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ DªÀgÀtUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ¼ÀÄ ``268, 268J ªÀÄvÀÄÛ 269£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀUÀ¼À°è'' JA§ÄzÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃfvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (EzÀÄ E£ÀÆß eÁjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

154

272. [MPÀÆÌlªÀÅ «¢ü¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌl ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAaPÉ

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ] 2000 zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 273. ¸Ét§Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ¥sÀÅÛ ¸ÀÄAPÀPÉÌ §zÀ¯ÁV C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) C¸ÁìA, ©ºÁgï, Mj¸Áì ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÁdåUÀ½UÉ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸Ét©£À ªÉÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄð£À gÀ¥sÀÅÛ ¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV, ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÁV ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ºÁUÉ ¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ CAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Ét©£À ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸Ét©£À GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¥sÀÅÛ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ Š EªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAavÀªÉÇà C°èAiÀĪÀgÉUÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÉ ºÉÆj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ'' CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 270£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀ

274. gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ½UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð ²¥sÁgÀ¸ÀÄ CUÀvÀå:Š (1) gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ ªÀåvÁå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀgÀªÀiÁ£À vÉjUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ ``PÀø¶ ªÀgÀªÀiÁ£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀåvÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdåUÀ½UÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÉÆà CxÀªÁ ºÀAZÀ§ºÀÄzÉÆà D vÀvÀÛ÷éUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CxÀªÁ F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¨sÁgÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ¯Éèà DUÀ° vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``gÁdåUÀ¼ÀÄ »vÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ'' JAzÀgÉ,(J) AiÀiÁªÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¥ÀÇt𠤪Àé¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ; CxÀªÁ (©) AiÀiÁªÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÆvÀÛUÀ¼ÀÄ vÀvÁÌ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆà D vÉjUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀ. 275. MPÀÆÌl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ½UÉ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀºÁAiÀÄzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄļÀî gÁdåUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåuÁ©üªÀø¢ÞUÁV CxÀªÁ C°è£À C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ G½zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D gÁdåªÀÅ PÉÊUÉƼÀÀÄzÁzÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¸À®Ä D gÁdåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

155

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ,Š (J) DgÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 20£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁPÉÌ C£ÀħA¢ü¹zÀ 1[I£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ]zÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®zÀ°è gÁd¸ÀéUÀ½VAvÀ ªÉZÀѪÀÅ ¸ÀgÁ¸Àj JµÀÄÖ ºÉZÁÑVzÉAiÉÆà D ºÉaÑ£À ªÉƧ®VUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ; ªÀÄvÀÄÛ (©) ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß D gÁdåzÀ G½zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D gÁdåªÀÅ PÉÊPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ Š §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß C¸ÁìA gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[(1J) 244(J) C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ gÀavÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CA¢¤AzÀ,Š

(i) (1)£Éà RAqÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ (J) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß, D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ ¸ÀzÀj RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ J®è §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ D §ÄqÀPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉÆArzÀÝgÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ D ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß C¸ÁìA gÁdå ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdå EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (ii) D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß C¸ÁìA gÁdåzÀ G½zÀ ¨sÁUÀzÀ DqÀ½vÀzÀ ªÀÄlÖPÉÌ Kj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåªÀÅ PÉÊPÉƼÀÀÄzÁzÀAxÀ C©üªÀø¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À RZÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ §AqÀªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß D ¸ÁéAiÀÄvÀÛ gÁdåzÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÁßV ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (2)(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, D RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀĪÀżÀîzÁÝVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÀavÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, D ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 276. ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) 246£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ªÀøwÛUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ, DfëPÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ GzÉÆåÃUÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è£À ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ, f¯Áè ªÀÄAqÀ°AiÀÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ°AiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV «¢ü¸ÀvÀPÀÌ vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ªÀgÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄð£À vÉjUÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉ JA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C¹AzsÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2.

1971£Éà E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÅ£ÀgÀæZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ `J ¨sÁUÀ' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (21Š1Š1972jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

156

(2) ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ gÁdåPÉÌ, CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÉ, f¯Áè ªÀÄAqÀ°UÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ°UÉ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ MlÄÖ ªÉƧ®UÀÄ 1

ªÀµÀðªÉÇAzÀPÉÌ [JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ] «ÆgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 2

*

*

*

(3) ªÀøwÛUÀ¼À, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À, DfëPÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À ªÉÄð£À vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ »AzÉ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ºÉÆA¢gÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÀøwÛUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ, DfëPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀUÀ½AzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ CxÀªÁ MzÀV§gÀĪÀ ªÀgÀªÀiÁ£À vÉjUÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀįÉèà DUÀ° ¥Àj«ÄvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 277. G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ËgÀ¸À¨sɬÄAzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄ¢AzÀ gÁdåzÀ, ¥ËgÀ¸À¨sÉAiÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞªÁV «¢ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀŪÉà vÉjUÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄAPÀUÀ¼ÀÄ, G¥ÀPÀgÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌl¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÉà GzÉÝñÀUÀ½UÁV «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ. 278. [ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ gÁdåUÀ¼ÉÆqÀ£É PÉ®ªÀÅ ºÀtPÁ¸ÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ

M¥ÀàAzÀ]. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ. 279. ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ’’, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) F CzsÁåAiÀÄzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ``¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ'' JAzÀgÉ D GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ RZÀð£ÀÄß PÀrvÀ ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ G½AiÀÄĪÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D G¥À§AzsÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À CxÀªÁ ¥ÀæzÉñÀzÉÝAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉAiÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀÄAPÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ CªÀ£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) »AzÉ ºÉýzÀ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåPÀÛ G¥À§AzsÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ DzÉñÀªÀÅ, F ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄAPÀzÀ CxÀªÁ vÉjUÉAiÀÄ GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ªÀ»¹PÉÆnÖgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D GvÀàwÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁ®¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¸ÀAVPÀ CxÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 280. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀ:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀUÁV ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¥Àæw LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAvÀºÀ E£ÀÆß ªÀÄÄAa£À PÁ®zÀ°è DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; D DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ M§â CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®égÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

1988£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``JgÀqÀÄ£ÀÆgÀ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1988£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

157

(2) DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌ jÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ,Š (J) F CzsÁåAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀAZÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ ºÀAZÀ§ºÀÄzÁzÀ vÉjUÉUÀ¼À ¤ªÀé¼À GvÀàwÛUÀ¼À «vÀgÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ GvÀàwÛUÀ¼À°è DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ DAiÀiÁAiÀÄ ¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ; (©) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁdåUÀ¼À gÁd¸ÀéUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀiÁ£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀÛ÷éUÀ½UÉ; 1

[(©©) gÁdåzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D gÁdåzÀ°è£À

¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;] 2

[(¹) gÁdåzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D gÁdåzÀ°è£À

¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁdå ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄUÀ½UÉ;] 3

[(r)] ¸ÀĨsÀzÀæ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¹ÜwAiÀÄ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀ EvÀgÀ

AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ Š ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£Àß PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 281. ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ:Š gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀtPÁ¸ÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊPÉƼÀî¯ÁzÀ PÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ eÕÁ¥À£À¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀAQÃtð ºÀtPÁ¸ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 282. MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåªÀÅ vÀ£Àß gÁd¸ÀéUÀ½AzÀ ¨sÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÝñÀPÁÌV, D GzÉÝñÀªÀÅ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ GzÉÝñÀªÁVgÀ¢zÁÝUÀÆå, AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. 283. ¸ÀAavÀ ¤¢üUÀ¼À, ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtUÀ¼À C©ügÀPÉë, EvÁå¢:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ¸ÀPÁðj ºÀtzÀ C©ügÀPÉë, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ EvÀgÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, CªÀÅ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½AzÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3.

1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (24Š4Š93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1992gÀ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1Š6Š93jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1992£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÀÛ £Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1.6.93 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (¹) G¥À-RAqÀªÀ£ÀÄß (r) G¥À-RAqÀªÉAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï CPÀëgÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

158

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ ¤¢üAiÀÄ C©ügÀPÉë, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CAxÀ ¤¢üUÀ½UÉ dªÉÄAiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ D gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¹éÃPÀj¹zÀ J®è ¸ÀPÁðj ºÀtzÀ C©ügÀPÉë, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¯ÉPÀÌ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁzÀ EvÀgÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ºÁUÉ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀÅ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ½AzÀ «¤AiÀīĸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1

* * * * gÀa¹zÀ

284. ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ zÁªÉUÁgÀgÀ oÉêÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀtzÀ C©ügÀPÉë:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀPÁðjà ¯ÉPÀÌPÉÌ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðj ¯ÉPÀÌPÉÌŠ (J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdå¸ÀPÁðgÀªÀÅ JwÛzÀ CxÀªÁ ¹éÃPÀj¹zÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀPÁðj ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¤AiÉÆÃfvÀ£ÁzÀ AiÀiÁgÉà C¢üPÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÁÜ£À§®¢AzÀ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CAxÀ C¢üPÁjAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è oÉêÀt EqÀ¯ÁzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß; CxÀªÁ (©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁådåzÀ, «µÀAiÀÄzÀ, SÁvÉAiÀÄ CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼À ¯ÉPÀÌPÉÌ ¹éÃPÀj¹zÀ CxÀªÁ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀ±ÀzÀ°è oÉêÀt EnÖgÀĪÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß - ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 285. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ gÁdåzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß½zÀÄ, MAzÀÄ gÁdåªÀÅ CxÀªÁ D gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ «¢ü¸ÀĪÀ J®è vÉjUÉUÀ½AzÀ MPÀÆÌlzÀ ¸ÀéwÛUÉ «£Á¬Äw EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, MPÀÆÌlzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÉ UÀÄjAiÀiÁV¢ÝvÉÆà CxÀªÁ UÀÄjAiÀiÁVzÀÝAvÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁV¢ÝvÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À ªÉÄÃ¯É D AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ°è «¢ü¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ D vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ «¢ü¸ÀzÀAvÉ ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 286. ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ Š (J) gÁdåzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÀqÉzÀgÉ; CxÀªÁ (©) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ M¼ÀPÉÌ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ gÁdåPÉëÃvÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÅÛ ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀqÉzÀgÉ

ªÀiÁqÀĪÁUÀ

CxÀªÁ

¨sÁgÀvÀzÀ

Š CAxÀ ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 2

1. 2.

*

*

*

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À 1

159

[(2) ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀÅ CxÀªÁ RjâAiÀÄÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ jÃwUÀ¼À ¥ÉÊQ

AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ. 2

[(3) MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ Š

(J) CAvÀgÀgÁdå ªÁå¥ÁgÀzÀ°è CxÀªÁ ªÁtÂdåzÀ°è «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀéªÀżÀî ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹gÀĪÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄïÉ; CxÀªÁ (©) 366£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (29J) RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è, (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è CxÀªÁ (r) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ CxÀªÁ RjâAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Š vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D vÉjUÉ «¢ü¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw, zÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤§ðAzsÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]] 287. «zÀÄåZÀáQÛUÉ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄŠ (J) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ §¼À¹zÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ §¼ÀPÉUÁV D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁjzÀ; CxÀªÁ (©) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ gÉʯÉéAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ gÉʯÉé PÀA¥À¤AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉéAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ°è, ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è CxÀªÁ £ÀqɸÀÄ«PÉAiÀÄ°è §¼À¹zÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉéAiÀÄ ¤ªÀiÁðt, ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ £ÀqɸÀÄ«PÉAiÀÄ°è §¼À¸À®Ä ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé PÀA¥À¤UÉ ªÀiÁjzÀ Š «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ (CzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ GvÁà¢vÀªÁVgÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ GvÁà¢vÀªÁVgÀ°) §¼ÀPÉAiÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ §¼ÀPÉUÁV D ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁjzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé ¤ªÀiÁðt, ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ £ÀqɬĸÀÄ«PÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÉʯÉé PÀA¥À¤UÉ ªÀiÁjzÀ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄÄ, UÀt¤ÃAiÀĪÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ EvÀgÀ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É «¢ü¸ÀĪÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è vÉjUÉAiÀÄ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÉ G½AiÀÄĪÀ ªÉƧ®V£ÀµÀÄÖ ¨É¯ÉAiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 288. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¤Ãj£À CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ §UÉÎ gÁdåUÀ¼À vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬Äw:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ, ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà CAvÀgÀgÁdå £À¢AiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ £À¢AiÀÄ PÀtªÉAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀĪÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ C©üªÀø¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ±ÉÃRj¹zÀ, GvÁࢹzÀ, §¼À¹zÀ, ºÀAazÀ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ «zÀÄåZÀáQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2.

1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (DgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1982£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

160

«ªÀgÀuÉ:Š F RAqÀzÀ°ègÀĪÀ ``eÁjAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAVÃPÀøvÀªÁVvÉÆÛà CxÀªÁ gÀavÀªÁVvÉÆÛà DzÀgÉ F »AzÉAiÉÄà ¤gÀ¹vÀªÁVgÀ°®èªÉÇà D gÁdåzÀ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CAxÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è J°èAiÉÄà DUÀ° CxÀªÁ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À¯Éèà DUÀ° eÁjAiÀÄ°è®è¢zÁÝUÀÆå CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄÄ zÉÆgÉwzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ CzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CAxÀ vÉjUÉAiÀÄ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ G¥À§A¢ü¹zÀÝgÉ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 289. MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀéwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ «£Á¬Äw:Š (1) MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀªÀiÁ£ÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ vÉjUɬÄAzÀ «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀzÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ CxÀªÁ C£ÀĨsÉÆÃV¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß «¢ü¸À®Ä CxÀªÁ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) (2)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¸À§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ ªÁå¥ÁgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 290. PÉ®ªÀÅ ªÉZÀÑUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï ¸ÁªÀiÁædåzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CxÀªÁ CAxÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¹gÀĪÀ°èŠ (J) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ºÉÆj¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁdåzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÁßzÀgÀÆ ¥ÀÇgÉʹgÀĪÀ°è CxÀªÁ D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ°è; CxÀªÁ (©) gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀ£ÀÄß ºÉÆj¹gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, D £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ CxÀªÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹgÀĪÀ°è CxÀªÁ D ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ D E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ°è Š D ªÉZÀÑUÀ¼À CxÀªÁ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ §UÉÎ M¦àUÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ M¦àUÉ DUÀ¢zÀÝgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄÄ £ÉëĸÀĪÀ ªÀÄzsÀå¸ÀÜUÁgÀ£ÀÄ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀAwUÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ D EvÀgÀ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¹, CzÀ£ÀÄß D ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

161

1

[290J.

PÉ®ªÀÅ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÀ½UÉ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ:Š £À®ªÀvÁÛgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ wgÀĪÁAPÀÆgÀÄ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÉ ¥ÀæwªÀµÀð D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ 1956£ÉAiÀÄ E¸À« £ÀªÉA§gï 2

MAzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ wgÀĪÁAPÀÆgÀÄŠPÉÆaÑ gÁdå¢AzÀ [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ] gÁdåPÉÌ AiÀiÁªÀ gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¸À¯Á¬ÄvÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæUÀ¼À°ègÀĪÀ »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ ¥ÀÅtåPÉëÃvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåzÀ°è ¸ÁܦvÀªÁVgÀĪÀ zÉêÀ¸ÀéA ¤¢üUÉ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß D ¤¢ü¬ÄAzÀ ¥Àæw ªÀµÀð CzÀPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 291. [gÁdgÀ gÁdzsÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛUÀ¼ÀÄ.] 1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÁÛgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr)

C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.

CzsÁåAiÀÄ Š II ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ 292. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ D ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ ªÁå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. 293. gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ:Š (1) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ D ¥Àj«ÄwUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. (2) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ «¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ 292£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¥Àj«ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ÆgÀzÉ EgÀĪÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ JwÛzÀ ¸Á®UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÁwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸Á®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CUÀvÀåªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ªÉÆvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀƪÀðªÀwð ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸Á®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀƪÀðªÀwð ¸ÀPÁðgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸Á®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÁwæAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉAiÉÆà D ¸Á®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ E£ÀÆß ¨ÁQ EgÀĪÁUÀ, D gÁdåªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀªÀÄäw¬Ä®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á®ªÀ£ÀÄß JvÀÄÛªÀ ºÁV®è. (4) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀŪÉà µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, (3)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 19£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

2.

1968£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÁdå (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1968gÀ 53) 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄzÁæ¸ÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (14Š1Š69 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

162

CzsÁåAiÀÄ - III ¸ÀévÀÄÛ, PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÉUÀ¼ÀÄ 294. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, ¥ÀǪÀð §AUÁ¼À, ¥À²ÑªÀÄ ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð ¥ÀAeÁ¨ï ¥ÁæAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àøf¹zÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉÆAzÁtÂPÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ,Š (J) ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl£À°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl ¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ UËgÀßgÀ£À ¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl£À°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MPÀÆÌlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢ gÁdåzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧâ UËgÀßgï£À ¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁVgÀ° CªÀÅ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 295. EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀévÀÄÛ, D¹Û, ºÀPÀÄÌ, ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ DAiÀiÁ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀzÉÆqÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà M¥ÀàAzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ,Š (J) ºÁUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤»vÀªÁVzÀÝ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌl ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CAxÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀÝ MAzÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁVgÀ° F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸À¯Á¬ÄvÉÆà CxÀªÁ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÉÆà D GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ MPÀÆÌl¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÁVzÀÝgÉ CªÀÅ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) »AzÉ ºÉýzÀÄzÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ¸ÀévÀÄÛ, D¹ÛUÀ¼ÀÄ, ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ J®è ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÀ¼ÀÄ, J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, CªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÀÄÆ®PÀ GAmÁVgÀ° CxÀªÁ C£ÀåxÁ GAmÁVgÀ°, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©' ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ CzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁVgÀĪÀ zÉòÃAiÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

163

296. gÁdUÁ«ÄvÀé CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw CxÀªÁ ¸Áé«Ä«»Ã£ÀvɬÄAzÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ:Š EzÀgÀ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ M¼À¥ÀlÄÖ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ eÁjUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ gÁdUÁ«ÄvÀé¢AzÁV CxÀªÁ gÀ¢ÝAiÀiÁw¬ÄAzÁV CxÀªÁ ºÀPÀÄ̼Àî MqÉAiÀĤ®èzÀ PÁgÀt ¸Áé«Ä«»Ã£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÁV ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl¤UÉ CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÁd¤UÉ MzÀV§gÀÄwÛ¢ÝvÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀévÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ°èzÀÝgÉ CzÀÄ D gÁdåzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀÄÛ ©ænµï ¸ÁªÀiÁæl¤UÉ CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÁd¤UÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ D ¸ÀévÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸Áé¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è EzÀÝgÉ D ¸ÀévÀÛ£ÀÄß MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV, DUÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄwÛvÉÆÛà CxÀªÁ ElÄÖPÉƼÀî¯ÁVvÉÆÛà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è CxÀªÁ D gÁdåzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è£À ``gÁd'' ªÀÄvÀÄÛ ``¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ 363£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀAvÀºÀ CxÀðUÀ¼Éà EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[297. gÁdå PÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï ±É¯ïáUÀ¼À°è£À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è£À CxÀªÁ PÁAn£ÉAl¯ï ±É¯ïá£À°è£À CxÀªÁ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è£À ¸ÁUÀgÀzÀ PɼÀVgÀĪÀ J®è ¨sÀÆ«ÄUÀ¼ÀÄ, R¤dUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ EvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¨sÁgÀvÀzÀ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ EvÀgÀ J®è ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÆ MPÀÆÌlzÀ°è ¤»vÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CzÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ¨sÁgÀvÀ gÁdåPÉëÃwæÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ, PÁAn£ÉAl¯ï ±É°á£À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£À£Àå DyðPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄ¢æÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ gÀa¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ J¯ÉèUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 2

[298. ªÁå¥ÁgÀ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¢üPÁgÀ:Š MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ

C¢üPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ, zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ, «¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (J) MPÀÆÌlzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ CAxÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D ªÁå¥ÁgÀ, D ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ D GzÉÝñÀzÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ°è D gÁdåzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (©) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ CAxÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ CAxÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀa¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D ªÁå¥ÁgÀ, D ªÀåªÀºÁgÀ CxÀªÁ D GzÉÝñÀzÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤUÉ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 297£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (27Š5Š76 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 20£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 298£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

164

299. PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ 1

ªÀiÁrPÉÆAqÀ J¯Áè PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ ªÀåPÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀ J®è PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéwÛ£À J®è ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®£À 1* * * ¥ÀgÀªÁV CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÁ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

(2) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ FªÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀÄ«ÄwAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁjUÉ CxÀªÁ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt ¥ÀvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÉÆuÉAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀgÀ°è AiÀiÁgÉƧâgÀ ¥ÀgÀªÁV CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁgÀ£ÀÄß CxÀªÁ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÉÆuÉAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 300. zÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ MPÀÆÌlzÀ ºÉ¸Àj£À°è zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ºÉ¸Àj£À°è D gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À §®¢AzÁV C¢ü¤AiÀīĹzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À CxÀªÁ CAxÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVgÀ¢zÀÝgÉ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAªÁ¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁVvÉÆÛà CAxÀªÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ D ¸ÀAªÁ¢ ¥ÁæAvÀåUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ D ¸ÀAªÁ¢ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ zÁªÉUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀŠ (J) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ §zÀ¯ÁV ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌlªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ (©) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è MAzÀÄ ¥ÁæAvÀåªÀÅ CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÁVgÀĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀŪÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è D ¥ÁæAvÀåPÉÌ CxÀªÁ D ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV, CzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁzÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹gÀĪÀÅzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[CzsÁåAiÀÄ IV Š ¸ÀéwÛ£À ºÀPÀÄÌ

300J. PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è:Š PÁ£ÀƤ£À C¢üPÁgÀ«®èzÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.] 1. 2. 3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd ¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 34£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

165

¨sÁUÀ Š

XIII

¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÉƼÀUÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ 301. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ å:Š F ¨sÁUÀzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 302. ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š MAzÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå CxÀªÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 303. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) 302£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, K¼À£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ¢£À PÁgÀt¢AzÀ MAzÀÄ gÁdåQÌAvÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ±À¸ÀÛåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÉÃÛ DUÀ° CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÉà DUÀ° C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À C¨sÁªÀ¢AzÀ GzÀ㫹gÀĪÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ±À¸ÀÛåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ CxÀªÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CAxÀ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹zÀÝgÉ CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 304. gÁdåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ:Š 301£ÉAiÀÄ CxÀªÁ 303£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ Š 1

(J) EvÀgÀ gÁdåUÀ½AzÀ [CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæUÀ½AzÀ] DªÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, D gÁdåzÀ°èAiÉÄà vÀAiÀiÁgÁzÀ CxÀªÁ GvÁà¢vÀªÁzÀ CzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ vÉjUÉUÉ M¼À¥ÀnÖªÉAiÉÆà CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ DªÀÄzÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ vÀAiÀiÁgÁzÀ CxÀªÁ GvÁà¢vÀªÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÉ «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) D gÁdåzÉÆA¢UÉ CxÀªÁ D gÁdåzÉƼÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÁå¥ÁgÀ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ åzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CUÀvÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀÄÄPÀÛ ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, (©) RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁw E®èzÉ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

166

1

[305.

C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ KPÀ¸ÁéªÀÄåzÀ §UÉÎ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À G½¸ÀÄ«PÉ:Š 301£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 303£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è; ªÀÄvÀÄÛ 301£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À eÁjUÉ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (6)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (ii)£ÉAiÀÄ G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸ÀzÀAvÉ ¸ÀA¸ÀvÀÛ£ÀÄß CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 306. [ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdåzÀ ªÉÄÃ¯É ¤§ðAzsÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À®Ä ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ `©'

¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À C¢üPÁgÀ.] 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ. 307. 301jAzÀ 304gÀªÀgÉV£À C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÉêÀÄPÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, 301£ÉAiÀÄ, 302£ÉAiÀÄ, 303£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 304£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV vÁ£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄavÀªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAxÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

1.

1955£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆ® 305£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

167

¨sÁUÀ Š

XIV

MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À C¢üãÀzÀ°è£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ Š I ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ 1

308. CxÀð«ªÀgÀuÉ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ `gÁdå' JA§ ¥ÀzÀªÀÅ [dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.]

309. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è£À ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÉUÀ¼À 2

ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, D §UÉÎ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, CAxÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 310. MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ gÁdåPÉÌ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ªÀåPÀÛªÁV G¥À§A¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ®è®èzÉ, MPÀÆÌlzÀ gÀPÀëuÁ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ C¢üãÀzÀ°è gÀPÀëuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ gÁµÀÖ æ¥ÀwAiÀÄ EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÁ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À 3 * * * EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À MAzÀÄ ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ 4

* * * EµÀÖ¥ÀAiÀÄðAvÀ D ¥ÀzÀzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À EgÀ§ºÀÄzÁVzÁÝUÀÆå, gÀPÀëuÁ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, «±ÉõÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀø¶Ö¬ÄAzÀ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ 4

gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * ¨sÁ«¹zÀgÉ, CAxÀ PÀgÁj£À°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄÄ gÀzÁÝzÀgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀĪÀðvÀð£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀzÀ PÁgÀtUÀ½UÁV D ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ zsÁgÀPÀ£À£ÀÄß CUÀvÀå¥Àr¹zÀgÉ CªÀ¤UÉ £ÀµÀÖ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV D PÀgÁj£À°è G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2. 3. 4.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ gÁdå JAzÀxÀð'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ``¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ'' ªÀÄvÀÄÛ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

168

311. MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¤AiÉÆÃfvÀgÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀÄ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀĪÀ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥Áæ¢üPÁj¬ÄAzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ£ÉÆà D ¥Áæ¢üPÁjUÉ C¢üãÀ£ÁVgÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ ªÀeÁ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

[(2) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À «gÀÄzÀÞzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¤UÉ w½¹, D 2

D¥ÁzÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ * * * CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä AiÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀ vÀgÀĪÁAiÀĪÀ®èzÉ, ªÀeÁ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CªÀ£À zÀeÉðAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: 3

[¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CAxÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¤UÉ «¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ

GzÉÝò¹zÀgÉ CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è MzÀV¹zÀ ¸ÁPÀë åzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝòvÀ zÀAqÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CAxÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ,(J) Qæ«Ä£À¯ï DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ¤tðAiÀÄPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ, vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÁUÀ CxÀªÁ zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¹gÀĪÁUÀ; CxÀªÁ (©) ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ zÁR°¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ PÁgÀt¢AzÁV CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÀ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÁUÀ; CxÀªÁ (¹) CAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ gÁdåzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdå¥Á®¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÁUÀ

zÀø¶Ö¬ÄAzÀ

«»vÀªÀ®èªÉAzÀÄ

- F RAqÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (3) »AzÉ ºÉýzÀAvÉ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è ºÉýzÀAxÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÁV PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåªÉà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ GzÀ㫹zÀgÉ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀeÁ ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀ®Ä CxÀªÁ CªÀ£À£ÀÄß zÀeÉð¬ÄAzÀ E½¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ D §UÉÎ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀªÀÅ CAwªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

1.

1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV F RAqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 44£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 44£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

169 1

312. CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ:Š (1) [VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ VI£ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ XI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è] K£Éà EzÁÝUÀÆå, MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉà jÃwAiÀÄ MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À CT® ¨sÁgÀvÀ 2

¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß [MAzÀÄ CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ] ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçzÀ »vÀzÀø¶Ö¬ÄAzÀ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ «»vÀªÉAzÀÄ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨ÉA§°¹zÀ ¤tðAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ D ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ WÉÆö¹zÀgÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÉ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F CzsÁåAiÀÄzÀ EvÀgÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ «¤AiÀīĸÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀ DqÀ½vÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸ÉÃªÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸Àøf¹zÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[(3)(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ 236£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è

¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À ºÀÄzÉÝVAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è. (4)

»AzÉ ºÉýzÀ CT® ¨sÁgÀvÀ £Áå¬ÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àøf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À

G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV VI£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ VI £ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ±ÀåPÀªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÉ D PÁ£ÀÆ£ÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß 368£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ wzÀÄÝ¥Àr JA§ÄzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 3

[312J.

PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š (1) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ,Š (J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1972 ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉêÉAiÀÄ°è CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄzsÀ£À, gÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛªÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ¥Á®£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CªÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÁ£ÀéAiÀĪÁV CxÀªÁ ¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À MAzÀÄ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1972 ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è ¤ªÀøwÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ C£ÀåxÁ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÁ£ÀéAiÀĪÁV CxÀªÁ ¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ:

1. 2. 3.

1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 45£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "¨sÁUÀ-XI" gÀ°è JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 45£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1972£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (29Š8Š72jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

170

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀĪÀÄÆwðAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ ¯ÉPÀ̤AiÀÄAvÀæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ£À, MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À CxÀªÁ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ CxÀªÁ zsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, (J) G¥À RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CªÀ£ÀÄ CAxÀ ¥ÀzÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï¤AzÀ CxÀªÁ ¸ÉPÉælj D¥sï ¸ÉÖÃmï E£ï Pˤì¯ï¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉA§ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀ¤UÉ C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ CAxÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛUÉ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉÆgÀvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ®Ä F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ G¥À§AzsÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®PÉÌ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁjUÉ EgÀĪÀ C¢üPÁgÀPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉà DUÀ° CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÉà DUÀ°,Š (J) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ §gÉzÀÄPÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà MqÀA§rPÉAiÀÄ, M¥ÀàAzÀzÀ CxÀªÁ CzÉà §UÉAiÀÄ EvÀgÀ °TvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ¢AzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà »A§gÀºÀ¢AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁæl£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï ¸ÉêÉUÉ CAxÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è CxÀªÁ qÉƫĤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÁæAvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è D ªÀåQÛUÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ¢AzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ°è; (©) ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVzÀÝAvÉ, 314£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ CxÀªÁ ¨ÁzsÀåvÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÁzÀzÀ°è

ªÉÄÃgÉUÉ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

ºÀPÀÄÌ,

Š C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) ªÀÄÆ®vÀB C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVzÀÝAvÉ 314£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è CxÀªÁ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 313. ¸ÀAPÀæªÀÄtPÁ°Ã£À G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F §UÉÎ EvÀgÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÉêÉAiÀÄÄ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄÄ CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉAiÀiÁV CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ C¢üãÀzÀ°è£À ¸ÉêÉAiÀiÁV CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÉÆà D AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌ J®è PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. 314. [PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À°è ºÁ°¬ÄgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À gÀPÀëuÉUÁV G¥À§AzsÀ.] 1972£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ

¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ (29Š8Š72 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

171

CzsÁåAiÀÄ Š II ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 315. MPÀÆÌlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ½UÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MPÀÆÌlPÉÌ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÀÆÌ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼À UÀÄA¦UÉ MAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ«gÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ D gÁdåUÀ¼ÀÄ M¦àPÉƼÀÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ D gÁdåUÀ¼À ¥ÉÊQ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁzÀgÉ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ D gÁdåUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä MAzÀÄ dAn gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß (F CzsÁåAiÀÄzÀ°è EzÀ£ÀÄß dAn DAiÉÆÃUÀªÉA§ÄzÁV G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) »AzÉ ºÉýzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀ±ÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ CxÀªÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ.

PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä CxÀªÁ D£ÀĵÀAVPÀ

1 * * * D gÁdåzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß (4) MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¥ÀÇgÉʸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÉ, CzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¥À৺ÀÄzÀÄ.

(5) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 316. ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢ü:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ

1

* * * £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

¥ÀgÀAvÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄnÖUÉ CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, CªÀgÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° PÀ¤µÀ×¥ÀPÀë ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀªÀgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÀ°è, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÁªÀiÁæl£À C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

[(1J) DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À ¥ÀzÀªÀÅ SÁ°AiÀiÁzÀgÉ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁgÉà CzsÀåPÀë£ÀÄ vÀ£Àß UÉÊgÀĺÁdjAiÀÄ

PÁgÀt¢AzÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÁV vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁzÀgÉ, ºÁUÉ SÁ°AiÀiÁzÀ ¥ÀzÀPÉÌ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ D ¥ÀzÀzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzsÀåPÀë£Éà vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÉUÉ, MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, CxÀªÁ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ D GzÉÝñÀPÁÌV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ D DAiÉÆÃUÀzÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ CAxÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ''JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1963£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

172

(2) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, CxÀªÁ MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ CgÀªÀvÉÛÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ 1

ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ¤UÉ [CgÀªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ] vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉŠF JgÀqÀÄ CªÀ¢üUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÆà D CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ,Š (J) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ vÁ£ÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀPÉÌ gÁfãÁªÉÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ;

2

* * *

(©) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß 317£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è CxÀªÁ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¥À§A¢ü¹zÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D ¥ÀzÀPÉÌ ¥ÀÅ£ÀB £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CªÀ£ÀÄ C£ÀºÀð£ÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 317. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀ£Éà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄïÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ D ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ PÉÆÃjPÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 145£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ C£ÀĸÁgÀªÁV «ZÁgÀuÉ £Àqɹ, D CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CAxÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæªÉà CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ 2

DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * DAiÉÆÃUÀzÀ AiÀiÁªÀ CzsÀåPÀë¤UÉ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉý PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CAxÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°èqÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ,Š (J) ¢ªÁ½AiÉÄAzÀÄ £ÁåAiÀĤtÂðÃvÀ£ÁzÀgÉ; CxÀªÁ (©) CªÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ; CxÀªÁ

CªÀ£À

¥ÀzÀzÀ

PÀvÀðªÀåUÀ¼À®èzÀ

¨ÉÃgÉ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

¸ÀA§¼ÀzÀ

(¹) ªÀiÁ£À¹PÀ CxÀªÁ ±ÁjÃjPÀ z˧ð®åzÀ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀå£ÁV®èªÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÉ Š CAxÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß CxÀªÁ D AiÀiÁgÉà EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. 1. 2.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

173

(4) ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÁgÀÄ CxÀªÁ M¥ÀàAzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »vÁ¸ÀQÛ G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÝgÉ CxÀªÁ CzÀgÀ ¯Á¨sÀzÀ°è CxÀªÁ ¤UÀ«ÄvÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVAiÀÄ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ MqÀUÀÆrAiÀÄ®èzÉ, C£ÀåxÁ CzÀjAzÀ GzÀ㫸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ°è CxÀªÁ G¥À®©ÞAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÉ CªÀ£ÀÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 318. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀ:Š MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÀ CxÀªÁ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdå DAiÉÆÃUÀzÀ 1

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ *** «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ,Š (J) DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) DAiÉÆÃUÀzÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀ PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß, CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ¤UÉ C£À£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 319. DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ºÁUÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¤µÉÃzsÀ:Š ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ ªÉÄïÉ,Š (J) MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ°Ã CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ°Ã ªÀÄvÉÛ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÀÄ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (¹) MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À®èzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (r) MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À®èzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV CxÀªÁ D gÁdåzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° CxÀªÁ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ¯ÁèUÀ° EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 320. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2)AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼ÀÄ, «±ÉõÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÉêÉUÀ½UÉ dAnAiÀiÁV £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃjzÀgÉ D gÁdåUÀ½UÉ ºÁUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

(3) MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É,Š

174

¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ

DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É

CxÀªÁ

¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ

gÁdå

¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ

(J) ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹«¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ; (©) ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §rÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉêÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ vÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼ÀÄ, §rÛUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼À ¸ÀÆPÀÛvÉAiÀÄ §UÉÎ; (¹) ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄ£À«UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CfðUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀAxÀ J®è ²¸ÀÄÛ¥Á®£Á «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ; (r) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁæl£À C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÀ£À PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀÆqÀ¯ÁzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÀPÀëuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV, CªÀ¤UÉ vÀUÀÄ°zÀ AiÀiÁªÀŪÉà RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ CªÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉèëģÀ §UÉÎ; ªÀÄvÀÄÛ (E) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁæl£À C¢üãÀzÀ°è CxÀªÁ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀzÀ°è ¹«¯ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛUÉ GAmÁzÀ ºÁ¤UÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£À PÀÄjvÀAvÉ LwæðUÁV ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉèëģÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ Lwæð£À ªÉƧ®UÀÄ PÀÄjvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ §UÉÎ Š ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ 1

gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * vÀ£ÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CT® ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À §UÉÎ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ EvÀgÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2 * * * AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À §UÉÎ gÁdå¥Á®£ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà ¤¢ðµÀÖ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁV®èªÉÇà D «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ.

(4) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, 16£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ CxÀªÁ 335£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ §UÉÎ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CUÀvÀå¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1. 2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ ``CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ''

wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

175 1

(5) (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * gÀa¹zÀ J®è «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ gÀa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ, CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½gÀĪÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ, ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ PÁ®zÀªÀgÉUÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ AiÀiÁªÀ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è EqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è, ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ CxÀªÁ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ ªÀiÁ¥ÁðlÄUÀ½UÉ CªÀÅ M¼À¥ÀnÖgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 321. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ:Š ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ gÀa¹zÀ C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ D gÁdåzÀ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ gÀa¹zÀ EvÀgÀ ¤UÀ«ÄvÀ ¤PÁAiÀÄzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀºÁ MPÀÆÌl ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ºÉaÑ£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. 322. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ:Š DAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CxÀªÁ ¹§âA¢UÉ CxÀªÁ CªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ AiÀiÁªÀŪÉà ¸ÀA§¼ÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀøwÛ ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ MPÀÆÌl CxÀªÁ gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ¤¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 323. ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌl DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àæw ªÀµÀð vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß, DAiÉÆÃUÀzÀ ¸À®ºÉAiÀÄÄ CAVÃPÀøvÀªÁV®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝ°è, CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ D ¸À®ºÉAiÀÄÄ CAVÃPÀøvÀªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ MAzÀÄ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ Ej¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

(2) MAzÀÄ gÁdåzÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àæw ªÀµÀð D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ * * * vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dAn DAiÉÆÃUÀªÀÅ, AiÀiÁªÀ gÁdåUÀ¼À 1

CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉUÁV EzÉAiÉÆà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ * * * ¥Àæw ªÀµÀð, D dAn DAiÉÆÃUÀªÀÅ DAiÀiÁAiÀÄ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁrzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ 2

gÁdå¥Á®£ÀÄ * * * CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ¸À®ºÉAiÀÄÄ CAVÃPÀøvÀªÁV®èzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝ°è CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D ¸À®ºÉAiÀÄÄ CAVÃPÀøvÀªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÉA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ Ej¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

2.

CzÉà 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

176 1

[¨sÁUÀ Š XIVJ

£ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 323J. DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:Š (1) MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ gÁdå PÉëÃvÀæzÀ°è£À CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܽÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ MqÉvÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤UÀªÀÄzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀĤtðAiÀÄ CxÀªÁ C¢ü«ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š (J) MPÀÆÌlPÉÌ MAzÀÄ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåPÉÌ CxÀªÁ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÇ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß (¤AzÀ£ÉUÁV zÀAqÀ£É «¢ü¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ), C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ (PÁ®¥Àj«Äw ºÁUÀÆ ¸ÁPÀë å ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (r) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «ªÁzÀUÀ¼À §UÉÎ CxÀªÁ zÀÆgÀÄUÀ¼À §UÉÎ 136£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄQÌgÀĪÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß½zÀÄ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; (E) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°èzÀÝ AiÀiÁªÀŪÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß, CAxÀ zÁªÉUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVgÀĪÀ ªÁådå PÁgÀtUÀ¼ÀÄ, CAxÀ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ GzÀ㫹zÀÝgÉ, AiÀiÁªÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÀݪÉÇà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ DqÀ½vÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (J¥sï) 371r C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (3)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ; (f) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DzÉñÀUÀ¼À eÁjUÁV ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ (¦üÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ) ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. (3) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ G¥À§AzsÀzÀ°è CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 46£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77 jAzÀ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

177

323©. EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÁV £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ, (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CAxÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹ AiÀiÁªÀŪÉà «ªÁzÀUÀ¼À, zÀÆgÀÄUÀ¼À CxÀªÁ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀĤtðAiÀÄ CxÀªÁ C¢ü«ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£Éà RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ, JAzÀgÉ:Š (J) AiÀiÁªÀÅzÉà vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ; (©) «zÉò «¤ªÀÄAiÀÄ, ¹ÃªÀiÁ ¸ÀÄAPÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DZÉŠFZÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ DªÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥sÀÅÛ; (¹) PÉÊUÁjPÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ; (r) 31J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¸À¯ÁzÀAvÉ gÁdåªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà J¸ÉÖÃl£ÀÄß, CxÀªÁ CzÀgÀ°è£À AiÀiÁªÀŪÉà ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß Dfð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà CAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CAvÀåUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ ªÀiÁ¥ÁðlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ PÀø¶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀjµÀ× ¥Àj«ÄwAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ; (E) £ÀUÀgÀ D¹ÛAiÀÄ ªÉÄît UÀjµÀ× ¥Àj«Äw; (J¥sï) 329 ªÀÄvÀÄÛ 329J C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À°è G¯ÉèÃT¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ; (f) DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À (SÁzÀå JuÉÚ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ GzÉÝñÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À GvÁàzÀ£É, ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À ¨É¯ÉUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt; 1

[(JZï)

¨ÁrUÉzÁgÀgÀ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ;] 2

¨ÁrUÉ, CzÀgÀ «¤AiÀĪÀÄ£À ºÁUÀÆ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀPÀÄÌ, ¸ÁéªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 3

[(L)]

(J) ¬ÄAzÀ [(JZï)] ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ D AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦üÃdÄUÀ¼ÀÄ; 2

4

[(eÉ)] (J) ¬ÄAzÀ [(L)] ªÀgÉV£À G¥ÀRAqÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀŪÉÃ

«µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¥Áæ¸ÀAVPÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ. 1. 2. 3. 4.

1993 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (15.5.1994 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1993 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (ºÉZï) ªÀÄvÀÄÛ (L) G¥ÀRAqÀUÀ¼À£ÀÄß (L) ªÀÄvÀÄÛ (eÉ) G¥À RAqÀUÀ½UÉ (15.5.1994 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀÄ£Àgï CPÀëgÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 1993 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(f)''UÉ §zÀ¯ÁV (15.5.1994 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1993 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛöÊzÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(ºÉZï)''UÉ §zÀ¯ÁV (15.5.1994 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

178

(3) (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ,Š (J) £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À C£ÀÄPÀæªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtªÀÇ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß (¤AzÀ£ÉUÁV zÀAqÀ£É «¢ü¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀÄ) C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ (PÁ®¥Àj«Äw ºÁUÀÆ ¸ÁPÀë å ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj) PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (r) ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ §gÀĪÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, 136£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß G½zÀÄ, EvÀgÀ J®è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ; (E) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EvÀåxÀðzÀ°èzÀÝ AiÀiÁªÀŪÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß, CAxÀ zÁªÉUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVgÀĪÀ ªÁådå PÁgÀtUÀ¼ÀÄ CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ GzÀ㫹zÀgÉ AiÀiÁªÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ C¢üPÁgÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀ§ºÀÄzÁVzÀݪÉÇà CAxÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ; (J¥sï) CAxÀ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ D £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ²ÃWÀæ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ (¦üÃdÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ) ¥ÀÇgÀPÀ, ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. (4) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ°è CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ:Š

F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ``¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®''

JAzÀgÉ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ XI£Éà ¨sÁUÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV CAxÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁzÀ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®.]


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

179

¨sÁUÀ ŠXV ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ 324.

ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À

¤»vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ:Š ªÀÄAqÀ®zÀ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ (F ¤»vÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

C¢üÃPÀëuÉ,

¤zÉðñÀ£À

ªÀÄvÀÄÛ

¤AiÀÄAvÀætªÀÅ

ZÀÄ£ÁªÀuÁ

DAiÉÆÃUÀzÀ°è

(1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1 * * * ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀgÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D J®è ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ C¢üÃPÀëuÉ, ¤zÉðñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÉAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ) MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ°è

(2) ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ EvÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß D §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£ÀÄ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÁUÀ, ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ¥Àæw ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀgÀ ¥ÀjµÀvÀÛ£ÀÄß¼Àî ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¥Àæw zÉé ʪÁ¶ðPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀÄÄAZÉ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ°è D DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä vÁ£ÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. (5) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ£À£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁPÀĪÀAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÉà PÁgÀtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À £ÉêÀÄPÀzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ¤UÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛ£À£ÀÄß, ªÀÄÄRå ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÀÄÄPÀÛ£À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄî®èzÉ ¥ÀzÀ¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (6) ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£ÀUÉ CxÀªÁ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛ¤UÉ, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CªÀ±ÀåPÀªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À£ÀÄß MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

2.

2

* * *

PÉÆÃjzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ

1966£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ``ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛUÀÆ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ½UÀÆ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½AzÀ CxÀªÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è GzÀ㫸ÀĪÀ ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÆß, «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÆß EvÀåxÀð¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ZÀÄ£ÁªÀuÁ £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À£ÀÄß'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

180

325. zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw CxÀªÁ °AUÀzÀ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀ®Ä

C£ÀºÀð£ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ

CxÀªÁ

«±ÉõÀ

ªÀÄvÀzÁgÀgÀ

¥ÀnÖAiÀÄ°è

¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ

CªÀ£ÀÄ

PÉèêÀÄÄ

ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ:Š ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæPÉÌ MAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ, zsÀªÀÄð, ªÀÄÆ®ªÀA±À, eÁw ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ EªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀ®Ä CªÀ£ÀÄ C£ÀºÀðUÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±ÉõÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀAvÉ CªÀ£ÀÄ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 326. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄvÁ¢üPÁgÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ:Š ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄvÁ¢üPÁgÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ JAzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ£ÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ 1

[ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð] ªÀAiÀĹìUÉ PÀrªÉÄ E®èzÀªÀ£ÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£À

ªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ, C¤ªÁ¸À, C¸Àé¸ÀÜavÀÛvÉ, C¥ÀgÁzsÀ CxÀªÁ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀåxÁ C£ÀºÀð£ÁV®è¢gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀ£ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 327. «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®UÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¸ÀwÛ£À C¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ ¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ

JgÀqÀÆ

¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À

«µÀAiÀÄAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ

PÀæªÀħzÀÞ CAxÀ

¸ÀzÀ£ÀzÀ

gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ

¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À

CªÀ±ÀåªÁzÀ

ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ

J®è

C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ

EvÀgÀ CxÀªÁ

¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ®PÁ®PÉÌ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 328. gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CAxÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀ:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ D §UÉÎ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ G¥À§AzsÀ ªÀiÁr®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ gÁdå «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£À CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À PÀæªÀħzÀÞ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ CAxÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ®PÁ®PÉÌ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

1.

1988£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

181

1

329. ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀPÉÌ ¥ÀæwµÉÃzsÀ:Š [F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, 2 * * *],(J) ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¹ÃªÀiÁ ¤tðAiÀÄPÉÌ CxÀªÁ CAxÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, 327£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ CxÀªÁ 328£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ

ªÀiÁrzÉ

JAzÀÄ

vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

PÁ£ÀƤ£À

¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è; (©) ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀPÉÌ CxÀªÁ JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄavÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À

ªÀÄÆ®PÀ

CxÀªÁ

CzÀgÀ

ªÉÄÃgÉUÉ

¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ

¥Áæ¢üPÁjUÉ,

¤UÀ¢¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ vÀPÀgÁgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 3

329J. [¸ÀA¸ÀwÛUÉ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ]

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 36£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¹vÀªÁVzÉ.

1.

1975£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÀÛ£Á®Ì£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 35£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``DzÀgÉ 329J C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CAQUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

3.

1975 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

182

¨sÁUÀ Š

XVI

PÉ®ªÀÅ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 330. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è,Š

C£ÀĸÀÆavÀ

§ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è

¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß

(J) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ; 1

[(©)

C¸ÁìA£À ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ¼À°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ; ªÀÄvÀÄÛ] (¹) C¸ÁìA£À ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ¼À°ègÀĪÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ Š ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ°è [CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ] zÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «ÄøÀ°lÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀ gÁdå CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ «Æ¸À°qÀ¯ÁVzÉAiÉÆà D gÁdåzÀ°è£À 2

2

[CxÀªÁ MPÀÆÌl

gÁdåPÉëÃvÀæ]zÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ [CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ] zÀ°è£À CxÀªÁ D gÁdåzÀ 2[CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ]zÀ ¨sÁUÀzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ°è£À

2

[CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæ]zÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆÃ, 2

¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è D gÁdåPÉÌ [CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ] ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[(3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è C¸ÁìA gÁdåzÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ¼À

C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «ÄøÀ°lÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ¼À°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß D gÁdåPÉÌ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 4

[«ªÀgÀuÉ:Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ 332£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è ``d£À¸ÀASÉå'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ »A¢£À

PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d£À¸ÀASÉå: ¥ÀgÀAvÀÄ, F «ªÀgÀuÉAiÀÄ°è F »A¢£À PÉÆ£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ CAQUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉAiÉÆà D d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß

5

[2026

£ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ

d£ÀUÀtwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAQUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀªÀgÉUÉ, CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

[2001 gÀ] d£ÀUÀtwUÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ

1984£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (16.6.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (©) G¥ÀRAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1956£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1973£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 47£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¢£ÁAPÀ 3Š1Š77 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV "2000zÀ" ªÀÄvÀÄÛ "1971£ÉAiÀÄ" JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2003 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "1991 gÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

183

331. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå:Š 81£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀå«®èªÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÉ, CªÀ£ÀÄ D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ E§âjVAvÀ ºÉaÑ®èzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉUÉ £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 332. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 2

1

«Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ:Š (1) *** ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ [C¸ÁìA£À ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ¼À°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹,] EvÀgÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) C¸ÁìA gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è, ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è, C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «ÄøÀ°lÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ°è£À CxÀªÁ D gÁdåzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è£À C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà DzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ CzÉà ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß D «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3

[(3J) (3)£Éà RAqÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå,

4

[2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ

ªÉÆzÀ® d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ, ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ, «ÄeÉÆÃgÁA ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÁ¯ÁåAqï gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ 170£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è,Š (J) ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ (LªÀvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1987 C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ CAxÀ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ (E°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÉÄAzÀÄ G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ) J®è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀÆavÀ ªÀiÁrzÀÝgÉ, MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ J®è ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ;

eÁjUÉ §gÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F RAqÀzÀ°è C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ zsÁgÀt C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀjUÉ

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, (¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ ¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÉÆà CzÀPÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è£À MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÉ MlÄÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ CzÀQÌAvÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀjUÉ

5

[(3©) (3)£Éà RAqÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå,

4

[2026 £ÉAiÀÄ] E¸À«AiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ

ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ d£ÀUÀtwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÅgÁ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄgÀĺÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄÄ 170£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁjUÉ §gÀĪÀªÀgÉUÉ, D «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀÆavÀ 1. 2. 3. 4. 5.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' JA§ÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1984£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (16.6.1986 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1987£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (21.9.1987 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2001£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "2000 zÀ" JA§ CAQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1992£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (5.12.1992 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

184

§ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ «Æ¸À°qÀvÀPÀÌ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (J¥ÀàvÉÛgÀqÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1992 EzÀÄ eÁjUÉ §gÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉåUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÉÇà D ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (4) C¸ÁìA gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è, ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÉ PÁ¬ÄÝj¹zÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D gÁdåzÀ MlÄÖ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ°è D f¯ÉèAiÀÄ d£À¸ÀASÉåAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà D ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß D «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è£À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) C¸ÁìA£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèUÉ «Æ¸À°lÖ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÁV EgÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ D f¯ÉèAiÀÄ ºÉÆgÀV£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1

***

(6) C¸ÁìA gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁéAiÀÄvÀÛ f¯ÉèAiÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀnÖUÉ ¸ÉÃjgÀzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ 1

D f¯ÉèAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CºÀð£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÝ®è : ***

ZÀÄ£ÁªÀuÁ

PÉëÃvÀæ¢AzÀ

D

gÁdåzÀ

«zsÁ£À¸À¨sÉUÉ

ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀ®Ä

2

[¥ÀgÀAvÀÄ, C¸ÁìA gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ½UÁV, ¨ÉÆÃqÉƯÁåAqï ¥ÁæzÉòPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À f¯ÉèAiÀÄ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀªÀ®èzÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß, ¨ÉÆÃqÉƯÁåAqï ¥ÁæzÉòPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À f¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ºÁUÉ C¢ü¸ÀÆa¹zÀÝAxÀ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀézÀ°èzÀÝAxÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 333. gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À¸À¨sÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀå:Š 170£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ 3 * * * D gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¥Áæw¤zsÀåªÀÅ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¸À¨sÉAiÀÄ°è CzÀPÉÌ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Áæw¤zsÀå«®èªÉAzÀÄ 4

C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÉ CªÀ£ÀÄ [D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ £ÁªÀĤzÉðñÀ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.] 5

[J¥ÀàvÀÄÛ 334. ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀÅ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆåŠ

(J) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è C£ÀĸÀÆavÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «Æ¸À°qÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ; ªÀÄvÀÄÛ

ªÀµÀðUÀ¼À]

£ÀAvÀgÀ

eÁwUÀ½UÉ

ªÀÄvÀÄÛ

(©) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ gÁdåUÀ¼À «zsÁ£À ¸À¨sÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ £ÁªÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 5

Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ [J¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ C£ÀAvÀgÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ DUÀ C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀAxÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¨ÁzsÀPÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀvÀPÀÄÌzÀ®è. 1. 2. 3. 4. 5.

1971£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÅ£ÀgïgÀZÀ£ÉAiÀÄ) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ (1971gÀ 81) 71£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ (21Š1Š1972jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1969£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (E¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 4£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``vÁ£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄavÀªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAxÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ £ÁªÀĤzÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 2009£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (vÉÆA§vÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À" JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV 25Š1Š2010 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

185

335. ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÉèêÀÄÄUÀ¼ÀÄ:Š MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÉêÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÉèêÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß, DqÀ½vÀ zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁVgÀĪÀAvÉ, ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ: 1

[¥ÀgÀAvÀÄ,

F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÉêÉUÀ¼À CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðPÉÌ CxÀªÁ ªÀUÀðUÀ½UÉ §rÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «ÄøÀ¯ÁwUÁV C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àr°¸À®Ä CxÀªÁ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀVθÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 336. PÉ®ªÀÅ ¸ÉêÉUÀ¼À°è DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, ªÉÆzÀ°£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è MPÀÆÌlzÀ gÉʯÉé, PÀ¸ÀÖªÀiïì, CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAw ¸ÉêÉUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß, 1947£ÉAiÀÄ E¸À« DUÀ¸ïÖ ºÀ¢£ÉÊzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°èzÀÝAvÀºÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ¥Àæw JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¸ÉêÉUÀ¼À°è D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ «Æ¸À°lÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ, D CªÀ¢üUÉ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è, ºÁUÉ «Æ¸À°lÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåVAvÀ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ±ÉÃPÀqÁ ºÀvÀÛgÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è, D J®è «Æ¸À¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÉÆð¹zÁUÀ DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀUÉƼÀî®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħAzÀgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «Æ¸À°lÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À®èzÀ EvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CxÀªÁ «Æ¸À°lÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀæwµÉâü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 337. DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV ±ÉÊPÀëtÂPÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ:Š 1948£Éà E¸À« ªÀiÁZïð ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DAUÉÆèÃ-EArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV PÉÆqÀ¯ÁVzÀÝAxÀªÉà C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MPÀÆÌlªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 2 * * * ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ¥Àæw vÉæʪÁ¶ðPÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è, CzÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ vÉæʪÁ¶ðPÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVzÀÝ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ½VAvÀ ±ÉÃPÀqÀ ºÀvÀÛgÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è, CAxÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬ÄwAiÀiÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, CªÀÅ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1.

2000zÀ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (8.9.2000 ¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 2. 1956 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀvÀPÀÌ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

186

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀæªÉñÀUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ¥ÀPÀë ±ÉÃPÀqÀ £À®ªÀvÀÛgÀµÀÄÖ ¥ÀæªÉñÀUÀ¼ÀÄ DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀPÀÄÌ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

2

338. [C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ:-] [(1) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÁV C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F §UÉÎ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, DAiÉÆÃUÀªÀÅ M§â CzsÀåPÀë, G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ CzsÀåPÀë, G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (3) DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß, G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁr, ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) PɼÀPÀAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š (J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ 3* * * MzÀV¹gÀĪÀ gÀPÀëuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (©) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ 3* * * ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤¢ðµÀÖ zÀÆgÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ; 3 (¹) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À * * * ¸ÁªÀiÁfPÀ - DyðPÀ C©üªÀø¢ÞAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÀÄjvÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ C©üªÀø¢ÞUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ MPÀÆÌlªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ C©üªÀø¢Þ PÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ;

(r) gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ PÁ®UÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ; (E) D gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ 4 AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀªÀgÀ * * * ¸ÀAgÀPÀëuÉ, PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ C©üªÀø¢ÞUÁV EvÀgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ CAxÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À°è ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ

1. 2. 3. 4.

2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ CAa£À°è£À ²Ã¶ðPÉAiÀÄ §zÀ¯ÁV (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (1) ªÀÄvÀÄÛ (2) £ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. CzÉà C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀgÀ" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

187

(J¥sï) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀªÀgÀ 1

* * * ¸ÀAgÀPÀëuÉ, PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀø¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ EvÀgÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. (6) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, MPÀÆÌlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ CxÀªÁ PÉÊUÉƼÀî®Ä GzÉÝò¹zÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CAVÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAxÀ J¯Áè ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (7) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢AiÀÄÄ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀ°è, CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ, gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ CxÀªÁ PÉÊUÉƼÀî®Ä GzÉÝò¹zÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CAVÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (8) DAiÉÆÃUÀªÀÅ, (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CxÀªÁ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆj£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÁUÀ, zÁªÉAiÀÄ C¢ü«ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, «±ÉõÀªÁV F PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š (J) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ;

ªÀÄvÀÄÛ

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃd£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ; (¹) ±À¥ÀxÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁPÀë åªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ; (r) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ CxÀªÁ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ; (E) ¸ÁQëzÁgÀgÀ «ZÁgÀuÉ PÀ«ÆµÀ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ;

£ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌV

ªÀÄvÀÄÛ

zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV

(J¥sï) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄ. 1 (9) MPÀÆÌlªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀªÀgÀ * * * ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ J¯Áè ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtð PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

2

[(10)] F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è, C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ½UÉ

1

* * * ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÄ,

340£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄÄ vÀ®Ä¦zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DAUÉÆèÊEArAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀAvÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1.

2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ "ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ" JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 2. 1990£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÛöÊzÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (10)£Éà RAqÀªÉAzÀÄ (12.03.1992 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀÅ£Àgï ¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

188

1

[338J. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ:- (1) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÁV C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀÅ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ F §UÉÎ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ, DAiÉÆÃUÀªÀÅ M§â CzsÀåPÀë, G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ CzsÀåPÀë, G¥ÁzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÉêÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) DAiÉÆÃUÀzÀ CzsÀåPÀë£À£ÀÄß, G¥ÁzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, vÁ£ÀÄ ¸À»ªÀiÁr, ªÉƺÀgÀÄ ºÁQzÀ ªÁgÀAn£À ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß «¤AiÀīĸÀ®Ä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) PɼÀPÀAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š (J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ vÀvÁÌ®zÀ°è eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ MzÀV¹gÀĪÀ gÀPÀëuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CAxÀ gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (©) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤¢ðµÀÖ zÀÆgÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ; (¹) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ C©üªÀø¢ÞAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D PÀÄjvÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ C©üªÀø¢ÞUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ MPÀÆÌlªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ C©üªÀø¢Þ PÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; (r) gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£À PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ PÁ®UÀ¼À°è gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ; (E) D gÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ, PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ C©üªÀø¢ÞUÁV EvÀgÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ CAxÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À°è ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (J¥sï) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ gÀa¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À G¥À§AzsÀUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ, PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀø¢Þ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ EvÀgÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAvÉ £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. (6) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ, MPÀÆÌlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ CxÀªÁ PÉÊUÉƼÀî®Ä GzÉÝò¹zÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CAVÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAxÀ J¯Áè ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1. 2003 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (JA§vÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (19.2.2004 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

189

(7) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢AiÀÄÄ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀ°è, CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ, gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ CxÀªÁ PÉÊUÉƼÀî®Ä GzÉÝò¹zÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CAVÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÁªÀŪÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAxÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÁdå«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (8) DAiÉÆÃUÀªÀÅ, (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CxÀªÁ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆj£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÁUÀ, zÁªÉAiÀÄ C¢ü«ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, «±ÉõÀªÁV F PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ, JAzÀgÉ:Š (J) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁr¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ;

ªÀÄvÀÄÛ

(©) AiÀiÁªÀÅzÉà zÀ¸ÁÛªÉÃd£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ; (¹) ±À¥ÀxÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁPÀë åªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ; (r) AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ CxÀªÁ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ; (E) ¸ÁQëzÁgÀgÀ «ZÁgÀuÉ PÀ«ÄõÀ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ;

£ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌV

ªÀÄvÀÄÛ

zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV

(J¥sï) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zsÀðj¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ «µÀAiÀÄ. (9) MPÀÆÌlªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ©ÃgÀĪÀ J¯Áè ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtð PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 339. C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è MPÀÆÌlzÀ 1

¤AiÀÄAvÀæt:Š (1) gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®zÀ°è * * * gÁdåUÀ¼À°è£À C£ÀĸÀÆavÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀ®Ä DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D DzÉñÀªÀÅ CAxÀ DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É, CzÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ CxÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß D DzÉñÀªÀÅ M¼ÀUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. (2) MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ MAzÀÄ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À PÀ¯ÁåtPÁÌV CvÁåªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀ 2

§UÉÎ [D gÁdåPÉÌ] ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

190

340. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ¼À C£ÉéõÀuÉUÁV DAiÉÆÃUÀzÀ £ÉêÀÄPÀ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è, ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV »AzÀĽ¢gÀĪÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÉéõÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÁÌV MPÀÆÌlªÀÅ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ D C£ÀÄzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉƼÀ¥ÀlÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆà D µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉëĸÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ DzÉñÀzÀ°è D DAiÉÆÃUÀªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) ºÁUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ DAiÉÆÃUÀªÀÅ, vÀ£ÀUÉ M¦à¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÉéõÀuÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ PÀAqÀħAzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ GavÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) ºÁUÉ M¦à¸À¯ÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ MAzÀÄ «ªÀgÀt ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 341. C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ] ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ

4

3

***

1

[AiÀiÁªÀÅzÉÃ

gÁdåPÉÌ

2

[CxÀªÁ

AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl

MAzÀÄ gÁdåªÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀgÀ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É 2

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ] F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV D gÁdåzÀ [CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ] ¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÉA§ÄzÁV ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁzÀ eÁwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆ® ªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ eÁwAiÀÄ, ªÀÄÆ®ªÀA±ÀzÀ CxÀªÁ §ÄqÀPÀnÖ£À * * *

¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÉƼÀV£À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É5AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ.

1.

1951£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 10£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀvÀPÀÌ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

4.

29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÉÆqÀ£É'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

5.

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À) DzÉñÀ, 1950 (¹.N. 19), ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À) (MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À) DzÉñÀ, 1951 (¹.N. 32), ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956 (¹.N. 52), ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1962 (¹.N. 64), ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964 (¹.N. 68), ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1968 (¹.N. 81) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA«zsÁ£À (¹QÌA) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1978 (¹.N. 110)£ÀÄß £ÉÆÃr.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

191

(2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁw, ªÀÄÆ® ªÀA±À CxÀªÁ §ÄqÀPÀlÖ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁwAiÀÄ, ªÀÄÆ®ªÀA±ÀzÀ CxÀªÁ §ÄqÀPÀnÖ£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÉƼÀV£À UÀÄA¥À£ÀÄß (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 342. C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ:Š (1) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ] ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É

2

4

* * *

3

* * *

1

[AiÀiÁªÀÅzÉÃ

gÁdåPÉÌ

2

[CxÀªÁ

AiÀiÁªÀÅzÉà MPÀÆÌl

MAzÀÄ gÁdåªÁVgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CzÀgÀ

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ] F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV D gÁdåzÀ

[CxÀªÁ

¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ]¸ÀA§AzsÀzÀ°è C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁzÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À CxÀªÁ §ÄqÀPÀlÄÖ 5

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÉƼÀV£À UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà §ÄqÀPÀlÖ£ÀÄß CxÀªÁ §ÄqÀPÀnÖ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà §ÄqÀPÀnÖ£À CxÀªÁ §ÄqÀPÀnÖ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÉƼÀV£À UÀÄA¥À£ÀÄß, (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CzÀjAzÀ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀAvÉ ºÉÆgÀvÀÄ, ¸ÀzÀj RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

1.

1951 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 11£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ, ``MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÉÆqÀ£É CxÀªÁ gÁd ¥ÀæªÀÄÄR£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ'' JA§ÄzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ (J) ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ (©) ¨sÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀvÀPÀÌ '' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

4.

29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, `` CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÉÆqÀ£É'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

5.

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) DzÉñÀ, 1950 (¹.N. 22), ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (MPÀÆÌl gÁdå PÉëÃvÀæUÀ¼À) DzÉñÀ, 1951 (¹.N. 33), ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959 (¹.N. 58), ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÁæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1962 (¹.N. 65), ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967 (¹.N. 78), ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1968 (¹.N. 82), ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1970 (¹.N. 88) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA«zsÁ£À (¹QÌA) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1978 (¹.N. 111)£ÀÄß £ÉÆÃr.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

192

¨sÁUÀ Š

XVII

gÁd¨sÁµÉ CzsÁåAiÀÄ Š I MPÀÆÌlzÀ ¨sÁµÉ 343. MPÀÆÌlzÀ gÁd¨sÁµÉ:Š (1) zÉêÀ£ÁUÀj °¦AiÀÄ°ègÀĪÀ »A¢AiÀÄÄ MPÀÆÌlzÀ gÁd¨sÁµÉ DVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MPÀÆÌlzÀ ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

§¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ

CAQUÀ¼À

gÀÆ¥ÀªÀÅ

¨sÁgÀwÃAiÀÄ

CAQUÀ¼À

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è MPÀÆÌlzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÉÆÛà D J®è ¸ÀPÁðjà GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1

¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è MPÀÆÌlzÀ ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÝñÀPÁÌV, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀgÁ¶ÖæÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CAQUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zÉêÀ£ÁUÀj gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ CAQUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄŠ (J) EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß, CxÀªÁ (©) zÉêÀ£ÁUÀj gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß, - PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ, G¥À§A¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ.

D

PÁ£ÀƤ£À°è

¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ

GzÉÝñÀUÀ½UÁV

§¼À¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ

344. gÁd¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸Àvï ¸À«Äw:Š (1) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ D vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. D DAiÉÆÃUÀªÀÅ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌ M§â CzsÀåPÀë£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JAl£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ D DAiÉÆÃUÀªÀÅ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß D DzÉñÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) DAiÉÆÃUÀªÀÅ,(J) MPÀÆÌlzÀ ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ §UÉÎ; (©) MPÀÆÌlzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀPÁÌV EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀ §UÉÎ; (¹) 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ;

1.

¹.M. 41 EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr.

J®è

GzÉÝñÀUÀ½UÁV

CxÀªÁ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

193

(r) MPÀÆÌlzÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ CAQUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ; (E) MPÀÆÌlzÀ gÁd ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀĪÀt CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ DAiÉÆÃUÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ - gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CzÀgÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (3) (2)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£Àß ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ OzÀå«ÄPÀ, ¸ÁA¸ÀÌÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÕÁ¤PÀ G£ÀßwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è »A¢Ã ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ¼À £ÁåAiÀĪÁzÀ PÉèêÀÄÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ »vÁ¸ÀQÛUÀ½UÉ AiÀÄÄPÀÛ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) ªÀÄƪÀvÀÄÛ d£À ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ PÀÆrzÀ MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ E¥ÀàvÀÄÛ d£À ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÄÛ d£À gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ KPÀ ªÀUÁðªÀtÂÃAiÀÄ ªÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁuÁ£ÀĸÁgÀ ¥Áæw¤zsÀå ¥ÀzÀÞwUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (5) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ D ¸À«ÄwAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) 343£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ, (5)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ D Erà ªÀgÀ¢UÀ£ÀĸÁgÀ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÀÌ£ÀĸÁgÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ Š II ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ 345. gÁdåzÀ gÁd¨sÁµÉ CxÀªÁ gÁd¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ:Š 346 ªÀÄvÀÄÛ 347£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À G¥À§AzsÀUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ, MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ D gÁdåzÀ°è §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß, D gÁdåzÀ J®è GzÉÝñÀUÀ½UÁV CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀPÁÌV §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV CxÀªÁ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÁßV CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, D gÁdåzÉƼÀUÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ¤PÀl¥ÀǪÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄwÛvÉÆÛà D GzÉÝñÀUÀ½UÁV D ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 346. gÁdåŠgÁdåUÀ¼À CxÀªÁ gÁdåŠMPÀÆÌlzÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV gÁd¨sÁµÉ:Š MPÀÆÌlzÀ°è ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼À¸À®Ä vÀvÁÌ®zÀ°è C¢üPÀøvÀªÁVgÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ, MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ gÁdåzÀ £ÀqÀĪÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÆÌlzÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ gÁd¨sÁµÉAiÀiÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁdåUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄÄ gÁd¨sÁµÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ M¦ààPÉÆAqÀgÉ, CAxÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÁÌV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. 347. MAzÀÄ gÁdåzÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «±ÉõÀ G¥À§AzsÀ:Š MAzÀÄ gÁdåzÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÉÊQ UÀt¤ÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ d£À vÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À®Ä D gÁdåªÀÅ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÉÃQë¸ÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, D PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃ¯É gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ, vÁ£ÀÄ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ GzÉÝñÀPÁÌV D gÁdåzÁzÀåAvÀ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è CAxÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀºÁ C¢üPÀøvÀªÁV ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

194

CzsÁåAiÀÄ Š III ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¨sÁµÉ 348. ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÁV §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š (1) F ¨sÁUÀzÀ°è »AzÉ ºÉýzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀåxÁ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀªÀgÉUÉŠ (J) ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ J®è ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À; (©) (i) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁzÀ J®è «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À, (ii) ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ CAVÃPÀj¹zÀ J®è C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À 1

ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ *** ºÉÆgÀr¹zÀ J®è CzsÁåzÉñÀUÀ¼À, ªÀÄvÀÄÛ (iii) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ ªÀiÁrzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ J®è DzÉñÀUÀ¼À, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À, «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ G¥À«¢üUÀ¼À Š C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

(2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ * * *»A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ D gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼À¸ÀĪÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß D gÁdåzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À £ÁåAiÀĦÃoÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, CAxÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ PÉÆlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà wÃ¥ÀÅð CxÀªÁ ºÉÆgÀr¹zÀ rQæ CxÀªÁ DzÉñÀPÉÌ C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (©) G¥ÀRAqÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ, D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ°è ªÀÄAr¸À¯ÁzÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À°è CxÀªÁ D «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀÅ CAVÃPÀj¹zÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ 1*** ºÉÆgÀr¹zÀ CzsÁåzÉñÀUÀ¼À°è CxÀªÁ D G¥ÀRAqÀzÀ (iii)£ÉAiÀÄ ¥ÁågÁzÀ°è G¯ÉèÃT¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀzÀ°è, ¤AiÀĪÀÄzÀ°è, «¤AiÀĪÀÄzÀ°è CxÀªÁ G¥À«¢üAiÀÄ°è §¼À¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ®èzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀīĹgÀĪÀ°è, D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À 1*** C¢üPÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁd¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ CzÀgÀ EAVèÃµï ¨sÁµÁAvÀgÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ C¢üPÀøvÀ ¥ÁoÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 349. ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀĪÀÅzÀPÁÌV «±ÉõÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À:Š F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è 348£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ GzÉÝñÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀPÁÌUÀ° §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ ¥ÀǪÀð ªÀÄAdÆgÁw¬Ä®èzÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À G¨sÀAiÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ªÀÄAr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ, 344£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀavÀªÁzÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÉÃAiÀÄPÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä CxÀªÁ CAxÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸À®Ä ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

195

CzsÁåAiÀÄ Š IV «±ÉõÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 350. PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÆÃj ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À°è §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ ¨sÁµÉ:Š ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉUÁV MPÀÆÌlzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ AiÀiÁgÉà C¢üPÁjUÉ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ MPÀÆÌlzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdåzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[350J.

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ²PÀët ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ:Š ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁvÀø¨sÁµÉAiÀÄ°è ²PÀëtPÁÌV ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ D gÁdåzÀ°è£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÇ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ AiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. 350©. ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV «±ÉõÀ C¢üPÁj:Š (1) ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀªÀiÁqÀĪÀ M§â «±ÉõÀ C¢üPÁj EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (2) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¨sÁµÁ C®à¸ÀASÁåvÀjUÁV MzÀV¹gÀĪÀ gÀPÀëuÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀÄ CAvÀgÀUÀ¼À°è D «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ C¢üPÁjAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CAxÀ J®è ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdå¸ÀPÁðgÀUÀ½UÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 351. »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ C©üªÀø¢ÞUÁV ¤zÉðñÀ£À:Š ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«Ä±Àæ ¸ÀA¸ÀÌÌøwAiÀÄ J®è ªÀÄÆ®vÀvÀéUÀ¼À C©üªÀåQÛ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀĪÀAvÉ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀø¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ ZÀÄåw ¨ÁgÀzÀAvÉ »AzÀƸÁܤ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CxÀªÁ JAl£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ ¨sÁgÀvÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è §¼À¹gÀĪÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåªÁzÁUÀ¯É®è CxÀªÁ C¥ÉÃQëvÀªÁzÉqÉUÀ¼À¯Éè®è, CzÀgÀ ±À§Ý¨sÀAqÁgÀPÁÌV ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀA¸ÀÌÌøvÀ¢AzÀ®Æ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV EvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ½AzÀ®Æ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄÄ ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ D ¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß G£ÀßwUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ MPÀÆÌlzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 21£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

196

¨sÁUÀ Š XVIII vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ 352. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ 1

¨sÀzÀævÉUÉ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ [¸À±À¸ÀÛç zÀAUɬÄAzÁUÀ°Ã] ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ UÀA©üÃgÀ vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄAmÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ

2

[ErÃ

¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CxÀªÁ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ] vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ. 3

¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ CxÀªÁ ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt¢AzÀ CxÀªÁ ¸À±À¸ÀÛç zÀAUɬÄAzÀ C¥ÁAiÀĪÀÅ ¸À¤ß»vÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CAxÀ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ CxÀªÁ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÀæªÀÄtªÀÅ CxÀªÁ zÀAUÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV WÀn¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÉÃ, CAxÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄÄ MzÀVzÉAiÉÄAzÀÄ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.] 4

[«ªÀgÀuÉ:Š

[(2)

(1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ. (3) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, MPÀÆÌlzÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®ªÀÅ (JAzÀgÉ 75£Éà C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÅl zÀeÉðAiÀÄ EvÀgÀ ªÀÄAwæUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄAwæªÀÄAqÀ®) CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÉA§ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ §gÀºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (4) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è Ej¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ F ªÀÄÄAa£À MAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀiÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, MAzÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÄ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ®Æ ¤tðAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ C£ÀĪÉÆâvÀªÁV®èzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, (ªÀÄÄAa£À MAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀiÁVgÀzÀ) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀr¹zÀÝgÉ CxÀªÁ F RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ gÁdå¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ §UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV®è¢zÀÝ°è, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀgïgÀavÀªÁzÀ §½PÀ CzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ®Æ ¸ÀºÀ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1. 2. 3. 4.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DAvÀjPÀ C±ÁAw¬ÄAzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (¢£ÁAPÀ 20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 48£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2), (2J) ªÀÄvÀÄÛ (3)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

197

(5) ºÁUÉ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¢zÀÝgÉ, (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À°è, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ C£ÀĪÉÆâ¹zÁUÀ¯É¯Áè, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ C£ÀåxÁ ¤AvÀĺÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¹zÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¸À¢zÀÝgÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀgïgÀavÀªÁzÀ §½PÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ CAVÃPÀj¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ D ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) (4)£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (5)£ÉAiÀÄ RAqÀUÀ¼À GzÉÝñÀUÀ½UÁV, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄvÀ¤ÃqÀĪÀ D ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄÆgÀ£Éà JgÀqÀPÉÌ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §ºÀĪÀÄvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. (7) »AzÉ ºÉýzÀ RAqÀUÀ¼À°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ C£ÀĪÉÆâ¸À¢gÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ CzÀgÀ eÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸À¢gÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀgÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (8) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸ÀĪÀ

GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß

C£ÀĪÉÆâ¸À¢gÀĪÀ

CxÀªÁ

¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ

CzÀgÀ

eÁjAiÀÄ

ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸À¢gÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ vÀªÀÄä D±ÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÀvÀÛ£Éà MAzÀQÌAvÀ PÀrªÉĬĮèzÀµÀÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ °TvÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß,Š (J) ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ, CzsÀåPÀë¤UÉ; CxÀªÁ (©) ¸ÀzÀ£ÀªÀÅ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è®è¢zÀÝgÉ, gÁµÀÖç¥ÀwUÉ Š

PÉÆnÖgÀĪÀ°è

CAxÀ

¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß

CzsÀåPÀë£ÀÄ

CxÀªÁ

¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ

gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ

¹éÃPÀj¹zÀ

¢£ÁAPÀ¢AzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀ£ÀzÀ MAzÀÄ «±ÉõÀ G¥ÀªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

198

12

[ [(9)]

(1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ FUÁUÀ¯Éà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀ° CxÀªÁ E®è¢gÀ° ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀ° CxÀªÁ E®è¢gÀ°, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JAzÀgÉ, AiÀÄÄzÀÞzÀ CxÀªÁ ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄtzÀ CxÀªÁ 3

3

[¸À±À¸ÀÛæ

zÀAUÉAiÀÄ] DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ AiÀÄÄzÀÞ

CxÀªÁ ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt CxÀªÁ [¸À±À¸ÀÛçzÀAUÉAiÀÄ] C¥ÁAiÀĪÀÅ ¸À¤ß»vÀªÁVzÉ JA§ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ GzÉÆÏõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀÅ M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 4

* * * * *]

353. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ,Š

GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ

¥ÀjuÁªÀÄ:Š

vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ

GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ

(J) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå, MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåªÀÅ vÀ£Àß PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ §UÉÎ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, D «µÀAiÀĪÀÅ MPÀÆÌl¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁV®èzÀ «µÀAiÀĪÁVzÁÝUÀÆå, D §UÉÎ MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ MPÀÆÌlzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 5

[¥ÀgÀAvÀÄ,

vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ,Š (i) (J) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ MPÀÆÌlQÌgÀĪÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ (ii) (©) RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀwÛVgÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀÅ Š ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ¨ÉzÀjPÉ GAmÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ GAmÁUÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁdåªÀ£ÀÄß CxÀªÁ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¸ÀºÀ, ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] 1.

1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 5£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ

2.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20.6.79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ (9) JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï ¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

3.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DAvÀjPÀ C±ÁAw'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

4.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 37£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (5)£Éà (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.

5.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 49£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

RAqÀªÀ£ÀÄß


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

199

354. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁd¸ÀéUÀ¼À ºÀAaPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ:Š (1) vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ D DzÉñÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ, DzÀgÉ AiÀiÁªÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà D ªÀµÀðªÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ, CAxÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉaѸÀzÉ, vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀAxÀ «£Á¬ÄwUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ 268jAzÀ 279gÀ ªÀgÉV£À C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ ¤zÉðò¸À§ºÀÄzÀÄ. (2) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢qÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 355. ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ UÀ®¨sɬÄAzÀ gÁdåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ MPÀÆÌlzÀ PÀvÀðªÀå:Š (1) ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ DAvÀjPÀ UÀ®¨sɬÄAzÀ ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀĤ²ÑvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ MPÀÆÌlzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 356. gÁdåUÀ¼À°è ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ «¥sÀ®ªÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV MAzÀÄ gÁdåzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä ±ÀPÀå«®èzÀAxÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀÅ GzÀ㫹zÉAiÉÄAzÀÄ D gÁdåzÀ gÁdå¥Á®¤AzÀ 1***ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CxÀªÁ C£ÀåxÁ gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ,Š (J) D gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®£À°è 2* * * CxÀªÁ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÁdåzÀ°è£À EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤PÁAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ CxÀªÁ CzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVgÀĪÀ J®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀŪÉà C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁ£Éà ªÀ»¹PÉƼÀÀÄzÀÄ; (©) D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ; (¹) D gÁdåzÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤PÁAiÀÄPÉÌ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀŪÉà G¥À§AzsÀUÀ¼À eÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸ÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ CxÀªÁ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÉAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ PÀAqÀħgÀĪÀAxÀ ¥Áæ¸ÀAVPÀ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀĵÀAVPÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ CxÀªÁ CzÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£Éà ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ CxÀªÁ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà G¥À§AzsÀzÀ eÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV CxÀªÁ ¨sÁUÀ±ÀB CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ£À£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. 1. 2.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR¤AzÀ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£À°è'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

200

(3) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ F ªÀÄÄAa£À MAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀiÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß, ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ½AzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ C£ÀĪÉÆâvÀªÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß (ªÀÄÄAa£À MAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀiÁVgÀzÀ) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀr¹zÀÝgÉ CxÀªÁ F RAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ gÁdå¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ §UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV®è¢zÀÝgÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀgïgÀavÀªÁzÀ §½PÀ CzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ®Æ ¸ÀºÀ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, D ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

(4) ºÁUÉ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¢zÀÝgÉ, [D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DgÀÄ wAUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CAVÃPÀj¹zÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ CAVÃPÀj¹zÁUÀ¯É¯Áè, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ F RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ C£ÀåxÁ ¤AvÀĺÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁjAiÀÄ°ègÀvÀPÀÌzÀÝ®è:

2

[DgÀÄ

wAUÀ¼À] CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ, DzÀgÉ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV 2

ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà [DgÀÄ wAUÀ¼À] CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß gÁdå¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¹zÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß D ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ CAVÃPÀj¸À¢zÀÝgÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀgïgÀavÀªÁzÀ §½PÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ CAVÃPÀj¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ D ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 1.

1978£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 38£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``(3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼À°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ vÁjÃT¤AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, DªÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20.06.79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 50£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``MAzÀÄ ªÀµÀð'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.

2.

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 38£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``MAzÀÄ ªÀµÀð'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV (20.6.79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 50£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ'' JA§ ªÀÄÆ® ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ``MAzÀÄ ªÀµÀð'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß (3.1.1977 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

201

1

[ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAeÁ¨ï gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 1987gÀ ªÉÄà 11£Éà ¢£ÀzÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F RAqÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀgÀAvÀÄPÀzÀ°è ``ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ'' JA§ÄzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.]

2

[LzÀÄ

ªÀµÀðUÀ½VAvÀ] JA§ÄzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃRªÉAzÀÄ

3

[(5) (4)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è K£Éà M¼ÀUÉÆArzÁÝUÀÆå, (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß «ÄÃj AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀzÀ£ÀªÉà DUÀ°,Š (J) CAxÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¸ÀĪÀ PÁ®zÀ°è, ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ Erà D gÁdåzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ (©) CAxÀ ¤tðAiÀÄzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è (3)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C£ÀĪÉÆâvÀªÁzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉUÉ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ°è GAmÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÁV CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ - CAVÃPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è:] 4

[¥ÀgÀAvÀÄ,

F RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, (1)£Éà RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAeÁ¨ï ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 1987gÀ ªÉÄà 11£Éà ¢£ÀzÀAzÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.]

gÁdåPÉÌ

357. 356£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «zsÁ¬Äà C¢üPÁgÀUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉ:Š (1) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ 356£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¹gÀĪÀ°è,Š (J) gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£Á¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß, gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ «¢ü¸À®Ä AiÉÆÃUÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ CªÀ£ÀÄ D ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ EvÀgÀ AiÀiÁgÉà ¥Áæ¢üPÁjUÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ®Ä gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (©) MPÀÆÌlPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ½UÉ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀ CxÀªÁ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ CxÀªÁ (J) G¥ÀRAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£Á C¢üPÁgÀªÀÅ ¤»vÀªÁVgÀĪÀ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; 1. 2. 3. 4.

1990£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1990 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÛüÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ 1991£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÉÛAl£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ªÉÄð£ÀAvÉ N¢PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. 1978 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 38 £Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (5) £Éà RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20Š6Š79 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1975 £Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 6£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (5) £Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ. 1989£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÛªÀÄÆgÀ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (6.1.1990 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVvÀÄÛ. 1990£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvẠ́߮Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 2£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

202

(¹) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è E®è¢gÀĪÁUÀ, gÁdåzÀ ¸ÀAavÀ ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA¸ÀwÛ£À ªÀÄAdÆgÁw zÉÆgÉAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ºÁUÉ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÀøvÀUÉƽ¸À®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

[(2) 356£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ MAzÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀzÉ E¢ÝzÀÝgÉ gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ (J) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉÇÃ, ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ CxÀªÁ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ D EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ gÀa¹zÀ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®ªÀÅ CxÀªÁ EvÀgÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀgÉUÉ, ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.] 2

3

358. vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À CªÀiÁ£ÀvÀÄ:Š [(1)] [¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ AiÀÄÄzÀÞ¢AzÀ CxÀªÁ ¨ÁºÀå DPÀæªÀÄt¢AzÀ ©üÃw GAmÁVzÉAiÉÄAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ] AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CxÀªÁ AiÀiÁªÀ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä gÁdåªÀÅ III£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ½®è¢zÀÝgÉ ¸ÀPÀëªÀĪÁUÀÄwÛ¢ÝvÉÆà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CxÀªÁ CAxÀ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä, D ¨sÁUÀzÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¹zÀ gÁdåzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß 19£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ ºÁUÉ gÀa¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ, GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ, D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ: 4

[¥ÀgÀAvÀÄ,

5

¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÉà [vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ] eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ°è, AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°è CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®èªÉÇÃ, D AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÉÆÃ, D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÁgÀtUÀ½AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ©üÃwAiÀÄÄAmÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üÃw GAmÁVgÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ.] 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.

[(2) (1)£Éà RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 51£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (3Š1Š1977jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ 358£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀªÉAzÀÄ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀÅ£Àgï¸ÀASÉå ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ'' JA§ÄzÀgÀ §zÀ¯ÁV (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 52£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ``vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ'' JA§ÄzÀgÀ §zÀ¯ÁV (20.6.1979 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 39£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

203

(J) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¹zÁUÀ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£ÁVzÉ JA§ MPÀÌuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ; CxÀªÁ (©) CAxÀ MPÀÌuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÀ®èzÉ C£ÀåxÁ PÉÊUÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀÄPÉÌ Š C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] 359.

vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÀ¼À°è

¨sÁUÀ

III

jAzÀ

¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ

ºÀPÀÄÌUÀ¼À

eÁjAiÀÄ

CªÀiÁ£ÀvÀÄ:-

1

(1)

vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ°è gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ DzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ [¨sÁUÀ III jAzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÉÊQ (20 ªÀÄvÀÄÛ 21£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹)] D DzÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EvÀåxÀðzÀ°ègÀĪÀ J®è ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CxÀªÁ D DzÉñÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ E£ÀÆß PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀĪÀgÉUÉ CªÀiÁ£ÀwÛ£À°ègÀvÀPÀÌzÉÝAzÀÄ WÉÆö¸À§ºÀÄzÀÄ. 2

[(1J)

1

[¨sÁUÀ

IIIjAzÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀAxÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀPÀÌ£ÀÄß (20 ªÀÄvÀÄÛ 21£ÉAiÀÄ

C£ÀÄZÉáÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹)] £ÀªÀÄÆ¢¹ (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁrzÀ DzÉñÀªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ D ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, D ¨sÁUÀzÀ°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CxÀªÁ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä gÁdåªÀÅ ¸ÀPÀëªÀĪÁUÀÄwÛvÉÆÛà CAxÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À®Ä CxÀªÁ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä D ¨sÁUÀzÀ°è ¥Àj¨sÁ¶¹gÀĪÀ D gÁdåzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è, DzÀgÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ »AzÉ ºÉýzÀ DzÉñÀªÀÅ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃzÀ PÀÆqÀ¯Éà D PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁqÀzÉ ©lÖ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀPÀëªÀĪÁV®è¢gÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:] 3

[¥ÀgÀAvÀÄ,

¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ°è, AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ°è CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®èªÉÇÃ, D AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ CxÀªÁ MPÀÆÌl gÁdåPÉëÃvÀæPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁUÀzÀ°è vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÁgÀtUÀ½AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ©üÃwAiÀÄÄAmÁVzÀÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üÃw GAmÁVgÀĪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ, F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ CAxÀ PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ.] 4

1. 2. 3. 4.

[(1©)

(1J) RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ,Š

1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6.1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ``¨sÁUÀ III jAzÀ PÉÆqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. 1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 7£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 53£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1.77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 40£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

204

(J) AiÀiÁªÀ PÁ£ÀÆ£À£ÀÄß gÀa¹zÁUÀ CzÀÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁ£ÀÆ£ÁVzÉ JA§ MPÀÌuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅ¢®èªÉÇà D AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀƤUÉ; CxÀªÁ (©) CAxÀ MPÀÌuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ PÁ£ÀƤ£À ªÉÄÃgÉUÀ®èzÉ C£ÀåxÁ PÉÊUÉÆAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀiÁðAUÀ PÀæªÀÄPÉÌ Š C£Àé¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (2) »AzÉ ºÉýzÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÉñÀªÀÅ ¸ÀªÀÄUÀæ ¨sÁgÀvÀPÉÌ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ: 1

[¥ÀgÀAvÀÄ,

¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÉà vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ°è, ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁUÀzÀ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwAiÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÉÆà D gÁdåPÉëÃvÀæzÀ°è CxÀªÁ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ¨sÀzÀævÉUÉ ©üÃw GAmÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAxÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄÄ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃa¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.] (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2

359J. [¥ÀAeÁ¨ï gÁdåPÉÌ F ¨sÁUÀzÀ C£ÀéAiÀÄ] 1989£Éà E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (CgÀªÀvÀÆägÀ£ÉÃ

wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (6-1-1990 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. 360. ºÀtPÁ¹£À vÀÄvÀÄð¥Àj¹ÜwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:Š (1) ¨sÁgÀvÀzÀ CxÀªÁ CzÀgÀ gÁdåPÉëÃvÀæzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ ºÀtPÁ¹£À ¹ÜgÀvÉUÉ CxÀªÁ ¥ÀwÛUÉ ©üÃw GAmÁUÀĪÀAxÀ ¥Àj¹Üw GzÀ㫹zÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwUÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D §UÉÎ MAzÀÄ WÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 3

[(2)(1)£ÉAiÀÄ

RAqÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß,Š

(J) vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀzÀÄÝUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀåvÀå¸ÀÛUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; (©) ¸ÀA¸ÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (¹) JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÀA¸ÀwÛ£À JgÀqÀÆ ¸ÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤tðAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C£ÀĪÉÆâ¹zÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

1. 2. 3.

1976£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvÉÛgÀqÀ£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 53£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (3Š1Š77jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. 1988 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (LªÀvÉÆÛA§vÀÛ£Éà wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 3£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ eÁjUÉ §AzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄïÉ, JAzÀgÉ 1988gÀ ªÀiÁZïð ªÀÄƪÀvÀÛ£Éà ¢£À¢AzÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 41£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (2)£ÉAiÀÄ RAqÀPÉÌ §zÀ¯ÁV (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

205

¥ÀgÀAvÀÄ, CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀr¹zÀÝgÉ CxÀªÁ (¹) G¥ÀRAqÀzÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ «¸Àdð£ÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ gÁdå¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ CAxÀ GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ §UÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¤tðAiÀĪÀÅ D CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ CAVÃPÀøvÀªÁV®è¢zÀÝgÉ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀgïgÀavÀªÁzÀ §½PÀ CzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ¸ÉÃjzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sɬÄAzÀ®Æ ¸ÀºÁ D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĪÉÆâ¸ÀĪÀ ¤tðAiÀĪÀÅ CAVÃPÀøvÀªÁVzÀÝ ºÉÆgÀvÀÄ, D ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É D GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.] (3) (1)£ÉAiÀÄ RAqÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è MPÀÆÌlzÀ PÁAiÀiÁðAUÀ C¢üPÁgÀªÀÅ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdåPÉÌ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, D ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀtPÁ¹£À OavÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ D GzÉÝñÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÉÖAzÀÄ gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ EvÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4)F ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è K£Éà EzÁÝUÀÆå,Š (J) CAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤zÉðñÀ£ÀªÀÅŠ (i) MAzÀÄ gÁdåzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è ªÀUÀðUÀ¼À CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß; (ii) J®è zsÀ£À «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ 207£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ EvÀgÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ¼ÀÄ D gÁdåzÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ CAVÃPÀøvÀªÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV PÁ¬ÄÝj¸ÀĪÀAvÉ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ G¥À§AzsÀªÀ£ÀÄß Š M¼ÀUÉƼÀÀÄzÀÄ; (©) F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆgÀr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆÏõÀuÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, MPÀÆÌlzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ J®è ªÀUÀðUÀ¼À CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀUÀðzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 1

1.

* * * * *

1975£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (ªÀÄƪÀvÉÛAl£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 8£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (5)£Éà RAqÀªÀ£ÀÄß (¥ÀǪÁð£ÀéAiÀĪÁV) ¸ÉÃj¸À¯ÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 41£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (20Š6Š1979jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

206

¨sÁUÀ Š XIX ¸ÀAQÃtð 361. gÁµÀÖæ¥ÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå¥Á®jUÉ ºÁUÀÆ gÁd¥ÀæªÀÄÄRjUÉ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÀÄ CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀzÀzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ §UÉÎ CxÀªÁ D C¢üPÁgÀUÀ¼À ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À £ÉgÀªÉÃjPÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀAvÉ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ dªÁ¨ÁÝgÀ£ÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è: ¥ÀgÀAvÀÄ, gÁµÀÖç¥ÀwAiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ, 61£ÉAiÀÄ C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ ªÉÄÃgÉV£À DgÉÆÃ¥ÀzÀ vÀ¤SÉUÁV ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀzÀ£À¢AzÀ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ CxÀªÁ ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ, £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀtzÀ CxÀªÁ ¤PÁAiÀÄzÀ ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ: ªÀÄvÀÆÛ ¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÀÄÄavÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉà ªÀåQÛVgÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸ÀĪÀÅzÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

(2) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À * * * ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À «gÀÄzÀÞ AiÀiÁªÀÅzÉà Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÀÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è CxÀªÁ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

(3) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À * * * ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ®Ä CxÀªÁ PÁgÁUÀøºÀzÀ°èj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÉòPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 1

(4) gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀiÁV CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£ÁV * * * ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ ªÀ»¹PÉÆAqÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ªÀiÁrzÀ CxÀªÁ ªÀiÁrzÀAvÉ vÁvÀàAiÀÄðªÁUÀĪÀ 1

AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÁµÀÖæ¥ÀwAiÀÄ CxÀªÁ CAxÀ gÁdåzÀ gÁdå¥Á®£À *** «gÀÄzÀÞ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¹«¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À°è PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÆà D AiÀiÁªÀŪÉà ¹«¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è, D ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, CzÀgÀ ªÁådå PÁgÀt, CAxÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÆqÀĪÀ ¥ÀPÀëPÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀtð£É, ¤ªÁ¸À¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀ 2

EªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ °TvÀ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¥ÀwUÉ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ D gÁdå¥Á®¤UÉ * * * vÀ®Ä¦¹zÀ §½PÀ CxÀªÁ PÀZÉÃjAiÀÄ°è PÉÆlÖ C£ÀAvÀgÀ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ºÀÆqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. 3

[361J. ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ:Š (1) ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁgÀ¨sÀÆvÀªÁV ¤dªÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀøvÀÛ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹zÀÄzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, D ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß zÉéõÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÀÄdĪÁvÀÄ¥Àr¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ, AiÀiÁgÉà ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹«¯ï CxÀªÁ Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ UÀÄjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è: 1. 2. 3.

1956£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1956 £ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (K¼À£ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 29£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÁUÀÆ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ``CxÀªÁ gÁd¥ÀæªÀÄÄR¤UÉ'' JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀ¯ÁVzÉ. 1978£ÉAiÀÄ E¸À«AiÀÄ ¸ÀA«zsÁ£À (£À®ªÀvẠ́߮ÉAiÀÄ wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ 42£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ (¢£ÁAPÀ 20Š6Š79jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ) ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.


¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À

207

¥ÀgÀAvÀÄ, F RAqÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁªÀÅzÀÆ, ¸ÀA¸ÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ CxÀªÁ MAzÀÄ gÁdåzÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ «zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ gÀºÀ¸Àå G¥ÀªÉñÀ£ÀzÀ ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è. (2) ªÀøvÀÛ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹zÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À CxÀªÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è (1)£ÉAiÀÄ RAqÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉAiÉÄà ¥Àæ¸ÁgÀ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ©vÀÛj¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CxÀªÁ ¸ÉêÉAiÀÄ CAUÀªÁV, ªÉÊgï¯É¸ï mÉ°UÁæ¥sï ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼À CxÀªÁ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°èAiÀÄÆ D RAqÀªÀÅ C£ÀéAiÀĪÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. «ªÀgÀuÉ.Š F C£ÀÄZÉáÃzÀzÀ°è `ªÀøvÀÛ¥ÀwæPÉ' JA§ÄzÀgÀ°è

ªÀÈvÀÛ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉUÁV EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ

¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ªÁvÁð KeɤìAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄÆ M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.] 1

[361©. ¯Á¨sÀ¥ÀæzÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀPÉÌ C£ÀºÀðvÉ:- ºÀvÀÛ£Éà C£ÀĸÀÆaAiÀÄ 2£Éà ¥ÁågÁzÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀzÀ£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀ®Ä C£ÀºÀð£ÁVgÀĪÀ, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjgÀĪÀ, ¸ÀzÀ£ÀzÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ, DvÀ£ÀÄ C£ÀºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAxÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV CªÀ£À ¥ÀzÁªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄwÛvÉÆÛà D ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ