Page 1

ANAK LUAR KAWIN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM WARIS BW Oleh: Dyah Ochtorina Susanti Universitas Jember Fakultas Hukum 2012


SIAPAKAH ANAK LUAR KAWIN???

ďƒ˜ Pasal 272 BW Anak luar kawin yg dapat diakui adl. Anak yg dilahirkan seorang ibu, tetapi yg tidak dibenihkan oleh seorang pria yg berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang. ďƒ˜ Pengakuan anak luar kawin oleh ibunya: Pasal 280, 282 (2), 285, 286 BW


Beda Pengesahan Anak di Luar Kawin dan Pengakuan Anak di Luar Kawin Pengesahan Anak Luar Kawin 1. Pasal 272-279 BW.

Pengakuan Anak Luar Kawin 1. Pasal 280-289 BW

2. Ayah dan Ibu dari anak luar kawin pada akhirnya melangsungkan perkawinan yg sah

2. Ayah dan ibu dari anak luar kawin pada akhirnya tidak melangsungkan pernikahan. Ayah --- wanita lain.Ibu --- pria lain

3. Pada akta perkawinan ayah dan ibu anak luar kawin ada pernyataan pengesahan anak luar kawin mereka. (pada akta kelahiran anak --- catatan sipil)

3. Pada akta perkawinan ayah atau ibu anak luar kawin ada pernyataan pengakuan anak luar kawin. (akta kelahiran --- catatan sipil --- pernyataan bhw anak di luar kawin)


Beda Pengesahan Anak di Luar Kawin dan Pengakuan Anak di Luar Kawin Pengesahan anak luar kawin

Pengakuan Anak Luar Kawin

4. Hak waris sama dengan anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan sah dan lahir sepanjang perkawinan sah itu masih berlangsung atau dibenihkan sepanjang perkawinan sah masih berlangsung dan lahir setelah perkawinan sah putus atau bubar

4. Hak waris lebih kecil dari bagian anak sah dari bapak atau ibunya yang mengakui


ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS  Jika anak luar kawin yg telah diakui meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, SIAPAKAH yg berhak mewarisi harta kekayaan tersebut? Lihat pasal 870, 871, dan 873 (2) BW 1. Suami atau istri kawin sah yg hidup terlama dan anak2 sah serta sekalian keturunan anak2 sah tsb. 2. Bapak atau ibu yg mengakuinya atau ayah dan ibu yg mengakuinya secara bersama dengan hak-hak masingmasing sebesar setengah bagian. 3. Jika bapak/ayah dan ibu yg mengakuinya telah meninggal dunia semua, maka yg menjadi ahli waris anak luar nikah yg telah diakui tsb adl. Saudara2nya.


4. Apabila semua ahli waris tsb diatas tidak ada, maka yg menjadi ahli waris dari anak luar kawin yg telah diakui dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan adl. keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya dengan mengesampingkan negara.


BAGIAN ANAK LUAR KAWIN  Pasal 863 BW: 1. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah 1/3 (sepertiga) jika mewaris bersama ahli waris gol. I 2. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah 1/2 (setengah) jika mewaris bersama ahli waris gol. II 3. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah 1/2 (setengah) jika mewaris dengan ahli waris gol. III 4. Bagian anak luar kawin yang telah diakui adalah 3/4 (tiga perempat) jika mewaris bersama ahli waris gol. IV

Anak Luar Kawin  
Anak Luar Kawin  

Anak Luar Kawin

Advertisement