Page 1

TRIVSEL på Hornum skole betyder glæde og selvværd i et fællesskab hvor man hjælper, tager HENSYN og giver plads til hinandens forskelligheder. Trivsel er en forudsætning for læring Læring styrker selvværdet – trivslen!

MOBNING er det modsatte af trivsel. ”En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.” Mobning er et ”vi- problem”! Hvem er ”vi”? Alle i klassen, forældre, lærere og skolen som helhed.

Gå glad i skole - og lige så glad hjem igen www.hornumskole.dk


På Hornum skole og SFO arbejder vi dagligt energisk for den enkeltes trivsel i et trygt, forpligtende og lærerigt fællesskab. Konflikter kan vi ikke undgå, men vi tager hånd om dem som de opstår. Drillerier og konflikter bruger vi konstruktivt til fremadrettede løsninger for den enkelte og klassen.

Hvad gør vi for at skabe trivsel og derved forebygge mobning? Skolens motto (”Gå glad i skole / SFO – og lige så glad hjem igen”) Dette motto snakker vi jævnligt med eleverne om, hvad det betyder og indebærer. Hver enkelt af os har ikke bare et ansvar for os selv, men også for andre. Hvis man gør noget for, at andre får en god dag, giver det positiv afsmittende virkning på andre og en selv. Skolens værdier, ordensregler og mål danner grundlag for samvær og læring på skolen. ”Gør skolen til et sikkert og trygt sted at være”, er bl.a. en af vores ordensregler. Gode fysiske rammer og legefaciliteter Skolens gode fysiske miljø, såvel inde som ude, stimulerer til læring, leg og anden hyggeligt samvær. Det fysiske miljø vil fortsat have vores opmærksomhed. Vi har bl.a. mooncarbane, stikboldbane, multibane, fodboldbane, bordtennis, diverse legeredskaber, bordfodbold, og Wii m.m. Klassesamarbejde. Hver klasse opstiller egne klassemål i overensstemmelse med skolens overordnede mål. Klasselæreren / teamet følger børnenes trivsel og tager hånd om eventuelle problemer / konflikter. Er der en elev i klassen, som føler sig alene, drillet eller mobbet, så er det hele klassens udfordring, hvor alle er med i løsningen. Teamsamarbejde. Lærere og pædagoger samarbejder i forpligtende teams, hvor børnenes trivsel og læring løbende er på dagsordenen. Børns sprogbrug har stor betydning for deres trivsel. Derfor sætter vi ekstra fokus på dette i skole,- og SFO tid. Vi arbejder løbende på, at vore elever får et fælles ”skolesprog”, hvor man taler pænt til hinanden. Dette betyder, at vi ikke bruger bandeord og nedgørende kommentarer om andre.

www.hornumskole.dk


Børns brug af digitale medier. Det tilstræbes, at vore elever lærer at anvende de digitale medier på en konstruktiv måde, så andre elever ikke krænkes i en nedladende tone. Dette sker i samarbejde mellem skole og forældre. Eksempelvis er hadegrupper på Facebook, Arto m.m. bandlyst. Forældresamarbejde. Det er af afgørende betydning for børnenes sprogbrug og adfærdsnormer, at der tales i et pænt sprog i hjemmene af hensyn til den måde, vi arbejder på i skolen. Fokuser på det positive. Forældre har ligeledes en stor betydning for klassens ve og vel. Et positivt menneskesyn og en vilje til at løse problemer og konflikter er essentielt for klassens sociale samspil. Er der en elev i klassen, som føler sig alene, drillet eller mobbet, ja, så er det hele klassens udfordring. Skolebestyrelsen og forældrerådene er vigtige medspillere i alle elevers sociale trivsel på skolen. Gennem udarbejdelse af principper og inddragelse i løsninger, er disse to organer med til at påvirke eleverne i de enkelte klasser og skolen som helhed. Elevrådet. Et godt og engagerende elevråd er kendetegnede for Hornum skole. Elevrådet er en vigtig ”spiller” ift. elevernes trivsel. Elevrådets medlemmer er meget engagerede i elevernes generelle trivsel gennem forskellige aktiviteter / tiltag. I forbindelse med undervisningsmiljøvurderinger inddrages elevrådet i analyse og handleplaner. Venskabsklasser Når eleverne starter i 5. klasse, bliver de venskabsklasse for 0. klasse. Venskabsklasserne arrangerer forskellige aktiviteter sammen i løbet af de næste 3 år. I forbindelse med vores indsatsområde vedr. læsning, læser de to årgange for og med hinanden. Taktil rygmassage ”Den man rører, mobber man ikke”, er filosofien bag denne metode. Vi har flere lærere og en pædagog, som kan praktisere taktil rygmassage med eleverne. Kort fortalt lytter eleverne til en historie og musik samtidig med, at de skal lave forskellige massagelignende bevægelser på en anden elev. Metoden bliver fortrinsvis anvendt i 0. – 6. klasse.

www.hornumskole.dk


Legeengle. Dette er et nyt tiltag (foråret 2010) i samarbejde med elevrådet. Elever i 5. – 7 klasse uddannes til at instruere i forskellige lege. I samarbejde med SSP uddannes legeenglene i mægling for derved at kunne håndtere småkonflikter på udearealerne. Legeenglene er synlige via en speciel trøje. Gårdvagter Der er gårdvagter i alle frikvarterer, som snakker med eleverne og hjælper dem, hvis der er behov for dette. Det er således ikke legeenglenes opgave at overtage gårdvagternes arbejdsopgaver. Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi os, at mobningen ikke gentager sig? Vurdering af den konkrete situation. - Den som opdager problemet er forpligtet til at orientere

Teamlærererne / SFO - Klasseteamet er forpligtet til at orientere klassens elever og inddrage dem i løsningen - Klasseteamet er forpligtet til at orientere ledelsen - Ledelsen er forpligtet til at inddrage relevante personer. - Klasseteamet / ledelsen er forpligtet til at orientere forældrene og inddrage dem i løsningen - Udarbejdelse af løsningsplan - Opfølgning på løsningsplan Hvornår vil vi evaluere vores trivsels,- antimobbestrategi? Strategien evalueres en gang årligt omkring efterårsferien af elevråd og pædagogisk råd.

Læs mere om mobning på: www.sammenmodmobning.dk og på

www.bornsvilkar.dk

www.emu.dk/webetik www.hornumskole.dk

Strategi for trivsel  

Skolens trivsels og antimobbestrategi

Strategi for trivsel  

Skolens trivsels og antimobbestrategi