Page 1

1. prosince 2011 l číslo 44 l ročník 41

Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na prosinec:

Konec roku, opatrnost na každém kroku! Náš kraj má perspektivu

Konec roku se nezadržitelně blíží

Další budoucnost regionu budou ve velké míře určovat technicky vzdělaní lidé. Shodli se na tom účastníci Fóra HN OSTRAVA – Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Na tuto klíčovou otázku se pokoušeli najít odpověď účastníci prestižní konference Fórum Hospodářských novin, která se konala minulý čtvrtek v Ostravě. Akce proběhla pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory a Sdružení pro rozvoj MSK. Zúčastnili se jí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, krajský hejtman Jaroslav Palas, primátoři Ostravy a Karviné Petr Kajnar a Tomáš Hanzel, zástupci místních samospráv a neziskových organizací. Chybět nemohli samozřejmě ani představitelé nejvýznamnějších zaměstnavatelů v čele s generálními řediteli společností OKD a ArcelorMittal Ostrava Klausem-Dieterem Beckem a Tapasem Rajderem. Obě firmy byly hlavními partnery akce.

FOTO: Archiv OKD

Blíží se závěr roku a vánoční svátky, které jsou těmi nejkrásnějšími v roce. Přál bych si, aby tyto Vánoce byly pro všechny zaměstnance svátky klidu a pohody, ne jako loni, kdy jsme měli zaregistrováno 33 pracovních úrazů, což byl jeden z nejhorších výsledků za poslední období. Ano, potřebujeme kus hornického štěstí, ale zároveň musíme co nejvíce zvýšit pozornost, obezřetnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce. V souladu s úsilím o trvalé zlepšování bezpečnosti v OKD a snahou snižovat počet úrazů bude v prosinci kladen větší důraz na dodržování bezpečnostních předpisů a pracovních postupů. K dosažení lepších výsledků budou ve spolupráci se závodními inspektory bezpečnosti práce všech odborových organizací na našich VOJ prováděny častější a rozsáhlejší kontroly pracovišť a činností. Jejich cílem není přistihnout někoho při přestupku, ale stálým působením docílit a průběžně udržovat pracoviště ve stavu, za který se nemusíme stydět. Přistupujme zodpovědněji ke všem činnostem, a to i k těm zdánlivě jednoduchým a bezpečným. Ochráníme tak zdraví své i svých spolupracovníků. Společnost OKD začlenila do zásad bezpečnosti i povinnosti zaměstnanců, když formulovala princip „Každý je odpovědný za svou vlastní bezpečnost a za bezpečnost spolupracovníků“. Tak jako loni i letos naše společnost vyhlásila bezpečnostní kampaň a soutěže. Jeden ze zaměstnanců získá za bezpečnou práci automobil Škoda Fabia, věnovaný generálním ředitelem. Za rok 2011 vyplatíme minimálně 4 mil. Kč na odměnách za výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Přes nepřízeň přírody, která ukázala sílu při třech otřesech, kde došlo ke zranění horníků, značným ekonomickým ztrátám, ukončení dobývání dvou porubů a dlouhodobému přerušení dobývání třetího, se letos dosud daří pracovat bezpečněji. Od ledna do konce října bylo registrováno 205 úrazů. To je o 8 úrazů měně než loni. Tyto výsledky jsou úspěchem i přes smutný fakt, že letos při dobývání zemřeli lidé. Jejich úmrtí budiž pro nás výzvou k setrvání na cestě k neustálému zlepšování bezpečnosti práce. Při plnění přijatých zásad společně dosáhneme cíle, kterým je zachování zdraví a náš každodenní návrat k rodinám. Přestože v oblasti BOZP je i nadále co zlepšovat, chtěl bych za dosažené výsledky poděkovat všem zaměstnancům OKD i dodavatelských firem napříč všemi profesemi a zařazením. Jsou zavazující, proto si navzájem přejme mnoho hornického štěstí a úspěchů v dalším zvyšování bezpečnosti práce a provozu. Přál bych si, aby se nám podařilo letos udržet dosud dosažené výsledky a zároveň, aby nám přálo hornické štěstí nejen do konce roku, ale i v dalším období. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2012.

K účastníkům Fóra HN promluvil rovněž generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck.

OKD dává nepřímo práci dalším tisícům lidí

Životní prostředí – klíčové téma diskuse Klíčovým tématem, jímž se konference zabývala, které se prolínalo příspěvky několika řečníků a zajímalo i posluchače, byl vztah průmyslové produkce a životního prostředí. Zástupci veřejného sektoru i politiky se snažili najít rovnováhu mezi ekologickými opatřeními a investicemi, které učiní z kraje lepší místo pro život, a konkurenceschopností firem. To vše v kraji patřícím také díky 40% podílu průmyslu na HDP k druhému nejrychleji rostoucímu regionu u nás. Účastníci se shodli, že současné problémy s ovzduším jsou způsobeny kromě průmyslu v kraji i topením nekvalitními palivy v zastaralých kotlích domácností a produkcí v Polsku s vyššími emisními limity než u nás.

Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck ve své přednášce zmínil vazbu těžby černého uhlí na vývoj světové ekonomiky, nárůst celosvětové populace a spotřebu energie. Poukázal na její rostoucí objem v dobách hospodářského růstu. Těžařský průmysl představil jako nedílnou součást prosperity země i regionu, když na konkrétním příkladě demonstroval, kolik nerostných surovin spotřebuje průměrný Čech za dobu svého života. Údiv vzbudila skutečnost, že v případě hnědého a černého uhlí jde o 352 tun. Těžařský průmysl nadále zůstává důležitým zaměstnavatelem, když dává v České republice práci 52 000 lidí. Nejvíc jich je přirozeně díky OKD v MS kraji. Ale nejde jen o vlastní zaměstnance těžařské

firmy. „Zhruba dalších 1200 firem, od kterých nakupujeme služby, technologie, náhradní díly nebo jim dáváme práci díky našim investičním projektům, poskytuje zaměstnání dalším tisícům lidí v kraji. I naši klíčoví zákazníci, a nejedná se pouze o ArcelorMittal, ale například Dalkii, Třinecké železárny nebo ČEZ, zaměstnávají tisíce obyvatel regionu,“ vysvětlil Beck.

pro doly v revíru. Studenty se kromě dalších výhod snažíme zaujmout jistotou zaměstnání po absolvování školy,“ řekl Beck. Společnost OKD totiž po dvaceti letech díky spolupráci se SŠTasS v Karviné a Střední školou Havířov-Šumbark obnovila hornické učňovství, od příštího roku připravuje otevření maturitního studia hornictví v Karviné a snaží se rozvíjet spolupráci s VŠB-TU v Ostravě. Marek Síbrt

Budoucnost kraje – vzdělaní lidé Stejně jako ředitel ArcelorMittalu T. Rajderkar i K. D. Beck vyzdvihl důležitost kvalitního technického školství pro perspektivu kraje. „Pro budoucí prosperitu, nejen naší firmy, ale celého regionu, potřebujeme vysoce kvalifikované technicky vzdělané lidi. Proto věnujeme tolik pozornosti spolupráci se středními školami i VŠB-TU v Ostravě, která je historicky tradiční líhní inženýrů

Suroviny a my Průměrný Čech spotřebuje během života (průměrná délka 77 let): Černé a hnědé uhlí 352 tun Stavební materiály 313 tun Rudy 48 tun (dovoz do ČR) Ropa 60 tun (dovoz do ČR) Jíl, kaolín 7 tun Sůl 7,5 tuny (dovoz do ČR)

Náročná akce ukončena: Porub 340 206 opět těží! Na obnovení zdevastované úvodní třídy s pětidenním předstihem se podepsala především výborná spolupráce všech složek DARKOV – Letos snad vůbec nejnáročnější akce v rámci OKD má úspěšné vyvrcholení. Rubání 340 206

otřesu po bezvýlomové trhací práci velkého rozsahu totální devastace úvodní třídy v délce asi 140 metrů, opět

na závodě 2 Dolu Darkov, které v neděli 2. října pár minut po sedmé hodině večerní postihla v důsledku

FOTO: Důl Darkov

Leo Bayer, provozní ředitel OKD

Zdevastovaná úvodní třída porubu 340 206 na závodě 2 Dolu Darkov před a po rekonstrukci.

jede! Klíčový porub, vybavený vysokou technologií POP 2010, který před touto událostí dával pět tisíc tun uhlí

denně, byl oživen 18. listopadu a po úspěšných zkušebních jízdách najel naplno následujícího dne. Připravený harmonogram byl zkrácen o pět dní! „Takto rozsáhlá devastace porubové třídy je jednou z věcí, kterou u nás ještě nikdo nezažil a doufám, že už ani nezažije,“ vzpomíná na mimořádnou situaci ze začátku října výrobní náměstek darkovské šachty Pavel Zajíček, který byl ustanoven garantem co nejrychlejšího znovuzprovoznění pracoviště. Pokračování na straně 4


Přínosné a pozitivní, hodnotili inženýři OSTRAVA – Jako přínosné a pozitivní hodnotili středeční setkání s generálním ředitelem a předsedou představenstva OKD Klausem-Dieterem Beckem a dalšími členy vrcholového vedení OKD mladí inženýři, kteří našli pracovní uplatnění na šachtách v revíru nebo v Centru servisních služeb. Proč? Níže uvádíme názory některých z nich.

Matěj Fuka (29 let) absolvent Institutu geologického inženýrství HGF VŠB-TUO, vedoucí oddělení geologie a geomechanik, Důl Paskov: Přínos setkání spatřuji už v tom, že mladí lidé cítí podporu ze strany vedení společnosti a prostor pro svůj rozvoj v rámci OKD. Jinak setkání proběhlo v příjemné atmosféře a nabídlo možnost výměny názorů na široké spektrum otázek. Řekl bych to takto: Před nástupem do OKD jsem měl o stylu řízení této společnosti různé představy. Teď vidím, že jsem se v mnohém mýlil. Vztahy s vrcholovým vedením jsou tu mnohem komunikativnější, otevřenější a modernější, než se často soudí.

Roman Kloda (29) absolvent Fakulty strojní VŠB-TUO, projektant technologické projekce, Důl ČSM Stonava: Moje dojmy ze setkání s generálním ředitelem? Jen pozitivní. Mohli jsme klást jakékoliv otázky a na všechny jsme dostali odpověď. Každý z nás mohl otevřeně říci, jak se na jednotlivé věci díváme my a co by si přál změnit – na sobě či na pracovišti, na kterém je zaměstnán. Spektrum otázek bylo opravdu široké. A co mne zaujalo? Třeba dotazy na Důl Frenštát. Hodně se o tom teď hovoří. My jsme dostali širokou a objektivní informaci z nejpovolanějších úst.

Radim Janovský (28) absolvent Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB-TUO, operátor obchodního oddělení, Důl Karviná: Přínos setkání vidím v oboustranně otevřené debatě. Dostali jsme prostor, abychom se vyjádřili, co se nám ve společnosti líbí a co méně. Hovořilo se i o věcech, které známe z médií. Teď jsme se přímo od zdroje dozvěděli o jejich širším pozadí a hodnocení z hlediska OKD. Potěšilo mne ujištění, že revír má výhled minimálně na 20 let. Je to takové pozitivní. Zaujalo mne, že jsme otázky kladli anonymně. Řekl bych, že to byla i taková sonda, co si myslí lidé, kteří nejsou zatíženi dlouhými roky práce v OKD. Ale to je samozřejmě jen můj názor. Josef Lys, Bohuslav Krzyžanek

Generální ředitel v křesle pro hosta Mladí inženýři ze šachet se setkali na společné besedě se členy vrcholového managementu OKD. Akci si pochvalovali OSTRAVA – Jsou budoucností OKD a firma si jich patřičně váží. I proto se s asi dvacítkou mladých inženýrů ze všech dolů OKD a Centra servisních služeb OKD setkali ve středu 23. listopadu generální ředitel a předseda představenstva ostravsko-karvinské důlní společnosti Klaus-Dieter Beck, ředitel pro HR a rozvoj revíru Radim Tabášek a jeho zástupkyně Radka Naňáková.

Dotazy byly trefné a potvrzovaly zájem techniků o firmu, v níž našli uplatnění. Setkání navazovalo na pravidelné besedy s čerstvými absolventy vysokých škol nastupujícími do OKD, i když tentokrát mělo poněkud jinou formu. Pozvání dostali i ti, kteří už mají nějaký ten pátek na šachtě za sebou, a místo obvyklých prezentací měli mladí inženýři především ničím neomezený prostor pro své dotazy. Kladli je anonymně na připravených lístcích a odpovídal na ně osobně generální ředitel, jenž se, ač hostitel, usadil do symbolického křesla pro hosta. O čem se debatovalo? „Otázek bylo tolik, že snad ani není možné shrnout je do pár vět. Týkaly se provozních a výrobních problémů, pracovních vztahů, budoucnosti OKD, a dokonce i osobních záležitostí. Každopádně lze říci, že dotazy byly často opravdu trefné

FOTO: Josef Lys

Anketa

ročník 41 l číslo 44

Z OKD

www.okd.cz

Budoucnost OKD – mladí inženýři – s generálním ředitelem Klausem-Dieterem Beckem a dalšími členy top managementu společnosti.

a výstižné a ukazovaly, že se mladí inženýři o svoji práci opravdu zajímají, že je zajímá společnost, v níž našli uplatnění, a že dokážou o věcech přemýšlet v širokém kontextu. Jejich názory a úvahy jsou pro firmu přínosem a obohacením,“ shrnula moderátorka akce Naňáková. Jako přínosné a pozitivní hodnotili setkání s generálním ředitelem a dalšími zástupci vrcholového vedení OKD také účastníci z řad mladých techniků.

„Před nástupem do OKD jsem měl o stylu řízení této společnosti různé představy. Teď vidím, že jsem se v mnohém mýlil. Vztahy s vrcholovým vedením jsou tu mnohem komunikativnější, otevřenější a modernější, než se často soudí,“ nechal se slyšet devětadvacetiletý absolvent Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a vedoucí oddělení geologie a geomechanik na Dole Paskov Matěj Fuka.

„Přínos vidím v oboustranně otevřené debatě. Hovořilo se i o věcech, které známe z médií. Teď jsme se přímo od zdroje dozvěděli o jejich širším pozadí a hodnocení z hlediska OKD. Potěšilo mne ujištění, že revír má výhled minimálně na 20 let. Je to takové pozitivní,“ přidal se o rok mladší absolvent Institutu ekonomiky a systémů řízení na HGF VŠB-TUO a operátor obchodního oddělení z Dolu Karviná Radim Janovský. Josef Lys, Bohuslav Krzyžanek

Zápisy na hornické skury si na stonavské šachtě podělili napůl V říjnu na Dole ČSM měly limity tři rubáňové a tři čelbové party, v listopadu se přihlásilo třináct kolektivů to v porubu 331 205, kde dělají se středním dobývacím komplexem BUC 1300/3100. Vytěžili 74 544 tun, což byl z rubáňových nejlepší výsledek,“ informoval vedoucí výroby Roman Kolatek s tím, že Dąbek & spol. díky tomu letos zaznamenali už šestý zápis na hornickou skuru. O jeden méně mají chlapi Romana Valchaře z úseku vedeného Ladislavem Staniczkem. Ti splnili „limiťák“ ve stěně 402 302/3. „Natěžili 24 358 tun i přesto, že mají dosti složité důlně geologické podmínky. Denně tam museli prostřelovat erozi,“

STONAVA – Vyhodnocení limitních výkonů na Dole ČSM za desátý měsíc letošního roku tentokrát bylo úspěšné pro hlavní předáky tří rubáňových a tří čelbových kolektivů. Uspět jich ale chtělo celkem jedenáct, na splnění zadaných parametrů nicméně nedosáhl jeden těžební a čtyři přípravářské. V listopadu se na „limiťáky“ na stonavské šachtě hlásilo třináct part. „Nejvíce za říjen nakopali horníci z dodavatelské firmy Polcarbo hlavního předáka Gregorze Dąbka z úseku vedoucího Krzysztofa Sędkowského. Bylo

konstatoval Kolatek. Premiéru, co se letošních limitních výkonů týče, měl naopak kolektiv hlavního předáka Tomáše Kovala z úseku vedoucího Mariána Adámka, který z porubu 300 300, vybaveného výztužemi VDOS 07/21, během desátého měsíce poslal do skipu 28 529 tun uhlí. A čelboví? „Neúspěšnější byl kmenový kolektiv Rudolfa Szotkowského vedoucího úseku Milana Macíčka. Na klasické ražbě 371 260/4,5 měl zadání pětačtyřicet metrů, vyrazil však pětašedesát metrů. A připsal si třetí limiťák,“ přiblížil Kolatek.

Nejvyššího postupu dosáhli chlapi Vlastimila Havlase, na čelbě 332 264/1,2 vyrazili 170 metrů. „Hlavní předák je sice dlouhodobě nepřítomen, ale zdárně ho zastoupil Standa Hudec. Nového měli i vedoucího přípravářského úseku, Adriana Firlu. Kolektiv má už čtvrtý limitní výkon,“ poznamenal vedoucí výroby. Z dodavatelských chválil raziče Janusze Krzysztofa Ochmana z úseku Grzegorze Dariusze Masiarka. Jejich první „limiťák“ v tomto roce spočíval v devadesátimetrovém postupu s „klasikou“ na díle 371 240/2. Radek Lukša

Vedení OKD se setkalo se zástupci spolupracujících škol OSTRAVA – Jaké jsou silné a slabé stránky dosavadní spolupráce, kde leží potenciál jejího dalšího rozvoje, vznik kterých nových oborů by bylo vhodné iniciovat, aby vzdělávací systém vycházel vstříc požadavkům podnikatelského sektoru? Tato a mnohá další témata byla součástí schůzky generálního ředitele a předsedy představenstva OKD Klause-Dietera Becka se zástupci škol, které vzdělávají budoucí i současné zaměstnance jediné černouhelné společnosti u nás. Jednání se zúčastnili děkan Strojní fakulty VŠB-TU prof. Radim Farana, proděkan Hornicko-geologické fakulty stejné univerzity, ředitelka SŠTaS v Karviné Iva Sandriová, ředitelka SPŠ Karviná Česlava Lukaštíková

a Rudolf Toman ze Střední školy v Havířově-Šumbarku. Zástupci personálního útvaru OKD, Radka Naňáková a Libor

Dürrer poukázali na počty učňů, středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří se v podporovaných oborech

FOTO: Josef Lys

2

Generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck při debatě s představiteli spolupracujících škol.

vzdělávají a informovali zástupce škol o předpokládaném vývoji a potřebách těžařů v souvislosti s nedostatkem technicky kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Obě strany diskutovaly o podmínkách a výhodách, které pro studenty i školy vyplývají ze spolupráce s OKD a snažily se najít cestu pro jejich co největší zefektivnění. „Nejde jen o studenty. Podporujeme i další vzdělávání a zvyšování kompetencí současných zaměstnanců. V letošním roce si jich doplňuje kvalifikaci v pomaturitním studiu na střední průmyslové škole v Karviné více než 50. Právě chuť a motivace dále se vzdělávat jim může pomoci v kariérním růstu,“ říká zástupce ředitele pro HR Radka Naňáková. ms


1. prosince 2011

www.iHornik.cz

Osmý šachťák Dolu Paskov v obrazech

Slovo ředitele

Ve výrobě to šlape šlape, ale pro bezpečnost je třeba dělat více!

V liščí noře ve staříčském „kulturáku“ vybraly čtyři tablice na hornické sirotky celkem 91 010 korun

Vážení spolupracovníci, máme za sebou měsíc listopad. Můžu s potěšením konstatovat, že jsme zvrátili krajně nepříznivý vývoj ze třetího čtvrtletí jak v těžbě, tak i v metráži. Měsíční těžba za říjen byla nejvyšší od roku 1999 a v listopadu ještě vyšší než v říjnu. Zásluhu na tom má zejména mechanizovaný komplex v porubu 074 797, dobývaném kolektivem hlavního předáka Petra Zemana s vedoucím úseku Pavlem Balonem. Tento kolektiv atakuje překonání historicky nejvyšší měsíční těžby docílené na Dole Paskov. Vždyť dosahované parametry – v postupu 6,3 metru za den a denní odrubané ploše kolem 1100 m2 – zasluhují uznání. Naše pozice do závěru roku však bude velmi obtížná, neboť v prosinci bude porub 074 797 vytáčet těžní třídou o 50 metrů ve snížených mocnostech sloje a připravovat se pro výkliz. Druhý mechanizovaný komplex v porubu 063 606 bude kolektiv hlavního předáka Petra Prokopa a vedoucího úseku Michala Hykla překlízet do nového porubu 063 607. Hlavní tíha těžby spočine tedy na našich zbývajících třech stojkových porubech. Rovněž přípravářům se v desátém a jedenáctém měsíci dařilo. Svými výkony totiž smazali výpadek na plán ve výši 150 metrů a připravili si velmi dobrou pozici ke splnění ročního plánu. S čím ovšem nemůžeme být za minulý měsíc spokojeni, to je vývoj v oblasti bezpečnosti! Úrazové děje, které byly šetřeny, jednoznačně ukazují, že naši zaměstnanci často pracují málo soustředění a podceňují možná rizika vyplývající z výkonu jejich práce. Proto znovu opětovně vyzývám každého z nás ke zvýšené soustředěnosti a předvídavosti při práci. K tomu, aby nepodceňovali žádné činnosti od sfárání až po vyfárání. Vždyť zdraví je to nejcennější, co máme, a proto si ho chraňme.

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Perspektiva 2115, jakou svět ještě nikdy neviděl! Pod tímto mottem se na svatou Kateřinu (25. listopadu) sešla v náležitě vyzdobeném sále kulturního domu ve Staříči slavná hornická sese. Konal se osmý šachťák Dolu Paskov! Smrdutí fuxové a fuxice se stali skokem přes kůži váženými semestry, tablice nejen užívaly masti a skokové karmíny pěly, nýbrž také soutěžily či na hornické sirotky z Barborky více než devadesát tisícovek vybraly. Samozřejmě došlo i na legraci, S.V. N.P. nikoho nešetřilo a šéf PiPo poslal do „pivního zasrání“ hned dva provinilce. Vydařená akce, jak vidno z fotogalerie. uzi

Palivec přiváděl prezidium pod heslem letošní sese.

Výrobní náměstek a vedoucí výroby v pivním souboji.

V pití piva na čas byl jedničkou zástupce přípravářů.

Přes kůži skákalo šest smrdutých fuxů a dvě fuxice.

3

Pivní zasrání pro dva provinilce.

Vladislav Szmek ředitel Dolu Paskov

Nový kombajn pro čelby způsobil všeobecné veselí.

Moderní švefl levé tablice s působivým zakončením.

Pustákovým „mlaďochům“ unikl jeden jediný limitní výkon V desátém měsíci splnili na Dole Paskov parametry „limiťáku“ sedmkrát čelboví a dvakrát rubáňoví Pustákovým „mlaďochům“ unikl v tomto roce limitní výkon jen v březnu. Osmkrát se zapsali na paskovské skury přípravářů Jiří Hantschel (bez prvního

a desátého měsíce) a Jaroslav Illek (bez šestého a sedmého měsíce). Illek z úseku P1 vedoucího Václava Czyže se zúčastnil také zatím posledního vyhodnocení

„limiťáků“. Na díle 112 5445 vyrazil jeho kolektiv 88 metrů a splnil limit na sto procent. Kromě havířů Pustáka a Illka dosáhli v říjnu na limitní výkony

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Jen na jednom vyhodnocování limitních výkonů v letošním roce na Dole Paskov chyběl hlavní předák Petr Pusták z úseku P3 vedeného Aloisem Pavelkem. Jeho čelbová parta splnila zadané parametry už devětkrát a kromě stejného počtu zápisů na přípravářské skuře si slušně finančně přilepšuje. „Pusták má osádky vybudované v průběhu posledních dvou let, kdy k němu nastoupilo hodně mladých, a jak vidět, šikovných lidí,“ komentoval vedoucí výroby Marek Červenka. Mladou krev v kolektivu si pochvaloval i sám hlavní předák, stejně jako fasování nových technologií, například drtiče DU2 T5. Pusták má pod sebou osmadvacet chlapů, směnové předáky mu dělají Martin Krbek, Martin Pavlíček, Mário Bielik a Petr Matějka. V říjnu zvládli na štrece 080 5253 (budoucí těžní třídě připravovaného porubu) vyrazit 92 metrů s průměrným postupem 4,60 metru za den. Zadání přitom činilo 88 metrů.

Petr Pusták (uprostřed) s předáky a úsekovými, jejichž chlapi měli říjnové limitní výkony.

též kolektivy Rosti Paličky (úsek P3), Zdeňka Jarocha, Břetislava Nováka, Pavla Jozka a Petra Plačka. Poslední zmíněný hlavní předák je se svými lidmi na průzkumné ražbě 145 5449 a postoupil o 110 metrů. Každý den to dělalo pět a půl metru. „Daří se už i rubáňovým. Jeden ze dvou říjnových limiťáků byl v sekcovém na Chlebovicích a další ve stojkovém porubu na Staříči,“ upřesnil Červenka. Ukázal se zejména kolektiv Petra Zemana z úseku T4 vedoucího Pavla Balona – ten ve stěně 074 797 s technologií Hemscheidt KG 291/ RHH 800 zaznamenal 27 104 metrů čtverečních odrubané plochy. Zadání přitom měl pouze na 23 006,5 m2. Zatímco Zemanovci si připsali letošní druhý limitní výkon, horníci Rostislava Bednáře z úseku T6 Romana Gajdzici třetí. V porubu 112 403/1 dosáhli za jednatřicet pracovních dnů 8814 m2 odrubané Radek Lukša plochy.


4

ročník 41 l číslo 44

Z OKD

www.okd.cz

Náročná akce ukončena: Porub 340 206 opět těží!

Konec světa, šachťák a Archimédes

Dokončení ze strany 1

ORLOVÁ – Zdá se vám, že vývoj v republice jde tak nějak pozpátku? Nenechte se tím trápit. Určitá zaostalost prý není vůbec na škodu. Kupříkladu konec světa má podle jasnovidců nastat 21. prosince 2012, Česka se ale týkat nebude. To je přece 20 let pozadu!

340 206 poskytl Důl ČSM. Jednalo se však o zařízení, které bylo sotva vyklizeno na povrch. Bylo je třeba převézt do darkovských dílen, očistit, opravit a připravit k opětovnému nasazení. Obrovská práce pro zámečníky, ale také pro elektrikáře, kteří museli z materiálu dodaného z ČSM sestavit nový energovlak a softwarově uzpůsobit řídicí systémy pro potřeby dobývacího komplexu v porubu. Pak šlo všechno pod zem. „Kumulace prací v rekonstruované úvodní třídě byla obrovská. Na jednom místě pracovali rubači, raziči, svorníkáři, odborníci z vybavování a nakonec elektrikáři, kteří museli celý komplex oživit,“ vypráví náměstek Zajíček. Přes veškerý spěch proběhla příprava nového vybavení ve vysoké kvalitě a jeho instalace v obnovené třídě i samotný rozjezd se obešly bez komplikací. Po celou dobu se na akci významnou měrou podíleli mezi jinými Boleslav Reitz, projekt manažer POPu z hlediska koordinace výměny strojních celků, a hlavní inženýr závodu 2 David Hájek z hlediska zmáhání a realizace protizáparových opatření. Svůj podíl na úspěchu mají specialisté z firem Caterpillar, Minova, Green Gas DPB a další. „Urychlený nájezd porubu byl vůbec dílem příkladné týmové práce, výsledkem vzorné koordinace všech činností a spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Každý věděl, co tento porub pro šachtu znamená, a všichni dělali maximum pro to, aby se rozjel co nejdříve,“ zhodnotil s odstupem času vedoucí provozu Alpex rubání 2 Witek. Akcí žila doslova celá šachta a kdo mohl, přiložil ruku k dílu. Týmový duch byl vidět na každém kroku. Horké dny skončily, přesto definitivně vyhráno není. S ohledem na četná bezpečnostní a protiotřesová omezení dosahuje v současné době těžba z porubu 340 206 „pouze“ okolo 3,5 tisíce tun uhlí denně. „Najeli jsme dříve, o to pečlivěji a opatrněji ale postupujeme,“ vysvětluje výrobní náměstek Zajíček. Mimořádnou situaci Darkováci zvládli, nikdo však nechce, aby se opakovala.

Jak přiznává, jeho první myšlenka patřila tehdy lidem. Hlavně že se nikomu nic nestalo! Hned další ale patřila šachtě. Podaří se obnovit těžbu a v jakém termínu?

Havíři jsou naštěstí pořádní chlapi, které protivenství neodradí, ale naopak aktivuje. Rozsah prací, které bylo třeba naplánovat a realizovat, byl obrovský. Nestačilo pouze obnovit chodbu. Bylo třeba demontovat, vyprostit a dopravit na povrch veškeré demolované vybavení – dopravníky, drtič, manipulační zařízení FITE, trafostanice, energo a tlakové rozvody a další. Nesmírně důležitým faktorem byl při tom čas. Kvůli přerušení průchozích větrů hrozilo riziko záparu, který by měl za následek definitivní ztrátu porubu. Havíři jsou naštěstí chlapi, které protivenství neodradí, ale naopak aktivuje. S obrovskou vervou a obětavostí se vrhli do obnovovacích prací členové rubáňového kolektivu Alpex rubání 2 v čele s hlavním předákem Tadeuszem Czajou, vedoucím úseku Józefem Ulmanem a vedoucím provozu Czesławem Witkem. Úvodní část chodby, v níž se nacházel pásový dopravník, chlapi obnovili pomocí nakládače Hausherr v profilu K19. Pak narazili na část chodby, v níž byl instalován i sběrný dopravník a která byla v délce asi 50 metrů zcela neprůchozí. Počva se tu zvedla až k samotnému stropu. Tuto část bylo třeba obetnout pomocí razicího kombajnu a zařízení z bývalé úvodní třídy vyprošťovat z oblamu. Stroj AM 50 byl na místo dopraven a instalován v expresním tempu 24 hodin a k samotné ražbě si rubači přizvali kombajnéry specialisty z firemního přípravářského kolektivu hlavního předáka Pawła Kucharczyka z úseku vedeného Zenonem Maćkowiakem. O tom, jaké bylo tempo prací, svědčí denní postupy 8 až 10 metrů. Souběžně s pracemi na dole probíhaly horečné přípravy na povrchu. Nové vybavení pro porub

Kdo vyhrál? No přece Barborka, na kterou se vybralo více než 90 tisíc korun! Je čas na práci a čas na zábavu! Tím spíš, že pokud jde o společnost OKD, tak ta je naopak hodně dopředu. A také je světová, to je na tuty. Jasný příklad tohoto trendu dal i slavný Cantor Josef Grim, když na pátečním šachťáku slavných semestrů z Kopaliště Karviná uctivě zdravil Slavné, vysoké a neomylné prezidium v osobě výrobního náměstka karvinsko-orlovské šachty Romana Dušičky. Jeho mimořádné kvality a zásluhy vychválil hned v osmi světových jazycích: angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, maďarštině, japonštině, polštině a slovenštině. A aby tomu semestři dobře rozuměli, vysvětlil jim to i hezky slezsky: „Bo lepšygo od ťebie tu ni ma!“ konstatoval. V pořadí III. skok přes kůži Dolu Karviná se konal v pátek 25. listopadu tradičně v Domě kultury města Orlové a jako vždy byl prosycen dobrou náladou, veselím a vůní výtečné nošovické masti (čti: piva). Vedle Slavného, vysokého a neomylného prezidia pod hlavním mottem šachty Týmová

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

Semestři z Dolu Karviná mají za sebou třetí společnou sesi. Nálada byla opět výborná

Letošní šachťák Dolu Karviná se konal ve znamení hesla Týmová práce vítězí!

práce vítězí! zasedli neméně slavní adláti v osobách provozního ředitele OKD Leo Bayera, ředitele dolu Pavla Hadravy, ředitele odboru ČBÚ Radima Mžika a orlovského starosty Jiřího Michalíka, a zábava mohla začít. Pěly se slavné hornické karmíny (písně), vedly rozvážné i méně vážné řeči, upíjelo se z celůvek (půllitrů), nechyběly vstupy slavné hudební smečky kapelníka Milana Kupky. Za burácivého bušení tvrdých hornických pěstí do sténajících stolů slavní semestři, mezi nimiž nechyběli zaměstnanci dodavatelských,

O tyto ceny se bojovalo.

obchodních a spolupracujících firem a zástupci hornických obcí, přijali do svých šiků pět dosud smrdutých fuxů a jednu voňavou fuxii. Čtyři Tablice pod vedením Contrarií Libora „Petra“ Stebla, vedoucího výroby podniku Petra Glase a Petra Škorpíka, závodních závodů ČSA a Lazy, a hlavního inženýra podniku Petra Dedka se pak pod bedlivým dohledem Pivní policie řízené zcela novátorsky generálporučíkem PiPo, jinak vedoucím projektu Continuous Improvement Rostislavem Volkem pustily do vzájemného klání v náročných hornických disciplínách. Vzhledem k výše zmíněnému mottu karvinského kopaliště se soutěžilo především v týmových konkurencích a bouřlivě a hlavně týmově se také povzbuzovalo. Kdo vyhrál? Samozřejmě všichni! Hlavně pak dobrá zábava a Občanské sdružení svatá Barbora, pomáhající dětem z hornických rodin bez otce, na které se mezi přítomnými semestry vybrala úctyhodná částka 93 578 korun! Je třeba vzpomenout, že ani při všem veselí karvinští semestři nezapomněli na své kamarády, kteří už nejsou mezi námi, a uctili jejich památku slavnostním Salamandrem. Abychom ale nekončili smutně: Znáte nový Archimedův zákon po česku? Tak ten zní: Český politik ponořený do průšvihu je nadlehčován silou, rovnající se tíze průšvihů, do kterých jsou ponořeni ostatní politici. Řečeno s Lojzkem: Fajne, ni?

Zdrojem zábavy i napětí byly hornické soutěže – samozřejmě hlavně týmové.

Bohuslav Krzyžanek

Bohuslav Krzyžanek

Volba povolání do třetice v Orlové Zájem byl i o nový čtyřletý hornický obor s maturitou

O tom, jak vypadá práce pod zemí, se žáci SŠTaS už přesvědčili. Najdou se další zájemci?

ských a studijních oborů pro budoucí absolventy devátých tříd. „Strategicky jsme zvolili místo, abychom podchytili co nejvíce návštěvníků. Máme už také konkrétní zájemce, byť je na podávání přihlášek na školy ještě nějaký čas,“ uvedl František Kurial z OKD. Ten střídal stánky obou řečených škol připravujících zámečníky a elektrikáře pro důlní provozy a představoval těžební společnost coby budoucího zaměstnavatele. „Dost lidí se zajímalo i o nový čtyřletý obor s maturitou Mechanik důlních strojů a zařízení. Ten se bude vyučovat na karvinské Střední škole techniky a služeb od následujícího školního roku,“ dodal Kurial. SŠTaS Karviná a Střední škola Havířov-Šumbark každopádně s lákáním do učení na havíře nekončí. Ta první chystá den otevřených dveří už na 7. a 8. prosince 2011, a druhá pak na 11. ledna 2012. uzi

Děkujeme všem za projevenou důvěru v uplynulém roce 2011.

Havířům přejeme neutuchající přízeň jejich patronky sv. Barbory, všem pracovníkům akciové společnosti OKD pak hodně štěstí. O nadcházejících vánočních svátcích pohodu v rodinném kruhu a do nového roku 2011 mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů. 101/44-IV/11

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

ORLOVÁ – Naproti sobě měly stánky Střední škola techniky a služeb v Karviné a Střední škola Havířov-Šumbark v orlovském kulturním domě, kde se v úterý 22. listopadu konalo „třetí kolo“ regionální prezentace nabídky učňov-

Těšíme se na další spolupráci.


Zábavná příloha nejen pro havíře

Vždyť pomáhat je normální Marie Swiderová se stala první dobrovolnicí Nadace OKD. Po několikaměsíčních zkušenostech je ráda, že do toho šla podstatné. Té holčičpod ce c pomáhá Občanské sdružení svaE VOLNIC tá Barbora. Chodí DOBRO na jeho akce, má v něm oporu. I to mne inspirovalo. Jsou Js to konkrétní lidé, které kter znám, a toho, že jim OKD podává pomocnou ruku, si nesmírně vážím,“ vypráví matka dvou dětí. Příkladem je pro ni také příběh jejího vlastního otce. Ten se narodil v roce 1942 za II. světové války a přišel o oba své rodiče. Vyrůstal Jednak se Nadace OKD v dětských domovech a na Karvinsko přišel za bratrem, který tady také věnuje charitě, našel práci na šachtě. a jednak je to nadace „A vidíte, z otce se i přes tato příkoří stal slušný a pracovitý člonaše, hornická. věk. Původním povoláním byl stolař, takže když se mu na dole stal To bylo v březnu. Že bude vůbec úraz, pracoval pak až do důchodu první nadační dobrovolnicí, ji tehv šachetní stolárně, a stal se dokondy nenapadlo. Dnes má za sebou ce i instruktorem. Vychoval tři dceněkolik nadačních akcí a pocity ry a už 50 let žije v pevném a spoz nich více než dobré. „Zúčastnila kojeném manželství,“ svěřila se jsem se prvního dobrovolnického Swiderová. dne Nadace OKD při zvelebování Jako každá správná maminka se i Marie Swiderová ráda pochlubí fotografiemi svých dětí. „Myslím si, že každý by měl venkovních prostor u Charitního dostat svou šanci, každý má právo i jeho bratr pracovali na Dole ČSA, jsem fajn lidi, něco hodnotného se domu pro matky v tísni v Českém na naši pomoc,“ konstatuje. manžel jezdí pro AWT, dříve OKD udělalo, takže spokojenost,“ přiTěšíně, pomáhala jsem při Dni dětí Při práci pro Nadaci OKD nabízí Doprava, švagr fárá na Lazech. Ona znala se Swiderová. v Karviné, při otevírání nového nejenom své názory, ale také zkusama se vyučila prodavačkou, pak si Sedmatřicetiletá referentka pavilonu Papuy v ostravské zoo či šenosti. Ty nasbírala především, ale dodělala maturitu na ekonomce dopravy pochází z Havířova a jak při prezentaci Nadace OKD na feskdyž jako maminka dvou školáků, a nastoupila jako referent doprajinak – z hornické rodiny. Její otec tivalu Colours of Ostrava. Potkala dcery a syna, pomáhala při školvy v tehdejším Uhlozbytu na Dole ních akcích, jezdila s dětmi na škoPaskov. Po první mateřské se dostaly v přírodě, na tábory. A protože la na ostravskou koksovnu Šverma, školka a škola jsou v každé obci cenpo druhé na ředitelství OKD. trem dění, účastnila se aktivně také „Práci ale vykonávám pořád stejspolečenského a veřejného života. nou, vypisuji nákladní listy, řeším „Pak jsem ale začala mít stále věci kolem dopravy,“ směje se Swiméně příležitostí. Pracovala jsem derová. I ona se ale cítí být člena směny, starala se o rodinu, nem velké hornické rodiny. „Vždyť na víc nebyl čas. Teď se to změvšichni tu vlastně žijeme z uhlí,“ nilo. Děti trochu odrostly, chodím nabízí svůj pohled. S tím, že prána ranní, a tak mám na veřejně vě proto také jí není cizí hornická prospěšné aktivity více prostoru. solidarita; naopak, je pro ni zdroPřiznám se, že už mi to také chyjem motivace. bělo. Lidi mám ráda a potřebuji „S mojí dcerou třeba chodí je. A přijde mi samozřejmé, že si do školy holčička, jejíž tatínek navzájem pomáhají,“ říká Marie zahynul při neštěstí na šachtě. Swiderová. Stalo se to na povrchu, ale to není Marie Swiderová na stánku Nadace OKD při letošním festivalu Colours of Ostrava. Bohuslav Krzyžanek OSTRAVA, HAVÍŘOV – V očích má úsměv a v srdci chuť pomáhat. Když referentka dopravy OKD Marie Swiderová přešla z třísměnného provozu na ranní a začala mít více času, rozhodla se věnovat veřejně prospěšné činnosti. Nejdřív ji napadla Adra, ale pak zvolila jinak. Na internetu si vyhledala příslušné kontakty a přihlásila se jako dobrovolnice do Nadace OKD. „Jednak se i ona věnuje charitě a jednak je to nadace naše, hornická,“ vysvětlila své důvody Swiderová.

rnické Ho

y z regionu ěh FOTO: Bohuslav Krzyžanek a rodinné album Swiderových

příb

Jak budě? Seděli zme v nedělu Na Upadnici a Poldek se čital v jakychsik novinach. Atmosfera byl fajna, bo v krbě přijemně praskalo dřevo a nad pipu hořela první adventni svička. „Čitam oto, že Vanoce budu zase na blatě!“ pravil do skorem vanočniho ticha. „Co to je za blbosť?! Dyť lidova pranostika pravi, že když je ,Kateřina na blatě, su Vanoce na ledě!‘ A jak bylo na Kačeny? Sucho, bez snihu, ni?!“ oponoval sem nězname rosničce v tych novinach. „Jebe ti? Či ešče při tym globalnim oteplovaňu plaťa lidove pranostiky? Guvno! Přiroda se včil robi co chce. Liďam, keři do ni peru vrchem spodkem kajjake svinstvo, naschval!“ vyřknul pravdu Antek. „Fajn. A jak a podle čeho potym može taki hydrometeorolog, či jak se ti předpovidači počasa

nadavaju, tvrdiť, jake počasi budě za tři tyden?“ zeptala se od pipy stara Očadlička, kera se přišla ze žbankem pro tři po nedělnim obědě. A aby enem tak zbytečně němarnila čas čekanim, až ji to načepuju, dala se jedno od cesty. „Ja sem aji rada, že něbudě snih. Jako děcko sem ho milovala. Litali saňali zme ze saň kami a na lyžach po kopečkach pečkach za městem, a jak zamrzly zly cesty kolem baraku, vytahli zme aji brusle. Vtedy se něsolilo ani něsypalo škvaru, bo auto kolem projelo raz za hodinu a ešče to byl stary Kovaček z hovnocucem, m, co se přijel dom naobědvať… vať… Ale včil na stare kolena snih nih němusim. Rači mam leto a těplo,“ pravila Jak ze smichem, dopila pivo a aji se

žbankem zmizla. „Co to dřista, ta stara raketa?“ ohodnotil jeji vystupeni od pipy Jiřik. „Dyť není nic krasnějšiho, než se vylezť na kopec a spustiť se na lyžach zasněženu krajinu do udoli. Už se těšim, až to přidě,“ pravil zasněně. „Ja, na horach je zima krasna! Ale tu ve městě? Všudě autami rozjeta břečka, na chodnikach c zmrzleho sněha, hrboly zmrzl hromadna doprava nějezdi a esli, es tuš ni podle jizdniho jizdnih řadu, ludě su nasrani… To je mi fakt idylka!“ pravil id ze smichem Jaryn. „Ja zimu tež dva razy

to vidí stryk Lojzek

němusim, ale moja maminka dycki pravěli. ,Lojzečku, rači dvě zimy niž tyn letni hic! Jak ti je zima, tuš se oblečeš nebo se doma zatopiš! Ale jak ti je hic? Co zrobiš? Skuru nězeblečeš a ve vodě tež věčně seděť němožeš!‘ A cosik na tym asi budě, ni?“ přidal sem se k Jiřikovi. „Až je to jak chce, nikdy nikemu něvyhoviš, bo jak se pravi: ,Někdo má rád holky, někdo zase vdolky!‘ A tyn znatě, jak přidě chlop do hospody a pravi: ,Včera večer jsme s ženou vedli rozhovor o různých životních situacích. I o eutanázii. A tak jí říkám: Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a živen tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, které mě udržují naživu.‘ Žena vstala, vypnula televizi i počítač a vylila mi pivo do záchodu.‘ Fajne, ni?!“ zakoňčil dišput o počasi Erďa. Tuš zdař buh, vaš Lojzek

Hra o tři stokoruny Nebezpečně vzrušující zábava typická pro mnohá španělská města, viz soutěžní snímek č. 43, může v jistých případech působit hrůzostrašně, ale u vtipálků vyvolává úsměv na rtech. Co se v hlavách našich soutěživých čtenářů honilo při pohledu na obrázek, na němž zoufalý mladík skokem do vody uniká před roozzuřeným býkem? Tři nejvydařenější texty zveřejňujeme a jejich autory oceňujeme stokorunou. 43

Výherci soutěžní fotografie č. 43 jsou: Kristina Matuszczykova z Karviné, Lucie Holbová z Havířova a Ludmila Kasperská z Ostravy.

„Vydrž, bejku aspoň chvilku, přivedu ti krávu Milku. S kravičkou se potěšíš a můj život ušetříš.“ (km) „Co koukáš, chodil jsem na plavání!“ (lh) „A já si myslela, že po hladině chodí jenom vodní víly…“ (lk) 44

Tentokrát do naší soutěže přinášíme romantický snímek. Co se onomu opeřenci na našem snímku č. 44 honí v hlavě při pohledu na obrovitý Měsíc? Kochá se jeho úchvatnou krásou, nebo plánuje let na tento nebeský objekt? A co si myslíte o tomto obrázku vy? Pište krátké vtipné texty. Tři nejlepší doručené do redakce Horníka odměníme stokorunovou bankovkou. syl Uzávěrka je v úterý 6. prosince 2011. Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel. číslo: 596 113 648, nebo e-mailem: renata.pavlikova@okd.cz. Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle 732 829 149, nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 44 zveřejníme v dalším čísle novin.


6

ročník 41 l číslo 44

PANORAMA

www.okd.cz

Nabízíme i bydlení pro zaměstnance. Najdete soukromí, ale také komfort Hovoříme s obchodním ředitelem společnosti RPG Byty Martinem Sládečkem

či delší dobu a může si vybrat byt podle svého přání a finančních možností. Jsme flexibilní, připravení vyjít nájemníkovi vstříc a ke každému máme individuální přístup. Nájemníci jsou u nás spokojeni, o čemž svědčí i to, že se nám podařilo s 98 procenty z nich dohodnout na nové nájemní smlouvě.

OSTRAVA – Společnost RPG Byty, která je největším soukromým vlastníkem bytů v České republice, přišla s novou nabídkou bydlení. Jde o program RPG Bydlení pro zaměstnance. O jeho podrobnostech a o dalších novinkách hovoříme s obchodním ředitelem společnosti Martinem Sládečkem.

FOTO: Archiv

Oč jde v programu RPG Bydlení pro zaměstnance? Jedná se o nabídku pronájmu volných bytů pro jednotlivce, několik zaměstnanců nebo pro partnerské bydlení. Zájemce si může pronajmout buď pokoj, nebo celý byt, a to buď bez vybavení, nebo i s ním. K dispozici je i TV a internetové připojení, takže nabízíme nejen soukromí, ale i komfort. Bližší informace o jednotlivých nabídkách zájemci najdou na stránkách www.rpgbyty.cz nebo se je dozvědí na telefonním čísle obchodní linky.

Ve kterých lokalitách tento druh bytů pronajímáte? V Porubě, Moravské Ostravě, Karviné a Havířově, a to za cenu, která začíná na částce 3900 Kč měsíčně. A přicházíme i s řadou dalších akčních nabídek. Zájemce o byt se může nastěhovat do týdne, na kratší

Byty naší společnosti v žádném případě nepatří k nejdražším nájemním bytům na trhu. V dříve regulovaných bytech sice nyní dochází k postupnému navyšování nájemného, ale jeho výše je stále pod úrovní toho tržního. V případě bytů, kde již uplatňujeme tržní nájemné, se jeho výše liší individuálně podle velikosti, polohy, kvality a vybavenosti konkrétního obydlí a podle dalších běžných kritérií. V žádném případě se nijak nelišíme od jiných tržních poskytovatelů nájemního bydlení, naše ceny jsou konkurenceschopné. Pro své nájemníky jsme připravili několik slevových akcí, nabízíme jim nejrůznější programy zaměřené na konkrétní skupiny, jako jsou začínající rodiny, studenti, manažeři, vycházíme vstříc seniorům i nájemníkům ve zvlášť tíživé situaci. Tito lidé mohou čerpat příspěvky jak z Fondu bydlení, tak ze Záchranného fondu. Naše bytové portfolio prochází postupnou revitalizací, do oprav masivně investujeme, kromě výměny oken realizujeme programy Bezpečnost, Interiér a další.

Kdo v současné době může získat byt RPG do pronájmu? Kdokoli, kdo má zájem o nájemní bydlení a splňuje kritéria pro pronájem vybraného bytu z naší nabídky. Zároveň však máme jako každý vlastník a pronajímatel zájem na tom, aby v našich domech bydleli pouze takoví lidé, kteří respektují zákony a dodržují zásady klidného sousedského soužití. Proto také zájemce o nájemní bydlení v bytech RPG důkladně prověřujeme a zhruba třetinu z nich odmítáme pro nesplnění přísných kritérií. Všem potenciálním klientům se však snažíme maximálně vyjít vstříc. Iva Nedavašková

FOTO: HBZS

Přesto však se objevují názory, že bydlení v bytech RPG je drahé…

Pohled na vlajky účastníků konference nejlépe vypovídá o tom, kolik zemí se angažuje v činnosti IMRB – Mezinárodní organizace báňského záchranářství.

Záchranáři v Říši středu Konference potvrdila, že OKD, Hlavní báňská záchranná stanice patří ke světové špičce „Jde o jednu z nejdůležitějších akcí organizace IMRB (International Mines Rescue Body – Mezinárodní organizace báňského záchranářství), které se zúčastnili zástupci 21 zemí,“ vysvětluje Provázek. Hlavní motto konference „Bezpečnost na prvním místě. Ochraňujme život, pracujme ruku v ruce na budování lepší budoucnosti“ zdůraznilo prioritní postavení bezpečnosti v těžařství.

TCHANG-ŠAN/OSTRAVA – Nejvíce uhlí na světě se vytěží s převahou v Číně. Loni to bylo téměř 3,2 miliardy tun, což představuje zhruba polovinu celosvětové roční produkce. Zdejší rostoucí ekonomika je hladová a její nároky na zdroje energií se zvyšují. Katastrofy a nehody v dolech, které stály život mnoho čínských horníků, byly hlavním důvodem pro to, že čínská vláda začala věnovat pozornost bezpečnosti práce v dolech a systému báňského záchranářství, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Spolu s dobývacími technologiemi se zvyšuje kvalita záchranářského vybavení a systému řízení, postupně se zdokonalují zákony a předpisy. To jsou hlavní poznatky, které si z Číny přivezli hlavní mechanik OKD, HBZS Jaroslav Provázek a vedoucí útvaru taktiky a výcviku báňských záchranářů z Radvanic Václav Smička. Oba se ve dnech 22. až 26. října zúčastnili V. mezinárodní konference báňského záchranářství v oblasti TchangŠan ve společnosti Kailuan Group.

Historie báňského záchranářství v Číně začíná v roce 1949. „V rámci konference jsme měli možnost navštívit hlubinný černouhelný důl, Národní báňskou záchrannou stanici a Hornické muzeum. Když jsme viděli v šiku nastoupené báňské záchranáře (viz foto), trochu jsme si připadali jako na armádním cvičení,“ popisuje Provázek. Historie profesionálního báňského

záchranářství v Číně začíná v roce 1949, kdy první tři doly založily společný sbor s 66 členy. „Další vývoj byl dynamický. V současnosti tvoří záchranný sbor, který se přímo účastní likvidace nehod, 14 328 lidí. V Číně existuje 14 Národních centrálních báňských záchranných stanic, 77 regionálních báňských záchranných stanic, 449 středně velkých záchranných týmů a 1445 záchranných týmů. Stejně jako u nás existují záchranářské sbory na všech dolech. Centrální i místní úřady investují každý rok obrovské částky na vybavení báňské záchranné služby a technologie,“ popisuje situaci v Číně Smička. Národní záchranářské zdravotní centrum bylo zřízeno v roce 2002. Je odpovědné za vydávání předpisů a nařízení týkajících se poskytování první pomoci v podzemí, využívání nejnovějších technologií a postupů při lékařské pomoci v podzemí na celém území Číny. Rovněž je pověřeno mezinárodní spoluprací s obdobnými organizacemi na celém světě. Marek Síbrt

6752-Ë51$

Děkujeme svým váženým klientům za důvěru, kterou nám projevovali po celý rok 2011. Všem zaměstnancům společnosti OKD přejeme stálou přízeň sv. Barbory a příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho pracovních úspěchů v novém roce 2012.

102/44-VI/11

PF 2012 Zdař Bůh!

Čínští báňští záchranáři se vyznačují přímo vojenskou organizovaností.

Členové zasedání výboru IMRB.


1. prosince 2011

www.iHornik.cz

PANORAMA

Čínský svět – jak mu porozumět?

O ropě v našem tisíciletí

Nové knize Víta Vojty napsal předmluvu prezident republiky Václav Klaus Autor prostřednictvím vlastních mnohaletých poznatků a zkušeností „z terénu“ v knize objasňuje čínský způsob myšlení a projevu. Nejde však o vědeckou práci o dějinách Číny. Jednotlivé kapitoly se věnují podstatným, často méně známým stránkám Číny a jejích národů; odkud se všechny vzaly a co je formovalo. Při tom je srovnáváno čínské a „západní“ řešení civilizačních výzev a potřeb běžného života.

FOTO: Josef Lys

OSTRAVA – Těm, kteří se chtějí seznámit s kořeny čínské civilizace a s východisky společenských principů, na nichž dnešní Čína stojí, pochopit tuto asijskou civilizaci, je určena nedávno vydaná kniha sinologa a právníka Víta Vojty. Ten ji veřejnosti představil v pátek 25. listopadu v ostravském Domě knihy Librex v průběhu své mimořádně zajímavé přednášky. Jejím posluchačům byly mimo jiné odhaleny nečekané paralely severovýchodu Číny a Moravy, vztahy Číňanů k našim Vánocům, příčiny mimořádné dynamiky rozvoje a mnohá další specifika této lidnaté země, kde významnou roli sehrává těžký průmysl – těžba uhlí a hutnictví. Předmluvu ke knize Čínský svět napsal prezident ČR Václav Klaus, s nímž autor absolvoval několik zahraničních cest. „Velmi bych si přál, aby jeho práce pomohla

Tipy Horníka OSTRAVA – Světové zásoby ropy a předpoklad její těžby ve 21. století. Tak pojmenoval Jiří Pešek přednášku nejen pro odbornou veřejnost, kterou má v úterý 6. prosince v Geologickém pavilonu prof F. Pošepného VŠB-TU v Porubě. Začátek je v 16 hodin.

Ozvěny z Ekofilmu 2011 OSTRAVA – Nadace OKD podpořila přehlídku vítězných snímků z festivalu Ekofilm 2011. Je v Minikinokavárně v centru ve čtvrtek 1. (od 8 do 18 hodin) a v kulturním domě K-Trio v Hrabůvka v pátek 2. prosince (od 8 do 13 hodin). Bez vstupného!

Děti mohou do hnízda OSTRAVA – Pro zpestření prohlídky pro malé a poučení pro větší návštěvníky otevřela zoo v Ostravě „interaktivní koutek“ v podobě hnízda snovače (ptáka příbuzného našim vrabcům). Má ho před voliérami papoušků. Děti mohou dokonce vlézt přímo dovnitř.

Vít Vojta představil svou knihu, jejíž vydání podpořila Nadace OKD, při besedě v ostravském Domě knihy Librex.

čtenářům udělat si vlastní úsudek o tak důležité zemi, jakou Čína je. Aby pak byli schopni dohlédnout dál, samostatně a svobodně,

až za každodenní, často nepřesný a předem mediálně ‘zvířený prach’,“ píše v úvodním slově prezident republiky.

Budou čerti i stromeček

Všem spolupracovníkům z OKD a důlních podniků srdečná barborková přání:

Obálka knihy Víta Vojty.

Ti, které zajímají nové pohledy z neobvyklých úhlů a odborné pokusy o vysvětlení souvislostí čínské minulosti s dneškem, si jistě knihu Čínský svět přečtou. K dostání je v knihkupectví Librex a v síti velkoobchodu Kosmas. Její prodejní cena je 385 Kč. syl

Mnoho hornického štěstí a ochrany sv. Barbory

Vít Vojta (1968)

Szczęść Boże

Glückauf

103A/44-VII/11

Zdař Bůh

Sinolog a právník. Pochází z Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Pracuje v Praze a v Šanghaji. Vystudoval sinologii a etnologii na FF UK. Je osobním žákem patriarchy zakladatelského rodu Chen, velmistra Chen Xiaowanga. Hlavní pracovní náplní je mu právní a ekonomické poradenství pro čínský a asijský trh. V Číně zakládal a řídil obchodní zastoupení a právnické osoby. Organizoval obchodní a poznávací mise do ČLR a východní Asie, vedl průzkumy trhu a přípravy obchodních strategií.

Kolonie U Koule, Dolní, U kostela a U jámy Ignát Kolonie byla stržena během 80. až 90. let minulého století. Zachoval se jen jeden dům na Grmelové ulici. Kolonie U kostela (1921–1925) měla původně 10 dělnických domů, ke kterým bylo později přistavěno dalších 13. Kolonie byla ohraničena ulicemi Mariánskohorskou, Šimáčkovou, Pflegrovou, U Dvoru

Opět záhady s Vašíčkem KARVINÁ – Brány k jiným světům, havárie měsíčního vozu, královna ze Sáby, jasnovidci či až příliš reálné přízraky. O tom všem bude v městském kulturním domě v úterý 6. prosince od 17.30 hodin hovořit a snímky doplní známý český „záhadolog“ Arnošt Vašíček.

Mikuláš úřaduje třikrát KARVINÁ – Třikrát budou úřadovat Mikuláš & spol. pro karvinské dětí. V KSVČ Juventus v Novém Městě v sobotu 3. od 15 hodin. Dům družba ve Fryštátě navštíví v neděli 4. od 16 hodin. Mateřské centrum Sluníčko pak v úterý 6. prosince v 10, 15 a 17 hodin.

Nadílka bude i v Orlové

Hornické kolonie ostravsko-karvinského revíru (10)

a Strmou. V kolonii stály domy dvoupodlažní, ale také pavlačové (rakouského typu). Po roce 1928 byly postaveny tzv. ocelové domy, po roce 1939 tzv. berliňáky (třípodlažní). Kolonie byla demolována v 90. letech minulého století. Kolonie U jámy Ignát (1892– 1894) měla 11 dělnických a jeden

úřednický dům. Rozprostírala se u dnešní ulice Suderovy, asi 150 m severně od jámy Ignát. V letech 1945–1948 byly v kolonii provedeny poválečné opravy a v roce 1948 byl na jejím území vybudován závodní klub. V roce 1962 byla kolonie zbourána. Zdeněk Dombrovský

ORLOVÁ – Přímo na náměstí v Lutyni se uskuteční v úterý 6. prosince od 16 hodin velký „Mikulášský rej“. Prvních 250 dětských účastníků, kteří dorazí v masce tohoto světce, čerta nebo anděla, dostane balíček se sladkostmi. Nebude chybět i další program.

Soutěží se o „nej“ anděla ORLOVÁ – Vánoční ozdoby, prostírání, přání, věnce, svícny a jiné dekorace jsou k vidění až do soboty 12. prosince v městském kulturním domě na tradiční adventní výstavě. Součástí je i soutěž o nejkrásnějšího anděla vlastní výroby. Informace na čísle 596 512 945.

Výstava chladných zbraní HAVÍŘOV – Výstavní sín Musaion představuje historický průřez vývojem nejdůležitějších nástrojů a pomůcek člověka k obstarání obživy, práci i boji. Totiž chladných zbraní. Výstava obsahující i ukázky ochranné zbroje a výstroje trvá do března následujícího uzi roku.

FOTO: Z. Tomíčková, 2009

Horní kolonie U Koule (1905 až 1908) sestávala z 51 obytných dělnických domů. Byla situována v centru Mariánských Hor, jižně od ulice 28. října. Procházely jí ulice Bendlova, Slévárenská a Daliborova. Na jihovýchodě byla ohraničena ulicí Martinskou. Domy byly pavlačového typu, dvoupodlažní, osmirodinné. Naprostá většina z nich se zachovala až do současnosti, v roce 2003 jich stálo ještě 49. Snahy o prohlášení kolonie za kulturní památku vyznívají zatím naprázdno. Dolní kolonii (1897–1898) tvořily tři úřednické, 21 dělnických, dva společné, pět úřednických domů předělaných z dělnických a tři ubytovny – kasárna (1897–1907). Tato kolonie byla nejstarší mariánskohorskou kolonií a její původní areál byl vymezen ulicemi Pašerových, Grmelovou, Rybářskou, Zajícovou, Oběžnou a Mariánskohorskou.

KARVINÁ – Už od třetí hodiny odpolední budou na Masarykově náměstí v pátek 2. prosince rejdit čerti. V pět dojde na rozsvícení nazdobeného stromečku a zahájení letošního vánočního jarmarku. Ten potrvá – včetně doprovodného programu – do 23. prosince.

Poslední dům kolonie U jámy Ignát.

Horní kolonie.

7


Vodnář 21. 1. – 20. 2. Peníze – věčné téma a původce spousty radostí i problémů. Je třeba s nimi hospodařit rozumně. Výhodný nákup bude lákavý, ale pomyslete na to, co potom. Přijdou nutná vydání a budete přinuceni si od někoho půjčit. Snadno se tak dostanete do řečí. Pro osoby „single“ se nabízí seznámení s větší perspektivou do budoucna. Vyrazte do společnosti nebo na firemní akci.

Panna 23. 8. – 22. 9. Vaše velkorysost by vás mohla začátkem týdne dostat do pracovních i citových konfliktů. Projevíte ji totiž tak nešikovně, že spíše někoho urazíte. Ve finančních či obchodních záležitostech neprohloupíte, když vyčkáte koncem týdne na pomocnou ruku Štírů. Nejlépe uděláte, když necháte ostatní, aby vše rozhodli za vás. V lásce však musíte spoléhat jen sami na sebe.

Ryby 21. 2. – 20. 3. Nejasně formulované požadavky a částečně i špatné chování mohou vzbudit nelibost jak u přátel, tak i u kolegů. Dokud si nedáte do pořádku své věci, nepočítejte s většími úspěchy. Mírnit byste rovněž měli nadšení pro nové společenské a profesionální kontakty. Snadno podceníte něčí špatný charakter. Klid a příjemný relax čekejte v náruči partnera.

Recept Horníka

Kuřecí stehýnka na způsob bažanta POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 12 kuřecích stehýnek – nožiček, 1 lžička soli, 12 plátků anglické slaniny, 1 cibule, 2 bobkové listy, 6 kuliček pepře, 4 kuličky nového koření, 1/2 lžičky sušeného tymiánu, 1 brusinkový kompot. POSTUP PŘÍPRAVY: Stehýnka omyjeme, osušíme a hojně osolíme. Každé obalíme plátkem anglické slaniny a položíme do pekáčku. Cibuli nakrájíme na kousky a maso jí posypeme. Přidáme bobkové listy, pepř, nové koření, tymián a podlijeme vodou. Pečeme v troubě při 190 stupních asi 1 hodinu. Během pečení maso podléváme vodou, aby nebylo suché. Ke konci pečení přidáme více vody, aby vznikla šťáva, kterou pak zahustíme jíškou. Stehýnka podáváme buď s bramborem, nebo s houskovými knedlíky a s brusinkovým kompotem.

Inic. švýcarského astronoma Emdena

Sibiřský kozoroh

Australští vačnatci

Kupole

Začátek závodu Týkající se aru (sloven.)

Druh pohanky

1. DÍL TAJENKY

Český politik Srbská čepice

Úder (slovensky) Mrkev / Rakouský etnolog čes. původu

Vzorec sulfidu zinečnatého

Tisk. agentura Vietnamu Částice protoplasmy

Solná pánev v Namibii Okopanina (slovensky) Slovensky tři Francouzský sochař SPZ Třebíče

Divadelní úloha

Podnik v Adamově

SPZ Rychnova nad Kněžnou Číslovka Slovenský souhlas Obr

Vklad do hry Brit. hudebník (James)

Popěvek Sopečné sklo

Nejméně Královna víl Tomáš (domácky) Právě vylíhlé ryby

Kozí hlas Keře (básnicky) Lesklý nátěr Francouz. šlechtický přídomek

Litinový plát Konec šachové partie Název řím. tisícovky

2. DÍL TAJENKY Hvězda v souhvězdí Štíra

AUTOR: František Krejča

Lev 23. 7. – 23. 8. Jednejte v souladu se svými ideály. Svá přání byste neměli nechat v zapomnění. Máte v sobě velký cit pro spravedlnost a ten byste měli zužitkovat. Ať je to příjemné či nepříjemné, ve vašem životě budou nyní hrát větší roli city. Je na vás, abyste harmonizovali vztahy ve všech oblastech života. Především se však věnujte svému partnerovi.

Íránské mužské jméno

Řeka v Iráku

Smalt

Tajenka křížovky č. 43: „... byli zákazníci.” Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 43 je pan Peter Kucharčik z Albrechtic. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

Vtipy „Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?” Ptá se ráno manžel manželky: „Doufám, že jsi si nemyslela nic špatného, když jsem se nad ránem vracel s tou boulí a modrákem na oku?” „Ne. Když jsi přišel, tak jsi bouli ani modrák ještě neměl!” Holčička se dívá na svou maminku, jak si obléká nový kožich. „Mami, uvědomuješ si, že aby sis tohle mohla obléknout, muselo to ubohé zvíře hrozně trpět?” Máma se podívá přísně na holčičku: „Co si to dovoluješ, takhle mluvit o svém otci?!” „Vladimíre, nebudeš mi věřit, ale dnes v noci se mi zdálo o tvé nebožce ženě.” „A co říkala?” „Nic, vůbec nic.” „Tak to se pleteš, to nebyla moje žena.” Pepíček si hraje na písku. Najednou maminka vidí, že syn něco papá. Tak se ho ptá: „Pepíčku, co to papáš?” „Masíčko!” „A kdo ti ho dal?” „Nikdo, samo přilezlo.”

Sudoku 3 4 2 9 6 4 6 7 1 5 6 9 8 8 1 5 4 Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 6 2 1 5 4 2 8 1 2 1 3 4 8 4 3 1 5 5 3 6 6 1 9 2 4 1 3 8 7 5 6 9

Kozoroh 22.12. – 20.1. Důležité je pro vás udržování dobrých vztahů s okolím. Platí to jak v práci, tak i v partnerských vztazích. Jen tak zdárně dokončíte to, co jste si předsevzali. Vzniknou i situace, kdy budete muset zatnout zuby a obrnit se trpělivostí. Bude-li vás někdo k něčemu nutit, vyčkávejte a hrajte o čas. V citech projevte svůj temperament, máte na to.

Setina (zastarale)

6 7 9 1 5 2 4 3 8

Rak 22. 6. – 22. 7. V hlavě se vám rodí nadějný nápad. K jeho uskutečnění navážete kontakty s novými lidmi. Výdaje budete mít menší, než jste předpokládali. Rozhovor, z jehož představy se vám klepou kolena, dopadne nad očekávání. Stačí zachovat chladnou hlavu. V nouzi nejvyšší stačí zamíchat fakty a rázem bude vše pro každého přijatelnější.

Základ Japonská Zkratka pro organických Akvarijní ryba potápěčka registrovanou tunu barviv

8 5 3 9 6 4 2 7 1

Střelec 23. 11. – 21. 12. Pomoc, kterou budete požadovat po známém, vám připraví jen další zklamání. Bude jistější, když si poradíte sami. Můžete najít správnou formu pro tvůrčí činnost. Přesvědčíte se, že se umíte jednoduše vymezit a rozhodnout. Doma se s partnerem vrátíte k ožehavému tématu. Tentokrát však budete oba výrazně klidnější a výsledkem bude slušný kompromis.

Napínač (sval)

5 6 8 2 9 3 1 4 7

Blíženci 21. 5. – 21. 6. Nemusíte se obávat menších neshod v citových vztazích. Půjde jen o přechodný jev. Hlavně vždy jasně formulujte, o co vám vlastně jde. Partner není vševědoucí, všechno si nedomyslí. V práci se vyhněte ukvapeným krokům a kritice nadřízených, týkající se propuštění kolegů. Nálady se budou střídat a rychlá rozhodnutí mohou mít osvobozující účinek.

Člen nejpočet. černošského afric. kmene

9 1 2 7 4 8 3 5 6

Štír 24. 10. – 22. 11. Klidně pusťte z hlavy jisté pomluvy a chodbové řeči. Uškodit by vám neměly. Šéfové chystají nějaké změny, pozor, aby to nebylo na váš účet. Své problémy a potíže raději nechejte uvnitř uzamčené, je nanejvýš nutné, aby všichni věřili, že jste úspěšní a spokojení. Jen k takovým lidem se nabídky dobře placené práce a výhodné obchody pohrnou.

Středověká opevněná sídla

7 3 4 5 1 6 8 9 2

Býk 21. 4. – 20. 5. Dostanete se do společnosti, která nevěstí nic dobrého a od které by bylo nejlépe držet se co nejdál. Některé jejich zdánlivě rozumné argumenty vás mohou přivést do velkých potíží. Je přitom jedno, jestli jde o příbuzné, kolegy či sousedy. Kdo vám ve finále zabrnká na vyšponované city, ten se bude divit. O víkendu bude vaše snaha na škodu věci.

Pomůcka: AVI, Etoša, Last, RJE, Tauk.

Křížovka o knihu

4 8 5 6 2 9 7 1 3

Váhy 23. 9. – 23. 10. Postavení planet nabízí prostor pro vaše iniciativy. Budete mít rovněž větší volnost v rozhodování. Nadřízení i partner se spolehnou na vaši intuici a jejich připomínky budou jen okrajové. Žádné váhání, přímo se vrhněte do realizace některých starších odvážných představ. Mělo by vám to přinést jak finance, tak uznání.

Přijel manžel na nečekanou návštěvu za manželkou do lázní a nenápadně se ptá paní recepční: „Nevodí si sem na pokoj moje žena cizí pány ?“ – „Ale kdepak… (viz tajenka).“

1 9 7 8 3 5 6 2 4

Horoskop od 1. 12. do 7. 12. 2011 Beran 21. 3. – 20. 4. Události budou stíhat jedna druhou, moc si neodpočinete. Nastoupí důležité změny. Může se jednat o získání vytouženého místa či se vám podaří dobýt odmítavý idol. Aktivní budete po celý týden. Urovnání rodinné situace se znovu odsune. Zdánlivě nevinný spor lehce překročí únosnou hranici a bude zle. Podlehnout panice by byla ta nejhorší varianta.

ročník 41 l číslo 44

ZÁBAVA

www.okd.cz

3 2 6 4 7 1 9 8 5

8


1 grudnia 2011 l numer 44 l rocznik 8

Darmowa gazeta nie tylko dla górników

Ściana 340 206 znów jedzie!

Swojsko, miło, fajnie i zabawnie Wśród uczestników karczm piwnych nie brakowało polskich gości

DARKÓW – Chyba najtrudniejsza w tym roku akcja w ramach OKD ma pomyślny finał. Ściana wydobywcza nr 340 206 w zakładzie 2 Kopalni „Darków”, na której doszło w niedzielę 2 października w konsekwencji tąpnięcia po wykonaniu strzelania wstrząsowego w stropie do zaciśnięcia chodnika przyścianowego na długości około 140 metrów, znów jedzie! Wyrobisko uzbrojone w wysoki system ścianowy POP, które dawało przed tem dobowo około 5 tysięcy ton węgla, uruchomiono 18 listopada i po jazdach próbnych rozjechało się następnego dnia. Przygotowany harmonogram robót skrócono o pięć dni! „Tak rozległa dewastacja chodnika to jedna z rzeczy, z którą nikt z nas dotąd się nie spotkał i mam nadzieję, już się nie spotka” – wspomina dyrektor produkcyjny darkowskiej KWK Pavel Zajíček, który został gwarantem jak najszybszej odbudowy wyrobiska. Jak przyznaje, jego pierwszą myślą było – najważniejsze, że nikomu nic się nie stało! Potem zaczął się jednak zastanawiać: Czy uda się wznowić wydobycie i w jakim terminie? Zakres robót, które należało zaplanować i wykonać, był ogromny. Nie wystarczało odbudować chodnik. Trzeba było rozmontować, wyciągnąć i wytransportować na powierzchnię cały sprzęt – przenośniki, kruszarkę, urządzenia manipulacyjne, stacje transformatorowe, urządzenia elektryczne, rurociągi ciśnieniowe... Niezmiernie ważnym czynnikiem był przy tym czas. Z powodu naruszenia wentylacji groziło samozapalenie węgla, które oznaczałoby utratę całej ściany. Z ogromnym zdecydowaniem i ofiarnością podjęli w tej sytuacji roboty rekonstrukcyjne górnicy z brygady ścianowej Aplex 2 na czele z głównym przodowym Tadeuszem

Wśród uczestników karczm piwnych nie zabrakło jak zwykle pracowników firm zewnętrznych. Na zdjęciu na pierwszym planie dyrektor firmy Alpex PBG Ryszard Szeithauer oraz nadsztygar górniczy Alpex-u w KWK „Karwina” Jan Nowakowski.

FOT. Bogusław Krzyżanek

Przy rekonstrukcji chodnika przyścianowego popisała się między innymi załoga Alpex 2

podobało się polskim gościom. „Miło jest posiedzieć z kolegami, napić się piwka, pobawić... Jest fajnie i zabawnie. Podoba mi się, że panuje tu taka swojska, górnicza atmosfera. Choć są na sali różni szefowie i dyrektorzy, nikt się nie wywyższa. Doceniam fakt, że poświęcono pamięć górnikom, których nie ma już wśród nas. To wzbudza szacunek” – ocenił nastrój górniczego spotkania w Orłowej główny przodowy alpeksowskiej brygady przodkowej Michał Mańka, który gościł na karczmie po raz pierwszy. Częścią obydwu karczm była tradycyjna ceremonia skoku przez skórę, w której przyjmowani są w poczet gwarków „cuchnący” fuksowie. A także – zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Obwatelskiego „Święta Barbara”, które pomaga dzieciom z rodzin górniczych bez ojca. Kwoty, które uzbierano, napawają szacunkiem. Zarówno uczestnicy karczmy piwnej „Paskowa” jak i „Karwiny” oddali na „Barbórkę” ponad 90 tysięcy koron. bk

FOT. Bogusław Krzyżanek

ORŁOWA, STARZICZ – Na terenie ostrawsko-karwińskiego zagłębia węglowego rozpoczął się „sezon” karczm piwnych. W Domu Kultury Miasta Orłowej spotkali się w piątek 5 listopada na wspólnej zabawie członkowie załogi Kopalni „Karwina”, ten sam termin obrali pracownicy KWK „Pasków”, którzy bawili się w okazyjnie udekorowanej sali Domu Kultury w Starziczu. Wśród „starych strzech” nie brakowało jak zwykle przedstawicieli firm zewnętrznych oraz ojców górniczych miast i gmin, a w Prezydium zasiedli członkowie kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania OKD. Z górnikami z „Karwiny” bawił się dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer, z ludźmi z „Paskowa” dyrektor ds. HR i rozwoju zagłębia Radim Tabášek. W obydwu salach nie brakowało wesołych scenek, śpiewów, przymówek, konkursów w nietradycyjnych dyscyplinach nawiązujących do pracy na dole – no i oczywiście dobrego piwa. Podobało się miejscowym,

Niektórzy z tych, którzy zasłużyli się o przedterminowy rozjazd ściany. Od prawej: szef produkcji KWK „Darków” Jan Huplík, przedstawiciele załogi Alpex 2 Czaja, Ulman i Witek, ślusarz specjalista Josef Hnát i elektryk specjalista Břetislav Lipový.

Czają, sztygarem oddziałowym Józefem Ulmanem i nadsztygarem Czesławem Witkiem. Wstępną część chodnika, w której znajdował się tylko przenośnik taśmowy, odbudowali przy pomocy spągoładowarki w obudowie łukowej K19. Potem trafili jednak na część chodnika, która była na odcinku około 50 metrów zupełnie niedrożna. Spąg podniósł się tu do samego stropu. Trzeba było wykonać z boku obcinkę przy pomocy kombajnu chodnikowego. Maszynę AM 50 sprowadzono i zainstalowano w ekspresowym terminie 24 godzin, a do pomocy wezwano kombajnistów specjalistów z alpeksowskiej brygady chodnikowej głównego przodowego Pawła Kucharczyka z oddziału Zenona Maćkowiaka. O tempie prac świadczy fakt, że osiągano dobowe postępy nawet 8 do 10 metrów. Jednocześnie trwały gorączkowe przygotowania na powierzchni. Potrzebny sprzęt sprowadzono z Kopalni „ČSM“ i przygotowano do zainstalowania pod ziemią. „Kumulacja

robót była ogromna. W jednym miejscu pracowali górnicy ścianowi, robót przygotowawczych, specjaliści od zbrojenia wyrobisk, a w końcu elektrycy, którzy musieli cały kompleks uruchomić” – opisywał Zajíček. „Przedterminowy rozjazd ściany był w ogóle wynikiem doskonałej pracy zespołowej. Bez porządnej organizacji, koordynacji wszystkich działań i przykładnej współpracy nie dałoby się tego zrobić. Każdy wiedział, co ta ściana oznacza dla kopalni, i świadomie dążył do tego, żeby rozjechała się jak najwcześniej” – podsumował nadsztygar Witek. Gorące dni dobiegły końca, w wyrobisku nadal jednak wskazana jest jak najdalej posunięta ostrożność. Z uwagi na liczne ograniczenia przeciwtąpaniowe, dobowe wdobycie ze ściany osiąga aktualnie około 3,5 tysiąca ton. „Uruchomiliśmy ścianę wcześniej, z tym większą troską i ostrożnością jednak postępujemy” – wytłumaczył Zajíček. Bogusław Krzyżanek

Spotkanie z młodymi inżynierami Wszystkim współpracownikom z OKD oraz przedsiębiorstw górniczych serdeczne barbórkowe życzenia:

generalny, który, choć gospodarz spotkania, usadowił się do krzesła dla gościa. O czym rozmawiano? „Pytań było tyle, że nie można ich zgarnąć do kilku zdań. Dotyczyły spraw produkcyjnych, stosunków pracowniczych, przyszłości OKD, a nawet problemów prywatnych. W każdym wypadku można powiedzieć, że pytania była często trafne i celne i wskazywały, że młodzi inżynierowie naprawdę interesują się swoją pracą, że interesuje ich spółka, w której znaleźli możliwość realizacji, i że potrafią myśleć o sprawach w szerokim kontekscie. Ich poglądy i wnioski są dla firmy cenne i wzbogacające” – podsumowała prowadząca spotkanie Naňákowa. Jako wartościowe i pozytywne oceniali dyskusję z dyrektorem generalnym także młodzi inżynierzy. bk

dużo górniczego szczęścia i ochrony św. Barbary Zdař Bůh

Szczęść Boże

Glückauf

103B/44-IX/11

OSTRAWA – Są przyszłością OKD i firma należycie ich szanuje. Z dwudziestką młodych inżynierów z kopalni i Centrum Usług Serwisowych OKD spotkał się w środę 23 listopada dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck, w towarzystwie dyrektora ds. HR i rozwoju zagłębia Radima Tabáška i jego zastępczyni Radki Naňákowej. Spotkanie nawiązywało do regularnych pogadanek z absolwentami szkół wyższych, podejmujących pracę w OKD, choć tym razem miało trochę inną formę. Zaproszeni zostali również ci, którzy przepracowali już w górnictwie jakiś czas, a zamiast zwykłych prezentacji, młodzi inżynierowie otrzymali niczym nieograniczoną przestrzeń do zadawania pytań. Stawiali je anonimowo na przygotowanych karteczkach, a odpowiadał na nie osobiście dyrektor

Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125


ročník 41 l číslo 44

INZERCE

www.okd.cz

100/44-X/11

10

Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD VZPOMÍNÁME

„Všechno vzniká a zaniká. Jakmile si to uvědomíme, zbavíme se smutku.” Dne 4. 12. 2011 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny a dne 2. 1. 2012 třetí výročí, kdy nás opustil náš vynikající kamarád, pan Ervin Mokrosz, bývalý elektrotechnik Dolu Darkov (1.máj). Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi. Zejména vzpomínají kamarádi: O., P1, E., J., P2, V., F., T., Zb a Z. B458/44/11 Dne 7. prosince 2011 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny pana Vladislava Letochy z Karviné, který pracoval na Dole Antonín Zápotocký. S láskou a úctou vzpomínají manželka Aurelie, synové Vladislav, Pavel a Petr s rodinami, bratr Rudolf a sestra Ilona s rodinami, a také švagři a švagrové. B459/44/11

Prodám družstevní byt 3 + 1 s balkonem v Orlové na ul. Na Výsluní, 78 m 2. Byt se nachází v 8. p. panelového domu, se 2 výtahy a kamerovým systémem. Byt je situován na jihozápad, je částečně upraven, má plastová okna. V blízkosti školka, škola, obchody, zastávky, nemocnice a pod. Cena 560 000 Kč, nájem činí 3900/2 osoby. Inf. na tel.: 731 404 183. B463/44/11 Pronajmu byt 2 + 1 v Karviné-Hranicích. Jedná se o byt kompletně zrekonstruovaný, v klidné lokalitě se snadnou dostupností. Byt má nová okna a je zateplen, čistý a prostorný. Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem. Inf. na tel.: 737 650 894 – po 18.00 hod. B464/44/11

AUTO – MOTO Prodám novou čtyřkolku zn. Adlly Commander 320U, 4x4, 6x6, automat, zpátečka, uzávěrka, červená, pro 2 osoby. Cena 90 000 Kč. Inf. na tel.: 608 431 945. B465/44/11

17/44-X/11

Vydal se na cestu, jíž chodí každý sám, jen dveře do vzpomínek k nám nechal dokořán... Dne 4. 12. 2011 vzpomeneme 2. smutného výročí, kdy nás náhle opustil ve věku 53 let pan Josef Rochl ze Šenova, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla. Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. Za celou rodinu s láskou vzpomíná manželka Alena. B457/44/11

indiThaliaKopretNew154x130-autoset.indd 1

2.11.11 11:15

Koupím Alu disky Apollo 5J x 13 na Škodu Rapid. inf. na tel.: 721 807 000. B466/44/11 Prodám vodní pumpu originál Japan-Mazda 323 pro typy motoru BG 1,6, 63 kW, původní cena 2500 Kč, nyní 1000 Kč. Dále prodám chladič Mazda – upraven, per fektní stav, cena 300 Kč a přední levé světlo kompletní-nové, původní cena 1900 Kč, nyní 800 Kč. Inf. na tel.: 604 338 619. B467/44/11

Prodám 4 ks živých obyčejných smrků z vlastní zahrady, výš. cca 3,5 m. Vhodné k výrobě věnců na hřbitov. Cena 300 Kč/ ks. Inf. na tel.: 604 669 097. B460/44/11 Prodám zděnou garáž v Karviné-Novém Městě, naproti panelárně. Užitková plocha 20 m2, elektřina s vlastním elektroměrem, ke garáži patří nájezdová rampa. K dispozici ihned. Cena dohodou. Inf. na tel.: 604 552 330. B461/44/11

Koupím hodiny pendlovky s 1-3 závažími, i poškozené. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B468/44/11

99/44-X/44

KOUPĚ PRODEJ

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 44 ze dne 1. 12. 2011. Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.

Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení

BYTY Prodám družstevní byt 1 + 1, 38 m , 3. patro, Orlová-Lutyně, na ul. Okružní. Po kompletní revitalizaci, plastová okna + žaluzie, zateplení, fasáda, nový výtah. Nová kuchyňská linka, obývací pokoj plovoucí podlaha, kuchyň a chodba nové linoleum. Zděné jádro, nové obklady. Cena 450 000 Kč. Inf. na tel.: 732 524 924. B462/44/11

Opravy stavební (OSTAV) Samostatná výběrová řízení Opravy strojní (OSTR) Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

3/44-X/11

2


Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Sport bez předsudků poprvé i v Karviné

Pozitivní zpráva pro Zámeček

KARVINÁ – Diamantovým partnerem se stala Nadace OKD pro akci, která má přivést děti hlavně z velkých sídlišť na cestu tolerance, pochopení a kamarádského sportovního zápolení. Ačkoliv se jmenovala „Sport – Ostravsko bez předsudků“, v krajském městě se kvůli značné nemocnosti školáků způsobené inverzí a smogem nekonala. Proběhl jen termín pro Karvinou. „Přes šedesát žáků základních škol Borovského a Prameny – tedy včetně potomků horníků – se nadchlo pro ragby. Čtyři hodiny si chlapci i dívky užívali péči zkušených lektorů projektu Sport bez předsudků a hráčů ostravského ragbyového týmu TJ Sokol Mariánské Hory,“ řekl Martin „Mamut“ Čtvrtníček za organizátory, které NOKD podpořila v programu „Pro zdraví“. Ale ani karvinští školáci neměli předposlední listopadovou středu všechno jednoduché. Sport bez předsudků byl totiž plánován venku, nicméně hydrometeorologická situace byla tak špatná, že skončili v tělocvičně na ZŠ Borovského. „Myslíte, že to vadilo? Děti se bavily a odcházely s úsměvem i drobnými dárky od partnerů projektu,“ uvedl Ondřej Rygl z pořadatelského týmu.

„Vlastně to byly materiály dva. První popisoval příkoří, které stihlo časopis Zámeček poté, co redaktor a student žurnalistiky Gracián Svačina, pocházející sám z dětského domova, lehkým perem vylíčil velkolepé přípravy v tomto zařízení v Jemnici před návštěvou české první dámy Livie Klausové. Ta pak autora telefonicky sjela, že ji tím znevážil...“ popisovala reportérka.

FOTO: Richard Sklář, archiv

PRAHA, OSTRAVA – Novinkou při udělování letošních cen firemní nadace největší české těžební společnosti byla kategorie Pozitivní zprávy. Ty se totiž objevují v médiích i v době, kdy zpravodajství kralují ostudy v politickém či kriminalita v běžném životě. A článek Ivany Karáskové (na snímku) o časopisu pro dětské domovy Zámeček patřil k těm nejpozitivnějším!

Zámeček získal díky pozitivní zprávě Ivany Karáskové skoro dvě stě tisíc korun.

A obratem navíc Zámeček přišel o třicetitisícovou dotaci na provoz právě od Nadace Livie a Václava Klausových. „Což Gracián Svačina dával do přímé souvislosti se svým

příspěvkem,“ pokračovala Karásková, jež o všem napsala do celostátního deníku MF Dnes i na internetový portál www.idnes.cz. Z reakce čtenářů pak vytvořila

další materiál; ten, který jí vynesl cenu. „K mému údivu oslovil slušnou řadu sponzorů. Zámeček tím najednou získal ne třicet, nýbrž skoro dvě stě tisíc korun. A to byla skutečně prima zpráva. Tuto překvapující solidaritu jsem zaznamenala ve druhém textu, jenž byl oceněn,“ vysvětlovala pražská novinářka věnující se mimo jiné i záležitostem neziskového sektoru. Na trable Zámečku narazila náhodou na webu. Že Karáskovou vybrali, ačkoliv na sebe Nadaci OKD nijak jinak neupozornila, už bylo cílené. „Hledali jsme pozitivní zprávy. Ty její takové prostě byly,“ řekl nadační ředitel Jiří Suchánek. Do finále se dostal ještě rozhovor Ondřeje Koutníka s podnikatelem Martinem Hausenblasem o české politické scéně či reportáž Bohdany Rywikové o tanečnících na invalidním vozíčku. „Osobně si moc té ceny vážím a nemůžu než pochválit nápad organizátorů udělovat ocenění za pozitivní zprávu. Těch je jako šafránu, čímž jejich hodnota stoupá. Bohužel jsem nemohla do Ostravy přijet, cenu přebral kolega,“ dodala Karásková, která se jinak coby novinářka zabývající se společenskou problematikou či zločinností častěji setkává spíše s chmurnějšími věcmi. Radek Lukša

FOTO: SBP

Cenu za novinářskou pomoc získala pražská redaktorka, která popsala „problém“ časopisu s paní prezidentovou

Karvinští školáci se vůbec poprvé...

Chráněné bydlení v památkové šachetní budově V kategorii Pro budoucnost si pro Cenu Nadace OKD došel ředitel ostravské Charity sv. Alexandra Pavel Folta málo, navíc jsou i chráněné dílny v tržních podmínkách nuceny soupeřit s jinými subjekty. „Pravdou je, že dokážeme být konkurenceschopní v cenách a kvalitě, ale ne v rychlosti provedení zakázky. Jakmile začneme naše zaměstnance přetěžovat, projeví se to na jejich zdraví,“ popisoval Folta úskalí, na něž

charitní dílny narážejí. I proto potřebují podporu, a proto si tolik cení pomoci Nadace OKD, s níž spolupracují od samotného jejího vzniku. Projekt, za nějž Charita sv. Alexandra získala letošní Cenu Nadace OKD, je ale z poněkud jiného soudku. Nadace jí poskytla pět set tisíc korun na opravu chráněné

FOTO: Bohuslav Krzyžanek

OSTRAVA – Když sedmapadesátiletý ředitel Charity sv. Alexandra v Ostravě Pavel Folta děkoval za Cenu Nadace OKD v kategorii Pro budoucnost, do očí se mu draly slzy. Bývalý technolog ve vysokopecním závodě Vítkovic prožíval slavnostní okamžiky v kompresorovně hornického muzea v Landek Parku nejenom za sebe, ale především za své svěřence. „Musel byste je znát,“ vyprávěl o lidech s postižením, kteří našli pracovní uplatnění v charitních chráněných dílnách a jež jejich handicap sráží nejenom fyzicky, ale především psychicky. „Každé ocenění, každý mediální výstup je pro ně obrovským povzbuzením. Cena Nadace OKD je pro naši Charitu něco jako Oscar pro filmaře. Dává nám naději a chuť do další práce,“ vysvětloval. Charita sv. Alexandra byla založena v roce 2001 a sídlí v areálu bývalého ostravského Dolu Alexandr v Kunčičkách. Zaměstnává více než 50 postižených, a patří tak k největším zaměstnavatelům lidí s postižením v kraji. Jednoduché to rozhodně nemá. Práce je obecně

Ředitel Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách Pavel Folta se nechal zvěčnit s cenou Nadace OKD v kategorii Pro budoucnost spolu s předsedkyní správní rady NOKD Petrou Mašínovou.

kulturní památky Administrativní budova bývalého Dolu Alexandr, v níž chce Charita vybudovat chráněné bydlení pro devět osob a socioterapeutické dílny. „Z nadačních peněz jsme zaplatili projekt, vyřídili stavební povolení a realizovali první etapu oprav. Na tomto základě jsme pak získali 12milionovou dotaci z unijního Regionálního operačního programu soudržnosti (ROP),“ upřesnil Folta. Projekt zaměřený na dlouhodobé smysluplné využití památkové budovy k sociálním účelům tak získal díky hornické nadaci reálné obrysy a finanční zabezpečení. „Chráněné bydlení budeme využívat především pro klienty s duševním postižením, které chceme aktivovat, to znamená zapojit je do pracovního cyklu, osvobodit od závislosti na státní podpoře a posunout je do reálné společnosti,“ říká Folta. Právě v tom vidí hlavní smysl své práce. „Nechceme nikomu nic vnucovat. Snažíme se postižené pochopit, pomoci jim najít životní cíl a trochu je k jeho uskutečnění popostrčit, protože oni jsou zpravidla málo odvážní,“ vysvětlil. Bohuslav Krzyžanek

Sportování bez předsudků je v tuzemských podmínkách považováno za unikátní vzdělávací společenskou a tělovýchovnou aktivitu. „Zapojení dětí do sportu v rámci běžného života je užitečné také z důvodu prevence nežádoucích jevů, například kriminality. A ve sportu se také neřeší, kdo má jakou barvu pleti, ani z jaké země nebo poměrů pochází,“ podotkli organizátoři. Projekt kromě Ostravska a letos poprvé i Karvinska běží také ve Středočeském, Jihomoravském, Olomouckém či Libereckém kraji a v Praze. V příštím roce bude vychovávat mladou generaci již desátým rokem. „Děti se místo lenošení u televize či počítače učí efektivně využívat svůj volný čas, posilovat své fyzické i psychické dispozice i rozvíjet svou osobnost a smysl pro zodpovědnost,“ doplnil tým Sportu bez předsudků s tím, že na jaře bude vše opět pokračovat. uzi

...zapojili do Sportu bez předsudků.


12

ročník 41 l číslo 44

SPORT

www.okd.cz

FOTO: Ivo Dudek

Trenér Trtík byl spokojen

Jeden z mnoha Dánů v německých službách Mogensen (v bílém) se snaží vyzrát na karvinskou obranu.

Házenkáři hostili giganta z Flensburgu

Do utkání nasadil mezi tyče jako prvního Lefana, zatímco zkušenější Drápal šel na plac až později. „To mělo pouze psychologický účel. Šlo o to, aby si Kuba věřil,“ doplnil kouč Baníku, který upozornil na obrovský rozdíl v kvalitě obou celků. „Zatímco my se většinou můžeme opřít o jednoho dva střelce, Flensburg jich má sedm a vesměs reprezentantů. To se pak úplně jinak dělá taktika pro utkání,“ vysvětloval Rastislav Trtík po zápase. Zvláštní kouzlo evropského poháru a střet s předním světovým týmem může karvinské házenkáře dobře připravit do budoucna. „Souhlasím, to jsou totiž momenty, které se vám vryjí hluboko do paměti a které pak lze uplatnit v kterémkoliv dalším utkání,“ objasňuje Trtík. „Tohle jsou zkrátka prožitkové zápasy, které zvláštním způsobem obohacují každého hráče, ovšem jen pokud má motivaci na sobě pracovat,“ dodává. A kdo z karvinského celku podle jeho soudu mohl upoutat pozornost Němců? „Viděl bych tam více hráčů. Třeba Petrovský, pokud mi zrovna tvrdohlavě nechtěl dokázat, že se může prosadit i střelbou vrchem. Rozhodně také Kružík, který příjemně překvapil. Zápas vyšel i Drápalovi, relativně dobře zahrál Vančo. Obrovské rezervy má ještě Radim Chudoba, ten má podle mě v ruce dynamit, ale dneska neukázal úplně všechno. Velmi spokojený jsem s nasazením hráčů v obraně, zvláště s trojicí Kalous, Požárek a Kružík,“ jmenoval Trtík opory mužstva. mar

KARVINÁ – Spokojenost s odvedeným výkonem se zračila ve tváři zkušeného trenéra karvinských házenkářů Rastislava Trtíka, který vedl svůj tým o víkendu do boje proti věhlasnému soupeři – německému Flensburgu. Ačkoliv Karviná prohrála o 14 branek, odvedla maximum a tak to bral i trenér HCB OKD. „Karty byly rozdány při losu. My jsme si mohli sváteční zápas jen užít,“ nastínil Trtík, s čím do utkání jeho svěřenci šli. Baníkovci se snažili soupeře, pohybujícího se o několik výkonnostních stupňů výše, zaskočit některými taktickými tahy. „Například tím, že jsme se v obraně tlačili na jejich střed, aby nám nevznikal zbytečný prostor mezi jejich rozehrávkou Mogensenem a údernou spojkou Kaufmannem. Také jsme nechtěli pouštět jejich křídla do trháků. Křídla měla za úkol zůstat u svých křídel a v jedné fázi zápasu nám to poměrně slušně vycházelo,“ konstatoval Trtík.

Pohárovou událost roku mají za sebou hráči Baníku OKD, podle očekávání prohráli

HCB OKD Karviná – SG Flensburg 23:37 (11:20) Sled: 2:2, 5:6, 5:13, 7:14, 9:17, 11:20, 14:20, 15:23, 16:27, 18:32, 20:34 Rozhodčí: A. Konjicanin, D. Konjicanin (Bosna) Sedmičky: 2/1:5/4 Vyloučení: 5:2 Červená karta: 17. Kalous (K.) Diváci: 1340 HCB OKD: Lefan, Drápal – Krahulec 1, Vančo 1, Sliwka 3, Heinz 1, Chudoba 3, Mlotek, Kružík 6, Petrovský 6, Požárek 1, Kalous, Diviš, Kavka 1 Trenér: Rastislav Trtík

Fotbalový klub se neustále rozvíjí Přední umístění mančaftu MFK OKD ve druhé lize je i dílem tréninkového systému i zahraniční chlebíček, takže ví, jak svou práci dělají úspěšné menší kluby v cizině.

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Fotbalisté karvinského MFK OKD figurují po podzimní části soutěže na skvělém čtvrtém místě, dokonce „na dostřel“ postupovým pozicím. Za umístěním týmu stojí nejen tvrdá tréninková dřina samotných hráčů, ale také lepšící se dovednosti klubu ve sféře skautingu či výchovy mladých talentů. V karvinském klubu udělali za poslední dobu kus práce při tipování vhodných fotbalistů. Například oblast bývalé Jugoslávie a blízké Polsko nabízejí Karviné bohatou přehlídku zajímavých hráčů. „Na Balkáně jsou podmínky pro hráče dost tristní, čehož se dá využít. Kromě toho je to i cenově přijatelné. Zrovna nedávno jsem se byl v Bosně podívat na jednoho stopera, kterého doma neseženeme, anebo ano, ale za přemrštěné požadavky. Hlásí se k nám taky hodně mladých Poláků, a proto potřebujeme dostat náš dorost do nejvyšší soutěže,“ podotýká generální manažer MFK OKD Karviná Petr Mašlej. On sám byl někdejším prvoligovým fotbalistou, který ochutnal

Fotbalisté Karviné mohou těžit z dobré výchovy mladých talentů i stále účelnějšího skautingu. Jako vzor může posloužit Srb Milosavljev, který se v Karviné dokonale sžil s prostředím.

V otázce propracované výchovy mladých fotbalistů je Karviná na dobré cestě. Dorostenci klubu jsou po podzimu na druhém místě MS ligy, což by znamenalo baráž o účast v nejvyšší soutěži.

Navíc první je béčko Olomouce, a to postoupit nemůže. „Z hlediska dalšího vývoje mladých fotbalistů v regionu nutně potřebujeme, aby se v lize zachránil Baník Ostrava. S ním máme velice dobrou spolupráci a hlavně nám nekrade hráče jako třeba jiné kluby. Vždy se s ním seriózně dohodneme na hráčské výpomoci,“ upozorňuje Mašlej, že je nanejvýš žádoucí, aby se ostravský klub vzpamatoval z herní letargie a postupně zase získal zpět ztracené pozice mezi českou elitou. „Baník je Baník, to by měla být jasná fotbalová jednička v regionu. Pak můžeme ze vzájemné spolupráce ještě více těžit,“ dodává generální manažer Karviné. Kromě dorostenců jsou na dobré čili postupové cestě i hráči juniorky, tedy béčka, které by rádo postoupilo z krajského přeboru. „Dá se říci, že vlastně všichni mládežníci nám hrají výborně, což je hlavně zásluha všech trenérů v klubu, kterým chci touto cestou poděkovat za kvalitní práci, kterou u nás odvádí,“ adresoval Mašlej pochvalu za činnost na ta správná místa. mar

FOTO: Ivo Dudek

ovšem mladé hráče významně obohatí o zkušenost, kterou někdo nemusí ve své sportovní kariéře zažít nikdy. A o to v evropských pohárech jde především. Martin Ruščin

důstojné herní představení. Dřeli do úmoru a sem tam ukázali i oku lahodící akci, které museli zatleskat i němečtí příznivci. Těch dorazilo do Karviné zhruba šedesát a v hale vytvořili pořádný randál. „Hluční byli teda dost. U nich to bude ještě stokrát bouřlivější, protože do jejich haly se vejde šest tisíc diváků,“ těší se na „peklo“, které jeho tým ve Flensburgu zažije, střelecký tahoun Karviné Radek Kružík. Karvinští házenkáři i přes porážku herně nezklamali. Bojovali nadoraz a hráči německého celku to pocítili na vlastní kůži. „Možná nečekali takový odpor, ale určitě si na nás věřili,“ doplnil další hráč Baníku Vojtěch Petrovský. Karvinští vyrazili k odvetě do Flensburgu dnes, tedy ve čtvrtek, den po svém extraligovém utkání s Plzní. Zápas bude jen formalitou,

RASTISLAV TRTÍK zvolil proti Flensburgu dobrou taktiku, jeho hráči odvedli výkon v rámci svých možností a ostudu určitě neudělali.

Karvinský „Ital“ Glauco Molnári vzory nemá, je rád sám sebou KARVINÁ – V karvinském fotbalovém celku MFK OKD U16 hraje i mladík s netypickým jménem Glauco Molnári. Ovšem hraje velmi dobře. Svými výkony ve středu zálohy a hned deseti góly se podílí na slušném umístění karvinské šestnáctky, která po podzimní části figuruje na šesté příčce nejvyšší soutěže. Glauco (výslovnost Glauko) naskočil do všech šestnácti zápasů a jen jednou jako střídající hráč.

bychom na to neměli, ale třeba Baník je prostě Baník.“

V čem jsou tato družstva na hřišti lepší, že se je nedaří pravidelně porážet? „To fakt nevím, ale pokud můžu mluvit za nás, my sázíme hlavně na týmovost a taky většinu soupeřů převyšujeme v bojovnosti. Olomouc nebo Brno jsou asi na míči lepší, ale když se hecneme, dokážeme překvapit. Bojovnost a nasazení jsou naše silné stránky.“

Glauco, tvé jméno ukazuje na zahraniční původ. Můžeš prozradit, odkud ho máš? „To je z otcovy strany. Jméno je italské, ale já jsem Čech.“

Jak by znělo tvoje hodnocení právě skončeného podzimu? „Řekl bych, že jsme hráli slušně. Chyby se určitě našly, ty se najdou vždycky, ale myslím, že jsme podávali dobré výkony a nejsme nespokojeni.“

Který zápas podzimu považuješ za nejvydařenější, na který vzpomínáte jako tým nejraději? „Dobrých zápasů jsme odehráli víc, ale třeba výhra nad Jihlavou se určitě počítá. Taky si vzpomínám na zápas s Frýdkem. Ten jsme sice jednoznačně vyhráli, ale radost byla obrovská. Byl to takový emotivní zápas, v němž jsme podali perfektní kolektivní výkon. Jeden makal za druhého, tak by to mělo vypadat pokaždé.“

V soutěži se potkáváte s „nejtěžšími kalibry“, jako jsou Baník, Sigma, Zbrojovka. Berete zápasy s těmito nejsilnějšími soupeři prestižněji než ostatní? „Chceme uspět pokaždé, ale je jasné, že každý se chce vytáhnout hlavně na ty nejlepší. I my se chceme ukázat. Ne že

FOTO: Ivo Dudek

KARVINÁ – Zápas vybočující z běžného ligového rámce si v sobotu prožili karvinští hráči a jejich fanoušci. Ve třetím kole Poháru vítězů pohárů totiž hostili bundesligový Flensburg, a to je nějaká kapacita ve svém oboru. Součástí karvinské sportovní události byla i událost společenská. Zástupce OKD Vladislav Sobol převzal před utkáním z rukou karvinských házenkářů šek v hodnotě 12 tisíc korun pro sdružení svaté Barbory, které podporuje dětské sirotky po obětech hornických neštěstí. V krásné sportovní atmosféře se pak rozběhl duel, který měli prostřednictvím televizních obrazovek možnost sledovat v hlavním vysílacím čase i fandové po celé republice. Ti viděli statečný a obětavý výkon karvinských hráčů, kteří předvedli proti favoritovi utkání

Karvinský mladík Glauco Molnári (ve žlutém) během posledního podzimního zápasu.

Hraje Karviná podle tvého gusta? Sázíte spíše na ofenzivu, nebo hrajete, jak se říká, ze zajištěné obrany? „Co si budeme nalhávat, každý chce branky hlavně střílet, tedy i já a náš tým. Pozice, kterou hraji (střední záložník), mi ale sedí, jsem tam spokojený.“

Taky se ti povedlo nasázet už deset gólů. Jsi spokojen i s tímto číslem? „Jsem, je to pěkné kulaté číslo (úsměv). Pro jaro si dávám stejný cíl, nastřílet dalších deset branek.“

A máš kromě cílů i nějaké fotbalové vzory, které sleduješ třeba v televizi? „Ani ne, fotbal sleduju tak nějak všeobecně. Snažím se být sám sebou.“ luk

HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e-mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e-mail: josef.lys@okd.cz  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e-mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, fa fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e-mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e-mail: robin@cais.cc  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz  Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, 658 17 Brno  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

hornik_44_2011  

hornik_44_2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you