Page 1


Menjelang Pernikahan

Annisa Kurniasari, S.I.Kom dengan

Eko Wasito Adi, SE.

Semarang, 18 April 2014


Syahadatain

2


Sambutan Shahibul Hajat Bismilahhirrahmannirrahim. Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai di hari akhir... Aamiin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Dengan segala kerendahan hati dan tawadhu kami memohon ke hadirat Illahi dengan bacaan ayat-ayat suci dan shalawat teriring doa yang penuh harap semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhaNya sehubungan dengan maksud kami melaksanakan pernikahan putri pertama kami:

Annisa Kurniasari, S.I.Kom dengan

Eko Wasito Adi, SE yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon doa restu dan keihlasan hati Bapak, Ibu, hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan doa ke hadirat Illahi semoga rangkaian acara pernikahan nanti dapat berjalan lancar, diberi kemudahan dan putra-putri kami dapat menjadi

3


keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat keturunan yang shaleh dan shalehah, rezeki yang berkah, senantiasa rukun dan bahagia. Aamiin. Terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada Ibu Hj. Hartodigdo yang berkenan memandu acara ini, majelis taklim, undangan, serta segenap keluarga dan kerabat yang mendukung kelancaran acara pengajian ini, semoga menjadi ladang ibadah dan mendapat pahala yang melimpah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mencurahkan kasih sayangNya, serta dibukakan segala pintu kebaikan bagi kita semua. Aamiin ya rabbal ‘alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang 18 April 2014 Kel. Agus Purwanto

4


Daftar Isi Sambutan Shahibul Hajat ...............................................

3

Q.S An-Nisa‟ [4: 1] .......................................................... 6 Q.S Ar-Ruum [30: 21-22] ................................................ 7 Q.S. Al-Furqan [25: 4] ..................................................... 8 Nasehat Luqman Al-Hakim ............................................. 9 Lantunan Kalimat Thayibah ............................................ 11 Q.S. Al-Ikhlas [112 : 1-4] ................................................. Q.S. Al-Falaq [113 : 1-5] ................................................. Q.S. An-Naas {114 : 1-6] ................................................ Q.S. Al-Fatihah [1 : 1-7] .................................................. Q.S. Al-Baqarah [2 : 1-5, 163, 255, 284-286] .................

13 14 15 16 17

Q.S. Ar-Rahman [55: 1-78] ............................................. Asma‟ul Husna ................................................................ Doa Asma‟ul Husna ........................................................ Ungkapan cinta kasih Ananda ........................................

22 32 37 40

Ungkapan kasih sayang Ayah dan Bunda...................... Shalawat Badriyah .......................................................... Doa Arwah ....................................................................... Doa Khusus Calon Mempelai ......................................... Doa Sang Pengantin .......................................................

42 45 46 51 56

Syair Renungan Suami & Istri ......................................... 57 Doa Rasulullah ................................................................ 58

5


Q.S. An-Nisa’ 1

A’udzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahirrahmaanir-rahiim. Yaa ayyuhaan-naasuttaquu rabbakumul ladzii khalaqakum min nafsin wahidatiw wakhalaqa minhaa zaujahaa wabatstsa minhumaa rijaalan katsiiraw wanisaa-a wat-taquullaahaal ladzii tasaa-aluuna bihii wal-arkhaam innallaaha kaana 'alaikum raqiibaa

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

6


Q.S. Ar-Ruum 21-22

A’udzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahirrahmaanir-rahiim. Wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal litaskunuu ilaihaa waja'ala bainakum mawaddataw warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruuna

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. wamin aayaatihi khalquls samaawaati wal-ardhi wakhtilaafi alsinatikum wa alwaanikum inna fii dzaalika la aayaatil lil'aalimiin

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

7


Q.S. Al-Furqan 54

A’udzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahirrahmaanir-rahiim. wahuwalladzii khalaqa mina almaa-i basyaran faja'alahu nasabaw washihran wakaana rabbuka qadiiraan

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. * Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan: menantu, mertua, ipar, dsb.

8


Nasehat Luqman Al-Hakim Setelah Allah memberikan hikmah kepada Luqman, Allah memerintahkan Luqman supaya bersyukur kepadaNya, karena “siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya, dan siapa yang kufur kepada Allah, maha sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji� (ayat 12) Nasihat Luqman kepada anaknya: 1.

Jangan mempersekutukan Allah dengan selainNya, karena sesungguhnya kemusyrikan adalah kezhaliman yang sangat besar (ayat 13);

2.

Berbuat baiklah kepada kedua orangtua, terutama kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama 2 tahun (ayat 14);

3.

Bersyukurlah kepada Allah dan berterimakasihlah kepada kedua orangtua (ayat 14);

4.

Taatlah kepada orangtua, selama keduanya tidak menyuruhmu mempersekutukan Allah, dan tetaplah bersikap baik kepada keduanya walaupun mereka berlainan faham denganmu (ayat 15);

5.

Ikutilah selalu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, selalu memohon ampun atas segala dosa serta menjalankan perintah agama (ayat 15);

6.

Ingatlah Allah Maha Mengetahui perbuatan sekecil apapun yang dilakukan, bahkan yang tersembunyi sekalipun Allah mengetahui dan akan membalasnya (ayat 16);

9


7.

Dirikanlah shalat, berbuat baiklah, dan jauhilah kemungkaran, sabarlah dalam menghadapi ujian (ayat 17);

8.

Jangan memalingkan mukamu dari orang lain, jangan angkuh, jangan membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri (ayat 18);

9.

Bersikaplah sederhana dalam berjalan (tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat), dan lunakkanlah suaramu ketika berbicara (ayat 19).

10


Lantunan Kalimat Thayibah

11


Bismillaahirrahmaanirrahiim. Illa hadhratin nabiiyyil mushthafaa shallallaahu ‘alaihi wa sallama, tsumma ilaa arwaahi aabaaihi wa ikhwaanihi minal anbiyaa’i wal mursaliina wash-shahaabati ajma’iin. Tsumma ilaa arwaahi aabaainaa wa ummahaatinaa wa ajdaadinaa wa jaddaatinaa. Tsumma ilaa arwaahi jami’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal muminaati khushuushan ilaa ruuhi.….. Al-Fatihah.

Untuk arwah Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk arwah kedua orangtua beliau, teman-teman beliau yang terdiri dari para Nabi, para Rasul, dan Sahabat-sahabatnya semua. Kemudian untuk arwah Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek-kakek kita, dan nenek-nenek kita. Kemudian untuk arwah semua muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, teristimewa untuk ruh ….. (sebutkan namanya) Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas…

12


Q.S. Al-Ikhlas Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul huwallaahu ahad

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

Allaahush shamad

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

lam yalid wa lam yuulad

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

walam yakul lahuu kufuwan ahad

dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

13


Q.S. Al-Falaq Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul a'uudzu bi rabbil falaq

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

min syarri maa khalaq

dari kejahatan makhluk-Nya,

Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab

dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

Wa min syarrin naffaatsaati fil 'uqad

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul

Wa min syarri haasidin idzaa hasad

dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki

14


Q.S. An-Naas Bismillaahirrahmaanirrahiim

Qul a'uudzu bi rabbin naas

Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

Malikin naas | Raja manusia.

Ilaahin naas | Sembahan manusia.

min syarril waswaasil khannaas

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi

alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas;

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia

Minal jinnati wan-naas | dari jin dan manusia.

15


Q.S. Al-Fatihah Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Alhamdulillaahirrabbil ‘aalamiin

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Arrahmaanirrahiim | Maha

Maaliki yaumiddiin |

Pemurah lagi Maha Penyayang

Yang menguasai di Hari Pembalasan

Iyyaaka na’budu wa iyyaka nasta’iin

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan

Ihdinash shiraathal mustaqiim

Tunjukilah kami jalan yang lurus

Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi alaihim waladh dhaaliin.

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

16


Al-Baqarah

alif-laam-miim

(1) Alif laam miim

Dzaalikal kitaabu laa raiba fiihi hudal lilmuttaqiin;

(2) Kitab (Al-Qurâ€&#x;aan) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa

alladziina yu’minuuna bilghaibi wa yuqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun;

(3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

17


waalladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wamaa unzila min qablika wabil aakhirati hum yuuqinuun

(4) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.

ulaa-ika 'alaa hudam mir rabbihim wa ulaa-ika humul muflihuun

(5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

wa-ilaahukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwarrahmaanur-rahiim

(163) Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

18


Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta’ khudzuhuu sinatuw wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi, man dzaal-ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa biidznih, ya'lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum wa laa yuhiithuuna bi syai-im min 'ilmihi illaa bimaa syaa’, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal-ardha, wa laa yauuduhu hifzhu humaa wahuwal 'aliyyul 'azhiim.

(255) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

19


(284) lillaahi maa fils samaawaati wamaa fil-ardh, wa-in tubduu maa fii anfusikum au tukhfuuhu yuhaasibkum bihillaah, fayaghfiru limay yasyaa-u wayu'adzdzibu may yasyaa-u wallaahu 'alaa kulli syay-in qadiir; (285) aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mir rabbihi wal mu’minuun, kullun aamana billaahi wamalaaikatihi wakutubihi warusulih, laa nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qaaluu sami'naa waatha'naa ghufraanaka rabbanaa wa-ilaikal mashiir; (286) laa yukallifullaahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat

20


wa'alaihaa maaktasabat. Rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa, rabbanaa wa laa tahmil 'alainaa ishran kamaa hamaltahuu 'alaal ladziina min qablinaa, rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa'fu 'annaa waghfir lanaa, warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa 'alaal qaumil kaafiriin.

284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 285. Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta'at." (Mereka berdo'a): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau-lah tempat kembali." 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

21


Q.S. Ar-Rahman Bismillaahir rahmaanir rahiim

Ar-rahmaan

khalaqal insaan

Assyamsu walqamaru bihusbaan

22


Wassamaa-a rafa’ahaa wa wadha’al mizaan

Wal ardha wdha’ahaa lil-anaam

23


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

24


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

25


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

26


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

27


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

28


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Waliman khaafa maqaama rabbihii jannataan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

29


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fiihinna qaashiraatuth thorfi lam yathmis-hunna insun qablahum walaa jaann

30


Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fiihimaa ‘ainaani nadhdhaakhataaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

Fiihinna khairaatun hisaan

Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan

31


Asmaul Husna Bismillaahirrahmaanirrahim

Bismillaahi bada’na | Walhamdu lirabbina

Dengan nama Allah kami mulai (membaca) | Segala puji bagi Tuhan kami.

Washshalaatu wassalaamu | ‘Alan nabii khabiibina

Rahmat dan keselamatan | Untuk Nabi kekasih kami

Yaa Allah Yaa Rabbana | Anta Maqshuudunaa

Yang Allah ya Tuhan kami | Engkau tujuan kami

Ridhaaka mathluubunaa | Dunyaana wa uchranaa

RidhaMu yang kami cari | di dunia dan akhirat kami

Yaa Rahmaanu Yaa Rahiimu | Yaa Maliku Yaa Qudduusu

Yang Maha Pemurah | Yang Maha Penyayang Yang Maha Merajai | Yang Maha Suci

32


Ya Salaamu | Yaa Mu’min | Yaa Muhaiminu | Yaa ‘Aziiz

Yang Memberi Keselamatan | Yang Memberi Keamanan | Yang Maha Mengamati | Yang Maha Perkasa/Maha Mulia

Yaa Jabbar Mutakabbir |Yaa Khaaliqu Yaa Baari’

Yang Maha Pemaksa | Yang Mempunyai Kebesaran | Yang Menciptakan | Yang Melepaskan

Yaa Mushawwiru | Yaa Ghaffaar | Yaa Qahhaaru | Yaa Wahhaabu

Yang Memberi Bentuk | Yang Maha Pengampun | Yang Maha Memaksa | Yang Maha Pemberi

Yaa Razzaaqu | Yaa Fattaakh | Yaa’Aliimu Yaa Qaabid

Yang Maha Pemberi Rizki, Pembuka Pintu Rahmat | Yang Maha Mengetahui | Yang Menggenggam (menguasai hambaNya)

Yaa Baasithu Yaa Khaafidhu Yaa Raafi’u Yaa Mu’izz

Yang Melapangkan Kehidupan Hamba | Yang Merendahkan Derajat | Yang Meninggakan Derajat | Yang Memuliakan

33


Yaa Mudzillu | Yaa Samii’ | Yaa Bashiiru Yaa Khakam

Yang Menghinakan | Yang Maha Mendengar | Yang Maha Melihat | Yang Menetapkan Hukum

Yaa ‘Adlu | Ya Lathiif | Yaa Khabiiru Yaa Khaliim

Yang Maha Adil | Yang Maha Lembut | Yang Maha Waspada | Yang Maha Amat Penyabar

Ya ‘Adhiimu | Yaa Ghafuru | Yaa Syakuuru Yaa ‘Aliyy

Yang Maha Agung | Yang Maha Pengampun | Yang Berterimakasih | Yang Maha Tinggi

Yaa Kabiiru | Yaa Khafidh | Ya Muqiitu | Yaa Khasiib

Yang Maha Besar | Yang Maha Menjaga dan Memelihara | Yang Maha Menjaga-Yang Maha Kuasa | Yang Maha Menghitung

Yaa Jaliilu Yaa Kariim | Yaa Roqiiibu Yaa Mujiib

Yang Maha Agung dan Mulia | Yang Maha Mulia dan Pemurah | Yang Mengawasi | Yang Mengabulkan

Yaa Waasi’u | Yaa Khakiim | Yaa Waduudu Yaa Majiid

34


Yang Maha Luas | Yang Maha Bijaksana | Yang Maha Membuat Rasa Kasih Sayang | Yang Mulia dan Luhur

Yaa Baa’itsu | Yaa Syahiid | Yaa Khaqqu | Yaa Wakiil

Yang Membangkitkan | Yang Maha Menyaksikan| Yang Maha Benar | Yang Maha Mengurusi

Yaa Qawiyyu | Yaa Matiin | Yaa Waliyyu Yaa Kamiid

Yang Maha Kuat | Yang Maha Kokoh | Yang Mengasihi dan Melindungi | Yang Maha Terpuji

Yaa Mukhshii | Yaa Mubdi’ | Yaa Muu’iidu | Yaa Mukhyii

Yang Maha Menghidupkan | Yang Maha Mematikan | Yang Maha Hidup | Yang Maha Berdiri Sendiri

Yaa Mumiitu | Yaa Hayyu | Yaa Qayyuumu | Yaa Waajid

Yang Mematikan | Yang Maha Hidup | Yang Berdiri Sendiri | Yang Menemukan

Yaa Maajidu | Yaa Waahid | Yaa Akhadu | Yaa Shamad

Yang Mempunyai Kemuliaan | Yang Esa| Yang Maha Esa Yang Menjadi Tempat Meminta

35


Yaa Qaadiru | Yaa Muqtadir | Yaa Muqaddim Yaa Muakhkhir

Yang Maha Kuasa | Yang Sangat Berkuasa| Yang Mendahului | Yang Mengakhiri

Yaa Awwalu | Yaa Aakhir | Yaa Zhaahiru | Yaa Baathin

Yang Awal | Yang Akhir | Yang Dhahir KekuasaanNya | Yang Tak Kelihatan Dzat-Nya.

Yaa Waali | Muta’aali | Yaa Barru | Yaa Tawwaab

Yang Menguasai | Yang Maha Tinggi | Yang Maha Baik | Yang Maha Menerima Taubat

Yaa Muntaqiimu | Yaa ‘Afuww | Yaa Ra’uufu | Yaa Malik

Yang Memberi Siksaan | Yang Maha Pemaaf | Yang Maha Belas Kasihan | Yang Maha Merajai

Maalikal mulki Yaa | Dzal Jalaali wal ikraam

Yang Memiliki Kerajaan | Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan

36


Yaa Muqsithu | Yaa Jaami’ | Yaa Ghaniyyu | Yaa Mughnii

Yang Maha Adil | Yang Mengumpulkan | Yang Maha Kaya | Yang Memberi Kekayaan

Yaa Maani’u | Yaa Dhaar | Yaa Naafi’u Yaa Nuur

Yang Mempertahankan | Yang Membuat Bahaya | Yang Memberi Manfaat | Yang Menjadikan Cahaya

Yaa Haadii | Yaa Badii’ | Yaa Baaqi | Yaa Waarits

Yang Memberi Petunjuk | Yang Menciptakan Sesuatu Yang Baru | Yang Maha Kekal | Yang Mewarisi

Yaa Rasyiidu | Yaa Shabuur | „Azza jalla dzikruhu

Yang Maha Pandai | Yang Maha Penyabar | Mengingat Allah Azaa wa jalla

37


Doa Asma’ul Husna Bi ‘asmaa’ikal khusnaa | Ighfir lanaa dzunubanaa

Dengan Asmaa-ul Husnaa | Ampunilah dosa kami

Wa liwaalidiinaa | Wa dzurriyyaatinaa

Dan dosa kedua orangtua kami | dan keturunan kami

Kaffir ‘annaa sayyi’aatina | Wastur ‘alaa ‘uyuubinaa

Hapuskanlah kejelekan kami | Dan tutuplah cacat kami

Wajibur ‘alaa nuqshaaninaa | Warfa’ darajaatinaa

Tamballah kekurangan kami | Naikkanlah derajat kami

Wa zidnaa ‘ilman naafi’aa | Wa rizqan waasi’aa

Dan tambahlah kami ilmu yang manfaat | Dan rizki yang luas

Khalaalan thayyibaa | Wa ‘amalan shaalikhaa

Yang halal dan bagus | Dan Amal yang shaleh

Wa nawwir quluubana | Wa yassir umuuranaa

Dan tenangkanlah hati kami | Dan mudahkanlah urusan kami

38


Wa shakhkhikh ajsaadanaa | Daa-imaa khayaatinaa

Dan sehatkanlah badan kami | Selama hidup kami

Ilal khairi qarribnaa | Anisy syarri baa’idnaa

Kebaikan dekatkanlah kami | Dari kejelekan jauhkanlah kami

Wal qurbaa rajaa’unaa | Akhiiran nilnal munaa

Dekat pada Allah harapan kami | Akhirnya kami memperoleh kenikmatan

Balligh maqaashidanaa | Waqdhi khaa-ijanaa

Sampaikanlah maksud-maksud kami | Dan penuhilah hajat kami

Wal khamdu li-ilaahina | Alladzii hadaanaa

Segala puji untuk Tuhan kami | Yang telah menunjukkan pada kami

Shalli wa sallim ‘alaa | Thaahaa khaliilir rakhman

Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan atas Thoha (Nabi Muhammad) Yang menjadin khalil (kekasih) Ar-Rahman

Wal Aalihii wa shakhbihii | Ilaa aachiriz zamaan

Dan keluarganya dan sahabatnya | Sampai akhir masa.

39


Ungkapan cinta kasih ananda

Assalamu „alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke hadirat Allah yang telah melimpahkan nikmatNya kepada kita semua, shalawat serta salam kepada Rasullulah Muhammad SAW, teriring doa untuk mama dan papa tercinta. Adalah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam, sampai hari ini mama dan papa dapat mendampingi Nia untuk melangkah menuju gerbang mahligai rumah tangga. Dengan setulus hati dan berharap ridha illahi, Nia memohon izin dan doa restu mama dan papa untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasullulah yaitu menikah dengan Eko Wasito Adi insya Allah besok pada tanggal 19 April 2014. Nia akan selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kebahagiaan berada dalam asuhan mama dan papa dengan penuh kasih sayang. Terimakasih kepada mama, papa yang telah membesarkan, membimbing dan menjaga serta selalu mendoakan Nia Mama, papa... Nia menyadari selama ini tentu banyak kesalahan, kekhilafan yang membuat mama papa sedih dan kecewa, pada kesempatan ini Nia mohon maaf lahir batin atas kesalahan dan kekhilafan selama ini. Kasih sayang mama-

40


papa mungkin takkan terbalas selamanya, namun dengan memohon pertolongan Allah Nia akan selalu berusaha membuat mama dan papa bangga dan bahagia selamanya. Mama…, Papa…, Nia mohon doa restu untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan berumahtangga. Semoga kami dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dan sejahtera sebagaimana keluarga yang diridhai Allah SWT. Doa ananda selalu untuk ayah dan bunda. Ya Allah, Ya Ghafaar, ampuni aku dan kedua orangtuaku. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangilah kedua orangtuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Berikanlah keberkahan dalam hidupku dan orangtuaku. Ya Allah, anugerahi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Aamiin, Aamiin, ya rabbal „alamin Wassalamu „alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

41


Ungkapan kasih sayang Ayah Bunda

Assalamu ‘alaikun warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini mama dan papa dapat menghantarkanmu menuju jenjang kehidupan baru melalui gerbang mahligai rumah tangga Terasa cepat waktu berlalu, bila mengingat masa-masa kecilmu yang lucu, masa-masa remajamu yang penuh warna dan saat ini kamu telah menjadi wanita dewasa yang akan memasuki kehidupan yang baru, kehidupan berumahtangga. Anakku sayang, selama ini kalian telah menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dan kalaulah ada kekhilafan ...mama papa sudah maafkan dan sebagai manusia mama papa tentu ada salah dan khilaf selama mendidik, mengasuh kalian.. mama dan papa harap Nia dapat memaafkannya lahir batin. Dengan rasa syukur, haru dan bahagia mama dan papa merestui pernikahan dan ridha Nia berjodoh dengan Eko Wasito Adi. Sesungguhnya kasih sayang dan ridha Allahlah yang menjadikan kasih sayang diantara kalian.

42


Niat kalian untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Rasul dalam ikatan pernikahan, Insya Allah akan membuka pintu rahmat dan kebahagiaan dalam kehidupan kalian kelak. Teriring doa papa dan mama untuk kalian. Ya Allah, Ya Ghafar, Putriku ini manusia yang lemah, yang tak luput dari khilaf dan dosa. Ampunilah dia, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Karuniakan kehidupannya dengan rahmatMu. Berkahilah usianya dengan segala manfaat. Berilah hidayah untuk selalu berjalan di jalanMu. Ya Allah, Ya Rahim, Sayangi kedua anak kami ini, kuatkan cinta kasih yang telah bersemi di hati mereka, hiasi rumahtangga mereka dengan akhlakul karimah. Ya Allah, Ya Qahhar, Anugerahilah mereka kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi berbagai ujian, kuatkanlah keimanannya, ikhlaskan hatinya, mampukan untuk bersikap sabar dan penuh kebijaksanaan.

43


Ya Allah, Ya Razaq, Lapangkanlah usahanya, hadirkanlah keturunannya yang shaleh dan shalehah, luaskanlah ilmunya, limpahilah dengan rizki yang barokah. Ya Allah, Ya Latiif, Lembutkanlah takdirMu, selimutilah dengan kasih sayangMu, selamatkanlah mereka dari azabMu. Ya Allah, Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon, maka kabulkanlah permohonan kami. Aamin ya rabbal ‘alamiin.

Wabillahi taufik wal hidayah. Wasalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

44


Shalawat Badriyah

Shalatullah salaamullah | â€&#x;Alaa thahaa rasuulillah Shalatullah salaamullah | â€&#x;Alaa yaasin khabibillah

Tawassalnaa bibismillah | wabil haadii rasuulillah Wakulli mujadin lillah | biahlil baadri yaa Allah

Ilaahi sallimil ummah | minal afaati wanniqmah Wamin hammin wamin ghummah | biahlil badri ya Allah

45


Doa Arwah

46


47


Bismillaahir rahmaanir rahiim Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin. Hamdan yuwaafi ni’amahu wa yukaafii maziidahu yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhikal kariim wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma balligh wa aushil mitsla tsawaaba maa qaranaahu minal qur’aanil azhiim ba’dal qabuuli minna bil fadhli wal ihsaani hadiyyatan waashilatan warahmatan naazilatan ilaa hadhratin nabiyyil mushtafaa rasuulillaahi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, wa ilaa arwaahil madzkuuriina bi asmaaihim rahimakumullaahu lijami’il mu’miniina wal mu’minaati wal-muslimiina wal-muslimaati al-ahyaai minum wal amwaat. Allahummaghfir lahum warhamhum wa’aafihim wa’fu ‘anhum wa akrim nuzuulahum wa wassi’ madkhalahum wa adkhilhumul jannata ma’al abraar. Allahumma laa tuhrimnaa ajrahum walaa tuftinnaa ba’dahum waghfirlanaa walahum, wali-ikhwaaninal ladziina sabaquunaa bil-imaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillal lilladziina ‘aamanuu rabbanaa innaka ra’uufur rahiim, rabbighfir warham wa anta khairur raahimiin.

Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Limpahkanlah rahmat, barokah, serta ampunan kepada semua ahli kubur, khusus kepada almarhum/almarhumah yang disebut-kan tadi. Allahumma ya Allah. Engkau Maha Penyayang, tinggikan derajatnya, hapuskanlah dosanya, terimalah iman dan amal shalehnya. Ya Ghafar, Engkau Esa dan Maha Kuasa. Pancarkan cahaya dalam kuburnya, jadikanlah surga tempat kembalinya dan naungilah dengan pengampunanMu sampai datang hari kiamat nanti, dan jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman surga.

48


Yaa ayyatunan nafsul muthma’innah, irji ilaa rabbiki raadhiyatam mardhiyyah. Fadkhulii fii ‘ibaadii wadhhulii jannatii.

49


Rabbanaghfir lanaa dzunuubanaa waliwaalidainaa warham humma kamaa rabbayaanaa shigaaraa. Rabbanaa aatinaa fid-dun-ya hasanatan wafil aakhiraati hasanatan wa qinna’adzaaban naar. Washallallahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aalihi wa ashhaabihi ajma’iin. Subhana rabbika rabbil ‘izzzati ‘ammaa yashifuun, wa salaamun ‘alal mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘aalamiin.

Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai Allah. Masuklah ke dalam hambaKu yang sholeh dan masuklah ke dalam surgaKu. Ya Tuhan kami! Ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orangtua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka merawat kami ketika masih kecil. Berikanlah kami kehidupan yang indah di dunia dan kehidupan yang indah di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Semoga kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya, serta sahabat-sahabatnya semua. Maha Suci Tuhanku, Pemilik Kemuliaan, dari persangkaan orang-orang kafir. Keselamatan untuk semua utusan/para rasul. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta.

50


Doa Khusus Calon Pengantin

51


52


Annisa Kurniasari

Eko Wasito Adi

53


Allahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa wa habiibina wa syafii’inaa wa maulaanaa Muhammad, wa sallim wa radhiyallaahu tabaaroka wa ta’aalaa ‘an kulli ashhaabi rasuulillaahi ajma’iin. Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin. A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahir rabbil ‘aalamiin. Hamdan yuwaa fiini’amahu wayukaafii maziidahu yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhikal kariimi wa ‘azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa ‘alihi wa ashhaabihi ajma’iin. Allahumma innaa nas’alikal ‘afwa wal’aafiyata wal mu’aafatad daa’imata fii diininaa wa dunyaanaa wa ahliinaa wa amwaalinaa wa waffiqnaa lisy-syuukri’alaa ni’amika wa a’innaa ‘alaa thaa’atika wa husni ‘ibaadatika wa adaa’I fara-idhika wa tanfiidzi ahkaamika wa naili mardhaatika wat-tiqaa’I sakhatika. Allahumma llif baina Annisa Kurniasari wabaina Eko Wasito Adi kamaa allfta baina abinaa Aadama wa umminaa Hawwaa’a, wa allif bainahumma kamaa allafta baina Yuusufa wa Zulaikhaa, wa allif bainahummaa kamaa allafta baina nabiyyinaa Muhammadin shollallaahu ‘alaihi wa sallama wa Khadijatal Kubraa, wa ashlih jama’ahumaa fid-dun-ya wa-aakhirati wahab lahumaa min ladunka rahmatan wa qurrata a’yunin waj’alhumaa min’ibaadikan naafi’iina ‘alaa diinika wa limashaalihil mu’miniina birahmatika yaa arhamarraahimiin.

54


Ya Allah Ya Rabbalâ€&#x;alamin, bukakanlah pintu hati ananda Annisa Kurniasari dan Eko Wasito Adi untuk menerima segala ketentuanMU baik berupa kebahagiaan maupun berupa cobaan dariMU. Ya Rabbana, jadikanlah hari esok, lusa, dan hari-hari yang akan mereka lalui menjadi hari yang penuh kebahagiaan dengan kekokohan iman dan taqwa. Ya Allah Yang Maha Karim, jadikanlah mereka menjadi pasangan yang senantiasa berpadu kasih, berilah kedamaian dan berikanlah kerukunan seperti telah engkau beri kerukunan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, Nabi kami Muhammad SAW dan Siti Khodijah. Dan maslahatkanlah Ya Allah pernikahan mereka ini di dunia dan di akhirat. Curahkanlah rahmatMU serta berikanlah kepada mereka buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah. Dan jadikanlah mereka sebagai hamba-hambaMU yang berguna bagi agamaMU dan kemashlahatan muâ€&#x;minin dengan rahmatMu Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah mereka dan anak keturunan mereka penyejuk mata memandang, berakhlak mulia, sopan santun dan berbudi luhur, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, menghargai jasa dan perjuangan pendahulunya, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertaqwa.

55


Do’a Sang Pengantin Ya Allah, limpahkanlah kepada kami cinta yang Kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Qubra yang Kau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra Ya Allah, andai semua itu tak layak bagi kami, maka cukupkanlah permohonan kami dengan ridha-Mu. Jadikanlah kami sebagai suami istri yang saling mencinta di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mendoâ€&#x;akan dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah, sempurnakanlah kebahagiaan kami dengan menjadikan perkawinan ini sebagai ibadahMu serta bukti pengikatan dan cinta kami kepada sunnah keluarga Rasul-Mu.

56


Syair Renungan untuk Suami Istri Istri yang kunikahi, tidaklah semulia Khadijah, tidaklah setaqwa Aisyiah, pun tak setabah Fatimah. Istriku wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi shalehah. Suami yang kunikahi, tidaklah semulia Muhammad SAW, tidaklah setaqwa Ibrahim, pun tak setabah Ayyub, ataupun segagah Musa, apalagi setampan Yusuf. Suamiku hanyalah keturunan akhir zaman yang punya cita-cita membangun keturunan yang shaleh. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kami kewajiban bersama. Pernikahan atau perkawinan yang menginsyafkan kami pentingnya iman dan taqwa, untuk belajar meniti sabar dan meraih ridha Allah SWT. Kami bukanlah manusia sempurna, kami cuma suami dan istri akhir zaman, yang berusaha menjadi shaleh dan shalehah.

57


Doa Rasulullah

Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan mereka menjadikannya pembuka pintu rahmat sumber-sumber ilmu dan hikmat serta rasa aman bagi ummat.

Doa Rasulullah Muhammad SAW pada pernikahan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib

58


Catatan

59


Catatan

60


Nia dan Eko  
Nia dan Eko  

Konsep Buku Doa dan Shalawat Menjelang Pernikahan Nia dan Eko

Advertisement