Page 1

√‰ËÁfi˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ª·˝Ô˜ 2012

Sony Internet TV

ªÂÙ·ˆÏËÙ‹˜:

0612

¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ æ˘¯·ÁˆÁ›·. ΔÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂÈÎfiÓ·. À„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋.


N¤· ÛÂÈÚ¿ Internet TV

™ÂÈÚ¿ HX850

∏ ηı·ÚfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ›‰·Ù ÔÙ¤ ¢Â›Ù οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Û Full HD 2D Î·È 3D Full HD 3D, Web Browser (Opera), Skypeì, X-Reality Pro, Monolithic Design, Motionflow XR 800Hz, Sony Entertainment Network, Oper Apps, WiFi Direct Integrated, DLNA, USB HDD REC, Media Remote. º˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ ‰Ú¿ÛË Ì 4 ¿ÓÂÏ 3D ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÌÈ· ¿ÓÂÙË ÚÔ‚ÔÏ‹, Ì ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ 3D. Dynamic Edge LED Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ηڤ. ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Wi-Fi® ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ Skypeì. ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ smartphone Û·˜ ˆ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ٷÈӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜

ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‚¿ÛË Ì ˯›Ô

™ÂÈÚ¿ HX750

HX

SERPP models

850

SERIES

21402 2 S46HX850TDGTI 1735 2 S40HX850TDGTI 1400 S55HX850TDGTI

¶.Δ.

55”

¶.Δ.

46”

¶.Δ.

40”

+

2 ˙¢Á¿ÚÈ· Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ· Á˘·ÏÈ¿ 3D

∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì ·Ó¿Ï·ÊÚÔ design

HX

¢Â›Ù οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Û Full HD 2D Î·È 3D Full HD 3D, Web Browser (Opera), Skypeì, X-Reality Pro, Motionflow XR 400Hz, Sony Entertainment Network, Oper Apps, WiFi Direct Integrated, DLNA, USB HDD REC, Media Remote.

SERPP models

750

SERIES

17852 2 SKDL46HX750 1329 2 SKDL40HX750 1020 SKDL32HX750 7152 SKDL55HX750

º˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÔÌ·Ï‹ ‰Ú¿ÛË Ì 4 ¿ÓÂÏ 3D ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÌÈ· ¿ÓÂÙË ÚÔ‚ÔÏ‹, Ì ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ 3D. Dynamic Edge LED Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ηڤ. ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Wi-Fi® ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ Skypeì. ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ smartphone Û·˜ ˆ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ٷÈӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜

¶.Δ.

55”

¶.Δ.

46”

¶.Δ.

40”

¶.Δ.

32”

™ÂÈÚ¿ EX650

∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ Û·˜ LED, Full HD, Web Browser (Opera), Skypeì, X-Reality Pro, Motionflow XR 100Hz, Sony Entertainment Network, Oper Apps, WiFi Direct Integrated, DLNA, USB HDD REC, Media Remote. º˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Wi-Fi® ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ Skypeì. ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ smartphone Û·˜ ˆ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ٷÈӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜

™ÂÈÚ¿ EX550

SERPP models SKDL46EX650 SKDL40EX650 SKDL32EX650

10702 7652 5602

¶.Δ.

46”

¶.Δ.

40”

¶.Δ.

32”

∂˘ÎÚÈÓ‹˜ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË HD Ready, Web Browser (Opera), Skypeì, X-Reality, Edge LED 50Hz, Sony Entertainment Network, Oper Apps, WiFi Direct Integrated, DLNA, USB HDD REC, Media Remote. º˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Wi-Fi® ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ Skypeì. ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ smartphone Û·˜ ˆ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ٷÈӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜

SERPP models SKDL26∂X550 SKDL22∂X550

3792 3092 ¶.Δ.

26”

¶.Δ.

22”


∞ÔÏ·‡ÛÙ ÚÔÛÈÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙËÏÂı¤·Û˘ Full High Definition

™ÂÈÚ¿ EX410

¢Â›Ù οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Û Full HD Full HD, 2xHDMI, S-Video, Component Video, SCART, 2xComposite Video, 3xAnalog Audio (RCA), USB, RF, BRAVIA Engine 3 ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Mega Contrast Î·È Dolby Digital Plus ÁÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘. Δ· ÛÙÔȯ›· LED ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ panel ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ̤ۈ USB: Video / ªÔ˘ÛÈ΋ / ºˆÙÔÁڷʛ˜ / ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ video, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ TV, ̤ۈ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÂÓfi˜ USB Flash drive ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

5792

KDL42EX410

¶.Δ.

42”

¢Â›Ù ٷÈӛ˜ Ì Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·

™ÂÈÚ¿ EX310

¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ video Ì ˘„ËÏ‹ ¢ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË HD Ready Full HD, 2xHDMI, S-Video, Component Video, SCART, 2xComposite Video, 3xAnalog Audio (RCA), USB, RF, BRAVIA Engine 3 ∞Ó¿Ï˘ÛË: HD Ready 720p, ªÂÁ¿ÏË Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ¯ÚÒÌ·Ù· Û fiϘ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Î·È video Ì ·Ó¿Ï˘ÛË HD Ready. ™˘¯ÓfiÙËÙ· 50Hz , ªÂ 50 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ı· οÓÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿Û˘ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ô̷Ϥ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ¢˘Ó·ÌÈ΋ ∞ÓÙ›ıÂÛË / Mega Contrast:  ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Mega Contrast ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ ʈÙÂÈÓfi Ï¢Îfi Î·È ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏË ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

3792 2352

KDL32EX310

¶.Δ.

32”

KDL22EX310

¶.Δ.

22”

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

622

732

1032

¶.Δ.

¶.Δ.

¶.Δ.

TDG-BR250 ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ· Á˘·ÏÈ¿ 3D

CMU-BR100

UWA-BR100

∂Óۈ̷و̤ÓË Î¿ÌÂÚ· Î·È ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ BRAVIA® Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Skypeì

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ USB Wifi ÁÈ· Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÂÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ñ USB WiFi

LED TV DIMENSIONS

ªÔÓÙ¤ÏÔ

ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

ªÔÓÙ¤ÏÔ

ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

S55HX850TDGTI

127,4 x 80,8 x 34,1 ÂÎ.

127,4 x 75 x 3,2 ÂÎ.

SKDL40EX650

94,1 x 59,5 x 24,1 ÂÎ.

94,1 x 57,6 x 4,6 ÂÎ.

S46HX850TDGTI

107,7 x 69,7 x 26,8 ÂÎ.

107,7 x 64 x 3,2 ÂÎ.

SKDL32EX650

75,3 x 49 x 22,6 ÂÎ.

75,3 x 47,2 x 4,7 ÂÎ.

S40HX850TDGTI

94,3 x 61,6 x 25 ÂÎ.

94,3 x 58,6 x 3,2 ÂÎ.

SKDL26EX550

64,2 x 42,6 x 18,7 ÂÎ.

64,2 x 41,2 x 5,9 ÂÎ.

SKDL55HX750

127,1 x 79,8 x 31,2 ÂÎ.

127,1 x 76,1 x 4,6 ÂÎ.

SKDL22EX550

53,5 x 36,4 x 18,7 ÂÎ.

53,5 x 35 x 5,8 ÂÎ.

SKDL46HX750

107,6 x 67,0 x 24,1 ÂÎ.

107,6 x 65,2 x 4,6 ÂÎ.

KDL-42EX410

98.9 x 64.2 x 25 ÂÎ.

98.9 x 61.2 x 4,6 ÂÎ.

SKDL40HX750

94,3 x 59,6 x 24,1 ÂÎ.

94,3 x 57,8 x 4,6 ÂÎ.

KDL-32EX310

75.6 x 51.1 x 23 ÂÎ.

75.6 x 48.0 x 4,2 ÂÎ.

SKDL32HX750

75,6 x 49,2 x 22,6 3Î.

75,6 x 47,3 x 4,6 ÂÎ.

KDL-22EX310

52.4 x 36.2 x 19 ÂÎ.

52.4 x 34.6 x 4,2 ÂÎ.

SKDL46EX650

107,4 x 66,9 x 24,1 ÂÎ.

107,4 x 65,1 x 4,7 ÂÎ.

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)


√ÈÎÈ·Îfi˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì Blu-ray 3D Wireless Speakers SERPP model

SERPP model 3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 5,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, WiFi Building, iphone dock, HDMI Repeater, SMB, Magnetic Fluid Speaker, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 1000W, 3D Surround, USB x2, XMB, Media Remote, 2 ˯›· ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Î·È Ù· 2 „ËÏ¿ ›Ûˆ ·Û‡ÚÌ·Ù·.

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 5,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, WiFi Building, iphone dock, HDMI Repeater, SMB, Magnetic Fluid Speaker, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 1000W, 3D Surround, USB x2, XMB, Media Remote, 4 „ËÏ¿ ˯›· Ù· 2 ›Ûˆ ·Û‡ÚÌ·Ù·.

SBDV-N990W

8192

SBDV-N890W

¶.Δ.

6692

¶.Δ.

5,1 Speakers SERPP model M ·ÁÔÚ¿ BDV-E880 Blu-ray Home Cinema ¿ÚÙ 5 Ù·Èӛ˜ Blu-ray ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 5,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, WiFi Building, iphone dock, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 1000W, 3D Surround, USB x2, XMB, Media Remote.

SBDV-N590

3D Δª, ∏¯Â›· ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ BRAVIA Internet Video, USB, MP3, 2 ›ÛÔ‰ÔÈ HDMI®, μ¿ÛË iPod/iPhone, 1000W

4592

BDV-E880

¶.Δ.

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 5,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, Wireless Lan Ready, iphone dock, HDMI Repeater, SMB, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 1000W, 3D Surround, USB x1, XMB, Media Remote.

BDV-∂290

5602

¶.Δ.

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 5,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, Wiress Lan Ready, iphone dock, HDMI Repeater, SMB, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 300W, 3D Surround, USB x1, XMB, Media Remote.

3592

BDV-E190

¶.Δ.

3092

¶.Δ.

2,1 Speakers DVD Home Cinema

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 2,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, Wiress Lan Ready, iphone dock, HDMI Repeater, SMB, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 150W, 3D Surround, USB x1, XMB, Media Remote.

3D ™‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Blu-ray 2,1, Web Browser, Sony Entertainment Network, WiFi Building, iphone dock, DCAC DX, Personal Audio Enhancer 400W, 3D Surround, USB x2, XMB, Media Remote.

HDMI Output, USB, MP3, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II 350W

SERPP model

SBDV-NF620

459

2 ¶.Δ.

BDV-EF220

289

2 ¶.Δ.

DAV-TZ135

1552 ¶.Δ.


Blu-ray Players SERPP model

3D Player, Web Browser, Sony Entertainment Network, WiFi Building, Opera Application, Content Throw, Party Mode, DLNA, Front Light Display, Media Remote, Xcros Media Bar, USB x2 ÁÈ· ‡ÎÔÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ.

SBDPS590

3D Player, Web Browser, Sony Entertainment Network, Wireless Lan ready, Opera Application, Content Throw, Party Mode, DLNA, Front Ligh t Display, Media Remote, Xcros Media Bar, USB x2 ÁÈ· ‡ÎÔÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ.

1752

1352

BDP-S490

¶.Δ.

Blu-ray Player, Bravia Internet Video, Wirelass Lan ready, XMB Menu, Small size, HDMI, USB x1.

BDP-S185/B

¶.Δ.

1032

¶.Δ.

DVD Players

ŒÍÔ‰Ô˜ HDMI, ∞Ó·‚·ıÌ›ÛÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ DVD Û·˜ Û ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ۯ‰fiÓ HD, ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÌÔ˘ÛÈ΋, video Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·¢ı›·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û USB, ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Xvid, WMA, AAC, L-PCM, JPEG, MP3, MPEG4.

DVP-SR760HB

∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD, CD, VCD, Super VCD, JPEG, MP3, ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Xvid, ∂ÍÔ‰Ô˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ DTS, USB Recordable, Scart x1, √ÌÔ·ÍÔÓÈ΋ „ËÊȷ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜, ∞Ó·ÏÔÁÈ΋ ŒÍÔ‰Ô˜ 2CH.

702

602

DVP-SR350

¶.Δ.

CMTMX700

πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x20W (RMS), ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3, USB, ipod CMTCX5IPB/W

¶.Δ.

175

CMTDX400

πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x5W (RMS), ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, DSG-X CMTFX200

2 ¶.Δ.

502

¶.Δ.

Portable DVD

ªicro ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 2x25W, ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3, ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB

2492

DVP-SR150B

¶.Δ.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Micro HiFi

πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x50W (RMS), ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CDR/RW/MP3, USB, ipod, Wi-Fi, DLNA

∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ DVD, CD, VCD, Super VCD, JPEG, MP3, ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Xvid, Scart x1, ∞Ó·ÏÔÁÈ΋ ŒÍÔ‰Ô˜ 2CH, Coaxial Digital Out.

1952 ¶.Δ.

82

2

√ıfiÓË LCD 7”, ¢È¿ÚÎÂÈ· Ì·Ù·Ú›·˜ 5 ÒÚ˜, USB, MP3 DIVX, JPEG, Remote control ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘

DVPFX770W/B/R/P

1302 ¶.Δ.

¶.Δ.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Mini HiFi

ªini ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 2x200W ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, 3 CD

ª∏CEÃ700

2052 ¶.Δ.

ªini ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 180W ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, 3 CD

MHCEÃ600

1652 ¶.Δ.


Portable Audio

æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW, ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CDR/RW/MP3, Remote Control, XPlod, 20W

CFD RF880

æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW, ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CDR/RW/MP3, Remote Control

1802

¶.Δ.

æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CDR/RW

802

CFD S07

¶.Δ.

702

CFD S05

¶.Δ.

mp3

Walkman MP4 / MP3

mp4

mp4 Bluetooth®, Karaoke 8 GB, 2000 songs, Radio, 10 hours video, Alarm / Sleeptimer, MP3, LCD 2” 50 hours music Drag & drop

8 GB / 2000 Songs

NWZS764B/W

133

1022 822

Radio, MP3, LCD 2” NWZE464B 10 hours video 50 hours music, Alarm / Sleeptimer 4 GB / 1000 Songs NWZE463B/G/P/R Drag & drop

2 ¶.Δ.

¶.Δ.

¶.Δ.

4 GB / 1000 Songs

562 2 NWZ-B162FB/P/R/L/G 46

Radio, 18 hours, Quick charge, 3 minutes charge for 90 minutes music

NWZ-B163FB/P/R/L/G

¶.Δ.

2 GB / 500 Songs

¶.Δ.

Media & Peripherals

Analog Radios

Radio Clocks ¢¤ÎÙ˘ FM / AM, ÔıfiÓË LCD, ‰ÈÏfi ͢ÓËÙ‹ÚÈ, ‡ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Á·Ï‹ÓÈÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ʇÛ˘, ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ

ICFC717PJS

572

¢ÈÏfi Ú·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM, LED 0,9” ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

ICFC318S

322

¶.Δ.

ICFC705S

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ, æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

ICFC205S

¶.Δ.

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ¢ÈÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË Í˘ÓËÙ‹ÚÈ

152 ¶.Δ.

472 ¶.Δ.

ƒ¿‰ÈÔ, 220 ÒÚ˜ Ì·Ù·Ú›· ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/SW

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ Î·È Ë¯Â›Ô LCD 7”, 1GB, USB/SD Card, æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ, æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

ICFCL70B

1332

¶.Δ.

Docking Solutions

RDP-M5iPB/W

722

¶.Δ.

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÊfiÚÙÈÛË iPod/iPhone æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW

ICFC051PB

572

292

¶.Δ.

ƒ¿‰ÈÔ, ª·Ù·Ú›· 2x∞∞ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

ICFS22

μ¿ÛË Ë¯Â›ˆÓ ÁÈ· iPod/iPhone 2W + 2W, 10 ÒÚ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (Ì 4 ·ÏηÏÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ AAA)

ICFFF12S

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ Ë¯Â›Ô Bluetooth ÁÈ· Smart phones / iPod / iPhone Ì ‹¯Ô 360Æ. ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· 5 ÒÚ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋

202

¶.Δ.

SRSBTV25B/W

1332

RDPV20IPW/R/B

1332

¶.Δ.

¶.Δ.

MHSPM5V/W/P ñ Video, Videoclip Û Full HD 1080 ÌÔÚÊ‹ ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ 5MP Ì ʷÎfi CMOS ñ ∂‡ÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Facebook, YouTube) ñ ∂‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û PC ¯ˆÚ›˜ ηÏ҉ȷ ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ñ ∂‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ºfiÚÙÈÛË ÚÔ‚ÔÏ‹ videoclip Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ iPod/iPhone ñ MPEG4 ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ñ √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x / OıfiÓË LCD 2,4” æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ ICFC7IPS ñ ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS, SD FM/AM ñ ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ Ê·Îfi˜

772 ¶.Δ.

∏¯Â›Ô & ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÊfiÚÙÈÛË iPod/iPhone ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM Mega Bass System

ICFDS15IPB

1032

¶.Δ.

∞fiÏ˘Ù· ÊÔÚËÙ‹ ‚¿ÛË Ë¯Â›ˆÓ ÁÈ· iPod / iPhone Ì ‹¯Ô 360Æ. ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· 5 ÒÚ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋

¶.Δ.


Digital Imaging SD Flash ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 560K pixels, 67xExtended zoom (57x√ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì), √ıfiÓË 2,7” Clear Photo Lcd, Face Detection, Steady Shot, Intelligent Auto, YÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS & SD, ŒÍÔ‰Ô˜ USB, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ PMB Portable

2052

DSCSX21EB/ES

HD Flash

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 680K pixels, 70xExtended zoom (60x√ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì), Touch Panel 3” Wide Clear Photo Lcd, Face Detection, Steady Shot, Intelligent Auto, YÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS & SD, ŒÍÔ‰Ô˜ USB, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ PMB Portable, £‹ÎË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ LCS-BDH

DCR-SX65∂S/R/L

¶.Δ.

2602

¶.Δ.

SERPP model ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 5.3MP/1.3MP, º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar, OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 25x, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 2.7”, 8GB ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË, £‹ÎË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ LCS-BDH

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 5.3MP/1.3MP, º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar, OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 25x, √ıfiÓË LCD 2.7”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË

3092

SHDRCX190EB

HDRCX210B/L/R

¶.Δ.

3592

¶.Δ.

SERPP model

SERPP model

SERPP model ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 8.9MP/2.2MP, Full HD 50P Recording, º·Îfi˜ G, OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 30x, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 3”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Wind Noise Reduction Î·È Closer Voice, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

SHDRCX250∂W

4592

¶.Δ.

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 8.9MP/2.2MP, Full HD 50P Recording, º·Îfi˜ G, OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 30x, ∂Óۈ̷و̤ÓË ÌÓ‹ÌË 16GB, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 3”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Wind Noise Reduction Î·È Closer Voice, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

SHDRCX260VEB

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 20.4MP/5MP, Full HD 50P Recording, º·Îfi˜ G, OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 12x, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 3” 921K ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Wind Noise Reduction Î·È Closer Voice, LED Video Light, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ 5.1 ηӷÏÈÒÓ, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

5102

SHDRCX570EB

¶.Δ.

7152

¶.Δ.

HD Flash Ì μÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· SERPP model SERPP model SERPP model ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 5.3MP/1.3MP, º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar, 30x ∂xtended zoom (OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 25x), √ıfiÓË LCD 2.7”, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· ̤¯ÚÈ 100”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

HDRPJ200EB

4092

¶.Δ.

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 8.9MP/2.2MP, Full HD 50P Recording, º·Îfi˜ G, 55x ∂xtended zoom (OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 30x), ∂Óۈ̷و̤ÓË ÌÓ‹ÌË 16GB, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· ̤¯ÚÈ 100”, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 3”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Wind Noise Reduction Î·È Closer Voice, GPS, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

HDRPJ260VE

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 20.4MP/5MP, Full HD 50P Recording, º·Îfi˜ G, 20x ∂xtended zoom (OÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 12x), ∂Óۈ̷و̤ÓË ÌÓ‹ÌË 32GB, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· ̤¯ÚÈ 100”, √ıfiÓË ∞Ê‹˜ LCD 3”, Face Detection, Steady Shot Ì Active Mode, Intelligent Auto, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Wind Noise Reduction Î·È Closer Voice, GPS, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD, ŒÍÔ‰Ô˜ Mini HDMI, ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË.

6622

SHDRPJ580

¶.Δ.

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

£‹ÎË ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

£‹ÎË ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

LCSU10

202

¶.Δ.

9152

¶.Δ.

∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

£‹ÎË ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

LCS BBE/S/L/R

202

¶.Δ.

LCSU5

152

¶.Δ.

NPFM50

502

¶.Δ.


™ÂÈÚ¿ W

14.1 ∂ÓÂÚÁ¿ Megapixel, º·Îfi˜ 28mm Ì ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x, √ıfiÓË LCD 2.7”, HD Video, Sweep Panorama Î·È Sweep Panorama 360Æ, 5 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, Steady Shot, Intelligent Auto, Face Detection/Smile Shutter, Eco mode, √‰ËÁfi˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ¢ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD.

16.1 ∂ÓÂÚÁ¿ Megapixel, º·Îfi˜ Carl Zeiss 25mm Ì ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x, √ıfiÓË LCD 2.7”, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Bionz, HD Video, Sweep Panorama Î·È Sweep Panorama 360Æ, 5 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, Steady Shot, Intelligent Auto, Face Detection/Smile Shutter, Eco mode, √‰ËÁfi˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ¢ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

16.1 ∂ÓÂÚÁ¿ Megapixel, º·Îfi˜ G 24mm Ì ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 16x, √ıfiÓË LCD 3”, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ, HD Video, Sweep Panorama Î·È Sweep Panorama 360Æ Î·È 7 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÔÙÈο Âʤ, Steady Shot, Intelligent Auto, Face Detection/Smile Shutter, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

DSC-W610B/P/S/L/G

1132 ¶.Δ.

2 ¶.Δ.

ª·Ï·Î‹ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi Ó¿ÈÏÔÓ

LCS-CSW/L/R/S

3792

1342

DSC-W620B/R/S

¶.Δ.

DSC-W630B/N/P/S/V

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 18.2 Megapixel ÁÈ· ˘¤Úԯ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, 9 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, High Dynamic Range Î·È 10 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Sonnar T 27mm Ì 30x ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì Î·È 60x Clear Image zoom, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ, AVCHD Full HD Video 1080I, √ıfiÓË Clear Photo LCD 3”, 3D Sweep Panorama Î·È 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

¶.Δ.

¶.Δ.

SERPP model

SDSC-HX200VB

5352

¶.Δ.

™ÂÈÚ¿ S

1552 ¶.Δ.

ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È £‹ÎË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∫¿ÚÙ· ÌÓ‹Ì˘ 2GB & ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì ÊÔÚÙÈÛÙ‹

14.1 ∂ÓÂÚÁ¿ Megapixel, º·Îfi˜ 26mm Ì ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x, √ıfiÓË LCD 2.7”, Sweep Panorama Î·È Sweep Panorama 360Æ, ∞ÏηÏÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ 2∞∞, Steady Shot, Intelligent Auto, Face Detection/Smile Shutter, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

2752

SDSC-WX100W/S/P/B

S5000B/P/S

¶.Δ.

932

¶.Δ.

Photo Frames

£‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË

25

SDSC-HX10VB/R/W

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 18.2 Megapixel ÁÈ· ˘¤Úԯ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, 9 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, High Dynamic Range Î·È 10 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, º·Îfi˜ G 24mm Ì 16x ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì Î·È 32x Clear Image zoom, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ, AVCHD Full HD Video 1080I, √ıfiÓË Clear Photo LCD 3”, 3D Sweep Panorama Î·È 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

LCS-TWJ/P/V/W

2552

SERPP model

SERPP model ∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚË „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì 10x ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì. ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR R CMOS 16.2 Megapixel, 9 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Âʤ, High Dynamic Range Î·È 10 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, º·Îfi˜ G 25mm Ì 10x ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì Î·È 20x Clear Image zoom, ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ, AVCHD Full HD Video 1080I, √ıfiÓË Clear Photo LCD 2.7”, 3D Sweep Panorama Î·È 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

DSCH90S/B/R

0612

14.1 ∂ÓÂÚÁ¿ Megapixel, º·Îfi˜ 26mm Ì ÔÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x, √ıfiÓË LCD 2.7”, Sweep Panorama Î·È Sweep Panorama 360Æ, Steady Shot, Intelligent Auto, Face Detection/Smile Shutter, ÀÔ‰Ô¯¤˜ ÁÈ· οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ MS Î·È SD

™ÂÈÚ¿ H

162

¶.Δ.

ª·Ï·Î‹ £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

LCS-TWE/W/P/R

20

2

LCS-TWH/S/V/P

¶.Δ.

ÀÊ·ÛÌ¿ÙÈÓË £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

LCSCSQ/ST

152

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË ‹ ·Ú·Ï‹„ÂȘ / ¶.Δ.: ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ΔÈÌ‹

∂Ï·ÊÚÈ¿, ‡ÎÔÏË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ı‹ÎË ·fi Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ·

¶.Δ.

20

2

DPFC-70

502

DPFD-830LB

892

¶.Δ.

ª·Ï·Î‹ £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

LCSCSY

7” QVGA LCD, Black colour, Remote Control, USB, ƒÔÏfiÈ

102

¶.Δ.

8” SVGA LCD, Black colour, 2Gμ, AÓ··Ú·ÁˆÁ‹ Video JPEG & Aگ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ªP3 ªÔÓÔʈÓÈÎfi ˯›Ô, Remote Control, USB, ƒÔÏfiÈ, ºˆÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô

¶.Δ.

¶.Δ.

¢È·ÓÔÌ›˜: AMSTESO §Δ¢

Sony Wholesale  

Sony Wholesale