Page 1

Kursusbasen

1 of 5

http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786365&mode=se...

Kursusoversigt Kursusbeskrivelse Kursusnavn (dansk):

It-projektledelse

Kursusnavn (engelsk):

IT Project Management

Semester:

Efterår 2009

Udbydes under:

Master i IT, Organisation og implementering

Omfang i ECTS:

7,50

Kursussprog:

Dansk

Kursushjemmeside: http://www.itu.dk/courses/ITP/E2009/ Min. antal deltagere:

12

Forventet antal deltagere:

32

Maks. antal deltagere:

50

Formelle forudsætninger:

Jeg forventer, at deltagerne er eller har været involveret i it-projekter, og på den baggrund ønsker at blive bedre til at forstå og eventuelt lede - styringsprocesser i it-projekter. Det er ligegyldigt, om du arbejder på modtager/kunde-siden eller på udvikler/leverandørsiden - men det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring med systemudvikling (programmering, test, dokumentation mv.) eller produktudvikling af digitalt indhold.

Læringsmål:

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til i en senere jobfunktion at kunne høste de første praktiske erfaringer med projektledelse, enten som projektleder for mindre It-projekter/multimedieproduktioner, som projektlederassistent eller som projektmedarbejder, der varetager visse ledelses- eller styringsopgaver. Efter kurset vil du: kunne redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter, der indgår i ledelse af et it-system eller digitalt indholdsprodutkion. kunne udarbejde en analyse af projektets interne- og eksterne interessenter som grundlag for projektets kommunikationsplan. kunne gennemføre scoping således at projektets art og omfang er entydig for de centrale intressenter. på basis af scoping, at kunne udfærdige en projektplan under anvendelse af de i kurset indlærte strategier, teknikker og værktøjer, fx. work breakdown, produktionsstrategier som COPE, valg af globalisering eller localisering, estimering, milepælsplanlægning, budget m.m. kunne beskrive hovedindholdet i følgende centrale styringsdiscipliner: Risikostyring, fremdriftsstyring,

11-06-2009 14:47


Kursusbasen

2 of 5

http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786365&mode=se...

kvalitetsstyring. videnstyring, kontraktstyring, økonomistyring, krav- og ændringsstyring samt en taxonomi for styring af digitale aktiver. kunne gennemføre en risikoanalyse, herunder eventuel tilpasning af projektplan. kunne redegøre for hovedindholdet af følgende aktiviteter: Kobling til forretningsstrategi, interessentanalyse, cost-/benefit-analyse, estimering, udarbejdelse af projektplaner, projektorganisering, ledelse af projektteam, kommunikationsplan, idriftsættelse og projektvalidering. kunne foretage fremdriftsopfølgning på basis af den lagte plan og de indsamlede detaildata.

På baggrund af ovennævnte skal du først og fremmest efter kurset være i stand til at anvende de lærte begreber inden for de nævnte discipliner til at analysere problemstillingerne i konkrete it-systemer eller produktion af nye medier (spil, web, mobil, digital tv, bredbånd, andre interaktive medier). IT Projektledelse omfatter såvel egentlige IT-systemer som projektledelse i forbindelse med produktion af digitalt indhold/digitale medier. Fagligt indhold:

Kurset har introducerende karakter, dvs. at der lægges vægt på at få belyst så mange aspekter af projektledelsesarbejdet som muligt, frem for at gå i dybden med delemner. Kurset fokuserer på et antal konkrete cases, hvor projektledelse er et hovedelement. Særlige forhold i forbindelse med ophavsrettigheder, kontraktudformning osv. behandles dog ikke i detaljer. Kurset giver en forståelse for samspillet mellem de 4 væsentligste elementer i et multimedieprojekt: Penge (hvor meget må det koste?) Tid (hvornår skal det være færdigt?) Viden (hvilken viden og kvalifikationer kan/skal hhv. modtagerorganisation og den producerende organisation bidrage med, og hvilken viden skal disse tilføres i løbet af processen?) Hvad er ambitionsniveauet? (bredt forstået).

Kurset diskuterer, hvordan forskellige forudsætninger og valg hvad angår disse 4 parametre medfører forskellige risici for proces og resultat afhængig af den konkrete kontekst. Kurset giver med baggrund i ovenstående en række praktiske strategier, metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan man styrer projekter fra kravspecifikation eller idéudvikling frem til

11-06-2009 14:47


Kursusbasen

3 of 5

http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786365&mode=se...

brugen af det pågældende system eller indholdsprodukt. ----Information om studiestruktur Dette kursus kan vælges om obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering. Se studieforløbet beskrevet her: Master i Organisation og implementering Læringsaktiviteter:

Netbaseret undervisning 5 undervisningsgange (kl. 9-16 med en times frokostpause) med instruktør med netbaseret (web) undervisning imellem de fem undervisningsgange. Undervisningen finder sted på IT-Universitetet. Bemærk! Det er af afgørende betydning, at deltagerne kan være med den første undervisningsgang, da vi etablerer de arbejdsgrupper, som arbejder sammen om at løse case-arbejde i hele forløbet. Hvis du ikke møder op første gang, kan du ikke forvente hjælp til at etablere en gruppe. De fem seminarer foregår: 29. august v. Peter Olaf Looms (Claus Seeberg Friis kigger ind) 19. september v. Peter Olaf Looms 3. oktober v. Claus Seeberg Friis 24. oktober v. Claus Seeberg Friis 21. november v. Peter Olaf Looms --------------

1. undervisningsgang: Introduktion til kurset og lærerne. Husk at medbringe et A4 opslag om dig selv, gerne med foto. Kursusdeltagere modtager en skabelon for dette opslag en uge før kursets start. Det letter arbejde med at danne arbejdsgrupperne. Projektledelse: Hvorfor? Interessentanalysen og plan for kommunikation med intressenterne. Scoping Grundlaget for projektet samt aftaler herom Orientering om case 1.

Webbaseret undervisning (primært selvstudium alene og i din arbejdsgruppe) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjememside. Case 1. 2. undervisningsgang:

11-06-2009 14:47


Kursusbasen

4 of 5

http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786365&mode=se...

Udfærdigelse af en projektplan fx. work breakdown, estimering, milepælsplanlægning, budget m.m. Risikoanalyse og -håndtering. Projektmodeller (vandfald, iterativ, spiral, øvrige agile modeller) og deres betydsning for risikostyring.

Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjememside. Case 1 afleveres på Eksamenskontoret på ITU og udgør en del af bedømmelsesgrundlaget. 3. undervisningsgang: Orientering om case 2. Centrale styringsdiscipliner. Projektstyring (opfølgning og kvalitetssikring). Projekter og mennesker (forventnings- og forandringsledelse). Projekter og mennesker (projektpsykologi og -sociologi ).

Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjemmeside. Case 2.

4. undervisningsgang: Kvalitetssikring samt metoder til validering af projektets processer og resultater (market research men også metoder til brugerinvolvering i projektet). Projektledelse og Programledelse - ledelse og styring når der er mere end et samtidigt projekt. Kursusevaluering. Orientering om mundtlig eksamen.

5. undervisningsgang: Projekter og organisationskultur. Projektledelse i international sammenhæng. Kvalitetssikring, standarder og projektledelse. Gruppekonsultationer om eftermiddagen.

11-06-2009 14:47


Kursusbasen

http://mit.itu.dk/ucs/cb_www/course.sml?course_id=786365&mode=se...

------------------------------Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter på kursets hjememside. Case 2 afleveres på Eksamenskontoret på ITU.

De enkelte undervisningsgange vil være tilrettelagt således, at der veksles mellem forelæsninger, korte øvelser, arbejde med cases, rollespil m.m.. Af hensyn til energien vil mere teoritunge aktiviteter blive gennemført om formiddagen. Imellem de enkelte kursusgange er der mulighed for lærerkonsultationer (via kursets elektroniske værktøj eller efter aftale som gruppekonsultationer på ITU eller via e-mail).

Eksamensform:

Ekstern censur, 7-trins-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen

Litteratur udover forskningsartikler:

James Cadle & Donald Yeates. Project Management for Information Systems. Fifth edition (2007) FT Prentice Hall. + mindre kompendium.

Undervisere Følgende personer underviser på kurset: Navn Stilling

Undervisertype

Indsats (%)

Claus Seeberg Friis

videnskabelig assistent(ITU)

Underviser

40

Peter Olaf Looms

ekstern lektor(ITU)

Kursusansvarlig

60

Afholdelse (tid og sted) Kurset afholdes på følgende tid og sted: Ugedag Tidspunkt Forelæsning/Øvelser

5 of 5

Sted

Lokale

Eksamen afholdes på følgende tid og sted: Eksamensdato Tidspunkt

Eksamenstype

2009-12-16

Før kl. 15

Skriftlige arbejder ITU

Lokale oplyses senere

2010-01-06

Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU

Lokale oplyses senere

2010-01-07

Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU

Lokale oplyses senere

2010-01-08

Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU

Lokale oplyses senere

Sted Lokale

11-06-2009 14:47

kursusbasen  

sdfsdf sdfsdf werfsdfs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you