__MAIN_TEXT__

Page 1


‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬ ‫‪2017 -2016‬‬ ‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪1‬‬


‫‪2‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


!33333"#$%#$& (33333")‫א‬+‫( אא‬33333"./0&‫ א‬133333"&2 2017 -2016

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

3

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


1#%&‫ א‬45/6 :2‫א‬8+‫ אא‬9:‫<א‬ ‫אא)א‬,- -)./01 2345 6,7‫א‬89‫=<" אא‬,> <?@3AB" 6,83B‫ אכא‬-)‫א‬E7 F01 :2‫א‬8+‫= אא‬8+‫)>א‬ ‫אא)א‬,- -G‫א‬.HI .-‫ א‬J8=K ‫אא)א‬,- -L349‫ א‬M‫א‬O 6,1‫א‬P ‫אא)א‬,- -Q‫)א‬R S‫א‬,P ‫אא)א‬,- -T‫כא‬2- ‫א)א‬ ‫אא)א‬,- -6H- 6UV J9‫א‬W9‫ א‬X,=W@9‫א‬A 6,-2@9‫ א‬Y)‫א‬RA -Z[\9‫ א‬2V‫א‬1 :?&‫א‬%&‫ א‬9"$%0&‫"( =א‬./0&‫@ א‬A‫א‬B= (%C‫א‬/) ].-2@9‫א^ א‬I‫ אא‬Y2`‫א‬B 2341 -a.1‫א‬b .-‫ א‬X,‫[כ‬9‫ א‬4UI ^‫א‬ddddddddI‫אא‬A 6dddddd>‫א‬dd[/9‫ א‬Xdef gddddddddddd,`) -hddd-‫א‬i 2ddddd`‫א‬i T‫א‬dddddI.UH89‫א‬A T‫א‬2?09‫ א‬Xef g,`) -6dddd03‫[א‬j ‫א‬dddddd83) 60I‫א‬UP 48[1 G‫א‬0\9‫ א‬:ADE‫כא‬5A‫ כא‬9HA B‫א‬8K 4,\1 :IDJ& 4:8) ).VR k‫א‬01 :?K6 L‫א‬/M‫א‬ A‫א‬O"P&‫"א א‬Q‫א‬R :S‫א‬+ T‫א‬/U‫א‬ :!". (‫אכ‬/V&‫א‬. 1"&8&‫ א‬2‫א‬8+‫ א‬9E J9‫א‬W9‫ א‬X,=W@9‫א‬A 6,-2@9‫ א‬Y)‫א‬RA ‫אא)א‬,- -l‫א‬U?9‫) א‬AB Z,W\mA ^‫א‬I‫א‬9 6,0,He=\9‫ א‬6o,p9‫א‬A 6,7‫א‬89‫=<" אא‬,> <?@3AB" 6,83B‫אכא‬A :!) 15D#0. 6,7‫א‬89‫ אא‬6,80@9‫א‬A ]B‫א‬/@f‫ אא‬GA‫א‬W@9‫ א‬Y)‫א‬RA "‫אא)א‬,U9" 6q.\[1 2?09‫ א‬r.sK 2017-2016 !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

4


‫א&‪W/XY‬‬ ‫כ=‪RA 68‬א)‪ Y‬א‪A 6,-2@9‬א‪ X,=W@9‬א‪W9‬א‪J9‬‬

‫‪7‬‬

‫כ=‪,- 68‬אא)א‬

‫‪8‬‬

‫‪ LI‬אכא‪<=,> <?@3AB 6,83B‬‬

‫‪10‬‬

‫א‪614s89‬‬

‫‪11‬‬

‫‪,- 6-2Em‬אא)א‬

‫‪13‬‬

‫א‪ 6,-2@9‬אא‪I‬א‪L,He=> J> 6,1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ Zu41‬א‪ F9‬א‪ 6,-2@9‬אא‪I‬א‪6,1‬‬

‫‪17‬‬

‫א‪ 4p?89‬אא‪I‬א‪ J1‬א‪J0,He=\9‬‬

‫‪28‬‬

‫א‪u‬א‪,f‬א‪ T‬א‪ Z8W9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪31‬‬

‫א‪ v[U9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪43‬‬

‫א‪ J> v[U9‬אא‪h72@7‬‬

‫‪49‬‬

‫א‪,@u‬א) ‪Q.w.1‬‬

‫‪57‬‬

‫אא‪x‬כא‪ k‬א‪6,\[/9‬‬

‫‪65‬‬

‫א‪ 2Uy9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪70‬‬

‫א‪s89‬א‪ 6=-‬א‪6,\[/9‬‬

‫‪80‬‬

‫א‪ 232s@9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪92‬‬

‫‪s1‬א‪ k‬א‪29‬א]‬

‫‪98‬‬

‫‪ 6=E1 X,8/m‬א‪[9‬א`‪z‬‬

‫‪104‬‬

‫אא‪s9‬א| ‪A‬א‪ X34s@9‬אא{א‪JI‬‬

‫‪111‬‬

‫אא‪h72@7‬‬

‫‪118‬‬

‫א‪A 23./@9‬א‪ 6/s9‬א‪Y)./89‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪5‬‬


‫‪6‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:&‫א‬%&‫"< א‬$%0&‫"( =א‬./0&‫( =@א?> א‬#$‫כ‬

?&‫א‬%&‫ א‬9"$%0&‫"( =א‬./0&‫@ א‬A‫א‬B= (#$‫כ‬ TLaÃâP ¨RJpä·V_ÃäarAÃäTÃ_%ÃäTa?CÃÆÃËaE•ÁqHD>•¨pÃaÃa?CÃÏrRâ¿]xÃrÃpÆR í oLHCÃäTLaÃÅÍÃÎät pä¨a?CÃÃ`ÏrRp RKH? pG.•tÃÆÃËaE'ÃpÅç _ÃänG>¨åa\ÃtTL– ™Ã Åa_ÆROiTÃa>Rä¨tEâ¿RJLH çRÃbÆR_F ¨T ÍR'ÃÆÃÍrAÃTÃrÅÍäa@lHA'ÃRJR.™çÃaBä¨tRCà ªoG_¿2qC@æ`ÃnL_ÃÃ`à–pTL– ™ÃTLaR¨nF%ÃÃ`t TFa ä í í aGEâ¿SÃrÃpâP ¨t– ™ÃâÃ_L'Ãt RKFLATFLFä¨RK Lí RäRKEHEaGEâ¿nä¨TL– ™ÃTLaRl Hí CRIL ¨ÆÃÍRK'ÃäÆÃÍ_FÃq_Îbí Câ¿n¿pqJ_LEä»qRFHAJäárKE'ÃÃ`in REâ¿_ R?ÃnLHkL·àR Ær?ä é ªqÃÌäqL?½RJt oKä ÈRKJeL?sCn¨S TLÃÍ_ÃWRJ'Ãt TL– ™ÃoLRE'Ã2I@ í__J RJrI kF•¨lHAJ'ÃÃ`p qárFRÃ`ä¨tHC ätHI nG>RKFLAm`ä¨RKäRJTLÃÍËe?eL?ä¨mÌRJJG¿âÁ¨TLaÃã`KÑR tÃrxTLaTa_-ÏÍÃ_t ¿_Ãæ`Ãä¨ÆÃrJ`JRJJLowRFÃßa>'ÃâäRCÃWRat ¨Ã͕RLTOiâäRCR ÆRa_kHçRF•nI>L¨Åb t m`ä¨ÅaLÃäqHÃáÃÍt oLHCÃäTLaÃTa_t ÏÍÃ_nI>Lä¨Ï_Fà ªoLHCÃäTLaà í ¨n|ÃrÃäàR?•ÃnwRääᖠ™ÃinRCÃTLELsH 2IHC'ÃäTHAÃ2C¨TLREÆÃäË¿nL_ÃÃ`nG>â¿nN ã`KQ R&ÃáÃ_•ÃoKJä¨t aC'ÃätIHCÃoKHL?"á_ÅÍr?¨RKrI@nLH"äTL– ™ÃnwRaÃoK m`ä ªiÃr'Ã

Ì]JyÑ_y–· rPA¯mJFA¯ÏRJ_¯_ºÏ

7

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

 


‫"אא?א‬. (#$‫כ‬

‫א‬A‫"אא‬. (#$‫כ‬ Ær|·b.RÇr”<ÃTEL|T–AÃUHG¨qL âr aJä¨oKCIsH ârHAqr poKE¿ÄR>Ãå¿ÍaJI ¨RJRqL dLCæ`ÃoLH™ÃårsH sn¨S 2AH årsH •¨TL rTHF¨­µµ´áR ˆtJLAHEÃÄR>à sÁn|äsRC|RFa l]HA?IˆtR>Ãᖠ™Ã”árKEUFHÅÍËRURmHªqL ÃrHFJâ¿oKLH SC?ä ¨á– ™Ãrᖠ™Ã”¶àrF¨TLJ rÃRJAHt ÍR2äOTJ¿sH ÆÃÍR ä¨TFÃá_ ämLG>Ãpý_¨ÏrIHÉR! ÕÎrRJ·ÎR!™Ãp_b-RËÍâR䪪ªˆ2??'Ã2L– šàR'ÃÃ`ÃraÔ䨈tR>ÃᖠšÅÍäaxmRJcLä »ˆá– ™ÃrÃ`cL¿·Räa¿”¶àNäTEL?à â¿RÍa2äªTÃ_Ãt RKNpÃrHHp`Ã2GG>'ý•OT|R¨iLI$ÃáÃaRTEL?ÃULB¨æ_ÃäÍÃa|™ÃáR¿ä TLrTEL|RRJHC$•Áä¨ßÃ`¾ÃÍRËÎÃsFHURtÃT rA'ÃRJ R|c RJâ¿RJ Ã_¿ppGo¨TEL?Ãã`lHA ·qH|rä¨ÄR>ÃÆr|iIJÄÃr\ÃnÞaAâ¿ä¨iI'ÃäàäO'ÃsÁÄR>ÃTRÍn|râ¿RJ _âRR,Áä¨TCL pGä¨ÆÃÍ_FÃmH,¨iI'ÃÃ`WLpaL½bpn¨ÍRGÈÍÎT”RaL_Coä¨iI'ÃsH TR RJRJ¿ iLIsH ¨tR™ÃaLLDHÅÃË\ÃRJ¨RrIJGRsä¨T|aEÃRrIJRsä¨Rr6_Í¿RsI ¨ÆRRG™ÃRJ?FJ ªTRÆÃËRLnLNa ¨p rÃnF-¨TLR%ÃÅËRLFÃoKâÃä\Ãâ¾_ä¨TËR?•ÃäTLRLÃäTL RI•Ã¶_C?à iÍR>'ÃäWÃaÃp__CÃa ¨iI'ÃTRaᖠ™ÃRJAÍä¨twa'Ãᖠ™ÃRJHË¿VL¨2L r2HFRJHF讬¬­áR t ä âraALtÃiLxÃr'ÃâäÍRpoÄR>R ·TLR>ÃÆÃÍËR'ÃsH owRFètC>ÃÎR!™ÃTFa sH RKILI?*tà ªRKLÁ RJÌÁ¨n|RnL?"rᖠ™Ãe?sÁÄR>ÃäàRE \ÃqLrÝ_âR¨TEH'ÃTL– ™ÃRJÃÍËRRJFH ¿R_J ä ¨twa'Ãᖠ™ÃinRCÃä¨TLE?ÃTRGÃÆÃÍ_oKR™oKÍ_¨RR ®®sÁRR ­¯aI pÄR>ÃäàRE \ÃÝ_K nI ä¨RLH ÆÃËRKsH oK@Cn?än¨qL Ãraä¨á– ™ÃTÃÍËsÁÆRÍ_ÃÃrFHp/aLqr¨àÃrJ'ÃÃ`sH ä ªTH\Ãä½RI\ÃÒÃaCÃâRGÃ`cLä¨TLä_ÃäTLILH™ÃäTLH8Ãᖠ™ÃnwRäÆRaå_¨nICàÃbRä¨oK@C ÆR??ÃäÍRÃ_¨tR>Ãᖠ™ÃƕRt ÆRÍ_ÃrFHä¨â›ÃRRÃä_ p`ÃàRE \Ãâ¿qGCL ¨ÏR\ÃÝ_KÃR¿ àÃÎRä¨ÆR??ÃpRaL ä¨ârRFÃÏÍËpoKJä¨R_JKä¿RL ÈapoKJI ·TLHF'ÃoKÃÍËt TEH t qLÁÃäËrCâ¿oKJG.¨oKrEt ÅÍ`T RFÍR|oK_ᖠ™Ãâ¿tJCR/¨TLE?ÃTRGÃârÍR.½•Oa¿ ªmÌÝäaBÃUHARILä¨âRGäâRÎn THACÃà–ÆRCR$ÃäÏÍÃ_'ÃTH pËä_Ë_ RKi@tÃÆRÍ_Ãâ¿RJ¿Íä¨Ra_äRaGEä¨RJEäÃ`áR¿ TLH8ÃoKRCIäoKRLt oaLNtF¨TL– ™ÃT RFÃârGpË_ TËä_â¿ä¨ÃËä_nBL¨TLEL?à RJFH ¿âÁRä¨ÏÍÃ_'ÃT Rt qÍ_o1FtKJ•ÓR>JˆTL– ™ÃT RFÔoLICÅÍËRlHAâ¿RJNÍèÃËä_ ÃrIK¿¨RK_p½RLE¿2H/RJUÍtèTLJLAHEÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäpRCL>ä–FRJ ËR|s¨ÅaGEÃã` RK_ ÍäRJÃrAÆ_RtèTLR'\ÈqHL q>ä˔TL.ËR¿t·Å_wÃÍTLäËTL– ÁTOä¨àR'ÃÃ`t TCwÃÍÆRRKÁ ¨ÏÍÃ_'ÃpË_Ë_ äRL ÃaDã_"Õäa>IˆTL– ™ÃT RFÔlLApRJLKÃâ¿_Cä¨TLä_ÃÆÃa&ÃäT aC'R ½RLE¿2IHC_sH ¨ÏÍÃ_'ÃT Rt qÍ_oLÈRKJsÁÕäa>'ÃÃ`àrLo _ÃnRJá_FTO'Ãã`R_ä ªTHAHpaL'Ãä2Kr'ÃR_CÃr?ä¨ÑR&ÃSÍ_ÃÃrFHLÅÍÃÎrÃoÍR TL.ËR¿pÝÃaÁU"¨tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäp2ä_Ji¨_LÃ_ˆÃ͕RL”t TL– ™ÃRJIÃr UHI _ä ªÆRpGoâÁ¨nICÃÐÍäÆÃa> ä¨TLJ@ÃËrKSHAæ`ènL_ÃÃ`ÎR!ÁsH ¨RKÍÃËÁäˆqHL q>ä˔

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

8


‫"אא?א‬. (#$‫כ‬

â¿t _•¨ÃÍRKä–LqL nICÃRJÍ¿äqLH RJCR'tHICÃlLAÃsÁiHAä¨â›ÃsãÎR!Á*R-aEÌÁpä RJÍR>à–pGäªRLR'NTLäÍä¿àäËä¨âRJH·ÅÍäRàäËRKLÁRJFn¨TFAJ'Ãt Å_LrÃä¿sä\ÃtRJa# pTa>äRa>°¬ãa@ÆäaLt TLIaÃäTL– ™ÃTLaÃTL.ËR¿qIBæ`ÃTL– ™ÃTLaÃa6Ot Ã`ÆRL|rpâÁs¨åa\Ãàä_ÃÄÍR#2ÅËRÍa\ÃtTLJLAHEÃTaÃâ¿R_ä·taCÃoRCýR¿kH ªRKLH ½RJÃä¨RK½Ã_–ˆTL– ™ÃT RFÔàRt TLJLAHEÃTaÃoLICâRa6O'à •ªTL aᖠ™ÃnwRäiSRAÃnRCâ¿RK–ppG.·ÏÍÃ_'Ãt TR T RFsÁᖠ™Ãàrâ¿_aâ›Ãp ˆ¿aF”â¿ã_an¨TCIRKL ä¿R_¿t ÃaR]?â¿ä¿¨S lLFÃäàRF'ÃäaaFÃäa&Ã2ÞaEâ¿ã_a ßa䨈Ã_J Räa”TR _Ã^ t iF•t·qJÝ_KÃä¨q_J¿ä¨ã½ÃÍäpä¨a&ýÃÍäRÝaCL ·ˆ_RJÔ2Cᖠ™Ã RJC•æ`èÍr?Ja_ THLbÃq¿aÍrL oR âäËoLmÌâRRäªqRKrT Rt qCIsH TLRÁTI? ªÎR!™ÃÃ`lLFËrKpãr`RsH nb$ÃaG>ÃqwR@ \á_Fâ¿•Á

¹P?J¯PJP RJIFRPA¯±_]'¯ |¯¹‚PJ

9

 

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2          


F$"G FH0I=2 ("#I2‫! אכא‬+

[$"6 [V05=2 ("#52‫! אכא‬+ oFÃnr6oäªá– ™ÃarAäTLä_ÃTL– ™ÃTLIJÃÕRAt RLR'¿t Å_wÃaÃTO'ÃtqHL q>äËTL.ËR¿ ªTLIJÃäæËR?•ÃâäRCHTLR'\ÃÅÍÃÎrÃpTL.ËR\ÃnI pa\à «gä\ÃÞa>ÃäsArÃRL¾¨TLrJ$ÃRGa¿¨RLFa Á¨RäÍ俤oRCÃpTEH½R¿t RaFTä˱¬t TL.ËR\ÃnICä ª¥RLFa ÁàRI nL|REixroKClLänG>nICä¨RKwRa>TL RFÃTrKÃáÃa•RäËRKHI t qHL q>äËTL.ËR¿sCä TL.ËR\ÃaCäªtHICÃiÃrÃpTCRäTLH REäÅË_äÅaGTLHICÃã`ârGâ¿RKoK'ÃpäªTa>'ÃoKCÍR> ªRKä_atÃÆR–|™ÃäÆÃaLLDÃlLF"poKENRÀRapGIR_J ]RRKHI â¿ SÃVL·TL– ™ÃTLaÃRKJ¨ÅË_CƕRt iÍR>`LEJsH RKwRaiâäRCäo _TL.ËR\ÃâP Ã`ä sH ÅÍ_FÃÆ_ _FªRJRLsH ãaLNä¨ãÍR>Ãä¨tIaÃᖠ™ÃÍrASTLxR'ÃÆÃrJÃt Å_ÃbTLI¿àR'ÃÃ` ÄRC¿äÆR– ™ÃÆRräSGÃäƖ'Ãäk?ÃäTLIaÃnwRrÃäT Ã̙ÃäârbEHÃnᖠ™ÃpTEH'ÃÕÃr\ÃoK ªpa>CÃäæËR%ÃâaFÃt TLR¿sFLr'Ãär_LEà ÈRÁäRaLNt aGEÃä¨RKHLH"äTEH'Ãᖠ™ÃnwRäsÁàr|rÃsH ÄR>ÃÅÍ_bbCRJLH ¨ˆá– ÁT RF”lHn\ä ᖠÁnwRäla p RLrRRFHtÃTa'ÃnwRaÃÅaELm sH ÍËRFÃã_äRL– ÁkF'ÃÄR>ÃqÁªRKrI@ ªt– ÁârI@iJ|a ãRR@äqEp aLCÃsH ä¨TEb'ÃÍR\ÃäTLÃaGÃÆRRAsH _RJÃËaÃsH ä¨TEH aLGEÃÆÃÍRKâäÍrAoKÁªÕÃ_PRKL ârÍR>ä¨RKrJäTL– ™Ã2R@'ÃRL– ÁârEF'Ãâä_ÃaÃäÄR>ÃiJ? ᖠšoKÃ_Ã2âÎÃrÃârFFkLâr aCoäªoKRCIt aLLDÃo _ᖠ™ÃnwRäâr_ä¨æ_FJà ªt RI•Ãn REHÅÃËNqLJä ¼]H PH_J  oFJ o<Ï·RJ.·P«RDH 2?F r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

 

10


()KL)

(3)83]3) TLJLAHEÃTLKÃÆ¿_æ`ÃTL– ™ÃTLaÃÕäa>sH nICÃTApIxUCxätÃÝÃ_\Ão¿_¿tÍ_ÃnL_Ã_C ¨¥®¬­²©®¬­°¤ÆÃrJǖÍÃ_sH Åb ÕRAäTLaDÃTE@RÏÍÃ_a> t ã`LEJˆÃ͕RL”ÄR>ÃÍäËnLCEäᖠš ªTLR'\ÃæËR?•ÃâäRCÃäTLIJÃÅÍÃÎäpo _ä¨tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎä䨈qHL q>ä˔TL.ËR¿iTÃa>R l>ÃsH RäËbÍæ`ètÍ_ÃnL_ÃarAt TÃ_ÃTAFT _K'ÃÏÍÃ_'ÃTH iˆÃ͕RL”oR ÆR R>UHGä ÏÍÃ_'Ãt THAÃâRäªnL_ÃÃ`t TLR\ÃÍäR8ÃËRI ÃsÁRÍä_RJËRtèTÍäa@ÃT aC'ÃprGi¨tHICà ªnL_ÃÃ`sH nICÃÅa àÃr oRAÃáRKÁÍ_?¨oK Ã_ÁäoKÃÍ_ä¨oKr@ ä¨TEH'à sH cLä¨R@¿TL– ™ÃTLaÃtIHCsH RKFLAäRKL ìJ*tÃÄÍRÃäÆÃa&Ãp__CHTH?tÍ_ÃnL_ÃaCä TA>¿t RIKËäRIKÍ_äRIKHLN·T _KTÍ_np2JÃ2IHCoxsH ˆÃ͕RL”U|a_F ¨S THAà ªˆÃ͕RL”oR p nFnG>Õäa>'ÃTHASÍ_ÃäÝÃa™Ãäo _ÃäTCR'ÃáRK-áRLFÃpRJGIs¨TL– ™ÃTLaà ½Ãaæ_¿sH ˆÃ͕RL”oR RRFHÆRÍ_ä¨RKRaänI ÆRÍäÆRLACsH tJtÍ_ÃnL_Ãâ¿a`Ra_ä oR ËREÃRIªbrKrSLHL ä¨aELrDÁä¨àbaRLEHLä¨aLHRÍrGL oKJä¨RLR'¿pTL– ™ÃTLaÃàRt ½RFÃ*qLH ½RJ䨽Ãa&ý•ORKxa tÃTL– ™ÃTLaÃàRt àä_ÃfCÄÍR#ptÍ_ÃnL_ÃarAnI ·oLHCÃ_Lk|sÁT RxÁ¨TL– ™ÃTLaÃàRt RËrIäRLR'¿taT|R&ÃTLÍ_ÃTË\ÃÆRrfC RKIxä¨Ta>ÃËÍÃr'Ãäᖠ™RÑR&ÃrGLrLÃÕäa>ißÃa•R¨TL'RCÃk?ÃTAÃÍËÃ_ Áp¨tR¿SLtä Ã`t TIÃa'ÈÃ͕RL”ÆÃasH ½RJÃsÁT Rx™R¨TLH8ÃÆRRL•ÃäÞRLÃSRJRarA_C¨tÍ_ÃRJHL_ ª­µµ´áR `JË_?Ã

1"&8&‫ א‬T8R * R`EJLRaL@"ä¨TL– ™ÃTLaRlHCÆRÍ_äTA>¿ËÃ_ ÁpÄÍ_'ÃpG6tÃÆÃrA&ÃtÍ_ÃnL_Ã]xrä THRTH R ÅÃË¿aCnL_ÃÃ`âP qLH äªT _K'ÃÆREÃkHiSÍ_ÃÆRLHICáRLFHoKHOR-¨âr _K'ÃTHAà ªáR nG>TLÍ_'ÃTL– ™ÃTLaÃÍR Át tHICÃlLAH

?P5A80&‫ א‬1"&8&‫_ א‬D0`) * Å_änlLAÅ_¨a¿ä¿TLÍ_Å_äsH ÍrnnI>ä¨RL– ÁÃÍra> T–tÍ_ÃnL_ÃnI> ªÄÍ_IHTLwÃa™ÃËÃr'ÃfCä¨ÄÍ_IHÅËRä¨nI ÞÃÍä¿ä¨THAHÅËRpkN¨TFLË°¬

:?E‫! אא‬#b0E c=‫א‬8C 1‫כ‬U d$+ ("P5A80&‫ א‬e‫א‬8fD&‫ א‬g/%E= ªqFLAä¿qaoLæ`Ãt– ™Ãår8Ã* ªÅ_sH t– Áårn`LEJáΖÃUrÃ* ªtÍ_årnpra'ÃoHCÃÝ_ * ªtÍ_Ãår8ÃlLATFa * ªlLAÃäÉa>HTΖÃTÍäa@ÃÆÃäË\à * ªÅ_ R'ÃTL Rx™ÃÆRB–'à *

11

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


()KL)

Ã_LCTrHC'ÃÈRJÃsH THAÃbEppG.æ`ÃtÍR>ÃätH REÃoLHCÃgIJRF ätÍ_ÃnL_ýRJ*RI RI¨2 _K'ÃTHAÃÍRI ¿p2HAnL_HRJHC_F qLH äªtHICÃSR$ÃnLCEsH bLaÃi¨2FHÃä½–™Ãp Éa>–_ârGãÍä_ÓR>JÃÃ`ä¨Rt– ÁÓR>JáRLFHÅant RIKIKHkÃr'RIwÃËâRxaCâÃ`HèRLÃËä_I¿ ªt– ™ÃÍr8à ÅaxRTLILHCÃäTbLEÃÄRC\ÃURG ·ˆSCHRoHCÔÄrH¿nL_Ãt RJ_èt– ™Ãår8ÃoK lLF"sÁRLCä 2CtÍ_ÃnL_Ã`¿m`ä¨T aC'ýÃa™THAÃ2t RI$ÃÐRFJÃÄrH¿áÃ_•T RxÁ¨SÍ_ÃnÃant ªÆRÍ_Ã`LEJ½RJ¿nI ÆR rI'oKILFa THAÃ2t RI$ÃnICÃä¨âäRCÃÉäÍbbCÍR •Ã ÅaR'ÃTH\ÃpT rIÉaAtÈmEaÔÅaFETHART|R&ÃnL_ÃËÃrRJIÃTrHC'ÃULâRI@ä RK_Fä¿k?ÃnÃËoKCRKFAâ¿ÄÍ_IHpG.nI ÞÃÍä¿THAÃæ_¿2i@â¿sH RJ|aä¨ÅËR'ÃàrTLRJ•Ãä ªTLbJÆRÃroK n?pÍR6nL_ÃÞRLt RJHË¿¨tJLAHEÃt– ™Ã_K>'RTÃÍËäՖ ÃsH TL– ™ÃTLaÃTH ½RFÁsH R|aä ÆRRFJÃäTL– ™ÃÆRÍ_ÃÞRLt tJLAHEÃ_K>'ÃàR˙2Í_IHÅaITRÍtä¨TLJLAHEÃk?Ã]E? sH ÄÍ_'Ãq–pnAÃÍrnL_ÃT_Ft RJÍË¿R@¿Ý_KÃÃ`Kä¨oKRLäoKAL-THAÃt älLIC·TL RI$à ª2Ãrä]wÃrpqgLRä¨tJLAHEÃᖠ™Ã^ÍR RH?RILFcL¨tJbÃa_FÃ俨t– ™Ãår8ÃTLRp½Ãr¨tÍ_ÃnL_ÃÆÃ_äoLFâ¿sÁÅÍR™ÃÍ_#ä ÄÍ_'Ãn_âÁÏN•ä¨2R'ÃâRbÃäâRG'ÃäTHAÃË_ äὖR-áΖÃaLLDýÃaPTa%ÃlHAÄÍ_IHä¨RbHä qHmÌá_â¿sH ¨ãËä_ÈÍRÍRG•ÃäÕÃ_šTRqä¨pÍRIÃlLAnLKä¿TrHC'ÃgLn_C½Ãa™ ªTLÍ_ÃÆÃ_rÃàäÃ_sH ¿t ]xr'ÃäÅËR'Ãpra'ÃÝ_KÃlLF"

h1"&8&‫א א‬iR S8j0>5 Ii&‫* )! א‬ ÆRCRTH Ῠ2L.ËR¿á¿TL– ÁTLEHpÃrR¿½Ãr¨TL– ™ÃTLaÃrÍ_q_VLnL_ÃÃ`oLI?* ªÅaÆÃÌÆRKæ_¿sH æaBätHI nG>TL– ™ÃTLaÃsH oKÍ_*

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

12


‫"אא?א‬. (./MN

‫א‬A‫"אא‬. (./kE ÏÍÃ_tRIt ®¬­°áR iHAˆTL– ™ÃTLaÔÕäa>ˆÃ͕RL”ÄR>ÃÍäËnLCEäᖠšTLJLAHEÃTLKÃUFH ¿ 2–ÃnLD>äÇr TRäätRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäiTÃa>R¨áÃaÃä¨Rbä¨iä¨R_JH¶t·Ï_FÃtÃr@ nox*®¬­±áR iHAt äªTLR'\ÃæËR?•ÃâäRCÃäTLIJÃÅÍÃÎäpo _䨈qHL q>ä˔TL.ËR¿ä¨ˆÃäaä\Ô ªÅb ÕRAt ¨ˆæäRAE?Ã_C¿”Ír`ÃTÍ_䨈SHA'Ã_ pÏRCÔÇR™ÃTÍ_p o_äbÝ_K¨TÍ_npTR äRR ¯±©®±à_C-RRÁäÃÍrÌRR ­²ä­­2TaICÃÆREÃÕäa>'ÃÝ_KÃä T Ã̙Ãä gwR%à TH- THI'à ¨TLÍ_'à ᖠ™Ã nwRä a n@ ¿ nG> oKE¿ p aLCà p oKJG6 TL– Á ÆÃÍRKsFLr'Ãä¨T Ã̙Ãä¨ârbEHÃRKL R-¨á– ™ÃnwRäT RinRCÃTLELàroKL äÅËRÎä¨ÑRnG>TLR?à 2GInItÃRK Ã_¿äTL– ™ÃTLaÃárKEisRIR-¨TLIaÃn|ÃrÃnwRäm`ä¨T R?Ãä¨TH'à nwRaÃaLNå_'oKIK TL– ™ÃTLaÃlICRIªRKILLFäRKHLH"äᖠ™ÃnwRäpTEHÓR,\àr|rÃpÄR>à ªa R'ÃäÑaEÃa_FtRRä¨iI'ÃäT RFÃsH TL– ™Ã cGCÕÃ_PRKÍR>ä¨RKRÁä¨TL– ™Ã2R@'ÃT RJ|pRL– Á2EF'ÃTHAÃ2GITL– ™ÃTLaRsCä R|r?¨t RI•ÃoKALp THAÃn? pG.•VL·oKRCIt aLLDÃo _qEL rä¨_RJÃaLGEÃÆÃÍRK ÆýÃ_ •ÒaCtÃmHä¨TI>K'Ãl RJ'Ãt RKr>LCtÃTC?ÃTL RI•ÃäTËR?•ÃäTLRLÃÝäaBÃn t ªÅaI'Ãà–•Ã aBJÃUEt oR¨TH R ÅrsÁ¨TJRÅrpoKr"ä¨THAÃTLH R p_bTL– ™ÃTLaÃcaG*RJpä Ír@%ÃâP ¨ÆÃ_R>'ÃäÆRÃÍ_ÃÇ_¿SäªTAL8ÃTLÃäiI'Ãt oKLH R âRIxtJCR/¨oKIKtÃRR@FH ¨SRAÃTL?nF|t oRRI–ä¨n@ ¿RL.ËR¿–L?"ÅÍäa@RtJC¨TLKJ–ÃÆR R>JÃt THAHærFà ªÆRR%ÃT–äárIKÃnFsH qÍ_F¨qALsH aLNÃä¨iI'Ãt q ÃaÃÑa p_bä RR@UG tèTL– ™ÃTHAÃTA>N¨T _K'Ãa>CÃÏÍÃ_'Ãt RLHC UIa_Ý_KÃÃ`WwRâÁàrFÃiLAä TLaÃÕäa>pIxæÍäËnG>Í_?tèT rA'Èàr? ”THä¨TLR?ÃT Ã̙Ãä¨gwR%ÃTHt Räa>nR>ä ÆRREJÃÍR>Ô䨈TLÃÍ_ÃWRJ'ÃTrC|”䨈ÏÍÃ_'Ãt kJCÔ䨈aG'ÃÈÃäbÔRKa *tÃRR@FÃmHpäªTL– ™Ã ÕREÍÔ䨈TLILHCÃnaÃTH”䨈TL–•ÃbÃr%ÃpTaFÃÏÍÃ_'ÃgLt TLJ\ÃÕRxä\ýr”䨈åaFÃfCt ÆRLRC oKLADT RxÁ¨ˆUa™ÃsH âR˙ÃSÃr ”䨈THAÃ22IHC'ÃbLL6”䨈TLÍ_'Ãk|RF'ÃfCt ÍRC\à ªTEH'ÃÆRRJ'Ãt oKÍÃ_TA>¿ä

‫כ‬/0V) m=‫א‬%E ¨ÃrRRIJ¿RJÍÃ_äRJH sÁn?sÅ_wREÃTCÍiLrRJLH UIÏ_FÃtÃrxÏÍÃ_t TF r'ÃTÃ_ÃnCä TL– ™ÃTLaÃ_ ÃrÈRKJ'Ã2I@sH qL RK¨tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäáR¿ãRJCxäÃ__R_"mÌnG_ä ªÕäa>'ÃÃ`iTLÍ_ÃoKRLäTHAÃn REoTaÃU¿VL·RK¿ä TÃa>ÃÆRL¾U>R¨á_L|æa|ªËaÎrÃtRC-TH/tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäiÅ_ ÆR RIÃ_F *nCERä ßÃaÁTLI¿sH á_L|ªË_¿RK–äªTLJLAHEÃÏÍÃ_'Ãt TL– ™ÃTLaÃWRa`LEJiLrßa>'ÃâäRCÃä o_ RtÃÆÃa&Ro_ä¨WÃaÃã`KTHAÃSÃrnF|ä¨TL– ™ÃTLaÃWÃat ¨2IHC'ÃT|R¨TraÃÍËÃrGà nFsH ÍËRFÃa%ÃæarJÃᖠ™ÃsH bLaÃTLI¿sÁá_L|ÍR¿äªRaL äaÍRFÃËÃ_ ÁäTRGRoKr|àR?ÁsH

13

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫"אא?א‬. (./MN

ªÅËr>J'ÃTraÃTL– ™ÃÆRRDÃlLFËrK$ÃcaGsÁRL Ã˨TL rxr'ÃäTLJK'ÃÉäatHÃäTFLF%à t ᖠ™Ãä TRCà ÆR–Cà áR¿ ½RÀÍ SÍ_ pI@ TA ËÃ_ Áä T RL| ÅÍäa@ ÍÃa ÆR RI•Ã mH p f6ä ªæa?JCÃn?EÃÍÃ_ÅÃÌR-TCÃrÃT _K'Ãl RJ'Ãt T|R¨Å__ÏÍÃ_sÁàr|rHÆRa_'à árKE'ÃbbCÝ_KÆRO'ÃpRaL äÃ͕RLioREÅa`oLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäUCä¨ßa>'ÃâäRCÃÍR Át ä ªt_'ÃiI'ÃÆRIBJäÅÍÃÎrÃ2n? æ`ÃærJC'ÃÍÃ_$Ãá_K·TraÃäTLILHCÃTLHICÃt tÍR>à T Rt tÃÍ_ÃÈRKJ'ÃpIxTL– ™ÃTLaÃàRËÁnF'Ãt Õäa>'RTLJC'ÃäTa>'ÃÝÃa \ÃT RÝ_sFä ªÅb ÕRAäTE@ÃÏÍÃ_

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

14


!"OP$G :G (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫א‬

!"O>$6 ?6 (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫א‬ TLrGäTLH¿ÆRO'T RxÁ¨tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäa ÆRJLCÃTÃ_`J2AH t `EJTLÍ_'ÃTL– ™ÃTA>\ÃÆ¿_ WKJ/äiÃäÞRAsH ¨ˆTL– ™ÃTLaÔTNt oKoVL¨RKH ¿t å_'ÃÅaL?TEHiÍR>äWÃapIx¨TLILHCä àR'ÃÃ`t RKaLÆ¿_VL¨V_%ÃRKrKE-TL– ™ÃTLaÃsH nICÃt 2RÃpˆÃ͕RL”URäªÏÍÃ_'Ãt oIC à–äªÏ_FÃRKL R-¨TLaDÃTE@ÃäÅb ÕRAt ¨TÍ_2Ipa¿t nI ÆRÍääTL– ÁTA>¿`LEJ¨­µµ´áR `J TLR?ÃT Ã̙Ãà–p¨RKHLCEnä¨TLE?ÃTRGÃä¨tR>Ãᖠ™ÃÆÃÍRKàr¨ÏÍÃ_'RR|RRLÍ_–LËÆÍ_|¿RKHI m`䨈tJLAHEÃÄR>ÃÆr|·b.RÇrLÔTEL|ÆÍ_|¿o¨ˆe?'ÃtR>Ãᖠ™Ã”<ßÃ`¾ÝaCÆRRIL ¨gwR%ÃTHä æ`èˆULR”WRasÁT RxÁ¨2AH ârbEHTRsH RR ­°ÍÃ_sH VâRæ`Èmr|tH ”trbEHÃWRaà ªârbEHÃÆRRsH t– ™ÃÍrKBÃa oKALt àRE \ÃWËÝ_Kà ¨Ï_FÃäUÎaLRCRRKJä¨iÍR>Å_ à–ÏÍÃ_'ÃsÁRÍä_RKHFtèÆRCR$Ãà–pTL– ™ÃTLaÃsH nICÃ*RI TLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaHÅ__T|a ”ÄRt ½RRI¨TLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaÃiÍR>sH Ë_nG>RHI âRHà oKÃÍËpIxTLtrÅÌR\ÃäÄra r¿_IÌR\ÃpnËÍä¿qL 䨈®¬­²áRCHRLFa ÁàRIägä\ÃÞa>ÃTFAJt TL– ™ÃTLaÃàrÕäa>ÅËRLUr_¨_rÈrr ”_KCißÃa•Rä¨UÎaLTCRâ¿·2AH t TL– ™ÃTLaH nIÃ_䪮¬¬³áR ˆá– ™ÃàRt paRÃr?â¿sH 2LJLAHEÃàRE \ÃÅ_ R”âÃrJCTrRÃÏÍÃ_'Ãt TLRrHC'Ãä ]R?TLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaÃàRt Å__ÆÃäË¿T rIsH ¨TÍ_­³TÍR>-ä¨2R Å_'aIÃæ`ÃÕäa>'ÃÃ` ¶2HLËÈRÁ®¬¬µ©®¬¬´à–Æ`EtÃsä\ÃTHa'ÃÆRao¿URä¨2HasH Õäa>'ÃÃ``E_ä¨TLJLAHEÃÏÍÃ_'à R|RTLaCÃTDHRRLÍ_–LËÆ_ ¿rGLrLÃâ¿a`Ra_ª2IHC'ÃÝ_KÃtRÃä¨iRÃk?ÃTHAt– ™ÃkLFHàä\à ªT_%ÃäT._FÃᖠ™ÃnwRänI>¨TL– ™ÃTLaÃsH T@LEÅaBtFH¨2Í_'R ¨®¬¬µáR t äªUa™ÃTGsH pa raL RIKJGäª2HL_Ãp`pTLÍäT®¬¬¬ra>*q¿TÃÍ_ÃÆaÌRI ª¥Ãäaä•Ã¤2LJLAHEÃ2–ÃnLD>äÇrDÅ_'Ã0\ÃTRrTCRåa¿ä¨T|RäTLrGÏÍÃ_tRIt nL_ÃÍRÃ* àrÆRÍ_ÃU_ä¨TLH8ÃäTLCI'ÃäTLÍ_'ÃiÍR>'RTLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaÃiÍR>W_UR_F ¨Ï_FÃTCRR¿ TL– ™ÃTLaÃiÍR>pT rI`LEJTCRHiRÃæa?CÃᖠ™Ã_KCaR_äªRKHLH"äᖠ™ÃnwRäáÃ_ÃTLEL UIxä¨TLJLAHEÃÆRB R8Ãt 2Í_'ÃäÏÍÃ_'ÃĖ 2ârRFÃÅËRLÂËR-t rÃäT aC'Ãåri ÍsÁÝ_KTLRrHC'Ãä ª2Í_Åa> äRR pa> iÍR>'Ãã` TLELT|R&ÃÆRRL•ÃæäÌoLHCsH qRIÃbͨˆRCàRE \ÃiLI”âÃrJ U"®¬¬´áR Ï_FÃTCRq`Ea¾Õäa> ªqJâä_CLæ`ÃáRCÃoLHCÃt oKÃÍËÁot¨oKRRLÃäoKRAäoKE¿p aLCHᖠ™ÃnwRäáÃ_à qárFRI ˆTL– ™ÃTLaÔt– ™ÃkLFÃWÃasH nICÃt RÍäËnFoH ¨TLH\ÃÆRIBJ'ÃäTL– ™ÃÆROIHTJRä ¨TLäO'Ãpa\ýb$ÃÆRO'ÃpÕrJÃÃ`nIm`ä¨TLÍ_'ÃWRJ'Ãt TÍ_aL TL– ™ÃTLaÃâ¿T|R¨ÆRCR$à ½b$ÃâP ¨R@¿TÃÍ_ÃS䨮¬­¬áR ÆÃa_FS¨TH8ÃTLJLAHEÃtxÃÍ\Ãt TLrGaL TIBJ®°¬¬pa¿Ëräi a|RJ fCnI>tÃiÍR>'ÃpÆÃa>CÃ`EJtÃt_'ÃiI'ÃÆROa oTLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaÃWÃapa\à ªTL– ™ÃTLaÃpÃË_Ãa?J W_RKJTHâ¿•Á¨2GIÃät– ™ÃSÍ_à Ë_CÃÆÍ_|¿2¨TarAÃÆRA8Ão¿UH䨭µµ³áR âRLaK`JTL– ™ÃRËrKÆ¿__F tRCÃoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäR¿ Å_aÆ¿__ä¨tJLAHEÃ^ÍRÃt oLHCÃäTLaHÅÍÃÎäp Í_?TraÅ_aàä¿tä·ˆTLaÃÅaL”Å_apàä\à ¨æraÃâN>R2IKä2raƕRFä¨Æ–RF'ÃäTraÃÍR˜RFLrpI@ä¨paKnÍ_?TÍäËsÁUrí "o¨TaK ªTHAÃfCä TOä¨_ÍpÃbaä¨TL– ™Ã2¿TGäUÎaLTCRiTLE?ÃäTL– ™ÃÆRFR'ÃäÆR R>JÃp__CÃÅÍÃÎrÃoBJä

15

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


ÐÍää¨æraÃᖠ™RT|R&ÃÆÃa6O'Ãp__CÃoLBJsÁT Rx™RªÏÍÃ_'ÃpË_ t aLD?ÃtE?ÃÕäa>m`䨈Ã͕RL” ªtIaÃᖠ™ÃäTL– ™ÃTLaÃàrÆÃä_äÆýRFä SnLHáR nG>Åb t t– ™ÃkLFÃâ¿o ÍqÁàrFÃpG.¨TLRrHC'ÃäTL– ™ÃTLaÃàRt Åb ÕRAeRIL ä t TLÍ_T R­®iÃr¨àRE ˜t– ™ÃkLFÃàrÅÍäËßRJTxRaÃäÄR>ÃÅÍÃÎäÆ`E_F ¨ÍR?%ÃäTLJ\ÃÝäaBà iÃr'ÃnI TCL ä¨TEH'ÃTLE?ÃàRG\ÃäT R?ÃoLRE'RAREaCUHIä¨TR äRR ®¬UIx¨®¬­¬áR ÅÍÃÎrÃaF ªá– ™ÃnwRäin REÃänRCÃä¨TL– ™ÃnwRaÃnLH"TLELsÁT Rx™R¨TÍR™ÃTLäaG™Ã áR cNæ`èTLJEÃäTL RFÃäTL– ™ÃWÃaÃÈRÁä¨ÄR>ÃäàRE \ÃᖠÁàRt Å_wÃÍTOrK ·aLD?ÃtE?ÃæËRR¿ TL Ã_™ÃäTL– ™ÃäTL RFÃƕR'Ãt ÅaoKRÁä¨ÆÃ`Ãp aLCHÄR>ÃäàRE \ÃáR¿àR'ÃÉR ÁÝ_K¨Åb t ­µµ³ ËRÁt TIR'Ãä¨oKTFHC'ÃRR@FÃt RLäËäRLHoKÍR>bbCT RxÁ¨ÍÃaFÃÕRJ|áR¿RÎÃaÁä¨oRR@FkaCÃä¨TLJEÃä ¨TL–CÃaLD?ÃtE?ÃT ÃÌÁ¨TFRÃÆÃrJÃÍÃ_sH æËRJÃRKF tÃWÃaÃpIxpäªÅËRLFÃä½RACÃsH ÍËRt– ÁnL æËR½R@ ¿p¯±¬¬pa¿Uaä¨RR ­®ÍÃ_sH RL– ÁRILpa> pa¿UIBRI¨ˆÍRD?Ãâr _'Ôå_Jä tE?ÔoRRL ÃÌÁRRaÆb!¿m`ä¨TLrbEHTFHTwRpa¿U¿ä¨TLÍ_ÃÆÃÍä_Ãt 2 _'ÃaLD?ÃtE?à ½R@ ¿äàRE \ÃÆRÃäÍäe?iI¨ˆÍRD|½ÃaE”ÄRÍÃ_|PæËRJÃáRRI¨TLH8ÃÆR Ã̙Ãp__CÃa q*ˆaLD?à ªTLR'ÃÄäa%ÃRRxsÁT RxÁ¨qL a>äaLD?ÃtE?ÃæËR

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

16


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬d&‫ א‬1M8) "Media Literacy" h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬y5/%E * sH ÅÍ_F'ÃMedia Literacy]HA?-_?F2t ªTRGÃäŽÃaFÃsH ½a'ÃÅÍ_FsÁliteracyTIHGt•_ÃsJC'ÃaL> ¨år8ÃRKLH ærAJtÃTL– ™Ã2R@'ÃÓRJÃä¨qHLH"ät– ™Ãår8ÃsÁàr|rHTΖÃÆÃÍRK'ÃpT rIkL r pqJG.RlICÃpq_ârGLÅ__TL– ÁTLasBpâP m`ªá– ™Ãa TΖÃÆýÃa™ÃÌRÃTLDRKaLGEÃä Ua™Ãä¨sFLr'Ãä¨r_LEÃÄRC¿ä¨TL– ™ÃÆR –Ãä¨ÎREHÃä¨T Ã̙Ãä¨SGÃä¨Æ–'Ãä¨k?ÃRKWCtÃÅ_FC'ÃnwRaÃoK ªT|R&ÃTL– ™ÃqHwRÍÕÃ_ÁppGIL·åa\Ãᖠ™ÃnwRäàRG¿kHä¨t RI•Ãn|ÃrÃÆRGpqrRTHLäRKr¨RKLI¿sÁârraÃn|rVL¨àä_ÃpaLË_ t TLÃÍ_ÃWRJ'ÃpýbTL– ™ÃTLaÃÆ_ _ä âaFÃÆÃÍRKå_Á]?TL– ™ÃTLaÃâP ¨aIÍrAt ᖠ™ÃnwRäÆRLJFâ\äªæ_FJÃaLGEÃÆÃÍRKTIaTRC ªTLR\Ãpa>CÃäæËR%Ã

h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫"( א‬#R‫ א‬zPKE !5‫* )! א‬ TL– ™ÃTLaÃÆÃÍRK_ RVLªiLI$ÃRK]Hâ¿SÅÍäaxËÃa \ÃäiI'ÃsH ãaLNäᖠšlLICÃoKEÃ_ ¨t– ™ÃáRBJÃä¨á– ™ÃaLNgLR'äªn|ÃrÃäàR?•Ãä¨ÆRrHC'Ãä¨oLFÃä¨T RFRlHCRnGoKL älLICsH ÑR\à ÝÃ_¿_¿âP ªáRG\ÃÍÃ_|Át Õa•¿TILHÃTL– ™ÃTLaR]HpsH 2CqP ¨ÅË_CËRC¿ä_LFCpÑR\Ãä nLG>t mÌoK_äªàRC nG>äᖠ™ÃnwRriä¿äa¿kL rppGIHTL– ™ÃTÃ_CÃlLF"TL– ™ÃTLaà ªTL–KÃÞÃr¿•2J ÃrIÆRCI'ÃäËÃa \ÃsÁaBJtÃRKLHGLäRKÃ_Ãäᖠ™ÃnwRäsH TRaÃàrÅ__åÀÍ qr"R-TL– ™ÃËÃr'ÃpfL lHänLHÃsH ÅÍ_a¿ârFH'ÃÃ_ ¨á– ™ÃnwRät T_%ÃÆRLJFÃkL rn@Eä ÈÃÍËÁâP m`·TLIJÃäTÍRI'ÃSHAÅÍ_FÃã`â¿•ÁªRK._äRK_¨TEH'Ãᖠ™ÃnwRäa TLJIxäÅaR nwRÍp ªoHCÃTr.ËÎbCTLILHCÃWRJ'ÃpIxTL– ™ÃTLaà :d$+ 8+‫>א‬E m‫א)"( א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬m‫א‬U !) m‫א א‬#‫כ‬ ªÄ`GÃä¨nLH@Ãä¨lLEHÃä¨bLÃk> * ªt– ™Ãår8ÃqJ ]?EoRÝR>à * ªRJILäRJÃ_FCä¨RJÃÍRKä¨RJÍRÃËRJÃTL– ™ÃnwRaÃoLLF * ªRa>äRJHwRÍlHsH ÅÍ_Fà * ª_RJÃaLGEÃÆÃÍRKarA * ªRJRCIäRJR RFnG>â¿ᖠ™ÃnwRänwRakLoK * ªT _K'ÃTLFrÃÆRLLÃa™Ã__" * ªqLH ½RJÝa?ä¿q_?J¨RJqR?Áᖠ™ÃrCR|_aRßÃÍËÁ * ªRJá_F'Ãt– ™Ãår8RRJ RJ™T_'ÃÆRLJFÃp áRHÃT RÁ * ªRKÅÃËRJ'Ãäᖠ™ÃsÁRKRËÁËÃa'ÃÆÃaLLDÃ_LNäÅa|RJ'T Rx™R * medialiteracy.org :)4/89‫א‬

17

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

luPÏÏ”oPJHDÏ̃ †¯luPÏgmI¯_Ëp2p_¯gly¯p¯½_ q­RP%¯a«r ½p=&¯oÏqF °P<¯_AÏ –r PG‚¯ly¯p¯ 

h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬9"$%0& ‫א‬R|‫א‬jE‫"! א‬5D./0$& ?JPK5 ?0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫? א‬R ‫* )א‬ TaF'ÃSLR\Ã2iI$ÃTa2raHßaÃ`ªTL– ™ÃTLaÃpIxÈÍ_JtÃÆÃÍRK'ÃsH SÍ_HÅ_ nßRJ aLGEÃTLI¿oKRÌ¿p SLD•¿tDJRIªRKFLF"nä¨ÅËr>J'ÃÝÃ_\RT R™ÃoKLH tDJpGäªâäNatÃÞaAÃä t TL?>ÃoKÃËRCTÃÍËsH ârraÃârGâ¿R@¿oK'ÃpäªcÍ_Ãe?½RKÃaÁTLÍ_ÆÃÍäËpâr_FRªoLHCÃt oKrH¿sH aOâ¿ÆÃËRCÃã`KpG.kLä¨á– ™ÃnwRäáÃ_à Ðp7¯q­Ëpyp¯¢rÏ‚«”RJƒ †¯mI¯¹PI^qF RF?FmI] P©PH«Ípp_¯PIAÍ«[=H²¯p?aGÊPHÏ ²¯p?&¯qF ©PH̺ƒ¯lAC¯¸PPlGr¯”RP&¯±p?F‚pyÏPI_JEC¯m”RJƒ †¯RP_¯jFÏ”oFJF"m”rƒ †¯ –qÏZ¯g¹Z¯

?)‫א‬+‫_ אא‬D0`#&‫ א‬d&‫ א‬cD}D&‫ א‬:d&=‫@ אא‬DOj&‫א‬ ÍrCÃTLELÅrA&Ãã`K_?FäªTL|TL– ÁTLaÄRÃrnLk\ÃÅrATEH'Ãn|ÃrÃnwRäsÁàr|rÃ_C ÆÃÌÆRrHC'Ãp VÃTL¾e>ÃoHCTHa'Ãã`à–äªRKTAa'ÃTLJFÃÆÃäË\Ãä¨RKIK äTL– ™ÃËÃr'ÃkHsH ªRa>TLELäTH?à ÆRIHGÃtRCoHCâä¿_oªqE?äÄRGÃmTLELGnIqIHCoKLH Ràä¿âP ¨•RŽÃaFÃàRE \ÃoHCTLHI `NJ ªÍr?ÃäÆRIHGÃ2T–CÃoK ârIHCm`ä¨Ýa\ÃRKHG>tà RKIHCStÃÅbLI'Ãq?wR?ᖠ™ÃnwRäàRG¿pnGnGä¨nGoHCÃäoLHCÃTLHI sH qÃÌÄrH\ÃlLApG.ä T aCä¨TLJFÃÆÃäË\ÃáÃ_RTL– ™ÃnwRaHàr|rÃÆÃÍRKÅËRÁS#Ua™ÃsH ÆRrHCsH ÍrCHH ·qCnRCH sH ÅÍ_FÃäŽÃaFÃÆÃÍRKÈRm`äªÅËr>J'ÃWwRJÃsH àr?HVÃÆRat RKRËÁáΖÃTLRE'ÃÆRIHGà Ír@%ÃTRo ÍRL RIÖ REt RI•Ãn|ÃrÃÆRGt TÍR>'Ãt@FRIªUa™Ãa TR'ÃÍËR?'ÃÝR>à ÅÍ_pqsHâ¿mLH RI mLR¨a>JHTHRFÃÆRr8ÃTLR-áR'™ÃSä¨aLCÃÎRÃÌÁauæ_$ÃÄRLDÃätH REà ªÅË_CÆÃÍRK`LEJsH ÅÍRC·âRFPRKRriLIoK ä¨á– ™ÃnwRäÕÃr¿T RáÃ_Ãt Õaâ¿_Ãäe>pG.•q¿sÁÅÍR™ÃÍ_#ä Ý_KÃâP qLH äªàR8ÃpÄax¨TL– ™Ã2R@'ÃninRCÃä¨TLJFÃÆÃäË\ÃiLIáÃ_Ãt aLËräâÁåa¿ nwRäoKEWÃaÃáÃ_Ãä¨ÆRrHC'ÃsH ÍrCÃä¨àR'ÃnLsH Uašàr|rÃarATLELoHCrTHa'Ãã`KËr>J'à ªÆRrHCpq_FRkL rä¨á– ™Ã t ŽREm_URâÁpGäªçRIwÃËçRÍ_äçRäSHAn¨RRxäTHL_KÈRULÅÍRK'Ãã`â¿sÁqJÃtDJä ªá– ™ÃnwRrÅÍrA'ÃàRG\ÃäÕÃr\ÃinRCÃt nR>qÃrpSH \ÃsHC ¨Åa|RC'Ãᖠ™ÃnwRäáÃ_Ã

?)‫א‬+‫_ אא‬D0`#&‫ א‬1"$`E :("Q‫@ א&א‬DOj&‫א‬ sH ÅÍ_FiIp_CäªTL|TL– ÁTLarTLRÃÅrA&ÃTL– ™ÃÆRr8Ãä¿ÆRrHC'ÃnLH"sH ÅÍ_FÃ_# Ñr?JÃä¨Ír?R·R@¿T rI'ÃäTLwa'Ãä¨T rA'ÃaL ä¨T rA'ÃT R?ÃàRG¿kHoLLFäoK sH ÃÍËRR?nLHà !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

18


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

arAsH THAÃSÍ_Sm`ªt RI•Ãn|ÃrÃÆRGä¨Ua™Ãä¨r_LEÃÄRC¿ä¨á– \Ãä¨ÆRr_LEÃä¨ÍR\Ãä¨TrG'à ¨TL Ãa rrEÃÍr?Ãä¨ÆRr_LER·twa'Ãn|ÃrÃnwRää¨k?ÃäSGRT rA'ÃT R?ÃoLLFänLHÆRLLÃaÁ n|ÃrÃiÃrä¨TLäaG™ÃÆRE?Ãä¨r_LEÃÄRCN·tIaÃn|ÃrÃnwRää¨sFLr'ÃäÕR`'R·ÕrI'Ãn|ÃrÃnwRää ªt RI•Ã ÆRxÃa •ÃänwRaÃTLaoK n¿pmÌä¨ÍR •Ã2Cᖠ™ÃnwRäÅ_J¿äÆRKrä¨qRKräkO'Ã`¿ÅÍäaxsE•ä RKÃr ä¨RKÃaLNä¨RKLÃ_?ä¨RK|ä¨TL– ™ÃTRaÃTL roLLFä¨Ý_K'ÃÍrKI$Ã__"RJLH RIªRKJlHAJtà ªTHI8à R@¿THa'Ãã`ÝÃ_¿THIpäªTHa'Ãã`KÅËr>J'ÃÝÃ_\Ã_¿Ã`ä¨TLÌTH¿Éa æ_FJÃaLGEÃÆÃÍRKoHC_ aL ÆRR™ÃÆÃÌÅ__ÃTH\ÃÉa âP Ã`ªt RFÃä¨æËR?•Ãä¨tÍRÃä¨t RI•ÃqRLpIxt– ™ÃârI@'ÃoLLF ªTLHLHÃRJÃÍRKS`KÆÃËaE'ÃäT aC'ÃÄRÃsÁÈRRIªoLLFÃänLHÃÆÃÍRKbLE"qNp¨TrE'Ãæ¿·ÅË_8à ªÅ__ÆR R>ÃäÆRrHCsÁàr|rHRJLCsH cGCJnG>¨ÃËÃ_äRFI RJH¿ÆËÃËÎÃRJ aCÆËÃÎRIHä l ¿TRKârG•t·TL?>ÃoLFÃä½Ã͛Ã]ä¨ÅaLTH¿Éa sH ÅÍ_FÃ2IHC'ÃpTLHLHÃÆÃÍRK'ÃbbCSHAm` ªÅ_R2CTL– ™ÃnwRaÃåroK oKsJtTHAÃRIKiIâ¿SâRLR¿âRÍRKoLLFÃänLHR ·THAÃ

?)‫א‬+‫_ א‬D0`) 4$M :(&‫@ א&א‬DOj&‫א‬ TLELÃrIHCâ¿2Í_'ÃsH ¨n|ÃrÃnwRäpTEHÕÃr¿áÃ_ÃsH ÅÍ_FÃä¨TLHLHÃÅÍRK'ÃÄRÃÅÍäaxSRsÁ ÅÍRK'Ãã`äªTL?>ÃoÍRG ¿p aLCH¨aLCÃ]|âÁᖠ™ÃtCR|ÆÃäË¿áÃ_Ãa ¨oKENTL– ™ÃnwRaÃlH ªTL– ™ÃTrBJ'Ãpýbä_Dâ¿RËÍ¿ÃÌÁTÍäax árKE'ÃpIxÈÍ_JlH&ÃäT RL?RRJã_?FRâP ¨oHäTÍäpTL– ™ÃTRaÃT RL|qLH a?FURR'R –ä ¨tr?Ãpä_Ãä¨TL Ã̙ÃWÃaÃä¨ÆRr_LEÃä¨sFLr'Ãä¨Ñr?JÃÈRÁäkLNsH ÅÍ_FÃ濨t– ™Ãår8ÃlH&æa?Cà ªr_LEÃÄRC¿ä¨Ta'ÃáraÃä¨Ír?Ãä¨ÆRä_'Ãä¨TLIaÃk?Ãä 俨aLE俨ÕRJÁä¨Ëap·TEH'ÃÏRJ\ÃkL r濨T rJ'Ã2R@'Ãã`p RK½a'ÃaCâ¿pG.tÃÞaAÃË_C_ä aLCÃTLELoHCâ¿tDJRIªTLH REÃTA>\Ãä¿ÒäaCÃä¨mL ÃaDÃoLI?俨Ær?Ã俨ÆRIHGÃ俨Ír?ÃkL ra t RJFÅËRÎqNpRK RJ|pTL– ÁnwRÍa>J ªTL`ÃkÃrKÃä¿Ua™Ãa RLäaGÁRa>äRJR Ã_ÁäRÍRG ¿p ªRJÃäÌp aLCÃsH RJÍ_ árKEËR™nRla RKLH nIC·TLäRCTLHI tTL– ™ÃnwRaÃprGälHTLHI â¿sÁÆRE•ÃæÍäa@Ãpä ªÆÃÍ_FÃäSÃr'ÃpiÃäÞRAa R@THa'Ãã`SHAåa¿Åaäªãaa"äWJ'ÃTa#ä¨TRaÃ

/"‫כ‬Y0&‫ א‬:(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ ªRKRÃ_ÃäTEH'Ãᖠ™ÃnwRät ÅaLÅaä¨THRT aCTL– ™ÃÆRr8ÃänwRaRaLGEÃÅÍRKarASHA sH ᖠ™ÃaLNsÁT RxÁ¨TLrLÃoKA>¿äËÃa \ÃÅRLsH TLJFÃÆÃäË\ÃäTL– ™ÃnwRaÃaLNT aCæÍäa@Ãpä ªnGiI'à pm`ªqHFäTL RI•ÃqR– äqEt qFäËaEÃTrsH aOᖠ™ÃnwRäáÃ_ÃÆÃËR â¿qL m•R/ä ª2Í_IHTLE RCÃä¨TL–\Ãä¨TL RI•Ã¶SÃr$ÃarAoKâ¿oK'Ã

19

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

TL RI•ÃÆÃÍRK'ÃbbCä¨n|ÃrÃÆRLrHäᖠ™ÃnwRäÆRL–NTG'ÃTL– ™ÃTLaÃÆÃÍRKgÍoK'Ãpm` â¿STL– ™ÃTLaHÃbbCäªTL–\ÃÂËR'ÃÅR ÃaäTL RI•ÃTLäO'RÍrC>Ã^LasH THAÃ_ RtÃTLE RCÃä Å_ ÃrÃoLFÃt aLGEHT Rx™R¨Ra RL RIÃn REÃTLELä¨á– ™ÃnwRroKÃ_ÃTLELGæÍäËoLLFTHAÃárF •ä¨oKRKräËÃa \ÃßrHsH qRLJFäᖠ™ÃaLNlHCRIL oKL äÃrÍR.â¿THAÃsH äªTL– ™ÃnwRaÃa qLÁ ªpa›Ãik RCHoKE¿S`KäoÍRG ¿äpa›Ãa R>oKEÃräRâ¿ä¨Å_R2CRR@FÃàäRJsH oKCL>p_ áR¿àR'Ã]Eæ`Ãa\èÍRI \ÃT RpËÃa \Ã_J tRCEÃßrH_rp TLIaÃᖠ™ÃnwRäTCL TL¾äÕÍRaE_ ÅËRbTäRt ¨t RI•Ãn|ÃrÃÆRGsH æa>'ÃßrHÃpÕrJÃÃ`sH TL?>ÃoKÃaoLLFTHAÃä¿2Í_'à ªoKwR_|¿ßrHäoKrHeRIL ½Ã͛ÃàËRä¨oKL ä aKBtÃä¨ÏRJÃ2n|ÃrÃsH ÅrFÃäTAHÃoLä¨TL RI•ÃTR%ÃaLNå_ÍRÃpârÍ_'Ãä¿THAÃpGI_ä lAJ'à áÃ_Ãä ¨oKRC ¿ SÃrC OJà TLEL oHC •R ÅrA&à ã` ]E _ RI ªÅaaÃä ÆR R™Ã ä¿ ¨_FJÃä ¨½RJR ªTLäO'ÃäTAHÃp aLCHtxÃa •Ã T?RxÍ¿¨n|ÃrÃnwRrÅ_'ÃàRG\Ãä¨àËRCÃáÃ_•Ãä¨a>JÃäiAÃÞrFä¨TL|r?&ÃRR@_CÞRLÃÆÃÌt ä ªá– ™ÃÆRLrHäÆRL–¿T>RJ'

1%Y&‫ א‬:(>)‫א‬j&‫@ א‬DOj&‫א‬ TLaÃpI@VL¨iÃrÃÒÍ¿sH TFRÃÆÃÍRK'ÃT RTIaÅaL\ÃäTR&ÃÅrA&ÃtN¨Ír˜tFAJ'ÃnHHRF ää RlLATLELTHAÃä¿ârÍ_'ÃoHCVL¨TLI¿änFpTLILHCÃTLHICÃà–2GIÃqH.R'·n REÿ_TL– ™Ã STHAýÃ;âÁRIªiÃrÃpTCRTL RIÃiLxÃr-tILHCÃl>Ãgaâ¿Sm`ªiÃrÃÒÍ¿sH äiI'Ãt ãrFH ÕRxä\ÃpaLGÃ2RJH oKwÃ;p ÃäaCâ¿sH ÅÍ_FÃoK_ä¨iI'Ãt – R ýboKr¨k?ÃËä_sAâ¿ ªáRCÃäÑR&Ãp_LC?ÃsH t'RCÃãR•ÃÄ`äT aC'Ãa>Jt RI$ÃäæËaEÃnICÃà–pTLHI ÆRasÁÆÃÍRK'ÃTIa_?F¨àrFÃT|–ä THAÃÆÃäÌt ^aâ¿SäªRKàrHËRÁä¨àR'ÃnLsH ¨iI'Ãä¨nICÃä¨Åa\ÃRR@F¨TIK'ÃäTF8ÃSRAIH ªoK_TÃbJÿ_bbCsÁT RxÁ¨àRC ¿pqârrFR'¨TLäO'ÃnI"ä¨TJ Ãr'ÃäoLHCÃ2Å_L rÃT–CÃmH2Í_'Ãä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

20


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

«S‫א‬+‫ »אא‬cDf e‫)א‬D$%) hS‫א‬+‫( אא‬$"H= ?R ‫* )א‬ iIt qL aÃä¿ÆRrHC'Ãä¿n|ÃrÃÆÃrJä¿ÞaAÃå_PRK••ËàRIÁpG.ä¨TL– ™ÃTHLrÃkaCÅ_ Þa TI o•q¿•Á¨ÏRJÃ2nwRaÃnFJTL– ™ÃTHLrÃá_äªTL– ÁgwRää¿nwRätÎREHÃäT Ã̙ÃäTEL?ÖI ¨R ä¿TRaÃrHaárF¨TLHICÃã`à–äªTL– ™ÃTHLrÃa ÅaRaL TFaAn¨qrRKäÅaRnwRaÃTÍR> TERTFaARTrFJ'ÃnwRaÃÝaCä¨RKaELm TIK-¨ÍrKI$Ãæ¿·tFH'ÃárFâ¿sH ¨RaLE>¨á– ™ÃrCR|æ¿·år8à ªTL– ™ÃnwRaRa`Ã

:S‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H= d$+ ($)‫ƒ אא‬%. * UrÃt R¿ªÃÍÃaGäÃÍÃaRår^äTRpsä\ÃÅaIHäÏRJÃpG6VL¨TrG'ÃÆRDHÃÍrAiᖠ™ÃÍrK pÃb ¶n¨T rA'ÃT R?Ãäæ_LHFÃᖠ™ÃpIxÈÍ_JtÃᖠ™ÃnwRäpfL RJ_H pÃaà ªÆRB–'ÃäÆÃa>Jà * ªÆ–'Ãäk?à * ªSGà * ªÅaRÃáraà * ‫"א‬CD&DK‫כ‬E ($k+ e‫א‬8. !"`&‫ |&כ א‬iK)= ,!5/V%&‫ א‬m/]&‫? א‬6 ?#:/&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬S‫א‬8j0H‫א‬. W‫א‬K&‫† א‬/U 8:= * :I8"$]0&‫ א‬/"‡ S‫א‬+‫ =אא‬,?#:/&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬d$+ ($)‫( )! אא‬$#C ?$5 ‫א‬#"6= .2‫א‬/O‰‫א‬. ADO0E S‫א‬+‫אא‬ ªT Ã̙à * ªRIJLà * ªÎREHà * ªÄrR%à * ªr_LEÃÄRC¿ * ªUa™Ã * ªTH'ÃsFLr'à * ªTrH&ÃkÃrKà * ªTLäaG™ÃSGà * ŠiR 8>kE= .?#:A= ,†D#>)= ,?‚/)= ,†DPO) :†‫א‬DQ‫( א‬%.A‫! א‬#‰ S‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H= c‫א‬#C‫כ! א‬#5= * ._/M‫א)"( א‬+‫א א‬H‫א‬KC‫ =א‬/}‫א‬K+ ‫א‬XE‫? <"א‬6 ID`E ‫א‬XQD‫; כ‬S‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H= c‫כא‬U‫א)א א‬+ ‫א‬A‫ א<א‬W‫א‬KC‫אא‬ ªÆ–'Ãä¨k?Ãä¨SGÃo@¶ÕrA'Ãᖠ™Ã * ªMP3TDL?Ær?ÃÆREHä¨Ta'ÃÑÃa\Ãä¨TH'ÃsFLr'Ãä¨ÕR`'Ão@¶ÕrI'Ãᖠ™Ã * ªÆRraÃä¨Ír?Ãä¨ÎREHÃä¨á– \Ão@¶twa'Ãᖠ™Ã * ªTLäaG™Ãt RI•Ãn|ÃrÃÆRGä¨r_LEÃÄRC¿ä¨täaG™Ã_aÃä¨Ua™Ão@¶tIaÃᖠ™Ã *

21

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

hI/"R‫א‬#k&‫ א‬1}‫א‬D0&‫ א‬1‚‫א‬H== hI/"R‫א‬#k&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H= ?R ‫* )א‬ n|ÃrÃnwRäa ÏRJÃpTaa\àr|rHÝ_KtÃT rJ'ÃTL– ™ÃÆRLJFÃæaLRI$Ãᖠ™ÃnwRr_?F nwRäpRaL ä¨ÆR– Áä¨TLäaGÁÆRE|ä¨THsFLrä¨á– ¿ä¨ÎREHä¨T ÃÌÁä¨k|ä¨_wÃaä¨Sp·æaLRI$à ªæaLRI$Ãn|Ãrà ÃÌRL– ÁårlHᖠ™ÃtCR|paLD|la ËräsJC-·_ÃäãR#ÃÃÌæaLRI$Ãᖠ™ÃnwRÍÍRârGRÅËR ä ¨á– \Ãä¨sFLr'ÃiLä¨ÆR– ™Ãa SRG'ÃtJRKHIp¨TJLCÝÃ_¿lLF¨TL›Ãp aBJÃfD¨ÍrKIHqä¨oL p_b'ÃtRRä¨ÅaK>Ãp_b'ÃTL– ™ÃoKHLäÄRÁrä•¿·ÏR\ÃÝ_KHT RxÁ¨r_LEÃÄRC¿ä¨TLrbEHÃWÃaÃä ªaLNÃäÌrEJÃ

h?ŒjV&‫ א‬1}‫א‬D0&‫ א‬DR ‫* )א‬ a¿ä¿2?2nFänaRJnwRaR ·æaLRI$Ãn|ÃrHT@LFJÃTK$ÃsH t?>Ãn|ÃrÃkF__ÍR?R ì ì ªTxÃäTRaÃpGoâÁTH\ÃÉa 䨥2Ha'Ã俤¨n a'Ãin REHTHRGÃT|aEÃoK_ nwRÍàRÍÁ俨T_aÃÆRRAÃ俨ÆRB–'Ãpä_俨nwRaÃTRG¨nwRaÃjLHTHLäÑR\Ã2n|ÃrÃârG_ä ªt?>Ãn|ÃrÃnwRäpRaL ä¨r_LEÃa ÆR RI•Ã_F 俨TERK'Ã俨TL Ãa rrEÃÍr?ÃàËR俨TrH&ÃkÃrKRTL? ªt?>ÃäæaLRI$Ãn|ÃrÃa|RJ 2iI#t RI•Ãn|ÃrÃnwRäâ¿sÁRJÅÍR™ÃÍ_#ä

h(")‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H/&‫? א‬R ‫* )א‬ ¨lwRF俨ÆRrHCTRaÃã`ær"_äªRt– Ágää¿THLäa nFänanwRÍRK¿sH TL– ™ÃnwRaÃÝaC ½R@EÃt nwRaÃã`VTIK-ᖠ™ÃrCR|iHA@äªqHLpG.Õrxræ¿p ÆR RAÃ俨a R>俨½Ã;俨ÄÍR#ä¿ TC'à TFaAÃä ¨T_'à ÆRIHGà år ä år a tBEHà n|ÃrR ÝaC R pIx ¨hEHÃä TIHGà 2_ t– ™Ã TALTDá__tè¥á– ™ÃTHLä俤¨á– ™ÃtCR|qrRCkHTL– ™ÃTRaÃâP qLH äªRKR?ÁäRK RL? ÅÍRtBEHÃaL n|ÃrHᖠ™ÃrCR|NH_äªTLJ¿ÆRIHGTRaÃoLCA俨T rNaL ÆRIHGår8ÃT RL?¨Å_FCä¿ RKJ TxRC•Ãä¨RBEá¿TR½Ãr¨ÆRIHGÃáÃ_ÃâäËnwRaÃtFHäàRÍÁa n|ÃrÃpTLHICaL\ÃÃ`nIä¨åa¿ ¨qrRäqHL|REgL8ÃäÆr?ÃáÃ_Ãä¨sFLr俨ÆRaä¿T_aLRCä¿Ír|pqL R-¨ÕrI'Ãätwa'Ãår8R ªa?%ÕàR'ÃnLsH smileys<ÝaCÆRR俨ãrrÃárÍä

h«Subtext» ("K#b&‫ א‬1‚‫א‬H/&‫ א‬y5/%E ‫* )א‬ pG.Ræ¿·TRaHt•_ÃsJC'ÃÅaRBÃnwRaR_?FäªTLJI@ÃäÅaRBÃnwRaÃpRbTL– ™ÃnwRaÃo@RRR

t– ™Ãår8ÃeEpRJJG.nG>¨RJL äsÁRKRFÃT–ÅaRBÃnwRaÃÎR6äªÉrxrq RI俨qÀÍ俨q½Ãa SR$RoLHÃäbLaHRJC _·aKB'ÃtHLIä½Ã_CÏR\ÃÍr|俨TxÃäR|r?ÆR– ™Ãær"RçRR äªR■™ ªRWJ'½t@'Ãä¿tR™Ã TLETRÍnHlRÃàR'ÃtE ¨RKB–â¿âäËTHRJL rnHRRRD ÆR– ™ÃpÕÃr\ÃmHTLJI@ÃTRaÃR¿ R/]@äªß–K•RÅËRCÃeLH·ÃÎRÁa¿ÅÍRC·â– ™Ãt ÅaRBÃÆRL?>RRFL¿äÃ_LCä_â¿tFH'ÃsH â¿ sH oKJG¨TÃa|nwRaÃã`p ᖠ™ÃrCR|pHC•_äªÅaRBÃtRC'RÅrG'ÃtRC'ÃpWbtTLJI@ÃTRaÃâ¿l ·qFa sH RKIKERJnä¨TL?>ÃRJRLn_TLJI@ÃnwRaÃ_JRJrRIL aBJÃRJC¿RÃÌÁäªRËrr^ÃÍt ä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

22


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

»TL RFäTL–¿ÄR\RJHÃäËt àrRQRJE¿_!•¿ªTL?>ÃäTL RI•ÃRJRLEHäRJ ÍRC-Ír˜RaLEÓR͕ TLJI@ÃR_|RFÍa,RJÁªTJL ËnwRÍRJÃaLC2I@NH¨ã_aRI ä¨TÃa|aLCHTRqJ aCRnCp Rxr ä qrFHRä¨á– ™ÃtCR|sH qÃÌa\ÃÓRFÁRJJG.äªRJRR äR_|RFartåa¿âRC'R rLær"ÅaR nwRÍt ªTLJIxnwRaTHIÅaR TL– ÁnwRÍp

(1]0>) ,?)D‫כ‬f ,IA‫א‬kE) (")‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H/&‫ א‬e‫א‬5‫* ‡א‬ nG>ÃsH ÃËRI ÃTL– ™ÃnwRaÃÆRR ÕrJäªTL– ™ÃnwRaÃoKET|R&ÃoKÃ_J¿äᖠ™ÃtCR|s?Fâ¿æÍäa@Ãp ªÝ_K'ÃÍrKI$ÃäTHLrÃtr/äᖠ™ÃtCR?T|R&Ã]R?IHT RxÁ¨THLrÃËR™áΖÃàR'Ãä¨iI'ÃsH qCäät– ™Ã VL¨àR'ÃtJrTL– ™ÃnwRaÃÝÃ_¿_¿âP ¨RKr.pËräÅÍäa@TÍR#]R?RKoGᖠ™ÃnwRäoBCâ\ä æroHL ÈRÁÅaGEâra'Ãä¿rÍRJLÃÄR_¿á_FR_J m`ªTHwRTLRjR_ÃäoHL iÎräÈRÁkHG pTJG/Taa\n?oHLEÈäaH¨oHLEÃÅaG T½ÃrsH ÃÍËRRJÍRäVâ¿qLHC ¨ÝrNaL 俨bDsH RJ_#_äªRKLH aOä¿oHLEÃÅaG WJ'ÃaLD_äªàR'Ãpa¿jHtJtRRä¨aÃ`Ãpoa¿iL·ÍrKI$à tCR|pàR'ÃtJ$¨WRaÃ俨oHLEÃ_R>t TÍRÃÆRJ'ÃfCixrÉRÍ\ÃtJàäRLqJG¨oHLEÃÅaG aLD•a¾ ÏäOaLR>'ÃpTrpTEO'ÃoLGÃTJ$áR¿ixrArabs Got TalentSÃr'ÃWRat –I ¨ÆRJ'Ãã` ªRKRJ'WäaÃpnG>ÃÃ`nRFTJ'ÃTa>HàÃr\ÕrRrTai _VL¨•rRr q_■Á½RFÕr _'ÃàR'ÃjHgaäªTL– ™ÃÆRR'ÃiLpRKLJ#tÃjR'ÃsH RLHTLrbEHÃÆRA8Ã_ICRRR ä rCR|_m`ªÕr _'ÃjH'Ão@¨sH ¿Å_R>'ÃSURRIHäªâ– ™ÃÒa à–TA8ÃÅ_R>SJTLRâäa> ªâr_FtÃWÃaRæaLRI$ÃáRI•ÃäTCR'ÃpÍ_a¿ÄÃ`•gDxU"oKE¿æÍRÃᖠ™Ã ÆÃrJÉrJaEkHRâÁªTELE&èTLKL aÃWÃaÃRJtN•TILFÃÆRrHC'ÃâNᖠ™ÃtCR|p__CÃÅa_LEä a\ÃÆRr8ÃÆÃÌWÃaÃäÍR\ÃTJTÍRFTLKL aÃWÃaÃäT_LrGÃƖH'ÃpaLÍ_+_FTÍRÃÅbEHà ª–FäRFI Ã`qRnÝ__äªTrG%ÃaBÆRKääoLFÈäaäVæ`ètrG%Ãᖠ™RÝaCRßRJàä_ÃpË_ t ä mÌtJC•äªTAHÃt TrG%ýRFâRI@·áRCÃ]R?ÃT_t S?RKËRLäRÍRG ¿äTrG%ÃÌrEâ¿ÏRJÃÕRJPᖠ™Ã ¨T|R&ÃTÍR™ÃÆÃrJFÃä¨ÅbEH'ÃÍR\RÅËr$ÃTLR ÆRrHCaL r+riI½RJ_>JtÃÆRrG%ÃfCËräá_ ÆÃr|\ÃUtJCR/¨iI'Ã]wÃaaBÆRKäiLI2THRÆRrHCÆÃrJFÃã`V•_mÌiäªTÍR™ÃƖ'Ãä¿ ªT@RJ'Ãä¿TxÍRC'à TL– ™ÃqHwRÍÞR ™sCæ`ènF'Ãᖠ™RÝaCR俨trGaL R– ÁâÃ_HÃfCt _!ÅÍr?Ãpa¾SRt ä oT rNaL e?FÃaJqr·ÆRCI'Ãt áRÍä_nF'Ãᖠ™ÃiHA@äªTLrG%Ã]R?'ÃäTÍRÃÆRR%ÃËrLp oKÃr|¿ÈR"p俨År•äoKàr•pT|R¨iI'ÃÝRL ¿iLIÆr|p aCä¨aBJÃÆRKäpT rI-lHC¨a>J ªRKLH oKHwRÍârT?J

h(")‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H/&‫א‬. “+‫א‬0&‫כ! א‬#5 1R * Ý_lLF"sÁsCTHLrÃcOâr·TJLCoLpTCRTLrr_¿nwRÍVᖠ™ÃâNÝÃa •ÃSTÃ_Ãt ªTL?>ÃoaBÆRKrTL¨t äâäËä¿t äp ½Ãr¨TL– ™ÃnwRaÃt ᖠ™ÃtCR|aLNä¨2C pÍrKI$ÃpG6âäËàrLR/¨RÍRÁR rxrnG>•tÃËÃr'Ãä¨RKLADotÃe?FÃTLRᖠ™ÃrCR|ÍaFä ªa&Ãä¿T?FÃpa›ÃSR$ÃsH ÝaCÃ

23

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

_äªTL– ™ÃoKHwRÍiä2ÞaAÃänwRrÃiLIÃrÍËâr aoK ¨TRI•ÃäÕRJ™ÃTDᖠ™ÃrCR|k rä tFH'Ãa R>T _ ËäT–'ᖠ™ÃrCR|NHVLªa R>'ÃT Rt Ã_RrÃaLNᖠšâ¿TLIHCÃÆRÃÍ_ÃUxä¿ ªâb%R俨Ýr&R俨ÉaERTLwRIJLÃä¿ÅbEH'Ã_R>'ÃfC½RGTäRt ¨sFLriTFLI ÅÍr? t a>ÃqLH ä_R/Raa¿ᖠ\ÃäÆR– ™ÃäÍr?Ãt ÑR\ÃÍRK Áa ¨tE RCÃa\ÃÅËRbåa¿nmRJä pRKaFTäRt ¨TLFwRrÃᖠ\Ãäk?ÃäÍR\Ãt TL?T?nGsH ÆRrHC'ÃÒa TFaAT RxÁªÅRL%à RKCäÅËRbTL– ™ÃnwRaRS –HârJLoKP ¨TL– ™ÃnwRaHtE RCÃ_CHR-2L– ™Ãt ä½rxsH äª2FH'à ªàRF'ÃTFLFp aC•q¿_CRIL k>G_RårŽÃaFm`#tÃTRaÃpäRJCÃiàR%ÃrRIRR6¨ÏRJÃsH

z#0k#&‫ א‬d$+ S‫א‬+‫ אא‬/"”‫א‬E * a¿TLI¿ÍRGÁTRÃrä•¿¨Ë_?ÃÃ`t RLHÃa¿ßRJpGäªàRL&ÃÄäaxpRaxiI'ÃsH ᖠ™ÃaLNÍr a_C ¨ÆR>RJ'iLxÃrqRG¿äᖠ™ÃârI@ârGRRR äªq_FäãaLDÆRRRÃa¿ᖠ™ÃnFÃ_ VL¨iI'ÃsH ᖠ™Ã ªRKKÃrtÃnwR'ÃàriI'ÃaLGETLELt ᖠšTLJI@ÃnwRaÃaOVL åa¿TKpä¨T RFÃäiI'Ãp ᖠ™ÃaCTKpI ·TLKL aÃäTL RFÃäTL RI•ÃÅRL%ÃpRRýbᖠ™Ã_ä a\à àr ÅË_ TR™ àr|rH oLF V t ÏRID•Ã p Rxr ä ªnwRÍ p q_F R a T RFÃä iI'à ÅÍrH _LC ªiI'Ãäᖠ™Ã2T–CÃp ÅË_CTH¿Éa tDJä¨á– št RI•Ã aLNR ªá– ™Ãt iI'ÃaORIRR6¨iI'Ãt aLNH_.rK ¨oK@CÍr?_RIRRRËR¿cLᖠ™Ãa¿âÁ ª_C?ÃkHsH RKÀÍpG.TarWwRäÌä¨àËR oGn t nFᖠÁÖäbÍ`CLÌÁªiI'ÃTLGLRJËåaNä¿ÅÍr?cGCᖠ™ÃáRBâNÝÃa •ÃæÍäa@ÃpÃ` frFpᖠ™ÃÍRG•R'ÅÍR™ÃÍ_#RJäªæÍRÃᖠ™ÃàRG¿p__CRÞrÃËR?ÃÆRCIWC2t ¨æÍrRË Ã`¨iI'ÃqGHæ`ÃlaAÃàrÐRFJÃt TÍR>'RËÃa \Ãl%Ra_R/¨ÆÃÍÃaFÃÌRÃt TÍR>'RiI'ÃÑa ªt– ÁÍRGÃáRB½r>J]ItÃÝäaBÃaLLDtCÃiLI$ÃsH âP

2‫א‬/6‫ אא‬d$+ S‫א‬+‫ אא‬/"”‫א‬E * ªTL– ™ÃnwRaÃäËÃa \ÃT RsH RTRÁoLICTR•qFRp TrC|nF•æ`ÃàÃOÃÃ`sH lAJqÃ̽t>à ªT RÃÍÃ_sH ÍrKI$ÃáRIÃTRIÃäÄ`$TLRrHCäTLKL aÄao@t pJ ¨TÃa?a\Ãp aLCÃRËÍ¿RÃÌÁä RK_R-ËaEä¨oRCÃàrTLwaÃTLKL aÃÆR R>JÃr_LEÃÄRC¿ä¨á– \Ãä¨sFLr'Ãä¨t RI•Ãn|ÃrÃÆRGnG>VL ªæÍR™Ãᖠ™RTÍRFËÃa \ÃsH a¿p t aBJÃoKLH m`ªTJÃaÃTL RI•ÃRR@FÃp á–C–ä¨qL aÃäÆRrHC'ÃiI$ᖠ™ÃËÃa \Ãp__CÃá_ä »TL?>ÃoKwÃ;äoÍRG ¿sH TL– ™ÃnwRaÃaOkL¶nLpTH¿Éa a TL?>ÃoKRLsH ᖠ™ÃaLNTLEL ÄR>ÃnL$ÃpGäªqR>nG>ᖠ™RÃäaN_ÃrrGâ¿ä¨RKÃÌTL– ™ÃÆÃa&ÃnL$Ãä_HÃÆÃÌpËÃa ˜ârGâ¿tFAJ'Ãpä ªàrÃTCaTL– ™ÃÆRLJFÃäᖠ™ÃpSͽR@ áR¿qE_¨Ñr?&ÃqäsH taCÃp rÃt ä¨âÃ_HÃoBCt ÅaE>oKH?TL– ™ÃnwRaÃâr·á– ™ÃpRKrFtÃtRC'ÃlRAàR8ÃpÃ`¨ÅËÃaERËÃa \Ão¨åa¿TKpä sÁÃËRJÃÅË_CÞaAoâ¿pG.RTRÍÅaELm â¿•ÁªRKaELm ᖠ™ÃtFHsH âP m`·á– ™ÃtCR|np TRÍÅaELmLGETLHI t n_tÃnÃrCÃË_Cåa¿ÅÍRCªqRRIÃäq ÍRCä¨qÍR#ä¨qÃaäãaI ätFH'ÃoL ªÑR\ÃݖRkHRKJLCRTRÍnLH"âP qLH ä¨RTL– Á !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

24


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

h(Y$0j#&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬c‫כא‬U‫א א‬K0J)2‫ א‬1$`E y"‫* כ‬ päªÃ_FCÃa¿ᖠšâ¿ârRÃ_ääªTEH'Ãᖠ™ÃÕÃr¿ÖR_ÃnHkLä¨ÖR_ÃsH ᖠ™Ãa¿àrÅaLÇR¿Ua¿ k?R¤·tH REÃaL ä¿URÃᖠ™RTÍRFãa`SC?¨¥ârbEHÃäT Ã̙Ã濤·t›RÝaCæ`Ãᖠ™Ãâ¿áRI–aL'à a\ýb$ÃnEGäªÍr?ÃnLH"Þa p kHTFaAnFCÃt RKHLH"o¨TrAJá¿URTrG·TDHÃâP ª¥_wÃa$Ãä _äªsFLr'ÃäÍr?ÃnLH¨TLR™Ãk ÃrCRa¿ga'Ãä¨ÖR_Ãpp.\ýb$ÃárFRIJL¨TDHtFAJ'ÃnLHRRJDË¿p ªãa R>ätFH'Ãk Ãr T Rt ÃaLNår¿sFLr'ÃäÍr?ÃâraLEsH RLwbÆRLAC'Ãã`R_ R

S‫א‬+‫ אא‬9XY& e‫א‬2‫א‬UA‫* א‬ Âp=nϧPI pPϧRFJp¯Î^e,pP¢l”̃ ‡PHGI jJGAr RF«µ_ mI Ì`FSp¯nm§PIP¹«jD"iJÏn«nÑ«§PIp.nϧoÑ^¯rƒ †¯Ðp7¯ rAP= ±_ p'¯ ²¯¹PJ&¯ r PÏ §PI ]I r¯ R_<¯ r PÏ §RJƒ ­ RFJÏ ©P<† RFJpP¯p ƒÍ«mInE.iJϧÍpr¯luP_¯e,PϧmIFuP¹oJp̃ †¯ –\­§RJƒ †¯ e‫א‬k#&‫ =א‬y`Œ&‫* א‬ _ixrÃâ¿•Á¨T_LHFÃT rA'ÃT R?ÃTFrpIxƖ'Ãäk?ÃÈÍ_JRÅËR nr6VLpäªUa™Ãa RLäaGÁa>JRKJ__CÃÃ_ VL·½t>ÃfCaLD R俨_wÃa$ÃfCTä_Ãàr6RRL¿ä¨ËÃa ¿ä¿¨ÆRaRKr6RRRD Ɩ'Ãäk?à ]R?'ÃpÃÍa"äTL–FÃa¿RKHCR/¨ËÃa \TrH/Ɩ'Ãäk?ÃârG•RRL¿äªTLIaÃiwRrÃTEL?ÝaC *TRt âra俨ârII?俨aa"½RÀÍ俨âäÍa俨âäÍr?俨ârLE|oK t– ™ÃRÃrrCR|R¿ªT|R&à qÃr¿ä¨qR¿ä¨g&ÃÕÃr¿ä¨TrG'ÃÑr?JÃä¨päRJCRRKJ aLCÃo¨TL– ™ÃnwRaÃeRIL äªUa™ÃsH a>Jà 俨RL r¿ä¿¨RLrÍ_?âN·áRB•RT rA'ÃÍÃ_|ÁÅaLäoRRR äªÍr?ÃsÁT RxÁ¨ÍrRGÍRGÃäáraÃä¨TEH'à ªRaK ÆR– ™ÃäÆRÃa•Ã俨iLÃà–pRKRÍ¿Ɩ'Ãäk?ÃlF"ä¨TJÃaÃÇÃ_\ÃäiLxÃrIHÞaARÅaLrÃã`]Iä ªRKäRJäRKLADtÃaBJÃÆRKääiLxÃr'ýRF•TL– ™ÃTHLrÃtGRÕäbJRJÅÍR™ÃÍ_#äªT r _'à “0‫* א&כ‬ àRrRIpGä¨æ_LHFÃᖠ™ÃpIxÈÍ_JtK tRRä¨T rASGÃÍ_?RRR

TLIaÃÉÃr\ÃTAÃrRK½Ãa]LR/·R@¿RLäaGÁa>JSGÃÆ_ ¨Æ–'Ãäk?à SGÃnr6oäªtäaG™ÃÂÍRFÃn¨TLäaG™ÃŽÃaFÃÅbK¿ä¿¨ÄrR%Ã俨tablets ¨pÍaä¨RRTHLrÃã`rCR|ârGRRR äªÆRa>Ãä¨a>JÃÍäËpSRDÃt aCäªRLäaGÁSGÃa>àRt 2aä¨2CR ä¨paRä¨TLCA'ÃÝäa%Ãæ_@Jä ÆRraÃä¿Ír?Ãä¨qÃrJ ä¨ÄRGÃݖ oLI?äkLNRSGÃt TL– ™ÃnwRaÃp SGÃä¨TL•Ëä¨TLCÃää¨TLRLä¨TL˿濨RÃr8RF äSGÃkJ?äªqEÄRGÃep mLR¨eJÃk|ää¨RKrtà aIVL¨ÕrJÃÃ`K]ÍÍ_?ÆRCL'ÃnG>2t ªÆÃrJÅ_ äaK¿Å_ 2ÄRÍÃ_|™TΖÃÅ_'ÃÉäÃaäªT?'à ªÆR –ÃäÎREHÃäÕR`'Ãäk?Ãt ÆR– ™Ãt àR'ÃpaLGÃpaRJÃp__CÃ

25

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

(+‫* אא|א‬ p aLGà sÁ ÕRI•Ã pG. ã` RJR¿ tE ªTLIÍ ä¿ T rA aL ᖠÁ THLä T Ã̙à aC TrGHTrH/T Ã̙ÃârG_äªÆRaä¿ËÃa ¿ÆR Ã̙Ãàr.RRR äªUa™Ãa ÆR Ã̙à ¨Rr_Fä¨WÃaÃÝrLxä¨ârL Ã̙ÃârLE?ÃoK nF%ÃÃ`t ᖠ™ÃÕRJ|R¿ª2J ÃrIHä¿ ¨RKn`EJä_CWÃaÃpÃaLâ¿sÁÞRLÃÃ`t ÍR>äªârLrLÃâäÍa8Ãä¨ârLJFÃä ½RFRTL– ™ÃnwRaÃp aCäª2L Ã̙Ã2LE?ÃpÑr?JÃWRaÃá_FsFHVL p qL aHá_tÃÆÃr|\ÃpRaL ä¨sFLr'Ãä¨TrAJ'ÃTDHÃä¨ÆÃr|\Ãä¨WRaÃår RC¨a¿ä¿iLR¿Å_C•r|ä¨lwRËi@2]ÍNÅ_'t ÃÌÁWRaÈRÁäËÃ_ ÁÈRäªqTJÃÍTrHC+_F俨tFH'à ä¿RKLGRpàR'ÃÆR Ã̙ÃfCsFHRIªRKCLtÃTL– ™ÃÆRR'ÃpRKRÍ¿ÆR Ã̙ÃtJ#äªq rxräWRaÃTL rJ ªRKA>¿nrIÆRKÃsH _IC 2J Ãr'ÃÆR ÃÌÁR¿ªRKLCIÆRIRp S‫א‬6‫* אא‬ t RKxa oäªTLäaG™ÃnwRrÃå_¿_CRK¿•Á¨T rA'Ãᖠ™ÃnwRäpIxᖠ\ÃÈÍ_J• a ä¿ÆRRLÃpbÑÃa¿ä¿¨DVDÑÃa¿nGsH RKCLäRKaoRRR ä¨RIJLÃÍäË VoHL æ¿ÈRÁnF ·_LFCRRIJLÃᖠ¿nr6TLwboäªTL aaL ÅÍr?Ua™Ã ¨oHLEÃÈR™ábHtÃàR'ÃTLIsH kr½tnâ¿RIH ¨qr.ep Èa'ÃäkO'à ¨¥2JÅ_ ä¿_ÃäWJ¤·ËÃa ¿ᖠ\Ãàr._äªTBRkLRGᖠ\ÃÈRÁoRRR ä ]IR/¨åaÆRaä¿TLrbEHÆRApRKHr6oRRR äªTIxÈRÁÆRaä¿ âRÃÌÁ¨a¾Õræ¿ä¿¨Ï_LaÆÃÍRLoHLEÃàRA¿ËrFâN¨oHLEÃt RKCHaKBâ¿RK ¨2LwRIJL2EOäÄRä¨oK_ Rä2ap¨Ý•›Ãs俨ÆR'ÃoË_ jHL ÍRI@'ÃÃ`rCR|R¿ªoKRÁpoHLEà ârrFp/½•_Ã2HI'Ãä¨ar?ÃiÃrtE>Gä¨c–tII?ä¨âÃr¿æaLä¨Ær|t_JKä¨pÍr?ä¨2H/ä TL– ™ÃTRaÃR¿ªRJoaÌi•p/oaL ä¨T|R&ÃÆÃaO'ÃtLJFÆRä¨2LLwaÃàRA\Ãp •_ÅaA&ÃÍÃäË\R ¨c–'Ãä¨2HI'Ãä¨ÆRL?>Ãä¨ÞRLÃä¨TLÃÍ_ÃqGä¨q?䨥^Á¨tÍN俨tE R ¤·oHLEÃcJà–pRKJ aCL ¨Ta>aL ÆÃr|¿ä¨sFLrp¤·Ær?HT RxÁ¨¥oHLEÃÇÃ_¿âRGäâRÎä¨âÃr˜kL rä¨n äŽRxÁp¤·Ta?ÃÆÃaO'Ãä ÉRÍ¿sJ#äªÆÃrJÅ_ äáR k?2oHL ÈR™TΖÃÅ_'ÃpRRÅËR äªaaÃsÁT RxÁ¨¥TLr?ÃÆÃaO'ÃpRaL ä ÆRJ'Ãlrä¨Blue Ray俨DVD<ÃÑÃa¿iLäaÃ`ÃiLÆÃ_wR ä¨oHLEHTrI'ÃÆRa>Ãqa äæ`ÃàR'Ãpᖠ\à ªÍrKI$ÃppG/Ë_ a¿ÄÃ`•·¥TLrbEHÃÆR– ™Ãä¨ÆR –Ãä¨RIJLÃÆR– Á¤·oHLERTFHC'à B‫א‬Y$0&‫* א‬ p__CÃâ¿RIH ªTLIÍäT rAaL TL– ÁTHLäqrᖠ\ÃiÎREHÃkLJ?i RF ÆÃrJàr6äªTG>Ãã`a RK_R>TR™RK_CUa™ÃsH nI"TLrbEHÃWÃaà ârJ Ãr'Ãi _âÃ_HÃfCtE ªËÃa \ÃäÆRa>Ãp俨p_R>'ÃÆRIRpä¨Tä_ÃpÅbEHà ¶oRJᖠ™ÃrCR|_CäªTLaCÃàä_ÃfCt àR%ÃrRITLrbEHÃÆRA8ÃnrIàR'à ¨âäÍr?'Ãä¨ârLrLÃâäÍa8Ãä¨aaýRÀÍä¨ârLE?Ãä¨âr_F'Ãä¨ÝrL@Ãä¨WÃaÃäa_ p aCäªoaL äârLFLr'Ãä¨ârLRLÃä¨aLR>'Ãä¨ârHI'Ãä¨ÈRr'ÃrLJFä¨Ær?Ãr_JKä Ñr?JÃä¨TrAJ'ÃTDHÃä¨2_F'ÃäÝrL@Ãä¨WRaÃår½RFÃa ÅbEH'ÃTL– ™ÃnwRaà RIL äªaK>•r|äÆR Ri@2trbEHWRaÈR™áΖÃUrÃÉäÃaäªTLr?ÃÆÃaO'Ãä¨TLwa'ÃRËRC¿äTrG'ÃTDHÃä ni _âÃ_HÃfCt äq¿sÁÃË_ÅÍR™ÃÍ_#äªTL– ™ÃÆRR'ÃiLpRKRÍ¿oBCÅbEHÃÆÃrJtJ ¨ÉRÍ\Ãe TaURàRt äªa?%ÕàR'ÃnLsH a?t àR%ÃrRI¨Tä_ÃRKGH6tÃTLrbEHÃÆÃrJFÃo _SwÃaxp Ãr ªTA8ÃRKäRRJtÃaBJÃÆRKääiLxÃr'ÃÍRLÃsH âr_FRÅËR oKP TLrbEHÅRJnrIËÃa ¿T rIä¿R !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

26


D58"Y&‫א• א‬%&‫* א‬ pG.äªT rAaL TLIÍTL– ÁTHLäR@¿tK ·r_LEÃÄRC¿sH ÎREHÃkLJ?lAJ kÃrKà ä¿ ¨SLÃr%à ä¿ ¨p>L æ–à n T|R&à ÄRC\à ÅbK¿ sH r_LEà ÄRCN iIà ã`àr6RÅËR ä¨RKwRK™áΖÃUrÃäR_LFCå_sH TCHÃnr6kräªTrLH&à o RJ ᖠ™Ã rCR|ä ªËÃa ¿ âra ä¿ ¨ÅaLD?à ä¿ TI@à ÄRC\à ÆRa p ÄRC\à ¨sFLr'ÃrEOä¨ârEO'Ãä¨TCHÃÆRrrII?ä¨ârII?'Ãä¨âra'Ãä¨ârLJEÃâäa_'à ¨RKRA¿ä¨RK?ä¨RKRHAä¨TCHÃÕrSr_LEÃÄRC¿t TL– ™ÃnwRaÃp aCäª^Á ÈR™áΖÃUrÃR¿ªTLCIäTa?ÆRFLApqr"Rä¨T_'ÃTDHT Rx™R¨RK _äTCHÃt TR'Ãn REÃÆRLRGÁä pÉRÍ\ÃoBCsJ#äªÆÃrJi@ä_Ãäár2r_L TCÈRÁÅ_ÉäÃaä¨RKHLD>ÎRKäR_LFCgaL r_L TC ªTCHýÃa™RK RLÃpG.tÃTL Rx™ÃewR?&Ãp Ã_ ¨ÞÃr\Ãt RK– Áà–ä¿nÆR– ™Ãä¨TCHÃÆRCL ("‫כ‬i&‫ א‬yE‫א‬DX&‫• =א‬DH‫! א&`א‬+ –Q/0Q‫* אא‬ TJLCÅbK¿sH Åa rTHLrÃã`âÁ¨T rA'ÃaL TLäaG™Ãᖠ™ÃnwRäpIxUa™ÃÈÍ_J ªTLäaG™Ã SGà ÆRwÍRä ¨ÄRC\à TIB¿ä ¨TLIaà ÉÃr\Ãä ¨TL`à kÃrKÃä ÄrR%à RKHI p ·åa\ÃTL– ™ÃnwRrÃcG sH ÃË_nr6Í_?RK_!pUa™Ãnr6p V_%Ã_J ˆtGR”pä_Dâ¿ᖠ™ÃnwRäRLrrJGTΖÃT aC'Ãq_pnáR¿TRT|aEÃâÁÌÁ ä¿ÆRE|ÃrGHIâ¿ËÃa \Ãäàä_ÃäÆRa>HpG.¨åa¿ÅÍRCªUa™ÃsH oKT|RTE| ¨TLäaG™ÃiÃr'ÃtII?ä¨2a'ÃpWboK THLrÃã`t ᖠ™ÃrCR|R¿ªn r ä¨ßrLEÃä¨ÄrLrLRTLH REÆRä_ Ua™ÃsH åa\Ãᖠ™ÃÕÃr¿iLI2RnÃ_ÃÝaCäª2L– ™Ãä¨2J Ãr'Ãä¨2LE?Ãä¨2EO'Ãä¨ÆRrHC'ÃRLrrJG½Ãaä ¨RaÌàrATw–Ua™ÃTGsH TL– ™ÃnwRaÃp aCäªmedia convergencet– ™Ã]–Ã俨t– ™Ãt–R ÆÃr|\Ãä¨ÆRr_LEÃä¨Ír?Ãä¨RK Ãr¿äÓrA&Ãä¨âÃr\Ãä¨päRJCÃä¨TrG'ÃTDHÃä¨oLI?öÆÃäË\Ãã`pÅaÎtHRIL pGä ªaK¿ä¿âÃr2ÉäÃa_æ`Ãa\èår8ÃßÃÌârI@sH Ua™ÃsH RårÈR™áΖÃUrÃ_ICäª^Á¨n REÃÑa ä åraI•SH \Ão \Ãt äªUa™Ãa ÞrÃä¨2_'ÃÆRRLiLä¨TR>ÃsH ÅaRBÃÆR– ™ÃpÉRÍ\ÃoBCsJ#ä ªpa›Ãit RI•Ãn REÃäÆÃ`Ãp aLCÃäÍRG \Ãa>JqLH ½r@ÃgLHrábHRnG ·]Íæ¿p TE?à (ID$j&‫ א‬yE‫א‬X&‫א‬/•DH‫? )א&`א‬+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D) – –Q/0Q‫* אא‬ aL THLä tK tRRä ªUa™Ã sH ÆR?J t RI•Ã n|Ãrà ÆRG _# ÅbK¿sH THLrÃã`a räª__$Ãᖠ™RÝaCÃ_ RpIxÈÍ_Jä¨T rA ÆRaárFRÅËR äªTLIaÃÉÃr\Ãä¨TL`ÃkÃrKÃäÄrR%ÃRKHIpTJLC t ßrLEÃarAÖaLaäÎßÍRáR¨àR'ÃnLsH ªnwRrÃã`nrI ÅÍÃËPßrL TatTIxTaárFâ›Ãä¨tRÃã_F t r䨮¬¬°áR T?J'Ãã`âr_Fp`ÃÆRrHC'ÃRLrrJG½Ãaä¨TLäaG™ÃiÃr'ÃrII?äâra'ÃoK ½R@EÃÃ`rCR|R¿ªTHLrÃã` nwRaÃR¿ªqÍR>äRårlHÆR rI俨ÆRaä¨ÃËÃa ¿oKLR nG>p`Ã2_'ÃÆÃÍRLH'T Rx™R¨TL– ™Ã ªÆÃr|\ÃäÆRr_LEÃä¨TÍR>'ÃgÃäaÃäÍr?Ãä¨TrG'ÃTDHÃa RKHFoL t RI•Ãn|ÃrÃnwRäᖠÁtCR?TL– ™Ã i@äâÃri@2ÉäÃaVL¨a?FRt RI•Ãn|ÃrÃnwRäpTHLäsH RårÈR™áΖÃUrÃoäRI árFtÃÆRrG%Ãä¿ÆRO'Ãä¨ÆRa>H2_'ÃÆRRLiLä¨TR>ÃsH aKBtÃÆR– ™ÃpÉRÍ\ÃsJ#äªÆR R ]aÃâr_'ÃtJ•RR ªTRL|äÅÍÃËÁt qLJ#RnwRrÃã`ÆRak rVL¨ÆRrHC'Ãã`sH àr?%ýRFi _R pàr_sH ârH?p`èvideo©bloggersr_LEÃtä_俨pÍrK>'Ã2ä_'ýRJRqäa>Jæ`Ãår8Ãà–p ªr_LEÃt RKRJáÃ_ÃotÃÆRa>Ãpä¿ÆR– ™Ã

27

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:T"OP$U&‫ א‬:)‫א‬+‫ אא‬KVH#&‫א‬

?K"O>$Y&‫א)? א‬+‫ אא‬8XV#&‫א‬ tR\ÃârRFÃp¥¯´¤oÍÅËR'ÃeJRJä¨RKàrIC'Ã2ÃrFÃäTä_ÃaLRCsH aLCÃäæ¿aÃTaTÍR/_IC pmÌaL 俨pEÃä¿TRGÃä¿àrFRãa>äq¿Íp aLCÃt l%ÃâRÁnGä¨TrEGæ¿aÃTa¶â¿sH tJLAHEà ªârRFÃáRG¿ÅR Ãai¨aLCÃnwRä Taä¨täaG™ÃäÕrI'ÃäÄrG'Ãätwa'öT RqRGNᖠ™ÃTaRFLäR RÍÃæ¿aÃTaäaLCÃt l%Ãgaä TaTÍR/t àRC Íä_T rI'ÃäTLwa'Ãᖠ™ÃnwRäiIÌÁªa>JÃäT RAÃTasÁT RxÁ¨ÆRrHC'ÃsH àr?%à ªTL'RCÃäTLILH™ÃäTLH8ÃÆRr'ÃsH RK>RJä½Ã͛ÃnFä¨TEH'ÃTL– ™ÃËÃr'ÃäÍR\ÃVÅÃËN¨aLCÃäæ¿aà Æ¿_äªT R?ÃäTAHÃ2T–CÃoBJæ`Ãa>JÃäÆR rA'ÃârRoLBJsH TLJLAHEÃTLJ rÃTAHÃUHI _ä ÆR rA'ÃârR”sIU"RLIÍq_I Ãä¨k?ÃÍÃ_|™eLÃa½RA PTAHÃn t TLE?ÃTa%ÃÍrH ¨oK rE|_Lrä¨2LE?ÃnIoä¨TLE?ÃËrK$ÃTIHIH¨aGUät 2LE?HTRFÆN>¿RIªˆ­µµ±TJa>JÃä TAÃÍnLG>p­µ³´áR ârLE?ÃpG6_äªoKT|R&ÃÆRÍ_Ã+_Fä¨oKrFp ÕR _Ãä¨tJK'Ãår'Ãi Íä ªˆTH8ÃtxÃÍ\Ãt ÄaCÃ2LE?ÃTAÃ͔oÃUHItè2LE?Ã

?K"O>$Y&‫ א‬S‫א‬+‫™ אא‬5A‫א‬E * t– ™ÃnICÃgÍÃ_F ·tJLAHEÃtR@JÃ^ÍRÃRKatÃT|R&ÃÝäaBÃRKxa TL|r?tJLAHEÃᖠ™ÃÎR. ªtJLAHEÃSC>ÃqR æ`ÃtRLÃiÃrRaNä¨tR@JÃätRLÃnICRRFLäR RÍÃ2AH t TEL|àä¿Íä_?sä\ÃTHa'ÃÆ¿_¨TIwRFÃTLRLÃÝäaBÃS¨TEHnÃasH TLJLAHEÃT R?ÃÆÍrAÃ` sÁTLaCÃk?ÃÆËR 䪭µ­°TJsä\ÃTL'RCÃÄa%ÃÄr>iUEr¨­´³²áR tRICÃ_KCÃt Ï_FÃt TLaCÃTDHR R¿ªTLJLAHEÃT R?ÃÍrApTLRÃTHa'ÃnG>TF%Ãã`䪭µ°´áR s¨¥­µ­µ¤tRAaÃÄÃ_•Ãn t Íä_?à THa'ÃtN䪥­µ±¬¤áR TLIRKÃTLËÍ\ÃTGHI'ÃsÁTLaDÃTE@Ãoxäà–•ÃTäËáRLäTGJÃ_CÆ¿_ TRÃTHa'à tHLwÃa™ÃÄR•Ã䨭µµ¯áR rHä¿ÞREÃiLr¿_ Ã`RJrsaItÃTR&ÃTHa'ÃR¿ª­µ²³Äa_CTCÃaà ªTLJLAHEÃTLJ rÃTAHýR>Áä¨TLwaÃTLJLAHEÃâ_'Ãp k?ÃTL rt åa\Ãp THanÆbL6ä¨cI&ÃnÃa'Ãà–2AH t Ɩ'Ãäk?ÃÓR,¿UEHÃ_ä ªnÃa'ÃmHt SGURtÃTLE?Ãá–\ÃݖÃä¨ÅÍËR?ÃRKRLIäƖ'Ãä U>¿tèˆsË\ÃÞa>ÔT ÃÌÁTLRÃ䨭µ¯²áR UNˆÏ_FÃRJ”sä\÷âR ÃÌÁßRJUR_F T Ã̙Ã_LC|sH R¿ T ÃÌÁ½R>PnLwÃaÁ]Io䨭µ°´áR tHLwÃa™Ãà–•Ã_C2AH t nICÃp RErRIK¿•ÁªÆRJLCÍ\ÃnwÃä¿t ªrHä¿TLREÃ_C濨­µµ¯áR stJLAH ârbEHä t RLFLrRCR Æ`¿tÃTLwRIJLÃäTLrbEHÃàRI \Ãp__CÃßRJâR_F ¨twRIJLÃätrbEHÃÈR™ÃR¿ TAH”TRÁ2LJLAHEHqr-]Iæ`èrHä¿ÞREÃiLr_CRsÁqLH rRsH ixrÃÃ`n _äªâRL\ÃSH ¿ ªˆârbEHÃäT Ã̚TRCÃTLKÔ_CRIL ULI¨ˆârbEHÃäT Ã̚ ÅÍÃÎä½R>™ÆÍËRtèTLJLAHEÃTLJ rÃTAHÃTRÁä¨rHä¿ÞREÃiLr_CÔrHnG>tJLAHEÃᖠ™ÃÍrAä ÅÍÃÎäÆÍ_|¿_F ·½Ãr_sH ÕrI'Ãätwa'ÃtRt n¨S TrG'ÃT R?ÃsH ÍrAÃÃ`a?Foäªá– š åa¿TLrGaL ÆROäÄÃb¿äËÃa \ÆÍ_|¿ä¨k?°®ä¨Æ–'´¬RKJ·R?La­®®pa¿2AH t ᖠ™Ã ªTrJiÍä¿TaKä¿TL r¿Ɩä¿TLrk|ÍÃ_|™R?Í ËrItE?Ã_sH ¨Íä_?Rk?HtHLwÃa™Ãà–•ÃÉRI_CÍ_?TLJLAH TEL|àä¿Ï_FÃTEL|_Cä R¿ªÆRJLCÃnwÃä¿äÆRJLRIÃaÃä¿t Íä_?Ãp UErtèÍRKJÃäSC>ÃäaEÃk|R_CÆÍ_|RIªkbÃr¿ ªTLJLAHEÃTLJ rÃTAHÃáRL_CRÍ_|_F ˆáR\Ô䨈Å__$ÃÅRL%ÔREL| !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

28


:T"OP$U&‫ א‬:)‫א‬+‫ אא‬KVH#&‫א‬

:?R= ,?)D‫? א= א&`כ‬#H/&‫ א‬S‫א‬+‫אא‬. T/%E ,(")‫א‬+‫ א‬1‚‫א‬H= zPH ()D‫=&( =א&`כ‬8$& zP05= * ªˆR ä”TLJLAHEÃÆRrHC'Ãä½R\ÃTRä* ªârbEHÃäT Ã̙ÃTL * ªá– ™ÃäT RFÃÅawÃË * ªá– ™ÃÅÍÃÎä * ªærJC'ÃätRLÃqLrÃTL * ªTRwaÃᖠÁSG * ªtrG%Ãᖠ™Ãba *

:?R= ,(}‫א‬M ‫א‬R/‫אכ‬6 ,(":AD&‫ א‬y`Œ&‫* א)א א‬ ¥qHÃáÃͤáR\ÃTEL| * ¥REL¤ËR"•ÃTEL| * ¥qHÃáÃͤÅ__$ÃÅRL%ÃTEL| * ¥Åb ¤ÉR?ÃÅ_a * ¥Ï_FäÏ_FÃTEL| * ¥Ï_FäÍRJ'ÃTEL| * ¥Åb ¤2AH TEL| * ¥Åb ¤à–F•ÃTEL| * ¥Åb ¤TRaÃTEL| *

:("&‫א‬0&‫א}( א‬j&‫ א‬e‫א‬+‫א אא|א‬R/XU‫ )! א‬,(+‫ א|א‬50 ?&‫א‬Df !"O>$6 ?6 ("$`#&‫ א‬e‫א‬+‫ אא|א‬28+ œ$P5= * ÉRJÃÆr|T ÃÌÁ * áÃÝÃTÃÍT ÃÌÁ * àRL¿T ÃÌÁ * ÅRLT ÃÌÁ * oDT ÃÌÁ * UÎaLT ÃÌÁ * Ta%ÃÆr|T ÃÌÁ * ®¬¬¬o%ULT ÃÌÁ * á¿Ý¿½R *

29

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


•‫א‬f‫ =א‬e‫א‬Xk& z.‫א‬E /M‫ =אא‬,ž‫א‬M ‫א‬XK) ,("‚‫א‬b6 20 ?&‫א‬Df ("QD5Y$0&‫ א‬e‫א‬O`#&‫ א‬28+ œ$P5= * :‫א‬XK) /‫כ‬iQ ,("H‫"א‬H TLJLAHEÃÅRJ * s?\ÃÅRJ* árLÃ2AH ÅRJ * RCTLwR@ ÅRJ * Ï_FÃÅRJ * TLILHCÃÏ_FÃÅRJ * TL rGÃÅRJ * ÅËr ÅRJ * 63)‫א‬E@9‫ א‬T‫א‬7‫א‬I‫ אא‬T‫א‬4`‫א‬I F=I ‫א‬pm‫א‬1‫@‘א‬9‫>’ א‬BA ‫א‬p=3.8m J> 6O‫א‬y9‫ א‬6,=[89‫א^ א‬I‫ אא‬Z`‫א‬PA “=5‫ א‬48@W3A * .6,I‫א‬8@b‫ אא‬A‫א‬

WX‫א‬/#&‫א‬ .(4W- 2?0m X9) .‫א‬,7‫א‬H32- J> 2,@e,9 6W1‫א‬b F9‫ א‬614s1 2,@eb‫א‬1 69‫א‬P) .L,He=> J> 6O‫א‬y9‫ א‬Y‘\=@9‫ א‬T‫א‬H[1 ,(2001) 4,9A ,]A‫א‬2H- d1 T‫א‬34[mA L,He=>) kA‫ אא‬J1‫א‬I‫ אא‬JP‫)א‬49‫^ א‬.,9‫ א‬F9‫ א‬614s1 6f)A .«‘b.1 ˜y=1 ,J0,He=\9‫א^ א‬I‫ אא‬6j)‫א‬u» ,(2001) Z,U7 ,“,Hy9‫ א‬d2 .2001 G‫א‬e,7 28 h3R 2,- 6W1‫א‬b ,(^‫א‬I‫אא‬ .‫כא‬I ,)‫א‬.P‫א) אא‬B .18 – 7 › ,v9‫œא‬9‫ א‬4=E89‫ א‬.6,0,He=\9‫ א‬6I.P.89‫ א‬,«6>‫[א‬/9‫ »א‬.]B‫א‬p9‫ א‬4UI ,Xx‫א‬VA 48K‫ א‬,J=?I21 d3

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

30


‫א‪M‬א‪":‬א‪ e‬א&‪ 1#%‬א&Œ`‪?Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪31‬‬


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(P$O$& ?Y`Œ&‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ TEL?ÃáR¿t TrÅÍRbÃÆ¿_ä¨TLILHCTLÍ_THÍpIxqHÃáÃÍTJ_t TLrTEL|RK–LÎäRLÃËÆÍÃÎ R?RLÃËUB•½RFHýRJ¿äªTH\ÃfCqLH paALaaÃcLwa2FÃo¨TEH'ÃnICÃnÃasH RK–p aC Tä_'Ãã`iI#”¶RKRN ¨RKJ aaÃcLwÍàÃOÆÍËR ·t– ™ÃtJK'ÃßrHÃTä_¶âÃrJ nIgwR%ÃsH RFHC iIt T R>ÃäTÃ_CÃäTÃbJRârLE?Ãk?â¿tDJq¿sH eJä¨ârLJLAHEÃârLE?ÃRKLH lEÃtÃÂËR'à ªˆTFLF%ÃnFJRLCRaLEäRaaFäÆRrHC'Ã

@ ‫א‬3333‰‫א‬ ªÅÎRJaL äÅaT R|ËräÅÍäax ª­ ªÎRLÃä¿prKä¿oL@ä¿ÅÍRÁâäËãa>ä¨ÍrKI$ÃoKRnälwRF%Ãp Vê® ªn\ÃsH pÍ_?pRa>ËÃa'ÃÆRrHC'ÃTËplFà ª¯ ªTR 2J Ãr'Ãa R>ä¿oKäÌa R>sH aOTFaARR@ÃÍr|a>á_ ª° ä¿p_Ãä¿ÞaCÃä¿cJ$ÃÏR¿sH TOä¿TKä¿eæ¿_xTLÃaGÃäkJCÃsH faÃä¿aLK>Ãá_ ª± ªtRLýRI•Ã ªeL?JT–CqÉrInFä¿ÏRÃæ¿sÁÅÍR™ÃÅÍäaxä¨RLwbä¿RLHpa›ÃnI ^p ÕRJ•Ãª² TRpnK ·TLR?ÃT Ã̙ÃägwR%ÃTH'RJIKiLxÃrp SGRJJGä¨2 a2LE|RJp”¶RLÃËàrF »ˆR@¿ÂËR'Ãã`KáÃb– ªˆt– ™ÃoG R>½RJ¿ÆRÃäoGLH äÞrFoGR@¿o¿¨iAR”¶aaÃcLwÍ pKHeL?sH TÍ_'Ãt TL– ™ÃTLaÃT rIpRKRF_|iRLÃËUFEèaaÃcLwÍi½RFHýRKÃ_Cä ªTLR?ÃT Ã̙ÃägwR%ÃTHt RJRÃä¶RKLIätE?ÃpKHICÂËRixrTHF'Ã

‫>כ‬YQ /P0M‫א‬ »ÃÌR'仕á¿]L|Ã`nªt– ™ÃtJK'ÃßrHÃTä_-ᖠ™ÃnwRänábHâ¿æÍäa@ÃpcL ª­ »ÃÌR'ä»]L|Ã`nªoK¿p`ÃÏRJÃätwR_|¿sH gF lAJTLÃaGÃa>á_ ¿_ ª® ªTLR?ÃT Ã̙ÃägwR%ÃTHËÃ_ Áà–RKF ¿ä¨ßrHÃTä_kaCt ÆËÍäÂËRT–p Ua™ÃsH V¿ ª¯

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

32


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

!""Y`Œ$& ?&=8&‫ א‬2‫`א‬E‫! אא‬+ ¨­µ°²áR åa¿ÅaqLN_L ¿o¨­µ®²áR sä\ÃÅaIHcNª2LE?HTL'R TIBJa¿r2LE?Htä_ÃËR"•Ã ²¬¬¬¬¬pa¿áR\Ãã`2LE?Htä_ÃËR"•Ãn.䪭µ±®áR TRÃÅaIHqLNÅËR Ã_CtR%ÃqHGsH aFÃä ªoRCÃàrTäË­®¬t tE| iâäRCRt RI•Ãà_CÃäT R?ÃTap ÕR _Htä_Ãår'ÃsH ßaÃänICÃsÁ2LE?Htä_ÃËR"•ÃsC ªTHFä¨Åaä¨Tr2LE|ÆÃËR"à ªTË_CÃä¨TL ÃaF._Ãä¨âR™ÃÞrF%ÈäaqJGä¨RJLCRLRLRKr2LE?Htä_ÃËR"•ÃsJ• ]RÃá_ äS?CHWäaH俨TLwR _ÃÒÃa ˜ᖠ™ÃáÃ_Ãp_ä¨bLLIÃÕÃr¿n2LE?Htä_ÃËR"•ÃÒÍRC ªÕÃa?Ãä ªâRšTLR\ÃÆRa%ÃtRätRFJÃnICÃp i Ã_ä¨t RFÃätRLÃaLCÃTa2LE?Htä_ÃËR"•ÃpO ªTL'RCÃTLRFJÃTa%ÃpIxä¨Å_'Ã0\ÃáRBnÃË2LE?ÃoRÇ_tÃTIBJ'Ãr2LE?Htä_ÃËR"•Ã áRäRI¨TLJK'ÃäTLRICÃoKrFp R R ËTKÃrÃrxRRIHoKÃËR"Ãä2LE?HqI Ë2LE?Htä_ÃËR"•Ãá_F ª2R8Ã2LE?HRLRÁRI Ëá_FTLJK'ÃT–HtäËÞä_J|cLN RÍRaGárFäªÆÃrJǖnÅaiIæ`èˆÏa!rGÔáRCÃa6O'Ãp2LE?Htä_ÃËR"•ÃTRLÍÃaÁo _F ªTJ'ÃT`LEJÃTJHÃpqLr¨nICÃWRa`LEJTCR-näat ËR"•ÃaFp2LE?Htä_ÃËR"•Ã ª®¬¬³âÃab­ –ÍR¿®´^ÍRrGrt 2LE?Htä_ÃËR"–áR a6Oa¾

:)4/89‫א‬ http://www.ifj-arabic.org/about.html :L,,\[/=9 J9A49‫ א‬B‫[א‬m‫* אא‬

33

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(1) 1#+ (:A= S‫א‬+‫ אא‬1‚‫א‬H== (6‫( א&Œ`א‬Y"¢= ªˆk?HTL'RCÃTAÃaèoLHCÃ_Lk|”pÅ_IàR'ÃÃ`ÅaG * ¢PIHÏÌPI'¯n]]AP”RCJyÏÍp`CFÏ«R ¯¸­n”±ºPH_J ϱ_RJHIRJƒ ­RFJÏÑ«ÌpD ªTLLxrÃáraÃä¿Ír?Ãä¨gwÃa&Ãä¨áRÍ\Ãä¨lwRF%ÃaL ra ÆRrHC'Ãá_F * ªæ¿ÍƕRFä¨TFLI ƖLH"ä¨TH?EaÍRFsÁRÎäRn¨gF lwRFá_F•tK ·kLFRárF * ¨T|R&ÃÆRRL•ÃæäÌniI'Ãt T>IK'ÃÆREÃnR>àrÍrIiLxÃrtAD濨qÆr|•pÆr|n|r * ªÆRCHAÃäàR›ÃsÁT RxÁ¨áR\Ã䨽ÃaFEÃä ªÆRCHAÃäàR›Ãp aLCHTRa r * ªÎRD\Ãä¨TLbKÃÆRL?>Ã+_Fä¨ÖÃaEÃÆRä¿t RKHpG.aÎÃr äÄRCN½ÃaFÃtH *

:(Y"`Œ&‫א א‬X. SD]E ?0&‫ א‬S‫א‬X#$& ($)‫! א‬+ ("$`#&‫ א‬y`Œ&‫? א‬6 £`PQ ‫א‬QD+2 * ¶lwRF%à *

¶kLFÃ *

¶TLHÃ *

¶qÆr|•pÆr|àR?Á *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

34


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(2) 1#+ (:A= @B‫`א‬K) /"‡= @/f (6‫ }`א‬2DC= @A=/‰ T ÃÌÁä¿TLJLAH TEL|ârGâ¿tJCÃÌRªRIKRaSGä¨ÎRJaL ä¨a:L,[=H/89‫ א‬F0W8- 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IB »ÅÎRJaL äÅaTLJLAH TLrbEHÅRJä¿TLJLAH

¶TLRÃÓRFJÃR_ R»ÅÎRJaL äÅaRTL– ÁTHLäâ¿p_Nâ¿iLAkL:‫א‬¥3‫ א‬2‫\כ‬09 * »RKJLR@sH nrIÃaOâ¿pG.kLä»á– ™ÃTHLäàr.p:Z3.8@9‫א‬

»aaFÃä¨a&Råa\ÃTLE?ÃàRG\Ãäæ¿aÃ2RKJLR@t TL– ™ÃTHLrÃn?En:¦`‫א‬s[9‫א‬A ]‫א‬29‫ א‬L,- Z/\9‫א‬

35

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(3) 1#+ (:A= oL@ä¿ÅÍRÁâäËoâ¿S¨ãa>ä¨ÍrKI$ÃoKRnälwRF%Ãp VÃâ¿sH t– ™ÃtJK'ÃßrHÃTä_eJ ªÎRLÃä¿ ªßrHÃTä_et ËÍäR/p_LERIKJLâÍRFo¨a¿ä¿2EL|t Ç_%ÃcEàäRJtE|aaFp VJ ¶tRÃsH TR™Ãä ›RCJy

šRCJy

™RCJy ªTa>lwRF ä¿RTEL|RKËaElwRF ªâREL| –I aaFà e pI@ n »ÎRL•Ãp aCÆRIHä¿ ¶âÃrJCÃT RL| »Ç_%ÃâÃrJCÃo@nª­ ÃÎRLà âÃrJCà cGC n ª® »RTK$ 

 

   

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

36


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

4 1#+ (:A= ]‫ א‬4w 6,V‫א‬2‫כ‬9‫א‬A §0W9‫ א‬F=I ¨32[@9‫ א‬A‫ א‬2,p?@9‫^ א‬4I F=I J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 ˜0m * .JP‫א‬,e9‫א| א‬8@7‫ אא‬A‫ א‬L349‫ א‬A‫ א‬r2W9‫ א‬A‫ א‬g0E9‫ א‬a‫א‬P‫ א‬F=I 6ePª1 A‫ א‬6pb A‫˜ א‬yx

:2 /PM= 1 /PM !". mA‫א‬: * a4s9‫ א‬J> 6K‫א‬e9‫ א‬XWH1 J> X8em T‫אא‬K .1 t ½R>CÃáRC ÃräRJp`ÃËÃäaÃfC_¿_F ªaAHpwRbÃp_b'ÃÒaCâ¿nqÃr¿oCA'ÃlHDâ¿n@ \Ãp åa¿oIƕRßRJâ¿sÁÅÍR™ÃÍ_#äªoIÒÃa NÃr¿â¿_CsE>'Ãt nLHÃÃr@oK¿¨½RTÍRÈTRÔ qGRI ¨ÆÃ`RoCA'ÃÃ`sÁáRK•ÃiR|¿qâ¿ÄaD'ÃpcLäªT?'ÃTL?ÃÅawÃ_ÃàrS¨TJ_'Ãt Åa>J ªâRG'Ãt Åa>JaL|Ãa|åaRÃaLäT RBJÃ_ ÃrFârbH•¨qL nICæ`ÃoRAÃä a4s9‫ א‬J> X8em T‫אא‬K .2 Æ_¿äªoIÒÃa ¿pârG>sxaUHFÃTJ_'Ãt ÆRLE>'ÃpÃË_ â¿c¿Ï_FÃt T?ÃÅawÃËUa| ªTÍRt?FÃTLHI UÃÎRäoIÃSâ›ÃsÝäaC'ÃpcLäªTaULsxa'ÃƕRâ¿ÅawÃ_à «‫א{א‬89A «2 2UuA 1 2Uu J> ‫כ‬3‫א )א‬1 *

37

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

5 1#+ (:A= A‫ א‬Xp3A{ 2I‫?א‬1 F=I 2iªm 6s32H- ‫א‬3‫[א‬¥9‫) א‬.O 2?7 ^4I F=I J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 ˜0m * .61‫א‬I L,0j‫א‬.89‫ א‬2I‫?א‬1

:/‫כ‬YQ ‫א‬QD+2 * »2AH t ÅaOTFaARR@ÃÍr|a>_OtÃW%ÃtR

»2AH t ÅaOTFaARR@ÃÍr|a>_O•tÃW%ÃtR

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

38


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

!".A8#$& ?Y`Œ&‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ T8X&‫א‬ ªRËrJo¿ârIKEät– ™ÃtJK'ÃßrHÃTä_ËräSTHAÃÝaCâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªoKÍ_t ßrHTä_sÁ_JtE?ÃnICHÂËRixäpTHAÃpGIâ¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ ar?Ãä¨Ua™ÃäßrLEÃ:($} e‫ |א‬2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=Wm Y4KA ²P@ƒ

ÄÍ_'à T aC lLIC pG. ¶ÉÃaà ¥¯°¤ TE| t ¥­¤ nICà TÍä ½RA P ªTLLTEL r

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

Ér TrHá–¿

TC

mFA¯È]

Ðp7¯

Ta# paIà Ã` cGC ªˆá– ™Ãita#”TbLE"TC ᖠ™ÃiTL?>ÃTHAà árF o ¨TFH t ârÍ_'à cH áRK-aLGEÃsH obEä ¨á– ™ÃioKÍR#p oKÃOÄÍ_'à ªRK Ã_¿äTEH'Ãᖠ™Ã ½tsH U aCâ¿mln¶– nwRä p 2AH p q aC pG o p nH'R Rr U¿ n »á– ™Ã â¿ämln»tHtrbEHWRa »ârbEHÃt æÍÃrWRaUCIà bEFTaÃã`ßÍR>æ`Ãe>à ªTH\ÃÉa roHo¨lE?äRLR ªªªÃ`Gä

Sp¯ Ë­¬

¶á– ™ÃáRKÄÍ_'ÃeHTCHÃTRKt a> ¨kLFà ¨TLHà ¨ÆRrHC +_F ªqÆr|•pÆr|àR?Á¨t ä

ÐRFäÉa

TCHRqAaäRLÃËàRÄÍ_'ÃÉa> * tà áRK'à â¿ sÁ RrJ TbLEà lA TFRà TCHà TRK t RKRF ªTJLCÂËRS ¶t›Ã2ÍR>'ÃÄÍ_'ÃàNo »oG aC S ßrHà Tä_ t R ßrHTä_ßRJnä»RKJÅ_wREÃRä »åa¿pKt

39

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë­±


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

ÄÍ_'à RÃa åa¿ ÂËR T RxÁ pG. ÞÃÍä¿^ tJK'à ßrHà Tä_ t ÅÍr` TIK nICà 2LE?à TRF ir sH t– ™Ã ª2LJLAHEÃ

ÆR rI ÂËR sJC THAà oKE ÆR rI sÁ 2ÍR>'à ÄÍ_'à oF nI ªRKLI¿ätE?ÃnICà p¥±¨°¨¯¨®¨­¤nICÃÞÃÍä¿oKLH ÕÎrä ª¥¯´©¯°¤TE|

Ë­±

å_Á n sH T rI n nIC ªÞÃÍä\Ã

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ ÐRF

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

Tä_” ÂËR THAà oKE WwRJÃÒaCnI T rInárF ªˆt– ™ÃtJK'ÃßrHà ªÐRFJÿ_o¨RKLÁUH|rtÃ

Ë°¬

B 40 :3 6,8,=Wm Y4KA ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯ 

°pFZ¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

nI ÂËRixäTHAÃiLA ¥¯®¤TE?Ãt RLÃËàRÄÍ_'ÃÉa> ÆR rI TÍ_'Ãt t– ™ÃoKHIC gwR%à TH' ÂËR ËÃ_ Á sH RKb ä ªTLR?ÃT Ã̙Ãä

Ë°¬

nárF¨nI ÆR rI½R>ÁpG. ªRKxaCárFo¨ÂËRixrT rI ÂËR'à ËÃ_ P THAà ÄÍ_'à kHG ä¿ T?%Ãt RK>RJo¨tbJSÃr ªTËRFÃ

:’b‫א‬289‫א‬ http://www.pjs.ps L,,0,He=\9‫ א‬L,,\[/9‫ א‬6-‫א‬s7 ’f.1 http://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 ’f.1

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

40


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

("‚‫א‬/”‫@ א‬2‫ )א‬/?Y`Œ&‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ ªt– ™ÃtJK'ÃßrHÃTä_俨tE?ÃnICÃÆRL–¿sI¨ÆRL–¿sH TLJTxÃäc¿sH oKHICârLE?ÃárF

h?Y`Œ&‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫? א‬R ‫)א‬ Ç_HoKÃäÍplFHTEHÍËR?sÁÕraÃäVRÃrrFâ¿oKLH m`·âr_FRTËTLäOârLE?ÃnI ªËRL%ÃpÍ_aNÆRrHC'ÃnFJnItä¨ÇÃ_\ÃàRLTL rxr'RÃrHâ¿oKLH äªqrADæ`à bbCt ÏR¿ÍäËpmÌqCHR'¨âRL ËrKä¿ÅË_ÍËR?'RK RÍÁa ¨oKRrHCÍ_?-oÀÃaoHCâ¿oK'Ãpä ªqÑRæ¿ÍprGÍrKIHTRßaä¨oKLÃ_?ä2FHIHqr_FRTL RE ªRKIK äRKLH Ֆ •ÃpÍrKI$ÃpGIL¨TxÃäTFaAÍR\ÃTLADsÁsCâ¿R@¿tJK'ÃtE?ÃsH ä ¶ˆá– ™ÃÆRaäTLIJHtJLAHEÃba'Ôå_irS¨­µµ±áRCtJLAHEÃa>JÃäÆR rA'ÃârRËÃro¿pä

:?$5 ‫( )א‬6‫( א&Œ`א‬5/f 1#VE ,mDQ‫]א‬$& (4) @2‫א‬#&‫א‬ ªtä_Ãät–™ÃätaCÃätH8Ãår'ÃsH ÆRrHC'ÃäÆRR#•ÃäÍRG \ÃäiwRrÃsH p Ãr'ÃՖ Á ªoKwÃ;a>J2J ÃrIHàR'ÃÉR Á RKLH lLHCÃä¨Ra>äRKäÃ_äRKHLH"ä¨TEH'ÃRÍËR?p2J Ãr'ÃoKtÃÆRLwR?™ÃäÍR\ÃäÆRrHC'Ãp Và ªârRFÃËä_t aL TIG8ÃÆÍaÃÌÁ•ÁTaÍR\Ãä¿ÆRrHC'ÃÍËR?½RFÁt tE?ÃäÍa8Ãä½R\ÃTRääTLE?ÃT rA'Ãl ªTÃ_CHRFLF"俨T.a$ÃiJ'俨Tä_Ãp\TRITLwÃb$ÃåäR _RaBJýRJ¿mÌ ƕRt ÎR!™ÃäaGEÃäæ¿aÃp aLCÃt ÆRRFJÃäTL RI•ÃäTL RFÃÆRO'ÃäTLRLÃÄÃb\Ãä2J Ãr'Ãl ªÆR rA'Ãà–pTEH'ÃRKR R>

ª­ ª® ª¯ ª° ª±

?6 1#%5 !) 1‫ כ‬d$+= ,?Y`Œ&‫ א‬d$+ [Q‫( א‬8) @2‫א‬#&‫§ א‬K06 (KX#&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫! א‬+ ‫=א)א‬ :?$5 ‫? |&כ )א‬6 ‫א‬#. ‫א‬X.‫א‬2‫( =א‬KX#&‫א© א‬M‫א‬. S‫א‬0&‫ א‬8"]0&‫ א‬,(6‫א&Œ`א‬ ªT|R&ÃÅRL%RÏR'Ãá_ äTÍr_ÃoKRaäËÃa \ÃÞrFáÃaê­ ªTÎÃräTHRGäTL rxrÅÍr?TLE?ÃÅËR'Ã+_Fª® ªÇÃ_\ÃäÍR\ÃsH lLHCÃt TL rxr'ÃäTÃbJÃäT_Ãtrª¯ ªTLEwRAÃäTa?JCÃsÁr _俽R@DÃäS?CÃäkJCÃt`â¿qNpRna>p ÕRJ•Ãª° ªqILpÑRF•Ãä¿æÍR#ÈrJ'WäaHTLE?ÃÅËR'Ãà–DÃá_ ª± ¨]L|aL ÃaTLE?ÃT rA'ÃÆa>ÃÌÁ¶q¿sH eJ¥®±¤ÅËR'R ¨m`ârRFÃRKHEGtÃ2J Ãr'ÃÞrFeRIL ä ¨qL?TRA'Ãä¿àRF'Ãä¿a&ÃsH ËaÃàRF'Ãä¿a&ÃqlHCæ`Ãe>HlL ¨TL|aL ÆRrHCpI@•RFä¿ ªa&ÃsH ËaÃËäÍä^ÍRtHæ`ÃË_CÃt RR]L?Ãä¿ËaÃa>àäO'ÃaaÃcLwÍsH ä sHC ¨TRCÃTH?'RlHCTL|aL ÆRrHCpI@•RF俨]L|aL ÃaTLE?ÃT rA'ÃÆa>ÃÌÁ¶¥®²¤ÅËR'Ãä a&ÃËäÍä^ÍRtHæ`ÃË_CÃt ä¨TLJC'ÃTK$ÃpãËaæ`ÃtA&Ã]L?Ãä¿ËaÃRRa>Jâ¿àäO'ÃaaÃcLwÍ ªTLE?ÃT rA'Ãt àRF'Ã俨a&ÃRKäRKL aK tÃRKEÝäa%ÃäâRG'Ãt ä¨àRF'Ãä¿ :«^‫א‬I‫ אא‬T‫א‬32KA 6,80@=9 J0,He=\9‫כ‘ א‬289‫ »א‬°41 ’f.1 ‫א‬A)AR ,1995 ^‫א‬W9 J0,He=\9‫ א‬T‫א‬I.UH89‫ א‬G.7‫א‬f k.K 43‘8=9A * http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=372&category_id=9

41

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(5/‫כ‬Y&‫כ"( א‬$#&‫א‬ ªtJLAH ârRFqÃ_Ãoâ¿sÁ2AH t æÍRÃârRFÃrRaB­µ®°tRAaÃkO'ÃlârRàÃb• il Ãr__ârRixrƕäRÅ_C¨kO'ÃÞrFÅÍÃËPT?'ÃTK$ÃRKE|r·TLJLAHEÃT RFÃÅÍÃÎäUR_ä ª­µµ°áR TLJLAHEÃTLJ rÃTAHÃáRLFsä\ÃTBHÃ`JÅÍäR'ÃÞrF%ÃäkO'ÃÞrFârRFTFHC'ÃTLä_ÃÆRLRE•Ã tCa>ÃcH'ÃsH RKJLqxa *ä¨TLaCÃàä_Ãt RKàrIC'Ã2ÃrFÃsÁ_J­µµ²áR ârRÕäa>ËÃ_ ÁmÌpä ªRKJLqLH TËR?'Ãä¿ãËRI Ãook˜pGäªcHIHTCRÃTLrRFÃâRHÃq>RVL¨tJLAHEà ÅÍÃ˙RRKR%Á*VL­µµ´áR àrH¿pàä\Ãt RLIÍRÀR>Á*kO'ÃÞrFTRIT|RÅ_äT RFÃÅÍÃÎäå_ä ªTLIJHTRCà kro¨T?'ÃâRHÃq>Rä¨tCa>ÃcHIHq._F*䨮¬¬¬áR V_ârRT RL?åa¿TäRÆa_ä tCa>ÃcH'ÃqJopGä¨qHÃáÃÍt rGrLÃSGiâäRCR®¬¬²áR ârRFÃÕäa>V_"åaoª_%ÃÃ`_J ÆÃ_ßRJä¨R._]|¿q\·tCa>ÃcH'Ããa¿rsqnICÃâ›ÃÍ`Cäª^ÍRÃmÌ`JqHI nACqÃÍË txR'ÃÆRaÌpârRFÃnCR/¨TaGEÃTLGH'ÃàRt RaFaK¿TC@næa#ÆR_"äÆÃaLLDä¨ÆN>ÅaL ªRKàrIC'Ã2ÃrFÃätrrJGÃÍrAÃow–ä¿SÃr•ä¨a¿• ¨tRAaÃÄÃ_•ÃTHaà–n|RnL?TLJEÃäTLË\ÃÆREJ?'ÃTRI%­µ¯¯âaLTLREÃt Ãr@ 2AH àÃb•ä t ßÍR>ä¨rGL\ÃTIBJt r@ m`䪭µ´­áR `JkO'ÃÞrFTRI%TLaCÃTLRE•Ãt r@ m`tä ªTIBJ'Ãã`R_FCtÃkO'ÃÞrFTFHC'ÃTA>\à RKÍR>nL_¨­µµ´áR `JtHI nG>䨥rÃä¤WIPOTaGEÃTLGHIHTL'RCÃTIBJ'Ãt RÃaÃr@ 2AH aCä RÃaÃr@ 2AH U|¿VL¨ÅaEÃmHt r@CRLIÍnoRK¿•ÁªRKÃa6Oä¨RKýRFäTIBJ'ÃàRI ¿t ª®¬¬±áR TaGEÃTLGH'ÃTIBJt RLIÍ–

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

42


‫א&‪ £`P‬א&Œ`‪?Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪43‬‬


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

(P$O$& ?Y`Œ&‫ א‬£`P&‫א‬ nFä¨ÃaL_I¿Éa ªRL RxÁÃaKTLEL?ÃTHACÃË_IoLHCÃäTLaÃÅÍÃÎäâ¿ßrLEÃsH qE|t _I¿¿a S ÍRJäªa&ÃsEæ`ÃqÍ_a_-n?ÃR_J ªÆRrHC'Ãã`T|p_Nâ¿q?J ¨ÍRÃa&ÃÃ`q\ RLIÍRLE_L¨Ua™ÃsH oLHCÃäTLaÃÅÍÃÎrtIaÃir'ÃÍÃb ¨Õrxr'Ãp a¿ÆRrHCsH àr?%Ãt _I¿ ªTLEL?ÃTHACÃ__6a&

:£`P&‫א‬. 8#f‫ א‬S‫א‬: ‫א|א‬#& yV0‫כ‬K& ªÆRrHC'ÃT|p_NH* ªÕrxr'ÃàrTL RÆRrHCiI$ * ªq•ÀRp ÆRRÁsH àr?H *

@ ‫א‬3333‰‫א‬ ªTHRF'ýÃaÁä¿Õrxr'ÃTRsÅaGEÃËRÁp½Ã_ètE?ÃRJHI t TLwaÃÅrA&Ãr :£`P&‫א‬ TKp RK¿UNä¨Õrxr'ÃÃ`KUIR ¨nL!bÃä¿ârILHÃá_áRbÃȖCTLCL Þa p RK¿pRLÃËUCI áÃÍp·½RLH TR>ÃÅÍr_Ãá\ÃUaR ªRKCTHRF½ÃaPnFR-Íä¨a¿ÆRrHC-R_6â¿pG.ÅaL俨TJLC ªtCLAÃȖCÃàRt T?'èqHà tCLAÃȖCÃàrTL RxÁTH¿RKLH ÉaAä¨RK¿pRKJ RKCItÃÆRrHC'Ãp_NÅÍr_ÃâÃrJ p RLÃËU ªáRbH

:£`P&‫( א‬$ªH‫א‬

¢ÌP`FrAJ?¯´ƒA¯Ápvpn RFZ¯gGr PJ¯·] PPp · «v[U7 L3‫* א‬ Í_?rRaGEJª½RLH ÅÍr_ÃäRK¿¶RI2?páRbÃpTLCLAÃTRrÃÞa p ÆRrHCsH RLÃËUH? »ÃÌR'ä»TFa\Ãäo\ÃÆRrHC'Ã

@ ‫א‬3333‰‫א‬ ªRKLÁÈRtÃÆRrHC'ÃsH àr?Hq2Cæ`ÃSRJ'ÃâRG'Ã俨TK$Ã俨e>Ãr :£`P&‫ א‬A8Œ) «v[U7 §,‫* כ‬ ªTLCLAÃÞaARáRbÃȖ ÕrxràrÆRrHC'ÃpÃaLUCIä¨RKËÃ_ Át RLÃËU!

@DOj. @DOM *

:Ze=e@9‫א‬- v[U9‫ א‬T‫א‬.Hu B4[7 ‫א‬7.IB ªRJIKæ`ÃÕrxr'ÃË_ª­ ªVÃTH¿i@»q a ¿â¿_Í¿æ`ÃR¶à½Rª® ªTLI¿a\ÃTH\ÃË_ª¯ ªÆRrHC'Ãã`sH RJr?ÍËR?Ë_ª° ªVÃ`EJª± »Å_LtnªRKLH RJH?tÃÆRrHC'ÃTL rp à½Rª² »TL RRKLH RJH?tÃÆRrHC'Ãn¶à½Rª³ ªRJ _RJFF_ârGTFRÃÆÃrA&Ãã``LEJpRJG6ÃÌÁÃaL¿äª´ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

44


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

(1) 1#+ (:A= «k‫א‬e7 L1 «k‫א‬e7 ‫א{א‬1 * ªRKLÁÈRtÃÆRrHC'ÃsH àr?Hq2Cæ`ÃSRJ'ÃâRG'Ãä¿TK$Ãä¿e>ÃrVÃÍ_? ªqHÃáÃÍÕÍÃrt RR|árnæÍäa'ÃáRËΕÃTHG>p TLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTH'ÅËRa@J ¶RJTIKRÃatÃTH\ÃSGJªæÍäa'ÃáRËΕÃTHG>p TH¿ÉaARr ËTÃ_Ãt

‫א{א‬89 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IBA .6=oP‫½¼ אא‬V LI ‫א‬0U,Em G‫א א‬p0‫כ‬83 J@9‫ א‬T‫א‬pE9‫ א‬A‫א› א‬yx‫); א] אא‬B‫א‬/8- 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IB * :T‫½א‬9‫א‬- 6pE9‫½¼ א‬V A‫˜ א‬y?9‫½א א‬V M2@s7 §¯¸P'

45

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

¹]='¯

˯M¯


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

£`P&‫ א‬e‫א‬DOM i"YKE= !5/#E :(2) 1#+ (:A= «‫א‬p0I <>2W7 G‫ א‬4327 ]½9‫א א‬1 .‫א‬0@P)41 ¿3)‫א‬m LI 6,P)489‫ א‬6I‫ אא{א‬A‫ א‬z`‫[א‬9‫ א‬6=E89 YB‫א‬1 2¥[09 :‫א‬0V ‫א‬pU@‫כ‬7A v[U9‫ א‬6=oP‫ א‬À/7 ‫א‬7.IB 

‫א‬-‫ כ@א‬A‫א א‬2,Uu G.‫כ‬3 G‫ א‬L‫כ‬83 )4/89‫ א‬G‫ א‬2‫@½כ‬09 «‫א‬p0I 6-‫א‬b‫א‬9 6UP‫א‬089‫) א‬B‫א‬/89‫א א‬1A «6,8V‫ א‬2œ‫ אאכ‬6=oP‫א אא‬1 .‫œא‬1 ‫א‬8=,> A‫ א‬6s,iA A‫א‬ §¹]='PËP=‚¯PHHE.iJ

l§¹]='¯¯^P_¯¯¸P' §RJ¯]=o

¹]='¯

˯M¯

.‫א‬0@=oP‫ א‬LI T‫א‬-‫א‬b‫’ אא‬8E9 6U@‫כ‬89‫ א‬F9‫ א‬l‫א‬V½9‫ א‬A‫ א‬,)4/89‫’ א‬1 4I.1 “,m2m ‫א‬00‫כ‬83 .G‫ אא‬v[U9‫א‬- ‫א‬4U09 :2‫\כ‬7 G‫א א‬0,=I ,YB‫א‬89‫ א‬6-‫כ@א‬- ‫א‬4U7 G‫ א‬ZUf L‫כ‬9A .Y2,œ‫ כ‬T‫א‬1.=W1 ‫א‬0W8b 4s9 «6,>‫א כא‬p,=I ‫א‬0=/K J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫ א‬ZV «T‫א‬1.=W89‫ א‬6,I.7 ‫א‬1 :YB‫א‬89‫כ@“ א‬0=> G‫אא‬A

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

46


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

!".A8#$& ?Y`Œ&‫ א‬£`P&‫א‬ T8X&‫א‬ ªqLI¿RäVÃrRTHAÃÝaCâ¿:(6/%#&‫א‬ oLLFä¨ÆRrHC'ÃTL roLLFä¨ÍËR?__"ä¨TH\ÃÉa ¶TEH'ÃVÃÆÃrAlLApTHAÃpGIâ¿:@A‫א‬X#&‫א‬ ªÆÃrA&Ãã`ÕRRt– ÁårÈRÁä¨ÍËR?'ÃTL r ¨æ¿aÃàRFä¨THRF'Ãä¨a&Ãt ¨RKJýb_C俨åa\ÃTLE?ÃârJEÃlÏR¿ÅrAVÃ:($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªUa™Ãt VÃ俨aaFÃä¨ÅÍr?'ÃT?FÃä ªTHAÃå_ãarAäæ_FJÃc%ÃTLIJÏR¿ÓaVÃsH ÅÍ_Fà B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

Rºƒ¯²¯Ï·Z¯

RD_?¯

SRJ TH¿ ÄÍ_<<'à i@ T<<H<<<<¿a<<L<<@<<" ªTHAÃår ârÍ_'à c RJ ªRKHsH TH˜ âr<<G<< â¿ S<<<< ä¿ V<<<<<<à TLHIC T<<–<< ä¿ b<<J<< aL@" TH¿ULäTLHÍËR?- n<<?<<<<Åb<<<<wR<<<< ªTLwÃr> bwREÃlaEÃRKLH

TbLE"TC

47

Ðp7¯

¶bJGÃTC ÆR rI sÁ THAà ÄÍ_'à oF Ër?F'à r R THAà oKE sÁT–pRKJnârGÅaLD| ªVR sH oKJLRIL âr RJ¨TH TI ÄÍ_'ÃRKaAtÃTH\Ãp TR™Ã ªÓRFJÃiIä ªâäbEäTHAÃg>J

Sp¯ Ë­±

ÅbwR$à ä¿ bJGà ÄÍ_'à Q ¶bJGà tà n%à TIH qLÁ aL> âRG t RKLH n?" TEH Ýa¿ p kN TH\à ÆRRÁ ËRÁ à– ÆR rI'à Õrxr-T– RKä¨ÄÍ_'ÃRa@tà ªTLH8ÃãÍËR?-俨qLM俨Và ¨THAHTLRÃTrHC'ÃoHC'ÃtAC¶àR THAà àäRL ¨¥âR.™Ã p T RBJä ¨TrHC'à p TÍrà âRG sH à•_•Ã nE¿t TÍrÃTHAÃ_¨¥THärä RKL ÞÍÎ\ä TrHC'à ær" tà THà âRG'à ârG _ RJä ¥tJà p a¿ â¿sÁÃ`G䪪gwR%ÃsH TFHC'ÃTAa&à ªÅbwR$ÃsH oK_tÃTrHC'ÃsÁÃrH?

RKaA tà TH˜ àR ¶ÄÍ_'à iLAæ`Ãe>Ãp© Å_L¿ÆRrHCtJLACâ¿ »tJ_ âR<<G<< Ë_<< p<< TE|p<<<t<<R<<<<ÃÝa<<<<%à pàä\ÃÝa%Ãre>à ªn%ÃTIH ä¿ Ֆ –SÌ¿âRGæ¿sÁ© TJ_'T<<._<<Ír<<<|s<<H<< »Ï_Fà S àR<<<<'à aLLD pG. ÇÃ_¿ ä¿ THAà ÆRRIà ªoKIKTL¾

mFA¯È]

ªoKCÃrVÃTHAÃga ª¥°°¤TE|t _I¿àRÄÍ_'ÃÉa> µ_ â¿ÄÍ_<<I<<H<<p<<G<<. ÆR<<B<<–<<i<<I<<<< ªVÃrRTHAÃÝaC nGs<<H<< T<<<<H<<A<<à n ¨t<<J<<Ì k? ªVÃkaCÉa

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë­¬


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

sÁ THAà oLF pG. tà T rI'Ãä ª2 rI a¿Ë_ Éa ppGI ªÅbwREÃtTH\Ãp

T>RJ

a¿lICÃRJ_LE'Ãp in<<R<<C<<<<ÃT<<F<<a<< t<<< oG%à T<<L<<E<<L<<ä ÍËR<<<?<<<'à aBà ¨oG%à aLRCä RKLH THIG'à pÍRIÃä ÆRrHC'à ªÅaFEÃã`TRKt àR'à ÄÍ_<<'à aLD â¿ pG. SnICÃTÍät ÉaF'à ªoKRRIÃäTHAÃår

TÍä^ t ¥­¤nI ¥°±¤TE?Ã

Éa ÅÍRK THAà SG p SHAä ¨RLÃË àR ÄÍ_'à Éa> RR¿R a_CtÃTH\à áR'Á sÁ Ý_K THN aLGEà THAà ªVÃTLHIC½_H ªáRbHtCLAÃȖCÃÕrxr-a¿ ä¿ÉrHÃsH TH\Ãpä_ÄÍ_'ÃárF ªm`áRLFÃTHAÃpSHA

Ë­¬

__" TLEL THAà oKE t ¥­¤nI TÍätbJ'ÃSÃrÃÉa ªRKILLFäÍËR?'à ª¥°±¤TE?Ã

˱

Ãr r? â¿ THAÃ iLA ªTH¿

ÄÍ_<<<'Ão<<<<F<<â¿p<<G<<.ä nI ÆR rI sÁ THAÃ ªla t ÃrHICL

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

t TaF åa¿ ÄRC¿ ÍRLÃ pG. ªnE\Ã

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

ÆRrHC'à â¿ THAà k>G TC ¶àRLá¿TFLFTC TLAL>J UL ÍËR?'à RK_F tà aL TrHCälwRF%ÃfCTHAÃSG ªlwRFHRRGCÃÅÍäa@R ªTÍä sH oKE¿ p Å_Ãä TLFLF tR ÆRrHC'à +_F o_¿ árF o ÆRrHC'Ãæ¿ÝR>ÃRKLH tÃT rI'à aLGEHTHAÃs _TRKJÃt äªT R TFLF%Ã2bLLIÃpoKJG6TFaA ªÄ`GÃä

Ë10

T>RJ

Ë15

__"TLELTHAÃoKE t ¥­¤nI TÍä¶tbJ'ÃSÃrÃÒa ªRKILLFäÍËR?'à ¥°±¤TE?à Ãr r?â¿THAÃiLA ªTH¿ ÅÍRK sH THAà âaI ¶ÉÃaà oRKa ä¨THNaLGEà Í_?'Ãr¨k?ÃsÁeÅr ËpG. ªRKILLF T–CÃÆÃÌTHAÃTH¿p SLæ`à _ ÃrrG â¿ sH ¨qräRJ ÕrxrªRFTH\ÃaL@ÃrR

Éa T>RJ ¨k?à nG _Ãä Õrxr ÍRLà pG. T<<<<Íä^<<<<<< ÍRâ¿nI T rInGÎrRI t ¥®¤ nI ªRKIKR rxr ¥°²¤TE?Ã

Éa

TLEL T<<<<H<<A<<à Ýa<<<C<<< tÃÆRrHC'ÃäÍ_?'ÃoLLF ªRK_F

ªÆRrHC'ÃTL raLRCÄÍ_'ÃÉa>

Ë10

ªV½ÃaÁTHAÃiLA o Õrxr ÍRLà ¨tbJ SÃä Éa ªˆÅrAÅrA”VÃÕRÃ

Ë5

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

48


‫א&‪ ?6 £`P‬אא‪–Q/0Q‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪49‬‬


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(P$O$& –Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫א‬ a>JtÈÃbr”T>CTL?Ã_wÃrEÃp ÅaxR_Câ¿oHC'ÃRKJSH _F ¨árHCÃÅËR'TLbJTEL äaL@RLÃËárF ÆRLIä¨ÆRrHC'RTLHTG>Ãâ¿oHCtä¨Ua™Ãa RKLÁÈR"tÃÆRrHC'Ãp Vâ¿RLÃËÆÍa_äª2AH t TG-RLÃËRKK>VL¨TaULRKJGä¨ÆRr_LEÃä¨sFLr'Ãä¨T_%ÃäT._FÃSGÃä¨Æ–'ÃäÍr?ÃpÅaL ªTEHÝa t RKRraCTIx ªRKLÁÈR"tÃÆRrHC'ÃËRÁt R_ RVÆRaßRJh%Ãp%q¿oHCRLÃËpGä

@ ‫א‬3333‰‫א‬ ªÄrRáRBæ¿sH Tb'ÃÆRrHC'Ãp VÃsH Å_ RIHTII?¨ÆRrHCIHàr|rHTIB¿t:£`P&‫ א‬e‫כא‬/`) VÃÆRap__CÃßRJäªgF RKJ½Ãb¿t n¨TG>Ãnt V•VÃÆRaâ¿ÝaCâ¿RJLH pGä ªn r RKI¿

:–Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫ א‬e‫א‬DOM * ,‫א‬7‫א‬E1 h72@7‫ אא‬F9‫ א‬k.u4=9 ‫א‬p,> l.P‫[א‬9‫^ א‬4y@em G‫א א‬p0‫כ‬83 v,K 61‫א‬W9‫ א‬6U@‫כ‬89‫ א‬F9‫א א‬,9‫א‬B “V½m G‫ א‬ZUf .632,¥[@9‫ א‬T‫א‬.Hy9‫¨ א‬W- ]2Em

e‫)א‬D$%#&‫ א‬858`E :d&=‫@ אא‬DOj&‫* א‬ »R_Í¿tÃÆRrHC'ÃtR¶RLÃËaGE ¶Ra Ët RKä_ä¨RKJ VtÃÆRrHC'ÃË_"ä »âR™ÃT|sH RaLNRä»RKLH n?¿kLä»sä»2AH t rIJp¿ä»RKHGRä»ÃbrHÃR

£`P&‫ א‬e‫א‬#$‫ כ‬858`E :("Q‫@ א&א‬DOj&‫* א‬ ªgoogleªcom¶rä¨n r VÃßaâÃrJ n_ä¨]E?'Ã]Eä¨Ua™ÃsÁn_â¿RLÃ_pG.â›Ã n¨gF TJÃp ÆRrHCsH n?¿pä¨Ã_ÅaLVWwRsH n?¿R-a ¨gF ÃbrTIHUHË¿ÃÌÁ¶RLÃËaGE ªÃbrRKIÃåaäTL ÃaDiÃrmRJR-Í俨o•ÃÃ`pHI½Rp ÆRrHC_¿â¿pG. »âÌÁn%ÃR ¶RLÃËqHCERÃ`äªVÃ__"rn%à ªT?èÃbrHèT> ¶TLRÃÆÃÍRCÃn r irsH VHT??'ÃTR&Ãt RLÃËi@

.£`P&‫א‚« א‬0Q 9""]E :(&‫@ א&א‬DOj&‫* א‬ »âÌÁnICÃRI ªRK_FtÃÆRrHC'ÃT|pI@•VÃßaâ¿ÝaCRKJGä¨RKLH n?"tÃVÃWwRJRLÃËÉaE ‫א‬p9 ‫א‬p14s3 J@9‫ א‬6\=@y89‫’ א‬f‫א‬.89‫א‬A T‫\[א‬/9‫ א‬X,,sm J> ‫א‬V4I‫א‬em J@9‫ א‬Â`‫א‬/09‫¨ א‬W- ‫א‬,9‫א‬49 l)489‫^ א‬4f * :‫א‬p01A ,Z5.5 »Õrxr'RÅaLTKRKLH Ýa>n»RKÞrrTE?Ãã`ä¿ir'ÃÃ`n ª­ ªRKREaCˆpp”á_FRRR ä»ir'Ãp TäO'ÃTK$Ãp ª® !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

50


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

WäasÁÝ_KtK ·TÍRÃäTLwR _ÃiÃr'Ã_Câ¿RLÃËsH VL»â– ™ÃäTR _RTE?Ãä¿ir'ÃoKn ª¯ ªÆRrHCa>sÁcLäiwR@ ªgF lwRFHÈR"RLÃ_ »½Ã;á¿TRTLIH lwRFTE?Ãä¿ir'ÃpI@n ª° a^ON= ,‫א‬c‫א‬/LN= [‫א‬YUZ&‫ א‬d%. Q&‫ א‬1SKN= ,1efe ]Y^&‫כ א‬/Y) ‫א‬Vh/%I :0&‫ א‬ij‫א‬0T&‫א&"א א‬2 kYUN * .‫א‬V.?K) [‫א‬2‫א‬n?‫א‬

e‫)א‬D$%#&‫ א‬z#C :(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ nsH UH?RK¿p_Nä¨sä\ÃÅrA&Ãt RKCxätÃTH\Ãp TR™Ãt R_LEtÃÆRrHC'ÃRLÃËn ¨TR%Ã_J RIKLÁÕraÃppGI¨ÆRrHC'Ãã`âR_Fp`HÃTE?Ãä¿ir'Ãæ¿·R@¿Í_?'Ãnâ¿sJ•ä¨ÆRR™Ã ªárHCÃÅËRt ÃbrHÃT> p RKaxRt ãa`ä

@ ‫א‬3333‰‫א‬ »•á¿qÞrrÍ_?ˆR_LLGä”irnK ªãRJHICÃâ¿RJl俨ˆR_LLGä”p RJCIRJH ݕ¾qL ÆRrHC'ÃTRt ßÍR>ä¨TLaCÃTDHÃRKJLp¨TEHÆRDHa rä¨Ua™Ãt oxoCR_LLGä ªÑR\à ÆRrHC'ÃfCR@¿ßRJpGä¨TL?ÃÆRrHC'ÃpaLGÃßRJK ·Ra rtÃÆRrHC'ÃT|pI@•ir'ÃpGä Ra`tÃaL åa¿ÍËR?iÃaä¨ÆRrHC'ÃplFâ¿RJLH ä¨Í`pGä¨oC'ÃÃ`àRICÃRJJG.m`ªT R&à ªRKJ_NHR_LLGä

‫>כ‬YQ /P0M‫א‬ »ÃÌR'仕á¿]L|Ã`nªoRCÃt ÆRrHC'ÃpTLIa¿iI¨Ã_aLoCoÈn r ” ª­ á¿]L|Ã`nªRKE½RFHpTIK'RárFVÃTM ·Ua™Ãt qJ V¿æ`ÃÕrxr'ÃË_¿â¿oK'ÃpcL ª® »ÃÌR'仕 TRt RKHË¿â¿tH tÃVÃÆRIHRªàRE \ÃT|sH R RAÃlwRÍpÅaLÆRLIàäRJaLNp V¿ ª¯ »VÃ

51

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ::&‫א‬0&‫ א‬p‫א‬/U&‫ א‬:G F^0‫ =`כ‬,_`/0`‫ אא‬:G FT+ [‫)א‬f$%) W#X 2f` rfhf) :G /‫כ‬U` ‫`א‬f+2

d&=‫@ אא‬DOj&‫א‬ ¶ÆRrHC'Ã__"sH R_ RtÃTH\ÃtHRIL äª__RRKJ Vâ¿ËrtÃÆRrHC'RaGEJ:T‫א‬1.=W89‫ א‬434[m »ÃÌR'»s»p»kL»p¿»ÃÌR

("Q‫@ א&א‬DOj&‫א‬ ËrtÃÆRIHGRaGEJäwwwªgoogleªcom¶n r VÃßaâÃrJ n_o]E?'Ã]EJ:v[U9‫ א‬T‫א‬8=‫ כ‬434[m ªVÃTRt RKH_â¿

(&‫@ א&א‬DOj&‫א‬ tÃsä\ÃTLJÃgÃÍsH gD@Jä¨VÃßaRKxaCtÃWwRJÃeEJ:)B‫א‬/89‫ א‬6,I.7A v[U9‫ א‬Ã`‫@א‬7 X,,sm ¶TLRÃTH\ÃsH SLJ¨ir'ÃsH ÅaBlHRr ËäªRK_F »Õrxr'RÅaLTKëqLH Ýa>nä»TFTE?Ãã`ä¿ir'ÃÃ`n * ªˆpp”aJ»ir'Ãp TäO'ÃTK$ÃR * ªÆRrHCa>sÁcLä¨iwR@ÃWäasÁÝ_KtK ·TÍRÃäTLwR _ÃiÃr'Ã_Câ¿S»TR _ÃTE?Ãä¿ir'Ãa>Jn * ªgF lwRFHTRp»½Ã;á¿lwRFTE?Ãä¿ir'ÃpI@n * ‫א‬00‫כ‬83 ,<- r.i.1 <7‫א א‬7)2f ‫<; >א{א‬- 6sœ9‫^ א‬4I F9‫ א‬A‫’ א‬f.89‫א‬- 6sœ9‫ א‬F9‫ א‬6s-‫א‬e9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI 6-‫א‬b‫א אא‬0=O.m .‫א‬p14s3 J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫א‬- ½u‫אא‬

(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ tK ·Ra>JtÃiÃr'ÃTLÃ_?p_NÃ_C¨TEH'ÃVÃWwRRJRK_FtÃÆRrHC'Ãn:T‫א‬1.=W89‫’ א‬8b p`HÃTE?Ãä¿ir'Ãæ¿·R@¿Í_?'Ãnâ¿sJ•¿RJLH äªsä\ÃÅrA&Ãt RRJHtÃTH\Ãp TR™Ãt R_LE ªTR%Ã_J qLÁÕraÃppGIJ¨ÆRrHC'Ãã`âR_F

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

52


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(2) 1#+ (:A= :e‫)א‬D$%#&‫"( א‬+DQ d$+ 9‫ א&`כ‬/"5‫א‬%) »p'än?ÃÌR¶àÃOp TrHC'ÃSL#n * »Ra¿n?ÃÌR'¶àÃOp TrHC'ÃSL#n * »sämÌn?p¿¶àÃOp TrHC'ÃSL#n * »Ç_%ÃTR ârGÃÌR¶àÃOp TrHC'ÃSL#n * »TrKEäTALTDHT r?TrHC'Ãn * »T_Ç_%ÃTrHC'Ãk?n * »tRLätlHCa¿sÁTrHC'ÃÞaAn * »TrrÍËR?TrHC'Ãa`n * »RÝaATR _TrHC'ÃárFn * »æ¿ÍsH aLNÃsÁTrHC'ÃÝ_Kn * »TEH½Ã;TrHC'ÃÒaCn * »RT ä¿eãR#TFRRG¿TrHC'ÃpI@n *

53

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

!".A8#$& –Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫א‬ T8X&‫א‬ ªRr_äVÃÆRasH THAÃÝaCâ¿:(6/%#&‫א‬ ªUa™Ãt ÆRrHC'ÃäÍËR?'ÃTL rsH oG%ÃÅÍRKä¨VÃWwRplFÃÅÍRKä¨Ua™Ãt VÃÅÍRKprG:@A‫א‬X#&‫א‬ ¥2Í_IHTKr'äUa™ÃsÁn_'èUa™ÃÅËR :($} e‫ |א‬2‫א‬D) .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

2w_IHpaIÃÃ`]H?

ªÞÍä¨á–¿ tHI p<<a<<6 t<<<A<<<L<<<><<<J<<< T<<<<–<<<< q<<<<<<< i _ ¨Õrxr'R s<<<ÁT<<<<<<H<<<A<<<à ªTa%Ã

âä_<<<<äT<<<<H<<A<<Ãg<<><<J<< ªÕrxr'ÃsÁ–_ t oKa# t<< âäaGE t ä U<<a<<<<™Ã t<< Và t ÍËR<<?<<'Ãä Và WwR ªRKL räUa™Ã

¶tAL>Jäæ_LK6pa6 ˆÅawRAÃVÃTLHI ” ÆÃawR T RJ|THAÃpÄÍ_'ÃSHA l RKLH Õrxr TR o TLÍä a qJ ÆRrHCoKJniIâ¿ä ¨pä_à TLHI ½RKà _C ªUa™Ã t TLÍrà oKÃawR THAà lHA TLÍä ÅawR oKJ n gFHä k?à Õrxr'Ãp ÆRrHCá_Fo¨qUL ÄÍ_'à tAC o ªTÍrà sH ÄrG'à _Cªåa¿ÅaÆÃawRAÃޖ PÅÍR™Ã ÓRFÃSR npÄÍ_'ÃSHAmÌ o¨sä\ÃTLJÃäÕrxr'ÃŽÃaäÅawR ªÕrxr'ÃÃ`p TL RxÁÆRrHC+_F iÄÍ_'Ãn_¨Å½ÃaFÃp½RK•Ã_C ª¥aLGEÃTHa¤T>RJt THAÃ

Ë­±

ªTHAÃårSTH\ÃaL@" ªàä_$ÃnE¿t TaFTH¿ßRJ

tHI p<<<a<<<6 q<<t<<A<<L<<><<J<< Õrxr'R T– ÏR<<I<<a<<L<<<< S T<<<<H<<A<<à 2 T<<<< R<<J<<'à ªÆR rI'Ã

âä_<<<<ä THAà g>J ªÕrxr'ÃsÁ–_ pÃ_<<K<<T<<<<H<<A<<Ãà`<<<< SRJ'à ÄÃr<<$à ËRÁ n<<¿ T<<F<<a<< t<<<< âäa<<<G<<<E<<<ä ÆR<<a<<8o<<K<<Ã_<<<<<<à ªVÃ

¶TFR ÕÎräÆR rIsÁTHAÃÄÍ_'ÃoF TaF'ÃTH\Ãpàä\ÃàÃOÃoKLH p ÆR rI'ÃSL#ª¥±±¤TE?Ãt ÄR|¿ p ÄÍ_'à Ë_ä àä\à àÃOà sÁnFJoªlaEÃÃ`KTAFnä ªTE?ÃcEt tRÃàÃOà iÄÍ_'Ãn_¨TFR'Ãp½RK•Ã_C ª¥aLGEÃTHa¤T>RJt THAÃ

Ë­±

ª2_FIHpaIÃÃ`]H?

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

54


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

Ý` ä¿ åa¿ TH¿ T RxÁ pG6 tÍrÃÉrHà 2<<T<<><<R<<J<< aL «TÍäaxÄÍ_'ÃRÃatÃRK@C ªTHAÃäÄÍ_'à ªTRJä¿TÍäax ÄÍ_<<<<'ÃS<<<<G<< Ér<<<<H<<<<Ãs<<<<H<<<< ½R@ ä Và ßa TR- ÅawRAà ÆRIH tÍrà o THAÃä Ua™Ã r k?à ä¿ ÆÃÍR<<<<<< ä¿ ªÍËR?'ÃäUa™Ãt ârRà TÍr –I ½R<<<J<<<¿Éa<<<A<<< ªT>RJ'Ã

TFa t<< THAà aGE U<<a<<<<š<<o<<K<<Ã_<<<<<<à å_ä ¨Và ÆRaä tà ÇR\à WwRJ oKL ä ªRK_F nLHÃÅÍRKaLGEÃtIJ S<<R<<A<<ÃáÃ_<<<<<<<<<Ã_<<J<< TFa ä Và ÆRa8 ªRKwRàäRJ

T> àR ÄÍ_'à à_ â¿ pG. ªa¾àR-ˆÃbr”

p T aC THAà âr<<G<< àRä THAà Ta# 2 ÄÍ_'à ga ªUa™Ãt Và lHCÆRLxrsH æræ`ÃRLÃË ÆRaä Ua™Ã t ÆRrHC'R ªVÃ

Ë­¯

p Õrxr- THAà aGE oKIKÕrxrËRPTHAÃÄÍ_'ÃkHG o_LE ä¿ T|R&à oKL p ÆRrHC qJ ÃrCI â¿ âä_aä ªTÍ_'Ãt Õrxr'à Ã` ârG â¿ S ªUa™Ã ËÃr'Ãt o_LEä¿TAL8ÃoKLp ªTLÃÍ_Ã

Ë®

tLSÃä

Éa

¶ˆVÃÅawR ”pa6

Ë­±

ÉaAT>RJt THAÃiÄÍ_'Ãn_ ¶TLRÃTH\ÃRKL oKLH ßa UHICà â¿ m l n t æ`à Và ßa R »V »ÃÌR'ä»qHICà tà Và ÆRa t R t »RK aC p ÆRrHC á_F SR n t ÅawRAà sH ÄrG'à Õrxr'à ªTLÍrà n »TL| ÆRrHC'à ã` n t »RK|VÃßapI@

:(f/0]) ($ªH‫א‬ ªRIwÃËTL|ULrRVÃßaRK_FtÃWwRJÃpGä¨RIwÃËTL|n r VÃßaRK_FtÃVÃWwR * »•á¿]L|Ã`n ªRKWwRt RK_FtÃÆRrHC'ÃT|pI@•RKCLIVÃÆRaI ·]L|aL Ã`¶ÄÃr$à »qR_áÃ_•R an r RKC@tÃTLrRFÃpÃR * ªa¾ßaæ¿ä¿n r á_â¿âRÁnGpG.ä¨n r áÃ_•TLrRp_r•¶ÄÃr$à »n r àRICÃ]a?RJJ.æ`Ãp * ªiLIHÉRßa8ÃÃ`K ·n r áÃ_•Ra?tAC_¿•¶ÄÃr$à »áäan r än r 2ÞaEÃR * ªn r TaqÍr ]E?áäan r ä¨Vßan r ¶ÄÃr$à »•á¿]L|Ã`nª]aHsC•TaLTIBJn r * ªT|RTLÍTan r ¨•¶ÄÃr$à »n r t RKJ VÃiJ.tÃÆRIHGÃR * ªqÉrI½tn¨n r t VÃpT rJ/ÆRIH_r•¶ÄÃr$à »•á¿]L|Ã`nªTIKULn r t RKH_tÃÆRIHGÃTRTFa * ªTLw–Á½RA¿ÄRGÍÃÎr•ä¨TIKÆRIHGÃTRTFa ¨•¶ÄÃr$Ã

55

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ªRKFLAÅÍRKäUa™Ãt VÃÆÃrATHAÃÝaCâ¿:T8X&‫א‬ ªÍËR?'ÃTL rsH oG%ÃÅÍRKÃrGâ¿ .h72@7‫אא‬- 6=/@1 6,‫§ {כ‬m‫א‬.V A‫ א‬l.P‫א‬K Y‘pb‫א‬A h72@7‫ אא‬2>.m “E3 Y4K.9‫½¼ א‬V R‫א‬E7‫* א‬ ²P@ƒ ÄÍ_'ÃãÃa_kHàRÍRLÃpG. RRJ

Rºƒ¯²¯Ï·Z¯—g'¯°pFZ¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

Éa ÆÃrA T aC THAà ârG árFRIVÃÆÃrAÉa¶RLÃËàR Ua™Ãt TÍäa@ÃVà ªRLÃËRK

Ë­±

ä¿åËÃa TIK'Ãã`ÎR!ÁTHAHpG. TÍäáÃ_Ãa tHI pa6 t VÃÅÍRKTHAÃSG nI TÍät ÅËÍÃrÃÆÃrA&ÃTHAÃi ª¥±®¤TE?Ãt ¥­¤nI ªUa™Ã Õrxr'ÃârHIC䪥±®¤TE?Ãt ¥­¤ ªnI ÆR rII ªtÍ_SÃrãäa@æ`à TE?Ãt ¥­¤nI TÍä^ 2a>'ÃsH RKCÎr䥱®¤

Ë®±

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ¨TG>Ãt ÆRrHC'ÃTL rsH oG%ÃÅÍRKprGä¨Ua™ÃpoKRrHCÍËR?t aLGEÃsH 2a>'ÃV:T8X&‫א‬ ªTR _ÃäÆRrHC'Ã2bLLIÃÅÍRKo Ëä ªUa™RTH?TLÌkÃrä¿ÄrRÅbK¿äUa™Ãa rSÅ_rÃã`ÎR!™ ²P@ƒ Rºƒ¯²¯Ï·Z¯—g'¯°pFZ¯ mFA¯È] Ðp7¯ Sp¯ TL RIT>RJ t aLGEà sH THAà V TE?Ãt ¥®¤nI TÍä^ ¶UaÁâä˽b$ÃÃ` Ë°¬ ª¥±¯¤ tÍäÉr t p oKRrHC ÍËR? t o¨oKIKpÃÍÇ_aLGEÃTHAÃpÄÍ_'ÃSHA SLÃräUaÁ t ªUa™Ã t ÅËR RKLÁâäNHtÃÆRK$Ãä¿ÍËR?'Ãp oKN t ¥®¤nI TÍäiÎr t sH oG%à ÅÍRK prG ªÇ_%ÃÃ`p ÆRrHC-ËäbHUa™Ã RKRICÃ䥱¯¤TE?à RK_F tà ÆRrHC'à TL r ªUa™ÃÍËR? âä_I p`à THAà Ë_ ä ÍËR?'à ÄÍ_'à âä_ ªTJLCTKpä¿Í_?'ÃÃ`poKRrHC t ¥®¤nI TÍäÎR!ÁpG. ä¿ æËa nIC ¥±¯¤ TE?à ªÆR rInI nGsH

2 bLLIà ÅÍRK o Ë ªTR _ÃäÆRrHC'Ã

¶Ua™ÃinICÿ_RJ Í_?'Ã] äUa™ÃsÁàr_ÃsÁTHAÃr _o ¶TLRÃTH\Ãt aLGEÃä¨ãäÍRÃæ`à TL– ™ÃTHLrÃã`n»Í_?'ÃÃ`½ÃÍäkFp n»TL– ™ÃTHLrÃã`ÕrR»TLrGá¿T|R n6 á¿ TJLC ÆRJ' Èäa TÍR# á¿ TÍRÁ t »Ra>Jä½ÃaFýÃ;iIå_Já¿TJLCTIBJ R_LLGä T rr sÁ ÞaAà ÄÍ_'à iLA RJ ªRKaä tÃÆRrHC'ÃsH Ֆ •ÃTHAÃpÄÍ_'ÃSHAo TH\à sH TR™Ã o Ç_%à p oÍ_? RK_F ªnICÃTÍät ÅËrr'Ã

:6ÅK‫א‬1 * iÃrp¨TEH'ÃÍËR?'ÃpÃaLÃË_ á_FRKJGä¨RKÃÌt ÍËR?aC•¨ÄrLr俨ãaL än r VÃÆRa ªr_L ÍËR?á_Fæ`ÃÄrLrsH a\ÃSJäª^ÁsFLrä¨Ír|ä¨ÆRä_ä¨ßrL ä¨ÆR_Jä¨TÍRÁ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

56


‫א‪"0M‬א‪ A‬א&‪†D‰D#‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪57‬‬


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(P$O$& †D‰D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫א‬ t ä2AH t Ç_RsH Ֆ –TLJLAH TLrTEL|RKbJ'æÌR8ÃâR_ÃpRLÃËÆaÃTÍ_'ÃsÁRKFa t TJ_t TRCÃTG'ÃRKárFÆRLRC p aRKRÃÍR¿ªTEL?ÃU äTÍ_'ÃTRt RLÃËUHªqHÃáÃÍRKJGâRG ªˆÄrR%Rt aCÍr ¿â¿_Í¿UJR'RA”¨RLÃËÆaG ¨ˆtJIKaÃ`”ªÄrR%ÃàRICRRKJt ÄR>ÃkaCqHÃáÃÍ ªa¾eã¿aF•¨Re>oKÕrxrßRJK ªËa noKRLTEL?Ãt _J RK sÁTKrTLRCEÃâ\ä¨ÄrR%ÃàRICÃt RKÃÍRKarA_aRK\TRCÃTG'ÃTLRC Õrxr-RLÃËUIöàR ªã¿aFpäTEL?Ãt Õrxr'ÃÃ`KoKpÄrR%ÃàRICÃpFæ`ÃtCR$ÃSRAÃpGäªTaICÃ

@ ‫א‬33333‰‫א‬ :?R †D‰D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫ א‬/"5‫א‬%) ªSRAÃáRIÃsH a¿ÌrÇÃ_\ÃæÍRæ`Ã__$ÃÕrxr'Ãâ¿a`:6,7‫* אא‬ ªoK_äoÃaäoKÍÃ_etÃiLxÃr'Ra¿THAÃoK :J>‫א‬2ÆE9‫ א‬l2s9‫* א‬ ªtHI nG>TrHC'Ãã_LEâ¿irn¨Å½ÃaFÃËa'¿aF•SRAà :Y4`‫\א‬9‫* א‬ ªlr>ÃäTÃaDÃTE|nI"tÃiLxÃrIHTHAÃÄ`J :¦3.?@9‫א‬A 6-‫א‬2Æ9‫* א‬ Æ`¿ªTLR?ÃT Ã̙ÃpáËRFÃWRaHgLAHTL– ™ÃT rI'Ãt ÆRa>'ÃTÍ_'ÃpRK–LνRFHRLÃËUÌ ªÅ__iLxÃrËRÁt R_ RR-Íq¿ÆaG ä¨RR|RKaÃtÃTEL?ÃRKC ÍrITEL?Ãt a¾R rxrâÁTHwRU Rx¿ä¨qHÃáÃÍTJ_t TRCÃTG'ÃÆR R>TLADRK–LÎsH RLÃËUaà Åa>ÃpaIárF•ÃÌR'¶R@¿RJLCIáRIÃaLR-ÍRKTAL8Ãl RJ'ÃäqHÃáÃÍTJ_t aG'ÃÈÃäbÃÅaR àr »Õrxr'ÃÃ`TäÃÎ__ ^ÁªªªT?ÃsH ÈÃäbÃaLN¶RÃäbÃtÕäaEèaG'ÃÈÃäbÃrcLwaÃÕ`$öâR? ¿iÅaÅÍr| RÃäbÃtäÕ`HR äa oaoªRJRIÃaLæ`ÃaG'ÃÈÃäbÃ濨cLwaÃÕrxr'ÃÕ`$ÃnÃËSGäÅaoaRr Ë _LRFÃäÆÃËRCRaG'ÃÈÃäbÃT– ¨ÆRLEHtIHCÃnL?ÃsH aLNèÅREÃT|sH aLNö–aG'ÃÈÃäbRT|R&à ªTL?>ÃRKa#p RaÃaGUäbTLJLAH Å¿aÃiTHRF¨TLJLAHEà aLNTäÃÎsH âbÍä¨aG'ÃÈÃäbÃäqHÃáÃÍt TRCÃTG'ÃÆR R>t rxrTLaÃT rIpRK–LÎäRLÃËÆb!¿ ªÆRLJLAHEÃÆRLEHtIHCÃnL?ÃsH aG'ÃÈÃäbÃ

@ ‫א‬33333‰‫א‬ p ÍÃaIRVä¨2Lr@ ârGâ¿RJLH m`¨ÅÍaGTRJä¿t¾Ç_pR rxrgJâ¿RäËnKÃpcL ªiLxÃr'ÃÍRLÃt R_ RÍ_?R@¿oÏRJÃâ¿sJâ¿âä˨Å__iLxÃr

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

58


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

@ ‫א‰א‬ pT rI-árFâ¿t _Ã`ä¨RÍRtÃiLxÃr'ÃäTRJ'ÃÍRG \ÃgFHJTBFLRJrF ä2Lr@ ârGâ¿S ªÍaGaL ä_LEälwRãRaÃæ`ÃÕrxr'Ãâ¿p_NJ¨RaL ä¨THRF'Ãä¨T½R'Ãä¨TÍRF'Ãä¨VR·ÆÃrA&à «JI.w.1 LI v[-‫ א‬L3‫א‬ ƖRFäaÍRFRËrF_F ·RJJ_t ÅÍËR?ÃƖ'Ãäk?ÃŽÃaiRRr ˶åa¿TLHᖠÁnwRääƖäk| ªRJwÃaä¿RJÍ_-T– qR rxrRKJgJÅ__ÍRG ¿sÁRKL a>J

:†D‰D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫ א‬cDf ($)‫* א‬ ªTÍ_'Ãt t?Ãn\Ãp ÅËRUa™Ãt ¿aF :1 k‫œא‬1 ªRJÍ_t t?Ãn\öÕrxr'à ªTÍ_'Ãk?Ft ƕrN'ÃÍRC¿ÕREÍÃ:2 k‫œא‬1 ªTÍ_'Ãk?Ft ƕrN'ÃÕREÍÃÄR¿àrTLJC'ÃÆRK$ÃT½R¶Õrxr'à ªTRL?ÈR"ä½RÄaTÍ_'ÃáRIt aLRJ?Ãâ¿iLR¿`Jh–:3 k‫œא‬1 ªTÍ_'Ãt ½R'ÃÍ_THG>sH ½r@ÃgLH¶Õrxr'à ªRK–LÎtRRKTIHC'ÃßÃaÁá_ StGt–LÎå_Á :4 k‫œא‬1 ªTHAÃ22IHC'ÃbLL6¶Õrxr'Ã

‫כ‬e\7 2U@u‫* א‬ »TLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTH'ÕrxrÍRLRár¿R_J ÍR •Ã2 t R`¾â¿StÃaLRC'ÃtR ª­ ªmÍ_t TLÍ_'ÃT Ã̙ÃägwR%ÃTH'SRJÕrxrÃ`ªRGa¿ÄrJt _–Gr ÅabTÍRÃÄaxÍR? Á ª® »ÃÌR'仕á¿mÌsH l Ãrn

59

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(1) 1#+ (:A= rfhf#&‫ א‬s‫א‬fT+ /‫כ‬tN‫א‬v .<c/‫כ‬w :&‫א‬0&‫ א‬x‫א‬yn‫< אא‬VN W"h‫א‬f) !+ ‫א‬V"G ]Y.‫)"( =א‬fI (U"Y{ |=‫א‬TN‫א‬ .[‫א‬t&‫א‬. kyH&‫א א‬tc [/0S‫א א‬w‫א‬#& /‫כ‬G‫ =א‬,rfhf#&‫ א‬ky&‫ }< א‬,‫א‬V"G 2?= :0&‫( א‬YUZ&‫ =?\< א‬,~?‫א‬0S‫א‬v t&‫א‬ ‫א`א‬

:NK&‫ א= =א‬K&‫=א‬

:N?‫א‬X =‫א? א‬X

‫א‬VN/IK) =‫ א‬:0v?K) /IK)

/#+ €U` :G :0LIK{ /:LIK{

6,89‫א‬W9‫[§ א‬/9‫ א‬6H-‫ )א‬/«X,=W@9‫ א‬4,f §[O» Z,9B L1 Y‫א‬K.@e1 YB‫א‬89‫½¼ א‬V *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

60


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(2) 1#+ (:A= Q$+ ‚/%N‫א‬G ,‫א&"א‬2 F. _)‫ \א‬t&‫> א‬/MH&‫! א‬I/#N tU`‫ }< א‬,?‫"א‬0S‫( &א‬I?=/ƒ&‫ א‬/"I‫א‬%#&‫ א‬:^$I rfhf#. /‫כ‬G‫א‬ .(IfTP&‫"( א‬+‫א‬#0X‫"( א= אא‬TIK&‫"( א= א‬T„f&‫^א[ א‬v‫א‬T#&‫^( )! א‬v‫א‬T) ?‫א‬0S‫א‬v .(U$0y#&‫ א‬rfhf#&‫א א‬I‫@=א‬ …rfhf#&‫)א א‬

:‫א‬Tc >/Mn <v?‫א‬

.‫א‬I‫~ א&†=א‬tc 1‫"! כ‬. !) >K‡‫( =א‬I=‫ @א‬s‫א? אא‬0S‫א‬v !‫א‬KX 1"#X

61

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(3) 1#+ (:A= :|=KM&‫ א‬:G (‡=/O#&‫( א‬$Šv‫! אא‬+ ‹"X‫א&"( =א‬0&‫ א‬W"h‫א‬f#&‫ א‬1)‫א‬N‫א‬ µÏ_?'¯ÁpvpGF±·]P¯Ïºµ_«

RFr oJ?BQPHÁpvp'¯l §RJ¹]'¯R ¯¸†¯Ï«euP%¯ §¯¸P'

Ápvp'¯

ârÃÍRoLBJp tÍ_Åa_UJH ¿ª­ cLI&èÅb TB RÏÍÃ_årsH ªnF'à t ÃaOaÎRJ&ÃÃbrHE¿Òat>Eª® ªa? TäàRIÁÍÃax¿TL TÃÍËUE>ª¯ ªÍRA ™Ã ª2AH Íäbä_RäÍrRLaª° ªÍÃ̾¯¬ÒÍ\Ãárl Ãrª± ªTLEL?ÃTHACÃUaê² ªÂaKTÍ_'ÃoH âNTHAÃ_¿h•ª³

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

62


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

!".A8#$& †D‰D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫א‬ T8X&‫א‬ ªRrIKEäᖠ™ÃnwRät iLxÃr'ÃÍRLÃaLRCTHAÃÝaCâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªTLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTHt RräRJLoKRLpäoKJTaiLxÃrÍRLÃpTHAÃpGIâ¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTHt Õrxræ¿TRG_K6äTLR¿ÅËR'Ãã`:(:‫א‬+ e‫ |א‬z"‰‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ TC TbLE" TLAL>J Éa

ÐRF

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

THAÃg>J SHAä ÅawÃË t THAà kF a` â¿ SR n p ÄÍ_'à RR| árLà qRà UE R_ ªÃÌR'ä

˱

aLRC THAà ÝaC TE?à t RLÃË àR ÄÍ_'à Éa> t iLxÃr'à ÍRLà ÄÍ_'Ãgaâ¿sH ¨Å½Rx™Ã䥱´¤ ªá– ™ÃnwRä qaFàR-aLRC'ÃpÍRLCn ªTHAÃp

Ë­±

THAà TH¿ sH ÄÍ_'à SLä ÃäËÃÍ¿ ä¿ ÆÃÍREà Ãra ÃÌÁ ªoKwÃÍMTÍR>'à ÓR>Jà Ã` ÄÍ_<<'à `EJ â¿ pG. k| ªÆR rIt TLJLAH t ÍR¿ ÆÃa>J TRC•Ã pG. n RKHL árF TLH ÆR ÃÌÁ nG> RKLÁ ÕR<<I<<<<•Ã ä¿ T<<?<<%à TÍä^ ÆÃrJt<< ÍR<<<<¿ÆÃa<<><<ä¿t<< t ¥­¤nI TÍRÁiÃrä¿TLHTLrbEH ª¥²¬¤TE?à ªTLa ä¿TLJLAH TLäaGÁ

pa6 tHI

aLRC SRAà oKE t ¥­¤ nI TÍä ÄÍ_'à Éa> t iLxÃr'à ÍRLà ªTHAÃsH RK Îr䪥²¬¤TE?à ᖠ™ÃnwRä

Ë®¬

:?6‫! א‰א‬5/#E ¬/0]) ÕrxrÍRLRárFLT_LK6ÅrAtäªqRLt aO•åa¿äqRLt aOiLxÃrßRJâ¿SRAÃoKE⿶Ý_Kà ªqLpSaäRL?q. ªåa¿TEL|a@J俨àä\ÃpaIÃt RRJHICÃtÃTEL?Ã`NJ ªRJRLsH Õrxr'ÃÃ`aO•ÃÌR'mÌ_CÉa>o¨q?FªRJLH aRaLNqcLÕrxrp TEL?Ãt VRr Ë ªRJRLsH Õrxr'ÃÃ`aOÃÌR'mÌ_CÉa>o¨q?FªRJLH t?aLNqÕrxrp TEL?Ãt VJ .61B‫א‬s9‫ א‬6/[9‫ א‬J> <@?f‫א‬01A <w2I Xi JP)41 “b‫א‬.‫ כ‬L328@9‫½א א‬V |‫א‬HI‫ א‬L‫כ‬83 :<3.0m *

63

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯

RD_?¯

æ`à àR'à ÄÍ_'à Ë_ â¿ pG. ¨TLà n ¨iLxÃr'à qJ lJ ªTxRaÃä¨TÍ_'Ãä¨T?Ãä

Ér

k? tJÌ

á–¿ â¿THAÃqJâ¿ÄÍ_'ÃsH S Ta iLxÃr ÃäÍR â¿ oKLH oKALä oKRL pä oKJ ªt?>Ã

Ðp7¯

ÉÃaÃpTHAÃpGI VL RLJÌ RE? ÄÍ_'à æa iLxÃr ÃraF â¿ THAà p SHA TH t RräRJL iLxÃr ªTLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%Ã

Sp¯ Ë®¬

ÐRF

Éa

TÍä^ ¥®¤nI TE?Ãt ¥²­¤

mFA¯È]

sH RKHä ÍRG \à ÄÍ_'à iI âr>RJä¨THAÃdRJoÉrHà tÃaLRC'ÃÏR¿sH oKJLRIL ¨TFRà T?%à t ÄÍ_'à RKa aL äTRJsÁiLxÃr'ÃâäÎaEä ªTRJ

Éa

ßRJ â¿ THAà ÝaC pa6ä RLÃË àR ÄÍ_'à Éa> iLxÃrIH TEH RÃäÎ ªqárFæ`ÃÅa>à ªR__"TLELä

Ë­±

pa6 tHI

__" THAà oKE t ¥®¤ nI TÍä ÄÍ_'à ÕÎr ªRÃäbà SHAä ¨THAà sH ¥²­¤ TE?à iLxÃr'à p Õrxr ÍRLà oKJ ¨T?%ÃTÃ_t RKLH ÃrFEÃtà ÍRLÃo¨TEHRÃäbaLGEÃä __" THAà iLA RIH¨tbJSÃrÅ_ÃäTäÃÎ ªTEHRÃäÎ ªnICÃTÍät ÄrGr

˱

(62) (`YŒ&‫? א‬6 (3) 1#+ (:A= :?6‫! א‰א‬5/#E R`LEJTHAÃpSHA䨥¯¤nI TÍäÉa>äªÕrxrÍRLÃÍr8THAÃoK lICLRL RxÁR R>`EJâ¿ÄÍ_'ÃiLA ªTLRÃT?%Ãt qRFotbJSÃr俨T?%ýRJ¿

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

64


‫אא‪U‬כא‪ c‬א&Œ`‪("Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪65‬‬


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(P$O$& ("Y`Œ&‫ א‬c‫כא‬U‫אא‬ TL?ÃÆÃËRCÃpT rIàrĖAÃTL rU _¨ˆRL_RoG|”âÃrJ UHITLRC _I¿TÍ_t T?ÃoHCoB á_ÃäªTÎRDÃÆRäa>'ÃäR RAÃlwRaTL?ÃaL ÆRJ'ýÃaSJ#ä¨ÍrAEÃTäàäRJä¨TxRaÃTÍRII·TILHà TFwRᖠ¿äÍr|Òa ä¨TLxRÍäTL RFÆRFR_F RKJ¨THAHÆRrHC'ÃàR?ÁppGILTLH'ÃTA>\ÃpT rIoHC'à ª2IHC'ÃpT rI'T Rx™R¨TLR\ÃTHa'ÃTH ÆRLRCEÃt ßÍRäªT?RlHCÅ_LEä Ë_CÃÃr?? ¨RKJÃäËREÃtÃÆRrHC'RTÍ_'ÃTH tRkaCTLRCEÃTLADTL– ™ÃTLaÃÕäa>t ãÀ–Îä_I¿Ía ªTH'Ãt Õrxr'ÃÒaCTEHàRGNÃäaG äªÕrxr'ÃÃ`KgwR%ÃTHptRà í Tä_wÃr p ÃaaFæËR a@2t ¨T?à ÌR¿iTHRFæaâ¿_IqHLÎÍaä¨TLRCEÃp ÃaSGâ¿_I¿Ía ªÅÍR@ÃÆRJ'ÃfCiLæ`ÃTÍ_'Ãk?Fp æ¿ÍàRFâÎRSä¨ÍrAEÃ

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ªæ¿aÃàRFä¨aaFÃä¨THRF'Ãä¨a&öt¨TLRCEÃTLADTEHTLE|•RG¿ãÀ–Îä_I¿á_ Z‫=?כ‬9 ¼)‫א‬,@u‫“ א‬UP LI Xp01 4K‫א‬A Z‫ כ‬k‫א‬PA ,l‫א‬H9‫א א‬V4I‫ א‬J@9‫ א‬z`‫[א‬9‫ א‬6=E8- 6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l)41 “EI‫א‬ :<14y@P‫½] א‬9‫ א‬J\[/9‫א‬ RKILBJSäRKRÎäTLRCEÃâRGsH RJCÃrÍR>op`ÃTHAÃÝaCL¨ÅË_TL¾ÆRrHCá_\a&ÃÆaâ]G«ËP ªRKáRpäRK Ã_¿ä ¨RKwÃaÁSp TL RxÁÆRrHCsH n?\¨TLRCEÃp àäOIT?ÃÌR¿iTFICTLE|THRFUa¿¢]GËP ªT?ÃoHC-a¿kaCÃä¨RK2I Ã_Ãä ªtw–bt?>Ãt¿ÍnF¿â¿U¿äÅÍRxËÃrsH ær"ä¨TL|aL ÆRJTÍ_'Ãk?FiLÃÌR'oK ¿•¢ÍºPËP

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ªTäaKä¿Tr>ä¿TrHä¿TLHFârGâ¿pG.–R RAR ·TEHÞaAáRCAÃ_Cæ`ÃÅ«ÊRAÃÅ«tE?Ãq> ªR RAÃpl ËÃ_ ™TEH'ÃÞaARTLE?ÃàRG\ÃqL>RJpG.ä :@DOj. @DOM * :“P‫א‬089‫ א‬J\[/9‫ א‬Z‫?כ‬9‫א) א‬,@u‫ א‬F=I J74I‫א‬e@P T‫א‬.Hy9‫½¼ א‬V »æÍrKIoKæ`ÃÕrxr'ÃR »ÃÌR'ä»TLRCEÃpRÎa¿â¿_Í¿tÃTäÃbÃtR »TLÍ_'ÃT Ã̚á¿gwR%ÃTH'Õrxr'Ãe?¿n »m`a r'ÃUrÃRä»qLADÅa r'ÃTR'ÃR »ÆR RIä¨oHä¨a Ëä¨ÃaLRä¨nLÎRK¶t rxráR6™RKR¿tÃÅbK\ÃäÆÃäË\ÃR »RKaÃtÃTäÃbÃpt rxrÒaCS\ÃtE?ÃnG>ÃR :?>YQ /P0M‫א‬ »TLE?ÃTRGÃàRG¿R ª­ »ÃÌR'ä»RÇ_TLADTLE?ÃàRG\ÃT R]H?nä ª® »ÃÌR'ä»TLE?ÃàRG\ÃT RGæaFEÃËrICÃ_Cæ`ÃtE?ÃnG>ÃrR ª¯ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

66


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(1) 1#+ (:A= 俨RL|俨RËR?Ã俨RLRL俨RLxRÍtJIKR rxrÍR¿ä¨ÄÍ_'ÃRa@¿tÃTLJLAHEÃƖ'Ãäk?ÃsH iH ¿ ªn\ÃsH TLE|àRG¿T–_¿â¿àäRNªRKL ÆËÍäTEHTLE|àRG¿p V¿o¨RLCI

67

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(2) 1#+ (:A= S¿rRªoGÍ_pTH RKL ßÍR_ä¨á_FÃÅaG2AH àR¿TFR-ÅaLÃäqHÃáÃÍTLaÏÍÃ_SJÎR »ÃÌR'ä»Õrxr'ÃÃ`TLADtE|nG

»àä\ÃàÃOÃt qaÃæ`ÃtE?ÃnG>Ã2äRKJLÞaEÃR»Ç_%ÃTLAD]H?åa¿TLE|àRG¿ßRJn

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

68


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

!".A8#$& ("Y`Œ&‫ א‬c‫כא‬U‫אא‬ T8X&‫א‬ ªRKJLÃraEäTEH'ÃTLE?ÃàRG\ÃTHAÃÝaCâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªgwR%ÃTHäTLR?ÃT Ã̙Ãt qaAâ¿_aæ`ÃÕrxr'ÃSRJæ`ÃtE?ÃnG>ÃÍRLÃpSRAÃpGIâ¿ :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ ·n?E nG> RKLÁ ÞaAà * tà TLE?à àRG\à oBC o@ æ`à áRCà ÍR ™Ã ÅËR'à ã` aC :($} e‫ |א‬2‫א‬D)

ªTHRF'Ãä¨æ¿aÃàRFä¨aaFÃä¨a&R B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

²P@ƒ ªT?%ÃTÃ_nÆRrRÃaL@"S TÍä ârR n nÃË ÄÍ_'à i@ ¶– ·_Ãä tE| nG RKLH S ªTHRF'ètE?ÃaaFèæ¿ÍàRF¨a

ªÆR rIsÁTHAÃoLFpG.

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯ ¨ÆRrR ¨ÞÃÍä¿ ¨ÓrL ªá–¿

ÍR@Á Ɩ k|ä TLJLAH

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

TC

ªTHAÃg>J ¨ÆR rI sÁ THAà ÄÍ_'à oF gaä ªÃ_wR T rI nG ÍRä àRG\à THAà ÝaC ¨ÆR rI'ÃÅËRáÃ_NÆRrRÃÄÍ_'à ªTLE?à laEÃÆRrRaLETHAÃpSHAä p Ë_ a¿ iLI# Ý_K ¨c RJ'à o ªÆRrRà nÃË ârG tà ÞÃÍä\à ÅbwREà ÆR rI'à p ÄÍ_'à SHA p ÆRrHC p q aC R a` â¿ RKLH ær" tà TLE?à àRG\à ªRKRÀR@ ¿ÎR tÃÞÃÍä\à àRG\ÃTHAÃÝaC ¥²²¤TE?Ãt _I¿àRoHC'ÃÒaC Éa TEH'ÃTLE?à lLHCÃoKJSHAo¨THAHqa>ä RKJnewR?ä •RG¿ Ãra ÃÌÁ RI oKNä ¨qLH ÐRF ªmÌt oKap äTEHTLE| p<<<<<<a<<<<<<6 àRG\ÃTHAÃoKE TE?Ãt ¥­¤nI TÍäÄÍ_'ÃÕÎr tHI pârJGIäTLE?à oKJ SHAä THAH RKa>ä ¥²³¤ ªR__" ªRÎR!Á

Sp¯ Ë­¬

Ë­±

Ë­±

TÍä^ t ¥­¤nI ¥²³¤TE?Ã

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA ²P@ƒ TCHÃpÅa tACâ¿ÄÍ_IHpG. bLaà sH THAà i> VL oa` â¿ä ¨TäR8Ãä Ý_Kà ÍRLÃä ªnLäSC|½t•qNRIwÃË

ÄrHNTÍrÃsH nICÃoâ¿pG. ªæËaEÃnICÃä¿ÆR rI'Ã

69

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯ T ¨R RA T rI ÆR|R? ªTLGL–

RD_?¯

mFA¯È]

TC

ªâäbaäTHAÃg>J

TÍä^ ¥®¤nI TE?Ãt ¥²´¤

pa6 tHI

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

ÐRF

Ðp7¯

ªÆR|R?äR RATÄÍ_'Ãa@ Ïa Ta#T–ä¿2R pSHA p Èa s R RAà t T|R?'à ªTFLËà–åa\ÃTK$à sH ba â¿ SRAà sH S T a T|R?'à ÏaD â¿ä ¨k?J'à ª]JsTEä TLELTHAÃoKE TE?Ãt ¥®¤nI TÍäÄÍ_'ÃÕÎr tE?ÃnG>ÃÍRLà UäpIxRÎR!PTHAÃkHG䥲´¤ ªÕrxrIHSRJ'à p ä¿ ¨oKJ SHA o ¨ÄÍ_'à ãË_ RRFa_ä¨TLJÃÒa ¨ÆR rI'à ªpa›ÃTHAÃäÆR rI'Ã2

Sp¯ Ë­¬

˯¬


‫א&‪ /333Pj‬א&Œ`‪?Y‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(P$O$& ?Y`Œ&‫ א‬/Pj&‫א‬ t ÆRrHC'Ão¿äÇ_¿sH ÍR\Ãã`qCHAäªTÍ_'ÃÑRÕR`pk?JÃäTËRÃÍR¿Åa>sÁRLr_I¿iI ªRKLÃrxä¨Ï_F÷qJ_

:("&‫א‬0&‫ א‬e‫)א‬D$%#&‫ א‬z#H SD5 e‫* |א‬ n|ÃrÃiráÃ_ÃÆRL–¿àrqHÃáÃÍTJ_t ÄR>Ã2TLRC árLÈ]R”oÃnI"TLRT rIUFH ¿ sH ËÃa \Ã2TLRLäTLHwR äTLEnR>-RKä¨TG>Ãt á`ÃäÉ_FÃƕRÅËRÎ_CmÌä¨ßrL t RI•Ã ªÕÍR>Ãt ÄR>ÃiÍÃrt n_â¿àäR"ä¨ÆRrHCpI@ÆÃariÎrT rI'ÃárFäªiÃrÃÒÍ¿ .J\[/9‫ א‬2Uy9‫א א‬p,=I ¦=H3 48K‫א א‬pW8P J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫* א‬

@ ‫א‬33333‰‫א‬ ª2CÇ_p TL¾äTIKÆRrHCr :/Pj&‫א‬ ¢RJP¯RFZ¯oJF ¯p_? ”R¹]'¯r ouƒºq­PPyÁP^'¯r oJ­gG¯Ñ^¯_&¯]G«lD »TLRCEÃã`TLR>ÃT rI'ÃUFH ¿ÃÌR'ä»kLä»oBJp¿ä»UFH ë¿sä»RK rxrR»TLRCEÃlH ¿p ªqCIæ`Ãa&Ãt ÅËÍÃrÃÆRrHC'R2JLCTH\Ãã`p TR™Ãt _I¿_ RRr Ë

@ ‫א‬33333‰‫א‬ »ÃÌR'»kL»p¿»s»ÃÌR»p ªTL RxÁÆRrHCänL|REqCo¨RKJ TR™R¿_æ`ètE?ÃaHæaFEÃËrICÃTR-_CTÃTH\Ãã` ªTÃ_Ãt o\ÃÆRrHC'ÃtE?Ãa`VL¨R@¿oKTR™ÃnH ªTL'RCÃäTLaCÃäTLJLAHE÷TEH'Ãᖠ™ÃnwRät iAäÕÃ`äVtÃÍR\ÃpaLGÃßRJárn¶_I¿aGE »ÍR\ÃârLE?ÃÍRkL

‫א‬#X) /Pj&‫ א‬8%5 -A‫א‬PM‫ אא‬mD"Y`Œ&‫ א‬A‫א‬0j5 y"‫¬ &[ כ‬/U Ii&‫א)"( א‬+‫"( אא‬./0&‫• א‬A8) 8#f‫ א‬c‫א‬H :mD‫כ‬5 ‫)א‬8K+ ªárLÃRJÍ_t TxRaÃTR|æäaFÃcH'ÃcLwÍ] âËP•³Ï]%¯rª –™ ªTbLH!™ÃÆÃËaE'ÃoHCÅ__TFa ßRJ¢ËP•®¹PDF¯]JC –š ªbL/ÕÃaRmaä¿mJ_pt|áR¢ËP•®¹PD¯nEÍPEnP_ –› SR|å_ÅaLD?ÃgAFHâRGËRÁpt%ÃàRE ¿pG6¨ÅÍRLƖ U"TAFÃURâ¿_C¢ËP•RC PAF¯_J –œ ªÆRÃrL%ÃSæ`ÃÅ_HÃâRË ªSÃr'ÃÝR>ÃWRaTFR-t R aÃqHÃ_ ÄR>ÃtJLAHEÃtJD'ÃÎR ¢ËP•PJF – ªârbÃpTLIGÃã`âr ÍÃb'ÃsJâ¿loH ·RLRLRIÍTJÃã`TaFÃt ârbÃorÄax¢ËP•P_ –ž ªÅb pÕÍÃbRKEAF2AH t TLAa¿©ä¿

71

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

:6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l)41 ‫א‬V‫א‬3‫א¼ א‬HI‫ א‬J@9‫ א‬T‫א‬8,=W@9‫ א‬F9‫א א‬B‫א‬0@P‫ א‬,<e\0- ‫א‬2Uu “@‫כ‬3 G‫ א‬48K‫) א‬2f

@DOj. @DOM * h/Pj&‫“ א‬0‫כ‬Q y"‫כ‬ ªa&ÃTRG¿_¿â¿tJJG.¨RRJR_R_äâ¿_C tà ÆRrHC'à iI$ Trr ÍËR?- 2C¿ â¿ tH RC ªRKLH SL¿ä t rxr- lHC tà Tà TH\à Éa N ª­ ªTH\Ãã`sH TR™Ãt t_ R »ÆRR™ÃT|p_NR¿n ª® ªRKLI¿SÆRR™ÃSÍN ª¯ ªÅaL?–IäTxÃääTALTDnICN ª° TR'RaG ¿â¿tH Ã`ªTHIGnL|REä¿ÆRrHCkLx¿â¿iLA¿tJJGäªTÃTH\Ãp TR™Ra&ÃnIG ª± ªTLR?ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTHt tT??'à t ãaÌ¿pR|RR¿ÍsFmÌpGä¨ÄR>ÃtJLAHEÃtJD'R2C俨ÅaLD?ÃgAFR2aDârGâ¿nLI ª² ªgF ÆRrHCsH æra&Ãâ\¨a&Ã

@ ‫א‰א‬ a&Ãt qn•tE?Ãæ¿Í UE>ÃÃÌÁä»árKEa&Ãn¶àN¿â¿tH ¨TLR?ÃT Ã̙Ãt ã¿a¿ä¿ãa>¿â¿npGä¨a&ÃTRpULKÃ_FiwÃÍ ªâ›ÃqL?tRGP ¨RNA ?>YQ /P0M‫א‬ »TÃTH\ÃtR ª­ »a&Ãt UÃTH\ÃsH ÆRR™ÃnHR ª® »a&Ãt qtR Áå_aÌ¿nK ª2AH sÁÃaLq¿æ`ÃaLK>Ãá_FÃÅaS •ÅÍRÎp ÃaS¿R¿ ª¯ »ÃÌR'ä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

72


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ªnr ä¿aL?ap Vä¨TEL?ÃSHFRr Ë ª2CÇ_p TIKäTL¾ÆRrHCra&õaL`* :‫א‬KR []Œ&= /Pj&‫]§ א‬. 9]K&

h?R ‫(; )א‬0>&‫( א‬$ªH‫ אא‬/‫כ‬i0K& ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª²

:‫א‬KR ‫א‬XP0‫כ‬Q= ‫א‬QD0& Š‫א‬Q/0M‫ א‬Ii&‫ א‬/Pj&‫? א‬6 e‫א‬.‫א‬C‫! אא‬+ m‫ אא‬£`PQ ‫א‬QD+2

73

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

!".A8#$& /Pj&‫א‬ T8X&‫א‬ ªãa|RJ äa&Ãp T aCTHAÃârG :(6/%#&‫א‬ taCÃoRCÃä2AH t ᖠ™ÃàRp T aCTHAÃârG ªRKL räoÍR¿ÍËR?-THAÃaGE :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ ªVèTLE?ÃàRG\à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

S a¿ ä¿ 2R ÄÍ_'à _C ä¿ÞÃÍä¿ THAà i RK>RJ Ër tà ÓRFJà ÆRRA RKLH SG TR ¶oKRr S RKHIC ᖠÁ”RKLH SGåa¿äˆÑRᖠÁ” kaC ªˆtrG ¨ÆRR&à nLä TH\à ªÆRB–'Ãä

¶2w_IH TÍä^ árFä¨RFÃaÄÍ_'Ãa@â¿pG. t ¥­¤nI TH\ÃsH ÆRR™Ãæ¿·ãa|RJ eF ¥³¯¤TE?à ãra â¿ THAà p SHA o ¨Uà RKCÎrä ªpuzzleTCH k| ä¿TLJLAH TLa

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

pa6

»ÍR\ÃsH n?¿p¿p Í_?'RaLGEÃTHAÃpÄÍ_'ÃSHA æ`à Í_?'R THAà aGE oK_TH@E'ÃTL– ™ÃTHLrÃä¿n@E'à àr?%à t qLÁ âä_J TLrLÃoKRLt ÍR\ÃsH Ֆ – ªÍR\ÃsH àNoªTRAä¿TÍäsH qRä â¿qJSHAä¨ãÍ_?p SR n _CªTL|RKJBtÃTR&Ãt kF ¶THAÃiÐRFt ÄÍ_'Ãn_mÌ tJCÃÌR»ÆÃ`RÍ_?'ÃÃ`n@EÃÌR' tJC ÃÌR »trG%à ᖠ™Ã ]HA? »ÑR&Ãᖠ™Ã THAÃiÐRFJÃÄÍ_'ÃiRâ¿pG. »ÃÌR'äoKIKtÃÍR\ÃTCL àr

Ë­¬

Éa T>RJä

a&à p T aC prG ¥³­¤TE?Ãt _I¿àRÄÍ_'ÃÉaA ãa|RJ ä qR̽RJ¿ÅÍRLÃt rËÃaÃiIæ`à ªa&ÃrRÉa>äªTÍ_'ÃsÁ a|RJ ä _I¿ àR Éa ÄÍ_'à iRä sH TR™RTHAÃiárFo¨a&à ª_I¿àRTRKt TH\Ã

Ë­¬

ãa|RJ äa&ÃTHAÃoKE ¨nI ÆR rIt THAÃÄÍ_'ÃÕÎr TE?Ãt ¥­¤nI TÍäoKLH ÕÎro k?ÃsH THAÃÝaC ÎR!™ TLr k| sÁ T Rx™R ¥³¯¤ nI TLJLAHEà ÆR rI ªnICÃTÍä

®¬

ªTHAÃg>J

pa6

¨qÍRÃæ`Ãa&ÃT rInÒaC ªTLJÃÄÍ_'ÃäTHAÃdRJo

jI|äeF

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

74


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA

²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

n p ÄÍ_'à SHA â¿ pG. tÍäÉr sH qIK Ç_ TR SR ªtÍäÉrsH RKF?HTRA ÆR rIsÁTHAÃoLFpG. ªÃ_ÃäR_RKJnÉaFªnI

RD_?¯

rGJFA¯È]I¯

Ðp7¯

T>RJ ÇÃ_\R THAà aGE ÃraFâ¿THAÃpÄÍ_'ÃSHA ªoKIKtà TRRKäaCoKALpRÃ_¿ ªaRKLAD n TÃ_à t ÄÍ_'à iI ªÉrHÃsH RKä_äTHAÃÆRÃaÃ

Sp¯ Ë­¬

½_à n ÄÍ_'à Ë_ â¿ pG. nG> Õrxr'à ÆRÃa•Ã iI RR@ä¿TxRaÃä¿TLÖ¨áR ªTLÍ_ TL RxÁTH¿oHC'ÃÉaAâ¿pG. ªTRJRÃa

Éa

ÓäaTHAÃÝaC RÇ_ÍRLÃaLRCÄÍ_'ÃÉa> RÇ_ÍRLÃ ªaqLAD ªaqLAD

Ë­±

pa6 Óäa>à THAà oKE aLGEà THAà p ÄÍ_'à SHA â¿ R Ç_% S tà SR nãÍRÃæ`ÃÇ_%Ãt ªaqLADRKLH tà Óäa>Ãä T rI n ä¿ ¶–ªRKLH TÃaDçTL›Ã ª½ÃaFÃoK§TL›Ã

Ë­¬

p a¿ Ç_%à tH â¿ pG. cLwÍ Óa TL›Ã pGä ¨2 a ªÃËrrârGâ¿Sä TLILHC Å_ä eL? pG. RKtÃÍR\ÃÒaCTL RxÁ ªRK>RJäTHAà ¶2w_IH TLILHC Å_ä eL? pG. oKRt THAÃTCR'TL RxÁ ªÅrAÅrAaH

75

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Éa

TR THAà iLA TLAD THAà p ÄÍ_'à SHA a 2CaãäÍRÃæ`ÃÇ_%à ªtbJSÃrˆÅrAÅrA”

˱


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

/Pj&‫ =א‬e‫)א‬D$%#&‫א‬ he‫)א‬D$%#&‫? א‬R ‫* )א‬ sH àr?%Ãa TLHICÃoKRLârLE?ÃdLCª^Á¨ÆRILHC俨lwRF俨T aCârG_tRRäªRJIHC½tæ¿t ªaLCÃ]|ÃÌÁâbÄrHNRK._FTLDRKJlFÃäRKHLH"ä¨ÆRrHC'Ã

he‫)א‬D$%#&‫ א‬A2‫? )Œא‬R ‫* )א‬ ¨Ír?Ãä¨ÑR\Ãä¨Ua™ÃÆRE|ä¨ÆRr_LEÃä¨ÆRRA&Ãä¨lwRröRKLH TH\ÃpäªÆRrHC'ÃäÝÍRCIHËÍræ¿t ¨TrHC'ÃÍ_?t aBJÃoK'ÃpäªTËRL%RTËaEÃÆRrHC'ÃÍËR?oRRR äªTL Ã̙ÃWÃaÃä¿k?Rᖠ™ÃnwRää lFHpÍ_?'RÝaCRl ä2LE?ÃoBCnIC¨SÃÃ`KªÍ_?'RÞrrÃRJtDJå_æ¿sÁä¨RKäRa>oÃÌR'ä ªRËRI ÃpG.2HFä2EHpÍ_?pÅa r'ÃTrHC'ÃUFRAÃÌP ªRKr$RCtÃTrHC'ÃTLÃ_?p ῨaI'TrH/URRÃÌÁ濨TL– ™ÃRKHwRÍTËRLeE_J TL– ™ÃTHLrÃTLGHplFÃ_LE'Ãpä âN¨T|RÅ_J¿TL– ™ÃÍËR?'ÃtGRå_ârGRRR äªTHFTKiURRÃÌÁῨT|RTa>ῨTrG% Îa¿nCä¨q_J¿R@¿trG%ÃaL ä¿nF'Ãᖠ™Ãå_m`äªoKHLäa qR?Áâä_atRLæ¿ÍoK_ârG T rIÉaAt– ™ÃÍ_?'ÃaLä¿ßa"tÃi Ãä_Ãt aBJÃtDJÃ`ªTrGHqxÍRCnF'Ãᖠ™ÃqoR e?FÃoRRL¿»ÍrKI$ÃᖠPtJCqHCῨT|R&Ãq_J\WäaR俨àR'ÃtJtJCÍ_?'Ãn¶nTH\Ãp ªTHLrÃä¿TEL?ýÃasÁÏRJÃi _TDR'RTÍR™Ã

he‫)א‬D$%#&‫ =א‬A‫א‬PM‫"! אא‬. ©A‫א‬Y&‫ א‬DR ‫ =)א‬hA‫א‬PM‫? אא‬R ‫* )א‬ ÆRrHC'ÃtÍR\R tRRäªV_%Ãä¿__$ÃtJCtÃnewTIHpTbLH!™ÃTDHÃt newsÍR\Ã]HA?l> ¨Ç_%ÃÕräâRGRKJ¨a|RJ Å_ sH aRK¿sH RTrHCÈÃÍËÁTLHI _ICäªqRRIÃätFH'RlHCtÃTIK'ÃäÅ__$à ¨tH8ÃiIIHRIKÃaÅaLD|Tat aTaârG_–I ªnÃa'Ãä¿tE?Ãä¿Ía8ÃÍÃaä¨Ý_K'ÃÍrKI$Ãä ªqTJRTrHCsFq¿i¨tJ¿tE|nÃaáRIRsBpa&ÃÃ`nâ¿•ÁªTLHTEL|Ra>J_tRRä

hA‫א‬PM‫א אא‬X"$+ “"kE m‫“ א‬k5 ?0&‫( א‬$ªH‫? אא‬R ‫* )א‬ Å_L$ÃTÍR™ÃÅËRIHtDJm`äªqL ârCR@Ãpä¨p¿äsä¨Ç_RI<ÍrKI$Ãä¿2FH'ÃoHCâ¿ÍR˜tDJ tÃÆRR™Ãäa&ÃT RL|ÄrH¿TËRLá_ ßÃÍËÁ2FHIHtDJäªqäÇ_%ÃÕräTLELàrÆRrHCá_Fâ¿ ª^Á¨oKAL俨oKN>俨TLRLÃoKwÃ;sH RKrJ¨TËR%ÃÕräSp TEHÃÍRG ¿ârLE?ÃârG_–I ªRK_F ÆRrHCsH àr?HTHRF'ÃqCÃäa¿æ`Ãe>ÃsÁÃËRJÃTÍrTH¿p TEHÆRRÁR@¿âr_F_m`ä kH+_Fa TËRLÇ_%ÃTLADârCL âä_L$ÃârLE?ÃR¿ªVRoKRLTFa sÁä¿TÍR™ÃoKËRTRG qLH äª2FH'ÃݖRa&ÃÆRrGTLI¿pRàRL&ÃpRax•ÁULTFHA'ÃTËRL%Ãâ¿a`â¿SpGªqÃr ªoaBÆRKääRKLCR|oLp aCTL– ™ÃnwRaÃâP

he‫)א‬D$%#&‫ א‬d&‫ א‬cD}D&‫א א‬K"$+ ‫א|א‬#& * TLELä¨oRCÃpåa¿½R¿t æaRoK t TLI¿pm`R'¨iI'ÃoKEÅbLÍRJrÍä_RsH Ֆ •Ã_ pG.äªàR'ÃnLsH a?t R@¿iEa_ãaCâP ¨2?Ãt RLÎÍ\Ãàr?âRÃÌÁ¨–ª2FHIRJLH RaLN ªRKLH SHDHTL¾p VÃänR>'Ãã`__" !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

76


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

h@858H e‫)א‬D$%) d$+ 1Œ`Q m‫א א‬K& y"‫* כ‬ sÁÕRI•Ãä¨Ua™ÃsH ÍR\ÃÆRE|äk?ÃŽÃapTJÃaÃRR@FRáR'™ÃäÆRrHC'ÃsH àr?HÞa Å_ ßRJ TLADÕbJ_俨TEHÞaA½R\ÃfCTEH'ÃTL– ™ÃÍËR?'ÃtADäªÎREHÃsH RK_R>ä¿TL Ã̙Ãä¨TLE?ÃaÍRFà n|ÃrÃÆRGsH qäa>JRŽÃaäpa›ÃiÇ_RR@¿ÆRrHC'ÃsH àr?%ÃmJG.äªåa¿nwRäRKxaC•ÍR¿ RIwÃË`¨ÆRrHC'ÃsH iHAR_J äªÍR\Ãt n?RIL pa›Ãæ¿Íp ÅaG a\ÃÃ`mLACäªßrLERt RI•Ã »RIKJgLHῨTL?½Ã;á¿iwRäRKLH n?¿tÃÆRrHC'Ãn¶RäËà½Rä¨ÍR •Ã2 t mRrHCÍ_?

hA‫א‬PM‫ אא‬1$`Q y"‫* כ‬ ªTÍRÁÅËRä¨æ¿Íp aCTRF2ÞaER¨TEH'ÃTL– ™Ã2R@'Ãä¿ÆRr8ÃÕÃr¿2bLLIÃᖠ™ÃtFH'tDJ SR`Nâ¿mLH Ã`ªt?æ¿Íæ¿sH tRÃÕrJÃærAJâ¿S•2t ¨ÍR\ÃsH ærRRR àä\ÃÕrJR TKäá_FnªRKpa›Ãæ¿ÍrRä¨2FH'ÃiÆRr8Ãã`KqÍR>äãa>Sp àÀRÃä¨ÍR •Ã2 t ÅËR'à á_FRKH á¿»TEH'ÃW%Ãä¿aBJÃtKäsH Ֆ •Ã_CÑR&Ãq¿ÍârGLÍrKIHÃbLßanä»Ç_%Ãt a aB »iwRrHÃ_ÃäÃaLEäTËR¿aBTKä p`HÃTR'ÃäUrÃp àÀRÃtDJÃ`¨T_F'ÃÅËR'Ãt S –ÃpýbÆRrHC'ýÃbÃârGâRL\ÃpaLt iÕrxrIHT??'ÃTR'ÃäUrÃSRJn¶TLRÃTH\Ãp TR™ÃTLDÕrxr'ÃÒaCTL– ™ÃTHLrÃRK?? »a¾Õrxrp 2FH'ÃÍRB¿Ýa%Õrxr'ÃTLI¿t THLrÃjRá¿»qLI¿ iLxÃrsH 2L– ™Ãä2LE?ÃáRIÃS?JRRR pGäªTL– ™ÃTLADRÃa_R rxrârGâ¿TL@æ\pG. TIKâ¿a`â¿SRJäªÆ•R'Ãã`pIxÅË_iLxÃrp âro_#m`ªTLÃä¿T RFR¨RaL pa¿ ä_D_ªRKJLCTHLäa ä¨Ë_ULrt T|RTLI¿ÃÌRÕrxrnC½ÃÍäpRGÃSÃËRÁt _tE?à iLxÃr'ÃfCtADRRR ᖠ™ÃnwRäâ¿_¿sH sE•pGä¨Å__ÍRG ¿ä¿ÆRrHCpq_FR'RIKRÕrxr ª2FH'Ãå_TL¾aL ÆRRIRRK R͕RKJLC

h(5A‫א‬PM‫ אא‬z"‰‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ pÅË_iLxÃr¨ÍrKI$ÃpTJLCTaÝ_K•tÃmH俨Ë_àR-T?'ÃaL äTRCÃᖠ™ÃnwRäWRC fCâ¿_!_RJJGäªTÍR™ÃaÍRFHÃËÍrTFRÃƕR'ÃnG>äªiLxÃr'ÃpRaL äTxRÍäT RFä¨àRI ¿ä¨TRL ᖠ™ÃtCR?TÍR™ÃTLADRÅa_$ÃiLxÃr'Ã__"ÍÃaËrCäªRaL pa¿TLADsB"RR@FÃäÆR rxr'à TO'à Å_JN åa¿ aLRC' RC iLxÃr'à __ ârrF åa¿ RRL¿ä ¨RK Ta&à TILFà eE sH ârHIC p`à ªRKRrä¿äTL– ™Ã

h/Pj&‫ א‬ ‫]א‬0Q‫ א‬/"5‫א‬%) ?R ‫* )א‬ aLRCÇrRt¨tFH'RRK RÍÃå_ä¨TLI\Ãä¨TÃ_%ÃâÁàrFÃRJJGIL ¨ÆRIHǖt a&ýRFÃaLRCàRIÁRËÍ¿ÃÌÁ ¨RTL@TLI¿__ᖠ™ÃrCR|RKLÁNHtÃaLRC'ÃpT rI-ÕrxrIHTa&ÃTILFÃË_"äª_L$Ãa&ÃÍRLà n¶–ª2CÕrxrTLADäàäRJTL›ᖠ™ÃtCR|__"t aLRC'Ãã`oKäªTÍR™ÃTLADRRKLF¿å_ä t TKR>ÂËRTEH'Ãᖠ™ÃnwRäiä»aLD|ËrR t a>Já¿TLwaÃTE?ÃsH ÃbL`Nâ¿Õrxr'Ãl ªRÍrKIÄ`äoKRTLHR?L?TR8ÃÂËR'ÃpT rI'RKEL rT RxÁ¨a&ÃÍRLÃ

77

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(5/Pj&‫( א‬#"]&‫ א‬858`E d$+ S‫א‬+‫? אא‬%Q‫ }א‬8+‫>א‬E ?0&‫א)( א‬%&‫ א‬/"5‫א‬%#&‫( )! א‬+D#k) ?$5 ‫א‬#"6 :mDOJ5 ?0&‫ א‬z"‰‫א‬D#$& TL– ™ÃTHLrÃÍÃ_|ÁÅaLrgaT?ä¿aæ¿TÃ_âP m`ªRCaÍR\ÃTLI¿nFRÅËR :/Pj&‫"( א‬Q‫ א‬.1 RLr俨TLäaG™ÃÍR\ÃiÃrsH àR%ÃrRIÅaRÍR\ÃV_"pGI'ÃpÌÁªRÍä_|TFa sÁT Rx™R ª–k?ÃàRrRIRL r¿ä¿ ä¿laՕ_Ã_C¨–I ªÝ_K'ÃÍrKI$ÃpRKaå_-ÇÃ_\ÃTLI¿gaVL:/Pj$& ?Q‫כא‬#&‫• א‬/]&‫ א‬.2 ªTLxÍ\ÃÅaGÃpåa\ÃTK$Ãt TLRLTοä¿ÄaÄr>pÍrKIHo¿äÄa¿R_TaÅ_Ht ÇËRÕrä TLCLAÃÇÍÃrGÃäÄäa%Ãâ¿_!Ã`KªqLI¿ÆËÃËÎè2CaâäaNp`ÃÑR\ÃË_ ËÃÎRIH:/Pj&‫ א‬z:= .3 ªåaTÍRÁËÃraCRÅËR àΕbÃä¿ÝRE$ÃäÆRR@LER Åa_äTRåa¿RÃ_¿S俨ÑR\ÃpaLË_ t aI'ÃaLNÃÆÃÌÇÃ_\Ã_C:/Pj&‫“ א‬:‫א‬D+ .4 ªTL– ™ÃTLADR TRG-hE"RK¿_!Ã`·aLa¿ÆÃÌSÃr nI"RRR äªTLrLÃRJRLrE|ÆR –&ÃäÆR ÃbJÃaGC:†‫א‬K&‫ א‬.5 ªæÍR™Ãga>ÃpIxTIK ¨ÆRaá¿ÃËÃa ¿ÃrR¿½Ãr¨aLR>½RI¿sH ær"tÃaÍRFÃᖠ™ÃrCR|aCRÅËR :/Pj&‫( א‬K#"R .6 ªTÍR™ÃTLADRÅa_ ªÝrN'Ãp Èäapã_#R'TILTÍRÁÅËRTËRL •ÃaL äTËR?Ãe?FÃnG>VL :45DV0&‫( =א‬.‫א‬/J&‫ א‬.7 ªRIKÃaTËR%Ã_CRI RHef RÃÌÁpGä¨TÍRÁT?âR™SHf TCÃä_C•¨–I _äªRL?oK–sH ÅÍ_FÃRKtÃÇÃ_\Ãäe?FRÏRJÃoKRÅËR :!"]$0#&‫ א‬S‫א‬#0R‫ א‬/Pj&‫@ א‬A‫ א”א‬.8 ªåa¿TRa|RJCÆ_F ÃräTÍR™ÃTLADRÅa_e?FÃfCnCt a\ÃÃ`oK

h@8KC‫ אא‬858`0. 8Œ]5 ‫* )א|א‬ T|RÆRRLäÆRrä¿äaLRC-RRL¿ga_ᖠ™ÃnwRät RKLADotÃiLxÃr'Ã__"â¿sÁRFRRa¿_RJ sADRJLCR rxrâ¿sÁÍrKI$ÃUEÃÃÌÁqLH ä¨ÏRJÃpaLGÃqÍ_•RÃ`ä¨tE?Ãä¿TL– ™ÃTHLrHTJR THLrÃÅ_J¿__"âP RJpäªt äâäËä¿t äp ½Ãr¨TLI¿a¿ãaCLqP ¨ãR•ÃUEHrsH äÍÃaIR ÍR¿pq_FRo Íᖠ™Ãâ¿ßÍ_â¿oK'Ãpm`ªáRCÃæ¿aÃt aLNÃRKᖠ™ÃiLAtÃTFaAÃtTL– ™Ã RI¨q._F_aRà_CäÍRᖠ™ÃnwRr ¨iÃrHRL rxrRRGCÃcL¨oRCÃt 俨qrn?RàrÍrKIH ªoICä¿a>JLRIL ᖠ™ÃÕRJ|ÆÃÍÃaV !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

78


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

hADX#k&‫ א‬S‫א‬#0R‫ א‬°`) /Pj. 8Œ]Q ‫* )א|א‬ ªÕrxr'ÃoKlHCp`ÃÑR\Ãäa&ÃiTH|lHq]IätFH'Ãc6tÃSÃr$ÃmHÍrKI$ÃÆRRIR_?F ªRKCtRIÃpÍrKI$ÃpG6TFaAoKE Ãr äoKÃaäÑR\ÃsH áRIÃg_CtÃÍR\Ãbaä

hIA‫א‬PM‫ אא‬°5/V&‫! א‬+ (P‚‫א‬J&‫ א‬z"‰‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ fCâ¿_!Ã`ªÝ_K'ÃÍrKI$ÃoKRsÁaBJÃa ¨m`áRLFÃTLELä¨RKrADLtÃiLxÃr'Ãᖠ™ÃrCR|ÍR ârFEᖠ™Ãt ÍÃaFÃæ`ârGmÌt SÃËrCäªåa¿iLxÃrqsB"æ`ÃrJÃsH RKLADo•iLxÃr'à ÞaAÃp2LE?ÃfCÝr–RKJ¨åa¿ÄR\ÍR\Ãt iLxÃr'ÃfCaKB•_RRL¿äªRKLI¿å_TÀÍt ªRÕrxrÅÍRÁp oKLJoKrÍa gD@H俨aAHoKxaC_ÅË_TLRLiLxÃr'

h‫א‬K#XE ?0&‫ א‬z"‰‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ t sä\ÃmHtR¶–wRmEsH a\ÃcªRaL pa¿oKIKiLxÃr¨2LE?ÃâNoKN¨á– ™ÃtGHKå_ e?ÃsÁ¨Æ–'ÃRKJä¨á– ™ÃnwRäpaLGÃÕbJVL»ËR?•ÃῨTRLÃῨT RFÃῨTxRaÃTE|t¿»TEL?à dLCp¿¶n¨oÍrKI$TIK'ÃiLxÃr'Ãt UÃ_J åa¿nÃrCR@¿ᖠ™ÃrCR|`NRRR pGäªË_Õrxrt a\TRJ'Ãä¿TIK'ÃiLxÃr'Ã__ᖠ™ÃÕRJ|sCmÌ_Cä»TaICÃoKR tRä»oä_R>ä¿orCIä¿oÀÃa ªRÍrKIpÃaLD|ýboKRK¿lHAJpRR@FÃfCnRᖠ™ÃnwRäfCi __R/¨oÍrKIpTa

hS‫א‬+‫? אא‬6 ‫א‬K#XE ?0&‫ א‬z"‰‫א‬D#&‫! א‬+ /P%Q y"‫* כ‬ qFFR-aG ¨á– ™ÃnwRäRKLAD•TJLCTL@FRIKUJÃÌP ªTFwRe?p aIVt ᖠ™ÃtCR|âÁ »SÃR¨tEJRTR™ÃàRt ªßÍRL_JLa&ýRFÃaLRCpæ¿sH ä¨TL@FÃã`TLADmFR sH Æ`¿ÃÌÁ THLäÍasH RKÃaÃpG.¨TL– ™ÃTLADRÅa_a|RJ sH ær"TN'ÃURÃÌÁ»TIKRKHCmRGPkLä t Ra>mJG.R-ÍäªpauTJRRKLI¿sH _LNHa|RJCÃã`ÎaTFaARKLADTäR俨–TL– Á aLG2CÕrxrtBÃÌÁÃ`¨tILH™Ãä¿tH8Ãᖠ™ÃãR RCRSp SÃaRÅËR tJ rÃᖠ™R ªtH8Ãᖠ™Ã ÃÌÁ¶t RI•Ãn|ÃrÃÆRGsH qEa\ÃlAJäªåaGÃTL– ™ÃnwRrHTJRRIKRLÍ_]?ÄäRÃp piä¿Ta>RKH|rR/RKäa>Jäâäa›ÃRKLH iHA_¨ÄrLrä¿arä¿ßrLEÃa mL@ä¿m rxrÆa> ªTI@Ãᖠ™ÃnwRäsÁRKFa l>¨ÍrKI$Ã

•D$]#&‫ א‬S/X&‫א‬ /Pj&‫! א‬+ e‫)א‬D$%#&‫ א‬9R‫א‬ ‫א|א‬#&= ,y"‫ כ‬,!) ,d0) ,!5‫ א‬,‫)א|א‬ e‫)א‬D$%#&‫ א= א‬1"}‫א‬Y0&‫א‬ 1M8#&‫ א‬/>YE ?0&‫"( א‬6‫אא‰א‬ ("6‫ אא‰א‬e‫)א‬D$%#&‫א‬ ("Y$j&‫א&>"א© =א‬

79

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

hA‫א‬PM‫( אא‬.‫א‬0‫ כ‬8K+ [6/+‫ א‬m‫? א‬$+ Ii&‫* )א א‬ 2 2t ªTÃ_Ãt o\ÃTrHC'ÃTÍR™ÃaÍRFÃá_Fâ¿S ¶n ¶nTIK'ÃTH˜ÞaAÃoâ¿_C¨RF•åa\ÃÆRrHC'ÃtN T TÍR™Ã aÍRFà ârG â¿ S m` ªpä ¨p¿ä ¨sä ¨ÃÌR s sÁTrJàÃrNRKI ËoRRR äªiwRäsÁÅ_JäTxÃä _ _¿ÍäR'ÃnG>ÃaKBäªaaFÃqLADæ`ÃÇ_%ÃÃrJR ËrK ¶ÄrHF'ÃáaKRÝaCä¨ÍR\ÃTRGÃ_TCwR>ÃÈÌRIJÃ


‫א&‪]#‬א‪ ($.‬א&Œ`‪("Y‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

("Y`Œ&‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ h($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫ א‬8K+ ‫א‬X06/%) SB‫ א&א‬AD)‫? אא‬R ‫)א‬ arsH bLaÃsH R_ RLÃ`K ¨THRF'ÃqCæaJæ`Ãe>Ãp ÆRrHC'ÃpÍ_a¿iI!â¿o\Ãa\à ªoLI?Ãt äTKLäRJH¿nCä¨THRF'à T_ÎÃaÁa ÉRL͕RãaC>â¿oK'Ãpäªq aC_aRTHRF'ÃqCæa!poKEtTxÃääÅaL?RJH¿pG ªRJa TLäOä qrFRsÁÃ_LÕRI•ÃTHRF'ýÃaÁà–æÍäa@Ãpq¿•Á¨Å_wR pTxÃrÃäTLK_ÃTH˜l'ÃaL@HRo Íä _aä¨iraL RLàRÃÌÁ俨q aCRËÍ¿RsH RJoàRt åa¿TFaAàÃOÃàR#ÍÃppGI_F ¨e>à ªTH\Ãp_b'ÃÉaAa\Ãt?Ft ËËa– ¨mÌp _b'ÃT aC ÉR@LÃRIwÃËàäR¨TxÃäaL qRÁâ¿R_äÃÌÁ俨qRRoKEoàRt äªTLwÃaF•ÃTH\RTLJFÃã`ÝaC ªÄÃr$à ªˆÃÌR'”俈kL”<RJH¿2wËR¨•ä¿oCJRKLH TR™ÃpG.•tÃTH\Ãæ¿·TrE'ÃTH˜NHä

81

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(P$O$& ("Y`Œ&‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ tKLrà áRB àr TÍR@ ÆRrHC sH Ærà tà ßrLEà t RKE| sH ÅaLGà ÆRFLHCà áRIR RLÃË UCR p RKRF_|fCÆa VL¨RKÍ_sÁnFÃ_Õrxr'Ãàrà_$Ãâ¿RLÃËÆ_ätRÃárLÃÉR|t äª__$à ªÅ_>R_FÃa›ÃpK@Cä¨ÅaGERpKR Á iTLE|THRF½ÃaÁgwR%ÃTHaa"Åa¿t RK–LÎsH ÉaFâ¿ÆÍaF ¨TL@FÃã`KÞaAÃTLINRLÃËÆaG ªgwR%ÃTHa THAHRK_F¨__$ÃtKLrÃáRBÕrxrp ÆRrHCsH n?¨RKB Rt oLHCÃäTLaÃa_

@ ‫א‬33333‰‫א‬ ª2CÕrxràrÅË_½Ã;ä¿ÆRrHCsH àr?HResH TH¿Éa t:($.‫]א‬#&‫א‬

:("&‫א‬0&‫ א‬e‫? א&`אא‬6 ($.‫]א‬#&‫ א‬I/kQ ªTHÃÅaGTFRt RJÍ_TÍR>àrTxRaÃTIHCTHRFI:J7‫ א‬È4K * ªÆRR•Ã_ raLLDt oKwÃ;p oKÃORJw–ÎfCTHRF:‫א‬1 6,¥f J> a‫א‬09‫ )א] א‬S2W09 * ªoaÃt Ärr'ÃRJF_|iTHRF:6,/yx 6-2Em É2W09 * ª½R>Ãn? à–áRbÃpTRrH]wR?sH àr?HSL iTHRF:L,/@y1 L1 T‫א‬1.=W1 F=I Z/[09 * ÆÍR>ÃäªgwR%ÃTHt Ra>JTHRF'ÃRLÃËæa#â¿sH ÆRRAÃUFEègwR%ÃTHaa"Åa¿t RK–LÎT>RJ_C lLF"äRKR!âRIxt THRFIHaL@ÃTHaTLINRKa¿ä¨RKLH UJN THRF'ÃÅaG àrTL– ™ÃTLaÃTÍ_RLÃË ªRKJÝ_KÃ

:–.‫א‬C‫א‬6 .($.‫]א‬#$& (5/"b`0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫ א‬9R‫! א‬+ ‫א‬X0.A8) ‫א&"א‬2 –&‫א‬H :!) 8. ‫א&"א א‬2 ?E5+ ªTÍ_'ÃÍrKIoKtÃÆRrHC'ÃäTHRF'ÃpÝ_KRaGEâ¿ ªqJ_ rsH àr?%Ãt ß_ R¿â¿iLA¿RC ä¨oLHCÃäTLaÃa_i_ r'lJâ¿ ÆRrHCiI!â¿RJLH RIª__$ÃtKLrÃáRBJT|R&ÃÆÃ_'ÃsH Ֆ –Õrxr'ÃàrÆRrHCp Vâ¿ »Ãa_]?â¿nnCEâRÃÌR»S?J'ÃoHsÝaCJa_'Ãp ªRFRKa ærJtÃTH\Ãa@â¿ ªãÍäRæ`Ãe>HÅÍr|ÓRF•ÃaLRä¨nLÎRKä¨RIHä¨ÆRB–a Ë`Nâ¿RC sJ•ä ªTHRFIHTRJc–æ_aâ¿ä ªqHRFJæ`Ãe>ÃiRJÉR'ÃUrRaGEâ¿ä

ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª² ª³

–RJƒ †¯RJ_¯R¹]PI_ r¯²¯p?&¯jJ?Ï”RFPDGF_J>¯r PJ¯·] PH͈¯Ï

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

82


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

TH\ÃÉa TFa sÁqJJ »kL »Ra¿ »ÃÌR' »ÃÌR ¶TrE'à TH\à á_ TLHL?E ÆRrHC sH àr?%à t S a RJ ÃÌÁª­ »tKLrHÃ__RRBoaÃÃÌR'¶– n»áRCÃÃ`__$ÃtKLrÃáRBlALn¶–ªTFHDTH¿ÉaA¨ÄR™Ãä¿tEJRÅË_ÆRRÁ_aRJÃÌÁ ª® »SRAÃsH aLLDÃaLNå_ÃrÍ_o¿»__$ÃtKLrÃáRBt TLÃÍËËÃrÝ`oL

@DOj. @DOM ($.‫]א‬#&‫א‬ ªTHRF'ÃpÝ_KRäRJENÝaCopäkL@RSa ªTRäÄËNÇ_ ªRJIKtÃTAFJÃp paEÄË¿äkAHqC RFàäR¨àÃOÃsH SL•ä¿TR™ÃnLAkL@Ãâ¿RJB•ÃÌÁ ªÈR ΙÃp Ã_LCRwËRRRGÍR ªtr?ÃnLRkL@ÃiTHRF'Ãlr

ª­ ª® ª¯ ª° ª±

,‫א‬X$#+ 1#0‫@ &"כ‬/"M‫@ א‬DOM ‫אכ‬KR c‫א‬E ‫ =&כ! א‬,"#0#&‫א&"א א‬2 2DXk#. e‫א‬#$%#&‫( =א‬.A8#&‫ א‬e2‫א‬U‫א‬ ‫א‬R/VQ 1P: ,(5‫א‬K%. ‫א‬R‫א‬/]E= ,‫א‬XQ=8E= ,‫א‬X& z#0>E m‫ א‬m‫א אא‬X"$+= ,($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫א‬. ‫א&"א‬2 –)‫א‬: 8]6 :‫&כ‬i. S‫ א&]"א‬d$+ ‫א‬R8+‫>א‬K& .°‚‫( א&`א‬$k) ?6 ªTRaL RaCtÃÆRR™ÃäTH\ÃÝ`RÍR?ÃRJJG.¨THr THRF'ÃURÃÌÁ:)‫א‬/@u‫* אא‬ ªRK@CÍR?Ã俨nI$ÃSLaaLLDRJRGPªTrG'ÃTDHÃp TLG8ÃTDHÃkH:232[@9‫* א‬ ªoKEÃäŽÃaFÃnLK :232[@9‫ א‬L1 S4p9‫* א‬

@ ‫א‬33333‰‫א‬ ªlwRF%Ãä¿år8ÃaLLDtJC•THRF'Ãaa"

‫א‬K>YQ‫ א‬/P0jK& »THRF½Ãa™RRJR rxr_!â¿_CRKáRLFÃRJLH tÃÆÃrA&ÃR ª­ »ÃÌR'仕á¿]L|Ã`nªqCTHRF'ÃæaJæ`Ãe>Ãp ÆRrHCsÁTRRJ ª® Ã`nªàäO'ÃRKÉa|týÃ͛ÃfCaLLDRÍaAxÃrsnRnG>RK RL|_LCâ¿RJJG.¨THRF'Ãa>n ª¯ »ÃÌR'仕á¿]L|

83

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(1) 1#+ (:A= THRFI ¨`LEJH–RR rxraRr ˪TÍ_'Ãt RÍrKIoKäRJIKÕrxr'ÃÃ`ªTHRF½Ãa™SRJÕrxr-aGEJ ªÎR!™ÃSC|a¿–ä_RäÍá_FÃÅao!i

:‫א‬KR @/‫כ‬Y&‫“ א‬0‫כ‬K&

h‫א‬QADX#C 9X5 ‫א|א‬#&= h†D‰D#&‫א א‬iR ‫א‬K#X5 ‫א|א‬#&

Ii&‫† א‬D‰D#&‫ א‬m‫ א|א כא‬8‫אכ‬0Q= ,($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫א א‬K"$+ 90`E ?0&‫ א‬e‫ א&`אא‬d$+ @/²Q 4$Q ‫א‬QD+2 .e‫Š א&`אא‬iR !#‰ 1M85 Š‫א‬Q‫א‬f/0:‫א‬

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

84


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(2) 1#+ (:A= àrÆRrHC'Ãp VR•ä¿¿_â¿RJLH mÌnpGäªoLHCÃäTLaÃa_sH RKaATH¿aL@"t RLÃË_ RJ ªTEH'ÃqÃrpqoHJ·ˆ__$ÃtKLrÃáRB”Õrxr ªTLI\ÃSRKaä¨Õrxr'ÃÃ`àrTIKRÃatÃTH\Ãnâä_J

pG.ªÆRrHC'Ãã`KR_6tÃTRJ'ÃÍËR?'Ãä¿ÆRK$RaGERr ˪TH\ÃpaLË_ iIpRJG6_FÃ__L ªÅ__ ÆRrHC-¨Å_ÃäTK俨_ÃäÍ_?R_.â¿RC ªRRË_tÃÍËR?'ÃpÆRR™ÃiI¿_J ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

­àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

®àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

¯àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

°àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

±àÃO

¶qCTHRFæaJæ`èa_'Ãp 濨kL@Ãp ÆRrHCiI!Rr Ë »Ãa_]?â¿nnCEâRÃÌR»S?J'ÃoHs¶–

ªRÍrKIÆRRIÃäTHRF'ÃpRJ _a`Jä¨a_'ÃsH RKa ËrtÃTH\ÃaL@UrÃâRâ›Ã ¶RJTHRF'ÃÝ_SGRr Ë

¶RRJCItÃÆRrHC'Ãpp_LERJTH\ÃSGRr Ë

85

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(3) 1#+ (:A= ?&K) “C‫=א‬ t THAHRKCLTL|TLwÃ` ÆRäaL@R äa>Æ`ET`DÃàRt T??p ßrcLEÃsH _I¿¿a ªgwR%ÃTH'Õrxr'ÃÃ`p SGâ¿aGE ¨k|RF'ÃpRKäa>tÃTL?ÃaL TIC \Ãp•_ÏÍÃ_'à ¢µPHPIu¯_­qF Î] PPp ] £RFPD'¯p]G«Ñ«¹QQPH'¯rC=¯lE<¯ »q rxrÎR!™RKCTHRF½ÃaÁ_I\pG.tÃÑR\Ãä¿ÆRK$ÃtR

ªTHRF'ýÃaÁnRKáRLFÃqLH STaL@"ÆÃrAcIoN_I¿a`JH

ªT`DÃT??sH _I¿RKaAâ¿pG.TH¿TIt aGEJ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

86


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

1#+ (:A= ($.‫]א‬#&‫ א‬ ‫א‬/C‫ א‬e‫א‬DOM :6,9‫@א‬9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI T‫א‬-‫א‬b‫] א‬49 G‫ א‬L1 4‫אכ‬m‫ א‬G‫ א‬J=I ,6=-‫א‬s1 ]‫א| א‬2b‫< א‬b.m‫ א‬G‫ א‬ZUf ‚

mA

±p?&¯ »]xÃäTHRF'Ãpt _n a>JtÃTL– ™ÃTHLrÃÆË_n »THRF'ÃVä¿ t THRFIHTR'ÃTR'ÃÝa ¿n »TL– ™ÃTHLrà »½RFHÃâRGä»kL@ÃiÃ_ rÆË_n ÆRrHCUCIäÕrxr'ÃsH UCH ¿n »TL R RKa ¿â¿Ëä¿tÃTH\ÃÆa@n »kL@ÃsH »THRF'ÃnNÎRKæ¿sH Ýa ¿n àRICÃTLELp ½tnÝa ¿n »ÎRK$à »ÎRK$ÃTÍRAU? n »ÎRK$ÃTÎrKU? n »kL@HÅÍr|ÓRFÃ_Í¿n »ÃaLRtCnä

THRF'ýÃa™RF_Câ›ÃR¿iwÃÍ

87

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


!".?K#$& ($.‫א‬L#&‫א‬

!".A8#$& ("Y`Œ&‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ T8X&‫א‬ ªRKáRLFHTÍäa@ÃÆÃrA&Ãä¨nICsä¨TLE?ÃTHRF'ÃtRTHAÃÝaC :(6/%#&‫א‬ ª`LEJÃsÁÅaGEÃp¨TÍäa@ÃÆÃrA&ÃiLIlLAÅR Ãai¨TLE|THRF½ÃaÁpTHAÃpGI :@A‫א‬X#&‫א‬ ªoRR@äoKCÃrTH|ÆÃÌiLxÃrÉa a æ_FnG>THAÃaGE ªÕrxrÍRLèVèTLE?ÃàRG\à :($} e‫( |א‬P".A8E 2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RLÃË Õrxr ÄÍ_'à à_ â¿ pG. t¾àR-ˆ__tKLráRBàRËÁ” ªTHAÃoKa¾

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

TC ªTLAL>J

ªTHAÃg>J 2 rI sÁ THAà ÄÍ_'à oF o ¨2HRF âREF ¨täÎ Ë_ p sH ä THRF'à sH âr aC •ÃO¥¿¤T rIpSR nÉaA ªÉanG>TH\ÃÉa T rIpqHRFSRAÃsH RL? SRAÃÃ`nFJoªqLæ`è¥Ä¤ Ã__ RR qÃrL ¥¿¤ T rI p p SRAà ÉaAä ª¥Ä¤ T rI p SRAà sH qE àÃOà ¥¿¤ T rI cEqLACæ`ÃÄT rIp__$à Ã`GäªÄÃr$Ã

Ë­¬

Éa

THRF'ÃtRTHAÃÝaC ¥´®¤TE?Ãt RLÃËàRÄÍ_'ÃÉa> ªRKÃ_ÃTFa ä âR ÃÌÁ THAà àN o ªÅ½Rx™Ãä THRF ½ÃaÁ Ta# ÒR _ o_¿ p Ç_H T|aEà q ]Lä RFR ªqa#

Ë­±

T>RJ

THAà ÝaCä Éa>à ÄÍ_'à nIG o –G THRF'à RKL ârG tà ƕR%R ªRRJRLE| ªÆR rInI ËRI ÃpG. TÍä^ t ¥­¤nI ÎR!Á THAà p ÄÍ_'à SHA â¿ pG. ¥´°¤TE?à ªtbJSÃrnICÃTÍä

pa6

ârHICsTHAÃoKE TE?Ã t ¥­¤ nI TÍä ÄÍ_'Ã ÕÎr RKAÍ ârCLAä THRF'Ã t RÎR!ÁoKJSHAäTHAÃsH ¥´°¤ ªoKIKÕrxrªk?Ã

Ë­±

Å_rà t oKHI WwR THAà ÒaC ªTËRFÃTLILHCÃ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

88


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ Òa

mFA¯È]

Ðp7¯

ârHICsTHAÃoKE nI TÍäioKHI WwRTHAÃÒaC RKAÍ ârCLAä THRF'à ÃÌÁÄÍ_'Ãâr>RJ䪥´°¤TE?Ãt ¥­¤ ªÎR!š–RäRF rÍRL•ÃâR ªoKIKÕrxr-

Sp¯ Ë­±

T>RJ _C RF• THRF'à ã` THAà bJL ªRLÃËàRinICÃÆÃrAkaCÃ

THAHpG.¨ÝRUäËräàRt TÍä^ nIC¨k?Ãt ã`nICÃTÍäÎR!Á t ¥®¤nI ªÆR rInI ä¿æËa ¥´±¤TE?Ã

pa6

ÆÃrA&à THAà ÝaC ÆÃrA䥴®¤TE?Ãt RLÃËàRÉa ½ÃaÁ l tà TÍäa@à TLaà TÍ_ RKaA tà nICà ªRTHRF ªTL– ™Ã

Ë­±

ÆÃrA&à THAà oKE TE?Ãt ¥®¤nI TÍäÄÍ_'ÃÉa> ÎR!Á l tà TEH'à àRlLAsH THAÃ_ RtÃ¥´±¤ ªRTHRF SÃrRÎR!PTHAÃkHGo¨RLÃË ªtbJ

Ë­¬

lLA THAH pG. ltÃTEH'ÃÆÃrA&à ªTHRF½ÃaÁ t ã`nICÃTÍäÎR!ÁTHAHpG. TÍä^ ªÆR rInI ä¿æËa nIC¨k?à t ¥®¤nI ¥´±¤TE?Ã

pa6

ÆÃrA&à THAà oKE ¶n_ ÎR!Á l tà TEH'à ªRTHRF ÍrIt襮¤nI TÍäÄÍ_'ÃÉa> sÁ ÃËRJà ãäÍRà æ`à Õrxr'à àr ª¥­¤nI TÍä áRLFà THAà iLA TEH'à ÆÃrA&à lLA ªTHRF½ÃaÁltÃ

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯ nI TÍä t ¥®¤

¥´±¤TE?Ã

89

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Òa lLA THAH pG. ÃrH|rtÃWwRJÃTHAÃÒaC tà TEH'à ÆÃrA&à TE?Ãt ¥®¤nI TÍät RKLÁ ª¥´±¤ ªTHRF½ÃaÁl T>RJ WwR t ÄÍ_'à THAà dRJ ªoKHI

Sp¯ Ë°¬


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

THAÃsH RKCÎräTHRF'ÃÅËR'THRTCÃapI@tÃ¥´²¤TE?Ãt ¥¯¤nI TÍäÄÍ_'Ãá_â¿pG.:6,>‫א‬w‫ א‬Z8I 6f)A ªtbJSÃr (2 X B 40) B 80 :5/4 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

A‫=א‬2‫“ א‬%& ªTÍäa@ÃÆÃrA&ÃârFAäTHRFTHAÃæa:T8X&‫א‬ àrHt aLGEÃä¨âäRCÃän|ÃrÃsH ÅÍ_FÃä¨pa›ÃàRC \ätÃ`ÃnCEHTB–'ÃÅro _tä¨SCHÃsH _IC:A‫=א‬2‫“ א‬%& TRKitKJTHAÃRK?IFtÃÍÃäË\Ãâ¿sH bLaÃäpaIÃÞRL¨ÉrxrˆÍÃäË\ÃnL6”TFa ÉaæÍäa@ÃpªRKa ä ªpaIà ªãaL@"äãÍRLRTHAÃáRa¾Õrxræ¿ä¿RLÃËÕrxrÍRLÃpG.:†D‰D#&‫א‬ ªTHRF'ýÃaP½_ÃnTÍäa@ÃÆÃrA&ÃiLITLHp_NÃsH THAÃ_ RTÍrÃã`: (3) 1#+ (:A=

.9"$%0&‫"( =א‬./0&‫ א‬/58) ‫ &]א‬1#E ($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫• א‬/kK& :)‫א‬AB‫’ אא‬3R.m * »TLaÃa_Íä_árFp t »Å«tE?ÃÍä_árFp t :Z8W9‫ א‬T‫א‬.Hu * ªT aFRÍÃäË\Ã__"pG.ä¨THAÃ2ÍÃäË\ÃoLF t :T‫א‬,/y?9‫ א‬M2x * ªTHRF'Ãt ã`æ`Ãkr'èTLJK'ÃÆRL?>ÃTLEH t ªaL@HUäeL? t :L,‫כ‬2@?8=9 G.8¥89‫ א‬Â,w.m * ªÆRR™Ã2R@ä¨TH\ÃÉa TFa ä¨THRF'Ãà–Ýa?ÃTFa oHCâ¿paIÃÃ`t RJIK– t ªR@¿ÃÍäËÄÍ_'ÃeIFâ¿pG. t ªlwR˱–¨ˆÍÃäË\ÃSC”Å___" t :6UW=9‫ א‬L1 |‫א‬p@7‫ אא‬4W- * ªT>RJ'ÃsÁàRF•Ão¨RKÃrRtÃTIKIHtÃ`ÃoKILLFTLELä¨SCHýRJ¿oÍrCp oKÃOäÍÃäË\R2IwRFHaG>Ã+_F t !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

90


:JV 4I‫א‬.s9‫א‬A .6Wb‫א‬29‫ א‬63½Æ@9‫א‬A |‫א‬0U9‫ א‬4s09‫ א‬4I‫א‬.f Âw.3 G‫ א‬l)489‫ א‬F=I ,Xp3‫א| )א‬4-‫א‬A 6U=H9‫ א‬L,- 6?f‫א‬089‫| א‬4- ZUf * n¨RR âRàä\ÃàÃOÃT RL|â¿UB•¶–¤oHG'ÃaLIxáÃ_RäË_nG>_FJÃT RL|¶TLR™ÃSÃr$RRä˽_à t ª¥»ÃÌR'ä»Å_LETHRF'ÃURn»npRK aCpGoÅ__ÆRrHCUJI@n»ÃÌR'ä»TFwRTHRF'ÃUR TLaÃa_àÃOárFâ¿æ¿¨a¿ÅË_àÃOÃT RL|TFa ârGâ¿sJ6¿¶–¤oHG'ÃaLIxàRICR½RJÃ_FJÃT RL| t ª]aÃsÁ½rHÃá_ 䨥Ã`äÃ`p oLHCÃä SÃa¥¿¤SR –¨THAÃsH TJLCTH¿ÕÎrâ¿iLARIªRK>RJËrä¿TRJRÃaåa¿TH¿Ë_â¿ÄÍ_IHpG. t ªoLHCÃäTLaÃa_ÄÃrTFa SÃa¥Ä¤SR ä¨tE?ÃTH¿T RL| ªtJÌk? a paIÃsH THAÃÆRB–iIR@¿pG. t

:M‫א‬2@f‫* א‬ ˆÍrGLäa” twr@à ÒaCà ÎRKä ÃaLR Ërä SHA Ã` ¨q>RJä RF• q_R>ä r_LEà sH paIà nL pG. t ªoar?iLI$ÃÉRa•R-Íä¨àr ¿RäÞaDä ªÃË_RKCÎrä¨ÍÃäË\ÃSCÍÃaGpG. t

91

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א&‪ /5/]0‬א&Œ`‪?Y‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(P$O$& ?Y`Œ&‫ א‬/5/]0&‫א‬ â̾âNh•äªÆRrH%ÃTEH ¿äT ÍREÃaL?CÃSH äR RAÃlwRÍÏRL¿RK˜_äTÍ_'ÃTR_I¿å¿Í¨tÍ_'ÃáÃä_ÃTRKt sH qR@p`HÃq_Ãä]wR?ä¨RKLH q@R'RAtÃT RBJÃTLI¿p qIHCá–_I¿a`RJäªkLBJÃpSCTÍ_'à ªRIwÃËT RBJà ªgwR%ÃTHt ãa>¿¨TÍ_'Ãt T RBJÃÕrxrp RLE|ÃaaFS¿•ÃÌR'¶_I¿aG ÆRrHCiIâ¿qLH Ãä_¿ä¨oKÕrxrq¿Ãrxä¿ä¨RKLH ÃrF Ãr TL– ™ÃTLaÃT rIt qw–ÎsH ÅaGEÃã`_I¿Éa ªa\RT– oKp½Ã;`Nä¨THG>'Ãã`p TL R

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ÆRKämÌt R-¨qN>ÅË_C½Ã;`¿ä¨ÆRLEH&ÃsH ½r@ÃgLHa ¨ÍrKI$ÃoKTHG>俨RR rxrtE?ÃaaFÃàäRJ ªâÎÃrnG>½Ã͛ÃkHÒa SäªÆ_äâÁTJG/àrHÉa ä¨Æë2?'ÃaB ¶RKábHâ¿qLH SrtÃTÍäa@ÃÆÃrA&RTw•ixä¨tE?ÃaaFÃTRG_I¿¿_â¿nä :@DOj. @DOM * ªRJALt •_aLä¨THTHG>'Ã俨RIKÕrxr'ÃârGâ¿S t ªÅ_LETHIt Õrxr'Ãä¿THG>'Ãj?Rr Ë t ªT–CÃÄR|¿äÆRrHC'ÃÍËR?__"a ÆRR™Ãp Vä»ÃÌR'»p¿»kL»s»ÃÌR»p¶TÃTH\RaGEJ t ªÕrxr'RT– RKäRJRsH aAâ¿pG.tÃTL Rx™ÃTH\RaGEJ t bLK#äƖRF'Ãã`K_L$ÃaL@ÃsJâ¿Îr•RC 䪖ƖRF½ÃaP¨RRË_tÃÍËR?'ÃpÆRrHC'ÃiI$SaRr Ë t ªTH\à ÆRrHCiIRJLH ¨RR?FßRJâ¿RJE>ÃàRt ªTL RURÃÌÁRàraLGEÃäRKLH RJH?tÃÆRrHC'Ãt lL_à t ªTL RxÁ ªTLI¿n\ÃmHäTIK'ÃÆRrHC'ÃÎa t .@‫א‬M`‫אא‬. ‫א‬K.= [‫א‬fOy&‫~ א‬tc a"^ON !) K#‡‫ א‬QV0`‫א‬

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ¶TLR¿½Ãb¿T–ptE?ÃaaFÃârG ªTIK'ÃãRÃäÎfCä¿Õrxr'ÃsH ½r@ÃgH¨TFwRäTÃ`TDHUDL|¨Ç–ä¿2HIp ÅÍR ¶aaFÃT_F t o _tÃTLFAJ'ÃW%Ãä_Ãr>ÃäTË\Ãä¨aaFÃÕrxrt Tar$ÃÆRrHC'Ão@æ`ýb$Ãr¶tE?ÃaaFÃo t ªaaFÃqäRJæ`ÃÕrxr'à ªRRJa¿tÃÇrÃäƖRF'Ãà–RKLÁRJH|rtÃàrH%ÃÒaCä¨aaFÃt ½ba¾tä¶aaFÃT6R t ÄÍ_qqRRa`RI¨qw–ÎiqLH lEÃæ`ÃaaFÃàr t åa¿ÅaaG ¨TRGÃt ¿_â¿nä¨qGsH _I¿cH ªˆârI@'Ãp aCRFwRRÃrJ aÔ¶TL– ™ÃTLaà ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ »gF ½Ã͛ÃsH aaFÃnI>n ª­ »gF RJxaCtÃnR>'ÃsH aaFÃTRa?Fn ª® »aaFÃÎR!Án¿pƖRF½ÃaÁæÍäa@Ãpn ª¯ »–T6R&Ãä¿T_F'R¨aaFÃpýbtJâ¿iLAn ª°

93

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= :‫א‬0V Y4,\1 6=8b J> ‫א‬0I.w.1 “@‫כ‬7 ‫א‬7.IB

:2‫\כ‬09 »qJ TRGÃËrÃÌR'»RIKÕrxr'ÃÃ`aCÃÌR' :6@e9‫ א‬6=oP‫ אא‬À/09 »ÃÌR »p »s »kL »p¿ »ÃÌR' «Q.w.89‫א‬- 6f‫א‬I ‫א‬p9 °2u‫ א‬6=oP‫אכ א‬0V ZV

A‫א| א‬2Uu )B‫א‬/89‫ א‬G.‫כ‬m 4f :2‫@½כ‬09A .‫א‬0V ‫א‬pU@‫כ‬7A 6=oP‫½¼ אא‬V LI “,Em G‫א א‬p0‫כ‬83 J@9‫) א‬B‫א‬/89‫א‬- 2‫\כ‬0=> .Q.w.89‫א‬- 6f‫א‬I ]A{ ‫א‬P‫א‬7‫ א‬A‫ א‬6/@y1A 6f.i.1 6,7A2@‫כ‬9‫’ א‬f‫א‬.1

.‫א‬V)B‫א‬/1 L1 T‫א‬1.=W89‫ א‬F=I k./[=9 z,Hy@9‫א‬- ‫א‬4U09 »TÍ_'Ãp»RJLpTatn t »ÍËR?'Ãã`KàR?•Ãt _¿Å_ R'ÈRn t ªTEH'ÃÍËR?IHRKKrJtÃTH\Ãa@Rr Ëo

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

94


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= Ër RKJ R¿ ÍaFä ¨Å_LEä TL R UR âÁ aGEä R¿aFJ ªÆRrHC'à p aLGà RJCIä ¨ÍËR?'R RJH?à _F Ã_ nLI ªaaFÃt qÃ_à jRpiARpGä¨lwRnG>SGâ¿àäRJªqRIÃaLäÕrxr'Ãp ÅaG ÂÍRFÃtACâ¿StÃT_F'R¿_J ªÕrxr'Ão@ä¿ ÄR¿¨THG>'RT–CÃæäÌÏRJÃfC½Ã;¨THG>'Ãk|ä¶TLwaÃÍRG \ÃpI@æ`ÃaaFÃobJâ¿â›ÃRJLH ·nIGJ ªTHG>'à ªTLHFTÀÍR-Í俨•rHä¿–pI@tÃT6R&ÃSGJÃaL¿ä tE|aaFËÃ_ Át RJ!_F ªTFwRäÅaL?päRJ j?J¶RaaFRÃrJ ÍRâ¿RJLH sFpGä

95

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

!".A8#$& ?Y`Œ&‫ א‬/5/]0&‫א‬ T8X&‫א‬ ªtE?ÃaaFRT aCTHAÃå_ârGâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªTLÍ_'ÃT Ã̙Ãä¿gwR%ÃTHt RräRJâ¿oKJG.tÃä¨oKALt RKrKÃrtÃnR>'RTHAÃaGE :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTLE?ÃaÍRFÃâäbJoªTLE?ÃàRG\Ãä¨ÕrxrÍRLÃä¨VÃä¨TLE?ÃTHRF'Ã:($} e‫ |א‬2‫א‬D) .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

ª2_F'Ãä2w_IHpaIÃÃ`]H?

¨ÞÍä¨á–¿

pa6 æ_LK6 tHI ªtAL>J

tà ƕR'à Ë_ â¿ ÄÍ_IH pG. ¨TLRTäaA'ÃiLxÃr'ÃRKJlJ ¨THwRCÃä ¨ULÃä ¨TÍ_'Ãä ¨oLHCÃä ª½R_|\Ãä

mFA¯È] ªTHAÃg>J

Ðp7¯

Sp¯ »ˆtHG>p¿”

Ë­±

tÃnR>'RTHAÃaGE SGâ¿SR npÄÍ_'ÃSHA â¿pG.tÃäRKJârRC ÄR> RKJ tRC tà nR>'à o¿ ªRräRJ dLCtÃTJ_'Ãä¿TaFÃä¿t%Ãt ªRKL n ÄÍ_'à àN ¨pä_à ½RKà _C qNo¨Å_ÃäTHG>ÍRâ¿SR ÞaAà TLI¿ä ¨RK ãÍRLà S p ÆRrHC'Ãp ä¨qAL8äqTJRRKLÁ ªRKJ q_Åa r'Ã

ÆR rI sÁ THAà oLF pG.ä THG>ÉaARKJT rInªnI ªÅ_Ãä Éa

p T aC THAà ârG THAà ÄÍR# 2 ÄÍ_'à ga tE?ÃaaFà t _I¿ àRä TaF'à nR>'Ãä ª¥µ¯¤TE?Ã

Ë­¯

RK árF tà ÆÃrA&à ÄÍ_'à Éa> ª_I¿ tÍ_SÃä

TÍä^ t ¥­¤nI ¥µ°¤TE?Ã

Éa

aaFà THAà oKE TE?Ãt ¥­¤nI TÍäÄÍ_'ÃÉa> ªtE?à T?%ÃsRÎR!ÁoKJSHA䥵°¤ ªTËRFà ÆÃrA&ÃÎR!PTHAÿ_ ªtE?ÃaaFÃpsä\Ã

Ë®

:M‫א‬2@f‫* א‬ ªRKJ2JÃÍRLÃäaÍRFÃ__"oKJSHAÃä¨oKLH TLJLAH k|iÎra tE?ÃaaFHTHAÃoK lLICpG. ªk?Ãt ÆÃ`RaÍRFÃã`KoÍRLÃSâra>ä¨RäÍRÃtÃaÍRFènI T rIn俨THAÃÒaCo

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

96


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

g'¯°pFZ¯

ÍËR?'RàR?•ÃsH THAÃ_ Râ¿ÄÍ_IHpG. ªoKLÁàr|rÃä¿oKC_L Ãr'Ã__"ä

Òa ÐRF

mFA¯È]

Ðp7¯

ÎR!ÁÆÃrATHAÃoKE ÒaCnI T rInä¿SR n ª¥µ°¤TE?Ãt ¥­¤nI TÍäWwR ªRKrFAäaaFÃ

Sp¯ Ë°¬

p ÐRF t oKC ÄÍ_'Ã n_ o sä\ÃÆÃrAHoKIK p_NÃn¿ ªtE?ÃaaFÃËÃ_ Áp

Éa

THAH ]wR?JÃä Å_ R'à ÄÍ_'à á_F ªÍËR?'ÃsÁàr|rH ÍËR?'R àR?•R THAà ÄÍ_'à kHG ªTËRFÃT?%ÃsÆRrHC'ÃiIä

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ T>RJ

mFA¯È]

Ðp7¯

ÆÃrA&à ÎR!Á t aLGEà ÆR rIâ¿pÄÍ_'Ã_Nâ¿_C ¨tE?ÃaaFÃpsä\à oKN¨TÍäa@ÃÆRrHC'ÃUCInICà ªÍËR?'Ãin|ÃrÃT|R t â›ÃsRrKÃätÃÆRrC?Ãp T|R¨aaFÃpsä\ÃÆÃrA&ÃÎR!Á ªÆRrHC'ÃiIäÍËR?'RàR?•Ã_J

Sp¯ Ë®¬

ÆRrC?à àr THAà ÄÍ_'à dRJ RC aLGEà sH o_ Rä TEH'à ªTJG/àrH TÍä^ æËa nI ÎR!Á ÆÃrA THAà oKE nI TÍä THAà sH ÄÍ_'à ÕÎr t ¥®¤nI nI ä¿ ªRKrFAäaaFà RÎR!P âä¿_ä ¥µ±¤ TE?à t ¥®¤ ¥µ±¤TE?à ÆR rI tÍ_ SÃr RKrHIGä T?%à t aÍRFà ¿aF æ`à ÄÍ_IH RKrIHä ªÅ½RJÃTCÃaÃT`DÃá_Fä

Ë®¬

:«‫כ‬e\7 2U@u‫ »א‬T‫א‬-‫א‬b‫א‬ »gF ½Ã͛ÃsH aaFÃnI>n* ªÍËR?'ÃàÃOäVÃ_CRKLÁn|rtÃlwRF%ÃsH R,Á䨽Ã͛ÃsH aaFÃ_IC•¨•¶ÄÃr$à »RJxaCtÃnR>'ÃsH gF aaFÃTRa?Fn * á_ÅaS •ä¿¨TLFLrTHEàäRJâ¿RJJG.¨aaFÃSRt oKät¾Õrxræ¿àäRJâ¿RJJG.¨•iAR¶ÄÃr$à ªÅÍrK>TLJLAH äËrT •ä¿¨]RtJLAH »aaFÃTR_J TÍäaxƖRF'Ãn * iIpGä¨TÍäaxƖRF'ÃâP m`ªaaFÃt ÃÍäËSCHtÃTEH'ÃÝÃa \ÃàÃOä¨TΖÃÆRrHC'ÃiIS¶ÄÃr$à ªm`æÍäaxTRCÃTG'Ãt ä¿Ua™Ãa RKJ_NÃäÆRrHC'à »T6R&Ãä¿T_F'R¨aaFÃpýbtJâ¿RJJG.n * ªRKJ½bæ¿p ½RJD•ÃpG.•ä¨T–aÍRFýÃb¿¨•¶ÄÃr$Ã

97

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫)]א‪ c‬א&‪/‬א‪I‬‬

‫א&‪ /333Pj‬א&Œ`‪?Y‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


‫א‬/&‫א| א‬L)

I‫א‬/&‫ א‬c‫)]א‬ ¨cR&Ãk?Ãt ·tH oKHLÎR_KtÃTËR%Ãâr>RJÃrRp`ÃqwR_|\o@Ãä¨RR|TÍ_'ÃTRsÁ_I¿nË qäaCTHAÃpaLGÃä¨TÍ_'ÃæÌRæ`èoËb'ÃäfaCÃÕÍR>ÃãÍr ½RJ¿ÅÍRLÇËR%ÒaCËRæ`Ãä¨nLHn ªTÍ_'ÃsÁoKFa t oäRLr RI¨qoÍr _J oÍ``NàRE \ÃârKJÃrRp`è2IHC'ÃätR\ÃVËR¿ÍRâRÕÍR>ÃÃ`â¿_I¿a` ªTHAÃTRI%ÆýÃaPÃrR »gwR%ÃTHt Õrxr'ÃÃ`ÉaA•ÃÌR'¶_I¿aG ÃrRäªÕrxr'ÃÃ`p æ¿ÍàRFTRqLH ÃraÃä¨ÅaGEÃsH ãrF Ãäp`èTL– ™ÃT rI'Ãpqw–Îi_I¿ÍäR> »ˆm`cL¿·Õrxr'Ãp R¿ÍUr_LNRä¨TÍ_'Ãã`t THARJIK¨t¾ÕrxrÃ`”¶q

@ ‫א‬33333‰‫א‬ ªÅ«SRGÃä¿Å«tE?Ãæ¿ÍpI@tE|nGræ¿aÃàRF ªÅ«ÂÍRFHRá_Fâ¿iLARI¨qJ SGJæ`ÃÕrxr'ÃàrR¿ÍârGâ¿SL ¨æ¿ÍàRFTRt RJ ÍÃÌÁ ªæ¿ÍàRF¶ÅËR'Ãã`Ï¿ÍsH SGâ¿RJLH ä¨mÌsÁÅÍR™ÃæÍäa@Ãp¨R¿ÍpI@R¿aFtÃÅËR'Ãâ¿Å«ÂÍRFÃÝaCLä ªÅ«ÂÍRFHá_FtÃÆRrHC'Ãäæ¿aÃ2Èb'Ãá_ rT R?Ãt TIKÅ_ R¶Sà ªRKábHâ¿qLH tÃTÍäa@ÃÆÃrA&RTw•ixä¨æ¿aÃàRFTRt _I¿¿_â¿n :@DOj. @DOM * ªÎR/Õrxræ_RC äªÏRJÃ2•_aLätwÃaoKätJIKRL¾t rxrârGâ¿S t ªÅ_ÃäTHIt q RL|tH m`¨RxÃäÕrxr'ÃârGâ¿S t »twÃaÕrxr'ÃoKÃÌR'¶åa¿ÅaaG ¿ t ÍËR?'ÃpÆRR™Ãp V¿äUÃTH\Ãp TR™RárNm`ªÕrxr'ÃÃ`p TÍäa@ÃÆRrHC'ÃiI¿â¿tH t ªTRJ'à »Õrxr'ÃÃ`p t?>Ãt¿ÍR t »t¿ÍprGsÁtJËRtÃW%ÃR t ªÅËR'ÃTRKt mÌÉa NªSHA俨nÉÃaRaG ¿â¿tH t TDHêÉÃa•Ãä¿SHA'ÃÖr|NÃaL¿ä¨t¿Ío¨W%Ãá_¿o¨Õrxr'ÃTÃ_Ãt Éa N¶ÅËR'ÃTRG¿_¿â¿iLA¿â›Ã t ªTxÃääTALRKHICNtà ªlwRâÃrJCaG ¿â¿tH SRC t ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ »æ¿aÃàRFätE?ÃaaFÃ2ÞaEÃR

99

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א‬/&‫א| א‬L)

(1) 1#+ (:A= »q_änªæ¿ÍàRFp V¿ *

»Í_?p¿»TEL?ÃoÃR *

»æ¿aÃàRFa>TEL?Ãt ÄRæ¿t *

»ÅËR'Ãàr R * »tKJkL仿_kL»sH \Ãt åaÃÌR»ÅËR'ÃTLJR *

»tE?ÃqäRJæ`ÃÕrxr'ÃR *

»ÆÃ`RÕrxr'ÃÃ`ÉaAâ¿tE?ÃÍRÃÃÌR' *

»rR»tE?Ãæ¿ÍUE>Ãn *

»½ÃaFÃÕRJ™äq¿Ío _qËRt tE?ÃRKaAtÃW%ÃR *

»ÃÌR'ä»W%Ãã`tJCJ¿n *

»ÃÌR'ä»àRF'Ãt t¿ÍR *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

100


‫א‬/&‫א| א‬L)

(2) 1#+ (:A= ¶RJÕrxr'ÃSNªÏRJÃ2•_SätwÃaoKätJIKRL¾R rxr_¿â¿tH ¥­

¶Å_LETHIt Õrxr'ÃÖr|Nm`¨RxÃäÕrxr'ÃârGâ¿S¥®

»twÃaÕrxr'ÃÃ`oKÃÌR'¶àÃOp SL¿¥¯

V¿â¿tH ¨TR™ÃÝa ¿•t¿UE>ÃÃÌÁªTÃTH\Ãp SL¿ä¨Õrxr'ÃÃ`p TÍäa@ÃÆRrHC'Ãâ›ÃiIN¥° ªTRJ'ÃÍËR?'Ãt »ÃÌR'»kL»p¿»s»p»ÃÌR

»Õrxr'ÃÃ`p t?>Ãt¿ÍR¥±

»Ã`t¿ÍsÁtJËRtÃW%ÃRªTCJFWsH t?>Ãt¿ÍtJ¿¥²

¶RJÉÃa•ÃSNªÅËR'ÃTRKt qa NTL@FÃn%SHAä¿ÉÃaRaG ¿â¿tH ¨æ¿aÃàRFTRt ¿_¿â¿n¥³

ªn%ÃÉaÃä¿SHA'ÃÃaL¿ä¨t¿Ío¨W%Ãá_¿o¨Õrxr'ÃTÃ_Ãt Éa N¶æ¿aÃàRFTR¿_¿â¿â›ÃiLA¿¥´ ªTxÃääTALTDá_N

¶RJqNªR@¿lwRâÃrJCaG ¿â¿¨Sä¨tH tDJRC ¥µ

101

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א‬/&‫א| א‬L)

!".A8#$& I‫א‬/&‫ א‬c‫)]א‬ T8X&‫א‬ ªãÎR!™TEH'ÃÆÃrA&ÃäqL|r?ä¨æ¿aÃàRFp T aCTHAÃârG :(6/%#&‫א‬ ªTLR?ÃT Ã̙ÃtCIä¿gwR%ÃTH½ÃaoKäoKIKiLxÃràr½Ã;prGÅÍRKTHAÃSG :@A‫א‬X#&‫א‬ ªæ¿ÍàRFTRÅÍRKTHAÃSG ÕrxrËRÁ¨TLE?ÃàRG\èVÃ:($} e‫ |א‬2‫א‬D) 6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

ÍR ªá– ™R paIà Ã` gÍ pG. ªá– ™RT– RK•RC ¿ÄÍ_'Ã

aL@" ÆRRA ÅaLD| RKLH S nC ä¿TJK ª2C

pa6 tAL>J æbLaä

THAÃoKp_I¿àRâ¿ÄÍ_'Ãå¿ÍÃÌÁ pRaa¾•Rqà_â¿qJG. ªTHAÃTL ßa>nppaIÃÃ`ÎR!ÁpG. ªnI ÆR rInG>ä¿Å_sH

Éa k| TLJLAH TÍä^ t ¥­¤nICà ¥­¬¬¤TE?à sH RKCÎrä THAÃ

pa6

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

ÅÍäb¶tAL>Jpa6 »TCHR½_Ãt S ap¶ÄÍ_'ÃàN qIH ªpa›Ã áR¿ kF _Ãä e ä¿TJKRKLH SÅaLD|TÍäÄÍ_'à k?â¿e>ÃpSHAª2CnC qKä aLRC nCEà Ã` ä¿ TJK'à ã` qI ½R@ N RK árF ÆRaä Ã` ÃäÍb â¿ THAà sH ªTEH'à t ]J æ`à e>à ªTJK'à ä¿ nCEà áR\ÃsÁá_F¨TJK'Ãä¿nCEÃÝR>à ªÃ`Gä¨tRÃÍä_RáRLFH p T aC THAà ârG ŽRx™Ã䥵µ¤TE?Ãt _I¿àRÉa qL|r?äæ¿aÃàRF

Ë­¬

ªâäbaäTHAÃg>J

_K>'à sH THAà ÝaC sH TLJLAH RE| ÄÍ_'à ÕÎr ªtJLAHEÃtE?à ã` sH Ֆ •Ã oKJ SHAä ªTHAà o_Ãäæ¿ÍàRFp VÃäk?à sH ÝaCÃTHAÃiLA ¥­¤ nICà TÍä t TH\à p TR™Ã ª¥­¬¬¤TE?Ãt TEL?à t æ¿aà àRF ªqHLH"ä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë­¬ Ë®¬

102


‫א‬/&‫א| א‬L)

6s,fB 40 :2 Y4KA ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

T>RJ TL RI

iLxÃr'à t THAà aGE tà WwRJà t THAà ÄÍ_'à dRJ oKä oKIK tà TL›Ã k?ÃsH Ֆ •Ãà–RKLÁÃrH|r RKäRJ ]H? tà o½Ãa ªTLJLAHEà ªæ¿ÍƕRFI TH¿Éa a ÐRFt oKCn_ä ¶TL RxÁ »RTEL|t RFLHCÆ¿aâ¿äln »ÃÌR'ä»m ¿n TLE|àRG¿äæ¿aÃàRF2ÞaEÃR »TEL?Ãt THAÃR_äåa¿ RIKTHAÃãÃat¾ÕrxrßRJn ä¿gwR%ÃTHt æ¿ÍàRFIqaA »ÃÌR'ä»TLÍ_'ÃT Ã̙Ã

Ë­±

Éa o T>RJ TL RI

_I¿ àR- THAÃ ÄÍ_'Ã a` æ¿aÃàRFÎR!Át q_ R'or _ä p SaFÃ faCÃ laAÃ THG> p ªgwR%ÃTH'TÍ_'Ã

Ë®¯

TEH'à ÆÃrA&à THAH ÄÍ_'à Éa> oKC ÄÍ_'à árFä _I¿ RKC tà ªRKFLA tÍ_SÃä TÍä^ t ¥®¤nI pSHAÃänI ÆR rIprGpG. ¥­¬­¤TE?à ¨_ÃäÕrxrsH ÞRE•ÃT rIn RKCÎrä ªRCãÎR!Áo

ÈRÁ

ÕrxrÍRLÃÅÍRKprG ¶tRÃàÃOÃTHAÃsH ÄÍ_'ÃÉaA àRFTRGRL?oK? ÅaEÃt oGRÃUEæ`ÃÕrxr'ÃR »qJ R¿Íorn»ÃÌR'ä»ÅaL\à ªãÎR!Áo¨æ¿Í

Ë®

ÃË_ R rxr THAà ÍR â¿ S ªRR R rxrcLäoKJRa æ¿Í àRF ÎR!Á oKJ ÄÍ_'à SHA o nI TÍät ÅÍr`'ÃÆÃrA&ÃÕRR ª¥­¬­¤TE?Ãt ¥®¤

6s,fB 40 :3 Y4KA ªRK>RJäTHAÃRKtÃæ¿aÃƕRFÒa * åa¿ᖠÁnwRäa 俨TLR?ÃT Ã̙Ãt á_FLä¿TËRFÃgwR%ÃTHt a>JLæ¿ÍàRFp¿sH Ur?ÃpG. * ªˆmr|tH ”THirn

103

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫‪ ($k) 9"#ŒE‬א&`א‚‪°‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(P$O$& °‚‫( א&`א‬$k) 9"#ŒE URRKJGªoKALäoKÍ_-lHCiLxÃrUäRJtÃä¨gwR%ÃTH'TEH'ÃTLE?ÃËÃr'ÃiLIãÀ–Îä_I¿áR ÄÍ_-ÃrJLCâ¿ÃäÍaF ¨RKFLJäRKILI?TLELGoH æ¿oKJæ¿å_pGoä¨gwRTHRKL âäa@tÃsä\ÃÅa'à ªgwR%ÃTHoLI?TLELp ãrNä¨Raa"äiLxÃr'ÃTRt o_ Ræ`ÃTL– ™ÃTLaà ªgwR%ÃTHoLI?kaC¿_

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ TÍrÃsH ÆÃÍR ÁäÆRrÍäÍr|äÑr?pTLÃa™Ãa|RJCÃäÅÍa8ÃËÃr'ÃiÎroKtÃaÁp TH'ÃoLI? ª½R@LÃTR'èËÃr'ÃiÎr¨âÃr\èpäRJCèTH'ÃoötTLwaÃa|RJCÃäªÄÃ`äâÎÃrnG>ÅaLGà ¨RIRa¿ârGTH'ÃoR ·T_'ÃÓrA&Ãot ÆR –ÃoB•oG¿_O'Ãp¶qwR_|¿ä_I\ÄÍ_'ÃàrF TÃ_t ârGtÃtK TAr'ÃpäRJCÃR¿ªTLwaÃiLxÃrIHixrtÃTFRDÃäÅaLGÃpäRJCÃßRJäªRFI Ra¿ä TL a ä¿ÅaLD|päRJ R@¿ßRJªTEH'ÃËÃr'ÃoLFäÂÍRFÃáRIÃÅÍRÁäÅËR'RkaCÃRKJÝ_KÃä¨TLE|ÅËRn ªm`TJÃËârGRRR ä¨Å½ÃaFÃnKÍRG \ÃsÁÕrxr'ÃoLFRKEL ä¨Ñr?JÃnÃË »TJÃ_ÃâÃr\RËr?F'ÃR¶_I¿ ªªªtRFaÃ俨aE|\RTRÃâÃr\ÃSJ#n@EäªtEJÃ俨ÞÍÎ\Ã俨aI\Ã俨Ër\ÃtTJÃ_ÃâÃr\öÄÍ_'à ÃäÍRâ¿ÍR •Ã2 t Ãä`äªTL aEÃpäRJCHTJRa\Ãm`äªUrÃÍäais–ä¨RK½ÃaSC?âÃr¿RK\ ªâÃr\Ã2lRJßRJârGLqRF>ä¿ÅËR'ÃâÃrJ ârcETL aEÃpäRJCH »gwR%ÃTHsH mÌnÕÎrkLG ªpäRJCÃRJä¨ÆRrÍäÍr|äÍR¿äaÍRFpTEH'ÃËÃr'ÃRJCI_F¶_I¿ ªËÃr'ÃiÎrTLEL]Lxr2Ír|ÄÍ_'ÃÎaRJä mB‫א‬D0#&‫ א‬1‫כ‬V&‫א‬

1”‫א‬#0#&‫ א‬1‫כ‬V&‫א‬

sH ãËräÓa>•2ILÃsH ËrrrRcE ÍRLÃsH Ërr2ILÃsH ËrrrRcE ªÍRLà ªtIäg2IsÁTEL?ÃUIRÃÌÁ

:6,9‫@א‬9‫ א‬Ë‫א‬s09‫ א‬F=I ‫א‬.s\m‫ א‬4fA ,l)489‫א א‬pK2x J@9‫) א‬.1‫ אא‬Z‫¦ כ‬,UH@9 <`‫א‬f4O‫’ א‬1 48K‫’ א‬8@E3 Xi * :F=I‫ אא‬J> ªTÍ_'ÃoÃ:‫א‬0,83* ªãË_ äÍÃ_|™Ã^ÍRq"¨TH'ÃoÃ:‫א‬HPA *

105

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

ªTLÍ_ÃTLKÃpoKJ Å«Ýa>'ÃoÃä¨gwR%ÃTHârI@p 2äO'ÃpÍa8ýRI¿pI@ä¶aaÃÅa¿:‫א)א‬e3 * :6,9‫@א‬9‫ א‬Y)./9‫ א‬2Å7‫* א‬ * * *

ªãÀR_|¿ä_I¿ã`Eæ`ÃoLI?ÃsH ÄÍ_'ÃtJ

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ t TÍ_'ÃoÃ俨ÃÍRnE\Ãt aaÃÅa¿ixäpG.ÌÁ¨Ír?Ãt Txr'ÃaL åa¿Ra aGâ¿RJJG. ªË_ nt SLaÃcEJhEâ¿sH ¨ÍRLÃsH ¿ pTIKTR'Ãã`”¶àR·TEH'ÃËÃr'Ã2ßatýR@LÃTR'ÃTLI¿sÁTL– ™ÃTLaÃĖ ÍRB¿ÄÍ_'ÃUEä ªˆÅaL½R@LÃTR'ÃârG•¿SpGäªa|RJCÃSLaä¨ÂÍRFÃ2 TÃÍn¿

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ªTH'ÃTR'äa|RJCHTRJR,Áä¨ÅaLD|•äÅaLârG– ¨TH'Ãa|RJ 2TRJTRßaJ

8"C 9"#ŒE 1C‫@ )! א‬DOj. @DOM ªaLä]xÃänG>gwR%ÃTHoÃSGJ ª­ ªRKRäËÃr'ýRA Át oRäßÍRpä¨nICÃoRAkaCH·aaÃÅa¿½RI¿i@ ª® ªÅ½ÃaFýRJ¿ÃrC•sTÍ_'ÃTH iLISRJÕREÍÃsH gwR%ÃTHlHCJ ª¯ ªÅ½ÃaFÃnKä]xÃägËÃr'ÃSGJ ª° àRF•TH'RR|RRä_J|i@_ªqRPÎrEp'ÅbwRË_䨈Ë_CÃàÃO”i@â¿pG.¨TLH RERJHnCJ ª± ªˆlRÃË_CÃpbwREÔâÃrJ U"TH'Ãt qIÃSGä¨T aFýÃaPbwREÃÍRä¨TR™Ã ªârpa¿RaÃÃÌÁRKFJ俨RKL ÈÍ_äRK@CpTaRÃr¿ÍRJ ª² ªtRbÃgwR%ÃTHÞä_J|nÃËRKCxäpG.ä¨VCHÒaCä¿^•stGL–_LHTH'ÃTLADsJp ª³ ªãR•ÃUEHtÃÓrA&RTH'Ã2b¨taCÃgLAÃä¿2bÃäoaÃTrârGH.p`ÃTHAÃßa>J ª´ ªeJÃäT_F'ÃäâÃrJCÃTRGáR\ÃäÓrA&ÃpTEHR Ãr¿Äa!ä¨U räaGRWÃaáÃ_RiLxÃr'ÃiAJ ªµ ªåa\ÃaÍRFÃt qRICÃ_LCJãRJHICÃæ`Ão%Ãäg&ÃÕrhEJä Ír?Rä¨RKTR'ÃTR'Rä¨RKIaGEJ¨TL– ™ÃTLaÃTH sH iLxÃr'ÃoLFn¶Ã_LTHIHgAJ ª­¬ ª½R@LÃTR'ÃsH RKCÎrRJLCÃÍr?i@ä¨TF Ãa'à iLxÃr'ÃoK äobLap_R/¨½ÃaFÃÍRB¿U>ä¨aBJÃæÌORKaâ\·TJbRTH'ÃÞaD•¿RIwÃËa`J ª­­ ªTJbÃáÃ_Ãt 2_CârGJÃ`ªªªRJRÍiL@R/·RÃrä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

106


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(1) 1#+ (:A= »gwR%ÃTHt Ra ÃrStÃa|RJCÃtR * ª­ ª® ª¯ ª° ª± ¶tNRnH ¿ * ªRK R n@EnRä_TH'ÃiLxÃrTRG]?J• ª­

ªTHAHÅaEJäTELCxiLxÃr'ÃRKL oËbtÃTH'Ã_C ª®

ªTHIHaaÃÅa¿2LCoâ¿Ã_oK'Ãp ª¯

ªTJbRTH'ÃÞÃa ÁS• ª°

»nICÃt ¿_¿â¿nT ÍREÃTR'ÃsH iLxÃr'ÃiÎrTLELä¨TR'ÃTR'RaG ¿â¿S ª±

107

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(2) 1#+ (:A= Ɩä k| t Ra> * ¨2LR™Ã _Í_ àRÍä TrHa tFa p ¨Ír|ä aÍRFä ÍR¿ p ¨TLE| ËÃr iIJ ¶ÍaFJo¨ÂÍRFÃáRIÃäTL›ÃS濨TLI\ÃSRKaä¨TLäaGÁiÃrä¿TLJLAH päRJCÃon»ÅaL?FÃÍR\Ãi@p¿»Ír?Ãi@p¿»TÃ_Ãt RKC@JtÃËÃr'Ãä¿ÅËR'ÃRä»TLI¿a\ÃËÃr'ÃR »ÝR ËÃr'ÃiÎrä¨âÃr\Ãä¨päRJCÃä¨Raa"Åa¿ä¨RJHoÃsJpiARäªËÃr'Ãã`KRLä¿RILI?i@ä½R@LTÍä`NJ ªnRI'Ãä¿âÎÃr'ÃnG>ÃS ªoLI?HTÍäa@ÃÆÃrA&ÃT RRËÃ_ Át `EJgwRTHRKJiJ?JÅaLTraâ›Ãa@JÃ__L

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

108


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

!".A8#$& °‚‫( א&`א‬$k) 9"#ŒE T8X&‫א‬ ªiLxÃr'ÃŽÃaFTHAÃÄ`t _L$ÃoLI?ÃÍäËä¨TEH'ÃRa|RJ äTH'ÃoLI?TLI¿THAÃÝaCâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL– ™Ãc\ÃfCRF ägwRTHoLI?pTHAÃpGIâ¿ :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ pa¿áÃ_ÃÃr Ãaâ¿THAÃsH SrVL¨TLE?ÃàRG\ÃÅËR-TH'ÃoLI?ÅËRga :($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªTH'ÃpIxtE|p (B 40 ) 1 :l)489‫ א‬kA4b ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

TL RxÁ TH¿ Éa t ÄÍ_'à lIC ¶n lLAmJG.nä»m¿ÍR»mFLHCR »kLä»gwR%ÃTHt _ ÃrFÃã`

k| Ɩä âraä ªá–¿ä

nI ÆR rI ÐRF

¶pa6 TEH Ɩä RE| ÄÍ_'à ÕÎr ßRJ â¿ THAà ÝaC ÆR rIsÁoKILF_CTHAÃsH TH' oLI? a|RJ ªnI TEL ä ârIKEä ¨gwR%à ªa|RJCÃã` aLGEÃäRKLH ÅaB½RFÁoKJSHA ¶TLRÃÓRFJR a|RJ ä Taaà ËÃr'à t R ª­ »Åa r'ÃÈÃa™Ã TE?à sH ¿ t âäa ÃÌR ª® »ßRJT rA'ÃËÃr'ÃRä»sä\à âäa ÃÌRä »ßRJ UCxä ÃÌR'ä »nE\ÃägrÃt ªTLHÃ_à ÆRE?à ÃrE?L ª¯ »ârB–LÃÌR »Ñr?JÃäpäRJCÃâÃr¿tR ª° »päRJCÃgoR ª± t aaà a_ oà iF p¿ ª² »TEL?à ÆRR Ërä ârB– n ª³ »RKJ oK RAÃR»½R@L nICà ÆR rI p ÄÍ_'à SHA sH RKRB– n â¿ TEH'à ªTFRÃTH\Ã

Ë®¬

Éa nI ä ÆR rI

ßRJ â¿ THAà ÝaC TE?à t _I¿ àR oHC'à Éa> TH' oLI? a|RJ oLI?ÃaLRCäoLI?ÃÝ_¨¥­¬±¤ ªRKEwR äârIKEä¨gwR%à ªnL?ERTEH'Ã

Ë­±

æËa nI a|RJ THAà oKE ¥­¤nI TÍäiÎrÄÍ_'ÃárFo ªoLI?à ªtbJSÃr¥­¬³¤TE?Ãt

˱

TÍä^ ¥­¤nI TE?Ãt ¥­¬³¤

109

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

mFA¯È]

Ðp7¯

ªTHAÃg>J

Sp¯


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

:2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ¨THAÃÍRÁæÍäa@Ãpm`ªRFËÃriIsÁÈR"ä¨TLRÃTLILHCÃÅ_rHcLwaÃÍr8Ãt¥®¤nI TÍäaC ªTHAHÃaLäRRJÄÍ_'ÃãÃaa¾ÕrxrÍRLÃR@¿pG.ªRKCI$RRJRäoKJä (B 40) :l)489‫ א‬kA4b ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

a¿ßRJâ¿THAHÄÍ_'Ã]xr áÃb•ÃÓaTH'ÃoLI?ÍRLp nG>a|RJCÃiÎrälLJÃ_ ÃrF oLFÃäoLI?RáÃb•Ãäª]L| ªãÍRLÃoæ`Ã

TÍä^ ¥®¤nI TE?Ãt ¥­¬´¤

RD_?¯ nI t RI

mFA¯È]

Ðp7¯

oLI?THAÃiLA lLAägwRTH ªTÍäa@ÃÆÃrA&Ã

oÆR rIsÁTHAÃÄÍ_'ÃoF ¥­¬´¤TE?Ãt ¥®¤nI TÍäÕÎr ªRKa>ä

Sp¯ Ë­¬

tHL?EgAoÍ

¨fL¿ÞÍä âraä ªaL n¿pT rInGàR'ýRA Á ª¥­¬´¤TE?Ãt ¥®¤nI TÍä`LEJ

˯¬

6s,fB 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ªt RIÐRFmÌtHä¨RKRILI?ÆR rI'ÃÒaC

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

110


‫אא&]א‪ ‬אא|א‪= ?+‬א&‪958]0‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪111‬‬


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

(P$O$& 958]0&‫? =א‬+‫ אא|א‬ ‫אא&]א‬ t RÎr T|a ârGsH ¿RKr|âRRIHq¿_FCURä¨t Ã̙ýRF™ÃÆRFRt ßÍR>RÃaLRLÃËUR ªTaæ¿sH n?"•RRL¿äTRÃTa'RÎrERKJLURä¨2RCÃÄÍRFRRLÃËËRF ÃsH s@ªår¿ÆRFR'à ¨ãOAäq aä¨qECxäqrä¨TRÍÆr?Ãä¨_ Ãrqp ½RF™ÃâÁRKURäTL– ™ÃTLaÃTÍ_RKCUHmÌ_Cä Ta'ÃU|¿RKÍ_]wR?JRLÃËÆ`¿â¿_CäªmsË¿–ÅaOäTÌRnÃr t¨åa¿äÅa 2q_t prHÃä ª½RF™ÃTFa UIHCRK\·ÆRFR'Ãnt RKELHsä\Ã

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ TAFJÃoLaÃT– _J krÃä¨qw– ÁäÆr?ÃfEä¨+_FÃt ÕÃa™Ãä½RA™Ãa RJr?ÆRrHC'ÃnFr½RF™Ã sH aLNÃt oR¨ârLCÃÆÃaBä_LÃÆRa ª_$ÃTDÆr?ÃsÁ2EL@¨¥¨¤TH|REÃoLaÃT– _J 䥪¤ ªËÃÍ¿âÁeæ\RarApG.ÅÍRK½RF™Ãâ¿sÁÅÍR™ÃÍ_#äªRJCIp

: ‫ אא&]א‬8+‫א‬D: !+ ‫Œא‬Y) ‫א‬f/U ‫א&"א‬8& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫( א‬.A8) –)8: Ær?ÃfEäªÏRJÃRJLÁtD?pH TLÍÅaJRJCLxÃr¿aFRJÃÌÁªRJr?TIDtAC+_FÃt ÕÃa™Ãä½RA™Ã ª­ ªq@EäÆr?ý– Áä¿ÕÃa™Ãä½RA™Ãt jR•¿SpGäª2CI'ÃãRÃ_sH RJÃ_ R¨ãÀ– Áä ¨THI$ÃpsJC'ÃnIGRIJLkFJªqL ÅËrr'ÃÍRG \ÃSeJÃoLFä¨cE`\UrÃRJJ.aL?FÃkrà ª® ª¥ª¤oLaÃT– äTHRÅaF TRK_J R@¿kFâ¿RJLH RI¨¥¨¤TH|R oLaÃT– Ërä2ä ªRJCIpnRJIKEsätJC'Ãt nHæ¿Ç_•s¨qFÝanGtACâ¿S¨TxÃäRJ äaÈÍRpG ª¯ ¨a¿TLH RETrHC'ÃàR?ÁsH R_ RÆRa%Ãã`ªârLCÃÆÃaBä_LÃÆRasH bLaÃi¨TIK_$ÃTD ª° ªRKJaG•¿RJLH R@¿pGä â¿TLaCÃTDHÃtIHCp俨TLaCÃTDHÃ_ ÃrF2IH'ÃRJwR_|¿pSHAâ¿RJJG.ªRrDäRrRJCLxÃrl_J ª± ªRJ>äoK>ä¨RJqFRÍrKI_FE½RA¿SGa•sRrDäRrRJCLxÃrlL_t Rä_ R RËR¿aLRCäRJE¿sÁaBJä¨Å¾a'ÃáR¿ÄÍ_â¿RJRGPªÆÃaÅ_ RJCLxÃr¿aFä¨Ã_La@ä¨p_CârGJ ª² ªRJRG¿ä

: ‫ אא&]א‬8+‫א‬D: 4PO0& ("$#+ ($)‫א א‬X"O%E m‫א&"א א‬2 d$+ (.A8#&‫– א‬f/0:‫=א‬ :(1) k‫œא‬1

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

112


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

:(2) k‫œא‬1 ªÃaGÒÃa\Ãp k>GÃt _LE¨æÍä_ÃeEÃTLHI âÁ

:@ ‫א‬33333‰‫א‬ ÆRIHGÃ_J nE˜oK\Ãä¨R_J tr|i Í¿â¿_Í¿tÃÆRIHGÃ_J sH \_LÃgTra'ÃoK\ÃáÃ_R]?J ¥®ä­àR¤RK"RAixN ¨TIKTIHsH Ë_¿â¿_Í¿R_J R¿ªR_J tr|fE_Í¿tÃ

:3 k‫œא‬1 TAFJÃäTH|REÃ_J krà ª½Rã_ULsÁS`o¨R_CqwR_|NtFHä¨TÍ_'ÃsÁRLr_I¿S` ªßRJTHwRCÃniI¨qLsÁR_Ra@ä¨TR@%ÃsÁÅaLD?Ãq¿S`RIJL t R@¿RIKLH bLaÃS䨽RF™Ãp TLI¿â–F•T ÃaCÃä¿+_FÃäTRGÃTFa â¿sÁRLÃËãRÃTÍ_'ÃUEä ¶RKURäªTLÍ_'ÃT Ã̙à TR TÀÍ2CI'ÃtACo¨ÍrKI$RRLaSGâ¿SªT Ã̙ÃTÃ_n+_FÃä¿T ÃaCHaL@ÃRJLH iAR ªÅaF np ÅaL?T_FSGâ¿RJÃäpRIªRKHHäWRaÃÆÃaF qL a`¨árLÃÃ`KRJRaârI@p ªRJRaoKRIÃaLä2CI'ÃÞr>äTEH'ÃÆÃaFEÃ2gaâ¿RJIKI sH ÍrKI$ÃRKL aG>¨âRG™ÃÍ_ÅaL?RKHCJªT6R&ÃßRJÃaL¿äªqJ ÆRrHCpI@ä¨qLI¿Éa>Õrxr'ÃT_F ªqLÁoKr>J tRÃárLÃt RJRaTCRsH oKC>â¿RJRGPiËrÃnªÕRI•Ãp »TLR?ÃT Ã̚eTRGTJLC_ ÃrßRJn¶RLÃË oK ÍrKI$ÃsH nKRI¨½RF™ÃRJLH nKÄrH\ÃÃ`ªÅaL?äÅË_äTxÃänI$ÃârGâ¿S¨iAR¶TÍ_'à ªã¿aFæ`ÃeJà ª½RFšpbRâ›ÃRJ|¿

113

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

1 1#+ (:A= ª__>Ãgä¨TH|REÃäTAFJÃäoK\R½RF™ÃÆR– i@J·twÃb ¿ ªmÌ]xrâ¿StÃtr|Åat àÃORÏRJÃaC¿â¿S¶oKE¿ »áÃä_ÃpiaR_J árnnCEÃÌR T– Æ_äRIJ¿äªˆR”t k\Ã_RJtJJG.ä¨ÅRL%ÃàRIpSC¿¶SC¿ ªRKÍrKI$ÃaC¿â¿SSCÃ

ÅRL%ÃnI¿R

RTLINÍrKI$ÃaC\½RLÃË_N ·nGÃ`TLI¿sH _俶½tsH _ä¿ ½RF™Ã½RJ¿a`\½RF™ÃnTIHGÃU"RAix¿â¿tRGPªoKRÃUE¿ä¨àr¿ ªR__>tH â¿

ªnGÃäßRÁßRÁ

ªÍrKI$ÃãRÃUE\tr|RKL âr¿â¿tJG.Å_L?FÃã`K ªqC Í¿ätr|fE¿ TÍËsË¿sÁtr|fEN¨ˆS•äS•”äˆS!ÅËR”¶nI¿a¿R_J ä i ÍNªªªàr¿RoK ä¿t RIpau]I•TÍËsÁq@E¿p¨RK RIpG. ªtr|sFRIL

ªS!ÅËRp•¨ÇÃa8ÃÅa¿pªªt¿ S•äªªS–¨R– âRæ_ä

½RKÃ_J àr ¿R räk¿ä¨n|ÃrEÃ_J RALR räkN¨ÆRL\Ãã`t RJ ŽÃa]ͨÆRGJÃiRo ͨÏ_FÃt ë ª¥ª¤nI$à ªTrE ]ͨr$Ãt 2 Tç êäî Ëê pìë HCë ¨aL ê î ê ]aÃt ì ë Aì ê áê RI%Ãåa ªî2êî |R ê |ê Íê

ÓrAä¨__>Ãgä¨TH|REÃäTAFJÃäoK\R·½RF™ÃÆR– ix¿ä¨RKwRFÁsH ÄÍ_¿äÅaF SNâ›Ãä ª­­®TE|t ¥­¤oÍàRt RIÕÃa™Ãä½RA™Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

114


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

(2) 1#+ (:A= :?+‫ אא|א‬958]0&‫ =א‬ ‫ אא&]א‬B‫א‬kQ‫ א‬e‫א‬DOM * ªTxÃääÅaL?nI$Ãâ¿æ¿¨TLR?ÃT Ã̚TRJeJÃTRTFa â¿p_NJ ª1 iq½Ãaä¨ÍRG ¿sÁeJÃoLFsH R_ RÆÃäË\Ãã`»ÓRFän|Ãr p·oLaÃÆÃäË¿sH eJÃærn ª2 ªkrÃÆR– áÃaà fCqJ.ä¨Õrxr'RqRIÃâÃaL2HIÖr?o¨ÍrKI$RSLaRT_F'ÿ_ªRJ rxr'T_Fâ›ÃSGJ ª3 ¶qJ ÆRrHC'à Õrxr'ÃT|–ULT_F'öqJJpGä* ¶T_F'Ão¨SLaÃ

qFr>äq RIÃpsH ãaGä¨ÍrKI$ÃiËrqL árF¨T ÃaCÃä¿+_FÃt ½ba¾tä¨T6R&ÃSGJâ›Ãä ¶TLRÃTLR?ÃT Ã̙ÃsÁÕRI– ¶T6R&Ã

t ÃÌÁ+_FÎR!Át RJ!_FÃ_nLI

115

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

!".A8#$& ?+‫ אא|א‬958]0&‫ =א‬ ‫אא&]א‬ T8X&‫א‬ ª½RF™RT aCTHAÃå_ârGâ¿:(6/%#&‫א‬ ªTLR?ÃT Ã̙RT|R&ÃTRGÃä+_FÃsH THAÃÝaCâ¿ ªTLR?ÃT Ã̚RRJR?SRAÃSGâ¿:@A‫א‬X#&‫א‬ ªTILHTFaAqRL ÃÌÁR?tFHâ¿ ªT ÃaCÃaL@"ä¿TLR?ÃT Ã̚R._FSGâ¿ .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ 2w_IHpaIÃÃ`]H?

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

ÞÍä¨á–¿

pa6 tHI

ÅÍRK ½RF™Ã â¿ THAH ÄÍ_'à ]xr TAa ULä RarA pG. ª2JLCÑRN

mFA¯È]

Ðp7¯

ªTHAÃg>J

Sp¯ ˆß½RFÁÄa”

Ë®¬

Äaâ¿SR npÄÍ_'ÃSHA ÕrxriÎrla p mÌä¨ã½RFÁ ª½RF™ÃTHAÃÄa THAÃárF¨paApÄrGt ÃÌÁ ªa›ÃrHÃ_Ãäq½ÃaF ÄÍ_'à n_ ¨Å½ÃaFà p ½RK•Ã _C ½RJ¿oÍrCp ÐRFt THAÃi ªRKJârRCtÃnR>'Ão¿ä½RF™Ã

Éa

½RF™Ã_ ÃrTHAÃÝaC

ª¥­­®¤TE?Ãt RLÃËàRÄÍ_'ÃÉa>

Ë®¬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ ªTEH'ÃÆRrIHpaIÃÃ`]H?

aL@ THAÃ ÄÍ_'Ã kHG â¿ pG. ªtbJSÃr¨RFÅaFEÃ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

mFA¯È]

tHI pa6

ª½RF™Ã_ ÃrTHAÃoKE

Ðp7¯

Sp¯ ¶TFR

Ë®±

kHGäÆR rIsÁTHAÃÄÍ_'ÃoF ÎäR • ÅaF TRG T rI n lLA THAà iLA ¨RÀR@ ¿ãË_Õrxrp aA¿¥²¤ ª½RF™Ã_ Ãr árFL oKJ _Ãä ÍRLR ârrF o ªqwRFP Ë_ o ¨½RF™R T rI n árF RRF¿ä ÅaF p¿ S p ÄÍ_'à ªÃÌR'äÎR/nG>

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

116


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫אŽ אא‬L&‫אא‬

T>RJ

ª½RF™Ã_ ÃrTHAÃoKE RK tà Ñr?Jà ÄÍ_'à dRJ RrxR tà ½RF™Ã Ta#ä ¨THAà ¶TLRÃTH\ÃoKLH ÉaAä TFa t THAà aGE »½RF™Ã½RJ¿ßÍrCR tà ÆR_Ãä oKwRFÁ t TJLC TrC| mKÃä n ªRKrKÃr »p¿»½ÃË\à n»ÅaL?á¿THr nI$Ãn »Å½ÃaFHTRJt n »eJà t TIK'à ÆRIHGà R »RKLH ÆË_

ªtÍ_SÃäTÍrÃã` TÍä^ t ¥­¤nI ¥­­°¤TE?Ã

pa6 ªtHI

Ë­¬

t t t t

lLA THAà iLA TE?à t ¥­¤ nI TÍä ÄÍ_'à ÕÎr ª½RF™Ã_ Ãr _ R TÍrà ã` â¿ ]xrä ¥­­°¤ ª½RF™ÃsH ÄÍ_ÃsH THAÃ

˱

:³‫]א‬K$& ("6‫( א‰א‬$ªH‫א¬ א‬/0:‫* א‬ »½RF™ÃneJÃsH ÄÍ_â¿mLH Åao ª1 â¿ßÍË¿ä¨ãÀRFÁtJJG.eJÃÆ_¿tJNaC¿R_J ä¨RKL eJÃsH ÄÍ_¿â¿StÃÆÃa'ÃË_CË_Ë_ ßRJcL ªTrKa¿½RF™Ãä¨n¿SÍ_ÃÆÃaË_ ]?LUrÃÍäaipGä¨a›epkHÆÃÍ_Fà »eJÃRKSGtÃnI$ÃÕrR ª2 ªÅË_TxÃäÅaL?THI »eJÃt krHR ro ª3 ªeJÃTRKt äÅaF nTRKt ¨áRäªnI$Ã2iFä¨eR¶âR rßRJ »Å_ÃäTHIt ÕÃa™Ãä½RA™ÃÇ_â¿pG.n ª4 ªRKRKt ½RA™ÃäTHI$ÃTÃ_t ÕÃa™ÃÇ__¨oC 6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ªTLR?ÃT Ã̚ãaL@ÃrReÍR@ÁTHAÃpÄÍ_'ÃSHA ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

TÍä^ t ¥®¤nI ¥­­±¤TE?Ã

pa6 tHI

lLA THAà iLA TE?Ãt ¥®¤nI TÍäÄÍ_'ÃÕÎr ä¿ +_FÃä ½RF™Ã _ Ãr ª¥­­±¤ ªT ÃaCÃ

Ë­±

pa6 tHI

ÅËrr'à TEH'à ÆÃrA&à THAà i ª¥­­±¤TE?Ãt ¥®¤nI TÍäsH

Ë®±

åËÃa THAÃpTIK'Ãã`ÎR!ÁpG. ªnI ÆR rIä¿

mFA¯È]

Ðp7¯

ãäa@ æ`Ã Õrxr'Ã THAÃ nIC ªtÍ_SÃr

117

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Sp¯


‫אא‪–Q/0Q‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


_`/0`‫אא‬

(P$O$& –Q/0Q‫אא‬ TäRAÃsH __$ÃËr\ÃàrI8ÃqrRaE+_Rr¿ixä¶ÏrH$ÃT a t UCI#tÃRKHwR sÁRLÃËUI@à ½R¿sUa™ÃsÁàr_Ãpâ›ÃpG6NªÑR&ÃæÎRKæ_]|¿ÃaL¿¶+_àrFªTHwRCÃËÃa ¿iLI$qaL RI¨RKL¿ä¿RK¿ÎRKpRRL¿RKH_ßrL TE|RK_äªtÌkRä¿RKÑRÄrRߖRR@¿RLÃËoH" ªÝR _In@E'ÃRKLJDÆRr_L Å_R>'ÄrLrira›Uäp]E?

h–Q/0Q‫ אא‬DR ‫=&כ! )א‬ Í_?a¿rn¨ÆRrHC'ÃpÃ_ÅaLTLIrUa™Ã * ªoRCÃt ÆRrHCIH ¨ÆR– Áä¨Æ–L.ÁäÆRr_L äÑr?äsFLräÍr|¶tÆRrHC'à * ªÄRC¿äSä¨k|äƖä¨ÄrRWÃaä ¨WU- ‫א‬p¥W- 6HUm289‫“ א‬,P‫א‬.[9‫ א‬L1 ‫א‬4b 2,U‫ כ‬B4I ‫אכ‬0V .6‫כ‬Ux F8em ,T‫א‬1.=W89‫½¼ א‬V kB‫א‬U@m

–Q/0Q‫? אא‬6 ‫כ‬/`0&‫ א‬e‫א‬#"$%E ÆRA8Ã2RKHFotÃT R@ÃäªÅaLÆRa TG>qKäUa™ÃnI TLELÆRRAHRLÃËTIHCUa ä¿TLwr@ÃÆÃÍR™ÃnaLârRßRJâr aCRI¶ÆRRAÃTIHC'ÃUNªÆRrHC'ÃtTEH'ÃSLÃr%Ã2ä¿TEH'à »R@¿UašTJR_ ÃrßRJnªaLÃãR#ÃË_"tÃÆÃÍR™Ã p俨ULÃkRoÍäRKÃrJ aÌä¨ßrLEÃt RKE|sH TLHwR Ír|ixäpRäËRÍ`"RK¿â¿RLÃËÆa` »o¿oG¿ÍR»TIHC'ÃqLJCRÃ`nªRKCÍr|nbJ áÃaÃUa™ÃnICä¿n_ensH ¨RR6ÆRaAÃsH aLÃáRBnTJLC_ ÃrßRJUa™Ãt iAR ªqÃ_Ã_ Ãr

:@ ‫א‰א‬ n?â¿_La¿qÁªÅ_ ƕRt ÆRRFJÃä½Ã͛ÃäÆRr_LEÃäÍr?ÃäÆRrHC'ÃpnwRosH Ua™Ãær RI¨TL|TG>Ãt ÅÍr>J'ÃÆRrHC'ÃncLâ¿tCâ¿SpGªÅaLT aäÍÎTG_aRsH TrK ªTJLCÆRILHCábHâ¿Sq¿ Z‫?כ‬- 6,1‫א‬I‫א אא‬0@H?7‫ א‬J> <01 YB‫@\א‬P‫ אא‬L1 L‫כ‬8@7 F@K h72@7‫ אא‬J> ‫כ‬2[@9‫ א‬T‫א‬8,=Wm ‫א‬3.P ’U@@7 ‫א‬7.IB .L1‫א‬A k‫א‬W>

("}DŒj&‫ א‬S‫א‬/0f‫* א‬ iLI$ÃRK aCâ¿_a•tÃÆRrHC'Ãä¨RJ2aF'ÃÄa¿iä¿RËaE-RKL ßatèT|R&ÃRJR¨TL|r?&ÃtJC ÍaFâ¿_aä¨RJRL|r?ÏRJÃáaâ¿_a_LNRªRRL¿âÃaR>p_ÃrÃâ¿ä¿¨á–BÃpÝRR_¿â¿–¨RJ ªRJâäaÃÌRäRJ âäa›Ãq aCRp

119

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

»m`cL¿ªW ba¿m` ¨RÍÃa¿sH iH Ãä2 \Ãp qLEæ`ÃRJÃa`a Ë]E?2HEA'Ã_¿áRÃÌÁ RJRRä¨TL?>ÃRÍr|äRJRrHCäRJRL|r?&2HD'Ãä2HEA'ÃppNt RJpJ ·Ua™Ãt R@¿qR>a\à ¢PIHÏS_†¯qF P¹Ï`r¯g¯pGFPARCF'¯RPG%¯²¯©¯_­ÁP¯n]‚k^¨TaGEÃRJRRÁä¨TLR'à RJT|R&ÃaÃTIHk>Gc#WÃasH ærRK@C ¨TEH'ÃUa™ÃiÃrpWÃaHRJHLI"_J Í`%à ª­ ªTL?>ÃRJbK¿sH RJRa"T R_|aä ªc#WÃaä¿ÆRäaL sH ær"_F ¨RÍ_?-l•tÃTLäaG™ÃnwRaÃiTF a'ÃÆREH'Ã] SJ# ª® ªÅa r'ÃÆÃÍRL&ÃäÓäa>HRF äâR\ÃpTLR TÍËaäRJRR½R>Á_J TL|r?&ÃÆÃËÃ_ Ág@J ª¯ pRJE¿tIttäaGÁ_aàRËÁSHAtÃiÃr'Ãt ÅaGtäaG™ÃR_aâÃrJ nLR@¿SJJ ª° ªRKL Är a'ÃaL nwRaÃnL sH RKLÓa>RJRL|r?äRÍr|sÁàr_ÃSHAtÃTrr'ÃaL ÆRFLAÃäWÃaÃnLI"_J Í`J ª± ªSLÃr%Ãä¿kÃrKýÃr¨RJbK¿ ªaInG>TL?>ÃRJRR%aÃTIHaLLDsH ÑaJ ª² ªRJRF_|ârGâ¿_apän|Ãrpiä½R_|\ÃË_â¿S¶SRJ'ÃÞRAJÃpIxn|ÃrÃRJLH ª³ »mÌsH ârF Ãronª½R_|\ÃäTHwRCÃËÃa \RRJAFÃÃÍr|ä¿T|RÃÍR¿a>Jâ¿naGEâ¿RJLH ª´ TaÃnFJTHG>'Ãã`ÕräàRt R½–ÎßÍR>Rr ˪Ua™ÃsH ÆRR%ÃÞÃaÃä¿TJ|aFÃTHG>ßRJ ªµ ªÍ`%ÃÃrrs Y).O hHs@9‫ א‬4s> .‫א‬p=K J> ‫א‬pm4I‫א‬e1 ’,H@e7 ‫א‬8-) ,6,O./y9‫א‬- 6f‫א‬I ‫א‬p9 6=‫?כ‬1 ‫א‬,9‫א‬B hpb‫א‬A * .‫א‬p@s34O ‫א‬p- Ìb‫\א‬mA ‫כ‬.Ue,> J> ‫א‬p@[\O F=I ‫א‬V2?0m G‫ א‬T2‫>כ‬A ]B‫א‬09‫ א‬J> Ã72H?9‫ א‬G‫א‬UW=m ‫א‬p@s34/9 .§/9‫ א‬J> ‫א‬p=K 6,7‫כא‬1‫א‬A 6=‫?כ‬89‫ א‬Íf‫א‬00=> «Z[9‫א א‬1 «‫א{א‬89A «M.8e1 ‫½א‬V ZV

(5/‫כ‬Y&‫כ"( א‬$#&‫א‬

:@ ‫א‰א‬ ªlâÌÁâäËRKÃ_ÃRJRGPâ¿ä¨ÕR>RK¿tJC•Ua™Ãt ÆRrHC'ÃpÅaLTLIGTrKRJr|äTLRGÁâÁ ml•äªRKRPáRæ`Ãe>ÃsÁUa™Ãt r_L ä¿twRIJLgaä¿TLJ ¿ä¿eä¿ÅÍr|nTLGHËrC ªTK$Ãã`TF ÃrâäËRKÃ_Ãä¿RKHbJ ÑR&à ßrLEà ir sH r_LEà RJC Íä ¨R_ RKN>¿ tà TÍ_'à TF_ p r_L ÈRP RKRF_| i RLÃË UR irt r_LEÃâ¿pE>ÃÕr¿_C䪩qRÁäãar?t Ã_Kp`äÅaGEÃÆRR|©pKGHr_LEÃÃ`ªTÍ_'R ªqEsÁqJa¾e »â›ÃnICÃR¶âaG äRKRF_|äRLÃËUr iAR ªnËRÁt p_ RRr Ë

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

120


_`/0`‫אא‬

:("R‫א‬/‫“ =א&כ‬5|‫« אאכא‬5=/E S8+ ÆRJ'Ãâ¿ßrLEÃt SRR?âÁárLÃÉR|_I\Å_HÃt ÍR@äTKR p¿iLæ`ÃâR_ÃSR|àR T`GÃã`ÍR>ÃpâR_ÃSR|s>ä¨TL|aL ÆRJ'ÃkHp ÆRrHC'Ãâ¿iªqI>áRRITERRKCLtà ªq_tÃÆRL@I%ÃäÍRL&ÃäÅÍä_JýÃap pwRbÃÝäb ä¨ÏRJÃ2 ÄRAä¿Tä`¿ä¿TCwRTLxTÍ_'Ãä¿k?Ãt _¿iäÃÌÁoKJLRIL Ãr½Rä¨qwR_|¿sÁTËR%Ãã`_I¿nF »TR%Ãã`t n%ÃR»mÌTLx]|¿Ã_¿âr aCn»Ua™Ãt TLÃa

@ ‫א‰א‬ ªTËRCÃÅRL%Ãt ÕrJ/rRIRR6ÕrJ/¨oKLH faÃäÏRJÃoäUa™Ãt SÌR\Ãa>

‫>כ‬YQ /P0M‫* א‬ »ÉrIÃ`nªßrLEÃt qE|sH ÅÍr?Ãa>ÍaFäqLF_|ar?_I¿árF ªar?RáR_I¿â\¨oC ª­ ªRIKJRÌÁSHAäqLF_|àNâ¿_I¿sH S¨• ª® ªÕrJ/ÆRr_L a>pGä¨Ír|a>piR•¨ÉrIoC ª¯ »RR¿a\ÃaÃTIHRªßrLEÃt qE?Å__aTIHàRICÃ_I¿ÍaF 123456789 Ahmad2001 A1!2l%9pW ÉrI'ÃpnªTRJR¾ÍUa™Ãt ÅÍr|_äªtaCÃg&ÃoÍp p TLaCÃTDHÃÅËR'ÕrxraL@_I¿árF »k?Ãt qxaCLæ`Ãq rxrt RKHICäRKbJâ¿ ªqÉrI½tnUa™ÃtE ¨ÉrIÃ`¨oC ª­ ªTJLCÒÃa \RKÃ_RÍ_?'ÃÃ`]InäRÍ_?p_NÃqLH ¨ÅÍr?ÃnbJn ª® ªRIwÃËÕrJ/Ua™ÃpÍr?ÃnbJ¨• ª¯ TF_%Ãt UE>ÃTÍ_'ÃsÁRKFa t ª2AH t rIJtÃÍR\Ãp árHCÃÅËRt ÕrxraL@RLÃËárF »ÉrIÃ`nªRK rxrt ÅÍr?ÃnICt`ÃRKERKRar?URF ªÃ_T._ârÎÅaTRCà ªÅa>RTRJCÃp àäO'ÃtRÃpRÌÁSHAâ¿RKLH ¨• ª­ ªRRRCJÕrJ/TRCÃlwÃ_%Ãt ar?R ¨• ª® ªRâRÁTL|r?Éa#•RLÃËâ\¨oC ª¯

121

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

(P$O$& ‫כ‬DP>"Y&‫א‬ ¨ÅaGEÃoK ¿p`Ãqw–ÎiÍäR> ¨qÍ_t TL– ™ÃTLaÃTA>NT|RßrL T rI½R>P_I¿aG ßrLEÃoR qL oKÉa>½RFÃä_FCâ¿ÉaÃä¨Å__$ÃÅÍËR'Ãã`qaæ`èTL– ™ÃTLaÃÄÍ_sÁqrÃÃäÍaä ªn\ÃnG>RTLÍ_'ÃTA>˜q–DÃTLELä

:@ ‫א‰א‬ n|ÃrTGlH2_IH]Lä¨TLaÃßrLEÃTaãa_æ`Ãt RI•Ãn|ÃrHirr :‫כ‬DP>"Y&‫א‬ åa¿iÃrßRJäªTËÍ_Ãa Ç_ÃäÆÃÍÃr>J'ÃsH lLHCÃäÆRr_LEÃäÍr?ÃäÆRrHC'ÃàËRäR@CoK@C2 ªÆR>RJä¿áÃaDÁ¨arnt RI•Ãn|ÃrH .‫א‬V.>2W3 X=> ,‫כ‬.Ue,\9‫ א‬J> Xpe\7‫ א‬63‫א‬8K gP‫א‬- Xp@>2W1 °41 LI ¼|‫א‬f4O‫א‬A 48K‫ א‬l)489‫ א‬k‫א‬P :63‫א‬8[9‫ א‬T‫א|א‬2b‫ א‬LI ‫א‬K2x 6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l‫א‬H9 l)489‫^ א‬4s> åa– T|RTL?>ÃRJRRnCRJJG.ª¥âR\Ãä¨TL|r?&Ãä¨TRCÃÆÃËÃ_ ™Ã¤ÄR%ÃÆÃËÃ_ ™Ã_LqJJ ÆÃÍRLm`sJ•äªRJRL|r?sH ÔREHn@ ¿ÍRL&ÃÃ`äªoK RxÁËrp`Ãä¿RÀR_|¿•ÁRKHÃ_R_¿ ªßrLEÃRKLtÃâR\à ÞÃa– Txa RäË TL?>à ÆRR%R ªTËÍ_à nwRÍ a s Ã_ TL?>à Ír?à nRJ á_ n@ \à p ªtäaG™Ã ªgF oK aCpäRJÍR¿äR½R_|¿kL@JªTa RÍR ÃpG.tÃTÃ_?ÃÆRH ppÍ`pGJ 2RKHRJtÃmHä¿ßrLEÃÆRE|sH UR¿½ÃrTLJÆýRÁsH ær"tÃä¿TaDÃgÃäaÃÍ`J ªRäaL ârGRÅËRC ¨TËÍ_Ãa ½R_|\à ªRÃrp_NJÄR ™ÃÍÎgD@â¿nä¨ÆRE?HqJJ ªTrraL TÍR#ä¿2R8ârG_ßrLEÃsH ÆR rIßRJK ¨RKLÁârI@JtÃÆR rI'ÃsÁqJJ ªTbCÃä½ÃrA•ÃsÁæËOq\ßrLEÃsH THr ÆR RcH!p

t

t t t t t t

ª½t>ÃfCt?>ÃÄR%Ãp kHtK ßrLEÃt T rI] TLELsH oGCH \â›ÃUrÃâR¢°¹]'¯ËP ÆÃrA&ÃÃrCÃä¨T rI'ÃnICßrLEÃt TÍ_'ÃirsÁo¨Ua™ÃsÁÃrHËä¨ÄrR%ÃáR¿ãÀ–Îä_I¿cH ª¥®¤nI TÍät ÅËrr'Ã

:@ ‫א‰א‬ o@Jä¨T rI½R>Áeæ¿âRGPä¨qLJ'ir'ÃRKLtÃewR?&Ãå_Át:‫כ‬DP>"Y&‫? א‬6 (+D#k#&‫א‬ ªRKL Ír\ÃT>RJ'TJLCÆRRIÃoK_p`ÃÑR\ÃRKLÁ »ÃÌR'ä»TFHDá¿TrET rI'ÃârGâ¿Sn¶ÄÍ_'Ã_I¿àN áRK'ÃoLFT>RJäaaÃÅa¿ÆR RIRT|RURÃÌÁaInG>TFHDT rI'ÃârGâ¿n@E¢°¹]'¯QJ t 2JLCÃËÃa ¿oKURÃÌÁ¨ˆTFHD”TL|RÆR rI'ÃnI"RRR äªTLÍ_'ÃT Ã̙ÃägwR%ÃTHËÃ_ ™ÆÃaL@Ãä ª2CnF iIoRIÍsä\ÃTHa'Ãt TFHDârGâ¿n@E¨THAHt– ™ÃÓR>JÃÆÃÎR!Áa>JT|RT rI'ÃURÃÌÁR¿ ªRKLÁåa¿ÏÍÃ_pä¿TÍ_'Ãp½R_|\ÃÅr ËoopäªaLäÝRår !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

122


_`/0`‫אא‬

(1) 1#+ (:A= ‫כ‬D. ´"Y&‫ א‬d$+ •‫>א‬f ‫א‬VQ‫א‬ :‫כ‬DP>"Y&‫ א‬z:D) d$+ ‫א‬.‫>א‬f µ0YK& ("&‫א‬0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫ א‬zP0Q ‫א‬QD+2 :d&=‫@ אא‬DOj&‫* א‬ TE|] oÝr䨥ÍÎäÃaä]E?'Ãt ÅaRâÃrJCÃàRËP俨VÃÆRa_¿pßrL irsÁqrJ ªTLwaÃnLÃ

:("Q‫@ א&א‬DOj&‫* א‬ á¿ÃaÌ·RJ räR˖L^ÍRË_ä¨TrÍäaTIHÍRo¨2atäaG™ÃR_aä¨THwRCÃoÃä¨àä\Ão•Ãn_ ªßrL t ÄR] sH gD@o¨s¿

:(&‫@ א&א‬DOj&‫* א‬ ËÃaLRárFâ¿RJSHALRJä¨ßrLEÃirnÃËsÁmÌRJHFJL¨ßrL t ÄR] TIHsH gD@Rr Ë sH gD@RÅrA&Ãã`tARJJG.ä¨ßrLEÃsH Ã__RRRJH_RJ¿oK –™RJwR_|NT|R&ÃƖL.™Ã ªÅrA&Ãã`tA

:(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫* א‬ ªRKÍR>'ÃtATIHsH gD@J¨RJ ÆRrHCßrLEÃSHAL

:(>)‫א‬j&‫@ א‬DOj&‫* א‬ ªRKÍR>'ÃtATIHsH gD@ÃR@¿RJJG.䨽R_|\ÃRJLH ÝaCLTL?>ÃRJÍr|ixäRJJG.

:@/"M‫( =אא‬H2‫@ א&>א‬DOj&‫* א‬ gD@äTRaÃã`]EJªir'ÃpnLCETRÍ_Jä¨ßrLEÃsH RJRqRJHæ`ÃtäaG™Ã_aÃeEâ›Ãä ªßrLEÃirsH ÄRRJ_ârGm`äªRKL Ërr'ÃnLCEÃgÃÍsH .‫כ‬.Ue,\9‫’ א‬f.1 F=I l‫א‬e[9‫ א‬Â@> T‫א‬.Hu 2pÅm 6,9‫@א‬9‫ א‬Y)./9‫* א‬

123

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

(2) 1#+ (:A= ‫כ‬D. ´"Y&‫ א‬d$+ ‫א‬K0+D#k) ¶VKK& ¢RJP¯²¯p?&¯ÁP¯˃nRJƒ †¯RJ_¯R pGlGAmDHF ªTLwaÃßrcLEÃTE|sÁ•ä¿qr t ½R>ÁsH gD@¨ˆGroups”ÆR rI'ÃoRo_r¥TLaCRßrcL á_UJÃÌÁ¤TR>Ã2.sH ªžCreate GroupžT rI ÍRLÃä¥n\ÃsH _ÃäeT RxÁSr¤RKLÁÑR¿T RxÁäT rI'ÃoÃ2LCÅaLD|Å` R]E t ªˆCreate”½R>ÁsH gD@oÄrHA'Ø,ªRKL|r?ÆÃËÃ_ Á ærHCÃSR$Ãt ÆÃËÃ_ ™ÃÍÎsH gD@½_HäªT rI'ÃTE|sÁRJKLroL¨T rI'ÃQ>Jâ¿Ëa- t täaGÁ_aâÃrJ 2LCä¨T rIIHk|äT RxÁRJJG.RJpªT rI'Ãn_CË_äTE?Ãpa\à ªRKwR@ ¿ÅÍÃËÁäT rIIHÅÍr|T RxÁä¨T rIIH Å_ RbaÅÍRÎoGJG.RKÃÍRLäRK?wR?äÆR rI'Ãp _b'ÃT aC'–?E–LËßrcL irá_Fä ¶TLRÃÅÍr?Ãt ]xrrRIßrL

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

124


_`/0`‫אא‬

!".A8#$& –Q/0Q‫אא‬ :("&‫א‬0&‫ א‬e‫א‬8fD&‫@ א‬2‫א‬#&‫! א‬#b0E Ua•ÃsÁn_ * Ua™Ãt ßaÃÆRILHC * ¥RÌr,ßrcLEät RI•Ãn|ÃrÃnwRä * Ua™Ãt ßaRT– RKÆR R>t n\ÃTF Ãr`¿ÅÍäaxå_p_Nâ¿ÄÍ_'ÃsH :[5DKE * ªßrLEÃä

:T8X&‫א‬

Ua™RT aCTHAÃå_ârGâ¿:(6/%#&‫א‬ faÃä¨SÌR\Ãa>ä¨TaGEÃTLGH'Ãä¨TL|r?&öUa™Ãt ÕrJI'ÃäÉrI'ÃTHAÃßÍ_â¿ ªTLÃaGÃsH ªTEH'ÃÆÃrA&ÃoK äUa™ÃsÁàr_ÃÅÍRKTHAÃSG:@A‫א‬X#&‫א‬ ªTLäO-Ua™Ãt ßaÃsH pÍËRÃr?â¿ ªTL|r?&ÃinRCÃTLELT|R¨Uašt?>ÃáÃ_•ÃTLELGaGEà 6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

ßrcLEÃÉa>n_ITCHÃ]H? R@¿

pÅa Ýr?Ã

TC TbLE"

mFA¯È]

Ðp7¯

½r>TLELTHAÃÝaC SHA ¶ÞÍrà ä¿ Ýr?à Åa TC ªTEH'ÃRKRrGäTG>à nG sH ÏrH$à THAà p ÄÍ_'à _\ Ýr?à Åa tAC o ÅawÃË àÃO sH TR™Ã qJ SHAä THAà r R »a aLà r R ¶– a¿ ä¿ R »Và ßa r R »ÄrR%à WRa r R »Ua™Ã á_ r »ÄrR%Ã

Sp¯ Ë­¬

¨Ýr?à ÅaG ˆa aLÔ m. o ¨ÄrRWRao¨a¾a aLRKLAC Ã`GäÄrR%o¨VÃßa8o Uašàr_ÃlLAÄÍ_IHpG. SHA o •ä¿ THAà áR¿ tHI nG> ªRirsÁàr_ÃoKJ

125

ÅbK¿ ÄrR kÃrä¿ TLÌ TH? Ua™R

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Éa

pa6 tHI

àr_à THAà iLA TE?à t _I¿ àR ÄÍ_'à Éa> ÆÃrA&ÃoK äUa™ÃsÁ ª¥­­µ¤ ªRKFLAäTEH'ÃTÍäa@à ]E?'à ] THAà p ÄÍ_'à SHA sÁ àr_à o ¥browser ÍÎäÃaä ir ä¿ TLJLAH TEL| ir irä¿txRÍla ä¿Tä_ä¿Éa ªæÍRÁ

Ë­±


_`/0`‫אא‬

ÆRLACsH àr?%ÃpÄÍ_'ÃpGI Ua™R THAà T aC å_ àr oKKLr q sJL qr oKwÃ;ä nG>ãÍRI•sH'ÃÞaARoKL rä ä¿ t?>à _LC?à sH ½Ãr tRÁ ªTLÍ_äTL– ÁÒÃa \

ÆRRA TrH

nI ÆR rI

á–¿

ÐRF

oKÃ_Ãt THAÃaGE ÆR rI sÁ THAà ÄÍ_'à oF ªUaš SHAoªa¿ä¿2R pTrG qHLÎàNâ¿TR ä¿SR np ¶RK@Cä¿TLRÃTH\Ã

Ë­±

»ÅËR Ua™Ãá_p¿p % sH qL@F Urà p o % »Ua™Ã »Ua™ÃsH n@E'Ãm R>R % »ÃÌR'ä»n@E'ÃmCrR»ÃÌR'ä

àr THAà T>RJ- ÄÍ_'à árF àRTRJ'ÃTL rÃ+_FioKRRÁ ªUa™ÃsH •rAÏrH$ÃÍÃax¿mÌ

ÎR!Á t Ua™Ã ß_LE n % aL@à t ä¿ TLbJ'à kwR rà »ÆRR– »Å__ÃÍr¿Ua™ÃmIHCn % »tR áÃ_R mH¿ m ]I n % »½R>RIUa™Ã

ª^ÃSRAÃqCRRir-ÞrrÃá_

tHI ÈRÁ ÆRrHC'à THAà oKE T rI'ê2 rIsÁTHAÃoLF ÍRL ÒrH–_ârGâ¿]H?½b$ÃÃ` ÆRRA ªUa™Ãt RKL rä Ua™ÃiLAtÃÍr\RaGE¥­¤ t RxÁ t RI áÃaÃä TL|r?&R lHC'à ½b$à t á–¿äTrH Ír\R aGE ¥®¤ T rI'Ãä RK áRLFà aR'r ªTaGEÃTLGH'à ªRKáRLFÃUa™ÃiLA•tà T>RJä TL RI

Ãr paIÃ n_ RI ªT rI'ÃsÁRrL

¢Í«S_†¯gJ?ƒ TJ_' T._ ÃÍr| t á_F ª­ ªÏ_Fà t ÍR\à Ç_¿ sH tJCHA ª® ªoRCÃä2AH tI pÃiàR?•ÃptJJG. ª¯ ªRRâRI t ¢Í«S_†¯gJ?‚ tà ÆRrHC'à T| t pI@ ª­ ªR_¿ TLwRIJLÃgwÃa>Ãntá_F ª® ªRR T•rr>à p Rr t á_F ª¯ ªTJRà UH|r R T rI n ÒaC o ªÐRFJHàR'Ã]EäqLÁ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

126


_`/0`‫אא‬

!".A8#$& ‫כ‬D. ´"Y&‫א‬ T8X&‫א‬ ªTÍäa@ÃTRI%ÃÆýÃaÁäqÃbL/¨ßrL ¨t RI•Ãn|ÃrÃirsH THAÃÝaCâ¿ :(6/%#&‫א‬ ªTLäO-ßrLEÃTHAÃnICâ¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ a>ä¨ÆRrHCsH àr?%Ãä¨ÆR rI½R>Áä¨mL>Ãn¶TLÍ_TA>¿t ßrLEÃÃr_â¿ ª¥Ÿ¤ÖRRKÃàRICÃä¨TL– ™ÃTLaÃÆR rIÆR R>JkaCÃä¨TL– ™ÃTLÍ_'ÃÆR R>JÃår ªRL?ßrLEÃàRICÃTFaAaLGEà 6s,fB 40 :1 Y4KA

ÄRoKJæ\âRÃÌÁT?%Ãt 2a>'ÃĖAÃpaEâ¿ÄÍ_'ÃsH ¨TLILHCÃT?%Ãã`K½_Ãn oKÉa>ä¨RRârGH.•p`ÃTHAHR|R½RFe?L ¨RRârGH.ĖAÃSH ¿âRÃÌÁªßrLEÃsH ª¥­®¯¤TE?Ãt ¥­¤nI TÍäsÁÃËRJÃÄR½R>ÁTLEL ª¥­¤nI TÍäsÁÃËRJÃT?%ÃpIxÄR½R>ÁTLELÉa>L ¨RRârGH.•THAÃSH ¿âRÃÌÁ a\ÃÃ``Nâ¿ÄÍ_'ÃsH Sm`äæÍäËnG>ÆÃËÃ_ ™ÃV_ßrLEÃárFRRR :()‫א‬R (²f‫* )א‬ ªÉa>ýRJ¿äÆÃrA&ÃT R _J ÍR •Ã2C ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

tä ªi/ t RI ÓR> TCHà ã` ªÅaLGÃÆR rIIH_LnG>]H?

âRG SRJ

TC TbLE"

gL>J t RI pGI'ÃpÃ_TL?TH¿Ua ÃÌÁ ˆÝRFÁ”ÄÍ_IHpG.¨THAÃÈa"â¿ ˆk”ÅÍRÁoÍa TH\Ãã`Éa ªã_L

127

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

mFA¯È] ªTHAÃbE

Ðp7¯ »â¿mln¶TC

TLEL t THAà aGE nG t ârH ä¿ ârÍ_'à kF ªßrLEHoKÃ_à ½RL¿ àrFL q¿ ÄÍ_'à ]xr ªÅawÃË n i • ä¿ lAJ _ TEH lJ'ÃqrFRlAJR_J ªe e>à Ã` Õa ¨2C e sH lE?ä ½ÃrKà t bEFä ¨grà sÁ _ R@¿ ârG a¾ e _L ã_ nž¶àR'ÃnLsH ªgrÃsÁá_F t TG@ÅÍr|Æa>â¿ml ÑR¿T RxPUInž¨ž»ßrLEà ÆRR UE? nž ¨ž»oK aC • ¨ž»ßrLEÞ sH TEH TL? tà ÆRrHC'à âR¿ å_- ÆaG nž ªž»ßrL t Ra>J

Sp¯ Ë­¬


_`/0`‫אא‬

ªàä_$ÃTÃ_t TB–'ÃaBà THAÃinICâ¿ÄÍ_'ÃS ÍàRt ¨ßrL sH ÑR&ÃoKR½R>ÁsH TE?Ãt ¥­¤nI TÍäàRICÃrÍ¿ ªTHAHRK䥭®¯¤ áÃ_R ¥­¤ nI TÍä ÄÍ_'à Éa> i ÍrGäaà twr@à ÒaCà ÎRK ÆÃrA&Ã]xrtÃnICÃTÍäiÎr Ra` p THAà pGIL TrG ªRKFLAä

TE?à t _I¿ àR ÄÍ_'à Éa> ª¥­­µ¤

Ë­¬

TFRà T aC'à oLLF SGäÅaLÆRÍäiÍ¿ÄÍ_'Ã_C lHCRIL oKwÃ;äTHAH ¶TLRÃTH\Ãp•ÃOTÍänsH ßrLER »ßrLEÃá_¿ÃÌR' ª­ sH tJCtÃTA>\ÃtR ª® »ßrLEà Ra>Jár¿tÃÆRr8ÃtR ª¯ »ßrLEÃsH t tJC•týRL\ÃtR ª° »ßrLEà TEHpR¿t ÞÃÍä\ÃÄÍ_'ÃlHC THAÃpSHAo¨SÍ_ÃT a p TrH ÆRRA sH oKRRÁ TR â¿ âäË ¨tÍrà ÉrHà sH RKrFHCä árF o ªm` oKRL à– ÃrIHG Éa à–pÆRF?H'ÃT>RJ-ÄÍ_'à ¶2Í_'ÃsH TH¿

Ë®¬

a t SÍ_à Ã` o â¿ S ªÃÍr nICÃTÍäTHAÃlAtGÄrR%à _b'ÃÉa ÄÍ_'ÃT RARÐRFJýRJ¿ àR'ÃnLsH ªqIKtÃTH\Ãp »ßrLEÃsH mwR_|¿Ë_ ro o»o_¿T RxÁÍÃa`kL oä»ßrLEHmÃ_ÃÆÃaË_ »qLÁUII@ÃR_J ßaI âR

tÍäÉr á–¿

k? tJÌ ÈRÁ o T>RJ TL RI

n »U R Éa> â¿ pG. n Ã` mRJ ÃÌR' »TH¿ aÌ mRGP »ÍrC>Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

128


_`/0`‫אא‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

ÐRF SÃr t THAà aGE TRI%ÃÆýÃaÁp THAÃÄÍ_'ÃàN ªßrL àRICà ßrL oKRICýRJ¿RKârbHtà qL ÆRR½R>Áä ÆRILHCä_ ÃrTHAÃÝaC t oKRL|r? TRI% ªßrL

Ë®¬

¥­­µ¤TE?Ãt _I¿àRÄÍ_'ÃÉa> ªTRI%ÃÆýÃaÁä

Ë®¬

Éa

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

ªÅaR¥®¤nI TÍäTHAÃlAtGÄrR%Ãat T?%Ãã`lAâ¿S ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

ßrLEà árF RR ¶TR TB– TÍä^ m`ä æÍäË nG> ÆÃËÃ_ ™Ã V_ ¥®¤nI 2Ca\ÃÃ``Nâ¿ÄÍ_'ÃsH S ½RJ¿ä ÆÃrA&à T R _J ÍR •Ã ªÉa>Ã

RD_?¯ Éa

mFA¯È]

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Sp¯

½R>Á ÆRILHC THAà oKE ¥®¤nI TÍälLAä_I¿àRÉa ªßrL t T rI'à ª¥­®°¤TE?Ãt

æËa nI ÆR rIä¿ ½R>Á THAà iLA ½R>™ ªßrLEÃt T rI t T rI'à ªßrL sÁ TR THAà ârG â¿ ir'à p tÍäÉr TFR TLEL THAà oKE T rI'ÃgAsH nICHàr ¿Uä T rI p ÅËRE•Ã THKoÀRA ÁpGI'ÃpªßrLEÃt TrHÆRRA ªßrLEà tG ¨TLR ½RFHà o ¨RÎR!™ TLJÎ nI ÍRä RKAA T rI n ÒaC ÆR rI Å`R\Ãä 2Í_'à p TJ$ ä¿ ÄÍ_'à á–¿ ªn@ \ÃgA'à TL– Á T rI nI RLäaGÁ oK@C oKAa a>J TR ârGä lHC R nä ÆR– ™Ã ªTL– ™ÃTLaÃTA>N

129

Ðp7¯

pä ªnICà TÍä iÎr ÄÍ_'à árF lA ¥aGäa¤ Òa TR à– o¨ÅrAÅrAoKR¿ÆÃrA&ÃÄÍ_'à ªoKENTHAÃRKFA ÆR rI sÁ THAà ÄÍ_'à oF T rI' gA Éa sH c RJ THAÃ_ RTLRÃTH\êßrLEà ¶gA'Ã`LEJsH »T rI'ÃoÃR »RKJÝ_KÃR »RÀR@ ¿op »RKrI@R »RKL TEH'ÃáRK'RárFp »TFHDá¿TrET rI'Ãn TL|r?&Ãä TRI%à ÆýÃaÁ R »RKCJtÃßrLEÃt RJÃÍr>J' Èäa â¿ RJJG. kL ßrLEà sH RJ rI t »2CR'Ãpa¿Ë_CsBJ

ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª² ª³ ª´

Ë®¬

Ë®¬


_`/0`‫אא‬

–Q/0Q‫? אא‬6 ‫כ‬/`0&‫ א‬e‫א‬#"$%E

:T8X&‫א‬ sH faÃäSÌR\Ãa>ä¨TaGEÃTLGH'Ãä¨TL|r?&öUa™Ãt ÕrJI'ÃäÉrI'ÃTHAÃÝaC :(6/%#&‫א‬ ªTLÃaGà Ua™Ãt ßaÃTHAÃiLA :@A‫א‬X#&‫א‬ Ua™ÃáÃ_Ãt oKLäOTHAÃoKE Uašt?>ÃoKÃ_ÃTLELGTHAÃaGE

B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

°pFZ¯ g'¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

Éa

Ërä p THAà ÝaC sH TJLC ÆRILHC áÃb•ÃUa™Ãt_ ªRK

ª_I¿àRÉa

Ë­±

ÐRF

sJC t THAà aGE TL|r?&à Õrxr t ÄÍ_'à lIC TLELä TL|r?&à æNârbHÃrRÃÌÁTHAÃàNä t oKE\ oKRI ½RJ¿ TL|r?&R T– RK ÆRILHC ªUa™Ã ªtRäUa™Ãt oKa"

Ë®±

æËa nI

ªTL|r?&ÃTHAÃlA gFÃ æ`Ã _I¿ THG> ÄÍ_'Ã Éa> THAÃ p SHAä qwR_|\ ÃÍr| ªtbJSÃrnt aLGEÃ

˱

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ Òa

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

T$RCTLELTHAÃoKE ª_I¿THG>'oKrHTHAÃÒaC TL|r?&R lHC THG> ªTG>Ãt TäaA'ÃàrH%ÃTHAÃiÄÍ_'ÃdRJ

Ë®¬

Éa

ßRJ â¿ THAÃ ÝaC TLGH'Ã e ÆRILHC ªTG>Ãt TaGEÃ

TaGEÃTLGH'ÃÕrxrÄÍ_'ÃÉa>

Ë­¬

ÐRF

TFa t THAà aGE oKHRCTLELp THAÃÄÍ_'ÃàN ªTaGEÃTLGHIHoKäRJ ªUa™Ãt TaGEÃTLGH'Ãi

Ë­¬

T>RJ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

130


_`/0`‫אא‬

6s,fB 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

Éa

TLGH'ÃÕrxrTHAÃoKE iqwR_|¿ä_I¿THG>ÄÍ_'ÃÉa> TaGEà ÃrKÃäÃÌÁàNäTaGEÃTLGH'ÃÕrxr ª_I¿THG>'TKR>THG>

Ë­¬

nI t RI

TLGH'ÃÕrxrTHAÃoKE nt aLGEÃTHAÃpÄÍ_'ÃSHA ªTaGEÃ ÆR rIsÁoKILF_C

Ë­±

T>RJ

TLGH'ÃÕrxrTHAÃlA UH|r tà àrH%à ÆR rI'à ÒaC ªTaGEà ªRKLÁ

Ë­±

ªàrH%Ãã`THAÃdRJ

B 40 :4 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯

mFA¯È]

Éa

a>â¿THAÃÝaC t ÏRJÃoäSÌR\à âr aCäÕrJ/Ua™Ã ªÝa?Ã`GWwRsH

Ðp7¯

Sp¯

ªàRFÃä_I¿àRÄÍ_'ÃÉa>

Ë­¬

a>THG>t THAÃaGE SHAäÆR rIsÁTHAÃÄÍ_'ÃoF ÄRAäaLK>ÃäSÌR\à Rä_KTKR>ƕRt aLGEÃoKJ ªqwRäTLÃaGà mÌaLNäoK½R_|¿R_Kä¿RL? ªRR@ÃsH

Ë­±

WwRt aLGEÃoKJÄÍ_'ÃSHAo ªnt aLGEÃämÌ ÉÃaÃTHAÃiLA ªTHG>'Ãã`KàrH

ªàrH%ÃäTEH'ÃÄÍRÃTHAÃÒaC

Ë­±

â¿h•ÃÌÁ¨TG>Ãt faÃäaLK>ÃäTLÃaGÃÄRAÅaR T>RJ't RxÁUäeL?ÄÍ_'ÃiLA ªm`TRßRJ âRGt RKF?ä¿RKCÎrpG.UašÆÃËRÍÁTIwRä¿l?HÈRÁt TFRÃTLILHCÃÆÃ_rÃlLAÉÃaà RIªTrKEäTALTDHTHAH]wR?äÆRILHCâraAo¨l?H'ÃoLI?THAÃárFªTÍ_'Ãt ÎÍR ªàR'ÃÃ`t pa¾THAÆÃÍR>Ãä¿Å_ R+_FoKJG.

131

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

("‚‫א‬/”‫@ א‬2‫)א‬ h–Q/0Q‫* אא‬ RK_TDáÃ_Ãa mÌäªoRCÃàrfCRK@CSLÃr%ÃgaTGrK àËänR-Ua™ÃkaCRËÍ¿ÃÌÁ tä¨Ua™ÃàrraÝaC]HA?½RRJpäªàR͙RoGÃàrräaÝaCä¨aLCÃÎRÃÌÁSLÃr%ÃT R áÎaRÝaCÅaLD|½Ãb¿sÁÆRRLÃäÆRrHC'ÃoFJ¨Ta>'ÃTDHÃã`KäªRKE?tÃÆRrHC'ÃRKLÁnatÃTK$à ªRKLH iHAæ`Ãe>ÃsÁÝRA'ÃTRKt ÉRÆRrHC'ÃnFÆÃrJa natÃpackets

h–Q/0Q‫ אא‬e‫"א‬#) ?R ‫* )א‬ ]L R/ ·ÆRrHC'à p VH RK a? • – qL_ æ_¿ 2 i@ä ªÍrAÃä aLDà p ÅÍäaL t Ua™Ã âÁ RaÌ â¿ l RIä ªTLà oKÃÍ_ m` ÃÎbC RKLH àr?%Ãä RKJ Ã_ TCÃä T rI sÁ àr|rà 2_IH qäa>Jæ`Ãår8Ãp âäaR'ÃâräO'ÃoÆRIBJ'ÃäËÃa \Ãâ¿tJCR/·Ua™Ãp TäOTK_r•¨ÄR@R ªt'R ÞRAsH aLCÃTaÎbCnRF'Ãt qJGä¨2_'ÃTRIÄRL p a\ÃÃ`aELäªTG>ÃsH sä\à THrH ä_ _ tà Å¿b'à lwRF%Ãä ÆRCwR>à p aLGà ÍR>à p Ua™Ã sH Taaà TRaà ÄRL aEä TLR™ÃäTLÃaGÃÆRRA&TRTRaÃÄRL lHL¨mÌsH Åä– ªqJ VR-TH?ÃTFLääTIKÆRrHCI _m`ªRK¿Íp aC⿨TJLCRR@FTIK'ÃÆRK$Ãä¨ÆRLH\Ãä¨ËÃa ˜Ua™Ã]LnRF'Ãt ªkJCÃsH V%Ãä ªo_ÃrpR¿p aBJÃfDTa>ÄÍR#ä¿ÆRRIÃoKCI#p'sFHUa™Ã æ¿rTäRSC?Ãpq¿tJCR/·T–I ÆRRLÅ_ RâRrRIqGt ÆRrHC'ÃT RUa™ÃhEä ã`áR¿ªàRJ'ÃSC|RÍNÆRrHC'Ãã`sH ÍrCÃnCpG.pGä¨Ã_¿sJ•Ua™R ¨nRnG>Ua™Ãp½t ªaAHRJxaC_Ír|ä¿ÆRrHCæ¿a>nRLHaLGEÃRJLH ÆRLAC'Ã

h–Q/0Q‫כ אא‬$#5 !) * ÆRIBJ'ÃäT|R&ÃÆRa>ÃqGH6RI ªˆÆRGpTEOTG”q\Ua™ÃmH._¿pR¨ÆR_Fæ¿âäËäÅaR ªUa™Ãt åa\ÃÆRG>Ã2–-gatÃT|R&ÃRKG>a?J

h–Q/0Q‫? אא‬6 ‫א‬/"”‫א‬E /‫ אאכ‬T‫א‬/<‫ אא‬9R !) * oR t aL aLN RK ÆRaä ÆRK ßRJ â¿ •Á ¨Ua™R oG RKJLC TIBJ ä¿ qJLC e p R q¿ o Í ÆRRLiIä¨ÉRÍ\ÃtJT|R&ÃRKC ÃäËäRK_J¿RKJnGäªnrä¨ßrL ä¨n¾ä¨U räaGR–RKJäªUa™Ã ª^Á¨2_'à TLR'ÃƖRC'ÃäTG>ÃT–äâR¿aL rsH nICtÃÆRK$èUa™ÃtÃrkHt ÌrEJÃÆÃÌÝÃa \ÃÅaÎpä ª2J'ÃäWÃaÃæÍrAsÁT RxÁ¨RKÃÌ_Ua™ÃT_ä¿ƕR?•Ã俨Ra otÃ

hŠ"#5 Ii&‫“ =)א א‬5D$& ?Q‫ א&א‬1"k&‫ א‬DR ‫* )א‬ TG>ÃsÁâäNHUa™Ãr_âRTÃ_Ãt ªUa™ÃÆR_ÍrApTLRÃTHa'ÃsÁSrHtRÃnL$RÍR> sH åræ¿a>SC|R/¨ÅËä_àR?•ÃÓrAURäRLAâRUa™Ãâ\¨gF ÆRrHC'ÃŽÃaFTLrGJCà !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

132


_`/0`‫אא‬

pGäªUrHR bJä¿Ã_Ã_FCÃa¿TG>Ã]E?nCâRÃ`äªTLäaG™ÃiÃr'ÃTaTDT aCâäËUa™Ã sH ÅaFËa-ÆRr_L ä¨Ír|ä¨ÆRFLHCä¨e?pT|R&ÃRJRrHCa>iLARä_ trrJGÃá_FÃn@Eä nâRGP]|¿äªRJaL_J TLrÅËR Ua™Ãa q½ÃaäqÍR>äRårÈRÁ]|¿n•ªÄrR%ÃÅÍN Åä– ªqä_t ä¿ßrL sH TE|ä¿ÄRa –Ír?ÃTÍR>IÆRrHC'Ãa>JUa™Ãá_â¿e ªq RJ|äår8ÃtGHK2RaFÞÍREÃrpSrÃptRÃnL$ÃpG6mÌsH

h‫א‬R"#5 ‫ =)א‬h?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬e‫כא‬PU ?R ‫* )א‬ TGiRKÍR>äÆRr8ÃÈRP2_IH]IÆRFLAäiÃrRK¿sH t RI•Ãn|ÃrÃÆRGkaCpG. å_ÁsH t?ÄR½R>ÁrqáRLFÃe>ÃsH RnG ªnRtxÃa ÃiIinFJH 俨2_'ÃpTCÃä ¨ÆRr_LEÃä Ír?à TÍR> RKJä ¨ÞaAà s> oKC n|ÃrÃä ¨pa›Ã i n RER iIÃä ¨RKCLI ä¿ ÆRG>à ã` ªTa>ÆRRIÃoKCI#R|R¿o@ÆR rI½R>™T Rx™R¨TËÍ_Ãä â\·ÎREHÃä¨T Ã̙Ãä¨k?Ræ_LHFÃᖠ™ÃnFt 2HRCHTLI\Ãt TR R@¿t RI•Ãn|ÃrÃÆRGUR_F irÅÍRÎp Rxr t RI•Ãn|ÃrÃiÃrà–pTL– ™ÃÅËR'ÃsH àr?%Ãäàr|rHR äba¿Ãä_ 2GHK'à nwRäÆÃbLp ÅaL¿TIHt äªUa™Ãa oKwR_|¿iqrÍR>år8ÃoK ¿âP ªÅaRTL– ™ÃnwRrà ªq_FRa>äæ_LHFÃᖠ™Ãa>JTIKÅRJÆ_ _ÅaL\ÃâÁàrFt RI•Ãn|Ãrà ¨ÄrLrä ¨áÃaDÁä ¨arä ¨ßrL :JI‫א‬8@b‫ אא‬ZO‫א‬.@9‫ א‬T‫כא‬UxA “3.9‫ א‬L1 J7‫œא‬9‫ א‬Z,E9‫ א‬F=I 6=œ1‫ אא‬L1 TL a?'ÃàRI \RáRLFRTLH REÃWÃaÃpåa¿R Ãr¿pI@L SrÃptRÃnL$ÃR¿ªUaJLä¨âÁ_GJLä¨aGLH ä ªUa™Ãa ½Ãa>Ãäi@Ãä¨ÆREH'ÃTÍR>ÆÃäË¿p mLR¨pä_Ãä¨Ua™Ãa 

h‫( &כ‬P>K&‫א‬. ?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬8‚‫א‬D6 ?R ‫* )א‬ ½R>™T|RÆÃÍRKæ¿2_'ÃpSHA•äªTLRäáÃ_•ÃTHKârGVLt RI•Ãn|ÃrÃÆRGUII| ½RJsH á_ImrÆRG>Ãã`qraR/½bäª2_'Ãin REÃäÆRrHC'Ãa>J½_ÃäÑRÄR mLH ËrCÆR– ½RJäáRI•ÃÆÃÌmrÍR>ÑR¿äÍËR?ËRÁt ârCÃ_m_6äRI¨pa›ÃiÆR– ÏRJÃt RI•Ãn|ÃrÃÆRGUA ¿_FªT aRKÍR>äÆRrHC'Ãa>oKRGPpa›Ã2_'ÃiLIâ\·iEJR t àrRT>RJäoK??TÃäÍpoKJG6T?J¨á– ™ÃäT R?Ãâr a•pRJ_?Fä¨tHämH2ËRCà iäᖠ™Ãi– REäR – Ãa¿Ãr?â¿sH RJH2ËRCÃÑR\ÃSrHtRÃnL$Ã_ R¨ÞRLÃÆÃÌt ªoKrF ªUa™Ãt R_!tÃÆRrHC'ÃàrgÃäaÃäÆRFLHCÃa>sH âäÍËRRJCLIRJ\iI'Ãt æaR 

h‫"כ‬$+ ?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬/<‫א‬j) ?R ‫* )א‬ R/TrERK¿sJ•¿RJLH RJä¨oKRrHC'RËÃäÍäRKL_TÍR>äa>n@Et RI•Ãn|ÃrÃÆRGnIC ªoKE¿p RKäa>JtÃÆRrHC'ÃâN>Í`%Ãtr2_'ÃsH SÃ`ªÆRrHC'Ãã`sH Ֆ •Ãppa›ÃpG. eiHAâNÃ_ÅaLD|a R'ÃârG_F ¨ÉrE'ýR@EÃÃ`t 2_IRJgL"_tÃa R'ÃpRVL ÆRRsH Ֆ •ÃsÁÆRa>ÃNHRRL¿äªRJL|r?&RÃaÃaCR/RJE¿p RRa>ÆRrHCsH q aC• rR'a R'Ãn?_äªUa™Ãa qrÍR>äqäa>JRà–poKJ ÃÍr?äR RAÃ`NàR'ÃnLsH RKLE r ªmRL ½RJ¿TaHmFÒaC_F ßaE_ rp mRa UJH ¿ÃÌÁ¨àR'ÃnLsH ¨mÌpa¿ TLrGJCÃTG>ÃTJ|ÃasH nKÃp]|¿_F ¨RaRJTLFLF%ÃTL?>Ãp k>GÃâä˽RL¿a>nKÃpq¿R-ä

133

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

T–lHCRKH SrHtRÃnL$ÃRKLH ærAJtÃTLwaÃa R'ÃR¿ªTEbÆRRlH&ÆRrHC'ÃiIä½Ã͛Ãa> aA&mxaCp Ua™Ãt mEp ÆRrHC'ßa>aE_VLªUa™ÃsH oKJ¿äoKL|r?ä2_'à ªT|RR½RFÁËrmJ ÆRrHCk>åa¿ÅÍRC¨mÌÁâäËmRRLsH pa›ÃՖ Áa TJ|aFà 

h–Q/0Q‫ אא‬d$+ ‫כ‬K)‫כ =א‬0)‫א‬H d$+ ·‫א‬Y`&‫כ א‬K‫כ‬#5 y"‫* כ‬ tÃt RI•Ãn|ÃrÃÆRGp__CÃßRJªUa™ÃsH Ra>_atÃÍr\R•rAaLGEÃmLH ½_æÌÂËR aBTL|RR@¿ßRJªãa>JRsH Ֆ •ÃoKJG.p`ÃÑR\ÃË_ __TL|r?&ÃmRLACn_CpmJG6 m`oFoâÁäªoLaÆR– äáRÍ¿äÝa¿pÎrÍ8p nF•TraÆRIHáÃ_ÃmLH RIªÑR\ÃfC U¿Í俨Ua™Ãt R _KUJÃÌÁªmL?>o_¿àRÃ濨ÑR&ÃmRáRÃa TJ|aFHÒaCRRRD ªÅ½R™Ãp ֖šTLJC'ÃTE?Ãä¿ir'ÃsÁRKHÍ¿ä¨screenshotTR>HÅÍr|gFR ¨q Ã_KÃoR? 

hz#0k#&‫ א‬d$+ ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬/”‫! א‬+ ‫* )א|א‬ ßÍR>RRR VL¨iI'Ãt TL|r?&ÃárKEÍR_Ãt UIRRKNSrHtRÃnL$Ãät RI•Ãn|ÃrÃÆRGoK oK@Cæ_RIªTËRCÃÅRL%Ãt ä¿Ua™ÃÈÍRqrHCE_R/a¿Ua™Ãa oKE¿p ÆRrHCÑR\à pGäªRJJLt?>Ãn|ÃrÃTFa sH RHËrCLR/¨Ua™Ã½R@ sÁiÃrÃÒÍ¿pn|ÃrÃÄR•ÃaLR r âRRp`ÃÑR\Ãp__CÃnIopUJG6VL¨oRCÃàriaÃàR?•ÃT_]Lt RI•Ãn|ÃrÃÆRG ÆRr8ÃkHsH àr?%Ãäàr|rÃpenpG6äªSrHtRÃnL$ÕräR•roK@Cin|ÃrÃoKRGP ªaLCÃTaäTL ÃaF._ÃbbCnLt ÅrA_R/¨Ra>äUa™Ãt 

[. 9>E m‫? א‬+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV$& !‫כ‬#5 Ii&‫ א‬A=8&‫* )א א‬ h("<‫א‬/]#58&‫"( א‬$#%&‫א‬ ßRG•ÃÆRG>Ãã`]LVLªtRLÃÓR>JHRLRÁäRͽR@ RKJnCRDHt RI•Ãn|ÃrÃÆRGUDH_F ÆRG àRICà pG.ä ªUa™Ã a 2LRLà ÆR R>J TFLä TCR 2RJH a rä ¨oKLRä 2LRLà 2 aR'à _äªo_>äÏRJÃᖠ™á_RKÁ濨ÑR\ÃpÅaLÆR rI2T agaHR@¿t RI•Ãn|Ãrà a ÍR\ÃäÆRrHC'ÃsÁàr|rÃsH pÍËRÏRJÃs¿VL¨tCLAÃRÃa'R_"ÄÍM'Ãã`KTHLrÃã`áÃ_à pa¿år-ՖAx•ÃR@¿ÆRrGHÆRG>ÃpÕrJÃÃ`]LnRF'Ãt ªÆÃaRB'ÃäÆRR•ÃoLBJä¨Ua™Ã ª2J Ãr'ÃsH TRaà RK¿•Á¨T aRKHwRÍa>JTLRLÃÆR RIHlaAÃSrHtRÃnL$Ãät RI•Ãn|ÃrÃÆRGnL`o Íä¨ÃaL¿ä ªm`TL– ™ÃÆRCaEÃa>pR@¿RKJG6

:)B‫א‬/89‫* א‬ wwwªteach©ictªcom* wwwªepthinktankªeu* !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

134


‫א&‪= /5DŒ0‬א&]Œ( א&‪@ADŒ#‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪135‬‬


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(P$O$& ?6‫א‬/‡DEDY&‫ א‬/5DŒ0&‫א‬ ÃaL¿¶ÆaG äªqoH"URR'R RLÌRERR˖L_L TRJ-RKH¿RÃ_¿_F ·ÉaEÃR˜.TÍ_'ÃsÁRLÃËUÌ TLaR T|R&à ßrLEà T rI t ä¿ ¨gwR%à TH t Ra> tJJG. R-Íä ¨R_Í¿ tà Ír?à ÓRFà p pG6N ªeJRgF cLäR@¿ÅÍr?RRJIKiLxÃrtA \·TL– ™Ã

@ ‫א‰א‬ ªRJLH aOäRa R>S Rä¨ÆRIHâäËÆRrHCnFJtE|ätJ nGt¶TL Ãa rrEÃÅÍr?à ªTJLC_ ÃrFáÃb•ÃSHAqJG¨sä\ÃTHrH–Kä_ar?Ãâ¿RKa¿tÃrHÃRK–LÎsH t`ÃRKERRLÃËUxa ¶TLRÃ_ ÃrFÃRKUa> ¨aETL– ™ÃTLaÃTÍ_sÁRLÃËUÌ ¢¯_JPE¯ÊP­RD_ ªÅÍr?HTRJ'ÃTäÃbÃÓRFRt]ITaTR`¾ä¨txa nG>ÃaLRGÃm¿ ¢È]I¯n¯_JPE¯gvp qLI¿U|¿Ý_KÃp Æ_CÃRIHä¨qLI¿sH bLaÃäÉR@™Ã_?¿RKJLRN Ý_KÃpTaÃaLRGÃURÃÌÁ ªn¿åa\ÃÅÍr?ÃÆRrG'TJR ¢QJ>¯Ï±]%¯ ªÅÍr?ÃbLaÅÍO__"m`tJ ¿ä ¢µP>†¯Ï±©Pv†¯ ªÐ–EÃàRICÃæËRERäËàäR¿ä¨n@ \ÃRäËrK tCLAýr@ÃsH _I ¿ ¢RJAJ?¯]P<'¯¹py ªnE\Ãä¿sH \ÃVHÃt R,Áä¨ÅÍr?Ãk?Jt l \ÃârG•¿àäR¿¶ÅÍr?Ãt qRGäl \à ¢RJ=<¯¹p=¯ k?Jt e>ÃârG•¿]?¿äªÅ_LCÃä¿TAr'Ãä¨TaFÃTL?>ÃTAFHÃRKJ¨TEH'ÃÆRAFHTEHáR¿ßRJ ªÅÍr?à ¢R_%¯ ªÃaLRGÃma"ä¿Ta'ÃÍr?ÃsH bÍ¿ ¢±¹p=¯jG ªTLRxÅÍr?ÃnL|RETLFä¨nL|REÃÅËRäTxÃä½RL\ÃRKL ârGtÃÅÍr?ÃnÃËT R'Ã

:È‫א‬i‫ אא‬Y4I‫א‬f F9‫א א‬V)‫א‬Å7‫ א‬hpbA ‫א‬8‫כ‬ ÅÍr?ÃoLF_J R__"pG.tÃi RFÃÓRF_J ÝÃ_\ÃURÃÌÁÍr?ÃTLÌRlLIC¨ˆÇ–\ÃÅ_ R”t|r RaârGâ¿tDJpGä¨i RFÃTAF_J g@RÝ_KÃâ¿lR-_?F•äª­°´TE?Ãt ]xrrRIǖ\ ¨i RFÃTAFpTaFsH l \ÃiF¨ÍRLÃsH àR'Ãt ªmCRsH ÍrCÃa¿ä¿2LaàäRªR_sÁRKJ ªp.\ÃVHÃt ŽR@'ÃTFAJ'Ãä¨TG>Ãpa\ÃVHÃt tTIHB'Ãl RJ'Ãä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

136


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

@DOj. @DOM ¶t`ÃkRKÃáÃ_RTxÃääTLHIÍr|ÓRFÃt R_ RÆÃrA&Ãã` :UN‫א‬c Q$+ ‚/%N‫ א‬:‫א=א‬ ÃaLRGRlHCtèkRKÃt TL Rx™ÃÆÃÍRL&ÃsH ä¨t`ÃtERt ÃaLRGÃRKiItÃTEH'ÃewR?&ÃsH ÝaC¿ ªTR%Ã_J T aRKHD\TIK'ÃÍÃÍÎ\ÃpR¿hE¿â¿æÍäa@ÃpäªRKÃËÃ_ Áä ªTLnGn@ \ÃÆÃÍRL&ÃÍR•TEHÝäa t Ír?Ãp__CÃÓRFÃÄa\ «‫א‬G» d")= s=2 ’/X‫ א‬:‫}א`"א‬ ªTÎÃr'ÃaL ŽRx™ÃTRt •Áq_¿pä¨Ð–EÃáÃ_ÃpnH¿â¿n@ \Ãp ‫כ‬/YN‫א‬v :‫}א&“א‬ ¨qÃ_Ã_J RKrxä_FEÅÍr?Ãâ\·¥áäbätIaÃSaFÃáÃ_ÃpnH¿ä¨ãÍr|¿â¿Ëä¿æ`ÃÝ_KÃpÄaN ªTL`ÃkÃrKÃt T|R (OL& !P‡‫ א‬:‫א‬%.‫?א‬ ªTäÃÎnI¿_\kRKÃißa"N¨ÅÍr?HnI\ÃäS\ÃTäÃbÃË_¿äßa"Nåa¿Åa ”/%&‫א‬. :‫א‬P)‫א‬S 2kRKÃäÅÍr?ÃâÎÃrp_N\äªÒaCRÍr|Nä¨Ír?ÃÓRFýRJ¿ma"æ¿âäËRJRtERtF¿â¿àäRN ªÅÍr?ÃgF¿o¨æ_p2at ÃÍÌtFN¨æ_ …€#H&‫! א‬I‫ א‬:‫א‬v2‫א‬v tÍr?Ãn@ ¿â¿åa¿Åaa`Nä¨ar?ýRJ¿twÃÍä¨]LR?'Ãä¿ßR>R·Å½Rxša¾Í_?æ¿ä¿cI>ÃnCN ªTLCL ŽRxPRKAF¿tà •‫א‬. ‫ א‬:‫א‬%.‫א‬v T RxP¨æÍr|aaRK_¿â¿ÏN– ¨RKHGäÅÍr?ÃÅËrpp"tÃÆRFLAÃp__CÃTL`ÃkÃrKÃa r ªÅ½Rx™Ãn_Cä¨ÆÃaLN !/IfZN :‫א‬T)‫}א‬ a>¿â¿tÎr•qLH ä¨RKAFÃä¿Rb!¿æ`Ãe>Hlt¨žTaG TLGHžÅÍr|nGäeæ¿ËrKTaÎr#• ªRR¿RÍr|pR¿UJÃÌÁ•Á¨tEJRK¿äÅÍr| …?f{‫ א‬s‫ א‬:TT‫כ‬#I 1c :‫א‬%v‫א‬N Ãä_R>â¿oK]I¿ä¨ar?Râ̙ÃSH NªTRCÃäT|R&ÃpR\Ãt ar?ÃÄÃ˾ppa›ÃTL|r?áÃaÃâÁ ªoKH áaN Ra>á_ ÃrH ÃÌÁäªoKRKHÍ¿ä¿kRKÃsH RKAFÃtÃÅÍr?à ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ ªt Ã_™ÃÕR>'ÃÉa¿»•á¿]L|Ã`nªTJLIÃSwRF%ÃäT`\ÃWJÅÍrK>TÍRt Ã_™ÃÕR>'à ª1 ªRKáÃb•ÃæÍäa@ÃpÅÍr?ÃprGTJLC_ ÃrßRJ_Co¨àRIC•ÃTHKTLIaÃar?ÃÅbK¿ÍR>Ã_C ª2 »•á¿]L|Ã`n »Ç–\Ãä¿VHÃÅ_ RtR ª3

137

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= :he9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI 6-‫א‬b‫אא‬-A ‫א‬p08¥@m J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫ א‬S‫@כ?א‬P‫ א‬2UI Y)./9‫§ א‬/09 * »ÃÌR'»p¿»s»o»kL»ÃÌR»p ¶àä_$Ãt ÅËrr'ÃÆRIHGR2JLC·t rxrnG>ÅÍr?ÃãR#TLE RCÃRJR RAÃk?Rr Ë J/yxA J\j‫א‬I §OA * JI.w.1 §OA * lI ÆÃÌ

TH/

TËRL ÃaL

TL@

TrL

½Ý_RaC>

fL¿äËr¿

Ta?

T'R

TaÅÍr|

ŽRx™Ã2pRÃTÍË T@EJnBÃä

T@Ír|

THLI

ÎÃaAÃT._

TLE R

TJb

ÅËÍR

TLA

TJÃË

TrH

Å_LE

TËRL Ã

TLCÃä

TL

TEa

ÅËR

ÅaEJ

RKL TrL•

THR

k ÃrCÃpTLR

2TCEapRTÍËÆÃÌ nBÃäŽRx™Ã

ÅaL

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

138


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= ¶tRÃàä_$ÃSRRJAFÃtÃÍr?ÃoLFâ›ÃRr ˪qEÝ_KHTEHÆRAFHÍr?Ãp__CÃRJAFÃ_FiwÃÍ ¯]]J

]J

eÏ

¹p=¯npE] ¯p ¶ÃaLRGÃßRÁTFa »ÅËRÅÍr?Ãn »ÅÍr?ÃÓRFýRJ¿ÎÃb–ÃaLRGÃUxaCn ¶SL@ÃäÅ_%à »ar?ýRJ¿Ý_KÃsH RbÍn ¶Å½Rx™Ã »tCLAýr@ÃàRICÃpRJG6n »TÎÃrŽRx™Ãn ¶TLCLAÃ_R>'ÃÍr| »ÅÍr?Ãt l \Ãirt RaG n »SRJrn ¶TL?>ÃÍr?à »R`\RJAAtÃTAFHÃR »TRJ'ÃTAFHÃ`¿pRJG6n »TH?ETatn »THRÅ_LCtn »TArtn ¶RKLEHäÅÍr?ÃT_F ä¿T_F'Ãt a|RJ oxla p RFI ÅÍr?ýRA ÁpRJG6n »TLEH&Ã

139

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(3) 1#+ (:A= ¶TLRÃiLxÃr'Ãp Ua™Ãt Ír|p V¿ ªRLrrJGèTRCÃƖ|Ãr'ètH8Ã^Aègr'ÃaÃTFAJt TLèTxRaà TLGH'Ãäa>JÃäiAÃÞrFßRKÃâäËRa>äRKHbJpG.Ua™ÃTGsH Õrxrnt Å_ÃäÅÍr|p V¿ ¶TaGEÃ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

140


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

!".A8#$& ?6‫א‬/‡DEDY&‫ א‬/5DŒ0&‫א‬ T8X&‫א‬ ªÍr?ÃaLNäTL Ãa rrEÃÅÍr?ÃprG_ ÃrFT aCTHAÃSG :(6/%#&‫א‬ ªUa™Ãt Ír?RT|R&ÃTaGEÃTLGH'ÃÞrFp T aCTHAÃSG ªTL Ãa rrEÃÅÍr?ÃprG_ ÃrSÍr|ÓRFÃTHAHpG. :@A‫א‬X#&‫א‬ ªoKLH Ír?ÃaLNt THAÃaGE ª¥ÕR>'ÃÕÃ_™Ã¤TaGEÃTLGH'ÃÞrFÅR ÃaiRKÃ_ÃäUa™ÃpÍr|ÍRLÃoKJG. Ua™Ãt ßaètE?ÃnICÃÆRL–¿:($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªÎRKSR nÅÎrârGâ¿Óa>•äªTLÌkÃrä¿TLIÍar?ÅbK¿sÁTHAÃÈR¨Ír8ÃÃ``LEJ B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ªar?ÅbK¿sÁÈR"•äaLGEÃsH baäT_LK6Å_rÃã` ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯ ¶TH_TbLE"TCÉÃaà ÝRâRG t ÝrrH âRG'Ãt ÄÍ_'ÃäTHAÃàr¶_Ià ÅawÃË â¿ p ÄÍ_'à _Nä ªtwÃr> nG> ÆR rI prG ârrF • THAà SHA o ªs ÆRR#à t âäaLä n ÅË_ TR Ãr?IF â¿ oKJ paKB ¨ÅËRCà ä¿ arà ä¿ ¨S@Dà _CäoKräÆRIäaLRCsH RRÁ ˆÃä_I#” ÄÍ_'à kK Urà p Ta RJ]IäªqRGt SR nkFL Ír?à ÓRFÃä àrR ÄÍ_IH gF qE r árF âN ä¿ ¥TLxÃa •Ã¤ e>à árFä ªR@¿ qRG t _IR tE RCÃaLCÃÍRLRãar?*æ`à r m` q?IF pa›Ã sH æ`à ªoKJR¿t _IRiLI$ÃaNæ`Ã

RD_?¯

mFA¯È]

TC TbLE" TLAL>J

âäNLKäTHAÃg>J ªÍr?ÃÕrxr'

ÐRF

141

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ðp7¯

ˆjJrßRm” n eIFä ¨ÅawÃË t iLI$à kF ÍRä Ír?'à ÍäË tÃrà sH SR ¨ãÍr? â¿ _a æ`à e>à Ír?'à àr Ta e nG ßa VL iLIH ÉR â¿ sH f aà ä¿ ãar? ªt Ãa rrEà Ír?'à ÍäË eIF T|a æ¿ ¨TLIä ÃaLRG Ír?à ÓRFà oä Ær| _LHFä p_Là áÃ_à à– p ÍÎsH gD@Ã_J àR Ær?ÃaLRGà TLRÃ_ ÃrFÃÕRÃSäªÍr?ÃÓRFà ¶ÆÃr|\Ã_LHFt ÓRFà _J ˆm” Ær| Ír?'à Í_? ar?_J ˆßR”Ær|ä¨TaÅÍr| _J ˆjJr”ä¨ÅawÃ_Ãt qHRFe ªÅÍr?H R _ ârG â¿ SRAà f Í ¨TCHÃÕRFÁÕÃaÁÅÍäa@ÅÍR™ÃÍ_# ªR_ ÃrFiLI$ÃáR'ÁpUÃ_C aLNt THAÃaGE ar?Ô Õrxr' ÄÍ_'à _K. t RKRGäoKLH Ír?à TH\à fC Éa a ˆt Ãa rrEà ªTLrLÃoKRL ¶THAHTFRÃÆÃa&Ãàr mRLt TL Ãa rr ÃÍr|åap¿© »RKR rxrtRä»TLrLà m_ Ua ÅÍr| a` n © »ÅÍr?ÃR»ÕRA•ÃR»RrR RAà ÃÌÁ »g> t Ãa rr Ír? U¿ n © iLxÃr t RI oC mRÁ UR »ßÍr|

Sp¯ Ë­¬

Ë­¬


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

aGELRËa nICÃÃ`ârGâ¿oK'Ãp Ɩ tE RCà aLNR Å_ sH SR n k|ä¿ ªqLH Ír?H ÃÍr|pI@ TL Ãa rr Uät THAÃpÄÍ_'ÃSHAâ¿pG. ªoKCÍr|ÍR@ÁlR

T>RJ

tE RCÃa\RTHAÃaGE ¨THAÃsH k?ÃäƖ'ÃÄÍ_'ÃÕÎr Ír?H t ¥­¤ nI TÍä oKLH ÕÎr RI ½_ÃnoKRKa>tÃ¥­¯´¤TE?à ª`LEJR

Ë®¬

Ír?ÃTHAÃnH

Ër?F'à nL?ER Éa> â¿ ÄÍ_'à sH ÅÍr?H tE RCët?>à k|rà p â¿ n@ \à p ªt rxr'à k|rÃä oLLFR¿THAÃÝaC `LEJ½_ÃnmÌsH TH¿oKLAC ª¥­¤nI TÍä Ír?Ã

TEH ÃÍr| ÄÍ_'Ã a@ â¿ pG. TÍä^ ªRK>RJäTHAÃsH RKxaC ¥­¤nI t ¥­¤ nI TÍä WwR T>RJ o ªTLRÃT?%Ã

 B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ Òa

T>RJ

mFA¯È]

Ðp7¯

tE RCÃa\RTHAÃaGE RÍRÃtÃÅÍr?ÃSR nÒaC Ír?H nG> RKE?ä TH'à ä¿ TEL?à p ªt rxrnG>ät?«tE R Ír?ÃTHAÃnH pa›Ã THAH àR'à ÄÍ_'à ]Eä oLLF R¿ THAà ÝaC ªoKwÃÍM½•Ë™R Ír?Ã

Sp¯ Ë°¬

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ¥t`ÃkRKÃàRICÃpTHG>•ä¤ar?T¾sÁTHAÃÈR¨TLILHCÃÅ_rÃã``LEJ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

_ Ãr p ÆRrHC'à p _bIH ªÍr8ÃÃ`a¾aBèÅÍr?ÃprG ar?T¾ tIÍ kRä¿ tÌ

TÍä^ ¥®¤nI

RD_?¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

Éa

_ Ãr THAà ÝaC _ Ãrä RLÃË àR ÄÍ_'à Éa> ÅÍr?ÃprG ªÅÍr?ÃprG

Ë®¬

pa6 tHI

_ Ãr THAà oKE ÆR rIsÁĖAÃÄÍ_'ÃoF ÅÍr?ÃprG n ÅÎr ârG â¿ S ªnI kR ä¿ ar? T¾ T rI ªtÌ

Ë®¬

lLATHAÃiLA ÓRFà T rI'à p ÄÍ_'à SHA ÅÍr?ÃprG_ Ãr ªRKatÃ_ ÃrFÃlLAäÍr| â¿ sÁ THAà ÍRB¿ ÄÍ_'à qr ªTEHÆRAFäÃÍr|Ãr_ SÍr?ÃoLLFoKJSHAo ª¥­¯µ¤TE?Ãt ¥®¤nI TÍä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

142


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

B 40 :5 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

Õrxr p ÆRrHC'à p _b ßRJ ÆRL–¿ ÅËR t a>Jà ÞrFä TLGH'à ªUa™ÃätE?ÃnICÃ

RD_?¯ Éa

T>RJ

mFA¯È]

Ðp7¯

oKÃ_R THAà aGE THAà sH TLRà TH\à ÄÍ_'à ÉaA ªUa™Ãt Ír?H ¶oKwÃ;p oKNä

Sp¯ Ë®¬

ˆa>JÃä iAà ÞrF” ÅÍR tJC ÃÌR »TaGEÃTLGH'Ãä »Ua™ÃpÍr?ÃnbJ]In p Ub tà Ír?à a>J ]I n »ßrLEÃp–¨Ua™Ã

¨UaÁ ÒaCÃÎRK twr@à žÍrGLäaž

Òa

TÍä^ ¥¯¤nI

Éa

áÃ_•Ã2ÞaEÃTHAHÄÍ_'ÃÉa> oKLH ÒaCä ¨a>JÃä Ír?H t?>à ªqÃ_ÃTLELät Ã_™ÃÕR>'Ã

Ë­±

áÃ_à THAà iLA TE?Ãt ¥¯¤nI TÍäÄÍ_'ÃÉa> t Ã_™ÃÕR>'à t qFLA THAà p SHAä ¥­°¬¤ ªULÃ

˱

Éa

ª¥kO'ÃÞrF¤TLH|\ÃËÃr'ÃiÎräáÃ_ÃÕa>ä1FT?Ítä:JI‫א‬4-‫ אא‬Q‫?א‬89‫ א‬6/u) ªTLH|¿ÅËRp^a>ä¿ÈR™æa?%Ãl%Ã:2?09‫א‬A ’UH9‫ א‬r.sK 2_IHeLaÈÌR,äTAL_ ÃrarAURTLÍaL TIBJ:žcreative commons” JI‫א‬4-‫ אא‬Q‫?א‬89‫א‬ ªa>JÃäiAÃäTaGEÃTLGH'ÃÞrFsH æ_CÃâäËtrRnG>Ua™ÃsH ËÃr'ÃàËRäaa https¶««creativecommonsªorg¶tRÃtäaG™Ãir'ÃsH t Ã_™ÃÕR>'ÃàrÆRrHC

143

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

A8Œ#&‫ א‬d&‫@ א‬A‫א‬U‫¸ אא‬/0VE ‫? א‬0&‫"( א‬Q‫א‬k#&‫ א‬ADŒ&‫ א‬z:‫א‬D) t morguefile¢https¶««morguefileªcom« t pixabay¢https¶««pixabayªcom« t freeimages¢http¶««wwwªfreeimagesªcom« t stockvault¢http¶««wwwªstockvaultªnet« t picjumbo¢https¶««picjumboªcom« t freerangestock¢https¶««freerangestockªcom« t publicdomainpictures¢http¶««wwwªpublicdomainpicturesªnet« t rgbstock¢http¶««wwwªrgbstockªcom« t pickupimage¢http¶««pickupimageªcom« t photogen¢http¶««wwwªphotogenªcom«

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

144


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

("‚‫א‬/”‫@ א‬2‫)א‬ :>?fZ&‫! א‬If‫כ‬N Q$+ /}–N :0&‫— א‬2‫^א‬#&‫( )! א‬+f#M) :$I ‫א‬#"G ªURä_LirsH ÍrCâ¯_JPE¯lG –™ ªÝ_KHTJRÃaLRGÃixrq_?F䢯_JPE¯R¬¹ÉP? –š ªÅÍr?Ãt qLH bLaÃoæ`ýb$Ã__"¢QJ>¯Ï±]%¯ –› ªÝ_KÃTÀatwRJÃä__ÍrBJÝR>Ãt oK¢R¬_¯RϯºÏ¯_JPE¯RJAvÏ –œ –rCF&¯©p>¯Ï¼ƒC¯”rup>¯d_A¯Ï©p>¯ – ªTLCLAÃa RJ'Ãä_R>IHÍr|ÓRF•TEH'ÃÆRLELGÃàrßÍÃ_arA¢RJAJ?¯_ PH'¯ –ž ªTL?ÅÍr|ÓRF•TLÃäÅ_L$ÃÞaAÃàr2Í_'ÃÍr?arA¢RJ=<¯¹p=¯ –Ÿ ªÃaLRGÃTaä¿Ta'ÃÍr?ÃsH bLaâR_%¯ – ªq–pÅÍr?ÃtFH'Ãåaæ`ÃÍrBJ'RS –âRJCF&¯ÏR]D'¯ –¡

1 ADŒ&‫! א‬5D‫כ‬E 8+‫א‬D: * ‫א‬/")‫ א&כא‬1#f ("%‰= .1 ¨ÃaLRGÃÎÃbÃâäËTrHLHäªÅËRÍr|sH àr?%ÃÏR¿ÆRÃaLRGÃnI_ _L$Ãpm`¨p_LÃRHGÃaLRGÃnIn@ \ÃpI ªÅÍr?ÃÝÃaÃä¿RK>r>ä¿ ªTH|Å_ RsH RKCxäRRL¿

‫א‬/")‫( א&כא‬5¹A ©‫א‬OQ .2 ßRJä ªÝ_Kà æ¿ ãar? ËÃa'à ½t>Ãä ÃaLRGà 2 T R'à ÃaLRGà TÀÍ ÞRA Ë_ ÞRAnGäªr_LEÃÄRC¿äᖠ\Ãäar?ÃnàRnt TEHTÀÍÆRRA ¨_R>IHÆRrHC'ÃpaLGÃtACTHrAÃÆRAFHèàR'ÃnLsH ª2CáÃ_ÃTÀÍ S R TLHL?Eà ÆRAFHÃä Äa p ÆRAFHà R¿ ¨ÅÍr?à ÓRFà âRGä âRÎ n Òa t TÀaÃÆRRAU rJRIHG m`ªÅÍr?ÃÝ_K_R>'Ã2 Þrä¿TE RCà ªR`äÅÍRÁÆËÃËÎÃ]wÃa>Ã

R_%¯¹PI †lPm$¯±¹py¢RFPR?D eJn©`©r<¯Ï«c<¯_I@¢R_R?D

”mC¯Ï«”ÍpJAF±¹py¢RJFJ=CR?D ©r<¯lJyPCÏ«

145

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

_I@c<¯opRFPR?D¢°_n R?D RDJ]¯_JPA¯

]JA]I<¢¯]RFp R?D

]An R?D

qc<¯_I@¢R?pR?D Íp]»PZR?Dl”_=&¯


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ّ “"Pb0&‫@ =א‬8`&‫ א‬.3 ÃÌÁpGäªRK _ä¿RbasH ÅÍr?ÃbLae?RRR äªÅËRRÍRK ÁËrtýRL\Ãt UÃSar?Ãn ªÃËRârGâ¿t S aÅÍr?Ãp½bæ¿T aCS¨ba'Ãt ¥e>ÃàR'ÃnLsH ¤cLwaýt>ÃpGo Ê_ÏR P'¯i=H'jPB¯qF eBv¯•`J_¯r oAvÏQ”¯·PÍpEJ±¹p=¯`_´¹PPJÍpEÍ«]_SH¯¸­¢lGA¯RJª –¯·P±¹p=¯r aJu_¯©r<¯qDJ”jPB¯qF eBv¯–ruPIH¯PIApq­¯_JPE¯

RJCF&¯qF ¯_JPE¯`J_

±_<¯qF ±¹p=¯Î^r `J_¯ `_'¯´¹P

±¹p=¯i=HqF `J_¯ÍpE QPB¯r 

(5¹/&‫( א‬5=‫א‬B= ‫א‬/")‫ א&כא‬z:D) .4 TLEHáÃ_Ræa?ÃarÃÅ_ÅËRÎpG.äªæa?ÃarRÝaCRätRG'ÃlICÃÅÍr?ÃRKJgFHtÃTäÃbÃË_" qrÃk?aKBTäÃÎ`¿t ¨¥aEÃÎÃrt RÍr|àRrRI¤áR\ÃpRAqrÃaKBRR äªÓrAä¿ÅaL ªTrLäRFI a¿ÅÍr?ÃtACL

rPE'¯jGA¯R¬_¯RϯºaEA

R?PHRJCF&¯

±¹P­_«±¹p=FrPE'¯jGA¯lA

ƒ5/%0&‫ =א‬ Db&‫ א‬.5 tFHIHpG.ÅËäaÅÍr?ÃæËRaÃäÞÍÎ\ýr@ÃSGVLªÅÍr?Ãa¿½r@ÃË_ R Ë tRFaÃä aE|\à n T Ã_à âÃr\à tAC mÌ p fLFJà sH ¨RÍRC>à TLEH&ÃŽRx™ÃSJ#Sª_ICnG>à–BÃä½r@ÃáÃ_ÃtDJm`ªÅÍr?H Í_?áR¿kFe>ÃâRÃÌÁn¨RIHBÅÍr?Ãt cLwaýt>ÃpnC#tà ªÅ` RJÃáR¿ä¿¨½rx

("%"PO&‫ א‬/¢‫א‬K#&‫ א‬.6 pnE\Ãä¿sH \ÃVHÃrl \ÃârGâ¿ÃräRªTLCLAÃa RJ'Ãar?_J ÅÍr?Ãk?Jt l \ÃârGâ¿Óa>• ¨RFI RKL âRÃÌÁÅÍRÁa¿TLCLAÃa RJ'ÃÆRAFä_âRL\ÃpaLt äªUL>Ãa|RJ ÃrJ#äªgä\ÃVHà ªR@¿TLEH&Ãt ½RL¿äT_F'Ãt ½RL¿Ërän

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

146


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

i=H'¯nÑpFA¯TF¯r j Z¯

i=H'¯nrFC¯TF¯r j Z¯

±¹p=¯i=Hr j Z¯

("ŒjV&‫ א‬ADŒ&‫ א‬.7 TLHL?EÅÍr|Ír?'ÃÍRâ¿oK'ÃpªTHLITL?Ír|ÓRFÃnKÃpcL¨ÏRJÃpaLã_FCRcG sH _ârGâ¿tDJRI¨ÅÍr?Ãk?Jt e>ÃârG•N]?J䪽Ra•ÃsH ãÍr?æ`Ãe>Ãi>â¿ä¨TFwR ªRKÍR•ÅÍr?ÃnÃËãÍr?æ`Ãe>ÃaB

±¹p=¯`_r aJc<¯¢_JEl> « ±¹p=¯ËPr _@HÏ

͈¯c<¯`JJ5gJ?¢l> «

°_DÍ«kJF –¯]]JAc<¯¯^

(‫כ‬/`&‫ א‬.8 t –¤ÃaLRGÃáR¿ÆRa%ÃnI>Ã`äªÃaLRGÃáÃ_RTa%ÃÓRFÃpG. ] _J T aÃaLRGÃmaæËÃÍÁnG>RKEÃaLRGÃTam`䨥TxRaà ªlRDÃ

("Y$j&‫)( =א‬8]#&‫ א‬.9 ¨TLEH&ÃäT_F'Ãpnt a|RJ ßRJâRÃÌÁÅÍRÁa¿Ír?Ãp__CÃä_ åa â¿ _R>'à p _a R Ír?'à ÍaF â¿ tDJä ªa¿ RFI ÅÍr?à tAC R/ ªÅÍr?Ãt cLwÍa?JC –ÌPGƒ±_J²¯_JL©P<†RJCF&¯ÏR]D'PQ ƒ¯nE.

147

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

2 ADŒ&‫! א‬5D‫כ‬E 8+‫א‬D: * :?fZ&‫! א‬If‫כ‬N Q$+ /}–N :0&‫— א‬2‫^א‬#&‫ א‬d%. –³ƒZ¯±] P –™ –nP¯ –š ¢Ð]'¯jG –› –¹p@H'¯ –œ –Î_ÏjH¯ – –R¯]¯¿p?&¯ –ž –jP?¯ –Ÿ –_J L¯ – –cD¯ –¡ :e‫א‬²f‫* )א‬ ªÅÍr?ÃÈÍRa?JCÃqÃrâ¿tDJ• ª­ ªßa'Ãa?JCÃáR¿TRßRJârGâ¿Sª® "Rule of thirds" ¥‫> אא}א‬K+‫ \א‬.1 ªTLÌR$ÃälICÃRKJ6ätRnG>ÅÍr?ÃSLaT|a ǖ\ÃÅ_ RmJ6 2AsÁmJÌt ¨t Ãa rrEÃar?ÃÃaLRä¿kRKÃTRoLFsH árFä ÝÃ_\ÃÃrC@â¿RäËÃräR¨ÆRCaipTGâ–G>VL2ËrI ä2LF ¿ ªTG>Ãgät ÓRFiÍ¿tä¨ÓrA&Ãã`i RFt Rar?âä_atà nLKRKRsH TG>Ãã`ÍRK P]ITL|RTL`ÃkÃrKÃpaLGÃær ªÇ–\ÃÅ_ RpIxar?ÃTLHI

!I‫^א‬0&‫ א‬.2 âÁ VL ªÆRAA'Ãä àRG\à sH ÝaCà ½r@Ãä á–Bà 2 ÊÍR?à fRJà aL lAJªÅaD?täsRKIK TrK·Ua™ÃTG>]H?tRCÃpRÃÆÃÌÍr?à tÃàRG\ÃpRä¿¥a@\ÃäaI\èaE|\ÃäÞÍÎ\äâÃr\ÃpRsH m`Ã` ª¥ÓrAä¿RÃäbÃÆÃÌàRG\ÃäÅa_'ÃàRG\äÍr?Ãt aKB

¨K#&‫ א‬a#+ .3 ªÃaLRGÃbLaÅÍOÈÍRTLEH&ÃURÃÌÃqrÃÎa¨TL?ÅÍr|ÓRFÃ_J ã`ªÅÍr?ÃÓRFÃ_J T_CÃT TILÅËRÎáÃ_RâÃ_L'ÃlI __"mJG. ªbLaÃÈÍRä¿R@ä_R _cLrRnnC#â¿pG.TLJFÃ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

148


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

`_]P<'¯lA#R>'¯RJCF&¯ ¹PºZ¯qF

ÌPGPRJCF&¯q@"”_By«±¹Mr P]q­]P<'¯

?fªT#&‫ א‬.4 TaFÅÍr|ÓRFÃ俨SaFHT|RT_ áÃ_R_LCÍRBJpÅÍr|ÓRFÃR@¿mJG. ÅÍr|UAFÃÃÌÁ¨–I ª_R>'ÃsH ÑR&Ããa¿ÍRBJnGäªTÍTäÃÎÆÃÌT_ áÃ_R ÅÍr?ÃUAFÃÃÌÁ2t ªTLHƕ•ËpTLrEÃÅaBJHR'RaD|Îa_sH ¿pÅa> RrAHÃÍr?lH_F Åa>ÃnE¿pRK`¿ÃÌÁR¿¨ÅÃäR'ÃclH Åa>ÃårcEJ ªÅÍr?ÃÝ_p

aPT&‫ א‬.5 ÕRFÁäáRÃpqFHR'RKÆRE•ÃsH _R>'Ãa#ÅÍ_RKRL t lJÃær" UIRÃÌÁlJÃÅrA_bRIªá–ÃäáRBJHâREËÍÕRF™ÃäáR•R ªÅÍr?H ªÅÍr?Ãlt RanG>æ`ýbHRLwRFHÞRJmJL nCR/·RKRÍaG

(&‫א‬K&‫­ א‬fOy&‫ א‬.6 kL rmLH Ã`ªÓrApÅÍr?Ãt RiÞRJRJrL _!RÅÍr?aBJR_J ã`mJG6_¨qÏRJÃtFHTLELt a¿pRKR'mÍr|prGt TÃ_ÃÓrA&à Ý_KÃsH TÃ_ÃÓrA&ÃRKL qr¨ÅÍr?ÃnÃËTHÍt tFH'Ã`¿pÓrA&à prGä2HRKÃ_ÃpG.tÃÓrA&ÃpTJRàRG¿ßRJäªRKcLwaà lI p_bä¨ÅÍr?HtÃÍË_ClHt TaAFÃä¿THwR'ÃÓrA&ÃoK–I ªÅÍr?à ªRKLRJ•äÅÍr?Ã

a.‫א‬O0&‫ א‬.7 TLRÃÅÍr?ÃnRIªâR™ÃiJ|pä¨RKJtCLAèlRAÃÆRLHâr Rp â¿pG.pGä¨_R>'ÃÄ`áR•RÃÍrClRAÃÃ`lHäªRKLR–t a*RÃÌÁmÍr|sÁÃarkL@RRL¿äªRRL¿TH/Åa RJ'ÃSLÃaÃârG ªRâRGt a RJÃ

149

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


/"<‫א‬0&‫ א‬.8 ÕäaEÃä ÍR\à n ¨TLR TLCL Ãa ¿ nG> â¿ pG. tà ½RL\R ½tH oRCà oRCà p cLwaà Ý_Kà àbC ¨ÅÍr?H ÝÃr ã` ixä oK ªÄÃr\Ãä ` ÃrJÃä TLJÃäªTLEH&ÃäT_F'Ãà–plI ½R>ÁmJG.¨mÌsÁT Rx™RäªtÍR&à ªÅÍr?ÃÝ_sÁtCL nG>2CÃUEHÃbLaa¿ÅÍr|ârG

§]&‫ א‬.9 áÃ_ÃpG.ªÅÍr?ÃÍR Á˜.R_J TLGLRÃÍËa¿nG>a?JCÃ+_FpG. p áRI–ÅÍRÁa¿a?JCÃnCmJG.ªTLEH&ÃpÆR>'ÃsH ½R@FHeFà ½bemJG.¨Re>Äap TAF`¿_J ªRaa¿qHCäq?la ªˆÇ–\ÃÅ_ R”TGpærHCÃaAÃsH oKrL iFR'R ¨oKäÀÍp

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

150


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(P$O$& @ADŒ#&‫א&]Œ( א‬ TL Ãa rr Ír|Å_ äâÃrJ pkNT?ãaBUEH ¨ˆsFLr'ÃRL˔THpË_ a¾SHFq a t _I¿cH T¾sH ÝbCÃoHCVL·qIHlLF"t ]!æ`ÃR_JHoLpcrtJLAHEÃÄR>Ãp Ç_¨Ír?ÃmHÉaä ÅaGE_I¿S ¿ªcHRt –EârLoäqa icrÅÍr|a¾aKBäªqwR_|¿iTLFLrTa c¿ä¨æRJà RIªTHRTLCÃäTRGeF·cIä¿Ír|iÍ¿pa¿SHA•ä¨TRGÃpaLGÃsÁÈR"•tK ·ÅÍr?'ÃT?Fà ªRKÃtÃar?ÃÆÃÍRKlLAt S a_I¿âÁ

@ ‫א‰א‬ Éa¨TL Ãa rr Ír|ä¨cLwÍâÃrJ pkNä¨TL Ãa rrEÃÍr?ÃsH _ICT?ä¿tE|aaF:Y)./89‫ א‬6/s9‫א‬ ªRKÑR ªgwR%ÃTH'lwRäSRJÕrxrÍRLÃt ã_ RRr _ ªÅÍr?T?FãÎR!Á]H?Õrxrt _I¿aGE ªÃ_LR rxrR_ä_FiwÃÍ ¶TÍäa@ÃnICÃÆÃrAnL_I¿áR¨ÅÍr?'ÃT?FÃã`ÎR!Án¿p

:/5DŒ0&‫ א‬ 8. 1P: ªãÎR!P½_ÃnÕrxr'Ãp TÍäa@ÃÆRrHC'ÃiI¿:v[U9‫א‬ ªRKAF¿â¿Ëä¿tÃÍr?ÃoÍa ar?Ha@¿:T‫א‬,H@e89‫א‬ p`ÃÑR\Ãä¿e>Ãn»TRRar?Ëä¿tÃTJG\Ãn»Tr>TÍRAÃn»ÅbRar?ÃT¾n:23./@9‫א‬ »ar?ÃsH ârF Ãräâäa roar?Ëä¿

:/5DŒ0&‫ א‬8%. ªt`ÃkRKÃä¿ÄrR%ÃsH RKb¿äTRJ'ÃÍr?ÃÍRN:)./9‫א) א‬,@u‫א‬ ªt`ÃkRKÃä¿ÄrR%ÃsH Ír?Ãâb¿ä¨SRJ'ÃWRaÃSÍr?ÃÍaN :)./9‫ א‬232[m ªÅÍr|nGRaäÅÍr?'ÃT?FHRFwRRLwÍRÃrJ SNÃaL¿ gwR%ÃTHsH päRJCÃäÍr?Ãl?äi UäâRâ›Ã ÅÍr?'ÃT?FÃã`KtwÃaätw–ÎSCL_LNR

151

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ªcrtJLAHEÃÄR>Ãp ÅÍr?'ÃT?FÃp ÅÍR ƖLA'ÃÕrIä¨ÅÍr?ÃÍR ÁnLAnnG> ¶Å_ÃäTHIt crT?p RJTÃ_Ãt aCRr Ë

nÃËÅaGEH¨Æ–'Ãäk?Ãt Ta?ÃËÃr'ÃpȕrGÃiJ?俨oaRr Ëä¨T?FÃã`tG"Ír|iÍ¿t aGEJ ¶RK"qGäÅÍr|nGÉa>R@¿aGEâ¿RJLH ªÅÍr?ÃÅaG ]xrJoaÃpFâ¿æÍäa@ÃpcLäªÆÃÍR ™Ã ¶­ÅÍr?Ã

¶®ÅÍr?Ã

¶¯ÅÍr?Ã

¶°ÅÍr?Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

152


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= :Y)./89‫ א‬6/s9‫ א‬R‫א‬E7‫ א‬T‫א‬.Hu *

23./@9‫ א‬ZUf * ¶Å_LETHIt RJÅÍr?'ÃT?FÃÕrxrSGRr Ë

¶TR™Ã_!sVâ¿RJLH ¨TH\ÃpàÃOp TRÁËräá_ àRt ªUÃTH\Ãp SJ ¶ÃÌR ¶p ¶s ¶kL ¶p¿ ¶ÃÌR' o`NJRC ªRK RFÃËrtÃÍr?Ãoaä¨TH?EJÞÃÍä¿sH ƖLATIä¿TCÍ¿a@ªÍr?Râ›ÃaGEJ ª¥­¤nI TÍäsH ÅËrr'ÃmHnƖLAoaâ¿pG.äªÍR •Ã2 t TAFHà ªTRKJÃo¨T?FÃÍrA¨TÃ_Ã濨T?FÃÍR-aGEâ¿RJLH RI

:23./@9‫ א‬69‫* א‬ »Tr>TÍRAÃn »Ír?ÃpbÝRâRGßRJn »ÄrR%ÃsÁar?ÃT¾pÍr?ÃnFJgaRJ_n »Rar?ËrtÃTJG\Ãä¿âRG'ÃsÁàr|rÃRJJG.n »ar?ÃsH ârF ÃräâäËrroar?Ërp`ÃÑR\Ãn

t t t t t

:23./@9‫ א‬4W- * ÄrR%ÃsÁar?ÃT¾pÍr?ÃnFJRr Ë ªSRJ'ÃlLAÃËräàRt t`ÃârELHÃÎRKsH Ír?Ãaa"iARRJJG. ªn@ \ÃaäRRJAFÃtÃÍr?Ã_R>Rr Ë »aa"sÁTRÍr?Ãn •ä¿âR\êRK `näaaÃnÍr?HTL RLÃRnICRr ˪TL RL•Ã^JÃsJ•¿RJLH ªoKTÌRÃËr äá_F•äârI@'ÃSRJ¨p_R>'ÃáRIÃaLRFwRRÃrJ SGJ¶cLwaÃâÃrJCÃ

t t t t t t

ªT?FÃoKETLR¿äÅÍr?ÃsH ÅËrrULÆRrHCÉa>ÃpI@¨RFRRJIHCRI¶Ír?ÃÉa>UrÃâRâ›Ã ªT?FÃÒaC¥ÒaCÃÎRK¤ÍrGäaRÄrR%ÃÎRKgaä¿T?FÃiAJ ÅÍr?T?ÈRÁt RJ!_FÃ_nLI

153

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

!".A8#$& @ADŒ#&‫א&]Œ( א‬ T8X&‫א‬ ªR`LEJTLELä¨ÅÍr?'ÃT?FÃewR?T aC :(6/%#&‫א‬ ÅÍr?T?ÈRÁ :@A‫א‬X#&‫א‬ ªar?èÕrxrÍRLÃ:($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªÅÍr?'ÃT?FÃÅËRt Õäa>Ãnar?ÃÅËR½RA ÁæÍäa@Ãp

6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

Rºƒ¯·¯p'¯

RD_?¯ RA'¯ pa6

mFA¯È] âäbaäTHAÃg>J

Ðp7¯ _IÃTC¶tAL>Jpa6

Sp¯ Ë­¬

nG> âRG'à t THAÃä ÄÍ_'à àr â¿ oKJ ÄÍ_'à SHA o ¨twÃr> n ÅË_ TLE R TR Ãr?IF RRÁpaKB¨ÅËRCÃä¿arÃ俨S@Dà Ta_CäoKräÆRIäaLRCsH kFL ˆÃä_I#” ÄÍ_'à kK Urà p ÄÍ_'à árFä ¨qRG t ßÍR> n ª_Ie>TLxÃa ÃÅÍr|ÓRFR ÍRLRãar?*æ`Ãe>ÃárFä pa›Ã sH æ`à tE RCà aLCà _IRiLI$ÃaNæ`Ãrä¨q?IF ªÃ`GäÅÍr|gFHo¨oKJR¿t p T aC THAà ârG ¥­±­¤TE?Ãt _I¿àRÄÍ_'ÃÉa> ŽRx™Ãä ÅÍr?'ÃT?FÃewR?

Ë­¬

tHI pa6 TIa ÅÍRK THAà ârG k?à fC THAà sH ÄÍ_'à ÕÎr ¥crtFLr'ÃT?¤T? ªjI|äÞÃÍä¿äÆR?Fä¨Æ–'Ãä ªÍr|sÁ T? ÈRÁ THAà p ÄÍ_'à SHA ȕr nLG> a cr tFLr'à ªæa?ÃaLCÃÅÍRKTLIJ k?à t ÅËrr'à Ta?à ËÃr'à p ªnICÃTÍät ÆRILHCÃÕRÃäƖ'Ãä

Ë®¬

Éa nICpaIÃÃ`ÎR!ÁTHAHpG. nI ÆR rIprGä¿æËa

k| Ɩä ¨ÆR?F ÞÃÍ俨jI| ª½R@L TÍäiÎr t ¥­¤nI ¥­±®¤TE?Ã

T?ËaÅÍRKTHAÃârG ªÅÍr|nGÉa>ÃäaGEâ¿THAÃsH aLGEÃä Ta? TFaA Éa Ñr? ãRË¿ ]Lxrà aBà ªÅÍr?à ªTEH'ÃRKwÃbN aL@" THAà RKJ tà Ír?à ã` ª_CRIL ÅÍr?T?ÈR™

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

154


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

THAà p paIà Ã` ÎR!Á pG. iÎrä^ tHI pa6 TIa ÅÍRK THAà ârG T? ÈRÁ THAà p ÄÍ_'à SHA nI ÆR rIprGä¿æËa nIC ¥­¤nI TÍä ¥crtFLr'ÃT?¤T? t ÅÍr|noÍa crtFLr'à TE?Ãt ªÍr|sÁ ªnICÃTÍäsH Ërr'ÃnLA'à ¥­±®¤ ¨RJ RIK cL oaà âRFÁ ¶TB– ªæa?ÃaLCÃÅÍRKTLIJ Ír?cGCÍR ™ÃnÃËTAFHÃoÍä ªTAFHÃoäRKRrGäÅÍr?HSRAà T?ËaÅÍRKTHAÃârG aLGEÃä Ta? TFaA ªÅÍr|nGÉa>ÃäaGEâ¿THAÃsH ªTEH'ÃRKwÃbN Éa Ñr? ãRË¿ ]Lxrà aBà ªÅÍr?Ã

Ë®¬

:@ADŒ&‫¬ א‬/U µ"‰DE ªRKHL|REäT?FÃoKETÍäaxÆRrHCkL@n¨RKÃÌÅÍr?Ãt ãÃaRk?•ÅÍr?ÃÉa

:k‫œא‬1 * ªÍRÎ\ÃlLÍe6THJÃã`:§O.9‫א‬ Är nFJ ÍRÎ\à lLÍ THJà ã` e6 2 :M2?9‫א‬ TFH'ÃÍRÎ\ÃaI¨RKLFHt _ Räåa\ÅaÎpÉRFHà ª_CRIL

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ²P@ƒ

Rºƒ¯·¯p'¯

RD_?¯ RA'¯ T>RJ TL RI

mFA¯È]

Ðp7¯

tà Ír?à THAà nH T?ä oKRI ¿ WwR THAà ÒaC ªRäb!¿tÃcr ªRr¿

Sp¯ Ë­±

oKHF TLEL àr ÄÍ_'à oK>RJ tà Ír?à TCL ä ¨Ír| sÁ T?Fà »ÃÌR'ä»RKL ÃäaG tÃTÃ_ÃR¶Rr¿ ÃÌR»RrIÍä¿RrII|tÃÍr?ÃR ÅËrr'ÃnL|REûÆRAFHÃo»aKB ªãäÍRÃæ`ÃâRG'ûÅÍr?Ãt TLLxrÃä TËR͙à ÅaFEà sÁ aBà ªnE\Ãt ÅÍr?'ÃT?FÃËÃ_ PT|R&Ã

tꊃr

RKCÎräÕrxrpa¿ÍRLÃpG. ªnI ÆR rIt RäbJLTHAÃsH

155

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

tJÌk? aLGEÃsH 2ÍR>'ÃV Å_ RäTLRÃÅaFEÃsÁÄÍ_'ÃnFJ aC ¨oKJ TCR iLxÃrªÕrxrÍRLÃsH _I¿ p ä oKAL p ä oKJ ªoKRRIÃ ªRR rxrTHAÃiÄÍ_'ÃÍR

Ë­±


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ÅÍr?'ÃT?FÃÎR!PTHAÃkLHGpG. TÍä^ ªtbJSÃr t ¥®¤nI ¥­±¯¤TE?à ¶ÅÍr?'ÃT?FÃÎR!Án RKCÎrä

Éa

p T aC THAà ârG tÃÅÍr?'ÃT?FÃÎR!ÁÆÃrAÉa TÍäa@à TEH'à ÆÃrA&à t ¥®¤nI TÍäiÎrä_I¿R_IC ª¥­±¯¤TE?à ªÅÍr?'ÃT?FÃÎR!™

Ë­¬

WÃa sH ÝaCà THAà sH tDJ lLAÃpbä¨Ír?HtIaÃaaà Ír?à nF T– p lFÃä ¨SRJ'à sÁ ÃaLRGà ä¿ TL`à kÃrKà p ªÄrR%Ã

:Y)./89‫ א‬6/s9‫ א‬B‫א‬4I‫ א‬6,[,w.mA 63B‫א‬x)‫ א‬Y2s>* †D‰D) A‫"א‬0M‫*א‬ J0V{ §/I :F9A‫ אא‬Y.Hy9‫א‬ k?CÃTLHI pI@äªÍR •Ã2CR`¿äÍRG \ÃiLI$½RD|™ÃS¨ÅÍr?T?½RJáRI•ÃaLÕrxrsH ÍrCH ¶RIä•¿2LR¿2_ RtJ`à ªÕÃ_™ÃTLHI ÒrFâ¿qNpmÌâ\·TLHTFaAÅaG æ¿sÁÅÍR™ÃtDJ•¥­¤ ªT rI'ÃRKaAtÃÍRG \Ãnt aBJHáΖÃUrà ¿äªTJLCÅaG àrTH?EÆRFLHCgC•¥®¤

)‫א‬U@u‫אא‬A ¦s[@9‫ א‬:6,7‫œא‬9‫ א‬Y.Hy9‫א‬ _JJr RJP¯] ¯pD¯mI]Ï–R pG'¯©P> «gJGRD ¯p-PIF> «©PD‚¹PE Z¯lr _@H¯QrH^¯i=A¯]A ¢©PD‚¯RJFG T_RaC•ä¿T rI'ÃRKLH iI#•tÃÍRG \ýRDÁ¥­¤ »ÃaLNa\Ãäo\ÃaCÕrxræ¿¥®¤ »Õrxr'ÃàrÃÍr|äT?nLârCLAn¥¯¤ »RJT?FÃã`KÍr|ÓRFÃpG.n¥°¤ ÃÍr| ÃrAFH â¿ SC?à pI ¨oKRÁ âRG p Å_LC TJ_ t THG> ä¿ TL? p R rxr THAà ÍRà ÃÌÁ ¶– ªßRJTL Ãa rr »RTLRGÁä¿TGsH Õrxr'Ãä¿T?FÃnI>n¥±¤ mÌt ]Jä¨qFLF"sÁsCoHq_äTCxÃrTËR?ÃTLEHpÄR>ötcrtFLr'ÃT?t TG%ö– ªÆRrC?Ãno Í »¥–TItÃr¤Ír?ÃpnLHË_CT?FÃËapG.n¥²¤

:Y)./1 6/f Ö‫@א‬7‫א‬A 23./@9‫ א‬6,0sm * ˆTAF”n@ ¿ÍRLÃooªÄrRÎRK俨àrIkRsH Ír?Ãaa"oKJÄÍ_'ÃSHA¨oÍr|THAÃÓRFÃ_C ÅÍr|n½RA Áä¨pG¿âÁRLIÍÅÍr|naa"THAÃsH S¨ÆRLaÃäÅbK\ÃsH ËRI •RäªÆRa\ÃÝ`ä ªåa¿ÅaRKJlFÃäÅÍr|nhETHAÃsH S¨aaÃ_CªRFLHC !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

156


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ªRaa"äRK `nÍr?ÃnpTL RLÃTnI THAÃpSH à :6[,/7 * a rVLªT?FH_R>'ÃoK bbCpÅÍr?ÃnÃËT RF nGsH T?FÃÆRL?RKrFÆÃÍR ä¿àÃr¿T RxÁpG6 ªwordËÍäWRaRKA¿R-Íä¨T RFEÃT RxÁTLJF]J6tÃWÃaÃp__CÃ

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ª¥ÄrR%Rgaæ`ÃÒaCÃÎRK¤ÍrGäaÃa RKxa ä¿RK R oâ¿S¶ÅÍr?'Ãe?FÃÒaC ²P@ƒ

²¯Ï·Z¯ Rºƒ¯

RD_?¯ RA'¯

mFA¯È]

Ðp7¯

Sp¯

_ Ãr sÁ THAà ÄÍ_'à qJ â¿ ]?J år8à sH bLaà æ¿ ¨½RJà _FJà ½_à RI ¨TL?>à Ír\à sH cLä TCR'à o ¨TLRÁ ÆRB–- RäË ª2HŽRJÆRÃaR

Òa ¨oLLFä ÐRFä tH RE

å_ä Ír?à THAà nH RKrxaCäÅÍr?'Ãe?FÃTHAÃSH p kaCà lLA ÉR! åa\ÃÆR rI'ÃtACäªpa›ÃáR¿ ªRLHI ÅÍr?'ÃT?Fà oKR RAÃäoKRB–THAÃTLFä¿ p TR™Ã a TxäaC'à e?Fà p ªTLRÃTH\à TFaA T?Fà Ëa * n ª­ »ÃÌR'ä»TrKE Ír?ÃtRä»ÆRL?>Ãtp ª® »ÃÌR'ä»RrH@ tÃ

Ë®¬

T?FÃÅËRpÅrAa¾ârGâ¿pG. t Ra>oT?__"¨ã`ÅÍr?'à ªgwR%ÃTH

T>RJ TL RI

TLHI t THAà aGE _Cä¨RK?T rIná_Fâ¿_C ªRKÃrRtÃÈR™Ã ÄÍ_'ÃiTHAÃaGE¨½RJÃ_FJÃTr âäa`ä ¨ÅÍr?à ÈRÁ TLHI t sÁâäaL>ä¨RKÃrCIÃtÃSÃr$à TrE'à TH\à âraAä ¨ÆRrC?à ªoKa#àRL

Ë®¬

sKÁ

157

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫‪158‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪159‬‬


‫‪160‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


Profile for DW Akademie

#MIL Handbook Pyalara  

From the region, for the region - a handbook on Media and Information Literacy in Arabic. Written and produced by Pyalara with the support...

#MIL Handbook Pyalara  

From the region, for the region - a handbook on Media and Information Literacy in Arabic. Written and produced by Pyalara with the support...

Advertisement