#MIL Handbook Pyalara

Page 1


‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬ ‫‪2017 -2016‬‬ ‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪1‬‬


‫‪2‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


!33333"#$%#$& (33333")‫א‬+‫( אא‬33333"./0&‫ א‬133333"&2 2017 -2016

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

3

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


1#%&‫ א‬45/6 :2‫א‬8+‫ אא‬9:‫<א‬ ‫אא)א‬,- -)./01 2345 6,7‫א‬89‫=<" אא‬,> <?@3AB" 6,83B‫ אכא‬-)‫א‬E7 F01 :2‫א‬8+‫= אא‬8+‫)>א‬ ‫אא)א‬,- -G‫א‬.HI .-‫ א‬J8=K ‫אא)א‬,- -L349‫ א‬M‫א‬O 6,1‫א‬P ‫אא)א‬,- -Q‫)א‬R S‫א‬,P ‫אא)א‬,- -T‫כא‬2- ‫א)א‬ ‫אא)א‬,- -6H- 6UV J9‫א‬W9‫ א‬X,=W@9‫א‬A 6,-2@9‫ א‬Y)‫א‬RA -Z[\9‫ א‬2V‫א‬1 :?&‫א‬%&‫ א‬9"$%0&‫"( =א‬./0&‫@ א‬A‫א‬B= (%C‫א‬/) ].-2@9‫א^ א‬I‫ אא‬Y2`‫א‬B 2341 -a.1‫א‬b .-‫ א‬X,‫[כ‬9‫ א‬4UI ^‫א‬ddddddddI‫אא‬A 6dddddd>‫א‬dd[/9‫ א‬Xdef gddddddddddd,`) -hddd-‫א‬i 2ddddd`‫א‬i T‫א‬dddddI.UH89‫א‬A T‫א‬2?09‫ א‬Xef g,`) -6dddd03‫[א‬j ‫א‬dddddd83) 60I‫א‬UP 48[1 G‫א‬0\9‫ א‬:ADE‫כא‬5A‫ כא‬9HA B‫א‬8K 4,\1 :IDJ& 4:8) ).VR k‫א‬01 :?K6 L‫א‬/M‫א‬ A‫א‬O"P&‫"א א‬Q‫א‬R :S‫א‬+ T‫א‬/U‫א‬ :!". (‫אכ‬/V&‫א‬. 1"&8&‫ א‬2‫א‬8+‫ א‬9E J9‫א‬W9‫ א‬X,=W@9‫א‬A 6,-2@9‫ א‬Y)‫א‬RA ‫אא)א‬,- -l‫א‬U?9‫) א‬AB Z,W\mA ^‫א‬I‫א‬9 6,0,He=\9‫ א‬6o,p9‫א‬A 6,7‫א‬89‫=<" אא‬,> <?@3AB" 6,83B‫אכא‬A :!) 15D#0. 6,7‫א‬89‫ אא‬6,80@9‫א‬A ]B‫א‬/@f‫ אא‬GA‫א‬W@9‫ א‬Y)‫א‬RA "‫אא)א‬,U9" 6q.\[1 2?09‫ א‬r.sK 2017-2016 !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

4


‫א&‪W/XY‬‬ ‫כ=‪RA 68‬א)‪ Y‬א‪A 6,-2@9‬א‪ X,=W@9‬א‪W9‬א‪J9‬‬

‫‪7‬‬

‫כ=‪,- 68‬אא)א‬

‫‪8‬‬

‫‪ LI‬אכא‪<=,> <?@3AB 6,83B‬‬

‫‪10‬‬

‫א‪614s89‬‬

‫‪11‬‬

‫‪,- 6-2Em‬אא)א‬

‫‪13‬‬

‫א‪ 6,-2@9‬אא‪I‬א‪L,He=> J> 6,1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ Zu41‬א‪ F9‬א‪ 6,-2@9‬אא‪I‬א‪6,1‬‬

‫‪17‬‬

‫א‪ 4p?89‬אא‪I‬א‪ J1‬א‪J0,He=\9‬‬

‫‪28‬‬

‫א‪u‬א‪,f‬א‪ T‬א‪ Z8W9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪31‬‬

‫א‪ v[U9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪43‬‬

‫א‪ J> v[U9‬אא‪h72@7‬‬

‫‪49‬‬

‫א‪,@u‬א) ‪Q.w.1‬‬

‫‪57‬‬

‫אא‪x‬כא‪ k‬א‪6,\[/9‬‬

‫‪65‬‬

‫א‪ 2Uy9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪70‬‬

‫א‪s89‬א‪ 6=-‬א‪6,\[/9‬‬

‫‪80‬‬

‫א‪ 232s@9‬א‪J\[/9‬‬

‫‪92‬‬

‫‪s1‬א‪ k‬א‪29‬א]‬

‫‪98‬‬

‫‪ 6=E1 X,8/m‬א‪[9‬א`‪z‬‬

‫‪104‬‬

‫אא‪s9‬א| ‪A‬א‪ X34s@9‬אא{א‪JI‬‬

‫‪111‬‬

‫אא‪h72@7‬‬

‫‪118‬‬

‫א‪A 23./@9‬א‪ 6/s9‬א‪Y)./89‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪5‬‬


‫‪6‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:&‫א‬%&‫"< א‬$%0&‫"( =א‬./0&‫( =@א?> א‬#$‫כ‬

?&‫א‬%&‫ א‬9"$%0&‫"( =א‬./0&‫@ א‬A‫א‬B= (#$‫כ‬ TL a à âP ¨RJ p ä ·V _ Ãä a rA Ãä T Ã_%Ãä T a?C à ÆÃËaE Á qHD> ¨p Ãa à a?C à Ïr R â¿ ]xÃr à p ÆR í oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä t p ä ¨a?C à Ã` Ïr R p RKH? pG. t à ÆÃËaE'à p Åç _ Ãä nG> ¨åa \à t TL à Åa _ ÆR O i T Ãa> R ä ¨tE â¿ RJLH çR Ãb ÆR _F ¨T ÍR 'à ÆÃÍrA à T Ãr ÅÍäa@ lHA'à RJ R. çÃaB ä ¨t RC à ªoG _ ¿ 2 qC@ æ` à nL _ à Ã` à p TL à TL a R ¨nF%à Ã` t TF a ä í í aGE â¿ S Ãr à p âP ¨t à âÃ_L'à t RKFL A TFLF ä ¨RK Lí R ä RK E HE aGE â¿ n ä ¨TL à TL a R l Hí C RIL ¨ÆÃÍRK'Ãä ÆÃÍ_F à q _ Îbí C â¿ n ¿ p qJ _LE ä »q RFHAJ ä árKE'à Ã` i n RE â¿ _ R? à nL H kL ·àR Ær? ä é ªq ÃÌä q L? ½RJ t oK ä ÈRKJ eL? sC n ¨S TL ÃÍ_ à W RJ'à t TL à oL RE'à 2I@ í_ _J RJ rI kF ¨lHAJ'à Ã` p q árF R Ã` ä ¨tHC ä tHI nG> RKFL A m ` ä ¨RK äRJ TL ÃÍË e? eL? ä ¨m Ì RJJG ¿ âÁ ¨TL a à ã`K ÑR t Ãrx TL a T a _- ÏÍÃ_ t ¿_ à æ` Ãä ¨ÆÃrJ `J RJJL owRF à ßa >'à âäRC à W R a t ¨ÃÍ RL T O i âäRC R ÆR a _ kH çRF nI>L ¨Åb t m ` ä ¨ÅaL Ãä qH à áÃÍ t oLHC Ãä TL a à T a _ t ÏÍÃ_ nI>L ä ¨Ï_F à ªoLHC Ãä TL a Ã í ¨n|Ãr Ãä àR? à nwR ää á à i n RC à TLEL sH 2IHC'Ãä T HA à 2C ¨TL R E ÆÃäË¿ nL _ à Ã` nG> â¿ n N ã`K Q R&à áÃ_ à oK J ä ¨t aC'Ãä tIHC à oKHL?" á_ ÅÍr? ¨RK rI@ nLH"ä TL à nwR a à oK m ` ä ªi Ãr'Ã

Ì]Jy Ñ_ y · r PA ¯ mJFA ¯Ï RJ _ ¯ _ ºÏ

7

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫"אא?א‬. (#$‫כ‬

‫א‬A‫"אא‬. (#$‫כ‬ Ær| ·b.R Çr < à TEL | T A à UHG ¨qL âr a J ä ¨oKCI sH ârHA q r p oK E ¿ ÄR > à å¿Í a JI ¨RJ R qL dLC æ` à oLH à år sH s n ¨S 2A H år sH ¨TL r THF ¨­µµ´ áR tJLA HE à ÄR > à s Á n|ä s R C| RF a l ]HA?I t R > à á à árKE UFH ÅÍËR U R mH ªqL ÃrHFJ â¿ oKLH SC? ä ¨á à r á à ¶àrF ¨TLJ r à RJ AH t ÍR 2 äO TJ ¿ sH ÆÃÍR ä ¨TF à á_ ä mLG> à p ý_ ¨ÏrIH ÉR! ÕÎr RJ ·ÎR! à p _ b- R ËÍ âR ä ªªª 2?? 'à 2L àR 'à Ã` Ãr a Ã ä ¨ t R > à á ÅÍäax m RJ cL ä » á à r Ã` cL ¿ ·R äa ¿ ¶àN ä TEL ? à ⿠R Ía 2 ä ªT Ã_ à t RK N p ÃrHH p ` à 2GG>'à ½ O T|R ¨iLI$à áÃa R TEL ? à ULB ¨æ_ Ãä ÍÃa| à áR ¿ä TL r TEL | R RJHC$ Áä ¨ßÃ` ¾ ÃÍR ËÎà sFH U R t à T r A'à RJ R | c RJ â¿ RJ Ã_ ¿ p pG o ¨TEL ? à ã` lHA ·qH|r ä ¨ÄR > à Ær| iI J ÄÃr \à n ÞaA â¿ä ¨iI 'Ãä àäO 'à s Á ÄR > à T R Í n|r â¿ RJ _ âR R,Áä ¨TCL pG ä ¨ÆÃÍ_F à mH, ¨iI 'à Ã` WL p aL ½b p n ¨ÍR G à ÍÎ T R aL _C o ä ¨iI 'à sH T R RJ RJ ¿ iLI sH ¨t R à aLLD H ÅÃË\à RJ ¨R rI JG R s ä ¨T|aE à R rI J R s ä ¨R r6_ Í¿ R s I ¨ÆR RG à RJ?FJ ªT R ÆÃËRL nL N a ¨p r à n F - ¨TL R%à ÅËRLF à o K âÃä\à ⾠_ ä ¨T ËR? Ãä TL RL Ãä TL RI à ¶_C? à i ÍR>'Ãä W Ãa à p _ _C à a ¨iI 'à T R a á à RJA Íä ¨twa'à á à RJH Ë¿ VL ¨2 L r 2 HF RJHF à ¨®¬¬­ áR t ä âr aA L t à iLxÃr'à âäÍR p o ÄR > R ·TL R > à ÆÃÍËR 'à sH owRF à ¨t C> à ÎR! à TF a sH RKILI? * t à ªRKL Á RJ ÌÁ ¨n|R nL?" r á à e? s Á ÄR > Ãä àRE \à qL r Ý_ âR ¨TEH 'à TL à RJ ÃÍËR RJFH ¿ R _J ä ¨twa'à á à i n RC Ãä ¨TLE ? à T R G à ÆÃÍ_ oK R oK Í_ ¨R R ®® s Á R R ­¯ aI p ÄR > Ãä àRE \à Ý_K nI ä ¨RLH ÆÃËRK sH oK@C n? ä n ¨qL Ãr a ä ¨á à T ÃÍË s Á ÆR Í_ à ÃrFH p/ aL q r ¨àÃrJ'à Ã` sH ä ªTH \Ãä ½RI \à ÒÃaC à âRG Ã` cL ä ¨TL ä_ Ãä TLILH Ãä TLH8à á à nwR ä ÆR a å_ ¨nIC àÃb R ä ¨oK@C ÆR?? ÃäÍR à _ ¨t R > à á Ã Æ R t ÆR Í_ ÃrFH ä ¨â à R R Ãä_ p ` à àRE \à ⿠q GCL ¨ÏR \à Ý_K à R ¿ àÃÎ R ä ¨ÆR?? à p R aL ä ¨âr RF à ÏÍË p oKJ ä ¨R _JK ä¿ R L Èa p oKJI ·TLH F 'à oK ÃÍË t TEH t qL Á ÃäËrC â¿ oKJG. ¨oK rE t ÅÍ` T RF ÍR| oK _ á à ⿠tJC R/ ¨TLE ? à T R G à âr ÍR. ½ O a ¿ ªm Ì ÝäaB à U HA RI L ä ¨âRG ä âR Î n THAC à à ÆRC R$Ãä ÏÍÃ_'à T H p Ëä_ Ë_ RK i@ t à ÆR Í_ à ⿠RJ ¿Íä ¨R a _ ä R aGE ä ¨RJE ä Ã` áR ¿ TLH8à oK RCI ä oK R L t o aL N tF ¨TL à T RF à âr G p Ë_ T Ëä_ â¿ä ¨ÃËä_ nBL ¨TLEL? à RJFH ¿ âÁ R ä ¨ÏÍÃ_'à T R t q Í_ o 1F t KJ ÓR>J TL à T RF à oLIC ÅÍËR lHA â¿ RJ N Íà ¨ÃËä_ ÃrIK ¿ ¨RK _ p ½RLE ¿ 2H / RJ U Í t à ¨TLJLA HE à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä p RCL > ä F RJ ËR| s ¨ÅaGE à ã` RK _ Íä RJ ÃrA Æ_ R t à ¨TL R'\à qHL q> äË TL.ËR ¿ t ·Å_wÃÍ TL äË TL Á T O ä ¨àR 'à Ã` t TCwÃÍ ÆR RK Á ¨ÏÍÃ_'à p Ë_ Ë_ ä RL ÃaD ã_" Õäa>I TL à T RF à lL A p RJLK à ⿠_C ä ¨TL ä_ à ÆÃa &Ãä T aC'R ½RLE ¿ 2IHC _ sH ¨ÏÍÃ_'à T R t q Í_ o L ÈRKJ s Á Õäa>'à Ã` àr L o _ à n RJ á_F T O'à ã` R _ ä ªT HAH p a L'Ãä 2K r'à R _C Ãr ? ä ¨ÑR&à S Í_ à ÃrFH L ÅÍÃÎr à o ÍR TL.ËR ¿ p ÝÃa Á U" ¨t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä p 2 ä_J i ¨_L Ã_ ÃÍ RL t TL à RJI Ãr UHI _ ä ªÆR pG o âÁ ¨nIC à ÐÍä ÆÃa> ä ¨TLJ@ ÃËrK SHA æ` à ¨nL _ à Ã` ÎR!Á sH ¨RK ÍÃËÁä qHL q> äË

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

8


‫"אא?א‬. (#$‫כ‬

â¿ t _ ¨ÃÍRK ä L qL nIC à RJ Í¿ä qLH RJ C R' tHIC à lL A à s Á iHA ä ¨â à s ãÎR!Á * R- a E ÌÁ p ä RJ ÍR> à pG ä ªRL R'N TL äÍä¿ àäËä ¨âRJ H ·ÅÍäR àäË RKL Á RJ F n ¨TFAJ'à t Å_L r Ã ä¿ s ä\à t RJ a# p T a > ä R a > °¬ ãa@ ÆäaL t TLI a Ãä TL à TL a à TL.ËR ¿ q IB æ` à TL à TL a à a6O t Ã` ÆRL|r p âÁ s ¨åa \à àä_ à ÄÍR# 2 ÅËR Í a \à t TLJLA HE à T a à ⿠R _ ä ·t aC à o RC à ½R ¿ kH ªRKLH ½RJ Ãä ¨RK ½Ã_ TL à T RF à àR t TLJLA HE à T a à oLIC âR a6O'à ªTL a á à nwR ä i S RA à n RC â¿ RK p pG. ·ÏÍÃ_'à t T R T RF s Á á à àr â¿ _ a â à p ¿aF â¿ ã_ a n ¨TCI RKL ä¿ R _ ¿ t Ãa R ] ? â¿ ä¿ ¨S lLF Ãä àRF'Ãä a aF Ãä a &à 2 ÞaE â¿ ã_ a ßa ä ¨ Ã_J R äa T R _ à ^ t iF t ·qJ Ý_K Ãä ¨q _J ¿ä ¨ã½ÃÍä p ä ¨a &à ½ÃÍä R ÝaCL · _ RJ à 2C á à RJC æ` à ¨Ír?J a _ THL b à q ¿a ÍrL o R âäË o L m Ì âR R ä ªq RK r T R t qCI sH TL R Á TI? ªÎR! à Ã` lLF ËrK p ãr ` R sH n b$à aG> à qwR@ \ á_F â¿ Á

¹P?J ¯ PJ P R JIF R PA ¯ ±_ ]'¯ |¯¹ PJ

9

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


F$"G FH0I=2 ("#I2‫! אכא‬+

[$"6 [V05=2 ("#52‫! אכא‬+ o F à n r6 o ä ªá à a rA ä TL ä_ à TL à TLIJ à ÕRA t RL R'¿ t Å_wÃa à T O'à t qHL q> äË TL.ËR ¿ ªTLIJ Ãä æËR? à âäRC H TL R'\à ÅÍÃÎr à p TL.ËR \à nI p a \à «g ä\à Þa> Ãä sA r à RL ¾ ¨TL rJ$à RG a ¿ ¨RLF a Á ¨R äÍ俤 o RC à p TEH ½R ¿ t R aF T äË ±¬ t TL.ËR \à nIC ä ª¥RLF a Á àRI nL|RE ixr oKC lL ä nG> nIC ä ¨RKwR a> TL RF à T rK à áÃa R äË RKHI t qHL q> äË TL.ËR ¿ sC ä TL.ËR \à a C ä ªtHIC à i Ãr à p TC R ä TLH RE ä ÅË_ ä ÅaG TLHIC à ã` ârG â¿ RK oK'à p ä ªT a >'à oKC ÍR> ªRK ä_ a t à ÆR | Ãä ÆÃaLLD à lLF" p oK E N R ÀR a pGI R _J ] R RKHI â¿ S à VL ·TL à TL a à RKJ ¨ÅË_C Æ R t i ÍR> `LEJ sH RKwR a i âäRC ä o _ TL.ËR \à âP Ã` ä sH ÅÍ_F à Æ_ _F ªRJ RL sH ãaL N ä ¨ãÍR> Ãä ¨tI a à á à ÍrA S TLxR'à ÆÃrJ à t Å_ Ãb TLI ¿ àR 'à Ã` ÄRC ¿ä ÆR à ÆR r ä S G Ãä Æ 'Ãä k ? Ãä TLI a à nwR r Ãä T ÃÌ Ãä âr bEH à n á à p TEH 'à ÕÃr \à oK ªp a>C Ãä æËR%à âaF à t TL R ¿ sFL r'Ãä r _LE à ÈR Áä R aL N t aGE Ãä ¨RKHLH"ä TEH 'à á à nwR ä s Á àr|r à sH ÄR > à ÅÍ_ b bC RJLH ¨ á Á T RF lH n \ä á Á nwR ä l a p RL r R RFH t à T a'à nwR a à ÅaEL m sH ÍËRF à ã_ ä RL Á kF 'à ÄR > à q Á ªRK rI@ ªt Á ârI@ iJ| a ãR R@ ä q E p aL C à sH ä ¨TE b'à ÍR \Ãä TL ÃaG à ÆR RA sH _ RJ à Ëa à sH ä ¨TEH aLGE à ÆÃÍRK âäÍrA oK Á ªÕÃ_ P RKL âr ÍR> ä ¨RK r J ä TL à 2 R@'à RL Á ârEF 'à âä_ Ãa Ãä ÄR > à iJ? á oK Ã_ à 2 âÎÃr à ârFF kL âr aC o ä ªoK RCI t aLLD à o _ á à nwR ä âr _ ä ¨æ_FJ à ªt RI à n RE H ÅÃËN qLJ ä ¼]H PH _J oFJ o< Ï· RJ.·P « RD H 2? F r

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

10


()KL)

(3)83]3) TLJLA HE à T LK à ƿ_ æ` à TL à TL a à Õäa> sH nIC à TA pIx UCxä t à ÝÃ_ \à o ¿ _ ¿ t Í_ à nL _ à _C ¨¥®¬­²©®¬­°¤ ÆÃrJ Ç ÍÃ_ sH Åb ÕRA ä TL aD à TE@ R ÏÍÃ_ a> t ã`LEJ ÃÍ RL ÄR > à ÍäË nLCE ä á ªTL R'\à æËR? à âäRC Ãä TLIJ à ÅÍÃÎä p o _ ä ¨t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎää ¨ qHL q> äË TL.ËR ¿ i T Ãa> R l> à sH R äË b Í æ` à ¨t Í_ à nL _ à a rA t T Ã_ à TAF T _K 'à ÏÍÃ_'à T H i ÃÍ RL o R ÆR R> UHG ä ÏÍÃ_'à t T HA à âR ä ªnL _ à Ã` t TL R \à ÍäR8à ËRI à s Á R Íä_ RJ ËR t à ¨T Íäa@ à T aC'à p rG i ¨tHIC à ªnL _ à Ã` sH nIC à Åa àÃr o RA à áRK Á Í_? ¨oK Ã_ Áä oK ÃÍ_ ä ¨oK r@ ä ¨TEH 'à sH cL ä ¨R@ ¿ TL à TL a à tIHC sH RKFL A ä RKL ìJ * t à ÄÍR Ãä ÆÃa &à p _ _CH TH? t Í_ à nL _ à a C ä TA> ¿ t RIK Ëä RIK Í_ ä RIKHL N ·T _K T Í_ n p 2J à 2IHC ox sH ÃÍ RL U|a _F ¨S T HA à ª ÃÍ RL o R p nF nG> Õäa>'à T HA S Í_ Ãä ÝÃa Ãä o _ Ãä TC R 'à áRK- áRLF à p RJGI s ¨TL à TL a à ½Ãa æ_ ¿ sH ÃÍ RL o R R RFH ÆR Í_ ä ¨RK R a ä nI ÆR Íä ÆRLAC sH tJ t Í_ à nL _ à ⿠a ` R a _ ä o R ËRE à RI ªb rK r SLHL ä ¨aEL rD Áä ¨àb a RLEHL ä ¨a LH R Ír GL oKJ ä ¨RL R'¿ p TL à TL a à àR t ½RF à * qLH ½RJ ä ¨½Ãa &à ½ O RKxa t à TL à TL a à àR t àä_ à fC ÄÍR# p t Í_ à nL _ à a rA nI ·oLHC à _L k | s Á T RxÁ ¨TL à TL a à àR t R Ër I ä RL R'¿ t a T|R&à TL Í_ à T Ë\à ÆR r fC RKIxä ¨T a> à ËÍÃr'Ãä á R ÑR&à rG L rL à Õäa> i ßÃa R ¨TL'RC à k ? à TA ÃÍ ËÃ_ Á p ¨t R ¿ SL t ä Ã` t TI Ãa 'à ÃÍ RL ÆÃa sH ½RJ à s Á T Rx R ¨TLH8à ÆR RL Ãä ÞRL à S RJ R a rA _C ¨t Í_ à RJHL _ ª­µµ´ áR `J Ë_? Ã

1"&8&‫ א‬T8R * R `EJL R aL@"ä ¨TL à TL a R lHC ÆR Í_ ä TA> ¿ ËÃ_ Á p ÄÍ_'à pG6 t à ÆÃrA&à t Í_ à nL _ à ]xr ä TH R TH R ÅÃË¿ a C nL _ à Ã` âP qLH ä ªT _K 'à ÆR E à kH i S Í_ à ÆRLHIC áRLFH oKH O R- ¨âr _K 'à T HA à ªáR nG> TL Í_'à TL à TL a à ÍR Á t tHIC à lL A H

?P5A80&‫ א‬1"&8&‫_ א‬D0`) * Å_ ä n lL A Å_ ¨a ¿ ä¿ TL Í_ Å_ ä sH Ír n nI> ä ¨RL Á ÃÍr a> T t Í_ à nL _ à nI> ªÄÍ_IH TLwÃa à ËÃr'à fC ä ¨ÄÍ_IH ÅËR ä ¨nI ÞÃÍä¿ä ¨T HAH ÅËR p k N ¨TFL Ë °¬

:?E‫! אא‬#b0E c=‫א‬8C 1‫כ‬U d$+ ("P5A80&‫ א‬e‫א‬8fD&‫ א‬g/%E= ªqFL A ä¿ q a o L æ` à t à år 8à * ªÅ_ sH t Á år n `LEJ áÎ Ã U r à * ªt Í_ år n p r a'à oHC à Ý_ * ªt Í_ à år 8à lL A TF a * ªlL A Ãä Éa>H T Î Ã T Íäa@ à ÆÃäË\à * ªÅ_ R 'à TL Rx à ÆRB 'à *

11

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


()KL)

Ã_LC T rHC'à ÈR J à sH T HA à bE p pG. æ` à t ÍR> Ãä tH RE à oLHC à gIJ RF ä t Í_ à nL _ à ½RJ * RI RI ¨2 _K 'à T HA à ÍRI ¿ p 2HA nL _H RJHC _F qLH ä ªtHIC à S R$à nLCE sH bL a à i ¨2FH Ãä ½ à p Éa> _ ârG ãÍä_ ÓR>J à Ã` ä ¨R t Á ÓR>J áRLFH Åa n t RIKIKH k Ãr' RIwÃË âRxaC âÃ`H à ¨RL ÃËä _I ¿ ªt à Ír8à ÅaxR TLILHC Ãä T bLE à ÄRC \à U RG · SCH R oHC à ÄrH ¿ nL _ à t RJ _ à ¨t à år 8à oK lLF" s Á RLC ä 2C t Í_ à nL _ à ` ¿ m ` ä ¨T aC'à ½Ãa T HA à 2 t RI$à ÐRFJ à ÄrH ¿ áÃ_ T RxÁ ¨S Í_ à n Ãa n t ªÆR Í_ à `LEJ ½RJ ¿ nI ÆR rI ' oKIL F a T HA à 2 t RI$à nIC Ãä ¨âäRC à ÉäÍ b bC ÍR à Åa R 'à TH \à p T rI ÉaA t à m E a à ÅaFE T HA R T|R&à nL _ à ËÃr RJI à T rHC'à UL âRI@ ä RK _F ä¿ k? à n ÃË oKC RKF A â¿ ÄÍ_IH pG. nI ÞÃÍä¿ T HA à æ_ ¿ 2 i@ â¿ sH RJ|a ä ¨ÅËR'à àr TL R J Ãä ªTL bJ ÆR Ãr oK n? p ÍR6 nL _ à ÞRL t RJH Ë¿ ¨tJLA HE à t à _K>'R T ÃÍËä Õ Ã sH TL à TL a à T H ½RF Á sH R|a ä ÆR RFJ Ãä TL à ÆR Í_ à ÞRL t tJLA HE à _K>'à àR Ë 2 Í_IH ÅaI T R Í t ä ¨TLJLA HE à k ? à ]E? sH ÄÍ_'à q p nA ÃÍr nL _ à T _F t RJ ÍË¿ R@ ¿ Ý_K à Ã`K ä ¨oK R L ä oKAL - T HA à t ä lLIC ·TL RI$à ª2 Ãr ä ]wÃr p q gL R ä ¨tJLA HE à á à ^ ÍR R H? RIL F cL ¨tJ b à a _F Ã ä¿ ¨t à år 8à TL R p ½Ãr ¨t Í_ à nL _ à ÆÃ_ ä oL F â¿ s Á ÅÍR à Í_#ä ÄÍ_'à n _ âÁ ÏN ä ¨2 R 'à âR b Ãä âRG'Ãä T HA à Ë_ ä á½ R- áÎ Ã aLLD à ½Ãa P T a%à lHA ÄÍ_IH ä ¨R bH ä qH m Ì á_ â¿ sH ¨ãËä_ ÈÍR ÍRG Ãä ÕÃ_ T R q ä ¨p ÍRI à lL A nLK ä¿ T rHC'à gL n _C ½Ãa ªTL Í_ à ÆÃ_ r à àäÃ_ sH ¿ t ]xr'Ãä ÅËR'à p r a'à Ý_K à lLF"

h1"&8&‫א א‬iR S8j0>5 Ii&‫* )! א‬ ÆRC R T H á¿ ¨2L.ËR ¿ á¿ TL Á TLEH p Ãr R ¿ ½Ãr ¨TL à TL a à r Í_ q _ VL nL _ à Ã` oLI? * ªÅa ÆÃÌ ÆRK æ_ ¿ sH æaB ä tHI nG> TL à TL a à sH oK Í_ *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

12


‫"אא?א‬. (./MN

‫א‬A‫"אא‬. (./kE ÏÍÃ_ t RI t ®¬­° áR iHA TL à TL a à Õäa> ÃÍ RL ÄR > à ÍäË nLCE ä á TLJLA HE à T LK à UFH ¿ 2 à nLD> ä Çr T R ää t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä i T Ãa> R ¨áÃa Ãä ¨R b ä ¨i ä ¨R _JH ¶t ·Ï_F à t Ãr@ n ox * ®¬­± áR iHA t ä ªTL R'\à æËR? à âäRC Ãä TLIJ à ÅÍÃÎä p o _ ä ¨ qHL q> äË TL.ËR ¿ä ¨ Ãäa ä\à ªÅb ÕRA t ¨ æäRAE? à _C ¿ Ír ` à T Í_ ä ¨ SHA'à _ p ÏR C à ÇR à T Í_ p o _ äb Ý_K ¨T Í_ n p T R ä R R ¯± ©®± à_C- R R Áä ÃÍr Ì R R ­²ä ­­ 2 T aIC à ÆR E à Õäa>'à Ý_K Ãä T ÃÌ Ãä gwR%à TH - TH I'à ¨TL Í_'à á à nwR ä a n@ ¿ nG> oK E ¿ p aL C à p oKJG6 TL Á ÆÃÍRK sFL r'Ãä ¨T ÃÌ Ãä ¨âr bEH à RKL R- ¨á à nwR ä T R i n RC à TLEL àr oKL ä ÅËR Îä ¨ÑR nG> TL R ? à 2GI n I t à RK Ã_ ¿ä TL à TL a à árKE i s RI R- ¨TLI a à n|Ãr à nwR ä m ` ä ¨T R ? Ãä ¨TH 'à nwR a à aL N å_' oKIK TL à TL a à lIC RI ªRKILLF ä RKHLH"ä á à nwR ä p TEH ÓR,\ àr|r à p ÄR > à ªa R 'Ãä ÑaE à a _F t R R ä ¨iI 'Ãä T RF à sH TL à cGC ÕÃ_ P RK ÍR> ä ¨RK R Áä ¨TL à 2 R@'à T RJ| p RL Á 2EF 'à T HA à 2GI TL à TL a R sC ä R|r? ¨t RI à oKAL p T HA à n? pG. VL ·oK RCI t aLLD à o _ qEL r ä ¨_ RJ à aLGE à ÆÃÍRK ÆýÃ_ ÒaC t à mH ä ¨TI>K'à l RJ'à t RK r>LC t à T C? à TL RI Ãä T ËR? Ãä TL RL à ÝäaB à n t ªÅaI 'à à à aBJ à UE t o R ¨TH R År s Á ¨TJ R År p oK r"ä ¨T HA à TLH R p _ b TL à TL a à c aG * RJ p ä Ír@%à âP ¨ÆÃ_ R>'Ãä ÆR ÃÍ_ à Ç_ ¿ S ä ªTAL8à T L Ãä iI 'à t oK LH R âRIx tJC R/ ¨oKIK t à R R@FH ¨S RA à TL? nF| t o R RI ä ¨n@ ¿ RL.ËR ¿ L?" ÅÍäa@ R tJC ¨TL KJ à ÆR R>J à t T HAH ærF à ªÆR R%à T ä árIK à nF sH q Í_F ¨qAL sH aL N Ãä ¨iI 'à t q Ãa à Ña p _ b ä R R@ U G t à ¨TL à T HA à TA> N ¨T _K 'à a>C à ÏÍÃ_'à t RLHC UI a _ Ý_K à Ã` WwR âÁ àrF à iLA ä TL a à Õäa> pIx æÍäË nG> Í_? t à ¨T r A'à àr? TH ä ¨TL R ? à T ÃÌ Ãä ¨gwR%à TH t R äa> n R> ä ÆR REJ à ÍR> Ã ä ¨ TL ÃÍ_ à W RJ'à T rC| ä ¨ ÏÍÃ_'à t kJC Ã ä ¨ aG 'à ÈÃäb à RK a * t à R R@F à mH p ä ªTL à ÕRE ÍÃ ä ¨ TLILHC à n a à TH ä ¨ TL à b Ãr%à p T aF à ÏÍÃ_'à gL t TLJ \à ÕRxä\à ½r ä ¨ åaF à fC t ÆRL RC oK LAD T RxÁ ¨ U a à sH âR Ë Ã S Ãr ä ¨ T HA à 2 2IHC'à bLL6 ä ¨ TL Í_'à k|RF'à fC t ÍRC \à ªTEH 'à ÆR RJ'à t oK ÍÃ_ TA> ¿ä

‫כ‬/0V) m=‫א‬%E ¨Ãr R RIJ ¿ RJ ÍÃ_ ä RJ H s Á n? s Å_wRE à TC Í iL r RJLH UI Ï_F à t Ãrx ÏÍÃ_ t TF r'à T Ã_ à nC ä TL à TL a à _ Ãr ÈRKJ'à 2I@ sH qL RK ¨t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä áR ¿ ãRJCxä Ã_ _ R _" m Ì nG _ ä ªÕäa>'à Ã` i TL Í_ à oK R L ä T HA à n RE o T a à U ¿ VL ·RK ¿ä T Ãa> à ÆRL ¾ U> R ¨á_L| æa | ªË a Îr à t RC- TH / t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä i Å_ ÆR RI à _F * nCE R ä ßÃa Á TLI ¿ sH á_L| ªË _ ¿ RK ä ªTLJLA HE à ÏÍÃ_'à t TL à TL a à W R a `LEJ iL r ßa >'à âäRC Ãä o _ R t à ÆÃa &R o _ ä ¨W Ãa à ã`K T HA à S Ãr nF|ä ¨TL à TL a à W Ãa t ¨2IHC'à T|R ¨T r a à ÍËÃrG à nF sH ÍËRF à a%à æa rJ à á à sH bL a à TLI ¿ s Á á_L| ÍR ¿ä ªR aL ä a ÍRF à ËÃ_ Áä T R G R oK r| àR? Á sH

13

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫"אא?א‬. (./MN

ªÅËr>J'à T r a à TL à ÆR RD à lLF ËrK$à c aG s Á RL ÃË ¨TL rxr'Ãä TLJK'à Éäa tH Ãä TFLF%à t á Ãä T RC à ÆR C à áR ¿ ½R ÀÍ S Í_ pI@ TA ËÃ_ Áä T RL| ÅÍäa@ ÍÃa ÆR RI à mH p f 6ä ªæa?JC à n?E à ÍÃ_ ÅÃÌR - TC Ãr à T _K 'à l RJ'à t T|R ¨Å_ _ ÏÍÃ_ s Á àr|rH ÆR a _'à árKE'à b bC Ý_K ÆR O'à p R aL ä ÃÍ RL i o RE Åa ` oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä UC ä ¨ßa >'à âäRC à ÍR Á t ä ªt _'à iI 'à ÆRIBJ ä ÅÍÃÎr à 2 n? æ` à ærJC'à ÍÃ_$à á_K ·T r a Ãä TLILHC à TLHIC à t t ÍR> à T R t t ÃÍ_ à ÈRKJ'à pIx TL à TL a à àR ËÁ n F 'à t Õäa>'R TLJC'Ãä T a >'à ÝÃa \à T R Ý_ sF ä ªÅb ÕRA ä TE@ à ÏÍÃ_

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

14


!"OP$G :G (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫א‬

!"O>$6 ?6 (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫א‬ TL rG ä TLH ¿ ÆR O' T RxÁ ¨t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä a ÆRJLC à T Ã_ `J 2A H t `EJ TL Í_'à TL à TA> \à ƿ_ WKJ/ä i Ãä ÞRA sH ¨ TL à TL a à T N t oK o VL ¨RK H ¿ t å_'à ÅaL? TEH i ÍR> ä W Ãa pIx ¨TLILHC ä àR 'à Ã` t RK aL Æ¿_ VL ¨V _%à RK rKE- TL à TL a à sH nIC à t 2 R à p ÃÍ RL U R ä ªÏÍÃ_'à t oIC à ä ªÏ_F à RKL R- ¨TL aD à TE@ Ãä Åb ÕRA t ¨T Í_ 2 I p a ¿ t nI ÆR Íää TL Á TA> ¿ `LEJ ¨­µµ´ áR `J TL R ? à T ÃÌ Ã à p ¨RKHLCE n ä ¨TLE ? à T R G Ãä ¨t R > à á à ÆÃÍRK àr ¨ÏÍÃ_'R R|R RL Í_ L Ë ÆÍ_|¿ RKHI m ` ä ¨ tJLA HE à ÄR > à Ær| ·b.R ÇrL à TEL | ÆÍ_|¿ o ¨ e? 'à t R > à á à < ßÃ` ¾ ÝaC ÆR RIL ¨gwR%à TH ä æ` à ¨ UL R W R a s Á T RxÁ ¨2A H âr bEH T R sH R R ­° ÍÃ_ sH V âR æ` à m r| tH t r bEH à W R a à ªâr bEH à ÆR R sH t à ÍrKB à a oKAL t àRE \à W Ë Ý_K à ¨Ï_F Ãä U ÎaL R C R RKJ ä ¨i ÍR> Å_ à ÏÍÃ_'à s Á R Íä_ RK HF t à ¨ÆRC R$à à p TL à TL a à sH nIC à * RI TL R rHC'Ãä TL à TL a H Å_ _ T|a ÄR t ½R RI ¨TL R rHC'Ãä TL à TL a à i ÍR> sH Ë_ nG> R HI âR H à oK ÃÍË pIx T L t r ÅÌR \Ãä Är a r ¿ _I ÌR \à p n ËÍä¿ qL ä ¨ ®¬­² áRCH RLF a Á àRI ä g ä\à Þa> à TFAJ t TL à TL a à àr Õäa> ÅËRL U r _ ¨_ r à r r _KC i ßÃa R ä ¨U ÎaL TC R â¿ ·2A H t TL à TL a H nI à _ ä ª®¬¬³ áR á à àR t p a R Ãr ? â¿ sH 2LJLA HE à àRE \à Å_ R âÃrJC T r R à ÏÍÃ_'à t TL R rHC'Ãä ] R? TL R rHC'Ãä TL à TL a à àR t Å_ _ ÆÃäË¿ T rI sH ¨T Í_ ­³ T ÍR>-ä ¨2 R Å_' aI à æ` à Õäa>'à Ã` ¶2HL Ë ÈR Á ®¬¬µ©®¬¬´ à Æ`E t à s ä\à TH a'à ÆR a o ¿ U R ä ¨2 H a sH Õäa>'à Ã` `E _ ä ¨TLJLA HE à ÏÍÃ_'à R|R TL aC à TDH R RL Í_ L Ë Æ_ ¿ rG L rL à ⿠a ` R a _ ª2IHC'à Ý_K à t R Ãä ¨i R à k? à T HA t à kLF H àä\à ªT _%Ãä T._F à á à nwR ä nI> ¨TL à TL a à sH T@LE ÅaB tFH ¨2 Í_'R ¨®¬¬µ áR t ä ªU a à TG sH p a r aL RIKJG ä ª2HL _ à p ` p TL Íä T ®¬¬¬ r a> * q ¿ T ÃÍ_ à Æa Ì RI ª¥Ãäa ä ä 2LJLA HE à 2 à nLD> ä ÇrD Å_ 'à 0\à T R r TC R åa ¿ä ¨T|R ä TL rG ÏÍÃ_ t RI t nL _ à ÍR à * àr ÆR Í_ à U _ ä ¨TLH8Ãä TLCI 'Ãä TL Í_'à i ÍR>'R TL R rHC'Ãä TL à TL a à i ÍR> W _ U R _F ¨Ï_F à TC R R ¿ TL à TL a à i ÍR> p T rI `LEJ TC R H i R à æa?C à á à _KC a R _ ä ªRKHLH"ä á à nwR ä áÃ_ à TLEL UIxä ¨TLJLA HE à ÆRB R8à t 2 Í_'Ãä ÏÍÃ_'Ã Ä 2 âr RF à ÅËRL ÂËR - t r Ãä T aC'à år i Í s Á Ý_K TL R rHC'Ãä ª2 Í_ Åa> ä R R p a> i ÍR>'à ã` TLEL T|R&à ÆR RL à æäÌ oLHC sH q RI à b Í ¨ RC àRE \à iLI âÃrJ U" ®¬¬´ áR Ï_F à TC R q `E a ¾ Õäa> ªqJ âä_C L æ` à áRC à oLHC à t oK ÃÍËÁ o t ¨oK R RL Ãä oK RA ä oK E ¿ p aL C H á à nwR ä áÃ_ à q árF RI TL à TL a à t à kLF à W Ãa sH nIC à t R ÍäË nF oH ¨TLH \à ÆRIBJ'Ãä TL à ÆR OIH T J R ä ¨TL äO 'à p a \à ½b$à ÆR O'à p ÕrJ à Ã` nI m ` ä ¨TL Í_'à W RJ'à t T Í_ aL TL à TL a à ⿠T|R ¨ÆRC R$à ½b$à âP ¨R@ ¿ T ÃÍ_ à S ä ¨®¬­¬ áR ÆÃa _F S ¨TH 8à TLJLA HE à txÃÍ\à t TL rG aL TIBJ ®°¬¬ p a ¿ Ër ä i a|RJ fC nI> t à i ÍR>'à p ÆÃa>C à `EJ t à t _'à iI 'à ÆR O a o TL R rHC'Ãä TL à TL a à W Ãa p a \à ªTL à TL a à p ÃË_ Ãa?J W _ RKJ TH â¿ Á ¨2GI Ãä t à S Í_ à Ë_C à ÆÍ_|¿ 2 ¨T a rA à ÆRA8à o ¿ UH ä ¨­µµ³ áR âR L aK `J TL à R ËrK Æ¿_ _F t RC à oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä R ¿ Å_ a Æ¿_ _ ä ¨tJLA HE à ^ ÍR à t oLHC Ãä TL a H ÅÍÃÎä p Í_? T r a Å_ a àä¿ t ä · TL a à ÅaL Å_ a p àä\à ¨ær a à âN> R 2I K ä 2 r a Æ RF ä ¨Æ RF'Ãä T r a à ÍR RFL r pI@ ä ¨p aK n Í_? T ÍäË s Á U rí " o ¨T aK ªT HA à fC ä T O ä ¨_ Í p à b a ä ¨TL à 2 ¿ TG ä U ÎaL TC R i TLE ? Ãä TL à ÆRF R 'Ãä ÆR R>J à p _ _C à ÅÍÃÎr à oBJ ä

15

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


ÐÍää ¨ær a à á R T|R&à ÆÃa6O'à p _ _C à oLBJ s Á T Rx R ªÏÍÃ_'à p Ë_ t aLD? à tE ? à Õäa> m ` ä ¨ ÃÍ RL ªtI a à á Ãä TL à TL a à àr ÆÃä_ ä ÆýRF ä S nLH áR nG> Åb t t à kLF à ⿠o Í q Á àrF à pG. ¨TL R rHC'Ãä TL à TL a à àR t Åb ÕRA e RIL ä t TL Í_ T R ­® i Ãr ¨àRE t à kLF à àr ÅÍäË ßRJ TxR a Ãä ÄR > à ÅÍÃÎä Æ`E _F ¨ÍR?%Ãä TLJ \à ÝäaB à i Ãr'à nI TCL ä ¨TEH 'à TLE ? à àRG \Ãä T R ? à oL RE' RA RE aC UHI ä ¨T R ä R R ®¬ UIx ¨®¬­¬ áR ÅÍÃÎr à aF ªá à nwR ä i n RE Ãä n RC Ãä ¨TL à nwR a à nLH" TLEL s Á T Rx R ¨T ÍR à TL äa G à áR c N æ` à ¨TLJE Ãä TL RF Ãä TL à W Ãa à ÈR Áä ¨ÄR > Ãä àRE \à á Á àR t Å_wÃÍ T O rK ·aLD? à tE ? à æËR R ¿ TL Ã_ Ãä TL Ãä TL RF Ã Æ R 'à t Åa oK R Áä ¨ÆÃ` à p aL C H ÄR > Ãä àRE \à áR ¿ àR 'à ÉR Á Ý_K ¨Åb t ­µµ³ ËR Á t TI R 'Ãä ¨oK TFHC 'à R R@F à t RL äËä RLH oK ÍR> b bC T RxÁ ¨ÍÃaF à ÕRJ| áR ¿ R ÎÃa Áä ¨o R R@F k aC Ãä ¨TLJE Ãä ¨TL C à aLD? à tE ? à T ÃÌÁ ¨TF R à ÆÃrJ à ÍÃ_ sH æËRJ à RKF t à W Ãa à pIx p ä ªÅËRLF Ãä ½RAC à sH ÍËR t Á nL æËR ½R@ ¿ p ¯±¬¬ p a ¿ U a ä ¨R R ­® ÍÃ_ sH RL Á RIL p a> p a ¿ UIB RI ¨ ÍRD? à âr _ 'à å_ J ä tE ? à o R RL ÃÌÁ R R a Æb!¿ m ` ä ¨TL r bEH TFH TwR p a ¿ U ¿ä ¨TL Í_ à ÆÃÍä_ à t 2 _ 'à aLD? à tE ? à ½R@ ¿ä àRE \à ÆR ÃäÍä e? iI ¨ ÍRD| ½ÃaE ÄR ÍÃ_|P æËRJ à áR RI ¨TLH8à ÆR ÃÌ Ã p _ _C à a q * aLD? à ªTL R 'à Ääa%à R R x s Á T RxÁ ¨qL a> ä aLD? à tE ? à æËR

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

16


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬d&‫ א‬1M8) "Media Literacy" h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬y5/%E * sH ÅÍ_F'à Media Literacy ]HA?- _?F 2 t ªT R G Ãä ŽÃaF à sH ½a'à ÅÍ_F s Á literacy TIHG t _ à sJC'à aL> ¨år 8à RKLH ærAJ t à TL à 2 R@'à ÓR J Ãä ¨qHLH"ä t à år 8à s Á àr|rH T Î Ã ÆÃÍRK'à p T rI kL r p qJG. R lIC à p q _ ârGL Å_ _ TL Á TL a sB p âP m ` ªá à a T Î Ã ÆýÃa à ÌR à TLD RK aLGE Ãä U a Ãä ¨sFL r'Ãä ¨r _LE à ÄRC ¿ä ¨TL à ÆR Ãä ¨ÎREH Ãä ¨T ÃÌ Ãä ¨S G Ãä ¨Æ 'Ãä ¨k ? à RK WC t à Å_FC'à nwR a à oK ªT|R&à TL à qHwR Í ÕÃ_ Á p pGI L ·åa \à á à nwR ä àRG ¿ kH ä ¨t RI à n|Ãr à ÆRG p q r R THL ä RK r ¨RK LI ¿ s Á âr r a à n|r VL ¨àä_ à p aL Ë_ t TL ÃÍ_ à W RJ'à p ýb TL à TL a à Æ_ _ ä âaF à ÆÃÍRK å_ Á ] ? TL à TL a à âP ¨aI ÍrA t á à nwR ä ÆRLJF â\ä ªæ_FJ à aLGE à ÆÃÍRK TI a T RC ªTL R \à p a>C Ãä æËR%Ã

h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫"( א‬#R‫ א‬zPKE !5‫* )! א‬ TL à TL a à ÆÃÍRK _ R VL ªiLI$à RK ]H â¿ S ÅÍäax ËÃa \Ãä iI 'à sH ãaL N ä á lLIC à oKE à _ ¨t à áRBJ Ãä ¨á à aL N gL R'ä ªn|Ãr Ãä àR? Ãä ¨ÆR rHC'Ãä ¨oLF Ãä ¨T RF R lHC R nG oKL ä lLIC sH ÑR \à ÝÃ_ ¿ _ ¿ âP ªáRG \à ÍÃ_|Á t Õa ¿ TILH à TL à TL a R ]H p sH 2C q P ¨ÅË_C ËRC ¿ä _LFC p ÑR \Ãä nLG> t m Ì oK _ ä ªàRC nG> ä á à nwR r i ä¿ä a ¿ kL r p pGI H TL à T Ã_C à lLF" TL à TL a à ªTL K à ÞÃr ¿ 2J ÃrI ÆRCI 'Ãä ËÃa \à s Á aBJ t à RK LHGL ä RK Ã_ Ãä á à nwR ä sH T R a à àr Å_ _ åÀÍ q r" R- TL à ËÃr'à p fL lH ä nLH à sH ÅÍ_ a ¿ ârFH 'à Ã_ ¨á à nwR ä t T _%à ÆRLJF à kL r n@E ä ÈÃÍËÁ âP m ` ·TLIJ Ãä T ÍRI'à SHA ÅÍ_F à ã` â¿ Á ªRK._ ä RK _ ¨TEH 'à á à nwR ä a TLJIxä Åa R nwR Í p ªoHC à T r.Ë ÎbC TLILHC à W RJ'à pIx TL à TL a à :d$+ 8+‫>א‬E m‫א)"( א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬m‫א‬U !) m‫א א‬#‫כ‬ ªÄ`G Ãä ¨nLH@ Ãä ¨lLEH Ãä ¨bL à k> * ªt à år 8à qJ ]?E o R ÝR> à * ªRJIL ä RJ Ã_F C ä ¨RJ ÃÍRK ä ¨RJ ÍR ÃËRJ à TL à nwR a à oLLF * ªR a> ä RJHwR Í lH sH ÅÍ_F à * ª_ RJ à aLGE à ÆÃÍRK a rA * ªRJ RCI ä RJ R RF nG> â¿ á à nwR ä nwR a kL oK * ªT _K 'à TLF r à ÆRL L Ãa à _ _" * ªqLH ½RJ Ýa? ä¿ q _?J ¨RJ q R? Á á à rC R| _ a R ßÃÍËÁ * ªRJ á_F'à t à år 8R RJ RJ T _ 'à ÆRLJF à p áR H à T R Á * ªRK ÅÃËRJ'Ãä á à s Á RK R ËÁ ËÃa'à ÆÃaLLD à _L N ä Åa|RJ' T Rx R * medialiteracy.org :)4/89‫א‬

17

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

luP ÏÏ o PJHD Ï Ì ¯ luP Ï g mI ¯_ Ëp 2 p _ ¯ g ly¯p ¯ ½_ q ­ R P%¯ a « r ½p=&¯ o Ï qF °P < ¯ _ A Ï r PG ¯ ly¯p ¯

h(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬9"$%0& ‫א‬R|‫א‬jE‫"! א‬5D./0$& ?JPK5 ?0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫? א‬R ‫* )א‬ T a F'à SL R \à 2 iI$à T a 2 r a H ßa Ã` ªTL à TL a à pIx ÈÍ_J t à ÆÃÍRK'à sH S Í_ H Å_ n ßRJ aLGE à TLI ¿ oK R Ì¿ p SLD ¿ tD J RI ªRKFLF" n ä ¨ÅËr>J'à ÝÃ_ \R T R à oKLH tD J pG ä ªâäN a t à ÞaA Ãä t TL? > à oK ÃËRC T ÃÍË sH âr r a à ârG â¿ R@ ¿ oK'à p ä ªc Í_ à e? ½RK à a Á TL Í_ ÆÃÍäË p âr _F RªoLHC à t oK rH ¿ sH a O â¿ ÆÃËRC à ã`K pG. kL ä ¨á à nwR ä áÃ_ à Ðp 7¯ q ­ Ëpyp ¯ ¢r Ï « RJ ¯ mI ¯¹PI ^ qF R F?F mI ] P ©PH « Íp p _ ¯ PIA Í« [=H ²¯p? aG ÊPH Ï ²¯p?&¯ qF ©PH ̺ ¯ lAC ¯ ¸P P l G r ¯ R P&¯ ±p? F pyÏ PI _JEC ¯ m RJ ¯ R P _ ¯ jF Ï oFJF" m r ¯ q ÏZ¯ g ¹Z¯

?)‫א‬+‫_ אא‬D0`#&‫ א‬d&‫ א‬cD}D&‫ א‬:d&=‫@ אא‬DOj&‫א‬ Ír C à TLEL ÅrA&à ã`K _?F ä ªT L | TL Á TL a ÄR à r nL k \à ÅrA TEH 'à n|Ãr à nwR ä s Á àr|r à _C ÆÃÌ ÆR rHC'à p V à TL ¾ e > à oHC TH a'à ã` à ä ªRK TA a'à TLJF à ÆÃäË\Ãä ¨RKIK ä TL à ËÃr'à kH sH ªR a> TLEL ä TH? à ÆRIHG à t RC oHC âä¿_ o ªq E? ä ÄR G à m TLELG n I qIHC oKLH R àä¿ âP ¨ R ŽÃaF à àRE \à oHC TLHI ` NJ ªÍr? Ãä ÆRIHG à 2 T C à oK ârIHC m ` ä ¨Ýa \à RKHG> t à RKIHC S t à ÅbLI'à q?wR? á à nwR ä àRG ¿ p nG nG ä ¨nG oHC Ãä oLHC à TLHI sH q ÃÌ ÄrH \à lL A pG.ä T aC ä ¨TLJF à ÆÃäË\à áÃ_ R TL à nwR aH àr|r à ÆÃÍRK ÅËR Á S# U a à sH ÆR rHC sH Ír CHH ·qC n RC H sH ÅÍ_F Ãä ŽÃaF à ÆÃÍRK ÈR m ` ä ªÅËr>J'à WwR J à sH àr? H V à ÆR a t RK R ËÁ áÎ Ã TL R E'à ÆRIHG à Ír@%à T R o Í RL RI à RE t RI à n|Ãr à ÆRG t T ÍR>'à t@ F RI ªU a à a T R 'à ÍËR?'à ÝR> à ÅÍ_ p q sH â¿ mLH RI mL R ¨a>JH TH RF à ÆR r 8à TL R- áR' à S ä ¨aL C à ÎR ÃÌÁ a u æ_ $à ÄRLD Ãä tH RE à ªÅË_C ÆÃÍRK `LEJ sH ÅÍR C ·âRF P RK R r iLI oK ä ¨á à nwR ä ÕÃr ¿ T R áÃ_ à t Õa â¿ _ Ãä e > pG. q ¿ s Á ÅÍR à Í_#ä Ý_K à âP qLH ä ªàR8à p Äax ¨TL à 2 R@'à n i n RC Ãä ¨TLJF à ÆÃäË\à iLI áÃ_ à t aL Ër ä âÁ åa ¿ nwR ä oKE W Ãa à áÃ_ Ãä ¨ÆR rHC'à sH Ír C Ãä ¨àR 'à nL sH U a àr|r à a rA TLEL oHC r TH a'à ã`K Ër>J'à ªÆR rHC p q _F R kL r ä ¨á à t ŽRE m _ U R âÁ pG ä ªçRIwÃË çR Í_ ä çR ä SHA n ¨R R xä THL _K ÈR U L ÅÍRK'à ã` â¿ s Á q J à tD J ä ªá à nwR r ÅÍrA 'à àRG \Ãä ÕÃr \à i n RC à t n R> q Ãr p SH \à sHC ¨Åa|RC'à á à nwR ä áÃ_ Ã

?)‫א‬+‫_ אא‬D0`#&‫ א‬1"$`E :("Q‫@ א& א‬DOj&‫א‬ sH ÅÍ_F i I p _C ä ªT L | TL Á TL a r TL R à ÅrA&à TL à ÆR r 8Ã ä¿ ÆR rHC'à nLH" sH ÅÍ_F à _ # Ñr?J Ãä ¨Ír? R ·R@ ¿ T rI 'Ãä TLwa'Ãä ¨T r A'à aL ä ¨T r A'à T R ? à àRG ¿ kH oLLF ä oK sH ÃÍËR R? nLH à !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

18


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

a rA sH T HA à S Í_ S m ` ªt RI à n|Ãr à ÆRG ä ¨U a Ãä ¨r _LE à ÄRC ¿ä ¨á \Ãä ¨ÆR r _LE Ãä ¨ÍR \Ãä ¨T r G'à ¨TL Ãa r rE à Ír? Ãä ¨ÆR r _LE R ·twa'à n|Ãr à nwR ää ¨k ? Ãä S G R T r A'à T R ? à oLLF ä nLH ÆRL L Ãa Á n|Ãr à i Ãr ä ¨TL äa G à ÆR E? Ãä ¨r _LE à ÄRC N ·tI a à n|Ãr à nwR ää ¨sFL r'Ãä ÕR `'R ·ÕrI 'à n|Ãr à nwR ää ªt RI à ÆRxÃa Ãä nwR a à T L a oK n ¿ p m Ìä ¨ÍR à 2C á à nwR ä Å_J ¿ä ÆRK r ä ¨q RK r ä k O'à ` ¿ ÅÍäax sE ä RK Ãr ä ¨RK ÃaL N ä ¨RK L Ã_? ä ¨RK |ä ¨TL à T R a à TL r oLLF ä ¨Ý_K 'à ÍrKI$à _ _" RJLH RI ªRKJ lHAJ t à ªTHI 8à R@ ¿ TH a'à ã` ÝÃ_ ¿ THI p ä ªTH a'à ã`K ÅËr>J'à ÝÃ_ \à _ ¿ Ã` ä ¨TL Ì TH ¿ Éa æ_FJ à aLGE à ÆÃÍRK oHC _ aL ÆR R à ÆÃÌ Å_ _ à TH \à Éa âP Ã` ªt RF Ãä ¨æËR? Ãä ¨t ÍR Ãä ¨t RI à q RL pIx t à ârI@'à oLLF ªTLHLH à RJ ÃÍRK S `K ÆÃËaE'Ãä T aC'à ÄR à s Á ÈR RI ªoLLF Ãä nLH à ÆÃÍRK bLE" q N p ¨T r E'Ã æ¿ ·ÅË_8à ªÅ_ _ ÆR R> Ãä ÆR rHC s Á àr|rH RJLC sH cGCJ nG> ¨ÃËÃ_ ä RFI RJ H ¿ ÆËÃËÎà RJ aC ÆËÃÎ RIH ä l ¿ T RK ârG t ·TL? > à oLF Ãä ½ÃÍ Ã ] ä ¨ÅaL TH ¿ Éa sH ÅÍ_F à 2IHC'à p TLHLH à ÆÃÍRK'à b bC SHA m ` ªÅ_ R 2C TL à nwR a à år oK oK sJ t T HA à RIK i I â¿ S âR L R ¿ âR ÍRK oLLF Ãä nLH R ·T HA Ã

?)‫א‬+‫_ א‬D0`) 4$M :( &‫@ א& א‬DOj&‫א‬ TLEL ÃrIHC â¿ 2 Í_ 'à sH ¨n|Ãr à nwR ä p TEH ÕÃr ¿ áÃ_ à sH ÅÍ_F Ãä ¨TLHLH à ÅÍRK'à ÄR à ÅÍäax S R s Á ÅÍRK'à ã` ä ªTL? > à o ÍRG ¿ p aL C H ¨aL C à ]| âÁ á à tC R| ÆÃäË¿ áÃ_ à a ¨oK E N TL à nwR a à lH ªTL à T rBJ'à p ýb ä_D â¿ R ËÍ¿ ÃÌÁ T Íäax árKE'à pIx ÈÍ_J lH&Ãä T RL? R RJ ã_?F R âP ¨oH ä T Íä p TL à T R a à T RL| qLH a? F U R R' R ä ¨t r? à p ä_ Ãä ¨TL ÃÌ Ã W Ãa Ãä ¨ÆR r _LE Ãä ¨sFL r'Ãä ¨Ñr?J à ÈR Áä kL N sH ÅÍ_F Ã æ¿ ¨t à år 8à lH& æa?C à ªr _LE à ÄRC ¿ä ¨T a 'à ár a Ãä ¨Ír? Ãä ¨ÆR ä_'Ãä ¨TLI a à k ? Ãä ä¿ ¨aL E ä¿ ¨ÕRJ Áä ¨Ëa p ·TEH 'à ÏRJ \à kL r æ¿ ¨T rJ 'à 2 R@'à ã` p RK ½a'à a C â¿ pG. t à ÞaA à Ë_C _ ä aL C à TLEL oHC â¿ tD J RI ªTLH RE à TA> \Ã ä¿ ÒäaC Ãä ¨mL ÃaD à oLI? ä¿ ¨Ær? Ã ä¿ ¨ÆRIHG Ã ä¿ ¨Ír? à kL r a t RJ F ÅËR Î q N p RK RJ| p TL Á nwR Í a>J ªTL ` à k ÃrK Ã ä¿ U a à a RL äa G Á R a> ä RJ R Ã_ Áä R ÍRG ¿ p ªRJ ÃäÌ p aL C à sH RJ Í_ árKE ËR n R l a RKLH nIC ·TL äRC TLHI t TL à nwR a à p rG ä lH TLHI â¿ s Á ÆRE à æÍäa@ à p ä ªÆÃÍ_F Ãä S Ãr'à p i Ãä ÞRA a R@ TH a'à ã` SHA åa ¿ Åa ä ªãa a"ä W J'à T a#ä ¨T R a Ã

/"‫כ‬Y0&‫ א‬:(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ ªRK R Ã_ Ãä TEH 'à á à nwR ä t ÅaL Åa ä ¨TH R T aC TL à ÆR r 8Ãä nwR a R aLGE à ÅÍRK a rA SHA sH á à aL N s Á T RxÁ ¨TL rL à oK A> ¿ä ËÃa \à ÅRL sH TLJF à ÆÃäË\Ãä TL à nwR a à aL N T aC æÍäa@ à p ä ªnG iI 'à p m ` ªqH F ä TL RI à q R ä q E t q F ä ËaE à T r sH a O á à nwR ä áÃ_ à ÆÃËR â¿ qL m R/ä ª2 Í_ IH TLE RC Ãä ¨TL \Ãä ¨TL RI à ¶S Ãr$à a rA o K â¿ oK'Ã

19

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

TL RI à ÆÃÍRK'à b bC ä ¨n|Ãr à ÆRL rH ä á à nwR ä ÆRL N T G'à TL à TL a à ÆÃÍRK g Í oK'à p m ` â¿ S TL à TL a H Ãb bC ä ªTL \à ÂËR 'à ÅR Ãa ä TL RI à TL äO 'R ÍrC> à ^L a sH T HA à _ R t à TLE RC Ãä Å_ Ãr à oLF à t aLGE H T Rx R ¨R a RL RI à n RE à TLEL ä ¨á à nwR r oK Ã_ à TLELG æÍäË oLLF T HA à árF ä ¨oK RK r ä ËÃa \à ßrH sH q RLJF ä á à aL N lHC RIL oKL ä Ãr ÍR. â¿ T HA à sH ä ªTL à nwR a à a qL Á ªp a à i k RC H oK E ¿ S `K ä o ÍRG ¿ä p a à a R> oKE Ãr äR â¿ä ¨Å_ R 2C R R@F à àäRJ sH oKCL > p _ áR ¿ àR 'à ] E æ` à a \à ¨ÍRI \à T R p ËÃa \à _J t RCE à ßrH _ r p TLI a à á à nwR ä TCL TL ¾ä ÕÍR aE _ ÅËR b T äR t ¨t RI à n|Ãr à ÆRG sH æa> 'à ßrH à p ÕrJ à Ã` sH TL? > à oK Ãa oLLF T HA Ã ä¿ 2 Í_ 'à ªoKwR _|¿ ßrH ä oK rH e RIL ½ÃÍ Ã àËR ä ¨oKL ä aKB t Ãä ¨ÏRJ à 2 n|Ãr à sH ÅrF Ãä TAH à oL ä ¨TL RI à T R%à aL N å_ ÍR à p âr Í_ 'Ã ä¿ T HA à pGI _ ä lAJ'à áÃ_ Ãä ¨oK RC ¿ S ÃrC O J à TLEL oHC R ÅrA&à ã` ] E _ RI ªÅa a Ãä ÆR R Ã ä¿ ¨_FJ Ãä ¨½RJ R ªTL äO 'Ãä TAH à p aL C H txÃa à T ? RxÍ¿ ¨n|Ãr à nwR r Å_ 'à àRG \Ãä ¨àËRC à áÃ_ Ãä ¨a>J Ãä i A à ÞrF ä ¨TL|r?&à R R@ _C ÞRL à ÆÃÌ t ä ªá à ÆRL rH ä ÆRL ¿ T> RJ'

1%Y&‫ א‬:(>)‫א‬j&‫@ א‬DOj&‫א‬ TL a à pI@ VL ¨i Ãr à ÒÍ¿ sH TF R à ÆÃÍRK'à T R TI a ÅaL \Ãä T R&à ÅrA&à t N ¨Ír tFAJ'à n H H RF ää R lL A TLEL T HA Ã ä¿ âr Í_ 'à oHC VL ¨TLI ¿ä nF p TLILHC à TLHIC à à 2GI à qH . R' ·n RE à ¿_ TL à S T HA à ½Ã; âÁ RI ªi Ãr à p TC R TL RI à iLxÃr- tILHC à l> à g a â¿ S m ` ªi Ãr à ÒÍ¿ sH ä iI 'à t ãrFH ÕRxä\à p aL G à 2 RJH oKwÃ; p Ãäa C â¿ sH ÅÍ_F à oK _ ä ¨iI 'à t R ýb oK r ¨k? à Ëä_ sA â¿ ªáRC Ãä ÑR&à p _LC? à sH t'RC à ãR à Ä` ä T aC'à a>J t RI$Ãä æËaE à nIC à à p TLHI ÆR a s Á ÆÃÍRK'à TI a _?F ¨àrF à T| ä T HA à ÆÃäÌ t ^ a â¿ S ä ªRK àrH ËR Áä ¨àR 'à nL sH ¨iI 'Ãä ¨nIC Ãä ¨Åa \à R R@F ¨TIK'Ãä TF8à S RAIH ªoK _ T ÃbJ à ¿_ b bC s Á T RxÁ ¨àRC ¿ p q âr rF R' ¨TL äO 'à nI"ä ¨TJ Ãr'Ãä oLHC à 2 Å_L r à T C à mH 2 Í_ 'Ãä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

20


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

«S‫א‬+‫ »אא‬cDf e‫)א‬D$%) hS‫א‬+‫( אא‬$"H= ?R ‫* )א‬ iI t qL a Ã ä¿ ÆR rHC'Ã ä¿ n|Ãr à ÆÃrJ ä¿ ÞaA à å_ P RK Ë àRI Á pG.ä ¨TL à THL r à k aC Å_ Þa TI o q ¿ Á ¨ÏRJ à 2 nwR a à nFJ TL à THL r à á_ ä ªTL Á gwR ä ä¿ nwR ä t ÎREH Ãä T ÃÌ Ãä TEL ? à I ¨R ä¿ T R a à rH a árF ¨TLHIC à ã` à ä ªTL à THL r à a Åa R aL TF aA n ¨q r RK ä Åa R nwR a à T ÍR> TE R TF aA R T rFJ'à nwR a à ÝaC ä ¨RK aEL m TIK- ¨ÍrKI$Ã æ¿ ·tFH 'à árF â¿ sH ¨R aLE> ¨á à rC R| æ¿ ·år 8à ªTL à nwR a R a ` Ã

:S‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H= d$+ ($ )‫ אא‬%. * U r à t R ¿ ªÃÍÃaG ä ÃÍÃa R år ^ ä T R p s ä\à ÅaIH ä ÏRJ à pG6 VL ¨T r G'à ÆRDH à ÍrA i á à ÍrK p Ãb ¶n ¨T r A'à T R ? Ãä æ_LHF à á à pIx ÈÍ_J t à á à nwR ä p fL RJ _H p Ãa à ªÆRB 'Ãä ÆÃa>J à * ªÆ 'Ãä k ? à * ªS G à * ªÅa R à ár a à * ‫"א‬CD&DK‫כ‬E ($k+ e‫א‬8. !"`&‫ |&כ א‬iK)= ,!5/V%&‫ א‬m/]&‫? א‬6 ?#:/&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬S‫א‬8j0H‫א‬. W‫א‬K&‫ א‬/U 8:= * :I8"$]0&‫ א‬/" S‫א‬+‫ =אא‬,?#:/&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬d$+ ($ )‫( )! אא‬$#C ?$5 ‫א‬#"6= .2‫א‬/O ‫א‬. ADO0E S‫א‬+‫אא‬ ªT ÃÌ Ã * ªRIJL à * ªÎREH à * ªÄr R%à * ªr _LE à ÄRC ¿ * ªU a à * ªTH 'à sFL r'à * ªT rH&à k ÃrK à * ªTL äa G à S G à * iR 8>kE= .?#:A= , D#>)= ,? /)= , DPO) : ‫א‬DQ‫( א‬%.A‫! א‬# S‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H= c‫א‬#C‫כ! א‬#5= * ._/M‫א)"( א‬+‫א א‬H‫א‬KC‫ =א‬/}‫א‬K+ ‫א‬XE‫? <"א‬6 ID`E ‫א‬XQD‫; כ‬S‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H= c‫כא‬U‫א)א א‬+ ‫א‬A‫ א<א‬W‫א‬KC‫אא‬ ªÆ 'Ãä ¨k ? Ãä ¨S G à o@ ¶Õr A'à á à * ªMP3 TDL? Ær? à ÆREH ä ¨T a'à ÑÃa \Ãä ¨TH 'à sFL r'Ãä ¨ÕR `'à o@ ¶ÕrI 'à á à * ªÆR r a Ãä ¨Ír? Ãä ¨ÎREH Ãä ¨á \à o@ ¶twa'à á à * ªTL äa G à t RI à n|Ãr à ÆRG ä ¨r _LE à ÄRC ¿ä ¨t äa G à _ a Ãä ¨U a à o@ ¶tI a à á à *

21

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

hI/"R‫א‬#k&‫ א‬1}‫א‬D0&‫ א‬1 ‫א‬H== hI/"R‫א‬#k&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H= ?R ‫* )א‬ n|Ãr à nwR ä a ÏRJ à p T a a \ àr|rH Ý_K t à T rJ 'à TL à ÆRLJF à æaL RI$à á à nwR r _?F nwR ä p R aL ä ¨ÆR Áä ¨TL äa G Á ÆR E|ä ¨TH sFL r ä ¨á ¿ä ¨ÎREH ä ¨T ÃÌÁä ¨k |ä ¨_wÃa ä ¨S p ·æaL RI$à ªæaL RI$à n|Ãr à ÃÌ RL Á år lH á à tC R| p aLD| l a Ër ä sJC- ·_ Ãä ãR#à ÃÌ æaL RI$à á à nwR Í ÍR ârG R ÅËR ä ¨á \Ãä ¨sFL r'à iL ä ¨ÆR à a S RG'à tJ RK HI p ¨TJLC ÝÃ_ ¿ lLF ¨TL à p aBJ à fD ¨ÍrKI H q ä ¨oL p _ b'à t R R ä ¨ÅaK> à p _ b'à TL à oK HL ä ÄR Á r ä ¿ ·ÏR \à Ý_KH T RxÁ ¨r _LE à ÄRC ¿ä ¨TL r bEH à W Ãa Ãä ªaL N Ãä ÌrEJ Ã

h? jV&‫ א‬1}‫א‬D0&‫ א‬DR ‫* )א‬ a ¿ ä¿ 2? 2 n F ä n a RJ nwR a R ·æaL RI$à n|Ãr H T@LFJ à TK$à sH t? > à n|Ãr à kF _ _ ÍR? R ì ì ªT xÃä T R a à pG o âÁ TH \à Éa ä ¨¥2H a'à 俤 ¨n a'à i n RE H TH RG à T|aE à oK _ nwR Í àR ÍÁ ä¿ ¨T _ a à ÆR RA Ã ä¿ ¨ÆRB 'à p ä_ ä¿ ¨nwR a à T R G ¨nwR a à jLH THL ä ÑR \à 2 n|Ãr à ârG _ ä ªt? > à n|Ãr à nwR ä p R aL ä ¨r _LE à a ÆR RI à _F ä¿ ¨TE RK'Ã ä¿ ¨TL Ãa r rE à Ír? à àËR ä¿ ¨T rH&à k ÃrK R TL? ªt? > Ãä æaL RI$à n|Ãr à a|RJ 2 iI# t RI à n|Ãr à nwR ä â¿ s Á RJ ÅÍR à Í_#ä

h(")‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H/&‫? א‬R ‫* )א‬ ¨lwRF ä¿ ¨ÆR rHC T R a à ã` ær" _ ä ªR t Á g ä ä¿ THL ä a n F ä n a nwR Í RK ¿ sH TL à nwR a à ÝaC ½R@E à t nwR a à ã` V TIK- á à rC R| iHA@ ä ªqHL pG. Õrxr æ¿ p ÆR R A Ã ä¿ ¨a R> ä¿ ¨½Ã; ä¿ ¨ÄÍR# ä¿ TC 'à TF aA Ãä ¨T _ 'à ÆRIHG à år ä år a tBEH à n|Ãr R ÝaC R pIx ¨hEH Ãä TIHG à 2 _ t à TAL TD á_ _ t à ¨¥á à THL ä 俤 ¨á à tC R| q r RC kH TL à T R a à âP qLH ä ªRK R? Áä RK RL? ÅÍR tBEH à aL n|Ãr H á à rC R| N H _ ä ªTL J ¿ ÆRIHG T R a à oLCA ä¿ ¨T r N aL ÆRIHG år 8à T RL? ¨Å_FC ä¿ RKJ TxRC Ãä ¨RBE á¿ T R ½Ãr ¨ÆRIHG à áÃ_ à âäË nwR a à tFH ä àR ÍÁ a n|Ãr à p TLHIC aL \à Ã` n I ä ¨åa ¿ ¨q r R ä qHL|RE gL8Ãä Ær? à áÃ_ Ãä ¨sFL r ä¿ ¨ÆR a ä¿ T _ aL RC ä¿ Ír| p qL R- ¨ÕrI 'Ãä twa'à år 8R ªa?%à àR 'à nL sH smileys < ÝaC ÆR R ä¿ ¨ãr r à ár Íä

h«Subtext» ("K#b&‫ א‬1 ‫א‬H/&‫ א‬y5/%E ‫* )א‬ pG. R æ¿ ·T R aH t _ à sJC'à Åa RB à nwR a R _?F ä ªTLJI@ Ãä Åa RB à nwR a à p R b TL à nwR a à o@ R R R

t à år 8à e E p RJJG. nG> ¨RJL ä s Á RK RF à T Åa RB à nwR a à ÎR 6ä ªÉrxr q RI ä¿ ¨q ÀÍ ä¿ ¨q ½Ãa S R$R oLH Ãä bL a H RJC _ ·aKB'à tHLI ä ½Ã_C ÏR \ ÃÍr| ä¿ ¨T xÃä R|r? ÆR à ær " R çR R ä ªR â ªR W J' ½t@'Ã ä¿ t R à TLE T R Í nH l R à àR 'à tE ¨RKB â¿ âäË T H RJL r nH R R RD ÆR à p ÕÃr \à mH TLJI@ à T R a à R ¿ R/ ]@ ä ªß K R ÅËRC à eL H ·ÃÎR Á a ¿ ÅÍR C ·â à t Åa RB à ÆRL? > R RFL ¿ä Ã_LC ä_ â¿ tFH 'à sH â¿ sH oKJG ¨T Ãa| nwR a à ã` p á à rC R| pHC _ ä ªÅa RB à t RC'R År G'à t RC'à p W b t TLJI@ à T R a à ⿠l ·q F a sH RKIKE RJ n ä ¨TL? > à RJ RL n _ TLJI@ à nwR a à _ J RJ r RIL aBJ à RJC ¿ R ÃÌÁä ªR Ër r ^ ÃÍ t ä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

22


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

»TL RF ä TL ¿ ÄR \ RJH ÃäË t àr R Q RJ E ¿ _! ¿ ªTL? > Ãä TL RI à RJ RLEH ä RJ ÍRC- Ír R aL E ÓR Í TLJI@ à R _|RF Ía, RJ Á ªTJL Ë nwR Í RJ ÃaL C 2I@ N H ¨ã_ a RI ä ¨T Ãa| aL C H T R qJ a C R nC p Rxr ä q rFH R ä ¨á à tC R| sH q ÃÌ a \à ÓRF Á RJJG.ä ªRJ R R ä R _|RF a r t åa ¿ âRC' R rL ær" Åa R nwR Í t ªTLJIx nwR a THI Åa R TL Á nwR Í p

(1]0>) ,?)D‫כ‬f ,IA‫א‬kE) (")‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H/&‫ א‬e‫א‬5‫* א‬ nG> à sH ÃËRI à TL à nwR a à ÆR R ÕrJ ä ªTL à nwR a à oKE T|R&à oK Ã_J ¿ä á à tC R| s?F â¿ æÍäa@ à p ªÝ_K 'à ÍrKI$Ãä THL r à t r/ä á à tC R? T|R&à ] R?IH T RxÁ ¨THL r à ËR áÎ Ã àR'Ãä ¨iI 'à sH qC ää t à VL ¨àR'à tJ r TL à nwR a à ÝÃ_ ¿ _ ¿ âP ¨RK r. p Ër ä ÅÍäa@ T ÍR# ] R? RK oG á à nwR ä oBC â\ä ær oHL ÈR Á ÅaGE âr a 'Ã ä¿ r ÍRJL à ÄR _ ¿ á_F R _J m ` ªTHwR TL R j R _ Ãä oHL i Îr ä ÈR Á kHG p TJG/ T a a \ n? oHLE Èäa H ¨oHLE à ÅaG T ½Ãr sH ÃÍËR R J ÍR ä V â¿ qLHC ¨Ýr N aL ä¿ ¨bD sH R J _# _ ä ªRKLH a O ä¿ oHLE à ÅaG W J'à aLD _ ä ªàR'à p a ¿ jH tJ t R R ä ¨a Ã` à p o a ¿ iL ·ÍrKI$à tC R| p àR'à tJ$ ¨W R a Ã ä¿ ¨oHLE à _ R> t T ÍR à ÆR J'à fC ixr ÉR Í\à tJ àäR L qJG ¨oHLE à ÅaG aLD a ¾ ÏäO aL R>'à p T r p TE O'à oLG à TJ$ áR ¿ ixr Arabs Got Talent S Ãr'à W R a t I ¨ÆR J'à ã` ªRK R J' W äa à p nG> à Ã` n RF T J'à T a>H àÃr \à r R r T a i _ VL ¨ r R r q _ â Á ½RF Õr _'à àR'à jH g a ä ªTL à ÆR R 'à iL p RKLJ# t à j R 'à sH RLH TL r bEH à ÆRA8à _I C R R R ä rC R| _ m ` ªÕr _'à jH 'à o @ ¨sH ¿ Å_ R>'à S U R RIH ä ªâ à Òa à TA8à Å_ R> S J TL R âäa> ªâr _F t à W Ãa R æaL RI$à áRI Ãä TC R 'à p Í_ a ¿ ÄÃ` gDx U" oK E ¿ æÍR à á à ÆÃrJ ÉrJ a E kH R âÁ ªTELE&à ¨TLKL a à W Ãa à RJ t N TILF à ÆR rHC'à âN á à tC R| p _ _C à Åa _LE ä a \à ÆR r 8à ÆÃÌ W Ãa Ãä ÍR \à T J T ÍRF TLKL a à W Ãa Ãä T _L rG Ã Æ H 'à p aL Í_ +_F T ÍR à ÅbEH à ª F ä RFI Ã` q R n Ý_ _ ä ªT rG%à aB ÆRK ää oLF Èäa ä V æ` à ¨t rG%à á R ÝaC R ßRJ àä_ à p Ë_ t ä m Ì tJC ä ªTAH à t T rG%à ½RF âRI@ ·áRC à ] R? à T _ t S? RK ËRL ä R ÍRG ¿ä T rG%à ÌrE â¿ ÏRJ à ÕRJ P á à ¨T|R&à T ÍR à ÆÃrJF Ãä ¨ÅbEH 'à ÍR \R ÅËr$à TL R ÆR rHC aL r +r iI ½RJ _>J t à ÆR rG%à fC Ër ä á_ ÆÃr|\à U tJC R/ ¨iI 'à ]wÃa aB ÆRK ä iLI 2 TH R ÆR rHC ÆÃrJF à ã` V _ m Ì i ä ªT ÍR Ã Æ 'Ã ä¿ ªT@ RJ'Ã ä¿ TxÍRC'à TL à qHwR Í ÞR sC æ` à ¨nF 'à á R ÝaC R ä¿ ¨t rG aL R Á âÃ_H à fC t _! ÅÍr? à p a ¾ S R t ä o T r N aL e?F Ãa J q r ·ÆRCI 'à t áR Íä_ nF 'à á à iHA@ ä ªTL rG%à ] R?'Ãä T ÍR à ÆR R %à ËrL p oK Ãr|¿ ÈR " p ä¿ ¨År ä oK àr p T|R ¨iI 'à ÝRL ¿ iLI Ær| p a C ä ¨aBJ à ÆRK ä p T rI - lHC ¨a>J ªRKLH oKHwR Í âr T?J

h(")‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H/&‫א‬. +‫א‬0&‫כ! א‬#5 1R * Ý_ lLF" s Á sC THL r à c O âr ·TJLC oL p TC R TL r r _ ¿ nwR Í V á à âN ÝÃa à S T Ã_ à t ªTL? > à o aB ÆRK r T L ¨t ä âäË ä¿ t ä p ½Ãr ¨TL à nwR a à t á à tC R| aL N ä ¨2C p ÍrKI$à pG6 âäË àr L R/ ¨R ÍR Á R rxr nG> t à ËÃr'Ãä ¨RK LAD o t à e?F à TL R á à rC R| ÍaF ä ªa &Ã ä¿ T?F à p a à S R$à sH ÝaC Ã

23

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

_ ä ªTL à oKHwR Í i ä 2 ÞaA Ãä nwR r à iLI Ãr ÍË âr a oK ¨T RI Ãä ÕRJ à TD á à rC R| k r ä tFH 'à a R> T _ Ëä T ' á à rC R| N H VL ªa R>'à T R t Ã_ R r ÃaL N á â¿ TLIHC à ÆR ÃÍ_ à U xä¿ ªâb%R ä¿ ¨Ýr&R ä¿ ¨ÉaE R TLwRIJL Ã ä¿ ÅbEH 'à _ R>'à fC ½R G T äR t ¨sFL r i TFLI ÅÍr? t a> à qLH ä_ R/ R a a ¿ á \Ãä ÆR Ãä Ír? à t ÑR \à ÍRK Á a ¨tE RC à a \à ÅËR b åa ¿ n m RJ ä p RK aF T äR t ¨TLFwR r à á \Ãä k ? Ãä ÍR \à t TL? T? nG sH ÆR rHC'à Òa TF aA T RxÁ ªÅRL%à RKC ä ÅËR b TL à nwR a R S H âr J L oK P ¨TL à nwR aH tE RC à _C H R- 2L à t ä ½rx sH ä ª2FH 'à ªàRF'à TFLF p a C q ¿ _C RIL k> G _ R år ŽÃaF m `# t à T R a à p äRJC à i àR%à r RI R R6 ¨ÏRJ à sH

z#0k#&‫ א‬d$+ S‫א‬+‫ אא‬/" ‫א‬E * a ¿ TLI ¿ ÍRG Á T R à r ä ¿ ¨Ë_? à Ã` t RLH Ãa ¿ ßRJ pG ä ªàRL&à Ääax p R ax iI 'à sH á à aL N Ír a _C ¨ÆR> RJ' iLxÃr q RG ¿ä á à ârI@ ârG R R R ä ªq _F ä ãaLD ÆR R R Ãa ¿ á à nF Ã_ VL ¨iI 'à sH á à ªRKK Ãr t à nwR 'à àr iI 'à aLGE TLEL t á TLJI@ à nwR a à a O VL åa ¿ TK p ä ¨T RF Ãä iI 'à p á à a C TK pI ·TLKL a Ãä TL RF Ãä TL RI à ÅRL%à p R R ýb á à _ ä a \à àr ÅË_ T R àr|rH oLF V t ÏRID à p Rxr ä ªnwR Í p q _F R a T RF Ãä iI 'à ÅÍrH _LC ªiI 'Ãä á à 2 T C à p ÅË_C TH ¿ Éa tD J ä ¨á t RI à aL N R ªá à t iI 'à a O RI R R6 ¨iI 'à t aL N H _ . rK ¨oK@C Ír? _ RI R R R ËR ¿ cL á à a ¿ âÁ ª_C? à kH sH RK ÀÍ pG. T a r WwR äÌä ¨àËR oG n t nF á Á Öäb Í`C L ÌÁ ªiI 'à TLGL RJ Ë åa N ä¿ ÅÍr? cGC á à áRB âN ÝÃa à æÍäa@ à p Ã` f rF p á à ÍRG R' ÅÍR à Í_# RJ ä ªæÍR à á à àRG ¿ p _ _C R Þr à ËR? à ÆRCI WC 2 t ¨æÍr R Ë Ã` ¨iI 'à qGH æ` à l aA à àr ÐRFJ à t T ÍR>'R ËÃa \à l% R a _ R/ ¨ÆÃÍÃaF à ÌR à t T ÍR>'R iI 'à Ña ªt Á ÍRG à áRB ½r>J ]I t à ÝäaB à aLLD tC à iLI$à sH âP

2‫א‬/6‫ אא‬d$+ S‫א‬+‫ אא‬/" ‫א‬E * ªTL à nwR a Ãä ËÃa \à T R sH R T R Á oLIC T R qF R p T rC| nF æ` à àÃO à Ã` sH l AJ q ÃÌ ½t> à ªT R à ÍÃ_ sH ÍrKI$à áRI à T RI Ãä Ä`$ TL R rHC ä TLKL a Äa o@ t p J ¨T Ãa? a \à p aL C à R ËÍ¿ R ÃÌÁä RK _ R- ËaE ä ¨o RC à àr T Lwa à TLKL a à ÆR R>J à r _LE à ÄRC ¿ä ¨á \Ãä ¨sFL r'Ãä ¨t RI à n|Ãr à ÆRG nG> VL ªæÍR à á R T ÍRF ËÃa \à sH a ¿ p t aBJ à oKLH m ` ªTJ Ãa à TL RI à R R@F à p á C ä ¨qL a Ãä ÆR rHC'à iI$ á à ËÃa \à p _ _C à á_ ä »TL? > à oKwÃ;ä o ÍRG ¿ sH TL à nwR a à a O kL ¶nL p TH ¿ Éa a TL? > à oK RL sH á à aL N TLEL ÄR> à nL$à pG ä ªq R> nG> á R Ãäa N _ Ãr rG â¿ä ¨RK ÃÌ TL à ÆÃa &à nL$Ãä _H à ÆÃÌ p ËÃa ârG â¿ tFAJ'à p ä ªàr à TC a TL à ÆRLJF Ãä á à p S Í ½R@ áR ¿ q E _ ¨Ñr?&à q ä sH t aC à p r à t ä ¨âÃ_H à oBC t ÅaE> oKH? TL à nwR a à âr ·á à p RK rF t à t RC'à l RA àR8à p Ã` ¨ÅËÃaE R ËÃa \à o ¨åa ¿ TK p ä s Á ÃËRJ à ÅË_C ÞaA o â¿ pG. R T R Í ÅaEL m â¿ Á ªRK aEL m á à tFH sH âP m ` ·á à tC R| n p T R Í ÅaEL mLGE TLHI t n _ t à n ÃrC à Ë_C åa ¿ ÅÍR C ªq R RI Ãä q ÍRC ä ¨q ÍR#ä ¨q Ãa ä ãaI ä tFH 'à oL ªÑR \Ã Ý R kH RKJLC R T R Í nLH" âP qLH ä ¨R TL Á !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

24


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

h(Y$0j#&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬c‫כא‬U‫א א‬K0J)2‫ א‬1$`E y"‫* כ‬ p ä ªÃ_FC Ãa ¿ á â¿ âr R à _ ää ªTEH 'à á à ÕÃr ¿ ÖR _ à nH kL ä ¨ÖR _ à sH á à a ¿ àr ÅaL ÇR ¿ U a ¿ k ? R ¤ ·tH RE à aL ä¿ U R à á R T ÍRF ãa ` SC? ¨¥âr bEH Ãä T ÃÌ Ã æ¿¤ ·t R ÝaC æ` à á à ⿠áRI aL 'à a \à ½b$à nEG ä ªÍr? à nLH" Þa p kH TF aA nFC à t RKHLH" o ¨T rAJ á¿ U R T r G ·TDH à âP ª¥_wÃa$Ãä _ ä ªsFL r'Ãä Ír? à nLH ¨TL R à k ÃrC R a ¿ g a'Ãä ¨ÖR _ à p p.\à ½b$à árF RIJL ¨TDH tFAJ'à nLH R RJ D Ë¿ p ªãa R> ä tFH 'à k Ãr T R t ÃaL N år ¿ sFL r'Ãä Ír? à âr aL E sH RLwb ÆRLAC'à ã` R _ R

S‫א‬+‫ אא‬9XY& e‫א‬2‫א‬UA‫* א‬ Âp= n Ï §PI p P Ï §RFJ p ¯ Î^ e, p P ¢l Ì PHGI jJGA r RF « µ_ mI Ì`F S p ¯ n m §PI P ¹« jD" iJ Ï n « n Ñ« §PI p. n Ï §o Ñ^ ¯ r ¯ Ðp 7¯ rA P= ±_ p '¯ ²¯¹PJ&¯ r P Ï §PI ]I r ¯ R _< ¯ r P Ï §RJ ­ RFJ Ï ©P< RFJ p P ¯p Í« mI nE. iJ Ï §Íp r ¯ luP _ ¯ e, P Ï §mIFuP ¹ oJ p Ì ¯ \ ­ §RJ ¯ e‫א‬k#&‫ =א‬y` &‫* א‬ _ ixr à ⿠Á ¨T _LHF à T r A'à T R ? à TF r pIx Æ 'Ãä k ? à ÈÍ_J R ÅËR n r6 VL p ä ªU a à a RL äa G Á a>J RKJ _ _C à Ã_ VL ·½t> à fC aLD R ä¿ ¨_wÃa$à fC T ä_ à àr6 R RL ¿ä ¨ËÃa ¿ ä¿ ¨ÆR a RK r6 R R RD Æ 'Ãä k ? à ] R?'à p ÃÍa"ä TL F à a ¿ RKHC R/ ¨ËÃa \ T rH/ Æ 'Ãä k ? à ârG R RL ¿ä ªTLI a à iwR r à TEL ? ÝaC * T R t âr a ä¿ ¨ârII? ä¿ ¨a a" ½R ÀÍ ä¿ ¨âäÍa ä¿ ¨âäÍr? ä¿ ¨ârLE | oK t à R Ãr rC R| R ¿ ªT|R&à q Ãr ¿ä ¨q R ¿ä ¨g&à ÕÃr ¿ä ¨T r G'à Ñr?J Ãä ¨p äRJC R RKJ aL C à o ¨TL à nwR a à e RIL ä ªU a à sH a>J Ã ä¿ ¨RL r ¿ ä¿ ¨RL r Í_? âN ·áRB R T r A'à ÍÃ_|Á ÅaL ä o R R R ä ªÍr? à s Á T RxÁ ¨Ír RG ÍRG Ãä ár a Ãä ¨TEH 'à ªR aK ÆR Ãä ÆR Ãa Ã ä¿ ¨iL à à p RK R Í¿ Æ 'Ãä k ? à lF"ä ¨TJ Ãa à ÇÃ_ \Ãä iLxÃrIH ÞaA R ÅaL r à ã` ]I ä ªRK äRJ ä RKLAD t à aBJ à ÆRK ää iLxÃr'à ½RF TL à THL r à tG R ÕäbJ RJ ÅÍR à Í_#ä ªT r _'à 0‫* א&כ‬ àR r RI pG ä ¨æ_LHF à á à pIx ÈÍ_J tK t R R ä ¨T r A S G à Í_? R R R

TLI a à ÉÃr \à TA Ãr RK ½Ãa ]L R/ ·R@ ¿ RL äa G Á a>J S G à Æ_ ¨Æ 'Ãä k ? à S G à n r6 o ä ªt äa G à ÂÍRF à n ¨TL äa G à ŽÃaF à ÅbK ¿ ä¿ ¨Är R%Ã ä¿ ¨tablets ¨p Ía ä ¨R R THL r à ã` rC R| ârG R R R ä ªÆR a> Ãä ¨a>J à ÍäË p S RD à t a C ä ªRL äa G Á S G à a> àR t 2 a ä ¨2C R ä ¨p a R ä ¨TLC A'à Ýäa%à æ_@J ä ÆR r a Ã ä¿ Ír? Ãä ¨q ÃrJ ä ¨ÄR G Ã Ý oLI? ä kL N R S G à t TL à nwR a à p S G Ãä ¨TL Ëä ¨TLC Ãää ¨TL RL ä ¨TL Ë¿ æ¿ ¨R Ãr 8 RF ä S G à kJ? ä ªq E ÄR G à e p mL R ¨eJ à k|ää ¨RK r t à aI VL ¨ÕrJ à Ã`K ] Í Í_? ÆRCL 'à nG> 2 t ªÆÃrJ Å_ ä aK ¿ Å_ 2 ÄR ÍÃ_| T Î Ã Å_'à ÉäÃa ä ªT? 'à ªÆR Ãä ÎREH Ãä ÕR `'Ãä k ? à t ÆR à t àR'à p aL G à p a RJ à p _ _C Ã

25

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


(")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬Q&‫ א‬1SK)

(+‫* אא|א‬ p aL G à s Á ÕRI à pG. ã` RJ R ¿ tE ªTLI Í ä¿ T r A aL á Á THL ä T ÃÌ Ã a C T rG H T rH/ T ÃÌ Ã ârG _ ä ªÆR a ä¿ ËÃa ¿ ÆR ÃÌ Ã àr. R R R ä ªU a à a ÆR ÃÌ Ã ¨R r _F ä ¨W Ãa à ÝrLxä ¨ârL ÃÌ Ã ârLE ? à oK nF%à Ã` t á à ÕRJ| R ¿ ª2J ÃrIH ä¿ ¨RK n `EJ ä _C W Ãa à p ÃaL â¿ s Á ÞRL à Ã` t ÍR> ä ªârL rL à âäÍa8Ãä ¨ârLJF Ãä ½RF R TL à nwR a à p a C ä ª2L ÃÌ Ã 2LE ? à p Ñr?J à W R a à á_F sFH VL p qL a H á_ t à ÆÃr|\à p R aL ä ¨sFL r'Ãä ¨T rAJ'à TDH Ãä ¨ÆÃr|\Ãä ¨W R a à år RC ¨a ¿ ä¿ iL R ¿ Å_C r|ä ¨lwR Ë i@ 2 ] ÍN Å_' t ÃÌÁ W R a ÈR Áä ËÃ_ Á ÈR ä ªq TJ ÃÍ T rHC +_F ä¿ ¨tFH 'Ã ä¿ RKLG R p àR'à ÆR ÃÌ Ã fC sFH RI ªRKCL t à TL à ÆR R 'à p RK R Í¿ ÆR ÃÌ Ã tJ#ä ªq rxr ä W R a à TL rJ ªRK A> ¿ n rI ÆR K à sH _I C 2J Ãr'à ÆR ÃÌÁ R ¿ ªRKLCI ÆRI R p S‫א‬6‫* אא‬ t RKxa o ä ªTL äa G à nwR r à å_ ¿ _C RK ¿ Á ¨T r A'à á à nwR ä pIx á \à ÈÍ_J a ä¿ ÆR RL à p b ÑÃa ¿ ä¿ ¨DVD ÑÃa ¿ nG sH RKCL ä RK a o R R R ä ¨RIJL à ÍäË V oHL æ¿ ÈR Á n F ·_LFC R RIJL Ã á ¿ n r6 TLwb o ä ªTL a aL ÅÍr? U a à ¨oHLE à ÈR ábH t à àR'à TLI sH k r ½t n â¿ RIH ¨q r. e p Èa 'Ãä k O'à ¨¥2 J Å_ ä¿ _ Ãä W J ¤ ·ËÃa ¿ á \à àr. _ ä ªTB R kL RG á \à ÈR Á o R R R ä ]I R/ ¨åa ÆR a ä¿ TL r bEH ÆRA p RKH r6 o R R R ä ªTI x ÈR Á ÆR a ä¿ âR ÃÌÁ ¨a ¾ Õr æ¿ ä¿ ¨Ï_L a ÆÃÍRL oHLE à àRA ¿ ËrF âN ¨oHLE à t RKCH aKB â¿ RK ¨2LwRIJL 2E O ä ÄR ä ¨oK _ R ä 2 a p ¨Ý à s ä¿ ¨ÆR 'à o Ë_ jH L ÍRI@'à Ã` rC R| R ¿ ªoK R Á p oHLE à âr rF p/ ½ _ à 2H I'Ãä ¨a r? à i Ãr tE>G ä ¨c tII? ä ¨âÃr ¿ æa L ä ¨Ær| t _JK ä ¨p Ír? ä ¨2H /ä TL à T R a à R ¿ ªRJ o a Ì i p/ o aL ä ¨T|R&à ÆÃa O'à tLJF ÆR ä ¨2L Lwa à àRA \à p _ ÅaA&à ÍÃäË\R ¨c 'Ãä ¨2H I'Ãä ¨ÆRL? > Ãä ¨ÞRL Ãä ¨TL ÃÍ_ à q G ä ¨q ? ä ¨¥^ Á ¨t ÍN ä¿ ¨tE R ¤ ·oHLE à cJ à p RKJ a CL ¨T a> aL ÆÃr|¿ä ¨sFL r p ¤ ·Ær?H T RxÁ ¨¥oHLE à ÇÃ_ ¿ âRG ä âR Îä ¨âÃr kL r ä ¨n ä ŽRxÁ p ¤ ·T a? à ÆÃa O'Ãä ÉR Í¿ sJ#ä ªÆÃrJ Å_ ä áR k? 2 oHL ÈR T Î Ã Å_'à p R R ÅËR ä ªa a à s Á T RxÁ ¨¥TL r? à ÆÃa O'à p R aL ä ÆR J'à l r ä ¨Blue Ray ä¿ ¨DVD < à ÑÃa ¿ iL ä a Ã` à iL ÆÃ_wR ä ¨oHLEH T rI'à ÆR a> à q a ä æ` à àR'à p á \à ªÍrKI$à p pG/ Ë_ a ¿ ÄÃ` ·¥TL r bEH à ÆR Ãä ¨ÆR Ãä ¨RIJL à ÆR Á¤ ·oHLE R TFHC 'à B‫א‬Y$0&‫* א‬ p _ _C à ⿠RIH ªTLI Íä T r A aL TL Á THL ä q r á \à i ÎREH à kLJ? i RF ÆÃrJ àr6ä ªTG > à ã` a RK _ R> T R RK _C U a à sH nI" TL r bEH à W Ãa à ârJ Ãr'à i _ âÃ_H à fC tE ªËÃa \Ãä ÆR a> à p ä¿ ¨p _ R>'à ÆRI R p ä ¨T ä_ à p ÅbEH à ¶o RJ á à rC R| _C ä ªTL aC à àä_ à fC t àR%à r RI TL r bEH à ÆRA8à n rI àR'à ¨âäÍr?'Ãä ¨ârL rL à âäÍa8Ãä ¨a a à ½R ÀÍä ¨ârLE ? Ãä ¨âr _F'Ãä ¨ÝrL@ Ãä ¨W Ãa à äa _ p a C ä ªo aL ä ârLFL r'Ãä ¨ârL RL Ãä ¨aL R>'Ãä ¨ârH I'Ãä ¨ÈR r'à rLJF ä ¨Ær? à r _JK ä Ñr?J Ãä ¨T rAJ'à TDH Ãä ¨2 _F'Ãä ÝrL@ Ãä ¨W R a à år ½RF à a ÅbEH 'à TL à nwR a à RIL ä ªaK> r|ä ÆR R i@ 2 t r bEH W R a ÈR áÎ Ã U r à ÉäÃa ä ªTL r? à ÆÃa O'Ãä ¨TLwa'à R ËRC ¿ä T r G'à TDH Ãä n i _ âÃ_H à fC t ä q ¿ s Á ÃË_ ÅÍR à Í_#ä ªTL à ÆR R 'à iL p RK R Í¿ oBC ÅbEH à ÆÃrJ tJ ¨ÉR Í\à e T a U R àR t ä ªa?%à àR 'à nL sH a? t àR%à r RI ¨T ä_ à RKGH6 t à TL r bEH à ÆÃrJF à o _ SwÃax p Ãr ªTA8à RK ä R RJ t à aBJ à ÆRK ää iLxÃr'à ÍRL à sH âr _F R ÅËR oK P TL r bEH ÅRJ n rI ËÃa ¿ T rI ä¿ R !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

26


D58"Y&‫א א‬%&‫* א‬ pG.ä ªT r A aL TLI Í TL Á THL ä R@ ¿ tK ·r _LE à ÄRC ¿ sH ÎREH à kLJ? l AJ k ÃrK Ã ä¿ ¨SL Ãr%Ã ä¿ ¨p>L æ à n T|R&à ÄRC \à ÅbK ¿ sH r _LE à ÄRC N i I à ã` àr6 R ÅËR ä ¨RKwRK áÎ Ã U r Ãä R _LFC å_ sH T CH à n r6 k r ä ªT rLH&à o RJ á à rC R|ä ªËÃa ¿ âr a ä¿ ¨ÅaLD? Ã ä¿ TI @ à ÄRC \à ÆR a p ÄRC \à ¨sFL r'à rE O ä ¨ârE O'Ãä ¨T CH à ÆR r rII? ä ¨ârII?'Ãä ¨âr a 'Ãä ¨ârLJE à âäa _'à ¨RK RA ¿ä ¨RK ? ä ¨RK R HA ä ¨T CH à Õr S r _LE à ÄRC ¿ t TL à nwR a à p a C ä ª^ Á ÈR áÎ Ã U r à R ¿ ªTLCI ä T a? ÆRFL A p q r" R ä ¨T _ 'à TDH T Rx R ¨RK _ ä T CH à t T R 'à n RE à ÆRL RG Áä p ÉR Í\à oBC sJ#ä ªÆÃrJ i@ ä _ Ãä ár 2 r _L T C ÈR Á Å_ ÉäÃa ä ¨RKHLD> ÎRK ä R _LFC g aL r _L T C ªT CH à ½Ãa RK RL à pG. t à TL Rx à ewR?&à p Ã_ ¨ÞÃr \à t RK Á à ä¿ n ÆR Ãä ¨T CH à ÆRCL ("‫כ‬i&‫ א‬yE‫א‬DX&‫ =א‬DH‫! א&`א‬+ Q/0Q‫* אא‬ TJLC ÅbK ¿ sH Åa r THL r à ã` âÁ ¨T r A'à aL TL äa G à á à nwR ä pIx U a à ÈÍ_J ªTL äa G à S G à ÆRwÍR ä ¨ÄRC \à TIB ¿ä ¨TLI a à ÉÃr \Ãä ¨TL ` à k ÃrK Ãä Är R%à RK HI p ·åa \à TL à nwR r à cG sH ÃË_ n r6 Í_? RK _! p U a à n r6 p V _%à _J tG R p ä_D â¿ á à nwR ä RL r rJG T Î Ã T aC'à q _ p n áR ¿ T R T|aE à âÁ ÌÁ ä¿ ÆR E| ÃrGHI â¿ ËÃa \Ãä àä_ Ãä ÆR a>H pG. ¨åa ¿ ÅÍR C ªU a à sH oK T|R T E| ¨TL äa G à i Ãr'à tII? ä ¨2 a 'à p W b oK THL r à ã` t á à rC R| R ¿ ªn r ä ¨ßr LE Ãä ¨ÄrL rL R TLH RE ÆR ä_ U a à sH åa \à á à ÕÃr ¿ iLI 2 R n Ã_ à ÝaC ä ª2L Ãä ¨2J Ãr'Ãä ¨2LE ? Ãä ¨2E O'Ãä ¨ÆR rHC'à RL r rJG ½Ãa ä ¨R a Ì àrA T w U a à TG sH TL à nwR a à p a C ä ªmedia convergence t à ] Ã ä¿ ¨t à t R ÆÃr|\Ãä ¨ÆR r _LE Ãä ¨Ír? Ãä ¨RK Ãr ¿ä ÓrA&Ãä ¨âÃr \Ãä ¨p äRJC Ãä ¨T r G'à TDH Ãä ¨oLI? à ¶ÆÃäË\à ã` p Åa Î tH RIL pG ä ªaK ¿ ä¿ âÃr 2 ÉäÃa _ æ` à a \à ¨år 8à ßÃÌ ârI@ sH U a à sH R år ÈR áÎ Ã U r à _I C ä ª^ Á ¨n RE à Ña ä år aI SH \à o \à t ä ªU a à a Þr Ãä ¨2 _ 'à ÆR RL iL ä ¨T R> à sH Åa RB à ÆR à p ÉR Í\à oBC sJ#ä ªp a à i t RI à n RE Ãä ÆÃ` à p aL C Ãä ÍRG \à a>J qLH ½r@ à gLH r ábH R nG ·] Í æ¿ p T E? à (ID$j&‫ א‬yE‫א‬X&‫א‬/ DH‫? )א&`א‬+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D) – Q/0Q‫* אא‬ aL THL ä tK t R R ä ªU a à sH ÆR?J t RI à n|Ãr à ÆRG _ # ÅbK ¿ sH THL r à ã` a r ä ª_ _$à á R ÝaC Ã_ R pIx ÈÍ_J ä ¨T r A ÆR a árF R ÅËR ä ªTLI a à ÉÃr \Ãä ¨TL ` à k ÃrK Ãä Är R%à RK HI p TJLC t ßr LE à a rA ÖaL a äÎ ßÍR áR ¨àR 'à nL sH ªnwR r à ã` n rI ÅÍÃËP ßr L T a t TI x T a árF â Ãä ¨t R à ã_F t r ä ¨®¬¬° áR T?J'à ã` âr _F p ` à ÆR rHC'à RL r rJG ½Ãa ä ¨TL äa G à i Ãr'à rII? ä âr a 'à oK ½R@E à Ã` rC R| R ¿ ªTHL r à ã` nwR a à R ¿ ªq ÍR> ä R år lH ÆR rI ä¿ ¨ÆR a ä ¨ÃËÃa ¿ oK L R nG> p ` à 2 _ 'à ÆÃÍRLH' T Rx R ¨TL à ªÆÃr|\Ãä ÆR r _LE Ãä ¨T ÍR>'à g Ãäa Ãä Ír? Ãä ¨T r G'à TDH à a RKHF o L t RI à n|Ãr à nwR ä á Á tC R? TL à i@ ä âÃr i@ 2 ÉäÃa VL ¨a?F R t RI à n|Ãr à nwR ä p THL ä sH R år ÈR áÎ Ã U r à o ä RI árF t à ÆR rG%Ã ä¿ ÆR O'Ãä ¨ÆR a>H 2 _ 'à ÆR RL iL ä ¨T R> à sH aKB t à ÆR à p ÉR Í\à sJ#ä ªÆR R ] a à âr _ 'à tJ R R ªT RL|ä ÅÍÃËÁ t qLJ# R nwR r à ã` ÆR a k r VL ¨ÆR rHC'à ã` sH àr?%à ½RF i _ R p àr _ sH ârH? p ` à ¨video©bloggers r _LE à t ä_ ä¿ ¨p ÍrK>'à 2 ä_'à ½RJ R q äa>J æ` à år 8à à p ªr _LE à t RK R J áÃ_ à o t à ÆR a> à p ä¿ ÆR Ã

27

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:T"OP$U&‫ א‬:)‫א‬+‫ אא‬KVH#&‫א‬

?K"O>$Y&‫א)? א‬+‫ אא‬8XV#&‫א‬ t R \à âr RF à p ¥¯´¤ o Í ÅËR'à eJ RJ ä ¨RK àrIC'à 2 ÃrF Ãä T ä_ à aL RC sH aL C Ãä æ¿a à T a T ÍR/ _I C p m Ì aL ä¿ ¨pE Ã ä¿ T R G Ã ä¿ àrF R ãa> ä q ¿Í p aL C à t l%à âR Á nG ä ¨T rEG æ¿a à T a ¶â¿ sH tJLA HE à ªâr RF à áRG ¿ ÅR Ãa i ¨aL C à nwR ä T a ä ¨t äa G Ãä ÕrI 'Ãä Är G'Ãä twa'à ¶T R q RG N á à T a RFL ä R R Íà æ¿a à T a ä aL C à t l%à g a ä T a T ÍR/ t àRC Íä_ T rI 'Ãä TLwa'à á à nwR ä i I ÌÁ ªa>J Ãä T R A à T a s Á T RxÁ ¨ÆR rHC'à sH àr?%à ªTL'RC Ãä TLILH Ãä TLH8à ÆR r 'à sH RK > RJ ä ½ÃÍ Ã nF ä ¨TEH 'à TL à ËÃr'Ãä ÍR \à V ÅÃËN ¨aL C Ãä æ¿a à ƿ_ ä ªT R ? Ãä TAH à 2 T C à oBJ æ` à a>J Ãä ÆR r A'à âr R oLBJ sH TLJLA HE à TLJ r à TAH à UHI _ ä ÆR r A'à âr R sI U" RLI Í q _I Ãä ¨k ? à ÍÃ_| eL Ãa ½RA P TAH à n t TLE ? à T a%à ÍrH ¨oK rE| _L r ä ¨2LE ? à nI o ä ¨TLE ? à ËrK$à TIHIH ¨aG U ä t 2LE ?H T RF ÆN> ¿ RI ª ­µµ± TJ a>J Ãä TA ÃÍ nLG> p ­µ³´ áR ârLE ? à pG6 _ ä ªoK T|R&à ÆR Í_ à +_F ä ¨oK rF p ÕR _ Ãä ¨tJK'à år 'à i Íä ª TH 8à txÃÍ\à t ÄaC à 2LE ? à TA ÃÍ o à UHI t à ¨2LE ? Ã

?K"O>$Y&‫ א‬S‫א‬+‫ אא‬5A‫א‬E * t à nIC à g Íà _F ·tJLA HE à t R@J à ^ ÍR à RK a t à T|R&à ÝäaB à RK xa TL|r? tJLA HE à á à ÎR . ªtJLA HE à SC> à q R æ` à t RL à i Ãr R a N ä ¨t R@J Ãä t RL à nIC R RFL ä R R Íà 2A H t TEL | àä¿ Íä_? s ä\à TH a'à ƿ_ ¨TIwRF à TL RL à ÝäaB à S ¨TEH n Ãa sH TLJLA HE à T R ? à ÆÍrA Ã` s Á TL aC à k ? à ÆËR ä ª­µ­° TJ s ä\à TL'RC à Äa%à Är> i UE r ¨­´³² áR t RI C à _KC à t Ï_F à t TL aC à TDH R R ¿ ªTLJLA HE à T R ? à ÍrA p TL R à TH a'à nG> T F%à ã` ä ª­µ°´ áR s ¨¥­µ­µ¤ t RA a à ÄÃ_ à n t Íä_? à TH a'à t N ä ª¥­µ±¬¤ áR TLI RK à TL ËÍ\à TGHI'à s Á TL aD à TE@ à oxä à à T äË áRL ä T GJ à _C Æ¿_ T R à TH a'à tHLwÃa à ÄR Ãä ¨­µµ¯ áR rH ä¿ ÞRE à iL r ¿_ Ã` RJ r s aI t à T R&à TH a'à R ¿ ª­µ²³ Äa _C TC Ãa à ªTLJLA HE à TLJ r à TAH à ½R> Áä ¨T Lwa à TLJLA HE à â_'à p k ? à TL r t åa \à p TH a n ÆbL6ä ¨cI&à n Ãa'à à 2A H t Æ 'Ãä k ? à ÓR,¿ UEH à _ ä ªn Ãa'à mH t S G U R t à TLE ? à á \Ã Ý Ãä ¨ÅÍËR? à RK RLI ä Æ 'Ãä U > ¿ t à ¨ s Ë\à Þa> à T ÃÌÁ TL R Ãä ¨­µ¯² áR U N Ï_F à RJ s ä\à ·âR ÃÌÁ ßRJ U R _F T ÃÌ Ã _LC| sH R ¿ T ÃÌÁ ½R> P nLwÃa Á ]I o ä ¨­µ°´ áR tHLwÃa à à à _C 2A H t nIC à p R E r RIK ¿ Á ªÆRJLC Í\à nwÃä¿ t ªrH ä¿ TL RE à _C æ¿ ¨­µµ¯ áR s tJLA H âr bEH ä t RLFL r RC R Æ` ¿ t à TLwRIJL Ãä TL r bEH à àRI \à p _ _C à ßRJ âR _F ¨twRIJL Ãä t r bEH à ÈR à R ¿ TAH T R Á 2LJLA HEH q r- ]I æ` à ¨rH ä¿ ÞRE à iL r _C R s Á qLH r R sH ixr à Ã` n _ ä ªâRL \à SH ¿ ª âr bEH Ãä T ÃÌ T RC à T LK à _C RIL ULI ¨ âr bEH Ãä T ÃÌ ÅÍÃÎä ½R> ÆÍËR t à ¨TLJLA HE à TLJ r à TAH à T R Áä ¨rH ä¿ ÞRE à iL r _C Ôr H nG> tJLA HE à á à ÍrA ä ÅÍÃÎä ÆÍ_|¿ _F ·½Ãr _ sH ÕrI 'Ãä twa'à t R t n ¨S T r G'à T R ? à sH ÍrA à Ã` a? F o ä ªá åa ¿ TL rG aL ÆR O ä ÄÃb ¿ä ËÃa \ ÆÍ_|¿ä ¨k ? °®ä ¨Æ ' ´¬ RKJ ·R?L a ­®® p a ¿ 2A H t á à ªT rJ i Í ä¿ T aK ä¿ TL r ¿ Æ ä¿ TL r k | ÍÃ_| R? Í ËrI tE ? à _ sH ¨Íä_? R k ?H tHLwÃa à à à ÉRI _C Í_? TLJLA H TEL | àä¿ Ï_F à TEL | _C ä R ¿ ªÆRJLC à nwÃä¿ä ÆRJL RI à a Ãä¿ t Íä_? à p UE r t à ¨ÍRKJ Ãä SC> Ãä a E à k | R _C ÆÍ_| RI ªk b à r ¿ ªTLJLA HE à TLJ r à TAH à áRL _C R Í_| _F áR \Ã ä ¨ Å_ _$à ÅRL%à R EL | !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

28


:T"OP$U&‫ א‬:)‫א‬+‫ אא‬KVH#&‫א‬

:?R= ,?)D‫? א= א&`כ‬#H/&‫ א‬S‫א‬+‫אא‬. T/%E ,(")‫א‬+‫ א‬1 ‫א‬H= zPH ()D‫=&( =א&`כ‬8$& zP05= * ª R ä TLJLA HE à ÆR rHC'Ãä ½R \à T R ä * ªâr bEH Ãä T ÃÌ Ã T L * ªá Ãä T RF à ÅawÃË * ªá à ÅÍÃÎä * ªærJC'Ãä t RL à qL r à T L * ªT Rwa à á Á S G * ªt rG%à á à b a *

:?R= ,(}‫א‬M ‫א‬R/ ‫אכ‬6 ,(":AD&‫ א‬y` &‫* א)א א‬ ¥qH à áÃͤ áR \à TEL | * ¥REL ¤ ËR" à TEL | * ¥qH à áÃͤ Å_ _$à ÅRL%à TEL | * ¥Åb ¤ ÉR ? à Å_ a * ¥Ï_F ä Ï_F à TEL | * ¥Ï_F ä ÍRJ'à TEL | * ¥Åb ¤ 2A H TEL | * ¥Åb ¤ à F à TEL | * ¥Åb ¤ T R a à TEL | *

:("&‫א‬0&‫א}( א‬j&‫ א‬e‫א‬+‫א אא|א‬R/XU‫ )! א‬,(+‫ א|א‬50 ?&‫א‬Df !"O>$6 ?6 ("$`#&‫ א‬e‫א‬+‫ אא|א‬28+ $P5= * ÉR J à Ær| T ÃÌÁ * áà Ýà T ÃÍ T ÃÌÁ * àRL ¿ T ÃÌÁ * ÅRL T ÃÌÁ * oD T ÃÌÁ * U ÎaL T ÃÌÁ * T a%à Ær| T ÃÌÁ * ®¬¬¬ o% UL T ÃÌÁ * á¿ Ý¿ ½R *

29

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫ א‬f‫ =א‬e‫א‬Xk& z.‫א‬E /M‫ =אא‬, ‫א‬M ‫א‬XK) ,(" ‫א‬b6 20 ?&‫א‬Df ("QD5 Y$0&‫ א‬e‫א‬O`#&‫ א‬28+ $P5= * :‫א‬XK) /‫כ‬iQ ,("H‫"א‬H TLJLA HE Ã ÅRJ * s? \Ã ÅRJ * árL Ã 2A H ÅRJ * RC TLwR@ ÅRJ * Ï_F Ã ÅRJ * TLILHC Ã Ï_F Ã ÅRJ * TL rG Ã ÅRJ * ÅËr ÅRJ * 63)‫א‬E@9‫ א‬T‫א‬7‫א‬I‫ אא‬T‫א‬4`‫א‬I F=I ‫א‬pm‫א‬1‫@ א‬9‫> א‬BA ‫א‬p=3.8m J> 6O‫א‬y9‫ א‬6,=[89‫א^ א‬I‫ אא‬Z`‫א‬PA =5‫ א‬48@W3A * .6,I‫א‬8@b‫ אא‬A‫א‬

WX‫א‬/#&‫א‬ .(4W- 2?0m X9) .‫א‬,7‫א‬H32- J> 2,@e,9 6W1‫א‬b F9‫ א‬614s1 2,@eb‫א‬1 69‫א‬P) .L,He=> J> 6O‫א‬y9‫ א‬Y \=@9‫ א‬T‫א‬H[1 ,(2001) 4,9A ,]A‫א‬2H- d1 T‫א‬34[mA L,He=>) kA‫ אא‬J1‫א‬I‫ אא‬JP‫)א‬49‫^ א‬.,9‫ א‬F9‫ א‬614s1 6f)A .« b.1 y=1 ,J0,He=\9‫א^ א‬I‫ אא‬6j)‫א‬u» ,(2001) Z,U7 , ,Hy9‫ א‬d2 .2001 G‫א‬e,7 28 h3R 2,- 6W1‫א‬b ,(^‫א‬I‫אא‬ .‫כא‬I ,)‫א‬.P‫א) אא‬B .18 – 7 ,v9‫ א‬9‫ א‬4=E89‫ א‬.6,0,He=\9‫ א‬6I.P.89‫ א‬,«6>‫[א‬/9‫ »א‬.]B‫א‬p9‫ א‬4UI ,Xx‫א‬VA 48K‫ א‬,J=?I21 d3

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

30


‫א‪M‬א‪":‬א‪ e‬א&‪ 1#%‬א& `‪?Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪31‬‬


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(P$O$& ?Y` &‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ TEL ? à áR ¿ t T r ÅÍR b à ƿ_ ä ¨TLILHC TL Í_ TH Í pIx qH à áÃÍ TJ _ t TL r TEL | RK L Îä RL ÃË ÆÍÃÎ R? RL ÃË UB ½RFH à ½RJ ¿ä ªTH \à fC qLH p aAL a a à cLwa 2F à o ¨TEH 'à nIC à n Ãa sH RK p aC T ä_'à ã` iI# ¶RK R N ¨RKJ a a à cLwÍ àÃO ÆÍËR ·t à tJK'à ßrH à T ä_ ¶âÃrJ nI gwR%à sH RFHC iI t T R > Ãä T Ã_C Ãä T ÃbJ R ârLE ? à k? â¿ tD J q ¿ sH eJ ä ¨ârLJLA HE à ârLE ? à RKLH lE à t à ÂËR 'à ª TFLF%à nFJ RLC R aL E ä R a aF ä ÆR rHC'Ã

@ ‫א‬3333 ‫א‬ ªÅÎR J aL ä Åa T R | Ër ä ÅÍäax ª­ ªÎRL Ã ä¿ p rK ä¿ oL @ ä¿ ÅÍR Á âäË ãa> ä ¨ÍrKI$à oK R n ä lwRF%à p V à ª® ªn \à sH p Í_? p R a> ËÃa'à ÆR rHC'à T Ë p lF à ª¯ ªT R 2J Ãr'à a R> ä¿ oK äÌ a R> sH a O TF aA R R @ à Ír| a> á_ ª° ä¿ p _ Ã ä¿ ÞaC Ã ä¿ cJ$à ÏR ¿ sH T O ä¿ TK ä¿ e æ¿ _x TL ÃaG Ãä kJC à sH f a Ã ä¿ aLK> à á_ ª± ªt RL à ½RI à ªeL?J T C q ÉrI nF ä¿ ÏR Ã æ¿ s Á ÅÍR à ÅÍäaxä ¨RLwb ä¿ RLH p a à nI ^ p ÕRJ à ª² T R p nK ·TL R ? à T ÃÌ Ãä gwR%à TH ' RJIK iLxÃr p S G RJJG ä ¨2 a 2LE | RJ p ¶RL ÃË àrF » R@ ¿ ÂËR 'à ã`K áÃb ª t à oG R> ½RJ ¿ ÆR Ãä oGLH ä ÞrF oG R@ ¿ o ¿ ¨i A R ¶a a à cLwÍ pK H eL? sH T Í_'à t TL à TL a à T rI p RK RF _| i RL ÃË UFE à ¨a a à cLwÍ i ½RFH à ½RK à _C ä ªTL R ? à T ÃÌ Ãä gwR%à TH t RJ R Ãä ¶RK LI ä tE ? à pKHIC ÂËR ixr TH F'Ã

‫>כ‬YQ /P0M‫א‬ »ÃÌR'ä » á¿ ]L | Ã` n ªt à tJK'à ßrH à T ä_- á à nwR ä n áb H â¿ æÍäa@ à p cL ª­ »ÃÌR'ä »]L | Ã` n ªoK ¿ p ` à ÏRJ Ãä twR _|¿ sH gF l AJ TL ÃaG à a> á_ ¿_ ª® ªTL R ? à T ÃÌ Ãä gwR%à TH ËÃ_ Á à RKF ¿ä ¨ßrH à T ä_ k aC t ÆËÍä ÂËR T p U a à sH V ¿ ª¯

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

32


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

!""Y` $& ?&=8&‫ א‬2‫`א‬E‫! אא‬+ ¨­µ°² áR åa ¿ Åa q L N _L ¿ o ¨­µ®² áR s ä\à ÅaIH c N ª2LE ?H TL'R TIBJ a ¿ r 2LE ?H t ä_ à ËR" à ²¬¬¬¬¬ p a ¿ áR \à ã` 2LE ?H t ä_ à ËR" à n .ä ª­µ±® áR T R à ÅaIH q L N ÅËR à _C t R%à qHG sH aF Ãä ªo RC à àr T äË ­®¬ t tE | i âäRC R t RI à à_C Ãä T R ? à T a p ÕR _H t ä_ à år 'à sH ßa Ãä nIC à s Á 2LE ?H t ä_ à ËR" à sC ªTHF ä ¨Åa ä ¨T r 2LE | ÆÃËR"à ªT Ë_C Ãä ¨TL ÃaF._ Ãä ¨âR à ÞrF% Èäa qJG ä ¨RJLC RL RL RK r 2LE ?H t ä_ à ËR" à sJ ] R à á_ ä S?C H W äa H ä¿ ¨TLwR _ à ÒÃa á à áÃ_ à p _ ä ¨bLLI à ÕÃr ¿ n 2LE ?H t ä_ à ËR" à ÒÍRC ªÕÃa? Ãä ªâR TL R \à ÆR a%à t R ä t RFJ à nIC à p i Ã_ ä ¨t RF Ãä t RL à aL C à T a 2LE ?H t ä_ à ËR" à p O ªTL'RC à TL RFJ à T a%à pIxä ¨Å_ 'à 0\à áRB n ÃË 2LE ? à o R Ç_ t à TIBJ'à r 2LE ?H t ä_ à ËR" à áR ä RI ¨TLJK'Ãä TL RIC à oK rF p R R Ë TK Ãr ÃrxR RIH oK ÃËR"Ãä 2LE ?H qI Ë 2LE ?H t ä_ à ËR" à á_F ª2 R 8à 2LE ?H RL R Á RI Ë á_F TLJK'à T H t äË Þä_J| cL N R ÍR aG árF ä ªÆÃrJ Ç n Åa iI æ` à ¨ Ïa!rG à áRC à a6O'à p 2LE ?H t ä_ à ËR" à T RL ÍÃa Á o _F ªT J'à T `LEJ à TJ H à p qL r ¨nIC à W R a `LEJ TC R - n äa t ËR" à aF p 2LE ?H t ä_ à ËR" à ª®¬¬³ âÃa b ­ – ÍR ¿ ®´ ^ ÍR rG r t 2LE ?H t ä_ à ËR" áR a6O a ¾

:)4/89‫א‬ http://www.ifj-arabic.org/about.html :L,,\[/=9 J9A49‫ א‬B‫[א‬m‫* אא‬

33

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(1) 1#+ (:A= S‫א‬+‫ אא‬1 ‫א‬H== (6‫( א& `א‬Y"¢= ª k ?H TL'RC à TA Ãa à ¨oLHC à _L k | p Å_I àR 'à Ã` ÅaG * ¢PIH Ï ÌPI'¯ n ] ]A P RCJ yÏ Íp `CF Ï« R ¯¸­ n ±ºP H _J Ï ±_ RJHI RJ ­ RFJ Ï Ñ« ÌpD ªTL Lxr à ár a Ã ä¿ Ír? Ãä ¨gwÃa&Ãä ¨áR Í\Ãä ¨lwRF%à aL r a ÆR rHC'à á_F * ªæ¿Í Æ RF ä ¨TFLI Æ LH"ä ¨TH?E a ÍRF s Á R ÎäR n ¨gF lwRF á_F tK ·kLF R árF * ¨T|R&à ÆR RL à æäÌ n iI 'à t T>IK'à ÆR E à n R> àr Ír I iLxÃr tAD æ¿ ¨q Ær| p Ær| n|r * ªÆRCHA Ãä àR à s Á T RxÁ ¨áR \Ãä ¨½ÃaFE Ãä ªÆRCHA Ãä àR à p aL C H T R a r * ªÎRD \Ãä ¨TL bK à ÆRL? > à +_F ä ¨ÖÃaE à ÆR ä¿ t RKH pG. a ÎÃr ä ÄRC N ½ÃaF à tH *

:(Y"` &‫א א‬X. SD]E ?0&‫ א‬S‫א‬X#$& ($ )‫! א‬+ ("$`#&‫ א‬y` &‫? א‬6 £`PQ ‫א‬QD+2 * ¶lwRF%Ã *

¶kLF Ã *

¶TLH Ã *

¶q Ær| p Ær| àR? Á *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

34


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(2) 1#+ (:A= @B‫`א‬K) /" = @/f (6‫ }`א‬2DC= @A=/ T ÃÌÁ ä¿ TLJLA H TEL | ârG â¿ tJC ÃÌR ªRIK R a S G ä ¨ÎR J aL ä ¨a :L,[=H/89‫ א‬F0W8- 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IB »ÅÎR J aL ä Åa TLJLA H TL r bEH ÅRJ ä¿ TLJLA H

¶TL R à ÓRFJ à R _ R »ÅÎR J aL ä Åa R TL Á THL ä â¿ p _ N â¿ iLA kL :‫א‬¥3‫ א‬2‫\כ‬09 * »RKJL R@ sH n rI à a O â¿ pG. kL ä »á à THL ä àr. p :Z3.8@9‫א‬

»a aF Ãä ¨a &R åa \à TLE ? à àRG \Ãä æ¿a à 2 RKJL R@ t TL à THL r à n?E n :¦`‫א‬s[9‫א‬A ]‫א‬29‫ א‬L,- Z/\9‫א‬

35

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(3) 1#+ (:A= oL @ ä¿ ÅÍR Á âäË o â¿ S ¨ãa> ä ¨ÍrKI$à oK R n ä lwRF%à p V à ⿠sH t à tJK'à ßrH à T ä_ eJ ªÎRL Ã ä¿ ªßrH à T ä_ e t ËÍä R/ p _LE RIKJL âÍRF o ¨a ¿ ä¿ 2 EL | t Ç_%à cE àäRJ tE | a aF p V J ¶t R à sH T R Ãä RCJ y

RCJ y

RCJ y ªT a > lwRF ä¿ R TEL | RK ËaE lwRF ªâR EL | I a aF à e pI@ n »ÎRL à p a C ÆRIH ä¿ ¶âÃrJC à T RL| »Ç_%à âÃrJC à o @ n ª­ ÃÎRL à âÃrJC à cGC n ª® »R TK$

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

36


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

4 1#+ (:A= ]‫ א‬4w 6,V‫א‬2‫כ‬9‫א‬A §0W9‫ א‬F=I ¨32[@9‫ א‬A‫ א‬2,p?@9‫^ א‬4I F=I J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 0m * .JP‫א‬,e9‫א| א‬8@7‫ אא‬A‫ א‬L349‫ א‬A‫ א‬r2W9‫ א‬A‫ א‬g0E9‫ א‬a‫א‬P‫ א‬F=I 6ePª1 A‫ א‬6pb A‫ א‬yx

:2 /PM= 1 /PM !". mA‫א‬: * a4s9‫ א‬J> 6K‫א‬e9‫ א‬XWH1 J> X8em T‫אא‬K .1 t ½R>C à áRC Ãr äRJ p ` à ËÃäa à fC _ ¿ _F ªaA H pwR b à p _ b'à ÒaC â¿ n q Ãr ¿ oCA'à lHD â¿ n@ \à p åa ¿ oI Æ R ßRJ â¿ s Á ÅÍR à Í_#ä ªoI ÒÃa N Ãr ¿ â¿ _C sE> 'à t nLH à Ãr@ oK ¿ ¨½R T ÍR à T R à qG RI ¨ÆÃ` R oCA'à Ã` s Á áRK à i R|¿ q â¿ ÄaD 'à p cL ä ªT? 'à TL ? à ÅawÃ_ à àr S ¨TJ _'à t Åa> J ªâRG'à t Åa> J aL|Ãa| åa R ÃaL ä T RBJ à _ ÃrF âr b H ¨qL nIC æ` à o RA Ãä a4s9‫ א‬J> X8em T‫אא‬K .2 Æ_ ¿ä ªoI ÒÃa ¿ p ârG > sxa UH F à TJ _'à t ÆRLE> 'à p ÃË_ â¿ c ¿ Ï_F à t T ? à ÅawÃË U a| ªT ÍR t?F à TLHI U ÃÎ R ä oI à S â à s ÝäaC'à p cL ä ªT a U L sxa'Ã Æ R â¿ ÅawÃ_ à «‫א{א‬89A «2 2UuA 1 2Uu J> ‫כ‬3‫א )א‬1 *

37

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

5 1#+ (:A= A‫ א‬Xp3A{ 2I‫?א‬1 F=I 2iªm 6s32H- ‫א‬3‫[א‬¥9‫) א‬.O 2?7 ^4I F=I J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 0m * .61‫א‬I L,0j‫א‬.89‫ א‬2I‫?א‬1

:/‫כ‬YQ ‫א‬QD+2 * »2A H t Åa O TF aA R R @ à Ír| a> _ O t à W %à t R

»2A H t Åa O TF aA R R @ à Ír| a> _ O t à W %à t R

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

38


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

!".A8#$& ?Y` &‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ T8X&‫א‬ ªR ËrJ o ¿ ârIKE ä t à tJK'à ßrH à T ä_ Ër ä S T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªoK Í_ t ßrH T ä_ s Á _J tE ? à nICH ÂËR ixä p T HA à pGI â¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ a r? Ãä ¨U a Ãä ßr LE à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=Wm Y4KA ²P@

ÄÍ_ 'à T aC lLIC pG. ¶ÉÃa à ¥¯°¤ T E| t ¥­¤ nIC à T Íä ½RA P ªTL L TEL r

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

Ér T rH á ¿

T C

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

T a# p aI à Ã` cGC ª á à i t a# T bLE" T C á à i TL? > à T HA à árF o ¨TFH t âr Í_ 'à cH áRK- aLGE à sH o bE ä ¨á à i oK ÍR# p oK ÃO ÄÍ_'à ªRK Ã_ ¿ä TEH 'à á à ½t sH U aC â¿ m l n ¶ nwR ä p 2A H p q aC pG o p nH'R R r U ¿ n »á à â¿ä m l n »tH t r bEH W R a »âr bEH à t æÍÃr W R a UC I à bEF T a à ã` ßÍR> æ` à e > à ªTH \à Éa r oH o ¨lE? ä RL R ªªªÃ`G ä

S p ¯ Ë ­¬

¶á à áRK ÄÍ_'à e H T CH à T RK t a> ¨kLF à ¨TLH à ¨ÆR rHC +_F ªq Ær| p Ær| àR? Á ¨t ä

ÐRF ä Éa

T CH R qA a ä RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> * t à áRK'à ⿠s Á R rJ T bLE à l A TF R à T CH à T RK t RK RF ªTJLC ÂËR S ¶t à 2 ÍR>'à ÄÍ_'à àN o »oG aC S ßrH à T ä_ t R ßrH T ä_ ßRJ n ä »RKJ Å_wRE à R ä »åa ¿ pK t

39

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë ­±


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

ÄÍ_'à R Ãa åa ¿ ÂËR T RxÁ pG. ÞÃÍä¿ ^ tJK'à ßrH à T ä_ t ÅÍr ` TIK nIC à 2LE ? à T RF i r sH t à ª2LJLA HE Ã

ÆR rI ÂËR sJC T HA à oKE ÆR rI s Á 2 ÍR>'à ÄÍ_'à o F nI ªRK LI ¿ä tE ? à nIC à p ¥±¨°¨¯¨®¨­¤ nIC à ÞÃÍä¿ oKLH ÕÎr ä ª¥¯´ ©¯°¤ T E|

Ë ­±

å_ Á n sH T rI n nIC ªÞÃÍä\Ã

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ ÐRF

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

T ä_ ÂËR T HA à oKE WwR J à ÒaC nI T rI n árF ª t à tJK'à ßrH à ªÐRFJ à ¿_ o ¨RKL Á UH|r t Ã

Ë °¬

B 40 :3 6,8,=Wm Y4KA ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

nI ÂËR ixä T HA à iLA ¥¯®¤ T E? à t RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> ÆR rI T Í_'à t t à oKHIC gwR%à TH ' ÂËR ËÃ_ Á sH RK b ä ªTL R ? à T ÃÌ Ãä

Ë °¬

n árF ¨nI ÆR rI ½R> Á pG. ªRKxaC árF o ¨ÂËR ixr T rI ÂËR 'à ËÃ_ P T HA à ÄÍ_'à kHG ä¿ T?%à t RK> RJ o ¨t bJ S Ãr ªT ËRF Ã

: b‫א‬289‫א‬ http://www.pjs.ps L,,0,He=\9‫ א‬L,,\[/9‫ א‬6-‫א‬s7 f.1 http://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct J1‫א‬I‫ אא‬J0p89‫כ א‬.=e9‫ א‬67A41 f.1

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

40


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(" ‫א‬/ ‫@ א‬2‫ )א‬/?Y` &‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫א‬ ªt à tJK'à ßrH à T ä_ ä¿ ¨tE ? à nIC à ÆRL ¿ sI ¨ÆRL ¿ sH TLJ T xÃä c ¿ sH oKHIC ârLE ? à árF

h?Y` &‫ א‬1#%&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫? א‬R ‫)א‬ Ç_ H oK ÃäÍ p lF H TEH ÍËR? s Á Õr a Ãä V R Ãr rF â¿ oKLH m ` ·âr _F R T Ë TL äO ârLE ? à nI ªËRL%à p Í_ a N ÆR rHC'à nFJ n I t ä ¨ÇÃ_ \à àRL TL rxr'R ÃrH â¿ oKLH ä ªq rAD æ` à b bC t ÏR ¿ ÍäË p m Ì q CH R' ¨âRL ËrK ä¿ ÅË_ ÍËR?' RK R ÍÁ a ¨oK R rHC Í_?- o ÀÃa oHC â¿ oK'à p ä ªq ÑR æ¿Í p rG ÍrKI H T R ßa ä ¨oK L Ã_? ä 2FH IH q r _F R TL RE ªRKIK ä RKLH Õ Ã p ÍrKI$à pGI L ¨T xÃä TF aA ÍR \à TLAD s Á sC â¿ R@ ¿ tJK'à tE ? à sH ä ¶ á à ÆR a ä TLIJ H tJLA HE à b a'à å_ i r S ¨­µµ± áRC tJLA HE à a>J Ãä ÆR r A'à âr R ËÃr o ¿ p ä

:?$5 ‫( )א‬6‫( א& `א‬5/f 1#VE ,mDQ‫]א‬$& (4) @2‫א‬#&‫א‬ ªt ä_ Ãä t Ãä t aC Ãä tH8à år 'à sH ÆR rHC'Ãä ÆR R# Ãä ÍRG \Ãä iwR r à sH p Ãr'Ã Õ Á ªoKwÃ; a>J 2J ÃrIH àR 'à ÉR Á RKLH lLHC Ãä ¨R a> ä RK äÃ_ ä RKHLH"ä ¨TEH 'à R ÍËR? p 2J Ãr'à oK t à ÆRLwR? Ãä ÍR \Ãä ÆR rHC'à p V à ªâr RF à Ëä_ t aL TIG8à ÆÍa ÃÌÁ Á T a ÍR \Ã ä¿ ÆR rHC'à ÍËR? ½RF Á t tE ? Ãä Ía8Ãä ½R \à T R ää TLE ? à T r A'à l ªT Ã_CH RFLF" ä¿ ¨T.a$à iJ' ä¿ ¨T ä_ à p \ T RI TLwÃb$à åäR _ R aBJ à ½RJ ¿ m Ì Æ R t ÎR! Ãä aGE Ãä æ¿a à p aL C à t ÆR RFJ Ãä TL RI Ãä TL RF à ÆR O'Ãä TL RL à ÄÃb \Ãä 2J Ãr'à l ªÆR r A'à à p TEH 'à RK R R>

ª­ ª® ª¯ ª° ª±

?6 1#%5 !) 1‫ כ‬d$+= ,?Y` &‫ א‬d$+ [Q‫( א‬8) @2‫א‬#&‫§ א‬K06 (KX#&‫ א‬e‫"א‬:‫א‬M‫! א‬+ ‫=א)א‬ :?$5 ‫? |&כ )א‬6 ‫א‬#. ‫א‬X.‫א‬2‫( =א‬KX#&‫א© א‬M‫א‬. S‫א‬0&‫ א‬8"]0&‫ א‬,(6‫א& `א‬ ªT|R&à ÅRL%R ÏR 'à á_ ä T Ír _ à oK R a ä ËÃa \à ÞrF áÃa à ª­ ªT ÎÃr ä TH RG ä TL rxr ÅÍr? TLE ? à ÅËR'à +_F ª® ªÇÃ_ \Ãä ÍR \à sH lLHC à t TL rxr'Ãä T ÃbJ Ãä T _ à t r ª¯ ªTLEwRA Ãä T a?JC à s Á r _ ä¿ ½R@D Ãä S?C Ãä kJC à t ` â¿ q N p R n a> p ÕRJ à ª° ªq IL p ÑRF Ã ä¿ æÍR# Èr J' W äa H TLE ? à ÅËR'à à D à á_ ª± ¨]L | aL Ãa TLE ? à T r A'à Æa> ÃÌÁ ¶q ¿ sH eJ ¥®±¤ ÅËR'R ¨m ` âr RF à RKHEG t à 2J Ãr'à ÞrF e RIL ä ¨q L ? T RA'Ã ä¿ àRF'Ã ä¿ a &à sH Ëa à àRF'Ã ä¿ a &à q lHC æ` à e >H l L ¨T L | aL ÆR rHC pI@ RF ä¿ ªa &à sH Ëa à ËäÍä ^ ÍR tH æ` à Ë_C à t R R ]L ? Ã ä¿ Ëa à a> àäO 'à a a à cLwÍ sH ä sHC ¨T RC à T H?'R lHC T L | aL ÆR rHC pI@ RF ä¿ ¨]L | aL Ãa TLE ? à T r A'à Æa> ÃÌÁ ¶¥®²¤ ÅËR'Ãä a &à ËäÍä ^ ÍR tH æ` à Ë_C à t ä ¨TLJC'à TK$à p ãËa æ` à tA&à ]L ? Ã ä¿ Ëa à R R a>J â¿ àäO 'à a a à cLwÍ ªTLE ? à T r A'à t àRF'Ã ä¿ ¨a &à RK ä RKL aK t à RK E Ýäa%Ãä âRG'à t ä ¨àRF'Ã ä¿ :«^‫א‬I‫ אא‬T‫א‬32KA 6,80@=9 J0,He=\9‫כ א‬289‫ »א‬°41 f.1 ‫א‬A)AR ,1995 ^‫א‬W9 J0,He=\9‫ א‬T‫א‬I.UH89‫ א‬G.7‫א‬f k.K 43 8=9A * http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=372&category_id=9

41

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬1#%&‫א\"א[ א‬S‫א‬

(5/‫כ‬Y&‫כ"( א‬$#&‫א‬ ªtJLA H âr RF q Ã_ à o â¿ s Á 2A H t æÍR à âr RF à r R aB ­µ®° t RA a à k O'à l âr R àÃb i l Ãr _ _ âr R ixr Æ äR Å_C ¨k O'à ÞrF ÅÍÃËP T? 'à TK$à RKE|r ·TLJLA HE à T RF à ÅÍÃÎä U R _ ä ª­µµ° áR TLJLA HE à TLJ r à TAH à áRLF s ä\à TB H à `J ÅÍäR 'à ÞrF%Ãä k O'à ÞrF âr RF TFHC 'à TL ä_ à ÆRL RE à tC a> à cH 'à sH RKJL qxa *ä ¨TL aC à àä_ à t RK àrIC'à 2 ÃrF à s Á _J ­µµ² áR âr R Õäa> ËÃ_ Á m Ì p ä ªRKJL qLH T ËR?'Ã ä¿ ãËRI à o o k pG ä ªcH IH TC R à TL r RF à âR H à q > R VL ¨tJLA HE à ÅÍÃË R RK R%Á * VL ­µµ´ áR àrH ¿ p àä\à t RLI Í R ÀR> Á * k O'à ÞrF T RI T|R Å_ ä T RF à ÅÍÃÎä å_ ä ªTLIJ H T RC à k r o ¨T? 'à âR H à q > R ä ¨tC a> à cH IH q._F *ä ¨®¬¬¬ áR V _ âr R T RL? åa ¿ T äR Æa _ ä tC a> à cH 'à qJ o pG ä ¨qH à áÃÍ t rG rL à S G i âäRC R ®¬¬² áR âr RF à Õäa> V _" åa o ª_%à Ã` _J ÆÃ_ ßRJ ä ¨R._ ] |¿ q \ ·tC a> à cH 'à ãa ¿ r s q nIC à â à Í`C ä ª^ ÍR à m Ì `J qHI nAC q ÃÍË txR'à ÆR a Ì p âr RF à nC R/ ¨T aGE à TLGH'à àR t R aF aK ¿ TC@ n æa# ÆR _"ä ÆÃaLLD ä ¨ÆN> ÅaL ªRK àrIC'à 2 ÃrF Ãä t r rJG à ÍrA à ow ä¿ S Ãr ä ¨a ¿ ¨t RA a à ÄÃ_ à TH a à n|R nL? TLJE Ãä TL Ë\à ÆREJ?'à T RI% ­µ¯¯ âaL TL RE à t Ãr@ 2A H àÃb ä t ßÍR> ä ¨r GL \à TIBJ t r@ m ` ä ª­µ´­ áR `J k O'à ÞrF T RI% TL aC à TL RE à t r@ m ` t ä ªTIBJ'à ã` R _FC t à k O'à ÞrF TFHC 'à TA> \à RK ÍR> nL _ ¨­µµ´ áR `J tHI nG> ä ¨ ¥r Ãä¤ WIPO T aGE à TLGHIH TL'RC à TIBJ'à t R Ãa Ãr@ 2A H a C ä R Ãa Ãr@ 2A H U |¿ VL ¨Åa E à mH t r@C RLI Í n o RK ¿ Á ªRK Ãa6O ä ¨RK ýRF ä TIBJ'à àRI ¿ t ª®¬¬± áR T aGE à TLGH'à TIBJ t RLI Í

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

42


‫א&‪ £`P‬א& `‪?Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪43‬‬


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

(P$O$& ?Y` &‫ א‬£`P&‫א‬ nF ä ¨ÃaL _I ¿ Éa ªRL RxÁ ÃaK TLEL? à THAC à Ë_I oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎä â¿ ßr LE à sH q E| t _I ¿ ¿a S Í RJ ä ªa &à sE æ` à q Í_ a _- n? à R _J ªÆR rHC'à ã` T | p _ N â¿ q ?J ¨ÍR à a &à Ã` q \ RLI Í RLE _ L ¨U a à sH oLHC Ãä TL a à ÅÍÃÎr tI a à i r'à ÍÃb ¨Õrxr'à p a ¿ ÆR rHC sH àr?%à t _I ¿ ªTLEL? à THAC à _ _6 a &

:£`P&‫א‬. 8#f‫ א‬S‫א‬: ‫א|א‬#& yV0‫כ‬K& ªÆR rHC'à T | p _ N H * ªÕrxr'à àr TL R ÆR rHC iI$ * ªq ÀR p ÆR R Á sH àr? H *

@ ‫א‬3333 ‫א‬ ªTH RF'à ½Ãa Á ä¿ Õrxr'à T R s ÅaGE à ËR Á p ½Ã_ à ¨tE ? à RJHI t T Lwa à ÅrA&à r :£`P&‫א‬ TK p RK ¿ U N ä ¨Õrxr'à Ã`K UI R ¨nL !b Ã ä¿ ârILH à á_ áR b Ã È C TLCL Þa p RK ¿ p RL ÃË UCI áÃÍ p ·½RLH T R> à ÅÍr _ à á\à U a R ªRKC TH RF ½Ãa P n F R-Íä ¨a ¿ ÆR rHC- R _6 â¿ pG. ÅaL ä¿ ¨TJLC ªtCL A Ã È C à àR t T? 'à ¨qH à tCL A Ã È C à àr TL RxÁ TH ¿ RKLH ÉaA ä ¨RK ¿ p RKJ RK CI t à ÆR rHC'à p _ N ÅÍr _ à âÃrJ p RL ÃË U ªáR bH

:£`P&‫( א‬$ªH‫א‬

¢ÌP `F rAJ ? ¯ ´ A ¯ Ápvp n RF Z¯ gG r PJ ¯· ] P P p · «v[U7 L3‫* א‬ Í_? r R aGEJ ª½RLH ÅÍr _ Ãä RK ¿ ¶RI 2? p áR b à p TLCL A à T R r à Þa p ÆR rHC sH RL ÃË UH? »ÃÌR'ä »TF a \Ãä o \à ÆR rHC'Ã

@ ‫א‬3333 ‫א‬ ªRKL Á ÈR t à ÆR rHC'à sH àr? H q 2C æ` à S RJ'à âRG'Ã ä¿ ¨TK$Ã ä¿ ¨e > à r :£`P&‫ א‬A8 ) «v[U7 §,‫* כ‬ ªTLCL A à ÞaA R áR b Ã È Õrxr àr ÆR rHC'à p ÃaL UCI ä ¨RK ËÃ_ Á t RL ÃË U !

@DOj. @DOM *

:Ze=e@9‫א‬- v[U9‫ א‬T‫א‬.Hu B4[7 ‫א‬7.IB ªRJIK æ` à Õrxr'à Ë_ ª­ ªV à TH ¿ i@ »q a ¿ â¿ _ Í¿ æ` à R ¶à½R ª® ªTLI ¿ a \à TH \à Ë_ ª¯ ªÆR rHC'à ã` sH RJ r? ÍËR? Ë_ ª° ªV à `EJ ª± »Å_L t n ªRKLH RJH? t à ÆR rHC'à TL r p à½R ª² »TL R RKLH RJH? t à ÆR rHC'à n ¶à½R ª³ ªRJ _ RJFF _ ârG TF R à ÆÃrA&à ã` `LEJ p RJG6 ÃÌÁ ÃaL ¿ä ª´ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

44


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

(1) 1#+ (:A= «k‫א‬e7 L1 «k‫א‬e7 ‫א{א‬1 * ªRKL Á ÈR t à ÆR rHC'à sH àr? H q 2C æ` à S RJ'à âRG'Ã ä¿ TK$Ã ä¿ e > à r V à Í_? ªqH à áÃÍ ÕÍÃr t R R | ár n æÍäa'à áR ËÎ Ã THG> p TL Í_'à T ÃÌ Ã ä¿ gwR%à TH ' ÅËR a@ J ¶RJ TIK R Ãa t à TH \à S GJ ªæÍäa'à áR ËÎ Ã THG> p TH ¿ ÉaA R r Ë T Ã_ à t

‫א{א‬89 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IBA .6=oP‫½¼ אא‬V LI ‫א‬0U,Em G‫א א‬p0‫כ‬83 J@9‫ א‬T‫א‬pE9‫ א‬A‫א א‬yx‫); א] אא‬B‫א‬/8- 2‫\כ‬7 ‫א‬7.IB * :T‫½א‬9‫א‬- 6pE9‫½¼ א‬V A‫ א‬y?9‫½א א‬V M2@s7 §¯¸P'

45

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

¹]='¯

˯M ¯


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

£`P&‫ א‬e‫א‬DOM i"YKE= !5/#E :(2) 1#+ (:A= «‫א‬p0I <>2W7 G‫ א‬4327 ]½9‫א א‬1 .‫א‬0@P)41 ¿3)‫א‬m LI 6,P)489‫ א‬6I‫ אא{א‬A‫ א‬z`‫[א‬9‫ א‬6=E89 YB‫א‬1 2¥[09 :‫א‬0V ‫א‬pU@‫כ‬7A v[U9‫ א‬6=oP‫ א‬À/7 ‫א‬7.IB

‫א‬-‫ כ@א‬A‫א א‬2,Uu G.‫כ‬3 G‫ א‬L‫כ‬83 )4/89‫ א‬G‫ א‬2‫@½כ‬09 «‫א‬p0I 6-‫א‬b‫א‬9 6UP‫א‬089‫) א‬B‫א‬/89‫א א‬1A «6,8V‫ א‬2 ‫ אאכ‬6=oP‫א אא‬1 .‫ א‬1 ‫א‬8=,> A‫ א‬6s,iA A‫א‬ §¹]='P ËP= ¯ PHHE. iJ

l §¹]='¯ ¯^ P _ ¯ ¯¸P' §RJ ¯]= o

¹]='¯

˯M ¯

.‫א‬0@=oP‫ א‬LI T‫א‬-‫א‬b‫ אא‬8E9 6U@‫כ‬89‫ א‬F9‫ א‬l‫א‬V½9‫ א‬A‫ א‬,)4/89‫ א‬1 4I.1 ,m2m ‫א‬00‫כ‬83 .G‫ אא‬v[U9‫א‬- ‫א‬4U09 :2‫\כ‬7 G‫א א‬0,=I ,YB‫א‬89‫ א‬6-‫כ@א‬- ‫א‬4U7 G‫ א‬ZUf L‫כ‬9A .Y2, ‫ כ‬T‫א‬1.=W1 ‫א‬0W8b 4s9 «6,>‫א כא‬p,=I ‫א‬0=/K J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫ א‬ZV «T‫א‬1.=W89‫ א‬6,I.7 ‫א‬1 :YB‫א‬89‫כ@ א‬0=> G‫אא‬A

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

46


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

!".A8#$& ?Y` &‫ א‬£`P&‫א‬ T8X&‫א‬ ªq LI ¿ R ä V à r R T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ oLLF ä ¨ÆR rHC'à TL r oLLF ä ¨ÍËR? _ _"ä ¨TH \à Éa ¶TEH 'à V à ÆÃrA lL A p T HA à pGI â¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ ªÆÃrA&à ã` ÕR R t Á år ÈR Áä ¨ÍËR?'à TL r ¨æ¿a à àRF ä ¨TH RF'Ãä ¨a &à t ¨RKJ ýb _C ä¿ ¨åa \à TLE ? à ârJE à l ÏR ¿ ÅrA V à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªU a à t V Ã ä¿ ¨a aF Ãä ¨ÅÍr?'à T?F Ãä ªT HA à å_ ãa rA ä æ_FJ à c%à TLIJ ÏR ¿ Óa V à sH ÅÍ_F à B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

R º ¯ ²¯Ï·Z¯

RD _? ¯

S RJ TH ¿ ÄÍ_<<'Ã i@ T<<H<< << ¿ a<<L<<@<<" ªT HA Ã år âr Í_ 'Ã c RJ ªRKH sH TH âr<<G<< â¿ S<< << ä¿ V<< << << Ã TLHIC T<< << ä¿ b<<J<< aL@" TH ¿ U L ä TLH ÍËR?- n<<?<< << Åb<<<<wR<<<< ªTLwÃr> bwRE Ã l aE Ã RKLH

T bLE" T C

47

Ðp 7¯

¶bJG à T C ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F Ër?F'à r R T HA à oKE s Á T p RKJ n ârG ÅaLD| ªV R sH oKJL RIL âr RJ ¨T H T I ÄÍ_'à RK aA t à TH \à p T R à ªÓRFJ à iI ä ªâäbE ä T HA à g>J

S p ¯ Ë ­±

ÅbwR$Ã ä¿ bJG à ÄÍ_'à Q ¶bJG à t à n%à TIH qL Á aL> âRG t RKLH n?" TEH Ýa ¿ p k N TH \à ÆR R Á ËR Á à ÆR rI 'à Õrxr- T RK ä ¨ÄÍ_'à R a@ t à ªTLH8à ãÍËR?- ä¿ ¨q L M ä¿ ¨V à ¨T HAH TL R à T rHC'à oHC'à tAC ¶àR T HA à àäR L ¨¥âR. à p T RBJ ä ¨T rHC'à p T Ír à âRG sH à _ à nE ¿ t T Ír à T HA à _ ¨¥TH ä r ä RKL ÞÍÎ\ä T rHC'à ær " t à TH à âRG'à ârG _ RJ ä ¥tJ à p a ¿ â¿ s Á Ã`G ä ªªgwR%à sH TFHC'à TA a&à ªÅbwR$à sH oK _ t à T rHC'à s Á ÃrH?

RK aA t à TH àR ¶ÄÍ_'à iLA æ` à e > à p © Å_L ¿ ÆR rHC tJLAC â¿ »t J _ âR<<G<< Ë_<< p<< TE| p<<< t<< R<< << à Ýa<<<<%à p àä\à Ýa%à r e > à ªn%à TIH ä¿ Õ S Ì¿ âRG æ¿ s Á © TJ _' T<<._<< Ír<<<| s<<H<< »Ï_F à S àR<< <<'à aLLD pG. ÇÃ_ ¿ ä¿ T HA à ÆR RI à ªoKIK TL ¾

mFA ¯ È]

ªoKC Ãr V à T HA à g a ª¥°°¤ T E| t _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa> µ_ â¿ ÄÍ_<<I<<H<< p<<G<<. ÆR<<B<< << i<<I<< << ªV à r R T HA à ÝaC nG s<<H<< T<< <<H<<A<< à n ¨t<<J<< Ì k? ªV à k aC Éa

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë ­¬


:UYZ&‫] א‬Y^&‫א‬

s Á T HA à oL F pG. t à T rI 'Ãä ª2 rI a ¿ Ë_ Éa p pGI ªÅbwRE à t TH \à p

T> RJ

a ¿ lIC à RJ _LE'à p i n<< R<<C<< << à T<<F<< a<< t<<< oG%à T<<L<<E<<L<< ä ÍËR<<<?<<<'à aB à ¨oG%à aL RC ä RKLH THIG'à p ÍRI Ãä ÆR rHC'à ªÅaFE à ã` T RK t àR 'à ÄÍ_<<'à aLD â¿ pG. S nIC à T Íä t Éa F'à ªoK R RI Ãä T HA à år

T Íä ^ t ¥­¤ nI ¥°±¤ T E? Ã

Éa ÅÍRK T HA à S G p SHA ä ¨RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> R R ¿ R a _C t à TH \à áR'Á s Á Ý_K TH N aLGE à T HA à ªV à TLHIC ½_ H ªáR bH tCL A Ã È C à Õrxr- a ¿ ä¿ ÉrH à sH TH \à p ä_ ÄÍ_'à árF ªm ` áRLF à T HA à p SHA

Ë­¬

_ _" TLEL T HA à oKE t ¥­¤ nI T Íä t bJ'à S Ãr à Éa ªRKILLF ä ÍËR?'à ª¥°±¤ T E? Ã

Ë ±

Ãr r? â¿ T HA Ã iLA ªTH ¿

ÄÍ_<<<'Ã o<< <<F<< â¿ p<<G<<.ä nI ÆR rI s Á T HA Ã ªl a t ÃrHICL

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

t T a F åa ¿ ÄRC ¿ ÍRL Ã pG. ªnE \Ã

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

ÆR rHC'à ⿠T HA à k> G T C ¶àRL á¿ TFLF T C TLAL>J U L ÍËR?'à RK _F t à aL T rHC ä lwRF%à fC T HA à S G ªlwRF H R RGC à ÅÍäa@ R ªT Íä sH oK E ¿ p Å_ Ãä TLFLF t R ÆR rHC'à +_F o _ ¿ árF o ÆR rHC'Ã æ¿ ÝR> à RKLH t à T rI 'à aLGE H T HA à s _ T RKJ à t ä ªT R TFLF%à 2 bLLI à p oKJG6 TF aA ªÄ`G Ãä

Ë 10

T> RJ

Ë 15

_ _" TLEL T HA à oKE t ¥­¤ nI T Íä ¶t bJ'à S Ãr à Òa ªRKILLF ä ÍËR?'à ¥°±¤ T E? à Ãr r? â¿ T HA à iLA ªTH ¿ ÅÍRK sH T HA à âaI ¶ÉÃa à o RK a ä ¨TH N aLGE à Í_?'à r ¨k? à s Á e År Ë pG. ªRKILLF T C à ÆÃÌ T HA à TH ¿ p SL æ` à _ Ãr rG â¿ sH ¨q r äRJ ÕrxrªRF TH \à aL@ Ãr R

Éa T> RJ ¨k? à nG _ Ãä Õrxr ÍRL à pG. T<<<< Íä ^<<< <<< ÍR â¿ nI T rI nG Îr RI t ¥®¤ nI ªRKIK R rxr ¥°²¤ T E? Ã

Éa

TLEL T<< <<H<<A<< à Ýa<<<C<<< t à ÆR rHC'Ãä Í_?'à oLLF ªRK _F

ªÆR rHC'à TL r aL RC ÄÍ_'à Éa>

Ë 10

ªV ½Ãa Á T HA à iLA o Õrxr ÍRL à ¨t bJ S Ãä Éa ª ÅrA ÅrA V à ÕR Ã

Ë 5

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

48


‫א&‪ ?6 £`P‬אא‪ Q/0Q‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪49‬‬


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(P$O$& Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫א‬ a> J t à Ãb r T >C TL ? à _wÃrE à p ÅaxR _C â¿ oHC'à RKJ SH _F ¨árHC à ÅËR' TL bJ TEL ä aL@ RL ÃË árF ÆRLI ä ¨ÆR rHC'R T LH TG > à ⿠oHC t ä ¨U a à a RKL Á ÈR " t à ÆR rHC'à p V â¿ RL ÃË ÆÍa _ ä ª2A H t T G- RL ÃË RKK > VL ¨T a U L RKJG ä ¨ÆR r _LE Ãä ¨sFL r'Ãä ¨T _%Ãä T._F à S G Ãä ¨Æ 'Ãä Ír? à p ÅaL ªTEH Ýa t RK R r a C TI x ªRKL Á ÈR " t à ÆR rHC'à ËR Á t R _ R V ÆR a ßRJ h%à p % q ¿ oHC RL ÃË pG ä

@ ‫א‬3333 ‫א‬ ªÄr R áRB æ¿ sH T b 'à ÆR rHC'à p V à sH Å_ R IH TII? ¨ÆR rHCIH àr|rH TIB ¿ t :£`P&‫ א‬e‫כא‬/`) V à ÆR a p _ _C à ßRJ ä ªgF RKJ ½Ãb ¿ t n ¨TG > à n t V V à ÆR a â¿ ÝaC â¿ RJLH pG ä ªn r RKI ¿

: Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫ א‬e‫א‬DOM * ,‫א‬7‫א‬E1 h72@7‫ אא‬F9‫ א‬k.u4=9 ‫א‬p,> l.P‫[א‬9‫^ א‬4y@em G‫א א‬p0‫כ‬83 v,K 61‫א‬W9‫ א‬6U@‫כ‬89‫ א‬F9‫א א‬,9‫א‬B V½m G‫ א‬ZUf .632,¥[@9‫ א‬T‫א‬.Hy9‫¨ א‬W- ]2Em

e‫)א‬D$%#&‫ א‬858`E :d&=‫@ אא‬DOj&‫* א‬ »R _ Í¿ t à ÆR rHC'à t R ¶RL ÃË aGE ¶R a Ë t RK ä_ ä ¨RKJ V t à ÆR rHC'à Ë_"ä »âR à T | sH R aL N R ä »RKLH n? ¿ kL ä »s ä »2A H t rIJ p ¿ä »RKHG R ä »Ãb rH à R

£`P&‫ א‬e‫א‬#$‫ כ‬858`E :("Q‫@ א& א‬DOj&‫* א‬ ªgoogleªcom ¶r ä ¨n r V à ßa âÃrJ n _ ä ¨]E? 'à ] E ä ¨U a à s Á n _ â¿ RL Ã_ pG. â à n ¨gF T J à p ÆR rHC sH n? ¿ p ä ¨Ã_ ÅaL V WwR sH n? ¿ R-a ¨gF Ãb r TIH UH Ë¿ ÃÌÁ ¶RL ÃË aGE ªÃb r RKI à åa ä TL ÃaD i Ãr m RJ R-Í ä¿ ¨o à Ã` pHI ½R p ÆR rHC _ ¿ â¿ pG. »âÌÁ n%à R ¶RL ÃË qHCE R Ã` ä ªV à _ _" r n%à ªT ? à ¨Ãb rH à ¨T > ¶TL R à ÆÃÍR C à n r i r sH V H T?? 'à T R&à t RL ÃË i@

.£`P&‫א « א‬0Q 9""]E :( &‫@ א& א‬DOj&‫* א‬ »âÌÁ nIC à RI ªRK _F t à ÆR rHC'à T | pI@ V à ßa â¿ ÝaC RKJG ä ¨RKLH n?" t à V à WwR J RL ÃË ÉaE ‫א‬p9 ‫א‬p14s3 J@9‫ א‬6\=@y89‫ א‬f‫א‬.89‫א‬A T‫\[א‬/9‫ א‬X,,sm J> ‫א‬V4I‫א‬em J@9‫ א‬Â`‫א‬/09‫¨ א‬W- ‫א‬,9‫א‬49 l)489‫^ א‬4f * :‫א‬p01A ,Z5.5 »Õrxr'R ÅaL TK RKLH Ýa> n »RK Þr r T E? à ã` ä¿ i r'à Ã` n ª­ ªRK RE aC p p á_F R R R ä »i r'à p T äO 'à TK$à p ª® !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

50


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

W äa s Á Ý_K tK ·T ÍR Ãä TLwR _ à i Ãr'à _C â¿ RL ÃË sH VL »â Ãä T R _ R T E? Ã ä¿ i r'à o K n ª¯ ªÆR rHC a> s Á cL ä iwR@ ªgF lwRF H ÈR " RL Ã_ »½Ã; á¿ T R TLIH lwRF T E? Ã ä¿ i r'à pI@ n ª° a^ON= ,‫א‬c‫א‬/LN= [‫א‬YUZ&‫ א‬d%. Q&‫ א‬1SKN= ,1efe ]Y^&‫כ א‬/Y) ‫א‬Vh/%I :0&‫ א‬ij‫א‬0T&‫א&"א א‬2 kYUN * .‫א‬V.?K) [‫א‬2‫א‬n?‫א‬

e‫)א‬D$%#&‫ א‬z#C :(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ n sH UH? RK ¿ p _ N ä ¨s ä\à ÅrA&à t RK Cxä t à TH \à p T R à t R _LE t à ÆR rHC'à RL ÃË n ¨T R%à _J RIKL Á Õr a à p pGI ¨ÆR rHC'à ã` âR _F p `H à T E? Ã ä¿ i r'Ã æ¿ ·R@ ¿ Í_?'à n â¿ s J ä ¨ÆR R à ªárHC à ÅËR t Ãb rH à T > p RK axR t ãa ` ä

@ ‫א‬3333 ‫א‬ » á¿ q Þr r Í_? R _L LG ä i r nK ªãRJHIC à ⿠RJ l ä¿ ¨ R _L LG ä p RJCI RJH Ý ¾ qL ÆR rHC'à T R t ßÍR> ä ¨TL aC à TDH à RKJL p ¨TEH ÆRDH a r ä ¨U a à t o x o C R _L LG ä ªÑR \à ÆR rHC'à fC R@ ¿ ßRJ pG ä ¨T L ? à ÆR rHC'à p aL G à ßRJK ·R a r t à ÆR rHC'à T | pI@ i r'à pG ä R a ` t à aL åa ¿ ÍËR? i Ãa ä ¨ÆR rHC'à p lF â¿ RJLH ä ¨Í` pG ä ¨o C'à Ã` àRIC à RJJG. m ` ªT R&à ªRKJ _ N H R _L LG ä

‫>כ‬YQ /P0M‫א‬ »ÃÌR'ä » á¿ ]L | Ã` n ªo RC à t ÆR rHC'à p TLI a ¿ iI ¨Ã_ aL o C o à n r ª­ á¿ ]L | Ã` n ªRK E ½RFH p TIK'R árF V à T M ·U a à t qJ V ¿ æ` à Õrxr'à Ë_ ¿ â¿ oK'à p cL ª® »ÃÌR'ä » T R t RKH Ë¿ â¿ tH t à V à ÆRIH R ªàRE \à T | sH R RA à lwR Í p ÅaL ÆRLI àäRJ aL N p V ¿ ª¯ »V Ã

51

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ::&‫א‬0&‫ א‬p‫א‬/U&‫ א‬:G F^0‫ =`כ‬,_`/0`‫ אא‬:G FT+ [‫)א‬f$%) W#X 2f` rfhf) :G /‫כ‬U` ‫`א‬f+2

d&=‫@ אא‬DOj&‫א‬ ¶ÆR rHC'à _ _" sH R _ R t à TH \à tH RIL ä ª_ _ R RKJ V â¿ Ër t à ÆR rHC'R aGEJ :T‫א‬1.=W89‫ א‬434[m »ÃÌR' »s »p »kL »p ¿ »ÃÌR

("Q‫@ א& א‬DOj&‫א‬ Ër t à ÆRIHG R aGEJ ä wwwªgoogleªcom ¶n r V à ßa âÃrJ n _ o ]E? 'à ] EJ :v[U9‫ א‬T‫א‬8=‫ כ‬434[m ªV à T R t RKH _ â¿

( &‫@ א& א‬DOj&‫א‬ t à s ä\à T L J à g ÃÍ sH gD@J ä ¨V à ßa RKxaC t à WwR J à e EJ :)B‫א‬/89‫ א‬6,I.7A v[U9‫ א‬Ã`‫@א‬7 X,,sm ¶TL R à TH \à sH SL J ¨i r'à sH ÅaB lH R r Ëä ªRK _F »Õrxr'R ÅaL TK ëqLH Ýa> n ä »TF T E? à ã` ä¿ i r'à Ã` n * ª p p aJ »i r'à p T äO 'à TK$à R * ªÆR rHC a> s Á cL ä ¨iwR@ à W äa s Á Ý_K tK ·T ÍR Ãä TLwR _ à i Ãr'à _C â¿ S »T R _ à T E? Ã ä¿ i r'à a>J n * ªgF lwRF H T R p »½Ã; á¿ lwRF T E? Ã ä¿ i r'à pI@ n * ‫א‬00‫כ‬83 ,<- r.i.1 <7‫א א‬7)2f ‫<; >א{א‬- 6s 9‫^ א‬4I F9‫ א‬A‫ א‬f.89‫א‬- 6s 9‫ א‬F9‫ א‬6s-‫א‬e9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI 6-‫א‬b‫א אא‬0=O.m .‫א‬p14s3 J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫א‬- ½u‫אא‬

(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫א‬ tK ·R a>J t à i Ãr'à TL Ã_? p _ N à _C ¨TEH 'à V à WwR RJ RK _F t à ÆR rHC'à n :T‫א‬1.=W89‫ א‬8b p `H à T E? Ã ä¿ i r'Ã æ¿ ·R@ ¿ Í_?'à n â¿ s J ¿ RJLH ä ªs ä\à ÅrA&à t R RJH t à TH \à p T R à t R _LE ªT R%à _J qL Á Õr a à p pGI J ¨ÆR rHC'à ã` âR _F

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

52


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

(2) 1#+ (:A= :e‫)א‬D$%#&‫"( א‬+DQ d$+ 9‫ א&`כ‬/"5‫א‬%) »p'ä n? ÃÌR ¶àÃO p T rHC'à SL# n * »R a ¿ n? ÃÌR' ¶àÃO p T rHC'à SL# n * »s ä m Ì n? p ¿ ¶àÃO p T rHC'à SL# n * »Ç_%à T R ârG ÃÌR ¶àÃO p T rHC'à SL# n * »T rKE ä TAL TDH T r? T rHC'à n * »T _ Ç_%à T rHC'à k? n * »t RL ä t lHC a ¿ s Á T rHC'à ÞaA n * »T r r ÍËR? T rHC'à a ` n * »R ÝaA T R _ T rHC'à árF n * »æ¿Í sH aL N à s Á T rHC'à Ý_K n * »TEH ½Ã; T rHC'à ÒaC n * »R T ä¿ e ãR# TF R RG ¿ T rHC'à pI@ n *

53

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

!".A8#$& Q/0Q‫? אא‬6 £`P&‫א‬ T8X&‫א‬ ªR r _ ä V à ÆR a sH T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªU a à t ÆR rHC'Ãä ÍËR?'à TL r sH oG%à ÅÍRK ä ¨V à WwR p lF à ÅÍRK ä ¨U a à t V à ÅÍRK p rG :@A‫א‬X#&‫א‬ ¥2 Í_IH TK r'ä U a à s Á n _'à ¨U a à ÅËR :($} e‫ |א‬2‫א‬D) .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

2w_ IH p aI Ã Ã` ]H?

ªÞÍä ¨á ¿ tHI p<< a<<6 t<<<A<<<L<<<><<<J<<< T<<<< <<<< q<<<<<<< i _ ¨Õrxr'R s<<< Á T<<< <<<H<<<A<<< à ªT a%Ã

âä_<< << ä T<< <<H<<A<< Ã g<<><<J<< ªÕrxr'Ã s Á _ t oK a# t<< âäaGE t ä U<< a<< << Ã t<< V Ã t ÍËR<<?<<'Ãä V Ã WwR ªRK L r ä U a Ã

¶tAL>J ä æ_LK6 p a6 ÅawRA à V à TLHI ÆÃawR T RJ| T HA à p ÄÍ_'à SHA l RKLH Õrxr T R o TL Íä a qJ ÆR rHC oKJ n iI â¿ä ¨p ä_ à TLHI ½RK à _C ªU a à t TL Ír à oK ÃawR T HA à lHA TL Íä ÅawR oKJ n gF H ä k? à Õrxr'à p ÆR rHC á_F o ¨q U L ÄÍ_'à tAC o ªT Ír à sH Är G'à _C ªåa ¿ Åa ÆÃawRA Ã Þ P ÅÍR à ÓRF à S R n p ÄÍ_'à SHA m Ì o ¨s ä\à T L J Ãä Õrxr'à ŽÃa ä ÅawR ªÕrxr'à Ã` p TL RxÁ ÆR rHC +_F i ÄÍ_'à n _ ¨Å½ÃaF à p ½RK à _C ª¥aLGE à TH a ¤ T> RJ t T HA Ã

Ë ­±

ªT HA à år S TH \à aL@" ªàä_$à nE ¿ t T a F TH ¿ ßRJ

tHI p<<< a<<<6 q<< t<<A<<L<<><<J<< Õrxr'R T ÏR<<I<< a<<L<< << S T<< <<H<<A<< à 2 T<< << R<<J<<'à ªÆR rI 'Ã

âä_<< << ä T HA Ã g>J ªÕrxr'Ã s Á _ p Ã_<<K<< T<< <<H<<A<< Ã à`<< << S RJ'Ã ÄÃr<<$Ã ËR Á n<< ¿ T<<F<< a<< t<<<< âäa<<<G<<<E<<< ä ÆR<< a<<8 o<<K<< Ã_<< << << Ã ªV Ã

¶TF R ÕÎr ä ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F T a F'à TH \à p àä\à àÃO à oKLH p ÆR rI 'à SL# ª¥±±¤ T E? à t ÄR|¿ p ÄÍ_'à Ë_ ä àä\à àÃO à s Á nF J o ªl aE à Ã`K TAF n ä ªT E? à cE t t R à àÃO à i ÄÍ_'à n _ ¨TF R 'à p ½RK à _C ª¥aLGE à TH a ¤ T> RJ t T HA Ã

Ë ­±

ª2 _F IH p aI Ã Ã` ]H?

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

54


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

Ý` ä¿ åa ¿ TH ¿ T RxÁ pG6 t Ír à ÉrH à 2<< T<<><< R<<J<< aL «T Íäax ÄÍ_'à R Ãa t à RK@C ªT HA Ãä ÄÍ_'à ªT RJ ä¿ T Íäax ÄÍ_<<<<'à S<< <<G<< Ér<<<<H<<<< à s<<<<H<<<< ½R@ ä V à ßa T R - ÅawRA à ÆRIH t Ír à o T HA Ãä U a à r k? Ã ä¿ ÆÃÍR<<< <<< ä¿ ªÍËR?'Ãä U a à t âr R à T Ír I ½R<<<J<<< ¿ Éa<<<A<<< ªT> RJ'Ã

TF a t<< T HA à aGE U<< a<< << << o<<K<< Ã_<< << << à å_ ä ¨V à ÆR a ä t à ÇR \à WwR J oKL ä ªRK _F nLH à ÅÍRK aLGE à tIJ S<< R<<A<< à áÃ_<<< <<< <<< à _<<J<< TF a ä V à ÆR a8 ªRK wR àäRJ

T > àR ÄÍ_'Ã à_ â¿ pG. ªa ¾ àR - Ãb r

p T aC T HA à âr<<G<< àR ä T HA à T a# 2 ÄÍ_'à g a ªU a à t V à lHC ÆR Lxr sH ær æ` à RL ÃË ÆR a ä U a à t ÆR rHC'R ªV Ã

Ë ­¯

p Õrxr- T HA à aGE oKIK Õrxr ËR P T HA à ÄÍ_'à kHG o _LE ä¿ T|R&à oK L p ÆR rHC qJ ÃrCI â¿ âä_ a ä ªT Í_'à t Õrxr'à Ã` ârG â¿ S ªU a à ËÃr'à t o _LE ä¿ TAL8à oK L p ªTL ÃÍ_ Ã

Ë ®

t L S Ãä

Éa

¶ V Ã ÅawR p a6

Ë ­±

ÉaA T> RJ t T HA à i ÄÍ_'à n _ ¶TL R à TH \à RKL oKLH ßa UHIC à ⿠m l n t æ` à V à ßa R »V »ÃÌR'ä »q HIC à t à V à ÆR a t R t »RK aC p ÆR rHC á_F S R n t ÅawRA à sH Är G'à Õrxr'à ªTL Ír à n »T L | ÆR rHC'à ã` n t »RK | V à ßa pI@

:(f/0]) ($ªH‫א‬ ªRIwÃË T L | U L r R V à ßa RK _F t à WwR J à pG ä ¨RIwÃË T L | n r V à ßa RK _F t à V à WwR * » á¿ ]L | Ã` n ªRK WwR t RK _F t à ÆR rHC'à T | pI@ RKCLI V à ÆR a I ·]L | aL Ã` ¶ÄÃr$à »q R _ áÃ_ R a n r RKC@ t à TL r RF à p à R * ªa ¾ ßa æ¿ ä¿ n r á_ â¿ âR Á nG pG.ä ¨n r áÃ_ TL r R p _ r ¶ÄÃr$à »n r àRIC à ] a? RJ J. æ` à p * ªiLI H ÉR ßa8à Ã`K ·n r áÃ_ R a? tAC _ ¿ ¶ÄÃr$à »áäa n r ä n r 2 ÞaE à R * ªn r T a q Ír ]E? áäa n r ä ¨V ßa n r ¶ÄÃr$à » á¿ ]L | Ã` n ª] aH sC T aL TIBJ n r * ªT|R TL Í T a n r ¨ ¶ÄÃr$à »n r t RKJ V à iJ. t à ÆRIHG à R * ªq ÉrI ½t n ¨n r t V à p T rJ/ ÆRIH _ r ¶ÄÃr$à » á¿ ]L | Ã` n ªTIK U L n r t RKH _ t à ÆRIHG à T R TF a * ªTLw Á ½RA ¿ ÄRG Íà Îr ä ¨TIK ÆRIHG à T R TF a ¨ ¶ÄÃr$Ã

55

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫ אא‬:G ]Y^&‫א‬

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ªRKFL A ÅÍRK ä U a à t V à ÆÃrA T HA à ÝaC â¿ :T8X&‫א‬ ªÍËR?'à TL r sH oG%à ÅÍRK Ãr G â¿ .h72@7‫אא‬- 6=/@1 6,‫§ {כ‬m‫א‬.V A‫ א‬l.P‫א‬K Y pb‫א‬A h72@7‫ אא‬2>.m E3 Y4K.9‫½¼ א‬V R‫א‬E7‫* א‬ ²P@ ÄÍ_'à ãÃa _ kH àR ÍRL à pG. R RJ

R º ¯ ²¯Ï·Z¯ g '¯ °pF Z¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

Éa ÆÃrA T aC T HA à ârG árF RI V à ÆÃrA Éa ¶RL ÃË àR U a à t T Íäa@ à V à ªRL ÃË RK

Ë ­±

ä¿ åËÃa TIK'à ã` ÎR!Á T HAH pG. T Íä áÃ_ à a tHI p a6 t V à ÅÍRK T HA à S G nI T Íä t ÅËÍÃr à ÆÃrA&à T HA à i ª¥±®¤ T E? à t ¥­¤ nI ªU a à Õrxr'à ârHIC ä ª¥±®¤ T E? à t ¥­¤ ªnI ÆR rI I ªt Í_ S Ãr ãäa@ æ` à T E? à t ¥­¤ nI T Íä ^ 2 a >'à sH RKC Îr ä ¥±®¤

Ë ®±

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ¨TG > à t ÆR rHC'à TL r sH oG%à ÅÍRK p rG ä ¨U a à p oK R rHC ÍËR? t aLGE à sH 2 a >'à V :T8X&‫א‬ ªT R _ Ãä ÆR rHC'à 2 bLLI à ÅÍRK o Ëä ªU a R TH? TL Ì k Ãr ä¿ Är R ÅbK ¿ä U a à a r S Å_ r à ã` ÎR! ²P@ R º ¯ ²¯Ï·Z¯ g '¯ °pF Z¯ mFA ¯ È] Ðp 7¯ S p ¯ TL RI T> RJ t aLGE à sH T HA à V T E? à t ¥®¤ nI T Íä ^ ¶U a Á âäË ½b$à Ã` Ë °¬ ª¥±¯¤ t Íä Ér t p oK R rHC ÍËR? t o ¨oKIK p ÃÍ Ç_ aLGE à T HA à p ÄÍ_'à SHA SL Ãr ä U a Á t ªU a à t ÅËR RKL Á âäN H t à ÆRK$Ã ä¿ ÍËR?'à p oK N t ¥®¤ nI T Íä i Îr t sH oG%à ÅÍRK p rG ªÇ_%à Ã` p ÆR rHC- Ëäb H U a à RK RIC Ãä ¥±¯¤ T E? à RK _F t à ÆR rHC'à TL r ªU a à ÍËR? âä_I p ` à T HA à Ë_ ä ÍËR?'à ÄÍ_'à âä_ ªTJLC TK p ä¿ Í_?'à Ã` p oK R rHC t ¥®¤ nI T Íä ÎR!Á pG. ä¿ æËa nIC ¥±¯¤ T E? à ªÆR rI nI nG sH

2 bLLI Ã ÅÍRK o Ë ªT R _ Ãä ÆR rHC'Ã

¶U a à i nIC à ¿_ RJ Í_?'à ] ä U a à s Á àr _ à s Á T HA à r _ o ¶TL R à TH \à t aLGE Ãä ¨ãäÍR à æ` à TL à THL r à ã` n »Í_?'à Ã` ½ÃÍä kF p n »TL à THL r à ã` Õr R »TL rG á¿ T|R n 6 á¿ TJLC ÆR J' Èäa T ÍR# á¿ T ÍR Á t »R a>J ä ½ÃaF à ½Ã; iI å_ J á¿ TJLC TIBJ R _L LG ä T r r s Á ÞaA à ÄÍ_'à iLA RJ ªRK a ä t à ÆR rHC'à sH Õ Ã T HA à p ÄÍ_'à SHA o TH \à sH T R à o Ç_%à p o Í_? RK _F ªnIC à T Íä t ÅËr r'Ã

:6ÅK‫א‬1 * i Ãr p ¨TEH 'à ÍËR?'à p ÃaL ÃË_ á_F RKJG ä ¨RK ÃÌ t ÍËR? a C ¨ÄrL r ä¿ ¨ãaL ä n r V à ÆR a ªr _L ÍËR? á_F æ` à ÄrL r sH a \à S J ä ª^ Á sFL r ä ¨Ír|ä ¨ÆR ä_ ä ¨ßr L ä ¨ÆR _ J ä ¨T ÍR Á

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

56


‫א‪"0M‬א‪ A‬א&‪ D D#‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪57‬‬


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(P$O$& D D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫א‬ t ä 2A H t Ç_ R sH Õ TLJLA H TL r TEL | RK bJ' æÌR8à âR _ à p RL ÃË Æa à T Í_'à s Á RKF a t TJ _ t T RC à T G'à RK árF ÆRL RC p a RK R à ÍR ¿ ªTEL ? à U ä T Í_'à T R t RL ÃË U H ªqH à áÃÍ RKJG âRG ª Är R%R t aC Ír ¿ â¿ _ Í¿ UJ R'RA ¨RL ÃË ÆaG ¨ tJIK a Ã` ªÄr R%à àRIC R RKJ t ÄR > à k aC qH à áÃÍ ªa ¾ e ã¿aF ¨R e > oK Õrxr ßRJK ªËa n oK R L TEL ? à t _ J RK s Á TK r TL RCE à â\ä ¨Är R%à àRIC à t RK ÃÍRK a rA _ a RK \ T RC à T G'à TL RC Õrxr- RL ÃË UI à ¶àR ªã¿aF p ä TEL ? à t Õrxr'à Ã`K o K p Är R%à àRIC à pF æ` à tC R$à S RA à pG ä ªT aIC Ã

@ ‫א‬33333 ‫א‬ :?R D D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫ א‬/"5‫א‬%) ªS RA à áRI à sH a ¿ Ìr ÇÃ_ \à æÍR æ` à _ _$à Õrxr'à ⿠a ` :6,7‫* אא‬ ªoK _ ä o Ãa ä oK ÍÃ_ e t à iLxÃr'R a ¿ T HA à o K :J>‫א‬2ÆE9‫ א‬l2s9‫* א‬ ªtHI nG> T rHC'à ã_LE â¿ i r n ¨Å½ÃaF à Ëa ' ¿aF S RA à :Y4`‫\א‬9‫* א‬ ªl r> Ãä T ÃaD à TE| nI" t à iLxÃrIH T HA à Ä` J :¦3.?@9‫א‬A 6-‫א‬2Æ9‫* א‬ Æ` ¿ ªTL R ? à T ÃÌ Ã p áËRF à W R a H gLA H TL à T rI 'à t ÆR a >'à T Í_'à p RK L Î ½RFH RL ÃË U Ì ªÅ_ _ iLxÃr ËR Á t R _ R R-Í q ¿ ÆaG ä ¨R R | RK a à t à TEL ? à RKC Ír I TEL ? à t a ¾ R rxr âÁ THwR U Rx¿ä ¨qH à áÃÍ TJ _ t T RC à T G'à ÆR R> TLAD RK L Î sH RL ÃË U a à Åa > à p aI árF ÃÌR' ¶R@ ¿ RJLCI áRI à aL R-Í RK TAL8à l RJ'Ãä qH à áÃÍ TJ _ t aG 'à ÈÃäb à Åa R àr »Õrxr'à Ã` T äÃÎ _ _ ^ Á ªªª T ? à sH ÈÃäb à aL N ¶R Ãäb à t ÕäaE à ¨aG 'à ÈÃäb à r cLwa à Õ`$à ¶âR? ¿ i Åa ÅÍr| R Ãäb à t ä Õ` H R äa o a o ªRJ RI à aL æ` à aG 'à ÈÃäb Ã æ¿ ¨cLwa à Õrxr'à Õ`$à n ÃË S G ä Åa o a R r Ë _L RF Ãä ÆÃËRC R aG 'à ÈÃäb à T ¨ÆRL EH tIHC à nL? à sH aL N à ¨ÅR E à T | sH aL N à ¶ aG 'à ÈÃäb R T|R&à ªTL? > à RK a# p R a ÃaG U äb TLJLA H Å¿a à i TH RF ¨TLJLA HE à aL N T äÃÎ sH âb Íä ¨aG 'à ÈÃäb Ãä qH à áÃÍ t T RC à T G'à ÆR R> t rxr TL a à T rI p RK L Îä RL ÃË Æb!¿ ªÆRLJLA HE à ÆRL EH tIHC à nL? à sH aG 'à ÈÃäb Ã

@ ‫א‬33333 ‫א‬ p ÍÃaI R V ä ¨2L r@ ârG â¿ RJLH m ` ¨ÅÍaG T RJ ä¿ t ¾ Ç_ p R rxr g J â¿ R äË nK à p cL ªiLxÃr'à ÍRL à t R _ R Í_? R@ ¿ o ÏRJ à ⿠s J â¿ âäË ¨Å_ _ iLxÃr

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

58


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

@ ‫א א‬ p T rI - árF â¿ t _ Ã` ä ¨R ÍR t à iLxÃr'Ãä T RJ'à ÍRG \à gF HJ TBFL RJ rF ä 2L r@ ârG â¿ S ªÍaG aL ä _LE ä lwR ãR a à æ` à Õrxr'à ⿠p _ N J ¨R aL ä ¨TH RF'Ãä ¨T ½R 'Ãä ¨T ÍRF'Ãä ¨V R ·ÆÃrA&à «JI.w.1 LI v[-‫ א‬L3‫א‬ Æ RF ä a ÍRF R ËrF _F ·RJ J _ t ÅÍËR? Ã Æ 'Ãä k ? à ŽÃa i R R r Ë ¶åa ¿ TLH á Á nwR ää Æ ä k | ªRJwÃa ä¿ RJ Í_- T q R rxr RKJ g J Å_ _ ÍRG ¿ s Á RKL a>J

: D D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫ א‬cDf ($ )‫* א‬ ªT Í_'à t t ? à n \à p ÅËR U a à t ¿aF :1 k‫ א‬1 ªRJ Í_ t t ? à n \à ¶Õrxr'à ªT Í_'à k?F t Æ r N'à ÍRC ¿ ÕRE Íà :2 k‫ א‬1 ªT Í_'à k?F t Æ r N'à ÕRE Íà ÄR ¿ àr TLJC'à ÆRK$à T ½R ¶Õrxr'à ªT RL? ÈR "ä ½R Äa T Í_'à áRI t aL RJ? à ⿠iL R ¿ `J h :3 k‫ א‬1 ªT Í_'à t ½R'à Í_ THG> sH ½r@ à gLH ¶Õrxr'à ªRK L Î t R RK TIHC'à ßÃa Á á_ S tG t L Î å_ Á :4 k‫ א‬1 ªT HA à 2 2IHC'à bLL6 ¶Õrxr'Ã

‫כ‬e\7 2U@u‫* א‬ »TL Í_'à T ÃÌ Ã ä¿ gwR%à TH ' Õrxr ÍRL R ár ¿ R _J ÍR à 2 t R ` ¾ â¿ S t à aL RC'à t R ª­ ªm Í_ t TL Í_'à T ÃÌ Ãä gwR%à TH ' S RJ Õrxr Ã` ªRG a ¿ ÄrJ t _ G r Åa b T ÍR à Äax ÍR? Á ª® »ÃÌR'ä » á¿ m Ì sH l Ãr n

59

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(1) 1#+ (:A= rfhf#&‫ א‬s‫א‬fT+ /‫כ‬tN‫א‬v .<c/‫כ‬w :&‫א‬0&‫ א‬x‫א‬yn‫< אא‬VN W"h‫א‬f) !+ ‫א‬V"G ]Y.‫)"( =א‬fI (U"Y{ |=‫א‬TN‫א‬ .[‫א‬t&‫א‬. kyH&‫א א‬tc [/0S‫א א‬w‫א‬#& /‫כ‬G‫ =א‬,rfhf#&‫ א‬ky&‫ }< א‬,‫א‬V"G 2?= :0&‫( א‬YUZ&‫ =?\< א‬,~?‫א‬0S‫א‬v t&‫א‬ ‫א`א‬

:NK&‫ א= =א‬K&‫=א‬

:N?‫א‬X =‫א? א‬X

‫א‬VN/IK) =‫ א‬:0v?K) /IK)

/#+ U` :G :0LIK{ /:LIK{

6,89‫א‬W9‫[§ א‬/9‫ א‬6H-‫ )א‬/«X,=W@9‫ א‬4,f §[O» Z,9B L1 Y‫א‬K.@e1 YB‫א‬89‫½¼ א‬V *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

60


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(2) 1#+ (:A= Q$+ /%N‫א‬G ,‫א&"א‬2 F. _)‫ \א‬t&‫> א‬/MH&‫! א‬I/#N tU`‫ }< א‬,?‫"א‬0S‫( &א‬I?=/ &‫ א‬/"I‫א‬%#&‫ א‬:^$I rfhf#. /‫כ‬G‫א‬ .(IfTP&‫"( א‬+‫א‬#0X‫"( א= אא‬TIK&‫"( א= א‬T f&‫^א[ א‬v‫א‬T#&‫^( )! א‬v‫א‬T) ?‫א‬0S‫א‬v .(U$0y#&‫ א‬rfhf#&‫א א‬I‫@=א‬ rfhf#&‫)א א‬

:‫א‬Tc >/Mn <v?‫א‬

.‫א‬I‫~ א& =א‬tc 1‫"! כ‬. !) >K ‫( =א‬I=‫ @א‬s‫א? אא‬0S‫א‬v !‫א‬KX 1"#X

61

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

(3) 1#+ (:A= :|=KM&‫ א‬:G ( =/O#&‫( א‬$ v‫! אא‬+ "X‫א&"( =א‬0&‫ א‬W"h‫א‬f#&‫ א‬1)‫א‬N‫א‬ µÏ_?'¯ ÁpvpGF ±·] P ¯Ïº µ_ «

RF r o J?B Q PH Ápvp'¯ l §RJ ¹]'¯ R ¯¸ ¯ Ï« euP%¯ §¯¸P'

Ápvp'¯

âr ÃÍR oLBJ p t Í_ Åa _ UJH ¿ ª­ cLI&à ¨Åb TB R ÏÍÃ_ år sH ªn F'à t Ãa O a ÎRJ&à Ãb rHE ¿ Òa t>E ª® ªa? T ä àRI Á ÍÃax¿ TL T ÃÍË UE> ª¯ ªÍRA à ª2A H Íäb ä_ R äÍ r RL a ª° ªÍÃ̾ ¯¬ ÒÍ\à ár l Ãr ª± ªTLEL? à THAC à U a à ª² ªÂa K T Í_'à oH âN T HA à _ ¿ h ª³

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

62


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

!".A8#$& D D#&‫ א‬A‫"א‬0M‫א‬ T8X&‫א‬ ªR rIKE ä á Ã nwR ä t iLxÃr'Ã ÍRL Ã aL RC T HA Ã ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL Í_'Ã T ÃÌ Ã ä¿ gwR%Ã TH t R r äRJ L oK R L p ä oKJ T a iLxÃr ÍRL Ã p T HA Ã pGI â¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTL Í_'Ã T ÃÌ Ã ä¿ gwR%Ã TH t Õrxr æ¿ T R G _K6ä TL R ¿ ÅËR'Ã ã` :(:‫א‬+ e‫ |א‬z" ‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ T C T bLE" TLAL>J Éa

ÐRF

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

T HA à g>J SHA ä ÅawÃË t T HA à kF a ` â¿ S R n p ÄÍ_'à R R | árL à q R à UE R _ ªÃÌR'ä

Ë ±

aL RC T HA à ÝaC T E? à t RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> t iLxÃr'à ÍRL à ÄÍ_'à g a â¿ sH ¨Å½Rx Ãä ¥±´¤ ªá à nwR ä q aF àR - aL RC'à p ÍRLC n ªT HA à p

Ë ­±

T HA à TH ¿ sH ÄÍ_'à SL ä ÃäËÃÍ¿ ä¿ ÆÃÍR E à Ãr a ÃÌÁ ªoKwÃÍM T ÍR>'à ÓR>J à Ã` ÄÍ_<<'à `EJ â¿ pG. k | ªÆR rI t TLJLA H t ÍR ¿ ÆÃa>J T RC à pG. n RKHL árF TLH ÆR ÃÌÁ nG> RKL Á ÕR<<I<< << Ã ä¿ T<<?<<%à T Íä ^ ÆÃrJ t<< ÍR<< << ¿ ÆÃa<<><< ä¿ t<< t ¥­¤ nI T ÍR Á i Ãr ä¿ TLH TL r bEH ª¥²¬¤ T E? à ªTL a ä¿ TLJLA H TL äa G Á

p a6 tHI

aL RC S RA à oKE t ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'à Éa> t iLxÃr'à ÍRL à ªT HA à sH RK Îr ä ª¥²¬¤ T E? à á à nwR ä

Ë ®¬

:?6‫! א א‬5/#E ¬/0]) Õrxr ÍRL R árFL T _LK6 ÅrA t ä ªq RL t a O åa ¿ä q RL t a O iLxÃr ßRJ â¿ S RA à oKE â¿ ¶Ý_K à ªq L p S a ä RL? q . ªåa ¿ TEL | a@ J ä¿ ¨àä\à p aI à t R RJHIC à t à TEL ? à ` NJ ªRJ RL sH Õrxr'à Ã` a O ÃÌR' m Ì _C Éa> o ¨q?F ªRJLH a R aL N q cL Õrxr p TEL ? à t V R r Ë ªRJ RL sH Õrxr'à Ã` a O ÃÌR' m Ì _C Éa> o ¨q?F ªRJLH t? aL N q Õrxr p TEL ? à t V J .61B‫א‬s9‫ א‬6/[9‫ א‬J> <@?f‫א‬01A <w2I Xi JP)41 b‫א‬.‫ כ‬L328@9‫½א א‬V |‫א‬HI‫ א‬L‫כ‬83 :<3.0m *

63

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


rfhf#&‫"א? א‬0S‫א‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯

RD _? ¯

æ` Ã àR 'Ã ÄÍ_'Ã Ë_ â¿ pG. ¨T L Ã n ¨iLxÃr'Ã qJ l J ªTxR a Ãä ¨T Í_'Ãä ¨T ? Ãä

Ér

k? tJ Ì

á ¿ â¿ T HA à q J â¿ ÄÍ_'à sH S T a iLxÃr ÃäÍR â¿ oKLH oKAL ä oK R L p ä oKJ ªt? > Ã

Ðp 7¯

ÉÃa à p T HA à pGI VL RLJ Ì RE? ÄÍ_'à æa iLxÃr Ãr a F â¿ T HA à p SHA TH t R r äRJ L iLxÃr ªTL Í_'à T ÃÌ Ã ä¿ gwR%Ã

S p ¯ Ë ®¬

ÐRF

Éa

T Íä ^ ¥®¤ nI T E? à t ¥²­¤

mFA ¯ È]

sH RKH ä ÍRG \à ÄÍ_'à iI âr> RJ ä ¨T HA à d RJ o ÉrH à t à aL RC'à ÏR ¿ sH oKJL RIL ¨TF R à T?%à t ÄÍ_'à RK a aL ä T RJ s Á iLxÃr'à âäÎaE ä ªT RJ

Éa

ßRJ â¿ T HA à ÝaC p a6ä RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> iLxÃrIH TEH R ÃäÎ ªq árF æ` à Åa > à ªR _ _" TLEL ä

Ë ­±

p a6 tHI

_ _" T HA à oKE t ¥®¤ nI T Íä ÄÍ_'à ÕÎr ªR Ãäb à SHA ä ¨T HA à sH ¥²­¤ T E? à iLxÃr'à p Õrxr ÍRL à oKJ ¨T?%à T Ã_ t RKLH ÃrFE à t à ÍRL à o ¨TEH R Ãäb aLGE Ãä _ _" T HA à iLA RIH ¨t bJ S Ãr Å_ Ãä T äÃÎ ªTEH R ÃäÎ ªnIC à T Íä t Är G r

Ë ±

(62) (`Y &‫? א‬6 (3) 1#+ (:A= :?6‫! א א‬5/#E R `LEJ T HA à p SHA ä ¨¥¯¤ nI T Íä Éa> ä ªÕrxr ÍRL à Ír8 T HA à oK lICL RL RxÁ R R> `EJ â¿ ÄÍ_'à iLA ªTL R à T?%à t q RF o t bJ S Ãr ä¿ ¨T?%à ½RJ ¿

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

64


‫אא‪U‬כא‪ c‬א& `‪("Y‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪65‬‬


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(P$O$& ("Y` &‫ א‬c‫כא‬U‫אא‬ TL ? à ÆÃËRC à p T rI àr Ä A à TL r U _ ¨ RL _ R oG | âÃrJ UHI TL RC _I ¿ T Í_ t T ? à oHC oB á_ Ãä ªT ÎRD à ÆR äa>'Ãä R RA à lwR a TL ? à aL ÆR J'à ½Ãa SJ#ä ¨ÍrAE à T ä àäRJ ä ¨TxR a à T ÍRII ·TILH à TFwR á ¿ä Ír| Òa ä ¨TLxR Íä TL RF ÆRF R _F RKJ ¨T HAH ÆR rHC'à àR? Á p pGI L TLH 'à TA> \à p T rI oHC'à ª2IHC'à p T rI ' T Rx R ¨TL R \à TH a'à T H ÆRL RCE à t ßÍR ä ªT ? R lHC Å_LE ä Ë_C à Ãr?? ¨RKJ ÃäËRE à t à ÆR rHC'R T Í_'à T H t R k aC TL RCE à TLAD TL à TL a à Õäa> t ãÀ Îä _I ¿ Ía ªTH 'à t Õrxr'à ÒaC TEH àRG N ÃäaG ä ªÕrxr'à Ã`K gwR%à TH p t R à í T ä _wÃr p Ãa aF æËR a@ 2 t ¨T ? à ÌR ¿ i TH RF æa â¿ _I qHL Î Ía ä ¨TL RCE à p Ãa S G â¿ _I ¿ Ía ªÅÍR@ à ÆR J'à fC iL æ` à T Í_'à k?F p æ¿Í àRF âÎR S ä ¨ÍrAE Ã

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ªæ¿a à àRF ä ¨a aF Ãä ¨TH RF'Ãä ¨a &à ¶t ¨TL RCE à TLAD TEH TLE | RG ¿ ãÀ Îä _I ¿ á_ Z‫=?כ‬9 ¼)‫א‬,@u‫ א‬UP LI Xp01 4K‫א‬A Z‫ כ‬k‫א‬PA ,l‫א‬H9‫א א‬V4I‫ א‬J@9‫ א‬z`‫[א‬9‫ א‬6=E8- 6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l)41 EI‫א‬ :<14y@P‫½] א‬9‫ א‬J\[/9‫א‬ RKILBJ S ä RK R Îä TL RCE à âRG sH RJC Ãr ÍR> o p ` à T HA à ÝaC L ¨ÅË_ TL ¾ ÆR rHC á_ \ a &à Æa à ¢]G « ËP ªRK áR p ä RK Ã_ ¿ä ¨RKwÃa Á S p TL RxÁ ÆR rHC sH n? \ ¨TL RCE à p àäO I T ? à ÌR ¿ i TFIC TLE | TH RF U a ¿ ¢]G ËP ªT ? à oHC- a ¿ k aC Ãä ¨RK 2I Ã_ Ãä ªtw b t? > à t ¿Í nF ¿ â¿ U ¿ä ÅÍRx ËÃr sH ær "ä ¨TL | aL ÆR J T Í_'à k?F iL ÃÌR' oK ¿ ¢ÍºP ËP

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ªT äaK ä¿ T r> ä¿ T rH ä¿ TLHF ârG â¿ pG. R RA R ·TEH ÞaA áRCA à _C æ` à ūÊR A à ūtE ? à q > ªR RA à p l ËÃ_ TEH 'à ÞaA R TLE ? à àRG \à qL > RJ pG.ä :@DOj. @DOM * : P‫א‬089‫ א‬J\[/9‫ א‬Z‫?כ‬9‫א) א‬,@u‫ א‬F=I J74I‫א‬e@P T‫א‬.Hy9‫½¼ א‬V »æÍrKI oK æ` à Õrxr'à R »ÃÌR'ä »TL RCE à p R Îa ¿ â¿ _ Í¿ t à T äÃb à t R »TL Í_'à T ÃÌ á¿ gwR%à TH ' Õrxr'à e? ¿ n »m ` a r 'à U r à R ä »q LAD Åa r 'à T R 'à R »ÆR RI ä ¨oH ä ¨a Ëä ¨ÃaL R ä ¨nL ÎRK ¶t rxr áR6 RK R ¿ t à ÅbK \Ãä ÆÃäË\à R »RK a à t à T äÃb à p t rxr ÒaC S \à tE ? à nG> à R :?>YQ /P0M‫א‬ »TLE ? à T R G à àRG ¿ R ª­ »ÃÌR'ä »R Ç_ TLAD TLE ? à àRG \à T R ]H? n ä ª® »ÃÌR'ä »TLE ? à àRG \à T RG æaFE à ËrIC à _C æ` à tE ? à nG> à r R ª¯ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

66


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(1) 1#+ (:A= ä¿ ¨RL | ä¿ ¨R ËR? Ã ä¿ ¨RL RL ä¿ ¨RLxR Í tJIK R rxr ÍR ¿ä ¨ÄÍ_'à R a@ ¿ t à TLJLA HE Ã Æ 'Ãä k ? à sH iH ¿ ªn \à sH TLE | àRG ¿ T _ ¿ â¿ àäR N ªRKL ÆËÍä TEH TLE | àRG ¿ p V ¿ o ¨RLCI

67

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

(2) 1#+ (:A= S ¿ r R ªoG Í_ p T H RKL ßÍR _ ä ¨á_F à ÅaG 2A H àR ¿ TF R - ÅaL Ãä qH à áÃÍ TL a ÏÍÃ_ S J ÎR »ÃÌR'ä »Õrxr'à Ã` TLAD tE | nG

»àä\à àÃO à t q a à æ` à tE ? à nG> à 2 ä RKJL ÞaE à R »Ç_%à TLAD ]H? åa ¿ TLE | àRG ¿ ßRJ n

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

68


("UYZ&‫כא| א‬n‫אא‬

!".A8#$& ("Y` &‫ א‬c‫כא‬U‫אא‬ T8X&‫א‬ ªRKJL Ãr aE ä TEH 'à TLE ? à àRG \à T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªgwR%à TH ä TL R ? à T ÃÌ Ã t q aA â¿ _ a æ` à Õrxr'à S RJ æ` à tE ? à nG> à ÍRL à p S RA à pGI â¿ :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ ·n?E nG> RKL Á ÞaA à * t à TLE ? à àRG \à oBC o@ æ` à áRC à ÍR à ÅËR'à ã` a C :($} e‫ |א‬2‫א‬D)

ªTH RF'Ãä ¨æ¿a à àRF ä ¨a aF Ãä ¨a &R B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

²P@ ªT?%à T Ã_ n ÆR r R à aL@" S T Íä âr R n n ÃË ÄÍ_'à i@ ¶ ·_ Ãä tE | nG RKLH S ªTH RF'à ¨tE ? à a aF à ¨æ¿Í àRF ¨a

ªÆR rI s Á T HA à oL F pG.

²¯Ï·Z¯ R º ¯ ¨ÆR r R ¨ÞÃÍä¿ ¨ÓrL ªá ¿

ÍR@ Á Æ k |ä TLJLA H

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

T C

ªT HA à g>J ¨ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F g a ä ªÃ_wR T rI nG ÍR ä àRG \à T HA à ÝaC ¨ÆR rI 'à ÅËR áÃ_ N ÆR r R à ÄÍ_'à ªTLE ? à l aE à ÆR r R aL E T HA à p SHA ä p Ë_ a ¿ iLI# Ý_K ¨c RJ'à o ªÆR r R à n ÃË ârG t à ÞÃÍä\à ÅbwRE à ÆR rI 'à p ÄÍ_'à SHA p ÆR rHC p q aC R a ` â¿ RKLH ær " t à TLE ? à àRG \à ªRK R ÀR@ ¿ ÎR t à ÞÃÍä\à àRG \à T HA à ÝaC ¥²²¤ T E? à t _I ¿ àR oHC'à ÒaC Éa TEH 'à TLE ? à lLHC à oKJ SHA o ¨T HAH q a> ä RKJ n ewR? ä RG ¿ Ãr a ÃÌÁ RI oK N ä ¨qLH ÐRF ªm Ì t oK a p ä TEH TLE | p<<<<<< a<<<<<<6 àRG \à T HA à oKE T E? à t ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'à ÕÎr tHI p ârJGI ä TLE ? à oKJ SHA ä T HAH RK a> ä ¥²³¤ ªR _ _" ªR ÎR!Á

S p ¯ Ë ­¬

Ë­±

Ë ­±

T Íä ^ t ¥­¤ nI ¥²³¤ T E? Ã

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA ²P@ T CH à p Åa tAC â¿ ÄÍ_IH pG. bL a à sH T HA à i > VL o a ` â¿ä ¨T äR8Ãä Ý_K à ÍRL Ãä ªnL ä SC| ½t q N RIwÃË

ÄrH N T Ír à sH nIC à o â¿ pG. ªæËaE à nIC Ã ä¿ ÆR rI 'Ã

69

²¯Ï·Z¯ R º ¯ T ¨R RA T rI ÆR|R? ªTLGL

RD _? ¯

mFA ¯ È]

T C

ªâäb a ä T HA à g>J

T Íä ^ ¥®¤ nI T E? à t ¥²´¤

p a6 tHI

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

ÐRF

Ðp 7¯

ªÆR|R? ä R RA T ÄÍ_'à a@ Ïa T a# T ä¿ 2 R p SHA p Èa s R RA à t T|R?'à ªTFL Ë à åa \à TK$à sH b a â¿ S RA à sH S T a T|R?'à ÏaD â¿ä ¨k? J'à ª] J s TE ä TLEL T HA à oKE T E? à t ¥®¤ nI T Íä ÄÍ_'à ÕÎr tE ? à nG> à ÍRL à U ä pIx R ÎR!P T HA à kHG ä ¥²´¤ ªÕrxrIH S RJ'à p ä¿ ¨oKJ SHA o ¨ÄÍ_'à ãË_ R RF a _ ä ¨T L J à Òa ¨ÆR rI 'à ªp a à T HA Ãä ÆR rI 'à 2

S p ¯ Ë­¬

˯¬


‫א&‪ /333Pj‬א& `‪?Y‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(P$O$& ?Y` &‫ א‬/Pj&‫א‬ t ÆR rHC'à o ¿ä Ç_ ¿ sH ÍR \à ã` qCHA ä ªT Í_'à ÑR ÕR ` p k?J Ãä T ËR à ÍR ¿ Åa> s Á RL r _I ¿ iI ªRKL Ãrxä ¨Ï_F à ·q J _

:("&‫א‬0&‫ א‬e‫)א‬D$%#&‫ א‬z#H SD5 e‫* |א‬ n|Ãr à i r áÃ_ à ÆRL ¿ àr qH à áÃÍ TJ _ t ÄR > à 2 TL RC árL à ] R o à nI" TL R T rI UFH ¿ sH ËÃa \à 2 TL RL ä TLHwR ä TL E n R>- RK ä ¨TG > à t á` Ãä É_F Ã Æ R ÅËR Î _C m Ìä ¨ßr L t RI à ªÕÍR> à t ÄR > à i ÍÃr t n _ â¿ àäR"ä ¨ÆR rHC pI@ ÆÃa r i Îr T rI 'à árF ä ªi Ãr à ÒÍ¿ .J\[/9‫ א‬2Uy9‫א א‬p,=I ¦=H3 48K‫א א‬pW8P J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫* א‬

@ ‫א‬33333 ‫א‬ ª2C Ç_ p TL ¾ä TIK ÆR rHC r :/Pj&‫א‬ ¢RJ P ¯ RF Z¯ oJF ¯p _? R ¹]'¯ r ou º q ­ P P y ÁP ^'¯ r oJ ­ gG ¯ Ñ^ ¯ _ &¯ ]G « lD »TL RCE à ã` TL R > à T rI 'à UFH ¿ ÃÌR'ä »kL ä »oBJ p ¿ä »UFH ë¿ s ä »RK rxr R »TL RCE à lH ¿ p ªqCI æ` à a &à t ÅËÍÃr à ÆR rHC'R 2JLC TH \à ã` p T R à t _I ¿ _ R R r Ë

@ ‫א‬33333 ‫א‬ »ÃÌR' »kL »p ¿ »s »ÃÌR »p ªTL RxÁ ÆR rHC ä nL|RE qC o ¨RKJ T R R ¿_ æ` à ¨tE ? à a H æaFE à ËrIC à T R - _C T à TH \à ã` ªT Ã_ à t o \à ÆR rHC'à tE ? à a ` VL ¨R@ ¿ oK T R à n H ªTL'RC Ãä TL aC Ãä TLJLA HE à ·TEH 'à á à nwR ä t i A ä ÕÃ` ä V t à ÍR \à p aL G à ßRJ ár n ¶_I ¿ aGE »ÍR \à ârLE ? à ÍR kL

‫א‬#X) /Pj&‫ א‬8%5 -A‫א‬PM‫ אא‬mD"Y` &‫ א‬A‫א‬0j5 y"‫¬ &[ כ‬/U Ii&‫א)"( א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬A8) 8#f‫ א‬c‫א‬H :mD‫כ‬5 ‫)א‬8K+ ªárL à RJ Í_ t TxR a à T R| æäaF à cH 'à cLwÍ ] à ¢ËP ³Ï]%¯ r ª ªT bLH! à ÆÃËaE'à oHC Å_ _ TF a ßRJ ¢ËP ®¹PDF ¯]JC ªbL/ ÕÃa R m a ä¿ m J _ p t | áR ¢ËP ®¹PD ¯ nE ÍPE n P _ S R| å_ ÅaLD? à gAFH âRG ËR Á p t%à àRE ¿ pG6 ¨ÅÍRL Æ U" TAF à U R â¿ _C ¢ËP RC PAF ¯_J ªÆR ÃrL%à S æ` à Å_H à âR Ë ªS Ãr'à ÝR> à W R a TF R - t R a à qH à _ ÄR> à tJLA HE à tJD'à ÎR ¢ËP PJF ªâr b à p TLIG à ã` âr ÍÃb'à sJ â¿ l oH ·RL RL RI Í TJ à ã` T aF à t âr b à o r Äax ¢ËP P _ ªÅb p ÕÍÃb RKEAF 2A H t T LA a ¿ ©ä¿

71

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

:6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l)41 ‫א‬V‫א‬3‫א¼ א‬HI‫ א‬J@9‫ א‬T‫א‬8,=W@9‫ א‬F9‫א א‬B‫א‬0@P‫ א‬,<e\0- ‫א‬2Uu @‫כ‬3 G‫ א‬48K‫) א‬2f

@DOj. @DOM * h/Pj&‫ א‬0‫כ‬Q y"‫כ‬ ªa &à T R G ¿_ ¿ â¿ tJJG. ¨R RJ R _ R _ ä â¿ _C t à ÆR rHC'à iI$ T r r ÍËR?- 2C ¿ â¿ tH RC ªRKLH SL ¿ä t rxr- lHC t à T à TH \à Éa N ª­ ªTH \à ã` sH T R à t t _ R »ÆR R à T | p _ N R ¿ n ª® ªRK LI ¿ S ÆR R à S ÍN ª¯ ªÅaL? I ä T xÃää TAL TD nIC N ª° T R 'R aG ¿ â¿ tH Ã` ªTHIG nL|RE ä¿ ÆR rHC kLx¿ â¿ iLA ¿ tJJG ä ªT à TH \à p T R R a &à nI G ª± ªTL R ? à T ÃÌ Ã ä¿ gwR%à TH t t T?? 'à t ãa Ì¿ p R|R R ¿Í sF m Ì pG ä ¨ÄR> à tJLA HE à tJD'R 2 C ä¿ ¨ÅaLD? à gAF R 2 aD ârG â¿ nLI ª² ªgF ÆR rHC sH ær a &à â\ ¨a &Ã

@ ‫א א‬ a &à t q n tE ? à æ¿Í UE> à ÃÌÁä »árKE a &à n ¶àN ¿ â¿ tH ¨TL R ? à T ÃÌ Ã t ã¿a ¿ ä¿ ãa> ¿ â¿ n pG ä ¨a &à T R p ULK à _F iwÃÍ ªâ à q L ? t RG P ¨R NA ?>YQ /P0M‫א‬ »T à TH \à t R ª­ »a &à t U à TH \à sH ÆR R à n H R ª® »a &à t q t R Á å_ a Ì¿ nK ª2A H s Á ÃaL q ¿ æ` à aLK> à á_F à Åa S ÅÍR Î p Ãa S ¿ R ¿ ª¯ »ÃÌR'ä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

72


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ªn r ä¿ aL? a p V ä ¨TEL ? Ã SHF R r Ë ª2C Ç_ p TIK ä TL ¾ ÆR rHC r a &Ã µaL ` * :‫א‬KR [] &= /Pj&‫]§ א‬. 9]K&

h?R ‫(; )א‬0>&‫( א‬$ªH‫ אא‬/‫כ‬i0K& ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª²

:‫א‬KR ‫א‬XP0‫כ‬Q= ‫א‬QD0& ‫א‬Q/0M‫ א‬Ii&‫ א‬/Pj&‫? א‬6 e‫א‬.‫א‬C‫! אא‬+ m‫ אא‬£`PQ ‫א‬QD+2

73

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

!".A8#$& /Pj&‫א‬ T8X&‫א‬ ªãa|RJ ä a &à p T aC T HA à ârG :(6/%#&‫א‬ t aC à o RC Ãä 2A H t á à àR p T aC T HA à ârG ªRK L r ä o ÍR ¿ ÍËR?- T HA à aGE :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ ªV à ¨TLE ? à àRG \à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

S a ¿ ä¿ 2 R ÄÍ_'à _C ä¿ ÞÃÍä¿ T HA à i RK > RJ Ër t à ÓRFJ à ÆR RA RKLH S G T R ¶oK R r S RKHIC á Á RKLH S G åa ¿ä ÑR á Á k aC ª t rG ¨ÆR R&à nL ä TH \à ªÆRB 'Ãä

¶2w_ IH T Íä ^ árF ä ¨RF Ãa ÄÍ_'à a@ â¿ pG. t ¥­¤ nI TH \à sH ÆR R Ã æ¿ ·ãa|RJ eF ¥³¯¤ T E? à ãr a â¿ T HA à p SHA o ¨U à RKC Îr ä ª puzzle T CH k | ä¿ TLJLA H TL a

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

p a6

»ÍR \à sH n? ¿ p ¿ p Í_?'R aLGE à T HA à p ÄÍ_'à SHA æ` à Í_?'R T HA à aGE oK _ TH@E'à TL à THL r Ã ä¿ n@E'à àr?%à t qL Á âä_J TL rL à oK RL t ÍR \à sH Õ ªÍR \à sH àN o ªT RA ä¿ T Íä sH q R ä â¿ qJ SHA ä ¨ãÍ_? p S R n _C ªT L | RKJB t à T R&à t kF ¶T HA à i ÐRF t ÄÍ_'à n _ m Ì tJC ÃÌR »ÆÃ` R Í_?'à Ã` n@E ÃÌR' tJC ÃÌR »t rG%à á à ]HA? »ÑR&à á à T HA à i ÐRFJ à ÄÍ_'à i R â¿ pG. »ÃÌR'ä oKIK t à ÍR \à TCL àr

Ë ­¬

Éa T> RJ ä

a &à p T aC p rG ¥³­¤ T E? à t _I ¿ àR ÄÍ_'à ÉaA ãa|RJ ä q R Ì ½RJ ¿ ÅÍRL à t r ËÃa à iI æ` à ªa &à r R Éa> ä ªT Í_'à s Á a|RJ ä _I ¿ àR Éa ÄÍ_'à i R ä sH T R R T HA à i árF o ¨a &à ª_I ¿ àR T RK t TH \Ã

Ë ­¬

ãa|RJ ä a &à T HA à oKE ¨nI ÆR rI t T HA à ÄÍ_'à ÕÎr T E? à t ¥­¤ nI T Íä oKLH ÕÎr o k ? à sH T HA à ÝaC ÎR! TL r k | s Á T Rx R ¥³¯¤ nI TLJLA HE à ÆR rI ªnIC à T Íä

®¬

ªT HA Ã g>J

p a6

¨q ÍR Ã æ` Ã a &Ã T rI n ÒaC ªT L J Ã ÄÍ_'Ãä T HA Ã d RJ o

jI|ä eF

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

74


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

B 40 :2 6,8,=Wm Y4KA

²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

n p ÄÍ_'à SHA â¿ pG. t Íä Ér sH qIK Ç_ T R S R ªt Íä Ér sH RKF?H T RA ÆR rI s Á T HA à oL F pG. ªÃ_ Ãä R _ RKJ n Éa F ªnI

RD _? ¯

rGJFA ¯ È]I ¯

Ðp 7¯

T> RJ ÇÃ_ \R T HA à aGE Ãr a F â¿ T HA à p ÄÍ_'à SHA ªoKIK t à T R RK äa C oKAL p R Ã_ ¿ ªa RK LAD n T Ã_ à t ÄÍ_'à iI ªÉrH à sH RK ä_ ä T HA à ÆR Ãa Ã

S p ¯ Ë ­¬

½_ à n ÄÍ_'à Ë_ â¿ pG. nG> Õrxr'à ÆR Ãa à iI R R@ ä¿ TxR a Ã ä¿ T L à ¨áR ªTL Í_ TL RxÁ TH ¿ oHC'à ÉaA â¿ pG. ªT RJ R Ãa

Éa

Óäa T HA Ã ÝaC R Ç_ ÍRL Ã aL RC ÄÍ_'Ã Éa> R Ç_ ÍRL Ã ªa q LAD ªa q LAD

Ë ­±

p a6 Óäa> à T HA à oKE aLGE à T HA à p ÄÍ_'à SHA â¿ R Ç_% S t à S R n ãÍR à æ` à Ç_%à t ªa q LAD RKL H t à Óäa> Ãä T rI n ä¿ ¶ ªRKL H T ÃaD à § TL à ª½ÃaF à oK § TL Ã

Ë ­¬

p a ¿ Ç_%à t H â¿ pG. cLwÍ Óa TL à pG ä ¨2 a ªÃËr r ârG â¿ S ä TLILHC Å_ ä eL? pG. RK t à ÍR \à ÒaC TL RxÁ ªRK > RJ ä T HA à ¶2w_ IH TLILHC Å_ ä eL? pG. oK R t T HA à TC R ' TL RxÁ ªÅrA ÅrA a H

75

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Éa

T R T HA à iLA TLAD T HA à p ÄÍ_'à SHA a 2C a ãäÍR à æ` à Ç_%à ªt bJ S Ãr ÅrA ÅrA

Ë ±


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

/Pj&‫ =א‬e‫)א‬D$%#&‫א‬ he‫)א‬D$%#&‫? א‬R ‫* )א‬ sH àr?%à a TLHIC à oK RL ârLE ? à dLC ª^ Á ¨ÆRILHC ä¿ ¨lwRF ä¿ ¨T aC ârG _ t R R ä ªRJIHC ½t æ¿ t ªaL C à ]| ÃÌÁ âb ÄrH N RK._F TLD RKJ lF Ãä RKHLH"ä ¨ÆR rHC'Ã

he‫)א‬D$%#&‫ א‬A2‫? ) א‬R ‫* )א‬ ¨Ír? Ãä ¨ÑR \Ãä ¨U a à ÆR E|ä ¨ÆR r _LE Ãä ¨ÆR RA&Ãä ¨lwR r à ¶RKLH TH \à p ä ªÆR rHC'Ãä ÝÍRCIH ËÍr æ¿ t ¨T rHC'à Í_? t aBJ à oK'à p ä ªT ËRL%R T ËaE à ÆR rHC'à ÍËR? o R R R ä ªTL ÃÌ Ã W Ãa Ã ä¿ k ? R á à nwR ää lF H p Í_?'R ÝaC R l ä 2LE ? à oBC nIC ¨S à Ã`K ªÍ_?'R Þr r à RJ tD J å_ æ¿ s Áä ¨RK ä R a> o ÃÌR'ä ªR ËRI à pG. 2HF ä 2EH p Í_? p Åa r 'à T rHC'à UF RA ÃÌP ªRK r$RC t à T rHC'à TL Ã_? p á¿ ¨aI ' T rH/ U R R ÃÌÁ æ¿ ¨TL à RKHwR Í T ËRL e E _J TL à THL r à TLGH p lF à _LE'à p ä âN ¨T|R Å_J ¿ TL à ÍËR?'à tG R å_ ârG R R R ä ªTHF TK i U R R ÃÌÁ á¿ ¨T|R T a> á¿ ¨T rG% Îa ¿ nC ä ¨q _J ¿ R@ ¿ t rG%à aL ä¿ nF 'à á à å_ m ` ä ªoK HL ä a q R? Á âä_ a t RL æ¿Í oK _ ârG T rI ÉaA t à Í_?'à aL ä¿ ßa" t à i Ãä_ à t aBJ à tD J Ã` ªT rG H q xÍRC nF 'à á à q o R e?F à o R RL ¿ »ÍrKI$à á P tJC qHC á¿ ¨T|R&à q _J \ W äa R ä¿ ¨àR'à tJ tJC Í_?'à n ¶n TH \à p ªTHL r Ã ä¿ TEL ? à ½Ãa s Á ÏRJ à i _ TD R 'R T ÍR Ã

he‫)א‬D$%#&‫ =א‬A‫א‬PM‫"! אא‬. ©A‫א‬Y&‫ א‬DR ‫ =)א‬hA‫א‬PM‫? אא‬R ‫* )א‬ ÆR rHC'à t ÍR \R t R R ä ªV _%Ã ä¿ _ _$à tJC t à new TIH p T bLH! à TDH à t news ÍR \à ]HA? l > ¨Ç_%à Õr ä âRG RKJ ¨a|RJ Å_ sH a RK ¿ sH R T rHC ÈÃÍËÁ TLHI _I C ä ªq R RI Ãä tFH 'R lHC t à TIK'Ãä Å_ _$à ¨tH8à iI IH RIK Ãa ÅaLD| T a t a T a ârG _ I ªn Ãa'Ã ä¿ tE ? Ã ä¿ Ía8à ÍÃa ä ¨Ý_K 'à ÍrKI$Ãä ªq T J R T rHC sF q ¿ i ¨t J ¿ tE | n Ãa áRI R sB p a &à Ã` n â¿ Á ªTLH TEL | R a>J _ t R R ä

hA‫א‬PM‫א אא‬X"$+ "kE m‫ א‬k5 ?0&‫( א‬$ªH‫? אא‬R ‫* )א‬ Å_L$à T ÍR à ÅËRIH tD J m ` ä ªqL ârC R@ à p ä ¨p ¿ä s ä ¨Ç_ RI< ÍrKI$Ã ä¿ 2FH 'à oHC â¿ ÍR tD J t à ÆR R Ãä a &à T RL| ÄrH ¿ T ËRL á_ ßÃÍËÁ 2FH IH tD J ä ªq ä Ç_%à Õr ä TLEL àr ÆR rHC á_F â¿ ª^ Á ¨oKAL ä¿ ¨oK N> ä¿ ¨TL RL à oKwÃ; sH RK rJ ¨T ËR%à Õr ä S p TEH ÃÍRG ¿ ârLE ? à ârG _ I ªRK _F ÆR rHC sH àr? H TH RF'à qC Ãäa ¿ æ` à e > à s Á ÃËRJ à T Ír TH ¿ p TEH ÆR R Á R@ ¿ âr _F _ m ` ä kH +_F a T ËRL Ç_%à TLAD ârC L âä_L$à ârLE ? à R ¿ ªV R oK RL TF a s Á ä¿ T ÍR à oK ËR T R G qLH ä ª2FH 'Ã Ý R a &à ÆR rG TLI ¿ p R àRL&à p R ax Á U L TFHA'à T ËRL%à ⿠a ` â¿ S pG ªq Ãr ªo aB ÆRK ää RKLC R| oL p a C TL à nwR a à âP

he‫)א‬D$%#&‫ א‬d&‫ א‬cD}D&‫א א‬K"$+ ‫א|א‬#& * TLEL ä ¨o RC à p åa ¿ ½R ¿ t æa R oK t TLI ¿ p m ` R' ¨iI 'à oKE ÅbL Í RJ r Íä_ R sH Õ Ã _ pG.ä ªàR 'à nL sH a? t R@ ¿ iE a _ ãaC âP ¨2? à t R L ÎÍ\à àr? âR ÃÌÁ ¨ ª2FH I RJLH R aL N ªRKLH SHD H TL ¾ p V Ãä n R>'à ã` _ _" !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

76


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

h@858H e‫)א‬D$%) d$+ 1 `Q m‫א א‬K& y"‫* כ‬ s Á ÕRI Ãä ¨U a à sH ÍR \à ÆR E|ä k ? à ŽÃa p TJ Ãa à R R@F R áR' Ãä ÆR rHC'à sH àr? H Þa Å_ ßRJ TLAD ÕbJ _ ä¿ ¨TEH ÞaA ½R \à fC TEH 'à TL à ÍËR?'à tAD ä ªÎREH à sH RK _ R> ä¿ TL ÃÌ Ãä ¨TLE ? à a ÍRF à n|Ãr à ÆRG sH q äa>J R ŽÃa ä p a à i Ç_ R R@ ¿ ÆR rHC'à sH àr?%à mJG.ä ªåa ¿ nwR ä RKxaC ÍR ¿ RIwÃË ` ¨ÆR rHC'à sH iHA R _J ä ªÍR \à t n? RIL p a à æ¿Í p ÅaG a \à Ã` mLAC ä ªßr LE R t RI à »RIKJ gLH á¿ ¨TL? ½Ã; á¿ iwR ä RKLH n? ¿ t à ÆR rHC'à n ¶R äË à½R ä ¨ÍR à 2 t m R rHC Í_?

hA‫א‬PM‫ אא‬1$`Q y"‫* כ‬ ªT ÍR Á ÅËR ä ¨æ¿Í p a C T RF 2 ÞaE R ¨TEH 'à TL à 2 R@'Ã ä¿ ÆR r 8à ÕÃr ¿ 2 bLLI à á à tFH ' tD J S R ` N â¿ mLH Ã` ªt? æ¿Í æ¿ sH t R à ÕrJ à ærAJ â¿ S 2 t ¨ÍR \à sH ær R R R àä\à ÕrJ R TK ä á_F n ªRK p a à æ¿Í r R ä ¨2FH 'à i ÆR r 8à ã`K q ÍR> ä ãa> S p àÀR Ãä ¨ÍR à 2 t ÅËR'à á_F RKH á¿ »TEH 'à W %Ã ä¿ aBJ à t K ä sH Õ Ã _C ÑR&à q ¿Í ârGL ÍrKI H ÃbL ßa n ä »Ç_%à t a aB »iwR rH Ã_ Ãä ÃaL E ä T ËR ¿ aB TK ä p `H à T R 'Ãä U r à p àÀR à tD J Ã` ¨T _F'à ÅËR'à t S à p ýb ÆR rHC'à ½Ãb à ârG âRL \à p aL t i ÕrxrIH T?? 'à T R 'Ãä U r à S RJ n ¶TL R à TH \à p T R à TLD Õrxr'à ÒaC TL à THL r à RK?? »a ¾ Õrxr p 2FH 'à ÍRB ¿ Ýa% Õrxr'à TLI ¿ t THL r à j R á¿ »q LI ¿ iLxÃr sH 2L Ãä 2LE ? à áRI à S?J R R R pG ä ªTL à TLAD R Ãa _ R rxr ârG â¿ TL@ æ\ pG. TIK â¿ a ` â¿ S RJ ä ªÆ R 'à ã` pIx ÅË_ iLxÃr p âr o _# m ` ªT L Ã ä¿ T RF R ¨R aL p a ¿ ä_D _ ªRKJLC THL ä a ä ¨Ë_ UL r t T|R TLI ¿ ÃÌ R Õrxr nC ½ÃÍä p RG à S à ËR Á t _ tE ? à iLxÃr'à fC tAD R R R á à nwR ä â¿ _ ¿ sH sE pG ä ¨Å_ _ ÍRG ¿ ä¿ ÆR rHC p q _F R' RIK R Õrxr ª2FH 'à å_ TL ¾ aL ÆR RI R RK R Í RKJLC

h(5A‫א‬PM‫ אא‬z" ‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ p ÅË_ iLxÃr ¨ÍrKI$à p TJLC T a Ý_K t à mH ä¿ ¨Ë_ àR - T? 'à aL ä T RC à á à nwR ä W RC fC â¿ _! _ RJJG ä ªT ÍR à a ÍRF H ÃËÍr TF R Ã Æ R 'à nG> ä ªiLxÃr'à p R aL ä TxR Íä T RF ä ¨àRI ¿ä ¨T RL á à tC R? T ÍR à TLAD R Åa _$à iLxÃr'à _ _" ÍÃa ËrC ä ªR aL p a ¿ TLAD sB" R R@F Ãä ÆR rxr'à T O'à Å_J N åa ¿ aL RC' RC iLxÃr'à _ _ âr rF åa ¿ R RL ¿ä ¨RK T a &à TILF à e E sH ârHIC p ` à ªRK R r ä¿ä TL Ã

h/Pj&‫ א‬ ‫]א‬0Q‫ א‬/"5‫א‬%) ?R ‫* )א‬ aL RC Çr R t ¨tFH 'R RK R Íà å_ ä ¨TLI \Ãä ¨T Ã_%à âÁ àrF à RJJGIL ¨ÆRIH Ç t a &à ½RF à aL RC àRI Á R ËÍ¿ ÃÌÁ ¨R TL@ TLI ¿ _ _ á à rC R| RKL Á N H t à aL RC'à p T rI - ÕrxrIH T a &à TILF à Ë_"ä ª_L$à a &à ÍRL à n ¶ ª2C Õrxr TLAD ä àäRJ TL á à tC R| _ _" t aL RC'à ã` oK ä ªT ÍR à TLAD R RK LF ¿ å_ ä t TK R> ÂËR TEH 'à á à nwR ä i ä »aLD| Ër R t a>J á¿ T Lwa à T E? à sH ÃbL ` N â¿ Õrxr'à l ªR ÍrKI Ä` ä oK R TL H R?L? T R8à ÂËR 'à p T rI ' RKEL r T RxÁ ¨a &à ÍRL Ã

77

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

(5/Pj&‫( א‬#"]&‫ א‬858`E d$+ S‫א‬+‫? אא‬%Q‫ }א‬8+‫>א‬E ?0&‫א)( א‬%&‫ א‬/"5‫א‬%#&‫( )! א‬+D#k) ?$5 ‫א‬#"6 :mDOJ5 ?0&‫ א‬z" ‫א‬D#$& TL à THL r à ÍÃ_|Á ÅaL r g a T? ä¿ a æ¿ T Ã_ âP m ` ªRC a ÍR \à TLI ¿ nF R ÅËR :/Pj&‫"( א‬Q‫ א‬.1 RL r ä¿ ¨TL äa G à ÍR \à i Ãr sH àR%à r RI Åa R ÍR \à V _" pGI'à p ÌÁ ªR Íä_| TF a s Á T Rx R ª k ? à àR r RI RL r ¿ ä¿ ä¿ l a Õ _ à _C ¨ I ªÝ_K 'à ÍrKI$à p RK a å_- ÇÃ_ \à TLI ¿ g a VL :/Pj$& ?Q‫כא‬#&‫ א‬/]&‫ א‬.2 ªTLxÍ\à ÅaG à p åa \à TK$à t TL RL T ο ä¿ Äa Är> p ÍrKI H o ¿ä Äa ¿ R _ T a Å_H t ÇËR Õr ä TLCL A à ÇÍÃrG Ãä Ääa%à ⿠_! Ã`K ªq LI ¿ ÆËÃËÎà ¨2C a âäa N p ` à ÑR \à Ë_ ËÃÎ RIH :/Pj&‫ א‬z:= .3 ªåa T ÍR Á ËÃr a C R ÅËR àÎ b Ã ä¿ ÝRE$Ãä ÆR R@LE R Åa _ ä T R åa ¿ R Ã_ ¿ S ä¿ ¨ÑR \à p aL Ë_ t aI 'à aL N à ÆÃÌ ÇÃ_ \à _C :/Pj&‫ א‬:‫א‬D+ .4 ªTL à TLAD R T RG- hE " RK ¿ _! Ã` ·aL a ¿ ÆÃÌ S Ãr nI" R R R ä ªTL rL à RJ RL rE| ÆR &Ãä ÆR ÃbJ à aGC : ‫ א‬K&‫ א‬.5 ªæÍR à g a> à pIx TIK ¨ÆR a á¿ ÃËÃa ¿ Ãr R ¿ ½Ãr ¨aL R> ½RI ¿ sH ær " t à a ÍRF à á à rC R| a C R ÅËR :/Pj&‫( א‬K#"R .6 ªT ÍR à TLAD R Åa _ ªÝr N'à p Èäa p ã_ # R' TIL T ÍR Á ÅËR T ËRL à aL ä T ËR? à e?F à nG> VL :45DV0&‫( =א‬.‫א‬/J&‫ א‬.7 ªRIK Ãa T ËR%à _C RI R H e f R ÃÌÁ pG ä ¨T ÍR Á T? âR SH f TC Ãä _C ¨ I _ ä ªRL? oK sH ÅÍ_F à RK t à ÇÃ_ \Ãä e?F R ÏRJ à o K R ÅËR :!"]$0#&‫ א‬S‫א‬#0R‫ א‬/Pj&‫@ א‬A‫ א א‬.8 ªåa ¿ T R a|RJC Æ_F à r ä T ÍR à TLAD R Åa _ e?F à fC nC t a \à Ã` oK

h@8KC‫ אא‬858`0. 8 ]5 ‫* )א|א‬ T|R ÆR RL ä ÆR r ä¿ä aL RC- R RL ¿ g a _ á à nwR ä t RK LAD o t à iLxÃr'à _ _" â¿ s Á RF R R a ¿ _ RJ sAD RJLC R rxr â¿ s Á ÍrKI$à UE à ÃÌÁ qLH ä ¨ÏRJ à p aL G à q Í_ R Ã` ä ¨tE ? Ã ä¿ TL à THL rH T J R THL r à Å_J ¿ _ _" âP RJ p ä ªt ä âäË ä¿ t ä p ½Ãr ¨TLI ¿ a ¿ ãa CL q P ¨ãR à UEH r sH ä ÍÃaI R ÍR ¿ p q _F R o Í á à ⿠ßÍ_ â¿ oK'à p m ` ªáRC à æ¿a à t aL N à RK á à iLA t à TF aA à t TL à RI ¨q._F _ a R à_C ä ÍR á à nwR r ¨i ÃrH RL rxr R RGC à cL ¨o RC à t ä¿ ¨q r n? R àr ÍrKI H ªoIC ä¿ a>JL RIL á à ÕRJ| ÆÃÍÃa V !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

78


:UYZ&‫ א‬/^y&‫א‬

hADX#k&‫ א‬S‫א‬#0R‫ א‬°`) /Pj. 8 ]Q ‫* )א|א‬ ªÕrxr'à oK lHC p ` à ÑR \Ãä a &à i TH| lH q ]I ä tFH 'à c6 t à S Ãr$à mH ÍrKI$à ÆR RI R _?F ªRKC t RI à p ÍrKI$à pG6 TF aA oKE Ãr ä oK Ãa ä ÑR \à sH áRI à g _C t à ÍR \à b a ä

hIA‫א‬PM‫ אא‬°5/V&‫! א‬+ (P ‫א‬J&‫ א‬z" ‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ fC â¿ _! Ã` ªÝ_K 'à ÍrKI$à oK R s Á aBJ à a ¨m ` áRLF à TLEL ä ¨RK rADL t à iLxÃr'à á à rC R| ÍR ârFE á à t ÍÃaF à æ` ârG m Ì t S à ËrC ä ªåa ¿ iLxÃr q sB" æ` à r J à sH RK LAD o iLxÃr'à ÞaA à p 2LE ? à fC Ýr RKJ ¨åa ¿ ÄR \ ÍR \à t iLxÃr'à fC aKB _ R RL ¿ä ªRK LI ¿ å_ T ÀÍ t ªR Õrxr ÅÍR Á p oKLJ oK r Í a gD@H ä¿ ¨aA H oKxaC _ ÅË_ TL RL iLxÃr'

h‫א‬K#XE ?0&‫ א‬z" ‫א‬D#&‫? א‬R ‫* )א‬ t s ä\à m H t R ¶ wR m E sH a \à c ªR aL p a ¿ oKIK iLxÃr ¨2LE ? à âN oK N ¨á à tGHK å_ e? à s Á ¨Æ 'à RKJ ä ¨á à nwR ä p aL G à ÕbJ VL »ËR? à ῠ¨T RL à ῠ¨T RF à ῠ¨TxR a à T E| t ¿ »TEL ? à dLC p ¿ ¶n ¨o ÍrKI$ TIK'à iLxÃr'à t U à _J åa ¿ n ÃrC R@ ¿ á à rC R| ` N R R R pG ä ªË_ Õrxr t a \ T RJ'Ã ä¿ TIK'à iLxÃr'à _ _ á à ÕRJ| sC m Ì _C ä »T aIC à oK R t R ä »o ä_ R> ä¿ o rCI ä¿ o ÀÃa ªR ÍrKI p ÃaLD| ýb oK RK ¿ lHAJ p R R@F à fC n R á à nwR ä fC i _ _ R/ ¨o ÍrKI p T a

hS‫א‬+‫? אא‬6 ‫א‬K#XE ?0&‫ א‬z" ‫א‬D#&‫! א‬+ /P%Q y"‫* כ‬ qFF R- aG ¨á à nwR ä RKLAD TJLC TL@F RI K UJ ÃÌP ªTFwR e? p aI V t á à tC R| âÁ »S à R ¨tEJ R T R à àR t ªßÍRL _J L a &à ½RF à aL RC p æ¿ sH ä ¨TL@F à ã` TLAD mF R sH Æ` ¿ ÃÌÁ THL ä Ía sH RK Ãa à pG. ¨TL à TLAD R Åa _ a|RJ sH ær " T N 'à U R ÃÌÁ »TIK RKHC m RG P kL ä t R a> mJG. R-Íä ªp a u T J R RK LI ¿ sH _L N H a|RJC à ã` Îa TF aA RK LAD T äR ä¿ ¨ TL Á aL G 2C Õrxr tB ÃÌÁ Ã` ¨tILH Ã ä¿ tH8à á à ãR RC R S p S Ãa R ÅËR tJ r à á R ªtH8à á à ÃÌÁ ¶t RI à n|Ãr à ÆRG sH q E a \à l AJ ä ªåa G à TL à nwR rH T J R RIK RL Í_ ] ? ÄäR à p p i ä¿ T a> RKH|r R/ RK äa>J ä âäa à RKLH iHA _ ¨ÄrL r ä¿ a r ä¿ ßr LE à a m L@ ä¿ m rxr Æa> ªTI @ à á à nwR ä s Á RKF a l> ¨ÍrKI$Ã

D$]#&‫ א‬S/X&‫א‬ /Pj&‫! א‬+ e‫)א‬D$%#&‫ א‬9R‫א‬ ‫א|א‬#&= ,y"‫ כ‬,!) ,d0) ,!5‫ א‬,‫)א|א‬ e‫)א‬D$%#&‫ א= א‬1"}‫א‬Y0&‫א‬ 1M8#&‫ א‬/>YE ?0&‫"( א‬6‫אא א‬ ("6‫ אא א‬e‫)א‬D$%#&‫א‬ ("Y$j&‫א&>"א© =א‬

79

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

hA‫א‬PM‫( אא‬.‫א‬0‫ כ‬8K+ [6/+‫ א‬m‫? א‬$+ Ii&‫* )א א‬ 2 2 t ªT Ã_ à t o \à T rHC'à T ÍR à a ÍRF à á_F â¿ S ¶n ¶n TIK'à TH ÞaA à o â¿ _C ¨RF åa \à ÆR rHC'à t N T T ÍR à a ÍRF à ârG â¿ S m ` ªp ä ¨p ¿ä ¨s ä ¨ÃÌR s s Á T r J àÃr N RKI Ë o R R R ä ªiwR ä s Á Å_J ä T xÃä _ _ ¿ ÍäR 'à nG> à aKB ä ªa aF à qLAD æ` à Ç_%à ÃrJ R ËrK ¶ÄrHF'à áaK R ÝaC ä ¨ÍR \à T R G Ã_ TCwR> à ÈÌRIJ Ã


‫א&‪]#‬א‪ ($.‬א& `‪("Y‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

("Y` &‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ h($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫ א‬8K+ ‫א‬X06/%) SB‫ א&א‬AD)‫? אא‬R ‫)א‬ a r sH bL a à sH R _ R L Ã`K ¨TH RF'à qC æa J æ` à e > à p ÆR rHC'à p Í_ a ¿ iI! â¿ o \à a \à ªoLI? à t ä TKL ä RJ H ¿ nC ä ¨TH RF'à T _ ÎÃa Á a ÉRL Í R ãaC> â¿ oK'à p ä ªq aC _ a R TH RF'à qC æa! p oKE t T xÃää ÅaL? RJ H ¿ pG ªRJ a TL äO ä q rF R s Á Ã_L ÕRI à TH RF'à ½Ãa Á à æÍäa@ à p q ¿ Á ¨Å_wR p T xÃr Ãä TLK _ à TH l 'à aL@ H R o Íä _ a ä ¨i r aL R L àR ÃÌÁ ä¿ ¨q aC R ËÍ¿ R sH RJ o àR t åa ¿ TF aA àÃO à àR#Íà p pGI _F ¨e > à ªTH \à p _ b'à ÉaA a \à t?F t ËËa ¨m Ì p _ b'à T aC ÉR@L à RIwÃË àäR ¨T xÃä aL q R Á â¿ R _ ä ÃÌÁ ä¿ ¨q R R oKE o àR t ä ªTLwÃaF à TH \R TLJF à ã` ÝaC ªÄÃr$à ª ÃÌR' ä¿ kL < RJ H ¿ 2wËR ¨ ä¿ oCJ RKLH T R à pG. t à TH \Ã æ¿ ·T r E'à TH N H ä

81

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(P$O$& ("Y` &‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ tKL r à áRB àr T ÍR@ ÆR rHC sH Ær à t à ßr LE à t RK E| sH ÅaL G à ÆRFLHC à áRI R RL ÃË UC R p RK RF _| fC Æa VL ¨RK Í_ s Á nF à _ Õrxr'à àr à_$à ⿠RL ÃË Æ_ ä t R à árL à ÉR | t ä ª_ _$à ªÅ_> R _F à a à pK@C ä ¨ÅaGE R pK R Á i TLE | TH RF ½Ãa Á gwR%à TH a a" Åa ¿ t RK L Î sH Éa F â¿ ÆÍaF ¨TL@F à ã`K ÞaA à TLI N RL ÃË ÆaG ªgwR%à TH a T HAH RK _F ¨_ _$à tKL r à áRB Õrxr p ÆR rHC sH n? ¨RK B R t oLHC Ãä TL a à a _

@ ‫א‬33333 ‫א‬ ª2C Õrxr àr ÅË_ ½Ã; ä¿ ÆR rHC sH àr? H R e sH TH ¿ Éa t :($.‫]א‬#&‫א‬

:("&‫א‬0&‫ א‬e‫? א&`אא‬6 ($.‫]א‬#&‫ א‬I/kQ ªTH à ÅaG TF R t RJ Í_ T ÍR> àr TxR a à TIHC TH RFI :J7‫ א‬È4K * ªÆR R à _ r aLLD t oKwÃ; p oK ÃO RJw Î fC TH RF :‫א‬1 6,¥f J> a‫א‬09‫ )א] א‬S2W09 * ªo a à t Är r'à RJF _| i TH RF :6,/yx 6-2Em É2W09 * ª½R > à n? à áR b à p T R rH ]wR? sH àr? H SL i TH RF :L,/@y1 L1 T‫א‬1.=W1 F=I Z/[09 * ÆÍR> Ãä ªgwR%à TH t R a>J TH RF'à RL ÃË æa# â¿ sH ÆR RA à UFE à ¨gwR%à TH a a" Åa ¿ t RK L Î T> RJ _C lLF"ä RK R! âRIx t TH RFIH aL@ à TH a TLI N RK a ¿ä ¨RKLH UJ N TH RF'à ÅaG àr TL à TL a à T Í_ RL ÃË ªRKJ Ý_K Ã

: .‫א‬C‫א‬6 .($.‫]א‬#$& (5/"b`0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫ א‬9R‫! א‬+ ‫א‬X0.A8) ‫א&"א‬2 &‫א‬H :!) 8. ‫א&"א א‬2 ?E 5 + ªT Í_'à ÍrKI oK t à ÆR rHC'Ãä TH RF'à p Ý_K R aGE â¿ ªqJ _ r sH àr?%à t ß_ R ¿ â¿ iLA ¿ RC ä ¨oLHC Ãä TL a à a _ i _ r' l J â¿ ÆR rHC iI! â¿ RJLH RI ª_ _$à tKL r à áRBJ T|R&à ÆÃ_ 'à sH Õ Õrxr'à àr ÆR rHC p V â¿ »Ãa _ ] ? â¿ n nCE âR ÃÌR »S?J'à oH s ÝaCJ a _'à p ªRF RK a ærJ t à TH \à a@ â¿ ªãÍäR æ` à e >H ÅÍr| ÓRF ÃaL R ä ¨nL ÎRK ä ¨RIH ä ¨ÆRB a Ë ` N â¿ RC s J ä ªTH RFIH T RJ c æ_ a â¿ä ªqH RFJ æ` à e > à i RJ ÉR 'à U r R aGE â¿ä

ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª² ª³

RJ ¯ RJ _ ¯ R ¹] PI _ r ¯ ²¯p?&¯ jJ ? Ï RF PDGF _J> ¯ r PJ ¯· ] P H Í ¯Ï

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

82


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

TH \à Éa TF a s Á q JJ »kL »R a ¿ »ÃÌR' »ÃÌR ¶T r E'à TH \à á_ TLHL?E ÆR rHC sH àr?%à t S a RJ ÃÌÁ ª­ »tKL r H Ã_ _ R RB o a à ÃÌR' ¶ n »áRC à Ã` _ _$à tKL r à áRB l AL n ¶ ªTFHD TH ¿ ÉaA ¨ÄR Ã ä¿ tEJ R ÅË_ ÆR R Á _ a RJ ÃÌÁ ª® »S RA à sH aLLD à aL N å_ Ãr Í_ o ¿ »_ _$à tKL r à áRB t TL ÃÍË ËÃr Ý` o L

@DOj. @DOM ($.‫]א‬#&‫א‬ ªTH RF'à p Ý_K R ä RJ E N ÝaC o p ä kL@ R S a ªT R ä ÄËN Ç_ ªRJIK t à TAFJ à p p a E ÄË¿ä kAH q C RF àäR ¨àÃO à sH SL ä¿ T R à nLA kL@ à ⿠RJB ÃÌÁ ªÈR Î Ã p Ã_LC RwËR R RG ÍR ªt r? à nL R kL@ à i TH RF'à l r

ª­ ª® ª¯ ª° ª±

,‫א‬X$#+ 1#0‫@ &"כ‬/"M‫@ א‬DOM ‫אכ‬KR c‫ א‬E ‫ =&כ! א‬, "#0#&‫א&"א א‬2 2DXk#. e‫א‬#$%#&‫( =א‬.A8#&‫ א‬e2‫א‬U‫א‬ ‫א‬R/VQ 1P: ,(5‫א‬K%. ‫א‬R‫א‬/]E= ,‫א‬XQ=8E= ,‫א‬X& z#0>E m‫ א‬m‫א אא‬X"$+= ,($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫א‬. ‫א&"א‬2 )‫א‬: 8]6 :‫&כ‬i. S‫ א&]"א‬d$+ ‫א‬R8+‫>א‬K& .° ‫( א&`א‬$k) ?6 ªT R aL R a C t à ÆR R Ãä TH \à Ý` R ÍR? à RJJG. ¨TH r TH RF'à U R ÃÌÁ :)‫א‬/@u‫* אא‬ ªRK@C ÍR? Ã ä¿ ¨nI$à SL a aLLD RJ RG P ªT r G'à TDH à p TLG8à TDH à kH :232[@9‫* א‬ ªoKE Ãä ŽÃaF à nLK :232[@9‫ א‬L1 S4p9‫* א‬

@ ‫א‬33333 ‫א‬ ªlwRF%Ã ä¿ år 8Ã aLLD tJC TH RF'Ã a a"

‫א‬K>YQ‫ א‬/P0jK& »TH RF ½Ãa R RJ R rxr _! â¿ _C RK áRLF à RJLH t à ÆÃrA&à R ª­ »ÃÌR'ä » á¿ ]L | Ã` n ªqC TH RF'à æa J æ` à e > à p ÆR rHC s Á T R RJ ª® Ã` n ªàäO 'à RK Éa| t à ½ÃÍ Ã fC aLLD R ÍaAxà r s n R nG> RK RL| _LC â¿ RJJG. ¨TH RF'à a> n ª¯ »ÃÌR'ä » á¿ ]L |

83

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(1) 1#+ (:A= TH RFI ¨`LEJ H R R rxr a R r Ë ªT Í_'à t R ÍrKI oK ä RJIK Õrxr'à Ã` ªTH RF ½Ãa S RJ Õrxr- aGEJ ªÎR! à SC| a ¿ ä_ R äÍ á_F à Åa o! i

:‫א‬KR @/‫כ‬Y&‫ א‬0‫כ‬K&

h‫א‬QADX#C 9X5 ‫א|א‬#&= h D D#&‫א א‬iR ‫א‬K#X5 ‫א|א‬#&

Ii&‫ א‬D D#&‫ א‬m‫ א|א כא‬8‫אכ‬0Q= ,($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫א א‬K"$+ 90`E ?0&‫ א‬e‫ א&`אא‬d$+ @/²Q 4$Q ‫א‬QD+2 .e‫ א&`אא‬iR !# 1M85 ‫א‬Q‫א‬f/0:‫א‬

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

84


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(2) 1#+ (:A= àr ÆR rHC'à p V R ä¿ ¿_ â¿ RJLH m Ì n pG ä ªoLHC Ãä TL a à a _ sH RK aA TH ¿ aL@" t RL ÃË _ R J ªTEH 'à q Ãr p q oHJ · _ _$à tKL r à áRB Õrxr ªTLI \à S RK a ä ¨Õrxr'à Ã` àr TIK R Ãa t à TH \à n âä_J

pG. ªÆR rHC'à ã`K R _6 t à T RJ'à ÍËR?'Ã ä¿ ÆRK$R aGE R r Ë ªTH \à p aL Ë_ iI p RJG6 _F Ã_ _L ªÅ_ _ ÆR rHC- ¨Å_ Ãä TK ä¿ ¨_ Ãä Í_? R _. â¿ RC ªR R Ë_ t à ÍËR?'à p ÆR R à iI ¿_ J ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

­ àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

® àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

¯ àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

° àÃO

ÄÃr$Ã

Í_?'Ã

± àÃO

¶qC TH RF æa J æ` à ¨a _'à p æ¿ ¨kL@ à p ÆR rHC iI! R r Ë »Ãa _ ] ? â¿ n nCE âR ÃÌR »S?J'à oH s ¶

ªR ÍrKI ÆR RI Ãä TH RF'à p RJ _ a ` J ä ¨a _'à sH RK a Ër t à TH \à aL@ U r à âR â à ¶RJ TH RF'à Ý_ S G R r Ë

¶R RJCI t à ÆR rHC'à p p _LE RJ TH \à S G R r Ë

85

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

(3) 1#+ (:A= ?& K) C‫=א‬ t T HAH RKCL TL | TLwÃ` ÆR ä aL@ R äa> Æ`E T `D à àR t T?? p ßr cLE à sH _I ¿ ¿a ªgwR%à TH ' Õrxr'à Ã` p S G â¿ aGE ¨k|RF'à p RK äa > t à TL ? à aL TIC \à p _ ÏÍÃ_'à ¢µP H PIu¯_ ­ qF Î] P P p ] £RF PD'¯ p ]G « Ñ«¹ Q Q PH'¯ rC = ¯ lE< ¯ »q rxr ÎR! RKC TH RF ½Ãa Á _I \ pG. t à ÑR \Ã ä¿ ÆRK$à t R

ªTH RF'à ½Ãa Á n RK áRLF à qLH S T aL@" ÆÃrA cI o N _I ¿ a `JH

ªT `D Ã T?? sH _I ¿ RK aA â¿ pG. TH ¿ T I t aGEJ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

86


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

1#+ (:A= ($.‫]א‬#&‫ א‬ ‫א‬/C‫ א‬e‫א‬DOM :6,9‫@א‬9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI T‫א‬-‫א‬b‫] א‬49 G‫ א‬L1 4‫אכ‬m‫ א‬G‫ א‬J=I ,6=-‫א‬s1 ]‫א| א‬2b‫< א‬b.m‫ א‬G‫ א‬ZUf

mA

±p?&¯ »]xÃä TH RF'à p t _ n a>J t à TL à THL r à ÆË_ n »TH RF'à V ä¿ t TH RFIH T R 'à T R 'à Ýa ¿ n »TL à THL r à »½RFH à âRG ä »kL@ à i Ã_ r ÆË_ n ÆR rHC UCI ä Õrxr'à sH UCH ¿ n »TL R RK a ¿ â¿ Ëä¿ t à TH \à Æa@ n »kL@ à sH »TH RF'à n N ÎRK æ¿ sH Ýa ¿ n àRIC à TLEL p ½t n Ýa ¿ n »ÎRK$à »ÎRK$à T ÍRA U? n »ÎRK$à T ÎrK U? n »kL@H ÅÍr| ÓRF à _ Í¿ n »ÃaL R tC n ä

TH RF'à ½Ãa RF _C â à R ¿ iwÃÍ

87

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


!".?K#$& ($.‫א‬L#&‫א‬

!".A8#$& ("Y` &‫( א‬$.‫]א‬#&‫א‬ T8X&‫א‬ ªRK áRLFH T Íäa@ à ÆÃrA&Ãä ¨nIC s ä ¨TLE ? à TH RF'à t R T HA à ÝaC :(6/%#&‫א‬ ª`LEJ à s Á ÅaGE à p ¨T Íäa@ à ÆÃrA&à iLI lL A ÅR Ãa i ¨TLE | TH RF ½Ãa Á p T HA à pGI :@A‫א‬X#&‫א‬ ªo R R@ ä oKC Ãr TH| ÆÃÌ iLxÃr Éa a æ_F nG> T HA à aGE ªÕrxr ÍRL à ¨V à ¨TLE ? à àRG \à :($} e‫( |א‬P".A8E 2‫א‬D) B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RL ÃË Õrxr ÄÍ_'Ã à_ â¿ pG. t ¾ àR - _ _ tKL r áRB àR ËÁ ªT HA Ã oK a ¾

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

T C ªTLAL>J

ªT HA à g>J 2 rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F o ¨2 H RF âREF ¨t äÎ Ë_ p sH ä TH RF'à sH âr aC ÃO ¥¿¤ T rI p S R n ÉaA ªÉa nG> TH \à Éa T rI p qH RF S RA à sH RL? S RA à Ã` nF J o ªq L æ` à ¨¥Ä¤ Ã_ _ R R q ÃrL ¥¿¤ T rI p p S RA à ÉaA ä ª¥Ä¤ T rI p S RA à sH q E àÃO à ¥¿¤ T rI cE qLAC æ` Ã Ä T rI p _ _$à Ã`G ä ªÄÃr$Ã

Ë ­¬

Éa

TH RF'à t R T HA à ÝaC ¥´®¤ T E? à t RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> ªRK Ã_ à TF a ä âR ÃÌÁ T HA à àN o ªÅ½Rx Ãä TH RF ½Ãa Á T a# ÒR _ o _ ¿ p Ç_ H T|aE à q ]L ä RF R ªq a#

Ë ­±

T> RJ

T HA à ÝaC ä Éa> à ÄÍ_'à nIG o G TH RF'à RKL ârG t Ã Æ R%R ªR RJ RLE | ªÆR rI nI ËRI à pG. T Íä ^ t ¥­¤ nI ÎR!Á T HA à p ÄÍ_'à SHA â¿ pG. ¥´°¤ T E? à ªt bJ S Ãr nIC à T Íä

p a6

ârHIC s T HA Ã oKE T E? Ã t ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'Ã ÕÎr RKA Í ârCLA ä TH RF'Ã t R ÎR!Á oKJ SHA ä T HA Ã sH ¥´°¤ ªoKIK Õrxrªk? Ã

Ë ­±

Å_ r à t oKHI WwR T HA à ÒaC ªT ËRF à TLILHC Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

88


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ Òa

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ârHIC s T HA à oKE nI T Íä i oKHI WwR T HA à ÒaC RKA Í ârCLA ä TH RF'à ÃÌÁ ÄÍ_'à âr> RJ ä ª¥´°¤ T E? à t ¥­¤ ªÎR! R ä RF r ÍRL à âR ªoKIK Õrxr-

S p ¯ Ë ­±

T> RJ _C RF TH RF'Ã ã` T HA Ã b JL ªRL ÃË àR i nIC Ã ÆÃrA k aC Ã

T HAH pG. ¨ÝR U ä Ër ä àR t T Íä ^ nIC ¨k? à t ã` nIC à T Íä ÎR!Á t ¥®¤ nI ªÆR rI nI ä¿ æËa ¥´±¤ T E? Ã

p a6

ÆÃrA&à T HA à ÝaC ÆÃrA ä ¥´®¤ T E? à t RL ÃË àR Éa ½Ãa Á l t à T Íäa@ à TL a à T Í_ RK aA t à nIC à ªR TH RF ªTL Ã

Ë ­±

ÆÃrA&à T HA à oKE T E? à t ¥®¤ nI T Íä ÄÍ_'à Éa> ÎR!Á l t à TEH 'à àR lL A sH T HA à _ R t à ¥´±¤ ªR TH RF S Ãr R ÎR!P T HA à kHG o ¨RL ÃË ªt bJ

Ë ­¬

lL A T HAH pG. l t à TEH 'à ÆÃrA&à ªTH RF ½Ãa Á t ã` nIC à T Íä ÎR!Á T HAH pG. T Íä ^ ªÆR rI nI ä¿ æËa nIC ¨k? à t ¥®¤ nI ¥´±¤ T E? Ã

p a6

ÆÃrA&à T HA à oKE ¶n _ ÎR!Á l t à TEH 'à ªR TH RF Ír I t à ¨¥®¤ nI T Íä ÄÍ_'à Éa> s Á ÃËRJ à ãäÍR à æ` à Õrxr'à àr ª¥­¤ nI T Íä áRLF à T HA à iLA TEH 'à ÆÃrA&à lL A ªTH RF ½Ãa Á l t Ã

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯ nI T Íä t ¥®¤

¥´±¤ T E? Ã

89

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

Òa lL A T HAH pG. ÃrH|r t à WwR J à T HA à ÒaC t à TEH 'à ÆÃrA&à T E? à t ¥®¤ nI T Íä t RKL Á ª¥´±¤ ªTH RF ½Ãa Á l T> RJ WwR t ÄÍ_'à T HA à d RJ ªoKHI

S p ¯ Ë °¬


("UYZ&‫( א‬$.‫א‬L#&‫א‬

T HA à sH RKC Îr ä TH RF'à ÅËR' TH R TC Ãa pI@ t à ¥´²¤ T E? à t ¥¯¤ nI T Íä ÄÍ_'à á_ â¿ pG. :6,>‫א‬w‫ א‬Z8I 6f)A ªt bJ S Ãr (2 X B 40) B 80 :5/4 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

A‫=א‬2‫ א‬%& ªT Íäa@ à ÆÃrA&à ârF A ä TH RF T HA à æa :T8X&‫א‬ àrH t aLGE Ãä ¨âäRC Ãä n|Ãr à sH ÅÍ_F Ãä ¨p a à àRC \ä t Ã` à nCEH TB 'à År o _ t ä ¨SCH à sH _I C :A‫=א‬2‫ א‬%& T RK i tK J T HA à RK?IF t à ÍÃäË\à ⿠sH bL a Ãä p aI à ÞRL ¨Érxr ÍÃäË\à nL 6 TF a Éa æÍäa@ à p ªRK a ä ªp aI à ªãaL@"ä ãÍRL R T HA à áR a ¾ Õrxr æ¿ ä¿ RL ÃË Õrxr ÍRL à pG. : D D#&‫א‬ ªTH RF'à ½Ãa P ½_ à n T Íäa@ à ÆÃrA&à iLI TL H p _ N à sH T HA à _ R T Ír à ã` : (3) 1#+ (:A=

.9"$%0&‫"( =א‬./0&‫ א‬/58) ‫ &]א‬1 #E ($.‫ )]א‬ ‫א‬/C‫ א‬/kK& :)‫א‬AB‫ אא‬3R.m * »TL a à a _ Íä_ árF p t »Å«tE ? à Íä_ árF p t :Z8W9‫ א‬T‫א‬.Hu * ªT aF R ÍÃäË\à _ _" pG.ä ¨T HA à 2 ÍÃäË\à oL F t :T‫א‬,/y?9‫ א‬M2x * ªTH RF'à t ã` æ` à k r'à ¨TLJK'à ÆRL? > à TLEH t ªaL@ H U ä eL? t :L,‫כ‬2@?8=9 G.8¥89‫ א‬Â,w.m * ªÆR R à 2 R@ ä ¨TH \à Éa TF a ä ¨TH RF'à à Ýa? à TF a oHC â¿ p aI à Ã` t RJIK t ªR@ ¿ ÃÍäË ÄÍ_'à eIF â¿ pG. t ªlwR Ë ± ¨ ÍÃäË\à SC Å_ _ _" t :6UW=9‫ א‬L1 |‫א‬p@7‫ אא‬4W- * ªT> RJ'à s Á àRF à o ¨RK Ãr R t à TIKIH t Ã` à oKILLF TLEL ä ¨SCH à ½RJ ¿ o ÍrC p oK ÃO ä ÍÃäË\R 2IwRFH aG> à +_F t !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

90


:JV 4I‫א‬.s9‫א‬A .6Wb‫א‬29‫ א‬63½Æ@9‫א‬A |‫א‬0U9‫ א‬4s09‫ א‬4I‫א‬.f Âw.3 G‫ א‬l)489‫ א‬F=I ,Xp3‫א| )א‬4-‫א‬A 6U=H9‫ א‬L,- 6?f‫א‬089‫| א‬4- ZUf * n ¨R R âR àä\à àÃO à T RL| â¿ UB ¶ ¤ oHG 'à aLIx áÃ_ R ä Ë_ nG> _FJ à T RL| ¶TL R à S Ãr$R R äË ½_ à t ª¥»ÃÌR'ä »Å_LE TH RF'à U R n »n p RK aC pG o Å_ _ ÆR rHC UJI@ n »ÃÌR'ä »TFwR TH RF'à U R TL a à a _ àÃO árF â¿ æ¿ ¨a ¿ ÅË_ àÃO à T RL| TF a ârG â¿ sJ6¿ ¶ ¤ oHG 'à aLIx àRIC R ½RJ à _FJ à T RL| t ª] a à s Á ½r H à á_ ä ¨¥Ã` ä Ã` p oLHC Ãä S Ãa ¥¿¤ S R ¨T HA à sH TJLC TH ¿ ÕÎr â¿ iLA RI ªRK > RJ Ër ä¿ T RJ R Ãa åa ¿ TH ¿ Ë_ â¿ ÄÍ_IH pG. t ªoLHC Ãä TL a à a _ ÄÃr TF a S Ãa ¥Ä¤ S R ä ¨tE ? à TH ¿ T RL| ªtJ Ì k? a p aI à sH T HA à ÆRB iI R@ ¿ pG. t

:M‫א‬2@f‫* א‬ Ír GL äa twr@ à ÒaC à ÎRK ä ÃaL R Ër ä SHA Ã` ¨q > RJ ä RF q _ R> ä r _LE à sH p aI à nL pG. t ªo a r? iLI$à ÉR a R-Íä ¨àr ¿ R ä ÞaD ä ªÃË_ RKC Îr ä ¨ÍÃäË\à SC ÍÃaG pG. t

91

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א&‪ /5/]0‬א& `‪?Y‬‬

‫‪92‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(P$O$& ?Y` &‫ א‬/5/]0&‫א‬ â̾ âN h ä ªÆR rH%à TEH ¿ä T ÍRE à aL?C à SH ä R RA à lwR Í ÏRL ¿ RK _ ä T Í_'à T R _I ¿ å¿Í ¨t Í_'à áÃä_ à T RK t sH q R@ p `H à q _ Ãä ]wR? ä ¨RKLH q@ R'RA t à T RBJ à TLI ¿ p qIHC á _I ¿ a ` RJ ä ªkLBJ à p SC T Í_'à ªRIwÃË T RBJ à ªgwR%à TH t ãa> ¿ ¨T Í_'à t T RBJ à Õrxr p RLE | Ãa aF S ¿ ÃÌR' ¶_I ¿ aG ÆR rHC iI â¿ qLH Ãä_ ¿ä ¨oK Õrxr q ¿ Ãr xä¿ä ¨RKLH ÃrF Ãr TL à TL a à T rI t qw Î sH ÅaGE à ã` _I ¿ Éa ªa \R T oK p ½Ã; ` N ä ¨THG>'à ã` p TL R

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ÆRK ä m Ì t R- ¨q N> ÅË_C ½Ã; ` ¿ä ¨ÆRLEH&à sH ½r@ à gLH a ¨ÍrKI$à oK THG> ä¿ ¨R R rxr tE ? à a aF à àäRJ ªâÎÃr nG> ½ÃÍ Ã kH Òa S ä ªÆ_ ä âÁ TJG/ àrH Éa ä ¨Æë2? 'à aB ¶RK áb H â¿ qLH S r t à T Íäa@ à ÆÃrA&R T w ixä ¨tE ? à a aF à T R G _I ¿ ¿_ â¿ n ä :@DOj. @DOM * ªRJAL t _ aL ä ¨T H THG>'Ã ä¿ ¨RIK Õrxr'à ârG â¿ S t ªÅ_LE THI t Õrxr'Ã ä¿ THG>'à j? R r Ë t ªT C à ÄR |¿ä ÆR rHC'à ÍËR? _ _" a ÆR R à p V ä »ÃÌR' »p ¿ »kL »s »ÃÌR »p ¶T à TH \R aGEJ t ªÕrxr'R T RK ä RJ R sH aA â¿ pG. t à TL Rx à TH \R aGEJ t bLK#ä Æ RF'à ã`K _L$à aL@ à s J â¿ Îr RC ä ª Æ RF ½Ãa P ¨R R Ë_ t à ÍËR?'à p ÆR rHC'à iI$ S a R r Ë t ªTH \à ÆR rHC iI RJLH ¨R R?F ßRJ â¿ RJE> à àR t ªTL R U R ÃÌÁ R àr aLGE Ãä RKLH RJH? t à ÆR rHC'à t lL _ à t ªTL RxÁ ªTLI ¿ n \à mH ä TIK'à ÆR rHC'à Îa t .@‫א‬M`‫אא‬. ‫א‬K.= [‫א‬fOy&‫~ א‬tc a"^ON !) K# ‫ א‬QV0`‫א‬

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ¶TL R ¿ ½Ãb ¿ T p tE ? à a aF à ârG ªTIK'à ãR ÃäÎ fC ä¿ Õrxr'à sH ½r@ à gH ¨TFwR ä T Ã` TDH UDL| ¨Ç ä¿ 2 HI p ÅÍR ¶a aF à T _F t o _ t à TLFAJ'à W %Ãä _ Ãr> Ãä T Ë\Ãä ¨a aF à Õrxr t T a r$à ÆR rHC'à o@ æ` à ½b$à r ¶tE ? à a aF à o t ªa aF à q äRJ æ` à Õrxr'à ªR RJ a ¿ t à Çr Ãä Æ RF'à à RKL Á RJH|r t à àrH%à ÒaC ä ¨a aF à t ½b a ¾ t ä ¶a aF à T6R t ÄÍ_ q q R R a ` RI ¨qw Î i qLH lE à æ` à a aF à àr t åa ¿ Åa aG ¨T R G à t ¿_ â¿ n ä ¨q G sH _I ¿ cH ª ârI@'à p a C RFwR R ÃrJ a à ¶TL à TL a à ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ »gF ½ÃÍ Ã sH a aF à nI > n ª­ »gF RJxa C t à n R>'à sH a aF à T R a? F n ª® »a aF à ÎR!Á n ¿ p Æ RF ½Ãa Á æÍäa@ à p n ª¯ » T6R&Ã ä¿ T _F'R ¨a aF à p ýb tJ â¿ iLA n ª°

93

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= :‫א‬0V Y4,\1 6=8b J> ‫א‬0I.w.1 @‫כ‬7 ‫א‬7.IB

:2‫\כ‬09 »qJ T R G à Ër ÃÌR' »RIK Õrxr'à Ã` a C ÃÌR' :6@e9‫ א‬6=oP‫ אא‬À/09 »ÃÌR »p »s »kL »p ¿ »ÃÌR' «Q.w.89‫א‬- 6f‫א‬I ‫א‬p9 °2u‫ א‬6=oP‫אכ א‬0V ZV

A‫א| א‬2Uu )B‫א‬/89‫ א‬G.‫כ‬m 4f :2‫@½כ‬09A .‫א‬0V ‫א‬pU@‫כ‬7A 6=oP‫½¼ אא‬V LI ,Em G‫א א‬p0‫כ‬83 J@9‫) א‬B‫א‬/89‫א‬- 2‫\כ‬0=> .Q.w.89‫א‬- 6f‫א‬I ]A{ ‫א‬P‫א‬7‫ א‬A‫ א‬6/@y1A 6f.i.1 6,7A2@‫כ‬9‫ א‬f‫א‬.1

.‫א‬V)B‫א‬/1 L1 T‫א‬1.=W89‫ א‬F=I k./[=9 z,Hy@9‫א‬- ‫א‬4U09 »T Í_'à p »RJ L p T a t n t »ÍËR?'à ã`K àR? à t _ ¿ Å_ R ' ÈR n t ªTEH 'à ÍËR?IH RKK rJ t à TH \à a@ R r Ë o

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

94


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= Ër RKJ R ¿ ÍaF ä ¨Å_LE ä TL R U R âÁ aGE ä R ¿aFJ ªÆR rHC'à p aL G à RJCI ä ¨ÍËR?'R RJH? à _F Ã_ nLI ªa aF à t q Ã_ à j R p i A R pG ä ¨lwR nG> S G â¿ àäR J ªq RI à aL ä Õrxr'à p ÅaG ÂÍRF à tAC â¿ S t à T _F'R ¿_ J ªÕrxr'à o @ ä¿ ÄR ¿ ¨THG>'R T C à æäÌ ÏRJ à fC ½Ã; ¨THG>'à k|ä ¶T Lwa à ÍRG \à pI@ æ` à a aF à o b J â¿ â à RJLH ·nIGJ ªTHG>'à ªTLH F T ÀÍ R-Í ä¿ ¨ rH ä¿ pI@ t à T6R&à S GJ ÃaL ¿ä tE | a aF ËÃ_ Á t RJ ! _F ªTFwR ä ÅaL? p äRJ j?J ¶R a aF R ÃrJ ÍR â¿ RJLH sF pG ä

95

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

!".A8#$& ?Y` &‫ א‬/5/]0&‫א‬ T8X&‫א‬ ªtE ? à a aF R T aC T HA à å_ ârG â¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL Í_'à T ÃÌ Ã ä¿ gwR%à TH t R r äRJ â¿ oKJG. t Ãä ¨oKAL t RK rK Ãr t à n R>'R T HA à aGE :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTLE ? à a ÍRF à âäb J o

ªTLE ? Ã àRG \Ãä ¨Õrxr ÍRL Ãä ¨V Ãä ¨TLE ? Ã TH RF'Ã :($} e‫ |א‬2‫א‬D) .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

ª2 _F 'Ãä 2w_ IH p aI Ã Ã` ]H?

¨ÞÍä ¨á ¿

p a6 æ_LK6 tHI ªtAL>J

t Ã Æ R 'à Ë_ â¿ ÄÍ_IH pG. ¨T L R T äaA'à iLxÃr'à RKJ l J ¨THwRC Ãä ¨UL Ãä ¨T Í_'Ãä ¨oLHC Ãä ª½R _|\Ãä

mFA ¯ È] ªT HA Ã g>J

Ðp 7¯

S p ¯ » t HG> p ¿

Ë ­±

t à n R>'R T HA à aGE S G â¿ S R n p ÄÍ_'à SHA â¿ pG. t Ãä RKJ âr RC ÄR> RKJ t RC t à n R>'à o ¿ ªR r äRJ dLC t à TJ _'Ã ä¿ T aF Ã ä¿ t%à t ªRKL n ÄÍ_'à àN ¨p ä_ à ½RK à _C q N o ¨Å_ Ãä THG> ÍR â¿ S R ÞaA à TLI ¿ä ¨RK ãÍRL à S p ÆR rHC'à p ä ¨qAL8ä q T J R RKL Á ªRKJ q _ Åa r 'Ã

ÆR rI s Á T HA à oL F pG.ä THG> ÉaA RKJ T rI n ªnI ªÅ_ Ãä Éa

p T aC T HA à ârG T HA à ÄÍR# 2 ÄÍ_'à g a tE ? à a aF à t _I ¿ àR ä T a F'à n R>'Ãä ª¥µ¯¤ T E? Ã

Ë ­¯

RK árF t à ÆÃrA&à ÄÍ_'à Éa> ª_I ¿ t Í_ S Ãä

T Íä ^ t ¥­¤ nI ¥µ°¤ T E? Ã

Éa

a aF Ã T HA Ã oKE T E? Ã t ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'Ã Éa> ªtE ? Ã T?%Ã s R ÎR!Á oKJ SHA ä ¥µ°¤ ªT ËRF Ã ÆÃrA&Ã ÎR!P T HA Ã ¿_ ªtE ? Ã a aF Ã p s ä\Ã

Ë ®

:M‫א‬2@f‫* א‬ ªRKJ 2J à ÍRL Ãä a ÍRF à _ _" oKJ SHA Ãä ¨oKLH TLJLA H k | i Îr a tE ? à a aF H T HA à oK lLIC pG. ªk? à t ÆÃ` R a ÍRF à ã`K o ÍRL à S âr a> ä ¨R äÍR à t à a ÍRF à ¨nI T rI n ä¿ ¨T HA à ÒaC o

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

96


:UYZ&‫ א‬/I/L0&‫א‬

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ²P@

g '¯ °pF Z¯

ÍËR?'R àR? à sH T HA à _ R â¿ ÄÍ_IH pG. ªoKL Á àr|r Ã ä¿ oKC _L Ãr'à _ _"ä

Òa ÐRF

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ÎR!Á ÆÃrA T HA à oKE ÒaC nI T rI n ä¿ S R n ª¥µ°¤ T E? à t ¥­¤ nI T Íä WwR ªRK rF A ä a aF Ã

S p ¯ Ë °¬

p ÐRF t oKC ÄÍ_'Ã n _ o s ä\Ã ÆÃrA H oKIK p _ N Ã n ¿ ªtE ? Ã a aF Ã ËÃ_ Á p

Éa

T HAH ]wR?J Ãä Å_ R 'à ÄÍ_'à á_F ªÍËR?'à s Á àr|rH ÍËR?'R àR? R T HA à ÄÍ_'à kHG ªT ËRF à T?%à s ÆR rHC'à iI ä

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ T> RJ

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ÆÃrA&à ÎR!Á t aLGE à ÆR rI â¿ p ÄÍ_'à _ N â¿ _C ¨tE ? à a aF à p s ä\à oK N ¨T Íäa@ à ÆR rHC'à UCI nIC à ªÍËR?'à i n|Ãr à T|R t â à s R rK Ãä t à ÆR rC? à p T|R ¨a aF à p s ä\à ÆÃrA&à ÎR!Á ªÆR rHC'à iI ä ÍËR?'R àR? à _J

S p ¯ Ë ®¬

ÆR rC? à àr T HA à ÄÍ_'à d RJ RC aLGE à sH o _ R ä TEH 'à ªTJG/ àrH T Íä ^ æËa nI ÎR!Á ÆÃrA T HA à oKE nI T Íä T HA à sH ÄÍ_'à ÕÎr t ¥®¤ nI nI ä¿ ªRK rF A ä a aF à R ÎR!P âä¿_ ä ¥µ±¤ T E? à t ¥®¤ ¥µ±¤ T E? à ÆR rI t Í_ S Ãr RK rHIG ä T?%à t a ÍRF à ¿aF æ` à ÄÍ_IH RK rIH ä ªÅ½RJ à TC Ãa à T `D à á_F ä

Ë ®¬

:«‫כ‬e\7 2U@u‫ »א‬T‫א‬-‫א‬b‫א‬ »gF ½ÃÍ Ã sH a aF à nI > n * ªÍËR?'à àÃO ä V à _C RKL Á n|r t à lwRF%à sH R,Áä ¨½ÃÍ Ã sH a aF à _I C ¨ ¶ÄÃr$à »RJxa C t à n R>'à sH gF a aF à T R a? F n * á_ Åa S ä¿ ¨TLFL r THE àäRJ â¿ RJJG. ¨a aF à S R t oK ä t ¾ Õrxr æ¿ àäRJ â¿ RJJG. ¨ i A R ¶ÄÃr$à ªÅÍrK> TLJLA H äËr T ä¿ ¨] R tJLA H »a aF à T R _J T Íäax Æ RF'à n * iI pG ä ¨T Íäax Æ RF'à âP m ` ªa aF à t ÃÍäË SCH t à TEH 'à ÝÃa \à àÃO ä ¨T Î Ã ÆR rHC'à iI S ¶ÄÃr$à ªm ` æÍäax T RC à T G'à t ä¿ U a à a RKJ _ N Ãä ÆR rHC'à »T6R&Ã ä¿ T _F'R ¨a aF à p ýb tJ â¿ RJJG. n * ªRKJ ½b æ¿ p ½RJD à pG. ä ¨T a ÍRF à ½Ãb ¿ ¨ ¶ÄÃr$Ã

97

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫)]א‪ c‬א&‪/‬א‪I‬‬

‫א&‪ /333Pj‬א& `‪?Y‬‬

‫‪98‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


‫א‬/&‫א| א‬L)

I‫א‬/&‫ א‬c‫)]א‬ ¨c R&à k? à t ·tH oKHL Î R _K t à T ËR%à âr> RJ Ãr R p ` à qwR _|\ o@ Ãä ¨R R | T Í_'à T R s Á _I ¿ n Ë q äa C T HA à p aL G Ãä ¨T Í_'à æÌR æ` à ¨o Ëb'Ãä f aC à ÕÍR> à ãÍr ½RJ ¿ ÅÍRL ÇËR% ÒaC ËR æ` Ãä ¨nLH n ªT Í_'à s Á oKF a t o ä RL r RI ¨q o Ír _J o Í` ` N àRE \à ârK J Ãr R p ` à ¨2IHC'Ãä t R \à V ËR ¿ ÍR âR ÕÍR> à Ã` â¿ _I ¿ a ` ªT HA à T RI% ÆýÃa P Ãr R »gwR%à TH t Õrxr'à Ã` ÉaA ÃÌR' ¶_I ¿ aG Ãr R ä ªÕrxr'à Ã` p æ¿Í àRF T R qLH Ãr a Ãä ¨ÅaGE à sH ãrF Ãä p ` à ¨TL à T rI 'à p qw Î i _I ¿ ÍäR> » m ` cL ¿ ·Õrxr'à p R ¿Í U r _L N R ä ¨T Í_'à ã` t T HA RJIK ¨t ¾ Õrxr Ã` ¶q

@ ‫א‬33333 ‫א‬ ªÅ«S RG Ã ä¿ Å«tE ? à æ¿Í pI@ tE | nG r æ¿a à àRF ªÅ«ÂÍRFH R á_F â¿ iLA RI ¨qJ S GJ æ` à Õrxr'à àr R ¿Í ârG â¿ S L ¨æ¿Í àRF T R t RJ Í ÃÌÁ ªæ¿Í àRF ¶ÅËR'à ã` Ï¿Í sH S G â¿ RJLH ä ¨m Ì s Á ÅÍR à æÍäa@ à p ¨R ¿Í pI@ R ¿aF t à ÅËR'à ⿠ūÂÍRF à ÝaCL ä ªÅ«ÂÍRFH á_F t à ÆR rHC'Ãä æ¿a à 2 Èb'à á_ r T R ? à t TIK Å_ R ¶S à ªRK áb H â¿ qLH t à T Íäa@ à ÆÃrA&R T w ixä ¨æ¿a à àRF T R t _I ¿ ¿_ â¿ n :@DOj. @DOM * ªÎR / Õrxr æ_ RC ä ªÏRJ à 2 _ aL ä twÃa oK ä tJIK RL ¾ t rxr ârG â¿ S t ªÅ_ Ãä THI t q RL| tH m ` ¨R xÃä Õrxr'à ârG â¿ S t »twÃa Õrxr'à oK ÃÌR' ¶åa ¿ Åa aG ¿ t ÍËR?'à p ÆR R à p V ¿ä U à TH \à p T R R ár N m ` ªÕrxr'à Ã` p T Íäa@ à ÆR rHC'à iI ¿ â¿ tH t ªT RJ'à »Õrxr'à Ã` p t? > à t ¿Í R t »t ¿Í p rG s Á tJ ËR t à W %à R t ªÅËR'à T RK t m Ì Éa N ªSHA ä¿ ¨n ÉÃa R aG ¿ â¿ tH t TDH à ªÉÃa Ã ä¿ SHA'à Ör|N ÃaL ¿ä ¨t ¿Í o ¨W %à á_ ¿ o ¨Õrxr'à T Ã_ à t Éa N ¶ÅËR'à T R G ¿_ ¿ â¿ iLA ¿ â à t ªT xÃää TAL RKHIC N t à ªlwR âÃrJC aG ¿ â¿ tH S RC t ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ »æ¿a à àRF ä tE ? à a aF à 2 ÞaE à R

99

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א‬/&‫א| א‬L)

(1) 1#+ (:A= »q _ ä n ªæ¿Í àRF p V ¿ *

»Í_? p ¿ »TEL ? à o à R *

»æ¿a à àRF a> TEL ? à t ÄR æ¿ t *

»ÅËR'à àr R * »tK J kL ä »¿_ kL »sH \à t åa ÃÌR »ÅËR'à TLJ R *

»tE ? Ã q äRJ æ` Ã Õrxr'Ã R *

»ÆÃ` R Õrxr'à Ã` ÉaA â¿ tE ? à ÍR à ÃÌR' *

»r R »tE ? Ã æ¿Í UE> Ã n *

»½ÃaF à ÕRJ ä q ¿Í o _ q ËR t tE ? à RK aA t à W %à R *

»ÃÌR'ä »W %à ã` tJ CJ ¿ n *

»ÃÌR'ä »àRF'à t t ¿Í R *

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

100


‫א‬/&‫א| א‬L)

(2) 1#+ (:A= ¶RJ Õrxr'à S N ªÏRJ à 2 _ S ä twÃa oK ä tJIK RL ¾ R rxr _ ¿ â¿ tH ¥­

¶Å_LE THI t Õrxr'à Ör|N m ` ¨R xÃä Õrxr'à ârG â¿ S ¥®

»twÃa Õrxr'à Ã` oK ÃÌR' ¶àÃO p SL ¿ ¥¯

V ¿ â¿ tH ¨T R à Ýa ¿ t ¿ UE> à ÃÌÁ ªT à TH \à p SL ¿ä ¨Õrxr'à Ã` p T Íäa@ à ÆR rHC'à â à iI N ¥° ªT RJ'à ÍËR?'à t »ÃÌR' »kL »p ¿ »s »p »ÃÌR

»Õrxr'Ã Ã` p t? > Ã t ¿Í R ¥±

»Ã` t ¿Í s Á tJ ËR t à W %à R ªTCJF W sH t? > à t ¿Í tJ ¿ ¥²

¶RJ ÉÃa à S N ªÅËR'à T RK t q a N TL@F à n% SHA ä¿ ÉÃa R aG ¿ â¿ tH ¨æ¿a à àRF T R t ¿_ ¿ â¿ n ¥³

ªn%à Éa Ã ä¿ SHA'à ÃaL ¿ä ¨t ¿Í o ¨W %à á_ ¿ o ¨Õrxr'à T Ã_ à t Éa N ¶æ¿a à àRF T R ¿_ ¿ â¿ â à iLA ¿ ¥´ ªT xÃää TAL TD á_ N

¶RJ q N ªR@ ¿ lwR âÃrJC aG ¿ â¿ ¨S ä ¨tH tD J RC ¥µ

101

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫א‬/&‫א| א‬L)

!".A8#$& I‫א‬/&‫ א‬c‫)]א‬ T8X&‫א‬ ªãÎR! TEH 'à ÆÃrA&Ãä q L|r? ä ¨æ¿a à àRF p T aC T HA à ârG :(6/%#&‫א‬ ªTL R ? à T ÃÌ Ã tCI ä¿ gwR%à TH ½Ãa oK ä oKIK iLxÃr àr ½Ã; p rG ÅÍRK T HA à S G :@A‫א‬X#&‫א‬ ªæ¿Í àRF T R ÅÍRK T HA à S G Õrxr ËR Á ¨TLE ? à àRG \à ¨V à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) 6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

ÍR ªá R p aI à Ã` g Í pG. ªá R T RK RC ¿ ÄÍ_'Ã

aL@" ÆR RA ÅaLD| RKLH S nC ä¿ TJK ª2C

p a6 tAL>J æbL a ä

T HA Ã oK p _I ¿ àR â¿ ÄÍ_'Ã å¿Í ÃÌÁ p R a a ¾ R q à_ â¿ qJG. ªT HA Ã T L ßa > n p p aI Ã Ã` ÎR!Á pG. ªnI ÆR rI nG> ä¿ Å_ sH

Éa k | TLJLA H T Íä ^ t ¥­¤ nIC à ¥­¬¬¤ T E? à sH RKC Îr ä T HA Ã

p a6

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

ÅÍäb ¶tAL>J p a6 »T CH R ½_ à t S a p ¶ÄÍ_'à àN qIH ªp a à áR ¿ kF _ Ãä e ä¿ TJK RKLH S ÅaLD| T Íä ÄÍ_'à k? â¿ e > à p SHA ª2C nC qK ä aL RC nCE à Ã` ä¿ TJK'à ã` qI ½R@ N RK árF ÆR a ä Ã` ÃäÍb â¿ T HA à sH ªTEH 'à t ] J æ` à e > à ªTJK'Ã ä¿ nCE à áR \à s Á á_F ¨TJK'Ã ä¿ nCE à ÝR> à ªÃ`G ä ¨t R à Íä_ R áRLFH p T aC T HA à ârG ŽRx Ãä ¥µµ¤ T E? à t _I ¿ àR Éa q L|r? ä æ¿a à àRF

Ë ­¬

ªâäb a ä T HA à g>J

_K>'à sH T HA à ÝaC sH TLJLA H RE | ÄÍ_'à ÕÎr ªtJLA HE à tE ? à ã` sH Õ Ã oKJ SHA ä ªT HA à o _ Ãä æ¿Í àRF p V Ãä k ? à sH ÝaC à T HA à iLA ¥­¤ nIC à T Íä t TH \à p T R à ª¥­¬¬¤ T E? à t TEL ? à t æ¿a à àRF ªqHLH"ä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ë ­¬ Ë ®¬

102


‫א‬/&‫א| א‬L)

6s,fB 40 :2 Y4KA ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

T> RJ TL RI

iLxÃr'à t T HA à aGE t à WwR J à t T HA à ÄÍ_'à d RJ oK ä oKIK t à TL à k ? à sH Õ Ã à RKL Á ÃrH|r RK äRJ ]H? t à o ½Ãa ªTLJLA HE à ªæ¿Í Æ RFI TH ¿ Éa a ÐRF t oKC n _ ä ¶TL RxÁ »R TEL | t RFLHC Æ¿a â¿ä l n »ÃÌR'ä »m ¿ n TLE | àRG ¿ä æ¿a à àRF 2 ÞaE à R »TEL ? à t T HA à R _ ä åa ¿ RIK T HA à ãÃa t ¾ Õrxr ßRJ n ä¿ gwR%à TH t æ¿Í àRFI q aA »ÃÌR'ä »TL Í_'à T ÃÌ Ã

Ë ­±

Éa o T> RJ TL RI

_I ¿ àR - T HA à ÄÍ_'à a ` æ¿a à àRF ÎR!Á t q _ R ' o r _ ä p S aF à f aC à l aA à THG> p ªgwR%à TH ' T Í_'Ã

Ë ®¯

TEH 'à ÆÃrA&à T HAH ÄÍ_'à Éa> oKC ÄÍ_'à árF ä _I ¿ RKC t à ªRKFL A t Í_ S Ãä T Íä ^ t ¥®¤ nI p SHA Ãä nI ÆR rI p rG pG. ¥­¬­¤ T E? à ¨_ Ãä Õrxr sH ÞRE à T rI n RKC Îr ä ªRC ãÎR!Á o

ÈR Á

Õrxr ÍRL à ÅÍRK p rG ¶t R à àÃO à T HA à sH ÄÍ_'à ÉaA àRF T R G RL? oK? Åa E à t oG R à UE æ` à Õrxr'à R »qJ R ¿Í o r n »ÃÌR'ä »ÅaL \à ªãÎR!Á o ¨æ¿Í

Ë ®

ÃË_ R rxr T HA à ÍR â¿ S ªR R R rxr cL ä oKJ R a æ¿Í àRF ÎR!Á oKJ ÄÍ_'à SHA o nI T Íä t ÅÍr `'à ÆÃrA&à ÕR R ª¥­¬­¤ T E? à t ¥®¤

6s,fB 40 :3 Y4KA ªRK > RJ ä T HA à RK t à æ¿a Ã Æ RF Òa * åa ¿ á Á nwR ä a ä¿ ¨TL R ? à T ÃÌ Ã t á_FL ä¿ T ËRF à gwR%à TH t a>JL æ¿Í àRF p ¿ sH U r? à pG. * ª m r| tH TH i r n

103

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫‪ ($k) 9"# E‬א&`א ‪°‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(P$O$& ° ‫( א&`א‬$k) 9"# E U R RKJG ªoKAL ä oK Í_- lHC iLxÃr U äRJ t Ãä ¨gwR%à TH ' TEH 'à TLE ? à ËÃr'à iLI ãÀ Îä _I ¿ áR ÄÍ_- ÃrJLC â¿ ÃäÍaF ¨RKFL J ä RKILI? TLELG oH æ¿ oKJ æ¿ å_ pG o ä ¨gwR TH RKL âäa@ t à s ä\à Åa'à ªgwR%à TH oLI? TLEL p ãr N ä ¨R a a"ä iLxÃr'à T R t o _ R æ` à TL à TL a à ªgwR%à TH oLI? k aC ¿_

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ T Ír à sH ÆÃÍR Áä ÆR r Íä Ír|ä Ñr? p TL Ãa à a|RJC Ãä ÅÍa8à ËÃr'à i Îr o K t Ãa Á p TH 'à oLI? ª½R@L à T R 'à ¨ËÃr'à i Îr ¨âÃr \à ¨p äRJC à ¨TH 'à o à ¶t T Lwa à a|RJC Ãä ªÄÃ` ä âÎÃr nG> ÅaL G à ¨RI R a ¿ ârG TH 'à o R ·T _ 'à ÓrA&à o t ÆR à o B oG ¿ _ O'à p ¶qwR _|¿ä _I \ ÄÍ_'à àrF T Ã_ t ârG t à tK TA r 'à p äRJC à R ¿ ªT Lwa à iLxÃrIH ixr t à TF RD Ãä ÅaL G à p äRJC à ßRJ ä ªRFI R a ¿ä TL a ä¿ ÅaLD| p äRJ R@ ¿ ßRJ ªTEH 'à ËÃr'à oL F ä ÂÍRF à áRI à ÅÍR Áä ÅËR'R k aC à RKJ Ý_K Ãä ¨TLE | ÅËR n ªm ` TJ ÃË ârG R R R ä ¨Å½ÃaF à nK ÍRG \à s Á Õrxr'à oL F RK EL ä ¨Ñr?J à n ÃË »TJ Ã_ à âÃr \R Ër?F'à R ¶_I ¿ ªªªt RF a Ã ä¿ ¨aE|\R T R à âÃr \à SJ# n@E ä ªt EJ Ã ä¿ ¨ÞÍÎ\Ã ä¿ ¨aI \Ã ä¿ ¨Ër \à t TJ Ã_ à âÃr \à ¶ÄÍ_'à ÃäÍR â¿ ÍR à 2 t Ãä` ä ªTL aE à p äRJCH T J R a \à m ` ä ªU r à Íäa i s ä ¨RK ½Ãa SC? âÃr ¿ RK \ ªâÃr \à 2 l RJ ßRJ ârGL q RF > ä¿ ÅËR'à âÃrJ âr cE TL aE à p äRJCH »gwR%à TH sH m Ì n ÕÎr kLG ªp äRJC à RJ ä ¨ÆR r Íä Ír|ä ÍR ¿ä a ÍRF p TEH 'à ËÃr'à RJCI _F ¶_I ¿ ªËÃr'à i Îr TLEL ]Lxr 2 Ír| ÄÍ_'à Îa RJ ä mB‫א‬D0#&‫ א‬1‫כ‬V&‫א‬

1 ‫א‬#0#&‫ א‬1‫כ‬V&‫א‬

sH ãËr ä Óa > 2IL à sH Ër r r R cE ÍR L à sH Ër r 2IL à sH Ër r r R cE ªÍR L à ªtI ä g 2I s Á TEL ? à UI R ÃÌÁ

:6,9‫@א‬9‫ א‬Ë‫א‬s09‫ א‬F=I ‫א‬.s\m‫ א‬4fA ,l)489‫א א‬pK2x J@9‫) א‬.1‫ אא‬Z‫¦ כ‬,UH@9 <`‫א‬f4O‫ א‬1 48K‫ א‬8@E3 Xi * :F=I‫ אא‬J> ªT Í_'à o à :‫א‬0,83* ªãË_ ä ÍÃ_| à ^ ÍR q " ¨TH 'à o à :‫א‬HPA *

105

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

ªTL Í_ à T LK à p oKJ Å«Ýa>'à o Ãä ¨gwR%à TH ârI@ p 2 äO 'à p Ía8à ½RI ¿ pI@ ä ¶a a à Åa ¿ :‫א)א‬e3 * :6,9‫@א‬9‫ א‬Y)./9‫ א‬2Å7‫* א‬ * * *

ªãÀR _|¿ä _I ¿ ã`E æ` à oLI? à sH ÄÍ_'à tJ

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ t T Í_'à o Ã ä¿ ¨ÃÍR nE \à t a a à Åa ¿ ixä pG. ÌÁ ¨Ír? à t T xr'à aL åa ¿ R a aG â¿ RJJG. ªË_ n t SL a à cEJ hE â¿ sH ¨ÍR L à sH ¿ p TIK T R 'à ã` ¶àR ·TEH 'à ËÃr'à 2 ßa t à ½R@L à T R 'à TLI ¿ s Á TL à TL a Ã Ä ÍRB ¿ ÄÍ_'à UE ä ª ÅaL ½R@L à T R 'à ârG ¿ S pG ä ªa|RJC à SL a ä ¨ÂÍRF à 2 T ÃÍ n ¿

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ªTH 'à T R 'ä a|RJCH T RJ R,Áä ¨ÅaLD| ä ÅaL ârG ¨TH 'à a|RJ 2 T RJ T R ßa J

8"C 9"# E 1C‫@ )! א‬DOj. @DOM ªaL ä ]xÃä nG> gwR%à TH o à S GJ ª­ ªRK R ä ËÃr'à ½RA Á t o R ä ßÍR p ä ¨nIC à o RA k aC H ·a a à Åa ¿ ½RI ¿ i@ ª® ªÅ½ÃaF à ½RJ ¿ Ãr C s T Í_'à T H iLI S RJ ÕRE Íà sH gwR%à TH lHCJ ª¯ ªÅ½ÃaF à nK ä ]xÃä g ËÃr'à S GJ ª° àR F TH 'R R|R R ä_J| i@ _ ªq R P ÎrE p' ÅbwR Ë_ ä ¨ Ë_C à àÃO i@ â¿ pG. ¨TLH RE RJ H nC J ª± ª l R à Ë_C à p bwRE à âÃrJ U" TH 'à t qI à S G ä ¨T aF à ½Ãa P bwRE à ÍR ä ¨T R à ªâr p a ¿ R a à ÃÌÁ RKF J ä¿ ¨RKL ÈÍ_ ä RK@C p T a R Ãr ¿ ÍR J ª² ªt R b à gwR%à TH Þä_J| n ÃË RKCxä pG.ä ¨V CH ÒaC ä¿ ^ s tGL _LH TH 'à TLAD s J p ª³ ªãR à UEH t à ÓrA&R TH 'à 2 b ¨t aC à gLA Ã ä¿ 2 b Ãä o a à T r ârGH . p ` à T HA à ßa>J ª´ ªeJ Ãä T _F'Ãä âÃrJC à T R G áR \Ãä ÓrA&à p TEH R Ãr ¿ Äa!ä ¨U r äaG R W Ãa áÃ_ R iLxÃr'à i AJ ªµ ªåa \à a ÍRF à t q RIC à _LCJ ãRJHIC à æ` à o %Ãä g&à Õr hE J ä Ír? R ä ¨RK T R 'à T R 'R ä ¨RKI aGEJ ¨TL à TL a à T H sH iLxÃr'à oL F n ¶Ã_L TH IH gA J ª­¬ ª½R@L à T R 'à sH RKC Îr RJLC ÃÍr? i@ ä ¨TF Ãa'à iLxÃr'à oK ä o bL a p _ R/ ¨½ÃaF à ÍRB ¿ U > ä ¨aBJ à æÌO RK a â\ ·TJ b R TH 'à ÞaD ¿ RIwÃË a `J ª­­ ªTJ b à áÃ_ à t 2 _ C ârGJ Ã` ªªªRJ R Í iL@ R/ ·R Ãr ä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

106


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(1) 1#+ (:A= »gwR%à TH t R a Ãr S t à a|RJC à t R * ª­ ª® ª¯ ª° ª± ¶t N R nH ¿ * ªRK R n@E n R ä_ TH 'à iLxÃr T R G ]?J ª­

ªT HAH ÅaEJ ä TELCx iLxÃr'à RKL o Ëb t à TH 'à _C ª®

ªTH IH a a à Åa ¿ 2LC o â¿ Ã_ oK'à p ª¯

ªTJ b R TH 'Ã ÞÃa Á S ª°

»nIC à t ¿_ ¿ â¿ n T ÍRE à T R 'à sH iLxÃr'à i Îr TLEL ä ¨T R 'à T R 'R aG ¿ â¿ S ª±

107

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

(2) 1#+ (:A= Æ ä k | t R a> * ¨2L R à _ Í_ àR Íä T rH a tF a p ¨Ír|ä a ÍRF ä ÍR ¿ p ¨TLE | ËÃr iI J ¶ÍaFJ o ¨ÂÍRF à áRI Ãä TL à S æ¿ ¨TLI \à S RK a ä ¨TL äa G Á i Ãr ä¿ TLJLA H p äRJC à o n »ÅaL?F à ÍR \à i@ p ¿ »Ír? à i@ p ¿ »T Ã_ à t RKC@J t à ËÃr'Ã ä¿ ÅËR'à R ä »TLI ¿ a \à ËÃr'à R »ÝR ËÃr'à i Îr ä ¨âÃr \Ãä ¨p äRJC Ãä ¨R a a" Åa ¿ä ¨RJ H o à s J p i A R ä ªËÃr'à ã`K RL ä¿ RILI? i@ ä ½R@L T Íä ` NJ ªn RI 'Ã ä¿ âÎÃr 'à nG> à S ªoLI? H T Íäa@ à ÆÃrA&à T R R ËÃ_ Á t `EJ gwR TH RKJ iJ?J ÅaL T r a â à a@ J Ã_ _L

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

108


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

!".A8#$& ° ‫( א&`א‬$k) 9"# E T8X&‫א‬ ªiLxÃr'à ŽÃaF T HA à Ä` t _L$à oLI? à ÍäËä ¨TEH 'à R a|RJ ä TH 'à oLI? TLI ¿ T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL à c \à fC RF ä gwR TH oLI? p T HA à pGI â¿ :e‫א‬A‫א‬X#&‫א‬ p a ¿ áÃ_ à Ãr Ãa â¿ T HA à sH S r VL ¨TLE ? à àRG \à ÅËR- TH 'à oLI? ÅËR g a :($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªTH 'à pIx tE | p (B 40 ) 1 :l)489‫ א‬kA4b ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

TL RxÁ TH ¿ Éa t ÄÍ_'Ã lIC ¶n lL A mJG. n ä »m ¿Í R »mFLHC R »kL ä »gwR%Ã TH t _ ÃrF Ã ã`

k | Æ ä âr a ä ªá ¿ä

nI ÆR rI ÐRF

¶p a6 TEH Æ ä RE | ÄÍ_'à ÕÎr ßRJ â¿ T HA à ÝaC ÆR rI s Á oKIL F _C T HA à sH TH ' oLI? a|RJ ªnI TEL ä ârIKE ä ¨gwR%à ªa|RJC à ã` aLGE Ãä RKLH ÅaB ½RF Á oKJ SHA ¶TL R à ÓRFJ R a|RJ ä T a a à ËÃr'à t R ª­ »Åa r 'à ÈÃa à T E? à sH ¿ t âäa ÃÌR ª® »ßRJ T r A'à ËÃr'à R ä »s ä\à âäa ÃÌR ä »ßRJ UCxä ÃÌR'ä »nE \Ãä g r à t ªTLH Ã_ à ÆR E? à Ãr E? L ª¯ »ârB L ÃÌR »Ñr?J Ãä p äRJC à âÃr ¿ t R ª° »p äRJC à g o R ª± t a a à a _ o à iF p ¿ ª² »TEL ? à ÆR R Ër ä ârB n ª³ »RKJ oK R A à R »½R@L nIC à ÆR rI p ÄÍ_'à SHA sH RK RB n â¿ TEH 'à ªTF R à TH \Ã

Ë ®¬

Éa nI ä ÆR rI

ßRJ â¿ T HA à ÝaC T E? à t _I ¿ àR oHC'à Éa> TH ' oLI? a|RJ oLI? à aL RC ä oLI? à Ý_ ¨¥­¬±¤ ªRKEwR ä ârIKE ä ¨gwR%à ªnL?E R TEH 'Ã

Ë ­±

æËa nI a|RJ T HA à oKE ¥­¤ nI T Íä i Îr ÄÍ_'à árF o ªoLI? à ªt bJ S Ãr ¥­¬³¤ T E? à t

Ë ±

T Íä ^ ¥­¤ nI T E? à t ¥­¬³¤

109

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ªT HA Ã g>J

S p ¯


j‫א‬Y&‫( א‬$M) <"#ZN

:2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ¨T HA à ÍR Á æÍäa@ à p m ` ªRF ËÃr iI s Á ÈR "ä ¨TL R à TLILHC à Å_ rH cLwa à Ír8à t ¥®¤ nI T Íä a C ªT HAH ÃaL ä R RJ ÄÍ_'à ãÃa a ¾ Õrxr ÍRL à R@ ¿ pG. ªRKCI$ R RJ R ä oK J ä (B 40) :l)489‫ א‬kA4b ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

a ¿ ßRJ â¿ T HAH ÄÍ_'à ]xr áÃb à Óa TH 'à oLI? ÍRL p nG> a|RJC à i Îr ä lL J à _ ÃrF oL F Ãä oLI? R áÃb Ãä ª]L | ªãÍRL à o æ` Ã

T Íä ^ ¥®¤ nI T E? à t ¥­¬´¤

RD _? ¯ nI t RI

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

oLI? T HA Ã iLA lL A ä gwR TH ªT Íäa@ Ã ÆÃrA&Ã

o ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F ¥­¬´¤ T E? à t ¥®¤ nI T Íä ÕÎr ªRK a> ä

S p ¯ Ë­¬

tHL?E gA o Í

¨fL ¿ ÞÍä âr a ä ªaL n ¿ p T rI nG àR 'à ½RA Á ª¥­¬´¤ T E? à t ¥®¤ nI T Íä `LEJ

Ë ¯¬

6s,fB 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ªt RI ÐRF m Ì tH ä ¨RK RILI? ÆR rI 'Ã ÒaC

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

110


‫אא&]א‪ ‬אא|א‪= ?+‬א&‪958]0‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪111‬‬


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

(P$O$& 958]0&‫? =א‬+‫ אא|א‬ ‫אא&]א‬ t R Îr T|a ârG sH ¿ RK r| âR RIH q ¿ _F C U R ä ¨t ÃÌ Ã ½RF à ÆRF R t ßÍR> R ÃaL RL ÃË U R ªT a æ¿ sH n?" R RL ¿ä T R à T a'R ÎrE RKJL U R ä ¨2 RC à ÄÍRF R RL ÃË ËRF à sH s@ ªår ¿ ÆRF R 'à ¨ãOA ä q a ä ¨qECxä q r ä ¨T R Í Ær? Ãä ¨_ Ãr q p ½RF à âÁ RK U R ä TL à TL a à T Í_ RKC U H m Ì _C ä T a'à U |¿ RK Í_ ]wR?J RL ÃË Æ` ¿ â¿ _C ä ªm s Ë¿ Åa O ä T ÌR n Ãr t ¨åa ¿ä Åa 2 q _ t p rH Ãä ª½RF à TF a UIHC RK \ ·ÆRF R 'à n t RK ELH s ä\Ã

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ TAFJ à oL a à T _J k r Ãä ¨qw Áä Ær? à fE ä ¨+_F à t ÕÃa Ãä ½RA à a RJ r? ÆR rHC'à nF r ½RF à sH aL N à t o R ¨ârLC à ÆÃaB ä _L à ÆR a ª_ $à TD Ær? à s Á 2EL@ ¨¥¨¤ TH|RE à oL a à T _J ä ¥ª¤ ªËÃÍ¿ âÁ e æ\ R a rA pG. ÅÍRK ½RF à ⿠s Á ÅÍR à Í_#ä ªRJCI p

: ‫ אא&]א‬8+‫א‬D: !+ ‫ א‬Y) ‫א‬f/U ‫א&"א‬8& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫( א‬.A8) )8: Ær? à fE ä ªÏRJ à RJL Á tD? pH T L Í Åa J RJCLxÃr ¿aF RJ ÃÌÁ ªRJ r? TID tAC +_F à t ÕÃa Ãä ½RA à ª­ ªq@E ä Ær? à ½ Á ä¿ ÕÃa Ãä ½RA à t j R ¿ S pG ä ª2CI 'à ãR à _ sH RJ Ã_ R ¨ãÀ Áä ¨THI$à p sJC'à nI G RIJL kFJ ªqL ÅËr r'à ÍRG \à S eJ à oL F ä ¨cE ` \ U r à RJ J. aL?F à k r à ª® ª¥ª¤ oL a à T ä TH R ÅaF T RK _J R@ ¿ kF â¿ RJLH RI ¨¥¨¤ TH|R oL a à T Ër ä 2 ä ªRJCI p n RJIKE s ä tJC'à t nH æ¿ Ç_ s ¨qF Ýa nG tAC â¿ S ¨T xÃä RJ äa ÈÍR pG ª¯ ¨a ¿ TLH RE T rHC'à àR? Á sH R _ R ÆR a%à ã` ªârLC à ÆÃaB ä _L à ÆR a sH bL a à i ¨TIK _ $à TD ª° ªRKJ a G ¿ RJLH R@ ¿ pG ä â¿ TL aC à TDH à tIHC p ä¿ ¨TL aC à TDH à _ ÃrF 2IH'à RJwR _|¿ p SHA â¿ RJJG. ªR rD ä R r RJCLxÃr l _J ª± ªRJ > ä oK > ä ¨RJ q F R ÍrKI _FE ½RA ¿ SG a s R rD ä R r RJCLxÃr lL _ t R ä_ R R ËR ¿ aL RC ä RJ E ¿ s Á aBJ ä ¨Å¾a'à áR ¿ ÄÍ_ â¿ RJ RG P ªÆÃa Å_ RJCLxÃr ¿aF ä ¨Ã_L a@ ä ¨p _C ârGJ ª² ªRJ RG ¿ä

: ‫ אא&]א‬8+‫א‬D: 4PO0& ("$#+ ($ )‫א א‬X"O%E m‫א&"א א‬2 d$+ (.A8#&‫ א‬f/0:‫=א‬ :(1) k‫ א‬1

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

112


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

:(2) k‫ א‬1 ªÃaG ÒÃa \à p k>G à t _LE ¨æÍä_ à e E à TLHI âÁ

:@ ‫א‬33333 ‫א‬ ÆRIHG à _J nE oK \Ãä ¨R _J t r| i Í¿ â¿ _ Í¿ t à ÆRIHG à _J sH \ _L à g T r a'à oK \à áÃ_ R ]?J ¥®ä ­ àR ¤ RK " RA ixN ¨TIK TIH sH Ë_ ¿ â¿ _ Í¿ R _J R ¿ ªR _J t r| fE _ Í¿ t Ã

:3 k‫ א‬1 TAFJ Ãä TH|RE à _J k r à ª½R ã_ UL s Á S ` o ¨R _C qwR _|N tF H ä ¨T Í_'à s Á RL r _I ¿ S ` ªßRJ THwRC à n iI ¨q L s Á R _ R a@ ä ¨T R@%à s Á ÅaLD? à q ¿ S ` RIJL t R@ ¿ RIKLH bL a à S ä ¨½RF à p TLI ¿ â F T ÃaC Ã ä¿ +_F Ãä T R G à TF a â¿ s Á RL ÃË ãR à T Í_'à U E ä ¶RK U R ä ªTL Í_'à T ÃÌ Ã T R T ÀÍ 2CI 'à tAC o ¨ÍrKI$R R L a S G â¿ S ªT ÃÌ Ã T Ã_ n +_F Ã ä¿ T ÃaCH aL@ à RJLH i A R ªÅaF n p ÅaL? T _F S G â¿ RJ Ãä p RI ªRKH H ä W R a à ÆÃaF qL a ` ¨árL à Ã`K RJ R a ârI@ p ªRJ R a oK RI à aL ä 2CI 'à Þr> ä TEH 'à ÆÃaFE à 2 g a â¿ RJ IKI sH ÍrKI$à RKL aG> ¨âRG à Í_ ÅaL? RKHC J ªT6R&à ßRJ ÃaL ¿ä ªqJ ÆR rHC pI@ ä ¨q LI ¿ Éa> Õrxr'à T _F ªqL Á oK r>J t R à árL à t RJ R a TC R sH oKC > â¿ RJ RG P i Ër à n ªÕRI à p »TL R ? à T ÃÌ e T R G TJLC _ Ãr ßRJ n ¶RL ÃË oK ÍrKI$à sH nK RI ¨½RF à RJLH nK ÄrH \à Ã` ªÅaL? ä ÅË_ ä T xÃä nI$à ârG â¿ S ¨i A R ¶T Í_'à ªã¿aF æ` à eJ à ª½RF p b R â à RJ |¿

113

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

1 1#+ (:A= ª_ _> à g ä ¨TH|RE Ãä TAFJ Ãä oK \R ½RF à ÆR i@J ·twÃb ¿ ªm Ì ]xr â¿ S t à t r| Åa t àÃO R ÏRJ à aC ¿ â¿ S ¶oKE ¿ »áÃä_ à p i a R _J ár n nCE ÃÌR T Æ_ ä RIJ ¿ä ª R t k \à _ RJ tJJG.ä ¨ÅRL%à àRI p S C ¿ ¶S C ¿ ªRK ÍrKI$à aC ¿ â¿ S S C Ã

ÅRL%Ã nI ¿ R

R TLI N ÍrKI$à aC \ ½RL à Ë_ N ·n G à ` TLI ¿ sH _ ä¿ ¶½t sH _ ä¿ ½RF à ½RJ ¿ a ` \ ½RF à n TIHG à U" RA ix¿ â¿ t RG P ªoK R à UE ¿ä ¨àr ¿ ªR _ _> tH â¿

ªn G Ãä ßR Á ßR Á

ªÍrKI$à ãR à UE \ t r| RKL âr ¿ â¿ tJG. Å_L?F à ã`K ªqC Í¿ä t r| fE ¿ T ÍË s Ë¿ s Á t r| fE N ¨ S ä S ä S! ÅËR ¶nI ¿a ¿ R _J ä i ÍN ªªªàr ¿ R oK ä¿ t RI p a u ]I T ÍË s Á q@E ¿ p ¨RK RI pG. ªt r| sF RIL

ªS! ÅËR p ¨ÇÃa8à Åa ¿ p ªªt ¿ S ä ªªS ¨R âR æ_ ä

½RK à _J àr ¿ R r ä k ¿ä ¨n|ÃrE à _J RAL R r ä k N ¨ÆRL \à ã` t RJ ŽÃa ] Í ¨ÆR GJ à i R o Í ¨Ï_F à t ë ª¥ª¤ nI$à ªT rE ] Í ¨r$à t 2 Tç ê äî Ëê pìë HC ë ¨aL ê î ê ] a à t ì ë Aì ê áê RI%à åa ªî2êî |R ê |ê Íê

ÓrA ä ¨_ _> Ã g ä ¨TH|RE Ãä TAFJ Ãä oK \R ·½RF Ã ÆR ix¿ä ¨RKwRF Á sH ÄÍ_ ¿ä ÅaF S N â Ãä ª­­® T E| t ¥­¤ o Í àR t RI ÕÃa Ãä ½RA Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

114


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

(2) 1#+ (:A= :?+‫ אא|א‬958]0&‫ =א‬ ‫ אא&]א‬B‫א‬kQ‫ א‬e‫א‬DOM * ªT xÃää ÅaL? nI$Ã â¿ æ¿ ¨TL R ? à T ÃÌ T RJ eJ à T R TF a â¿ p _ N J ª1 i q ½Ãa ä ¨ÍRG ¿ s Á eJ à oL F sH R _ R ÆÃäË\à ã` »ÓRF ä n|Ãr p ·oL a à ÆÃäË¿ sH eJ à ær n ª2 ªk r à ÆR áÃa à fC q J.ä ¨Õrxr'R q RI à âÃaL 2 HI Ör? o ¨ÍrKI$R SL a R T _F'à ¿_ ªRJ rxr' T _F â à S GJ ª3 ¶qJ ÆR rHC'à Õrxr'à T| U L T _F'à ¶q JJ pG ä * ¶T _F'à o ¨SL a Ã

qF r> ä q RI à p sH ãaG ä ¨ÍrKI$à i Ër qL árF ¨T ÃaC Ã ä¿ +_F à t ½b a ¾ t ä ¨T6R&à S GJ â Ãä ¶TL R à TL R ? à T ÃÌ Ã s Á ÕRI ¶T6R&Ã

t ÃÌÁ +_F ÎR!Á t RJ ! _F Ã_ nLI

115

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

!".A8#$& ?+‫ אא|א‬958]0&‫ =א‬ ‫אא&]א‬ T8X&‫א‬ ª½RF R T aC T HA à å_ ârG â¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL R ? à T ÃÌ R T|R&à T R G Ãä +_F à sH T HA à ÝaC â¿ ªTL R ? à T ÃÌ R RJ R? S RA à S G â¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTILH TF aA q RL ÃÌÁ R? tFH â¿ ªT ÃaC à aL@" ä¿ TL R ? à T ÃÌ R._F S G â¿ .6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@ 2w_ IH p aI à Ã` ]H?

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

ÞÍä ¨á ¿

p a6 tHI

ÅÍRK ½RF Ã â¿ T HAH ÄÍ_'Ã ]xr TA a U L ä R a rA pG. ª2JLC ÑR N

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ªT HA Ã g>J

S p ¯ ß½RF Á Äa

Ë ®¬

Äa â¿ S R n p ÄÍ_'à SHA Õrxr i Îr l a p m Ìä ¨ã½RF Á ª½RF à T HA à Äa T HA à árF ¨p aA p Är G t ÃÌÁ ªa à rH Ã_ Ãä q ½ÃaF ÄÍ_'à n _ ¨Å½ÃaF à p ½RK à _C ½RJ ¿ o ÍrC p ÐRF t T HA à i ªRKJ âr RC t à n R>'à o ¿ä ½RF Ã

Éa

½RF Ã _ Ãr T HA Ã ÝaC

ª¥­­®¤ T E? à t RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa>

Ë ®¬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@ ªTEH 'Ã ÆR r IH p aI Ã Ã` ]H?

aL@ T HA Ã ÄÍ_'Ã kHG â¿ pG. ªt bJ S Ãr ¨RF ÅaFE Ã

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

mFA ¯ È]

tHI p a6

ª½RF à _ Ãr T HA à oKE

Ðp 7¯

S p ¯ ¶TF R

Ë ®±

kHG ä ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F ÎäR ÅaF T R G T rI n lL A T HA à iLA ¨R ÀR@ ¿ ãË_ Õrxr p aA ¿ ¥²¤ ª½RF à _ Ãr árFL oKJ _ Ãä ÍRL R âr rF o ªqwRF P Ë_ o ¨½RF R T rI n árF R RF ¿ä ÅaF p ¿ S p ÄÍ_'à ªÃÌR'ä ÎR / nG>

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

116


<IKL0&‫ =א‬:+‫א‬w‫א אא‬L&‫אא‬

T> RJ

ª½RF à _ Ãr T HA à oKE RK t à Ñr?J à ÄÍ_'à d RJ R rxR t à ½RF à T a#ä ¨T HA à ¶TL R à TH \à oKLH ÉaA ä TF a t T HA à aGE »½RF à ½RJ ¿ ßÍrC R t à ÆR _ Ãä oKwRF Á t TJLC T rC| m K Ãä n ªRK rK Ãr »p ¿ »½ÃË\à n »ÅaL? á¿ TH r nI$à n »Å½ÃaFH T RJ t n »eJ à t TIK'à ÆRIHG à R »RKLH ÆË_

ªt Í_ S Ãä T Ír à ã` T Íä ^ t ¥­¤ nI ¥­­°¤ T E? Ã

p a6 ªtHI

Ë ­¬

t t t t

lL A T HA à iLA T E? à t ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'à ÕÎr ª½RF à _ Ãr _ R T Ír à ã` â¿ ]xr ä ¥­­°¤ ª½RF à sH ÄÍ_ à sH T HA Ã

Ë ±

:³‫]א‬K$& ("6‫( א א‬$ªH‫א¬ א‬/0:‫* א‬ »½RF à n eJ à sH ÄÍ_ â¿ mLH Åa o ª1 â¿ ßÍË¿ä ¨ãÀRF Á tJJG. eJ à Æ_ ¿ tJ N aC ¿ R _J ä ¨RKL eJ à sH ÄÍ_ ¿ â¿ S t à ÆÃa'à Ë_C Ë_ Ë_ ßRJ cL ªT rK a ¿ ½RF Ãä ¨n ¿ S Í_ à ÆÃa Ë_ ] ?L U r à Íäa i pG ä ¨a e p kH ÆÃÍ_F à »eJ à RK S G t à nI$à Õr R ª2 ªÅË_ T xÃä ÅaL? THI »eJ à t k r H R r o ª3 ªeJ à T RK t ä ÅaF n T RK t ¨áR ä ªnI$à 2 iF ä ¨e R ¶âR r ßRJ »Å_ Ãä THI t ÕÃa Ãä ½RA à Ç_ â¿ pG. n ª4 ªRK RK t ½RA Ãä THI$à T Ã_ t ÕÃa à Ç_ _ ¨oC 6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ªTL R ? à T ÃÌ ãaL@ Ãr R e ÍR@ Á T HA à p ÄÍ_'à SHA ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

T Íä ^ t ¥®¤ nI ¥­­±¤ T E? Ã

p a6 tHI

lL A T HA à iLA T E? à t ¥®¤ nI T Íä ÄÍ_'à ÕÎr ä¿ +_F Ãä ½RF à _ Ãr ª¥­­±¤ ªT ÃaC Ã

Ë ­±

p a6 tHI

ÅËr r'à TEH 'à ÆÃrA&à T HA à i ª¥­­±¤ T E? à t ¥®¤ nI T Íä sH

Ë ®±

åËÃa T HA à p TIK'à ã` ÎR!Á pG. ªnI ÆR rI ä¿

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

ãäa@ æ` Ã Õrxr'Ã T HA Ã nIC ªt Í_ S Ãr

117

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

S p ¯


‫אא‪ Q/0Q‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


_`/0`‫אא‬

(P$O$& Q/0Q‫אא‬ T äRA à sH _ _$à Ër \à àrI8à q r R a E +_ R r ¿ ixä ¶ÏrH$à T a t UCI# t à RK HwR s Á RL ÃË UI@ à ½R ¿ s U a à s Á àr _ à p â à pG6N ªÑR&à æÎRK æ_ ] |¿ ÃaL ¿ ¶+_ àrF ªTHwRC à ËÃa ¿ iLI$ q aL RI ¨RKL ¿ ä¿ RK ¿ ÎRK p R RL ¿ RKH _ ßr L T E| RK _ ä ªt Ì k R ä¿ RK ÑR Är R ß R R@ ¿ RL ÃË oH" ªÝR _I n@E'à RKLJD ÆR r _L Å_ R>' ÄrL r i r a U ä p ]E?

h Q/0Q‫ אא‬DR ‫=&כ! )א‬ Í_? a ¿ r n ¨ÆR rHC'à p Ã_ ÅaL TLI r U a à * ªo RC à t ÆR rHCIH ¨ÆR Áä ¨Æ L.Áä ÆR r _L ä Ñr? ä sFL r ä Ír| ¶t ÆR rHC'à * ªÄRC ¿ä S ä ¨k |ä Æ ä ¨Är R W Ãa ä ¨WU- ‫א‬p¥W- 6HUm289‫ א‬,P‫א‬.[9‫ א‬L1 ‫א‬4b 2,U‫ כ‬B4I ‫אכ‬0V .6‫כ‬Ux F8em ,T‫א‬1.=W89‫½¼ א‬V kB‫א‬U@m

Q/0Q‫? אא‬6 ‫כ‬/`0&‫ א‬e‫א‬#"$%E ÆRA8à 2 RKHF o t à T R@ Ãä ªÅaL ÆR a TG > q K ä U a à nI TLEL ÆR RAH RL ÃË TIHC U a ä¿ TLwr@ à ÆÃÍR à n aL âr R ßRJ âr aC RI ¶ÆR RA à TIHC'à U N ªÆR rHC'à t TEH 'à SL Ãr%à 2 ä¿ TEH 'à »R@ ¿ U a T J R _ Ãr ßRJ n ªaL à ãR#à Ë_" t à ÆÃÍR à p ä¿ ¨UL à k R o Íä RK ÃrJ a Ìä ¨ßr LE à t RK E| sH TLHwR Ír| ixä p R äË R Í`" RK ¿ â¿ RL ÃË Æa ` »o ¿ oG ¿Í R »TIHC'à qLJC R Ã` n ªRK C Ír| n bJ áÃa à U a à nIC ä¿ n _ e n sH ¨R R6 ÆR aA à sH aL à áRB n TJLC _ Ãr ßRJ U a à t i A R ªq Ã_ à _ Ãr

:@ ‫א א‬ n? â¿ _L a ¿ q Á ªÅ_ Æ R t ÆR RFJ Ãä ½ÃÍ Ãä ÆR r _LE Ãä Ír? Ãä ÆR rHC'à p nwR o sH U a à ær RI ¨T L | TG > à t ÅÍr>J'à ÆR rHC'à n cL â¿ tC â¿ S pG ªÅaL T a ä ÍÎ T G _ a R sH T rK ªTJLC ÆRILHC áb H â¿ S q ¿ Z‫?כ‬- 6,1‫א‬I‫א אא‬0@H?7‫ א‬J> <01 YB‫@\א‬P‫ אא‬L1 L‫כ‬8@7 F@K h72@7‫ אא‬J> ‫כ‬2[@9‫ א‬T‫א‬8,=Wm ‫א‬3.P U@@7 ‫א‬7.IB .L1‫א‬A k‫א‬W>

("}D j&‫ א‬S‫א‬/0f‫* א‬ iLI$à RK aC â¿ _ a t à ÆR rHC'Ãä ¨RJ 2 aF'à Äa ¿ i ä¿ R ËaE- RKL ßa t à ¨T|R&à RJ R ¨TL|r?&à tJC ÍaF â¿ _ a ä ¨RJ RL|r? ÏRJ à áa â¿ _ a _L N R ªR RL ¿ âÃa R> p _ Ãr Ã â¿ ä¿ ¨á B à p ÝR R _ ¿ â¿ ¨RJ ªRJ âäa ÃÌR ä RJ âäa à q aC R p

119

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

»m ` cL ¿ ªW b a ¿ m ` ¨R ÍÃa ¿ sH iH Ãä 2 \à p qLE æ` à RJ Ãa ` a Ë ]E? 2HEA 'à _ ¿ áR ÃÌÁ RJ R R ä ¨TL? > à R Ír|ä RJ R rHC ä RJ RL|r?& 2HD 'Ãä 2HEA 'à p p N t RJ p J ·U a à t R@ ¿ q R> a \à ¢PIH Ï S _ ¯ qF P ¹Ï` r ¯ g ¯pGF PA RCF '¯ R PG%¯ ²¯©¯_ ­ ÁP ¯ n ] k ^ ¨T aGE à RJ R R Áä ¨TL R'à RJ T|R&à a à TIH k>G c # W Ãa sH ær RK@C ¨TEH 'à U a à i Ãr p W Ãa H RJHLI" _J Í`%à ª­ ªTL? > à RJ bK ¿ sH RJ R a" T R _|a ä ªc # W Ãa ä¿ ÆR äaL sH ær " _F ¨R Í_?- l t à TL äa G à nwR a à i TF a'à ÆREH'à ] SJ# ª® ªÅa r 'à ÆÃÍRL&Ãä Óäa>H RF ä âR \à p TL R T ÍË a ä RJ R R ½R> Á _J TL|r?&à ÆÃËÃ_ Á g @J ª¯ p RJ E ¿ tI t t äa G Á _ a àR ËÁ SHA t à i Ãr'à t Åa G t äa G à R _ a âÃrJ nL R@ ¿ SJ J ª° ªRKL Är a'à aL nwR a à nL sH RK L Óa> RJ RL|r? ä R Ír| s Á àr _ à SHA t à T r r'à aL ÆRFL A Ãä W Ãa à nLI" _J Í` J ª± ªSL Ãr%Ã ä¿ k ÃrK à ½Ãr ¨RJ bK ¿ ªaI nG> TL? > à RJ R R % a à TIH aLLD sH Ña J ª² ªRJ RF _| ârG â¿ _ a p ä n|Ãr p i ä ½R _|\à Ë_ â¿ S ¶S RJ'à ÞRAJ à pIx n|Ãr à RJLH ª³ »m Ì sH ârF Ãr o n ª½R _|\Ãä THwRC à ËÃa \ R RJAF à ÃÍr| ä¿ T|R ÃÍR ¿ a>J â¿ n aGE â¿ RJLH ª´ T a à nFJ THG>'à ã` Õr ä àR t R ½ Î ßÍR> R r Ë ªU a à sH ÆR R %à ÞÃa Ã ä¿ TJ|aF à THG> ßRJ ªµ ªÍ`%à Ãr r s Y).O hHs@9‫ א‬4s> .‫א‬p=K J> ‫א‬pm4I‫א‬e1 ,H@e7 ‫א‬8-) ,6,O./y9‫א‬- 6f‫א‬I ‫א‬p9 6=‫?כ‬1 ‫א‬,9‫א‬B hpb‫א‬A * .‫א‬p@s34O ‫א‬p- Ìb‫\א‬mA ‫כ‬.Ue,> J> ‫א‬p@[\O F=I ‫א‬V2?0m G‫ א‬T2‫>כ‬A ]B‫א‬09‫ א‬J> Ã72H?9‫ א‬G‫א‬UW=m ‫א‬p@s34/9 .§/9‫ א‬J> ‫א‬p=K 6,7‫כא‬1‫א‬A 6=‫?כ‬89‫ א‬Íf‫א‬00=> «Z[9‫א א‬1 «‫א{א‬89A «M.8e1 ‫½א‬V ZV

(5/‫כ‬Y&‫כ"( א‬$#&‫א‬

:@ ‫א א‬ ªl âÌÁ âäË RK Ã_ à RJ RG P â¿ä ¨ÕR> RK ¿ tJC U a à t ÆR rHC'à p ÅaL TLIG T rK RJ r|ä TL RG Á âÁ m l ä ªRK R P áR æ` à e > à s Á U a à t r _L ä¿ twRIJL g a ä¿ TLJ ¿ ä¿ e ä¿ ÅÍr| n TLGH ËrC ªTK$à ã` TF Ãr âäË RK Ã_ Ã ä¿ RKH bJ ÑR&à ßr LE à i r sH r _LE à RJC Íä ¨R _ RK N> ¿ t à T Í_'à TF _ p r _L ÈR P RK RF _| i RL ÃË U R i r t r _LE à ⿠pE> à Õr ¿ _C ä ª©q R Áä ãa r? t Ã_K p ` ä ÅaGE à ÆR R|© pKGH r _LE à Ã` ªT Í_'R ªq E s Á q J a ¾ e »â à nIC à R ¶âaG ä RK RF _|ä RL ÃË U r i A R ªn ËR Á t p _ R R r Ë

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

120


_`/0`‫אא‬

:("R‫א‬/‫ =א&כ‬5|‫« אאכא‬5=/E S8+ ÆR J'à ⿠ßr LE à t S R R? âÁ árL à ÉR | _I \ Å_H à t ÍR@ ä TK R p ¿ iL æ` à âR _ à S R| àR T `G à ã` ÍR> à p âR _ à S R| s> ä ¨T L | aL ÆR J'à kH p ÆR rHC'à ⿠i ªqI > áR RI TE R RKCL t à ªq _ t à ÆRL@I%Ãä ÍRL&Ãä ÅÍä_J à ½Ãa p pwR b à Ýäb ä ¨ÏRJ à 2 ÄRA ä¿ T ä` ¿ ä¿ TCwR TL x T Í_'Ã ä¿ k? à t _ ¿ i ä ÃÌÁ oKJL RIL Ãr ½R ä ¨qwR _|¿ s Á T ËR%à ã` _I ¿ nF »T R%à ã` t n%à R »m Ì TL x ] |¿ Ã_ ¿ âr aC n »U a à t TL Ãa

@ ‫א א‬ ªT ËRC à ÅRL%à t ÕrJ/ r RI R R6 ÕrJ/ ¨oKLH f a Ãä ÏRJ à o ä U a à t S ÌR \à a>

‫>כ‬YQ /P0M‫* א‬ »ÉrI Ã` n ªßr LE à t q E| sH ÅÍr? à a> ÍaF ä qLF _| a r? _I ¿ árF ªa r? R áR _I ¿ â\ ¨oC ª­ ªRIKJ R ÌÁ SHA ä qLF _| àN â¿ _I ¿ sH S ¨ ª® ªÕrJ/ ÆR r _L a> pG ä ¨Ír| a> p i R ¨ÉrI oC ª¯ »R R ¿ a \à a à TIH R ªßr LE à t q E? Å_ _ a TIH àRIC à _I ¿ ÍaF 123456789 Ahmad2001 A1!2l%9pW ÉrI 'à p n ªT RJ R ¾Í U a à t ÅÍr| _ ä ªt aC à g&à o Í p p TL aC à TDH à ÅËR' Õrxr aL@ _I ¿ árF »k? à t qxaCL æ` à q rxr t RKHIC ä RK bJ â¿ ªq ÉrI ½t n U a à tE ¨ÉrI Ã` ¨oC ª­ ªTJLC ÒÃa \ RK Ã_ R Í_?'à Ã` ]I n ä R Í_? p _ N à qLH ¨ÅÍr? à n bJ n ª® ªRIwÃË ÕrJ/ U a à p Ír? à n bJ ¨ ª¯ TF _%à t UE> à T Í_'à s Á RKF a t ª2A H t rIJ t à ÍR \à p árHC à ÅËR t Õrxr aL@ RL ÃË árF »ÉrI Ã` n ªRK rxr t ÅÍr? à nIC t ` à RKE RK R a r? U RF ªÃ_ T._ âr Î Åa T RC à ªÅa > R T RJC à p àäO 'à t R à p R ÌÁ SHA â¿ RKLH ¨ ª­ ªR R RCJ ÕrJ/ T RC à lwÃ_%à t a r? R ¨ ª® ªR âR Á TL|r? Éa# RL ÃË â\ ¨oC ª¯

121

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

(P$O$& ‫כ‬DP>"Y&‫א‬ ¨ÅaGE à oK ¿ p ` à qw Î i ÍäR> ¨q Í_ t TL à TL a à TA> N T|R ßr L T rI ½R> P _I ¿ aG ßr LE à o R qL oK Éa> ½RF Ãä_FC â¿ Éa Ãä ¨Å_ _$à ÅÍËR 'à ã` q a æ` à ¨TL à TL a à ÄÍ_ s Á q r à ÃäÍa ä ªn \à nG> R TL Í_'à TA> q D à TLEL ä

:@ ‫א א‬ n|Ãr TG lH 2 _ IH ]L ä ¨TL a à ßr LE à T a ãa _ æ` à t RI à n|Ãr H i r r :‫כ‬DP>"Y&‫א‬ åa ¿ i Ãr ßRJ ä ªT ËÍ_ à a Ç_ Ãä ÆÃÍÃr>J'à sH lLHC Ãä ÆR r _LE Ãä Ír? Ãä ÆR rHC'à àËR ä R@C oK@C 2 ªÆR> RJ ä¿ áÃaD Á ¨a r n t RI à n|Ãr H .‫א‬V.>2W3 X=> ,‫כ‬.Ue,\9‫ א‬J> Xpe\7‫ א‬63‫א‬8K gP‫א‬- Xp@>2W1 °41 LI ¼|‫א‬f4O‫א‬A 48K‫ א‬l)489‫ א‬k‫א‬P :63‫א‬8[9‫ א‬T‫א|א‬2b‫ א‬LI ‫א‬K2x 6,1‫א‬I‫ אא‬6,-2@9‫ א‬l‫א‬H9 l)489‫^ א‬4s> åa T|R TL? > à RJ R R nC RJJG. ª¥âR \Ãä ¨TL|r?&Ãä ¨T RC à ÆÃËÃ_ ä ÄR %à ÆÃËÃ_ Ã_L q JJ ÆÃÍRL m ` s J ä ªRJ RL|r? sH ÔRE H n@ ¿ ÍRL&à Ã` ä ªoK RxÁ Ër p ` Ã ä¿ R ÀR _|¿ Á RKH Ã_ R _ ¿ ªßr LE à RK L t à âR \à ÞÃa Txa R äË TL? > à ÆR R %R ªT ËÍ_ à nwR Í a s Ã_ TL? > à Ír? à n RJ á_ n@ \à p ªt äa G à ªgF oK aC p ä RJ ÍR ¿ä R ½R _|¿ kL@J ªT a R ÍR à pG. t à T Ã_? à ÆR H p p Í` pGJ 2 RKH RJ t à mH ä¿ ßr LE à ÆR E| sH U R ¿ ½Ãr TL J ÆýR Á sH ær " t Ã ä¿ T aD à g Ãäa à Í` J ªR äaL ârG R ÅËRC ¨T ËÍ_ à a ½R _|\à ªR Ãr p _ N J ÄR à ÍÎ gD@ â¿ n ä ¨ÆR E?H q JJ ªT r r aL T ÍR# ä¿ 2 R 8 ârG _ ßr LE à sH ÆR rI ßRJK ¨RKL Á ârI@J t à ÆR rI 'à s Á q JJ ªT bC Ãä ½ÃrA à s Á æËO q \ ßr LE à sH TH r ÆR R cH! p

t

t t t t t t

ª½t> à fC t? > à ÄR %à p kH tK ßr LE à t T rI ] TLEL sH oGCH \ â à U r à âR ¢°¹]'¯ ËP ÆÃrA&à ÃrC Ãä ¨T rI 'à nIC ßr LE à t T Í_'à i r s Á o ¨U a à s Á ÃrH Ëä ¨Är R%à áR ¿ ãÀ Îä _I ¿ cH ª¥®¤ nI T Íä t ÅËr r'Ã

:@ ‫א א‬ o@J ä ¨T rI ½R> Á e æ¿ âRG P ä ¨qL J' i r'à RK L t à ewR?&à å_ Á t :‫כ‬DP>"Y&‫? א‬6 (+D#k#&‫א‬ ªRKL Ír \à T> RJ' TJLC ÆR RI à oK _ p ` à ÑR \à RKL Á »ÃÌR'ä »TFHD á¿ T r E T rI 'à ârG â¿ S n ¶ÄÍ_'à _I ¿ àN áRK'à oL F T> RJ ä a a à Åa ¿ ÆR RI R T|R U R ÃÌÁ aI nG> TFHD T rI 'à ârG â¿ n@E ¢°¹]'¯ QJ t 2JLC ÃËÃa ¿ oK U R ÃÌÁ ¨ TFHD TL|R ÆR rI 'à nI" R R R ä ªTL Í_'à T ÃÌ Ãä gwR%à TH ËÃ_ ÆÃaL@ Ãä ª2C nF iI o RI Í s ä\à TH a'à t TFHD ârG â¿ n@E ¨T HAH t à ÓR>J à ÆÃÎR!Á a>J T|R T rI 'à U R ÃÌÁ R ¿ ªRKL Á åa ¿ ÏÍÃ_ p ä¿ T Í_'à p ½R _|\à År Ë o o p ä ªaL ä ÝR år !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

122


_`/0`‫אא‬

(1) 1#+ (:A= ‫כ‬D. ´"Y&‫ א‬d$+ ‫>א‬f ‫א‬VQ‫א‬ :‫כ‬DP>"Y&‫ א‬z:D) d$+ ‫א‬.‫>א‬f µ0YK& ("&‫א‬0&‫ א‬e‫א‬DOj&‫ א‬zP0Q ‫א‬QD+2 :d&=‫@ אא‬DOj&‫* א‬ T E| ] o Ýr ä ¨¥ÍÎäÃa ä ]E? 'à t Åa R âÃrJC à àR ËP ä¿ ¨V à ÆR a _ ¿ p ßr L i r s Á q r J ªT Lwa à nL Ã

:("Q‫@ א& א‬DOj&‫* א‬ á¿ Ãa Ì ·RJ r ä R Ë L ^ ÍR Ë_ ä ¨T r Íäa TIH ÍR o ¨2 a t äa G à R _ a ä ¨THwRC à o Ãä ¨àä\à o à n _ ªßr L t ÄR ] sH gD@ o ¨s ¿

:( &‫@ א& א‬DOj&‫* א‬ ËÃaL R árF â¿ RJ SHAL RJ ä ¨ßr LE à i r n ÃË s Á m Ì RJHFJL ¨ßr L t ÄR ] TIH sH gD@ R r Ë sH gD@ R ÅrA&à ã` tA RJJG.ä ¨ßr LE à sH Ã_ _ R R RJH _ RJ ¿ oK RJwR _|N T|R&Ã Æ L. à ªÅrA&à ã` tA

:(%.‫א‬/&‫@ א‬DOj&‫* א‬ ªRK ÍR>'Ã tA TIH sH gD@J ¨RJ ÆR rHC ßr LE Ã SHAL

:(>)‫א‬j&‫@ א‬DOj&‫* א‬ ªRK ÍR>'à tA TIH sH gD@ à R@ ¿ RJJG.ä ¨½R _|\à RJLH ÝaC L TL? > à RJ Ír| ixä RJJG.

:@/"M‫( =אא‬H2‫@ א&>א‬DOj&‫* א‬ gD@ ä T R a à ã` ] EJ ªi r'à p nLCE T R Í _ J ä ¨ßr LE à sH RJ R q RJH æ` à t äa G à _ a à e E â Ãä ªßr LE à i r sH ÄR RJ _ ârG m ` ä ªRKL Ër r'à nLCE à g ÃÍ sH .‫כ‬.Ue,\9‫ א‬f.1 F=I l‫א‬e[9‫ א‬Â@> T‫א‬.Hu 2pÅm 6,9‫@א‬9‫ א‬Y)./9‫* א‬

123

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

(2) 1#+ (:A= ‫כ‬D. ´"Y&‫ א‬d$+ ‫א‬K0+D#k) ¶VKK& ¢RJ P ¯ ²¯p?&¯ ÁP ¯ Ë n RJ ¯ RJ _ ¯ R pG lGA mDHF ªT Lwa à ßr cLE à T E| s Á ä¿ q r t ½R> Á sH gD@ ¨ Groups ÆR rI 'à o R o _ r ¥TL aC R ßr cL á_ UJ ÃÌÁ¤ T R> à 2. sH ª Create Group T rI ÍRL Ãä ¥n \à sH _ Ãä e T RxÁ S r ¤ RKL Á ÑR ¿ T RxÁä T rI 'à o à 2LC ÅaLD| Å` R ] E t ª Create ½R> Á sH gD@ o ÄrHA'à , ªRK L|r? ÆÃËÃ_ Á ærHC à S R$à t ÆÃËÃ_ à ÍÎ sH gD@ ½_ H ä ªT rI 'à T E| s Á RJKL r o L ¨T rI 'à Q>J â¿ Ëa - t t äa G Á _ a âÃrJ 2LC ä ¨T rI IH k|ä T RxÁ RJJG. RJ p ªT rI 'à n _C Ë_ ä T E? à p a \à ªRKwR@ ¿ ÅÍÃËÁä T rI IH ÅÍr| T RxÁä ¨T rI IH Å_ R b a ÅÍR Î oGJG. RK ÃÍRL ä RK?wR? ä ÆR rI 'à p _ b'à T aC' ?E L Ë ßr cL i r á_F ä ¶TL R à ÅÍr? à t ]xr r RI ßr L

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

124


_`/0`‫אא‬

!".A8#$& Q/0Q‫אא‬ :("&‫א‬0&‫ א‬e‫א‬8fD&‫@ א‬2‫א‬#&‫! א‬#b0E U a à s Á n _ * U a à t ßa à ÆRILHC * ¥R Ìr, ßr cLE ä t RI à n|Ãr à nwR ä * U a à t ßa R T RK ÆR R> t n \à TF Ãr ` ¿ ÅÍäax å_ p _ N â¿ ÄÍ_'à sH :[5DKE * ªßr LE Ãä

:T8X&‫א‬

U a R T aC T HA à å_ ârG â¿ :(6/%#&‫א‬ f a Ãä ¨S ÌR \à a> ä ¨T aGE à TLGH'Ãä ¨TL|r?&à ¶U a à t ÕrJI'Ãä ÉrI 'à T HA à ßÍ_ â¿ ªTL ÃaG à sH ªTEH 'à ÆÃrA&à oK ä U a à s Á àr _ à ÅÍRK T HA à S G :@A‫א‬X#&‫א‬ ªTL äO - U a à t ßa à sH p ÍËR Ãr ? â¿ ªTL|r?&à i n RC à TLEL T|R ¨U a t? > à áÃ_ à TLELG aGE à 6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

ßr cLE Ã Éa> n _I T CH Ã ]H? R@ ¿

p Åa Ýr? Ã

T C T bLE"

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

½r> TLEL T HA à ÝaC SHA ¶ÞÍr Ã ä¿ Ýr? à Åa T C ªTEH 'à RK R rG ä TG > à nG sH ÏrH$à T HA à p ÄÍ_'à _ \ Ýr? à Åa tAC o ÅawÃË àÃO sH T R à qJ SHA ä T HA à r R »a aL à r R ¶ a ¿ ä¿ R »V à ßa r R »Är R%à W R a r R »U a à á_ r »Är R%Ã

S p ¯ Ë ­¬

¨Ýr? à ÅaG a aL à m . o ¨Är R W R a o ¨a ¾ a aL RKLAC Ã`G ä Är R% o ¨V à ßa8 o U a àr _ à lL A ÄÍ_IH pG. SHA o ä¿ T HA à áR ¿ tHI nG> ªR i r s Á àr _ à oKJ

125

ÅbK ¿ Är R k Ãr ä¿ TL Ì TH? U a R

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Éa

p a6 tHI

àr _ à T HA à iLA T E? à t _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa> ÆÃrA&à oK ä U a à s Á ª¥­­µ¤ ªRKFL A ä TEH 'à T Íäa@ à ]E? 'à ] T HA à p ÄÍ_'à SHA s Á àr _ à o ¥browser ÍÎäÃa ä i r ä¿ TLJLA H TEL | i r i r ä¿ txR Í l a ä¿ T ä_ ä¿ Éa ªæÍR Á

Ë ­±


_`/0`‫אא‬

ÆRLAC sH àr?%à p ÄÍ_'à pGI U a R T HA à T aC å_ àr oKKL r q sJ L q r oKwÃ;ä nG> ãÍRI sH 'à ÞaA R oK L r ä ä¿ t? > à _LC? à sH ½Ãr t R Á ªTL Í_ ä TL Á ÒÃa \

ÆR RA T rH

nI ÆR rI

á ¿

ÐRF

oK Ã_ Ã t T HA Ã aGE ÆR rI s Á T HA Ã ÄÍ_'Ã o F ªU a SHA o ªa ¿ ä¿ 2 R p T rG qHL Î àN â¿ T R ä¿ S R n p ¶RK@C ä¿ TL R Ã TH \Ã

Ë ­±

»ÅËR U a à á_ p ¿ p % sH qL@F U r à p o % »U a à »U a à sH n@E'à m R> R % »ÃÌR'ä »n@E'à mC r R »ÃÌR'ä

àr T HA à T> RJ- ÄÍ_'à árF àR T RJ'à TL r à +_F i oK R R Á ªU a à sH rA ÏrH$à ÍÃax¿ m Ì

ÎR!Á t U a à ß_LE n % aL@ à t ä¿ TL bJ'à kwR r à »ÆR R »Å_ _ ÃÍr ¿ U a à mIHC n % »t R áÃ_ R mH ¿ m ]I n % »½R> RI U a Ã

ª^ à S RA à qC R R i r- Þr r à á_

tHI ÈR Á ÆR rHC'à T HA à oKE T rI 'à ª2 rI s Á T HA à oL F ÍRL Òr H _ ârG â¿ ]H? ½b$à Ã` ÆR RA ªU a à t RK L r ä U a à iLA t à Ír \R aGE ¥­¤ t RxÁ t RI áÃa Ãä TL|r?&R lHC 'à ½b$à t á ¿ä T rH Ír \R aGE ¥®¤ T rI 'Ãä RK áRLF à a R'r ªT aGE à TLGH'à ªRK áRLF à U a à iLA t à T> RJ ä TL RI

Ãr p aI Ã n _ RI ªT rI 'Ã s Á R rL

¢Í« S _ ¯ gJ? TJ _' T._ ÃÍr| t á_F ª­ ªÏ_F à t ÍR \à Ç_ ¿ sH tJCHA ª® ªo RC Ãä 2A H tI p à i àR? à p tJJG. ª¯ ªR R âRI t ¢Í« S _ ¯ gJ? t à ÆR rHC'à T | t pI@ ª­ ªR _ ¿ TLwRIJL à gwÃa> à n t á_F ª® ªR R T r r> à p R r t á_F ª¯ ªTJ R à UH|r R T rI n ÒaC o ªÐRFJH àR 'à ] E ä qL Á

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

126


_`/0`‫אא‬

!".A8#$& ‫כ‬D. ´"Y&‫א‬ T8X&‫א‬ ªT Íäa@ à T RI%à ÆýÃa Áä q ÃbL/ ¨ßr L ¨t RI à n|Ãr à i r sH T HA à ÝaC â¿ :(6/%#&‫א‬ ªTL äO - ßr LE à T HA à nIC â¿ :@A‫א‬X#&‫א‬ a> ä ¨ÆR rHC sH àr?%Ãä ¨ÆR rI ½R> Áä ¨mL > à n ¶TL Í_ TA> ¿ t ßr LE à Ãr _ â¿ ª¥ ¤ ÖR RK à àRIC Ãä ¨TL à TL a à ÆR rI ÆR R>J k aC Ãä ¨TL à TL Í_'à ÆR R>J à år ªRL? ßr LE à àRIC à TF aA aLGE à 6s,fB 40 :1 Y4KA

ÄR oKJ æ\ âR ÃÌÁ T?%à t 2 a >'Ã Ä A à p a E â¿ ÄÍ_'à sH ¨TLILHC à T?%à ã`K ½_ à n oK Éa> ä ¨R R ârGH. p ` à T HAH R|R ½RF e? L ¨R R ârGH. Ä A à SH ¿ âR ÃÌÁ ªßr LE à sH ª¥­®¯¤ T E? à t ¥­¤ nI T Íä s Á ÃËRJ à ÄR ½R> Á TLEL ª¥­¤ nI T Íä s Á ÃËRJ à T?%à pIx ÄR ½R> Á TLEL Éa>L ¨R R ârGH. T HA à SH ¿ âR ÃÌÁ a \à Ã` ` N â¿ ÄÍ_'à sH S m ` ä æÍäË nG> ÆÃËÃ_ à V _ ßr LE à árF R R R :()‫א‬R (²f‫* )א‬ ªÉa> à ½RJ ¿ä ÆÃrA&à T R _J ÍR à 2C ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

t ä ªi / t RI ÓR> T CH à ã` ªÅaL G à ÆR rI IH _L nG> ]H?

âRG S RJ

T C T bLE"

gL>J t RI pGI'à p Ã_ TL? TH ¿ U a ÃÌÁ ÝRF Á ÄÍ_IH pG. ¨T HA à Èa" â¿ k ÅÍR Á o Í a TH \à ã` Éa ªã_L

127

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

mFA ¯ È] ªT HA Ã bE

Ðp 7¯ »â¿ m l n ¶T C

TLEL t T HA à aGE nG t âr H ä¿ âr Í_ 'à kF ªßr LEH oK Ã_ à ½RL ¿ àrFL q ¿ ÄÍ_'à ]xr ªÅawÃË n i ä¿ l AJ _ TEH l J'à q rF R l AJ R _J ªe e > à Ã` Õa ¨2C e sH lE? ä ½ÃrK à t bEF ä ¨g r à s Á _ R@ ¿ ârG a ¾ e _L ã_ n ¶àR 'à nL sH ªg r à s Á á_F t TG @ ÅÍr| Æa> â¿ m l ÑR ¿ T RxP UI n ¨ »ßr LE à ÆR R U E? n ¨ »oK aC ¨ »ßr LE à sH TEH TL? t à ÆR rHC'à âR ¿ å_- ÆaG n ª »ßr L t R a>J

S p ¯ Ë ­¬


_`/0`‫אא‬

ªàä_$à T Ã_ t TB 'à aB à T HA à i nIC â¿ ÄÍ_'à S Í àR t ¨ßr L sH ÑR&à oK R ½R> Á sH T E? à t ¥­¤ nI T Íä àRIC à r Í¿ ªT HAH RK ä ¥­®¯¤ áÃ_ R ¥­¤ nI T Íä ÄÍ_'à Éa> i Ír G äa à twr@ à ÒaC à ÎRK ÆÃrA&à ]xr t à nIC à T Íä i Îr R a ` p T HA à pGI L T r G ªRKFL A ä

T E? à t _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa> ª¥­­µ¤

Ë ­¬

TF R à T aC'à oLLF S G ä ÅaL ÆR Íä i Í¿ ÄÍ_'à _C lHC RIL oKwÃ;ä T HAH ¶TL R à TH \à p ÃO T Íä n sH ßr LE R »ßr LE à á_ ¿ ÃÌR' ª­ sH tJ C t à TA> \à t R ª® »ßr LE à R a>J ár ¿ t à ÆR r 8à t R ª¯ »ßr LE à sH t tJ C t à ½RL \à t R ª° »ßr LE à TEH p R ¿ t ÞÃÍä\à ÄÍ_'à lHC T HA à p SHA o ¨S Í_ à T a p T rH ÆR RA sH oK R R Á T R â¿ âäË ¨t Ír à ÉrH à sH RK rFHC ä árF o ªm ` oK RL à ÃrIHG Éa à p ÆRF?H'à T> RJ- ÄÍ_'à ¶2 Í_ 'à sH TH ¿

Ë ®¬

a t S Í_ à Ã` o â¿ S ªÃÍr nIC à T Íä T HA à l A tG Är R%à _ b'à Éa ÄÍ_'à T RA R ÐRFJ à ½RJ ¿ àR 'à nL sH ªqIK t à TH \à p »ßr LE à sH mwR _|¿ Ë_ r o o »o _ ¿ T RxÁ ÍÃa ` kL o ä »ßr LEH m Ã_ à ÆÃa Ë_ »qL Á UII@ à R _J ßaI âR

t Íä Ér á ¿

k? tJ Ì ÈR Á o T> RJ TL RI

n »U R Éa> â¿ pG. n Ã` m R J ÃÌR' »TH ¿ a Ì m RG P »ÍrC> Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

128


_`/0`‫אא‬

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

ÐRF S Ãr t T HA à aGE T RI%à ÆýÃa Á p T HA à ÄÍ_'à àN ªßr L àRIC à ßr L oK RIC à ½RJ ¿ RK âr b H t à qL ÆR R ½R> Áä ÆRILHC ä _ Ãr T HA à ÝaC t oK RL|r? T RI% ªßr L

Ë ®¬

¥­­µ¤ T E? à t _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa> ªT RI%à ÆýÃa Áä

Ë ®¬

Éa

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬

ªÅa R ¥®¤ nI T Íä T HA à l A tG Är R%à a t T?%à ã` l A â¿ S ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

ßr LE à árF R R ¶T R TB T Íä ^ m ` ä æÍäË nG> ÆÃËÃ_ à V _ ¥®¤ nI 2C a \à Ã` ` N â¿ ÄÍ_'à sH S ½RJ ¿ä ÆÃrA&à T R _J ÍR à ªÉa> Ã

RD _? ¯ Éa

mFA ¯ È]

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

S p ¯

½R> Á ÆRILHC T HA à oKE ¥®¤ nI T Íä lL A ä _I ¿ àR Éa ªßr L t T rI 'à ª¥­®°¤ T E? à t

æËa nI ÆR rI ä¿ ½R> Á T HA à iLA ½R> ªßr LE à t T rI t T rI 'à ªßr L s Á T R T HA à ârG â¿ i r 'à p t Íä Ér TF R TLEL T HA à oKE T rI 'à gA sH nICH àr ¿ U ä T rI p ÅËRE à THK o ÀRA Á pGI'à p ªßr LE à t T rH ÆR RA ªßr LE à tG ¨TL R ½RFH à o ¨R ÎR! TLJ Î nI ÍR ä RKAA T rI n ÒaC ÆR rI Å` R \Ãä 2 Í_'à p TJ$ ä¿ ÄÍ_'Ã á ¿ ªn@ \à gA 'à TL Á T rI nI RL äa G Á oK@C oKA a a>J T R ârG ä lHC R n ä ÆR à ªTL à TL a à TA> N

129

Ðp 7¯

p ä ªnIC à T Íä i Îr ÄÍ_'à árF l A ¥a G äa ¤ Òa T R à o ¨ÅrA ÅrA oK R ¿ ÆÃrA&à ÄÍ_'à ªoK E N T HA à RKF A ÆR rI s Á T HA à ÄÍ_'à o F T rI ' gA Éa sH c RJ T HA à _ R TL R à TH \à ªßr LE à ¶gA 'à `LEJ sH »T rI 'à o à R »RKJ Ý_K à R »R ÀR@ ¿ o p »RK rI@ R »RKL TEH 'à áRK'R árF p »TFHD á¿ T r E T rI 'à n TL|r?&Ãä T RI%à ÆýÃa Á R »RKC J t à ßr LE à t RJ ÃÍr>J' Èäa â¿ RJJG. kL ßr LE à sH RJ rI t »2C R 'à p a ¿ Ë_C sB J

ª­ ª® ª¯ ª° ª± ª² ª³ ª´

Ë ®¬

Ë ®¬


_`/0`‫אא‬

Q/0Q‫? אא‬6 ‫כ‬/`0&‫ א‬e‫א‬#"$%E

:T8X&‫א‬ sH f a Ãä S ÌR \à a> ä ¨T aGE à TLGH'Ãä ¨TL|r?&à ¶U a à t ÕrJI'Ãä ÉrI 'à T HA à ÝaC :(6/%#&‫א‬ ªTL ÃaG à U a à t ßa à T HA à iLA :@A‫א‬X#&‫א‬ U a à áÃ_ à t oK L äO T HA à oKE U a t? > à oK Ã_ à TLELG T HA à aGE

B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

°pF Z¯ g '¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

Éa

Ër ä p T HA à ÝaC sH TJLC ÆRILHC áÃb à U a à t _ ªRK

ª_I ¿ àR Éa

Ë ­±

ÐRF

sJC t T HA à aGE TL|r?&à Õrxr t ÄÍ_'à lIC TLEL ä TL|r?&à æN âr b H Ãr R ÃÌÁ T HA à àN ä t oK E \ oK RI ½RJ ¿ TL|r?&R T RK ÆRILHC ªU a à ªt R ä U a à t oK a"

Ë ®±

æËa nI

ªTL|r?&Ã T HA Ã l A gF Ã æ` Ã _I ¿ THG> ÄÍ_'Ã Éa> T HA Ã p SHA ä qwR _|\ ÃÍr| ªt bJ S Ãr n t aLGE Ã

Ë ±

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ Òa

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

T$RC TLEL T HA Ã oKE ª_I ¿ THG>' oK rH T HA Ã ÒaC TL|r?&R lHC THG> ªTG > Ã t T äaA'Ã àrH%Ã T HA Ã i ÄÍ_'Ã d RJ

Ë ®¬

Éa

ßRJ â¿ T HA Ã ÝaC TLGH'Ã e ÆRILHC ªTG > Ã t T aGE Ã

T aGE Ã TLGH'Ã Õrxr ÄÍ_'Ã Éa>

Ë ­¬

ÐRF

TF a t T HA à aGE oKH RC TLEL p T HA à ÄÍ_'à àN ªT aGE à TLGHIH oK äRJ ªU a à t T aGE à TLGH'à i

Ë ­¬

T> RJ

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

130


_`/0`‫אא‬

6s,fB 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

Éa

TLGH'Ã Õrxr T HA Ã oKE i qwR _|¿ä _I ¿ THG> ÄÍ_'Ã Éa> T aGE Ã ÃrK Ãä ÃÌÁ àN ä T aGE Ã TLGH'Ã Õrxr ª_I ¿ THG>' TK R> THG>

Ë ­¬

nI t RI

TLGH'Ã Õrxr T HA Ã oKE n t aLGE Ã T HA Ã p ÄÍ_'Ã SHA ªT aGE Ã ÆR rI s Á oKIL F _C

Ë ­±

T> RJ

TLGH'à Õrxr T HA à l A UH|r t à àrH%à ÆR rI 'à ÒaC ªT aGE à ªRKL Á

Ë ­±

ªàrH%à ã` T HA à d RJ

B 40 :4 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Éa

a> â¿ T HA à ÝaC t ÏRJ à o ä S ÌR \à âr aC ä ÕrJ/ U a à ªÝa? Ã`G WwR sH

Ðp 7¯

S p ¯

ªàRF Ãä _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa>

Ë ­¬

a> THG> t T HA Ã aGE SHA ä ÆR rI s Á T HA Ã ÄÍ_'Ã o F ÄRA ä aLK> Ãä S ÌR \Ã R ä_K TK R> Æ R t aLGE Ã oKJ ªq wR ä TL ÃaG Ã m Ì aL N ä oK ½R _|¿ R _K ä¿ RL? ªR R @ Ã sH

Ë ­±

WwR t aLGE à oKJ ÄÍ_'à SHA o ªn t aLGE Ãä m Ì ÉÃa à T HA à iLA ªTHG>'à ã`K àrH

ªàrH%Ãä TEH 'à ÄÍR à T HA à ÒaC

Ë ­±

â¿ h ÃÌÁ ¨TG > à t f a Ãä aLK> Ãä TL ÃaG à ÄRA Åa R T> RJ' t RxÁ U ä eL? ÄÍ_'à iLA ªm ` T R ßRJ âRG t RKF? ä¿ RKC Îr pG. U a ÆÃËR ÍÁ TIwR ä¿ l?H ÈR Á t TF R à TLILHC à ÆÃ_ r à lL A ÉÃa à RI ªT rKE ä TAL TDH T HAH ]wR? ä ÆRILHC âr aA o ¨l?H'à oLI? T HA à árF ªT Í_'à t ÎÍR ªàR 'à Ã` t p a ¾ T HA ÆÃÍR> Ã ä¿ Å_ R +_F oKJG.

131

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

(" ‫א‬/ ‫@ א‬2‫)א‬ h Q/0Q‫* אא‬ RK _ TD áÃ_ à a m Ìä ªo RC à àr fC RK@C SL Ãr%à g a TG rK àËä n R- U a à k aC R ËÍ¿ ÃÌÁ t ä ¨U a à àr r a ÝaC ]HA? ½R RJ p ä ªàR Í R oG à àr r äa ÝaC ä ¨aL C à ÎR ÃÌÁ SL Ãr%à T R áÎa R ÝaC ÅaLD| ½Ãb ¿ s Á ÆR RL Ãä ÆR rHC'à o FJ ¨T a >'à TDH à ã`K ä ªRK E? t à ÆR rHC'à RKL Á n a t à TK$à ªRKLH iHA æ` à e > à s Á ÝRA'à T RK t ÉR ÆR rHC'à nF ÆÃrJ a n a t à packets

h Q/0Q‫ אא‬e‫" א‬#) ?R ‫* )א‬ ]L R/ ·ÆR rHC'à p V H RK a? qL _ æ_ ¿ 2 i@ ä ªÍrA Ãä aLD à p ÅÍäaL t U a à âÁ R a Ì â¿ l RI ä ªTL à oK ÃÍ_ m ` ÃÎbC RKLH àr?%Ãä RKJ Ã_ TC Ãä T rI s Á àr|r à 2 _ IH q äa>J æ` à år 8à p âäa R 'à âr äO 'à o ÆRIBJ'Ãä ËÃa \à ⿠tJC R/ ·U a à p T äO TK _ r ¨ÄR@ R ªt'R ÞRA sH aL C à T a ÎbC n RF'à t qJG ä ¨2 _ 'à T RI ÄRL p a \à Ã` aE L ä ªTG > à sH s ä\à TH rH ä_ _ t à ſb 'à lwRF%Ãä ÆRCwR> à p aL G à ÍR> à p U a à sH T a a à T R a à ÄRL aE ä TL R Ãä TL ÃaG à ÆR RA& T R T R a à ÄRL lH L ¨m Ì sH Åä ªqJ V R- TH? à TFL ää TIK ÆR rHCI _ m ` ªRK ¿Í p a C â¿ ¨TJLC R R@F TI K'à ÆRK$Ãä ¨ÆRLH \Ãä ¨ËÃa U a à ]L n RF'à t ªkJC à sH V%Ãä ªo _ Ãr p R ¿ p aBJ à fD T a > ÄÍR# ä¿ ÆR RI à oKCI# p' sF H U a Ã æ¿ r T äR SC? à p q ¿ tJC R/ ·T I ÆR RL Å_ R âR r RI q G t ÆR rHC'à T R U a à hE ä ã` áR ¿ ªàRJ'à SC| R ÍN ÆR rHC'à ã` sH Ír C à nC pG. pG ä ¨Ã_ ¿ s J U a R ¨n R nG> U a à p ½t ªaA H RJxaC _ Ír| ä¿ ÆR rHC æ¿ a> n RLH aLGE à RJLH ÆRLAC'Ã

h Q/0Q‫כ אא‬$#5 !) * ÆRIBJ'Ãä T|R&à ÆR a> à qGH 6 RI ª ÆRG p TE O TG q \ U a à mH. _ ¿ p R ¨ÆR _F æ¿ âäËä Åa R ªU a à t åa \à ÆRG > à 2 - g a t à T|R&à RK G > a? J

h Q/0Q‫? אא‬6 ‫א‬/" ‫א‬E / ‫ אאכ‬T‫א‬/<‫ אא‬9R !) * o R t aL aL N RK ÆR a ä ÆRK ßRJ â¿ Á ¨U a R oG RKJLC TIBJ ä¿ qJLC e p R q ¿ o Í ÆR RL iI ä ¨ÉR Í\à tJ T|R&à RKC ÃäËä RK _J ¿ RKJ nG ä ªn r ä ¨ßr L ä ¨n ¾ä ¨U r äaG R RKJ ä ªU a à ª^ Á ¨2 _ 'à TL R'Ã Æ RC'Ãä TG > à T ä âR ¿ aL r sH nIC t à ÆRK$à ¨U a à t Ãr kH t ÌrEJ à ÆÃÌ ÝÃa \à Åa Î p ä ª2 J'Ãä W Ãa à æÍrA s Á T RxÁ ¨RK ÃÌ _ U a à T _ ä¿ Æ R? Ã ä¿ ¨R a o t Ã

h "#5 Ii&‫ =)א א‬5D$& ?Q‫ א& א‬1"k&‫ א‬DR ‫* )א‬ TG > à s Á âäN H U a à r _ âR T Ã_ à t ªU a à ÆR _ ÍrA p TL R à TH a'à s Á S rH t R à nL$R ÍR> sH år æ¿ a> SC| R/ ¨ÅËä_ àR? à ÓrA U R ä R LA âR U a à â\ ¨gF ÆR rHC'à ŽÃaF TL r GJC à !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

132


_`/0`‫אא‬

pG ä ªU rH R bJ ä¿ Ã_ Ã_FC Ãa ¿ TG > à ]E? nC âR Ã` ä ªTL äa G à i Ãr'à T a TD T aC âäË U a à sH ÅaF Ëa - ÆR r _L ä ¨Ír|ä ¨ÆRFLHC ä ¨e? p T|R&à RJ R rHC a> iLA R ä_ t r rJG à á_F à n@E ä n âRG P ] |¿ä ªRJ aL _J TL r ÅËR U a à a q ½Ãa ä q ÍR> ä R år ÈR Á ] |¿ n ªÄr R%à ÅÍN Åä ªq ä_ t ä¿ ßr L sH T E| ä¿ ÄR a Ír? à T ÍR>I ÆR rHC'à a>J U a à á_ â¿ e ªq RJ|ä år 8à tGHK 2 R aF ÞÍRE à r p S r à p t R à nL$à pG6 m Ì sH

h‫א‬R "#5 ‫ =)א‬h?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬e‫כא‬PU ?R ‫* )א‬ TG i RK ÍR> ä ÆR r 8à ÈR P 2 _ IH ]I ÆRFL A ä i Ãr RK ¿ sH t RI à n|Ãr à ÆRG k aC pG. å_ Á sH t? ÄR ½R> Á r q áRLF à e > à sH R nG ªn R txÃa à iI i nFJH ä¿ ¨2 _ 'à p TC Ãä ¨ÆR r _LE Ãä Ír? à T ÍR> RKJ ä ¨ÞaA à s > oKC n|Ãr Ãä ¨p a à i n RE R i I Ãä ¨RKCLI ä¿ ÆRG > à ã` ªT a > ÆR RI à oKCI# R|R ¿ o@ ÆR rI ½R> T Rx R ¨T ËÍ_ Ãä â\ ·ÎREH Ãä ¨T ÃÌ Ãä ¨k ? R æ_LHF à á à nF t 2H RCH TLI \à t T R R@ ¿ t RI à n|Ãr à ÆRG U R _F i r ÅÍR Î p Rxr t RI à n|Ãr à i Ãr à p TL à ÅËR'à sH àr?%Ãä àr|rH R äb a ¿ Ãä_ 2GHK 'à nwR ä ÆÃbL p ÅaL ¿ TIH t ä ªU a à a oKwR _|¿ i q r ÍR> år 8à oK ¿ âP ªÅa R TL à nwR r à ªq _F R a> ä æ_LHF à á à a>J TIK ÅRJ Æ_ _ ÅaL \à âÁ àrF t RI à n|Ãr à ¨ÄrL r ä ¨áÃaD Áä ¨a r ä ¨ßr L :JI‫א‬8@b‫ אא‬ZO‫א‬.@9‫ א‬T‫כא‬UxA 3.9‫ א‬L1 J7‫ א‬9‫ א‬Z,E9‫ א‬F=I 6= 1‫ אא‬L1 TL a?'à àRI \R áRLF R TLH RE à W Ãa à p åa ¿ R Ãr ¿ pI@ L S r à p t R à nL$à R ¿ ªU a JL ä ¨âÁ _GJL ä ¨aGLH ä ªU a à a ½Ãa> Ãä i@ Ãä ¨ÆREH'à T ÍR> ÆÃäË¿ p mL R ¨p ä_ Ãä ¨U a à a

h‫( &כ‬P>K&‫א‬. ?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬8 ‫א‬D6 ?R ‫* )א‬ ½R> T|R ÆÃÍRK æ¿ 2 _ 'à p SHA ä ªTL R ä áÃ_ à THK ârG VL t RI à n|Ãr à ÆRG UII| ½RJ sH á_ I m r ÆRG > à ã` q r a R/ ½b ä ª2 _ 'à i n RE Ãä ÆR rHC'à a>J ½_ Ãä ÑR ÄR mLH ËrC ÆR ½RJ ä áRI à ÆÃÌ m r ÍR> ÑR ¿ä ÍËR? ËR Á t ârC à _ m _6ä RI ¨p a à i ÆR ÏRJ à t RI à n|Ãr à ÆRG UA ¿ _F ªT a RK ÍR> ä ÆR rHC'à a> oK RG P p a à 2 _ 'à iLI â\ ·iEJ R t àr R T> RJ ä oK?? T ÃäÍ p oKJG6 T?J ¨á Ãä T R ? à âr a p RJ _?F ä ¨tH ä mH 2 ËRC à i ä á à i RE ä R à a ¿ Ãr ? â¿ sH RJH 2 ËRC à ÑR \à S rH t R à nL$à _ R ¨ÞRL à ÆÃÌ t ªoK rF ªU a à t R _! t à ÆR rHC'à àr g Ãäa Ãä ÆRFLHC à a> sH âäÍËR RJCLI RJ \ iI 'à t æa R

h‫"כ‬$+ ?+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬/<‫א‬j) ?R ‫* )א‬ R/ T r E RK ¿ s J ¿ RJLH RJ ä ¨oK R rHC' R ËÃäÍä RKL _ T ÍR> ä a> n@E t RI à n|Ãr à ÆRG nIC ªoK E ¿ p RK äa>J t à ÆR rHC'à âN> Í`%à t r 2 _ 'à sH S Ã` ªÆR rHC'à ã` sH Õ Ã p p a à pG. e iHA âN Ã_ ÅaLD| a R 'à ârG _F ¨Ér E'à ½R@E à Ã` t 2 _ I RJ gL" _ t à a R 'à p R VL ÆR R sH Õ Ã s Á ÆR a> à N H R RL ¿ä ªRJ L|r?& R Ãa à a C R/ RJ E ¿ p R R a> ÆR rHC sH q aC r R' a R 'à n? _ ä ªU a à a q r ÍR> ä q äa>J R à p oKJ ÃÍr? ä R R A à ` N àR 'à nL sH RKLE r ªm RL ½RJ ¿ T a H m F ÒaC _F ßaE _ r p m R a UJH ¿ ÃÌÁ ¨àR 'à nL sH ¨m Ì p a ¿ TL r GJC à TG > à TJ|Ãa sH nK à p ] |¿ _F ¨R a RJ TLFLF%à TL? > à p k>G à âäË ½RL ¿ a> nK à p q ¿ R-ä

133

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


_`/0`‫אא‬

T lHC RKH S rH t R à nL$à RKLH ærAJ t à T Lwa à a R 'à R ¿ ªTE b ÆR R lH& ÆR rHC'à iI ä ½ÃÍ Ã a> aA& mxaC p U a à t m E p ÆR rHC' ßa> aE _ VL ªU a à sH oKJ ¿ä oK L|r? ä 2 _ 'à ªT|R R ½RF Á Ër mJ ÆR rHC k> åa ¿ ÅÍR C ¨m ÌÁ âäË m R RL sH p a Ã Õ Á a TJ|aF Ã

h Q/0Q‫ אא‬d$+ ‫כ‬K)‫כ =א‬0)‫א‬H d$+ ·‫א‬Y`&‫כ א‬K‫כ‬#5 y"‫* כ‬ t à t RI à n|Ãr à ÆRG p _ _C à ßRJ ªU a à sH R a> _ a t à Ír \R rA aLGE à mLH ½_ æÌ ÂËR aB TL|R R@ ¿ ßRJ ªãa>J R sH Õ Ã oKJG. p ` à ÑR \à Ë_ _ _ TL|r?&à m RLAC n _C p mJG6 m ` oF o âÁä ªoL a ÆR ä áR Í¿ä Ýa ¿ p Îr Í 8 p nF T r a ÆRIH áÃ_ à mLH RI ªÑR \à fC U ¿Í ä¿ ¨U a à t R _K UJ ÃÌÁ ªm L? > o _ ¿ àR Ã æ¿ ¨ÑR&à m R áR à a TJ|aFH ÒaC R R RD ªÅ½R à p Ö TLJC'à T E? Ã ä¿ i r'à s Á RKH Í¿ä ¨screenshot T R>H ÅÍr| gF R ¨q Ã_K à o R?

hz#0k#&‫ א‬d$+ ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV&‫ א‬/ ‫! א‬+ ‫* )א|א‬ ßÍR> R R R VL ¨iI 'à t TL|r?&à árKE ÍR _ à t UI R RK N S rH t R à nL$Ãä t RI à n|Ãr à ÆRG oK oK@C æ_ RI ªT ËRC à ÅRL%à t ä¿ U a à ÈÍR q rHCE _ R/ a ¿ U a à a oK E ¿ p ÆR rHC ÑR \à pG ä ªRJJL t? > à n|Ãr à TF a sH R H ËrCL R/ ¨U a à ½R@ s Á i Ãr à ÒÍ¿ p n|Ãr à ÄR ÃaL R r âR R p ` à ÑR \à p _ _C à nI o p UJG6 VL ¨o RC à àr i a à àR? à T _ ]L t RI à n|Ãr à ÆRG ÆR r 8à kH sH àr?%Ãä àr|r à p e n pG6ä ªS rH t R à nL$à r ä R r oK@C i n|Ãr à oK RG P ªaL C à T a ä TL ÃaF._ à b bC nL t ÅrA _ R/ ¨R a> ä U a à t

[. 9>E m‫? א‬+‫א‬#0C‫ אא‬1}‫א‬D0&‫ א‬z:‫א‬D)= ("#&‫א‬%&‫"( א‬EDP‫כ‬K%&‫כ( א‬PV$& !‫כ‬#5 Ii&‫ א‬A=8&‫* )א א‬ h("<‫א‬/]#58&‫"( א‬$#%&‫א‬ ßRG à ÆRG > à ã` ]L VL ªt RL à ÓR>JH RL R Áä R Í ½R@ RKJ nC RDH t RI à n|Ãr à ÆRG UDH _F ÆRG àRIC à pG.ä ªU a à a 2L RL à ÆR R>J TFL ä TC R 2 RJH a r ä ¨oKL R ä 2L RL à 2 a R 'à _ ä ªo _> ä ÏRJ à á á_ RK Á æ¿ ¨ÑR \à p ÅaL ÆR rI 2 T a g aH R@ ¿ t RI à n|Ãr à a ÍR \Ãä ÆR rHC'à s Á àr|r à sH p ÍËR ÏRJ à s ¿ VL ¨tCL A à R Ãa ' R _" ÄÍM'à ã`K THL r à ã` áÃ_ à p a ¿ år - Õ Ax à R@ ¿ ÆR rG H ÆRG > à p ÕrJ à Ã` ]L n RF'à t ªÆÃa RB'Ãä ÆR R à oLBJ ä ¨U a à ª2J Ãr'à sH T R a à RK ¿ Á ¨T a RKHwR Í a>J TL RL à ÆR RI H l aA à S rH t R à nL$Ãä t RI à n|Ãr à ÆRG nL ` o Íä ¨ÃaL ¿ä ªm ` TL à ÆRC aE à a> p R@ ¿ RKJG6

:)B‫א‬/89‫* א‬ wwwªteach©ictªcom * wwwªepthinktankªeu * !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

134


‫א&‪= /5D 0‬א&] ( א&‪@AD #‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪135‬‬


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(P$O$& ?6‫א‬/ DEDY&‫ א‬/5D 0&‫א‬ ÃaL ¿ ¶ÆaG ä ªq oH" U R R'R RL Ì RE R R Ë L _L T RJ- RKH ¿ R Ã_ ¿ _F ·ÉaE à R . T Í_'à s Á RL ÃË U Ì TL a R T|R&à ßr LE à T rI t ä¿ ¨gwR%à TH t R a> tJJG. R-Íä ¨R _ Í¿ t à Ír? à ÓRF à p pG6N ªeJ R gF cL ä R@ ¿ ÅÍr? R RJIK iLxÃr tA \ ·TL Ã

@ ‫א א‬ ªRJLH a O ä R a R> S R ä ¨ÆRIH âäË ÆR rHC nFJ tE |ä tJ nG t ¶TL Ãa r rE à ÅÍr? à ªTJLC _ ÃrF áÃb à SHA qJG ¨s ä\à TH rH K ä_ a r? à ⿠RK a ¿ t ÃrH à RK L Î sH t ` à RKE R RL ÃË Uxa ¶TL R à _ ÃrF à RK U a> ¨a E TL à TL a à T Í_ s Á RL ÃË U Ì ¢¯_J PE ¯ ÊP ­ RD _ ªÅÍr?H T RJ'à T äÃb à ÓRF R t ]I T a T R ` ¾ä ¨txa nG> ÃaL RG à m ¿ ¢È]I ¯ n ¯_J PE ¯ gvp q LI ¿ U |¿ Ý_K à p Æ_C à RIH ä ¨q LI ¿ sH bL a Ãä ÉR@ à _? ¿ RKJL R N Ý_K à p T a ÃaL RG à U R ÃÌÁ ªn ¿ åa \à ÅÍr? à ÆR rG' T J R ¢QJ > ¯Ï ±]%¯ ªÅÍr? à bL a ÅÍO _ _" m ` tJ ¿ä ¢µP> ¯Ï ±©Pv ¯ ªÐ E à àRIC à æËRE R äË àäR ¿ä ¨n@ \à R äË rK tCL A à ½r@ à sH _I ¿ ¢RJAJ ? ¯ ] P<'¯ ¹py ªnE \Ã ä¿ sH \à VH à t R,Áä ¨ÅÍr? à k? J t l \à ârG ¿ àäR ¿ ¶ÅÍr? à t q RG ä l \à ¢RJ= < ¯ ¹p= ¯ k? J t e > à ârG ¿ ]? ¿ä ªÅ_LC Ã ä¿ TA r 'Ãä ¨T aF à TL? > à TAFH à RKJ ¨TEH 'à ÆRAFH TEH áR ¿ ßRJ ªÅÍr? à ¢R _%¯ ªÃaL RG à m a" ä¿ T a 'à Ír? à sH b Í¿ ¢±¹p= ¯ jG ªTL R x ÅÍr? à nL|RE TLF ä ¨nL|RE à ÅËR ä T xÃä ½RL \à RKL ârG t à ÅÍr? à n ÃË T R 'Ã

:È‫א‬i‫ אא‬Y4I‫א‬f F9‫א א‬V)‫א‬Å7‫ א‬hpbA ‫א‬8‫כ‬ ÅÍr? à oL F _J R _ _" pG. t à i RF à ÓRF _J ÝÃ_ \à U R ÃÌÁ Ír? à TL ÌR lLIC ¨ Ç \à Å_ R t|r R a ârG â¿ tD J pG ä ¨i RF à TAF _J g @ R Ý_K à ⿠l R- _?F ä ª­°´ T E? à t ]xr r RI Ç \ ¨i RF à TAF p T aF sH l \à iF ¨ÍR L à sH àR 'à t ªm C R sH Ír C à a ¿ ä¿ 2 L a àäR ªR _ s Á RKJ ªp.\à VH à t ŽR@'à TFAJ'Ãä ¨TG > à p a \à VH à t t TIHB'à l RJ'Ãä !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

136


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

@DOj. @DOM ¶t ` à k RK à áÃ_ R T xÃää TLHI Ír| ÓRF à t R _ R ÆÃrA&à ã` :UN‫א‬c Q$+ /%N‫ א‬:‫א=א‬ ÃaL RG R lHC t à ¨k RK à t TL Rx à ÆÃÍRL&à sH ä ¨t ` à tE R t ÃaL RG à RK i I t à TEH 'à ewR?&à sH ÝaC ¿ ªT R%à _J T a RKHD \ TIK'à ÍÃÍÎ\à p R ¿ hE ¿ â¿ æÍäa@ à p ä ªRK ÃËÃ_ Áä ªT L nG n@ \à ÆÃÍRL&à ÍR TEH Ýäa t Ír? à p _ _C à ÓRF à Äa \ « ‫א‬G» d")= s=2 /X‫ א‬:‫}א`"א‬ ªT ÎÃr 'à aL ŽRx à T R t Á q _ ¿ p ä ¨Ð E à áÃ_ à p nH ¿ â¿ n@ \à p ‫כ‬/YN‫א‬v :‫}א& א‬ ¨q Ã_ à _J RK rxä _FE ÅÍr? à â\ ·¥áäb ä tI a à S aF à áÃ_ à p nH ¿ä ¨ãÍr|¿ â¿ Ëä¿ æ` à Ý_K à p Äa N ªTL ` à k ÃrK à t T|R (OL& !P ‫ א‬:‫א‬%.‫?א‬ ªT äÃÎ nI ¿ _ \ k RK à i ßa"N ¨ÅÍr?H nI \Ãä S \à T äÃb à Ë_ ¿ä ßa"N åa ¿ Åa /%&‫א‬. :‫א‬P)‫א‬S 2 k RK Ãä ÅÍr? à âÎÃr p _ N \ä ªÒaC R Ír|N ä ¨Ír? à ÓRF à ½RJ ¿ m a" æ¿ âäË RJ R tE R tF ¿ â¿ àäR N ªÅÍr? à gF ¿ o ¨æ_ p 2 a t ÃÍÌ tF N ¨æ_ #H&‫! א‬I‫ א‬:‫א‬v2‫א‬v t Ír? à n@ ¿ â¿ åa ¿ Åa a ` N ä ¨a r? à ½RJ ¿ twÃÍä ¨]L R?'Ã ä¿ ßR > R ·Å½Rx a ¾ Í_? æ¿ ä¿ cI> à nC N ªTLCL ŽRxP RKAF ¿ t à ‫א‬. ‫ א‬:‫א‬%.‫א‬v T RxP ¨æÍr| a a RK _ ¿ â¿ ÏN ¨RKHG ä ÅÍr? à ÅËr p p " t à ÆRFL A à p _ _C à TL ` à k ÃrK à a r ªÅ½Rx à n _C ä ¨ÆÃaL N ! /IfZN :‫א‬T)‫}א‬ a> ¿ â¿ t Îr qLH ä ¨RKAF Ã ä¿ R b!¿ æ` à e >H l t ¨ T aG TLGH ÅÍr| nG ä e æ¿ ËrK T a Îr# ªR R ¿ R Ír| p R ¿ UJ ÃÌÁ Á ¨t EJ RK ¿ä ÅÍr| ?f{‫ א‬s‫ א‬:TT‫כ‬#I 1c :‫א‬%v‫א‬N Ãä_ R> â¿ oK ]I ¿ä ¨a r? R âÌ Ã SH N ªT RC Ãä T|R&à p R \à t a r? à ÄÃ˾ p p a à TL|r? áÃa à âÁ ªoK H áa N R a> á_ Ãr H ÃÌÁä ªoK RKH Í¿ ä¿ k RK à sH RK AF à t à ÅÍr? à ‫כ‬PU` /^0S‫* א‬ ªt Ã_ à ÕR>'à Éa ¿ » á¿ ]L | Ã` n ªTJLI à SwRF%Ãä T ` \à W J ÅÍrK> T ÍR t Ã_ à ÕR>'à ª1 ªRK áÃb à æÍäa@ à p ÅÍr? à p rG TJLC _ Ãr ßRJ _C o ¨àRIC à THK TLI a à a r? à ÅbK ¿ ÍR> à _C ª2 » á¿ ]L | Ã` n »Ç \Ã ä¿ VH à Å_ R t R ª3

137

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= :he9‫ א‬6=oP‫ אא‬LI 6-‫א‬b‫אא‬-A ‫א‬p08¥@m J@9‫ א‬T‫א‬1.=W89‫ א‬S‫@כ?א‬P‫ א‬2UI Y)./9‫§ א‬/09 * »ÃÌR' »p ¿ »s »o »kL »ÃÌR »p ¶àä_$à t ÅËr r'à ÆRIHG R 2JLC ·t rxr nG> ÅÍr? à ãR# TLE RC à RJ R R A à k? R r Ë J/yxA J\j‫א‬I §OA * JI.w.1 §OA * lI ÆÃÌ

TH/

T ËRL Ã aL

T L@

T rL

½Ý_ R aC>

fL ¿ä Ër ¿

T a?

T'R

T a ÅÍr|

ŽRx à 2 p R à T ÍË T@E J nB Ãä

T @ Ír|

THLI

ÎÃaA Ã T._

TLE R

TJ b

ÅËÍR

TL A

TJ ÃË

T rH

Å_LE

T ËRL Ã

TLC Ãä

T L

TE a

ÅËR

ÅaEJ

RKL T rL

TH R

k ÃrC Ã p TL R

2 TCE a p R T ÍË ÆÃÌ nB Ãä ŽRx Ã

ÅaL

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

138


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= ¶t R à àä_$à S R RJAF à t à Ír? à oLF â à R r Ë ªq E Ý_KH TEH ÆRAFH Ír? à p _ _C à RJAF à _F iwÃÍ ¯] ]J

]J

e Ï

¹p= ¯ n pE ] ¯p ¶ÃaL RG à ßR Á TF a »ÅËR ÅÍr? à n »ÅÍr? à ÓRF à ½RJ ¿ ÎÃb ÃaL RG à UxaC n ¶SL @ Ãä Å_%à »a r? à ½RJ ¿ Ý_K à sH R b Í n ¶Å½Rx à »tCL A à ½r@ à àRIC à p RJG6 n »T ÎÃr ŽRx à n ¶TLCL A à _ R>'à Ír| »ÅÍr? à t l \à i r t R aG n »S RJ r n ¶TL? > à Ír? à »R ` \ RJAA t à TAFH à R »T RJ'à TAFH à ` ¿ p RJG6 n »TH?E T a t n »TH R Å_LC t n »TA r t n ¶RK LEH ä ÅÍr? à T _F ä¿ T _F'à t a|RJ ox l a p RFI ÅÍr? à ½RA Á p RJG6 n »TLEH&Ã

139

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(3) 1#+ (:A= ¶TL R à iLxÃr'à p U a à t Ír| p V ¿ ªRL r rJG à ¨T RC Ã Æ |Ãr'à ¨tH8à ^ A à ¨g r 'à a à TFAJ t T L à ¨TxR a à TLGH'Ãä a>J Ãä i A à ÞrF ßRK à âäË R a> ä RKH bJ pG. U a à TG sH Õrxr n t Å_ Ãä ÅÍr| p V ¿ ¶T aGE Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

140


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

!".A8#$& ?6‫א‬/ DEDY&‫ א‬/5D 0&‫א‬ T8X&‫א‬ ªÍr? à aL N ä TL Ãa r rE à ÅÍr? à p rG _ ÃrF T aC T HA à S G :(6/%#&‫א‬ ªU a à t Ír? R T|R&à T aGE à TLGH'à ÞrF p T aC T HA à S G ªTL Ãa r rE à ÅÍr? à p rG _ Ãr S Ír| ÓRF à T HAH pG. :@A‫א‬X#&‫א‬ ªoKLH Ír? à aL N t T HA à aGE ª¥ÕR>'à ÕÃ_ ä T aGE à TLGH'à ÞrF ÅR Ãa i RK Ã_ Ãä U a à p Ír| ÍRL à oKJG. U a à t ßa à ¨tE ? à nIC à ÆRL ¿ :($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªÎRK S R n ÅÎr ârG â¿ Óa > ä ªTL Ì k Ãr ä¿ TLI Í a r? ÅbK ¿ s Á T HA à ÈR ¨Ír8à Ã` `LEJ B 40 :1 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ªa r? ÅbK ¿ s Á ÈR " ä aLGE à sH b a ä T _LK6 Å_ r à ã` ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯ ¶TH _ T bLE" T C ÉÃa à ÝR âRG t Ýr rH âRG'à t ÄÍ_'Ãä T HA à àr ¶_I à ÅawÃË â¿ p ÄÍ_'à _ N ä ªtwÃr> nG> ÆR rI p rG âr rF T HA à SHA o ªs ÆR R#à t âäaL ä n ÅË_ T R Ãr?IF â¿ oKJ p aKB ¨ÅËRC Ã ä¿ a r Ã ä¿ ¨S@D à _C ä oK r ä ÆRI ä aL RC sH R R Á Ãä_I# ÄÍ_'à k K U r à p T a RJ ]I ä ªq RG t S R n kFL Ír? à ÓRF Ãä àr R ÄÍ_IH gF q E r árF âN ä¿ ¥TLxÃa ä e > à árF ä ªR@ ¿ q RG t _I R tE RC à aL C à ÍRL R ãa r? * æ` à r m ` q?IF p a à sH æ` à ªoKJ R ¿ t _I R iLI$à a N æ` Ã

RD _? ¯

mFA ¯ È]

T C T bLE" TLAL>J

âäNLK ä T HA à g>J ªÍr? à Õrxr'

ÐRF

141

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

Ðp 7¯

jJ r ßR m n eIF ä ¨ÅawÃË t iLI$à kF ÍR ä Ír?'à ÍäË t Ãr à sH S R ¨ãÍr? â¿ _ a æ` à e > à Ír?'à àr T a e nG ßa VL iLI H ÉR â¿ sH f a Ã ä¿ ãa r? ªt Ãa r rE à Ír?'à ÍäË eIF T|a æ¿ ¨TLI ä ÃaL RG Ír? à ÓRF à o ä Ær| _LHF ä p _L à áÃ_ à à p ÍÎ sH gD@ à _J àR Ær? ÃaL RG à TL R à _ ÃrF à ÕR à S ä ªÍr? à ÓRF à ¶ÆÃr|\à _LHF t ÓRF à _J m Ær| Ír?'à Í_? a r? _J ßR Ær|ä ¨T a ÅÍr| _J jJ r ä ¨ÅawÃ_ à t qH RF e ªÅÍr?H R _ ârG â¿ S RA à f Í ¨T CH à ÕRF Á ÕÃa Á ÅÍäa@ ÅÍR à Í_# ªR _ ÃrF iLI$à áR'Á p U à _C aL N t T HA à aGE a r? à Õrxr' ÄÍ_'à _K. t RK RG ä oKLH Ír? à TH \à fC Éa a t Ãa r rE à ªTL rL à oK RL ¶T HAH TF R à ÆÃa &à àr m RL t TL Ãa r r ÃÍr| åa p ¿ © »RK R rxr t R ä »TL rL à m _ U a ÅÍr| a ` n © »ÅÍr? à R »ÕR A à R »R r R R A à ÃÌÁ »g> t Ãa r r Ír? U ¿ n © iLxÃr t RI oC m R Á U R »ßÍr|

S p ¯ Ë ­¬

Ë ­¬


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

aGEL R Ëa nIC Ã Ã` ârG â¿ oK'Ã p Æ tE RC Ã aL N R Å_ sH S R n k | ä¿ ªqLH Ír?H ÃÍr| pI@ TL Ãa r r U ä t T HA Ã p ÄÍ_'Ã SHA â¿ pG. ªoK C Ír| ÍR@ Á l R

T> RJ

tE RC à a \R T HA à aGE ¨T HA à sH k ? Ãä Æ 'à ÄÍ_'à ÕÎr Ír?H t ¥­¤ nI T Íä oKLH ÕÎr RI ½_ à n oK RK a> t à ¥­¯´¤ T E? à ª`LEJ R

Ë ®¬

Ír? Ã T HA Ã nH

Ër?F'à nL?E R Éa> â¿ ÄÍ_'à sH ÅÍr?H tE RC ët? > à k|r à p â¿ n@ \à p ªt rxr'à k|r Ãä oLLF R ¿ T HA à ÝaC `LEJ ½_ à n m Ì sH TH ¿ oKLAC ª¥­¤ nI T Íä Ír? Ã

TEH ÃÍr| ÄÍ_'Ã a@ â¿ pG. T Íä ^ ªRK > RJ ä T HA Ã sH RKxaC ¥­¤ nI t ¥­¤ nI T Íä WwR T> RJ o ªTL R Ã T?%Ã

B 40 :2 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ Òa

T> RJ

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

tE RC à a \R T HA à aGE R ÍR à t à ÅÍr? à S R n ÒaC Ír?H nG> RKE? ä TH 'Ã ä¿ TEL ? à p ªt rxr nG> ä t? «tE R Ír? à T HA à nH p a à T HAH àR 'à ÄÍ_'à ] E ä oLLF R ¿ T HA à ÝaC ªoKwÃÍM ½ Ë R Ír? Ã

S p ¯ Ë °¬

B 40 :3 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ¥t ` à k RK à àRIC à p THG> ä¤ a r? T ¾ s Á T HA à ÈR ¨TLILHC à Å_ r à ã` `LEJ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

_ Ãr p ÆR rHC'à p _ bIH ªÍr8à Ã` a ¾ aB à ¨ÅÍr? à p rG a r? T ¾ tI Í k R ä¿ t Ì

T Íä ^ ¥®¤ nI

RD _? ¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

Éa

_ Ãr T HA à ÝaC _ Ãr ä RL ÃË àR ÄÍ_'à Éa> ÅÍr? à p rG ªÅÍr? à p rG

Ë ®¬

p a6 tHI

_ Ãr T HA Ã oKE ÆR rI s Á Ä A Ã ÄÍ_'Ã o F ÅÍr? Ã p rG n ÅÎr ârG â¿ S ªnI k R ä¿ a r? T ¾ T rI ªt Ì

Ë ®¬

lL A T HA à iLA ÓRF à T rI 'à p ÄÍ_'à SHA ÅÍr? à p rG _ Ãr ªRK a t à _ ÃrF à lL A ä Ír| â¿ s Á T HA à ÍRB ¿ ÄÍ_'à q r ªTEH ÆRAF ä ÃÍr| Ãr _ S Ír? à oLLF oKJ SHA o ª¥­¯µ¤ T E? à t ¥®¤ nI T Íä

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

142


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

B 40 :5 6,8,=W@9‫ א‬Y4K.9‫א‬ ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

Õrxr p ÆR rHC'Ã p _ b ßRJ ÆRL ¿ ÅËR t a>J Ã ÞrF ä TLGH'Ã ªU a Ãä tE ? Ã nIC Ã

RD _? ¯ Éa

T> RJ

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

oK Ã_ R T HA à aGE T HA à sH TL R à TH \à ÄÍ_'à ÉaA ªU a à t Ír?H ¶oKwÃ; p oK N ä

S p ¯ Ë ®¬

a>J Ãä i A à ÞrF ÅÍR tJC ÃÌR »T aGE à TLGH'Ãä »U a à p Ír? à n bJ ]I n p U b t à Ír? à a>J ]I n »ßr LE à p ¨U a Ã

¨U a Á ÒaC Ã ÎRK twr@ Ã Ír GL äa

Òa

T Íä ^ ¥¯¤ nI

Éa

áÃ_ à 2 ÞaE à T HAH ÄÍ_'à Éa> oKLH ÒaC ä ¨a>J Ãä Ír?H t? > à ªq Ã_ à TLEL ä t Ã_ à ÕR>'Ã

Ë ­±

áÃ_ à T HA à iLA T E? à t ¥¯¤ nI T Íä ÄÍ_'à Éa> t Ã_ à ÕR>'à t qFL A T HA à p SHA ä ¥­°¬¤ ªUL Ã

Ë ±

Éa

ª¥k O'à ÞrF ¤ TLH|\à ËÃr'à i Îr ä áÃ_ à Õa> ä 1F T? Í t ä :JI‫א‬4-‫ אא‬Q‫?א‬89‫ א‬6/u) ªTLH|¿ ÅËR p ^ a> ä¿ ÈR æa?%à l%à :2?09‫א‬A UH9‫ א‬r.sK 2 _ IH eL a ÈÌR,ä TAL _ Ãr a rA U R TL Í aL TIBJ : creative commons JI‫א‬4-‫ אא‬Q‫?א‬89‫א‬ ªa>J Ãä i A Ãä T aGE à TLGH'à ÞrF sH æ_C à âäË t r R nG> U a à sH ËÃr'à àËR ä a a https¶««creativecommonsªorg ¶t R à t äa G à i r'à sH t Ã_ à ÕR>'à àr ÆR rHC

143

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

A8 #&‫ א‬d&‫@ א‬A‫א‬U‫¸ אא‬/0VE ‫? א‬0&‫"( א‬Q‫א‬k#&‫ א‬AD &‫ א‬z:‫א‬D) t morguefile¢ https¶««morguefileªcom« t pixabay¢ https¶««pixabayªcom« t freeimages¢ http¶««wwwªfreeimagesªcom« t stockvault¢ http¶««wwwªstockvaultªnet« t picjumbo¢ https¶««picjumboªcom« t freerangestock¢ https¶««freerangestockªcom« t publicdomainpictures¢ http¶««wwwªpublicdomainpicturesªnet« t rgbstock¢ http¶««wwwªrgbstockªcom« t pickupimage¢ http¶««pickupimageªcom« t photogen¢ http¶««wwwªphotogenªcom«

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

144


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(" ‫א‬/ ‫@ א‬2‫)א‬ :>?fZ&‫! א‬If‫כ‬N Q$+ /} N :0&‫ א‬2‫^א‬#&‫( )! א‬+f#M) :$I ‫א‬#"G ªU R ä _L i r sH Ír C à ¢¯_J PE ¯ lG ªÝ_KH T J R ÃaL RG à ixr q _?F ä ¢¯_J PE ¯ R ¬¹ ÉP? ªÅÍr? à t qLH bL a à o æ` à ½b$à _ _" ¢QJ > ¯Ï ±]%¯ ªÝ_K à T Àa twRJ Ãä _ _ ÍrBJ ÝR> à t oK ¢R ¬_ ¯ R ϯºÏ ¯_J PE ¯ RJAvÏ rCF&¯ ©p> ¯Ï ¼ C ¯ rup> ¯ d _A ¯Ï ©p> ¯ ªTLCL A à a RJ'Ãä _ R>IH Ír| ÓRF TEH 'à ÆRLELG à àr ßÍÃ_ a rA ¢RJAJ ? ¯ _ PH'¯ ªTL? ÅÍr| ÓRF T L Ãä Å_L$à ÞaA à àr 2 Í_ 'à Ír? a rA ¢RJ= < ¯ ¹p= ¯ ªÃaL RG à T a ä¿ T a 'à Ír? à sH bL a à ¢R _%¯ ªq p ÅÍr? à tFH 'à åa æ` à ÍrBJ'R S à ¢RJCF&¯Ï R ]D'¯ ¡

1 AD &‫! א‬5D‫כ‬E 8+‫א‬D: * ‫א‬/")‫ א&כא‬1#f ("% = .1 ¨ÃaL RG à ÎÃb à âäË T rHL H ä ªÅËR Ír| sH àr?%à ÏR ¿ ÆR ÃaL RG à nI _ _L$à p m ` ¨p _L à R HG ÃaL RG à nI n@ \à pI ªÅÍr? à ÝÃa Ã ä¿ RK> r> ä¿ ªT H| Å_ R sH RKCxä R RL ¿

‫א‬/")‫( א&כא‬5¹A ©‫א‬OQ .2 ßRJ ä ªÝ_K Ã æ¿ ãa r? ËÃa'à ½t> Ãä ÃaL RG à 2 T R 'à ÃaL RG à T ÀÍ ÞRA Ë_ ÞRA nG ä ªr _LE à ÄRC ¿ä á \Ãä a r? à n àR n t TEH T ÀÍ ÆR RA ¨_ R>IH ÆR rHC'à p aL G à tAC TH rA à ÆRAFH à ¨àR 'à nL sH ª2C áÃ_ à T ÀÍ S R TLHL?E à ÆRAFH Ãä Äa p ÆRAFH à R ¿ ¨ÅÍr? à ÓRF à âRG ä âR Î n Òa t T Àa à ÆR RA U rJ RIHG m ` ªÅÍr? à Ý_K _ R>'à 2 Þr ä¿ TE RC à ªR ` ä ÅÍR Á ÆËÃËÎà ]wÃa> Ã

R _%¯ ¹PI l P m $¯ ±¹py ¢RF P R?D eJ n ©` ©r< ¯ Ï« c < ¯ _I@ ¢R _ R?D

mC ¯ Ï« ÍpJAF ±¹py ¢RJFJ=C R?D ©r< ¯ lJyPC Ï«

145

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

_I@ c < ¯ o p RF P R?D ¢°_ n R?D RDJ ] ¯ _J PA ¯

]JA ]I< ¢¯] RF p R?D

]A n R?D

q c < ¯ _I@ ¢R? p R?D Íp ] »P Z R?D l _=&¯


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ّ "Pb0&‫@ =א‬8`&‫ א‬.3 ÃÌÁ pG ä ªRK _ ä¿ R b a sH ÅÍr? à bL a e? R R R ä ªÅËR R ÍRK Á Ër t à ½RL \à t U à S a r? à n ªÃËR ârG â¿ t S a ÅÍr? à p ½b æ¿ T aC S ¨b a'à t ¥e > à àR 'à nL sH ¤ cLwa à ½t> à pG o Ê_ Ï R P '¯ i= H' j PB ¯ qF eBv¯ `J _ ¯ r oAvÏ Q ¯·P ÍpEJ ±¹p= ¯ ` _ ´¹P P J ÍpE Í« ] _ SH ¯¸­ ¢lGA ¯ RJ ª ¯·P ±¹p= ¯ r aJu_ ¯ ©r< ¯ qD J j PB ¯ qF eBv¯ ruPIH ¯ PIA p q ­ ¯_J PE ¯

RJCF&¯ qF ¯_J PE ¯ `J _

±_ < ¯ qF ±¹p= ¯ Î^ r `J _ ¯ ` _'¯ ´¹P

±¹p= ¯ i= H qF `J _ ¯ ÍpE Q PB ¯ r

(5¹/&‫( א‬5=‫א‬B= ‫א‬/")‫ א&כא‬z:D) .4 TLEH áÃ_ R æa? à a r à Å_ ÅËR Î pG.ä ªæa? à a r R ÝaC R ä t RG'à lIC à ÅÍr? à RKJ gF H t à T äÃb à Ë_" q r à k? aKB T äÃÎ ` ¿ t ¨¥aE à ÎÃr t R Ír| àR r RI ¤ áR \à p R A q r à aKB R R ä ªÓ rA ä¿ ÅaL ªT rL ä RFI a ¿ ÅÍr? à tACL

r PE'¯ jGA ¯ R ¬_ ¯ R ϯº aEA

R ? PH RJCF&¯

±¹P ­ _ « ±¹p=F r PE'¯ jGA ¯ lA

5/%0&‫ =א‬ Db&‫ א‬.5 tFH IH pG. ÅËäa ÅÍr? à æËR a Ãä ÞÍÎ\à ½r@ à S G VL ªÅÍr? à a ¿ ½r@ à Ë_ R Ë t RF a Ãä aE|\à n T Ã_ à âÃr \à tAC m Ì p fLFJ à sH ¨R ÍRC> à TLEH&à ŽRx à SJ# S ª_IC nG> à B Ãä ½r@ à áÃ_ à tD J m ` ªÅÍr?H Í_? áR ¿ kF e > à âR ÃÌÁ n ¨RIHB ÅÍr? à t cLwa à ½t> à p nC# t à ªÅ` RJ à áR ¿ ä¿ ¨½rx

("%"PO&‫ א‬/¢‫א‬K#&‫ א‬.6 p nE \Ã ä¿ sH \Ã VH Ã r l \Ã ârG â¿ Ãr äR ªTLCL A Ã a RJ'Ã a r? _J ÅÍr? Ã k? J t l \Ã ârG â¿ Óa > ¨RFI RKL âR ÃÌÁ ÅÍR Á a ¿ TLCL A Ã a RJ'Ã ÆRAF ä_ âRL \Ã p aL t ä ªUL > Ã a|RJ Ãr J#ä ªg ä\Ã VH Ã ªR@ ¿ TLEH&Ã t ½RL ¿ä T _F'Ã t ½RL ¿ Ër ä n

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

146


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

i= H'¯ n ÑpFA ¯ TF ¯ r j Z¯

i= H'¯ n rFC ¯ TF ¯ r j Z¯

±¹p= ¯ i= H r j Z¯

(" jV&‫ א‬AD &‫ א‬.7 TLHL?E ÅÍr| Ír?'à ÍR â¿ oK'à p ªTHLI TL? Ír| ÓRF à nK à p cL ¨ÏRJ à p aL ã_F C R cG sH _ ârG â¿ tD J RI ¨ÅÍr? à k? J t e > à ârG N ]?J ä ª½R a à sH ãÍr? æ` à e > à i > â¿ä ¨TFwR ªRK ÍR ÅÍr? à n ÃË ãÍr? æ` à e > à aB

±¹p= ¯ ` _ r aJ c < ¯ ¢_J E l> « ±¹p= ¯ ËP r _@H Ï

Í ¯ c < ¯ `JJ5 gJ? ¢l> «

°_ D Í« kJF ¯] ]JA c < ¯ ¯^

(‫כ‬/`&‫ א‬.8 t ¤ ÃaL RG à áR ¿ ÆR a%à nI> Ã` ä ªÃaL RG à áÃ_ R T a%à ÓRF à pG. ] _J T a ÃaL RG à m a æËÃÍÁ nG> RK E ÃaL RG à T a m ` ä ¨¥TxR a à ªl RD Ã

("Y$j&‫)( =א‬8]#&‫ א‬.9 ¨TLEH&Ãä T _F'à p n t a|RJ ßRJ âR ÃÌÁ ÅÍR Á a ¿ Ír? à p _ _C à ä_ åa â¿ _ R>'à p _ a R Ír?'à ÍaF â¿ tD J ä ªa ¿ RFI ÅÍr? à tAC R/ ªÅÍr? à t cLwÍ a?JC ÌPG ±_J ²¯_J L ©P< RJCF&¯Ï R ]D'P Q ¯ nE.

147

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

2 AD &‫! א‬5D‫כ‬E 8+‫א‬D: * :?fZ&‫! א‬If‫כ‬N Q$+ /} N :0&‫ א‬2‫^א‬#&‫ א‬d%. ³ Z¯ ±] P n P ¯ ¢Ð]'¯ jG ¹p@H'¯ Î_ Ï j H ¯ R ¯] ¯ ¿p?&¯ j P? ¯ _J L ¯ cD ¯ ¡ :e‫א‬²f‫* )א‬ ªÅÍr? à ÈÍR a?JC à q Ãr â¿ tD J ª­ ªßa 'à a?JC à áR ¿ T R ßRJ ârG â¿ S ª® "Rule of thirds" ¥‫> אא}א‬K+‫ \א‬.1 ªTL ÌR$Ãä lIC à RK J6ä t R nG> ÅÍr? à SL a T|a Ç \à Å_ R m J6 2A s Á mJ Ì t ¨t Ãa r rE à a r? à ÃaL R ä¿ k RK à T R oL F sH árF ä ÝÃ_ \à ÃrC@ â¿ R äË Ãr äR ¨ÆRC a i p TG â G> VL 2 ËrI ä 2LF ¿ ªTG > à g ä t ÓRF i Í¿ t ä ¨ÓrA&à ã` i RF t R a r? âä_ a t à nLK RK R sH TG > à ã` ÍRK P ]I TL|R TL ` à k ÃrK à p aL G à ær ªÇ \à Å_ R pIx a r? à TLHI

!I‫^א‬0&‫ א‬.2 âÁ VL ªÆRAA 'Ãä àRG \à sH ÝaC à ½r@ Ãä á B à 2 ÊÍR? à f RJ à a L l AJ ªÅaD? t ä s RKIK T rK ·U a à TG > ]H? t RC à p R à ÆÃÌ Ír? à t à àRG \à p R ä¿ ¥a@ \Ãä aI \à ¨aE|\Ãä ÞÍÎ\ä âÃr \à p R sH m ` Ã` ª¥ÓrA ä¿ R Ãäb à ÆÃÌ àRG \Ãä Åa _ 'à àRG \ä Ír? à t aKB

¨K#&‫ א‬a#+ .3 ªÃaL RG à bL a ÅÍO ÈÍR TLEH&à U R ÃÌà q r à Îa ¨TL? ÅÍr| ÓRF à _J ã` ªÅÍr? à ÓRF à _J T _C à T TIL ÅËR Î áÃ_ R âÃ_L'à lI _ _" mJG. ªbL a à ÈÍR ä¿ R @ ä_ R _ cL r R n nC# â¿ pG. TLJF Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

148


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

` _ ] P<'¯ lA# R >'¯ RJCF&¯ ¹P ºZ¯ qF

ÌPG P RJCF&¯ q@" _By« ±¹M r P ] q ­ ] P<'¯

?fªT#&‫ א‬.4 T aF ÅÍr| ÓRF Ã ä¿ ¨S aF H T|R T _ áÃ_ R _LC ÍRBJ p ÅÍr| ÓRF à R@ ¿ mJG. ÅÍr| UAF à ÃÌÁ ¨ I ª_ R>'à sH ÑR&à ãa ¿ ÍRBJ nG ä ªT Í T äÃÎ ÆÃÌ T _ áÃ_ R ÅÍr? à UAF à ÃÌÁ 2 t ªTL H Æ Ë p TL rE à ÅaBJH R' R aD| Îa _ sH ¿ p Åa > R rAH ÃÍr? lH _F Åa > à nE ¿ p RK ` ¿ ÃÌÁ R ¿ ¨ÅÃäR 'à c lH Åa > à år cEJ ªÅÍr? à Ý_ p

aPT&‫ א‬.5 ÕRF Áä áR à p qFH R' RK ÆRE à sH _ R>'à a # ÅÍ_ RK RL t l J à ær" UI R ÃÌÁ l J à ÅrA _ b RI ªá Ãä áRBJH âRE ËÍ ÕRF Ãä áR R ªÅÍr?H ªÅÍr? à l t R a nG> æ` à ½b H RLwRFH ÞR J mJL nC R/ ·RK R Í a G

(&‫א‬K&‫­ א‬fOy&‫ א‬.6 kL r mLH Ã` ªÓrA p ÅÍr? à t R i ÞR J RJ rL _! R ÅÍr? aBJ R _J ã` mJG6 _ ¨q ÏRJ à tFH TLEL t a ¿ p RK R' m Ír| p rG t T Ã_ à ÓrA&à Ý_K à sH T Ã_ à ÓrA&à RKL q r ¨ÅÍr? à n ÃË TH Í t tFH 'à ` ¿ p ÓrA&à p rG ä 2 H RK Ã_ à pG. t à ÓrA&à p TJ R àRG ¿ ßRJ ä ªRK cLwa à lI p _ b ä ¨ÅÍr?H t ÃÍË _C lH t T aAF Ã ä¿ THwR'à ÓrA&à oK I ªÅÍr? à ªRKL RJ ä ÅÍr? Ã

a.‫א‬O0&‫ א‬.7 TL R à ÅÍr? à n RI ªâR à iJ| p ä ¨RKJ tCL A à ¨l RA à ÆRLH âr R p â¿ pG. pG ä ¨_ R>'à Ä` áR R ÃÍrC l RA à Ã` lH ä ªRKL R t a * R ÃÌÁ m Ír| s Á Ãa r kL@ R RL ¿ä ªR RL ¿ TH/ Åa RJ 'à SL Ãa à ârG ªR âRG t a RJ Ã

149

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


/"<‫א‬0&‫ א‬.8 ÕäaE Ãä ÍR \à n ¨TL R TLCL Ãa ¿ nG> â¿ pG. t à ½RL \R ½tH o RC à o RC à p cLwa à Ý_K à àbC ¨ÅÍr?H ÝÃr ã` ixä oK ªÄÃr \Ãä ` ÃrJ Ãä T L J Ãä ªTLEH&Ãä T _F'à à p lI ½R> Á mJG. ¨m Ì s Á T Rx R ä ªt ÍR&à ªÅÍr? à Ý_ s Á tCL nG> 2C à UEH ÃbL a a ¿ ÅÍr| ârG

§]&‫ א‬.9 áÃ_ à pG. ªÅÍr? à ÍR Á . R _J TLGL R ÃÍË a ¿ nG> a?JC à +_F pG. p áRI ÅÍR Á a ¿ a?JC à nC mJG. ªTLEH&à p ÆR >'à sH ½R@FH eF à ½b e mJG. ¨R e > Äa p TAF ` ¿ _J ªR a a ¿ qHC ä q? l a ª Ç \à Å_ R TG p ærHC à aA à sH oK rL iF R'R ¨oK äÀÍ p

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

150


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(P$O$& @AD #&‫א&] ( א‬ TL Ãa r r Ír| Å_ ä âÃrJ p k N T? ãaB U EH ¨ sFL r'à RL Ë TH p Ë_ a ¾ SHF q a t _I ¿ cH T ¾ sH ÝbC à oHC VL ·qIH lLF" t ]! æ` à R _JH oL p c r tJLA HE à ÄR> à p Ç_ ¨Ír? à mH Éa ä ÅaGE _I ¿ S ¿ ªcH R t E ârL o ä q a i c r ÅÍr| a ¾ aKB ä ªqwR _|¿ i TLFL r T a c ¿ä ¨æRJ à RI ªTH R TLC Ãä T RG eF ·cI ä¿ Ír| i Í¿ p a ¿ SHA ä ¨T R G à p aL G à s Á ÈR " tK ·ÅÍr?'à T?F à ªRK à t à a r? à ÆÃÍRK lL A t S a _I ¿ âÁ

@ ‫א א‬ Éa ¨TL Ãa r r Ír|ä ¨cLwÍ âÃrJ p k N ä ¨TL Ãa r rE à Ír? à sH _I C T? ä¿ tE | a aF :Y)./89‫ א‬6/s9‫א‬ ªRK ÑR ªgwR%à TH ' lwR ä S RJ Õrxr ÍRL à t ã_ R R r _ ªÅÍr? T?F ãÎR!Á ]H? Õrxr t _I ¿ aGE ªÃ_L R rxr R _ ä _F iwÃÍ ¶T Íäa@ à nIC à ÆÃrA nL _I ¿ áR ¨ÅÍr?'à T?F à ã` ÎR!Á n ¿ p

:/5D 0&‫ א‬ 8. 1P: ªãÎR!P ½_ à n Õrxr'à p T Íäa@ à ÆR rHC'à iI ¿ :v[U9‫א‬ ªRKAF ¿ â¿ Ëä¿ t à Ír? à o Í a a r? H a@ ¿ :T‫א‬,H@e89‫א‬ p ` à ÑR \Ã ä¿ e > à n »T R R a r? Ëä¿ t à TJG \à n »T r > T ÍRA à n »Åb R a r? à T ¾ n :23./@9‫א‬ »a r? à sH ârF Ãr ä âäa r o a r? Ëä¿

:/5D 0&‫ א‬8%. ªt ` à k RK Ã ä¿ Är R%à sH RK b ¿ä T RJ'à Ír? à ÍR N :)./9‫א) א‬,@u‫א‬ ªt ` à k RK Ã ä¿ Är R%à sH Ír? à âb ¿ä ¨S RJ'à W R a à S Ír? à Ía N :)./9‫ א‬232[m ªÅÍr| nG R a ä ÅÍr?'à T?FH RFwR R LwÍ R ÃrJ S N ÃaL ¿ gwR%à TH sH p äRJC Ãä Ír? à l? ä i U ä âR â à ÅÍr?'à T?F à ã`K twÃa ä tw Î S CL _L N R

151

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(1) 1#+ (:A= ªc r tJLA HE à ÄR> à p ÅÍr?'à T?F à p ÅÍR Æ LA 'à ÕrI ä ¨ÅÍr? ÃÍR Á nLA n nG> ¶Å_ Ãä THI t c r T? p RJ T Ã_ à t a C R r Ë

n ÃË ÅaGEH ¨Æ 'Ãä k ? à t T a? à ËÃr'à p È rG à iJ? ä¿ ¨o a R r Ëä ¨T?F à ã` tG" Ír| i Í¿ t aGEJ ¶RK " q G ä ÅÍr| nG Éa> R@ ¿ aGE â¿ RJLH ªÅÍr? à ÅaG ]xrJ o a à pF â¿ æÍäa@ à p cL ä ªÆÃÍR à ¶­ ÅÍr? Ã

¶® ÅÍr? Ã

¶¯ ÅÍr? Ã

¶° ÅÍr? Ã

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

152


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

(2) 1#+ (:A= :Y)./89‫ א‬6/s9‫ א‬R‫א‬E7‫ א‬T‫א‬.Hu *

23./@9‫ א‬ZUf * ¶Å_LE THI t RJ ÅÍr?'à T?F à Õrxr S G R r Ë

¶T R à _! s V â¿ RJLH ¨TH \à p àÃO p T R Á Ër ä á_ àR t ªU à TH \à p S J ¶ÃÌR ¶p ¶s ¶kL ¶p ¿ ¶ÃÌR' o ` NJ RC ªRK RF à Ër t à Ír? à o a ä ¨TH?EJ ÞÃÍä¿ sH Æ LA T I ä¿ TC Í¿ a@ ªÍr? R â à aGEJ ª¥­¤ nI T Íä sH ÅËr r'à mH n Æ LA o a â¿ pG.ä ªÍR à 2 t TAFH à ªT RKJ à o ¨T?F à ÍrA ¨T Ã_ Ã æ¿ ¨T?F à ÍR - aGE â¿ RJLH RI

:23./@9‫ א‬69‫* א‬ »T r > T ÍRA à n »Ír? à p b ÝR âRG ßRJ n »Är R%à s Á a r? à T ¾ p Ír? à nFJ g a RJ _ n »R a r? Ër t à TJG \Ã ä¿ âRG'à s Á àr|r à RJJG. n »a r? à sH ârF Ãr ä âäËr r o a r? Ër p ` à ÑR \à n

t t t t t

:23./@9‫ א‬4W- * Är R%à s Á a r? à T ¾ p Ír? à nFJ R r Ë ªS RJ'à lL A à Ër ä àR t t ` à ârELH à ÎRK sH Ír? à a a" i A R RJJG. ªn@ \à a ä R RJAF à t à Ír? à _ R> R r Ë »a a" s Á T R Ír? à n ä¿ âR \à ªRK ` n ä a a à n Ír?H TL RL à R nIC R r Ë ªTL RL à ^ J à s J ¿ RJLH ªoK T ÌR ÃËr ä á_F ä ârI@'à S RJ ¨p _ R>'à áRI à aL RFwR R ÃrJ S GJ ¶cLwa à âÃrJC Ã

t t t t t t

ªT?F à oKE TL R ¿ä ÅÍr? à sH ÅËr r U L ÆR rHC Éa> à pI@ ¨RF R RJIHC RI ¶Ír? à Éa> U r à âR â à ªT?F à ÒaC ¥ÒaC à ÎRK ¤ Ír G äa R Är R%à ÎRK g a ä¿ T?F à i AJ ÅÍr? T? ÈR Á t RJ ! _F Ã_ nLI

153

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

!".A8#$& @AD #&‫א&] ( א‬ T8X&‫א‬ ªR `LEJ TLEL ä ¨ÅÍr?'à T?F à ewR? T aC :(6/%#&‫א‬ ÅÍr? T? ÈR Á :@A‫א‬X#&‫א‬ ªa r? à ¨Õrxr ÍRL à :($} e‫ |א‬2‫א‬D) ªÅÍr?'à T?F à ÅËR t Õäa> à n a r? à ÅËR ½RA Á æÍäa@ à p

6s,fB 40 :1 Y4K.9‫א‬ ²P@

R º ¯ ·¯p'¯

RD _? ¯ RA '¯ p a6

mFA ¯ È] âäb a ä T HA Ã g>J

Ðp 7¯ _I Ã T C ¶tAL>J p a6

S p ¯ Ë ­¬

nG> âRG'à t T HA Ãä ÄÍ_'à àr â¿ oKJ ÄÍ_'à SHA o ¨twÃr> n ÅË_ TLE R T R Ãr?IF R R Á p aKB ¨ÅËRC Ã ä¿ a r Ã ä¿ ¨S@D à T a _C ä oK r ä ÆRI ä aL RC sH kFL Ãä_I# ÄÍ_'à k K U r à p ÄÍ_'à árF ä ¨q RG t ßÍR> n ª_I e > TLxÃa à ÅÍr| ÓRF R ÍRL R ãa r? * æ` à e > à árF ä p a à sH æ` à tE RC à aL C à _I R iLI$à a N æ` à r ä ¨q?IF ªÃ`G ä ÅÍr| gF H o ¨oKJ R ¿ t p T aC T HA à ârG ¥­±­¤ T E? à t _I ¿ àR ÄÍ_'à Éa> ŽRx Ãä ÅÍr?'à T?F à ewR?

Ë ­¬

tHI p a6 TI a ÅÍRK T HA à ârG k ? à fC T HA à sH ÄÍ_'à ÕÎr ¥c r tFL r'à T? ¤ T? ªjI|ä ÞÃÍä¿ä ÆR?F ä ¨Æ 'Ãä ªÍr| s Á T? ÈR Á T HA à p ÄÍ_'à SHA È r nLG> a c r tFL r'à ªæa? à aL C à ÅÍRK TLIJ k ? à t ÅËr r'à T a? à ËÃr'à p ªnIC à T Íä t ÆRILHC à ÕR Ãä Æ 'Ãä

Ë ®¬

Éa nIC p aI à Ã` ÎR!Á T HAH pG. nI ÆR rI p rG ä¿ æËa

k | Æ ä ¨ÆR?F ÞÃÍä¿ ¨jI| ª½R@L T Íä i Îr t ¥­¤ nI ¥­±®¤ T E? Ã

T? Ëa ÅÍRK T HA à ârG ªÅÍr| nG Éa> ÃäaGE â¿ T HA à sH aLGE Ãä T a? TF aA Éa Ñr? ãR Ë¿ ]Lxr à aB à ªÅÍr? à ªTEH 'à RKwÃb N aL@" T HA à RK J t à Ír? à ã` ª_C RIL ÅÍr? T? ÈR

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

154


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

T HA à p p aI à Ã` ÎR!Á pG. i Îr ä ^ tHI p a6 TI a ÅÍRK T HA à ârG T? ÈR Á T HA à p ÄÍ_'à SHA nI ÆR rI p rG ä¿ æËa nIC ¥­¤ nI T Íä ¥c r tFL r'à T? ¤ T? t ÅÍr| n o Í a c r tFL r'à T E? à t ªÍr| s Á ªnIC à T Íä sH Ër r'à nLA 'à ¥­±®¤ ¨RJ RIK cL o a à âRF Á ¶TB ªæa? à aL C à ÅÍRK TLIJ Ír? cGC ÍR à n ÃË TAFH à o Íä ªTAFH à o ä RK R rG ä ÅÍr?H S RA à T? Ëa ÅÍRK T HA à ârG aLGE Ãä T a? TF aA ªÅÍr| nG Éa> ÃäaGE â¿ T HA à sH ªTEH 'à RKwÃb N Éa Ñr? ãR Ë¿ ]Lxr à aB à ªÅÍr? Ã

Ë ®¬

:@AD &‫¬ א‬/U µ" DE ªRKHL|RE ä T?F à oKE T Íäax ÆR rHC kL@ n ¨RK ÃÌ ÅÍr? à t ãÃa R k? ÅÍr? à Éa

:k‫ א‬1 * ªÍR Î\à lL Í e 6 TH J à ã` :§O.9‫א‬ Är nFJ ÍR Î\à lL Í TH J à ã` e 6 2 :M2?9‫א‬ T FH'à ÍR Î\à aI ¨RK LFH t _ R ä åa \ Åa Î p ÉRFH à ª_C RIL

6s,fB 40 :2 Y4K.9‫א‬ ²P@

R º ¯ ·¯p'¯

RD _? ¯ RA '¯ T> RJ TL RI

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

t à Ír? à T HA à nH T? ä oK RI ¿ WwR T HA à ÒaC ªR äb!¿ t à c r ªR r ¿

S p ¯ Ë ­±

oKHF TLEL àr ÄÍ_'à oK> RJ t à Ír? à TCL ä ¨Ír| s Á T?F à »ÃÌR'ä »RKL ÃäaG t à T Ã_ à R ¶R r ¿ ÃÌR »R rI Í ä¿ R rII| t à Ír? à R ÅËr r'à nL|RE à »ÆRAFH à o »aKB ªãäÍR à æ` à âRG'à »ÅÍr? à t TL Lxr Ãä T ËR Í Ã ÅaFE à s Á aB à ªnE \à t ÅÍr?'à T?F à ËÃ_ P T|R&Ã

t Íä Ér

RKC Îr ä Õrxr p a ¿ ÍRL Ã pG. ªnI ÆR rI t R äb JL T HA Ã sH

155

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

tJ Ì k? aLGE Ã sH 2 ÍR>'Ã V Å_ R ä TL R Ã ÅaFE Ã s Á ÄÍ_'Ã nF J a C ¨oKJ TC R iLxÃrªÕrxr ÍRL Ã sH _I ¿ p ä oKAL p ä oKJ ªoK R RI Ã ªR R rxr T HA Ã i ÄÍ_'Ã ÍR

Ë ­±


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ÅÍr?'à T?F à ÎR!P T HA à kLHG pG. T Íä ^ ªt bJ S Ãr t ¥®¤ nI ¥­±¯¤ T E? à ¶ÅÍr?'à T?F à ÎR!Á n RKC Îr ä

Éa

p T aC T HA à ârG t à ÅÍr?'à T?F à ÎR!Á ÆÃrA Éa T Íäa@ à TEH 'à ÆÃrA&à t ¥®¤ nI T Íä i Îr ä _I ¿ R _I C ª¥­±¯¤ T E? à ªÅÍr?'à T?F à ÎR!

Ë ­¬

W Ãa sH ÝaC à T HA à sH tD J lL A à p b ä ¨Ír?H tI a à a a à Ír? à nF T p lF Ãä ¨S RJ'à s Á ÃaL RG Ã ä¿ TL ` à k ÃrK à p ªÄr R%Ã

:Y)./89‫ א‬6/s9‫ א‬B‫א‬4I‫ א‬6,[,w.mA 63B‫א‬x)‫ א‬Y2s> * D D) A‫"א‬0M‫* א‬ J0V{ §/I :F9A‫ אא‬Y.Hy9‫א‬ k?C à TLHI pI@ ä ªÍR à 2C R ` ¿ä ÍRG \à iLI$ ½RD| à S ¨ÅÍr? T? ½RJ áRI à aL Õrxr sH Ír CH ¶RI ä ¿ 2 L R ¿ 2 _ R tJ ` à ªÕÃ_ à TLHI ÒrF â¿ q N p m Ì â\ ·TL H TF aA ÅaG æ¿ s Á ÅÍR à tD J ¥­¤ ªT rI 'à RK aA t à ÍRG \à n t aBJH áÎ Ã U r à ¿ä ªTJLC ÅaG àr TH?E ÆRFLHC gC ¥®¤

)‫א‬U@u‫אא‬A ¦s[@9‫ א‬:6,7‫ א‬9‫ א‬Y.Hy9‫א‬ _J J r RJ P ¯ ] ¯pD ¯ mI ] Ï R pG '¯ ©P> « gJG RD ¯p- PIF> « ©PD ¹PE Z¯ l r _@H ¯ Q rH ^ ¯ i=A ¯ ]A ¢©PD ¯ RJFG T _ R a C ä¿ T rI 'à RKLH iI# t à ÍRG \à ½RD Á ¥­¤ »ÃaL N a \Ãä o \à a C Õrxr æ¿ ¥®¤ »Õrxr'à àr ÃÍr|ä T? nL ârCLA n ¥¯¤ »RJ T?F à ã`K Ír| ÓRF à pG. n ¥°¤ ÃÍr| ÃrAF H â¿ SC? à pI ¨oK R Á âRG p Å_LC TJ _ t THG> ä¿ TL? p R rxr T HA à ÍR à ÃÌÁ ¶ ªßRJ TL Ãa r r »R TL RG Á ä¿ TG sH Õrxr'Ã ä¿ T?F à nI > n ¥±¤ m Ì t ] J ä ¨qFLF" s Á sC oH q _ ä TCxÃr T ËR? à TLEH p ÄR> à ¶t c r tFL r'à T? t TG %à ¶ ªÆR rC? à n o Í »¥ T I t Ãr ¤ Ír? à p nLH Ë_C T?F à Ëa pG. n ¥²¤

:Y)./1 6/f Ö‫@א‬7‫א‬A 23./@9‫ א‬6,0sm * TAF n@ ¿ ÍRL à o o ªÄr R ÎRK ä¿ ¨àrI k R sH Ír? à a a" oKJ ÄÍ_'à SHA ¨o Ír| T HA à ÓRF à _C ÅÍr| n ½RA Áä ¨pG ¿ âÁ RLI Í ÅÍr| n a a" T HA à sH S ¨ÆRL a Ãä ÅbK \à sH ËRI R ä ªÆR a \à Ý` ä ªåa ¿ Åa RKJ lF Ãä ÅÍr| n hE T HA à sH S ¨a a à _C ªRFLHC !"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2

156


>?fZ#&‫( א‬ZL&‫ =א‬/IfZ0&‫א‬

ªR a a"ä RK ` n Ír? à n p TL RL à T nI T HA à p SH à :6[,/7 * a r VL ªT?FH _ R>'à oK b bC p ÅÍr? à n ÃË T RF nG sH T?F à ÆRL? RK rF ÆÃÍR ä¿ àÃr ¿ T RxÁ pG6 ªword ËÍä W R a RKA ¿ R-Íä ¨T RFE à T RxÁ TLJF ]J6 t à W Ãa à p _ _C Ã

6s,fB 40 :3 Y4K.9‫א‬ ª¥Är R%R g a æ` à ÒaC à ÎRK ¤ Ír G äa à a RKxa ä¿ RK R o â¿ S ¶ÅÍr?'à e?F à ÒaC ²P@

²¯Ï·Z¯ R º ¯

RD _? ¯ RA '¯

mFA ¯ È]

Ðp 7¯

S p ¯

_ Ãr s Á T HA à ÄÍ_'à q J â¿ ]?J år 8à sH bL a Ã æ¿ ¨½RJ à _FJ à ½_ à RI ¨TL? > à Ír \à sH cL ä TC R 'à o ¨TL R Á ÆRB - R äË ª2 H ŽRJ ÆR Ãa R

Òa ¨oLLF ä ÐRF ä tH RE

å_ ä Ír? à T HA à nH RK rxaC ä ÅÍr?'à e?F à T HA à SH p k aC à lL A ÉR! åa \à ÆR rI 'à tAC ä ªp a à áR ¿ ªRLHI ÅÍr?'à T?F à oK R R A Ãä oK RB T HA à TLF ä¿ p T R à a TxäaC'à e?F à p ªTL R à TH \à TF aA T?F à Ëa * n ª­ »ÃÌR'ä »T rKE Ír? à t R ä »ÆRL? > à t p ª® »ÃÌR'ä »R rH@ t Ã

Ë ®¬

T?F à ÅËR p ÅrA a ¾ ârG â¿ pG. t R a> o T? _ _" ¨ã` ÅÍr?'à ªgwR%à TH

T> RJ TL RI

TLHI t T HA à aGE _C ä ¨RK ? T rI n á_F â¿ _C ªRK Ãr R t à ÈR à ÄÍ_'à i T HA à aGE ¨½RJ à _FJ à T r âäa ` ä ¨ÅÍr? à ÈR Á TLHI t s Á âäaL> ä ¨RK ÃrC I à t à S Ãr$à T r E'à TH \à âr aA ä ¨ÆR rC? à ªoK a# àRL

Ë ®¬

sK Á

157

!"#$%#$& (")‫א‬+‫"( אא‬./0&‫ א‬1"&2


‫‪158‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬


‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬

‫‪159‬‬


‫‪160‬‬

‫‪ 1"&2‬א&‪ ("./0‬אא‪+‬א)"( &‪!"#$%#$‬‬Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.