Page 1

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສ�ຳເລັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກວດແກ້ໂດຍ: Rika Yorozu ຊຸດສິ່ງພິມຂອງ UIL ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສະບັບທີ 4

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization


ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສ�ຳເລັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ບຣູໃນ ດາຣູສະລາມ, ກ�ຳປູເຈຍ: ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມ້າ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຕີມໍເລດສະເຕ່ ແລະ ຫວຽດນາມ

ກວດແກ້ໂດຍ: RIKA YOROZU

ສິ່ງພິມຂອງ UIL ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ສະບັບທີ 4


PUBLISHED IN 2017 BY UNESCO Institute for Lifelong Learning Feldbrunnenstrasse 58 20148 Hamburg Germany

Š UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING The UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) undertakes research, capacity-building, networking and publication on lifelong learning with a focus on adult and continuing education, literacy and non-formal basic education. Its publications are a valuable resource for education researchers, planners, policymakers and practitioners. While the programmes of UIL are established along the lines laid down by the General Conference of UNESCO, the publications of the Institute are issued under its sole responsibility. UNESCO is not responsible for their contents. The points of view, selection of facts and opinions expressed are those of the authors and do not necessarily coincide with official positions of UNESCO or the UNESCO Institute for Lifelong Learning. The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO or the UNESCO Institute for Lifelong Learning concerning the legal status of any country or territory, or its authorities, or concerning the delimitations of the frontiers of any country or territory.

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) licence (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (http://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). PROJECT COORDINATORS: Rika Yorozu, UIL, and Khau Huu Phuoc, SEAMEO CELLL COPY-EDITING: Alec McAulay DESIGN: Prestige Colour Solutions FRONT COVER IMAGES: Ministry of Education/Timor-Leste (top left), Ministry of Education and Culture/Indonesia (top right), Ministry of Education, Youth and Sport/Cambodia (bottom left), Ministry of Education and Sports/Lao PDR (bottom right) TRANSLATED IN TO LAO: Lamphoune Luagnxay, PhD EDITED: Associate Professor Dr. Atthitouthay Chatouphonexay ISBN: 978-92-820-9000-8


ສາລະບານ ບົດຂອບໃຈ ຄ�ຳນ�ຳ ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ6 78

1.

ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

8

2.

ແນວຄິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

8

3.

ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້

8

ພາກທີ 1: ທ�ຳຄວາມເຂົາ້ ໃຈກັບວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້10

1.

ບັນດາແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

2.

ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ: ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນ

12

3.

ວິໄສທັດຂອງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

14ພາກທີ 2: ບົດຮຽນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ດີ

10

16

1.

ວິວດ ັ ທະນາການຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດສິງກະໂປຕກ ່ໍ ບ ັ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄຸນນະພາບ

16

2.

ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ກໍລະນີຂອງຫວຽດນາມ

20

3.

ສຸມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງລະບົບແຫ່ງຊາດດ້ວຍປະຊາຊົນລາວ

23

4.

ໂຄງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ: ກໍລະນີຂອງອິນໂດເນເຊຍ

24

5.

ການກຳເນີດຂອງການສຶກສາທາງເລືອກຢູ່ປະເທດມຽນມ້າ

26

6.

ໂຄງການ ການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດຂອງຕີມໍເລດສະເຕ່

30

7.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບຄູ: ກໍລະນີຂອງບຣູໄນດາຣູສະລຳ

32

8.

ໂຄງການພັດທະນາຄູໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບ ອີ-ເລີນນິງ (e-Learning) ໃນປະເທດຟິລິບປິນ

34

9.

ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ປະເທດໄທ 

36

10. ສຶກສາວິໄຈການປະເມີນຜົນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ 

39

11. ໂຄງການ ການສຶກສາເປີດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນປະເທດຟິລິບປິນ

41

12. ລະບົບມະຫາວິທະຍາໄລເປີດໃນປະເທດຫວຽດນາມ 

43

13. ການຮຽນຮູ້ອອນລາຍຈາກທົ່ວໂລກໃນປະເທດມາເລເຊຍ 

46

14. ຄຸນນະວຸດທັກສະສຳລັບໂຮງງານອຸດສະຫະກຳໃນປະເທດບຣູໄນດາຣູສະລຳ

48

15. ຂະບວນການພັດທະນາທັກສະສຳລັບອະຄົດຂອງສິງກະໂປ

49ພາກທີ 3: ບັນດາຂໍສ ້ ະຫຼຸບ ແລະ ຄ�ຳຖາມນ�ຳທາງໃຫ້ມີການຄົນ ້ ຄິດຕໍໄ່ ປ

53

1.

ວິໄສທັດ: ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

53

2.

ນະໂຍບາຍ: ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ສອດຄ່ອງກັນຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

54

3.

ຄຸນນະພາບ: ການສະໜອງໂອກາດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເປັນທຳສຳລັບໝົດທຸກຄົນ

54

4.

ການຮັບຮູ້ຜົນການຮຽນຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້

55

5.

ການປະເມີນຜົນ: ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ 

56

6.

ຄຳຖາມສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນຕໍ່ໜ້າ

56ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ບົດອ່ານເພີ່ມເຕີມ ພາກຜະໜວກ: ຄ�ຳສະເໜີແນະ ແລະ ຍຸດທະສາດສ�ຳລັບການປະຕິບັດ58 62


6

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ບົດຂອບໃຈ

ປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນປຶ້ມຮີບໂຮມເອົາບັນດາບົດຮຽນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີຕະເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍແມ່ນສະຖາບັນຂອງອົງການອຸຍເນດສະໂກເພື່ອການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (UIL) (ທ່ານ ນາງ Rika Yorozu) ເປັນຜູ້ນ�ຳພາໃນການຮີບໂຮມ ແລະ ຈັດທ�ຳປຶ້ມຫົວນີ້ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ SEAMEO ປະຈ�ຳພາກພື້ນ (SEAMEO CELLL) (ທ່ານ Khau Huu= Phuoc) ໂດຍການມີທ່ານ Chris Duke ແລະ ທ່ານ Heribert Hinzen ເປັນທີ່ປຶກສາ. ນີ້ຄືຜົນສ�ຳເລັດຂອງໂຄງການແນະນ�ຳວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍການລິເລີ້ມຂອງທ່ານ Arne Carlsen ອະດີດຜູ້ອ�ຳນວຍການ UIL, ແລະ ທ່ານ Le Huy Lam ຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນ SEAMEO CELLL ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2015. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຜັກດັນເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດກາຍເປັນຫຼັກການສ�ຳຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນີ້. ກອງປະຊຸມວາງແຜນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງໂຮຈີ່ມິນ ປະເທດຫວຽດນາມໃນເດືອນມີນາປີ 2016 ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ການຮີບໂຮມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສ�ຳເລັດຂອງວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໜ້າຈະເປັນການນ�ຳໄປສູ່ການສ້າງຫຼັກການຂອງວຽກງານຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ດີ. ນອກຈາກກອງປະຊຸມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາປີ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຮຈີ່ມິນ ກໍ່ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ຕາງໜ້າຈາກ 11 ປະເທດນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນບົດຮຽນອັນດີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຕາມທິດທາງ ແລະ ແຜນການສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຜູ້ແທນແຕ່ລະປະເທດໄດ້ນ�ຳສະເໜີຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ນ�ຳພາການຈັດຕັ້ງ ດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງລວມທັງການຂຽນບົດລາຍງານຂອງປະເທດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທາງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ໃສ່ຕົ້ນສະບັບຂອງປຶ້ມ ຫົວນີ້ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານີ້ປະກອບດ້ວຍ: ສະຖາບັນເຕັກນິກການສຶກສາ ຂອງປະເທດບຣູໄນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາຂອງປະເທດກ�ຳປູເຈຍ, ສູນພັດທະນາການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງຂອງ West Java ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງ ສປປ ລາວ, ກົມວາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ກະຊວງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະເທດມາເລເຊຍ, ກົມການສຶກສາທາງເລືອກ ກະຊວງສຶກສາຂອງປະເທດສະຫະພັນມຽນມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຂອງປະເທດ ຟີລິບປິນ, ກົມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິວັດທະນາການ ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ປະເທດສິງກະໂປ, ສ�ຳນັກງານບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ກະຊວງສຶກສາທິການ ປະເທດໄທ, ຄະນະກ�ຳມະການແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບການສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະເທດຕີມໍເລດສະເຕ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍ ປະເທດຫວຽດນາມ. ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງທ່ານ Chris Duke ແລະ ທ່ານ Heribert Hinzen ທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມ, ວິເຄາະວິໄຈບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ Christiana Winter ແລະ ທ່ານ Raúl Valdés-Cotera ພະນັກງານຂອງ UIL ທີ່ໄດ້ປະກອບຄ�ຳຄິດເຫັນໃຫ້ ແກ່ການປັບປຸງຕົ້ນສະບັບຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບັນດາທ່ານທີ່ຂຽນບົດລາຍງານ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຳຂອງທ່ານ ນາງ Rika Yorozu ພ້ອມຄະນະຄື: ທ່ານ ນາງ Olesya Gladushyna ຮັບຜິດຊອບປະເທດບຣູໄນ, ກ�ຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ຕີມໍເລດສະເຕ ແລະ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ Ashely Stepanek ຮັບຜິດຊອບປະເທດກ�ຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ; ທ່ານ Tran Ba Linh ຮັບຜິດຊອບປະເທດບຣູໄນ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ນາງ Adinda Laraswati ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ແລະ ທ່ານ ນາງ Suehye Kim ຈາກປະເທດສິງກະໂປ. ທ້າຍສຸດ, ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງອົງການ SEAMEO ແລະ ຫ້ອງການ UNESCO ປະຈ�ຳອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ ຽ ງໃຕ້ ທີ່ ໄ ດ້ ນ� ຳ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນປຶ້ ມ ຫົ ວ ນີ້ ໄ ປນ� ຳ ໃຊ້ ເ ປັ ນ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ ຂອງໜ້ າ ວຽກທີ່ ເ ຮັ ດ ກັ ບ ລັ ດ ຖະບານຂອງປະເທດຕ່ າ ງໆເພື່ ອ ຊອກຫາວິ ທີ ທ າງໃນການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໂດຍຜ່ານແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.


7

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຄ�ຳນ�ຳ ກ

ານຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດເປັນຄວາມຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກພວກເຮົາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດຂອງການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ 2030. ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນໂລກໄດ້ພາກັນເລັ່ງເຫັນວ່າການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດ ຊີວດ ິ ເພືອ ່ ໝົດທຸກແມ່ນຄວາມຈ�ຳເປັນທີຈ ່ ະຕ້ອງກ�ຳນົດໄວ້ໃນເປົາ້ ໝາຍຂອງການພັດທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ຂອບຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນດຽວ ກັນກັບ 11 ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ນ�ຳສະເໜີຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເຊິ່ງລວມມີ: ປະເທດບຣູໄນ, ກ�ຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ, ຕີມເໍ ລດສະເຕ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສ�ຳລັບການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພືນ ້ ນັນ ້ , ອົງການ UNESCO ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ASEAN ແລະ SEAMEO ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນການເຮັດ ໃຫ້ເກີດມີການຮ່ວມມື ແລະ ການຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້.

ຫ້ອງການ UIL ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະມົນຕີຂອງແຕ່ລະປະເທດພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດດ້ວຍການທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ ຕ່າງໆທີມ ່ ີ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຮ່ວມກັນເຊິງ່ ລວມທັງການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ມາແລ້ວເປັນຈ�ຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ. ບັນດາຄ�ຳສະເໜີແນະຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ຂອງການຮູ້ຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2013 ເຊິ່ງມີ 7 ປະເທດອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນໄດ້ຖືກນ�ຳມາ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຮ່ວມມືຢໃູ່ ນພາກພືນ ້ ເພືອ ່ ສົງ່ ເສີມວຽກງານ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ. ເພື່ອຂັນເຄື່ອນໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກົດເປັນຈິງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຖາບັນ UIL ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ SEAMEO CELLL ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຖືກຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ�ຳເນີນເປັນລະບົບຄົບຊຸດເຊື່ອມໂຍງກັນໝົດທຸກຂະແໜງ ການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ການຮີບໂຮມບົດຮຽນຈາກປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທ�ຳອິດ ໃນການນ�ຳເອົາປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ດີຈາກ 11 ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມາພັດທະນາໃຫ້ ເປັນເອກະສານ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນ. ປຶ້ມຫົວນີ້ຖືກຈັດທ�ຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງວາລະສານ ທີ່ອອກເປັນປະຈ�ຳຂອງ UIL ເຊິ່ງເປັນສື່ສິ່ງພິມທີ່ຈັດທ�ຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍສະເພາະ ແລະ ທັງໄດ້ຍກ ົ ໃຫ້ເປັນເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານ ດັ່ງກ່າວຈາກທົ່ວທຸກມຸນໂລກ ເພື່ອນ�ຳມາສະເໜີເປັນຂໍ້ຄິດພິຈາລະນາໃນການພັດທະນາ ວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຢູໃ່ ນປະເທດ ພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້. ບົດ ລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ນ�ຳມາສະເໜີຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຂະບວນການທີ່ຄັດເລືອກ ແລະ ເອກະພາບກັນວ່າເປັນບົດຮຽນທີ່ດີສ�ຳລັບປະເທດຂອງ ເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການຈັດກອງ ປະຊຸມຜ່ານກັນຫຼາຍຄັ້ງທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວຄວາມຄິດຂອງວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການຮ່ວມມື ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າປຶ້ມຮີບໂຮມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຫົວນີ້ຈະເປັນສ່ວນໜຶງ່ ທີ່ ຊ່ວຍນ�ຳໄປສູ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງວຽກງານການຮຽນ ຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍຄືບັນດາ ປະເທດອື່ນໆ ໃນໂລກ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໄປໃນທ່ວງທ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນຢູ່ໃນຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາອື່ນໆ. David Atchoarena ຮັກສາການຜູ້ອ�ຳນວຍການ, UIL

ພື່ ອ ຕອບສະໜອງກັ ບ ສິ່ ງ ທ້ າ ທາຍທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ຈາກການປ່ ຽ ນແປງຂອງເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມຢູ່ໃນຍຸກທີ່ໂລກທັນສະໄໝນີ້, ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ເຊິ່ງລວມທັງບັນດາປະເທດ ທີ່ ຢູ່ ໃ ນພາກພື້ ນ ຕາເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ ໄ ດ້ ຫັ ນ ທິ ດ ເອົ າ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເປັ ນ ທັ ງ ທັກສະ ແລະ ການປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ຖືເອົາ ເປັນເງືອ ່ ນໄຂໃນການສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມຄ ີ ວາມຍຸດຕິທຳ� ແລະ ມີຄວາມເປັນໜຶງ່ ດຽວ. ສ�ຳລັບ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ ຖືກຮັບຮອງເປັນຄ�ຳໝັ້ນໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ ASEAN Charter 2017, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນ�ຳອາຊຽນຄັ້ງທີ 15 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2009 ແລະ ກອງປະຊຸມ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາອາຊຽນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2014 ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເອົາວຽກງານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ນອນຢູ່ໃນ 7 ຂົງເຂດ ວຽກງານບູລິມະສິດຂອງ SEAMEO ແລະ ໄດ້ປະກາດເປັນຖະແຫຼງການໃນກອງປະຊຸມ SEAMEO Council ປີ 2015, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານທີ່ຈັດເປັນບູລິມະສິດທີສອງເຊິ່ງ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ຕ້ອງລົບລ້າງສິ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກສ�ຳລັບການເຂົ້າເຖິງໂອກາດການຮຽນຮູ້ຂັ້ນ ພື້ນຖານໂດຍສະໜອງການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງແລ້ວການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນ 11 ປະເທດຂອງພາກພື້ນຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການດ�ຳເນີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວກັນ. ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້, ເຫັນວ່າມີຄວາມ ຈ�ຳເປັນຢ່າງຍິງ່ ທີບ ່ ນ ັ ດາປະເທດດັງ່ ກ່າວຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈຕກ ໍ່ ບ ັ ແນວຄວາມຄິດຂອງ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ແລກປ່ຽນກັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທກ ີ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນີ້, SEAMEO CELLL ໄດ້ຍົກມາເປັນໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ: ພ້ອມກັນ ກ້ າ ວໄປສູ່ ກ ານຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຢູ່ ໃ ນບັ ນ ດາປະເທດອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ (Towards a Lifelong Learning Agenda in Southeast Asian Countries) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ UIL. ໂຄງການນີ້ໄດ້ລວບລວມເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງການຈັດຕັງ້ ດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຈາກບັນດາປະເທດ ຕ່າງໆ ທີຢ ່ ໃູ່ ນພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍການຕັງ້ ຄວາມຫວັງວ່າບົດຮຽນດັງ່ ກ່າວ ນີຈ ້ ະເປັນຫຼັກຖານເພື່ອນ�ຳໄປສູ່ການພິຈາລະນາ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ມີ ປະສິດທິຜນ ົ ແລະ ການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນໃນລະດັບພາກພືນ ້ ໃນການ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮີບໂຮມເອົາບົດຮຽນຂອງການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວດ ິ ຈ�ຳນວນ 15 ກລ ໍ ະນີຕວ ົ ຢ່າງຈາກ 11 ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກລ ໍ ະນີຕວ ົ ຢ່າງ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຄັດອອກມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄຸນນະພາບ (Qualitative) ຂອງບົດລາຍງານ ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍແມ່ນ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ SEAMEO CELLL ເປັນຜູ້ເກັບກ�ຳ ແລະ ຮີບໂຮມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມດ້ວຍການເສີມຂໍ້ມູນ ທີໄ່ ດ້ມາຈາກແຫຼງ່ ອືນ ່ ໆຕືມ ່ . ຄະນະຈັດທ�ຳປຶມ ້ ຫົວນີມ ້ ຄ ີ ວາມຫວັງຢ່າງຍິງ່ ວ່າກລ ໍ ະນີຕວ ົ ຢ່າງ ທີ່ນ�ຳມາສະເໜີຢູ່ໃນນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ ແຕກຕ່າງກັນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າເຖິງແມ່ນວ່າບົດຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະບໍ່ສາມາດນ�ຳເອົາໄປໃຊ້ໂດຍກົງກັບທຸກໆ ປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ກໍ່ຄືປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ມັນກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກ ເຊິ່ງ ຫຼື ເປັນປະໂຫຍດສາມາດຖອດເປັນຫຼັກການຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຖືກຈັດພິມເຜີຍແຜ່ໃນເວລາດຽວກັນກັບກອງ ປະຊຸມ SEAMEO 49 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໃນນາມຕາງໜ້າເລຂາທິການ SEAMEO, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສຸດຊຶ່ງ ມາຍັງ UIL ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງ SEAMEO CELLL ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທ ແລະ ສຸມຈິດ ສຸມໃຈເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ມາໂດຍຕະຫຼອດໄລຍະປີຜ່ານມາ. Dr Gatot Hari Priowirjanto ຜູ້ອ�ຳນວຍການ, SEAMEO Secretariat


8

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນມາ 1. ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ໃນລະດັບປະເທດ, ຄວາມຄາດຫວັງອັນພື້ນຖານທີ່ຢາກໃຫ້ບັນລຸຄື: ຢາກໃຫ້ໂຄງການ

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງໂອກາດ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ຈ�ຳນວນເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍມີຫຼາຍບັນຫາຍັງສືບຕໍ່ທ້າທາຍ

ແລະ

ແລະ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,

ອັດຕາການປະລະຫຼຸດລົງນັ້ນ,

ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ເ ປັ ນ ການຊ່ ວ ຍໃຫ້ ແ ຕ່ ລ ະປະເທດສາມາດພັ ດ ທະນາແຜນຍຸດທະສາດ ສ�ຳລັບການສ້າງໂຄງການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຂອງຕົນໄດ້ໂດຍຜ່ານ: •

ເປັນອຸປະສັກສ�ຳລັບການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

ການປຶກສາຫາລືກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນທັງພາຍໃນກະຊວງດຽວກັນ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ,

(ຕົວຢ່າງ:

ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ປະຊາກອນໄດ້ຮບ ັ ການສຶກສາທີມຄ ີ ນ ຸ ນະພາບເທົາ່ ທຽມກັນ ແລະ ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງ

ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ) ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່

ພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງທີ່ສາກົນເຫັນດີຈະໃຫ້ສ�ຳເລັດພາຍໃນປີ

ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ໝົດທຸກຄົນ (ເປົ້າໝາຍ 4 ຂອງສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການ

ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

2030). ເພືອ ່ ຕອບໂຕ້ກບ ັ ສິງ່ ທ້າທາຍດັງ່ ກ່າວ, ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ສຶກສາຮ�່ຳຮຽນເອົານະໂຍບາຍ ແລະ

ວິທີການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຈາກປະສົບການຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິໄສທັດ

ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄປສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນຕາມເນື້ອໃນ

ຈິດໃຈຂອງມັນ.

ເພືອ ່ ເປັນການຊ່ວຍບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມຄ ີ ວາມເຂັມ ້ ແຂງໃນການ

ພະຍາຍາມຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີຄວາມສະເໝີພາບທາງ ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສູນ SEAMEO CELLL

ວິເຄາະ ແລະ ສັງລວມເອົາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຂອງວຽກ ງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ລາຍງານລະດັບຊາດ.

ແລະ

ມີຜົນສ�ຳເລັດໄວ້ໃນບົດ

ສະຫຼຸບສັງລວມເອົາວິທີການແກ້ໄຂຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນມີຄຸນນະພາບ ສະເໝີພາບ.

ແລະ

ມີຄວາມ

ການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ດ້ວຍກັນ.

ແລະ ຫ້ອງການ UIL ໄດ້ລິເລີ້ມໂຄງການລະດັບພາກພື້ນໃນປີ 2006 ກ່ຽວກັບ

ສະນັ້ນ,

ຈຸດປະສົງຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ຈຶ່ງແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ໄດ້ຕັ້ງຊື່ວ່າ:

ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີ

ສ່ຽງໃຕ້ກ່ຽວກັບການກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ວິທີ

Countries). ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ແລະ ນ�ຳໄປສູ່ການປຶກສາຫາລື, ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍ

ແລະ ປະສົບການທີ່ມີໝາກມີຜົນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ

ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Towards a Lifelong Learning Agenda in Southeast Asian

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເພື່ ອ ເປັ ນ ແນວຄວາມຄິ ດ

ໃນລະດັບພາກພື້ນສ�ຳລັບບົດຮຽນ

ຮ່ວມກັນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ.

ແລະ

ປະສົບການອັນດີໃນຄິດຄົ້ນອອກແບບ

ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການດ�ຳເນີນທີ່ຫຼາກຫຼາຍສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການ

ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ເປັນຮູບແບບການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຂະແໜງ ການຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.

3. ໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ ຕົ້ນສະບັບຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຖືກນ�ຳສະເໜີເພື່ອຂໍຄ�ຳເຫັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງໂຮຈີ່ມິນໃນເດືອນ 10 ປີ 2016. ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ດັ່ງກ່າວນີ້,

2. ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ພາກັນທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະບົດລາຍງານທີ່ບັນດາປະເທດ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ

ຕ່າງໆໄດ້ສົ່ງໃຫ້ (SEAMEO CELLL ແລະ UIL, 2016). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີ່ປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປະ

ທີ່ປະຈ�ຳອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ປະຈ�ຳແຕ່ລະປະເທດຕ່າງໆລວມມີ: ປະເທດບຣູໄນ,

ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຂຽນກໍລະນີຕົວຢ່າງຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກແຕ່ລະປະເທດໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຄະນະ

ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ

11

ສ່ຽງໃຕ້ກັບສູນ SEAMEO CELLL ແລະ ບັນດາຫ້ອງການຂອງອົງການ UNESCO

ກອບຄ� ຳ ເຫັ ນ ເພື່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ປຶ້ ມ ຫົ ວ ນີ້ ໃ ຫ້ ສົ ມ ບູ ນ ໂດຍທີ່ ປ ະຊຸ ມ ໄດ້ ຕົ ກ ລົ ງ ໃຫ້ ມີ ກ ານ

ກ�ຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ເມເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ,

ຮັບຜິດຊອບ.

ໄທ, ຕີມໍເລດສະເຕ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ບົ ດ ສຶ ກ ສາກໍ ລ ະນີ ຕົ ວ ຢ່ າ ງທີ່ ໄ ດ້ ຮີ ບ ໂຮມເອົ າ ໄວ້ ໃ ນປຶ້ ມ ຫົ ວ ນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ມ າຈາກບົ ດ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ

ລາຍງານຂອງ 10 ປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍເອກະສານອ້າງອີງ ເຊິ່ງລວມມີ

ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນລະດັບ

ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ1. ຫຼັງຈາກ

ວິ ທີ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ດ� ຳ ເນີ ນ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ດ້ ວ ຍການພັ ດ ທະນາ

ແຕ່ລະປະເທດທົບທວນ ແລະ ກວດກາລະອຽດອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ; ແລະ

ແຕ່ລະປະເທດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ.

ຈາກສູນ SEAMEO CELLL ເຊິ່ງຈະດ�ຳເນີນໄປເຖິງກາງປີ 2018. ຈຸດປະສົງ

ພາກພື້ນຢ່າງກວາງຂວາງໂດຍຜ່ານ: ການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮູບແບບ ແລະ ເອກະສານແລ້ວແຈກຢາຍໃຫ້ກນ ັ ; ດ້ວຍການຮຽນຮູທ ້ າງອອນລາຍ (online) ກ່ຽວກັບ

ດ້ວຍການສະເໜີຄ�ຳສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ເອກະສານທາງການຂອງລັດຖະບານຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ SEAMEO ແລະ ຂັ້ນຕອນການຮີບໂຮມກໍລະນີຕົວຢ່າງສ�ຳເລັດແລ້ວຕໍ່ມາກໍໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ

ແລະ

ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ພິຈາລະນາກັ່ນຕອງເຖິງບັນດາປັດໄຈທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົງ່ ເສີມການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນນີບ ້ ນ ັ ດາ

1. ສຳລັບປະເທດມຽນມາ, ກໍລະນີຕົວຢ່າງຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ແມ່ນໄດ້ມາໄດ້ບົດສະເໜີຂອງຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດທີ່ນຳມາສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຮູບແບບການສະເໜີເປັນພາວເວີພອຍ (Power Point Presentation) ໃນຫົວຂໍ້ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ (2016-20) ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກການແລກປ່ຽນທາງອີເມວນຳຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງປະເທດ.


9

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© SEAMEO CELLL

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກຜູ້ບໍລິຫານ SEAMEO CELLL ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນໂຄງການ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (ໂຮຈີມິນ, ຫວຽດນາມ, ເດືອນຕຸລາ 2016)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ 4 ປັດໄຈຄື: •

ການຮຽນ-ການສອນໃນທຸກລະບົບການສຶກສາ (ທັງໃນ ແລະ ນອກ ໂຮງຮຽນ) ຕ້ອງໄດ້ຖືເອົາບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນເປັນ ໃຈກາງ ແລະ ການຮຽນກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມປັບປ່ຽນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໄປຕາມສະພາບ

ແລະ

ສະຖານະຂອງຜູ້ຮຽນລະຫວ່າງການຮຽນ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການດ�ຳລົງຊີວິດ •

ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຜູ້ຮຽນ.

ຕ້ອງສ້າງລະບົບທີ່ຮັບຮອງຜົນຂອງການຮຽນທີ່ຮຽນມາຈາກການສຶກສານອກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ແລະ ສ້າງລະບົບເຊື່ອມໂຍງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງ ຕິດຕໍ່ກັນ. ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ

ແລະ

ສັງຄົມເພື່ອໃຫ້ມີ

ຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (Link) ແລະ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່

ຂຶ້ນກັບຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຄັດຈາກບົດລາຍງານຂອງ

ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຈາກຫຼາກຫຼາຍກໍລະນີ ແລ້ວນ�ຳມາຄົນ ້ ຄິດພິຈາລະນາ

ເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຂອງຕົນວ່າຈະ

ພັດທະນານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນຕ້ອງເຮັດແນວ

ໃດ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການປ່ຽນແປງ ໃໝ່ໄປກັບຍຸກສະໄໝທີ່ມີການພັດທະນາ

ແລະ

ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການຍົກລະດັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ ການຮຽນໂດຍຜ່ານການພັດທະນາອາຊີບຄູ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງ ຕເໍ່ ນືອ ່ ງ. ພາກທີ 3 ເປັນພາກສະເໜີແນະແຜນການປະຕິບດ ັ ໃນຕໜ ໍ່ າ້ ໂດຍອີງຕາມຜົນ

ຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2016 ພ້ອມດ້ວຍ ຄ�ຳສະເໜີແນະຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມາຈາກບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ເຊື່ອມໂຍງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອ

ສ�ຳລັບບົດລາຍງານທີ່ເປັນສະບັບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ສົ່ງເສີມວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

https://www.sea-lllportal.org.

ເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ

ແລະ

ຂະແໜງການໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຊຸກຍູ້

ປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກທີ 1 ເປັນພາກທີ່ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ຂອງ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ພົວພັນກັບນິຕິກ�ຳຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ. ພາກທີ 2 ແມ່ນສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງການ

ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່

ພ້ອມ


10

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພາກທີ 1: ທ�ຳຄວາມເຂົາ້ ໃຈກັບວຽກງານ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດ ຊີວິດຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ການເຊື່ ອ ມໂຍງຂອງພາກພື້ ນ ອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ ກໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ສອງສິ່ ງ ທີ່ ຂັດແຍ່ງກັນ. ດ້ານໜຶງ່ ແມ່ນຜົນຂອງການເຊືອ ່ ມໂຍງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີໃຫ້ແກ່ 11 ປະເທດທີ່ຮ່ວມກັນພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມເປັນເອກະພາບໜຶ່ງດຽວ ແລະ ຍົກ ລະດັບຄວາມສ�ຳຄັນຮ່ວມກັນໃນລະດັບພາກພືນ ້ . ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນປະຊາຊົນ ຂອງບັນດາຊາດດັງ່ ກ່າວນີກ ້ ມ ໍ່ ຄ ີ ວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຂະຫຍາຍ ຕົວທາງດ້ານສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຂີດຈ�ຳກັດ, ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ ດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະປະຈ�ຳຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາໂຕຊີ້ບອກທາງການສຶກສາຂອງບັນດາ 11 ປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສ�ຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສ�ຳລັບການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບເລີ່ມ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີພຽງລະບົບການສຶກສາຂອງບາງ ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນສາມາດ ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ຖ້າວິເຄາະເບິ່ງ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບແລ້ວສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນ�ຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ຄົນ ທຸກຍາກເທົ່າທີ່ຄວນ (ASEAN Secretariat, 2015). ເຖິງວ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ນີ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ແຕ່ກໍ່ມີແນວ ໂນ້ມທີ່ຈະຖືກໄພພິບັດທາງທ�ຳມະຊາດຄຸກຄາມເຊັ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ພາຍຸ ໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ຊີວິດປະຈ�ຳວັນຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງລວມທັງຕໍ່ກັບ ການສຶກສານ�ຳ. ໃນສະພາບຈຸດພິເສດຄືແນວນີ້, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນ ແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄວາມນິຍົມຢູ່ໃນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການ ທຸລະກິດ. ຢູ່ໃນພາກທີ 1 ນີ້ຈະໄດ້ສົນທະນາລົງເລິກບັນດາເອກະສານທີ່ສ�ຳຄັນ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ສະເໜີ ບັນດາວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສ�ຳລັບການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

1. ບັນດາແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເປັ ນ ແນວຄວາມຄິ ດ ທີ່ ມີ ອ າຍຸ ຍ າວນານເທົ່ າ ກັ ນ ກັ ບ ອາຍຸຂອງການກ�ຳເນີດຂອງມະນຸດເຮົາ. ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວສາມາດພົບເຫັນ ຢູ່ໃນຫຼາຍວັດທະນະທ�ຳ, ສັງຄົມສີວິໄລແຕ່ສະໄໝບູຮານ ແລະ ສາສະໜາໃນ ທະວີບອາຊີ (Medel-Anonuevo, 2001, p. 1). ເຖິງປານນັ້ນກໍ່ຕາມ, ການທີ່ຈະ ຫຍິບຍົກເອົາຄວາມໝາຍທີຊ ່ ດ ັ ເຈນຂອງ “ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ເພືອ ່ ທຸກຄົນ” ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນເທື່ອ, ເມື່ອເປັນເຊັ່ນ ນີ້ການລະດົມເອົາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທຶນສະໜັບສະໜູນເພື່ອນ�ຳມາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວິໄສທັດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນໃຫ້ເປັນຮູບປະທ�ຳ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ສຸດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງສະຫັ ດ ສະຫວັ ດ ຂອງການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ ກໍ ຈ ະບໍ່ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ຕາມ ຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ຈົນກວ່າເມື່ອໃດທີ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຊິ່ງລວມ ມີການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຕ່າງໆ ທັງໝົດເຫຼາົ່ ນີຖ ້ ກ ື ຍອມຮັບ ແລະ ເຫັນວ່າເປັນສ່ວນປະກອບທີມ ່ ຄ ີ ວາມ ສ�ຳຄັນເທົາ່ ກັນທີ່ນອນຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາຂອງຊາດ ແລະ ຢຶດຖືເອົາຄວາມ ສະເໝີພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການສຶກສາ ແລະ ການ ຮຽນຮູ້. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກນ�ຳມາໃຊ້ໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງສັດຕະວັດທີ XX ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ກ�ຳລັງຖືກນ�ຳມາປັບດັດ, ແປຄວາມໝາຍຄືນໃໝ່ ແລະ ນ�ຳໄປ ໝູນໃຊ້ຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະເພາະຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ

ສ່ຽງໃຕ້, ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຕິດພັນກັບວິທີການ ຮຽນຮູ້ທີ່ນອນຢູ່ໃນຮີດຄອງປະເພດນີ ແລະ ມີວິທີການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໂດຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເປັນອັນສະເພາະ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມໝາຍໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄື ກັນກໍຕາມ, ຄ�ຳນິຍາມຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດກໍ່ມີຫຼາຍຢ່າງ. ຄັ້ງທ�ຳອິດ ຂອງການສະເໜີໃຫ້ຄວາມໝາຍແກ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ເປັນການເບິ່ງ ການຮຽນຮູຕ ້ ດ ິ ພັນກັບຮຽນຮູທ ້ ຫ ີ່ າຼ ກຫຼາຍຢູໃ່ ນສັງຄົມມະນຸດເຮົາເຊິງ່ ຖືກນ�ຳສະເໜີ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກ�ຳມາທິການເພື່ອອົງການ UNESCO ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Edgar Faure ແລະ ບົດລາຍງານການສຶກສາ ໂລກໃນປີ 1972 ໃນຫົວຂໍ້ “Learning to Be” ຫຼື ການຮຽນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄຝ່ຝັນຢາກຈະເປັນ. ບົດລາຍງານທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍ ຂອງການຮຽນຮູ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນວິໄສທັດອັນຍາວໄກທີ່ກວມເອົາການ ຮຽນຮູ້ທັງໝົດຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການມີຊີວິດຂອງມະນຸດເຮົາ. ບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງແນວຄວາມຄິດຂອງ “ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້” (Learning Society) ແລະ “ການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ” (Lifelong Education) ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຮຽນຮູ້ຂອງມະນຸດເຮົານັ້ນມີມາແຕ່ເກີດຈົນຮອດມື້ ສິ້ນສຸດຊີວິດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ກໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮັບໃຊ້ຊີວິດຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງສັງຄົມທີ່ມະນຸດ ຜູ້ໜຶ່ງດ�ຳລົງ ຊີວິດຢູ່. ອົງການ UNESCO ບໍ່ແມ່ນອົງການສາກົນພຽງອົງການດຽວທີ່ປັບດັດເອົາແນວ ຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມານ�ຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມ. ຍັງມີສະພາເອີໂຣບ (Council of Europe) ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ເຊິ່ງໄດ້ສາ້ ງເປັນເອກະສານ ທີມ ່ ຫ ີ ວ ົ ຂວ ໍ້ າ່ : ການສຶກສາຕເໍ່ ນືອ ່ ງ: ກ້າວໄປສູຍ ່ ດ ຸ ທະສາດເພືອ ່ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດ ຊີວິດ (“Recurrent Education: Towards a Stragety for lifelong learning”) ທີ່ໄດ້ຈັດພິມ ແລະ ຈ�ຳໜ່າຍໃນປີ 1974. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າການພັດທະນາ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາຍຸກໂລກາພິວດ ັ ແລະ ຍຸກເສດຖະກິດທີ່ ນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູເ້ ພືອ ່ ແຂ່ງຂັນກັນຈະກ�ຳເນີດເກີດຂຶ້ນມາເປັນເວລາ 20 ກວ່າປີ ແລ້ວກໍ່ຕາມ, ຄ�ຳວ່າ “ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ” ກໍ່ຍັງຖືກນ�ຳມາໃຊ້ໂດຍຈ�ຳກັດ ຄວາມໝາຍຂອງແນວຄວາມຄິດພຽງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແຄບໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ່ນ: ສະຫະພາບເອີໂຣບ, OECD, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນອືນ ່ ໆອີກຫຼາຍໆອົງການໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຄ�ຳສັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຢູ່ໃນອົງກອນຂອງຕົນ, ແຕ່ຄວາມໝາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວດ ິ ກມ ໍ່ ຄ ີ ວາມຄ້າຍຄືກນ ັ . ສິງ່ ທີບ ່ ນ ັ ດາອົງການດັງ່ ກ່າວເຫຼາົ່ ນີໃ້ ຫ້ຄວາມ ສ�ຳຄັນແກ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນຍັງຈ�ຳກັດຢູ່ໃນການຮຽນຮູ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງດຽວ ໂດຍອ້າງວ່າການເພີ່ມການສະໜອງ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເປັນສິງ່ ຈ�ຳເປັນກວ່າບັນຫາ ອື່ນໃດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ ແຂ່ງຂັນກັບຊາດອື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ ບໍ່ໄດ້ ຮັບການເອົາໃຈໃສ່. ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການ UNESCO ບໍເ່ ຄີຍປະຕິເສດວ່າເສດຖະກິດ ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຜູຮ ້ ຽນ, ແຕ່ກຄ ໍ່ ວນເບິງ່ ຜົນປະໂຫຍດໃນມຸມມອງ ທີກ ່ ວ້າງຂວາງກວ່ານີຕ ້ າມແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຄວນພິຈາລະນາເບິ່ງບັນດາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີ່ການຮຽນຮູ້ສາມາດໃຫ້ກັບ ສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນເຊັ່ນ: ຄວາມນັບຖືຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ມີມະນຸດສະທ�ຳ, ສິດສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ, ຄວາມຍຸດຕິທ�ຳຢູ່ໃນສັງຄົມ, ການເຄົາລົບນັບຖືຄວາມ ແຕກຕ່າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ, ການເຮັດໃຫ້ ຄົນມີຄວາມສາມັກຄີ


11

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ແລະ ນ�້ຳໃຈສາກົນ ແລະ ໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມຢືນຍົງ (UNESCO, 2015). ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີ ວິ ດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາໂລກທີ່ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນ ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ 2030. ໃນນີ້ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ ຂອບປະຕິບັດງານການສຶກສາ 2030 (Education 2030 Framework for Action) ວ່າ: ຢຶ ດ ຖື ເ ອົ າ ການປະສົ ມ ປະສານລະຫວ່ າ ງການຮຽນແລະການດ� ຳ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ , ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທົ່ວເຖິງຄົນທຸກກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ເພດໄວ (ເດັກ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່, ຜູ້ເຖົ້າ, ຍິງ-ຊາຍ) ຢູ່ທຸກບ່ອນຂອງການດ�ຳລົງຊີວິດ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ, ຊຸມຊົນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ອືນ ່ ໆ) ແລະ ສະໜອງການສຶກສາໂດຍຜ່ານລະບົບການສຶກສາດ້ວຍຫຼາຍ ທາງເລືອກ (ໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມອັດທະຍາໄສ) ເຊິງ່ ທັງໝົດ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ບຸກຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ລະບົບການສຶກສາຕ່າງໆທີ່ມີກໍຕ້ອງສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງການພັດທະນາໃຫ້ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນເປັນເຈົາ້ ການຮ່ວມກັນໃນການຊຸກຍູສ ້ ງົ່ ເສີມ ການສຶກສາເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ແ ກ່ ທຸ ກ ຄົ ນ ມີ ໂ ອກາດໄດ້ ຮັ ບ ການສຶ ກ ສາໃນ ທຸກລະດັບຂັ້ນຊັ້ນຮຽນ (UNESCO, 2016a, p. 30). ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ແມ່ນຫຼກ ັ ການຂອງການສຶກສາທີມ ່ ຈ ີ ດ ຸ ປະສົງໃຫ້ໂອກາດ

ທາງການສຶກສາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ທຸກຮູບແບບ ຂອງການສຶກສາ - ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຕາມອັດທະຍາໄສ - ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດ 1.1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂອບຂອງ ການກ�ຳນົດຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູທ ້ ບ ີ່ ກ ຸ ຄົນຜູໜ ້ ງຶ່ ໄດ້ຮບ ັ ຈາກການຮຽນຈາກລະບົບການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ແນວຄວາມຄິດຂອງ ‘ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້’ ກໍ່ໄດ້ນ�ຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ເຊິ່ງ ໝາຍເຖິງທຸກໆ ປະເທດທີ່ມີການສະໜອງການສຶກສາ, ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພນ ົ ລະເມືອງຂອງຕົນທຸກຄົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕາມຄວາມ ຕ້ອງການທີຫ ່ າຼ ກຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຄ�ຳວ່າສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ກໍ່ຍັງມີຄວາມໝາຍທີ່ກ້ວາງຂວາງໄປກວ່ານີ້ຄື: ໝາຍເຖິງສັງຄົມໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນ ການຮຽນຮູ້ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງຂອງບຸກຄົນພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ (ບຸກຄົນເປັນເຈົ້າ ການສ�ຳລັບການຊອກຮູ້ຮ�່ຳຮຽນ ແລະ ບຸກຄົນແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຂອງຕົນກັບຜູ້ ອື່ນ), ແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປເລື້ອຍໆ ອີກດ້ວຍ. ໝາຍວ່າບຸກຄົນໜຶ່ງສາມາດຮຽນຈາກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວມີ ໂອກາດໃນການນ�ຳມາປະຕິບດ ັ ຢູໃ່ ນສັງຄົມ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກຢ່າງມີ ປະສິດທິຜນ ົ . ໃນຍຸກທີໂ່ ລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວານີ້, ທົ່ວໂລກ ແລະ ຢູ່ໃນ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີວ່າຄວາມໝາຍການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດກ�ຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ແຜນວາດ 1: ໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ ການສຶກສາໃນ ໂຮງຮຽນ: ເປັນການ

ປະຖົມ

ການສຶກສາສ�ຳລັບ

ມໍ ຕົ້ນ

ມໍ ປາຍ

ຊັ້ນກາງ

ຊັ້ນສູງ

ປະລິນຍາຕີ

ປະລິນຍາໂທ

ປະລິນຍາເອກ

ການສຶກສາສ�ຳລັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດ, ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາອາຊີບ

ເດັກໄວຮຽນ (ISCED 0)

ໂອກາດການສຶກສາຄັ້ງທີສອງ

ສຶກສາທີ່ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບ

ຂອບຄຸນນະພາບ* ລະດັບ 1

ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ

ທິດສະດີທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້ຈາກຊີວິດປະຈ�ຳວັນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ ຂພ ລະດັບ 2

ຂພ ລະດັບ 3

ຂພ ລະດັບ 4

ຂພ ລະດັບ 5

ຂພ ລະດັບ 6

ຂພ ລະດັບ 7

ຂພ ລະດັບ 8

ໃບປະກາດ

ການສຶກສາ

ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື

ນອກໂຮງຮຽນ: ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມທີ່ໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາທັກສະອາຊີບ ແລະ ວິຊາການສະເພາະ

ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່

ເປັນການສຶກສາ ການດູແລ

ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ, ວຽກງານສາທາ, ວາງແຜນຄອບຄົວ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົບຮົມທັກສະອື່ນໆ

ໃບປະກາດ ຫຼື ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງ

ການພັດທະນາສັງຄົມ ຫຼື ວັດທະນະທ�ຳ, ກິລາ, ສີລະປະ, ຫັດຖະກ�ຳ

ໄດ້ໃບປະກາດ ການຮຽນຮູ້ຕາມ ອັດທະຍາໄສ: ການຮຽນທີ່ ບໍ່ໄດ້ ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື

ການລ້ຽງເດັກ ຢູ່ໃນ ຄອບຄົວ

ໃບປະກາດ

ການຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສັງຄົມ: ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊຸມຊົນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈ�ຳວັນ

ການຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍເຫດບັງເອີນ: ຈາກການອ່ານໜັງສືພີມ, ຟັງວິທະຍຸ, ທັດສະນະສຶກສາ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: UNESCO, 2016b, p. 8

*

ຂອບຄ ນ ຸ ນະພາບ (ຂພ): ລວມທ ງັ ຄ ນ ຸ ນະພາບຂອງການຮຽນທ ງັ ໃນແລະນອກໂຮງຮຽນ


12

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ບັ ນ ດາຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງສາກົ ນ ທີ່ ມີ ຜົ ນ ສະທ້ ອ ນຕໍ່ ກັ ບ ນະໂຍບາຍການສຶ ກ ສາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ລວມມີ (ຈັດລຽງຕາມລ�ຳດັບຂອງເຫດການ): • ມາດຕາ 26 ຂອງຖະແຫຼງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ (1948) • ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ (1976) • ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການຈ�ຳແນກແມ່ຍິງທຸກຮູບແບບ (1979) ພາກທີ III, ມາດຕາ 10. • ຄ�ຳສະເໜີແນະຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) 195 ວ່າດ້ວຍການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (2004). • ວິໄສທັດການສຶກສາປີ 2030: ຖະແໜງການທີ່ອິນຊອນ (Incheon) ແລະ ຂອບປະຕິບັດງານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດຂອງການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງເປົ້າໝາຍ 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອ 1 ໝົດທຸກຄົນ (2015) . • ຄ�ຳແນະນ�ຳຂອງອົງການ UNESCO ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ ຜູ້ໃຫຍ່ (ປັບປຸງປີ 2015). ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດດັ່ງກ່າວມານີ້ໄດ້ເນັ້ນການນ�ຳໃຊ້ສິດທິຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ສະເໜີການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມີນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ສ�ຳລັບຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ (Southeast Asia Lifelong Learning Portal), ພວກເຮົ າ ຈະອະທິ ບ າຍເພີ່ ມ ເຕີ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ເນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈຂອງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ທັ ງ ໝົ ດ ດັ່ງກ່າວນີ້ພ້ອມທັງນ�ຳເອົາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສ�ຳຄັນອື່ນໆ ອີກຍົກມາ ນ�ຳສະເໜີໃນນີ້ດ້ວຍເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງເສີມ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນແຕ່ລະຍຸກແຕ່ລະສະໄໝ. ຢູໃ່ ນພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນ,ີ້ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ (ແຮງງານ, ຊາວໜຸມ ່ , ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ແລະ ເຊັນ ່ ດຽວກັນກັບໃນລະດັບບຸກຄົນມີຄວາມ ເຫັນດີວ່າການຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຖືເປັນຂໍກຸນ ແຈທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (https://data.myworld2015. org/; Anon, 2017; ILO, 2016). ຍຸດທະສາດການສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນທີ່ ສ�ຳຄັນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກເຫັນດີຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຊັ່ນ: ແຜນການວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມຊຸມຊົນອາຊຽນ 2025 ຫຼື ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 20252 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 7 ຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງການສຶກສາໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ຊີແມວ (2015-2035) ຫຼື SEAMEO Southeast Asian Education Agenda 7 Priority Action Areas (2015-2035)3. ໃນເມື່ອກ່ອນ ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ ແມ່ນມີແຕ່ເລັ່ງໃສ່ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ ຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຄວນ. ຕໍ່ມາຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຖືກເບິ່ງ ເປັນພຽງສ່ວນຍ່ອຍໜຶ່ງຂອງການສຶກສາໃນລະດັບເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເທົ່ານັ້ນ, ເຖິງວ່າຈຸດປະສົງຂອງແຜນປະຕິບັດງານ 7 ຂົງເຂດ ບູລິມະສິດຈະໄດ້ກ�ຳນົດຢ່າງຊັດເຈນວ່າແຜນ ປະຕິບດ ັ ງານດັງ່ ກ່າວນີມ ້ ຈ ີ ດ ຸ ປະສົງ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ການສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອໝົດທຸກ ຄົນກໍ່ຕາມ. ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອທຸກຄົນທີ່ນະຄອນ

ຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ຫຼື Hanoi Advocacy Brief on Promoting Lifelong Learning for All, ເຊິ່ງໄດ້ແລກປ່ຽນກັບສະພາຊີແມວ ຫຼື SEAMEO Council ໃນປີ 2013, ກໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຄ�ຳສະເໜີແນະຢ່າງຊັດເຈນຕໍ່ກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ນິຕິກ�ຳ ແລະ ການເງິນສະໜັບສະໜູນ, ການສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບ, ຍົກລະດັບຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ (UIL et al., 2013).

2. ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ: ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ປະຈຸບນ ັ ນີເ້ ດັກໃນພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມແ ີ ນວໂນ້ມໄປເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍປີກວ່າຄົນລຸ້ນກ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈາກສະພາບດັ່ງກ່າວນີ້, ກໍ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກໃຈທີ່ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບໄວໝຸ່ມ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ມີສູງ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ໃນນີ້ກໍ່ຍັງພົບເຫັນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຄືກັນກັບໄລຍະທີ່ຜ່ານໆມາຄື: ເພດຊາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສືຈະເປັນ ເລື່ອງປົກກະຕິກວ່າເພດຍິງໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້. ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ນີ້, ໜ້າທີ່ອັນຕົ້ນຕໍແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ�ຳນົດເອົາການສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ເພື່ອໝົດທຸກຄົນທີ່ສະເໝີພາບ ເປັນບູລິມະສິດດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນ ທີຍ ່ ງັ ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາຮ�ຳ່ ຮຽນ. ວິທກ ີ ານດັງ່ ກ່າວນີຈ ້ ະສົງ່ ຜົນທາງດ້ານ ບວກໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນການ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ຍຸດທະສາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ເດັກໃນໄວອາຍຸກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນແຕ່ບໍ່ ທັນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາຍັງຕ�່ຳ. ອີງຕາມ ສະຖິຕິປະຈຸບັນນີ້, ທົ່ວໂລກຍັງມີເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນໄວເຂົ້າຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມປະມານ 18.6 ລ້ານຄົນທີບ ່ ໄໍ່ ດ້ເຂົາ້ ໂຮງຮຽນເຊິງ່ ມີຄວາມຕ້ອງການອັນ ຮີບດ່ວນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດແບບໃໝ່ທັນຕາມຍຸກສະໄໝຂອງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້, ບາງປະເທດກໍ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງເດັກໃຫ້ພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງການຮຽນຮູ້. ການສະໜອງການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະ ເພດຍິງ ແລະ ກຸມ ່ ຄົນດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີຈ ່ ະຕ້ອງ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ປາຍເປີເຊັນ, ມາເປັນ 95.4 ເປີເຊັນໃນລະຫວ່າງປີ 1990 ຫາ 2015, ໃນນີ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເດັ່ນກວ່າໝູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ແມ່ນປະເທດ ຕີມໍເລດສະເຕ ແລະ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ຕີມໍເລດສະເຕໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 70 ເປີເຊັນ ແລະ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16 ເປີເຊັນ (UNESCO, 2017. p, 30). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ 25.7 ລ້ານຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໜັງສື ແລະ ມີພຽງເພດຍິງຈ�ຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດລົບ ລ້າງຄວາມບຮ ໍ່ ໜ ູ້ ງັ ສືໄດ້. ໃນນີໂ້ ດຍສະເລ່ຍແລ້ວປະຊາກອນຢູໃ່ ນພາກພືນ ້ ນີຢ ້ ໃູ່ ນ ເກນອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປມີໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາພຽງປະມານ 4 ຫາ 12 ປີ ເທົາ່ ນັນ ້ , ແລະ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນຢ່າງແຜ່ຫາຼ ຍຢູພ ່ າຍໃນປະເທດ. ຈາກສະພາບ

1. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການສືບຕໍ່ເຈດຕະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານການສຶກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສຶກສາໂລກທີ່ຈອມທຽມ (Jomtien) ປີ 1990 ແລະ ດາກາ (Darkar) ປີ 2000 2. http://asean.org/?static_post=asean-socio-cultural-community-blueprint-2025 3. http://www.seameo.org/7PriorityAreas


ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

13

© SEAMEO CELLL

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຮຈິມິນ


14

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Institute for Adult Learning, Singapore

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຝຶກອົບຮົມຄືນ ແລະ ການປັງປຸງທັກສະແຮງງານທີ່ສະໜອງໂດຍ ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນສິງກະໂປ

ບັນຫາດັງ່ ກ່າວນີ,້ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີຈ ່ ະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໂອກາດການ ສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫຍ່ຈ�ຳນວນລ້ານໆ ຄົນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນໃນຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ການປັບປຸງຍົກລະບົບການເຊືອ ່ ມໂຍງຜົນການຮຽນຈາກລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ການ ຮັບຮອງຜົນການຮຽນທີໄ່ ດ້ມາຈາກການຮຽນໃນລະບົບຕ່າງໆທັງໃນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຕາມອັດທະຍາໄສຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຍົກລະດັບຄວາມ ຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອີກ ດ້ວຍ. ບົດລາຍງານການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຢູໃ່ ນບັນດາ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ປີ 2009 ໄດ້ສະຫຼບ ຸ 4 ບັນຫາຕົນ ້ ຕໍທເີ່ ປັນອຸປະສັກ ສ�ຳລັບການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ: ຂາດລະບຽບການສ�ຳລັບການປະກັນ ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຍັງບໍ່ທັນ ພຽງພໍ, ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບການຈາກປະເທດອື່ນໆ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ (SEAMEO INNOTECH, 2014). ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ເທື່ອ. ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ຂົງເຂດຂະແໜງ ການເສດຖະກິດແມ່ນກ�ຳລັງຂັບເຄື່ອນອັນສ�ຳຄັນຂອງການພັດທະນາຢູ່ໃນພາກ ພື້ນນີ້. ບັນດາປະເທດເຊັ່ນ: ອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນທີ່ ເປັນຊາວໜຸມ ່ ມີລະດັບການສຶກສາກວມເອົາອັດຕາສູງ, ມີທາ່ ແຮງສ�ຳລັບການສ້າງ ສັງຄົມໃຫ້ກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ເພິ່ງພາກັນ (social enterprise) ແລະ ສັງຄົມທີ່ມີ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ (social innovation) ທີ່ສາມາດເປັນຕົ້ນແບບໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ຄວາມພ້ອມສ�ຳລັບການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (UNFPA, 2015). ຄ�ຳເວົ້າຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາຂອງປະເທດມຽນມາໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຮຽນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດທາງ ການສຶກສາກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງການໄດ້ ແລະ ຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ສະແຫວງຫາການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ” (Ministry of Education, Myanmar, 2017, p. 6) ເຊິ່ງເປັນຄ�ຳເວົ້າທີ່ສະທ້ອນ ແລະ ເປັນແຮງບັນດາໃຈໃຫ້ແກ່ບັດນາຜູ້ນ�ຳຂອງ ຂະແໜງການສຶກສາຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ເປັນຢ່າງດີ. ເພືອ ່ ໃຫ້ແຮງບັນດາໃຈດັງ່ ກ່າວນີປ ້ ະກົດຜົນເປັນຈິງ, ບັນດາປະເທດທີຢ ່ ໃູ່ ນຂົງເຂດ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕ້ອງໄດ້ຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດເພື່ອເພີ່ມ ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີກໍ່ເຫັນວ່າ ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ທຸ່ມເທງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ວຽກງານການ ສຶກສາຫຼາຍສົມຄວນ - ເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນ, ໃນລະຫວ່າງແຕ່ 4 ຫາ 32 ເປີເຊັນ

- ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດກໍ່ຍັງພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຂໍການເພີ່ມງົບປະມານຈາກກະຊວງການເງິນຂອງຕົນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອ ນ�ຳມາລົງທຶນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ໃນການສຶກສາຂອງຕົນ ໄດ້ເທື່ອ. ຖ້າຫາກວ່າຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຖ້າວ່າການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ມີປະສິດທິພາບດີຂນ ຶ້ , ກໍຈະມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ບັນດາໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳເລັດຜົນຕາມຈຸດປະສົງໄດ້.

3. ວິໄສທັດຂອງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສະບັບປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີວິໄສທັດຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງບາງ ປະເທດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແນວທາງການເມືອງໃນລະດັບສູງສຸດ ຂອງປະເທດ, ບາງປະເທດໄດ້ສ�ຳເລັດການຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຜ່ານ ແລະ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສັງຄົມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນທັງຫຼາຍ. ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ ຕໍຫ ່ ວ ົ ຄົນ (GDP) ສູງ, ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໄດ້ຕດ ິ ພັນກັບວຽກງານການສຶກສາ ຕໍເ່ ນືອ ່ ງ ແລະ ການອົບຮົມວິຊາຊີບເພືອ ່ ການຈ້າງງານ. ຮູບແບບການຈັດຕັງ້ ດ�ຳເນີນ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ກໍເ່ ນັນ ້ ໜັກໄປໃນທາງມະນຸດສະທ�ຳແກ່ກມ ຸ່ ຄົນທີເ່ ຄີຍຖືກ ປ່ອຍປະລະເລີຍ, ດ້ອຍໂອກາດ, ພິການ, ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ຈຸດປະສົງກໍ່ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ຢູ່ໃນ Box 1.1 ແມ່ນບັນດານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເປັນຕົວຢ່າງ ຍົກມາສະເໜີໃຫ້ຮູ້ຈັກ ເຊິ່ງໄດ້ ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະພິເສດຂອງແຕ່ລະປະເທດພ້ອມ. ຄວາມເຂົາ້ ໃຈຕໍກ ່ ານຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຢູໃ່ ນພາກພືນ ້ ນີເ້ ຮັດໃຫ້ມວ ີ ວ ິ ດ ັ ທະນາການ ອັນໃໝ່ຕກ ໍ່ ບ ັ ປະຫວັດສາດ ຂອງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສ�ຳລັບວຽກງານ ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການສຶກສາຕເໍ່ ນືອ ່ ງ. ຄວາມເຂົາ້ ໃຈດັງ່ ກ່າວນີໄ້ ດ້ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການເສດຖະກິດ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບທາງດ້ານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາການໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເຮັດໃຫ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດດັ່ງກ່າວນີ້ ປ່ຽນ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ແນວຄວາມຄິດດັ່ງເດີມຕໍ່ກັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນວ່າ ເປັນພຽງໂອກາດທາງການສຶກສາຄັງ້ ທີສອງດັງ່ ທີເ່ ຄີຍເຂົາ້ ໃຈໃນໄລຍະຜ່ານມານັນ ້ (ພາຍຫຼັງພາດໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕອນເວລາຍັງນ້ອຍ) ກາຍມາເປັນ


15

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຄວາມເຂົາ້ ໃຈເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນໃນການໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ທກ ຸ ຄົນໃຫ້ເຂົາ້ ເຖິງການ ຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບເພືອ ່ ໃຫ້ສາມາດນ�ຳມາໃຊ້ໃນຊີວດ ິ ປະຈ�ຳວັນ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການມີຊີວິດ, ຫັນທິດມາເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຢຶດຖືເອົາຄວາມ ຈ�ຳເປັນ ແລະ ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຜູ້ຮຽນເປັນປັດໄຈ ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ. ທັດສະນະຄະຕິອັນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ ກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຄວນ ແຕ່ຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ຮຽນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແຕ່ຮຽນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາ ໃຫ້ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນວ່າໄດ້ກະກຽມເພືອ ່ ໃຫ້ຜຮ ູ້ ຽນກາຍເປັນຜູຮ ້ ຽນຕະຫຼອດ ຊີວດ ິ ແນວໃດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜຮ ູ້ ຽນກາຍເປັນຜູຮ ້ ຽນທີຊ ່ ອກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ທີ່ ຕົນເອງຕ້ອງການ (self-directed leaners) ແນວໃດ. ໃນບັນດານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີຫ ່ າກໍພ ່ ດ ັ ທະນາຂຶນ ້ ມາໃນໄລຍະຫຼງັ ມານີ,້ ຄ�ຳສັບ ພາສາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ຈຸດປະກາຍເປັນແຮງ ບັນດານໃຈ, ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ , ແລະ ສ້າງທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊິ່ງມັນມີຄວາມໝາຍ ກວມເອົາການຮຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ, ສຸຂະພາບດີ, ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ແຕ່ວ່າຍ້ອນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈ�ຳກັດຫຼາຍໃນທາງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະສ�ຳລັບ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ປະລະການຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງ

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແຄບລົງຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. ສະນັ້ນ, ການນ�ຳຂອງວຽກງານການສຶກສາໃນລະດັບຜູ້ອອກນະໂຍບາຍຄວນເບິ່ງ ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຄ�ຳນຶງເຖິງສະຖານະພາບຂອງບຸກຄົນ ກຸມ ່ ຄົນເງືອ ່ ນໄຂສະພາບການດ�ຳລົງຊີວດ ິ ຂໍສ ້ ະດວກແລະຫຍຸງ້ ຍາກທີແ ່ ຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນີ້, ຄວນເບິ່ງວ່າການຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາສັງຄົມ. ຢາກບັນລຸຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ຄວາມຈ� ຳ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ບັ ນ ລຸ ບັ ນ ດາຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຕ່ າ ງໆຢູ່ ໃ ນນະໂຍບາຍແຫ່ ງ ຊາດ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເທົ່ານັ້ນ: ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ສັງຄົມທຸກທົ່ວໜ້າ ຕ້ອງໄດ້ມຄ ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ຮ່ວມເປັນເຈົາ້ ການໃນການປະຕິບດ ັ . ຜູທ ້ ຮ ີ່ ບ ັ ຜິດຊອບ ຢູ່ໃນສະຖາບັນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ທຸ້ມເທຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະໜອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ ສັງຄົມເຊັ່ນ: ການສະໜອງການສຶກສາໂດຍຜ່ານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ຜ່ານ ທາງອອນລາຍ (online) ແລະ ກໍ່ຕ້ອງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາອາຊີບຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງ. ສະນັ້ນ, ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ສັນລະເສີນຈາກສັງຄົມ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ດ້ວຍສັງຄົມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຕ້ອງໃຫ້ ຕອບສະໜອງກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການທີ່ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍຕາມເງື່ ອ ນໄຂສະເພາະຂອງ ທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກຕໍ່ໄປນີ້.

Box 1.1 ນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ •

ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບສັດຕະວັດທີ

ທິການ:

XXI ແຕ່ປີ 2009-2017

(A National Education System for the 21st Century 2009-2017)

(ປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ) ພັດທະນາຂຶນ ້ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ: ສົງ່ ເສີມ ໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ

ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ 2014-2018 (Education Strategy Plan 2014-

2018) (ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ) ພັດທະນາຂຶນ ້ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸມ ່

ການດ�ຳລົງຊີວດ ິ ຕະຫຼອດຊີວດ ິ .

ການສຶກສາຄວນຖືກຈັດຕັງ້ ດ�ຳເນີນດ້ວຍ

and Sports Sector Development Plan 2016-2020) (ສປປ ລາວ):

ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ: “ປັບປຸງລະບົບການ

ແຜນສ້າງວັດທະນະທ�ຳຂອງການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ 2011-2020 (Blueprint

on Enculturation of Lifelong Learning for Malaysia 2011-2020) ຈາກກະຊວງການສຶກສາຊັນ ້ ສູງ: •

ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ເປັນເສົາຄ�ຳ້ ທີ່ 3

ຂອງລະບົບການສຶກສາຄົນໃຫ້ເປັນທຶນຂອງການພັດທະນາ. ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

2016-2021

(National

Education Sector Plan 2016-2021) (ປະເທດມຽນມາ) ຈາກກະຊວງສຶກສາ

ບົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດສະບັບປັບປຸງ

2017-2036

(The

Amended National Education Act 2017-2036) (ປະເທດໄທ) ຈາກກະຊວງ

ຂອບນະໂຍບາຍການສຶກສາເຊິງ່ ເປັນການສ້າງໂອກາດທາງ

ການສຶກສາເພືອ ່ ໝົດທຸກຄົນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການມີຊວ ີ ດ ິ .

ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2011-2030 (National Education

Strategic Plan 2011-2030) (ປະເທດຕີມເໍ ລດສະເຕ) ຈາກກະຊວງສຶກສາ

ທິການ: ຫຼກ ັ ການທີສ ່ ຳ� ຄັນອັນໜຶງ່ ຂອງການສ້າງຄູ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄືຕອ ້ ງ ໃຫ້ເຂົາ້ ໃຈຄຸນຄ່າຂອງການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ

ງານ, ມີຄນ ຸ ສົມບັດສິນທ�ຳປະຕິວດ ັ ….ຮັກການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ , ຮັກຮີດຄອງ ເປັນໜຶງ່ ໃນບັນດາຫຼາຍໆ ຈຸດປະສົງສ�ຳຄັນທີ່ ສປປ ລາວ ຈະໃຫ້ບນ ັ ລຸໃນປີ 2025.

ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນມວນປະຊາຊົນຂອງສິງກະໂປ.

ສຶກສາທິການ:

ສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມຊ�ຳນານ ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ….”

ແນວຄວາມຄິດການສ້າງສັງຄົມຂອງປະເທດສິງກະໂປໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າ

ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັກສາວັດທະນະທ�ຳຂອງຊາດ (Thinking School, Learning

ສ້າງຊາດໃຫ້ກາຍເປັນຊາດທີມ ່ ວ ີ ດ ັ ທະນະທ�ຳ ແລະ ແວດລ້ອມທີສ ່ ະໜັບສະໜູນ

ລະບົບເປີດ, ມີຄວາມຢືດຢຸນທາງດ້ານຫຼກ ັ ສູດ ແລະ ເວລາຮຽນ.

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2016-2020 (Education

ເພືອ ່ ກ້າວໄປສູກ ່ ານ

ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເປັນທຶນຂອງການພັດທະນາ.

Nation) ເຊິງ່ ໄດ້ປະກາດໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສິງກະໂປປີ 1997:

ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ 2015-2019 (Education Strategy Plan 2015-

ວັດທະນະທ�ຳ: ໄດ້ນຍ ິ າມຄວາມໝາຍຂອງການສຶກສາເປັນຂະບວນການຂອງ

ແລະ ກິລາ: ການລົບລ້າງຄວາມບຮ ໍ່ ໜ ູ້ ງັ ສື ແລະ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ .

2019) (ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ) ພັດທະນາຂຶນ ້ ໂດຍກະຊວງສຶກສາ ແລະ

ແຜນພັດທະນາຟິລບ ິ ປິນ 2017-2022 (Phillipine Development Plan 2017-

2022) ຈາກອົງການເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດແລະການພັດທະນາ: ຈຸດປະສົງເພືອ ່ ສະໜອງການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ເພືອ ່ ໝົດທຸກຄົນ

ຊີວດ ິ ແລະ ສົງ່ ເສີມທົວ ່ ສັງຄົມເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາຊັນ ້ ສູງແມ່ນໜຶງ່ ໃນແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງນະໂຍບາຍສະບັບນີ.້

ການສຶກສາຫຼາຍທາງເລືອກໄດ້ຖກ ື ກ�ຳນົດໄວ້ຢໃູ່ ນແຜນການສຶກສາ

ເພືອ ່ ສ້າງໃຫ້ຄນ ົ ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ (ແຜນວາດ 2.1).

ຂອງການສິດສອນ.

ຂອບການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູໃ້ ນສ�ຳລັບ 2012-2020 (Framework on

Building a Learning Society in the Period 2012-2020) (ປະເທດຫວຽດນາມ) ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີທເີ່ ນັນ ້ ໃສ່ການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ເຊິງ່ ເປັນ

ການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນສາມາດໂອນເຂົາ້ ຫາກັນ, ເຊືອ ່ ມຕກ ໍ່ ນ ັ ໄດ້ ແລະ ຮ່ວມກັນພັດທະນາເປັນການສົງ່ ເສີມໃຫ້ທກ ຸ ຄົນໄດ້ເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວດ ິ ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ.


16

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພາກທີ 2: ບາງບົດຮຽນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ ັ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວິດທີ່ດີ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຂອງພວກເຮົາຄືຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (Kim and Teter, 2015, p. 1) ປະໂຫຍກຂ້າງເທິງນີ້ເປັນຄ�ຳເວົ້າ ຂອງທ່ານຜູ້ອ�ຳນວຍການຂອງຫ້ອງການ ອຸຍແນດສະໂກປະຈ�ຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກເຊິ່ງເປັນຄ�ຳເວົ້າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສ�ຳລັບການຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນທີ່ດີຂອງແຜນການຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຢູດຢັ້ງຂອງພາກພືິ້ນອາຊີຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງປະເທດແມ່ນກ�ຳລັງຢູ່ໃນທ່ວງທ່າທີ່ ກ້າວໜ້າໄປຕາມອຸດົມຄະຕິຂອງຊາດທີ່ວ່າ: ພົນລະເມືອງທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການ ຕົນເອງໃນການຊອກຮູ້ຮ�່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງ ການຮຽນຮູດ ້ ວ ້ ຍໂຄງສ້າງ ແລະ ລະບົບການສະໜັບສະໜູນທີເ່ ຂັມ ້ ແຂງທີສ ່ າມາດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນກາຍເປັນຈຸດປະສົງ ເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ຂອງຄົນໃນຊາດ. ບັນດາປະເທດທີຢ ່ ໃູ່ ນຂົງເຂດພາກພືນ ້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປັນປະເທດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ພ້ອມທັງເປັນທີ່ໜ້າ ສຶກສາເບິງ່ ວ່າ ດົນປານໃດແລ້ວທີກ ່ ານຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຖືກຍົກມາໃຫ້ມບ ີ ດ ົ ບາດ ສ�ຳຄັນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດຢູ່ໃນແຜນການພັດທະນາ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້. ສ�ຳລັບບົດຮຽນທີ່ນ�ຳມາສະເໜີຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເອົາແຕ່ ບາງຈຸດເດັ່ນໆນ�ຳມາເຜີຍແຜ່ແລກປ່ຽນເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ. ໃນຂະນະທີ່ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍລະດັບຊາດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຖື ກ ກ� ຳ ນົ ດ ໃນທ� ຳ ນອງດຽວກັ ນ ກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍຂອງໂລກທີ່ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນ, ແຕ່ບັນດາທາງເລືອກທີ່ແຕ່ລະປະເທດເລືອກ ໃນການວາງແຜນການ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ພາກນີ້ ຈ ະນ� ຳ ສະເໜີ ບ າງກໍ ລ ະນີ ທີ່ ບົ ດ ຮຽນອັ ນ ດີ ສ� ຳ ລັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນ�ຳສະເໜີໃນຮູບແບບສະຫຼຸບ ສັງລວມຫຍໍ້. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຖືກເລືອກເຟັ້ນໂດຍປະເທດ ເຈົ້າພາບ ແລະ ເຮັດເປັນບົດລາຍງານສົ່ງໃຫ້ແກ່ SEAMEO CELLL ແລະ UIL. ໃນ ນີ້ມີກໍລະນີຕົວຢ່າງຈ�ຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການລິເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈ� ຳ ນວນໜຶ່ ງ ກໍ່ ຍັ ງ ຢູ່ ໃ ນໄລຍະທົ ດ ລອງຫຼັ ງ ຈາກທີ່ ໄ ດ້ ຖື ກ ກ� ຳ ນົ ດ ຢູ່ ໃ ນແຜນການ ມາຫຼາຍປີແລ້ວ. ບາງກໍລະນີກໍ່ມີລັກສະນະຂອງທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງໄດ້ປັບດັດຈາກ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ; ບາງກໍລະນີກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງສ້າງ ແລະ ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດມີການວາງແຜນ ແລະ ວິວັດທະນາການຄືແນວໃດ. ບາງບົ ດ ລາຍງານກໍ່ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ວຽກງານດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ຍັ ງ ເປັ ນ ອັ ນ ໃໝ່ ທີ່ ກ�ຳລັງປັບດັດເພື່ອກ�ຳນົດວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເທດກໍ່ ຍົກໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນຮູບແບບ ໂຄງການຍ່ ອ ຍທີ່ ສຸ ມ ໃສ່ ລົ ງ ເລິ ກ ການພັ ດ ທະນາສະເພາະບາງດ້ າ ນເຊັ່ ນ : ໂຄງການເພືອ ່ ຍົກລະດັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ໂຄງການທີເ່ ລັງ່ ໃສ່ການພັດທະນາ ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ນ�ຳມາສະເໜີຢູ່ໃນພາກ ນີ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ�ຳລັບປະເທດອື່ນໆ ເຖິງວ່າພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະປະເທດຈະ ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະປະເທດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຄື ກັນ. ສະນັ້ນ, ກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ນ�ຳມາສະເໜີໃນນີ້ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນວຽກຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍ ກວ່າທີ່ຈະເປັນບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ສົມບູນແບບແລ້ວ.

ກໍລະນີທີ່ນ�ຳມາສະເໜີໃນນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງ ການຮຽນຮູ້ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ ປະຫວັດສາດ, ເສດຖະກິດ, ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ຮີດຄອງ ປະເພນີ. ບົດເລືອ ່ ງທີນ ່ ຳ� ມາສະເໜີໃນນີເ້ ປັນບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍຈ ້ າກບົດລາຍງານ ລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ ເຊິ່ງໃນນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກບົດເລື່ອງທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນລະບົບການວາງແຜນລະດັບ ຊາດເພື່ອສ້າງຮູບແບບ ແລະ ວິທີການການສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການທີຫ ່ າຼ ກຫຼາຍຂອງສັງຄົມໂດຍຜ່ານຊຸມຊົນ ແລະ ທາງອອນລາຍ (online). ກ່ອນຈະໄປເບິ່ງບົດຕົວຢ່າງ, ກ່ອນອື່ນໝົດຢາກສະເໜີໃຫ້ຄົ້ນຄິດວ່າຈະນ�ຳເອົາ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວນີ້ຄືແນວໃດ? ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຫຼາຍ ດ້ານຂອງປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້, ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະນ�ຳ ເອົາບົດຮຽນຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປໃຊ້ຢູ່ອີກປະເທດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການປັບດັດໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດຕົນແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຄື ດັ່ງທີ່ຕົວຢ່າງໄດ້ນ�ຳສະເໜີຢູ່ໃນນີ້. ນອກຈາກນີ້, ແມ່ນແຕ່ພາຍໃນປະເທດໜຶ່ງກໍ່ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຄືກັນ. ເຖິງວ່າປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ແລະ ມີເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າປະເທດອື່ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດຄືກັນ: ປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີອາດຈະຮຽນຈາກປະສົບການຂອງປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ໃນທາງກັບກັນປະເທດຮັງ່ ມີອາດຈະໃຫ້ບດ ົ ຮຽນແກ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນດ້ານການຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ປະສົບການທີ່ມີ ມາເປັນເວລາຍາວນານມາແລ້ວ. ແຕ່ ລ ະກໍ ລ ະນີ ຈ ະໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໄດ້ ຖື ກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ, ຜົນສ�ຳເລັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ, ແລະ ນະໂຍບາຍຫຍັງຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຂອບການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນທີ່ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ. ຜູ້ອ່ານທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມ ສົນໃຈລົງເລິກລາຍລະອຽດກວ່າທີ່ນ�ຳສະເໜີຢູ່ໃນນີ້ ສາມາດໄປເບິ່ງບົດລາຍງານ ສະບັບຄົບຖ້ວນທີ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາທີ່ https://www.sea-lllportal.org ເຊິ່ງທ່ານຈະສາມາດສຶກສາເບິ່ງກໍລະນີອື່ນໆ ອີກຫຼາຍກໍລະນີຕື່ມ.

1. ວິວັດທະນາການລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດສິງກະໂປ ຕໍ່ກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພາບລວມ ການພັດທະນາປະຊາຊົນສິງກະໂປໂດຍຜ່ານການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂອກາດ ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຖືເປັນຂໍກຸນແຈໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ແຫ່ງຄວາມຮູ້ຂອງປະເທດສິງກະໂປ. ລັດຖະບານສິງກະໂປໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການ ສຶກສາຢ່າງມະຫາສານເພືອ ່ ປະກອບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີຈ ່ ຳ� ເປັນ ແລະ ສາມາດ ແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ. ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາຂອງ ປະເທດສິງກະໂປສາມາດແບ່ງອອກ 4 ໄລຍະຄື: ໄລຍະ Survival-driven (19591978) ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ສິງກະໂປເລັ່ງໃສ່ການຂະຫຍາຍການ ສຶກສາຂັ້ນພຶ້ືນຖານ ແລະ ສ້າງການສຶກສາເປັນລະບົບດຽວເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ ພາຍຫຼັງ ໄດ້ຮັບເອກະລາດ, ໄລຍະ Efficiency-driven (1978-1997) ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຂອງ


17

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Mobile Digital Arts

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ນັກຮຽນໃນສິງກະໂປຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານສື່ດິຈິຕ່ອນ

ການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງການສຶ ກ ສາເຮັ ດ ໃຫ້ ສ າມາດພັ ດ ທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງກັບອຸດສະຫະກ�ຳທັນສະໄໝ ແລະ ແຂ່ງກັນກັບສາກົນ, ໄລຍະ ability-based, aspiration driven (19972011) ເປັນໄລຍະທີ່ການສຶກສາເປີດກວ້າງໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຄົ້ນຄິດແບບມີເຫດມີຜົນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນການສົ່ງຄວາມຮູ້ຈາກຄູສູ່ນັກຮຽນ ແລະ ເປັນໄລຍະທີ່ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ ພົ ນ ລະເມື ອ ງຖື ເ ອົ າ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເພື່ ອ ສ້ າ ງສິ ງ ກະໂປເປັ ນ ຊາດ ແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ແລະ ໄລຍະ student-centric, values-driven (2012 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ) ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ລະບົບການສຶກສາເນັ້ນໃສ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກສະໄໝ ສັດຕະວັດທີ XXI. ໂດຍໄດ້ຮບ ັ ຜົນສະທ້ອນຈາກການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງ, ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດ ສິ ງ ກະໂປຈຶ່ ງ ໄດ້ ປ່ ຽ ນຈຸ ດ ສຸ ມ ຈາກການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການສຶ ກ ສາ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ ພົນລະເມືອງຕັ້ງແຕ່ເດັກໄປສູ່ການເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກ ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກຽມກ່ອນເຂົ້າສູ່ການປະກອບອາຊີບ (preemployment training) (PET) ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງ (continuous education and training) (CET). ການປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 1959, ເວລານັ້ນປະເທດສິງກະໂປຍັງບໍ່ ທັນມີລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວ. ຈ�ຳນວນໂຮງຮຽນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນ ພຽງພໍ ແລະ ພົນລະເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ຂາດທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ບຮ ໍ່ ໜ ູ້ ງັ ສື. ປະເທດ ສິງກະໂປມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນການຫັນປະເທດໄປສູ່ອຸດສະຫະກ�ຳ ເພື່ອສະໜອງອາຊີບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງຕົນ. ສະນັ້ນ, ໃນໄລຍະ Survivaldriven ແຕ່ປີ 1959-1978, ບາດກ້າວທ�ຳອິດແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເດັກໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮຽນ. ຂະບວນການພິເສດໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ ເດັກທຸກຄົນໄປຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນໃໝ່ຈ�ຳນວນຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ໄດ້ຖືກ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມືອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປະກອບຄູສອນ ແລະ ການອົບຮົມທັກສະຂອງຄູກໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນ ເພືອ ່ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນມີຄນ ຸ ນະພາບສູງ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈ�ຳນວນນັກຮຽນທັງປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 315,000 ຄົນໃນປີ 1959 ມາເປັນຫຼາຍກ່ວາ 520,000 ຄົນໃນປີ 1968. ເມືອ ່ ຕົກມາຮອດທ້າຍ ຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້, ປະເທດສິງກະໂປສາມາດບັນລຸ ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນສຸດທິຊນ ັ້ ປະຖົມເກືອບ 100 ເປີເຊັນໝາຍວ່າເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມເກືອບທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການຜັກດັນໃຫ້ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາຊີບມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົມເຕັກນິກການ ສຶກສາ (Technical Education Department) ຊຶ່ງເປັນກົມໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນກົງຈັກ ຂອງກະຊວງສຶ ກ ສາທິ ກ ານເພື່ ອ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງການສຶ ກ ສາດ້ າ ນ ເຕັກນິກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນບັນດາໂຮງຈັກ ໂຮງງານ. ນອກຈາກນີ້, ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ຍັງມີ ຄວາມພະຍາຍາມສະໜອງການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຍົ ກ ລະດັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທັ ກ ສະ ວິຊາຊີບ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສືອີກດ້ວຍ. ໃນນີ້ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະ ກ�ຳມາທິການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໃນປີ 1960 ເພື່ອວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຊິ່ງລວມທັງການສຶກສາຂັ້ນພຶ້ນຖານຈົນເຖິງການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຊີບ. ໃນປີ 1968, ຄະນະກ�ຳມະການພັດທະນາເສດຖະກິດກໍ່ຍງັ ໄດ້ ສ້າງຕັງ້ ອົງການພັດທະນາວິສາວະກອນໂຮງງານອຸດສະຫະກ�ຳເພືອ ່ ສະໜອງການ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກ�ຳມະກອນທີ່ບໍ່ມີທັກສະ. ວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນແຫ່ງທ�ຳອິດໃນປີ 1954 ໂດຍກຸ່ມນັກທຸລະກິດກໍ່ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນບົດບາດອັນສ�ຳຄັນໃນການສະໜອງການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດສິງກະໂປ. ລະຫວ່າງປີ 1978 ແລະ 1997, ລະບົບການສຶກສາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະ Efficiency-driven ຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາ. ນອກຈາກຜົນສ�ຳເລັດຂອງ


18

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Institute for Adult Learning, Singapore

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນປະເທດສິງກະໂປ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຊອງຊຸມຊົນ

ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບບັນຫາການປະລະຢູ່ໃນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ (ປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນບໍ່ຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ) ແລະ ລະດັບພາສາອັງກິດກໍ່ຕ�່ຳ. ເມື່ອເສດຖະກິດຂອງປະເທດສິງກະໂປກ້າວສູ່ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳແລ້ວ, ພົນລະເມືອງມີຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາເພື່ອປະກອບອາຊີບນ�ຳບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີທັກສະໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ວິສະວະກອນ ແລະ ທັກສະທີ່ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຄືດັ່ງກ່າວນີ້, ການປະຕິຮູບການສຶກສາໄລຍະ Efficiencydriven ນີ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງການສຶກສາ. ໃນປີ 1980, ສະຖາບັນພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງສິງກະໂປໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດພ້ອມດ້ວຍສື່ການຮຽນ-ການສອນເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານ. ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ການປະລະ, ໂຮງຮຽນໄດ້ເລີ້ມນ�ຳໃຊ້ວິທີໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ຮຽນນ�ຳໝູ່ດ້ວຍການສ້າງກຸ່ມ ຜູ້ຮຽນໂດຍອີງຕາມຜົນການຮຽນໂດຍລວມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຮຽນ ແລະ ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີກວ່າ ທັງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີ ຄວາມສະດວກຕໍ່ການຮ�່ຳຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສືບຕໍ່ ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນປະເມີນປະສິດທິຜົນ ແລະ ກ�ຳນົດບັນຫາ, ການປະເມີນຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຄງການຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ແລະ

ຫຼັກສູດພິເສດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການບັນຈຸ ແລະ ການ ຮັກສາຄູ-ອາຈານກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່. ຄູຈະໄດ້ຮັບເງິນຕອບແທນໂດຍອີງໃສ່ ຜົນຂອງການສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເຊິ່ງຕໍ່ມາ ເອີ້ນ ວ່າສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້ສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດສ�ຳລັບຄູສອນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນໃນລະດັບ ປະລິນຍາ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ. ໃນປີ 1979, ຄະນະກ�ຳມະການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຄະນະກ�ຳມະການຝຶກ ອົບຮົມທັກສະເພື່ອໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັນເປັນຄະນະກ�ຳມະການ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ອົບຮົມທັກສະເພື່ອໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ. ໃນປີດຽວ ກັນນີ້, ກອງທຶນພັດທະນາສີມືກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສະໜອງການຮຽນຮູ້ຂັ້ນ ພື້ນຖານ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານ ກ�ຳມະກອນດ້ວຍການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະຂອງ ເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ສງູ ຂຶນ ້ ແລະ ໄດ້ຮບ ັ ເງິນຄ່າແຮງງານທີສ ່ ງູ ຂຶນ ້ ເຊັນ ່ ກັນ. ມີຫາຼ ຍໂຄງການ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກອງທຶນດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບທັກສະໃນຮູບແບບ ຕ່າງໆ. ໃນປີ 1992 ຄະນະກ�ຳມະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ອົບຮົມທັກສະ ເພື່ອໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາວິຊາການເຊິ່ງ ມີເປົ້າໝາຍສ�ຳລັບການຝຶກທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມ.


19

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ແນວຄວາມຄິ ດ ການສ້ າ ງສັ ງ ຄົ ມ ໃນຊາດໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ພາຄີ ຂ ອງໂຮງຮຽນ (Thinking School, Learning Nation) ເປັນວິໄສທັດທີ່ສະເໜີໃນປີ 1997 ໂດຍ ທ່ານ Goh Chok Tong ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສິງກະໂປ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເລີ່ມ ຕົ້ນຂອງການປະຕິຮູບການສຶກສາໄລຍະ ability-based, aspiration-driven. ເປັ ນ ທີ່ ຊັ ດ ເຈນແລ້ ວ ວ່ າ ໃນໄລຍະທີ່ ເ ສດຖະກິ ດ ແຫ່ ງ ການນ� ຳ ໃຊ້ ຄ ວາມຮູ້ (knowledge-based economy), ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການໄຕ່ຕອງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມຄິດທີ່ລ�້ຳໜ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສັ່ງການ ຢູ່ໃນທຸກລະດັບການສຶກສາ (ປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການສຶກສາຕໍເ່ ນືອ ່ ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ). ເລີມ ້ ແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົນ ້ ມາ, ການປະເມີນ ຜົນການຮຽນໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາຖືກປ່ຽນຈາກແບບເກົາ່ ມາເປັນການປະເມີນ ເປັນລາຍວິຊາຮຽນ. ນັກຮຽນສາມາດທີ່ຈະເລືອກຮຽນລົງເລິກເປັນລາຍວິຊາທີ່ນັກ ຮຽນມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສາມາດສອບເສັງເອົາຄະແນນ ຂອງວິຊາດັ່ງກ່າວນີ້ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປໄດ້ໃນຂະນະທີ່ ກ�ຳລັງຮຽນວິຊາອື່ນໆ ອີກ ຢູ່ໃນລະດັບການສຶກສາໃດໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມຍຸກສະໄໝ, ປີ 2010 ກະຊວງສຶກສາໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຂອບການສຶກສາໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຂອບກ�ຳນົດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນການຮຽນສ�ຳລັບ ສັດຕະວັດທີ XXI ອອກແບບມາເພື່ອ ສ້າງໃຫ້ພົນລະເມືອງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ຊອກຮູ້ຮ�່ຳຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ຂອບການ ສຶກສາໃໝ່ນີ້ກ�ຳນົດຂຶ້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັກສະຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຢູ່ໃນຊັ້ນ, ຂັ້ນ ຮຽນແຕ່ລະໆດັບນັ້ນມີຜົນຕໍ່ກັບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢູ່ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານກໍ່ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການ ຍົກລະດັບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (CET). ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ ຕັ້ງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນປີ 2001. ເພື່ອສະໜັບ ສະໜູ ນ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຕາມທີ່ ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ໃ ຫ້ ຄ� ຳ ໝັ້ ນ ສັ ນ ຍາ. ຈາກປີ 2002, ລັດຖະບານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຍົກລະດັບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການ ຝຶກອົບຮົມໂດຍແມ່ນກະຊວງກ�ຳລັງແຮງງານ (Ministry of Manpower) ແລະ ສ້າງລະບົບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ. ບັນດາສະຖາບັນທີ່ ປະກອບເປັນຄະນະກ�ຳມາທິການແຫ່ງຊາດຂອງການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການ ຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນ: ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສະຖາບັນການ ຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານ (The Employment and Employability Institute) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານການສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ນາຍຈ້າງ. ອົງການ ພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານສິງກະໂປ (The Singapore Workforce Development Agency) ກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003 ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ກ�ຳລັງແຮງງານໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກ�ຳລັງແຮງານໃຫ້ມີ ຄວາມສາມາດ ຕີຫຼົບທົບປີ້ນໄດ້, ມີທັກສະ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນເຂົ້າກັບສະພາບການ ເຮັດວຽກໄດ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເລັ່ງປະຕິຮູບລະບົບການຝຶກ ອົບຮົມທັກສະສ�ຳລັບຜູໃ້ ຫຍ່ຈາກການໄປຊ່ວຍນາຍຈ້າງເປັນຈັດຕັງ້ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ ກັ ບ ພະນັ ກ ງານກ� ຳ ມະກອນມາເປັ ນ ລະບົ ບ ເນັ້ ນ ໃສ່ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ບຸ ກ ຄົ ນ ແທນ. ສິ່ງທີ່ເປັນຂໍກຸນແຈສ�ຳຄັນກໍ່ຄືລະບົບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທັກສະຂອງ ກ�ຳລັງແຮງງານແຫ່ງຊາດ (National Workforce Skills Qualifications System). ລະບົບມາດຕະຖານດັງ່ ກ່າວນີໄ້ ດ້ຮບ ັ ການຮັບຮອງວິຊາທີຝ ່ ກ ຶ ອົບຮົມໂດຍອີງຕາມ ຄວາມຮູ້ ຄ ວາມສາມາດທີ່ ທ າງໂຮງງານອຸ ດ ສາຫະກ� ຳ ຕ້ ອ ງການບັ ນ ຈຸ ເ ຂົ້ າ ໃນ ໜ້າວຽກຂອງໂຮງງານເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ກ�ຳມະກອນໂຮງຈັກໂຮງງານໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດໂອນໄປມາໄດ້. ປີ 2008,

ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນການ 10 ປີຂອງ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (CET) ເພື່ອກ�ຳນົດເປັນໜ້າວຽກທີ່ ກະກຽມກ�ຳລັງແຮງງານ ສິງກະໂປເພື່ອຮອງຮັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໃນອະນາຄົດ. ຈາກຈຸດແຂງດັ່ງກ່າວນີ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ລະບົບການສຶກສາຂອງ ສິງກະໂປໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະການປະຕິຮູບ Student-centric, values-driven ເຊິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ມີການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໄປສູ່ໂຄງສ້າງທີ່ຂັບ ເຄື່ອນດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ (innovation-driven). ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີການ ຮັບຮູ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເນັ້ນໝັກໃຫ້ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມດ້ວຍການສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ຄວາມສ າມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງມີລັກສະນະຄົບຊຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະເຊີນໜ້າ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນສັດຕະວັດທີ XXI ນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນກັບການທຸ້ມເທເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານວິຊາການແລ້ວ, ນັກຮຽນຍັງຖືກກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະຫຍາຍປະສົບການ ຂອງການຮຽນຮູຂ ້ ອງເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕືມ ່ , ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ຊອກສະແຫວງ ຫາຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມສະຫງວນມັກທີ່ນອກເໜືອ ຈາກສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກຫ້ອງຮຽນ. ໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ສ້າງໂອກາດ ເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຮຽນມາຈາກ ໂລກພາຍນອກເຂົ້າໃນການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກໍ່ຍັງ ມີແຜນແມ່ບົດຂອງການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນປີ 2017 ເພື່ອກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນເອົາທັກສະຕ່າງໆທາງສັງຄົມທີ່ສ�ຳຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າທັກສະ ຂອງການສ້າງກິດຈະກ�ຳການເຮັດວຽກເປັນທີມເຊັ່ນ ການຕັ້ງແຄັມ (Camping). ລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາໃໝ່ ນີ້ ຍັ ງ ໄດ້ ບົ່ ງ ບອກເຖິ ງ ການປ່ ຽ ນແປງຄວາມຕ້ ອ ງການ ສ�ຳລັບຄູອາຈານ. ເພື່ອຊ່ວຍຄູອາຈານໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການ ອັນໃໝ່ນີ້, ສ�ຳນັກຄູອາຈານສິງກະໂປ (Academy of Singapore Teachers) ຖືກ ຍົກລະດັບທາງດ້ານພັດທະນາອາຊີບຄູໃຫ້ດີຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄູມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ ດ້ານວິຊາຊີບການສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍຄ�ຳນຶງເຖິງບົດບາດຂອງຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການກໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການແນະນ�ຳ ອາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈ�ຳນວນໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ປົກຄອງ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ເຄື່ ອ ນໄຫວກິ ດ ຈະກ� ຳ ນອກຫຼັ ກ ສູ ດ ຂອງໂຮງຮຽນເຊັ່ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແຄັ ມ ຮ່ວມກັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ. SkillFurture ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2014 ເຊິງ່ ເປັນຂະບວນການລະດັບຊາດເພືອ ່ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄນ ົ ສິງກະໂປຜັນຂະຫຍາຍ ນ�ຳໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາ ເຈົ້າໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ�ຳກັດຈຸດ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜົນກະທົບ ເມື່ອທຽບກັບຊາດອື່ນໆແລ້ວ ນັກຮຽນຂອງປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າເຂົາເຈົ້າມີທັກສະການອ່ານ, ຄິດໄລ່ເລກ ແລະ ວິທະຍາສາດດີກວ່າປະເທດ ອື່ນໆ, ທັງໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. ຫຼ້າສຸດຜົນຂອງການ ສົມປະເມີນວິຊາເລກ ແລະ ວິທະຍາສາດສາກົນ (TIMSS) ປີ 2015 ແລະ ໂຄງກາ ນນາງໆຊາດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນນັກຮຽນ (PISA) 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ນອກຈາກຈະມີຄວາມເກັ່ງທາງດ້ານເນື້ອໃນແລ້ວ, ນັກຮຽນປີທີ 4, 8 ແລະ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂອງສິງກະໂປຍັງມີຄວາມເກັ່ງໃນດ້ານການວິເຄາະ ແລະ ການອະທິບາຍເຫດຜົນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນ�ຳ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ໂລກຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ່າງໆ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍ້ອນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງສິງກະໂປທີ່ບໍ່


20

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພຽງແຕ່ເນັ້ນໃສ່ການຊ່ວຍນັກຮຽນສ້າງພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີການຄົ້ນຄິດຢ່າງ ມີເຫດມີຜົນ (critical thinking) ແລະ ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ເຂົ້າໃນສະພາບການອັນໃໝ່ໄດ້. ປະເທດສິ ງ ກະໂປຍັ ງ ມີ ຄ ວາມກ້ າ ວໜ້ າ ຢູ່ ໃ ນປະຫວັ ດ ສາດການສຶ ກ ສາຜູ້ ໃ ຫຍ່ ອາຍຸແຕ່ 25 ປີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງອັດຕາຂອງຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຈົບລະດັບຫຼັງ ມັດທະຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13 ເປີເຊັນໃນປີ 1990 ເປັນ 52 ເປີເຊັນໃນປີ 2015. ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍລັດຖາະບານ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງ ສະຖາບັນ ລັດຖະບານຂອງສິງກະໂປໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູຢ ້ າ່ ງເອົາຈິງເອົາຈັງເພືອ ່ ໃຫ້ປະຊາກອນ ຂອງຕົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານລະບົບການສຶກສາ ສາຍສາມັນສຶກສາ ແຕ່ຍັງຜ່ານລະບົບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (CET) ເພື່ອສະໜອງຄວາມຮູ້ທີ່ຈ�ຳເປັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການ ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ລັດຖະບານໄດ້ອອກນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດຫຼາຍສະບັບ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ພົ ນລະເມື ອງຂອງຕົ ນທຸ ກຄົ ນໃຫ້ ໄ ດ້ ຮ ຽນດ້ ວ ຍຫຼ າ ຍຮູ ບແບບວິ ທີ ການຕະຫຼ ອດ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ສະໜອງພື້ນຖານການສຶກສາທີ່ ເຂັ້ມແຂງໂດຍຜ່ານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຫຼັງ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊິ່ງເປັນເປັນການສຶກສາທີ່ຈັດຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມກຽມກ່ອນເຂົ້າ ສູ່ການປະກອບອາຊີບ (PET). ບໍ່ພຽງເທົ່ານີ້, ລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ໂອກາດທາງ ການສຶກສານັບແຕ່ຂນ ັ້ ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຈົນຮອດການປະກອບອາຊີບເຊິງ່ CET ໄດ້ປະສານ ຮ່ວມມືກັບ SkillFuture Singapore, ເຊິ່ງເປັນຄະນະກ�ຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມກົດໝາຍຂອງກະຊວງສຶກສາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງການຮຽນຢູ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ຂອງ ພົນລະເມືອງສິງກະໂປ.

ສອບຄຸນນະພາບ, ການຮັບຮອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສຍັງຈະສືບຕໍ່ດ�ຳເນີນໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລະບົບການສຶກສາຄວນອີງໃສ່ຫກ ຼັ ຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ກ�ຳລັງແຮງງານຈາກທັດສະນະຂອງການສຶກສາ ແລະ ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງ ຜູ້ໃຫຍ່; ຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈຄວນຈະນ�ຳໃຊ້ສ�ຳລັບການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງການສຶກສາ.

2. ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ກໍລະນີຂອງຫວຽດນາມ ພາບລວມ ຫວຽດນາມມີກົນໄກທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ: ສະມາຄົມຫວຽດນາມເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ (Vietnam Association for Learning Promotion (VALP)). VALP ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ທີ່ມີເຄື່ອຄ່າຍຈາກສູນກາງລົງຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ (ມີ 4 ລະດັບຄື: ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຕາແສງ), ເຊິ່ງມີພາລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກການຮຽນເພື່ອທຸກ ຄົນ, ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອບັນລຸການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້. VALP ມີບົດບາດທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຮູບແບບການ ຮຽນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຂອງຫວຽດນາມ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ ລິເລີ້ມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄອບຄົວແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ຕະກູນ ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ.

ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຈາກລັດຖະບານທັງ PET ແລະ CET ເພືອ ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທັງລະບົບ ແລະ ການເງິນ ສະໜັບສະໜູນ. ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆລວມທັງກອງທຶນສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນດີຮຽນ ເກັ່ງ (Edusave scheme), ກອງທຶນພັດທະນາທັກສະ (Skills Development Fund) ແລະ ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (Lifelong Learning Endownment Fund). ລະບົບທັກສະຄຸນນະພາບກ�ຳລັງແຮງງານ ສິງກະໂປໄດ້ພັດທະນາ, ປະເມີນ ແລະ ຖືຄວາມສາມາດຂອງກ�ຳລັງແຮງງານ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນບັນຫາສ�ຳຄັນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ VALP ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໃນເດືອນຕຸລາປີ 1996 ເພື່ອຕອບ ສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ຫາຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂອງຂະແໜງການສຶ ກ ສາທີ່ ຫຼຸດລົງ (ອັດຕາປະລະສູງ, ອັນຕາຄົນບໍ່ຮູ້ໜັງສືເພີ່ມຂຶ້ນ). ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ ຮັບຜິດຊອບ 3 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງກໍ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ອດຄ່ອງກັບສະພາບ ປະຈຸບັນຢູ່: • ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກສະຖານະທາງສັງຄົມ. • ສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຄູ ແລະ ປ້ອງກັນຄຸນນະພາບຂອງຄູ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກຕ�່ຳ. • ໃຫ້ ຄ� ຳ ແນະນ� ຳ ແກ່ ລັ ດ ຖະບານກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ຫາທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການສຶ ກ ສາ ຕ່າງໆ.

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ສິງກະໂປພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການສຶກສາໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງ ການຮຽນທີ່ຢືດຢຸ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມພົນລະເມືອງ ທຸກທົ່ວໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຈະ ສືບຕໍ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈິຕ່ອນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ. ສະນັ້ນ, ປະເທດສິ ງ ກະໂປຈຶ່ ງ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ປະເທດທີ່ ມີ ແ ຜນການສະໜອງການສຶ ກ ສາ ໃນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍກັບເງື່ອນໄຂຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດທາງອິນເຕີເນັດ (online) ແລະ ການຮຽນການສອນແບບຢືດຢຸນ. ການອອກແບບ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້, ການກວດ

ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ VALP, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນ ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງອົງການເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນໃນການ ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວນີ້. ສະນັ້ນ, ທາງອົງການຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຄັດຈ້ອນເອົາກິດຈະກ�ຳທີ່ຈ�ຳເປັນທີ່ສຸດກ່ອນ. ໂຊກດີທີ່ VALP ໄດ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ອົງການຜ່ານວິກິດນີ້ໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ�ຳຂອງ VALP ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໄວວາ; ພາຍໃນ 9 ປີຂອງການດ�ຳເນີນງານເຮັດໃຫ້ VALP ສາມາດຂະຫຍາຍ ຫ້ອງການດ�ຳເນີນງານຢູ່ທຸກໆແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ 5 ປີຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ທຸກໆຕາແສງ. ມີຜົນງານຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງລວມທັງການເຮັດບົດ


21

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງພິມ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໂຄງການໆສຶກສາສ�ຳລັບເດັກ ພິການທາງສະໜອງ. ປະຈຸບັນນີ້ VALP ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສ�ຳຄັນ ໃຫ້ ຂອບພັ ດ ທະນາແຫ່ ງ ຊາດເພື່ ອ ການສ້ າ ງສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ການຮຽນຮູ້ ຢູ່ ປ ະເທດ ຫວຽດນາມ.

ແຫຼ່ງທຶນຂອງ VALP ສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�ຳຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກ 4 ແຫຼ່ງຄື: ຄ່າທ�ຳນຽມສະມາຊິກ, ທຶນຂອງລັດຖະບານ (ສ�ຳລັບ

© SEAMEO CELLL

ສ�ຳລັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ VALP ກໍ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບກະຊວງໜຶ່ງ, VALP ກໍ່ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດ ຫ້ອງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຄືຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຕາແສງ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງມີໜ່ວຍງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ສູນທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງການສຶກສາໃຫ້ VALP ແລະ ຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜ່ານການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການບ�ຳບັດ ແລະ ສູນການສຶກສາພິເສດເພື່ອເດັກທີ່ມີບັນຫາທາງສະໝອງ; ITGO ເຊິ່ງການບໍລິການຮຽນທາງອອນລາຍ; ແລະ ໜັງສືພິມ.

VALP ນ�ຳພາໂດຍຄະນະກ�ຳມະການ ເຊິງ່ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ�ຳມະການດັງ່ ກ່າວ ນີ້ມີໄລຍະເວລາບໍລິຫານສະໄໝໜຶ່ງ 5 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ແຕ່ສະໄໝທ�ຳອິດ ເຊິ່ງວາລະທີ່ຕໍ່ນີ້ມີໄລຍະເວລາພຽງ 3 ປີ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ�ຳມະການມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່າງຍຸດທະສາດສ�ຳລັບນ�ຳໃຊ້ໃນສະໄໝທີ່ເຂົາເຈົ້າ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສ�ຳລັບການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ການ ປະເມີນຄະນະບໍລິຫານງານ. ເມື່ອສະໄໝໜຶ່ງສິ້ນສຸດລົງ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນວຽກງານຂອງ VALP ພ້ອມ ທັງໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກຄະນະກ�ຳມະການທຸກຄົນ, ຕົວແທນຂອງ VALP ຈາກຫ້ອງການ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆ.

ສະມາຊິກຂອງ VALP ປະຊຸມກັນຢູ່ໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ


22

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຕາຕະລາງ 2.1: ຈ�ຳນວນຫ້ອງການແລະພະນັກງານຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄະນະບໍລິການງານຂອງແຕ່ລະຊຸດ (1996-2015) ປີເລີ່ມຕົ້ນ

ແຂວງ

ເມືອງ ຈ�ຳນວນ

ຕາແສງ

ຈ�ຳນວນ

%

1996

21

33%

100,000

2000

48

76%

500,000

2005

63

100%

629

99%

9,824

94%

3,500,000

2010

63

100%

637

100%

10,614

99%

7,500,000

2015

63

100%

637

100%

10,650

99%

14,500,000

ໂຄງການທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດ), ແລະ ລາຍຮັບຈາກການບໍລິການ ແລະ ບໍລິຈາກ. ຜົນສ�ຳເລັດ ເປັນເວລາ 20 ກວ່າປີຜ່ານມາ VALP ໄດ້ບັນລຸຜົນງານຫຼາຍດ້ານ. ເລີ່ມຈາກ ມີຫ້ອງການ 21 ແຫ່ງໃນປີ 1996, VALP ມີຫ້ອງການຕົວແທນຕັ້ງຢູ່ 63 ແຂວງທັງໝົດ ແລະ 637 ເມືອງ ແລະ 10,650 ຕາແສງ, ກຸ່ມບ້ານ. ຈ�ຳນວນ ສະມາຊິກກໍ່ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງເພີ່ມຈາກ 10,000 ຄົນມາເປັນ 14.5 ລ້ານຄົນ, ກວມເອົາ 16% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ຈ�ຳນວນສະມາຊິກຂອງ ອົງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອະດີດພະນັກງານຜູບ ້ ລ ໍ ຫ ິ ານການສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ. ຕາຕະລາງ 2.1 ສະແດງເຖິງຈ�ຳນວນຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມ ຕົ້ນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງແຕ່ລະຊຸດ. VALP ແລະ ຂອບພັດທະນາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ກິດຈະກ�ຳອັນສ�ຳຄັນຂອງ VALP ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການສ້າງຂອບພັດທະນາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ (National Framework for Building a Learning Society) (ຈາກນີ້ໄປ ຈະຂຽນຫຍໍ້ວ່າ BLS). ເວັບໄຊຂອງ VALP (http://www.hoikhuyenhoc.vn/) ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ຜົນສ�ຳເລັດຕ່າງໆ, ເປັນພາສາຫວຽດນາມ. ແມ້ກະທັ້ງກ່ອນການພັດທະນາ BLS, VALP ກໍ່ມີໂຄງການສ�ຳລັບສ້າງສັງຄົມແຫ່ງ ການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງມາແລ້ວ. ເມື່ອເວລາ BLS ໄດ້ຖືກປະກາດນ�ຳໃຊ້ໃນປີ 2005, VALP ກໍ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຈັດການສຶກສາວິໄຈໃນລະດັບຊາດເພື່ອ ຊອກຫາຮູ ບ ແບບທີ່ ເ ໝາະສົ ມ ໃນການສ້ າ ງສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ການຮຽນຮູ້ ໃ ນປະເທດ ຫວຽດນາມ; ການສຶກສາວິໄຈໄດ້ສ�ຳເລັດລົງປີ 2009. ຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈ ໄດ້ສະເໜີວ່າການທີ່ຈະສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໄດ້ນັ້ນ ການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງການ ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆ ກັນກັບການສຶກສາລ�ຳລັບ ເດັກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຄອບຄົວແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ຕະກຸນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບບ້ານ. ໃນປີ 2012, VALP ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ ຮັບຜິດຊອບໜຶ່ງໃນເຈັດໜ້າວຽກຂອງ BLS - ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ລະດັບຄອບຄົວ, ຕະກຸນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບ ບ້ານ. VALP ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອປະເມີນຮູບແບບຕ່າງໆ

%

ຈ�ຳນວນ

ຈ�ຳນວນສະມາຊິກ %

ຂອງຄອບຄົວແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ທົດລອງຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ 380 ເມືອງ ແລະ 3,408 ຕາແສງທົ່ວທັງ 63 ແຂວງ. ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2015, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ ໄ ຂຂຶ້ ນ ເພື່ ອ ປະເມີ ນ ປະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາຮູ ບ ແບບ ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ ປັ ບ ປຸ ງ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສົ ມ ບູ ນ ຢ່ າ ງຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງໂດຍໄດ້ ຮັ ບ ຄ� ຳ ປຶ ກ ສາຈາກຜູ້ ຊ່ ຽ ວຊານ ການສຶກສາ. ສະບັບສົມບູນຂອງເງື່ອນໄຂການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໄດ້ຖືກ ອະນຸມັດຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເດືອນພະຈິກ 2015 ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ໃນເດືອນທັນວາ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາບັນດາຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນກໍ່ສາມາດນ�ຳ ໃຊ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວເພື່ອປະເມີນຕົນເອງ. ທຸກໆປີ ຄະນະກ�ຳມະການປະຊາຊົນ (People’s Committee) ໃນແຕ່ລະຕາແສງກໍ່ໄດ້ ນ�ຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວປະເມີນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້. ໃນປີ 2016, ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ 39 ແຂວງ, ມີທັງໝົດ 5.2 ລ້ານຄອບຄົວ, 24,300 ຕະກຸນ ແລະ 32,500 ບ້ານໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ (ປະມານ 40 ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວ, 45 ເປີເຊັນຂອງຕະກຸນ ແລະ 49 ເປີເຊັນ ຂອງ ບ້ານທັງໝົດທົ່ວປະເທດ). ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້ານີ້, VALP ໄດ້ວາງແຜນຂະຫຍາຍຮູບແບບຂອງການສ້າງ ຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍ ວາງເປົ້າຈະ ໃຫ້ບັນລຸ 70 ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວ, 60 ເປີເຊັນຂອງຕະກຸນ ແລະ 60 ເປີເຊັນຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສາມາດປະກາດເປັນຄອບຄົວ, ຕະກຸນ ແລະ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນປີ 2020. VALP ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ (MOET) ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນມີຄວາມໝັ້ນຄົງເພື່ອ ສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ. VALP ທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນທຸກລະດັບ - ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ຈະສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັດລະດັບທີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໃນລະດັບ ຕາແສງອີງຕາມເງື່ອນໄຂ 15 ຂໍ້ ແລະ 54 ຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນ�ຳໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລ້ວ.


23

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Ministry of Education and Sports, Lao PDR

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນ ສປປ ລາວ

3. ສຸມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງລະບົບ ແຫ່ງຊາດດ້ວຍປະຊາຊົນລາວ ພາບລວມ ສປປ ລາວ ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງການສຶກສາໃນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ ຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສໃຫ້ການເປັນລະບົບອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງ ເພື່ ອ ໃຫ້ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໂອກາດການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການສຶ ກ ສາທີ່ ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ ສ� ຳ ລັ ບ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ, ສ້າງສັງຄົມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຫຍັບຄຸນນະພາບ ເຂົ້າສູ່ສາກົນ ແລະ ການສຶກສາທີ່ຍືນຍົງ. ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ, ເຊິ່ງ ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ເກີ ດ ຈາກການຮຽນທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການດ� ຳ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງຄົ ນ ລາວ, ໃນຮູບແບບຂອງການ ຖ່າຍທອດທັກສະຕ່າງໆ ໃນດ້ານກະສິກ�ຳ ຫຼື ຫັດຖະກ�ຳ. ສ� ຳ ລັ ບ ແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງການສຶ ກ ສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ ຖື ກ ປັ ບ ປຸ ງ ໃນຊຸ ມ ປີ 1990 ເມື່ອລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການການສຶກສາຫຼາຍໂຄງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສະໜອງໂອກາດທາງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນທີ່ຕົກຫຼົ່ນຈາກການສຶກສາໃນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ�ຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜໃູ້ ຫຍ່ເພືອ ່ ສ້າງກ�ຳລັງແຮງງານ ທີ່ມີທັກສະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ແລະ ການອົບຮົມວິຊາຊີບແລ້ວ, ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງຂາດນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ສະນັ້ນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນຮູບ ແບບຂອງການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຂະແໜງການໃນການອອກແບບ ແລະ ວິທີ ດ�ຳເນີນປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອດ�ຳເນີນການແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທ�ຳອິດໃນປີ 2012 ກ່ຽວກັບ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍມີພະນັກງານກະຊວງສຶກສາຈາກກົມຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ສອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2013 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ບໍລິການການສຶກສາໃນລະດັບກະຊວງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງກ່ຽວກັບຮ່າງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ໂດຍອີງຕາມຄ�ຳສະເໜີຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກົມການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮ່າງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາຕໍ່ມາ.

ກົ ມ ການສຶ ກ ສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ ເ ລີ່ ມ ຕົ້ ນ ໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວໂດຍໄດ້ ຮັ ບ ການ ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ (DVV International) ແລະ ອົງການ UNESCO ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ. ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້, ກໍ່ໄດ້ເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍພັດທະນາ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍແບ່ງອອກເປັນສອງໄລຍະຄື: ໄລຍະ ການກະກຽມທາງດ້ານເອກະສານ ແລະ ໄລຍະການດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳ. ໄລຍະການກະກຽມ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຂອງການທົບທວນ ແລະ ວິເຄາະເອກະສານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນ ລະດັບພາກພືນ ້ ແລະສາກົນເຊັນ ່ : ການສຶກສາຄົນ ້ ຄວ້າບົດຮຽນຈາກປະເທດຢີປ ່ ນ ຸ່ , ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ ຍັ ງ ໄດ້ ສຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນ� ຳ ເອກະສານການສຶ ກ ສາເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາແບບ ຍືນຍົງ, ການສຶກສາສ�ຳລັບພົນລະເມືອງໂລກ (global citizenship Education), ບັນດາເອກະສານຂອງເສດຖະກິດອາຊຽນ (The ASEAN Economy Community) ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ໄລຍະທີ່ສອງແມ່ນເປັນໄລຍະຂອງການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໃນລະດັບຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານການສຶກສາທີ່ມີປະສົບການ, ບັນດາ ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນອົງການ DVV International, ອົງການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ (German Cooperation) ແລະ ອົງການ World Renew. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ ສຶກສາ ແລະ ນ�ຳເອົາທ່າແຮງຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາຂອງລາວ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະຊາກອນມາພິຈາລະນາໃນການກະກຽມນະໂຍບາຍການຮຽນ ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ສອງ, ກົມການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນກໍ່ ໄ ດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ເພື່ ອ ຜ່ າ ນຮ່ າ ງນະໂຍບາຍສະບັ ບ ທ� ຳ ອິ ດ ໂດຍໄດ້ເຊີນເອົາພະນັກງານຈາກກົມ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນໃສ່ຮ່າງ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນຈາກຜູ້ທີ່ມີ ປະສົບການໃນດ້ານການອອກແບບນະໂຍບາຍ. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍ່ໄດ້ນ�ຳເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະມາປັບປຸງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນສະບັບສົມບູນຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍມີຜູ້ແທນ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມນ�ຳ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນ ແລະ ຄ�ຳສະເໜີແນະເພື່ອ ປັບປຸງເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສົມບູນກວ່າເກົ່າ.


24

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຜົນສ�ຳເລັດ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງ ກົນໄກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້ໄດ້ກ�ຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນການເພີ່ມຂີດ ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາເພື່ ອ ສະໜອງການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດ ຊີວິດ. ໄດ້ມີການກ�ຳນົດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ, ການສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ, ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບຢືດຢຸ່ນ, ແລະ ການກະກຽມ ປຶ້ມຕ�ຳລາຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ�ຳລັບວຽກງານການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນີ້, ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ທຽບຫຼັກສູດເພື່ອໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງກັບທຸກລະດັບຂອງການຮຽນ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ການຮຽນ ແລະ ໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສ�ຳລັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການມີສວ ່ ນຮ່ວມດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈາກບັນດາພາກສ່ວນ ທີກ ່ ຽ່ ວຂ້ອງອືນ ່ ໆ ເປັນຄູຮ ່ ວ ່ ມພັດທະນາຢູພ ່ າຍໃນປະເທດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດກໍ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ . ນອກຈາກນີ,້ ມັນຍັງເປັນການສ້າງລະບົບການຄຸມ ້ ຄອງ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ມີປະສິດຜົນ ແລະ ຍືນຍົງດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວດ ິ . ຍິງ່ ໄປກວ່ານີ,້ ນະໂຍບາຍດັງ່ ກ່າວຍັງຄາດວ່າຈະໄດ້ມກ ີ ານປັບປຸງ ລະບົບການປະເມີນຜົນຕື່ມອີກ, ພິຈາລະນາບັນດາຍຸດທະສາດສ�ຳລັບການຮຽນການສອນອື່ນໆຕື່ມ, ປັບປຸງລະບົບການຮັບຮູ້, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການທຽບໂອນ ຂອງການສຶກສາໃນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ. ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຂອບການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບ 133/2015, ລັດຖະບານສົ່ງເສີມໃຫ້ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໂດຍຜ່ານການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ ຈາກການສຶກສາໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໄດ້ຢ�້ຳເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນໃນການສຶບຕໍ່ ປະຕິຮູບການສຶກສາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດທາງການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ (NGPES) ໄດ້ສະເໜີຂອບການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດການ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານໂຄງການການສຶກສາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ດ�ຳລັດກ່ຽວກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານ ນິຕິກ�ຳໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນບ່ອນອີງສ�ຳລັບການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ: • ເຜີຍແຜ່ຮ່າງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

• ນ� ຳ ສະເໜີ ນ ະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ສະບັ ບ ສົ ມ ບູ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ລັດຖະບານເພື່ອປະກາດນ�ຳໃຊ້. • ຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກລະດັບ. • ຈັ ດ ຕັ້ ງ ກອງປະຊຸ ມ ແນະນ� ຳ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

4. ໂຄງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ: ກໍລະນີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ພາບລວມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳຂອງອິນໂດເນເຊຍມີປະສົບການຫຼາຍ ກວ່າ 10 ປີໃນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາດ້ວຍການ ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ສ�ຳລັບການ ຍົກລະດັບບົດບາດຂອງເພດຍິງ, ໂຄງການສົງ່ ເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຍກ ົ ລະດັບ ບົດບາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜົນສ�ຳເລັດທີ່ສ�ຳຄັນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງຊາຍຢູ່ໃນການເຂົ້າຮຽນໃນທຸກລະດັບ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ກວມເອົາ ຫຼາຍກວ່າ 72 ເປີເຊັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບ ເມືອງ. ບົດຮຽນທີ່ສ�ຳຄັນກວ່ານີ້ແມ່ນໂຄງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຊ່ວຍ ປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູມ ້ ສ ີ ວ ່ ນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງການພັດທະນາການສຶກສາເປັນການພັດທະນາກວ້າງຂວາງ ແລະ ປະສົມປະສານກັບບັນຫາອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍເທົ່າທຽມກັນ. ການປະຕິບັດ ກິດຈະກ�ຳຂອງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຖືກລິເລີ້ມຢູ່ໃນການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນ. ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ, ສູນກິດຈະກ�ຳແມ່ຍິງໄດ້ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ດ�ຳເນີນໂຄງການເພື່ອແມ່ຍິງເຊິ່ງເປັນໂຄງການສົ່ງເສີມບົດບາດ ແມ່ຍິງຈ�ຳນວນ 5 ໂຄງການ: ໂຄງການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບເພດຍິງ, ການສຶກສາສ�ຳລັບຄອບຄົວ (ໂດຍສົ່ງເສີມສິດທີຍິງ ແລະ ຊາຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ), ການຝຶກອົບຮົມຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການສ້າງຕັ້ງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັກສະອື່ນໆສ�ຳລັບແມ່ຍິງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບລະດັບຊາດເພື່ອການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (National Working Group of Gender Mainstreaming) ກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວນີ້ຄືປະສານພົວພັນວຽກງານການສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນກະຊວງສຶກສາແລະວັດທະນະທ�ຳ, ວິເຄາະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສົມທຽບລະຫວ່າງເພດໄດ້, ແລະ ຈັດຕັ້ງໂຄງການສື່ສານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຶກສາ - ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�ຳທາງ ສັ ງ ຄົ ມ ເພື່ ອ ຄວາມສະເໝີ ພ າບລະຫວ່ າ ງຍິ ງ ຊາຍໃຫ້ ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ ໂດຍຜ່ າ ນ ສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ. ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມືກັບສູນສຶກສາວິໄຈສ�ຳລັບເພດຍິງ,


25

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Ministry of Education and Culture, Indonesia

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານການສຶກສາ ການຝຶກອົບຮົມຫັດຖະກຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດສຳລັບແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງ ແລະ NGOs ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງຊາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສ�ຳລັບຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍຢູ່ໃນບັນດາສະຖາບັນ ການສຶກສາຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງດ້ວຍການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກ�ຳ, ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມໜ່ວຍງານການບໍລິຫານ ຂອງຕົນ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານຢ່າງຊັດເຈນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ມີການຍົກລະດັບໃຫ້ ສູງຂຶ້ນໃນປີ 2012 ເມື່ອກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳໄດ້ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໃນວຽກງານການສຶກສາຈ�ຳນວນ 10 1 (ຕົວຢ່າງ, ການ ຫົວເລື່ອງ, ແຕ່ລະຫົວໄດ້ລົງເລິກຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ ຫຼື ການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ທີ່ຕອບສະໜອງ ກັບທິດທາງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ), ແລະ ວຽກງານການສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງຊາຍກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ໄປໄກກວ່ານີ້ໃນປີ 2015 ເມື່ອກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳໄດ້ຈັດທ�ຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງການສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງຊາຍໃນວຽກງານການສຶກສາສ�ຳລັບແຕ່ລະແຂວງ ເຊິ່ງເປັນການສະເໝີພາບ ລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຍັງເປັນຄ�ຳ ແນະນ�ຳວິທີການປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດງານໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ 1. http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/rupa_rupa/

ອີກດ້ວຍ. ໃນປີ 2013, ໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ການສຶ ກ ສາເດັ ກ ຍິ ງ ໂດຍຜ່ າ ນການສຶ ກ ສາເດັ ກ ກ່ ອ ນໄວຮຽນໃນຊຸ ມ ຊົ ນ (Improving Acess and Quality of Girls’ Education through Communitybased Early Childhood Education and Early-Years Gender Mainstreaming) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ໃນປີ 2016 ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາສ�ຳລັບ ເພດຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ (Movement of Education for Marginalized Women’s Empowerment), ເຊິ່ງເປັນການເນັ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ�ຳ ຂອງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ເປັນແມ່, ແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ. ໂຄງການປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 20 ເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການສຶກສາທຽບເທົ່າ, ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການພັດທະນາຫ້ອງສະໝຸດຊຸມຊົນ.


26

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຜົນສ�ຳເລັດ ໂຄງການການສົ່ ງ ເສີ ມ ບົ ດ ບາດຍິ ງ ຊາຍຢູ່ ໃ ນການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໄດ້ ມີ ຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນລະຫວ່າງປີ 2002 ແລະ 2016. ປີ 2014, ຄະນະສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຈ�ຳນວນ 33 ແຂວງ, ແລະ 77 ເປີເຊັນຂອງຈ�ຳນວນເມືອງທັງໝົດຢູ່ ໃນອິນໂດເນເຊຍ (359 ເມືອງຂອງທັງໝົດ 497 ເມືອງ), ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບເກີນ ຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງເອົາໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ 2010-2014. ສ�ຳຄັນໄປກວ່ານີ້, ຢູ່ໃນ ຕົວຊີ້ບອກຂອງສຶກສາໄດ້ສະແດງເຫັນວ່າຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍຢູ່ໃນອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມນັບຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຈົນເຖິງມະຫາ ວິທະຍາໄລ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນພາກສ່ວນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ ສ�ຳລັບຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ເຊິ່ງເພດຊາຍຍັງຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ. ຜົນສ�ຳເລັດ ທີ່ສ�ຳຄັນອີກຢ່າງກໍຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານຍິງຊາຍໃນ ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນຈາກມັດທະຍົມຕົ້ນໄປມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ເຮັດໃຫ້ການ ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ສູງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຕ�ຳແໜ່ງຄູສອນ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍການໂຮງຮຽນກໍ່ມີເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ ເພດຊາຍ: ສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍການໂຮງຮຽນມີອັດຕາເພດຍິງກວມເອົາ 61 ເປີເຊັນ ແລະ 62 ເປີເຊັນສ�ຳລັບຄູສອນ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ຄວາມສະເໝີ ພ າບຍິ ງ ຊາຍຖື ເ ປັ ນ ບັ ນ ຫາທີ່ ສ� ຳ ຄັ ນ ສ� ຳ ລັ ບ ວຽກງານການສຶ ກ ສາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍມາໂດຍຕະຫຼອດ. ຢູ່ໃນລັດຖະທ�ຳມະນູນ 1945 ແລະ ສະບັບ ປັບປຸງກໍ່ໄດ້ກ�ຳນົດຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົນເອງ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຂົ້າຮ່ວມການ ສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ ເພື່ອນ�ຳມາປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ”. ໂຄງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2000 ໂດຍໄດ້ອອກເປັນ ລັດຖະດ�ຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 9 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງຊາຍໃນການພັດທະນາປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກບັນຈຸເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງແຜນງານພັດທະນາປະເທດ 2000 – 2004 ເຊິ່ງປະກອບມີ 19 ໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນ 5 ຂະແໜງການລວມທັງ ຂະແໜງການສຶກສາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊວງສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳກໍ່ໄດ້ຢ�້ຳ ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງບົດບາດຍິງຊາຍດ້ວຍການອອກດ�ຳລັດເລກທີ 84, ຄູ່ມືສ�ຳລັບ ການສົ່ງເສີມການສຶກສາບົດບາດຍິງຊາຍໃນລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັ້ງທີ່ເອື້ອອ�ຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�ຳ. ທາງດ້ານການເງິນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງງົບປະມານກວມເອົາ 20 ເປີເຊັນ ຂອງງົບປະມານປະຈ�ຳປີແຫ່ງຊາດ. ບັນດາກິດຈະກ�ຳໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮູບ ແບບຮ່ວມມືກັນໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍນອກເຊັ່ນ ສູນການສຶກສາສ�ຳລັບແມ່ຍິງ, NGOs ແລະ ສື່ມ່ວນຊົນ.

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ 1. ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ວັ ດ ທະນະທ� ຳ ອອກຄ� ຳ ສັ່ ງ ແນະນ� ຳ ການປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ ຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງຊາຍເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 4 ແລະ 5 ຂອງການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 2. ຂໍ້ມູນແຍກເພດສ�ຳລັບຕົວຊີ້ບອກການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜົນຂອງການປະຕິບັດ ທັງໝົດຄວນມີລະບົບເກັບກ�ຳຢູ່ໃນທຸກໜ່ວຍງານການສຶກສາ ແລະ ມີຢູ່ໃນ ທຸກລະດັບ. 3. ຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຊຸດເອກະສານຝຶກອົບຮົມຕ້ອງບໍ່ ສະແດງຄວາມເອົາປຽບທາງດ້ານເພດ. 4. ຄວນເພີ່ມຈ�ຳນວນການຜະລິດປື້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍຕື່ມ. 5. ເພີ່ມການສະໜອງອຸປະກອນສ�ຳລັບການຫຼີ້ນ ແລະ ການຮຽນ, ອຸປະກອນ ຫ້ອງສະໝຸດ, ອຸປະກອນນ�ຳໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ອຸປະກອນ ICTs. ຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ເປັນການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍຢູ່ ໃນທຸກວິຊາຮຽນຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໄປຕະຫຼອດ. 6. ຄວນມີ ສິ່ ງ ຈູ ງ ໃຈໃຫ້ ແ ກ່ ຄູ ສ ອນຕື່ ມ ເພື່ ອ ກະຕຸ ກ ຍຸ ກ ຊູ້ ໃ ຫ້ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ຊ່ ວ ຍຍົ ກ ລະດັບການຮຽນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປກວ່ານີ້.

5. ການກ�ຳເນີດຂອງການສຶກສາທາງເລືອກຢູ່ປະເທດມຽນມາ ພາບລວມ ການສຶກສາທາງເລືອກແມ່ນຂອບພັດທະນາການສຶກສາທີ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມປະມານ 2.1 ລ້ານຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ປະລະ ການຮຽນໃນປະເທດມຽນມາ (ຂໍ້ມູນຈາກ UIL). ຂອບພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເລັ່ງ ເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ໃຫຍ່ຈ�ຳນວນ 3.5 ລ້ານຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີທັກສະການຮູ້ໜັງສືໃນລະດັບ ອ່ານໄດ້ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນໄດ້ (Functional literacy). ພາຍໃຕ້ການນ�ຳພາຂອງກົມການສຶກສາທາງເລືອກ (Department of Alternative Education (DAE)) ເຊິ່ງເປັນກົມທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຂອບພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ ຮຽນຮູ້ໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອພັດທະນາຄວາມ ສາມາດໃຫ້ສັງຄົມມຽນມາມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນອະນາຄົດ. ຍຸດທະສາດການສຶກສາໃໝ່ດັ່ງກ່າວນີ້ເລັ່ງໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ພົ ນ ລະເມື ອ ງມຽນມາທຸ ກ ຄົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ໂອກາດໃນການເຮັ ດ ໃຫ້ ອ າຊີ ບ ໃນຄວາມ ໄຝ່ຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຈິງ ແລະ ທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ການສຶກສາທາງເລືອກເປັນໜຶ່ງໃນ 9 ແຜນການທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຄ�ຳນຶງວ່າການສຶກສາເປັນສິດທິຂອງໝົດທຸກຄົນ, ລັດຖະບານກ�ຳລັງປະຕິບັດ 3 ຍຸດທະສາດສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການສຶກສາທາງເລືອກ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ; ຂະຫຍາຍໂອກາດ; ແລະ ຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍເປັນ 4 ໂຄງການທີ່ກ�ຳລັງ


27

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຜນວາດ 2.1. ແຜນທີ່ຂອງຮູບແບບການສຶກສາທາງເລືອກ

TVET

L

Literacy education

N

National Youth Education Certificate Training Course

Literacy Certificate

Entry points to alternative education pathways

National Youth Education Certificate (NYEC)

ER

Entrance requirements met

Employment

P

Primary school equivalency prog. (2 years)

Primary equivalency certificate

M

Middle school equivalency prog. (3 years)

Employment Middle school equivalency certificate

C

High School (3 years)

5 Primary school (5 years)

Grade 5 exam passed

EE

Entrance Exam passed

Completion Certificate passed (new BE curriculum)

9 Middle school (4 years)

Grade 9 exam passed

Higher education

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດມຽນມາ ປີ 2016-21, ໜ້າ 162-163.

ວາງແຜນຈະຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢູ່ ທຸ ກ ເມື ອ ງຂອງມຽນມາໃນອີ ກ ສີ່ ປີ ຂ້ າ ງໜ້ າ ນີ້ . ລວມມີ: ການສຶກສາທຽບເທົ່າລະດັບປະຖົມສຶກສາ (ຫຼັກສູດ 2 ປີ, ຮຽນປົກກະຕິ), ບ�ຳລຸງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມທຽບເທົ່າ (ຫຼັກສູດ 3 ປີ, ຮຽນປົກກະຕິ), ການສຶກສາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ (National Youth Education Certificate (NYEC) (ຫຼັກສູດ 3 ປີ, ຮຽນປົກກະຕິ), ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືສ�ຳລັບ ຜູ້ໃຫຍ່ (ຫຼັກສູດ 1 ປີ, ຮຽນເວລາພິເສດ). ເນື້ອໃນຂອງການຮຽນລວມມືການ ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຮຽນຫຼັງການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ເສີມ, ການດູແລເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ICT ສ�ຳລັບການຮຽນແບບຢືດຢຸ່ນ. DEA ໄດ້ສ້າງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ເຊິ່ງລວມມີອົງການທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອກະຈາຍອ�ຳນາດຂອງການສຶກສາເພື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາການ ສຶກສາທີ່ສ່ອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຕອບ ສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ. ໂຄງການກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ DEA ກໍ່ໄດ້ ສ້າງຂະບວນການປຸກລະດົມປວງຊົນເພື່ອສ້າງກອງທຶນ. ນອກຈາກນີ້, ຖານຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດກໍ່ກ�ຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜອງຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ ກ�ຳໄດ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານວ່າສິ່ງໃດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອນ�ຳມາວາງແຜນ ການສ�ຳລັບບາດກ້າວໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກຖ້າຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດນ�ຳ.

ກະຊວງສຶ ກ ສາທິ ກ ານໄດ້ ເ ລີ່ ມ ໂຄງການການສຶ ກ ສາທາງເລື ອ ກດ້ ວ ຍຫຼ າ ຍຮູ ບ ແບບ ແລະ ວິທີການເພື່ອສ້າງຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ຜູຮ ້ ຽນທີຍ ່ ງັ ບໄໍ່ ດ້ຮບ ັ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນປະຈຸບນ ັ . ທາງເລືອກດັງ່ ກ່າວ ນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ການຮຽນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ ໃນລະດັ ບ ທີ່ ສູ ງ ຂຶ້ ນ ດ້ ວ ຍການເລື ອ ກລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາທີ່ ເ ໝາະສ� ຳ ລັ ບ ຜູ້ ຮ ຽນ ແລະ/ຫຼື ດ້ວຍລະບົບເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບົບການສຶກສາທາງເລືອກ ແລະ ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໂດຍອີງໃສ່ໃບປະກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຂະຫຍາຍ ໂອກາດໝາຍເຖິງການເພີ່ມຈ�ຳນວນຜູ້ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສະໜອງການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມທຽບເທົ່ານອກໂຮງຮຽນໂດຍເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ສ�ຳລັບໂຄງການ ອື່ນໆ ຂອງການສຶກສາທາງເລືອກກໍ່ກ�ຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຂະຫຍາຍເຊິ່ງລວມ ທັງການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ. ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມນອກໂຮງຮຽນຢູ່ໃນການຊີ້ນ�ຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄະນະ ກ�ຳມະການ 4 ລະດັບ: ລະດັບແຂວງ, ພາກ, ເມືອງ ແລະ ລະດັບສູນການຮຽນຮູ້. ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບໂດຍທີມວິຊາການ ແລະ ດ�ຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໂດຍ ຄູທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຖືກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕະຫຼອດຮອດເນື້ອໃນ ແລະ ຂະບວນການຮຽນໂດຍ ຕົວແທນຂອງຄະນະກ�ຳມະການຈາກພາກ ແລະ ເມືອງ. ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມປະກອບ ດ້ວຍກະຊວງສຶກສາ, NGOs (ລວມທັງ NGOs ຕ່າງປະເທດ), ເອກະຊົນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ວຽກງານບ�ຳລຸງ ຍົກລະດັບຊັ້ນປະຖົມ, ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ໂຄງການອື່ນໆມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຂື້ນກໍ່ຍັງພວມດ�ຳເນີນການຢູ່.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


28

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© UNESCO/H. Lee

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເດັກນ້ອຍຍິງເຂົ້າຮຽນໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທາງເລືອກໃນປະເທດມຽນມາ

ການສຶກສາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ (National Youth Education Certificate (NYEC), ປະຈຸບັນນີ້ກ�ຳລັງທົດລອງເປັນຫຼັກສູດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນໃນສາຍສາມັ ນ ສຶ ກ ສາໄດ້ ມີ ໂ ອກາດກ້ າ ວໄປສູ່ ກ ານຮຽນຕໍ່ຢູ່ ໂ ຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຈ້າງງານ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນສ່ວນສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບການຮັບຮູ້ ໃບຢັ້ງຢືນສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ສ�ຳເລັດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເອົາ ຊາວໜຸ່ມເປັນໃຈກາງ (ການໂຮມເອົາການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ, ການຝຶກປະຕິບັດ ຕົວຈິ່ງຢູ່ສະຖາປະກອບການ ແລະ ການອາສາສະໝັກ) ແລະ ການສຶກສາວິໄຈຢູ່ ໃນພາກຕ່າງໆຂອງປະເທດ. ໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, DEA ກ�ຳລັງພັດທະນາຂອບການ ປະເມີນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (AE Quality Standards Assessment Framework) ເພື່ອກ�ຳນົດມາດຕະຖານຂອງການຮຽນ-

ການສອນທຸກສາຂາວິຊາ, ລວມທັງວິຊາສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິຊາຄູ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ການຮຽນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍທີ່ຈະໃຫ້ສ�ຳເລັດກໍຄືການ ຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ. ຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຄື: ການນ�ຳໃຊ້ ຂອບການປະເມີນຖານຂໍ້ມູນເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານກິດຈະກ�ຳໂດຍແມ່ນ ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ກວດການການສຶກສາຂອງພາກເປັນຜູ້ປະຕິບັດການ. ເຖິ່ງວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ນ�ຳໃຊ້ສ�ຳລັບການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່, ແຕ່ຂໍ້ມູນການສຶກສາທາງ ເລືອກນີ້ກໍ່ຈະລວມມີທັງຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ນ�ຳ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງລະບົບໃບຢັ້ງຢືນແຫ່ງຊາດເຊັ່ນ: NYEC ເປັນການເປີດ ໂອກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຊ່ອງທາງທີຈ ່ ະແຈ້ງທີຈ ່ ະເຮັດໃຫ້ຜຮ ູ້ ຽນໄດ້ຮບ ັ ໂອກາດ ບ�ຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ�ຳລັບ ການຈ້າງງານໃນອະນາຄົດ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງລະບົບການນ�ຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນ ກໍ່ຄືຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນຍາມພັກຮ້ອນ (ຊ�ຳເມີ) ສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນຈົບການ


29

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສຶກສາຊັ້ນປະຖົມທຽບເທົ່າ ແລະ ຫຼັກສູດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ໂຄງການນີ້ບໍ່ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນການກ້າວໄປສູ່ການສຶກສາທີ່ສູງ ກວ່າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນຕື່ມອີກ (ຍ້ອນຜູ້ຮຽນເຫັນ ວ່າໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເອົາໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼັກສູດອື່ນໆ). ຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ສອນຖືເປັນກຸນແຈສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການສ້າງຄຸນນະພາບຂອງ ການສຶກສາໃນໂຄງການນີ້. ສະນັ້ນ, ໂຄງການລະດັບຊາດຈຶ່ງໄດ້ຖືກຄິດຄົ້ນອອກ ແບບໂຄງການສ� ຳ ລັ ບ ບ� ຳ ລຸ ງ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມສາມາດໃຫ້ ແ ກ່ ຄູ ສ ອນອີ ກ ດ້ ວ ຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ກ�ຳລັງປະຕິບັດຢູ່. ການປະຕິບັດທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຄູ ແລະ ນ�ຳໄປເປັນຫົວຂໍ້ສ�ຳລັບການພັດທະນາເປັນຫຼັກສູດບ�ຳລຸງຍົກລະດັບ ເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ. ໄລຍະຕໍ່ໄປໃນການພັດທະນາຂອບການສຶກສາທາງເລືອກໃນປະເທດມຽນມາກໍ່ ຄື: ປັບປຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການທັງສີ່ອອກໄປສູ່ຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ (ແຜນປີ 2017-2018), ການສະໜອງ, ການຕິດຕາມ, ການຍົກລະດັບ ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ແຜນປີ 2018 ຫາ 2019; 2020 ຫາ 2021). ຫຼັກການທີ່ສ�ຳຄັນແມ່ນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມ, ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ (ການຮຽນຮູ້ ທາງສັງຄົມ) ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ກົດໝາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດປີ 2014 ຮັບຮູ້ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນ ປະເທດມຽນມາເປັນການສຶກສາທີ່ຢືດຢຸ່ນ, ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກລະບົບການສຶກສາສາຍ ສາມັນ, ແລະ ອີງຕາມຫຼັກສູດການ ‘ຍົກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ’. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັ ງ ສ້ າ ງລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາທຽບເທົ່ າ ກັ ບ ການສຶ ກ ສາໃນລະບົ ບ ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນີ,້ ຄ�ຳໝັນ ້ ສັນຍາຂອງນະໂຍບາຍທີສ ່ ຳ� ຄັນຕໍກ ່ ບ ັ ໂຄງການ ການລົບລ້າງ ຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືເຊິ່ງລວມມີ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການແບ່ງຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເປັນອົງການ ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮຽນ ຕໍ່ເນື່ອງລວມທັງການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ການສຶ ກ ສາທາງເລື ອ ກຍັ ງ ປະກົ ດ ຢູ່ ໃ ນຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍການສຶ ກ ສາຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານ ນ�ຳອີກ. ມີ 3 ນະໂຍບາຍທີ່ສ�ຳຄັນຢູ່ໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຊິ່ງລວມທັງການ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກ�ຳມະການຜູ້ປະສານງານການສຶກສາທາງເລືອກ. ສ່ວນ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ກໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ຮຽນໃນການຮຽນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ການສຶກສາທາງເລືອກ ແລະ ການສຶກສາໃນລະບົບ ແລະ ສ້າງຫຼາຍທາງເລືອກ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ 2016 – 2021 ໄດ້ລະບຸ: • ນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະສານງານ: ລັດຖະບານ ຄວນຖືວ່າເປັນຜູ້ຄ�້ຳປະກັນສິດທິການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມອ�ຳນາດທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງ ສະຖາບັນ ແລະ ຂອບລະບົບການພັດທະນາທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມ ຕ້ອງການຮຽນຂອງພົນລະເມືອງມຽນມາທຸກຄົນ. ເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນ ຍຸດທະສາດການຮຽນແບບທາງເລືອກ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ຍັງມີ ຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບເງື່ ອ ນໄຂຂອງເດັ ກ ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ໂຮງຮຽນດ້ ວ ຍການສຶ ກ ສາວິ ໄ ຈ ແລະ ວິເຄາະຈາກຫຼັກຖານຕົວຈິງ. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມສ�ຳລັບເດັກພິການ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາວິໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ຄືກັນ. ການປະສານ ສົມທົບຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການປັບດັດວິທີການຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃຕ້ການນ�ຳພາຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ. • ດ້ານການເງິນ: ການປະເມີນລາຄາສ�ຳລັບການສຶກສາທາງເລືອກກວມເອົາ 5 ປີຮຽນແມ່ນຕົກປະມານ 1.36 ຫາ 1.49 ພັນລ້ານຕື້ຈາດ (ປະມານ 1 ຕື້ ໂດລ່າສະຫະລັດ) ຫຼື 9.5 ເຖິງ 9.7 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານທັງໝົດຂອງແຜນ ຍຸດທະສາດ. ທັງລັດຖະບານແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງ ເພີ່ມການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ເງິນ ຕື່ມປະມານ 600 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມເປົ້າຈ�ຳນວນ 3.1 ຕື້ໂດລາ. • ການບັນຈຸບຸກຄະລາກອນ, ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ: DAE ຍັງ ປະເຊີນກັບບັນຫາພະນັກງານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ທັນມີຂີດຄວາມສາມາດໃນ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ໂຄງການ ການສຶກສາທາງເລືອກດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ກົມການສຶກສາ ທາງເລືອກຈຶ່ງຄວນເຮັດສັນຍາກັບບັນດາ NGOs, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກ ໂດຍເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນວິທະຍາໄລຕ່າງໆຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບ ການຝຶກອົບຮົມຄູສ�ຳລັບການສຶກສາທາງເລືອກ. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກົມການສຶກສາທາງເລືອກກ່ອນທີ່ຈະ ດ�ຳເນີນການສະໜອງການສຶກສາທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ (ເພື່ອແນ່ ໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງສະໜອງການສຶກສາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມກົມທີ່ ກ�ຳນົດໄວ້). • ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ: ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ອຸປະກອນການ ຮຽນ-ການສອນ (ຕົວຢ່າງ: DVDs ກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ດີ) ຈະຖື ກ ແຈກຢາຍໃຫ້ ຄູ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາໂດຍກົ ມ ການສຶ ກ ສາທາງເລື ອ ກ. ກົມການສຶກສາທາງເລືອກໄດ້ສ້າງວີດີໂອການສາທິດຂະບວນການຮຽນການສິດສອນຢູ່ໃນ 4 ໂຄງການໆ ສຶກສານັ້ນໄວ້ເພື່ອແຈກຢາຍໂດຍເຊື່ອວ່າ ວີດີໂອການສາທິດດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄູທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື/ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການສອນມາກ່ອນສາມາດສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໄດ້.


30

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Ministry of Education, Timor-Leste

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູອາຈານ ໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃນປະເທດຕີມໍເລດສະເຕ່ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ

6. ໂຄງການການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດຂອງຕີມໍເລດສະເຕ່ ພາບລວມ ໂຄງການການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດຂອງຕີມໍເລດສະເຕ່ເລີ່ມປະຕິບັດມາແຕ່ ປີ 2006 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີພົນລະເມືອງຂອງຕີມໍຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ທັນມີ ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນເອົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ ປະຖົມນ�ຳການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ໂຄງການຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກ ເປັນສອງລະດັບຄືລະດັບປະຖົມ ແລະ ລະດັບກ່ອນມັດທະຍົມສຶກສາ. ເມື່ອຜູ້ ຮຽນຮຽນຈົບລະດັບໃດກໍຈ ່ ະໄດ້ຮບ ັ ໃບຢັງ້ ຢືນເຊິງ່ ສາມາດທຽບເທົາ່ ກັບການສຶກສາ ໃນໂຮງຮຽນ. ແຜນວາດ 2.2 ລຸ່ມນີ້ ສະແດງໂຄງຮ່າງການສຶກສາທຽບເທົ່າອີງຕາມ ດ�ຳລັດເລກທີ 30/2016 ກ່ຽວກັບການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ລະໆດັບການຮຽນແມ່ນມີຫຼັກສູດສະເພາະໂດຍເນັ້ນໃສ່ 3 ຫົວຂໍ້ສ�ຳຄັນຄື: ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ, ການພັດທະນາທາງດ້ານພາສາ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ຫຼັກສູດຍັງໄດ້ກ�ຳນົດໄລຍະເວລາ ການ ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຮູບແບບວິທີການຈັດການຮຽນ-ການສອນຢ່າງລະອຽດ (ແບບປະຈ�ຳ ແລະ ແບບເຄິ່ງປະຈ�ຳ) ສ�ຳລັບແຕ່ລະວິຊາຮຽນແມ່ນອີງຕາມລະດັບ ຂອງໂຄງການຫຼັກສູດແຕ່ລະຢ່າງ. ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບປະຈ�ຳ ແມ່ນ ການຮຽນ-ການສອນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ຜູ້ຮຽນມາຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເປັນ ປະຈ�ຳຕາມຕາຕະລາງຮຽນທີ່ກ�ຳນົດໃຫ້, ໃນຂະນະທີ່ການຮຽນແບບເຄິ່ງປະຈ�ຳ

ແມ່ ນ ເປັ ນ ການຮຽນ-ການສອນທີ່ ຜູ້ ຮ ຽນເອົ າ ອຸ ປ ະກອນການຮຽນໄປຄົ້ ນ ຄວ້ າ ສຶກສາຮ�່ຳຮຽນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ມາພົບຄູເປັນບາງເວລາຕາມການນັດໝາຍ. ຫວ່າງ ບໍ່ດົນມານີ້ກໍ່ມີການສະເໜີເອົາການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໂຄງການ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຈະໄດ້ມີການມອບໃຫ້ພາກສ່ວນ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ ດ�ຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຜູ້ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບເປັນລະບົບຄົບຊຸດ (Holistic approach) ກໍໄດ້ນ�ຳ ມາໃຊ້ຢູ່ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ. ການປະຕິບັດການທີ່ ເປັນອັນສະເພາະກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການເກີດຜົນ ເປັນຈິງເຊິ່ງລວມມີ: ການກະກຽມອຸປະກອນການຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ, ການສ້າງຕັ້ງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ແລະ ການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທາງອອນລາຍ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ອອກລະບຽບການ ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ ຈາກໂຄງການ ການສຶກສາທຽບເທົ່າດັ່ງກ່າວນີ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບ ໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄດ້.

ແຜນວາດ 2.2. ສະແດງໂຄງຮ່າງການສຶກສາທຽບເທົາ່ ຂແງປະເທດຕີມເໍ ລດສະເຕ່

ປີ 7-9

ກ່ອນຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ສຶກສາ

ໄລຍະ ລະບົບການ

ສຶກສານອກ ລະບົບການ ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ

ປີ 5-6

ປະຖົມສຶກສາ

ໄລຍະເວລາ 9 ປີ

ໂຮງຮຽນ

ໄລຍະເວລາ ຮຽນ 5 ປີ ແຕ່ລະໄຍລະ

ປີ 1-4

ປະຖົມສຶກສາ

ແມ່ນ 1 ປີ

V

IV ໄລຍະ III

ໄລຍະ II I

ທຽບເທົ່າລະດັບ II

ທຽບເທົ່າລະດັບ I

ທຽບເທົ່າລະດັບ I


31

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກະຊວງສຶ ກ ສາທິ ກ ານຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການຄຸ້ ມ ຄອງທັ ງ ໝົ ດ ໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ແຕ່ກໍ່ເປີດໃຫ້ສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນສະເໜີເພື່ອຂໍອະນຸມັດດ�ຳເນີນ ການເປີດບໍລິການການສຶກສາທຽບເທົ່າຕາມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຕາມທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດ ໄວ້ໃນດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາທຽບເທົ່າ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະເປີດຕ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຈ�ຳເປັນໃນການອອກແບບວິທີການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດຄະເນ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພ້ອມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຢູ່ໃນຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລັບການ ສຶກສາຕໍເ່ ນືອ ່ ງແຫ່ງຊາດກໍໄ່ ດ້ມຍ ີ ດ ຸ ທະສາດໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງສູນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ກ�ຳນົດເປັນສະຖາບັນ ການສຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການສະໜອງການສຶກສາຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ຂະບວນການປູກຈິດສ�ຳນຶກກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ�ຳເນີນເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນ ໃນເກນອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮູ້ໜັງສືພໍອ່ານອອກຂຽນ ເປັ ນ ແຕ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ຈົ ບ ຊັ້ ນ ປະຖົ ມ ສຶ ກ ສາໄປລົ ງ ທະບຽນຮຽນນ� ຳ ໂຄງການ ການສຶກສາທຽບເທົ່າດັ່ງກ່າວນີ້. ບົດບາດຂອງຄູແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນ ສ�ຳເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້. ໂຄງການກໍ່ໄດ້ສະໜອງຄູ່ມືການສອນໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການສິດສອນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ຄູຍັງມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ເອົາການສອນຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າບັນຈຸເຂົ້າ ເປັນເນືອ ້ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົາ້ ເພືອ ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ມີຄວາມຄຸນ ້ ເຄີຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ໃຫ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີສິດສອນແບບຢືນຢຸ່ນ ແລະ ຍຸດທະສາດອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບການ ຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ສ�ຳລັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເປັນ ການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເວລາ ແລະ ສະພາບການ, ກະຊວງສຶກສາກໍ່ໄດ້ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມທາງອອນລາຍຂຶ້ນ, ແລະ ກໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ດ�ຳເນີນການຮຽນການສອນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ນ�ຳ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມການນ�ຳໃຊ້ ໂປຼແກຼມທີ່ໃຊ້ສ�ຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທາງອອນລາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕື່ມອີກ. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນລະບົບເກັບກ�ຳການເຄື່ອນໄຫວແລະຜົນຂອງການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດ�ຳເນີນການສະໜອງ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ຜົນສ�ຳເລັດ ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ, ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າທີຢູ່ໃນ 8 ແຂວງຂອງຈ�ຳນວນທັງໝົດ 13 ແຂວງ. ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບເງິນທຶນ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈ�ຳນວນ 10 ພັນໂດລາ ສະຫະລັດຕໍ່ສູນ ໂດຍແບ່ງເປັນສອງຮ່ວງນ�ຳໃຊ້: ຮ່ວງທີໜຶ່ງແມ່ນໃຊ້ສ�ຳລັບ

ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງສູນ ແລະ ອີກຮ່ວງໜຶ່ງແມ່ນນ�ຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ອຸປະກອບຮັບໃຊ້ ສູນເຊັ່ນ: ເຟີນີເຈີ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສູນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີຄວາມ ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ແລະ ໂຄງການການສຶກສາອື່ນໆ (World Bank, 2016). ລະດັບ I ຂອງການສຶກສາທຽບເທົ່າມີຈ�ຳນວນຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ 48 ຫ້ອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ມີລະດັບ II ຈ�ຳນວນ 9 ຫ້ອງ ກ�ຳລັງຈະເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໃນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈ�ຳນວນ 9 ແຫ່ງ ໂດຍມີຈ�ຳນວນຜູ້ຮຽນສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 20 ຄົນ. ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ຮຽນໃນໂຄງການ ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ລວມທັງໝົດຈ�ຳນວນ 601 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູ້ເສັງຜ່ານບົດ ສອບເສັງແຫ່ງຊາດຈ�ຳນວນ 106 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມ. ສິ່ງສ�ຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງສ�ຳລັບ ໂຄງການນີ້ຄື ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເພີ່ມຈ�ຳນວນຜູ້ ເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາໃນກຸມ ່ ຊາວໜຸມ ່ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ ແຕ່ມນ ັ ຍັງສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິຊາຄູ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດອີກດ້ວຍ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາສະຖາບັນ ຂອບພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕີມໍເລດສະເຕ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ 2 ນະໂຍບາຍຕົ້ນຕໍຄື: ລັດຖະດ�ຳລັດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ ກ� ຳ ນົ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສະໜອງການສຶ ກ ສາໃຫ້ ແ ກ່ ພົ ນ ລະເມື ອ ງທີ່ ບໍ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ໂຮງຮຽນຕາມເກນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ອີງໃສ່ກົດໝາຍການສຶກສາເຊິ່ງໄດ້ ນິຍາມວ່າການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງເປັນການສຶກສາປະເພດໜຶ່ງຂອງການສຶກສາຊັ້ນ ປະຖົມ ແລະ ກ່ອນຊັ້ນມັດທະຍົມໂດຍເລັ່ງເປົ້າໃສ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າອາຍຸທີ່ ຈະໄປຮຽນຢູ່ໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໃນລະບົບສາມັນ ສຶກສາແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ກົດໝາຍການສຶກສາສະບັບດັ່ງກ່າວກໍຍັງເປັນການ ປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສາມໂຄງການໃຫຍ່ສ�ຳລັບການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຄື: ການລົບລ້າງ ຄວາມບຮ ໍ່ ໜ ູ້ ງັ ສື, ການສຶກສາທຽບເທົາ່ ແລະ ການສຶກສາຊຸມຊົນ. ແຜນຍຸດທະສາດ ການສຶກສາສ�ຳລັບ 2011-2030 (ເຊິ່ງສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ http://www.moe. gov.tl/pdf/NESP2011-2030.pdf) ໄດ້ກ�ຳນົດວິໄສທັດ ແລະ ຮູບແບບການສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ລະບຸວ່າຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນ ເລັ່ງໃສ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນໂຄງການການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດ. ດ�ຳລັດສະບັບເລກທີ 30/2016 ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ ກ�ຳນົດເອົາຫຼັກສູດຂອງໂຄງການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງສຶກສາທິການມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະຂະຫຍາຍສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນໃຫ້ທົ່ວ ເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຈະປັບປຸງກົນໄກສ�ຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຮູບແບບວີທກ ິ ານຈັດການຮຽນ-ການສອນຂອງຫຼກ ັ ສູດເພືອ ່ ເຮັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຈະຕ້ອງ ປະກອບດ້ວຍສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈ�ຳເປັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ການຮຽນ-ການສອນທີ່ດຶງດູດຈິງໃຈ ແລະ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ. ໂຄງການການ ສຶ ກ ສາທຽບເທົ່ າ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້ ໄ ກກວ່ າ ນີ້ ຈ າກກຸ່ ມ ເປົ້ າ ໝາຍເນື່ ອ ງ ຈາກວ່າມີການປຸກຈິດສ�ຳນຶກຢູ່ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນ ຂອງການຮຽນດ້ວຍໃບປະກາດຂອງການສຶກສາທຽບເທົ່າແຫ່ງຊາດ. ລະດັບ III


32

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຂອງການສຶກສາທຽບເທົ່າ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ກ�ຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການພັດທະນາຢູ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າເປັນລະດັບການສຶກສາທີ່ທຽບເທົ່າກັບລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.

7. ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ສ�ຳລັບຄູ:ກລ ໍ ະນີຂອງບຣູໃນດາຣູສາລ�ຳ ພາບລວມ ຄຽງຄູ່ກັບບູລິມະສິດທີ 5 ຂອງ 7 ຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງ SEAMEO - ການປັບປຸງ ການສຶກສາຂອງຄູ - ປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳໄດ້ສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ເປັນຄູສອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄູສອນຜູ້ທີ່ມີປະສົງຈະປະກອບອາຊີບເປັນ ຄູ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວນີ້ມາໃນຮູບແບບການພັດທະນາອາຊີບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຄູໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຫຼັກສູດທີ່ຮັບຮອງເອົາຄວາມຮູ້ທັງໝົດ ທີ່ມາຈາກການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ. ພາຍຫຼັງ ທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ, ຄູສາມາດສືບຕໍ່ລົງເລິກວິຊາທີ່ພັດທະນາວິຊາຄູ ແລະ ທັກສະການເປັນຜູນ ້ ຳ� ຫຼື ສືບຕຮ ໍ່ ຽນໃນລະດັບປະລິນຍາໂທເຖິງປະລິນຍາເອກໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ການໂຮມເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຕາມອັດທະຍາໄສກໍ່ໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນເອກະສານຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ ສ�ຳລັບ ອາສາສະໝັກຂອງໂຄງການ Education Intervention Programme ຫຼື ສ�ຳລັບນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີປີທີ 3 ທີ່ຮຽນກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ຊ່ວຍສອນໃນ ໂຮງຮຽນ. ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ສ�ຳລັບຄູສອນຢູໃ່ ນປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານການສຶກສາ ທັງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ພະລາດຊະວັງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງທັງຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ ຂອງລັດຖະບານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຫຼາຍສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ສະໜອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບ ຄູສອນຢູ່ໃນປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ ເຊິ່ງແຕ່ລະສະຖາບັນກໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ແລະ ຮູບແບບວິທີການຮຽນ-ການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນເພື່ອຍົກລະດັບ. ໃນນີ້ຈະນ�ຳ ສະເໜີພຽງແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສີ່ໂຄງການພັດທະນາອາຊີບຄູ ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມວິຊາຄູສອງໂຄງການ. ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ການສະໜອງຫຼັກສູດການ ພັດທະນາອາຊີບຄູຖືກແບ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ຕ່າງໆລວມມີ ສະຖາບັນວິຊາການຄູບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ (Brunei Darussalam Teachers Academy (DBTA)), ສະຖາບັນການສຶກສາຊຸນຕານຫາຊັນເນວໂບນເກຍ (Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education (SHBIE), ສະຖາບັນ ສ�ຳລັບຄວາມເປັນຜູ້ນ�ຳ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າ (Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA)). ໂຄງການທີ່ໜຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຈັດໂດຍ DBTA ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູສອນມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຕາມທີ່ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າລະບຸວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ຈ�ຳເປັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກັບວິຊາການອັນເດັ່ນຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວເຊິ່ງ

ກະຊວງ ສຶກສາທິການໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014. ອີກສອງໂຄງການແມ່ນ ຮັບຜິດຊອບສະໜອງໂດຍ SHBIE, ເຊິງ່ ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາ (Graduate School of Education). ອີກໂຄງການໜຶ່ງແມ່ນເປັນໂຄງການເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຄສ ູ ອນຜູທ ້ ີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນເຖິງລະດັບປະລິນຍາ ເອກ, ແລະ ອີກໂຄງການໜຶ່ງແມ່ນດ�ຳເນີນການຍົກລະດັບຄູແບບເຮັດບົດສຶກສາ ວິໄຈລົງເລິກສະເພາະດ້ານເຊັ່ນການສິດສອນແລະການຮຽນໃນສັດຕະວັດທີ XXI, ວິຊາຄູແບບສະເພາະບຸກຄົນ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງການຮຽນ ໃນລະດັບນີ້ແມ່ນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາການສອນ (Master of Teaching) ເຊິ່ງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍການຝຶກວິທີ ການເຮັດບົດສຶກສາຄົນ ້ ຄວ້າວິໄຈ ເຊິງ່ ຖືວາ່ ເປັນຄວາມຮູທ ້ ສ ີ່ ຳ� ຄັນສ�ຳລັບໂຄງການ ຫຼັກສູດນີ້. ໂຄງການທີ່ສີ່ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາອາຊີບຄູໂດຍອີງໃສ່ການ ປະຕິບັດໂດຍ ILIA ເອີ້ນວ່າ: ໂຄງການສ້າງ 3 ວຸດທິສ�ຳລັບການເປັນຜູ້ນ�ຳ (ThreeTier School Leadership Programme). ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແມ່ນອີງ ໃສ່ສາມພຶດຕິກ�ຳທີ່ສ�ຳຄັນຂອງການເປັນຜູ້ນ�ຳທາງດ້ານການຮຽນ (Tajuddin, 2015), ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາທັກສະໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄູສອນ ແລະ ຫົວໜ້າ ໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມເປັນຜູ້ນ�ຳສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ ເຊິ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ລວມມີທັງ ຄູສອນ ແລະ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນໃນລະດັບຕ່າງໆ. ສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູແຕ່ຕ້ອງການປະກອບອາຊີບເປັນຄູສອນກໍ່ສາມາດຮັບການ ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດວິທີການສິດສອນໄດ້ ໂດຍຜ່ານສອງໂຄງການຄື: Education Intervention Programme ແລະ ໂຄງການຫຼັກສູດຮຽນເປັນຜູ້ຊ່ວຍສອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະບໍ່ຄືກັນກັບໂຄງການພັດທະນາອາຊີບຄູທີ່ສອນຢູ່ໃນໜ້າ ວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວພັດຈັດການຝຶກອົບຮົມຮູບແບບການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ. ໂຄງການ Education Intervention Programme ເຊິ່ງລິເລີ້ມໃນປີ 2006 ໄດ້ດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳຂອງ ໂຄງການໃນລັກສະນະເປັນໂຄງການປະຈ�ຳປີໂດຍອາໄສສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງນັກຮຽນປະລິນຍາຕີ ແລະ ເໜືອປະລິນຍາຕີສະໝັກເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ຜູ້ ອ� ຳ ນວຍຄວາມສະດວກເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ນັ ກ ຮຽນຊັ້ ນ ປະຖົ ມ ທີ່ ຮ ຽນອ່ ອ ນຈາກ ຄອບຄົວທີ່ມີຖານະເສດຖະກິດບໍ່ສູງ ໂດຍແມ່ນໂຮງຮຽນເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຈັດໃຫ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ: ແຕ່ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໂດຍມູລະນິທີຊູຕານ ຮາຈິ ຫາສາເນວ ໂບນເກຍ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Foundation), ໃນຂະນະທີ່ ILIA ເປັນຜູ້ຊອກຫາບັນຫາຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຮັບຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ SHBIE. ໃນປີ 2009, ໂຄງການຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ (Generation Next ຫຼື GenNext) ໄດ້ປະຕິບັດ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ (Universiti Brunei Darussalam (UBD)) ເຊິງ່ ເປັນການສຶກສາທີຖ ່ ເື ອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ, ເປັນການສ້າງພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ນັກຮຽນລວມທັງນັກຮຽນແລກປ່ຽນຂອງ UBD ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ ‘ປີແຫ່ງການຄົ້ນຫາ’ ຂອງນັກສຶກສາປີທີ່ສີ່ ເຊິ່ງລວມມີ ການຊ່ວຍສອນນ�ຳ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເປີດໂອກາດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຂອງ UBD ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາໃນ ລະດູພກ ັ ຊ�ຳເມີໄດ້ມໂີ ອກາດເຮັດວຽກເປັນຜູຊ ້ ວ ່ ຍສອນຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນີ,້ ນັກຮຽນຝຶກງານກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກ SHBIE ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການ


33

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສອນຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ.

ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ,

ທັກສະການສື່ສານ

ແລະ

ໂຄງການ The Education Intervention Programme ແລະ ການຊ່ວຍສອນໄດ້ ໂຮມເອົາການຮຽນນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຕາມອັດທະຍາໄສເຂົ້າກັນເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູໄດ້ຮຽນຈາກໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ (ຮູບແບບການສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ) ແລະ ຈາກປະສົບການສອນນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຮູບແບບ ຕາມອັດທະຍາໄສ). ຜົນສ�ຳເລັດ ສະຖາບັນການສຶກສາ SHBIE ມີຜນ ົ ສ�ຳເລັດໃນການສ້າງຄູສອນໂດຍການຄົນ ້ ຄວ້າ ວິໄຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄວບຄູ່ກັບການຝຶກປະຕິບັດສອນຕົວຈິງ. ຜົນສ�ຳເລັດດັງ່ ກ່າວນີສ ້ າມາດຢັງ້ ຢືນໄດ້ຈາກຜູທ ້ ສ ີ່ ຳ� ເລັດການຄົນ ້ ຄວ້າປະລິນຍາໂທ ສາຂາສິດສອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງພິມຈ�ຳໜ່າຍຢູ່ໃນສ�ຳນັກພິມສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ Asia Journal of Management Sciences and Education, IIUM Journal of Education Studies ແລະ International Journal of Contemporary Educational Research. ໂອກາດທີໄ່ ດ້ຮບ ັ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ສ�ຳລັບຄູສອນຢູປ ່ ະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫວ ຼ ງເຂົາ້ ໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສອນ ໃນການຄົ້ນຫາຄູທີ່ມີວິທີການສອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ໃນກໍລະນີເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູສອນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຊາວໜຸມ ່ ຢາກປະກອບອາຊີບເປັນຄູ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ໂຄງການການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບຄູສອນຢູ່ໃນປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ວຍນະໂຍບາຍການສຶກສາທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. ວິໄສທັດຂອງບຣູໄນປີ 2035 ໄດ້ເນັ້ນໝັກໃສ່ການສຶກສາ ເຊິ່ງປະເທດຊາດໄດ້ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ຮູ້ປະເທດບຣູໄນໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີ ການສຶກສາ, ພົນລະເມືອງມີທັກສະສູງ ແລະ ຈະແຂ່ງຂັນກັບຄຸນນະພາບ ມາດຕະຖານທີ່ສູງສຸດຂອງສາກົນ. ການສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ສ� ຳ ລັ ບ ຄູ ແ ມ່ ນ ສ່ ອ ດຄ່ ອ ງກັ ບ ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເລັ່ງໃສ່ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃສຂອບເຂດທົວ ່ ປະເທດ. ເພືອ ່ ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ຄູມີການຍົກລະດັບ, ໂຄງການທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສ້າງ ເງື່ອນໄຂທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄູ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢາກປະກອບອາຊີບເປັນຄູໄດ້ຮັບໂອກາດບ�ຳລຸງ ຍົກລະດັບການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ລັ ດ ຖະບານບຣູ ໄ ນກໍ່ ຍັ ງ ໄດ້ ອ ອກຄ� ຳ ສັ່ ງ ໃຫ້ ກ ານຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຢູ່ ໃ ນໄລຍະການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ (In-service training) ເປັນການບັງຄັບທາງດ້ານການພັດທະນາ ອາຊີບຄູ (ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຄົບ 100 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ) ທັງນີ້ກໍ່ເພືອຍົກລະດັບທັກສະ ການສິດສອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປີ 2009, ລະບົບການສຶກສາສ�ຳລັບສັດຕະວັດທີ XXI (The National Education System for the 21st Century (SPN21)) ໄດ້ກາຍມາເປັນລະບົບ

ການສຶກສາໃໝ່ຂອງປະເທດບຣູໄນ ແລະ ໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຫຼາຍໆດ້ານ, ເຊິ່ງລວມທັງທິດທາງການຫັນປ່ຽນການ ສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດແຫ່ງສິລະປະໃນວິຊາຄູ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຮູບແບບການສະໜອງໂອກາດຍົກລະດັບຂອງຄູທັງເປັນຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ ຄູໃນໄລຍະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ (in-service training) ແລະ ກ່ອນເຂົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ (pre-service training) ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຄູ. ລະບົບການສຶກສາໃໝ່ ນີ້ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ (ICT) ເຂົ້າໃນການສຶກສາເລີ່ມ ແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຮອດການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນເສັ້ນທາງອາຊີບຄູທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ຄູ. ໃນແຜນຍຸດທະສາດ 2012-2017, ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງຄູ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາອາຊີບຄູອີກຈ�ຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຄູສອນຂອງ ບຣູໄນ. ຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮ່ວມກັນວາງແຜນ, ສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ແລະ ຮ່ວມກັນສະໜອງໂຄງການການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນ ຂະບວນລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໄດ້ ຊ່ ວ ຍເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານປະຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ວ ຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ມີ ຄ ວາມ ຫຼາກຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ: ໂດຍພາຍໃຕ້ການອຸປະຖ�ຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ມະຫາວິທະຍາໄລບຣູໄນດາຣູສາລ�ຳ (UBD) ແລະ SHBIE ໄດ້ເຮັດການສຶກສາວິໄຈ ກ່ຽວກັບຜົນສ�ຳເລັດຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ນະໂຍບາຍການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເກັບກ�ຳບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ ທີ່ປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ກະຊວງ ຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສຸຂະພາບ, ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສົ່ງເສີມ ວັດທະນະທ�ຳ, ກິດຈະກ�ຳເພື່ອຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການກິລາ) ແລະ ບໍລິສັດ ເອກະຊົນຕ່າງໆ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ການສຶກສາຍັງຖືກຈັດເປັນບູລູມະສິດທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ ສ�ຳລັບ ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານມາດໂດຍຕະຫຼອດ. ໃນປີງົບປະມານ 2016/17 ກະຊວງສຶກສາທິການກໍ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານກວມເອົາ 13 ເປີເຊັນຂອງ ງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງເປັນສັດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສອງເມື່ອ ທຽບກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານ (Thien, 2016). ນີ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບວຽກງານການສຶກສາ ເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະມີຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເສດຖະກິດໂລກທີ່ຕົກຕ�່ຳກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານ ກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງພື້ນຖານທາງການເງື່ອນໄຂສ�ຳລັບວຽກງານການສຶກສາຢ່າງສະໝ�່ຳ ສະເໝີຕະຫຼອດມາ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຄ�ຳນຶງເຖິງລະບົບການສຶກສາໃໝ່ຂອງປະເທດ (SPN21), ກະຊວງສຶກສາ ທິການໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ບັນຈຸຫຼາຍໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນ 5 ໜ້າວຽກທີ່ ສ�ຳຄັນທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ສ�ຳຄັນຂອງຂະແໜງການສຶກສາເຊິ່ງ ປະກອບມີ: ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄູ; ຄຸນນະພາບຂອງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ; ການເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາ; ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຫຼັງຊັ້ນມັດທະຍົມ. ນອກຈາກຂົງເຂດວຽກງານທີ່


34

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສ�ຳຄັນດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ກະຊວງສຶກສາທິການກໍ່ຍັງໄດ້ວາງແຜນ ຍົກລະດັບການພັດທະນາອາຊີບທຸກລະດັບ; ຄຸນນະພາບຂອງການເປັນຜູ້ນ�ຳ ທຸກໆ ລະດັບ; ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ; ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານ ສຸຂະສຶກສາ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຸກໆລະດັບ. ກະຊວງສຶກສາ ທິ ກ ານຍັ ງ ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການພັ ດ ທະນາອາຊີ ບ ຄູ ຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງ ຢ່າງເປັນຂະບວນໂດຍຜ່ານ BDTA ໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນຄູໃຫ້ມຄ ີ ວາມ ສາມາດໃນການສິດສອນ ແລະ ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (Norjidi, 2017).

ພາບລວມ ໂຄງການພັດທະນາຄູໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບ e-learning (eTDP) ເປັນໂຄງການ ພັດທະນາອາຊີບຄູຕໍ່ເນື່ອງສ�ຳລັບຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່ໃນ ເມືອງມູບານ (Mauban) ແຂວງ Quezon ຂອງປະເທດຟີລິບປິນ. ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຂອງຟີລິນປິນ (The University of the Phillippines Open University (UPOU)) ໄດ້ລິເລີ້ມໂຄງການດັ່ງກ່າວມາແຕ່ປີ 2005 ໂດຍມີ ຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ໃນເມືອງດ້ວຍການເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຄູສອນໄດ້ຮຽນຮູ້ເອົາຄວາມຮູ້ອັນໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະຂອງ ເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບຢືດຢຸ່ນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເງິນຂອງຄູ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ທີ່ກີດກັ້ນການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຂົາເຈົ້າ, UPOU ໄດ້ອອກແບບລະບົບກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສະໜອງ ສິ່ງຈູງໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄູສອນເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໂດຍຮູບແບບ ການຮຽນຕໍ່ເນື່ອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມມືທີ່ຊັດເຈນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີສ ້ າມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນ ົ , ສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳຂອງໂຄງການ ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມຍືນຍົງ.

© University of the Philippines Open University

ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ພວກດ�ຳເນີນການໃນປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບການສຶກສາຂອງ ບຣູໄນ ພ້ອມທັງເປັນການພັດທະນາຄູນ�ຳອີກ. ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງກະຊວງສຶກສາ ທິການຄວນຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດນີ້ເປັນວິທີການຂອງການພັດທະນາທີ່ຄົບຊຸດ ແລະ ກວມເອົາທຸກ ວຽກງານທັງລະບົບ.

8. ໂຄງການພັດທະນາຄູໂດຍຜ່ານການຮຽນແບບອີເລີນນິງ (E-LEARNING) ໃນປະເທດຟິລິນປິນ

ຄູຢູ່ໃນໂຄງການ eTDP ໃນປະເທດຟິລິບປິນ


35

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ UPOU ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນທີເຮັດໜ້າທີເປັນໃຈກາງ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ສ້າງເຄື່ອຄ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການ eTDP ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີຂອງສັງຄົມ. ຕົວຢ່າງ, ບໍລິສັດພະລັງານ Quezon Power (Philippines) ໄດ້ຊ່ວຍຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກິດຈະກ�ຳຂອງໂຄງການ ລວມທັງການ ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອອອກແບບໂຄງການ, ຈັດສັນທຶນສ�ຳລັບ ໂຄງການທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ພາກສ່ວນລັດຖະບານໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເຮັດ ໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເຊັ່ນ: ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ Mauban ແລະ ຫ້ອງການສະພາເມືອງກໍ່ໄດ້ອະນຸມັດເງິນໃຫ້ເປັນທຶນການສຶກສາແກ່ຄູ ແລະ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ, ໃນຂະນະທີ່ພະແນກ ສຶກສາແຂວງກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຮູ້ຄຸນນະວຸດການສຶກສາທີ່ຄູໄດ້ຮັບຈາກການໄປສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ ຕໍ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດໂທລະສັບທາງໄກຂອງຟີລິບປິນ ເຊິ່ງເປັນ ບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຟີລິບປິນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຊັ່ນ: ສະໜອງຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ສູນສອບເສັງຂອງ eTDP ແລະ ໂຮງຮຽນບ່ ອ ນທີ່ ຄູ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວກໍ່ຖື ກ ວ່ າ ຈ້ າ ງໃຫ້ ເ ປັ ນ ຜູ້ ອ� ຳ ນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ເປັນຜູ້ອ�ຳນວຍຄວາມສາດໃຫ້ການສອບເສັງທາງອອນລາຍ. UPOU ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດຫຼາຍຢ່າງສ�ຳລັບການຝຶກອົບຮົມທັງ ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ວິຊາວິທະຍາສາດ, ຄະນິດສາດ, ພາສາ, ວິທີການ ສອນ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມພາຍໃຕ້ຂອບຄຸນນະພາບຂອງ eTDP. ການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ UPOU ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນແບບ ປັບປ່ຽນໄດ້ຕໍ່ຜູ້ຮຽນລວມມີການຮຽນທາງອອນລາຍ ແລະ ການຮຽນຢູ່ໃນ ສະຖາບັນ. ສ�ຳລັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ຄູສົນໃຈຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນໄດ້, ທາງໂຄງການໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 3 ສະມາຄົມ eTDP ເພື່ອໃຫ້ຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນແກ່ຄູທີ່ມາຮຽນ: • ທຶນການສຶກສາຄູສ�ຳລັບຫຼັກສູດຫຼັງປະລິນຍາຕີ ເປັນທຶນການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນເອົາລະດັບປະລິນຍາໂທສາຂາການສິດສອນທີ່ UPOU ດ້ວຍຮູບແບບຮຽນທາງໄກ. ທຶນການສຶກສານີ້ລວມມີຄ່າຮຽນ ແລະ ເງິນ ເບ້ຍລ້ຽງປະຈ�ຳເດືອນ. • ກອງທຶນຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຄູ ເປັນກອງທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູຮຽນໃນຮູບ ແບບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນລວມມີສາຂາວິຊາຍຸດທະສາດວິຊາຄູ, ການ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາອຸປະກອນການສອນ, ວິຊາເຕັກນິກທີ່ມີ ປະສິດທິຜົນໃນການນ�ຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ (ສ�ຳລັບຄູວິທະຍາສາດ), ທັກສະ ການສື່ສານ ແລະ ການຕອບຮັບການສື່ສານ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ດີຈິຕ່ອນເຂົ້າໃນການສິດສອນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປັນຫຼັກສູດຈັດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ ລະດູພັກແລ້ງ (ຊ�ຳເມີ) ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນໄດ້ຮຽນເປັນຄວາມຮູ້ເສີມ ໃນເວລາພັກແລ້ງ ແລະ ການຈັດການຮຽນໃຫ້ແກ່ຄູໃນໄລຍະລະດູດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄູມີວຽກຫຼາຍເກີນໄປ.

• ກອງທຶນສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນກອງທຶນທີ່ສະໜອງຄອບພີວເຕີ ແລບັທ໊ອບ ຫຼື ຄອມພີວເຕີໂນດບຸກ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນຈ�ຳນວນວົງເງິນ 500 PHP (ສະກຸນເງິນຟີລິບປິນ) ຕໍ່ເດືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສ�ຳລັບການຮຽນຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ສູນສອບເສັງເຊິງ່ ເອີນ ້ ວ່າ: eLearningVille ຖືກສ້າງຕັງ້ ຂຶນ ້ ດ້ວຍຈຸດປະສົງອ�ຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນຄອມພີວເຕີ ແລະ ການບໍລິການ ອິນເຕີເນັດສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນໃນໂຄງການ eTDP ໂດຍສະເພາະ. ສູນສອບເສັງດັ່ງກ່າວ ນີ້ແມ່ນເປັນສູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Community e-Centre ເຊິ່ງແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ - ເປັນສູນທີ່ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຮຽນຄອມພີວເຕີຂອງລັດ ເຊິ່ງທາງ UPOU ກໍ່ສາມາດນ�ຳໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ. ຜົນສ�ຳເລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການທ�ຳອິດໃນປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ມີນັກສຶກສາ ຄູເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ eTDP ດັ່ງກ່າວນີ້ລວມທັງໝົດຈ�ຳນວນ 5 ລຸ້ນແລ້ວ, ມີຈ�ຳນວນທັງໝົດ 164 ຄົນ. ໄລຍະປີ 2009 – 2013, ຄູທີ່ມາຈາກເມືອງໃກ້ຄຽງກໍ່ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນກັນ. ການປະເມີນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2015 ດ້ວຍນ�ຳໃຊ້ວິທີການ ສ�ຳຫຼວດ ແລະ ສົນທະທະນາກຸ່ມເພື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ການ ພັດທະນາບຸກຄົນ ແລະ ອາຊີບຂອງຄູທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ພ້ອມທັງ ຍັງໄດ້ເບິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນນ�ຳ. ບັນດາຄູ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ eTDP ເຂົ້າໃນການສິດສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງນ�ຳໄປສູ່ການ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນ. ພວກເຂົາໄດ້ນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ICT ເຂົ້າໃນການສິດສອນເຊັ່ນ: ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ສ�ຳລັບການສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮັດການບັນລະຍາຍ (ແລັກເຈີ), ເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ສ�ຳລັບ ຈຸດປະສົງດ້ານອື່ນໆ. ເທັກໂນໂລຊີດິຈິຕ່ອນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາສ�ຳລັບການ ກະກຽມບົດຮຽນກ່ອນຂຶ້ນຫ້ອງສອນຂອງຄູ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ ຄວາມສ�ຳພັນໃນຫ້ອງຮຽນລະຫວ່າງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄູຍັງບອກວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ eTDP ຖືກຮັບຮູ້ຈາກການຈັດຕັ້ງ ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ (ຕົວຢ່າງ: ເປັນຫົວໜ້າໝວດ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນເມືອງ). ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງ ບວກຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ຄູທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການ eTDP ກໍຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນອຸປະກອນການສອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ຂຶ້ນຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ວິທີການທີ່ດີສ�ຳລັບ ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຫ້ອງຮຽນກັບເພື່ອ ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສອບເສັງແຫ່ງຊາດຂອງ ຟີລິບປິນ ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນ ເມືອງ Mauban ກໍ່ມີຜົນຂອງການສອບເສັງທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບດີ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ.


36

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ລັດຖະບານໄດ້ກ�ຳນົດບູລະມະສິດຕົ້ນຕໍ ຂອງການສ້າງລະບົບການຮຽນຮູ້ທີ່ ເຂັ້ມແຂງໄວ້ວ່າ: ຕ້ອງເປັນການສຶກສາທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງການຮຽນ ໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາປະເທດຢູ່ໃນແຜນການສຶກສາແຫ່ງເພື່ອ ທຸກຄົນ 2015. ນອກຈາກນີ້ແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະກາງຂອງຟີລິບປິນ 2004 – 2010 ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນ�ຳໃຊ້ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຮຽນທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ມີຫຼາຍທາງເລືອກເພື່ອໃຫ້ຖືກກັບ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນທຸກກຸ່ມອາຍູ ແລະ ທຸກກຸ່ມຄົນທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພີ່ມການຢູ່ດີກິນດີຂອງ ປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມເປັນຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາການ ສຶກສາຂອງຟີລິບປິນ 2011 – 2016. ແຜນການ 5 ປີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເຕັກໂນໂລຊີສ�ຳລັບແຜນ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ 2008 ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນ�ຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ່ອນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນເພື່ອສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມການຮຽນ ຂອງປະເທດຟີລິບປິນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ມີເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມຍຸກສະໄໝໄປຕະຫຼອດ. ຮູບແບບການຮຽນທາງ ໄກກໍ່ໄດ້ມີການແນະນ�ຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນ�ຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍຜ່ານ ລັດຖະດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນທາງໄກປີ 2014 (Open Distance Learning Act 2014 (RA10650)), ເຊິ່ງໄດ້ນ�ຳໄປສູ່ການສ້າງສະຖາບັນການຮຽນທາງໄກ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນທີ່ຢືນຢຸ່ນຢູ່ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພ້ອມທັງຍັງເຫັນເຖິງຄວາມ ຈ�ຳເປັນໃນການຈັດການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາຄູໃນການນ�ຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນ ຂະບວນການສິດສອນ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມການຮ່ວມມື ແລະ ຂະຫຍາຍເຄື່ອນຄ່າຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ນັກການເມືອງ. ຄູຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ບໍ່ມີ ໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄກເພື່ອມາເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຕ້ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂຄງການອີເລີນນິງ (elearning). ສະນັ້ນ, ການສ້າງສູນສອບເສັງຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ, ການວາງຍຸດທະສາດທີ່ສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ການສ້ າ ງລະບົ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຜູ້ ຮ ຽນທີ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມ ຈ�ຳເປັນ ແລະ ຖືເປັນວຽກງານອັນສ�ຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ໃນ ຕໍ່ໜ້າ. ໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວຄວນສ້ າ ງເຄື່ ອ ຄ່ າ ຍໂດຍກົ ງ ກັ ບ ໂຮງຮຽນເຊິ່ ງ ເປັ ນ ບ່ ອ ນເຮັ ດ ວຽກຂອງຄູສອນທີ່ເປັນຜູ້ຮຽນຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການ ປຸກຈິດສ�ຳນຶກຄະນະອ�ຳນວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຄູສອນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້. ຜູ້ອ�ຳນວຍການ ຄວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງໂຄງການ eTDP ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ພະນັກງານຄູຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້.

ເນືອ ້ ໃນຫຼກ ັ ສູດຂອງໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີກ ້ ຄ ໍ ວນໄດ້ຮບ ັ ການປັບປຸງ ໂດຍພິຈາລະນາ ຮູບແບບການສິດສອນສ�ຳລັບຊັ້ນຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ພ້ອມທັງ ພິຈາລະນາເບິ່ງສິ່ງທີ່ກະທົບໃສ່ລະບົບການສຶກສາຂອງຟີລິບປິນ ແລະ ຫຼັກສູດ K-12 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ. ຫຼັກສູດການບໍລິຫານເວລາກໍ່ຄວນໄດ້ສ້າງ ຂຶນ ້ ເພືອ ່ ແນະນ�ຳຄູໃຫ້ມຄ ີ ວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການບລ ໍ ຫ ິ ານເວລາຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄວາມກົດດັນ. ຮູບແບບໂຄງການຂອງ eTDP ສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດອື່ນໆອີກເພື່ອອ�ຳນວຍ ຄວາມສະດວກການພັດທະນາອາຊີບຕໍ່ເນື່ອງສ�ຳລັບຄູ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສ�ຳຄັນ ສ�ຳລັບການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ.

9. ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ປະເທດໄທ ພາບລວມ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (ສຮຊ) ຫຼື ພາສາໄທເອີ້ນວ່າ ກສນ ຕ�ຳບົນ, ເປັນສູນບໍລິການ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສທີ່ສ�ຳຄັນໃນການ ສົງ່ ເສີມການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນລະດັບຕ�ຳບົນທົວ ່ ປະເທດ. ສ�ຳນັກງານບລ ໍ ຫ ິ ານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ (ONIE) ບໍລິຫານ ສຮຊ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການສຶກສາແຂວງ ແລະ ສູນການສຶກສາຂັນ ້ ເມືອງ. ໂຄງການ ຫຼັກສູດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສຮຊ ປະກອບມີການລົບລ້າງ ຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (ການສຶກສາທົ່ວໄປ ແລະ ການຝຶກ ວິຊາຊີບ) ແລະ ການສຶກສາຕເໍ່ ນືອ ່ ງ (ຕົວຢ່າງ: ທັກສະຊີວດ ິ , ການພັດທະນາສັງຄົມ, ທິດສະດີເສດຖະກິດພໍພຽງ). ສ�ຳລັບກິດຈະກ�ຳການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ສຮຊ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມການອ່ານໂດຍຜ່ານສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນ ດິຈິຕ່ອນ, ແລະ ໄດ້ສ້າງ 18,500 ຫ້ອງອ່ານຊຸມຊົນ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄວແຮງງານອາຍຸແຕ່ 15 ຫາ 59 ປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນມາກ່ອນ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມກິດຈະກ�ຳຂອງ ສຮຊ ປະມານ 3.9 ລ້ານຄົນທີມ ່ າຈາກພືນ ້ ຖານວັດທະນະທ�ຳ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນີ້ສາມາດແຍກອອກເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ຳ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 2.5 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ຳການສຶກສາ ຕາມອັດທະຍາໄສ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈ�ຳນວນ ສຮຊ ທັງໝົດມີ 7,424 ສູນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຸດປະສົງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄືກັນກໍຄື ສຮຊ ທຸກແຫ່ງແມ່ນສະໜອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທຸກໆຄົນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມ ຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນນີ້ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ຳຂອງສູນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ທິດສະດີເສດຖະກິດພໍພຽງ ແລະ ແນວທາງທິດສະດີການກະເສດແບບໃໝ່, ການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການພັດທະນາ, ຮຽນນ�ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂຊດິຈິຕ່ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ຂອບເຂດການບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຢູ່ປະເທດໄທໄດ້ມີການ ຂະຫຍາຍຕົວໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍ ສຮຊ ໃຫ້ມີຢູ່ໃນທຸກໆ ຕ�ຳບົນ (ຂັ້ນການ ປົກຄອງຖັດຈາກເມືອງລົງມາ). ຢູ່ໃນຈ�ຳນວນ 7,424 ສູນ ທົ່ວປະເທດນີ້, ມີສູນ


37

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Ministry of Education, Thailand

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບການກະເສດທິດສະດີໃໝ່ ໃນປະເທດໄທ

ລະດັບຕ�ຳບົນຈ�ຳນວນ 7,255 ສູນຢູ່ໃນ 76 ແຂວງ ແລະ ມີຈ�ຳນວນ 169 ສູນ ຕ�ຳບົນຢູໃ່ ນແຂວງກຸງເທບ (ທຽບເທົາ່ ກັບຕ�ຳບົນທີນ ່ ອນຢູໃ່ ນແຂວງ). ເພືອ ່ ຊ່ວຍເຫຼອ ື ສູນ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈ�ຳນວນ 2.1 ຕື້ບາດ (ປະມານ 60,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ສຮຊ ໃນປີ 2016. ໃນໄລຍະທ�ຳອິດຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, 1,680 ສູນໄດ້ຮັບການສະໜອງອຸປະກອນ ICT ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສ�ຳລັບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ 1.2 ລ້ານຄົນ2. ໃນປີ 2015, ລັດຖະບານໄດ້ຈ້າງຄູຈ�ຳນວນ 8,672 ຄົນປະຈ�ຳ ສຮຊ, ສູນຕ�ຳບົນ ໃດທີ່ມີຂະຫຍາດໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບໃຫ້ 2 ຄົນ. ທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກ ອົບຮົມກ່ອນເຂົາ້ ປະຕິບດ ັ ໜ້າທີກ ່ ຽ່ ວກັບຂະບວນຮຽນ-ການສອນ, ບໍລຫ ິ ານຄວາມຮູ,້ ການວາງແຜນຈຸລະພາກ, ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ພົວພັນຊຸມຊົນ, ການສຶກສາ ນິເທດ, ແລະ ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນ�ຳໃຊ້ວິທີ ການບໍລິຫານສະເພາະທີ່ເອີ້ນວ່າ PDCA (Plan=ວາງແຜນ, Do=ເຮັດ, Check=ກວດກາ, Act=ປະຕິບັດ) ເພື່ອເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນສ�ຳລັບການປັບປຸງ ການບໍລິການ. ຄູທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເຂົ້າຮັບການ ປະຈ�ຳການແມ່ນໄດ້ຮັບການນ�ຳໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

2

ບົດຮຽນອັນດີຂອງ ສຮຊ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ�ຳຂອງສູນເຂົ້າກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ, ການເຮັດວຽກກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການລະດົມ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຮບ ັ ການສຶກສາຮ�ຳ່ ຮຽນຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ ້ ວາມສາມາດ. ສະນັນ ້ , ສຮຊ ຖື ໄດ້ວ່ າ ແມ່ ນ ກ� ຳ ລັ ງ ຂັ ບ ເຄື່ ອ ນສ� ຳ ລັ ບ ການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍອີງໃສ່ຫກ ຼັ ການຂອງທິດສະດີເສດຖະກິດພພ ໍ ຽງຂອງໄທ. ສ�ຳລັບວິຊາຮຽນທີ່ ສຮຊ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກໍ່ປະກອບມີການເຮັດບັນຊີສ�ຳລັບຄອບຄົວ, ຕາມຮອຍເຈົ້າຊີວິດ (ໂຄງການພັດທະນາຂອງເຈົ້າຊີວິດ) ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ທິດຊີ້ນ�ຳຂອງເຈົ້າຊີວິດຂອງໄທ ແລະ ການອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມຫຼັກການກະເສດ ທິດສະດີໃໝ່. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີໝາກມີຜົນດີ, ຕົວຢ່າງຜູ້ຮຽນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານການກະເສດກໍ່ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກຫຼກ ັ ການເສດຖະກິດທິດສະດີໃໝ່ ແລະ ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການໃໝ່ເຂົ້າ ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຊີວິດປະຈ�ຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນ ປັດໄຈເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີການພົວພັນກັນ ແລະ ເຊືອ ່ ມຕໍກ ່ ບ ັ ຂະແໜງການພັດທະນາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ເຮັດການພັດທະນາ ສັງຄົມທັງໝົດ.

ຕົວເລກນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະສັງຄົມ, ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ສານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການໂດຍຜ່ານສ�ຳນັກກອງເລຂາ ແລະ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ Total Access Communication Public Company Limited.


38

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຜົນສ�ຳເລັດ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສໂດຍຜ່ານ ສຮຊ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຍົກລະດັບ ການຮຽນຮູ້ໜັງສືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ຍກ ົ ລະດັບ ການສຶກສາຈົນຈົບຊັນ ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ ້ ແລະ ຕອນປາຍ. ຜົນສ�ຳເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບສາມາດປະກອບອາຊີບທີ່ດີ ແລະ ມີລາຍໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຊີວິດຫຼາຍດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ປ່ຽນແປງຂອງຍຸກສະໄໝໃນປະເທດໄທ ແລະ ສາກົນ. ໃນປີ 2016, ປະມານ 3.9 ລ້ າ ນຄົ ນ ຈາກພື້ ນ ຖານສັ ງ ຄົ ມ ທີ່ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳຂອງ ສຮຊ, ໃນນີ້ 1.4 ລ້ານຄົນແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 2.5 ລ້ານຄົນແມ່ນຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກິດຈະກ�ຳ ການຮຽນຮູຕ ້ າມອັດທະຍາໄສ. ເມືອ ່ ປຽບທຽບໃສ່ແຜນການແລ້ວຈ�ຳນວນດັງ່ ກ່າວ ນີ້ແມ່ນລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ຖ້າປະເມີນຕີລາຄາໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ ຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສທີ່ ສຮຊ ໄດ້ ສະໜອງໃຫ້ນັ້ນມັນເປັນການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມໂດຍລວມ. ສ�ຳລັບໃນລະດັບອ�ຳເພີ ແລ້ວເຫັນວ່າໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນລະບົບທີ່ຊ່ວຍຜູ້ຮຽນກາຍເປັນຄົນທີ່ສາມາດຊອກ ຮູ້ຮ�່ຳຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ຕາມທີ່ຕົນຕ້ອງການຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທັກສະໃນການຄົ້ນຄິດພິຈາລະນາຢ່າງມີເຫດມີຜົນ, ສະແດງທັດສະນະຕໍ່ ບັນຫາ, ວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ແຜນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2017-2036) ໄດ້ກ�ຳນົດທິດຂອງການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍກໍຄືການສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນຕະຫຼອດ ໄລຍະຂອງການມີຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ, ພິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ແຜນ ຍຸ ດ ທະສາດດັ່ ງ ກ່ າ ວສຸ ມ ໃສ່ ກ ານສະໜອງການສຶ ກ ສາທຽບເທົ່ າ ນອກລະບົ ບ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສໂດຍຜ່ານ ສຮຊ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ. ສ�ຳນັກບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ (ONIE) ຮັບຜິດຊອບສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສດ້ວຍຍຸດທະສາດ ແລະ ມີ ຈຸດສຸມສ�ຳລັບການດ�ຳເນີນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳຢູ່ໃນ ສຮຊ. ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ONIE ແມ່ນເລີ່ມຕົນດ້ວຍການ ພັດທະນາແຜນ ຍຸດທະສາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສ້າງແຜນປະຕິບັດການເພື່ອເປັນອັນນ�ຳທາງໃນການ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ສ້າງຂະບວນການເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບ ຊຸມຊົນ ແລະ ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳໃນປີ 2016.

ກະຊວງສຶກສາທິການໄດ້ກ�ຳນົດ 10 ຍຸດທະສາດສ�ຳລັບການປະຕິຮູບການສຶກສາ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮຽນທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບໂດຍສ່ອດຄ່ອງກັບພະລາດ ຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາປີ 1999 ແລະ (ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການ ສຶກສາຄັ້ງທີ 2 ປີ 2002 ແລະ ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາຄັ້ງທີ 3 ປີ 2010) ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ໃນພະລາດຊະບັນຍັດດັ່ງກ່າວນີ້, ການສະໜອງການ ສຶກສາແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂະບວນການຮຽນໂດຍຜ່ານການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆ. ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປີ 2008 ແມ່ນ ນະໂຍບາຍໜຶ່ງທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການພັດທະນາຮູບແບບການສຶກສາທາງເລືອກ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນພະລາດຊະບັນຍັດດັ່ງກ່າວ. ມັນໄດ້ເລັ່ງ ໃສ່ການນ�ຳໃຊ້ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຕາມອັດທະຍາໄສ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຂີ ດ ຄວາມສາມາດໄປສູ່ ຄຸ ນ ນະພາບຊີ ວິ ດ ທີ່ ດີ ກ ວ່ າ ຂອງບຸ ກ ຄົ ນ , ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ຂອງຊາດ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນ: ການຂາດສະຖານະທາງກົດໝາຍຂອງ ONIE ເຮັດໃຫ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ເຂົ້າ ຮ່ວມຂະບວນການການຕັດສິນບັນຫາຢູ່ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິຫານ ເຊິ່ງ ມັ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ບັ່ ນ ທອນບົ ດ ບາດໃນການເຈລະຈາຍາດແຍ່ ງ ເອົ າ ງົ ບ ປະມານໃຫ້ ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ສາມາດດ�ຳເນີນແຜນພັດທະນາໃນທາງກົດໝາຍໄດ້. ຂະໜາດໜ້າວຽກ ທີ່ ສຮຊ ໄດ້ຮັບກໍເຫັນວ່າເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມ ຕ້ອງການ, ແຕ່ຈະເປັນການດີກວ່ານີຖ ້ າ້ ຫາກວ່າ ສຮຊ ຫາກຖືກຮັບຮູ້ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຖືກກ�ຳນົດເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຕາມກົດໝາຍ. ນະໂຍບາຍການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່ານີ້. ຄວນມີການ ກະຈາຍອ�ຳນາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ ທຸກຂະແໜງໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ໂດຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢືດຢຸ່ນ. ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກ ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດປີ 2017-2036 ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: • ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້: ຜູ້ບໍລິຫານຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈ ໃສ່ຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່ານີ້. ວິທີໜຶ່ງອາດ ຈະແຍກ ສຮຊ ອອກເປັນປະເພດ ໂດຍອີງຕາມຄຸນນະພາບ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ຄວາມສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບສະພາບຈຸດພິເສດຂອງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. • ຄວາມສາມາດແລະການປະຕິບັດງານ: ສຮຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງມີການພັດທະນາຍຸດທະສາດການສອນ ແລະ ຂະບວນການຮຽນ ທີ່ດີກວ່ານີ້, ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ລະບົບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໂອນຜົນ ການຮຽນລະຫວ່າງລະບົບການສຶກສາຂອງໄທ. ສັງຄົມທີ່ມີການຮຽນຮູ້ເປັນ ວັດທະນະທ�ຳຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍນ�ຳໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ວິທີ


39

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Ministry of Education, Youth and Sport, Cambodia

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຊາວໜຸ່ມຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍຮຽນແປຮູບໄມ້ຈາກຕົ້ນປາມໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ

ການແນະນ�ຳອັນໃໝ່ ໂດຍເລັ່ງເປົ້າໃສ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນມາກ່ອນ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຂາດໂອກາດທາງການຮ�່ຳຮຽນ, ກຸ່ມທີ່ເປັນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະ ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ.

10.

ສຶກສາວິໄຈການປະເມີນຜົນສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຢູ່ ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ

ພາບລວມ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ (CLC) ຂອງປະເທດກ�ຳປູເຈຍສະໜອງໂອກາດທາງການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີຫ ່ າຼ ກຫຼາຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງຂອງທ້ອງຖິນ ່ ແລະ ສະພາບ ຈຸດພິເສດຂອງຊຸມຊົນ. ໂຄງການ CLC ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍເປັນໂຄງການທົດລອງ ຢູ່ປະເທດກ�ຳປູເຈຍໃນລະຫວ່າງປີ 1998 ຫາ 2000 ແລະ ຫຼງັ ຈາກນັນ ້ ກໄໍ່ ດ້ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຈາກ 57 ສູນໃນປີ 2000 ມາເປັນ 347 ໃນປີ 2015/16. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ CLC ແມ່ນເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ປະລະການຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນລະບົບສາມັນສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້, ສູນ CLC ກໍ່ຍັງໄດ້ ສະໜອງການຮຽນວິຊາຊີບສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ຮ ຽນຈົບຫຼັກສູດລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. CLC ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນການ ລິເລີ້ມທີ່ສ�ຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ຊຸມປີຫຼັງມານີ້ CLC ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຂອງລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຜົນ ໄດ້ຮັບຂອງ CLC ຂອງປະເທດກ�ຳປູເຈຍ ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໄດ້

ຮັບໃນການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ການປະເມີນ CLC ຈຶງ່ ເປັນການສະໜອງຂມ ໍ້ ນ ູ ພືນ ້ ຖານສ�ຳລັບການວິໄຈສະຖານະ ແລະ ບົດບາດ ຂອງໂຄງການດັ່ງກາວໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສ�ຳລັບການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການ CLC ໃນອະນາຄົດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2016 ຫາເດືອນກຸມພາ 2017, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຮັດກາສຶກສາວິໄຈໂຄງການ CLC. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊອກຫາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ CLC ດ�ຳເນີນວຽກງານການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ການສຶກສາວິໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ກວມເອົາຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຈ�ຳນວນ 454 ທ່ານ ຈາກ 23 CLC ຢູ່ໃນ 2 ແຂວງຄື: ຊຽມຣຽບ ແລະ ບັດຕ�ຳບາງ. ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ ຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນດັ່ງນີ້: 1) ເປັນຜູ້ຮຽນຂອງ CLC; 2) ຄູສອນວິຊາຊີບ; 3) ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນ CLC; 4) ເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ປະຈ�ຳການຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ; 5) ເປັນຊາວບ້ານທີ່ CLC ຕັ້ງຢູ່; 6) ເປັນນາຍບ້ານ; ແລະ 7) ເປັນຕາແສງ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກ�ຳສ່ອງແສງໃຫ້ ເຫັນບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້: • ຈິດສ�ຳນຶກຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການຮຽນ ຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນມາຈາກສື່ສານມວນຊົນ, ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.


40

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

• ເນື້ອໃນຂອງໂຄງການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂອງ CLC: ອີງຕາມຜູ້ໃຫ້ ຂໍ້ມູນ, CLC ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນດ້ານທັກສະການ ຫາ ລາຍໄດ້ເສີມ ແລະ ທັກສະການຮູ້ໜັງສື, ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທຽບເທົ່າ, ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ທັກສະຊີວິດອື່ນໆເຫັນວ່າຍັງຈັດຢູ່ໃນລະດັບ ຂ້ອນຂ້າງຕ�່ຳ. • ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ: ການສ�ຳຫຼວດໄດ້ສຶກສາເບິ່ງແຫຼ່ງ ຊັບພະຍາກອນ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງ CLC. ຜູ້ທີ່ຖືກສ�ຳພາດສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ເອກະສານຂອງ CLC ແມ່ນມີຄວາມສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກກະກຽມມາດີເໝາະສ�ຳລັບການ ພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກ�ຳມານັ້ນ, ປະຊາຊົນເຫັນວ່າ CLC ມີຊັບພະຍາກອນ ຮັບໃຊ້ທີ່ພຽງພໍ, ໃນຂະນະດຽວກັນບາງຈ�ຳນວນກໍ່ວ່າ CLC ຂອງເຂົາເຈົ້າມີ ເອກະສານການຮຽນ-ການສອນຫຼາຍຢ່າງສ�ຳລັບການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ. • ທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ CLC, ຄູສອນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ CLC: ຜູ້ທີ່ຖືກ ສ�ຳພາດສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນວ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ CLC ມີຄວາມເໝາະສົມກັບ ການດຶງດູດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ຄູສອນຂອງ CLC ກໍ່ເຫັນວ່າເປັນຄົນມີປະສົບການ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນກັບວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດສົ່ງ ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ຜູ້ທີ່ຖືກສ�ຳພາດກໍ່ເຫັນວ່າ ຫົວໜ້າສູນ CLC ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດຕໍ່ກັບການເຮັດໜ້າທີ່ຕາມຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ. • ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຮຽນຢູ່ໃນ CLC: ຄ�ຳຖາມຂອງການ ສຶກສາວິໄຈໄດ້ຖາມເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິງ່ ທ້າທາຍຂອງຜູຮ ້ ຽນໃນລະດັບ ບຸກຄົນຕໍ່ກັບການຮຽນຢູ່ໃນ CLC ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜົນປະກົດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ທັກສະດ້ານວິຊາຊີບທີ່ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຍົກລະດັບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຄືຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຈ�ຳກັດ ທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມເພື່ອເປັນຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບນັ້ນເຫັນວ່າເປັນອຸປະສັກ ຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ຮຽນຂອງ CLC. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ການຂະຫຍາຍໂອກາດສ�ຳລັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບແມ່ນຖືກຈັດເປັນບູລິມະສິດ ທ�ຳອິດຂອງແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາສະບັບປະຈຸບັນນີ້ (2014-2018). ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການຕອບສະໜອງວິໄສທັດ 2030 ຂອງປະເທດ ກ�ຳປູເຈຍ: ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນ ໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽງລະພາບ. ນອກຈາກນີ້, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ CLC (Prakas No. 2429 ປີ 2015) ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງອຸປະກອນ, ການພັດທະນາເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບ CLC ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃນການດ�ຳເນີນ ກິດຈະກ�ຳເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສ�ຳຄັນໃນການພັດທະນາສູນ CLC. ນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນ�ຳໄປສູ່ການກ�ຳນົດເນື້ອໃນໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບການດ�ຳເນີນ ໂຄງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານກໍ່ຍັງໄດ້ກ�ຳນົດ ເອົາອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກໜຶ່ງທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຕິດຕາມ

ການພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສູນ CLC ໂດຍໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ຈະໃຫ້ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 78 ເປີເຊັນໃນປີ 2014 ເຖິງ 85 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2020. ໃນນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ກ�ຳນົດຄາດໝາຍໃນການເພີ່ມອັດຕາຄົນ ບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໜັງສືຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຈ�ຳນວນເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮຽນ ແລະ ກັບຄືນໄປຮຽນໃນສາຍສາມັນສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ການສຶກສາທຽບເທົ່າດ້ວຍການຂະຫຍາຍສູນ CLC ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ. ປັບປຸງ CLC ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (NFE-MIS) ໃນການເກັບກ�ຳ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ທຸກແຂວງ ຂອງປະເທດກ�ຳປູເຈຍໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ຜົນສ�ຳເລັດ ຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ຄ�ຳ ສະເໜີແນະສ�ຳລັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະບັດກິດຈະກ�ຳ ຂອງສູນ CLC ໃນອະນາຄົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນີ້, ຜົນຂອງການວິໄຈ ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນການໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ສ�ຳຄັນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍຜ່ານການເຮັດບົດສຶກສາວິໄຈ ແລະ ການ ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການສຶກສາໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຮຽນ, ການ ສຶກສາທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການອົບຮົມ ວິຊາຊີບທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຍົກລະດັບຄຸນນະພາບກິດຈະກ�ຳຫາລາຍໄດ້ ເສີມຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມທັງຍັງເປັນຄວາມຈ�ຳເປັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຈິດສ�ຳນຶກທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນຂອງວຽກງານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດອີກດ້ວຍ. ຜົນສ�ຳເລັດຂອງການສຶກສາວິໄຈດັງ່ ກ່າວນີໄ້ ດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ມຜ ີ ນ ົ ສ�ຳເລັດ ຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການສ້າງລະບຽບການການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູນ CLC ແລະ ຄູ່ມືການບໍລິຫານສູນເຊິ່ງໄດ້ພິມ ແລະ ພ້ອມສະໜອງໃຫ້ສູນ CLC, ສ�ຳເລັດການ ເຂົ້າລະຫັດມາດຕະຖານຂອງສູນ CLC ໃນປີ 2016 ແລະ ຜົນສ�ຳເລັດອື່ນໆ. ປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ກ�ຳລັງອອກແບບໂຄງການການຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບສູນ CLC ແລະ ຈະໄດ້ຈດ ັ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົາ້ ໃນມໍ່ໆນີ້. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ຄຸນນະພາບການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ວາງແຜນ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ລະບົບສູນ CLC ດັ່ງນີ້: • ການປຸກຈິດສ�ຳນຶກທົ່ວປວງຊົນ: ປັບປຸງຍຸດທະສາດການປຸກຈິດສ�ຳນຶກໂດຍ ການຈັດກິດຈະກ�ຳ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອເຜີຍແຜ່ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ (ເຊັ່ນເນື່ອງໃນວັນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືສາກົນ) ເພື່ອໃຫ້ ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານຂອງສູນ CLC ໃນການເຮັດໜ້າທີສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະການໂຄສະນາຜ່ານປາກຕໍ່ປາກ ບອກຕໍ່ໆກັນ, ຄອບຄົວ, ເຄື່ອຄ່າຍໝູ່ຄູ່, ທາງສາຍຂອງສົງ, ແລະ ຜ່ານສື່


41

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ທາງອິນເຕີເນັດ (ລວມທັງການນ�ຳໃຊ້ສື່ສານມ່ວນຊົນ). • ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການສູນ CLC: ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການສູນ CLC, ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�ຳໃຫ້ມີປະສິດ ທິຜົນ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມເພື່ອ ເສີ ມ ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງທາງດ້ າ ນການລະດົ ມ ຊັ ບ ພະຍາກອນໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ຈັດການສູນຕື່ມອີກ. • ອຸປະກອນ: ແຈກຢາຍອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຂອງ CLC. ປັບປຸງ ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ສູນການອ່ານໃຫ້ມີອຸປະກອນທີ່ທັນກັບພາບການ. ຫຼັກສູດຂອງສູນ CLC ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດແຕ່ລະໄລຍະ. • ການລົງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ: ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມການ ລົງທຶນ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນໃສ່ສູນ CLC ແລະ ດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳ ຂອງສູນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີງົບປະມານປົກກະຕິຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆເທື່ອ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງດ້ານ ກອງທຶນສ�ຳລັບສູນ ເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນຈົບຫຼັກສູດຂອງ CLC ເພື່ອເປັນຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. • ຄູ່ຮ່ວມງານ: ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ເຄື່ອຄ່າຍ NGO ສ�ຳລັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສະໜັບ ສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ສູນ CLC ສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມ ເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນລະດັບຊຸມຊົນລະຫວ່າງສູນ CLC, ອ�ຳນາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນຖານຊຸມຊົນ, ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນ, ບຸກຄົນສ�ຳຄັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ. • ການຕິດຕາມ: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຜົນ ແລະ ວິເຄາະຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�ຳເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຍົກລະດັບຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມກາຍເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ຢູ່ໃນທຸກລະດັບ. ສິ່ງສ�ຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງ CLC ກໍຄື ຄວນສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ສ່ວນຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງວຽກງານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນປະຈ�ຳ. • ການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງສູນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເປັນຮູບປະທ�ຳ ທັງ ເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າການດ້ວຍຊຸມຊົນເອງ, ມີຫຼາຍກິດຈະກ�ຳທີ່ໜ້າ ຈະເປັນການລິເລີ້ມ ແລະ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີເຊັ່ນການສ້າງກຸ່ມຜູ້ຮຽນທີ່ ຊອກຮູ້ຮ�່ຳຮຽນດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ສ�ຳລັບການ ແລກປ່ຽນເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດປະຈ�ຳວັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

11. ໂຄງການການສຶກສາເປີດໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃນປະເທດຟີລິບປິນ ພາບລວມ ໂຄງການມັດທະຍົມສຶກສາເປີດ (Open High School Programme (OHSP)) ເປັນໂຄງການທີ່ສະໜອງການສຶກສາແບບໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແນວຄວາມຄິດ ຂອງການສະໜອງການສຶກສາແບບດັ່ງເດີມ ເຊິ່ງອອກແບບເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນດ້ວຍການສະໜອງ ໂອກາດທາງເລືອກໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ລັດຖະບານໄດ້ລິເລີ້ມໂຄງການ OHSP ໃນປີ 1998 ແລະ ປັບດັດໃຫ້ເປັນນະໂຍບາຍໜຶ່ງສ�ຳລັບຫຼຸດຜ່ອນການ ປະລະການຮຽນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເລັ່ງໃສ່ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍ ໂອກາດທາງການສຶກສາປະມານ 5 ຫາ 6 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຟີລິບປິນ. ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີອຸປະສັກໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນສາຍ ສາມັນສຶກສາດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນເຊັ່ນ: ເຫດຜົນທາງສ່ວນຕົນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງສະພາບການຂອງສັງຄົມ, ເວລາຮຽນຕາຍຕົວ(ບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້), ໄລຍະທາງໄປຫາໂຮງຮຽນໄກ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນບໍ່ ອ�ຳນວຍ. ນອກຈາກນີ້, OHSP ຍັງເຫັນວ່າເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານັກຮຽນລົ້ນ ຫ້ອງຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາຂອງຟີລິບປິນ. ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ OHSP ສ�ຳເລັດແມ່ນ ຮູບແບບການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ອອກແບບໄດ້ດີ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການຮຽນການສອນໃນຮູບແບບທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ຕໍ່ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຮຽນແບບທາງໄກ ແລະ ຊົ່ວໂມງຮຽນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນເຂົາ ເຈົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ OHSP ເປັນໂຄງການທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງໝົດໃນປະເທດຟີລິປິນເຂົ້າຮ່ວມການສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຮູບແບບໃໝ່. ເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ມີ ນັບແຕ່ການເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຫ້ອງ ການການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຂອງກົມການສຶກສາ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດກະກຽມຂັ້ນ ພື້ນຖານສ�ຳລັບການກ້າວໄປສູ່ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮູ້ສະຖານະເປັນໂຮງຮຽນຄູ່ ຮ່ວມງານຂອງ OHSP. ນອກຈາກນີ້, ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນີ້ກໍ່ຍັງຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກສ�ຳລັບການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາທາງໄກ (ເຊັ່ນ: ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງຄອມພີວເຕີ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງສ�ຳລັບຮຽນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່). ສ�ຳລັບຂະບວນການສະໝັກ ແລະ ຈົດທະບຽບຮຽນ, ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ສອບເສັງເພື່ອປະເມີນເບິ່ງຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງບົດອ່ານ ເຊິ່ງເປັນ ເງື່ອນໄຂສ�ຳຄັນຂອງຜູ້ສະໜັກຮຽນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສະໜອງອຸປະກອນ ການຮຽນທີ່ເປັນສື່ອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລັບການນ�ຳໃຊ້ສື່ ແລະ ວິທີຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດປັບດັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດໃນ


42

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ການຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃນນີ້, ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍແຜນການຮຽນ ແລະ ຕາຕະລາງຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ຄູຊາບພ້ອມ. ນັກຮຽນ OHSP ຜູ້ໜຶ່ງສາມາດໃຊ້ ເວລາຮຽນໃຫ້ຈົບຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍພາຍໃນເວລາ 6 ປີ ແຕ່ໃນ ລະຫວ່າງນີ້ຜູ້ຮຽນສາມາດທີ່ຈະໄປສືບຕໍ່ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາໄດ້ທຸກ ເວລາ. ໂຄງການໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສ�ຳຄັນຂອງຄູ; ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຜູ້ຮຽນຄວນໄປ ໂຮງຮຽນຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄັງຕໍ່ອາທິດເພື່ອໄປພົບກັບຄູ ແລະ ປະເມີນເບິ່ງ ຄວາມສາມາດທີ່ຈ�ຳເປັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, OHSP ໄດ້ກ�ຳນົດຈ�ຳນວນນັກຮຽນສູງສຸດ 20 ຄົນຕໍ່ຄູຕໍ່ຫ້ອງຮຽນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄູນສອນມີເວລາເອົາໃຈໃສ່ນັກຮຽນ ແຕ່ລະຄົນ. ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຖືກກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ສງົ່ ເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນແບບປັບປ່ຽນໄດ້. ການຮຽນວິຊາທີ່ຜູ້ຮຽນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ພາລະສຶກສາ, ດົນຕີ, ສິນລະປະ ແລະ ວິທະຍາສາດແມ່ນອີງຕາມຕາຕະລາງທີຕ ່ ກ ົ ລົງກັນລະຫວ່າງຜູຮ ້ ຽນ ແລະ ຄູສອນວິຊາດັ່ງກ່າວ. ການພົບປະກັນເປັນປະຈ�ຳແຕ່ລະອາທິດລະຫວ່າງ ຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໃນເຄິ່ງປີທ�ຳອິດຂອງການຮຽນ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງຕາມລ�ຳດັບເມືອຜູ້ຮຽນມີຄວາມສາມາດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼັກສູດຂອງ OHSP ນ�ຳໃຊ້ຫຼັກສູດທີ່ປັບດັດມາຈາກຫຼັກສູດການສຶກສາຂັ້ນ ພື້ນຖານ ເຊິ່ງຄູສອນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມອິດສະຫຼະໃນການປັບດັດ ຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຮຽນໃຫ້ມີຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຖືກຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງມີໂຄງການ ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ປະກອບ ສ່ວນເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ເພື່ອເພີ່ມການ ພົວພັນສັງຄົມ ແລະ ການສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ຮຽນດ້ວຍກັນ, ທາງໂຄງການ OHSP ກໍ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກ�ຳຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ກິດຈະກ�ຳທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ເຊິ່ງໄດ້ເຊີນເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ນ�ຳ. ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້, ຈ�ຳນວນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກ�ຳ ເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມຜູ້ຮຽນຮອດບ້ານຮອດເຮືອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມັກຂາດ ຮຽນເລື້ອຍໆເພື່ອເກັບກ�ຳສະພາບ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເຂົາເຈົ້າ. ບາງໂຮງຮຽນກໍ່ມີ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ມີຖານະຍາກຈົນ ດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອບການ ຮຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ບໍ່ໃຫ້ເສຍຄ່າຫໍພັກ, ອາຫານ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ໄດ້ຮັບ

ເງິນອຸດໜູນໂດຍການເຮັດວຽກເສີມເຫຼັກໆໜ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຈາກລະຖະບານ ສ່ວນກາງຂອງຟີລິບປິນໂດຍຜ່ານກົມການສຶກສາ. ການປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ ລັດຖະບານສ່ວນກາງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເຊັ່ນ: ບັນດາ ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການພັດທະນາເຕັກນິກການສຶກສາ ແລະ ວິຊາຊີບ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການ NGOs ສາກົນ. ໃນລະດັບໂຮງຮຽນ, ຄະນະກ�ຳມະການໂຄງການ OHSP ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ອ�ຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປະສານງານ OHSP, ທີ່ປຶກສາຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູຜູ້ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ. ບາງກໍລະນີ, ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງຂຶ້ນເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນ ທາງການເງິ ນ ເພື່ ອ ເປັ ນ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍສ� ຳລັ ບ ຄ່ າ ຕອບແທນໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ປ ະສານງານ OHSP ແລະ ຄູສອນ. ຜົນສ�ຳເລັດ OHSP ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າເປັນໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການເຂົ້າເຖິງ ປະຊາກອນທຸກກຸ່ມໃນຟີລິບປິນ ໂດຍເຫັນວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈ�ຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜູ້ຈົດທະບຽນຮຽນນ�ຳໂຄງການ OHSP ນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຕ�່ຳ. ແຕ່ເມືອຜູ້ຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຄງການ OHSP ແລ້ວ, ນັກຮຽນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຈາກຮູບແບບການຮຽນທີ່ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ, ການຮຽນທີ່ມີຄວາມ ຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານເວລາ, ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ ແລະ ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນ. ປັດໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນ ຂອງນັກຮຽນ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ກົມການສຶກສາໄດ້ລາຍງານວ່າອັດຕາການປະລະ ຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8 ເປີເຊັນໃນສົກຮຽນ 2004/05 ມາເປັນ 6.1 ເປີເຊັນໃນສົກຮຽນ 2014/15. ໄນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ (ສົກຮຽນ 2014 ຫາ 2017), ຈ�ຳນວນໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ OHSP ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 252 ເປັນ 266. ຈ�ຳນວນຜູ້ຮຽນກໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ຈາກ 7,218 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 19,503 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູ້ຮຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ປີ ຮຽນທີ 9 ຂອງສົກຮຽນ 2016/17. ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາຈ�ຳນວນນັກຮຽນ ເພດຊາຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ (ດັ່ງຕາຕະລາງ 2.2 ລຸ່ມນີ້).

ຕາຕະລາງ 2.2. ຈ�ຳນວນນັກຮຽນທີ່ຈົດທະບຽນໃນໂຄງການ OHSP ສົກຮຽນ

ຈ�ຳນວນໂຮງຮຽນ

ຊາຍ

ຍິງ

ລວມ

2014 - 2015

252

4,415

2,803

7,218

2015 - 2016

258

4,012

2,600

6,612

2016 - 2017

266

12,144

7,359

19,503

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມການສຶກສາ, ຂໍ້ມູນສ�ຳລັບສົກຮຽນ 2016/17 ສັງລວມວັນທີ 25/5/2017


43

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© University of the Philippines Open University

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ກຸ່ມສົນທະນາຍ່ອຍ ໃນໂຄງການພັດທະນາຄູສອນ ໃນປະເທດຟິລິບປິນ

ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຂອງລັດ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາທາງເລືອກ ແລະ ການຮຽນແບບປັບປ່ຽນໄດ້ ຖືກສົ່ງເສີມດ້ວຍແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະກາງຂອງຟີລິບປິນ 20042010, ເຊິ່ງເປັນລະບົບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນທີ່ຈະປ່ຽນບ່ອນ ຮຽນ ລະຫວ່າງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມ ອັດທະຍາໄສ. ສ�ຳລັບແຜນການພັດທະນາຟີລິບປິນໄລຍະປີ 2011-2016 ແມ່ນ ເລັ່ງໃສ່ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສຶກສາ ຮຽນຮ່ວມ. ລັດຖະບານໄດ້ຜ່ານລັດຖະດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍລະບົບການສຶກສາເປີດ ຂອງຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາ (RA10665) ໃນປີ 2015 ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ມີ ສະຖານະທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດຟີລິບປິນ ເຊິ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງສູນການຮຽນສ�ຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍເປີດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ລະດົມ ສະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາຂອງພາກສ່ ວ ນເອກະຊົ ນ ໃຫ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ສູ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ຄື ກັ ນ . ນັບຕັງ້ ແຕ່ໄດ້ຮບ ັ ສະຖານະທາງກົດໝາຍ, ກເໍ່ ຮັດໃຫ້ຈຳ� ນວນຜູຮ ້ ຽນ ແລະ ຈ�ຳນວນ ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ລັດຖະດ�ຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາທາງໄກ 2014 (RA10650) ແລະ ICT4E ແຜນຍຸດທະສາດຫ້າປີ (2008) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເອົາ ICT ເຂົ້າໃນຫຼັກສູນພ້ອມດ້ວຍການ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນເພື່ອພັດທະນາຫຼັກສູດສ�ຳລັບໂຄງການ ການຮຽນ ທາງໄກ ແລະ ປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ້າງທີ່ຈ�ຳເປັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຮຽນ ທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ການພັດທະນາອາຊີບຕໍ່ເນື່ອງສ�ຳລັບຄູສອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ OHSP ແມ່ນຖື ເປັນປັດໄຈສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້. ສະນັ້ນ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມສະເພາະໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງໂຄງການນີ້ ຈຶງ່ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈດ ັ ເປັນປົກກະຕິຕເໍ່ ນືອ ່ ງເພືອ ່ ບ�ຳລຸງຍົກລະດັບເຕັກນິກ

ແລະ ຄຸນນະພາບການສອນ ແລະ/ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງໂຄງການ OHSP. ນອກຈາກນີ້, ພະນັກງານຂອງ OHSP ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບ ປະລິນຍາໃນໂຄງການຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບເປີດ ແລະ ການ ສຶກສາທາງໄກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ. ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ OHSP ມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການປະກອບ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຮຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນດ້ວຍຮູບແບບການຮຽນທາງ ໄກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃນຟີລິບປິນທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈ�ຳກັດແມ່ນ ແຕ່ສ�ຳລັບການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການຮຽນ.

12. ລະບົບມະຫາວິທະຍາໄລເປີດໃນປະເທດຫວຽດນາມ ພາບລວມ ການສະໜອງການສຶກສາຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍເພື່ ອ ໃຫ້ ຖື ກ ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການຮຽນຂອງ ພົນລະເມືອງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນ�ຳໄປສູ່ການປັບດັດ ແລະ ອອກແບບການບໍລິການ ການສຶກສາໃນຮູບແບບການສຶກສາເປີດ ແລະ ການຮຽນທາງໄກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການເປີດໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ຊ່ວຍຜູ້ຮຽນບໍ່ໃຫ້ມີອຸປະສັກທາງດ້ານເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ການຮຽນ, ແລະ ໂດຍການສະໜອງການໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ເປັນອັນສະເພາະທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນ (UNESCO, 2002, p. 8). ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຍັງມີທ່າແຮງໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ ຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫາກໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຜູ້ຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ


44

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ໃນສັ ງ ຄົ ມ ຢ່ າ ງກວ້ າ ງຂວາງດ້ ວ ຍການເພີ່ ມ ປະສິ ດ ທິ ພ າບຂອງການສອນຜ່ າ ນ ລະບົບອອນລາຍ. ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ ຂອງເມືອງໂຫຈີ່ມິນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທາງໄກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ແລະ ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເພື່ອປະກອບ ສ່ວນສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ - ໂຄງການແຫ່ງຊາດທີ່ເລັ່ງໃສ່ການປ່ຽນສັງຄົມ ຫວຽດນາມໃຫ້ເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທີ່ທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດຮຽນຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ ແລະ ທຸກລະດັບ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ເປີດຂຶ້ນສອງແຫ່ງຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເປີດຂອງເມືອງໂຫຈີ່ມິນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ສຶກສາຮູບແບບເປີດ ແລະ ການຮຽນທາງໄກຢູ່ໃນປະເທດ. ສອງມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ທົດລອງສ�ຳລັບການອອກແບບການຮຽນ ທາງອອນລາຍ ແລະ ການຮຽນທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ທຸກອາຍຸ. ປະຈຸບັນນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລທັງສອງແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດສ�ຳລັບ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ເໜືອປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ຈ�ຳເປັນ ສ�ຳລັບການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼກ ັ ສູດດັງ່ ກ່າວນີມ ້ ຄ ີ ວາມພິເສດຢູບ ່ ອ ່ ນວ່າມັນມີ ຄວາມຢືດຢຸນ ່ ທາງດ້ານເວລາຮຽນ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ມີວິທີການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ຮຽນທາງໄກ, ຮຽນປະຈ�ຳທີ່ (ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນ) ແລະ ການຮຽນແບບຢືນຢຸ່ນປັບປ່ຽນໄດ້. ນັກຮຽນສາມາດເລືອກຮຽນວັ ນເສົາອາທິດໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄປຮຽນຢູ່ນ�ຳສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນ ຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນ ການສຶກສາທີ່ເປັນເຄື່ອຄ່າຍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອກ ານຈັດການຮຽນ, ການສອບເສັງ ແລະ ການປະເມີນແບບພິເສດທີ່ເໝາະສົມກັບ ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ລິເລີ້ມການຮຽນທາງໄກໂດຍຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ປີ 2015 ມະຫາ ວິ ທ ະຍາໄລດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ກໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຢ່ າ ງເປັ ນ ທາງການຈາກອົ ງ ການ ຮ່ວມມືສາກົນຂອງເກົາຫຼີ ເພື່ອປັບປຸງຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງການຂອງການ ບໍລິການການສຶກສາທາງອອນລາຍ. ສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລເປີດເມືອງໂຮຈີມິນ ກໍ່ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນທາງອອນລາຍຄືກັນໂດຍເອີ້ນວ່າ ອີເລີນນິງ (eLearning) ເປີດນ�ຳໃຊ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ທັ ງ ສອງມະຫາວິ ທ ະຍາໄລດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ໄ ດ້ ເ ປີ ດ ໂຄງການຫຼັ ກ ສູ ນ ການພັ ດ ທະນາ ອາຊີບຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍຢ່າງນັບທັງຫຼັກສູດການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບວິຊາການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ຜູ້ຮຽນມີໂອກາດເລືອກຮຽນໃນໂຄງການຫຼັກສູດໃບ ປະລິນຍາ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ, ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວອີງຕາມ ຫົວຂໍ້ວິຊາຮຽນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແຕ່ລະຢ່າງ. ໂຄງການຫຼັກສູດສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ນຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເປັນຜູ້ຈັດຂຶ້ນ. ມີເຄື່ອຄ່າຍ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດສະໜິດແໜ້ນກັບ ອົງການສື່ມວນຊົນເຊັ່ນ: ສະຖານີໂທລະພາບຫວຽດນາມ ແລະ ລາຍການ ໂທລະພາບສຽງຂອງຫວຽດນາມ (The Voice of Vietnam) ເຊິ່ງໄດ້ທ�ຳການ ເຜີຍແຜ່ອອກອາກາດໂຄງການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂດຍສະເພາະໄດ້ ສ້າງເປັນລາຍການໂທລະພາບແລະວິທະຍຸ. ນອກຈາກນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເປີດທັງສອງກໍ່ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສູນການຮຽນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ໃນລະດັບນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການໃຫ້ເຖິງກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປຸກຈິດສ�ຳນຶກທາງສັງຄົມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ການບໍລິການການສຶກສາຮູບແບບທາງໄກນີ້. ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມະຫາ ວິທະຍາໄລອື່ນໆ ອີກຈ�ຳນວນໜຶ່ງເປີດການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບການຮຽນ ທາງໄກໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນຈາກມະຫາ ວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເມືອງໂຮຈີ່ມິນໃນຖານະເປັນຕົ້ນແບບຂອງການ ສຶກສາທາງໄກ. ປະຈຸບັນນີ້, ມີສະຖາບັນການສຶກສາລວມທັງໝົດຈ�ຳນວນ 21 ສະຖາບັນທີ່ເປີດຫຼັກສູນການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບການເປີດ ແລະ ການຮຽນ ທາງໄກຢູໃ່ ນປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິງ່ ໄດ້ສະໜອງການສຶກສາຜ່ານທາງສືອ ່ ອນລາຍ ແລະ ການຮຽນຮູບແບບຢືດຢຸ່ນຕໍ່ຜູ້ຮຽນໃນວິຊາວິທະຍາສາດທ�ຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ທຸລະກິດ, ວິສະວະກອນ, ການສຶກສາ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ. ຜົນສ�ຳເລັດ ການຮຽນຮູບແບບເປີດ ແລະ ການຮຽນທາງໄກເປັນຮູບແບບການສຶກສາທີ່ເປີດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຫວຽດນາມເປັນຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ຈຶ່ງຊ່ວຍ ໃຫ້ເປັນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດແລະການຈ້າງງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເປີດຮ່າໂນ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານ ທ�ຳໄດ້ພາຍໃນປີດຽວຫຼັງຮຽນຈົບຫຼັກສູດປະມານ 70 ເຖິງ 100 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນກັບ ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແມ່ນ ຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ກົດໝາຍການສຶກສາຂອງຫວຽດນາມໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ວ່າ: “ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ພື້ນຖານຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານະ ທາງສັງຄົມແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາເທົ່າທຽມກັນ”. ປະໂຫຍກດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ ກາຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຖືກພັດທະນາເປັນຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບການພັດທະນາການສຶກສາ 2011-2020 ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງ ຂອງຍຸດທະສາດນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງໂອກາດທີ່ ທຽບເທົ່າກັນສ�ຳລັບທຸກໆຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຜູ້ທຸກຈົນ ຫຼື ເດັກໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ໃຫ້ໄດ້ຮຽນ ຕະຫຼອດຊີວິດ. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເລີ້ມປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2005 ເມື່ອລັດຖະບານລິເລີ້ມ ຂອບພັດທະນາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບການສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ເຊິງ່ ມີຈດ ຸ ປະສົງ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມທົ່ວປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ໂດຍການ ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ, ລວມທັງການຮຽນຮູບແບບເປີດ ແລະ ການຮຽນ ທາງໄກຄຽງຄູ່ໄປກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໂຄງການ ຮ່ວມມືກັນກັບທຸກໆກະຊວງໂດຍມີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ, ສົງເຄາະ ແລະ ພາລະສັງຄົມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການພັດທະນາມາຮອດໄລຍະນີ້ກໍ່ເປັນໄລຍະທີ່ສອງ (2012-2020).


45

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Shutterstock

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ແ ຕ່ ງ ຕັ້ ງ ຄະນະກ� ຳ ມາທິ ກ ານແຫ່ ງ ຊາດສ� ຳ ລັ ບ ການສ້ າ ງສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ງການຮຽນຮູ້ສ�ຳລັບ 2012-2020 ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຂະຫຍາຍຫຼັ ກ ສູ ດ ການຮຽນແບບທາງໄກໃຫ້ ທົ່ ວ ເຖິ ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ ປະເທດ. ສ�ຳລັບຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສ�ຳລັບການຍົກລະດັບທັກສະ ສ�ຳລັບການປະກອບອາຊີບ ແລະ ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາ ອາຊີບແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເຂົ້າໄວ້ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ແຫ່ງຊາດ 2011-2020. ຫຼັກການກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສຶ ກ ສາທາງໄກແມ່ ນ ໄດ້ ກ� ຳ ນົ ດ ໄວ້ ຢູ່ ໃ ນຍຸ ດ ທະສາດການພັ ດ ທະນາການ ສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລະບົບມະຫາວິທະຍາໄລເປີດແມ່ນລະບົບການບໍລິການ ການສຶກສາທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ໃຫ້ ທຸກກຸ່ມຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາ, ປັບດັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີສີສັນ ຕາມພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ. ຄວາມທັນສະໄໝຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີການຮຽນທາງໄກ ແລະ ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບ ການເພີ່ມງົບປະມານຈາກລັດ ແລະ ດ້ວຍເຄື່ອຄ່າຍການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນການ ສຶກສາ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການປຸກຈິດສ�ຳນຶກໃຫ້ແກ່ລະດັບ

ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຜູ້ນ�ຳໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານມະຫາ ວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບຜົນໂຫຍດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດການຮຽນ-ການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ຮຽນທັງຮູບແບບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ ຕາມອັດທະຍາໄສ. ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາທາງເລືອກຄວນຖືກຮັບຮູແ ້ ລະຮັບຮອງ ໃຫ້ມີຄວາມທຽບເທົ່າກັບການສຶກສາແບບດັ່ງເດີມ (ໃນໂຮງຮຽນ), ແລະ ມະຫາ ວິ ທະຍາໄລທັງສອງກໍ່ໜ້າຈະສາມາດເປັນສະຖາບັນທີ່ມີບົດບາດສ�ຳຄັນໃນການ ຜັນຂະຫຍາຍເຄື່ອງມື ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆສ�ຳລັບການປະເມີນ ແລະ ກວດສອບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮຽນຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ ຕາມອັດທະຍາໄສ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ສະໜອງການສຶກສາຮູບແບບ ທາງໄກຄວນຈະຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສ້າງກິດຈະກ�ຳການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຮັດການສຶກສາວິໄຈທາງວິທະຍາສາດຮ່ວມກັນ ແລະ ຈັດ ກອງປະຊຸມສ�ຳມະນາຮ່ວມກັນເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຈະເກີດໃນອະນາຄົດສ�ຳລັບການສຶກສາຮູບແບບເປີດ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ.


46

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

13. ການຮຽນຮູ້ອອນລາຍຈາກທົ່ວໂລກໃນປະເທດມາເລເຊຍ ພາບລວມ ໂດຍຄ�ຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການປັບປຸງການສຶກສາຂອງປະເທດຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ກະຊວງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດແຜນການ ສຶກສາແຫ່ງຊາດປີ 2015-2025 (ສະເພາະແຕ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ), ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸ ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ ທິດທາງສ�ຳລັບຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ນະໂຍບາຍໃໝ່ ນີ້ ໄ ດ້ ເ ນັ້ ນ ໃສ່ ກ ານພັ ດ ທະນາການສຶ ກ ສາທີ່ ເ ປັ ນ ລະບົ ບ ຄົ ບ ຊຸ ດ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມຍຸກສະໄໝເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລວມເອົາຫົວຂໍ້ການສຶກສາທີ່ເປັນກະແສຂອງ ຍຸກໂລກາພິວດ ັ ໃຫ້ເປັນໜຶງ່ ໃນສິບຮູບແບບການກ້າວກະໂດດຂັນ ້ ຂອງການສຶກສາ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມເປັ ນ ເລີ ດ ຢູ່ ໃ ນຂະແໜງການສຶ ກ ສາຊັ້ ນ ສູ ງ ຂອງປະເທດ ມາເລເຊຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ປະເທດມາເລເຊຍເຊິ່ງຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່ມີການ ນ�ຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີ່ເຈັດຂອງທະວີບອາຊີ ຈຶ່ງເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດໃນການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງອອນລາຍເຂົ້າໃນການຈັດການ ສຶກສາ. ຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມການສຶກສາແບບດິຈິຕ່ອນນີ້ແມ່ນເພື່ອ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການສຶ ກ ສາໃຫ້ ມີ ຄ ວາມກວ້ າ ງຂວາງທົ່ ວ ເຖິ ງ ກຸ່ ມ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍົກລະດັບການສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ, ຍົກລະ ດັບວິທີການສິດສອນ, ຜົນການຮຽນ, ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງ ຄົນມາເລເຊຍສູ່ສາກົນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮຽນທາງອອນລາຍຂອງໂຄງການດັງ່ ກ່າວນີເ້ ປັນຮູບແບບການຮຽນທີເ່ ຫັນວ່າ ເປັນວິທີການສະໜອງໂອກາດອັນກວ້າງຂວາງສ�ຳລັບການຮຽນແບບຢືດຢຸ່ນໃຫ້ ແກ່ນັກຮຽນໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໃໝ. ກະຊວງສຶກສາ ທິ ກ ານໄດ້ ວ າງເປົ້ າ ໝາຍທີ່ ຈ ະບັ ນ ລຸ ກ ານນ� ຳ ໃຊ້ ເ ຄື່ ອ ງມື ສື່ ສ ານເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ອອນລາຍທີ່ ທັ ນ ສະໄໝເຂົ້ າ ໃນການສຶ ກ ສາໂດຍຜ່ າ ນກິ ດ ຈະກ� ຳ ທີ່ ມີ ຄ ວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດ້ວຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນ 3 ຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍສ�ຳລັບການສ້າງຕັ້ງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ປະເທດໃນການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາທາງອອນລາຍ. • ເປີດຫຼັກສູດອອນລາຍແບບເປີດກວ້າງ (MOOCs): ກະຊວງສຶກສາທິການ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດການ ສຶກສາທາງອອນລາຍແບບເປີດກ້ວາງໃນຫຼາຍໆວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍ ລົງເລິກສະເພາະວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງ ປະເທດມາເລເຊຍເຊັ່ນ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານຕາມເອກະລັກ ຮູບແບບຂອງວັດທະນະທ�ຳອິດສະລາມ, ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າແບບ ອິດສະລາມ ແລະ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າແບບເອເຊຍ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການນີ້ບໍ່ໄດ້ຈ�ຳກັດແຕ່ວ່າການຮຽນໃນລະດັບຊັ້ນສູງ; ຫຼັກສຸດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນສັງຄົມໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ�ຳແນກພື້ນຖານການສຶກສາ, ຖານະທາງການເງິນ ຫຼື ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ. MOOCs ອອກແບບໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລມາເລເຊຍ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນທີ່ເປັນ ທັງວິທະຍາສາດທາງວັດຖູ ແລະ ວິທະຍາສາດທາງມັນສະໝອງ (hard and

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher Education)

soft sciences) ແລະ ສອນເປັນພາສາບາຫາສາມາເລເຊຍ (Bahasa Malaysia), ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາອາຣັບ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສາມາດ ເບິ່ງໄດ້ທີ່ຄັງຂໍ້ມູນການຮຽນຮູ້ແບບເປີດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (ທີ່ https:// www.openlearning.com/) ເຊິ່ງເປັນສູນລວມຂໍ້ມູນຂອງທຸກສະຖາບັນ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍ. ຫຼັກສູດ MOOCs ຂອງມາເລເຊຍ ຍັງເປີດສອນໂດຍຜ່ານ Courera ແລະ Edx ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈັດການຮຽນ-ການສອນທາງອອນລາຍລະດັບທີ່ໂລກ. ການປະກົດໂຕ ຫຼັກສູດຂອງມາເລເຊຍຢູ່ໃນໂລກອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງ ປະເທດມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຈ�ຳນວນ ຄົນຕ່າງປະເທດໃຫ້ສົນໃຈໄປສຶກສາຢູ່ປະເທດ ມາເລເຊຍຫຼາຍຂຶ້ນ. • ການຮຽນທາງອອນລາຍ: ການສຶກສາທາງອອນລາຍໄດ້ກາຍເປັນອົງ ປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນຂອງຫຼັກສູດມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ມີເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຫຼັກສູດທີ່ເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບຢືດຢູ່ນ. ຫຼັກສູດ ສ�ຳລັບອະນຸປະລິນຍາປົກກະຕິໄດ້ປ່ຽນມາເປັນຫຼັກສູດ ແລະ ຮູບແບບການ ຮຽນພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ MOOCs ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນ ຮູບແບບວິທີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ເນື້ອໃນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງ. ນອກຈາກນີ້, ການຮຽນແບບຢືດຢຸ່ນຍັງເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຮຽນໄດ້ຮັບທັກສະຊີວິດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄິດແບບມີເຫດມີຜົນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ທິດສະດີການເປັນ ຜູ້ນ�ຳພາ, ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນສິ່ງຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການປະກອບອາຊີບຢູ່ໃນ ສັດຕະວັດທີ XXI. • ການສ້ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດສ� ຳ ລັ ບ ການຈັ ດ ການບັ ນ ຫາໂລກອອນລາຍ: ບັນດາຮູບແບບໃໝ່ຂອງການຮຽນ-ການສອນທີໄ່ ດ້ນຳ� ມາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນວຽກງານ ການສຶກສາຊັ້ນສູງເປັນການບີບບັງຄັບໃຫ້ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງລວມ ມີການຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ (solftware) ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ (hardware) ທີ່ຈ�ຳເປັນແລະອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບການຮຽນທາງອິນເຕີເນັດ (eLearning). ເທົ່າທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການເພີ່ມຈ�ຳນວນວັດຖຸ


47

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ວິທີການຮຽນ ແບບຢືດຢຸ່ນໄປສູ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ການ ຮັບຮອງຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກປະສົບການຂອງນັກຮຽນທີ່ຕິດຕົວມານ�ຳກ່ອນມາເຂົ້າ ຮຽນ (Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)) ເປັນພື້ນຖານ ການຮຽນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໂດຍແມ່ນອົງການຄຸນນະພາບຂອງມາເລເຊຍເປັນ ຜູ້ດ�ຳເນີນການ. ພາຍໃຕ້ຂອບການພັດທະນາຂອງ APEAL, ທັກສະ ແລະ ຄວາມ ສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນສາມາດນ�ຳມາປະເມີນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກວ່າທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ມາ ຈາກໃສ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ. ນອກຈາກນີ້, ນັກຮຽນອາດຈະສະໝັກຂໍການຍົກເວັ້ນ ຮຽນວິຊາໃດໜຶ່ງນ�ຳມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນ ວິຊາຮຽນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ. ຈາກຈຸດດີພື້ນຖານສ�ຳລັບການຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຮູ້ທີ່ມີມາກ່ອນຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນຄືແນວນັ້ນ, ມັນໄດ້ສ້າງ ເງື່ອນໄຂທີ່ສະດວກສ�ຳລັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ກາຍເປັນກະແສຂອງການຮຽນ ທາງອອນລາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາກໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ຜົນສ�ຳເລັດ ກະຊວງການສຶກສາຊັ້ນສູງລາຍງານວ່າມີຈ�ຳນວນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດທັງ ໝົດ 20 ແຫ່ງເປີດ 219 ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຮູບແບບ MOOCs, ລວມມີຈ�ຳນວນຜູ້ຮຽນທັງໝົດ 218,806 ຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດ ຈົດທະບຽນຮຽນນ�ຳ MOOCs ຂອງປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 2016. ໃນປີດຽວກັນນີ້, ມີນັກຮຽນປີທີໜຶ່ງຈ�ຳນວນ 53,666 ຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງມາເລເຊຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນນ�ຳໃຊ້ວິຊາທີ່ຈັດໂດຍ MOOCs ເປັນວິຊາບັງຄັບ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປົ້າໝາຍຂອງກະຊວງແມ່ນຈະໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ເປີດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວຈ�ຳນວນ 15 ວິຊາຕໍ່ສະຖາບັນໜຶ່ງ. ໃນປີ 2014, ມະຫາວິທະຍາໄລມາເລເຊຍຈ�ຳນວນ 5 ແຫ່ງຖືກຈັດລ�ຳດັບໃຫ້ເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງຈ�ຳນວນ 500 ມະຫາວິທະຍາໄລອີງຕາມບົດລາຍງານການຈັດອັນດັບຂອງ ມະຫາໄລໂລກ (QS World University Rankings) ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລ 5 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດການຮຽນການສອນແບບ MOOCs. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາຂອງສະຖາບັນ ກະຊວງການສຶກສາຊັ້ນສູງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການນ�ຳ ໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນກາຮຽນ-ການສອນໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ໂຄງການທີ່ ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາຂອງມາເລເຊຍ 2015-2025 (ສ�ຳລັບ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ), ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນ ສູງຂອງປະມາເລເຊຍໃຫ້ກາ້ ວໄປສູຄ ່ ນ ຸ ນະພາບໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມາດຕະຖານ ສາກົນ. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບອີເລີນນິງ (eLearning) ຫຼື ພາສາມາເລເຊຍ ເອີ້ນວ່າ ດາຊາ ອີແປມເບີລາຈາຣັນ ເນ້ກະຣາ (Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN)) ໄດ້ສະເໜີຂອບການພັດທະນາສ�ຳລັບຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ

© Ministry of Higher Education, Malaysia

ອຸປະກອນສ�ຳລັບຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີ ການປັ ບ ປຸ ງ ຍົ ກ ລະດັ ບ ລະບົ ບ ຄື້ ນ ຄວາມຖີ່ ກ ານສົ່ ງ ສັ ນ ຍານວາຍເລດ (wireless) ແລະ ພື້ນທີ່ການບໍລິການໃນປະເທດມາເລເຊຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສາມາດອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການອອກອາກາດ (ອອນລາຍ) ເຊັ່ນ: ການນ�ຳໃຊ້ວີດີໂອ ແລະ ການປະຊຸມທາງໄກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.

ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິເຄາະລະບົບເຕືອນໄພຄື້ນສຶນາມິ ໃນປະເທດມາເລເຊຍ

eLearning ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງມາເລເຊຍໂດຍອີງໃສ່ 5 ເສົາ ຄ�້ຳຫຼັກ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອໃນ, ການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ eLearning ສ�ຳລັບການສຶກສາແບບອະນຸລັກ ວັດທະນະທ�ຳຂອງຊາດ. ແຜນພັ ດ ທະນາການສຶ ກ ສາແບບອະນຸ ລັ ກ ວັ ດ ທະນ� ຳ ທ� ຳ ຂອງຊາດພາຍໃຕ້ ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມາເລເຊຍ 2011-2020 ໄດ້ຍົກສິ່ງ ທ້າທາຍສ�ຳລັບການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນລະດັບຊາດ, ຫຼັກການ ແລະ ການປະຕິບັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດມາເລເຊຍມີຜົນສ�ຳເລັດ. ໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດລະບຸໄວ້ ໃນແຜນການຄັ້ງທີ 7 ຂອງມາເລເຊຍ 2016-2020 ຄືການຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງລາຍຮັບ ທີ່ແຕກໂຕນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທຸກຍາກດ້ວຍການບໍ່ກີດກັ້ນທັກສະ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນມາຈາກການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຕາມ ອັດທະຍາໄສ ເຊິ່ງອັນເປັນທ່າແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ກັບການປັບປຸງ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດ້ວາງແຜນຈະສ້າງຕັ້ງສູນ eLearning ແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ ເຊິ່ ງ ຈະເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ ເ ປັ ນ ສູ ນ ກາງໃຫ້ ຄ ວາມຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ການສ້ າ ງຫຼັ ກ ສູ ດ ທີ່ ເ ປັ ນ ດິຈິຕ່ອນ, ເປັນສູນກາງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະບວນການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນອັນດີຂອງປະຕິບັດອີເລີນນິງ (e-learning), ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນຮູບແບບ MOOCs ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງສາມາດເຮັດ ໃຫ້ໝດ ົ ທຸກພາກສ່ວນ ເປັນເຈົາ້ ການຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນຜູສ ້ ະໜອງການຮຽນໃນຮູບແບບ eLearning. ນອກຈາກນີ,້ ລະບົບກົນໄກສ�ຳລັບການໂອນນັກຮຽນທີຮ ່ ຽນຈົບຫຼກ ັ ສູດ ການຮຽນໃນຮູບແບບ MOOCs ໄປ-ມາລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງມາເລເຊຍ ກຈ ໍ່ ະຕ້ອງໄດ້ຈດ ັ ໃຫ້ມຢ ີ ໃູ່ ນທຸກມະວິທະຍາໄລຂອງມາເລເຊຍ ເຊິງ່ ຈະຊ່ວຍສົງ່ ເສີມ


48

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ:

© Institute of Brunei Technical Education

ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ນັກຮຽນໃນຫຼັກສູດຄຸນນະວຸດທັກສະສ�ຳລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ໃນປະເທດບຣູໄນ ດາຣູສາລ�ຳ

ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີການປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ພະນັກງານວິຊາການກໍ່ຄວນຈະໄດ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມຍົກ ລະດັບກ່ຽວກັບວິທີການສິດສອນ, ການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ແລະ ການປະເມີນຜົນ ສ�ຳລັບການສ້າງຕັ້ງຫຼືດ�ຳເນີນການ MOOCs. ສຸດທ້າຍ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ�ຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມການຮຽນທາງອອນລາຍຢ່າງເປັນຂະບວນເພື່ອປຸກຈິດສ�ຳນຶກ ສັງຄົມໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດເປັນການສ້າງໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງເທດມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຮຽນນ�ຳໃຊ້ຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ.

14. ຄນ ຸ ນະວຸດທັກສະສ�ຳລັບໂຮງງານອຸດສະຫະກ�ຳ ໃນປະເທດບຣູໄນ ດາຣູສາລ�ຳ ພາບລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະເທດບຣູໄນ ດາຣູສາລ�ຳກໍ່ຄືການເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ - ຂະແໜງການສຶກສາ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ - ແລະ ຄວາມຕໍ່ ເນື່ອງຂອງການສະໜອງການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍແມ່ນ ສະຖາບັນເຕັກນິກການສຶກສາບຣູໄນ (Institute of Brunei Technical Education (IBTE)) ເປັນຜູ້ນ�ຳໜ້າການປະຕິບັດໂຄງການການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນ ສະຖາບັນການສຶກສາຫຼັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງລັດຖະບານທີ່ສະໜອງການ ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ຄຽງຄູ່ກັນກັບໂຄງການຫຼັກສູດຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ລະບົບປົກກະຕິຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວນີ້. ໂຄງການຫຼັກສູດຂອງ IBTE ແມ່ນຖືກ ອອກແບບໂດຍການຮ່ວມມືກບ ັ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳເພືອ ່ ໃຫ້ຖກ ື ຕ້ອງກັບຄວາມ ຮຽນຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ຕົວຢ່າງ ທີ່ ໂ ດດເດ່ ນ ຂອງສະຖາບັ ນ ກໍ່ ຄື ໂ ຄງການຄຸ ນ ນະວຸ ດ ທັ ກ ສະສ� ຳ ລັ ບ ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກ�ຳ (Industrial Skills Qualification (ISQ)) - ເປັນໂຄງການທີມ ່ ຈ ີ ດ ຸ ປະສົງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງ ໜຶ່ງໃນຫົກຂະແໜງການພັດທະນາພະລັງງານ, ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງ ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍໃຫ້ປະເທດ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂຄງການໄດ້ມີ ຜົນສ�ຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມເຊິ່ງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ອດ ັ ຕາການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 80 ເປີເຊັນ. ການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແມ່ນໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ISQ ແມ່ນຄ�ຳຕອບໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ

ວຽກງານການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຕາມທີ່ຊຸນຕານ (Sultan) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນໃໝ່ເພື່ອນ�ຳໄປສູ່ການປັບປຸງເຮັດໃຫ້ຖືກກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານດີກວ່າເກົ່າ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ຂອບວຸດທິຄວາມສາມາດສ�ຳລັບອຸດສາຫະກ�ຳພະລັງງານ, ISQ ເປັນການ ລວມສູນຫຼັກສູດທີ່ອອກແບບເພື່ອຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳໃຫ້ ກັບໜຶ່ງໃນຫົກສາຂາອາຊີບທີ່ຕ້ອງການຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳເຊັ່ນ: ຊ່າງຕີ ເຄື່ອງໝາຍ/ຊ່າງລອງເຄື່ອງ, ຊ່າງປະກອບເຄື່ອງ, ຊ່າງຈອດ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງໂຄງເຫຼັກ ຂຶ້ນຕຶກສູງ, ຄົນຂັບລົດໜັກ ແລະ ຊ່າງສີໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດປະກອບອາຊີບຢູ່ໃນບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳໄດ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີ 2013 ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລິເລີ້ມລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກົມພະລັງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳ ສ�ຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມທັງໄດ້ ຮັບຄ�ຳປຶກສາທີກ ່ ວ້າງຂວາງຈາກອຸດສາຫະກ�ຳນ�ຳ້ ມັນເຊືອ ້ ເພີງ ແລະ ອາຍແກັດ, ແລະ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນທີ IBTE ໃນປີດຽວກັນ. ຫຼັກສູດ ISQ ຍັງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງພາບພົດທາງບວກໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງບຣູໄນດ້ວຍການ ອອກໃບຢັງ້ ຢືນທີສ ່ າກົນຮັບຮູ,້ ຈັດໃຫ້ມກ ີ ານຝຶກງານເພືອ ່ ເພີມ ່ ຄວາມຊ�ຳນິຊຳ� ນານ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ ຫຼັກສູດດ້ວຍການສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຈຸ ພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານອຸສາຫະກ�ຳເປັນປະຈ�ຳເລື້ອຍໆ. ການຈົດລະບຽບເຂົາ້ ຮຽນຫຼກ ັ ສູດ ISQ, ນັກຮຽນຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັນ ້ ມັດທະຍົມ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ SPN21, p. 92); ກຸ່ມຜູ້ຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ ທັ ນ ມີ ຄ ວາມຮູ້ ເ ລິ ກ ເຊິ່ ງ ທາງດ້ າ ນທິ ດ ສະດີ ແ ຕ່ ພ າກປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ພໍ ໃ ຊ້ ໄ ດ້ . ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເລືອກມາເຂົ້າຮຽນນ�ຳ ISQ ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັບທຶນຂອງໂຄງການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ) ເຊິ່ງເປັນທຶນ ການສຶກສາຂອງລັດຖະບານໂດຍແມ່ນກົມວາງແຜນເສດຖະກິດ ແລະ ການ ພັດທະນາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້. ລັດຖະບານ ບຣູໄນສະໜອງທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນໄດ້ມີ ໂອກາດຮ�່ຳຮຽນເອົາເຕັກນິກທັກສະວິຊາຊີບຕ່າງໆ ທີ່ຈ�ຳເປັນເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດຂອງປະເທດທາງດ້ານກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນ ເສດຖະກິດດ້ວຍຄວາມຮູ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນ ISQ ແລ້ວ, ນັກຮຽນຈະໃຊ້ 6 ເດືອນທ�ຳອິດເພື່ອຝຶກອົບຮົມ ທິດສະດີຢູ່ໃນ IBTE ຫຼັງຈາກນັ້ນນັກຮຽນຈະໃຊ້ເວລາ 4 ເຖິງ 6 ເດືອນໄປຝຶກງານຢູ່


49

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ໂຮງງານທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳພັດທະນາ ພະລັງານ. ສະຖາບັນທີ່ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອວ່າຄຸນນະວຸດຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນ ຈົບຈະຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ. ອົງການທີ່ຢັ້ງຢືນວຸດທິການສຶກສາໃຫ້ປະກອບມີ ສະຖາບັນຈອດໂລຫະ, ຄະນະກ�ຳມະການຝຶກອົບຮົມອຸດສະຫະກ�ຳການກໍ່ສ້າງ, ສະມາຄົມວິສາວະກອນອຸປະກອນກົນຈັກຍົກເຄືອ ່ ງໜັກ, ແລະ ໂຄງການອາຍແກ໊ດ ປະເທດອັງກິດ. ການຄ�້ຳປະກັນຄຸນນະພາບອັນສ�ຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນຄູສອນກໍ່ ຕ້ອງໄດ້ຮບ ັ ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບກ່ຽວກັບການພັດທະນາອາຊີບ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ ມີປະສົບການເຮັດວຽກຢູໃ່ ນໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳດ້ວຍການຝຶກງານນ�ຳອີກດ້ວຍ. ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ນັກຮຽນ ISQ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼາດນັດ IBTE. ໃນໂອກາດນີ້ນັກຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບນາຍຈ້າງທີ່ເປັນທາງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກຈາກນາຍ ຈ້າງ. ວິທກ ີ ານດັງ່ ກ່າວນີຈ ້ ະເຮັດໃຫ້ນກ ັ ຮຽນໄດ້ຮບ ັ ວຽກໃນເວລາທີເ່ ຂົາເຈົາ້ ສ�ຳເລັດ ການຮຽນເລີຍຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂຄົບຕາມນາຍຈ້າງສະເໜີໃຫ້. ຜົນສ�ຳເລັດ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ IBTE ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບພົບວ່າ ນັກຮຽນ ISQ ທີ່ຮຽນຈົບປີ 2014 ກວມເອົາ 93.2 ເປີເຊັນມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາດັ່ງກ່າວນີ້ຕົກລົງມາເປັນ 87.4 ເປີເຊັນໃນປີ 2015. ໂດຍລວມແລ້ວ, ISQ ຖືວ່າບັນລຸຈຸດປະສົງໃນການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມີ ວຽກເຮັດງານທ�ຳຕາມທີ່ IBTE ໄດ້ວາງຄາດໝາຍໄວ້ທີ່ 80 ເປີເຊັນ ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ຫົກເດືອນ. ຜົນສ�ຳເລັດຂອງ ISQ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອຸດສາຫະກ�ຳນ�້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ອາຍແກ໊ດໄດ້ກະຕຸນ ້ ໃຫ້ບນ ັ ດາໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳອືນ ່ ໆເຊັນ ່ : ການກສ ໍ່ າ້ ງ, ການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວມີການປັບດັດຮູບແບບວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການທັງໝົດເຫຼາົ່ ນີຈ ້ ະເປັນການນ�ຳໄປສູກ ່ ານພັດທະນາຂອບຄຸນວຸດທີທກ ັ ສະ ຄວາມສາມາດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ - ເປັນການສືບຕໍຂ ່ ອງຂອບວຸດທິທກ ັ ສະ ຄວາມສາມາດຂອງອຸດສາຫະກ�ຳພັດທະນາພະລັງງານ, ເຊິ່ງຈະຮັບປະກັນຄວາມ ສ່ອດຄ່ອງຂອງການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກແລະວິຊາຊີບຂອງໂຄງການ IBTE ໃຫ້ຖືກ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງປະເທດ. ເງື່ອນໄຂທີ່ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ISQ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາແມ່ນໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄສທັດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ຕົວຢ່າງ: ສະຖາບັນ ISQ ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສະຖາບັນທີມ ່ ຄ ີ ວາມເປັນເລີດຊັນ ້ ທີໜງຶ່ ສ�ຳລັບ ການສະໜອງການສຶກສາຊັນ ້ ມັດທະຍົມແລະການສຶກສາຊັນ ້ ສູງ, ລວມມີໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ, ທີສ ່ າ້ ງຜູຊ ້ ຽ່ ວຊານ, ຊ່າງວິຊາຊີບ, ນັກວິຊາການທີຕ ່ ອ ້ ງການຈາກຂະແໜງ ການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳ ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງຕາມການຮຽກຮ້ອງ ຂອງຊຸນຕານ (Sultan) ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງວຽກງານການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ຖກ ື ກັບຄວາມຕ້ອງການການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດການພັດທະນາຊາດ ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວ (a whole-nation approach) ຂອງທ່ານຊຸນຕານ (IBTE, 2016,

p.14) ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ຊຸມຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ. ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບສັດຕະວັດທີ XXI (SPN21) ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການ ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ສ່ອດຄ່ອງ, ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈ�ຳເປັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ. SPN21 ຍັງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 3 ຊັ້ນ (Three-tier qualification system) ສ�ຳລັບວຽກງານການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ, ການສະໜອງຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທັງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ (soft skill) ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ (hard skill). ນອກຈາກນີ້, ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກສ�ຳລັບການຮັບຮອງ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຜູ້ຮຽນມີມາກ່ອນຈະມາຮຽນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມ ຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກແລະວິຊາຊີບຕ່າງໆ. ການດ�ຳເນີນ ISQ ແມ່ນເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນ ຍຸດທະສາດຫ້າປີ (2013-2018) ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວຽກງານເຕັກນິກແລະອາຊີວະ ສຶກສາໃນປະເທດບຣູໄນມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃສ່ການ ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ຂະຫຍາຍຮູບແບບວິທີການຝຶກງານໃຫ້ມີຫຼາຍທາງເລືອກ ແລະ ປັ ບປຸ ງ ສິ່ ງ ແວດລ້ ອມຂອງການຝຶ ກອົ ບຮົ ມເພື່ ອອ� ຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ການຝຶກອົບຮົມ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ປະເທດບຣູໄນຄາດຫວັງໃຫ້ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ, ວາງແຜນການສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວິຊາການເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮອງຮັບ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກຮຽນ. ການຫຼັງໄຫຼຂອງນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນ ດັ່ງກ່າວນີ້ມັນກໍ່ຈະຮຽນຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງປະກອບຄູສອນ ແລະ ການ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພຽງພໍ ພ້ອມທັງການປຸກຈິດສ�ຳນຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີການປັບ ປຸງໃຫ້ວຽກງານເຕັກນິກ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ຖືກກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງຊາດ. ການສືບຕໍ່ສະໜອງໂຄງການ ISQ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການກວດກາ ແລະ ການປະເມີ ນ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນໂດຍ ການມີສວ ່ ນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

15. ຂະບວນການພັດທະນາທັກສະສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງ ປະເທດສິງກະໂປ ພາບລວມ ໃນປີ 2014, ລັດຖະບານປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາທັກສະ ອາຊີບສ�ຳລັບອະນາຄົດ (SkillFuture), ເຊິງ່ ເປັນຂະບວນການແຫ່ງຊາດທີສ ່ ະໜອງ ໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສິງກະໂປໄດ້ພັດທະນາທ່າແຮງຂອງຕົນໃຫ້ເຖິງຂັ້ນສູງສຸດ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກວ່າການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໃນລະດັບໃດ. ຂະບວນການ ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ເ ປັ ນ ເຄື່ ອ ງໝາຍຕົ້ ນ ຕໍໃ ນໄລຍະໃໝ່ ຂ ອງການລົ ງ ທຶ ນ ເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ປະຊາຊົນສິງກະໂປໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ�ຳຫຼາຍ


50

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຢ່າງຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະສ�ຳລັບປະຊາຊົນ ສິງກະໂປຢູ່ໃນການສຶກສາທຸກລະດັບ ແລະ ທຸກອາຊີບ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ ສ້າງກອງທຶນພັດທະນາທັກສະສ�ຳລັບອະນາຄົດ (SkillsFuture Credit) ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 25 ປີຂຶ້ນໄປດ້ວຍການສະໜອງເງິນເລີ່ມຕົ້ນຈ�ຳນວນ 500 ໂດລາສິງກະໂປ ເພືອ ່ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜປ ູ້ ະກອບການທີຈ ່ ດ ັ ການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ, ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມນ�ຳໂຄງການຮຽນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ໃນອະນາຄົດ (SkillsFuture Earn and Learn Programme) ເຊິ່ງຜູ້ຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຮຽນ ດ້ວຍຮູບແບບການຝຶກງານ. ການລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮັບການອ�ຳນວຍຄວາມ ສະດວກໂດຍຜ່ານສະພາເສດຖະກິດ (Future Economy Council) ທີ່ຖືກ ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທັກສະສ�ຳລັບອະນາຄົດໄດ້ຖືກນ�ຳມາຊີ້ແຈງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ ກຽມຄວາມພ້ອມເພືອ ່ ຮອງຮັບຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສິງກະໂປ ຂັ້ນຕໍ່ໄປດ້ວຍການສະໜອງໂອກາດສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການ ພັດທະນາສ�ຳລັບປະຊາຊົນສິງກະໂປທຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປະເທດ ເຄື່ອນໄປໜ້າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍສ້າງ ໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນມີໂອກາດບ�ຳລຸງຍົກລະດັບທັກສະທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຊ�ຳນິ ຊ�ຳນານ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ອາຊີບໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການປະກອບອາຊີບໃນ ປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄົນທຸ່ມເທເສຍສະຫຼະເພື່ອ ສ້າງຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງຕາມ ຄວາມມຸ້ງຫວັງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງກວມເອົາໝາກ ຫົວໃຈທີ່ສ�ຳຄັນຂອງວຽກການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສ�ຳຄັນ ຂອງທຸກທັກສະອາຊີບ, ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມທັກສະແລະຄວາມຈະເລີນ ກ້າວໜ້າຂອງທຸກໆຄົນໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກພື້ນຖານ, ອາຍຸ ຫຼື ຄຸນນະວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເປິດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນສິງກະໂປໝົດທຸກຄົນໄດ້ມີ ການພັ ດ ທະນາໄປຕາມຄວາມກ້ າ ວໜ້ າ ຂອງການພັ ດ ທະນາທາງດ້ າ ນ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຈຸດປະສົງ 4 ຢ່າງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຄື: • ຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເລືອກສ�ຳລັບການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອາຊີບ. • ພັດທະນາການສຶກສາແລະອົບຮົມແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບສູ ງ ສາມາດຕອບສະໜອງກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງໃໝ່ ທ າງດ້ າ ນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກ�ຳ. • ສົ່ງເສີມການພັດທະນາອາຊີບໂດຍອີງໃສ່ທັກສະ ແລະ ຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານ ຂອງບຸກຄົນ. • ສ້ າ ງວັ ດ ທະນະທ� ຳ ທີ່ ສ ະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ໃນສັ ງ ຄົ ມ ປະເທດສິງກະໂປ. ເນືອ ່ ງຈາກວ່າມີຜມ ູ້ ສ ີ ວ ່ ນກ່ຽວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, SkillsFuture ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນຂະບວນການລະດັບຊາດ. ໂດຍຜ່ານການຮຽນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ເສັ້ນທາງການສູ້ຊົນພັດທະນາອາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະຊາຊົນສິງກະໂປສາມາດ

ເຂົ້າເຖິງ SkillsFuture ເພື່ອຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາບໍລິສັດ, ສະມາຄົມອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ສະຫະພັນຕ່າງໆສາມາດຊ່ວຍ ກ�ຳນົດທັກສະທີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໃຫ້ຄ�ຳຄິດເຫັນ ເຊິງ່ ຈະນ�ຳໄປສູກ ່ ານພັດທະນາກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ. ສ�ຳລັບບັນດານາຍຈ້າງ, ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະຊ່ວຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮັບຮູ້ທັກສະທີ່ເກີດຈາກປະສົບການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງລູກຈ້າງ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກໍ່ໄດ້ສະໜອງກ�ຳລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມສ່ອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຂາອາຊີບທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮັດວຽກ ແລະ ມີການປະສານພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຝ່າຍ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳເພື່ອອອກແບບ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ. ກໍຍັງໄດ້ປັບປ່ຽນຮູບແບບວີທີການຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໄປຕາມ ຍຸກສະໄໝດ້ວຍການອອກແບບ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຮຽນແບບ ປັບປ່ຽນໄດ້ຢືດຢຸ່ນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ. SkillsFuture ປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກ�ຳ ເຊິ່ງແຕ່ລະຢ່າງກໍ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ທີ່ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ກິດຈະກ�ຳ

ນັກຮຽນ

• ການສຶກສາແລະຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບອາຊີບ • ຍົກລະດັບການຝຶກງານ • ໂຄງການທັກສະສ�ຳລັບອະນາຄົດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຮຽນ • ທັກສະສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍ (ຈະເລີ້ມປີ 2017)

ຜູ້ຮຽນຜູ້ໃຫຍ່

• • • •

ນາຍຈ້າງ

• ແຜນການກ�ຳລັງແຮງງານສ�ຳລັບໂຮງງານ ອຸດສາຫະກ�ຳ • ຂອບພັດທະນາທັກສະ • ຜູ້ບ�ຳລຸງ SkillsFuture • ການພັດທະນາພາວະການເປັນຜູ້ນ�ຳ SkillsFuture

ຜູ້ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມ

• iN.LEAR 2020 • ແຜນການປ່ຽນຮູບແບບຂະແໜງການການສຶກສາຜູ້ໃ ຫຍ່ແລະຝຶກອົບຮົມ

ທຶນກູ້ຢືມສ�ຳລັບ SkillsFuture ລາງວັນ SkillsFuture ສ�ຳລັບການສຶກສາ ທຶນຝຶກງານ SkillsFuture ທຶນສະໜັບສະໜູນ SkillsFuture ເພື່ອການ ຍົກລະດັບອາຊີບໃນໄລຍະທີ່ປະຕິບັດ • ການສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ SkillsFuture

ການລິເລີ້ມທີ່ສ�ຳຄັນໃນລະດັບຊາດ, ກອງທຶນ SkillsFuture ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄົນເກີດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ . ພົນລະເມືອງສິງກະໂປທຸກຄົນທີມອ ີ າຍຸຕງັ້ ແຕ່ 25 ປີຂນ ຶ້ ໄປລ້ວນແຕ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນຈາກລັດຖະບານຈ�ຳນວນ 500 ໂດລາສິງກະໂປ ເພື່ ອ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ສະຖາບັ ນ ທີ່ ສ ະໜອງການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທີ່ ຜູ້ ກ່ ຽ ວໄປຮຽນ.


51

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ນອກຈາກນີ້ລັດຖະບານກໍ່ຍັງມີທຶນສະໜັບສະໜູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 40 ປີຂຶ້ນໄປເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳຢູ່ແລ້ວໄດ້ມີໂອກາດຮຽນທັກສະ ໃໝ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບ�ຳລຸງຍົກລະດັບທັກສະອັນເກົ່າຄືນໃໝ່ໃຫ້ສູງ ກວ່າເກົ່າ. ກິດຈະກ�ຳ SkillsFuture Engage ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສິງກະໂປຈ�ຳນວນ ຫຼາຍສາມາດເລືອກອາຊີບ ແລະ ສາຂາວິຊາຊີບຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະກັບຕົນເອງ. ກິດຈະກ�ຳດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນກິດຈະກ�ຳທີ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊຸມຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ກວ້າງຂວາງປະກອບມີການບລ ໍ ກ ິ ານໃຫ້ຄຳ� ປຶກສາ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມປະຊາຊົນ, ສະພາພັດທະນາ ຊຸມຊົນ, ສະພາແຮງງານສິງກະໂປ ແລະ ສະຖານບັນການຈ້າງງານ. ລາຍລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ�ຳສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊ www.skillsfuture.org. SkillsFuture ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍດ້ານພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ອັດຕາຜູ້ເຂົ້າຮັບ ການຝຶກອົບຮົມ (ອາຍຸແຕ່ 15 ຫາ 64 ປີ) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 32 ເປີເຊັນເຖິງ 42 ເປີເຊັນ ໄລຍະ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ (ກະຊວງສຶກສາທິການ, 2017), ແລະ ປະມານ 380,000 ຄົນໄດ້ຮບ ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາໂຄງການຕ່າງໆພາຍໃຕ້ SkillsFuture ໃນປີ 2016 - ຫຼາຍກວ່າປີ 2015 ປະມານ 8 ເປີເຊັນ. ຈ�ຳນວນສະຖານທີຝຶກອົບຮົມ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 11 ເປີເຊັນ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີ 2015 (Hui, 2017). ບົດລາຍງານປະຈ�ຳປີ 2016 ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບອັນເປັນຜົນດີຫຼາຍຢ່າງດັ່ງທີ່ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນແຜນວາດ 2.3. ລັດຖະບານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງ SkillsFuture ໃນການ ປ່ຽນແປງແນວຄິດໄປສູ່ວັດທະນະທ�ຳແຫ່ງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ການ ພັດທະນາທັກສະຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານຂອງປະຊາຊົນສິງກະໂປ. ນະໂຍບາຍອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂອບພັດທະນາສະຖາບັນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກະຊວງແຮງງານໃນລະດັບ ສູນກາງແມ່ນມີຄວາມເຂັມ ້ ແຂງ. ລັດຖະບານປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສາ້ ງຕັງ້ ອົງການ ພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານສິງກະໂປຂຶ້ນໃນປີ 2003 (WDA) ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ�ຳລັງແຮງງານສາມາດປັບດັດເຂົ້າກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ສ່ວນໜຶງ່ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບມາຈາກການເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານທີ່ເລັ່ງໃຫ້ມີການ ກ້າວກະໂດດໄປຈາກລະບົບການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີການອອກແບບ ແລະ ຕັດສິນການຝຶກອົບຮົມທີ່ນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ກ�ຳນົດເອງໄປສູ່ການສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ ເປັນເຈົ້າການໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຕົວຢ່າງ, WDA ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຂອງເອກະຊົນສ້າງຕັງ້ ສູນການສຶກສາ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ສະໜອງທຶນຈາກລັດຖະບານຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ. WDA ຖືກແຍກອອກເປັນສອງອົງກອນໃນປີ 2016 – SkillsFuture Sigapore (SSG) ແລະ Workfore Singapore (WSG) - ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂອງສອງບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດທີ່ສ�ຳຄັນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ: ພັດທະນາໃຫ້ ໂຄງການພັດທະນາທັກສະອາຊີບສ�ຳລັບອະນາຄົດ (SkillsFuture) ແລະ ການ ສະໜອງທັກສະຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄຸນນະພາບສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ພັ ດ ທະນາອາຊີ ບ ທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບສ� ຳ ລັ ບ ປະຊາຊົ ນ ສິ ງ ກະໂປໃນໄລຍະຍາວ (MoE, 2016).

ໃນຖານະທີ່ ເ ປັ ນ ຄະນະກ� ຳ ມະການທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມກົ ດ ໝາຍພາຍໃຕ້ ກ ະຊວງ ສຶກສາທິການ, ພາລະກິດຂອງ SSG ແມ່ນເພື່ອນ�ຳພາ SkillsFuture ໄປສູ່ການ ພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ, ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເປັນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການອົບຮົມທີ່ຕອບສະໜອງກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງວັດທະນະທ�ຳຂອງສິງກະໂປ ໃຫ້ກາຍເປັນວັດທະນະທ�ຳແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານ. ໜ້າທີຂອງ SSG ປະກອບມີການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຮຽນຜູ້ໃຫຍ່, ສະໜັບສະໜູນ ຄຸນນະພາບສູນການສຶກສາຜູໃ້ ຫຍ່ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນ, ອ�ຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂົາ້ ເຖິງການຮຽນທີມ ່ ຄ ີ ນ ຸ ນະພາບສູງ, ການຝຶກອົບຮົມຕະຫຼອດ ຊີວດ ິ ທີກ ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳ, ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການຈ້າງງານ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງ. ສ�ຳລັບພາລະກິດຂອງ WSG ແມ່ນການພັດທະນາທັກສະອາຊີບໃຫ້ຖກ ື ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການສ�ຳລັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ອາຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບສ�ຳລັບປະຊາຊົນ ສິງກະໂປໃນໄລຍະຍາວ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນ�ຳຂອງກະຊວງແຮງງານ, WSG ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງ ການອຸດສາຫະກ�ຳລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ເສດຖະກິດທີ່ກ�ຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, WSG ກໍຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການ ພັດທະນາ, ການແຂ່ງຂັນ, ການໂຮມຕົວຂອງຂະແໜງການພັດທະນາ ແລະ ການ ຈ້າງງານຂອງກ�ຳລັງແຮງງານໃນທຸກໆລະດັບ. ໃນຂະນະທີ່ຈຸດເນັ້ນໜັກອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງ WSG ແມ່ນເພືອ ່ ຊ່ວຍກ�ຳມະກອນໃຫ້ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດໃນອາຊີບທີເ່ ຂົາເຈົາ້ ຕ້ອງການ ແລະ ອາຊີບທີມ ່ ຄ ີ ນ ຸ ນະພາບຢູໃ່ ນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊີວດ ິ . ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕາມຄວາມ ຕ້ອງການດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດມີຄວາມສາມາດສືບຕໍ່ ແຂ່ງຂັນທຸລະກິດໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄົນງານທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ປະເທດສິງກະໂປເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າມີກ�ຳລັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະທີ່ສຸດຢູ່ ໃນໂລກ. ດ້ວຍການອອກແບບລະບົບການສຶກສາທີ່ດີ, ລະບົບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທີ່ເປີດທາງເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນທຸກກຸ່ມອາຍຸ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ ພື້ນຖານການຮຽນຮູ້ (ລວມທັງການຮຽນທີ່ໄດ້ມາຈາກປະສົບການໆເຮັດວຽກ) ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນທຸກໆໄລຍະຂອງຊີວິດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການສຶກສາ ເຊິງ່ ເປັນຂະບວນການ ຮຽນຂອງຊີວິດທີ່ເກີນກວ່າການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ ບຸກຄົນໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກການສຶກສາທີ່ມຸ້ງໝາຍການຮຽນນ�ຳແຕ່ຕ�ຳລາຮຽນເພື່ອ ເອົາໃບປະກາດ ໃຫ້ຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ຄຸນນະວຸດການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈາກການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍຄວາມ ພະຍາຍາມຕ່າງໆ ເຊັ່ນການສະໜັບສະໜູນຈາກຂອບການພັດທະນາທັກສະທີ່ ລົງເລິກຂະແໜງການ ແລະ ການເປີດໃຈເພື່ອຮັບຮູ້ແລະຮັບຮອງເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບຢ່າງຫຼາກຫຼາຍຈາກການດ�ຳລົງຊີວິດປະຈ�ຳວັນຕົວຈິງ


52

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຜນວາດ 2.3. ຮູບສະແດງບົດລາຍງານທົບທວນຄືນຂອງໂຄງການ SkillsFuture ປີ 2016

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: www.skillsfuture.sg

ເຊິ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຮຽນຮູ້ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງຈາກລະບົ ບ ການສຶ ກ ສາໜຶ່ ງ ຖື ກ ຍອມຮັ ບ ດ້ວຍລະບົບການສຶກສາອື່ນໆພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກ ອົບຮົມທີ່ປະສົມປະສານກັນ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນປະເທດສິງກະໂປແມ່ນຖືກພັດທະນາໂດຍອີງ ຕາມຜົນຂອງການສຶກສາວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ. ສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງຂອງ SSG ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ, ໄດ້ເຮັດການ ສຶກສາວິໄຈເພື່ອຊອກຫາຕົວຊີ້ບອກທີ່ເໝາະສົມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ

ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງການ SkillsFuture. ຜົນຂອງການສຶກສາ ໄວໃຈຂອງໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວນີ້, ໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການສາກົນ ສ�ຳລັບການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)), ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດສິງກະໂປເປັນ ປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເມື່ອສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງ OECD ອື່ນໆ (Freebody, 2016).


53

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພາກທີ 3: ບັນດາຂໍສ ້ ະຫຼຸບ ແລະ ຄ�ຳຖາມນ�ຳທາງ ໃຫ້ມກ ີ ານຄົນ ້ ຄິດຕໍ່ໆໄປ ພາກທີ່ສອງໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ນ�ຳມາສະເໜີໂດຍ ຜູຊ ້ ຽ່ ວຊານຈາກ 11 ປະເທດຢູໃ່ ນກອງປະຊຸມຜູຊ ້ ຽ່ ວຊານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນປີ 2016 ຈັດຂຶ້ນໂດຍ SEAMEO CELLL ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ UIL. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະເໜີ 6 ຍຸດທະສາດສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ລາຍລະອຽດ ເບິ່ງໃນເອກະສານຄັດຕິດດ້ານຫຼັງ) ດັ່ງນີ້: 1. ດ�ຳເນີນການສະແດງຜົນທາງແຜນທີ່ເພື່ອລະບຸຊ່ອງຫວ່າງຂອງ SDG 4 ເພື່ອ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ. 2. ລະບຸຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ເຮັດໃຫ້ SDG 4 ສ�ຳເລັດ ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສື່ສານໃຫ້ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຮັບຮູ້. 3. ຈັດກິດຈະກ�ຳເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 4. ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ປະກາດຮັບຮອງຜົນຂອງການປະຊຸມ. 5. ຊອກຫາຫຼັກຖານຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 6. ຍົກບົດບາດຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ ຕ່າງໆ ສ�ຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ສະເໜີທັງໝົດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີບັນດາບູລິມະສິດທີ່ສາມາດປັບດັດນ�ຳໃຊ້ ໃຫ້ ສ່ ອ ດຄ່ ອ ງໃນພາກປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ໂດຍການຮ່ ວ ມມື ໃ ນລະດັ ບ ພາກພື້ ນ ໃນ ເວລາພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນການຂະຫຍາຍວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຮ່ວມກັນ. ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມກ�ຳລັງດ�ຳເນີນ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ວິ ໄ ຈກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ປະໂຫຍດທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຈາກສູ ນ ການຮຽນຮູ້ ຊຸ ມ ຊົ ນ ໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ພາຍຫຼັງທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ຕະຫຼອດຊີວິດແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດເກົາຫຼີເປັນຜູ້ລິເລີ້ມມາກ່ອນໜ້ານີ້ (NILE and UIL, 2017). ລັດຖະບານປະເທດອິນໂດເນເຊຍໄດ້ຈດ ັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສຶກສາຕໍເ່ ນືອ ່ ງຫຼາຍຄັງ້ ໂດຍໄດ້ເຊີນຜູຊ ້ ຽ່ ວຊານຈາກປະເທດອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມນ�ຳ. ສ�ຳລັບການຮ່ວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນແລ້ວກໍ່ໄດ້ມີການຈັດກອງ ປະຊຸມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ SEAMEO CELLL, UNESCO ແລະ ສູນການສຶກສາຕະຫຼອດຊີວິດ ASEM3 ເຊິ່ງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນອັນດີຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ. ຫຼາຍປະເທດກໍ່ເຫັນດີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແນວຄວາມຄິດໃຫ້ ພາກພື້ນກ�ຳນົດເປັນຫົວຂໍ້ລາຍການສ�ຳລັບການພັດທະນາວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງຈະສາມາດນ�ຳໃຊ້ເປັນທິດທາງ ແລະ ຂອບຂອງການພັດທະນາ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ເຫັນວ່າມີຄວາມກະຊັດເຈນ ແລະ ຮັບຮູ້ຮ່ວມກັນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກ ພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ວ່າມີຄວາມຈ�ຳເປັນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສ�ຳລັບ ການສືບຕໍ່ພັດທະນາວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ�ຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ບນ ັ ດາຄ�ຳສັບທີໃ່ ຫ້ຄວາມໝາຍແກ່ວຽກງານດັງ່ ກ່າວເຊັນ ່ : ‘ສັງຄົມແຫ່ງການ ຮຽນຮູ້’, ‘ພາກພື້ນແຫ່ງການຮຽນຮູ້’, ‘ເມືອງແຫ່ງການຮຽນຮູ້’ ແລະ ‘ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້’. ບັນດາປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸຫຼາຍ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸກ�ຳລັງເຮັດວຽກມີຈ�ຳນວນໜ້ອຍລົງນັ້ນ, ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລ້ວວ່າແຕ່ລະບຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າ 3

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດໃນລະດັບສູງສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງລະບົບການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ? ບັນດາຂໍ້ຄິດ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຕ່ລະ ປະເທດທີ່ໄດ້ນ�ຳມາສະເໜີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມໂດຍອີງຕາມ ປັດໄຈພືນ ້ ຖານຂອງວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ເຊັນ ່ : ວິໄສທັດ, ນະໂຍບາຍ, ຄຸນນະພາບ, ການຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. ບັນດາຄ�ຳສະເໜີ ແນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຫຼື ບັນດາຄ�ຳສະເໜີແນະທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ ເປັນອັນສະເພາະກໍ່ໄດ້ຫຍິບຍົກຂຶ້ນມາ ແລະ ເນັ້ນໜັກຄວາມສ�ຳຄັນຂອງບັນດາ ຄ�ຳສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວນີ້ຄືກັນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄ�ຳຖາມເພື່ອນ�ຳທາງໄປ ສູ່ການພັດທະນານະໂຍບາຍຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

1. ວິໄສທັດ: ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ການປັບດັດແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການ ເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູໄ້ ດ້ນນ ັ້ ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີວໄິ ສທັດອັນຊັດເຈນ ແລະ ກວ້າງໄກ ເຊິ່ງມີຄວາມສ�ຳຄັນເໜືອກວ່າການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ສ້າງ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະບັດແຕ່ລະໄລຍະ. ມັນຮຽນຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດກ້ວາງ ທັ ດ ສະນະຄະຕິ ເ ພື່ ອ ຮັ ບ ເອົ າ ແນວຄວາມຄິ ດ ອັ ນ ໃໝ່ ຕ າມຍຸ ກ ສະໄໝເຊັ່ ນ : ທັດສະນະຄະຕິການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການສຶກສາປົກກະຕິ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ; ແນວຄວາມຄິດ ອັນໃໝ່ສ�ຳລັບການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຕາມທ�ຳມະຊາດ ຂອງມະນຸດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສທີ່ເກີດກັບມະນຸດເຮົາຕະຫຼອດ ເວລາ, ລວມທັງການຮຽນທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີການ ວາງແຜນໄວ້. ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງເພື່ອຮັບເອົາ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນໃໝ່, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ - ຂອງ ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບການປະກອບ ອາຊີບ ແລະ ດ�ຳເນີນທຸກລະກິດ - ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມ ຈ�ຳເປັນສ�ຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາກໍ່ຄືຕໍ່ກັບປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ. ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດແມ່ນເປັນການເປີດທິດທາງ: ເພື່ອສ້າງ ລະບົບ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູທ ້ ເີ່ ຮັດໃຫ້ພນ ົ ລະເມືອງທັງໝົດທຸກຄົນສາມາດ ໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາ. ສິ່ງສ�ຳຄັນຄືລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ ຄ�ຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ເຮັດຫຍັງຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. ໃນບົດລາຍງານສະບັບ ສົມບູນຂອງ 11 ປະເທດທີ່ສະເໜີຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້, ມີແຕ່ປະເທດສິງກະໂປປະເທດ ດຽວທີ່ ບໍ່ ໄ ດ້ ກ� ຳ ນົ ດ ຍຸ ດ ທະສາດການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເປັ ນ ອັ ນ ສະເພາະ. ຢ່າງໃດກຕ ໍ່ າມ, ລັດຖະບານສິງ່ ກະໂປກໄໍ່ ດ້ກຳ� ນົດທິດທາງທີຈ ່ ະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ສັງຄົມທີ່ມີຜົນສ�ຳເລັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເບິ່ງແຍງພົນລະເມືອງທຸກຄົນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ສູງອາຍຸເປັນສ່ວນຫຼາຍ ກໍ່ຄືເອົາ ໃຈໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

https://www.sea-lllportal.org; www.unescobkk.org/education/literacy-and-lifelong-learning; http://uil.unesco.org/lifelong-learning; http://asemlllhub.org/


54

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນຄືໃຈກາງຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພັດທະນາ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃຫ້ສຳ� ເລັດ. ດັງ່ ຕົວຢ່າງທີພ ່ ວກເຮົາໄດ້ເຫັນນ�ຳກັນຢູໃ່ ນນີ້ ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສ�ຳເລັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນປະເທດທີ່ມີການສະໜັບ ສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງຈາກລັດຖະບານ, ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະລະດັບ, ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດທຸກ ຊັ້ນຄົນທົ່ວສັງຄົມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ບາງປະເທດມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈວ່າການຮຽນໃນລະບົບສາມັນສຶກສາແມ່ນຄົນລະຢ່າງ ກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສ�ຳລັບຊາວໜຸມ ່ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ກຍ ໍ່ ງັ ເບິງ່ ວ່າມີຄວາມສ�ຳຄັນ ໜ້ອຍກວ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ. ບາງປະເທດກໍ່ສ້າງຫຼັກການການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວດ ິ ທີປ ່ ະກອບດ້ວຍເນືອ ້ ໃນຄົບຊຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕ ່ າມ, ການນິຍາມວິໄສທັດ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຄົບຊຸດ ຫຼື ຊັດເຈນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການປັບດັດລະບົບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດຖືກຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ, ບາງປະເທດກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປັບດັດນິຍາມຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງເປັນ ທາງການເທື່ອ, ແຕ່ຍັງຄິດ ແລະ ວາງແຜນໃນຮູບແບບປະສົມປະສານ. ສູນການ ຮຽນຮູຊ ້ ມ ຸ ຊົນໄດ້ກາຍເປັນກຸນແຈສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຫຼາຍໆປະເທດທີກ ່ ຳ� ລັງພິຈາລະນາ ວ່າຊຸມຊົນທ້ອງຖິນ ່ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບ່ອນທີລ ່ ະບົບການ ຮຽນຮູຍ ້ ງັ ບທ ໍ່ ນ ັ ໄດ້ຮບ ັ ການຂະຫຍາຍໄປເຖິງ - ວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພືອ ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ດ້ວຍລະບົບການຮຽນຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ. ໝົດທຸກປະເທດໄດ້ເຫັນເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ເນັ້ນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການສ�ຳລັບ ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສ�ຳນຶກ ຫຼື ການໂຄສະນາໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ວຽກ ງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຂະແໜງການຂ່າວ (ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ), ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນ�ຳໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ລ້ ວ ນແຕ່ ມີ ບົ ດ ບາດທີ່ ສ� ຳ ຄັ ນ ຫຼ າ ຍຕໍ່ ກັ ບ ວຽກງານການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ . ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈທີ່ ແ ຜນຫຼ າ ຍໃນສັ ງ ຄົ ມ ກໍ່ຄື ເ ຫັ ນ ວ່ າ ການສຶ ກ ສາໃນໂຮງຮຽນເປັ ນ ການສຶກສາທີ່ດີກວ່າຮູບແບບ ແລະ ວິທີການສຶກສາຮູບແບບທາງເລືອກອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ຫຼື ການສຶກສາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ, ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຂອງການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ທັນສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍໄດ້ ຫຼື ແມ້ນແຕ່ຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນຄ່າຕ�່ຳ; ການສື່ສານ ໃຫ້ສງັ ຄົມເຂົາ້ ໃຈເທົາ່ ນັນ ້ , ຈຶງ່ ຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຄິດດັງ່ ກ່າວນີໄ້ ດ້. ບົດບາດ ການນ� ຳ ພາຂອງຜູ້ ນ� ຳ ໃນລະດັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ກໍ່ ຈ ະສາມາດບົ່ ງ ບອກເຖິ ງ ອະນາຄົ ດ ຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນພື້ນຖານທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສປປ ລາວ ໄດ້ ລ າຍງານວ່ າ ການທີ່ ຈ ະປະສານທຸ ກ ຂະແໜງການເພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້ນັ້ນມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕ້ອງໄດ້ ພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດຂອງການສຶກສາແບບໃໝ່, ເບິ່ງການຮຽນຮູ້ຈາກຫຼາຍ ມູມ ແລະ ເປີດໃຈຍອມຮັບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາທຸກຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ມີ ຄຸນຄ່າເທົ່າທຽມກັນ. ກິດຈະກ�ຳທີ່ສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂະແໜງການ ຕ່ າ ງໆທີ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຂະແໜງການສຶ ກ ສານັ້ ນ ແມ່ ນ ຂໍ ສ ະເໜີ ແ ນະໃຫ້ ມີ ກ ານນິ ຍ າມ ການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

2. ນະໂຍບາຍ: ຄວາມມຸງ້ ໝັ້ນທີ່ສ່ອດຄ່ອງກັນຕໍ່ກັບ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຄວາມມຸງ້ ໝັນ ້ ຂອງນະໂຍບາຍທີສ ່ ອ ່ ດຄ່ອງໃນລະບົບການບລ ໍ ຫ ິ ານຂອງລັດນັບຕັງ້ ແຕ່ການມີກົດໝາຍ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ການສະໜອງທຶນແມ່ນເປັນປັດໄຈທີ່ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍທີ່ວາງໄວ້ສ�ຳເລັດຜົນ. ການທີ່ຈະເຮັດ ໄດ້ແນວນັ້ນມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວດ ິ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດເຊັນ ່ : ຍຸດທະສາດສ�ຳລັບ ການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນການ, ມີການບັນຈຸຄູສອນ, ສະໜອງວັດຖຸພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງທີ່ຈ�ຳເປັນ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ. ແນວຄິດດັ່ງເດີມຂອງການສຶກສາທີ່ຢືດຕິດ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ເບິ່ງການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ເປັ ນ ການສຶ ກ ສາທີ່ ບໍ່ມີ ຄຸ ນ ຄ່ າ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຮັ ບ ການແກ້ ໄ ຂດ້ ວ ຍການ ກະຈາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມອບການຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ທັງນີ້ກໍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນມີຫຼາຍຮູບແບບຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຖືກກັບ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສາມາດປະເມີນຜົນໄດ້ ແລະ ມີ ຊັບພະຍາກອນສະໜັບສະໜູນ. ທັງໝົດນີ້ມັນໝາຍເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍການນ�ຳໃຊ້ຂະບວນການພັດທະນາ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ປະສົມປະສານກັນ ຂອງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ຍັງມີຄວາມ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກ�ຳນົດບູລິມະສິດ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃສ່ໃຫ້ກົງກັນ ກັບບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ນັ້ນ. ບັນດາບູລິມະສິດຕ່າງໆກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າຂອງປະເທດຕາມທິດການ ກສ ໍ່ າ້ ງສັງຄົມຢູພ ່ າຍໃນປະເທດ. ບາງປະເທດກສ ໍ່ ະໜອງໂຄງການການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເລັ່ງເປົ້າໃສ່ແມ່ຍິງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ບາງປະເທດກໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທີເປັນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ. ປະເທດໄທໄດ້ນ�ຳ ໃຊ້ໂຄງການການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອສະໜອງການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງ ຊາດທີເ່ ຂົາ້ ໄປຢູອ ່ າໄສ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູປ ່ ະເທດໄທ. ມີບາງປະເທດກກ ໍ່ ຳ� ນົດບູລມ ິ ະສິດ ໂດຍອີງໃສ່ການພັດທະນາອະນາຄົດຂອງການສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມຄູສອນ, ພະນັກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ການບ�ຳລຸງຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງການສິດສອນຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສູງຂຶ້ນ. ຂະບວນການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຝ່າຍ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງ, ຫຼື ການປະສານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຄືຕົວຢ່າງຂອງການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເຮັດ ວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການລະດົມຂົນຂວາຍຊັບພະຍາກອນໃນການຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນ ວຽກງານການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ມາເປັນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ຕົວຈິງ ແລະ ລະດົມ ຂົນຂວາຍຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜນ ົ . ພວກເຮົາສາມາດສຶກສາເບິງ່ ຄວາມ ສ່ອດຄ່ອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງທຸກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆໄດ້ ດ້ວຍການວິເຄາະເບິ່ງບູລິມະສິດຂອງບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ການປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ. ນອກຈາກການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ


55

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຊັບພະຍາກອນແລ້ວ, ນິຕິກ�ຳຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອບພັດທະນາກໍ່ເປັນ ເງືອ ່ ນໄຂທີເ່ ອືອ ້ ອ�ຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ນະໂຍບາຍ ເຊັນ ່ ການສະໜັບ ສະໜູນສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການໃຫ້ ອ�ຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ອ�ຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມສ່ອດຄ່ອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການເງິນສ�ຳລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ ັ ຍັງມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມຢ ີ ໃູ່ ນລະດັບທ້ອງຖິນ ່ : ຂັນ ້ ແຂວງ, ຂັນ ້ ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນການສຶກສາຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກວ່າການສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນມີອຸປະສັກ ມັນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປະກອບພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ແລະ ການປະກອບບຸກຄະລາກອນທັງສ�ຳລັບຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສູນການ ຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ. ເມື່ອໃດຫາກມີການຈັດສັນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດເກື້ອກູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນການປະຕິບັດອັນດີເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງກັບທ້ອງຖິ່ນ ອືນ ່ ໆ. ການມອບອ�ຳນາດການຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ອຳ� ນາດຂັນ ້ ທ້ອງຖິນ ່ ແລະ ຄຸມ ້ ຄອງ ການບໍ ລິ ກ ານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂະໜາດນ້ ອ ຍຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ສິ່ ງ ທີ່ ກ່າວມານີ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນດີກວ່າ.

3. ຄຸນນະພາບ: ການສະໜອງໂອກາດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ມີຄນ ຸ ນະພາບເປັນທ�ຳສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຄູຝຶກແມ່ນວຽກບູລິມະສິດຂອງ ເກືອບທຸກໆປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ການ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຸນນະພາບໄປພ້ອມໆກັນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າການພັດທະນາຄຸນນະພາບຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄປຕະຫຼອດນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ ເລີ່ມຕົ້ນລິເລີ້ມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ການ ພັດທະນາທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເໝາະສົມ, ແລະ ສໍ່ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈຕໍ່ ຄ ວາມໝາຍຂອງການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດ ຊີວິດທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບຂອງຫຼັກສູດ ແລະ ການສິດສອນ. ອັນທີ່ ເອີ້ນວ່າຫຼັກສູດແອບແຝງ (Hidden Curriculum) ກໍ່ມີອິດທິພົນດັ່ງທີ່ປະກົດຢູ່ໃນ ປື້ມຕ�ຳລາຮຽນ ແລະ ບົດສອບເສັງ ຫຼື ບົດປະມີນ. ການສິດສອນທີ່ມີການປ່ຽນ ແປງໃໝ່, ສາມາດປັບດັດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ - ເພື່ອສ້າງພົນລະເມືອງ ແລະ ກ�ຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ປະເທດ - ເປົ້າໝາຍ ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ສ�ຳເລັດຖ້າຫາກວ່າສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງຮຽນຍັງຈ�ຳກັດບໍ່ ໃຫ້ຄິດ ຫຼື ຮັບຮູ້ເກີນກວ່າຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ, ຖ້າຜູ້ສອນຖືຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງ ເຊື່ອຟັງ ແລະ ທ�ຳຕາມຄູຢ່າງດຽວ ຫຼື ຄູຖືວ່ານັກຮຽນເປັນບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງ ຄວາມຄິດທີຄ ່ ຕ ູ ອ ້ ງດັດສ້າງ. ແນວຄວາມຄິດທັງໝົດເຫຼາົ່ ນີເ້ ປັນພືນ ້ ຖານທີຂ ່ ດ ັ ຂວາງ ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົງ່ ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີການຄົນ ້ ຄວ້າຮ�ຳ່ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນພົນລະເມືອງທີ່ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງເຊິ່ງບໍ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງໃຫ້ກັບການພັດທະນາ ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເປັນອັນພື້ນຖານຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນໝົດທຸກຄົນ: ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກ�ຳຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າເຖິງຢ່າງງ່າຍດາຍ ດ້ວຍ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ. ໜຶ່ງໃນຂໍ້ສະເໜີທີ່ຫຼາຍໆປະເທດເຫັນກົງກັນຄື ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງໂອກາດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການການຮຽນ-ການສອນພາຍ ໃຕ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ປະຊາຊົນມີ ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນນີ້ສູນການຮຽນຮູ້ ຊຸມຊົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພາກພື້ນນີ້ເຫັນວ່າມີ ຄວາມສ�ຳຄັນໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະຖານທີ່ສະໜອງການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາ ຊົນໃນທຸກເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນທຸກກຸ່ມຄົນມີຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້. ບາງປະເທດ (ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ) ສະເໜີແນະໃຫ້ມີການບ�ຳລຸງຍົກ ລະດັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາ ທຽບເທົ່າໃຫ້ສາມາດຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຍົກ ລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີ ການເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການສຶກສາ, ຕົວຢ່າງ: ກໍລະນີຂອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາເປີດໃນປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເປີດຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມສະດວກສ�ຳລັບການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນບົດຮຽນອັນດີ ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຮູບແບບການສະໜອງການຮຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກ ຄົນ, ການຮຽນເປັນໜ່ວຍວິຊາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍເພື່ອໝົດທຸກຄົນ. ການສະໜັບສະໜູນຄູສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນກໍ່ມີການສະເໜີແນະໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຄືກັນ. ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາທີ່ສ�ຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການຮັບຮູ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຈາກການສຶກສາຮ�່ຳຮຽນຕາມທ�ຳມະຊາດຂອງມະນຸດເຮົາຢູ່ໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຮົາເອີ້ນວ່າພູມປັນຍາຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ສະທ້ອນເຖິງສັງຄົມ ທີມ ່ ຄ ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນທີ່ ປະເຊີນກັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດເລື້ອຍໆ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ ຄວາມສາມາດໂດຍຜ່ານການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍົກສູງຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຮູ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ຫຼາຍ ກວ່າທີ່ຈະບັງຄັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຍອມຮັບເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສ່ວນກາງ ແລະ ກ�ຳນົດໄປແຕ່ຂັ້ນເທິງ (Pillai, 2015).

4. ການຮັບຮູ້ຜົນການຮຽນຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຮຽນຮູ້ ການຮັບຮູ້ ແລະ ໂອນໜ່ວຍກິດເຄີຍເປັນບັນຫາສ�ຳລັບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆ ປະເທດເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຫຼັກການຂອງ ຄວາມເປັນທ�ຳ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແມ່ນຊັດເຈນ, ແຕ່ວ່າ ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວຍັງມີຫຼາຍກໍລະນີຍັງມີບັນຫາຢູ່. ປະເທດໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຄຸນນະວຸດການສຶກສາແຫຼ່ງຊາດ, ການ


56

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສະໜອງໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານລະບົບການສຶກສາເປີດ ເຊັນ ່ : ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ ຫຼື ຮຽນທາງອອນລາວ (MOOCs) ກໍຈ ່ ະເປັນຂກ ໍ ນ ຸ ແຈ ນ�ຳໄປສູ່ການສ້າງເຄື່ອງມື ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນການຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນຮູ້ຢູ່ ນອກໂຮງຮຽນ. ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງຫຼາຍປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມບໍ່ລົ່ງລອຍ ກັນລະຫວ່າງຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງ ໃນ, ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຕາມອັດທະຍາໄສ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ການຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການຮຽນທຸກ ຮູບແບບເປົ່າປະໂຫຍດໄປລ້າໆ ລວມທັງການເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງໃນລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນລະດັບ ການສຶກສາເຕັກນິກ. ສ�ຳລັບນັກຮຽນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຄວາມຮູ້ທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງແບບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ມີ ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮູ້ - ຕົວຢ່າງ, ການລ້ຽງດູລູກ ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆ ທີ່ນ�ຳໃຊ້ ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄວາມຮູ້ຕົວຈິງທາງດ້ານການກະເສດທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກປະຕິບັດ ຫຼື ການຮັກສຸຂະພາບ. ປະເທດຈ�ຳນວນໜຶ່ງກໍ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຮູບແບບການຮຽນຕາມອັດທະຍາໄສຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງ ສັງເກດເຫັນວ່າມີການຂັດແຍ່ງກັນກັບການຮຽນທີ່ຖືເອົາການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ເອົາໃບປະກາດເປັນຫຼັກ. ຂໍ້ຂັດແຍ່ງນີ້ຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນທັດສະນະການປະເມີນຜົນຂອງການຮຽນລະຫວ່າງ ແນວຄວາມຄິດຂອງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ, ສະຖາບັນທີ່ສະໜອງການສຶກສາຮູບ ແບບການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ແລະ ລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ຢຶດຕິດ ຜົນຂອງການປະເມີນການສຶກສາ ແລະ ຖືເອົາຜົນການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງ ການສຶກສາໃນລະບົບໂຮງຮຽນພຽງຢ່າງດຽວ. ບັນດາທັດສະນະທີຂ ່ ດ ັ ແຍ່ງດັງ່ ກ່າວ ນີ້ ແມ່ນຂັດກັບວິໄສທັດຂອງສູນການຮຽນຮູ້ກໍ່ຄືສູນການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເປີດໂອກາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດເລືອກຮຽນ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຮຽນຕາມອັດທະຍາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄ�ຳຖາມໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທຸກປະເທດໄດ້ພິຈາລະນາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ຜົນການຮຽນກໍຄື: ການຮັບຮູ້ຜົນການຮຽນທີ່ຜູ້ຮຽນໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮຽນນ�ຳການ ສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກນ�ຳໃຊ້ຄືແນວໃດ ແລະ ມີຜົນສ�ຳເລັດຄືແນວໃດແດ່. ສ�ຳລັບຢູ່ພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ ການສ້າງຫຼັກສູດທີ່ເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການສ້າງລະບົບການຮັບຮູ້ເພື່ອ ການເຊື່ມຕໍ່ກກັບການສຶກສາຮູບແບບ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ, ແຕ່ກໍ່ເບິ່ງຄືວ່າຜົນ ສ�ຳເລັດຂອງການນ�ຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບນີ້ຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ; ໃນຂະນະທີ່ການ ກີດຂວາງຂອງສະຖາບັນເຫັນວ່າມີຄວາມໂດດເດັ່ນກວ່າ (Coles, 2006).

5. ການປະເມີນຜົນ: ການວາງເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ຕົວຊີວ ້ ັດສ�ຳລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນປະກອບມີ: ການກ�ຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປະເມີນ ແລະ ກ�ຳນົດຕົວຊີ້ວັດສ�ຳລັບການປະເມີນຜົນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ; ກ�ຳນົດ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ພັດທະນາເຄື່ອງມືສ�ຳລັບ

ການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ແລະ ຂະບວນການຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕ້ອງໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເອົາຜົນຂອງການປະເມີນ ໄປນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ. ໃນນີ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງການ ປະເມີນຄຸນນະພາບເທົ່ານັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານປະລິມານນ�ຳອີກ ເຊັ່ນ: ຈ�ຳນວນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຈ�ຳນວນທີ່ຮຽນຈົບຂອງການສຶກສາໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນນ�ຳອີກ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຫຼາຍປະເທດກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ ການວັດແທກເບິ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກແຫ່ງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍຸກແຫ່ງການປະເມີນຜົນ: ຢູ່ໃນຍຸກການ ຕິດຕາມ, ການປະເມີນຄຸນນະພາບ-ປະສິດທິຜົນ, ແລະ ການກວດສອບການນ�ຳ ໃຊ້ເງິນ. ວັດທະນະທ�ຳໃໝ່ຂອງການຄຸ້ມຄອງນີ້ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໄວວາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູໃ່ ນບັນດາປະເທດທີລ ່ ດ ັ ໄດ້ກະຈາຍການບລ ໍ ກ ິ ານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນດ້ວຍການເຮັດສັນຍາຜູກມັດ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການ ຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນໃນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການ ບລ ໍ ກ ິ ານ, ເຊິງ່ ລວມທັງການບລ ໍ ກ ິ ານການສຶກສາ. ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການນ�ຳ ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ເທົ່າທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນ, ການປະເມີນໂຄງການການສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາແມ່ນຍັງເນັນ ້ ໜັກ ັ ແຕ່ການປະເມີນທາງດ້ານປະລິມານ ຢູ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ຜົນ ໄດ້ຮັບໄລຍະຍາວໄດ້, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເປັນບັນຫາຫຼາຍກວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນ ປະສິດທິຜົນໄລຍະສັ້ນ. ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າອາດຈະຖືກສູນເສຍໄປຍ້ອນຄວາມໝັ້ນໃຈ ຕໍ່ກັບການເຫັນຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຄຸນຄ່າແຕ່ທາງດ້ານປະລິມານຈົນເກີນ ໄປ. ຂະບວນການປະເມີນແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ�ຳຄິດ ເຫັນ ແລະ ການປັບປຸງຍົກລະດັບທີ່ສົ່ງຜົນດີກວ່າວິທີການສະຫຼຸບຜົນເຖິງແມ້ນວ່າ ເປັນວິທີການທີ່ໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າກໍ່ຕາມ. ສິ່ງທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນ ການລະບຸບຸກຄົນທີ່ການສຶກສາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສຶກສາວິໄຈໃນປະເທດຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງພົບເຫັນບັນຫາທີ່ຜູ້ຮຽນ ໃນໂຄງການຫຼັກສູດຂອງ MOOCs ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນອອນໄລສ່ວນໃຫຍ່ ແກ່ຍາວເວລາຮຽນຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮຽນໃຫ້ສ�ຳເລັດຕາມ ກ�ຳນົດເວລາຂອງຫຼັກສູດທີ່ກ�ຳນົດໄວ້, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການເຮັດບົດສຶກສາວິໄຈ ລົງເລິກກ່ຽວກັບການວິທເີ ຂົາ້ ເຖິງກຸມ ່ ເປົາ້ ໝາຍ, ປັບປຸງຍົກລະດັບວິທກ ີ ານສິດສອນ ແລະ ລະບົບການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ. ປະເທດສິງກະໂປກໍ່ກ�່ຳລັງວາງແຜນ ເພື່ ອ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການສຶ ກ ສາວິ ໄ ຈກ່ ຽ ວກັ ບ ການສຶ ກ ສາຜູ້ ໃ ຫຍ່ ເ ພື່ ອ ນ� ຳ ໄປສູ່ ການພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອສະເໜີ ໃຫ້ລັດມີນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບັນຫາອີກອັນໜຶ່ງກໍ່ຄືວ່າ: ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການປະເມີນຜົນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ການເລືອກຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍກັນການສຶກສາວິໄຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ ກ້າວເຂົາ້ ສູຍ ່ ກ ຸ ໃໝ່ຢາ່ ງໄວວາ ເຊິງ່ ເປັນຍຸກຂອງຂໍມ ້ ນ ູ ໃຫຍ່ (Big data) ແລະ ມີຂມ ໍ້ ນ ູ ທີ່ເປັນຕົວເລກທີ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະບວນການ


57

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ອາດມີຄາລາແພງ ແລະ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ແມ້ນ ແຕ່ອາດບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ�ຳລັບບາງປະເທດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຜົນຂອງການສຶກສາ ວິໄຈ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກ�ຳມານ�ຳໃຊ້ ແລະ ບັນດາຄ�ຳຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊອກຫາ ຄ�ຳຕອບຈະຕ້ອງດີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນກໍ່ມີແນວໂນ້ມ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນະພາບຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ. ຍິ່ງຮ້າຍໄປກວ່ານີ້, ການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນກໍ່ອາດມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເປັນປະຈ�ຳດ້ວຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງ ແຕ່ລະອົງກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ໃຊ້ລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນມີຄ່າເກີນຄວາມເປັນຈິງ. ການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເປັນ ການສ້າງຂໍ້ມູນພື້ນຖານອັນດີສ�ຳລັບການອອກແບບເນື້ອໃນຫຼັກສູດ, ການກ�ຳນົດ ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເວລາຮຽນທີ່ເໝາະສົມ ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ສະນັ້ນ, ການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກັບການ ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊູກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຫຼາຍກວ່ານີ້.

6. ຄ�ຳຖາມສ�ຳລັບການຄົນ ້ ຄວ້າຕໍ່ໜ້າ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່ານີ້, ບັນດາ ປະເທດໃນພາກພືນ ້ ອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມຄ ີ ວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພຈ ິ າລະນາ ສ້າງກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊິ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານ ດັງ່ ກ່າວນີຢ ້ າ່ ງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ ປັບດັດນະໂຍບາຍເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີແຜນການສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີກວ່ານີ້. ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ຈ�ຳເປັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ໃ ນສະພາບຈຸ ດ ພິ ເ ສດຂອງໂລກທີ່ ບໍ່ ມີ ຄ ວາມແນ່ ນ ອນສູ ງ , ດ້ວຍວິໄສທັດ ແລະ ມີຄວາມຫວັງທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍລາຍການຂອງການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030. ພວກເຮົາເຮັດວຽກບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຖານະເປັນ ນັກສຶກສາສາດ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ນັກພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນ ພົນລະເມືອງຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ຂອງຊາດ, ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ເປັນ ພົນລະເມືອງຮ່ວມໂລກດຽວກັນ. ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການປະເຊີນໜ້າກັບການ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງຂອງໂລກທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເປັນ ສະຖານ ແລະ ເປັນອະນຸພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ; ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານການ ເປີດໃຫ້ມີການປະສານແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ ແລະ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ

ຮຽນວິທີເປີດໃຈຮັບຟັງ ແລະ ວິທີການກະຈາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຈາກສ່ວນ ກາງລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນຮູບແບບການນັບຖືຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍັງໃຫ້ທິດທາງທີ່ຊັດເຈນ. ເພື່ ອ ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິ ດ ຂອງການຕັ້ ງ ກຸ່ ມ ນ� ຳ ພາໃຫ້ ມີ ກ ານປ່ ຽ ນແປງ, ໂຄງການ SEAMEO-UNESCO: ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູກ ່ ານຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຢູໃ່ ນ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈະເຊີນບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍໂດຍເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບການປະສົມ ປະສານຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ປື້ມຫົວນີ້ຂໍສະເໜີ ບາງຄ�ຳຖາມທີ່ເປັນຂໍກຸນແຈສ�ຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍໃຫ້ເລືອກນ�ຳໃຊ້ຕາມສະພາບ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນ, ກະຊວງ ແລະ ປະເທດ: • ພວກເຮົາຈະມີວິທີເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຝັງຢູ່ໃນ ໝາກຫົວໃຈຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງຊາດ ໄດ້ແນວໃດ? ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນ ປະເທດຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ? • ຜູ້ໃດແມ່ນກຸ່ມເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ແລະ ອັນໃດເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ມີຄວາມສ�ຳຄັນ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ການສຶກສາກວມເອົາທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທ�ຳພາຍໃຕ້ ສະພາບເງືອ ່ ນໄຂຂອງການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ໃນປະຈຸບນ ັ ຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ? • ຍຸ ດ ທະສາດຫຍັ ງ ແດ່ ທີ່ ພ ວກເຮົ າ ສາມາດພັ ດ ທະນາເພື່ ອ ຂະຫຍາຍການ ສະໜອງໂອກາດເຂົ້າຮຽນທີ່ມີຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຢືດຢຸ່ນສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນ? • ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນຫຍັງທີ່ຈະ ສາມາດພັດທະນາເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ? • ພວກເຮົາຈະມີວິທີການສະໜອງໂອກາດທາງການຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜ່ານການຮຽນທາງອອນລາຍ ແລະ ການຮຽນທີ່ຢືດຢຸ່ນ? • ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ປະເທດຂອງຂ້ອຍຄຽງຄູ່ກັບຂອງພັດທະນາການ ສຶກສາຮອດປີ 2030 ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030? SEAMEO CELLL ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ອ່ານນ�ຳເອົາການສົນທະນາຕາມຄ�ຳຖາມຂ້າງເທິງ ນີ້ ໄ ປແລກປ່ ຽ ນຢູ່ ທີ່ ເ ວັ ບ ໄຊຂອງການຮຽນຮູ້ ຕ ະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ ຂອງພາກພື້ ນ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ https://www.sea-lllportal.org


58

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເອກະສານອ້າງອີງແລະບົດອ່ານເພີ່ມເຕີມ ກ. ເອກະສານອ້າງອີງ ທີໃ່ ຊ້ໃນປືມ ້ ຫົວນີ້

Anon. 2017. Lifelong learning is becoming an economic imperative. The Economist [online], 14 January. Available at: http://www.economist.com/ node/21714169/print [Accessed 7 July 2017]. ASEAN Secretariat. 2015. Report of the ASEAN Regional Assessment of MDG Achievement and Post-2015 Development Priorities. Jakarta, ASEAN. Available at: http://www.asean.org/?static_post=report-of-the-asean-regional-assessment-of-mdg-achievement-and-post-2015-development-priorities [Accessed 7 July 2017]. Coles, M. 2006. A review of international and national developments in the use of qualifications frameworks. Torino, European Training Foundation. Available at: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/A_review_of_international_and_national_developments_in_the_use_of_qualifications_frameworks [Accessed 7 July 2017]. ILO (International Labour Organization). 2016. ASEAN in transformation: The perspectives of enterprises and students on future work. Geneva, ILO. Available at: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/2016/asean_in_transf_2016_r3_persp.pdf [Accessed 7 July 2017]. Medel-Añonuevo, C. 2001. Practicing lifelong learning in Asia in the 21st century. Hamburg, UNESCO Institute for Lifelong Learning. Myanmar Ministry of Education. 2017. National education strategic plan 2016–21. Nay Pyi Taw, Government of Myanmar. Available at: http://resources.mmoe. myanmarexam.org/docs/nesp/NESP_Blueprint_English.pdf [Accessed 7 July 2017]. National Institute for Lifelong Education and UNESCO Institute for Lifelong Learning. 2017. Synthesis report on the state of community learning centres in six Asian countries: Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Republic of Korea, Thailand and Viet Nam. Hamburg, UIL. Available at: http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002475/247555e.pdf [Accessed 7 July 2017]. Norjidi, D. 2017. B$666.5M Allocated to MoE. Article in Borneo Bulletin, March 10 2017. Available at: http://borneobulletin.com.bn/b666-5m-allocated-moe/ [Accessed 7 July 2017]. Pillai, J. 2015. Learning with intangible heritage for a sustainable future: Guidelines for educators in the Asia-Pacific region. Bangkok, UNESCO. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232381e.pdf [Accessed 7 July 2017]. SEAMEO CELLL and UIL. 2016. Towards an ASEAN Lifelong Learning Agenda: Expert Meeting Report. Available at: https://www.sea-lllportal.org/expert-meeting [Accessed 7 July 2017]. SEAMEO INNOTECH. 2014. Financing lifelong learning for sustainable development in Southeast Asian countries. Quezon City, SEAMEO INNOTECH. Available at: http://www.seameo-innotech.org/wp-content/uploads/2014/01/01%20Lifelong%20Learning_FINAL.pdf [Accessed 7 July 2017]. Thien, R. 2016. Brunei’s national legislation passes US$4.11b budget. Asia News Network. UIL, Ministry of Education and Training, Viet Nam and DVV International. 2013. Promoting lifelong learning for all. Advocacy brief adopted at the workshop on national policy frameworks for lifelong learning in the ASEAN countries. Hanoi, Viet Nam, 10–11 January 2013. Paris, UNESCO. Available at: http://unesdoc. unesco.org/images/0022/002203/220333e.pdf [Accessed 7 July 2017]. UNESCO. 2002. Open and distance learning: Trends, policy and strategy considerations. Paris, UNESCO. Available at: http://unesdoc.unesco.org/ images/0012/001284/128463e.pdf [Accessed 7 July 2017]. UNESCO. 2015. Rethinking education – Towards a global common good? Paris, UNESCO. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e. pdf [Accessed 7 July 2017]. UNESCO. 2015a. Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action. Paris, UNESCO. Available at: http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002432/243278e.pdf [Accessed 7 July 2017]. UNESCO. 2016b. Education for people and planet: creating sustainable futures for all, Global education monitoring report, 2016. Paris, UNESCO. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf [Accessed 7 July 2017]. UNESCO. 2017. Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy. Paris, UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247563e. pdf [Accessed 7 July 2017]. United Nations Population Fund (UNFPA). 2015. Harnessing Indonesia’s demographic dividend. [Press Release 17 April 2015] Available at: http://indonesia. unfpa.org/news/2016/09/harnessing-indonesias-demographic-dividend- [Accessed 7 July 2017]. United Nations, Overseas Development Institute and Ipsos Mori. n.d. MYWorld Analytics. Available at: http://data.myworld2015.org [Accessed 7 July 2017].


ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຂ. ບົດອ່ານທີ່ສະເໜີໃຫ້ໄປອ່ານເພີ່ມເຕີມຂອງແຕ່ລະປະເທດ ປະເທດບຣູໄນດາຣູສາລາມ Brunei Darussalam Teacher Academy. n.d. Brunei Darussalam Teacher Academy: By Teachers, for Teachers [PowerPoint]. Institute of Brunei Technical Education (IBTE). 2013. Transforming technical and vocational education. White Paper. Available at: https://ibte.edu.bn/ibte-whitepaper/ [Accessed 7 July 2017]. Institute of Brunei Technical Education (IBTE). 2017. An overview of lifelong learning opportunities in Brunei Darussalam. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ministry of Education. 2013. The national education system for the 21st century (SPN21). Available at: http://www.moe.gov.bn/spn21dl/SPN21%20ENG%20 (2013)%20COMPLETE.pdf [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. 2015. Brunei Darussalam: Education for All 2015 national review. Available at: http://unesdoc.unesco.org/ images/0023/002305/230503e.pdf [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. Strategic Plan 2012–2017. Available at: http://www.moe.gov.bn/SitePages/Strategic%20Plan%202012-2017.aspx [Accessed 7 July 2017]. OECD. 2013. Economic outlook for Southeast Asia, China and India 2014. Structural Policy Country Notes: Brunei Darussalam. Washington DC, World Bank. Tajuddin, S.Z.K. 2015. Developing school leaders as instructional leaders: BPSSL. [PowerPoint]. ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ: Department of Non-Formal Education, Ministry of Education, Youth and Sport. 2017. National Report on Lifelong Learning through CLCs in Cambodia. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ministry of Education, Youth and Sport. 2016. Community Learning Centers in Cambodia. [PowerPoint] SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education, Youth and Sport. 2016. Education, youth and sport performance in the academic year 2015–2016 and goals for the academic year 2016–2017. Available at http://www.moeys.gov.kh/en/education-congress-2017/reports.html#.WQWTu8YlGUk [Accessed 7 July 2017]. ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ: Hasbi, M. 2016. Best practises of lifelong learning, gender responsive adult education [PowerPoint]. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education and Culture. 2017. Gender mainstreaming in education. National report on successful policies and practices in lifelong learning: Case of Indonesia. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). 2013. Review of a Decade of Gender Mainstreaming in Education in Indonesia: Summary Report, ACDP 005. OECD/Asian Development Bank. 2015. Reviews of national policies for education. Education in Indonesia: Rising to the challenge. Paris, OECD.   ປະເທດ ສປປ ລາວ: Lao PDR. 2013. National Growth and Poverty Eradication Strategy. Available at: http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/poverty/NGPES. html [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education and Sports. 2016. Presentation of SEAMEO CELLL’s ‘Towards an ASEAN Lifelong Learning Agenda’ project. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education and Sports. 2016. Successful Policies and Practices for Lifelong Learning in Lao P.D.R. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ministry of Planning and Investment. 2016. 8th Five-year National Socio-Economic Development Plan 2016–2020. Available at: http://www.la.one.un.org/ images/publications/8th_NSEDP_2016-2020.pdf [Accessed by 7 July 2017]. ປະເທດມາເລເຊຍ: Ministry of Education. 2015. Malaysia Education Blueprint 2015–2025 (Higher Education). Executive summary. Available at: https://www.um.edu.my/docs/ default-source/about-um_document/media-centre/um-magazine/4-executive-summary-pppm-2015-2025.pdf?sfvrsn=4 [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Higher Education. 2017. Country report on lifelong learning: Malaysia. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ministry of Higher Education. n.d. Massive Open Online Courses (MOOCs). Available at: https://www.mohe.gov.my/en/student/initiative/mooc [Accessed 7 July 2017]. Malaysian Qualifications Agency. n.d. APEL handbook for learners. Available at: http://research.utar.edu.my/ipsrweb/doc/APEL%20HANDBOOK%20FOR%20

59


60

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

LEARNERS%20(English%20Version).pdf [Accessed 7 July 2017]. Sahib, S. and Tapsir, S.H. 2015. MOOCs for higher education in Asia and the Pacific. Regional expert meeting on Massive Open Online Courses, Chengdu, China [PowerPoint]. Available at: http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/HigherEdu/MOOCsHE15/MHEM_Malaysia.pdf [Accessed 7 July 2017]. Sahib, S. and Tapsir, S.H. 2016. A Strategy for the Next Decade of Malaysian Higher Education [PowerPoint]. Available at: https://www.acu.ac.uk/events/ perspectives/datin-siti-hamisah-presentation [Accessed 7 July 2017]. ປະເທດມຽນມາ: Ministry of Education, Department of Adult Education. 2016a. Introduction to the process to develop the alternative education subsector framework for SEAMEO CELLL’s ‘Towards an ASEAN Lifelong Learning Agenda’ project [PowerPoint]. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education, Department of Adult Education. 2016b. Providing Quality, Accessible and Equitable Education for Out-of-School Children, Youth and Adults. [PowerPoint] SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education, Department of Adult Education. 2016c. Second Chance Equivalency Programme and Out-of-school Children Initiative Study in Myanmar (Myanmar NFPE) [PowerPoint]. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education. 2016. National education strategic plan 2016–21. Available at: http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ myanmar_nesp-english.pdf [Accessed 7 July 2017]. ປະເທດຟີລິບປິນ: Bandalaria, M. D. P., Garcia, P.G., Lumanta, M.F. and Danao, A. 2017. Lifelong learning for all: The Philippines’ best practices. A country report on successful lifelong learning practices in the Philippines. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Department of Education. 2008. Five-year Information and Communication Technology for Education. Strategic plan. Available at: http://www.cfo-pso.org.ph/ pdf/8thconferencepresentation/day1/ECPangilinan04.pdf [Accessed 7 July 2017]. Midea, C.C. 2008. Open high school program [PowerPoint]. Manilla, Department of Education, Bureau of Secondary Education. SEAMEO INNOTECH. 2015. Evaluation of the open high school program in the Philippines. Available at: http://www.seameo-innotech.org/wp-content/ uploads/2016/01/OHSP-Final-2015-December-21.pdf [Accessed 7 July 2017]. Suplido, M.L., Rodrigo, M.M. 2016. E-learning in the Philippines [PowerPoint]. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. ປະເທດສິງກະໂປ: Fang, Tai Jo. 2017. Lifelong learning policies and practices in Singapore. Singapore, Institute for Adult Learning. [National report for SEAMEO CELLL/UIL project]. Freebody, S., Chee, Z. and Sung. J. 2016. Using PIAAC data to measure lifelong learning. Singapore, Institute for Adult Learning. Hui, C. 2017. SkillsFuture Singapore’s goal for 2017: Reach more Singaporeans. Channel NewsAsia. Available at: http://www.channelnewsasia.com/news/ singapore/skillsfuture-singapore-s-goal-for-2017-reach-more-singaporeans-7593606 [Accessed 7 July 2017]. Minister of Finance Singapore. 2014. Speech by Mr Tharman Shanmugarathnam, Deputy Prime Minister and Minister for Finance, at the Official Opening of the Lifelong Learning Institute on 17 September 2014 at the Lifelong Learning Institute. Available at: http://www.mof.gov.sg/news-reader/articleid/1426/ parentId/59/year/2014?category=Speeches [Accessed 7 July 2017]. Minister of Finance Singapore. 2015. Budget speech 2015 – Section C: Developing our people. Available at: http://www.skillsfuture.sg/speeches.html/budgetspeech-2015 [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. 2016. SkillsFuture Singapore Agency Bill Second Reading Speech. Available at: https://www.moe.gov.sg/news/speeches/skillsfuturesingapore-agency-bill-second-reading-speech#sthash.Esy2tbeE.dpuf [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. 2017. Edusave. Available at: https://www.moe.gov.sg/education/edusave [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. 2017. MOE FY 2017 Committee of Supply Debate Speech by Minister of Education (Higher Education and Skills) Ong Ye Kung on 7 March 2017. Available at: https://www.moe.gov.sg/news/speeches/moe-fy-2017-committee-of-supply-debate-speech-by-minister-of-education-highereducation-and-skills-ong-ye-kung [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Manpower. 2016. Refreshed Continuing and Training (CET) masterplan. Available at: http://www.mom.gov.sg/employment-practices/skills-trainingand-development/refreshed-cet-masterplan [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Manpower. 2016. Singapore Workforce Development Agency (Amendment) Bill 2016. Second reading speech at parliament on 16 August 2016 at Parliament. Available at: http://www.mom.gov.sg/newsroom/speeches/2016/0816-singapore-workforce-development-agency-amendment-bill-2016second-reading-speech-by-mr-lim-swee-say [Accessed 7 July 2017]. OECD. 2010. Singapore: Rapid improvement followed by stronger performance. Paris, OECD. Available at: https://www.oecd.org/countries/ singapore/46581101.pdf [Accessed 7 July 2017]. Singapore Government. Skills Development Fund is Established. Available at: http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/98e1b55f-093d-4d44-b219-


ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

d51f6a38c313 [Accessed 7 July 2017]. SkillsFuture Singapore. 2016. New statutory boards to sharpen focus on skills and employment. Available at: http://www.skillsfuture.sg/factsheet.html/newstatutory-boards-to-sharpen-focus-on-skills-and-employment [Accessed 7 July 2017]. SkillsFuture Singapore. 2017. What’s Your SkillsFuture story? Available at: http://www.skillsfuture.sg/ [Accessed 7 July 2017]. Tong, G. C. 1997. Shaping our future: Thinking schools, learning nation. Speech by Prime Minister Goh Chok Tong at the Opening of the 7th International Conference on Thinking on 2 June 1997 at the Suntec Convention Center Singapore. Available at: http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Sgp-nonAV-2-PM-Goh-1997-Shaping-Our-Future-Thinking-Schools-Learning-Nation-speech.pdf [Accessed 7 July 2017]. Yang, J. and Yorozu, R. 2015. Building a learning society in Japan, the Republic of Korea and Singapore. Hamburg, UNESCO Institute for Lifelong Learning. ປະເທດໄທ: Office of the Non-formal and Informal Education and Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education Thailand. 2017. The Success in expanding quality lifelong learning opportunities for communities through sub-district CLCs in Thailand. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Office of Non-formal and Informal Education, Ministry of Education. 2016. Lifelong Learning Promotion for Community Empowerment through Sufficiency Economy Philosophy [PowerPoint] SEAMEO CELLL Expert Meeting 3–5 October 2016. UNESCO. 2015. A Comprehensive Education Review: The Progress of Lifelong Learning and Community Learning Centers in Thailand: Transforming the Education and Training System to Create Lifelong Learning Societies in Asia and the Pacific. Bangkok, UNESCO. ປະເທດຕີມໍເລດສະເຕ: Alquitran, R. 2016. Timor-Leste national report on successful policies and practices on lifelong learning. policy implementation of the National Equivalency Programme [PowerPoint]. SEAMEO CELLL Expert Meeting, Ho Chi Minh City, 3–5 October 2016. Ministry of Education. 2011. National Strategic Plan for Education 2011–2030. Available at: http://www.moe.gov.tl/pdf/NESP2011-2030.pdf [Accessed 7 July 2017]. Ministry of Education. 2017. Successful Policies and Practices in Lifelong Learning. Focusing on the National Equivalency Education Programme (Equivalent to Basic Education) in Timor-Leste. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. World Bank. 2016. Timor-Leste Second Chance Education Project. Implementation status and results report. Washington DC, World Bank. ປະເທດຫວຽດນາມ: Central VALP Office (n.d.). 20 Years of Learning and Talent Promotion, Building and Development. Available at: http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules. php?name=News&op=viewst&sid=4047 [Accessed 7 July 2017]. Central VALP Office. 2017. Updated Charter. Available at: http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2280 [Accessed 7 July 2017]. Hanoi Open University. 2016. Policies and successes in the construction of a learning society and the promotion of lifelong learning in Viet Nam. National report for SEAMEO CELLL/UIL project. Ho Chi Minh City Open University. 2017. Center for Distance Education. Available at: http://en.ou.edu.vn/pages/view/191/Center-for-Distance-Education-Home [Accessed 7 July 2017]. Ho Chi Minh City Open University. 2017. Recruitment for 2017 Intake Notice. Available at: http://oude.edu.vn/announcement/thông_báo_ve_viec_tuyen_sinh_ dai_hoc_hình_thuc_dào_tao_Tu_xa_nam_2017_429/View/ [Accessed 7 July 2017]. Hoang Yen, N.T. 2012. Building a Learning Society in Vietnam: A Head Start Toward 2020’ [PowerPoint]. Viet, P.M. and Vuong, T.D. 2009. Lifelong learning and the Open University System in Vietnam [PowerPoint]. Vietnam Ministry of Education and Training. 2013. Lifelong Learning Policies and Building a Learning Society in Vietnam [PowerPoint].

61


62

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ພາກຜະໜວກ: ຄ�ຳສະເໜີແນະ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສ�ຳລັບການປະຕິບດ ັ ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອ າຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄ�ຳສະເໜີແນະ/ຖະແໜງການຂອງກອງປະຊຸມ SEAMEOUNESCO ທີ່ເມືອງໂຮຈິມິ່ນ (4-5 ຕຸລາ 2016) ຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້

ເອກະສານສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ: ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອໝົດທຸກຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຂອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ�ຳລັ ບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (National Policy Framework for Lifelong Learning in ASEAN Countries) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນມັງກອນ 2013; ຖະແຫຼງການ ASEAN ກ່ຽວກັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາສ�ຳລັບເດັກ ປະລະການຮຽນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ASEAN Summit ເຊິ່ງໄດ້ ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2016; 7 ຂົງເຂດ ບູລິມະສິດຂອງ SEAMEO ສ�ຳລັບແຜນ 2015-2035; ແລະ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ - ການສຶກສາ 2030, ທີ່ມີຈຸດປະສົງລວມເພື່ອ ‘ຮັບປະກັນການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດ ໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ’. ການປະຊຸມຜູຊ ້ ຽ່ ວຊານໃນໂຄງການ ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູກ ່ ານຮຽນຮູຕ ້ ະຫຼອດຊີວດ ິ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ SEAMEO ແລະ UNESCO ໄດ້ ຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງໂຮຈີມິນ, ວັນທີ 4-5 ຕຸລາ 2016 ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 11 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ເປັນກອງປະຊຸມເພື່ອຊອກຫາຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບບັນຫາ ແລະ ຄ�ຳສະເໜີຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄ�ຳສະເໜີແນະ

ປະເທດສະມາຊິກຂອງ SEAMEO ໄດ້ສະເໜີ: • ພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື ນິຕິກ�ຳເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດເພື່ອໝົດທຸກຄົນເຊິ່ງຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນຂອງ SDG. • ສ້າງຕັງ້ ກົນໄກການປະສານງານຢູໃ່ ນທຸກລະດັບດ້ວຍການໃຫ້ຫາຼ ຍພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. • ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກເພື່ອລະດົມທຶນເສີມຕື່ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆໃນການຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊີວິດ. • ຂະຫຍາຍການຕອບສະໜອງໂອກາດສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ໃຫ້ມີຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ທິດທາງຍຸດທະສາດ/ແຜນສ�ຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ດ�ຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG 4 ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ. 2. ລະບຸຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG 4 ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ກ�ຳນົດ ນະໂຍບາຍ. 3. ຈັດຕັ້ງດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳເພື່ອປຸກລະດົມ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ. 4. ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຈາກຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ, ລະບຽບການ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ອົງການຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້. 5. ຊອກຫາຫຼັກຖານຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. 6. ຍົກບົດບາດຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ ຕ່າງໆ ສ�ຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

63


ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ເປັນໝາກຜົນມາຈາກໂຄງການສ້າງວາລະການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງ ທ້າທາຍດ້ານການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສ�ຳລັບ ໝົດທຸກຄົນ (ເປົ້າໝາຍທີ 4 ຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ). ໂດຍການແບ່ງປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງໃນການ ປະຕິບັດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແບບປະສົມປະສານໃນມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງ, ແຕ່ລະປະເທດສາມາດຮຽນໄດ້ຈາກປະເທດອື່ນໆໄດ້ ແລະ ເພື່ອ ສາມາດປ່ຽນວິໄສທັດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໄປສູ່ການປະຕິບັດ. ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີບົດຮຽນການປະຕິບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກບັນດາ 11 ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ສຸມໃສ່ການການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ; ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ການນ�ຳເອົາບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໄປໃນການຮຽນ-ການສອນ, ການຮັບຮູ້ຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ຈາກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ບົດລາຍງານປະກອບດ້ອຍ 3 ພາກສ່ວນຫຼັກ: ການທົບທວນຄືນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ເອກະສານລະດັບຊາດ, ບົດຮຽນຈາກການປະຕິບັດທີ່ມາຈາກບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄ�ຳສະເໜີແນະ ສ�ຳລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມແຜນງານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ມີ ການສົນທະນາ ແລະ ການພັດທະນາໃໝ່ໆ ທັງໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດໃນພາກພື້ນນີ້.

Profile for DVV International South- and Southeast Asia

Lifelong Learning in Southeast Asia  

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Lifelong Learning in Southeast Asia  

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃນການປ່ຽນແປງ: ການປະຕິບັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded