Page 1

v o e t b a l v e r e n i g i n g D VV d u i v e n • s e i z o e n 0 9 - 1 0 • n u m m e r 3

DVV 3 post Pagina 20

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Jeugdcorner

Pagina 23

Pupillen van de week

Van de redactie Van de bestuurstafel Van de sponsorcommissie Ingezonden stukken Van het eerste Jeugdcorner Van de dames Van de scheidsrechters Bart’s column

• • • • • • • • •

Pagina 27

Van de dames

Voetbalvereniging

Door Vriendschap Vooruit


Schakel ons in voor het te laat is! Een alarminstallatie vermindert de kans op inbraak met 90%! Bij 1 op de 5 Nederlandse huishoudens wordt tegenwoordig ingebroken! Een inbraak is een trieste en ingrijpende gebeurtenis. Nog triester is dat het aantal inbraken toeneemt en geweld daarbij niet meer wordt geschuwd. Uiteraard worden vele zaken gedekt door de inboedelverzekering, een doekje voor het bloeden. Het leed en de angst achtervolgt slachtoffers namelijk nog jaren. Na een inbraak schaft 70% van de slachtoffers direct een alarminstallatie aan. De kosten voor een dergelijke installatie zullen u reuze meevallen evenals de te verrichten werkzaamheden.

Postbus 11 6920 AA Duiven www.vandepavert.nl

Telefoon: 026 - 32 10 510 Telefax: 026 - 32 10 710 info@vandepavert.nl

Het plaatsen van een (gecerticeerd) alarmsysteem houdt vaak in dat uw inboedelverzekeraar een korting kan geven op uw premie (informeer hiernaar bij uw assuradeur). Bel voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Die kan u precies vertellen wat de kwetsbare en risicovolle punten van uw woning zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Bel: 026 - 32 10 510

• Particulieren en bedrijven • Alarmsystemen met certicaat • Meldkamer en alarmopvolgingsdienst • Contractovername • TOP Onderhoud & Service - 24 uur • Brandbeveiliging • Kluizen en sleutelkasten • Camerabewaking • Zware rolluiken en traliehekwerken • Hang- en sluitwerk • Bemiddeling naar verzekeraars


pagina 3

i n h o u d Van de redactie Van de bestuurstafel Van de sponsorcommissie Ingezonden stukken Van het eerste Jeugdcorner Van de dames Van de scheidsrechters Bart’s column

3 5 17 17 18 20 27 33 37

DVV Post is een uitgave van DVV voetbalvereniging “Door Vriendschap Vooruit”. DVV Post verschijnt 6 maal per jaar. Hoofdredactie: John van der Meer 0316 26 39 90 Eindredactie: Geert Roelofs 0316 26 62 91 Bart Frouws 0316 26 46 18 Sven Meijer 06 50 83 85 88 Peter Smits 0316 84 07 51 E-mail: DVVpost@hotmail.com Kopij-bus: Sportpark “Horsterpark” Duiven Druk: JP, Duiven • www.jp.nl Vormgeving: Sven Meijer Oplage: 1100 exemplaren

Van de redactie Door: John van der Meer

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Sportvrienden, Met de winterstop voor de deur verschijnt de derde editie van de DVV Post. Het is weer een volumineus nummer geworden met ditmaal weer veel waardevolle bijdragen uit de scheidsrechtershoek. De actieve voetballers kunnen nu niet alleen op het voetbalveld iets leren van de scheidsrechters, maar ook in de reacties naar ons clubblad toe steken de leidsmannen de DVV-spelers naar de kroon. Compliment! Daarnaast veel bijdragen van het bestuur naar aanleiding van de ledenvergadering met een aantal onderwerpen die veel stof deden opwaaien. De artikelen hierover zijn een must voor alle spelers en de ouders van de jeugdspelers: het heeft met geld en tijd te maken! Dit keer geen profiel (al is er wel een miniprofiel van de E-meiden) van een elftal, maar er worden 9 doelverdedigers door zichzelf en door Robert Striekwold in het voetbalzonnetje gezet. In het volgende blad zullen er nog heel wat volgen. Bedankt, Robert! Natuurlijk ontbreken de pupillen van de week en Mr X ook

dit keer niet en uiteraard trekt Sinterklaas ook zijn spoor door DVV-land. In een interview maken we kennis met de hoofdtrainer van de succesvolle damesploeg: Bennie Wisselink. Zo zien jullie: een blad ter lering en vermaak. Op onze oproep in de vorige bladen om versterking van het redactieteam is o,o reactie gekomen. Of men het clubblad niet waardeert of dat ook dit een teken is van de vrijwilligersmoeheid van leden en ouders…: dit is ons om het even. Wij vragen vanaf nu niet meer om versterking en mocht het op een moment zo ver komen dat de redactie het niet meer trekt, zullen opvolgers zonder ingewerkt te zijn de kar moeten gaan trekken of het clubblad houdt op te bestaan. Zo is dat dus! Basta. Rest ons iedereen aan het volgende te herinneren: De deadline voor blad 4 is 9 februari; blad 4 verschijnt in het weekend van 27 en 28 februari èn… alle DVV’ers Prettige Feestdagen, een Goede jaarwisseling en een Gezond en Sportief 2010 te wensen.

OPGERICHT 15 sept. 1945


Advertentie

Advertentie O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

O N A F H A N K E L I J K

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

O O R V R I E N D S C H A P DVV Post• • Djuli 2006 • nr. 6

C L U B B L A D

1 5

V O O R U I T

S E P T E M B E R •

O P G E R I C H T

1 9 4 5 1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


V a n d e b e s t u u r s t a f e l

Van de voorzitter Door: Erik van der Laan Op het moment van schrijven is het nog een paar weken en dan hebben we alweer het kersttoernooi voor de jeugd. Daarnaast zijn de meeste teams op het veld uitgespeeld en gaan we starten met de zaalcompetitie. De algemene ledenvergadering (ALV) is geweest. Naast de gebruikelijke agendapunten heeft het bestuur een tweetal voorstellen voorgelegd aan de ALV. Het betreft het voorstel van het bestuur om een kledingsfonds en een nieuwe vrijwilligersregeling in te stellen. De ALV heeft besloten tot het instellen van een kledingsfonds. Dit houdt in dat alle leden per 1 augustus een compleet tenue en presentatiepak (trainingspak) krijgen. Elk lid betaalt dan een maandelijkse bijdrage en een borg. Tevens is positief besloten over de nieuwe vrijwilligersregeling. In een apart artikel in deze DVV Post kunt u de details nalezen. Voordat de effecten van het besluit voor u als lid merkbaar zijn zullen we een informatiebijeenkomst houden.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

zondag 10 januari 2010 in het clubhuis op het Horsterpark aanvang: 15.00 uur tot 18.00 uur. Het bestuur nodigt u allen van harte uit om met ons het nieuwe jaar te beginnen met de beste wensen onder het genot van een drankje en een hapje. Tijdens deze receptie zullen weer enkele jubilarissen worden gehuldigd. Het bestuur van DVV.

pagina 5

In het afgelopen jaar is er behoorlijk wat veranderd op het park. Zoals jullie weten, zijn er extra kleedkamers in de kleedaccommodatie en hebben we een kunstgrasveld. Binnenkort gaan we een speeltuintje aanleggen voor de jeugdleden en natuurlijk voor de broertjes en zusjes die komen kijken. We hebben op dit moment bijna 1300 leden, 1281 op precies te zijn. Als bestuur staan we stil bij de vraag hoe groot DVV kan worden. We zijn onderhand zo groot dat het steeds moeilijker wordt om alles te kunnen overzien. Dit is natuurlijk een moeilijk probleem omdat je de jeugd van Duiven de mogelijkheid wilt bieden om te kunnen voetballen. Als ze dat bij DVV niet kunnen, waar dan wel? De meeste verenigingen kampen met dit probleem. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de komende jaren er een grote terugval zal zijn jeugd in Duiven. De groeitaak zit erop. Op basis van de cijfers van de gemeente is onze inschatting dat DVV structureel rond de 1000 leden zal tellen: volgens het bestuur een acceptabel aantal leden. Veel plezier de komende tijd op en langs het veld (en in de zaal) en we hopen u te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarsreceptie Aan alle ereleden, leden, vrijwilligers, sponsors en 足donateurs van DVV. Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op...


Lithograaf 11 • 6921 AA Duiven • Telefoon (0316) 26 21 36

Creatieve bruidsreportages/portretfotografie Industriële en bedrijfskundige reportages

Net even anders... Fotografie Jacques Kok

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven 0316-267579 - 06-51721179 info@fotokok.nl - www.fotokok.nl


V a n d e b e s t u u r s t a f e l

Notulen algemene ledenvergadering van vv DVV Gehouden op vrijdag 27 november 2009 In het clubhuis. Aanwezig: Erik van der Laan Vz - Wim Nijsen, Pnm - Geert. Tijssen Secr - Frank Campman bestlid. Overige leden: 47 Afwezig met kennisgeving: Frank Weijdt, Johan Versluis, Eric Span, Jan Spaan, Rene Nijhuis, Edy Wiggers, Paul v.d. Meer.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

1. Opening en mededelingen door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom op deze algemene ledenvergadering. 2. Vaststelling notulen ledenvergadering 28 november 2008 en van de extra ledenvergadering 22 december 2008. Deze verslagen lagen voor ieder ter inzage en waren al eerder gepubliceerd in het clubblad van december 2008 en januari 2009. De voorzitter vraagt of er opmerkingen dan wel aanvullingen zijn op deze verslagen. Er zijn geen op- of aanmerkingen zodat deze verslagen worden vastgesteld. 3. Jaarverslag van de secretaris Ook dit verslag lag voor ieder ter inzage. Er waren geen op- of aanmerkingen van de vergadering. Het jaarverslag juli 2008 t/m juni 2009 werd goedgekeurd. Verzocht werd om het jaarverslag eerder te publiceren. Volgende keer zal het tegelijk met de uitnodiging en agenda worden gepubliceerd in het clubblad. 4. Financieel verslag van de penningmeester periode 01-7-2008 tot 30-6-2009. Ook dit financieel verslag lag voor ieder ter inzage. Enkele vragen uit de vergadering werden door de penningmeester afdoende beantwoord.. Op de vraag of de financiën voor de premiebetaling 1e elftal in dit financieel verslag zijn opgenomen, antwoordde de penningmeester dat die financiën apart door de opgerichte stichting vrienden DVV 1 worden beheerd en niet van invloed zijn op de financiën van

pagina 7

DVV. Hierna ging de vergadering akkoord met het verslag van de penningmeester. De voorzitter bedankte zowel de secretaris als de penningmeester voor hun verslagen. 5. Verslag van de kascontrole-commissie De kascontrole commissie bestond uit John van der Meer, Eric Span en Bennie Buevink. Het verslag van de commissie werd voorgelezen door John van der Meer. De commissie heeft op 16 november 2009 de gevoerde financiële administratie van de vereniging seizoen 20082009 gecontroleerd. De Kascontrole commissie heeft geen onregelmatigheden vastgesteld en stelt de vergadering dan ook voor om de penningmeester dhr. W. Nijsen te dechargeren voor de gevoerde financiele administratie 2008-2009. Hiermee ging de vergadering akkoord. Compliment voor de penningmeester. Traditiegetrouw maakt de kascontrolecommissie gebruik van de gelegenheid enkele opmerkingen te maken. De kascontrolecommissie merkt op dat de administratie een toegankelijke, overzichtelijke, vertrouwenwekkende en professionele indruk maakt. DVV wordt op een degelijke en realistische wijze financieel beheerd. We hebben er dan ook vertrouwen in dat DVV gevrijwaard zal blijven van belastingproblemen of exorbitante contributieverhogingen. Verder meldt de commissie verontrust te zijn over de volgende zaken: 1. De sponsorbijdragen staan behoorlijk onder druk. De kredietcrisis en de onderbezetting van de sponsorcommissie zullen hieraan ongetwijfeld debet zijn. Een dringend verzoek aan de leden dan ook om de sponsorcommissie te ondersteunen in hun voor DVV zo belangrijke taak: zonder de sponsorbijdragen, die momenteel ruim 18% van de inkomsten bedragen, zouden veel activiteiten niet meer mogelijk zijn.

Voorzitter Erik en bijna ex-secretaris Geert


Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd 1

10/9/2005 10:44:21 PM

AUTOBEDRIJF

MARC REESING ’T HOLLAND 51 DUIVEN TEL: 0316-261442

Bij uw interkreatief-kapper zit u goed!

Interkreatief-kapper • Nieuwe knip- en kleurtechnieken • Speciale high- en lowlighttechnieken • Sunglitz, bioglitz en ultraglitz • Great lenghts 100% human extentions • Shi-iron technieken (speciale shi-iron-tang) • Elumen haircolor technology • Veel voordeel akties in de kapsalon • Bonus-card spaarsysteem • Kom langs, of bel voor een afspraak Doetinchem Duiven Kilder Wehl Wehl Zevenaar

• Winkelcentrum de Bongerd 55 • Winkelcentrum ’t Eilandplein 490 • Broekstraat 25 (nabij Dichteren) • Kapsalon Charme, Didamseweg 6 • Keppelseweg 7 • Tortonaplein 3

• tel. 0314 - 34 34 36 • tel. 0316 – 28 12 00 • tel. 0314 – 68 15 89 • Tel. 0314 – 68 35 43 • tel. 0314-68 47 57 • tel. 0316 – 34 11 91

Kapsalons in Doetinchem, Duiven en Wehl zijn ’s maandags ook de gehele dag geopend!


Van de bestuurstafel 2. De liquiditeit van de vereniging heeft onder druk gestaan door een substantiële overschrijding van de bouwkosten. Inmiddels is de liquiditeit wel weer verbeterd, maar blijft wel een punt van aandacht. 3. De inkomsten van het clubhuis bedroegen 10% minder dan begroot. Deze belangrijke inkomstenbron moet natuurlijk wel op peil gehouden worden en voor de kantine- en activiteitencommissie is hier een mooie taak weggelegd, waarbij wel de hulp nodig is van een groot aantal vrijwilligers. 4. Door de verwachte stijging van het ledenaantal zullen de contributie-inkomsten toenemen. Het is echter de vraag hoe groot een vereniging kan worden. Een toename van het aantal leden legt ook een toenemende druk op de begeleidingscapaciteit en organisatie van de vereniging, m.a.w. er zullen dus ook meer vrijwilligers nodig zijn.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

6. Verkiezing kascontrolecommissie Aftredend is John v.d. Meer. De nieuwe kascontrolecommissie 2009-2010 zal bestaan uit Erik Span, Bennie Buevink en Anton Seggelinck. Als reserveleden zijn benoemd 1e res: Jannie u.d.Bosch en 2e res: Willie Visser . 7. Vaststellen begroting 2009-2010. Ook deze begroting lag voor ieder ter inzage. De begroting is sluitend. Enkele vragen werden door de penningmeester afdoende beantwoord. Hierna ging de vergadering akkoord met de opgestelde begroting 2009 – 2010 en aldus vastgesteld. Voorgesteld werd om i.v.m. een betere inzage en besluitvorming over de financiën en begroting de Algemene Leden Vergadering eerder vast te stellen bijv in augustus. Nu moet een begroting worden vastgesteld die al bijna een half laar loopt. 8. Voorstel aanpassing contributie; Het bestuur stelt de volgende contributiebedragen voor per 1 juli 2010: Pupillen per maand € 10,25 per jaar is dit € 123,00 Junioren per maand € 11,50 per jaar is dit € 138,00 Senioren per maand € 15,35 per jaar is dit € 184,20 De verhoging is de jaarlijkse indexatie. De regeling voor spelende vrijwilligers en steunende leden blijft gelijk op € 4,00 per maand wat € 48,00 op

pagina 9 jaarbasis betekent. Niet actief spelende vrijwilligers blijven contributievrij. De extra bijdrage per lid in verband met de onderhoudskosten en schoonmaakkosten van onze accommodatie is in bovengenoemde contributie verdisconteerd. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. 9. Verkiezing bestuursleden Periodiek aftredend was de secretaris Geert Tijssen. Geert stelde zich niet weer herkiesbaar voor de periode van 3 jaar. Als nieuwe kandidaat secretaris stelde het bestuur voor de heer Hugo Boschker. Ook periodiek aftredend was bestuurslid voetbalzaken Frank Weijdt. Frank stelde zich wel weer herkiesbaar voor de periode van 3 jaar. Omdat voor de bovengenoemde bestuursfuncties geen tegenkandidaten waren hoefde er niet gestemd te worden. Dhr Hugo Boschker en Frank Weijdt werden daardoor gekozen/herkozen als secretaris en bestuurslid. Voor de vacatures bestuurslid accommodatie en bestuurslid algemeen waren geen kandidaten beschikbaar waardoor deze als 2 vacatures blijven openstaan. 10. Invoering kledingfonds Op de ledenvergadering van 28 november 2008 is besloten dat het bestuur de invoering van een kledingfonds verder kon uitwerken. Door bestuurslid Frank Campman werd een digitale presentatie gepresenteerd hierover. Hierdoor kon een goede discussie ontstaan over o.a. de inning van een borg en over de hoogte daarvan. Ook over de invoeringstermijn, hoe een goede organisatie m.b.t. de logistieke operatie kan worden opgezet en welk kleding pakket gekozen wordt. Over de logistieke operatie moet nog goed worden nagedacht en is mede afhankelijk van kledingmerk en leverancier keuze. Hierna werd tot stemming overgegaan over invoering van het kledingfonds. Een overgrote meerderheid van de aanwezigen was voor de invoering van het kledingfonds. Er kon gestemd worden over het merk kleding. Gekozen is voor HUMMEL. Ook kon gestemd worden over welk pakket: pakket 1: shirt, broek en kousen, of pakket 2: shirt, broek, kousen en trainingspak. Gekozen werd voor pakket 2. De datum van invoering van het kledingfonds werd door de meerderheid gekozen voor ingang seizoen juni 2010-2011. Alle teams worden dan in een keer voorzien van nieuwe kleding. Hierdoor krijgen


DE EERSTE DE BESTE...

Schuif- en kastenwanden op maat, verfmengen, raamdecoratie, behang, elektra, ijzerwaren, gereedschappen, hout, tuin, bouwmaterialen, zagen, bezorgen, enz.

’t Holland 1 - Duiven • Telefoon (0316) 26 15 83 Ruime parkeergelegenheid

Adv. Maassen 1_3 L.indd 1

Telefoon

10/16/2005 11:00:21 AM

(0316) 262 609 (0316) 261 803

Mobiel

0610 923 585

Autorijles Theorieles op DVD 1 daags cursus Aanhangwagen E bij B Spoedcursus mogelijk

Adv Kinkelder 1_3 L.indd 1

Als kwaliteit u iets zegt, komt U vanzelf bij ons terecht. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

10/9/2005 7:18:04 PM


Van de bestuurstafel

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

de leden nu al zelf de keus voor zichzelf te kunnen gaan reserveren voor de borg, welke in juni 2010 van hun rekening afgeschreven zal gaan worden. Omdat de tijd al vorderde gingen enkele mensen naar huis. (elders in dit blad een apart artikel over dit punt, red.) 11. Vrijwilligersbeleid Een nieuw vrijwilligers beleid wordt voorgesteld. Hugo Boschker gaf uitleg hierover met digitale ondersteuning. Kortweg omvat het plan dat alle leden ouder dan 14 jaar en ouders van jeugdleden jonger dan 14 jaar worden “verplicht” om 9 uren per jaar vrijwilligerswerk te doen bij DVV. Leden die al vrijwilligerswerk doen bij DVV zijn van deze regeling vrijgesteld. Na deze presentatie kwamen er diverse vragen uit de vergadering: 1. Heeft DVV geïnventariseerd waarom er niet voldoende vrijwilligers zijn bij DVV? 2. Waarom haken er vrijwilligers af bij DVV? 3. Zitten wel de juiste mensen op de juiste plaatsten, vooral op belangrijke sleutelfuncties? 4. Is DVV wel zuinig op de vrijwilligers? Hierop kon niet een gedetailleerd antwoord worden gegeven, maar hier zal wel over nagedacht worden en actie op worden uitgezet. In de basis zie je dat er veel werk bij steeds dezelfde vrijwilligers komt te liggen (dubbele rollen) om de zaak draaiende te houden. Dit is iets dat zoals ook uit de ALV naar voren kwam niet alleen bij DVV speelt, maar ook bij andere verenigingen zo is. Steeds meer verenigingen, waaronder VDZ, zijn overgestapt naar een situatie waarin zij de leden verplichten een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke belang de vereniging draaiende te houden. Er werd nu tot stemming overgegaan voor de invoering van het voorgestelde vrijwilligersbeleid Voorstemmers 29 stemmen, Tegenstemmers 10 stemmen, onthoudingen 3. Voorstel is dus aangenomen.

Let op: nieuw Vrijwilligersbeleid DVV! Door: Hugo Boschker, secretaris Tijdens de Algemene Leden vergadering heeft Hugo Boschker aan de hand van een aantal sheets een presentatie verzorgd over de nieuwe vrijwilligersregeling DVV. Hierbij volgt een verslag op hoofdlijnen.

pagina 11 Het bestuur zal nu bekijken hoe de invoering gestalte te geven en wanneer de invoering zal geschieden. (elders in dit blad een apart artikel over dit punt, red.) 12. Rondvraag: Ingrid Meyer wilde graag dat belangrijke zaken zoals kledingfonds en vrijwilligersbeleid vooraf aan de leden meer bekendheid aan te geven zodat er meer gefundeerd over gediscussieerd en gestemd kan worden. Tom Harder meldde de erbarmelijke toestand van het hoofdveld. Antwoord: onderhoud is in handen van de gemeente. DVV zal bij de gemeente aandringen op beter onderhoud. Jannie u/d Bosch vroeg naar de stand van zaken DVVvoetbalschool. Uitleg hierover werd gegeven door Ruud Doevendans Hoofd Opleidingen bij DVV. De naam voetbalschool is inmiddels gewijzigd in DVV- jeugdopleiding. De DVV- jeugdopleiding wordt thans in de steigers gezet door Ruud Doevendans, Tom Harder en Rico Lansbergen. Zij zoeken nog enkele mensen ter ondersteuning. Erwin van Veghel had enkele vragen over o.a.: slechte staat van de DVV- spelmaterialen, stilstand in de ontwikkeling van DVV m.b.t. normen en waarden fair-play, beleid van de vereniging wordt geheel niet of niet goed uitgevoerd. Er worden te weinig concrete zaken gedaan. Er zijn te weinig mensen vooral op de cruciale functies binnen DVV om het beleid uitgevoerd te krijgen. De vergadering verwacht op korte termijn concrete oplossingen van het bestuur. De voorzitter kon zich de kritieken uit de vergadering voorstellen en beloofde om vooral in kleinere bijeenkomsten oplossingen te vinden. 13. Sluiting Geen vragen meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de aanwezigen. Het gaat goed met DVV (ruim 1200 leden), maar daardoor komt DVV structureel handen te kort. Op dit moment draait de vereniging op een te kleine, maar gelukkig zeer actieve groep vrijwilligers. Daar vele handen licht werk maken, heeft het bestuur de leden een nieuwe vrijwilligersregeling voorgelegd met als stelling: ”vrijwillig“ betekent in deze nieuwe regeling niet langer vrijblijvend, want het is de bedoeling dat alle leden en ouders van jeugdleden zich gaan inzetten voor DVV”. Vrijwilligerswerk is binnen de nieuwe regeling niet het


Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17 E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl


Van de bestuurstafel

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

rijden bij uitwedstrijden en het bij toerbeurt wassen van shirtjes. Neen, deze activiteiten worden van een ieder verwacht. Het vrijwilligerswerk richt zich veel meer op de activiteiten die nodig zijn om het voetballen voor de leden mogelijk te maken d.w.z. inzet van leden en ouders van jeugdleden die voor vrijwilligerstaken worden ingeroosterd. De nieuwe vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid verplicht is om per seizoen een aantal verenigingsdiensten uit te voeren (minimaal 9 uren). Voor jeugdleden t/m C-junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt deze verplichting voor één van de ouders of verzorgers. Ouders of verzorgers van B- en A-junioren kunnen desgewenst ook aan deze nieuwe regeling deelnemen. Ouders met meer dan één kind binnen de vereniging hoeven niet naar rato van het aantal kinderen vrijwilligerswerk te verrichten anders gezegd: per gezin dient één persoon een vrijwilligersfunctie te vervullen. Ouders en Leden kunnen daarbij op basis van capaciteit en voorkeur kiezen uit één van de volgende vijf categorieën vrijwilligersfuncties: • uitvoeren van taken binnen de kantine zoals bardiensten (ouder dan 18 jaar); • meehelpen met activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, evenementen en jeugdactiviteiten); • uitvoeren van onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden incl. terreinbeheer; • activiteiten rond sponsorwerving, marketing en pr (zowel ondersteunend als wervend); • EHBO-er (diploma) Leden die een kaderfunctie vervullen bij DVV, zijn vrijgesteld van deze nieuwe regeling aangezien zij al veel werk voor

Even voorstellen… Hugo Boschker Door (jawel): Hugo Boschker, secretaris Tijdens de algemene ledenvergadering werd mij gevraagd mij voor te stellen. Daar niet alle leden deze vergadering hebben kunnen bijwonen, wil ik mij via de DVV post verder bekendmaken. Mijn naam is Hugo Boschker. Ik ben op 1 april 1947 geboren in Groenlo Ik ben getrouwd met Baukje en we hebben 2

pagina 13 de vereniging verrichten. Dit geldt ook voor niet-spelende leden en leden die ouder zijn dan 65 jaar. Zijn zij toch bereid om vrijwilligerswerk te verrichten, dan zijn zij natuurlijk van harte welkom. Leden die door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren, hoeven eveneens niet aan deze regeling deel te nemen. Zij worden verzocht dit te melden bij DVV. Om aan de nieuwe vrijwilligersregeling invulling te geven, zal er een up-to-date ledenlijst worden uitgedraaid. Van deze lijst zullen de vrijwilligers worden verwijderd die al vrijwilligerswerk bij DVV verrichten. De “overblijvers” zullen persoonlijk bericht ontvangen om zich “vrijwillig” aan te melden voor één van de vijf categorieën van verenigingswerk (voor leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zal een andere werkwijze gelden). Hoe dit uitvoeringstraject exact dient te verlopen en wie hierbij betrokken zullen worden, zal door het bestuur nog nader worden uitgewerkt. Om dit proces te ondersteunen wordt op voorhand wel gedacht aan het instellen van een vrijwilligerscommissie (2 personen). Deze commissie weet wat er leeft binnen DVV en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging. Om voor nu en de toekomst een goed beeld op de vrijwilligers bij DVV te houden, zal er ook voor het vrijwilligersbestand een database worden ontwikkeld. Als een lid is ingepland voor het verrichten van verenigingswerk, is hij* zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Mocht hij echt niet kunnen dan kan hij een vervanger regelen. Ook dan blijft hij verantwoordelijk dat de vervanger op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht. Als een lid of één van de ouders of verzorgers (of hun plaatsvervanger) een vooraf gemaakte dochters (Grada en Marianne) en een zoon (Jan Willem, voetballer bij DVV). Sinds 2 jaar zijn wij opa en oma van 2 kleinkinderen. Wij wonen nu 20 jaar in Duiven en dat bevalt ons uitstekend. Met ingang van 1 april 2008 heb ik mijn dienstbetrekking als HR manager (P&O) bij zorggroep Laak en Eemhoven te Amersfoort beëindigd. Per die datum maak ik gebruik van de OBU-regeling (prépensioen). Ik heb altijd een grote affiniteit met sport gehad. In mijn jeugd heb ik gevoetbald bij KSV (Vragender), vervolgens bij


KWALITEITSSLAGERIJ

EEG-erkenning nr. 3521

Voor ouderwets lekkere kwaliteit en fijne vleeswaren uit eigen worstkeuken Heiliglandsestraat 23 - 6923 BA Groessen Tel/Fax (0316) 523077

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

38

Winkelcentrum de Elshofpassage Duiven (0316) 280 555 WWW.BLOKKER.NL


Van de bestuurstafel Zeelandia (Middelburg) en bij Zeeburgia (Amsterdam). In Zwaag (Hoorn) speelde ik zaalvoetbal. Vanaf mijn 30ste jaar ben ik geleidelijk aan gaan wielrennen en hardlopen en toen wij in Duiven kwamen wonen, werd de triatlonsport mijn passie. Deze sport beoefen ik nog steeds. Daarnaast ben ik voorzitter van Stichting Triathlon Didam. Naast mijn werk heb ik in de avonduren 3 jaar sportlessen verzorgd in Duiven aan ouderen volgens de GALM methode “meer bewegen voor ouderen”. Momenteel geef ik deze sportlessen op vrijdag in Doesburg. De reden dat ik mij bestuurlijk actief wil inzetten voor DVV en de Stichting Triathlon Didam heeft o.a. te maken met het feit dat beide verenigingen voor ons gezin veel waarde

Attentie! Nieuw! Kledinglijn en kledingfonds DVV! Door: Frank Campman

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Inleiding Het is alweer een jaar geleden dat de algemene ledenvergadering op 28 november 2008 onderstaande uitgangspunten heeft geformuleerd inzake het onderzoeken van een DVV Kledingfonds. 1. Doel: uniformiteit, gelijke rechten en netto toename bestedingsruimte DVV 2. Hoe: nieuwe kledinglijn, kledingfonds en merchandising 3. Plan: kleding in bruikleen (sokken 1e x per 3 jaar gratis, daarna zelf vervangen) 4. Bijdrage: € 2,- per maand per spelend lid voor het wedstrijdtenue 5. Operationeel: start voetbalseizoen 2010-2011 Aanleiding hiertoe was destijds dat de huidige Hummelkledinglijn na 15 jaar uit het assortiment wordt gehaald en DVV een besluit moet gaan nemen hoe zij zich de komende jaren wil presenteren. Bovendien werd er vanuit de leden een duidelijk signaal gegeven dat DVV er naar zou moeten streven om meer gelijke rechten tussen selectieteams en niet-selectieteams te creëren. De gestelde voorbeelden hadden o.a. betrekking op het wel of niet krijgen van

pagina 15 hebben. DVV voor Jan Willem (hij voetbalt er al meer dan 20 jaar met heel veel plezier) en de Stichting Triathlon Didam, waar ik zelf mijn ontspanning haal. De OBU-regeling geeft mij de mogelijkheid mijn kennis en ervaring aan te wenden voor beide verenigingen. Per 27 november tijdens de algemene ledenvergadering ben ik gekozen tot secretaris/manager P&O. Daar deze functie nogal veel omvattend is, zal Geert Tijssen ( tot 27 november 2009 secretaris) mij voor wat betreft de secretariaatswerkzaamheden ondersteunen. Geert zal met name alle contacten onderhouden met de KNVB. U zult begrijpen dat ik zijn ondersteuning ten volle waardeer. Ik wens DVV alle goeds toe en hoop daar samen met u (jullie) een bijdrage aan te kunnen leveren. kleding en het één of meer keer per week kunnen gaan trainen. Op basis hiervan heeft het bestuur een tweetal besluiten genomen. Het eerste betreft het streven naar een voetbaljeugdopleiding waarbij elk lid in de toekomst de gelegenheid kan krijgen twee keer per week te kunnen komen trainen. Ten tweede de keuze om te komen tot een nieuwe DVV kledinglijn en het invoeren van een kledingfonds te onderzoeken en in de afgelopen ALV ter advies en besluitvorming bij de leden neer te leggen. Dit is in de afgelopen periode op meerdere plaatsen aangekondigd en ieder was uitgenodigd hierbij mee te denken, bijvoorbeeld in de DVV Post nummer 2. Hierna nemen wij u mee welke stappen er sindsdien gezet zijn, waar de ALV van afgelopen vrijdag 27 november 2009 toe heeft besloten en wat er nu staat te gebeuren tot aan uitlevering van de nieuwe kleding. Nieuwe kledinglijn! De keuze voor een nieuwe kledinglijn hangt van een heleboel verschillende aspecten af, als: is het in onze clubkleuren leverbaar, hoe is de kwaliteit van de materialen, is het betaalbaar, vinden wij het mooi, hoe lang blijft het in de collectie, hoe is de pasvorm en wasbaarheid en dergelijke. Maar ook hoe is de levering, worden afspraken nagekomen, is men bereid iets extra’s voor de DVV-leden te doen? Allemaal aspecten die je pas echt te weten komt als je gaat testen. Dit is ook de reden geweest dat na een


pagina 16

Van de bestuurstafel voorselectie van de merken MUTA, Jako, Joma en Hummel er een viertal teams zijn aangekleed met de diverse lijnen. Het betreft de A1, B1, C1 en D1. Na een aantal maanden heeft er een evaluatie met de teams plaatsgehad en zijn er verschillende leden betrokken bij het maken van een tweede voorselectie hierin. De keuze die zij hebben gemaakt, is tijdens de ALV van vrijdag 27 november 2009 aan de leden voorgedragen en betreft het tenue van Hummel en Joma. Op basis van de evaluatie en zaken als de investering, de kwaliteit, de persoonlijke voorkeur en de gevolgen die de keuze op het kledingfonds heeft, is door de ALV de voorkeur uitgesproken voor de kledinglijn van het merk Hummel. Uit de te kiezen kledingpakketten: pakket 1. shirt, broek, kousen of pakket 2. shirt, broek, kousen en trainingspak, heeft de ALV gekozen voor pakket 2 inclusief trainingspak.

precies hetzelfde: word lid, betaal borg, ontvang kleding (vervanging regelt DVV vanaf dat moment), betaal maandelijks een bijdrage aan het kledingfonds en krijg de borg terug als je stopt als spelend lid. Bovendien is DVV nu in staat om met de kleding­ sponsorinkomsten nu investeringen te doen in zaken die voor iedereen van belang zijn, maar ook een bijdrage te kunnen geven aan structurele leeftijdsafhankelijke zaken. Denk hierbij aan trainers binnen de jeugdopleiding, toernooien en dergelijke. Kledingfonds De uitgesproken voorkeur voor het merk Hummel en kledingpakket 2 betekent voor het kledingfonds het volgende: Eenmalige borg: € 62,80 * Maandelijkse bijdrage kledingfonds: € 2,99 * * Noot: de bedragen zijn indicatief en kunnen licht afwijken van de

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Dit is dan ook de lijn waar het bestuur nu de tweede onderhandelingsronde verder voor gaat opzetten met zowel Deventrade (de licentiehouder van Hummel in Nederland) en de twee gekozen leveranciers: Four Seasons en Willemsen. Kleding in bruikleen: borg! Bij het uitreiken van kleding is de ervaring bij andere verenigingen en bij DVV dat het nog al eens voorkomt dat materialen eerder dan de gebruikelijke doorlooptijd vervangen moeten worden. Maar ook dat het wel eens vergeten wordt om de kleding terug te geven als het lidmaatschap stopt en de speler bijvoorbeeld een andere sport gaat beoefenen. Dit kan leiden tot extra kledinginvesteringen en kan tot gevolg hebben dat de bijdrage aan het kledingfonds verhoogd moet worden, waarmee de mensen die de kleding gebruiken alsof het van hun zelf is, de dupe gaan worden. Dit is iets dat het bestuur en de ALV niet wenselijk acht. Daarom is besloten een borg in te voeren. Een borg die op voorhand betaald dient te worden en terugbetaald wordt als bij stoppen van het lidmaatschap de materialen in een voor dat moment normale staat worden ingeleverd. Een heel belangrijk voordeel voor DVV is dat, door het vragen van de borg, de eerste investering om de gehele vereniging ineens van nieuwe kleding te kunnen voorzien, betaald kan worden. Bovendien geldt voor nieuwe leden

bedragen die gelden vanaf 1 juni 2010.

Startdatum Kledingfonds Maandelijkse bijdrage: 1 juni 2010 Eenmalige afschrijving borg: 1 juni 2010 Nieuwe kledinglijn Aanvang nieuwe voetbalseizoen 2010-2011 Tot slot In het komende jaar zullen wij periodiek aanvullende informatie verstrekken, maar als er al eerder vragen zijn nodigen wij jullie graag uit deze persoonlijk te stellen of per email te sturen naar communicatie@dvvduiven.nl


Van de sponsorcommissie

Ingezonden stukken

pagina 17

Van de sponsorcommissie

Coaches C2 zitten er warmpjes bij dankzij Multimate Zevenaar-Doesburg

De man achter de erwtensoep

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

De toernooicommissie en enkele andere enthousiaste vrijwilligers hebben 3 zaterdagen erwtensoep en broodjes knak verkocht. Iedereen vindt de soep heerlijk! Maar ja, wie doet nou zoiets voor DVV............natuurlijk een hele lieve opa! En dat is‌: Geert Imming, 69 jaar oud en al 48 jaar gelukkig getrouwd met zijn vrouw Trees. Ze wonen in Velp, hebben twee zoons en drie kleinkinderen, die alledrie bij DVV voetballen. Geert is een man die heel lekker kan koken; hij is dan ook chef-kok geweest, en hij heeft heel wat jaren een snackbar gehad in Velp, misschien wel bekend bij jullie als snackbar De Bolle. Geert is ook de liefste opa van de wereld voor zijn kleinkinderen want die zijn hem alles. Hij is soms een brombeer maar met een hart van goud. Hij kan niet alleen heerlijke soep maken, maar is ook een kei in het maken van salades, warm en koud buffet die je dan ook bij hem kunt bestellen. Wij hopen dat we nog heel lang van je soep mogen genieten. Geert, bedankt namens heel veel DVV’ers en andere voetballiefhebbers!

De man achter de erwtensoep

En... de charmante assistentes


Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Van het eerste

De taalvirtuoos Het is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend, maar op de website van De Gelderlander kunnen mensen reacties plaatsen onder artikeltjes die over DVV gaan. Met name Dennis Aerts is daar al menigmaal het mikpunt van spot geweest. Onlangs stonden we voor een training wat te brainstormen over wie er nou achter die reacties zou kunnen zitten. Dat is nog geen gemakkelijke opgave gezien de aversie die Dennis bij tijd en wijle met zijn gedrag oproept. Toen iemand een suggestie deed voor wie het zou kunnen zijn (ik zal zijn naam niet noemen) zei Dennis het volgende: “Nee joh, die man snapt niks van computers en zit met een eeeeeh met zo’n eeeeh laboratorium achter zijn beeldscherm!”. Toen viel het toch even stil en keken 30 vragende ogen hem verbaasd aan. Dennis voelde al wat nattigheid: “Ach nee eeeeeeh, geen laboratorium, hoe noem je zo’n ding ook alweer, zo’n ding waarmee je dingen groter kunt maken?”. Roy van Lier antwoordde droogjes: “Een loep?”. Dat bleek inderdaad het woord te zijn waar Dennis naar op zoek was! Geeft niks Dennis, ik zeg bijvoorbeeld ook heel vaak “koffiezetapparaat” als ik eigenlijk “koplamp” of “zo’n ding dat veel licht geeft” bedoel.... Papa Ensing Eén van de nieuwe spelers dit jaar is Michel Ensing en hij profileert zich steeds meer als een vader voor de jonge jongens die hij onder zijn hoede neemt en van waardevolle adviezen voorziet. Onlangs stonden we vlak voordat we naar VIOD vertrokken even bij het tweede te kijken en toen liet Michel zijn hartverwarmende vaderlijke kant weer zien. Voordat ik verder ga, moet u weten dat we de regel hebben dat bij ons de wissels altijd de grote tassen met kleding, de ballen en de verzorgingsspullen dragen en dat Edwin Simon

pagina 18

voor de wedstrijd tegen VIOD door de trainer gepasseerd was. Ok, hier komen de adviezen van Papa Ensing: • Advies 1 aan Edwin Simon: “Edwin, goed kijken en observeren bij het tweede, hè, dat zijn je nieuwe ploeggenoten”. • Advies 2 wederom aan Edwin Simon: “Edwin, denk je er wel aan de tassen zo mee te nemen? Je bent wissel namelijk en dat doen de wissels altijd.” Even later kwam Rick Goorman aanlopen met de wedstrijdkleding, maar Rick was nu juist voor het eerst in zijn carrière eens een keer geen wissel die dag. Michel hoeft dan niks te zeggen natuurlijk, maar hij helpt gewoon graag zijn ploeggenoten, daar is hij dan te sociaal voor. • Advies 3 aan Rick Goorman (vol medelijden en vaderlijke zorg): “Ach nee Rick, ach jongen toch, dat hoeft vandaag helemaal niet. Gut, hij is helemaal gewend dat hij wissel is, je mag juist een keer voetballen vandaag. Dat is voor de wissels, dat doet Edwin wel.”. Wil Sonneveld Dat onze trainer zo af en toe behoorlijk gevat uit de hoek kan komen, hebben we al in een eerdere Mr. X kunnen zien. De afgelopen periode had hij er weer een paar. • Tegen de clubkabouter Kelvin Lenselink, die toch echt al ruim meerderjarig is, op het moment dat Kelvin even naar buiten loopt om een sigaretje te roken: “Wie haalt voor jou die sigaretten dan?” • Tegen Dennis Aerts in de rust van het bekerduel tegen Rheden nadat Dennis in de eerste helft een paar enorme kansen om zeep heeft geholpen: “Wil je niet dat ze je bellen?”


Van het eerste

Vrijgezellendag Roy van Lier Door: Arjan van Brakel

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Zoals jullie misschien weten stapt Roy van Lier op 29 december in het huwelijksbootje. Op 7 november werd Roy al vroeg in de ochtend verrast. De buren van Roy hadden ’s ochtends de deuren en ramen dichtgeplakt zodat Roy en Marleen (zij heeft ook haar vrijgezellendag gehad) er niet vroeg tussenuit zouden piepen. Om 9.45 uur hebben zeven vrienden van Roy zich bij hem voor de deur verzameld, zodat ze onder het genot van wat vuurwerk het startschot konden geven voor de vrijgezellendag! Na een bakkie koffie en wat lekkers vertrokken zij richting de velden van DVV, waar zij het op gingen nemen tegen wat (ex-) ploeggenoten van Roy. De jongens die mee hebben gedaan aan deze wedstrijd waren: Paul van der Meer, Wilco Berends, Rick Goorman, Stef Beijer, Barry Beijer, Tomas Baarslag, Frank Kuijpers en Arjan van Brakel. Edwin Simon kwam ook even kijken en Peter Smits heeft voor de foto’s gezorgd. Mannen, bedankt voor het meedoen! De wedstrijd werd ruim gewonnen door Roy van Lier en zijn vrienden, maar we wilden de sfeer natuurlijk niet bederven door Roy en z’n vrienden in te maken. Na de intensieve wedstrijd had Janny ondertussen in de kantine de tafel voor ons gedekt en stond een lekker kopje

pagina 19 soep en een broodje bal op ons te wachten. Via deze weg wil ik Janny nogmaals bedanken! De rest van Roy zijn vrijgezellendag bestond uit het spelen van wat potjes paintball, eten bij Roy zijn favoriete sparerib-restaurant en stappen tot diep in de nacht!

Aan de vrijgezellendis


pagina 20

De profielen van...

De profielen van

de keepers Jesse Golembiewski Leeftijd: 9 Team: E9 Keeperstrainer: Robert Striekwold Rolmodel: Piet Veldhuizen. Waarom keepen? Omdat ik het leuk vind. Het leukste van keepen? Het duiken. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: in de linkerhoek duiken; Zwakke punt: naar rechter hoek duiken. Droom? Keepen in het eerste van DVV. Mooiste keepersherinnering? Redding uit de kruising.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Joey Aleven Leeftijd: 12 Team: C4 Keeperstrainer: Robert Striekwold Rolmodel: Sander Bosker. Waarom keepen? Omdat ik het leuk vond en ik kon vroeger niet zo hard rennen. Het leukste van keepen? Ballen tegenhouden en uitkomen Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: uitkomen; Zwakke punt: de hoge ballen. Droom? Plezier en als het kan op zo hoog mogelijk niveau keepen. Mooiste keepersherinnering? Die moeten nog komen.

Laura Beek Leeftijd: 11 Team: D-meiden Keeperstrainers: Robert, Eddy, Johan Rolmodel: Piet Velthuizen en ik heb veel van Chiraag geleerd. Waarom keepen? Omdat het me leuk leek en dat is ook zo Het leukste van keepen? Duiken Droom? Nederlands Elftal. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: één hoek maar welke is geheim; Zwakke punt: ik mis een paar centimeter lengte voor de grote goal. Mooiste keepersherinnering? Twee keer kampioen geworden met de E-meiden en daarvan één keer de minst gepasseerde keeper geweest.


pagina 21

De profielen van...

Luke Meulmeester Leeftijd: 11 Team: D6 Rolmodel: Rob van Dijk.

Keeperstrainer: Veel keeperstrainers van DVV Waarom keepen? Veel buikpijn met voetballen, met keepen niet. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: duiken; Zwakke punt: mijn lengte. Droom? In het eerste van DVV willen keepen en daarna bij Feyenoord. Mooiste keepersherinnering? D  at ik een penalty heb tegen gehouden van Quinten, waardoor wij zaalkampioen werden.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Matthijs van Baaren Leeftijd: 8 Team: F7 Keeperstrainer: Robert Striekwold, Gerard Smidts Rolmodel: Edwin van der Sar Waarom keepen? Ik vind keepen leuk. Het leukste van keepen? Om mijn doel leeg te houden. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: mijn uittrap; Zwakke punt: duiken. Droom? Dat ik goed kan gaan keepen voor mijn elftal. Mooiste keepersherinnering? Dat ik tegen een klasgenoot moest spelen.

Michael Schaper Leeftijd: 9 Team: E6 Keeperstrainers: Robert Striekwold Rolmodel: Edwin van der Sar. Waarom keepen? Omdat ik het leuk vind. Het leukste van keepen? Hoge ballen eruit houden Droom? Alle ballen uit het doel houden. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: hoge ballen; Zwakke punt: rechterhoek. Mooiste keepersherinnering? Snoekduik linkerhoek tegen E5. Vervolg ‘Profielen van...’ 


pagina 22

Jeugdcorner

Michael Schaper Leeftijd: 9 Team: E6 Keeperstrainer: Robert Striekwold Rolmodel: Van der Sar. Waarom keepen? Omdat ik het leuk vind. Het leukste van keepen? Hoge ballen eruit houden. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: hoge ballen; Zwakke punt: rechterhoek. Droom? Alle ballen uit het doel houden. Mooiste keepersherinnering? Snoekduik linkerhoek tegen E5.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Mitchel Meester Leeftijd: 8 Team: F6 Keeperstrainer: Robert, Eddy, Hans en de rest Rolmodel: Dida. Waarom keepen? Ik vond het altijd al leuker dan voetballen. Het leukste van keepen? Penalties Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: penalties; Zwakke punt: schot van dichtbij. Droom? Als ik net zo goed zou zijn als Dida, dan zou ik met hem een wedstrijd willen ruilen. Mooiste keepersherinnering? Ik was de minst gepasseerde keeper van het laatste DVV jeugdtoernooi.

Nick Wevers Leeftijd: 10 Team: D8 Keeperstrainers: Robert Rolmodel: Van der Sar en Stekelenburg. Waarom keepen? Omdat ik tijdens een schooltoernooi ook ben gaan keepen en dat is toen heel goed bevallen. Het leukste van keepen? Maken van reddingen en het duiken. Droom? Zo hoog mogelijk maar keeper van het eerste van DVV zou al wel heel mooi zijn. Sterke en zwakke punten: Sterkste punt: rechterkant; Zwakke punt: linkerkant duiken. Mooiste keepersherinnering? Schooltoernooi waar we derde zijn geworden.


Jeugdcorner

De C2 in opperbeste stemming. Door leiders/trainers C2: Peter van Leeuwen, Antoine van den Bemt, Auke Noppen

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Bij het schrijven van dit verhaal zitten we alweer op de helft van de competitie. Na enkele jaren geprobeerd te hebben om te promoveren, is het vorig seizoen dan toch eindelijk gelukt. De C2 mag het dit seizoen, voor het eerst in de geschiedenis van DVV, proberen in de 1e klasse. Wij werden ingedeeld in de regio Nijmegen en mogen het daardoor opnemen tegen de C1 elftallen van o.a. De Treffers, De Bataven, Bemmel, Beuningse Boys en Jonge Kracht. Dat dit sterke tegenstanders zijn was vooraf wel duidelijk. Deze teams acteren al jaren op dit niveau, maar de uitdaging om je te handhaven is daardoor alleen maar groter geworden. Na een zeer slechte start, 0 punten uit 4 wedstrijden, begon het steeds beter te draaien. Dat de start zo slecht was, had diverse redenen: • Blessures; • Te korte voorbereiding; • Na 4 wedstrijden was er eindelijk duidelijkheid wie er in de C2 kwam te spelen; • Na 4 wedstrijden was er eindelijk bekend wie onze keeper zou worden; • Deze klasse bestaat uit een zeer sterke top 4 en achteraf hadden we er na 4 wedstrijden al 3 uit deze top 4 gehad. In wedstrijd 5 werd dan eindelijk het eerste punt behaald. Jammer genoeg moesten wij na deze wedstrijd binnen DVV aanhoren, dat wij met deze speel- en werkwijze, met de kerst al gedegradeerd zijn. Onze mening is dat je een team niet kunt “kopen”, maar een team moet je bouwen. Dit kan alleen als de sfeer goed is en de jongens daardoor voor elkaar door het vuur willen gaan. Niet onbelangrijk is dat de juiste mensen op de juiste posities komen te staan. Een verdediger hoort in de verdediging en niet op het middenveld, en een spits hoort in de aanval en niet in de verdediging. Daar heb je geen trainersdiploma voor nodig. Dat de sfeer goed is bij de C2 was ons al snel duidelijk. Er wordt vanaf de start van het seizoen veel gelachen en ook spelers die in het verleden het plezier hadden verloren,

pagina 23 komen weer met lachende gezichten naar het Horsterpark. Dat plezier zorgt voor goed voetbal en goede resultaten laat de praktijk wederom zien. Zo werd er in de daarop volgende 6 wedstrijden liefst 15 punten gepakt. Hierbij werden niet de geringste tegenstanders dik verslagen: • DVV - ESA C2 - 6-0 • DVV - VDZ C1 - 8-0 • DVV - Dio ’30 - 11-0 Na deze fantastische serie zijn we met de C2 dus gestegen van de laatste plaats naar de 5e plaats en zijn we dus, na de ongenaakbare top 4, the best of de rest. Dus hoezo gedegradeerd met de kerst? Wij hopen dat we in de tweede competitiehelft deze serie voort kunnen zetten en dat we deze 5e plaats kunnen vasthouden en wie weet met een beetje geluk zit er misschien nog meer in. We houden u op de hoogte. Tot slot willen we iedereen nog prettige feestdagen toewensen en een succesvolle tweede seizoenshelft.


Jeugdcorner

pagina 25

DVV D7 in het nieuw met dank aan‌ aan de ouders en Four Seasons. Op de foto van links naar rechts: Jan de Bie grensrechter, Bart van Beek leider Keeper Sander Donderwinkel, Silvijn Rutten, Tim van Kooy, Martijn Wals, Michiel van Velsen, Bastiaan Prooij, Jeroen de Raaf, Tom Peltzer, Harold Donderwinkel trainer/leider, Maarten van Beek, Benjamin Loman, Mustafa Hamidi, Luke Oldenhave, Lex Laffa, Guillermo Rutten, Mark Klein Mentink, (2 spelers ontbreken op de foto: Stefan van Haren en Asnish Katarina) Door: Harold/Bart D7

Trots DVV D7 in het nieuw

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Pupillen van de week

Ilse trapt af tussen de grote kerels van het eerste

Ilse van Schaik, Meisjes week DVV-WVV34 F1, pupil van de , 22 november

week F3, pupil van de Brian Tiemessen, r be m ehl 8 nove DVV-Concordia W

De aftrap


18-04-2007

11:33:08

VERF VOOR BINNEN & BUITEN

VW_552_PELGRIM.pdf

Het Ambacht 1 - 6931 EZ Westervoort Tel. 026 - 311 83 48 - www.pelgrimbv.nl

DE COMPLETE COLLECTIE VOOR BINNEN & BUITEN

VERF VOOR BINNEN EN BUITEN

BEHANG

GORDIJNSTOFFEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT

COMPLEET ASSORTIMENT Het Verf & Wand assortiment omvat verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van uw keuze en desgewenst met het meten en monteren.


Van de dames

EM1-meiden ongeslagen kampioen najaar 2009!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Door: Berry van Rijsewijk en Barry Dijkerman (trainers/leiders EM1) In de najaarscompetitie zijn de EM1-meiden kampioen geworden. Voor de derde keer op rij! Op het moment van schrijven hebben ze 9 van de 10 wedstrijden gespeeld en allemaal gewonnen. Zaterdag 5/12 is de laatste wedstrijd tegen DVC. Daarna kan er echt feest worden gevierd. Even wat cijfers: we hebben nu 80 (!) doelpunten voor en slechts 6 tegen. Topscorer Naomi Janssen heeft er 25 op haar naam staan. Voor 6 van de 9 meiden was dit seizoen het debuut in het E-meidenteam. Ook de beide trainers/leiders debuteerden. Al snel bleek dat elke speler haar eigen plek op het veld had gevonden. De combinatie van een sterke verdediging en een zeer balvaardige voorhoede heeft ons uiteindelijk dit kampioenschap opgeleverd! We stellen ze even aan jullie voor: • Dunja Muller, rechtsachter: “fysiek sterke speler. Daar komt geen tegenstander langs. Werkt alle ballen lekker weg” • Ella van Rijsewijk, linksvoor, 18x gescoord: “schiet hard en hoog en geeft mooie voorzetten, ook vanuit corners” • Juliëtte Smit, keeper: “hele betrouwbare, goede keeper. Had niet echt veel te doen deze competitie” • Lynn de Graaff, centrale verdediger/middenvelder (+ aanvoerder), 9x gescoord: “harde werker; beloopt hele veld en kan lekker passeren”

pagina 27 • Maap Othman, spits/rechtsvoor, 15x gescoord: “klein van stuk, maar behendig met de bal. En scoort lekker” • Merel Noordijk, linksachter: “in balbezit vindt zij altijd wel een teamgenoot om de bal in de voet aan te spelen” • Naomi Janssen, spits, 25x gescoord: “ondanks wat knieprobleempjes toch het doelsaldo lekker opgetrokken. Behendige spits, passeert lekker en scoort elke wedstrijd” • Tessa Postmus, rechtsachter en -voor, 3x gescoord: “niet bang om duel aan te gaan; fysiek sterk en balvast” • Suraya Wareman, rechtsachter en -voor, 8x gescoord: “ook fysiek sterke speler; behendig aan de bal en scoort wanneer nodig” De meeste wedstrijden zijn met zeer overtuigende eindstanden gewonnen. Daarom zullen we na de winterstop in een andere competitie spelen tegen overwegend jongensteams. Natuurlijk gaan we ook dan voor een hoge eindpositie! Wij willen de meiden bedanken voor hun tomeloze inzet en hun ouders voor de bijzondere aanmoedigingen langs de kant, weer of geen weer.

Put your hands up for DVV EM1!


Advertentie

Advertentie

WWWJPNL

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

•

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

•

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

•

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

•

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


Van de dames

pagina 29

F-Meiden betaald door de Sint. Van: de VoetbalSint Tijdens de training van de F-meiden hebben zwarte pieten snoepgeld en een gedicht achtergelaten in de kleedkamer.

In het gedicht stond een uitnodiging voor het grote Sinterklaasfeest bij DVV op woensdag 2 dec. Alle meiden hebben genoten van dit Sinterklaasfeest.

F-meiden laten trots hun Sintspelerscontracten zien

F-meiden proberen het Sintsponsorgeld te verbergen voor de pers

Sinterklaas bezoekt Jong-DVV!

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Door: de activiteitencommissie Woensdag 2 december was het eindelijk zover: Sinterklaas met de Pietenband op bezoek bij DVV. Er waren 160 kinderen van de F1 t/m F14, de F1 meisjes, de F trainingsgroep en de mini’s. Het was een dolle bende: springen, schreeuwen en dansen. De kinderen kregen het heel warm. Allemaal werden ze door de Sint toegesproken

Sint wordt enthousiast ingehaald door de jonge DVV’ers

met tussendoor nog iets lekkers en drinken. Om half vier moest Sinterklaas weg naar andere kindjes, maar hij ging pas weg nadat hij de cadeautjes had achtergelaten. Het was een heel gezellig feest en de kinderen gingen met rode wangen naar huis.

De trainer zou willen dat hij zoveel aandacht had...


Advisering Verkoop Onderhoud Wezendonk Computer Services Conference 11 T 0316 - 267187 6922 CC Duiven E h.wezendonk@chello.nl

DUIVEN

Dan weet je zeker dat het goed is!

www.duiven.laptopplus.nl

Hét adres voor... lijstenmakerij posters designartikelen horloges sieraden gimmicks kaarten

Elshof Passage 41 Duiven (0316) 26 21 21 Dillenburg 6 Elst (0481) 35 10 11

0OEFSOFNFST[JKOOFUTQPSUFST [FHBBO  NBBSWPPSnnOEPFMIFUEPFM(FMVLLJHJT  FSFFOBEWJTFVSEJFOFU[PHFESFWFOJT(SJQ .FUFFOUFBNWBOBDDPVOUBOUT CFMBTUJOH BEWJTFVSTFOKVSJTUFO XJMMFOXFPO[FDMJqOUFO FMLFEBHIFUCFTUFBEWJFTHFWFO8BOU(SJQ TUBBUWPPSHSJQ gedreven, resultaat, inventief FO persoonlijk &FOOBBNEJF EVTPPLNFUFFOTUBBUWPPSIPFXFPOTPOEFS TDIFJEFO.BBLLFOOJTNFU(SJQPQ  XXXHSJQBEWJTFVSTOM


Van de dames

Even voorstellen: hoofdtrainer dames 1 Bennie Wisselink Door: John van der Meer, redactielid Na de laatste trainingsavond voor de dames in het kalenderjaar 2009 heb ik een vraaggesprek gehouden met de trainer van Dames 1, Bennie Wisselink. We hebben voornamelijk gesproken over zijn actieve voetballeven, zijn ervaringen als trainer, zijn kijk op DVV in het algemeen en de dames in het bijzonder.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

“De mens…” Bennie is 56 en geboren en getogen Varssevelder. Al vanaf de jeugd heeft hij bij Varsseveld gevoetbald en hij wist als anekdote te vertellen dat hij op de basisschool les kreeg van de vader van Guus Hiddink. Bennie is getrouwd met Ina, heeft twee dochters en werkt als accountmanager bij een groothandel in landbouwartikelen. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid Technische Zaken bij Varsseveld (jaja: de concurrent van Heren 1!), jaagt hij en is hij jachthondeninstructeur. Samen met zijn vrouw is hij een trouw bezoeker van De Graafschap “De speler…” Het debuut in Varsseveld 1 maakte hij toen hij 16 jaar was. Aanvankelijk begonnen in de spits, is hij later langzamerhand “afgezakt” naar laatste man. Bennie speelde achtereenvolgens bij Silvolde (6), Rheingold Emmerich (1), wederom Varsseveld (7), waar hij 7 jaar in de tweede klasse gevoetbald heeft. Op 38-jarige leeftijd heeft hij afscheid genomen van het selectievoetbal door een kruisbandblessure. Hij karakteriseert zichzelf als een “felle speler”. “De trainer…” Eigenlijk is hij via zijn dochters, die beiden voetbalden, betrokken geraakt bij het damesvoetbal en het trainersvak. Hij vond dat de dames te veel “ondergeschoven kindjes” waren in het voetbal en is toen trainer van de B en later de A geworden van het meisjesvoetbal in Varsseveld. Vervolgens heeft hij TC3 gedaan en trainde achtereenvolgens Vios Beltrum (5), VDZ (korte tijd), Varsseveld, FC Trias en nu DVV.

pagina 31 Als trainer houdt hij van een gezonde discipline en vindt hij het belangrijk dat de speelsters zich aan afspraken houden en trainen op techniek en felheid. Een belangrijk kenmerk in de begeleiding van damesteams is volgens hem, dat conflictjes wat langer doorsudderen als bij mannen. Hij begrijpt dat wel (zo is het nu eenmaal bij meisjes, red), maar probeert daar wel doorheen te breken door te zeggen waar het op staat. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” is een gezegde dat volgens hem zeer van toepassing is! “DVV…” Kort maar krachtig: een echt grote en mooie club waar het prettig werken is. “De Dames van DVV…” Het is een jonge ploeg, waarmee het prettig werken is. Helaas is de selectie aan de krappe kant (ca. 15) en dat is, mede gezien een aantal hardnekkige blessuregevallen, te smal om echt mee te doen voor het kampioenschap dit jaar. DVV heeft een jonge selectie, die soms nog wat onervaren en naïef speelt en daardoor wisselvallige resultaten behaalt. Toch staat de ploeg er goed voor, al steekt de Koninklijke UD er met kop en schouders boven uit. “We krijgen ze nog wel thuis”, stelde Bennie, “maar het is niet reëel te stellen dat we meedoen voor het kampioenschap”. Het team speelt op een behoorlijk niveau (tweede klasse) en er is sprake van een goede sfeer in de ploeg. Veelal wordt gespeeld in de 4-4-2 opstelling. Zeker als met een goede “ruit” op het middenveld gespeeld wordt, is dat voor dit jonge team een prima opstelling waarmee je aan de ene kant achterin voor wat meer zekerheid zorgt (vorig jaar ontstonden er te veel onnodige tegengoals) en je aan de andere kant toch aanvallend en flexibel kunt spelen. Er wordt twee keer per week getraind. Het doel van de dames op langere termijn zou in ieder geval moeten zijn een stabiele eersteklasser te worden, maar daarvoor is het wel belangrijk dat er een goede doorgroei komt uit de jeugd en dat ook het tweede en derde op een hoger niveau gaan spelen. Ten slotte is het te hopen dat de voorbereiding komend seizoen wat langer kan zijn: dit jaar had hij veel last van de late vakanties. “Meiden en mannen…” Tot ongeveer veertien jaar kunnen jongens en meisjes goed samen; daarna worden de fysieke verschillen te groot en


Geldersch Pakhuys bedrijfsassurantiën

Verzekeren is vooruitzien...

Advertentie

...net als ondernemen! Registeradviseurs in Assurantiën

Registerpensioenadviseurs

Hypotheken | Bedrijfsassurantiën | Pensioenen

O N A F H A N K E L I J K

C L U B B L A D

Postbus 5295

Leemansweg 51

Tel: 026-370 16 50

info@gelderschpakhuys.nl

6802 EG Arnhem

6827 BX Arnhem

Fax: 026-389 32 52

www.gelderschpakhuys.nl

D O O R

V R I E N D S C H A P

V O O R U I T

DVV Post • juli 2006 • nr. 6

10

O P G E R I C H T

1 5

S E P T E M B E R

1 9 4 5


Van de scheidsrechters

pagina 33

moeten damestalenten zich in aparte teams ontwikkelen. Het damesvoetbal is in de lift; in de afgelopen decennia is met name op motorisch gebied sprake geweest van een echte inhaalslag. Bennie hamert er nogmaals op dat een goede training en doorgaande lijn in de jeugd van essentieel belang is voor het doorgroeien van de damessenioren. In clubblad 2 was te lezen dat in de jeugd bij DVV het meisjesvoetbal al echt een eigen plaats gaat krijgen. Als de meisjes cq de dames prestaties leveren, zal hun voetbal automatisch ook meer aanzien in de club krijgen. Wellicht zullen na de winterstop af en toe B-meisjes mogen “ruiken” aan het selectievoetbal. Ze zijn nog wel wat jong, maar “Wat goed is, komt snel”. Zo, dat was het verhaal van Bennie Wisselink. We hopen dat dit voor vele lezers een inspiratie zal zijn om te gaan

kijken naar de jonge dames van DVV. Hierbij bedankt de redactie van de DVV Post Bennie voor zijn prettige en openhartige antwoorden en wensen wij hem en zijn team veel sportieve successen toe.

Bennie Wisselink, trainer Dames 1

Vrouwenvoetbal­ kennis Door: Chiraag Lodhia

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Iedereen kent de namen van Messi, C. Ronaldo, noem maar op. Wat vergeten wordt is dat er bij de vrouwen ook grote namen rondlopen. Hierbij een introductie van: Marta (Brazilie) Marta Vieira da Silva, voetbalnaam Marta (Dois Riachos, 2 februari 1986) is een Braziliaanse voetbalster. Ze speelt als aanvallende middenvelder bij Los Angeles Sol en het Braziliaans nationaal elftal. In 2006, 2007 en 2008 werd Marta verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Soms wordt ze ook “de vrouwelijke Ronaldinho” genoemd door haar nationaliteit en haar voetbalprestaties. Bekijk de volgende videobeelden van Marta op Youtube en geniet: 1. http://www.youtube.com/watch?v=OkKV1bzu1-Q 2. http://www.youtube.com/watch?v=tIlVt9pAl9c 3. http://www.youtube.com/watch?v=q-FuDAd2_p4

Marta Vieira da Silva


pagina 35

Van de scheidsrechters

Hey scheids! Door: de scheidsrechter. Op televisie lijkt alles zo makkelijk, de acties van Messi, het scoren van Suarez en het keepen van Edwin van der Sar. Zo wordt er ook vaak over Scheidsrechters geoordeeld. Met behulp van allerlei camera’s wordt elke buitenspelsituatie diverse keren herhaald. En dan is het achteraf altijd makkelijk oordelen. Ook ik krijg vaak de opmerking dat fluiten op amateurniveau vast makkelijk moet zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Bij de jonge meisjes en jongens is er vaak erg veel plezier en inzet wat kan tot gevolg heeft dat ze overal en nergens lopen op een veld. En hoe je ook je best doet als scheidsrechter: je loopt altijd in de weg. Normaal zijn er looplijnen die je kan volgen om zo weinig mogelijk in de weg te lopen, maar dat gaat nu niet op. De iets oudere jeugd ziet ook veel voetbal op tv en denkt dat ze wat ze zien op tv, ook op het veld van DVV kunnen laten zien en dat zijn niet alleen maar de mooie acties… Dan zijn er nog de verschillen tussen de selectieteams en de niet-selectieteams. Allebei is leuk om te fluiten, maar wat je vaak ziet is dat er bij wedstrijden van de selecties

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Scheidsrechters DVV op de kaart Door: Erwin van Veghel, manager scheidsrechterscommissie DVV. Het is fantastisch te kunnen melden dat de CLUB van 100 van DVV bereid is gevonden om alle actieve scheidsrechters van DVV in het nieuw te steken. Dat heeft u onlangs ook al op onze website kunnen lezen. In de toekomst kunt u dan ook de scheidsrechters in deze nieuwe HUMMEL-outfit, geleverd door onze huisleverancier Sportshop Four Seasons, op de DVV velden zien arbitreren. Binnenkort zullen deze tenues door de Club van 100 worden aangeboden en zal er een “teamfoto” worden

meer toeschouwers zijn en dus ook meer meningen rondom het veld. En vaak ook over de scheidsrechter, waarbij de spelregels veelal op een erg variabele manier worden geïnterpreteerd. Het winnen wordt belangrijker dan het plezier bij sommigen. En daar zit nu net het verschil met de niet-selectieteams. Zij willen ook erg graag voetballen om het winnen, maar het plezier staat hoog in het vaandel. Dat sommige ploeggenoten niet zo goed kunnen voetballen, wordt wat makkelijker geaccepteerd. Maar ook als de scheidsrechter een foutje maakt en ook dat gebeurt natuurlijk. Ik geniet ook als scheidsrechter van een vloeiende aanval of een mooi doelpunt, van een prima sliding, een goede redding en van fairplay. En om fairplay te bereiken zijn toch echt beide teams, de trainers, supporters en de scheidsrechter nodig. En als iedereen zich daar nu van bewust is, zal de fairplay alleen maar toenemen.

Antwoorden spelregel quiz DVV Post 2. Helaas zijn er geen antwoorden ingeleverd. Niemand heeft dus de kaarten voor de interland gewonnen (red). 1. D 4. D 7. C 10. A

2. B 3. D 5. A 6. C 8. C 9. B Bonusvraag: B

gemaakt in het nieuwe tenue. Leden van de Club van 100: nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. De scheidsrechterscommissie heeft met het, door het DVV-bestuur goedgekeurde, beleidsplan in de hand al flinke stappen vooruit gezet om de scheidsrechters een prominentere plaats te geven binnen DVV. In kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn we dan ook al behoorlijk op weg om de gestelde doelstellingen te realiseren. Al deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot meer en betere scheidsrechters. Dit alles om er voor te zorgen dat zowel spelers, begeleiding, ouders als ook de scheidsrechters meer plezier gaan beleven in het voetbalspel. Het is dan ook maar al te makkelijk om, langs de velden, commentaar te leveren op de prestaties van anderen. Dit terwijl deze mensen hun uiterste best doen om de wedstrijden, in uw belang, eerlijk, neutraal en met


Sportshop Four Seasons In onze sportwinkel kunt u alles vinden op het gebied van voetbal, tennis, running, hockey en overige sporten. Ook zijn wij gespecialiseerd in het testen en bespannen van uw tennisracket.

Openingstijden: Ma 13.00 - 18.00 Di - Do 09.30 - 18.00 Vr 09.30 - 21.00 Za 09.00 - 17.00

Sportshop Four Seasons is onderdeel van soccer center, tennis center, running center en hockey center

sinds 1922 vos

Taxi Vos & ZN Alle vormen van vervoer, ook klein - transport Particulier Amicon en andere verzekeringen Regiotaxi KAN - vervoer. Tel.: 0900-7344682

0316 - 28 27 27

Thuvinestraat 1-3 PrivĂŠ: 0316 - 28 01 11 6921 BB Duiven. Fax: 0316 - 28 44 50 Website: www.taxi-vos.dts.nl Adv. Taxi Vos 1_3 L.indd 1

Pastoriestraat 6 6921 BX Duiven Telefoon: 0316-280063 Telefax: 0316-282716

Agnes: 06 - 53 35 97 10 Theo: 06 - 53 38 78 56 Email: info@taxi.vos.nl

8/27/2005 4:53:25 PM


Van de scheidsrechters

bart’s column

plezier tot een goed einde te brengen. Blijkbaar is hier, met het “opvoeden” van spelers, begeleiding en vooral ouders, nog een hoop winst te behalen. Ik daag u dan ook uit om uw positieve bijdrage aan deze Fair Play gedachte te leveren! Het is immers voor niemand plezierig om pauzeloos commentaar op jouw prestatie te krijgen of je nu speler of scheidsrechter bent! Uiteraard zijn er nog diverse hordes te nemen. Stilstand is immers achteruitgang! De scheidsrechterscommissie van DVV blijft aandacht besteden aan werving, behoud en kwalitatieve verbetering van onze arbiters door actief mensen te enthousiasmeren om te gaan of te blijven fluiten. Maar ook blijven we onze scheidsrechters prikkelen met o.a. begeleiding, diverse themabijeenkomsten, cursussen, bijscholing etc. Zeker niet als laatste wil ik graag mijn dank en waardering uitspreken voor de leden van de scheidsrechterscommissie van DVV: een groepje zeer enthousiaste DVV-ers die het

mogelijk heeft gemaakt dat we staan waar we nu staan. Mijn oprechte dank daarvoor! Mocht u suggesties en/of opmerkingen hebben... Graag!! Maar vertel ze dan niet aan de bar of langs het veld... maar spreek een van leden van de scheidsrechterscommissie van DVV aan!

Verslag Scheidsrechters­ avond 20 November

4. Alle scheidsrechters hebben het nieuwe tenu aangepast, dat ons door de club van 100 geschonken wordt. Het wordt een blauw/zwart tenue, dat nu besteld is. Wim Herbes heeft daarna een uitgebreid verhaal verteld over de begeleiding van de scheidrechters. En let op, dat is niet alleen voor de jongste (pupillen)scheidsrechters, maar ook alle andere scheidsrechters kunnen daarvoor in aanmerking komen. Hiervoor hebben we formulieren gemaaakt, die we gebruiken om een beoordeling te geven, niet om onze collega´s af te kraken, maar om de punten ter verbetering te noemen. Hier kun je een volgende keer op focussen, word je (zie de doelstelling) beter en wordt het fluiten dus leuker. Als we leren van fouten en elkaar daarbij ook steunen, wordt het vanzelf leuker en valt ook een beetje die spanning van ons af, want voor velen is het toch weer een beetje spannend als je een wedstrijd gaat fluiten. (Ook voor ondergetekende, die dat nu al zo´n 34 jaar doet.) Daarnaast hebben we ook het strafrapport besproken. Helaas hebben we niet alleen met makke schapen te maken, en gaat er wel eens eentje over de schreef. We hebben samen besproken, hoe we dat dan af moeten handelen. En heren voetballers: we willen graag leuk voetbal houden, dus zijn bepaalde zaken niet op een veld geoorloofd. Daartegen treden we dan ook op en, zeker vanaf nu, ook op een gelijke wijze. De scheidsrechters kunnen het zich makkelijk maken als ieder op dezelfde wijze de zaken

Door: Wim Herbes, scheidsrechtercommissie

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

pagina 37

Er waren 18 scheidsrechters en 6 afmeldingen. Erwin gaf in zijn welkom aan wat we dit jaar met de scheidrechters willen gaan doen: • Zorgen dat we plezier hebben en houden in het fluiten; • Onszelf beter maken. Er waren ook weer een aantal korte mededelingen van het scheidsrechtersfront. 1. De commisssie is nu uitgebreid met een tweetal leden: a. Theo Leber (scheidsrechters begeleiden); b. Fred Zwaan (coördinator E en F pupillen). 2. Er zijn weer twee leden, die door blessures afgehaakt waren, aan het fluiten geslagen. Hierdoor komen we binnen DVV, incl. onze jongste scheidsrechters, nu op 40 scheidsrechters. 3. Er is deze week bij DVV een nieuwe BOS-cursus gestart. Dit staat voor Basis Opleiding Scheidsrechter. De KNVB geeft deze cursus met zo´n 20 nieuwe leden bij DVV, omdat wij hiervoor 6 mensen leveren. In een zevental avonden worden deze mensen klaargestoomd voor het fluiten, incl. een aantal oefenwedstrijden en de benodigde begeleiding.

Scheidsrechters winnen..., ongeacht het wedstrijdresultaat!

Club van 100 De notulen van de jaarvergadering van de Club van 100 worden geplaatst in de DVV Post no. 4. Het bestuur van de Club van 100 wenst alle leden en ieder die DVV een warm hart toedraagt, Prettige Feestdagen en een Gelukkig, Sportief 2010.


pagina 38

Jeugdcorner afhandelt. Marchanderen doen we niet. In de hele begeleiding vanuit de scheidsrechterscommissie ondersteunen we niet alleen bij de kennis van de regels, maar ook door het fluiten zelf en bij het afhandelen van strafrapporten te begeleiden. En daarbij spelen ook de coördinatoren een rol. Met de coördinatoren gaan we ook naar de wedstrijden kijken, zodat we bepaalde (risico) wedstrijden ook door een meer ervaren scheids kunnen laten leiden. Echter: de eigen keuze van onze scheidsrechter staat voorop.

Laatste jongens­ droom aan diggelen Hinkelend langs de zijlijn werd op een druilerige zondagochtend het laatste restje jongensdroom aan diggelen geholpen. Schitteren in een vol stadion op het hoogste niveau. Het leek nog nooit zo ver weg. Door de jaren heen was de droom al langzamerhand naar beneden bijgesteld, maar op dit trieste bijveldje spatte de zeepbel volledig uiteen. Zelfs de minst glorieuze taak in het betaalde voetbal bleek te veel gevraagd.

Door Vriendschap Vooruit - DVV Post - december 2009 - nummer 3

Zoals iedere jonge voetballer droomde ik op mijn zesde van een

We praten nu over een groep van bijna 40 (vrijwillige) scheidsrechters, die ervoor zorgen dat (bijna) alle thuiswedstrijden fatsoenlijk worden geleid en we een leuk potje voetbalkunnen spelen. We zijn nu een half jaar serieus bezig en krijgen al herhaaldelijk (voorzichtig) wat complimenten. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet.

carrière als prof. Aan de bakken met geld en Sylvie & Yolanthe

Als laatste onderdeel van de avond hebben we weer met onze kennis van de spelregels kunnen spelen. Erwin had een aantal filmpjes geselecteerd over spelsituaties. Dan zie je wel hoe moeilijk het fluiten is, want bij elk filmpje kwamen er diverse oplossingen naar voren. Van Geel naar Rood en zelfs een gele kaart voor een schwalbe. En let op: er is soms niet HET goede antwoord. Het allerbelangrijkste is daarbij: 1. Hoe heb je het gezien of tewel wat heb je zelf waargenomen? 2. Juist door overleg met elkaar (op een avond als deze) kun je elkaar helpen om beter te worden, om met name situaties anders te gaan beoordelen.

Cijfermatig gezien leek het ook geen slechte keuze om als

aan mijn zij dacht ik toen nog niet eens. Het ging vooral om het tegenhouden van ballen, net als Hans van Breukelen. Ik kon ook best aardig keepen, maar zat met een groot probleem. De lat ging een stuk omhoog, terwijl ik maar niet wilde groeien. Uiteindelijk heb ik zelfs een ladder moeten regelen om mijn handschoenen aan de wilgen te hangen.

veldspeler door het leven te gaan. Van de elf spelers die op het veld schitteren staat er immers maar één in het doel. Helaas bleken meer leeftijdsgenoten met dat idee rond te lopen. En terwijl ik in het veld steeds verder naar voren schoof, stond mijn naam in het bewaarnummer elk jaar een kolom lager. Even naïef als ambitieus bleef ik dromen van winnende doelpunten in belangrijke finales, tot ik elke zaterdag op veld vier mijn wedstrijden af moest werken. En nu stond ik hier met een chagrijnig hoofd en een dikke bult boven mijn knie in de regen met een vlag in de hand. Na tien minuten geblesseerd het veld afgehobbeld en bij gebrek aan wissels langs de zijlijn geposteerd. In mijn gedachten verzonk ik naar het hoofdveld, een schitterend doelpunt en mannen

Om 22.00 uur hebben we de bijeenkomst afgebroken. Samenvattend: 20 man die op hun vrije vrijdagavond over dat mooie vak van scheidsrechters komen praten met elkaar, geven ons de steun, dat we goed bezig zijn. Ook voelen we ons gesteund door het bestuur dat ons enkele weken geleden verraste met een presentje in het kader van “De week van de scheidsrechter”. De scheidsrechterscommissie zal met uw steun dit en alle volgende seizoenen tot een voetbalfeest in Duiven gaan maken.

in lange jassen die mijn rugnummer omcirkelden. Mijn naam werd gescandeerd en ik zag mensen juichen. Ik schrok op en keek recht in de ogen van drie woedende teamgenoten. “Hé Bart! Bart! Waarom vlag je niet man? Die gast stond twee meter buitenspel.” Onze keeper viste gefrustreerd de bal uit het net, terwijl de tegenstander een feestje vierde. Ik zuchtte diep, haalde mijn schouders op en bood mijn verontschuldigingen aan. Zelfs als grensrechter bleek ik te slecht om ook maar te mogen dromen van een profcarrière.


GUIDO’S TRENDLINE HAIR & BEAUTY Bij Guido’s Trendline werken enthousiaste en trendy kappers die liefde hebben voor het vak. Wat hen voor ogen staat is jouw gezicht beter uit te laten komen. Daarom wordt in een adviesgesprek met jou gesproken over de gezichtsvormen en je huidskleur. De kappers weten welk model en kleur jouw mooie kanten kunnen versterken. Dus wacht niet langer, maak een afspraak en laat u door ons vakkundig informeren.

Op vertoon van uw DVV clubkaart, krijgt u bij ons 10% korting* * geldig op knipbehandelingen, op naam geregistreerd, niet geldig op aanbiedingen.

De leukste kapsels, kleuren en de allernieuwste modellen vind je bij

GUIDO’S TRENDLINE Rijksweg 42E Duiven Telefoon [0316] 28 03 04 www.guido-trendline.nl

C R E AT I E F DOOR I N S P I R AT I E

SEBASTIAN, FAROUK SYSTEM, KMS TRUCCO, GREAT LENGTHS, CHI, BALMAIN, TIGI, LANZA, SILK THERAPY, YELLOW, SASSOON


12

DVV_seizoen_09_10_nr3 DEF  
DVV_seizoen_09_10_nr3 DEF  

Pupillen van de week van de dames Jeugdcorner voetbalvereniging Dvv Duiven • seizoen 09-10 • nummer 3 Pagina 27 Pagina 20 Pagina 23 - DVV Po...

Advertisement