Page 1

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

«ÄÆÅÌ»

¹ 1-2 (122-123)

ÿíâàðü-ôåâðàëü 2010 ãîäà Ãàçåòà êëóáà «Þíïðåññ». Íàø äåâèç: «Äîñòîâåðíî îáî âñ¸ì!» Èçäà¸òñÿ ñ ñåíòÿáðÿ 1995 ãîäà.

 íîìåðå:

«Ñóìåðêè» ôèëüì, ïîêîðèâøèé âåñü ìèð ñòð.6-7


«ÄÆÅÌ»

2 ÓÊÐÀ¯ÍÀ ² ÂËÀÄÀ

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

ПОЛІТИЧНІ ПРИСТРАСТІ

Âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â ó íàñ áóäå íîâèé ïðåçèäåíò. Àëå ÷è îçíà÷ຠöå, ùî ìè ìîæåìî ñïîä³âàòèñÿ íà ñâ³òëî â òåìíîìó òóíåë³, ÿêèé ñòâîðèâ äëÿ íàñ óðÿä çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â? Êð³ì òîãî ùî êðà¿íà çàíóðåíà êîð³ííÿì â åêîíîì³÷íó êðèçó, ëÿêàþ÷è íåñóì³ðíèìè ìàñøòàáàìè êðåäèò³â ³ áîðã³â, òàê ìè ùå ñì³ëèâî ìîæåìî ïîõâàëèòèñÿ ÿñêðàâèì «øîó», ÿêå äëÿ íàñ ñòâîðþþòü ùîäíÿ íàø³ êàíäèäàòè ó ïðåçè äåíòè. ϳä ÷àñ âèáîð³â íå íà æàðò ðîç³ãðàëàñÿ ñïðàâæíÿ â³éíà, ïðîòèâíèêàìè ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî âèñòóïèëè Þë³ÿ Òèìîøåíêî ³ ³êòîð ßíóêîâè÷. Ïðîòå ñèòóàö³ÿ ïîñòóïîâî ïî÷àëà äîõîäèòè äî àáñóðäó. Îáèäâà ïîë³òèêè âëàøòóâàëè ñïðàâæíþ ñóòè÷êó çà ê³ëüê³ñòü áþëåòåí³â. ϳä ÷àñ âèáîð³â êàíäèäàòè çâèíóâà÷óâàëè îäèí îäíîãî ó ôàëüñèô³êàö³¿, íåñïðàâåäëèâîñò³ òà «áðóäí³é» ïîë³òèö³. Þë³ÿ Òèìîøåíêî çâèíóâàòèëà ñâîãî îïîçèö³îíåðà â ñïðîá³

íàäðóêóâàòè äîäàòêîâ³ áþëå òåí³ ³ ôàëü ñèô³êóâàòè ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ. ³äïîâ³äíèì óäàðîì ñòàëî çâèíóâà-

÷åííÿ ïðàâî¿ ðóêè ßíóêîâè÷à Ìèêîëè Àçàðîâà Òèìîøåíêî â ñïðîá³ «çà áóäü-ÿêó ö³íó ïîíèçèòè ÿâêó, äåñòàá³ë³çóâàòè ïðîöåñ ãîëîñóâàííÿ» â ðîñ³éñüêîìîâíèõ ðåã³îíàõ ñõîäó ³ ï³âäíÿ Óêðà¿íè. Òàê³ çàÿâè ñîðàòíèêè Þ볿 Âîëîäèìèð³âíè ïðèéíÿëè çà àáñóðä, à ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Þð³é Ëóöåíêî íàçâàâ ¿õ «íàäóìàíèìè».

Ïðîòå, çâèíóâà÷åííÿ Òèìîøåíêî ïðèá³÷íèêè ßíóêîâè÷à òàêîæ íå çàëèøèëè áåç óâàãè. «ßíóêîâè÷, âîëîä³þ÷è âåëè÷åçíîþ ïåðåâàãîþ, íå çàö³êàâëåíèé â äåñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿», - çàÿâèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Âèíèêຠäèëåìà: íà ÷è¿é ñòîðîí³ ïðàâäà? À ìîæå ö³º¿ ñòîðîíè ³ âçàãàë³ íå ³ñíóº? Ïîë³òè÷íà àðåíà âæå íàñò³ë üêè ïîâíà áðóäó, ùî çäàºòüñÿ, îñüîñü ³ ìè ïîãëèáèìîñÿ òóäè áåçâèõ³äíî ³ íàçàâæäè. Ñõîæå, ùî ê³íöÿ îäâ³÷íèõ äåáàò³â ³ íå ³ñíóº, à ðîçóìè íàøîãî óðÿäó íàëàøòîâàí³ íå íà ðîçâèòîê äåðæàâè, à íà áîðîòüáó çà áåçðîçñóäíó âëàäó. Òî ÿêèì áóäå ìàéáóòíº ìîº ³ ìî¿õ ðîâåñíèê³â, êîëè ñüîãîäí³, â òàê³ ñêðóòí³ ÷àñè çàì³ñòü òîãî, ùîá äîìîâëÿòèñÿ òà ï³äí³ìàòè äåðæàâó ç ðó¿í, äâà êàíäèäàòè âîþþòü çà ïðåçèäåíòñüêå êð³ñëî, êåðóþ÷èñü ôðàçîþ «íà â³éí³ âñ³ çàñîáè ãàðí³». Öå çàéâèé ðàç äîâîäèòü, ùî Óêðà¿íà – ñëàáêà äåðæàâà, â ÿê³é âñå âèð³øóº áåçðîçñóäíà ïîë³òèêà ³ ïàñèâíå ñóñï³ëüñòâî.

Àííà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

УКРАЇНА НА ПОРОЗІ ДО РОЗРУХИ Ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ çàëèøຠáàæàòè êðàùîãî. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, îïðèëþäíåíîãî æóðíàëîì «International Living», íàøà äåðæàâà òâåðäî çàéìຠ68-å ì³ñöå. Àäæå ïðè ñêëàäàíí³ ðåéòèíãó êðà¿íè âðàõîâóþòüñÿ òàê³ ÷èííèêè, ÿê âàðò³ñòü òîâàð³â ³ ïîñëóã, åêîëîã³ÿ, áåçïåêà, ðîçâàãè òà ³íø³. ² öå íåäèâíî! Êîëè â êðà¿í³ áóøóþòü ïîë³òè÷í³ ïðèñòðàñò³, æèòòÿ, ó âñ³õ éîãî àñïåêòàõ, éòèìåòå ëèøå íà ñïàäîê. ϳä ÷àñ òîãî, ÿê íà òåëååêðàíàõ íàì óïåâíåíî çàÿâëÿþòü ïðî ñòàá³ëüíèé åêîíîì³÷íèé ð³âåíü, â ðåàëüíîñò³ çàðïëàòí³ íå âèïëà÷óþòüñÿ äåê³ëüêà ì³ñÿö³â, áåçðîá³òòÿ çðîñòຠç êîæíèì äíåì, à ö³íè íà òîâàðè íåñòðèìíî ï³äâèùóþòüñÿ âãîðó. Ëþäè åì³ãðóþòü, îñê³ëüêè íå áà÷àòü âèõîäó ç ïðîáëåì â íàø³é äåðæàâ³. ʳëüê³ñòü íàñåëåííÿ áåç ÏÌÌ

äîñÿãëà êðèòè÷íèõ ðîçì³ð³â, à óðÿä óïåâíåíî çàïëþùóº íà âñå î÷³. Ïîòðåáè íàñåëåííÿ õâèëþþòü âæå ìàëî êîãî. Ëþäè âèìóøåí³ æèòè â õîëîä³ çà íåñïëàòó îïàëþâàííÿ. À äå æ óçÿòè ãðîø³, êîëè ¿õ íå âèäàþòü? Êîëè ïðàö³âíèê³â ïîñò³éíî â³äïðàâëÿþòü íà áåçêîøòîâí³ â³äïóñòêè? ² öå ñòàá³ëüí³ñòü? Ùî âæå ãîâîðèòè ïðî åêîëîã³÷íèé ñòàí êðà¿íè! Äå æ òà îá³öÿíà äîïîìîãà? Ìè ëèøå â쳺ìî ãîâîðèòè, à â÷èíêàìè äîâîäèòè çâîðîòíå. Ìîæëèâî, â ìàéáóòíüîìó óðÿä, íàðåøò³, ðîçïëþùèòü î÷³ ³ äåðæàâó áóäå âðÿòîâàíî. À ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ ëèøå ÷åêàòè ³ ñïîä³âàòèñÿ. Õî÷à, â³äâåðòî êàæó÷è, íàáðèäëî.

Àííà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ


ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123) Íàãðàæäåíèå þíûõ Çàë Äâîðöà ñîáðàë â ýòîò âå÷åð êðóæêîâöåâ ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå èñêðåííå ñîïåðåæèâàëè ïðîèñõîäÿùåìó íà ñöåíå.  îòëè÷èå îò íàãðàæäåíèé ïðîøëûõ ëåò, â ýòîì ãîäó ñâîå òâîð÷åñòâî çðèòåëÿì äàðèëè íå ó÷àñòíèêè êîëëåêòèâîâ, à èõ ïåäàãîãè. ×åòûðå ïàðû âåäóùèõ ñìåíÿëè äðóã äðóãà ïîî÷åðåäíî, ïðèãëàøàÿ íà ñöåíó ïîáåäèòåëåé â ðàçëè÷íûõ íîìèíàöèÿõ. Ïåðâûìè âåäóùèìè áûëè ñòðîéíûå è êðàñèâûå îïåðàòîð Àëåêñåé Íàðûøêèí è ìåòîäèñò îòäåëà õóäîæåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ Ëèëèÿ Ñèçîí. Îíè äàëè ñòàðò íàãðàæäåíèÿì è îòêðûëè ïðàçäíèê. Èõ ïîÿâëåíèå ñòàëî áîëüøîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå. Òàê, îáëàäàòåëåì «Çîëîòîãî ïåðà» ñòàëè âîñïèòàííèêè êðóæêà «Ãàðìîíèÿ» Êèðèëë Ëûñåíêî è Âëàä Áîé÷åíêî (ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäð Ñî-

3

«ÄÆÅÌ»

Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå... Òàê ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Øåðøíåâà àíñàìáëü «Fusion Band» îòêðûâàåò òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê - «Ïðåìèÿ ãîäà «Çâåçäà», êîòîðûé ïðîõîäèò â îáëàñòíîì Äâîðöå äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà è ãäå íàãðàæäàþò ïîáåäèòåëåé Âñåóêðàèíñêèõ è Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé. ðîêèí). «Îòêðûòèåì ãîäà» áûëà íàçâàíà íà÷èíàþùàÿ îïåðíàÿ èñïîëíèòåëüíèöà Åëèçàâåòà Ëèòâèíîâà, à ïî÷¸òíûì «Ãîëîñîì Äâîðöà» ïðèçíàíû Åêàòåðèíà Íèçêî-

äåìèè. Çà óñïåõè âîñïèòàííèêîâ ðóêîâîäèòåëü êëóáà Ìàéÿ Ñåðãèåíêî ïîëó÷èëà íàãðàäó â íîìèíàöèè «Øàíñ». «Óñïåõ ãîäà» ïîëó÷èë Èãîðü Ëåâ÷åíêî, âîñïèòàííèêà æåíñêàÿ ðîëü» è äðóãèå. Ýòè ïî÷¸òíûå çâàíèÿ ïîëó÷àëè òàëàíòëèâûå è àìáèöèîçíûå äåòè. Áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííûì ïåäàãîãàì âîñïèòàííèêè Äâîðöà äîñòèãàþò âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Ïî îêîí÷àíèè ïðàçäíèêà ñ áëàãîäàðñòâåííîé ðå÷üþ è íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè êîëëåêòèâàì è ïåäàãîãàì âûñòóïèë äèðåêòîð Äâîðöà Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Äîðîãîâöåâ.

ÑÈßÞÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ïîêëîííàÿ è ïîáåäèòåëü Âñåóêðàèíñêîãî òóðà êîíêóðñà þíûõ îïåðíûõ èñïîëíèòåëåé «Óêðà¿íñüêå áåëüêàíòî» Âëàäèñëàâ Ñêóëüñêèé. Áåç ïðåìèè íå îñòàëèñü è þíûå êîððåñïîíäåíòû êëóáà «Þíïðåññ». Âûïóñêíèöà êëóáà Ìàðèíà Íåäîâåñ – ñåãîäíÿ ñòóäåíòêà ïåðîãî êóðñà ôàêóëüòåòà þðèäè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè Îäåññêîé þðèäè÷åñêîé àêà-

êðóæêà «Êóëüòóðà ðå÷è è îáùåíèÿ» (ðóêîâîäèòåëü Âàëåíòèíà Äóùåíêî). Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî ïðåìèþ «Èíòåëëåêò ãîäà» âðó÷àëè òîëüêî òåì, êòî íàïðÿìóþ îáùàåòñÿ ñ «óìíûìè» ìàøèíàìè – êîìïüþòåðàìè (ðóêîâîäèòåëü Îëåã Ïóñòîâîéò). Äàëåå ïîñëåäîâàëè ïðåìèè «Âîëøåáíàÿ êèñòü», «ß è Äâîðåö», ïðåìèÿ «Ëó÷øàÿ

Þëèÿ ÁÀËÊÀ

«ÊÀÑÑÀÍÄÐÀ» Íà ñöåí³ Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè ïðåì’ºðó íîâî¿ âèñòàâè «Êàññàíäðà» çà îäíîéìåííîþ ïîåìîþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè â ïîñòàíîâö³ àâòîðà ñöåí³÷íî¿ âåðñ³¿, ëàóðåàòà Íàö³îíàëüíî¿ ïðå쳿 Óêðà¿íè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîñ³¿ Îëåêñàíäðà Äçåêóíà. Äîíåöüêà ìóçäðàìà ïîïîâíèëà ñâ³é ðåïåðòóàð ñåðéîçíèì êëàñè÷íèì øåäåâðîì, ÿêèé óæå âñòèã çàéíÿòè ñâîº ïî÷åñíå ì³ñöå â óêðà¿íñüê³é äðàìàòóð㳿. Êðåàòèâíå ìèñëåííÿ ðåæèñåðà, éîãî âì³ííÿ çâåðòàòè óâàãó íà âàæëèâ³ äåòàë³ òà ìàéñòåðíà ãðà àêòîð³â äîçâîëèëè ïîêàçàòè ãëÿäà÷àì ÷óäîâó âèñòà-âó, ÿêà íå ò³ëüêè º äîðîáêîì òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, à é âèêîíóº ùå íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíó ôóíêö³þ. À öå äóæå âàæëèâî, îñê³ëüêè îñíîâíà ìàñà ãëÿäà÷³â – ìîëîäü, ÿêà âèâ÷ຠòâîðè Ëåñ³ Óê-

ðà¿íêè ó øêîë³ òà â ³íñòèòóòàõ. Âèñòàâà ðîçðàõîâàíà íà ³íòåëåêòóàëüíîãî ãëÿäà÷à – ³ öå òåæ º ¿¿ îñîáëèâ³ñòþ. Ãîëîâíó ãåðî¿íþ Êàññàíäðó ç³ãðàëà â³äîìà íàðîäíà àêòðèñà Íàòàë³ Ñòåôàí³øèíà. Çàâäÿêè

ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ìàéñòåðíîñò³, ³íòó¿ö³¿, óì³ííþ ïåðåâò³ëþâàòèñÿ â îáðàç ñâîãî ïåðñîíàæó àêòîðêà ï³äêîðèëà ãëÿäà÷³â ñâîºþ åìîö³éí³ñòþ òà ùèð³ñòþ. Ñàìîìó Îëåêñàíäðó Äçåêóíó ñïîäîáàëîñü ³äåÿ êåð³â-

íèöòâà òåàòðó ïîñòàâèòè íà Äîíåöüê³é ñöåí³ âèñòàâó «Êàññàíäðà». - Ìåí³ ñïîäîáàëàñü ³äåÿ ïîïðàöþâàòè ñàìå íàä ö³ºþ ï’ºñîþ, îñê³ëüêè ÿ ëþáëþ òâîðè, ÿê³ âàæêî ï³ääàþòüñÿ ñöåí³÷í³é îáðîáö³, – ðîçïîâ³äຠàâòîð ïîñòàíîâêè. «Êàñàíäðà» – öå âæå íå ì³ô ìèíóëîãî, à óðîê ìàéáóòíüîãî. Äëÿ ñó÷àñíî¿ ìîëîä³ öÿ âèñòàâà ñòàëà ïðåêðàñíèì çðàçêîì âèñîêîãî ìèñòåöòâà, ÿêå â³äêðèâຠíàì ñïðàâæí³é ñâ³ò äóõîâíî¿ êðàñè.

Àííà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ


4

«ÄÆÅÌ»

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

ÑÊÂÎÇÜ ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ Åñòü êàòåãîðèÿ ðåáÿò, êîòîðûì íåêîãäà ñêó÷àòü. Ýòî îíè ïîñëå çàíÿòèé â øêîëå ñ óäîâîëüñòâèåì èäóò âî Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ãäå, ïîëó÷àÿ äîïîëíèòåëüíóþ ïðîôåññèþ, äîñòèãàþò âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íà Ìåæäóíàðîäíûõ è Âñåóêðàèíñêèõ ôåñòèâàëÿõ, òóðíèðàõ, êîíêóðñàõ. Îá ýòîì ïîäðîáíåå ðàññêàçûâàåò íàø êîððåñïîíäåíò. 16 ÿíâàðÿ â çàëå îáëàñòíîãî Äâîðöà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ êîëëåêòèâîâ «Ïðåìèåé ãîäà «Çâåçäà2009». Ýòîò òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê ïîñâÿùåí þíûì òàëàíòàì Äîíåöêà - ïîáåäèòåëÿì Âñåóêðàèíñêèõè Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. Òîðæåñòâåííûé âå÷åð íà÷àëñÿ ïîä çâóêè âñåì èçâåñòíîé äåòñêîé ïåñåíêè «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà», èñïîëíÿåìîé ìîëîäåæíî-ýñòðàäíûì îðêåñòðîì «Fusion Band» (ðóêîâîäèòåëü Âëàäèìèð Øåðøíåâ). Êñòàòè, èìåííî ýòîò êîëëåêòèâ ïî ïðàâó áûë íàçâàí âèçèòíîé êàðòî÷êîé Äâîðöà è ñòàë ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «ß è Äâîðåö». Äåòñêèé ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêèé òåàòð «Î», íàðîäíûé àíñàìáëü ãðå÷åñêîé ïåñíè è òàíöà «Ïàíàèð» è âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ëèãà» - ýòè òðè êîëëåêòèâà áûëè îòìå÷åíû â íîìèíàöèè «Îâàöèÿ». Âëàäèñëàâ Ñêóëüñêèé ïðåêðàñíî ïîåò, íî ÷òîáû ïåòü ïðîôåññèîíàëüíî, íåîáõîäèìà ïîìîùü. Çà ýòèì îí è ïðèõîäèò âî Äâîðåö. Óñèëèÿìè ïåäàãîãîâ è ñàìîãî Âëàäèñëàâà íà Âñåóêðàèíñêîì ôåñòèâàëå àêàäåìè÷åñêîãî ïåíèÿ Áåëüêàíòî-2009 îí ïîëó÷èë Ãðàí-ïðè è ñòàë îáëàäàòåëåì ïðåìèè â íîìèíàöèè «Ãîëîñ Äâîðöà».  íîìèíàöèè «Øàíñ» íàãðàäèëè è êëóá «Þíïðåññ», âîñïèòàííèêè êîòîðîãî åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Âñåóêðàèíñêîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ. Îñîáîé íîìèíàöèåé «Òâîð÷åñêîå äîëãîëåòèå» áûëè îòìå÷åíû íàðîäíàÿ èçîñòóäèÿ «Ñòðàíà Ôàíòàçèÿ» è àíñàìáëü áàëüíîãî òàíöà «Ðàäóãà-Ïðåñòèæ». Ýòè êîëëåêòèâû ïðîøëè äîëãèé òðèäöàòèëåòíèé ïóòü âìåñòå ñ Äâîðöîì, íà÷èíàÿ ñâîå ëåòîèñ÷èñëåíèå îò îñíîâàíèÿ òîãäà åùå Äâîðöà ïèîíåðîâ. Îäíè çà äðóãèìè ïîäíèìàëèñü íà ñöåíó ïîáåäèòåëè âñåóêðàèíñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé è êîíêóðñîâ, ÷òîáû ïîëó÷èòü çàñëóæåííóþ íàãðàäó. Íîâøåñòâîì ïðàçäíèêà áûëî òî, ÷òî âåäóùèìè öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ áûëè ìîëîäûå ïåäàãîãè. Êðàñèâûå è íàðÿäíûå, îíè ïåðåäàâàëè ýñòàôåòó äðóã äðóãó ïîñëå èñïîëíåíèÿ èìè ïåñåí èëè òàíöà. Ïåðåïîëíåííûé äåòüìè è ðîäèòåëÿìè çàë ëèêîâàë. Áûëî íàñòîëüêî èíòåðåñíî, ÷òî àïëîäèñìåíòû íå ñìîëêàëè. Äâå òûñÿ÷è øêîëüíèêîâ ðàçíîãî âîçðàñòà åæåäíåâíî ïðèõîäÿò ñþäà, ÷òîáû îñâîèòü êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû, íàó÷èòüñÿ âÿçàòü, ïåòü, ðèñîâàòü, ïîëó÷èòü àçû òåëåâèçèîííîãî ðåæèññåðà, íàó÷èòüñÿ ïèñàòü ñöåíàðèè ïåðåäà÷ íà ðàäèî è ìíîãîìó äðóãîìó.

Þëèÿ ÁÀËÊÀ

ÎÒ ÓËÛÁÊÈ ÕÌÓÐÛÉ ÄÅÍÜ ÑÂÅÒËÅÉ Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ – ýôôåêòèâíîå ëåêàðñòâî íà âñå ãîäû. Îí âñåãäà æèë, æèâåò è áóäåò æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ. ÊÂÍ ñòàë ìåñòîì âñòðå÷è è ðîæäåíèÿ ñàìîé ÿðêîé èñêîðêè õàðàêòåðà ÷åëîâåêà – þìîðà. Çäåñü, íà ïëîùàäêå êëóáà, âñòðå÷àþòñÿ âñå íîâûå è íîâûå òàëàíòû, ãîòîâûå äàðèòü îêðóæàþùèì ïîçèòèâ è ðàäîñòü âñå 24 ÷àñà. Óáåäèòüñÿ â ýòîì ñìîãëà è ÿ, ïðèíÿâ ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì òóðå ÊÂÍ ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ Êèðîâñêîãî ðàéîíà â ñîñòàâå êîìàíäû 115 øêîëû. Äâîðåö êóëüòóðû èì. Îñòðîâñêîãî ðàäóøíî âñòðåòèë ñâîèõ ó÷àñòíèêîâ è ïðèøåäøèõ ïîääåðæàòü ëþáèìóþ êîìàíäó áîëåëüùèêîâ. Ïî òðàäèöèè òåìîé èãðû ñòàë ÞÈÄ. Ïðîãðàììà áûëà ïîäåëåíà íà 3 êîíêóðñà, ïåðâûì, èç êîòîðûõ – ïðèâåòñòâèå. Íà ýòî çàäàíèå êîìàíäàì îòâîäèëîñü íå áîëåå 8 ìèíóò. Ïåðâûìè ïîêîðèëè ñòðîãîå æþðè, íàïîëíèëè çàë âåñåëîé àòìîñôåðîé ó÷àùèìåñÿ 80-é øêîëû. Ïîäâîäÿ èòîãè ïåðâîãî êîíêóðñà, æþðè îòìåòèëî ëåãêîå, çàäîðíîå è îðèãèíàëüíîå ïîâåäåíèå íà ñöåíå, êîìàíäû – ëèäåðà, ðåáÿò èç 91-é øêîëû. Èìåÿ «ïðîñòåíüêèé» ñöåíàðèé «Ëþäè â ÷åðíîì» ñóìåëè âëþáèòü â ñåáÿ ïóáëèêó. Íå îòñòàâàëà îò íèõ è êîìàíäà íàøåé øêîëû,çàíÿâ ïî÷åòíîå 2-å ìåñòî. Ñëåäóþùèì èñïûòàíèåì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñòàëî äîìàøíåå çàäàíèå. Ê íåìó êîìàíäû ïîäîøëè áîëåå ñåðüåçíî, ïðîÿâèâ ñåáÿ ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû. Îäíàêî øóòêè, âçÿòûå èç âçðîñëîé èãðû ÊÂÍ è äàâíî óñòàðåâøèå ñìåøèíêè íå ïðîèçâåëè íà àóäèòîðèþ æåëàåìîãî âïå÷àòëåíèÿ. Êîíêóðñíûé äåíü çàêðûâàëà êîìàíäà «115 êèëîìåòð». Ó÷àñòíèêè íåñòàíäàðòíî ïîäîøëè ê çàäàíèþ: îíè ïàðîäèðîâàëè ðàáîòíèêîâ ÃÀÈ ïîäðàæàþùèõ ðåïåðàì. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì ñàìóþ âûñîêóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò 91 øêîëà, ñòîïÿòíàøêè îñòàâëÿþò çà ñîáîé 2å ìåñòî. Çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ êîìàíäà 83-åé øêîëû. Ìíå æå îñòà¸òñÿ ïîáëàãîäàðèòü ðåæèññåðîâ-ïîñòàíîâùèêîâ, çàìå÷àòåëüíîãî ðåïåðà - àâòîðà äîìàøíåãî çàäàíèÿ Êîáçèñòîãî Àëåêñåÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ñìåõ ïðîäëåâàåò æèçíü. Òàê ÷òî, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ñìåéòåñü, øóòèòå, ðàäóéòåñü ñîëíûøêó è çíàéòå, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà.

Âàëåðèÿ ÀÐÀÏÎÂÀ


ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

«ÄÆÅÌ»

5

Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà - äåíü âëþáëåííûõ Äåíü âëþáëåííûõ – ýòî ñâåòëûé è ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, êîãäà ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ ëþáèìûì è äîðîãèì ëþäÿì. Ýòîò äåíü òàèò â ñåáå ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ.

Íà ñíèìêå (ñëåâà íàïðàâî): Íàñòÿ Ìèð÷èíà, Þëèÿ Áàëêà.

Ïåðâûé øàã... Íàêàíóíå Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà âñå ìû ïî÷óâñòâîâàëè àòìîñôåðó âëþáëåííûõ ñåðäåö. Ýòî äåíü èñêðåííèõ îòíîøåíèé, êîãäà ëþäè ïðèçíàþòñÿ â ëþáâè òåì, êòî èì äåéñòâèòåëüíî äîðîã. 14 ôåâðàëÿ - ïðèÿòíûé, ñóåòëèâûé äåíü äëÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, ñòóäåíòîâ è ñòóäåíòîê, âëþáëåííûõâçðîñëûõ ïàð.  ýòîò äåíü äàæå ñàìûå ñòåñíèòåëüíûå ðàñêðûâàþòñÿ, áëàãîäàðÿ âàëåíòèíêàì, ãäå ìîæíî ïðî÷èòàòü òåïëûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè. Ìíå èíòåðåñíî áûëî íàáëþäàòü çà øêîëüíèêàìè ñâîåé øêîëû: îäíè äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè ñ ïîäðóãïìè, äðóãèå ðàññìàòðèâàëè ïîäàðåííûå ñóâåíèð÷èêè. Ìàëü÷èêè æå áîëüøåé ÷àñòüþ ðàññðåäîòî÷èëèñü ïî óãëàì è â çàäóì÷èâîñòè òî ëè îöåíèâàëè, òî ëè âçâåøèâàëè âñå, ÷òî íàïèñàëè èì âëþáëåííûå â íèõ äåâî÷êè.  ýòîò äåíü íåò âîçðàñòà íè äëÿ êîãî. Âîò óæ ïîèñòèíå «Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû». Áûòü ëþáèìûì ÷åëîâåêîì - áîëüøîå ñ÷àñòüå. Òàê áóäüòå âñå ñ÷àñòëèâû! Äàðèòå óëûáêè è íåæíûå ñëîâà.

Êñåíèÿ ÏËÀÕÒÈÉ

Êàæäûé ãîä êðóæêîâöû Äâîðöà îòìå÷àþò 14 ôåâðàëÿ íà ñöåíå.  ýòîò äåíü çäåñü ìîæíî ïîñåòèòü íàñòîÿùóþ ñêàçî÷íóþ ôååðèþ, íàïîëíåííóþ óâëåêàòåëüíûìè èãðàìè è ðàçíîîáðàçíûìè êîíêóðñàìè, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æåëàþùèå âîñïèòàííèêè âñåõ êîëëåêòèâîâ. Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà áûëà äîâîëüíî èíòåðåñíîé è æèâîé, áëàãîäàðÿ îñòðîóìèþ è ÷óâñòâó þìîðà ó÷àñòíèêîâ. êàæäûé èç íèõ áûë íåïîäðàæàåì.  êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåâî÷êè èç êëóáà «Þíïðåññ». Ïîáåäèëà äðóæáà è ëþáîâü.

ÃÎÂÎÐÈÒÅ Î ËÞÁÂÈ ËÞÁÈÌÛÌ Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ñ áîëüøèì íåòåðïåíèåì æäóò âñå âëþáëåííûå. Îíè óæå çà íåäåëþ äî ïðàçäíèêà îááåãàþò âñå ìàãàçèíû â îêðóãå â ïîèñêàõ íåáîëüøèõ ñóâåíèðîâ äëÿ ñâîåé ïàññèè. Òðàòÿò óéìó äåíåã äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âàëåíòèíîê, à ïîòîì ëîìàþò ãîëîâó, íå çíàÿ, êàê ëó÷øå âûðàçèòü â íèõ ñâîè ÷óâñòâà. È ÷òîáû õîòü íåìíîãî îáëåã÷èòü èì æèçíü, ìû ïóáëèêóåì ïðèìåðû òîãî, ÷òî ìîæíî íàïèñàòü â âàëåíòèíêå. 1. ß öàðñòâà íå èìåþ, êîðîíó íå íîøó, îäíó ëþáîâü èìåþ è òó òåáå äàðþ. 2. Ëþáîâü ïðèäàåò áëàãîðîäñòâî äàæå òåì, êîòîðûì ïðèðîäà îòêàçàëà â íåì(Â. Øåêñïèð) 3. Çíàé, ÷òî âåðòèòñÿ Çåìëÿ, çíàé, ÷òî åñòü íà ñâåòå ïàðåíü, çíàé, ÷òî ëþáèò îí òåáÿ. 4.  12ëåò ëþáîâü îïàñíà, â 15 ëåò îíà âðåäíà, â 17ëåò ëþáîâü ïðåêðàñíà, çàïîìíè ýòî íàâñåãäà! 5. Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå â æèçíè ÷åëîâåêà - ýòî óâåðåííîñòü, ÷òî òåáÿ ëþáÿò (Â. Ãþãî) 6. Ðîçó ñðûâàþ, ñèðåíü áåðåãó, âñå çàáûâàþ, òåáÿ íå ìîãó.

Óäà÷è âàì âëþáëåííûå!


6 Òî÷êà çðåíèÿ

«ÄÆÅÌ»

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

«ÑÓÌÅÐÊÈ»

Êàðòèíà «Ñóìåðêè» âûøëà íà ýêðàíû â 2008 ãîäó. Ãëàâíûå ðîëè ñûãðàëè Ðîáåðò Ïàòèíñîí è Êðèñòåí Ñòþàðò. Ýòîò ïðîåêò ïðîèçâåë áîëüøîé ôóðîð â ìèðå êèíî. Ïîêëîííèêîâ ñàãè íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå ñåìíàäöàòè ìèëëèîíîâ. Ìíîãèõ åùå äî âûõîäà ôèëüìà íà ýêðàí âïå÷àòëèëè êíèãè Còåôàíè Ìàéåð, êîòîðîé óäàëîñü ïåðåäàòü çàõâàòûâàþùèå îòíîøåíèÿ âàìïèðà ñ ïðîñòîé äåâóøêîé. Ïîêëîííèêè êíèãè áûëè ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ðîëü Ýäâàðäà Êàëëåíà èãðàë íèêîìó íå èçâåñòíûé Ðîáåðò Ïàòèíñîí. È îíè äàæå îòïðàâë ÿë è â î çì ó ùå í íû å ïèñüìà Ñòåôàíè Ìàéåð ñ ïðîñüáîé ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàòû êàñòèíãîâ. Êàê ìû âèäèì, îíà ïðîè ãí î ðè ð îâ à ëà ýòè ïðîñüáû è íå çðÿ, âåäü áëàãîäàðÿ åé ó ìèëëèîíîâ ëþäåé ïîÿâèëñÿ íîâûé îáúåêò îáîæàíèÿ. Êðèñòåí Ñòþàðò è ðåæèññåðó òàê ïîíðàâèëñÿ Ðîá, ÷òî íèêîãî äðóãîãî â ðîëè Ýäâàðäà îíè óæå âèäåòü íå ìîãëè.

Ðîáåðò Ïàòèíñîí Äî òîãî êàê Ðîá ñòàë ïîïóëÿðíûì àêòåðîì, îí èãðàë íà ïèàíèíî â ïèööåðèè Ëîíäîíà. È ïî åãî ñëîâàì, åìó ýòà æèçíü íðàâèëàñü áîëüøå. À òå, êòî õîðîøî çíàþò Ðîáà, ãîâîðÿò, ÷òî åìó íå âûæèòü â ìèðå ôîòîêàìåð. Íà êàñòèíã Ðîáà çàíåñëî ëèøü æåëàíèå ïîãëàçåòü íà Êðèñòåí Ñòþàðò. Ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó Ïàòòèíñîí íà÷àë ðîëüþ â ôèëüìå Óëè Ýäåëÿ «Êîëüöî Íèáåëóíãîâ», íî ïðèâëåê âíèìàíèå çðèòåëåé ê ñåáå, êîãäà â âîçðàñòå 19 ëåò ñíÿëñÿ â îäíîì èç ôèëüìîâ î Ãàððè Ïîòòåðå â êàðòèíå Ìàéêà Íüþýëëà «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê îãíÿ», ãäå ñûãðàë ðîëü Ñýäðèêà Äèããîðè, îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ øêîëû Õîãâàðòñ íà Òóðíèðå Òðåõ Âîëøåáíèêîâ. Ïýòòèíñîí ïîÿâèëñÿ òàêæå â ôèëüìå «Ãàððè Ïîòòåð è Îðäåí Ôåíèêñà» â òîé æå ðîëè âîëøåáíèêà.  «Ñóìåðêàõ» Ðîáåðò èãðàåò ðîëü âàìïèðà, êîòîðûé âëþáëÿåòñÿ â ïðîñòóþ øêîëüíèöó Áåëëó Ñâîí. Íà ýêðàíå åìó óäàëîñü âîïëîòèòü â æèçíü âñå äåâè÷üè èäåàëû. Îí êðàñèâ, óìåí, îáàÿòåëüíûé, óìåþùèé ëþáèòü ïî-íàñòîÿùåìó, ÷èòàþùèé ÷óæèå ìûñëè, çàáîòëèâûé, èíòðèãóþùèé, çàâîðàæèâàþùèé…. Íà ñàìîì æå äåëå íàñòîÿùèé Ðîá íåñàìîâëþáëåííûé, è ñàì ñ÷èòàåò, ÷òî îí äàëåêî íå êðàñàâ÷èê. - Äî òîãî êàê ôèëüì âûøåë íà ýêðàíû, ñî ìíîé íèêòî äàæå íå õîòåë ðàçãîâàðèâàòü, íî òåïåðü âñå ñ÷èòàþò ìåíÿ ñåêñ-ñèìâîëîì. È ìíå ñîâñåì íå íðàâèòñÿ, ÷òî âñå ñðàâíèâàþò ìåíÿ ñ Ýäâàðäîì. ×àñòî ëþäè íà óëèöàõ êðè÷àò ìíå: «Î, Ýäâàðä òû ñàìûé ëó÷øèé!».  æèçíè æå îí ðàíèìûé, îòêðûòûé è äàæå ëåãêîìûñëåííûé. Íî ïîñëå òîãî, êàê âñå ñòàëè ñðàâíèâàòü åãî ñ Ýäâàðäîì, îí ëþáûìè ñïîñîáàìè ïûòàåòñÿ ïðîâåñòè ÷åòêóþ ãðàíèöó ìåæäó íèìè. Ïîýòîìó â ïîñëåäíåå âðåìÿ Ðîá íåêîððåêòíî âûñêàçûâàåòñÿ â êàêèõ-ëèáî òîê-øîó, â ïðåññå ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ ñíèìêè Ðîáà â ïüÿíîì âèäå. Íî ñåé÷àñ,

êîãäà ïîëíûì õîäîì èäåò ðàáîòà íà òðåòüèì ôèëüìîì «Çàòìåíèå», â åãî æèçíè åñòü òîëüêî ñúåìêè, ñúåìêè, ñúåìêè! Íî õîäÿò ñëóõè,÷òî Ïàòèíñîí ïîäïèñàë óæå íåñêîëüêî âûãîäíûõ êîíòðàêòîâ, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñàãè «Ñóìåðêè» ìû óâèäèì åãî íà ýêðàíàõ óæå â íîâûõ îáðàçàõ. Ðîáà çàâàëèâàþò ñöåíàðèÿìè ñ ïðåäëîæåíèåì ñíÿòüñÿ â ðàçíûõ ôèëüìàõ, íî îí íå ñïåøèò ñîãëàøàòüñÿ, ïîñòîëüêó çíàåò, åñëè åãî èìÿ îêàæåòñÿ íà àôèøàõ, òî óñïåõ ôèëüìó ãàðàíòèðîâàí. Ðîáåðòó íðàâÿòñÿ æåíùèíû, êîòîðûå íå òðåáóþò ê ñåáå îñîáîãî âíèìàíèÿ è êîòîðûõ åìó ïðèäåòñÿ çàâîåâûâàòü. Åñëè åìó ïîíðàâèòñÿ êàêàÿ-íèáóäü äåâóøêà, òî îí íå ñðàçó ïîáåæèò ê íåé ñ áóêåòîì ðîç è ïëàìåííûì ïðèçíàíèåì â ëþáâè.

Íåñêîëüêî âûñêàçûâàíèé â àäðåñ Ðîáåðòà Êðèñòåí Ñòþàðò(Áåëëà Ñâîí): Ðîáåðò - ïðåâîñõîäíûé àêòåð! Îí çàãàäî÷íûé è ñóìàñøåäøèé ïàðåíü. Äýíèåë Ðýäêëèôô(Ãàððè Ïîòòåð): Ðîá ìîæåò ïðîñòî ïîñìîòðåòü íà äåâóøêó, è îíà áóäåò ìåäëåííî òàÿòü ïîä åãî âçãëÿäîì. ß òàê íå óìåþ, è ýòî ìåíÿ áåñïîêîèò… Òåéëîð Ëîòíåð(Äæåéêîá Áëýê): Äóìàþ, Ðîáåðò îäèí èç ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ àêòåðîâ. Ýììà Óîòñîí(Ãåðìèîíà Ãðåéíäæåð): Ðîáåðò î÷åíü èíòåðåñíûé, òàëàíòëèâûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé îáëàäàåò èíäèâèäóàëüíûì øàðìîì. ß ñðàçó ïîíÿëà, ÷òî îí ñòàíåò çíàìåíèòûì.

Íåñêîëüêî ôàêòîâ î «Ñóìåðêàõ» 1.Ðîáåðò Ïàòèíñîí äåëàë ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà Êðèñòåí Ñòþàðò íà ÷òî îíà îòâåòèëà ÿñíî è êîðîòêî «Íåò!». 2.Íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå îäèí èç êîñòþìåðîâ ñêàçàë Ðîáó, ÷òî åìó ñ òàêèì òåëîì íóæíî èãðàòü òîëüêî ïðåñòàðêîâàòûõ ñóïåð-ãåðîåâ. 3. òðåòåé ÷àñòè àêòðèñó, êîòîðàÿ ñûãðàëà ðîëü Âèêòîðèè, çàìåíÿò. 4.Äëÿ ðîëè Äæåéêîáà Òåéëîðó Ëîòíåðó ïðèøëîñü ïðîâåñòè ÷àñû èçíóðèòåëüíûõ òðåíèðîâîê, ÷òîáû äîáèòüñÿ òàêîé ìàñêóëàòóðû, êîòîðóþ ìû ñåé÷àñ âèäèì íà ýêðàíàõ. 5. æèçíè Ðîá õîäèò ñ ëåãêîé íåáðèòîñòüþ è ïèâíûì æèâîòèêîì, íî ïî êîíòðàêòó åìó íóæíî áóäåò ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê, äàáû ñîîòâåòñòâîâàòü ãåðîþ íà ýêðàíå, âåäü ïî ñþæåòó Ýäâàðä âå÷íî ìîëîäîé è åãî âíåøíèé âèä äîëæåí îñòàâàòüñÿ íåèçìåííûì. 6.Ñòåôàíè Ìàéåð îòêàçàëàñü äîïèñûâàòü ïÿòóþ êíèãó «Ñóìåðêè» îò ëèöà Ýäâàðäà, òàê êàê ôàíàòû âçëîìàëè åå ñàéò è âûëîæèëè «ñûðîé» ìàòåðèàë (ïåðâûå îäèííàäöàòü ãëàâ) â Èíòåðíåòå. 7.Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, Ñòåôàíè èçìåíèëà ñâîå ìíåíèå è â Èíòåðíåòå óæå åñòü çàêîí÷åííàÿ ïÿòàÿ è øåñòàÿ êíèãè, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ î Äæåéêîáå è åãî æèçíè. 8.Êñòàòè, ïÿòûé ôèëüì ðîìàíà «Ñóìåðêè» áóäåò ñêëååí èç âûðåçàííûõ ñöåí ïåðâîé ÷àñòè ôèëüìà.


ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123) Êðèñòåí Ñòþàðò Êðèñòåí ðîäèëàñü 9 àïðåëÿ 1990 ãîäà â ñåìüå òåëåïðîäþñåðà Äæîíà Ñòþàðòà â øòàòå Êîëîðàäî, íî âûðîñëà â ËîñÀíäæåëåñå. Åå äåáþò â êèíî ñîñòîÿëñÿ â 2001 ãîäó â ìåëîäðàìå «Áåçîïàñíîñòü âåùåé» Â ñëåäóþùåé ðàáîòå òðèëëåðå Äýâèäà Ôèí÷åðà «Êîìíàòà ñòðàõà» åå ïàðòíåðøåé ïî ïëîùàäêå ñòàëà Äæîäè Ôîñòåð. Êðèñòåí ñûãðàëà åå äî÷ü, áîëüíóþ äèàáåòîì.Ýòîò ôèëüì æäàë êàññîâûé óñïåõ, è íà Êðèñòåí îáðàòèëè âíèìàíèå.  2006 ãîäó íà ýêðàíû âûøëà äðàìà «Æåñòîêèå ëþäè», ãäå ïàðòíåðàìè ìîëîäîé àêòðèñû ñòàëè Äàéàí Ëýéí è Äîíàëüä Ñàçåðëåíä.  2008 ãîäó Êðèñòåí Ñòþàðò èñïîëíèëà ãëàâíóþ ðîëü â ðîìàíòè÷åñêîì òðèëëåðå Êýòðèí Õàðäâèê «Ñóìåðêè», ðàññêàçûâàþùåì èñòîðèþ ëþáâè þíîé äåâóøêè è ìîëîäîãî âàìïèðà. Ýòîò ôèëüì ïðèíåñ åé áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü.Ñåé÷àñ âñÿ ïðåññà îáñóæäàåò åå îòíîøåíèÿ ñ Ïàòèíñîíîì, íî â îäíîì èç èíòåðâüþ íà âîïðîñ, åñòü ëè ó íåãî äåâóøêà è êòî îíà, âîò ÷òî îí îòâåòèë: «Äà åñòü, è îíà ÿâëÿåòñÿ ìîåé ïàðòíåðøåé ïî ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå. Èìåíè åå ïîêà íå íàçîâó». ðåçóëüòàòå äîëãèõ óãîâîðîâ îí ïðåäëîæèë àëüòåðíàòèâó è íàçâàë äâà èìåíè: Íèêè Ðèä (Ðîçîëè) è Êðèñòåí Ñòþàðò (Áåëëà). Ïðî Êðèñòåí æóðíàëèñòû äàâíî äîãàäûâàëèñü, íî èìÿ Íèêè â ñïèñêàõ âîçëþáëåííûõ èõ íå íà øóòêó óäèâèëî.  ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ Ñòþàðò çàíèìàåòñÿ ñåðôèíãîì. Ñëîæíî ïîñïîðèòü ñ òåì, ÷òî ôèëüì «Ñóìåðêè» ñòàë îäíèì èç ñàìûõ êàññîâûõ â ýòîì ãîäó. Íà íàãðàæäåíèè Cinema Awards àêòåðû ïîëó÷èëè äåñÿòîê íàãðàä â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé àêòåð ãîäà» Ðîáåðò Ïàòèíñîí îáîãíàë äàæå Áðåäà Ïèòà, à Êðèòñåí ïîëó÷èëà íàãðàäó «Ëó÷øàÿ àêòðèñà ãîäà». Âìåñòå îíè ïîëó÷èëè ïðåìèþ «Ñàìûé ëó÷øèé ïîöåëóé». Ëåòîì â èþëå íà ýêðàíû âûéäåò òðåòüÿ ÷àñòü íåïðåâçîéäåííîé ñàãè, «Çàòìåíèå».  íåé ìû óâèäèì èñòèííóþ ëþáîâü, êîòîðàÿ íå ñòðàøèòñÿ îïàñíîñòè... Áåëëà ãîòîâà íàâåêè ñòàòü ïîäðóãîé ñâîåãî âîçëþáëåííîãî Ýäâàðäà. È òîãäà åé ïðèäåòñÿ ïðåäàòü ëó÷øåãî äðóãà – îáîðîòíÿ Äæåéêà è òåì ñàìûì, âîçìîæíî, çàíîâî ðàçæå÷ü äðåâíþþ âðàæäó ìåæäó «íî÷íûìè îõîòíèêàìè» è èõ èñêîííûìè âðàãàìè – îáîðîòíÿìè. Íî èì ïðèäåòñÿ îáúåäèíèòüñÿ, òàê êàê ó íèõ åñòü îáùèé âðàã Âèêòîðèÿ, êîòîðàÿ áîëüøå «æèçíè» õî÷åò ñòåðåòü Áåëëó ñ ëèöà çåìëè…. Ôèëüìû ïîòðÿñàþùèå, íî è ïðî÷èòàâ êíèãè, âû îêóíåòåñü â ýòîò çàðàçèòåëüíûé ìèð, êîòîðûé íå îñòàâèò âàñ ðàâíîäóøíûìè.

Ðèòà ÊÓÐÁÀÍÎÂÀ, 15 ëåò

ÂÀÌÏÈÐÑÊÀß ÑÀÃÀ Âàìïèðñêàÿ ñàãà ïðåêðàñíåé âñåãî, Ëþáîâü è óêóñû, âñ¸ òàì çà îäíî. Ýäâàðä è Áåëëà ñâîèõ ñèë íå ùàäÿò, Èãðàþò ñ îãí¸ì, íî ëþáîâü ñîõðàíÿò! Êàëëåíû âìåñòå âåçäå è âñåãäà, ×àðëè è Ðåíà ðàçîøëèñü íàâñåãäà. Íî âëþáë¸ííûå äåòè çàâîäÿò ðåá¸íêà Òåïåðü â èõ ñåìüå òðè âàìïèð¸íêà, Ñî âðåìåíåì Äæåéêîá ïîëþáèò èõ äî÷ü, Ðîäèòåëè áóäóò íå â ñèëàõ ïîìî÷ü. ×òî æå ñëó÷èòñÿ? ×òî áóäåò òåïåðü? Ëþáîâü ïîáåäèò,òû ýòîìó âåðü!

Àíàñòàñèÿ ÌÈÐ×ÈÍÀ, 16 ëåò

«ÄÆÅÌ»

7

Ïðîñìîòðåâ ôèëüìû«Ñóìåðêè» è «Íîâîëóíèå», ÿ äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëàñü ïîä âïå÷àòëåíèåì. Îíè ïîòðÿñëè ìåíÿ íè ñêîëüêî ñþæåòîì, ñêîëüêî ãëàâíûìè ãåðîÿìè. Íàâåðíîå, íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ýòîì íåò. Âåäü íå çðÿ æå ðåæèññ¸ð ôèëüìà Êåòðèí Õàðäâèê ïðîâîäèëà áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî êàñòèíãîâ íà ãëàâíûå ðîëè. Âîçìîæíî, ôèëüìû è íå èìåëè áû êàññîâûõ ñáîðîâ â $37 0 00.000, åñëè áû íå Áýëëà Ñâîí (Êðèñòåí Ñòþàðò) è Ýäâàðä Êàëåí (Ðîáåðò Ïàòòèíñîí). Ê ñîæåëåíèþ, çàéäÿ íà ôîðóì, óçíàåøü, ÷òî áîëüøèíñòâî äåâóøåê è ïàðíåé õîäÿò â êèíî òîëüêî ðàäè Ýäâàðäà. Äåâ÷îíêè òîìíî âçäûõàþò ïðè âèäå íåãî, à ïàðíè èùóò ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Íî íå çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ïðè âñ¸ì îãðîìíîì ñòàðàíèè Êåòðèí Õàðäâèê è Ñòåôàíè Ìàéåð (ãëàâíûé ñöåíàðèñò, àâòîð 5 êíèã î âàìïèðàõ) èõ ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì ôèëüìà îêàçûâàåòñÿ íèêîìó íåíóæíîé? Òî åñòü, ñìûñë ñàãè ìàëî êòî óëàâëèâàåò, âñå ïðîñòî èäóò åù¸ ðàç âçãëÿíóòü íà ñåêñàïèëüíîãî êðàñàâ÷èêà Ïàòòèíñîíà. Ê òîìó æå, îí åù¸ è âàìïèð, êîòîðûé íå çàâèñèìî îò ñâîåé ñóùíîñòè, îòêàçûâàåòñÿ îò ÷åëîâå÷åñêîé êðîâè. Îí âëþáëåí â Áåëëó Ñâîí, êîòîðóþ îí õðàáðî ñïàñàåò îò ñâîèõ «ñîáðàòüåâ». Íó, êàê â òàêîãî íå âëþáèòüñÿ?! Ñåãîäíÿ äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé Ýäâàðä Êàëëåí ñòàë èäåàëîì. Òîëüêî åñëè ðàíüøå íà Ðóñè áûë êóëüò ïîêëîíåíèÿ ÿçû÷åñêèì áîãàì, òî ñåé÷àñ – êóëüò Ýäâàðäà. À âîò ëè÷íî ìåíÿ èíòåðåñîâàë íè ñêîëüêî ãåðîé ôèëüìà – êðàñàâ÷èê Ýäâàðä, ñêîëüêî ñîäåðæàíèå ñàìîé êàðòèíû. Õîòÿ ó êàæäîãî èç íàñ â ýòîì ñìûñëå åñòü ñâîÿ òî÷êà çðåíèÿ. Âîçìîæíî â òðåòüåé ÷àñòè ôèëüìà «Ñóìåðêè» ïîä íàçâàíèåì «Çàòìåíèå», êîòîðóþ íàì îáåùàþò ïîêàçàòü â èþëå, çðèòåëè, íàêîíåö, îòîðâóò âçãëÿä îò ÷àðóþùåé óëûáêè Êàëëåíà-Ïàòòèñîíà è áóäóò êîììåíòèðîâàòü ôèëüì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñöåíàðèÿ. À ÿ õî÷ó ïîñîâåòîâàòü âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè: íå ñîçäàâàéòå ñåáå êóìèðà! Íàñëàæäàéòåñü ðàáîòîé ïðîôåññèîíàëîâ.

Þëèÿ ÁÀËÊÀ, 17 ëåò «Îòëè÷íûé ôèëüì. Ïðîñòî ñóïåð! Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Ôèëüì - ïðîñòî êëàññ», - òàêèå êîììåíòàðèè ÿ ñëûøàëà ñî âñåõ ñòîðîí, âûõîäÿ èç êèíîçàëà ïî îêîí÷àíèþ ôèëüìà «Ñóìåðêè». Ïî ìîåìó ìíåíèþ, è ìíåíèþ ìîèõ äðóçåé, ôèëüì äåéñòâèòåëüíî îòëè÷íûé! Ñâåæàÿ èäåÿ ïîñòàíîâêè, çàõâàòûâàþùèé ñþæåò, îòëè÷íûå ñàóíäòðåêè, õîðîøèå àêòåðû - âñ¸ ýòî ïðèâëåêëî çðèòåëåé íà ñòîëüêî, ÷òî êóïèòü áèëåòû íà ïðåìüåðó áûëî ïðàêòè÷åñêè íå âîçìîæíî. Íåòåðïåëèâûé íàðîä òîìèëñÿ ó êàññ â íàäåæäå ïîïàñòü íà âàìïèðñêóþ ñàãó. Âåäü îíà çàõâàòûâàåò íàñòîëüêî, ÷òî çàáûâàåøü äûøàòü. Ïîñëå ïåðâîé ÷àñòè õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü è âòîðóþ, è òðåòüþ, è ÷åòâ¸ðòóþ ïîêà íå íàñûòåøñÿ óâèäåííûì. Îáðàç âàìïèðà, õîëîäíîãî è çàãàäî÷íîãî çàñòàâëÿåò òûñÿ÷è äåâ÷îíîê âçäðàãèâàòü îò îäíîãî ëèøü åãî âçãëÿäà è âëþáëÿòüñÿ â ãåðîÿ áåç ïàìÿòè. Ýäâàðä âûãëÿäèò âîâñå íå òàê, êàê ìû ïðèâûêëè âèäåòü âàìïèðîâ â äðóãèõ ôèëüìàõ.… Ãîâîðÿò ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü, ïîýòîìó áîëüøå íè÷åãî âàì ðàññêàçûâàòü íå áóäó, ëèøü ïîæåëàþ ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

Êñåíèÿ ÏËÀÕÒÈÉ, 16 ëåò


8

«ÄÆÅÌ»

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

Äî äíÿ íàðîäæåííÿ ˳íè Êîñòåíêî

«ß âèáðàëà äîëþ ñîá³ ñàìà» ª òàêèé âèðàç – «æ³íî÷à ïîåç³ÿ». Ùîñü çíåâàæëèâå â³ä÷óâàºòüñÿ â íüîìó, ùîñü «äðóãîñîðòíå». Àííà Àõìàòîâà íå âèíîñèëà íàâ³òü ñëîâà «ïîåòåñà» ³ çàâæäè íàçèâàëà ñåáå ò³ëüêè ïîåò. Àëå ³ñòîð³ÿ ë³òåðàòóðè ðåàá³ë³òóâàëà æ³íî÷ó ïîåç³þ, áî ñïðàâæí³é ìèòåöü – ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà – ïîºäíóº â ñîá³ ìóæí³ñòü ³ ÷óéí³ñòü, â³äâàãó ³ ëàã³äí³ñòü. Òàêèì ìèòöåì â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ º ˳íà Êîñòåíêî, ÿêà â ïîå糿 íå çð³êàºòüñÿ ñâ æ³íî÷î¿ ñóò³, ùî äîïîìàãຠ¿é âäèâëÿòèñÿ â æèò òÿçîðîì â³÷íî¿ áåðåãèí³ ëþäñüêîãî ðîäó. Âîíà óâ³éøëà â ë³òåðàòóðó, çâå ðíó âø è íà ñåáå óâàãó çð³ëèì òàëàíòîì ³ ò î í ê è ì â³ä÷óòòÿì æèòòÿ. ˳íà Êîñòåíêî - êðàñèâà, ìóäðà, ìóæíÿ æ³íêà ç â³÷íîþ òàºìíèöåþ â î÷àõ, ãëèáîêî ñó÷àñíà, ãëèáîêî óêðà¿íñüêà ïîåòåñà, ïîåç³ÿ ÿêî¿ ïîòóæíîþ õâèëåþ âëèëàñÿ â ë³òåðàòóðó ø³ñòäåñÿòíèê³â. Öÿ æ³íêà ïèñàëà, ÿê äóìàëà, òàê ³ æèëà. Ñëîâî – â÷èíîê. Æèòòÿ – ÿê ñëîâî. Òâîð÷³ñòü ˳íè Êîñòåíêî, çàãàëîì, äóæå ïðîíèêëèâà. ¯¿ ïî-

åç³ÿ ÷àñòî äóæå ñóâîðà é ìóæíÿ, êàòåãîðè÷íà é áåçêîìïðîì³ñíà. Ñâ³ò ¿¿ ïîå糿 äóæå ð³çíîìàí³òíèé: ëþáîâ ³ ðîç÷àðóâàííÿ, çàêîõàí³ñòü ó ð³äíó çåìëþ, àëå íàñàìïåðåä – öå äðàìè, ÿê³ çâåðøóþòüñÿ ó ëþäñüêèõ äóøàõ. ˳íà Êîñòåíêî ìຠâåëèêó äóøó, çäàòíó ïðèéíÿòè óâåñü á³ëü òà ïðîòèð³÷÷ÿ åïîõè. Òà ùå – á³ëü ìèíóëèõ ñòîë³òü, òÿæê³ êðèâäè òà âàæê³ ñïîãàäè. Ñàìå òàê ñòàëîñü ç íàéêðàùèì òâîðîì ïîåòåñè – ðîìàíîì ó â³ðøàõ «Ìàðóñÿ ×óðàé». Öå ðîìàí ïðî ãåðî¿÷íó áîðîòüáó óêðà¿íö³â ç-ï³ä ãí³òó ïîëüñüêî¿ øëÿõòè, àëå âàæëèâó ðîëü òóò âèêîíóº æ³íêà – Ìàðóñÿ, ÿêà ñóïðîâîäæóº á³éö³â íà â³éíó. Íå ìåíø ãåðî¿÷íèì ñòàâ ðîìàí «Áåðåñòå÷êî», êîòðèé âèéøîâ ó â³ñ³ìäåñÿòèé Äåíü íàðîäæåííÿ ˳íè Âàñèë³âíè. Ñàìå ó öåé äåíü â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè ³ ˳íà Êîñòåíêî, çðîáèâøè âèêëþ÷åííÿ, äàëà îäíå ç íå áàãàòüîõ çà ñâîº æèòòÿ ³íòåðâ’þ: «Áåðåñòå÷êî» – äëÿ ìåíå äóæå äîðîãà ð³÷. Âîíà ïèñàëàñÿ äóæå äîâãî, äîïèñóâàëàñÿ. «Áåðåñòå÷êî» – íå ïðî ïîðàçêó, à ïðî ïåðåìîãó íàä ïîðàçêîþ». Àëå öå áóëà á íå ˳íà Êîñòåíêî, ÿêáè âîíà íå ïðèä³ëèëà óâàãè ñüîãîäí³øí³é ïîë³òè÷í³é ñè-

òóàö³¿. Çà ¿¿ ñëîâàìè, Óêðà¿íà, çà ÿêó áîðîëèñÿ íàø³ ïîïåðåäíèêè, îòðèìàâøè íåçàëåæí³ñòü, ñòàëà ùå á³ëüø çàëåæíîþ. Âîíà íå îá³éøëà óâàãîþ é ìîëîäü. Âèñòóïèëà çà î÷èùåííÿ ìîëîä³æíîãî ñëåíãó â³ä «ïàêîñòíîãî ðóññêîãî ìàòà», êîòðèé ìîëîäü âèêîðèñòîâóº íå «çà ïðèçíà÷åííÿì», à ïðîñòî äëÿ òîãî, ùîá êàçàòèñÿ á³ëüø âàãîìèìè. Îäíå ³ç ñâî¿õ ³íòåðâ’þ ˳íà Êîñòåíêî, ÿê ñïðàâæíÿ ïîåòåñà, çàâåðøèëà íåùîäàâíî íàïèñàíèì â³ðøåì: Ïðîãàâèëè, ïðîãëåä³ëè, ³ õî÷åòüñÿ - íà Ìàðñ Öå ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ, à âè - ç³ãðàëè ôàðñ: Îòðèìàëè Óêðà¿íó áåç áîþ ³ çäàþòü áåç áîþ, Á’þòüñÿ ïîì³æ ñîáîþ… Äèâëþñÿ ââå÷åð³ ³ âðàíö³, ìèëóþñü äåïóòàòñüêèì ãðîíîì: ßêà ãàðìîí³ ³ òàíö³, ³ ºäí³ñòü çì³é ç Ëàîêîîíîì Ïðîñòè ìåí³, ì³é çìó÷åíèé íàðîäå, ùî ÿ ìîâ÷ó. Äîçâîëü ìåí³ ìîâ÷àòè, Áî æ ñ³ºø-ñ³ºø, à âîíî íå ñõîäå ² ò³ëüêè ç쳿 êóáëÿòüñÿ é ñè÷àòü âñ³ ïðîòè âñ³õ, óñ³ í³ ç êèì íå çãîäí³, Çë³ñòü ðóõຠëþäüìè, àëå ó á³ê áåçîäí³. Êîìïðîì³ñè, êîìïðîìàòè, êîìïðàäîðè ³ ïðèìàòè Ñê³ëüêè ñèëè òðåáà ìàòè, ùîá óñå öå âèòðèìàòè? ßê³ çàñèäæåí³ ñêðèæàë³, ÿêå çëèäåíñòâî çâåòüñÿ øàíñîì? Íà æàëü, óæå ³ â ö³é äåðæàâ³ ñòàþ ïîòðîõó äèñîíàíñîì.

Þë³ÿ ÁÀËÊÀ


ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

9

«ÄÆÅÌ»

«Культурологічний шок» Âè íàìàãàëèñü êîëè-íåáóäü ðîçìîâëÿòè äåðæàâíîþ ìîâîþ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñòàõ Äîíåöüêà? Ñïðîáóéòå! Ðåçóëüòàò öüîãî äîñë³äó áóäå ö³êàâèì. Îñîáèñòî ÿ âæå çâèêëà äî íüîãî ³ âñå î÷³êóþ, êîëè íàðåøò³ îòî÷óþ÷³ çâèêíóòü äî ì ðîçìîâè. Ïîêè ùî âñå ìàðíî, õî÷à é íå òàê ïîãàíî. Âçÿòè õî÷à á, íàïðèêëàä, òàêå íàñè÷åíå ëþäüìè ì³ñöå, ÿê ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò. ßêùî çàíàäòî ãîëîñíî ðîçìîâëÿòè ç ïîäðóãîþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â òðàìâà¿ ÷è òðîëåéáóñ³, òî ïîëîâèíà ïàñàæèð³â ïî÷èíຠïðèñëóõîâóâàòèñÿ äî ðîçìîâè òà ðîáèòè çäîãàäêè, çâ³äêè òè ïðè¿õàëà äî øàõòàðñüêî¿ ñòîëèö³. Äåÿê³ íàâ³òü â³äêðèòî çàïèòóþòü öå â òåáå. Íå ìèíå ³ ê³ëüêà õâèëèí, ÿê ò³, ùî ñòîÿòü ïîðÿä, ïðèºäíóþòüñÿ äî ðîçìîâè. Íåçàáàðîì âåñåëî ãîìîíèòü âæå âåñü òðàìâàé, ëþäè ïî÷èíàþòü äîáðîçè÷ëèâî ïîñì³õàòèñÿ. гäíà ìîâà çáëèæຠ÷óæèõ ëþäåé óñþäè é çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí. ²íøå ì³ñöå ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé – ìàãàçèíè. Òóò òåæ ö³êàâî ïðîñë³äêóâàòè ä³þ ð³äíîãî ñëîâà íà îòî÷óþ÷èõ ëþäåé. Îñü, íàïð èê ëà ä , ìóçè÷íèé ìàãàçèí – âå ëèê èé, ïðîñòîðèé, ç øèðîêèì àñîðòèìåíòîì. Çàïèòóþ â ïðîäàâöÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ïðî óêðà¿íñüêó åñòðàäó – ³ áà÷ó ùîñü íåçðîçóì³ëå. Ñïî÷àòêó ìåíå «¿äÿòü î÷èìà», à ïîò³ì ç äîíáàñ³âñüêèì àêöåíòîì ãîëîñíî ïèòàþòü: «Øî?!» ϳñëÿ ïîâòîðåííÿ ïèòàííÿ îòðèìóþ ïèëüíèé äèñê. «Í³,

˳ðè÷í³ õâèëèíè

Ñâ³òëàíà Ëîáîäà òà ãðóïà «XS» ìåíå íå âëàøòîâóþòü. Ñïàñèá³.», ï³ñëÿ âèõîäó ç ìàãàçèíó ùå ä î â ã î â³ä÷óâàþ ïîçàäó ñåáå êîëþ÷èé ïîãëÿä äèâî-ïðîäàâöÿ. Íåìຠâ íàñ, âèÿâëÿºòüñÿ, ã³äíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè.  ³íøèõ ìàãàçèíàõ, íàïðèêëàä, ïðîäóêòîâèõ, íà ìåíå äèâëÿòüñÿ ïðîñòî ³ â³äâåðòî ç æàëåì, ÿê íà õâîðó. Êîëè ÿ ðîçìîâëÿþ óêðà¿íñüêîþ, äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñü ÿê ç ïîçèòèâíîþ, òàê ³ ç íåãàòèâíîþ ðåàêö³ºþ ëþäåé íà öå «êóëüòóðîëîã³÷íå äèâî». Äóìàþ, íå âàðòî çâåðòàòè óâàãó íà ïîãàíå, à ïðîñòî ðîáèòè òå, ùî ââàæàºø ïðàâèëüíèì. Ìåíå áàãàòî ðàç³â çàïèòóâàëè, ÷îìó ÿ ðîçìîâëÿþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ³äïîâ³ì çàðàç ³ âñ³ì….. Ïðè÷èíó ñôîðìóëþâàòè äóæå âàæêî. Ïðîñòî ÿ æèâó â Óêðà¿í³. Ïðîñòî ìîÿ ð³äíà ìîâà – óêðà¿íñüêà. Ïðîñòî ÿ âñ³ì ñåðöåì ¿¿ êîõàþ ³ õî÷ó òð³øêè çì³íèòè ñâ³ò. Äðóç³ ï³äòðèìóþòü ìåíå, áåðóòü ïðèêëàä ç ìåíå ³ öå ïðèºìíî. Íå ëèøå òîìó, ùî òè – çðàçîê äëÿ ³íøèõ, à òîìó ùî áëèçüê³ ìåí³ ëþäè òåæ óñâ³äîìëþþòü, ùî çáåðåæåííÿ ð³äíî¿ ìîâè òà êóëüòóðè – âàæëèâå äëÿ íàøîãî êðàþ. Êîæåí äåíü ìè ïîòðîõó çì³íþºìî ñâ³ò ³, ñïîä³âàþñü, ö³ çì³íè – íà êðàùå. Ìîæëèâî, êîëèñü Äîíåöüê ñòàíå íàéóêðà¿íîìîâí³øèì ì³ñòîì Óêðà¿íè. Íå òàê æå öåé ïîãàíî, ïîãîäæóºòåñü?

Ìàð³ÿ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ, 16 ðîê³â

НАОДИНЦІ З ПОЕЗІЄЮ

Ïîåç³ÿ – öå ÿñêðàâå ìèñòåöòâî, ÿêå âïðîäîâæ ñòîë³òü çàéìຠâàãîìå ì³ñöå â êóëüòóðíîìó æèòò³ áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëüñòâà. Çàâäÿêè ¿é ëþäèíà çáàãà÷óºòüñÿ äóõîâíî, íàáóâຠìîðàëüíèõ ÿêîñòåé òà ñòຠíà øëÿõó ñâ³òëîãî òà îñâ³÷åíîãî æèòòÿ. Ó öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ â³äáóëàñÿ ë³òåðàòóðíà â³òàëüíÿ ï³ä ö³êàâîþ íàçâîþ «Íàîäèíö³ ç ïîå糺þ». Ó÷íÿì 8- êëàñó íàäàëàñÿ ïðåêðàñíà ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî ëþáîâ ïîåòà Òàðàñà Øåâ÷åíêà äî Ãàííè Çàêðåâñüêî¿. Äçâ³íêèìè íàðîäíèìè ï³ñíÿìè çà÷àðóâàâ ãëÿäà÷³â ³ àíñàìáëü áàíäóðèñòîê. Çäèâóâàâ ïðèñóòí³õ òàêîæ

ó÷åíü II êóðñó â³ää³ëåííÿ íàðîäíîãî-³íñòðóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà Ìèêèòà Ñàâåíêîâ. Õëîïåöü âèêîíàâ ï³ä ã³òàðó Øåâ÷åíê³â ðîìàíñ, ÿêèé ïîêëàâ íà âëàñíó ìóçèêó. Âðàçèëà ãëÿäà÷³â ïðèìõëèâ³ñòü äîë³ ïîåòà. Àäæå æèòòÿ íàøòîâõíóëî éîãî äî àðåøòó ñàìå òîä³, êîëè éøîâ áîÿðèíîì íà âåñ³ëëÿ äî Êîñòîìàðîâà, ³ âíàñë³äîê áóâ çàñëàíèé íà äåñÿòü ðîê³â ïðî-

ñòèì ñîëäàòîì â îðåíáóðçüê³ ñòåïè áåç ïðàâà ïèñàòè ³ ìàëþâàòè. Îòæå, óðî÷èñòî òà ÿñêðàâî çàâåðøèëàñÿ â³òàëüíÿ, çàïî÷àòêóâàâøè íîâèé öèêë çàõîä³â «Òðèäöÿòü õâèëèí íàîäèíö³ ç ïîåç³þ…». ² ìè ÷åêàºìî íà íîâ³ çóñòð³÷³ ç â³ðøàìè âåëèêèõ ìèòö³â òà þíèìè òàëàíòàìè.

Àííà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ


10 Àôãàíèñòàí

«ÄÆÅÌ»

Çàáûòàÿ Áîãîì Çåìëÿ

Êàçàëîñü áû, õîëîäíàÿ ãðàæäàíñêàÿ âîéíà 1979-1989 ãîäîâ â Àôãàíèñòàíå óæå äàâíî çàêîí÷åíà. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò áûë èçáðàí íîâûé ïðåçèäåíò, íîâûå çàêîíû, êîíñòèòóöèÿ, à çíà÷èò è íîâàÿ æèçíü. Îäíàêî ñ îêîí÷àíèåì âîéíû, ìèð íà ýòîé ìíîãîñòðàäàëüíîé çåìëå òàê è íå ïîÿâèëñÿ…

Âîéíà ïðîäîëæàåòñÿ Ïîñëå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê â 1989 ãîäó èç Àôãàíèñòàíà ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íå çàêîí÷èëàñü, à ðàçãîðåëàñü ñ íîâîé ñèëîé. Ñ öåëüþ ïîñòðîåíèÿ ðàäèêàëüíîãî èñëàìñêîãî ãîñóäàðñòâà íà ýòîé çåìëå ïîÿâèëîñü íîâîå äâèæåíèå «Òàëèáàí».  áîëüøèíñòâå ñâî¸ì òàëèáû áûëè ïóøòóíàìè ïî íàöèîíàëüíîñòè è îáúÿâèëè ñåáÿ çàùèòíèêàìè èíòåðåñîâ ïóøòóíñêîãî íàðîäà. Îäíàêî ê íà÷àëó 2002 ãîäà ðåæèì òàëèáîâ ïàë è, êàçàëîñü, ÷òî ñòðàíà ìîæåò ñ ëåãêîñòüþ âçäîõíóòü, îäíàêî ýòî áûë íå êîíåö, à íà÷àëî. Íà÷àëî íîâîé ãðàæäàíñêîé âîéíû, íî óæå ñ ó÷àñòèåì ÑØÀ è èõ ñîþçíèêîâ ïî ÍÀÒÎ. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî âîñåìü ëåò. È âîò ñåãîäíÿ Àôãàíèñòàí – ýòî ñòðàíà, âûçûâàþùàÿ ñî÷óâñòâèå è ñòðàõ ó êàæäîãî â ãëàçàõ. Ýòî ãîñóäàðñòâî, ãäå âîéíà íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ, ãäå ïî÷òè êàæäûé äåíü òåððîðèñòû ïðèíîñÿò íîâûå æåðòâû, ãäå ëþäè íà÷àëè çàáûâàòü î íàñòîÿùåé ñ÷àñòëèâîé è ìèðíîé æèçíè. Ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ïîãèáøèõ íà ýòîé çåìëå íåñîèçìåðèìî âîçðàñòàåò. Îá ýòîì íàì òâåðäÿò õîëîäíûå ôàêòû

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

ýòèõ ñòðàøíûõ ëåò. Òàê ñïèñîê àâèàöèîííûõ ïîòåðü ìåæäóíàðîäíîé êîàëèöèè â Àôãàíèñòàíå íà 2010 ãîä ñîñòàâ-

ùèõ, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî÷òè òðåòü íàöèîíàëüíûõ âîîðóæåííûõ ñèë. Îäíàêî ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ìàññîâûì ïîáåãàì, ñòàëè íèçêàÿ çàðïëàòà è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå. Òàêæå ñëåäóåò ó÷åñòü ïðèíàäëåæíîñòü ñîëäàò ê ðàçëè÷íûì ãðóïïèðîâêàì, ÷òî

ùàäü ïîä ïîñàäêè îïèéíîãî ìàêà â Àôãàíèñòàíå â 2010 ãîäó ñîõðàíèòñÿ íà óðîâíå ïîñëåäíèõ ëåò, îäíàêî óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà îïèóìà â ñòðàíå â ýòîì ãîäó, âîçìîæíî, ñîêðàòèòñÿ. Ïîñêîëüêó çà ïîñëåäíèå ãîäà âñå æå óðîæàé îïèóìà ñîêðàòèëñÿ ïî÷òè íà äâå òîííû ïî ñðàâíåíèþ ñ 2007 ãîäîì.

Åùå íå âñå ïîòåðÿíî

ëÿåò áîëåå ñîðîêà âåðòîëåòîâ è ïÿòíàäöàòè ñàìîëåòîâ. Êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ çà âñå âðåìÿ îïåðàöèè â Àôãàíèñòàíå àìåðèêàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ äîñòèãëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñîîáùàåò íåçàâèñèìûé ñàéò iCasualties.org. Âñåãî ñ 2001 ãîäà ïîãèáëè 1657 âîåííîñëóæàùèõ Ìåæäóíàðîäíûõ ñèë ñîäåéñòâèÿ áåçîïàñíîñòè â Àôãàíèñòàíå.

Àðìèè íåò

Ñóðîâûå óñëîâèÿ, áåçâûõîäíîñòü ñèòóàöèé, ïîñòîÿííûå æåðòâû ïóãàþò íå òîëüêî íàðîä, íî è åãî çàùèòíèêîâ. Â ïîñëåäíèå ãîäû êàçàðìû ñàìîâîëüíî ïîêèíóëè áîëåå òðåõ òûñÿ÷ âîåííîñëóæà-

çà÷àñòóþ ñëóæèò ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ, è ïðèðîäíóþ íåïðèó÷åííîñòü àôãàíñêèõ áîéöîâ ê àðìåéñêîé äèñöèïëèíå.

Ñìåðòåëüíûå óðîæàè Íàðêîáèçíåñ â Àôãàíèñòàíå ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ è ïóãàåò ñâîèìè òåìïàìè. Íà ïîëÿõ ñòðàíû àêòèâíî âûðàùèâàåòñÿ îïèóìíûé ìàê.  öåëîì æå åæåãîäíûé àôãàíñêèé íàðêîîáîðîò ñîñòàâëÿåò îêîëî 30 ìëðä. äîëëàðîâ, è ó÷àñòâóþò â íåì áîëåå 1,5 ìëí. ÷åëîâåê. Îäíàêî óïðàâëåíèå ÎÎÍ ïî íàðêîòèêàì è ïðåñòóïíîñòè ïðîãíîçèðóåò, ÷òî ïëî-

Àôãàíèñòàí – ñòðàíà ñ íåñîèçìåðèìûìè óáûòêàìè. Óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè äåéñòâèòåëüíî îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Îäíàêî åùå íå âñå óòðà÷åíî. Äëÿ âîçðîæäåíèÿ Àôãàíèñòàíà, íåñîìíåííî, íåîáõîäèìà êîîðäèíàöèÿ óñèëèé âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. È ê ñ÷àñòüþ, ïîìîùü ãîñóäàðñòâó ïîêà åùå îêàçûâàåòñÿ. Âåäåòñÿ àêòèâíàÿ áîðüáà ñ òåððîðèçìîì, àôãàíñêàÿ àðìèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ äî ðàâíîãî êîëè÷åñòâà ñ âðàãîì, âûðàùèâàíèå íàðêîòèêîâ ïðåäîòâðàùàåòñÿ ñ áîëüøèìè óñèëèÿìè. È âîçìîæíî â áóäóùåì ýòî ñòðàíà åùå ñìîæåò ïîäíÿòüñÿ è âîçðîäèòüñÿ, à ïîêà íàì ñòîèò ïîìíèòü î òàêèõ ãîñóäàðñòâàõ è íå çàêðûâàòü ãëàçà íà ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû íàøåãî ìèðà. Âåäü ìû æèâåì â íåì è âñå åãî ñîáûòèÿ, íåñîìíåííî, êàñàþòñÿ êàæäîãî èç íàñ.

Àííà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ


ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

«ÄÆÅÌ»

11

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ, ÈËÈ ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Îòíîøåíèÿ ðîäèòåëåé è äåòåé – âå÷íàÿ ïðîáëåìà, íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîé ñåìüå âîñïèòûâàåòñÿ ðåáåíîê. Ïðîáëåìû âîçíèêàþò ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì: îäíèì õî÷åòñÿ æèòü «êðàñèâî», íî íåò âîçìîæíîñòè. Âîò è èäåò íà ïðåñòóïëåíèÿ. Äðóãèå ïîïðîáîâàëè íàðêîòèê è… âòÿíóëèñü, òðåáóÿ îò ðîäèòåëåé äåíåã, òðåòüèì õî÷åòñÿ «ñâîáîäû», à ýòî çíà÷èò, ÷òîáû ðîäèòåëè èõ íå êîíòðîëèðîâàëè. Íåêîòîðûå ñêó÷àþò îò áåçäåëüÿ.  ðåäàêöèþ íàøåé ãàçåòû ïðèøëè ïèñüìà, â êîòîðûõ ðåáÿòà äåëÿòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïîâåäåíèè íåêîòîðûõ ñâîèõ ðîâåñíèêîâ, î òåõ, êîìó íåêîãäà ñêó÷àòü, êòî âñåãäà íàõîäèò äëÿ ñåáÿ äåëî.

ÍÎÂÛÉ ÄÐÓà ËÓ×ØÅ ÑÒÀÐÛÕ ÄÂÓÕ

Âñòðåòèëèñü äâà ïèñüìà

«×ÓÄλÄÅÒÈ

Çàêàí÷èâàÿ îäèííàäöàòûé êëàññ, õî÷ó íà ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû ïîäèñêóòèðîâàòü ñî ñâîèìè ðîâåñíèêàìè î òîì, ÷òî îñòàâëÿåò â âàøåé ïàìÿòè øêîëà, â êîòîðîé âû îáó÷àëèñü 11 ëåò, âñå ëè ñêëàäûâàëîñü òàê, êàê âàì õîòåëîñü áû, âñåãäà ëè íàõîäèëè îáùèé ÿçûê ñ ó÷èòåëÿìè è ñî ñâîèìè ðîâåñíèêàìè, êòî áûë âàøèì ëó÷øèì äðóãîì. ×òî ïîáóäèëî ìåíÿ ê òàêîìó ðàçãîâîðó? Ñêàæó îòêðîâåííî: íå øêîëû âèíîâàòû â òîì, ÷òî äåòè ïëîõî ó÷àòñÿ, íå ðîäèòåëè æåñòîêèå. Âèíîâàòî îáùåñòâî, â êîòîðîì æèâåì. Åñòü ó íàñ Ãîä êóëüòóðû, òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûì, ãîä ìîëîäåæè, ïî÷èòàíèÿ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, ãîä ìàòåðè è äð. Íó, è ÷òî èç ýòîãî? Ðàçâå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïîðÿäî÷íûõ ïîäðîñòêîâ ñðåäè íàñ? Êàæäûé îñòàåòñÿ ñàìèì ñîáîé. Ñêàæó î ñåáå. Äåâÿòü ëåò ÿ ó÷èëàñü â ðóññêîÿçû÷íîì êëàññå, ãäå öàðèëà àòìîñôåðà ñïëåòåí è ñêàíäàëîâ, äèñöèïëèíà íà óðîêàõ áûëà òàêîé, ÷òî äàæå ó÷èòåëÿ íå â ñèëàõ áûëè ÷òî-ëèáî èçìåíèòü.Îñòàâàòüñÿ â ýòîì êëàññå áîëüøå íå õîòåëîñü. È ÿ ðèñêíóëà ïåðåéòè â óêðàèíñêèé êëàññ. Áëàãîäàðÿ äîáðîæåëàòåëüíîñòè îäíîêëàññíèêîâ, ÿ áûñòðî âðîñëà â êîëëåêòèâ, õîòÿ íåëåãêî áûëî îñâàèâàòü íîâûå òåðìèíû è âîîáùå ïåðåó÷èâàòüñÿ. ß íàøëà íîâûõ äðóçåé, ïîëîæèòåëüíûõ âî âñåõ ñìûñëàõ ðåáÿò. Ýòîò êëàññ ñòàë äëÿ ìåíÿ âòîðîé ñåìüåé. Æàëü ðàññòàâàòüñÿ ñ ðåáÿòàìè è ñî øêîëîé, ãäå åñòü òàêèå òàêèå êîëëåêòèâû.

«Àä êðîìåøíûé!» - ñêàçàëà ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Åëåíà Ñåðãååâíà, âîçâðàòèâøèñü ñ ðàáîòû äîìîé. Ïî êîìíàòå ðàçíîñèëñÿ çàïàõ ÷åãî-òî ãîðåëîãî, íà ïîëó âàëÿëèñü ïóñòûå áóòûëêè èç-ïîä ïèâà, â êâàðòèðå âñå áûëî ïåðåâ¸ðíóòî ââåðõ äíîì. Òåì âðåìåíåì ñûí ñïîêîéíåíüêî ïîñàïûâàë íà äèâàíå, âîðî÷àÿñü âî ñíå. Ðàçáóäèâ åãî, Åëåíà Ñåðãååâíà ðåøèëà â î÷åðåäíîé ðàç ïîãîâîðèòü ñ íèì î íåäîñòîéíîì ïîâåäåíèè. Íî Åãîðó õîòü áû ÷òî: â îäíî óõî âëåòàëî, â äðóãîå âûëåòàëî. Áóäó÷è ó÷èòåëåì, ìàòü âåëà ñåáÿ äîâîëüíî êîððåêòíî è ñäåðæàííî, âçûâàÿ ñûíà ê ñîâåñòè. Íî óãîâîðû áûëè áåñïîëåçíû. Êàê ìíå ðàññêàçàëà ñîñåäêà Åëåíû Ñåðãååâíû, ïîäîáíóþ êàðòèíó â èõ ñåìüå ìîæíî íàáëþäàòü åæåäíåâíî. Ê ñîæàëåíèþ, íå òîëüêî â ýòîé ñåìüå. Êàæäûé äåíü îò ñâîèõ ðîâåñíèêîâ ÿ ñëûøó, êàê èì íåëåãêî íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå çàïðåùàþò êóðèòü, óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè. È ñòðàííî òî, ÷òî íà çàìå÷àíèÿ íîðìàëüíûõ äåòåé, îíè íå òîëüêî íå ðåàãèðóþò, à ìîãóò åùå è ïîñëàòü ïîäàëüøå, îñòàâàÿñü íà ñâîåé âîëíå. ß òîæå îáû÷íûé ðåáåíîê, êîòîðûé íå ïðî÷ü ïîðåçâèòüñÿ íà ïåðåìåíêàõ, ïîøåïòàòüñÿ ñ ñîäåêîé ïî ïàðòå. Íî ÿ êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ êóðåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè. È ÷òî õàðàêòåðíî, âñå ýòè äåâî÷êè ìå÷òàþò ñòàòü þðèñòàìè, ýêîíîìèñòàìè, ïåðåâîä÷èöàìè, ìîäåëÿìè, çàáûâàÿ î òîì, ÷òî íàäî áûòü åùå è ãðàìîòíûìè.

Âèêòîðèÿ ÒÎÏÎË

Àíàñòàñèÿ ÌÈÐ×ÈÍÀ

À âîò - àíåêäîò! Ó÷èòåëüíèöà ïðîâåðÿåò øêîëüíûå ñî÷èíåíèÿ.  îäíîì èç íèõ áûëî íàïèñàíî: «Æèçíåííûé îïûò ïðèõîäèò ñ ãàäàìè». Îíà âçÿëà óæå áûëî ðó÷êó ñ êðàñíûìè ÷åðíèëàìè, ÷òîáû èñïðàâèòü îøèáêó, íî âäðóã çàäóìàëàñü î ÷åì-òî ñâîåì è… ðåøèëà îñòàâèòü âñå êàê åñòü.


12

«ÄÆÅÌ»

ÿíâàðü-ôåâðàëü ¹1-2 (122-123)

Èíòåðåñíî çíàòü

Íàñòîÿùèå ôàìèëèè çâåçä Ìíîãèì èçâåñòíî, ÷òî Ëåíèí íà ñàìîì äåëå áûë Óëüÿíîâûì,Ãèòëåð – Øèêëüãðóáåðîì, à Ñòàëèí – Äæóãàøâèëè. Ìåæäó ïðî÷èì – Ëåíèí – íå åäèíñòâåííûé ïñåâäîíèì Âîëîäè Óëüÿíîâà. Âñåãî ó âîæäÿ ðåâîëþöèè áûëî 16 ïñåâäîíèìîâ! Ñàìûå èçâåñòíûå èç íèõ – Áàçèëü, Áîëüøåâèê, Äÿäÿ, Èâàí, Èâàíîâ, Â. Èëüèí, Èëüè÷, Êàðè÷, Êàðïîâ, Êîíñòàíòèíîâ, Êóáûøêèí, Êóïðèÿíîâ, Ëåíèâöåâ, Ìåéåð, Ìèðÿíèí, Íåëèáåðàëüíûé ñêåïòèê, Îñèïîâ, Ïåòðîâ, Ïèðþ÷åâ, Ïîñòîðîííèé, Ïðàâäèñò, Ðèõòåð, Ñèëèí, Ñîòðóäíèê, Ñòàðèê, Ñòàòèñòèê, Ê. Òóëèí, Âèëüÿì Ôðåé, ×èòàòåëü. Óäèâëåíû? Ìåæäó ïðî÷èì, Âëàäèìèð Èëüè÷ âîâñå íå ðåêîðäñìåí ïî êîëè÷åñòâó èñïîëüçîâàííûõ ïñåâäîíèìîâ. Ïàëüìà ïåðâåíñòâà çäåñü ïðèíàäëåæèò ðóññêîìó ïèñàòåëþ-ñàòèðèêó Êîíñòàíòèíó Àðñåíüåâè÷ó Ìèõàéëîâó. Ýòîò ÷åëîâåê â ïåðèîä 1890-1916 ãã. ïå÷àòàëñÿ â þìîðèñòè÷åñêèõ îòäåëàõ âñåõ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãàçåò è æóðíàëîâ, «ïðèêðûâàÿñü» 325 ïñåâäîíèìàìè.  íàøå âðåìÿ ïñåâäîíèìû íå óòðàòèëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè, èõ àêòèâíî èñïîëüçóþò çâåçäû øîó-áèçà, õîòÿ, êîíå÷íî, íå â òàêîì êîëè÷åñòâå êàê ñàòèðèê Ìèõàéëîâ. À çíàåòå ëè âû, ÷òî Èðèíà Àëëåãðîâà – ýòî… …òâîð÷åñêèé ïñåâäîíèì Èíåññû Êëèì÷óê, ìåæäó ïðî÷åì, óðîæåíêè Óêðàèíû. Ëåîíèä Àãóòèí âîâñå íå Ëåîíèä, à Ëåîíòèé ×èæîâ. Ìíå ñòàëî èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, êàêèå íà ñàìîì äåëå èìåíà ñêðûâàþòñÿ çà ÿðêèìè ïñåâäîíèìàìè èçâåñòíûõ ëþäåé. Àëåíó Àïèíó íà ñàìîì äåëå çîâóò Åëåíà, à ôàìèëèÿ å¸ – Ëåâî÷êèíà. Ñàìàÿ ãëàâíàÿ êàçà÷êà ðîññèéñêîé ñöåíû Íàäåæäà Áàáêèíà – «â ìèðó» Íàäåæäà Çàñåäàòåëåâà, ñêðèïà÷êà, ïåâèöà è ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà Àññèÿ Àõàò – Èíåññà Äàíèëîâà. Àíæåëèêà Âàðóì – âîâñå íå Àíæåëèêà, à Ìàðèÿ. Àíäðåé Ãóáèí â äåòñòâå ïðåäñòàâëÿëñÿ Àíäðååì Êëåìåíòüåâûì, Äåöë – Êèðèëëîì Òîëìàöêèì.

Íàñòîÿùÿ ôàìèëèÿ Ëàðèñû Äîëèíîé – Ìÿ÷èíñêàÿ. Âàëåðèÿ êîãäà-òî áûëà Àëëîé Ïåðôîëüåâîé. Êñòàòè, êîãäà ïåâèöà ðàçâîäèëàñü ñî ñâîèì ñóïðóãîì-ïðîäþññåðîì, ïîñëåäíèé ïðåäúÿâèë ïðàâäà íà ïðèäóìàííûé èì ïñåâäîíèì èñïîëíèòåëüíèöû. ×òîáû íå ñòàíîâèòüñÿ ñíîâà Àëëîé, ïåâèöà áûñòðî ïîìåíÿëà â äîêóìåíòàõ ñâîå íàñòîÿùåå èìÿ íà ñöåíè÷åñêîå. Òàê ïñåâäîíèì ñòàë íàñòîÿùèì çàêîííûì èìåíåì. «Ìàëåíüêàÿ ëîøàäêà» Íàéê Áîðçîâ – âñåãî-íàâñåãî Íèêîëàé Áàðàøêî. Ïðîñòî âî âðåìåíà åãî òâîð÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ ñëîâà «Nike» è «Adidas» áûëè «âîëøåáíûìè». Äàëüøå – áîëüøå: ðîññèéñêèé ïåâåö Êðèñ Êåëüìè – íà ñàìîì äåëå Àíàòîëèé Êàëèíêèí, èñêîííàÿ ôàìèëèÿ Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà – Âûãóçîâ, Ñåðãåé Ëåìîõ èç ãðóïïû «Êàðìåí» êîãäà-òî áûë Îãóðöîâûì, Íàòàëüþ Êîðîëåâó äðóçüÿ çâàëè Íàòàøà Ïîðûâàé. Íûíå ïîêîéíûé Ìèõàèë Êðóã ïî ïàñïîðòó – Âîðîáüåâ. Ëåðè Âèíí – êðàñèâîå èìÿ íå ìåíåå êðàñèâîãî óêðàèíñêîãî ïåâöà. Ìàëî êòî äîãàäûâàåòñÿ, ÷òî çà ðîìàíòè÷íûì Ëåðè ñêðûâàåòñÿ Âàëåðèé Äÿòëîâ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïàðíþ ïðèøëîñü ìåíÿòü èìÿ – íàøà óêðàèíñêàÿ ïóáëèêà èçäàâíà ñëàâèòñÿ ñâîèì ÷óâñòâîì þìîðà. «Èõòèàíäð» ðîññèéñêîé ýñòðàäû Âèòàñ – ñðåäè äðóçåé è ðîäíûõ – Âèòàëèé Âëàäèñëàâîâè÷ Ãðà÷åâ, Äàíêî – íà ñàìîì äåëå Àëåêñàíäð Ôàäååâ, Äåëüôèí – Àíäðåé Ëûñèêîâ, Ëèíäà – Ñâåòëàíà Ãåéìàí, Íèêèòà – Àëåêñåé Ôîêèí. Î÷åíü çâó÷íîå íàñòîÿùåå èìÿ ó ñîçäàòåëÿ ëåãåíäàðíîé ãðóïïû «Ëàñêîâûé ìàé», Àíäðåÿ Ðàçèíà. Ïî ïàñïîðòó îí – Âàäèì Êðèâîðîòîâ. Íå ñïðîñòà, âèäèìî, îí ñìåíèë ìóçûêàëüíóþ ñöåíó íà ïîëèòè÷åñêóþ – òàì åùå è íå òàêèå âñòðå÷àþòñÿ.

Ìàðèÿ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ, 16 ëåò

Ó÷ðåäèòåëü - Äîíåöêèé îáëàñòíîé Äâîðåö äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà Øåô-ðåäàêòîð - Ìàéÿ Ñåðãèåíêî Îòâåòñòâåííàÿ çà âûïóñê: Ìàðèÿ Ïðîêîïåíêî Âåðñòêà, íàáîð, äèçàéí: Ðèòà Êóðáàíîâà, Àííà Êîâàëåíêî

Àäðåñ ðåäàêöèè: 83086, ã. Äîíåöê, óë. Àðòåìà, 46 Êëóá «Þíïðåññ» Òåëåôîí: (062)305-49-70

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ¹1127 îò 19.10.1996 âûäàíî Äîíåöêèì îáëàñòíûì êîìèòåòîì èíôîðìàöèè. Òèðàæ 400 ýêç.

Джем-122-123  

Газета "Джем" (№122-123, №1-2, январь-февраль 2010 г.) клуба "Юнпресс" Донецкого областного Дворца детского и юношеского творчества

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you