Page 1

Kopijdatum: zondag 1 feb. 2009 31e jaargang, nr. 5 december 2008 Verschijnt 5x per jaar.

Park Wimbledonpark 161, 1185 XM Amstelveen 020-6417252; www.dvh-tennis.nl Voorzitter Wim Blaas, Luttickduin 67, 1187 JP Amstelveen 020 – 6452384 Secretaris Els Groenewoud, Cath.v.Clevepark 5, 1181 AR Amstelveen Penningmeester Theo Heijne, Bieslook 15, 1422 RM Uithoorn 0297-560712 Parkbeheer Robert Lens Fr. v. Mierisstraat 136/3, 1071 SC Amsterdam 020-6710238 Technische Commissie Guus Taylor Parkins, Bovenkerkerkade 13, 1185 CP Amstelveen 06-54758687 Jeugdcommissie Frank van Gelder, Haas 66, 1422 WV Uithoorn 06-14180786 Barcommissie Eric Missotten, Groenendaal 3,1187 GX Amstelveen 06-53289226 Ledenadministratie Rineke Hardesmeets, De Vriendschap 39, 1188 GJ Amstelveen 020-6436099 Hoofdtrainer Honzik Pavel 06-24264980 Redactieadres Margreet van Gelder, Raai 6, 1422 SX Uithoorn 0297-565447 van-gelder-pauw@wanadoo.nl Advertenties Aris Zwart, Herman de Manlaan 14, 1187 WJ Amstelveen 020-6453225; 06-26030646 aris.zwart@ikaris.nl Distributie Wil Sanders, Wil-sanders@planet.nl 020-6197968

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste besluitvormende orgaan van een club. Op 14 januari vindt de ALV van DVH plaats. Het is net als met verkiezingen: als je niet gaat stemmen, moet je achteraf ook niet zeuren. Maak gebruik van je recht, bezoek de vergadering en laat je stem zo nodig horen. De ALV, dat ben jij! 8

Een mooie gelegenheid om elkaar ook tijdens het winterseizoen weer eens te zien is er op zondag 4 januari. Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie kun je medeleden en hun partners geheel rookvrij de hand schudden, kussen en wat dies meer zij. Ongetwijfeld blijft ook een „stichtelijk woord‟ van onze voorzitter niet uit. 9

10

Een grandioos festijn was de viering van ons zestigjarig DVH-bestaan. Wat wil het volk? Brood en Spelen. Dit eeuwenoude devies geldt nog steeds. Brood was er in de vorm van verfijnde spijzen en sprankelende drankjes. De Spelen waren hilarische teamspelletjes. Tenslotte leverde de blauw-witte kleding zaterdagavond een vrolijke bijdrage aan de feestvreugde. -2-


Inhoud: De organisatie van het eerste veteranen clubtoernooi nieuwe stijl was in goede handen. De tachtig jonge ouderen genoten van de tennispartijen, de uitstekende lunches en de prima sfeer. De deelnemers hopen op vele herhalingen in de volgende jaren. 16

Een nieuwe trainer, een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Onze hoofdclubtrainer Honzik verzorgt vanaf nu een nieuwe column in ons Vliegertje. Speltechnische tips, mentaliteitsverbetering, tennisweetjes…. We laten ons verrassen. 17

Op verzoek van de redactie dit jaar alle Jaarverslagen van de diverse commissies in je eigen clubblad. Trainingszaken, Barcommissie, TC, Parkbeheer en Jeugdcommissie doen verslag van hetgeen zich in 2008 heeft afgespeeld. Lees ze door, dan kom je goed voorbereid op de Algemene Ledenvergadering. 17 – 21

Van de bestuurstafel .............. 5 Toelichting op plannen ........... 6 Van de redactie ..................... 7 Competitiedata ...................... 7 Agenda ALV .......................... 8 Clubkampioenschappen .......... 9 Wijnavond............................. 9 Aankondiging nieuwjaarsreceptie ................................ 9 Jubileum ............................. 10 Personalia ........................... 13 Persoonlijk .......................... 15 Clubkampioenschappen veteranen ........................... 16 Jaarverslag Trainingszaken ... 17 Van Kouwenbeker ................ 18 Jaarverslag Barcommissie ..... 19 „Verslag‟ Parkbeheer ............ 20 Mosselavond ....................... 20 Jaarverslag TC ..................... 21 Jaarverslag Jeugdcommissie . 22 Jeugd ................................. 25

Adverteerders Amstelshutters Van den Berg Carel‟s Cafetaria Det Gamle Hus Du Pont Wijnen Fierro Frans Otten Stadion HG-Installatie Kooyman Koudijs Uithol BV De Jonge Dikkert De Jong Aannemer Loogman Schiedon Schilder Van Dun De Veranda Wiflo Sport

Ontwerp omslag: Ton Sio. Foto’s: Margret de Molenaar. Opmaak: Huguette Oidtmann. Redactie: Margreet van Gelder, Sonja Reeders, Ton Schipperheyn. Computerondersteuning: Anita Kastelein. Advertenties: Aris Zwart. Tekeningen: Ton Hartlooper. Distributie: Wil Sanders, Martijn Vroom.

-3-


V

an de Bestuurstafel

Beste tennisvrienden van DVH, Het spelen op de binnenbanen is inmiddels weer in volle gang. Ook deze winter zullen de enthousiaste tennissers weer aan hun trekken komen. Maar toch gaat er eigenlijk niets boven tennissen in de buitenlucht. In dit Vliegertje stel ik u in een apart artikel verder op de hoogte van de huidige stand van zaken. Uiteindelijke besluitvorming zal later plaatsvinden tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De Jaarvergadering zal worden gehouden op 14 januari 2009. De agenda voor deze vergadering treft u aan in dit Vliegertje. Het afgelopen jaar heeft hoofdtrainer Ed Graper afscheid genomen van DVH. Hij is in het zonnetje gezet tijdens een afscheidsreceptie, die druk werd bezocht en waar vele cadeaus werden overhandigd. Hij werd benoemd tot lid van Verdienste voor de vele jaren dat hij DVH-leden de edele tennissport heeft kunnen bijbrengen of bijschaven. Als zijn opvolger is Honzik Pavel benoemd, die in het interview (laatste Vliegertje) ons deelgenoot maakt van zijn ervaringen op „smashcourt‟. Honzik was al lid van DVH, maar heeft zijn herenteam bij Amstelland overtuigd, dat het spelen bij DVH een uitdaging is. Komend seizoen zullen alle heren als nieuw lid van DVH acte de présence geven in de hoogste regionen van het herentennis op zaterdag. De viering van het zestigjarig jubileum in augustus was weer als vanouds. De commissie had alles perfect geregeld. Heel weinig is niet goed gegaan. De op verzoek gedragen blauw-witte kleding van de leden zag er goed uit met enige creatieve uitschieters. De dames commissieleden spanden daarin de kroon. Zoals door leden verzocht tijdens eerdere ledenvergaderingen staan de jaarverslagen van de verschillende commissies deze keer gepubliceerd in dit nummer. (Neem mee op de algemene ledenvergadering! Red.) Alle toernooien en andere evenementen van de afgelopen zomer zitten er weer op. Hebben we ervan genoten of zien we het graag anders? Voor de contributiebijdrage 2009 is het plan opgevat om dit middels automatische incasso te laten geschieden. Ervaring met het Open KLM toernooi en het Jubileum heeft aangetoond, dat dit mogelijk moet zijn. Onderstaand vindt u meer informatie hierover. In het jaar 2008 deden vele geruchten de ronde omtrent de eerder genoemde plannen. Begrijpelijk, als niet alle ins en outs voor ieder bekend zijn. Soms kan dat niet anders. Mededelingen doen wij graag als er wat te melden is. De maand december is de maand van bezinning. Beleid en het daaruit voortvloeiende nodige vertrouwen is één van de pijlers waarop wij als vereniging ook in de toekomst kunnen blijven bouwen. Laat ik het daar op houden. Ik wens u gezondheid en wijsheid toe in dit staartje van 2008 en voor 2009 idem èn een sportief seizoen.

Wim Blaas, voorzitter

Nieuws van de Ledenadministratie Vanaf 2009 gaat de ledenadministratie werken met een nieuw modern software-pakket met name ten behoeve van een efficiëntere communicatie met leden en KNLTB. Een belangrijke wijziging is ook dat de contributie 2009 half maart automatisch zal worden geïnd. Vooraf zal u, bij voorkeur via e-mail, een factuur ontvangen. Derhalve hierbij aan iedereen het verzoek zijn/haar e-mail adres en eventueel gewijzigde persoonsgegevens door te geven aan jos.kok@hccnet.nl. Het verzoek aan alle leden is dus: Geef je e-mailadres door aan Jos Kok, ook al is dat al bekend bij Theo Heijne of de Jeugdcommissie.

-5-


Beste DVH ers, Er is mij al langere tijd gevraagd, wat meer opheldering te geven omtrent de plannen die er bestaan voor de toekomst. Met veel enthousiasme en inzet heeft de denktankgroep in samenspraak met het Bestuur een plan ontwikkeld om de toekomst van onze vereniging te waarborgen. De groep bestaat uit 3 leden en 2 bestuursleden. In een onlangs gehouden presentatie aan de overige bestuursleden heb ik getracht de neuzen één kant op te krijgen en het plan te steunen. Wij hebben ons afgevraagd, wat onze beweegredenen zijn, waarom dit plan ten uitvoer gebracht zou moeten worden. Hier lagen verschillende aspecten aan ten grondslag en wij denken dan aan:  DVH een uitbreiding geven, waar reeds lang om wordt verzocht  DVH centraal op de kaart van Amstelveen te zetten als vereniging die te boek staat als enige met winterbanen en verlichting  DVH aantrekkelijk te maken voor tennissers en (nog)niet tennissers  DVH te laten voortbestaan de komende vijftien jaar  DVH in sociaal opzicht een nog beter aanzien te geven. De werkgroep heeft in een plan van aanpak het project voorbereid en begeleid. Er is vervolgens een keuze gemaakt voor de baansoort en verlichting. Er is een vooronderzoek geweest bij andere verenigingen naar hun ervaring. Alle voors en tegens zijn hierbij tegen het licht gehouden. Een vergelijkingsonderzoek over baansoorten (bron: KNLTB) heeft ons daarbij zeker geholpen. Voor het aanleggen van verlichting is een bouwvergunning nodig. Die aanvraag is nu gedaan en wij verwachten, dat de gemeente over drie tot vier maanden een uitspraak zal doen. Daarna kan er nog zes weken bezwaar aangetekend worden. Er is tevens melding gedaan bij de gemeente voor een Milieuvergunning. Het hieruit voortvloeiende Activiteitenbesluit is inmiddels goedgekeurd per 22 oktober j.l. en in ons bezit. Vervolgens is er een financiële raming gemaakt van alle investeringen. Het resultaat is besproken met financiers (lees de bank). Een lening zou mogelijk zijn met borgstelling. Met die eventueel betrokken partijen wordt gesproken hetgeen in dit stadium nog niet is afgerond. Ook met KPVN (wij zijn per slot onderdeel van de Personeelsvereniging) wordt terdege gesproken. In dit plan wordt er tevens van uitgegaan, dat er door deze gewijzigde omstandigheden meer leden kunnen worden aangetrokken. Dit zal één van de voorwaarden zijn om de contributie met mate te laten stijgen. Alle voorbereidingen en inspanningen ten spijt moet ik zeggen, dat binnen het Bestuur niet iedereen positief heeft gereageerd. Door beleidsverschil (o.a. op korte en lange termijn) heeft dit tot gevolg gehad, dat Theo Heijne (penningmeester) zich per jaarvergadering 2009 niet meer verkiesbaar wil stellen voor een volgende termijn. Wij betreuren dit, maar dit besluit is een constatering van de omstandigheden. Ik wil u graag in de jaarvergadering verdere uitleg geven over de plannen en aanpak van de renovatie. U zult begrijpen, dat deze plannen voor de toekomst van DVH van zeer groot belang zijn en ik vraag dan ook iedereen deze plannen met een positieve benadering tegemoet te treden.

Wim Blaas voorzitter

-6-


Van de R edactie Beste DVH-ers, Toen de redactie zonder nadere toelichting (van het Bestuur), in de agenda van de aanstaande Algemene Ledenvergadering las: “De heer T. Heijne, penningmeester tussentijds aftredend (vacature)” vonden wij het noodzakelijk voor onszelf en voor jullie, leden van DVH, om de reden te achterhalen van deze belangrijke ontwikkeling binnen het Bestuur. Wij hebben voorzitter Wim Blaas verzocht om een reactie; deze kun je lezen op bladzijde 6. Ook aan de aftredende penningmeester, Theo Heijne, hebben we gevraagd zijn beslissing toe te lichten. Kort samengevat komt deze erop neer dat hij zich niet (meer) kan vinden in het door het Bestuur gevoerde beleid. Met name het feit dat, naar zijn mening, de Algemene Ledenvergadering in een te laat stadium bij de besluitvorming omtrent de toekomstplannen van de club wordt betrokken en dat de financiële onderbouwing van deze plannen in zijn ogen onvoldoende is, hebben hem tot zijn besluit gebracht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 januari aanstaande zullen deze zaken ongetwijfeld uitgebreid aan de orde komen en zal Theo Heijne desgewenst nader op zijn besluit ingaan. Uitgangspunt van iedere discussie zal altijd moeten blijven dat we met zijn allen hetzelfde doel nastreven: een levensvatbaar, vooruitstrevend en financieel gezond DVH. En dat we de gezelligste club van Amstelveen zijn…….dat moeten we gewoon zo houden. De redactie

Competitiedata 2009 Week 15 Ma.

Di.

7-4

Week 16 Week 17 13-4 2e paasdag Zocomp. 14-4 21-4

Week 18 Week 19 Week 20 Week 21

Vrij 10-4 . Za. 11-4

17-4

24-4

18-4

25-4

28-4 Inhaal 30-4 Koning. dag*) 1-5 Inhaal 2-5

Zo. vrij

19-4

26-4

3-5

Do.

5-5

12-5

19-5

8-5

15-5

21-5 Hemelvaart**) 22-5

9-5

16-5

23-5

10-5

17-5

24-5

Week 22 Week 23 1-6, 2e pinkster-dag Inhaal za + zo. comp. 26-5 2-6 Inhaal

29-5 30-5 Inhaal Vrij

5-6 Inhaal

7-6 Inhaal

*) Koninginnedag: vrijwillige inhaaldag voor iedereen **) Hemelvaart: verplichte inhaaldag voor iedereen.

-7-


De Algemene ledenvergadering is verplaatst van woensdag 21 januari naar woensdag 14 januari.

Agenda Algemene ledenvergadering Woensdag 14 januari 2009 Aanvang 20.00 uur in het clubhuis Ingevolge artikel 10, lid 4 van de statuten nodigt het Bestuur u uit tot het bijwonen van de 61e Algemene Leden Vergadering. 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Toelichting Toekomstplannen banen/verlichting 4. Vaststelling notulen ALV 23 januari 2008 5. Jaarverslag penningmeester en vaststelling jaarrekening 2008 6. Verslag FinanciĂŤle commissie 7. Verkiezing FinanciĂŤle commissie 8. Jaarverslag Trainingszaken 9. Jaarverslag Technische Commissie 10. Jaarverslag Jeugdcommissie 11. Jaarverslag Barcommissie 12. Jaarverslag Parkbeheer 13. Vaststelling contributie 2009 14. Begroting 2009 15. Verkiezing Bestuur PAUZE 16. Royeren leden 17. Vaststelling commissies 18. Rondvraag 19. Sluiting Ad 15. ingevolge artikel 13, lid 4 van de statuten treden af: Mw. G.TaylorParkins (Technische Commissie) Mw. T.Neve (Trainingszaken) Hr. F.van Gelder (Jeugdcommissie) Hr. T. Heyne.(Penningmeester)

-8-

herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar niet herkiesbaar (vacature)


Een geslaagde wijnproeverij Op de eerste dag van november werd een oude traditie van DVH weer nieuw leven ingeblazen. En met succes. Meer dan dertig mensen hadden zich voor deze wijnproeverij aangemeld. Met een enorm enthousiasme gaven Jef en Mieke du Pont – adverteerders in ons clubblad - tekst en uitleg over de speciaal voor deze avond uitgezochte wijnen, waaronder zelfs een Mieke en Jef du Pont, gastvrouw en gastheer van champagne. Twee jaar geleden tijdens een vakantie in deze avond. Frankrijk kregen zij de geest en startten bij terugkomst hun eigen wijnhandel. Op hun aanraden zijn de gerechten van deze avond tussen de wijnen door klein gehouden. Hierdoor kan de wijn beter tot zijn recht komen. Nieuw en interessant voor mij - en misschien wel voor alle gasten - was de smakentest; iedereen mocht aan drie flesjes ruiken (truffelessence, kersenhoutextract, limoen), waarvan circa acht deelnemers twee goed hadden geraden. Daarna een barrage met één flesje (caramel). Helaas heb ik gemist wie de winnaar of winnares is geworden. Die kreeg een fles wijn cadeau. Maar het daverende succes van deze avond was ook te danken aan de tomeloze inzet van de kookclub van Narry van ‟t Zelfde, die gezorgd had voor uitgekiende gerechtjes bij de verschillende wijnen en de champagne, die de tafels zo feestelijk had gedekt en borg had gestaan voor een hartelijke en zeer persoonlijke bediening. Het was dus echt een topavond. Dank aan Sander Knepper, Cor Zwaan, Lily van Outersterp, Frank van Gelder, Nolly van Gool en uiteraard Narry zelf.

Huguette Oidtmann

Clubkampioenschappen dubbels - senioren Dit jaar zijn de finales van de clubkampioenschappen dubbels voor de senioren door de regen nogal versnipperd verlopen. Reden waarom er geen fotografe bij aanwezig was, behalve bij deze ene foto van de gelukkige winnaars in de mixed: Joan Redmond en Chris de Molenaar. De redactie heeft getracht de overige winnaars te achterhalen, maar is daar jammer genoeg niet in geslaagd.

Nieuwjaarsreceptie Zondag 4 januari 2008 van 17.00 – 19.00 uur in het clubhuis

-9-


Verslag Jubileumweekend 60 jaar DVH Waar moeten we beginnen? Eigenlijk al in 2007, toen vrijwilligers werden opgetrommeld om zitting te nemen in de Jubileumcommissie. Aan vrijwilligers gelukkig geen gebrek en al snel werd een behoorlijke commissie samengesteld. De voorbereidingen konden beginnen.

Maar wat gaan we doen? Wat is het budget? Hebben we genoeg sponsors? Wanneer? Wat mag het kosten? Inclusief eten of exclusief eten? En ga zo maar door. Gezien de successen van voorgaande jubileumfeesten, werd ook dit jubileum gekozen voor verschillende sportieve activiteiten, muziek, lekker eten, een receptie en een spetterend feest om het af te sluiten. Donderdagavond 21 augustus ging voor de commissie het jubileumweekend al van start. De weersvoorspellingen waren wisselend, maar als commissie waren we het er over eens: het jubileumfeest hoort op DVH. Geholpen door een aantal sterke clubleden werden verschillende feesttenten neergezet (nog niet zo eenvoudig) evenals lange picknicktafels. Alles werd feestelijk aangekleed. Wij waren

er klaar voor, maar wat wordt het voor weer? Vrijdagochtend aangekomen op de baan, zonk de moed ons in de schoenen. Regen, regen en nog eens regen, wat zag het er troosteloos uit met al die plassen. Wat nu! Vrijdagmiddag was het jubileum voor de jeugd gepland met o.a. een zeskamp, twisten en een karaoke wedstrijd. Het werd snel duidelijk dat een alternatief programma gemaakt moest worden, want de banen konden niet worden gebruikt. Het programma werd hier en

daar een beetje aangepast, en uiteindelijk werd het een super gezellige en sportieve middag. Er werd fanatiek meegedaan door alle kinderen. Na het eten keek de jeugd met open mond naar onze

- 10 -

goochelaar Pieter Dice. Laurens Liezenberg heeft samen met zijn team gezorgd voor de heerlijke hamburgers na afloop. Die gingen er wel in! Na het eten zongen alle teams een liedje (voor veel publiek) om uiteindelijk te bepalen welk team had gewonnen. Het gele team had gewonnen. Zij kregen allemaal een heerlijke medaille! Al met al was het een super geslaagde middag. Het was wel jammer dat maar zo weinig jeugdleden hadden ingeschreven. Voor een volgende keer: allemaal meedoen want het was echt COOL! Tijdens de karaokewedstrijd hadden zich inmiddels al heel veel DVH-ers en genodigden verzameld voor de receptie en de officiële opening van het jubileum. Na het openingswoord van de voorzitter, was het weer als vanouds, een geweldige opkomst (dat is nog wel eens anders!), veel gezelligheid, lekkere hapjes en muziek natuurlijk van Blue Magic. De voetjes gingen van de vloer. Dat DVH over weinig zangtalent beschikt moge duidelijk zijn, want er waren weinig (of was het er geen één?) DVH-ers die de microfoon durfde te pakken! Zelfs het bekende Buona sera


signorina en Paradise by the dashboard light is niet ten gehore gebracht! Het werd later en later en later……. Ook de commissieleden lagen laat in bed, maar de volgende ochtend was het weer vroeg dag! Om 8 uur, met dicht geknepen ogen, zagen we de banen 1,2,3,4,5,6,7,8,9…….allemaal blank. Maar er was hoop, want Piet de weerman had voorspeld dat het uiteindelijk misschien toch best wel een mooie dag zou kunnen worden! Dus allemaal aan de slag, zodat wij hopelijk toch, met een klein beetje vertraging… aan de zeskamp zouden kunnen beginnen. Vanaf 10 uur werden de leden verwacht. Het was weer verrassend. Heel veel leden kwamen opdagen die zich niet hadden opgegeven, maar gelukkig (in dit geval) zijn er ook altijd leden die zich wel opgeven en niet komen opdagen. Het was even puzzelen, maar uiteindelijk werd iedereen ingedeeld in een team en kon de strijd beginnen. Alle teams hadden een eigen kleur T-shirt. Met mouwen, zonder mouwen of met V-hals. Naarmate de dag vorderde werden met name de dames steeds creatiever. Al met al een kleurrijk geheel. Dat DVH-ers niet alleen fanatiek zijn als ze tennissen, maar ook bij het deelnemen aan allerlei gekke sportieve activiteiten werd al snel duidelijk. Vals spelen, verkeerde puntentelling, hinderen, alles werd in de strijd gegooid om toch vooral maar te winnen!

Maar eerlijk is eerlijk, iedereen deed enthousiast mee en er werd heel veel gelachen. Favoriet was het levend blik gooien (au), de gladiator en het waterdragen! Niet bij alle dames, want Oh jee mijn haaaaaaaaaaar ! Na de ochtendsessie een fantastische lunch. Heerlijke luxe broodjes, daar wilden we er wel meer van! Na de lunch werden de activiteiten weer opgepakt met als grote finale de Stormbaan

- 11 -

onder leiding van de Jubileumcommissie. Ook hier deed iedereen mee, jong & oud, snel & langzaam. Wat een strijd en wat hebben we gelachen. Ook na afloop toen we op TV al de eerste beelden konden zien van de opnames van Theo Heijne. Daarna heerlijk borrelen op het terras om een beetje bij te komen en te genieten van het zonnetje. Vervolgens ging iedereen naar huis om zich voor te bereiden op


het feest. Het thema voor het feest was, met een knipoog naar de KLM: blauw & wit. Het was super om te zien dat bijna iedereen zich had gekleed in blauw & wit. Een aantal leden waren een beetje doorgeslagen: de eeneiige tweeling, de dames Piers, en de drie Blue Sisters die deze avond graag ontdekt wilden worden. Het werd een topavond, een heerlijk buffet, een geweldige band, een geweldige opkomst en heel veel gezelligheid tot in de kleine uurtjes. We willen natuurlijk nog even vermelden, dat op deze avond een nieuw Lid van Verdienste werd gehuldigd:

Cor Zwaan! Hoe kon het ook anders! Wij vonden het als Jubileumcommissie, leuk, gezellig, vermoeiend, maar super om te doen. We willen iedereen die ons heeft geholpen nogmaals bedanken voor de hulp gedurende het weekend en tijdens de voorbereidingen. Ook willen we Laurens Liezenberg nogmaals bedanken die gedurende het hele weekend de catering heeft verzorgd met zijn team en een beetje hulp van de commissie.

De Jubileumcommissie.

Zomaar wat herinneringen aan Esther Steenkist Enthousiast, gedreven, opgewonden, eigenwijs, koppig, attent, stijlvol, dapper. Met iedereen willen tennissen voor de gezelligheid. Wedstrijdtennis op niveau, met vooral veel plezier in de gemengd-dubbels met Ernst van Gelder, George van Ouwerkerk en Guy Swagten. Samen met Els Willemse en Olga Mol clubkampioenschappen georganiseerd. De eerste wedstrijdleiding die geheel uit vrouwen bestond; de eerste kookinitiatieven van leden. 365 Dagen per jaar prijsjes kijken en kopen tot ze er een grote kast vol van had, voor de prijzentafels van de American Mixed toernooien (met Els), de klaverjasavonden (met Jopie Snijders) en haar eigen bridgeweekenden. Sfeer creĂŤren tijdens haar tweewekelijkse bardiensten en op bezielende wijze leiding geven aan de barcommissie. De dinsdagavond-eetavond opgestart, samen met Jetty Grippelink als vaste kok. Animator van het culinaire kerstdiner en van de mosselavond. Genieten was belangrijk, ze hield van gezelligheid, van lekker eten (ook privĂŠ was ze vaak gastvrouw), van goede wijn, van rode Grand Marnier en van Irish Coffee, uiteraard zonder lepeltje. In 1995 gewaardeerd met de benoeming tot Lid van Verdienste. Drie lange ziekteperiodes, waarin ze pijn en angst had, vermoeid was, en niet meer kon werken. Waarmee ze niemand wilde lastigvallen, positief wilde blijven en toch niet altijd gemakkelijk in de omgang was, waarin ze grenzen opzocht en soms overschreed. Een onverwacht einde aan haar leven. Voor ons: pijnlijk, leeg. Voor haar: tot het laatst voluit geleefd binnen haar mogelijkheden, zonder ziekbed, zoals ze had gewild.

Olga Mol

- 13 -


In memoriam Rie Engelbrecht Op 4 oktober 2008 is, één dag na haar 89e verjaardag, Rie Engelbrecht overleden, erelid sinds 1981. Haar naam is blijvend verbonden aan de moeilijke beginjaren op het Wimbledonpark In 1967 besloot de gemeente Amstelveen tot ontginning van het gebied rond de Sportlaan. Geen grazende koeien meer, maar sportvelden. Een afspraak met de KLM was snel gemaakt. Aan een tennispark was niet gedacht, maar de gemeente was bereid hierin alsnog te voorzien. Twee jaar later, in 1969, verhuisde DVH naar ons huidige park. Rie Engelbrecht was een pionier van het eerste uur. De bar was haar troetelkind. Direct na de verhuizing werd gebruik gemaakt van betaald beheer onder leiding van de familie Groenevelt. Niets mis mee, maar de bar was tussen de middag wel gesloten „wegens lunchpauze‟. Een doorn in het oog van Rie Engelbrecht; in „eigen beheer‟ zou het allemaal veel gezelliger worden. Ze voegde de daad bij het woord, ze nam de bar onder haar hoede, ronselde vrijwilligers voor bardiensten en was ongeveer 15 jaar de stuwende kracht achter het bargebeuren. Mede daardoor werd DVH misschien wel de gezelligste club van Amstelveen. Wij zullen ons Rie Engelbrecht herinneren als degene die daaraan in hoge mate heeft bijgedragen.

Ton Schipperheijn

In memoriam Wil Möger

Na een langdurige periode van ziektes is op 21 september j.l. Wil Möger overleden. Wil was gedurende vele jaren een hartstochtelijk tennisser. Hij werd lid van DVH toen hij werkte bij de KLM. Na het volgen van een rechtenstudie kwam hij in dienst van het Ministerie van Justitie. Zijn interesse in wetten en regels leidde ertoe dat hij in het district IJmond van de KNLTB vele functies heeft vervuld op het terrein van de arbitrage. Hij werd o.a. nationaal scheidsrechter en was betrokken bij de opleiding voor tennisscheidsrechters. In die functies heeft hij talloze toernooien bezocht. Wil was een harde werker. Dat bleek doordat hij zijn functies bleef volhouden op een leeftijd waarop anderen vaak gestopt zijn. Die lust tot werken was ook duidelijk in zijn werk voor het ministerie. Lang na zijn pensionering was hij nog steeds werkzaam in diverse commissies. Totdat enkele jaren terug een ernstige kwaal bij hem werd geconstateerd. Een zware operatie bleek noodzakelijk. Hij slaagde erin gedeeltelijk te herstellen maar het trof hem zwaar dat zijn gezondheid sterk was teruggelopen. Toen daarna een nieuwe kwaal hem trof bleef hij zich aanvankelijk verzetten, maar tenslotte moest hij de ongelijke strijd opgeven. Wij wensen zijn vrouw Anneke veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Wil Sanders

- 14 -


PERSOONLIJK Tekst: Sonja Reeders

Joukje Versluijs

Naam: Joukje Versluijs Relatie/gezin: Ik woon samen met John Verheyen Wat voor werk doe je? Ik ben Fysio- en Orthopedisch Manueel Therapeut en ben net met twee collega‟s een nieuwe praktijk begonnen: JUMPh aan de Keizer Karelweg 489/491 in Amstelveen. Je werkt met een bijzonder apparaat, vertel daar eens wat meer over. Dat is de ARP, dit staat voor Accelerated Recovery Performance program oftewel versneld herstel. Het is een hoogfrequent stroomapparaat waarmee we vooral spiergerelateerde blessures vijftig tot zestig procent sneller kunnen herstellen. Doordat de ARP 500 aanspanningen per seconde afgeeft kun je er ook krachttraining mee doen.Je kunt er zelfs mee in bad gaan of er mee slapen ter bevordering van herstel na zware inspanningen. Bovendien werkt de ARP ook effectief tegen een jetlag! Wij behandelen in onze praktijk naast de reguliere patiënten ook topsporters. Tennis je al lang en tennis je veel? Ik tennis al sinds mijn elfde. We leerden toen vooral racketspelletjes, maar slaan ho maar. Na mijn studententijd ben ik gestopt. Ik woonde toen drie jaar in Zwitserland. Ik ben in ‟92 weer begonnen en speel nu al weer zeven jaar bij DVH. Ik speel niet zo vaak, want de afgelopen jaren ben ik als fysiotherapeut van het Nederlands Dames Volleybalteam gemiddeld drie à vier maanden, tijdens het tennisseizoen op reis geweest. Dit jaar begeleidde ik de handbikester* Monique van der Vorst naar de Paralympics in Peking. Zij heeft daar twee zilveren medailles gewonnen. Er kwam dus weer weinig van tennis. Tijdens de winter speel ik met vrienden in de Kegel. Heb je naast tennis nog ander hobby’s? Fitness, hardlopen, lezen en skiën. Wat is je favoriete leesvoer? Misdaad en spanning! Waar ga je graag heen met vakantie? Naar een warm en zonnig oord en dan bij voorkeur gelegen in Azië. Of naar een van de skipistes in Frankrijk of Zwitserland. Van wat voor muziek houd je? Van alles: loungemuziek, Moby, Red Hot Chili Peppers, Norah Jones. Maar ook van de Carmina Burana van Orff. Wat eet je graag, kun je ons een restaurant aanbevelen? Italiaans! Een van mijn favoriete restaurantjes is Veri Sapori op de Lindenlaan, maar ook Pasta e Vino in Aalsmeer. Je moet een lange vliegreis maken. Naast wie wil je graag zitten? Naast Willem-Alexander. Ik zou hem willen vragen waarom hij niet op de Paralympics was. Wil je nog iets kwijt over DVH? Ik vind DVH een heel gezellige vereniging en heb enorme bewondering voor de talloze vrijwilligers. Zonder deze mensen zou het niet half zo gezellig zijn op de club. *Handbiken of handcycling is een vorm van wielersport voor mensen die hun benen niet (meer) kunnen gebruiken. De pedalen worden op deze speciale fiets voortbewogen door de armen.

- 15 -


Drukke banen voor veteranen Jaren geleden, in een propvolle tram in Amsterdam: ”Kareltje, sta jij eens even op voor die oma”. Op zo’n moment ben je in de ogen van een ander, opeens veteraan. Dat is dan even slikken. Het Cruyffiaanse voordeel echter, is dat je mag inschrijven voor veteranentoernooien en bij DVH werd daar eind augustus gretig gebruik van gemaakt door veertig dames en veertig heren. Een feestelijk aantal!

Guus Mantel, Lieneke Baar, Door Levi Boutelje en John Franker

Een drietal heren, Jan de Bruin, Jaap Scholten en Bouwe Bakker hadden het plan opgevat een veteranen toernooi „nieuwe stijl´ te organiseren. De taken werden verdeeld en medio augustus kregen wij het scenario onder ogen. Met vier A4tjes werden wij volledig geïnformeerd over het DVH CLUBTOERNOOI VETERANEN: Datum, indeling in groepen, (zoveel mogelijk naar sterkte), speeltijden, wedstrijdpunten, zelfs de planning voor de halve en hele finales. Daar moet wel héél veel denkwerk, tijd, energie en inzet aan vooraf zijn gegaan. Niet dat wij spelers daar iets van merkten, want alles verliep soepel en gladjes. En dan heb ik het alleen nog maar over tennis. De

wedstrijdleiding werd geflankeerd door Bep Scholten en Nancy Kuvener, die vier dagen lang, meestal achter de schermen, ongelofelijk veel werk hebben verzet, o.a. met culinaire hoogstandjes. Daarnaast zorgden zij voor de organisatie en coördinatie van vele vrijwilligers, die zorgden voor de barbezetting, keukenbrigade (inclusief afwassers), assistentie bij het overheerlijke lunchbuffet en het uitserveren van de verrukkelijke soep (hulde Bep!), smakelijke kroketjes en allerlei soorten beleg, warme en koude dranken, fruit, enz. Vanzelfsprekend liep er wel eens iets uit de hand bij de organisatoren en werd de druk een pietsie te hoog. Welnu, als

- 16 -

buffer èn mental coach, zorgde Nancy dan weer dat alles in harmonie verliep…..en de spelers hebben daar nimmer iets van gemerkt. De sfeer was vanaf het begin prima, het droge en niet te warme weer een grote plus, de banen goed bespeelbaar (nog veel dank Robert) en over publiek/supporters hadden wij bepaald niet te klagen. Er waren deelnemers die nooit eerder aan een toernooi hadden meegedaan, supporters die wij in geen jaren bij DVH hebben gezien…..en voor zij het wisten, in de keuken stonden te helpen. Het overvolle terras op de finaledag (geniaal die gratis lunch!) moet de organisatoren veel voldoening hebben geschonken. De Olympische prijsuitreiking, met gouden en zilveren medailles en fraaie etiketten op de flessen wijn – uit de creatieve koker van alweer Bep! – was zowel actueel als origineel. Daarbij hebben wij veteranen tennissers mazzel; de volgende Olympische Spelen vinden plaats in 2012. Maar wij kijken nu al met hoge verwachtingen en minstens zoveel plezier uit naar het volgende Veteranen Toernooi in 2009. Noblesse oblige!

Door Levi-Boutelje (in overleg met John Franker)


Jaarverslag trainingszaken Op de bestuursvergadering van 18 maart 2008 heeft Ed Graper medegedeeld dat hij in augustus naar Quatar vertrekt. Egsports heeft in de zomer 2008 voor het laatst de trainingen verzorgd voor DVH. Het Bestuur heeft na enkele gesprekken besloten om Honzik Pavel per1 april 2009 een contract aan te bieden. Honzik heeft inmiddels al drie jaar, naar ieders tevredenheid, diverse trainingen gegeven op DVH. Het laatste seizoen in loondienst van Egsports. Honzik is van plan meer structuur in de trainingen aan te brengen en het mentale aspect meer aandacht te geven. Op 26 juni heeft het Bestuur voor Ed Graper een receptie georganiseerd, zodat iedereen de mogelijkheid had om afscheid van hem te nemen. Tevens werd Ed Graper benoemd tot Lid van Verdienste 2008. In het kader van het zestigjarig bestaan van DVH konden kinderen van 5 t/m 8 jaar voor slechts € 60, tien lessen, inclusief racket en balvaardigheidsdiploma, kennis maken met de tennissport. Dit bleek een groot succes. Maar liefst vijftig kinderen maakten hier gebruik van. Honzik Pavel training&coaching heeft de DVH-ers ook in de gelegenheid gesteld in de winter deel te nemen aan tennistrainingen. Zo‟n 42 jeugdleden maakten hier gebruik van. In overleg met Honzik is besloten dat deze winter de Tennis Intensief Trainingen in hun huidige vorm geen doorgang kunnen hebben. Financieel blijkt dit niet meer haalbaar. Wel doen zo‟n 43 leden mee aan groepstrainingen. Trix Neve,

Bestuurslid Trainingszaken

Honzik’s Column Zelfvertrouwen. Als je aan toptennissers vraagt welke mentale factoren doorslaggevend zijn voor hun succes, dan staat zelfvertrouwen op de eerste plaats. Zelfvertrouwen kan het beste worden omschreven als geloof in eigen kunnen. Blijkbaar vinden de toptennissers dat dit geloof in eigen kunnen de grootste bijdrage levert aan hun succes in tennis. Ook als je geen toptennisser bent, maar wel regelmatig wedstrijden speelt, heeft een goede dosis zelfvertrouwen een positieve uitwerking op je resultaten. Maar hoe krijg je zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen kan op drie manieren verkregen worden. De eerste manier is het ervaren van succes. Je probeert iets en het lukt. De tweede manier is via modelling. Dat wil zeggen dat je iemand anders iets ziet doen en vervolgens denk je, dat jij het dan ook moet kunnen. Daarbij dient de andere persoon wel veel op jou te lijken. En de derde manier is via feedback, dat wil zeggen dat iemand tegen jou zegt dat jij het kan en daardoor kan je zelfvertrouwen groeien. Belangrijk is hierbij dat je jouw succes wel toeschrijft aan je eigen kunnen. Zoek dus de oorzaak van je succes bij jezelf („het lag aan mijn kwaliteit‟) in plaats van buiten jezelf („ik had geluk‟). Het gaat er dus om, of je ergens controle over hebt of niet. Je hebt controle over je eigen inzet en als je daarmee wint, groeit je zelfvertrouwen. Zo zorgt meer zelfvertrouwen ervoor dat je beter wordt en dat je meer plezier beleeft!

- 17 -


Van Kouwenbeker “Met Lieneke, kun je donderdagmiddag invallen bij de Opel?” Ik had die naam ooit gehoord, wist niet precies wat het was, maar invallen wilde ik wel. Die donderdag regende het echter pijpenstelen en het invallen ging mooi niet door.

Een paar weken later belde Lineke weer, wat voorzichtig, omdat ze bang was dat het misschien opnieuw slecht weer

had het idee dat alles soepel verliep.) De laatste competitiedag viel ik weer in en na het spelen stonden de beker

was niet belangrijk! De Opelgarage stelde een beker beschikbaar en daarom heet die onderlinge competitie nog

zou zijn. Dat bleek reuze mee te vallen want het was die donderdag prachtig weer, waardoor de afgebroken partijen van de week ervoor eerst konden worden gespeeld. Na een korte theepauze begonnen we aan de geplande wedstrijden van die dag .(Overigens is dat een heel gepuzzel als je de invallers van de vorige week slechts voor een halve wedstrijd nodig hebt, andere voor een hele en weer andere voor anderhalve wedstrijd, maar ik

en bloemen voor de winnares op tafel. Lineke overhandigde beker en bloemen aan Door Levi. Vervolgens kwamen er lekkere hapjes en een drankje en vond ik het tijd om te vragen waar de Opel(-van Kouwen) voor stond. Omdat er misschien meer (nieuwe) leden zijn die dat niet weten het volgende. In 1997 wilde een stel vrouwen, het werden er twaalf, een onderlinge competitie spelen met andere clubleden op basis van gezelligheid. Speelsterkte

steeds “de Opel”. Nu is er geen sponsor meer, maar de beker gaat nog even mee (werk aan de winkel voor Aris?). De mannen hadden overigens iets soortgelijks: Spelthuis genaamd, maar dat bestaat niet meer. Zo krijg je als tweedejaars lid met het invallen ook DVHgeschiedenis mee en bovendien is het leuk om mee te spelen!

- 18 -

Nollie van Gool


Verslag van de barcommissie 2008 2008 was een relatief rustig jaar voor het verloop van de baractiviteiten. De inspanningen van de afgelopen jaren om van de commissiewerkzaamheden een soepel draaiende machine te maken heeft blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. Ieder van de vier teams (Inkoop, Logistiek, Bezetting en Keuken) kent goed haar eigen verantwoordelijkheid en vervult de taken zoals duidelijk vooraf besproken in de commissie met als resultaat dat ik als voorzitter een rustig jaar had. Vóór het nieuwe seizoen bleek ook al dat weinig grote vernieuwingen in procedures, aanschaf van materialen of vernieuwing dan wel vervanging van het productenassortiment nodig waren. De grootste onzekerheid voor de commissie was uiteraard het weer. Wat zou het worden? Wederom was de zomer niet geweldig maar over het algemeen is er voldoende speelgelegenheid geweest en is het resultaat van de bar daardoor ook weer op een goed niveau geëindigd. Voor de competitieweken is weer getracht om warme maaltijden en snacks aan te bieden maar het gebruik ervan

was weer dusdanig matig dat dit net als vorig jaar met verlies is afgesloten. We overleggen binnenkort of we het toch nog een keer, weliswaar op een andere wijze, zullen proberen. Want de commissie begrijpt dat, als je een hele dag op het park aanwezig bent en ook regelmatig in koude weersomstandigheden, een warm hapje zeer welkom is. Het KLM open toernooi was weer een groot succes. De omzet was uitstekend met een absoluut record op de vrijdag door de combinatie van een mooie zomerdag, een geslaagde afsluiting van het veteranentoernooi, en een druk bezochte feestavond. We willen hierbij alle barvrijwilligers die zich die week hebben ingezet nogmaals bedanken, alsook de wedstrijdleiding voor het goede overleg vooraf. Een ander hoogtepunt was het jubileumweekend. Ook hier kan

benadrukt worden dat goed overleg vooraf tussen de Jubileumcommissie en de Barcommissie de activiteit tot een succes hebben gemaakt. En ook hier worden weer alle vrijwilligers, die zich spontaan of via de e-mail oproep hebben aangemeld om te helpen heel erg bedankt voor hun inzet. Het seizoen is afgesloten maar de commissie zit niet stil. Inmiddels hebben we alweer een evaluatiemeeting gehouden waarbij weer ideeën voor verdere verbetering naar voren zijn gekomen. We gaan verder op die verbeterweg en hopen ook volgend jaar alle leden weer tevreden te kunnen stellen. Eric Missotten, voorzitter Barcommissie

Nieuws van de Ledenadministratie Vanaf 2009 gaat de ledenadministratie werken met een nieuw modern software-pakket met name ten behoeve van een efficiëntere communicatie met leden en KNLTB. Een belangrijke wijziging is ook dat de contributie 2009 half maart automatisch zal worden geïnd. Vooraf zal u, bij voorkeur via e-mail, een factuur ontvangen. Derhalve hierbij aan iedereen het verzoek zijn/haar e-mail adres en eventueel gewijzigde persoonsgegevens door te geven aan jos.kok@hccnet.nl. Het verzoek aan alle leden is dus: Geef je e-mailadres door aan Jos Kok, ook al is dat al bekend bij Theo Heijne of de Jeugdcommissie.

- 19 -


Jaarverslag 2008 Parkbeheer Het jaar 2008 was een seizoen als alle voorgaande. Geen bijzondere afwijkingen wat het weer betreft. Het was mooi tot begin juni, dus de competitie is vlot verlopen; slechts één enkele inhaalpartij. In juli tijdens het open toernooi twee mooie dagen en alle andere was het weer vechten tegen de stortbuien. Het was een lastige opgave om de banen op tijd te

kunnen opleveren voor het K4 jeugdtoernooi. Heel veel water kwam terecht op het tentenkamp van de OTVjongens en meisjes. Dus weer improviseren. Het clubhuis werd plotsklaps een sleep-in. Het finale weekend verliep prima, maar na alle toespraken en uitreiking van alle bekers etc. moesten wij toch weer naar

binnen vluchten wegens de regenbuien. De echte seizoensuitzondering was het zestigjarig jubileum. Goed georganiseerd en goed verzorgd. Jawel een succes! Tenslotte is de nazomer rustig en met aardig weer tot 30 september verlopen.

Robert Lens, Bestuurslid Parkbeheer

Zeg, ken jij de mosselman? Hij schijnt in Scheveningen te wonen, maar op vrijdag 3 oktober woonde hij even in de beroemde Amstelveense Brasserie “Chez DVH”. Chef Mosselman Frank van Gelder heeft er toch zeker wel weer een kilootje of vijftig, zestig door zijn handen laten gaan. De aanwezige dames van het Mosselteam droegen dampende pannen af en aan. Er was meer dan genoeg voor de hongerige aanwezigen. Daarnaast een keur aan sausjes, volop stokbrood en een voortreffelijke kruidenboter. Een lekker glaasje witte wijn ging er ook wel in want…….mosselen moeten zwemmen! Omdat mosselen natuurlijk supermager en goed voor de lijn zijn sloot menigeen de maaltijd af met een mini-magnumpje (goed voor een kwart pakje boter, maar dat moet kunnen).

Sonja Reeders

- 20 -


Jaarverslag Technische Commissie 2008 Het openingstoernooi was een wat natte sombere aangelegenheid en wellicht was er daardoor weinig animo. De TC vindt deze opkomst jammer, het maakt de indeling lastiger en wat is nu niet leuker dan met een vol park te starten, iedereen weer te ontmoeten en vooral nieuwe leden het gevoel geven dat we een bruisende gezellige club zijn. In de competitie werden van de in totaal dertig meespelende teams drie seniorenteams kampioen.

Bij de dames werd Heidi van Tilburg clubkampioene en bij de heren ging de titel naar Peter de Heer.

juist die push om nu ergens eens aan mee te doen.

Dit waren:

In de dubbels was de animo groter en noteerden we 127 inschrijvingen (gezien over HD, DD en/of GD). Voor de vorig jaar zo succesvolle combinatie dubbelpoule (gemaakt van sterk/zwak) bleek dit jaar geen belangstelling te bestaan en deze is dan ook niet gespeeld. Helaas was op de finaledag de regen een grote boosdoener en werden niet alle finales op die dag afgespeeld.

Teamaantallen en misschien al de toekenning van de KNLTB voor de competitieklasse worden op de aankomende jaarvergadering in januari toegelicht. De TC denkt ook aan een andere opzet voor de clubkampioenschappen en ook daar wordt u nog over benaderd.

Zaterdag Gemengd senioren DVH 1: Wieneke Heijer

Zaterdag Heren DVH 1: Miguel Fernandez

Zondag Heren DVH 1: Rutger Kemner

Gezien het feit dat Rutger Kemner en Robin van Riel, via ontheffing van de KNLTB, zowel op zaterdag als op zondag speelden, presteerden zij het om twee keer in de competitie de kampioenstitel binnen te halen. Zij speelden op de zaterdag in het team bij Wieneke en op zondag in het herenteam. De clubkampioenschappen werden evenals vorig jaar gesplitst door direct na de competitie de singles te spelen en de dubbels in september. Ongeveer 57 deelnemers schreven zich in voor de singles.

Het jaar 2009 en de activiteiten

Ook komend jaar staan weer alle activiteiten in de speciale uitgave (de kalender 2009). Tevens is de kalender te bekijken op de website. Wij raden iedereen aan de belangrijke evenementen in hun agenda (handmatig of PC) of organiser te zetten. Dit voorkomt teleurstellingen, of

- 21 -

Ik wil hierbij mijn grote dank uitspreken naar Hans van den Bergh, Hetty Hoekstra, Laurens Liezenberg en stand-by kracht Louis Brons voor hun inzet en hulp in het afgelopen jaar. De T.C. wenst u allen goede feestdagen en een gezond, sportief 2009!

Guus Taylor Parkins, Bestuurslid, voorzitter Technische Commissie


Een jeugdjaar in beeld Bij de start van het tennisseizoen 2008 bleek het aantal jeugdleden dat DVH kent weer rond de honderdvijftig te liggen. Een respectabel aantal, waarvan het overgrote deel zoals gewoonlijk deelnam aan de trainingen die dit jaar voornamelijk door Honzik Pavel werden gegeven. Andere trainers die voor de jeugd actief waren: Jaap Birjmohun, Ed Graper, Stephanie Koot en Jim Onverwagt. De Jeugdcommissie dankt alle trainers voor hun inzet voor de DVH-jeugd in het afgelopen jaar. Een groot succes voor de beginnende jeugd was het programma „Maak kennis met tennis‟. Veel enthousiaste kinderen uit de buurt tussen de vijf en acht jaar namen hieraan deel. Dit concept wordt komende winter doorgezet en de Jeugdcommissie hoopt dat veel van deze kinderen zullen gaan deelnemen aan de reguliere jeugdlessen. Meer informatie over de trainingen is te vinden in het Jaarverslag Trainingszaken. Wat betreft de jeugd stonden gedurende 2008 een aantal bekende activiteiten op het programma. Traditiegetrouw werd het DVH-buitenseizoen geopend met het jeugd openingstoernooi. Rekening houdend met het steeds langer doorlopende voetbal- en hockeyseizoen werd dit toernooi op de late zaterdagmiddag georganiseerd. Mede dankzij het mooie weer was dit toernooi een succes waaraan een behoorlijk aantal jeugdleden deelnam. Competitie Het seizoen 2008 kenmerkte zich voorts door de vroege competitiestart. Al op 6 april

stond de eerste competitiedag gepland voor ons jeugd zondagteam. Helaas werd het seizoen 2008 voor dit team weinig succesvol. Door een (te) sterke indeling en bezettingsproblemen aan de meisjeskant eindigde dit team als rode lantaarndrager. Op de woensdagmiddag waren twee teams actief. Al deze DVH-jeugdleden speelden voor de eerste keer competitie en deden dit lang niet onverdienstelijk. Een kampioenschap zat er niet in voor deze twee teams, maar wel een mooie top drie klassering. Op de vrijdagmiddag speelden, zoals de laatste jaren gebruikelijk, zes teams. Goed was het dit jaar te zien dat wij ook twee meisjesteams konden laten deelnemen aan de competitie. Bijna al deze jongedames speelden voor de eerste keer competitie. Leuk was het om de vorderingen van deze (en uiteraard alle andere) teams te zien evenals het enthousiasme dat deze teams ten toon spreidden. Ook op de vrijdag zat een kampioenschap er niet in voor de vier gemengde en de twee meisjesteams, maar in het algemeen werd een positie (onder)in de middenmoot bereikt. PIP-toernooi Jaarlijks vindt gedurende het seizoen op verschillende tijdstippen het PIP-toernooi plaats. Dit PIP (=primus-inter-

- 22 -

pares)toernooi is bedoeld voor jeugdspelers t/m 15 jaar die geen competitie spelen. Roel van der Niet (t/m 12 jaar) en Lennart Scholten (t/m 15 jaar) wisten de derde ronde te bereiken. Helaas zat een finaleplaats er voor hen net niet in. Clubkampioenschappen Bijna aansluitend aan de competitie vonden ook dit jaar weer de jeugdclubkampioenschappen plaats zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Net als in 2007 werden deze kampioenschappen gelijktijdig gehouden met de singlekampioenschappen van de senioren. Aangezien de jeugdclubkampioenen van 2007 mee mochten doen met de senioren stond voor aanvang al vast dat wij nieuwe kampioenen zouden kronen in de hoogste jeugdcategorieën. Jammer was het dat bij de meisjes weinig interesse was voor deelname aan het enkelspel, waardoor veel niveauverschil binnen de poules ontstond. Na twee spannende weken konden uiteindelijk Maroucha Krol en Frank Vroom de wisselbekers mee naar huis nemen en mogen zij zich de clubkampioenen bij de jeugd noemen. Wat de Jeugdcommissie opviel was dat er kennelijk onduidelijkheid bestond over de criteria ten aanzien van deelname van jeugdspelers aan


Yvo Bary en Remco (geen DVH-lid) behaalden de eerste prijs in het Invitatietoernooi!

senioren kampioenschappen. Bij aanvang van het seizoen 2009 zullen wij de nieuwe criteria op dit punt publiceren in het Vliegertje, zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Andere jeugdactiviteiten Na een welverdiende zomervakantie stonden nog het invitatietoernooi, kind-oudertoernooi en de jeugdslotdag op het programma. Maar allereerst mocht ook de jeugd deelnemen aan de festiviteiten rond het zestigjarig jubileum. Hoewel het weer een beetje tegenviel, wist de Jubileumcommissie met enig improvisatietalent toch zorg te dragen voor een fantastisch programma. Hulde daarvoor! Ook het invitatietoernooi werd geteisterd door slecht weer,

maar kon met een uitstel van enkele weken toch doorgaan. Helaas ging dit een klein beetje ten koste van het aantal deelnemende koppels, maar voor degenen die er waren, mocht dit de pret niet drukken. Het kind-oudertoernooi was het jaarlijkse succesnummer waar jong en oud van genoten. De jeugdslotdag werd wederom perfect begeleid door onze jeugdtrainers Honzik en Jim die voor een programma buitenshuis kozen. Spel en water stonden centraal in het Amsterdamse bos en dat met schitterend weer. Een perfecte afsluiting van een mooi seizoen. Samenstelling De Jeugdcommissie bestond bij de start van het seizoen 2008 uit

- 23 -

Josine Arondeus, Reinier Bary, Juliette Everts en Lianka Koppelman. Halverwege het seizoen werd de commissie verblijd met de komst van Carla Pichel-Oostermeijer. Op zich is de commissie daarmee goed op sterkte, maar graag zouden wij voor komend jaar nog wat uitbreiding wensen van de ouders van onze jongste jeugdleden. Ik wil tenslotte alle jeugdcommissieleden en hulpvaardige ouders danken voor hun inzet tijdens alle jeugdactiviteiten in het afgelopen jaar. Ik hoop dat wij ook komend jaar op jullie steun mogen rekenen.

Frank van Gelder, Bestuurslid Jeugdzaken


Jeugd – Jeugd – Jeugd – Jeugd – Jeugd – Jeugd – Jeugd

Carla Pichel-Oostermeijer heeft deze groepsfoto van het jeugdinvitatietoernooi gemaakt. .Op de foto alle deelnemers, in willekeurige volgorde: Olivier en Janus, Robbie en Roy, Félice en Naomi, Renzo en Enzo, Ivo en Remco, Mick en Jamie, Anouk en Sarah, Timo en Rutger, Nino en Robin, Jochem en Pjotr.

Op naar een nieuw seizoen Het buitentennisseizoen zit er al weer even op! Een aantal van jullie trainen al weer enkele maanden in De Kegel, terwijl anderen wellicht al weer reikhalzend uitkijken naar het seizoen 2009. De Jeugdcommissie is inmiddels samen met de jeugdtrainers druk bezig de competitieteams samen te stellen. Degenen die meedoen aan de competitie zullen hierover meer horen in januari of februari. In september hebben nog een viertal jeugdactiviteiten plaatsgevonden waarvan wij jullie graag verslag doen. Dit zijn achtereenvolgens het PIP-toernooi, het invitatietoernooi, het kind-oudertoernooi en de jeugd slotmiddag. Als je geïnteresseerd bent in het jaarverslag van de Jeugdcommissie, kijk dan in dit Vliegertje op bladzijde 22. PIP-toernooi In de derde ronde van het PIP-toernooi

(toernooi voor niet-competitiespelers) waren nog DVH-jongens actief. In de categorie t/m 15 jaar mocht Rick Scholten op ons eigen park optreden. Helaas verloor hij beide partijen net, waardoor hij de finale misliep. Roel van der Niet verdedigde de DVH-eer in de categorie t/m 12 jaar. Hij speelde zijn derde ronde in Haarlem. Roel wist een partij te winnen, maar doordat hij de tweede nipt verloor, zat er ook voor hem geen finale in. Volgend jaar een nieuwe kans! Jeugd-invitatietoernooi Woensdag 17 september vond het invitatietoernooi voor de jeugd plaats. Elk jeugdlid had een vriend(in) die geen lid is bij DVH, als dubbelpartner meegenomen. Het was gelukkig prachtig weer, net niet te fris, en veel zon. Er was, ondanks een paar afzeggingen wegens schoolactiviteiten (brugklaskamp), veel animo. Het viel op dat dit keer, net als bij het kind-oudertoernooi van de zondag voorafgaand hieraan, veel (de helft) oudere jeugd (middelbare schoolleeftijd) meedeed. Dat

- 25 -


maakte beide toernooien extra leuk, want er kon vrij goed op sterkte/leeftijd worden ingedeeld. Vanaf vier uur speelden de kinderen drie wedstrijden van 35 minuten met 5 minuten pauze ertussen. Aan het eind werden de punten geteld en konden de prijsjes om beurten worden uitgekozen. De meesten wilden, nadat alle wedstrijden waren gespeeld, nog weer even de baan op, ze hadden de smaak te pakken, heel leuk om te zien. Er werden zelf tegenstanders uitgekozen, en dat leidde tot nog meer heel leuke partijen. Tegen zeven uur ging iedereen voldaan naar huis. Het was een heerlijke middag, met een fantastische sfeer, op en naast de baan, en enthousiast publiek (ouders, grootouders, vrienden). Kind-oudertoernooi Het jaarlijks succesvolle kind-oudertoernooi vond traditiegetrouw midden september plaats en hier deden weer veel bekende en juist ook

gespeeld en dit leverde vaak mooi en verrassend tennis op. In de jongste categorie ging de winst naar Cady Belfor en haar zoon Timon Sluiter, op de voet gevolgd door jeugdlid Oliver Swelheim en vader Erik. De middencategorie werd gewonnen door Vincent Stolk die eveneens samenspeelde met zijn vader Erik. De tweede plaats in de poule was voor Sara de Vries met haar tante Monique Vismans. De poule met de oudste jeugdspelers werd een prooi voor Guido van Leeuwen die samenspeelde met neef Thijs. Een tweede plek was hier weggelegd voor Yvo en Reinier Bary. Al met al was het een zeer geslaagde dag die wij volgend jaar weer hopen te herhalen.

minder bekende jeugdspelers en ouders mee. Het begrip ouder werd ruim ingevuld: ook tantes, neven en goede vrienden waren inzetbaar om de jeugd bij te staan. Ruim twintig koppels genoten van het mooie weer en bovenal van het tennisspel. In drie verschillende categorieĂŤn werden de poulewedstrijden

de Jeugdcommissie een prima hamburgerparty voorbereidde, konden de 25 deelnemende jeugdleden zich onder leiding van onze jeugdtrainers Honzik Pavel en Jim Onverwagt in het Amsterdamse Bos uitleven. In teams werd gestreden op lange loopski’s, op het voetbalveld en op de golfbaan. Na deze

Jeugd slotmiddag Tijdens de jeugd slotmiddag op zaterdagmiddag 27 september was het stralend weer. Dit jaar stonden tijdens de slotmiddag niet de tenniskwaliteiten centraal. Terwijl een deel van

- 26 -


spelen was het tijd voor waterpret. Iedereen kon zelf kiezen voor waterfiets en of kanovaren. Uit de enthousias te verhalen na afloop bleek wel dat het uitje naar het bos een goede keuze was. Na terugkeer in het clubhuis stonden de hamburgers en patat al klaar en kon iedereen genieten van een voedzame maaltijd en vervolgens nog een balletje slaan of moe maar voldaan op weg naar huis. Wij danken Honzik en Jim voor hun inzet tijdens deze slotmiddag en voor al hun inspirerende

Wo.

Week Week 15 16

Week Week 17 18

8-4

22-4

15-4

Do.

Vrij. 10-4

17-4

24-4

lessen tijdens het seizoen. Wij hopen ook volgend jaar weer op jullie inzet te mogen rekenen. Uiteraard hopen wij dan ook dat alle jeugdleden weer vol enthousiasme deel zullen nemen aan de jeugdactiviteiten.

De Jeugdcommissie

Week Week Week 19 20 21

Week Week 22 23

29-4 6-5 Inhaal 30-4 Koning.dag*)

13-5

20-5

1-5 Inhaal

15-5

21-5 Hemelvaart** ) 22-5 29-5

8-5

27-5

3-6 Inhaal

5-6 Inhaal

*) Koninginnedag vrijwillige inhaaldag voor iedereen, **) Hemelvaart inhaaldag voor iedereen

- 27 -

't Vliegertje 2008 no 5  

't Vliegertje 2008 no 5