Page 1


NEBOTIK Dodirnuti nebo....     

    KONTEKST::  Grad  se  mijenja.  Zapuštene  ledine  na  „periferiji“  postaju  živi  prostori  koji  pulsiraju  nekom  novom,  nesputanom  energijom  pretočenom  u  poslovne centre/zgrade. Jednako kao što su u proteklim vremenima crkveni objekti, zgrade dražavnih ili bankarskih institucije, sveučilišni kampusi i sportski  centri, tako danas poslovni centri postaju oslonci urbanoga razvoja, okosnica kulturnog uzdizanja, vrijednosti i težnji zajednice.  Negativan  aspekt  funkcioniranja  korporacija  koje  se  natječu  na  slobodnom  tržištu,  odvojenih  od  primarnih  proizvodnih  procesa,  jest  zamjena  svog  društvenog angažmana sveprisutnim i jednoznačnim staklenim pročeljem kao reprezentacijom tehnološke supremacije. Iza standardiziranog pročelja skriva  maksimalna funkcionalna fleksibilnost koja osigurava određeni rok trajanja. Rezultat je rastakanje kvalitete urbanog tkiva i to u fazi nastajanja što uzrokuje  dubinske poremećaje koji se desetljećima ne mogu ispraviti.  KONCEPT:: Tanka crta koja razgraničava banalnost korporativne arhitekture i društveno odgovornog poslovanja je nit koju pratimo. Poslovna zgrada svojim  položajem u prostoru mora pružiti simbiozu potreba korporativnih zakonitosti i odgovornog odnosa spram okolnog prostora i šire društvene zajednice.   Ikonično  vs.  kodirano.  U  promišljanju  pojma  IKONE,  njezine  upotrebe  u  recentnoj  arhitekturi,  ekono‐mskih  implikacija  kako  pozitivnih  tako  i  negativnih,  zaključujemo da je ekstrovertiranost gestualne arhitekture dovedena do apsurda koje svoje opravdanje ima (možda?) samo u naftom prebogatim arapskim  zemljama ili pak kod dalekoistočnih “tigrova”. U tom smislu autori se odlučuju istraživati značenja nasuprot gestualne forme. 

 

            

Na granici između unutarnjeg i vanjskog prostora događa se glavna arhitektonska atrakcija. Pročelje se sastoji iz dva dijela (staklena opna i negativni otisci  izuzetih volumena) koja korespondiraju s dvije percepcije, vanjskom i unutarnjom. Izvana kuća gradi sliku grada i postaje ikonični segment dok je unutarnji  dio prepoznatljiv samo onima koji su korisnici prostora. Prezentacija ikoničnosti izražena je kroz jasan i lako prepoznatljivu opnu s naglašenim vertikalama.  Opna  je  čvrsta  granica  prema  vanjskom  prostoru  koja  “štiti”  unutrašnjost.  Iščitavanje  unutarnjeg  prostora  je  kodirano  za  većinu  promatrača.  Na  tankoj  staklenoj membrani očitava se pulsiranje organizma. Programirano se izmjenjuje kontinuiranost vertikalama naglašene staklne opne pojedinačnih utisnutih  segmenata, realizirajući predefinirane scenarije ili “live streaming” unutarnjeg životnog ciklusa.     Spajanjem ikoničnog i kodiranog autori generiraju matricu koja pojmove iz dva naizgled različita svijeta translatiraju u stvarnost.  OBLIKOVANJE I FUNKCIONALNE SPECIFIČNOSTI:: Riješenje se sastoji iz dva međusobno integrirana dijela, sjevernog visokog objekta (P+24) i nižeg južnog  (P+3). Tlocrtno prati maksimalne zadatosti prostorno planske dokumentacije. Tlocrt je trapezoidnog oblika koji se sužava prema sjeveru uz diletaciju u zoni  spajanja nižeg i višeg objekta. Sužavanje se kompenzira rastom u visinu.    


Sjeverni, visoki  objekt,  je  dominantno  poslovnog  karaktera  (izuzev  dijela  prve  etaže  koja  ima  trgovačku  namjenu).  Ulaz  je  s  ozelenjenog  trga  u  dvoetažni  lobby na koji se nastavlja restoran koji je nadalje povezan s mall‐om trgovačkog dijela. Prvi kat je fitness sadržajima povezan s trgovačkima sadržajima nižega  dijela. Drugi i treći kat su uredski prostori koji se proširuju po tlocrtima oba objekta. Slijedeće dvije etaže su prostori konferencijskih dvorana i dvorana za  sastanke. Ove se etaže dodatno proširuju na korporativni vrt na krovu nižeg objekta. Intencija je osigurati kvalitetean konferencijski prostor kojega bi mogli  koristiti  kako  najmoprimci  unutar  objekta  tako  i  vanjski  poslovni  subjekti.  Zadnje  dvije  etaže  su  rezervirane  za  restoran.  Sve  eteže  u  prostoru  između  su  uredske namjene.  Uredski  prostori  su  planirani  s  centralnom  jezgrom  i  tipološkom  slobodom  uređenja  pojedinih  etaža.  Jezgr  čini  grupa  od  šest  dizala  (jedno  sigurnosno)  stubišta s predprostorom, mokrim čvorom i kuhinjom. U sklopu jezgre su i vertikalni instalacijski kanali. Svi bitni elementi su (vrata, konstrukcija, instalacijski  kanali i okna) su protupožarno osigurani u skladu Pravilnika o visokim objektima te NFPA i TRVB smjernicama. Predprostor evakuacijskog dizala predviđa  provjetravanje od 20 izmjena u jednom satu.  Pročelje. Stakleno pročelje je po sistemu polustrukturalno (kao serija profila SFC 85 type C) s neutralnim staklom, svjetloplave nijanse.  Karakteristike stakla:   • • • • •

Izo staklo 8/16/6 (kaljeno vanjsko)  Ug=1,1 W/m2K˙  G=0,35‐0,40  Refleksija 18%‐20%  Transmisija 50%‐55%       

Na vertikalne profile se dodaju dodatne maske kako bi se dodatno naglasila vertikalnost objekta. Dimenzije maski se naizmjenično izmjenjuju (20cm i 10 cm).  Otisci u pročelju se rade bez maski. 


Parter. Struktura pročelja derivira se u horizontalnu plohu partera, razbijajući krutu matricu u pikseliziranu plohu. Integriranjem elementa kretanja ploha se  u  potpunosti dematerijalizira brišući granicu između opločenja i zelenila. Rješenjem se preferira kreiranje zona kretanja naspram klasičnih staza. Matrica se  ponavlja i na krovu nižeg dijela objekta. Urbanu opremu čine jednostavne kamene klupe koje skulpturalno definiraju mikroprostor.   PROTUPOŽARNA ZAŠTITA:: Objekt je predviđen s punom protupožarnom zaštitom u skladu s pravilnikom o visokim objektima te smjernicama NFPA i TRVB.  Najvažnije točke su:  ‐ ‐

Podrumska i nadzemna etaža imaju međusobno odvojene stubišne krakove. U prizemlju izlaz je zaseban evakuacijski izlaz iz garaže odnosno s  katova.  VATROGASNI PRISTUP::   o sukladno pravilniku, koristi se mogućnost kretanja u jednom smjeru  o 7x11 metara – operativna površina,   o radijusi prema tablici 2.  o Osna udaljenost između površina za operativni rad vozila je 25 m  o Osiguravaju se operativne površine s najmanje dvije duže strane objekta  o Predviđa se prema potrebi mogućnost skošenog rubnjaka    NOSIVOST KONSTRUKCIJE::  o Nosivost konstrukcije iznosi 90  min sukladno pravilniku TRVB,   o Nosivost konstrukcije u garaži se proračunava na vatrotpornost 120min  o vrata se u skladu s NFPA 88a  predviđa na vatrotpornost od 90 min  o Sprinkler sustav se predviđa u garaži i u cijelom objektu  o Za niski objekt se proračuni provode po NFPA 101     o Za visoki objekt – prema Pravilniku o visokim objektima:  ƒ Protupožarne zone maksimalno 800 m2 ‐ ostvareno 770m2  ƒ Protupožarno sektoriranje – jedno stubište – jedno dizalo  ƒ vatrotpornost F 90  


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

EVAKUACIJA::  Udaljenost stubišta u garaži maksimalno 60 m  Zajednički put 15 m prema NFPA 101  Udaljenost stubišta za visoki uz maximalni radijus od 20 m  Širina stubišta minimalno 125 cm  stubišta sa ventiliranom tampon zonom, min 20 izmjena zraka na sat, min 5m2  Poslovni dio maximalan broj ljudi na katu – 80 (770m2/9.3m2)  stubište je dimezionirano za veći kapacitet (200 ljudi po katu)  stubišta se odimljavaju  Visina vatrootpornog stakla na fasadi od 1,0m F90 kako bi se izbjeglo vertikalno širenje požara   sigurno dizalo    o posebni režim,   o sigurno napajanje dizel agregatom  o korištenje samo uz poseban ključ  o vatrodojavnim sustavom i kliznim PP pregradama se odvaja u zasebnu cijelinu  o okno i svi upravljački mehanizmi vatrotporni 120 min  trgovački prostor:  o izračun širine stubišnog kraka:  ƒ na katu 9,3 m2 po osobi 1200/2,8 ‐> 600 ljudi, 600x0,76 = cca 4 m ‐ Vatrootporna stubišta  ƒ 30 m od najudaljenije točke do stubišta  ƒ Sprinkler  ‐ 1115 m2 – maksimalno za shoping zonu  ƒ U Prizemlju od ruba do stubišta – maksimalno 23 m po NFPA   Središnji atrij od vatrootpornog stakla (EU), F90 otvori   Niski dio od visokog odijeljen vatrootpornim staklom f 90 fiksno  Minimalna udaljenost na niskom dijelu 5 m do atrija 

KONSTRUKCIJA:: Građevina se ovim natječajnim rješenjem projektira kao samostalni visoki objekt sa šest podzemnih etaža i dvadestčetiri nadzemne etaže.  Podrumske etaže su tlocrta cca 70,00 x 80,00 m, dok je nadzemno tlocrt etaža 50,00 x 70,00 m prve četiri etaže dok su ostale etaže 30,00 x 30,00 m. Sve  etaže su tlocrtno oblika trapeza. Konstrukcija je zamišljena kao monolitna arm. bet. sa krutom jezgrom, a na vanjskim stranama su arm. bet. stupovi. Raster  nosive konstrukcije u jednom smjeru je 5,70 m, a u drugom smjeru je 8,40 m. Obzirom na lokaciju, građevina će se temeljiti na šljunku. Debljina temeljne  ploče  se  procjenjuje  na  3,00  m  i  za  marku  betona  C30.Debljina  stropnih  ploča  se  procjenjuje  na  26  cm  za  marke  betona  C30.  Ako  bi  se  stropne  ploče  prednaprezale sa BBR‐kablovima postoji mogućnost smanjenja debljine, što bi utjecalo na smanjenje stalnog opterećenja. Dimenzije stupova procjenjuju se  na  1,00  x  1,50  m  u  nižim  etažama  dok  se  za  više  etaže  mogudimenzije  i  smanjiti.  Kod  daljne  razrade  projekta  analizom  će  se  utvrditi  da  li  uz  više  marke  betona smanjiti dimenzije. Debljne zidova armirano betonskih jezgri koje preuzimaju horizontalne sile potresa i vjetra  dimenzionirati će se ovisno od veličine horizontalnih sila i marke betona. Posebno kod daljnjeg projektiranja trebat će se riješiti zaštita građevinske jame kao  i  podzemna  voda,  jer  je  očekivati  da  se  na  toj  dubini  (s  obzirom  na  sloj  šljunka)  ulazi  u  podzemnu  vodu.  Ovim  opisom  dane  su  osnovne  smjernice  za  projektiranje nosive armirano betonske konstrukcije.    STROJARSTVO::  Za  potrebe  grijanja  i  hlađenja  prostorija  u  kojima  trajno  borave  ljudi  predviđaju  se  toplinske  crpke  s  vodom  hlađenim  kondenzatorom/isparivačem, a za ostale pomoćne prostorije predviđeno je radijatorsko grijanje. U prostorijama gdje borave ljudi osigurava se potreba za  minimalnom higijenskom količinom vanjskog zraka preko klima komora. Na ulazu u građevinu predviđena je zračnazavjesa.  Ogrjevni medij. Ogrijevni medij topla voda za sve prethodno navedene potrošače (klima komore,  radijatore zračne zavjese i tehnološka vodatoplinskih crpki) priprema se toplinskoj stanici/kotlovnici. Za svakog potrošača predvidjeti poseban krug grijanja s  cirkulacijskom  crpkom.  Za  krugove  grijanja  s  klima  komorama  predvidjeti  grijanje  s  konstantnom  polaznom  temperaturom,  a  za  krugove  grijanja  s  radijatorima s promjenljivom polaznom temperaturom vode prema vanjskim uvjetima.  Grijanje i hlađenje toplinskim crpkama. Toplinskim crpkama preko tehnološke vode koja predaje odnosno prima toplinu iz kondicioniranog prostora može se  toplina iz prostora koji treba hladiti "prebaciti" u prostor koji treba grijati bez upotrebe dodatnog izvora topline i na taj način se osigurava ušteda energije.  Toplinske  crpke  je  tehnološkom  vodom  hlađena  i  grijana  u  ovisnosti  od  režima  rada.  Toplinska  crpka  opremljena  je  kompresorom,  isparivačem/kondenzatorom  na  zračnoj  strani,  prekretnim  ventilom,  vodom  hlađenim  kondenzatorom/isparivačem,  centrifugalnim  ventilatorom  za  distribuciju  zraka,  filtrom  i  regulatorom.  Jedinice  dolaze  prednapunjene  ekološkim  rashladnim  medijem  R407c.  Na  jedinicama  postavljen  je  regulator  namijenjen  za  samostalan  rad  jedinice  preko  osjetnika  temperature  u  prostoru  ili  povezivanju  jedinica  na  sustav  centralnog  nadzora.  Za  potrebe  sustava  toplinskih crpki za grijanje i hlađenje prostora predviđeno je postrojenje za pripremu tehnološke vode. Tehnološka voda koja se priprema ovim postrojenjem  je temperature cca 30oC. Rashladni dio postrojenja za odvođenje kondenzatorske topline ostvaruje se preko rashladnog tornja. Ogrjevni dio postrojenja služi  za prihvat topline isparavanja. 


Rashladna stanica.  Za  osiguravanje  rashladnih  potreba  hladnjaka  klima  komora  predviđeni  su  rashladnici  vode  sa  zrakom  hlađenim  kondenzatorima.  Predviđeni rashladnici vode treba da imaju više krugova hlađenja kako bi u slučaja kvara nekog od kompresora i dalje mogao raditi. Za svakog potrošača  predviđen je poseban krug hlađenja s cirkulacijskom crpkom.  Radijatorsko  grijanje.  Centralno  grijanje  radijatorima  predviđeno  je  za  sanitarije  i  pomoćne  prostorije.  Kao  ogrjevna  tijela  izabrani  su  pločasti  čelični  radijatori s ventilom s predregulacijom i termostatskom glavom.  Ventilacija sanitarija i pomoćnih prostorija. U prostorima koji nemaju vanjske prozore ili po svojoj namjeni trebaju imati odsisnu ventilaciju predviđena je  odsisna  ventilacija.  Zrak  potreban  za  ventilaciju  osigurava  se  iz  susjednih  prostorija  preko  prestrujnih  rešetki.  Odsisani  zrak  se  nadoknađuje  preko  kondicioniranog zraka pripremljenog u klima komori.  Poslovni prostori. U poslovnim prostorima temeljno grijanje i hlađenje je putem toplinskih crpki. Dobavu higijenskog minimuma vanjskog zraka osigurava se  preko vanjskih prozora ili klima komora. Preko klima komore osigurava se kondicionira zrak za prostore bez vanjskih prozora ili za prostore koji po svojoj  namjeni moraju imati takav zrak. Klima komora imaju učinkovit sustav povrata topline (više od 50%). Klima komore sastoje se od sljedećih elemeneta:  • strana kondicioniranog zraka  o usis svježeg vanjskog zraka  o filtriranje vanjskog zraka filtrom klase F5  o rotacijski rekuperator topline otpadnog zraka  o grijanje zraka  o hlađenje zraka  o tlačni ventilator  • strana odsisanog zraka  o filtriranje otpadnog zraka klase G4  o odsisni ventilator  Na izlazu/ulazu u klima komoru postavljaju se prigušivači buke. Kanalni razvod do ditributera zraka po prostorima izvodi se iz limenih kanala. U prostorima  ugrađuju se vrtložni distributeri zraka. Distributeri zraka se na limene kanale spajaju preko fleksibilnih cijevi koje su toplinski i zvučno izolirane.  Prostori s informatičkom opremom. U prostorima s povećanom disipacijom topline predviđeni su rashladni uređaji u split izvedbi za cjelogodišnji rad.  Centralni  nadzorni  sustav  (CNUS).  Za  praćenje  rada  dijelova  instalacije  predviđen  je  centralni  nadzorni  sustav  tako  da  je  na  zaslonu  osobnog  računala  pregledan grafički prikaz dijela sustava, kao i mogućnost mijenjanja parametara sustava čiji rad se prati.  Zaštita od požara. Na svim prolazima kanala kroz požarne zone predviđene su protupožarne zaklopke s elektromotornim pogonom i mikro kontaktom za  signalizaciju  položaja.  Sve  zaklopke  imaju  lakotopivi  element,  koji  ukoliko  je  u  kanalu  temperatura  iznad  70°C  istopi  se  i  zatvara  protupožarnu  zaklopku.  Zaklopke  se  mogu  aktivirati  putem  lakotopivog  elementa  i  daljinski.  Zaklopke  su  upravljane  iz  vatrodojavnog  sustava.  U  slučaju  aktiviranja  vatrodojavna  centrala daje signal za zatvaranje protupožarnih zaklopki i na signalnom tablou vatrodojavne centrale pojavit će se svjetlosni bljeskajući signal. Zatvaranjem  protupožarnih  zaklopki  isključuje  se  i  pripadajući  sustav  ventilacije.  Sve  protupožarne  zaklopke  su  vatrootpornositi  90  minuta.  Limeni  kanali  (tlačni  i  usisi  svježeg  zraka)  koji  prolaze  kroz  evakuacijske  putove  izoliraju  se  mineralnom  vunom  u  plaštu  aluminijskog  lima,  a  na  svim  ostalim  mjestima  izoliraju  se  izolacijom s parnom branom čija je brzina širenja plamena klase I prema normi HRN U.J1.060. Odsisni kanali ne izoliraju se.   


ELEKTRINSTALACIJE:: U  objektu  se  predviđa  centralni  nadzorni  i  upravljački  sustav  CNUS  smještene  u  zoni  24  satnog  dežurstva.  U  njemu  su  integrirani  rasvjeta, ozvučenje, stanje jakostrujnih razvodnih ormara ( detekcija ispada strujnih krugova), besprekidni izvori napajanja, agregat, proizvodnja električne  energije ( solarne čelije), upravljanje snagom (SCADA), klimatizacija i ventilacija, vatrodojava, detekcija CO, detekcija vode, kontrola pristupa, video nadzor,  protuprovala.   Rasvjeta.  Predviđena  je  podešavajuća  rasvjeta,  koja  se  pali  automatski  pomoću  senzora  prisutnosti,  te  podešava  na  optimalnu  jačinu  osvjetljenja.  Uz  automatsko upravljanje predviđa se i manualno pomoću tipkala, te integracija na CNUS. Predviđeni protokol je instabus EIB. Za veće prostore predviđena je  podešavajuća rasvjeta s korištenjem učinka dnevne svjetlosti, radi uštede energije.  U VIP uredima i salama za sastanke predviđa se rasvjeta s predefiniranim scenama, koje se daju podešavati. Uz tipkalo predviđa se i upravljanje pomoću IR ili  RF daljinskog upravljača. U objektu je predviđena i nužna rasvjeta u slučaju ispada mrežnog izvora električne energije, za napajanje iste  koristi  se  dizel  električni  agregat.  Nužnu  rasvjetu  čini  1/3  ukupne  rasvjete.  Protupanična  rasvjeta  napaja  se  iz  zajedničkog  baterijskog  izvora,  minimalne  autonomije 1 sat. Stanje svjetiljki se nadgleda zoni 24 satnog dežurstva, te se pomoću štampača pohranjuje u arhiv. U prostoru se predviđa i mogućnost  upravljanja roletama/žaluzinama.Sve integrirano na Instabus EIB.         Ozvučenje.  Predviđeno  je  centralno  ozvučenje  upravljano  CNUS‐om.  Svaki  prostor  ima  mogućnost  vlastitog  odabira  vrste  glazbe,  te  podešavanje  jačine.  Sustav ozvučenja se ujedno koristi i kao sustav za uzbunjivanje, stoga su svi regulatori s prioritetnim ulazima.  Besprekidni  izvori  napajanja  i  Dizel  električni  agregat.  U  objektu  se  predviđaju  priključnice  sa  besprekidnim  izvorom  napajanja.  Besprekidni  izvori  napajanja  (UPS)  biti  će  smješteni u zasebnu prostoriju te će se njegovo stanje pratiti  iz  zone  24  satnog  dežurstva.  Za  napajanje  UPS‐ova,  nužne  rasvjete  te  dizala  u  slučaju  ispada  glavnog  izvora  električne  energije  predviđa  se  dizel  električni  agregat  (DEA)  smješten  na krovu objekta. DEA se pali automatski, te se svi parametri  mogu pratiti u CNUS‐u.  Proizvodnja  vlastite  električne  energije.  Predviđa  se  postavljanje solarnih ćelija za proizvodnju električne energije  za  vlastitu  potrošnju.  U  objektu  se  predviđa  upravljanje  snagom  (  Power  managment)  pomoću  SACAD‐e,  te  kompenzacija  jalove  energije.  U  CNUS‐u  je  predviđena  i  detekcija ispada strujnih krugova u etažnim razdjelnicima.   Klimatizacija.  Upravljanje  klimatizacijom  sustavom  Instubus,  gdje  se  centralno  u  CNUS‐u  određuje  maksimalna  temperatura  grijanja  i  minimalna  temperatura  hlađenja.  Na  svim  prozorima  postavljaju  se  detektori  otvorenosti,  koji  isključuju sustav klimatizacije ukoliko su prozori otvoreni.  Vatrodojava.  U  objektu  je  predviđana  vatrodojava  pomoću  optičkih,  termičkih  –termodiferencijalnih  javljača  i  ručnih  javljača. Predviđeni sustav je adresabilni s grafičkim sučeljem  (GUI), gdje se operateru CNUS‐a grafički pokazuje mjesto na  kojem je detektiran požar.  Detekcija CO i plina. Za prostore s mogućnošću opasnosti od  CO i/ili plina ( garaža i sl.) predviđa se postavljanje sustava za  rano  otkrivanje  povećane  koncentracije  CO  i/ili  plina  u  prostoru.  Uz  signalizaciju  operateru  CNUS‐a  predviđa  se  i  lokalno postavljanje svjetlećih oznaka upozorenja.  Detekcija  H2O.  U  prostorima  s  vodom  (  sanitarije,  čajne  kuhinje  i  sl.)  postavlja  se  detekcija  vode  koja  uz  javljanje  operateru  CNUS‐a  automatski  zatvara  dovodni  elektroventil  vode u prostor detekcije.  Sanitarije.  U  sanitarijama  su  predviđeni  električni  upravljani  pisoari i pipe.  Kontrola pristupa. U sve prostore kao i za upravljanje dizalom  predviđen je sustav kontrole pristupa. Za korisnike prostora predviđa se kontrola pomoću biometrijskih ( čitač otiska prsta ) i bezkontaktnih čitača. Ujedno  kontrola pristupa može služiti i kao kontrola radnog vremena. Za posjetitelje se predviđa korištenje posjetiteljskih kartica, operater na info pultu u sustav  kontrole pristupa upisuje podatke o posjetitelju i dodjeljuje mu put koji može koristiti. Svi podaci o posjetiteljima ( ime i prezime, vrijeme dolaska i odlaska i  sl)  se  arhiviraju  u  bazi  podataka.  Podaci  o  pravima  korisnika  pohranjeni  su  lokalno  u  kontrolerima  i  centralno  u  bazi  podataka  sustava  kontrole  pristupa.  Predviđa se i integracija sa sustavom video nadzora, tako da se VIP korisnicima omogućuje ulazak u garažu putem detekcije registarske oznake vozila. Za VIP  korisnike se predviđa postavljanje parametara rasvjete, ozvučenja i klimatizacije automatski prilikom njihovog ulaska u prostor.  Video nadzor. u objektu je predviđen centralni video nadzor svih komunikacijskih putova. Pohrana podataka je minimalno 7 dana. Sustav video nadzora se  može i segmentirati tako da korisnik može dobiti uvid u video nazor vlastitog prostora. Video nazor u vremenskom periodu kad nema korisnika u prostoru  ima automatsku detekciju pokreta koja operateru – zaštitaru daje uzbunu o nedozvoljenom kretanju osobe.  Protuprovalna zaštita. Predviđena je centralizirana  protuprovalna zaštita,  podijeljena u segmente prema zahtjevu korisnika. Stanje sustava je  vidljivo kod  operatere – zaštitara. 


Telefonija. U objektu se predviđa postavljanje glavne telefonske centrale, koja koristi VOIP protokol. Telefonska centrala omogućuje grupiranje unutarnjih  telefonskih linija po zahtjevu korisnika bez ikakvog zahvata u ožičenju. Uz klasične audio telefonske uređaje predviđa se i postavljanje video konferencijskih  uređaja. Predviđeni spoj na operatera telekomunikacijskih usluga ili više njih je pomoću optičkog kabela, kako bi se povećala propusnost kanala.  Strukturno kabliranje. U objektu se predviđa strukturno kabliranje kabelom kategorije 6 do etažnih Komunikacijskih ormara. između etažnih komunikacijskih  ormara predviđa se postavljanje optičkih kabela propusnosti min 6Gbps i prema mjestu pristupa internetu 1Gbps.   

     


ISKAZ URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKIH POKAZATELJA GRADNJE TLOCRTNA POVRŠINA GRAĐEVINE - NADZEMNO

2356 m2

TLOCRTNA POVRŠINA GRAĐEVINE - PODZEMNO

4223 m2

IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE ČESTICE

0,49

GBP NADZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE

25 875,4 m2

GBP PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE

21 105,75 m2

GBP CIJELE GRAĐEVINE VISINA GRAĐEVINE

46 981,15 m2 BROJ ETAŽA

24

VISINA U METRIMA

97,84

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI GRAĐ. ČESTICE NADZEMNO (Kin)

5,45

POTREBAN BROJ PGM

518

OSTVARENI BROJ PGM

525

BROJ PGM ZA INVALIDE

31

POVRŠINA PRIRODNOG TERENA ( m2 - %)

475,12 BRUTTO POVRŠINA

PARAMETRI EKONOMIČNOSTI

   

NETTO POVRŠINA KOEFICIJENT (NETTO/BTTO)

46 981,15 m2 43511,75 m2 0,92


SKY-TOUCH  

competition 4.prize:: OFFICE BUILDING ZAGREB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you