Page 1

A hamis termékekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálata a 23. Telekom VOLT Fesztivál látogatóinak körében

Kutatási jelentés

2015. július


Tartalomjegyzék

Bevezető................................................................................................................................................... 3 A kutatás célja ...................................................................................................................................... 3 A kutatás módszere, mintája ................................................................................................................ 3 Összegzés ................................................................................................................................................. 4 Kutatási eredmények ................................................................................................................................ 5 Hamis termék vásárlása az elmúlt egy évben ...................................................................................... 5 Hamis termékhez való hozzáférés ....................................................................................................... 8 A hamis termékek megvásárlásától visszatartó erő ............................................................................. 8 A hamis termékek árusításának kárvallottjai ..................................................................................... 10 Függelék................................................................................................................................................. 13 A felmérés során használt kérdőív ..................................................................................................... 13

Tárki Zrt.

2


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Bevezető A kutatás célja A Hamisítás Elleni Nemzetközi Testület (HENT) nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megbízásából a Tárki Zrt. 2015 júliusában elemzést készített a hivatal által az intézet rendelkezésérére bocsájtott kérdőívek alapján. A vizsgálat alapjául szolgáló kérdőíveket a soproni 23. Telekom VOLT Fesztivál 18 évnél idősebb látogatói a rendezvény időtartama alatt a helyszínen maguk tölthették ki. A kérdőív a hamis termékekkel és az illegális forrásból származó szerzői jog által védett tartalmakkal kapcsolatos attitűdöket az alábbi témakörök mentén vizsgálta a fesztivál látogatóinak körében: -

hamis termékek vásárlása az elmúlt egy évben, hamis termékekhez való hozzáférés, a hamis termék megvásárlásától visszatartó erő, a hamis termékek árusításának kárvallottjai.

A kutatás módszere, mintája Az adatfelvétel a soproni 23. Telekom VOLT Fesztivál ideje alatt, 2015. július 01-től 04-ig tartott. A kvantitatív, önkitöltős módszerrel készült kutatás terepmunka fázisát a megbízó hajtotta végre. Az általuk összegyűjtött és elemzésre átadott kérdőívek száma 199 darab volt, így azt mondhatjuk, hogy a minta nagysága megközelítette a kétszázat. Az alábbi táblázatban a válaszadók nem, kor és legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása található. Látható, hogy a kérdőívet nagyobb arányban töltötték ki a fiatalok (18 - 30 évesek) akik a válaszadók 87%- át teszik ki, és a minimum középfokú végzettséggel rendelkezők (91,5%). A felülreprezentálás tényét magyarázza a könnyűzenei fesztivál környezet, mely valóban leginkább az oktatási intézményekből éppen kikerülő- vagy még hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal korosztályra jellemző. A válaszadók neme szerinti megoszlása kiegyensúlyozott, a magyarországi nemek szerinti népesség megoszlás arányaihoz közelít. A MEGKÉRDEZETTEK MEGOSZLÁSA (ESETSZÁMOK ÉS %-OS MEGOSZLÁS )

Neme

Életkora

Végzettsége Összesen

Tárki Zrt.

Férfi Nő 18 – 22 évesek 23 -30 évesek 31 - 45 évesek 46 - 60 évesek 60 év feletti Alapfokú Középfokú Felsőfokú Válaszhiány

N 90 109 105 68 20 5

% 45 55 53 34 10 2,5

1 16 99 83 1 199

0,5 8 50 41,5 0,5 100

3


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Az adatok értelmezése – Az elemzés folyamán mindenképpen szem előtt kell tartanunk azt, hogy a kis elemszám, és a nem véletlenszerű kiválasztás az általánosíthatóság ellen szólnak. Egy kérdés esetében az elemzés nem javasolt, ha egy- egy kategóriában nincs ötnél több válaszadó. Ezért, pl. az életkorra vonatkozó demográfia kérdés esetében az életkor korcsoport kategóriákon belül a 31 év feletti korcsoportok összevonásra kerülnek (13%), a továbbiakban e korcsoportoknál az összevont „középkorúak és idősek” kategóriában vizsgálva a megoszlásokat. A megoszlásokat az adott kérdésre érvényes választ adók arányában adjuk meg, és mindenhol feltüntetjük a „nem tudom”-mal felelőket, illetve a releváns elemszámot. Egyes kérdéseket azonban a megkérdezetteknek csak egy bizonyos körében kellett feltenni. Ezt a körülményt az adott esetekben jelezzük. Ilyenkor a százalékok a megkérdezettek szóban forgó csoportjára vonatkoznak. A százalékos értékek egy tizedpontig kerekítettek, ezért összegük a megoszlások tekintetében ± 1%kal eltérhet a 100%-tól. Amennyiben a válaszok százalékos említési gyakoriságáról beszélünk, a kérdezetteknek kérdésenként több választ is adhattak, ezért ezek összege meghaladhatja a 100%-ot. Összegzés -

A kutatásban résztvevő válaszadók több mint a fele (55,3%) válaszolta azt, hogy az elmúlt egy évben vásárolt már bármilyen hamis terméket, és tízből minden negyedik személy (38,2%) mondta azt, hogy nem vásárolt.

-

A hamis terméket vásárló válaszadók között több mint háromnegyed részben (75,5%) vannak azok, akik az elmúlt évben ezt többször is megtették, és csak kevesebb, mint negyed részben (24,5%) vannak olyanok, akik most először vásároltak hamis terméket.

-

A hamis terméket vásárló megkérdezettek közel fele (49,2%) a termék olcsóságát jelölte meg fő oknak, amiért ilyen terméket vásárolt.

-

Azon válaszadók közül, akik a hamis terméket az alacsony ára miatt választották, szinte mindenki (88%) eredeti terméket vett volna, ha az nem lett volna sokkal drágább a hamisnál.

-

A hamis terméket vásárló fesztivállátogatóknak több mint a háromnegyede (77,6%) az Internetről szerezte be ezt a terméket. Megállapíthatjuk tehát, hogy a fesztivállátogató fiatalok hamis termékeiket legfőképpen az Internetről szerzik be.

-

Arra a kérdésre, hogy a hamis terméket vásárló válaszadót mi rettenthetné el a vásárlástól, a megkérdezettek leginkább a termék vélhető rossz minőségét (63,9%) említették.

-

A hamis terméket nem vásároló válaszadók esetében is a vásárlókéhoz hasonló szempontok azok, amik visszatartják a vásárlásától. Tízből nyolc megkérdezett itt is leginkább a termék vélhetően rossz minőségét (85,3%) említette.

-

A felelősségre vonás / büntetés a nem vásárlókat kevésbe tartja vissza a vásárlástól (16%), mint a hamis terméket vásárlókat (29,4%). A hamis terméket vásárlók aránya így közel kétszerese a nem vásárlókéhoz képest.

-

A fesztivállátogatóknak több mint a fele (51,3%) az eredeti terméket előállító gyártót nevezte meg a kárt leginkább elszenvedőnek a bevételkiesés és a bizalomvesztés okán. További egynegyedük (24,6%) a fogyasztókat tartja a leginkább vesztesnek a hamis termékek rövid élettartama, vagy veszélyessége, elavulása miatt.

-

Mindkét csoport - a hamis terméket vásárlók és nem vásárlók is - magas arányban (vásárlók 34,1 %, nem vásárlók 20,7%) úgy látja, hogy az eredeti terméket előállító cég a leginkább vesztese a hamisítási piacnak.

-

A fogyasztókat a leginkább vesztesnek tartó csoport a nem vásárlók köréből kerül ki (16,2%).

-

Az állam és a társadalom szereplőinél mért alacsony arány (0,6 – 4,5%) azt mutatja, hogy a válaszadók valójában nincsenek tisztában a közösen megfizetett árral, nem látják, hogy milyen károkat jelenthet a közjónak a hamis termékek előállítása, kereskedelme.

Tárki Zrt.

4


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról -

Kutatási jelentés

A legfiatalabb korcsoportba (18- 22 évesek) tartozó válaszadók a társadalmat, a közjót tartják legkevésbé károsultnak (0,6%), míg a felsőfokú végzettségű válaszadók ugyanezt a szereplőt tartják a leginkább vesztesnek a hamis termékek használata következtében.

Kutatási eredmények Hamis termék vásárlása az elmúlt egy évben 2015-ben a soproni VOLT Könnyűzenei Fesztivál résztvevői körében végzett felmérésben, az önkéntes válaszadók elég nagy számban határozottan tudtak arra a kérdésre válaszolni, hogy vásároltak- e az elmúlt egy évben bármilyen hamis terméket. A biztos válaszadók aránya 93,5% volt, míg a bizonytalanok tábora 6,5%. A válaszadók kevéssel több mint a fele (55,3%) állította, hogy az elmúlt egy évben vásárolt már hamis terméket, és tízből minden negyedik személy (38,2%) mondta azt, hogy nem vásárolt. Azon válaszadók között, akik az elmúlt évben vásároltak bármilyen hamis terméket, háromnegyed részben (75,5%) túlsúlyban vannak azok, akik az elmúlt évben ezt többször is megtették, és negyed részben (24,5%) vannak azok, akik most először vásároltak hamis terméket. Vásárolt az elmúlt 1 évben bármilyen hamis terméket? (százalékos megoszlás, N=199)

Ha vásárolt, milyen gyakorisággal? (százalékos megoszlás, N=110)

6,5%

75,5% 38,2%

55,3% igen, vásárolt

nem nem tudja igen, többször is

24,5%

igen, egy alkalommal

Ennél a kérdésnél a demográfiai jellemzők mentén vizsgálva a megkérdezetteket, azt látjuk, hogy a női és férfi válaszadók között leginkább a hamis terméket nem vásárlók körében nagyobb az eltérés (férfi 16%, nők 23%). Az életkor szerinti korcsoportok alapján elmondhatjuk, hogy a legfiatalabb felnőttek (18- 22 évesek) vásároltak leginkább hamis termékeket (32%), a 31 év fölötti korcsoport esetében ez alig elvétve fordult elő. Az iskolai végzettség alapján azok, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége középiskola, azok, akik leginkább a hamis termékek vásárlása mellett döntöttek. Az iskolai végzettség emelkedésével a válaszadók jobban megfontolják, hogy vállalják- e a hamis termékek vásárlását, így a felsőfokúan iskolázottak körében kevesebb volt az ilyen típusú termékek vásárlása az elmúlt egy évben. A speciális kérdezési körülményből adódóan (VOLT Fesztivál), a korcsoportra és iskolai végzettségre szelektálva, a felülreprezentáltságból adódóan messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le.

Tárki Zrt.

5


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

VÁSÁROLT-E BÁRMILYEN HAMIS TERMÉKET AZ ELMÚLT 1 ÉVBEN (%-os megoszlás a demográfiai jellemzők mentén, N= 199) igen, egy igen, alkalomm nem többször is al vásárolt % % % Kérdezett neme Korcsoport

Kérdezett legmagasabb iskolai végzettsége

nem tudja %

Összesen %

férfi

19

7

16

4

45

23

7

23

3

55

18 – 22 éves

24

8

19

3

53

23 – 30 éves

15

5

12

3

34

31 év fölötti

4

1

8

1

13

általános iskola (vagy kevesebb) középiskola

4

1

4

0

8

21

8

18

4

50

felsőfokú végzettség

17

5

17

3

42

100

100

100

*Alacsony esetszámok miatt az eredmény óvatosan kezelendő a 31 év fölöttiek és ált. isk. végzettek körében! A kérdőívet kitöltők a felsorolt válaszkategóriák közül választhatták ki, hogy ha vásároltak hamis terméket az elmúlt egy évben, mi volt annak az oka. A válaszlehetőségek közül többet is jelölhettek. A legtöbben, a hamis terméket vásárlók fele (49,2%) a termék olcsóságát jelölte meg fő oknak, kicsivel több, mint egynegyede (28,3%) azért vásárolta, mert számára látszólag nem volt gond a minőségével, és ugyanennyi (28,3%) válaszadót nem is érdekelt, hogy hamis- e a termék vagy sem, megvette mert szüksége volt rá.

*A kérdés esetében több választ is meg lehetett jelölni, ezért az oszlopok összege a 100%- ot meghaladja!

Tárki Zrt.

6


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Tovább vizsgálva kifejezetten a vásárlók célcsoportját megállapíthatjuk, hogy a vásárlás okaként majdnem ugyanannyian említik a termék olcsóságát, a hamis terméket egy alkalommal vásárlók és a többszöri alkalommal vásárlók táborában is (50,6% többször vásárló, 59,3% egy alkalommal vásárló). Azok közül, akik csak egyszer vásároltak hamis terméket, közel kétszer annyian (40,7%) mondták azt, hogy látszólag nem volt gond a termék minőségével, mint a többszöri vásárlók közül (25,3%). Az egyszeri vásárlók csoportjánál feltehetően ez lehet egy akadálya a további vásárlásoknak. Egy jól észrevehető különbség húzódik meg a vásárlók esetében az egyszeri és többszöri vásárlók között abban, hogy az előbbi csoportot nem érdekelte a termék eredete, hiszen közel tízszer annyi többször is vásárló személy (34,9%) jelölte meg ezt a kategóriát, mint egyszeri vásárló (3,7%). Hamis termék vásárlási okok, a vásárlás gyakorisága szerint (százalékos megoszlás, N=83 többször vásárló, N=27 egy alkalommal vásárló)

70,0 59,3%

60,0 50,6% 50,0

40,7% 40,0

többször vásárolt

34,9%

30,0

25,3%

egy alkalommal vásárolt

21,7% 20,0 11,1% 10,0

3,7%

1,2%

0%

0,0 mert olcsó volt

látszólag nem volt gond nem érdekelte hogy a minőségével hamis vagy nem

egyéb

nem tudja

Azon válaszadók közül, akik a hamis terméket az alacsony ára miatt választották, szinte mindenki (88%) eredeti terméket vett volna, ha az nem lett volna sokkal drágább a hamisnál.

EREDETI TERMÉKET VÁSÁROLT VOLNA, HA AZ NEM LETT VOLNA SOKKAL DRÁGÁBB A HAMISNÁL? (ESETSZÁMOK ÉS %-OS MEGOSZLÁS , N= 58)

Igen Nem Nem tudom/ nekem mindegy Összesen

Tárki Zrt.

N 51 2 5 58

% 88 3,4 8,6 100

7


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Hamis termékhez való hozzáférés A hamis terméket vásárló kitöltők egy felsorolásból választhatták ki, hogy mely különböző helyekről szerezték be az általuk vásárolt hamis terméket. A listát saját válaszukkal is kiegészíthették, több választ is megjelölhettek. Az eredmények alapján, a hamis terméket vásárló fesztivállátogatóknak valamivel több, mint a háromnegyede (77,6%) az Internetről szerezte be ezt a terméket, további egyötöde (19%) piacon, utcán, de Magyarországon, és közel ugyanannyian (15,5%) magyarországi boltban jutottak hozzá a termékhez. Külföldi utazások során a vásárlók csupán 6%- a vásárolt hamis terméket. Megállapíthatjuk, hogy a fesztivállátogató fiatalok hamis termékeiket legfőképpen az Internetről szerzik be.

*A kérdés esetében több választ is meg lehetett jelölni, ezért az oszlopok összege a 100%- ot meghaladja! A hamis termékek megvásárlásától visszatartó erő Arra a kérdésre, hogy a hamis terméket vásárló válaszadót mi rettenthetné el a vásárlástól, a megkérdezettek leginkább a termék vélhetően rossz minőségét (63,9%) említették. A másik fontos szempont, ami alapján elállna a hamis termék vásárlásától a válaszadó, az az egészségére veszélyt jelentő, ártalmas jellemzője a terméknek (48,7%). Közel egyforma arányban említették azt, hogy a sok kudarc/ átverés (26,1%), vagy felelősségre való vonás/ büntetés (29,4%), illetve garancia, jótállás esetleges elvesztése (23,5%) okán nem vásárolnának a későbbiekben már hamis terméket.

Tárki Zrt.

8


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

*A kérdés esetében több választ is meg lehetett jelölni, ezért az oszlopok összege a 100%- ot meghaladja! A hamis terméket nem vásároló válaszadók esetében is hasonló szempontok azok, amik visszatartják őket a hamis termék vásárlásától. Tízből nyolc megkérdezett itt is leginkább a termék vélhetően rossz minőségét (85,3%) említette, míg a vásárlók körében tízből hatan említették ugyanezt. A másik fontos szempont, ami alapján elállna a hamis termék vásárlásától a válaszadó, az az egészségét veszélyeztető, ártalmas jellemzője (37,3%) a terméknek. Közel egyforma arányban említették azt, hogy az átveréstől való félelem (29,3%), garancia, jótállás esetleges elvesztése (30,7%) okán nem vásárolnának hamis terméket. A felelősségre vonás/ büntetés a nem vásárlókat kevésbe tartja vissza a vásárlástól (16%), szemben a hamis terméket vásárlók körében mért aránnyal (29,4%), ami az utóbbi csoport esetében így közel kétszerese a nem vásárlókéhoz képest. Mi tartja vissza a nem vásárlót a hamis termék vásárlásától ? (százalékos megoszlás, N=75) átveréstől való félelem

29,3%

felelősségre vonás, büntetés

16%

egészségre való veszély, ártalmasság

37,3%

garancia, jótállás elvesztése

30,7%

alacsony minőségű termék

85,3%

szégyenérzet mások előtt

1,3%

nem tudja

1,3% 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

*A kérdés esetében több választ is meg lehetett jelölni, ezért az oszlopok összege a 100%- ot meghaladja!

Tárki Zrt.

9


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

A hamis termékek árusításának kárvallottjai A kérdőív végén kíváncsiak voltunk arra, hogy a fesztivállátogatók szerint, akár vásároltak bármilyen hamis terméket, akár nem, mit gondolnak, kinek okoz kárt leginkább a hamisítás? A válaszadók a következő megadott válaszlehetőségek közül választhattak egyet: az eredeti termékeket gyártó cégeknek, szerzőknek vagy az államnak, vagy a fogyasztóknak, vagy a közjónak, társadalomnak okoz leginkább kárt a hamisítás. A válaszadók egy része (16,1%) nem tudott választani a felsoroltak közül, vagy nem válaszolt a kérdésre. A bizonytalanok aránya arra enged következtetni, hogy nem egyértelmű az állásfoglalásuk ebben a kérdésben. Általánosságban elmondható, hogy a kérdőívet kitöltő fesztivállátogatóknak több mint a fele (51,3%) az eredeti terméket előállító gyártót nevezte meg a kárt leginkább elszenvedőnek a bevételkiesés és a bizalomvesztés okán. További egynegyedük (24,6%) a fogyasztókat tartja a leginkább vesztesnek a hamis termékek rövid élettartama, vagy veszélyessége, elavulása miatt. Az államot vagy a társadalmat, a költségvetési bevételkiesés vagy munkahelyek megszűnése, illetve termékminőség romlás következtében mindössze a válaszadók 8%- a tartja leginkább károsultnak. Kinek okoz kárt leginkább a hamisítás? (százalékos megoszlás, N=179)

6%

10,1%

5,5%

51,3% 24,6%

2,5% terméket előállító

állam

fogyasztó

társadalom

nem tudja

nem válaszolt

Közelebbről megvizsgálva azt, hogy kik a hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplői a hamis terméket vásárlók és nem vásárlók körében, azt látjuk, hogy mindkét csoport magas arányban (vásárlók 34,1 %, nem vásárlók 20,7%) úgy látja, hogy az eredeti terméket előállító cég nagymértékben károsodik. Mégis a magas árak miatt a hamis terméket megvásárlása egyfajta „kényszer”, vagy az lenne a többség számára, mert az eredeti termékeket magas áruk miatt nem tudja, nem akarja megvásárolni. A továbbiakban is elég világosan kitűnik, hogy a fogyasztókat a leginkább vesztesnek tartó csoport a nem vásárlók köréből kerül ki, 16,2% választotta ezt a válaszkategóriát. Az állam és a társadalom szereplőinél mért alacsony arány (0,6 – 4,5%) azt mutatja, hogy a válaszadók valójában nincsenek tisztában a közösen megfizetett árral. Nem látják, hogy milyen károkat jelenthet a közjónak a hamis termékek előállítása, kereskedelme, nem számolnak az ennek nyomán az állami költségvetésben keletkező hiánnyal, illetve a munkahelyek megszűnésével.

Tárki Zrt.

10


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a bizonytalanok teljes csoportja a hamis terméket vásárlók köréből kerül ki (6,7%). A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) a hamis terméket vásárlók, illetve nem vásárlók körében (százalékos megoszlás, N=179)

0 terméket előállító állam fogyasztó társadalom nem tudja

10

20

30

34,1%

20,7%

2,2%

40

1,1% 1,1% 0,6%

igen, vásárolt

8,4%

16,2%

2,8%

nem vásárolt nem tudja

4,5% 1,1% 0,6% 6,7%

0,0% 0,0%

A nemek szerint vizsgálva ugyanezt a kérdést, több mint másfélszer annyi női válaszadó szerint is a leginkább károsodást szenvedő szereplők maguk a gyártó cégek. A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) nemek szerinti bontásban (százalékos megoszlás, N=179)

0

10

20

35,8% 1,7% 1,1% 14,5% 12,8%

fogyasztó

Tárki Zrt.

40

21,2%

terméket előállító állam

30

társadalom

3,4% 2,8%

nem tudja

3,4% 3,4%

1 férfi 2 nő

11


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Egy másik demográfiai jellemző szerint, a korcsoport alapján vizsgálva kitűnik, hogy a legfiatalabb korcsoportba (18- 22 évesek) tartozó válaszadók a társadalmat, a közjót tartják legkevésbé károsultnak (0,6%). És ugyanezen korcsoportból kerülnek ki a bizonytalanok többsége is. A többi korcsoportba tartozó válaszadók (23 év felettiek együtt) közül aránylag többen vannak azok, akik a fogyasztókat, illetve a társadalmat tartják leginkább vesztesnek a hamis termékek használata okán. A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) a korcsoportok szerint (százalékos megoszlás, N=179)

0 terméket előállító

10

20

30

18,4%

4,5%

40 34,1%

2,2% 0% 0,6%

állam fogyasztó

18 – 22 éves 12,8% 11,2%

3,4%

23 – 30 éves 31 év fölötti

0,6% 3,4% 2,2%

társadalom

4,5% 1,1% 1,1%

nem tudja

A legmagasabb iskolai végzettség szerint vizsgálva ugyanezt a kérdést, egy markáns jellemző látszódik. A felsőfokú végzettségű válaszadók vannak a legtöbben azok között, akik a társadalmat tartják leginkább vesztesnek a hamis termékek használata következtében. A hamisítás leginkább veszteseinek tartott szereplők arányainak megoszlása (100%) iskolai végzettség szerint (százalékos megoszlás, N=179)

0 terméket előállító állam fogyasztó

Tárki Zrt.

10

20

3,4%

27,5% 25,8%

0,6% 1,7% 0,6% 2,8%

társadalom

0,6% 1,1% 4,5%

nem tudja

0,6% 3,9% 2,2%

30

általános iskola 13,5% 11,2%

középiskola felsőfokú végzettség

12


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

Függelék A felmérés során használt kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérjük, hogy a megfelelő választ a kódszám bekarikázásával jelöld!

1. Vásároltál az elmúlt egy évben bármilyen hamis (hamisított márkás, nem jogtiszta, másolt, nem megbízható forrásból beszerzett, illegálisan letöltött, stb.) terméket? 1 – igen, többször is 2 – igen, egy alkalommal 3 – nem vásárolt

Ha nem vásárolt, folytassa a 6- os kérdéssel: 6 - RA

9 – nem tudom 2. Miért vásároltál hamis terméket? 1 – mert olcsó volt

TÖBB VÁLASZ LEHET!

2 – látszólag nem volt gond a minőségével 3 – nem is érdekelt, hogy hamis vagy nem, szükségem volt rá 4 – egyéb 9 – nem tudom 3. HA AZÉRT VETTED, MERT OLCSÓ VOLT (2. kérdés 1- es kód) Eredeti terméket vásároltál volna, ha az nem lett volna sokkal drágább a hamisnál? 1 – igen 2 – nem 3 – nem tudom /nekem mindegy 4. Hol vásároltál ilyen terméket? 1 – piacon, utcán (Magyarországon)

TÖBB VÁLASZ LEHET!

2 – boltban (Magyarországon) 3 – interneten 4 – külföldi utazás során 6 – egyéb helyen, éspedig (kérjük, írd le ide a vonalra)……………..……………………………. 9 – nem tudom

Tárki Zrt.

13


VOLT fesztiválos vélemények a hamisításról

Kutatási jelentés

5. Mi rettenthetne el a hamis termékek vásárlásától?

TÖBB VÁLASZ LEHET!

1 – sok kudarc, az átveréstől való félelem 2 – felelősségre vonás, büntetés 3 – az egészségre való veszély, ártalmasság 4 – garancia, jótállás elvesztése 5 – a termék rossz minősége 9 – nem tudom 6. HA NEM VÁSÁROLTÁL HAMIS TERMÉKET (1. kérdés 3- as kód) Mi az, ami elrettent a hamis termékek vásárlásától? TÖBB VÁLASZ LEHET!

1 – az átveréstől való félelem 2 – felelősségre vonás, büntetés 3 – az egészségre való veszély, ártalmasság 4 – garancia, jótállás elvesztése 5 – alacsony minőségű, élvezhetetlen, hatástalan termék 6 – szégyenérzet mások előtt 9 – nem tudom 7. Szerinted leginkább kinek okoz kárt a hamisítás?

CSAK EGY VÁLASZ LEHET!

1 – eredeti termékeket gyártó cégeknek, szerzőknek (bevétel kiesés, bizalomvesztés) 2 – az államnak (bevétel kiesés a költségvetésben) 3 – fogyasztóknak (pl. rövid élettartamú vagy veszélyes termék, károsodás, elavulás) 4 – közjólétnek, társadalomnak (pl. munkahelyek megszűnése, minőség romlása) 9 – nem tudom 8. Neme: 1 – férfi 2 – nő 9. Életkora: 1 – 18 – 22 év közötti 2 – 23 – 30 év közötti

10. A legmagasabb iskolai végzettsége: 1

– általános iskolát végeztem (vagy kevesebbet)

2 – középiskolát végeztem 3 – felsőfokú végzettségem van

3 – 31 – 45 év közötti 4 – 46 – 60 év közötti 5 – 60 év fölötti

Tárki Zrt.

Köszönjük a válaszadást!

14

Profile for HENT Titkárság

HENT-TÁRKI kutatási jelentés (VOLT 2015)  

HENT-TÁRKI kutatási jelentés (VOLT 2015)  

Advertisement