Page 1


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

04

05

09

10

01

02

03

06

07

08

11

12

13


01-KHAÙCH SAÏN 117 THANH NHAØN Ñòa ñieåm xaây döïng: 117, Thanh Nhaøn, Hai Baø Tröng, Haø Noäi Chuû ñaàu tö: T­ö Nhaân Theå loïai coâng trình: Khaùch Saïn Chieàu cao coâng trình: 01 taàng haàm + 1 taång löûng + 07 taàng noåi Dieän tích khu ñaát xaây döïng: 133 m2 Toång dieän tích saøn xaây döïng: 934 m2â Naêm thieát keá/xaây döïng: 2018


+24.600

+24.600

+21.600

+21.600

+18.300

+18.300

+15.150

+15.150

+12.000

+12.000

+8.850

+8.850

+5.700

+5.700

+2.900

+2.900

+0.000

+0.000

-1.500

-1.500

-2.800

-2.800


02-TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG Địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư: Thể loại : Quy mô DTXD/DTS: Năm thiết kế/Xây dựng: Vị trí tham gia:

193 Mạc Thị Bưởi, tp Nam Định, Nam Định Công ty Bảo hiểm Pjico Nam Định Trường liên cấp 158m2/822,7m2 2018-2019 Thiết kế ý tưởng, triển khai kỹ thuật


03-TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG KEÁT HÔÏP CAÊN HOÄ CHO THUEÂ Địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư: Thể loại : Quy mô DTXD: Năm thiết kế/Xây dựng: Vị trí tham gia:

Quận 10, tp Hồ Chí Minh Tư Nhân Văn phòng Cho Thuê Kết Hợp Căn Hộ Cho Thuê 250m2 2019 Thiết kế ý tưởng, triển khai kỹ thuật

CĂN HỘ SỐ 4

CĂN HỘ SỐ 3

CĂN HỘ SỐ 5 DT : 31 M2

CĂN HỘ SỐ 2 CĂN HỘ SỐ 6 DT : 29 M2 CĂN HỘ SỐ 1


04-KLOFT HOTEL Ñòa ñieåm xaây döïng:127 Hoàng Baøng, P.Taân Laäp, Tp.Nha Trang - Khaùnh Hoøa Chuû ñaàu tö: Coâng ty TNHH Simi Khaùnh Hoøa Theå loïai coâng trình: Khaùch Saïn Chieàu cao coâng trình: 01 taàng haàm + 1 taång löûng + 16 taàng noåi Dieän tích khu ñaát xaây döïng: 231,4 m2 Toång dieän tích saøn xaây döïng: 3558 m2â Naêm thieát keá/xaây döïng: 2018/2019 Vò trí tham gia: Thieát keá yù töôûng, trieån khai kyõ thuaät


NOÄI THAÁT PHOØNG ÑIEÅN HÌNH


NOÄI THAÁT NHAØ HAØNG


05-TRUNG TAÂM HOÄI NGHÒ, KHAÙCH SAÏN, NHAØ HAØNG Ñòa ñieåm xaây döïng: Chuû ñaàu tö: Theå loïai coâng trình: Chieàu cao coâng trình: Dieän tích xaây döïng: Toång dieän tích saøn: Naêm thieát keá/xaây döïng: Vò trí tham gia:

phöôøng Hoàng Haûi, Tp Haï Long, tænh Quaûng Ninh Coâng ty coå phaàn F&B Ba Sao Khaùch Saïn 17 taàng noåi 1.917 m2 32.592 m2â 2018 Thieát keá yù töôûng/Phöông aùn kieán truùc


- Công trình bổ sung chức năng dịch vụ du lịch, nghỉ nghơi, giải trí cho khu vực bao gồm khu đô thị Mon Bay, và khu vực dân cư liền kề, đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến tham quan các danh thắng bên phía Hòn Gai. - Là một công trình bổ sung chức năng dịch vụ cho đô thị, do vậy hình thức kiến trúc, khối tích các công trình và không gian mặt nước phải được nghiên cứu đồng bộ tạo thành tổ hợp hoàn chỉnh; lưu ý kết hợp hài hoà với quy hoạch khu vực và khai thác triệt để các yếu tố về không gian cảnh quan. Tạo điểm nhấn kiến trúc khác biệt, độc đáo và ấn tượng. - Tạo dựng hệ thống cảnh quan để tạo nên một trường xanh, tiện nghi, thân thiện và an toàn cho người sử dụng. - Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.


PHÖÔNG AÙN CHOÏN Quy hoạch tổng mặt bằng tạo lên sự độc đáo vì có sự tham gia của mặt nước tạo lên sự đa dạng về địa hình mà ít công trình có được. Trên cơ sở các nguyên tắc về quy hoạch sử dụng đất được áp dụng, căn cứ theo điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện hiện trạng. Chúng ta có sự tổ chức mặt bằng công trình. Công trình được tiếp cận với mặt hồ nước tạo lên cách tiếp cận công trình độc đáo cả trên mặt nước, lẫn cầu đi bộ từ đường vào. Do tận dung được mặt nước để làm nền công trình, là mặt gương không lồ phản chiếu cảnh quan và công trình thể hiện sự khách biệt với các công trình khác. Lấy ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng khu đất xây dựng từ con tàu, ý tưởng này cũng khá phù hợp với địa hình và cảnh quan khu vực công trình. Ngoài đáp ứng công năng sử dụng, Công trình còn có sự độc đáo về hình thức kiến trúc là con thuyền trên mặt hồ nước.


PHÖÔNG AÙN SO SAÙNH


06-SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL Địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư: Thể loại : Quy mô: Năm thiết kế/Xây dựng: Vị trí tham gia:

Tp Hạ Long - Quảng Ninh Tập đoàn giáo dục KinderWorld Trường liên cấp 1,7ha 2018-2019 Thiết kế ý tưởng, triển khai kỹ thuật


07-NHAØ LAØM VIEÄC BAN CHÆ ÑAÏO ÑIEÄP BAÙO KHU VÖÏC MIEÀN TRUNG, TAÂY NGUYEÂN Địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư: Thể loại : Diện tích xây dựng: Năm thiết kế/Xây dựng: Vị trí tham gia:

Số 68 Nguyễn Trác, Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng Cục 11/TCII Nhà làm việc 612m2 2018-2019 Thiết kế nội thất


PHOØNG TIEÁP KHAÙCH

PHOØNG LAØM VIEÄC 1

PHOØNG LAØM VIEÄC 2


PHOØNG HOÏP GIAO BAN

PHOØNG NGHÆ


08-QUY HOAÏCH KHU ÔÛ Ñòa ñieåm xaây döïng: tp Vónh Yeân, Vónh Phuùc Chuû ñaàu tö: Coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø xaây döïng VCI Vieät Nam Theå loïai coâng trình: Quy hoaïch Quy moâ: 2,4 ha Naêm thieát keá/xaây döïng: 2018 Vò trí tham gia: Thieát keá maãu nhaø


EASTERN PARK


09-SHOPHOUSE EASTERN PARK Địa điểm xây dựng: Chủ đầu tư: Thể loại : Quy mô: Năm thiết kế/Xây dựng: Vị trí tham gia:

khu đô thị Hà Nội Garden City Công ty TNHH Berjaya - Handico 12 Quy hoạch 1,9ha 2018-2019 Quản lý dự án, thiết kế mẫu nhà

Tiểu khu Eastern Park thuộc giai đoạn 3 của khu đô thị Hà Nội Garden City là tổ hợp của 72 căn liền kề shophouse trên diện tích gần 1,9ha. Gồm 2 dãy liền kề mặt đường 30m đối diện với trường học, là một trong những giai đoạn trọng điểm của khu đô thị. Toàn bộ khu Shophouse Garden City có 2 loại hình căn hộ chính là nhà phố và nhà ở thương mại. ♦ KHÔNG GIAN SỐNG XANH Nằm trong dự án Ha Noi Garden City, khu Shophouse Eastern Park được tận hưởng không gian sống đạt chuẩn khu đô thị sinh thái. ♦ KHÔNG GIAN SỐNG XANH Dự án bao gồm 72 căn Shophouse với thiết kế hiện đại, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà ở và kinh doanh cho thuê. Một trong những giai đoạn phát triển trọng điểm của khu đô thị. ♦ HÌNH THỨC KIẾN TRÚC Tọa lạc tại cửa ngõ phía đông thủ đô, trung tâm quận Long Biên, cư dân chỉ mất chưa đến 20p để di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như kết nối đến nhiều tuyến đường lớn như: đường vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương,… Ngoài ra dự án còn kết nối trực tiếp với các tuyến đường cao tốc


NHAØ PHOÁ

NHAØ ÔÛ THÖÔNG MAÏI


A504 - INTERIOR CONCEPT


D’. Le Roi Soleil Apartment


B2403 - INTERIOR CONCEPT


D’. Le Roi Soleil Apartment


INTERIOR CONCEPT


Au Co Apartment


VINHOME - THE HARMONY


Profile for Duy Nhat

ACHITECTURE PORTFOLIO - DUY NHAT  

ACHITECTURE PORTFOLIO - DUY NHAT  

Profile for duynhat
Advertisement