Page 1

ART DIRECTOR

DuyKhanh Designer

LOGO

POSTER

EVENT


PROFILE

1

PORTFOLIO


Lê Duy Khánh DOB: 09/09/1985 Quê Quán: Bến Tre Điện Thoại: 01684.234.809 Email: duykhanh0909@yahoo.com Học Vấn: Cử Nhân Thiết Kế Đồ Họa - Đại Học Tôn Đức Thắng Kỹ Năng Chuyên Môn Sử Dụng Tốt Các Phần Mềm: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 3ds Max, corel Có Hiểu Biết Về Các Phần Mềm: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Các Phần Mềm Văn Phòng (Word, Powerpoint...) Kỹ Năng Làm Việc: Chăm Chỉ, Cầu Tiến, Biết Lắng Nghe Và Tiếp Thu Ý Kiến Của Người Khác, Đam Mê Tìm Hiểu Những Lĩnh Vực Liên Quan Đến Thiết Kế.

2

PORTFOLIO


CONTENTS

3

PORTFOLIO


LOGO

C: 50 M:0 Y: 100 K: 0 C: 100 M:0 Y: 100 K: 20 Font:VNI-Avo italic

4

PORTFOLIO


LOGO

Logo Treân Löôùi 22x

1x

26x

5

PORTFOLIO

12x

3,5x

4x

8x


NAME CARD

Coâng Ty TNHH Dishwashing Liquid SPEED 250 Hai Baø Tröng, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM

Nguyeãn Minh Hoaøng manager 0909701290 Email:minhhoangcompanyspeed.com web:speed.com.vn Fax:(08).3510 3970

6

PORTFOLIO


FOLDER

Dis

Dis

hw

hw

ash

ash

ing

Liq

ing

Liq

uid

uid

Coâ Co ng âng Co Ty Ty250 âng 250 TNHHa TNHH Ty 250 Dish Ha H iDBaø wa Ha TNHH i Ba ishTrwön i Ba g, Ph shing Dis ø Trön ash ø Trö h g Liq ingöôøn ng wash , Phö Liqg Be uid SP ,P ôøn ing uid án EED hö Liq g Be SPNEghe ôøn uid án gB ED ù, Q SPE Nghe eán uaä n 1, ù, Q ED Ng ua he TP.H än 1, ù, Q CM ua TP.H än 1, CM TP.H CM

250

Ha

Co

i Ba ø Trö

âng

ng

, Ph

Ty

öô

TNHH

øng

Ng

Dis hw ash ing án Ng Liq he uid ù, Qu SPE aän ED 1, TP. HC M

Be

uyeãn

Em

ail:m

inh

ho

an

gc

Min

h Ho man aøng

om 0909 ager pa ny 7012 b:sp spee 90 Fax:( eed. d.co 08).3 com m .vn 510 3970

we

7

PORTFOLIO


APPLICATION

250 Hai

Coâng Ty TNHH Di Baø Tröng shwashi , Phöôøn ng Liqui g Beán Ng d SPEED heù, Qua än 1, TP.H CM

8

PORTFOLIO


APPLICATION

9

PORTFOLIO


APPLICATION

Coâng Ty TNHH Dishwashing Liquid SPEED 250 Hai Baø Tröng, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM

Coâng Ty TNHH Dishwashing Liquid SPEED 250 Hai Baø Tröng, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM

10

PORTFOLIO


APPLICATION

Coâng Ty TNHH Dishwashing Liquid SPEED 250 Hai Baø Tröng, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM

11

PORTFOLIO


BROCHURE

12

PORTFOLIO


POSTER

13

PORTFOLIO


POSTER

14

PORTFOLIO


POSTER

15

PORTFOLIO


POSTER

16

PORTFOLIO


CALENDAR

17

PORTFOLIO


CALENDAR

18

PORTFOLIO


CALENDAR

19

PORTFOLIO


CALENDAR

20

PORTFOLIO


CALENDAR

21

PORTFOLIO


LABEL

22

PORTFOLIO


LABEL

23

PORTFOLIO


Porfolio  
Porfolio  
Advertisement