Page 1

PORTF OLYO Duy guKuş c u


İ ÇERİ K/ CONTENTS

SAYFA/ PAGES

OKULPROJ ELERİ 20172018BaharDönemi 4502

Müş t er ek:Payl aş ı ml ıÇal ı ş ma( Cowor ki ng) 20172018GüzDönemi 4501

MeydanıOkumak: HükümetKonağıveKamus alMer kez

20162017BaharDönemi 3502

kez i Temat i kBi rMüz e: Çeş meTar i hiveTanı t ı m Mer

47

811

1217

20162017GüzDönemi 3501

Çeş meTar i hiTanı t ı m Mer kez i

1722


MÜŞTEREK: Payl aş ı ml ıÇal ı ş ma( Cowor ki ng) DeuBahar 18/ Bi t i r mePr oj es i

D a n ı ş ma n l a r : D o ç . D r . D e n i z D o k g ö z , P r o f . D r . İ l k n u r T ü r k s e v e nD o ğ r u s o y , D o ç . D r . Ne z i h a t K ö ş k l ü kK a y a , A r a ş . Gr . F u l y aS e l ç u k

4


8


MEYDANIOKUMAK: HükümetKonağıveSos yalMer kez DeuGüz 18/ 401pr oj es i

D a n ı ş ma n l a r : D o ç . D r . D i d e mA k y o l A l t u n , Y r d . D o ç . D r . Ha s a nB e g e ç , Y r d . D o ç . D r . F e r h a t Ha c ı a l i b e y o ğ l u , P r o f . D r . E me l K a y ı n

12


ez


14


15


16


17


TEMATİ KBİ RMÜZE: SÜMERBANKMÜZESİ Deu Bahar 17/ 302PROJ ESİ

D a n ı ş ma n l a r : D ç . D r . Gö k ç e ç i ç e kS a v a ş ı r , D ç . D r . Hi k me t Gö k me nA l t u n , D r . F e y z a l A v c ı Öz k a b a n , Y r d . D o ç . D r Hi k me t E l d e kGü n e r

20


11


ÇEŞMETARİ HİTANI TI M MERKEZİ Deu Güz 17/ 301Pr oj es i

D a n ı ş ma n l a r : P r o f . D r . D e n i z Gü n e r , P r o f . D r . Hü me y r aB i r o l A k k u r t , D o ç . D r . Ne z i h a t K ö ş k l ü kK a y a , A r a ş . Gr . F u l y aS e l ç u k

26


ANALİ Z SÜRECİ NDE ELDE EDİ LEN VERİ LER DOĞRULTUSUNDA,çEŞME’ Nİ N GERİPLANDA KALMI Şt ARİ H TURİZMİNİN CANLANDIRILMASIAMACI YLA,YEREL KULLANI CI LAR İ Çİ Nt A-

NI TI M

VE Bİ LGİ LENDİ RMENİ N YAPI LABİ LECEĞİPROGRAMLAR ÖNERİ LMİ ŞTİ R. hEM TARİ Hİ DOKUNUN EN YOĞUN OLDUĞU YER OLMASI HEM DE YOĞUN KULLANI MA SAHİ P Bİ R AKS ÜZERİ NDE BULUNMASIDOLAYI SI YLA BU BÖLGE SEÇLMİ ŞTİ R.


5


SERGİ LER

ATÖLYELER

PANORAMİ K SUNUM

KAFETERYA

7

Profile for Duygu Kuşcu

PORTFOLIO  

PORTFOLIO  

Profile for duygukucu
Advertisement