Page 1

WELKOM IN

Z W O L L E

1 2010

Welkom in Zwolle! een uitgave van Duvoor Media in samenwerking met ondernemers in Zwolle


I NFO RM AT I E E N ADRES S EN Gemeente Zwolle Grote Kerkplein 15 14038 www.zwolle.nl Brandweer Tijdens kantooruren 038 – 498 22 52 Buiten kantooruren 038 – 498 25 18 GGD IJsselland 038 – 428 14 28

inhoudsopgave 3 Zwolle: een welgemeend welkom

4

Prettig wonen

5

Stad voor werkers & ondernemers

7

Prima verzorgd

11

Openbaar vervoer

12 Plattegrond

1 5

Ruimte voor onderwijs

Politie 0900 – 88 44

1 7

Christelijk onderwijs

1 9

Katholiek basisonderwijs

Openbaar Vervoer Reisinformatie van Deur tot Deur 0900 – 92 92 www.9292ov.nl

2 1

Voortgezet onderwijs

2 2

Kunst, cultuur & recreatie

2 3

Kinderopvang goed geregeld

Alarmnummer/Spoedeisende hulp 112 De Kindertelefoon 0800 – 04 32 www.kindertelefoon.nl Stichting Dierenambulance Zwolle Scheppinckmate 60 06 – 251 20 505 KvK regio Zwolle Govert Flinckstraat 1 038 - 455 38 00 CWI/UWV Zwolle Hanzelaan 180 038 – 750 80 00

Co lofon Uitgave en advertenties Duvoor Media tel. 036 - 534 24 84 info@duvoormedia.nl Vormgeving Studio Breedveld www.suzanbreedveld.nl Tekst en redactie Jos Rosier tel. 06 - 103 79 769 mail@itsmore.nl Fotografie Henk Kuiper Foto’s (omslag en pag. 3, 4, 5, 11, 22) www.hkf.nl Uitgever en redactie verklaren dat deze uitgave op zorg­ vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel aanvaarden uitgever en redactie op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud. Aan de gegevens uit deze uitgave kunnen dan ook door geen enkele partij rechten worden ontleend.


zwolle: een welgemeend welkom

H

et is mooi wonen en goed ondernemen in Zwolle. Hanzestad Zwolle – aan de IJssel, het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht – heeft een mix van stadse gezelligheid en landschappelijk schoon, historische bezienswaardigheden en bedrijvigheid van deze tijd. Vraagt u het maar aan de circa 120.000 Zwollenaren; de Blauwvingers zullen dat volmondig beamen. Europa’s groenste stad en hoofdstad van Overijssel is centraal gelegen, goed bereikbaar met auto en trein, en de moeite van het ontdekken meer dan waard. Evenementen, sport, kunst en cultuur, winkelen, horeca,

actieve en passieve natuurbeleving, een klimaat voor rasechte ondernemers en vooruitstrevende bedrijven. Zwolle is steeds in beweging en de schoonheid en dynamiek van de stad zullen u niet ontgaan. Ondanks het energieke karakter blijft Zwolle gemoedelijk, vriendelijk, rustiek én authentiek, en staan haar deuren wagenwijd open. Altijd en voor iedereen. Zwolle is anders, aantrekkelijk en heet u van harte welkom. Of u nu Zwolle als woonplaats of vestigingsplaats heeft uitgekozen, kansen liggen er volop.

Welkom in Zwolle!

3


prettig wonen

G

aat u verhuizen naar Zwolle, dan is het van evident belang dat u zich er meteen of in ieder geval zo snel mogelijk thuisvoelt. De gemeente doet er – samen met allerlei verschillende organisaties – al het mogelijke aan om u een fijn woonklimaat met bijbehorende mogelijkheden te bieden. Mooie, oude delen van de stad worden goed onderhouden, het groene buitengebied wordt nauwgezet intact gehouden, en op vele plekken worden nieuwe koop- en huurwoningen neergezet. Stadshagen is zo’n nieuwbouwkern, met straks de schitterende woonwijk Wederkeren. Een combinatie van mooie en gevarieerde woningtypen, water en groen, besloten hofjes en een dorpse brink.

4

Welkom in Zwolle!

Of vanaf 2010 de wijk Breecamp, met uitzicht op de polder, en Scholdensteeg, een mix van wonen en werken in een eveneens groene setting. Prettig wonen kan op vele manieren in en rond Zwolle. De drie grote woningbouwverenigingen proberen daar waar het kan invulling te geven aan de woonwensen van (nieuwe) Zwollenaren. Zowel op huur- en koopgebied, als voor specifieke doelgroepen, zoals senioren. Genoemde woningbouwverenigingen zijn: • Woningcorporatie SWZ – www.swz.nl • DeltaWonen – www.deltawonen.nl • Woningstichting Openbaar Belang – www.openbaarbelang.nl


stad voor werkers en ondernemers

D

oor de strategische en bereikbare ligging is Zwolle aantrekkelijk om te werken en te ondernemen. Het klimaat is ondernemersvriendelijk, de beroepsbevolking is goed opgeleid en de ondernemers tonen een grote betrokkenheid. Zwolle kent hoogwaardige bedrijventerreinen en kantoorlocaties als Hessenpoort, Oosterenk, Marslanden, De Vrolijkheid en Voorsterpoort. Het bruist er van de bedrijfsmatige activiteit. De arbeidsmarkt zit ook goed in elkaar, mede dankzij de aanwezigheid en veelal ook de instroom van ruim 30.000 mbo- en hbo-studenten. De florerende bedrijfstakken zijn gezondheidszorg en welzijn, het openbaar

bestuur en de zakelijke dienstverlening. Groeisectoren zijn ICT en logistiek. Werken en ondernemen in onze snel veranderende en veeleisende tijd vragen om een toek\ang. Kennispoort Zwolle stimuleert de uitwisseling van kennis en innovatieve ideeĂŤn. Het is een gezamenlijk initiatief van de Kamer van Koophandel Regio Zwolle, VU Windesheim, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Versterking van het bedrijfsleven, verbetering van de werkgelegenheid en stimulering van de regionale economie zijn de fundamenten van dit samenwerkingsverband.

Welkom in Zwolle!

5


Zorg nodig? De Friese Wouden adviseert, begeleidt en geeft praktische hulp in blijde en minder blijde omstandigheden. Het dienstenpakket varieert van o.a. huishoudelijke verzorging tot verpleging, gespecialiseerde zorg en begeleiding van (chronisch) zieken en gehandicapten. Daarnaast kan het voorkomen dat het door ouderdom of ziekte thuis niet meer lukt. Het is dan mogelijk om zorg in combinatie met verblijf te krijgen in ĂŠĂŠn van onze vier zorgcentra.

Meer weten over onze diensten? Kijk eens op de website www.tfw.nl of bel met 088 512 4115

Op zoek naar een passend zorgaanbod? Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die in en vanuit locaties ondersteuning biedt aan cliĂŤnten in de gehandicaptenzorg en in de thuiszorg. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Voor meer informatie: www.philadelphia.nl


prima verzorgd

M

et veel enthousiasme en tomeloze inzet zetten duizenden mensen zich in en rond Zwolle zich in voor het welzijn van de Zwollenaren en de bezoekers van de stad. Overal kunt u terecht voor de beste zorg, het juiste advies en waar denkbaar praktische oplossingen. EĂŠn van de organisaties die in dit werkveld een duidelijke rol vervult is Philadelphia. Wat is Philadelphia? De stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Visie en denkwijze Overal waar behoefte is aan begeleiding, hulp of ondersteuning probeert Philadelphia die te realiseren, meestal op verzoek van mensen met een beperking of hun ouders/belangenbehartigers. Uitgangspunt bij Philadelphia is naast mensen staan. Dus: zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliĂŤnt en afgestemd op de individuele ondersteuningsvraag. Philadelphia wil graag, vanuit haar christelijke inspiratie en haar deskundigheid, iedere cliĂŤnt alle kans geven zijn talenten, groot of klein, te ontwikkelen. Een luisterend oor, respect voor ieders eigenheid en mogelijkheden, zo gewoon mogelijk wonen en werken, kleinschalig, midden in de samenleving, intensief contact met ouders en familie: dit alles is eigen aan de werkwijze van Philadelphia. u

Welkom in Zwolle!

7


Woonzorgconcern IJsselheem biedt verschillende vormen van wonen, zorg en dienstverlening op dertien locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. In Zwolle zijn dat de locaties: Woon-, diensten- en zorgcentrum Nieuwe Haven Verpleeg- en reactiveringscentrum Weezenlanden Woon-, diensten- en zorgcentrum Werkeren Stadswoningen Elisabeth Gruytershuis Judith Helmichhuis Woonzorgconcern IJsselheem www.ijsselheem.nl

300049_Advertentie 120X185.indd 1

20-11-09 10:17


prima verzorgd Woonzorgconcern IJsselheem Woonzorgconcern IJsselheem biedt wonen, zorg en dienstverlening vanuit dertien locaties in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. In Zwolle gebeurt dat vanuit verpleeg- en reactiveringcentrum Weezenlanden, woon-, zorg- en dienstencentra Nieuwe Haven en Werkeren en de Stadswoningen Elisabeth Gruytershuis en Judith Helmichhuis. IJsselheem staat bekend om de goede ziekenhuisgerelateerde zorg door de historische band tussen verpleeghuis Weezenlanden en het gelijknamige ziekenhuis.

Daarnaast levert IJsselheem in de nabijheid van de locatie zorg in de wijk. Dat wil zeggen dat IJsselheem graag bij de mensen thuiskomt voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en ook eerste-lijns-zorg zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Daarnaast zijn buurtbewoners welkom om deel te nemen aan activiteiten van de locaties en gebruik te maken van het seniorenrestaurant. De afdeling zorgbemiddeling en begeleiding informeert u graag over de mogelijkheden: tel. 038-424 25 04. www.ijsselheem.nl

Welkom in Zwolle!

9


`e]f DXoo`j[\jkX[jYlj mffi_\\cQnfcc\% `\[\ibnXik`\i\\eYlj fgY`aeXXcc\c`ae\efm\i[X^ bfik\i\nXZ_kk`a[\e\e\\eje\cc\i\i\`j jg\Z`Xc\DXookXi`\m\e m\\cZfd]fik\eil`dk\`e[\cX^\$mcf\iYljj\e \eb\c\i\`jjc\Z_kjÑ(#)' B`abmffid\\i`e]ffgnnn%dXoo$qnfcc\%ec

dXo`dXXcjkX[jYljQnfcc\


openbaar vervoer

Z

wolle is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Vanuit Zwolle allerlei bestemmingen bereiken of van welke locatie dan ook naar Zwolle gaan, het is allemaal dik in orde. Zwolle’s spoorwegstation is het derde spoorwegknooppunt van ons land en van hieruit kan men met de trein maar liefst zeven verschillende richtingen op. Vanaf vermoedelijk eind 2012 komt er een nieuwe lijn bij: de Hanzelijn, die de verbinding zal vormen tussen Schiphol/Amsterdam Centraal Almere - Lelystad - Dronten - Kampen - Zwolle en, mogelijk met overstap, Groningen/Leeuwarden. Verder staan hoog op de agenda de elektrificatie en het dubbelsporig maken van de spoorlijn Zwolle – Wierden – Almelo. Op die manier kan er op termijn ook een prima connectie tot stand worden gebracht tussen de hier-

boven genoemde verbinding en, mogelijk met overstap, Almelo – Hengelo – Enschede. Het stadsbusvervoer in Zwolle wordt verzorgd door Maxx, een onderdeel van busmaatschappij Connexxion. Op de meeste stadslijnen rijdt op maandag t/m zaterdag overdag vier keer per uur een bus (behalve in de zomervakantie). De Maxx-bus is ook heel geschikt voor een avondje uit, op de meeste lijnen gaat de laatste bus pas om 23.53 uur (op enkele lijnen om 23.38 uur) vanaf het station, op zaterdag zelfs om 0.23 uur (op enkele lijnen om 0.08 uur). Ook voert de bus u snel en vanzelfsprekend veilig naar de om Zwolle liggende bestemmingen, zoals Kampen, Zwartsluis, Staphorst, Dedemsvaart en naar diverse bestemmingen in Salland.

Welkom in Zwolle!

11


,&&,&:bbZaddgY ,)<ZcZbj^YZc"@VbeZc

zone 4610

:A >C @" :K L C

G6

6I

6C A6 :@ GD OJ

>97

DH

6HIG66I

B6

::

H8

:<

)

G

>C<

:

AA

A6

<Z

A::

&+& ' AA =D

*%(

L :<

>iiZghjb" aVcYZc A:L:<

9H

6C :L

)

>?H H: A8 :

H8= :AA :G :C @L :<

H:

9Z;dgij^c

>?H

6C

*%+ K>?O: AE69

&+

)

6A

:A

C:

9:

DA

DaYZcZg" WgdZ`

*%+

:<

>iiZghjb

B>HH6G>HA6

?@ 9>

.%

.,

<ZgZcaVcYZc

'

8D B

*%+L :G CI

DaYZcZg" aVcYZc

: :GH <:A9

=ViiZb

JI: :GD

*%+

OJ >9

: :K

.%

K>C8> EGD

OldaaZ

Za

&%%=VgYZgl^_`

OJ

:<

>?hh

zone 4715

:9 JL C>:

L 6I

G6

HI

:

O:

:G

>9

zone 4680

GL :: : K @A:>C

:<

AA::

B6

GHJ

>II:

L

6C

A6

OL 6G I:

' ., &%%

L:<

C"

.*'.)6eZaYddgc '%%:aWjg\ ((%AZanhiVY

A =:

A6 AA

&

HX]ZaaZg]dZ`

I:

:<

L

G<

B >B

H:

GHL:<

B6GH

, >?H

+-' +-(

&'

(

)

7:

<

=D G HI I:C G6 H>6 6I "

:<

G<

=6HH:AI:G9>?@

a Vc VV ` hh Za >? aZ da Ol :L CI :: B

7J

9>? @

:< L :G @A >EE

:< GL E:

K6

HI

A6

G A:

L:

,

6C

.% ., &%%

DDHI

E>ADI:C"

G>C<

@A >E

DDHI

:G

G>C<OJ>9

HX]ZaaZgaVcYZc

G>C<

CI

'. )% ,% &++ &+, +-' +-(

G66I

&)% +-)

6hhZcYdge

&'

:

.% ., &%%

(

B6

K:

AD

H

*%+ .* '%% '.) ((%

9:

>?HH:A6AA:

@ViZgkZZg

A

D ED

6C

E>

HI

>:G

G 9:

A6

L G<

7:

< L:

:G

'

:<

:<

HI

&' ,

JA6HI

GL

L :I =D :C J9 9D :G GE: 6A G9 ;:G >?@ >C@

EG>B

K::

:

: DJ9

'. )% ,% &+& &++ &+,

&&

=6CO:A66C

&)%

A:

*%+

:<

JG 8:>CIJ 766C

L

6A

IH

&)% +-)

Egdk^cX^Z" ]j^h

ad`Vi^Z LZZoZcaVcYZc

C

DD

:G

C

::

@@

6

AA

>hVaV o^Z`Zc]j^h

<:A >C

7jhhiVi^dc

-

'. )% ,% &++ &+,

&

G> HI >E

9>? @

a

>A

B

6

:@

9D

E L

A9 :G H:

C

:XdYgdbZ

A6

# 9AC

*%+OVa`

<:

hZ

H:

CH

66

CHHiVi^dc OldaaZ

JL

>?h

GA

G6

::

:K

I:

&)%

:

: AA

9Z;jcYVi^Z

> ?: C GD

&

#

& B6 :B >?@" L

'. )% ,% +++ ++, +-' +-(

&

IG

C

6

*

:H

C>: >?H

IH

&&

L :G

DeZcajX]iWVY OldaaZ

&& 8=

A E: :E B

:

&& 9ZEVhh^ZWadZb

(

K:

)

H I 6H 66 IG GH E: DG C9 H: 6H

+-)

.* '%% '.) ((%

(

=

L

.% ., &%% &)%

> C <:A

'

# K6

.* '%% '.) ((%

H8 =JII:" K6 :G@69:

G< 7J

+-)

@

:<

> ?@

,) .* '%% '.) ((% ,& &)% &,& &)&

# 9G>?7: GH

6C 7G A: >A

I: @6

GL

#

:>:

L: <

-(h

G9

&

:C

DJ9

(

)

# IG 6 B CH EH K: L =D :< 7> H L H8 = D E

9^ZoZgeddgi

G<

:<

GL

7D

:A

,)

AD

7A6

7J

I: GH

D

*

B >9 9: AL :<

-(h GD

.

< L:

::

AA

G6

: 6I L

I: 6G OL

C"

' .

9Zai^dc8Vbejh

). ,) +++ ++, +-' +-(

KD

,& ,) &)% &)& &,& +-' +-( +-)

:< >HL C @ =J

=D<:

; G6

+++ +-' +-(

&

ViZg giZ L

*

*

). ++,

V Ol

LZhiZc]daiZ

-(h

C 66 CA

;gVc`]j^h

:<

'

&

OL 6 6G>?

::

& GL

=daiZcWgdZ`

E6CC:@D :@

AA

HB ::C<=6GB :@69:

:G

). +++ ++, +-' +-(

9

DG

CD

< G>C

:C

>O

6

)

'

:G :L6I GI :: AA

J

)

). ++,

6C

&)%9gdciZc &)&:bbZaddgY +-'@VbeZc

C

@=

). ++,

)

L:< B>99:A

6

HI:

I: :<

9Z=dghi

HX]ddc]dghi ;G

,& ,) &)% &)& &,& +-' +-( +-)

DG

JG @H

B>99:AL:<

&

9ZI^eeZ

7Zg 7gj\\

66"aVcYZc

& 7ZlZ\^c\h" ]j^h Odg\]j^h

8jaijjg]j^h

KD

HI :: <

:C7G D:@ :G6AA::

7Zg`jb" 7g^c`]dZ`

)

G>?CA6

< L: D9 CD

&

JG @

HI

HiVYh]V\Zc =VcoZ]j^h

@DA@HI::<

C A66 G>?C

& B6

LZg`ZgZc

C

66

>HA

=J

:C

C>?

=6HH:AI: G9>? @

6C

:C " 6I= K:O : =6 6AA:

,& ,) &,& +,)

OlVgiZ L Vi Z g

GA6

HI6

: A>< B>A

6A

:C

6<

= 9H

A::

*%(

G6 CI

'

)

*%+

CARTOSTUDIO

., .,=ViiZb

.% .%6eZaYddgc

>iiZghjbZ WgdZ`


(ALTEKNOOPPUNTEN

,EGENDA7IJHELPENUGRAAGVERDER 2EISADVIESVANDEURTOTDEUR

7Zg`jb" 7gj\\Zc]dZ`

HALTEVOORDE VOLGENDELIJNEN

&

'

(

)

*

,

-

.

&&

&'

'.

)%

). +++ ++, +-' +-(

,)

-(h

.%

.*

.,

&%%

&)% &)& &+& -(h &++ &+, &,& '%% '.)

:G :L6I GI :: AA

OL 6 6

A E: :E B

L :G

9 6

(

:< I: @H JG

:A >C @" :K L C K6

G<

6C A6 :@ GD

=6HH:AI:G9>?@

&+++++GVVaiZ &+,++,DbbZc

a VV Vc ` Za da aZ >? hh Ol :< :L CI ::

7J

9>? @

:C

GL :< E: @A >E

E: GL :< >E @A

B

>97

=D G HI I:C G6 H>6 6I "

DH

6HIG66I

::

OL 6G I:

:<::

A6

::

>?H

:C @L :<

&+&

:<

OJ >9

AA

:C

:K

::

AA

:9

A6

H:

JL

zone

>C<

GHL

G

C>:

@A:>C

:<

IL

., &%%

BVghaVcYZc B6

) '

L:<

<:G:C

AA::

B6

GHJ

>II:

L

H8

66

A6 AA

L:< B6GH

.*'.)6eZaYddgc '%%:aWjg\ ((%AZanhiVY

AA

=:

B >B

H:

HX]ZaaZg]dZ`

6C A6

:G

7 :G

C"

:<

<L

.% ., &%%

G7

>?H

)

I

&+& L:< B6GH

6C

dXo`dXXcjkX[jYljQnfcc\

+-' +-(

&'

(

GHL:<

J J

6I

C

>

G6

,

I:

@ViZgkZZg

,

HI

&'

HX]ZaaZgaVcYZc

<

8:

:G

A6

AD

HE

*%+ .*

zone '%% '.) 4681 ((%

CI

G>C<OJ>9

E>ADI:C"

E>

&+&

A DD

6hhZcYdge

&' , L:

G66I

9:

I

H >:G

<

(

B6

K:

:

.% ., &%%

L:

G<

: G7

9:

>?HH:A6AA:

&)% +-)

*%( < L:

6C

=6CO:A66C

'

:<

DDHI

GL

&)%

G>C<

K::

&)% +-)

'. )% ,% &++ &+, +-' +-(

JA6HI EG>B

: DJ9

::

L :I =D :C J9 9D :G GE: 6A G9 ;:G >?@ >C@

A6

G @I: 9D ?66G9 C HE6 L:<

:

:<

AA

HI

*%+

:XdYgdbZ

A6

DD G>C<

L

H:

A:

IH

>?H

6A

.* '%% '.) ((%

C

JG 8:>CIJ 766C

6

:G

9>? @

>A

>hVaV O^Z`Zc]j^h ad`Vi^Z Hde]^V

'. )% ,% &++ &+,

&

@@

:G H:

C

a

:G

&' ,

'. )% ,% &+& &++ &+,

&&

7jhhiVi^dc

CHHiVi^dc OldaaZ

Egdk^cX^Z" ]j^h

ad`Vi^Z LZZoZcaVcYZc

C

HI

9D@I:GK6C =::HL:<

& G>

hZ

J C>:

<:A >C

66

DD

:G 7D

E

HI

*%+OVa`

>?h

*%(

&+&9ZkZciZg <: &+& A*%(=daiZc 9

GA

:

:K

L

>iiZghjbZg" WgdZ`

I:

'. )% ). ,%

:<

B

6

:@

>E

:H

CH

>hVaV o^Z`Zc]j^h

H I 6H 66 IG GH E: DG C9 H: 6H

)

9Z;jcYVi^Z

> ?: C GD

&)%

::

AA

6 :G

&

#

& *

L :G

'. )% ,% +++ ++, +-' +-(

&

IG

C

6

B6 :B >?@" L

L

.% ., &%% &)%

+-)

IH

=

A E: :E B

DeZcajX]iWVY OldaaZ

&& 8=

:

&& 9ZEVhh^ZWadZb

(

K:

)

&&

# K6

'

( '

G< 7J

.* '%% '.) ((%

> C <:A

L

,& &)% &,& &)&

:<

*%(

G6 CI

> ?@

,) .* '%% '.) ((%

+-)

# 9G>?7: GH

# 9AC 6C 7G

L

9H

:<

9^ZoZgeddgi

H8 =JII:" K6 :G@69:

(

)

# IG 6 B CH EH K: L =D :< 7> HH L 8= D E A: >A

GL

L: <

-(h

G9

&

:C

DJ9

@

:>:

C"

6C :L

7D

=D<:

AA =D

iZghjb" VcYZc A:L:<

:A

,) I: @6

*%(

C

:<

DL

A 7A6

B >9 9: AL :<

-(h

GD

.

:<

GL I:

:<

*

::

AA

G6

: 6I L

I: 6G OL

). ,) +++ ++, +-' +-(

GH

L

)

'

' .

9Zai^dc8Vbejh

#

6

6A

:< >HL C @ =J

D KD

,& ,) &)% &)& &,& +-' +-( +-)

@ 6C

:<

<ZgZcWgdZ` &+&

; G6

+++ +-' +-(

&

G< 7J

GHL B6

::

AA

A6

&+&

<

66

L:

-(h

CA

H:

:<

L :G CI

*

:

AA:

DH:

G>?

>?H

::

=:>C

:L :I :G >C <@ 69 :

). ++,

ViZg giZ L

:<

JL

OL 6 6

G

'

&

V Ol

GHL B6

C>:

*

AA

)

::

=daiZcWgdZ`

). +++ ++, +-' +-(G9

DD

C >C<

:G :L6I GI :: AA

I

DH

:<

LZhiZc]daiZA6

D

AA

;gVc`]j^h &++ &+, +++ ++,

GL

6C

<D

HI:

L:< B>99:A

>C

G

&)%9gdciZc &)&:bbZaddgY +-'@VbeZc

L:<

B6GH

>9 OJ

G

:C

:G

)

). ++,

G>?CA6

<

L:

C 66

D9

G7

L:<

G66I

>C<

zone 4610

>O

&

::

A9

@=

6

DG

&+&C

J

KD

BVghaVcYZc

>I

6

). ++,

) '

HX]ddc]dghi ;G

7Zg`jb" 7gj\\Zc]dZ`

B>99:AL:< 9Z=dghi

8jaijjg]j^h

,& ,) &)% &)& &,& +-' +-( +-)

L:<

<:G:C

AA::

7ZlZ\^c\h" ]j^h Odg\]j^h

&

9ZI^eeZ

B6

HJ I:G

CD

J J

&++ &+, +++ ++,

B6GH

JA6HI

EG>B

&+&

=VcoZ]j^h

66"aVcYZc

&

>

&

E6CC:@D :@

8:

I

7Zg`jb" 7g^c`]dZ`

C

HiVYh]V\Zc

C

:C7G D:@ :G6AA::

)

A66

HI

OJ

&

:<

C

66

>HA

=J

:C

C>?

I:

G=

B6

N:

C"

@J

=6HH:AI: G9>? @

J>

HA

66 C

=:G;I:GA66C

@H

,& ,) &,& +,)

@DA@HI::<

JG

@J

N:

H

HB ::C<=6GB :@69:

6C A6 J>H

<:

A::

OlVgiZ L Vi Z g

6C A6 :@ GD

lViZgkaV`

G>?C

>97

A C6

=6

9H

: 6I= K:O : =6 6AA:

OJ

HI6

LZg`ZgZc

HIG66I

>?H H: A8 :

hedgieVg`d[WZ\gVV[eaVVih

C 66 :GA A>< L:< B>A I G D B= =:A

:

'. )% ,% &++ &+, +-' +-(

<ZgZcaVcYZc

7IJZIGINGENVOORBEHOUDEN !ANDEZEINFORMATIEKUNTUGEENRECHTENONTLENEN

6C J>HA6 G=

A:

6A

:G

@@

G> HI >E

6I

Wdh

,&&,&:bbZaddgY ,)<ZcZbj^YZc"@VbeZc

DdhiZgZc`

G @I: 9D ?66G9 C HE6 L:<

OJ >9

3CHRIJVEN KAN OOK !NTWOORDNUMMER   7# (AARLEM

^cYjhig^Z

'. )% ,% &++ &+, +++ ++, +-' +-(

GHL:<

>C<

'A NAAR CONNEXXIONNLKLANTENSERVICE /F U BELT     LOKAAL TARIEF

MAANDAG TM VRIJDAG   UUR

N:

DDHI

L

B6

WZWdjl^c\ W^_odcYZgZWZWdjl^c\

zone 4601

&'

>hVaV O^Z`Zc]j^h ad`Vi^Z Hde]^V

'. )% ,% &++ &+,

<

6RAGEN KLACHTEN OF SUGGESTIES )ETS IN DE BUS LATEN LIGGEN

@J

G>C<

9D@I:GK6C =::HL:<

&

G

(

$EZEKAARTISEENUITGAVEVAN#ONNEXXION$EKAART ISMETDEMEESTEZORGSAMENGESTELD!ANDEZEKAARTKUNNEN GEENRECHTENWORDENONTLEEND

,

+-' +-(

+LANTENSERVICE

G=

DDHI

&

6IAMOBIELCONNEXXIONNLHEEFTUTOEGANGTOTACTUELEREISINFORMATIEOP UWMOBIELETELEFOON

odcZ\gZchbZiodcZcjbbZg

::@A66C

G>C<

:C :G 7D

'. )% ,% +++ ++, +-' +-(

&

&' ,

-OBIELINTERNET zone 4601

DeZcajX]iWVY OldaaZ

&&

CONNEXXIONNL

heddga^_cbZiCH"hiVi^dc

bdaZc!Ydgeh`Zgc!eda^i^ZWjgZVj! o^Z`Zc]j^h!KKK

@

:WOLLE

'RATISE MAILSERVICEMETBERICHTENOVERWIJZIGINGEN OMLEIDINGENEN STREMMINGENVANUWBUSLIJNEN-ELDUAANVIA-IJN#ONNEXXIONOP

CHHiVi^dc OldaaZ

7Zg`jb

'. )% ). ,%

:<

3-3³HALTE´;SPATIE=ENHET³HALTENUMMER´NAARCTPOB

GEENABONNEMENT 

-IJN#ONNEXXION

WjcYZakVcbZZgYVcYg^ZWjha^_cZc

L:<

CH :

:

&&

&

@G6C

7 BE=:G 86

JG 8:>CIJ 766C

DJ9

(

EVhh^ZWadZb

L:<

G< :C7J

((%

!CTUELEVERTREKTIJDENPER3-3

hZgk^XZa^_c&%bZi]VaiZ!a^_ccg#Zcg^_g^X]i^c\

&%

:C7JG<

@G6C

G9 >?

-(h

,&

UG PMIN $ANWEETUPRECIESHOEUINHETHELELAND KUNTREIZENMETBUS TRAM METRO BOOTENTREIN

&+,

,%

,%

6OOREENPERSOONLIJKREISADVIESVANDEURTOTDEURMET#ONNEXXIONKIJKTU OPCONNEXXIONNL 6OOREENREISADVIESMETHETOPENBAARVERVOERKIJKTUOP9292VNLOFBELT

hiVYhWjha^_cbZi]VaiZ!a^_ccg#Zcg^_g^X]i^c\ gZ\^dcVaZWjha^_cbZi]VaiZZca^_ccjbbZg

'.8dZkdgYZc )%HiZZcl^_` ).-(h9ZYZbhkVVgi

)

&

,%HiZZcl^_`

:WOLLE 3TATION.3

A9

D


Naar het voortgezet onderwijs in Zwolle? Kies de school die bij je past! Thomas a Kempis College De sportieve school www.thomasakempis.nl

Meander College De Cultuurschool www.meandercollege.nl

Carolus Clusius College â&#x20AC;&#x2122;n wereldschool! www.carolusclusiuscollege.nl

TalentStad

Bovenbouw vmbo www.talentstad.nl

JenaXL

Jenaplan voortgezet onderwijs www.jenaxl.nl

LZa`db^c OldaaZ =Zibdd^hiZldc^c\VVcWdYk^cYijde/

lll#kVcVbZgdb#Xdb

kZg`dde VVc`dde odZ`deYgVX]i iVmVi^Z ]nedi]ZZ`VYk^Zh

i ZkZ c VVc` h d Zm e Z d e gih

I%(-)'&)+%)lll#kVcVbZgdb#Xdb


ruimte voor onderwijs

I

n Zwolle hoeft het vinden van een gedegen school voor uw kind of kinderen geen enkel probleem te zijn. Net als in iedere andere vooruitstrevende stad gaat er ook in Zwolle veel aandacht uit naar onderwijs, scholing, studie en vorming. Goed onderwijs zorgt immers voor groei, voor stappen in ontwikkeling, voor inzicht en voor het leren om keuzes te maken, kansen te zien en te pakken, en een richting te kunnen bepalen. Zoals gezegd heeft Zwolle een ruim aanbod. Van de allerkleinsten tot de grotere kinderen, van volwassenen tot senioren en speciale doelgroepen... iedereen kan als het op educatie aankomt in Zwolle vele

kanten uit. Er is goed en veel basisonderwijs, zowel openbaar als christelijk en katholiek, zodat er op een professionele manier kennis en vaardigheden overgebracht en aangeleerd kunnen worden. Ook alle facetten van middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn in Zwolle ruim voorhanden. Het onderwijs heeft in Zwolle een goede naam en dat zult u gauw genoeg ontdekken. Alle informatie over soorten onderwijs en de daarbij behorende scholen en vormingsinstituten kunt u vinden op de website van de gemeente: www.zwolle.nl

Welkom in Zwolle!

15


Onze scholen: - de Aquarel - de Ark - de Bron - de Brug - het Carillon - de Duyvenkamp - de Ichthus - de Klokbeker

- Koningin Emmaschool - de Matenburcht - de Morgenster - het Mozaiek - het Stroomdal - de Wendakker - de Zevensprong

Interesse? www.vivente.nu Vivente is een ondernemende stichting voor christelijk primair onderwijs in Zwolle. Bij Vivente verzorgen circa 450 medewerkers basisonderwijs voor 4200 kinderen op 15 scholen. Vivente is ambitieus en loopt voorop bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs

Geef uw kind de ruimte!

Veerezon biedt op ĂŠĂŠn locatie in Stadshagen+ zowel kinderopvang, excellent (tweetalig) onderwijs als BSO aan. Uw kind volgt hierbij een ononderbroken leerlijn op maat. We zijn 52 weken per jaar, 6 dagen per week open van 07.00 - 18.00 uur en zijn niet gebonden aan de traditionele schoolvakanties. U kunt de vrije dagen dus zelf bepalen. Kijk voor onze unieke aanpak op www.veerezon.nl

Inschrijven is nu mogelijk!


christelijk onderwijs

W

ie in Zwolle op zoek is naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs op christelijke grondslag vindt bij Vivente alle denkbare mogelijkheden. Vivente – dat ‘levendig’ betekent - is een ondernemende stichting voor christelijk basisonderwijs. Op vijftien scholen wordt excellent onderwijs aan ruim 4.200 kinderen verzorgd door ruim 450 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. De vijftien scholen zijn: • de Aquarel • de Ark • de Bron • het Carillon • de Duyvencamp • de Ichthus • de Klokbeker • chr. Daltonschool Kon. Emma

• de Matenburcht • de Morgenster • het Mozaïek • het Stroomdal • de Wendakker • de Zevensprong • de Brug (speciaal basisonderwijs) Website: www.vivente.nu

Veerezon is een initiatief waar de grenzen tussen voor-, tussen- en naschoolse opvang en het onderwijs verdwijnen. Daarin kenmerkt zich het onderscheid van de gangbare onderwijsinstellingen door het aanbieden van een integraal dagarrangement. Website: www.veerezon.nl

Welkom in Zwolle!

17


catent ONTWIKKELEN MET PASSIE

Het Atelier Assendorperdijk 51 8012 EG Zwolle tel 038-4213438 www.kbshetatelier.nl directie@kbshetatelier.nl Geert Groteschool Van Hille Gaerthéstraat 86 8023 CC Zwolle tel 038-4532895 www.geertgroteschool.nl directie@geertgroteschool.nl De Kubus Erfgenamenweg 14-A 8026 PS Zwolle tel. 0529-401369 www.kubus-zwolle.nl directie@kubus-zwolle.nl De Phoenix Zalmkolk 2 8017 PA Zwolle tel 038-4650932 www.de-phoenix.nl directie@de-phoenix.nl

De Vlieger • Papaverweg 57 8042 ED Zwolle tel 038-4217641 • Oude Wetering 21 8043 MV Zwolle tel 038-4201555 • Ingelandhof 1 8043EC Zwolle tel 038-4201048 www.kbsdevlieger.nl info@kbsdevlieger.nl De Wingerd Stokmeesterslaan 5-7 8014 GM Zwolle tel 038-4651577 www.de-wingerd.nl directie@de-wingerd.nl School voor Speciaal Basisonderwijs De Schalm Palestrinalaan 915 8031 VA Zwolle tel 038-4234780 www.sbodeschalm.nl directie@sbodeschalm.nl


katholiek basisonderwijs

H

et katholiek basisonderwijs wordt in Zwolle verzorgd door Catent. Catent is opgericht onder de naam Stichting Katholiek Onderwijs IJssel-Vechtstreek. In 2008 is besloten om de naam te veranderen in Catent. Catent stuurt ruim dertig basisscholen aan, verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het overgrote deel van de scholen heeft een katholieke oorsprong. Catent omvat ook een oecumenische school en enkele scholen voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 500 personeelsleden verzorgen het onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen. Catent

streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord, wij hebben passie voor groei. Catent staat voor â&#x20AC;&#x2DC;ontwikkelen met passieâ&#x20AC;&#x2122;. Meer informatie kunt u vinden op www.catent.nl

Welkom in Zwolle!

19


Bent u op zoek naar een leuke cursus, kinderopvang of een mbo-opleiding voor uw zoon of dochter? Maak kennis met het volledige aanbod van Landstede. Wij bieden veel mogelijkheden voor jong en oud!

Voortgezet Onderwijs MBO Training, Opleiding & Advies voor volwassenen Kinderopvang Welzijn Meer informatie? Wilt u meer weten over deze of andere activiteiten van Landstede? Bel ons gratis informatienummer 0800-0245666, mail naar info@landstede.nl of bezoek onze Infoshop aan het Grote Kerkplein 14.

www.landstede.nl

Hèt adres indien u op zoek bent naar een hond of poes. Wij kunnen u informeren over de aanschaf van een hond of poes. Tips waar u aan moet denken en vooral hoe u op een vertrouwde wijze kunt beginnen aan uw huisdier. Ook vangen wij gevonden honden en poezen op. Voor informatie: www.dierenasielzwolle.nl

Tevens hondenpension! Graham Bellstraat 2, Zwolle www.dierenasielzwolle.nl

Door de kleinschaligheid van het pension kan er veel individuele aandacht worden besteed aan uw hond.


voortgezet onderwijs

O

ok aan de ‘tweede fase’ in de ontwikkeling van uw kind of kinderen is gedacht. Het voortgezet onderwijs telt in Zwolle een aantal gerenommeerde instituten die uitstekend onderwijs verzorgen. Eén van die instituten is Landstede, een ondernemende organisatie die nog veel meer doet dan alleen het geven van voortgezet onderwijs. Landstede is van vele markten thuis: middelbare beroepsopleidingen, training, opleiding & advies voor volwassenen en diensten op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop, en zoals vermeld voortgezet onderwijs. Landstede staat midden in de maatschappij en gaat voor waardenvol leren, leven en werken. Dat alles vanuit christelijke inspiratie. Ten aanzien van het voortgezet onderwijs kunnen kinderen bij Landstede een brede keuze verwachten. Scholen met een sportieve of creatieve inslag, een internationale opleiding, een kleine(re) school, u zegt ‘t maar. De volgende scholen in het voort-

gezet onderwijs - en niet beperkt tot Zwolle - maken deel uit van Landstede: • Agnieten College Zwartsluis • Agnieten College Wezep • Agnieten College Nieuwleusen • Meander College • Carolus Clusius College • Thomas a Kempis • Talentstad • Ichthus Kampen • Ichthus IJsselmuiden • Ichthus Dronten • De Boog • Jena XL • Internationale School Eerde • Joan Cele • Landstede Vavo Meer weten over Landstede? Bezoekt u dan www.landstede.nl Meer weten over voortgezet onderwijs in het algemeen? Raadpleegt u dan de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl

Welkom in Zwolle!

21


kunst, cultuur & recreatie

Z

ien, doen, genieten = Zwolle. Een groene stad, een historische stad, een bruisende, prachtige stad. Historische gebouwen, pittoreske pleinen, mooie parken en aansprekende stadsgrachten. Zwolle ontdekken kunt u wandelend en fietsend doen, maar ook de waterfiets en de taxi staan tot uw beschikking. Geniet met volle teugen van de talloze monumenten, zoals de Sassenpoort, de Diezerpoort, de Steenpoort, de Peperbus, de Windesheimer molen of de Basiliek van Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming. Neemt u een kijkje buiten de stad, dan liggen het Overijssels Vechtdal, de landelijke IJsseldelta en het Waterreijk Weerribben Wieden te wachten om door u â&#x20AC;&#x2DC;beleefdâ&#x20AC;&#x2122; te worden.

22

Welkom in Zwolle!

Als evenementenstad biedt Zwolle ook een rijke keuze: het Hanzefestival, het Van Eigen Bodem-festival, de halve marathon en het Internationaal Gitaar Festival. Kunst en cultuur treft u onder andere ook aan in het Stedelijk Museum Zwolle, in de Schepenzaal in het stadhuis en in het bijzondere Vrouwenhuis van Aleida Greve. Eigenlijk is het allemaal teveel om op te noemen. U moet er zelf maar eens flink wat tijd voor vrijmaken. Wandelschoenen aan, foto- en/of filmcamera mee om Zwolle te zien, te doen en er volop van te genieten. Wij wensen u een spannende ontdekkingsreis.


kinderopvang goed geregeld

Z

wolle heeft oog en hart voor kinderen. Dat blijkt uit de brede mogelijkheden op het terrein van kinderopvang. Peuterspeelzalen, kindercréches, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, kinderdagverblijven, opvang door opa’s en oma’s... zoals het bekende spreekwoord luidt: ‘er zijn vele wegen die naar Rome leiden’. Een beknopt overzicht van de bekendste vormen. Peuterspeelzalen bieden kinderen van 2,5 tot 4 jaar extra ontwikkeling en geven ouders ondersteuning in de opvoeding. In kinderdagverblijven kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar van werkende en/of studerende ouders terecht. De dagindeling in een kinderdagverblijf is vergelijkbaar met de situatie thuis.

Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar, en is bedoeld voor de tijden na school en gedurende de schoolvakanties. Bij gastouderopvang worden kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen in de woning van (een) gastouder(s). Gastouders mogen voor maximaal 4 kinderen tegelijk de opvang verzorgen. Wilt u alles weten over de diverse vormen van kinderopvang, over de geregistreerde organisaties en aanverwante onderwerpen? Dan kunt u die informatie vinden op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl

Welkom in Zwolle!

23


LZa`db^c OldaaZ =Zibdd^hiZldc^c\VVcWdYk^cYijde/

lll#kVcVbZgdb#Xdb

kZg`dde VVc`dde odZ`deYgVX]i iVmVi^Z ]nedi]ZZ`VYk^Zh

i ZkZ c VVc` h d Zm e Z d e gih

I%(-)'&)+%)lll#kVcVbZgdb#Xdb

Evangelische Boekhandel lighthouse Boeken

CD’s

DVD’s

Geraniumstraat 14 8013TK Zwolle Tel.: 038 4232808 E-mail: info@boekhandel-lighthouse.nl

Cadeau Artikelen

Zwolle 2010 press  
Zwolle 2010 press  
Advertisement