Page 1


FESTIVAL GUIDE Dutch Electronic Art Festival 2012 | The Power of Things 16 MAY–3 JUNE 2012 Rotterdam, the Netherlands Festival 16 May–20 May 2012 Exhibition 17 May–3 June 2012 www.deaf.nl

1


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

VOORWOORD FESTIVAL

FESTIVAL INTRODUCTION

Het is zover, we kunnen ons weer verheugen op het Dutch Electronic Art Festival met een prachtig programma. DEAF dient als podium en ontmoetingsplek voor creatief jong talent en professionals van naam, die zich in hun werk richten op onze technologische cultuur en op de vraag hoe de technische ontwikkelingen onze samenleving in al haar aspecten vormgeven. V2_Instituut voor instabiele media legde in de jaren tachtig de basis voor de DEAF–biënnale, die vanaf deze editie zelfstandig verder gaat. DEAF2012 vindt plaats in het jaar dat V2_ haar dertigjarig bestaan viert.

DEAF is back again and I’m eagerly looking forward to another fascinating, exciting Dutch Electronic Art Festival. DEAF serves as a public forum and meeting place for young creative talent as well as established professionals whose work focuses on our contemporary technological culture. V2_ Institute for the Unstable Media started DEAF in the mid eighties; it continues as an independent entity beginning this year, as V2_ turns thirty.

DEAF is een belangrijk platform voor kunstenaars, makers, theoretici, studenten en anderen met belangstelling voor de wereld van nu. Hier worden kunst en actuele maatschappelijke vragen met een frisse en kritische blik bekeken. Hier worden kunst, vormgeving, mode, muziek, wetenschap en technologie moeiteloos gecombineerd en vinden ze elkaar via speelse, visionaire en kritische projecten. DEAF2012 laat via een tentoonstelling, projectpresentaties, een symposium en performances aan een breed publiek zien wat er in de laboratoria van (elektronische en digitale) kunstenaars wordt gemaakt en hoe hun ontdekkingen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en vormgeven van kunst, technologie en samenleving. Daarnaast is DEAF2012 een plek waar ook de internationale experts elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen, en te netwerken om de volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen zetten. DEAF2012 staat opnieuw en als vanouds midden in de samenleving en laat zien hoe een creatieve generatie vol dadendrang zich niet laat beperken door grenzen, regels en opvattingen over kunst, cultuur, politiek en maatschappij. The sky is the limit, maar gelukkig kan de deelnemers aan het festival het nodige realiteitsgehalte niet worden ontzegd. En dat is dringend gewenst, want de huidige generatie creatieven en kunstenaars zal het antwoord moeten ontwikkelen op de uitdagingen waar milieu, economie, politiek en cultuur ons de rest van deze eenentwintigste eeuw mee zullen overstelpen. Alex Adriaansens

2

DEAF provides an important platform for a generation of young talented and creative artists and designers as well as a broad audience. At DEAF, we look at current social and cultural urgencies with a fresh, critical view. Art, design, fashion, music, science and technology are combined effortlessly, crossing paths in playful, visionary and critical projects. DEAF2012’s exhibition, project presentations, symposium and performances will show a broad audience what artists and designers are creating in their labs and how their discoveries can contribute to the development and design of technology and society at large. DEAF2012 will also serve as a place for (inter)national experts to exchange knowledge and experience and forge new connections that will help them take the next step in their professional development. Like previous editions, DEAF2012 is rooted firmly in society and shows how a creative, dynamic generation is refusing to be held back by boundaries, rules or particular ideas about art, culture, politics and society. The sky’s the limit, but never without a measure of realism since this generation wants to change the world! Alex Adriaansens


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

Philip Beesley – The Hylozoic Ground 3


EXHIBITION

Philip Beesley – The Hylozoic Ground 4


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

INHOUD CONTENTS 6–9

Thema Theme

10–33

Tentoonstelling Exhibition

34–37

Symposium Symposium

38–45

De avonden van ... The evening of ...

46–53

The Power of ... The Power of ...

54–69

Performance Performance

70–77

Spotlights Spotlights

82–85

Open Stage Events Open Stage Events

86–87

Palm Top Theater Palm Top Theater

88–89

90–93 110–111 112

Educatie Education Satellite Satellite Programmatijden Timetable Plattegrond festival Festival map

5


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

THEMA

THEME

In ons dagelijks leven speelt niet-levende materie een cruciale rol in zowat alles wat we doen: eten heeft invloed op onze stemming en op ons gedrag, communicatietechnologie geeft vorm aan onze sociale interacties en het weer beïnvloed ons dagelijks patroon. Ook in het licht van recent materiaalonderzoek, natuurrampen en de wereldwijde klimaatverandering zal niemand meer de werkingskracht van niet-levende materie ontkennen. Als we het bestaan van deze ‘eigen kracht van de dingen’ erkennen krijgen we niet alleen een nieuwe kijk op wat er in de wereld gebeurt, maar verandert ook de manier waarop we met de wereld omgaan doordat we afstand nemen van het huidige (en vaak gevaarlijke) wereldbeeld waarin alles als ondergeschikt aan de mens gezien wordt. Met het thema The Power of Things gaan we in deze editie van het Dutch Electronic Art Festival op zoek naar een radicaal andere kijk op de wereld; een waarin het onderscheid verdampt tussen wat leeft en wat niet leeft.

In our daily lives, nonliving matter plays a crucial role in nearly everything we do, often beyond our immediate control. For example, the food we eat influences our mood and behavior; the technologies we use shape our social interactions; and climate impacts on our daily rhythms. On a more global level, modern material science, recent natural disasters and the current state of the global environment also indicate that the causal power of nonliving matter can no longer be denied. Acknowledging this ‘power of things’ not only provides new insights into many phenomena, but also changes the way we relate to the world, as we step away from our contemporary, arguably hazardous, human centered worldview. With The Power of Things as its theme, this edition of the Dutch Electronic Art Festival explores a radically different worldview: one that breaks down the categorical distinction between the living and the nonliving and attributes a vital force to both.

De gedachte dat er in niet-levende materie een levenskracht schuilgaat kent een lange geschiedenis, maar de meer gematigde opvatting dat materie zelf dingen kan doen en veroorzaken lijkt steeds meer ingang te vinden. In de filosofie en wetenschappen bloeien opnieuw ‘vitalistische’ theorieën en materialistische benaderingen op. Maar in de kunsten is het vermogen van materie om zelf te handelen misschien nog wel het sterkst aanwezig. Zoals iedere kunstenaar weet, bepaalt het materiaal voor een groot deel de uitkomst van een artistiek proces. Wetenschappelijke experimenten zijn er meestal op uit meer te begrijpen van wat materie is, terwijl kunst onderzoekt wat materie doet. Als je weet wat materie doet, snap je ook beter dat ‘dingen’ (Things) – of het nu om voedsel, koopwaar of andere dingen gaat – zo hun eigen neigingen en tendensen hebben. Als je deze eigen kracht van dingen herkent zie je vanzelf hoe schijnbaar passieve dingen een cruciale bijdrage leveren aan sociale kwesties, politieke verwikkelingen en milieuproblemen. Voor de centrale tentoonstelling van DEAF2012 hebben we werken gekozen die ons confronteren met de kracht die aan dingen eigen is, ofwel door deze zichtbaar en begrijpelijk te maken, ofwel door haar op

6

The theory that there is a vital force within nonliving matter has appeared at various points in history, but the idea that matter has causality and agency seems to be becoming more widespread than ever at present. ‘Vitalist’ philosophies and materialist approaches are flourishing in philosophy and science. But art is the field where material causality exerts its strongest force. As every artist knows, the outcome of an artistic process is largely determined by the materials used. While scientific experimentation predominantly aims for a better understanding of what matter is, art explores what matter does. Knowing what matter does contributes to a greater knowledge of how things – whether foodstuffs, commodities or something else – act and what their particular propensities or tendencies are. Recognizing the power of things could even reveal how seemingly passive things have crucial impacts on social issues, political affairs and environmental problems. By embodying it in tangible works, art helps us to acknowledge this power. For our thematic exhibition, we’ve selected works that confront us with the power inherent in things, either by displaying it, making it understandable or using it in an unexpected way. Motallebi’s Terrestrial Ball, for instance, combines all the earth’s elements into a tiny, fragile object, raising the question of how something so tiny


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

een onverwachte manier in te zetten. In Motallebi’s Terrestial Ball zijn bijvoorbeeld alle chemische elementen in een piepklein, kwetsbaar object samengebracht, wat de vraag oproept hoe zo’n klein balletje alle ingrediënten kan bevatten van een wereld die zo complex is als de onze. Olafur Eliassons Notion Motion, Dick Raaijmakers’ Ideofoon 1, Roman Kirschners Maelstrom, Ralf Baeckers Irrational Computing en Jessica de Boers Sealed laten alle zien hoe verschillende materialen op elkaar kunnen inwerken en systemen vormen. Zimouns Woodworms, Microphone, Sound System toont aan dat ook insecten deel kunnen uitmaken van zo’n systeem, en terwijl Markus Kison emoties van internetgebruikers opneemt in zijn werk, is er in Driessens en Verstappen’s Sandbox een rol voor de fysieke toeschouwer weggelegd in het bewegen van zandduinen in een grote kist vol zand. Christien Meindertma laat in One Sheep Sweater zien dat industriële productieprocessen specifieke eigenschappen van onbewerkt materiaal soms onbenut laten, terwijl Tuur van Balen (Pigeon d’Or), Open_Sailing (Protei) en Jae Rhim Lee (Mushroom Death Suit) duidelijk maken hoe eigenschappen van materie kunnen worden gebruikt voor een radicaal andere benadering van ons milieu en de manier waarop we met milieukwesties omgaan. Eigenschappen van de nieuwste typen materialen, die tot kort geleden nog tot de sciencefiction behoorden, spelen een fundamentele rol in de concepten achter Philip Beesley’s werk Protocell Field en Frederik de Wilde’s Hostage. Ook The Small Protein Translation Machine van Tissue Culture & Arts Project lijkt op sciencefiction, maar bestaat uit echt vlees dat groeit in een toestand tussen levend en niet-levend. Binnen de verschillende programmaonderdelen van DEAF2012 presenteren we een breed scala aan creatieve vakgebieden om de vitaliteit van verschillende materialen te onderzoeken en te bespreken. Het DEAF2012-symposium bijvoorbeeld benadert de vitale kracht van dingen vanuit het begrip ‘schoonheid’. Niet de clichématige, neoklassieke schoonheid, maar John Ruskins ‘vitale schoonheid’: de onvoorspelbare schoonheid van levende en niet-levende dingen die zichzelf organiseren en vormgeven; het soort schoonheid dat ons verrast met nieuwe verbanden,

can include all the ingredients for a world as complex as ours. Olafur Eliasson’s Notion Motion, Dick Raaymakers’ Ideophone, Roman Kirschner’s Maelstrom, Ralf Baecker’s Irrational Computing and Jessica de Boer’s Sealed demonstrate how different materials can interact or form assemblies to display their powers. Zimoun’s Woodworms, Microphone, Sound System shows that insects can also be a part of such an assembly, and while Markus Kison adds online emotional expressions to the equation in his work Pulse, Driessens and Verstappen’s Sandbox includes a role for the human spectator in a seemingly self organizing landscape of sand dunes. Christien Meindertsma’s project One-Sheep Sweater shows that production processes sometimes obscure powers intrinsic to raw materials, while the design scenarios of Tuur van Balen (Pigeon d’Or), Open_Sailing (Protei) and Jae Rhim Lee (Mushroom Death Suit) demonstrate how such powers can be used to radically redesign our environment and the way we deal with environmental issues. The power of the newest types of materials – ones that until recently belonged to the realm of science fiction – lies at the heart of the concepts of Philip Beesley’s Protocell Field and Frederik de Wilde’s Hostage. The Small Protein Translation Machine, by the Tissue Culture & Arts Project, verges on science fiction too, consisting as it does of actual meat growing in a state that lies somewhere between living and nonliving. Within the various strands of the DEAF2012 program, we’ll use a wide range of platforms to examine the power of things and discuss the consequences of acknowledging it. The DEAF2012 symposium, for instance, will examine the power of things through the notion of beauty – not the neoclassical kind of beauty but John Ruskin’s ‘vital beauty’: the unpredictable beauty of living and nonliving things that organize and design themselves: the kind of beauty that surprises us with new connections, relations and potentialities. Internationally renowned theorists Lars Spuybroek, Tim Ingold, Wendy Steiner, Arjen Mulder, Thierry Bardini and Philip Beesley will update our sense of beauty for the material-digital age. To further investigate what art can offer the radical new materialist worldview this edition of DEAF will explore,

7


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

relaties en mogelijkheden. In het symposium zullen Lars Spuybroek, Thierry Bardini, Wendy Steiner, Arjen Mulder, Tim Ingold en Philip Beesley ons idee van schoonheid actualiseren. In het programmaonderdeel The Power of ... wordt door middel van presentaties van kunstenaars en ontwerpers ingegaan op de specifieke eigenschappen en vitale kracht van materialen (Thing-Power), het vormgeven van de sociale interfaces van de toekomst (Crafting the Future) en de impact van het virtuele op de fysieke werkelijkheid (Augmented Society). The Power of ... brengt kunstenaars, makers en denkers samen in gesprekken en workshops en nodigt ook vertegenwoordigers uit de industrie uit tijdens de dagelijkse netwerkborrel Meet the Scene. Uniek voor DEAF is De avonden van ..., waarin speciale gasten met een uitgesproken standpunt binnen de kunst en cultuur worden uitgenodigd om geheel naar eigen smaak een avond samen te stellen waarin ze The Power of Things als uitgangspunt nemen en hun eigen gasten uitnodigen; anything goes is het motto! Het Britse kunstcollectief The People Speak, bekend van vele media-optredens, gaan in op fundamentele vragen over democratisch actievoeren en laten ons meespelen in hun hoogst vermakelijke democratische improvisatiespel Who Wants To Be …? De avond van de befaamde architect Philip Beesley voert ons binnen in de wonderen van protocel-chemie, waarbij het publiek een quasi-metabolische happening zal meemaken. Het avantgardistische lab SymbioticA zal een avond in de stijl van Iron Chef verzorgen, waarbij een filosoof tegen een wetenschapper en een gastronomisch kunstenaar uitkomen in een strijd over de geheime ingrediënten voor het samenstellen van (half-)levend vlees. In het DEAF2012 Performance Program wordt ingezoomd op de samenwerking tussen disciplines, de materialiteit van instrumenten, en de vitale schoonheid van improvisatie. Een hoogtepunt is Terra Nova door CREW: een immersieve theaterervaring in het duizelingwekkende landschap van de Zuidpool. Verder worden er in het filmprogramma een aantal films vertoond van kunstenaars die de materialiteit

8

the program The Power of ... will delve into the force intrinsic to materials (Thing Power), the capacity of material knowledge in shaping the social interfaces of the future (Crafting the Future), and the power of virtual matter in physical reality (The Augmented Society). The Power of ... will bring together artists and theorists in debates and workshops and welcome industry with the network event Meet the Scene. Unique to DEAF are The evenings of ..., for which guest curators, artists and theorists who have carved out distinctive positions in the art and culture world create their own à la carte evenings exposing, showcasing and questioning The Power of Things. In this edition, we’re delighted to juxtapose the respective power of democracy, chemistry and biology. Media savvy British art collective The People Speak will talk about fundamental aspects of democratic action and engage us in their highly entertaining, anything goes democracy game show, Who Wants To Be …? Renowned architect Philip Beesley will introduce us to the wonders of protocell chemistry, and the audience will experience a quasimetabolic ‘happening’. Cutting edge artistic research lab SymbioticA will host an Iron Chef-style evening, pitching a philosopher against a scientist and a gastronomy artist in a battle for supremacy over the secret ingredients of semi living meat. The DEAF2012 Performance Program embodies the complex interactions inherent in a vital culture by focusing on interdisciplinary collaborations, the material agency of instruments and the vital beauty of improvisation. A highlight of our performance program, Crew’s Terra Nova, promises a truly immersive theatrical experience, framed in the sense bending landscape of the Antarctic. A screening program developed with WORMkino will feature a small selection of films by artists that take film’s materiality not as a given but as a variable to be explored and enjoyed for artistic purposes. We’re pleased to welcome several established and new partners into this year’s program. Besides helping to make the abovementioned events possible, many of our partners and friends will appear in the Spotlights program of short events exploring themes relating to The Power of Things and making room for a wider discourse.


DEAF2012 THE POWER OF THINGS

van analoge film niet voor lief nemen, maar als een middel waarmee geëxperimenteerd en gespeeld kan worden. Graag heten we in deze editie van DEAF ook een aantal oude en nieuwe partners welkom in het programma. Naast de samenwerkingsverbanden die de hierboven beschreven programmaonderdelen mogelijk maken, verschijnen veel van onze partners in het onderdeel Spotlight: een reeks korte programma’s waarin thema’s aan de orde komen die direct gerelateerd zijn aan The Power of Things of dit thema in een breder kader plaatsen. In de Open Stage Events worden partners uitgenodigd om hun eigen evenement binnen het festival te organiseren, van performances en boekpresentaties tot feesten en pitches, die allemaal te maken hebben met het festivalthema of over thema’s gaan die binnen de elektronische kunst leven. Het programmaonderdeel Satellites maakt het partners mogelijk om op hun eigen manier en vanuit hun eigen instelling aan te haken bij het festival. Ook zal een groot aantal scholen DEAF2012 meemaken via ons uitgebreide Education Program waarbinnen met verschillende educatiepartners wordt samengewerkt.

The Open Stage Events are a chance for partners to hold their own events within the festival, from performances and book launches to content parties and pitches, all relating to our main theme or addressing key issues in the electronic arts in general. The Satellites program allows partners to riff on our theme at their own venues. Finally, a great number of schools’ students will experience DEAF via our rich Educational Program. Like The Power of Things, the power of DEAF is a vital force, one emerging from interactions at many different levels: between the festival and its partners, between artists and theorists, and between artworks and audiences. We hope you enjoy experiencing and exploring the power that is intrinsic to all things at DEAF2012. Michel van Dartel and Michelle Kasprzak, curators

Net als The Power of Things komt de kracht van DEAF voort uit interacties op allerlei niveaus: tussen het festival en haar partners, tussen kunstenaars en theoretici, en tussen kunstwerken en publiek. Geniet en ervaar The Power of Things op DEAF2012! Michel van Dartel en Michelle Kasprzak, curatoren

9


EXHIBITION


EXHIBITION

TENTOONSTELLING

EXHIBITION

De DEAF2012-tentoonstelling laat werken zien die ‘relationeel’ zijn ontworpen en waarin interactie, in welke vorm dan ook, het uitgangspunt is bij het tot stand brengen van het kunstwerk. De werken zijn soms biologisch, soms technologisch van aard en vaak ook een mix van beide.

The DEAF exhibition features art works that are ‘relationally’ designed and works in which interaction, in whatever form, serves as the starting point for bringing art into being. The pieces are sometimes biological in nature, sometimes technological, and often a mix of the two.

In de twintigste eeuw heeft zich in alle vakgebieden en praktijken een verlangen doorgezet om de natuur te zuiveren, te reduceren en te abstraheren, met het doel het leven te kunnen begrijpen en vorm te geven. Dit heeft grote gevolgen gehad en de wereld ingrijpend veranderd. Momenteel ervaren we hoe beperkt dit wereldbeeld en de eruit voortkomende levensstijl eigenlijk zijn. We hoeven maar te kijken naar de toenemende milieuproblemen, de snel teruglopende biodiversiteit, de manier waarop we natuurlijke grondstoffen exploiteren, de stadsplanning, de manipulatie van voedingsgewassen en processed food, of hoe we momenteel denken over multiculturaliteit: overal zien we de verwoestende effecten van een politiek die wil zuiveren, versimpelen en abstraheren. Dit heeft ons vervreemd van het leven, dat zich juist kenmerkt door een ingewikkelde, ‘rommelige’ samenhang waarin de dingen met elkaar interactie hebben en zo steeds nieuwe variaties laten ontstaan (sociaal, cultureel, biologisch). Vitaliteit is de onstuitbare drang tot diversiteit. We weten intussen dat de processen die leven mogelijk maken en vormgeven, niet van bovenaf gecontroleerd kunnen worden. Ze werken alle in een combinatie van zelforganisatie en sturing, en ontwikkelen zich tot steeds complexere verbanden. Bescheiden daden op micro niveau werken op elkaar in en komen samen in de macrosystemen waaruit onze tastbare wereld bestaat. Daarin zien we telkens weer variatie en diversiteit ontstaan met een onuitputtelijke schoonheid. Hoe de dingen zich tot elkaar verhouden, zich met elkaar verbinden en hoe daaruit biologische, culturele, sociale, of technologische structuren, vormen en netwerken ontstaan: dat is de vraag waar kunstenaars, vormgevers en wetenschappers zich tijdens DEAF2012 op richten. Ze exploreren hoe materialen, dode en levende, alle een eigen werkingskracht hebben en zowel hun omgeving als zichzelf voortdurend veranderen. Ze zijn vitaal en laten een ‘vitale schoonheid’ zien. Schoonheid: dat woord waren we bijna vergeten in een tijd waarin alles alleen nog functioneel leek te moeten zijn.

In the twentieth century, across professions and practices, we saw a persistent desire to purify, reduce and abstract nature with the goal of understanding and shaping life. This urge has had profound consequences and radically changed the world. We are currently witnessing how limited this view of the world and its resulting lifestyle are. We need only look at our increasing environmental problems, rapidly shrinking biodiversity, exploitation of natural resources, urban planning, manipulation of edible plants and processed food, and ways of thinking about multiculturalism: everywhere, we see the devastating effects of a politics that seeks to purify, simplify and abstract. It has alienated us from life, which is characterized by a complex, ‘messy’ coherence in which things interact with each other and thereby constantly generate new variations (social, cultural and biological). Vitality is an irrepressible instinct toward diversity. We now know that the processes that make life possible and give it shape cannot be controlled from on high. All of them work through a combination of self-organization and guidance, developing increasingly complex connections. Modest activities at the micro level affect each other and come together in the macrosystems that make up the tangible world. There, time and time again, we see variation and diversity of inexhaustible beauty arising. How things relate to each other, how they connect, and how biological, cultural, social and technological structures, forms and networks subsequently arise: these are the questions artists, designers and scientists will address at DEAF2012. They’ll explore how materials, dead and alive, have their own individual effective capacities and constantly alter their environments and themselves. They are vital and display a vital beauty. Beauty: it is a word we had nearly forgotten in an age when everything merely seemed to have to be functional.

11


EXHIBITION

4

3

2 5 1 7 8 6 18 b VISITOR HELP DESK

9

POST

9

MAIN ENTRANCE

10

18

a

17 12

14 11

FESTIVAL HUB

18

a

16

15

13

12


EXHIBITION

TENTOONSTELLING WERKEN

EXHIBITION WORKS

1. Mushroom Death Suit – Jae Rhim Lee 2. Maelstrom – Roman Kirschner 3. Terrestial Ball – Kianoosh Motallebi 4. Sandbox – Driessens & Verstappen 5. Ideofoon 1 – Dick Raaijmakers 6. One-Sheep Sweater – Christien Meindertsma 7. Pigeon D’Or – Tuur van Balen 8. Hostage pt. 1 & Scan – Fredrik de Wilde 9. Notion Motion – Olafur Eliasson 10. Pulse – Markus Kison 11. Sealed – Jessica de Boer 12. Irrational Computing – Ralf Baecker 13. 15 Minutes of Biometric Fame – Marnix de Nijs 14. Protocell Field – Phillip Beesley 15. Woodworms, Microphone, Soundsystem – Zimoun 16. The Small Protein Translation Machine – Tissue Culture and Art Project 17. Protei – Cesar Harada 18a.Sentient City Survival Kit – Mark Shepard 18b.Sentient City Survival Kit: Serendipitor Walks Meeting Point – Mark Shepard

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31

Off site 19. Coolsingel 42: Nano Supermarket – Next Nature Network 20. Sub-Urban Video Lounge: Dear Steve – Herman Asselberghs

32 33

tentoonstelling exhibition openingstijden opening hours 17 May–20 May 2012 11:00–23:00

Dear Steve – Herman Asselberghs openingstijden opening hours 17 May–3 June 2012 12:00–15:00

21 May–3 June 2012 11:00–18.00

venue SUB-URBAN VIDEO LOUNGE Botersloot 44a, Rotterdam

venue POST Coolsingel 42, Rotterdam Nano Supermarket openingstijden opening hours 17 May–19 May 2012 11:00–20:00 venue NANO SUPERMARKET Coolsingel 42, Rotterdam 13


EXHIBITION

DEATH SUIT 1 MUSHROOM Jae Rhim Lee Wetenschappelijk is aangetoond dat het menselijk lichaam zo’n 219 verschillende giftige en milieuvervuilende stoffen kan bevatten, zoals pesticide, zware metalen en conserveringsmiddelen. De Mushroom Death Suit bevordert de afbraak en gedeeltelijke ontgifting van een lijk door een pak waarin sporen zijn verwerkt van schimmels die ook wel oneindigheidspaddestoelen worden genoemd. Als onderdeel van haar Infinity Burial Project traint Jae Rhim Lee deze schimmels om haar eigen lichaamsweefsel en afscheidingsproducten (huid, haar, nagels, bloed, bot, vet, tranen, urine, feces en zweet) te verteren. De Mushroom Death Suit bestaat uit een katoenen onderlaag en een bovenlaag van gaas met paddestoelsporen en mycelium, waardoor de paddestoelen zich over het lichaam kunnen verspreiden en ontwikkelen. De bijgeleverde ‘alternatieve balsemvloeistof’ is een vloeibare sporensmurrie waardoor de sporen, ook in het lichaam, tot paddestoelen kunnen uitgroeien.

14

A human body can contain up to 219 toxic pollutants, including pesticides, heavy metals and preservatives, according to scientific research. Mushroom Death Suit facilitates the decomposition and partial toxin remediation of corpses using a suit of fungi collectively called the Infinity Mushrooms. Lee is training these fungi to consume her own body tissue and excretions (skin, hair, nails, blood, bone, fat, tears, urine, feces and sweat) as part of her Infinity Burial Project. Mushroom Death Suit consists of a base layer of cotton and a top layer of netting embedded with mushroom spores and mycelium, which allows the fungi to grow and spread across the body. The suit is accompanied by the ‘Alternative Embalming Fluid’, a liquid spore slurry that allows spores to develop and grow inside the body.


EXHIBITION

2 MAELSTROM Roman Kirschner Maelstrom is een installatie over vloeibaar zijn, over informatie en het je duizelen voor de ogen, geïnspireerd op Edgar Allan Poe’s boek A Descent into the Maelström. De vloeibaarheid van waarheden en wereldbeschouwingen doet ons duizelen, en als het je nog niet duizelt ben je onvoldoende geïnformeerd. Maar als je wat beter naar informatie kijkt wordt duidelijk dat, bezien op een laag materieel niveau, informatie een proces is waarin voortdurend vormen worden omgezet in materialen en dan snel weer verdwijnen, zij het op een uiterst kleine schaal. In deze installatie worden deze twee lagen van informatiestromen gecombineerd tot een ononderbroken tekening in een vloeibaar medium. Vlak voor de vormen zich uitkristalliseren, worden ze overgetekend of vallen ze uiteen en verdwijnen. Het tekenproces zit tegen de grens aan van het waarneembare, en Maelstrom wordt als het ware een innerlijke spiegel van de werkelijkheid waarin het zichtbare en het onzichtbare, de verbeelding en het stoffelijke samenkomen.

Maelstrom is an installation about fluidification, information and nausea inspired by Edgar Allan Poe. The fluidification of truths and worldviews makes our heads spin, and those who are not dizzy are not well informed. But when one takes a closer look at information, it becomes clear that at a low, material level, it is a process in which forms are continuously transferred into materials and quickly disappear again, albeit on a very small scale. This installation combines these two layers of moving information and sluggish nausea in the form of a continuous drawing in a liquid medium. Just before shapes become evident, they are overwritten or fall apart and disappear. The drawing process moves along the edge of perceptibility, and Maelstrom turns into an inner mirror of reality in which the visible and invisible, the imaginary and material converge.

15


EXHIBITION

BALL 3 TERRESTRIAL Kianoosh Motallebi Terrestrial Ball is een klein rond voorwerp dat gemaakt is van alle 94 natuurlijke elementen die op de planeet aarde te vinden zijn. Het is zowel een tastbare kijk op de wereld waarin wij leven als een aandenken aan onze geboortegrond en een object dat op elementair niveau gerelateerd is aan alle objecten en substanties die ooit zijn gemaakt. Er worden regelmatig meteoren gevonden, stukjes van andere werelden die op onze planeet vallen. Misschien zal ook deze bal van de aarde ook ooit nog eens worden teruggevonden en anderen iets over ons vertellen. Kianoosh Motallebi gebruikt de wetenschap en wetenschappelijke principes om objecten en installaties te maken over kunst en existentiële vragen rond het menselijk bestaan. Zijn werk schept vaak een groter kader waarin toeschouwer en werk gesitueerd worden, en stelt daarmee vragen aan de orde over het verband tussen onze beleving van onze omgeving en de natuurwetten die daaraan ten grondslag liggen.

16

Terrestrial Ball is a small, spherical object made of the 94 elements that occur naturally on earth. It is at once a tangible look at the world we live in, a memento of our home and an object that relates in an elementary way to every other object and substance that has ever been made. Meteors – bits of other worlds that fall onto ours – are regularly found on earth. Perhaps this earth ball will itself someday be found, informing others of our existence. Born in Liverpool in 1982, Kianoosh Motallebi makes objects and installations that use science and scientific principles as a context for exploring art and existentialist questions about human existence. His works often define a larger context inhabited by both the viewer and the work. This larger context creates a space for challenging and exploring the interconnections between humans’ everyday experience of their surroundings and the physical laws that govern them.


EXHIBITION

4 SANDBOX Driessens & Verstappen Sandbox is een diorama waarin een zandvlakte steeds door wind verandert. Het is bewust geen verkleinde versie van een bestaande woestijn, maar een generatief systeem waarin concrete materialen als zand en wind de vormende elementen zijn. De ventilatoren worden aan- en uitgezet door een speciaal algoritme. Je ziet de zandkorrels opwaaien en neerkomen waardoor de karakteristieke glooiingen ontstaan. Af en toe zie je zelfs zandhozen en lawines, of luwtes waarin de korreltjes over het zandoppervlak lijken te dansen. Het Amsterdamse kunstenaarsduo Driessens en Verstappen hebben een veelzijdig oeuvre opgebouwd, van software tot machines en objecten, waarin ze de telkens onderzoeken hoe ze met fysieke, chemische en computergestuurde algoritmen beeld-scheppende processen op gang kunnen brengen.

Sandbox is a diorama in which wind continuously transforms a bed of sand. The intention is not to make a downscaled simulation of an existing desert but to build a generative system in which concrete materials (sand and wind) are the shaping elements. The fans are switched on and off individually by means of a special algorithm. The viewer can see rushing particles and sand drifts generating typical slopes. Now and then, dust devils and avalanches appear, as do lees where lightweight particles seem to dance over a solid surface. The Amsterdam-based artist couple Erwin Driessens and Maria Verstappen have developed a multifaceted oeuvre of software, machines and objects. Their research focuses on the possibilities that physical, chemical and computer algorithms offer for the development of image-generating processes.

17


EXHIBITION

1 5 IDEOFOON Dick Raaymakers Begin jaren zeventig ontwikkelde Dick Raaijmakers drie installaties waarin de luidspreker zelf actief aan het woord komt in plaats van passief andermans boodschappen te moeten doorgeven: de Ideofonen. Via feedbackloops wordt het uitgangssignaal teruggevoerd naar de ingang van de luidspreker en veroorzaakt daar heftige pulsen. Twee Ideofonen zijn onlangs in hun oorspronkelijke staat hersteld met prijzengeld van Witteveen+Bos. Raaijmakers is een veelzijdig kunstenaar en schepper van vele elektronische composities, ‘instructiestukken’ voor strijkensembles, fonokinetische objecten, ‘grafische methodes’ voor tractor en fiets, beeldende kunst, muziekscenische composities en muziektheaterproducties. Het merendeel van zijn werken is eenmalig: ze veroorzaken een ontlading, uitvergroot in dat ene moment waar je bij geweest moet zijn, maar de Ideofonen vormen een bestendige museale installatie, al is het gedrag ervan principieel onvoorspelbaar. Dit werk wordt gedistribueerd door V2_ Agency.

18

In the early seventies, Dick Raaymakers developed three installations, the Ideophones, in which loudspeakers ‘spoke’ rather than passively transmitting someone else’s messages. In each, the output signal was sent back to the speaker via a feedback loop, creating violent pulses. Two Ideophones were recently restored to their original state. Raaymakers is a multifaceted artist who has created many electronic compositions, ‘instruction pieces’ for string ensembles, phonokinetic objects, ‘graphic methods’ for tractors and bicycles, works of art, music-scenic compositions and music theater productions. Most of his works are one-time events that cause a discharge of energy that is magnified in a moment for which the perceiver must be present, but the Ideophones constitute an enduring museum installation, though their behavior is fundamentally unpredictable. This work is distributed by V2_ Agency.


EXHIBITION

SWEATER 6 ONE-SHEEP Christien Meindertsma Pas geschoren wol zegt veel over het dier dat die wol heeft geleverd. Door de industriële manier waarop wollen kleren worden gemaakt, bestaat tussen een wollen trui en de bron van het ruwe materiaal voor deze trui – het schaap – geen duidelijke relatie meer. One-Sheep Sweater herstelt deze relatie door iedere trui van de wol van één schaap te breien. Voor DEAF2012 maakte Christien Meindertsma vijf nieuwe truien van de wol van vijf merinoschapen uit de enige kudde merinoschapen die er nog rondloopt in Nederland. De bezoeker krijgt de vijf schapen te zien, voor en na het scheren, de gewassen wol, en het eindresultaat: vijf één-schaapstruien.

The appearance of freshly shorn wool tells a lot about the animal it belonged to. The production process of woolen clothing obscures this information in the end product however, as the wool of many different animals is combined to produce, for instance, a sweater. Consequently, a sweater bears no obvious relationship with the source of its raw material, the animal(s) who have provided the wool. One-Sheep Sweater reestablishes this relationship through the knitting of individual sweaters out of the wool of one single sheep. For DEAF, Meindertsma has produced five new sweaters out of wool from five merino sheep belonging to the only such flock in the Netherlands. The exhibition shows the five sheep before and after shearing, their wool after washing, and the final result: five one-sheep sweaters.

19


EXHIBITION

D’OR 7 PIGEON Tuur van Balen Tuur van Balen gebruikt design om de politieke gevolgen van recent ontwikkelde technieken te onderzoeken via prikkelende, nieuwbedachte werelden. Pigeon d’Or stelt voor om in een stedelijke omgeving duiven te gaan gebruiken als testlab en interface voor synthetische biologie door te proberen ze zeep te laten poepen. Met behulp van synthetische biologie kan de stofwisseling van duiven zo worden veranderd dat deze ‘vliegende ratten’ een nieuwe functie krijgen. Er is een speciale bacterie ontworpen en ontwikkeld die, eenmaal opgegeten, van hun poep een voor duiven onschuldig schoonmaakmiddel maakt. Door duivenstront te modificeren en geschikte architectonische interfaces te ontwikkelen onderzoekt Pigeon d’Or de ethische, politieke, praktische en esthetische consequenties van maakbare biologie. Zie de stad als een immens en ongelooflijk complex systeem waar de mens maar een miniem deeltje van vormt, maar ook onlosmakelijk verbonden is met een organisch weefsel dat ons begrip te boven gaat. In dat complexe weefsel zal de toekomstige biotechnologie ingrijpen.

20

Tuur Van Balen uses design to explore the political implications of emerging technologies by constructing thought-provoking new realities. Pigeon d’Or proposes the use of feral pigeons as a platform and interface for synthetic biology in urban environments by attempting to make pigeons defecate soap. Through the modification of pigeons’ metabolism, synthetic biology allows us to add new functionality to these animals that are commonly seen as ‘flying rats’. A special bacteria has been designed and created that is as harmless to pigeons as yoghurt is to humans and, when fed to them, turns their feces into detergent. Through the manipulation of pigeon excrement and the design of appropriate architectural interfaces, the project explores the ethical, political, practical and aesthetic consequences of designing biology. The city can be seen as a vast, incredibly complex metabolism of which the human species is only the tiniest fraction, tiny and yet inextricably linked into an organic embroidery beyond our understanding. Future biotechnologies will end up as part of this complex fabric.


EXHIBITION

PT. 1 & SCAN 8 HOSTAGE Frederik de Wilde Hostage is het meest duistere kunstwerk (schilderij) ter wereld en geheel nanotechnologisch tot stand gekomen. Nanokunst is een nieuwe vorm van kunst op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek die inspeelt op de esthetische paradox dat ze ideeën, concepten en kunst toont die niet te zien zijn. Nanokunst vormt het ideale tegengif voor de immense hoeveelheid beelden die iedere dag, ieder seconde om ons heen geprojecteerd worden. In nanokunst wordt techniek niet alleen gebruikt: in de procesfase valt het ermee samen. De ruimte waarin de kunstwerken tot stand komen is oneindig klein en dat vereist een nieuwe aanpak en manier van denken en biedt ook nieuwe artistieke mogelijkheden. Wat in het werk van De Wilde centraal staat is de interactie tussen complexe systemen, zowel biologische als technische. Het onduidelijke, vage, rommelige gebied waar biologie en techniek elkaar overlappen en samenkomen is de vruchtbare en favoriete grond onder al zijn projecten en projecties.

Hostage is the darkest artwork (painting) in the world and is completely nanoengineered. Nano art is a new discipline located at the art-science-technology intersections that plays on the aesthetic paradox of exposing ideas, concepts and artworks that cannot be seen. Nano art is the perfect antidote to the huge mass of images projected at us every second of every day. An essential feature of nano art is that it not only uses technology but is inseparable from it in the process phase. The space in which the artworks are created is infinitesimally small and generates new ways of thinking and methodologies and offers different manners of artistic expression. De Wilde’s work is grounded in the interaction between complex systems, both biological and technological. The indistinct, diffuse, ‘fuzzy’ arena where the biological and the technological overlap and commingle is a productive and favored ground for his projects and projections. This work is distributed by the V2_ Agency.

Dit werk wordt gedistribueerd door V2_ Agency.

21


EXHIBITION

MOTION 9 NOTION Olafur Eliasson Olafur Eliasson is een Deens-IJslandse kunstenaar die sculpturen en grote installaties bouwt van elementaire grondstoffen die de toeschouwer daardoor des te intenser ervaart. Jarenlang heeft Eliasson met eenvoudige technische hulpmiddelen natuurverschijnselen als water, licht, wind, temperatuur en beweging in een kunstcontext geplaatst. Eliasson betrekt altijd de toeschouwers – hun zintuigen, overpeinzingen, herinneringen en interpretaties – in zijn werk. Door hun aanwezigheid veranderen ze de installatie, beïnvloeden ze de loop van de gebeurtenissen en worden ze zich bewust van hun eigen waarneming en van zichzelf als waarnemers. ‘Het publiek is het werk, omdat al het andere in flux is’, zegt hij daar zelf over. Die relatie en hoe deze het werk beïnvloedt, zijn zaken die inmiddels algemeen erkend worden in de kunstwereld sinds er niet meer alleen vanuit een technisch standpunt naar interactieve kunst wordt gekeken, maar meer vanuit een maatschappelijk, cultureel en politiek standpunt.

22

Olafur Eliasson is a Danish-Icelandic artist known for sculptures and large-scale installations that employ elemental materials to enhance the viewer’s experience. For years, he has transferred natural phenomena such as water, light, wind, temperature and movement into the artistic context using simple technical aids. Eliasson always includes the visitors in the exhibition and their senses, reflection, memory and interpretations in his work. With their presence, the visitors change the installations and influence the sequence of occurrences, and they become aware of their perception and of themselves as perceivers. ‘The audience is the piece’, says the artist, ‘because everything else is in flux.’ This relationship and the way it determines the work have become widely accepted in the art world, as the understanding of interactive artworks has shifted over the years from a technical point of view towards a social, cultural and political one.


EXHIBITION

10 PULSE Markus Kison Markus Kison misbruikt datamateriaal om te bestuderen hoe maatschappelijk contexten voortkomen uit de relatie tussen concrete objecten en hun inherente, digitale informatielagen. Pulse is een live-visualisatie van emotionele uitbarstingen op internet en geïnspireerd op het fameuze boek Psychoevolutionary Theory of Emotion (1980) van Robert Plutchik. Hierin beschrijft Plutchik acht basisemoties (vreugde, angst, verdriet, woede, schrik, vertrouwen en verwachting) en presenteert hij een diagram waarin al deze emoties, plus hun afgezwakte en verhevigde tegenhangers, een driedimensionale kegel vormen, met 24 vlakken. Die kegel vormt de basis van Pulse, dat in alle 24 richtingen van de verschillende emoties kan uitgroeien. Iedere keer dat een bepaalde emotie, of een synoniem daarvoor, wordt aangetroffen in een recente blogbijdrage, verandert het object en geeft de nieuwe vorm deels de emotionele stemming weer van de surfers op internet op dat moment.

By misusing data material, Markus Kison researches social contexts that emerge from the relationship between physical objects and their inherent digital information layers. Pulse is a live visualization of real-time emotional expressions on the Internet, inspired by Robert Plutchik’s seminal book Psychoevolutionary Theory of Emotion (1980). In it, he describes eight basic human emotions – joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger and anticipation – and presents a diagram in which these emotions and their weakened and amplified counterparts form a three-dimensional cone containing 24 areas. The cone serves as the basic form of Pulse and can expand in the 24 directions of the emotions. Each time an emotion tag or its synonym is identified in a recent blog entry, the shape-shifting object transforms itself, so that the new volume represents a piece of the overall current emotional condition of Internet users. Developed in the Digital Media Class at the University of the Arts Berlin.

Ontwikkeld tijdens de opleiding Digital Media aan de Universiteit van de Kunsten Berlijn.

23


EXHIBITION

11 SEALED Jessica de Boer Sealed is een installatie waarin de wisselwerking tussen zout en ijs elementaire krachten laat zien die werkzaam zijn in de natuur. Wanneer de twee mate-rialen met elkaar in contact komen, start er een thermodynamisch proces. Die materialen zijn een massief blok zoutkristal van tien kilo uit de zoutmijnen op Sicilië en een blok ijs van duizend kilo, geproduceerd in België. Aanvankelijk zijn beide elementen in balans met hun omgeving, maar gedurende de achttien dagen dat het werk tentoongesteld wordt, gaan het blok ijs en het blok zout al smeltend en samenvloeiend op zoek naar een nieuwe balans. Het resultaat is een dynamisch evenwicht dat de twee materialen bindt.

24

Sealed is an installation in which an encounter between salt and ice reveals the magical forces of nature. When a ten kg solid salt crystal extracted from a mine in Sicily and a thousand kg block of ice produced in Belgium are brought into contact in the installation, a thermodynamic process begins. In the installation’s initial state, both entities are in balance with their own environments. During the eighteen days of the exhibition, the salt and ice will seek to establish a new common balance, as the ice melts and the two substances mix. The result will be a dynamic equilibrium bonding the two entities together.


EXHIBITION

COMPUTING 12 IRRATIONAL Ralf Baecker Irrational Computing is een kunstwerk over materialen en esthetiek in de context van digitale processen. De installatie maakt gebruik van halfgeleidende kristallen – het basismateriaal van de informatietechnologie. De installatie bestaat uit vijf onderling met elkaar verbonden modules die spelen met de verschillende elektrische en mechanische eigenaardigheden en eigenschappen van kristallen en mineralen, die door samen te werken een soort primitieve macroscopische signaalprocessor vormen. Irrational Computing wordt niet geacht ‘het te doen’, maar zoekt naar de poëtische elementen op de grens tussen precisie en chaos die de mystieke en magische kant van deze materialen naar boven halen.

Irrational Computing is an artwork dealing with materials and aesthetics within the context of digital processes. The installation is based on semiconductor crystals, the basic commodity of information technology. It consists of five interlinked modules that use the varied electrical and mechanical particularities and characteristics of crystals and minerals which, through their networking, form a kind of primitive, macroscopic signal processor. Irrational Computing is not supposed to ‘function’ – its aim is to search for the poetic elements on the border between ‘accuracy’ and ‘chaos’, amplifying the mystical, magical side of these materials.

25


EXHIBITION

MINUTES OF BIOMETRIC FAME 13 15 Marnix de Nijs 15 Minutes of Biometric Fame onderstreept de paradoxen rond het herkennen van beroemdheden in de entertainmentindustrie en de onmiddellijke roem door Web2.0-applicaties. Het systeem ondermijnt op speelse wijze de betrouwbaarheid van internetdatabases door alledaagse personen van tags te voorzien die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het werk maakt gebruik van gezichtsherkenningssoftware uit bewakings- en beveiligingscamera’s en is geïnspireerd op de rails die voor film- en televisiecamera’s worden gebruikt. Een cirkelvormige rails is voorzien van een hefkraan waarop een zelfstandig opererende camera is geplaatst die de gelaatstrekken van de bezoekers opzoekt en scant. De software vergelijkt die gelaatstrekken met een voorgeselecteerde database van 75.000 gezichten van beroemdheden, kunstenaars en pornosterren, waarna de bezoeker en zijn beroemde dubbelganger op een groot scherm worden geprojecteerd. Als een bezoeker eenmaal is vastgelegd, gekoppeld en getagd wordt deze aan de open database toegevoegd, naar internet geüpload en aldus gepromoveerd tot onmiddellijke roem. Dit werk wordt gedistribueerd door V2_ Agency.

26

15 Minutes of Biometric Fame highlights the paradoxes associated with recognition of entertainment industry celebrities and instant fame gained through Web 2.0 applications. It playfully discredits the reliability of Internet databases by feeding information on everyday individuals back into the system with ambiguous tagging. The work incorporates face-recognition software employed in surveillance and security applications and takes inspiration from camera dollies used in television and cinema. An independently operated camera is mounted on a crane that can move around a circular track. The camera seeks out and scans visitors’ facial features. Rather than identifying a person, the software compares his or her features with 75,000 ‘celebrity’ faces, ranging from artists to porn stars, in a preselected database. The visitor and his/her celebrity lookalike are then projected on a large screen. After a visitor is captured, matched and tagged, he or she is added to the database, uploaded to the Internet and hence promoted to instant stardom. This work is distributed by V2_ Agency


EXHIBITION

PROTOCELL FIELD 14 Philip Beesley Philip Beesley is een pionier die met zijn revolutionaire architectuur wereldvermaard is geworden en vooral bekendstaat om zijn grote bijdrage aan architectonische omgevingen. Hij ziet een gebouw voor zich dat zich blijft aanpassen – langzaam, logisch en reagerend op de omgeving – bijna alsof het een bewustzijn heeft en leeft. Alleen als kunst en techniek zo worden gebruikt, kan de maker van het werk de grenzen overstijgen van traditionele zienswijzen die gefocust blijven op subject/object, organisch/anorganisch, statisch/ dynamisch en andersoortige binaire wereldvisies. De Hylozoic Series presenteren het werk van Philip Beesley in de vorm van volledig opgebouwde fysieke fragmenten en videoprojecties: een immersieve, interactieve omgeving die rondom de toeschouwers beweegt en ademt, kan voelen en meeleven. Beesley’s werk onderzoekt de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatig leven, synthetische biologie en interactieve technologie ‘die het in zich hebben de dominante esthetiek van het 21ste-eeuwse landschap te worden.’

Philip Beesley is a pioneer whose architectural breakthroughs have earned him international acclaim. Perhaps best known for his extensive contributions to architectural environments that mimic life processes, Beesley envisions a building that keeps adjusting slowly and logically in response to its surroundings, almost as if it’s conscious and alive. Art and technology, when designed in this way, allow the creator to transcend the limitations of traditional schools of thought that focus on subject/object, organic/inorganic, static/dynamic and other binary models. The Hylozoic Series presents Philip Beesley’s work through fully realized physical fragments and high-resolution video projections. It’s an immersive, interactive environment that moves and breathes around its viewers, creating an environment that can ‘feel’ and ‘care’. In his work, Beesley conducts research into the next-generation artificial intelligence, synthetic biology and interactive technology that have the power to create the dominant aesthetic of 21stcentury landscapes.

Philip Beesley zal de fascinaties van waaruit hij werkt laten zien tijdens The Evening of Philip Beesley (zie pag. 42), hij is een van de sprekers tijdens het Vital Beauty symposium.

Philip Beesley will contextualize his work in The Evening of Philip Beesley (see p. 42) and speak at the Vital Beauty symposium.

27


EXHIBITION

MICROPHONE, SOUND SYSTEM 15 WOODWORMS, Zimoun In Woodworms, Microphone, Sound System vreten houtwormen zich een weg door een stuk hout dat op de grond ligt in een afgesloten kamer. Het geknaag van de houtwormen wordt versterkt tot een alom aanwezig geluid. Het werk brengt het – voor het publiek onzichtbare – proces ten gehore waarin de houtwormen een heel netwerk van tunnels door het hout boren. Het gedrag van de houtwormen en de vorm van het stuk hout worden bepaald door de temperatuur, vochtigheid en andere omgevingsfactoren. Met de meest eenvoudige, functionele elementen bouwt Zimoun architectonisch aandoende podia voor geluid. Met gebruikmaking van alledaagse industriële voorwerpen bestudeert hij mechanische ritmes en in elkaar overvloeiende geluiden in vooraf geprepareerde systemen. Juist door zijn nadrukkelijke, obsessieve gebruik van simpele, functionele middelen tonen zijn werken de spanning tussen de ordelijke patronen van het modernisme en de chaotische krachten van het leven. Zimouns minimalistische bouwsels geven de akoestische brom van natuurverschijnselen moeiteloos een emotionele diepgang.

28

In Woodworms, Microphone, Sound System, worms eat their way through a piece of wood lying on the floor of a closed room. Their eating is amplified, creating an immersive sound. The work audifies the worms’ digging of a network of tunnels through the wood, a process invisible to the audience. Temperature, humidity and other environmental qualities determine how the creatures perform and shape the piece. Zimoun builds architecturally minded sound platforms using simple, functional components. His installations incorporate commonplace industrial objects, exploring mechanical rhythm and flow in prepared systems. In an obsessive display of simple, functional materials, the works articulate a tension between the orderly patterns of modernism and the chaotic forces of life. The acoustic hum of natural phenomena in Zimoun’s reverberates effortlessly minimalist constructions, carrying an emotional depth.


EXHIBITION

SMALL PROTEIN TRANSLATION MACHINE 16 THE The Tissue Culture & Art Project In The Small Protein Translation Machine wordt invitrovlees gekweekt in een bioreactor met minimale zwaartekracht. De cellen liggen in een rijke voedingsoplossing met tien procent kalfsfoetusserum en vormen een half-levend stuk vlees dat langzaam de voedingsstoffen omzet in dierlijk eiwit en daarbij de polymerensteiger waarop ze groeien langzaam vervangen. The Tissue Culture & Art Project (TC&A) onderzoekt onze relatie met de verschillende gradiënten van het leven via de constructie/groei van een nieuw soort object/wezen: het half-levende. Dit zijn delen van complexe organismen die buiten het lichaam in leven worden gehouden en gedwongen worden in een vooraf bepaalde vorm te groeien. TC&A’s suggestieve objecten verkennen nieuw terrein in de ethiek en epistemologie rond het thema van het deels-levende en de discutabele toekomstscenario’s die daaruit voortkomen.

The Small Protein Translation Machine features a piece of in vitro meat growing in a microgravity bioreactor. Bathed in a rich nutriment solution containing ten percent fetal calf serum, the cells that constitute this semi-living meat will slowly translate nutrients into animal protein while replacing the polymer scaffold on which they grow, highlighting the arguably futile idea of in vitro meat. The Tissue Culture & Art Project (TC&A) investigates our relationship to different grades of life through the construction/growth of a new class of object/being: the Semi-Living. Parts of complex organisms are kept alive outside the body and coerced to grow in predetermined shapes. TC&A’s evocative objects explore new discourses and new ethics/epistemologies that surround issues of partial life and the contestable future scenarios they offer us.

29


EXHIBITION

17 PROTEI Open_Sailing Protei is open-sourcetechnologie waarmee olievlekken in de toekomst efficiënter en veiliger kunnen worden opgeruimd. Met de huidige technologie kon bijvoorbeeld slechts drie procent van de weggelekte olie in de Golf van Mexico worden opgeruimd. Dit kwam deels omdat de boten die de olie moesten opruimen ‘s nacht en bij zwaar weer niet konden worden gebruikt. Bovendien waren de kosten ervan enorm, en werden mensen blootgesteld aan kankerverwekkende gifstoffen. Protei daarentegen is onbemand (er wordt dus niemand blootgesteld aan gifstoffen), groen (de boot maakt enkel gebruik van de wind), kan zichzelf oprichten (ook in zwaar weer) en is half-autonoom (dus non-stop inzetbaar; ook ver van de kust). De filosofie achter Protei is dat milieuproblemen weliswaar door mensen worden veroorzaakt, maar dat mensen desondanks niet altijd centraal staan in de oplossing. Door beter te kijken naar de krachten die in de natuur zelf aanwezig zijn, kunnen vaak meer duurzame oplossingen worden gevonden.

30

Protei is an open-source technology in development that will make oil spill cleanup more efficient and safe in the future. Only three percent of the 2010 Gulf of Mexico oil spill could be collected with current skimming technology, partly because cleaning boats were unable to operate at night or in heavy weather. Furthermore, use of the boats was expensive, and sailors were exposed to carcinogenic toxins. In contrast to conventional oil cleaning vessels, Protei is unmanned (so no humans are exposed to toxins), green (using wind energy to sail upwind, capturing oil spreading downwind), self-righting (so it can operate in bad weather), and semi-autonomous (so it can operate continuously and far from shore). Central to Protei’s design philosophy is the idea that when environmental problems are man-made, it is a mistake to think humans must be central to the solution. A better appreciation of the powers present in nature can lead to more sustainable solutions.


EXHIBITION

CITY SURVIVAL KIT 18 SENTIENT Mark Shepard Wat zijn de maatschappelijke, culturele en politieke consequenties van al die onzichtbare, digitale informatiestromen om ons heen in de stad? Nu de computertechnologie het bureaublad heeft verlaten en is doorgedrongen tot in de straten en openbare ruimtes, raken onze virtuele en fysieke wereld steeds verder met elkaar verweven. Mark Shepard wil ons bewust maken van de gevolgen daarvan voor de privacy, autonomie, het vertrouwen en het toeval in deze loerende, steeds efficiëntere en overgecodeerde stad. Serendipitor Walks maakt deel uit van Shepards Sentient City Survival Kit, een verzameling artefacten, ruimtes en media om te overleven in de ‘alwetende’ stad van de toekomst. De Serendipitor Walks is een alternatieve navigatie-app voor iPhone die je helpt iets te vinden door naar iets anders te zoeken. De app combineert de gegevens van een routingservice met instructies om iets te ondernemen, geïnspireerd door ondermeer Fluxus, Vito Acconci en Yoko Ono. Geef vertrekpunt en bestemming op en de app stippelt een route uit.

Mark Shepard’s Sentient City Survival Kit explores the social, cultural and political implications of ubiquitous computing in urban environments. It consists of a collection of artifacts, spaces and media designed to facilitate survival in the sentient city of the near future. As computing leaves the desktop and spills out onto the city’s sidewalks, streets and other public spaces, information processing becomes embedded in and distributed throughout the material fabric of everyday urban space. This project aims to raise awareness of the implications for privacy, autonomy, trust and serendipity in the highly observant, ever-more-efficient, over-coded city. The Serendipitor Walks are part of the Sentient City Survival Kit. Serendipitor is an alternative navigation app for the iPhone that helps the user find something through looking for something else. The app combines directions generated by a routing service with instructions for action and movement inspired by Fluxus, Vito Acconci, Yoko Ono and others. Enter an origin and a destination and the app will map a route between them.

31


EXHIBITION

SUPERMARKET 19 NANO Next Nature Network & Eindhoven University of Technology De Nano Supermarket biedt speculatieve nanoproducten aan die in de komende tien jaar op de markt zouden kunnen komen: medicinaal snoepgoed, interactieve muurverf, een wijn waarvan de smaak kan worden veranderd met microgolven, een Twitterimplantatie, onzichtbare beveiligingsspray en nog veel meer. Bezoek de winkel, proef en probeer onze producten en ervaar de invloed van nanotechnologie op ons dagelijks leven. De controversiële nanotechproducten komen van ontwerpers, technologen en kunstenaars uit de hele wereld en zijn geselecteerd door een jury van nanotechdeskundigen en ontwerpkenners. Onze producten zijn zowel innovatief als nuttig, maar ook ongemakkelijk en verbijsterend. Ze fungeren als scenario’s voor een mogelijke nanotoekomst op grond waarvan we kunnen bepalen welke nanotoekomst we het liefst zouden willen. Off site: Coolsingel 42 17 mei–19 juni 2012 11:00:00–20:00

32

The Nano Supermarket presents speculative nanotech products that could hit the shelves within the next ten years: medicinal candy, interactive wall paint, a wine whose taste can be altered with microwaves, a Twitter implant, invisible security spray, and many more. Visit the shop, taste and test the products, and experience the impact nanotechnology could have on our everyday lives. The debate-provoking nanotech products on show have been submitted by designers, technologists and artists from around the world and selected by a jury of nanotech and design experts. The products are innovative and useful as well as uncanny and disturbing. They present scenarios for potential nanofutures, helping us decide what kind of nanofuture we actually want. Off site: Coolsingel 42 17 may–19 june 2012 11:00:00–20:00


EXHIBITION

STEVE 20 DEAR Herman Asselberghs Herman Asselberghs’ Dear Steve draait om de meest betrouwbare voetsoldaat binnen onze huidige cultuurindustrie: de laptop. We hebben er bijna allemaal één, en dat ze min of meer onzichtbaar zijn in het domein van kunst en cultuur – hoe vaak zien we eigenlijk een laptop op tentoonstellingen, in films, of zelfs in een kunstwerk? – steekt schril af bij hun onmisbaarheid in de geglobaliseerde cultuureconomie van dit moment. Dear Steve is meer dan een lyrisch portret van dit alledaagse icoon van ‘de nieuwe geest van het kapitalisme’, zoals Luc Boltanski en Eve Chiapello het noemden. In dit werk zien we de demontage van een splinternieuwe MacBook Pro. Door het digitale werkstation binnenstebuiten te keren zien we de onherleidbare materialiteit van dit ‘gereedschap’ dat zo’n sleutelrol vervult in de triomfantelijke retoriek over de zogenaamd immateriële arbeid.

The ‘subject’ of Herman Asselberghs’ Dear Steve is the most dependable of foot soldiers among the machinery of the present-day culture industry: the laptop. Most of us have one, and their relative invisibility within the field of cultural production – how often do we see laptops in exhibitions or films, let alone as artworks? – contrasts starkly with the indispensability of the mobile computer in the present-day globalized cultural economy. Dear Steve, however, is obviously much more than a lyrical portrait of this pedestrian icon of what Luc Boltanski and Eve Chiapello call ‘the new spirit of capitalism’. In this work, we witness the ruthless, smooth dismantling of a brand-new MacBook Pro, and the act of literally turning the digital work station inside out cannot help but reveal the irreducible materiality of this ‘tool’ that plays such a pivotal role in the triumphalist rhetoric of so-called immaterial labor.

Off site: Sub-Urban Video Lounge 14 mei–3 juni 2012 12:00–17:00

Off site: Sub-Urban Video Lounge 14 May–3 June 2012 12:00–17:00

33


EXHIBITION

SYMPOSIUM 34


SYMPOSIUM

SYMPOSIUM VITAL BEAUTY

SYMPOSIUM VITAL BEAUTY

Het symposium gaat in op de vraag hoe het oeroude begrip ‘schoonheid’ een betekenis kan krijgen die thuishoort in de 21ste eeuw. Onze behoefte aan schoonheid is niet verminderd, hoe hard het modernisme het ook probeerde te wissen uit de kunst en het leven, en het te verdringen door het sublieme. Het was een sublieme dat zich in toenemende mate verbond met leegte en deconstructie. ‘Vital beauty’, zoals gedefinieerd door John Ruskin meer dan 150 jaar geleden, is daarentegen een schoonheid van sympathieën en affiniteiten met levensvormen. Deze vitale schoonheid moet opnieuw worden uitgevonden, want de hedendaagse levensvormen zijn zowel technologisch als natuurlijk van aard.

The symposium focuses on the question of how the age-old notion of beauty can regain an importance appropriate to the 21st century. Our need for beauty has not diminished, as hard as modernism tried to erase it from art and life and supplant it with the sublime. It was a sublime that increasingly associated itself with negation and deconstruction. In contrast, vital beauty, as defined by John Ruskin more than 150 years ago, is a beauty of sympathies and affinities with life forms. Yet vital beauty must be reinvented, since life forms today can be technological as well as natural. The concept of vital beauty raises the question of how we should design our environments, our objects and even our lives, and of how we might one day invent a politics of beauty.

“Beauty is the one aim which by its very nature is self-justifying.” – Alfred N. Whitehead

“Beauty is the one aim which by its very nature is selfjustifying.” – Alfred N. Whitehead

Tijdens het symposium wordt V2_’s nieuwste publicatie, Vital Beauty: Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and Nature gepresenteerd. Hieraan hebben, naast de sprekers van het symposium, bijgedragen: Caroline van Eck, Gustav Fechner, Mark Frost, George Gessert, Arjen Mulder, John Ruskin en Daniel N. Stern.

During the symposium V2_ presents its latest publication Vital Beauty: Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and Nature. With contributions from: Caroline van Eck, Gustav Fechner, Mark Frost, George Gessert, Arjen Mulder, John Ruskin and Daniel N. Stern.

dagprogramma timetable 16 May 2012 09:45–10:30 10:30–11:30 11:30–12:30

13:30–14:30 14:30–15:30 15:30–16:30

16:30–17:15 17:15

Lars Spuybroek Introduction and moderation Thierry Bardini Hints of a Junk Aesthetic Wendy Steiner Beauty as Interaction Arjen Mulder The Beauty of Agency Art Timothy Ingold Lines and the Weather Philip Beesley Protocell Field Q and A end

venue DE BALIE Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam 35


SYMPOSIUM

LARS SPUYBROEK moderator Lars Spuybroek is hoogleraar Architectonisch Ontwerp aan het Georgia Institute of Technology in Atlanta. Hij publiceerde NOX: Machining Architecture (2004), The Architecture of Continuity (2008), en twee boeken in een serie getiteld ‘Research & Design’: The Architecture of Variation (2009) en Textile Tectonics (2011). Vorig jaar publiceerde hij The Sympathy of Things: Ruskin and the Ecology of Design (V2_Publishing, 2011).

Lars Spuybroek is Professor of Architectural Design at the Georgia Institute of Technology in Atlanta. He is the author of NOX: Machining Architecture (2004), The Architecture of Continuity (2008), and two books in a series titled ‘Research & Design’: The Architecture of Variation (2009) and Textile Tectonics (2011). His most recent book is The Sympathy of Things: Ruskin and the Ecology of Design (2011).

THIERRY BARDINI Thierry Bardini is hoogleraar aan de faculteit Communicatie van de Universiteit van Montreal, waar hij sinds 1993 les geeft. Zijn onderzoek richt zich op eigentijdse cybercultuur, van de productie en het gebruik van informatie- en communicatietechnieken tot moleculaire biologie. Hij publiceerde onlangs Junkware (2011) en, met Dominique Lestel, Journey to the End of the Species (2011).

Thierry Bardini is Professor in the Department of Communication at the University of Montreal, where he has taught since 1993. His research interests concern contemporary cyberculture, from the production and uses of information and communication technologies to molecular biology. He is the author of Junkware (2011) and, with Dominique Lestel, Journey to the End of the Species (2011).

WENDY STEINER Wendy Steiner is hoogleraar Engelse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Pennsylvania, voormalig decaan van de faculteit aldaar, en leider van het Penn Humanities Forum. Ze publiceerde over moderne literatuur en beeldende kunst onder meer The Real Real Thing: The Model in the Mirror of Art (2010) en Venus in Exile: The Rejection of Beauty in Twentieth-Century Art (2001).

36

Wendy Steiner is the Richard L. Fisher Professor of English at the University of Pennsylvania, past Chair of the Penn English Department, and Founding Director of the Penn Humanities Forum. Among her books on modern literature and visual art are The Real Real Thing: The Model in the Mirror of Art (2010); Venus in Exile: The Rejection of Beauty in Twentieth-Century Art (2001).


SYMPOSIUM

ARJEN MULDER Arjen Mulder is bioloog en mediatheoreticus en heeft verscheidene boeken en essays geschreven over de relatie tussen technische media, lichamelijke ervaringen en kunst. Hij publiceerde onder andere Boek voor de elektronische kunst (2000), Over mediatheorie: taal, beeld, geluid, gedrag (2004), en Van beeld naar interactie: betekenis en agency in de kunsten (2010). Mulder geeft les aan de MaHKU in Utrecht.

Arjen Mulder is a biologist and media theorist and has published several books of essays on the relationship between technical media, physical experiences and art. His books include Book for the Electronic Arts (2000), Understanding Media Theory: Language, Image, Sound, Behavior (2004), and From Image to Interaction: Meaning and Agency in the Arts (2010). Mulder teaches at the MaHKU in Utrecht.

TIM INGOLD Tim Ingold is hoogleraar en decaan Sociale Antropologie aan de School of Social Science van de Universiteit van Aberdeen. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op de verbanden tussen antropologie, archeologie, kunst en architectuur, beschouwd als middelen om de relaties tussen mensen en hun omgeving te bestuderen. Zijn meest recente boek is Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description (2011).

Timothy Ingold is Professor and Chair of Social Anthropology in the School of Social Science at the University of Aberdeen. His research and teaching concern the connections between anthropology, archaeology, art and architecture, conceived as ways of exploring the relations between human beings and the environments they inhabit. His most recent book is Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description (2011).

PHILIP BEESLEY Philip Beesley maakt digitale mediakunst en experimentele architectuur in Toronto. Zijn werk van de afgelopen twintig jaar richtte zich op omvangrijke sculpturale en landschapsinstallaties. Beesley geeft les aan de University of Waterloo School of Architecture in Cambridge, Ontario, en is daar mede-directeur van het Integrated Centre for Visualization, Design and Manufacturing.

Philip Beesley practices digital media art and experimental architecture in Toronto, Canada. His creative work over the last two decades has focused on field-oriented sculpture and landscape installations. He also teaches architecture at the University of Waterloo School of Architecture in Cambridge, Ontario, and is codirector of Waterloo’s Integrated Centre for Visualization, Design and Manufacturing.

37


EXHIBITION

THE EVENING OF ... 38


THE EVENING OF ...

DE AVONDEN VAN …

THE EVENING OF …

Drie avonden waarop speciale gastcurators, kunstenaars en theoretici met een uitgesproken standpunt binnen de kunst en cultuur worden uitgenodigd om geheel naar eigen smaak een avond samen te stellen waarin ze The Power of Things kunnen zichtbaar maken, over het voetlicht brengen en ter discussie stellen.

For these three events, we’ve invited special guest curators, artists and theorists who’ve developed unique artistic and cultural positions to create their own à la carte Evening of ... Each will serve as a platform for exposing, showcasing and questioning The Power of Things.

17 May 2012 GOUVERNE 2 21:00–23:00 The People Speak

venue GOUVERNE De Gouvernestraat 133, Rotterdam

18 May 2012 GOUVERNE 2 Phillip Beesley

21:00–23:00

19 May 2012 GOUVERNE 2 SymbioticA

21:00–23:00

39


THE EVENING OF ...

THE EVENING OF THE PEOPLE SPEAK 17 May, Gouverne

with Asma Hedi Nairi, Saul Albert, Mikey Weinkove, Rick Sleiman, Zsolt Balogh

THEMA

THEME

Participatie is de hoeksteen van de democratie. Recente gebeurtenissen hebben de sterke en zwakke kanten ervan aangetoond: verkiezingen kunnen worden gekocht of vervalst, maar mensen kunnen ook in opstand komen tegen onrecht. Er moet actief worden gehandeld, tevredenheid leidt tot niets. Democratie is altijd kwetsbaar, want ze stelt hoge eisen. Op deze avond zal The People Speak ingaan op de fundamentele kanten aan democratische acties met gastsprekers die actief waren in de Arabische Lente. Na een kort rondetafelgesprek spelen we Who Wants to Be …?, een spelshow waarin het publiek de vragen stelt, de antwoorden bedenkt en de regels bepaalt. Met behulp van een visueel stemsysteem en een digitale ‘ideas pad’ kan het publiek brainstormen, feedback geven en samen de meest ongelooflijke ideeën bedenken. Who Wants to Be …? is een schaalmodel van hoe directe democratie werkt en laat de problemen en het potentieel zien van beslissingen nemen in groepsverband.

The cornerstone of democracy is participation. In current events, we can see the highs and the lows: elections can be bought or rigged, but people can also rise up against injustice. Action is required; complacency is not an option. Democracy is fragile, because it’s demanding. The People Speak will talk about fundamental aspects of democratic action with guests who’ve been active at the heart of the Arab Spring. Following a short roundtable discussion, we’ll play Who Wants to Be …?, a game show in which the audience asks the questions, comes up with the answers and sets the rules. A visual voting system and digital ‘ideas pad’ will allow a large audience to brainstorm, give feedback and generate incredible ideas together. Who Wants to Be …? is a model of direct democracy in miniature, showing us the problematics and potential of collective decisionmaking.

THE PEOPLE SPEAK The People Speak is een kunstenaarscollectief uit Londen dat gereedschappen ontwikkelt waarmee de wereld ‘zichzelf kan gaan besturen’. De projecten van The People Speak hebben allen één ding gemeen: mensen gaan er creatief door meepraten, meedoen en mee-ontwikkelen. The People Speak is a London-based studio that creates tools to help the world to take itself over. Its projects all have one thing in common: they get people to talk, participate and engage creatively.

40


THE EVENING OF ...

The People Speak – Who Wants to Be …? gameshow 41


THE EVENING OF ...

THE EVENING OF PHILIP BEESLEY 18 May, Gouverne

with Mark-David Hosale, Alan Macy

THEMA

THEME

De avond van Phillip Beesley omvat een aantal onderdelen die er alle op gericht zijn protocel-chemie te integreren in de volgende generatie van Beesley’s Hylozoic Ground Series. Philip Beesley zal eerst zelf een inleiding geven. Vervolgens presenteert Philip Beesley een quasi-metabolische happening waarin de collectieve hersenactiviteit van het publiek wordt gebruikt om de volgende generatie protocelformaties te kweken voor de Hylozoic Series. De deelnemers krijgen een headset en worden in twee groepen opgesplitst. Met geluid- en lichtstimuli worden de gedachtepatronen van beide groepen gesynchroniseerd, die op hun beurt injectiepompen aansturen die een mengsel met protocellen voeden. Dit primitieve, quasi-metabolische systeem brengt menselijk denken samen met digitale interactie en synthetische biologie. Het idee van een collectief bewustzijn staat centraal op deze avond.

This bundle of events will focus on the integration of protocell chemistry into the next generation of Philip Beesley’s Hylozoic Ground Series. Protocells are the elements the series is made from. Beesley will give an introductory talk. Then Beesley will present a quasimetabolic ‘happening’ that uses collective neurosignaling to grow next-generation Hylozoic Series protocell formations. Participants will be given headsets and divided into two groups. Sound and light stimuli will synchronize the groups’ thought patterns, which will in turn drive syringe pumps feeding a protocell mixture. This primitive, quasimetabolic system integrates human thought patterns with interactive computing and synthetic biology. The notion of a collective consciousness is at the heart of the event.

PHILIP BEESLEY Philip Beesley woont en werkt in Toronto. Hij maakt digitale mediakunst en experimentele architectuur met de allernieuwste technologie. Beesley is een pionier op het snelgroeiende gebied van ‘responsive architecture’ en werkt vanuit de vraag: hoe kan architectuur gaan leven? Beesley en zijn medewerkers maken ruimten die overgaan in bosachtige, zwevende velden en doen denken aan de primitieve levensvormen in dichte oerwouden en oceaanriffen. Zijn ‘responsive environments’ nemen de bezoekers in zich op en sperren hun zintuigen wijd open. Philip Beesley lives and works in Toronto, Canada. He practices digital media art and experimental architecture using leading-edge technology. He and his team of collaborators pose the question, ‘How can architecture come alive?’ A worldwide pioneer in the fast-growing field of responsive architecture, Beesley creates spaces that dissolve into forest-like hovering fields, kin to 42

primitive life forms within dense jungles and ocean reefs. His responsive environments offer bodily immersion and wide-flung perception.


THE EVENING OF ...

43


THE EVENING OF ...

THE EVENING OF SYMBIOTICA 19 May, Gouverne

with Oron Catts, Monika Bakke, Zackery Denfeld, John O’Shea

THEMA

THEME

Kunst ontmoet vlees: weefselkweken speciaal voor kunst en consumptievlees zijn al iets merkwaardigs, in het lab gekweekt vlees is nog raarder, maar in een kunstlab gekweekt vlees is het raarst van allemaal... Een sappige avond over vlees die het vleeslandschap van in vitro ‘spam’ in kaart zal brengen. Hoofd van SymbioticA Oron Catts, de eerste persoon die vlees in vitro kweekte en opat, ontvangt een aantal nogal excentrieke figuren uit het eet-lab-vlees-debat, en dient misschien zelfs wel een portie op van het vleesachtige spul …

ArtMeatfFlesh: tissue engineering for art and nutrition meat is a peculiar thing; lab grown meat is even stranger; artistic lab grown meat is the weirdest of them all ... The evening will get fleshy on meat and will map the meat landscape of in vitro spam. SymbioticA director Oron Catts, the first person to co-grow and co-eat in vitro meat, will host some of the more eccentric figures in the eat-lab-meat debate and might even serve a portion of a meat-like substance.

SYMBIOTICA SymbioticA is het eerste onderzoekslaboratorium in zijn soort en stelt kunstenaars en onderzoekers in staat zich in te laten met levende biologische processen in een wetenschappelijke biologiefaculteit. Het lab aan de University of Western Australia in Perth biedt een nieuwe vorm van kunstonderzoek aan waarbij kunstenaars actief de gereedschappen en apparaten van de wetenschap gebruiken, niet om er enkel commentaar op te geven, maar ook om te ontdekken wat er allemaal mee zou kunnen. SymbioticA is the first research laboratory of its kind, enabling artists and researchers to engage in wet biology practices in a biological science department. The center at the University of Western Australia in Perth offers a new means of artistic inquiry, in which artists actively use the tools and technologies of science not just to comment about them but also to explore their possibilities.

44


THE EVENING OF ...

SymbioticA – Oron Catts, photo: James 45


EXHIBITION

THE POWER OF ...

46


THE POWER OF ...

THE POWER OF ...

THE POWER OF ...

Kunstenaars weten alles van hoe materialen zich gedragen onder bepaalde omstandigheden en wat ermee gebeurt als ze gecombineerd worden met andere materialen. De Amerikaanse filosoof Jane Bennett stelt dat het even belangrijk is om te snappen wat materie doet als om te begrijpen wat materie is. Begrijpen wat materie doet draagt bij aan een grotere kennis van hoe ‘dingen’ – computersystemen, levensmiddelen, koopwaar, stormen, metalen – zich gedragen als krachten met eigen neigingen. Om te achterhalen wat de kunst te bieden heeft aan deze neo-materialistische wereldbeschouwing, zullen in The Power of ... kunstenaars en theoretici met elkaar van gedachten wisselen over 1. de vraag of het onderkennen van de ‘eigen kracht van dingen’ tot betere strategieën voor duurzaamheid kan leiden, 2. wat de waarde van materiële kennis is bij het ontwerpen van de sociale interfaces van de toekomst, en 3. wat virtuele materie in onze fysieke werkelijkheid doet. Naast deze debatten zullen hands-on vaardigheden rond duurzaamheid, draagbare technologie en augmented reality worden uitgewisseld tijdens een workshops en kunnen gedachten en nieuwe ideeën worden besproken op netwerkbijeenkomsten.

Artists are experts in how materials behave under certain conditions and what happens when they’re mixed with other materials. American philosopher Jane Bennett claims that understanding what matter does is as important as understanding what matter is and contributes to a greater knowledge of how ‘things’ – computer systems, edibles, commodities, storms, metals – act as forces with their own propensities. To investigate what art has to offer this neomaterialist worldview, DEAF 2012’s The Power of ... program will bring together artists and theorists in debates on: 1. whether acknowledging ‘thing power’ could lead to better sustainability strategies; 2. what the value of material knowledge is in shaping the social interfaces of the future; and 3. what virtual matter does in physical reality. Besides these debates, hands-on skills in sustainability design, wearable technology and augmented reality will be exchanged in hands-on workshops, and network events will enable participants to exchange thoughts and discuss new ideas.

CRAFTING THE FUTURE 18 May 2012 POST 15:00–17:00 CTF Debate

AUGMENTED SOCIETY 19 May 2012 POST 15:00–17:00 AS Debate

17 May 2012 POST 11:00–18:00 18 May 2012 POST 11:00–14:00 CTF Workshop 2-daags/2 days

17 May 2012 V2_ 11:00–18:00 18 May 2012 V2_ 11:00–18:00 AS Workshop 2-daags/2 days

18 May 2012 POST 17:00–19:00 CTF Meet the Scene

19 May 2012 POST 17:00–19:00 AS Meet the Scene

THING POWER 17 May 2012 POST 15:00–17:00 TP Debate

venues POST Coolsingel 42, Rotterdam CBK Nieuwe Binnenweg 75, Rotterdam V2_ Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

18 May 2012 CBK 11:00–17:00 19 May 2012 CBK 11:00–18:00 TP Workshop 2-daags/2 days 17 May 2012 POST 17:00–19:00 TP Meet the Scene 47


THE POWER OF ...

CRAFTING THE FUTURE INTRODUCTIE Kunstenaars die met draagbare technologie werken weten wat verschillende materialen doen met het lichaam van de dragers: welke bewegingen, gedragingen en fysieke uitingen ze mogelijk maken, versterken of inperken. Sinds kort staat het idee en de materialiteit van textiel ter discussie door nieuwe technieken zoals 3D-printen en biotechnologie. De combinatie van mode en techniek via ambacht biedt nieuwe perspectieven voor het zich ontwikkelende paradigma van de draagbare technologie.

INTRODUCTION Artists working in the domain of wearable technology have particular knowledge of what various materials do in relation to the body – how they allow, amplify and restrain certain movements, behaviors and modes of bodily expression. Recently, textile’s concept and materiality have been contested by new practices and techniques, such as 3D printing and biotechnology. Combining fashion and technology through craftsmanship brings new horizons to the fashion and technology paradigm in development.

Anouk Wipprecht – left: Smoke Dress, right: Pseudomorphs 48

DEBAT

18 May 15:00–17:00, POST with Moritz Waldemeyer, Anouk Wipprecht, Bernard Foing, Mika Satomi, Francesca Rosella, Syuzi Pakhchyan In dit debat gaan de sprekers in op het belang van draagbare technologie binnen hun eigen vakgebied en op de rol van vakmanschap in hun dagelijkse werkzaamheden. Op wat voor manier is ambacht van belang binnen hun domeinen van entertainment, mode en ruimtevaart? De discussie wordt geleid door Syuzi Pakhchyan, een expert of het gebied van DIY-technieken. De uitkomsten van het debat zullen worden gepubliceerd op www.fashioningtech.com.

DEBATE In this debate, we’ll ask the speakers to discuss the relevance of wearable technology to their respective fields of expertise and elaborate on the role of craft in their daily practice. And how is craft important to their domains of entertainment, fashion and space research? Syuzi Pakhchyan, a DIY technology expert, will moderate the discussion and invite the audience to take part. The conclusions arising from the debate will be published at www.fashioningtech.com.


THE POWER OF ...

WORKSHOP

17 May 11:00–18:00, POST 18 May 11:00–14:00, POST with Mika Satomi, Joris van Tubergen, Mili Tharakan In de workshop combineren we twee ambachten die elkaar zelden tegenkomen: 3D-printers en weven. De deelnemers krijgen de opdracht deze technieken te combineren om voorbeelden te maken van nieuwe materialen voor eTextiles en draagbare technologie. De workshop staat onder leiding van deskundigen van de Ultimaker-gemeenschap en de Swedish School of Textiles. Na anderhalve dag hard werken worden de workshopresultaten tijdens het netwerkbijeenkomst Meet the Scene gepresenteerd.

WORKSHOP In this workshop, we’ll pair two craft techniques that are unlikely to meet in everyday life: 3D printing and weaving. Participants will receive an assignment: mix the two to create samples of new materials that could be used for e-textiles and/or wearable technology. Professionals from the Ultimaker community and the Swedish School of Textiles will lead the workshop. After an intense day and a half, the workshop output will be presented at the network event Meet the Scene.

Daphne Heemskerk – Capital – Full Stop

MEET THE SCENE 18 mei 17:00–19:00, POST

with Alex Schaug – FabLab Amsterdam Kristi Kussk – CRISP, TechCraft Mili Tharakan – workshop results Melissa Coleman – E-Textile Workspace Meet the Scene biedt de gelegenheid om tijdens DEAF2012 je professionele netwerk te vergroten. Na elk van de drie debatten (Thing Power, Crafting the Future en Augmented Society) kun je de discussie voortzetten in een informele sfeer, de sprekers een hand geven en aanschuiven bij een aantal belangrijke vertegenwoordigers van het veld om van gedachten te wisselen over het discussiestuk dat ze hebben meegebracht. Vergeet je visitekaartje niet!

MEET THE SCENE Meet the Scene is the place at DEAF2012 to extend your professional network. After each of the three debates – Crafting the Future, Augmented Society, and Thing Power – a Meet the Scene event will allow you to continue the discussion in an informal way, shake hands with the speakers, and join a mix of key players in the field at discussion tables to talk about the ‘discussion pieces’ they’ve brought. Don’t forget to bring business cards!

Moritz Waldemeyer – Moritz Barcelona & ModaFAD 49


THE POWER OF ...

THING POWER INTRODUCTIE De term ‘thing-power’ verwijst naar het idee dat alle dingen op aarde niet alleen uit inerte materie bestaan, maar een eigen kracht hebben en een belangrijke rol spelen in wereldse processen. In de filosofie is al eeuwen een debat gaande over de aard van deze eigen kracht van de dingen. Kunstenaars en ontwerpers lijken deze kracht echter dag in dag uit te onderzoeken en te gebruiken..

INTRODUCTION ‘Thing Power’ refers to the notion that all the things in the world are not merely inert matter but causal forces that play decisive roles in events. In philosophy, there exists a longstanding debate on the nature of this power of things. Artists and designers seem to however explore and use this power on a daily basis.

DEBAT

17 May 15:00–17:00, POST with Jae Rhim Lee, Harry Smoak, TeZ, Cesar Harada, Christien Meindertsma, Roman Kirschner Hoe onderzoeken, herkennen en gebruiken kunstenaars en ontwerpers ‘thing-power’, de eigen kracht van dingen, in hun werk? Hoe gebruiken ze interacties tussen dingen om tot innovatieve ontwerp-oplossingen en nieuwe kunstervaringen te komen? En zijn er uit een beter begrip van de eigen-kracht-van-dingen scenario’s voor een meer duurzame toekomst af te leiden? In dit debat wordt ingegaan op de experimentele strategieën die door kunstenaars en ontwerpers worden gebruikt om de ervaring van reactieve ‘dingheid’ in hun werk te integreren en op te roepen.

DEBATE How do artists and designers explore, reveal, and deploy ‘thing power’ through their work? How do they use interactions between things to creatively catalyze innovative design solutions and novel artistic experiences? And can a better appreciation of ‘thing power’ lead to possible scenarios for a more sustainable future? This debate will focus on the respective experimental strategies the artist and designers on the panel have taken to generate and cultivate sensations of responsive ‘thingness’ in their work.

Jae Rhim Lee – Decompiculture 50

Roman Kirschner – Maelstrom


THE POWER OF ...

WORKSHOP

18 May 11:00–17:00, CBK 19 May 12:00–17:00, CBK with Jae Rhim Lee Decompiculture is het kweken van organismen die andere levende wezens ontbinden. Decompiculture is bedacht door de Canadese entomoloog Timothy Myles en omvat een breed scala aan activiteiten, van composteren tot biomethaan-productie. Tijdens deze workshop leren de deelnemers hoe ze thuis met behulp van eenvoudige DIY-methoden eetbare paddestoelen kunnen kweken op dode lichaamsmaterialen zoals hun eigen haar, huid en nagels. De deelnemers krijgen hun eigen petrischaaltjes en schimmelpotjes mee naar huis om thuis het kweekproces voort te zetten.

WORKSHOP Decompiculture: the practice of cultivating decomposing organisms. Coined by Canadian entomologist Timothy Myles, the term encompasses a wide range of activities, from composting to biomethane production. In this workshop, participants will be introduced to corpse decompiculture by learning to grow edible mushrooms on their own discarded body tissue (hair/skin/nails) at home using simple, DIY materials. Participants will leave the workshop with their own petri dishes and mushroom jars for continuing the growing process at home.

MEET THE SCENE 17 May 17:00–19:00, POST

with Arjen Bangma – Transnatural Koert van Mensvoort – Nano Supermarket Sam Nemeth – TUe Simone de Waart – Material Sense Meet the Scene biedt de gelegenheid om tijdens DEAF2012 je professionele netwerk te vergroten. Na elk van de drie debatten (Thing Power, Crafting the Future en Augmented Society) kun je de discussie voortzetten in een informele sfeer, de sprekers een hand geven en aanschuiven bij een aantal belangrijke vertegenwoordigers van het veld om van gedachten te wisselen over het discussiestuk dat ze hebben meegebracht. Vergeet je visitekaartje niet!

MEET THE SCENE Meet the Scene is the place at DEAF2012 to extend your professional network. After each of the three debates – Crafting the Future, Augmented Society, and Thing Power – a Meet the Scene event will allow you to continue the discussion in an informal way, shake hands with the speakers, and join a mix of key players in the field at discussion tables to talk about the ‘discussion pieces’ they’ve brought. Don’t forget to bring business cards!

Jae Rhim Lee – The Infinity Burial Project

Mike Thompson & Gionata Gatto – Trap Light Glow Stand 51


THE POWER OF ...

AUGMENTED SOCIETY INTRODUCTIE Augmented Reality (AR) wordt in steeds meer domeinen toegepast, zoals reclame en dienstverlening. Maar de utopische toekomst die vaak voor AR wordt geschetst, waarin iedereen voortdurend in een AR of ‘Mixed Reality’ leeft, lijkt nog steeds ver weg. In de technische en academische AR-gemeenschap wordt dit vaak toegeschreven aan technische beperkingen, maar er zijn ook maatschappelijke redenen, van zorgen over privacy tot de weerzin tegen het losgekoppeld raken van je fysieke lichaam.

DEBATE

19 May 15:00–17:00, POST with Jacco van Uden (moderator), Julian Oliver, Mark Shepard, Mireille Hildebrandt, Christian van ‘t Hof Discussies rondom de toekomst van Augmented Reality (AR) worden vaak gelimiteerd door technologische beperkingen. Tijdens dit debat zullen de sprekers en moderator AR’s technologische beperkingen laten voor wat ze zijn om dieper in te kunnen gaan op de toekomstige maatschappelijke implicaties van AR. Zo mogelijk zullen alternatieve scenario’s voor AR worden gepresenteerd als tegenwicht bij de aarzelingen van dit moment.

INTRODUCTION Augmented Reality (AR) is being applied increasingly often in fields such as advertising and location-based services. The utopian future often envisioned for AR, in which we all constantly live in Augmented or Mixed Reality, seems as far away as ever. The technical and academic AR community often attributes this fact to current technical constraints, but there are societal reasons as well, ranging from privacy concerns to an aversion to being disconnected from the physical body.

DEBATE Discussions around utopian visions anticipated for Augmented Reality’s future are often limited by technological constraints. In this debate, the speakers and moderator will however attempt to undo this debate from technical constraints and focus on its possible future societal implications. Ultimately, the debate will set out alternative development paths for Augmented Reality.

Mark Shepard – Sentient City Survival Kit

Carolien Teunisse – AR Bloem 52


THE POWER OF ...

WORKSHOP

17 May 11:00–18:00, V2_ 18 May 11:00–18:00, V2_ with Jan Klug, Olivier Otten, Keiichi Matsuda Het doel van deze workshop is om (door middel van video) distopische en utopische visies op Augmented reality (AR) zichtbaar te maken. De eerste ochtend van de workshop worden concepten ontwikkeld, waarna deze vertaald worden in storyboards voor video-opnames. Op de tweede dag van de workshop worden spannende video’s gemaakt met behulp van bijvoorbeeld karton, AR-markers en videomanipulatie. Deze workshop is bedoeld voor studenten en professionals met een achtergrond in mediakunst, computervisualisatie, film, theater of vertelkunst. Mede mogelijk gemaakt door twnkls.

WORKSHOP In this workshop, we will explore and visualize (through the medium of video) dystopian and utopian visions of Augmented Reality (AR). Workshop participants will spend the first morning of the workshop developing AR concepts, after which these concepts will be translated into storyboards for mock-up videos. The second day will focus on creating compelling videos using various tools, ranging from cardboard to AR markers and video manipulation. This workshop is aimed at students and professionals with backgrounds in media art, computer visualization, film, theater and storytelling. With support of twnkls.

Keiichi Matsuda – Augmented (hyper)Reality video

MEET THE SCENE 19 May 15:00–17:00, POST with AR Lab/TU Delft, Layar Meet the Scene biedt de gelegenheid om tijdens DEAF2012 je professionele netwerk te vergroten. Na elk van de drie debatten (Thing Power, Crafting the Future en Augmented Society) kun je de discussie voortzetten in een informele sfeer, de sprekers een hand geven en aanschuiven bij een aantal belangrijke vertegenwoordigers van het veld om van gedachten te wisselen over het discussiestuk dat ze hebben meegebracht. Vergeet je visitekaartje niet!

MEET THE SCENE Meet the Scene is the place at DEAF2012 to extend your professional network. After each of the three debates – Crafting the Future, Augmented Society, and Thing Power – a Meet the Scene event will allow you to continue the discussion in an informal way, shake hands with the speakers, and join a mix of key players in the field at discussion tables to talk about the ‘discussion pieces’ they’ve brought. Don’t forget to bring business cards!

ARlab Night of the Nerds, photo: Ferenc Molna 53


PERFORMANCE 54


PERFORMANCE

PERFORMANCE

PERFORMANCE

In een vitale cultuur komen nieuwe en interessante variaties voort uit eenvoudige en complexe interacties. In het performance-programma van DEAF2012 worden zulke interacties gepresenteerd, met de nadruk op samenwerkingsverbanden tussen disciplines, de materialiteit van instrumenten, en de schoonheid van improvisatie. Het performance-programma van DEAF2012 laat een drang zien naar diversificatie in de performancekunst. Het resultaat is vitaal.

A vital culture is one that keeps producing new and interesting variations through simple and complex interactions. DEAF2012’s performance program embodies such complex interactions by focusing on interdisciplinary collaborations, the material agency of instruments and the vital beauty of improvisation. DEAF2012’s performance program represents an urge toward diversification in performance art. The results will be vital.

16 May 2012 WORM 22:00–03:00 DEAF & TodaysArt: Opening Night Egyptrixx, Ruwe Data, Coco Bryce, Tom Laan, Noorderlicht010

19 May 2012 GOUVERNE 1 CREW – Terra Nova 16:00–17:50 Nederlands/Dutch 20:00–21:50 Engels/English

17 May 2012 WORM DEAF2012 & WORM: Club Night Carter Tanton, Lower Dens, TokTek, Afrobot, Noorderlicht010

21:00–03:00

18 May 2012 GOUVERNE 1 CREW – Terra Nova 16:00–17:50 Nederlands/Dutch 20:00–21:50 Engels/English

19 May 2012 WORM & V2_ DEAF & TodaysArt: 30Y V2_ Jimmy Edgar, The Sight Below, Conforce, D44N, Marcel Haug, Pierre Bastien, Edwin van der Heide, Noorderlicht010

23:00–05:00

20 May 2012 GOUVERNE 1 CREW – Terra Nova 16:00–17:50 Nederlands/Dutch 20:00–21:50 Nederlands/Dutch

18 May 2012 GOUVERNE FILM 19:00–21:00 FILM: Rohfilm & Materialfilm Wilhelm Hein

18 May 2012 WORM DEAF & REWIRE: Club Night Torus, Blue Daisy, Kangding Ray, Ital Tek, Lowman, Filosofische Silte, Noorderlicht010

23:00–04:00

venues WORM Boomgaardsstraat 71, Rotterdam GOUVERNE Gouvernestraat 133, Rotterdam V2_ Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

55


PERFORMANCE

EGYPTRIXX

16 May, DEAF & TodaysArt: Opening Night, WORM Egyptrixx maakt hemelse clubmuziek: jeepmuziek uit een woestijn op Saturnus, met een opwindende goede-maar-foute spanning in alle nummers, een verschuivend evenwicht tussen melodisch en dissonant, meeslepend en asociaal. De muziek van Egyptrixx getuigt van een unieke stijl met elementen van techno, house, heavy metal, pop en dronemuziek. Zijn debuutalbum Bible Eyes kwam uit in maart 2011 en werd lovend besproken in onder meer Pitchfork, The Wire, Spinner en Fader. Egyptrixx makes celestial club music: Jeep music for a Saturn desert. There’s an exhilarating right-but-wrong tension in all the tracks, a shifting balance between melodic and dissonant, rapturous and antisocial. Egyptrixx’s releases challenge the status quo and impress with a unique style informed by elements of techno, house, heavy metal, pop and drone music. His debut album, Bible Eyes, was released in March of 2011 to critical acclaim from Pitchfork, The Wire, Spinner, Fader and many others.

RUWE DATA

16 May, DEAF & TodaysArt: Opening Night, WORM Ruwe Data’s stijl komt voort uit de underground techno/acid scene en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld naar op bas gefocuste stijlen, zoals dubstep, UK Funky, abstracte hiphop en booty. Zijn DJ-sets zijn energiek, ruig, met de juiste timing en de hype ver vooruit. Hij richtte met anderen Dstruct Collective, Lowriders Collective en Lowriders Recordings op en heeft een goede neus voor talent. Ruwe Data draaide eerder onder meer in de Melkweg, Tivoli, WATT, Waterfront, Effenaar, Doornroosje en LVC.

56

With roots in the underground techno/acid scene, Ruwe Data has evolved over the years toward bass-minded styles like dubstep, UK funky, abstract hip-hop and booty. His DJ sets are raw and full of energy, with the right timing and ahead of the hype. As cofounder of Dstruct Collective, Lowriders Collective and Lowriders Recordings, he has a reputation as a guy with an instinct for talent. He’s played venues like Melkweg, Tivoli, WATT, Waterfront, Effenaar, Doornroosje and LVC.


PERFORMANCE

COCO BRYCE

16 May, DEAF & TodaysArt: Opening Night, WORM Coco Bryce (Y. Bego) is een producer/DJ, label-eigenaar (Myor) en muzikale omnivoor. Hij is befaamd om zijn eclectische dubstep, hiphop-beats en skweee DJ-sets en producties. Hij werkt samen met artiesten als Slugabed, Slow Hand Mötem & Kelpe en bracht nummers uit op Harmönia, Mässy, Astro:Dynamics, Car Crash Set, Lowriders en Fremdtunes. Coco Bryce is ruimdenkend, kent de muziekgeschiedenis en is niet bang om in de duistere wereld te stappen die wij ‘de toekomst’ noemen. Coco Bryce (Y. Bego) is a producer/DJ, label owner (Myor) and musical omnivore. He’s known for his eclectic dubstep, hip-hop beats and skweee DJ sets and productions; collabs with artists like Slugabed, Slow Hand Mötem and Kelpe; and releases on Harmönia, Mässy, Astro:Dynamics, Car Crash Set, Lowriders and Fremdtunes. Coco Bryce is an open-minded producer who knows his music history and is unafraid to take steps into the dark unknown we call ‘the future’.

TOM LAAN

16 May, DEAF & TodaysArt: Opening Night, WORM

Tom Laan is an interactive media designer and music producer living in The Hague. He doesn’t limit himself to one medium and loves to explore and combine interaction design, graphic design, the moving image and, of course, music. When producing or DJing, he’s constantly searching for new developments in music and how it’s experienced and played.

foto: Maurice Mikkers

Tom Laan is een interactieve media-ontwerper en muziekproducent uit Den Haag. Hij beperkt zich niet tot één type media en verkent en combineert graag de snijvlakken tussen interactie ontwerp, grafisch ontwerp, bewegend beeld en muziek natuurlijk. Als producent en DJ is hij steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de muziek, en hoe deze worden ervaren en uitgevoerd.

57


PERFORMANCE

CARTER TANTON

17 May, DEAF & WORM: Club Night, WORM Carter Tantons Freeclouds is de langverwachte opvolger van de EP I Was Submerged van zijn vroegere band Tulsa (2007). Na het uiteenvallen van de band speelde Carter gitaar bij Marissa Nadler, maakte lange tournees en nam ten slotte haar onlangs verschenen album Marissa Nadler op, waarvoor hij ook de arrangementen verzorgde. Door zijn ervaring met Nadlers plaat kwam hij ertoe zelf een album te maken, en dat werd Freeclouds. Carter speelt ook in de band Lower Dens. Carter Tanton’s Freeclouds is the long overdue follow-up to his former band Tulsa’s 2007 EP I Was Submerged. After the band broke up and Carter focused his energy on his role in as a guitar player in Marissa Nadler’s band, touring extensively and eventually recording and arranging parts for her recently released self-titled record. His experience working on Nadler’s record ultimately served as the catalyst that inspired him to record Freeclouds. He’s currently a member of Lower Dens.

LOWER DENS

17 May, DEAF & WORM: Club Night, WORM De muziek van Lower Dens uit Baltimore bestaat uit warme gitaarpluis, basgolven, Jana Hunters intrigerende, verschroeide stemgeluid en hardnekkige drumdreunen. Hunter, ooit bekend om haar intieme, spookachtige weird-fi schrijft en speelt nu songs met een groep die gerubriceerd wordt onder new wave, drone-pop, of post-punk. De muziek van Lower Dens zit tjokvol tot de tanden bewapende paranoia, zoals te verwachten valt bij de inwoners van een post-urbane haven, en sleept je enthousiast mee de branding in van industrieel afvalwater. Warming guitar fuzz, bass waves, Jana Hunter’s redolent and charred voice, and insistent drum throbs are the core components of the Lower Dens from the US city of Baltimore. Hunter, sometimes known for intimate, ghost-heavy weird-fi, is now writing and playing with a group that might get filed as new wave, drone pop or post-punk. Rife with the survivalist paranoia you’d 58

expect from residents of a post-urban porthole, they carry you enthusiastically out into the rolling breaks of industrial filth-water.


PERFORMANCE

TOKTEK

17 May, DEAF & WORM: Club Night, WORM TokTek is de Nederlandse muzikant en beeldend kunstenaar Tom Verbruggen, die zijn eigen elektronische instrumenten ontwerpt en demonteert. Deze zelfontworpen instrumenten maken zijn muziek uniek en stellen hem in staat om live te improviseren met behulp van een joystick, het belangrijkste onderdeel van zijn live-instrumentarium. Toktek zijn eclectische elektronische stijl werd eerder omschreven als onlogische hardware-manipulatie waaruit dramatische live-composities voortkomen die uiteenvallen in delicate en tedere geluidsmomenten. Toktek is the Dutch musician and visual artist Tom Verbruggen. He designs and deconstructs his own electronic instruments; this gives his music a unique character and allows him to improvise on stage using a joystick – his central piece of live equipment. Toktek’s eclectic electronic style, which has been described as ‘illogical hardware bending,’ creates dramatic live compositions that break down into delicate and tender sonic moments.

AFROBOT

17 May, DEAF & WORM: Club Night, WORM Afrobot (Roeland Otten) is een ontwerper en DJ/ albumverzamelaar. Hij begon in de illegale Nederlandse acid-scene als DJ Roeland303, maar sinds eind jaren negentig wijdt hij zich aan de roots en toekomst van de elektronische dansmuziek. Hij speelt disco, afro, post-punk en krautrock, gemixt met zijn eigen edits, en zoekt steeds weer hypnotische ritmes en bizarre elektronische geluiden op waarop je wel moet dansen. Afrobot (Roeland Otten) is a designer and DJ/recordcollector. He started playing in the illegal Dutch acid-scene as dj Roeland303, but from the end of the nineties he began to do research into the roots and future of electronic dance music. While playing disco, afro, post-punk and krautrock mixed with his own edits, he is still looking for hypnotic rythms and weird electronic sounds that make you move. Roeland is DJ in WORM.

59


PERFORMANCE

TORUS

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Torus (de achttienjarige Joeri Woudstra, ook bekend als Deadstokdonut) heeft zojuist zijn debuut-EP Torus uitgebracht, een knappe reis langs atmosferen die een stroom aan samples, ambient-kolken en eigenzinnige rifjes losmaken op post-Dilla-drumpatronen. Het is wazige, krakerige katermuziek die al archaïsch klinkt nog voor ze zelfs maar gemixt is en Joeri Woudstra’s unieke benadering van het produceren laat versmelten met een gevoel van isolement en een naar binnen gekeerde blik. Torus (an alias of 18-year-old Joeri Woudstra, also known as Deadstokdonut) has just released his self-titled debut EP. Six tracks long, it’s a deft exploration of mood that sets a torrent of found samples, ambient swirls and little wayward riffs to post-Dilla drum patterns. It’s hazy, crackly hangover music. This is a collection of tracks that manage to sound archaic before they’ve even been mixed down, fusing Joeri Woudstra’s unique approach to production with a sense of isolation and introspection.

BLUE DAISY

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Kwest Darko, ofwel Blue Daisy heeft een reputatie die al enige tijd rondzingt. Hij bereikte een jaar geleden een groter publiek via de vernieuwende DJ en muziekjournaliste Mary Anne Hobbs en is binnengehaald als het Britse antwoord op Flylo. Hij beschouwt zichzelf als ‘zomaar een Londense jongen met een passie voor muziek’ en dit spreekt duidelijk uit zijn unieke wazige variant van hiphop. Kwes Darko, a.k.a. Blue Daisy, is a name that’s been fluttering about for a while. Darko found his breakthrough more than a year ago via pioneering DJ and living musical heroine Mary-Anne Hobbs and has been championed by many as the UK’s answer to FlyLo. He sees himself as ‘just a London boy with a passion for music’, and this is clear as a blue sky in uniquely hazy hip-hop.

60


PERFORMANCE

KANGDING RAY

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Kangding Ray ontwikkelde zich als gitarist en drummer in bands die noiserock en jazz speelden, kocht toen een sampler en ging elektronische muziek maken. Kangding Ray combineert machines met echte instrumenten in een subtiele en ritmische aaneenschakeling waarin herrie, muren van ruis, massieve baslijnen, stemmen en buitenopnames zich vermengen tot techno-grooves van een donkere textuur die zich altijd op de rand bevinden tussen experimentele- en clubmuziek. Kangding Ray evolved as a guitarist and drummer in bands whose influences ranged from noise rock to jazz before buying a sampler and moving on to electronic music. He combines machines with real instruments in a subtle and rhythmic suite, integrating noises, walls of distortion, massive bass lines, voices and field recordings and blending techno grooves with dark textures, always staying on the edge between experimental music and club culture.

ITAL TEK

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Ital Tek is Alan Myson uit Brighton. Sinds hij in 2007 op de dubstep-scene doorbrak met zijn EP Blood Line (Planet MU Records) heeft hij succes gehad met internationale tournees en een heel legioen aan fans om zich heen verzameld. Alan heeft z’n eigen niche bezet, met verwijzingen naar elektronica, hiphop en techno uit de jaren negentig die meesterlijk versmelten in zijn eigen stijl met knalharde beats en melodische baslijnen. Ital Tek is Alan Myson from Brighton. Since bursting into the Dubstep scene in 2007 with his Blood Line EP (Planet Mu Records) he has gone on to enjoy success with constant international touring, and has garnered a legion of fans. Alan has carved his own niche with references to nineties Electronica, Hip Hop and Techno blended masterfully to create his own style of hard hitting and melodic bass music.

61


PERFORMANCE

LOWMAN

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Lowman is grafisch ontwerper en initiatiefnemer van de beat-lovers nacht Drop. Hij is dol op muziek en verslaafd aan vinyl. Zijn muzikale spectrum loopt van blues, jazz en afrobeat via soul, funk, disco en Detroit tot electro, hiphop en werkelijk bezopen eigentijds spul zoals glitch-hop en andere abstracte elektronica. Van zijn performance tijdens DEAF2012 mag je een eclectische mix verwachten. A graphic designer and the initiator of the beat lovers’ night Drop, Lowman has a big passion for music and is a sucker for vinyl. His musical spectrum ranges from blues, jazz and Afrobeat through soul, funk, disco and Detroit to electro, hip-hop and really fucked-up modern stuff like glitch-hop and other abstract electronica. Expect an eclectic mix.

FILOSOFISCHE STILTE

18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM Filosofische Stilte is Luuk Graham, half Nederlands, half Surinaams, slechts achtien jaar oud en woonachtig in Nederland. De beats van Filosofische Stilte zijn gebaseerd op 8-bit arpeggiators, baslijnen en een goede drumlaag en zijn bijzonder lastig in een hokje te plaatsen. Filosofische Stilte (Philosophical Silence), a.k.a. Luuk Graham, is half-Dutch and half-Surinamese, eighteen years old and living in Holland. Using 8-bit arpeggiators, bass lines and good drum parts. Filosofische Silte makes beats you can’t put a label on.

62


PERFORMANCE

THE SIGHT BELOW

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM The Sight Below is Rafael Anton Irisarri, die bekend staat om zijn post-minimalistische, drone en ambientmuziek en textural electronics-muziek verkent. Irisarri’s albums laten tonen zweven, bassen diep pulseren en Gausscurves met elkaar verweven. Zijn gebruik van ostinato-frasering sluit aan bij minimalistische idealen, terwijl zijn atmosferische galmlagen eerder filmisch aandoen. Irisarri’s composities zijn diep ontroerend en episch, ja zelfs symfonisch. The Sight Below is Rafael Anton Irisarri. He is predominantly associated with post-minimalist, drone and ambient music and an explorer of textural electronic music. Irisarri’s recorded output captures an essential vision of floating tones, deep pulsing bass and textured Gaussian curves. His use of ostinato phrases taps into minimalist ideals, while his use of atmospheric layers of reverb suggests a more cinematic quality. Irisarri’s compositions are deeply emotive and epic to the point of being symphonic.

CONFORCE

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM De Nederlandse producent Conforce verbindt vroege Detroit met Berlijnse dub-techno: korrelige, ruimtelijke beats met flarden donkere, atmosferische elektronica. Hij bracht muziek uit op Delsin en het Britse dub techno-label Meanwhile, waar in 2010 ook zijn debuutalbum Machine Conspiracy op verscheen, dat goed werd ontvangen. In 2011 bracht hij de EP Dystopian Elements uit en zijn tweede album Escapism. Dutch producer Conforce straddles early Detroit and Berlin dub techno, making grainy, spacey beats with swathes of dark, atmospheric electronics. His early releases on Rush Hour in 2007 and 2008 got support from DJs like Laurent Garnier and Derrick May. He later released EPs on Delsin and the UK dub-techno-oriented label Meanwhile, which put out his well-received debut album, Machine Conspiracy, in 2010. In 2011, Conforce released the Dystopian Elements EP and the full-length album Escapism on Delsin. 63


PERFORMANCE

JIMMY EDGAR

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM Jimmy Edgar groeide op in Detroit en werd daar al vroeg als muzikant beïnvloed door jazz, funk, en R&B. In de afgelopen tien jaar drong hij door tot de voorhoede van de elektronische muziek met experimentele albums op onder meer Warp, Citinite, Isophlux. Zijn platen vormen een grote inspiratiebron voor de meer glitch-achtige kant van de moderne elektronische muziek, van Super_Collider tot the Black Affair, wiens album Pleasure Pressure Point door Edgar werd gecoproduceerd. A keen musician since he was a Detroit youth, and inspired by jazz, funk, R&B and more, Edgar has reached the forefront of the electronic music spectrum with experimental releases on Warp, Citinite, Isophlux and more. His Warp releases, in particular, are massive inspirations for modern electronic music’s glitchier side, from Super_Collider to the Black Affair, whose album Pleasure Pressure Point Edgar coproduced. He’s also a member of the superb Plus Device.

D44N

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM D44N speelde in de jaren negentig house en junglemuziek. Na zijn weg te hebben gevonden in de Nederlandse dance-scene begon D44N zijn eigen tracks te produceren waarbij hij muziek emuleerde in alle stijlen waar hij van hield, maar ook eigen vernieuwingen doorvoerde. In 2006 startte hij een samenwerking met Gallus in de vorm van het duo Charly & Gallus. D44N’s DJ-sets zijn licht van toon en zwaar op de bassen. D44N started playing house and jungle music in the nineties. After finding his way in the dutch dance scene, D44N started making his own tunes to emulate music in the styles he was fan of, as well as making some innovations of his own. In 2006 he teamed up with likeminded buddy Gallus forming the duo Charly & Gallus. The music D44N plays in his DJ sets is light in tone and heavy on bass.

64


PERFORMANCE

MARCEL HAUG

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM Haug deed veel ervaring op als programmeur bij verschillende muziekzalen, en produceerde en organiseerde meerdere muziek- en comedyfestivals. Hij werkte bij Men at Work TV Producties als talentcoรถrdinator in tv-shows zoals The Comedy Factor en Raymann is Laat. Haug werkte met meer dan honderd artiesten, waaronder Kanye West, Amy Winehouse, John Legend, Keane en met komieken als Jimmy Carr, Russel Peters en Zach Galifianakis. Haug gained wide experience as programmer, booker in several music venues, producer and organizer of several music and comedy festivals. He was an employee at Men at Work TV Produkties as talent coรถrdinator of tvshows like The Comedy Factory and Raymann is Laat. Haug was priveliged to work with over hunderd acts such as Kanye West, Amy Winehouse, John Legend, Keane, and with comedians from Jimmy Carr to Russel Peters to Zach Galifianakis.

PIERRE BASTIEN

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM Pierre Bastien (Parijs, 1953) studeerde af op achttiende-eeuwse Franse literatuur aan de universiteit Paris-Sorbonne. In 1977 bouwde hij zijn eerste muziekmachine. In de tien jaar daarna componeerde hij voor dansgezelschappen, speelde met Pascal Comelade en werkte ondertussen noest verder aan zijn mechanische orkest. Vanaf 1987 concentreert hij zich op solovoorstellingen, geluidsinstallaties, muziekopnames en samenwerkingsverbanden met onder meer Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt en Issey Miyake.

sound installations, recordings, and collaborations with artists such as Pierrick Sorin, Karel Doing, Jean Weinfeld, Robert Wyatt and Issey Miyake.

Pierre Bastien did postgraduate work in eighteenthcentury French literature at Paris Sorbonne University and built his first musical machinery in 1977. He spent the next ten years composing music for dance companies and playing with Pascal Comelade while constantly developing his mechanical orchestra. Since 1987, he has concentrated on solo performances, 65


PERFORMANCE

EDWIN VAN DER HEIDE

19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM Edwin van der Heide is een Nederlandse kunstenaar en onderzoeker op het gebied van geluid, ruimte en interactie. Hij breidt de taal van muziek uit in een ruimtelijke, interactieve en interdisciplinaire richting. Zijn werk omvat installaties, optredens en omgevingen die (inter)actief door het publiek moeten worden verkend. Zijn werk was wereldwijd te zien in musea en op festivals. Edwin van der Heide is a Dutch artist and researcher focusing on sound, space and interaction. He extends composition and musical language in spatial, interactive and interdisciplinary directions. His body of work comprises installations, performances and environments in which the audience is challenged to actively explore, interact with and relate to the works. He has exhibited his work at renowned museums and festivals all over the world.

NOORDERLICHT 010

16 May, DEAF & TodaysArt: Opening Night, WORM 17 May, DEAF & WORM: Club Night, WORM 18 May, DEAF & REWIRE: Club Night, WORM 19 May, DEAF & TodaysArt: 30Y V2_, WORM Noorderlicht010 is een tweejaarlijks kunstfestival dat een podium biedt aan kunstenaars, muzikanten en theatermakers die met licht werken. Het resultaat varieerd van projectiewerk en ge-VJ tot interactieve lichtinstallaties en lasers. Voor DEAF2012 maakt Noorderlicht010 een speciale selectie van in Rotterdam woonachtige licht-alchemisten die WORM zullen vullen met vorm, kleur en beeld. Noorderlicht010 is a biennial art festival where artificial light and light artists, musicians and theater artists get a platform to show their work, from optikinetic projections, kaleidoscope, mosaic slide projections, and VJ-ing to interactive light installations, mechanical, fire eating monsters and laser work. For DEAF2012 NL010 made a special selection of Rotterdam based light alchemists. During the danceprogram at the WORM venue they will fill this fresh sonical location with form, colour and imagery. 66


PERFORMANCE

CREW: TERRA NOVA

18, 19 & 20 May, performance in both English and Dutch, check timetable. Terra Nova is een levend kunstproject, een combinatie van een theateruitvoering, een visueel experiment en een onderdompelend avontuur. Een verteller voert 55 bezoekers tegelijk zowel lichamelijk als geestelijk door de ervaring heen. Centraal staat het functioneren van de hersenen en de metafoor van de dramatische tocht naar de Zuidpool van ontdekkingsreiziger R. F. Scott. Het publiek verplaatst zich van theaterscène naar onderdompelende ervaring en wordt deel van een bizarre expeditie die plaatsvindt in het eigen brein. CREW is een gezelschap dat werkt op de grens van kunst en wetenschap, van performancekunst en nieuwe technologie. Het concept van Terra Nova is ontwikkeld door multimediakunstenaar Eric Joris. De tekst is geschreven door de Vlaamse schrijver, scenarist en dichter Peter Verhelst en wordt uitgesproken door acteur Robby Cleiren. De regie is in handen van Eric Joris en acteur/regisseur Stef De Paepe.

Terra Nova is a live art project combining a theatrical performance, a visual experience and an immersive adventure. A narrative guides 55 visitors through a physical and mental experience. Central to this narrative are the functioning of the brain and the metaphor of explorer R. F. Scott’s dramatic trip to the South Pole. Moving from theatrical scenes into immersive experiences, audience members will become part of a bizarre expedition taking place in their own brains. Crew is a company that operates on the border between art and science and between performance art and new technology. The Terra Nova concept was developed by the multimedia artist Eric Joris. The text was written by Flemish writer, playwright and poet Peter Verhelst and read by actor Robby Cleiren. Eric Joris and actor/director Stef De Paepe were responsible for the storyboard and stage direction.

67


PERFORMANCE

FILM

FILM

In samenwerking met DEAF2012 presenteert WORM een filmprogramma waarin het gaat om de materialiteit van het filmmedium. Analoge film is een chemisch materiaal, een bekrasbaar materiaal en een industrieel materiaal dat vergaat, slijt en breekt en kan worden gemanipuleerd.

In collaboration with DEAF, WORM presents a screening program focused upon the materiality of film. Film as chemical material, scratchable material, industrial material – a material that corrodes, that wears, that fractures – that can be manipulated.

WILHELM HEIN PRESENTS: ROHFILM + MATERIAL FILM

With a uniquely live, materialist soundtrack by Roel Meelkoop (Kapotte Muziek, GOEM, Zèbra) May 18 19:00-21:00, WORM Wilhelm Hein is een van de meest bijzondere mensen in de filmwereld. Al sinds de jaren zestig actief als filmmaker en -verzamelaar wijdt Hein zijn leven anno 2012 nog altijd compleet aan bewegend beeld als middel voor provocatie, subversie en documentatie van het meest intieme soort. Met dank aan het Goethe-Instituut Rotterdam en WORM zal Hein tijdens DEAF2012 zelf zijn vroege meesterwerk Rohfilm tonen en een versie laten zien van Material Film, waarin een verzameling aanloopfilm, kleurmarkeringen en andere fragmenten worden samengevoegd tot een nieuw organisch geheel.

Extraordinarily active as filmmaker, film collector and catalyst since the sixties, Wilhelm Hein is one of film’s true individualists; still absolutely dedicated to the moving image as a means of provocation, subversion and documentation of the most intimate type. Courtesy of WORM and the Goethe-Institut Rotterdam, he’ll be with us at DEAF screening his early masterpiece Rohfilm and a version of Material Film in which a collection of leaders, colored markings and fragments of cinema, are rejoined into a new living, impermanent entity.

ROHFILM Birgit + Wilhelm Hein – BRD 1968, 16 mm, 22 min

Rohfilm’s montage was constructed with very short frame sequences and an attitude of extreme reduction to produce a purely material aesthetic.

Rohfilm is een montage van zeer korte beeldsequenties met een extreem reductionistisch karakter die een pure materiaal-esthetiek oplevert.

MATERIAL FILM Wilhelm Hein – BRD 1976, 35 mm, 35 min “Man Ray’s artistic inhibitions are pushed aside, giving rise to a purely anarchic material film.” – Wilhelm Hein

68

ROHFILM Birgit + Wilhelm Hein – BRD 1968, 16 mm, 22 min

MATERIAL FILM Wilhelm Hein – BRD 1976, 35 mm, 35 min “Man Ray’s artistic inhibitions are pushed aside, giving rise to a purely anarchic material film.” – Wilhelm Hein


PERFORMANCE

Wilhelm Hein 69


EXHIBITION

SPOTLIGHTS 70


SPOTLIGHTS

SPOTLIGHTS

SPOTLIGHTS

Spotlights zijn korte explosies binnen DEAF2012 waarin thema’s worden aangeboord die te maken hebben met The Power of Things en meer. Belangrijke eigentijdse onderwerpen zoals de economie van de kunstwereld worden afgewisseld met Spotlights over vitale schoonheid en authenticiteit. De meest recente avantgardistische publicaties worden gepresenteerd, maar ook wordt een kijkje geboden achter de schermen bij de totstandkoming van kunstwerken (zoals Terra Nova) en evenementen die binnenkort ergens in Europa losbarsten (zoals Cube Festival, Ja Natuurlijk, enz.). Kom langs en duik in het thema en de visie van DEAF vanuit sterk verschillende standpunten.

The Spotlights are short bursts within the DEAF program that explore themes relating to The Power of Things while involving a wider discourse. Pressing contemporary subjects, such as the art world economy, are juxtaposed with ruminations on vital beauty and authenticity. Cutting-edge publications will be launched alongside behind-the-scenes discussions of artist productions (Terra Nova) and upcoming events across Europe (Cube Festival, Ja Natuurlijk and PICNIC). Join us for an exploration of DEAF’s subject matter and vision from multiple viewpoints.

17 May 2012 GOUVERNE HOTSPOT 12:00–13:00 Curator’s Conversations 14:00–16:00 It’s the Crisis, Stupid! 17:00–19:00 Euphoria and Dystopia Book Presentation

19 May 2012 GOUVERNE HOTSPOT 14:00–17:00 Loosing Reference in Order to Reach Beauty 17:00–18:00 Bastard or Playmate Book Presentation 18:30–19:30 A New Form of Beauty

18 May 2012 GOUVERNE HOTSPOT Vibrancy Effect e-Book Presentation 14:00–16:00 Open Pitch 17:00–19:00 Beyond Book Presentation and Media Lab Collaborations 12:00–13:00

venue GOUVERNE Gouvernestraat 133, Rotterdam

71


SPOTLIGHTS

CURATOR’S CONVERSATION 17 May 12:00–13:00, Gouverne Hotspot

with Michelle Kasprzak (V2_), Kitty Leering (PICNIC), Ine Gever (Ja Natuurlijk), Carine Le Malet (Cube Festival), Stéphanie Fraysse-Ripert (Cube Festival)

some of the brightest spots on the cultural agenda relevant to media arts and innovation. Dive deep into the curatorial choices and themes of Cube Festival (Paris), Ja Natuurlijk (The Hague), and PICNIC (Amsterdam).

Laten we de zaken eens vanuit de kant van de curators bekijken. DEAF-co-curator Michelle Kasprzak leidt een gesprek met curators van festivals en grote evenementen in de landen om ons heen, om zo een vooruitblik te geven op een stel toonaangevende evenementen op de cultuuragenda die te maken hebben met mediakunst en innovatie. Welke keuzes zijn er gemaakt en wat zijn de thema’s van bijvoorbeeld Cube Festival (Parijs) en Ja Natuurlijk (Den Haag) en PICNIC (Amsterdam). Join us for a dynamic conversation with a curatorial edge. DEAF co-curator Michelle Kasprzak hosts a conversation with curators of festivals and major events coming up in our corner of Europe, giving us insight into Mark Dion – Mobile Wilderness Unit Wolf, 2006

IT’S THE CRISIS, STUPID!

17 May 14:00–16:00, Gouverne Hotspot with Vicente Matallana, Georgios Papadopoulus, Tatiana Bazzichelli, Saul Albert, Christian Ulrik Andersen, Geoff Cox, Søren Pold and Christophe Bruno

artists to achieve more autonomy? Which alternative business models are emerging?

Dit panel gaat in op verleden, heden en toekomst van de kunst in relatie tot een rammelende economie en een crisis die diep ingrijpt op het maken van kunst. Hoe kan er onder deze omstandigheden nog kunst gemaakt worden? Wat heeft kunst te melden over de crisis? Biedt de crisis de kunstenaar wellicht nieuwe mogelijkheden om autonomer te worden? Zijn er al alternatieve verdienmodellen? This panel will focus on the past, present and future of art in relation to a broken economy and a crisis that deeply affects the production of art. How can art take place under these conditions? What can it tell us about the crisis? Does the crisis present new opportunities for Saul Albert – The People Speak 72


SPOTLIGHTS

EUPHORIA AND DYSTOPIA BOOK PRESENTATION 17 May 17:00–19:00, Gouverne Hotspot with Sarah Cook Euphoria & Dystopia (red. Sarah Cook en Sara Diamond) beschrijft tien jaar – 1995 tot 2005 – uit de geschiedenis van Canada’s Banff New Media Institute. Aangetrokken door de innovatieve aanpak en het schitterende berglandschap kwamen honderden internationale pioniers, kunstenaars, culturele iconen en vernieuwers van de digitale industrie samen in het Banff-instituut om te debatteren over nieuwe vormen die de techniek voortbracht. Via die discussies beschrijft Euphoria & Dystopia de opkomst van de digitale mediakunst en -industrie.

set against Banff’s extraordinary mountain landscape, hundreds of international practitioners came together to debate the new forms wrought by technology. The book charts the rise of the emerging field of digital media art and industry through their discussions.

Featuring worldwide pioneers, artists, cultural icons and digital industry innovators, Euphoria & Dystopia (eds. Sarah Cook and Sara Diamond) documents the key decade of Canada’s Banff New Media Institute, between 1995 and 2005. Attracted by innovative programming,

THE VIBRANCY EFFECT E-BOOK PRESENTATION

18 May 12:00–13:00, Gouverne Hotspot with Harry Smoak

Tagny Duff, Sundar Sarukkai, Dmitry Gelfand, Evelina Domnitch, Arjen Mulder and others.

Het e-Book The Vibrancy Effect bundelt de uitkomst van een expertmeeting bij V2_ over het fundamentele verschil tussen wat leeft en niet leeft, onder leiding van Chris Salter. Salter zal dit e-Book presenteren vanuit Perth in Australië, waarna Harry Smoak het publiek meeneemt op zoek naar het vibrancy effect via bijdragen aan het e-book van onder andere Andrew Pickering, Timothy Lenoir, Tagny Duff, Arjen Mulder, Sundar Sarukkai, Dmitry Gelfand, Evelina Domnitch. The Vibrancy Effect e-Book comes out of a V2_ expert meeting on the fundamental division between the living and nonliving, curated by Chris Salter. Chris Salter will launch the e-book with an introduction via video from Perth, Australia, and Harry Smoak will take the audience on a search for ‘the vibrancy effect’ through the e-Book contributions of Andrew Pickering, Timothy Lenoir, AirXY 73


SPOTLIGHTS

OPEN_PITCH

18 May 14:00–16:00, Gouverne Hotspot V2_Lab organiseert elk jaar een internationaal, drie maanden durend residentieprogramma voor kunstenaars om nieuwe projecten te maken in samenwerking met de technisch ontwikkelaars, project managers en curators van V2_. Maak om je aan te melden een korte video van maximaal drie minuten. Maak vervolgens op calls.v2.nl een account aan, kies ‘Open_Pitch’ en vul het formulier in. Upload je video als ‘unlisted’ op YouTube en plak de link in het aanvraagformulier. Na een voorselectie hoor je of je je project mag komen pitchen tijdens DEAF2012!

and paste the link in the submission form. After the preselection, you could come and pitch your project in Rotterdam during DEAF2012!

Every year, V2_Lab hosts an international three-month full-time residency program, in which artists produce new projects in collaboration with the Lab’s developers, project managers and curators. How to apply? Make a short video (three minutes max). Go to calls.v2.nl and create an account. Select ‘Open_Pitch’ and complete the form. Upload your video as ‘unlisted’ to YouTube

BEYOND BOOK PRESENTATION AND MEDIA LAB COLLABORATIONS 18 May 17:00-19:00, Gouverne Hotspot

with Angela Plohman – Baltan Laboratories, NL Boris Debackere – V2_Lab, NL Melinda Sipos – Kitchen Budapest, HU Annet Dekker and Annette Wolfsberger – Netherlands Media Art Institute, NL Gisela Domschke – media artist and curator, BR

Internationale labs bespreken in deze Spotlight hun recente samenwerkingen. De labs geven een kijkje in de manier waarop ze ‘artist in residency’ delen, samen nieuw werk produceren en kennis uitwisselen voor organisatorische duurzaamheid en groei. Vier voorbeeldprojecten zullen centraal staan: het project Beyond Data van Baltan Laboratories en Kitchen Boedapest; Naked On Pluto van Dave Griffiths, Aymeric Mansoux en Marloes de Valk, gemaakt tijdens een residentie bij NIMk, Baltan Laboratories en Piksel Festival; het project Protei van Open_Sailing, 74

ondersteund door V2_Lab; en de mobiele medialabresidentie, een samenwerking tussen NIMk en Vivo ARTE.MOV in Brazilië. A panel of speakers from media labs around the world will discuss recent collaborations between labs and look at how shared residencies, collaborative projects and knowledge-sharing are being undertaken as strategies for organizational sustainability and growth. They’ll study three cases: Baltan Laboratories and Kitchen Budapest’s Beyond Data project; Naked on Pluto, by Dave Griffiths, Aymeric Mansoux and Marloes de Valk, developed at the Netherlands Media Art Institute (NIMk), Baltan Laboratories and Piksel Festival; and the mobile media lab residency collaboration between NIMk and Vivo Arte.mov in Brazil. — continued on next page »


SPOTLIGHTS

Beyond Data: een boekpresentatie Baltan Laboratories en Kitchen Boedapest presenteren een boek over hun recente samenwerkingsproject ‘Beyond Data’. Tijdens een aantal workshops waarin beide labs hun werkmethoden en netwerken samenbrachten, onderzochten Nederlandse en Hongaarse kunstenaars en ontwerpers nieuwe manieren om digitale gegevens te verwerken. Het boek bevat uitgebreide documentatie over het project, de concepten die daarbij ontwikkeld werden en essays van o.a. Amanda McDonald Crowley en Attila Nemes. beyondata.kibu.hu

ferent working methodologies and networks. The book contains extensive documentation of the project, concepts developed during the collaboration and specially commissioned essays by Amanda McDonald Crowley, Attila Nemes and others. beyondata.kibu.hu

Beyond Data Book Presentation Baltan Laboratories and Kitchen Budapest present a book on their recent collaborative project Beyond Data. Dutch and Hungarian artists and designers explored new ways of embodying digital data in a series of workshops in which the labs brought together their dif-

LOSING REFERENCES IN ORDER TO REACH BEAUTY? 19 May, 14:00–17:00 Gouverne Hotspot

Ontmoet de leden van CREW bij hun inleiding op de avantgardistische onderdompelende theatervoorstelling Terra Nova op DEAF2012. CREW en een aantal gasten zullen tijdens deze Spotlight ingaan op de centrale thema’s achter dit baanbrekende theaterstuk. A certain state of sensorial depriviation is instrumental to immersive performances such as created by CREW. An immersive experience is impure since the conscious is pending in between the reality of the ‘self’ and the illusionary reality of the medium. This zone of transition is the playing field of immersive performances. Could this transitional space be the source of ‘vital beauty’?

CREW – Terra Nova 75


SPOTLIGHTS

BASTARD OR PLAYMATE? BOOK PRESENTATION 19 May 17:00-18:00, Gouverne Hotspot with Boris Debackere Media in de kunst lijken voortdurend te veranderen en te muteren. Hoe ontwikkelt het theater zich in het digitale tijdperk? Hoe passen toneeltradities zich aan aan de nieuwe culturele context? Wat zijn dit voor mutanten en wat is hun meerwaarde? Hoe worden media opnieuw gemedieerd in eigentijdse voorstellingen? Het boek Bastard or Playmate (red. Robrecht Vanderbeeken, Christel Stalpaert, David Depestel en Boris Debackere) biedt een overzicht van deze problematiek, met teksten van internationaal bekende wetenschappers en kunstenaars.

mances? Bringing together international scholars and artists, the book Bastard or Playmate? (eds. Robrecht Vanderbeeken, Christel Stalpaert, David Depestel and Boris Debackere) provides a comprehensive overview of the subject.

Artistic media seem to be in a permanent condition of mutation and transformation. How is theater evolving in the digital era? How have historical traditions in theatre adapted to new cultural contexts? What are these mutations, and what is their added value? How are other media remediated in contemporary perforBoris Debackere – Probe

A NEW FORM OF BEAUTY

19 May 18:30–19:30, Gouverne Hotspot Pogingen om de schoonheid van netwerken te visualiseren in een of ander geprojecteerd of gedrukt beeld lukken nooit echt goed, en zien er daardoor altijd kwetsbaar, mislukt of pedant uit. In deze Spotlight gaat Josephine Bosma in op de ervaring van deze schoonheid; hoe ze lichamelijk kan worden opgeroepen met sporen en elementen van het netwerk en hoe ze alleen volledig ontplooid kan worden als je begrijpt welke materiële elementen verbonden worden in ruimte en tijd. Attempts at visualizing the beauty of networks in projected and printed images always fall short; hence, these attempts share a distinctive aura of vulnerability, failure or pretense. Josephine Bosma will describe the experience of this beauty, how it can be triggered physically through traces and elements of the network, and how it only fully develops through insight. It is a beauty based on an awareness of material elements connected through space and time. Josephine Bosma – Nettitudes, photo: De Balie 76


KEYNOTES / SCREENINGS / WORKSHOPS / STUDENTWORK / MUSIC / EXPO’S / AND MANY MORE! ///

ZET IN JE AGENDA ///

IMAGE FESTIVAL OKT/NOV 2012 > IMAGE TO SCREEN EN HEEL HET JAAR DOOR ELKE DERDE MAANDAG IN DE UNIE, ROTTERDAM: LEZINGEN VAN AANSPREKENDE BEELDMAKERS TIJDENS IMG LAB.

Frank van Beek - Capital Photos

> IMAGE-FESTIVAL.COM

2011 Kasteel Amerongen Het is zoals het was - Midzomerdag 1680 Grootse multimediale presentatie van Saskia Bodekke i.s.m. Peter Greenaway brengt kasteel tot leven

t 020 427 10 10 info@beamsystems.nl f 0 2 0 3 3 0 9 9 5 6 w w w. b e a m s y s t e m s . n l

77


V2_ Agency is a service for media art distribution established by V2_ Institute for the Unstable Media. It represents media artworks to potential exhibitors and facilitates their exhibition at art institutions, organizations and festivals in the Netherlands and abroad. agency@v2.nl www.v2.nl/agency 78


fotograaf D. van Kolck

June 1st 2012

Art Support ondersteunt …

… Technische productie

Art Support theaterproductiebureau is gespecialiseerd in technische begeleiding van theaterprojecten, evenementen, decorbouw, tentoonstellingen en zakelijke presentaties op alle denkbare locaties. Wij vertalen uw artistieke ideeën naar concrete technische oplossingen. U kunt bij ons terecht voor ontwerp en levering van o.a. publieksopstellingen, podia, licht, AV-techniek, akoestische voorzieningen en aankleding.

… Theaterpersoneel

Art Support uitzendorganisatie voorziet theaters, concertzalen, musea, gezelschappen, verhuurbedrijven en evenementen(locaties) van vakkundig en gemotiveerd ondersteunend personeel. Ons bestand bestaat o.a. uit coördinatoren, licht-/geluidtechnici, decorbouwers, stagehands, volgspotters, kleedsters, grimeurs, voorstellingsleiders en garderobemedewerkers.

Wij leveren op maat en tegen scherpe tarieven, voor meer informatie www.art-support.nl79


80


20 aprIL - 12 aug

INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIËNNALE ROTTERDAM DIVERSE LOCATIES, HOOFDLOCATIE NAI ‘Hoe maken we stad?’ is de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De stad is onze toekomst. De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam verkent de toekomst van de stad en doet dat onder meer met tentoonstellingen in het Nederlands Architectuurinstituut en op locaties in de stad.

16 - 19 mei

21 juni - 1 juli

SHELL ECO MARATHON

PARADE ROTTERDAM AHOY EN ZUIDERPARK

De Shell Eco-marathon daagt studententeams uit 25 Europese landen uit voertuigen te bouwen die zo ver mogelijk rijden op één liter brandstof. Rotterdam is het decor van de eerste marathon in 27 jaar die op de openbare weg wordt verreden.

MUSEUMPARK Op de Parade valt voor iedereen iets te beleven. Er staan deze zomer zo’n 80 verschillende theater-, muziek- en dansvoorstellingen voor jong en oud op de planken en iedere avond is er live-muziek in Café Correct en de Orangerie.

Kijk voor meer festivals op:

www.rotterdamfestivals.nl

81


EXHIBITION

OPEN STAGE 82


OPEN STAGE

OPEN STAGE

OPEN STAGE

De Open Stage Events bieden partners van DEAF de gelegenheid hun eigen evenement binnen het festival te organiseren. Deze events zijn bedoeld voor speciale doelgroepen binnen het DEAF2012-publiek en de formats ervan zijn telkens anders. Het podium staat open voor optredens, boekpresentaties, feestjes en pitches die te maken hebben met verschillende belangrijke thema’s en opvallende projecten in de wereld van de mediakunst.

In the Open Stage Events, DEAF’s partners organize their own happenings at the festival. These events are designed for particular segments of the audience and take a variety of forms. The stage is open to performances, book launches, content parties and pitches relating to a range of key issues and notable projects in media art.

17 May 2012 PLANET M 13:00–18:00 Workshop Geotales 12:00–18:00 Interface NIMk Works

18 May 2012 POST Virtueel Platform Lab Day

12:00–14:00

19 May 2012 PLANET M 12:00–18:00 Interface NIMk Works 13:00–18:00 Sander Veenhof & DJ Pixel 14:00–17:00 Workshop Vibrobots 20 May 2012 PLANET M Interface NIMk Works 14:00–17:00 Workshop Vibrobots 12:00–18:00

18 May 2012 PLANET M Interface NIMk Works 13:00–18:00 Workshop Geotales 14:00–17:00 Workshop Vibrobots 12:00–18:00

18 May 2012 GOUVERNE HOTSPOT Sound Track Festival Presents Watch that Sound

venues PLANET M Rodezand, Rotterdam GOUVERNE Gouvernestraat 133, Rotterdam POST Coolsingel 42, Rotterdam

21:00–23:00

83


OPEN STAGE

PLANET M

17-20 May 12:00–18:00, Planet M NIMk presenteert Planet M, hun gloednieuwe mobiele infrastructuur en laboratorium voor mediakunst en digitale cultuur. Voor DEAF2012 wordt Planet M uitgerust met installaties en zullen er workshops en presentaties worden gehouden die de laatste ontwikkelingen in Augmented en Mixed Reality laten zien. De workshops worden geleid door Esther Polak, Ivar van Bekkum, Sander Veenhof en andere mediakunstenaars. The Netherlands Media Art Institute presents Planet M, its brand-new mobile infrastructure and laboratory for media art and digital culture. At DEAF2012, Planet M will host installations, workshops and presentations representing the latest developments in Augmented and Mixed Reality, plus fascinating new types of user interfaces and artist projects. Esther Polak and Ivar van Bekkum, Sander Veenhof and other media artists will host workshops, events and presentations.

VIRTUEEL PLATFORM LAB DAY 18 May 12:00–14:00, Post

Virtueel Platform organiseert een ontmoeting van Nederlandse medialabs. Nederland kent meer dan vijftig van deze organisaties die kritisch en creatief onderzoek doen naar hoe technologie en samenleving kunnen mengen. De medialabs wisselen plannen uit voor het komende jaar en misschien ontdek je zo wel met welke organisatie je graag eens zou willen werken. Verschillende fondsen zullen zichzelf presenteren in dit Open Stage Event, waaronder het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Design en E-cultuur dat zal worden gepresenteerd door Janny Rodermond. Daarnaast wordt er een nieuw boek gepresenteerd over alle Nederlandse medialabs.

to join forces with. The best proposal will win immediate financial support from Virtueel Platform’s visitors’ program. The event will feature a presentation by Janny Rodermond of the Stimuleringsfonds voor Architectuur, Design en E-cultuur, and the launch of a new book showcasing the Netherlands’ media labs.

Virtueel Platform hosts a meeting for Dutch media labs. The Netherlands has more than fifty of these organizations, which critically and creatively explore ways technology and society can blend. The labs will share their plans for the coming year – perhaps you’ll find one Fablab Amsterdam, photo: Frank Kresin 84


OPEN STAGE

SOUND TRACK FESTIVAL PRESENTS WATCH THAT SOUND 18 May 21:00–23:00, Gouverne Hotspot

In het kader van het Sound Track Festival presenteert Watch That Sound de nieuwe sound designsoftware (ontworpen door Jacques van de Veerdonk en Artm Baguinsky) waarmee op een eenvoudige en directe wijze een korte film voorzien kan worden van een soundtrack. Matthijs Kieboom en Martijn Schimmer (filmcomponisten), Taras van de Voorde (DJ), Jasper Zuidervaart (drummer/muziekproducent) en Jacques van de Veerdonk zullen live met de tool aan de slag gaan en hun resultaten tonen. In connection with the Sound Track Festival, Watch That Sound introduces new sound design software, designed by Jacques van de Veerdonk and V2_Lab, that allows the simple, direct addition of a soundtrack to a short film. Film composers Matthijs Kieboom and Martijn Schimmer, DJ Taras van de Voorde, drummer and music producer Jasper Zuidervaart, and Jacques van de Veerdonk will use the tool live and show the results.

85


EXHIBITION

PALM TOP THEATER

86


PALM TOP THEATER

PALM TOP THEATER

PALM TOP THEATER

Een open oproep om mediacontent te maken voor het nieuwe Palm Top Theaterapparaat! In juli 2012 zal Palm Top Theater verschijnen op de wereldmarkt. Palm Top Theater is een vrolijke analoge uitbreiding voor iPhone, iPod Touch en iPad, waarmee een 2D-beeld kan worden omgezet in een gelaagde 3D-ervaring. Palm Top Theater laat je genieten van bewegende 3D-beelden in je handpalm, zonder bril of ander gedoe.

Palm Top Theatre: Call for contents! Open Call for making media content for the new Palm Top Theater device! Let us quickly introduce you to Palm Top Theater, which will be launched on the global market in July 2012: Palm Top Theater is a playful analog extension for your iPhone. It converts a 2D display into a layered 3D view. The Palm Top Theater experience lets you enjoy 3D moving images in the palm of your hand without glasses or other gear.

Je smartphone wordt je eigen mini-theater, via de Palm Top Theater-app die je linkt aan een onlinecommunity van makers, waaronder zich zowel amateurs als professionals bevinden. Er is al heel wat content gemaakt voor het Palm Top Theater, variërend van video’s, muziekclips en animaties tot interactieve werken die gebruikmaken van de sensortechniek van je smartphone.

Your Smartphone becomes your own private minitheater, connected to an online community of producers, both amateur and professional via the Palm Top Theater app. Palm Top Theater supports a wide range of applications and media formats, from videos, music clips and animations to interactive works that use the device’s sensor technology.

Alle informatie over hoe je content kunt maken en andere zaken vind je op de website: www.palmtoptheater.com Opgelet: er is geen harde deadline voor het inzenden van nieuwe content. Voor de gebruikers komt content beschikbaar om te downloaden via de Palm Top Theater-app, die te koop is in de Apple app store.

All information on how to make content and further procedures can be found on the product website: www.palmtoptheater.com Important: there is no time deadline for submitting new content. For the users the contents will be accessible for download via the Palm Top Theater app, which will be available in the apple app store.

PALM TOP THEATER AT DEAF2012 – CONTENT MAKING PARTY May 19 11:00–13:30, Gouverne Hotspot

Wil je kennismaken met de Palm Top Theater en voorbeelden van content voor het apparaat zien? Vraag bij de kassa of er nog plek is. Er zijn slechts zestig stoelen beschikbaar, gratis, dus meld je gauw aan. Palm Top Theater wordt op de markt gebracht door Palm Top Theater BV, samenwerking werking van DIRECTIONS Inc. (JP) en de Palm Top Media Foundation (NL).

Introduction and presentation of devices and example contents. Sixty seats available, free of charge, if you are interested please ask at the information desk if there are still seats available. Palm Top Theater is marketed by Palm Top Theater B.V., which is a joined venture between DIRECTIONS INC. (JP) and Palm Top Media Foundation (NL).

87


EXHIBITION

EDUCATION 88


EDUCATION

EDUCATIE

EDUCATION

Het educatieprogramma laat jongeren op aansprekende en actieve wijze kennismaken met de ontwikkelingen in kunst, technologie en samenleving, zoals die belicht worden tijdens DEAF.

The education program lets young people get acquainted in a personal, active way with new developments in art, technology and society as they are illuminated at DEAF.

Voor leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO biedt DEAF-educatie een programma rondom de DEAF-expositie in het voormalig postkantoor aan de Coolsingel. Tijdens een rondleiding krijgen deelnemers een unieke introductie op de toonaangevende en vernieuwende kunst en op het thema van de expo: The Power of Things. Aansluitend op de rondleidingen biedt DEAF-educatie verschillende workshops in samenwerking met het NIMk en Digital Playground.

DEAF offers a program centered on the exhibition in the former post office on Coolsingel to pupils and students at Dutch secondary schools, colleges and universities. Through a tour, participants will receive a unique introduction to the groundbreaking, innovative art in the show and its theme, The Power of Things. DEAF education will hold various workshops in connection with the tours in partnership with the Netherlands Media Art Institute and Digital Playground.

NIMk – Workshop

NIMk – Vibrobots

89


EXHIBITION

SATELLITE 90


Satellite

SATELLITE

SATELLITE

Het satellietprogramma is DEAF’s versie van de ‘Als je dit leuk vindt, vind je dat misschien ook wel wat ...’-functie, bekend van de webshops. Als je even het festival uit wil, biedt deze kleine reeks tentoonstellingen een mooie manier om Rotterdam te voet beter te leren kennen, wellicht in combinatie met de delen van de DEAF tentoonstelling buiten de muren. De tentoonstellingen in het satellietprogramma worden georganiseerd door de galeries en instituten zelf.

The Satellite program is DEAF’s ‘If you like this, you might also like ...’ feature. If you want some time away from the festival, this small selection of exhibitions offers a great way to explore more of Rotterdam by foot and is easy to combine with DEAF’s Off Site exhibition program. The exhibitions in the Satellite program are organized and assembled by the respective galleries and institutes.

Geheime Tuin 5 APRIL–3 JUNE 2012

Transporting Studio to the Brain

TUES-FRI: 12:00–17:00

16 MAY–20 MAY 2012, 12:00-18:00

CBK Nieuwe Binnenweg 75, Rotterdam

GALERIE IRIS CORNELIS Jacobusstraat 211, R’dam

Secret Garden

Open Dans

5 APRIL–3 JUNE 2012, 11:00–18:00

18, 19 & 20 MAY 2012

TENT Witte de Withstraat 50, Rotterdam

MINI MALL Raampoortstraat 30, Rotterdam

Double Take – Willem de Kooning Alumni Exhibition

Sound Track Festival

27 APRIL–20 MAY 2012

LANTARENVENSTER Otto Reuchlinweg 966, R’dam

13 MAY–1 JUNE 2012

TUES–FRI: 11:00–18:00, SAT–SUN: 12:00–17:00

BLAAK10 Witte de Withstraat 7a, Rotterdam

GEHEIME TUIN

5 april–3 June, Tues-Fri: 12:00–17:00, CBK Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) is omgetoverd in De Geheime Tuin. Denise Collignon maakte de installatie Secretly Green en collectief Dakboerin een eetbare, verticale tuin. Verder zijn er solotentoonstellingen van Netty van Osch, Kaije Feenstra en Yvette Poorter.

The Centrum Beeldende Kunst (CBK) has been transformed into the Secret Garden. Discover Denise Collignon’s installation Secretly Green, the Dakboerin collective’s edible vertical garden, and solo shows by Netty van Osch, Kaije Feenstra and Yvette Poorter. www.cbkrotterdam.nl

91


OPEN STAGE

SECRET GARDEN

5 April–3 June 11:00–18:00, TENT In de groepstentoonstelling Secret Gardens speelt de natuur de hoofdrol. Vijftien kunstenaars kiezen voor de natuur als symbool voor het verlangen naar schoonheid, mysterie en esthetiek in nieuw werk waarin introspectie en verbeelding centraal staan. Met werk van Edward Clydesdale Thomson, Club Donny, Anne van Eck, Wim van Egmond, Diederik Klomberg, Giuseppe Licari, Maurice Meewisse, Johan Meijerink, Olphaert den Otter, Daniele Pario Perra, Yvette Poorter (i.s.m. Donna Akrey en Annika Grill), Schilte & Portielje, Janine Schrijver, Wouter Venema, Marleen van Wijngaarden.

Licari, Maurice Meewisse, Johan Meijerink, Olphaert den Otter, Daniele Pario Perra, Yvette Poorter with Donna Akrey and Annika Grill, Schilte & Portielje, Janine Schrijver, Wouter Venema and Marleen van Wijngaarden. www.tentplaza.nl

Nature plays the starring role in this group exhibition. Fifteen artists use it as a symbol for a longing for beauty, mystery and aesthetics in new works that emphasize introspection and imagination. With works by Edward Clydesdale Thomson, Club Donny, Anne van Eck, Wim van Egmond, Diederik Klomberg, Giuseppe

TRANSPORTING STUDIO TO THE BRAIN 16–20 May 12:00–18:00, Galerie Iris Cornelis

Transporting Studio to the Brain door mixed mediakunstenaar Wineke Gartz is een hallucinante ervaring van schijnbaar parallelle werkelijkheden. In deze sitespecifieke installatie worden video- en diaprojecties gecombineerd om een complexe gelaagdheid van bewegende en stilstaande beelden te creëren.

Transporting Studio to the Brain, by mixed-media artist Wineke Gartz, offers a hallucinatory experience of seemingly parallel realities. The site-specific installation combines video and slide projections to create a complex overlay of moving and still images. www.iriscornelis.com

DOUBLE TAKE – WILLEM DE KOONING ALUMNI EXHIBITION

27 April–20 May, Tues-Fri: 11:00-18:00, Sat-Sun: 12:00-17:00 BLAAK10 Speciaal voor DEAF2012 hebben studenten van de opleiding ruimtelijk ontwerpen van de Willem de Kooning Academie Rotterdam samengewerkt met BLAAK10 aan een tentoonstelling van werken door alumni van de Willem de Kooning Academie.

92

Especially for DEAF2012, spatial design students from the Willem de Kooning Academy and Rotterdam University of Applied Sciences collaborated with BLAAK10 to produce an exhibition of works by Willem de Kooning Academy alumni. http://extra.wdka.nl/blaak10


OPEN STAGE

OPEN DANS

18, 19 & 20 May, MiniMall Open Dans toont voorstellingen en andere dansgerelateerde kunst, gemaakt door jonge Rotterdamse makers. Open Dans laat geen gevestigde producties zien, maar juist vernieuwende en verrassende dansvoorstellingen die de bezoekers van alle kanten besluipen. Jonge Rotterdamse dansmakers werken aan producties die van de hele ruimte een dansvloer maken en de bezoeker meeneemt in dans anno 2012. Dit jaar vindt het festival plaats op 18, 19 en 20 mei, in de Mini Mall onder het oude Hofpleinstation.

This year’s festival takes place from 18 to 20 May at Mini Mall under the old Hofplein station. www.opendans.nl

Open Dans features performances and other dancerelated art made by young Rotterdammers. Open Dans doesn’t show established productions but innovative, surprising performances that steal up on you from all sides. Young Rotterdam dance makers have created productions that turn the entire space into a dance floor and show viewers what dance means in 2012.

SOUND TRACK FESTIVAL 13 May–1 June, LantarenVenster

Vanaf 15 mei tot 1 juni organiseert Watch That Sound samen met LantarenVenster en V2_ het tweede Sound Track Festival. Op 15 mei opent documentairemaker Mike Redman het festival met de premiere van zijn nieuwe film Sample Not for Sale, over de samplingcultuur en het slaan van bruggen tussen verschillende muziekgeneraties, met o.a. interviews met George Clinton, Public Enemy en Bootsy Collins. Op 18 mei presenteert het festival Watch That Sound (zie Open Stage Event) en op 1 juni wordt er feestelijk afgesloten met de Final Bounce Night, een bijzonder soundtrack/sample battle en een concert van Gery Mendes (GMB). Watch That Sound will present the second Sound Track Festival with LantarenVenster and V2_ from May 15 to June 1. Documentary filmmaker Mike Redman will open the festival with the premiere of Sample Not for Sale, which looks at sampling culture and the bridging of different musical generations and includes interviews with

George Clinton, Public Enemy and Bootsy Collins. On May 18, Watch That Sound will present new software at DEAF (see Partner Platform/Open Stage Events). Things will come to a festive close on June 1 with the Final Bounce Night, an amazing soundtrack/sample battle and a concert by Gery Mendes (a.k.a. GMB). www.watchthatsound.nl/sound-track-festival

Quinten Smith 93


94


a iv

t s

e f f a

u l.e

m . w w

w

95


96

concept: stofrotterdam.nl foto: 500watt.nl

D UITEN UITSL OP BIJ TE KO M.INFO, RDA ROTTE LSINGEL COO 197 195-


THE

POWER OF

PRINT • • • • •

Al sinds 1982 gevestigd in het (cultureel-creatief) centrum van Rotterdam, vlakbij het Museumpark, de Erasmusbrug, de Witte de With, de Universiteit, de Coolsingel en de Kop van Zuid. Dus midden in het bruisende hart van Rotterdam. Daar bevindt zich de enige echte Rotterdamse drukker voor al het betere en specialistische drukwerk. Kom anders maar eens een keertje kijken en laat je uitgebreid informeren over al onze mogelijkheden. Bellen of mailen mag natuurlijk ook.

Drukwerk met nèt dat beetje meerwaarde.

boeken • brochures • magazines posters • folders • jaarverslagen huisstijlen • flyers • scripties leporello’s • kranten digitaal • periodieken • enzovoorts

Eendrachtsstraat 155a • 3012 XK Rotterdam • 010 - 412 07 23 • www.tripiti.nl www.linkedin.com/in/johnhoornweg • john@tripiti.nl • robert@tripiti.nl

97


Vital Beauty: Reclaiming Aesthetics in the Tangle of Technology and Nature The book focuses on the question of how the age-old notion of beauty can regain an importance appropriate to the 21st century. Our need for beauty has not diminished, as hard as modernism tried to erase it from art and life and supplant it with the sublime. It was a sublime that increasingly associated itself with negation and deconstruction. In contrast, vital beauty, as defined by John Ruskin more than 150 years ago, is a beauty of sympathies and affinities with life forms. Yet vital beauty must be reinvented, since life forms today can be technological as well as natural. The concept of vital beauty raises the question of how we should design our environments, our objects and even our lives, and of how we might one day invent a politics of beauty.

“Beauty is the one aim which by its very nature is self-justifying.” Alfred N. Whitehead

Paperback, 265 pages, illustrated full color, ISBN 978-90-5662-856-7, € 22,50

V2_Publishing presents:

Get your copy at the

DEAF exhibition (Post Rotterdam) or online at: www.v2.nl/publishing/vital-beauty 98

With contributions from: Thierry Bardini, Caroline van Eck, Gustav Fechner, Mark Frost, George Gessert, Tim Ingold, Arjen Mulder, John Ruskin, Steven Shaviro, Lars Spuybroek, Wendy Steiner and Daniel N. Stern.


100


101


102


a Rotterdam based freelance design collective www.buroduplex.com 103


104


105


SPONSORS & PARTNER ORGANISATIONS

106


107


DEAF2012 TEAM

MANAGEMENT

Producer

Artistic Director

Suzanne Kluver

Alex Adriaansens

Assistant

Festival Coordinator

Sue van Gijn

Tim Hoogesteger Financial Director Geert Hoeven

PRODUCTION

Management Assistant

Producer

Christina Smith

Siuli Ko

Accounting

Production Assistant

Dineke Keemink

Lies de Jager Guest and Artist Handling Patrick Witmus

PROGRAM

Production Symposium

Artistic Director and Curator Exhibition

Emma O’hare

Alex Adriaansens

Production Intern

DEAF Publications and Curator Symposium

Roxanne Duarte da Cruz

Joke Brouwer

Production Intern Streaming and Registration

Symposium, DEAF Publication

Jose Whitter

Lars Spuybroek, Arjen Mulder

Volunteer Coordinator

Curator Exhibition, The Power of … ,

Anne-Mercedes Langhorst

Performance Program

Volunteer Coordinator

Michel van Dartel

Ruben van der Velde

Curator The Power of …

Festival Production Team

Jan Misker

Wilco Tuinman, Richard Bierhuizen, Alex Falk,

Curator The Power of …

Art van Weerelt, Bas de Boer, Fong Kuo, Ivana Hilj, Huub

Piem Wirtz

Wijnen, Ivo Sieben, Jeroen Seuthe, Lutz Baumann, Lukas

Curator Exhibition and Spotlights

van der Heijde, Marcel Moerenhout, Martin Taminieu, Miguel

Michelle Kasprzak

Vroomen, Pascal Walhof, Ronny Theeuwes, Sebastian Frisch,

Curator Performance Program

Stefan Gross, Walter Thomson

Tim Hoogesteger

Exhibition Design Marco Broeders (Co2RO Ruimtelijk Ontwerp), Carlo van Driel, Henk Spronk, Jasper van de Made, Koert Verberne,

GUEST CURATORS

Michiel Janssen, Yvonne Gijsbers

Performance Program REWIRE

Network Engineers

Bronne Keesmaat

Maarten te Paske, Bart Koppe

Performance Program TodaysArt

Technical Realisation

Tim Terpstra

Art Support

Performance Program WORM

Catering

Sascha Roth

Picknick Rotterdam

Film Program Peter Taylor PR & COMMUNICATION Head of PR & Communications

108

EDUCATION

Barbara de Reede

Head of Education

Coordinator PR & Communications

Sandra Touw

Micky van Zeijl


Assistant PR & Communications

DEAF2012 is realized with financial support from:

Marieke van Gelder

Mondriaan Fonds, Amsterdam Fonds voor de Kunsten,

PR & Communications at V2_

SNS Reaal Fonds, VSB Fonds, Stichting Doen,

Joris van Ballegooijen

Rotterdam Festivals, Fonds voor Cultuurparticipatie,

PR & Communications assistant at V2_

Gemeente Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur, V2_

Thomas Szczepaniak PR & Communications intern Masha Gubkina

Sponsors DEAF2012

PR & Comuunications intern

STRP, ArtSupport, JHM Lighting, BeamSystems,

Riandra Basilia

F&L Powerrental, Pro Helvetia

Motion Graphics Ivana Hilj Editors

SPECIAL THANKS TO

Joke Brouwer, Arjen Mulder, Maaike Post

All our volunteers, V2_, Museum Boijmans van Beuningen,

Translators

NAi - Nederlands Architectuurinstituut, Willem de Kooning

Laura Martz, Maaike Post

Academie, Ine Poppe, All the students of AV3 at the

Graphic Design

Willem de Kooning, De Gouvernestraat, CBK Rotterdam,

Arjen de Jong (Buro Duplex)

WORM, Rotterdamse Schouwburg, Virtueel Platform,

Website Development

Domein voor Kunstkritiek, Dick Raaijmakers, NIMk,

Infrae

TodaysArt, REWIRE festival, twnkls, TENT, BLAAK10,

Ticketing

Jon Stam, Open Dans, SubUrban Video Lounge, Soundtrack

Ticketservice

festival, Baltan Laboratories, Ankie van Tatenhove, Marieke

Printer

Hoekstra, Myrna van de Water, Monique van der Salm,

Tripiti

Daphne Heemskerk, George Gessert, Jeroen Diderik, Carolien Teunisse, Iris Cornelis, Vera Merx, Future Everything,

Stichting DEAF

Joel Paal, Thomas Wielemaker, Kate Cunningham

Š2012, Rotterdam, the Netherlands

109


110

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

13:00

Planet M Planet M

V2_ CBK WORM Planet M

Gouverne Film

Gouverne 2 Gouverne 1

Sub-Urban Video Lounge Gouverne Hotspot

debate

16:00

17:00

18:00

meet the scene

CTF

16:00

meet the scene

Lab Collaborations, Beyond Data

CTF

17:00

(Dutch spoken)

CREW: Terra Nova

debate

15:00

Open Pitch

14:00

Workshop Geotales by Esther Polak Workshop Vibrobots (from 8 years old)

18:00

Euphoria and Dystopia

TP

Interface NIMk works, Artvertiser exhibit, flitser.org

(day 2 of 2) TP workshop (day 1 of 2)

Dear Steve Vibrancy Effect

AS workshop

CTF

workshop (day 2 of 2) VP Lab Day Nano Supermarket

12:00

Exhibition

11:00

TP

15:00

It's the Crisis, Stupid!

14:00

Workshop Geotales by Esther Polak Interface NIMk works, Artvertiser exhibit, flitser.org

Workshop (day 1 of 2)

Post Post Nano Supermarket

10:00

AS

Nano Supermarket Dear Steve Curator's conversation

Exhibition CTF workshop (day 1 of 2)

Post

FR 18

Planet M Planet M

Gouverne 2 V2_ WORM

Post Post Post Nano Supermarket Sub-Urban Video Lounge Gouverne Hotspot

13:00

19:00

21:00

22:00

23:00

21:00

22:00

Soundtrack Fest.: Watch that Sound Philip Beesley CREW: Terra Nova

20:00

Materialfilm

23:00

24:00

00:00

24:00

24:00

00:00

00:00

DEAF & REWIRE: Club Night

23:00

DEAF & WORM: Club Night

The People Speak

21:00

(English spoken) Rohfilm &

19:00

20:00

Opening DEAF2012 Nano Supermarket

20:00

22:00

12:00

19:00

DO 17

11:00

18:00

DEAF & TodaysArt: Opening Night

10:00

17:00

WORM

De Balie Symposium Vital Beauty (doors open at 9:00, 1st speaker at 9:45) Post Nano Supermarket Sub-Urban Video Lounge Dear Steve

WE 16

01:00

01:00

01:00

02:00

02:00

02:00

03:00

03:00

03:00

04:00

04:00

04:00


111


DEAF2012 FESTIVAL MAP

7

E

Stadhuis

IS

PL

EI

T E E

OG

ST

RA

AT

NANO SUPERMARKET

N

IN G EL

LI JN

Beurs

B A A N

7

8 20 21 23 25

LS G

EI

IN

PL

E L

N

W

MA

E

ES

TB

LA

AK

8 23 25

UR IT

3

SK AD E

T

AD

O

IS

WE

ES

SK

Beurs

O

U

W

UI

21

C

KR

21 23

KR

8 25

- N U WL E I HO GP SC UR B

21 23

ST ER

GO

SIN

UV

L

NE

GE

ER

4

D OU

E

BI

NN

EN

W

EG

WORM

STR AA

Eendrachtsplein

T

W

V2_

GOUVERNE

IT

TE

DE

W

IT

H

ST

RA

AT

2 NI

EU

W

E

N BI

N NE

W

EG

EE

W

ES

TE

RS

IN

ND

GE

RA

FESTIVAL ON FOOT

10 mins walk-time between POST and V2_ CH

TS

W

EG

L

Festival Venues

Satellites

Rotterdam POST Coolsingel 42 GOUVERNE De Gouvernestraat 133 V2_ Eendrachtsstraat 10 WORM Boomgaardsstraat 7 PLANET M Rodezand SUB-URBAN VIDEO LOUNGE Botersloot 44a NANO SUPERMARKET Coolsingel 42

Rotterdam 1. TENT Witte de Withstraat 50 2. CBK Nieuwe Binnenweg 75 3. Blaak10 Witte de Withstraat 7a 4. Galerie Iris Cornelis Jacobusstraat 211 5. LantarenVenster Otto Reuchlinweg 996*

Amsterdam DE BALIE Kleine Gartmanplantsoen 10

5

1

7 20

CBK

112

HO

LS

HU

O

S

D TA

O

E

A EN

N

POST C

W

R

NT

CE

S AL

TTE

PLANET M

21 23

N

TIO TA

ENRO

IN

M

HO

L FP

B IN N

8

SUBURBAN VIDEO LOUNGE

* Take tram (23/25) or metro to Wilhelminaplein station.

DE BALIE Kleine Gartmanplantsoen 10 AMSTERDAM

Carpark

Metro stations

Tramlines & stations


Profile for DEAF2014 BIENNALE (Dutch Electronic Art Festival)

DEAF2012 Festival Guide  

Dutch Electronic Art Festival 2012 | Power of Things 16 May –3 June 2012 Rotterdam, the Netherlands

DEAF2012 Festival Guide  

Dutch Electronic Art Festival 2012 | Power of Things 16 May –3 June 2012 Rotterdam, the Netherlands

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded