Page 1

adaptacja /ˌadapˈtaʦ̑ʲja/ (noun) ⑴ przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano pierwotnie. adaptation: Ta sztuka jest adaptacją znanej powieści. This play is an adaptation of a famous novel.; ⑵ proces przystosowania się do nowych warunków. adjustment, adaptation: Przez wieki obserowowano adaptację zwierząt do nowych warunków klimatycznych. The adaptation of the animals to new climate has been observed through ages. przystosowanie się; ⑶ przejściowa i mająca charakter dostosowawczy zmiana czułości receptora zmysłowego (np. oka) do zmieniających się warunków np. światła.: Koty mają zdolność adaptacji wzroku do warunków nocnych. Cats have the ability to night-adaptation. akomodacja, dostosowanie się aktor /ˈaktɔr/ (noun) osoba grająca w filmie lub sztuce. actor: Jego marzeniem jako aktora było zagranie Romea w "Romeo i Julii". His dream as an actor was to play Romeo in "Romeo and Juliet". ~ drugoplanowy supporting actor, ~ka actress artysta bilet /ˈbʲilɛt/ (noun) dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina, teatru lub na koncert. ticket: Własnie wygrałem dwa bilety na koncert. I've just won two tickets to the concert. ~ powrotny return ticket, ~ w jedną stronę single ticket, one-way ticket, ~ ulgowy reduced ticket, kasa ~owa box office wejściówka ekranizacja /ˌɛkrãɲiˈzaʦ̑ʲja/ (noun) przedstawienie utworu literackiego lub sztuki teatralnej w postaci filmu. screening, filming: Pierwszą ekranizacją filmową była "Quo vadis" Sienkiewicza. Sienkiewicz's "Quo vadis" was the first screening. przenoszenie na ekran film /fʲilm/ (noun) ⑴ utwór audiowizualny film, (US) movie, (US) motion picture: Nie mogę doczekać się nowego filmu Woody'ego Allena. I can't wait the new film of Woody Allen. ~ akcji action film, adventure film, ~ rysunkowy cartoon, ~ dokumentalny documentary, ~ pełnometrażowy full-lengh film, ~ fabularny feature film, kręcić ~ to shoot a film, gwiazda ~owa movie star, przebój ~owy blockbuster obraz; ⑵ światłoczuła taśma filmowa lub fotograficzna. reel: Pierwsze filmy były zapisywane na taśmach filmowych. First films were recorded on reels. klisza, błona; ⑶ cienka warstwa pokrywająca coś film, covering: Wszystkie dokumenty były pokryte warstwą kurzu. All the documents were covered by a film of dust. warstewka, błona, powłoka. kino /ˈcĩnɔ/ (noun) ⑴ ogół filmów, które mają wspólną cechę. cinematography, cinema: Kino europejskie jest

uważane za ambitniejsze od kina amerykańskiego. European cinema is considered to be more ambitious than american cinema. ~ autorskie auteur cinema, ~ niezależne. independent cinema kinematografia, dziesiąta muza; ⑵ budynek, w którym wyswietlane są filmy. cinema, (US) movie theater: Chciałbym się wybrac do kina w ten weekend. I would like to go to the cinema this weekend. obsada /opˈsa.ða/ (noun) ⑴ zespół osób występujących w filmie cast: W końcu ujawniono obsadę najnowszego filmu Tarantino. The cast of new Tarantino's film was finally revealed.; ⑵ personelu staff:

Personel w hotelu Casa Monica musi ściśle przestrzegać ustalonego dress codu. Staff of Casa Monica Hotel has to strictly comply with established dress-code.; ⑶ załogi (statku, samolotu) crew: Załoga samolotu Boeing 4140 starała się uspokoić pasażerów. The crew of Boeing 4140 tried to calm down the passengers.

premiera /prɛmjɛra/ (noun) pierwsze publiczne przedstawienie utworu, zwłaszcza scenicznego lub filmu premiere, opening night, first night: Czy byłeś na premierze nowego filmu Quentina Tarantino? Have you been on the premiere of new Quentin Tarantino's film? pra~ preview twórca, autor reżyser /rɛˈʒɨsɛr/ (noun) artysta odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego lub filmowego. director:

Steven Spielberg jest reżyserem "Jurassic park". Steven Spielberg is the director of "Jurassic park". zwiastun /ˈzvʲjastũn/ (noun) ⑴ krótka zapowiedź filmu trailer: Zawsze oglądam zwiastuny filmów przed ich obejrzeniem. I always watch trailers before watching the film.; ⑵ nadejście czegoś herald: Przebiśniegi są

uważane za pierwszy zwiastun wiosny. Snowdrops are considered to be the first herald of spring.

Słownik  

słowniczek z zakresu tematyki filmu

Advertisement