Page 1

CCMMYYKK

(68) №1 №3 (39)

28იანვარი, აპრილი,

2011 2014 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოველთვიური გამოცემა. ვრცელდება უფასოდ.

დუშეთის

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი

2

პრე­ზი­დენ­ტი საკრებულოში აღ­დგო­მას ხელმძღვანელობა ინ სტი ტუტ ში (AEI) გამართულ დუ­შე­თის კონ ფე რენ ცი აზეწმ. სიტყვით ნი­კო­ლო­ზის შეიცვალა  გვ. 2 სა­კ ა­თგვ. ედ­3რო გა მო ვი და ტა­ძარ­ში სამუშაო შეხვედრა გუბერნატორმა ცეზარ შეხ­ვ და გვ. 2 დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჩოჩელმა რეგიონში საკრებულოსა და გამგეობაში სოფლის 2 დე­პუ­ტატ­მა ირ­აკ­ლმეურნეობის ი ტრი­პოლ­სკიმგანვითარების  გვ. 2 ისაუბრა პრობ­ლე­აუცილებლობაზე მა­ტურ მეწარმეობის ამერიკულ

საკითხებზე გა­ამ­ახ­ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა

გვ. 2

ილია II : “ფი­ზი­კუ­რი და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ ური დატ­ვირ­თვა აუც­ილ­ებ­ელია ჯან­სა­ღი თა­ ობ­ის აღ­საზ­რდე­ლად, რომ სა­ჭი­რო­ებ­ის შემ­ თხვე­ვა­ში თა­ვიც და­იც­ვას და სხვაც. ამ­ას­თან, გა­ არ­ ჩი­ ოს, სად არ­ ის შა­ ვი და სად _ თეთ­ რი, რა არ­ის კარ­გი და რა _ ცუ­დი პი­რა­დად მის­ თვის, მი­სი ოჯ­ახ­ის­ათ­ვის, ახ­ლობ­ლე­ბი­სა და ქვეყ­ნი­სათ­ვის, რომ თა­ვის ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ ში იგ­რძნოს სი­ლა­ღე, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, სიძ­ლი­ ერე და სიყ­ვა­რუ­ლით აღ­ვსი­ლი ამ თვი­სე­გვ. ბე­ბის2 სხვა­თათ­ვის გამ­ზი­არ­ებ­ელი იყ­ოს სი­ცოცხლის ბო­ლომ­დე. ამ მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად დედ-მა­მამ შ ო ბ აპი­დ ოი ბმა­ი სი­თი უნ­და უჩ­ვე­ნონ და, ამ­ავე რა­დ გა­ლ დროს, ურ­თი­ერ­თპა­ტი­ვის­ცე­მი­თა და შე­თან­ მატების ტენდენცია ხმე­ბუ­ლად უნ­და იმ­ოქ­მე­დონ”. ამ­ონ­არ­იდი სა­აღ­დგო­მო ეპ­ის­ტო­ლე­დან შენარჩუნებულია

რა იგეგმება  გვ. 2 კულტურის სფეროში? 2 მი­ნის­ტრი გუ­ბერ­ნა­ტო­რებს შეხ­ვდა

საარჩევნო გარემოს

გასაუმჯობესებლად

დ უყუ­შრეადღე­ თ ი სბა, ის­ 2 0ჯ1ე­1ბა კა­ წ ნლო­ნიით... ს 6 სა­მო­ქდამტკიცებულია ა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის ბიუჯეტი პროგ­რა­მა დუ­შე­თში 2

იურიდიულ თემაზე ასპარეზობენ პატარა სახელმწიფო ძიუდოისტები ხელისუფლება გვ. 8

გვ. 7

გაიხსენეს ტრაგიკულად დაღუპული

ქართული თეონა ენის სიწმინდისათვის ქუმსიაშვილი 

გვ. 6

გვ. 5

გვ. 4

გვ. 8

• შეხვედრა ვარსიმაანთ დასახლების მოსახლეობასთან • სპორტული კომპლექსის ტერიტორიაზე საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა მიმდინარეობს • გაიმართა „ივერიისა” და „იუმორინას” კონცერტი • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში ხსენება წმიდა • სტუმრად „მოძრაობის თეატრში” • ეწვივნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ნინო ქართველთ პანსიონატს • „მომავლის მწერალი” განმანათლებლისა • შეხვედრა სტუდენტებთან მოციქულთა სწორისა • და სპორტის საერთაშორისო დღეს

სულიერება

ნინოობა

გვ. 3-4

გვ. 5

გვ. 7 ✠ სულიერება გუდაურმა ხევსურულ

საღამოს უმასპინძლა ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომა 

გვ. 6


2

დუშეთის მაცნე

28 აპრილი, 2014 წ.

ქრონიკა პრე­ზი­დენ­ტი აღ­დგო­მას დუ­შე­თის წმ. ნი­კო­ლო­ზის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში შეხ­ვდა

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი გი­ორ­ გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი აღ­დგო­მას დუ­შეთ­ში, წმინ­და ნი­კო­ლო­ზის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში შეხ­ ვდა. ცო­ ტა ხნით ად­ რე კი პრე­ ზი­ დენ­ ტის პრეს­სამ­სა­ხურ­მა მი­ლოც­ვა გა­ავ­ რცე­ლა: „გი­ლო­ცავთ მაცხოვ­რის აღ­დგო­ მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­ულს - უდ­იდ­

ესს ქრის­ტი­ან­ულ დღე­სას­წა­ულ­თა შო­რის. ეს დღე გა­მორ­ჩე­ული და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ ლია. მაცხო­ვა­რი ამ­ქვეყ­ნი­ურ სი­სუს­ტეს ამ­არ­ცხებს სიყ­ვა­რუ­ლი­თა და სი­ნათ­ლით. ეს ნა­თე­ლი ცხად­ყოფს, რომ სიყ­ვა­რუ­ლია ყვე­ლა­ზე აღ­მა­ტე­ბუ­ლი ამ­ქვეყ­ნი­ური ძა­ლა, რომ სი­ცოცხლე ყო­ველ­თვის იმ­არ­ჯვებს სიკ­ვდილ­ზე, რომ სი­კე­თე ყო­ველ­თვის იმ­ არ­ჯვებს ბო­რო­ტე­ბა­ზე. ამ­იტ­ომ არ­ის აღ­ დგო­მა ჩვენ­თვის უბ­რა­ლოდ ის­ტო­რი­ულ ხდო­მი­ლე­ბა­ზე მე­ტი, ჩვენს ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ ურ ში­ნა­გან რე­ალ­ობ­აში ამ დღის ხე­ლა­ ხა­ლი გან­ცდით ვა­მარ­ცხებთ ბო­როტს და სი­ცოცხლის­კენ, გა­ნახ­ლე­ბის­კენ, სი­კე­თი­ სა და სიყ­ვა­რუ­ლის­კენ მივ­მარ­თავთ სა­კუ­ თარ თავს. კი­ დევ ერ­ თხელ გი­ ლო­ ცავთ ამ ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­ულს და გი­სურ­ვებთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, სიყ­ვა­რულს და ბედ­ნი­ერ­ ებ­ას. ღმერ­თი ფა­რავ­დეს სა­ქარ­თვე­ლოს"ნათ­ქვა­მია მი­ლოც­ვა­ში.

მი­ნის­ტრი გუ­ბერ­ნა­ტო­რებს შეხ­ვდა სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ ერ­ებ­ის სა­მი­ნის­ტროს ოფ­იცი­ალ­ური ვებ­ გვერ­დის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მი­ნის­ტრი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე, მო­ად­გი­ლე­ებ­თან ერ­თად, სა­ქარ­ თვე­ლოს მხა­რე­ებ­ის გუ­ბერ­ნა­ტო­რებს შეხ­ვდა და მათ­თან სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა გა­მარ­თა. შეხ­ვედ­რა­ზე სა­უბ­არი შე­ეხო სა­ქარ­თვე­ ლოს მას­შტა­ბით სას­კო­ლო ინ­ფრას­ტრუქ­ ტუ­რის აღ­დგე­ნას და ამ პრო­ცეს­ში გუ­ბერ­ ნა­ტო­რე­ბი­სა და ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­ თვე­ლო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა ჩარ­თვას. თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ გუ­ბერ­ნა­ტო­რებს ამ მი­ მარ­თუ­ლე­ბით სა­მი­ნის­ტროს ხედ­ვა, გან­ ხორ­ცი­ელ­ებ­ული პრო­ექ­ტე­ბი და სა­მო­მავ­ ლო გეგ­მე­ბი გა­აც­ნო. თა­მარ სა­ნი­კი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, სა­ქარ­ თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის სა­მი­ნის­ტრო­სათ­ვის სკო­ლე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა და რე­აბ­ილ­იტ­აცია ერთ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ ვა­ნი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. ამ მიზ­ნით, სა­მი­ნის­

ტრომ სო­ლი­დუ­რი და­ფი­ნან­სე­ბა გა­მო­ყო, შე­ის­წავ­ლა და შე­აფ­ასა სა­ქარ­თვე­ლოს ზო­ გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რცე­ში არ­სე­ბუ­ ლი ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი მდგო­მა­რე­ობა და, შე­სა­ბა­მი­სად, და­გეგ­მა მო­მა­ვა­ლი სა­ რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოები. სა­მი­ნის­ტროს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა, ად­ გი­ლებ­ზე არ­სე­ბულ მდგო­მა­რე­ობ­აზე, სა­ ჭი­რო­ებ­ებ­სა და პრი­ორ­იტ­ეტ­ებ­ზე, გუ­ბერ­ ნა­ტო­რე­ბი­სა და მა­თი მო­ად­გი­ლე­ებ­ისგ­ან და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ა მი­იღ­ეს და მა­თი წი­ნა­და­დე­ბე­ბი მო­ის­მი­ნეს. თა­მარ სა­ნი­კი­ძემ თხოვ­ნით მი­მარ­თა გუ­ ბერ­ნა­ტო­რებს, აქ­ტი­ურ­ად ჩა­ერ­თონ მათ რე­გი­ონ­ებ­ში მიმ­დი­ნა­რე ან და­გეგ­მილ სა­ რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოების მო­ნი­ტო­რინ­ გში და, სა­მი­ნის­ტროს­თან ერ­თად, მო­ნა­წი­ ლე­ობა მი­იღ­ონ ლო­კა­ლუ­რად წარ­მოქ­მნი­ლი ცალ­კე­ული პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში.

ყუ­რადღე­ბა, ის­ჯე­ბა კა­ნო­ნით... დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ობ­ის ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის გან­ ვი­თა­რე­ბის, ტე­რი­ტო­რი­ის კე­თილ­ მოწყო­ბი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მომ­სა­ხუ­რე­ბა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა მო­ სახ­ლე­ობ­ის სა­ყუ­რადღე­ბოდ აღ­ნიშ­ ნავს, რომ: თვით­მმარ­თვე­ლი ქა­ლა­ქის ტე­რი­ ტო­რი­აზე არ­სე­ბულ ბულ­ვარ­ში, პარ­ კში ან სკვერ­ში მწვა­ნე ნარ­გა­ვე­ბის ში­ნა­ური ცხო­ვე­ლის მი­ერ და­ზი­ან­ება ან/და გა­ნად­გუ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვევს ში­ ნა­ური ცხო­ვე­ლის მე­სა­კუთ­რის და­ ჯა­რი­მე­ბას 50 ლა­რის ოდ­ენ­ობ­ით.

შე­ნიშ­ვნა: 1. ჯა­რი­მის გა­დახ­და ში­ნა­ური ცხო­ვე­ლის მე­სა­კუთ­რეს არ ათ­ავ­ის­უფ­ლებს მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ზი­ან­ის ან­აზღა­ურ­ებ­ის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბი­სა­გან. 2. ამ მუხ­ლის მე–3 ნა­წი­ლით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ში­ნა­ური ცხო­ვე­ლი იმ­ყო­ფე­ბა მეთ­ვალ­ყუ­რე­ობ­ის გა­რე­შე, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ული სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვის შე­სა­ხებ ოქ­მის შედ­გე­ნა­ზე უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი პი­რი ში­ნა­ურ ცხო­ველს გა­და­იყ­ვანს სპე­ცი­ალ­ურ ად­ გილ­ზე და ამ მუხ­ლით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი გა­რე­მო­ებ­ებ­ის დად­გო­მამ­დე გა­ნა­ხორ­ცი­ელ­ ებს მის მოვ­ლა–პატ­რო­ნო­ბას. მე­სა­კუთ­რეს ში­ნა­ური ცხო­ვე­ლი და­უბ­რუნ­დე­ბა მხო­ლოდ ჯა­რი­მის, მი­სი სპე­ცი­ალ­ურ ად­გილ­ზე გა­დაყ­ვა­ნი­სა და მოვ­ლა–პატ­რო­ნო­ბის ხარ­ჯე­ბის გა­დახ­დის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის წარ­დგე­ნის შემ­დეგ. 3. სა­მარ­თალ­დამ­რღვე­ვის მი­ერ ამ კო­დექ­სის 290–ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლით დად­ გე­ნილ ვა­და­ში ჯა­რი­მის გა­და­უხ­დე­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მის­თვის და­კის­რე­ბუ­ლი ჯა­რი­მი­სა და პი­რუტყვის მოვ­ლა–პატ­რო­ნო­ბის ხარ­ჯე­ბის ან­აზღა­ურ­ებ­ის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად ხდე­ ბა პი­რუტყვის რე­ალ­იზ­ება სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით.

დე­პუ­ტატ­მა ირ­აკ­ლი ტრი­პოლ­სკიმ პრობ­ლე­მა­ტურ საკითხებზე გა­ამ­ახ­ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა

მა­ჟო­რი­ტარ­მა დე­პუ­ტატ­მა ირ­აკ­ ლი ტრი­პოლ­სკიმ გა­ზეთ „ვერ­სი­ას” ინ­ტერ­ვიუ მის­ცა, რო­მელ­შიც დუ­ შე­თი­სათ­ვის აქ­ ტუ­ალ­ურ არა­ერთ პ რ ო ბ­ლ ე­მ ა­ტ უ რ სა­კითხზე გა­ამ­ახ­ ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა. დე­პუ­ტა­ტის თქმით: “პი­რა­ქე­თა და პი­ რი­ქი­თა ხევ­სუ­რე­ თის, კერ­ ძოდ, არ­ ხოტ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი 25-კი­ლო­მეტ­რი­ანი გზის მშე­ნებ­ ლო­ბა უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში და­იწყე­ბა, რო­მე­ლიც სო­ფელ როშ­კას და პი­რი­ქი­თა ხევ­სუ­რე­თის სო­ფელ ამ­ღას და­აკ­ავ­ში­ რებს. რო­გორც ვი­ცი, გზის მშე­ნებ­ლო­ბის შემ­დეგ, არ­ხოტ­ში დაბ­რუ­ნე­ბის სურ­ვი­ლი 35-მდე ოჯ­ახ­მა უკ­ვე გა­მოთ­ქვა. ამ პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში სკო­ლის, კულ­ტუ­რის სახ­ლის მშე­ ნებ­ლო­ბა და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის მოწყო­ბაც იგ­ეგ­მე­ბა. მო­ გეხ­სე­ნე­ბათ, არ­ხო­ტამ­დე სა­მან­ქა­ნო გზა არ­ას­ოდ­ეს ყო­ფი­ ლა _ პი­რი­ქი­თა და პი­რა­ქე­თა ხევ­სუ­რეთს ერ­თმა­ნეთ­თან საცხე­ნოს­ნო ბი­ლი­კი აკ­ავ­ში­რებს. საპ­რო­ექ­ტო თან­ხაც უკ­ვე გა­მო­ყო­ფი­ლია, თუმ­ცა ამ ეტ­აპ­ზე, უამ­ინ­დო­ბა გვა­ფერ­ხებს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, საკ­მა­ოდ მა­ღალ­მთი­ან ტე­რი­ტო­რი­აზეა სა­ უბ­არი, სა­დაც თოვ­ლი ჯერ არ დამ­დნა­რა. იმ­ედი გვაქ­ვს, მო­მა­ვა­ლი კვი­რი­დან ეს პრობ­ლე­მაც აღ­არ გვექ­ნე­ბა და დამ­ პრო­ექ­ტებ­ლე­ბი თი­თოეული მეტ­რის შეს­წავ­ლას შეძ­ლე­ბენ. რაც მთა­ვა­რია, როშ­კა-არ­ხო­ტის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ელ­ება კა­ხე­თი­დან ჟინ­ვა­ლამ­დე გზის გავ­ლის­თვის სა­ჭი­რო დროს 50 წუ­თით შე­ამ­ცი­რებს. ამ პრო­ექ­ტს სტრა­ტე­გი­ული მნიშ­ ვნე­ლო­ბაც აქ­ვს, რად­გან სამ­ხედ­რო გზაც სწო­რედ აქ გა­ დის. უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ჩინ­თი-ბა­რი­სა­ხოს გზის რე­აბ­ილ­ იტ­აცი­აც იგ­ეგ­მე­ბა, რომ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ შა­ტილ­ სა და ხევ­სუ­რეთ­ში ტუ­რის­ტთა რა­ოდ­ენ­ობა გა­სამ­მაგ­დე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, უგ­ზო­ობ­ის გა­მო, ტუ­რის­ტებს გა­და­ად­გი­ლე­ ბის პრობ­ლე­მა ექ­მნე­ბათ, რად­გან თბი­ლი­სი­დან ხევ­სუ­რე­ თამ­დე მგზავ­რო­ბას და­ახ­ლო­ებ­ით 5-6 სა­ათი სჭირ­დე­ბა. პა­ რა­ლე­ლუ­რად, ახ­ატ­ანი-ბიწ­მენ­დის გზის რე­აბ­ილ­იტ­აცი­ას­აც ვგეგ­მავთ. ახ­ატ­ნ­ელი ბავ­შვე­ბი ჭო­პორ­ტი­სა და ჟინ­ვა­ლის სკო­ლებ­ში და­დი­ან. ამ­ის გა­მო, სო­ფე­ლი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, იც­ლე­ბა. ამ­იტ­ომ ახ­ატ­ან­ში სკო­ლის აღ­დგე­ნა გა­დავ­წყვი­ ტეთ, რა­თა ბავ­შვებს გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად რამ­დე­ნი­მე კი­ლო­მეტ­რის გავ­ლა არ უწ­ევ­დეთ”. მან აგ­რეთ­ვე აღ­ნიშ­ნა, რომ: „დუ­შე­თის რაიონში სტი­ქი­ით და­ზა­რა­ლე­ბულ­თა და­ სახ­მა­რებ­ლად, კერ­ძოდ, შე­ნო­ბე­ბის სა­ხუ­რა­ვე­ბის აღ­სად­გე­ ნად ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტრომ სა­მი მი­ლი­ონი ლა­რი გა­მო­ყო. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გამ­გე­ობ­ამ საკ­მა­ოდ მო­ბი­ლუ­ რად იმ­უშ­ავა _ მა­გა­ლი­თად, ზე­მო მლე­თა­ში ლტოლ­ვი­ლე­ ბის­თვის, მთავ­რო­ბას­თან შე­თან­ხმე­ბით შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხა უკ­ვე გა­მო­ყო­ფი­ლია. ამ ეტ­აპ­ზე, მო­სახ­ლე­ობ­ამ მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­აზე, ათი ათ­ასი ლა­რის ფარ­გლებ­ში, სახ­ლე­ბი თა­ვად უნ­და მო­იძი­ონ, რო­მელ­საც გამ­გე­ობა და­აფ­ინ­ან­სებს. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით კი­დევ ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი იგ­ეგ­მე­ბა. ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტრომ ათ­სარ­თუ­ლი­ ანი კორ­პუ­სის მშე­ნებ­ლო­ბის და­სას­რუ­ლებ­ლად თან­ხა გა­მო­ ყო, რო­მე­ლიც ან­ალ­ოგი­ურ პრობ­ლე­მას ყვე­ლა ად­ამი­ან­ის­ თვის გა­დაჭ­რის. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მსოფ­ლიო ბან­კმა სამ­ ცხე-ჯა­ვა­ხე­თი­სა და მცხე­თა-მთი­ან­ეთ­ის გან­სა­ვი­თა­რებ­ლად 30 მი­ლი­ონი გა­მო­ყო. აქ­ედ­ან და­ახ­ლო­ებ­ით 8-10 მი­ლი­ონი დუ­შე­თის რაიონის გა­ნი­ვი­თა­რე­ბის­თვის და­იხ­არ­ჯე­ბა. კერ­ ძოდ, ქა­ლაქ­ში მი­სას­ვლე­ლი გზე­ბის, სახ­ლე­ბი­სა და ძვე­ლი დუ­შე­თის სა­რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოების გან­ხორ­ცი­ელ­ება იგ­ეგ­მე­ბა. ჩვე­ნი სურ­ვი­ლია, ძველ დუ­შეთ­ში ილია ჭავ­ჭა­ვა­ ძის სა­სა­მარ­თლოს შე­ნო­ბა აღ­დგეს, რო­მე­ლიც დღეს კერ­ძო სა­კუთ­რე­ბაა. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერთ წელ­ზე მე­ტია მე­სა­ კუთ­რეს­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს ვა­წარ­მო­ებთ, დუ­შე­თის გამ­გე­ ობა მზა­დაა, შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხაც გა­და­იხ­ად­ოს, თუმ­ცა, სამ­ წუ­ხა­როდ, მფლო­ბე­ლე­ბი საკ­მა­ოდ დიდ ციფ­რს ას­ახ­ელ­ებ­ენ. იმ­ედი მაქ­ვს, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­დე­ბა”.


28 აპრილი, 2014 წ.

3

დუშეთის მაცნე

ქრონიკა მე-3 და მე-4 გვერდები მოიცავს გამგეობის საინფორმაციო განყოფილების მიერ მომზადებულ მასალებს (www.dusheti.org.ge)

სტუმ­რად „მოძ­რა­ობ­ის თე­ატ­რში”

26 აპ­რილს, დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ობ­ის კულ­ტუ­რის, სპორ­ტი­სა და ახ­ალ­ გაზ­რდო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ინ­იცი­ატ­ივ­ით, დუ­შე­ თის № 1, № 2, ფა­სა­ნა­ურ­ის, ბა­რი­სა­ხოს, ჟინ­ვა­ ლის, არ­აგ­ვის­პი­რის, ჭო­პორ­ტის, მჭა­დიჯ­ვრი­სა და ოძ­ის­ის სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის 120 მოს­წავ­ლე სტუმ­რად ეწ­ვია თბი­ლი­სის „მოძ­რა­ობ­ის თე­ატ­ რს’’ (დი­რექ­ტო­რი და სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ ლი კა­ხა ბა­კუ­რა­ძე) წარ­მოდ­გე­ნილ იქ­ნა სპექ­ ტაკ­ლი „გა­მა’’. სპექ­ტაკ­ლმა მა­ყუ­რებ­ლის დი­დი მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა.

ეწვივნენ შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქონე პირ­თა პან­სი­ონ­ატ­ს

19 აპ­რილს, სა­ქარ­თვე­ლოს სპორ­ტი­სა და ახ­

შეხვედრა ვარსიმაანთ დასახლების მოსახლეობასთან

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჟა ჩოხელი ვარსიმაანთ დასახლების მაცხოვრებლებს შეხვდა. შეხვედრაზე გამგებელმა ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს, კერძოდ – ბუნებრივი აირი, გზა, სანიაღვრე არხები, ინტერნეტი. ვაჟა ჩოხელი მათ პრობლემების მოგვარებას დაჰპირდა. მან აღნიშნა, რომ დასახლებას მოკლე ხანში ექნება 24–საათიანი წყალმომარაგება და ბუნებრივი აირი. გამგებლის მთავარი მიზანია, თითოეული ოჯახის ეკონომიკური წინსვლა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

სპორტული კომპლექსის ტერიტორიაზე საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა მიმდინარეობს

ქალაქ დუშეთში, სპორტული კომპლექსის ტერიტორიაზე „ქართუ” ჯგუფის დახმარებით კეთდება ღია ტიპის ქართული საჭიდაო დარბაზი. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით, აღნიშნული საჭიდაო დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა გაშენდეს დასასვენებელი სკვერი. აგრეთვე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აწარმოებს მოლაპარაკებას ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტთან, რომ მსგავსი ტიპის საჭიდაო დარბაზი კიდევ გაკეთდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

9 აპრილი დუშეთში

25 წელი გავიდა 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან. ეს დღე საქართველოს ისტორიაში ქართველი ხალხის თავისუფლებისათვის ბრძოლისა და თავგანწირვის სიმბოლოდ იქცა. 2014 წლის 9 აპრილს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ცარო საძაგლიშვილმა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვაჟა ჩოხელმა, მოსახლეობასთან ერთად, პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას და გვირგვინით შეამკეს მემორიალი.

ალ­გაზ­რდო­ბის საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ლე­ვან ყი­ფი­ ანი, პა­რა­მო­ფა­რი­კა­ვე­ები: ირ­მა ხე­ცუ­რი­ანი და ნი­კო­ლოზ ხა­ტი­აშ­ვი­ლი და მომ­ღე­რა­ლი გი­ორ­ გი სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პირ­თა პან­სი­ონ­ატს ეს­ტუმ­რნენ. მათ­თან ერ­თად ბე­ნე­ფი­ცი­არ­ები მო­ინ­ახ­ულ­ეს დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ბელ­მა ვა­ჟა ჩო­ხელ­მა და აიპ დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სას­პორ­ტო გა­ერ­თი­ან­ებ­ის დი­რექ­ტორ­მა გია პა­პუ­კაშ­ვილ­მა. სტუმ­რებ­მა პან­სი­ონ­ატ­ში მცხოვ­რებ შეზღუ­დუ­ ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე პი­რებს მი­ულ­ოც­ეს უდ­იდ­ესი სა­უფ­ლო დღე­სას­წა­ული, ბრწყინ­ვა­ლე აღ­დგო­მა უფ­ლი­სა ჩვე­ნი­სა იესო ქრის­ტე­სი და სა­ჩუქ­რე­ბი გა­დას­ცეს.

სა­აღ­დგო­მო სა­ჩუქ­რე­ბი მზრუნ­ვე­ლო­ბა­მოკ­ლე­ბულ­თათ­ვის აღ­დგო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­ულ­თან და­კავ­ ში­რე­ბით, 18 აპ­რილს, საკ­რე­ბუ­ლოს თავ­მჯდო­მა­რე ცა­რო სა­ძაგ­ლიშ­ვი­ლი და დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ ტის გამ­გე­ბე­ლი ვა­ჟა ჩო­ხე­ლი, მზრუნ­ვე­ლო­ბა­მოკ­ლე­ ბულ­თა უფ­ასო სა­სა­დი­ლოს ეს­ტუმ­რნენ. მათ მო­ხუ­ ცებს მი­ულ­ოც­ეს უდ­იდ­ესი სა­უფ­ლო დღე­სას­წა­ული და სა­აღ­დგო­მო სა­ჩუქ­რე­ბი გა­დას­ცეს.

გაიმართა „ივერიისა” და „იუმორინას” კონცერტი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინსიტროსა და შპს „მოძრავი ფილარმონიის” ეგიდით 8 აპრილს, დუშეთის კულტურის სახლში ჩატარდა ანსაბლ „ივერიისა” და „იუმორინას” კონცერტი. კონცერტს ესწრებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი, დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ერეკლე ტრიპოლსკი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჟა ჩოხელი.

ზაალ სულაკაური ფასანაურის საჯარო სკოლაში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ინიციატივით, 8 აპრილს, ფასანაურის საჯარო სკოლას ეწვია მხატვარი ზაალ სულაკაური, რომელმაც მოსწავლეებს ჩაუატარა „მასტერ კლასი”.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში

3 აპრილს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სააქტო დარბაზში მოეწყო განხილვა პროექტისა „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში”. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მისი ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესზე ორიენტირებულ მცირე ფერმერთა ჯგუფების კოოპერატივების წარმოების პროდუქციულობას, პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებასა და მათ ეროვნულ საექსპერტო ბაზრებზე წვდომას, აგრეთვე – კოოპერატივების სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების დაცვასა და ლობირებას. პროექტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ცნობიერების ამაღლება და სწავლება, საგრანტო დაფინანსება პროდუქციის წარმოების შენახვისა და გადამუშავების ძირითად საშუალებათა შესაძენად, პროდუქციის სარეალიზაციო ბაზრებისა და საჭირო სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მცირე ფერმერთა ინტერესების დაცვა და ლობირება. აღნიშნული პროექტი დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა როსტომ გამისონიამ - სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს დირექტორმა. შეხვედრას ესწრებოდნენ: მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილე კობა არაბული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი, გამგებელი ვაჟა ჩოხელი, კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მონიტორინგის უფროსი – დავით მამუკელაშვილი, სოფლად მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი (Oxfam), სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ზურაბ სეხნიაშვილი. პროექტის განხილვისას გაიმართა საინტერესო დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში და დაისახა სამომავლო გეგმები.


4

28 აპრილი, 2014 წ.

დუშეთის მაცნე საზოგადოე ბა „მომავლის მწერალი”

ფონდი „საზოგადოებრივი თანადგომა” კულტურის სამინისტროსთან ერთად შვიდ მაღალმთიან რეგიონში ატარებს კონკურსს პროზაულ ნაწარმოებზე სახელწოდებით „მომავლის მწერალი”. 2014 წლის 3 აპრილს, აღნიშნულ კონკურსს უმასპინძლა დუშეთის მუნიციპალიტეტმა, კერძოდ, N1 - მა საჯარო სკოლამ. მასში მონაწილეობა მიიღო დამამთავრებელი კლასის 35–მა მოსწავლემ. კონკურსის მიმდინარეობა დაათვალიერა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე მარგიშვილმა, აგრეთვე – დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვაჟა ჩოხელმა, მათ მოსწავლეებს შემდგომი წინსვლა და წარმატებები უსურვეს. მოსწავლეთა ნამუშევრები შეამოწმდება მწერლებისგან შემდგარ კომპეტენტური ჟიურის მიერ, რომელიც გამოავლენს გამარჯვებულს და დააჯილდოებს ფასიანი საჩუქრით.

შეხვედრა სტუდენტებთან

დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ბე­ლი ვა­ ჟა ჩო­ხე­ლი შეხ­ვდა ქ.დუ­შეთ­ში მცხოვ­რებ სტუ­ დენ­ტებს. გამ­გე­ბელ­მა მათ გა­აც­ნო სტუ­დენ­ტუ­ რი პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს მუ­ნი­ ცი­პა­ლუ­რი ტრან­სპორ­ტით სტუ­დენ­ტთა უფ­ასო მგზავ­რო­ბას. გა­დაწყდა, რომ მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი დუ­შე­თი­დან თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმ­ოძ­რა­ ვებს დღე­ში სამ­ჯერ. შეხ­ვედ­რა­ზე გამ­გე­ბელ­სა და სტუ­დენ­ტებს შო­რის გა­იმ­არ­თა გუ­ლახ­დი­ლი სა­უბ­არი.

სპორტის საერთაშორისო დღეს

დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ობ­ის კულ­ტუ­რის, გა­ნათ­ლე­ბის, სპორ­ტი­სა და ახ­ ალ­გაზ­რდო­ბის საქ­მე­თა სამ­სა­ხუ­რი­სა და სას­ პორ­ტო გა­ერ­თი­ან­ებ­ის ინ­იცი­ატ­ივ­ით, სპორ­ ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, 6 აპ­რილს, დუ­შე­თის სპორ­ტულ კომ­პლექ­სში გა­იმ­არ­თა ამ­ხა­ნა­გუ­რი შე­ჯიბ­რე­ბე­ბი ფეხ­ბურ­ თსა და ფრენ­ბურ­თში. მას­ში სხვა­დას­ხვა ას­ აკ­ობ­რი­ვი ჯგუ­ფის ახ­ალ­გაზ­რდე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ ობ­დნენ.

„დუშეთის გამგეობამ ისეთი გულისხმიერება გამოიჩინა, მინდა, ამის შესახებ მთელმა საქართველომ შეიტყოს”

2013 წლის 16 დე­კემ­ბერს, ღა­მით ამ­ოვ­არ­დნილ­მა ქარ­მა, ბა­ზა­ლე­თის ტე­რი­ტო­რი­ულ ორ­გა­ნო­ში შე­მა­ვა­ლი სოფ­ლე­ბის მაცხოვ­რებ­ლე­ბი და­აზ­არ­ ალა. სტი­ქი­ამ 13 შე­ნო­ბის სა­ხუ­რა­ ვი იმ­დე­ნად და­აზი­ანა, თი­თოეული სრულ რე­აბ­ილ­იტ­აცი­ას სას­წრა­ფოდ სა­ჭი­რო­ებ­და. სტი­ქი­ის მე­ორე დღეს­ ვე, შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი დუ­შე­თის მა­ჟო­რი­ტარ­მა დე­პუ­ტატ­მა, ერ­ეკ­ლე ტრი­პოლ­სკიმ, ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რი­სა და რე­გი­ონ­ული გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ ტრის პირ­ველ­მა მო­ად­გი­ლემ გი­ორ­გი სო­ლო­მო­ნი­ამ, დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ ტე­ტის გამ­გე­ბელ­მა ვა­ჟა ჩო­ხელ­მა და ბა­ზა­ლე­თის ტე­რი­ტო­რი­ული ორ­გა­ნოს რწმუ­ნე­ბულ­მა ზა­ქა­რია ხე­ხე­ლაშ­ვილ­ მა და­ათ­ვა­ლი­ერ­ეს და და­ზა­რა­ლე­ბულ ოჯ­ახ­ებს დახ­მა­რე­ბა­საც და­პირ­დნენ. იან­ვარ­ში სტი­ქი­ით და­ზა­რა­ლე­ბულ­თა და­სახ­მა­რებ­ლად 127 100 ლა­რი გა­მო­ იყო, სა­იდ­ან­აც სტი­ქი­ის შე­დე­გე­ბის სა­ ლიკ­ვი­და­ციო სა­მუ­შაოების ფარ­გლებ­ ში, ბა­ზა­ლე­თის ტე­რი­ტო­რი­ული ორ­გა­ ნოს სო­ფელ ყარ­სი­მა­ანთ და­სახ­ლე­ბა­ში მცხოვ­რე­ბი ლა­ლი კას­რა­ძის საცხოვ­ რე­ბე­ლი სახ­ლის რე­აბ­ილ­იტ­აცია მო­ ხერ­ხდა. ამ­ას­თან, სა­მა­ჩაბ­ლო­დან იძ­ ულ­ებ­ით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ პირ­თა საცხოვ­რე­ბე­ლი კორ­პუ­სის ნა­წი­ლი, სო­ ფელ მლა­შის ტე­რი­ტო­რი­აზე მდე­ბა­რე სა­სათ­ბუ­რე მე­ურ­ნე­ობ­ის საცხოვ­რე­ბე­ ლი კორ­პუ­სი, სო­ფელ ჩრდი­ლე­ლი­ანთ და­სახ­ლე­ბა­ში მცხოვ­რე­ბი მო­ქა­ლა­ქე აკ­აკი და ნი­კო­ლოზ სო­ნიშ­ვი­ლე­ბი­სა და სო­ფელ საკ­რა­მუ­ლის მკვიდ­რი გი­ ვი ხის­რუ­აშ­ვი­ლის საცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ ლე­ბი შე­კეთ­და. რე­აბ­ილ­იტ­აცია ჩა­უტ­ არ­და სო­ფელ ჩა­ნა­დი­რებ­ში მცხოვ­რებ მურ­თაზ ბო­და­ვე­ლის, ლა­მა­რა ჭინ­ ჭა­რაშ­ვი­ლის, სო­ფელ ბა­გის მკვიდ­რი ოთ­არ კე­დე­ლაშ­ვი­ლის, ალ­ბერტ ჩო­ხე­ ლის, სო­ფელ ჩუ­ბი­ნიაანთ და­სახ­ლე­ბა­ ში მცხოვ­რებ ნუგ­ზარ არ­აჩ­აშ­ვი­ლის და სო­ფელ ჭი­ლურ­ტში და­ვით ფე­იქ­ რიშ­ვი­ლის საცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებს. „ვერ­სია’‘ სტი­ქი­ით და­ზა­რა­ლე­ბულ ოჯ­ახ­ებს ესა­უბ­რა: ლა­ლი კას­რა­ძე, ყარ­სი­მა­ან­თკა­რის მკვიდ­რი: „ძლი­ერი ქა­რი იყო, სა­ხუ­რა­ვი­დან სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლა პირ­და­პირ სა­ძი­ნე­ბელ­ში ჩა­ მოც­ვივ­და. სა­ბედ­ნი­ერ­ოდ, ბავ­შვე­ბი სახ­ლი­დან სტი­ქი­ის ამ­ოვ­არ­დნის­თა­ნა­ ვე გა­ვიყ­ვა­ნე. მოგ­ვი­ან­ებ­ით, დუ­შე­თის გამ­გე­ობ­ას და­ვუ­კავ­შირ­დი, ბა­ტო­ნი ვა­ ჟა ჩო­ხე­ლი კი ჩვე­ნი პრობ­ლე­მით მა­

შინ­ვე და­ინ­ტე­რეს­და. დე­პუ­ტა­ტი ირ­ აკ­ლი ტრი­პოლ­სკიც მე­ორე დღეს­ვე ჩა­მობ­რძან­და და შე­სა­ბა­მის დახ­მა­რე­ ბა­საც შემ­პირ­და. მარ­თლაც, ყვე­ლა­ფე­ რი ისე გა­ კეთ­ და, რო­ გორც მითხრეს, ბო­ლომ­დე გვერ­დში და­მიდ­გნენ, რაც ჩემ­თვის მარ­თლაც მო­ულ­ოდ­ნე­ლი იყო. ღმერ­თმა ქნას, მო­სახ­ლე­ობ­ას მთავ­რო­ბის­გან ყო­ველ­თვის მსგავ­სი მხარ­და­ჭე­რა ჰქონ­დეს’‘. ქე­თე­ვან სო­ ნიშ­ვი­ლი, სო­ფელ ჩრდი­ლე­ლი­ან­თკა­რის მკვიდ­რი: „სტი­ქი­ამ ჩვენ სახ­ლს სა­ხუ­ რა­ვი გა­და­ხა­და, თუმ­ცა, რო­გორც კი გამ­გე­ობ­ას დახ­მა­რე­ბა ვთხო­ვეთ, მშე­ ნებ­ლე­ბი შე­სა­ბა­მი­სი აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბით, მა­შინ­ვე გა­მოჩ­ნდნენ. ასე ოპ­ერ­ატი­ ულ­ად, სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბაც კი არ მო­დის ხოლ­მე. და­ზი­ან­ებ­ული შე­ნო­ბა დე­პუ­ტატ­მა ირ­აკ­ლი ტრი­პოლ­სკიმ და გამ­გე­ბელ­მა ვა­ჟა ჩო­ხელ­მაც და­ათ­ვა­ ლი­ ერ­ ეს. 42 წე­ ლია აქ ვცხოვ­ რობ და ად­გი­ლობ­რი­ვი მთავ­რო­ბის­გან მსგავ­ სი თა­ნად­გო­მა არ­ას­ოდ­ეს მახ­სოვს. ამ ად­ამი­ან­ებ­მა ის­ეთი გუ­ლის­ხმი­ერ­ ება გა­მო­იჩ­ინ­ეს, მინ­და, ამ­ის შე­სა­ხებ მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ შე­იტყოს. ჩვე­ ნი ოჯ­ახ­ის გარ­და, დახ­მა­რე­ბა კი­დევ არა­ერთ ად­ამი­ანს აღ­მო­უჩ­ინ­ეს. ამ­ის შე­სა­ხებ მთე­ლი რაიონი სა­უბ­რობს’‘. მურ­თაზ ბო­და­ვე­ლი, სო­ფელ ჩა­ნა­დი­ რე­ბის ად­გი­ლობ­რი­ვი მკვიდ­რი: „სტი­ ქი­ამ მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად დაგ­ვა­ზა­რა­ლა, ას­ეთი ქარ­ბუ­ქი მარ­თლაც არ მახ­სოვს, მაგ­რამ გამ­გე­ობ­ამ შე­სა­ბა­მი­სი დახ­მა­ რე­ბა გაგ­ვი­წია და მა­სა­ლაც დრო­ულ­ ად მოგ­ვა­წო­დეს’‘. ალ­ბერტ ჩო­ხე­ლი, სო­ფელ ბა­გის მკვიდ­რი: „სტი­ქი­ამ სახ­ ლის სა­ხუ­რა­ვი სა­ერ­თოდ ჩა­მო­ან­გრია. რო­ცა რაიონის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას ამ­ ის შე­სა­ხებ შე­ვატყო­ბი­ნე, ჩვენ მი­მართ ყუ­რადღე­ბა მა­შინ­ვე გა­მო­იჩ­ინ­ეს. სა­ ხუ­რა­ვის შე­სა­კე­თებ­ლად, ლურ­სმნე­ ბის ჩათ­ვლით, ყვე­ლა სა­ჭი­რო მა­სა­ლა მოგ­ვა­წო­დეს’‘. სტი­ქი­ის შე­დე­გე­ბის სა­ ლიკ­ვი­და­ციო სა­მუ­შაოების ფარ­გლებ­ ში, ბა­ზა­ლე­თის ტბა­ზე მდე­ბა­რე სა­ ნიჩ­ბოს­ნო სკო­ლის სა­რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოებიც დას­რულ­და. მშე­ნე­ბელ ნი­კო­ლოზ კახ­ნი­აშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ ბით, სტი­ქი­ის დროს, შე­ნო­ბის და­ზი­ან­ ებ­ის ძი­რი­თა­დი მი­ზე­ზი მი­სი არ­ას­წო­ რი მონ­ტა­ჟი გახ­და: „დამ­პალ მა­სა­ლა­ ზე სა­ხუ­რა­ვი იყო გა­დაკ­რუ­ლი, რა­მაც, ბუ­ნებ­რი­ვია, სტი­ქი­ას ვერ გა­უძ­ლო და ერ­თი მე­სა­მე­დი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­ზი­ან­და. რო­გორც ვი­ცი, დუ­შე­თის

გამ­გე­ობ­ამ პრო­ექ­ტი საკ­მა­ოდ სწრა­ ფად შე­იმ­უშ­ავა, ბა­ტო­ნი ვა­ჟა ჩო­ხე­ლი ცენ­ტრა­ლურ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში თან­ხის ჩა­სა­რიცხად ინ­ტენ­სი­ურ­ად რე­კავ­და, ხო­ლო, რო­გორც კი გამ­გე­ობ­ამ დად­ გე­ნი­ლე­ბა მი­იღო, სა­რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოებიც მა­შინ­ვე და­იწყო და სა­ ბო­ლო­ოდ, შე­ნო­ბამ ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ებ­აც გა­ნა­ახ­ლა’‘. სტი­ქი­ით და­ზა­რა­ლე­ბულ­ თა დახ­მა­რე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, დუ­ შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მას­შტა­ბუ­ რი პრო­ექ­ტე­ბიც ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ქა­ ლაქ დუ­შეთს წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხე­ვის ად­იდ­ებ­ის პრობ­ლე­მა აწ­უხ­ებ­და, თუმ­ცა ნა­პირ­სა­მაგ­რი სა­მუ­შაოების დაწყე­ბა მხო­ლოდ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ცვლი­ლე­ბის შემ­დეგ მო­ხერ­ხდა. ამ მი­ მარ­თუ­ლე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­მუ­ შაოები უკ­ვე დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ქა­ლაქ დუ­შე­თის პირ­ვე­ლი სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენ­ის ფი­ლო­ლო­გი ნა­თე­ლა ველ­თა­ური გვი­ამ­ბობს, რომ დუ­შე­ლებს სტი­ქი­ის უკ­ვე აღ­არ ეშ­ინი­ათ: „ხე­ვის ად­იდ­ება ქა­ლაქს მნიშ­ვნე­ლო­ვან საფ­რთხეს უქ­ მნი­და. 2005 წელს ხე­ვი იმ­დე­ნად ად­იდ­და, ნა­პი­რე­ბი ჩა­მო­შა­ლა და ხე­ვის­პირ­ზე მცხოვ­რებ მო­სახ­ლე­ობ­ას სე­რი­ოზ­ული ზი­ანი მი­აყ­ენა; მსხვერ­პლიც იყო _ სა­ კუ­თარ ეზ­ოში მა­მა­კა­ცი და­იხ­რჩო. მა­ შინ ჩე­მი ეზ­ოს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ ლიც წყალ­მა წა­იღო. დუ­შე­ლე­ბი, ფაქ­ ტობ­რი­ვად, ში­შით ვე­ლო­დით წვი­მას, რად­გან სტი­ქი­ის წი­ნა­შე აბ­სო­ლუ­ტუ­ რად და­უც­ვე ლ­ნი ვი­ყა­ვით. რო­გორც ვი­ცი, 2005 წელს ხევ­ში ნა­პირ­სა­მაგ­რი სა­მუ­შაოების გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად გეგ­მა შე­მუ­შავ­და, მაგ­რამ გეგ­მად­ ვე დარ­ ჩა, რად­ გან წი­ ნა წლებ­ ში მის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­აზე არ­ავ­ის უზ­რუ­ნია, წელს კი ეს რე­ ალ­ ობ­ ად იქ­ ცა. მთე­ ლი ზამ­თა­რი მშე­ნებ­ლე­ბი ღა­მის სამ სა­ათ­ამ­დე მუ­შა­ობ­დნენ. ამ ეტ­აპ­ზე, ჯე­ბი­რე­ბის ჩად­გმის ძი­რი­თა­დი სა­მუ­ შაოები დას­რუ­ლე­ბუ­ლია, ორი ხი­დი კი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად შე­იც­ვა­ლა. რო­ცა ას­ეთი დი­დი საქ­მე უმ­ოკ­ლეს დრო­ ში გან­ხორ­ცი­ელ­და, მჯე­რა, დუ­შე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ინ­ ფრას­ტრუქ­ტუ­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის პრო­ექ­ტე­ბიც სრუ­ლი დატ­ვირ­თვით ამ­უშ­ავ­დე­ბა. არ­ადა, რო­გორც ილია წერ­და, „გა­ნა იქ­ნე­ბა ღვთი­სა­გან და კა­ცი­სა­გან ისე და­ვიწყე­ბუ­ლი მხა­რე, რო­გორც ეს საწყა­ლი დუ­შე­თია’‘... ჩვე­ნი რაიონი არ­ავ­ის ახ­სოვ­და. მი­უხ­

ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ თბი­ლის­თან საკ­მა­ ოდ ახ­ლოს ვართ, მსგავ­სი და­მო­კი­დე­ ბუ­ლე­ბა დუ­შეთს ტრა­დი­ცი­ულ­ად მოყ­ ვე­ბო­და. მი­ხა­რია, რომ ბო­ლო წლებ­ში ქუ­ჩე­ბი მო­წეს­რიგ­და და რაიონიც უკ­ ეთ­ესი გახ­და. ხე­ვის ჯე­ბი­რებ­ში ჩას­მა ამ ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის გვირ­გვი­ნი იყო’‘. დუ­შეთ­ში მიმ­დი­ნა­რე სა­მუ­შაოებით კმა­ყო­ფი­ლია ფი­ლო­ლო­გი რე­ზო ხუს­ რუ­აშ­ვი­ლიც. მი­სი გან­ცხა­დე­ბით, გამ­ გე­ობ­აში, ძი­რი­თა­დად, მი­სი ყო­ფი­ლი მოს­წავ­ლე­ები არი­ან და­საქ­მე­ბულ­ნი, ამ­იტ­ომ მათ გან­სა­კუთ­რე­ბით გულ­შე­ მატ­კივ­რობს: „ძა­ლი­ან მინ­და, მუ­ნი­ცი­ პა­ლი­ტე­ტის ახ­ალი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ობ­ას უყ­ვარ­ დეს, რად­გან მა­თი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჩე­ მი ყო­ფი­ლი მოს­წავ­ლეა. მინ­და, მა­თი საქ­მი­ან­ობ­ით ვა­მა­ყობ­დე. ამ ეტ­აპ­ზე, თუ ობი­ექ­ტუ­რად შე­ვა­ფა­სებთ, დუ­ შეთ­ში უამ­რა­ვი კარ­გი საქ­მე გა­კეთ­ და. ხე­ვი დუ­შე­ლე­ბის­თვის სე­რი­ოზ­ულ პრობ­ლე­მას ქმნი­და. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­ სი ნა­პირ­სა­მაგ­რი სა­მუ­შაოების მო­ წეს­რი­გე­ბა აუც­ილ­ებ­ელი იყო, რაც გა­კეთ­და კი­დეც. შარ­შან დუ­შე­თის ქუ­ჩე­ბიც მო­ას­ფალ­ტდა, მათ შო­რის, სა­აკ­აძ­ის ქუ­ჩა, ბა­ჩა­ნას შე­სახ­ვე­ ვი, კა­რიაულთუბანი და მი­ლახ­ვრი­ ან­თკა­რის ში­დაგ­ზე­ბი. ამ­ის გარ­და, სა­ნი­აღ­ვრე არ­ხე­ბის რე­აბ­ილ­იტ­აცი­ აც მო­ხერ­ხდა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, დუ­ შე­თი მთა­გო­რი­ანი ქა­ლა­ქია, ამ­იტ­ომ სა­ნი­აღ­ვრე პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე გა­კეთ­და. ქა­ ლაქ­ში გა­რე­გა­ნა­თე­ბაც მო­წეს­რიგ­და. ასე რომ, ერთ წე­ლი­წად­ში უამ­რა­ვი სა­მუ­შაო გან­ხორ­ცი­ელ­და’‘. „ვერ­სი­ ას’‘ ჟინ­ვა­ლის მკვიდ­რი ეკ­ატ­ერ­ინე უძ­ილა­ურ­იც ესა­უბ­რა: „ჩვე­ნი გამ­გე­ ბე­ლი თი­თოეულ მო­სახ­ლეს გვერ­დში უდ­ გას, ჩვენს ჭირ­ სა და ლხინს იზი­ არ­ებს. ჟინ­ვალ­ში გზე­ბი იმ­დე­ნად მო­ უწ­ეს­რი­გე­ბე­ლი იყო, გავ­ლაც ჭირ­და, მაგ­რამ ეს პრობ­ლე­მა საკ­მა­ოდ მოკ­ ლე ხან­ში მოგ­ვარ­და. ად­გი­ლობ­რი­ვებს წყლის პრობ­ლე­მაც აღ­არ გვაქ­ვს. სა­ მუ­შაოები ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც გან­ ხორ­ცი­ელ­და. რაც მთა­ვა­რია, ამ­ბუ­ ლა­ტო­რი­ის მშე­ნებ­ლო­ბა უკ­ვე მიმ­დი­ ნა­რე­ობს. იმ­ედი გვაქ­ვს, მო­სახ­ლე­ობ­ის პრობ­ ლე­მე­ბი­სად­მი მსგავ­სი და­მო­კი­დე­ბუ­ ლე­ბა მო­მა­ვალ­შიც გაგ­რძელ­დე­ბა”. რუ­სუ­დან შე­ლია


28 აპრილი, 2014 წ.

5

დუშეთის მაცნე ჩვენ გვწერენ

სპექ­ტაკ­ლის პრე­მი­ერა

10 აპ­რილს, ქ. დუ­შე­თის კულ­ტუ­რის სახ­ლში, თო­ჯი­ნე­ბის თე­ატ­რმა უჩ­ვე­ნა პრე­მი­ერა სპექ­ტაკ­ლი­სა „იჩო ბი­ჭი”, რო­მე­ლიც რე­ვაზ ინ­ან­იშ­ვი­ლის მოთხრო­ბის მი­ხედ­ვით მომ­ზად­და. იგი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის პა­ტა­რე­ბის­თვის იქ­ნა წარ­მოდ­გე­ნი­ ლი და მა­ყუ­რებ­ლის მო­წო­ნე­ბა ხვდა წი­ლად. თე­ატ­რი კვლა­ვაც გეგ­მავს, რომ გა­ახ­არ­ოს დუ­შე­ლი მა­ყუ­რე­ბე­ლი. კულ­ტუ­რის სახ­ლის დი­რექ­ტორ თა­მარ მოზ­დო­კე­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­შე­მოდ­გო­მოდ პა­ტა­ რებს „ჩი­პო­ლი­ნოს” შეს­თა­ვა­ზე­ბენ, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­ას სკო­ლის მოს­წავ­ ლე­ებ­იც მი­იღ­ებ­ენ. უფ­რო­სი თა­ობ­ის მა­ყუ­რე­ბელს კი სა­შუ­ალ­ება ექ­ნე­ბა ნა­ხოს პრე­მი­ერა სპექ­ტაკ­ლი­სა „კა­ცია–ადა­მი­ანი?!”

სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რა მოს­წავ­ლე­თათ­ვის

28 მარ­ტს, ქ. დუ­შე­თის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლას პრო­ფე­სო­რი ოთ­არ დუ­და­ური ეწ­ვია და უფ­როს­კლა­სე­ლებს შეხ­ვდა. შეხ­ვედ­რა, რო­მე­ლიც გე­ოგ­რა­ფი­ის მას­წავ­ ლე­ბელ მა­რი­ნა კა­ხიშ­ვი­ლის თა­ოს­ნო­ბით მო­ეწყო, საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სოდ წა­რი­ მარ­თა. მოს­წავ­ლე­ებ­მა ცნო­ბი­ლი პრო­ფე­სო­რის­გან მო­ის­მი­ნეს ლექ­ცია თე­მებ­ზე: „დე­და­მი­წის წარ­მო­შო­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბა”, „კავ­კა­სი­ის გე­ოლ­ოგი­ური აგ­ებ­ულ­ ება”, „დუ­შე­თის გე­ოლ­ოგი­ური აგ­ებ­ულ­ება”. და­სას­რულს გა­მო­ით­ქვა სურ­ვი­ლი, რომ მსგავ­სი შეხ­ვე­დრ­ები სა­მო­მავ­ლო­დაც შედ­გეს, რი­თაც მოს­წავ­ლე­თა ცოდ­ნის დო­ნე მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­იზ­რდე­ბა.

აპ­რი­ლის თა­რი­ღე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში 6 აპ­რი­ლი, 1921 წ. – სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­ული რე­სპუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბა ჩა­ვი­და პა­რიზ­ში. 20 აპ­რი­ლი, 1922 წ. – სა­ქარ­თვე­ლოს შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­იქ­მნა სამხ. ოს­ეთ­ის ავ­ტო­ნო­მი­ური ოლ­ქი. 14 აპ­რი­ლი, 1978 წ. – თბი­ლის­ში მრა­ვა­ლა­თა­სი­ანი მა­ნი­ფეს­ტა­ცია მო­ეწყო ქარ­ თუ­ლი ენ­ის და­სა­ცა­ვად. 9 აპ­რი­ლი, 1989 წ. – თბი­ლის­ში რუ­სეთ­მა სის­ხლში ჩა­ახ­შო მშვი­დო­ბი­ანი მი­ ტინ­გი. 9 აპ­რი­ლი, 1991 წ. – სა­ქარ­თვე­ლომ და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის აქ­ტი მი­იღო.

ბრძნუ­ლი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი:

ქართული ენის სიწმინდისათვის ვწეროთ და ვისაუბროთ სწორად შეცდომაა: სწორია: გან­ძრახ გან­ზრახ და­კი­დუ­ლი და­კი­დე­ბუ­ლი ყრუ­ ვი ყრუ ში­ნა­არ­სობ­ლი­ვი ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი დ­აღ­რჩო­ბა დახ­რჩო­ბა გა­შინ­ჯვა გა­სინ­ჯვა ბე­გე­მო­ტი ბე­ჰე­მო­ტი აღ­ავ­ლი­ნებს აღ­ავ­ლენს აფ­უვ­ებ­ული აფუ­ებ­ული ნიძ­ლა­ვი ნაძ­ლე­ვი

ბრძე­ნი ის არ­ის, ვინც იც­ის სა­ჭი­რო და არა – ბევ­რი. ეს­ქი­ლე *** გუ­ლი ნო­ხი არაა, ყვე­ ლას გა­და­უშ­ალო. სპარ­სუ­ლი სიბ­რძნე *** ყო­ველ ად­ამი­ან­ში მზეა, ოღ­ონდ აც­ალ­ეთ, რომ ან­ ათ­ოს.... სოკ­რა­ტე *** ჭა­მე იმ­ის­ათ­ვის, რა­თა იარ­სე­ბო, მაგ­რამ ნუ იარ­სე­ბებ იმ­ის­ათ­ვის, რომ ჭა­მო. ძვ. რო­მა­ული სიბ­რძნე

ცხადია თუ სიზმარი? უკ­ან­აფ­შა­ვის ხე­ობ­ის სოფ­ლე­ბი გან­ლა­გე­ბუ­ლია ორ­წყლი­დან მწვერ­ვალ „ბორ­ბა­ლოს” მი­სად­გო­მე­ბამ­დე – მდი­ნა­რე არ­აგ­ვის გაღ­ მა–გა­მოღ­მა ფერ­დო­ბებ­ზე. სოფ­ლე­ბის უმ­ეტ­ესი ნა­წი­ლი ნა­სოფ­ლა­რე­ბა­დაა ქცე­ული. ნა­წი­ლი კი სულს ღა­ ფავს, რად­ გან იქ ცხოვ­ რობს არა­ უმ­ ეტ­ ეს ერ­ თი, ან ორი მო­ხუ­ცი ად­ამი­ან­ისა. ხუთ სო­ფელ­ზე (ვა­კი­სო­ფე­ლი, მუ­ქო, შუ­აფხო, თხი­ლი­ანა და უძ­ილა­ურ­თა) შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ სო­ფე­ლი სოფ­ ლობს. იქ ცხოვ­რობს სა­მი­დან ათ კომ­ლამ­დე. დი­დი გა­ჭირ­ვე­ბი­სა და დი­დი ჯა­ფის ფა­სად უხ­დე­ბო­და და უხ­დე­ბათ დღე­საც აქ მცხოვ­რებ ად­ამი­ან­ებს ცხოვ­რე­ბა კი არა, თა­ვის გა­ტა­ნა–არ­სე­ბო­ბა. გან­სა­კუთ­ რე­ბით, ძა­ლი­ან უჭ­ირს უკ­ან­აფ­შავს: ახ­ადს, ხო­შა­რას, ჭი­ჩოს, მა­თუ­ რას, მუ­ქოს, გო­გო­ლა­ურ­თას, ცა­ბა­ურ­თას. აქ მცხოვ­რე­ბი ად­ამი­ან­ები მთე­ლი წლის სარ­ჩოს შე­მოდ­გო­მა­ზე იმ­არ­აგ­ებ­ენ, რად­გან იცი­ან, რომ ზამ­თა­რი უხ­ვთოვ­ლი­ანი იქ­ნე­ბა, გა­ზაფხუ­ლი – წვი­მე­ბი­ანი და გზე­ ბი – ჩა­ კე­ ტი­ ლი. ისე გა­ ივ­ ლის 5–6 თვე, რომ უგ­ ზო­ ობ­ ის გა­ მო სოფ­ ლე­ბის მკვიდ­რნი ვერც ვერ­სად წავ­ლენ და ვერც ვე­რა­ვის მი­იღ­ებ­ენ სტუმ­რად. ზაფხულ­ში, ხში­რი წვი­მე­ბის შე­დე­გად კი, ისე დიდ­დე­ბა არ­აგ­ვი, რომ გზა, რო­მე­ლიც მის სა­ნა­პი­როს მი­უყ­ვე­ბა უკ­ან­აფ­შა­ვამ­დე, მი­ წას­თან სწორ­დე­ბა და, ამ­ის გა­მო, ზაფხულ­შიც უარ­ესი მდგო­მა­რე­ ობაა ზე­მო­აღ­ნიშ­ნულ სოფ­ლებ­ში. გა­სუ­ლი ზაფხუ­ლის ერ­თმა წვი­მი­ან­მა ღა­მემ მთლად წა­ლე­კა გზე­ ბი და ხი­დე­ბი. აქ­ედ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვენ­მა მთავ­რო­ბამ გა­მო­ყო უზ­არ­მა­ზა­რი თან­ხა, ხე­ობ­ის­ად­მი მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ზა­რა­ლის ას­ან­აზღა­ ურ­ებ­ლად. ვერ ვიტყვით, რომ წი­ნა მთავ­რო­ბის დროს არ­აფ­ერი კეთ­ დე­ბო­დაო, მაგ­რამ რაც კეთ­დე­ბო­და, საკ­მა­რი­სი არ იყო აქ მცხოვ­ რებ­თათ­ვის. შარ­შან შე­მოდ­გო­მი­დან დღე­ვან­დლამ­დე კი თა­ვი სიზ­მარ­ში გვგო­ ნია. გა­სუ­ლი წლის გვი­ან შე­მოდ­გო­მა­ზე და­იწყო და, გა­ზაფხუ­ლი ჯერ არ იყო დამ­დგა­რი, რომ ნა­პირ­სა­მაგ­რე­ბის მშე­ნებ­ლე­ბი უკ­ვე გა­მოჩ­ნდნენ. ჩვე­ნი­ ხე­ობა ორ­წყლი­დან „წყა­როს­თა­ვამ­დე” მშრო­მე­ლი ად­ამი­ან­ებ­ით აივ­სო. თით­ქმის ყვე­ლა კრი­ტი­კულ წერ­ტილ­ში ბრი­გა­და დგას და დი­ლი­დან სა­ღა­მომ­დე თავ­და­უზ­ოგ­ავ­ად შრო­მობს. მდი­ნა­რე ღა­მე­ხე­ვა­ზე გა­იდო კა­პი­ტა­ლუ­რი ხი­დი. გა­კეთ­და მშვე­ნი­ ერი გზა სოფ­ლე­ბის – ჩა­ლა­ხე­ვი­სა და ელი­აგ­ზის გავ­ლით სა­ლო­ცავ „წყა­როს­თა­ვამ­დე”. ამ­ჟა­მად ტრაქ­ტო­რე­ბი მუ­შა­ობ­ენ არ­აგ­ვის კა­ლა­ პო­ტის გა­ფარ­თო­ებ­აზე, ცი­ხე–გო­რას და­საწყი­სი­დან ვა­კი­სოფ­ლამ­დე და სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის შე­კე­თე­ბა­ზე. ყვე­ლა დაწყე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო სრულ­დე­ბა ძა­ლი­ან კარ­გად. სი­ხა­რულს ვერ მა­ლა­ვენ ვა­კი­სოფ­ლის მცხოვ­რებ­ნი: ივ­ანე წე­ლა­ური, ვლა­დი­მერ წე­ლა­ური, ავ­თო ჯა­ბა­ნიშ­ვი­ ლი, გი­ორ­გი ბობღი­აშ­ვი­ლი, თა­ლი­კო ბუ­ჩუ­კუ­რი და მად­ლო­ბას უხ­დი­ან ჩვენს მთავ­რო­ბას, გა­წე­ული სა­მუ­შაოებისა და ყუ­რადღე­ბი­სათ­ვის. ალ­ბათ, რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში ახ­დე­ბა იოს­ებ კოჭ­ლიშ­ვი­ლის სა­ნუკ­ ვა­რი ოც­ნე­ბა. მას სა­მან­ქა­ნე გზა მიუ­ვა კა­რებ­ზე, სო­ფელ უძ­ილა­ ურ­თა­ში. თით­ქმის სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა კუთხი­დან არი­ან მო­სულ­ნი ქარ­ თვე­ლი ვაჟ­კა­ცე­ბი და ად­გი­ლობ­რი­ვებ­თან ერ­თად ეწ­ევი­ან ამ საშ­ვი­ ლიშ­ვი­ლო შრო­მა–საქ­მი­ან­ობ­ას, რო­მელ­საც ად­გილ­ზე ხელ­მძღვა­ნე­ ლო­ბენ: თენ­გიზ კიკ­ნა­ძე, ბე­ჟან ორ­დე­ნი­ძე, ზა­ზა მა­მუ­ლა­ძე. ეს ულ­ ამ­ აზ­ ესი ხე­ ობა თვალ­ სა და ხელს შუა რომ არ დაგ­ ვე­ ცა­ დოს, აუც­ილ­ებ­ლად უნ­და მო­წე­რიგ­დეს ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რა. სა­ჭი­როა, და­იდ­გას სა­ტე­ლე­ფო­ნო ან­ძა, გა­კეთ­დეს გზა მი­ხა ხე­ ლაშ­ვი­ლის სო­ფელ ახ­ადამ­დე. აღ­დგეს მი­სი სახ­ლი და გა­იხ­სნას სახლ–მუ­ზე­უმი. კა­ხეთ­ში ცხოვ­რო­ბენ ამ სოფ­ლი­დან გა­და­სახ­ლე­ბუ­ ლი ახ­ალ­გაზ­რდე­ბი: გი­ორ­გი, ლე­ვა­ნი და გე­ლა გო­რე­ლაშ­ვი­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გზის აღდგენის დაწყე­ბის­თა­ნა­ვე აპ­ირ­ებ­ენ სო­ფელ ახ­ად­ ში დაბ­რუ­ნე­ბას. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ობ­აში, სოფ. ვა­კი­სო­ფელ­ში თა­ვი­სი ნა­სახ­ლა­რის აღ­დგე­ნა­ზე გან­ცხა­დე­ბა შე­ იტ­ანეს მა­მა–შვილ­მა, გი­ვი და ალ­იკა წე­ლა­ურ­ებ­მა. პირ­ველ მერ­ცხლებ­ს, დარ­წმუ­ნე­ბულ­ნი ვართ, რომ სხვე­ბიც მოჰ­ ყვე­ბი­ან. ახ­ალ­დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლებს და მა­თი ნა­სახ­ლა­რე­ბის აღ­დგე­ნას, და­დე­ბი­თად წა­ად­გე­ბა, სოფ­ლის ას­აღ­ორ­ძი­ნე­ბე­ლი პროგ­რა­მის თან­ ხე­ბი, რო­მე­ლიც წელს თით­ქმის გა­ორ­მაგ­და. P. S. გა­სულ წელს, მი­ხა ხე­ლაშ­ვი­ლი­სათ­ვის ერთ შე­უფ­ერ­ებ­ელ ად­გი­ლას, ჩა­ვა­ტა­რეთ დღე­სას­წა­ული „მი­ხა­ობა”. სტუ­მარ­თა შო­რის, რა თქმა უნ­ და, დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ბე­ლი ვა­ჟა ჩო­ხე­ლიც იყო. თა­ ვის წარ­მოთ­ქმულ სიტყვა­ში მან ყო­ველ­გვა­რი შეხ­სე­ნე­ბი­სა თუ თხოვ­ ნის გა­რე­შე გაგვიმხილა, რომ მო­მა­ვალ წელს „მი­ხა­ობა” აუც­ილ­ებ­ლად ჩა­ტარ­დე­ბა სოფ ახ­ად­შიო. ჩვენს სი­ხა­რულს საზღვა­რი არა აქ­ვს. მო­ უთ­მენ­ლად ვე­ლით საქ­მის დაწყე­ბას. ეს ნა­ბი­ჯი დიდ სი­კე­თეს მო­უტ­ანს არა მარ­ტო სოფ. ახ­ადს, არ­ამ­ედ ყვე­ლა იმ სო­ფელ­სა თუ ნა­სოფ­ლარს, რო­მე­ლიც შუ­აფხოს ზე­მოთ მდე­ბა­რე­ობს და მა­თი არ­სე­ბო­ბა და­მო­კი­დე­ ბუ­ლია იმ სა­მან­ქა­ნე გზა­ზე, რო­მე­ლიც ხე­ობ­ას ორ­წყლი­დან წყა­როს­თა­ ვამ­დე მი­უყ­ვე­ბა. თა­მარ წე­ლა­ური, შუ­აფხოს საჯარო სკო­ლის მას­წავ­ლე­ბე­ლი


6

დუშეთის მაცნე

28 აპრილი, 2014 წ.

სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მა დუ­შე­თში

„სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბი­სა და პე­და­ გოგ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მა”, რო­მელ­ საც მცხე­თა-მთი­ან­ეთ­ის რე­გი­ონ­ში ძა­ლა­დო­ ბი­სა­გან დაც­ვის ერ­ოვ­ნუ­ლი ქსე­ლის მცხე­ თა-მთი­ან­ეთ­ის კო­მი­ტე­ტი ახ­ორ­ცი­ელ­ებს, 2012 წლის იან­ვრი­დან მუ­შა­ობს. დუ­შე­თის რაიონში პროგ­რა­მის პარ­ტნი­ორია 11 სა­ჯა­ რო სკო­ლა. ყვე­ლა სკო­ლა­ში შექ­მნი­ლია სას­ კო­ლო სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბი, რომ­ლის წევ­ რე­ბიც მე-9 _ მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ები არი­ან. სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბებ­ში გა­ერ­თი­ან­ებ­ულ ახ­ალ­გაზ­რდებს სა­შუ­ალ­ება ეძ­ლე­ვათ სა­მო­ ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის გაკ­ვე­თილ­ზე მი­ღე­ბუ­ ლი ცოდ­ნა პრაქ­ტი­კუ­ლად გა­მო­იყ­ენ­ონ და მო­ქა­ლა­ქი­სათ­ვის აუც­ილ­ებ­ელი უნ­არ-ჩვე­ ვე­ბი გა­ნიმ­ტკი­ცონ, რაც მა­თი დე­მოკ­რა­ტი­ ული ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის­თვის მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. „დუ­შე­თის მაც­ნის” მკითხვე­ლი­სათ­ვის უკ­ ვე ცნო­ბი­ლია მჭა­დიჯ­ვრის სა­ჯა­რო სკო­ლის საქ­მი­ან­ობა ჩვე­ნი პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში. ამ­ჯე­რად სხვა კლუ­ბე­ბის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ ელ­ებ­ულ აქ­ტი­ვო­ბებ­ზე გი­ამ­ბობთ.

დუ­შე­თის #2 სკო­ლის სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუბ “ათ­ინ­ათ­ის” ახ­ალი პრო­ექ­ტი სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბ „ათ­ინ­ათ­ის” მი­ერ მომ­ზა­დე­ბულ­მა პრო­ექ­ტმა „დუ­შე­თის #2 სა­ჯა­რო სკო­ლის ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის წიგ­ნა­დი ფონ­დის შევ­სე­ბა” „სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ ლე­ბი­სა და პე­და­გოგ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მის ფარ­გლებ­ში, მიკ­რო­სა­ფი­ნან­ სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „კრის­ტა­ლის” მი­ერ გა­ მოცხა­დე­ბულ კონ­კურ­ში გა­იმ­არ­ჯვა და გრან­ტი მო­იპ­ოვა. პრო­ექ­ტის ხელ­მძღვა­ ნე­ლია კლუ­ბის მე­ურ­ვე პე­და­გო­გი მა­რი­ ნა ხუ­ლე­ლი­ძე, პრო­ექ­ტის მი­ზანს სას­კო­ ლო ბიბ­ლი­ოთ­ეკ­ის მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი ფონ­დის გა­ახ­ლე­ბა და ამ გზით წიგ­ნი­სად­მი მოს­ წავ­ლე­თა ინ­ტე­რე­სის გაზ­რდა შე­ად­გენს. ახ­ალი ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაც­ნო­ბა გახ­დე­ბა დის­კუ­სი­ებ­ის, დე­ბა­ტე­ბის, შეხ­ვედ­რე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი. მა­ლე ბიბ­ლი­ ოთ­ეკ­ას შე­ემ­ატ­ება ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის „ქარ­თვე­ლი ერ­ის ის­ტო­რია”, დი­მიტ­რი უზ­ ნა­ძის ნაშ­რო­მე­ბი, 50 წიგ­ნი კლა­სი­კუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რი­დან, თა­ნა­მედ­რო­ვე მწერ­ლე­ ბის – და­თო ტუ­რაშ­ვი­ლის, აკა მორ­ჩი­ლა­ ძის ნა­წარ­მო­ებ­ები, ქარ­თუ­ლი და მსოფ­ ლი­ოს ზღაპ­რე­ბი და ასე შემ­დეგ, სა­ერ­თო ღი­რე­ბუ­ლე­ბით 900 ლა­რი. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში­ვეა და­გეგ­მი­ლი შეხ­ვედ­რა ახ­ალ­გაზ­რდა მწერ­ლებ­თან, კონ­ ფე­რენ­ცია თე­მა­ზე: „რო­გორ გავ­ხდე აქ­ტი­ ური მო­ქა­ლა­ქე”, მოს­წავ­ლე­თა შო­რის წიგ­ნე­ ბის შეგ­რო­ვე­ბა და პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია. პრო­ექ­ტი ორ­თვი­ანია და მა­ის­ში დას­რულ­ დე­ბა. 15 აპ­რილს, პრო­ექ­ტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ ბუ­ლი პირ­ვე­ლი აქ­ტი­ვო­ბა გა­იმ­არ­თა, რო­მე­ ლიც ქარ­თუ­ლი ენ­ისა და სიყ­ვა­რუ­ლის დღეს მი­ეძ­ღვნა. კლუ­ბის ღო­ნის­ძი­ებ­ას ად­გი­ლობ­ რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და გა­ზე­თის რე­დაქ­ ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სტუმ­რობ­დნენ. კლუ­ბ „ათ­ინ­ათ­ის” სხვა აქ­ტი­ვო­ბებ­ზე, რომ­ლებ­საც ის­ინი სის­ტე­მა­ტუ­რად ახ­ორ­ცი­ ელ­ებ­ენ, გვი­ამ­ბობს მა­თი საკ­ლუ­ბო ბლო­

გი, რომ­ლსაც შე­გიძ­ლი­ათ ეს­ ტუმ­ როთ მი­ ს ა­მ ა რ­თ ზ ე : http://attinatii. wordpress.com/ ეს ბლო­გი ამ­ჟა­ მად მო­ნა­წი­ლე­ ობს პროგ­რა­მის სო­ცი­ალ­ური მე­ დი­ის კომ­პო­ნენ­ ტის ფარ­გლებ­ ში გა­მოცხა­დე­ ბულ ბლო­გე­ბის კონ­კურ­სში და თქვენს ვი­ზიტ­სა და მო­წო­ნე­ბებს ჟი­ური გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ძლებთ” სკო­ლი­სა და თე­მის პრობ­ლე­მე­ბის კვლე­ვა­სა და შე­სა­ბა­მი­სი ინ­იცი­ატ­ივ­ებ­ის ჩა­ მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ზე მუ­შა­ობს. ამ გა­ზაფხულ­ზე კლუ­ბის წევ­რებ­მა და­ას­ უფ­თა­ვეს გმირ­თა მე­მო­რი­ალ­ის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია, სკო­ლის ეზო, ჩა­ატ­არ­ეს დე­ბა­ ტე­ბი. ახ­ალ­გაზ­რდულ ფო­რუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ ობ­ამ მათ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ობ­ის გა­მოც­დი­ ლე­ბა შეს­ძი­ნა. კლუ­ბის ორი ლი­დე­რი, მე­ურ­ვე პე­და­გო­ გი და სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი დუ­შე­თის მუ­ ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ბელს ვა­ჟა ჩო­ხელს შეხ­ვდნენ. შეხ­ვედ­რა­ზე კლუ­ბის ლი­დერ­მა და­თო ალ­უდა­ურ­მა გამ­გე­ბელს სა­მი ინ­ იცი­ატ­ივა წა­რუდ­გი­ნა: ფე­ხით მო­სი­არ­ულ­ ეთა უს­აფ­რთხო­ებ­ის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ ნით სო­ფელ­ში აუც­ილ­ებ­ელია ტრო­ტუ­არ­ის მოწყო­ბა; გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბის თა­ვი­დან ას­აც­ილ­ებ­ლად სო­ფელს ეს­აჭ­ირო­ება ნაგ­ვის

პრობ­ლე­მებ­ზე ხში­რად მსჯე­ლობს. ამ მი­ მარ­თე­ბით, კარ­გი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა გვაქ­ ვს სკო­ლის დი­რექ­ცი­ას­თან; რაც ჩვენს შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს არ აღ­ემ­ატ­ება, თა­ვად ვაგ­ვა­რებთ, ვა­ტა­რებთ და­სუფ­თა­ვე­ბის, გა­რე­მოს დაც­ვის აქ­ცი­ებს, შემ­დეგ სოფ­ ლის რწმუ­ნე­ბულს მივ­მარ­თავთ და მის­გა­ ნაც მხარ­და­ჭე­რა გვაქ­ვს. ამ­ჯე­რად, სა­ჭი­ რო შე­იქ­მნა გამ­გებ­ლი­სათ­ვის წარ­გვედ­გი­ ნა ჩვე­ნი ინ­იცი­ატ­ივ­ები. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვართ, მო­ცე­მუ­ლი პი­რო­ბა შეს­რულ­დე­ბა და მა­ლე სა­მი­ვე პრობ­ლე­მას უკ­ან მო­ვი­ ტო­ვებთ. _ ამ­ბობს კლუ­ბის ლი­დე­რი და­ თო ალ­უდა­ური. არ­აგ­ვის­პი­რელ­მა მოს­წავ­ლე­ებ­მა კლუ­ბის სა­ხელ­წო­დე­ბად „ჩვენ ერ­თად შევ­ძლებთ” აირ­ჩი­ეს, გან­წყო­ბა ას­ეთი ჰქონ­დათ და საქ­ მე­მაც აჩ­ვე­ნა, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის წევ­რთა და გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღებ პირ­თა ერ­

ურ­ნე­ბი; სკო­ლის ეზო სა­ჭი­რო­ებს მოხ­რეშ­ ვას, რა­თა უამ­ინ­დო­ბა­ში მო­ხერ­ხდეს სკო­ლა­ ში სი­სუფ­თა­ვის დაც­ვა; გამ­გე­ბელ­მა სა­მი­ვე ინ­იცი­ატ­ივა მო­იწ­ონა და მხარ­და­ჭე­რის პი­ რო­ბა მის­ცა. სკო­ლის ეზო უკ­ვე მო­იხ­რე­შა, ად­გი­ლობ­რივ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ინ­ერ­ტუ­ლი მა­სა­ლა და ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა უზ­რუნ­ველ­ ყო, კლუ­ბის წევ­რებ­მა და სხვა მოს­წავ­ლე­ ებ­მა კი ქვი­შა ეზ­ოში თა­ვად გა­შა­ლეს. ხო­ ლო ორი სა­თე­მო პრობ­ლე­მა ეტ­აპ­ობ­რი­ვად მოგ­ვარ­დე­ბა. -ჩვე­ნი კლუ­ბი სკო­ლი­სა და თე­მის

თობ­ლი­ვი ქმე­დე­ბით პრობ­ლე­მე­ბის დაძ­ლე­ვა უკ­ეთ­ეს­ად ხერ­ხდე­ბა. „სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბი­სა და პე­და­გოგ­თა გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მას” ახ­ორ­ცი­ელ­ებს ორ­გა­ნი­ზა­ცია PH International (ად­რე ცნო­ ბი­ლი, რო­გორც „პრო­ექ­ტი ჰარ­მო­ნია”) აშშ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­აგ­ენ­ტოს და­ფი­ნან­სე­ბით. პროგ­რა­მას მხარს უჭ­ერს სა­ ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ერ­ებ­ის სა­მი­ნის­ტრო. ძა­ლა­დო­ბი­სა­გან დაც­ვის ერ­ოვ­ნუ­ლი ქსე­ლის მცხე­თა-მთი­ან­ეთ­ის კო­მი­ტე­ტი

მა­ღა­როს­კა­რის სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბის ახ­ალი პრო­ექ­ტი მა­ღა­როს­კა­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის სას­კო­ ლო სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბი „ლა­შა­რი” თა­ვი­სი აქ­ტი­ურ­ობ­ის ახ­ალ ფა­ზა­ში შე­ვი­და. კლუბს საკ­მაო აქ­ტი­ვო­ბე­ბი აქ­ვს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი: აქ­ცი­ები, ტრე­ნინ­გე­ბი, სტა­ჟი­რე­ბა, კონ­ კურ­სე­ბი, მცი­რე გრან­ტე­ბის პრო­ექ­ტი, რომ­ ლი­თაც კლუ­ბის ოთ­ახ­ის კე­თილ­მოწყო­ბა მოხ­და. გა­მოც­დი­ლე­ბამ და ახ­ალ­გაზ­რდულ ფო­რუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ამ კლუბ­ში ახ­ალი ინ­ იცი­ატ­ივა წარ­მოშ­ვა. აქ­ედ­ან და­იწყო ზრუნ­ ვა ახ­ალ და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ პრო­ექ­ტზე. კლუბ­მა ბევ­რჯერ მი­მარ­თა სხვა­დას­ხვა ინ­იცი­ატ­ივ­ით ად­გი­ლობ­რივ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას და მის­გან მხარ­და­ჭე­რაც მო­იპ­ოვა. ამ­ჯე­რად, მცი­რე კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­მო­იკ­ვე­თა თემ­ში ახ­ალ­გაზ­რდე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი, და­უს­აქ­მე­ბე­ლი ახ­ალ­გაზ­რდე­ბის შეკ­რე­ბე­ბი­ სათ­ვის სა­ჭი­რო სივ­რცის პრობ­ლე­მა. ჩა­მო­ ყა­ლიბ­და საპ­რო­ექ­ტო იდეა ახ­ალ­გაზ­რდუ­ლი ცენ­ტრის შე­სა­ხებ. „ლა­შა­რის” წევ­რებ­მა 25 იან­ვარს ინ­იცი­ ატ­ივ­ით მი­მარ­თეს ად­გი­ლობ­რივ თვით­მმარ­ თვე­ლო­ბას, ამ პრო­ექ­ტის მხარ­და­ჭე­რის თხოვ­ნით. შემ­დე­გი შეხ­ვედ­რა უკ­ვე 5 თე­ ბერ­ვალს შედ­გა. გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ ბუ­ლია, ახ­ალ­გაზ­რდუ­ლი ცენ­ტრი­სათ­ვის რწმუ­ნე­ბულ­მა თა­ვი­ან­თსა­ვე შე­ნო­ბა­ში ერ­თი ოთ­ახი გა­მო­ყო, ერ­თი წლის ვა­დით. ოთ­ახს აუც­ილ­ებ­ელი დგამ-ავ­ეჯ­იც აქ­ვს. ახ­ალ­გაზ­ რდუ­ლი ცენ­ტრი კლუბ „ლა­შა­რის” წევ­რე­ ბი­სა და სოფ­ლის ახ­ალ­გაზ­რდო­ბის ერ­თობ­ ლი­ვი საქ­მი­ან­ობ­ის ად­გი­ლი გახ­და. გა­ნი­ საზღვრა პირ­ვე­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი. კლუ­ბი­დან ახ­ალ­გაზ­რდულ ცენ­ტრში გა­ერ­თი­ან­და 8 წევ­რი, რო­მელ­თა ინ­იცი­ატ­ივ­ით­აც ეს საქ­მე და­იწყო. ახ­ალ­გაზ­რდუ­ლი ცენ­ტრის საქ­მი­ან­ ობ­აში ჩარ­თვა თე­მის ყვე­ლა ახ­ალ­გაზ­რდას შე­უძ­ლია. ცენ­ტრი სა­მო­ქა­ლა­ქო ცნო­ბი­ერ­ ებ­ის ამ­აღ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც იმ­უშ­ ავ­ებს. _სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის გაკ­ვე­თი­ლებ­ ზე მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა ად­გი­ლობ­რივ თვით­ მმარ­თვე­ლო­ბას­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მი­ მარ­თუ­ლე­ბით, ძა­ლი­ან გა­მო­ად­გათ კლუ­ბის წევ­რებს, ჯერ საკ­ლუ­ბო მუ­შა­ობ­აში და ახ­ ლა სა­თე­მო სა­კითხებ­ზე ზრუნ­ვა­ში. ეს ჩვე­ნი კლუ­ბის პირ­ვე­ლი და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი პრო­ექ­ ტია, რო­მელ­საც ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რით ვა­ხორ­ცი­ელ­ებთ. მა­ ლე ის­ტო­რი­ული ძეგ­ლის აღ­დგე­ნით სა­მუ­ შაოებში მი­ვეხ­მა­რე­ბით სპე­ცი­ალ­ის­ტებს და და­ვიწყებთ ახ­ალ­გაზ­რდუ­ლი პარ­კის გა­შე­ნე­ ბას, რის­თვი­საც ად­გილს გა­მოგ­ვი­ყო­ფენ._ აღ­ნიშ­ნავს კლუბ „ლა­შა­რის” მე­ურ­ვე პე­და­ გო­გი ირ­მა ბუთხაშ­ვი­ლი.

არ­აგ­ვის­პი­რი: “ჩვენ ერ­თად შევ­ძლებთ” არ­აგ­ვის­პი­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის სას­კო­ ლო სა­მო­ქა­ლა­ქო კლუ­ბი „ჩვენ ერ­თად შევ­

ძვირ­ფა­სო მკითხ­ვე­ლო,

შვიდი წე­ლი­ა, გა­ზე­თი „დუშეთის მაც­ნე” გა­მო­ი­ცე­მა. ამ ხნის მან­ ძილ­ზე უამ­რა­ვი რამ მოხ­და ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, ერ­თად გვი­ხა­რო­და და გვტკი­ო­და დუ­შე­თის ცხოვ­რე­ბის სი­ახ­ლე­ე­ბი, პრობ­ლე­მე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აკე­თებ­და და აკე­თებს... და ეს გა­ზე­თიც ხომ იმი­სათ­ვის არ­სე­ბობს, რომ თქვე­ნი სათ­ქ­მე­ლი ხე­ლი­სუფ­ ლე­ბამ­დე მი­ი­ტა­ნოს და, პი­რი­ქით, მა­თი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი და ნა­ფიქ­რი გა­გი­ზი­ა­როთ. სურ­ვი­ლი გვაქვს, კვლა­ვაც ერ­თად ვი­ა­როთ, გა­ვუ­ზი­ა­როთ ერ­თ­მა­ნეთს ტკი­ვი­ლიც და სი­ხა­რუ­ლიც. ამი­ტო­მაც გთხოვთ, მოგ­ვ­ წე­როთ, გა­მო­ხა­ტოთ თქვე­ ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თქვენ მი­ერ­ვე არ­ჩე­უ­ლი ხე­ლი­ სუფ­ლე­ბის მუ­შა­ო­ბი­სად­მი, იმ პრო­ექ­ტე­ბი­სად­მი, რო­ მე­ლიც ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა დუ­შეთ­ში. შე­ვეც­დე­ბით, კვლა­ვაც აქ­ ტი­უ­რად გა­ვა­შუ­ქოთ ის სა­ კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ინ­ტე­რე­სებთ. რე­დაქ­ცია ელის თქვენს წე­რი­ლებ­ სა და გა­მოხ­მა­უ­რე­­ბას. რედაქცია


28 აპრილი, 2014 წ.

7

დუშეთის მაცნე

✠ს უ ლ ი ე რ ე ბ ა

მიტროპოლიტი ზოსიმე

ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომა ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო და ძმანო! ღვთივ კურთხეულო ჩვენო სამწყსოვ! დღეს საზეიმოდ გუგუნებენ სალიტანიო ზარები. ისინი მსოფლიოს აუწყებენ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დიდებულ დღესასწაულს. ზეიმობს წმიდა ეკლესია თავისი ფუძემდებლის აღდგომას მკვდრეთით. სიხარულს დაუსადგურებია ყოველი ჩვენგანის სულსა და გულში. ამ ზემიწიერი სიხარულით აღვსილმა მინდა მოგილოცოთ და გახაროთ ყველას: ქრისტე აღდგა მკვდრეთით! ბრწყინვალეა და საიდუმლო ქრისტეს აღდგომის დღესასწაული. ეს არის ზეიმი ჭეშმარიტი სიკეთისა და სიყვარულის. ქრისტეს აღდგომასთან ერთად აღდგა რწმენა და სასოება ჩვენი მაცხოვრისადმი, რწმენა შემოქმედის. დღეს ჩვენში აღდგება იმედი იმისა, რომ არ მოაკლდება ქვეყანას მშვიდობა და სიყვარული აწ და მარადის. მაინც რატომ არის ეს დღე ასე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რატომ არის, რომ ქრისტეს აღდგომის ღდეს ადამიანს ეუფლება სულ სხვა სიხარული: სიხარული არამიწიერი, ენით გამოუთქმელი. საიდუმლო დღევანდელი დღისა არის თვით დღესასწაულის აღმნიშვნელ სიტყვაში: აღდგომა, – რა ბევრის მთქმელია ეს სიტყვა ყოველი ჩვენგანისათვის. ეს ხომ განახლება არის, ეს ხომ დაუსრულებელი სიცოცხლე და უკვდავებაა ჩვენი სულების. დიახ, ქრისტემ თავისი ბრწყინვალე აღდგომით დაამარცხა სიკვდილი და მოუტანა ადამიანებს ცხოვრება დაუსრულებელი. უფალი აღდგა მკვდრეთით და მოგვცა მაგალითი საყოველთაო აღდგომის, ჩვენი ხელახალი დაბადების. სიცოცხლე ყველაზე ძვირფასი ნიჭია, საყვარელნო, რომელიც აქვს ღვთისაგან კაცს მიმადლებული. უკვდავად შექმნილ ადამიანს

საუკუნეების განმავლობაში ზარავდა განცდა სიკვდილის, რომელიც ქვეყნად შემოვიდა კაცთა შეცოდებით. ადამიანს არ ყოფნიდა ძალა იმისა, რომ დაემარცხებინა იგი. ასე გმინავდა მის უღელქვეშ კაცობრიობა საუკუნეების განმავლობაში. საჭირო იყო დიდი ძალა, დიდი შემწე, რომ წინ აღდგომოდა სიკვდილს და დაეთრგუნა იგი. ეს ძალა უნდა ყოფილიყო აღთქმული მესია, მხსნელი ქვეყნიერებისა – იესო მაცხოვარი. სწორედ მან, ერთმა შეძლო შეესვა ადამიანთა ათასგვარი უკეთურებით სავსე მწარე

სასმისი და დაეთმინა სიკვდილი ქვეყნიური. მაგრამ ეს არ იყო მთავარი: ღმერთის წამება და სიკვდილი დიდი არაფერი გმირობაა, პირიქით, უხერხულიცაა ამგვარი მოქმედება ღვთისათვის. მთავარზე უმთავრესი იყო ის, რომ საშინელი ტანჯვა–წამებისა და სიკვდილის შემდგომ უფალი მესამე დღეს ხორციელად აღდგა მკვდრეთით. აი, ეს იყო გამარჯვება დიდი, აი, ეს იყო ის, რაზედაც ოცნებობდა ადამიანი. ეს იყო საკვირველი ძლევა ბოროტებისა და სიკვდილის. მაგრამ, საყვარელნო, როგორც ვნახეთ, ქრისტეს აღდგომას წინ უძღოდა მისი ქვეყნიური სიკვდილი. სიკვდილთან ერთად ქრისტემ მოაკვდინა ძველი ადამიანი, – ადამიანი ცოდვილი და ჭუჭყიანი. შემდგომ კი აღდგა ვითარცა განწმენდილი და განახლებული, აღსდგა ისეთი, როგორიც იყო საჭირო უკვდავი ცხოვრებისათვის. ამიტომ, ძმანო, ჩვენც როდესაც ვხარობთ ქრისტეს აღდგომით, უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ მოვაკვდინოთ ჩვენი ცხოვრების მანკიერი მხარეები. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ განვიწმინდნეთ, როგორ განვაახლოთ ბუნება ჩვენი, რომ განწმედილნი და განახლებულნი ღირსნი გავხდეთ ქრისტესთან ერთად ბრწყინვალე აღდგომის, დაუსრულებელი სიხარულისა და ბედნიერების მოპოვების. ერთხელ კიდევ გილოცავთ ქრისტეს აღდგომის დღეს და გისურვებთ, თქვენს გულებში აღდგომის რწმენა კიდევ უფრო განძლიერებულიყოს. ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სიხარული მარად თქვენთან ყოფილიყოს. ჭეშმარიტად აღდგა ქრისტე! ღმერთმა მრავალ აღდგომას დაასწროს ეკლესია და ერი ჩვენი, ამინ!

სიკეთით მოიგონებენ...

კახა კობიაშვილის გახსენება მეცხრედ მოვიდა უშენოდ გაზაფხული, ჩვენო კახა. უფალმა ღმერთმა მოიხსენოს შენი სული. ცხოვრების მან­ ძილზე კეთილად და ვაჟკაცად ცხოვრობდი, ყოველთვის გიყვარდა გაჭირვებულთა დახმარება და დაცვა, ბევრ ჩვენგანს ახსოვს შენი სათუთი და ღირსებით შემკული სული. შენ ხომ ყოველთვის შეუპოვარი და ძლიერი იყავი, მოსიყვარულე და დღემდე ჩვენს გულებში მოსაგონარი. უკვე მეცხრე გაზაფხულია, ძაძებმოსილი დედა ტაძარში გიხსენიებს და გლოცავს. ვინ იცის, რამდენი ცრემლი ჩაღვრია გულში; მეცხრე გაზაფხულია, ჭრილობა გაგვჩენია შენი მონატრებისა; მეცხრე გაზაფხულია, გულში ისე ღრმად ჩარჩენილხარ; უკვე მეცხრე გაზაფხულია, წყალობას ვევედრებით სავსე ცრემლებით ქრისტეს შენი სულისათვის; უკვე მეცხრე გაზაფხულია, შენთვის ვევედრებით დედაღვთისმშობელს; უკვე მეცხრე გაზაფხულია, ჩვენს გულებში ცოცხლობს შენი ხსოვნა, შენი ლამაზი სულისა, ღირსეულო და უძლიერესო ვაჟკაცო, მოგიხსენოს უფალმა. „მდელო შემოსილა ლურჯი ყვავილებით, მინდორს გვირილები ნაბდად აფარია. მეცხრე გაზაფხულო მონატრებისაო,

აგრე სილამაზე შენი სადარია. მეცხრე გაზაფხულო, იით შემოსილო, წვიმით დანამულო ცრემლთა ნაკადებით, დიდი მონატრების ჟამო აპრილისა, ყინვა შეგიცვლია სითბოს ნაკვალევით. ქარებს გაჰყოლია წლები მონატრების, გული ცრემლთა წვიმის გლოვით გაგვბზარვია, გულში გაღვივებულ ლოცვის ნაღვერდალი, ვიცი, შენი სულის მნათე ლამპარია. გულში ჩაგვრჩენია შენი ლაღი სახე, კეთილად გაზრდილო, შვილო სანაქებო. ლამაზ გაზაფხულის, იების სადარო, უძლიერესო ვაჟკაცო სასახელო”. რარიგ ძნელი ყოფილა უშენობით გასული ყოველი გაზაფხული. სწორედაც რომ, შენზეა ნათქვამი: „კარგი შვილი დედის გულის ვარდიაო”... შენი კაცთმოყვარებით მუდამ სასახელო იყავი შენი გვარისა და მშობლებისა. როგორი ლამაზი ყოფილა შენგან აშენებული წმიდა გიორგის დიდებული ტაძარი გაზაფხულზე, ჩემს გულში ჩარჩენილხარ დაუვიწყებლად. მოგიხსენოს უფალმა იესო ქრისტემ და მოენიჭებინოს შენი სულისათვის შვება და მშვიდი განსვენება. სიყვარულით, ბესარიონ კოპაძე, ბოლნისის წუღრუღაშენის წმიდა გიორგის მამათა მონასტრის საბერო მორჩილი, ჩოხოსანი

„დუშეთის მაცნე” ინტერნეტითაცაა ხელმისაწვდომი

მკითხველს

საშუალება ეძლევა, გაზეთის ელექტრონულ ვერსიას გაეცნოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.dusheti.org.ge


CMYK

8

28 აპრილი, 2014 წ.

დუშეთის მაცნე სპორტი

შედევ

ასპარეზობენ პატარა ძიუდოისტები

15–16 მარტს, ქ. თბილისში, მოეწყო ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში, (2000–2001 და 2002–2003 წ. დაბადებულთა შორის), რომელშიც ქ. დუშეთის სპორტსკოლის პატარა ძიუდოისტებმა მიიღეს მონაწილეობა. შედეგები ასე გამოიყურება: I ადგილი, 21 კგ. წ/კატ. – გიორგი ნარიმანიძე; II ადგილი, 46 კგ. წ./კატ. – ლევან ღარიბაშვილი; III ადგილი, 30 კგ. წ/კატ. – ნიკა ოქროპირიძე; III ადგილი, 73 კგ. წ/კატ. – გიორგი კარიაული. მკითხველს შევახსენებთ, რომ მათი მწვრთნელები არიან: ზეზვა სიდამონიძე, პაატა კუსრაშვილი, მერაბ ლოსეურაშვილი. ამავე ტურნირში იასპარეზეს ჟინვალის სპორტსკოლის პატარა ძიუდოისტებმაც. შედეგების მიხედვით: I ადგილი, 24 კგ. წ/კატ. – ზურაბ ლობჟანიძე; I ადგილი, 30 კგ. წ/კატ. – საბა ხალიშვილი; III ადგილი, 42 კგ. წ/კატ. – სოსო დრიაშვილი;

II ადგილი, 60 კგ. წ/კატ. – დავით გურაშვილი. მათ 26 მარტს თბილისში გამართულ ნ. მელიქიშვილის სახ. ტურნირშიც მოიპოვეს გამარჯვება და 2002–2003 წლებში დაბადებულთა შორის, 24 კგ. წ/ კატ. I ადგილი ლექსო ღანიაშვილმა, ხოლო 32 კგ. წ/კატ. III ადგილი საბა ხალიშვილმა დაიმსახურა. ჟინვალის სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა, 30 მარტს, ქ. თბილისში გამართულ რესპუბლიკურ ტურნირშიც (2000–2001 და 2002–2003წ. დაბადებულთა შორის) იასპარეზეს და შემდეგი ადგილები დაიკავეს. I ადგილი, 24 კგ. წ/კატ. – ლექსო ონიაშვილი; III ადგილი, 24 კგ. წ/კატ. – ზურაბ ლობჟანიძე; III ადგილი, 38 კგ. წ/კატ. – ლუკა ღანიაშვილი; III ადგილი, 42 კგ. წ/კატ. – სოსო დრიაშვილი; III ადგილი, 60 კგ. წ/კატ. – დავით გურაშვილი. (მწვრთნელები: ალექსანდრე ღანიაშვილი, გია გიგაური, დავით ქერაული).

საბა

ორბელიანი ლუდოვიკო მეთოთხმეტესთან ალოდინეს და ... მეთხუთმეტე კაცად შევიდა, ცამეტი ლუდოვიკო კედლიდან იყურება, ციცას ეფერება ლუი მეთოთხმეტე. ხალხს ხმა დაუკარგა მეფის სიყრუემა,მეფეს ხალხზე უფრო კატა ეცოდება. ხელმწიფემ საბას ნაუბარი მოისმინა რა; – ოჰ, ოჰ ... ოჰ ...ოჰო- თქვა და თითქოს კიდეც ინანა. მაგრამ ამითი არაფერი გამოვიდა რა (საბას ხმა როდი წააგავდა კნავილს კატისას); რაც შეიტანა, – ისევე ის გამოიტანა იმ სახელგანთქმულ ვერსალიდან ელჩმან ქართლისამ. – წვიმა არ არის! – საბას კაბა დაუსველა რამ?! – თოვლი არ არის!საბას თავი გაუთეთრა რამ?! – ყინვა არ არის! _ სულხან- საბას აკანკალებს რა?! – რამ დაასველა?! –რამ დათეთრა?! –რა აკანკალებს?!საქართველოა მისთვის: წვიმაც, თოვლიც და ყინვაც!... ... მზე ეთხოვება, ალბათ, ახლა ტურფა ტანძიას... ეს სიცხადეა, სულხან – საბავ, თუ ფანტაზია?! დედის ცრემლები ყაყაჩოს და ბალახებს აწვიმს,– ალვის ჩეროში სტირის დედა შვილს მოტაცებულს,სტამბოლში შვილი დედას სტირის,- ჰყიდიან ყმაწვილს (სჭვრეტენ ჯვარის წინ წმინდა ნინოს, მუხლზე დაცემულს),

ლამაზი სიკვდილი როცა დაიწყებს წყარო საუბარს, მზეს რომ მისწვდება ირმის ბღავილი, შემოასკდება როცა ალუბალს მუხლზე კაბა და გულზე ყვავილი. როცა კვირტები აფეთქდებიან, როცა სიმღერას იტყვი სასურველს, როცა ირმები დაფეთდებიან, მზეს შეხედავენ, რქებში ჩაწურვილს.

რი

როცა ძეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები, შევხედავ ზეცას ნატვრისთვლებიანს, ავტირდები და ავხარხარდები.

როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზე და დარი დგას, ირემი აპრილს კარებს შეუმტვრევს და ატმის რტოებს რქებად დაიდგამს.

მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები, აბუბუნდება ქვეყნად ყველა მთა, გავდიადდები, გავსულდიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად.

როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილოდ და საენძელოდა, ირემი ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადღეგრძელოდა.

დავდგები ცერზე, როგორც ავაზა, ერთს გადავხედავ დღეებს გაფრენილს, მერე მოვკვდები ისე ლამაზად, ვით დაიბადა ეს ყველაფერი.

– რამდენს აფასებ მაგ პატარას?-ჰკითხა სპარსულად საბამ სპარსელს და მოუთმენლად ელოდა პასუხს. – უი, ქართველი მეგონა და სპარსი ყოფილა!წარმოსთქვა ბალღმა,- ყური მოჰკრა რა საბას სპარსულს. – არა, პატარავ, ქართველი ვარ, ქართველი, გესმის?! – უი, დედასთან წამიყვანე, წამიყვან, ძია? საბას ცრემლები მოეძალა, – ატირდა კაცი,– თავის ბალღობა გაახსენდა, თავის ტანძია. ვით ეს ყმაწვილი, – საქართველოც, – ასე მცირეა, საქართველოსაც, ვით ამ ყმაწვილს, ასე ჰყიდიან... საფრანგეთს ვთხოვოთ, გვიშველისო, – სასაცილოა!.. შენი ვახტანგი ლუდოვიკოს ფეხზე ჰკიდია. ასე ფიქრობდა სულხან-საბა ხელჯოხიანი. მხარდამხარ საბას ის პაწია ბიჭი მოსდევდა... მოგწყინდა განა უნაყოფოდ, ელჩო, ყიალი?! – გულს ნუ გაიტეხ! – მუხა კვლავაც შეიმოსება!.

ჯანსუღ ჩარკვიანი

მუხრან მაჭავარიანი CMYK

რედაქტორი

№1 (39) იანვარი,

მიხეილ ჭონქაძე

 მისამართი: ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ.№27 (ადმინისტრაციული შენობის I სართული) გაზეთი დაკაბადონდა გამომცემლობა “პრეპრინტში” და დაიბეჭდა “კოლორის” სტამბაში.

2011 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს ყოველთვიური ყოველთვიური გამოცემა. გამოცემა.ვრცელდება ვრცელდება უფასოდ. უფასოდ. დუშეთის სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი

დუშეთის

გაზეთი გამოდის 2007 წლის მარტიდან საკრებულოში მეწარმეობის ამერიკულ

ხელმძღვანელობა სტი ტუტ ში (AEI)მასალაზე გამართულ გაზეთშიინ დაბეჭდილ პასუხისმგებელია შეიცვალა კონ ან ფე რენ ცი აზე სიტყვით ავტორი, – მითითებული ორგანიზაცია. გა მო ვი და

გვ. 3

გუბერნატორმა ცეზარ ჩოჩელმა რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების აუცილებლობაზე ისაუბრა

გვ. 2

გვ. 2

სამუშაო შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში

გვ. 2

საარჩევნო

დუშეთის მაცნე აპრილი  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you