Page 1


ENJOY !


PROFILE

ชื่อ นาย ดุษฎี จีนบางช้าง

ชื่อเล่น โย่

ที่อยู่ปัจจุบัน ช5ห176 ถนนพระราม4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 เกิด 2 มิถุนายน 2530 อายุ 26 ปี น้ำ�หนัก 72 ก.ก. ส่วนสูง 171 ซ.ม. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สุขภาพ แข็งแรงดี เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย การศึกษา - 2542 - 2548 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สาขาศิลป-คำ�นวณ เกรดเฉลี่ย 3.33 - 2549 - 2553 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ เกรดเฉลี่ย 2.81 การฝึกอบรม - 2553 GMM TIME MAXIM ตำ�แหน่งกราฟิคดีไซน์ ประสบการณ์ - 2553 - 2554 GMM TIME MAXIM ตำ�แหน่งกราฟิคดีไซน์ - 2554 - 2556 SIRIMEDIA Co.,Ltd ตำ�แหน่งกราฟิคดีไซน์ ความรู้ / ทักษะ - สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe PhotoShop , Adobe Illustrator และ Adobe Indesign ได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Flash ได้พอสมควร - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษปานกลาง - มีความสนใจศึกษาการทำ�เว็บไซต์เพิ่มเติม และสนใจการทำ�ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ติดต่อเพิ่มเติม Tel. 085 - 807 - 5365 Email. dholdesign@hotmail.com


MA GA ZINE


MAGAZINE


MAGAZINE


MAGAZINE


MAGAZINE


MAGAZINE


MAGAZINE


DIGITAL MAGA ZINE


DIGITAL MAGAZINE

DIGITAL MEDIA: The digital magazine or digital media is the interactive publishing on tablet devices. It’s smart media to blend print contents, website, animation, audio and TVC presentation to be perfect digital publishing on iPad


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE

Beartai Hitext Digital Magazine ทีส่ มบูรณ์แบบฉบับแรกของเมืองไทย โดยออกแบบมาสำ�หรับ iPad โดยเฉพาะ มีการจัดรูปเล่ม ที่ไม่เหมือนกับนิตยาสารอื่นๆ ที่แค่เหมือนย้ายข้อมูลมาลง iPad แต่ Beartai Hitext จัดเต็มทั้ง สื่อรูปภาพ วิดีโอ Interactive เนื้อหาภายในนั้นครบเครื่องเรื่องไอที ทั้งข่าวสาร รีวิวอุปกรณ์ ไอที ทั้งอุปกรณ์ Network, มือถือ แนะนำ� Apps ใหม่ๆ Gadget ที่น่าสนใจ ข่าวเกมใหม่ๆ


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE

GM Magazine นิตยสารผูช้ ายเน้นเนือ้ หาเชิงความรู้ มากกว่าแฟชัน่ เนือ้ หาอัพเดท อยู่เสมอ มีทั้งเนื้อหาหนักๆและเบาๆ คลุกเคล้ากันไปในสัดส่วนที่ สมดุล ไฮไลท์อยู่ที่บทสัมภาษณ์ ใหญ่ที่เจาะลึก และสารคดีประจำ� ฉบับที่น่าสนใจ


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE


DIGITAL MAGAZINE

DL Magazine อีกหนึ่งนิตยสารในเครือ GM Group เป็นแมกกาซีนที่เนื้อหา อัดแน่นไปด้วยข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศไว้ ด้วยกัน ทีน่ �ำ เสนอเรือ่ งราวไอทีและเทคโนโลยี ให้ดกู ลายเป็นเรือ่ งที่ เข้าใจง่าย ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ กล้องดิจติ อล gadget โฮมเอนเตอร์แทน และไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย


& MORE

DIGITAL MAGA ZINE


CORPORATE

IDEN TITY


CORPORATE IDENTITY


CORPORATE IDENTITY


CORPORATE IDENTITY


CORPORATE IDENTITY


PRINT

AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


PRINT AD


WEB DE SIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


WEB DESIGN


INTER ACTIVE MEDIA


INTERACTIVE MEDIA


INTERACTIVE MEDIA

CASH UP Game Project

โครงการออกแบบสื่อประสมเรื่องค่านิยมความฟุ่มเฟือยในสังคมไทย ในการออกแบบและสร้ า งสรรค์ ผลงานครั้ ง นี้ ผู้ จั ด ทำ � โครงการมี ค วามสนใจใน เรื่ อ งค่ า นิ ย มการอุ ป โภคและบริ โ ภคในสั ง คมไทยที่ มี ค วามต้ อ งการมากเกิ น พอดี ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ รายได้ ข องประเทศ โอกาสการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆภายในประเทศ และทรั พ ยากรที่ มี ต้ น ทุ น การผลิตและความจำ�กัดของทรัพยากรต่างๆ จึงต้องการนำ�เสนอปัญหาและวิธีประหยัดเงินเก็บ ในแต่ละเดือนซึ่งส่งผลทางตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้เรียนจบใหม่และได้งานทำ�ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้จ่ายเกินกำ�ลัง และเริ่มเรียนรุ้การใช้เงินตามจำ�นวนรายรับที่ได้


INTERACTIVE MEDIA


INTERACTIVE MEDIA


INTERACTIVE MEDIA


INTERACTIVE MEDIA


CHARACTER

DE SIGN


CHARACTER DESIGN


CHARACTER DESIGN


CHARACTER DESIGN


CHARACTER DESIGN


CHARACTER DESIGN


CHARACTER DESIGN


ILLUS STATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


ILLUSSTATE


SEE MORE : behance.net/dholdesign : facebook.com/dholdesign

Portfolio 2018  

since 2013 to present

Portfolio 2018  

since 2013 to present

Advertisement