Page 1


0IW[ϑP8ȿP6W[ȪP6TϗPJ.Ȫ*QȠPIȀσPI6Jϗ.CP#PJ

.¨7+,9k2&+8<1

MÔN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


LỜINÓIĐẦU Xinchàoem! &{UҩWYXLYuHPÿmWLQWѭӣQJYjÿѭDFXӕQViFKQj\YӅYӟLJLDÿuQKYӟLWӫViFKYj FăQSKzQJ\rXWKѭѫQJFӫDPuQK&{WLQUҵQJFXӕQViFKQj\VӁOjQJѭӡLEҥQQJѭӡL ÿӗQJKjQKKӛWUӧÿҳFOӵFFKRHPWURQJNuWKLÿҥLKӑFVҳSWӟL (PWKkQPӃQӢJLDLÿRҥQQѭӟFU~WQj\WKӡLJLDQNK{QJFzQTXiQKLӅXWURQJNKLHP Eӏ³SKkQWKkQ´FKRUҩWQKLӅXP{QKӑF%ӣLWKӃPӝWFXӕQViFKYӟLÿӝGj\KѫQWUDQJ QKѭ WrQFXӕQViFK OjYӯDÿӫÿӇGQJUӗLQKӍ9j\rQWkPQKpFXӕQViFKVӁÿHPÿӃQ FKRHPQKӳQJF{QJWKӭFWtQKQKDQKQKӳQJGҥQJEjLWәQJKӧSGӵDWKHRFҩXWU~FÿӅWKL 7+374*%rQFҥQKÿyFiFFkXKӓLWURQJFXӕQViFKKҫXKӃWÿѭӧFWәQJKӧSWӯÿӅWKL ÿҥLKӑFFiFQăPVӁJL~SFKRHP{QOX\ӋQViWQKҩWYӟLÿӅWKLWKұW .K{QJÿѫQWKXҫQOjPӝWFXӕQViFK 7rQFXӕQViFK VӁOjFk\FҫXNӃWQӕLHPYӟLFiF WKҫ\F{YӟLFiFEҥQWURQJJURXSKӑFWұS(PKm\GQJPm,'WUrQEuDViFKÿӇÿăQJ QKұSOrQKӋWKӕQJZHEFӫD&&%RRNӢÿk\FyKjQJQJjQYLGHREjLJLҧQJPjFiFWKҫ\ F{KѭӟQJGүQHPNKDLWKiFFXӕQViFKPӝWFiFKKLӋXTXҧYjJLҧLÿiSQKӳQJOӛLVDL QKӳQJQKҫPOүQWKѭӡQJJһS%rQFҥQKÿyNKLVӣKӳXFXӕQViFKQj\HPVӁÿѭӧFWKDP JLDYjRQKyPEtPұWWUrQ)DFHERRNQѫLFiFWKҫ\F{YjFiFEҥQKӑFVLQKWUrQNKҳSFҧ QѭӟFÿӗQJKjQKFQJHPĈһFELӋWVDXNKLWLӃSFұQPӛLQӝLGXQJWURQJFXӕQViFKHP FyWKӇWUX\FұSYjRKӋWKӕQJWKLWKӱRQOLQHFӫD&&%RRNYӟL EDRQKLrX" FkXKӓLEjLWұS ÿӇWKҧJDOX\ӋQWұSQKp 9ӟLQKӳQJWLӋQtFKWUrQ WrQFXӕQViFK VӁOjPӝWQJѭӡLEҥQÿѭӡQJPӝWQJѭӡLKѭӟQJ GүQYLrQFKX\rQQJKLӋSÿѭDHPFKLQKSKөFNuWKL7UXQJKӑFSKәWK{QJ4XӕFJLDQăP FKҳFFKҳQHPVӁWKҩ\QyUҩWWKLӃWWKӵFYjWX\ӋWYӡL &ҧPѫQHPÿmNLrQQKүQÿӑFWӟLÿk\YjJLӡWKuÿӯQJQJKHF{NӇFKX\ӋQQӳDPjKm\ EҳWWD\QJD\YjRKӑFFXӕQViFKÿLQjR

Chúcemsẽdễdàngchinhphục ượcướcmơ!


MỤCLỤC Phần1:Cơ–Quang &+ӪĈӄ&+8<ӆ1ĈӜ1*&Ѫ &KX\rQÿӅ&KX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅX &KX\rQÿӅ9ұQWӕFWUXQJEuQK &KX\rQÿӅ7tQKWѭѫQJÿӕLFӫDFKX\ӇQÿӝQJ &KX\rQÿӅ&KX\ӇQÿӝQJWUrQÿѭӡQJNtQ &KX\rQÿӅ%jLWRiQOLrQTXDQÿӃQÿӗWKӏ &+ӪĈӄÈ368Ҩ7 &KX\rQÿӅ7tQKiSVXҩW &KX\rQÿӅ/ӵFÿҭ\ÈFVLPHW &+ӪĈӄ&Ð1*&Ð1*68Ҩ7&È&0È<&ѪĈѪ1*,Ҧ1 &KX\rQÿӅ7tQKF{QJF{QJVXҩW &KX\rQÿӅĈzQEҭ\ &KX\rQÿӅ0һWSKҷQJQJKLrQJ &KX\rQÿӅ5zQJUӑF &+ӪĈӄ1+,ӊ7+Ӑ& &KX\rQÿӅ7tQKQKLӋWOѭӧQJYjFiFÿҥLOѭӧQJOLrQTXDQ &KX\rQÿӅ%jLWRiQOLrQTXDQÿӃQVӵWUDRÿәLQKLӋW &KX\rQÿӅ1ăQJVXҩWWӓDQKLӋWFӫDQKLrQOLӋXKLӋXVXҩWFӫDÿӝQJFѫQKLӋW &KX\rQÿӅ%jLWRiQOLrQTXDQÿӃQÿӗWKӏQKLӋW


Phần2:Điện–Quang-Thựchành &+ӪĈӄĈ,ӊ1+Ӑ&  &KX\rQÿӅ&iFORҥLPҥFKÿLӋQFKӭDÿLӋQWUӣĈӏQKOXұWÐP  &KX\rQÿӅĈLӋQQăQJYjF{QJVXҩWÿLӋQĈӏQKOXұW-XQ±/HQ[ѫ  &KX\rQÿӅ0i\ELӃQiSWUX\ӅQWҧLÿLӋQQăQJ &+ӪĈӄ*ѬѪ1*3+Ҷ1*  &+ӪĈӄ7+Ҩ8.Ë1+ &KX\rQÿӅ7RiQYӁYӟLWKҩXNtQK &KX\rQÿӅ7tQKWRiQOLrQTXDQÿӃQWKҩXNtQK &+ӪĈӄ7+Ë1*+,ӊ07+Ӵ&+¬1+ 


PHẦN1

CƠHỌC


&+˓Òʭ &+8<ʯ1Ò˅1*&Ń


&+8<Œ1Òʭ&+8<ʯ1Ò˅1*7+ʟ1*Òʭ8

O U

O U

O U

O U

O U

8ΚPVξEEȕϥφNψPMJȖPIϥςKVJGQVJϊKIKCP

X JΞPIUξ

s v.t 3WȆPIϥ—ϊPIVζNδVJWΚPXψKVJϊKIKCP

s (m)

v (m/s) v0

0,2

40 30

t (s)

O

20 10

O

t (s) 50 100 150 200

*ϐRNϞEVȄEFϒPINȍPXΚVDΞPIMJȖPI *ϐR NϞE VȄE FϒPI NȍP XΚV DΞPI MJȖPI

G JJJG JG JG G F Fms P N 0

JG N

JJG Fk JJJG Fms

JG P

ǻVȖϥCPIEȃKEJάϥφVϞϥφPIEJΎ[ϥήWXψKXΚPVξE MOJVTȍPϥQΎPϥ—ϊPIDΞPIRJΠPI


&ƒ&'ʍ1*%‚,7ʙ3 'ҥQJ&KX\ӇQÿӝQJFӫDPӝWYұW

3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF9LӃWF{QJWKӭFWtQKTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧF %ѭӟF7ӯF{QJWKӭFWtQKTXmQJÿѭӡQJU~WUDÿҥLOѭӧQJFҫQWtQK %ѭӟF7KD\FiFJLiWUӏÿӅEjLFKRYjVӱGөQJNLӃQWKӭFWRiQKӑFÿӇWtQK %¢LWʚSPʘX 9tGө(Chuyên Gia Lai –2010)7KѭӡQJQJj\$QÿLKӑFEҵQJ[HÿҥSYӟLYұQWӕFWUXQJ EuQKY PVÿLWӯQKjWӟLWUѭӡQJPҩWSK~W D7tQKNKRҧQJFiFKWӯQKjWӟLWUѭӡQJ E+{PQD\ÿLWKL$QGӵÿӏQKWӟLWUѭӡQJVӟPQrQÿmÿҥS[HQKDQKKѫQWKѭӡQJQJj\ QKѭQJFKӍÿLÿѭӧFPӝWÿRҥQWKu[HEӏKӓQJSKҧLJӱL[HFKRQJѭӡLTXHQYjWLӃSWөFÿL WD[L WӟLWUѭӡQJ7tQK TXmQJ ÿѭӡQJ$Q ÿm ÿL WD[L %LӃW UҵQJ WKӡLJLDQ ÿL Wӯ QKj ÿӃQ WUѭӡQJFKӍEҵQJPӝWQӱDWKӡLJLDQGӵÿӏQKYұQWӕFFӫD[HWD[LJҩSOҫQYұQWӕFFӫD [HÿҥSO~FÿҫXEӓTXDWKӡLJLDQJӱL[HÿҥSYjÿӧLWD[L Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL D%LӃWYұQWӕFYjWKӡLJLDQWDGӉGjQJWtQKÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ E%LӃWYұQWӕFFӫD[HÿҥSYjTXmQJÿѭӡQJWӯQKjWӟLWUѭӡQJӣFkXDJӑLVOjTXmQJ ÿѭӡQJQJѭӡLÿyÿLWD[LELӃWWKӡLJLDQÿLÿӃQWUѭӡQJWDOұSÿѭӧFSKѭѫQJWUuQKYӟLҭQVYj WtQKÿѭӧFV Ɣ *LҧLFKLWLӃW NP P V  9NP K DĈәLÿѫQYӏSK~W JLӡ 6V

.KRҧQJFiFKWӯQKjÿӃQWUѭӡQJEҵQJTXmQJÿѭӡQJ$QÿLWURQJSK~WV

YW

 NP 

E*ӑLWOjWKӡLJLDQ$QGӵÿӏQKÿLO~FÿҫX *ӑLVYWOjTXmQJÿѭӡQJYұQWӕFYjWKӡLJLDQ$QÿL[HÿҥSYjVYWOjTXmQJÿѭӡQJ YұQWӕFYjWKӡLJLDQ$QÿLWD[L 7DFyV V V Ÿ V V NP

7KHREjLUDY Y 7KӡLJLDQÿLWKӵFWӃEҵQJPӝWQӱDWKӡLJLDQGӵÿӏQKW W /ҥLFyW

V Y

 V ; W Y

V Y

V ;W Y

V Y

W * Y

5


7KD\YjRSKѭѫQJWUuQK 

 V V  Y Y

V Ÿ  V  Y 

 NP 

 Ÿ V

'ҥQJ&iFYұW[XҩWSKiWӣFQJPӝWWKӡLÿLӇP

3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF9LӃWELӇXWKӭFTXmQJÿѭӡQJFiF[HÿLÿѭӧFWKHRWKӡLJLDQ %ѭӟF7ӯÿӅEjLELӋQOXұQPӕLTXDQKӋJLӳDTXmQJÿѭӡQJKDLYұWÿLÿѭӧF ‡1ӃXKDLYұWFKX\ӇQÿӝQJFQJFKLӅX .KLJһSQKDXV V$% JJG v1

JJG v2

V V

B

A

.KLFiFKQKDXPӝWÿRҥQ[V V$%[KRһFV V$%–[ JJG v1

JJG v1

JJG v2

JJG v2

A

[

V

V B

V

A

[

V

B

‡1ӃXKDLYұWFKX\ӇQÿӝQJQJѭӧFFKLӅX .KLJһSQKDXVV $% JJG v1

JJG v2

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

V

A

V

B

.KLFáFKQKDXPộWđRạQ[VV[ $%KRặFVV–[ $% JJG v1

A

V

%¢LWʚSPʘX

6

JJG v2

[

V

JJG v1

B

A

V

JJG v2

[

V

B


9tGө7ӯKDLWKjQKSKӕ$Yj%FiFKQKDXNPFyKDL{W{FQJNKӣLKjQKFKX\ӇQÿӝQJ QJѭӧFFKLӅXYjOҥLJҫQQKDX;HÿLWӯ$FyYұQWӕFNK{QJÿәLY NPK[HÿLWӯ%FyYұQ WӕFY NPK6DXEDROkXKDL[HJһSQKDXYjYӏWUtJһSQKDXFiFK$EDRQKLrXNP? Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL %jLWұSWKXӝFGҥQJEjLKDL[HÿLQJѭӧFFKLӅXÿӃQJһSQKDXFK~QJJһSQKDXNKLVV $% Ɣ *LҧLFKLWLӃW V YW W NP

4XmQJÿѭӡQJ[HWKӭQKҩWÿLÿѭӧF V Y W 6W NP

4XmQJÿѭӡQJ[HWKӭKDLÿLÿѭӧF +DL[HJһSQKDXNKLWәQJTXmQJÿѭӡQJFK~QJÿLÿѭӧFEҵQJTXmQJÿѭӡQJ$% V JLӡ  Ÿ W 6W Ÿ W  V V W NP

.KLÿy 9ұ\VDXJLӡKDL[HJһSQKDXWҥLYӏWUtFiFK$NP 9tGө &KX\rQ4XͩFKͥF+X͗ +ҧL4XDQJ7QJFQJNKӣLKjQKWӯ$O~FJLӡÿӇÿL ÿӃQ%YӟL$% NP'RFKӍFyPӝW[HÿҥSQrQ+ҧLFKӣ4XDQJÿӃQ%YӟLYұQWӕFY NPK UӗLOLӅQTXD\OҥLÿyQ7QJYӟLFQJYұQWӕFY7URQJO~Fÿy7QJÿLEӝGҫQÿӃQ%YӟLYұQWӕF Y NPK+ӓL7QJÿӃQ%O~FPҩ\JLӡ"4XmQJÿѭӡQJ7QJSKҧLÿLEӝOjEDRQKLrXNP" Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL +ҧLFKӣ4XDQJÿӃQ%UӗLTXD\OҥLÿyQ7QJWәQJTXmQJÿѭӡQJ+ҧLYj7QJÿLÿѭӧFÿӃQ NKLJһSQKDXEҵQJOҫQTXmQJÿѭӡQJ$%YLӃWELӇXWKӭFTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧFFӫDKDLEҥQ WDVӁWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQKDLEҥQJһSOҥLQKDXYjYӏWUtJһSQKDXVDXÿyWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQ 7QJÿӃQ%*ӑLVOjTXmQJÿѭӡQJ+ҧLFKӣ4XDQJWӯ$ÿӃQ%VOjTXmQJÿѭӡQJ+ҧLTXD\ OҥLÿyQ7QJ WtQKWӯ%ÿӃQYӏWUtJһS7QJWҥL& VOjTXmQJÿѭӡQJ7QJÿLEӝÿӃQNKLJһS +ҧLӣ& s2 s1

C

A

8 km

Ɣ *LҧLFKLWLӃW

B

*ӑL&OjÿLӇPJһSQKDXFӫD+ҧLYj7QJӣJLӳD$Yj% 7URQJFQJNKRҧQJWKӡLJLDQW+ҧLÿL[HÿҥSÿRҥQÿѭӡQJVVYj7QJÿLEӝÿRҥQÿѭӡQJV 4XmQJÿѭӡQJ+ҧLÿLÿѭӧF .KL+ҧLTXD\OҥLJһS7QJWәQJTXmQJÿѭӡQJ+ҧLYj7QJÿLÿѭӧFEҵQJV JLӡ 6DXÿyWӯ&+ҧLYj7QJFQJYӅ%YӟLYұQWӕFYWURQJWKӡLJLDQWWUrQÿRҥQÿѭӡQJ %& V W

V Y

V V Y

  6

 JLӡ

7


7KӡLJLDQWәQJFӝQJ7QJÿmÿLW WW  JLӡ JLӡSK~W 9ұ\7QJÿӃQ%O~FJLӡSK~WYjÿmÿLEӝÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ V Y W  NP 9tGө7ӯKDLÿLӇP$%FiFKQKDXNPFyKDL[HÿӗQJWKӡL[XҩWSKiWYjFKX\ӇQÿӝQJ FQJFKLӅX;H ÿLWӯ$ÿӃQ%YӟLYұQWӕFNK{QJÿәLY NPK[H ÿLWӯ%YӟLYұQ WӕFNK{QJÿәLY NPK D;iFÿӏQKWKӡLÿLӇPYjYӏWUtKDL[HJһSQKDX E;iFÿӏQKWKӡLÿLӇPFK~QJFiFKQKDXNP Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL BjLWұSWKXӝFGҥQJKDL[H[XҩWSKiWFQJWKӡLÿLӇPFQJFKLӅX JJG v1

A

30 km

B

JJG v2

+DL[HJһSQKDXNKLVV $% Ɣ *LҧLFKLWLӃW

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

D4XmQJÿѭӡQJ[H ÿLÿѭӧFV YW W NP

4XmQJÿѭӡQJ[H ÿLÿѭӧFV YW W NP

9uKDLÿӏDÿLӇP$%FiFKQKDXNPQrQKDL[HJһSQKDXNKLTXmQJÿѭӡQJ[H ÿLÿѭӧF OӟQKѫQ[H NP7DFyJLӡ V V  Ÿ W W  Ÿ W ĈLӇPJһSQKDXFiFK$PӝWÿRҥQV YW 9 NP EĈӇ[iFÿӏQKNKRҧQJFiFKJLӳDKDL[HWDFҫQVRViQKNKRҧQJFiFKJLӳDFiF[HÿӃQPӝW ÿLӇPPӕFFӕÿӏQK&KӑQ$OjPPӕFYjWtQKFiFNKRҧQJFiFKÿӃQ$ L V YW W .KRҧQJFiFKWӯ[H ÿӃQ$EҵQJTXmQJÿѭӡQJQyÿLÿѭӧF .KRҧQJFiFKWӯ[H ÿӃQ$EҵQJTXmQJÿѭӡQJQyÿLÿѭӧFFӝQJYӟLÿӝGjLÿRҥQ$% L $B V  W +DL[HFiFKQKDXNPNKL// KRһF// L L  Ÿ W  W Ÿ W 7+JLӡ L  L Ÿ  W W Ÿ W 7+JLӡ 9tGө &KX\rQTXͩFKͥF+X͗ +DL[H[XҩWSKiWFQJO~FWӯ$ÿӇÿLÿӃQ%YӟLFQJ YұQWӕFNPKĈLÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJWKu[HWKӭKDLWăQJWӕFYjÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJFzQ OҥLYӟLYұQWӕFNPKQrQÿӃQ%VӟPKѫQ[HWKӭQKҩWSK~W7tQKWKӡLJLDQPӛL[HÿLKӃW TXmQJÿѭӡQJ$%

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL

7


*ӑLVOjÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJ$%7DWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJ$%FӫDKDL[H OjWYjW  ;HWKӭKDLÿӃQVӟPKѫQ[HWKӭQKҩWSK~W JLӡ QrQW–W  *LҧLSKѭѫQJWUuQKWDWuPÿѭӧFVUӗLWuPÿѭӧFWYjW Ɣ*LҧLFKLWLӃW *ӑLFKLӅXGjLTXmQJÿѭӡQJ$%OjV NP V V W 7KӡLJLDQ[HWKӭQKҩWÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJQj\ JLӡ Y V V W  7KӡLJLDQ[HWKӭKDLÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJÿҫX JLӡ  Y 9

V V 7KӡLJLDQ[HWKӭKDLÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJVDX JLӡ W  Y ' 6 W W  W 7әQJWKӡLJLDQ[HWKӭKDLÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJ$%

V 6

 ;HWKӭKDLÿӃQVӟPKѫQ[HWKӭQKҩWSK~W SK~W JLӡ QrQ  V V W W Ÿ Ÿ V NP  6 V V 6X\UD JLӡ SK~W JLӡ  SK~W W W 6 

'ҥQJ&iFYұW[XҩWSKiWӣKDLWKӡLÿLӇPNKiFQKDX 3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF&KӑQJӕFWKӡLJLDQӭQJYӟLWKӡLÿLӇP[H[XҩWSKiWWUѭӟF %ѭӟF9LӃWFiFELӇXWKӭFTXmQJÿѭӡQJYӟL 7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDYұWÿLWUѭӟFOjWVX\UDV YW 7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDYұWÿLVDXOj W–W VX\UDV Y W–W

%ѭӟF7tQKWRiQQKѭYӟLGҥQJ %¢LWʚSPʘX 9tGө &KX\rQĈ+639LQK &yKDL[H{W{FKX\ӇQÿӝQJÿӅXFQJFKLӅXWUrQPӝW FRQÿѭӡQJWKҷQJ0ӝWQJѭӡLÿӭQJFӕÿӏQKWҥLYӏWUt$ErQÿѭӡQJWKҩ\UҵQJO~FJLӡ[HWKӭ QKҩWTXD$O~FJLӡSK~W[HWKӭKDLTXD$FzQ[HWKӭQKҩWÿLTXDFӝWPӕFFiFK$PӝW ÿRҥQNP;HWKӭKDLÿXәLNӏS[HWKӭQKҩWWҥLYӏWUtFiFK$PӝWÿRҥQNP D7tQKYұQWӕFFKX\ӇQÿӝQJFӫDPӛL[HYjWKӡLÿLӇP[HWKӭKDLÿXәLNӏS[HWKӭQKҩW E9jRO~FJLӡSK~WFy[HWKӭEDTXD$ÿXәLWKHRKDL[HQyLWUrQ6DXNKLÿXәLNӏS[H WKӭQKҩW[HWKӭEDÿLWKrPSK~WQӳDWKuVӁӣYӏWUtFiFKÿӅX[HWKӭQKҩWYj[HWKӭKDL &RLFKX\ӇQÿӝQJFӫD[HOjÿӅXWuPYұQWӕFFӫD[HWKӭED"&iFWKӡLÿLӇPWUrQOjWURQJ FQJPӝWQJj\

8


Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL D7ӯÿӅEjLWDWKҩ\[HWKӭQKҩWÿLÿѭӧFNPWURQJWKӡLJLDQSK~W .KL[HWKӭKDLÿXәLÿѭӧF[HWKӭQKҩWQyÿLÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJNP[HWKӭQKҩWÿLÿѭӧF – NP %LӃWYұQWӕF[HWKӭQKҩWWDWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQÿLUӗLWtQKÿѭӧFYұQWӕF[HWKӭKDL E9ӟLGӳOLӋXӣFkXDWDWtQKÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJFiF[HÿmÿLÿѭӧFWӟLWKӡLÿLӇPJLӡ SK~W *ӑLWOjWKӡLJLDQ[HWKӭEDÿXәLNӏS[HWKӭQKҩWWDWtQKÿѭӧFWWKHRY V V V 7KӡLÿLӇPW W[HWKӭEDFiFKÿӅX[HWKӭQKҩWYj[HWKӭKDLOұSÿѭӧF SKѭѫQJWUuQKҭQYJLҧLSKѭѫQJWUuQKWDWuPÿѭӧFY Ɣ *LҧLFKLWLӃW D ;HWKӭQKҩWÿLTXmQJÿѭӡQJNPPҩWWKӡLJLDQSK~W JLӡ V Y NP K 9ұQWӕFFӫD[HWKӭQKҩW W 4XmQJÿѭӡQJ[HWKӭQKҩWÿLÿѭӧFWӯNKL[HKDLTXD$FKRÿӃQJһS[HWKӭKDL V – NP V 6 7KӡLJLDQKDL[HFKX\ӇQÿӝQJWURQJJLDLÿRҥQQj\W K Y V Y NP K 9ұQWӕFFӫD[HWKӭKDL W 

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

E7KӡLÿLӇP[HTXD$WKuTXmQJÿѭӡQJFӫD[HYj[HÿLÿѭӧF V Y NPV Y NP *ӑLWOjNKRҧQJWKӡLJLDQ[HFKX\ӇQÿӝQJWӯ$FKRÿӃQNKLÿXәLNӏS[H .KLÿyTXmQJÿѭӡQJKDL[HÿLÿѭӧFEҵQJQKDX  V V Ÿ Y W  YW Ÿ W Y ! 

Y  7KӡLÿLӇP[HFiFKÿӅXKDL[HVDXÿySK~W JLӡ Y   W W   Y  Y  ­V  YW ° .KRҧQJFiFKWӯFiF[HÿӃQÿLӇP$WҥLWKӡLÿLӇPÿy ®V  Y W °V Y W ¯ 9u[HWKӭEDFiFKÿӅX[HWKӭQKҩWYj[HWKӭKDLQrQ Y   V V V Ÿ  Y Y W Y W Ÿ  Y  

Y  Y  96

9ұ\Y 

9

6NP K

­Y Ÿ® ¯Y

Y 

Y  Y  

6 NP K 6 NP K ORҥLYuYYYVӁNK{QJÿXәLNӏS[HWUѭӟF


9tGө/~FJLӡFyPӝW[HNKiFKNKӣLKjQKWӯ$FKX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅXYӅ%YӟLWӕFÿӝ NPKĈӃQ%[HQj\GӯQJOҥLQJKӍSK~WUӗLTXD\OҥL$FNJQJFKX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅXYӟL WӕFÿӝNPK/~FJLӡPӝW[HWҧLNKӣLKjQKWӯ$FKX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅXYӅSKtD%YӟL WӕFÿӝNPK%LӃWKDL[HJһSQKDXO~FJLӡSK~W7tQKNKRҧQJFiFK$% Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL

A

B

7ӯFiFPӕFWKӡLJLDQWDWuPÿѭӧFWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDFiF[HWӯÿyWtQKÿѭӧFTXmQJ ÿѭӡQJFiF[HÿLÿѭӧF +DL[HJһSQKDXNKLWәQJTXmQJÿѭӡQJFK~QJÿLÿѭӧFEҵQJOҫQTXmQJÿѭӡQJ$% VV $% Ɣ *LҧLFKLWLӃW *ӑL&OjYӏWUtPjKDL[HJһSQKDXO~FJLӡSK~W 7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫD[HWҧLW JLӡSK~W JLӡ 4XmQJÿѭӡQJ[HWҧLÿLÿѭӧFV YW  NP 7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫD[HNKiFKW JLӡSK~W–JLӡSK~W JLӡ 4XmQJÿѭӡQJ[HNKiFKÿLÿѭӧFV YW NP 9u[HNKiFKÿmÿLÿӃQ%UӗLTXD\WUӣOҥLQrQWәQJTXmQJÿѭӡQJKDL[HÿLÿѭӧFEҵQJKDLOҫQ TXmQJÿѭӡQJ$% Ÿ V 9 NP V VV NP 'ҥQJ%jLWRiQÿӃQFKұPÿӃQVӟPKѫQWKӡLJLDQGӵÿӏQK 3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF*ӑLWOjWKӡLJLDQGӵÿӏQK %ѭӟF%LӋQOXұQWuPWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ 'W 1ӃXÿӃQVӟPKѫQGӵÿӏQKNKRҧQJWKӡLJLDQWKuWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ W W  'W 'W 1ӃXÿӃQFKұPKѫQGӵÿӏQKNKRҧQJWKӡLJLDQWKuWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ W W  'W V YW %ѭӟF7tQKTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧF %ѭӟF%LӋQOXұQVWKHR\rXFҫXFӫDÿӅEjL %¢LWʚSPʘX 9tGө &KX\rQ/RQJ$Q 0ӝWFKLӃF[HSKҧLÿLWӯÿӏDÿLӇP$ÿӃQÿӏDÿLӇP%WURQJ NKRҧQJWKӡLJLDQTX\ÿӏQKW1ӃX[HFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ%YӟLYұQWӕFNK{QJÿәLY NPKWKuVӁÿӃQ%VӟPKѫQSK~WVRYӟLWKӡLJLDQTX\ÿӏQK1ӃX[HFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ %YӟLYұQWӕFNK{QJÿәLY NPKWKuVӁÿӃQ%WUӉKѫQSK~WVRYӟLWKӡLJLDQTX\ÿӏQK %LӃWÿRҥQÿѭӡQJWӯ$ÿӃQ%OjPӝWÿRҥQWKҷQJ
D7uPFKLӅXGjLÿRҥQÿѭӡQJ$%YjWKӡLJLDQTX\ÿӏQKW EĈӇFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ%WKHRÿ~QJWKӡLJLDQTX\ÿӏQK[HFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ& &WKXӝF$% YӟLYұQWӕFNK{QJÿәLY NPKUӗLWLӃSWөFFKX\ӇQÿӝQJWӯ&ÿӃQ%YӟL YұQWӕFNK{QJÿәLY NPK7uP$& Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL D/ҫQÿӃQVӟPSK~WQrQWKӡLJLDQÿLW W– JLӡ WDWtQKÿѭӧFVWKHRW /ҫQÿӃQWUӉSK~WQrQWKӡLJLDQÿLW W JLӡ WDWtQKÿѭӧFVWKHRW /ұSSKѭѫQJWUuQKҭQWWDJLҧLUDÿѭӧFWUӗLWtQKÿѭӧFV EĈһWҭQOj$&WDWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQÿLFiFTXmQJÿѭӡQJ$&Yj&%9u[HÿӃQÿ~QJJLӡ QrQWәQJWKӡLJLDQEҵQJWÿmWuPUD*LҧLSKѭѫQJWUuQKWDWuPUD$& Ɣ *LҧLFKLWLӃW *ӑLVOjÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJ$% D.KLÿLYӟLYұQWӕFY[HÿӃQVӟPSK~W SK~W JLӡ WKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ V YW 6 W 

W JLӡ 7DFy W  .KLÿLYӟLYұQWӕFY[HÿӃQWUӉSK~W SK~W JLӡ WKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ W JLӡ 7DFy W  V Y W  W  JLӡ

Ÿ V 6 W  W  Ÿ W  V 6 W  NP Ÿ E*ӑLWYjWOjWKӡLJLDQÿLTXmQJÿѭӡQJ$&Yj&%9u[HÿӃQÿ~QJWKӡLJLDQTX\ÿӏQKQrQ W W 

W

 K Ÿ

$& &B Y Y

$& $B $& 6 

$&  $& 6 

 Ÿ $&

 NP 

9tGө0ӝWQJѭӡLÿӭQJJҫQYiFKQ~LKpWWRWKuVDXJLk\QJKHWKҩ\WLӃQJYӑQJWUӣOҥLWӯ YiFKQ~L%LӃWYұQWӕFWUX\ӅQkPWURQJNK{QJNKtOjPV7tQKNKRҧQJFiFKWӯQѫLQJѭӡL ÿyÿӭQJÿӃQYiFKQ~L Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL .KL QJѭӡL KpW kP WKDQK ÿL ÿӃQ YiFK Q~L ÿұS YjR YiFK Q~L UӗL TXD\ QJѭӧF WUӣ OҥL WKHR SKѭѫQJEDQÿҫXYӟLFQJYұQWӕF 4XmQJÿѭӡQJPjkPWKDQKÿmÿLEҵQJKDLOҫQNKRҧQJFiFKWӯQJѭӡLÿӃQFKkQQ~L

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

Ɣ *LҧLFKLWLӃW *ӑL/OjNKRҧQJFiFKWӯQѫLQJѭӡLÿӭQJÿӃQYiFKQ~L4XmQJÿѭӡQJkPWKDQKÿmÿLV / 7DFyV YW Ÿ L YW Ÿ L Ÿ L P 'ҥQJ+DLFKX\ӇQÿӝQJWKHRKDLSKѭѫQJYX{QJJyFYӟLQKDX 3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF9ӁKuQKELӇXGLӉQYӏWUtÿҫXYjFXӕLFӫDFiFYұWWURQJTXiWUuQKFKX\ӇQÿӝQJ %ѭӟF7tQKTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧFVDXWKӡLJLDQWWӯKuQKYӁWtQKNKRҧQJFiFK2$2% WӯYұWÿӃQJӕFWӑDÿӝ %ѭӟF9ұQGөQJÿӏQKOtS\WDJRÿӇWtQKNKRҧQJFiFKJLӳDKDLYұW
%ѭӟF%LӋQOXұQJLiWUӏFӫDGWKHR\rXFҫXFӫDÿӅEjL ‡G DJLҧLSKѭѫQJWUuQKWuPW ‡GFӵFÿҥLFӵFWLӇXEuQKSKѭѫQJGÿѭDYӅWDPWKӭF EұFKDLYӟLҭQWÿӇ[pW E ‡1ӃXD!WDPWKӭFÿҥWFӵFWLӇXNKL[ D E ‡1ӃXDWDPWKӭFÿҥWFӵFÿҥLNKL[ D

2

B

G

$

2$  2B

G

%¢LWʚSPʘX 9tGө7URQJKӋWӑDÿӝ2[\FyKDLYұWQKӓ$Yj%FKX\ӇQÿӝQJ WKҷQJÿӅX/~FEҳWÿҫXFKX\ӇQÿӝQJYұW$FiFKYұW%PӝWÿRҥQ P%LӃWYұQWӕFFӫDYұW$OjY$ PVWKHRKѭӟQJ2[YұQWӕFFӫD YұW%OjYB PVWKHRKѭӟQJ2\ D6DXWKӡLJLDQEDROkXNӇWӯNKLEҳWÿҫXFKX\ӇQÿӝQJKDLYұW $Yj%OҥLFiFKQKDXP E;iFÿӏQKNKRҧQJFiFKQKӓQKҩWJLӳDKDLYұW$Yj%

y

JJG Y$

A O

x JJG YB

B

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL %LӃWYұQWӕFFӫDFiFYұWWDWtQKÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJFiFYұWÿLÿѭӧFVDXWKӡLJLDQW 7ӯYӏWUtEDQÿҫXWDWtQKÿѭӧFNKRҧQJFiFKWӯFiFYұWÿӃQJӕFWӑDÿӝӣWKӡLÿLӇPW 6ӱGөQJÿӏQKOtS\WDJRWDWtQKÿѭӧFNKRҧQJFiFKJLӳDKDLYұWOjPӝWELӇXWKӭFSKөWKXӝF YjRW D&KRNKRҧQJFiFKG PWDWtQKÿѭӧFW E6ӱGөQJFiFNLӃQWKӭFYӅEҩWÿҷQJWKӭFWDPWKӭFEұFKDLWDWuPÿѭӧFJLiWUӏQKӓQKҩW FӫDG Ɣ *LҧLFKLWLӃW 6DXWKӡLJLDQWYұW$ÿӃQYӏWUt$YұW%ÿӃQYӏWUt% 4XmQJÿѭӡQJYұW$ÿLÿѭӧFV Y$W 4XmQJÿѭӡQJYұW%ÿLÿѭӧFV YBW .KRҧQJFiFKWӯ%ÿӃQJӕFWӑDÿӝ 2% 2%%% AV A–YBW D;pWWDPJLiFYX{QJ2$BNKRҧQJFiFKJLӳD$Yj% ӣWKӡLÿLӇPW

$$ 2B

 Ÿ G Y $ W A Y B WGŸ G

Y

Ÿ G

W  W 

 $

y

A O A B 1

d

A1

x

B

 Y B W  AY B W 

.KLKDLYұWFiFKQKDXPWKuG

W  W  Ÿ W | 9 V 
E7ӯSKѭѫQJWUuQK WDWKҩ\GSKөWKXӝFYjRWKӡLJLDQW W  W  I W

;pWWDPWKӭFEұFKDL E W 7DPWKӭFEұFKDLWUrQÿҥWFӵFWLӇXNKL D .KLÿyWKD\YjR WDÿѭӧF G

ŸG

6 § 6 · ¨   ¸ © ¹ 

6 V 

 |  P%‚,7ʙ37˝/8<ʳ1 &kX &KX\rQ4XͩFKͥF+X͗ %DQJѭӡLÿL[HÿҥSWӯ$ÿӃQ%YӟLFiFÿӝOӟQYұQWӕF NK{QJÿәL1JѭӡLWKӭQKҩWYjQJѭӡLWKӭKDL[XҩWSKiWFQJPӝWO~FYӟLFiFÿӝOӟQYұQWӕFOҫQ OѭӧWOjY NPKY NPK1JѭӡLWKӭED[XҩWSKiWVDXKDLQJѭӡLQyLWUrQSK~W .KRҧQJWKӡLJLDQJLӳDKDLOҫQJһSFӫDQJѭӡLWKӭEDYӟLKDLQJѭӡLÿLWUѭӟFOjJLӡ7uPÿӝOӟQ YұQWӕFYFӫDQJѭӡLWKӭED &kX &KX\rQTXͩFKͥF+X͗ 0ӝWQJѭӡLÿӃQEӃQ[HEXêWFKұPSK~WVDXNKL[HEXêW ÿmUӡLEӃQ$QJѭӡLÿyEqQÿLWD[LÿXәLWKHRÿӇNӏSOrQ[HEXêWӣEӃQ%NӃWLӃS7D[LÿXәLNӏS[H EXêWNKLQyÿmÿLÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJWӯ$ÿӃQ%+ӓLQJѭӡLQj\SKҧLÿӧL[HEXêWӣEӃQ% EDROkX"&RLFKX\ӇQÿӝQJFӫDFiF[HOjFKX\ӇQÿӝQJÿӅX

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

&kX &KX\rQ1JX\͝Q7UmL+̻L'́˿QJ %DQJѭӡLÿL[HÿҥSÿӅX[XҩWSKiWWӯ$YӅ%WUrQ ÿRҥQÿѭӡQJWKҷQJ$%1JѭӡLWKӭQKҩWÿLYӟLYұQWӕFOjY NPK1JѭӡLWKӭKDL[XҩWSKiW VDXQJѭӡLWKӭQKҩWSK~WYjÿLYӟLYұQWӕFY NPK1JѭӡLWKӭED[XҩWSKiWVDXQJѭӡL WKӭKDLSK~W D+ӓLQJѭӡLWKӭKDLJһSQJѭӡLWKӭQKҩWFiFKYӏWUt[XҩWSKiWEDR[D" E6DXNKLJһSQJѭӡLWKӭQKҩWQJѭӡLWKӭEDÿLWKrPSK~WQӳDWKuVӁFiFKÿӅXQJѭӡL WKӭQKҩWYjQJѭӡLWKӭKDL7uPYұQWӕFQJѭӡLWKӭED *LҧWKLӃWFKX\ӇQÿӝQJFӫDEDQJѭӡLÿӅXOjQKӳQJFKX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅX &kX7ҥLKDLÿӏDÿLӇP$Yj%WUrQPӝWÿѭӡQJWKҷQJO~FJLӡFyKDL[HFKX\ӇQÿӝQJPӝW[H [XҩWSKiWWҥL$YjPӝW[H[XҩWSKiWWҥL%WKHRKѭӟQJ$%YӟLYұQWӕFNK{QJÿәL1ӃX[XҩWSKiW FQJO~FWKuKDL[HJһSQKDXWҥLÿLӇP&VDXJLӡFKX\ӇQÿӝQJQӃX[HWҥL$[XҩWSKiWFKұP SK~WWKuKDL[HJһSQKDXWҥL'%LӃW$% NP&' NPKm\[iFÿLQK D9ұQWӕFFӫDPӛL[H E7KӡLÿLӇPKDL[HJһSQKDXWҥL&Yj' &kX7UrQPӝWÿRҥQÿѭӡQJWKҷQJ$&FKRÿLӇP%QҵPJLӳD$Yj&VDRFKR%& $%7ҥL WKӡLÿLӇPW [HWKӭQKҩWFKX\ӇQÿӝQJÿӅXTXD$YӟLWӕFÿӝYKѭӟQJYӅ&[HWKӭKDL FKX\ӇQÿӝQJÿӅXTXD%YӟLWӕFÿӝYFQJKѭӟQJYӟL[HWKӭQKҩWĈӃQWKӡLÿLӇPW KKDL [HJһSQKDXWҥL&%LӃWUҵQJTXmQJÿѭӡQJPӛL[HÿLÿѭӧFWURQJPӝWJLӡKѫQNpPQKDXNP 7tQKYYYjNKRҧQJFiFKWӯ$ÿӃQ& &kX(Chuyên Lào Cai 2015)*LDÿuQK1JDӣ[DWUXQJWkPWKjQKSKӕJLDÿuQKOjPQJKӅ WUӗQJUDXVҥFKÿӇEiQFKRFiFFӱDKjQJUDXVҥFKWUrQFKӧWKjQKSKӕ&ӭViQJVӟPEӕPҽ
1JDOҥLEҳW[HNKiFKPDQJUDXOrQWKjQKSKӕEiQ%uQKWKѭӡQJEӕPҽ1JDÿLWӯQKjOrQFKӧ WUXQJWkPWKjQKSKӕPҩWNKRҧQJWKӡLJLDQW1ӃXK{PQjR[HFKҥ\YӟLYұQWӕFNPKVӁÿӃQ FKӧVӟPKѫQSK~WVRYӟLWKӡLJLDQEuQKWKѭӡQJ1ӃX[HÿLYӟLYұQWӕFNPKVӁÿӃQFKӧ WUӉKѫQSK~WVRYӟLWKӡLJLDQEuQKWKѭӡQJ+m\WuPTXmQJÿѭӡQJWӯQKj1JDWӟLFKӧYjWKӡL JLDQWPjEӕPҽ1JDYүQWKѭӡQJÿL &kX4XmQJÿѭӡQJ$%ÿѭӧFFKLDOjPÿRҥQÿRҥQOrQGӕF$%YjÿRҥQ[XӕQJGӕF&%0ӝW [HPi\NKLÿLOrQGӕFFyYұQWӕFNPKYjNKL[XӕQJGӕFFyYұQWӕFNPK%LӃWNKL[HÿL Wӯ$ÿӃQ%PҩWJLӡSK~WYjÿLWӯ%YӅ$PҩWJLӡ7tQKTXmQJÿѭӡQJ$% &kX/~FJLӡPӝW[HEXêWFKX\ӇQÿӝQJWKҷQJÿӅXTXDÿLӇP$ WKHRKѭӟQJ$+YӟLYұQWӕFY NPKYjPӝWKӑFVLQKFKX\ӇQ ÿӝQJWKҷQJÿӅXTXDÿLӇP%YӟLYұQWӕFYÿӇÿyQ[HÿLWKLYjROӟS 7+37FKX\rQ7KiL%uQK%LӃW%+ P$% P D +ӑF VLQK SKҧL FKҥ\ WKHR KѭӟQJ QjR YӟL YұQ WӕF QKӓ QKҩW EҵQJEDRQKLrXÿӇÿyQÿѭӧF[HEXêW E1ӃXFKҥ\YӟLYұQWӕFQKӓQKҩWWKuO~FPҩ\JLӡKӑFVLQKÿyJһS ÿѭӧF[HEXêW

H

v1 A

B

&kX0ӝWQJѭӡLJ}PӝWQKiWE~DYjRÿѭӡQJVҳWӣFiFKÿyPPӝWQJѭӡLNKiFiSWDL YjRÿѭӡQJVҳWWKuQJKHWKҩ\WLӃQJJ}FiFKQKDXJLk\%LӃWYұQWӕFWUX\ӅQkPWURQJNK{QJ NKtOjPVWKuYұQWӕFWUX\ӅQkPWURQJVҳWOjEDRQKLrX" &kX+DLDQKHP7XҩQYj7QJFQJÿLKӑFWӯQKjÿӃQWUѭӡQJ7XҩQÿLWUѭӟFYӟLYұQWӕF NPK7QJ[XҩWSKiWVDX7XҩQSK~WYӟLYұQWӕFNPKYjWӟLWUѭӡQJFQJO~FYӟL 7XҩQ+ӓLTXmQJÿѭӡQJWӯQKjÿӃQWUѭӡQJGjLEDRQKLrXNP"7KӡLJLDQ7QJÿLWӯQKjÿӃQ WUѭӡQJOjEDRQKLrX" &kX+DL[H[XҩWSKiWFQJO~FWӯ$ÿӇÿLÿӃQ%YӟLFQJYұQWӕFNPKĈLÿѭӧFTXmQJ ÿѭӡQJWKu[HWKӭKDLWăQJWӕFYjÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJFzQOҥLYӟLYұQWӕFNPKQrQÿӃQ% VӟPKѫQ[HWKӭQKҩWSK~W7tQKWKӡLJLDQPӛL[HÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJ$% &kX+DLEҥQ/rYj7UҫQFQJEҳWÿҫXFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ%/rFKX\ӇQÿӝQJYӟLYұQ WӕFNPKWUrQQӱDTXmQJÿѭӡQJ$%YjYӟLYұQWӕFNPKWUrQTXmQJÿѭӡQJFzQOҥL7UҫQ ÿLYӟLYұQWӕFNPKWURQJQӱDNKRҧQJWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJYjÿLYӟLYұQWӕFNPKWURQJ NKRҧQJWKӡLJLDQFzQOҥL D+ӓLWURQJKDLEҥQDLOjQJѭӡLÿӃQ%WUѭӟF" E&KRELӃWWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJWӯ$ÿӃQ%FӫDKDLEҥQFKrQKQKDXSK~W7tQKFKLӅX GjLTXmQJÿѭӡQJ$%YjWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDPӛLEҥQ *ːL¿JLʐL

&¤X *ӑLWYjWOjWKӡLJLDQNӇWӯO~FQJѭӡLWKӭED[XҩWSKiWÿӃQNKLJһSQJѭӡLWKӭQKҩWYj QJѭӡLWKӭKDLWDWtQKÿѭӧFWYjWWKHRY 9uY!YQrQWKӡLJLDQÿXәLNӏSQJѭӡLWKӭKDLGjLKѫQQJѭӡLWKӭQKҩW7DFyWW /ұSÿѭӧFKӋSKѭѫQJWUuQKYӟLҭQYWDWuPÿѭӧFY ĈiSVӕY NPK
&¤X *ӑL&OjÿLӇPJһSQKDXWUrQÿRҥQ$%YjWOjWKӡLJLDQQJѭӡLÿyÿLÿRҥQ$&  $& $B;&B $B Ÿ $& &B  W 6X\UDWKӡLJLDQWD[LÿLÿRҥQ&%EҵQJPӝWQӱDWKӡLJLDQÿLÿRҥQ$&EҵQJ 9uQJѭӡLÿӃQFKұPSK~WVRYӟL[HEXêWQrQWKӡLJLDQ[HEXêWÿLÿRҥQ$&OjW SK~W W  6X\UDWKӡLJLDQ[HEXêWÿLÿRҥQ&%EҵQJPӝWQӱDWKӡLJLDQÿLÿRҥQ$%YjEҵQJ SK~W  W  W 9ұ\WKӡLJLDQQJѭӡLÿySKҧLFKӡӣ%Oj SK~W 'W   

&¤X D7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDQJѭӡLWKӭKDLOj W– JLӡ 7tQKTXmQJÿѭӡQJKDLQJѭӡLÿLÿѭӧFUӗLOұSSKѭѫQJWUuQKV VWtQKUDWUӗLWtQKUDVOjYӏ WUtKDL[HJһSQKDX E1JѭӡLWKӭED[XҩWSKiWVDXQJѭӡLWKӭKDLSK~WWӭFOjVDXQJѭӡLWKӭQKҩWSK~WVX\ · § UDWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDQJѭӡLWKӭEDOjJLӡ ¨ W 6 ¸ © ¹ /ұSELӇXWKӭFTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧFFӫDQJѭӡLWKӭEDYjQJѭӡLWKӭQKҩWWuPUDWKӡLÿLӇP QJѭӡLWKӭQKҩWJһSQJѭӡLWKӭED 6DXÿyWuPUDÿѭӧFWKӡLÿLӇPQJѭӡLWKӭEDFiFKÿӅXKDLQJѭӡLWKӭQKҩWYjQJѭӡLWKӭKDL .KLÿyVV VOұSKӋSKѭѫQJWUuQKWDWuPUDÿѭӧFYұQWӕFYFӫDQJѭӡLWKӭED ĈiSVӕDNP E Y |  NP K 

&¤X *ӑLYұQWӕFFӫDKDL[HOjYYjY /ҫQKDL[H[XҩWSKiWFQJPӝWO~FJһSQKDXWҥL&VX\UD$&–%& $%OұSÿѭӧFPӝW SKѭѫQJWUuQKYӟLKDLҭQYYjY /ҫQ[HWKӭQKҩW[XҩWSKiWVDXSK~WELӃW&' NPQrQWKӡLJLDQJһSQKDXOҫQGjL KѫQOҫQPӝWNKRҧQJWKӡLJLDQEҵQJWKӡLJLDQ[HWҥL%ÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJ&'

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

'W

&' Ÿ W Y

W 

&' Y Y

/ҥLFy$'%' $%OұSÿѭӧFSKѭѫQJWUuQKWKӭKDLYӟLҭQYYjY *LҧLKӋSKѭѫQJWUuQKWUrQWDWuPUDYYjY 7ӯÿyWuPUDWKӡLÿLӇPJһSQKDXWҥL&Yj' ĈiSVӕDY NPKY NPK E/ҫQÿҫXJһSQKDXWҥL&O~FJLӡ /ҫQJһSQKDXWҥL'O~FJLӡSK~W

&¤X %jLFyҭQYYjY %jLFKRY–Y NPK *ӑLWOjWKӡLJLDQKDL[HJһSQKDXNӇWӯNKL[XҩWSKiWWDWtQKÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ$&Yj%&
$& Y 9ӁKuQKWuPWӍVӕWDOұSÿѭӧFSKѭѫQJWUuQKWKӭKDL B& Y *LҧLKӋSKѭѫQJWUuQKWDWuPUDYYjY %LӃWWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJWDWtQKÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ$& ĈiSVӕY NPKY NPK$& NP

&¤X ĈәLÿѫQYӏSK~W JLӡSK~W JLӡ *ӑLTXmQJÿѭӡQJWӯQKj1JDWӟLFKӧOj$% .KLÿL[HYӟLYұQWӕFNPKWDFy$% W– 

.KL[HÿLYӟLYұQWӕFNPKWDFy$% W 

6X\UD W–  W ŸW JLӡ SK~W 4XmQJÿѭӡQJWӯQKj1JDÿӃQFKӧ$% – NP

&¤X *ӑLTXmQJÿѭӡQJOrQGӕFO~FÿLGjLVYj[XӕQJGӕFGjLV .KLTXD\YӅÿRҥQOrQGӕFGjLVYj[XӕQJGӕFGjLV 7tQKÿѭӧFWKӡLJLDQOrQGӕFYj[XӕQJGӕFO~FÿLYjYӅOұSÿѭӧFKDLSKѭѫQJWUuQKYӟLҭQV YjV *LҧLKӋSKѭѫQJWUuQKWuPUDÿӝGjLKDLÿRҥQÿѭӡQJOҩ\WәQJFK~QJEҵQJTXmQJÿѭӡQJ$% ĈiSVӕ$% NP

&¤X ĈәLÿѫQYӏNPK PV *LҧVӱKӑFVLQKQj\JһS[HWҥLÿLӇP&VDXWKӡLJLDQW 4XmQJÿѭӡQJKӑFVLQKÿLÿѭӧF%& YW 4XmQJÿѭӡQJ{W{ÿLÿѭӧF$& YW ;pWWDPJLiF$%&WKHRÿӏQKOtKjPVLQ

B& VLQ E

Y W $& Ÿ VLQ D VLQ E

;pWWDPJLiFYX{QJ$+%VLQ E

B+ $B

 

E

$

D B

YVLQ E VLQ D

YW Ÿ Y VLQ D

Y

+

&

 Ÿ Y 

 VLQ D9 VLQ D

VLQ D Ÿ D 9R ĈӇYұQWӕFFKҥ\FӫDKӑFVLQKYQKӓQKҩWWKuVLQDOӟQQKҩW 9ұ\KӑFVLQKÿySKҧLFKҥ\YӟLYұQWӕFQKӓQKҩWEҵQJNPKWKHRSKѭѫQJYX{QJJyFYӟL$%

E7DPJLiF$%&YX{QJWҥL%QrQWKHRKӋWKӭFOѭӧQJ$&

7KӡLJLDQKӑFVLQKÿӃQJһS[HW

$& Y

6 

$B FRV E

 FRV R

6 

P

 V

9ұ\KӑFVLQKJһS[H{W{O~FJLӡSK~WJLk\
&¤X 7KӡLJLDQWUX\ӅQkPWURQJVҳWOӟQKѫQWKӡLJLDQWUX\ӅQkPWURQJNK{QJNKtJLk\QrQWD QJKHWKҩ\KDLWLӃQJJ} 7tQK WKӡL JLDQ WUX\ӅQ kP WURQJ VҳW Yj NK{QJ NKt OұS SKѭѫQJ WUuQK WD WtQK ÿѭӧF YұQ WӕF WUX\ӅQkPWURQJVҳW ĈiSVӕPV

&¤X *ӑLWKӡLJLDQ7XҩQÿLOjW SK~W WKӡLJLDQ7QJÿLOj W± SK~W 4XmQJÿѭӡQJKDLQJѭӡLÿLÿѭӧFEҵQJQKDXOұSSKѭѫQJWUuQKWDWtQKÿѭӧFWUӗLWtQKUDWKӡL JLDQ7QJÿLÿӃQWUѭӡQJ ĈiSVӕSK~WNP

&¤X *ӑLÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJ$%OjV 7ӯFiFVӕOLӋXEjLFKRWDWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQWYjWOjWKӡLJLDQKDL[HÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJ$% ;HWKӭQKҩWÿӃQPXӝQKѫQ[HWKӭKDLSK~WQrQW±W SK~W *LҧLSKѭѫQJWUuQKWuPÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ$%UӗLWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQPӛL[HÿLKӃWTXmQJ ÿѭӡQJ ĈiSVӕSK~WSK~W

&¤X D7ӯFiFVӕOLӋXEjLFKRWtQKÿѭӧFYұQWӕFWUXQJEuQKYYjYFӫDKDLEҥQWӯÿyDLFyYұQ WӕFWUXQJEuQKOӟQKѫQVӁÿӃQ%WUѭӟF $B $B E7KӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫDKDLQJѭӡLWѭѫQJӭQJOj Y Y 7KӡL JLDQ FKrQK OӋFK QKDX SK~W OұS SKѭѫQJ WUuQK WtQK ÿѭӧF$% UӗL WtQK UD WKӡL JLDQ FKX\ӇQÿӝQJFӫDPӛLEҥQ ĈiSVӕ D7UҫQÿӃQ%WUѭӟF E/rÿLPҩWJLӡ7UҫQÿLPҩWJLӡNP

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF 


&+8<Â&#x152;1Ã&#x2019;Ê­9Ê&#x2122;17ʽ&7581*%Â&#x17D;1+ 45 m 50 s

10 m 20 s

65 m 80 s

75 m 110 s

̽4XÂ¥QJÃ&#x201C;Å&#x2020;Ì&#x2020;QJÃ&#x201C;LÃ&#x201C;Å&#x2020;Ì&#x152;FNK£FQKDXWURQJF£FNKRË&#x152;QJWKÌ&#x2020;LJLDQEË&#x161;QJQKDX ̽9Ë&#x2013;QW˺FFµÃ&#x201C;Ì&#x201A;OÌ&#x201E;QWKD\Ã&#x201C;˾LWKHRWKÌ&#x2020;LJLDQ

̽9Ë&#x2013;QW˺FWUXQJE®QK

v tE

A

s1 t1

s t

s1 s2 s3 t1 t2 t3 B

AB BC CD t1 t2 t3 s2 t2

C

s3 t3

D


&ƒ&'ʍ1*%‚,7ʙ3 'ҥQJ%LӃWTXmQJÿѭӡQJYjWKӡLJLDQ 3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF7tQKWәQJTXmQJÿѭӡQJYұWÿLÿѭӧFWURQJFiFSKҫQFӫDFKX\ӇQÿӝQJ %ѭӟF7tQKWәQJWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJ %ѭӟF7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫDYұWY WE

s W

s s  W W  

%¢LWʚSPʘX

9tGө0ӝWQJѭӡLÿL[HPi\Wӯ+j1ӝLYӅ+ҧL3KzQJQJѭӡLÿyÿLNPÿҫXWLrQWURQJ SK~WNPWLӃSWKHRWURQJSK~W6DXNKLQJKӍQJѫLSK~WQJѭӡLÿyWLӃSWөFOrQ ÿѭӡQJÿLWLӃSNPFXӕLFQJWURQJWKӡLJLDQSK~W7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫDQJѭӡL ÿyWURQJWKӡLJLDQÿLWӯ+j1ӝLYӅ+ҧL3KzQJ ŏ 3KkQWtFKÿӅEjL 7ӯÿӅEjLWDWtQKÿѭӧFWәQJWKӡLJLDQYjWәQJTXmQJÿѭӡQJFKX\ӇQÿӝQJWӯÿyWtQKÿѭӧF YұQWӕFWUXQJEuQK Ɣ*LҧLFKLWLӃW 7әQJWKӡLJLDQQJѭӡLÿyÿLWӯ+j1ӝLYӅ+ҧL3KzQJ W W W  W  W     SK~W JLӡ s s s s   NP 7әQJTXmQJÿѭӡQJÿmÿL 9ұQWӕFWUXQJEuQKY WE

s W

 

5 NP / K 

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

'ҥQJ%LӃWYұQWӕFWUrQWӯQJSKҫQTXmQJÿѭӡQJ 3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF*ӑLÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJOjVWtQKFiFSKҫQTXmQJÿѭӡQJWKHRV s s W %ѭӟF7tQKWKӡLJLDQYұWÿLFiFSKҫQTXmQJÿѭӡQJW Y Y s s s  Y WE %ѭӟF7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫDYұW ҭQVWӵWULӋWWLrX W W W  %¢LWʚSPʘX

20


9t Gө 0ӝW FKLӃF [H FKX\ӇQ ÿӝQJ WKҷQJ ÿӅX WUrQ ÿRҥQ ÿѭӡQJ 017UrQ QӱD ÿRҥQ ÿѭӡQJÿҫX[HFKX\ӇQÿӝQJÿӅXYӟLYұQWӕFY NPK7UrQQӱDÿRҥQÿѭӡQJVDX[H FKX\ӇQÿӝQJÿӅXYӟLYұQWӕFYĈӝOӟQYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧÿRҥQÿѭӡQJ01Oj NPK7tQKÿӝOӟQYұQWӕFY Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL %jLFKRYұQWӕFWUrQWӯQJSKҫQTXmQJÿѭӡQJKDLSKҫQTXmQJÿѭӡQJEҵQJQKDX *ӑLFKLӅXGjLTXmQJÿѭӡQJOjVWDWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQÿLFiFTXmQJÿѭӡQJ /ұSF{QJWKӭFWtQKYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJWULӋWWLrXVFKӍFzQOҥLSKѭѫQJ WUuQKYӟLҭQYWӯÿyWDWuPÿѭӧFY Ɣ *LҧLFKLWLӃW *ӑLFKLӅXGjLTXmQJÿѭӡQJ01OjV s Y s 7KӡLJLDQ[HÿLQӱDÿRҥQÿѭӡQJVDX W Y 9ұQWӕFWUXQJEuQKFӫD[HWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ YY s s   Y Ÿ Ÿ Y s s  W W Y Y Y Y Y  Y Y Y Y  6 NP / K 7KD\Y NPKY NPKYjRWDÿѭӧF Y  

7KӡLJLDQ[HÿLQӱDÿRҥQÿѭӡQJÿҫXW

 9tGө/~FJLӡWUrQÿRҥQÿѭӡQJWKҷQJ$%$QÿLWӯ$ÿӃQ%WURQJÿRҥQÿѭӡQJ  ÿҫXÿLYӟLYұQWӕFNPKWURQJÿRҥQÿѭӡQJVDXÿLYӟLYұQWӕFNPK&QJO~Fÿy %uQKÿLWӯ%YӅ$YӟLYұQWӕFYÿLÿѭӧFQӱDÿRҥQÿѭӡQJWKuGӯQJOҥLSK~WVDXÿyWLӃS WөFÿLYӅ$YӟLYұQWӕFY&ҧKDLÿLӃQQѫLFQJPӝWO~FFRLFiFFKX\ӇQÿӝQJOjÿӅX D7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫD$QWUrQÿRҥQÿѭӡQJ$% E$QÿӃQ%O~FJLӡWtQKY

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL D%jLFKRYұQWӕFWUrQWӯQJSKҫQTXmQJÿѭӡQJ *ӑLÿӝGjLFҧTXmQJÿѭӡQJOjVWDWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQÿLFiFTXmQJÿѭӡQJWKHRV /ұSF{QJWKӭFWtQKYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJWULӋWWLrXV E7ӯFiFPӕFWKӡLJLDQÿӃQYjÿLFӫD$QWtQKÿѭӧFWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFKLӅXGjLTXmQJ ÿѭӡQJ$% 7KӡLJLDQ%uQKÿLFKtQKEҵQJWKӡLJLDQ$QÿL 7tQKWKӡLJLDQ%uQKÿLFiFSKҫQFӫDTXmQJÿѭӡQJWKHRYOұSSKѭѫQJWUuQKYӅWKӡLJLDQÿL FӫD%uQKWDWuPÿѭӧFY Ɣ *LҧLFKLWLӃW D*ӑLÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJOjV § · s s s s ¸ W 7KӡLJLDQ$QÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJÿҫX JLӡ

¨ Y  © ¹

21


§s· s s 7KӡLJLDQ$QÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJVDX JLӡ

¨ ¸ W Y 9 © ¹ s s 9ұQWӕFWUXQJEuQKFӫD$Q Y WE { 6 NP / K

s s  W W   9 9 E$QÿӃQ%O~FJLӡQrQWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJW JLӡ

4XmQJÿѭӡQJWӯ$ÿӃQ%V YWEW  NP

5s 6 W 7KӡLJLDQ%uQKÿLQӱDÿRҥQÿѭӡQJÿҫX JLӡ Y Y 7KӡLJLDQQJKӍW SK~W  JLӡ

5s 6 7KӡLJLDQ%uQKÿLQӱDÿRҥQÿѭӡQJVDX JLӡ

W Y Y Y 9u$QYj%uQKÿӃQQѫLFQJO~FQrQWKӡLJLDQÿLEҵQJQKDX 6 W W W  W Ÿ   Ÿ Y NP / K Y Y 9tGө (Chuyên Yên bái 2016):0ӝWNKiFKGXOӏFKYѭӧWTXDPӝWFiLÿqRÿӕL[ӭQJYjVDX ÿy ÿL WLӃS WUrQ ÿRҥQ ÿѭӡQJ QҵP QJDQJ YұQ WӕF WUXQJ EuQK FӫD QJѭӡL Qj\ WUrQ ÿRҥQ ÿѭӡQJÿqROjNPK%LӃWQJѭӡLÿyÿLWUrQÿRҥQÿѭӡQJQҵPQJDQJPҩWJLӡYjYұQ WӕFNKLOrQÿqREҵQJOҫQYұQWӕFNKLÿLWUrQÿѭӡQJQҵPQJDQJFzQYұQWӕFNKL[XӕQJ 7 ÿqREҵQJOҫQYұQWӕFNKLÿLOrQÿqR 

D7uPYұQWӕFFӫDQJѭӡLÿyNKLÿLOrQÿqRYjNKL[XӕQJÿqR E7uPFKLӅXGjL/FӫDÿRҥQÿѭӡQJQҵPQJDQJ

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL D%jLFKRELӃWPӕLTXDQKӋYӅYұQWӕFJLӳDFiFTXmQJ ÿѭӡQJ JӑL YұQ WӕF WUrQ PӝW TXmQJ ÿѭӡQJ Oj ҭQ WD WtQKÿѭӧFYұQWӕFWUrQFiFTXmQJÿѭӡQJFzQOҥLWKHR ҭQÿy 7tQKWKӡLJLDQOrQGӕFYj[XӕQJGӕFOұSSKѭѫQJWUuQK WtQKYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQÿRҥQÿѭӡQJÿqRÿmELӃW WULӋWWLrXVWDWtQKÿѭӧFFiFYұQWӕF E%LӃWYұQWӕFWUrQÿRҥQÿѭӡQJQJDQJWDWtQKÿѭӧF ÿӝGjLÿRҥQÿѭӡQJQJDQJYӟLWKӡLJLDQÿLPҩWJLӡ Ɣ *LҧLFKLWLӃW

22

s

s L


D*ӑLYYYjYOҫQOѭӧWOjYұQWӕFFӫDGXNKiFKWUrQÿRҥQÿѭӡQJOrQGӕFÿRҥQÿѭӡQJ [XӕQJGӕFYjÿRҥQÿѭӡQJQҵPQJDQJ 7 Y Y  7KHRÿӅEjLY 6Y ; Y  s s W 7KӡLJLDQOrQGӕFYj[XӕQJGӕFW Y Y 9ұQWӕFWUXQJEuQKFӫDGXNKiFKWUrQÿRҥQÿѭӡQJÿqR 6Y  Y YY s s Y WE Y Ÿ Y s s  W W Y Y 6Y Y   Y Y 9ұQWӕFFӫDQJѭӡLNKLOrQÿqRYj[XӕQJÿqR Y 6Y 65 5 NP / K

Y WE 

 

5 NP / K 

Y  Y  5 5 NP / K EĈӝGjLÿRҥQÿѭӡQJQҵPQJDQJ/ YW  NP 

'ҥQJ%LӃWYұQWӕFWURQJWӯQJNKRҧQJWKӡLJLDQ

3KņńQJSK£SJLʐL

%ѭӟF*ӑLWәQJWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJFӫD[HOjW %ѭӟF7tQKFiFSKҫQWKӡLJLDQWKHRW %ѭӟF7tQKFiFTXmQJÿѭӡQJÿLÿѭӧFWURQJFiFSKҫQWKӡLJLDQWѭѫQJӭQJ WKHRҭQW s s s  Y WE %ѭӟF7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫDYұW ҭQWWӵWULӋWWLrX W W W  %¢LWʚSPʘX 9tGө0ӝW{W{FKX\ӇQÿӝQJWUrQÿRҥQÿѭӡQJWKҷQJ$%7URQJWKӡLJLDQFKX\ӇQ ÿӝQJÿҫXWLrQ[HÿLYӟLYұQWӕFNPKWURQJWKӡLJLDQFzQOҥL[HÿLYӟLYұQWӕFNPK 7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ

Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL %jLFKRELӃWYұQWӕFWUrQWӯQJNKRҧQJWKӡLJLDQiSGөQJÿ~QJFiFEѭӟFFӫDSKѭѫQJSKiSJLҧL Ɣ*LҧLFKLWLӃW *ӑLWKӡLJLDQ[HFKҥ\WUrQWRjQEӝTXmQJÿѭӡQJOjW 4XmQJÿѭӡQJ[HÿLÿѭӧFWURQJWKӡLJLDQFKX\ӇQÿӝQJÿҫX W W V YW W 4XmQJÿѭӡQJ[HÿLÿѭӧFWURQJWKӡLJLDQFzQOҥL W W V YW W W 9ұQWӕFWUXQJEuQKWUrQWRjQEӝTXmQJÿѭӡQJ Y WE

s s W

W W W

5 NP / K 

23


9tGө &KX\rQ3KDQ%ͱL&KkX1JK͟$Q +DLQJѭӡLEҥQOj4XDQJYj0LQKFQJ [XҩWSKiWÿӗQJWKӡLWӯ$ÿӃQÿӏDÿLӇP%4XDQJWKӵFKLӋQKjQKWUuQKQKѭVDXWUrQQӱD TXmQJÿѭӡQJÿҫX4XDQJÿLEӝYӟLYұQWӕFY NPKQӱDTXmQJÿѭӡQJFzQOҥLÿL[H ÿҥSYӟLWӕFÿӝYWKuWӕFÿӝWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ$%OjNPK0LQKWKӵFKLӋQ KjQKWUuQKQKѭVDXQӱDWKӡLJLDQÿҫXÿLEӝYӟLWӕFÿӝYFzQQӱDWKӡLJLDQVDXÿL[HÿҥS YӟLWӕFÿӝY&KRUҵQJWKӡLJLDQÿәLSKѭѫQJWLӋQNK{QJÿiQJNӇ7uPWӕFÿӝWUXQJEuQK FӫD0LQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ Ɣ 3KkQWtFKÿӅEjL 0XӕQWuPWӕFÿӝWUXQJEuQKFӫD0LQKWDSKҧLWtQKÿѭӧFY 4XDQJÿLKDLQӱDTXmQJÿѭӡQJYӟLYұQWӕFNKiFQKDXELӃWWӕFÿӝWUXQJEuQKiSGөQJEjL WRiQELӃWWӕFÿӝWUrQWӯQJSKҫQTXmQJÿѭӡQJWDWuPÿѭӧFY ÈSGөQJEjLWRiQELӃWWӕFÿӝWUrQWӯQJSKҫQWKӡLJLDQWDWuPÿѭӧFWӕFÿӝWUXQJEuQKFӫD0LQK Ɣ *LҧLFKLWLӃW *ӑLÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJ$%OjV s s W 7KӡLJLDQ4XDQJÿLQӱDTXmQJÿѭӡQJÿҫXWLrQJLӡ Y 5 s W 7KӡLJLDQ4XDQJÿLQӱDTXmQJÿѭӡQJVDXJLӡ Y s s  Ÿ Ÿ Y 7ӕFÿӝWUXQJEuQKFӫD4XDQJY s s W W Y Y Y  Y Y 

;pWFKX\ӇQÿӝQJFӫD0LQK*ӑLWKӡLJLDQÿLKӃWTXmQJÿѭӡQJOjW W 5W 1ӱDWKӡLJLDQÿҫXTXmQJÿѭӡQJ0LQKÿLÿѭӧFs Y  W W 1ӱDWKӡLJLDQVDXTXmQJÿѭӡQJ0LQKÿLÿѭӧFs Y  s s 7ӕFÿӝWUXQJEuQKFӫD0LQKY 5 NP / K

W

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF 24

YY Y Y

 NP / K


%‚,7ʙ37˝/8<ʳ1 &kX0ӝWQJѭӡLÿLWUrQÿRҥQÿѭӡQJWӯ$ÿӃQ%7URQJTXmQJÿѭӡQJÿҫXWLrQQJѭӡLÿyÿL  YӟLYұQWӕFYWURQJWKӡLJLDQFzQOҥLÿLYӟLYұQWӕFY4XmQJÿѭӡQJFXӕLFQJÿLYӟLYұQ WӕFY7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ

&kX0ӝWQJѭӡLÿL[HÿҥSQӱDTXmQJÿѭӡQJÿҫXYӟLYұQWӕFY NPKÿLQӱDTXmQJ ÿѭӡQJFzQOҥLYӟLYұQWӕFYNK{QJÿәL%LӃWFiFÿRҥQÿѭӡQJÿӅXWKҷQJYjYұQWӕFWUXQJEuQK WUrQFҧTXmQJÿѭӡQJOjNPK7tQKYұQWӕFY &kX0ӝW{W{GLFKX\ӇQJLӳDKDLÿӏDÿLӇP$Yj%ĈҫXFKһQJ{W{PҩWWәQJWKӡLJLDQYӟL  YұQWӕFNPK*LӳDFKһQJ{W{ÿLPҩWWәQJWKӡLJLDQYӟLYұQWӕFPV&XӕLFKһQJ{ W{  ÿLPҩWWәQJWKӡLJLDQYӟLYұQWӕFNPK7tQKYұQWӕFWUXQJEuQKFӫD{W{WUrQFҧÿRҥQÿѭӡQJ  &kX0ӝWQJѭӡLÿL[HPi\WӯWKjQKSKӕ$ÿӃQWKjQKSKӕ%7URQJTXmQJÿѭӡQJÿҫX  QJѭӡLÿyÿLYӟLYұQWӕFY NPK7UrQTXmQJÿѭӡQJFzQOҥLWURQJWKӡLJLDQÿҫXQJѭӡL ÿyÿLYӟLYұQWӕFY NPKYjVDXÿyÿLYӟLYұQWӕFY NPK%LӃWWәQJWKӡLJLDQQJѭӡL ÿyÿLWӯ$ÿӃQ%OjJLӡ7tQKÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJ$% &kX0ӝWQJѭӡLÿL[HPi\WUrQÿRҥQÿѭӡQJFKLӅXGjLVNP7URQJWKӡLJLDQÿҫXQJѭӡLÿy  ÿLÿRҥQÿѭӡQJVYӟLYұQWӕFY NPK7UrQÿRҥQÿѭӡQJFzQOҥLQJѭӡLÿyÿLTXmQJ  ÿѭӡQJÿҫXYӟLYұQWӕFY NPKYjWURQJTXmQJÿѭӡQJFXӕLYӟLYұQWӕFY%LӃWYұQWӕF WUXQJEuQKWUrQTXmQJÿѭӡQJVOjY NPK7tQKY

*ːL¿JLʐL

&¤X *ӑLVOjTXmQJÿѭӡQJWӯ$ÿӃQ% s s s s 7URQJQJѭӡLÿyÿLYӟLYұQWӕFY PҩWWKӡLJLDQ W 

 Y Y 7UrQTXmQJÿѭӡQJFzQOҥLQJѭӡLÿyÿLPҩWWKӡLJLDQWѭѫQJӭQJW YӟLYұQWӕFYYjW s  YӟLYұQWӕFY 

7DFyW 

s W Y

s W Y

7ӯÿyWtQKUDÿѭӧFW 

W Ÿ

s s

Y Yj s s Y

s W Y  Y 

 s 

s Y  Y 

25


9ұQWӕFWUXQJEuQKWUrQFҧTXmQJÿѭӡQJ

&¤X %jLWұSWKXӝFGҥQJELӃWYұQWӕFWUrQWѭӡQJSKҫQTXmQJÿѭӡQJ ĈiSVӕY NPK

&¤X %jLWұSWKXӝFGҥQJELӃWYұQWӕFWUrQWӯQJNKRҧQJWKӡLJLDQ ĈiSVӕNPK

&¤X *ӑLÿӝGjLTXmQJÿѭӡQJOjV 7KӡLJLDQÿLKӃWQӱDTXmQJÿѭӡQJÿҫX W

s 

Y

7UrQQӱDTXmQJÿѭӡQJVDX[HÿLKӃWWKӡLJLDQW W W s Y  7URQJÿҫXWLrQ[HÿLÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ  W W s Y  7URQJFzQOҥL[HÿLÿѭӧFTXmQJÿѭӡQJ  s W W s s Ÿ Y Y ŸW 7DFys s 

  Y Y s s 7әQJWKӡLJLDQÿLOjJLӡQrQW W Ÿ Y Y  Y 

Ÿs

 NP 

&¤X

&K˔Óʮ&KX\ʰQÓˆQJFńKʺF

s s 7KӡLJLDQÿLFҧTXmQJÿѭӡQJOj JLӡ Ÿ s 6W W Y WE 6 W 4XmQJÿѭӡQJQJѭӡLÿyÿLÿѭӧFWURQJWKӡLJLDQÿҫX s Y  4XmQJÿѭӡQJFzQOҥLGjL s 

W

s 

s s 7KӡLJLDQÿLQӱDTXmQJÿѭӡQJÿҫXFӫDSKҫQFzQOҥL JLӡ W Y  s s 7KӡLJLDQÿLQӱDTXmQJÿѭӡQJVDXFӫDSKҫQFzQOҥL JLӡ

W Y Y W s s s  7DFy W  W Ÿ Ÿ Ÿ Y  NP / K  Y  Y 

26

Profile for duongvanhoanhn1990

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ(CHUYÊN)  

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ(CHUYÊN)

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ(CHUYÊN)  

CHINH PHỤC KÌ THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ(CHUYÊN)

Advertisement