Page 16

Elements of design

ELEMENTS OF DESIGN Elements of design khác gì Principles of Design?

Nguyên tắc thiết kế là

Mỗi nguyên lý thiết kế

Không

các quy tắc hoặc đúng

đều truyền tải các thông

nguyên tắc thì sẽ thiết kế

hơn là các nguyên tắc

điệp riêng. Ví dụ tương

của bạn sẽ không được

để làm theo. Một số dựa

phản (Contrast) hai đối

bền vững.

trên dữ liệu khoa học,

tượng

một số dựa trên tâm lý

thông điệp rằng các đối

con người, một số chỉ

tượng khác nhau. Lặp đi

đơn giản được đúc rút

lặp lại (Repetiton) một

qua thời gian. Bạn có thể

kích thước hoặc màu sắc

không tuân theo bất kỳ

trên các nguyên tắc khác

nguyên tắc nào, nhưng

nhau truyền đạt ý tưởng

ít nhất bạn cũng nên

rằng họ bằng cách nào

biết được những nguyên

đó giống nhau.

tắc này xuất hiện ra sao trước khi “chống lại” nó chứ, đúng không?

16

truyền

tải

một

nắm

được

các

Chốt lại, nguyên tắc là các quy tắc hoặc nguyên tắc để làm theo, là lớp keo kết nối các xu hướng, phong cách thiết kế.

Những yếu tố cơ bản trong thiết kế đồ hoạ  
Những yếu tố cơ bản trong thiết kế đồ hoạ  
Advertisement