Page 1

,..

,..

?

,

,..

,..

,

,..

,..,

,..,

COQUAN NGON LUAN CUA GIAO HQI PHAT GIAO VII;T NAM THONG NHAT- NA UY

:r... l

":> l

'

'

•" :"' '... l

.. l

'

•' ••)) ...

•..•

.... ~

~ ~

bån tin


(Jhiap

an•

Ca quan ng6n lu$n cua

GIAO HQI & CAC CHI HQI PGVNTN- NA UY Dia c hi lie n lac

GIAO HQI PH,5,T GIAO VI~T NAM THONG NHAT NA UY

V a n Pho ng Gi ao Ho i - C hu a Khu 6 ng Vi et Bl ystadve ien 2 , 2006 Lø ve nstad , No rway - Fax: 67 97 19 OS

Phåt hanh m61 nåm 4 s6

T e l: 67 97 30 33 - Die n th o~ i c6 ng c6ng: 67 97 19 0 5

vao cåc thång 2, 5, 8 va 12 va cåc bån lin d.;ic bi~t

Chi H()i PGVN

t~i

Oslo & pht,J c$n

Mi nh C hanh Nguye-n Nam Granstangen 28-A, l OS I Oslo Norge tel. 22.326034

Chi H()i PGVN

t~i

Moss & Rygge

Thien Mfn Cao Hiiu Lu an Carl Sibbernsv n. 5- F, 1598 Moss Norge tel. 69 .250497

Chi H()i PGVN & phJ,J c$n Chu tnrong GIAO HQI PH,5,T GIAO VI~T NAM THONG NHAT NA UY

Chu nhi~m kiem chu but ThU'QTlg toa Thich Tri Minh

Thlf ky Toa soq.n

t~i

Kristiansand

Mi nh Phlioc V6 Van Di ~u Møllevannsvn . 83 , 46 17 Kri sti ansand Norge tel. 38.029730

Chi H()i PGVN & phJ,J c$n

t~i

Bergen

Nguyen T fch Nguye-n Van Thung Postboks. 557 , 5884 Bergen Norge tel. 55.930439

Chi H()i PGVN t~i Drammen Quang Khai Trfrn Hoa Blåkl okkev n. 8, 3050 Mjøndalen Norge tel. 32.875207 t~i Arendal Minh Tu Lliu Kim Thoim Seljebakken 2 , 4844 Arendal Norge tel. 37.028302

Chi H()i PGVN

Chi H()i PGVN & phJ,J c$n

t~i

Stavanger

Minh Håa Trfrn Van Tie'n Heidrun vn. 9, 4028 Stavanger Norge tel. 5 l .541 237

Chi H()i PGVN & Skien

t~i

Porsgrunn

Nguyen Hy Nguyen Hu'ng Yen Njå lsvn. l 6, 39 l 7 Porsgrunn Norge tel. 35.5 l 260 l

Ouång Khai Tran Hoa

Toa soq.n P.O. Box 224 3051 MJØLNDALEN - NORWAY Postgiro : 0824-05067 35 Phone : 32875207 l Fax 32875873 E-post : phaparn @online.no Ho rne page www.phaparn .no

Chi H()i PGVN & phJ,J c$n

t~i

Kongsvinger

Qu iing Minh Nguyer1 Van D6ng Ole Smedstadvn. 26 , 22 11 Kongsv inger Norge tel. 62.8 16297

Chi H()i PGVN & phJ,J c$n

t~i

Trondheim

Minh D~ i Nguye-n Van Hai Ole Ryningsv n. 7, 7224 Melhu s Norge tel. 72 .872879

Chua 86n H$u Sivert Thonstadv. JO-A , 7080 Heimdal - Norge tel. 90 .723559

Trinh bay Ngoc Nhån

Thl/C hi~n Quang Tan , Quång Minh , L~ Hang , Di~u Phuc, Hong Vån, Nguyifn D1nh Thuan

C ung sl! dong gop Hoang Duy, Tran Trung Dc_lo, Huy Giang, Dan Ha, Phi Ngoc Hai , Thåi van Kiem, SU'OTlg Mai , Vu Nam , Tu~ Nga, Vien Ng(l, Vån NU'OTlg, Ca Ph u, Nguye-n ThU'OTlg Que, Nguy!rn Phuc Bw T$p, Di~u Thuan, M(lng Tuyet, Phu Vån .. ..

Xin luu Tien b<;tc ung h(i , thlf tlr, bai

y

vå d6ng g6p xin gåi ve

tåa so<;~n Phåp Åm .

Ban Hu'6ng Dan Gi a 8lnh Ph$t Tlr Vi$t Nam T~i Na Uy Tam Doan Nguy.fn Van Cli Sundhagavn. 2- B, 2008 Fjerdingby, Norge 63.836393

G8PT Thi$n Minh

GDPT 8t1c DJ,Jc

Nh iit Quang Cao Thi Bay Mågev n. 49, 4847 Arendal Norge tel. 37 .025529

Minh San Hua Bao U\m O lsv ikåsen 35 , 5 l 83 Olsv ik Norge tel. 90.642364

GDPT Thi$n

H~nh

G8PT 8t1c Minh

Minh Ttiu Huynh Kim Thimh Li nerl ev n. 3, 2209 Kongsvinger Norge tel. 62.8 16 18 1

Minh Trf Dlidng Van Mau Veurn vn. 50 , 40 l 6 Stavanger Norge tel. 5 l .88 1036

G8PT Chanh Trf

G8PT Chanh

Th ien Mifn Cao Hiiu Lu ~n Carl Sibbernsvn . 5-F, 1598 Moss Norge tel. 69.250497

8~o Nhiit Hie'n Trfrn Th j Tuye't Su'cing Myrsnipevn. 24 , 7082 Kattem Norge tel. 72.847385

Bai gåi dang xin dånh rr. åy hay viet tren m(it mat giay hoac gåi bang E-mail. Ngoai but hi(lu xin ghi them ten th(it, dia ch1 va s6 di(ln tho<;ti ne u c6 de tåa SO<;tn ti(ln lien l<;tC khi can . Bai kh6ng dang dl!Q'C vi kh6ng hQP chu truong cua 0

håp Åm , Phåp Åm xin mien hoan trå ban thao . .

GDPT Thi$n Tam Nguyen Trang Nguy.fn Thi T uy Phli<1ng Bl åstjernevn. 26, 1475 Fin stadjordet No rge tel. 67.974952


Bån Tin Phåp Åm 1.2000 1'!-i tie'p t1,1c chuyen Mn chtt Ton Ehl'c, quy van hii'u, Ph~t tli' d<!-O tam va d()c giå gån xa nhii'ng gl con 1'!-i rna to bao Xuan Canh Thln 2000 chtta chuyen ch<'J he't. Nhth la nhii'ng tin lli'c, chuy~n vui buon vdi cac cong tac Ph~t stf mai day ciln ph6 bie'n. Mua Xuan van con httong v~ phång phåt, nåm mai Canh Thln 2000 con ng'!-t ngao tam nguy~n. Ciiu mong an lanh l<;1i 1'!-c vdi V'!-n di~u mang dyp <'J mqi noi. Thay m~t Giao H(_)i, Chua va Phap Åm xin kinh chlic lic$t v~ dtt<;1c V'!-n stf eat tttong tuy tam man nguyc$n. Trude tien Phap Åm xin chuyen !Oi til' Giao H(_)i va B6n tt! Khuong Vic$t thie't tha ngll'Ong mong chtt T6n E>U'c, quy van hii'u, d<!-o tam Ph~t tli' d9c giå giin xa hay hoan hy ..1'!-i xå cho nhii'ng gl tntoc day da thie'u s6t. Nhilt lå vic$c dling tåi phttong danh quy tanh nhii'ng hilng tam hang sån til' lic$t v~ !au nay trong cac viln d~ tuy hy cong dU'c eling dttang chtta dtt<;1c chu dao va d~u d~n . E>ay, la m(_)t trong nhii'ng stf vic$c ngoai y mu6n, b<'Ji nhii'ng ly do rilt chinh dang khac nhau, nhtt stf phat tam eling dttong <'J nhi~u m1,1c: xay dtfng chua, eling dttong Tam Båo, PMp Åm, til' thi~n. in kinh, va cac Ph~t Sl/ phl,l thu()c khåc chtta dttQC t~p trung chung dong ke't toan, nen vic$c ph6 bie'n g~p kh6 khan. Nhttng du the' nao di nii'a, tilt cå nhii'ng eling dttong nay d~u g6p chung vao quy, nh~m vao m1,1c tieu chung, eling Giao H(_)i xay dtfng d<!-O phap, l<;1i 1'!-c quiin sanh. Nhln ngoi chua Khu6ng Vic$t dtt<;1c ton nghiem, Giao H(_)i sinh ho'!-t n~p nhang, Tang chling quy h<;1p tu ~P hoiing phap d~u hoa, Ph~ LSl/ luon sinh d()ng ... T6m 1'!-i. cå thåy cong dU'c va thanh quå hic$n hii'u th~t khiem nhttong, va rilt hoan hy. Tilt cå thanh tt!U tren Mu la nho <'J stf p hat tam, d6ng g6p, tam tai, v~t ll,l'c til' noi lic$t quy v~ xa gån til' !au nay rna c6! Nhtt v~y. thl du c6 neu ro hay im lim, eling nhtt tliy hy g6p phån <'J phån vi~c nao thl eling chung lo vun trong nhan duyen phlic dU'c v6 ltt<;1ng cå. Nhii'ng thanh qua d6 ch~c ch~n se dem 1'!-i cho ca nhan, gia dlnh quye'n thu()c li~t quy vj dtt<;1c hi~n doi an 1<!-C, mai h~u phuc duyen cao dt::p thu thång ch~c chån. Them nii'a, the theo dl!- i h()i ky 7 toan qu6c nhii'ng phttong an da dtt<;1c dua ra . M()t s6 thanh quå til' trung ttong vdi dja phttong til' Tang tin d6 d~u c6 nhii'ng n6 ltfc phat tam dang tan than; nhii'ng gl ton t'!-i vdi nhii'ng d~ ng~ trong d<!-i h()i d~u dttQC ghi d~m, d~ tltng bttoc cåi thic$n va thttc hic$n dån trong tttong lai, dong h<;Jp ltfc g6p long chung lo d<!-O phap, ph1,1ng Sl/ chling sanh va tu t~p cong dU'c. Sau eling, Phåp Åm thay m~t Giao H()i tri an chtt Ton E>U'c va quy d<!-o tam PMt tli' da n~ng tlnh xay dtfng bilng vao tilm long slit son, til' nhii'ng ngay nhqc nhån <'J que nha nay 1'!-C loai tha phttong van httdng thi~n. httdng thtt<;1ng m()t cach th~t cåm kinh. Mong rilng tharn finh d<!-o nic$m d6 se kien cttong dling manh, hoa n~ tang tin dong m(_)t httdng di tdi ciing GHPGVNTN Na Uy chung dåp xay E>'!-o phap va Dan t()c, cU' ti~m tie'n vii'ng dyp trong tinh thån "sortg hy xd dl diing tien tren duong dq.o". E>tt<;1c v~y qua la m<.>t hii'u h'!-nh vo eling. Ty kheo Thlch Tri Minh

trong

so na y:

• tinh hinh hi ll}t mi~n Trung Vi~t Nam. • Hoa ThtiQ'ng Thich Quang D() va Giai Nobel Hoa Binh - 2000. • Khuye'n Thti cua HT. Thich Huy~n Quang gm chinh quy~n CSVN nhån ngay 30.04

• tin tue

Ph~t

sf!- linh tinh

• phudng danh cll.ng duong • • • •

Bån Tin E>~c Bi\!t Pha p Åm 1.2000


thien tai Id I11t mi~n Trung Vi~t Nam LTS: Qua coc phllong ti~n truyen th6ng, hån ai eling biet coc con lli ll,lt vao nhung thong cu61 nom 1999 då tan pho coc tinh mien Trung th~t quo LI khung khiep . Chung toi muon t6ng hqp mqt coch da di~n mqi tin tUe ve thien tai nay, nhllng tlnh hlnh dien bien quo phuc tQp theo thOi gian tren tllng dja bon rqng ldn, nen e rang muon day du va chfnh XOC tltng Sl/ ki~n chåc phåi can cå cuon soch mdi chua dljng het. Khi n6i den t6ng hqp da di~n thl kh6ng chi trlnh boy ve tai bien thien nhien mo con phåi de c~p den nhung van de lien h~ nhll: Slj tan pho , thi~t hQi, hQU quå cung nhlJng lai keu gqi VO cong CUQC CUU trq CUa deng bao trong eling nhll ngoai nlldc v.v .. Ve tai bien va thi~t hQi thl c6 c å 3 lan : Lon l lå tTnh Blnh Thuqn vao cu61 thong 7 - Lon 2 va 3 la co do Hue va 7 tinh mien Trung vao dau thong 11 va thong 12 nom 1999. Moi tTnh c6 ca hang Chl,IC vung lom nqn. moi vung IQi dien bien tai LlcJng va thoi khåc khåc nhau. cho nen cåc nguen tin phåt ra cu cuen cuqn nhll tcJ vo. Ve cong cuqc cuu trq thl trude doy chfnh quyen cqng sån Vi~t Nam khong cho phep cåc t6 chuc tulam c6ng vi~c tll thi~n. nen khi deng bao hai ngoqi duqc tin thl tllng cå nhOn, doan the. t6n gioo " khån thiet quyen g6p goi ve cuu cap. PhllcJng thuc goi ve duqc bien h6a dlldi nhieu hinh thuc , de tai v~t cuu trq luen låch khåi tai måt cqng sån va den t~n tay dong bao nqn nhan. Do d6. s6 cuu trq dqt dau nay tuy rot nhieu nhllng th~t tån mqn, kh6ng the t6ng hqp thanh con s6 chfnh xåc. Tu cac kh6 khan tren nen vi~c t6ng hqp Bån nn vua da di~n vua gqn gang doi hoi chung toi phåi co gång thqt nhieu trong vi~c rut tia va såp xep thu tlj qua cåc nguen truyen th6ng. nhat la coc bån tin cua Vi~n H6a Dqo thuqc Giåo Hqi PGVNTN trong nlldc , hau phcS bien cung dqc giå . Bån Tin dllqc trinh boy theo tuan tlj: tinh hinh lli ll,lt- lai keu gqi CUa COC ton giOO, doan the, .. - Sl/ hllong ung quyen g6p - cong CUQC CUU trq - VOi tllong thu~t VO cåm nghi CUa chung nhon ... Då n6i la rut gqn thi nhllng thieu s6t trong rung slj ki~n bao la nay la dieu khong the trånh khåi, mong quy dqc gia ni~m tinh hoan hy thong cåm cho. PhOp Am.

I. TlNH HlNH LU L~T l. T~i tinh Binh Thu~n vao cuo1 thang 7 nAm 1999:

Ch Tan Ly dai 130 met la tuy~n giao thong duy nhåt nO'i li~n tbi trån La Gi v<'i xa Tiin Blnh dem d6 oh mlnh dau ddn trong mt<!c hi, rna khong chO'ng ch<.>i l~i du'<,1c da b! hi danh s~p m<?t nhiP· 12 can nha xiiy ven song Dinh eling b! con nu<'c du dån cuO'n troi, cil.ng v<'i 46 can nha khac b! s~p. 28 xac ch~t d~n chi~u 31.7.1999 vån chu'a du'<;fc nhln nh~n. ch6n cåt. .. Bao Lao E><?ng <} Vi~t Nam, sO' ra ngay 3.8.1999, ghi l~i m<?t chi ti~t v~ cdn 111 båt ngCJ va ac nghi~t nay cbiu Mu qua 111 h,tt n~ng n~ nhåt ciia tinh Blnh Thu~n. phu'dng ti~n duy nhåt c6 th€ giup ngu'CJi ta vu'<;ft qua nhii'ng chi~c du b! lu lam hu h~i la xe giin may du SuO'i Cat tren quO'c li? lA thu<?c d!a hån huy~n Ham Tiin b! hOng, xe nO'i duoi nhau dai dång d~c tiic nghen bang ciiy sO'. Anh Ha, tai x~ xe tai sO' 54N-1964 than van: "Toi cha hang di Quång Ngåi, bj k(ft iJ day tu ngay 2917, då ba ngay r6i et:ic c&u tq.m mai ldp dift xong". Ben chiin du Song Le, m<?t xe do 30 ch6 ng6i b! 111 cuO'n troi xuO'ng ru<?ng trong khi dang dirng tren quO'c 19. Hanh khach phåi m<?t phen måt via, may khong ai thi~t m~ng. M<?t vai ru<?ng mia d<_>c theo quO'c li? sau cdn 111 con nåm r~p xuO'ng m~t dåt. Tuy nhien, d~n khi re theo quO'c li? 51 vao Ham Tiin, ngu<1i ta mdi thåy ro suc tan phå ciia 111. M<?t do~n du<1ng nhl,l'a dai khoang 200 met, do~n di ngang thon l xa Tiin Xuiin b! s~t l<} måt mi'a ben. Måy

2

can nha g~ch kien cO' ben bCJ con song nho b! cuO'n troi giCJ chl con l~i cai n~n trd tr<_>i . M<,>i ngu<1i, net m~t vån con chu'a Mt bang hoang, k€: "Tal cå chUng toi d!u bal ngiJ vl lii len nhanh qua. Sang 2917 nhilng hr? iJ ven sang thay nuac mdp me nln nha, cti nghi t{ nila nuac se rut vl xua nay iJ day chua hl c6 lii Mn. Den 11 giiJ trua nu& då ng~p cao den 2 met, nhilu can nha va hang ch~c nguiJi bj cuo'n troi". Hai v<;f ch6ng c~ Ph~m Ri tren 80 tu6i b! troi giii'a dong nu'dc, may båm du'<;fc vao ng<_>n ciiy, chCJ ngu'CJi d~n cll'u chl rieng <} d<?i l, th6n 2, xa Tiin Xuiin da c6 7 can nha b! s~ p ho an toan, 15 can khac b! hu hOng.

ca

nguC1i dan <} Qua th~t cdn 111 qua båt ng<1 Mi vdi tåt Ham Tiin. Theo cac c~ gia thl xu'a nay vil.ng nay chua h~ c6 cdn 111 nao khiing khi~p nhu' v~y. GiO'ng nhu trCJi båo di~m båt thu'CJng cho dåt nu'dc v~y! Ntt<'c len nhanh den mue Mu h~t nhii'ng ngu<1i di lam d6ng, di ritng khong k!P rut ch~y v~ nha. Hdn 20 tre em chan bO ngoai d6ng ch~y len nhii'ng go dåt cao, cbiu d6i l~nh dudi mua suO't m<?t ngay dem mdi du'<;fc dån tha thl,l'c phå'm cåp cll'u. Hang tram ngu<1i khac b! k<tt trong rirng, den sang 3In mdi tlm thåy. Cii'a song La Gi vO'n nho h~p. nhi~u c6n eat, lu6ng l~ch hi€m h6c. Cac tau danh ca neo d~u tren song b! cuO'n ra cii'a bi€n va phåi c6n eat va l~t nhao, keo theo ngu<1i tren tau. Anh E>6 Van Cong <} thi trån La Gi cho bi~t: "Lue do chung toi co' gdng v~n df?ng cac tau danh ca #u ben trang ra ctiu giup nhung khOng ai dam vl nu& c håy dil qua. Cac tau khOng vao duqc vl tau IO'n, cJa bii'n hlfp va cq.n. Thanh ra tat cå danh b6 tay".

ca

Ban Tin E>~c Bi~t Phåp Åm l .2000


Ben lX1 song Dinh, du'di chån cåu Tiin Ly, ngu'<'Ji ta thåy hang cht:~c ngu'<'Ji dUn.g ng6i tren nhii'ng viing hun nhå y nhl;la, net m~t ID~t moi va tuy~t V<;>ng VI måt he't nha cii'a, tai sån. Lii lam s1;1t I(} m<,>t do1;1n dai 100 roet, sau vao dåt li~n gån 30 roet du'di chån du, cuo'n theo 12 ciln nha xay va lam s~p 46 ciin khac, k~ cå nha kien co'. Cåu Tiin Ly dai 130 roet la tuye'n giao thOng duy nhåt no'i li~n tbi trån La Gi vdi xa Tiin Binh dem d6 oån minh dau ddn trong nu'dc lii, rna khong cho'ng ch<;>i l1;1i du'<Jc da b~ danh s~p m<,>t nhiP· Anh Nguy€n Binh Ng<;>c, 38 tu5i, m<,>t trong nhii'ng n1;1n nhan måt nha, k~: ''Lii len nhanh qua lam chUng to i khOng kip tra tay. Sang 29. 7, midc ngg.p khOi nin nha vai tdc. Ai ciing nghi r6i nuac se xuo'ng. KhOng ngiJ dfn bua cdm trua nuac dqt ngqt diing cao dfn ngl!c, chUng toi hodng qua danh bo cua chq.y ldy nguiJi. Tdt cd xe cq, tai sdn diu bo lq.i het". De'n dem bOm åy thl lX1 song bj s1;tfld. Nhi~u ngu'<'Ji bO nha ch1;1y lii chi kjp mang c6 m6i m<,>t bQ quh ao u'dt tren ngu'<'Ji. Chi D~u Thanh Van, hang x6m ctia anh Ng<;>c, trude khi ra khoi nha co' tranh thti thu ven m<,>t bao quån a o nhu'ng vira de'n cii'a thl da bj nu'dc giång måt. Cbi H6ng Thi Thanh Phu'dng be' dua con nho tren tay, ng6i run dm c~p ben viing biin. Chi kh6c : "Suot ba ngay nay mt; con toi khOng c6 qutin ao thay, vU'a d6i vU'a lq.nh, bq. diiu ngu d6. Ba con lo'i x6m cha gi an nil)!''. Nha nu'dc chhg thåy dau! Trong ngay 29 va 30.7 toan b(> tbi trån La Gi chlm trong bi~n nu'dc. C6 ndi ng~p sau de'n 2 roet. De'n sang 31.7 nu'dc mdi nlt di he't M l1;1i hun Iåy ng~p ngl;la. Trong tbi trån La Gi nhuo'm m<,>t mau den hun dåt. Ngu'C1i dan cu phåi d~ m~c hun lå y vi nha may nu'dc Tiin An bj hOng n~ng, phåi ngu'ng ho1;1t d(>ng, toan bQ tbi trån khong c6 nu'dc d~ an uo'ng, tårn gi~t. Trong cdn lii vira qua, tinh Blnh Thu~n c6 4 huy~n thi~t h1;1i n~ng n~ g6m: Ham Tiin, Due Linh, Tanh Linh, va Ham Thu~n Nam . TBng c<,>ng c6 10.381 nha bj cuo'n troi, 17.800 ha hia va boa mau bj tan phå... Tai sån thi~t h1;1i bang tram ti d6ng. Ham Tiin la ndi thi~t h1;1i ngu<'Ji va ctia nhi~u nhåt. 6ng Bui Van M1;1nh (} Ham Tiin cho bie't: "Chi rieng tren dia han huy~n. 111 dii nhiin chim 73 thuyin danh ca, cuo'n troi 100 thuyin khdc ra biln. C6 nhilng nguiJi chet chim kt;t trang thuyin den nay chua tr11-c var len duqc. Nha bi troi va sg.p 440 can. Lua va hoa mau bi ngg.p, hu hOng 2.000 ha. eau hu va sg.p 8 chifc, trang d6 c6 3 du troi sq.ch. Toan bq giao tlzOng bi nghen tdc, den chilu 31.7 mai tq.m khifc ph!!-C. Nhiiu cqt di~n bi giiy d6. Nha may nuac bi hu hOng ru;Tng. lfac tinh sd khai thi~t hq.i sau cdn la len den 200 ti d6ng". De'n chi~u 3117, so' ngu'<'Ji che't da tlm du'<Jc xac la 28 ngu'<Ji, con l~i 41 ngu'<Ji måt tich cbu'a tlm thåy. KM tam nha't la tuy da tlm du'<Jc 28 ngu'<'Ji che't nhu'ng de'n 3117 vån chu'a c6 ndi nao t5 chuc du'<Jc dam tang. Giao thOng b~ ngben, so' ngu'<'Ji che't vdt du'<Jc chu'a quy t~p du'<Jc v~ m<,>t ndi. Thån nhan ciing khong bie't lam the' ni10 M tim kie'm va nhln nh~n. Do d6 nhli'ng nha c6 ngu'oi måt tich vån cu Mi hQp, lo liing, khong bie't so'ng con ra sao, cii'a Bån Tin B~c Bi~t Phåp Åm 1. 2000

song La Gi båy gio lån nhån xac tau chlm. Anh Cong tå l1;1i: "Chl con thdy cac cqt buo'm lo nhO, san sat nhau nhu ght; sdp Iap" . Sau cdn lii ll;lt, cac tau neo d~u ben trong vån khong th~ ra ngoai cii'a bi~n. Uy Ban huy~n khong c6 phu'dng ti~n tfl;lc vdt nen danh chO tinh h6 tr<J, chu'a k~ thi~t h1;1i cd sd h1;1 tång dang phåi do'i dåu vdi nhi~u kh6 khan: Nudc Sl;lch dung cho sinh ho1;1t khong c6, b~nh djch båt dåu pbat sinh. Toan huy~n måt di~n. giao thong ach tåc khie'n cho gia dåu lua, thl,l'c phffm båt dåu tang v<;>t. d m<,>t so' xa, nhi~u ngu'oi cån mua g1;1o ciing khong c6 d~ mua. Thuy~n be khong ra du'<Jc cii'a bi~n d~ danh båt, kinh te' dang dlnh tr~ . Ham Tiin, troi vh mua dai ding. Nguoi ta con nhd nhu' in lC1i n6i ctia m<,>t ba c1.1 måt nha ng6i ben bo song Dinh, tbi trån La Gi: "Cd diJi toi sang a diiy chua thiiy Cdn 111 nao eie nghi~t nhu the'. Nghe diiu rimg dau nguo'n a Tcinh Linh, Due Linh bi hq phci sq.ch mai nen nong nåi nay". Cac quan chUc cao cåp ctia tinh khong bj thi~t h1;1i gl, h<;> bang va gia dlnh h<;> da (} m<,>t ndi råt an toan.

2. T~i 7 tinh mi~n Trung Ilin thu nha't vao d!iu thang 11 nam 1999: Tit nga y l de'n 4.11.1999, do ånh hu'dng c ti a gi6 mua Dong Båe va ap thåp nhi~t ddi tinh Thita Thien-Hue' tran ng~p trong cac cdn mu'a lii ldn keo dai, m<,>t tr~n ng~p ldn chu'a titng c6 trong the' kj da tran ng~p toan b9 tinh. Trong 48 giC1, lu'<Jng mu'a tren song Hudng da len tdi mue 2.235 mm. Trong 24 gio, lu'<Jng mu'a (} thu'<Jng ngu6n huy~n A Lu'di da len tdi 920 mm. Nu'dc ng~p cao len tdi t~n 5.94 m, cao nha't trong veng 100 nam trd l1;1i day. d viing bi~n. gi6 m1;1nh cåp 7 de'n 8. Bi~n d(>ng du d9i, thuy tri~u dang cao da lam cho tlnh hlnh cac viing ven bi~n cang ngay cang xåu di. Nhung thOng tin moi nhåt: Khoång 203 ngu'C1i tii' vong, 43 ngu'oi måt tich. Tbanh pho' Hue' va 9 tinh, 139 xa ng~p sau 5 m. Hdn 212.000 nba bj ng~p trong nu'dc. 575 ngoi nhå bi pha hU.y va cuo'n di bdi nu'dc lii. Trong 4 ngay qua, 900.000 dan Cu' trong cå tinh dang trong cånh d6i va ret. Tilt cii cac h~ tho'ng de di~u va thoat nu'dc d~u bj pba hong. 5100 hecta canh d6ng hia va rnia bj cdn lii cuo'n di he't. Tr~n lii ll;lt nay da cu'dp di råt nhi~u m1;1ng so'ng, nh i\ cii'a, va bie't bao ctia cåi v~t chåt ctia cå tinh. Hue' da b! co l~ p khoi the' gidi ben ngoai . Cac h~ tho'ng giao thong lien l~;iC, du'ong sa va di~n h,tc bi pba hiiy hoan toan. T:ft cå cac truC1ng h<;>c, b~nh vi~n ctia tinh va thånh pho' d~ u ng~p trong nu'dc. B~nh vi~n Trung u'dng Hue' ng~p ca o 1,5 m. Trude thien tai nay, tinh Thita Thien-Hue' mong d<Ji tårn long håo tam ctia cac t5 chUc doan th~ hå i ngol;li va trong nu'dc giup cac nl;ln nhån vu'<Jt qua nhii'ng måt mat nay. Day la cdn mua lii to ldn nhåt tit 100 nam nay, ml,l'c nu'oc bao phil. cå chi~u dai 560 km, gay h:~t 19i cho cå 7 dnh Hue', Thita Thien, Da Nång, Quång Nam, Quång Binh, Quång Ngai, Binh D!nh. C6 nhii'ng ndi bi nu'dc 3


ng~p len t<Ji 5 met, lam thi~t h~i mua mang, hu h~i cac kho dJ! trti' trong viing. 6ng John Geoghegan, trach nhi~m H()i H6ng Th~p TJ! t~i dia phttdng cho bie't: "Nh'in tren t6ng thi toim vung, nhift la tq.i Hue; Qudng Nam va B'inh Djnh, nguiJi ta tuJng chl toan la biin; khOng con bao nhieu khodnh dat kh6 trang vung".

Ndi thi~t h~i ni).ng nha't la tinh Thii'a Thien-Hue', c6 256

ngu'C1i che't, 71 ngu'C1i bi ma't tich. Toan th~ dån ett cua tinh, khoång 900.000 ngu'C1i da dtt<;fc di chuy~n ndi khac va dang låm vao cånh man trC1i chie'u da't. N()i thanh Hue' tran ng~p nttdc, ngu'C1i ta chl c6 th~ di chuy~n bång thuy~n. Sang nga y 2.11.1999, c hl trong vong ba tie'ng d6ng h6 (7-10 giC1) nttdc song Httdng da tran bC1 dång cao, dim thanh ph6 trong nttdc h1 til' 0,5- 5 met. Nghiem tr9ng nha't Ø cac phuC1ng Kim Long, Vy D~. PM H()i va Thånh n()i Hue' (bC1 Bdc s6ng Huong) .. . d~u ng~p såu trong nttdc lU til' 3-5 met nttdc. T~i Quång Nam, lue 16 giC1 ngay 2.11, tuye'n giao thong

QuO'c LQ lA qua Quång Nam bi cift dUt: t~i Bi~n Bån, cac tuye'n Qu6c L() 14 va cac tuye'n len phia Tå y Quång Nam bi dUt:, m9i ho~t d()ng giao thOng bi dlnh tr~. Hang nghln ngoi nha bi chlm trong nudc h1 . T~i hai huy~n Rien Sdn va Phttdc Sdn h~ thO'ng thong tin lien l~c bi dUt: toan bQ. T~i thi tra'n Vinh Bi~n. giao thong tren Qu6c L<? l bi nghen. Cac xa phia Tåy bi co l~p hoan toan, gh 100 ta'n th6c bi udt, 33 nghln hQ dån viing Go Nfli (f)i~n Phong. Di~ n Trung . Di~n Quang) bi ng~p såu trong bi~n nudc h1. T~i Quång Blnh, do ånh hudng cdn ba o s6 9 chua Jqp rut he't va ånh hudng cua a p tha'p nhi~t ddi, til' nga y 1.11, mua to Ø Quång Blnh da gåy hi ra't nhanh tre n toan viing. Be'n 20 giC1 ngay 2.11 , hai huy~n L~ Thuy va Quång Ninh c6 18.000 nhå dån bi ng~p. Cac tf1;lC duC1ng lien xa Ø L~ Thlly va QuO'c L9 15 Ø Quång Ninh bi tik Rieng QuO'c LQ lA bi tiic nghen d nhi~u do~n. trong d6 t~i phia Nam phil Quan Hau ng~p så u l met.

T~i Quång Ngai, hai huy~n mi~n nui Sdn Tåy va Sdn

Ha bi mua Wn trong hai ngay gåy ra lil quet. Nudc cac song Trå Khuc, song V~ vtt<;ft mue bao d(lng 3. Hang tram ngoi nha ven hai con song nay bi chlm trong nudc. Cac tuye'n giao th6ng huye't m~ch len hai huy~n viing cao cua Quång Ngai la Sdn Ha va Sdn Tåy bi cåt dUt: hoan toan. Rieng quO'c l() 24 di KonTum bi s~t ld ni).ng Ø deo Violifc, gåy tiic nghen giao thOng tren tuye'n duC1ng nay . T~i Quång Tq, nttdc song Th~ch Han dång cao de'n 7 met. Tren 2 v~n nha dån ng~p trong Hi, ndi så u nha't tren

2 met. T~i huy~n Biikrong, th! xa Bong Ha da c6 3 ngu'C1i che't do h1, qu6c 19 lA da bi tåc duC1ng d 4 do~n (2 doc,m d B6c-Nam eau Lai Phuoc va 2 doqn tLt thj xd 06ng Ha di huy~n Gio Unh) do~n ng~p såu nha't gån l met. Kenh chinh cua cong trlnh d~i thuy nong Nam Th~ch Han da bi vtl d do~n xung ye'u thu(lc xa Tri~u Long.

4

- Di tich c6 d() Hu@' sau tr~n 1\lt: CO' d6 Hue' - di sån van hoa the' gi<Ji du<Jc UNESCO c6ng nh~n nam 1993 bao g6m 16 khu di tich, hdn 300 c6ng trlnh kie'n true tren t6ng di~n tich hdn 4,5 tri~u m 2 • Nhii'ng ngay mua h1, Mu he't cac cong trlnh kie'n true Ø khu vJ!c B~i N()i - ndi sinh sO'ng va lam vi~c cua tri~u Nguy€n, cac lang vua nhu B6ng Khanh, Minh M~ng, Thi~u Tq, TJ! Bue, Gia Long d~u bi ng~p trong nudc til' 1,5 - 5m. Bi).c bi~t. cac di tich Lang Minh M~ng, Bi~n Hon Chen va Chiia Thien M~ do ntt<Jc chåy m~nh da s~t lØ ra't ldn gåy nguy h~i cho chinh cac c6ng trlnh kie'n trUe nay. Nudc lU lam nhi~u cong trlnh kie'n true khac thu()c khu vJ!c di sån bi xuO'ng ca'p nhanh ch6ng. Cac hi~n v~t bång gia'y, bång våi, sdn son thie'p vang hoi).c bång g6 d~u bi åm, bi hOng, thi~t h~i la khong th~ udc tinh du<Jc.

- V~ thi~t h~i nhlin m~ng Båy la t6n tha't ldn nha't til' trUde tdi nay do mua h1 gå y ra dO'i vdi d6ng båo mi~n Trung ru(lt th!t. Tinh de'n he't ngay 6-11, tinh Quång Blnh c6 15 ngu'C1i che't; tinh Quång Tq c6 41 ngu'C1i che't, 8 ngu'C1i ma't tich; tinh Thii'a Thien-Hue' c6 341 ngu'C1i che't va ma't tich 71 ngu'C1i; Ba Nång c6 31 ngu'C1i che't; tinh Quång Nam c6 47 ngu'C1i che't, tinh Quång Ngai c6 26 ngu'C1i che't va 12 ngu'C1i ma't tich; tinh Blnh Binh c6 16 ngu'C1i che't; tinh PM Yen c6 5 ngu'C1i che't va l ma't tich. Nudc s6ng t~i cac tinh n6i tren dang xuO'ng cMm. Be'n 17 giC1 ngay 7.11, t~,ti cac tinh viing mi~n Trung tuy kh6ng con mua nhu:'ng trC1i con nhi~u måy. Tflng h<;fp cac tin tue bao chi d Vi~t Nam trong nhung ngay qua cho bie't cac tinh mi~n Trung Vi~t Nam khong phåi chl bi h1l~t rna con bi nhii'ng ~ ld nui gåy h~u quå ni).ng n~ . Hi~n nay, 2/13 huy~n

thi

ng~p.

l~p

cua Quång Ngai vh bi nudc hoan toan vdi ben ngoai . Cac huy~n bi ng~p nhi~u nha't la Tu Nghia, Sdn Tinh, Blnh Sdn va Nghia Hanh. Nhi~u do~n duC1ng til' thi xa Quång Ngai V~ cac huy~n mi~n nui bi s~t lØ, trong d6 nghiem tr9ng nha't la do~n duC1ng til' Sdn Ha di Sdn Tåy dai 30 km da c6 tdi hdn 10 do~n bi wi la'p do ld nui. V~ ld nui xåy ra ngay 3/11 t~i khu vJ!c th! xa Sdn Tåy da viii la'p lam che't 11 ngttC1i, 5 nguC1i khac bi thudng. Theo thO'ng ke sd bQ, thi~t h~i v~ ngu'C1i va tai sån do hi gåy len da len tdi 36 ty d6ng. C6

huy~n

bi c6

Dån huy~n Sdn Tåy cho bie't vl la huy~n viing cao nen Sdn Tå y khong bi ng~p nhu:'ng l~i bi c6 l~ p Mi nui lØ la'p he't duC1ng vao. Trong va sau h1, dån cMng tl;l' thanh l~ p cac t6 phOng chO'ng biio h,It Quång Ngiii dii phån cong cac thånh vien V~ cac dia phltdng d~ khåc ph~c, tlm kie'm nhii'ng ngu'C1i ma't tich, t6 chUc mai tang nhii'ng ngu'C1i dii che't, t6 chUc cU'u d6i cho dån.

Ban Tin D~c Bi~t PM p Åm 1.2000


Bay gicr, yeu eAu bue thie't nhå't cda dån cMng la no'i l~i ducrng giao thOng de dua hang h6a va nhii'ng nhu ye'u phå'm de giup dån Gn cf!nh cu9c so'ng. Chå ai quan tam de'n cai gQi la cu9c bh cd' H9i E>6ng Nhån Dån 3 cåp såp de'n. TM hai la phåi chuå'n bi thuo'c men cho'ng l~i dich ~nh gå y ra sau lfil~t. va ~t gio'ng cho ~ sån xuåt t('}i . - Thira Thlen - Hut, chlrn trong •.• mtc1c mAt ! E>a sau ngay nam dem nay, toan tinh Thira Thien- Hue' bi co l~ p va chlm trong cdn "dq.i h6ng thuy" cda the' kY, c6 ndi ng~p sau gh 5 met. MQi phu'dng ti~n thong tin lien l~c bi te li~t. Ngu'cri che't, nha troi, xac suc v~t tho'i rua, d6i, ret. .. Cho de'n ngay bOm nay, du da huy d9ng to'i da mQi phu'dng ti~n. nhån ll;(c cU'u tr~ c6 the, nhll'ng xem ra mQi co' gång de'n båy gicr vån chl m('}i la ... Mt dån. Nhii'ng doan di cU'u d6i cho dån da t~n måt chU'ng k:ie'n bao cånh måp me giua hai ber so'ng che't råt thu'dng tam. T~i Eo Bh, Hoa Duån (Thuqn An) nu'dc bien da cay xe, t~o ra m9t cd'a bien mdi dai hdn 1,5 km, r9ng 2 km, cuo'n phång ra bien ngoi lang vdi 62 nha dån, trong d6 c6 gia dlnh ong Trh Van CI;(U bi nu'dc cuo'n troi, måt xac toan b9 gia dlnh g6m 12 nhån m~ng. Cbi Nguy~n Tbi Van, ngu'cri trifng ~ch nhu' m9t xac che't, ph~u phao ke: "Lil dfn nhanh qua, cå lang bj cuon phdng ra biln.

Ch6ng em ndm tay em cung 29 nguili khac ham vao mqt sqi day cap di~n. Duo! suc, anh dy buong tay ra va lqp tue bj cuon troi. Cho den lue nay, ben tai em vdn con vang vdng tifng keu criu thtit thanh ngoai khoi cua anh Sanh". Bao ca o chu'a då y du tir huy~n PM L9c- ndi du'<Jc coi la råt kh6 che't l~t vi nui d6i nhi~u hdn d6ng bång - thl de'n chi~u 5.11 da c6 25 ngucri bi che't. Th~t oai oam, hdn m9t nd'a trong so' d6 da bi che't qn, che't tren nui: Ngoi nha cda ong Nguy~n Thåo - Chd tich H9i Nong dån huy~n PM L9c - la ndi tru å'n kha chiic chån cda ba con x6m nui. Khong ngcr da nui 13, de che't nguyen gia dlnh ong 4 ngu'<fi va them 9 d6ng bao khac de'n tranh l~t. E>am tang cda 13 con ngu'cri xåu so' nay du<Jc tG chUc ddn giån, l~ng le lue 16 gicr ngay 5.11, trong m9t tr~n kh6c tang thu'dng cda cdn mua nui dudi chån deo Håi Van va sl;( dua ti~n cda khoång ch~c ngu'Cfi thån. Con nua, bang tram, bang tram cånh dau long khac. d xa Thdy Bi~u CthOnh ph6 Hue') trong nhu m9t bai phe' li~u ng~p chlm trong m9t bien nudc. C6 m9t ngoi nha khong bie't chd nhån so'ng che't <} dau, chl con l~i hai xac che't du'<Jc bu9c cMt vao c9t nha, nGi l~nh Mnh. Ngay tru'dc bia Quo'c HQc Hue', cho de'n sang 6.11 vån con 11 xac che't du~c vdt len tir song Hudng måy bOm tru'dc chu'a c6 thån nhån de'n nh~n v~ chOn cåt. Hoi, c6 con gi dau d('}n hdn nfi'a khong? Ngu'cri 3 tåt cå cac cd'a bien d~u båo v~ hi~n con c6 nhi~u xac che't nGi cach ber bien chirng hai håi ly. E>e'n trua ngay 6.11, so' ngu'cri che't rna cd quan chuc nang nåm du'<Jc da tren 310 ngu'cri. Bån Tin Fl~ c Bi~t Phåp Åm 1.2000

T~i huy~n Hu<1ng Tra, khi cano de'n dua hang cU'u tr<J da

thåy hang tram ngu'cri dån dU'ng ngoi ng6p hai ben. MQi ngu'<fi tren cano oa kh6c nuc n3 vi cånh tu'<Jng m9t c~ gia 70 tuGi khi ch~p du<Jc g6i mi tom da de nguyen cå vo nhu the' rna ngåu nghie'n. Ngu'<Jc dong nu('}c IU, t~i Trucrng cåp 2 Hu<1ng ThQ thu9c huy~n Hu<1ng Tra, n<1i c6 57 hQc sinh va 2 thåy giao da 5 ngay dem ng6i co ro cbiu d6i ret du('}i hai tårn ton tren m9t ngQn d6i. Cå thåy va tro d~u trong tinh tr~ng th~p td' nhåt sinh. Em Håi, hQc sinh ldp 8B- ngu'Cfi "khoe nhtit" cda "hQi"- eling chl m3 måt nhln cMng toi rna khong n6i nGi m9t lcri nao. Theo bao Lao E>9ng, thl t~i 139 xa, phucrng, tbi trån da c6 212.229 h9 dån bi ng~p sau tir 1,5 de'n 4 roet, h<1n 900.000 dån <} vil.ng triing phåi du'<1ng dån v('}i d6i ret da 4-5 ngay dem chua giåi quye't du<Jc ludng thl;(c. Tren 1.000 sinh vi en ~i ca c k:Y tue xa eling ... d6i, ret. .. Toan tlnh c6 bang ch~c diem 3 cac go d6i, m6i diem c6 vai tram de'n m9t nghln ngu'<fi dang trong chcr sl;( cU'u tr<J trong ... tuy~t v<;mg. Trong khi d6, h~ tho'ng dl;( tru lu'<1ng thl;(c bi te li~t hoan toan. E>e'n chi~u 4.11, tren cf! a hån toan tinh, cac lo~i lu'dng thl;(c kho nhu' g~o. mi tom, bQt ml ... 3 tåt cå ca c kho cda nha nu('} c, tu' nhån d~u da du'<Jc vet s~ch. M9t so' lu'<Jng khong nho da b! hu hOng do khong giåi toa k!p. bi ngåm nu'dc qua låu ngay. C6 nhii'ng kho, nhu' kho mi an li~n 30 tån cda h<Jp tac xa Thu~n Thanh chl v('}t du'<Jc 1.000 g6i, con l~i måt trifng. T~i cd'a hang g~o tren ducrng E>o'ng E>a, anh Cai - chti cd'a hang - me'u mao: "Gan ba ch~c tri~u bq.c cua vq

ch6ng toi giil da phinh to thanh nhilng "trau gq.o", "trau mi" thf nay day. Phåi xin CUu trq thOi!". Tinh tr~ng sinh vien, hQc sinh, khach vang lai b! låm vao cånh man trcri chie'u då't, d6i ret råt nhi~u ngay da va se con di~n ra trong nhi~u ngay nfi'a. Hoang Quo'c E>!nh - sinh vien Trucrng E>~i hQc Khoa HQc Hue' - ke tren giucrng b~nh: "Em bj k(!t tren tang ba cua trui!ng

phåi nhjn d6i ba ngay, khi hang criu trq dfn thi em ciing khOng c6 vi...chqm chtin. D6i qua, em bo qua cu xa Dong Da xin cr:!m cua cac bq.n. Dfn khi c6 CC!m lq.i khOng an duqc vi m~t. run .. . ". Va nhu' v~y. dång sau m9t Thira Thien- Hue' chlm sau trong bien lli la m9t Thii.'a ThienHue' con då y nu'dc måt dau thu'dng, måt mat dang cån sl;( se chia va giup d<J k!p th(ri tir cac ngu6n CUu tr<J khffn cåp. Trong khi d6, nha cåm quy~n k:iem soat mQi phu'dng ti~n cU'u tr<J, khong cho ca c tG chuc tu' nhån - d~c bi~t ta 3 ngo~i quo'c du'<Jc tG chU'c cU'u tr<J d6ng bao vi s<J "diln bien hoa binh "! - Ngtt01 che't d Quång Trt len ca o E>a c6 41 ngu'cri che't, 8 ngu'cri måt tich, 5, 6 v~n ngoi nha b! ng~p n~ng ... E>6 la nhii'ng con so' m('}i nhåt v~ thi~t h~ i t~i Quång Tq. Cong tac cU'u dån du'<Jc d~t len bang dån nhll'ng phu'<1ng ti~n CUu cå'p qua thie'u va chd ye'u la thuy~n may, khong the vu'~t dong nudc xoay M de'n du~c nhii'ng ndi cån de'n. Thie'u thuy~n nho de cd d9ng tie'p c~n dån tren nhii'ng n6c nha xieu rna s6ng cda

5


thuy~n may c6 th~ gåy h<;>a eling la hl;ln che' ldn. M()t tlnh blnh nii'a eling cån quan tårn la nl;ln dåu cd tich tru, hi~n nay d Quang Tri m()t thung ml tom da tang gia tdi "dinh lii": 100.000 d6ng!

- Quang Blnh thi~t h~i l~n dtn 53,7 ti ddng... Ngay 6.11, dinh lU la 3,15 met, tren båo d()ng 3 la 0,65 met. Tbeo tho'ng ke chu'a dåy du • de'n sang 7.11, toan tinh c6 13 ngu'<Ji che't, 2 ngu'<Ji ma't tich, 77 nha bj cu6n troi, lam hdn 500 ngu'<Ji hi~n khong ndi an cho'n d". Da c6 81 xa vdi 68.377 hQ bj ng~p (chiem 45% dan s6 toan tTnh), trong d6 c6 19.600 hQ bj ng~p sau tren l met. D~c bi~t. c6 tren 10.000 hQ cua hai huy~n Quang Ninh va L~ Thdy bj ng~p lien t~c gån 20 ngay nay. Håu he't cac cong trlnh giao thOng, thdy }<Ji tren dja ban d~u bj Sl;lt }(; va thi~t hl;li nghiem tr<;>ng. Qu6c l() lA bj tåc 6 dol;ln, trong d6 c6 2 dol;ln ng~p sau de'n 1,6 met. 112 tau thuy~n bj troi va hu hOng, hi~n c6 6 tau danh ca xa b<J da m()t tuån nay khong c6 tin tue. V~ san xua't nong nghi~p. c6 1.483 hecta lua va 2.818 hecta hoa mau bj ng~p sau, c6 khå nang ma't trång toan bQ. Tren 10.000 hQ dån dang dn du'<Jc cU:'u tr<J khån ca'p. Cdn lli l~t ldn nha't Vi~t Nam trong gh 112 the' IcY qua da tan pM Hue', Da Nång, H()i An va m()t s6 tlnh Trung phån trong su6t gån 2 tuh cuo'i tMng 10 va dh thang 11.99 vdi s6 tu vong c6 th~ de'n cå ngan ngu'C1i. C()ng d6ng Vi~t Nam cå the' gidi xuc d()ng trude thåm cånh dau thu'dng clla d6ng bao, h<;> dang quyen ti~n giup biio l~t mi~n Trung Vi~t Nam, song kinh nghi~m vi~c c()ng sån l<;>c lua lin ch~n phåm v~t cU:'u tr<J cho tr~n bao Linda d" mi~n Nam tru'dc dåy .. . da lam cho mue d() quyen g6p bj hl;ln che', k~ cå cac cd quan tir thi~n qu6c te' eling ra't de d~t vdi Ha N()i. .. .Khi d6ng bao dang n~p l~n vdi cdn l~t thi dång c()ng sån Vi~t Nam t~p trung tl;li Ha N()i trong m()t dl;li h()i til' 4 de'n 12.11.99 d~ ban V~ s6 ph~n dång va n~n kinh te' Vi~t Nam trong vi~c kY hay khong kY thu'dng u'dc vdi My, vi~c cU:'u dång du'<Jc coi la quan tr<;>ng hdn cU:'u nu'dc va cU:'u l~t! Hi~n nay, vdi ap llfc cua Trung C()ng, thu'dng u'dc Vi~t My c6 ve kh6 kY du'<Jc, vl dång CSVN s<J bj må't the' dung cai tq, vl di theo vdi thu'dng u'dc la phåi kem theo nhu'ng di~u tien khd"i cho l() trlnh tlf do va nhån quy~n. di~u rna cå Bifc Kinh lån Ha N()i vo cilng lo s<J.

- MliM ngay sau ndi

edD

111, rni~n Trung vån con nhi~u

bi c61~p

Mu'C1i ngay sau khi cdn lU khung khie'p nha't tir 40 nlim nay xåy ra, tlnh hinh da trØ nen sang sua hdn nhu'ng tl;li cac vll.ng xa, nhi~u ndi hi~n vån con bj co l~p do du'C1ng xa hu' hOng khong lien }l;lC tie'p te' du'<JC. Til' vai hOrn nay trC1i da nång rao, d<;>c theo cac con du'C1ng di qua ca c huy~n Ø ThU'a Thien-Hue', d6ng ba o mang th6c lua, quån a o, chån chie'u ra phdi (; ba't cu ch6 nao c6 th~ phdi du<Jc. Cang xa hdn tbanh ph6 thl vi~c di 6

chuy~n cang kh6 khlin hdn vdi nhi~u ndi bj Sl;lt Id", du co'ng bj cuo'n troi ma't, hUn lå y phU sa ng~p qua dåu go'i khie'n cho vi~c cU:'u tr<J g~p nhi~u kh6 khan.

Tl;li A Ludi, Nam Dong va m()t s6 VU.ng ven dåm, pM dang trong tlnh trl;lng co l~p. Tren qu6c l() 49 til' dol;ln B6t Do v~ H6ng Hl;\ da c6 70 di~m bj Sl;lt Id" vdi chil'ng 100,000 thudc kho'i då't da d6 xuo'ng VU.i Iå'p con duC1ng. Ba du A No, Ta Re, Ta Ho d~u bj Sl;lt Id" (; hai dåu, cach B6t Do 300 thudc thl c6 de'n 113 quå nui s~p xu6ng chlfn ngang duC1ng. Du<Jng 49 no'i Hue' va A Lu'di bj chia cift tbanh 64 dol;ln, c6 ndi 200 thudc duC1ng nhJ!a bj troi xuo'ng VJ!c. A Ludi coi nhu bj co l~ p hoan toan. Cåu Ta Lu'dng va Blnh Di~n eting bj nudc cu6n troi. Ngoai hai chuye'n rna y bay trJ!c thang thå 2 ta'n bang cå'p cU:'u cach dåy 3 ngay, de'n nay vån chu'a c6 cach nao len de'n A Ludi. D<;>c theo dnh l() 14B len Nam Dong, de'n ch Khe Se'n bifc qua con su6i dåu ngu6n song Tru6i la ngu'C1i ta c6 th~ nhin tha'y cånh ca m()t x6m dån elt va 20 cåy s6 duC1ng bj nu'dc cu6n troi. Cac cåy cåu Khe Se'n, Khe Viing Vang, Khe Lo't d~u bj x6i troi. Eo Hoa Duån mdi hOrn nao con la m()t dai då't thong cac xa PM Thu~n. PM Håi va cac xa VU.ng huy~n PM L()c nay bj xe toang tbanh m()t cua bi~n menh mong. Hi~n nay c6 khoång 2 tri~u ngu'C1i tl;li mi~n Trung (rieng Thua Thien-Hue da c6 901 ,500 nglloi va Quang Nam c6

162JXXl nglloi) dang trong tlnh trl;lng thie'u lin cån dlt<Jc

cU:'u tr<J. - Ml)t s6Mu qua sau edD hJ h,at kinh hoang Tr~n lfi tir ngay l de'n 7/11/1999 da lam 60 nguC1i dån

Quang Trj thi~t IDI;lng va ma't tich, thi~t hl;li v~ cd sd" v~t cha't udc tinh hdn 360 ty d6ng. De'n nay lfi da xuo'ng nhu'ng kho'n kh6 ngay m()t dång cao. Sau cdn lU mdi thå'y ro hdn Slf tan kho'c rna n6 dua l~;ii. d Quång Trj, trong tram ngan mo'i lo thl c6 ba va'n d~ cå'p biich rna dån cMng dang phåi dudng dh. ThU nhå't, ngoai s6 ngu'C1i che't va ma't tich trong mua lti, hi~n tl;li da c6 252.000 ngu'C1i låm vao cånh thie'u d6i, it nhå't la ba thang tru'dc måt. Trong khi bj lU thi d6i vl nudc dång cao khong c6 ludng thJ!c, thl;l'c phåm, di~u ki~n na'u nudng, nhu'ng sau cdn lfi thl d6i vl toan bQ ngu6n ludng thl;l'c dlf tru bQi thu tir ~ he thu, khoång 70.000 ta'n, da bj hOng he't. d Hai Lang, ndi bj ng~p sau nhå't, thi~t hl;li cua ba con n~ng n~. Rieng xa Hai Hoa, c6 880 hQ vdi mue so'ng blnh quån hdn 1.000 kg/ngu'C1i m6i nam, sau lfi c6 502 hQ phåi dl!ng ll;li nha, 320/460 con trau bj che't, 240/310 bQ hån ghe' h<;>c sinh bj troi, ty l~ d6i ngheo tir 15% trUde dåy nay tang len 50%. Vua tr<J cU:'u trude mift nhu'ng vU'a lo cU:'u d6i trong ba thang tdi cho m()t nua s6 dån trong tinh la nhi~m ~ he't suc cå'p båch va n~ng n~ hi~n nay (; Quang Tq. Tl;li huy~n Håi Lang, ndi bj thi~t hl;li n~ng nhå't v~ ngu'C1i va tai sån, d~c bi~t la lu'dng thl;l'c, sd khd"i t6n tha't trong lfi

Bån Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000


34 ngaai chet, måt tich cung 180 ty d6ng gia tri cd sd' v~t cha't. Trong 42.000 ta'n htdng thl,l'c cW con t~n d1,mg du'<,1c 8.000 tån. Hh het dan gia stic, gia dm va gi6ng ciiy tr6ng V1,l dong xuiin t~i d~u b! x6a s6. TM hai la giåi quyet v~ sinh moi tru'Ong. Moi tru'Ong sau hi d' Quång Tri dang b! 6 nhicSm nghiem tr<,mg. Bun non, xac suc v~t ng6n ngang ng~p nu'~c liiu ngay tru'dng phlnh, g~p nång, phiin My b6c mui n6ng n~c. Nguy hi~m hdn, tru'~c hi dan gia suc d' Quång Tri dang b! nhicSm djch ~nh di~n ri)ng, nay xac chet ng6n ngang khåp ndi, trong khi 92% s6 dån Quång Tri vån phåi dung nu'~c gieng bi ng~p trong hi. Theo trung tam y te dl,l' phOng, den ngay ll/ll, da c6 gh 10.000 ngu'Oi dån nhicSm ~nh do o nhicSm moi tru'Ong, trong d6 c6 800 ca kiet ly, 2.100 ca tieu chåy, 3.034 ca cåm cum, 1.500 ca do måt va hang nghln ngu'Oi måc ~nh ngoai da. Trong khi d6, h~ th6ng cd sd' v~t cha't y te cd sd' va huy~n bh het hu hOng n~ng, toan bQ tii thu6c tr~m y te xa, c1,1m xa b! lii cu6n troi. TM ba gi6ng lua va thiiy l<,1i, nhu du cho V1,l lua dong xuiin. CW con 10 ngåy nua lå våo V1,l rna di~u ki~n sån xua't d' cac viing b! hi con thieu h1,1t trim tr9ng, d~c bi~t <J Vl,l'a lua chii yeu ciia tinh la Tri~u Phong va Håi Lang. Sau Hi, hdn 700.000 m 3 dåt da tren cac cong trlnh thiiy l<,1i bi troi. Rieng M th6ng Nam Th~ch Han l~n nha't tinh, cung ca'p nu'~c tu'~i cho 7.000 ha khu Vl,l'c Tri~u Phong, Håi Lang va tbi xa Quång Tri bj thi~t h~i n~ng n~. Kenh NI dai 12 km, ca'p nu'~c cho 4.500 ha huy~n Tri~u Phong bi vCJ den 11 do~n. m6i do~n dai hang tram met. T~i cac di~m vCJ, hl x6i thanh tung h6 r()ng va sau 14-15 met. Hdn 500 ha b! eat, dåt la'p, c6 ndi sau 1,5 met. Khong giåi quyet Iqp tMi h~ th6ng Nam Th~ch Han, coi nhu' V1,l dong xuiin nåy sån lu'<,1ng lu'dng thl,l'c ciia Quång Tri b! s1,1t den 2/3. Rieng huy~n Tri~u Phong måt toan bi? sån lu'<,1ng. Nhu'ng xu ly cac cong trlnh nåy ra't kh6 khan bd'i ndi la'y da't dåp kenh ra't xa, l~i qua d6ng ruqng sau hi, xe v~n tåi ra't kh6 ho~t di)ng. V~

giao d1,1c, toan dnh c6 985 phOng h9c, 6.586 bi? hån ghe' b! s~p. troi, hu hOng, 212.510 bån sach giao khoa, va 51.297 bån sach tham khåo bj nu~c l1,1t pba hiiy. D6i v~i h9c sinh th6ng ke chu'a diy du cho tha'y nhii'ng con s6 ra't quan ng~i: Tren 400.000 cu6n vd' b! troi, 395.000 bån sach giao khoa bj troi ciJ.ng tåi sån ciia gia dlnh. Trung tårn y te dl,l' phOng Quång Nam n6i rång: tinh den ngay 13/ll, toån dnh Quång Nam c6 tren 3.000 ngu'Oi b! ~nh do måt, gh 2.000 ngaai bi ~nh tieu chåy, tren 10 nghln ngu'Oi b! ~nh Id' nglia do nu'~c an chiin. Diiy la nhii'ng can ~nh "#c tntng" sau hil1,1t va c6 nguy cd lå y lan thanh d!ch. T~i Da Nång, tinh Quång Nam, c6 37 ngu'C1i chet, 61

ngu'Oi b! thu'dng, t6ng gia tri thi~t h~i v~ tai sån c6ng va dån u'~c tinh 611,2 ty d6ng. Diiy lå tr~n lii l1,1t giiy thi~t h~i Mn nha't til' tru'~c de'n nay d' Da Nång. Trong d6,

Ban Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000

huy~n

Hoa Vang va

qu~n

Ngfi Hanh Sdn bj

thi ~t h~i

n~ng nhåt.

Trong mi)t di€n bien khac, trong d<,1t hil1,1t tii.' ngay l den 6/ll/1999, nhi~u hi~n tu'<,1ng thiiy van khac thu'C1ng da xua't hi~n tren dia ban tinh Thii.'a Thien. Mua hi da md' ra 2 cua bi~n m~i d' Hoa Duiin (PhU Vang) va Vinh Håi (PhU LQc) ri)ng til' 500m - 600m, cu6n theo 100 hQ va toan bQ nha cua, tai sån ... Ngoai ra, nu'~c hi con phå vCJ phå Tam Giang, md' ra 5 cua bi~n ph1,1 <J xa VInh Hi~n (P hU LQc) låm chia cåt va co l~ p nhi~u viing dån cu' ven bi~n . Cac chuyen gia d~c bi~t htu y v~ m6i nguy hi~m liiu dai xua't phåt tii.' nguy cd thay d6i h~ sinh thåi viing dim ven bi~n.

3. T~i 7 tinh mi~n Trung Ifin thu hai va o dfiu thang 12 njim 1999: Theo doi qua båo chi va dai khi tu'<,1ng, trong hai ngay 2 va 3, do ånh hu'<Jng ap tha'p nhi~t d~i ket h<,1p v~i khong khi l~nh da lam cho ca c dnh mi~n Trung, til' Quång Nam den Ninh Thu~n da c6 mua råt l~n. mr~c hi len råt nhanh <J cac con song t~i mue båo di)ng 3. Trong dem 2/12/99, nu'~c song tiep t1,1c len, ml,l'c nu'~c t~i song Dinh, huy~n Ninh Hoa tinh Khanh Hoa diing len den 5,8m; nu'~c <J song Cai (Nha Trang) da len cao den 12m t~i D6ng Trang (tUe tren mue bao dqng 3 la 2m).

d cac tinh PM Yen, Blnh Thu~n nu'~c len tren mue båo di)ng 3. Qu6c li? l c6 do~n ng~p sau gån m<?t met, ph3n l~n nhå cua, x6m lang dang chlm trong bi~n nu'~c menh mong, c6 th~ dån den t6n tha't nhiin m~ng va tai sån ra't l~n!

Mua to da låm då't s1,1t lCJ nhi~u do~n tren Deo Cå Cgiap ranh gilla hai tTnh Phu Yen va Khanh H6a) giiy trd ng~i giao thong tråm trQng trong khi tr~n mu'a hi xåy ra tru'~c diiy, deo nay khong b! hu'h~i . T~i

dnh Quång Ngai trong nhii'ng ngay l, 2 va 3 mua ra't to . Lu'<,1ng mu'a d viing m1i do du'<,1c tren 600mm, d6ng bång 300 mm. Cac con s6ng V~. Trå Khuc, Trå B6ng nu'~c diing len råt cao c6 nhi~u thon a'p nu'~c ng~p sau t~i 1,5m, c6 th~ c6 hi quet <J cac con song nho ra't nguy hi~m cho tinh m~ng tai sån ciia d6ng båo; hi~n c6 tren 2000 gia dlnh nåm trong viing thå'p ra't nguy hi~m! Nu~c ciing da tran våo th! xa Quång Ngai trong dem bOm qua . Cac tinh Quång Nam, Da Nång mua lien t1,1c trong hai ngay 2 va 3 khien mue nu'~c cac con song len råt cao, cac con du'Øng t~i th! xa Tam Ky va huy~n Thiing B'inh b! ng~p sau; cac xa Hoa PM, Hoa Phong thuqc huy~n Hoa Vang Da Nång ciing b! ng~p trong nu'~c . C6 nhi~u hQ gia dlnh s6ng råi råe ven tri~n nui dang b! de d9a bd'i nu'~c lii tii.' ngu6n d6 v~. Sang bOm qua, ngay m6ng 3/2/99, doån NuPh~t tuTiim Chånh thuqc BHD/GDPT-DN da ra Quång Tri d~ thl,l'c hi~n chuye'n cong tac dåu tien ciia doan t~i viing dåt ngbeo nan dn c6i nay, båt cha'p cå mua l1,1t dang viiy

7


quanh h<;>. Ca c doan cti'u tr~ do Vi~n di~u phO'i nhu doan Tang sinh V~n f4nh, doan ciia GHPGVN-TN tinh Phan Thie't va cac doan cti'u tr~ khåc ttt mi~n Nam ra eling ho~c b! måc k~t ho~c phåi dlnh l~i vi du<Yng sa ng~p h,1t va deo b! hu' h~i n~ng . Tin ttt U y Ban Cti'u Tr~ t~i Thtta Thien-Hue' di~n v~ cho bie't: lu~ng mu'a <" Hue' trong hai ngay qua do du'~c 270mm, nu'Øc Song Hudng, song B6 dang len khå cao, cac vling nqi thanh nhu' Tåy Linh, Tåy Lqc nu'Øc len ng~p cac con du<Yng ldn nho . Cac huy~n mi~n mli nhu A LuØi, Tra Luon va Nam Dong mua råt lØn, nu'Øc lii ttt ngu6n d6 v~ khie'n ca c tr1,1c lq giao thOng b! hu h~i tr~m tr<;>ng. Uy Ban Cti'u Tr~ GHPGVN-TN t~i Thtta Thien da phåi t~m hoan chuye'n cong tac cti'u tr~ cho 1116 h9 gia dlnh <" cac xa Hudng Phong, H6ng Thiiy, H6ng Van va H6ng Thu'~ng thuqc huy~n A Lu'Øi (duqc biet trong dqt c6ng toe trvoc . doan do c6p phat cho 400 hq gia dlnh d hai xd Hllong Nguyen va H6ng Hq c ung thuqc huy~n nay).

T~i tinh Tra Vinh, sang Mm qua mqt cdn IO'c xoay råt m~nh

da di qua xa Tru<Yng Th<:> lam 160 ciin nha b! s~p. tren nghln ngu'<Yi hi~n khong ndi trU <", c6 7 ngu'<Yi b! thu'dng, råt may khong c6 ngu'<Yi che't. Thi~t h~i u'Øc chttng 5 ty d6ng. Tuy d~t lii nay khong to !Øn nhu' d~t lii ijch su mØi xåy ra tru'dc day mqt thång, nhu'ng di~n bie'n ciia n6 kha phUc t~p. sl;l' t6n thåt nhån m~ng va thi~ t h~i tai sån chua th€ thO'ng ke du~c . VP-VHD cO' gång thu'C1ng xuyen theo do i nhii'ng di~n bie'n cua tinh hlnh 1ii h,tt, nåm båt tMng tin tudng Mi chinh xac do ttt cac U y Ban Ct1'u Tr~ cua GHPGVNTN, ttt bao cm, til' cac dai truy~n thanh, truy~n hlnh V. V... d€ k!p nghien cti'u, len phu'dng an cti'u tr~ khifn ca'p cho d6ng bao n~n nhan. M~c du chudng trlnh cti'u tr~ giai do~n I (cuu trq khdn c6p) da du~c khep l~i d€ chuifn b! thl;l'c hi~n chu'dng trlnh cti'u tr~ giai do~n Il. Til' ngay 1- 4/12/1999, do ho~t dqng cua ap thåp nhi~t ddi di chuy€n qua viing bi€n phia nam Ca Mau, ke't h~p vØi ho~t dqng cua dai hqi t1,1 nhi~t dØi, gi6 Dong tu'dng Mi m~nh nen bh he't cac dnh mi~n Trung c6 ndi mua to de'n råt to. De'n 13 gi<Y ngay 4/12/99, <" cac tinh til' Khånh Roa de'n Thii'a Thien Hue', c6 t6ng lu'~ng mua dao dqng til' 300- 600mm, mu'a t~i Quång Ngai, Quång Nam tren 500 mm, mqt s6 ndi mua tren 1000 mm, nhu t~i vling mli Quång Ngai hdn 1480mm; t~i Sdn Blnh (Quång Nom) tren 1000 mm; Tien Phudc tren 1080 mm, Ba Td 1100 mm. Do mua vØi cuC1ng d9 ldn t~p trung <" viing mli phia Dong day Tru<Yng Sdn trong th<Yi gian til' dem 2/12 de'n sang ngay 4/12 da gay ra lii quet a cac huy~n vling mli phia Dong Tru<Yng Sdn. d cac dnh Quång Ngai, Blnh D!nh, Quång Nam, PM Yen, Khånh Roa, lii lØn di€n ra

8

tren di~n rqng, ttt cac dnh Khånh Roa de'n Thtta Thien Hue'. T~i song Tra Khuc, nu'Øc lii da Vu'~t tren mue lii ijch su la 0,35m, tren cac song thuqc Båe Khanh Roa, cac song thuqc Quång Ngai, mue nu'Øc lii lØn nhåt trong gh 40 nilm nay; tren cac song <" Blnh D!nh d~t mue tu'dng du'dng vØi tr~n l1,1t d~u thång 11/99; phia ~ lu'u song Thu B6n lii dang len; ml;l'c nu'Øc <" cac song <" Quång Ngai, Blnh D!nh dang dao dqng <"mue cao; nu'dc song <" Thtta Thien - Hue', Khanh Roa xuO'ng ch~m. Lue 13 gi<Y ngay 4/12, ml;l'c nu'Øc song Thu B6n t~i Cau Låu la 4m51, Vu'~t tren mue bao dqng 3la Om84; t~i H(_)i An 2m49, tren bao dqng 3la Om49; song Vu Gia t~i Biii Nghia mue nudc cao 9m38, tren bao dqng 3 la Om58; song Tra Khuc t~i Tra Khuc la 8m, tren bao dqng 3 la 2m38, sqng V~ t~i song V~ la 5m80 tren bao d9ng 3 la lm80; song Hudng t~i T~ch Roa 8m34 tren båo dqng 3 la Om84; song Cai Ninh Roa 5m49, tren bao dqng Om 49; song Hudng t~i Hue' 2m59, tren Mo dqng 2m59. Til' tlnh hlnh tren da c6 nhii'ng di€n bie'n lii l1,1t du~c li~t ke nhusau:

- T~i tinh Quang Ngai Tinh de'n 19 gi<Y ngay 4/12, nu'dc lii da Vu'~t mue ijch su nilm 64 la Om30, dl;l' kie'n dem nay nudc se tie'p t1,1c len cao. QuO'c 19 lA va cac tuye'n du<Yng trong tinh ng~p sau til' lm50 de'n 2m50. Chi~u nay vh tie'p t1,1c mua to khie'n nhi~u vling ng~p sau trong nu'dc ttt lm50 de'n 2m. Nu'Øc tren song Tra Khuc da tran qua De Ba gay xoay l<" nhi~u do~n tren de. Hh he't cac V1,1 lua Dong Xuan va h~ thO'ng kenh mu'dng d~u b! s~t I<" va ng~p sau trong nu'Øc, boa mau b! måt trång hoan toan. Til' ngay l - 4/12 mua to va råt to tren toan tinh. d vling nui, mua tren 1400mm, <" d6ng bång va th! xa tren 500mm. Tåt cå 12 huy~n va th! xa tinh Quång Ngai d~u ng~p sau trong nu'dc. T~i ch Tra Khuc mue mtØc do du~c 8,36m, t~i du song V~ 5m83. T6ng quat tinh hlnh: l. Cdn lii nay lØn hdn tr~n lii ijch su nilm 1964; 2. Lii tren ph~m vi di~n rqng toan dnh; 3. Lii len råt nhanh va trong dem tO'i nen råt kh6 khiln trong cong ta c cti'u hq. Hi~n t~i c6 nhi~u viing dang b! chia dt khong th€ lien !~c. Toan tinh c6 12 nguC1i che't, 100. 000 ciin h9 b! s~p.

Til' may bay nhln xuO'ng thl bh nhu' tåt cå cac viing d6ng bAng d~u b! ng~p sau til' 2m trd len. Nhi~u gia dlnh phåi dua tåt cå m<;>i ngu'<Yi len tren mai nha.

- T~i Tinh Blnh Dtnh. M(_)t s6 huy~n trong dnh ng~p sau til' l - 3m. Huy~n Hoai Ån (huy~n bi ånh hudng nc;ing n~ nh6t trong tr~n lu dau thang 11). Hi~n c6 tren 1000 ciln nha b! ng~p chlm trong nu'Øc, 87 nha b! lii cuO'n. Hi~n nay, 5 xa phia Tåy ciia huy~n vån chu'a lien l~c du'~c. NuØc song dang cao da lam cho Sl;l' lien l~c cua huy~n Hoai Ån vdi ben ngoai b! dt dU't suO't 2 ngay 2 va 3/12. Cac xa Ån Håo, Ån My, Bån Tin E>~c Bi~tPMp Åm 1.2000


Ån Tin, Ån Th~ch d~u b! ng~p chlm trong nu'Øc tir dem 3/12 do mua lØn tir thu'<;fng ngu6n d6 v~ va nu'Øc song dang len dQt ngQt. Toan bQ 4800 hQ gia dlnh cua huy~n khong lqp trit tay trong dem t6i, dån de'n sl;( thi~t h~i nl).ng n~! De'n 17 giC1 4/12, nu'Øc song La Giang, song Thudng, song Ha Thanh d~u vu'<;ft mue båo dl?ng 3 tir 0,5 de'n lm5. Toan bQ cac vU.ng trung va h~ htu b! ng~p sau trong nu'Øc. Dl).c bi~t ca c huy~n An Lao, Hoan Ån, Hoan Nhdn, VInh Th~ch, Tuy PhuØc .. . hdn 30.000 ngoi nha b! ng~p sau trong nuØc; 209 ngoi nhå b! s~p; 126 ngoi nha b! hu' hOng nl).ng, hang ta'n th6c gi6ng b! troi va hu' hOng do u nu'Øc lau ngay . UØc tinh hu h~i hang ch1,1c ti d6ng. Th6ng ke du'<;fc c6 7 nguC1i che't, 2 ngu'Cfi b! thu'dng. So vØi tr~n l1,1t dån thang 11, tr~n h1 nay con cao hdn va mue dQ tan pM nhi~u hdn. Chi~u hOrn nay, tuy mua da t~nh nhll'ng nu'Øc vån tie'p ti,IC dang. Cai d6i, cai ret dang tie'p t1,1c de dqa nguC1i dan, nha't la cac vU.ng chua lien l~c du<Jc vØi ben ngoai. T~i huy~n Hoai Nhdn c6 10 xa b! ng~p hoan toan va 8 xa b! ng~p sau hdn m<?t nfi'a .C6 2 nguC1i che't va 3 nguC1i b! thu'dng, hdn 20.000 ngoi nha b! ng~p nu'Øc. Nhi~u ndi b! ng~p tren 2m. Qu6c lQ lA it Båe va Nam huy~n d~u ng~p tren lm, lam tåc giao th6ng tren mQt tie'ng d6ng h6. Tinh de'n 16 giC1 chi~u 4/12, c6 133 ngoi nha b! s~p 4 cong trlnh thiiy l<;1i b! hu h~i. s~t l<J nl).ng. H6 D6ng Tårn, d~p Tuy~n. d~p Ca y Bang it Hoai Hiio, d~p ngan ml).n it Hoai Hudng va 4 cay du tren cac tuye'n it nong th6n d~u b! hu, s~p.

- T~i Tinh Quang Nam Cac huy~n Thiing Blnh, Nui Thanh, Que' Sdn, Duy Xuyen hang nghln ngoi nha b! ng~p nu'Øc, 10.000 ha da't da xu6ng gi6ng b! hu h1;1i hoan toan. T1;1i Que' Trang, Que' Sdn c6 40 ngoi nha b! troi, deo Le s1;1t id hdn 20.000 met khO'i . Chua khåc ph1,1c du'<;fc Mu quå cda tr~n h1 dån thang thl nay phåi ganh ch!u tr~n lii nl).ng n~ nay. Cac doan xe cU'u tr<;1 tir Sai Gon ra da b! l1,1t it quO'c li? lA. Ba con it khåp 14 huy~n. th! xa lo t~p trung dl;l'ng l~i nha cda, sd'a sang du'C1ng sa, båt tay sån xua't Vl,l Bong Xuan, nhi~u cong trlnh thdy l<;1i, h~ thO'ng keng mu'dng, ru<?ng d6ng du'<;fc tu sd'a, hang ch1,1c ngan h6cta lua vira gieo s~ xong da b! ng~p l1,1t keo theo hang ngan ta'n giO'ng lua. Ta't cå nhfi'ng thi~t hl;li d6 da dl!-t ra khong it kh6 khAn cho ba con nguC1i dan tinh Quång Nam. Nhi~u Khoa, PhOng cua ~nh vi~n tinh Quång Nam da

ng~p sau tir 1-2 met nen da di chuy~n cac ~nh nhan len thg l. Hang ch~,~c ngan g6i ml an li~n da du<Jc ca'p thC1i chuy~n de'n d~ cU'u d6i, cac Y, Bac si va toan th~ cac can bQ cong nhan vien ~nh vi~n da lam vi~c c~t ll;l'c d~ chfi'a tr! cho ~nh nhan trong di~u ki~n he't suc kh6 khan.

Bån Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000

- T~i Th\ Xi HQi An Tinh Mn 16 giC1 chi~u 4/12, Xa C~m Kim, Th! Xa H<?i An, cac phu'C1ng C~m V~n. Thanh Ha, C~m Ph6, Minh An 100% nha cd'a d~u b! ng~p nu'Øc tir l Mn 2 met. T1;1i th! xa H<?i An, nu'Øc len de'n 3m48, sa'p si dinh h1 nåm 98 va gh bång dinh hi dån thang Il vira qua . Hi~n tl;li, cac day nha trong khu ph6 c6 HQi An b! chlm ng~p trong nu'Øc, de dqa nhfi'ng di tich van h6a cda th! xa .

- T~i Tinh Phll Y~n Chi~u nay, 4/12 toan tinh c6 4 ngu'Cfi che't, trong d6 c6 3

em hqc sinh b! nu'dc cuO'n troi, 10,000 ngoi nha b! ng~p nudc, 5 ngoi nha b! s~p. d6, 7000 ha lua d1;1i tra dang tr6 b! hu h~i nl).ng, ma't trång tren 2000 ha . Cac vU.ng h~ htu va ven cac con song tlnh hlnh ra't nghiem trqng. De bao Blnh Th1;1nh huy~n Tuy An b! s1,1t lit, nu'dc tO'ng sau vao khu dan cu' de dqa tinh m~ng va tai sån cda hdn 200 hQ dan t1;1i day . Toan bQ cac xa it vU.ng h1;1 htu song Banh Lai huy~n Tuy Hoa d~u b! ng~p. tlnh tr1;1ng s1,1t lit da't lam cho 2100 hQ dan it xa Ho a Vinh phåi bO nha cd'a tlm phudng lanh n1;1n. T1;1i khu vl;(c xa Hoa Blnh tay, mua ldn da lam s~t lit 20.000m 3 da't da tren nui Hoang Dung, lam s~p m<?t ngoi nha va la'p ma't 60m do1;1n kenh chinh Båe cda h~ thO'ng ili.dy nong D6ng Cam. Hån he't M thO'ng kenh mudng trong toan tinh cfing d~u b! b6i la'p Mi 140. 000 m 3 da't da. Thi~t h1;1i udc tinh tren 20 ti d6ng.

- T~i Tinh Khanh Hoa Ml;ic nu'dc h~u he't cac song d~u vu'<;ft mue bao dQng. Theo thO'ng ke han dån thl toan tinh c6 3 nguC1i che't, hdn 5000 ha lua Dong-Xuan dang trong th(fi kY gieo Sl;\ d~u b! nu'dc cuO'n troi, 14 nha b! s~p. bay 3 km du'C1ng giao th6ng it nong th6n, M thO'ng kenh mu'dng b! hu' hl;li, Sl;lt lit nl).ng, nhi~u ghe, thuy~n b! troi, b! chlm. Udc tinh thi~t thi~t h~i tren 5 ti d6ng. Nghiem trqng nha't la hai huy~n Ninh Hoa va V1;1n Ninh. T1;1i Ninh Hoa, hdn 2000 ha lua, 28 ha bi~n nuoi tom b! ng~p nu'dc, M thO'ng giao thong lien thon, lien xa b! cift dUt. QuO'c IQ 26 di Båe Låc b! hu h1;1i nl).ng, ca y du km s6 31 dang trong thC1i kY sd'a chfi'a da b! s~p d6. T~i huy~n V1;1n Ninh,

M thO'ng giao thong quO'c lQ lAb! sau va b! hu h~i nl!-ng. T~i khu vl;(c xa V~n Blnh, do~n cO'ng it km 1389 b! nu'dc lii x6i lam dU't mQt do~n dai 5 met. Deo C6 Ma ~i km 1371 da't da nui s~t lit lam la'p ml!-t du'Cfng tir 23 giC1 ngay2/12 khie'n tren 1000 xe b! un tåc hai dån. ng~p

- T~i Tinh Thira Thi~n - Hut Toan tinh c6 54 000 ngoi nha b! ng~p tir 0,5 de'n lm50, t~p trung it cac huy~n : PM Vang, Hudng Thuy, PM LQc, Hudng Tra, Phong Di~n. Quång Di~n va thanh ph6 Hue'. Dl!-c bi~t it xa Xuån Lqc huy~n PM Lqc b! lfi quet da lam 76 ciln hQ b! ng~p tren lm 50, dån cMng phåi di

9


d<Ji len wng cao d~ tranh 111, c6 4 nha bj troi. Cac khu Vlfc ven song B6, song Hudng bj s~t I<} tr~m tr<_>ng khie'n hi~u phåi di d<Ji di ndi khåc nhu <} L~i Bång, Hudng Van, C6 Bi, Phong Sdn, PhO Ninh, Phong An. T~i cac khu Vlfc mØi m<} cua bi~n nhu Minh Håi, Hoa Duån, Håi Dudng, do chi~u cao lti tran v~. tie'p t1,1c s~t I<} m~nh. di8n bie'n he't suc phUc t~p. Hdn 530 ha boa mau V1,1 Dong vira gieo tr6ng, g~n 290 tå'n lua gio'ng vira gieo s~ d~u bj Iå'p b<}i då't hUn. Quo'c l() lA bj ng~p sau t~i m()t vao d!a di~m <} xa L()c Trl (Phu Lqc), Phong An (Phong Di~n) ; nhi~u do~n du<Jng si(t va du<Jng bQ bj s~t I<} nghiem tr<_>ng. Quo'c l() 49 no'i li~n Hue'- A LuØi bj s~t I<} nhi~u do~n khie'n giao thong tren trl,lc l() nay bj tr<} ng~i. Phil Tuh phåi t~m ngu'ng ho~t d()ng, du ~m Mc qua song bj nuØc cuo'n troi. Tinh l() 14, cac tinh l() liA, l lB, 8AIO bj ng~p såu va s~t }<} nhi~u do~n. Du<Jng sift bifc ngang d!a p~n Thira Thien Hue' c6 20 di~m bj nudc tran lam xoay Id då't M tho'ng du<Jng si(t hu ~i n~ng, c6 ndi nudc xoay sau vao long du<Jng de'n 2 met. Deo Håi Van l~i tie'p t1,1c bj s~t Id, då't da tran len m~t du<Jng, du t~m bifc qua do~n s~t l<} Mm trU'Øc nay eling bj hu h~i n~ng khie'n sl,l' giao thong tren deo khong th~ thl,l'c hi~n du<Jc. Toan tinh c6 2 ngU'<'fi che't 2 ngU'<'fi bj må't tich.

- T~l Tinh Tra Vinh Vao lue 9 gi<'1 sang ngay 3 thång 12, m()t cdn lo'c cl,l'c m~nh da th6i qua å'p Si(c C1,1t xa Tru<'fng Th<.>, huy~n Ch Ngang da lam s~p 187 ciin nha, lam to'c mai 14 phOng h<_>c, trong d6 c6 7 phOng h<.>c bj hu h~i hoan toan. ChUa Sifc C1,1t bj s~p da lam 8 ngU'<'fi bj thudng n~ng, hdn 2000 ngU'<1i dang so'ng trong cånh man tr<1i chie'u då't.

- T~l Tinh Blnh Thuljn Lue 10 gi<1 30 ngay 3/12 xuå't hi~n m()t cdn lo'c th6i qua å'p D~u R6ng lam s~p 63 can nha, l ngU'<1i bj thudng n~ng, thi~t h~i hdn 500 tri~u d6ng Vi~t Nam.

- Tinh Quang Ngii vån chlm trong biin hi De'n 18h ngay 5/12/99, ml,l'c nu<'Jc song V~. Trå Khuc len cao tren 6 met, song Trå B6ng gån 9 met. Toan bQ huy~n Tu Nghla bj ng~p chlm trong nu<'Jc. Nu<'Jc tir thu<Jng ngu6n d6 vf: nhanh khie'n toan b() 7 huy~n va th! xa chlm så u trong nu<'Jc tir 2,5 de'n 3,5m. Cac wng dån cu Due Hoa, Due Hi~p. Nghla An va Nghla Låm, c6 tren 200.000 dån bj n~n dang ch(J cU'u tr<J khån cå'p. Do nu<'Jc ng~p såu nen vi~c cU'u hQ g~p rå't nhi~u kh6 khan. Da 4 ngay dem, hang ch1,1c ngan hQ dan tinh Quång Ngai so'ng trong cånh man tr<1i chie'u då't, dang d6i khåt va du<'Ji cai l~nh buo't XUdng CUa mua dong khifc nghi~t dang de d<_>a tinh m~ng cua ngU'<1i dån vo'n da ki~t qu~ vl thien tai lli l1,1t.

10

Toan tinh hi~n c6 hdn 100.000 ngoi nha bj ng~p trong nuØc, g~n 1000 ngoi nhå bj s~p ho~c bj lli cuo'n, c6 21 ngU'<1i che't, khoang l O ngU'<Ji bj thudng ho~ c må't tich, khoång 2.300 ha lua dang lam dong va lua vira gieo s~. 100% di~n tich boa mau bj må't trifng. GAn 60.000 gia suc cac lo~i bj troi, c6 12 xa bj må't lien l~c hoan toan. Rieng huy~n M() Due c6 9 ngU'<Ji che't, 15.000 ngoi nha bj ng~p såu trong nuØc, tren 15.000 gia <finh låm vao cånh thie'u tho'n, d6i ret va ~nh t~t. Hang ngan ngU'<1i dån va hdn m()t tram cong nhån tu sua du<1ng sift dang phåi so'ng trong cånh de d<_>a cua nu<'Jc lli dång len rå't nhanh va dang tran qua du<Jng si(t. Cac tuye'n giao thong tren d!a ban tinh Mu Mt bj ng~p. bj x6i l<} lam ach ti(c giao thong tr~m tr<_>ng. Quo'c l() lA nhi~u do~n bj ng~p tr<} l~i tren lmet, hang ngan chie'c xe cac lo~i bj k~t phåi nam cM nuØc ~. Mu he't hånh khach tren cac xe du<Jc cac d()i cU'u hQ giup sd tan v~ sån bay Quång Ngai t~m trU. Toan bQ m~ng ludi y te' b! ng~p såu tren 1,5 met, tuy nhien, bQ p~n y te' tinh Quång Ngai da md ke' ho~ch di chuy~n Mu he't ~nh nhån de'n ndi an toan va tich cl,l'c chii'a tq cho h<_>. Cåm d()ng nhå't lå c6 nhi~u doan cU'u tr<J, doan y te' tir Båe va o, tir Nam ra, bång khå nang cua mlnh, h<.> co' gifng cU'u giup, chii'a tq cho d6ng bao. Hi~n gi<1 c6 m()t lu6ng khong khi l~nh dang tran vao dja p~n tinh Quång Ngai, gåy nen nhii'ng tr~n mua xo'i xa,

c6 nguy cd nudc con dång len rå't cao, de d<_>a tr~m trong de'n tinh m~ng va tai sån cua ngU'<'fi dan vo t9i. Che't ch6c xåy ra khifp ndi, cå tinh Quång Ngai lut dudi 2-3 met nu<'Jc. Ndi quån thUc HT Huyf:n Quang ng~p tdi mai nha, cong an cM Ngai vao d6n, sau g<li qua ~nh vi~n huy~n Nghla Hånh (xin hoi them noi ba Tåm Lq c . nha cåch cha quån thuc HT c6 vai tram mat. thLiang ngay vån vao thoi com giup Hoa ThLiqng . tel 055-861 270. di~n thoqi nghe nha. nha ba r6t ngheo).

- Klt luljn (c8 2 hin): Theo båo cao nhanh cua cac dnh, lli l1,1t da låm cho 537 ngU'<1i bi che't, 168 ngU'<1i b! thudng, 69 ngU'<1i bj må't tich, 9.862 nha bi d6, troi; 620.770 ngoi nha bi ng~p. hu h~i ; da c6 417 phOng h<_>c b! d6, troi, 4.419 phOng h<_>c, 510 b~nh vi~n. b~nh xa bi ng~p. hu h~i . 66.038 ha lua bi ung, ng~p. hu h~i (trong d6 c6 11 .852 ha lua bj mat trdng). 9.291 con trau bO, 184.271 con l<Jn, 1.057.638 con gia dm bi che't, 7.088.934 m 3 då't, 40.009 m 3 da, 5.710 m 3 be-tong cua cac cong trlnh giao thOng, thUy l<Ji bi s~t. troi . Lli l1,1t eling da lam cho 1.470 du, co'ng bj s~p. troi, hu h~i. 1.162 tå u thuyf:n bj hu h~i. 3.117 ha ao b6 nuoi tom bi vtL . T6ng thi~t ~i u<'Jc tinh t<'Ji 3.008 ty d6ng (hon 200 tri~u USD). Rieng Thira Thien - Hue' thi~t ~i 1.400 ty d6ng (khoång 100 tri~u USD). Nhu v~y. tinh tir dAu thång 11 de'n nay, cac dnh mif:n Trung tir Quång Blnh de'n Blnh Thu~n. thien tai lli l1,1t lien t1,1c xåy ra da d~ l~i bao n6i kinh hoang, bao må't

Ban Tin B~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


mat dau thu'dng cho d6ng bao! C6 ai trong chung ta khong cåm tha'y x6t xa khi nhin nhfi'ng d6ng bao ru9t th!t cda mlnh ndi que hu'dng yeu da'u dang ch!u cånh man tri'fi chie'u da't, dau bdi ni~m dau tti' bi~t sinh ly, bdi ma't mat nha cti'a ru<?ng vu'C1n, d~n dai, mie'u ID~!-O! Xin hiiy httflng v~ que hu'dng de' nha't tam ch nguy~n cho ta't cå nhfi'ng hu'dng h6n oan khua't du'<;Jc sflm sinh v~ coi tjnh, nhfi'ng d6ng bao than thttdng yeu da'u sflm dtt<;Jc trd 11!-i CUQC so'ng an blnh. Va m6i chUng ta, hiiy co' gilng bång chinh khå nang cda mlnh the' hi~n tinh thh "lti Ianh dum la rach ". ngo bh an di, v6 v~ nhii'ng ngu'C1i dang ch!u tho'ng kb6 bdi tai Tri'fi ach Nu'flc.

Il. L()I KtU G()l Cl1u TR(1 N~ NHÅN LU Ll,JT Ml~N TRUNG CUA CAC TON GIAO

æ Giao HQi PMt Giao

Vi~t Nam Th6ng Nhit K~u GQi Cttu Tr«t D«tt I (trich hån tin Phong ThOng Tin

PGQT)

Qua ThOng Bi!-ch mang so' 12NHBNT!fB vie't til' Thanh Minh Thi~n vi~n. SaiGon, ngay 4.11.1999, Hoa Thtt<;Jng Thich Quång B9 keu g<,>i toan the Tang, Ni, PMt tti' trong va ngoai nu'flc hiiy khå'n ca'p thanh I~ p ca c "Uy Ban V4Zn Dqng Cong Teie CUl.l Trq" de' thoa diu thåm cånh bå:o h,1t må d6ng bao mi~n Trung dang quån qul!-i lam kho'n. Hoa Thu'<;Jng vie't: "Trong mf{y ngay qua bao 1!!-t då tan phci dil dqi suot tu Qudng Trj de'n Phan Thift. Truac thdm hqa nay, Giao Hqi dang n6 ll!c lam tdt cd nhilng gi c6 thi lam dl chia se cung dtJng bao nhilng dau th/Jdng mal mat. Tal cd mqi y nghia cua danh tu, ngon ngilthdy diu vo nghia tr/Jac hi~n thl!c dau th/Jdng nay. Yl v4Zy, tal cd nhilng ngiJC!i con PMt, tdt cå nhilng nguC!i tin PMt va hqc PMt. trong hi~n tq.i, hiiy x6a bo mqi pha.n bi~t tong mon, phcip phcii, mqi dj bi~t xu huO'ng, mqi mau thuån ttf chtic, dl thi hi~n IC!i dq.y tu bi cao cå cua Ph4Zt, bdng hdnh dqng thl!c te: tuy theo ddu ki~n hoan cånh va ph/Jdng ti~n rieng bi~t cua mJi ngiJC!i, tfch C/!C d6ng g6p cå /Qm va v4lt vao cong CUQC CUu Ir(/, dl/am VCfi b{Jt VO van thcJng khtf ma dtJng bao ruqt thjt dang ganh chju, va cilng dl lam so'ng d4ly nCfi nhilng nguC!i dang phdi chju qua nhdu mdt mat ndm tin vao le song, vao y nghia bao la cua tinh yeu nha.n loq.i".

Tuy nhien, chifc hån khong ai quen sl,( ki~n nha nu'flc CSVN da ngan cån GHPGVNTN trong cong tac cU'u tr<;J nl!-n nhan hi h,1t truflc day.Vao thang 10 nam 1994, Giao H9i da gti'i nhfi'ng phai doan cU'u tr<J ni!-n nhan lii h,It d6ng bling song Cti'u Long. Nhu'ng de'n lu'<;Jt CUu tr<;Jlån thu 3, thl bi nha dm quy~n ca'm doan, cac Hoa thtt<;Jng, Thtt<;Jng t<,>a, Cu' si cåm dh phai doan CUu tr<;J bi båt va bi liinh an til' 3 de'n 5 nam til ! Be tranh tlnh tr~ng a'y, HT. Thich Quång BQ thOng bao: "Yl mqi hoq.t dqng cua Giao Hqi hi~n dang bj cam chl, nen Giao Hqi khOng thl cong khai va lrl!c tie'p lånh dq.o Bån Tin E>~c Bi(it Ph~ p Åm 1.2000

Tang Ni PMt tli tham gia cong teie CUu trq. Nh/Jng Gicio Hqi se h6a tha.n vao bal cu ne1i nao c6 thl, khOng danh tiJfing, khOng hinh thuc. V4Zy, mqt ltin nila, Giao Hqi khdn thift keu gqi toan thlTang Ni PMt tli tieh el!e d6ng g6p tam nguy~n va tai v4lt VaO cong euqc eUu trq, tuy theo diiu ki~n va phiJdng ti~n rieng bi~t cua m8i ngiJC!i ( ... ) Hi~n

tq.i, trong n/Jde, Giao Hqi uy thcic chu Tang, chua Tu Hie'u , ThUa Thien, tuy duyen thl!e hi~n eong teie eUl.l trq. V4Zy, mqi vdn di lien quan sl! nghi~p eUl.l trq, di nghj lien h~ vdi:

l. Thli«10g tQa Thich Tu~ Sy (the' danh Phq.m Van Thlidng), Chiia Gla Lam d s6 498/11 U Quang Dtnh, F.l, Go Vip, Sal Gon. 2. Thli«10g TQa Thilch Thai Boa (the' danh Nguyin Tri), ChUa Tir Hi(u, xii Thiiy Xulin, thanh ph6Hu(. T~i

håi ngo1,li, nhan danh GHPGVNTN, HT. Thich Quång BQ dy thac cho Van phOng Il Vi~n H6a Bi!-o tl!-i Hoa kY thanh l~p m9t "Uy han V4Zn dqng Cong teie CUl.l trq" va Giao H9i ciing d~ ngh! ca c doan the', ca c tl,l' vi~n . tren khilp the' gidi, dang trl,(c tie'p ho~c gian tie'p sinh ho~t vdi Giao H9i se tuy di~u ki~n va phttdng ti~n thanh I~p cac t6 chUc cU'u tr<;J.

Cuo'i cung Hoa Thu'<;Jng vie't: "Cdu nguy~n anh sang tu bi, vo ngå eua Th4Zp Ph/Jdng Chu PMt xoa dju tal eå mqi thOng khtf nha.n sinh ma dan tqe Vi~t Nam dang phåi ganh ehju"

æ Giao HQi PMt Giao

Vi~t Nam Th6ng Nha't K~u GQi Cttu Tr<! D<!t Il (trich hån tin PhOng ThOng Tin

PGQT)

Horn nay, Hoa thu'<;Jng Thich Quång BQ vil'a ra ThOng B1,lch mdi, mang so' 14NHBNT!fB, Icy tl!-i Thanh Minh Thi~n <}SaiGon ngay 16.11.99 chl th! cho cac ca'p Gia o H9i PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nha't (GHPGVNTN) tl!-i håi ngol!-i tie'n hanh cong tac V~n B9ng CU'u Tr<;J biio h,It mi~n Trung sang d<;Jt Il. M<} dån ThOng Bi!-ch, Hoa thu'<;Jng cho bie't v~ cu<?c va'n an Hoa thu'<;Jng Thich Huy~n Quang, Xti' ly Thu'C1ng VlJ. Vi~n Tang Tho'ng, hi~n bi quån che' tl!-i Quång Ngiii: "Vua qua, Vi~n H6a Dq.o då eli dq.i bilu ra tlnh Quång Ngåi dl kfnh van an Dq.o låo Hoa thuqng Xli ly ThuC!ng vl:l Vi~n Tang Tho'ng GHPGVNTN va tiJC!ng trinh Ngai vi tinh hinh bao ll;lt tq.i mdn Trung ciing nhiJ eong euqe v4ln dqng eUu trq eua Giao Hqi. Ngai rdt eåm xue khi duqe "biet toan thl Tang Ni, Ph4Zt tli thuqe GHPGVNTN va eqng d6ng Vi~t kdu n6i ehung tq.i Au eha.u, Bdc My va Ve eha.u V. V... då nhi~t li~t hudng Ung /(li keu gqi eua Giao Hqi a trong n/Jde, tieh el!e v4n dqng quyen g6p tai ehinh gzli vi dl eUl.l trq d6ng bao bj nq.n mqt each c6 hi~ u quå. Ngai då chi thj cho Vi~n H6a Dq.o dq.i di~n Hqi D6ng Lui!ng Vi~n va d6ng bao nq.n nha.n lil ll;lt, kinh IC!i eåm tq. va tan thcin eong due eua toan thl Tang Ni va PMt tli håi ngoq.i då kjp thC!i giup da d6ng bao trong ed'n

11


s6 thu du'-;1c gAn 500,000 (nom tram

nguy khan, lam vdi bdl phtin naa trang muon van thang kluf rna d6ng baa dang phdi ganh chju".

vdi t6ng kim.

"Sang sang wJi vi~c cliu trq vl w;ll chÆ, Dq.i låo Hoa thuqng ciing då chl thi cac cdp Giaa Hqi trang va ngaai nurJc, tuy thea haan cdnh va ngay giiJ thich hqp cha titng ndi, 16 chac cac bu6i Il nguy~n dl du cho nhilng d6ng baa då bi tå nq.n trang cac ngay vua qua duqc sieu thaat va d6ng baa sang s6t duqc an ldnh. Vt,Zy, Vi~n thitr tha thlnh du Giaa Hqi cac cdp håy nhdt tam tuan hanh chi thi cua Ngai".

Gh niim tram nghln My kim nay da du'<_1c eac Giao H(?i phån ph6i tiVe tie'p v~ eac cd s~ ehila vi~n etla Giao Hoi ~ cac tinh nguy cåp nhåt nhu' Thii'a thien - Hue', Quå~g Trj, E>a N!ng, v. v... , ho~e qua Van phOng T6ng Thu Icy cua Thu'-;1ng t<_>a Thich Tu~ Sy d~ di~u ph6i gUi ra mi~n Trung.

a

Tie'p theo, Hoa thu'-;1ng Thieh Quång E>Q ra ehi th! tie'n banh eu(?e v~n d(?ng eli'u tr-;1 ~ håi ngo~i bu'de sang d-;1t Il d~ thieh U'ng vdi nhu eAu etla quAn eh6.ng låm n~n ~ 7 tinh mi~n Trung. Hoa thu'-;1ng vie't:

"Trang dqt Il nay (beit dau vao ngay 14.11.99), ngaai d6 dung hling ngay ra, Giaa Hqi se tuy thea khd nång tham gia COng CUQC XQY dl;(ng /q.i nha etla cha dtJng baa, df'!c bi~t la giup da cac chtiu thitu nhi cua cac gia dinh nq.n nhan dl cac chtiu c6 phudng ti~n titp t~ vi~c hqc hanh". vi~c titp t~c cung cdp thl!c phdm, thuoc men va

"N6i t6m lq.i, con rat nhdu vi~c phdi lam, vi ht,Zu qud cua trt,Zn båa l~t qua IO'n laa, trtim trqng va se con kea dai, nhling Vi~n ciing y thuc duqc rling, khd nång cua Giaa Hqi rdt c6 hq.n, nen chl d6ng g6p duqc phtin minh duqc dtn dau qui dtn d6 thOi, miln IQ lam cha het long thanh va het suc minh. Vt,Zy, Vi~n dl nghi Giaa Hqi Hdi ngaq.i cac chau l~c lq.i titp t~c gtli tai chinh vi ndi Van phong T6ng Thu ky va chua Tu Hitu (Hue) nhu trurJc dl haan thanh vi~c cliu trq dqt TI".

a

Van phOng T6ng Thu' Icy eua Vi~n H6a E>~o, rna HT. Thieh Quång E>() d~ e~p. do Thu'-;1ng t<_>a Thieh Tu~ Sy, hi~n dang ebl huy vi~e eli'u tr-;1, d~t t~i Chila Gia Lam ~ s6 498/11 Le Quang E>inh, F.l, Go Våp, TP. H6 Chi Minh. - Cac Giao h~i Ph~t giao (J Hai ngo~i da quy~n g6p duqc gån 500.000 My kim grl'i v~ Vi~t Nam cdu trq: Toan th~ Tang tin d6 Ph~t giao ~ håi ngo~i da nhi~t li~t hu'~ng ung ThOng B;:teh mang s6 12NHE>NTITB vie't til' Thanh Minh Thi~n vi~n. SaiGon, ngay 4.11.1999, eua Hoa thu'-;1ng Thieh Quång E>Q, Vi~n tru'~ng Vi~n H6a E>~o. GHPGVNTN, len tie'ng keu g<_>i Tang, Ni, PMt tii' trong va ngoai nu'oe hiiy khå'n eåp thanh l~p eac "Uy Ban V~n D~ng C6ng Tac Cdu Trc1'' M thoa diu thåm cånh bao l~t rna d6ng bao mi~n Trung dang quån qu~i låmkh6n. Tbanh quå quyen g6p eli'u tr-;1 cua tåt cå cac Giao H(?i Ph~t Giao ~ håi ngo~i. til' Van phOng Il Vi~n Hoa E>~o­ GHPGVNTN Håi ngo~i t;:ti Roa Ky, GHPGVNTN Hå i ngo~i t;:ti Ue chåu va Tiin Tåy Lan, GHPGVNTN Åu chåu de'n cac Giao H()i Ph~t giao thu()c du cac tong phåi (Båe t6ng, Nom t6ng. Khat si. v.v... ), vo ci1ng phån kh~i

12

nghln) My

Keu Gql Ctia Ddc Hdng Y Phaol6 Glose Ph~m Dlnh T~ng, Chti Ttch H~l Ddng Glam M~c Vl~t Nam V~ Vl~c Cdu Glup Cac N~n Nhan Lti L~t • L()t

Than gtli: Anh chj em tin hilu trang va ngaai nurJc Qua dai phåt thanh va cae bao ehi, ch6.ng ta dli bie't nhftng ngay vii'a qua, mua lii va blio l~t da gåy nen nhftng thi~t h~i råt n~ng n~ v~ nhån m;:tng va tai sån t;:ti cae tinh mi~n Trung til' Quång Binh de'n PM Yen, nhi~u nha cli'a bj cu6n di, nhi~u eh e6ng bj phå vt'J, nhi~u do~n du'CJng bj cåt dU't. Trude thåm tr;:tng d6, mc_>i ngu'CJi dån Vi~t Nam d~u hu'dng tårn V~ mi~n Trung lii l~t va tlm m<_>i caeh d~ CUu d6i va giup dt'J nhftng ngu'CJi bj n;:tn. Rieng ngu'CJi Kito giao ch6.ng ta cang e6 nghia ~ d6ng g6p vao cong eu()e til' thi~n båe ai nay. Vi du'-;1e due tin soi sang va lai Ch6.a giång d~y. chung ta nhln nh~n tåt cå m<_>i ngu'CJi la hlnh ånh Thien Ch6.a va la anh ehj em vdi ta, va nhftng vi~e ta lam cho ngu'CJi khac du'-;1c Ch6.a k~ nhu' lam cho chinh Ch6.a, va se du'-;1c Ch6.a thu~ng cong b(?i Mu dai nay va d(Ji sau. Vdi anh chj em Ki~u Bao håi ngo~i. tuy ~ xa cach chUng toi v~ thån xac, nhll'D.g vån ~ gin ehUng toi v~ tlnh que hu'dng va nghia d6ng bao. Ch6.ng toi råt mong anh ehj em d~c bi~t eåm thong, va he't sue giup dt'J d6ng bao ben nha sdm han giin nhftng Mu quå do lU l~t gåy nen theo ehåm ngon "lei lanh dum la rach" la truy~n th6ng t6t d~p CUa dån tQe ta. Trong rliP nay, ch6.ng toi ciing keu g<_>i eac cd quan til' thi~n qu6c te' nhu': Misereor, Caritas, Secours Catholique .. . vdi hy v<_>ng du'-;1c sl;( gi up dt'J nhu' nhung djp trude dåy. Ch6.ng toi tha thie't nguy~n xin Thien Ch6.a la Cha giau long thu'dng x6t, vi lai chuy~n cåu cua E>uc M~ La Vang, han cho cae n~n nhån lii l~t du'-;1c nhi~u dn nång dt'J ui an khi bj måt ngu'CJi thån yeu, måt cli'a nba tai sån. Sau eung, ehUng toi

nguy~n

xin ChUa

thu'~ng

cong bQi

h~u eho eac vi an nhan xa gAn, trong va ngoai nudc da

t~n tlnh giup dt'J d6ng bao ch6.ng t6i trong cdn ho~n n~n nay. Hd NQi, ngtiy 7 lhting Il ndm 1999 Thay mi!J Hqi EMng Gitim Ml!c Viil Nam Htfng Y Phaolo Giuse PhQm Dinh Tl!ng C hu Tich

Ban Tin D~c Bi~t PM p Åm 1.2000


- C~ U Quang Li~m va Linh m~c Chlin Tfn k~u gQi ddng bao hål ngo~i cdu lrf!ti n~n nhlin hil~t ~i Vi~t Nam: C~ Le Quang Liem, d~ i di~n Kh6i Tin D6 PMt Giao

Hoa llio Thuån Tuy t~i Vi~t Nam, va Linh m~c Chån Tin, vira gUi cho hiing thOng ta'n VNN (Hoa Ky) m(?t la thu keu g<;~i ngttC1i Vi~t håi ngo~i cll'u tr<,f d6ng bilo Vi~t Nam dang chiu cånh tang thu<1ng vllii l~t kinh hoang d' mi~n Trung Vi~t Nam. Sau diiy la n<?i dung la thu:

Kinh gJi: Oie Hqi Doan tit thi~n qu6c te; Chu d6ng bilo Vi~t Nam, Chu d6ng d~o. d~o hii'u håi ngo~i .

Cu(?c lii l~t trong cac ngay vira qua t~i cac tinh mi~n Trung: Hue', Thira Thien, Da NÅng, Quång Nam, Quång Blnh, Quång Ngåi, Blnh D!nh då giiy m(?t cu(?c t6n tha't vo c ung to l~n trong the' kY: • • • • •

Gån 300 ngttC1i che't, ngttC1i ma't tich chua du(,fc th6ng ke . Tren 1.000 ngoi nha s~p d6 b! nu(}c cu6n di . Gån tren 300.000 ngoi nha bi hu h~i n~ng . DuC1ng xa du c6ng, ru(?ng vttC1n, hoa mau bi hu h~i tMt n~ng n~. Hang tram ngan ngttC1i khong c<1m an, thie'u ao m~c.. s6ng cånh man trC1i chie'u da't th~t vo cung thu<1ng tårn dang mong chC1 sl! cll'u tr(,f tir b6n phu<1ng.

U d6ng chdng, trong ni~m "mau chdy ruqt mlm", tinh thån "Id ldnh diun Ja rach" nhuC1ng c<1m xe a o cho nhau trong c<1n ho~n n~n ... chllng tO i thanh khån va tha thie't keu g<;~i: - Ca c hQi doan tir thi~n qu6c te'. - Chu d6ng bilo, d6ng d~o. d~o hii'u cac ton giao <} håi ngo~i.

Håy nho tlnh thudng, n6 lt!c v~n d(?ng sl! cll'u tr<,f "Nq.n Lii L~t Miln Trung" M giup d6ng bilo b! n~n dang mong chC1 mie'ng cdm manh a o ... tir nhii'ng ta'm long ha o hi~p. Yeu ch Giao H9i Ph~t Giao Hoa Håo Håi Ngo~i t~i 17101 Overhill Rd., Derwood, MD 20866 <} Hoa Ky vui long dåm trach thl!c hi~n LC1i Keu G<;~i nay va gd'i qua t~ng, phåm v~t. . v~ Vi~t Nam cho chUng toi trl!c tie'p cll'u tr<,f t~n tay d6ng bilo b! hi l~t. Vi~t

Nam, ngay 05 thang 11 nåm 1999

Linh m~c Chlin Tfn (ky ten) U Quang Li~m (ky ten) (Kh6i tin d6 PGHH thuån tuy t~i VN)

- Th6ng B~ch cda H~i Chd H~i Ddng Di~u Hanh GHPGVNTN Uc va Tlin Tliy Lan Kinh gJi toan th!Tang Ni Phf!_t tri,

Ban Tin B~c Bi~t PM p Åm 1.2000

Cdn lii l~t t~i cac tinh mi~n Trung Vi~t Nam trong rna'y ngay qua vo cung khung khie'p nha't tir trtt(}c de'n nay då giiy ra cho hang ngan ngttC1ia thi~t m~ng va sl! thi~t h~i v~ tai så n chua th~ ki~m ke he't du(,fc. Rieng t~i ca c Thira Thien c6 l tri~u ngttC1i thl 900,000 ngttC1i trong cånh man trC1i chie'u da't. Sang chd nh~t 711111999 vi~c giao thOng cac tinh mi~n Trung m9t s6 ndi con b! tr<l ng~i du mua gi6 c6 giåm Mt <} thilnh ph6, nhu'ng nhii'ng con duC1ng n<?i ngo~i thanh vån con ng~p nu(}c. Rieng t~i CaC vftng nong thOn IDI!C nu(}c vån COn dång cao. DU'ng trtt(}c thån n~n to l(}n cua d6ng bao qu6c n(?i, Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nha'ta Hai Ngo~i Uc D~i L<,fi & Tiin Tiiy Lan md d<,ft l~c quyen khån ca'p tir ngay 7 thang 11 de'n ngay 10/12/1999 D~ to ta'm chån tlnh: "Mieng khi d6i g6i khi no- Cua tuy trJ toe nghia so nghin trung" Giao H9i khån thie't keu g<;~i toan th~ Tang Ni PMt tu, cac Cd Sd tl! Vi~n tich CI!C d6ng g6p tam nguy~n Va tjnh tai VaO cong CUQC CUu tr(,f tuy theo di~U ki~n va phltdng ti~n .

Giao H<?i iiy thåc m(?t Uy han cll'u tr<,f g6m 4 vi sau då y: - TT. Thich Båo L~c. Chlla Phåp Båo Sydney, di~n tho~i: (02) 9610 5452 - TT. Thich Quång Ba, Tu vi~n V~n H~nh. Canberra: 0412224553 - DD Thich Quång Nghiem, Chlla Phu(}c H~u: (02) 97542092 - DD Thich Tam Phudng, Tu vi~n Quång Due: (03) 9357 3544 M<;~i va'n d~ lien quan de'n cong cu(?c cll'u tr<,f d~ nghi

lien

l~c

v(}i cac quy v! tren.

Sd ke't cho t(}i chi~u chii nh~t 7/11199 Giao H(>i då nh~n du(,fc s6 ti~n iing hQ la $25,000 (hai mttdi lam ngan U c kim), va då chuy~n V~ Hue' d(,ft dh la $10,000 U c kim . trong vai ngay t~i Giao H9i se cu d~i di~n trl!c tie'p v~ cll'u tr<,f d<,ft tie'p theo. Ch nguy~n muC1i phudng chuPh~t xoa dju m<;~i ach n~n. th6ng kh6 con ngttC1i rna dån t(?c Vi~t Nam dang phå i ganh cbiu. Sydney Ph~t J!ch 2543, ngay 7 thång 11 nåm 1999 H(>i Chd H9i D6ng Di~u Hanh

HT. Thfch Nhtt Hu~

Ill. mJåNG ONG Lfll KtU GOl VÅ K:tT QUÅ QUYtNGOP Nhu då n6i då <} pMn lC1i toa so~n. sau khi bie't tin hi l~t va qua l(fi keu g<;~i ciia cac ton giao, d6ng bao håi ngo~i då khån thie't ·~c quyen va g<li theo h~ th6ng ton giao ho~c doan th~ tir ngoai vao trong nu~c . Vi tlnh hlnh ca'p bach cung nhu vi chinh quy~n c(?ng sån Vi~t Nam lam kh6 d~ nen vi~c CUu tr(,f phåi linh d(?ng va quy~n bie'n tirng ndi tirng lue, do d6 t6ng s6 ti~n cll'u tr(,f khong th~

13


nao t6ng ke't du'<Jc mc?t cach chinh xac. Tuy nhien qua cac con s6 c6 du'<Jc tiY cac tai li~u thl cho de'n bOm nay ke't qua quyen g6p va g(}i v~ tren 3 tri~u my kim, da pMn tir cac ton giao va dung då u la Ph~t giao vdi tren 2 tri~u my kim.

- Ngu'Cti P~t TU' Vi~t Nam (} håi ngo~i la mc?t h6 tr<J m~nh me cho GHPGVNTN t~i qu6c n()i. I>åy c6 the coi nhu' ta phie'u tin nhi~m bhng hånh d()ng cU'u tr<J hu(}ng ung qua Thong B~ch s612 va 14 cua Vi~n H6a I>~o - GHPGVNTN.

N6i V~ P~t giao, tn;mg tam cong tac CUu tr<J cua Vi~n H6a I>~o d~ ra la phåt d~i bi tam cU'u ngu'Cti chU khong phåi phO tru'dng tinh toan, nen sau Th6ng B~ch s612 va 14NHI>NTffB cua Hoa Thu'<Jng Thich Quang I>Q, ta't ca cac chila vi~n va t6 chuc P~t giao trong cfing nhu ngoai nu'Øc d~u d6ng lo~t hu(}ng ung. Ciing trong ThOng B~ch, Hoa thu'<Jng c6 n6i v~ du'dng quy~n ca'm chi GHPGVNTN ho~t d9ng nen nhfi'ng ngay dån cac chila vi~n va Giao Hc?i håi ngo~i phåi cll' ngu'Cti v~ ho~c g(}i v~ ca c chU.a (} Hue' ha y Chu' Tiing Ni thån tin trong nu'Øc d~ th\!C thi cong vi~c CUu tr<J. Sau khi bie't chinh quy~n CQng san b6 ta y' tha long vi~c ki~m soat thl Vi~n H6a I>~o chi tb.i cho Thu'<Jng T<;>a Thich Tu~ SI (dl1C1ng kim T6ng Thll Ky/VH8) l~p cac Ban CU'u Tr<J m()t cach c6 h~ th6ng quy CU va tie'p nh~n cac ngu6n CUu tr<J d~ phån ph6i khifp ndi.

- Va dåy cfing la m()t eau trå lCti gian tie'p cho che' de? c()ng san Ha N()i tha'y rhng dåu h<;> c6 trilm mu'u ngan chu'Øc thåm dc?c M tri~t h~ GHPGVNTN (} qu6c nc?i nhu' h<;> dii lam hdn 18 nilm qua vån khong bao giCt d~t du'<Jc m1;1c dich.

Ca hai phudng thuc cU'u tr<J neu tren d~u du<Jc d~i bi tam cua Ph~t tll' Vi~t Nam khifp ndi (trong eling nhll ngoai nl.låe) nhi~t tam d6ng g6p. Ngoai S\! cU'u tr<J theo M th6ng Giao H()i, tien bi~u c6 hai t6 chUc Ph~t Giao cån neu cao va tan than la Lang Mai cua Hoa Thu'<Jng Thich Nha't H~nh t~i Phå p va Cd Quan CU'u Te' cua Thu<Jng T<;>a Thich Quang Ba t~i Uc I>~i L<Ji dii d6ng g6p m()t cach to ldn dang k~ . Rieng Giao H()i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't Na Uy vØi s6 lu'<Jng Ph~t Tll' khoång 4000 ngu'C1i cfing da tich C\!C hu'<"ng ung cong Vi~c CUu tr<J nay m()t cach nhi~t tam va m~nh me. Tinh de'n nay GHPGVNTN Na Uy da g(}i v~ 5 d<Jt vØi s6 ti~n la 350.150 kroner (tUe 41380 my kim) va hi~n con khoang 50000 kroner chCt quyen g6p d~ g(}i tie'p trong nhii'ng d<Jt giup d<J ke' tie'p. (Xin xem danh såch li~t ke

o cåc trang sau Bån Tin)

Ciing trong sl! tlm hi~u ke't qua cU'u tr<J, chUng toi du'<Jc bie't ngu6n ti~n thu du'<Jc trong nu'dc qua tai tr<J qu6c te' va quyen g6p trong tång ldp nhån dån de'n cu6i thång 12.1999 du<Jc khoang 50 ty dong (khoang 3.600.CXXJ my kim).

Cong cuc?c cU'u tr<J lii h,tt con dang tie'p t1;1c vl sau vi~c cU'u d6i khån ca'p, thl sang vi~c giup dB tai thie't, ph1;1c Mi. C6 di~u qua cong CUQC CUu tr<J lån nay, ta c6 th~ ~n tha'y vai diem: - Ngu'Cti Vi~t (} håi ngo~i khong phai thCt d th1;1 dc?ng d6i vØi ba con trong nu'dc, nha't la tru'dc nhfi'ng nguy cd thåm h<;>a thien tai . - Ngu'Cti Vi~t (} håi ngo~i la m()t ngu6n tai tr<J to ldn m6i khi keu g<;>i cån thie't va dung ch6.

14

IV. CONG T AC

ct1u TR(1

Ne'u n6i th~t chi tie't V~ cong CUQC CUu tr<J cua tirng doan trong cac ton giao, t6 chuc, doan th~ trong va ngoai nu'Øc thl th~t trang giang d~i håi. å dåy chUng toi xin du'<JC lu'<JC Sd m(}t s6 ngay trong cong tåC CUu tr<J CUa Giao Hc?i PGVNTN qua cac Ban Tin da Vi~n H6a I>~o vao dåu thang 11.99 d~ lam di~n hlnh du'Øi dåy:

Bån Tin slf l - ngay thtf sau, S/11199 Thanh Phån Ban Ctfu Trc;t ~l Tinh Thira Thl(!n Tru(}ng Ban: HT. Thich Thi~n H~nh

Ccic Ph6 Ban: TT. Thich Phudc Thånh, TT. Thich Chi M~u. TT. Thich Phudc Vien, TT. Thich Chi Tbifng

Thu Ky: TT. Thich Thåi Hoa ThU Quy : TT. Thich Chdn Tri Tinh de'n 17 giCt chi~u· ngay 5/11199, Ban dii chi he't 20 tri~u d6ng VN cho cong tac cU'u tr<J. Phåm v~t cU'u tr<J chU ye'u la cdm na'u sån vift thanh nifm, cc?ng vdi ml iln li~n . I>ich thån chu' Tilng cac t6 dlnh Tir Hie'u, Chåu Låm, Thi~n Låm, Phu'Øc Thånh, va cac ddn vi GI>PT Thira Thien-Hue'.

Phtidng tit:n: ho~c l()i bQ, ho~c ch6ng ghe, di khifp nhfi'ng ndi bi ng~p. t~n tay phåt thl!c phåm cho d6ng bao. E>oan chia nhau di de'n cac vling ng~p sau va xa. E>ii de'n du'<Jc 8 dia di~m. Rieng doan di v~ vling Quy Lai, Thu~n Hoa (vilng g~n pM), de'n giC1 con bi kttt t~i d6, chu'a trd v~. Van Phong Tdng Thu Ky

Ban Tin slf2- ngay thtf bay, 6/11199 Giao HQi Pb4t Giao VNTN Qulfc NQi Nha't Lo~t Xua't Phat Ctfu L~t Tin tir Ban CU'u Tr<J (BCT) GHPGVNTN t~i tinh Thira Thien Hue' vira di~n v~ lue 22g30 ngay 6/1111999: s6 ngu'Cti che't va ma't tich t~i tinh Thira Thien-Hue' dii len de'n 397 ngu'Ctl, t~i thanh ph6 Hue' du mua gi6 c6 giam bdt nhu'ng hån he't nhfi'ng con du'Ctng n()i, ngo~i thiinh vån con ng~p nu'Øc, nhfi'ng vling nong thon nu'Øc vån con kha cao, sl! thi~t ~i v~ nha cll'a, tai san, v.v ... chua the t6ng ke't du'<Jc. Trong ngay bOm nay (6/ll/99), BCT dii phån b6 lam cong tac CUu tr<J 12 dia diem, Mu he't la Bån Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000


cac vU.ng xa: thOn Ch6p Vung, Bång Cu' (quqn Nom H6a), Van CU, C6 Uio, E>uc Bu'U, La Chu, Hu<1ng Vinh, L~ Khe, Thanh Trung, Kim E>oi, Long H6, Ng<:>c H6 Cquc;ln HVCing Tro), Thtiy Biing (quon HVCing Thuy), An Lu'U (quqn Phu Vang) va PM H~u Cquon nhl). Ngoai ra, hh he't chu' Tang Ni cua ta't cå ca c chiia a Hue' d~u tich cJ!c tham gia vao vi~c cU'u trq, quy Thåy quy Co da phåi t~n dt,mg ta't cå nhii'ng g'i chiia c6 nhu g~o c<1m, ao quh, v.v ... va cung vdi Slf d6ng g6p cua cac PMt tii', cac nha håo tam d~ cU'u tr<1 ca'p tMi cho d6ng bao (duqc biet. tL! ngay 25!10/99. khi tron h,Jt ddu dien ra. quy Thdy då t6 chuc cuu trq ngay tu h6m d6 va lien h,Jc cho den nay. den noi c6 chua hi~n gia cung då cqn ki~t lllCing thl,lc du kh6ng b! thien tai). T~i

Quång Tri v'i nu'dc con dång cao, dui1ng l(> bi ng~p sau trong nudc nen de'n gii1 vån khong lien l~c duqc, theo thO'ng ke cua bao, dai, hi~n c6 36 ngu'i1i che't, s6 ngu'i1i che't va ma't tich c6 khå nang con cao h<1n nfi'a.

Tc:ti thanh ph6 E>a Nång c6 29 ngu'CJi, tinh Quång Nam 35 ngu'i1i; h<1n 500 ngoi nha bi ng~p nu'dc, phån ldn bi cu6n troi. Du chua chinh thuc phat d(>ng phong trao cU'u trq, nhll'ng doan Nfi' Ph~t Tii' Tårn Chanh Cthuqc BHD/G8PT Quang Nam 8a Nang) ciing da tich clfc mudn ghe va o t~n ca c vU.ng Thanh Quyt, Ba Xa, Mie'u Bong ... thu(>c huy~n E>i~n han dS dem thJ!c phåm, ao qu~n CUu giup dån bi nc:tn tc:ti d6. E>uqc bie't t~i E>a Nång da hlnh thanh m(>t Ban CU'u Tr<1 maTT. Thich Minh Tua'n lam Trudng Ban, dc:to hi'i'u La Thanh Ty Thu' Ky (di~n thoqi lien lqc : 0511897496). Nhu cåu ca'p thie't nha't rna cac Ban CU'u Trq ch c6 hå y gii1 ta g~o. mu6i, m'i an li~n. dh lii'a (ngay den c6c thanh ph6 van con mat di~nl), ao qu~n. chiln m~n (thai tiet då sang d6ng nen mva va lqnh ldml) v.v ... Bån tin duqc due ke't lue 23 gii130 ngay 6/1111999

Van phong Tdng thu ky Bån Tin s63- ngay chtl nhiJt, 7/11/1999. Tin tir c6 do Hue' vita gii'i v~ cho bie't: ngay bOm nay, chu'Tang va cac ddn vi GE>PT da tie'n hanh cong tac cU'u tr<1 de'n cac vU.ng a xa thanh ph6 Hue', nhii'ng n<1i ma ma'y ngay qua chlm trong M nudc menh mong, khong c6 ba't cu m(>t phudg ti~n g'i c6 th~ de'n duqc. - Tc:ti xa Phong Sdn thu(>c huy~n Phong E>i~n. då y la m(>t trong nhii'ng xa nåm tren viing thuqng ngu6n song B6 c6 cac sic dån kinh thuqng sinh s6ng, doan da thue ghe len loi vao t~n cac thon lang Mo lanh d~ ca'p phat, phåm v~t cU'u tr<1 t~i dåy chti ye'u la g~o. m'i, va den cåy. E>~c bi~t khi nh~n duqc den cåy, ba con vui mirng vo h~n. c6 ngu'i1i da cåm d(>ng n6i qua nu'dc måt lll'ng trong "mO:y Thtiy da dem anh sang v€ c ho t~i con, may hOrn ni ba con a day cu nhu mu, phåi quiJ quq,ng mJi khi dem v€ khOng den duoc, khOng trang sao, håi hung qua!". T~i då y nudc lii tir nui cao d6 v~ ao ~t. cu6n philng di ta't cå nha cii'a,

Ban Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000

ngo khoai lua gc:to. Hai ben b<'1 song da't s~t 1a kha nhi~u nhll'ng may mifn d dåy khOng c6 t6n tha't nhån mc:tng. Cach dia diSm doan de'n chirng vai cåy s6 c6 m(>t hån lang ngu'i1i dån t(>c vån dang ng~p sau trong nudc, do phudng ti~n di chuySn qua tho sd va nudc chåy kha mc:tnh nen du c6 gifng he't m'inh, doan vån khong thS de'n d6 duqc. (8oan quyet d!nh å den ngay mai v1 c6ng vi~c chlla xong va ddng thai d4 c6 d!p gdn gui chia chia se vui budn vdi ba con. doan då di~n ve cho BCT lue 20 gia)

- Tc:ti xa Phong Chu<1ng doan da de'n cong tac a thOn Ludng Mai, doan da phån phat g<:~o, m'i, den cåy, m(>t s6 a o qu~n quyen duqc. Ciing nhu' d Phong Chudng, ba con ndi dåy vo cung cåm d(>ng khi tha'y doan de'n t~n ndi d~ chia se ni~m dau, n3i kh6 vdi h9. Tc:ti dåy nudc vån con lenh lang, xac trau bO che't n6i l~nh Mnh, va ngu6n nudc dang bi o nhi<!m tr~m tr<:>ng.

a

- Toan thu ba v~ cU'u tr<1 ba con hai xa Quång Phudc va Quång Lqi, ciing cung m(>t t'inh cånh nhu cac dia diSm tren: v'i la nhii'ng khu vJ!c ven cac con song nen ciing da bi nudc lii tan pha n~ng n~. tir nha cii'a ru(>ng vu'i1n de'n heo bO ga vit... khong thu g'i con a lc:ti vdi ngu'i1i dån ngoai hai han tay trång! E>~c bi~t trong doa n cong tac nay c6 3 sinh vien Hoa Ky ciing thap tung Chq sang Vi~t Nom nghien cuu va do nhieu ldn den tu hqc tqi chua Tl/ Hieu). Khi cht1ng toi nh~n tin thl ciing la lue

doan nay dang tren du'i1ng tra v~ van phOng BCT Cchung t6i nhon tin tL! Hue lue 23 gia lO phut).

- M(>t toan de'n cU'u tr<1 xa Hudng Long, tc:ti lang True Låm c6 3 anh em Cl sinh vien. 2 hqc sinh) trong m(>t gia dlnh da bi che't du6i khi dang tren duCJng v~ nha. - Va toan cu6i cung v~ cU'u tr<1 ba con t~i hai thon Tri~u Thtiy va An Truy~n CPhu Vang). T~i dåy m(>t hlnh ånh thu'dng tam rna doan da ghi nh~n: ngu'CJi ta phåt hi~n c6 5 nguCJi che't rna hlnh nhu trUde d6 h<:> da tlf bu(>c ao va o nhau? T6 dlnh Tir E>am ciing da lien t~c t6 chuc cU'u tr<1 tir ngay 1111 de'n nay. Rieng trong ngay hOrn nay quy Thåy cfing da dua cac toan V~ cong tac a cac vftng tbUQC xa Hu'dng Lu'U (Phu Vang) va E>a Bc:tc (Phu Lqc). T~i E>a Bc:tc da c6 ngu'i1i hi nu<k cu6n, hi~n tc:ti da vdt duqc 14 xac. Ngoai ra, thOng tin ma cht1ng toi con nh~n duqc: - Tc:ti Thanh Lam B6 ngu'CJi ta da phat hi~n tren 20 tii' thi , trong d6 c6 7 ngu'i1i bu(>c cheo ao lc:ti vdi nhau va trong tui m3i ngu'CJi co m(>t cai chai trong d6 c6 ghi lc:ti ten h<:> nga y sinh, que quan. - Tc:ti Trc:ti tam th~n d lang Kim Long c6 27 ngu'CJi che't du6i. Sang hOrn nay BCT da t6 chuc dua cac Tang sinh v~ khifp nhii'ng vU.ng bi thien tai d~ di~u nghien, cbuån bi cho cong tac CUu trq SaU nay, khi nu'dc rut Va ba COntra lc:ti hån lang.

15


Cho de'n giC1 phUt nay chUng toi vån chua, khong lien l~c du'<;fc vØi Quång Tq, ndi bj tan pM n~ng n~ nha't trong cå nu'Øc. Nbii'ng tMng tin chUng toi du'<;fc bie't v~ tinh Quång Txi ciing chi qua bao chi va cac dai pbat thanh, truy~n hlnh. - T~i Da Nifng. tir ngay 25 tbang 10 då c6 nhii'ng d<;ft cU'u tr<;f do BliD va cac d<1n vi GDPT thl.l'c hi~n. Ngay 5/10/99, m()t Ban CU'u Tr<;f du'<;fc chinh thuc thanh l~p. va Ban då t6 chUc dua cac doan v~ cac vung bi ng~p h,tt bång m<;>i phu'dng ti~n. khå n~ng v6n c6, thl.l'c hi~n nhii'ng cong ta c cU'u tr<;f khån ca'p nhu' ca'p phåt g~o. cdm, mu6i, d~u 1\i'a, ao qu~n thuo'c men, v.v ... cho cac ba con ~ nhii'ng viing bi ng~p h,tt. - Doan Nu PMt TU' Tårn Chånh då va dang n6 ll.l'c tie'p t~c cong tac cU'u tr<;f. Horn nay doan då de'n du'<;fc hai thon Nbån Th<;> va Giang Nam, xå Hoa phu'Øc, t~i dåy doan då giup ba con 2500 kg g~o. 1500 g6i ml, 1000 chai xl dån. Doan se tie'p t~c tie'n vao nhii'ng viing sau viing xa. n<1i rna hå u he't ca c tuye'n giao thong bj be' tik, ba con ~ d6 dang låm cånh man trC1i chie'u då't, d6i n!t ~nh dang de n~ng len thån ph~n cua ngu'C1i dån kho'n kh6 vo t()i.

*

Du<;1c bie't, c6 m()t vung nui da't s1;1t lå lam 16 ngu'C1i che't! ChUng toi se dua tin d~y du h<1n vao bån tin sau. Hi~n t~i. VPNHD då trich quy 4000 USD d~ mua g~o. ml, d~u 1\i'a, v.v ... chuy~n ra Trung cho cac Ban CU'u Tr<;f.

Bån tin du'<;fc due ke't lue 24 gi<1 ciing ngay .

Van phong T6ng thtt ky

Ban tin s6 4 - ngay thu hai, 8/11/1999 Horn nay tr<1i då nång len sau nhii'ng ngay dong to' båo bung gieo råe nhii'ng n6i kinh hoang khung khie'p cho d6ng bao tren dåi da't ch~y dai tir Quång Blnh de'n Blnh Djnh. Båo l~t tuy qua di nhu'ng då d~ l~i cho ngu'C1i dån vo t()i nhii'ng ma't mat ldn lao, nhii'ng kinh hoang khung khie'p, nhii'ng dau thu'dng cung cl.l'c. nhd'ng chån chu'C1ng m~t moi va du6i suc sau nhii'ng ngay cbiu dl.l'Ilg. v~t l()n vdi båo tap mua sa ... Lii l1;1t då cu6n ph~ng di ta't cå, tir nha cti'a ru()ng Vu'C1n, x6m lang thOn å'p, tMm chi ngu'C1i thån ciing khong con <1 l~ i vdi gia dlnh. Cha o o i! Con n6i båt h~nh nao h<1n nii'a?

- Toan thu nha't do Thåy Thai Hu'ng huØng dån cong tac t~i lang Lu<1ng Mai. Thl.l'c ra toan nay da v~ cong tac t~i day tir Mm qua. H<;> då ~ l~i d~ chia se ni~m vui n6i bu6n vØi ba con s~ t~i d~ sang Mm nay lam n6t cong tac t~i då y va de'n lang Chånh An nhu' då dl.l' trU. Ciing trong dip nay doan då tØi phUng die'u va ch nguy~n cho 4 vong linh rna trong d6 c6 m()t d6ng bao Ky to giao. Cung nhu m<;>i n<1i, <1 då y suc v~t che't troi l~nh ~nh va nhi~u låm, suc khoe cua ngu'C1i dån bi de d<;>a ~i o nhi€m moi tru'C1ng. - Toan thU hai v~ An Kho't va ThUy Di~n do Thåy Quång Tbanh hu'Øng dån. Ndi dåy nba c\i'a hu' h~i ~t nhi~u nhu'ng may mlfn khong c6 ngu'C1i che't. - Toan thU ba do Thåy Minh Due hu'Øng dån di V~ cac lang An Hoa Thu'<;fng, An Lu'u va Ph6 Trl. d dåy, nba c\i'a va tai sån ciing bi t6n thå't n~ng n~. - Toan thu tu' do Thåy GiØi Tbanh huØng dån div~ lang Sieu Quån. Ung nay de'n nay vån con ng~p nu'Øc. - Toan thu n~m do Thu'<;fng T<;>a Thi~n Tånh lam toan v~ lang Thu~n An, xa Phong Blnh.

tru'~ng

- Toan thU sau do Thåy Minh Chuyen v~ lang Tr~ch Ph6. - Toan thU båy g6m cac Th~y Minh Hu'ng va Minh Phåp hu'Øng dfro V~ cong tac t~i lang Thanh Lu'dng va Xuån Dai. T~i dåy c6 ba ngu'C1i då bj l~t cu6n troi ma't tich. Tå't cå cac toan tren dåy di v~ cac viing ra't xa thu()c huy~n Phong Di~n va Quång Di~n. la nhii'ng n<1i bj nhii'ng t6n tha't lØn lao do bao l~t. Thl.l'c phå'm cU'u tr<J chU ye'u la g~o. c<1m våt mu6i me, ml g6i, ao quån, hQp qu~t. den dy v. v ... Quy chu' Tang va Ph~t TU' T6 dlnh Tir Dam, Ni vi~n Di~u Due va cac chUa ciing t~n ll.l'c chuy~n phå'm v~t cU'u tr<;f de'n ba con bj n~n <1 cac viing sau xa xoi khac. M()t sl;l' ki~n n6i b~t nha't rna c6 le chi du<;fc xåy ra tir ca.c doan cU'u tr<J. T~i

tinh Quång Tri

M~c du <1 dåy phu'dng ti~n giao thOng hoan toan bi be'

tiic, chu'a lien l~c du'<;fc vØi Thira Thien - Hue'. nhu'ng qua sl.l' chi d~o gian tie'p cua Su co Thich Nu Nbu Tu<1ng (bao muqi cua Thuqng tqa T6nh Thi~t. tru tri chua Thi~n

Tie'ng ga ga y canh ba, chu Tang cac chUa d~u då d~y; cac Thåy, cac Co, cac ChU, cac Di~u .. . ai ai ciing d~u ta't b~t. ke vo g~o na'u c<1m, ngu'<1i vilt c<1m cho vao tui dl.l'Ilg. ta't cå d~u b~n r()n chuå'n bi phå'm v~t d<;fi khi trC1i sang la len du'C1ng.

Minh tqi Ph6p), m()t s6 PMt t\i' då v~ trao t~n ta y cho ca c ba con bj n~n t~i cac viing Håi Dudng, Kim Long, D<1n Que', H()i Yen va viing Cåy Da. Dåy la nhii'ng viing thå'p nhå't cua Quång Tq neo bj thi~t h~i tr~m tr<;>ng. d då y c6 de'n 46 ngu'C1i che't ho~c ma't tich.

Tin tir Hue'

Ngay de'n giC1 phUt nay, nu'Øc vån con ng~p n~ng <1 cac viing Bai Cang, Tri~u Giang va Phu'Øc Di~n neo sl.l' giao thong hoan toan be' tlf c. Doan dl.l' kie'n se de'n cong ta c (j dåy vao ngay mai .

Sang nay BCT då phån b6 cac Thåy va anh cbi em Gia Dlnh PMt TU' tie'p t~c tie'n v~ nhii'ng viing xa, qua xa:

16

Bån Tin El~ c Bi~t Phåp Åm 1.2000


Ca c vU.ng thu'<Jng du nhu Dakrong va Tiinit va Ba Long ciing la nhii'ng n<1i b! t6n tha"t tråm tn.m g, nhu'ng do du'C1ng giao th6ng hu h~i n~ng ne n cMng toi du c6 he't mlnh cfing vån khong lien l~c va dua phiim de'n cti'u tr<J du'<;fe. T~iTamKy

BIID/GDPT Tam kY ph6i h<Jp vdi dorm nu P~t tii' Tårn chånh da de'n tham va t~ng 400 phån qua cho ba con t~i thon Hoa Hll'ng th! xa Tam Ky. Ngoai ra, doan con danh l 00 phån qua d~ cti'u tr<J gia dlnh etla ca.c huynh tru<lng ho~c doan sinh b! n~n. Dl! kie'n ngay mai doan se de'n cong tac t~i xa D~i Th~nh. huy~n D~i L()c. Du<Jc bie't n<1i day c6 1000 h9 gia d1nh b! thi~t h~i tråm tr<_>ng. T~i

Da Ning

Rieng t~i Da Nang. Thu'<Jng tQa Minh Tua"n da hudng dån m()t doan de'n cong tac cti'u tr<J t~i xa Hoa PM, huy~n Hoa Vang. Doan da trao t~ng l 000 phån qua cho bil con. Bån tin du'<Jc due ke't lue 24 giC1 eling ngay .

Van phong T6ng thu ky

Bån Tin S6 s - ngay thu ba, 9/1111999: Tin tue tir Ban, Doan Cti'u Tr<J etla GHPGVNTN cac ndi di~n v~:

Tin tir Hul Nhu thu'C1ng l~. trude giC1 phåt xua"t lam cong ta c cti'u tr<J, quy Thåy, quy Co va cac anh ch! em Huynh Tru<lng GDPT d~u van t~p trude ton dung Due Bån Su lam 1€ du nguy~n cho nhii'ng ngu'C1i qua c6 du<Jc vang sinh, nhii'ng ngu'C1i con s6ng du'<Jc sdm thoåt cånh cd cJ!c sau cdn bao h,tt. Buåi l€ tuy ngifn gQn nhu'ng tha thie't trang nghiem, tMm du<Jm tlnh nguC1i Cchanh ai~n chua Thien Lom - nai dqt von phong tqm th6i cua BCT- då phai tqm tn.Jng dl,mg d~ c6t chlla phdm vqt cllu trq nen phai hanh le

o tn.Joc son nha hqu To).

Sang nay cac doan da chia nhau V~ cac vU.ng thon que: l. T~i xa Quång ThQ Chuy~n Quang 8ien) do Thåy Phudc Cån hu'dng dån da v~ cac thon Niem PhO, Pho Nam, Tan Xuån Lai. Doan da t~ng qua cho 800 hQ . T~i dåy c6 ba ngu'C1i b! che't la Nguy€n Th! Di~p. Trån Quang Håi va Hoang Sang. 2. T~i Huy~n PM Vang do thåy Khe' Vien lam tru<lng doan da cong tac <l: - ThOn PM Khe, trao 262 phån qua, ThOn Du<1ng Nå C6n, 152 phh qua, ThOn My An, 200 phån qua, Thon Lttu Khanh, 130 phån qua, T~i My An c6 2 ngu'C1i che't la bil Nguy€n Th! Mong 37 tuåi va Du<1ng Thanh Mån 7 tu6i.

Ban Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000

3. T~i xa PM Thanh CPhu Vang) do Thåy Van Due tru'<lng doan, V~ cong tac t~i: ThOn La Y. t~ng 245 phån qua , cac thon V<_>ng Tri trong, V<_>ng Tri ngoai va Giang Th<1, t~ng 367 phån qua, ThOn Tien N()n, t~ng 230 phån qua . Tång c()ng c6 865 phån qua da trao cho d6ng bilo. T~i th6n V<_>ng Tri ngoai ra con c6 l ngu'C1i che't, va t~i th6n Tien N()n troi 7 ngoi nhil . 4. T~i huy~n Hu<1ng Tra do Thåy Minh Due lam tru<lng doan, v~ cong tac t~i: ThOn Tri~u S<1n Dong, trao 265 phån qua, ThOn Tri~u S<1n Trung, Tri~u S<1n Nam va Th~ch L~i trao qua cho 240 hQ. ThOn La Khe, trao 260 phån qua, ThOn Du<1ng Xuan, trao 200 phån qua. TBng c()ng 950 phån qua da trao t~ng t~i day . 5. T~i Huy~n PM l()c, Thåy Thåi Hll'ng hudng dån doan v~ cong tac t~i: xa L()c An g6m cac thon Ha Nam, Ha VInh, trao 130 phån qua, cac thon Ha Thanh, Ha Thu'<Jng, trao 108 phån qua. T~i xa L()c Di~n g6m th6n Lu'dng Quy PM, trao 270 phån qua. Tång c()ng c6 508 h() rna doan da trao phiim v~t cti'u tr<J. Cfing t~i vU.ng nay c6 5 ngoi nha b! tro i, 8 nha b! hu' h~i n~ng, va l ngu'C1i b! che't du6i . D~c bi~t trong nhii'ng d<Jt cong tac vira qua, chinh quy~n t~i cac d!a phu'dng n<1i doan de'n, da t~n tlnh giup cho doan hoac phu<1ng ti~n di chuy~n nhu' ghe, be chu6i (nhung coy chu61 dLI<;IC ket dinh VOO nhau), ho~c gifi' gln tr~t tlf... giup doan lam vi~c c6 hi~u quå.

Cac doan da nh~n du<Jc tir d6ng bao va chinh quy~n s<l t~i nhii'ng tlnh cåm sau scfc, long kinh tr<_>ng. C6 n<1i d6ng

bilo ho~c can bQ da trao nhii'ng bUe thu vie't v()i bay to long bie't dn, n6i xuc d()ng, tlnh quye'n luye'n va mong moi doan tr<l l~i. (Chung toi se ldn ILI<;Jt chuy~n den quy v! nhang hlnh anh mo cac doan cllu trq då ghi lqi)

Tin tir tinh Quång Trt Ngay Mm qua cMng toi da lien l~c du<Jc vdi Thåy Håi qua di~n dam cMng toi ~n du'<Jc thong tin sau:

T~ng,

Tir ngay 2/11/1999, khi d~p thtly l<Ji Th~ch Han b! viJ cfing la lue tinh Quång Tq chlm ng~p trong bi~n nu'dc menh mong va chåy xie't..., nha cua, ru()ng vu'C1n, gia dm, gia suc, thon x6m lang m~c b6ng nhien ng~p sau trong nu'dc de'n d() khong ai kip di chuy~n d6 d~c ra khoi nha. HQ, nhii'ng ngu'oi dån que hi~n lanh cha"t phåc phåi v()i va be' b6ng con cai tlm phu<1ng tranh lfi ... thien tai da ba"t thån la"y di ngu6n sinh llfc etla h<.>! Da c6 bao nhieu ngu'C1i b! che't du6i, bao nhieu nha cua b! cu6n tro i, b! s~p b! hu h~i; Bao nhieu th6n hån x6m lang b! "x6a dangla iin s6.

s6"....

ta"t cå vån

Trude tlnh hlnh nguy ng~p d6, chu' Tang hån tinh vdi bång khå nang cua mlnh, da v~n d~ng t6i da m<_>i phu<1ng ti~n d~ giup diJ ba con b! n~n. Tin tue chi tie't cMng toi se dua vao Bån tin sau (BOn nn s6 6. 7..... ).

17


Tln tiY tinh Qoång Nam Da Nlng T~i Da N{ng, doan Nu Ph~t Tli' Tårn Chånh vån tie'p tv.c

To~ Si: Toi khong l<Ji dv.ng chuy~n nay d~ lam chinh tti.

h~ toi thå'y ai l<Ji dv.ng d~ lam chinh tti toi lo~i ra ngay.

cong tac clfu tr<J khong m~t moi (el! th(,ltl). Horn nay doan da de'n thllm ba con xa D~i Th~nh. n<1i dåy c6 100 hQ dån ett, doan da phåt 500 pMn qua, tti gia 35.000 d6nglphAn.

Qo6c Vi~t: Nhu eAu khån thie't båy gii1la gl?

Nhu v~y k~ tir lue khd'i sl! de'n nay, doan Tårn Chånh da phåt du<Jc 2.200 phån cho 2.200 hQ gia dinh. Tdng CQng tti gia 64.100.000 d6ng. (SLI co Chan Khong ung hq

(Cau trå lili b~ nhilu

4.Lm.- uso. IQc quyen duqc

1.cm.cm deng.)

Doan dl! tinh ngay mai se di thllm GDPT va quy tMy d' HQi An, sau d6 se cung GDPT va quy TMy d' HQi An di uy l~o Cåm Nam c6 450 hQ, va ngay 12/11199 di uy l~o d' xa Tien Phu~c. Cac tinh Quang Ngai, Blnh Djnh chllng toi dang tlm cach lien l~c. Di~u nghien tlnh hlnh d~ len phu<1ng an clfu tr<J. Rå't tie'c h~ th6ng giao thong bj gian do~n vi dui1ng hu ~i n~ng; h~ th6ng thong tin cung låm tlnh tr~ng tu<1ng t1f. Do d6, du c6 gång he't minh chUng toi vån "dqm chdn" ~i ch6. Tru~c khi ke't thUc han tin 5, xin quy vj håy cung chUng

tOi lång d9ng tårn tu' hu'~ng v~ que hu'<1ng yeu då'u, n<1i ba con chUng ta dang quån qu~i trong d6i ret, b~nh t~t. khong n<1i tru ån ... d~ chåp tay nguy~n cåu cho h<? du'<Jc blnh an, nhii'ng vong linh bå't h~nh du'<Jc s~m chuy~n sinh v~ tjnh ciinh. Ban tin du<Jc due ke't lue 23 giC120 cung ngay.

Van phimg Trfng thu ky

DÅI Oc SBS PHONG VANn.

rue sive eau TRQ

AUSTRALIA (VL News) - Trong chu'<1ng trlnh pbat thanh cua dai phåt thanh toan qu6c SBS d' Uc D~i L<Ji, t6i thU ba ngay 16.11.99, ong Qu6c Vi~t cua dai SBS Melbourne, da phOng vå'n ThAy Tu~ SI. Sau dåy la nguyen van phån d6i tho~i ghi nh~n du<Jc:

Qo6c Vl~t: Xin Thåy cho bie't ngu6n tai tr<;f chinh la tu då u? To~

Si: Tu d6ng bao håi ngo~i .

Qo6c Vl~t: S6 ti~n quyen g6p co du<Jc Tang Ni dUa de'n t~n tay d6ng bao khong? To~

Si: De'n t~n tay d6ng bao.

Qo6c Vl~t: Cong cu()c clfu tr<J c6 bj trd' ng~i khong? To~

Si: Khong vi khong lå'y danh nghia cua Giao H()i, chl la tu nhån, nha chUa, nen nha nuØc khong th~ ngan can; khong c6 ai l<;fi dv.ng clfu tr<;f d~ lam chuy~n chinh tti ca; h<1n nua d6ng bao phv. giup quy ThAy lam cong tac nen khong c6 chinh tq trong nay .

Qo6c Vi~t: Nhii'ng 1C1i keu g9i cua TMy ra ngoai nay c6

To~

Si: Sua b()t cho tre em, sach vd'.

Qo6c Vi~t: ThAy Huy~n Quang ra sao?

am, nghe khOng ro)

Qo6c Vi~t: TMy keu g9i gUi clfu tr<J v~ cho TM y thl c6 trd' ng~i gl cho TM y khong? To~ Si: Khong, vl nha nuØc da khong th~ lo cho dån, thl d6ng bao hiii ng<;>ai lo, h<? khong th~ ngan can du<Jc va cai vi~c lam cua toi khong ai c6 th~ n6i la sai du<Jc, hoan toan nhån d~o. khong c6 chinh tti trong nay.

V. V Ål CÅM NGHi CUA cmJNG NHÅN LU Ll,JT

Kh6c Len Di Hm Que Httdng Yeu Da'u Viet til Chua Vi~t Nam, Texas, Hoa

Ky

"Trili hanh cdn 111-t m6i ndm". Nhttng chua c6 niim nao trong ca the' Icy nay rna c<1n lv.t gieo kinh hoang, che't ch6c cho d6ng ba o mi~n Trung de'n the'! Tu Quang Blnh, Quang Tq de'n Hue', Thira Thien vao Quang Nam, Quiing Ngai, Blnh Djnh nu'Øc lti cu6n cu()n d6 v~. cu6n troi bao nhieu la thån ngu'CJi, suc v~t. nha cti'a va cua cai. Da qua nhi~u nhii'ng tham canh! M()t gia dinh 8 ngu'C1i da c()t chung l~i vdi nhau d~ cung che't bd'i vi chång con bie't n<1i nao d~ di khi nu'Øc lii a o ~t d6 v~ nhu' trong c<1n cu6ng n() cua då't tri1i. M()t anh Th~ch cbeo ghe clfu du'<;fc 6 gia dinh chd' len chUa d~ r6i, cu6i cung chinh anh va gia dinh, g6m m~. v<J, con trai d~u bj nu'~c cu6n troi, chl con m()t be gai s6ng s6t. M()t chj deo con d~i tren lttng, m()t tay om ghllå'y thån cåy va tay kia niu keo tay ngu'CJi m<f cb6ng dang ngåm minh trong dong nu~c cu6n; ngu'C1i m~ nay phiii cån tay chj de m()t minh che't cho chj va con d~i du<;fc s6ng. T~i m()t truC1ng ti~u h9c, hai thAy giao co' he't suc dua cac em nho len n6c nha d~ chC1 du'<Jc clfu trong khi d' m()t lØp måu giao, m()t s6 em qua nho bj dong nu'Øc cu6n troi theo cung tie'ng kh6c la chlm trong lan nu'Øc dv.c. Nu'Øc lti d6 v~ dång cao va nhanh de'n kinh hoang khie'n ca tram ngan ngu'i1i khong kjp ch~y len cac vung cao, danh leo len mai, len noe nba vØi it gia suc heo ga trong mu'a, gi6 va d6i khåt banh h~ cho de'n cii 3, 4 ngay dem chC1 d<Ji sl! tie'p clfu trong c<1n s<;1 bai c1fc dl) . Nhi~u gia dinh tuy~t v9ng khong con dåu ham viu khi ca ngoi nha bj cu6n di. Hai tau l~n di clfu ngu'i1i, m()t bj l~t chlm khie'n ngu'i1i di clfu ciing che't theo va chie'c kia thl bj troi gi~t. Xa Hu<1ng Th<;> d' dAu ngu6n song Hu<1ng may nhi1 dån chai cå'p clfu rna thoat n~n. con khong thl co le chång con ai s6ng s6t. d Thu~n An, nu'~c h1 da cu6n troi 61 can nha va nhi~u ghe tau lam cti'a bi~n md' r()ng them nhi~u tram thu'~c .. .

bj lam trd' ng~i cho TMy khong?

18

Bau Tin f)~c Bi~t PM p Åm l .2000


Cong CUQC CUu tr<_1 da båt diiu ngay kbi nhfi'ng tin tll'c va hinh ånh hi l~t du<Jc ph6 bie'n. "Truflc thåm cånh tran Jan nay, c å nuflc aiu kh6c, Thtiy di!". M(>t e(>ng tae vi en ciia Ti:! Bi Foundation da keu len nhu the' khi n6i chuy~n qua di~n tho~i. Nghia d6ng bao ru(>t thjt lam dau long ngttC1i c} khåp ndi. Mi~n Båe, mi~n Nam va khåp mqi mi~n tren the' gi<li, tri~u tri~u con tim nlng d(>ng hu<lng v~ mi~n Trung ehim trong l?m nu<le thåm. Cong cu(>c v<lt xac ngttC1i che't, cuu låy ngttC1i sO'ng da du<Jc thl,l'c hi~n gh nhu el khåp mqi ndi tren dåt nu<le va håi ngo~i. ngay kbi c6 th~. Til.' cac em be de'n cac c~ gia, dau cung n6i dau ciia n~n dån, da g6p cong, g6p ciia d~ lam nen cac phong trao cuu tr<J. Ti~n b~c. ao quån, g~o muO'i, bånh ml va ml g6i an li~n ... c6 cai gl thl g6p cai d6 d~ CUu cåp n~n dån. Khi nu<lc lii dang con dång cao, chl c6 may bay trJ!e thiing thå d6 an xuO'ng. Khi nuoe rut xuO'ng it nhi~u m<li c6 th~ cuu cåp bång ghe, thuy~n. Cae ehUa Til.' Dam, Di~u Drrc, Kieu Dam, Til.' Hie'u, ... la ndi t~p trung quy Thå y, quy Su Co va hqc Tang nåu edm bo va o bao ni long v<li muO'i me, ehåt len tll'ng chie'c ghe d~ di CUu d6i ca c vling chung quanh Hue'. Ciiu cO'ng, duC1ng xa bi hu h~i kbie'n cho vi~e v~n chuy~n ludng thJ!c v~ eae vling bi n~n khong th~ thJ!c hi~n trrc thC1i, nhi~u doan sinh vien, hqc sinh tlnh nguy~n til.' phia Nam de'n Da Nång da di b(> tren duC1ng m1i mang theo bånh ml va ml g6i ra Thll'a Thien tie'p cuu n~n dån. De'n nay, bång mqi phudng ti~n c6 du'<.1c, s6 lu<Jng ludng thl,l'c cM v~ cac vling bj n~n tudng d6i da c6 th~ dap U'ng vi~e etfu d6i t~m thC1i. Chl con Nam Dong, A Lu'oi tuy el mien m1i nhu'ng lu'<Jng nu'<lc mua d6 xuO'ng qua nhi~u gåy cånh ng~p l~t. s~t le} ca m(>t bon nui lam tuy~t du'C1ng tie'p v~n thi vån con bj co l~p. chl c6 tfl!c thiing m<li tie'p te' thl,l'c phii'm du<Je.

Cong cuQc Cdu Trf! dang do1 di~n vm nhilng vin d~ khtln cip: Trttoe he't la v~ sinh moi tru'C1ng. Xac ngttC1i, xac suc v~t slnh thO'i lån v<li biln c} nhi~u ndi dang la mO'i de dqa l<ln eiia moi tru'C1ng sO'ng. Måm b~nh - nhåt la cac b~nh djch - da kh6 ngan eMn du<Jc; trong khi ngu6n nu'<lc uO'ng ciing bi o nhii§m. Ba doan sinh vien Y Khoa el mi~n Båe da vao ke't h<Jp voi cae båe si, y ta dja phudng dang n6 ll,l'e ngan ch~n va lo d6i ph6. ThuO'c Tåy til.' ben ngoai va til.' cac du'<Jc phong, vi~n bao che' trong nu'<lc ciing da du'<Jc dua de'n cac vling bi n~n. Xin håy du nguy~n d~ cho ~nh djch dll'ng xay ra. Cung U'ng cac nhu du dn tO'i thi~u d~ sO'ng ngoai ca c thl,l'c phii'm an lien. Nhung be'p diiu, n6i soong ... M nåu chin thrre an. Ben c~nh la vån d~ cuu ret kbi mua Dong l~nh dt da såp de'n tru'oe måt. Åo quån, men chie'u, ... la nhfi'ng thrr dang råt dn. Xin hå y nh<l, bang tram ngan ngttC1i chl con låy m~ng trong khi mQi thU' cho nhu du sO'ng deu bj lii l~t cuO'n Si!-Ch.

Bån Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000

Trong t~m thC1i, n~n d6i da du'<Jc cuu chUa cåp k)' nhC1 tårn long "la lanh dum la rach". Nhu'ng tru'oc måt, n~n d6i v~ lå u v~ dai se la m(>t de dqa nij.ng n~ ne'u ~ mua m<li khong du'<Jc gieo h~t vao dåu thang 12 nay. Cong CUQC CUu tr<J, ngay til.'båy giC1, dn tie'p tay vao vi~c euu låy n~n d6i nay bång cach cung cåp th6e giO'ng hij.c cåp ti~n d~ nong dån ngbeo bj n~n mua th6c giO'ng. Dåy chinh la bu<lc dåu cua vi~c giup tai 6n djnh dC1i sO'ng cho n~n dån. Ngoai ra, m(>t nhu du khac la vi~e hqe eua tre em cac vling bj n~n. Chtta bie't lue nao cac tru'C1ng hqc mel cii'a l~i nhu'ng cba:c chån khong th~ d~ låu. Cung U'ng t~p vel, bUt mJ!c cho cac em la di~u rna chUng ta ciing cån nghi t(}i trong cong CUQC CUu tr<_1 nay .

GiQt mtdc måt nao ...... cho dan toi? Nam Dao Nhfi'ng cdn gi6 cuO'i xuån t~i Adelaide nam nay b6ng trcl l~nh l~ lung. Dåy khong phåi la nhfi'ng lan gi6 mat chuy~n mua tru'<lc kbi bu<lc sang nhfi'ng ngay nång h~ kbie'n cåy kho cån vl thie'u nu<le. Nåm trong n~m åm chiin em, nghe tie'ng gi6 rit, tie'ng mu'a d6 ao ao tren mai ng6i, long toi ch<Jt g<Jn len m(>t ni~m x6t xa kbi nghi de'n nhfi'ng månh dC1i Vi~t Nam d6 nat dang oån o~i giua nhfi'ng tr~n cu6ng phong bao tap el que nha. Tr~n l~t da cuO'n troi di bie't bao nhieu mai nha, bao nhieu boa mau. Bao nhieu m~ng ngu'C1i da ra di theo giong nuoe oan nghi~t kia. M(>t sl,l' thi~t h~i to tat ve sinh m~ng lån v~t chåt l~i xåy ra them m(>t lån nua cho dåt nu'oc toi. Hai tr~n bao l~t t~i mi~n Trung vao niim 1995, va t~i thånh phO' c6 H(>i An vao thång 1111998, ciing nhu tr~n h,l t hi~n thC1i phåi ehiing la nhfi'ng lC1i eånh ca o nghiem trqng cua thien nhien cho chinh quy~n CSVN hi~u la d~i n~n phå rll'ng el Vi~t Nam se di kem v<li thien tai l~t l(>i tåt khong th~ nao tranh du<Jc. Ngay xu'a gij.p phåi thien tai, con ngu'C1i ehl bie't the} dai båo rång thien nhien, thån thanh n6i gi~n ph~t ehUng ta. Nhu'ng ngay nay, nhfi'ng kie'n thrrc v~ moi sinh da eho thåy, thu'C1ng thu'C1ng nhfi'ng thien tai d~u do loai ngttC1i t~o ra qua nhfi'ng hilnh d(>ng phå hUy thien nhien, lam xao tr(>n sl,l' quån bång trong vii t~. ciing nhu' con ngttdi ciing c6 th~ ngan cMn du'<Jc phh nao thien tai ne'u bie't giu gin Va båo V~ moi sinh. Chuy~n l~t hi~n thC1i rna dån t(>c chUng ta dang phåi ganh chju ciing do Mi han tay eua ehinh quy~n CSVN t~o ra. CSVN vån thll'a hi~u rång rung giu vai tro nuoi du'i'fng nhung m~ch nu'oc ngåm va dieu bOa lu'u lu<;tng cac giong suO'i, giong song, ciing nhu rll'ng e6 tae d~ng ngan eån nuoc til.' tren ngan d6 xuO'ng gå y ra nhung tr~n l~t l(>i. Ne'u la m(>t chinh quy~n bie't thu'dng dån, bie't lo chiim s6c de'n sl,l' an toan cua ngttC1i dån, thi hån nhien nha dm quyen CSVN phåi dua ra nhfi'ng chinh sach båo v~ rirng, tr6ng tbem ca y d~ the' nhii'ng cå y gia da che't

19


hAu t~o sJ! quan bång trong thien nhien, nhu' cåc nu'<lc kMc tren the' gi<li dang lam. Nhu'ng ~t dång bu6n thay! Thay vi phåi cham s6c rirng, thl m(it doan quan tham nhung trong chinh quy~n da thÅng tay ch~t phå rirng khong thu'dng tie'c mi~n la tui hQ day å p do la. Xu<lng cu'a che' bie'n g6 l~ u v<li my tll' trå hinh th~t d~p la "Doanh tr{fi Quan Dqi Nhan Dan Vi~t Nam" la m(it trong nhung thi d1,1 di in hinh, cho tha'y tll' ngay CSVN nåm chinh quy~n cho t<li ngay hOrn nay, da c6 hdn 7 tri~u måu rirng b! thieu My. Ne'u ai c6 di qua Ca Mau, thi hån se dau long tha'y 178.000 måu rirng xanh tu'di nåm nao da bie'n ma't va nay chl con von v~n du'<li 4000 måu. Ho~c la d tinh Dåc Låc mi~n cao nguyen Trung phån, hdn nii'a tri~u måu rirng da b! tan phå. Hi~n tu'(_1ng nay då va vån dang tie'p tl,IC xåy ra d khåp ndi tren que hu'dng chUng ta. Ngucri dan bie't du'<.fc mo'i hiim hQa se de'n v<li mlnh, da gi6ng len nhii'ng tie'ng chuong båo d(ing chinh quy~n: "RU'ng Quång Nam khong con suc di giu va can bång ngu6n nu'<lc ng~m nen g~p mua mu'a, con nu'<lc lu du dån x6a s~ch ta't cå. RUr!g se khOng con J{{y than thl minh cdn ngtin giong nu& tai hqa kia. Con nguiJi dii huy ho{fi va giiJ da y phdi trd gid" (Bao Tu6i Tre s6 9/96). Nhii'ng lcri cånh cåo tu'dng tt! neu tren chl la nhung cdn gi6 thoång ngoai tai chinh quy~n. "Doanh trqi Quan Dqi Nhan Dan" vån h6 Mi ho~t d(ing, di r6i ngay hOrn nay thien tai l~i de'n v<li nhii'ng ngu'C1i dan vo t(ii tren da't nu'<lc ngheo kh6 cua chUng ta . Thien nhien trung ph~t dan ta u'? Ca u trå 1<'1i hån phåi la khong. Chinh nhung lam t~c. nhung thånh ph~n tho'i mit CSVN da gay nen nhung thåm h9a nay cho dan ta . Khong bie't trong gi<'1 phUt nay, nhii'ng con ong chåu cha giau s1,1 qua nhung mo'i kinh doanh phå rirng, dang nåm trum chan n~m a'm d nhii'ng dinh thJ! d6 s(i, c6 nho du'<.fc m(it giQt nu'dc måt x6t thu'dng cho nhii'ng thiiy ngu'<'1i n6i l~nh ~nh tren m~t nu'dc hay khong? H9 c6 nghe du'<.fc tie'ng keu CUu tuy~t VQng CUa nhifng ngu'CJi dan kho'n khG kia hay khong? Hay la dh 6c h9 vån vui cu'C1i say me trong nhii'ng con tinh pha rung bån gd lcri bl,lc tri~u do My n9 såp tdi? Th~t la chua x6t cho dan toi, lam l1,1ng CJ!C nhQC, d6i khåt ca CUQC dCJi, d6ng thue' cho chinh quy~n di r6i b! che't tue tu'di cung b<Ji nhii'ng ban tay tham nhung trong chinh quy~n . Di~u lam toi dau long nha't la

khi hay tin CSVN vll'a ra thong cåo cho bie't ta't cå cåc hQi thi~n nguy~n hay ca nhan nao muo'n giup dcJ d6ng bao bao l1,1t mi~n Trung phåi dang kY vdi U y Ban M~t Tr~n TG Quo'c tll' ca'p xa uy trd len. Uy Ban M~t Tr~n se t!ch thu nhii'ng sån v~t va tai v~t, ciing nhu tl,lm giam di di~u tra nhii'ng ai hånh d(ing tt! tue khong c6 gia'y pbep clia U y Ban nay. Khong dau long sao cho du'<.fc khi tha'y nhung hånh d(ing nhan d~o cda ngu'<'1i dån ciing b! CSVN kiim soat, nhom ng6 di tlm cåch an ch~n nhu h9 da tll'ng lam trong nhii'ng kY bao l1,1t trUde.

20

Khi dQc tin nay toi ll,li nghi de'n chuy~n bao l1,1t xåy ra t~i mi~n Trung nam nao (1995). M(>t anh thanh nien ki l~i cho toi nghe eau chuy~n anh va cåc b~n tre d Sai Gon ra mi~n Trung giup n~n nhiin bao l1,1t. Khi de'n ndi, cong an da tich thu he't nhii'ng quh åo va thuc an rna hQ quyen du<_1c va n6i vdi h9 rång chinh pM se phiin phåt cho d6ng bao. Nhu'ng vai ngay sau, anh da nhin tha'y nhii'ng chie'c åo cu rna chinh tay anh da xin dang du'c,1c ba y bån <} ch<_1 trcri, cung nhu' nhii'ng ba con, b~n be cua anh, nhii'ng n~n nhan bao l~t chå du'(_1c chinh pM cho du'<.fc m(it chie'c a o cu di m~c. Ti~n va phåm v~t gUi de'n cU'u tr<.f da khong canh rna bay. Va toi hiiu ~i sao thC1i d6 chinh quy~n CSVN chl yeu du H(ii H6ng T~p TJ! d Uc chiiu chl du'(_1c trao ti~n. dång va nha nu'dc CSVN se la ngu'CJi thay m~t hQ gUi de'n nhirng n~n nhan bao l~t nam 1995. Va n~n nhan bao l1,1t cung d~u hiiu la hAu he't nhii'ng so' ti~n d6 då div~ dau.

Toi l~i ch<_1t nhd de'n chuy~n Hoa Thu'(_1ng Thich Quång D(i va 5 vi Tang Ni khac da bi CSVN båt bO tu ngay 15/8/1995 vdi cai t(ii "lim ml/u phd ho{fi chinh quyln va Jam t6n thuctng quyln lqi qudc gia" chl vi Ngai da ra l~nh gUi m(it xe thJ!c phåm ra mi~n Trung cU'u tr(_1 n~n nhan ba o l1,1t cung nhu' vie't thu keu gQi Ph~t tii' gi up dcJ d6ng båo b! n~n. Ne'u nhin du'di khia c~nh cda nhii'ng ke cu<'1ng håo ac bå, b6c l(it dan chUng, thllcri bu(ic t(ii nay quå th~t la chinh xac. Vi~c cac vi tu si tJ! ta y phiin phåt ti~n b~c. thJ!c phåm de'n t~n tay nhii'ng n~n nhiin bao l~t da th~t sJ! cån trd va hiiu theo nghia cda CSVN tue la am mu'U phå ho~i dl! tinh cua chinh quy~n dang muo'n thon tinh cda cåi quyen du'<.fc, nhu v~y lam t6n thudng de'n quy~n l<_1i cua nhii'ng ke dm quy~n. Bån an tu 5 nam rna nhii'ng v! chån tu nay da phåi ganh chju, chinh l~i la nhii'ng cai b~t tai e ch~ nh1,1c nhii rna CSVN da phåi nuo't ~n trUde nhifng SJ! ke't an n~ng D~ CUa c(ing d6ng the' gidi V~ SJ! bO tU ba't cong Va phi ly nay. Ngay hOrn nay trude thåm cånh h,tt l(ii, ne'u la m(it chinh quy~n bie't thu'dng dan, bie't cham lo cho dan, thi chinh

pM phåi bie't du'a ra nhii'ng chudng trlnh cU'u tr(_1, du'a ra nhii'ng thong cao keu g9i ta't cå m9i ngu'CJi trJ!c tie'p tdi giup dcJ n~n nhan båo h,tt rna khong dn phåi xin phep hay dang ky hh sdm xoa diu n6i dau cua hQ. Vån khoe khoang tt! nh~n Dång la "dtiy t(J" cua nhan dan, "vi dan va c ho dan", cd sa o CSVN l~i dua ra ca i thong ca o quai l~ kia, ham d9a bO tu nhii'ng ai khong dang kY vdi Uy Ban M~t Tr~n? Dång la'y quy~n gl rna bO tu hay ngan dm khong cho m(it ngu'CJi dan de'n dua ti~n ha y t~ng v~t giup d6ng hudng cua mlnh dang b! ho~n n~n? Ngu'cri dan dang lam m(it vi~c nhan d~o dang du'(_1c khuye'n khich khen ng<.1i thl t~i sao Dång l~i phåi kiim soat nghia cii' ca o d~p cua hQ? So'ng <} xu tJ! do nhu U c cha u, hang tu~n to i vån thucrng g~p nhii'ng ngu'<'1i d~i di~n cho du lo~i hQi tU' thi~n. de'n nha mlnh go cii'a xin ti~n di tr(_1 giup nhii'ng thanh phAn khong may mån trong xa hQi U c. Khong c6 m(it d~o lu~t nao cua c båt cac t6 chuc ttr thi~n phåi dua ti~n hay

u

San Tin B~c Bi~t PM p Åm 1.2000


phåm v~t cho chinh phli phåt hq. Ngu'C1i dån dau phåi la con nit ngu d6t de'n n6i phåi cån de'n sl;l' giup d<J dulli hlnh thuc kiem soat ep buqc nay.

Ay the' ma nhii'ng ngu'C1i "ddy to dinh cao cuå tri tu~ loai ngui!i" l~i cho rång dån Vi~t Nam ngu nen tl;l' quye't djnh dum cho dån, thåy ti~n cua dån ta sang mift len muo'n quån ly thay cho dån. Th~t la tn1 tren vo cung. Ngu'C1i

dån nao eling nhln thåy thåm y cua Dång va åm uc båt man tru'llc nhii'ng banh dqng khong nhån ai na y. Khong bie't ngay nao Dång bie't nho dung mqt giqt nulle mift x6t thu'dng cho dån toi, nhii'ng ngu'C1i dån kho'n khå b! b6c lqt de'n t~n cung xu'dng tuy tir hdn 24 nam qua, mqt pMn tii' the' kY l~m than cua dC1i ngu'C1i? O

GIAO HQI PH~T GIAO VItT NAM THONG NHAT NA VY V~ CliSi Blystadvn. 2, 2006 Lovenstad- Norge tel. 67.973033 fax: 67.971905 Oslo ngay 18.04.2000

CHUONG TRINH V ÅN NGHE. TINH THUONG (Gåy Quy Cl1u Tr<1 Bao L~t Mi~n Trung Vi~t Nam) Thua quy vj, Cdn lli h,1t 7 tinh mi~n Trung vao cuo'i nam 1999 th~t vo cung khung khie'p, da gåy che't ch6c bang ngan ngu'C1i, gåy d6i khå bang tri~u nguC1i, lam då troi bang tri~u ngoi nha, lam hu h~i gh he't M tho'ng du<Jng sa, du co'ng, nha thudng, tru'C1ng hqc ... va phå hliy toan bQ boa mau mua V\,1 må ngu'C1i dån ngbeo mi~n Trung so'ng nh<J vao d6 bang nam. Khong c6 kho'n khå nao cho bång nhii'ng tang thudng do thien tai de l~i. De'n nay, cho du lli h,1t da di qua måy thang, nbu'ng nhii'ng thåm cånh: ruqt fu!t chia lla, cli'a nba måt s~ch, d6i ret tå tdi, ~nh d!ch lan tran ... la nhii'ng ve't thu'dng nhuc nbo'i dang hilnh hl,l tren phån thån the mi~n Trung thån yeu ma tlnh d6ng ba o ruqt th!t "mtiu c håy ruqt mlm", chifc khong ai tranh khoi c~nh long khi nghi de'n bao månh d<Ji tan nat å y. Khi thien tai ch1,1p xuo'ng, cå d6ng bao Vi~t Nam håi ngo~i d~u hullng v~ que hudng, thanh khån the hi~n tåm long vang "la lanh dum /a rach" va Sl;l' d6ng g6p tuy tu'dng do'i d6i da o nbu'ng eling chi dåp ung du'<JC giai do~n CUu d6i nbåt th(1i chu khong thåm vao dau so vdi sl;l' ph1,1c h6i thi~t hl,li v~ v~t chåt tren 200 tri~u do la, giua sl;l' th<J d cua chinh quy~n cqng sån va hoan cånh khifc nghi~t ngheo nan muon thud' cua mi~n Trung.

Trong cac d<,1t cU'u tr<J da qua, ngu'C1i Vi~t cu' ng1,1 t~i Na U y tuy it, nhu'ng nghia cli' cao d<fp th~t nhi~u va th~t dang tan du'dng. Tuy nhien, nhu tren da n6i, sl;l' h6i sinh thie't thl;l'c khong phåi chi la mqt phån qua lå y låt våi ba bua ma råt dn nhii'ng nhu ye'u nhu': ludng thl;l'c, ao quån, ndi cutrU, v.v .. trong mqt th<Ji gian nao d6 de nl,ln nhån tl;l'a vao va xay dl;l'ng l~i nhii'ng gi da då nat trifng tay. Do d6, nhåm thl;l'c hi~n cong cuqc gqi lå "glup d<1 tal thllt" da du<Jc m<;>i doan the, t6n giao ... håi ngo~i. tå chuc cac chudng trlnh gåy quy "tlnh thlidng" de tl,lo them ngu6n tåi chånh hh dåp ung phån nao nhu ch to tat neu tren. Va theo chi~u hudng d6, V1,1 Cu' SI cua Giao Hqi PGVNTN Na Uy se tå chUc ngay vAn ngh~ tlnh thlidng:

til' 11.00 giif de'n 21.00 giif ngay thu bay 06.05.2000 t~i

H()i Trtiilng Rælingen Videregående Skole

Vdi chlidng trlnh: Trlnh dl~n vAn ngh~, 16 ta, karaoke, va han thdc An tuy~t hå o Vi~t Nam (cå cha y lin m~n) f)~ gå y quy theo th~ thuc nhu' sau:

- Va o cli'a tl;l' do nhu'ng d6ng g6p hå o tam va o thung (d4t

ac åa vao) d~ trang trå i ti~n thue hQi tru'C1ng.

- Toan bQ ti~n l<Ji hån thuc an uo'ng (va ung hQ rieng nlu c6) se gd'i v~ Ban Tir Thi~n Xa Hqi cua GHPGVNTN trong nu'dc de giup d<J tai thie't. Vh chllng toi chån thanh keu g<;>i quy d6ng hudng, PMt tli' mqt lån nua My md' long tir ai de'n vlli ngay Tlnh Thlidng nay, d€ cMng ta vira MP g<J nhau trong tlnh tl;l' dån tqc, vira the hi~n long vang theo tinh th~n: "mie'ng khi doi goi khi no, ciia tuy td toe, nghia so nghin trung" Trin trQng kfnh mM, Ban TåChdc Ban Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000

21


Hoa ThttQ'ng Thfch Quång D~ da dlt«fc nha caim quy~n c~ng sån Vi~t Nam trå tt1 do sau nhllng nAm thang bi glam caim v6 cAn ctf va kh6ng xet xd ~i tr~i B14 el gain Ha N~i. Ngai da du<;tc Ph~t tii' Ha N9i mua t~ng ve may bay va dii Mn phi tntCJng Tan S<1n Nha't (Sal Gon) va o lue 13.45 gi(J sang thu tu:' ngay 02.09.1998 . Sau d6 Ngai dii tr~ v~ Thanh Minh Thi~n Vi~n ~ thanh ph6 Sai Gon.

H<;>c V~,tn H~,tnh cua Ph~t Giao t~,ti Sai GOn va Ngai dii tr~ thanh m9t trong nhllng vi liinh d~,to P~t Giao du<;tc kinh tr<;>ng vl sl,( uyen båe cilng nhu:' t~m nhln så u r9ng cua mlnh.

Hoa Thuqng Thich Quång De}

Lao Tu, Quån Thuc, Trd Lai . Lao Tu

Hoa Thu<;tng Thich Quång E>9 luon b! am ånh Mi 2 thåm tr~,tng, d6la: - Cu9c banh quye't Hoa Thu<;tng Thich Bue Hå i, Th~ y cua Ho a Thu<;1ng, nga y 19 thang 8 nam 1945, trong nhfi'ng nga y dån tien ngu:'CJi C9ng Sån nåm quy~n h,tc t~,ti Vi~t Nam; - M9t Tang si ke't nghia anh em la Hoa Thu<;tng Thich :E>~,ti Håi, b! båt giu nam 1946 va b! banh quye't sau d6, chi vl v! tang si nay thu9c Vi~t Nam Quo'c Dån E>ång, m9t t6 chuc khong phåi la dång C9ng Sån (chi

Sau khi Vi~t C9ng chie'm mi~n Nam, Giao H9i Ph~t Giao An Quang di thu<1ng lu<;tng v"i H9i PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nha't mi~n Båe Cqu6c daanh) va nha dm quy~n Ha N9i di tie'n de'n thO'ng liinh PMt Giao toan quo'c nhU'ng båt thanh, Giao H9i nay li~n t6 chUc Dai Hoi Phåt Giao Toan Q~o'c Ky 7. t~,ti chila An Quang tir 21 de'n 23 thang l nam 1977 di chO'ng l~,ti nha dm quy~n . Trong d~,ti hQi nay, Hoa Thtt<;tng Thich Quång D9 du<;tc bh lam T6ng Thu:' Ky Vi~n H6a D~,to thu9c GHPGVNfN va Hoa Thu<;1ng dii cong kich che' d9 Ha N9i v~ nhllng vi ph~,tm tl,( do ton giao, cfing nhu:' banh d9ng cu:'i'Jng do~,tt tai sån cua Giao H9i Cchiem daqt C6 Nhi Vi~n Quach Th! Trang. thang 3-1977).

Che' d9 c9ng sån Vi~t Nam cho rång nhllng phe phan cua Ho a Th1t<;1ng gii y tr<J ng~,ti cho nha nu'"c v~ cac va'n d~ ton giao, nen dem 6.4.1977 cong an c9ng sån .< dii bao viiy chiia An Quang va båt Hoa Thu<;1ng ciing Hoa Thu<;1ng Thich Huy~n tiet ve nhOng Vl,J hanh Quang va 5 v! liinh d~,to quyet nay dllqc H6a Ph~t giao khac thu9c Chan dung Hoa ThtJ<:fllg Thfch Quång De? Thllqng neu len trang GHPGVNTN. Tåt cå b! ånh ch1,1p tru~c khi Ngåi tråv~ Såi G1'ln thang 9.1998 thu gdi cha DO Muoi. ngu:'<;fC diii, tra tån va ·buQC T6ng Bi ThLI dang CQng (ånh d~c bi~t PMp Åm) San Vi~t Nom. ngay 19 phåi tl,( nh~n la lam vi~c thang 8 nom 1994). cho cd quan Trung U<1ng Tinh Båo Hoa Ky (CIA), va b! bi~t giam. Ngay 11 thång 11.77, TM tu'"ng CSVN Vl nhllng ly do tren rna v! liinh d~,to ton giao Hoa Ph~,tm Van D6ng han banh Ngh! Quye't sO' 297, n9i dung Thu<;1ng Thich Quång E>9 khong bao giCJ con tin vao sie't c~t quy~n tl,( do tin ngu:'i'Jng va hånh d~,to t~,ti Vi~t ngu:'CJi c9ng sån nua. T~c danh cua Ngai la E>~ng PhUc Nam, Ngh! Quye't cho pbep nha nu:'"c quy~n t!ch thu tai Tu~. sanh ngay 27 thang 11 nam 1928 t~,ti TMi Blnh, sån chila chi~n va ca'm m<;>i sinh ho~,tt truy~n d~,to. Ngay xua't gia dån P~t nam 13 tu6i. Sau khi k:Y ke't Hi~p d!nh 8 thang 12 nam 1978, Hoa Thu<;tng Thich Quång D9 Geneve 1954, C9ng Sån Vi~t Nam nåm quy~n banh t~,ti cung 5 v! tang si b! che' d9 dua ra xet xli', nhU'ng vl Ha N9i, Hoa Thtt<;1ng Thich Quång E>9 dii di ett vao khong bie't ke't t9i cac v! Tang si v~ nhllng sai phl,lm gl, mi~n Nam Vi~t Nam. Ngai dii tirng di du h<;>c v~ P~t va cfing nhCJ ap ll,(c quo'c te' nen toa an danh cao bu9c Giao ~ Tich Lan va An E>9 r6i tr~ V~ d~,ty ~ Vi~n :E>~,ti 22

Ban Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


cac dO'i tu'<;1ng la gay r6i lo~;~n tr~t tl,i, loan truy~n tin tha't thi~t. Sau d6, nha nu'oc Ha N9i da phai tha bång Hoa Thu<;1ng Thich Quang B9 va Hoa Thu<;1ng Thich Thanh TM. Bci lam giam anh huJng ciia GHPGVNTN, trong cac nåm 1980, 1981, chinh quy~n Ha N9i l~p ra m9t tå chuc ton giao ngo~;~i vi, d~t ten la Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam (Gi6o Hqi Nha NLJ6c). Thang 9 nåm 1981, che' d9 tlm cåch sat nh~p GHPGVNTN våo Giao H9i Nhå Nu'oc. Tuy nhien, mu'U toan nåy da g~p sl,l' ch6ng dO'i manh li~t m9t s6 Tang si ciia Giao H9i An Quang. Hoa Thu'<;1ng Thich Quång B9 lå ngu'di phan dO'i m~;~nh me nha't, voi sl,l' h~u thuån ciia toån thci cac nhan v~t lanh d~;~o khåc. Chinh quy~n Hå N9i du'dng nhien coi vi~c h<;1p nha't PMt Giao da hoån ta't, va quy ke't vi~c ch6ng dO'i lå ba't h<;1p phåp. B6 lå di~u må che' d9 bi~n giai nen chinh quy~n c9ng san l~;~i båt gifi' Hoa Thu<;1ng Thich Huy~n Quang va Hoa Thu<;1ng Thich Quång B9 - hai nhan v~t n6i b~t cho sl,l' dO'i khang ciia GHPGVNTN våo ngåy 25 thang 2 nåm 1982. R6i dua hai vj v~ quan thuc t~;~i nguyen quan. Hoa Thu<;1ng Thich Huy~n Quang bj du'a v~ Quang Ngai trong khi Hoa Thu<;1ng Thich Quang B9 bj dua v~ Vii Boåi, tinh Thåi Blnh d mi~n Båe. Thån mh ciia Hoa Thu'<;1ng eling bj quån thUc, våo nåm a'y lue C1,1 da 90 va da ma't våo nåm 1985, khi vån con bj quan thUc. Trong cåc vj Cao Tang cii.a GHPGVNTN, Hoa Thu'<;1ng Thich Quang B9 du'<;1c coi nhu' lå m9t vj chån tu, c6 tinh tlnh cu'dng trl,ic va thång thån, nhu'ng khong cl,l'c doan, khong c6 tham vc;m g chinh trj, khong nuoi du'C1ng va kich d9ng h~n thu ton giao d€ lam d9ng lt,rc tie'n len nåm chinh quy~n .. . Hoa Thu'<;1ng chl mu6n phåt huy d~;~o phåp, van h6a va doån ke't dån t9c M xåy dl,ing da't nuck Duoi thdi Vi~t Nam C9ng Hoa, Hoa Thu<;1ng da c6ng hie'n mQt s6 tac phå'm sau dåy : Thoat vong t1,1c l1,1y CSai Gon 1962), Duoi mai chUa hoang, Truy~n c6 Ph~t Giao CSai Gon 1964), B~;~i thira Ph~t Giao tu' tu'dng lu~n. Ticiu thira Ph~t Giao tu' tu'dng lu~n (Sai Gon 1969). Tir nåm 1982 Mn nay, Ho a Thu'<;1ng da vie't nhi~u bai n6i v~ nhfi'ng sai låm ciia Bang C9ng San dO'i voi dån t9c va Ph~t Giao, m9t s6 nhfi'ng bai nay da du<;1c in thånh såch. Ngay 25 thang 3 nåm 1992, sau hdn 10 nåm bj quan thlic, khong xet xii' Hoa Thu<;1ng Quang B9 tl,i y rdi bo ndi quan thUc trd l~;~i Thanh Minh Thi~n Vi~n d Sai Gon. Tir ngåy bj båt giam cho Mn nay, Hoa Thu<;1ng Thich Quång B9 luon tranh da'u m9t cach can dam va khong bao gid m~t moi cho quy~n tl,i do ton giao va tl,i do dan chii. t~;~i Vi~t Nam, va Ngai da vie't m9t t~p tai li~u c6 tl,ia d~ "NhtJn djnh v€ nhflng sai liim cua dång cqng sån do! vcJi dan tqc va PhtJt Gido Vi~t Nam". Ngai da gdi m9t van thu cho T6ng Bi Thu E>6 Mu<1i ciing t~p tai li~u da y 44 trang voi n9i dung tu'C1ng thu~t mc;>i sl,l' tru

Ban Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000

d~p ngu<;1c dai må GHPGVNTN phåi ganh chju, tir ngåy dang C9ng San dm quy~n tl,li Vi~t Nam. HP tåi li~u nå y Ngåi eling da gJi cho ong Louis Joinet, nguyen Chii Tjch "T6 hanh EJqng Ch6ng Bdt BcJ Trdi Phep" ciia Lien Hi~p Qu6c tl,li såi Gon våo lue 18.00 gid ngay 30.04.1994, trong khi ODg nay dang di di~U tra V~ tlnh trl,lng cåc nhå tu, trl,li cåi tl,lo d Vi~t Nam. CDd ddng

trong s6 Ph6p Am th6ng 6 nom 1995)

Hoa Thu'<;1ng Quang B9 da vie't nhu' sau v~ chinh sach dan ap ton giao cii.a Bang C9ng San Vi~t Nam:

"Nhu dii n6i trang do~n trude, cqng sån la nhflng nguili vo thlin duy vtJt, chu tructng tieu di4t cdc lon gido, vi Marx cho lon gido la lhuoc phi4n cua loai nguili ma "bc;>n" IU bån dung lam cong C/,4 ru ngu nhan dan lao dqng bdng cdch khuyen hq co' gdng chju nhflng khlf ClfC J dili nay di r6i se dur;c den bu mqt thien duilng () kie'p sau di dl M b6c lqt hq, trang khi chu ngh'ia cqng sån chu lructng xay df!ng thien duilng cqng sån ngay tren m!Jt dal nay. BJi vtJy, cqng sån cho ton gido la mqt trJ llfc can phåi tieu di41". "T~i

Vi4t Nam c6 hai ton gido chinh la Thien Chua gido va P/z4t gido. Cqng sån gqi Thien ChUa gido la Cong gido ma tie'ng 16ng cua hq la "cUt ga", eim PMt gido thi tieng 16ng cua hq la "phån ga". T~i sao hq l~i gqi la crll ga va phan ga? Tue hq clzo Cong gido kh6 tieu di4t hctn PMt gido. Hq phan tich ral ky vi nhdu ly do, nhling qud dai khOng thl ki hel ra J day, toi chi t6m tdt slf phan 1iclz cua lzq nlzu sau: Cqng sån ddnh gid Cong gido 1uy la so' it, nh11ng la nhflng con su tu, kh6 tieu di41, ciing nlzu crll ga sdp (eat ga LJ6t sen s~t) dii dinh vao qudn do lhi eld con cach cdt bo chJ ay di 1hoi, chU kh6 gi!Jt s~ch /dm; con PluJt gido tuy la so' nhdu, nhling chi la nhflng con cuu, dllieu di4t, ciing nhu phan ga kh6, chi can g~t mqt cdi la s~ch! Nh11ng du kh6 ha y dl thi cuo'i c ung ding phåi tieu di4t. Nh11ng cdch thUc tieu di4t thi tuy ti:tng giai do~n, tuy ti:tng ndi ch6... " Hoa Thu<;1ng ciing cho bie't tlnh trl,lng bi tham ciia Ph~t giao mi~n Båe sau 20 nåm du'oi che' d9 c(?ng sån nhu' sau:

"Toi duqc biet hJu het cdc tlnh tren Vi4t Bdc kh6ng con chua con su nua. Ngay t~i tlnh Thdi Binh chJ toi J, cå tinh ding chi c6 8 vi Su Tang gia, tu6i tu 70 trJ len va may ch1,4c Su Ni vua gia vua tre. Sau khi v€ Vu EJoai duqc vai tuJn, toi nghe Bq Van H6a cua nha nucJc Vi4t Nam dii xe'p h~ng chua Quynh Lam vao hang "di tich ljch su" c6 cap bdng va t6 chUc hdn hoi. Con gi nua dau ma di tich vcJi ljch su! Den ngay cdi nln nha nuoi lqn hqp tdc xii trude chua cung chdng con". Bh nåm 1995, Hoa Thu<;1ng Thich Quang B9 len tie'ng phan dO'i vi~c båt giam trai phep phåi doan cU'u tr<;1 lii l1,1t viing d6ng bång song CU'u Long cii.a GHPGVNTN. Yl vi~c nay rna Ngai da bj båt giam tir ngay 4/111995. Sau hdn 8 thang bj giam giu, ngay 15/8/95 Hoa Thu<;1ng Thich Quång B9 bj ke't an 5 nåm tu J, trong m9t phien 23


toa khong c6 lu~t su bi~n hQ, khong c6 båo chi qu6c te' tham dlf, khong c6 thån nhån chli'ng kie'n. Slf ki~n nay da ga y ra m()t lan s6ng phån d6i m~nh me trong du lu~n <} trong va ngoai nU'6c. T~i kh6a h<;>p tbang 12 niim 1997, T6 Hanh D()ng Ch6ng Båt B6 Trai Pbep cua Lien Hi~p Qu6c da la'y quye't dinh tuyen xu'ng Hoa Thu<Jing ci1ng v6i 2 vi D~i Due Thich Tri TJ!U, Thich Thi~n Minh la tu nhån vi ludng thUc bi bilt bd trai pbep. Nam 1998, Hoa Thu<Jng Thich Quang D9 cung voi Hoa Thu<Jng Thich Huyc!n Quang du<Jc dua ten vao danh sach de! nghi lanh giai Nobel Hoa Blnh.

Nhån ngay I€ d()c l~p cua dang CSVN 2/9/1998, Hoa Thu<Jng Thich Quang Dl) da du<Jc trå tlf do cung v6i tren 5000 tu nhån khac. Sau khi dU'<Jc thii, Hoa Thll'<Jng tr<} ve! sinh ho~t t~i Thanh Minh Thic!n Vi~n t~i SaiGon. Vao ngay 23.03.99, Hoa Thu<Jng da bi cong an c()ng san Vi~t Nam bilt t~i Quiing Ngai trong chuye'n vie'ng tham HOa Thu<Jng Thich Huy~n Quang dang bi dau n~ng . Sau 6 gio th§'m va'n, cong an c()ng siin Vi~t Nam da bu()c Ngai hiiy bO chuye'n di t~i mi~n Trung va dua Ngai tr<} ve! Sai Gon. Sau hdn 20 niim, D~i H()i PMt Giao Vi~t Nam Tb6ng Nha't kY 8 moi dU'<Jc tri~u t~p vao dåu thång 5/99, va lån na y Ho a Thu<Jng da dU'<Jc båu giu chuc v1,1 Vi~n Trudng Vi~n H6a D~o/ Giao H()i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't.

siin Vi~t Nam, Hoa Thu<Jng tie'p t1,1c cu()c tranh da'u ba't b~o d()ng cho nhån quyc!n n6i chung va quyc!n tlf do ton

giao n6i rieng. Va Ngai lue nao ciing tlm cach to' cao tlnh tr~ng dan ap ton giao t~i Vi~t Nam de'n cac gi6i chUc qu6c te'. Nhån chuye'n vie'ng tham Vi~t Nam cua ngo~i tru<}ng Hoa Ky Madeleine Albright trong hai ngay 6 va 7.9.99, Hoa Thu<Jng da gii'i thu yeu cåu ba hiiy quan tam h<1n de'n va'n de! nhån quyc!n, nha't la quyc!n tlf do ton giao t~i Vi~tNam

Hoa Thuqng Thich Quång , De) - mc)t doa sen Tit Ai Ne'u quy vi nao da tirng k:Y vao thinh nguy~n thU' hay tham gia vao nhlffig sinh ho~t tranh då'u c ho tu nhån lu<1ng tam Vi~t Nam hån dc!u c6 m()t tlnh ciim d~c bi~t U'U ai danh cho nhlffig tu nhan ludng tam <} que nha. ffinh anh Hoa Thu<Jng Thich Quang Dl), Hoa ThU'<Jng Thich Huy~n Quang, Linh M1,1c Chån Tin, Giao Su Doan Vie't Ho~t. Bac SI Nguy€n Dan Que', Cl,l Le Quang Liem, v.v ... dc!u qua than thudng d6i vdi toi. Toi ciing mang nhfi'ng cam giac dau bu6n khi hay tin nhung tu nhån IU'dng tam bi dan ap <} ben nha, m()t thu tlnh cam ·~ lung rna tOi chl c6 th~ giai thich dU'<Jc bång ba chu ngån g<;>n: tlnh dl'in tl}c da n6i li~n toi voi nhlfug vi rna toi chtta be! c6 cd may hQi kie'n.

Vao cu6i thang chin nam 1999, khi d<;>c t~p tai li~u v~ Hoa Thu<Jng Thich Quang Dl) Hoa Tlntqng Thfch Quang De) (fQD), toi da khong ngån Ånh do Phap Åm ch1,1p vao cu6i thang 3 nåm 2000 du<Jc xuc d()ng trU'6c nhlffig loi Ngay 3/8/99, trong up. Thanh Minh Thi~n Vi~n, Såi GQn tam huye't cua Ngai vie't ve! m()t cu()c phOng va'n que hudng dån t()c Vi~t Nam. cua hang thOng ta'n Reuters, Hoa Thll'<Jng Thich Quiing Bue tam thU' dai 44 trang danh may, da dU'<Jc Ngai vie't Dl) da yeu du Ha N()i phåi trå tlf do vo dic!u ki~n cho vao ngay 14 tbang 12 nåm Tan Mui 1992, d~ danh da'u Hoa Thll'<Jng Thich Huy~n Quang. Ba (3) ngay sau, ong 10 nåm Ngai bi quiin thUc htu day t~i Vii Doai tinh Tbai bi cong an g<;>i len th§'m va'n va bu()c t()i da gUi thu tir Blnh. lien l~c ra nuoc ngoai, phån pbat tai li~u cho'ng pM nha U nhån chli'ng s6ng cua ijch sU', Ngai da ghi cbep nu6c, d~c bi~t la vi~c Hoa Tbu<Jng du<Jc båu lam Vi~n nhlffig tham ciinh cua ca tri~u ngU'oi Vi~t Nam phai che't Trudng Vi~n H6a D~o rna khong xin pbep nha nu6c. tue tm b<}i nhlffig con ngU'oi lanh d~o c()ng siin khong Tuy lue nao ciing bi theo doi, de d<;>a cua nha nudc c()ng con nhån tinh qua nhlffig cu()c da'u to' "cdi ctich ruqng 24

Bån Tin B~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


dfit", chie'n c4ch "trtim hoa dua nd", nhfi'ng CUQC tan sat tieu di~t cac tfn d6 ton giao, nhii'ng ngu'i'1i Vi~t Nam yeu mtd'c, v.v ... Nhung gia tq tinh tMn, d~o ly da bi cWnh quy~n CQng San viti d~p di thay the' vao d6 bhg nhii'ng giao di~u vo tMn, dua de'n tham canh dan t9c vd'i m9t the' M Vi~t Nam b! bang ho~i bdi n~n van h6a d~o due suy d6i. Toi da rimg rriinh xuc d(?ng khi d<_>c eau chuy~n Ngai ki V~ m9t ba m~ dang bi b~nh va d6i, them thu6ng nhln con trai dut rnie'ng th!t bO va trung vao rni~ng con ch6 ma c~u ta nuoi di ban låy li'1i . Nlim tren giui'1ng b~nh. them thu6ng nhln rnie'ng tbit bo, ba m~ da danh tie'ng n6i voi con trai ba them rnie'ng th!t qua . qu con trai khong nhung kh6ng b6n cho m~ du<_1c m9t rnie'ng cdm nao rna con nhie'c kbeo m~ minh la ke VO d1,1ng khong bie't kie'm ra ti~n. Tha c~u ta cho ch6 an di dem di ban c6 b~c tri~u con hay bon la cho ba m~ vo dt,mg. Va sau cung c~u thiin nhien bao voi m~ c~u rling m~ c~u che't som ngay nao thl c~u mirng ngay d6 . Qua eau chuy~n diin hlnh nay Ngai da bao d(?ng cho chung ta thåy nhung gia tq tinh tMn, tinh ngui'1i va d~o due da måt dh ch6 dung trong xa hQi "Vi~t Nam ngay xua" v6n coi tr<_>ng luån thui'1ng d~o ly . Va cu6i cung Hoa Thu<_1ng TWch Quang BQ da ke't thuc bai vie't cua minh vd'i tåt ca tårn long tir bi bao la danh cho que huong dån t(?c: "Tom l(li, nhu t6i dii n6i tren, Mf! t6i, Su Phlf t6i, Su Ba t6i, Su T6 t6i dii chet thåm. Nay de'n lu<_1t toi ne'u l~i che't thiim, thl xin g6p them m9t gi<_>t rna u nua vao trang så dau thuong cua dan t9c" .

a

(Viet tqi VO Doai. huy~n v o Thll. tlnh Thåi Blnh thång l nom 1992 nham ngay 14 thång 12. Tån Mui. Ky ni~ m nom thv 10 b! quan thuc lvu day).

Nhung ai d<_>c qua do~n nay hån phiii cam klch, klnh phi,IC v! tu hanh d§y long nhån ai nay. Nhung nam lao tu, b! khung bo' tinh thh eting da khong lam Hoa Thu<_1ng nao nung. Mui'1i nam tri'1i b! giam long eting khong gie't du<_1c tårn long nhån ai v! tha cua Ngai . Va ciing cWnh t~i noi Thon Boai bi giam long nay må Hoa Thu<_1ng Thich Quiing B9 da låy quye't d!nh du phiii che't tang thuong Ngai ciing vån tie'p t1,1c dung len, tranh dåu thay cho nhii.'ng con ngui'1i thåp c6 be h<_>ng bi dan ap b6c 19t tri~n rnien, di h<.> c6 du<_1c nhung quy~n tl,l' do can biin ctia con ngu'i'1i . Tinh thuong ngu'i'1i cua Ngai bao la VO t~n. Ngai da hie'n dang ca CUQC di'1i rriinh cho d~o phap, cho dån t()c. Dåu phiii che't, Ngai ciing mong rhg, ne'u nhii.'ng gi<_>t mau cua Ngai c6 d6 tren que huong thl xin loai ngu'i'1i hay dung n6 di ghi cbep l~i nhung n6i th6ng kh6 tri~n mien cua dan t()c minh. 6i d~p va cao quy thay nhung li'1i tårn huye't dfiy long hy sinh, v! tha tran ng~p bac ai nay! Bl;lO Ph~t tru'Ctng t6n qua bao ng?m nam ijch så loai ngu'i'1i khong phiii la nhi'1 vao nhi~u ngoi chua l()ng Iåy hay vai tri~u t~p kinh in ra, ciing nhu khong phai nhi'1 vao nhii'ng tie'ng mo hay nhfl'ng li'1i giång nlim long cua nhung hanh gia chl bie't t~,Ing kinh gioi nhttng khong bie't

B:in Tin B~c Bi~t Ph:ip Åm 1.2000

nghe nhung kh6 dau cua d6ng bao ru()t tbit rriinh. Se} di d~o Ph~t vån t6n t~i cho de'n ngay bOm nay ciing la nhi'1 c} nhung b~c chån tu nhån tir da thi hi~n du<fc Ph~t tinh ngay trong tUng giay phUt s6ng cua rriinh qua nhii'ng hånh d()ng thuong yeu giup di'1i, trong d6 gu'dng hy sinh cao ca cua b~c chån tu TWch Quang B() la m()t tW d1,1 diin hlnh. Cu()c di'1i tir bi hl xa cua Hoa Thu<_1ng TWch Quiing B() d~p nhu d6a boa sen ngat huong chan ly thåm vao long dan t()c Vi~t Nam rna så xanh ngan di'1i se con nhiic de'n ciing nhu nhån lo~i vån con quy me'n nho de'n Ngai, vi su gia Nhån Quy~n cho Vi~t Nam. Ciing vi v~y. toi khong låy gi lam ng~c nhien khi chie'n d!ch v~n d()ng giai Nobel Hoa Binh cho Hoa Thu<_1ng TWch Quang B() da du'Q'c råt nhi~u hQi doan, doan thi Vi~t Nam va the' gioi huc}ng ung n6ng nhi~t. Tuy thC1i gian v~n d()ng clu ngån ngui c6 lO tuån, con s6 tren 210 nhan v~t ten tu6i tren the' gid'i vie't thu de cå Hoa Thu<_1ng Thich Quiing B() da n6i len sl,l' quan tårn, long cam me'n ciing nhu sl,l' h6 tr<_1 cua du lu~n the' gid'i danh cho Ngai. M()t b~c chån su da n6i : "Ngui1i nao kh6ng hy sinh tinh m(lng minh di eau tinh m(lng d6ng lo(li, ngui1i nao chdn chi1trong vi~c tu bo thanh danh va danh dif minh di cau VOl than/z danh Va danlz dif CUQ phdn dong, Iht k/z6ng xtlng dang nh~p vao Nilt Ban v6 nhilm tntitng t6n va sieu vi~l n. Hanh trinh nh~p vao Nie't Ban vo nhi~m trtti'1ng t6n cua Hoa Thu<_1ng Thich Quiing B<? hån khong con xa. Cach s6ng tårn dl;lO cua Ngai chinh la nhung li'1i huån ttl' tårn pha p c6 y nghla nhåt, thu ph1,1c con tim d6ng lo~ i va ciing la ng9n du6c tir bi ngan di'1i r<.>i sang Tam Ph~t tren the' gian nay. M6i khi nghl de'n Hoa thu<_1ng TWch Quang B() chUng ta lien tuc}ng de'n d~o PMt di vao di'1i.

NamDao

Hoa Thuqng Thich Quång De}

nguoi chu xliong vi tha bao dung

va

Bai cua Mark McDonald, van phOng Mercury News Vit?t Nam JIM GENSHEIMER- MERCURY NEWS Thåy Thich Quiing B(), 72 tu6i, ngui'1i du<_1c cå trao t~ng giai Nobel Hoa Blnh nam nay. NeS ll,l'c nay da duQ'c n6 ll,l'c cU.a 29 vi dån cå Hoa Ky eling vd'i khoång 200 nhan v~t qu6c hQi va hån låm vi~n the' gid'i ung hQ V! Tang lu nho be, dåu c~o tr<_>c va c6 cai cuai l() ca ham rang thua, båy gia dang tieu håu he't ngay thang 25


ben trong cånh chila etla 6ng, vdi dl,l' tinh la hoan thanh c6ng ta c etla cå cut)c d<'1i: ml)t cudn tlf diin vitt tay v~ Ph~t Giao. Ben ngoai chila, d6i di~n ben kia dlt<'1ng, dam c6ng an kh6ng dn bi m~t che da'u, dang rlnh mo ngay dem.

"Lue nao ma hq chdng a ngoai d6, ghi tilng sff xe etla nhrlng ngui!i de'n da. y thtim to i", Ho a thlt<;fng Thich Quång B9 vii'a khuc khich clt<'1i cao gic;mg vii'a cho hay nhltv~y .

"Toi c6 mili hq vao trang chua va Il Phq.t".

Thåy Quång B9 tl;l' coi mlnh nhlt mt)t ngu"<'1i song ngoai vong lu~t phap, mt)t cl,l'U tt)i ph~m. mt)t ngu"<'1i kh6ngc6-tr~n-dm, mt)t ngtt<'1i dang hie'n mlnh cho vi~c chong l~i chinh quy~n ct)ng sån Vi~t Nam, la nhii'ng dUe tinh rna mt)t so ngtt<'1i tin rång Thåy xli'ng dang dlt<;fc trao tlj.ng giåi thltdng Roa Blnh Nobel. Thåy Quång Bt), 72 tu6i, då dlt<;fc d~ cu lånh giåi niim nay va n6 ll,l'c nay då dlt<;fc 29 vj dan cu Quoc hqi Hoa Ky eling vdi khoång 200 nhån v~t quoc ht)i va han lam vi~n tren khåp the' gidi ung ht). Chie'n djch trao giåi Nobel t~i Hoa Ky la do dån bic§'u Loretta Sanchez lånh d~o. H~t båu cu etla ba t~i mi~n Nam California dangla ndi elt ngl,J etla cqng d6ng nglt<'1i My goc Vi~t ldn nhå't nltdc. La thlt d~ cu, ding c6 cå chu .ky etla b~n d6ng vi~n Dan ChU, dån bic§'u Zoe Loftgren etla San Jose, da vi Thåy Quång B9 vdi vj B~t Lai L~t Ma etla Tay T~ng. Ba Sanchez cho hay: "Hoa

thuqng Thich Quång Dq då d!lng tren cå nhrlng suc mq.nh cua thu hcJn va dqc lai dang b6p chift ddt nu& cua Ngai va thay vi w;iy, då chtl xu(Jng lang vj tha va bao dung" . "Toi khOng c6 y kie'n gl vl vi~c duqc trao giåi, nhling cilng coi d6 la mqt vinh #", Thåy Quång B9 cho ha y nhlt v~y. "N6 cha tha.y la the' gicJi vån chua quen nucJc Vi~t Nam". Thåy Quång B9 la Tdng Thlt Ky etla Giao Ht)i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhå't, vie't tåt tie'ng Anh la UBCV, la Giao Ht)i da bj chinh phu cå'm ho~t d()ng, va Thåy eting la Vi~n tru<lng Vi~n Hoiing Phap. Thåy vii'a clt<'1i vii'a n6i: "Toi da.y nay, lam gl c6 thOng hanh, giG.y til, can cucfc. Toi la nguili kh0ng-c6-tren-di!i,

hoan toan a ben ngoai xii. hqi nay. Toi khOng thuqc vl Vi~t Nam. Trang nha giam, it ra toi ciing con duqc mang mql so'tu". M()t so nhii'ng ho~t d()ng gån dåy etla Thåy Quång B() då dlt<;fc neu ra trong bån bao cao mdi v~ nhån quy~n etla Hoa Ky, trong d6 n6i rång thanh tich v~ nhan quy~n etla Vi~t Nam "vån con qua kem" trong niim 1999. Thåy Quång B9 cho hay rång Thåy dang c6 ~nh tic§'u dlt<'1ng, cao huye't ap va tim d~p kh6ng d~u. va it khi Thåy ra khoi ng6i chila tren du"<'1ng Trån Huy Li~u. Thåy dlt<;fc kham suc khoe m6i thang m()t lån nhu'ng eting cho hay la dlt<'1ng pho kh6ng dlt<;fc an toan cho

26

Thåy. Thåy rnlm clt<'1i cho hay: "Toi sq Ja nha dm quyln CO lhflq.o ra mqt lai nq.n Xe CQ cho loi" .

Vi vh, båy gi<'1 Thåy chl gidi h~n vi~c di chuyc§'n giua hai can phong, mt)t phOng ngtl va m()t phOng lam vi~c. trong lue Thåy hoan tå't vi~c duy~t xet lån ch6t cuon tl;l' dic§'n vi d~i etla mlnh. Thåy cho hay la bQ sach g6m 7 cuon å'y se dlt<;fc in t~i Bai Loan va cuon dåu tien dang dlt<;fc in. Thåy då kh6 rna nhjn clt<'1i dlt<;fc khi c6 eau hOi la li~u c6 in dlt<;fc cuon sach å'y t~i Vi~t Nam khong.

",( cai d6 thl khOng! KhOng bao giil! Ha ha! KhOng, hq khOng bao giil cha phep dau! Hal" Nhu'ng Thåy då trd l~i nghiem trang hån khi n6i v~ nhii'ng sl,l' h~n che' etla chinh quy~n d6i vdi Giao H()i etla Thåy. Thåy n6i rAng GHPGVNTN bj ngiin cån khong cho dao t~o nhii'ng gidi lånh d~o mdi bdi vi nha cåm quy~n chl ca'p giå'y phep elt tru t~m th<'1i cho nhii'ng tu si tre muon di chuyc§'n V~ thanh pho Saigon cti. Thåy n6i: "Bai vcJy, chi c6 hai nguili chung toi a day

[trang chua}, haike gia nua, vj su chu tri va toi. Chung toi dlu då 72 tu6i va khi chung toi chet se khOng con ai thay the'". Trong nhii'ng nam qua, håu he't cac b~n hfi'u etla Thåy Quång B() trong hang giao phå'm d~u da d6ng y gia nh~p Giao H()i Ph~t Giao Vi~t Nam chinh thuc, do chinh quy~n båo tr<;f. Thåy bu6n bå cho bie't: "Hq cqng tac vi nhilu ly do,

nhling da sa' la vi sq hai. Giao Hqi etla chung lai khOng duqc lam chtl de'n mql tac dal va trang cånh chua nay, lai cilng chi la mql nguili a trq, mql ngui!i khtich ma thOi". Ten the' tl,Jc etla Thåy Thich Quång B9 la Bij.ng PhUc Tu~, va Thåy sanh niim 1928 t~i tinh Thai Blnh <} mi~n Båe. Thåy theo d~o PMt khi dlt<;fc 13 tu6i r6i bO Thai Blnh vao Sai Gon khi dlt<;fc 21 tu6i. Thåy då song <} An B() trong nhi~u niim sau d6 va theo h9c chinh ye'u t~i B~i h9c Quoc gia <} Tåy Bengal. Thåy trd v~ Vi~t Nam niim 1958, sau khi nglt<'1i Phap då bj danh b~i va h~t giong etla cut)c "Chie'n tranh Hoa KY då dlt<;fc gieo ra. Thåy va cac tu si Ph~t Giao nam nu khac då dl,l' phån vao råt nhi~u Vl,J phån d6i, dåu tien la chong che' d9 Ngo Blnh Di~m t~i mi~n Nam va sau d6 chong Hoa Ky va sl,l' can thi~p ngay cang nhi~u etla Hoa Ky vao cut)c chie'n tranh. Thåy Quång B9 la b~n etla nhi~u Tang Ni Ph~t Giao då tl,l' thieu tren dlt<'1ng pho SaiGon nhu'ng Thåy cho hay la khong c6 mt)t chie'n djch tl,l' thieu c6 t6 chUc nao de§' phån d6i chie'n tranh.

"Hq då Il! quyet djnh lay nhrlng hanh dqng mqt cach raf bi mcJI. Hq khOng bao giil cha chUng lai hay. Ne'u c6, chung lai då co' ngdn hq lq.i. Chung lai c6 le då n6i vcJi Bån Tin E>~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


hq la: "tlm cach khac di"". "Nhung hq dii hy sinh cha nhilng m~c dich caa cd, va ddu d6 c6 thl chdp nhtJ.n duqc vO'i chung tai, nhilng nguili PhtJ.t Gida".

chuc cao cilp nhåt cua chinh quy~n va cho gid'i lanh d1;to dång c9ng sån, yeu cftu hQ phåi thå tåt ca nhung tu nhiin chinh tr!. My bo hlnh ph1;tt tii' hlnh va giåm bd't thue' cho nong dan va ngu'oi trong tr<;>t. Thåy n6i: "Nguili nang dan dang sang trang cdnh nghea kh6 trdn mien nhung chinh phrl IQi chl dau tu vaa ctic tlzanh phO' rna thOi. GiO'i liinh dQa dii khOng thiel tha gi den vung nang than" .

Sai Gon n1i vao tay c9ng sån nam 1975 va Thåy Quång B9 da b~ båt giu hai nam sau d6 v1 da to' giac nhung di~u cilm doan cua Hin chinh quy~n v~ tfn ngu'<Jng va vi~c hQ t~ch bien nhfi'ng tai sån cua Giao H9i. Thåy du'<;fc trå tu' do nam 1979.

Ngay ca sau m9t phån tu' the' kY b~ dm giu va h1;tch xach, Thåy Quång B9 viin con th6i quen d~ låm cho nguoi khac bi lay la thlnh thoång ngii'a c6 cuoi khuc khich, nhåt la khi n6i v~ c6ng an va nhung slf de d<;>a cua h<;> la dua Thåy tra l1;ti nha tu vi "nhilng haQt dqng lam

Chinh quy~n c9ng sån da cho thanh l~p Giao H9i Ph~t Bai måt Ngåi dang dam chieu quan tudn.g Giao Vi~t Nam do (Ånh do PÅ ch1,1p våo cuoi thang 3.2000 t~i TMTV, SG) nha mid'c båo tn;1 vao nam 1981, nhu m9t slf cu<Jng bach xac nh~p cac /ung daQn" cua Thå y. nh6m Ph~t Giao khac nhau trong nu'd'c. Khi Thåy Quång "Tai c6 dai tay trdng rna dau 6c thi mu mil", Thåy vua B9 va nhii'ng ngu'oi khac khang clf ll;li hanh d9ng åy, n6i vua cu'C1i va rod ngii'a cå hai bau tay . "Nguili cqng Thåy va Bue Tang Tho'ng Thich Huy~n Quang da b~ sdn khOng c6 gi dl sq tai cd. Nay nhe, hq dang c6 du tht:t lung båt va g\i'i td'i m9t ndi du'<;fC g<;>i la "an fr{ trang - nha tu, quan dqi, cang an. Tai c6 gi dl cha hq plzdi sq nuO'c". c hU". Trong 10 nam sau, cho td'i nilm 1992, Thåy Quång B9 Dich thu4t Nguy~n Xuan Phac da so'ng trong cånh bi quen lang kY qu~c nhu' v~y. kh6ng duqc ån hanh nhung gl Thåy vie't, kh6ng duqc So~n T~ Di~n Ph~t HQc, du nguy~n tlf do va khong duqc ra nud'c ngoai. Thåy da bi an tri t1;ti que nha la huy~n Vii Boai d t1nh Thåi Blnh. 00

Thåy ciing da b~ båt hay b~ eau luu them nhi~u lån nua trong m9t vai nilm gån day va nam 1995 ciing da lanh m9t bån an tu 5 nilm vl "c6 haQt dqng phd haQi chlnh quyin". Thåy da du<;1c ph6ng thich trong d<;1t an xa r9ng rai ngay 30 thang 8 nam 1998, va sau d6 it lau da du<;1c "mqt bda caa vien d(ic bi~t vi nhilng v~ khOng dung tht:t tan giaa" cua LHQ de'u thilm vie'ng. Nhu'ng khi di~u tra vien nay td'i chUa cua Thåy Quång B9, 6ng ta da b~ ngan can khong cho vao chua. Cac nhå ngo1;ti giao cao cåp Tiiy phu'dng da cho hay trong ch6 rieng tu ding V\1 an xa Thåy Quang B9 cung vd'i V\1 ph6ng thich nhung ngu'oi tranh dåu khac, d~u c6 kem theo di~u ki~n la h<;> phåi roi khoi Vi~t Nam. Thåy cho hay: "Nhilng nguili khdc bj buqc phdi di, nhung tai dii ti:t chOI". Thåy da bi tu cho'i giåy phep ån hånh m9t bån tin P~t Giao, va gån da y Thåy c6 gii'i m9t thu ngo cho ca c vien

Ban Tin El~ c Bi~t PM p Åm 1.2000

00

HT Quång De} Bj Våy 24 GiCJ

SAIGON- Hoa Thu<;1ng Quång B9 la ai? Ngai da trå 1C1i ding "Chinh tai, tai khOng c6 chie'u khdn, khOng giay til, chdng can cuO'c gi cd. Tai la nguili nhu khOng, haan taan dang ngaai xii lzQi. Tai khOng tlzuqc vaa Vi~t Nam. Trang tu, it nhdl, tai con c6 so'tu". B6 la 1C1i Hoa Thu<;1ng trå 1C1i cu9c phOng vån cua ky giå Mark McDonald, dang tren tC1 S.J. Mercury News horn Thu Hai . Theo bao nay, hi~n thC1i Ngai hån he't thl giC1 d trong chua, d~ lo hoan tåt c6ng trlnh m9t dCii: cuo'n tlf di~n Ph~t H<;>c, rna bån thåo Ngai vie't tay. Ben kia du'Cing, cong an dll'ng gac lien t\lc 24 giCI va ghi so' xe nhung ngu'C1i de'n vie'ng chUa; HT Quång B9 n6i la Ngai ciing c6 mC1i c6ng an vao trong l~ Ph~t. Ngai se in tlf di~n nay d dau? Theo ph6ng vien, Hoa thuqng Quang B9 cho bie't la b9 sach 7 t~p nay se in t1;ti Bai Loan, va t~p thu nhåt da c6 t1;ti nhå in. T1;ti sao Ngai

27


khong in <J Vi~t Nam? Bai vie't ch~ bie't, Hr Quang D<.> phå len cuCJi khi nghe eau hOi, "0, khong! Khong bao giiJ! Ha Ha! Hq khong bao giiJ cho phep! Ha ha!" Hi~n thCJi Ngai dang b~ ti€u du'CJng, cao mau va tim d~p khong d~u. va hie'm khi rCJi ngoi chua tren duCJng Trån Huy Li~u. Ngai n6i vd'i McDonald, rång Ngai kham suc khoe hang thång, nhu'ng duCJng phO' khong an toan vi "Toi sq nha nu& dan dt!flg mqt man d~ng xe tri~t ht/'.

N6i chuy?n vdi tU thfln Xa lim trong Mt cai nha m6 Måi lcin m() czla toi ra vo Thay nhu ch6n r6i ma van song Tzl than, toi sq con c6c kh6

Di~u Ngai quan tam la t1;1i ngoi Chlla, k€ ca Ngai, thi

Tzl than nghe vlj.y ben szlng c6 Nzla dem dlj.p czla toi miJi "do"! Sån c6 thuoc IO:o pheo may kh6i Tzl thcin khoai tra cuiJi h6 h6

chl c6 2 nha su gia cung 72 tu6i, va ne'u vien t~ch thi chiic la Chlla b~ t!ch thu luon. Giao H<.>i Ph~t Giao Vi~t Nam ThO'ng Nha't rna Ngai giu chUc Vi~n Tru<Jng Vi~n H6a D1;1o da b~ ngiin ca'm.

Trong khi vui ve toi tro chuy~n Tzl thcin dilc y noi hu yen thuyen: - Tran gian dja ng~c ham chi nila Th6i hiiy bay mau vi coi tien!

,

B6 Tat Vo Uy Thi~n

su Thich Nhåt H~nh vie't v~ Hoa Thuqng Thich Quång D()

C6 lån trong tu, d6i qua, thåy Quang Dl.> nåm m<1 tha'y du'<:fc nha be'p cho m<.>t cai bånh bao. An xong, tha'y bung ciing thång, no ne, ra't h1;1nh phtlc. Sl;!' thljc la dem trud'c khi di ngli, vi d6i cho nen Thåy da uO'ng nu'O'c dåy b1,mg cho d€ ngli. Va Thåy da dai dåm ra quån. Sang Mm d6 Thåy c6 lam m()t bai th<1. Bai th<1 nhu sau:

a-;.

Cdi bdnh bao Khong c6 gi quy hctn cai bcinh bao An ngon mi~ng, trong d(!p milt lam sao Dang cdn d6i ruqt nh/1 cao Bfp cho mqt cai, X/!C vao stldng ghe Bay giiJ cai b~ng eting thdng no ne Lim dim ct;'ip milt di vao coi me Nht1ng lq. thay! Tinh dlj.y nghe mui khe khe Va bting-ta-long thay dam di Dung r6i! Thi ra toi dii te-re ra quan Tao quan oi, hoi tao quan! Ti! do hq.nh phUc c6 ngan ay th6i! Thåy Quang D() trong khi d tu va cmu d6i vån con dåy dii tinh thån hai hud'c va trong cai hai hu'O'c d6 con c6 cai gan d1;1 tåy trCJi. "Ti! do hq.nh phUc c6 ngan dy thoi!" Thåy da dam d1,mg td'i che' d(). Thåy n6i tl;l' do va h1;1nh phUc hua h~n chl la m()t chie'c bånh bao trong gia'c m<1. Thåy chång bie't s<:f la gi. Ca vd'i thån che't, Thåy eling khong s<:f. C6 m<.>t lån nåm trong xa-lim quan chie'u v~ cai che't ciia chinh rninh, Thåy da cuCJi ld'n. Thåy tMy Thåy ng6i n6i chuy~n vd'i tii' thån m<.>t cach thanh thån, va con nh~n xet rång thån che't khong du dån gl ma'y, trai lai con c6 ve hi~n hi~n. so vd'i nhfi'ng ngu'CJi trån gian ~a tam tr1;1ng dåy dåy tham san si. Tii' thån tru'd'c khi rCJi Thåy da Mn Thåy au ye'm d€ tir bi~t. Ta hay d<;>c bai th<1 "N6i chuy~n vdi tzlthcin" sau day:

28

Td xem ttldng clj.u ciing hiin Ma sao thien hq. sq nhu dien Måi lan thay clj.u lo do tcJi ChUng n6 he nhau bå ttf tien - A y cung b()i vi chUng n6 dien Chu anh coi ta tudng ra/ hi€n Dua nao het s6 ta mcJi rcJ Bdo chUng IO:m tin ditng lo phdn - TcJ day tuy co chutlo phiin Nh11ng ma cung chdng ham coi tien Tran gian dja ng~c td cu () Me loq.n cuong say vcJi lU dien - Trtin gian ta thdy bel hctn tien Than bj gong cum tam chdng yen Song trong h6i hqp trong lo sq Dau phdi thcinh hiin c ung phcit dien - Tran gian tcJ thay beo hctn tien Ay cung b()i chung c6 giay tiin Kim ctf ngan diJi nguiJi van thf Co tiin day tui no mua tien Mqi nguiJi con dilm mqng triin mien Hq. tuan trang dii dqi vao hien Tzlthcin au yfm h6n toi bi~t Ph6ng ngt~a ma trdi vi lzoang tuyin Con mqt minh toi vdi coi Thiin Lang lang ti! tq.i cdnh vo bien B6 Di phdn niio diu khong tjch Niel Ban sinh tzl von an nhien Thåy Quang Dl.> khong s<:f thån che't, khong phåi vi Thåy tha'y Thåy m1;1nh h<1n thån che't. Cai vo uy ciia Thåy da do thi~n quan rna c6. Thåy da nhi~u lån thl;l'c t~p quan chie'u v~ ban cha't ciia cai sO'ng va cai che't. Thåy da tha'y sO'ng va che't tu'<1ng tue, nu'<1ng nhau rna bi€u hi~n. khong c6 cai nay thi khong c6 cai kia. Trong m<.>t giay phtlt quan chie'u, Thåy tMy dang sO'ng va eling la dang che't va trong tlj than tha'y ca i che't va ca i sO'ng dang d6ng thCJi c6 m~t. Ta hay d<;>c bai håt n6i "song, chet" sau day d€ y ni~m v~ cai tha'y ciia Thåy:

Bån Tin D~c Bii;t Phåp Åm 1.2000


sang, Chet Mz((Ju: EJiJi nguiJi nhu mqt giac mo Tlnh ra mai loe bc;Le pho tren dtiu Tuyft mu xanh thåm ngan dau Gi6 tung eat b~i tim dau la'i vi N6i: So'ng la thlfe hay la åa mqng Chet dau bu6n hay ehinh tMt yen vui Ca hling dem tai nghi mai khOng thOi Chång biet mla minh sang hay la ehet Hoang luong nhlit mqng phu du kifp Sinh tu bi hoan th~e giac tri Sang vcJi chet la cai chi chi

Ly huyin nhifm ngan xua mayai timg biet Co le sang ciing la dang chet BJi so'ng trang tai rna chet ciing trang tai Chet deo mang tilluc thai phOi Nao dau phåi den nam m6 mcJi chet VI le ay sang: tai khOng sq c het Vån thung dung so'ng ehet timg giay Nhin cuqc suong, tuyet, khoi, may LOng thanh thån nhu chim hoa nguiJi g6 Giila bifn trtim luan gio d6i s6ng v6 Thlin tung kia xanh ngat timg cao Sang vcJi chet nao khdc chiem bao Ly nhlit dj la hao quang blit dift Cilng c6 le chel r6i mcJi biet So'ng dau bu6n rna chet tMt yen vui X in dimg sq c het ai oil

Ba khong sc;J che't, da thåy du'c;fc tinh tu'dng duyen cua sinh tii', Thfiy Quång B9 c6 ly nao con s9 gl va sc;f ai, k~ cå tu day, gong cum va sl,( d<;>a n~t. C6 m9t s6 cac vi xuåt gia khong c6 du'c;fc due VO uy cua Thfiy l~i ch~ Thåy la d;,ti, t;,ti sao cu len tie'ng doi nhiin quy~n. t;,ti sao cu len tie'ng ch6ng d9c tai ap bue, t~i sao cu phåi tranh dåu cho sl,( t6n t~i cua Giao H()i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt M r6i chu6c h<;>a va o thiin? Phåi chang Thåy len tie'ng chl Mi vi Thfiy siin si? Ho n6i : "Tu hanh thi phåi nhån nh~c, lay trang chqi da ich gi? Tq_i sao khOng lay mil ni che tai cha khåe?" Thåy Quång B9 da trå U1i h<;> trong bai thd "San Si" sau dii y:

Siin Si C6 mqt sa' tang ni Båo Ja tai san si Tu hanh chdng nhån nh~c KhOng hy xå til bi Lw# va thuiJng la the' Co thjnh thi eo suy Nay gt;lp thiJi mq_t phdp lJC;Lo tat phåi suy vi EJo ehinh la ehiin ly Bu6n phdn rna lam c hi Chua, tuqng thuqc hinh tuCtng PMt Phdp vo'n va vi

Ban Tin E>~c Bi«;t Phap Åm 1.2000

Ai phd mifc hq phd PMt Phdp c6 hi gi Tu hanh nen nhån nh~c Trang chqi da ich chi? KhOng gi hon slf so'ng Htiy sang vcJi mil ni Xin cui dau ph~c mfnh L(fy EJac PMt til bi St! sang qui nhu the' Ma sao con va tri Til nay con vui sang Du sang chång ra gi Miln nhu mqi nguiJi khdc Khåi mang tieng san sil

M9t s6 lon trong cMng ta la ngu'<fi hen nhat. CMng ta khong c6 du'c;fc cai tu~ giac va cai VO uy cua Thåy Quång B9. Ljch sd' se phe phan chUng ta nhu' the' nao? Bång due vo uy lon lao cua Thåy, Thåy Quång B9 da cti'u chu()c du'c;fc cho tåt cå chUng ta. C6 Thåy Quång B9. chung ta moi dam ngii'a m~t len nhln ngu'<fi, va moi dam nhln thång vao con mift cua con chåu chung ta. Thåy Quång B9 la vj thånh s6ng c6 khå nang cti'u chu9c cho tåt cå chUng ta, la redempteur, (la Chua eau the), g9t s~ch du'c;fc cho cå the' h~ ta cai t9i hen nhat khong dåm len tie'ng tru'oc b~o ll,l'c, ap bUe va d9c tai . Toi khong bao gi<f dam nghi ding Thåy Quång B9 la siin si . Toi nghieng mlnh tru'oc tu~ giåc va due VO uy cua Thåy . Cfing may la ljch sd' hi~n d~i con c6 Thåy Quång B9 va m9t s6 quy Thåy va cac d~o hfi'u khåc, hfi'u danh hay vo danh, c6 tfim v6c cua nhii'ng vj B6 Tat. Toi råt hiinh di~n vi sl,( c6 m~t cua h<;>. Toi khong nghl ding Thåy Quång B9 la trung dang ch<;>i voi da. Toi thåy Thåy la kim cu'dng. Ba khong th~ nao lam t6n h~i du'c;Jc kim cu'dng. Thåy la kim cu'dng båt ho~i. du hlnh hai Thåy con hay khong con bi~u hi~n. Toi råt d6ng y voi Thåy la khong che' d9 d()c tai cong an cånh sat nao c6 th~ t6n t~i liiu da i. Sl,( svp d6 cua m9t che' d9 nhu' the' chlla vån d~ th<fi gian. Trong th<fi gian Thåy Quång B9 <l tu, toi va cac ban a ben nay chl c6 th~ m6i nam m9t lån v~n d()ng voi. cac gioi nhiin bån, ton giåo, nhiin quy~n gli vai chvc ngan la thu' cho nha nu'oc Vi~t Nam d~ nhiic ding du lu~n qu6c te' råt quan tiim V~ Thåy va nhi~u vj khåc dang bj giam cåm, va nha nu'oc hoan toan gånh chju tråch nhi~m v~ sl,( s6ng che't cua TMy <l trong tu. B6 la phu'dng cåch duy nhåt d€ båo v~ cho Thåy va nhii'ng vj B6 Tat d6. Thåy Quång B9 la m9t trong nhii'ng vj cao Tang cua th<fi d;,ti chUng ta. Nam nay Thåy da båy mu'di hai tu6i, va Thåy dang dU'ng <} dja vj cua m9t b~c Ton Tue. Thåy la m9t vj chiin tu, thång thiin, chiin th~t. khong mang danh lc;Ji, h<;>c va h~nh kiem toan. Toi nghi cåc vj c6 trach Vl,l trong t6 chUc Ph~t Giao Vi~t Nam phåi toi tham vån TM y V~ du'<fng l6i cua PMt giåo hi~n d~i. Toi nghl cac ong chU tjch nha nu'oc, thu tu'ong chånh phd, 29


chd tich qu6c hQi nen tdi xin ye't kie'n Th~y d~ tie'p nh~n nhifug 1<1i chi dH cua Th~y V~ Slf pht;~c hU'ng cua n~n d~O due dån t(>c va V~ hu'dng xay dl_l'ng tu'dng lai CUa då't nu'dc.

cong cua hån thån, qu6c gia va dån t(>c. Ne'u khong thl ijch sU' chi ghi l~i du'<;1c nhifug låm l<J, gian trå, tham nhting, tranh chåp va Mn thu cua m(>t giai do~n rna thOi.

Hi~n tMi, nhrrng gia tri tinh thån cua xå hQi ta då d5 nat, ngu<1i dån khong con c6 ndi nu'dng tlfa tam linh. Ni~m tin il xå hQi chd nghia då tMt slf che't trong long ngu'C1i va cå trong long nhifug vj trong han lånh d~o trung u'dng dång. C6 m(>t khoång tr6ng ldn trong d(1i s6ng tam linh. Qu6c dån khong th~ m(>t ngay khong c6 ni~m tin. Ma ni~m tin phiii la chånh tin, chU khong phåi me tin dj doan, du la me tin il thån quy~n hay il tinh v~n nang cua m(>t chd thuye't. M(>t s6 dong chi con bie't barn VIU låy Slf l~ bai th(1 ph1,m g va tlnh tr~ng Xå hQi hi~n th(1i då tril nen th~t h6n t~p vdi bao nhieu th6i nat, hu' hOng va me tin.

Thåy Quång D(> di! c6 Thåy cho nen chUng toi va con cha u cua Thåy se khong con d~ cho slf hen nhat keo loi va lam te li~t. Con chåu cua Thåy se tie'p n6i du'<:fc tinh thån d~o due va vo uy ciia Thåy. Xin Thåy cu an tam!

Nha nu'dc hi~n chi cho phep eling kinh va M bai rna khong cho phep pht;~c h6i va xay dl_l'ng l~i ne'p s6ng tam linh CO th~ lam n~n tang cho Slf tri li~u Va di tdi cua dån t(>c. CJ!U thu tudng Ph~m Van D6ng sau bao nhieu ngay thao thuc dån v~t eting då phåi tlm de'n chiia quy y vdi Hoa Thu'<;fng Thich Due Nhu~n. Oie vj lånh d~o trong chinh quy~n hi~n t~i phån ldn eting la con chåu gia <fi.nh tin PMt. Toi nghi cac vi åy khong nen d<;1i de'n lue v~ gia mdi nghi de'n chuy~n quy y Tam Biio va hanh tri Ph~t Phap. D~o Ph~t råt c6 tinh thån khoa h9c. Ne'u du'<:fc phep lam mdi, d~o Ph~t c6 th~ tril nen m(>t ngu6n niing lu'<;fng vi d~i dua qu6c gia dån t(>c di vao con du'C1ng thong cåm, thu'dng yeu, ldn m~nh va h~nh phUc. CMng ta phiii thlfc t~p d~o Ph~t ngay tir båy giC1. Toi bie't cac vj åy eting c6 nhifug h~t gi6ng t6t cua Ph~t Phåp trong tlf tam. Ne'u nhifug h~t gi6ng nay du'<:fc tu'di tårn va chiim s6c, chUng se tril nen m(>t ngu6n niing lu'<;fng cua ni~m tin va cua tu~ giac c6 th~ giup cho cac vj leo lai con thuy~n qu6c gia dån t(>c de'n b<1 be'n an vui va h~nh phUc. Tuy ~ ngoai cac vj åy då len an va xet xli' Thåy Quång D(> nhu' m(>t t(>i ph~m då lam nhifug di~u c6 h~i cho an ninh qu6c gia, nhU'ng trong thåm tam cua cac vj, toi bie't cac vj vån ton kinh Th~y Quiing D(> nhu m(>t b~c cao nhån c6 d~o h~nh va khi phåch c6 th~ lam gu'dng måu cho nguC1i d6ng thC1i va qui vj eting u'dc ao c6 du'<:fc tårn v6c d~o h~nh va khi phåch cua Thåy! Vh thl t~i sao quy vj khong lam nhu' vua Quang Trung då khån thie't de'n cåu hi~n vdi La Sdn Phu Tli' Nguy~n Thie'p? Tårn tr~ng s<;1 håi va nghi ky khong cho phep di tdi m(>t chinh sach thong rninh va hU'u hi~u. Theo cai thåy cua toi, tdi vdi Thåy Quiing D(> vdi d~y du l~ nghi cua nhifug b~c cåu hi~n. quy vj khong lam måt th~ di~n cua chinh quy~n rna trai l~i se khie'n cho qu6c dån thåy du'<;fC khå niing giac ng(> va cåu hi~n CUa nha nu'dc va båt dåu c6 ni~m tin ndi slf lånh d~o ciia cac cd quan l~p phåp va hanh phåp ciia qu6c gia. Toi khong dam len m~t d~y d6 ai. Toi chi mu6n thinh len m(>t tie'ng chuong chånh ni~m . Thuc tinh kjp th<1i va di du'<:fc vao con duC1ng vu'dng d~o thl cac vj åy se d~t du'<:fc slf thanh

30

Boa Thttqng Thich Nhft H~nh

Hoa Thuqng Thich Quång De} va Giåi Nobel Nhåm t~o slf cM y ciia du' lu~n qu6c te' v~ vån d~ nhån quy~n va ton giao t~i Vi~t Nam, nhi~u t5 chuc trong

c(>ng d6ng ngu'C1i Vi~t håi ngo~i då mil cu(>c v~n d(>ng d~ c\i' Hoa Thu<;1ng Thich Quång Di? lam 11ng cli' vien giåi Nobel Hoa Binh niim 2000. Va slf vi~c nay båt ngu6n tir thång 9.1999.khi ba Loretta Sanchez (ngll<'1i dd V~ Vi~t Nom. va dd dllc;lc 6ng T6ng ldnh slf Hoa Ky tqi Sai Gan huang dan den g<;ip Hoa thllQng Thfch Quang f)Q. Khi tro lqi California. Hoa Ky . Ba tuyen ba Vdi båo chf rang CUQC g<';ip gd trao d6i Vdi Hoa ThllQng la mqt ky ni~m sau såc va chan dqng nhat treng chuyen di cua Ba) d6ng Chd Tjch Nh6m Di~n Dan Vi~t

Nam t~i Qu6c H(>i Hoa Ky då gill di m(>t van thu nhån djp kY ni~m ngay Qu6c Te' Nhån Quy~n (10.12.1999), do 30 vi Thu<;1ng Nghj SI va Dån Bi~u kY ten, t<Ji Uy Ban Tuy~n Ch9n Giiii Nobel Hoa Blnh d~ d~ nghj trao giåi thuilng cao quy nay cho Hoa Thu'<;1ng Thich Quiing D(> vao nien kh6a såp tdi . Sang kie'n cua Ba Loretta Sanchez, m(>t dån bi~u thu(>c diing Dån Chu d~i di~n viing Westminster thu(>c ti~u bang California, m(>t viing hi~n c6 dong due cli' tri g6c Vi~t va la nguC1i dån dåu danh sach d~ nghj . T~i

Phåp, CUQC v~n d(>ng nay då du'<:fc khili Slf tir thång 10/1999, qua d6 ong Thu<;1ng Nghi SI Michel Pelchat, Chd Tjch Uy Ban Ngu<1i Phåp Cho Dån Chd Vi~t Nam (Comite Fransais pour la democratie au Vietnam), då gili thu' cho d6ng vi~n di keu g9i cung kY ten va o la thu' d~ cli' Hoa Thu'<;1ng Thich Quiing D(>. Ke't quå då c6 26 vi huilng 11ng. V~ phia Qu6c H(>i Phåp, ba cJ!U thu truilng Francoise Hostalier, Chd Tjch T5 Chuc Hanh D(>ng Cho Nhån Quy~n (Action Droits De l' Homme), eting då vie't thu' cho nhi~u dån bi~u Phåp d~ v~n d(>ng. Ke't quå c6 15 vi Dån Bi~u Phåp då huilng 11ng va d6ng kY ten vao m(>t la thu' chung gili cho Uy Ban Nobel d~ d~ cli' Hoa Thu'<;1ng Thich Quång D(>. T~i Gia Nå D~i då c6 it nhåt 98 vi bao g6m: l la thu

chung do ong Stan Drornisky, Dån bi~u. Chd tjch Phån bQ Gia Nå D~i cua Uy Ban Qu6c Te' Y~m Tr<;1 Vi~t Nam Tlf Do, d~i di~n c6 58 vj Thu'<;1ng Nghj SI, Dån

Bån Tin El~ c Bii)t PM p Åm 1.2000


bi~u lien bang

kY

ten. l la thu' khac do 6ng Dalton McGuinty, Dån bi~u tinh bang Ontario, dt,ti di~n. c6 35 vi Dån bi~u tinh bang ci1ng kY ten. Ngoai ra con c6 la thu ca nhån cua Dån bi~u lien bang David Kilgour, Quo'c V1,1 Khanh; la thu' cua Dån bi~u lien bang Mac Harb; la thu' cua Dån bi~u lien bang Andre Harvey; la thu cua Dån bi~u lien bang Eleni Bakopanos; va la thu' cua Dån bi~u Collen Baurnier. Tt,ti Due Quo'c, 2 ghio sti d~i hQc la 6ng Ernst Albrecht (Clfu Th6ng 86c Ti€lu Bang Niedersachsen - CHLB Due) va 6ng Peter Antes eling hu'dng ung CUQC v~n d(>ng va vie't thu' cho Uy Ban Tuy~n Chc;m Nobel M d~ cll' Hoa Thu'<Jng Quang D(>. Rieng tt,ti Nh~t Ban da c6 l vj giao sti d~i hQc vie't thu' d~ nghi. Trong khi d6 tt,ti Vudng Quo'c Bi, 6ng Ba Tuoc Yvan de Winter, CbU Tich Uy Ban Nguoi Bi Cho Dån Chu Vi~t Nam CComite Beige pour la Democratie au Vietnam) da thånh l~p m(>t Ban V~n D(>ng Cho Ung Vien Nobel Hoa Binh Thkh Quång D(> bao g6m m(>t sa' chinh gioi va tri thuc Bi. Ban V~n D(>ng nay da n6 h,tc trong nhi~u ngay qua va da dt,tt du'<Jc ke't quå la c6 17 vj dån cll' cung ky ten vao la thu' d~ cll' Hoa Thu'<Jng Thich Quång D(>. Tt,ti Uc Chåu, Uy Ban Nhån Quy~n Uc Vi~t da pho'i h<Jp cung cac t6n giao, c(>ng d6ng va doan th~ Vi~t Nam md cu(>c v~n d(>ng chinh gioi va tri thUc. Ke't quå da c6 24 Vj bu'dng ung CUQC V~n d(>ng nay. Duoi day la nguyen van va bån dich cac la thu d~ cll' Ho a Thu'<Jng Quång D(> cua 29 vj nghi SI Hoa Ky, 26 vi Thu'(_:fng Nghi SI Phåp va cua 17 vi dan cll' Vudng Quo'c Bl, cung cac vj dån bi~u. tri thUc tt,ti Uc chiiu. Danh sach dinh kem chl bao g6m nhii'ng vi rna Phåp Åm du'<Jc bie't qua tin tue chinh thuc khifp ndi (c6 nhung vj c6 ten cOng c6 nhung vi kh6ng biet ten) va chifc chifn la kh6ng dåy du vl c6 rat nhi~u vj diin cll', tri thuc hay nhån v~t ngot,ti quo'c da gdi thu' tn_tc tie'p de'n U y Ban Tuy~n Ch<_>n Giåi Nobel Hoa Binh rna chung t6i chu'a du'<Jc bie't. Mong quy d(>c giå th6ng cåm cho. T~i

Boa

Ky:

b6: "Hoa Thuqng Thich Qudng lJq dii dling tren mqi bqo lifc va cuiJng quyen erla che' dq dqc lai tqi nu(Jc ang di neu cao ngqn lua ti:t bi va bao dung, toi c6 thi nghi rling Ngai la dal tuqng xling dcing di duqc trao tc;lng Gidi Nobel Hoa Binh". Ba Loretta Sanchez, da tuyen

Tt,ti chinh que hudng cua Ngai, Hoa Thu<Jng Thich Quång D(> da bj dm tu, quån thllc va lu'U day chl vl Ngai da c6 vo cho stf t6n tr<_>ng nhii'ng quy~n can bån cua con nguoi. Til' nhi~u th~p nien qua, Hoa Thu<Jng da can dåm phån do'i nhii'ng vi pht,tm cua Nha Nu'oc vao quy~n tlf do tin ngu'<Jng ciing nhu' m<_>i sinh hot,tt cua Giao H(>i. Dan Bieu Sanchez cho bie't: "Qua vi~c trao tt;lng Gidi Nobel Hoa Binh cha Hoa Thuqng Qudng lJq, Uy Ban

Bån Tin E>~c Bi/it Ph3p Åm 1.2000

Giåi ThuiJng Nobel se gtli di mqt th6ng di~p nil hung h6n la toan the' gi(Ji ung hq quyin mqi nguiJi diu duqc dling len phdn dal trUde mqi ap brie va cUiJng quyin". Ciing gio'ng nhu' nhi~u vi du'<Jc trao Giåi Nobel Hoa Binh trong qua khu, Hoa Thu'<Jng Quång D(> da lu6n lu6n do'i dåu voi bt,to ltfc bång thåi d(> phån khang bat bt,to d(>ng. D~ dåp lt,ti long can dåm, ni~m tin va sl_!' hy sinh cua Hoa Thu'<Jng, cac Dån Bi~u trong Nh6m Di~n Dan Vi~t Nam tt,ti Quo'c H(>i xin long tr<_>ng d~ nghi Hoa Thu<Jng la U'ng vien Giåi Nobel Hoa Binh. Today, the Congressional Dialogue on Vietnam sent a Jetter signed by 29 Members of Congress to the Nobel Peace Prize Committee urging the nomination of Venerable Thich Quang Do for this year's prize. "The Venerable Thich Quang Do stood above the forces ofhatred and authoritarianism gripping his country and advocated instead for compassion and tolerance. l can think of no more deserving recipient for the Nobel Peace Prize", said Representative Loretta Sanchez, Co-Chair of the Congressional Dialogue on Vietnam. In his native Vietnam, Venerable Thich Quang Do has been imprisoned, placed under house arrest and exiled simply for advocating fundamental human rights. For decades, Venerable Thich Quang Do, the secretarygeneral of the banned Unified Buddhist Church of Vietnam, has protested government infringements upon religious practice and interference with the church. "By nominating the Venerable Do, the Nobel Prize Committee will send a strong message that the rest of the world supports the rights of individuals to stand up against an oppressive government," added Sanchez. Like many past recipients of the Nobel Peace Prize, Venerable Thich Quang Do has followed the path of peaceful protest in the face of repression. In recognition of his courage, his convictions, and his sacrifices, the Members of the Congressional Dialogue on Vietnam have respectfully submitted the name of Venerable Thich Quang Do as a nominee for the Nobel Peace Prize.

Dinh kem nguy~n bån bång tie'ng Anh va bån djch la thti cua 29 dl'in bi~u Boa Ky, nhti sau: Decem ber l O, 1999 The Honorable Nobel Peace Prize Selection Committee Norwegian Nobel Institute Drammensveien 19 N-0255- Oslo, Norway

To the Honorable Chair: The Nobel Peace Prize, more than any other national or international symbol, upholds the virtues of peace, promotes social justice, and honors those brave enough to risk life, limb, and liberty in their pursuit. The Venerable Thich Quang Do is such a person. Like the Reverend Desmond Tutu of South Africa, and His Holiness the Dalai Llama of Tibet, the Venerable Thich Quang Do has exemplified the best of the human spirit in his quest for one of the most basic of human rights, freedom ofworship. In his native Vietnam, the Venerable Thich Quang Do has been imprisoned, placed under house arrest, exiled, and jailed again simply for advocating fundamental human rights. For decades the Venerable Thich Quang Do, the se cretary\-general of the banned Unified Bud\dhist Church of Vietnam, has protested government infringements upon religious practice and interference with the church. The Dalai Llama described his efforts as "the legitimate expressions of the fundamental right to freedom of religion." A repeated prisoner of conscience, the Venerable Thich Quang Do has called for compassion and tolerance in the face of authoritarian repression. "Human civilization," the Venerable Thich Quang Do has declared, "would not allow a government ofany ideology or political system to intentionally exempt itself from universal values and erect an iron curtain to keep as ection ofhumank.ind in the shadow ofhistory behind the vague concept of the fabricated excuse of'internal affairs.'" As it has recognized struggles in Burma, Guatemala, and South Africa, the international community must also ack.nowledge this campaign for human rights and dignities in Vietnam.

31


Ultimately, the Venerable lbich Quang Do is confident that freedom will prevail in his country as it has elsewhere: in his words, "evil does not last; history has never ceased to demonstrate this truth." As the world stands on the verge of a new millennium, we also once again bear witness to old conflicts, none more sacred or more fundamental than the struggle over the freedom ofbelief. The Nobel Prize is given "For the peace and brother hood of men." For decades the Venerable lbich Quang Do has followed the path of peaceful protest in the face of repression, like many other past recipients ofthis honor. In recognition of his courage, his convictions, and his sacrifices, we, the undersigned, respectfully submit the name of the Venerable Thich Quang Do as a nominee for the Nobel Peace Prize. Thank you for your consideration. Very truly yours,

Danh sach:

l.DB Loretta Sanchez 2. DB Zoe Lofgren 3. DB Tom Davis 4. DB Dana Rohrabacher 5. DB Lloyd Doggen 6. DB Christopher Smith 7. DB Neil Abercrombie 8. DB Merrill Cook 9. DB Mik.e Forbes 10. DB James Traficant Il. DB Tom Campbell 12. DB Edward R. Royce 13 . DB Brian P. Bilbray 14. DB Vie Snyder 15. DB Nydia M. Velazquez 16. DB Rod Blagojevich 17. DB David D. Phelps 18. DB Juanita Millender-McDonald 19. DB Silvestre Reyes 20. DB Solomon Ortiz 21. DB Ruben Hinojosa 22. DB Gary Ackerman 23. DB Joseph Crowley 24. DB Dennis Moore 25. DB Brad Sherman 26. DB Charles A Gonzalez 27. DB John Lewis 28. DB Steny Hoyer 29. DB Dennis Kucinich.

Ngåy 10 thang 12 nam 1999

Kinh gdt: Uy Ban Tuy€n Ch9n Giai Nobel Hoa Blnh Vi~n Nobel Na U y Drammensveien 19 N-0255 - Oslo, Na Uy K.inh thu'a Ngåi Chu Tjch U y Ban: HcJn ba't cå m9t bi€u tu'<;1ng nå o khac tren the' gioi, Giai Nobel Hoa Blnh xi€n du'cJng nhung gia tri cua hoa blnh, d~ cao cong b~ng xii h9i, va tuyen du'dng nhi1ng ngu'Cii da can dam dam hy sinh tinh m~ng, St! an nguy va tl!' do cua chinh ban than M theo du6i nhi1ng gia tri d6. Hoa Thu'qng Thich Quang E>9 qua lå m9t ngu'Cii nhu' v~y. CUng nhu' dåc H~ng Y Desmond Tutu cua Nam Phi, va E>åc E>~t Lai L~t Ma cua Tay T~ng, Hoa Thu'qng Thich Quang D9 lå bi€u hi~n cua nhan ban trong så m~ng tranh da'u cho quy~n tl!' do tin ngu'Ung, m9t trong nhi1ng quy~n can ban nha't cua con ngu'Cii. T~i

que hu'dng Vi~t Nam cua Ngåi, Hoa Thu'qng Thich Quang 89 da bj dm tu, quan thuc, lu'U dåy, va giam dm chi vl Ngåi da v~n d<:Jng cho nhung quy~n can ban nha't cua con ngu'Cii. Trong nhi~u tMp nien qua , Hoa Thttqng Thich Quang 89, T6ng Thu' Ky cua Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thång Nha't, m9t Giao H9i bi dm ho~t d9ng, da phan dO! nhå nttdc V~ nhi1ng hanh d<:Jng ngan can sinh ho~t ton giao, eling nhtt xen la'n våo ho~t d9ng cua giao h9i. Dåc E>~t Lai ~t Ma da g9i nhi1ng n6 lt!c cua Hoa Thu'qng Thich Quang E>9 lå "JI! biiu hi~n hqp ly nhtit quy€n ciin bdn d uqc tLf do tin nguiJng". Lå m9t tu nhan lu'cJng tam, Hoa Thu'qng Thich Quang E>9 da gi6ng len tie'ng keu gQi St! tlf bi Va bao dung tru'OC nhi1ng dan ap cua cu'Cing quy~n. Hoa Thttqng Thich Quang E>9 da tuyen b6 "Vdn minh con nguiJi se kMng chtfp nhQn mqt chinh quy€n, v6'i Mt cu chu thuyet hay chinh thi nao, co' tinh lLf d(]t n6 ra khoi SL! chi pM! cua nhilng gid trj pM' quat, va difrlg len mqt bUe man silt di giam hiim mqt phdn nhdn lo~i trong b6ng to! cua ljch sl/, nup sau ly do ngf!y bi~n la van d€ clla rieng nqi bQ". Nhtt nhi1ng n6 lt!c da dt1<,1c ghi nh~n t~i Mie'n E>i~n, Guatemala, va Nam Phi, CQng ddng qu6c te' eling phai thlta nh~n cong CUQC tranh Mu cho nhan quy~n va nhan phSm t~i Vi~t Nam.

32

Hoa Tht1<,1ng Thich Quang E>9 ra't tlf tin r~ng CUOJ cung thl St! tlf do eling se ngt! tri tren que hu'dng cua Ngåi nhu' m9i ncJi khac. Ngåi n6i dng, "sLf tan de se kMng t6n t~i, li.ch sl/ dii luon chling minh SLf th4t nay". Trude th~m thien nien kY mdi, ta't ca chung ta v~n chång kie'n nhi1ng mau thu~n tlt xa xu'a, khong c6 gl thieng lieng va can ban hdn lå n6 ltfc tranh da'u cho quy~n dt1<,1c c6 dåc tin. Giai Nobel Hoa Blnh dt1<,1c l~p ra nh~m xi€n dttcJng "nln hOa binh va tinh yeu thuong nhau cua nhdn lo~i". CUng nhu' nhi1ng ngt1C1i da ti:tng dt1<,1c giai trude day, ti:t nhi~u nam qua , Hoa Thtt<,1ng Thich Quang E>9 da theo con dttC1ng dtu tranh on hoa M dO! l~i vdi m<?i dån ap. E>€ tuyen dttdng St! can dam, St! quye't tam, Va Stf hy sinh CUa ngåi, chung toi, nhi1ng ngu'Cii kj ten dttdi day, xin dt1<,1c d~ nghj Hoa Tht1<,1ng Thich Quang E>9 låm ång vien cho Giai Nobel Hoa Blnh. Xin chan thånh cam

t~

quy vj.

T~i Gla N å D~i: l. DB David Kilgour 2. DB Mcharb 3. DB Colleen Beaumier 4. DB Dalton McGuinty.

T~ i Ddc Qu6c: Hai giao su dl,li h<;>c la ong Ernst Albrecht (CJ!U Tho'ng D6c Ti~u Bang Niedersachsen Clll.-B Due) va ong Peter Antes cfing huc:}ng U'ng CUQC v~n d(_)ng va vie't thu' cho Uy Ban Tuy~n Ch<;>n Nobel d~ di! cii' Hoa Thu<Jng Quang D(> . T~i

Phap:

Paris, lundi l Ojan vier 2000

Professeur Francis SEJERSTED Chainnan of the Norwegian Nobel Committee The Nowegian Nobel Institute Drammensveien 19 N-0255 OSLO, NORVEGE Monsieur le President, Parlementaire franyais et President du Comite Franyais pour la Democratie au Vietnam, je me permets, dans l' espoir que l' an 2000 sera u ne anne ' e de justice et de morale, de vous demander que le Prix Nobel de la Parix soit attibueau Venerable lbich Quang Do. Te' mo in de son temps, a' de nombreuses reprises, arrete, tortue, emprisonne, le pouvoir communiste ne pu jamais a' son encontre prouver quelque faute que se soit. Il a toujours su donner ('image d' un homme pacifique aux sentiements exceptionnellement genereux et a' la determination exemplaire. Il incarne parfaitement les valeurs qui donnent l'espoir au peuple vietnamien. Comme vous savez, ces valeurs n'ont pas de frontie'res, pas de races, elles ne se limiten! pas a ' une culture. Le Venerable lbich Quang Do, comme le Cardinal Desmond Tutu de l' Afrique du Sud, comme le Dalai-Lama du Tibet, est un symbole qui nous guide dans notre lutte pour le respect de l'Homme.

A cet effet, vous trouverez ci-jointe la liste des se'nateurs franyais qui soutiennent sa candidature. Vous remerciant de l' attention que vous porterez a' cette reque"te, je vous prie d' agre'er, monsieur le Pre 'sident, l' expression de mes sentiments les meilleurs.

Michel PELCHAT

Sau d1i y la bån dtch: Paris, ngåy lO thang l nam 2000 Kinh gti'i ong Chu Tjch, Vdi tlf cach lå m9t Dan Cit Phap Qu6c va lå Chu Tjch Uy Ban NgttC1i Phap Cho Dan Chu T~i Vi~t Nam, trong ni~m hy VQng r~ng nam 2000 Se la mQt nam CUa cong ly Va JttcJng Bån Tin El~ c Bi~t Phåp Åm 1.2000


tam, toi xin du<;Jc d~ nghi trao Giåi Tht!Cing Nobel Hoa Blnh cho Hoå Tht!<;Jng Thich Quång Di.). Lå chthtg nhan cua thCii ~i, m~c du Ngåi da nhi~u l~n bi b~t giu, tra ta'n, tu dåy, chinh quy~n c()ng sån ciing khong th~

chthtg minh du<;Jc Ngåi da ph~m t()i gl. Ngåi luon luon cho tha'y hlnh ånh m()t con ngt!Cii hoa blnh, giåu long quång ~i va kien quye't dang phi,IC. Ngåi da lå hi~n than cua nhllng gia tri mang l~ i ni~m hy V9ng cho dan t()c Vi~t Nam. Nht! ong da bitt, nhllng gia tq nåy khong c6 bien gi8i, khong c6 chung t()c, va eling khong gioi h~n cho m()t n~n van h6a nå o. Toi xin dinh kem theo day danh sach nhllng Thu<;Jng Nghi ST Phap Quo'c da d~ng thanh h~u thu~n st! tie'n elt Hoa Tht!<;Jng. Xin chan thånh cåm dn St! h.tu tam Cua ong V~ Vi~c d~ Clt nå y va mong ong nh~n ndi day nhllng cåm tlnh to't dyp nha't cua to i. Michel Pelchat

Danh sach:

l. TNS Pelchat Michel 2. TNS Berchet Georges 3. TNS Bernard Jean 4. TNS Boratra Didier 5. TNS Clouet Jean 6. TNS De Broissia Louis 7. TNS De Cosse Brissac Ch. Henri 8. TNS De La Malene Christian 9. TNS Debavelaere Desire tO. TNS Descours Charles 11. TNS Diligent Andre 12. TNS Du Luart Roland 13. TNS Dupont Jean-Uonce 14. TNS Ferrand Andre 15. TNS Flosse Gaston 16. TNS Grillot Louis 17. TNS Hamel Emmanuel 18. TNS Herisson Pierre 19. TNS Laufoaulu Robert 20. TNS Leclerc Didier 21. TNS Loueckhote Simon 22. TNS Mercier Louis 23. TNS Mouly Georges 24. TNS Natali Paul 25. TNS Souplet Daniel 26. TNS Vissac Guy 27. DB Bleisseig Emile 28. DB Bussereau Dominique 29. DB Cazenave Richard 30. DB Chossy Jean Frans;ois 31 . DB Delnatte Patrick 32. DB Deprez Uonce 33. DB Goulard Frans;ois 34. DB Jacquat Denis 35 . DB Martin Christian 36. DB Micaux Pierre 37. DB Nudant Jean Mare 38. DB Peach Arthur 39. DB Pinte Etienne 40. DB Voisin Michel 41. DB Weber Jean Jacques

T~i

Bi:

Trong khi d6 t1,1i Vudng Qu6c Bi, ong Ba Tu<lc Y van de Winter, Chii T!ch Uy Ban Nguoi Bi Cho Dan Chii Vi~t Nam (Comite Beige pour la Democratie au Vietnam) da thanh l~p m9t Ban V~n D(lng Cho Ung Vien Nobel Hoa Blnh Thich Quång .89 bao g6m m(lt s6 chinh gi<li va tri thuc Bi. Ban V~n D9ng nay da n6 h,tc trong nhi~u ngay qua va da dl,lt du<Jc ke't quå la c6 13 v! dan cu cung kY ten vao la thu d~ cu Hoa Thu<;fng Thich Quång .89. Comite Beige de Soutien a la candidature au Prix Nobel de la Paix du Venerable Thich Quang Do Bruxelles, le 31 janvier 2000

A Professeur Francis SEJERSTED President du Comite de Selection du Prix Nobel de la Paix lnstitut Nobel Norve'gien Drammensveien 19 N-0255 OSLO NORVEGE Monsieur le President,

Objet: Presentation de la candidature au Prix Nobel de la Paix du Venerable Thich Quang Do Le Prix Nobel de la Paixjouit, dans le monde libre, d'une reputation des plus tlateuses et teltement bien meritee. En etfet, chaque fois que le Comite de Selection du Prix Nobel de la Paix deceme son Prix a' un individuel ou eventueltement a un groupe ou a une organisation deterrninee, la communaute intemationale se re'jouit grandement de sa decision qui rappelle a' tous les merites exceptionnels du recipendiaire.

La vie exemplaire du Venerable Thich Quang Do, Secretaire General de l ' Eg! ise Bouddhiste Unifiee du Vietnam, est un exemple pour tous ses contemporains. Conscient des malheurs de son Peuple, le Venerable Thich Quang Dona cesse de protester depuis plusieurs dizaines d'annees contre la dictature qui opprime son pays. Son action incessante en faveur de Droits de !'Homme et de la liberte de religion, bafoues a longueur de joumee dans le pays, lui a valu plusieurs annees de prison, diverses assignations a residence ainsi qu 'une surveiltance quotidienne de la police. Le Venerable Thich Quang Do na pas hesitea combattre, par ses ecrits et par la parole, le faltacieux pretexte des autorite's vietnaminnes qui accusent les defenseurs des Droits de !' Homme de singerer dans les affaires interieures du pays. C ' est en pensant a son courage et a tous les sacrifices qu ' il a endure 's dans sa lutte pacifique pour le respect des Droits de !'Homme que nous, signataires de la presente, vous pr-!sentons la candidature au Prix Nobel de la Paix du Venerable Thich Quang Do. Nous vous prions d ' agreer, Monsieur le President, l'expression de nos sentiments respectueux.

Yvan de Winter President Annexes: Listes des signataires.

Ban dfch: Bruxelles ngåy 31 thang l nåm 2000 Kinh thua ong Chu Tich, D~ mqc: D~ nght trao tl}ng Giåi Thttang Nobel Hoa Blnh cho Hoa Thttqng Thfch Quång Dq.

Trong the' gi8i tt! do, Giåi Tht!Cing Nobel Hoa Blnh dt!<;Jc m9i ngt!Cii bitt Mn va tran quy. TMt v ~ y, ml'ii Il1n Vy Ban Tuy~n Lt!a Giåi Nobel trao t~ng giåi tht!Cing cho m(lt ca nhan, m()t t~p th~ hay m()t t6 chtk nå o d6, CQng ddng the' gidi da ra't han hoan V~ quye't d!nh CUa Vy Ban, da nhifc nhCI cho m9i nguCii bitt dt!<;Jc nhung thånh tich phi tht!Cing cua ngt!Cii dt!c;1c giåi. Cu()c dCii gt!dng m~u cua Hoa Tht!<;Jng Thich Quång Di.), T6ng Thu Ky Cua Giao H()i PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nha't, lå m()t ta'm gl!dng cho nhung ngl!Cii d~ng thCii v6i ngåi. Cåm nh~n du<;Jc nhllng tho'ng kh6 cua dan t()c cua ngåi, Hoa Tht!<;Jng Thich Quång Di.> tl1 hang ch1,1c nam nay, da khong ngi:tng phån Mi che' di.> d9c tai dang k~m kyp dert nu8c cua ngåi. Ho~t d()ng khong ngi:tng cua ngåi M båo V~ Nhan Quy~n va Tt! Do Ton Giao, dang bi cha d~p hang ngåy tren dert nu8c ngåi, da khie'n ngåi phåi chiu tu då y hang ch1,1c nåm, bi quån che' nhi~u l~n va bi cong an theo doi hang ngåy.

Hoa Tht!<;Jng Thich Quång Di.> da khong ng~i deru tranh b~ng !Cii n6i vå ngoi but cho'ng !~i lu~n di~u cua nhå dm quy~n Vi~t Nam vu kho'ng nhllng ngt!Cii deru tranh båo v~ Nhan Quy~n lå xen våo cong vi~c n()i bQ cua dert nl16c. Chinh vl nghi Mn long can dåm va ta't cå nhllng hy sinh ngåi då ganh cbiu trong cong CUQC deru tranh hoa blnh doi hoi Nhan Quy~n phai dt!<;Jc ton tr9ng, må chung toi, nhiJng ngt!Cii kY ten du6i day, xin d~ nghi v6i ong ghi nh~n ten Hoa Thu<;Jng Thich Quång Di.> våo danh sach nhllng thtg vien cua Giåi Nobel Hoa Blnh. Mong ong chu 4ch nh~n ndi day ta'm long tran tr9ng cua

Ban Tin El~ c Bi~t Phåp Åm 1.2000

33


chung toi. Yvan De Winter l. TNS Monflls Philippe 2. DB De Lobkovicz St~phane 3. DB Fournaux Richard 4. DB Graf~ Jean Pierre 5. DB Langendries Raymond 6. DB Lefevre Jacques 7. DB Mameffe Jacques 8. DB Namone Jean 9. DB Paque Lue l O. DB Poncelet Jean-Paul Il. DB Smets Andre 12. DB Stiennon Marcell3 . DB Viseur Jean-Jacques

Danh sach:

T~i Uc:

Ba c6 nhi~u d<Jt gd'i thu d~ ngh!, chung t6i xin trich dån mi.)t s6 thu' nhu sau: Jack Snelling, M.P. Member for Playford Shop 4/ 15 Roopena Street Ingle Farm 5098 Australia Tel +61 8 8263 3777- Fax +61 8 8396 3435 Email: plavford@parliamentsa.sa.gov.au 14 December 1999 The Honorable Nobel Peace Prize Selection Committee Norwegian Nobel Institute Drammensveien 19 N-0255 OSW, NORWAY To the Honorable Chair:

Re: The Most Venerable Thich Quang Do The Most Venerable Thich Quang Do exemplifies the virtues ofpeace, the struggle for socialjustice and the bra very ofthose willing to sacrifice their own personal freedom in the struggle to provide their fellow men with basic human rights. Secretary-General ofthe Unified Buddhist Church of Vietnam, The Most Venerable Thich Quang Do has been a staunch advocate ofreligious freedom and for the past twenty years has been persecuted for his fearless stand. He has been exiled, jailed and placed under house arrest, yet he continues to speak out with courage, compassion and tolerance against injustice. It is our beliefthat The Most Venerable Thich Quang Do is wholly deserving of international recognition of his lifelong dedication to religious freedom and would be a worthy recipient of the highest accolade the international community can bestow on their most outstanding proponents ofpeace. Accordingly, we the undersigned, respectfully submit the name of the Most Venerable Thich Quang Do as a norninee for the Nobel Peace Prize.

quån ch6, nhttng Ngai v~n ti6p ti.Jc can dam n6i len quy6t tam ch6ng l~i ba't cong. Chung toi manh li~t tin tt!dng r~ng Hoa Thttc,1ng Thich Quång E>9, vdi cå cu()c doi hi6n dang cho tt! do ton giao, ra't xång dang dt!<Jc St! ngt!(Jng mi) cua the" gi(1j va r(t xång dang nh~n lanh nhi:rng danh dt! cao quy nha't må C()ng E>6ng the" gidi c6 th~ danh cho nhi:rng ngttoi c6 cong Wn vdi n~n Hoa Blnh. Vl nhi:rng ly do d6, chung toi d6ng kY ten dttdi day, xin tran tr9ng d~ nghj ten cua Hoa Tht1<,1ng Thich Quång E>9 la ång vien cua Giai Nobel Hoa Blnh.

Ddng kY t~n

La thti cua Dfin Biiu Uc Reba Meagher M.P. - State Member for Cabramatta Mr Francis Serjersted Chairman of the Norwegian Nobel Committee Cio The Norwegian Nobel Institute Drammemsvelen 19,N-0255 OSLO Norway Dear Mr Seljersted, Please accept this letter as an official nornination in support of the Most Venerable Thich Quang Do of Vietnam for the 1999 Nobel Peace Prize. The Most Venerable Thich Quang Do is an outstanding Vietnamese religious leader. He is the Secretary General of the Unified Buddhist Church of Vietnam, an organisation that the authorities in Vietnam have banned. He is currently under police surveillance at the Than Minh Zen Centre in Ho Chi Minh City. They have gaoled and placed him under house arrest numerous times. l am aware of an extensive campaign in several countries in favour of the candidacy of the Most Venerable Thich Quang Do and l am delighted to offer my support for his candidacy. The Most Venerable Thich Quang Do deserves his nornination for this outstanding award because of his work promoting religious freedom in Vietnam. He deserves to be norninated because his advocacy for human rights, carried out in a compassionate and tolerant way, is outstandingly courageous. His courage, convictions and his personal sacrifices have been heroic and deserve international recognition. Since his release from prison earl ier this year the Most Venerable Thich Quang Do has continued to speak out for freedom of religion and for the release of other religious leaders currently detained by the authorities.

Yours sincerely,

I fully endorse the nomination of the Most Venerable Thich Quang Do for the 1999 Nobel Peace Prize.

Bandfch:

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

Ngiiy 14 thang 12 nam 1999 Kinh glti Uy Ban Giåi Tht!dng Nobel Vi~n Nobel Na U y Drammensveien 19 N-0255 Oslo- Na Uy

Yours sincerely,

Dttdt dliy lå bån dfch nguy~n van hi thtt cua dlin biiu Re ba Meagher

Kinh glti 6ng Chu Tich

Kinh gdi ong Serjersted

v/v: Hoa Thttctng Thich Quång D~

Xin kinh gi'1i Mn ong la tht1 nay nht1la m9t ddn chinh thåc d~ cå Hoa Tht!<Jng Thich Quång E>9 la ång vien cua Giåi Nobel Hoa Blnh nam 2000.

Hoa Tht!<Jng Thich Quång E>9 la ngt1oi då neu cao gttdng sang V~ hoa blnh, V~ Mu tranh cho cong b~ng xa h9i va V~ y chi xa than, hy sinh cå tt! do cua chinh mlnh M tranh Mu cho chung sinh dt!<JC ht!dng nbi:rng quy~n can bån cua con ngt!oi. Vdi tt! cach la T6ng Thtt Ky cua GHPGVNTN, Hoa Tht!<Jng Thich Quang E>9 da la m()t ngttoi can dam båo v~ cho quy~n tt! do ton giao trong suo't 20 nam qua va da bi bU'c h~i vll~p trttong vo uy cua Ngai. Ngai då bi htu dåy, giam ham va

34

Reba Meagher State Member for Cabramatta 10 December 1999

Hoa Thttc,1ng Thich Quang E>9 la m9t vi lanh ~o tinh th~n Vi~t Nam ra't l~i l~c. Ngiii hi~n la T6ng Thtt Ky cua Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng NMt, m9t giao h9i dang bi nhii dm quy~n t~i Vi~t Nam ca'm ho~t d()ng. Ngai thttong xuyen so'ng dt!di St! theo doi cua cong an t~i Trung Tam Thanh Minh Zen t~i thanh pho' HCM. Nha c~m quy~n då dm tu Ngåi va b~t giiJ Ngai nhi~u l~n trong qua khå.

Bån Tin El~ c Bi~t Phåp Åm 1.2000


Toi dttqc bie't day la m9t chie'n <4ch r9ng Wn da dttqc tung ra t11-i nhi~u qudc gia nh~m hå trq cho vi~c d~ elt Hoa Thlfqng Thich Quang 89 va toi ra't lam han h11-nh dltqc hå trq cho vi~c nay. Hoa Thttqng Thich Quang 89 ra't xång dang dltqc d~ elt lam årig vien cho giai thlfong d~c bi~t nay vl nhilng nå llfc cua Ngai nh~m quang ba quy~n tlf do tin ngl!ong t11-i Vi~t Nam. Ngai xång dang dltqc tuyen dltong vl dii tranh da'u cho Nhan Quy~n m9t cach ra't on hoa, vi tha va can dam. Slf can dam, ni~m tin va nhClng hy sinh ca nhan ra't dung cam cua Ngai dang dttqc the' gioi bie't tai. KS ttr khi Ngai dttqc tra tlf do cach diiy khong it !au trong nåm nay, Hoa Thlfqng Thich Quang 89 da tie'p t1,1c len tie'ng benh vlfc cho quy~n tlf do tin nglfong va vi~c tra tlf do cua ca c vi Janh d11-0 tinh th~n khac v~n con bi b~t giCl. Toi hoan toan ung h9 Slf d~ elt Hoa thlfqng Thich Quang 89 lam ung vien cho giai Nobel 2000. Toi sån sang chuySn de'n cho ong m<.>i der ki~n c~n thie't khac. Tran tr9ng kinh chao ong, Reba Meagher Dan biSu Cabramatta 10112/1999

Khong nhung v~y. Thuc;Jng T<_>a Thich Nguyen Tri nhån m~nh. day con la vinh dJ! ld'n cho Ph~t Giao Vi~t Nam; them nua, Ngai Quång BQ råt xUn.g dang voi d~ cii' nay bdi vl nhung hy sinh Ngai da c6ng hie'n cho d~o pM p va dan tQC. Thuc;fng T<_>a Thich Nguyen Tri ke't lu~n. day con la m9t thifng the' JOn cho cong CUQC da'u tranh cho nhan quy~n t~i Vi~t Nam, va ciing la thiing the' lOn cho tåt ca cac ton giao t~i Vi~t Nam, khong rieng gl Ph~t Giao.

di~n Ph~t Giao Hoa Håo Hai Ngo~i. Giao Su Ph~m Van Chinh da gii'i li'1 i chU.c mii'ng td'i Hoa Thuc;fng Thich Quang BQ va Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt, va nh~n xet rång da y la tin vui cho tåt ca cac ton giao Vi~t Nam Nlf ctJC1i Ngå.i th4t khoan dung .. khi cu9c chie'n vi nhan CÅnh do PÅ chifp vao cuoi thang 3.2000 quy~n va vi quy~n tJ! do ton t~i Thanh Minh Thi~n Vi~n - Sai GOn) giao da duc;fc qu6c te' cong nh~n vd'i sJ! d~ cu Hoa Thuc;fng Thich Quang B9 vao Giai Nobel Hoa Blnh.

Danh sach: l. DB Annette Hurley 2. DB Anthony Byrne 3. DB Bernie Ripoll 4. DB Christopher Pyne 5. DB Carmal Zollo 6. DB Paul Holloway 7. DB Jack Snelling 8. DB Joe Scalzi 9. DB Joseph Tripodi l O. DB Kevin Moss 11 . DB Laurie Ferguson 12. DB Michael Atkinson 13. DB Mike Rann 14. DB Murray Delaine 15. DB Nicola Roxon 16. DB Reba Meagher 17. DB Rod Sawford 18. DB Tanya Plibersek 19. DB Trish White 20. DB Trish Worth 21. TNS Julian Stefani 22. GS Peter Vlahos 23. GS Robins.

E>6n mung tin HT Quang E>Q dllc;1c då cå Nobel SANTA ANA (VB)- Ngay sau khi c6 tin 30 Dan bi~u My, nhi~u Thu'c;fng Ngh! Si Phåp va IDQt s6 Giao su' Uc d~ cu Hoa Thuc;fng Quång B9 vao danh sach Un.g vien Giai Nobel Hoa Blnh, email va di~n tho~i giua c9ng d6ng ngu'i'1i Vi~t hiii ngo~i b~n r9n m9t cach båt ngi'1. H~u he't d~u bay to vui mii'ng va hanh di~n tru'oc tin nay. Trå li'1i phOng vån ctia Vi~t Bao v~ tnti'1ng hc;fp HT Quång BQ du'c;fc d~ cu Giåi Nobel Hoa Blnh, Thu'c;fng T<.>a Thich Nguyen Tri, Trudng Ban Cu'u Trc;f Mi~n Nam California cua Giao H9i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng

Bau Tin El~ c Bii;t Phåp Åm 1.2000

Nha't, tuyen b6 ding day la m9t vinh dt! lØn m~c du chl mØi la d~ cii', bdi vl Vi~t Nam tntØc gii'1 vh chua ai c6 th~ thång duc;Jc Giai Nobel nao.

B~i

B6c Si Nguyen E>an Que va Gi6o Sll E>oan Viet Hc;>at ung hQ vl~c de cå Hoa Thllc;1ng Thich Quang E>Q Tir thånh ph6 Sai Gon, Bas Si Nguy~n Ban Que' ghi nh~n ding Hoa Thu'c;fng Thich Quång BQ tii'ng bj til day va quan th6.c trong 18 nam la ngu'i'1i tranh dåu khong ngii'ng cho quy~n TJ! Do Tin Ngu'<Jng trong tinh thh bao dung, bac ai va tlnh thu'dng. Vii khi duy nhåt ciia Hoa Thu'c;fng diing cho cu9c dåu tranh la ly tri, sJ! can dam va tinh th~n båt b~o dQng.

Hoa Thu'c;fng Thich Quång BQ vii'a duc;fc m9t s6 dan bi~u My va Ucd~ cu voi Uy Ban Nobel Hoa Binh Na Uy d~ nh~n giai thu'dng Nobel Hoa Blnh nam 2000. Toi cho ding da y la m9t n6 lJ!c sang su6t va c6 y nghia. SJ! ki~n nay cho thåy the' gioi da cong nh~n va ung hQ phong trao dåu tranh båt b~o d9ng cho tt! do, dan chU va nhan quy~n d Vi~t Nam ciia toan dan Vi~t n6i chung, ciing nhu' sJ! v~n d9ng cho tJ! do ton giao d~y diing cam, tinh thu'dng va bao dung cua Hoa Thuc;Jng Thich Quang B9 n6i rieng. N6 ll,(c nay se dem de'n ni~m vinh dl! cho m<.>i ngu'i'1i Vi~t d trong ciing nhu' ngoai nu'd'c. N6 eling khich

35


l~ m~nh me nhung ngu'CJi dang dilu tranh on bOa va ~n bi cho m<)t mtØc Vi~t Nam tl,l' do va dan chli.

moi trltCJng thltdng m~i cdi mo, m~c dån h<;> dua ra nhU'ng lCJi tuyen b6 chinh thUc trai ngu't;fc.

Giåi thuOng Nobel Hoa Binh nåm 2000 ne'u dltt;fc trao cho Hoa Thltt;fng Thich Quång E><) , m<)t ngu'CJi su6t d(Ji dilu tranh cho tl,l' do ton giao, se khong nhrrng lam sang to ly tlt<lng tl,l' do va nhan quy~n. rna con giup thUc dåy hlnh thiinh m<)t xii hQi toan du boa binh, bao dung va nhan ai.

Dan biiu Royce di~n tå Vi~t Nam nhu m<)t che' d() dang chuyin tie'p, nhu'ng rna la m<)t sl,l' chuyin tie'p trong gia l~nh. Nåm 1986, Vi~t Nam loan båo m()t s6 cåi cach nhåm hi~n d~i h6a dilt nltØc . Dlt<;lc khuye'n khich vi vi~c d6, cac nha kinh doanh Hoa Ky b.lt då u dån tit vao Vi~t Nam va tir nhung nåm dåu cua th~p kY 90, c6 nhi~u ho~t d()ng a Vi~t Nam. Nhu'ng ong Royce n6i tie'p rång sau hdn m()t tMp kY g~p n~n quan lieu, cac cong ty My rut lui. Khi 6ng d~t viln d~ d~c bi~t nåy vØi cac nhan v~t chinh quy~n CSVN thi ong dlt<;lc m()t sl,l' trå IC1i quanh co.

Toi hoan toan ung hl) vi~c d~ cll' Hoa Thltt;fng Thich Quång DQ lånh giåi thltdng Nobel Hoa Binh Nåm 2000. Toi tin tu<lng m~nh me ding vi~c cac t6 chuc nhan quy~n qu6c te' ung hQ d~ cll' nay se d6ng g6p lØn lao vao vi~c thuc dåy thl,l'c thi nhan quy~n Vi~t Nam va tren toan the' gid'i.

o

Hoa Tbinh DO'n, 15-12-1999 Doan Vie't Bo~t Boa Thdf!ng Quång D~: Giåi Nobel kMng quan trQng, tht gic1i cån tranh ditu cho dån VN WASHINGTON -- Phiii vien Van Khanh dai A Chiiu Tl,l'-Do (RFA), phån tie'ng Vi~t, då phong viln Hoa Thltt;fng Thich Quång DQ sau khi c6 tin nhi€u t6 chuc va nhan v~t d€ ngh! ten ngai cho Uy ban Giåi Nobel Ho a binh nam td'i. Dap l~i eau phong viln cua dai RFA, Hoa Thltt;fng Quång DQ n6i: "Giåi Nobel Hoa binh khOng quan tn;m g, di€u quan tr9ng la the' gioi khOng bo quen dan Vi~t Narn". Hoa Thu<;tng nhiln m~nh rång chung ta phåi lam sao d€ the' gid'i tie'p tvc ung hl) vi~c tranh dilu doi tl,l' do, dan chli va quy€n lam ngu'C1i cho dan Vi~t Nam. Dan Biiu Ed Royce tham Boa ThtiQ'ng Thich Quang Dl)

TruØc khi rC1i My d€ len duC1ng di Vi~t Nam vao tuån thU 2 thiing l nåm 2000, m<)t phai doan H~ Vi~n Hoa Ky, do Dan biiu Edward Royce - Ph6 Chli tjch Phiin banA chiiu - Thiii Binh Dudng thu()c Uy Ban d6i ngo~i H~ Vi~n Hoa Ky dm dån dii khong hiiu t~i sao nhU'ng cu()c n6i chuy~n v€ thltdng ltdc, c6 thi dem l~i cho Vi~t Nam nhi~u sl,l' då u tit Wn lao, dii bi d6 vCJ. 6ng vån chlta c6 dltt;fc m<)t sl,l' trå l(Ji toan Vtfn, nhu'ng sau khi hQi kie'n vd'i cac nhan v~t chinh thuc Vi~t Nam, ong bie't rång cac nha Hinh d~o Vi~t Nam st;f håi v~ m<)t tltdng lai tan tie'n. 6ng n6i vd'i bao Register khi trå l(Ji qua di~n tho~i tir Sai Gon. Toi nghi rång h<;> lo st;f nhi~u qua, m()t cai nhln phån d()ng d6i vØi the' gid'i. H<;> chlta nh~n thuc dltt;fc rång the' giØi da thay d6i nhanh ch6ng nhu the' nao. Dan biiu Edward Royce tin tltdng rång chinh phli CSVN lo st;f khong kiim soat du<;Jc tinh the' trong m<)t

36

Dan biiu Royce la m()t ngu'CJi chli trltdng tl,l' do thudng m~i. 6ng la ph6 chli tjch cua tiiu ban A chiiu Tbai Binh Dudng H~ Vi~n. Nh1tng quan diim cua ong dii dju Mt bdi nhU'ng lo ng~i cua ong va cua nhU'ng ngu(Ji trong c<)ng d6ng My-Vi~t rång khong thi c6 blnh thltCJng h6a bang giao thltdng m~i khi nhan quy~n con b! vi ph~m <} Vi~t Nam va chua c6 tl,l' do tin ngu'CJng. Nåm ngoai 6ng Royce ung hQ ngbi quye't cua dan biiu Dana Rohrabacher, d Hungtington Beach, h~n che' cac cu()c bang giao vØi Vi~t Nam. D~ ngbi d6 dii thilt b~i . Dan biiu Ed Royce ci'.Jng vj phv ta la 6ng Tom Sheehy dii danh thi gi(J di g~p Hoa Thlt<;lng Thich Quång D(), nhan v~t thu hai cua Giao H<)i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nhll't t~i Thanh Minh Thi~n Vi~n vao lue 7.00 giCJ sang ngay 16.01.2000. Hoa thu<;lng b! giam long t~i gia, khong thi di ra khoi ndi Ngai o. Dan biiu Royce n6i rång Hoa Thu<;tng Quång E><) n6i vd'i ong rång cai lo~i vie'ng thåm nhu v~y dem them cho ong an ninh. Cu()c g~p gCJ nåy d6ng th(Ji vd'i m()t cu()c n6i chuy~n qua di~n tho~i vd'i m()t nhan v~t ch6ng d6i khac, cho ong m()t hlnh ånh dåy du vi nhU'ng gl xåy ra Vi~t Nam.

o

6ng Trh Tbai Van, m()t lu~t su d Westminster, cho ding 6ng Edward Royce dn phåi di tham nhu vh. md måt ra va dlt<;lc n6i chuy~n vd'i nhU'ng ngu'C1i hiiu ro tlnh hlnh Vi~t Nam. Lu~t su Trån Thiii Van dii trao cho dan biiu Edward Royce hdn 30 trang tai li~u v~ Vi~t Nam trude khi ong Royce len duCJng di Vi~t Nam. Dan biiu Edward Royce la m<)t trong 30 dan biiu va ngbi si Qu6c hQi My kY ten vao bue thu d~ nghi cho Hoa Thudng Quång Dl) dlt<;lc giåi Nobel Hoa Binh. Sl,l' c6 gång nåy do dån biiu Loretta Sanchez chli xud'ng. V~ Hoa Thudng Quång Dl), dan biiu Royce n6i: "Ong ta la rnqt nguili rdt kien tri. Ong khOng tirn nhilng sl! thay d6i nhanh ch6ng. Nhung ång n6i rdng ntu rnqi vi~c cu keo dai rna khOng c6 It! do thi se c6 nhdu nguili se quen di voi cuqc så'ng rna khOng hi!u gi vi It! do"

Dån biiu Royce ciing cho bie't la 6ng då thl,l'c hi~n dlt<;lc m<)t s6 tie'n bQ di giup cho cac båe si Hoa k:Y chie'n thång dlt<;lc n~n quan lieu Vi~t nam di dua vao Vi~t

a

Bån Tin B~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


Nam mQt s6 thu6c men va d~ng c~ y khoa. Oie båe si My qua Vi~t Nam thui'1ng g~p nhi~u kh6 khan va ong Royce da d~t thång va'n d~ d6 vOi bQ tntdng y tt Vi~t Nam. 6ng nghi rång va'n d~ se dtt<,fc giåi quytt. Sau r6t, dan bi~u Royce cho rling Hoa k:y dn phåi d~ y xem va theo doi mQt cach nghiem chlnh Sl,l' Vi~n tr<,f CUa qu6c tt cho Vi~t Nam .

6ng cfing c6 cijp cung vOi phu nhan va tuy tung vitng tham Ha Nqi, Sai Gon, Hoa Blnh, ... mqt s6 nha giam (trang d6 c6 can ngl,JC cua Cl,IU Hai quan Trung Ta phi cong John McCain. hi~n la ung vien t6ng th6ng Hoa Ky cho nom 2CXXJ) thuqc Hoa Lo cfi (ten "my danh" la Hanoi Hilton va boy gio tr\Jng tu thanh Maisen Central), cac khu

ph({ phu'i'fng, doanh nghi~p, cong Xu'dng (k~ ca hang s6 khu thi di~m phåt tri~n khuytn lam, khuytn nong, mqt s6 phån khoa cac tnti'1ng d;,ti h<,>c, cac internet cafe, mqt s6 cac vien chuc di~u hånh cll'u tr<! lfi l~t, ... d6ng giay Nike), mqt

Nhan cijp vitng thiim nay Hoa Thtt<,fng Thich Quång DQ da trinh ba y hoan cånh ton giao bi dan ap tl!-i Vi~t Nam n6i chung va GHPGVNTN n6i rieng. Va Hoa thtt<,fng eling da cam on Dan bi~u E . Royce trong vi~c kY ten d~ cu Hoa Thtt<,fng lam ung vien Giåi Nobel Hoa binh nam 2000, va nhi'1 chuy~n li'1i cåm dn dtn cac vi Dan bi~u khac cung Icy cfing nhu toan th~ nhan dan Hoa Ky. Dåp eau hoi Hoa Ky c6 th~ lam gl hii'u hi~u d~ giup GHPGVNTN, Hoa Thtt<,fng Thich Quång D9 n6i: "Bdng

mqi cdch phåi lam ap lf!c tren mqi linh vf!c chinh trj, kinh te' cilng nhu xå hqi. Trude tien, Vi~t Nam phdi c6 It! do va dan chtl thf!c sf!, thi mfii c6 thi c6 fl! do ton giao, lf! do ngon lu4n, lf! do bao chi, lf! do 14-p hqi, lf! do nghi~p doan, nghia la nhilng quyln lf! do ciin bdn ghi trong Tuyen Ngon Qu5c Te' Nhtin Quyln. Rieng do/. vfii truiJng hqp Ph4t giao chUng toi, xin quy vi can thi~p trd lf! do cho lJq.i låo Hoa thuqng Thich Huyln Quang va ph1:4c h6i quyln sinh hoq.t etla GHPGVNTN". Dftn biiu Tom Campbell di Vi~t Nam va cu~c g~p go vdi Boa ThdQ'ng Thich Quang D~

"Vao dung ngay nay 2 tutin trude toi thf!c hi~n chuye'n di Vi~t Nam", Dan Bi~u Tom Campbell, di!-i di~n cho quån hl!-t cu tri 15, va cfing la ngui'1i da quytt dinh ra tranh cu chitc ghe' Thu'<,fng vi~n va o ngay 7 thang 3 niim tOi, d6i dåu vOi Thu<,fng ngbi si man nhi~m Diane Feinstein, da ngo li'1i vOi m9t s6 anh cbi em lang bao vi~t ngfi' tl!-i cija phu'ong vao buBi chi~u thU niim 16 thang 12 tl,li t~ sd TB Chuc V~n D9ng Chinh Tq cua Ngt.tcri Vi~t (VPAC). Chuytn vitng thiim Vi~t Nam nay la giå'c mo thanh sl,l' thl,l'c cua vj dan cu nc5i danh la trl,l'c tinh, trung dung va giau kitn thUc, rna ong da ao uOc gh 3 niim nay. Trong tinh thh gin gifi' sinh hol!-t vOi VPAC hang niim m6i khi khong b~n vi~c (j Qu6c Mi, 6ng Tom Campbell da nh~n li'1i titp xuc vdi Mo gidi Vi~t ngfi' trong khuon khB tui'1ng trinh chuytn di Vi~t Nam cua 6ng va trao dBi quan di~m thui'1ng tinh khac. Trong chuytn di vao dung lue qu6c Mi CSVN nh6m h<,>p, DB Tom Campbell, ChU Tich cua nhi~u ti~u ban lien quan Mn bang giao qu6c tt va m~u dich tl!-i qu6c h9i Hoa Ky, cho bitt 6ng da g~p gt'J m9t s6 vien chuc duong quy~n va qu6c Mi CSVN nhu Nong Due Ml!-nh, D6 Van Tai, Nguy~n M~,inh Cim, ... m9t s6 cac lanh ~ ton giao Ph~t giao va Thien cMa giao, ... m9t s6 ca c giao su di!-i h<,>c, m9t s6 thanh vien PhOng Thuong m;,ti Hoa kY' IDQt s6 ca c doanh gia Vi~t My' IDQt s6 ca c di!-i di~n cac t6 chuc phi chinh phU, m9t s6 ngt.tcri trach nhi~m v~ cong an, v~ bai trU' rna tuy, v~ tQi trl!-ng, ... Ban Tin D~c Bi~t PM p Åm 1.2000

Sau nhfi'ng giay pMt giao dåu day tl,l' tin, DB Tom Campbell d~ ngbi lang bao Vi~t Nam tl,l' nhien ch<,>n nhfi'ng d~ tai, cija di~m. nhan sl,l', bitn c6, ... d~ biit di u phan trao dBi titp xuc dung nghia gifi'a doi ben.

"Trang so' ten tu6i nhilng nhtin v4t toi xin phep duqc g(lp gil, hQi kien vfii Ngai Hoa Thuqng Thich Quång Dr? la nhilng phut giay dcing nhd nhtit cd", DB Tom Campbell ngo li'1i trong doi phh xuc dqng. 6ng cho bitt nhu' 6ng thuqc long ti~u sd' cua vi chån tu d6i khang nc5i danh nay, kem theo nhfi'ng chi titt v~ vi~c nhi~u lån CSVN da biit giam, quån thuc, phong toa ngt.ti'1i chitn si nhån quy~n nay vao nhfi'ng nam 77, 82, 95 va 98, k~ cå Vi~c bi båt b<l Vi titn hånh CUu tr<,f n/!-n l~t mi~n ta y 94. DB Tom Campbell thich thu khi n6i v~ vi~c Hoa Thu<,fng Quång D9 lanh di!-o nhfi'ng n6 ll,l'c cll'u tr<! lfi l~t mi~n Trung niim nay. "Thua vfii Quy Anh Chj, toi chua

bao giiJ duqc gtlp gil M1:4c su Martin Luther King, nhung hQi kie'n vfii Ngai Hoa Thuqng Qudng lJq, lang kinh me'n etla toi dling len tlz4t cao! Mr)t vj chtin tu hiln hOa! Mr)t con nguili xual chung! Ngai qud biet ro vi~c Ngai deo du6i!". 6ng n6i 6ng ra't ngttt'Jng IDQ HT Thich Quång Dq qua qua trinh tu h<,>c va ph~ng hånh Ph~t sl,l', qua qua trinh ch!u dl,l'ng va pha'n da'u ch6ng l;,ti ngbich nga cua hoan cånh, rna Ngai vh VO cung tl,l' tin va quytt tam. Sl,l' pha'n då'u cua Ngai la bue gttdng sang ngi'1i cua lanh di!-O. 6ng Tom Campbell cho bitt HT Quång Dq n6i titng Anh xua't sa'c vi Ngai trau d6i tir th~p nien 50 va Ngai viin con minh miin va ki~n tuOng. Tuy v~y, suc khoe cua Ngai ra't kem vi chll'ng ti~u dui'1ng va suy ytu h6 hå'p. Tuy nhien Ngai vh nh~n sl,l' chiim nom b<}i mqt y si rieng. DB Campbell cho bitt 6ng va HT Quång Dq da thånh thoi n6i chuy~n vØi nhau lien quan dtn va'n n;,tn Ph~t giao, dtn hoan cånh cua Ngai, dtn tnti'1ng h<:fp cua Hoa Thu'<,fng Thich Huy~n Quang, Mn cå vi~c "ti! do di lq.i", "di My chi1a bjnh" va "ra khåi tu håm vi~t cqng" . DB Campbell cfing khong quen nh~c 11!-i nguyen van quan di~m cua lanh di!-O PMt giao la "(Hoa Ky) chl nen vi~n trq cho Vi~t Nam vai dilu ki~n vl cdi tien nhan

37


quy~n va cdi thi~n dan sinh. Tl,l' do v~ nhan sinh quan tr<;mg hdn tl,l' do V~ kinh te' nhi~u! ". Ba y ciing la di~u ca nhan DB Tom Campbell då tii.'ng båt d6ng quan di~m (ve "khong nen gdn lien nhOn quyen voi kinh daanh")

tnt<k day trong nhii'ng tranh cåi h~u ca'm v~n vao nhii'ng nam 94, 95. DB Campbell cho bie't Ong c6 d~ c~p de'n "vi~c can thi~p" cho cac Ngai Hoa Thu'<Jng vdi cac nhan v~t ca'p cao cua qu6c hQi va du'dng quy~n CSVN, nhu'ng "khOng tha.y hUa ht;n gi". Nhu' con nu6i tie'c phåi rC1i bO d~ tai rna 6ng råt låy lam kY thU chia se vdi bao gidi Vi~t ngii', Ong Tom Campbell trao de'n tay cac anh chj em tham dl,l' mc?t s6 chU'ng til v~ dia chl, v~ tru'dng m1,1c c«u tr<J va cå miu chli'ng minh Phie'u vang Cong Bue ta Ong c6 d6ng g6p phån mlnh (20 do la) cho Thanh Minh Thi~n Vi~n t~i PM Nhu~n ngay 27/11/99. Bu'<Jc g<ji y v~ vi~c HT Thich Quång Be? du'<Jc the' gidi tie'n cd' la U:ng vien cho giåi Nobel bOa blnh nam 2000, DB Tom Campbell n6i: "T6i la mQt trang nhilng nguiJi do!". Ten cua 6ng ciing nåm tren va trong nhi~u van hån, di~n dan tranh dåu cho tl,l' do tin ngu'<Jng, tl,l' do Mo chi va vån n~n truy bue d6i khang.

K(t Lu~n: Theo tren, HT. Thich Quång Be? då du'<Jc tren 210 d~i bi~u dan cd' va giao su' d~i h9c t~i m9t s6 nu'dc kY ten vao van thu' gc:'1i cho H9i B6ng Tuy~n Chc;m Giåi Nobel Hoa Binh d~ cd' Hoa Tlut<Jng Thich Quång Be? lam U:ng vien giåi Nobel Hoa Binh nam 2000. Mu6n du'<Jc ghi ten vao danh sach dl,l' tranh giåi Nobel Hoa blnh, U:ng vien phåi du'<Jc cac thanh phån nhan si trong xå hQi nhu' cac dan bi~u qu6c gia, giao su' lu~t. giao su' sd' h9c, chinh tri h9c, va trie't h9c ... ha y nhii'ng nguCJi då thifng giåi Nobel d~ cd'. Ong Geir Lundestad, giam d6c H9c Vi~n Nobel Na Uy, cho bie't con s6 ung vien du'<Jc d~ nåm nay då len de'n 144 ngu'åi, g6m 32 t6 chUc va 112 ca nhan - trong d6 c6 nhi~u cl,l'U va du'dng kim T6ng Tho'ng va TM Tudng cac nu'dc - khong bie't Hoa Thu'<Jng Thich Quång Be? cua GHPGVNTN c6 tranh qua du'<Jc hay khong?OO

cu

vai su. kien . cån duqc sang

to

LTS. Vai thang trvoc day c6 mqt it slf ki~n nhqp nhång gay phiån ha cha chu Tång va Giåa Hqi. Hom nay. nhan Bon nn Dqc Bi~t. chung toi xin trlnh boy ra day mqt cach ro rang. vo tv va trung thlfc hau lam sång to van då cha taan th~ Phqt tl) va nhung nglloi haqc to chuc c6 lien quan. PÅ.

I. Hol va Dap (c/iu chuy~n diiu ntim)

38

Trong nhii'ng ngay dh nam Canh Thln, mc?t s6 d6ng hu'dng gc:'1i thu', di~n tho~i ho~ c trl,l'c tie'p hOi chu' Tang va Ban Bi~u Hanh nhii'ng eau hOi c6 nc?i dung chung chung nhu' sau :

l. Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhåt Na Uy c6 nhii'ng ho~t d9ng nao d~ v~n d9ng giåi Nobel Hoa Blnh nam 2000 cho Hoa Thu'<Jng Thich Quång Be? kh6ng? 2. ChUng toi nh~n du'<Jc tai li~u v~n d9ng giåi Nobel Hoa Blnh cho Hoa Thu'<Jng Thich Quång Be? kem theo phie'u ung hQ ti~n cua Lien Minh Vi~t Nam Tl,l' Do. V~y vi~c nay du'<Jc hi~u nhu' the' nao? C6 lien quan de'n Giao H9i kh6ng? Ngoai nhii'ng thu' va di~n tho~i khuye't danh, nhii'ng ngu'åi hOi trl,l'C tie'p då du'<Jc chu' Tang va Ban Bi~u Hanh trå låi:

l. Hoa Thu'<Jng Thich Quång B9 du'<Jc nhi~u gidi chUc cao ca'p cua cac qu6c gia tie'n cd' vao danh sach U'ng vien giåi Nobel Hoa Binh nam 2000. Khi bie't du'<Jc tin, Hoa Thu'<.fng då to låi cåm dn va tuyen bo': "Duqc gidi Nobel hay khOng, khOng quan trqng, ddu quan trqng la the' giai c6 nghi de'n dan tQc Vift Nam .. ". Theo d6, cho du ke't quå the' nao thl day ciing la IDQt thanb tl,l'U to ldn rna Ngai då phåi tråi qua hdn hai th~p nien kien cu'ång dåu tranh båt b~o d9ng vdi b~o quy~n C9ng sån d~ doi hOi cong ly, nhiin quy~n va tl,l' do dan chU cho Vi~t Nam. V~ the' U'ng vi en .giåi Nobel Hoa Blnh la m9t bue minh h<?a vila bi~u du'dng tinh thån v6 uy, xå thiin c«u d9 cua Hoa Thu'<Jng, vila phån ånh sau sile sl,l' tan d9c ap bUe cua b~o quy~n va n6i dieu linh tho'ng kh6 cua dan tQc ... d6i vdi the' gi di, hh t~o di~u ki~n thu~n l<ji cho vi~c giåi trU qu6c n~n hi~n nay. La thanh phh ngu'åi Vi~t yeu chuc?ng tl,l' do d6ng thåi la mc?t t6 chUc PMt giao, di nhien Giao Hc?i Ph~t Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhåt Na Uy råt hånh di~n va phån khd'i ho~t d9ng trong vån d~ nay; Song, vdi tinh thh tuy duyen cua d~o Ph~t va vdi chU tru'dng chung cua Giao H9i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt Håi Ngo~i. chUng t6i c6 phu'dng thUc d~ v~n d9ng mc?t cach d6ng bQ vdi PhOng Th6ng Tin Ph~t Giao Qu6c Te' trude ngay l thang 2 nam 2000.

2. Nobel c6 nhi~u giåi, giåi Nobel Hoa Blnh thien nhi~u v~ lånh Vl,l'c chinh tri- Cac t6 chUc chinh tri c6 quy~n h6 tr<J m9t cach chiin chinh cho m9t nhan v~t rna mlnh ngu'<Jng mQ, båt lu~n nhiin v~t d6 thu9c giai tång xå hQi ho~c cua ton giao nao, mi~n c6 cung IDI,lC tieu dåu tranh. Do v~y, vi~c Lien Minh Vi~t Nam Tl,l' Do v~n d9ng cho Hoa Thu'<.fng Thich Quång B9 la m9t thi~n chi theo håo y, chU tru'dng va phu'dng cach cua t6 chUc åy. 11. Uli nhin nhu thtt(lng I~. Ciing lien quan de'n sl,l' vi~c tren, vao ngay råm thang gieng Canh Thln (tue 19.02.2000) trong H9i Xuan va L~ Ban Tin E>~c Bi~t PM p Åm 1.2000


Ch An dåu nam t~i hi)i tntdng Raelingen do Chi hi)i Ph~t Giao Vi~t Nam t~i Oslo t6 chuc, c6 mi)t s6 ngu'Cii

philn nan: "TuCJng nhilng ngai!i d6 quyen tdn cha Giao Hqi hay Hoa Thuqng Thich Qudng Dq nen da d6ng g6p, khOng ngi! la klu5ng phdi!" va to y thifc mifc t~i sao Ban Di~u Hanh Giao H<?i khong n6i ro vi~c nay! Tu slf phi~n trach d6, nen khi ban d~:to tu, Thlt<;fng T9a Thich Tri Minh c6 xuyen qua vai ICii nhifn nhtl, von v~n nhlt sau: "Nhilng thu tu, van bdn xulit pluit tu Giao Hqi va Chua diu c6 c/ul ky va khuon dliu thea qui djnh. Doi khi van bdn c6 chil ky va khuon dliu nlntng nqi dung kh6 hilu, quy dq.o hilu eLing nen di~n tho(Ji ho~c vi chua dl hOi lq.i cha ro rang. Do d6, nhilng van ki~n nao khOng chåa dl/flg cac dd u ki~n tren dlu khOng phdi cua Giao Hqi va Giao Hqi khOng c6 t rach nlzi~m lien quan! ". Day lå eau nhifc nhd thltCing l~ theo cltong vi etla Thåy Tnidng Ban Di~u Hanh. B6i vl råt nhi~u lån (voi nhieu trt.long hQp kh 6c nhau) c6 cåc sinh ho~:tt ben ngoai nåo d6 hdi gån gtii vdi Ph~t giao, nguC1i ta khong tlm hi€u xuåt xu tu dau rna cu cho ding do chua va Giao Hi)i chtl tntong r6i tha h6 ban thåo, dam lu~n ... Di~u d~c bi~t la : nhfi'ng lån nhifn nhtl nhlt the', Tlnrqng T9a cW mu6n tranh slf ngi) nh~n v~ sau, chu chlta h~ phe phan vi~c lam etla m(>t ca nhan hay t6 chuc nao cå.

Ill. MQt bån tin

1~.

SJ! vi~c cW don giån nhlt tren va tltdng ding da dlt<;fc ke't thuc. Khong ngCI, ngay 28.02.2000 chUng toi tha'y m(>t hån tin "ho'i n~ng ky" tren Internet. Bån tin mang tinh cåch ca nhan, c6 ten la D6ng Tinh Oslo, tltCing thu~t m(>t cåch l~ch lac nhfi'ng gi di~n ra t~:ti hi)i trltCing mung xuan Canh Thln horn d6 . Vi slf te' nhi cån thie't, chUng toi khong ti~n ghi nguyen van bån tin tren day, nhltng xin t6m tift ni)i dung g6m hai phån: pban tren "qui kei LMVNTD dang hanh sL( gian trci, lua bjp" va phån dttdi "duqc Giao H(ji va Thuqng Tqa Thich Tri Minh phat giac va chij.n dtmg sL( h'ta bjp clla LMVNTD" . D9c hån tin chiing toi th~t ngo ngang, vi slf trlnh båy thie'u trung thtJ:c. Hon nfi'a !Cii le ciia bån tin qui ke't cho LMVNTD th~t n~ng n~ d€ r6i sau d6 gai Giao H(>i va Thlt<.fng T9a vao cai the' dt,mg ch~m vi da bai xich Ce6i tfnh eh6t nqng ne d6) vdi LMVNTD. D6 la chlta n6i de'n vi~c låm gån nhlt nem da gh'fu tay, c6 th€ dån nguCii d9c suy di~n ding do ngttCii ciia Giao H(>i vie't, t~o ngCI VJ!c, ti hi~m. ly gi an nhau .. . mi)t cach qua quifc. Van di tåi d~:to - chfi' ngl:lla la phuong ti~n truy~n ba tri thuc, c6ng hie'n cong ich cho dCii, song n6 cfing c6 th€ ke't thilnh an oan ne'u ta thie'u th~n tr<?ng ho~c c6 dung y kbong du'<;fc trong sang. Mi)t BÅN TIN. båt luan phat :m åt tii dau , cfing dn c6 s~ minh b~ch va trung tlm~c. VI d6 la di~u cån thie't chång nhfi'ng n6i len long ngay thång etla ngttCii vie't rna con th€ hi~n dung gia tri theo danh v! etla n6 . Ban Tin B~c Bi~t Phåp Åm 1.2000

D9c hån tin tren Mn ai ciing thå'y c6 sJ! nh~p nhång kbuåt tåt nhåm gan ghep Giao Hi)i va Thlt<;fng T9a vao slf dt,mg ch~:tm mi)t cach vo can vo c6. Con m1,1c dich chinh thl cW c6 tac giå ho~c Mao Ton Cltong mdi "gidi mei" dlt<;fc rna thOi . 00 Oslo, ngay 05.03.2000 - Quång Tlfn

"

,

,

,

THONG CAO BAO CID T ~I PARIS NG A' Y 25.4.2000 25 nam sau ngåy 30.4, HT. Thfch Huy~n Quang vi(t thu d~ nghj Dång va Nhå nuctc XHCN Hly ngåy 30.4 låm "Ngay Sam hffi va Chue sinh toan qu6c ": Sam h6i nhtlng sa i h1m trqng d~i, giåi quy(t tlnh tr~ng bi thåm cua nhtlng ngliiY:i td vong, tan t~t qua 2 cu~c chi(n, va båo dåm cac quy~n tlf do din bån cua ngliiY:i dan TLI nCli h..tu day su6t 18 nom quod quqn Nghia Hanh, tTnh Quång Ngdi, Dqi Ido Hoa thllQng Thfeh Huyen Quang. XLII y ThllCing VI.} Vi~n Tang Th6ng, Giao hqi Phqt giao Vi~ t Nom Th6ng nh6t, vlla gl/i mqt bue thll 6 trang den c6c 6ng Le Khå Phieu. Tran Due Llldng. Phon Van Khåi va N6ng Due Mqnh. Van thll mang s6 2/VIT/VP. de ngay 21 .4.2000. då dLJQe Vi~n Ho6 Dqo tqi Saigon gl/i båo dåm quo dllong bllu di~n den e6e ndi tren. Phong Th6ng tin Phqt giao Qu6e te xin tron trqng gl/i den quy Cd quan Truyen th6ng va Bao chf toan van bue thll quan trqng va th6ng thiet eua mqt Nha ldnh dqo Phqt gi6o trlloc hi~n tlnh suy vong eua d6t nlloe sau 25 nom nqn dqe tai toan tri hoanh hanh. Cae phon de trong bue thllla eua Phong Th6ng tin Phqt gi6o Qu6c te :

~~J? ..... ··,l ~~--/

GlA O He) I PH~ T GlA O VI~T NAM TH6NG NHAT VI~N TANG TH6NG

Ph4t )ich 2543

S6 2/VTTNP

D6ng kinh gdi: Ong Le Khå Phieu, T6ng bi thlt Dång Ci)ng sån Vi~t Nam Ong Trån Bll'c Lu'ong, ChU. t!ch CHXHCNVN Ong Phan Van Khåi, ThU. t1t6ng CHXHCNVN Ong Nong DU'c M~nh. Chtl tich Qu6c hi)i CHXHCNVN

Nghfa Hanh, ngay 21 thcing 4 niim 2000 Thua quy Ngai, Tit bon mi)t thang qua Dång va Nhå mt6c båt dåu t6 chuc an mU'ng ngay ke't thUc chie'n tranh 30.4.1975. "Dq.i thdng mua xulin", "Gidi ph6ng mdn Nam", "Tho'ng nhlit dat nucJc", "Dqc 14p va hoa binh", v.v ... se la nhfi'ng d~ tai dlt<;fc ca ng<:ti.

Nhån danh Vi~n Tang Th6ng va Hi)i B6ng Luc:Jng Vi~n Giao Hi)i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't, toi mu6n 39


n6i len nhii'ng di~u rna c6 le Bang va Nhii mtdc se khong c6 cd hQi nhifc tdi trong dip Ky ni~m 25 nam nay.

Nghi den nhilng nguili dii chei va di tam lo cho gia dinh hQ Hai di~u toi mong du<Jc quy Ngai hru tam, la nhung nguCJi tu vong, tan t~t vi cu(?c chie'n, va quy~n s6ng ciia ngu'CJi dan vdi dåy dii cac quy~n tt,t do din bån chua du<Jc cong nh~n. Theo s6 li~u chinh thuc ciia Nha nud'c, trong cu(?c chie'n vira qua c6 ba tri~u ngu'di che't, 300.000 bQ d()i ma't tich chua tlm tha'y m9 pban. Trong tht,tc te', s6Ii~u nay con cao hdn ga'p bQi. Chua ki hång tri~u ngu'CJi tan t~t. hång tri~u gia dlnh c6 con em che't tr~n khong dlt<Jc nång d<J hay d~n bii xling dang. Chua ki s6 ph~n dong dåo binh si tu vong hay tan t~t thu()c mi~n Nam cii chua M du<Jc nhifc nhd nhu con dån m9t nudc, dii chie'n tranh cha'm dlit tir lau, dii luong ct,tc phån tranh tren the' gidi da cao chung. Chua ki n(ln nhån che't oan uc ho~c bi hanh h(l tan b(lo trong th<1i Cåi cach Ru(?ng da't, rna con s6 700.000 ngu'di da dudc cac can b9 trong cu()c tie't 19. Chua ki n(in dan bi tan sat trong CUQC t6ng tie'n cong Te't M~u Thån, diic bi~t t(li Hue'. Chua ki tren 100.000 ngu'CJi bi hanh quye't trong cac Tr(li Cåi T(lo, va gfin m()t tri~u ngu'CJi bo than tren bi in cå khi vu<Jt biin tlm tt,t do. Bie't bao dau bi thåm såu trong m(?t bai tinh c()ng. B6 la nhung ngu<1i da che't ho~c s6ng trong phii phang, quen lang.

ChQn ll{a duy nhiit: Vcio tu hay vao guiJ'ng mdy Dång Nhåc de'n quy~n s6ng cua ngudi dan vdi d~y du cac quy~n tt,t do ciin bån, t6i ch<Jt nhd' Wi tuyen b6 cua Chli tich H6 Chi Minh: "D(}c l~p rna dan kh6ng dti«fc tlf do, kh6ng dli«fc h(lnh phuc, th'i d(}c l~p kh6ng c6 nghia gl". St,t th~t ngay nay, 80% n6ng dån va ngu'CJi lao d()ng s6ng trong cånh bån han. d6i kh6. Sung tue ~ ngoai chi tha'y d' vai thiinh ph6 ld'n, lam mau me cho khach du lich hay nhfi'ng nha ngo(li giao phudng Tåy, nhåm du vi~n tr<J kinh te'. Sung tue n6i day la sung tue trong tham nbiing va Chl,lp git,tt CUa nhau, chu Cblta Ja dC1i s6ng 6n dinh thai hoa cua m9t xa h9i an sinh. Mu6n bie't qu6c gia tllinh suy nhu the' nao, chi cån nhin vao d(Ji s6ng cua m9t ngu'<1i dan thu<1ng, m()t doan thi, m()t ton giao. Hi~n t(li d' nud'c ta, doan thi hay ton giao khong du<Jc quy~n tt,t do t6n t(li, vi di~u 4 tren Hie'n phtip quy dinh su d()c t6n cua tu tud'ng Mac Le-nin, va d(?c quy~n cai tri cua Bång C9ng sån. M<,>i hlnh thtii sinh ho(lt cua doan thi, t6n giao ngoai chli nghia c()ng sån d~u bi lo(li tru. Con ngu'di Vi~t d' dåu the' kY 21 chi con hai ch<,>n lt,ta: vao nha tii hay vao gudng may Dång. Kh6 thay khi vao gu6ng may Bång, con ngu'CJi chång con dll'<Jc hi~n hfi'u theo ca tinh tt,t do cua h<,>. C6 mi~ng khong du<Jc n6i, c6 dåu 6c kh6ng du<Jc suy nghi,

40

c6 trai tim khong dlt<Jc thudng yeu noi gi6ng va que hudng theo quan diim rieng bi~t. Con vao nha tii hay tr(li cåi t(lo thl du<Jc tt,t do suy nghi m()t m'inh, tt,t do an n6i m(?t m'inh. Song tt,t do nhu the' la tt,t do di d()ng trong m6 s6ng, chång ai bie't chång ai hay, vo tich st,t vdi xa hQi, nhan quh. Tt,t do theo kiiu nay, khi nhån phå'm da bi giåi thi, c6 khac chi thU tt,t do cua loai triin quån qu(li trong long da't?

LiJi tra viin cho ne'n viin hien Vi?t va cho sl{ sinh til cho m6i con ngtlili Thua quy Ngai, La Tang si PMt giao, vdi 83 tuoi dC1i, t6i kh6ng du<Jc so'ng va hoång dudng giao ly Tir Bi ciia Bue Ph~t cho d6ng bao t6i. Tir dudi th(Ji Vi~t Nam Dån ChU C()ng Hoa de'n C()ng Hoa Xa H()i Chii Nghia ngay nay, t6i chi bie't miii vi ciia nha tii. Bdi cd gi m()t cong dån, m()t ngu'CJi ton giao nhu t6i khong du<,1c so'ng trong cånh tt,t do? Va qua t6i, m()t Giao H()i dån l~p c6 truy~n th6ng 20 the' kY tren da't nudc nay, la Giao H()i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't, khong du<;1c tt,t do sinh ho(lt, nhu C6ng Vd'c qu6c te' v~ cac quy~n Dan st,t va Chinh tri cua Lien Hi~p Qu6c quy dinh va båo dåm?

Ca u hOi toi d~t ra då y kh6ng la st,t oan h~n ca nhån hay 1<1i than phi~n ciia m()t t6n giao. Ma la IC1i tra va'n th6ng thie't v~ ti~n d6 ciia n~n van hie'n Vi~t. va st,t sinh tii' cho m6i con ngu'CJi. La n(ln nhån va chling nhån ijch su 55 nam qua, t6i muo'n du<Jc tha'y da't nudc d6i thay trong khi m'inh con s6ng. Chu kh6ng mu6n tir gia coi d<1i vdi hlnh ånh cua m()t chinh thi ba't bie'n trong chii trltdng kY tbi va dan ap tt,t do ton giao, tt,t do ng6n lu~n. tt,t do bao chi, tt,t do l~p hQi ciing m<,>i quy~n tl,l' do din bån ciia nhan quy~n .

JO ng6n tay chijt 5 ng6n: tieu di?t Tri, Phu, Dia, Hdo va Ton gido thili Vi?t Minh Niim 1950, s6ng <} Lien khu 5 vao th<1i Chii tich H6 Chi Minh phtit d()ng Cåi cach Ru(?ng da't, t6i da tirng nghe can b() va loa ph6ng thanh ra rå ngay dem keu g<,>i nhån dån tieu di~t nam thiinh pban xa hQi "Tri, phu, dja, hao, va ton gicio lliU manh". MuC1i ng6n tay rna ch~t ma't nam thl con l(li gl? Nam 1951, 6ng Nguy€n Duy Trinh, Chli tich Uy ban Khang chie'n Hanh chinh Lien khu 5, d(li di~n Chinh phli Trung ll'dng, tuyen b6 rång: "PMt gicio dii dln lue ccio chung". 6ng Trinh neu dich danh PMt giao, khong nhiic nh<} hay cong kich cac t6n giao khtic. The' la sang nam 1952, chinh quy~n khang chie'n båt quh ch6.ng PMt tu phåi rCJi bO hang ngii PMt giao di sap nh~p vao Lien Vi~t, m()t t6 chuc ngo(li vi ciia Bång. Toi phån d6i, Mn bi båt giam t(li Quång Ngai, H()i PMt Giao Cti'u Qu6c ciia chting toi bi giåi tan. Nh<1 c6 Hi~p dinh dinh chie'n Geneve nam 1954, t6i mdi du<;1c trå tt,t do. Gia'y ph6ng thich kh6ng ghi t6i ph(lm t()i gi.

Kj thj va dan

ap PhijJ gido sau ngay 30.4.1975

Ban Tin D~c Bi~t PM p Åm 1.2000


Sau ngay 30.4.1975, chinh quy~n Cach m~ng len ng6i, ai ciing tuilng m<;>i thanh ph~n dån t<)c, m<;>i t~ng lØp nhån dån se du'c1c yen 6n lam an, tlf do sinh h<;>at trong tinh thån bOa h<1p bOa giåi ghi trong Hi~p d!nh Paris. Nhu'ng kh6ng, chuy~n cii tai hi~n . Thiinh ph§n d6ng då o quh cMng la PMt giao do, t6 chuc c6 truy~n thong dån t(?c va quy m6 la Giao H<)i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhå't, la nhii'ng n~n nhån bj kY thj va bj dan ap tntØc tien. Mij.c du l~p trttflng cua Giao H()i chUng t6i trude sau nhtt m<}t: diin t()c, bOa b'inh, tlt bi, cdu kb6'. Chinh sach kY thj va dan ap tb€ hi~n qua vi~c båt Tang Ni hoan t1,1c, båt h<;> di kinh te' mØi, di nghla Vl,l sang chie'n tntC1ng Kampuchia hay dem giam vao tr~i Cåi T~o; chie'm do~t t~i Sai Gon va tren khåp cac dnh thanh d rni~n Nam tå't cå cac cd sd tlf vi~n. gia oc cua Giao H<)i, cac cd sd van h6a, giao d1,1c, xa hQi, kinh te', vi~n D~i H<;>c V ~n H~nh. M thong tntC1ng trung, ti€u h<;>c Bo D~. tntC1ng Thanh Nien Ph1,1ng Slf Xa H<)i, cd quan tir thi~n. nha nu6i tre, c6 nhi vi~n. då't chUa, kinh sach, v.v .... Khie'n cho 12 Tang Ni da phåi tl_l' thieu t~p th€ t~i ChUa Du<1c Su' d Cån Thd ngay 2.11.1975 di phån dOi va yeu sach quy~n tl_( do t6n giao. Trong bue thu d~ ngay 20.9.1975, mang so 0278VIIDNP, nhån danh Vi~n H6a B~o gUi ong ChU tjch Chånh phU Cach m~ng Låm thC1i C<)ng boa Mi~n Nam (kfnh quo Thuqng tuong Trdn Van Tro. Chu t!ch

Uy

bon

Qudn Quan Sai Gon - Gia 8!nh), t6i da yeu cåu cbå'm dilt

bånh d(?ng d~p phå tu'<1ng Ph~t. Trong thu, t6i neu ro 3 tntC1ng h<1p Cl,l tb€ phå tu'<1ng Ph~t t~i chUa BU'u Long d S6c Trang ngay 2.9.75; dij.t mln phå tu'<1ng Ph~t Quan Åm 19 thien cao 9 thu~c t~i doi PM Håi d Phan Thie't ngay 11.9.75; d~t mln phå tu'<1ng Ph~t Quan Åm t~i Bi€n Ho d Pleiku ngay 11.9.75. Tinh tr~ng cang lue cang t~ h~i. nen ngay 17.3.1977 t6i l~i nhån danh Vi~n Hoa B~o vie't thu, mang so 044NIIDNP, gUi ThU tu'Øng Ph~m Van Bong, n6i len chinh sach dan ap t6n giao quy m6 t~i rni~n Nam cii. Kem thu, t6i neu ro 88 tntC1ng h<1p dan ap c1,1 th€ va cac Vl,l cu'C1ng chie'm van phOng lrl,l sd Giao H<)i t~i 29 tinh thanh: PM B6n, Long Khanh, Khanh Roa, Nha Trang, Ba Nång, Quång Ngai, Blnh Thu~n. S6c Trang, Chudng Thi~n. Sai Gon, ThU Bue, Long Chåu Ti~n. Kien Giang, Tuyen Bue, Gia Lai, Kontum, Pleiku, Ban Me Thu<)c, Bjnh Tu'C1ng, Phan Thie't, Blnh Tuy, H~u Giang, Kie'n Phong, Thu~n Håi, Bong Nai, Blnh Chånh, Bien Roa, Long An, Minh Håi. Vi~c tan phå cac Ph~t dai t6n nghiem vån tie'p di6n. Cho Mn dåu nam 1977, gån 20 tu<1ng Ph~t Thich Ca va Quan The' Åm bj phå hlly bllng cbå't n6, bång bUa, thu tieu ho~c vUt xuong s6ng. Nhu' cac tntC1ng h<1p xi.y ra t~i cac chUa Tinh hQi d Gia Lai, Kontum, Ban Me Thu<)c, chUa V~n Roa d Kien Giang, chUa .Khanh Minh il Cån Giu<)c, chiia Thi~n Ton d Minh Håi, Ni~m PMt du'C1ng trong ~nh vi~n Nguy~n Van Nhl_tt, v.v ...

Bau Tin E>~c Bicit Phåp Åm 1.2000

Bay giu Dan khinh dtio di B~i lao Roa thu<1ng Thich Bon H~u il rni~n Båe trd v~ Nam thå'y tlnh hlnh dan ap nhån quy~n n6i chung va

khung b6 PMt giao n6i rieng, da phåi than len trong bang h6i ni~m rna ngai cho ghi am, hi~n chling t6i con giu, rllng: "Tinh doan ket, thu(}ng yeu, ktnh trqng cua nhtln dan miln Nam chl du(/c JO ngay. Sau JO ngay ('giai ph6ng'): tinh doan ket tan rii, limg yeu thu(}ng d6i thanh ghet cay ghet difng, St! ktnh trqng My giiJ ngui!i dan trJ lq.i khinh dtio dl". Du tlnh hlnh kh6 khan khoc li~t nhu' the', nhu'ng Vi~n H6a B~o. Giao H<?i PMt Giao Vi~t Nam Thong Nhå't, vån nghl Mn sl_l' d6ng g6p phh mlnh vao cu(?c tai thie't que hu'dng sau thC1i chie'n, nghl de'n vi~c thong nhå't khoi lu'c1ng Ph~t giao do hai rni~n Nam Båe, y nhu' thC1i då't nu'Øc cbu'a bj Hi~p dinh Geneve qua phån, M cbå'n chinh d~o due, båo v~ n~n bOa blnh dån t<:>c, bang b6 ve't thu'dng tranh cha'p, bå't boa, va bai trir cac t~ n~n xa hQi. Vi~n cMng t6i da ci.n thinh B~i lao Roa thu'<1ng Thich Bon H~u d~i di~n Mn gil-p 6ng NguySn Van Hie'u, Bi? tntdng bi? Van H6a, trlnh bay sl_l' vi~c. Nhu'ng 6ng Hie'u trå 1C1i: Thong nhå't rå't tot, nhu'ng kh6ng thong nhå't vØi Ph~t giao phån d<)ng. Hoi PMt giao phån d<)ng la ai? Ong Hie'u kh6ng trå IC1i. Phåi chang ong Hie'u va chinh quy~n Cach m~ng kh6ng muon cho PMt giao do Båe Nam Trung thong nhå't trong le B~o, rna chi nhiim båt h<;> "th6ng nhat" v~i chinh trj ? Nhii'ng ai kh6ng chju the' t1;1c h6a d~o Ph~t li~n bj biit nhot, bi ch1,1p cho du thU mii. Hi~n tr~ng rna nam 1977, t6i cung cac vj lanh d~o cao cå'p va trung cå'p trong Vi~n H6a B~o. nhu' quy Th~y Thi~n Minh, Quång Bl), Tri Giac, Th6ng Hu~. v.v ... bj båt giam d Phan Bang Lu'U. Cuoi nam 1977, Ho a thu'<1ng Thich Thi~n Minh bj tra tå'n de'n che't trong til, Giao hQi xin nh~n thi hai lam IS an tang, thl bj tir choi. Hai nam sau, tå't cå cMng toi bj du'a ra toa xet xu rna vån kh6ng bie't mlnh ph~m t<:>i gl. Bili chi dli'ng nghe 1C1i vu cao phån quye't, khong du'c1c quy~n tl_l' bi~n hQ, ciing chhg c6 lu~t su' båo v~ nhu' t~i cac nu'~c van rninh ton tr<;>ng phåp quy~n. Ngu'C1i lanh an treo, ngu'C1i tha b6ng, ngu'C1i bj 2 nam, 3 nam, 7 nam til.

Ne'n "Phr!J gitio Nudc nhti" bien thtinh "Phljt gitio Nhti nlidc" Cuoi nam 1981, Bang va Nhii nu'Øc dl,l'ng len t6 chUc PMt giao lam cong Cl,l cho chinh tri. bO tinh thån thong nhå't d~c thU cua Ph~t Giao Vi~t Nam M thu hlnh vao danh xu'ng "Gitio Hqi Ph4t Gitio Vi~t Nam". Tir phong trao Cbå'n hu'ng PMt giao dåu the' kY XX, suot 70 nam qua, tam nguy~n chUng toi hanh tri cho cu<)c thong nhå't n~n PMt Giao Nu~c Nha, thl nay Bang nifn dl_l'ng ra t6 chuc Ph~t Giao Nha NuØc. Vl v~y må ch6ng toi phan dOi. Vi~c Giao Hl) i la cua chu' Tang Ni va Ph~t tu quye't d!nh. cØ sao Bång l~i nhung tay såp dij.t va quye't dinh

41


thay cho hang giao ph~m Giao h9i va quån chUng Ph~t tii'? Bao chi Dång va Nha mtdc dl;(a vao vai Tang si ten tu6i lam hlnh phong tra'n an quån chling trong nuac va du lu~n the' giai. Nhttng ngoai nhii'ng ngu<li d9i lo't Tang gia, con l~i la nhii'ng tru'<lng h<;lp ca nhån h! b6 hu()c, h! liing do~n. thuc ep, ho~c nhi~u v! låm cånh giå d~i qua åi. Kbie'n Ph~t tll' toan qu6c kh6 tårn chung kie'n cånh: MQt Giao H(li Nhå Ntidc da che't må chtia ch6n! MQt Giao HQi D§n l~p (Giao H(ii Ph~t Giao Vit:t Nam Th6ng Nhft) da ch6n må vin s6ng! Giao H9i la ndi t~p h<;>p nhii'ng nguC1i mang ciJ.ng chi nguy~n dem l~i Chån, Thi~n. My va giåi thoat kh6 dau cho dCJi. Khong th~ la ndi hoan hO, då dåo su6t ngay. Vl v~y chllng toi tir khuac hlnh thuc va n9i dung cda m9t Giao H9i cong Cl,l . The' la ngay 25.2.1982, toi ~n Quye't d!nh s6 71!QD-UB cda Uy ban Nhån dån TP H6 Chi Minh do ong Nguy~n Minh D~m. Ph6 giam d6c Cong an thanh ph6 va ong Le Quang CMnh, thay m~t Chd tjch Uy han Nhån dån thanh ph6 ky , tfl,lc xuilt toi ra khoi thånh ph6 Sai Gon. Åp giåi v~ quån thuc t~i tinh Nghia Blnh tir d6 de'n nay. Bån Quye't d!nh ghi t9i danh cda toi la "/qi d!!-ng tan giao di giiy chia re khO'i doan ktt dan tqc ( .. .), giiy nguy h(;li va an ninh tn# 11! cua thanh pho"'. Lå'y quy~n gl rna Uy ban Nhån dån Thanh ph6 quye't djnh, båt giam, lu'u day m9t tu si eling la cong dån nhu' toi, chång cån thOng qua sl;( xet xll' cda bilt cu toa an nao. Cung cach ily c6 la ton tr<;>ng pMp quy~n chang? Cung b! båt, cung b! dua v~ nguyen quan quån th6.c nhu toi, con c6 Hoa thu'<;fng Thich Quång E>9 giåi v~ Thai Blnh O' mi~n Båe.

DiJn biet, dan cam hl;nzg. Diing biet, dang bO tu Nåm 1992, f)~i liio Hoa thu'<.:fng Thich Don H~u vien tjch t~i chUa Linh M1,1 O' Hue'. Cu6i thang 4 nåm ily, toi xin phep ra Hue' th<;> tang Ngai ciing vO'i chu' Ton Giao ph~m cao cilp, trung ca'p ciia Giao H9i va Tang Ni, PMt tll' quy t~p v~ tir ca c mi~n Nam, Trung, Båe. T~i l~ die'u nay, toi du'<.:fc chu' v! Giao ph~m c6 mat, chie'u Ch6.c thu' cua co' E>~i lao Hoa thu'<;fng Thich E>on H~u. uy nhi~m toi lam Quy~n Vi~n tru'd'ng Vi~n H6a E>~o, d€ cung vai nh! v! Hoa thu'<;fng Thich Quång E>9, Thich PMp Tri lanh d~o Giao H9i v~n d9ng ph1,1c hoi quy~n sinh ho~t cho Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhilt, va t6 chUc E>~i H9i VIII M b6 sung nhån sl;( lo vi~c hoång pMp l<,1i sanh. Tie'p ~n iln tin ciia Giao H9i va tr<;>ng trach chu Giao pMm giao ph6, v~ l~ i Quång Ngai toi vie't "Ddn xin cliu xet nhiiu vi~c" d~ ngay 25.6.1992 bao gom 9 yeu sach gtii cac ong T6ng bi thu' E>ång, Chii tjch Qu6c hQi, Chii tjch H9i d6ng Nha nu'O'c, Chii t!ch H9i dong B9 tru'd'ng, Chd tjch T6i cao Phap vi~n va Chii tjch M~t tr~n TG qu6c. L~ thay, thu' khong du'<;fc hoi am. Khong hao giC1 du'<.:fc Mi åm, nhii'ng thu' trude d6 ciing nhu' nhi~u thu' sau nay. E>ång va Nhå nu'O'c thu'C1ng tuyen bo' n~n dån chd Xa h9i Chd nghia dån chu m9t t1i~u lån hdn cac nuac

42

dån chd tu sån phudng Tåy. Sao l~i giii' thai d9 xem thuC1ng tie'ng keu cU'u cda nguC1i dån nhu' the'? Kh~u hi~u tuyen truy~n cda Dång va Nha nuac la "dan bitt, dan lam, dan kiim tra" con mang y nghia gl nii'a? Sl;( trå 1<'1i gian tie'p rna ch6.ng toi nh~n du'<.:fc la hai tåi li~u "M~t" mang s6 125ffUDV ciia Ban Dån v~n va "Tuyt:t M~t" mang s6 106/PA 15-16 cua cd quan Cong an B9 N9i Vl,l vao nåm 1993. Hai tai li~u nay chl th! can bQ cong an va ton giao v~n "cdt dat tay chiin" va lily "giao lu4t, phap lu4t" co l~p toi va cho'ng hang giao ph~m Giao H9i PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhilt, rna tai li~u g<;>i bång danh xttng khong mily l~ d9 va råt thie'u chinh tri "Bqn phdn dqng Ph4t Giao An Quang "! Phån d()ng hay khong phån d()ng chl la cach E>ång phån chia thu h~n. Chu trong thl;(c te', ton giao n6i chung, PMt giao n6i ri eng, chÅng ai thoat khoi sl;( kim k~p. ~n che' t6i da ne'u khong n6i la uc che' cua nhii'ng sile lu~t. ngh! djnh, huang d~n v~ ton giao. Su6t hai ngan nåm ijch sU' Vi~t. O' vao cac tri~u d~i tl;l' chd va d9c l~p. PMt giao chu'a bao giCJ nh~n cac lo~i Såc lu~t danh cho t6n giao nhu' the'. Tit Ngh! djnh 297/CP, r6i 69 cua H9i d6ng B9 tru'O'ng nam 1991 de'n Ngh! djnh 26/1999/NE>CP, tir cac Chl th!. Huang d~n 379/TTG, 500/HD!fGCP de'n Huang dån Ngh! d!nh 26 CU.a Ban Ton giao Chinh phd hOrn 16.6.1999, 25 nåm rong ra vita qua ta't cå cac ton giao, cac nguC1i c6 tin ngu<Jng d~u bu(?c phåi dU'ng såp hang nghe Nha nuac d~y håo qua Ban Ton giao Chinh phd v~ nhii'ng di~u chång dinh liu chi de'n chuy~n tin ngu<Jng, chuy~n giac ng9 hay giåi thoat khoi vo minh, kh6 n~n. ChÅng c6 gl g<;>i la tl;( do cå. E>ily la tinh tr~ng va hoan cånh nguC1i dån n6i chung, ngu'CJi Tu si va PMt tll' n6i rieng chju dl;l'ng trong uc che' va kho'n cung t~i mi~n Nam 25 nam qua, t~i mi~n Bile 45 nåm qua . Ph~:~c hOi quyin sinh hOf#

erla GHPGVNTN, trd tl{ do cho tu nhiin ton gido va biii bO Nghj djnh 31/CP

Con chim silp che't tie'ng n6 keu tho'ng thie't. NguC1i lao Tang såp v~ coi PMt nhu' toi khong n6i 1C1i gian d6i: Dång va Nha nuac khong th~ mai mai che d~y nhii'ng 16i låm cda mlnh d~ lam chuy~n thilt due, må h~u quå khie'n nhån dån hån cung, ton giao h! dan ap, tri thUc milt tl;( do tu' tu<lng, nha bao milt tl;( do ngon lu~n. van ngM si milt quy~n sang t~o. nguC1i lao d9ng khong tl;( do nghi~p doan ... E>a de'n lue ch chilm dUt tlnh tr~ng lam cho dån ngheo nuac ye'u, nhån tai va tri thuc tieu rna. D6i vai Ph~t giao, ch6.ng toi yeu sach Giao H9i PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhå't phåi du'<.:fc ph1,1c Mi quy~n tl;( do sinh ho~t tren pMp ly hi~n hanh, v6n du'<.:fc quy d!nh va båo dåm t~i Hie'n chudng, Tuyen ngon Qu6c te' Nhån quy~n va Cong uac qu6c te' V~ cac quy~n Dån sl;( va Chinh tri cua Lien Hi~p Qu6c. Cac Hoa thu'<.:fng,

Ban Tin B~c Bi~t Ph4p Åm 1.2000


Thu'<;fng tQa, B~i due Tang Ni, PMt tll' sau khi du'<;fc trå tl,( do phåi du'<;fc phl,lC Mi hQ khåu, quy~n cong dan va quy~n tl,( do hanh d~o; bai bO Ngbi dinh 31/CP d€ cba'm dUt vinh vi€n ch€ dQ quån ch€ hilnh chinh phi lu~t phåp khie'n ke du<;fc trå tl,( do vån tha'y nhu' mlnh b! dån d9 tu nha til nho sang nha til ldn, khie'n ai na'y ndm ndp lo au bi båt vo cd ba't cu lue nao. Cac Tang si, Ph~t tll' con b! giam giu hay quån ch€ phåi du<Jc trå t~,t do va giåi cM. Ne'u xet tha'y hQ c6 t(>i, thl dua ra xet xll' cong khai trUde m(>t toa an vdi quy~n bao chua ciia lu~t su' do hQ chQn l~,ta, cilng sl,( hi~n di~n ciia ba o chi qu6c te'. Ngoai ra, chUng toi xin trå l~i "chie'c mil phån dqng", "chie'c mil phd hoq.i", "chie'c mil vu cao chOng dal" cho nhii'ng ai chl,lp len dåu chllng toi. B~o Ph~t la d~o th~,tc hanh sl,( Giac ngQ va Cli'u kb6. B~o Ph~t la d~o xay d~,tng m(>t coi ngu<ti nhan ai va huynh d~ . E>~o PMt khong chO'ng dO'i nhii'ng tu' tud'ng th<ti d~i. vi nhii'ng tu' tud'ng a'y se theo th<ti d~i di qua. B~o PMt la'y Chånh Kie'n soi sang cac thien kie'n, ta kie'n rna thoi. linh quye'n cho ngztiJi chet vei Nha11 quyen cho 11gt1iJi song: 3 liJi de' ngh!

Ky ni~m 25 nåm cha'm dUt chie'n tranh, theo toi nghi, Bång va Nhil nu'oc nen lam chuy~n c6 m(>t khong hai, chuy~n khong ai dam lam, ngo~i trU' ke c6 hUng tam trang chi. Ay la th~,tc hi~n ba nghia cii' van minh: Thu nhii't, cha'm dU't vinh vi€n sl,( ga.y chien trong y nghi (tl.J duy) eling nhu' trong hanh d(>ng, dO'i vdi mQi thilnh phh dan t(>c va tOn giao ngoai dång C(>ng sån. Sl,( gay chie'n a'y da tu lau h6a trang bång chii tru'dng da'u tranh giai ca'p va chuyen chinh vo sån;

Thu hai, la'y ngay 30.4. lam "Ngay Sam Ml va Chtic Sinh toan qu6c". Sam hO'i vdi ngu'<ti che't va ChUc Sinh ngu'<1i sO'ng. Cac nu'dc dan chii Tay phu'dng lam cu(>c sam hO'i cac I6i l~m hång ngay, qua cd che' tl,( do båo chi, tl,( do ngon lu~n. tl,( do pbe phån d€ chinh quy~n sii'a sai. M(>t ton giao lon ciia phu<1ng Tay nhu Giao hQi Cong giao, rna vua day due Giao hoang eling phåi lam cu(>c ThO'ng hO'i cac sai Mm bUe tll' va b~o d(>ng ctia Giao hQi dQc hai ngan nam qua dO'i vdi d6ng lo~i va cac tOn giao khac. C6 th€ nao Bång va Nhil nu'dc Xa hQi Chii nghia dam khång dinh khong vi ph~m sai tam trong 55 nam qua? Bao nhieu lai tå oan tu hai cu(>c chie'n, trong Cåi cach ru(>ng da't, trong T6ng tie'n cong Te't M~u than d' Hue', trong cåc vilng Kinh t€ moi, va t~i cac Tr~i t~p trung Cåi t~o. Du chO'i bO cåch nao chång, vån kh6 tranh ne m(>t th~,tc te', la oan Mn b! bue tll' Mm khong xie't. Bång va Nhil mtdc hliy x6t thu'dng nhii'ng ngu'<ti che't, hliy nghi Mn Linh quy~n cua h9 rna Sam hO'i va lam I€ Cåu Sieu cho vong Mn hQ thoi va't vud'ng gQi keu båo oan. Linh quy~n cho ngu<ti che't. Nhan quy~n cho ngu'<fi sO'ng, day la y nghia ciia I€ ChUc Sinh. Xua cac vua chUa Te' Tr<ti m6i nåm d' dan Nam giao du cho qu6c Bau Tin E>~c Bi~t Phllp Åm 1.2000

thåi dan an. Nay d' thai d~i mdi, Nha mroc nen ap d1:1ng lu~t phåp båo dåm cac quy~n tl,( do can hån v~ dan sl,( va chinh tr! cho m9i cong dan, nhu' m(>t cach Te' th<t Ngu'<1i.

Thu ba, han hilnh thanh Sik lu~t trong vi~c tlm kie'm thi bai ke che't tr~n. du h9 thu(>c b9 d(>i mi~n Bile hay binh si mi~n Nam d€ chOn ca't va trå nghia cho gia dinh h9 khoi ng~m ngni ; trå tl,( do cho toan bQ nhung ngu'<ti tu vi chinh kie'n hay ton giao; ph1:1c Mi danh dl,( nhung ke che't oan, va ca'p duong xung dang nhung ngu'<ti tan t~t vi chie'n tranh, khong pban bi~t Nam Bile, chinh kie'n. Lam du'<;fc ba di~u n6i tren cung voi vi~c ton tr9ng quy~n tl,( do sinh ho~t ciia Giao H(>i Ph~t Giao Vi~t Nam ThO'ng Nha't, chie'n tranh mdi thl,(c sl,( cha'm dUt, cu(>c I€ 25 nåm mdi mang y nghia khd'i dåu cho cu(>c boa h<;fp dan t()c th~,tc sl,(. Mong låm thay. Tran tr9ng cbao quy Ngai. XU' ly Thu'<tng Vl:l Vi~n Tang ThO'ng Giao H(>i Ph~t Giao Vi~t Nam ThO'ng Nha't

Ty kheo Thfch Huy~n Quang (ky ten) Ban sao kinh gm: - Hoa thuqng Thich Quang EX?. Vi~n trvong Vi~n H6a Dqo ·cM kinh tuong· -Van phong 11 Vi~n H6a Dqo tqi Hoa Ky 'dd tri tuong· - Phong Th6ng tin Phqt giao Qu6c te tqi Paris 'dd pho bien· -Ho solvu .

(.. ) D~o PMt la d~o tht!c hanh Sl/ Giac ng., va Cdu kh6'. D~o PMt la d~o xiy dt!ng m.,t coi ngtim nhin ai va huynh d~. D~o Ph~t kh6ng ch6ng d61 nhilng tti tuitng thm d~i, vi nhilng tti tuitng ii'y se theo thm d~i di qua. D~o Ph~t Iii'y Chanh Kie'n soi sang cac thien kie'n, ta kie'n rna th6i. (.. ) .. Con ngtim Vi~t d ditu the'ky 21 chi con hai chQn lt!a: vao nha tu hay vao gudng may Dang. Kh6' thay khi vao gudng may Dang, con ngtim ch~ng con dtif!c hi~n hU'u theo ca tinh tt! do cua hQ. C6 mi~ng kh6ng dti(/c n6i, c6 ditu 6c kh6ng dti(/c suy nghi, c6 trai tim kh6ng dti(/c thtidllg yeu noi gi6ng va que htidllg theo quan diim rieng bi~t. Con vao nha tu hay tr~i cai ~o thl dti(/c tt! do su y nghi mQt mlnh, tt1 do an n6i mQt mlnh. Song tt! do nhti the' la tt! do di dQng trong md s6ng, chÅng ai bie't chÅng ai ha y, v6 tich Sl/ vdt xå hl)i, nhin quiln. Tt! do theo kiiu nay, khi nhin pha"m då bi giai thi, c6 khac chi thu tt! do cua loai trun quin qu~i trong long dii't? .. Hoa thtic1ng Thich Huy~n Quang

43


HT. Thich Quång DQ vie't thu' cho Nha C:im quy~n Ha N{)i yeu c:iu:

Giåm thue' cho nong dån, trå hf do cho HT Thich Huy@n Quang cung tåt cå tu nhån chinh tri, bai bo an td hlnh, va phl}.c h6i quy@n sinh ho~t ciia G HPG VNTN GIÅO HOI PH~T GIÅO VItT NAM TH6NG NHAT VItNH6AD~O PL.2543 S616- VIIDNT Sai Gim, Ngay 15 thdng l niim 2000

Ddng kfnh gdi: - Ong Le Khii Pllieu, T6ng Bi thu' E>ång C('>ng sån Vi~t Nam - Ong Trån Due Ludng, ChU t!ch mtdc CHXHCNVN - Ong Phan Van Khai, ThU tu'dng Chinh phU CHXHCNVN -va Ong Nong E>uc M~nh. Chii t!ch Qu6c hQi CHXHCNVN Thua quy Ngai,

Toi con nhd ro dåu nam 1946, lån dåu tien d6ng båo Ph~t giao t6 chuc l~ Gi6 T6 Hi'.tng Vudng. Nhån <ijp nay d6ng thanh gii.'i bue di~n tin cho d6ng bao dang khang chie'n <} Nam Be?: "Kinh ehU.e va uy lqo het thdy ccic anh ehj em nluit ttim diing miinh tinh tien, khdng ehien den eung gianh dqe IQ.p eho nlidc Vi~t Nam ta va thife hi~n ehu nghia tit bi eliu the' eho ede nlidc van minh eung biet". T6i con nhd ro thang 4 nåm 1946, "Vi~t Nam PhQ.t Gido Hqi" dU'<Jc thanh l~p. vdi IDlJ.C dich lien ke't Ph~t giao d6 ci'.tng vdi d6ng ba o ca mroc "eh6ng ba thU gii!e la: git;le d6i, git;le dot va git;le ngoqi xtim". Toi ciing con nhO horn 30.8.1947, nhiin ngay Råm thång Bay am ijch, Chii t!ch H6 Chi Minh vie't thu giii Hc?i PMt Tii' Vi~t Nam, trong co ciiu rång: "Nu& e6 dqc lQ.p, thl dqo PhQ.t mdi dl m(J mang. Bqn thife dtin Phdp muon elidp nlidc ta. ChUng dot ehua ehdn, phci tuqng PhcJt, hanh hq Tang Ni, tan sat dqo hilu. ChUng hong phd tan dqo PhQt. Due PhQt la Dqi Tii Bi, Ctiu kh6 Ctiu nq.n. Muon eliu ehung sinh khåi kh6 nq.n, NguiJi phdi hy sinh tranh dtiu di~tlii de ma". Nhii'ng di~u toi nhO tren da y la nhung bång chung ijch sii' con ghi l~i tren båo chi thC1i ffy, d~c bi~t tren båo Cliu qu6c. Nhifc l~i mffy S\t ki~n nay, y toi mu6n nhffn m~nh de'n bad i~u. Thu nhfft la y chi va tam thanh ciia quån chUng Ph~t tii' d6i vdi n~n d('>c l~ p dan t('>c va an l~c cho m6i con ngU'C1i. ThU hai la nhffn m~nh de'n ngon ngii' eling hånh d('>ng d~c thi'.t ciia ngU'C1i PMt trr, thu~t ngu g9i la chinh ngu va chinh tri kie'n, th~ hi~n qua hånh d('>ng xii hQi va ba o v~ qu6c gia trong vi~c d(,':p ba thU gi~c: gi~ c doi, gi~c d6t va gi~c ngo~i xåm. ThU ba la hoan canh ciia cac t6n giao noi chung. Ph~t giao noi rieng, thC1i n~n ngo~i xaro con hoanh phå que hudng. Trong ba thu gi~c roa Ph~t giao d6 cung toan dån dung lend ~p d6 tir nam 1945, gi~c ngo~i xåm dU'<Jc thanh toan. Con gi~c doi, gi~ c d6t vån hoanh hanh nhu crr . Dirng trach nhån dån va PMt giao d6 li'.ti budc tru'dc hai n~n gi~c nay, rna phåi quy trach nlli~m cho ca c nha liinll d~o dfft nU'dc ngan can cac thanh ph!n dån t('>c hoan tfft vi~c thanh toan gi~c d6i va gi~c d6t. Nghiem tr<:>ng hun, Wi tien li~u ctia Chii t!ch H6 Chi Minh vie't ngay Råm thang Bay nam 1947 kh6ng xay ra. Tuy nudc c6 d('>c l~ p. nhU'ng d~o Ph~t kh6ng du<Jc ro<} mang. Tir truck t~i mi~n Bifc, va sau nam 75 t~i mi~n Naro, chi'.ta chi~n b! E>ang va Nha nuoc chie'ro dtJ.ng, tU'<Jng PMt b! phå hiiy. Tang Ni va PMt tii' h! hanh h~. ti'.t day, tan sat. Ca m('>t chinh sach tir hanl1 xii' de'n lu~t phåp hong phå tan d~o Ph~t. B<}i the', tir 25 nam qua, cac phong trao v~n d('>ng cho nhån quy~n va t\I' do t6n giao ciia Giao H('>i Ph~t Giao Vi~t Naro Th6ng Nhfft, do D~i liio Hoa Thu<Jng Thich Huy~n Quang lånh d~o chl th\I'c thi d i~u må Chii t!ch H6 Chi Minh nhffn m~nh 53 nam tru'dc: "Mu6n eliu ehung sinh ra khåi kh6 nqn phdi hy sinh tranh dtiu". Nhån då y t6i cån dinh chanh ro('>t ng('> nh~n v~ danh xU'ng "Gido Hqi PhQ.t Gido Vi~t Nam Tho'ng Nluit", rna E>ång va cac cd quan c6ng quy~n thU'C1ng roifc phai. Chu "tho'ng nhat" kh6ng ham rieng nghia den la c('>ng l~i cac t6 chUc, h~ phåi, c('>ng l~i cac cd sd vi'.tng roi~n rna ly do thC1i cu('>c t~ro phån chia. Nghia den nay, Ph~t giao Vi~t Nam da hoan tfft va nhfft th6ng tu 2000 nam qua. Chu "tlzOng nhtit" trong danh xU'ng Giao H('>i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nhfft, mang y nghia r6t rao va v6 cung he$ tr<:>ng. VI no bao ham tinh phåt tri~n d~c thi'.t, c6 m('>t khong hai ciia d~o PMt Vi~t Nam

44

Ban Tin E* Bil)t Phåp Åm 1.2000


tren phu'dng di~n giao ly giac ngi.) va cU'u kM quån sinh, so v<li ca c n~n PMt giao tren the' gi <li. Tren m~t giao ly, th6ng nhå't la th6ng nhå't hai phu'dng hu<lng hanh d~o Båe Tong va Nam Tong, con gQi la D~i ThU'a va Nguyen Thtiy. Sl! th6ng nhå't nhu' the', m<li xay ra lån dåu t~i nu'Øc Vi~t Nam vao th~p nien 60, do chinh bång h,tc tri tu~ cua ngu'C1i Ph~t tli' Vi~t Nam. Tren m~t dan ti_)c va xa hi_)i, th6ng nha't la lo~i trU' I6i phån bi~t kY th! sai låm, phi PMt giao, thoat thai tU' nhii'ng khai ni~m nhj bien qu6c te', d~ th6ng nha't giua D~o va D<Ji, giua chu' Tang Ni v<li d~i kh6i nam nu Cu si PMt tu. Th6ng nha't nhu' the' la bu6c tie'n m<li trong tu' tu'dng va hånh di.)ng d~c thu cua d~o PMt Vi~t Nam. Khong th6ng nha't theo quy trlnh na y, tranh cha'p se t6n t~i. dim thu con cMng cha't, lu'<Jng cl,tc cu phån chia, må Mu qua kh6 dau nhån dan pbai ganh chju. Yl v~y. tir ngi.) nh~n tren m~t ngu nghia de'n l<,Ji d1,mg quy~n hånh My bO chu th6ng nha't va ngan ca'm Giao Hi.>i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't sinh ho~t tin ngu'<Jng, la di ngu'(,JC ·~i Sl,l' tie'n h6a V~ tu' tu'dng va hånh the' cua mi.)t ton giao c6 m~t tir 20 the' ky qua tren då't nuoc nay, d6ng lue di ngu'<,Jc sl,t tl,t do tin ngu'<Jng cua quån chling Ph~t tu Vi~t Nam. Nhån cijp Te't Canh Thln såp de'n, toi c6 ba di~u thinh nguy~n xin du'<Jc quy Ngai lu'U tam thl,tc hi~n: Te't la mua d~i hoan hi, d~i doan t1,1 cua dån ti.)c. Theo truy~n th6ng nhån Mu cua n~n van hie'n Vi~t. må nhi~u tri~u d~i hoan kim thuC1ng thl,l'c hi~n trong qua khu ijch su. D6 la vi~c tha til va giam thue'. V~y toi keu gQi Dang va Nha nu'Øc trå tl,l' do cho ta't ca tu nhån vl lu'dng thuc va tu nhån chinh tri. b~ til da y vi ba't d6ng chinh kie'n ho~c bi~u to on hOa tin ngu'<Jng ha y t6n giao cua hQ. D~c bi~t tra tl,l' do cho D~i lao Hoa Thu<Jng Thich Huy~n Quang. Xu ly thuC1ng vv. Vi~n Tang Th6ng, nam nay 83 tu6i, b! giam dm quan che'khong ly do tU' 18 nam qua. Nuc:lc ta c6 lu~t l~ va ton tn;mg lu~t phap ra't sØm. Khi Ma Vi~n de'n xam chie'm nu<lc ta, dån the' kY thU nha't sau Tå y ijch, da di~u ta'u v~ vua Tau r~ng "lu~t cua ngui!i Vi~t. so sanh v(Ji lu~t Han hon JO dilu". Bi.> "Quoc Triiu Hinh Lu~t" du<li dC1i Le, va o the' ki 15, du<,Jc cac nha lu~t hQc Åu My khen la mi.)t "h~ thOng lu~t phdp tien bq so v(Ji nhilng quan ni~m phdp lu~t phudng Ttiy c~n dq_i". Tinh thån nhån d~o va trQng ngu'C1i ta i ra't cao trong bQ Qu6c tri~u hlnh lu~t. Di~u 3, d ~ ra 8 di~u du<,Jc nghj xet giam ti.)i, dang k~ la ngh! hi~n. la nhii'ng ngu'C1i c6 due h~nh l<ln, va ngh! nang, la nhung ngu'C1i c6 ta i nang l6n. Di~u 16 quy d!nh nhii'ng nguC1i tir 70 tu6i trd len, 15 tu6i trd xu6ng cung nhii'ng ngu'C1i b! phe' t~t. ph~m tir ti_)i lu'u trd xuong d~u du'<,Jc rni~n giam va cho chui_)c bång ti~n. The' må d tMi da i van minh tan tie'n din the' kY 21 nå y, t~i nudc ta ngu'C1i b! til ti_)i tren tu6i 70 ha y tre em duc:li 15 tu6i b! giam nhot qua d6ng trong ca c nha til va tr~i cåi t~o. Nhi~u tru'C1ng h<,Jp khong du'<,Jc xet xu ho~c xet xu ba't rninh, phi lu~t phap. Ngoai ra, khong th~ quen rång tam mudi phån tram dån so nu'<lc ta la nong dan, hi~n dang låm cånh d6i kh6 cung cl,(c, vi kinh te' suy Sl,lp, vl su'u cao thue' n~ng ch6ng cha't. Toi xin quy Ngai nhan cijp Te't ban b6 vi~c giåm thue' cho nhån dån du'<,Jc nM. Tr~n day

la thlnh nguy~n thu nhi{t.

Thinh nguy~n thu hai, yeu du Dang va Nhå nu<lc d~ cho Giao Hi.>i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nha't ph1,1c Mi quy~n sinh ho~t tl,l' do . Ngoai ly do ton giao cua mi.)t Giao hQi dån l~ p nhåm hu'Øng dån tu hQc cho quån chling Ph~t tu, con la ly do cU'u nguy cå'p thie't d~ ch~n dU'ng cac chU tru'dng me tin, t~ n~n xa hQi, va suy thoai d~o due dang hoanh hanh nu6c ta, d~c bi~t trong the' h~ tre . Ti~m ll,l'c va hi~u ll,l'c cua Giao Hi_)i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhå't la mi.)t thl,l'c te' ijch su, tren m~t quoc gia ciing nhu qu6c te', c6 th~ d6ng g6p huu hi~u cho vi~c tai thie't då't nu'Øc tren cac lanh Vl,tc van h6a, giao d1,1c, xa hQi, kinh te'. Ton giao la thl,l'c t~i thieng lieng cua con nguC1i. Giao Hi.)i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nhå't la n~n tång d~o ly, chu khong la hi_)i doån thu'C1ng tlnh du'(,Jc l~p len hay x6a 00 nhu'mQt cong Cl,l nhå't th{1i cua chinh tri. Thinh nguy~n thu ba, yeu cåu Dang va Nha nu'<lc noi gu'dng cac nu<lc van rninh tren the' gi<li bai bO an tu hlnh. Danh rång n~n phap tri phåi c6 nhii'ng an l~nh M ran de. NhU'ng an td' hlnh khong la thu'<Jng sach d~ chfi'a tri cac t~ doan xii hQi. Thu'<,Jng sach chinh la sl,( ngan ngira bång giao d1,1c va due tri. Tir må'y nam qua, trung blnh m6i nam c6 tir 60 de'n 100 an tu hlnh. Di~u thå'y ro, la khong nh<J cac an tu hlnh ran de nay, må n~n tham nhfing, n~n buon xl ke rna tuy, cu'Øp cua, gie't nguC1i du'<,Jc giåm thi~u. The' thl phåi tlm can do tU' g6c må chfi'a tri. Vi~c g6c phåi nh<J de'n d~o ly va giao d1,1c. D~o ly khong ph6 ba y qua hlnh thuc, nhu' hi~n nay dan dt,tng qua cac I€ hQi gQi la truy~n th6ng nghi nglit kh6i hu'dng va a o quån sij.c s<J, c6t thu hlit khach du ijch d6ng th<Yi phat tri~n d! doan me tin nhu' mi.)t chinh sach ngu dån. D1,1o ly phåi la sl,( phat tri~n tl,l' do cua nhii'ng n~n tin ngu'<Jng låu d<Ji dung hOa v<'Ji ne'p s6ng van rninh hi~n d1,1i. Giao d1,1c kh6ng th~ chlm dåm nhu' hi~n nay trong mv.c tien duy ngii vv. l<Ji va chU nghia kim ti~n. bi~u thj cho y thuc h~ cha d<;tp nhan phii'm.

Bån Tin El~ c Bi~ l Phap Åm 1.2000

45


Hai ngan nåm tram nåm tntoc, Bue Ph~t tll'ng dH qua nhi~u bQ kinh, rång "Sl! ngheo kh610. mt; de cua VO lut1n va tqi tie, nhu trqm cu{Jp giel nguiJi" . Nen Bue Ph~t chl ba y cho Ph~t tli' cach lam an kinh te', cach chi tieu va tie't ki~m. t~,to l~ p s\l' thanh cong, tbinh vu:'<;Jng trong xii h9i lam phu:'dng ti~n hoång phåp, cU'u ca'p nhan dan. Tir cac th~p kY 50 Mn 80, Bang va Nhå nu:'oc d\l'a vao vi~n tr<;1 cua phe Xii H9i ChU Nghla rna so'ng. Nay kho'i Xii H9i ChU Nghla a'y tan vo, Bang va Nhå Nuoc phåi d\l'a våo kho'i tu:' hån Åu My. Vi~c the' S\l' nhu:' the' lå chuy~n blnh thu<Yng. Nhu'ng di~u quan tam lå d~,ti da sa' qu~n chU.ng cu phåi keo dai s\l' hy sinh tren nam th~p kY qua rna khong tha'y sinh 19 cho m9t dCii so'ng no a'm va t\l' do. Hy sinh thån m~,tng va tai sån d~ giu nu:'oc duoi cac tri~u d~,ti dan t9c Ly, Trån, Le, nhan dan khong min than må con tich C\l'C tham gia. Nhu'ng hy sinh du:'oi che' d9 cong an tri, duoi che' d9 khong ton tr<;>ng nhan quy~n va chinh sach khung b6 nhan danh "ditu tranh giai cdp" thl chång con ai thong cåm du:'<;fc. Hoan cånh hi~n nay lå mie'ng da't m~u md cho n~,tn tham nhling, rna tU.y, tr9m cåp, gie't ngu:'Cii phåt tri~n. C6 tuyen hang tram, hang ngan an tli' hlnh eling khong th~ giåi quye't ho~c lam tho'i chi ke ga y t9i .

kY ke't tham gia, c6 ghi ro "M6i nguiJi dtu c6 quytn duqc so'ng v{/i Sl! sang von c6. Quyln nay duqc phtip luf# båo V~. KhOng ai d/J<fc phep dqc doan tu{Jc doq.t mq.ng sang da bÆ cu nguiJi nao" . Tie'c thay, Vi~t Nam chua cbiu kY ke't tham gia ngbi dinh thu sa' 2 lien M cong uoc n6i tren va c6 hi~u l\l'c tir nga y 11.7.1991, qua d6 di~u 7 quy dinh: "KhOng con ai (thuQc cåc quoc gi a ky ngh! d!nh thLl) bj tå hinh. Quoc gia se dung mQi bi~n phtip di biii bå an tå hinh tren lånh tMminh". Bi~u 6 trong hån Cong Uoc Quo'c Te' V~ Ca c Quy~n Dan S\l' va Chinh Tri cua Lien Hi~p Quo'c, rna Vi~t Nam

Vi v~y t6i mong moi quy Ngai som la'y quye't dinh bai bo an tli' hlnh. Bo'i voi hi~n tr~,tng d nuoc ta, an tli' hlnh mang trong n6 hai måm mo'ng nguy hai, phi nhan bån. Ba't sat, khong gie't ngu:'Cii, la tinh tuy ciia n~n d~,to ly Bong Phu:'dng. Cho nen, hru an tll' hlnh la tha't nhan tam va di ngu:'<;Jc d~,to ly truy~n tho'ng. L~,ti nua, trong m9t quo'c gia chua ton tr<;>ng phåp quy~n. chu:'a cha'p nMn tam quy~n phan l~ p nhu:' nu:'oc ta, vi~c xll' an ba't minh dån de'n hånh d9ng gie't ngu:'Cfi vo t(>i hay khong diing t(>i. Cho nen, htu an tll' hlnh lå ga y nhan khong to't lam gia tang h~u quå cua t(>i ac.

L<Yi ngay th~t dån nam ciia ke tu hånh, mong cac Ngai lu:'U tam giåi quye't, d~ nu:'oc Vi~t båt Iqp kY nguyen moi ciia the' gioi nam 2000. M(>t the' gioi vira thii tieu xong the' luong C\l'C phån tranh, khie'n cho nhln dau eling chl tha'y ke thii phåi thanh toan, tan sat, thay vi d6n nh~n tu håi giai huynh d~, hay tay biit m~t mll'ng voi ngu:'<Yi ciing noi gio'ng phåi cu:'U mang.

Tran trQng kinh chao quy Ngai. Vi~n tru:'dng Vi~n H6a B~,to Sa mon Thich Quång B(> (6n ky)

Ban sao: Kinh goi ViEin Tang Thong "f)e' kfnh th6m tuong · Van ph6ng 2 ViEin H6a Dqo GHPGVNTN tqi Hoa Ky "c1d th6m tuong " Ph6ng Th6ng tin Phqt gi6o Quoc te tqi Paris "c1d ph6 bien· Luu ho sa

•• «l tM'i

d~i van minh tan titn dtlu tht ky 21 nay, t~i nttc1c ta ngttO'i bi tu

t"i tr~n tu6'i 70 ha y tre em dtic1i 15 tu6'i bi giam nh6t qua d6ng trong cac nha tii va tr~i cai t~o. Nhi~u trtiO'ng h<fp kMng dti<fc xet xt1 ho!Jc xet xt1 M't minh, phi luijt phap ... .. Ngoai ra, khong th~ qu~n r:ing tam mtio'i phtln trAm dan s6 nttc1c ta la n6ng dan, hi~n dang låm canh doi kh6' eling clfc, vl kinh tt suy s1,1p, vl stlu cao thut n~ng chdng chåt... ly kh6ng pM ba y qua hlnh thuc, nhtt hi~n nay dan dtfng qua cac 1~ Ml gQi la truy~n th6ng nghi ngtit khoi htto'ng va ao quån s~Jc sa, c6t thu htit khach du ljch ddng thoi phat tri~n di doan m~ tfn nhttm"t chfnh sach ngu dan. D~o ly phai la slf phat tri~n tlf do cua nhllng n~n tfn ngttclng 1au dm dung hOa vc1i ntp s6ng van minh hi~n d~i. Giao d1,1c kh6ng th~ chlm diim nhtt hi~n nay trong m1,1c ti~u duy nga V1} lQ"i va chu nghia kim ti~n, bi~u thi cho y thuc M cha d~p nhan phim ... •.

D~o

(trfch thu goi nhå cåm

quy~n

ci)ng san

Vi~t

Nam cua HT. Thfch Quang D")

.. eau hOi t6i dl}t ra day kh6ng la slf oan Mn ca nhan hay lm than phi~n cua m"t t6n giao. Ma la lm tra vån th6ng thitt v~ ti~n dd cua n~n vAn hitn Vi~t, va slf sinh ttl cho m3i con ngttO'i. La n~n nhån va chdng nhan ltch sd 55 nAm qua, t6i mu6n dtl<fc tha'y dåt nttc1c d6'i thay trong khi mlnh con s6ng. Chu kh6ng mu6n tir gla coi dOi vc1i hlnh anh cua m"t chfnh th~ ba't bitn trong chu trtlo'ng ky tht va dan ap tlf do ton giao, tlf do ng6n lu~n, tlf do b8o chf, tlf do l~ p Mi ciing mQi quy~n tlf do cAn hån cua nhan quy~n •.. .. Khitn Ph~t ttl toan qu6c kh6' tam chdng kitn cånh: M"t Giao HQi Nha Nttc1c da chtt rna chtta chOn! M"t Giao H"i Dan l~p (Giao H"i PMt Giao Vi~t Nam Th6ng Nh(t) da chOn rna vin s6ng! •. Tint etla HT. Thfch Huy~n Quang

46

Ban Tin E>~c Bicit PM p Åm 1.2000


Hc)i D6ng Vi~n Hoa D~o må khoa hQp dåu tien Theo bån tin ciia Phong Thong Tin Ph~t Giao Quoc Te' ph6 bie'n ngay 30/10/99, H(li E>6ng Vi~n H6a E>l).o da mo phien hqp dåu tien t~i SaiGon vao ngay 24110/99 M danh gia thanh quå ciia D~i Hl)i VIII eling cac Ph~t slf vua qua va v~eh hlid'ng v~n d()ng phl)e h6i quy~n sinh ho~t eua GHPGVNTN . Liln dilu tien sau 22 nam, Vi~n H6a E>l).o da tri~u t~p phien hQp H(li E>6ng Vi~n du'oi slf chii tQa ciia Hoa Thu'<;:Jng Thich Quång E>Q, Vi~n Tru'ong Vi~n H6a E>~o, tl).i chlia Giac Minh o Sai Gon horn 24.10.1999. Hi~n di~n c6 Hoa Thu'<;:Jng Thich E>uc Nhu~n, Co vån Chi dl).o Vi~n H6a E>l).o, Thu'<;:Jng TQa Thich Tu~ Sy, Ph6 Vi~n tru'ong kiem T6ng Thu' ky, Thu'<;:Jng TQa Thich Thanh Huyen, Truong phong Hanh chanh Van phong VHE>, Thuqng TQa Thich Khong Tanh, Tru'ong phong Phong Thong Tin Ph~t Giao Quoc N(li, va chu' Thu'qng TQa dl). i di~n cac tinh, qu~n ciia Giao H(li.

thuc ctia toan th6 Ph~t giao d6, nhilm ph~;~c v~;~ E>l).o phap va Dan tQC, nhilm khoi ngu6n song båt di~t ciia dl).O PMt d€ h6a giåi mQi ap che', phiin h6a dang de n~ng len xa h(li. Hoa Thu'Qng nhån ml).nh : Ph~t giao phåi thoat ly khOi rnqi rn~t tr~n ehinh trj the' gian, n6 hfe he't rninh eho ehli Tang boa hqp, trong eling nhli ngoai nlid'c M båo v~ truy~n thong va phå'rn gia eao quy eiia d~o due Ph~t giao". Thu'Qng TQa Thich Khong Tanh bao cao ngiin quy ciia Giao H(li eling mQi chi, thu, cfing nhu' cong tac truyen thong ciia Phong Thong Tin Ph~t Giao Quoc N(li nhilm ph6 bie'n r(lng rai cac tin tue, thong cao bao chi ciia Phong Thong Tin Ph~t Giao Quoc Te' d€ chu Tang Ni, Ph~t tli' trong nu'oc bie't ro finh hlnh, m~;~c tieu eling du'ong hu'ong ph~;~c hol).t GHPGVNTN. Sau d6 la phån bao cao Ph~t slf tl).i cac tinh thanh do cac Thuqng TQa dl). i di~n trlnh ba y. Ke't thuc, Hoa Thuqng Vi~n tru'ong Thich Quång E>Q nhiin nhii: "Gido Hqi Pht;it Gido Vi~t Nam ThOng Nhat da va dang sang cung nhdn dan giila lang dan lQC. Ljch sti' CO d6i thay, thang tråm CO len xuong, nhu'ng Slf hi~n hfi'u d€ cU'u kh6 tru nguy ciia Giao H(li luon ben vfi'ng nhu' kim cl.l'ong. Trong cfing nhu' ngoai nu'oc, va gifi'a long nhiin lol).i, d6ng bao Ph~t tti' la hi~n thiin ciia the' gioi tu'ong sinh, huynh d~ . Giao H()i phåi v~n dQng D~i Bi Tårn, D~i Himg Ltfe eårn h6a nhån tårn, giåi tru vo rninh M sd'm dua que hlio'ng de'n be'n bo an l~e, quån ehung he't bån eung, lo sq. Day ehinh la rnl)e tieu va y nghia eua St! phl}e h6i quy~n sinh ho~t eua Giao H(li Ph~t Giao Vi~t Narn Thong Nhåt" .

Mo dilu, Thu'Qng TQa Thich Tu~ Sy t6ng ke't Ph~t sl,l' thanh cong tot dep va dily phån khoi trong thoi gian qua tli håi ngol).i de'n quoc n(li . N6i b~t o håi ngol).i la E>l).i h(li VIII, thang 5.99, mo ra bu'oc ngoat mai cho tie'n trlnh cu'ong sinh Ph~t giao. Tie'p de'n la E>l).i h9i chån chinh GHPGVNTN tl).i Uc chiiu va Tan Tay Lan thang 9.99; r6i E>l).i h9i Thu'ong nien lån 3 Nhi~m ky Il ciia Van phong Il Vi~n H6a E>~o, GHPGVNTN Håi ngol).i tl).i Hoa Ky, dåu thang 10.99, o Orlando, vc;~ch ra 3 chuy~n hU'ong mol: Hoa hc;1p Tang, hinh thanh dQI khol CU' sT nam na Phc)t Hoa Thuqng Thich Huy~n Quang tå d6n thdn bao v~ Chånh Phåp, va thl,lc thl cho sv hol slnh cua PhQt glåo Å chOu n61 chung va PhQt glåo Vl~t Nguoi Dån Tranh Diing Cåm Nam n61 rleng. Trong nu'oc, thl chån chinh co cåu dl).i di~n ciia Giao H(li tl).i cac tinh, thanh, thi xa, qu~n Cho D~o Phap va Dån T()c huy~n, tu Quång Trj, Quång Nam de'n Sai Gon, va dang lan sang nhieu dja phuong khac; thie't l~p Phong Thong "Phdp ly cua Gido Hqi Pht;it Gido Vi~t Nam Th6ng Nhat Tin Ph~t Giao Quoc N(li; eting co PhOng Thong Tin Ph~t la chdnh phdp cua 2000 ndm lich sii dq.o ly va van hien Giao Quoc Te' tl).i Paris. tren du&ng mcJ nu&, giil nu(Jc va cuu nu(Jc; ccJ Thu'qng TQa Thich Tu~ Sy tan "Gido Hi)i PhQ.t Gido Vi~t scJ cua GHPGVNTN la n6ng th6n, thanh thi, than cong due ciia cac cåp Nam Thi{ng Nhf{t da va nui ri:tng va håi dåo du(Ji hao quang cua tri Giao H(li trong cfing nhu' ngoai tu~ va tu bi; dia vi cua GHPGVNTN la 80% dang s{{ng cung nhan dan nu'oc va d~c bi~t ky vQng vao dan chung, gia tre [(Jn be..." giila long dan ti)c. Lich sd' cac cåp Giao H(li o håi ngol).i . co d6i thay, thang tråm Hoa Thu'Qng Thich Huyen Quang sinh ngay Hoa Thu'Qng Thich E>uc Nhu~n 19 thang 9 nam 1919, tl).i Blnh E>inh, xuåt co H!n xuo'ng, nhu'ng sr{ danh gia bån t6ng ke't nhu' m(lt thiin tu mQt gia dinh song ve nghe nong va hi~n hilu di cll'u kh6 tru v~n hQi moi th6 hi~n qua E>~i tiSu thu'ong . Ngai da theo du6i vi~c hQc lien nguy cua Giao H()i luon h(li VIII h6i thang 5 vua qua va t~;~c tu lue 6 tu6i cho de'n 26 tu6i . Lue nho håp b~n vilng nhli kim clidng. cu(lc hQp ciia H(li E>6ng Vi~n th~;~ nen van h6a Kh6ng Ml).nh, cho de'n nam cuoi thang 10 nay . Hoa Thu'qng 13 tu6i Ngai xuåt gia . Ngai da tling di nhieu n6i: "Vt;in hqi nay chinh la sl{ ph11-c hoq.t cua Gido Hqi ndi va hi€u bie't tltong t~n cå hai mien Trung va Nam Pht;it Gido Vi~t Nam Thdng Nhiit, vuqt khoi mqi eau thuc Vi~tNam. cua thiJi dq.i. VI sl,l' ph~;~c hol).t åy khdi tu sinh ll,l'c va y

Bån Tin E>~c Bi~t Phlip Åm 1.2000

47


Nåm 1945, lue 26 tu6i, sau khi hoan tåt chu'ong trinh tu hQc, Ngai tham gia va trCI thanh nha lanh d~o cua Phong Trao Ph~t Giao Ctru Quoc, dåu tranh chong Phap t~i viing Binh 8inh va Lien Khu 5 (Quang Nom . Quang Ngai. Blnh E>!nh va Phu Ven) . Trong eling thoi gian d6, Ngai ci1ng dåu tranh chong l~i nhfi'ng ngu'oi c9ng sån, va du'a Mn vi~c Ngai bi Vi~t Minh båt giam tu nam 1952 de'n nåm 1954 (sau hi~p d!nh Geneve). Sau bie'n co 1963, Ngai trCI thanh ngu'oi lanh d~o so 2 trong Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt, du<;Jc hlnh thanh vao nåm 1964. Trong vong 10 nam sau d6, Ngai giu tnich v1,1 T6ng Thu' Ky Vi~n H6a 8~o Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt. Trong thoi gian nay, Ngai da tham dlf cac CUQC hQi thåo cua Ph~t Giao Quoc Te' du'<;Jc t6 chuc khåp noi tren the' gidi (Tokyo 1970, Geneva 1973, Brussels 1974). Thang 4 nåm 1975, c9ng sån mi~n Båe cu'Bng chie'm mi~n Nam lam thay d6i ta't cå dåt nu'oc, Vi~n H6a 8ao cung bi ånh hu'Cing. Thang 3 nam 1977, Ngai gii'i m9t la thu' phån doi Mn Thu tu'ong Phl,lm Van 86ng, v~ 85 truong h<;Jp Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt bi dan ap. Yl the', Ngai eling voi 5 vi lanh d~o tinh th~n khac bi båt, voi tQi danh chong doi chinh sach cua che' d9 hi~n thoi. Bi dem ra xet xtt vao ngay 8 thang 12 nam 1978, Ngai bi ke't an treo 2 nåm voi t9i "khich dqng

chOng [q.i nghTa Vt,~ quan Slf va nhilng bo?n phq.n xii hqi khac ". Sau d6 vi Ngai vlln lien t1,1c chong lai ke' ho~ch d6ng h6a Giao H9i theo chinh sach cua nha dm quy~n C9ng Sån Vi~t Nam, nen Ngai bi båt trong vong 24 tie'ng d6ng h6 va o thang l O nam 1981, ke' Mn la lån thu ba, ngay 25 thang 2 nam 1982, va bi quån thuc t(,li chua H9i Phuoc, tinh Quång Ngai. Trong eling thoi gian, Ngai du'<;Jc du lu~n quoc te' bie't Mn khi hai nhiin v~t da tung nh~n giåi Nobel Hoa Blnh, Mairead Corrigan (1976) et Betty Williams (1976), M nghi Ngai vao danh sach nhfi'ng ngu'oi c6 th€ du'<;Jc trao giåi Nobel Hoa Blnh. Tu nam 1992, t~i noi quån thuc, Ngai då gtti di hang lo~t van thu' phe phan che' d9 C9ng Sån Vi~t Nam v€ cai må h9 gQi la "D6i Mai", khie'n Ngai cang g~p nhi~u kh6 khan voi che' d9. Nhfi'ng la thu' nay neu ro vi tri cua Ph~t Giao trong n~n van h6a Vi~t Nam, Giao H9i du'<;Jc c6ng nh~n m9t cach h<;Jp phap, chinh danh doi voi cac chua chi~n t~i Vi~t Nam, va phu nh~n chu nghia C9ng Sån nhu' la m9t tu' tu'Cing phu h<;Jp cho nguoi Vi~t Nam. Ngai c6 quy~n len tie'ng nhu' the', vi tru'oc khi qua doi, Hoa Thu'<;Jng Thich 86n H~u da ch9n Hoa Thu'<;Jng Thich Huy~n Quang la nguoi ke' vi lånh d~o Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt, va Ngai då lånh trach Vl,l nay trong bu6i l~ an tang Hoa Thu'<;Jng Thich 86n H~u vao thang 4 nam 1992. Ngay 29 thang 12 nam 1994, ltfc lu'<;Jng c6ng an Mn chua H9i Phuoc, cuang do(,lt tåt cå van thu' va ån lin cua Giao HQi, dua Hoa Thu'<;Jng Thich Huy~n Quang Mn dia

48

di€m giam giu mai, hoan toan co l~p voi ben ngoai. Trong di~u ki~n tu6i tac cao c9ng them binh cao ap huye't, vi~c trå tlf do va cham s6c suc khoe cho Ngai la m9t yeu du v6 eling ca'p bach.

Ph6 bi thu thu nhat cua D~i su quan Hoa Ky t~i Ha Nc}i de'n Quång Ngai tham Hoa thuqng Xu ly Thuong v~ Vi~n Tang ThO'ng Thich Huy~n Quang ngay 2.12 t~i Quång Ngai Muoi båy nam qua, nhi~u ky giå ngo~i quoc, H9i H6ng Th~p Tlf Qu6c Te' va nhi~u t6 chuc quoc te' mu6n Mn Quång Ngai vån an Hoa thu'<;Jng Thich Huy~n Quang, Xtt ly Thuong v~,~ Vi~n Tang Thong Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt. Nhl.l'ng bi nha dm quy~n Ha N9i dm doan. Nhu'ng ngay thu nam 2.12.99 vua qua, nguoi Tiiy phuong dåu tien då du<;Jc g~p tham Hoa thu'<;Jng Thich Huy~n Quang, k€ tu ngay Hoa thu'<;Jng bi båt tu Sai Gon dua v~ quån thuc Cl Quång Ngai nam 1982. 86 la 6ng David Young, Ph6 bi thu' thu nhåt cua f.>l,li su quan Hoa Ky t~i Hå N9i. CUQC g~p ga va trao d6i di~n ra gån ba gio d6ng h6, hai ngay tru'oc khi con nu'oc li1 tan b~o xoay tran vao Quång Ngåi. Ong David Young Mn voi m9t nguoi th6ng djch vien. Kh6ng khi chung kh6ng du'<;Jc thoåi mai vi c6 stf hi~n di~n CUa mQt can bQ cong an, thUQC d6n canh tru'OC m~t can nha quån thuc Hoa thu'<;Jng, theo doi CUQC n6i chuy~n tu då u Mn cuoi, ngo~i tru m9t thoi khoång vång m~t chung muoi phut. 8~i lao Hoa thu'<;Jng Thich Huy~n Quang vua glti sang

Paris cho Phong Th6ng Tin Ph~t Giao Quoc Te' 10 trang vie't ta y th6ng ba o toan b9 cu9c trao d6i nay. Yl nhi~u ly do, kh6ng th€ ghi ra he't, chung t6i xin trich m9t so ciiu hoi dap lien quan de'n hi~n tlnh suc khoe cua Hoa thu'<;Jng va tlnh hinh kh6 khan Giao H9i dang va'p phåi. MCI dåu, 6ng David Young cho bie't ly do tham vie'ng . Ong n6i: "D9c bao chi xa gdn chung toi xuc dqng nghe

tin stie khoe Hoa thuqng ye'u kem va b~nh hoq.n, nen ham nay den van an. Nhfin thi xin Hoa thuqng cho phep phong van mqt sa' S/f vi~c" . Hoa thu'<;Jng Huy~n Quang chao mung, cåm dn St! quan tiim cua chinh phu Hoa Ky th€ hi~n qua 8~i su quan va CUQC l~n lQi vie'ng tham V~ ndi heo lanh diu hiu nåy CUa 6ng David Young, r6i trinh bay di~n bie'n cua b~nh tinh tu ngay Hoa thu'<;Jng Thich Quång 89 ra tham h6i thang 3 då u nåm nay:

"Thoq.t del u do kh6 khtin vai chinh quyin dja phuang, nen toi khong duqc bdc si quen chdn b~nh, rna phåi th6ng Ban Tin f)~c Bi~t Phap Åm 1.2000


qua y si cua nha nu6c. Tai bj dau if ngl:(c va lung, them David Young: Uoc VQng hi~n nay cua Hoa thlt<;lng lå b~nh thti'p kMp. Phdi uang thuoc thuong xuyen. Gdn day gi? Hoa thlt<;lng cån gi C1 chUng toi? them b~nh loet bao tå tam bieng an va ma't ngu. Cang an HT. Huy~n Quang: l.foc VQDg cua t6i lå mong cåu c6 c6 dån di khdm nghiØm if b~nh vi~n thj xå, lam sieu am, khdm tung bl) pht].n trang cCI thi, cdt Cl,lC bu(!u du(!i cuom m9t nltoc Vi~t Nam dlt<;lc tlf do tren mQi linh vl,l'c, nhan tay. NhO Cong an dån di, vi~c khdm nghi~m chl ma't hCin quy€n dlt<;IC ton trQng, dan chu dlt<;IC thlfc hanh va ton giao dlf<;lc tlf do sinh ho<!- L T6n giao c6 tlf do thl moi g6p nåa ngay thay vi chO dqi hai ba Mm nhu dan thuong. c6ng chån chinh d<!-O due dang b! suy Tuy nhien cac toa thuoc do thoai tråm trQng treng m9t xa hQi dåy b~nh vi~n thj xå cap, uang ... Trong cdng nhu ngoai nuoc, diiy cac t~ n'!-n nhlt ngåy nay, må Nhå khOng linh nghi~m. bl,lng va giua long nhan lol;li, ddng nltoc da b6 tay. Tlf do t6n giao d6i voi cang ngay cimg dau. Chju bao Ph~t td lå hi~n than cua Ph~t giao chi c6, ngay nao Giao H9i khOng ndi, tai Mo cao v(!i cCI the' gioi tlidng sinh, huynh d~. PMt Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhåt dlt<;lc quan Cong an tru(!c mf!.t ehua Giao Hc}i phåi v~n d~ng Dl;li phi,IC hO<!-l, chu khong b! cåm can nhlt cho xe ehif den b~nh vi~n dja Bi Tam, D~i Hllng Ll!c cåm ngay nay. Dlt<;lc the' la toi man nguy~n. phuCing cap eau. Caeh ddy Mi). t khac, chung t6i, dan t9c chung to i, hoa nhan tam, giåi tru vo gdn mqt thdng lr;zi di lam sieu råt cån ngo'!-i vi~n. Ngo'!-i vi~n nåy minh d~ som dua que hlidng dm va khdm nghi~m (j b~nh phai dlt<Jc hltong tai n6ng th6n vi d<!-i de'n be'n bd an l~c, quån vi~n thi xå. Thu&: uang xong da s6 quån chung la n6ng dan, hQ qua khOng thdy Mt, bl,lng eang chung he't hån eling, lo sf!. kh6, qua ngheo d6i må it ai lo cho doi dau them, nen phdi xin di cap Day chinh lå m~c tieu va y s6ng cua hQ. V€ phån rieng, t6i mong eau if b~nh vi~n dja phuCing. nghia cua sl! ph~c h6i quy~n dlf<;lc trå tlf do trd v€ Saigon sau 17 Bae si hoi då uang thu&: gi ? sinh hol;lt cua Giao Hc}i Ph~t nam giam dm quan thuc C1 day. Toi Tai eho nguoi v€ ldy cac toa Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt ... eling mong Hoa thlt<;lng Thich Quång thuac di xua't trinh. Xem D9 dlt<;lc tlf do, he't b! eau thuc nhlt xong, bdc si n6i dau la vi loq.i thuoc nay loq.i thuac kia hi~n t'!-i. Li~u quy qu6c va lltång tri nhan lO<!-i CO ho tr<;l trang cac toa cang phr;zt. R6i ang cho toa thuac khdc. M(!i hai ngay qua tu b~nh vi~n vi thlfy diJ diJ phdn nao, cho nguy~n VQng tham sau cua dan lQC chung t6i chång? nhung bl,lng con dau ram ran khi ng6i tiep ang". "Nhan day t6i xin ngo IOi cåm on quy qu6c da dang tay David Young: Xin Hoa thlt<;lng cho bie't Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt va Giao HQi Ph~t Giao Vi~t Nam khac nhau cho nao? HT Huy~n Quang: Giao Hl)i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt lå Giao H9i truy€n tho'ng, dan l~p, va th6ng nhåt til' nhi€u thOi d<!-i, tho'ng nhåt cac mon phai mQt cach blnh ding, th6ng nhåt Tiing Ni va Clt si, trd thanh m<?t giao hQi l!ch sti trai dai hai mltoi the' ky til' ngay Ph~t giao du nh~p vao dåt nltoc Vi~t Nam. Con Giao H()i Ph~t Giao Vi~t Nam lå Giao H9i cua thoi d<!-i, moi xuåt hi~n til' nam 1981 do Nha nltoc dlfng len. Hay nhln vao n9i dung cac tie't m1,1c qua hai bån Hie'n Chltong åt bie't ngay slf sai khac troi vlfc nay. T6i chi xin don cli m9t vi d1,1 trQng ye'u. M9t ben, Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt dlt<;lc xay dlfng til' co sd h<!tång, la tuy~t d<!-i da s6 quån chung PMt tli, må len cho de'n hang giao phåm cao cåp. Con ben Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam chi c6 slf ap di).t mQt co quan lanh d<!-O C1 thlt<;Jng tång. Cac co quan nay bo' tri de'n cåp huy~n thl he't. Quån chung PMt tli b! danh g'!-t ra ngoai, kh6ng dlf<;lc d<!-i di~n, kh6ng dlt<;lc t6 chuc. Ong cu nhln va o h~ th6ng t6 chuc ctia Giao H9i PMt Giao Vi~t Nam ngay nay se thåy dng quån chung Ph~t tli vång mi).t, til' trung ltång xu6ng de'n thånh ph6, fu! xa, huy~n th!. Quån chUng Ph~t tli b! bo roi, hQ kh6ng dlt<;lc diu dåt til' vi~c tu hQC cho de'n thlfc hånh doi s6ng CUu dQ cua d<!-0 Ph~t.

Bån Tin E>~c Bi~t Phap Åm 1.2000

d6n tie'p n6ng h~u ngltoi 4 n'!-n Vi~t Nam sang Hoa Ky, giup do hQ d!nh elt, ti!- O c6ng an vi~c lam, cho con cai hQ tl,l' do gia nh~p hQc dltong trd thanh ngltoi tai gioi chuyen mon. Cå tri~u ngltoi Vi~t ngay nay c6 doi s6ng an elt l<!- c nghi~p kh6ng thua gl nhan dan My. Slf gi up do huynh d~ å y råt dang tan dltong". David Young: Hoa thlt<Jng c6 d~p gi).p cac vien chuc cao cåp cua Dång va Nhå nltoc Vi~t Nam d~ n6i v€ vån d€ t6n giao chlta? HT. Huy~n Quang: Nhi€u lån toi da dlf<;lc gi).p cac can b9 cao cåp thu9c Ban Ton giao chinh phu, Ban Dan v~n, BQ N9i v1,1 trltoc kia. Toi da n6i len mQi y kie'n chan thanh cua toi, toi eling da vie't thånh van bån yeu sach glii cac v~ lanh d<!-o Dång va Nha nltoc. Mu6n giåi quye't vån d€, Nha nltoc phåi chåm dtl't slf nghi ky, bie't lång nghe tie'ng n6i cua ngltoi dan, khong d6i xli phan bi~t voi ngltoi khac chinh kie'n ha y ton giao, thl dåt nltoc mai dlf<;lc md mang, tie'n bQ. Y kie'n cua toi lå ton giao khong dlt<;lc xen vao vi~c chinh phu, chinh phu eling kh6ng dlf<;lc xen lån våo vi~c n9i b9 t6n giao. Toi chlta bao gio dlt<;Jc nghe, dlt<Jc dQc bao cao hay bao chi n6i v€ vi~c T6ng tho'ng Hoa Ky xen lån våo vi~c sinh hol!-t n9i b9 cac t6n giao t'!-i My. Ngay d6i voi Ph~t tli Vi~t Nam, Giao HQi Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt Håi ngo'!-i t'!-i Hoa Ky hoån toan dlf<;lc tlf do sinh ho'!-t. Chinh quy~n Hoa Ky khong h€ xam ph<!-m, ngan can hay di).t m<?t

49


di€u ki~n gl lam må't nhan phå'm hay danh gia cua Giao H9i chung toi. H6i thang 3 dåu nåm nay, Hoa thu<;1ng Thich Quång B9 ra tham toi li€n bi chinh quy€n Quang Ngåi lam kh6 d€, h<).ch xach va cuong bUe dån d9 v€ Sai Gon. Toi bi chinh quy€n qu~n Nghia Hanh båt H~n "lam vi~c". HQ hoi toi: "Gido Hoi cua ong dau con nua ma cdc ong hoi hqp wJi nhau han chuy~n cung co' Giao Hoi ?". Toi då dap: "Ong cho toi coi van ki~n nao chinh phu gidi tan hay dinh chi hoq.t dong cua Giao Hoi Phq.t Gido Vi~t Nam Thong NM't?". Ong ta lam thinh, nh11ng hoi d6n : "Sao ong khOng gia nhqp Giao Hoi Phqt Giao Vi~t Nam?". Toi phan tach cho ong ta ro eau hoi vo ly, xam ph<).m tlf do tu tudng !y, toi n6i: "Sau nam 1975, di to thi~n chi, Hoa thu<;1ng Thich Don HQ.u, Xu ly Vi~n Tang thOng, de'n gtJp ong B9 tntiJng Bo Van Hoa Nguyln Van Hie'u bay to y nguy~n cua Giao Hoi PhQ.t Gido Vi~t Nam ThOng Nhilt trang vi~c thOng nhfi't PhQ.t Giao hai miin Nam Bdc sau thi'li d(l't mttJc qua phiin ". Nh11ng ong Hie'u n6i: "Thong nhii't thi to't, nh11ng th6ng nhfi't vtJi PhQ.t giao cach mq.ng chrl th6'ng nhfi't lam gl vtJi Phq.t gido phdn dong?". Hoa thu<;1ng Bon H~u hoi Ph~t giao phån d9ng la ai, thl ong Hie'u khong trå IOi . Tlr d6 v€ sau Nha nudc md cu9c dan ap, båt bo, thåm sat hang giao phå'm cua Giao H9i chung toi. Nha nudc va bao chi nha m.rdc gQi chung to i la "Bqn phdn dqng PhQ.t Gid o A'n Quang ". Tlt nåm 1982, toi bi båt khong ly do, dua ve quån thuc t<).i day, cung thoi ky Hoa thu<;1ng Quång B9 bi båt dua ve quån thuc C1 Thai Blnh ngoai Båe. Thli' hoi m9t nguoi tu vo t9i nhu toi, khong du<;1c sinh ho<).t ton giao, khong du<;1c tlf do di l<).i, kh6ng du<;1c trao d6i thu tu chinh thuc, thl Jam gl c6 quyen chQn llfa vi~c nay vi~c kia? Toi xac nh~n vdi ong rång, t<).i Vi~t Nam ngay nay chua c6 tlf do ton giao. Cu m6i lån Nha nudc dua ra m9t Nghi djnh lien quan Mn ton giao, la m6i lån ton giao ma't them nhung tlf do t6i thi~u. Ong se hi~u he't lai toi n6i, ne'u ong c6 djp dQc ky cac Nghi djnh, Chi thi, Hudng dån lien quan Mn vi~c Nha nudc quån ly ton giao mang cac s6 297/CP nåm 1977, 69/HBBT nam 1991, 379/TTG va 500/HD/TGCP nåm 1993. B~c bi~t mdi day Nghi dinh 26!1999!Nf)CP ban hanh horn 19.4.99 va Thong tu Hudng dån thlfc hi~n Nghj diflh 26 cua Ban Ton giao chinh phu hOrn 16.6.99. Ton giao khong du<;1c sinh ho<).t theo giao ly c6 tlf hling nghln nam, rna ton giao bj quån ly theo chu nghia bai tru ton giao. Hai ngay sau cu9c g~p go giua vi d<!-i di~n B<!-i su quan Hoa Ky va Hoa thu<;1ng Thich Huyen Quang, li1 h,Jt d<;1t hai tran vao Quång Ngåi va Binh Binh. Nudc ng~p len Mn n6c can nha Hoa thu<;1ng bi quån thuc. Cong an då dua ca no vao ch<'1 Hoa thu<;1ng Mn luu tru t<).i Nha khach cua Cong an. M9t vi~c dang luu tam la lån dåu tien dai Truyen hlnh cua Nha nudc Mn phong vå'n Hoa thu<;1ng ve vi~c Hi ll,lt. Cu9c phong va'n dUQC trlnh chi~u Mn ba lån va du<;1c gidi thi~u "Nha su Thich Huyen Quang" chu khong gQi xach me "Ong u Dinh Nhan"

50

nhu 17 nam qua. Ph~ t giao d6 trong nudc dang p han van tlf hoi ve då'u hi~u hy hii'u å'y: "Se c6 chinh sach mtJi ph~,tc hoq.t Gid o Hqi PhQ.t Gid o Vi~t Nam Thong Nh(i't? Nha nutJc seip c6ng khai cilp giily trd tr,t do cha Hoa thu<;1ng Thich Huyin Quang trå vi Sai Gan Cl Mi nao Hoa thur;ng chqn lr,ta? Hay ... hay chi la cach "rna måt" du luQ.n the' gitJi, du luQ.n qudn chUng Phq.t tu, dang ngay cang phdn do'i va cong phJ.n CUQC giam cdm bfi't hqp phdp mqt Cao Tang PhQ.t giao dii vao tudi hq.c 82 ?".

T~i khoa hQp lån thu 56 ctia Uy Ban Nhån Quy~n LHQ t~i Gimve, Uy Ban Bao V~ Quy~n Lam Ngtioi Vi~t Nam len tie'ng yeu cåu LHQ can thi~p trå tl! do cho 33 nha ton giao thu()c cac Giao H()i Ph~t Giao, Ph~t Giao Hoa Hao, Cao Dai, Cong Giao va Tin Lanh ?

Horn nay, Vy Ban Båo V~ Quy€n lam Nguoi Vi~t Nam då len tie'ng qua bån Phuc trinh "Bå't bao dung tOn giao t~i Vi~t Nam" d~ trinh Vy Ban Nhan Quyen LHQ hi~n dang hQp kh6a thuong nien lån thu 56 t<).i Geneve . Bay la nhii'ng tin tue mdi nhfft dUQC C~p nh~t ve nhii'ng cu9c dan ap, sach nhi€u, båt bd, tich thu tai li~u ton giao, may fax, may vi tinh, cåt duong day di~n tho<).i, v~n d9ng "qudn chung" t6 kh6 ca c tu si thu9c ca c Giao H9i Ph~t Giao, Ph~t Giao Hoa Håo, Cao Bai, Tin Lanh va Cong Giao su6t 12 thang qua. B~c bi~t nhii'ng cu9c dan ap, danh d~p dåu nåm nay cho tdi cu6i thang 3 vua qua d6i vdi Giao H9i Ph~t Giao Hoa Håo t<).i An Giang, ho~c cac tin hii'u Tin Lanh thu9c cac dan t9c it nguoi. Ong Vo Van .Åi chinh thuc keu gQi Uy Ban Nhan Quyen LHQ lam ap llfc vdi nha dm quyen Ha N9i trå tlf do ho~c giåi che' cho 33 nha ton giao bi båt, bi quån che' vi ly do len tie'ng doi hoi cho tlf do ton giao Va phi,JC h6i quyen sinh ho<).t cua cac Giao H9i rna hQ ph1,1c vu. Danh sach nay bao g6m:

e

Giao Hl)i Ph~!_Giao Vi~t Nam Tho'ng Nhå't: • B<!-i låo Hoa thu<;1ng THICH HUYEN QUANG, Xli' ly Thuong VI,J Vi~n Tang Th6ng, bi quån che' khong ly do tu 18 nåm qua t<).i qu~n Nghia Hanh, tinh Quång Ngåi; • Hoa thu<;1ng THICH QUÅNG DQ, Vi~n trudng Vi~n H6a B<).o, s6ng trong tlnh tr<).ng quån che' t<).i Thanh Minh Thien Vi~n <'1 Sai Gon; • Thu<;1ng tQa THICH THitN MINH, bi 2 an chung than, hi~n bj giam t<).i Tr<).i Z30A, Xuan L9c. tinh D6ng Nai;

+ Thu<;1ng tQa THICH HUt DÅNG, bi an tu 20 nåm, hi~n bi giam t<).i Tr<).i Z30A, Xuan L9c. tinh B6ng Nai; Ban Tin E>~c Bi(!t Phap Åm 1.2000


• Thu'<;lng tQa THICH TRI TT,fU, bi quån che' t<;1i Chua Linh M1,1, Hue'; • Thu'<;lng tQa THICH TUt SY, TcSng Thu' ky Vi~n H6a E><;1o, bi quån che' t<;1i Chua Gia Lam, Sai Gon; • Thu<;~ng tQa THICH KHONG T ANH, bi quån che' t<;1i Chua Lien Tri, Thii Due, Sai Gon; • Thu'<;lng tQa THICH NH~ T BAN, bi quån che' t<;1i Chua Linh Phong, Viing Tå u; • Thu'<;lng tQa THICH LIEU MINH, bi quån che' khong ly do tit 22 nam qua t<;1i xa Tam Hi~p, tinh My Tho; • Cu si HOÅNG VÅN GIANG, bi an tu 19 nam, hi~n bi giam t<;1i Tr<;1i Z30A, Xuan Loe, tinh E>6ng Nai, bi tra tån va ngu'QC dai Mn mu måt. • Ghio H()i PMt Giao Hoa Hao:

trang the' gioi, cung n6 lt!c hanh dr)ng nhcim thiing tien quyin con nguoi cung cdc quyin tLf do ciin bån tren niim chO.u, mang lqi niim hy vqng cha mqi nguoi bat phiin nam nil, chilng tr)c, chinh kien, tin nguong"; bue kh§'n di~n vie't:

"La Phq.t gido d6 Vi~t Nam, chUng toi cl.fc kY lo du cha tinh trqng vi phqm tLf do ton gido va vi phqm nhiin quyin trdm trqng tqi CHXHCNVN. Do v(ly, nen chung toi difc bi~t hoan nghenh loi cdo tri cila 6ng Chil tich vi SL! Vl:l Vi~t Nam la mQt trang 9 quoc gia bi thdm van thea Thil tl:lC to' fl:lllg Ecosoc 1503 vi da "trang tr<;ln va chung thtfc

vi ph<;1m quy6n con nguoi va cac quy6n ttf do can bån". Day la ldn d6.u tien Hr)i D6ng Nhiin Quyin LHQ chie'u co' mQt dem ki~n vi tinh trqng nhdn quyin tqi Vi~t Nam, ki ti:t khi quoc gia nay gia nh(lp t6 chiic LHQ 25 niim truac day. Chung toi thanh th(lt cåm on ong Chil tich da phoi bay hoan cånh nghiem trqng cila nguoi dan Vi~t ra truoc cong lu(ln".

• Ong LE MINH TRIET, bj båt nam 1990, hi~n bj giam t<;1i Tr<;1i Z30A, Xuan Loe, tinh E>6ng Nai;

Sau dåy, bue kh§'n di~n nhåc Mn tinh chåt t6n giao da di~n va phong phil ciia xa hoi Vi~t Nam, "bao g6m cdc

• Ong LE V ÅN SON, bi an tu chung than, hi~n bi giam t<;1i Tr<;1i T5, Thanh C§'m, tinh Thanh H6a;

cr)ng d6ng ton gido Hoa Håo, Cao Dai, Cong gido, Tin Liinh va nhiiu thanh phdn tin nguong khdc". E>i./.c bi~t lå

(trich Thong Ca o Ba o Chi ciia PTT.PGQT å Paris ngay 18.04.2000)

Chu Hoa thuqng D~i di~n GHPGVNTN t~i Hoa Ky, Åu chåu, Uc chåu, Canada va Nh~t Bån len tie'ng yeu cåu Uy ban Nhån quy~n LHQ dang hQp t~i Geneve can thi~p trå tlf do cho cac tit nhån ton giao thuqc cac Giao hqi Ph~t giao, Hoa Håo, Cao Dai

tru'ong h<;lp ciia Giao Hoi Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt, c6 mi./.t tit 20 the' ky voi s6lu'<;lng 80% quån chung, nhu'ng "lqi bi Nha c6.m quyin cam dodn, Tang, Ni, Phq.t til thuiJng trl.fc bi giam c6.m va nguqc dai. Tuong tLf nhu the; cdc cr)ng d6ng t6n gido khdc ciing bi phdn bi~t dal xii duoi chfnh sdch dan dp cdc ton gido kh6ng chju l~ thUQC the' fl:lC va bift CQC CQng d6ng nay trl.fC thUQC Sl.f kiim sodt cila Nha nuoc. Vi ly do d6, chUng toi tran trqng yeu c6.u ong Chu tjch can thi?p voi Uy Ban Nhlin Quyin LHQ tqi kh6a hqp ldn thu 56 c6 hanh dr)ng thfch ung can thi~p trå tLf do cho hang gido phd?m va tfn d6 sau ddy da bi tu tr)i vi ly do biiu tå on hoa tin nguong cila hq : "Giao HQi Phijt Giao Vi~t Nam Thflng Nhdt: E><;1i lao

Chu' Hoa thu'<;lng d<;1i di~n Giao Hoi Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhåt (GHPGVNTN) t<;1i Hoa Ky, Åu chåu, De chåu, Canada va Nh~t Bån da gii'i kh§'n di~n ngay 21.4.2000 Mn 6ng Shambu Ram Simkhada, Chii tjch kh6a hQp lån thu 56 ciia Uy Ban Nhan Quy6n LHQ dang dien ra tl;li Geneve, yeu du can thi~p voi Nha dm quy6n Ha Noi trå tt! do cho cac tu nhån ton giao thuoc cac Giao Hoi Ph~t Giao, Hoa Håo va Cao E>ai. Cac vi E><;1i di~n ky ten bue kh§'n di~n g6m c6: HT. Thich H() Giac, Chii tjch Hoi E>6ng E>i6u Hanh Van phong Il Vi~n H6a E><;1o, GHPGVNTN Hå i ngo<;1i t<;1i Hoa Ky; HT. Thich Minh Tårn, Chii tjch Hoi E>6ng E>i6u Hanh GHPGVNTN Åu chåu; HT. Thich Nhli Hu~. Hoi chu Hoi E>6ng E>i6u Hanh GHPGVNTN t<;1i De chau va Tan Tåy Lan; HT. Thich Thång Hoan, Chii tich Hoi E>6ng E>i6u Hanh GHPGVNTN t<;1i Canada; va Thu'<;lng to<;1 Thich Chdn L~. Hoi chu GHPGVNTN t<;1i Nh~t Bån. Sau IOi tan than kh6a hQp lån thu 56 cua Uy Ban Nhan Quy6n LHQ "liU tll toi tinh trqng vi phqm nhiin quyin

Ban Tin El~c Bi~t Phap Åm 1.2000

Hoa thu'<;lng Thich Huy~n Quang, Xii' ly Thuong v1,1 Vi~n Tling Th6ng, 83 tu6i, bi quån che' khong ly do tit 18 nam qua t<;1i tinh Quång Ngai; sile khoe ciia Hoa thu'<;lng hi~n råt suy ye'u. Hoa thu'<;lng Thich Quang DQ, cac Thu'<;lng tQa Thich KhOng Tanh, Thich Tu~ Sy, Thich Thi~n Minh, Thich Hu~ Dang, Trich Tri Ttfu, Thich Li~u Minh, Cu' si Hoang Van Giang hi~n dang bi quån che' hanh chinh hol.!. c bi nhii'ng an tu kh6c li~t; "Giao HQi Phijt Giao Hoa Håo: Horn 28.3.2000, sau cuoc can thi~p b<;1o dong, danh d~p tin d6 dang hanh le, c6ng an da bat giam 9 tin d6 sau day: Nguy~n Chåu Lang, Trån Van Be Cao, Vo Van BU'u, Le Van Nhu()m, Vo Van Liem, Nguy~n Van Hoang, Trån Van Diin, Trån Nguyen Huim va Trlidng Van Thuc; "Giao HQi Cao Dai: L~ sanh Låm NgQc Thanh, Van

Hoa Vui va D6 Hoang Giam hi~n dang bi giam t<;1i tr(!.i Cåi t<;1o. Chanh tri stf Huynh Van Thång, Ph6 tri stf Le Kim Bien va 6ng Ph~m Cong Hi~n bi båt t<;1i R<;1ch Gia

51


thang 10.1998 vl ly do tlm g~p 6ng Abdelfattah Amor, Bao cao vien LHQ d~c nhi~m va'n d~ dan ap ton giao. "Tren day chl lii viii tru&ng hqp tieu biiu trang bilt bao tru&ng hqp Tang si, Linh m~c. Chuc sile vii t[n d6 bj giam cdm vi ly do t[n nguong".( ... ). (trich Th6ng Oio Ba o Chi etla P1T.PGQT å Paris ngåy 18.04.2000)

Tin tue Phat . su. Trong nam 1999 ngoiii cac ngiiy D<!-i L~ Ph~t Dån, Vu Lan, Via Quan The' Åm, Tu Bat Quan Trai hang thang t(!.i chua, v. v .. con c6 nhi~u cong ta c Ph~ t sl,l' kha quan trQng khac. Chtt Tang, Chung thu9c Giao H9i da lien t1,1c thay phien nhau chll'ng minh va tham dl! cac cong tac Ph~t sl,l' t(!.i Trung Vdng eling nhu' t(!.i cac dia phu'dng xa gån trong Na Uy. Rieng t(!.i Chua va vung lån c~n Oslo thl cac bu6i l~ via d~u dtt<;Jc t6 chuc t'!-i Chua. Trong cac ngay l~ via nå y ngoiii sl,l' hi~n di~n cua chu' Tang con c6 sl,l' tham dJ!, h9 ni~m cua dong dåo Ph~t tå, chung Bo Tat ett ng1,1 (J cac vung lån c~n Chua va Oslo. - L~ Vfa Ph~t A Di Da - Huy Nh~t C6 TT. Thfch Quan Khong: Dang ly ngay via Ph~t A Di Da la ngay thu sau 24.12.1999 (nham ngay 17.11 Ky Mao), nhu'ng M ti~n cho so dong Phiit Tå c6 thoi gian cung v~ tham dlf, nen Giao H9i t6 chuc trung phung cl)ng ngay I~ huy nh~t Co TT. Quan Khong vao ngiiy chii nh~t 26.12.1999 Cnham ngay 19 thång 11 nåm Ky Mao) t(!.i Chua Khuong Vi~t. Chttdng trlnh bat då u tit 11.30 gio sang gom cac L~ Cung NgQ, L~ Tie'n Httdng Linh, Cung Dttong Chtt Tang, Th9 Trai, v.v ... Ke' Mn la ngay L~ Due PMt Thich Ca Thanh D<!-o pl. 2543 då t6 chuc t'!-i chua vao ngay thu båy 22.01.2000 (nham ngay 16 thång 12

Ky Mao).

Cling nhtt hang nam, M t'!-o cd h9i cho quy d'!-o httu thttong xuyen ph1,1ng sl! d'!-o phap, Giao H9i da t6 chuc bu6i Ti~c Tå't Nien t(!.i H9i tru'ong Chua viio ngiiy chii nh~t 30.01.2000 (nham ngay 24 thång chQp Ky Mao). Trong ngiiy niiy sau phån nghi Ie la phån ti~c trå thiin m~t. Va nhiin dip nay Chtt Tang da ghi nh~n, cam dn eling nhtt da tan thlin cong due ciia ta't cå quy d'!-o httu trong Ban Di~u Hanh, eling nhtt cac d'!-O hltu trong cac Ban Tri Sl! Chi H9i dia phu'dng, nhttng d~c bi~t va dang k~ nhå't la cac d'!-O hii'u trong cac Ban H9 Tri Tam Båo, Tit Thi~n Xa H9i va cac d'!-o hii'u gop cong, g6p suc cung Ban Kie'n Thie't trong thoi gian qua. Sau d6 lå phån trå dam, trao d6i y kie'n eling nhu' thåo lu~n m9t so cong tac kha quan trQng thoi gian toi. Trong phån cha'm dll't, Thu'<;Jng T9a Thich Tri Minh, thay m~t Giao H9i va Chu' Tang da n6i: "Buo'i ti~c tuy chdng c6 gi lii cao luang my vi, nhung day la ca hQi di ccic d(fo hilu dqo tam gc;lp nhau trao do'i, hqc hoi, x6a bfft di nhilng ti hi€m, do tham san si hdu cung nhau huong dån, diu dilt nhau t(fo them nhi€u

52

phu(Jc duyen hilu lt;lu cho cd nhdn, gia dinh va xå hOi. Qua d6 cung nhau phdt triin d(fo gido mqt ngiiy mJi t~Cii d~p han tren xu ngu&i." - Giao Thita Mitng Xuiin Canh Thln 2000 tit 22.30 gio khuya ngay thu sau 04.02.2000 Cnham ngay 29 Tet). D~c bi~t Giao Thita nam nay rdi dung vao ngay thu sau nen so ltt<;Jng Ph~t tå v~ tham dt! ra't dong so voi mQi nam. Chanh di~n eling nhtt H9i Trttong Chua dong due Ph~t tå va dong bao dong httdng vf- chiem bai, I~ Ph~t dåu nam eling nhu' mitng th9 Chu' Tang, Chung trong chua. Quy d(!.o hltu phån dong la nu gioi trong Ban Tit Thi~n Xa H9i va Ban H9 Tri Tam Båo da phåi Juan phien thay nhau trd v~ chua, sau gio lam vi~c hang ngay, M tham gia g6i banh, lam banh hoac thuc an trong thoi gian 3 tuån tru'oc l~ d~ ban giiy quy, va dai khach th~p phu'dng khi v~ Chua, v.v .. Sau nghi thuc Giao Thita, horn nay thay vl di~n van chuc Te't, Thtt<;lng T9a d9c Thong B'!-ch Chuc Xuiin cua Hoa thtt<;lng Vi~n Tru'dng Vi~n Tang Thong, GHPGVNTN Thich Huy~n Quang tit trong nu'oc gdi ra. Sau d6 la phån hai 19c va ti~c trå. H9i trttong Chua th~t sl! trd 1'!-i yen l~ng viio khoång 4.30 gio sang mong m9t Te't. -

D~c bi~t

Giao Thira nam nay, c6 Thu'<;lng T9a Thich

Thi~n Hu~, d<!-i di~n BDH Giao H9i PGVNTN Åu Chiiu

Mn cung chung minh va thuye't giång. Thtt<;Jng T9a voi gu'dng m~t nghiem nghi, giQng n6i tråm a'm, då khie'n ta't cå Ph~t tå trong chanh di~n, ngoi nghe moat cach say sua. Nen, cho du xa que httdng ngiin d~m, Ph~t tå Vi~t Nam t'!-i Na Uy vån tha'y hlnh nhu' da tlm 1'!-i du'<;lc m9t cai gl d6 th~t c6 y nghia m6i lån v~ Chua dJ! Te't. - St! yen l~ng khong du'<;Jc bao Iiiu, chuong trong Bat Nha da vang len. The' la Tang Chung va m9t so Ph~t tå 1'!-i phåi thuc dh cong phu båt dåu cho ngiiy mong m9t Te't voi nghi L~ Cåu An dåu nam. Va cu the' lien tie'p trong cac ngay ke' cho mai Mn ngiiy råm Thu'<;lng Nguyen. Trong suot thoi gian nhung ngay dåu nam, Chua va Chtt Tang luon b~n r9n vl phåi lien tie'p tie'p khach, Ph~t tå v~, tru'oc l~ Ph~t sau tham vie'ng. Tuy v~y Chtt Tang Chung vån ung dung va vui tu'di tham nghia d(!.O dOi. - Råm th3ng gU~ng Canh Thin eling dtt<;Jc Giao H9i t6 chuc viio ngay thu båy 19.02.2000 (nham ngay ram thång gieng Canh Thin). Trung phung ngiiy nay la Le Mii'ng Xuån Canh Thin do Chi HC}i Oslo t6 chuc t(!.i H9i tru'ong Ralingen Videregaende Skole. Bang ly ra ngay t6 chuc lå ngiiy mong m9t Te't tue ngay thu båy 5.2.2000. Nhttng vl diiy la m9t ngay via IOn nen m9t so ca c ch.i ph1,1 trach å'm thl,l'c b~n cong ta c t'!-i chua, so khlic b~n vi~c t(!.i gia nen Chi H9i phåi doi 1'!-i ngay råm thang gieng. Th~t la m9t ganh n~ng cho cac d'!-o httu trong Ban Tri SJ! Chi H9i eling nhu' quy d(!.o hltu trong cac Ban Tit Thi~n Xa H9i, H9 Tri Tam Båo, nhttng nho y chi hoa h<;lp nen cå hai bu6i l~ d~u g~t hai thiinh cong tot dyp. T'!-i H9i Tru'ong Ralingen Videregaende Skole da c6 gån

Ban Tin D~c Bi~t Phap Åm 1.2000


ngan nguoi tham dlf. Tuy chll'dng trlnh kh6ng c6 gl di!-c bi~t cho l~m ngoai cac phån vui xuån nhu chu(>t v~ hang, 16 to la phån van ngh~ cay nhå la vuon do cac Gia Dlnh Ph~t Tå va cac anh em trong Ban Van Ngh~ dåm trach da dem !~i cho m<;>i nguoi hi~n di~n nhung n1,1 cuoi vui ve, nhi1ng !Oi khen t6t d~p . Tat cå s6 4nh tåi thu g6p dU'qc do c6ng due cua cac d~o hi1u d6ng g6p lo van ngh~. thuc an, nuoc u6ng, vui xuån d~u sung våo quy CUu trq n~n nhån bao ll,lt cac tinh mi~n Trung vao nhung ngay thang cu6i nåm 1999. - TuC!ng cfing nen nh~c l~i vao dåu thang 11.1999, m(>t con h,1t vd'i suc tan pha lon la o da xå y ra t~i ca c tinh rni~n Trung Vi~t Nam. Chua då y l thang sau, vao nhung ngay dåu thang 12.1999, thl con l1,1t thu hai l~i ~P Mn t~i cac viing nay . Da ngheo d6i, nay l~i d6i kh6 them. Dung trll'oc hi~n finh nay, Thuqng T<;>a Thich Tri Minh, thay ml!-t Giao H(>i PGVNTN Na Uy ngay til' nhung ngay dåu thang 11.1999, da ra Tårn Thu keu g<;>i CUu Trq Bao L1,1t håu tao co h(>i giup da cac n~n nhån thien tai. Cac phån Chi tie't V~ Jfi J1,1t Xin X em Ca C bai trong s6 na y. - De'n nay cho du con l1,1t da qua, the' nhll'ng nhung thi~t h~i vån con: nao truong h<;>c s1,1p d6, nao nha thuong thie'u th6n thu6c men, nao chua chi~n hu nat, nao nha cll'a bi cu6n tr6i, nao ru(>ng vll'on mat lqi .. b~nh dich tran lan .. do v~y Giao H(>i PGVNTN Na Uy va Chu Tang qua cac lån h<;>p van m(>t long cung voi Giao H(>i t~i que nha (sau vai lan di$n thoQi tn,Jc tiep voi Hoa Thll<;:lng Thfch Quang DQ, cOng nhll Thll<;:lng TQa pht,J tråch TU Thi$n Xa HQi thu(>c GHPGVNTN Sai Gon), nu6i dll'Bng tinh thån "gay quy cåu tre/'' bång cach t~O cac CUQC gåy quy, keu g<;>i d6ng g6p v.,v .. Va mot trong nhung c6ng tac nay la Chuong Trlnh Ca Nh~c Tlnh Thuong- Gay quy cUu trq se duqc v~,~ Cu Si Giao Hoi t6 chuc t~i H(>i Truong Ratingen Videregaende Skole vao ngay thu båy 6.5.2000 toi day. Hy VQng voi y nghia cao d~p nay, Ban T6 Chuc se gl!-t hai ke't quå t6t d~p håu dem l~i duqc m(>t ni~m vui nho nho nao d6i voi n~n nhån dang thie'u th6n t~i que nha.

o

- Mot c6ng tac Ph~t st.t khac kha quan tr<;>ng la D~i H()i Ph~t Giao Na Uy ky 7 da duqc Giao Hoi t6 chuc vao ngay thu båy 25.12.1999 t~i Truong Sandbakken, gån Chua Khu6ng Vi~t. D~i H(>i da d~t thanh cong vien man sau cac phån bao cao, thåo lu~n. trao d6i y kie'n, nh~n xet va giåi quye't nhung kh6 khan, xåy dl;l'ng cac phU'ong an Ph~t sl! tll'ong lai. Phån chinh ye'u cua f)~i H(>i la phån båu Tan Ban Di~u Hanh nhi~m ky 1999-2002, voi thanh phån nhån slf nhll' sau: Tnidng Ban Di~u Hanh: TI. Thich Tri Minh. T6ng Thll' Ky: DD . Thich An Chi. Ph6 T6ng Thli Ky: Sa Di Vien Ng9 va Dh. Quång Ta'n E>& E>~t Thanh . Thu Quy: E>h. Quiing Khai Trån Hoa . D~c trach Hoång phåp: E>E>. Thich An Chi. D~c trach Nqi V\J (Hanh chanh): Dh . Quång Th<;> Qmich Hll'u Phttdc va Dh. Quång Ta'n D6 D~t Thanh.

Bån Tin E><~.c Bi~t Phap Åm 1.2000

D~c trach Nqi V\J (T6 chuc): Dh. Minh B~ch Nguy€n Van Thanh . D~c trach Sinh vien GDPT: E>E>. Thich H~nh Thong. D~c trach Cli si: Dh. Quång Thi~n Khttu Vlin Nhi, Dh. Quång Ta'n E>8 E>~t Thanh va Dh . Quång Khai Trån Hoa. D~c trach Ngol,li V\1: Sa Di Thich Vien Tjnh va Dh. Quång Khai Trån Hoa. Ban Kie'n Thie't: Dh. Minh Trtt<)ng D~ng Van KhttCJng, Dh. Quång Phat Che' Quang Ta'n va Dh. Minh Trlf<)ng Trån Th<;>. Ban Doanh Te': E>h. Minh Llfc Dlfdng DU'c Hilng, Dh. Vlfdng Thi Hoa va E>h. NMt Til' Nguy€n Thi Thoan. Ban Til' Thi~n Xii Hqi: Dh. Nguyen Tue Nguy€n Thi Minh Hu~ . E>h . Minh Nguyen V6 Ng<;>c Tam. Ban Thong Tin Bao Chi: Dh. Quång Khai Trån Hoa, Sa Di Vien Ngi), Dh. Quång Ta'n Då D~t Thanh va Dh . Quång Minh Nguy€n Van D6ng . Ban Van My Ngh~: Dh. V6 H6ng Van, Dh. Minh Doan Nguy€n Vån Ctt va Dh . Nguyen Trang Nguy€n Thi Tuy Phlfqng. Ban Hliang Dån Gia Dinh PMt Tii': Dh. Minh E>oan Nguy€n Van Ctt, E>h. Nguyen Tich Nguy€n Van Thung, E>h. Quång Minh Nguy€n Van E>6ng . Ban Hq Trl Tam Båo: g6m quy d~o hll'u: Thi~n Mlin Cao HCl'u Lu~n. Ng<;>c Sen D8 Thi Llfu, Di~u D~o Ton NU' Minh Nguy~t. Di~u Phuc Nguy€n Thi Ng<;>c Bich, Di~u L~c Ngo A Muo'i , Di~u E>U'c H6 Thi Nuoi, Hu~ Tam Le Le Tho, Hu~ Dung Nguy€n Thi Nhi. Hu~ Tin Nguy€n Thi Tfn, Hu~ Nguyen Nguy€n Thi Dåc, Hu~ Thong Le Dung, Hu~ Thong Le Thi Da, Minh Loe Le Van Phttdc, Minh Phuc Nguy€n Vån L()c, Minh Thttbng V6 Thj Thanh D~m . Minh Nghia E>~ng Thi Ke't, Nh~t Nguyen Ph~m Thi H6ng Thuy, Thanh Tam Huynh Thi Ånh Tuye't, Huynh Thi Hoa, V6 Thi Hu~ .. Ban Tham Vån: g6m ta't ca cac E>ttong kim Chi H()i Trlf<'1ng va d~o hll'u Huynh Vån Thai, Quång Long Phan Vån An, Son Cånh Thai Ng<;>c Anh.

- Kh6a Tu HQc Ph~t Phap Åu Chåu ky thu 12. Di€u Hanh kh6a h<;>c la Giao Hoi PMt Giao Vi~t nam Th6ng Nhat Åu Chåu. Va cac kh6a h<;>c luån phien thay d6i dia di€m t~i (gan nhll) m6i qu6c gia m6i nam. Nåm nay se do Giao Hoi PGVNTN t~i Phap qu6c cbiu trach nhi~m t6 chuc t~i Dja di~m: ECOLE CENTRALE (cåch Chua Khånh Anh hi$n nay chung 15 phut xe hoi). Dia chi: Avenue SullyPrudhomrne- 92290 Chåtenay Mala bry- Phap qu6c. Bay la truong dao t~o ky su cua Phap, do d6 vao mua he vån con m(>t s6 sinh vien ngo~i qu6c luu trU . Cu xa cua trll'ong g6m nhi~u toa nha, nen m6i nguoi m(>t phong rieng Va CU 2 ngU'Oi dung chung l nha t~m Va l nha V~ sinh. Thoi gian tu hQc: til' 20.07.2000 d€n ngay 30.07.2000. Chuong trlnh tu h<;>c til'ng ngay g6m: thu nam 20.07.2000: T€ t\fU. Thu sau 21.07.2000: Khai giång (lue 15.00 gio chieu) va tu h<;>c cho de'n sang thu bå y 29.07.2000 Thu båy 29.07.2000: Be' giång (15.00 gio chieu) Chu nh~t 30.07.2000: Chuong trlnh du ngo~n.

53


HQc phi: g6m an, d, du ngo<j.n cho m6i hQc vien la FFR. 1000 (m<)t ngan quan Phap, tue khoang 160 USD). Gia dinh dong nguoi tham dlf, thi duqc bot 20% k€ tir nguoi thu hai

Ngoai phån nghi l~ cua Chu Tang Chua Khuong Vi~t con c6 nghi l~ cua T6ng H<)i Ph~t Tå Na Uy (Tåy T<;mg, Thai Lan , Na Uy, ..). Kinh moi quy PMt tå Vi~t nam cung v~ tham dlf.

E>oan sinh GE>PT khong phan bi~t chi d6ng 800 quan Phap.

Chi H<?i Kristiansand, Arendal se t6 chuc vao ngay thu båy 20.05.2000.

HQc vien dlf thinh (khong th€ (J l<1-i ban dem) chi d6ng 600 quan Phap.

Chi H<)i Stavanger va Brumunddal, Trondheim se cung t6 chuc ngay thu båy 27.05.2000.

Chuong trinh tu hQc: Giong nhu cac nam trude, tue g6m 4 cåp (cap l , 2, 3 va cap Oanh VO).

Chi H<?i Moss se t6 c hue va o nga y chu nh~ t 21.05.2000.

Thoi gian giil'a kh6a tu hQc se c6 cac bu6i hQp cua Giao H<)i va cac T6ng Yl,! thu<)c GHPGVNTN Åu Chau. T6 Chuc: Giao H<?i PGVNTN t<j.i Phap dåm nhi~m. Tntdng Ban t6 chuc: Th1t<;1ng TQa Thich Tanh Thi~t. E>i~u hånh: Giao H<)i PGVNTN Åu Chau.

E>uong di den kh6a tu hQc: a- bång xe låa: Tir nuoc ngoai ha y tir cac tinh låy xe låa v~ Paris, Phap d6i qua h~ thong xe di~n vung Paris gQi la RER, Iåy ligne B xuong ga Croix de Berny. b- bång xe nhå: Låy xa l<? v~ Paris. Sau d6 tlm cach d6i qua xa 19 A86 v~ huong Versailles, låy ng6 ra : Croix de Bern y. c- bång may bay: E>en phi truong Charles de Gaulle hay Orly. Sau d6 d6i qua h~ thong xe di~n RER, låy ligne B xuong ga Croix de Bern y. Ghi danh ha y cac chi tiet cån thiet khac, xin lien l<1-c v~ - Chua Kbanh Anh: 14 Avenue Henri Barbusse- 92220 Bagneux (France). E>i~n tho<j.i so: (33) + 1.46.558444 Fax: (33) +1.47355908 hay Email : khanhanh@free.fr - Chua Thi~n Minh: 51 Rue Cuzieu - 6911 O Ste Foy Les Lyon (France). E>i~n tho<j.i so: (33) + 4.78597147- fax: (33 )+4.78596607. - Cac chua ha y quy Thåy t<j.i dia phuong elt ngl,l. Rieng t<j.i Na Uy, se c6 t6 chuc xe bus dua d6n di v~. Thoi gian di tir ngåy thu tit 19.07.2000. va v~ l<j.i Na Uy la ngay thu tit 02.08 .2000. Chi phi cho vi~c di chuy€n Phap-Na Uy (k~ ca pha) va khu h6i lå kr.l700,- V~y quy d<j.O hil'u nåo IDUOn tham gia Xin VUi ](mg lien lac V~ Chua g~p Thåy An Chi (di~n tho<j.i : 901.67879) hay Chu Vien Ng<? (918.70634) ho~c email: khuongviettu@hotmail.com d€ biet them chi tiet hay muon ghi danh di bång xe bus., v.v .. - Ph~t Dan ph~t Ijch 2544 nam 2000. Lich trinh

Ph~t

E>ån nam nay nhlt sau:

Chi H<)i Bergen va Chi H<)i Porsgrunn vao ngay thu båy 13.05.2000- T<j.i Chua Khuong Vi~t tir 18.00 gio ngay thu nam 18.05.2000 la ngay råm thang tit Canh Thin.

54

Rieng Ngay E>ai U cho E><1-i Chung t<1-i Oslo se do Giao H<?i t6 chuc vao ngay thu båy 03.06.2000 t<1-i H<?i Tntong Ralingen Videregaende Skole. Chuong trinh båt dåu tir 12.00 gio. Kinh moi quy Ph~t Tå såp xep gia duyen Cung V~ tham dlf dong du Va dung giO. Vu Lan nam 2000 se dulfc Ghio HQi t6 c hue va o nga y thu båy 19.08.2000 t<1-i H<?i Truong Ralingen Videregaende Skole. Chuong trinh båt dåu tir 12.00 gio. Kinh moi quy Ph~t Tti' vui long såp xep gia duyen cung v~ tham dlf dong du va dung gio. Va Chi HQi PGVNTN t~i Kristiansand se t6 chuc vao ngay thou båy 05.08.2000. - Cac Ph~t Stf va sinh ho~t khac trong CQng d6ng. - Giao H<?i trong thoi gian qua eling då tham gia hqp tac cac Chuong Trinh Sinh Ho<j.t, H<)i Thåo voi cac T6 Chuc, H<)i E>oan, Ton Giao ngo<j.i quoc eling nhu chinh quy~n Na Uy ve cac vån de xå h<)i, nhan sinh quan, d<j.o due, v.v .. - Vao ngay thu nam 11.11.1999, Thuqng TQa Thich Tri Minh, Chu Sa Di Vien Tinh va d<j.o hil'u Quång Khai Trån Hoa då tham dlf ngay h<)i thåo v~ d~ tai "ton giao va xå h<)i" t<1-i Giång E>uong Vi~n E><1-i HQc Oslo. Trong ngay nå y c6 su hi~n di~n cua Vua Na Uy Harald V. Va day la ngay båt dåu cho cac cu<)c hQi thåo cung d~ tai cho Mn nay d<1-i di~n cua Giao H<?i då lien tiep tham du hQp, trao d6i va d6ng g6p y kien duqc 5 lån. Trong lån h<)i thåo lien tiep 2 ngay duqc t6 chuc t<1-i Khach s<j.n Halvorsbole (j Jevnaker, ngoåi Slf tham dlf cua dh. Quång Khai, c6 phån trinh di~n van ngh~ cua cac em Oanh VG thu<)c Gia E>inh Ph~t Tå Thi~n Tårn, Oslo do E><1-i E>uc Thich H<j.nh Thong huong dfin. Phån trinh di~n tuy ngån gQn trong vong 20 phut nhu'ng då lam cho toån th€ h<)i thåo vien eling nhu Ban T6 Chuc tråm tr6 khen ngqi. Bu6i h<)i thåo se con tiep di~n va dlf tru hQp t6ng ket vao cuoi nam 2000. - Song song voi cac cong tac nay Giao H<?i eling då cåt cå d<j.i di~n (Thanh Nien Nam Nu duoi 25 tuoi) tham dlf cac bu6i h<)i thåo, trao d6i y kien cung d~ tai danh rieng cho Thanh Thieu Nien. - Ciing cung d~ tai neu tren Giao H<?i eling då tien cå cac vi d<j.O hil'u d<j.i di~n t<j.i cac dia phltong Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger håu c6 th€ tham gia

Bån Tin E>~c Bi~t Phap Åm 1.2000


trong cac bu6i h9i thåo dt! tru t6 chuc t~i cac dia phuc:lng n6i tren tlt mua thu nam 2000. - D~ d6n mung niim 2000, Uy Ban Ton Gia o (Thien Chua) Na Uy cung h<;1p tac voi cac t6 chuc ton giao: Thien Chua Giao, Tin Umh, H6i giao, B'hai, Hindu, v.v .. va Ph~t Giao se t6 chuc m9t chuc:lng trlnh Da Van H6a (Ton Giao) vao ngåy thu sau 9.6.2000 t~i cong vien trude nhå thO Tin Lånh c6 ten Paulus Kirke o duong Thv. Meyersgt. 31, Oslo. Trong ngåy nåy theo chuc:lng trlnh c6 moi nhå Vua Na Uy tham dl,l', va Giao H9i se dåm trach m9t gian hang buon ban thuc an Vii;:t Nam eling nhtt trlnh dien van nghi;: do cac em Oanh Vli thu()c Gia Blnh Ph~t Til' Thii;:n Tam thtfc hii;:n. - B~c bii;:t trong chttc:lng trlnh d6n tie'p Ngai D~;tt Lai L~;tt Ma tm Na Uy våo cac ngåy thu hai va thu ba (22 va 23 th6ng s nom 2000 - tUe sau ngay Le Ph(lt Dan tQi Chua Khu6ng Vi$t 4 ngay), Giao H9i cGng lå moat thiinh vien trong Ban T6 Chuc. - Trong thoi gian qua tuy Giao H9i Na Uy voi nhi~u cong tac Ph~t su, nhl1ng Thu<;1ng TQa Thich Tri Minh eling da co gång såp xe'p thoi gian M thay m~t Giao H9i va Chu Tang Chung Chua Khuong Vii;:t tham dlf, chung minh cac ngay B~i U An Vi Ph~t t~i Chua Ph6 Ba (Phåp qu6c), cac bu6i le Ph~t, cac kh6a tu Bat Quan Trai t~i cac quoc gia Bue, Phap, Th1,1y SI, Ao, Hoa Lan, Ban m~ch, Th1,1y Bi~n. Phån Lan ... Va tu dåu thång 4.2000, Thu<;1ng TQa cGng da huong dån cac Chu Sa Di Vi en Tanh, Vi en Tinh, Vi en Du y, Vi en B~i, Vi en Gi a c sang Uc B~i L<;1i trude lå tham dt!, chung minh B~i Le L~c Thiinh Chua Ph6 Quang (Toy Uc) do Thu<;1ng TQa Thich Phudc Nhc:ln thinh moi, sau lå d~ cac Chu ThQ C1,1 Tue gioi t~i B~i Gioi Biin niiy. Bu<;1c bie't lån niiy c6 tåt cå 10 chu Sa Di, g6m Chua Khuong Vii;:t 5 chu, chua Vien Giac 3 chu, di;: til' Thåy Thii;:n Hui;: l chu va di;: til' Thåy Quång ba l chu. Ke't qua la Chu Sa Di Vien B~i , Chua Khuong Vii;:t d~u thu khoa . Phai doan se tro l~i Na Uy viio thu<;1ng tuån thang 5.2000. Rieng Chu Sa Di Vien Ng9 se thap tung phai doån hiinh huc:lng do Thu<;1ng TQa Thich Thii;:n Hui;: huong dån sang Trung quoc thQ C1,1 Tue gidi våo thång 9 nam 2000. The' lå tu nay Giao H9i se c6 them 6 Vi Tan Ty Kheo M eling quy Thåy chung lo vii;:c Ph~t stf ~i Na Uy va cac quoc gia Hin c~n trong vung Båe Åu. Nguong mong Chu Ph~t gia h9 cho cac vi Tan Ty Kheo luon dong manh, d~o h~nh tang trttong hå u Ph~t St! va d~o phap t~i Na U y moi ngåy moi phat tri~n tot dyp. -Trude day Giao H9i PGVNTN Na Uy c6 3 Thåy, d6 lå cac Thåy Thich Tri Minh, Thich Giac Thanh, Thich An Chi sau d6 c6 them Thåy Thich H~nh Thong (dong m6n voi Thay Giåc Thanh). Nhttng theo nhu du Ph~t s\f va Quye't Binh cua GHPGVNTN Åu Chau trong phien hQp Giao H9i nhan kh6a hQc PMt phap Åu Chau ky 11 t~i Oslo, Na Uy, thl B~i Bue Thich Giac Thanh se dåm nh~n cong tac Ph~t slf t~i Ban M~ch. Va Thåy da len

Bån Tin D~c Bi~t Phap Åm 1.2000

duong de'n Ban M~ch viio thang 10.1999. Tuy v~y Thåy van thttong lien l~c, thinh y voi Thu<;1ng TQa Thich Tri Minh va nhan djp B~i Hi)i Ph~t Giao Na Uy ky 7 vii o thang 12.1999, Thåy da tro V~ M tu gia eling voi tå t ca Ph~t Til' eling nhu voi cac Ban Tri St! Chi H()i. Mi)t bua tii;:c tien dua Thåy da dtt<;1c t6 chuc t~i H9i Trttong Chua Khuong Vii;:t våo cuoi thång 10.1999. Trong bua tii;:c cung tien niiy tåt cå Ph~t til' hii;:n dii;:n d~u xuc di)ng, m~c du bie't riing Ph~t stf o dau eling lå PMt stf, nhl1ng sau bao thang ngiiy eling voi Thåy lo chung nhi~u cong tac PMt St! tlt cac ngiiy B~i Le hang niim de'n cac bu6i le t~i chua, nen nay thie'u hinh b6ng Thåy nhu thie'u di cai gl thieng lieng quy båo. Cåu mong Chu Ph~t gia h9 Thåy luon phap th~ khinh an, d~o quå vien thånh va hy VQng PMt St! t~i Ban M~ch tu nay moi ngåy moi phat tri~n tot dyp . Vl nhu du dn phai ho tr<;1 quy Thåy trong cac bu6i le t~i Chua eling nhu cac bu6i le du an, du sieu moi khi Ph~t tu c6 hii'u stf, nen Giao H9i trong thoi gian qua da thånh l~p Ban Hl) Ni~m vdi thånh phån nhiin slf: Tnl'dng Ban: E>i,~o huu Qi\ang Th<;> Quach Huu Phttdc. Ph6 Ban: E>l,lo huu Ng<;>c Sen E>6 Thi Llfu. Thu Ky: E> l,l o huu Dit$ u Phuc Nguy~n Thi Ng<;> c Bich. Thu Quy: E>~o huu Minh Loe Le Van Phttdc. Thånh vien g6m quy d~o ht1u: Quang Thit$n Khttu Van Nhi, Quång Tiln E>6 E>i,~t Tha nh, Quå ng Kh ai Trån Hoa, Minh Chanh Nguy~n Narn, Nguy~n thi Mi a, Minh Chung Ng uy~ n Van Thi\y, Hu€$ Nguyen N g uy~ n Thi E>ilc, Nguyen tårn Lttong Thj Nga, Dit$u Khanh E> ~ ng Yen Oanh , Nguye n Lå n Phan Thi Lan, Minh Thit$n E>~ng Thj Dåy, Hu€$ Hi €n Tir M~n Mu6 i, Dit$u My Vttong Thj Hoa , Dit$u D~o Ton Nu Minh Nguyt$ t, Dit$u L~c Ngo A Mu6i, Dit$u E>uc H6 Thi Nuoi , Hu€$ Tårn Le Le Thd, Hu€$ Dung Nguyen Thi Nhj, Hu€$ Tin Nguy~n thi Tin, Hu€$ Thong Le Dung, Hu€$ Thong Le Thi Da , Minh Thttbng Vo Thi Thanh E>~rn , Nh~t Nguyen Ph~rn Thj H6ng Thi\y, Thanh Tårn Huynh Thi Anh Tuyet ..

Ngoåi cac cong tac Ctl'u Tr<;1 Bao Lt,Jt mi~n Trung Vii;:t Nam, Giao H9i PGVNTN Na Uy con chung lo, giup do cac Giao H9i t~i cac quoc gia khac o hai ngo~i cGng nhu Giao H9i PGVNTN t~i que nha trong cac cong tac nhu: xay Chua, in kinh, due ttt<;1ng, xa h()i, dåo t~o Tang Ni, v.v .. Va ngoi Chua Khuong Vii;:t tuy nay da kha hoan tåt, nhl1ng vlin con nhi~u vii;:c phai lo tu sua - mo r9ng ... Do d6 quy Ph~t Tu nåo c6 thii;:n y phat tam våo cac phån vii;:c neu tren xin hoan hy lien l~c v~ Chua M bie't them chi tie't.OO

.. Toi xac nh~n voi ong ding, t~i Vi~t Nam ngay nay chtta c6 tlf do ton giao. Cu m6i Hin Nha mtoc dtta ra m()t Nghi dinh lien quan de'n ton giao, la m6i lån ton giao ma't them nhung tlf do to'i thi~u .. Trich l<ti n6i cua HT. Thich Huy~n Quang

55


trong s6' nay). Nay Phap Åm xin dt1qe di!ng tåi pht!dng danh cung du'ong tinh Mn ngay 01.04.2000- Trang d6 tjnh tai dlfqe tinh b~ng ti~n Na Uy, va ten eiing nhlf dja pht!dng (Poststed) dt1qe såp theo viln A, B, C nhlf sau: Phap Åm.

NVdc NGOÅI:

LTS: Trang tMi gian qua Giao H(?i PGVN tl)i Na Uy cilng nht1 Chlf Tllng Chua K.huong Vi~t phåi luon d6i di! u vdi ba o cong tac PMt slf quan trqng: lai thie't, xay dlfng hilu kip th~i gian t6 chU'c E>~i L~ L"c Thånh Chua, kh6a tu hqc Åu chau Il vao mua he 1999, vil m~c di!u Giao H<?i khong e6 m(?t Tam Thlf keu gqi nåo r(?ng råi, nhlfng v~n luon nhij.n duqe slf eung dt1ong etla quy d~o hil'u thi~n tam, vil phlin ldn eae slf d6ng g6p nåy d~u giao lrlfe tie'p eho quy Thily t~i Chua hay trang trlfdng ffii!C etla quy Thily hoåc qua trudng ml!e etla Chu d~e traeh Thtl Quy i'! Chua . E>ang ly ra cae danh saeh eung du'~ng phåi du'qe dang tåi di!n di!n vao cae ky bao etla H(?i. The' nhlfng nhlf quy vi då ro la Phap Åm phat hanh r(?ng riii tren the' gidi , nen vi~e eung du'~ng e6 tinh eaeh n(?i bi? cilng nhlf ml\ i dqt ba o phat hånh thl danh saeh rat it oi, do vij.y Phap Åm v~n ap dl!ng phu'dng thli'e t6ng h<;!p tat cå danh saeh eung du'ong mlli nam m(?t liln va dang trang Bån Tin E>~e Bi~t (nhlf bån tin rna quy vi dang dm tren tay). Tuy vij.y eae danh saeh eung du'~ng bat tht1~ng thu'~ng dt1<;1c eij.p nMt va e6 Niem Ye't t~i Chua. Rieng trang Bån Tin E>~e Bi~t nå y, Phap Åm xin dt1<;1e dang tåi m(?t s6 danh saeh eung du'~ng quan trqng hil u Phij.t tU' du'qe ro tlf~ng . Va tuy då e6 gång d~ danh saeh du'qe chinh xae va di!y du, nhlfng vh g~p m(?t s6 kh6 khan nhu': ten hq quy d~o hil'u ghi sa i, ghi thie'u, kh6ng ro dja ehi ndi et! ngl! , khong ghi ten må l~i ghi phap danh, ghi eung rna khong ro eung va o ml!e gl: eung dt1~ng ri eng eho eht1 Tang, etlng Tam Båo, eung xay dlfng Chua , .v.v.! Nhung quy Phij.t TU' ert an tam vl du sao thl tat cii tjnh ta i nay di!u dung vao cac eong tae Phij.t slf t~i Chua eiing nhu' eiia Giao H(?i . Xin quy Phij.t tU' m(?t Iiln nua hoan hy ni~m tlnh bo qua eho nhung thie'u s6t ne'u e6. Tm. Phap A.m.

c(fu TR(1 BÅO LVT MI:EN TRUNG Trang nhirng thang eu6i nam 1999, m(?t edn 11!1 vdi sU'e tiln pha ldn lao då xåy ra t~i eac tinh mi~n Trung Vi~t Nam (tU Quang Tr! cho den Binh D!nh), dli'ng trude m(?t thåm hqa rna hang tri~u nglf~i dan Vi~t trang eae viing bi biio ll!t phåi ganh ehju, va eilng da p U'ng kjp th~i loi keu gqi thie't tha etla Hoa Thlfqng Thieh Quång E>Q, Vi~n Trui'Jng Vi~n H6a E>~o GHPGVNTN ll!i que nhil, Giao H(?i PGVNTN tl)i Na Uy dii t6 ehU'e cae eu(?e l~c quyen tir Trung Vdng tdi eae dia phu'dng, tuy khong du'qe phd bie'n r(?ng råi, nhlfng ke't qua d6ng g6p etla quy H(?i E>oiln, Tå ChU'e, Chi Hi? i va Phij. t TU', eilng nhlf ba con ddng hlfdng Vi~t dang elt ngl! Il! i Na Uy thij.t khå quan (Xin xem cac phdn chi tie/ biio l~e~t

56

Ao: Triln Hie'u E>U'e (500); Dan M~eh: Minh Tåi (500 DKK); Due qu6e : Co Tam Phlfdng (200); Phap qu6e: Hd Quang K.ham (130); Phån Lan (ti~n Philn Lan): H(?i PGVNTN Philn Lan (5000), Chi Hoi PGVNTN Tuku (2000), Gia E>lnh Phij.t TU' Philn Lan (5600), An da~h (300), Bling (100), Blnh va Nghi (100), Bui Thj Vi~t (50), Chieu (100), C6 Giau (200), Co Nlim (100), D~ Lan (100), Di~u Hoa (500), Di~u Hoa (100), Di~u Lien (200), Di~u Minh (200), Di~u Nhlfl (100), Di~u Thi~n (500), Dlfdng Thj Thåm (200), Dlfdng Thj Tuye"t (100), E>~ng Thi My Lien va Thåo (100), E>ao Thi SU'u (100), E>inh Thj Nga (100), E>U'e (I 00), E>U'e va Giao ( 140), Hie'u (200), Hoang Thj Lan (50), HS5 (100), Keo Dany (JO), Keo Mary (40), Keo Vi!n Heng (50), Khong Th! Nhung (200), Ky (I 00), Lan va Hqi (200), Le Hdng Phuc (250), Le Hdng Tam (170), Le Hil'u Do (100), Le Th! Cham (100), Le Van Tham (200), Ly Thj Ht!dng (50), Lu'U Van Minh (200), Ngo Quynh Nga (50), Ngo Van Lu'U (500), Nguy~n Duy Tie'n va H~nh (200), Nguy~n Hil'u NghTa (300), Nguy~n Ngqe Giai (50), Nguy~n E>U'c Ton (100), Nguy~n Thj Quy (50), Nguy~n Th! Ye'n (500), Nguy~n Van Hhg (50), Nguy~n Vi!n Håi (100), Nguy~n Vi!n Hoan (100), Nguy~n Vi!n Khoa (100), Nguy~n Van Mien va Nhi (500), Pekken (100), Ph~m E>i!ng Nhuij.n (100), Ph~m Quynh Anh (100), Ph~m Th! Thu (100), Phan Thj Thu (60), Phl!ng (100), Quang va Ht!dng (200), Thanh va Quang (50), Thanh va Hu~ (100), The' Hoa (200), Thq (100), Thuy (100), Tht!dng va Sok (200) , Triln Kim Pht1<;1ng (50), Triln Qu6e Blnh (500), Triln Van Tuan (200), Triln Xuan Yen (50), Trang (200), Vil T6ng Han (100) NAUY: KhOng ro dja chi: An danh (300), An danh (500), An danh (500), Bay Thj Midtlid (2000), Di~u Danh (100), Di~u E>l)m (200), Hu~ Ni~m (100), Hu~ Thong (200), Huynh Thanh (200), Le K.hang (100), Lillian (100), Nguy~n Hil'u Tri (1000), Nguy~n Long (200), Nguy~n Minh Thanh (100), Nguy~n Th! Huynh Nht1 (1000), Nguy~n Vi!n Diing (150), Nguy~n Vi!n Hai va Hu~ Nhij.t (500), Nguy~n Hai (1500), Phl)m Qu6e Tuan (100), Phl)m Thj My Trang (500), Phan Thj Thanh K.ha (100), Phan Trinh+Nguy~n Tan E>U'e (1000), Quang Chanh (100), Thi~n Man (100), Thi~n Thanh (100), Trlin Ml)nh Tie'n (500), Trån Vi!n Hi~p (100), Trang va Chanh (1000), Trt!dng Lam (200), Trt!dng Tan Phong (100), Trudng Vi!n Lai (100), Tit M~nh Quy (125); Arendal: Chi H(?i PGVN Arendal (2000), Anh Ba Non (100), Anh Ch! Ba Quiin (100), Anh Ch! Loan , Lilnh (100), Chi Hoiing (100), Ch! Tlf Blfng (100), ChU thim Hoa (100), Dt1dng Ngqe Th~eh (200), Dudng Thanh Uim (100), Hd Cung (100), Huynh Bao Cu'ong (100), Huynh Th! Loan (200), Huynh Van Dlfdng (200), Lay Chi C6ng (200), Le Hoai Qu6e E>~t (100), Le E>lnh Tung (200), Le Quang Trung (2000), Le Vi!n Caeh (200), Le Van Let (50), Ly Kim Tåi (200), Ly Van Hoa (200), Llfdng Van Thång (200), Lu'U Kim Thoan (200), Lu'U Kim Thoan (2000), Lu'U Vor (100), Ngil Van Thi (200), Nguy~n Minh Thåo (200), Nguy~n Thj Hdng Sen (200), Nguy~n Vi!n At (100), Nguy~n Van Be (300), Nguy~n Van Cånh (100), Nguy~n Vån Ct1 (500) , Nguy~n Vån Diing (1500), Nguy~n Vi!n Håo (200), Nguy~n Van L(?e (100), Nguy~n Van Non (400), Nguy~n Van Vui (100), Nguy~n Vie"t Tht!dng (50), Nguy~n Xuan Thu (300), Ngt1~i Na Uy (200), E>h. At (100), E>h Canh (100), E>h. Hoiing Thd (100), E>h. H6a (240), E>h. Khanh (100), E>h . E>~t (200), E>h. Sen E>~t (100), E>h . Tam (100), E>h. Vui (100), E>ll Vi!n Te (300), E>oan Van Thuij.n (100), Phl)m Nhlfl Hoang (300), Phlfdng Van Tu (50), ST Mui (100), Tan Tu Lien (500), Thiim Cånh (200), Thl)eh Th! Y (200), Thai Thj Kim Trå (100), Triln Keng Buo (200), Triln Ngqe E>U'c (200), Triln Pht1de E>ong (100), Triln Xuoi (200), Triln Van Quan (300), Triln Vi!n Y (50), Vo Thj Minh Hie'u (200), Vil Trqng E>at (1000), Vil Van Sdn (200); Asker: Tlt Thj Mai Ngiin (200); Askim: Anh ch! E>oan Van Dij.u (500), Nguy~n Åi (200), Nguy~n Th! Dien (200), Nguy~n Th! Hdng (200); Bergen dilt 1: Bui Vi!n Dilng (200), Bui Vi!n Song (200), Co Vi!n Cu (100), Dt1dng Hoiing Luan (100), Dt!dng Ki~n (60), Dt!dng Ki~n. Trt!dng Kim Anh (2000), Dt!dng ST Pht1dc (200), Dt!dng Thj My Thi~n (50), Dt!dng Th! Thien (200), E>~ng

Biin Tin

E>~c Bi~t

Phap Am 1.2000


E>ao (200), E>~ng Sam (100), E>~ng Tie'n Dilng (400), E>~ng Van Kim (100), E>~ng Van Thien (500), E>~ng Van Thong (200), E>~ng Van Ty (100), E>ilo Quang My (100), E>inh Nguy~n Trlnh Giang (100), E>li Chåu Hoiing ( 100), E>li Chilu Thil.nh (300), E>li Minh Tie'n (100), E>o Trqng Cu<'Jng (200), E>ong Tuye't Trang (200), E>oån H. (80), H6 Thi Månh (300), H6 Thi Thln (500), Hoil.ng Thj Ctlc (100), Hoil.ng Vll.n E>oan (200), Huynh Khifc Trung (500), Huynh Ta'n Kiet (500), Huynh Thanh Nguye t (200), Huynh Thi My Dung (500), Huynh Vll.n Tung (500), Htfa Minh Chau (200), Htfa My Cam (200), Htfa My Dung (200), Htfa My Hoa (200), Htfa Ngiln Kh a nh (200), Htfa Nguån Vinh ( 100), Uim Ba H(l (200), Uim Hdng Khanh ( 100), Uim Ngqc Anh (200), Lam Qu6c E>jnh (100), Lam Thi C1m Le (500), Liim Thi Sa (500), L<!.c Thj Thu (50), Lil Van Thu (100), Le Hdng Huy (200), Le E>lnh E>il.o (100), Le Thi Mii u (300), Le Thi Minh Cbau (200), Le Tr~n Xuan Sang (100), Le Van Th<'Ji (200), Le Vll.n Vinh (200), Ly Thj Xuan (100), Mr. MTV (100), Mr. T (50), Ng6 My Phll'ång (100), Ng6 Vll.n Viet (200), Nguy~n An (300), Nguy~n An Khang (100), Nguy~n Anh (300), Nguy~n C6ng Hilng (500), Nguy~n Cong Tiep (300), Nguy~n David (50), Nguy~n Hie'u (200), Nguy~n Hdng (100), Nguy~n Hdng (200), Nguy~n Hqc (200), Nguy~n Hifll Ll)'c (200), Nguy~n Kha (50), Nguy~n Kim Hoiing (200), Nguy~n Lai (100), Nguy~n Ly Sån (500), Nguy~n M11-nh Chilu (100), Nguy~n Minh Thu (200), Nguy~n Ngqc Liln (200), Nguy~n Ngqc Van (200), Nguy~n E>tfc Bifc (200), Nguy~n E>tfc Khang (100), Nguy~n Phi Hilng (200), Nguy~n Phl)ng (200), Nguy~n Quang Tie'n (200), Nguy~n Qu6c Nam (200), Nguy~n Qu 6c Sach (200), Nguy~n Ta'n Vinh (500), Nguy~n Tåi (200), Nguy~n Thai Hoa (100), Nguy~n Thj N<!-i (300), Nguy~n Thj Hu<'Jng (100), Nguyen Thi Kim Anh (200), Nguy~n Thi Kim Ngan (200), Nguy~n Thi Kim Sa ( 100), Nguy~n Thi Loan (100), Nguyen Thi L(lc (200), Nguy ~ n Thi Niiy (300), Nguy~n Thj Nam (300), Nguy~n Thj Nga (300), Nguyen Thi Nga (200), Nguy~n Thj Phu'ång (200), Nguy~n Thj Sie'ng (200), Nguy~n Thi Ngqc Lan (70), Nguy ~ n Thj Tong (500), Nguy~n Thi Van Anh (200), Nguy~n Thu Thå o (400), Nguy~n Tinh (100), Nguyen van Be Tu (200), Nguyen van Chøi (100), Nguyen Van Cu<'Jng (500), Nguy~n Van Dilng ( 100), Nguy~n Van Kia (500), Nguy~n Vll.n Lien (200), Nguy~n Van Lim (100), Nguyen Vll.n LQi (200), Nguyen van L6t (300), Nguy~n van L(lc (200), Nguy~n Van M11-nh (200), Nguy~n Van Nam (250), Nguy~n Van E>åm (100), Nguyen van Nghi~p (250), Nguyen Vi!n Nho (100), Nguyen Van Nhån (500), Nguyen Viin Nhung (200), Nguyen Viin Thåo (50), Nguyen Viin Thilnh (100), Nguy~n Viin Thå (500), Nguyen Viin ThQ (100), Nguy~n Viin vern (200), Ph11-m Cong E>11-t (100), Ph11-m Giang Sinh (200), Ph11-m Hdng Tbai (200), Ph11-m Thj Bay (500), Ph11-m Thi Ciln (50), Ph11-m Thi Kim Thtly (100), Ph11-m Viin Trung (400), Ph11-m Viin Ut (100), Phan Khanh (200), Phan Thien Phll'ång (300), Phan Viin Hdng (200), Phan Viin La (500), Stephan, Jenny, Ryan (500), Thai Bich Ngan (100), Tbai Chilu (380), Tbai Hi~n (200), Thai Quiln (400), Thai Thanh (100), Thtly E1devik (100), Thll'ång Hoiing Phuc (200), Tieu Dilng (500), Toiln+Nghia (100), Tr~n Hifll Hie'u (50), Tr~n Hifll Ly (90), Tr~n Minh Hoil.ng (100), Tr~n Nhll' Tua'n (200), Tr~n E>lnh Chi (100), Tdn E>lnh C6ng (100), Tdn E>lnh Ly (100), Tr~n Thi B11-ch Tuye't (300), Tr~n Thj Pha'n (200), Tr~n Thu Thåo (300), Tr~n Viin Båo (200), Tr~n Vlin Dilng (100), Tr~n Vlin L(lc (100), Tr~n Viin Ngqc (100), Tr~n Vlin Nho (100), Tr~n Viin E>tfc (500), Tr~n Vlin Tan (100), Tr~n Victor Thinh (100), Tr~n Xu (300) , Trjnh E>lnh Vinh (100), Trjnh Sån Thtly (50), Trjnh Viin Khoa (100), Truång Nhtfl An (100) , Truång Quang Thifng (350), Truång Thi Be Lil.nh (500), Tru'ång Thj Kim Anh (200), Truång Thi M~n (100), Truång Thi Thu (300), Truång Thi Thu Van (500), Vo E>lnh Xa (1000), Vil Thi Ngqc Tuy~n (1200), Xe' Chi Thil.nh (100); Bergen dqt 2: Dlfång Thj Diln (100), E>dng Tuye't Trang (200), E>oiln Thi Minh (100), E>oiln Viin Sån (100), E>oil.n Viin Sån (200), H11-nh (100), H6 Thi Hoa (200), H6 Thi Thln (200), H6 Thi Thl)y Jean (200), Huynh Thi My Dung (500), Huynh Tua'n Kiet (200), Hlfa My Cam (200), Hlfa My Dung (100), Lilm Thj Cim Le (1000), Le Chi Thilnh (200), Le Viin Hll'ng (200), Le Viin LQi (100), Le Viin Th<'Ji (100), Mai Dilng (100), Nguy~n An (200), Nguy~n Ho (200) Nguy~n Ngqc Tran (100), Nguy~n Tåi (100), Nguy~n Thi Cå (100), Nguyen Thi Cuc (300), Nguy~n Thi Kim Hhng (200), Nguy~n Thi Mai Phll'ång (100), Nguyen Thi Mai (200), Nguy~n Thi Nga (200), Nguy~n Thi

Ban Tin Bi!.c Bi~t Phåp Am 1.2000

Ngil.nh ( 100), Nguyen Thi Ngqc Hoa (100), Nguyen Thi Thu Mai (100), Nguyen Thi Tuye't (100), Nguy~n Vlin Dilng (100), Nguy~n Viin Uo (100), Nguy~n Viin Lim (100), Nguy~n Viin Thå (100), Nguy~n Viin ThQ ( 100), Ph11-m C6ng E><!-t (100), Ph11-m L. Nan (300), Ph11-m Thi Bay (200), Sang (50), Se Cim Chi (200), Thai Thanh (10), Tcln Ngqc Hiep (100), Tcln Thi Bang True (100), Tcln Thi B11-ch Tuye't (200), Tr~n Thj Bicb Thuy (200), Tr~n Thi Pha'n (200), Tr~n Thi Thu Hil. (100) , Tr~n Van Båo (100), Tr~n Viin Vdc (100), Tdn Xil (100), Tru'ång Ngqc Loa n ( 100), Tru'ång Ngqc An (100), Vii Thj Ngqc Tuy~n (300), Ph~t TU' cung du'<'Jng thilng Phlfdc Slfång Te't Canh Thln, Bergen (1047), GE>PT E>tfc D11c (5 157), GE>PT E>tfc D11c ve s6 (2000), GE>PT E>tfc D11c (Loto) cl~ u niim (1368), Brumunddal: E>~ng Quang Lai (200), Cao Thi Loan Thanh ( 100), Cao Viin Thai (200), Hang Ngåi Ång (500), Huynh Viin Hoiing (200), Huynh Van Tbu~n (200), Hlfa Viin Ngling (200), Le Ht;~p (200), Le Vii n Vien+Tr~n Thi Lien (300), LU'ång Ngqc Tårn (100), Mai Thi L<!.c (200), Ngo Viin Hoiing (100), Ng6 Viin Phllc (100), Nguyen Gia Hoiing Anh (200), Nguyen Thanh Cung (100), Nguyen Viin Danh (200), Nguyen Viin LQc (200), Nguy~n Van Na (200), Nguyen van Nghi (200), Nguy~n Viin Phuc (200), Nguyen Viin Ta'n (200), Quach Hoiing Le (200), Thai Trung Hie'u (200), Tr~n Thu'ång Quång (400), Tr~n Viin Hu'dng (200), Tr~n Vii n E>(lng (200), Trjnh E>6ng (500), Vo Qu6c Viet (300), Vil Viin Nhiln (200); Blystadlia: Le Tbj Hoa (200), Lll'ång Tbj Nga (200), Nguye n Chinh (400), Trjnh Thanb (500), Trjnh My (500), Trjnh Ngqc Danb (250), Trjnh Ngqc E>tfc (200), Trjnh Phu'dc (2000), Trjnb Tan (500), Trjnh Thi Nga (500), Trjnh Viin Nhtfl (500), Trjnh Viin Phll'dc (500), Vo Thi Thanh E>~m (100); Drammen: Uim Tri Dilng (500), Tha i Thi Hdng Anh (2000), Thai Thi Hdng Lien (3500); Fredikstad: Che' Thi Thily Mai (200), Che' Quang Ki e n (500), Huynh Bao Minh (200), Tuye't Ni~m (500); Grimstad: Nguyen Van Muon (200); Halden: Tr~n Lqi (300); Hamar: Di~p Xuan Hue ( 150), Hå Ngqc Anh (200), H6 Tanh (300), Hue Chi (200), Huynh Thj Hlfång (300), LU'U Ki ~ u Phong (100), Nguyen Thi Mien (200), Nguyen Tie'n Ht;Jp (200), Ph11-m Thi My Trang (100), Tbai Thi Danh (150), Thai Thi Nga (100), Tcln Han Giang (300), Trjnh Thi Nil u (200), Trjnh Thi Pbilng (200), Vo Viin Dilng ( 100); Horten: Dlfång Thi Lan (100USD); Kjenn: Cao Thj Que' (500); Kongsvinger: E>~ng Trqng E>tfc (200), E>~ng Trqng E>tfc (200), H6 Thj Ty ( 100), Minh Ngqc (1000), Nguyen Viin E>dng (1000), T<!Thi NMt Linh (1000), Trjnh Thj B~n (100); Kristian~and: Anh chj Hie'u (1000), Anh chi Quang (100), Anh Khanh (200), An danh ( 100), Bich Thu~n (200), Chj Dll'ång (100), Chi Mai (50), Dung vil. E>inh (500), H6 Van Tiin (100), Huynh Thj Kim Thu (500), Hll'ång Thtly (100), Uim Thi Thiet (100), Liim Xuan Th<'Ji (100), Lai Kim Hue (200), Le Ngqc Linh (200), Le Nhu Nh~t Long (100), Le Thi Ga'm (300), Le Thi Lily (700), LU'U Danh Thifng (500), Minh Hiep vil Minh Sån (1000), E>~ng Kim Lan (100), E>~ng Viin T~p (100), Ngo Thj Quy (200), Nguyen Doån Nhung (100), Nguyen Hifll Uong (200), Nguyen Ta'n Le (100), Nguyen T<!-i (300), Nguyen Tua'n Thifng (200), Nguy~n Viin Ba (100), Nguyen van Lai (100), Nguyen Viin Phil ( 100), Nh6m etla Minh Tri vå Thilnh (2350), E>oiln Thi Nhtfl Phll'ång (500), Phan Viin Van (500), Thån Viin Thii'm (2000), T6n Tha't Sån (200), Tr~ n Uim (200), Vo Thånh The' (100), Vo Viin E>i~u (2450), Vil Ty (300); Krokstadelva: Le Trung Qu6c (100), Le Thi Phep (300), Le Vii n Minh (200); Larvik: T<!- Thi Chu (100); Lillehamar: Huynh Thanh Phong (100), Huynh Viin Con (500), Khll'ång E>lnh Tll'åi (100), Lilm Anh (100), Liim Chieu (500), Liim Sån (100), Liim Tong (200), Le Thi Hi~n (100), LU'U Ba Du (200), Ng6 V lin H11-nh (200), Nguyen Anh Tua'n (200), Nguyen Binh Thien (30), Nguy~n E>lnh Dilng (200), Nguy~n Quang Cha'n (100), Nguy~n Quang Tan (200), Nguy~n Tbj Kim Thu (100), Nguyen Thi Le Hoa (150), Nguy~n Thi Ngqc Dung (100), Nguyen Thi Ngqc Hue (100), Nguyen Thi Phl)ng (100), Nguyen Thi Tam (100), Nguyen van Ri (100), Ta Vll.n Tam (100), T<!- Vll.n TU (200), Tcln Minh Nghiep (500), Tr~n Thanh Sån (200), Tcln Tie'n Dilng (200), Tcln Viin E>tfc (500), Tcln Viin Rum (500), Truång Viin Hoiing (200), VU'ång Ut B11-ch Linh (200); Lorenskog: Henrik Bredsen (200), Le Ngqc Chanh vil. Nguy~n Thi Kim Trang (2000), Nguy~n Vlin Hai+Tri+Trang (1000), Vo My Linh (200), Vo Quang Thu (500); Lovenstad: Chi Vuång Thilnh (1000), Diep Thi Phuqng (500), Må LU'U Hil (500), Nguyen Tårn (100), Nguyen Trinh (500), Quynh Nhu (1000),

57


Giao Hl)i, Chila Khuong Vi~t. Quy Chu Co (19400); Mjøndalen: Nguy~n Vil.n Nay (500), Huynh Vil.n B~n (100), Phan Thj Kim Ph1.mg (1000); Moss: Cao Ngqc Y€n (100), Di~p Håi Hdng (800), E>ao E>lt~m (200), E>inh Vil.n Than (200), E>6 Mlfng (200), E>6 Thi Phlt~ng (200), E>oan Vil.n Len (200), Han Thai Hi~n (100), Han Thai Huy (100), Han Thj Cuc (300), Hd Phltdc Hdng (50), Hu~ E>ao (300), Huynh Thi Nga (100), Huynh Thi Nif (100), Huynh Thi Phlt~ng (100), Huynh Thj Sltdng (1000), Huynh Tnt(lng (150), Jamrat Changfit (100), U Quang Hifu (100), U Quang Vil (100), L€ Qu6c Clt(lng (200), Le Thanh Hilng (100), Le Thi Ånh Anh (100), Le Thi Kiem (200), Ly Vån Phuc (200), Ngo Quy~n (50), Ngo T{n L~i (200), Ngo Vil.n Hang (200), Ngo Vån Nghia (120), Ngqc Mai (200), Nguy~n Cong Tan (50), Nguy~n Cong Tan (200), Nguy~n Dung (200), Nguy~n L(lc (100), Nguy~n My (100), Nguy~n Ngqc Nh~n (200), Nguy~n Quy~n (100), Nguy~n Thi Dung (300), Nguy~n Thi Hlt(lng (400), Nguy~n Thj My Linh (100), Nguy~n Thi Nghia (50), Nguy~n Thi E>(li (100), Nguy~n Thi Thanh Phll'Ong (200), Nguyl\n Thi Them (100), Nguy~n Thj Trinh (400), Nguy~n Vån Clfc (200), Nguy~n Vil.n Dilng (200), Nguy~n Vån Hai (200), Nguy~n Vil.n Håi (100), Nguy~n Vån Hltng (200), Nguy~n Vån Lanh (50), Nguy~n Vån Ml)t (100), Nguy~n Vån Sdn (100), Nguy~n Vån Thai (300), Nguy~n Vil.n Thq (100), Nguy~n Vån Thu (200), Nguyl\n Vån Tin (100), Nguyl\n Vån Trung (200), Nguy~n Vån Tu{n (100), Ph<!-m Vil.n G6c (200), Ph<!-m Vån Ldn (300), Phan Lan Hll'Ong (100), Phan Ly Hoang (200), Phan Thi Bil.ng (200), Phan Thj Hltdng (500), Phan Vån Dilng (200), Phan Vil.n Nil.ng (100), Phan Vil.n Nhd (100), Phan Vån So (500), Philng NMt Hilng (200), Steven Lieu (150), Tr~n Cong Blnh (200), Tr~n Ngqc So (200), Trh Sau (200), Tr~n Thi Chåm (100), Trh Thi Kim Xuytn (200), Tr~n Thj Lan Anh (200), Tr~n Thq (500), T~n Thq (500), Tr~n Thq (100), Tr~n Thu~n (200), Tr~n Van Ban (200), Tr~n Vån My (100), Tr~n Vån Tåi (200), Triln Vån Thang (200), Tntong E>lnh Dilng (200), Tntong Thi Ki~u Oanh (100), Trudng Thi Thanh (300), Tntong Thi Nhll' (200), Tntong Van Tam (100), Tuy€t Minh (400), Til' Minh V<!-n (100), Vii Chi (300), Vo E>il.ng Ban (100), Vo Ngqc Binh (100), Vo Ngqc Trung (100), Vo E>ong (200), Vo Thi Ha (500), Vo Vil.n DU' (100), Vil Hd Nam (200); Oslo: Chau Ky Leng (300), Chj Oanh (200), Chltdng va Thoa (500), Di~m va Vån (500), Dll'Ong Vån Håi (200), H<!-nh Ngqc (400), Hi€u Linh (200), Hd Thj Ånh (300), Hd Thi Ånh (500), Hd Thi Lai (200), Hd Thi Nuoi (1000), Hd Vån Chu (100), Hu~ Gidi (500), Hu~ Tram (500), Huynh Nguy~t (250), Huynh Quynh (500), Huynh Vil.n Than (300), Lam Ba Thifng (500), Lai Van Hai (500), U Vil.n Phltdc (400), ~ Thanh (500), Li Co (1000), M.D.Thai (200), Martin Lam (100), E>J!.ng Thi Tren (400), E>J!.ng Vån D~n (1000), E>J!.ng Vån Khll'Cing (200), E>~ng Vån Khll'Cing (500), E>J!.ng Vil.n Tu{t (1000), Ngqc H<!-nh (600), Ngqc Sen (500), Nguy~n An Ll)c (1000), Nguyen H<!-nh Hoa (500), Nguy~n Hi~u Quy~n (100), Nguy~n Nam (500), Nguy~n E>tfc (500), Nguy~n T{n Khoi (150), Nguy~n Thi~t (500), Nguy~n Thi H<!-nh (200), Nguy~n Thi Nåm (500), Nguy~n Thi Ngqc Bich (200), Nguyl!n Thi Nhj (500), Nguy~n Thi Phlfdc (200), Nguy~n Thi Ti€n (500), Nguy~n Thi Xuan Nlf (200), Nguy~n Vån Hi~n (200), Nguy~n Vån Nhien (200), Nguy~n Vån Thanh (200), Nguy~n Vil.n Thu (500), Nguy~n Vån Thuy (1000), Nguyl!n Xung (250), Nguy~n Xung, Huynh Nguy~t (100), Nguy~n Xung, Huynh Nguy~t (200), Ph<!-m Gia Ll)c (500), Ph<!-m Hltdng (150), Ph<!-m Thj Hltdng va Phong (600), Ph('.m Thj Thu Hi~n (400), Quach Hifu Phltdc (500), Quach Thi~n Thu~n (100), Quach Thi~n Thu~n (100), Quång E>tfc (500), Se Kim Sang (100), Son va Phlt~ng (500), Tång Thi Tlt(lng Khanh (200), Th<1-ch Sinh (100), Thanh Ljch (2000), Thanh Lich (500), Thanh Tam (2000), Tan Nif Minh Nguy~t (500), T~n Lien (300), T~n Ngqc Minh (200), Tr~n Thi E>~u (200); Tr~n Thi E>~u (200), Tr~n Vil.n Phltdc va U Thi Bong (500), Truy~n Tram (500), Til' Linh va Di~u Hll'Ong (500), Til' M<1-n Mu6i (200), Vo Hoiing Anh (500), Vo E>tfc Phltdc (400), Vo Thi Liem (200), Vil E>lnh Quy vii Trinh (500), VU'dng Phltdc (1000), Vll'Ong Tl! Clt(lng (1000), Xuytn va Hoang (500); Porsgrunn: Dltdng Thi Bi (200), U Chi Khåi (200), Le Tam (100), U Thi Tuytt (200), Nguy~n Ba An (200), Nguy~n Hltng Yen (500), Nguy~n E>.tc Dilng (100), Nguy~n Thi M€n (100), Nguy~n Vil.n Hdng (100), Nguyl\n Vil.n Ph6p (50), Ph<!-m Thj Thu (100); Raufoss: Nguy~n Hltdng Hifu (200); Skien: Hd Chuy€n (100), Hd Hifu Ch{t (100), Huynh Vil.n Hdng (150), Le Thi Henh (150), Le Thi Loan

58

(100), Le Vån Dilng (100), U Vån Nhi (100), Le Vån Thanh (100), U Vån Vil (200), Nguy~n Vån Ll)c (600), Nguyl!n Ngqc Thåo (200), Nguy~n Qu6c Doanh (100), Nguy~n Thltdng (100), Nguy~n Vån Håi (200), E>oan Phap (100), Ph<!-m Duy Khanh (50), Ph<!-m E>ifc Ll)c (100), Ph<!-m Vi~t Hi~n (100), Tr~n Thanh Chinh (200), Trjnh E>tfc Thanh (100), Vo Thiinh Clt(lng (100), Vo Vån Tåi (100), Vil Vån X6i (100) ; Trq gitip phim båo h,1t cua Porsgrunn va Skien: Dlfdng Ch{n (200), Hd E>ång Ånh (200), L€ Thanh Tuoi (200), Le Thj Tuy€t Mai (200), Nguy~n Thi Hhg (200), Nguy~n Thi Phlt~ng (200), Nguyl\n Vån Bi (200), Nguy~n Vån Ph6p (200), Ph<!-m Hdng Thiinh (200), Ph<!-m Thi Hi€n (200), Phan Thi Phltdng (200), Tr~n Ngqc Vil (200), Triln E>lf~c (200), Triln Thj Ai (200), Tntong Phlfdc Quynh (200); Skjetten: LU'Ong Thj Cua (100), Ph<!-m Thi Hdng Thuy (200), V~ cua anh Bi (200); Stavanger: Thanh True (200), Nguy~n Thi Thoan (lOOOUSD), Chi Hl)i PGVN Stavanger d~t l (9450), Chi Hl)i PGVN Stavanger d~t 2 (8000); Trondheim: Chi Hl)i PGVN Trondheim (10000), Dltdng E>tfc Qu6c (300), Le Vån Hoa (200), Nguy~n Thi Thuy (2200), Truong Vån Thu~n (200); Vestby: Dll'Ong E>tfc Hilng (4000), Dltdng Thj ~ mng (500), Oll'Ong Thj Linh Nga (500), Oll'Ong Thj Nga (200), Olfdng Thj Thanh (300), Ph<!-m Ngqc Uyen Anh (1000); Alesund: Bili Thj My Nhung (200), Le Thi Ng~i (100), Le Thj Thoa (200), LU'U Thi Nga (200), Nguy~n Thi B6c (200), Nguy~n Thj Hi~n (200), Nguy~n Thj M~n (200), Nguy~n Thi NCI (200), Ph<!-m Kim Ånh (200), Tr~n Thi Khai (200), Tri~u Kim Lien (200), Tri~u Kim Ngqc (200), Tri~u Qu6c Tu{n (300); Asgardstrand: Mustapha Boudouch (500);

TO CmJC -

HOI DOÅN NGUCJI VItT:

T6 chtfc b6ng da Cup Oslo do Le Tnt(lng Ngqc Phltdng (3240); H(li Sinh Vi en E><!-i Hqc Trondheim do anh Nguy~n Ngqc TU ( 10377); Sinh vien Bergen ~~~ l (400), Sinh vien Bergen d~t 2 (400), Hl)i Tlfdng than tlfdng tr~ Bergen (1000), Chi H(li B~nh Nhiin Phong Bergen (1000), Chi Hl)i PGVN TN Bergen (16000), Chi H(li PGVNTN Bergen d~t 2 (6325), Hang banh mi Chi Trang Cl Skjetten (7000), T6 chtfc Ttt Canh Thln cua Chi H(li PGVN TN Oslo (29180).

Danh sach cung duffilg Hoa Quå t~i Chiia hang thang Nlim 1998: Thang 1: Trjnh Minh Phlfdc (100), E>J!.ng Thi Tren (100), Llfdng Thj Nga (200), E>i!-ng Vån Ljch (100) - Thang 2: Trjnh Minh Phlfdc (100), LU'Ong Thj Nga (200), E>~ng Vån Ljch (100), Tr~n Thj Thåo (200), Hd Thi Nuoi (200), E>~ng Thi Tren (l 00), Nguy~n Thi Minh Hu~ (200), Til' M~n Mu6i (200) - Thång 3: Trjnh Minh Phudc (100), LU'Ong Thi Nga (200), E>i!-ng Vån Ljch (100), Hd Thj Nuoi (200), E>i!-ng Thj Tren (100), Nguy~n Thj Minh Hu~ (200), Hd Thi C~m Van (200), Cao HiYu Lu~n (100), Til' M~n Mu6i (100), Nguyl!n Thi Thi€u (200)- Thang 4: Trjnh Minh Phltdc (100), LU'Ong Thj Nga (200), E>i!-ng Vån Ljch (100), E>~ng Thj Tren (100), Cao HiYu Lu~n (100), Til' Mån Mu6i (100), Nguyl\n Thi Minh Hu~ (200), LU'U Danh Thifng (100), Hd Thj C~m Van (200}, Bili Thi Xuiin Hll'Ong (100), Vo Kim Cuc (200}, Ph6 Thj Kim Di~p (100}, Tr~n Thi Nh~t Triim (100}, Triln Thj Thåo (200), Nguyl!n Thj Phltdc (200), Nguyl!n Thj Thi€u (200) - Thang 5: Trjnh Minh Phltdc (100}, Lll'dng Thi Nga (200}, E>i!-ng Vån Ljch (100), E>i!-ng Thi Tren (100), Cao HiYu Lu~n (100), Til' Mån Mu6i (100}, Nguyl\n Thi Minh Hu~ (200}, Nguyl!n Thj Phltdc (200}, Nguyl!n Thi Thi€u (100), Bili Thi Xuan Hlfdng (100), Vo Kim Cuc (200), Hd Thi C~m Van (200), Ph6 Thj Kim Di~p (100}, Triln Thi NMt Triim (100)Thång 6: Trjnh Minh Phltdc (100), E>i!-ng Vån Lich (100), E>i!-ng Thi Tren (100), Til' M~n Mu6i (100), Nguy~n Thi Phltdc (100), Nguy~n Thi Minh Hu~ (200), Lll'Ong Thi Nga (200) - Thang 7: E>i!-ng Vån Ljch (100), E>~ng Thj Tren (100), Til' M~n Mu6i (100), Nguyl!n Thi Minh Hu~ (200), Trjnh Minh Phltdc (100), VU'Ong Thanh (100), LU'dng Thj Nga (200), Bili Thi Xuan Hltdng (100), Hd Thj C~m Viin (200), Triln Thi Nh~t Triim (100), Vo Kim Cuc (200) - Thång 8: E>~ng Vån Ljch (100), E>i!-ng Thi Tren (100), Til' M~n Mu6i (100), Nguy~n Thi Minh Hu~ (200), Trjnh Minh Phltdc (100), VU'Ong Thiinh (100), LU'dng Thj Nga (200), Bili Thj Xuiin Hltdng (100), Hd Thj C~m Van (200), T~n Thi Nh~t Tram (100), Vo Kim Cuc (200), Vo Thi Thanh E>~m (100)Thång 9: E>i!-ng Vån Ljch (100), E>i!-ng Thi Tren (100), Til' M~n Mu6i (100), Vll'Ong Thanh (100), Trjnh Minh Phltdc (100), T~n Thj Thåo

Bån Tin E>i!-c Bi~t Phåp Am 1.2000


(200), Vo Thi Thanh E>~m (100), Lu'dng Thi Nga (200), Bui Thi Xuan Hu'dng (100), Vo Kim Cue (200), H6 Thi Cilm Van (200), Tn1n Thi Nh~t Tram (100), Tcln Nh~t Thanh True (500)- Thång 10: E>~ng Van Ljeh (100), E>~ng Thi Tren (100), Tir M~n Mu6i (100), Vu'dng Thanh (100), Trjnh Minh Phu'de (100), Trlin Thi Thao (200), Vo Thj Thanh E>~m (100), Lu'dng Thi Nga (200), Bui Thi Xuan Hu'dng (100), Vo Kim Cue (200), Hd Thi Cilm Van (200), Trl1n Thi Nh~t Tram (100), Trl1n NMt Thanh True (500)- Thång 11: Trjnh Minh Phu'de (100), Nguyl\n Thi Gioi (100), Ngo A Mu6i (200), Nguyl\n Thi Minh Hu~ (100), Hd Thi Nuoi (200), Lieng M~n Mui (200), Tntdng Thi Cay (200), Lu'dng Thj Nga (200), E>ij.ng Thj Tren (300) - Thång 12: Trjnh Minh Phu'de (100), Hd Thj Nuoi (200), Lu'dng Thj Nga (200), Nguyen Thj Minh Hu~ (100), E>ij.ng Thj Tren (100), Tr~n Thj Thao (200), Nguyen Thj Hi~n (100). Niim 2000: Thång 1: Le L~ Thd (200), Nguyen Vlln Ai (200), Trjnh Thi C~n (200), Bui Thj Xuan Hu'dng (100), Vo Kim Cue (100), H6 Thj Cilm Van (200), Tr~n Nh~t Tu (100), Trl1n Thi Nh~t Tram (50), Ta i Ly, Bao Vien (50), Tr~n Thi Nh~t Trang (50), Tin Nguyen, Cat Ly (50), Trl1n Nh~t Thanh True (100), Tr~n Nh~t Bao Tran (50), Vo Thanh Lam, Bao Hi~n (50), Nguyl\n Thj Minh Hu~ (500), Lu'dng Thj Nga (200), E>ij.ng Vlln Khu'dng (200), E>ij.ng Van Ljeh (100)- Thang 2: Le L~ Thd (200), Nguyen Van Ai (200), Trjnh Minh Phu'de (200), Nguyen Thj Minh Hu~ (200), Lu'dng Thj Nga (200), Bui Thj Xuan Hu'dng (100), Vo Kim Cue (100), Hd Thi Cilm Van (200), Tr~n Nh~t Tu (50), Tai Ly, Bao Vien (50), Tcln Thi NMt Trang (50), Nguyen Tin, Cat Ly (50), Trdn Nh~t Thanh True (100), Trl1n Nh~t Bao Tran (50), Vo Thanh Um (50), Nguyen Thi B6e (200), Nguyen Thi Bay (200), Nguyen Thi Ni!m (200), Nguyen Thi Tie'n (1000), Vu'dng Thanh (200), Trjnh Thj C~n (200), Han Tu Cue (200), Di~u Minh (500), E>ij.ng Vlln Khu'dng (200), E>ij.ng Vlln Ljeh (100) - Thång 3: Le L~ Thd (200), Trjnh Thj C~n (200), Lu'dng Thj Nga (200), Bui Thj Xuiin Hlfdng (100), Vo Kim Cuc (100), Hd Thi Cilm Van (200), Tr~n Nh~t Tu (50), Tr~n Thj Nh~t Triim (50), Ly Tå i, Bao Vien (50), Tdn Thj Nh~t Trang (50), Nguyen Tin (50), Tr~n Nh~t Thanh True (200), Tr~n Nh~t Bao Tran (50), Vo Thanh Liim (50), Nguyl\n Thj B6e (200), E>ij.ng Vlln Khu'dng (200), E>ij.ng Vlln Ljeh (100) -Thång 4: Trjnh Thj C~n (200), Lu'dng Thi Nga (200), E>ij.ng Van Ljeh (100), Nguyen Long (100), Tr~n Th9 (400), Bui Thj Xuan Hlfdng (100), Vo Kim Cue (100), H6 Thj Cilm Van (200), Trån Nh~t Tu (50), Tr~n Thj NMt Tram (50), Tr~n Thi Nh~t Trang (50), Tr~n Nh~t Thanh True (200), Tr~n Nh~t Bao Tran (50), Ly Ng<;>e Quyen (50), Ly Vlln Tiii (50), Nguyen Huu Tin (50), Vo Thanh Lam (50).

Trong cac cong due thl vi~c cung du'flng Tam Båo, xay Chua, due chuong, t~c tu'ctng, in kinh a'n to'ng ... la cong due vo lu'ctng d~ båo t6n d~o phap. Cong tac Ph~t Slf cua Giao Hc]i luon g~p nhi~u ke't quå th~t khiem nhu'flng d6 eling la nhfl slf phat tårn cung du'ong tit mQi gi6'i Ph~t TO' trong eling nhu' ngoai v~ cå rnQi rn~t v~t llfc eling nhu' nhån llfc. Xin ghi nh~n va thanh tårn dång len Tam Båo chti'ng rninh ciing de} tri cho quy vi lva gia quye'n luon thån tårn an l~c, eat tu'flng nhu' y trong CUQC so'ng hang ngay. MQi cung du'flng xin vui long lien ·~c V~ Chua

Bån Tin

D~e Bi~t

Phap Am 1.2000

Pban

Uu

Nam Mo Tie'p Dån D~o Su' A Di Da PM,t Tiing ehung eling toan th~ PMt Tu thu9e Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th5ng Nha't Na Uy vil'a nh~n dt.t<;Je tin bu5n than phv eua nhj vi Tht.t<;Jng TQa Thich Nha't ehan va Thich Thi~n Hu~ thu()e GHPGVNTN Åu ehiiu la

Cl} Ong Biin Nhu Nguy~n Van T~o Sanh nåm At Mao. E>å tha't 19e vao lue llg30 ngay thu tu' 12.04 nåm 2000 (nhåm ngay 08.03 nåm eanh Thln) tl;li Gia Nå Dl;~ i. Ht.ti'Jng thQ 86 tu.Si. Nay thay m~t Ban E>i~u Hanh, eling tha't ehung thu9e Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Th5ng Nha't Na Uy, ehlia Khuong Vi~t

d5ng thanh kinh phan t1U va ehia sdt St! milt mat Wn lao eling nhi vi Tht.t<;Jng TQa, ev Ba eiing nht.t toan th~ tang gia quye'n thu()e. Thanh tam nguy~n du ht.tong linh ev 6ng dt.t<;Je t5e vang ny pht.tong, di~n kie'n Di E>a, dil:e vo sanh nhån. eling du ehue nhi vi Tht.t<;Jng TQa va tang quye'n Vl;ln pht.tde trang nghiem, tliy tam man nguy~n. Nay kfnh van Tiing ehung ehlia Khuong Vi~t. Na U y Ban E>i~u Hanh GHPGVNTN NaUy, Ban Bien np Phap Åm Ban Trj St! eae ehi H9i tl;li Na U y Toan th~ Ph~t Tu tl;li Na U y

Phan

l.fu

E>t.t<;Je tin tr€ nhl;le må u eua dl;IO hifu Le Thanh Tt.toi, thanh vien Ban Trj St! ehi H9i PGVNTN Porsgrunn va Skien la:

Cl} Ba Trlidng Thi Hai E>å til' tr~n tl;li Gia Rai, Bl;le Lieu Vi~t Nam ngay m5ng 2 Te't eanh Thln (tue ngay 6.2.2000). Ht.ti'Jng thQ 68 tu.Si. Thanh kinh phan t.tu eling gia dlnh Ol;IO huu Le Thanh Tt.toi va tang quye'n tl;li Vi~t Nam. Nguy~n du ht.tong linh ev Ba sdm tieu dieu mi~n Ct!e Ll;le. Ban E>i~u Hånh GHPGVNTN Na Uy Ban Bien T~p Phap Åm Ban Trj St! Chi H9i PGVNTN Porsgrunn va Skien

Ngoai cac cong tac CU'u Tre! Bao Ll}t rni~n Trung Vi~t Narn, Giao Hc]i PGVNTN Na Uy con chung lo, giup diJ cac Giao Hc]i t~i cac quo'c gia khac (J håi ngo~i eling nhu' Giao Hc}i PGVNTN t~i que nha trong cac cong tac nhu': xåy Chua, in kinh, due tu'ctng, xa hc}i, dao t~o Tang Ni, v.v .. Va ngoi Chua Khuong Vi~t tuy nay da kha hoan tit, nhu'ng vån con nhi~u vi~c phåi lo tu sda - mfl rc}ng ... Do d6 quy Ph~t TO' nao c6 thi~n y phat tårn vao cac phån vi~c neo tren xin hoan hy lien l~c v~ Chua d~ bie't thern chi tie't.

59


Tin Giil Chot - Tin Giil Chot C~n k~

ngay 30.4.2000, ky ni~m 25 nam ke't thuc chie'n tranh,

nha cftm quy~n CSVn san md CUQC lung nip, hanh hong hang Giao phåm Ph~t giao - båt bo va dåu to' nhåm trl}C xuåt Thttc;tng Tqa Thich Khong Tanh ra khoi Chiia Lien Tri - liing xet Thanh Minh Thi~n Vi~n, Chua Gia Lam vao lue mia dem t~i

Quang Nam khiing bo'Huynh trtidng GDPT Nguy@n Cam

I. BAT BO V Å HÅNH HUNG THU(1NG TOA THiCH KHONG T ÅNH Lien tie'p trong ba ngåy 25, 26, 27.4.2000 Thu<;1ng tc:.>a Thich Khong Tanh bi cong an hånh hung va sach nhi~u. Våo lUe 16 giO 20 (gio Vi~t Nom), ngåy 25.4.2000, tren duong trd v€ chiia Lien Trl C1 Thti Due, nhi vi Thuqng tc:.>a Thich Khong Tanh va Thich Quång Hu~ da bi Cong an ch~n båt tl).i be'n phå Thti Thiem. 50 Cong an h<;1p d6ng vdi Cånh sat da chie'n bao våy hai Thu<;1ng tc:.>a . Yl khong xuåt trlnh l~nh båt, nen hai Thu<;1ng tc:.>a tu khuoc theo Cong an v€ d6n . Trong cu9c dån co, dån chung (J ch<;1 Thti Thiem de'n cång lue cång dong, khoång 500 nguoi trong d6 c6 nhi€u Ph~t tå bao quanh båo v~ hai Thu<;1ng tc:.>a . Cong an g9i xe tie'p cU'u. Trong thoi gian nåy Thu<;1ng tc:.>a Khong Tanh tlm cach di~n thol).i bao d9ng Phong Thong Tin Ph~t Giao Quoc Te' C1 Paris. Trong di~n thol).i chung t6i nghe ro tie'ng het ctia Cong an va tieng quiin chung la 6 phån doi: "Sao rna båt bd ngu'Oi tu hanh!" . Thu<;1ng tc:.>a Khong Tanh n6i nfra chung thi di~n thol).i bi cup: "Bao cao Cong an dang vay båt toi day! Toi dang ng6i (J gh1a ch(,l, khong chju di ... Cong an dong ma'y cht.~c ngu'Oi ... dan keo Mi dong låm ... ". Sau nåy mdi bie't d6 lå lue cong an diing roi di~n di våo ngt.tc hai Thu<;1ng tc:.>a, treo qu~t ta y våt len xe chC1 v€ d6n Cong an phuong Thu Thiem. Theo Quye't dinh so 7-VHDNT/QD do Hoa thu<;1ng Thich Quång DQ, Vi~n tru'dng Vi~n H6a Dl).o ky ngåy 4.2.2000 cong cå Thu<;1ng tc:.>a Thich Khong Tanh låm TruC1ng ban Ban Tu thi~n Xa H9i cua Giao H9i Ph~t Giao Vi~t Nam Thong Nhåt. Nen tu horn 21.4 Thu<;~ng to<). ra rni€n Trung lo cong tac tu thi~n. Vtta v€ de'n Såi Gon lå bi båt ngay .

60

Thu<;1ng tc:.>a Thich Quång Hu~ bi kham xet va bi qch thu ffiQt tåi li~u cua LHQ, m9t cuon "NMn djnh v€ nhilng sai i&m tai ht;Ji cua EJång cqng sån do! wJi Dan Tqc va Phat Giao Viet Nam" må ta c giå lå Ho a thu<;~ng Thich Quång D9 . Cong an gån gic:.>ng: "EJay la nhilng tai Lieu phån dl}ng, ne'u con tan phdt mla se bo tu!" Thu<;1ng te:.> a Quång Hu~ phåi khai bao du di€u, "Lam viec" vdi C6ng an de'n 21 gio 30 mdi du<;1c thå . Khi dua de'n C6ng an phuong Thu Thiem, vl tac d9ng cua roi di~n eling nhii'ng hånh d9ng vii phu cua Cong an, Thuqng tc:.>a Thich Khong Tanh ngåt xiu . C6ng an cho g9i y si de'n kham nghi~m r6i cha v€ d6n Cong an xa An Khanh. Ti!-i dåy sau 2 liin bi ngåt xiu va du<;1c cU'u cåp, Thuqng tc:.>a phåi låm vi~c de'n 23 gio 30 mdi cho v€ chiia . Cu9c "lam vi~c" nå y khong dOi chåt nhul~ thuong vdi Cong an, må lå bi dua ra dåu to tl).i Van phong Uy Ban Nhån dån phuong. C6 mat tren bån chu toa lå Chu tich Uy Ban Nhån dån phuo~g, qu~n, D<!-i di~n Dång, Chu tich M~t tr~n T6 quoc, Truong Cong an phuong, vdi khoång 50 nguoi du<;1c gc:.>i la "PMt tu chua Lien Tri". Nhu'ng Thu<;1ng tc:.>a Khong Tanh xac nh~n vdi Phong Thong Tin PMt Giao Quoc Te' rång "cac nguoi nay chl la vien chUc va cong an tra hinh, khOng e6 ai la Ph(it tu eua ehua Lien Tri cå. Chua bao gio thay mc,'it hq toi ehua Il Ph(it". Diiu thang gieng duong 4ch nåm nay, Uy Ban Nhån dån xa An Khanh da t6 chuc cu9c Dåu to cong c9ng tuong tt.t tl).i dlnh An Khanh. Cot kich d9ng quiin chung låm don xin nhå dm quy€n tri,IC xuåt Thu<;1ng tc:.>a Thich Kh6ng Tanh ra khoi chiia Lien Trl. Sau cu9c dåu to åy, nguoi ta thåy m9t "Dan Khie'u to' va Kie'n nghi" lan truy€n trong xa An Khanh, huy~n Thu Due, d~ di xin chii' ky . Don d€ gfri 4 co quan Nhå nudc va 3 co quan Ph~t giao cua Nhå nudc: Van phong Il Chinh phu CHXHCNVN, UBND Thånh pho va Giam dOc Cong an TP HCM, UBND Thånh pho va C6ng an Qu~n 2 TP HCM, UBND Phuong An Khanh va Cong an Phuong An Khanh, Ban Tri st.t Phat giao Vi~t Nam, Ban Tri st.t Thånh h9i TP HCM, Ban D<!-i di~n Phåt giao Quån 2. Don nåy k~ t9i : "Chua Lien Tri xay #ng eaeh day han 50 ndm ... la nai eac Phat tu de'n di du nguy~n du xin p hU c due an Lanh ... Truåe giåi ph6ng Chua Lien Tri la nai duqe Ph(it tu khiip nai v€ day eung bdi thiJ ph~ng dong nhu hQi. (. .. ) TM r6i chung to i phåi Iling lc,'ing bo ehua ... khOng dam den ehua vi sq bi bitt lay, hoc,'ic lien luy, vi nhllng hanh dqng chOng phd eaeh m(lng, chOng phd ehinh quy€n mqt cach dien eu6ng cua ang et;JO d&u gQi la tu hanh eua Phan Ngqe An (Thieh KhOng Tanh) .. . Thieh KhOng Tanh dd e6 15 ndm tu v€ tqi ehia re khOI doan Ut dan tqe, lqi d~ng tan giao chOng phd ehinh saeh cua EJång va Nha nu&". Sau lai th6a ml). va vu cao nå y, Don kie'n ngbi: "Vz the' nhan dan Phuong An Khdnh ehUng toi tha thie't kinh mong ehinh quy€n nhan dan cac cap edn eu vao Hien phap 1992 va lu(it phdp hi~n ha~h cua Chinh phu CHXHCNVN tr~c xutft: 1) Phan Ngqe An ule Thieh KhOng Tanh, 2) Nguyln Quoc

o

Bån Tin D~c Bi~t Phåp Åm 1.2000


tue Thich D6ng An, 3) Ph~m Thi Yen Phuong, 4) LIIU thi Nu, va nhllng nguOi do Phan Ngqc An dua vi chilm d~ng chua elt ng~ hat hqp phdp, trao trå Chua Lien Tri cho nhdn dan PhtJ,t tu Phuang An Khdnh ".

Sang ngåy 26.4.2000 Cong an de'n chua Lien Tr'i båt 4 chu dic$u di "lam vi~c", d~ khai bao hånh tung cua Thuqng tQa Thich Khong Tanh, va ham dQa de chu dic$u phåi bo chiia hoan t1,1c . Ne'u khong se bi båt.

Sau m()t thang ntC1i v~n d()ng, "Don Khilu ki~n va Kien nghi" n6i tren thu duqe von v.:::n 19 ehii' ky . Trong danh saeh nå y khong ai lå Ph~t tii Chiia Lien Tr'i cå.

Sang 8 gio sang ngay 27 .4.2000, 5 Cong an de'n båt Thuqng tQa di thåm viln. Nhung Thuqng tQa tii' khuoc, n6i rång dang bi s6t, bi Cong an hånh hung, nen ngl,l'c dau ran, nguoi e åm khong di dau duqc. Ba giO d6ng h6 sau, 4 can bQ thu<?c Uy Ban Nhån dån xå An Khanh Mn dQc lc$nh ke't an Thuqng tQa Thich Khong Tanh "kh6ng

Cu()e E>ilu t6 t6i ngåy 25.4.2000, mang eung m1,1e dieh, nhlfng e6 thern nhii'ng eau hoi lien quan de'n eu()c båt bo h6i chi~u, va Sl! xo xat giii'a ll,l'e lu<;lng Cong an voi Thuqng tQa Khong Tanh cung nhii'ng phat bi~u ch6ng d6i cua Thuqng tQa. Sau dåy lå m()t våi eau hoi dap tieu bi~u cho lo<:ti dilu t6 thoi Cåi dch Ru()ng dilt nhii'ng nam 50:

Chu dau hol: Ong ra mi~n Trung lam gl? TI. Kh6ng Tanh dap: Hoa thuqng Huy~n Quang dau ye'u, toi ra viln an.

Chu dau: Sao khong xin phep? TT. Kh6ng Tanh: Mily lån trude c6 xin, khong cho. Nen lån nå y khong xin nii'a.

Chu dau: Ong la Thåy tu giå hic$u, ong khong dlfqc diing chuc Thuqng tQa. Nhån dån då tO' do ong, då c6 dån khie'u kic$n va kie'n nghi ong phåi ra khoi chiia Lien Tr'i, sao ong khong thi hånh? TI. Kh6ng Tanh: Nhå nuoc då ra Nghi dinh tr~,~c xuilt toi chua? Cac ong ba cho toi coi Nghi dinh ily? Chi c6 E>ång dua nhå tu giå rn<:to våo chiia, chu C1 chua låm chi c6 nguoi giå rn<:to. Toi tu hånh t<:ti chiia nåy tii' h6i 8 tu6i, nay då 57 tu6i, sao gQi lå thåy tu giå hic$u? Thuqng tQa hay khong Thuqng tQa lå chuyc$n cua Giao H()i chung toi quye't dinh, E>ång de ong ba khong c6 quy~n xåm ph<:tm. E>ång la dång, ton giao la ton giao, khong duqc lån l()n .. .

Chu dau: Sao h6i chi~u ong ho "Da dao CC}ng san!", "Da dao Cong an khUng bo'!"? Ong ph<:tm pbap ong c6 bie't khong? Ong phåi h6i tårn h6i cåi di. TT. Kh6ng Tanh: Toi ph<:tm phap ch6 nao? Toi di tren duong, ch~n båt khong c6 giily phep c6 ph<:tm phap khong? Mu6n toi hoan ho thl phåi cu xii' tii' te', cu xii' van minh. Mu6n toi hoan ho thl E>ång phåi ton tr<;mg nhån quy~n, ton trQng tl,l' do ton giao. Hånh hung toi giii'a chq thl toi då dåo. C6 gl kh6 hi~u dau ... E>e'n dåy c6 tie'ng ho: "Tåt rnay di!". Ba Mai Xuån Phuqng, chu qch Phuong, li~n ra lc$nh cho Thuqng tQa Thich Khong Tanh khong duqc phat bi~u nii'a. Ba len giQng t6 kb6 va mic$t thi: "N6i cho 6ng bilt,

6ng chlla h~t eat trong sa m~c. M~nh nhll de' quoc My ma chUng t6i con danh tan. ThU phån dqng nhll 6ng dem biin nat ddu tat c å!".

Bån Tin E>~c Bi~t Phap Åm 1.2000

ehdp hanh l~nh etla TruiJng Cong an Phuang mai di lam vi~e. elt tru bdt hqp phap va di khoi ehua kh6ng xin phep. UBND se e6 bi~n phap tritng tri sau".

Il. KHÅM XET THANH MINH TIDEN VltN Horn 23.4.2000, Cong an Mn Thanh Minh Thi~n Vit$n våo lue 12 giO 30 khuya doi kharn hQ khåu. Nhlfn.g chu Tang båo: "Ngay mai hdng den kham, lutJ,t phap kh6ng eho khdm nha ban dem, ban dem dl cho dan nghl". Cong an tie'p t1,1c d~p cii'a om som Mn 2 gio sang, thily nhån dån va Ph~t tii quanh vung nghe bie'n ua ra xem cång lue cang dong, hQ moi rut lui . Ngay horn sau, Cong an, d<:ti dit$n M~t tr~n va ban Ton giao chinh phu l<:ti Mn kha dong, n6i la xin g~p Hoa thuqng Thich Quång E>Q. Hoa thuqng vui ve tie'p d6n va hoi c6 vit$c gl. HQ båo låu kh6ng g~p nay Mn tham. Duong nhu hQ nghi lå Hoa thuqng ra Hue' låm gi6 CO' E><:ti låo Hoa thuqng Thich E>on H~u, nen de'n ki~rn tra. HQ khuyen Hoa thuqng yen tri dem he't thoi gian va tårn ll,l'c hoån tilt bQ "Phq,t Quang D~i Til Diln". Vi, hQ n6i, dåy lå cong tr'inh c6 gia tri nghln doi, cong tr'inh d€ l<:ti cho nhii'ng the' he$ mai sau. Chu Hoa thuqng khong nen d~ thoi gio ch6ng chinh quy~n. Hoa thuqng Thich Quång E>9 cuoi dap: "Xin cac ong yen tam. Toi ngay dem lo

cho bQ Dq.i Til Diin day. Nhrtng khi co diiu gi khOng phåi, can len tilng toi cu len tilng. Toi khuyen cac ong mQt diiu: Chu nen ngq.o mq.n, kieu cdng. Cang chu quan la cang chet day!". Tuån 1€ vii'a qua, Hoa thuqng Thich Thanh Minh, tr1,1 tr'i Thanh Minh Thi~n vit$n då bi Cong an doi di "lam vi~c" 2 lån. Cong an ra lc$nh chi cho phep hai Hoa thuqng Thich Quång E>Q va Thich Thanh Minh, rnQt Su co va rn<?t chu dic$u duqc cu tru trong Thi~n vit$n må thoi. Tilt cå mQi cu si giup vic$c phåi tUe khåc roi Thi~n vit$n, tii' nay v~ sau khong cho ai de'n C1. Horn nay, 28.4.00, Hoa thuqng Thich Thanh Minh con bi trit$u len cong an låm vic$c. Hoa thuqng då mua 2 can xang va dl! tinh tuyen bO' voi cong an rång: "Cac ang sach nhiJu toi qud liim r6i.

Phåi chdm dur ngay di th6i. Bdng kh6ng, toi se ti! thieu!".

Ill. LUC SOAT CHiJA GIÅ LAM T<:ti Chiia Gia Lam C1 qu~n Go Vilp, Sai Gon, vao lue 23 gio khuya ngay 24.4.2000, Cong an då keo Mn l1,1e soat

61


chiia trong vong 2 tieng d6ng h6, n6i la ki~m tra ho khifu. E>åy la noi thttong tru ctia Thtt<;Jng T<;>a Thich Tu~ Sy, T6ng Thtt ky Vi~n H6a E>~o. Såp den ngåy 30.4, mot lo~t cac chiia o Sai Gon va cac tinh mi~n Trung bi kham xet, ki~m tra hi,) khifu thttong trt!c vao ban dem nhlt mot hlnh thuc sach nhi~u. ky thi d6i voi chtt Tang Ni, Ph~t ni ho tr<;J Giao Hoi Ph~t Giao Vi~t Nam Th6ng Nhilt, ngay cång cong khai. M1,1c tieu ctia chien dich nay nhåm gåy hoang mang dao di,)ng, gieo råe khong khi khting b6 trong long Ph~t tti', hong cMn dung m<;>i stf len tieng doi hoi nhan quy~n va ttf do ton giao.

IV. HUYNH TRU'åNG GDPT NGUYEN CAM BlKHUNG BO Vl ly do dm dåu mi,)t Phai doan Gia f>inh Ph~t Tti' (G8PT) v~ qu~n Nghia Hanh viln an E>~i llio Hoa thtt<;lng Thich Huy~n Quang horn 16.2.2000 (trong djp Tet), Huynh trttong Nguy~n Cam, Trttong Ban Httong Dh GE>PT tinh Quång Nam da bi Cong an huy~n E>i~n Ban g<;>i di lam vi~c su6t hai ngay 13 va 14.3.2000. T~i day anh Cam phåi 5 lån viet di viet 1~i to khai chuyen di tham Hoa thtt<;lng Thich Huy~n Quang cho cac quan c hue cong an Lttong Quang Sang, Ånh, Phttong, Blnh ... E>ap di dap I~i cac eau hoi: Ai thue xe? bao nhieu chiec? mily ngttoi di, ke khai ten tu6i, ly ljch cac ngttoi nay? ong Huy6n Quang n6i gi? qua Tet d~ o dau? bao nhieu d6 cU'u tr<;l bao l1,1t? do ai gti'i? gti'i cho ai? van van. Tho~t dåu con hoi han on t6n. Dån da chuy~n qua do~ n(_lt: Ai cho phep anh thanh l~p Ban Httong Dån GE>PT, mot t6 chuc bilt h<Jp phap, rna Nha nttoc cilm ho~t di,)ng chieu theo så c lu~t l~ p hi,)i 102/SL va Nghi djnh ton giao s6 26. Sao anh ngoan c6, anh c6 mu6n chet khong? Dttoi ap ltfc khting b6 toi tilp, ham d<;>a lam h~i gia dinh anh, bui,)c long anh phåi viet don, theo l~nh Cong an, xin tu chuc TruCing Ban Httong Dån GE>PT tinh Quång Nam, va bao cao danh sach thånh phån Ban Httong Dån GE>PT. Hai cong an Ånh va Blnh dlta anh v6 nha kham xet tai li~u va giao ni,)p con dilu. Cong an Ånh ra l~nh lily giily but va n6i voi anh Cam "16i n6i sao anh viet vt;ly nhe". R6i ong Blnh båo anh Cam viet: "T6i It! nguy~n dem giao nqp mql so' lai li~u xau" - ong d<;>c mot d<;>c 25 danh m1,1c toan cac tåi li~u ctia Giao Hi,}i, ctia cac Hoa thlt<;Jng Thich Huy€n Quang, Thich Quång E>i,}, Thich Long Tri ... - do~n cu6i båt viet: "T6i It! nguy~n dem giao nqp cho C6ng an huy~n va xin cam ket 1u day vi sau kh6ng dQC va [IIU giil nhilng lai [i~u nay". Khong rieng trttong h<;lp anh Nguy~n Cam bi uc che khong cho lam cong tac giao d1,1c thanh thieu nien Ph~t giao trong phong trao Gia f>inh Ph~t Tti' ra doi da han 60 nåm qua. Nhi~u Huynh trttCing khac C1 cac huy~n E>i~n Ban, Long Xuyen, Que Son ... ciing låm ho an cånh tttong tlf. Tinh hlnh bue thiet den noi Huynh trttCing H6 Tiln Anh, d~i di~n toan th~ Huynh trltdng GE>PT tinh Quång

62

Nam da phåi viet E>on Thåc Måc ngay 4.4.2000 gti'i T6ng bi thtt E>ång Le Khå Phieu, Chti tich Trån E>uc Lttong, Chti tich Qu6c hQi Nong E>uc M~nh, Thti tttong Phan Van Khåi, Bi,) trttCing Cong an Le Minh Httong va TrttCing ban Ton giao Le Quang Vjnh.OO Låm t~i Paris, ngay 28.4.2000 Phong Thong Tin Ph~t Giao Qu6c Te

Van Te' Chie'n Si Tr~n Vong Va Dfing Bao Tli'N~n Hoi oi! Bi~n thåm dåm thuy6n nhån, xac vui b1,1ng ca Rung xanh chon cåi t~o. xttong b6n cåy rung Nho chtt linh xtta: Dån giåu nltoc m~nh Tttong gioi binh hung Mi,)t giåi non song gilm v6c Mi6n Nam dilt nttoc xinh tttoi Khåp noi noi tieng hat au ca Ngttoi ch6n ch6n tt! do dån chti Nao ngo dau: Lanh d~o v6n bilt tai, tham nhiing ho~t dåu, c6t vinh thån phi gia, non song bo m~c Chien cui,)c dang giång co, cao nguyen bo ngo, nhåm nttoc co quan tr<;>ng, dilt nttoc tan hoang Chtta danh da lui, rån khong då u, chien si bang hoang ngo ngac Khong ngttoi båo v~. ga l~c my, d6ng bao h6t hoång tån ett E>au don thay, d~i 19 kinh hoang, giay xeo nhau rna che't Thåm nao thay, tå u be chen chuc, d6i khat phåi thac oan Anh hung thay, chie'n si låm dttong cung, quyen sinh t~p th~

Can dåm thay, quye't mot long di~t djch, vi qu6c vong thån Than oi! N6i chång he't IOi Nghe cång them kh6 Bai chie'n trttong kia, con ving tie'ng quan quån råm ri,) E>ttong oan h6n n<;>, tltdng nhtt loa i qui mi lao xao

***** Dilt nttoc thay ngoi, d6i chu Mau do nhui,)m khiip non song Våo Vå vet v6, dinh cao tri tu~. them to uy danh Xe'p hang cå ngay, xa hi,)i chu nghia, cång them ro m~t Can ng6 nghenh ngang Mi€n Nam tui h6 Quån nhån cong chuc, cåi t~o rung sau My g6a con coi, khii'n hoang kinh te H~n che' khifu phån dttoi tie u chuifn, sån khoai com håm, day d<;>a giay vo, d6i sat t~n xttong Tang gia lao di,)ng tren chi tieu, d6n cui ch~t cåy, våt ngttoi cho ki~t. gå y them 16 dit Thit da vui x6 nui ganh sau Xttong gan gi~p dåu bo cu6i b1,1i

Biin Tin E>~c Bii;t Phap Åm 1.2000


V()i vang mia manh chie'u rach, b~n chung til tr6ng theo, con måt do Tieu di~u m()t nam dat hoang, nguoi VQ tre kh6c ch6ng, mai t6c xanh Thuong tha y! Nguoi che't vi til då y ac nghi~t Nguoi che't vi thie'u thon thuoc men Nguoi vi lao d()ng co han Nguoi vi chuong klti son lam ch~p chung Khi nhåm måt kh6ng nguoi than thu()c Moi oan tinh sao cCii cho ra Lang thang kh6ng ctia kh6ng nhå H6n sieu phach I~c. bie't la v~ dau? Chi~u hiu håt, thap thoang h6n rna bong qui, gi6 rii'ng sa o s~c. nhU' oan nhU' than Toi am u, ch~p chon u6ng tti oan h6n, con d6m lttc:jn 10, duong treu duong gh~o Nao nung thay! Thåm tr~ng a y k~ sao cho xie't T()i ac kia, oan klti ngut troi HBi h6n lin quat mu6n noi Trai dan b~c d() la noi tim v~

***** Cu()c the' d6i thay Tang thll'ång bie'n cåi Bu6i nhi~u nhU'ong 6ng h6a ra thling Thoi the' moi, ch6 ng6i bån d()c Sung d~n trong ta y, ap d~t lu~t rii'ng Cuop cua nhan dan, d6i ti~n d6i b~c Ha khåc qua hum beo, cai c()t den di dU'c:jc ciing di E>Qa dåy hån dia ngi,IC, ngU'oi dån den long nåo muon d S6ng nuoc lenh denh Be'n bo mil mit M~ng nguoi nhu sc:ji t6c Kie'p song tlfa månh treo Cåu troi cao, troi cao tham thåm Khan bi~n r()ng, bi~n r()ng menh m6ng Tå u ngoai khoi, låm ngo kh6ng vot Tr~i trong bo, xua du6i thuy~n ra Vao ta y håi t~c. che't chång toan thay LQt b~:mg kinh ngll', thac kh6ng nhåm måt Thuong thay! Nguoi che't vi d6i com, khat nudc M~t troi soi, than xac heo kh6 E>dn dau quån qu~i tirng gio Chie'c quan tåi n6i, v~t vo b~ khoi Nguoi che't vi bi~n troi fuinh n() S6ng bua va y, giong to hai hung Mong manh chie'c la gifi'a dong Vui ch6n than xac vao long nltdc sau Nguoi che't vi g~p tåu håi t~c Cudp b~c ti~n, gie't chång nU'ong ta y E>~p då u, dam bt,mg phoi thay 6 danh phl;l nfi', xac då y bi~n Bong Nguoi che't vi duyen phong tuån ti~u Ngay lån dem !ung kie'm nguc:}c xu6i

Bån Tin El~c Bi(!t Phap Åm 1.2000

Ho~c noi bai h~n toi troi

LU'a ba y, d~n kh~c toi bai ru()t gan Khi nhåm måt kh6ng nguoi IU'c:jm xac Bie't phU'ong nåo? Tr6i gi~t bo vo Tri~u x6, s6ng då y d~t do Phach don, h6n chie'c bay giO noi nao? E>em trang mo, s6ng ri råm bai vifng, tie'ng nguoi than kh6c Khuya l~nh leo, gi6 åo nao phi lao, h6n qui keu van Nao nung thay! Thåm thie't nhe, k~ sao cho xie't Oan klti kia mo mit dat troi HBi h6n tr6i d~t bi~n khoi Cau kinh, tie'ng k~, la noi tim v~

***** Bi~n khoi nhi~u thåm h9a, kh6ng nh1,1t clti thuy~n nhan

Rirng nui ph1,1c tai uong, chång chun chan vuc:jt thoat VU'c:jt nui cao, song m()t che't muoi Qua bien gidi d<!-n bay, gi~c du6i Xac råi vlfc sau Xuong phoi bo suoi Thuong thay! Nguoi che't vi sa tay cuop qn Nguoi che't vi rifn re't, hum beo Nguoi vi chan så y lttng deo Nguoi vi ki~t suc, cheo leo g~p gh~nh Giay phut cuoi, ai nguoi luqm xac Thit XU'ång dånh tan nat rirng sau Quån quanh b1,1i co bo lau A. y h6n duong xa, bie't dau ba y gio? Nao nung thay! E>au don ay, k~ sao cho xie't Oan khien kia, dat thåm troi såu HBi h6n I~c Ioi noi dau? Vong nhån xa t()i, mau mau tim v~

***** Hai muoi lam nam uat h~n H6n hBi h6n, oan khuat noi nao? Con van VU'ång han vong quoc? Ng~m n6i t\ii bu6n noi cltin suoi kh6n ngu6i? Rttqu an tinh ba chung Kh6i hU'ång thåm vai nen Thang TuE>en, Ngay Vong Quoc H~n Xin cung thinh h6n v~ Nuoc qnh binh tå y s~ch moi oan khien Kinh sieu d() xua tan ni~m u ån Thoi vang, chen chao H6n linh thieng chU'ng giam long thanh Nuong Ph~t llfc sieu sinh coi khåc Hi~n oai linh phO tri dan t()c CU'u nltdc nhå thoat cånh låm than HBi oi! Thuong thay! C6 linh, xin hu<'1ng!

Trdn Quan Ni~m

63


. .. "'

PHÅNUu

PHÅNUU

PHÅNUU

Bt1<;1c tin thån phi) cua dh. U Thj Thanh, ute nh~c gia cua anh Nguy~n VAn Ctt~ng (nhå tho Nguy~n Thllong Quå), Bergen, Na Uy, lå C\1 6ng

Dt1<;1c tin tMn rna\) cua anh HAng Ngåi Ång, Hama1, Na Uy, lå:

Dt1<;1c tin thån rna u cua d~o hi!'u HAng Ngåi Ång, Hamar, Na Uy, lå :

C1,1 Ba Trdn Al Qut

C1,1 Ba Tr4n Al Qut

UXuiln

Sanh nåm 1914 (Gi6p Ddn), Ba tha't loe Tuy Hoa, VietNam våo lue 06.00 gi~ sling ngåy 05 thling 04 nlim 2000 (nhOm ngay mdng mQt th6ng ba Canh Thln). Ht1Cing th<;> 87 tuOi.

Sanh nlim 1914 (GI6p Ddn), Ba tha't loe t~i Tuy Hoa, VietNam vA o lue 06.00 gi<l sling ngåy 05 thling 04 nlim 2000 (nhOm ngay mdng m~t th6ng ba Canh Thln). HttCing th<;> 87 tuOi.

t~i

Ba tha't loe t~i thOn My Thanh, xa Cam Thjnh BOng, huyen Cam Ranh, tinh Khlinh Hoa, V tet Nam våo hlc 02.00 gib sång ngåy 08 thång lO nlim Ky Miio (nh0!":"1 ngåy 15 th6ng 11 nom 1999). HttCing th<;> 89 tuOi. Thår.h k.inh phån t1U cung anh chj Ctt<lng, Thanh vA tang quy!n cung du nguyen httdng linh ev 6ng sdm tieu dieu mi~n TjnhBo

Th~bh kinh phån t1U cilng anh chj Ång vA

tang quye'n. C~ u nguyen vong linh Cv BA såm sieu thång mi~n C1,1c L1,1c BA H~ Thi Thln (Bergen), Gd. Phi Ng<;>c Håi (Oslo), Gd. Ph1,1m Trjnh Hå (Oslo) Gd. Khttu V lin Nhi vA Gd. Tr~n Hoa

Thånh kfnh pMn t1U cilng d1,1o hil'u vA tang quye'n. Nguyen c~ u httdng linh Cv BA sOm tieu dieu mi~n Tjnh Bo Cht1 Tling vA Ban Bi~u Hånh GHPG Ban Bien T~p PM p Åm Ban D1,1i Di~n PGVN t1,1i Brumunddal vå Hedmark

Gd. Thlii Vlin KiSm (Phåp)

CÅMT~

CÅMT~

CÅMT~

Chung con thay m~t d1,1i gia dlnh C1 Vi~t Nam xin chån thånh cåm t~ : - Cht1 Tht1<;1ng T<;>a, Dl,! i Bll'c, Tling Ni Cnua KhuOng Viet- Na Uy. Dii quang låm chu l~ ThQ Tang t1,1i tt1 gia vå U Quy Vong t1,1i Chua Khuong Viet cho thli.n m~u. nhi,IC mau, bå ngo!_li cua chung con lå:

Thay m~t gia dlnh, chung con xin chån thånh cam li,! : - Cht1 Tht1<;1ng T<;>a, D1,1i Dll"c, Tling Ni Chua Khuong Viet- Na Uy. - Ban Trj S1,1' CHPGVNTN Stavanger. - Hoi Ngttbi Viet Ti N1,1n Stavanger. - Hoi Ngtt~i Viet Tj N~,~n Sandnes. - Ban B1,1i Dien Cong D~ng Cong Giåo - Nh6m tin h!Ju Tin Lånh -Hoi Cao Nien Ti N1,1n Stavanger . - Ban Ho Niem CHPGVNTN Stavanger - Quy 6ng, Bå , Anh, Chj trong chuy!n tå u vt1<;1t bien. - Quy thli.n bhng quy!n thui)c, quy sui gia, quy bhng h!Ju, quy d1,1o h!Ju Ph~t tå vå quy bå con cO båe d6ng httdng xa g~n. da dien tho1,1i, hay Mn pMn ttu, tvng ni~m. d1,1 I€ phåt tang vå dt1a linh c(Ju cua ch~ng, cha, anh, chu, ong ngol,li chung tOi lå :

Chung con thay m~t gia dlnh Cl Vi~t Nam vå Na Uy xin chån thånh cam t1,1 : - Cht1 Tht1<;1ng T<;>a, D1,1i Dll"c, Tling Ni Chua KhuOng Viet- Na Uy. - Chtt Thttqng T<;>a, D1,1i Dll'c, Tling Ni - Viet Narn. - Ban Trj S1,1' CHPGVNTN ~tavanger. - Ban H(> Ni~m CHPGVNTN Stavanger - GBPT Bll'c Minh. - Cha LM. U Dlnh Phuc vA gia dlnh. - Ban D!_ii Di~n CD COng Gilio Stavanger - Hoi Cao Nien Ti N!_in Stavanger - Hoi Ngttbi Vi~t Tj N1,1n Stavanger. - Hoi Ngttbi Viet Ti N1,1n Sandnes. - Nh6m lin h!Ju Tin Lånh - Hoi TT. Benh Nhli.n Phong Stavanger - Cung toån thS thån bhng quy!n thui)c, Quy 6ng, Bå, CO, Blic, Anh, Chj, Em thli.n h!Ju t1,1i Na Uy, Hå i Ngo1,1i vå Vi~t Nam. Ba dien tho1,1i vå dEn nhå thåm vi!ng, phån ttu. E>~c biet TT. Thfch Tri Minh vå Sa Di Vien E>~i da: de'n nhå tl,tng kinh, phåt tang cho gia dlnh chung con cilng nhtt du sieu cho thli.n m~u. bå noi, co, chung con lå : C1,1 Ba Ly Thi Ngqc Phlip danh Ddng Lan

· C1,1 Ba Nguy~n Thi Ca Phap danh Nguy~n Vil Tha't loe ngåy 3.12.99 (nhhm ngåy 27 thling 10 Ky Mao) t1,1i Bjnh Qulin, Vi~t Nam. Ht1Cing th<;> 87 tuOi. B~ng thbi chung toi cilng xin thånh k.inh c å m li,! : - Quy vj d~i di~n de hoi doån. - Quy than bhng quye'n thuoc, quy bhng hi!'u, quy bå con cO, bok, anh, chj em xa g~n da Mn phung di!u, h<;lp 11,t'c du sieu cho m~ chung toi, ho~c g<;>i di en tho1,1i, di en tfn, di en thtt chia bu6n an ui chllng tOi trong khi nghe tin m~ chllng tOi qua dbi. Trong lue tang gia bo'i ro'i, khOng sao . trånh khoi nh!Jng 16i l~m. sd sua't; chUng con (chung tOi) k.inh xin Cht1 TOn E>tl'c (chtt quy vi) ni~m tlnh hy xå cho. Tang gia d6ng kfnh båi: Con gåi: Nguyen Tue Nguy.;n Thj Minh Hue (Fredrikstad - Na U y) Con r~: Quång Phåt Ch!' Quang Ta'n. Chåu ngo1,1i: Ch! Bfch Hoång, Ch!' Bfch H6ng Vån, Ch!' Bfch Quynh Nht1, CM Quang Huy.

Ph4t

tti' Nguy~n VAn Ånh

Da tha't l~c våo lue 3.25 gib sång ngåy 25 .11.99 (nhhm ngåy 18 thång 10 nlim Ky Mao). Ht1Cing th<;> 65 tuOi. - Trong lue tang gia bo'i rO"i, khOng sao trånh khoi nhilng 16i l~m. sd sua't; cht1ng con (cht1ng tOi) xin Cht1 Ton E>ll'c (cht1 quy vj vå bå con) niem tlnh hy xå cho. Tang gla ddng cåm t1,1: VQ: Nguy€n Thj Ki~u Thu. Trt1Cing nam: Nguy~n Vlin Ta'n vå v<;1 (Na U y) Trt1Cing ncr: Nguy~n Thj Mui, ch6ng vå con (Na Uy) Cung ta't cå con trai, gåi, dfiu, r€ vA clic cM u noi ngo1,1i Cl Na Uy- VietNam.

Tha't loe lue 18.30 gib VietNam ngåy 17.02.2000 (nhhm ngåy 13 thling gi!ng Canh Thin) ~i Viet Nam. Ht1Cing th<;> 90 tuOi. Trong lue tang gia b6i ro'i, khOng sao trånh khoi nh!Jng 16i l~m. sd sua't; chung con (chung tOi) xin Chtt TOn E>tl'c (cht1 quy vj vå bA con cO båe d6ng httdng, thån hi!'u) niem tinh hy xå cho. Thay m~t tang quy!n chung con ddng kfnh cåm ~ -Ly V lin T~o. vr) vA cåc con (Na Uy) - Nguy.;n VAn H!_inh, vr) våde con (U c) - Ly Thj Minh Xuån, ch6ng, cåc con SVi et Nam) - Cung cåc chåu noi, ng01,1.i (~a Uy, Uc, Vnam)


Bac sT LE VÅN VINH Almenpraksis - Spesialist i Akupunktur Y khoa Tang quat- chuyen khoa Cham cll'u T6t

nghi~p Y khoa t>c;ti hQc Sai Gan 1971

Y khoa 8c;ti hQc Oslo 1984 Tot nghi~p chuyen khoa Chåm cll'u tc;ti Trung tåm Chåm cll'u Quoc te Hongkong 1985

Phong mc;tch : Havnegata 18 2004 LILLESTRØM SLI' dt,mg cac ky thu~t toi tån nhat trang nganh chåm cll'u : • Sti dt!ng may di~n toan d~ do m~ch , d!nh b~nh • Sti dt!ng di~n va tia Laser d~ chii'a b~nh

Chlia tri ket quå t6t cac b~nh sau dåy : • Håc lao (Psoriasis), lac (eksem), xuyfn (astma), d! ung (allergi) • Cac b!nh dau nhuc khap (leddssmerter), måt ngu, nhuc dau dong • Cho'ng m~p (slanking), cai thuo'c la

8c;ti di~n bac si Phc;tm Hoang Trung va bac si Peter Le Trf å USA • Cung cåp cac lo~i thuo'c Thuo'c Nhau va b~ch qua (NONI & GINGO) Thuo'c sieu sinh h!c (ENERGIZER) Thuo'c cho'ng phong, thåp khap (FLEXODIN) Thuo'c sieu di~t cholesterol (CHOLESTERO-BUSTER) • Cung cåp chåt sieu dinh dtfdng (SUPER NUTRITION POWER) dtfdng toan di~n co tht

Xin d~t gi& kham b~nh qua di~n thoc;ti s6 63 81 92 94

bol.


T

Bac sTTRAN UÅNG VINH Spesialist i Generell Kirurgi Spesialist i Ortopedisk Kirurgi

(Van b5.ng chuyen khoa giai phfiu ngo{li khoa tdng qwit va

chuyen khoa giai phifu, die'u trj b~nh ve' xlidng, khap xlidng va bdp thjt) Bac si giåi phau va dieu trj tc;1i b~nh vi~n d<;ii hoc Ullevål -Oslo Kham b~nh: -

N(?i khoa va ngoe;ti khoa t6ng quat nguoi IOn va tre em Dieu tr~ cac b~nh v€ xlidng, dau khop, båp th~t. Chich ngua v€ tham que huong va cac nlioc khac Chuyen nuoc bi~n va chfft dinh dlidng.

-

Stia måt thanh 2 mi Lffy rna va cang da thua d mi duoi Stia mui cao dyp tlf nhien Cåt gQn canh mui Te;to rna lum dang tien Cåt mai trai timva stia mai day Pha n6t rua!, ml!n c6c, n6t gan, buou dlioi da Cac Cl! C c hai c ung duoi ban c han. Dau th6n m6ng c han Stia cho dyp cac ve"t syo xffu tren nguoi Cåt da qui dau cho quy ang va tre em M6 tri n(?i va tri ngoe;ti V a 16- tai b~ to r(?ng ho~c b! rach Lam mfft di cac me;tch mau to phinh d båp chan Giåi phåu lam dyp cho cac ba sau khi sanh nd nhi€u lan va cac loe;ti giåi phfu khac.

Giåi phau:

Phong mc;1ch: Overlege TRAN 8ÅNG VINH Starveien 7 A - 1088 OSLO - Høybråtten Tlf. 22 11 72 47 tLJ' 1O- 14 gi& (NHO ch& 1 ph ut)

22 1o 50 20 (Sau 5 gi& chieu)

Mobil 99 500 121


RESTAURANT ~ 111 J.. 1; Park Alleen 2-4 (Jens Evensen bygget) 2000 Lillestrøm Tlf. 63 81 33 47 l 63 81 97 78 Thl.f hai t61 thl.f nåm : 12.00- 23.00 Thl.f sau - Thl.f båy : 12.00 - 24.00

Quy khach c6 the thU'ång thCrc NhOng mon an v6i hU'Orlg vi que hU'Orlg d~c bi~t Nha hang trang nhå va r(>ng råi v6i 250 ch6- ng6i Chuyen nh~n ti~c cU'6i, lien hoan, sinh nh~t Chung t6i co nh~n nau ti~c tc,li tU' gi a tren 50 nguO'i f)~c bi~t co nhieu mon an m6i l(,l, ngon, re.


KINESISK OG

NO~SIC

MAT

Solheimsgt. l, 2000 Lillestrøm Tel: 63 81 89 87 - Fax: 63 81 36 40 tniCJC dcly lå KIM (tidligere KIM)

gio md ci'ca: thu hai den thu nåm ~å chu n~t ta 12.00 gio den 23.00 gio

thu såu ~å thu bai ta 12.00 gio den 02.00 gio

chuien nh{ln

li~c

cte6i, lien ho an, sinh nh{lt, ...

• Cåc m6n ån dcing khau vi Å ØOng - trinh bciy d'p måt • Hucmg v1 turit ve)i do dau bfp lcio luytn dcim tråch • Øla dlem llch sq- rqng rcii (ZOO ch6 ngOi) d9u xcz thoal mål • Karaokcz cho nhang bcJn ua thich

• Cho

.._,

1\

/

IV

'\

IV

DAC . BIET . CO VU TRUONG DEP . - TRANG NHA mqi lien l~c xin vui lang gqi Tim (mobil: 906 93 833)

CHU NHÅN KiNH MOI


V ÅN PHONG LU~T Chung t6i xin han h:~mh th6ng bao k~ tii ngåy Ol. Ol. 99 Khai tnidng van phong lu~t su moi t~i dia chi Radhusgt. 9. 0151 Oslo. Van phong chung t6i chuyen v~ mQi lanh Vljc lu~t phap va g6m ba lu~t su sau day: · Lu~t Su HAKON KIERULF: ( C6 thåm quy~n t~i t6i cao Phap Vi~n) låm vi~c tii nåm 1970 trong ph~m Vi V~ lu~t an xinh Xa h{)i, lu~t ngo~i ki~u va ti n~n, hinh lu~t, b6i thudng, lu~t lao d(>ng va thudng m~i. · Lu~t Su SVERRE ULSTRUP: 6 nåm kinh nghi~m V~ lu~t di trU ( ngo~i ki~U Vå ti n~n), lu~t båo nhi, lu~t gia dinh ( ly than - ly di), h6i mon, hinh lu~t, b6i thudng. Ong da ti:ing låm vi~c cho NOAS ( T6 chuc ty n~n chinh tri cua Na-Uy) · Lu~t Su OLE JOHAN PRYTZ: 5 nåm kinh nghi~m v~ quy~n tli huu, lu~t thudng m~i, lao d(>ng, hinh lu~t, eling nhung lu~t l~ lien quan de'n vi~c thånh l~p c6ng ty, nhå hang, cua ti~m ho~c h9p dong mua ban, sang nhu<)ng. N goåi ra chling to i cfmg co th~ xin chinh phu dåi th9 chi phi lu~t su trong våi tnidng h9p d~c bi~t. ( Xin hoi chimg t6i d~ bie't them chi tie't). Song song voi cac dich V\1 ke' tren, van phong chling t6i cung dåm nh~n tåt cå cac dich V\1 th6ng dich t~i van phong lu~t su va t~i toa an do QUYNH LOAN: voi nhi~u nåm kinh nghi~m dåm trach. Tham khåo y kie'n, huong dån phap lu~t ho~c d~t gid, xin lien l~c voi chung t6i qua s6 di~n tho~i: 22 40 32 90.

ho~c QUYNH LOAN: 22 60 77 73 ho~c 915 59 57-~~~


P.O. Box 224

philt•

~bn

CCY quan ng6n lu6n cua

3051 MJØLDALEN - NORWAY Phone: 32875207/ Fax 32875873

E·mail: phapam@online.no

Giao h9i PGVNTN l;;ti Na Uy

eanh lut loi

eong tae em. t~i

.-

www.phapam.no

va tr-~

mie'n Tr-ung


Phap Am 2000 - Ban Tin Dac Biet  

' ' ... .. " :&gt; • .. • • " :"' l ' ~ ~ ~ ... • ' •• )) l l l

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you