Page 1

l

A

HOI P.G.V.N tai NAUY • •

'XUA1t 7A1t 11tU'l - 1991


PHÅ.PÅM H()i PGVN t~i Na Uy Bl:ystadvn. 2 2006 LØvenstad Tlf: 02 - 971905

-Thli ngo

PhapAm

-Tho Chuc Te't

Chu trllong

Thi'iy Tri Minh

-NghTv'e Te't

-HQi PGVN t~i Na Uy Chu-nhi~m

Thanh Tjnh

-Tho Nhd b~n

NhuTf.n

-Luån-h6i trong ll~o PMt

NhuTrf

-Phong-t~:~c t?p-quan Te't

-D~i

DtJc Thfch Tri Minh

-Tho Tan-nien thi cåm -5 ye'u-to hoa-blnh -Tt1C!ng-ni~m

-Tr'an Hoa

Huynh Hau Hr,mh MinhHung

vua OLAV V

-Thi€u-ct~,~c tri-tue

PhtipAm

T. Minh Tri

-ThO Ån chay

Trlnh båy

D.D. Thiznh

Minh Tjnh

-Khuong-Vi~t thai-sli Phap Am

Thll-tlt bai vd xin gdi ve

Pha Åm

v;!frln Hoa

Blaklokkevn. 8 3050 Mjondalen

-Trang Gia-lllnh PMt-tli * Tho Xuan sang * Ht1dng v'e Ph~t-phap * Tho Nguy~n long * Tho Kh6a hQc Ph~t-phap * H6i-kj ll()i hai * M6n qua turn~; * N6i v'e chu Bi * Tho MC)t chut suy tli -Xac phao tren san trlibng

Tlf: 03-875207

Duong T. Thuy Nga ChieuHCing ThuyMai NN Th~y Vi HoiiiNhtln Nguyen Tuitng Dieu Ttinh Ty Ty

-N6i kh6 khån

Tien b~c ung hQ xln giJI ve HQi PGVN t~i Na Uy

Postgironr: ·0809 - 2045979 Bankgironr: 7068-6609241

-Tho Xuan -Vui bu6n ngay cuoi nåm

T.T.NLI)p

-H~nh nguy~n B6 Tat Quan Am

Ttlm Trinh

-Tho Mung Xuån Di -Khong nen ngQ

'

A

DltongH12ng

~c

nh~n

MinhHung An-Thutj.n D(!.i-slt

A

CHUA KHUONG VIET BLYSTADVN. 2 N-2006.LOVENSTAD TLF:02-971905 - NORGE

-Tho Chua x11a -Trang thli tin

Dl An PhapAm


K l l

n

.; :; :~

.

l

.

.· . ·iE1ii~·· ~

.....

..

H

c H

o c

"

~

A

')

TOAN THE P~T-TU

VÅ BÅ CON DONG-HUONG

AN-KHANG THINH -VU<1NG • • PhapÅm

PA-91 trang l


Dinh lu~t vo thu<1ng bie'n di, PHÅP-ÅM ciing khong tnfnh kh6i, bcTi nhling trq- duyen khie'm khuy€t va chu y€u la S\f rap tårn xay d\fng ngoi chua Khuong-Vi~t nhu quy vi då nghe , thay. Sau khi mua tr<1i l~i sang, trang khuy€t de'n lue tron. Co-duyen h6i sinh l~i d€n ! Åu ciing nh<1 slf h<?-tri Tam~Båo va lang cuong quy€t vi d~o rna dan thån vi d<1i rna phl,lC Vl,l cua Ban båo chi. Them vao S\f tin tu&ng quy vi d~i-di~n cac chi-h<?i va quy d6ng bao ph~t-tii' xa gan d6ng lang ho: ltfc, hQ tai de Phap Åm duqc tJ,lC•bån va s6ng con vang m~nh låu dai.

Nay".nhån mua xuan nam Tan-Mui 1991- Phap-Åm tie'p tl,lC d€n cung quy dQc·giå Ph~t-tii', ngo hau the hi~n nhung hoai-båo va ffiJ,lC dich tren. V di ni'em tin yeu va hy-v9ng th&nh~p D~o vao D<1i bång tat cå thanh-tam thi~n-y. Phap-Åm se c6 m~t trang nhung ngay xuan nhu m<?t m6n qua dau nam mdipung eau chuc quy d<?c-giå, ph?t-tii' m<?t nam an vui,thinh vuqng va d~t ffi9i thång-lqi tr9n lanh trang anh hao quang vo-luqng cua chu Ph~t.

THUNGO

C ung cac d<?c giå, ph~t tit. Trude day H<?i Ph~t--giao då tting thyc ~i~n m<?t s6 bån tin, d~c-san va sau d6la t<1 PHAP-AM tu nam 1988. Phap-Åm ra d<1i khong nhåm m1,1c dich to tat nhu : hoång-duong chånh-phåp hay hien-sinh van h6a d~o.duc dan-tQC rna chi lam nhi~m V1,1 th~t khiem nhu<1ng la t<1 n<?i.san, nhåm thong-truy'en tin tue sinh ho~t ph~t-stf , nhåc nh& ba con ph~t-tii' on l~i nhung net din.bån cua ldi PMt d~y, ng6 hau gng cong tu t~p phudc lanh, lam tron m<?t "ngu<1i Ph~t-tii' Vi~t-nam ".

Trang tinh than "Ttt..bi", "Tri..tu~" va "L1,1c-hoa" cung slf "Diing-tan", lide mang quy vi hy...xå cha nhung gi chua du va håy hqp suc tie'p tay vdi chung toi cå hai m~t tu tinh-than d€n v~t-chat. Duqc nhu v~y se la m<?t thi~n-duyen kha ldn nhåm khich l~ cha chung h<?i cung nhau chung lo ph~t-slf, vun trf>ng CQi phuc va do eling }a SU m~ng thieng-1i~ng ch~ng nho nbam båo t6n gi'eng m6i TON-GIAO, PHONGHOÅ VI~T-NAM.

PIIÅF.ÅM

Phat hanh vao dau thang 5/91 H~n

PA-91 trang 2

Ch6t nh~n bai 10.04.91


Nam Mo Du'o'ng Lai H~ Sinh Di U}c Ton Ph~t

Til fl

Tntl1c th'em nam mdi Tan Mui 1991, chung toi thay mrft Hqi Phrj.t Gido Vi~t Nam tqi Na Uy va Chu Tang Chua Khuong Vi~t thanh tdm kinh chuc:

Clitie , ~

TET

- Chu Tan Hoa thuqng, Thuqng tqa, Dqi dåc, Tang ni, - Chu vi Gido phlm lanh dq.o cdc tan gido bqn , - Quy Hqi-doan, Doan thl cqng d'Ong Vi~t Nam, - Quy vi than hao nhdn si; - Quy Ban Dqi di~n cdc Chi hqi Phrj.t gido Vi~t Nam, -D'Ong bao d'Ong hudng va d'Ong bao Phrj.t tU' trang cung nhu ngoai Na Uy Luon duqc trqn

v~n

cd ndm:

Phuac, Hu~ sang nghiem, LQc, Th9 Nien tn.tang, Thån Tårn thuang l~c, Gia-dinh hl.fng th!nh, Quyen-thu()c binh an, V ~n slf tuy duyen, Cat h.tang nhu y. Va nhdn My, chung toi cung xin tdn thdn Cong DU:c va luqng tit Chu tan dåc, li~t quy vi va ba con g'iin xa da tn!c horJc gidn tiep trq duyen cha chung toi bdng vrj.t cha( ltin tinh th'iin suot thm gian qua, cung nhu hi~n tqi va tin tlidng Cl tlidng lai l Chinh nhiJ nhTlng tam lang quy bau d6 ma Hqi chung toi cung da titng blide Vliqt qua phiin nao kh6 khan trang Vi~c xdy dt!flg ngoi chua va cdc cong tdc Phrj.t Slf khdc. Bdng vao tinh th'iin : Tri Hu~ Tit Bi va Hy Xå cung thong nhat y chi ng6 hiiu Dung Tien tren duitng ph'!ng slf chdnh phdp, ph'!c VI! chuns sanh, d6 von la nhTlng nhdn cdch cao quy cua mai ngztm tin hucing Ph~t, hay bat cu ai,. dl d'Ong hqp llfc doan ket lqi vdi nhau nhdm tlf t'On, p hdt triln truyen thong Phong H6a, D~o Phap va Dån Tt}c. Sau cung, trang thm dilm thieng lieng cua mua Xuån mlm m61, xin mm qtiy vi cung vdi chting toi c'iiu nguyen cha the' gidi scJm thanh binh va chung sanh deu an lqc. Nay kinh chtic

Tm. H(>i PGVN t~i Na Uyva ChuTang TuSr

Tbfcb Tri Minh

PA-91 trang 3


di~n la m9t con dan cua nu6'c Vi~t nam hung cu"dng, bat khuat cua m9t dan t9c da tling pha T6ng binh Chiem, c6 nen van-h6a Ly-Tr'ån rtfc sang, 4000 ngan nam van-hi€n. D6ng qua khu da qua khong con nua, hi~n t~i thi chang dling va tud'ng lai chua d€n , nhung ta c6 quyen on c6 tri tån (on xu'a d~ bi€t nay) nhåm v~ch hu6'ng cho tud'ng lai bång cach thtjc hi~n ngay tli lue nay.

y

Gid dåy rai råe khiip nam chåu deu c6 it nhieu ngudi Vi~t ti n~n hay m9t ly do nao d6. H9 da muqn t~m dat khach lam que hud'ng thu hai va eling gid nay tat ca ngudi Vi~t t~i que nha ho~c nhung ngudi xffu s6 trang cac tr~i t!-n~n hay dang bi tu' day Ct cac tr~i t~p trung cua Q?ngsan. Tfft cå deu chuån bi d6n mling xuån mai tuy thea m6i cånh-ng9.

~

~

NGHil VJE

.....l

... The' thuitng åong he't htin sang xutin, Trm åtiu rieng kh6 cho ta miii Vinh nh11-c dau ai ciing m9t ldn ...

Svv~n-hi'mh luon phai th€. Khong m9t dem t6i nao rna chång cham dili bai m9t blnh-minh xuathi~n; khong m9t mua dong ret mu6't nao rna chång dling l~i bCti m9t mua xuan am-ap trang lanh. Nhung cay c6i tan t~ u bu6n gid da nåy m'åm dam 19c ; nhung ang may triing IU'ng ld troi nhan nha tren b'åu trdi blnh an vo tu ltf; nhung d~m chim da båt d'åu riu rit liu lo; nhung tham co vang ua horn nao nay da xanh tud'i trC1 l~i. Tat ca d6 bao hi~u mua xuan mai da trCt ve. Xuan nay I~i tro ve vai v~n v~t, vai chung ta tren vllng dat rna chung ta t~m muqn lam que hud'ng, gqi len trang long m6i chung ta nhung n6i niem ... vui it bu6n nhieu; gqi len trang m6i chung ta nhung mua xuan cii khi minh con duqc hanh PA-91 trang 4

lliu cho nd'i ch6n va thdi khlic c6 khac nhau, deu khong c6 nghia ly gl trang khong gian vo cung va thdi gian vo t~n. Nhung m6i lån nam cii slip h€t nam mai ti€p t6'i ciing lam cho long ngudi dång len nhung rue cam, nhung tlnh tlf rna ngay thudng it c6. Trang tfft ca nhung ngay tr9ng d~i thi ngay T€t d6i v6'i ngudi Vi~t nam la ngay tr9ng d~i nhfft; chång phai trQng-d?i bCti tinh-chat quan-thi€t cua n6 khong thoi rna con trQng-d~i vi cai gl n6 mang trang n6. Thudng n~ay trang cu9c s6ng b~n-r9n C1 m9i hO?t-d9ng de sinb nbai, trang 6n-ao cua Cd'-gi6'i van-minh khong cho phep con ngudi c6 thi gid d~ suy-nghi nhieu ve que-hud'ng dån-t9c, d?o-phap, t6-tien, gi6ng-noi, ba con, be b~n... T€t d€n h9 dyp bo tfft Ca d~ s6ng trQn Vyn cho nhung suy nghi, cho tåm-tu ve T€t. H9 di chua l~ Ph~t, cung bai t6tien, thl1m-vi€ng ba con h9-hang, b?n-be; mling tu6i , chuc tt,mg cho nhau va dyp bo m9i tranh chap måu-thuån da qua, d~ tay båt m~t mling. Nhd d6 rna m6i tud'ng hoa l~i dyp, tud'ng giao thffm n6ng. Th~m-chi trang chi€n-tranh s6ng mai giua Qu6c-gia va Q?ng-san trude day ciing da c6 m9t thdi-gian doi ben cung n6-ltfc di d€n hu"uchi€n trang ba ngay T€t. T€t la ngay thieng-lieng nhfft cua dån-t9c Vi~t. Toan dan deu no-ml'c d6n mling.Tll' tbanh-th! d€n thon-que, y-nghia T€t th~t chan-hoa r9n-ra. Tfft cå nhung chq bua 16'n nho deu chung bay la-1i~t cac bang-h6a, sanphåm danh cho T€t nhu chung tfft ca nhung hud'ng -vi que-hud'ng. D~c-bi~t t?i d~i-19 Nguy~n Hu~ Sai-gon la cai run cua "bon ngQC vi~n-dong". Trang cå tu'ån-1~ trude T€t duqc d6ng ch~t d~ cho chq hoa khai mCt, tlf b6n nu6'c toa Do-chanh thång ra b€n B~ch-dång, d~i-19 menh-mong d'åy lip nhung hoa. 6i hoa dau rna nhieu th€! Du cac loai hoa rna dilt nu6'c c6 th~ san-xufft duqc- c6 nhie~ lo~i boa


lay gi6ng tu mtdc ngoai ve trang - deu tntng-bay ban C1 d6. Quy va dilt nhat la mai vang. M<?t cMu mai mdi chdm nd can d6i c6 c6t cach cao ca ba thudc nguc'fi ta c6 th~ mua tdi gia 20, 30 ngan thc'fi d6 tuang duang vdi hai ba thang luang, nguc'fi it tien han c6 th~ tim mua nhung dmh mai nhå, chåp l~i eling duqc m<}t binh chlfng C1 nha cho ba bua Tet. Mai vang tuqng trung cho Tet va udc-mong SIJ "may" mang l~i trang nam mdi. B&i v~y nha nao eling c6 gång mua cho duqc m<}t canh mai d~ bay C1 p hong khach, vdi nhung tam thi~p xanh do treo len Ngoai ra can c6 nhung thll'c an u6ng, hoa tråi khac e he ... Khong nhung chi v~y rna phåo eling d6ng m<}t vai tro quan-tr9ng. Tet rna khong c6 phao no"' di-dung thi khong ra Tet. Vao nhung nam chien-tranh ac-liet nhat mu6n dåm båo an-ninh cho dan chung, .chinh-quyen cam d6t phåo vi sq Vi~t-c<}ng thua ca d<}t nh~p gay t<}i-ac; nguc'fi ta vån c6-tinh tim mua cho duqc m<}t vai phong phao d€ d6n giao-thua, c6 nhung phong phåo duqc n6 trang thung sat, c6 nhung phong phåo duqc n6 (j nha sau ... nhåm . t6ng-ciJU nghinh-tan va tungbung them cho ngayTet. N6i chi nhung nam thanhbinh, nhung nam an-ninh tuang-d6i t6t, phao duqc n6 don tiJ-do, lien-tiep tu khi giao-thua cho den su6t sang dem con keo dai tdi cå may ngay sau nua. Låm nha da d6t tdi 5 ho~c lO phong phao,xac phåo tung-toe do 6i cang day trude san nha cang chll'ng to nha d6 kha giå vui-ve, tung-bung lam va hQ khong chju quet dQn xac phao di,cho den sau ba ngay Tet, h9 tin rång d€ xac phåo nhu v~y se mang den v~n do.

T rong nhung ngay Tet cong-s& duqc nghi, truc'fng-h9c d6ng cll'a, chq bua khong dong ... mQi nguc'fi tha ho nghi-ngai an u6ng, vui chai thåathich. Tet khong nhung chi la d!p vui chai thåathich rna con d€ cho chung ta nhan-r&i tinh-tao roi ho~ch-dfnh ke-sach sinh-h9at sap tdi.Nhu ke luhanh då qua duqc m<?t quång duc'fn~ vo-dinh thienvc;m-ly. Ngoi tren m6c thc'fi gian e udc-tinh d9an duc'fng ke tiep. Dc'fi la m<?t cu<}e dau-tranh gian-kh6, rna xå-hQi la m<}t dau-truc'fng vi-di;li; khong tien tdi tat se bi nguc'fi khac vuqt qua va d'ån d'ån se b! xåh<}i dao-thåi. D6la d!nh-1~ eho tat cå ai trang m9i lanh-viJc tu kinh-te, chinh-trj, khoa-h9e, thuangmåi...Ljeh-sll' då chll'ng-minh dieu d6 va dll'e Ph~t då di;ly nhung dieu d6 kha nhieu. DC1i nguC1i thl ngan ngui, ngay thång l~i qua nhanh va xå-h<}i thi eay-nghi~t nhu di;li-duang khong dung tha cai gi khong thu<}e ve bi€n eå rna khong danh di;lt vao bc'f ho~e nh~n chim sau t~n day.Xå-h<}i la guong- may ldn rna con nguc'fi la m<}t

b<?-pMn nhå trang guong-may d6. M<}t b<}-ph~n hong ho~e bat-d<}ng e6 th€lam cho guong-may bi tri-tr~. Ta håy nhin vao xå-h<}i : kia båe nong phu lam ru<}ng, th'ay giao di;ly hQe-tro, ong Icy-su lo kien-ti;lo, nha khoa-h9e lo nghien ell'u ... m&i nguc'fi m<}t vi~c xU'ng-thich vdi chue nang cua minh xem nhu vi~c cua minh e'an thiet phåi lam, thi xå-hQi mdi dieu-hoa va phåt-tri€n... Con nguc'fi e6 kh6i 6c, tay chan; con nguc'fi khong nen va khong e6 quyen lam cay t'am g&i s6ng båm vao thån eay. M&i nguc'fi la m<}t nha sang ti;\0, khong phåi chi biet hu&ng th\1 s6ng an sudng. Khong lam duqe vi~e nay thi lam vi~e khae, trang lanh-viJe tri 6c hay tay chan deu phåi suy nghi tim vi~c rna lam xll'ng vdi danh ph~n eua mlnh. Khong e6 vi~c nao la hvP hoi eå, nghe nao eling eao quy , mi~n la minh lam vdi tat cå sv c6gång va luang-tam d6i vdi guong may,c'an biet cåeh eho an khdp tu moi-truc'fng nay tdi moi-truc'fng khac nguc'fi rua c6 n6i : " Nhat ngh~ tinh, nhat than vinh " la nhu vay.

Li;\ i nua, ta khong nen dung 16i nay trang l6i nQ, b&i C1 dau eling trang tinh-tri;lng tuang-d6i eå duqe eai nay li;li mat cåi kia . Ma m<}ng hay tham v9ng tam doi khi mang h9a vao thån. Håy s6ng vuive vdi nhung gi minh dang c6 va håy t~n-t1,ly khaithåc va trung-th1Je vdi hi~n-hliu, cai me-day nao eling e6 cai be trai cua n6.

T oi dang lam vi~c nay va toi se e6-gang phattri€n vi~c nay. D6 la chia kh6a c'an phåi c6 d€ di den thanh-eong.

Nai v~y khong eo ngma la thui ch<?t eua tien thu rna khong phåt huy )·-chi cua minh. Nguc'fi ph\1-ho c6 th€ trd nen ong thq ho, anh can-sv cong-chanh c6 th€ trd nen ong k:y-su, co y-ta c6 th€ trd th~mh co y-si... Dieu d6 tuy do ta cå neu chung ta biet cogang , biet ti;lO dieu-ki~n cho minh. Do d6 eau : " Nhat ngh~ tinh, nhat than vinh " dmg them c6 ynghia va khong gi gQi la mau-thuån cå. PA-91 trang 5


T ding tron nao rna khong khuy€t, CUQC vui nao rna khong tan ! Bc:1i v~y mua Xuån con gqi cho chung ta ly " Vo-thttl1ng" cua d~o Ph~t. Khi DU'c Pb~t såp nMp Niet-Bim t?i rung Ta-La song-th9, Ngai An-Nan kh6c-l6c s'åu-tui. Due Ph~t gQi l~i rna d~y ding :" h~ cai gi c6 sinh tfft phåi c6 di~t, cai gi hU'u-hinh tfft hll'u-ho~i; sau khi ta nh~p-di~t, cac ngttcri håy lffy gid'i lu~t lam th'åy."Thån ngu-uå'n nay do tu-dc;ti hqp thanh, khi tu-d~i bfft-hoa hay tan ra thi thån ta khong con m1a; Cat bvi se trc:1 ve vd'i eat bvi "Thån la huy~n la m(>ng giua khong trung ". LO'i cånh sach cua thien-stt Quy-Nguyen cung cho chung ta nh~n tbuc duqc Sl/ hu-huy~n cua v~n-v~t :Xuån d€n rbi Xuån di, Hoa nCt rbi boa tan, Tfft cå d'eu khong thoat khoi luat "Vo-thu<'fng" - nhu sucrng mai nhu b6ng chd'p.Th€ nhung chung sanh vo-minh barn ch~t vao cai m(>ng huy~n d6 rna cho la th~t rbi t~o ra bi€t bao nhieu ac-nghi~p, gåy cho nhau bi€t bao-nhieu phien-nao, kh6-dau bCti nhung thanh-ki€n va "Tbam - Sån - Si" . Trungdong hi~n dang la m(>t lo chi€n-tranh kh6ng-l6 nh'åm tan-sat sinh-linh bc:1i nhung ly-do tren! Tu d6 c6 th€ la m(>t nguy-ccr tren th€-gid'i. T~i sao ta khong h9c doi theo nhung b~c minh-tri€t, bien-si ?

se ra sao, ho~c m(>t s6 it ngu<'fi Vi~t lam cong trå nq c:1 cac nud'c CQng-sån, d~c-bi~t t~i Irak båy gi<'f lo sq bi€t bao ! N ghi v~y rna lang nao khong dau, tim nao khong se thlit ! Ta nO' nao tv nhu s6ng hy-lc;tc, rong chcri, t~n huc:1ng an-nhan ... rna khong chut hbi tuc:1ng ve que-hucrng? Bi€n dau-thucrng thanh banh-d(>ng, bång cach phvng-slj cho dc;to cho d<'fi hay bfft-cu m(>t ich-lqi nao cho dån, cho mtåc Cf dåy va ngay båy-gi<'f.

------------------,

N hin Xuån d€n nghi~m d~o, Thien-stt MånGiac d<'fi nha Ly cung da cåm cånh " xuån-khu, xuån-lai" nen d€ l~i cho d<'fi sau m(>t bai thcr bfft-hu':

Xudn khll bdch hoa lq,c, Xudn ddo bdch hoa khai. Sif fn!c nhån ti'en-qua, Låo tUng diiu thztqng lai. Mq,c v{ xudn tan hoa lq,c ttJ,n, Dinh ti'en tq,c dq, Nhat Chi Mai Qiia la m(>t bai thcr khong nhung chi c6 gfa-tr! ve van-chucrng rna con ham chua nhung d~o-ly såu-sllc nua. Nhfft la hai eau cu6i åm-di~u nhtt bai ca ngånvang bfft-t~n. Hoa-thuqng Tåm-Chåu cung cåmkich da djch bai thcr d6 nhu sau: Xuån di lliu l~i canh boa rcri, Xuån d€n tram boa nc:1 nv cu<'fi. Th€ sv thoang qua rbi bi€n mfft, D'åu xanh då diem net sucrng rcri. C6 dau xuån lvn boa tan mai, Dem trud'c sån cu<'fi mot canh mai. D9c gåm bai thcr tren rbi nhi~ l~i ki€p s6ng thahucrng cua minh, nhin lc;ti dfft-nud'c Vi~t-nam ngllt tr<'fi xa d6. Nao la thån-nhån, be-b~n, dbngbao rul)t th!t cua mlnh dang der s6ng der chet duåi ach d(>c-tai dång tr! vo-th'ån cua CQng-sån. Ciing nhu m(>t s6 dbng-bao can dap.g bbi-hbi Io-sq trang cac tr~i ty-n~n Dong Nam A khong nhung chi la thi€u-th6n ffiQi be rna con khong bi€t Sl/ thanh-lQC PA-91 trang 6

NhcJ mldc dau limg con quoc quoc, Thudng nhii mai mi~ng cdi gia gia. Ditng chdn dllng lq,i vdi non mtdc, MQt mdnh tinh rieng ta vcJi. ta. D6la tlj-tinhkhid€nDeoNgang. BaHuy~n ThanhQuan chi tu ben kia, ben nay deo cach trCt rna då ch~nh lang nghi td'i tinh nha, tlnh nud'c thi d6i våi ta xa cach bi~t trung que-hucrng thi lam sao khong chua x6t duqc

Xuan då v'e chua tren bucJc dui'!ng, Con tim 17!C sang dnh que-hLidng. Bq,c diiu vdn nhcJ hi'!n vong-qu&, C6 ngq,i-ngU.ng chi vq,n difm diM. 'ng.

Hay Nifm nay don Tet å xll ngtiOi, Thdm thia CUQC di/i, hdn bon mLiai. Mudi lam nifm Ie trdi quen lq,, Hai tdm xudn xanh kh6c då cuiJi. Chdng le dong ddi dong gid mai, Hay chiJ duyen-ngQ d6n xudn tLiai. Nai ddy bitng dtJy tinh que ctl, Cdnh lq, ngLidi xa b6ng ngtJ,m-ngU.i.


Tuy khong d9c-dao nhu Ba Huy~n Thanh-Quan, nhttng ciing n6i len dttqc n6i nhd ni~m thttcfng que cha dfft t6 m6i dQ xuån v~. Ne'u ljch-sttla m<?t slf l~p di l~i nhtt nhung di~u da xåy ra trong ljch-stt, thi ta vån con c6 quy~n mcf m<?t ngay v~ va tin ding ngay d6 se kh6ng xa.Xong giffc mcf va ni~m tin d6 thci hi~n sdm, mu<?n bao lå u? Va V~ bling cach nao? D6 la nhung cåu hoi kha u'u tu' rna it c6 ngu'di trong chung ta tra-ldi va phan-quye't du'Q'C c~-thl Cho de'n m9t ngay nao d6 tfft ca nhung ngttdi Vi~t-nam (j hai-ngo~i thu<?c cac doan-thci, cac h9i-doan, dång-phai, tfn-ngtt&ng, ton-giao t6-chttc eling chung trong m<?t h9i-ngh! DH!n-Hilng nao d6; tram ngu'C1i nhu' m<?t v~n ngu'di nhtt m<?t chi httdng v~ t6qu6c thttcfng-yeu bang tfft cå slf thanh y, chanh tam; chju ngo i chung l~i vdi nhau c6 tim cho dttqc m<?t phu'cfng-phåp chung m<?t con dttC1ng cuu nttdc nha thoat ra khoi ach CQng-sån. Hay n6i dung h<1n la bu<?c CQng-sån phåi trao trå Vi~t-nam l~i cho dan chung Vi~t-nam dttqc s6ng trong Tlf-do, D()c-l~p, Tbanh binh. Mu6n dttqc v~y m9i ngttdi trong chung ta phåi hy-sinh m<?t phan quy~n lqi ca-nhån, x6a bo mQi ty-hi~m, dj-bi~t, c6 chffp ... chling d6 giffc mcf tren mdi c6 ccf tbanh-tlfu. Chung ta nhung ngttC1i Vi~t lttu vong da sån-sang chtta? Li~ u con chåu L~c­ Hong chung ta chju nh~n lanh trach-nhi~m dffy chtta ? Bao låu nua ? Nhung eau hoi nay chtta giåi dap dttqc thi bfft lu~n nhung danh-tu nao la quang-ph~c qu6c-gia, giåi-ph6ng dån-t<?c ... chi la tr6ng r6ng.

T

rong thdi dicim thieng-lieng cua ngay xuan dån-tQC, trong hon-thieng t6-qu6c, nui sang nhu' bang b~c då u dåy. Chung ta hay chffp tay nguy~n eau cho chim bo-cåu tdng sdm hi~n tren dfft nttdc Vi~t-nam va toan the'-gidi. Nhån-dan Vi~t-nam va cå nhån-lo~i ch6ng httang cånh thanh-binh anl~c. Loai quy du, ac-tåm dQC h~i sdm hoi dau rut di såu vao bong t6i dci sam-h6i va an-nan t9i16i.

ke

- - Nhu'Tin

,

-· ·-"= r ...._=--...-- -

NhdBan • Trang len m9t mdnh gc;i ni~m thu(Jng, Nh(J ban man man le vO:n VU(Jng. Chdng bie't ding ai l"ai tam Sl/, fJ(m khuya m9t b6ng lq,nh hai sU(Jng.

Ra di toi chdng n6i cung ai, Nha bq,n thu(Jng doi l~ tuon dai. Tren giong kh6e mdt siiu ly bi~t, Biet den bao gia bu(Jc sanh vai.

N ha ngay xua d6 to i cung bq,n, N gdm canh hoa xuan nif nq, cuiJi. Trang cdnh vuiJn tho cung tam dq,o. Khong nghi bao gia bq,n to i xa. C6 nhilng phut giay gc;i suy tu, N guc;c giong qua khli chu)'~n quoc cu. Cdm thO:u c6i diJi vun tam dq,o, Ng9 ly va thuang cdnh thtj,t hu. Gia day

toi da bo ra di,

Di bq,n than co cdnh bi~t ly.

NCim nghe de kh6c siiu va hq,n, Cdnh vdng bu'on hiu biet n6i gt

Quy d6ng,Canh-Ng9

llii mai r'oi mot r'oi ham nao,

Ng6 vdng minh bq,n buac ra vdo.

Thanh-Tjnh.

Am thiim du(Ji mdnh khung triJi nho, Co quq,nh neo diJi biet nhuiJng bao.

Thoi gia chuc bqn vq,n an khang, T'inh ban do i ta da liJ lang. Xa r'Oi thu(Jng nha xin ghi lq,i, Trang anh til quang duf.Ji dq,o vang.

PA-91 trang 7


Ph(lt hQc Ph6 Thong

LUÅN-H0I TRONG

DAOPHÅT • •

* Toi xin n6i tom tik m<)t vai khai ni~m ve slf luån hoi trang d1;1o Ph~t . -on nguai chung ta c6 hai b~nh thong thuang chua ai chll'a bå duqc la :chilp do~n

va' chilp thttO'ng.

ta

Chap dol;ln c6 nghia chet la het...( giå bi~t lu~n). Cho nen c6 nguai nghi ding lam nhung vi~c: phucrc thi~n ,tu nhån tich due ,xåydl[ng d1;1o phåp ,giu gicri tri trai eting chång ich chi. COn Chap thuang thi cho ning mo! sl[ v~t trong the' gian nay cll'ng nhu con nguai thuang con hat bien thi du c6 gieo nhån phucrc due lam vi~c hau ich cho nhån sinh hay tich cl[c tham gia vi~c d1;1o eting chång lqi ich gi. Nhung neu hQ binh tårn rna suy xet thi hQ Se thay r6 Slf v~t va con nguai trong c6i dai nay ,khong phåi thuang con va eting khong phåi mat hån nhu cåu" phi huu di~t phi vo " (c6 d6 roi khong d6).

COn n6i den Slf luån hoi thi luån la vang tron, va hoi la xoay chuy€n.V~y luan hoi la vang tron nhu banh xe xoay chuy€n tiep n6i nhau khong ngll'ng.Hay n6i cach khac r<)ng hem con ngliC1i chung ta s6ng trang CUQC d(Ji nay h~ t1;10 nhån bat thi~n thi bt quanh quffn ba duong sau neo.

Dån chung cac phap luån hoi ,khi ta lay hai han tay xoa th~t m~nh vao nhau, chung ta c6 cåm giac n6ng va khi ta buong ra thi chung ta c6 cåm giac l1;1nh.V~y thi cai l~nh va cai n6ng kia di ve dåu? Va n6 c6 mat hay khong mat ? Sl[ v~t luån hoi ,nhu cåy thong mQC tll' duai dat Ien,den khi lan ta cMt no xu6ng va cua ra tbanh van d€ d6ng ban,ghe,tu, n!d'ng v.v ... roi khi cac do nay hu ta dem ra lam cui dun vao bep n6 trd l~i thanh than, tro. Than tro nay l~i tr<1 tbanh chat dinh ducrng cho cay thong khac

PA-91 trang 8

ho~C l01;1i thao ffiQc khac ffiQC len tuai t6t, va CU nhu v~y rna quanh quffn va xoay vang mai khong

ngll'ng. Bay gia chung ta thti lay m<)t cai ly dlfng day

nuac, dem d€ ra ngoai trai khong bao lau chung ta se thay nlfcrc d ly Cl;ln dan.Khi d6 chung ta bao m.tac da mat ,nhung nucrc då mat di då u? Th~t ra thi nucrc da b6c hai ,roi hai nuac nay g~p ll;lnh thi thanh mua, roi tr<1 l1;1i tbanh nucrc <1 ao ,ho, song,bi€n v.v... COn n6i ve Slf lu an hoi cua con nguCJi Vl dl} khi ta thu ghet nguai nao, thi lue nao ta eting mu6n tim cach xa lanh de khong con thay nguai d6 ho~c khong mu6n nghe cå tieng n6i cua nguai d6.Nhung c6 biet dau trong slf ngåu nhien vai ba nam sau ta l1;1i g~p nguai ta thu ghet d6 nhung lue nay trong m<)t hoan cånh khac bi~t lam ta kh6 ch!u ,bue nl'c trang lang, trong tårn. Cho n~n nguC1i dCJi thuCfug n6i"quå dat nay tron" khong sao tranh khåi.COn ve tårn ni~m luån-hoi thi y thuc VQng dQng va tang tru trong ta l1;1i gia tang cho nen hoan cånh va vi tri c6 thay d6i, nhung cai thuang, ghet, gi~n, buon, SQ' hai, lo å u thinh thoång vån hi~n r6 d trong tårn tri cua con nguai .Gia dl} trong truang hqp nhung ngliCJi g~p tai n~n xe c<) hay vliQ't bi€n,ch~y tr6n v.v... ,tuy b6i cånh kinh hoang ay khong con nua, the nhung m6i lan nhåc, nhcr den tlf nhien ta ll;li cåm thay an l~nh ,vån rung minh v. v...

Con nguai sau khi chet c6 di dau thai khong nhu theo d~o Ph~t da n6i. Mu6n hi€u r6 dieu nay thi tlf m6i nguai chung ta p hai c6 slf n6ll[c tu chung, trong kinh c6 cåu:

" D[fc tri ti'en the'nhdn Kim sanh thQ gid th[ B[fc tri lai the' qud Kim sanh tdc gid tht "


Nghia la mu6n bitt trong qua khu chung ta då gieo nhan gi thi ta hf.y nhin ngay vao CUQC song rna ta duong hudng chju hi~n t~i .Va ntu ta mu6n bitt tu'ong lai ta di v-e dau va chju quå bao gi thi ta nen nhin va o cai nhån rna ta dang gieo hi~n t~i.Duc Ph~t ,Ngai då chung nhåt the chung tri ,nen ngai då thåy ro chung sanh dang chju Juan h6i trong ba coi sau du'C1ng Ba coi la: Df!c gidi ,Sdc gidi, V6 sdc gidi. COn sau duang la : Thien ,Nhdn A tu la,Ngq quy, Suc sanh ,Dia ngt!C. Trong m6i con nguai chung ta ai cung g6m c6 du ba due tinh. D6 la Thdnh tinh, Nhdn tinh Thu tinh .Tåt cå di-eu do ånh hudng hoan cånh gia dinh, nhung nguai chung quanh va xa h9i ben ngoai t~o nen. Nhu nguai d<)c ac b~o tan khong bitt h6 thyn, phå ho~i slf hoa hqp huy ban Tam Båo ch~y theo tathuyet, phån l~i chanh phåp lam di-eu båt thi~n thi ai nåy d-eu ghe sq valanh xa. C6 ngu'C1i båo ding:" M'ay khong phåi la ngu'C1i rna la thu, hay ng~ quy chd' nguai thi dau c6 v~y !" thi hi~n t~i duong slf åy da la loai thu , loai quy r6i, hu6ng gi sau khi chtt. Nhung ru-eu tren da cho ta thåy ro d~ cåi vang tu lai. T~o nhån gi rna sau khi chtt sa vao sau con duang. Trong kinh quå bao c o d~y" T~o nhan 'san h~n, d<)c ac, ng6 nghjch vd'i cha my ,huy hån Tam Båo v. v ... thi phåi d9a va o ng~ quy dja ngvc suc sanh khong sai khac.Giao ly luån h6i dem l~i cho ta nhi-eu Slf lqi ich. Nha di-eu nay rna chung ta md'i pha tn1 "do~n kitn" ,"thuang kitn" sai lam. Trong hai di-eu nay:

va

-M9t la vi le chung ta cu nghi ding chung ta c6lam nhung di-eu d~o due t6t dyp cung chång dem lc;ti lqi ich chi cho bån thån va chång hu'dng cai gi trong hi~n t~i eling tu'ong lai d6la m<)t di-eu sai lam cua ke hc;t tri ho~c nhung ke vo tri thitu d~o due.

-Di-eu thu hai bdi le con nguai chung ta cu tin d1ng chtt la htt ho~c vån sinh lc;ti loai ngu'C1i , thi trong thlfC tc;ti CO lam tQi phu'd'C ,dQC ac cung v~y ,vi di-eu nay nen trong kitp s6ng hi~n tc;ti khong can c6 g~ng t~o dlfng nhung phud'c thi~n. Dåy la m9t dieu sai lam 16'n rna nguai khong bitt nh~n thuc duqc slf luan h6i rna due Ph~t d~y. Chung ta la con nguai du khå-nang va tri-tu~ d~ c6 m9t nien tin ve giao-ly luan-hoi rna due PMt d~y dung Slf th~t khong sai khac, COn ngtiC1i khi chtt roi khong phåi la måt hån. Ntu chung ta khong bi€t hudng thi~n vun trang cc)i phuc, khong bi€t co gång s6ng m<?t ntp song c6 d~o due rna trai l~i lam nhung dieu xåu xa t9i 16i, thi dai sau se sanh vao thegid'i xåu xa t6i tam.

Giao ly luån h6i lam cho chung ta phat huy lang tlf tin, tlf minh lam chu d noi chinh minh trong dai s6ng hi~n t~i va tu'ong lai, bdi le chung ta gieo nhån gi thi chinh chung ta se hudng qua åy. Chu khong ai cam can thu'dng ph~t, ban phu'd'c giang h9a cho minh cå. V~y khi chung ta da hi~u ro duqc y-nghia va gia tr! v-e nghia ly luån-hoi roi thi chung ta phåi nen c6 g~ng chuy~n h6a tu'-ttidng, lai n6i, banh vi cua chung ta trong kitp hi~n t~i, d~ tranh cho kitp sau khoi phåi sa vao cånh gid'i kh6 dau. M9t khi chung ta tåy s~ch cac nhån xåu , thi nhung qua Umh duqc day du, cac nghi~p hu l~ u khong con. C6 nhu v~y chung ta md'i thoat khoi luan h6i sinh tit, d~t den qua vj t6i thu'Q"ng cua cånh gid'i an vui t6t dyp. Khi d6 chung ta khong con b! phien nåo quåy nhieu rna chung ta duqc tlf t~i vo ng~i d the gid'i vo sinh båt di~t cua cac vi La-Han, Bo-Tat va Chtt Ph~t.

Day la nhung dieu tho-thi~n theo y t6i da trinh bay d tren, mong r~ng quy vi dQC va tim hi~u them d~ sang to hon v-e giao ly luan h6i cua d~o Ph~t.

NhttTri.

PA-91 trang 9


r:phongT~e

o Tet la ngay h9i Ian cua ctan-tt?c, la ngay hi~n ro net nhå't cua van-h6a Vi~t nam. N6i den Tet la nguC1i ta thå'y ngay cåi khong-khi vlia r(ln-rang vlia em-å; c6 tung-bling nhung khong tranh-chå'p, c6 nh(ln nh!p nhung khong xo-ho- Tet den vd'i bao niem vui, bao ve dyp va bang b<;tc cai s~c thai an-Umh, trang trQng, thieng lieng ... Ngudi ta ctåu trang hoan-canh nao eting phai lo du day trang ba ngay Tet; nao quan ao, nao c6 han, nao ruQ'U hong phåo do, nao banb måc duah1mh ... ton kem bao nhieu eting m~c, mi~n sao c6 mQi thtf d€ vlia dung cha gia-dinh vlia tudng-vQng nguC:fi då khuå't va eting vlia chan boa niem vui vdi hang x6m chung quanh. V a Tåden, tbieii-nhien vd'i con nguC1i cct-ho nhu h(li nh~p, c6 n~ng xuån vang, gio xuån di u dju, boa xuån dua s~c, ngudi xuån tha-thudt yeu kieu ...Tå't cå va tå't ca deu hi~n cai rna u slk thanh binh tao nhå khien cha lang ffiQi ngudi chdi vdi, no nåe cung thong -cåm, bao -dung. N oi Tet n6i xuån rna khong n6i cai t~p t\}C mling xuån d6n Tet thi tMt la m(lt dieu thieu s6t. Tet tuy m6i ndi m6i ve nbung p hong t\}C thi tlf m(lt goc rna ra, neu c6 khac nhau tltng mien thi d6 chi la dc.t i dong ti€u d!. PA-91 trang 10

Chung toi xin trinh bay ra dåy vai t~p-t\}C quan trQng thea tuan tlf thC1i gian .

DUAONGTÅO Trang m6i nba Vi~t nam thuC1ng c6 thC1 nam vj than duqc gQi la Ngu Tl( Ton Than. D6la : Mon, H9, Tinh, Tao va Tb6 dia. Ong Tao dång hang thå tuvd'i danh hi~u la Dong Tru Tu M<;tng Tao Phii Than Quån. Ong Tao c6 nbi~m V\1 chång kien vi~c nhån gian trang tltng m6i gia dinh va m6i cuoi nam phåi ve chau trdi tau r6 thi~n ac cua tltng ngu'di d€ NgQc hoang thu&ng ph<;tt. Ngay 23 thång ch~p la ngay dua ong Tao ve trC1i cha nen m6i nba deu lo bay phåm v~t d€ cung ti~n dua. Phåm v~t cung m~n ngQt gi eting duqc nhung nguC1i ta khong quen dot thea ba b{) ao måo cån dai du'Q'C cåt bång giå'y ld'n. T\}c dua 6ng Tao den nay vån con tan t~i.Thd than Tao giup ta ki€m soat duqc hanh vi xll' the trang nam ... V a dua 6ng Tao qua t~p t\}c dån gian då trd tbanh hinh ånh quen thu(lc trang gidi van ngh~ si khi gid'i nay muon l(lt tran bo~C mia mai ffiQt S\f ki~n nao d6 trang djp cuoi nam.


Huy~n-tho{li V~ ong Tao thi råt nhi~u. sgn dåy xin duqc sa-luqc m<?t slf-tich rna chung ta thuang nghe nhåt: "Co m<?t c~ p vq ch<Jng thuang yeu nhau råt mlfc. M<?t hoi!l tren duang V~ thåm que vq g~p phåi bQn san-t~c cudp b6c va hanh hung. Nguai ch<Jng vi cll'u vq trang tay m<?t ten Mo s~c nen bi m<)t ten khac chem sau lung ngå gvc xuong duang. May thay ! c6 m<?t nguai thq san ra tay cll'u gi up, nhung nguai thq san chi c6 k.hå nång cll'u duqc nguai vq ra khoi vang våy va dem v~ nha cha nai nuang tlfa. Thea thO'i gian hai nguai doi xit nhau nhu b{J.n. Nguai thq san hang ngay co g~ng tim kiem nguai ch<Jng nhung b~t vo am-tin. Nguai vq dau bu<Jn va k~ nhu' ch<Jng minb då chet nen sau hai nam thu tiet då chåp-noi vq ch<Jng vdi anh thq san trude då cll'u minh. Ngay ngay chang di san hån thit kiem ti~n, nang d nha lo phan nQi trq, CUQC song dan sa nhung h{lnh phue, cho den m<?t horn... Horn åy la ngay 23 tbang ch{J.p ... nguai ch<Jng cu von chu'a chet, anh då thoat duqc sao huy~t bQn cudp sau ba nam bi day dQa. Khi di qua canh rung låm n{ln nam xua, bvng dang d6i khat, anh dung l{li trude m<?t choi la ven rung d€ xin nu6'c uong thi...~ kia ! nguai cha nudc chång ai xa 1{1. rna chinh la nguai vq cua anh. Hai nguai om nhau mung mung tui tui...Nguai vq k€ l{li tinh cånh cua minh, nguai ch<Jng nghe rna k.h6 dau cha n6i be bang duyen ph~n. Tåm-slf. tao phung chua dut thi anh thq san vua V~ tdi cong choi. Nguai ch<Jng e vq minh kho xit nen lån thoat ra phia sau nha roi chui vao dong co kho d~ tron. Anh thq san nao hay biet chåm lita dot dong co kho d€ thui con nai vlia san duqc tn.tdc khi vao choi d€ hanhuyen vdi vq. NgQn lita boc cao ... nguai vq kinhhoang v<?i nhåy vao dong lita d€ cll'u nguai ch<Jng cu. Nguai thq san thåy v~y cung lao thea d€ cll'u vq minh, nhung ngQn lita ac-h{li qua cao khien cho ca ba &u b! chet thieu trang d6. Tren trai, Nam Tao båm-tåu vi~c tran-gian. NgQc-hoang cåm -d<)ng cha tinh-nghia cua moi-tinh tay ba d6, ngai xuong chieu phong cha ba nguai lam than Tao lånh trach-nhi~m cu vao ngay 23 tbang ch{lp m6i nam v'e chau trai d€ båo cao nhung vi~c xåy ra C1 du6'i tran.

CÅYNEU

N eu la cay tre dai khoang s, 6 thudc tr<Jng ngay san nha trude Tet vai ngay. Tren cåy neu c6 trea lung-lång chiec khanh sanh, g~p glo khanh sanh khua vao cåy neu keu leng keng. Dudi cåy neu c6 råe voi b<)t. Vi~c tr<Jng cåy neu c6 sl[ tich nhu sau : Xua, c6 m<)t thai cu Tet den la quy su l<)ng hanh, dån gian keu than tdi due Ph~t, nen ngai gianglåm b~t bay quy su. Quy su sq PMt van l{ly xin tha va hoi dåu-hieu nao d€ biet la dåt cua PMt d€ k.hong dam x.åm ph~m den. Due PMt båo nai nao c6 cåy neu ' c6 khanh va c6 voi tr~ng la dåt cua Ph~t. Tu d6, tet den m6i nha d'eu c6 tr<Jng cåy neu d~ tru rna quy. Cåy neu, tieng khanb cung la dåu- hi~u binh an d<Jng-thai nMc nhd m9i nguai lam lanh lanh du trang nhung ngay xuån.

CUNG GlA TIEN Day la l~ eting dau-tien trang dip Tet. Ca nha t~ tl[U, cha sita sang l~i ban tha, mv lo p han bep nuc, con cai phv d9n dvp lang-xang, sinh-ho~t trang gia dinh th~t ch<?n-r<)n ... Cd' han duqc dQn len, cha (gia truang) tMp huang k.hån vai th6 cong d€ xin phep truac, sau d6 den han tha t6 tien, mai huang h<Jn n<?i ngQai, ton thån v~ an Tet vdi gia dinh. Cung xong dot trang pbao d~ mung am duang doan tv.

DON GIAO TmJA

.

VÅLETRUTICH Giao-thua la thai di€m giua hai nam. Tru tjch la' giåy phut cuoi cung cua nam cu va slip la giåy phut dau tien cua mam mdi. Sau 1~ gia-tien, ca nha an uong va cha don giao thua. Khoång thai gian nay ngoai duang vling ng~t nhung trang nha thi dam -åm vo cung, mQi nguai ai ai cung &u h<Ji-hQp d6n cha cai giåy phut thieng-lieng trQng- d?i ... Tren han tha den huang rtfc-ro, mui huang tham ngat, nen soi låp lanh d<J dong. Nguai ta mang nam cu qua di mang thea nhung di'eu xui-xeo,d~ d6n cai nam mdi cung vdi m()t tu6i dai duqc V(,ln Slf t6t lanb ... Giay phut cha dqi roi ciing tdi, gia tY båt d'åu, giao tbua da di€m .. .Sif nghe thåy dau tien la pbao. Pbao n6 day trai, phao n6 cung lll'c va dåi dai lien-

mqt

PA-91 trang 11


tl,lC. Tie'ng phåo va anh-chO'p då xe tan mang dem t!ch-m!ch.

T u cac tu-gia, chua, dinh, nguc'1i ta dang lam

Il

trli-t!ch, ciing gQi la l~ t6ng-cl,lll nghinh tan hay l~ giao thua. I)() l~ g5m boa quå, banh chung va trau ruqu: Gia-chu thi tham titn dua vi Duång Nien Hanh Khitn cua nam cii va d6n ruO'c vi Tan-Nien Hanh-Khitn ve ngl[-tr! vO'i bao kh~n nguy~n t6t lanh.

b~n be dt khoe nhau quan ao mO'i ho~c cung nhau d6t phao di dung.Nguc'1i IO'n thi de d~t hån, chua

mu6n ra duc'1ng vi sq dau nam g~p dieu khang t6t ciing nhu e minh c6 th€ gåy dieu g& cho hang x6m chung quanh !!! Ngay m5ng hai va nhii'ng ngay sau d6 duc'1ng sa lue nao ciing d~p di u trai thanh gai lich, ao quan s~c sd', g~p nhau tay båt m~t mung, chuc cho nhau nhii'ng dieu may man.

MUNG TUOI VÅ Li xi

DI LE, XUAT HÅNH, HÅl LQC

T e't de'n la m6i nguc'1i duqc thern rn<)t tu6i, nguc'1i

VÅ XONG NHÅ DAU NÅM

IO'n thi them th9, tre em thi them IO'n cho nen nguc'1i ta de'n nba mltng tu6i lån nhau.

Sau l~ tru-tich, nguc'1i ta lan h.tqt ra duc'1ng. Ke di chua l~ PMt,nguC1i di den mfe'u ... cau ån tren gia h<), g9i la di l~ dau nam. L~i c6 nhii'ng nguc'1i tin tli vi b6i toan chQn gid va hud'ng d€ di m<)t do~n xua't-hanh. H9 tin lam nhu the' se duqc may m~n trang nam.

Qua mung tu6i la m<)t bao gia'y nho mau do trang c6 d\fng tien. H9 trao qua cho nhau - g9i la n xi - va chuc cho nhau nhii'ng lc'1i t6t lanh nha't.

N hung nguC1i di ~~ dau nam khi ra ve kbang quen hai m<)t nhånh cay C1 trud'c chua, den, mie'u dt mang ve cai vao elta hay d€ tren ban the) gQi la canh l<)c. Canh l<)c phåi la canh cua nhii'ng cay s6ng la u dt eau mong Stf }au ben va trtfdng thQ. Sau giao-thua, nguc'1i ta tin ding ai d~t chan vao nba tn.tck tien thi v~n-m~nh cua gia-dinh trang nam mO'i ciing se gi6ng theo nguc'1i a'y. D6 g9i la xang nha. Vi~c xang nha quan tr9ng de'n nffi c6 nhieu _gia dinh tlf xang nha la'y, nhung nguc'1i ta phai roi nha tn.i'åc giao thua va sau d6 ve l~i.

TET NGUYEN-DÅN

CÅY MAI, CÅNH DÅO, PHÅO

T€t la tie't duqc d9c tr~i ra. Nguyen la b~t dau. Dan la bu6i sO'm mai. M5ng m<)t Te't la ngay nguyen-dan tue la ngay m& dau cho m<)t nam.

y mai (ho~ c canh da o) va phao ta nhung thu khang th€ thie'u duqc trang m9i gia dinh trang dip Te't. Cåy mai tuc;rng trung cho mua xuån vi chi n& vao d!p xuån ve. Cay mai duqc d~t <1 giii'a nha va san-s6c cho mai n<1 dung. Ngay m5ng m<)t nha nao c6 mai n& r<) la nguc'1i ta tin ding se duc;rc thinh d~t trang nam ...

N guC1i ta thuc ct~y sau gia'c ngu ngån ngui cua dem giao thua va thu-thå di vao nhii'ng cang vi~c mai. Nguc'1i ld'n lo vi~c cung bai t6-tien, tre con thi chung-di~n vO'i b<) d5 mO'i nha't cua minh. Cung l~ xong, con chåu cung lam l~ rnttng tu6i cha rntt, ang ba. U rnung tu6i l~y hai l~y ru6'i, chuc s6ng lau khoe m~nh r5i sau d6 dång len m<)t m6n qua. Con chåu ciing duqc ang ba cha mtt chuc tu6i l~i.Mung tu6i xong, tre con di ra duc'1ng t1,1 t~p vO'i PA-91 trang 12

Ca

Hoa daa rnau do rat hqp vai canh xuan va tin la trtt duqc rna quy.T1,1c truyen la hai vi than cai quån rna quy ten Than Tra va Ua't Luy roa kia tru ng1,1 t~i goc cåy dao. Omh dao tuqng trung cho hai vi than a'y,tha'y canh dao rna quy tranh di.


PMo vlta phåt ra ti€ng n6 vlta phåt ra anh sang t~o nen khong-khi r()n-rå vui mltng. Phåo d6ng vai-tro quan-tr9ng trang ba ngay T€t. COn gl thti-vi cho bang khi nhln thay xac phåo r<1i, nghe ti€ng phåo di-dung va ngtii mui nC'>ng nC'>ng cua thu6c phåo. N guc'1i ta tin rang phåo ciing trli duqc rna quy, vi ti€ng n6 va anh-sang la hai di'eu tiy ky cua dam rna quy å Tieu Son.

::

A

A?

LEDONGTHO •

U d()ng-th6 thyc'1ng duqc ch9n vao ng*y mC'>ng 3_ thång gieng. D9ng-tho'~Jc la d9ng de~ daJ.Tron~ le nay, sau khi eling ngtidi ta cuoc len nhtfng cuoc dat dau tien de'roi nhJng ngåy sau ad tro vivdi cong vi~c aong ang nhu thudng . LEKHAIHA• L~ khai-h~ con gQi la l~ h~ neu. Dåy la dau hi~u mtl ng xuan cham dul. U nay da s6 eting vao ngay mC'>ng 7 thang gieng. Nguc'1i ta bay l~ v~t c6 ban eting trdi dat, gia-tien, th6-cong va than-tai rC'>i ha cåy neu xu6ng. Sau l~ khai-h~ IDQi sinh-ho~t lam a~ dan dan trå l~i blnh thuc'1ng...

DOD~TTHÅNH

. ··.·:.·:

.. ..·:····. ···:. . ,'·,

·,·,

:-

..:~ \:}{:.

:::::.·· •.-:-.:·.. .. :=:·.·.·••

Xuan lc;zi ve day chon viÆn phztang, Khrfi niem sdu dqng kie'p ly hztang. Ra di dii may mua dong lt;znh, Khong ret trang Nmg n6i nh6' thztang. Dang nen linh hztång khan nguy~n ciiu, Chuc tinh ngztifi miii vang ben ltiu. Thanh tam tac;zi hztifng ngu6n An-Lc;zc, RL!c sting Tu Bi du&: nhi~m mdu. Dai klt ngan haa tt;lng chung sinh, Mang dm sO'm filt hqa dieu linh . Nhu-Lai tåa rc;zng vung me tO'z, Thien-hc;z haan ca cdnh Thdi-binh.

N uong bua-c chan thea anh dc;za vang, Tinh xuan rqn-ni d6n mua sang. Sang-tu PhztO'c, Hu~ doi g{eng m61, Bi kh6 xa ddn df!p the:gian. Hu)'nh HU'u

H~nh

- Oslo

PA-91 trang 13


hQa chien-tranh tlf tårn tuang cua con nguO'i,ai la nguO'i biet yeu chu(}ng hoa-binh c'ån phåi lam the nao d~ ng~n ch~n lan s6ng chi€n-tranh. Chung ta phai thljc-hi~n nhung gi Cl,l-th~ CO lqi ich trude mat cho minh va cho IDQi nguO'i rna khong pha i chi dung nhung ngon-tlf v~n-hoa ben ngoai d~ roi ciing vån tro v'e nhu cii. Di'eu c'ån y€u la m6i chung ta co tårn xåy dljng cai rna va c6 thi~n y hay khong ? Hoa-binh muon thlfc-hi~n la chung ta p hai c6 tårn huO'ng den m1,1c dich .Trude tien mQi nguO'i phåi tlf hoa-binh lay chinh minh, r6i sau d6 the-giO'i mai mong duqc hoa-binh. Dtlc PMt c6 d<;ty :"Tårn binh, thl the-giO'i mai binh ". Sang gh1a thO'i lQan-ly do Sl/ am phå kh6cli~t cua chi€n-tranh,chång c6 ai khong muon huang

cånh hoa-blnh an-l<;tc. Ni~m khao-khat va hy VQng hoa-binh cua nhån-lQai c6 th~ n6i la d€n t(}t dinh. Sl[ mong c'åu trong tling giåy, tlrng phut, tlfng hai tha m(}t cha khong phåi chi la uO'c muon nhat thO'i. Ni'em khao khat d6 d'åu då duqc nuoi duong tlf låu,nhung mai cho d€n nay m9i nguO'i vån chua thljc hi~n duqc.

Sa di di"eu tr9 ng-d<;ti ay chua thvc hi~n duqc la vi bån tanh con nguO'i con qua thi~n-c~n,ca nhån hay chång qua vi con ch<;ty theo quy'en lqi ich-k:y.Cho nen suot dO'i con nguO'i chi bi€t lam no-l~ cho cai "TOI " qua lO'n va t<;tO ra nhung thåm cånh noi da xao thit, nam bac phan ly, chia bang lap quoc, v.v... NguO'i xu'a c6 cåu : " Nhan chi sa tanh b6n thi~n"' p ham lue ban sa bån tanh von thi~n,khong c6 nhung ao-vQng dien-cuong nhu hi~n nay.Chång qua khong sang suot minh djnh ,k~m ch€ tlj-tåm d~ phai mang khai VQng ni~m tham muon V~t­ chat lqi-danh, va nghi ding c6 dua chen vO'i CUQc-dO'i thi mai CO ch6 dtlng trong thien-h<;t; CO gåy ra s6ng gi6 thl mO'i mng danh la dang anhhung. Th€ nhung con nguO'i ta då nghi m<?t cach qua sai-l'åm,sai l'åm d€n n6i tac t~ vo eting. Nhung sl[ t<;to tac rna hQ då lam ra chång dem l<;ti lqi-ich gi cho chinh hQ va nhån lo<;ti ,nguqc l<;ti con gåy nhi'eu di'eu roi lo<;tn them cho CUQC dQ'i VOn di då phtlc-t<;tp .C6 nhung di'eu lqi l<;tc dang lam ,rna hQ l<;ti khong co gang lam ; con nhung di'eu phi-nhån mat d<;to-nghia khong dang d~ thljc hi~n rna hQ l~i lam m<?t cach hang-say h€t stlc dien ro chi vi lqi danh keo miu. Cu(}c chien-tranh giua con nguO'i vO'i con nguO'i , giua tu-tuang va tu-tuang duqc c he d~y duai nhi'eu hinh-thtlc khac nhau. Tren hinh-thtlc hQ c6 ra ve heit vang nhung bai ca hoa-binh,nhung hQ ciing khong th~ che lap duqc slf llfa-doi cho chinh hQ va llfa doi luon cå nhån-lo<;ti nua.Thong thuO'ng thl ho. hång reu rao len an chi€n-tranh, nhung thl[c chat thi trong tårn cua hQluon nung nau hia tranh dau nhu muon thieu r1,1i ca the-giO'i n'åyv~y.TruO'c PA-91 trang 14

-ThU" nhå't: Khong duqc sat ph<;tt lån nhau, phåi bi€t tan trQng lay m~ng sang cua ffiQi nguO'i ciing nhu cua chinh minh .Ai ciing tham sang va sq chet, rna chinh bån thån minh sq chet thi doi phuang ciing v~y. Do d6 m<;tng sang la qui gia la c'ånthiet cho CUQC dO'i, nen chung ta khong phai u6ng cå CUQc dO'i lao vao h~n thu tranh chap.Oan thu cang chat ch6ng, lay ån trå oan thi h~n-thu mO'i tieu-tan. -Thli nhi: Khong nen tranh danh do<;tt lqi vi tai sån cua ffiQi nguO'i la do bi€t bao cong stlc kh6 nhQC rna h9 då bo ra d~ t<;to nen, bån thån chung ta ciing c6 khoi 6c c(}ng vO'i doi tay thi ng<;ti gl rna khong t<;to duqc CUQC sang v~t chat cho chinh mlnh. M9t khi t~li-sån cua minh chång may bi ke khac chiem do<;tt, minh c6 dau-kh6 khong ? Nhu v~y nhung nguO'i khac ciing the ,hQ ciing c6 tåm-tr<;tng nhu minh. Cho nen minh ton-trQng quy~n-lqi cua nguO'i chinh la minh då ton-trQng quy'en-lqi cua minh v~y. -Tbliba: Khong nen tham c'åu V~t d1,1c qua nhi'eu, dtlng nui nay trang nui kia hay duqc mO'i quen cii. Chung ta phåi biet tri-tuc,chap nh~n vO'i hoan cånh hi~n t<;ti dling dua-doi theo th€ slf d~ r6i phåi nh9c tårn lao-ll[c. NguO'i rna bi€t du thi cåm thay CUQC dO'i tro nen an-l~c.Cho nen tham-vQng nhfeu thl cang kh6 tårn nhi'eu,biet thu thuO'ng thi tårn tri duqc thånh-thai. -ThU" ttt: Khong nen doi g~t nguO'i, d~ luang tårn cua mlnh khong bi can rili .M(}t lO'i n6i ciing c6 th~ lam

anh-hliOng Ca CUQC dQ'i CUa minh va CO khi COn tach~i den t~p-th~ qu'ån chung, xa han la qu6c-gia nhån-lo<;ti .Ben c<;tnh d6 con c6 chu "tin". M(}t khi chung ta bi mat tin-nhiem thi su-nghiep sau nay kho rna thanh- tlju .BOi the t1,1c-ngu c6 cåu:"HQa tlf nai mi~ng rna sanh ra " va danh-ngon c6 d~y: "Trude khi n6i phåi uon luO'i båy l'ån".Nhuv~y chung ta ciing du bi€t lai n6i n6 quan trQng den ng'ån nao!


-Thrr nam: Khong nen say sua cCJ b~c d<f phai hao mon th<f h.fc, ti~n CUa, Clfa nha tie u tan, Vrf COn ly tan. C6 bie't bao nguCJi da c han vlii trang canh b~c ruqu nong d<f roi dån dån sa nga theo con duCJng tn]y l~c t(>i l6i .Bie't thll'c thCJi xa lanh nhii'ng t~ tr~ng d6la nguCJi bie't s6ng cu(>c dCJi c6 ynghia

Tren day la nhii'ng di~ u can-han ra't cån-thi€t cho cu<)c s6ng. N6 c6 th<f dem l~ nhung sl.[ lqi l~c cho mQi nguCJi .

-'

A

A

,

A

Tuy ding n6 khong phai hoan thi~n r6t rao.Nhung n€u mQi nguCJi d<f tam chiem nghi~m thtjc hi~n thi ttj thå'y CUQC d(Ji CUa chinh minh duqc an-l~c Va mQi di~u kh6 dau trang d(Ji se giam dån .Tu d6,CUQC s6ng se duqc nang cao .Ai ai ciing tinh thll'c, thi lo gi chi€n-tranh khong cha'm-dll't va hoa binh se dtjoc van hoi. MINHR0NG

"'

K

/4..

1\

GIAO-HOI PHAT-GIAO VIET-NAM THONG-NHAT TAl AU CHAU . . HOI PHÅT-GIÅO VIET-NAM TAl NA-UY . ·cHUA KHUONG-~T Chua Khuong-Vi~t H(>i PGVN t~i NaUy S6: 001/PGVN/NU/NL

Ph~t-l!ch 2534 Khuong- Vi~t, ngay 23.01.91

TH6NG-TU Nam Mo B6n Su Thich Ca Måu Ni Ph~t Kinh gdi: Qtiy D~o-hii'u, Ph~t-tii'xa gan. Kinh thu'a qtiy vj, D<f quy-v! c6 co-h(>i tie'n-tu d~o-nghi~p, phttd'c-hu~ tll.ng-trttc1ng. K<f tu nay Chua Khuong-Vi~t thttCJng xuyen t6-chll'c:

*

Cac Kh6a l~ Cau-An , Cau-sh~u va Sam-hoi vao lue 18.00 gid m6i chi~u thll' bay hang tuan Tu-Bat Quan-Trai-Gidi m(>t (l) ngay dem vao ngay thll' bay cu6i thang k<f tu 11.00 giCJ trua ngay thll' båy cho d€n 11.00 giCJ trua ngay chu nh~t

* Kh6a

Nay b6n tl.[ xin thong-båo d€n quy-v! ro va mong quy-v! c6-gang sap x€p vi~c nha hau van-t~p V~ Chua tham-dU: cac kh6a-l~ theo d!a-chi va thCJi-gian ghi tren. Kinh chao va kinh chuc quy-v! Than Tam ThttCJng An-L~c, Phttd'c-Hve song-tu. D<f ti~n vi~c sap x€p trang ngay ThQ-Bat Quan-Trai, xin quy-v! vui lang 1ien-l~c bång di~n tho~i (02-97 19 05) ho~c gc1i thtt v~ Chua trude m(>t tuån. Tm. H(>i PGVN t~i Na Uy va Chua Khuong-Vi~t H(>i ph6 d~c-trach Nghi-U

TY kheo Thich Qmin Khong

PA-91 trang 15


l

Tu'ØNG NIEM VUA OLAV V l

" _2 " PHAN 1fu CUA HOI PGVN TAl NAUY

Tren bao

AFTENPOSTEN

ng~y 29-01-1 991

KONDOLANSE DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTFORENING OG VIETNAMESISKE BUDDHISTER l NORGE KONDOLERER DET NORSKE KONGEHUS, REGJERING OG DET NORSKE FOLK VED KONG OLAV V'S BORTGANG. FORENINGEN SKAL HOLDE EN MINNEHØYTIDELIGHET FOR KONG OLAV V l KHUONG VIET TEMPEL BL.r'STADV. 2, 2006 LØVENSTAD, TIRSDAG 29. JANUAR 1991 KL. 19.00. f-OR DEN VIETNAMESISf<E BUDDHISTFORENING:

VEN THICH TRI MINH

PA-91 trang 16


LTS:

Trang lue bcio chuan bi len khuon, Phcip Am

nh~n duqc m9t tin buon Jan. EJ6 Ja Sl/ bang ha' dQt

ngQt cua vi Vua mrac Na-Uy.

v

Vua Olav Mng ha vao lue 22.20 giat6i ngay thti nam 17.01.1991 do chting binh ti huyet tim. Khi hay tin Vua Olav V bang hB, dan chUng NaUy c6 cam nghi nhlf Ja da mat di mQt nglfai than nhat trang CUQC dai. Hang ngan nguai khong ng~i duemg xa' xa xoi va nMt Ja vao mJa dem da den dinh vua de·· thBp dfm, c hoa cCmg nhu d€ tien dua nguai than mQt tan cu6i.

a

am

EJ6/a cai tang cua hoang gia nhung ctJng la d~i tang cho ca dan tQC Na Uy va d€ c hia se n/em dau nay HQi PGVN va Chua Khuong Vi~t t~i Na Uy cung mQt s6 Ph~t tif da den phUng die va o ngay thti bay 26.01.1991 c ung to' chtic buo/ Cau Nguy~n cho Vua OLA V V viw lue 19.00 gia ngay thti ba 29.01.1991 t~i Chua Khuong Vi~t. fJong thai HQi cung da dang bcio chia buon cung hoang gia, chfnh phu va nhan dan Na Uy tren bcio Aftenposten ngay thti ba 29.01.1991.

u

EJ€ giup cho mQt s6 dong bao Ph~t tif hie'u r6 hem ve Vua OLA V V, Phcip Am xint6m luqc tie·u sif cua Vua OLAV V nhlf sau:

VuaOLAVVtenth~tlaAlexander

Edward Christian Fredrik, ngai sinh nam 1903 t1;1i Appleton House gån Sandringham, Norfolk- Anh Qu6c. Ngai la con trai duy nhat cua Hoang tll' Carl nu'O'c Dan M~ch, sau nay la Vua Haakon VII cua N a Uy- va cong chua Maud (sau la Hoang H~u nud'c Na Uy). Khi cha ngai trO' thanh Vua Na Uy vao nam 1905, ngai da trO' thanh Thai tll' va nh~n danh hi~u OLAV V. Ngai l~p gia dinh vao ngay 21 thang 3 nam 1929 vO'i COng Chua Martha nuac Thuy Dien vac6 hai (2) ngueri con gai: Ragnhild Alexandra, Astrid Maud Ingeborg va m()t (l) trai la Thai tll' Harald. Nay la Vua Harald V.

HQC VÅN & Sl/ NGHitP

T6ng tn:tang Qu6c p hong thang 6/- thång 7/1945. Khi ngai thanh nien vao nåm 1921,Ngai da tham dlf H<)i dong B<)truangvaXll'LyThuC1ngV1,1Qu6c Vuang lån dåu vao nam 1926. VO'i trach nhi~m la Thai tll', Ngai da di khåp nai trang nu'O'c N a Uy eling nhu ngQai qu6c. Trang th~p nien 1930 Ngai då cung ph u nhån di tham vi€ng mi~n Båe N a Uy 1934, Roa Ky 1939 va 1942. Khi Vua va chinh phu di tan khoi Na Uy trong theri gian Due chi€m d6ng 1940, Thåi tll' Olav da tlf nguy~n a l~i, nhung thea leri yeu cåu cua chinh ph u; Ngai da cung Vua cha d€n Anh qu6c, nai dåy Ngai da d6ng g6p va xåy dtfng ltfc luqng quån d(li N a Uy. Khoång theri gian Vua Haakon b! b!nh, Ngai da nåm quy~n chap chanh tu 1955-1957. Ngai chinh thuc k€ thua Vua cha trang chuc V1J Qu6c vaang Na Uy, khi Vua Haakon VII bang ha ngay 21 thang 9 nam 1957 vd'i danh hi~u Vua Olav V. Vua Olav V da chQn cung khåu hi~u "Tat cå cha Na Uy" (Alt for Norge). L~ nh~m chuc da duqc cll' hanh t1;1i Nidarosdomen ngay 22 thang 6 nam 1958. " ,.., HO~T

D<)NG THE THAO

Trang theri gian nien thi€u Thai tll' Olav la th~ thao gia mua dong rat tich Cl/C va Ngai da do~;it nhi~u giåi thuang nhu nhåy cao vO'i cåy truqt tuy€t (Skihopp) a Holmenkollen. Nam 1968 Ngai nh~n huy chuang Holmenkoll V~ nhung n6ltfc cua Ngai cho nganh th~ thao bang cåy truqt tuy€t cua N a Uy. Ngai eling thich cheo thuy~n buom va då do~;it hang lo~t giåi thuang trang qu6c n(li eling nhu qu6c t€, trang s6 d6 d~c bi~t la huy chuang vang aTh€V~n H()i 1928.

Av ANJA HEGG og INGAR JOHANSEN (foto) LØVENft)TAD (VG) Mlnh Tri Thlch (bildet), leder ror Den Vietnamesiske Budd· histrorening i Norge, bøyer sel;" fram og tenner røke!• sen ved bildet av kong

Lys og røl~else

Vua Olav V d~u Tu tai Ban khoa hQc thtfc nghi~m ter i høytidE.'Iig prosE.'sjon. nam 1921, truerng Chi€n tranh (Krigskolen) 1921De er alle samlet for å minkonge. 1924. Sau d6 ong ta da thea hQC V~ Nhån phap o~~k troner Buddhaen i ne- Norge-s Vi har dyp rCSJll'kt for (Rettsvitenskap) va Kinh te"' t~i D~i hQc Balliol, gullskimmer f,å bordet, le· kong Olav. Hans innsats og Oxford. Ong thi t6t nghi~p vao nam 1926. Ngai ~:~,d~u~~;~r;:;;kse s~fo'"nfs1,~~: omtanke for oss flyktninger du'qc cfip b~ng ti€n si danh dlf tl;li nhi~u d~;ii bQC ~~ds~ehafs~uklæterreolgt_gbgøekreropomp· 'l li . b ·~ vt a c rt li glemt. ''i følt>r ngo~i q}l6C. Trang quån q9i ngai mang dip blfc slått foran portrettet av lllt:'d '!OI"Chnenn i deres sorg " x 1931 kon~en. 0\'Cr ;! ha mistet Follu•konT rung Uy nam 1924, D ~l. Uy H•. ai quan nam ' IJc fire munkene er kledd get~' Slit, sier Khong (~uan c Da.i ta va nåm giu chuc Tu h.· nh va'oi orange kapper. Bak dem Tluch. lian er lederen a\' mang CaKP b·." u står elleve andre buddhis· tempelE.'t. nam 1936, TuO'ng va Thuy su Do d6c nam 1939, ..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, PA-91 trang 17


chat va sv th6i h6a cua tinh than. St! mat thang bhng ay c6 th~ dua nhan-lo?i d€n ba vvc thåm di~t-vong. Di~ ucan yeu la phåi tien-h6a d~u v~ v~t­ chat lån tinh-than thl mai d?t duqc an toan t6t d~p trang CUQC s6ng . Tham c6 rat nhi~u thU' tham ' a day chi ngan gQn nam thU' tham chinh .Nam thU' la : tai' sac' danh' thvc va thuy.

?

Odc'1i nguc'1i ta thuc'1ng gay nhung kh6 dau cho chfnh minh va cho nguCJi bai do lang tham d\}C rna ra cå. Nhung oai oam thay lang tham d\}C l?i la d<)n can cua tat cå chung sanh, n6 då an sau trang chung tit cua m6i chung sanh då nhi~u dai nhi~u ki€p . Bai v~y dU'c Ph~t d?y phuong phap thi~U-d\}C va tri-tue ngo' hau chung tu-t~p va thvc-hanh d~ thoat kb6 duqc vui.V~y, thi~u-d\}C va tri-tue la gi?

Thi~U-d\}C la eau it va tri-tue la bi€t du. Trang CUQC s6ng hang ngay vi nhu-cau can thi€t nhu COID ao, nha elta, thu6c men, xe co: ... chung ta can p hai c6, nhung kh6ng nen tham mu6n qua d(). Neu chung ta khong thi~U-d\}C va tri-tue thi dau c6 duqc day du bao nhieu vån chua vtta y va lang tham-cau mai ti€p t\}c khong nglfng quå dung nhu ng?n-ngu c6 eau :"B~ kia de lap tui tham k.h6 oay", th~m chi d€n khi nham mat rna lang tham vån con chua dU't. Trang cu()c dc'1i tlf ngan rua cho d€n ngay nay, con nguai luon sqng trang sv pMp phong bat an, rau lo, kh6 nåo...Åy do lang tham mu6n rna ra cå. Umg tham mu6n kh6ng chi rieng minh rna nguc'1i ciing c6; tlf d6 m6i khi n6i d~y thi che mc'1luong-tri; nguai ta c6 th~ gay biet bao nhieu t<)i 16i va bao nhieu thåmhQa kh6ng phån bi~t thi~n-ac, mien sao thoa duqc lang tham mu6n la du. Nghi~p quå d6 rna då xo dåy chung sanh mai l~n h\lp trang vang sanh tit luanhoi, nhu nhung dqt s6ng trung-di~p tren bi~n cå. Ngay nay chi€n tranh cU' mai xåy ra vdi nhung h?t nhån nguyen-tli', vii-khi t6i-tan ... dang de dQa nhanloai v6n la n6i thåm hoa cho sanh linh. Chac hån ch~ng ta kh6ng quen chi trang nam ch\lc nam dau cua th€ kY 20 nay då xåy ra hai lan th€ chi€n tan k.h6c, då gay bi€t bao tang t6c va d6 nat. Tat cå kh6ng p hai do lang ham mu6n rna ra la cåi gi ? . Nhan-lo?i ngay nay dang bi mOt sv mat quan blnh nguy hi~m giua sv ti€n h6a mau l~ v~ v~t PA-91 trang 18

1- TÅl : Tham mu6n ti~n cua . Nguc'1i khong bi€t du du ti~n tai , vang ngQC , chau bau chat d6ng eting k.hong thay du. HQ an ngu kh6ng yen mai mai 6c ra d~ kiem them nua ; khac nao cai ba o kh6ng day då u trut bao nhieu ciing khong day. DU'c Ph~t d?y :" Rat may la cai lang tham cua chung sanh khong c6 hlnh tudng ,neu c6 hinh tudng thl hu kh6ng nay ciing khong c6 ch6 chU'a ". 2- SÅC : Tham mu6n sac d~p . Nguai tham sac d~p thi say me cuong-lO?n, lam mat h?nh-phuc gia-dlnh ciing c6 th~ h?i nha h?i nudc. Xua vua Tr\1 me DacKy rna vong-thån b?i-qu6c , Ng6-phu-Sai vi me Tay-Thi rna phai mat nudc d~ cho co-do roi vao tay cua Vi~t-Cau-Tien. Lam nguc'1i sa ngå V~ sac-d\}C d~ roi tuy~t-tlnh tuy~t-nghia, chinh vi kh6ng lam chu duqc ly-tri cho nen då b! sai khi€n, khong nhung mat h€t nhåncach rna con lam cho tinh-than dien-dåo nua. Tren bao-chithuang dang tåi nhung cu<)c tang-thuong bi€n-c6... phan ldn ciing do sac rna ra. DU'c Ph~t d~y "d~ nhat ai-d\}c n€u c6 hai thi con nguc'1i quå la kh6 tu !".

3- DANH : Tham mu6n danh-vQng, nguoi tham danh-vQng thi su6t dc'1i dong-ru6i thea quy~n chU'c c6t la cho danh-vQng ve-vang. Vi th€ hQ phåi lon cui h€t ch6 nay sang ch6 khac mang eau cho duqc nhung d!a v! ay. Nhung tren duang l~p-nghi~p då bi€t bao nguc'1i du6i sU'c tat hoi, ho~c då xu~ chan tray tran rna ciing kh6ng thay sv-nghi~p dau cå,roi am tham nu6t h~ quay V~ vdi hai ban tay trang. Ho~c giå c6 nguc'1i d?t thanh sv-nghi~p nhung thea luat vo-thudng rå~ cung bi tieu-tan. Nhu Trung-qu6c vao th€ kY thU' ba,Tan-thuyHoang gom thåu sau nudc, nhllng k€t-tinh blti lang tham danh-vQng d~ cho hå tanh dieu-linh do thån, r6t cuoc ciing kh6ng con, nhung ti€ng xau kia vån d~ mu6n d<'1i. Ngoai ra ben tr<'1i Åu ciing c6 nhung anh-hung nhu Napoleon, Hitler v.v... nhung sau cung sv nghi~p ciing tan tanh . Danh-vQng vi nhu mui huong, khi båt duqc mui huong den noi thi da


Hm. Th~t la :"Cang cao thi gfo cang lay, cang cao danh-vQng dmg day gian-nan".

4- THl/C: ham mu6n an u6ng. Su6t dcri hQ thudng lån-la ben qmh nhung cao-h.tang my-vi, quanh-quån ben nhung c8 ban; tim khoai-khåu trong ruqu nbng, chen thu chen t~c... The-gid'i tutu&ng cua hQ thu hyp l<;ii trong nhung m6n an va thuc u6ng. Chim tham an sa vao vang htOi, Cd tham moi mdc phdi htJi eau.

-Di~t duqc sån-h~n, d~ lang tuåi mat nhu hoa sen, lue nao eiing thåy tlf-t~i an-nhien. -Thoat eac kh6-nåo, g6e me nh6 S~eh thi CQi tham eiing ehång eon,tlt d6 tam nhu d c6i trån rna thåy nhu dang s6ng nai etfe-l~e. -Tam binh, the-gid'i binh; slf h~nh-phuc an-vui tlf ea-nhån den gia-dinh, tlf qu6e-gia den the-gid'i se hi~n-tien khong xa vcri va tliång-lai tlf nhån lanh tn.td'c cMc chån se duqc sanh <1 c6i tinh-dC)...

THICH MINH TRi

mieng an rna muon v~t chen lån tan-sat lån nhau, vi Slf s6ng con rna gay bao canh tang-thliång. Tåt ca nhung Slf tham-h<;1i trong CUQC ddi -tlf CUQC s6ng ca-nhån cho den toan the-gid'i k~ cå loai v~t deu do mieng an rna gay bao tC)i-ac, l8i-låm !. L!chsii' då chung-minh dieu d6.

V1

5- THUY: ham ngu nhieu. Ngucri ham ngii thi tamtri bi me-md, giåm måt tri-tu~, su6t dcri hQ chi biet chan em n~m åm thfch ngu cho sud'ng thån. Tl! cai nhuqc-tinh d6 dåt dån den nh11ng 18i låm dang tiec khac, va d6 ciing la ffiQt trong nhung Slf doi hoi ham mu6n cua con ngudi d~ rbi lan lC)n muu tårn lam cho kh6 thån m~t tri.Duc PMt d<;ly :"Nay cac d~-tii' ,thcri gian qua nhanh, m<;1ng ngucri giam dån, håy tinh-tån len rna tu-ni~m,chd' nen dåi-dåi lucribieng lo an ngu rna het ca thcri gian". Qua nam thu tham k~ tren, qua la ngubn-g6c Cua Slf dau-kh6,neu chung ta khong dung phliång phåp thi~u-d\lc va tri-tue nbam cMn dti'ng l~i thi ca CUQC d(1i CUa chung ta CU måi bi tråm-luan dQal~c trong tam-db l\;lC-d~o. Tl! Slf tham mu6n se trd thanh fch-k)r , luon luon chåp-th~t,khong biet stf gia-hqp, rbi cu mu quang va no-l~ n6, khong tim ra duqc neo chånh d~ mong cåu giai-thoat, an-l~c vinh-hang. Thlfc hanh h~nh Thi~u-D\lc va Tri-Tue thi du hoan cånh nao ta ciing thåy an-nhien tlf-t~i, cuC)c s6ng an-lanh. Xua c6 vi hien-triet khong nha cii'a, chi dung cai thung cay lam nha d, song tinhthån thoai-mai, vi hien-triet åy biet dunen chång thåy chut gi la kh6 s&. Tråi l~i thi Th~ch-Sung, Vuang-Khai tuy d'åy du v~t-chåt nhung tinh-thån vi ham mu6n vo bcr nen lue nao ciing thåy thieuth6n d~ rbi ca CUQC d(1i lue nao ciing thåy kh6 dau, trong cu()c s6ng måi chång vui cho den lue ch€t vån con phien-nåo va chac chan kh6 duqc giåi-thoåt. La Ph~t-tii' nen di~t-trlt tam tham t~n g6e, luon t~p h~nh Thi~u- D\lc va Tri-Tue thi se duqc nhii'ng phån lqi-ieh :

M~n chay cilng chi la an,

_ Chång qua la ad nuoi than con ngt16i. An chi ca thtt tanh hoi, EJau bang rau a~u, cho do7 thanh cao. Lq.i them stie khoe doi dao, Båt dau, båt b~nh, båt bao kh6 sau. Må mang trf tu~ rc?ng sau, Tan,p them tu6i thq, s6ng /au våi adi. Hieu ra sinh tilluan hoi, Måi hay muon v~t, aong thdi anh em. Co cay ban cha't v6n hien, Ta an, ta s6ng, ta thien, ta tu. sdm chieu mai mi~t cong phu, TLf tay ta thao ngt~c tu tu sanh. Trai qua bao kiep luu hani7, An bao nhieu thtt em anh cua minh. Nay nhd Ph~t d?Y phan minh, Sao con chua chiu såa minh chd chi. Trong bao nhieu phap tu tri, Ta tu chtia noi, thoi thl tu an ...

Minh Ttnh

PA-91 trang 19


TU'C THINH HAI THÅY Mdl Dg dåp-Ung vd'i nhu-cau hoång-phåp lqi sinh, H<)i da xin bao lanh hai Thay tU' tr<;ii't! n<;in Thai-lan. Do la Thay Thich Minh-Tri va Thay Thich Giac-Thanh. Slfbao lanh co hai trL,Jc-tr~c lue dau nhung nhcrTamBåo dQ trl nem eling d~ dang sau dO. Hai Thay den Na Uy vao ngay 25/4-1990 va hi~n dong tru t<;ii chua Khu6ng Vi~t. Cling xin noi them la cung lue vd'i vi~c båo lanh hai Thay, H<)i eling bao lanh them hai ni co la Thich Nli NhLtTanh va Thich Nu Nhlf Nghia nht.mg den nay duyen lanh vån chua den.

LEANVfP~T Nhcr c6ng-dt.fc cua quy Ph~t-tlt xa gan, chua Khuong-Vi~t da tuang-doi thanh hlnh . Chua da cli hanh Le An vj Ph~t vao mua Vu-Lan nam 1989 dud'i Slf quang låm va chling minh cua ThLtqng-tQa Thich Tanh Thi~t cung chLtD<;ii dt.fc Thich Nhat C hån, Thich Thi~n Hu~, Thich Tri Minh , Thich Quan Kh6ng, Thich Minh Giac va Thich Quang Nhien. Hi~n nay Thay Thich Quan Kh6ng dåm trach cht.fc v! trtJ tri chua.

D,;.I-H()I KY 2 CUA H()I PGVN T,;.I NA UY. Sau ba nam kg tlf d<;ii hQi thong nhat thang 6-1987 , HQi da tri~u t~p D<;ii-hQi ky 2 t<;ii LORENSKOG vao thuqng tuan thang 6-1990 vlfa qua. Chling minh va chu tri d<;ii-hQi gom co quy D<;ii dt.fc Thich Tri Minh, Thich Quan Kh6ng, Thich Minh Tri va Thich Giac Thanh cung voi Slf tham dlf d6ng du cua quy d<;iO hUu thanh vien trang HQi va quy d<;ii-bigu cac chi-hQi Oslo va ph!J c~n , Moss, Drammen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen va tan chi-h<)i Kongsvinger.

D<;ii-hQi da bao-cao thanh-quå Ph~t Slf tlf cac djaphuang den trung - ut1ng, dong thcri låp phuang· hud'ng cha thol gian tål.

PA-91 trang 20

Trang djp nay da bau nhusau: -Co van -HQi truang -HQi ph6 nghi-le -HQi pho hoång-phap -HQi pho Clf-sT

l<;ii cac phan VIJ trang HQi TT Thich Minh Tårn DD Thich Tri Minh DD Thich Quan Khong DD Thich Minh Tri DD Thich Giac Thanh

* Ban Dieu-Hanh : -Truang ban -NQi-VIJ -Ngo<;li-VIJ -Thlf-ky -Thu-qliy -Ke-ho<;ich t6-cht.fc -Thanh-nien & GDPT -Kien-thiet -Tai-chanh -Xa-h<)i tlf-thi~n -HQ-trl Tam-båo

Dh Khl1U Van Nhi Tran Vinh Hoa Le Trucrng T<;ii Tran Quang Kim Tran Hoa D6 D<;it Thanh LeDinh Phuc Nguy~n NQ_QC Lang Phan Van Ån Nguy~n Dung va Quach Hau Phud'c C he Quang Ki~n Cao Hliu Lu~n Duang DU'c Hung

D<;ii-h<)i da thanh-cong tat d~p sau hai (2) ngay nhom hQp. (Vlly' do di-chuygn, d<;io-hliu Tran Quang Kim da cham dUt nhi~m-VL,J vao dau thang 2/91. T<;im thOi phan VIJ thu-ky do D<;io hau D6 D<;it Thanh kiem nhi~m).

TAN cm-HOI PHÅT-GIÅo KONGSVINGER. .

M<)t diem son dang tan than trang tinh-than phat huy d<;io-phap la slf ra dcri chi-hQi Ph~t-giao Kongsvinger. Dja-phuang Kongsvinger nåm p hia dong thu do Oslo khoång 100 km. Dong-bao Ph~t-tli t~i dåy co chllng 110 ngucri va toan bQ la hQi vien cua Chi-hQi Kongsvinger eling nhlf cua HQi PGVN t<;ii Nauy. Vd'i tam y thiet tha vi d<;iO, chi-hQi Kongsvinger da thanh l~p bång tinh - thån tlf-nguy~n va ttJ-


tlf l~p lue khai dau. BTS Chi-hQi ra måt nhån ngay t6 chU'c Dc;ti - 1~ Ph~t - dan pl. 2534 ( 12.05.90 ) tc;ti d[a-phlfdng. De'n nay, nha nhi~t-tåm cua dc;to-hU\J Chi-hQi truang Nguy~n val"' Dong cung m(>t so dc;to-hU\J Bay, Linh, Nhi, Bong, Phuqng, Trc;>ng, Tuong, NgQ v.v... chi-hQi da hoan thanh vi en-man cac cong-tac Ph~t Sl! do HQi giao pho cung nhlf tc;ti d[a-phuong. D~c-bi~t chi-hQi da ganh vac nhi~m-vy t6-cht1c khoa tu-hc;>c Ph~t­ phap ky 5 t~i Na Uy m(>t cach tet d~p.

Thea chieu - huang phat-tri~n, chi-hoi se xuc tie'n thanh l~p Gia dlnh Ph~t-tU' sau ky d~i-hQi huynhtruang GDPT toan quoc trang d!p 1~ Phyc sinh nam nay. Nguy~n hong-ån Tam-Bao luon gia-h9 quy d~o-hU\J ph~t-tU'thu(>c chi-hQi Kongsvinger luon duqc doi daa StlC khoe, dc;tO tårn kien-CO, ph~t Slf vien-thanh .

CONG TÅ.C XÅ-H(n Tif-~N. Sang sang vai cong-tac ph~t -slf, HQi cung tie'n hanh m(>t vai cong tac khac ve van-hoa, xa-h(>i v.v ... Ngay 6/10/90 HQi da t6-cht1c bu6i ca nh~c x6-s6 nhåm gåy quy cU'u-trq cha dong-baot[-n~n t~i cactr~i Dong nam A. Bu6i ca nh~c duqc trlnh di~n bai cac ngh~ sT Chf Tårn, Phl.J'qng Mai , Ngc;>c Thanh va duqc ba con thuang-thU'c m(>t cach nhi~t-tlnh. Tuy nhien, chlfdngtrlnh Ch i mai thlfC-hi~n dlfQC 2/3 thl nhån-vien CWhoa khong cha tie'p tyc bai le so nguai tham dlf qua tieu-chuan quy d[nh cua hQi-trlfang. Phan con l~i p hai c ham dUt trtldC Slf nuoi tie'c cua khan-thfnh-gia cung nhlf ca - sT. Ke't qua tien lai thu dlfQC la Kr. 38989,60 . So tien nay dang le gai qua cac tr~i trang nam 1990 nhlf da tuyen bo, nhung vlly~t l~ mai Ocac tr~i khong dlfQC thu~n IQi, e rång tien khong dån dl.J'Qc t~n tay dong bao. Do do, H9i da thlnh y Thlfqng tQa Thfch Minh Tårn va TT hU'a se mang de'n t~n cac daa trang d[p vie'ng tham cac tr~i t! n~n såp de'n. Cung trang cong tac XHTT, H(>i cung da gai kr.1o.ooo c ho hai tr~i : trc;ti cam Hong-Kong va trc;ti Thai-Lan trang d[p dau nam 1990.

phai chia ra rai rc;tc. Sau do Oslo kommune da d6i m(>t khu dat khac vai di~n tfch 8. ooo m2 co d[a-the' hoi goghe nhung xa vung dån-clf. HQi då tie'n hanh mai kie'n-truc-slf de'n ve hc;>a-do dat dai, phån vung xåy eat. Kie'n-truc-slf cha biet cong-trlnh nay t6n khoang 15 tri~u kroner. So tien tren th~t qua lan doi vai kha nang cua HQi, nhung vl sU' m~nh hoång-phap nen quy Thay da keu gQi toan-the Ph~t-tlJ' co-gång thea ke'-hoc;tch xåy-dlfllg låu dai. Nhung sau m(>t dqt lc;tcquyen H(>i da nh~n thay khong the xuc tie'n cong-trlnh xåy-cat lan lao nhlf mang u'O'c nen da mua can nha t~i Lovenstad de tu-chlnh thanh ngoi chua KhuongVi~t.

Va nhu quy v[ da bie't, ngoi chua th~t qua ch~t d6i vai v[ec tha-phlfqng va Sl! an-clf cua quy Thay, nhat la moi lan cung l~ thl th~t la bat ti~n ! Vl the H(>i dang tie'n hanh mua them mie'ng dat ben cc;tnh c6 di~n-tfch la 1200 m2. Gia moi m2 la kr.350 . Chlfdng-trlnh nay då dlfQC Slf ung-hQ cua m(>t so Ph~t-tlt phat-tåm bång cach cung-duang moi nguai mqt thlfac dat. lfac nguy~n rång vi~c mua da:t rna rqng ngoi chua sam dl.J'Qc thanh tlfU.

KHOA HQC PRAT PHÅP KY 5 - 1990. NhlfmQi nam, nam nay khoa tu-hc;>c Ph~t- phap da t6cht1c vao d[p l~ Giang-sinh. Dåy la khoa hc;>c ky 5 va do chi-hQi Kongsvinger nh~n phan t6-cht1c. HQcvien ve tham dlf gan 200, da s6 la thanh phan tre. Ngoai 21 hQC vien den tlfThyy sT, Phap va Dan m~ch, so con l~i den tlf cac d[a phuong tren toan-quoc Na Uy. Chlfdng-trlnh c hia lam ba cap : cap oanh-vu, cap 1 va cap 2. San giang huan ngoai quy Thay Na Uy con duqc cung thinh TT Thfch Tanh Thi~t. TT Thfch Nhlf Di en, DD Thfch Quång Blnh va DD Th fch Th i~n Hu~ tlf cac nuac trang Chåu åu. Cuoi khoa hc;>c con c6 hoa thuqng Thfch Thien D[nh va TT Thfch Minh Tårn de'n tlf Phap de dlf khoa hQp Giao-h(>i Åu-chåu va nhån the de'n tham vie'ng va khfch-1~ tinh-than hQc-vien. Kh6a hc;>c keo dai m(>t tuan va ket-qua thanh-cong my-man.

a

XÅY D\)NG CHUA KHUONG VI(tT.

Truac dåy (1986) Hqi dlf d[nh mua khuon dat 3.500 m2 t~i Oslo 12 de xåy dlfllg chua, nhung vi~c nay bat thanh, bai le : ne'u ta xåy cao tlf hai tang tro len thl khong dlfQC Slf dong-y cua lang gieng,neu xåy thap

o PA-91 trang 21


LTS : Ng6i chua cJ Na Uy du<!c dift ten la KHU6NG- VI$T vdi thiinh ttlm nhå den mtit vj sil tiii dUe song toiin. Ngiii vU'a la Thi"en sil qudn tMng pM.t phåp, vU"a !il Thåi -sil gdnh våc chfnh St! hai tri"eu. Chung t6i xin chep ra My titu sil erla Ngiii dt c6ng hien cung ~c -giå.

Ngai hQ Ngo, phap hi~u la Chåu Luu, que ly_, trlJ tri chua Ph~t Da.

alang eat

Thuo nho Ngai thea nho hQc, lon len thQ gioi voi Vån Phong thien s u o chua Khai Quoc. Ttl d6, Ngai chuyen hQc kinh di~n nha Ph~t. hi~u duqc mQi le eat yeu cua Thien Ton, tieng tam ILmg låy trang nl!Oc.

H V u- - -l o E N T G

Nåm ngai 40 tuoi, vua Dinh Tien Hoang voi vao hoi d~o, Ngai ting doi tinh tlfong, vua rai men phlJC va

phong lam Tang Thong. Nåm sau, vua l~i phong Ngai lam Khuong Vi~t Thai Sl! (Khuong vi~t la nguoi c6 cong giup dcr slia sang nu6c Vi~t).

Den doi vua Le D~i Hanh, Ngai cang duqc kinh trQng hem nlia. Bao nhieu vi~c quan, vi~c nl!Oc, vua thlfOng tri~u Ngai den hoi. Ngai å trieu dlfqc it låu roi lay co gia yeu xin cao ve, dlfng m(>t ngoi chua (J nui Du hy. 0 d6, Ngai måtrlfong d~y hQC, hQCtro den hQC rat deng.

o

Ngay råm thang hai,nien hi~u Thu~n Thien thU' hai dai nha Ly, Ngai gQi Da Bao thien sl! lad~ tlithån tin cua Ngai den, truyen tårn phap qua bai k~ sau dåy, roi chåp tay an nhien nh! t!ch.

N guyen van : M9c trnng nguyen håu håa,

Nguyen håa ph11c hoim sinh Nhuqc vt m9t v6 håa Toån toqi ha do sinh ? D!ch nghia : Trang ctiy von co bia,

Tia bia mdi sang loa Ntu båo ctiy kh6ng lita, Cq sdt sao lqi ra ? Ngai thQ duqc 81 tuoi va la nglfoi thU' tlf duqc truyen tårn phap cua phai Vo Ngon Thong.

PA-91 trang 22


TRANG

Gia Dinh Ph3t TU •

Cac em thån men

B~t d'åu tll' s6 nay, Phåp- Am danh rieng cho chung ta mQt trang Gia- Dinh PMt Tli'. Ncti dåy, cac em se CO thi~n duyen dtiQ'C dem kien thuc sin CO CUa minh trong hai lanh VlfC d~O va d<Ji VOl ffi\}C dich trau doi va phåt huy van h6a Vi~t nam, dong thcri ciing d~ c6 co hQi bay to cho nhau cung hi~u biet nhii'ng gi rna cac em då thu th~p qua Slf hQC hoi Ph~t p håp. Anh hy VQng r~ng vtidn lam CUa chung ta Se dam choi nåy lQC ngay cang rljc rd va tlf d6 tlfng btidc chung ta se sach tan va cung dlu d~t nhau vii'ng tien tren con dttcrng phåm h~nh cua mQt ngttcri Ph~t tlf Vi~t nam.

V di ffii,IC dich vl d~o rna tien len, bång tat ca thanh tam va thi~n chLanh tin ding GDPT Vi~t-Nam t~i N a U y se dttQ'c hinh thanh mQt cachvii'ng c hå i va ldn manh de ~'sanh bl!ac nh!p nhang eling vdi cac GDPTVN t~i Au chau.

Trude them nam mdi, anh :xin gC1i den cac em lai chao tinh tan trong d~o h~nh tlf bi va khong quen chue cac em c ung thån quyen trQn nam Tan Mui v~n dieuanl~c. ---------·

M

di dwj må då sang nam, Het r(H hra tu8i mttdi lam nåm nao. Xuån nay den chåc ngqt ngao, D€ tu8i mttdi sau don cbao mc)ng md. Tet x.r ngttdi th~t bd vd, Tuyet rdi ngoai ngo, Sltdng mo giång ngang. Thong xanh xin the mai vang, Don mitng tet den rc)n rang nfem vui.

Xuan sang con chlic quy Thay, Nåm mdi m~nh khoe tran day ni'em vui. Chuy~n khong may dttl[c chOn viii, Cho long thanh thån don mU:ng xuån sang.

Dudng Th{ Tluiy Nga

PA-91 trang 23


Bi khå' vo-bh~n, quay dau lå ben, Rdi khoi biin me, trå ve bd giac.

Hm

nhung ngttC1i con dlim minh trang danh lqi dua chen, hay mau thU'c-tinh tim den Ph?t-phåp, de tlf cU'u canh dua minh ra khåi bien me, thoat vang luån-hoi, qua-bao, hanh thi~n, tfch dli'c, gieo h~t giong Bo-de, gåy phud'c bao ve sau.

Chd di den gla mdi hQC d~o, Mo hoang eling lam ke dau xanh.

Th?t v?y

trang cåc Kinh-dien cua Dti"e

Ph~t

CO n6i den Slf VO thttdng , luån-hoi va qua-båo. Va Dli'c Ph~t eling khuyen d~y tat cå chung sanh, banh thi~n, tfch dli'c, tu t~p thea PhrJt-phdp, de thoat khoi vang sinh-tLt ludn-hoi va qua-bdo. Nhttng vi Uit ca chung sanh con d~m chim trang vang danh lqi, dua chen, bj u-minh che-phu, nen c6 may ai nghe thea lC1i khuyen d~y cua Dti"e Ph~t. Tuy - nhien eling c6 nhieu Pb?t-ttt tfnngucrng hanh dung thea lC1i Ph~t d~y, giacng9 duqc chån-ly cua Phqt-phdp, de tlf giåi-thoåt.

Ngay nay, PhrJ,t-phdp ngay cang duqc lan r<)ng, c6 the n6i kh~p cåc nud'c Tåy- phucmg va Åu-chåu. Nhung ngttC1i Vi~t-nam lttu-l~c i1 håi-ngo~i eling tim ve giao-phap cua Ph~t. Dien hinh la hang nam, t~i Na-Uy h<)i Ph~t-giao Vi~t-nam c6 t6-chli'c nhung kh6a h9c giao phåp cha m9i ngttC1i Ph~t-ttt. H9c giao-phap cua Dti"e Ph~t rup cha ngttC1i Ph~t-ttt hieu ro ve d~o, thau hieu duqc chån-ly cua Ph?t-phåp. Tlf d6 rna ngttC1i Ph?t-ttt banh thea giap-phap, banh thi~n, tfch-dli'c, gieo h~t giong Bo-de. Ngoai ra nhung kh6a h9c Ph?t-phåp eling då t~o dieu-ki~n cha c<)ng-dong ngttC1i Vi~t ca-h<)i g~p-gcf va trao d6i vd'i nhau, ket moi dåy thån-ai giua nhung ngttC1i Vi~t thahttang. Th?t la m<)t dieu vui mlfng cha Ph?t-phap i1 nhung nai tlf-do nay, nai c6 nhieu tac-d<)ng khuyen dv, cam d6, nhttng ngttC1i Ph~t-ttt vån con giu duqc Tårn Bo-de va lang httd'ng thi~n. Dåy eling la nhC1 giao-phåp c ua DU'c Ph~t då tham nh~p vao m6i ngttdi Ph~t tit va eling nhC1 vao Slf nh~c-nh& d~y båo cua quy Th'åy. Cha nen t~i nhung kh6a h9c giao phap, c6 nhieu Ph~t-ttt tlf nhieu nai xa-xoi, khong quån-ng~i kh6-khan de ve tham-dlf kh6a-hQC giao-phap. Dieu nay chli'ng tå tam lang httd'ng ve Ph~t-phåp cua ngttC1i Ph~t-ttt.

PA-91 trang 24

B6n-ph~n ngttC1i Ph~t-ttt la chuyen tu trigid'i, lam nhieu vi~c thi~n, khong nglfng h9c hoi giao-phåp de thong trf-tu~ va phat duang Ph?tphap. C6 nhtt v~y, ngttC1i Ph~t-tti mai tr& thanh hoan thi~n, gieo trang phud'c-bao ve sau. Den khi Ph~t Di-L~e h~-the, thi chung ta c6 ca duyen duqc nghe Ngai thuyet phåp (J H()i Long-Hoa. Hai nhung ngttC1i Ph~t-tti håy tinh-tan chuyen tu tri gid'i t~o nhån duyen cha dC1i vj-lai, va c'åu nguy~n duqc sanh ra trang thC1i Ngili Di-~e giang-the. Chieu-Hong

Roi m()t mua xuån l~i den roi, Bao nhieu ky ni~f!I g<ti trong toi, Tinh Sl1 nghia TU ngay qua do..• Ghi d~m trong dc1i mai ehång thOi.

Ude nguy~n xuån nay dU:<fe d~p Iong, Thay tro d~o hti'u khåp tåy dong, Nam båe eung boa ehung hU:dng thi~n, Tron nåm phltde hu~ thoa eau mong. THUYMAI


nii'a do. Bång chung chi co d(Ji hai md'i duqc anche, rna eling xti'ng-dang lam chu, dau phåi an gian dau.

"T tiec

hoi den r<:>i di. Ai them bu<:>n chia-ly rna chi !" chi het du'qc an k<;o ca sffu, het danh Cd "caro", het duqc lam v~-sinh, het duqc an nhung mon an chay my-vi, het duqc nghe thuyeL-phap tvng kinh .... Thoi thi het dC1i r<:>i con gi? minh danh trd V~ tu thån du'ang tanh d€ nam tcri l~i du'c;fC Sang l~i, cu'di l~i nhii'ng ti eng cu'di va h<:>n du'd'i anh d~o vang cung nhung ngu'C1i b~n th~t thu'cfng men.

D<?i hai ai, ta co gi nhd' ? Chlic la nhi~u låm co p hai kh6ng ? D(>i hai ta ca nam lån nii' dong tam thi biet bao nhieu vi~c da xåy ra va biet bao nhieu di~u d€ rna noi. K€ lam sao cha xu€ ? M6i nhån v~t trang d(>i mang m6i net d~ thu'ang, co nhii'ng net horn hinh rieng cua hQ trang tung lue khac nhau. Khi vui dua, khi an, khi ngu ho~c khi h9c. M6i nguC1i d~u gop p han t~o nhii'ng tr~n cu'C1i nghieng ngå "D6 nud'c nghieng thung ", nhuc tai, nhuc dau qui Thay va cac bac. Nhii'ng k)r ni~m Hmh m~nh tucfi vui sao d{ t~o ra qua <1 day. C6 le trang moi tru'C1ng nay, quay quan dud'i bong Tu-Bi, chung ta tr<1 nen hi~n boa d~ mang den c ho nhau nv cu'C1i, t~o giii' ni~m vui cha nhau. Ta chqt bien th1mh thong-minh lanh-lqi, ho~t-bat, ra nhii'ng y-kien hay xufft-khåu la thanh van nhi~u eau eling rfft "chi lf', nhung co lue cu calam ca-l~p nen l~i la "chi...bi" ! Ta eling b6ngnhien d~n di dam ca mua tham gia van-ngh~ m(>t cach hang-Mi. Sao l~ v~y nhi ? Hay day la tinhthan Bi, Tri, Dling då thffm vao trang t~ng thuc va b(>c phåt tlf nhien khong do S\.f nh{)i SQ va Cu'ang ep? (the nao thay Thi~n Hu~?).

HOÅINHÅN

KHOA HQC PHÅT-PHÅP .

Nguy~n Ng~c Th~y Vy

l''a. Uy xu lt;mh que ngttm, Ch!lng con tie b6n phucJng trm ve ctay.

N g<:>i

dåy viet nhii'ng dong nay khi IDQi ngu'C1i da ngu k)i. Chung quanh im l~ng qua, la! thffy thu'cfng thu'cfng lam sao khung cånh khong khi cua kh6a hQc. Nay mai v~ r<:>i chiic se nhd', se quyen-luyen th~t nhi~u nhung "quai ki~t" nhii'ng "thanh tich cua d(>i hai ". Cac chång" nam-nhi d~i truqngphu "nhu': Nghra, Tu, Trung, Tu, Trinh &u la nhung tay ham chcfi,ham an, ham pha dang sq, nhung bu lai la cung ham lam nen eling tam tl)m ... COn cac nang thvc nu cua d(>i hai nhu Nh~t Tram, N g9c Thu, Loan, Vy thi thoi la hi~n. Ma nay, ch<f co "chffp tud'ng" do nhe ! Thffy v~y rna chiing phåi v~y dåu ! Minh nåm long Båt Nhå rna "sac tue th! khong, khong tue th! sac" rna li ! V~y chu, phåi noi d(>i hai toan "trai thanh gai ijch" nen md'i g9i la sa "dzach". Di~u nay duqc cong nh~n dang hoang qua cu(>c "phong vffn" chi d(>i trudng d(Ji m(Jt. Ch! nh~n xet d(Ji hai lam vi~c rfft gioi, p han chia cong tac r6 rang, co tr~t h! khong on ao roi lol)n.Slf nh~n xet va phe binh nay eling co th~ la chung cua qui Thay, qui båe va ban huynh tru'dng-

Cung nhau vui-ve xum vay, Tieng culJi, tieng n6i trim ctay tinh tlutcJng. Rqn rang cd mqt ng6i tntlJng, Nhu ctang s&zg tr;,i que-huang a!a minh. Dtiu cttiy vang-vang lm Kinh, Cau cho dtit nwJc thanh-binh yen-vui. Chung sanh thocit cdnh lutin-h'Oi, NhlJ cJn Due PhtJ.t sang soi chi ctulJng. Nai (1riy thoang thodng mui hucJng, Chung con cung nguy~n noi gttcJng cua Ngai.

l

Cung nhau scinh bu6'_c chen vai, Cun_g nhau tu hQC ctap xtiy ctq_o vang. The-p.an ngtJ.p cinh hao quang, Du6c thieng Dric PhtJ.t soi ctang Tit Bi.

L.-- -·- - - - - - - - - - - - PA-91 trang 25


Nguyen-Ttti'lng.

Cach day s nam , khi toi chuån-bi buac vao tru'dng Trung-hQc. D<i chuc mung nam h9c thanhcong sau nhung ngay thang mi~t-mai ci1ng sachvd cho k)r-thi t6t-nghi~p vaciing d<ikhuy~n-khich toi mau ti~n-b(> trang tuang-lai, m~ toi då mua t~ng cho toi ,m(>t cåy but may.

Ngay dau vao ld'p, tfft cå Slf md'i me cua hQCsinh då t~o nen m(>t khong-khi trang lanh trang ld'p hQc. Ai ai ciing cteu c6 sån day-du nhung c~p, sach, but, thu'd'c, ... xinh-d~p va toi ciing co nhu' m9i ngu'di. Nhu'ng n~i b~t nhat la cåy but may mang rna u såc s~c-scr dang l(> hinh tren tui ao sami toi, rna mQi ngu'di dang c6 nhin ngam cho t~n m~h. D6la cåy but rnay mang hi~ u "Pilot" do tlf han tay m~ trao cho toi. Cay but du'<JC san-xufft t~i nu'd'c Nh~t, vd'i hinhdang thon-thon nhu' thoi k~o. Chi~u dai d(> chung m(>t tffc hai, vd'i thån-hinh bao-phu m(>t ld'p ao khac nhau : nap thi do, thån thi xanh gi6ng nhu' m(>t chu cau-thu con con an m~c quan xanh ao do dang dung ngang-nhien tren bai eat trång tinh, khi~n cha m9i ngu'di phai dua måt khao-sat tung b(>-ph~n. Tuy thån hinh n6 chi c6 hai mau xanh do, nhung n6 c6 th€ lam cho toi ciing nhu' mQi ngudi ua chu(>ng, bå'i toi luon nghi ding mau xanh se la ni~m hy VQng va la Slf tru'dng thanh CUa toi, COn rna u do la mau tu'ang-lai du'qc thanh-cong va day h~nh- p hue. M~c cho ben trang n6 c6 c6ng-d1,mg nhu' th~ nao, nhu'ng n6 se thu-hut ffiQi ngu'di dem cåmtinh d6i vd'i n6.Ben trang cåy vi~t la toan thån den mu'd't, tren dinh dau thi la m(>t thoi thep mong hinh thoi sang 6ng anh. N6 du'<JC k~m giu bai m(>t thanh nhlfa tron d6ng-d~c. Nai ffy chinh la trung-tåm dau nåo cua cåy vi~t, se chiv trach-nhi~m d~t bfft cu nhung u'd'c mu6n cua ngu'di di~u-khi<in, n6 eling la di<im chuy<in ti~p cac lo~i mlfc thåi ra ngoai tren n~n giffy.

PA-91 tran2 26

C hmh nhd cong-dvng do rna no da thea toi trang tu6i hQc-tro. N6 då dua du'dng dån 16i cho toi d~t nen bi~t bao dong tha hay, bai h9c md'i, no con k~ c~n ben toi trang nhung lue vui hay buon. N6 sin-sang ch!u dlfng m9i hinh-thuc cua toi sai-khi~n rna khong h~ than-van kh6c-16c. V~y rna c6 nhung lue to i vo-tinh danh rai n6 vao m(>t h6c hac nhu'ng n6 ciing chång n6i gi d~n toi. Thea toi nghi, chåc n6 buon va chll'i tham ngudi chu n6, m(>t ngu'di chu vo-lu'ang-tåm då danh rai n6, rna tlf n6 då giup cho toi bi~t bao Slf hi<iu-bi~t ich-lqi va khon-lanh trang cu(>c s6ng.

Sa

dr rna toi luon can co no, xin coi no nhu m(>t ngu'di b~n tri kj trang thdi hQc-sinh vi trang nhung ngay thång vui, buon xa xli n6 da giup toi chuy<in tin V~ que nha, vcJ'i ffi~ cha va vcJ'i tfft cå b~n-be tren toan th~-gid'i. Ngay l~i qua ngay, mai cho d~n horn nay da han mu'di hai nam vtii dau vao sach va, nhu'ng toi luon nhd' mai m6n qua quy bau cua ngu'di m~ trao t~ng cho toi d€ t~O cong-danh Slf-nghi~p.

T

ai luon gi u-gin va coi no nhu" m<?t ngQn du6c soi du'dng cho toi di " va la "miii kim namchåm chi hu'd'ng cho nhung ngu'di mu chu ". Cay vi~t la mot v~t-li~u can-thi~t cha tat ca m9i ngudi, nhfft la nhung hQc-sinh ch~p chung chuån-bi bud'c d~n tru'dng. Rieng vd'i toi xem n6 nhu' la m(>t cai eau d!nh-m~nh va n6 se tra-ldi lytu'ang cua toi amai sau.


-~

/l

J'i .

/_ru~ui. l

l

\

' ~~

Thay Luqng vån thu'O'ng gi~ng giao ly cho cac em oanh vU (J du'O'i bong mat cay xoai vao m()t ngay chua nh?t c6 sinh ho(;lt doan. Horn nay thay gi~ng v-e chu bi . Thay n6i :" cac con phåi biet ding bi la lang thuang cua chu' Ph?t .Ph?t thuang chung sinh nhu my hi-en thuang con do. Nen tinh thuang cua cac ngai to IO'n Hlm. Dang giång den d6 ngu'O'i my cu Teo keu v-e c6 vi~c nha. Thay tiep : cac con håy c6 gå:ng thlfc hanh tam vi tha, dem lang thuang cll'u giup cho sinh linh, cho bl;ln be ,sinh v?t. la ngu'O'i Ph?t tii' khong th~ thieu tlnh thu'ang du'Q'c. Cac con håy c6 gång thlfc hanh chu bi va tuan sau thay se hoi ll;li. Cu Teo sau khi nghe chu du'Q'c chu mat v-e bi , nen v-e nha xin ti-en my ra ti~m mua khong biet bao nhieu la hoan bi d~ danh dao vd'i b(;ln be. Khong nhung c u Teo tlf danh bi ,rna con cho b(;ln be th?t nhi-eu bi danh cung' d~ th~ hi~n lang bl rna ly.

o BI~

A

-VO

DA~H-

MOTPHUTSUYTU •

e«:a p~~ "9<Uf Wi ~ ~. ~ tiu«J ~ t«, rld:t ft4i& tk.

Tuan sau khi giO' sinh ho(;lt ,thay Lu'Q'ng hoi ding : c6 em nao thitc hanh chu bi chu'a ?" Cå dan im l~ng , chi c6 b~n g6c kia cu Teo gia tay len . Cå d()i d-eu mung ,tin rang b(;ln minh se dem vinh quang v-e cho d()i. Cu Teo mang len m()t d6ng bi va tlf bån het vien nay den vien kia nghe chi ch6e. Cå aån d-eu om b1p1g cu'O'i ,cu Teo cll' the lam td'i ,tu'Cing la minh blin &ioi . Do~n em dung l~i va nhin thay Lu'Q'n&;_ Thåy båo rang :" con lån sau nhd' nghe cho k)T. Bi day la tinh thuang, chll' dau phåi danh bi dau ".Cu Teo måc va trav-e ch6 ng5i, trang khi cå dan oanh vtl d-eu cu'O'i ra v~ d~c y llim.

ca

S,.ad fMH, ~· ddl; at de ~.

;'Ø ~· itdø /J'uUt, (j«it-t4ødt ~.

Di~u-Tanh

Tbinb bang Giåo-lt Pb3t-pbåp f)~ giup Ph~t-tli hi~u ro them

ve Ph~t-phap.

Nhung bai giång trong kh6a Ph?t-phap kY 5 da duåc thu lC;ti day-du. Quy Ph~t-tli nao muon thinh, xin lien l~c: Thay Thlch Tri Minh

PA-91 trang 27


TREN

SÅN TRU<lNG

N hd' v~ Te't, nguai ta trud'c tien nhd' de'n

phao. Nhd' de'n phåo, trud'c mlit toi l~i len th~t r6 dmg m9t " ... ngay xua con di hQc ". D~o fly ld'p chung toi duqc xe'p chung vao quy€n s6 " bla den", va' ciing n5i b~t thien-h~ nha tie'ng phao. Ngoi truang toi hQC nam ngay nga tu Bay Hi~n . Truang mang ten m<}tLv! anh-hung dån-tQC va cung la ffiQt truang khå "noi danh", the' nhung bQn toi thi vån gQi nhau la truang" Ngu Thuqng H~ng". Nguai ta c6 cåu "nhfit quy nhl rna thu ba hQc tro" th~t la khong sai. Nhii'ng ngay såp Te't, khi bai vd thi-cli då xong, bQn toi thuang thu trang c~p dåy nhii'ng lQai phå o chu<}t, phåo trung, d€ cha de'n gia ra chcri la mang ra d6t cho ... vui truang. Chi th~t t<}i-nghi~p cho mfiy ang can-bQ "co btf" va mfiy ba '~dåm m~p u" d b!nh-vi~n ke' ben la khong thich noi khong-khi vui-nh<}n d6. mm

hi~n

Thua thåy ... la toi". Tli phfa sau lung toi b6ng vang len m9t giQng thut-thit, nhå Thucrng nht;-nhang dung d~y ciing ... "Thua khong la toi".Nhi~u cai dåu nh6n-nhåo l?i ngoi len. Toi ciing xuat-hi~n d€ "cuu bo" lån nhau. Va sau cung khong con ai ngoi l?i tren gh€ d€ tranh t<}i. Th~t la' m<}t thåm-k!ch cho ang hi~u-truCing. 6ng gi~n de'n dien nguai vi khong tim noi thu-phi;lffi ) kY d6 ang "dinh chi" du6i ld'p tl,li toi he't m<}t tuån. Hinh ph~t n~ng-n~ nhfit cua ang chi lam bQn toi cang thich-chi. Mfiy ld'p hQC khac ciing båt-chud'c d€ duqc ph~t theo. Tuy~t­ vQng vi bfit-ltfc trud'c " lii hQc-tro cung-c6 " ang ho to trud'c loa ph6ng thanh : " Tu nay toi cam tuy~t-d6i cac em d6t phao, ne'u em nao con ngoanc6, thl toi c6 bi~n-phap nha cong an xå ly cac em". Vua dut lai thl "BUM" m<}t vien phao d?i Mn ra nhu xe nat båu khong-khi va da p l~i ang hi~u­ tru'dng. Månh phao rcri nhu d6ng gifiy Vl,ln dii khlip sån truang, mie'ng nao mie'ng nay to bang nila tårn gifiy bia t~p. Ky d6 toi thåm phl,lC va råt mu6n di~n-kie'n vi anh-hung nao "dung-cåm" de'n th€. C6 le v! anh - hung d6 då " v~ vu'an d ån " hay "phieu b?t giang-ho". Ncri nao d6,t6i khong r6 vi khong nghe nhlic nua, nhung k)r ni~m hQc tro vd'i ti€ng phao xuån thl bQn toi nhåc mai m6i khi T€t d€n m~c dåu båy gia bQn toi dU"a nao cung xong phån vq con, va ngoi truang xua då thay ten mfiy b~n ...

Ty-Ty.

~

Ong hi~u-trudng

truang toi- toi khong bi€t xufit thån tu dåu chi nhd' ang thuang mang nguyen b<}-do "b9 d<}i'', ~6i m<}t giQng Båe "ctfc k)r" chinh tang- Ong van thuang nhlic nhd chung toi bd't di nhii'ng tro vui fly. M9t bua, ch! b~n ld'n nhfit ld'p, ch! v6n b! b!nh tim nhung b6ng dung l~i "c6 hung thu" mang cå phong phao vao ld'p. Cha ti€t h9c xong, de'n gia ra chcri, m<}t dU"a b~n toi då dem ph ao cua ch! fly ra d6t. Xac phao hong vang dåy m<}t b1,1c giång nhung chi trang ffiQt thoang da du'Q'C thu-tieu ffiQt cach gQn hC1 bdi nhii'ng canh tay It; hcrn phu-thuy. Th~t la t<}inghi~p cho 6ng hi~u-trudng, vd'i m<?t dang nguai th~t khiem-t6n (nghia la khong m~p ciing khong cao mfiy) ang phai ch~y m<}t m~ch tli van-phong de'n tång hai ld'p hQC bQn toi. Kh6i phåo bay mum!t khlip phong, chung toi khong con duang nao d€ ch6i duqc nii'a ... M<}t cu<}c truy lung thu-ph~m båt dåu. Båu khong-khi ngQt-ng~t lån trang kh6i p hå o duang nhu cang bi keo dai them ra. Chqt nhu m<}t "nu anh thu", ch! b~n toi dung phat d~y... " PA-91 trang 28

xu~ Xuan Xuan Xuan Xuan Xuan Xuan Xuan Xuan

den xuan di chdng d6n mifi mang sdc thai khdp muon nai c~a nhan ~an new vfnh cilu ve them stie nu hoa tuai ban day d6 ngu6n an ui dilm to dm bot chai vai trang ngu6n Dt;zo la bat di~t nhi'eu hoan hy coi /?mg ta. MINH HUNG.


nhung kh6-khan d6i v6'i con em rninh,va phliefn~­ cach nao d~ giup cac em thoat khoi vong lån-quån d6.

~eu ai hoi cac em ai la thien-tai Iqch-ngh~, cMc-chån cåu trå lai se la chung em, nhung thieu nu Vi~t-Narn dang s6ng va 16'n len nefi cl nguai. Chung em phåi d6ng hai vai tro, trang hai hoancånh khac nhau, tlf nep s6ng den tu-tuang: Trang nha la nguai Vi~t-Narn, ra duang la nguai Na-Uy. 'lf khac bi~t giua hai n'en van-h6a Vi~t­ Nam va Na-Uy da t~o nhi'eu kh6-khan khong rieng gi cha nhung nguai l6'n tu6i, rna n6 ciing la rn(>t di'eu kh6-khan cho chinh nhii'ng l6'p tre s6ng va 16'n len acl nay. l2ieng d6i v6'i l6'p tre rn~c du ngon-ngu khong la vån-d-e kh6-khan rnåy. Nhung nguqc l~i slf håp-tht.t giua hai n'en van-h6a va phåi ap-dt.tng cå hai trang cu(>c s6ng hang ngay thi qua la rn(>t di'eu kh6-khan.

f)a xa que-huefng tll be, s6ng va l6'n len t~i Na-Uy. Trang gia-dinh duqc cha mt; d~y-d6 thea n'e-n€p Vi~t-Narn, c6 nghia la tren kinh, du6'i nhuang, b6n-pMn lam con, phåi hieu-thåo lam gliefng cho cac en, s6ng hoa-thu~n va thliefng-yeu lån nhau. Thern vao d6la pMn nu-nhi, l~i phåi gi up vi~c nha nåu nu6'ng, ganh b6't rn(>t ph'an n~ng cho cha rnt;. ~goai xa-h(>i cac b~n gåi ciing phåi s6ng rn(>t n'e nep binh thtfang, CO nghia a phåi di hQC phongt\}C t~p-quan cua nguai Na-Uy, phål lam sao cho thich-li"ng v6'i xa-h(>i rn6'i. So v6'i nhung b~n trai h9 c6 nhung tlf do r(>ng rai hefn nhung b~n gai rn~c du a xa-h(>i Na-Uy khuyen khich narn nubinh-quy'en. Noi nhu v~y khong c6 nghia la chung chåu, nhung thieu nu rn6'i 16'n, doi hoi slf binh dångv6'i narn gi6'i. Chung cha u chi rnu6n n6i len, lam th€ nao d~ c6 th~ thich-li"ngva båo-t5n duqc nep s6ng Vi~t-N am trang xa-h(>i Na-Uy.

T h~t la m(>t kh6-sa cho chung cha u, trang giadinh phåi d6ng vai tro, phåi s6ng trang khuon-kh6 phong-tl,lc Vi~t-Narn, th€ rna khi ra ngoai xå-hQi, chung chåu phåi s6ng thea n~-n6p cuå cl ngum. TU'ng hanh-d(>ng, tieng n6i, lam sao gi6ng h~t nhu tre em Na-Uy, neu khong chung b~n che cuai, chQC ght;o. Lam sao nhii'ng b~c phl,l-huynh c6 th~ hi~u

ai hi~u duqc n6i kh6 khan nay hay khong? Neu qui-v! pht.t-huynh khong tin, xin cli"hoi l~i chinh con em cua mlnh.

Co

V

6'i ni'em hoai-båo mang rnu6n cho cu(>c s6ng cua gi6'i b~n gai b6't ph'an phli"c-t~p , toi xin ghi l~i nhung giong cåm-tuang nay.

Di~u Phu'O'c

,___TH6NG BÅO D~ g~p-ga quy d~o-hliu d~c-trach thanh-nien, quy gia-truang va huynh truang thu(>c cac GDPT t~i d!a-pht!Cfng cung nhårn thåo-lu~n d~ di d€n Iq~n­ toan ce1-cåu t6-chli"c GDPT t?i Na-Uy. Thay m~t H(>i, chung toi thong bao den quy d?o-hliu duqc biet la H(>i se t6-chli"c m(>t Icy d~i-h(>i trang d!p le Phl,lc sinh.

Kinh mang quy d~o-hii'u chuån b! m9i y-kien xåydlfng va sa p xep thai gian d~ khi nMn thu mai se v'e dlf hQp th~t dong du.

Kinh chito tinh tan.

Tm H(>i PGVN t~i Na Uy Uy-Vien Thanh-Nien LE-DINH-PHUC

PA-91 trang 29


GIÅO-HOI PHÅT-GIÅO VIET-NAM THONG-NHÅT TAl ÅU-CHÅU HOI PHÅT-GIÅO VIET-NAM TAl NA-UY . . . CHUA KHUONG- ~T PL 2534 H(>i PGVN t~i Na-Uy Chua Khuong Vi~t So: ......... NP/HP

Khuong-Vi~t.

ngay a thang 2 nam 1991

TÅM-THTJ

NguC:Ji tu dit nhi'eu h~nh - Nhttng h~nh B6-tbi la h~nh d'åu trang sau (6) h~nh cua Bo-tat-thl:ta. C6

toi phat-d(>ng tinh-th'ån in Kinh, thinh Kinh d~ hoan-chinh tang Kinh duqc tl:tng buac d'åy-du, ng6 h'åu chtt Ph~t-tti,d~o-huu thi~n-tårn xa g'ån lui den nghien-cll'u, tt,mg d9c thu~n-lqi. Ban Holingphap chung toi thay rn~t H(>i va b6n-tt! gåi bU'c Tam-thti nay keu gQi quy-v! St! tuy-hy phåt tam cung-duC:Jng g6p ph'ån cong-dll'c chung cung l~i d~ hoan-b! phuac-dU'c vo-luqng trang vi~c Thinh va In Kinh-di~n. Rat mong quy Ph~t-tti, d~o-huu thi~n-tam xa g'ån nhi~t-thanh thtfc-hi~n lC:Ji keu gQi nay.

B6-thi mai th~ hi~n duqc lang Tl:t-Bi, khoi nguon cho Tri-Hu~; la m(>t trang nhung duyen trQng-yeu dån tai d~t thanh d~o qua Giac-ng(>, giåi-thoat TitBi va Tri-Hue: la doi canh v~n-nang chd hanhgia den qua vj Niet-Ban- Ngil-thl:ta Ph~t-giao­ Nhon-thl:ta, Thinh-van-thl:ta, Duyen-giac-thl:ta va Bo-tat-thl:ta - cho den qua vj Ph~t-thl:ta cilng d'eu nuang h!a va o h~nh B6-Thi rna nen.

Tang kinh cac sarn thanh, ph'ån lan d6 d'eu trang vao Stf phat lang VO-luqng phuc-dU'c cua quy-v!. Lån nua thay rn~t H(>i PGVN V a chtt Tang-dU'c t~i Na-Uy kinh gåi tai quy-v! d~o-htiu, Ph~t-tl't thi~n-tarn lC:Ji nguy~n-c'åu, chuc Tinh-tan va luon luon duqc vo-luqng cat-tttC:Jng, vo-luqng an-l~c.

Nam-Mo Bfln-Stt Thich-Ca Mau-Ni Ph~t

Kinh gO'i: Quy Ph~t-tti', Chtt d~o-htiu thi~n-tam.

Kinh thtta quy-v!,

DU'c Ph~t d~y :"Trang hqnh Bo:Thi, BO-thi-phdp la cao nhtit ". B6-thi-phåp la dem lC:Ji d~y cua chu Ph~t giång-giåi va ph6-bien r(>ng sau den mQi ngttC:Ji cung hi~u ng6 h'åu tharn-nhu'ån chinh-phåp bling cach phat tårn giång d~y Ph~t-phap, ant6ng kinh-sach PMt-giao, cung duC:Jng d6ng g6p ti'en-tai vao vi~c in Kinh; d'eu la h~nh B6-thiphåp - B6-thi phåp v6n la h~nh cao quy vi då h6trq chuy~n banh xe phap tien mai khong ngung va kh~p noi nguC:Ji nguC:Ji nhC:J d6 rna hi~u ro Ph~t­ pbap vung chi thi-hanh. B6-thi khong nhung då t~o nguon h~nh-phuc an-l~c trang hi~n dC:Ji rna con huang-thuqng kiep nguC:Ji trang nhung kiep tai-sinh nua.

V ai nhung ich-lqi va c'ån-thiet nhu v~y, Chua Khuong Vi~t thu(>c H(>i PGVN t~i Na-Uy, chung

PA-91 trang 30

Naykhuyen, Tm.H(>iPGVN Hqi ph6 Holing-phdp

Thich Minh Tri

Thu'-tli, chi phieu xin

de

Hc}i PGVN ~i NaUy Postgironr. 0809 2045979 ho~c Bankkontornr. 7068 66 09241 bay gOi. ti'en m~~ v'e Cbiia Khuong-Vi~t V/ Nguyen Van Tri Blystadsvn. 2 2006 Lovenstad


10 C6NG-DliC IN KINH AN-T6NG 1. Nhii'ng t<)i-16i da t~lO ra tu trude, nhy thi duc;re tieu-tru, n~ng thi ehuy~n tba.nh nhy. 2. ThuC1ng duc;re eae Thien-th'ån ung-h<),tranh duc;re t ai-u<1ng ha{lll-ll{lll, on-d!eh, baa l~t, mtcJ'e hia, tr<)m-eud'p, n~e-t11.

3. Vinh-vi~n tranh khoi nhii'ng qua baa phien-kh6, aan-eltu aan-trai eua dC1i trude. 4. Chu-vi. H<)-phap Thi~n-th'ån thuC1ng gia-hqnen nhung la{li d{l-Xaa, ae-quy, rån d{)e, hum-saai tranh xa khong dam ham-h?i. g~p vi~e nguy-kh6n, dem ngu khong thay ae-m{)ng, di~n-m{la ngay ffiQt trO' nen hien-sang, khoe-m{lnh an-lanh, vi~e lam thu~n-lc;ri, duc;re k€t-qua t6t.

5. Tårn duc;re an-vui, khong

6. Chi thanh 'H<)-phåp, tårn khong c'åu-lc;ri, tlfnhien y-thlfe d'åy-du, gia-dinh hoa-thu~n, phud'cl<)e huO'ng dC1i dC1i.

7. LC1i n6i, vi~e lam trC1i nguC1i deu haan-hi, de'n dåu cung duc;rc mQi nguC1i kinh-me'n, ngc;ri khen.

8. Ngu ehuy~n thanh tr~ b~nh ehuy~n thanh m{lnh, kh6n nghea ehuy~n th~mh th!nh d{lt, mu6n ehuy~n thån nu thanh nam tai sinh ve tQai y.

9. Vinh-vi~n xa lia duC1ng ae, sanh vaa e6i thi~n, tud'ng m{la daan-nghiem, tårn tri l<?e tdm d'åy.

sieu-vi~t,

phud'e

10. Hay vi tat cå ehung-sanh tr'Ong eae ean-lanh l ay tårn mang e'åu eua ehung- sanh lam ru<)ng phue eha minh; nhC1 eong d~e ay rna d{lt duc;re vo-luqng phud'e qua, thu thling sanh ra n<1i naa eung thuC1ng duc;re thay Ph~t nghe Phap, phud'e-hu~ r<)ng ld'n, eh~ng d?t l~e thong, sd'm tbanh PMt qua.

"' Ngai An-Quang d?i-su d?y ding: "An-t6ng Kinh Tuc;rng PMt, due ehuong, l~ p chua; C6ng-d& thu thiing ld'n laa nhu v~y, nen g~p khi sanh nhtft ehuc thQ, thanh-hon, e'åu phud'c, thaatn?n, sam-hoi, c'åu-sieu huO'ng kinh, e'åu-an tieu-tru t~t b~nh ... Hay phat tårn Bb-De an-t6ng kinh d~ trang c<)i p hue d~c cha chinh minh va cha thånbling quye'n-thu<)c .. "

DINH CHINH Trang thC1i gian g'ån dåy c6 m<)t s6"sam truyen" gO'i de'n t~n mQi gia dinh nguC1i Vi~t nam. N<)i dung sam truyen "bao th'ån tien xuat hi~n, khuyen nguC1i dC1i lam lanh lanh dt!" v.v.... Dåy la vi~e lam phud'c lc;ri, H<)i Ph~t-giao khong c6 y kie'n gi. Tuy nhien e6 m<)t s6 nguC1i ng<) nh~n la sam truyen nay p båt xuat tu H<)i PGVN t?i N a Uy. N ay chung toi xin dinh chanh : vi~e nay khong lien quan gi de'n H<?i PGVN cå !

Hqi PGVN t~i Na Uy

PA-91 trang 31


'

,

TUYBUT

000 Tet Na-Uy da den. Trong lue mQi nguC1i tungbang dat phåo bong, toi b6ng gi~t blin ngudi vi nghe m()t tieng phao chu9t do thang chau dat. Toi sq lam phfen må'y ong ba Na Uy hang x6m nen khong cho n6 dat nua. Mui phåo th~t n6ng bay len mlii, toi thå'y ngåy-ngå't nhu tim h;li m9t huang-vj nao da bi lang quen. Tet Na-Uy th~t l~ng-le. HQ da m-ltng v91 va nhung giåy ph ut dau nam bang doi ngay nghi l~, sau d6l?i lao dau vao nhung cong vi~c. Khong biet vd'i hQ nhu the nf:lO, nhung doi vd'i toi m9t c~i gi d6 th~t te nh?t khi chung kien cai Tet <1 dåy. d Vi~t-nam tet tåy chiing c6 cai gi d€ dang nhd', nhung sau ngay nay chung toi chuån-bi d€ d6n m9t cai "Tet Ta" th~t ra han.

Tet den nha ct!a ai nå'y duqc san phet, st!a-sang, trang-hoang va thu gQn cho duqc tuam-tå't. Bm vi d6n mltng nam md'i ngudi ta muon cai gl eling phai md'i.

N gay ba muai khong m9t ngudi Vi~t-nam nao l?i khong c6 nhung ey-ni~m sau-sile. Bu6i hQp chq Cll_Oi cung th~t la nh9n-nhjp khong c6 gi sanh noi. Banh mut bay day chq, t-ltng chang dua do bong hoa du mau, cåy trai du lo?i chå't cao, tham den nUt mlii ! Cu den toi ba muai nha nao ciing d~t trude hien hai cMu v?n thQ ho?c nhung cåy tåc n?ng oan nhung qua ; khong thl nhung kh6m hud'ng duCfng, thuqc duqc va d~c bi~t nha nao ciing c6 m9t cåy mai n& vang trong phong khach.

T

\!C g6i banh tet, banh chung trong djp Tet khong th€ nao thieu duqc. Ma toi nam nao gan PA-91 trang 32

den Tet eling b~n tå't b~t d€ ban vai ngoai chq cho nen ba khong th€ d?y chung toi g6i banh duqc. Tinh " ham hQC hoi " nen c6 m()t lan toi da nhd ba di d?y g6i banh. Nha ba ciing gan sat ben nha toi nen nhd ba d?y toi tin-tu&ng rå't d~ hQC. Nghe ldi ba d~n, toi sll'a-so?n nhung thu dau d6 : uam nling la chuoi va dåy, u nep, xåy d~u va ud'p day m()t to md duqc dt tling mieng dai den mudi cen-timet. Trua ngay ba muai toi kh~ n~ mang tå't ca nhung thu k€ tren den nha ba. Ngoi tren di-vang dl toi thoan-tholit hai tay bang nhung d()ng-tac gQn-gang ... ehinh-xac då u ra d6. Tling don banh tet eling eling trong bao la ehuoi c6 dåy bu()c ch~a nå'u rna da thå'y them. Ba tli tlf d?y cho toi ... Ui chao ! då u p hai la d~ ! TojlQng CQng loay hoay mai vd'i ehen g?O nep dang do tren m~t Ja, eho vao ti d~u, mieng mo, r6i khong biet caeh cuon banh l?i lam the nao cho tron, ehac va nhån nam d giua. Thu th~t Jan d6, toi phl;lC ba di sat då't. Ba lam banh vd'i cå m9t "COng-trinh ngh~-thu~t" pta cho den ngay nay toi khong tai nao båt chud'c noi, m~e dau "tinhthan hQc-hoi" cua toi rå't la cao. Rot CUQc ; ba di tat bl;lng lanh luon cå phan "banh hQC hoi" eua toi d€ g6i giup, khong thi chlie la phai cha den sang mang hai md'i e6 banh eting ong ba. Chua het, khi banh duqc vd't ra thi than oi nhung tae-philm cua toi sao rna l;;t the ... nhån m9t ben, nep m()t ben, muon an ehi e6 nud'c lå'y mu6ng rna mue ! ! ! Khien Tet nam å'y toi phai thu&ng-thuc nhung chiec banh nay trong tinh-tr;;tng" d()e-co cau-thlfc ".Ba di d~n lan khac e6 r()ng thC1i-gian ba se d?y toi nua, nhting m9t nam sau toi da rdi xa ba må't r6i. Dem ba muai, toi e6 m9t ey-ni~m dC1i dC1i nhd' mai. Khi toi con nho, nguC1i anh ca (da c6 gia-dinh) CUa toi quay trd V~ nha thu tQi vd'i ba SaU ffiQt thdi gian lam cho ba gi~n. Toi horn å'y, anh g6 cll'a va hi~n ra vd'i chiec ao md'i eung hai g6i tra ud'p sen. Anh khoanh tay l?i xin-l6i ba, r6i cung chung toi l?y eting ong ba. Nhin canh doan-t\1 vui-ve toi mling den rai nud'c milt nhu chua tltng bao gid g~p. Nhung nhung dem ba muai Tet sau nay anh hai toi khong con nua. Xac anh gid da nam så u trang lang bi€n b&i m()t chuyen wqt bien day hi€m-n?n ... Nhung dem ba muai Tet v~ sau toi vån chd nguC1i g6 cll'a va mong m6i nguC1i hi€n-hi~n la anh du biet rang mai mai anh khong COn V~ vd'i giadinh nua

T.T.N.L


H~nh nguy~n

Uu- Tåt (2u an-Åm

LOng til-bi ngan ndm hdng rqng ch6i, Nhan-loq,i nay chi mang dqi c6 minh th6i, Nen tit xlla t6i chdng bo mqt ldi, Cliu sang CUu CUa mu6n-[oai VQng [qi.

T

li rua den nay nguai Phåt-tii' ngoai su• l ' • kinh ngua'ng due Thich-Ca vi .b8n-su khai-sang d~o vang,con nhi~t thanh kinh-tin due Quan-TheÅm Bo- Tat , chung ta thuang-ni~m : "Nam-mo auan-The-Åm Bo-Tat"

, * D~i-Bi labi~u l(> lang tli-bi r(>ng lan cttu-d(>

1\ tat ca• ch'ung-sanh .

* Quan-The~Åm la quan-sat tieng keu than dau kh6 d~ cll'u-kh6 va ban cho slf an-lanh. Ngai la gucmg sang cua h~nh tli- bi. N~i nao c6 dau kh6 thi n<1i d6 c6 due Quan-The-Am. Q uan-Åm p håp-tri va-bien, M(>t thån hoa måy mu<1i nghin muan thån, Thån ngoi t~i nui Pb6-Da, Thån len tren Ph~t,thån qua dud'i deri, Than-Thang ngan m~h ngan tay, Ph6-man thi-hi~n d(> ngay muan-lo~i.

N ghin måt nghin tay c6 nghia la Ngai thåy khang p hai b~ng rna t p ham, nghe b~ng tai p ham, vi ngai da d~c" nhan-thang "," nhi-thang" nen slf nghe thåy cua ngai khang con b~ng giac-quan nua rna ngai vån nghe thåy m9i n<1i råt de dang.

T~i sao Quan-The'- Åm B'O-Tat l~i la thån nu?

T

heo kinh A-Di-Da nguC1i sanb v'e c6i Clfcl~c tuy chua chång quå-thånh vån kh6ng c6 tuang nam hay tuang ml kinh A-Ham n6i nguai m1 c6 nam chud'ng-ng~i khang th~ thanh Ph~t. The rna bo-tat Quan-The-Åm l~i hi~n ra nguai nu, vi ngai kh6ng bi rang bu(>c trong lu~t luån -hoi

nua.N gai vi chung-sanh con dang me-mu(>i nen ngai ung-thån th!-hi~n. Ngai la hi~n-thån cuå due TaBi ; y n6i len tlnh thu<1ng chån thanh tha-thiet nhåt trong con nguai, khang tlnh thu<1ng nao qua tinh my thu<1ng con. tinh thu<1ng chån-thanh bao la, ch~ng c6 gl c6 th~ hinhthåm-thuy dung va so-sanh duqc, vi " tinh my bao-la nhu bi~n thåi-blnh ". Cho nen due Quan- The'-Åm lo m(>t nguai my hi'en. N guai my du b~n cang vi~c den dau m<?t khi nghe den tieng con kh6c,my bua.qg bo tåt cå,v(>i vang lo v6 v'e con.Duc Quan-The-Am cung the',du bå't cu (1 dåu m(>t khi c6 tie'ng keu eau cua chung-sanh,ngai Hen hi~n den d~ cuau kh6 va ban cho slf an-lanh . Thuang thl ngai hi~n toan-thån m~c do trang bi~u hi~u cho slf thanh- tjnh ,tr~ng thåi tårn "BoD'e". Tay m~ t cam nhanh du<1ng He u tuqng tntng cho due nhån-nhvc; du<Jng-lieu von lo~i cåy vlia deo vlia m'em ' g~p gi6 m~nh thl uon minh lud't theo chi'eu gi6; gio dling thi trc1 l~i vi tri cU.Ne'u nhu cåy lim thl phåi gåy,con cåy lieu thi uy~n-chuy~n theo chi'eu gi6.Cung qua,m'em qua d'eu khang c6 suc chi~u dlfng lå u dai.Canh du<1ng tuqng trung cho due nhån-n~i,kheo tuy-thu~n ,tuy can-c<1 va tåm-thanh cua chung- sanh rna h6a- d(>,chu khang vi nguyennhån doi-dai nao khac. Chu r~ng -- nhån-nhvc khiem-hoa, Nhån di'eu -- kh6 nhån,md'i la chån-tu. Ngaai nhån-nhvc md'i trang qua nhu nguai hen yeu, kY th~t hQ c6 suc m~nh phi-thuang ;du chinh mlnh va phån-ung t\f-t<;li tlf chien-th~ng tlnh-cåm cua bån-nang ; vttqt hgn nguai thuang. Nud'c cam-lo la thu nud'c råt trong mat va di~u ng9t. Nud'c cam-l(> tuqng trung cho lang tli-bi cua bo-tat. Khi chung-sinh bi lita ppi'en- nao thieu dot, thiet-tha eau Quan-The-Am Bo-Tat, ngat se dem mtdc tlr-bi den d~p tåt,dong thdi dem l<;ii cho ngu(fi Slf mat me an-lanh.Tli-bi la lang thu<1ng khang V\1 lqi ; kh6ng phån-bi~t thån hay s<1, lang thu<1ng chån-thanh va binh-d~ng. Tli-bi chång nhung CUu ngudi trong C<1n nguy-khon, rna cOn dem l<;ii cho nguai nguon an- l~c va-bien . Binh thanh-tjnh tuqng-trung ba nghi~p trong s~ch. Ai c6 tåm-tlr, tårn-bi muom ra giup nh<1n-lo~i rna thån,khåu, ychua trong S<;lCh thi kh6 rna thJ!c-hi~n duqc ket qua.LOng tli-bi lu6n c6 trong båt cu m9i ai ; chi din phat-huy la duqc.

an

M6i khi chung ta le dttc Quan-The-Åm luluan ghi nhd hai due tanh can-bån cua ngai la PA-91 trang 33


"nhån- nh1:1c va 111-bi " va CO gang thtfc-hånh trong deri sang hång ngay cua chung ta,c6 nhu the' Stf 1~­ båi va c'åu-nguy~n chung ta mai thånh-tt[u .

MifNG XUÅN DI LAC •

uon de'n gån vai d~o thi nen noi guong h~nh cua Quan-Åm. Sam nen l~p h~nh nhån-nhl:IC va tu-bi, trude cho minh sau giup dC'mg-lo~i bdt kh6 dau. Muon duqc tårn Tu-Bi thi nen quan-tuc1ng eau: "Tårn toi yen l~ng,trong s~ch khong 6-nhi~m di'eu xau xa, khong tham-ai khong sån-h~n,khong sime, khong y nghi de-hen;tåm toi khong con chut bqn nho... Tuy~t-nhien thanh-khie't khac nao m<?t tam kinh duqc la u chui bong loang.

M

Mung xudn hoan hy coi limg ta Xuån diim ni'en tin khdp mQi nha Di gido Phtjt Da hdng mu6n thucJ L~c thuifng,chdn thitn sdn trang ta Ph~t tdm nguyen b6n nao phai lq,t 1li sanh tr6i n6'i mai chdng xa Tinh tie'n vQng cilu phuang girii th6at Tan tu dq,o nghitp thodt duifng rna

Nhu m<?t binh thuy-tinh s~ch trong chua d'åy nudc tinh-khie't,tåm thanh-tjnh cua toi chua m<)t tinh thuong åu-ye'm, di u dang trong sach duq m nhu'ån tu-tudng tinh-khie't cao-thuqng, c6 slf rung d<)ng tu-ai va-bien, bi-mån vo-luqng, hicåm vo- t~n va xå-chap hoan-toan.

Hi~n gid' tårn toi da tåy s~ch mQi sån-h~n,ganh ty, vua lang va ph~t-y. Toi d'åy du yen-vui va h~nh­ phuc.Toi khong dau-kh6,khong b~nh.ho~n,khong phi'en-nao lo-åu ,khong me-mu<)i...Toi hoan-toan trang-ki~n,tt[-tin,khoe-m~nh va an-tjnh. Gier dåy eling khap chåu-thån toi d'eu tham-nhu'ån nhung tu-tudng tu-bi vo-luqng. R6i quan-tuc1ng: "Ngu6n hao-quang bao-phu chung quanh toi. Nher håoquang ay eat dllt ffiQi tu-tudng tieu-CtfC,ffiQi xUCd<)ng thu-nghjch. Toi khong btfc-tuc trude nhung con hung-nQ xau-xa cua ke khac. tay cai tat dap t~i cai xau, lay tam-tu doi l~i sån-h~n, lay lang bi-mån dap l~i stfhungb~o va lay tårn hy-xå trå l~i lang ganh-ty dehen. Toi luon thanh-tjnh, tam toi tuy~t-nhien binh-thån. Gier dåy toi la thånh-liiy cua t u-bi, la thånh-tri cua duc-h~nh. Lay tårn tu-bi råi de'n nhi?ng ai coi minh l a thu-nghjch. Lay Stf onboa doi l~i nhung thåi dQ bat-hoa.

Tai

Ttf

minh d6ng-h6a vdi tat cå, chan-hoa vdi

toan-th~ v~n-v~ t; nhin he't thåy v~n-lo~i la b~n

d6ng- hanh tr9ng-d~i trung-duong. Thuerng ngay nen tri-chi di~n-d~t tu-tudng ra hånh-d<)ng,tron g vai nåm thi se thay Slf bie'n-d6i va se trd nen hi'enh~u, nhu-hoa, tu-bi va diing-cåm. Hang quan tuc1ng nhu v~y trong deri the' nao ciing d~t-thanh nhung phåm-h~nh cao-qui , r<'>i tung budc vie nthånh phudc- tri mai-h~u.

MINH HUNG

C:ÅV

00 TOAN HOC

1. Cac b~n dung tam (8) cåy tårn xia rang va såp thanh phuong trinh: I + I = Il ( l cåy + l cåy

= 2 cåy ) = 8 cåy

Lam the' nao d~ bai toan tren c6 th~ c6 da p so130 Chti-y: Cac b~n co th~ di chuy~n l cåy tårn thoi. Sau khi di chuy~n xong bai toan se trd thånh m<)t phep tinh, chu khong p hai la phuong trinh.

2. Bai nay cac

b~n dung 7 cåy tam va xep thanh

nhusau:

VII= I Theo bai toan phuong trinh tren, cac b~n lam sao cho hai (2) ve' cua phud'ng trinh bang nhau, vdi dap so cua hai ve' bång l. Chu y: Cac b~n chi c6 th~ di chuy~n l cåy tårn thoi.

3. Dung 3 cåy tam xe'p thanh IV . Lam the' nao d~ con so ay 3 va 4. Chti y: Cac b~n ciing chi c6 th~ di chuy~n l cay tam thoi. Chtic thanh cong

D~-tlt TÅM-TÅNH KHAI-QUANG

PA-91 trang 34


1\hl>nø nen

ng() nh~n Ph~t-giao

Ph~t-giao truy~n vao Vi~t-Nam då hc1n 2000 (hai ngan) nam lich-sli, vi v~y mai quan-h~ gh1a Ph~t- giao va Vi~t-Nam dit m~t-thiet.lfau nhu van-h6a, phong-tvc d~u anh-hu<1ng Ph~t-giao. Nhung dåu sao di m1a giao-ly dc;to Ph~t ciing kh6 quån-tri~t b<1i qua cao sieu, huy~n-di~u. Lc;ti them phån bi anh-hu<1ng nhung t~p-tvc khong hqp vdi ban-y cua Ph~t-giao, cha nen k~ ca nhung ngucri tin lån khong tin Ph~t-giao d~u c6 slf ng<)-nh~n. Nhil'ng ngucri tin PMt vi då khong hi~u r6 y chinh cua Ph~t-giao, lc;ti con hi~u biet sai-lc;tc,nen khong th~ tin chinh-xac. Nhung ngucri phe-binh Ph~t­ giao, cii.ng chång biet phe-phån dung ban thån cua PMt-giao, hQ chi dlfa vao vai ba hi~n tuqng r5i ket-lu~n. Ca hai hc;tng tin va p he-phån nay, trude h& cån phai tru bo mQi ng<)-nh~n, sau d6 mdi nh~n chån duqc Ph~t-giao. Gicr xin d~ ra vai di~m tr9ng-yeu, mang rång mQi ngucri se kien-giai chinh xac duqc Ph~t-giao. ~

'A

-'

,_.

A- HIEU LAM GIAO NGHIA Dc;to-ly cua Ph~t phåp cao såu, nhi~u ngucri khong r6 thåm nghra, chi hi~u tren m~t van-cu, vua nghe doi ba danh-tu då VQi giang nay giang n9, ket-qua chång an nh~p gi vdi y chinh cua Ph~t-phåp. Pho'- thong nhåt la cac danh- tu "nhån-sinh la kh6 ", "xuåt-the-gian ","het thåy d~u khong". Duong nhien due Ph~t då n6i nhuv~y, va hon nua, nhung di~u nay con la nhung ly-lu~n tr9ng-yeu cua Ph~t-phåp. Sang råt it ngucri hi€u chinh xac. N ay xin p hån bi~t giai n6i.

1- Nhån-sinh thl-kh6: Due Ph~t chi bay cha chung ta nhån-sinh la kh6, neu khong hi€u r6 chån-nghra, ach sinh-khdi quan-ni~m låm-l~c, cha rång kiep nhån-sinh nay

Nguyen tac

TY kheo

An Thuan

Dai Sti

Thich Thi~n Hu~ d~ch

chång chut y-nghla, nen sinh ra bi-quan tieu-clfc, chång con suc dS n6-llfc hudng-thuqng. Dåy la di~u ng<)-nh~n råt thucrng thåy, khien thien ha phe-binh PMt-giao l a tieu-ClfC bi-quan,ma ngay chinh tin-d() Ph~t-giåo ciing roi vao slf ngQnMn bi-quan tieu-clfc nay. Thlfc ra eau" nhån sinh la kh6 " chång c6 may may nao y-nghra nhu v~y. Ph~un m8i hoan-canh chung ta tiep-xilc sinhkh<1i cåm-giac khong thich hqp, d~u dua den u bu5n kh6-nåo, neu do tinh-thån nay rna n6i nhansinh la kh6 thi th~t la sai låm, vi sao ? B<1i vi nhånsinh con co biet bao slfkhoai-l~c ung-y. Nghe åmthanh khong vlia tai dl-nhien ta dåm ra phi~n chan , nhung nghe åm-thanh my-di~u hån nhien ta thichthu. Thån-the ~ b~nh-ho~n, gia-canh ngheo-kh6, xa lia thån - nhån duong - nhien la kh6. Nhung than-th€ khoe m~nh, kinh-te du-gia, gia-dinh xum-våy , hå khong p hai h~nh-phuc sao ? Båtlu~n vi~c gi, kh6 va vui d~u chi tuong-doi ; giåsli g~p chuy~n khong nhu y, r5i ket-lu~n dm la kh6, nhu v~y chång thien-kien llim u !

V ~Y due Ph~t båo nhån-sinh la kh6, kh6 <1 day y-nghra la gi ? Trang kinh no i: " Tåt ca d~u vo-thucrng d~u thay d6i " ' do nghra bien-di~t nay rna n6i : " Nhan-sinh la kh6 ". Nhu thån-th~ nay khong m~nh-khoe mai, rna se p hai tu tie gia suy den b~nh va chet. Ti~n tai c6 nhi~u cha måy, ciing c6luc cung c~n. Dia-vi quy~n-the &u khong b~n-cuu, rot eve d~u måt cå. Xet tren m~t d6i thay vodinh cua v~n-v~t tuy c6 hy-l~c sang khong b~n­ Cull ' khong t~n cung. nen due Ph~t båo : " Nhan-sinh la kh6 ". Kh6 vi khong tr9n vyn, khong lau dai khong cung t~n. H9c Ph~t neu khong r6 thlfc-nghra nay, lit cha rång nhån sinh lit khong tron Vyn, khong cung t~n, nen sinh thai-

The

PA-91 trang 35


de) y€m - th€ tie u -cuc. Ngudi chån - chinh hi~u PMt thay khac ho~m-to~m, s& di dll'c Ph~t n6i: " Nhån-sinh la kh6 " y muon chung ta hi~u ki€p nhån-sinh nåy thJ!c khong vinh-hång khong cung t~n ; hi~u d~ sau nåy mai t~o dJ!ng ki€p nhån-sinh vil~n-mån va vinh-hling. Nhu nguC1i b~nh, trude W~n phåi bi€t mlnh b~nh, mai chju nhC1 y-si chuatri, nhd v~y mai h€t b~nh,thån-th~ do d6 mai blnhphl.,lC va duqc khoe m~nh. T~i sao nhån-sinh khong låu b~n, khong cung t~n, l~i con dau-kh6? Nhatdjnh phåi c6 nguyen-nhån cua kh6, thl phåi t~n-IJ!c tru s~ch cac nhån dua d€n kh6, sau d6 mai c6 th~ d~t duqc sv an l~c tri~t d~ vien-mån. Vl v~y, dll'c Ph~t khong chi båo nhån sinh la kh6, rna con n6i ro kh6 c6 nhån cua kh6, n€u tru duqc h€t nhån kh6, ih d~t duqc cll'u canh an-l~c. HQc Ph~t nen y lai Ph~t d~y rna tu-hQC, håu thay d6i ki€p nhån sinh khong cung t~n vinh-hång thanh khi€p nhån sinh cll'u canh vien-man. Cånh-gidi nay dll'c PMt gQi la ThuC1ng L~c Ngå Tjnh. Thuang la vinh-cliu- L~c la an-l~c -- Nga la tlf-do tv-t~i --Tinh la thuånkhi€t (trang s~ch khong chut nhi~m). Bon chu nay hqp l~i chinh la sv an-l~c vinh-cliu, tlf-do tJ!-t~i vinh-cliu, va trang s~ch vinh-cliu. Ml.,lC dich chuy€u nhat cua Ph~t-phap, khong rieng chi båy nhån sinh la kh6, rna chinh y€u con thay d6i (Ph~t­ phåp gQi la chuy~n y )ki€p nhån sinh t~m bq ch6ng vanh, thanh dC1i sang vinh-cliu an-l~c tv-do tvt~i, thanh-tjnh thuan-khiet. Chi bay nguyen-nhån kh6 cua chung ta d ch6 nao, lam the nao n6-lvc tutrl d~ hudng d€n mlJc-tieu Thuang, L~c, Ngå,Tjnh, ch6 mang mai nhat rna h€t thåy chung ta ai ai eling c6 th~ d~t d€n duqc -- Nhu v~y sao gQi Ph~t-giao la bi-quan tieu-cJ!c.

Tuy nhien, nguC1i hQc Ph~t chua chåc ai eling c6 th~ d~t d€n cånh gidi nhu v~y, nhung cll' r6 duqc d~o-ly nay, åt duqc lqi l~c vo cung. Nhu m<')t so nguai, khi bi kh6-n~n, vån bi€t n6-lvc lam thi~n, dqi d€n lue giau sang, quen s~ch mQi vi~c, chi mang hu&ng phudc, me mdl~c mat phuang-hudng. HQC PMt, khong p hai chi bi€t n6-lvc hudng-thuqng lue khon-kh6,ma chinh ngay lue hu&ng l~c vån phåi lttu tårn, b&i le khoåi-l~c khong phåi la ch6 dlfa vinh-cliu, n€u khong lo n6-lvc hudng-thi~n, chå may choc rai vao Slf that-b~i. Nhån sinh la kh6, di~u nay cånh-giac chung ta khong mai lo tlm cåu hu&ng thl.,l, rna di sai duang. Dåy eling la m<')t y-nghia quan trQng d~ n6i nhån sinh la kh6.

DOC & UNG HO PHAP AM PA-91 trang 36

2. xuat the Ph~t-ph::ip n6i co th€-gian va xuat th€-gian, nhung rat nhi~u ngudi hi~u låm tu&ng rllng th€-gian la nai chung ta dang d, con xuat th€-gian chinh la d€n m<')t nai nao khac dåy. ThJ!c la sai låm, chung ta m6i ngudi d th€ gidi nay, du la xuat gia cho d€n blfc thånh nhån xuat th€-gian nhu A-La-Han, Bo-Tat, Ph~t d~u vån <1 t~i th€-gian nay cll'u-d<') chung ta, di~u nay du thay y-nghia xuat th€-gian chång phåi ch~y di m<')t th€-gidi khac.

N hu v~y Ph~t-giao cho th€-gian va xuat th€gian la gl ? Cån - cll' thea nguC1i Trung-hoa thl " the'" y chi thC1i-gian tinh, nhu 30 (ba muai) nam la m<')t "the'". NguC1i Åu-chåu thi cho 100 (m<')t tram) nam la m<')t "th€k}r ". Th€ mang y nghia nay, vl c6 thC1i-gian tinh, tu qua khll' d€n hi~n-t~i, hi~n­ L~i d€n tuang-lai khoång thdi-gian nay gQi la th€gian- Ph~t-phap eling v~y- C6 th~ bi€n-h6a gQi la th€, trang thai-gian tu qua khll' d€n hi~n-t~i roi vj-lai, tu c6 d€n khong c6, tot den xau, d~u luon luon thay d6i khong ngung, tat cå trang slf bi€n d6i nay gQi la th€-gian. Ngoai ra th€ con c6 nghia la che d~y - Nhung nguC1i khong ro nhån-qua cua ba ddi qua khll', hi~n-t~i va vj-lai, khong biet minh tu dau l~i, p hai lam ngtt<'1i the nao, roi khi chet di V~ dåu, chi ffiU-ffid khong r6 nghia nhån sinh, b6n tinh cua vii-trl.,l, me-md trang chu6i nhån-qua ba dai, d6 gQi la the'-gian. Sao gQi la xuat th€-gian ? Xuat c6 nghia sieu han hay thång han - Thuang tu-hanh PMt-phap, du' tri-hu~ thong-d~t chån-ly cua vli-trl.,l nhån sinh, tårn-ly thanh-tjnh, khong con phi~n-nåo, th~­ nghi~m duqc chån-ly vinh-hång, gQi la xuat th€ - Chu Ph~t, Bo-Tat &u <1 ngay th€-gidi nay, nhung vån hång dung tri-hu~ kh6 sanh thong-d~t chån-ly, tårn hllng an-tjnh, khong nhu pham-nhån. Vl v~y danh-tu xuat th€-gian, ham y muon chung ta tu-hQC Ph~t-phap, va vttqt blfc han nua, kheo lam duqc b~c ngudi han mQi nguC1i, tu pham-phu thanh thanh-nhån, nao c6 nghia båo chung ta bo th€-gian nay ch~y ki€m m<')t the-gidi nao khac dau ! Khong hi~u ro y-nghia xuat-th€ cua Ph~t-phap, åt hi~u låm Ph~t-giao ch~y tron hi~n tMt, nen S\f phephån khong chinh-xac.


~

3. Het thåy deu khong:

?

Nhi~u nguC:fi hiefu fåm . lC:fi n6i cua dll'c Ph~t:

"Tåt ca d~u khong ". Nhung nguC:fi nay ng6' ding cai nay khong cai kia cung khong, h€t thay &u khong, thlfc vo y-nghia, nen chuy~n xåu khong lam rna chuy~n tat cung bo luon, me-me mC:f-mC:f cho ding cU' tlf-nhien sang qua ngay la du roi- kY th~t ynghia cua Khong trang Ph~t-phåp bao-ham cå m<')t tri€t-ly cao sau- ChuPh~t, Bo-Tat chinh la nhung nguC:fi Giac-ng<') duqc chån-ly cua Khong Khong khong c6 nghia cai gi cung khong c6, rna nguqc l~i thll' gi cung c6. Th€-giai la th€-giai, nhån sinh la nhån sinh, kh6la kh6, l~c la l~c, h€t thay d~u hi~n thanh. Trang PMt-phåp n6i ro c6 ta thi c6 chånh, c6 thi~n tll'c c6 ac, c6 nhån thi phai c6 qua - phai bo ta V~ Chånh, lia ac huang thi~n- phamphu, thånh-nhån thå'y d~u c6 cå. V~y t~i sao dU'c Ph~t n6i :" Tåt ca d~u khong "? Khong nghia la gi ? Nhån-duyen hoa-hqp rna thanh, khong c6 th~t thef båt-bi€n , g9i d6la Khong. Nhån sinh ta chinh thi~n ac, m9i thU' nay chång phai }a nhung thU' th~t t~i bfi't-bi€n, rna d~u do nuang vao m9i quan-h~ Cua nhån-duyen rna c6. B<1i do tu nhån-duyen rna sinh, nen nuang vao Slf chuyefn-h6a cua nhån-duyen rna chuyefn·h6a. Khong c6 th~t-thef nen g9i la Khong. Thi nhu nguC:fi dll'ng tru& guang åt c6 anh trang guang, vi sao c6 anh trang d6 ? C6 guang, c6 nguC:fi, l~i nhC:f va o anh-sang mai thåy dlfC1C anh. Thi€u ffiQt trang nhung thll' tren anh se khong thanh. Nen bi€t ding anh do du di~u-ki~n rna sinh, khong phai la m<')t v~t-thef thlfc-t~i. Tuy khongphai th~t­ thef, song anh thåy duqc ro-rang, chang phai khong c6. Chinh y nai nghia nay do nhån-duyen s<1 sinh nay rna g9i ding" Tåt ca d~u khong ". Cho nen ta phai hiefu ding dU'c PMt n6i : " Tåt ca d~u khong " dong vai n6i ding " tåt ca nhån-duyen d~u c6 ". Chång nhung phai thef-ng<') tåt ca d~u khong, con phai bi€t c6 nhan, c6 qua, c6 thi~n, c6 ac. H9C Ph~t phai tu trang ti€n-trinh h9C bo ac lam thi~n, d6i me thanh ng<'), rna chU'ng dåc khong tinh, tU'c khong tll'c huu, nhj-d€ vien-dung. Nhung nguC:fi cho ding PMt-phåp n6i khong, c6 nghia la cai gi cung c6, nhu v~y la bi-quan, la tieu-clfc. 1)6 la slf ng<')-nh~n do nai khong hicfu ro PMt-phap. Vi v~y chung ta phåi tri~t def såa sai cho dung vai hån-y cua Ph~t-phåp.

~~ ~

'A

'A

A'

A

B. HIEU LAM VE CHE-DQ ,..

"

CUA P~T-GIAO Ph~t-giao von tinh-th'ån Tu-bi va Giåi-thoat nen c6 nhung vi~c lam khac dC:fi nhu an chay, xuåtgia nguC:fi khong quen hay khong hiefu råt d~ ng<') nh~n cac vi~c nay.

1. Xuat-gia Xuåt-gia la ch€-d<') cua Ph~t-giao An-d(), hang Nho-gia råt d~ låm l~c vi~c nay, h9 thuC:fng cho ding " Thien-h~ h9C Ph~t ca, thi loai nguC:fi se tuy~t-chung, vl sao? N€u m9i nguC:fi d~u xuåt-gia, hån se chång con vq chong, con cai, nhu v~y thi con gi xå-h<')i ? " Hiefu sai l~c tr'åm trQng nhu v~y, nen toi thuC:fng ti-dl;! ding : Nhu th'åy-giao d~y h9ctro, nao phåi d~y cho ai cung tr<1 thanh giao-vien, bi€n thanh m<')t th€-giai giao-vk~n. J)iefm nay, d nuac Phi-Lu~t-Tån thi råt it ng<') nh~n, vi <1 dåy dau dau cung chi thåy linh-ml:lc va nu-tu, hQ cung la nguC:fi xuåt-gia, song chi la m<')t b<')-ph~n nho cua Thienchua-giao, nao phåi Thien-chua d~y ai cung phåi la linh-ml;lc, nu-tu dau. Ph~t-giao thi cung c6 nguC:fi xuåt-gia va nguai t~i-gia- khong phåi chi c6 nguC:fi xuat-gia mai hQC PMt rna nguC:fi t~i-gia cung c6 thcf h9c Ph~t. Xuåt-gia c6 thef tu-hanh dll't sinh-tå, thi nguai t~i-gia cung nhC:f tu-hanh def dll't sinh-tå. Chång phåi nguC:fi hQc PMt nhåt-djnh phåi xuåtgia, ho~c dmg chåc-chån ding mQi nguC:fi d~u hQc Ph~t khong thef huy-di~t xå-h<')i loai nguC:fi.Nhu v~y xuåt-gia va t~i-gia d~u då c6 thef tu-hanh dll't sinh-tå thi c'ån gi phåi xuåt-gia ? Vi n€u muon ho~ng-duang Ph~t-phåp, åt c'ån c6 nhung nguC:fi chu-d<')ng giu-gin Ph~t-phåp , va di-nhien tat nhåt la hang xuåt-gia, vi xuåt-gia då khoi ganh n~ng gia-dinh, l~i khoi b~n-bju vai IDQi cong vi~c khac, c6 thef nhåt tam nhåt y tu-hanh, nhåt tam nhåt y ho~ng-duang PMt-phåp. Ph~t-giao muon ton-t~i lau dai d th€-giai nay, nhåt-djnh phai c'ån d€n h~ng xuåt-gia def sinh-ho~t va phat huy Ph~t­ phåp, cho nen ch€-d<') xuåt-gia då c6 ngay tu rua.

Cong-dll'c xuåt-gia c6 lan khong ? Duang-nhien Ian, song khong nen mi~n cu6'ng xuåt-gia. Vi n€u mi~n-cu6'ng, doi khi khong thef nhu phap, chång b~ng t~i-gia -leo dmg cao, dmg te ngå n~ng. Xuåt-gia cong-duc cao lan, nhung m<')t khi khong luu tårn, d9a l~c cang tr'am trQng. Can phåi chånth~t tha-thi€t phåt tårn, chuyen-c'ån nhån kh6 tuhanh, hy-sinh minh cho Ph~t-giao, n6-lvc hoang-

PA-91 trang 37


due1ng chånh-phåp, mai khong thyn lake xuå't-gia. Hang xuå't-gia la h~t gi6ng cua Ph~t-giao, la chu th~ phat-huy truy~n-ba Ph~t-giao. Ton-giao (j Åuchåu ciing c6 ch€-d() khong k€t-hon. Bi€t bao khoahQc-gia, tri€t-gia vi hQc-nghi~p rna gift chu-nghia d()c-thån, khong chiu bi rang bu()c bdi gia-dinh, d~ d6n n6-lttc vao khoa-hoc va tri€t-hoc. Ch€-do xuå't-gia c:Ua d~o Ph~t, cilng d~ thoat· khoi mQ.i vu'dng mllc CUa tham d1;1c th€-gian, d~ chuyen tårn nhå't y vi Ph~t-phap, cho nen xuå't-gia, la vi~c cua d~i truqng-phu, phåi d~c-bi~t chju kham-kh6. N€u nhtt tuy ti~n xuå't-gia, xuåt-gia rna khong lam vi~c xuå't-gia, nhu' v~y chång nhftng khong lqi ich, ngttqc l~i con la tr?J-ng~i cho Ph~t-giao. C6 ngtteti vua h9c Ph~t li~n mu6n xuå't-gia, gi6ng nhu' h9c Ph~t la phåi xuå't-gia, chång nhftng tlf minh hi~u sai, rna con lam ngu'Cfi khac kinh Se} chång dam hQC Ph~t. Thll' tu'-tu'dng h9c Ph~t la phåi xuå't-gia nay din phåi nen nh~n thll'c ding "xuå't-gia" khong phåi d~, trude tien phåi lam m()t ett-si t~i-gia c6 dll'c-h~nh, vi phap tu hQc, tlf Jqi lqi tha, sau d6 n€u qua c6 th~ phåt d~i tårn, tu h~nh xuå't-gia, hi€n thån cho Ph~t-phap, lue d6 mdi xuå't-gia va bån thån dttqc an-l~c vftng cbac, khong bi nhftng ånhhttdng bå't-thi~n cua xa-h()i nua. L~i con c6 hai (2) di~m lien-quan d€n slf xuå't-gia nhtt sau:

- Co ngtteti thå'y Chua to Ph~t ldn, trang-nghiem, thanh-tjnh nen ngttang mc>: ngtteti xuå't-gia, cho

ding xuå't-gia c6 thi-chu d~n eting dttc'>'ng, chång dm lam vi~c, ng6i hu'dng phu'dc-nhan, nhu' eau chåm-bi€m " treti cao ba thu'dc con chtta d~y " chling bång nha su mi'a ngay nhan "dau de xuå'tgia c6 vi~c cua xuå't-gia, phåi d6ng-manh tinhti€n, tu-hanh phåi d'åu horn cu6i horn tinh-c'ån hanh-d~o, thuy~t-phåp cho tin-d6, phåi du-h6a b6n phttång, ra di tuyen due1ng chån-ly.S6ng deti d~m-b~c vi chung sanh, vi Ph~t-phåp n6-Jlfc tlflqi, tlf tha, th~t rå't kh6lam n~u duqc v~y thi mdi dttqc xttng t1;1ng Tang-Båo, chd nao c6 chuy~n gi ciing khoi lam, ng6i khong hu'dng lqi l~i can che'>' thichu d€n eting dttc'>'ng. Di~u nay d~i khai ngtteti xuå't-gia thi dong, rna kha- nang ganh - vac IDQi trach-nhi~m th~t cua ngttc'>'i xuå't-gia thi it, vi v~y rna xa-h()i mdi c6 ngttc'>'i hi~u låm Ph~t-giao. - Nhi~u ke phån-d6i PMt-giao, che nguc'>'i xuåtgia khong lam gi chi bi~t s6ng barn tren tieu-phi vao thien-h~, cha c6 ich-lqi gi - nao hay ngueti ta chång cll' phåi lam cac cong vi~c : nong-congthu'ång, giao-vien, kY-gia bao-chi, cho d~n cac ngh~ tlf-do, eling c6 th~ bao la khong tie u phi sao ? Ngttc'>'i xuåt-gia chång phåi khong c6 vi~c lam, s6ng dc'>'i kham-kh6 d~m-b~c, d6ng-manh tinh-ti€n congvi~c cua hQ, ngoai chuy~n tlf-lqi, con d~y ngu'Cfi hu'dng thi~n, trQng dll'c h~nh, tu-tri khi~n tin chung nhån PA-91 trang 38

cach ngay cang thang hoa, kheo tu-hanh dll't sinhtll', khi€n nhån sinh (j th€-gidi nay duqc lqi ich ldn, v~y sao dam båo la ke s6ng barn khong lam gi h€t ? Ngttc'>'i xuå't-gia la vj Ton-giao-stt, con c6 th~ gQi la ngtteti lam vi~c giao - d1;1c da di~n va cao cå'p nhå't. Th€ mdi bi€t ke khong hi~u Ph~t-phåp, cho ding ngtteti xuå't-gia nhan r6i, s6ng barn, lang phi la sai cå. Trai l~i ngtteti chån chinh xuå't-gia thi khong nhtt v~y - khong nhan r6i rna th~t b~n­ r()n, hQ chång lang phi rna l~i kheo bao ån thi-chu.

2. Ån Chay Tin-do PMt- giao rå't coi trqng vi~c an chay, nen nhftng ngttc'>'i hqc Ph~t thttetng quan-ni~m tuhQc Ph~t p hai an chay. Nhftng ngtteti khong th~ bo thjt, ca d~ an chay c6 m~c cåm la minh khong th~ h9c Ph~t. Thll' xem Nh~t-bån, Tich-lan,Mi€n-di~n, hay cac nttdc Tåy-t~ng, Mong-c6 ... tu h~mg t~i gia d€n hang xuå't-gia deu an m~n. B~n c6 th~ båo hQ khong hqc Ph~t, khong phåi Ph~t-giao-d'O sao ? Dung hi~u låm h9c Ph~t b6 bu<?c phåi an chay. Hqc Ph~t va an chay v6n chling phåi m()t. M()t s6 nguc'>'i thå'y nguc'>'i h9c Ph~t chling hqc duqc gi ngoai an chay, vq ch6ng con cai phan-nan va cho ding an chay th~t må't cong. Th~t ra h9c Ph~t la trude tien phåi hi~u r6 d~o-ly cua Ph~t-giao, y theo lc'>'i PMt d~y rna lam cå ngoai xa-h()i ciing nhu trong gia-dinh, khi€n minh cang cang dll'c h~nh, trong lang luon luon thanh-thån, lam cho mQi nguc'>'i trong giadinh thåy rång b~n lue chu'a hQc Ph~t, tham d1;1c, sån si, thi€u trach-nhi~mva thi€ucå tåm-tuainhttng sau khi h9c Ph~t thi thay d6i mQi tinh xå'u, it tharn d1;1c, it sån si, tU ai Vdi tfft ca rnQi nguc'>'i Jam Vi~ cO trach-nhi~m, khi€n cho mQi nguc'>'i thå'y duqc slf lqi ich cua vi~c hQC Ph~t d6i vdi gia-dinh va xa-h()i. Lue d6 rnu6n an chay trong gia-dinh khong nhftng khong phån-d6i rna con sinh tårn d'Ong t'inh, dån-da hoc theo minh. N€u hoc Phåt chi vdi viec hoc an chay chling h9c gl khac: chac.chlln de smh ch~dng ng~i dua d€n Slf che Cu'Cfi cua nguCfi.


Tuy h9c Ph~t khong chi phåi an chay, song an chay vån la m<')t d& h~nh t6t cua Ph~t-giao c'ån phåi d~ Xlid'ng . Ph~t - giao d~y an chay c6 th~ tn.td'ng dttcrng tam Tli Bi, khong ncr sat-h~i sinh m~ng chting sanh' khong ncr an thjt u6ng rna u d<')ngv~t, chång nhung nhy bd't nghi~p sat rna con tang trttd'ng tinh - thttong de'n nhung th6ng - kh6 cua nhan-lo~i. D~i-thlia luon luon d~ cao vi~c an chay, va cho r~ng an chay c6 cong-d& IO'n trang vi~c them IO'n tam Tli-Bi. The' nen an chay rna khong tang trttd'ng tam Tli-Bi chi la tieu-clfc trang vi~c gid'i sat, c6 khac gl Ti~u-thlia. · N6i theo Phåp the'-gian, an chay eling rfft lqi-ich, it t6n kem, dinh-dttcrng t6t, lam bd't bjnh. Hi~n nay tren the'-gidi c6 t6-chuc H<')i Quoc-Te' T6-Thlfc (H<')i an chay qu6c-te) bfft kY ai h~ thich an chay deu c6 th~ tham-gia h<')i, du thffy an chay la m<')t di~u t6t, ngttCii h9c Ph~t c'ån phåi d~ Xl.!O'ng nhttng p hai htu-y, khong nen qtia d~ cao vi~c an chay theo tieu chuån Ph~t - hQC, cho dng h9c Ph~t b6 bu<')c phåi an chay. R6i h~ g~p ai h9c Ph~t eling d~u hoi : " T~i sao h9c Ph~t lau r6i rna khong an chay ? " Nhtt v~y la ke't-hqp an chay vd'i hQC Ph~t la m<')t, vo tinh lam trd' ng~i cho vi~c ho~ng-dttong chånh phåp.

C.NGQ ~vi NGHI TmJC NgttCii khong hi~u ro Ph~t-phåp khi de'n Chua thffy cac nghi-thuc ·~ PMt, t~;~ng Kinh, bai sam, tåo-vån cong-phu ... thi thttCing phe-binh la hinhthuc me-tin, vi chång hi~u r6 ao nghia ben trangy-nghia cua nghi-thll"c rfft r<')ng, nay xin dttqc giån-lttqc v~li di~m chinh.

1. Lå Ph~t Vao Chua le Ph~t, dem h~ong hoa, den d'åu eting PMt. Tm-d6 Th'ån-giao d' Au-chåu cho r~ng chting ta bai tttqng dfft la me tin. Th~t ra, dll"c

Ph~t la giao-chu cua chting ta, la nguCii d~t duqc cll"u canh vien-mån trd' thanh b~c Thanh- cac vj d~i B6-Tat eling d'eu la nhung nguCii såp thanh Ph~t. D6 chinh la noi cho chting ta nttong tl[a, la nhung nguCii dån dåt chting ta - ton kinh chu Ph~t, B6-Tat di-nhien phåi c6 hanh-d<')ng bay to, nhu cung-kinh cha my, åt phåi 1~-phep v~y. Khi dll"c Ph~t con t~i-the', chting ta c6 th~ trl[c-tie'p bay-to Slf cung - kinh vd'i Ngai, nen khong thanh vffn-d~. Song hi~n nay dll"c B6n-stt då nh~p Nie'tBan, con cac dll"c Ph~t va B6-Tat khac d' cac the'gid'i khac, nen phåi dung de'n giffy ml[c, dfft h6, g6 da d~ khåc hinh tuqng qtiy N gai, lam d6i tttqng cung-kinh l~ bai. Bd'i vi day la bi~u-thj cho hinh ånh cua Ph~t va B6-Tat nen chting ta l~ bai cungkinh, nao phåi chi la giffy dfft g6 da. Tuqng nhtt chting ta yeu kinh Td'-qu6c, bi~u 19 b~ng cach nao ? Dung cac thll"våi rna u lam thanh ca. Khi keo cCilen, IDQi ngudi Cung kinh hud'ng V~ qu6c-ey va hanh-1~, chting ta c6 cho ding dåy la hanh-vi me-tin khong ? Thien-chtia-giao ciing c6 tuqng, Ca-d6c-giao tuy khong tha tuqng, nhung lffy chu Th~p lam d6i tuqng ton kinh, vån quy c'åu-nguy~n trude d6, c6 khac gl hanh-d<')ng Ph~t? Che Ph~t-giao I~y hlnh tuqng d6 la ac-y cua tin-d6 Th'ån-giao Åuchåu.

u

Con nhu huong hoa d'åu den thi sao? Thua Ph~t con t?i the', nguai ta thuang dung nhung thU' nay d~ eting duCing. Den tuqng trttng cho anh-sang va huong-hoa bi~u-tuqng cho dll"c h~nh thanhkhie't. Tin Ph~t, l~ PMt, m<')t m~t la dung cac thll" nay eting duCing d~ bi~u-19 long ton-kinh chi thanh, m<')t m~t bi~u-thj tlt d& Ph~t ta d?t duqc Slf trang sang thanh-tjnh. Nao phåi dang hoa, d6t huong cho Ph~t ngll"i mui v!, hay d6t ne'n thåp den d& PMt mdi thffy duqc m9i thll". Cac ton-giao phuong Tåy nhfft la Thien-chtia-giao, hå chång dung de'n cac thll" nay sao ? D6 chi la nghi-th& c<')ng-d6ng cua ton-giao. L~y Ph~t phåi cung kinh chi-thanh, khi l~ PMt phåi qtian tud'ng de'n d& PMt, ne'u vlia l~ bai vlia nghi vån-vo hay tro chuy~n la bfft kinh, mfft he't y-nghia l~ kinh chu Ph~t.

2. Bai Sam H~ng vo-th'ån va dj-giao thuCing l~ch ·~c cho Slf bai sam t~;~ng-ni~m cua Ph~t-tll" la me-tin, chång bie't SÅM gQi du la SÅM NA va c6 nghia la mlnh dam chju nh~n I6i do minh gay nen. Vi le bå't kY ai, tli dai qtia khll" de'n nay ciing d~u t?o bie't bao 16i l'åm, ph~m bie't bao t<')i-ac, dua de'n m9i khå-n~n,

PA-91 trang 39


chttO'ng-ng~i cho vi~c tu giåi-thoat. Vi rnu6n lam gi am ho~c tie u tru h€t rn9i nghi~p h!c kh6 n~n, nen d6i trttO'c Ph~t B6-Tat, chtt Tang, thua nh~n t(>i cua rninh hau rnong di~t tru nghi~p chttO'ng. Trong Ph~t-phap c6 phap mon båi sarn, d6ng vO'i phep rli'a t(>i cua Gia-to-giao. D6la nhung di~m vo cung trQng y€u, tren rn~t ti€n tu cua ton-giao- Sarn-h6i phai h! rninh sam, phåi chån-thanh tha-thi€t sam, mai dung y-nghia cua PMt-phåp.

Nhung ngttdi khong bi€t cach sarn-h6i, p hai lam th€ nao? Cac vj T6-stt da bien-t~p Nghi-Quy SamH6i, d~y ta tung eau tl;lng-ni~m, rni~ng tl;lng lang nghi, ro dttqc thårn-y ben trong, an nan chua bo cac nghi~p-t(>i cua rninh. Trong phap sarn - h6i d~y chung ta h~ PMt nhtt th€ nao ? Ca u Chtt PMt B6Tat tu- bi gia - h(>, thua - nh~n cac t(>i cua rninh. Bi€t sat, d~o, dåm la cac di~ u quay. M(>t lang phåt nguy~n sli'a d6i, tu-hanh an-nan l6i cii. D6 la cac nghi-quy do chttT6-stt chi bay cho chung ta, nhttng chu y€u vån la Slf thanh-tårn phat xuat tu tårn quy€t h6i cåi cua ta.

C6 nhi~u ngttdi, ngay cac nghi-thll"c c6 sån ciing khong bi€t tl;lng-ni~rn, dan-da chinh mlnh chång tlf sarn-h6i, chi chuyen eau chtt Tang sarn-h6i gium cho rninh, l~i c6 ngttdi khi thån-nhån qua ddi, va rnu6n m.tO'ng nhd oai-dll"c cua Tarn-Båo d~ tieu tru cac t(>i-nghi~p cua than-nhån ciing thinh chtt Tang båi sarn d~ eau cho vong-linh dttqc sieuthoat, nhttng n€u khong hi~u r6 bån y cua PMtphap, rna chi VI rnu6n pho-trttO'ng, vi phong-tl;IC dån - gian, chi can bo ra chut ti~n. rndi vai v! Tang d€n hanh-1~ cho c6 cong-dll"c. COn tlf rninh ho~c chång tin Ph~t - phåp, ho~c chång chut thanh - tårn chi-thanh sarn-h6i, thi mat h€t ynghia chån-chinh cua phep l~ sarn v~y. Ph~t-giao d€n ddi sau nay , y-nghia cua phep sarn-h6i cang rn0'-h6, ngttdi hQC Ph~t khong lo sarn, vi~c lO'n nho gi ciing d~u thinh chtt Tang, lam chtt Tang b~n r(>n su6t ngay, nay l~ nha nay mai cong-dll"c nha kia. C6 Chua lay Ph~t-slf hang ngay nhtt v~y lam Slf-nghi~p duy nhat cua Chua con Slfnghi~p chinh cua xuat - gia thi buong bo chÅng mang, chå trach PMt-giao suy-d6i. Th€ nen, sarnh6i chinh y€u phåi tlf minh, n€u tlf thån chånthanh sarn-h6i, dau chi rn(>t gid sarn-h6i, ciing hO'n la thinh cho nhi~u Tang, lam cang dll"c Ph~t-slf nhi~u ngay. Hi~u r6 d~o ly nay, nhtt d6i vO'i cha my h€t lang båo hi€u ' nhtt v~y tlf thån sarn-h6i cho cha llly, cong-dll"c rat nhi~u nhd rn6i quan-h~ m~t-thi€t cung chung rnau huyet vay . Khong nen

PA-91 trang 40

COi Slf bai sarn, t~O cang-dll"c la ngh~-nghi~p cua chtt Tang, vi nhtt v~y, khang nhung vo lqi-ich, rna con t~O thern Slf che Cttdi va lam trach cua th€nhån.

3.Kh6att;~ng Ngttdi h9c Ph~t, sO'm t6i tl;lng Kinh ni~rn Ph~t, trong PMt-giao gQi la' kh6a tl;lng. Thien-chuagiao sO'm t6i va gid an d~u c6 cau-nguy~n. Cac nghi-1~ nay cua ton-giao thlfc chång c6 van-d~ gi, song c6 v! hoi tai rn(>t vi~c : " Khong h9c Ph~t con kha, vU'a h9c Ph~t la xay ra bao van-d~. My toi sO'rn horn tl;lng-ni~rn, rn6i lan khoang hai tie'ng d6ng-h6, n€u hQc Ph~t cll" nhtt v~y, thi rnQi cong vi~c trong nha chling con ai coi s6c, charn non". Qua tlfc vande nay thttdng xåy ra trong giO'i ett-si, gåy ra slf hi~u lam PMt-giao, cho ding PMt-giao la cua gia nhan-r6i, khong phåi di~u cua lllQi ngttdi khac nen tu hQc. Thlfc ra hai kh6a Kinh sO'rn t6i, khong nhat djnh p hai tl;lng Kinh gi, ni~rn Ph~t nao ; ciing khong cll" phåi tl;lng bao låu, rna chi tuy tårn theo y, cll" theo hoan cånh rna d!nh thdi gid. Di~u chinh y€u la nen xttng ni~rn Tam Quy Y hay Th~p nguy~n. Trung-qu6c truy~n d€n Nh~t-bån cac tang Tjnhd(>, Thien-thai, M~t ... d~u c6 kh6a tl;lng rieng cua tang rninh, giån y€u khong mat nhi~u thdi gid, d6 ciing chinh la tinh-hu6ng Ph~t-giao ddi Dttdng ddi T6ng. Kh6a tl;lng cua Ph~t-giao c~n-d~i (J cac Tung-låm, vi s6 chtt Tang (J cac Tung-lam c6 d€n vai tran ngttdi ; m6i lan t~p hQp phåi t6n mat rn(>t thdi gian dai, d~ thich - ll"ng vO'i hoan cånh d~c­ bi~t nay ' nen kh6a tl;lng phåi kha dai. Thll" nua tu xtta tO'i nay, PMt-giao c6 xu-httO'ng h6n hqp cac tang, nen nghi quy phåi dttqc bien-t~p sao cho n(>idung thfch-hqp Slf tu-hQC CUa du lllQi tang phåi bat-d6ng, song ett-si khong nhat-d!nh phåi v~y. Ngay xtta ngttdi hanh-d~o, m6i ngay phåi sau (6) lan hanh-ngu h6i-phap. Thdi-gian c6 ngån chut khang sao, s6 fan eling tuy nghi thay d6i khang cu dung l~ , c6t sao thanh tårn, thi~n y. T6rn l~i, hQc Ph~t khong phåi chi ni~rn tl;lng nghi-thll"c, ett si t~i gia hQC Ph~t quy€t khong nen tl;lng qua dai dong, rna be tr~, ånh-htt&ng chuy~n nha hay chuy~n khac.


4. Dot vang må

1. Cac nudc theo Phåt-giao b! suy vong ·

Thai Xtta Trung-qu6c c6 phong-tl,lc d6t ll,la la cung-te"' t6-tien, sau nay dan-giån dung giå'y th~, roi sau d6 thanh ti'en, ti'en kh6i, ti'en giå'y, cho d~n ca nha ctia, xe hai ciing dem d6t cung. Oie thll' nay d'eu do t~p-quan ngay Xtta truy'en lc;ti, chång phåi do Ph~t-giao chu-tn.tang. Nhii'ng thll' nay eling c6 diem hay a ch6 bay to long hi~u vd'i cha m~, an u6ng eling nghi d~n cha m~ trttd'c, ao m~c, nha ad'eu nghi d~n T6-tien, khang quen ån-dll'c cua t6-phl,l,la y-nghia tMn chung truy-vi~n. PMt-giao truy'en vao Trung-qu6c, thich U'ng vd'i Trung-qu6c, nen chuy~n d6t giå'y må phttang-ti~n hqp nhå't vdi vi~c ll,lng Kinh ni~m Ph~t. Nhttng d6i vd'i tinh-th'ån " T6ngtti Vi d~i Slf "(Chan cå't rna chay la vi~c ld'n) va "h~u tang" cua Nho-gia, thlfc pha-trttang lang-phi, d6t dmg nhi'eu dmg t6t, dtta d~n Slf chi-trich CUa nhån-si ngay nay, cho Ph~t-giao la me-tin lang-phi. PMt-tti hieu ro di'eu nay, t6t nhå't khang nen d6t vang må, vi PMt-phåp khang h'e chu-trttang nhtt v~y. N~u mu6n ky-ni~m ngttai Xtta, thi chi d6t chut dinh tttqng trttng, khang nen dem d~n Chua, Mi~u d6t, tranh cho Ph~t-giao khoi vi chung ta rna bi phe-binh.

5. Xin Xam, b6i que T rong m<?t s6 Chua, c6 xin xam, xin b6i, lam cho xå-h<?i che cttai la me-tin. Th~t ra Ph~t- giao khang bao gia chu-trttang - chång qua chi la phttang - ti~n. St! vi~c nay c6 hi~u - nghi~m hay khang la chuy~n khac. Ngttai chån chinh h9c PMt chi tin theo nhån-qua. N~u qua-khll' va hi~n­ t~i minh t~o ac-nghi~p chåc chlin khang the tranh khoi h9a ac b~ng cach tlm ki~t lanh hung dttqc. Tu thi~n dttqc qua thi~n, lam ac chju qua ac, mu6n dttqc qua bao t6t, thl phåi t~o nhi'eu cang-dll'c. D~-tti PMt chi bi~t lam to~m vi~c thi~n, bå't cll' chuy~n gl cll' y p håp, hqp ly rna lam ' nen tranh xa cac hanh-vi me-tin dj-doan.

c. NGQ N~ vi TINH HUONG A

HI~N-T~

?

A

'

CUA P~T-GIAO

M9t s6 nguai khong hi€u r6 Ph~t-giao ciing khong hi€u rå tinh-hinh Ph~t-giao qu6c-t~, chi xet hi~n-tttqng tl,lng Kinh cua Ph~t-giao, roi tuy ti~n chi - trich phe-binh. sau dåy la hai lu~n di~u ta thttang nghe.

H9 tin ding An-d<? vi theo Ph~t-giao nen suy vong. H9 mong mu6n dttqc giau m~nh, nen v6 doan cho r~ng khang nen tin theo d~o Ph~t,th~t hoan toan sai l'åm. Nhii'ng ai nghiep-cll'u }ich-sti Ph~t - giao d'eu nh~n thå'y ding : Ån - d<? m~nh nha't vao lue Ph~t-giao m~nh nhå't. Thua d6, ADl;lc -\:'ttang cua tri'eu-d~i K.h6ng-Tttd'c th6ngnhå't Ån-d<?, truy'en ba Ph~t-giao di cac nai. ve sau ~a-La-Man-giao phl,lc-httng, hiiy di~t Ph~ t-giao, Ån-d<? tlf do' båt d'åu loc;tn-lc;tc va suy-vi. D~n khi bi Hoi-giao va d~-qu6c Anh tieu-di~t, Ph~t-giao h'åu nhtt suy-bc;ti d~n mll'c khang con nii'a. Ljch-sll" Trung-qu6c ciing gi6ng v~y, ngay nay g9i ngtt<Ji Hoa la Duang-nhån, Trung-qu6c la Dttang-san, du d€ thå'y qu6c th~ cua tri'eu-dc;ti nha Duang m~nh nhu th~ nao. Ph~t-giao thjnh nhå't vao thai-dc;ti nay. D~n Duang-V6-Tang phå-ho~i Ph~t-gia6 , ciing chinh la thai-k)r suy-vi cua nha Duang. Sau nha Duang, vua T6ng - Thai -T6, Thåi- Tang, ChånTang, Nhån-Tang d'eu sung m<? Ph~t-giao, thi lue d6 nha T6ng lc;ti va cung cuang thinh. Minh-ThåiT6 v6n tung la nguai xuå't-gia, Thai-Tang ciing rå't tin Ph~t, d'eu chång phai la nhii'ng nha chinh-tr! sang-su6t dua då't nud'c d~n cuang thinh d6 sao ? Nh~t-ban hi~n-tc;ti tuy thå't-bc;ti, nhung sau cang cu<?c Duy-tan cua Minh-Tr! Thien-Hoang, eling dll'ng vao hang ngii cåc cttang-qu6c th~-gi0'i. Nhii'ng vi nay h'åu h~t d'eu phl,lng tin Ph~t-giao. Tin Ph~t ai dam bao lam qu6c-gia suy-nhuqc ? Cho nen xet theo lich-sti thi nud'c mc;tnh dån giau chinh la th<JikY PMt-giao httng thjnh. ?

2. Ph~t-giao chang c6 IQi cho xå-hQi Nhan-si ngay nay thå'y Thien-chua-giao, CcrD6c-giao ... c6 truang-hQC, bjnh-vi~n ... con Ph~t­ giao chång c6 ca-sa gl, nen cho ding Ph~t-giao v6n tieu-clfc, khang chju lam cac vi~c lqi ich cho xå-h<?i, bai v~y ch~ng c6 gi lqi-ich cho xå-h<?i. Thlfc la lu~n di~ u sai lc;tc va cung. Nhi'eu nhå't chi c6 the noi" G'ån day Ph~t-giao do khang chju n6-llfc, kha ng h~t trach-nhi~m" khang p hai Ph~t-giao rnu6n chung ta khang lam . Ph~t-giao Trung-qu6c trang qua-khll' då lam rå't nhi'eu vi~c tu-thjen. Ph~t-giao-do a Nh~t-bån hi~n nay c6 rå't nhi'eu trttang trung-hQC va d~i-hQC, hau het hi~u-tru'dng eting giao-su' d~u la Tang-si. Cac vi~c tU'-thi~n, d'eu do Tang-chung m6i tlj-vi~n slip d~t. D~c-bi~t t~i Tich-lan, Mi~n­ di~n va Thai-lan, Ph~t-giao-do d'eu co' the båotrl duqc Slf quan-h~ m~t-thi~t giii'a Ph~t-giao va

a

PA-91 trang 41


n~n giao-d~c, k:H~m

cung lam cac vi~c ttt-thi~n. Nhtt v~y, khong th~ n6i Ph~t-giao vo-ich trong xå-h<)i, rna chi c6 th~ n6i PMt-giao-do chung ta nen tt,i cåm thily minh khong het lang vdi trachnhi~m cua ngueri Ph~t-tii', phåi nen n6-lt,ic han nua v~ phttang-di~n nay, mai c6 th~ khe-hqp vai hånY cuu-the"' ciia Ph~t-giao, lam cho Ph~t-giao ngay cang phat-tri~n. M<)t so ngtteri con rift nhi~u ng9 nh~n v~ Ph~t­ giao, horn nay nhung di~u dttqc trinh-bay, d~i-khai la nhung di~u thtterng nghe nhilt. Mong ding mQi ngtteri deu hi~u r6 nghia nay, rna trO' thanh ngttdi Ph~t-tii' chån chinh, it nhilt eting trU' khu dttqc m<)t so hi~u låm v~ Ph~t-giao, khien cho y-nghia b6nlai chån chinh cua Ph~t-giao dttqc p hat dttang. Neu khong, tho~t nhin c6 ve tin Ph~t tha-thiet, nhttng tMt thi chilt- ngilt St! ng9 n h~n, tin c6 ve nhtt th~t song chi1ng phåi th~t, nhttv~y cha trach bi xåh<)i che ctteri.

noe . & UNG-HO. PA-91 trang 42

nAP Am

22/01/91 - Di AN


NÅM 1988 Nguy~n thi My Hoa (Oslo)kr.200- Nguy~n Quy M~u (Oslo) kr.300 - Vii Trung(Larvik) kr.100 - Tr'an Dlidng Kr.500- John Fjellstad (Drammen) kr.2000 -Gf>PT:Ddc Diing kr.2300- Ngo Xuån Nåm (Kr.Sand) kr.300- Tr'an Thi Thåo(Madla) kr.lOO John Fjellstad (Drammen) kr.2000- GDPT:Ddc H!).nh kr.2631

NÅM 1989 Thoi & Trung(Oslo) kr. 300- Le Hong Minh (Oslo) kr.1000Lang & Hu~ &Nguyen Hudng (Oslo) kr.500- V6 NgQc Tam (Moss) kr.300- Che"'Thi. My L~(Oslo)kr.100- Ph!).m 'J1n Khlidng(Oslo) kr.lOOO- Huynh Thien Tr~,~ (Oslo) kr.400Ån danh kr.lOO - Huyuh Kim Lan (Oslo) kr.200 - Ph!).m B1,1t (Oslo)kr.200 -Nguy~n Thanh Hung (Finstadjordet) kr. 200Nguy~n Quy M~u(Oslo) kr.300- LyHu~ (Oslo) kr.400- Chåu Quoc Håi(Oslo) kr.lOO- Tran Van Tinh(Oslo)kr.200 -D~ng Van Ljch (Oslo) kr.200- Luu Nguy~t (Oslo)kr.200- Nguy~n Thi Mi)ng Di~m(Oslo) kr.lOO- LQc & Khanh & Thanh & Vi &Sdn & Phuqng (Oslo) kr.300- TranThi Niim (Oslo) kr.lOOTieu Thj Chia(Oslo )kr.lOO- Nguy~n NgQc Tuye't(Oslo)kr.lOO -Du ng &Hai &Ho(Sandefj ord)kr .15 0-N g uyerl' Xung(Oslo)kr.100-Thoi & Trung(Oslo)kr.300 - Huynh Huu Chudng (Oslo) kr.100- Dao Thi TrQn (Drammen) kr.100D~ng Van Binh(Drammen)kr.500- Tran Duqc(Krokstadelva )kr.200- Ngo Thi Mai Lien (Blystadlia)kr.3000- V6 Van Due (Skjetten)kr.50 - Hua Thanh C6ng(Skjetten)kr.500 - Le Tan D6 ng(Skarer)kr.200-Tchou Ki Cleng (Langhus)kr.300 Nguyen Bile Hoang(Skjetten) kr.200- V6 Due Phuoe(Oslo) kr.500- Lieu ThjChån(Skjetten)kr.200 - Thoi& Trung(Oslo) kr.300- Trjnh Minh Chå'n (Mjondalen)kr.200 - Nguy~n Quoc Vue1ngkr.200- Thoi & Trung (Oslo) kr.300- D6 Kim Khanh (Tonsberg)kr.300- PhanThi Kim Lien (Tranby)kr.200- Cha u Sy Moe (Langhus) kr.200- D6 Thi KimPhuqng (Moss)kr.100 - Thoi & Trung (Oslo)kr.300- Nguy~n Åi Hong(Moss)kr.200 -V6 Thi Bich (Oslo )kr.500- Thoi Trung(Oslo)kr.300- Huynh Hi1uChuc1ng(Oslo)kr.200 - Nguy~n Thanh Nam(Tranby)kr.lOO - Thoi & Trung(Oslo)kr.300 - Nguy~n Van Thanh(Br.dal)kr.200- Nguy~n Thj Li€u(Moss) kr.500-Trlidng Huu Qudi (L.hammer)kr.50- Tr'an Van Thu(Tranby)kr.200Vuc1ngThem(Oslo)kr.100.- V6VanT<,mg(Oslo)kr.lOO-LeThi Hong Hoa(Oslo)kr.100 -Ån danh kr.200- Cha u Sy MOe (Langhus)kr. 200- Luu Nu(Hamar)kr.lOO- Nguy~nHanh Hoa(Oslo kr.200- Ly Xuc1ng Phudc( Skjetten) kr.500- Nguy~n Thi L~ Hoa(L.hammer)kr.200- Vudng Ye'n Nguy~t (Oslo)kr. 100Tchou KiCleng(Langhus)kr.400- Vudng Ca Din(Oslo)kr.300 - Luc1ng Huu Ly(Oslo) kr.500 -Nguy~n Quoc Vuong (Oslo) kr.500- Ng6 Thi Nganh(Oslo)kr. 500- TuDån(Hamar)kr.200 -LyHu~((Oslo)kr.500 - Nguy~nAn Cu(Kolsas)kr. 500- Ph!).m Thi Hoa(Elverum)kr. 200- Phan Thi Sau(Oslo)kr. 500- Låm Hdn Quang(Oslo)kr.lOO - Thai Thi Hong(Hamar)kr. 100-

Huynh Huu ChucJng(Oslo)kr 100- V6 DucPhu"dc(Oslo)kr. 500- Cao Huu Lu~n(Moss)kr. 1000- Yee Wei Ming(Drammen)kr.300- Tsan A Sang(Fyllingsdalen)kr. 1000 - Nguy~n Van Cu (Oslo)kr. 200 - HoVan Sinh(Fiaktveit)kr. 500 Nguy~n Van Gia(Askim)kr. 400 - Tran ChinhChie'n(Fiatasen)kr.lOO-Thd i&Trung(Oslo)kr.300-Luu Nguy~t(Oslo)kr.2000 -PMt-tU' t!).i Kristiansand kr. 3300- Le Thi Thu~n(Aiesund)kr. 300- LuuNu(Hamar)kr. 100- Ph!).m Thi Y(Gjovik)kr. 100 - Luc1ng Tan Quyen(Hamar)kr.200Chanh & Nu(Blystadlia)kr. 1000- Ludng Van Be(Oslo)kr. 300 - LuuNguy~t(Oslo)kr. 200 - Tran Chåu(Langhus) kr.500 Nguy~n Xuån Quang (Danm!).ch) kr.460- Thay Ta nh Thiet (Phap)kr.2113- Luu Nguy~tAnh(DanM~.tch)kr.l85- Ly Hoai Tie'n(Oslo)kr.1000- N$uy~n Lt!u(Phap)kr.420- Ba Thuong (Phap)kr.52,50-Dieu Y(Phcip)kr.52,50-Di~LQc(Phåp) kr.l 05Nguyen(Phap)kr.lOS-Phgm Thi Khanh(Phap)kr. 105- Tinh Håo (Phåp) kr.l05- NgQc Di~p (Phap) kr.525- Nguyen Khanh (Phcip) kr.315- Tam HucJng (Phåp) kr. 210- Dl Nam(Phap)kr. 1050- Chi Thuy(Phap)kr.52,50- Nguy~nThi Lai (Phåp)kr.105 - V6 Thj Tlic1i(Phåp)kr. 210 - Lieu Van Sen(Elverum)kr.200- Thåi NgQe Anh(Tranby)kr. 1200- Di~u Hoa (Phap) kr. 1000 - Di~u Tårn (Phcip)kr. 100 - Di~u Hoa(Phap)kr.800 - Di~u Hu~(Phåp)kr.lOOO - Tran VanNam(Drammen)kr.500 - VucJng Thanh(Lovenstad)kr.5000 Cao HuuLu~n(Moss)kr.700- Le Van Thoi(Nyborg)kr.2000Trån Toån(Langhus)kr.lOOO -Ha NgQc Hoa(Oslo) kr.500 Tran Thi Tuat(DanMgeh)kr.1000 - Thåi BuuTrue(BI)kr. 500 -D6 Thi Muc1ng(Duc)kr.5000- Ngo Van Quynh(Oslo)kr.600 -Ng6 Thi Mai Lien (Blystadlia) kr.1200Nguy~n Dung (Moss )kr.2400 LuuN u(Hamar )kr.l 00 -Ly Kim Keo(Hafrsfjord)kr. 1000- Nguy~n X u an C6ng(Moss)kr.500- Ludng Van Be(Oslo)kr. 200- Tri~u Thi Kim NgQe(Kr.Sand)kr. 100- Ngo Xuån Nåm(Kr.sand)kr. 200- Hoang Van Nghi(Oslo)kr.lOOO Tlf ViinCuong(Kongsvinger)kr. 100- Nguy~n H!).nh Hoa (Oslo)kr. 300- Trån ThjLan(L.hammer)kr. 200- ThaiNgQe Anh(Tranby)kr.5000 - TrånDung(Sandefjord)kr.2000 Nguy~n Thi Ve(Duc )kr. 600- CaoThi MyH"Ong(Vestskogen) kr. 100- Ha NgQc Hoa( Oslo) kr. 200- Ma 'Dudng Them (Oslo)kr.500- Huyuh Du T~p(Oslo)kr. 1000- Chung Thi Xiem(Oslo)kr.200- Trån Th!Phon(Oslo)kr.200- Tran Di~u Xuån(Oslo)kr. 200- D6 Thj The(Kongsvinger)kr.500.

NÅM 1990 Tran Cao Khoa(Kr.sand)kr. 1000- Bu i Hung Minh(Fredrikstad)kr. 2000- Nguy~nThi Li~u(Moss)kr. 500- Ng6 Thi Mai Lien(Blystadlia )kr.200- Ha ThiMinh(Sandefjord)kr. 200- Ho Hoång NghTa(Oslo )kr. 100- Nguy~n VånBen(Aiesund)kr. 200 - Nguy~n Van Hao(Lier)kr. 50 - Huynh NgQcOai (Stokke)kr.lOO- Ng6 Thanh Phuc1ng(Oslo)kr. 100- Nguy~n H!).nh Hoa(Oslo)kr.200 - Nguy€ n Bet(Oslo)kr. 200 - A danh(Br.dal)kr. 100 - Hoang VanThoi(Br.dal)kr. 300 -Tran Thanh Hoa(Moelv)kr. 200- V6 ThiVdi(Tranby)kr.500- Ph!).m B1,1t(Oslo)kr. 200- Luu Nu(Hamar)kr.200- Ho Thi Cuc(Tranby)kr. 50-Huynh Van Ben(Mjondalen)kr. 100 - Huynh Van NgQ(Kongsvinger)kr. 200- TranThu~n(Sandefjord)kr. 1000Nguy~n Thi En(Drammen)kr.lOO- Nguy~n Thi Tuye'tTrinh(Rykkin)kr.200 - Tra n Va n SucJng(Moelv)kr.500 Thoi&Trun_g(Oslo)kr.300 -Nguy~n Thi Thu<;!e(L.hammer)kr. 200 .Nguyen TrQng H6a(Skjetten)kr.200 - Tran Bon (Askim)kr.200- Tran Cao Khoa (Kr.sand) kr.200- V6 Tan Phåt(Askim)kr.400 -Dudng Thu Anh(Tonsberg)kr.500 - LU Th6ng(Hundal)kr.300 - T6 VanSdn(Hedrum)kr.100 - V6 NgQc Tåm(Moss)kr.2000 -Johnfjellstad(Drammen)kr.2000 Hoang Thi Nhån(Drammen)kr. 200 - Nguy~n VanBen(Aiesund)kr.300 - Han Tu Hu~(Moss)kr. 100 - Nguy~n D!).i Håi(Son)kr.500-

PA-91 trang 43


V

NAM 1990 (TT) T~ Tu

Ph~m Thu Hbng(Kattem)kr. 200- Tr'ån Van Te(Oslo)kr.SOO.-

Tu(L.hammer)kr. 200- Ha Dlnh Phuc1ng(Oslo)kr.200-

Nguy~n VanBa(Larvik)kr. 300- Låm Thi Phudc(Oslo)kr. 200

- Thai Thi Hbng(Hamar)kr. 200-Ngan Quy Mai(Oslo)kr.500 - Phung Vy Cubng (Oslo) kr. 200- Tran Lam (Oslo)kr.lOOTrån Cho(L.hammer)kr.200 - V6 Van T~ng(Oslo)kr.100 Nguyefi ThjLoan(Finstadjordet)kr.200 -Le Van Minh(Tro~ stad)kr.200 - Tchiu Ki Clen_s(Langhus)kr.200 - True Tan Ki'eu(Arendal)kr.200- Nguyen Thi Tie'n kr.200-Nguy~n Van Pho(Oslo )kr. 200 - D6 NgQC Khåm(Oslo)kr.200- Nguy~n Van Minh(Drammen)kr. 100 - D~ng Van Quang kr.200 - Tr'ån limh(L.hammer)kr. 200 -Cao Thi My Hbng (Vestskogen)kr.100- Cl! Vi Qiiy (Hundvag)kr.lOO- Huynh Van Ngo . (Kongsvinger)kr.100 - Luu Nt1(Hamar)kr.200 - Phan Thi Nhu(Kr.sand)kr.100 -Ly Hu~(Oslo)kr.250 - Truc1ng Van Ty(Fredrikstad)kr.200 - Le ThjThu?n(Alesund)kr.300 - Le Thi Henh(Skien)kr. 400- Tchou KiCleng(Langhus)kr. 200Trån Mu6i(Kr.sand)kr.100- Dbng The'Vinh(Br.dal)kr.lOOHoang Van Thbi (Br.dal) kr.100- Tran Cao Khoa(Kr.sand) kr.100- Ha Dlnh Phuc1ng (Oslo) kr.200- Låm Xuån ThC1i(Oslo)kr.100-Nguy~n Thi ThuCJc(L.hammer)kr.100 Nguy~n Hoang Anh (Skjetten) kr. 300- Ngan Quy Mai(Oslo) kr.200- An danh kr.100- Vu NgQc Tån(Oslo) kr.2000- Ng Thi Xa(Sandefjord)kr.200- Trån Ga(Langhus)kr.200- Ly Tii Phuc1ng(Oslo)kr.100-Nguy~n Qiiy M?u(Oslo)kr.200- V6Duc Phudc(Oslo)kr.200 -Lai Phat(L.hammer)kr.200 - T~ Van Tuyen kr.SOO- Phan Hoanh(Larvik)kr.lOO -Nguy~n Thi Thiiy Nga(Kr.sand)kr.200- Ch€ Quang Phude(Fredrikstad)kr.1000 -Nguy~n Thi Thanh Nga(L.hammer)kr.200 - Phan Thi Sau(Oslo)kr.200 Tr'ån Toån (Langhus) kr.200- Hua Thanh C6ng(Skjetten)kr.100 -An danh kr .50- Ng6 Xuan Nam(Kr. sand)kr.300- Ha NgQc Hoa(Oslo)kr.600- uc1ng ThiNga(Blystadlia)kr. 500- Nguy~n Thi Phude(Oslo)kr. 500- Hb Hoang Nghia(Oslo)kr.100- V6 Due Phudc(Oslo)kr.200- Nguy~n Thi My(Oslo)kr.100- Che' Quang Huy (Fredrikstad) kr.lOOOVuc1ng Th'em(Oslo)kr.200 - Luc1ng Hilu Ly(Oslo)kr.SOO Nguyen Nghia(Oslo)kr.300 - Ly Minh Pht,mg(Oslo)kr.SO B~chNgQc Phudc(sandefjord)kr.100- Ly Minh(Oslo)kr.200Truc1ng Ht1uQudi(L.hammer)kr.100- TuMan Mui(Oslo)Kr. 100- Låm Thi Phudc(Oslo)kr.200 -Nguy~n Thi NgQc Bich (Oslo) kr.lOO- Nguy~n Van Thu (Oslo) kr.200- Tnin Bon (Askim) kr.lOO- D?ng Van Khudng (Oslo) kr.SOONguy~n MuC1i(Oslo)kr.500 -Ha Dlnh Phuc1ng(Oslo)kr.200 Khiie Chanh Thanh(Oslo)kr.200- Ly HoaiTie'n(Oslo)kr.SOOD?ng Thi Tren(Oslo)kr.300- T~ Van Tuyen(Kr.sand)kr.SOOLy Hu~(Oslo)kr.400- Hoang Van ThC1i(Br.dal)kr.200- T~ Tu Tu kr.50,00 Hb THiBåy(Tonsberg)kr.lOO - Trån NgQe Phiic(Drammen)kr.lOO- Huynh VanB'en(Mjondalen)kr.lOO -Lån Han Quang kr.SOO- Trån Thanh Hoa(Moelv)kr.200 Cao Thi My Hbng(Vestskogen)kr.lOO- Tr'ån Van Suong (Br.dal) kr.200- Tr'ånGa(Langhus)kr.200 Tr'ån Toån(langhus)kr.100Nguy~n Van Thu(Oslo)kr.200 - LeVan Bi(Skjetten)kr.200 Nguy~n Van Kha(Oslo)kr.lOO- Tran Thanh Son(L.hammer) kr.200 - Phan Thi Sau(Oslo)kr.500 - Tchou KiCleng(Langhus)kr.300- Nguyen Van Thuy(Oslo)kr.SOO- Nguy~n TrQng H6a(Oslo)kr.200 - Cao Thi My Hbng(Vestskogen)kr.200 Tr'ånMu6i(Kr.sand)kr.400 - Min Horm(Vennesla)kr.lOO Hu)rnh Ch~y (Trogstad) kr.200- Pham Thi I-loa (Elverum)kr.200- Vuc1ng Tu Cubng(Oslo)kr. 500- Huynh DuT?p(Rykkin)kr.500- D6 TrQng ThC1i(Oslo)kr.200 Le Van Vinh(Lillestrom)kr.400-Luu Danh Thiing(Kr.sand)kr.lOO- Duc1ng Due Hung(Vestby)kr.lOOO - Phi NgQcHåi(Oslo)kr.300 - Nguy~n Thi Tien kr.200 - Phan Vån Thi~n(Drammen)kr.400 -Hua Thanh C6ng(Skjetten)kr.500 - Casi NgQc Thanh (Hoa Lan) kr .465- Nguy~nThanh Dung(Vestskogen)kr.500- Nguyen Thi Phudc(Oslo)kr.SOO- Ha NgQe Anh(Hamar)kr.lOO- Tr'ån Thi Kim Anh(Drammen)kr. 200- Cu ViQiiy(Hundvag)kr.lOONguyen Van Thanh(Oslo)kr. 5000- Luu Nt1(Hamar)kr.200-

PA-91 trang 44

*. Phuang danh cung duangtlinam 1987trc1vetruac, chung toi då trlnh baytrong bån tin cua HQi trude dåy. *. Ngoai danh sach tren dåy, tjnh tai cua quy d~o hU'u cung duang Tam-Båo qua quy Thay, gai ve Chua ho~c thung Phuac Suang, Chua c6 danh sach rieng.

V'e vi~e mua nha dE t~o ng6i Chua Khu6ng-Vi~t, ehiing t6 i xin t6m luCJc ph'ån chi phi 1ien-h~ nhu sau:

-Nhå mua vd'i gili Kr. 900000,00 -Chi-phi giay ta Kr. 38248,oo -Chi-phi dlch-VlJ muqn tfen Kr. 20500,00 -Trå tfen lai nam 89 Kr. 50744,90 -Trå tfen lai nam 90 Kr. 13703,30 -Sua sang, tu b6 Kr. 124241,00 Nhu quy Yl då , biet, n~oai s6 tfen å6n~ g6p etla chu Ph?t- tll' va' s6 slin c6 cua H(li. H(li phai muqn them m(lt s6 tfen la Kr. 600000,00 cua ngån hang DNH.

DE trang tråi chi-phi k€ tren va som hoan trå nCJ muCJn ngån hang DNH, H(li da phåt d(lng cu(lc l~c quyen va muCJn kh6ng IC1i theo cac danh sach dudi dåy

Tonsberg Tr'ån Hoa(kr.lOOO),Tr'ån NgQc Minh(kr.SOO)Do Dau(kr.SOO) Nguyen Dlnh Thuå'n(kr .SOO),Nguyen Dlnh Kiem(kr.SOO),Ng6 Van C6ng (kr.lOO), Nguyen Dlnh Luu (kr.500), Nguyen Thi Thi Di'em ( kr.200), Huynh NgQc Oai (kr.lOO), Huynh Tå'n Hung (kr.200), Nguyen Thanh Dung (kr.lOO), Cao Thi My Hbng(kr.lOO)


Stavanger & Ph~ C~n

Oslo & Phu. Can .

V6 Van Båy(kr.200),Dttc1ng Van M~u(kr.300),Phan Phu Loe(kr.200),N~uyen Thanh Håi(kr.lOO), H6 Thj Cam Van (kr.500),Nguyen Due Thang (kr.500), Bu i Tan Hanh(kr.500) Trån Ky (kr.200), Ha Xa (kr.lOO), Ph~m C6ng Vu(kr.lOO), Duelng Tony (kr.lOO) ,Le Ba Nhien (kr.lOO), Duelng Tan Hung (kr.lOO), Truelng V an Lai(kr.lOO), Nguyen Van Anh (kr.200), Nguyen Ng9e Thanh (kr.200) ,Nguyen T hi C~in (kr.200),Trån Ng9e !.4p(kr.500),Ng6 Anh Thel(kr.200),Trån NM t Tu (kr.lOO),Di~ uHtl'dng(kr.200),Trå n Lay(kr.lOO), Trån Manh Tåm(kr.lOO),B~ng Thi Ly(kr.lOO),Nguyen Van Hoån(kr.300),Nguyen Van Qui(kr.300),LyVan Tao(kr.500) Bui Van LQe(kr.ZOO),Trån Van Thåo(kr.300),Huynh Bue H~nh(kr.200),Nguyen Thånh Danh(kr.200),Ph~m Duy Ti,en Tran (kr.300),Chi h(li pMt giao Stavanger(kr.2000), No(kr.200),Trån Tam(kr.lOO),Ly Kim Keo (kr.200),

Nguyen Nam(kr.lOOO),Nguyen Van Thuy(kr.lOOO), Khuu Thiem Tuy'en (kr.500), H6 Sdn Blnh (kr.500), KhudngL<ii(kr.SOOO), Tran Ng9e Chi (kr.200), Nguyen Thi My Nga(kr.500),Låm HCln Quong(kr.SOO),å'n danh(kr.200),Huynh Van Xem(kr.lOOO),Trttdng Thi Y€n(kr.200),Ph~m Ttnh Khttelng (kr.SOO), Quaeh Van Be (kr.lOO), Nguyen Thi Phuoe (kr.300), Nguyen Van Thanh (kr.lOOO), B~ng Van Khlfdng(kr.lOOO),Ph~m But (kr.lOOO), Nguyen Xung(kr.500) Nguyen Bet(kr.lOO),B6 Ng9e Kham(kr.lOOO),Nguyen C6ng Vue(kr.lOO),V6 Van Ai(kr.500),V6 Van Kha(kr.300),Trjnh Thanh(kr.2000),Lam Bue Quang(kr.lOOO),La m Kim Phat(kr.SOO),Van Cong Thinh(kr.lOOO),Huynh Tå'n BC).t (kr.500),Huynh Thi Thu Huong (kr.500) ,Vt!Clng Thånh(kr.lOOO),HuynhAn(kr.200) Nguyen Van Hoa(kr.300) Nguyen Van Hoa(kr.300),Nguyen Van Loi(kr.200),Nguye Thanh Phong(kr.300), Nguyen Quoc MC).nh (kr.lOOO), Lu Hoång Tuå'n(kr.lOOO),Le Thanh Ph ung(kr.SOO), An d a n h ( k r . l OOO, a n d a n h ( k r . l OOO) , N g u y e n D a i. Anh(kr.lOO),Nguyen Van DuClng(kr.lOOO),Hå Dlnh Phuong (kr.l500), Trinh Tå'n Nguon (kr.lOOO), Nguyen Hanh Roa (kr.SOO),Le H6ng Minh(kr.500),Tran Van Buu(kr.500), Ton Nu Minh Chåu(kr.lOOO),Trå n Van Te(kr.SOO),Nguyen Tå'n LQe(kr.300),Nguyen Van Pho(kr.300), LeThi Giang(kr.SOO) LeThi Kim Anh (kr.200),Nguyen NgQC Nu (kr.500),Nguye Thi B6ng(kr.500),Tang Thi Tttelng Vi (kr.500), Trån Dlnh Tuå'n(kr.300),Nguyen Tien Quang (kr.500),Luelng Thi Nga (kr.lOOO), V6 Van Due (kr.200), Ludng Thi Cua (kr.SOO) ,N&uyen Thi Dåm(kr.2000), Le Van Bi(kr.SOO),Cung VTnh Vien(kr.500),Hua Thånh C6ng(kr.500),Nguyen TrQng H6a (kr.SOO),Ly Phong Kha(kr.500) Tran Lam (kr.300) ,Nguyen Hoång Anh (kr.500) ,Nguyen NgQC Long (kr.500), Ph().m Thi Tui(kr.500), Nguyen Quy Mau (kr.SOO), Nguyen HuG H~nh (kr.200) ,Dudng Van Tri (kr.lOO), Nguyen Thanh Hung (kr.200), Luu Thi cå'm H6ng (kr.lOO), Le Tien Long (kr.500),Tran Dlnh An (kr.300), Ph~m Thanh Nhan (Kr.50) H6 Van Gioang(kr.lOO),H6 Ho ang Nghia(kr.200),å'n danh(kr.lOO),Nguyen Van Sao(kr.500),Dttelng Th'em(kr.500), Phudng T6 Hudng(kr.~OO),Nguyen Thi Md(kr.500), Dudng Thi Nga(kr.200), Nguyen Thi Hu)'nh Mai (kr.200), Thai Thi Pho (kr.200) , Chung Thi Xiem (kr .200), Tran Thi Phon (kr.200), Trån Di~u Xuån(kr.200),

Kongsvinger Nguyen Van B6ng(kr.500),Le TrQng(kr.500),Nguyb Van Thai(kr.200), B~ng Ng9e Le (kr.200), Le Va n Liem(kr.200) ,Ngu;:_e n Thanh Tt!Clnlt(kr.ZOO),Le Blnh Phu e(kr.300), Nguyen Thue(kr.200),Tran Van H9(kr.500),Huynh Thang Hai(kr.ZOO), Nguyen Van Tåi(kr.SOO),Le Dung(kr.200),B6 Thi The (kr.500),Le Khåe Tåm(kr.200),

Moss & Phu. Can . Phan van S6 (kr.lOOO), Phan Th! Bang (kr.200),Phan Thi Httdng ( kr.200 ), Nguy€n Thi B~eh Mai( kr.lOO), Nguy€n Tham (kr.lOO), Loi Vien Minh(kr.200),V6Van Du( kr.200) Nguyen Van My(kr.ZOO),Ph().m Van Hoa(kr.200),Ph().m 1hi Chae(kr.200),BangKimHung(kr.lOO),Tra n L6n(kr.200),Nguyen M6(kr.200),Ng6Van Nghia (kr.200),Le HongTai(kr.lOO),NguyenThiHong(kr.lOO)Tran Tho (kr.lOOO), Ph().m Van G6e (kr.lOOO), Trån Thi Xi (kr.SOO), Tran Thi Lan Anh(kr.400),Nguyen Binh Tha i(kr.300), Nguyen Thi Bay(kr.SOO),Binh Van Thån(kr.ZOOO), Truelng VanTam(kr.200),V6Minh Chi(kr.200),V6Thi Thanh(kr.300) Nguyen BC).i Håi(kr.500),Båo Van Binh(kr.500),Vii Trl:tdng Sdn(kr .500) ,LeMinh Trung(kr .500) ,N guyen Va n Nam(kr.500),PhamMinhHong(kr .200),Tt!Minh Vang (kr.500), Di~p Nang Tttdng (kr.500),V6 Ngoe Tam(kr.l500) NguyenXuån C6ng(kr.500),Nguyen Van Em(kr.200),Minh va Q u yen (kr. 400), V od a nh (kr .5 00), N guyenBa i Thong(kr.300),HuynhVanKhai(kr.300) ,Nguyen Van Trung (kr.200),Le Quang Thu~n(kr.lOOO),V6Tu(kr.lOOO), Ph~m TrQngLan(kr.300),Trttdng Thi Hudng(kr.200),Nguyen Dung (kr.5000),TrånPhude(kr.lOOO),Le Vinh(kr.200),Nguyen Van Ti€n(kr.lOO),Ng6 Tå'n L<Ji(kr.300),Nguyen Rang(kr.400),V6 ThiQui(kr.SOO),Nguyen Van M9t(kr.200),Fu Teng Fang(kr. 100),LyPhanPhue(kr.200),Cao Thi Kim Thoa(kr.200), Nguyen ThanhLong(kr.lOO),Nguyen Thi Them(kr.150),Quaeh Chi Q u ang (kr .2000) ,Hu yn hHangDe(kr. 200) ,LeN goe Trung(kr.lOOO),Au Luy De(200),V6 Van Lang(kr.200), Ly Va nDo(kr.200),Tril n Thi My (kr.500),Nguyen Van Tri(kr.400),Han LongNguyen(kr.300),Ph~m Van Be Tu (kr .5 00), Tt!ClngB in hDu ng(kr .200), Tran Thi. Xi(kr.500),Båo Bu<Jm(kr.SOO),Nguyen Hung(kr.lOOO),Binh Thi Chanh(kr.SOO),Nguyen Van Tham(kr.300), Trang Chieu(kr.300),True Tå'n Ki'eu(kr.200),

Hamar Trån Cho(kr.300),Nguyen Thi Thanh Nga(kr.150),Le Thi Thu Hå ( kr.lOO), Trudng HuG Qudi (kr.200), Khudng Dlnh Tudng(kr.500),NguyenThiTa m(kr.200),LaiP~at(kr.300) Nguyen Van Ri(kr.300),Ta Tu Tu(kr.ZOO),Nguyen Thi L~ Ho a (kr. 5O O), Tran L an h (kr. 5O O), Tran H uti Thu~n(kr.200),Hu)'nh Kim Ånh(kr.300),Tr'lin Va n Loi(kr. 200 ),N guyen Qu angChan(kr .300),N guyenThi. T hu oe (kr . 200), Huynh Tha t(kr .l 00), Mi ng Garden(kr .500), TranMinhN ghi~ p(kr .100) , Vudng Y€n(kr.lOO),DttClng (kr.200),Lt!Clng Ng9e Tåm(kr.300),Huynh Van Anh(kr.200),Hoang Van Thoi(kr.400),Le Van Sang(kr.200),Binh LQe(kr.50),Nguyen Van Danh(kr.200),Le Van Vien(kr.lOO),Trån Thanh H6a(kr.200),Trån Va n Sudng(kr.300), Tdin Thudng Quång(kr.200), Thai Va n Khai (kr.500),Trån Van Hoang(kr.500),Thai Thi H6ng(kr.200),Ha Ng9e Anh(kr.300),Nguyen Thi Thien Hoang(kr.300),Quaeh Xieu Tien(kr.SOO),Luu Nu(kr.300),B6'Thi Nhdn(kr.200),Bui Van Thudng(kr.lOO),Ludng Tan Quyen(kr.300),Nguyen Thi Nam(kr.500),NguyenVan Phudng(kr.200),Vt!Clng Men Thanh(kr.500),LåmThanh Quang(kr.SOO),Huynh Van Hoan n Hoan(kr.200),T6 Thi Thuy€u(kr.l00)

PA-91 trang 45


Trondheim

Bergen & Ph~ C~n

Nguy~n Sen(kr.SOO),Tr'an Vån Duc(kr.lOOO),Nguy~n Vån Choi (kr.200), Tr'an Vån Bie't (kr.SOO), M~nh NgQc Tung

V6 Chuc(kr.lOO),Nguy~n Yem(kr.lOO), Nguyen Ben(kr.200) Nguy~n NgQc Van(kr.300),Bui Vån Song(kr.200),Vii COng D~t(kr.200),Thai Nghiii Phong (kr.200),Thai Cang(.,kr.400) Se Khiu Sang(kr.lOOO),Ph~m Viin Ut(kr.200),Nguyen Van Tåm(kr.lOO),Nguy~n Ta'n Vinh (kr.200), Tieu Dung(kr.2000) f)~ng Qu6c Båo(kr. lOOO),Nguy~n Thanh Cat(!cr.2090), Mai Vinh Ha(kr.SO), U Thj Dan (kr.SOO), Nguyen Tan Diing (kr.SOO), Nguy~n Thi Tuyet(kr.200), Nguy~n Van Nd(kr.300), Nguy~n Viin Kia( kr.300 ), Nguy~n Van Mqnh ( kr.300 ), Nguy~n Van Tho(kr.200), Tr'an A Kiu(kr.lOOO), Lou A Lan(kr.200),Nguye n Van Rot(kr .200), Mauren SaH sen(kr.200), Phqm Hung Quan(kr.lOOO), Nguy8n Van Minh (kr.200), Hua My Cam (kr.lOOO), Nguyen Van Choi(kr.300j Nguy~n Thi Anh(kr.lOOO),Nguy~n V lin Diing(kr.SOO), Dt.!dng NgQC Ht.!ng (kr.300), Dt.!dng NgQC Son (kr.200), Bao Han (kr.lSOO), Nguy~n Van Thung(kr.lOOO),T6n Nu Nht.! Mai (kr.lOOO), Tnidng Vån Be (kr.SOO), Ph~m Van Ma nh (kr.2000), Tr'an Van Vdc (kr.lOOO) ,Tr'an Thuå'n (kr.SOO) Tri.! dng Kim Anh(kr.400),U Van Kinh(kr.200), Trån Tri DGng (kr.200) Tr'an Vån Diing (kr.200), Nguy~n Van San (kr.200), f)inh Thi Teo (kr.200),Vt.!dng Thj Khuong(kr.200) Tr'an Vån nho(kr.200), Tr'an Van f)uc(kr.lOO),Nguy~n Thi · Thu(kr.SOO),Nguy~n Van Lao(kr.SOO), V6 ThjTo Nga(kr.SOO) Dt.!dng SI Pht.!d(kr.lOOO), Ph~m NgQC Hung(kr.SOO)Nguy~n Van Nhung(kr.SOO), Trån Vån Bao(kr.lOOO), Nguy~n Qu6c Nam(kr.lOOO), Lieu Lai(kr.SOO),Nguy~n Vån Då'u (kr.lOO), Trt.!dng Thi Thu Vån(kr.300),Hua Minh Chåu(kr.200), Lam Van Oi(kr.lOO), Ht.!a Ngan Khanh(kr.200), Lam Hong Khanh (kr.lOO),Nguy~n NgQC Låm (kr.lOO) ,Hua Van Roa (kr.lOO) Nguy~n Qu6c Linh (kr.SOO), Trt.!dng Nha't An(kr.lOO), Dt.!dng Di Phat(kr.200),

(kr.SOO),Tr'an Lå'y(kr.200),Tr'an Van Ly(kr.SOO) ,Ho KMc ~nh(kr.200),Tr'an TrQn (kr.200), f)~ng Tieu Die p (kr.200)

Tr'an Myo (kr.200), U Van Nhan (kr.300), Bui Van Cha u (kr.200) Quach Thanh Son (kr.200), Hu)rnh Kim Thanh (kr .lOO),Tn.!dng COng Danh(kr.200),Tr'an Be(kr .100), NguyeCt.!ong n Thi Yem(kr.lOO),Nguy~n Xuyen(kr.200),Tr'an (kr.lOO), Dung Due Phan(kr.200),Nguy~n La(kr.200), D6 TrQng Hi'en(kr.300), Ho NgQc Tua'n(kr.lOO),Tr'an Qu6c Huy (kr.SOO),Tr'an Haa (kr.lOO), Nguyefi Van Dieu (kr.200) Nguy~n Ht.!ii ThQ(kr.200),Ph~m Håi Thjnh(kr.SOO),Tr'an Thong (kr.200), Ph~m Hong Tl.!. (kr.200), Tr'an Hi~p Dinh (kr.200),Tr'an Vån Quang(kr.lOO),Nguy~n Ngoc Cao(kr.lOO) Nguy~n Ht.!ii Thanh(kr.200), Nguy~n Thanh(kr.lOO),Tr'an Du (kr.300), Nguy~n NgQC Trt.!dng (kr.lOO),Tr'an Dlnh Khuong (kr.lOO), U NgQc St.!dng (kr.200) ,Ng6 Van Dung( kr. 300) Nguy~n Van H~u(kr.200), Cao Thi Thie'm(kr.300),Nguy~n Thi Yen (kr.lOO), Quach Ht.!ii PhiJng (kr.lOO), VG To Sau (kr.200), Hoang Vån Hong (kr.200), Nguy~n Trung True (kr.lOO),Tr'an Van Sdn(kr.200),Nguy~n Tht,~y Dung(kr.lOO), Tr'an NgQc Chåu(kr.200),Phqm Van Hoa(kr.lOO),Trt.!dngBon (kr.200),V6 Van Th~p(kr.300),Tr'an Van Trang (kr.lOO),Vii NgQc Th6ng(kr.lOO),Tr'an Roa Huot(kr.lOO),Phqm Vån Tinh(kr.lOO),Tr'an Tua'n SI(kr.lOO),Nguy~n Van Cu(kr.lOO) Tr'an Hoang Linh (kr.300),Lt.!u Quang Khai (kr.200),Phqm Qu6c Tua'n (kr.lOO),Nguy~n Due Nhu~n (kr,lOO), Tr'an Yen (kr.lOO), Tr'an Duy Quang (kr.lOO),T r'an Minh Hue (kr.SO),Trt.!ong Thuc(kr.SO),Huynh Hai(kr.SO),Minh Trung (kr.SO) Nguy~n NgQc Long (kr.lOO),U c'au (kr.lOO) ,D6 Tan(kr.lOO), V6 Thj NgQc Bich(kr.lOO),Nguy~n Duy Vinh (kr.lOO), Quang Thj My Dung (kr.lOO),U Van Hung(kr.lOO) ,Ph9m Thu Hong(kr.200), Tr'an Quang Ltfc(kr.lOO),Chi h<)i ph~t giao Trondheim (kr.2000),Tr'an Chinh Chie'n(kr.lOO),Vo Song Th~p(kr.200)

Drammen Låm Van Be(kr.SOOO),Ph~m Ninh(kr.lOOO),Tr'an Ngoc Nam (kr.SOO),Tr'an NgQc Tai(kr.SOO),T r'a n Minh Tt!(kr.SOO),Le Ta'n Hu~(kr.lOOO),Ct.! Vi Ho(kr.200),John Fjellstad(kr.lOOO) MQng Hung(kr.200),Phung Ng9c Anh(kr.300),Kieu Van Cåu (kr.200), Tr'an Vån Nam (kr.200), Nguy~n Ht.!ii Kiem (kr.200),Nguy~n Quan(kr.SOO),Phan Van Thi~n(kr.2000),Sar Sok House(kr.800),V6 Vån Bt.!dc(kr.SOO),Phqm Ht.!G Pham (kr.200),NguyenVan Minh(kr.SOO),U Van Phuc(kr.300), Tran Dt.!qc(kr.300),Huynh Vån B'en(kr.200),Hokksund restaurant(kr.lOOO),Tr'an Van Sang(kr.300),Tr'an Ngoc Phuc (kr.SOO),Dao Tu Duc(kr.300),Hu)rnh Hi~p(kr.200),U Thi Thanh Ht.!dng (kr.lOOO),Le Thj Kim Hoa(kr.300),Huynh Vlin Låm(kr.200),Tr'an NgQC Pht,~ng(kr.300),Phan Van Xu(kr.300) Tr'an Viin LQc(kr.200),Thai NgQc Anh(kr.1500),V6 Thi Voi (kr.SOO),TranThiDep(kr.300),ThaiC6 ng Minh(kr.SOO), NguyenThanhLong(kr.200),Nguy~n Hl.! u NghTa(kr.200),U Van Vån Son(kr.200),Nguy~n Vån H~o(kr.lOO),Nguy~n BC).o(kr.200),Nguy~n NgQC Tho(kr.lOO),Nguy~n Van Hao (kr.lOO),Hu)rnh Hoanh (kr.400),Bui Vån LQc(kr.400),U Thi Dyp(kr.SOO),Nguy~n Tcinh(kr.400),Hoang Thi Nhan(kr.200) ,U NgQC Khen(kr.lOO),

u

PA-91 trang 46

Kristiansand Chåu Thi Thu~n (kr.lOO), Tr'an Mu6i(kr.100),Phan Thi Ky (kr.200),Nguy~n Vån D~u(kr.200),Doan Thj Lang(kr.200), Nguy~n V<ln Li(kr.lOO),Ton Tha't NgQc(kr.lOO), Vo Ty(kr. 100) V o Ty(kr. lOO),Nguy~n Dlnh Thanh(kr.SO),U Van The'(kr.lOO),Tr'an Thj Nguy~t Loan(kr.lOO),Tr'an Vån Tuat(kr.lOO),Ng6 Xuån Nåm(kr.300),Tr'an Cao Khoa(kr.200),U Vi Thj Lien(kr.lOO),Tr'an Thj Nguy~t Mai(kr.lOO),Ct.! Quy(kr.lOO),PhanThjChie'n(kr.200),Thån Van Tham(kr.SOO) T hå'm(Kr.SOO),Horm Min(kr.20),Konrag Namm(kr.20),V6 Van Di'eu(kr.600) ,Tri~u Kim NgQC(kr.300),Tq VanTuye n (kr.200), Nguyen Tan Vinh(kr.250) Vo Ngoc Chau (kr.200) PhanThiNht.!(kr.lOO),LyHt.!dng(kr.lOO),LyThi Keo(kr.lOO)' LyKimKeo(kr.200),NguyenVan Thi(kr.200),Phan Van Van(kr .500) ,N guyenVanChie' n(kr .200) , Nham Canh(kr.200),Lay Chi C6ng(kr.50), Ho Cung(kr.200)

Skien & Porsgrunn Vo Van Loe (kr.JOO), Tran Ngoc Bai (kr.300), Bich(kr.lOO), . Nguy~n Thanh Hong (kr.SOO),Vinh Do(kr.lOO), Nguy~n Van Giåu(kr.lOO),HoDang Anh(kr.200) an danh(kr.lOO), Nguyen ,Phu Ban(kr.150),Nguy~n Thi Ht.!dng Thuy(kr.l50), V6 Van Tai (kr.lOO),Nguy~n Minh Thanh (kr.200),Nguy~n Vån Thanh(kr.lOO),Nguy~n NgQC Thåo(kr.300),


cacNoiKhac Le Pht.te1ng Trung(kr.300), Bui Ht.tu Chinh (kr.lOOO),

De m& r()ng ngoi Chua, H()i se mua mieng dat ke ben vO'i di~n tich la 1375 thuO'c vuong, va i gia kr.350 l m2. H()tdå keu gQi Slf cung duang cua chu' Ph~t-tll'. Tmh den nay danh sach cung duang nhu sau: Phan Van An (Sandefjord) Kr. 30000,00 Le Hong Minh (Oslo 9) Kr. 10000,00 Nguy~n Thi Minh Hu~ (Fredrikstad) Kr. 5000,00 Lt.te1n~ Thi Ola (Skjetten) Kr. 5000,00 Nguyen Hl}nh Hoa (Oslo lO) Kr. 5000,00 Tr'ån NgQe Minh (Tonsberg) Kr. 20000,00 Quaeh Hl!u Pht.tde (Oslo 5) Kr. 5000,00 Hua Thanh C6ng (Skjetten) Kr. 5000,00 Nguyen Nam (Oslo 10) Kr. 5000,00 Tr'an Quang Kim (Oslo lO) Kr. 5000,00 Nguyen Van Thuy (Oslo 9) Kr. 5000,00 Ha Dlnh Pht.te1ng (Oslo lO) Kr. 5000,00 Le Van Vinh (Lillestrom) Kr. 10000,00 Nguyen Thi My Ht.tng (Blystadlia) Kr. 5000,00 D6 Mång (Sarpsborg) Kr. 5000,00 Låm Vu Lan Anh (Oslo 5) Kr. 5000,00 Låm Ba Thång (Oslo 5) Kr. 5000,00 Le Tån Hu~ (Drammen) Kr. 5000,00 D~ng Van Kht.tdng (Oslo 9) Kr. 5000,00 Che Quang Tån (Fredrikstad) Kr. 5000,00 D6 D~t Thanh (Mjondalen) Kr. 5000,00 Hang My Van (Sandefjord) Kr. 10000,00 Dt.te1ng Due Hung (Vestby) Kr. 5000,00 Trt.te1ng Minh Tåi (Moss) Kr. 5000,00 Nguy~n Dung (Moss) Kr. 10000,00 Trjnh Thanh (Blystadlia) Kr. 5000,00 Kht.tu Van Nhi (Oslo 10) Kr. 20000,00 Huynh Van Xem (Oslo 9) Kr. 5000,00 Nguyen Van Nay (Mjondalen) Kr. 10000,00 Låm Van Be (Drammen) Kr. 10000,00 Nguy~n Van Mung (Oslo 12) Kr. 5000,00 Trt.te1ng TY (Larvik) Kr. 10000,00 Ly Hoåi Tien (Oslo 6) Kr. 10000,00

Nher s6 ti-en l~c quyen va cho muqn khong leri, H()i ti-en muqn o 'DNH vao trung tu'an da trå dut thång2.90.

so

Trån Vinh Hoa (Oslo 12) 20 tht.tde Tung (Bergen) 5 thl.fde Nguyen Van Thung(Bergen) 5 tht.toe D6 Dl}t Thanh (Mjondalen) 2 tht.tdc Quaeh Hl!u Pht.tde (Oslo 5) 2 tht.toe Phan Van S6 (Moss) l tht.tde Nguy~n Dung (Moss) 10 thudc V6 Van Dfeu (Kr.sand) 3 tht.tde Le Trt.tC1ng Tl}i (Bekkestua) 4 tht.tdc Tr'an Quang Kim (Oslo lO) 4 tht.toe Gam - Xem (Oslo 9) 4 tht.toe Ng6 Th! Mai Lien(Biystadlia) 1 tht.toe Nguyen Van Thuy (Oslo 9) 2 tht.tde Nguyen Nam (Oslo lO) 2 tht.tdc danh (Kr.sand) l tht.tde Tr'an Van Tien (Stavanger) 2 thude N&uyen NgQC Long(Rasta) 2 tht.toe Tran Boa (Mjondalen) 5 tht.tde Mai 2 thtide Chu Quång Hi~p (Thi~n Minh) 3 thtidc Trjnh T.N.din (Blystadlia) 2 thtidc Trjnh T.N.~p (Blystadlia) l thtidc Thai NgQe Anh (Tranby) 5 thtide Nguyen Van Dong (Kongsvinger) 2 thtidc Trån Van Due (Tiller) 2 tht.tdc Tran Van Biet (Kattem) 1 thtJoe Nguyen Sen (Tiller) 1 thtide Tr'ån Chinh Chien(Trondheim) l tht.tde Le Van Th€ (Kr.sand) l thtide U Dlnh Phue (Kongsvinger) l thtide Nguy~n T.M. Hu~ (Fredrikstad) 10 tht.tdc Låm Van Be (Drammen) 100 thtidc Le Thj Giang (Oslo 9) 5 thtidc Phqm Thi Hi'en (Elverum) 1,5 thtide Le T-L.Quy (Franee) 3,5 thtide Che Quang Ki~n (Fredrikstad) 6 thtide CheT.T.Mai (Fredrikstad) 5 thtidc

An

* S6 tfen muqn kh6ng lai, den nay då trå duqc Kr. 90000,00

tien

* S6 cho nuqn cua ~o htfu Tran Quang Kim då chuyin qua nh~c måu etla anh la c-q ba Nguy~n Th~ Mcr, va sij tfen nay cq då eling duang. * S6 tien cho muqn cua d~o htfu Che Quang Tan sau khi ~ugc H(>i trå, ~o htfudå eling duang l~i. * S6 tien muqn kh6ng lai con l~i, H(>i se tiep t-qc trå bang tbang theo danh sach trå då b6c tMm, m6i tbang kr.lOOOO,OO

Dqc va :Jåy dttng

ntAPA11t PA-91 trang 47


c6 ta. Ta n6i Clåy la n6i thea thea le c6ng bilng u,r nhien, mil khång bi anh hliång h«!c nga ve tån giåo nao. Tån giåo la m6t van Cle caosieu, va neu t\1 nguyen t\1 gtåc ma thea tån giåo thi måi la Clieu Clång quy, cån bi åp h,!c rna thea t6n giåo nay t6n giåo no th"r chling c6 gia tri gi. Cå rat nhfeu gia !fmh di tan sang Clåy ela g~p nhilng tr~ong hop bi ep bu6c thay Cl6i tån giåo. MOt gia lfmh von thea Cl;;to C6ng Giao, bi e~ bu6c Cl<to Cång Giao de thea Clao Tin llmh. Lai c6 mot gia lfmh von thea Clao Ph~t cang bi ep bu6c Cl~o Ph~t rna thea Cl;;to Bap Tit. .Kh6ng nghe thea th"t sponsor kiem chuyen, doa n<tt Cl u thLl. fl <to la Cl<to t<ti tårn, thea Cl<ta ma !1,1 cai tårn !1,1 nguyen thea thi mår quy, con bi chen ep ap 11,/c rna thea thi chi lå cai tro bieu dien hoi hQt rna th6t.

ly tri,

LTS: M6t s6'ba con hoi y-kie'n chung t6i v'e:"H6n-nhan trong t6n-gido di-di5ng " Day la mqt van-d'e te'-nhi ciing nhz,t,giao h9i ,khoA1Jg p6 chu-tntr.fl}g. Tuy, nhien, nhan thay mue van-ke cua VNTP s6 357 co m6t d'e tai tuefng iu, chung t6i chup len day di quy-vl nghien cziu va ap-d~ng"rny nghi. .

kzi ~.'lg kinh

.UNCLETOM Thua Bdc,

CJuiu nay då 30 ru6~ cdi tu6i rna b6 chdu g()i la tam rhQp nhi ~P- Chdu då r6t nghi~p d(li h()c, c6 bllng Mdt To va hi~n c6 job ngon J.anh,

ni~m Ph åt. nay, mil l<ti c6 nhilng ngl!oi Chdu phåi kt dåi dong l<tc hau, thi~n ~n nhli cha dt Båe hieu cåi long simg mc c6 gai Cl6. Båy gio kh6ng Phtit cua gia dinh chrirL Va phai Ja thoi phan bict Cl<to do ånh huong d6, chåu cung nay våi Cl<to no, v·r Cl1,1o nila rar sung kinh t!(lo Phf;.J. cang d;;ty ngl!oi ta ån ngay å Sau nhreu. ngåy rim 101~ lanh. f>Lic Chua d<ty c6ng chtiu may mdn du(Jc låm bilng bac at thi BLlc Ph~t quen vdi m9t thieu nr1 xinh cangd<tytl!bi hixa. Neu may d~p. cung mdi r6r nghiip d(li vi giåm ml!c, linh m1,1c biet hy h()c, 4U ntJ na d(UJ h(ln/t. ång sinh Cloi sang de' ra o giang lai rhån sinh cå ra Ju~n la Chu Chtla, giup aa gtao dan; thi tich H9i EJongGUio Xti wl cå cac vi thl!Qng toa, Clai ClLlc ta la nhån vien rrong ca dodn cang biet hy smh cå cu6c Cloi cua giåo Xli. Sau lnQI rhåi a~ truyen ba 111 tl!ång tl! bi gian tim hilu, rinh b(ln gt"Lla hi xå cua f>Llc Phåt va cang hai dtia chdu då d6i rhånh lo iling tram chieu cha cac rinh yeu, va m6i rinh ngåy Cl<!o hilu Cll!Qc tham nhuan cdng rro nen nong ndn t!ztim cai triet ly cao sieu cua f>Llc thitJ han. Sau cung, hai dua Ouan The Åm. Nhl! chåu ben quy{t d!nlr di rdi Tht.JQng toa TTC, mot vi Mn nhtin. B6 m~ clråu eling chån turna ta hån hl,lnh Cll!QC nhli cha m~ cå ra deu rån quen biet khi ngl!ot cån tre, thanh cu(ic hån l' hån nåv vi khi Ngl!oi cån tr1,1 tri ta i mot c å hai gia dinh deu c6rlti!J;å, ngår chua heo lånh å mien i(li mon dting h9 t!6i. thån que Båe Vict. Suot Cloi Mvi sl,l nhiing lliOng se cua Nglioi la mot chu6t ngay rhuil,n buom xuåi gi6, rhi hy sinh bat t~n. chi mot lung b6ng t!åu s6ng gi6 nå'i len. lo cho.thic~. na~ tin nil, frm Cha m~ cå ra bllng /ong gå c6 mor cach de chån hl!ng Cl<to ra cho chåu, nhling nllng n(lc Ph~t va båo ve Phåt Ph<ip. doi chåu phåi bo d(lo Plr(u Tren net mat hicn tit cua må theo d(lo 77rien C/rua. Ngl!oi, lu e nao cang nhl! toa Cåi dieu kicn gi må k)· wc ra ånh sång tit bi cua f>Llc vil,y hd Båe? EJ6i vdt m(it gia Ph~t. dinh srlng tfao Pltq,t nltri gia Bay gio, neu tx5 m~;: chu dinh chåu, dl gi ma b6 m~ em cang c6 mot cai quan chåu chap rltuån cha clråu ni\\m c6 hu nhli cha m~;: c6 theo d(lo Cång Giåo. Vd l(li, gai kia, va Cl~t ngl!Qc l<tJ van thea dao nåo rhi phå i c6long ae, Cloi hoi c6 gai kta phai rin th(u sl,l, cirll theo dao dl Cl<to Thien Chua cua c6 ta, ve /ay V(J ma khång tin tfaO t!Ji thea Cl<to Ph~t thi rnåi tien c6 khtic chi minh Il! lita d6i tåi cu6c hån nhån, thi gra minh, va /ila d6i cd Chua cd d"mh c6 gåi kta se nehi sao. PhQt, phåi kh6ng båe? Hai Ha y cLl Cl~t van Cle -hai 't6n dtia chung chåu båy giiJ ~~ giåo Cleng acu, kh6ng t6n eting. Btic co y kien gi kh6n giåo nao trong han t6n giåo ngoan, rin ch~ chau bier dl nao, thi chu em van c6 cåi mayra c6 tlre'ga dii(Jc cdi rir{ the thl!Qng phong Ja con gai lay chong thi phåi thea nha k~t nåy. cheng. Do Cl6, neu tx5 me Crim on Brie nhieu. TRAN VÅN MINH cua chu em kh6ng bå; bu6c cå gåi kia phåt 00 Cl<!O cua c6 TRÅ LOI:

hlong b6ng dong nien xifp ri 50,000 då la. B6 ~ clråu dång con /dm, nhung wfn coi nhli la hiiln ho~ •·i rrong såu anh em chdu tlri chi c6 minh ciuiu la ·con rrru~ con ndtn t!Jla em todn la tir! m~r. Gia dinh chdu v6n the o dao Phår til då i r6 rien ång btl, .nen b6 m~ chåu rar simg t!(lo Phb.r. Moi khi nlra c/uia c6 cång vi~c gi la b6 m~ chåu rham gia rar nJziitthiinlr, boi vi b6 clråu co clrån rrong ban quån tri cua c/uia. Con m~ clråu thi lUe nåo cung s6r sting vdi PMt sl,l. Nlrilng dip il kzc, mong mQI, rllm, hay il Plril,t EJån, T{t Nguyen Drin, m~ chåu tham gia cång viic nlrå cJuia c6 khi cå tuan Il. Nåo thu d(}n nhå chila, nlio nau nudng com clray, nhieu kili /{li bo tien tzli ra ma mua do naunudng, chdngquån c6ng ti(c c u a, miln sa o den ngåy il thi(n nam tfn nil c6 dli(Jc bila com chay ngon lanh la m~ chåu mJlng roi. Nhtl mdi dtiy, nhå c hUa xåy rn9t ng9n tir rip de luu m7 phan rro cua nlrilng ngtlåi quå c6, m~ chdu cung då d6ng g6p cå han ngan b(lc. Con vi dai dtic /71' rri ngåi c/uia, tuy nt6i do i chlia cao idm, nhrlng tlråtlå Chu em sung Clao, m9t bl),c chtin ru, su6t dåi c/ri Ta kh6ng hicu tat sao, lo PhtitJI,I, ai c6 •·iec gi ltlran sang å cåi thor Clar van mrnh rioh girip tta, IIic mio rdn/r rir i nay, trang m(11 n11åc tll do

PA-91 trang 48

oo

ta rna thea Cl<tO cua gia lfmh chu em, thi kh6ng c6 cai ly gi rna cha m~ c6 gå i I<Jr b:it chu cm ph;it t>6 Clao cua gra d"tnh chu em de' thea Cl1,1o gia lfrnh

oo

oo

Thea nhli ta nghi thi c6 le cha m~;: c6 ga i kia cån n~ng 6c phong kien, ky thi, Cl6c t6n tit x11a de l~i. chi biet c6 t6n gråo CUa rninh chi CO! t6n gtao cua minh la nhat. Ho Clåu c6 biet van de t6n giao tro.ng hån nhån båy gio ela Cll!Qc Giao Hoi C6ng Giao cåt må rat nhieu. Hai ngl!Oi khac t6n giao van c6 the ket hån våi nhau mil kh6ng nhat thiet phai vå Cl<to C6ng Giao. Chu em phai t:Åt Clang t:Åt nhe cha c6 gai hieu Cl~ cå ta \C thl!a l<ti våi cha me c6 ta. Neu cha m~;: c6 ta khång chiu ph\IC thien thi c6 the nhO mot 6ng Cha tMn hånh den MP cha m~;: c6 tn Clc giang nghia cha cha mc c6 ta hieu ve Sl,/ cåi må cua Giåo Hoi C6ng Giåo båy gio trang nhiJng CUQc h6n nhån CUa nhilng ngl!oi khåc Clao. Bui vår nhllng ngl!or su ng Cl;,~o

va

nhu vay, lcri n6r cua 6ng Cha nhreu khr c6 gi<~ Jri Jlim låm. Cilng ry ly ma cha mc c6 ta c~ khang khang kh6ng Ch(u nhUOng b(l, thi car quyen quvet drnh t6r hå u Ja å chU em ~·å ei bå m~ ch~ cm, ta dåy kh6ng dåm lam biln. Chå nhc tar khuvcn chu em thea ca1 kli' u c6.dilm an x/il ding. c ,;; ttlm /ny Cluin /Ja n~:fn

'J(n

hh dt/(1('

nJu) th<J' .

l'fl t{n 1hbi

UN CLE TOM


·-

l

HINH ANH 3iNH H@A'r •


....

l

HINH ANN SINH HDAT l

Ar../

.-'\.

-

LE At-J V J P-HAT _ CtiUA

""-

•A

l<tiUONG. VIt. T


Brugata 17 - 0186 Oslo 1 Tlf: 02 - 17 95 54

-Ban cac loai thttc phåm Å-chåu si & Il~ -Cac loai råu tttåi - Tom th!t dong l~nh -Cac Ioåi tra thaJll n1i & ht)p -Ca-ph~ Phap - Y du Ioai -Bang nh~c & phim video du lo~i

?

Bragerhagen 6 - 3012 Drammen tlf.03-893055

* Du loai rau cåi tu'di * C4c låai tnii cåY.? , * flu Joai thu'c phåm ~ho A-dong * Nhieu· lo~i'thi.fc phåm dong l~nh

?

«;i() m() ctra TU thti' hai den thti' sau 09.00 giiJ- 19.00 giiJ Thrr bay 9.oo -11.oo

t.r

Nh~n cung "

cap v6'i gia si cho nha hang & d~i ly ?

?

..,

GlA CA PHAI CHANG Chu nhin kinh mØt,

Chu nhån kinh mdi

* T~p Chi - Såch båo * Thi~p ctr<li * Danh thiep * Quång cao ( 1-2-3 mau) Xin

lien-l~c

:

/Dlam, t;ta,& Ammerud&elliilga 44 0957 Oslo 9

Tlf: 02 - 16 40 73 l 02 - 31 56 95


g'fin cun~ Slf h6-tud'ng cua cac cQng-d'Ong nguO'i Vi~t khac. Tien day chung toi eling thanh tam tan than rnoi cong dll'c ~ tu ti'en b~c d€n cong sll'cl cua chu d~å­ huu då d6n$ g6p trong vi~c mua va cai gia vi tlf ngoi Chua Khuong-Vi~t trong thO'i-gian qua.

San Dieu Hanh Hqi PGVN t~i Na Uy

Kinh thu'a : - Quy doan the b~n.

quy dong huang

- Chl1 d~o hli'u va Ph~t -tlf xa gån,

ThO'i ~ian qua rnau, rnd'i d6 rna då_hcm rnuO'i lam narn song tren xt1l~ que nguO'i. Moi d9 Xuan v'e tuye't bang ~ia l~nh, khong aJ trong chung ta l~i khong bui ngu1 gu~n thåt, vi rnoi khi Xuån d€n thi cang lam clio cliung ta cårn thåy co don noi dåt khach, cang lam cho chung ta nhd' d€n &ia dinh, nhd' de'n nguO'i thån, nhd' de'n que-huong dat nud'c. Xuan nay la Xuan Tan Mui, eling la mua Xuan thll' 16 rna que-hud'n$ thån yeu cuacfiung ta tlf Nam chi Båe ... la dem to1 tri'en rnien, la ngyc-tu x:i'engx:ich, la nud'c milt va dau thuong. Ngay Xuan chung ta thåp nen hu'ong lang, tu<1n_{; nhd' den nhung anhhung bo rninh vi tlf-do dan-toe, d'Ong thoi x6t thuong cho Hit ca anh ch! em quån cong can chinh va d'Ong-bao rni'en Narn thu(>c Chinh-the Vi~t-Narn C(>ng-Hoa dang lan~ thang le'ch the'ch, bi d6i ru phån-biet, nguqc då1 b&i b~o-guy~n Ha-n<)i. Su6t 16 narn hy chång hu&ng duqc cai Te't an-lanh.

Vdi thån-ph~n tha-huCfng, tuy chung ta c6 n6i dau xa xt1, nhun~ dO'i s6ng c6 d'Oi-dao .P,hliong-ti~n va tlfng nguO'i deu c6-gång t~o nen gta-tri le s6ng cua rninh d'Ong thO'i g6p pliån vao nhi~rn-vv chung cho dån-t<)c. De båo-v~ truy'en-th6ng va duy-trl ngu'On-c9i cua T6-tien, bi~u-duong h'On nud'c, theu sang tlnh nguO'i, trong 10 narn qua H9i Ph~t-giao Vi~t-narn . t~i Na Uy då tung bud'c xåy-dlfng va phat-tri~n nhung Cd'-Sd sinh-hoat tren lånh VUC ton-giao va van-h6a nhån duy tri n'en tån& d~g-ly rna tu xu'a cha ong då låy dåy lam tieu-chuan dån dilt d~o dO'i.

Vai

b6n-eMn cua nguO'i con PMt, Ph~t-giao

Vi~t-nmn då dat len duqc rn<)t ng9n n€n hbng giua

b'åu trO'i thanh-bach, trong d6 c6 du tu-lud'ng va chfit-li~u cua ~!ao-lj Ph~t-da cung gi6ng dong Hbng L~c. Va day la anh hia hgng su&i firn cho nhau trong ngay thång ly-huong vien xU'. Tnanh-qua khiern-t6n rna Hoi Phåt-giao Vietnam t~i Na-Oy lam duqc då n6i l~n Slf.co-gång cua q_uy d~o-ht1u t~UQC Bap Tri-slf cac dia-phu'Cfn&, Slf dong tårn nhåt tri cua chu d~o-ht1u, PMt-tu xa

Bång vao nhung thanh qua d~t duqc , chung toi tin-tu&ng ding trong nlirn rnd'i chun~ ta se c6;gåns nhi'eu hd'n, ung-h9 va c6ng-hie'n nhieu hd'n de IllQl sinh-ho~t H9i duqc phat tri~n thu~n lqi va t6t d~p bon.

Trud'c th'ern narn rnd'i, thay rnlit ban di'eu-hanh, . chung toi xin chia xe ni'ern vui vdi toan th~ quy-v! trong nhun$ ngay thieng-lieng cua dån-tQc, x:in kfnh chuc q_uy doan-th~ b~n duqc luon thling ti€n. Cåu chuc tat cå quy dbng huong cung chu d~o-ht1u xa g'ån hu&ng mot mua Xuån Tån Mui an-bling rn~nh-Iqlae, phuc·-l~C du d'åy, V~n Slf kie't-tuO'ng, rnuon dieu nhu'-y. Tm. Ban Dfeu mmh Hoi PGVN t~i NaUy KhltU Van Nhi


Mtrng Xuån

DiLac •

.n,

J b dung

ta.C.h

ld.c.h

.VUng

icic.h

J ta:c.h

'i

j

VUng

tach

ta.C.h

åun.g Uc.h

1) 1) 11 J) j) #)

tJtd~. Nd.o

c.Un.g

ta.

nha..u

~dl pc 12, d ' 411.ng. T.<.eng

~i J) j) x.ua.n J..oa.n

'&

j '

gi.o

J7 inn

di.

hit

tJ.J.d.<. ,

e.a.

e.a.

· vu.<.

mti~g mla.

va.n.g,

vdi. mua.

n.dng tUdi.

.6all thU.6ng

hoti :tllong

n.o' tJton.g gi. o

.n DJ2, no'

va.ng

k hei

p

J2 J) c. h-i

ta.

n.o'

xutln. Vi. La.c. mdi.

i J '_J) j)l xutln md.<..Mung

mla.

nJA J· 11 n, c.Un.g hd.t

b J) J)J)I g.<.o

o

Dn,

:;.te=d) J), j} J2 J) J2,

:121

i), J) ff))

p J21 J' j) J21

t.Ud.<.' tieng

uÆ~g phio

.tdc.[t k..W .t.<.e ng pha

J2 :121 J· Dn, h.<.' x..<.n.h

k -<.a

wdlr ill

b J2, J mei-i.

·~ fr d), JLD

f

hoa. muon

c.ho'.<. . Ann x.uå.n

d_' l) do'.<. • .Vung

Jtfl .f.ic.h .•••

Trich tlt tuyin t.p 99 bal ca slnh-ho,t OOPT cua Hån L' Nhån

Phap Am 1991 - Tan Mui  

HOI P.G.V.N tai NAUY • • l A

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you