Page 1


9

Phdt-tu thdp_phuong .

7hua quy dao-hdu

~

iJfc. -1an Vu Lan nam nay c.da H.~i P. (j. V. N taj- Na-LLy

/W

tie;5 th.e.o

/)IS iAJoc- Phdt- B~ - cung nhc'!P; mue. aich iAao iAuyeh. nhau .,

hieu

l

R,_iH

,...;

/)U

them nhJng M..t d{Lc.-:Uulng ve' Ph~-Ph6.p vdi -1inh- thJc

vel ho,at-dpng Phq.l--1~ cu~ H9i iAong tinh -thdri. y hoa aong - duy4t vel kien-hoa åong-gi~i . 7hda q.uy v~

1

.

' ChUn_g toi :tJU..U. nghic- /l.!ing -1tl -1ai lam cua' vi. thdy thuoc chi' hai

ngtlai

.6ai lam iJU hai cho

fd.m c.hinh-Ui

l

c&

c. on

nudc. mqt tha'-.i ,.

"

/

fd.m van h6a faJiz. fqc. c.6 the fd.m phliong -hqi thq_l fo'n fao

rlw

?

cu

mot

th~-hf- 1 doi khi hil.m.-h~a do con tu'dng -wc. tdi nhieu W-h!- liefi ~>au " c.ong Bdi vdy 1 Ban-fd..ien -tdp chUn_g toi 1-chong dam flåi mirl.h vd.o tÆon:;'

.

.

viec. iAong-rlai t16- c.ong viec. vån-h6a -. Neu c0 chcfn.g q.ua i

#

dllng van-hoa 1c1.m phtlong--i.fen ho&g-phap iqi--1inh- di,van teL a.c;.o ·"'

-

/

chung

NhU!ng mong iAuyffi dlft tdi nhau .mot 1>a kim thtlc nho nhie.rn mel toi thu nhpn dU de. &- Da o ~ )

ndy

~

-

7hua quy v-L

ch i cc..~n /u. i. phdri.

a,·

~

/

1

/

adt

khach q.ue ngu); i .

. .

u' ve'nhdn_~:>J l

vdt_chdt fdn

1

,

1>ong voi Lat ca iAln.h_tdm vel th-!-en-chi

ufn.h do vel

I-chr;

.....

1

vl Ddi mel ph~tc.

vu 1

. .

~

-....J

.

nd.o dai

~

fAen

Dcfu thdy yeu khn moi . ..._

ila..., fd..j. q.uen

de c.llng q.uy vi hoa nhip LUiz vui mel :/ny i. :wq nfwny nr:dy

c. on fd.m kJ. f_Ju vong

nang

acfj_

~

vi iJao mel dan thdn - chUn_g toi vdn q.uyil tdm thuc. hien mol: n'am fd..a -iJc(c. -1an- Ph9J:-

vdn

1

l>

o

Vu Lan vel Xudn -nh(.f;;_ th~'c. h~en mlfc. tieu nhu' dd

S'!' thieU ~:>M 1 khn c.6i / nhieu md1 von id CLi..eu kh6 t/l.cinh ;n '"nan~~g q.u'y V'~ h ieu ~ c.ho .l Ngoai /La chung toi mong au?c. '' 7~" a6n nh0n c.ao

neu

fAen •

.

~

. ,. . . ,

'

.

IU..en cua q.uy vi iAong nhiem vu , chung ile iJ/ic. -1an cua Hoi

chUn_g

-c.. vel phong phu hon ' ngd.y c.d.ng -1inh 1>ac.

1>inh _ d?ng

-

1

ngo hau hoa vd.o

1>u~

ta

-

fdu dd.i ifl_R_n fd..u'ac. duOng ph'!C.-V'/- c_hQ.nh....phap va nhdn-q.udJi thhn huu-hieu

VL 8 7

Tr.

3


DiEN VAN KHAi MAC • -BI:\i LE- VU LAN BAD I.IIEU l

• ,..1

P. L 2531 NAM -BlNJ-1 IVIAO 1987

Nam mo B5n Su Thich Ca Mau Ni Phat.

Due ,

Kinh Bach Hoa Thudng , Thu?ng T9a , -D9-i Kinh thua quy Truoc

het

V~

quan khach ' dong bao

Ph~t

Tang Ni,

t:Li va quy dong hudng .

chung toi xin thay m~t Ban Tri Su Hqi P.G . V. N tai Na- Fy va Ban

to' chuc ngay D1?-i

Ut Vu

Lan Bao Hieu nam -Dinh Meo 1987 t9-i Oslo

Ki~h cha o mung , Hoa Thu9ng Thich Nhat Banh

da bo

chut thi glo

t u Phap sang chung gi~ng. Chung t oi cung xin cam on Nh~ v~ ~~i

quy

bau

-Due ,

da

giup chung toi cu hanh ngay~~i le nay, eling kinh chao toan thi quy vi Quan khach, d9-i bieu cac Hqi doan, dai bieu Ton giao b~n, dai bie~

cac

Chi h9i Ph~t giao d~a phuong va toan the quy -D~o hu~ Phat tu tai Na- Uy. Kinh thua quy vi, Ngay horn nay nham vao mua Vu- Lan Bao-Hieu, la ngay le~truyen thorig

cua

Dan tQc, d~c bi~t voi nguoi con Ph~t tha phudng , vol nhung ngu6i con con nghl den an sau, nghi~ n~ng cua Cha Me, du

6 bit cu Ton giao nao ,

båy t~ niem Bao Hieu dol voi song than, hi~n tien c~g nhu

da qua

cung vang .

Tieng vsmg Vu-Lan cua ngu6i con hieu th~o, Ng8.i -D9-i Hieu Muc--Ki~n - Lien B6 Tat va~ con d6. V~y d~ la nguol Ph~t-tu, chung ta phai c6 xay d~ng D~o Hqnh cho chinh minh, th~c hanh dung Giao Phap cua

bo; - ph~n

-Due

Bo~ -

Su de nguy~n eau cho Cu11 Huyen That To•, Ph!J Ma~ qua va~g va hi~n tien than bang quyen thuoc duoc van s~ an lanh va cho ngu6i thac so~ sieusanh ve' tinh . do .

.

"'. la ngay truyen "'· ngay "'· mal ' truyen thong a6, mal Chung to i mong IDOl thOng , ", '- . con Vi&t c ho dau o bat cu nOi dau. H6n mi~ c1ay phai la ngay rna' cua nguo1 l

tat ca chung ta, phai huong ve

M~ Vi~t

.

• A' mong ngay Nam, voi no i n1em

tro

11?-i que nha. Ki~h thua toan the quy vi. ~

Trude ngay C$ng sd,n chiem aoat mien Nam,

6 que nha ngay le Vu-Lan

c~ hanh trQng the t~i cac Chua, cung nhu

o IDQi

duoc

gia dinh. MQi ngu6i deu

th~c day la co hqi de' Giac Ng~, de'ban long V~ Tha Hy X~, va de'

l V ,_

y

thuc-

w.,

u l

T,

r .

4


DiEN

VÅN KHAI Mft..C

( T .T)

hi ~ n ch~ HIEU cJa ph~n lam con. ~au dau cung thay m~t tinh thudng thieng ' lieng va hoan hy.

Ngay nay , ducii ach thong t r i c~a bao quyen tam vo - m~i luan ly tot d~ b~ thay the/bang nhu~g chinh sach man rq, phi nhan va di nhien

d~p

ngay

Vu-Lan den voi que huong, cung chl la ngay tang t6c . Vi vB:y,

da

la ngudi Ph~t tu' , chung ta phai gi~ vull'g niem tin

o GiaoPhap

nhat la trong thoi Phap nhu9c rna cuong nay, chung ta cang phai tinh tan, va kien nhan hdn, chung ta phai theo guong cua Chu Thanh Tu ~~o

cua

nhu~g b~c Thay, cua nh~g Cu sl trung kien, de' chung ta vuqt qua

moi

chuong ng~i, va chung ta nen dan than trong Hanh Nguy~n BB Tat. eau mot ngay mai tuoi sang cho

~~o

Phap va Giong noi .

Va cuoi eling, de' khai

~~i

Le ,

Tri

Su

m~c

ngay

.../

ai

muu

mqt lan nua'"" toi xin thay mat Ban

Hoi Ph~t Giao Vi&t Nam t~i Na-Uy va Ban to' chuc , chung toi

xin

thanh ki6h thÆp nen huong nguy~n eau Tam ~o &o tri cho dat nu(oc Vi~tNam cho

uoc

v~ng c~a Dan Toe s6m ~u6c Thanh Binh An Lac,

a@

cung nhau tro v~

Que Huong ~at To: Nam Mo Mucen Bo:Tat . Ki en-Li . Tran trong killh chao toan the quy vt

VL

~-

5


ati tthlg

lianh hil~ f_d m9t de' tai

'

neu cao t/l_tld~ uong muon hqnh -

atlpc

!On hanh

'

_,

~

hieu vi tiln -

{)a fd con khong the /<hg

nghiNcaCh fo Rao hie~ m~ cha.

Da~

fd

'l

PhcJ_t , 7hatih

1

hiifl MM

~

~

~

ii.fC iJ.

1

~

chang nua hq.nh hieu vdn wJpc thdc t/l.d.n c~i

cla'U

hang

ctdi .

liJ6~g vi ago Ph0t. DJ; 7h.e.' 7on

tuy

fd R4c 7hay cJa uo~ ngu~, Rqc dang ion

. .-..l

kiri.h nh'dt i11.ong rloi. 7he./ md Ngai v&:_ khong g/; -:,ot mot .

iiie/n

HIEU

nh6 ndo v[ hanh hietS. cd. .

/ ,- uai ' -Dic.h ca o -:,ieu md Ngdi a~"" a tung

qua

da hy -:,inh thdn mq.ng 7hdn di ct<!t et& giac ng~'i cdtl d9 chung - tat cd chung -:,anh aa"' tung f_d cha

nhiiu kiep mq.ng -:,anh

'

m~

N

- uong dip nam hdnh khat hoa Ngai ela

quy xuong f_~y Jong xuong /<ho g.e_n v4c1J6~g

co J.cJ.

co

vd

tJ ' Ngdi t1m cach noi th€o

ldl.uyen

..,

Vdo nht.Lng

kie~ lien th.dn c!J.a dJ.~ 7he''7 on nful

tJ. 7U

.);Q

-IJe' aa

1/.0C ca thit

.

R-0Jl

noi ud ty - noi thieu xac vd -!>au

Jl

1

v6i Riet Rao nhilu riJ~ J.o vd Lffih

thJ.ong

/dl.afl C/..9 chtlng -:,anh uong rl6 c6 gia

d..uih.

quyen thur}c, v? con, anh

€m

ileu

• • •

dtlom nhuqn mJ.a phap . Ngai dq.y ca c 1

.-

rv

phai hieu duong

th.dn

dJng

Ri gi~ c cfuoi fq.c dtlong . 7hai tJ. nhuc thi hie,;_ Jau Ro' ndo

7hai

uen

'

minh d.e' cung dudng cho cha m€

'

ilen

(jia vd thien chung nghe - /{inh iJ..i,a - 7qn.g

hanh Rao hieu cJa chinh Ngai

V

tdi

kd. ta -:,anh vd eting

-:,anh ta ... " - /Unh. Rao dn phif mcfu

>

~

Thich Tri Minh

xilong

Bdng RCft cac kinh Ngai da" neu

d4

l

do mot thdi Ngdi f_en cung uoi aao fQi • thuyit phap cho m~ Ngai fd thanh ma'J_ ('la -

/l.Ol 11.oi i_Lfy vd noi : " uong d.or{g chdt chong ndy h~

HANH

m~

du6c )

ci,4

td

cha :

" Phu ma:l tq.i JJdng nhJ. Phqt tq.i thd" .

khi

7

••

- Cha m€ hien lien nhJ phat d the -

Ja:' nha~

Qua nhie"U. gu'ong hieA, uong harig

ae

thw5~

fdm

l

.

tJ.u '

t_&n

/l. at /l.ao . tJon c;] nhJ. Ngai ('lu. c _ Liln

ion

cac hanh Rao hieu tJ'than, ihe; th;t, t~y

gia tu chJi{g fl.! c . thdnrj/l.oi tim phu6ng

cJ~

chJ.;;_ ) .

-

'J

cho ph'! vu6ng v . v .•. Nhil"U. .... 1

xu6ng, nao a€

d6i

. "."'

h~en

J

'1'v

duong

-!>au khi giac ng~ f_d

.

"'

m~

cha. V6i hif.n

mot

Jw{g

vo

thuong phap vJ6ng i Ngdi fai thdnh Ca-7y La- Ve thuy"et phap h6a

d:o.

.

m€ ( Ra 7hanh .,

{)e - )

vd fuc aao hdm f_inh,!{e' .

a

t i do, u~ ddi -:,U.'ot vang L{ch

.6'J. Phat

..l

giao A':iJang . Ngdy fe Vu Lan Bon

Bao

ca'

phu vU'6ng luldt{g

qudii.

vi chanh Jq. o vd uaÆh xa ac ql.ta fudn hli

-:,anh . CU. hdng nCi.m., aen ngdy 11.am thang R&.y

/Ghi Ngai ctang Ji du h6a hay tin Ph~ Vudng

ngJ6i con hieu thao thuong thdo;g

dau n([n.g

cfl.t u 'd ve' thdn egn hdu hq. thuoC.

m€n phi.fng dtlo;(g . Lue vua cha Rcmg hd Ngcli ch1 tdm eau nguy4n vd

kd.' vai

ldl.i.e.ng quan

thi1t

i_e"' cau -:,il_u cung dtlong t~ td ae -6ieu 1

ao

phu . ma~ hiln . aoi qua c6 . Vd cha m~ nhil-:i

aoi nhi.e.~ kilp hoac con

aoa

iq.c hay

VL 87

Tr.

æ; 6


~

/

t ai ~inh. Vdi fy n dy, khong ,.., nhdng ap dung .

i:JUel

ll.CJ.ng /L~

o) ca c

1

cli.n.h, md c on

tluln.h ueng cho moi gi a

m'OL khac c~a x:.C:. h oi

l. L • ruLO ngH

)

/LU

Hang thanh nJul ..fJtlc K.ho/z.g 7J ' ~g a a-

qtfoc

l

-

,

"'

,

5 ap hdn f.1l hai.. quån chan, "' prU.VL L : -"::: - .l - L J. L':": fLUa I>CfuL, oan .uw Nao

-

~g c~g flU!- chCfY foq.n ååy a 6 girln.g

g-<.a •

""

,.J

....

ctao

!'></

IJ..ao

IJ..ao

hi.eiu

ful6ng dan ao ctq. f dm nen ar;.o nghia ilin on ~>au cha Trlf · Oua gtl'bng al

cJa 2 4 vi him nhan nJul van con arlu ctay : ChJ. Hilu

n

n.i.4m

cho ill.on m<Ji tiei.,

7hl ~>uy ll.a mot ill.am n.e.t ilen nen, Chc/ng xem thJ. ill.Ll.6~ thanh hien,

7hdo hai rruloi IJ..oÆ

tJi oflt

nghln muon thu "

r Nk? Vu Lan Bon cUiz.g id

/:Jilu

åo

chJ

.. hoqc cac A.ac cac quan . ·Da von nhtlng nq.n vong hori tha_,.n i o ai , chtlng /:Jinh

-

co ho!i

nhan c~a xa h<1i - nq.n nhan cua chihzhwnh g-<.a

a.!J

mQi thdnh phan

i'u (

tlulbng v Dng qut;mfz. " co hori

t11.4

gia illnh

l

ill.ong

qu"oc

l

c16

'

~

B~ xa ill.Jong

thfi

IU.eiu th/J..c tai v a i~ /:Jrlu

" C6 tang c6 ipc phai '

-

-..,'-1

tay " ( Ouo~

y

XC!.,

nghi~ voi

a,;_

A.ao

yCiJ..

t-wf q ,,_

va'

1

J.

Ld'

.u L

ai ai cung !~di

quy

dqy

ph~i

thl}.c U, . C~g von id mc)t cUR.~ ~ vo cung

.

/' l

• .'~

11

.•

fq.i cJ;z.g nh&z dq.y nluin.g n gJ.6-i mon io IJ..ao an clw

,;J

cw

c,w i11.cn.

"..J

u{ tha . N.eiu khong

atlf..

t:. ':,.

Oua nhiltl va n./u.i.tl /chon g ki. ' -c.L.eit

ml? cha h.iip

tam fy dq.o

ctau.,

( -~Lc l c2n 7-Len ,

y.eiu thJbng do!ig A.ao. Vao nhu;g ngay nay ,

cd

u u 1..a.m

th6).. iii .'U.f~i. t.G: crJ.u

v do

cd hl}i al ngtloJ..

/

" 71l.ai.. th6i

idr/mg

J. ...-Ul.

thi t~p )

Æm

hay :

Uffig m1i cach, ma

fong {il

f..Ju:-,

Chd hilu fdm eta'(;. ill.ong v!i

a.eÆ U - ttl g-<-a aJ..n.n. toi nhan quan xa h9i ,../ vao ' /:Jif.l J()..an 11 J_~_L l d' J.• L:" Nh am /:Jel -<-UuL cam an ~oc ngru..a

da id ngJbi A'~ong

xay,

Vr;.n di4p thiln chi IJ..dl mqt cay

f~c,

con fdm ill. on chtlr' Hilu vd.i./ mf- cha /'

~

7htlong tlnh than thu<?c nghia" chan

nh-'-4-m måtl c.ao /:Jieu d6 arl th&:z ~rlu _L • ' dan ' ~qc J.• A' - D' / , _ L _ __ mauL /:Jong eng no-<. ULLLng V.i4f.- nam n6i 11.i.eng. Von id

)

.

hilu

c6 ca

nat mau 11.oif".

Ngdy le~ndy khong ngodi

~JaC.h

dq.y

·

A. .....

aqn

/

that th.ei Kom /LOi

v-<.

ill.Uy.eli.. ca it.yLg nhac nho phqn fdm con phai..

lien vang v6i ke tham :U.n.h.. gan xa Va~l~i

Jl

V /

y .ei~ non ) . •.

~

i..li

lien IJ..ang A.q.i khong ng?Jt

phach finn dinh ;

th(lp td hieu J

7hi.en kinh vq.n quyhz. hilu. nghi-;:_

eLi-P

hay vl fy ttlo~g ca nhan

/

h6a

l

kilp, mc

.

'

phai l..dm

~

v6i

con iq-i th'e id dang

dihn

htlo~g

_, " fan'tJ ca' vq.l chatcho dau gan- hay x.a tat ca'

ill.ong

chtlng ta cUh.g t.un cach md IJ..ao dap : n

L0Jl

t?• u/'m vJ4c

/Jwng

hi.eiÆ m6n. ngon vat fa, hau ha, phung th6 . ,. ' . lia' l ' ' h . ~ J. •· J. : - L J. L an'' ••. no-<. g9n ~ o ca a-<. m~ ve ~~uL .uL

nhilU c6.ch .{{cio hilU utJy :

" Nh o phR.p Phq.i ~..æ.u ~>anh

Vi. iiao Php.i, y nghiC: A.a o hilu

;t~,

Bong ha o quang ctliL !~l ;iqJtlia n .

~

(

not fong thJ'm~ k1n.h cha, Cho uon

,

cJu1

/

Hilu mdi .f.d ct.ao con . "

Ngodi ll.a c on phii LCfO n.en danh nghit-p

VL 87

Te

7


/II.j.ng IC1d {ong mon, :f.hom fay

cha

mf'-

vao

ihay doi,ho~c gan,ho0c x.a,tai -ainh nhidtl

"L~p thdn hdnh ~~o,dddng danh J hqu 7

the,, di"" hidn ph'!- mau'"

.

)

t.. :An'

u_t..: u_

1 l-L'«..

t&fn ~o fudn ho}, naohil~ dau la: ... ., "' 7han tJ kilp utlo c k..hong 1.Uong,

foai

chung

11

"

g.<..a

/

)

~ai

nghi~p

( Ldm ndn f..han phr!-n iao la{; -atj.

/

N

chdn Ron ianh ndn vu6n coi

~Lqng danh J6i -aau, h.<..hz. 1.nnh cha m.e r16

ud.ri,

€a hidu 16~ vqy).

'hit di -6ong fc;i x.oay vd.ri,

Phc2m kh.<.. fdm mot v.<...ec /

l

7twy hinll ffoi' x.ac nhidLL fan VaO !Ca"

gi ngLl6-L con

ol

c!iu hudng ioi m.e cha, th1 mo-L vide l

vi~c

giup ta them !JCmg i; d cong

-Lli

ma mJ. .nh

duydn quay ve'Phat phap~fdm

de' nidm Phat, Cin chay, chuydn iu

etC: qua

Jol,

-aidu thoat. Nhtlng chUrlg tay Rif-n te.'

ta

ei' lin!l rl.l'nh,

ao:

Cuc;c

cho

t.d day"

thanh tq.ch, that la

!ul; chda elt.!.

ih.eo, nhdn qud.ri d~i lo l lim ih.eo . . . ci_ao

nghi~p do /

>

qJ.a Ra o

ton

7

·J

Jo-:,

ndn

-aat hc;.i..!J;"n,fqng "'

ha o vo iCh, nghif.p kei day åay, cha

ch/ c6

u on

Ngupc lai

kho 1.ay:

-- , 5 o;{g khong cho an

m9t vif-c ma phuc duydn

cJ. .

fdnh, Cle' hui. tcU

cao dep Ridt Rao

mq_

l

7hat

!

uctd1

c~g fm; ngdol hd2

hat ' !V a o Riet Ra o hidu me cha

ta

gl .

Ngtl{; c lai k.h6ng mdng ågo fy , tan N

_,

Va cung ndn gang uon Ron ph0n con cai i~Long g.ia Jinll, dq.y dov .

l

'

iheo nghif.p cha ong å.d i!Cuybi

vdi

huyd_ri fdm

ne'nep fuu

Lay J;__eu_

an

iqn '

.

f_h(;

ca WCm~ nhg.c, VOn t6

V~ 1

åao

hu Vf:?ng, h~o huydri. H~ mua danh

chuo[

fo-i ' tom g6p c!.ta lien, gay nhdtl nghi4p o'd0y con,

.~

~oi mong Joi u i, hong

an

tidlig nh6 muc'in thd6 ~ 11

7ICGm nam lia da ihi mon,

,

Da lJ(J.y , dn phai ~LQng -auy nhidtl kdp

ta:z cloi da"" f dm con,

'

t~o phibi Jong foai l ket t?i day day

Phat i~Ldi 11

~

ac, ic;o fam fo.i fariz , , , fdm kho cJuJ.ng MILh

Da~ ma g~p iiet ndo~ non x.oay vd.ri d' cho c6 JJ.~ c6 nhdn, rJ

,

hieu h~, tuo~g nhd/m~ cha, -0ong ch.i fd

nghi;_ 11

'

fJong tam, chang he thqc te. Con k.e hdo

,

'

dd1

md con cha mq_ th6a fong, chau con nd6ng

/

/

nghia~

Jupc

khong

vai) rloan kei tlf, che chm ,'Jay -ada

rn' tiilLg

7he'do. von nhdn fdnh ca

:)0~

åe'cha m.e

dto c6 nhdn, c6

hanh

lai uong,ho~ 11~ adtl qua,

dudng 7am Bdo, Ro"' ih1; ph6ng -aanh

tue

'6

Long ngubi phuc ad~,Phqi 7~Ldi a~ ta

ndn phl!ng th-d uang nghidm fe... g;{;__ cung h6i huong cong

no ihuc /)if,

fLiifl fdnh

chanh x.a

-

7hom darm,va lai fdm tia mi4ng

to'

nif.m, lue -aong Ju.oc an fdnhl uanh

cTao

an -0.i.nh x.a hoi , mang

" d~ -6ao

phdi

tim cach hJrJ,(g gc;i cha mq. phat tam

ac tao fudn hol. Neu cha mf!-

am

phuc

cd

con

w

mr;i t!CJ.t

)

c6

mot

~ .J ,+:' ",. '-; J mf.LÅ... alle hcpll. Nhdn nghia""' la nguori mo-<. cua

Uulc . te' la Æ.åfu'l vJc . iinh thd.ri cl9-o fy Niu nhu cha mf? iuoi gi~ khong

la

hr;S.i von giu ilL!;- cu'"!-t.g kha cao quy nhal

,", vo-L

. ""' 5 ong -aong n.guyf-n ca o df?p, my·""" man.

.

&.a6 deri h.idu dao va

nghi?i c~a con ngJ.oi t~Long nhan qud.ri , x.a

/'>UP fdm. Nhl c6 -auy nghi" va vi danh dJ. //_.i.r}.nq chung må til cl6 ctq.J... thanll nhJng y

11

!Ca,

fdm cha

1_&(.

f<?n

Nghin n'am tia m.i4-ng va_;{ con u J u

o

Ldm h(:/ ih.en mf! cha, tong mon nho nh:0 c

VL 8 7

Tr .

8


Vinh than chi,mCt th6i

tidÆg uo~

ma

nguyen ~~a mai ~au muon thuo . 7hl

co

nuCl

hw3ng ve' cha !Tl?- the' nao d-t.

da~

cung

.. l THONG-BAO ~!o;

Å-Lep

.'lut.Jri U/LOe m6i.

t

,rJn~,

li.n

C:c't

rwy c6 g.1u t'L? h.i..en t.uzri vd un P.q.c

ma-<huo;~g

hr2u thoat vong qtla /d.ao . Hay ndn vi Nuit d..CfO l

l?..

ol d.i

tam ngh.ien ngril!z ~au

x.a dq. u i..y va thtjc hrln.h. Bdi clao Ph.4f- von

,j~ da!) uong Jo cLnh. -6Cmg ( nhu:i.g ?

tu+

)

tdång cu thd nhtl thqt ) . N-i...biz tin ( aay " htl.iLg k.h.di' tin vui, ./Jong

),

an i..ari.h.

(

'un.J

day chting ta IJlong con ccl.m thay i..o du phil.Ji nd.o ) va tlnh thJong ( c o th~c

ctich

1 cJul k.h.o,' giai J7'ld ) • Von" i..a nguydn-

i..y uQn ven cJa ~./Jong, cach ~oÆg ngu6ri

l

' tat" ca, chtlng cua

.~J6Æg

~inh

va

.

,

NhJ.. vrJ.y 1 ciUn.h i..a c6ng hq.n.h .&..ao .&..oÆ uc:ng an l• fÆong do

co .an

Nam :::ai Na-!Jy

l

/

Th9 Båt Quan Trai,xin vui lang

..,

.

lien lac v~' Tinh That Hqi PG the o

mJ)~

)

ct:j_a chi neu tren ho~c di~n

co V'i

thO?i

qua so'c 02- 61 51 79) åe' biet

them chi tiet va ghi ten .

doi thay mdi den day

Than thay gdi ph~t t'inh thay~ gdi que flen dau thay cung kh6ng che fl9c kinh eau nguy~n kh6ng he lang sao Nga~ ngd thd tha~ ra v~o Chieu NA-UY lanh trang sao thay g'i Quyet v'i hai tieng t-u bi Nam m6 ~~ ph~t ~~trl chdng sanh Thay khuyen con rang l~m l~nh Cåi g'i 5~ mat nhdng d~nh chJ tam Ta b~ the gi di xa xam ch"u ddi chJ a~o et nam trong ta '

~:i3o Vi~t

du. thnh to' chlfc tai . Tinr. -;:''lat Hoi dia chi: Ravnåsvn 17-A 1254 . Oslo 12 (Holmlia) chuång trinh sinh ho?t nhu sau: 1%- Th9 Bat Quan Trai vao nhung ,..-', ' ' ngay ttru ba' y CUOl c ung cua mo i thang Th6i gi an hat c! ali 61 14.00 gio iten 14.00gid va' o ' ngay chua nh~t horn sau. 2%- Kh6a 1e" eau An va' o nhtlrl"g ngay thll b~y hang tuan . Th-di gi an t-u 1s. oo gi o c! en 18.00 gi-o . , Trong tnl6ng h9p quy å?o hti~ ,, ,...--' va quy aong ba o Ph~t tu muon tham

dlf

phu• mcfu .

P~~ch

J

'

~

/

/

/

, TH~T

l -. CAO LOI -Dang ly ra

-Dac San Vu Lan nay

da

den vdi quy doc gi~ va dong huong Ph6t ta k~p trti~c ngay 05/09-87 . Nhting vi m<?t S0 tr\}C tr~c ky thuat 1

t?i nhå in,nen bao

da

phat

hanh

,

khong nhu thåi gian mong u6c. Ban Bien

T~p

- TANH

VL 87

Tr.

9


NHAN

MlJA VU JLAN .l

.At

l

tim hieu -DIEN TICH MUC . KiEN . LiEN VU-LAN-BDN HOl VA KINH • ~-

t MI,)C-KI~N-LIEN !l Jt Mue

Ki~n

;!

d

galana - ser. ) . Viet tat:

]

Lien (Maudgalyayana A/

'-!la

cha hay rang :

A

thdnh Vudng-x_a. Va ha_j__ nguoi -e.€ fA'o nhL

- Lien .

M~c

-Due PhcJi-

Mag-

Si c6

11

de-:til' cua iJuc PluU, .

Vi tan xdng, nguoi ta cung gqi : Lien , Ma - ha Mqc - Kien

trang hai ngu6i

1

.

Muc-Kien-Lien vbi .

Joe

Xa-Ly-Phat co giao

Lien . M$t vi Dai Thinh-van, La - han

11

voi

ai tha~ Daa truoc thl

De t0 cua Phat Thich Ca, Bo~tat Ma - hatat, ducic

Due

Ph$-t khen la Than-thong de

nhGt trang hang chG de-t~. 6ng

con

cua ang Maudgala . HQC rang, co h9nh due va tr1-hue. Trubc khi thea ~tijt, ang

d;

tung lam bue thay, co nam tram de-til thea

h~nh 1 ben den cha M~c-Ki&n-Lien hay.Hai

ang lien quy-y Tam-B~o

. M~c-Ki~n-Lien

nh~p Phap Ph~t vua du?c b~y ngay , lien

d~p tan cac phien nao rna d~c q~a A - La

ong von la ctong phong - luu ,

o thanh

Han. ang la v~ B~-t~ co phep than-thong

Vuong-xa, ang co lam quen voi Xa-ly-Phat

Ong

trqng . Trang khi d~ m$t cuoc l i

( ~ariputra ), hai nguoi giao ket xuat-

~

co danh la ngubi chi hie~

o

l

co di d$ m~

D~a-ng~c . Ong co khai

gia. M~c-Ki~n-Lien xin phep,cha m~ khong

mac daa

thu~n. bau b~n cua ang xin gi~m cung khg

DGc Ph?t thuyet kinh vu-Lan-Bon .

duoc. Ong nhat dinh bo an. Cha M~ sa nen cha phep. Ong den xJ Nalada kiem Xa - Ly Phat, cha m~ ang n~y cha phep

con

xuat gia m$t cach de dang. Hai ngu6i

minh di

den thanh Vuong xa nghe Sau ang sd ngo?i 1

d~o thuyet phap.L~c do,Sau ang su ay rat

co thinh danh. Sang hai ngu6i khong dJ9c

th~a d~ . Ben di lam d~-t~ ang Rgyal

Yangdag

Sanjaya . Ong nay tuoi co6i

lai co khai thi~h

Due

thinh ong

Ph~t thuyet nhie~ N

thoi kinh khac. Trang nhung tlch thu~t, co nhie~

doi

Ph$t

M~c-Ki~n-Lien giang

the do sanh. Ong co d~ nghe nhie~

cuoc

thuyet-phap c~a Bue Ph$.t. Ong t~ch mot , , lu~t vOi Xa-Ly-Phat tich tru6c ~u~Ph%t /

1

,

Trang h9i Phap-Hoal -Bue Ph$t co th9 c ho

M~c-Ki~n-Lien,

ph an

-rang

ky

ve sau

Muc-Kien-Lien se' thanh Ph%t

hi~u

la

rna'

VL 87

Tr.

lO


Da-Ma-La-Bat Chien-Dan-Huong ( Tamala

l

Patrachandanagandha ), Nhu-lai coi The~­

gi~i ten la Y-l~c ( Manobhirama ),

Ky -

"" Kiep ten la Hy-man ( Ratiprapurna ) ,

'

}

VU-LAN BbN KINH ~

'i ~ l!!

Kinh Vu-Lan-Bon ( Ullambana-sutra) la Kinh do ~uc Ph%t thuyet giang

l

Bon

eta'

~l

VU-LAN BON Hc)l

~ la chu Han co nghi~ la c ai

å~ng thlic ån. Vu- J_,an

f.. i\

nguyen

la tieng Phc:n o-lam-ba·-na ( U1lambana ) ,

la

cuu n~n treo ngu9c ( han k~

thac

d8

·•A ' h am " ) . H" b ~,,· t reo nguyc o, , can 9~' V u- L an b"' on

cha ID!f

å~ thac khoi cai nc:n treo ngu9c 6

canh

am. Dung cai ch%u aqng cac thuc an

dang

,.."

'

~"

,.,

v$y. So la a~-tu

' cua

, ~uc

"' '

cha Ong bB

,

Ph~t Thich - Ca

va

neo ng~ quy, ch~u cai kh6 treo ngu?c,ben hoi Due Ph~t dung phep cuu gi~i.Buc Ph%t , d~y cho la cd den ngay r~ thang bay

,

dung tram mon do'cung å~ng

" , ' ' ') " dang cung-duong Tam-Bao, tqng kinh , thi )

'

d%-td c~a Bu~ Phat vua dfc B~o ,nh~' den ..l ' ", N " cong un Cha Me , ben ngo, xuong coi am

t h ay Me åuong b~ hanh kho. Ngai dem com "' ....,, an au9c.~uc ~ /.. xuong cho M!f ,nhung ba' c hang

-

)

,

>

bay co du c hu Tang

~gi

....

lam

ti&c rna cung Ph%t va d~i chu Tang lanh cJa cac Ngai lam cho sieu

sdc

d$

vong-

linh, lam cho cha m~ ba con sanh duoc them phuo~ ouc. ::::-

Va~uc Phat d~y rang m9i nguoi

neo

bao hieu cho cha me hi~n tien cu~g

~;

qua

v~g

nhu

phuo~

deu du?c lqi lgc,

due.

va Ngai cu~g khuyen cac d~-t~ cua Ngai , ' ..., ve sau neo giu l~ cung Ph~t,Tang trong

Quye~ Kinh Vu-Lan-Bon do vi su

hoi Vu-Lan ( Ullambana )

maraksa )

doi

goc Dhar-

1

Tay-Tan , the k y thtl ba

thG tu dich t~ chJ Phan ra chu Tau

... " ""' ,..f ' Ngay h9i Vu-Lan-Bon cung con

' con

la Hoan-Hy-H9i, vi la ngay lanh chu va

Tyla

ngay rna chu Tang, chu Thanh, chu Phat ho niem cho cac v ong linh.

'

Due hqi ve,

ngu3i Thien-Trudc ten la Phap-H?

kheo ra kh~i h~, du~c cung duong

sd

luqc Kinh nay nhu sau: Ngai Muc-Ki~n-Lien

th~c , keu la h9i Vu-Lan-Bon, noi tit la

la Hoan-Hy-Nh~t, va h?i ay

va

q~a v~ng

'

eau phuoc cho cha me con sanh tien .

sanh

la M~c-Ki&n-Lien thay m~ minh b~ doa

call-sieu

",

Ph~t dq y ra""ng ph~i ch6 Oen ngay ra"in thang

noi gom c~ tieng Phan, va Han, tJc cai

ngUO-i ta

.knuyen

IU..n.h 7dm fJ-La Qu(m: It!. ruldng nh:6 Cha h.i.hi fYll?

aue nuo-i

ca

dd6ng Vulong i.hd.n.h, ta;t i:Aa-i g6.i_ rt.e.U dll.dc an vuL An cda Cha n..dn cao ,.jw nU-L ion. An dUe cua fYll? -1du. nJu1 M' cå.

VL 87

Tr.

l

11


THÅN PHÅN . Con aåy TTLf- nguli vik phuong t.d- U

!

\

DUn. mue ndo me du'dc mot f.M. iA.ong ,

t

#

Phap m.€n.h mang , dq.o

\

ng~p

van m.€n.h mang

7.lnil. mau tU t..U.h..g con iA.tlng du'ong d1y f1e c6 Uz.du .e..ao mua thu -1au tJ..i..

Vu Lan v e ' .e..iln.. man tJz.cfm

mem

K.i1p

mai.

y..i..Ua t..i..eng cuo..i.. c on t~ db..i.. iong tho..i..

.e..ot Uo 11.a .e..Jln, cqp .e..eÆ

me

Chuong khuya ngan, dem 19flh /cio tr:ii- U <Y

Ndo

nuot

lam : Ldm duo c

g~ Dao hieu

?:

iJuong "an iq.c" f(Jj_ ndo ve ' aay nhi ? :

' Chieu nhui nfing mila thu ndo khon g IUei.L

7ung

Dua m~ ve', no..i.. nghi~ dia hoang vu

Pho/L ~~.Un.g m.1izh , dOl.. ru.J.d c f an nhan . -1inh

Buoc thenh -thang con idm kilp v..i..en du

Bao g..i..o a.dy the' g..i..'ol. fhl..dc thanh .e..1Jzh. ~ Bu flap iqi. nhJ.n.g t cJm. h ori tung .e..!fn.g hoa..i.. : ·

aem

thau iling g&z, nhm, -6uy nghi < '

.....-:

/

"V

/

7~ h/ tq..i.. hay a;_ :U.ii n9..i.. ta..i.. ?

:øt;,t:l-n 1{. --G.:nfv LVI :~~;:::

VANG

/am g f CO chief/ lranh, neu mqi ngutJi

ifeu hlJC hqnh

Kl~ong la""m gl co do'ma'u. neu moi ngudi deu thuc himh hanh

mm

·

·

K hong laln ,gl co su tlidng tan • neu mo,· n·u· ..;_,. d eu •· th ay ~' oan ' • .• , . . ouv. /han bmh ilang. Ngurli

hiet tri ttic /ti ngtJdi dlidc tu' tqi gidi tho'at

Chanh tri ma kltong co dao tam IQ chinh tri vao coi chet

arta nhiin lot~i

c~, ~o' chli~ n~an.dan .f!Ui thieu ky lhUf!l ile'lo guii quyit sinh ke tmh than va v{ll chat cho nluin dån, thi tii'chuc åy chi'thlic hi~n dieu kho'cho nhan dan .

VL 87

Tr. 12


-"\

thu, c~nh

cd mai d9 vao

mat d~u , vq.n v~t tro' nen hien hoa, lang nguoi ph%t tu Vi~t nam

va

tli

nhåc nh8 chung ta den m$t mua tr~ng oai

vO eling thieng l ieng cao cå

M~a Vu Lan la mua bao hi~G erla hang

ta

tr ieu trai tim nhung trang hieu '

~

A

A

tri€u trai tim ngJoi con c~i quoc n~n ph~i lia xa

nudc th§r. y&u , ,.... ve gio day åang khac kha~i du tu v9ng

1\

J

"'

'

ngay cang sau d$m rna kh6ng khi nao

kho

d~~

than

giang lich s'u may ngan nam ",

....- .

Chung ta hol

l~

t~Jng

.~ _) "" quet!to huong, mac d u- k y'

can ctuc;k .

b8I

då i

la m9t dl san gia tri tra1 "~ mol

v~-

. to b.' . " ,. 1:1en OJ,g

~l

cha chung ta d~ ra c6ng xay d~ng to

-

th~m nhung giong suoi tinh thuång

vi

hi@G

n~n van hba nh~n cåCh daa ly tinh

/

ttldi thern mot nguon sinh ltl c mai,

el m-~i l~n

hang

dat

qu€ huong dgt te~ cue/ trl. l

dei v 6i ngu6i con chi hieu

l

Vu Lan mua hi~G h~nh, mua c&a

no l

chung nguoi dan Viet lang l ai , nhu

Ynghia

troncj

rnuOn mOt

,.

'

day

1

,.J

t

tham cua cha, nghia tr?ng cua me

.

l~l

l\. thu~t

cu9c sdi1g n6i

,,

"

cao,v~t

khang

ai

ch~t khong do-i_ då'a nhtlng tam

cH1 ,

Jang xu~i nguoc quay cuong vd'i ddi so~g

nghi~p k:1<3ng caa nhdn<j sq du

a:i

cua

kh6 khan, dau dang chi u mu~n ngan

la o

thi~n nhiGn khong thieu ,

nguOi

Vi~t

tam kho' tr i r ong ctuo,i theo +vudng

etdl

Chung ta

mua Vu Lan

thi

ngoai xa h~i, nhung ngdoi con chi

hi~u

van SOrlq

CU6 l ;

dch binh

n&nq }

an

.j.!_

låhh sau luy t r G xa nh vol nuang aau v uan

l

cung c 6 d}p sang lai nhung gib thieng li~ng cao

da

'

ca

ph ut

ca, ru9ng lu3. .

cua tinh m~~ tll.T~m

kY

c~a

ban tc{nh huof1q thHfn v o i ni~rri tin

hinh ~nh hien hoa bao dung li I(JI , 6 ~ '-v-'l h1en, ,,._ ""' "' san soc au yem cua'me vove cho

chai v i1c lu~t nhan ·-l (l.:. nghi~p baa

tfi

in sau nhUng

ni~m

em ~m

au,

tuoi the

minh lue con th6, tat c~

da

an sau

våo

ti~ thuc ta v'a kh8'ng bao gio phai

mo

duoc . Cho du co giang ho' lct khach

tha

l

h5i cJa O~a ph~ t ,

gy

våt{ la mqt suc s6hg manh

thddi'ig nhac nh~ ngd6i con phai eS~ /\ > cho minh bon

1\ n ph~

li~t t~o

*"' cham "' lo h9c tq.p,tu A ae

tri ngo h~u bao åap hong an 'fam B&o, an

nguol Vi~t

an

s6ng

etci

cuqc doi hBn nhitn phang ph~, cuqc d~p t~a nhu bai tho . Hot trang

nhung

bai tho nh'o on cha rne th e' hi~n da o hi~u:

hudng den dau nu~, nhdng 8n tham ~y, ky ni~m

Pa

lu

fl

c&ng cha nhu .1Di tha'i son ,

N

)

N~hia m~ nhJ nu6~ trang ngu~~ chay ra

f)a

1

th~ hi~n

Va

fl

nOl l~n d~a V~ quan tr9ng h~nh

" " " [j/ ve1\- tam linh trang cuqc s&ng h ieu

cJa dSn tSc Vi~t qua nhi~u l

Jol da

VL 87

quen

Tr.

13


so~g hi~G hanh, bci v~y ngudi Viet

nO"·l

thS.y dau kho', h~ i h~n khi

''- ._ . Chung " nay ta mu 6'n co"

ngu~c

ch

,..- 8; ,...... ..., v6i nep s ng thuan phong my ~

ch~

nghia ngo~i lai tim mai cach

chung va ngu6i ph~t tu n6i rieng 1

·Da tr~i qua khong bi~t bao nhi~u

l~i

t~c

"' / co kinh

f\/

~/

nen van hOa tinh than luan ly d~O

due

c6a dan t$c Vi~t, nhung

bai

deu

bt thåm

huu

tru0c sdc de-khang truong ky

t8-n

c~a dan t9c Vi~t, cha du ngo~i bang dung

va ph~t huy nhu~g d~c ti~h quen t~f, nhti

mai am muu, th6 do~n qJy quai c~ng khSng

si~ng nang h9c hanh, ren luy%n va

chong c~ l~i ch~ nghia va quy€n l~i

· A tat "-" h 1~u

A

m~t

_}",..y

nep sang

" t h~1· c h ung ta p h a1· b'ao 1

.. a~p

d~i td c~ch ,

m6

trao

r$ng ki~n thuc, n&ng ca o

,..

truy~n thong tinh than å~o due, hy thJcng

doi,

y~u to'

qu8t

thudng dan

) d"' cao cua an

kien

chi

t ""'· Ol

~l ... .. neu khong dqa len

l>

t~c ,

tren

xa

nen tJng a~o hie~ c&a gia dinh va xa h~i

t~c,

Viet tni khong truoc hay sau cung bi dao

d;ng c~m hy sinh, ne' l~c lam vi~c, ngudi

l

thai

/

nhd v&ymdi xung dang vå khong bao

gib

mot

kha). nen kh6ng m$t chu thuy~f ngo~i bang låm chuyeri håa cfu~c .

vi da

mqt

nao

truyen

thOng C~a dan toe duoc bao V~ un due t8' tien ngan

d~ l~i vo cung huu hi~u

ddl

cha dan tQC Vi~t, nnO do

rna chrtng ta

cd

mot tam h6n vt tha, giai tho~t va la m~t chgt li~u huong hoa phong phu

d~y

nghi~. N~n tJng ki~n c6/&y da /1

Trang mot quoc gia dan toe cung "'

''-

"

1\

-

qu6c gia an lanh t6t d~p la mqt dan co truyen th6ng t6t d~p c6 kinh

/

y

b~o

v~y

cho cioa hoa Vu lan them nong tham va ctaa

t9c

hieu muon uoi bat tqn .Bao gio bong

truyen

~

A;-

_+-_j-

~

,. /

1\.

-

hoa

ian kh$ng b~ u~ tan tfii d&n t$c

Vu

Vi~t

thua . Dan tqc Vi~t Nam co mqt phubc bao

Nam con com6t gia tr~ n~i t~i va

lon thay lå duoc co truyen th6ng cao

di~n tin tdd~g rcing hoa Vu lan cf~ng

gap

va xay dlJng cho nh'§.n lo?i mqt ngay

mai

ca

d~o l y hieu de·, le nghia v~n to-an la nno

/

hie~ ro clu9c ly VO thdong CUa V0n hUU

lai nua dan t9c Vi~t Nam biet

,.

tren danh rieng ttl

. l~i ,

rna

,./

biet hy sinh

Vu Lan hay Vu Lan ·' c hat

ay

lOi v8

thoat qua

bao c6n båo to/phu phang . M~c d~u

bi

h? b6i ngo~i bang hang ngan nam

nhdng

kh$ng sao xoa cl.ac thu do'" .

mo

1

_-!o''

_.,_

dudc nep so~g oai

do

hung

,,

ngdui uau khb nhrt

u

Nhun'g no i

da

(Ullambanasuka

phien am ti~g ph~n la gi~i &ao

'

vi- ng'1ia lo~ .

ma dan toe ch~ng ta

Bon

huyen

co nghia la co'i trcSi trea ngu~c, la

quy~n ..

Nh6- nhJng d:~c tirth cao thud'ng sang

/

tdoi sang t8t d~p hen

d~t

tr~ tinh than len tr~n gia trt v~t

hanh

1\1

d:$

cung c~c,

N

'")

rna

cd~ ngu~c . ,,/ k 1ep

trea

th~ng thi€t dau kh8' c~a

ngJoi toi mu~ } .

A' the b~

'6 coi

.;

hay COl th e cung chang khac nao ~ang

A

am

bi

trea ngu9c . Th~t khac nao mot kiep sang A

nhan

lo~i

_.f-JI-

,.)

J)

)

,_/ .w\

,fA

aay kho ai duoi che a9 aqc tai

cha d~p tin nguong, nhan quyen thi/

.A/

6/

_.. 1

,.,-

J)

,_/

khac ch1 k1ep s ng aao huyen o chon

VL 87

....

co

cha

Tr. 14


ng~c v~y

Ngu';:h con chf hie6

ay

nal kho~ li~t ~

,

nhan

ro

thi ph~i tim mot phudng A~

1

phap xoa diu ae cha voi tlOt nal ~ kh/\) "l' ) h ......... / ,.., aau o ay cua c a me aa qua vang

buen

M~c Ki~n Lien thgy v~y het suc

con so~g sa m~nh tuong

doi

/

tich

Nhung khi cha m~ qua vang tfii

mbt minh khong

suc

th~'nao cu~ nai rna

ph~i

tang kh~p

nho d@ri oai thån lqc cua chu muoi phdong giciduc tinh nghiem

thanh

t~nh sau ba thang kiet h~ an cu tu

hanh

hanh ld~ nhu bi~h c~ .

tJ' nh~t tam chu nguy~n , Lhl1 ,

Nåy M~c Kien Li~n ! me cua ang da t~o tham

cha mdi cci

tq thg>

>

giai thoat canh kho daa åay trea

nguQc.

,,

Ra~ tha"ng båy cung la ngay cha ph~t

tu

chJng ta co dtp b5 th1, cung duong

cå.\1

nguy~n cha cha me nhi~~ ~dl th&n vang

sinh vi dan tec d9o phap db~ sinh

Jo

cu~

v~

Ram thang b~y cuJ'1g L?'i nqay chJ

"'

,

",. glO

tan "" ,

l

ph~p ch~u vi~n, due hqnh vien m~

', l phuoc

Nh~n th6i ~u~ Ph~t con t~i ti&n,ngai ~+

' tti

~

a~

Lien la vi a9i

tu chung sau phe~ than thong rna

c ung

khS"ng thf cuu du~c m~ . Ngai dung

sinh

vao

~"

cnon

th~/gian, thå~ m~ , ,,, ,.

ng~

quy, thay

v~y

å~o

.

ngal

,..

v~n

nhung

vinghiep l~c s~u n~ng tham lam å6i kh~t trang chon

ng~

?

)

,-, ,

"'· /. ? . nen tay tral che bat, tay phal

nhdng ccm dua d~~ mi~ng thi d~ "

,,_,

"'

quy, s9 ngu6l cuop

1'

'I,...J

'-

.f

&u~c

tang

due

giut bL-c"' o

~ an

hC::a ra

lue

lon

d~ng chuye~ ni~m ac cua me bhg

nhu

tro

chanh thi~n, thoat khoi ng~ quy v~y ngay ram thang Bay, 6~g n~n ,. ... ./

/

tang

c ung

dudng chung tang, thihh c~~ chu tang mu6i phuång thanh t~m ch~ nguy~n cha than )

/"-

/

'J

A

1..-:

-

_,

mau

, A/

cua ong, co nhu vay mol la bao hleu . Ng~i Mue Ki~n Lien vang thea lai

day

Phat thi ~t l { . Vu Lan Bon nen

me

-Due

-

Ngai

. l

...

trang ngay d o thcat duoc chcn ~l

,

-

'

quy aoi khat sanh le n Thien

ho a

nga qt.:ang

cahh tråi "' /

Voi tårn gtl6ng hieu hanh sang nq o i cua -. . . ,• / Ngal ~~l Hleu Mue Ki en Li e n da khai mo ky nguyen mO'i cha nhfm lo<?- i V

a

muon do i

nhung ngu6i con chl hieu ki6h

cha

can

no i

"' . thea h~nh labh ay

ngai

th~~ thong bung cdm a~~ d~ng m~, A~

)

cua

bi~~ chu nguy~n cha mei d~ cong nang dieu

.,"

hu_~ vi&n thå:hh .

A

ang "

Mac du lang hieu thao

c~a chung tang mu6i phudng

cua

trang mudi phuong hoan hy khi thay

nhan nhin khip

du9c

thuy~~ con kh~ng th~ · ch6 '

canh an lac c6a chu Ph~t

A

.• ./".

6ng va ctihg ldn lao nhung khong l am sao h..-;.. l chuyeni(duoc hoan dnh, chang khac gichiE§c

1

H~c Ki~n

t

trang ngc;t quy nen kh6ng the!' m~t minh

•• l

nhan dSn nan vang, dong bao td n~n daNhy

• 1\1

trang nhieu , do1 kiep, nay sanh

sua pham v~t thlet le tral

quy~~ thu~c, chu vi chi~~ s i tr$n

-Dai Iheu

ac

lam dqc

d~ n~ng . Vay eng ph~i nho oai than

Vao ngay ram thang b~y, chu tang

da

m~ .

de~dang,nhung

cung day c&ng tu luy~n phung thi~n

/

cuu

Due Ph~t d~y phap Vu Lan Bon cha Ngai

Mu$h t!n~c hi~n sl]. bC:o c!a"p khi cha IDE7

dut

hcii

phuong phap bao hieli .

con sang

due .

buon

Vån . Ngåi lien tro ve b9ch

~Jb Ph~t ch~ dqy cha phuång ph~p

ha y

,./

VO

bi ai

dau

Td-ffå ""'

eG

!)

mai d9 vao thu .,

ngay

-...J

-

ram ....

'

thang Bay, cu hanh le vu lan nguåi Ph~ttu ch~ng ta dang trqn lang thanh kinh

duong bang gi6i hu'ong, dJ.nh huong , hdong, tri

kie~ hudng cung vål

l di

thåfih c~u nguy~n tin tddng vao oai

.

.

lue thap phu6ng chu Ph~t ,chu n~i Bo-

cung hue .l c hl than Tat

.l

than lua khong an adoc

VL 87

Tr. 15


s~ ch1.l nguy~n d.a chu hi~n C~ng

due

gy

lon lao

huyen tha't to'

l

cha

se cdu me

.__ " " -' bang quyen thuqc qua co~~ 1

tien dq

vdng tin h~nh, nguy~n khong vi chdong

tang .

eu-u

cha

nhieu do-i than

ng~

såm thoa/t kho'1·

hi~n tam dai hung l~c do~g ti~n

tren

buåc auong giai thoat. GiJi

quy~n

quy suc sinh . Cha an

hanh

lanh

thoat cha

bån than, cha nhån loai thoåt khoi c~nh

l

l'

hi~n tS~i con song ctu<?c

th~c

1

c;{nh kho u d:6' d:en to'i cua choh d.i,a ng\lc ,

ng~i rna tho1 ch1 lo?n tam, rna con

va o sanh ra t~ luan

hol

nghi~p bao .

ph~c va gi~i b6t mai oan khi~~ .

Mua~ duoc giai l

.,-;

,...

,.._

thoat

cha

.,

"

nguo1 than yeu cua minh tni

chung

ta

ph~i co cong tu tri, lam nhurig hqnh tef 1

J~' tao ffi9i phuo~ aue, nhu bo thi.;, 1

;'

"~

,.J

giåi, nhan nh~c, tinh tan, sang v6i s~ h9c hbi ct~'thå~ hi~h

Chung ta mu~h låm tron uoc nguy~n thieng lieng va cung cao ca tren,nguol hieu tu phåi co mqt ~uc tin manh d:uc tin

ay

liet

d:uoc nung nau td lue

c ho c!

en l uc

hien

ch~p chung di thea m~

le"

sang l

chon

ly .

N~~ chung ta tu rna chi bang hinh

.thJ~

h9c, chi d:9c cha thu$c rna khbng

hig~

nghi~

ly

tni chi uong c6'ng v$ ich,

v$y d~o hi~~ la m8t d:i~u

bo'i

trqng

a~i

" Thi~n kinh van quyeh, hieu

nghi"a

1

trang d6i s6ng cua the gian

aang

nam noi nghe tieng ru con cua m~

tri

vi ti~n

n

sach ~eu l~y chJ hi~~ lam

ph~t vie~g chua, nhin thåy cti chi thåi

_.....,

ngan quy en kinh v<;m

(

quyen

&au )

Kinh thi co eau :

d:$ khiem cung cung duong cua mqi nguål,

noi kho'vat

va

bien cua cha m~

minh, lang cam hoai tinh thuång vo

c~a cha me ct6i voi minh. Nhung ;nh cao a~p thanh bqch

ay

bai

.

"" nhung

cM~ khi khon ldn nh~n thuc ctu<?c

hinh

dap

aue

Nghia l~ cha sinh ta, me nuoi dudng ta hoi oi cha m~ sinh ta kho nh9c Mu8~

den

dap an due cua cha m~, nhu dua

/,

tang

tin cua nguoi con , ) •

. ,_

vo1 l~n

cda cha

f)uc Ph~t d~y : ~tie tin la m~ cua cac cong

duc,Juc

tin la nen dng xay dung bo-ae:

V~y

aue

b~o

ph~i

tåi1 mai cho tål h6i th'6 cu5'i cuDg

cUa

cu6c ctoi d~· lam tron bo~ phan va . )

~/

menh chu hieu . Chung ta tin

tin

d

troi

...

J'

u

cao chang cung

lang trang s~ch cua minh, tin

the' chat va tinh than cua minh nang vrl?t qua mai chudng ng~i ,

aJ

,,

o

kha' ...., gi u

m~nh

khong co l3i le nao co tinh

ffiE;i,

cach tan kinh hdn noi l~n du6 tinh V~ ,.. .; """' ' " g1ao . ", nhu eau: tha, binh aang cua ph~t

-

th~ "

1

" Ph';l rna U' tc:-i ouong nhd Ph$t tq.i Cha m~ con

8

ctoi tni xem nhu Ph~t

con

tai the'v~y .

sct hieu

tay

"~

~~o Ph~t d~~cao vai tro va så

A/

truong k1en co .

tin cua ngrl3i con hi~~

, sinh ng~ cu lao

Due bao tham an, hS~O thien vang cuc"

vi h~n

~

Ai ai phu mau

Truoc khi chung ta thanh låm ang kia ba n9,

CO

,.. nhan

d~a V~ danh

ph~i la m9t nguol t~t trong gia ,..1

.../

,./

-

vqng

ti~n

trang xa hQi thi con nguci truoc -

a_.J"e'

oinh . A/

, A/

Ngu6i thieu chu hieu la th1eu het /

'

,.., -

"._

,._/

cach , vi daa hieu la nguon goc ,

VL 87

ne"'u

Tr. 16


,..

b l'a 't t rung , t h i~~ thi t r6 t hå nh con ngdoi

ngh i r a ng

b&t nghi~ , b &t chihh, nhu v~y

manh a o "

;

khong

tam t huong y~u quoc g i a d a n toe va

co nhan

.

g i a å u?c b~t can h , t re

11

"Da

n l. e~ m

biet b ao n6'i

xuc

dQng tu t ~m d~ ngud i con c hi hi~~ yeu cha my mo t c a c h s au s ~ va hie~

loai .

hdn

" HieG vi v<!n hanh vi tien "

,.,

~a la mqt con ngu6i thi phai hieu. lam

dau

.,/

bi~t lam tro n b~~ ph~n trong

giai nang huli duo~g

ciu~,

ch'"i

gia

chnh

ki~h ha di" biet h8"" . Nghi~ la ngay nay

b.fl.t

nguoi ddi quan ni %m d~o h i ~~ c~ the'nuoi

~uc cu lao duo;g d~c cJa cha me troi b~: khong phai chi hai

suong

nhu

duck cha m~, nhung than 6i ch'i b i et nu8i

mot

thoi rna kh6ng biet tan kinh

nang tao tan xuoi nguqc de'nuoi con khon lon, lo thuoc thang lue con dau

bm ,

digu quan tr?ng la d~y dov cho

con

rna ~

nen

khac nao nhu loai khuy~~

cha~g

tni rna

c ung

('()

nguul nuol, n e"lu kh~ng bie't 1e" d6 ., - ,., ' kinh thi lay gi rna pha n b i ~ t ? .) .l'.

1\ •

c ung

D~ au9c nhu v~y, ngud i con hie~ hqnh

/<l

nguoi, cho con nhung bai h?C t~m

huyet

ph~i luån luon hie~ kihh cha m~ vå

de' con nen nguoi hu~ dqng .

da

d khuy~~ m~

d~o

cung nhu ngoai xa hbi .

Chlnh ngu6i con

" Kim chi hi~u gia th~ vi nan~ dudng

aao

la y

mai 0Ul1g tå ca"ch

-J

ro

thqc

hi~n ba~g cach som vi~~g khuya h a u , qugt

h9c Ju9c bai

' . thoat ; - lue " tho., au ~·" tu vi tha, g l. al

nen

biet thuong minh , thuong ngubi ,

biet

.,.

no"n-g a"p' l~nh cho cha m~ , lue nao '

,

c ung

t'

bi&u l? net m~ t v u i s uong t h u &n hau.

tin

Ngoai nhdn'g vi~c tren con ph~i hu'ong da~

tin

cha

ngudi vå kinh tr9ng t ha nh5 n . Cung

nnd

du9c lai Ph~t d~y , tin nhan q~a l uan ho1

sq d~y do~nay mdi t~o nen chan

gia

tri

va tu t~m t~o phu6 c ,

va giup i ch c ho ngu6i con xung dang

åao

cao thu~ng nh~ t

gi~~ cho minh, giup cho ngu bi , biet

.

.

minh va t u tro ng, c un g nhu

biet

m~

/ "' giac ng9" h uo' ng ve,.,- tam b a, o ,

åo

h . .V

leu

l a l6i bao

hieu

c ho

låin con Cha my d ~ y cho con khong eG vao

t r on hit% d~o, bao

·"

m~

"'

bO" tharr.

f

••

n;hia.

.;tn · ' , .·

v~y

l~

n6i rna luon ca hanh d$ng cu chi va

Vl~C

trqn g

nh i ~u lue m~~ ho i

nuoc

rna t r ?n c~ cu<;)c chi cung kh6'ng the'

l am cU.a min h .

mat ,

l ue

ccf

c hay d a i , chan tay l~rn lap, c o nhu#g ch~ y

~

.A/

~ ·

g~o

nguqc xuoi klem

tim th@y c hay thu86 lue con

em

~leu

con,

Nhu xua kia cac vi co

trai

~"

h o a cho ta thay : ang La'o Lai

nang

riu

cung

t~n du9c .

nuol

,.,

....

, khon0 p hai nhu

o

Trung vua

Nghi~u Thua~ , thay Tu'L$

Nhu

t h ay

" nuong

Tu'Lo lue con han vi d$i g9o nuoi m~ våt

tinh thuong bao la c~a

nguoi

V~ n~ng n~: cluang xa xa x6i kh b cqc,thay

me hien d~ kha~ ghi vao tam thuc

ngdo~i

V~~ v ui suo~g, v i åd9c dtp bao hieG .De~

lo au , lei noi

chi~u

day

d~u

au

y em

lue c~ng thanh danh to~i co

con Tinh thudng v a cong an

ay

d~

chuc

vi

trong xa h9i tni khong con cha m~ phvng du'on'g , nen thay c~ than ra~g

cho nguoi con khong phai cni lo cho

cha

m~ mqt doi s8ng vSt ch&t

å~

nhu

" M~c dt:c tinh nhi phong bat chnh

ph~i

chi

Ti dlf C duo;;g nhi than båt ta i

nha

5, com an ao

Jgy

m~c , khong

/

VL 87

Tr.

"

l7


ddu, v~n s~n s~ng ep m{nh thea gia phong,

ca y

Canh dd-i trai nguoc nhu vc:-y muon l~ng rna gio cha~g ngung, con

·',

muon

tuy gia phåp khong nghiem khac

phung duong cha me thi cha me khong con nua

Chi biet nhin ve

m~t ch~n

khong

can tro rna trai lai ~~ giup cho nguoicon

hie~ th~o

tr6i xa

lue.

1

Hi~u

voi bao xot xa, bao noi niem thuong nho;

ph ap

me cha .

Tri nhan dung, thien

'

t~o

ngudi cha tang tien

l

xam vo tan va khoang khong gian va eling

cli' t~',

phu tu, huynh de ha

tue

quoc gia

~

kha quan cho qubc gia va x~ hoi .

C~i

cfol

day

nay

cay dang kna dau,con

nguoi muon quen ~i de sang mot cach binh than, nhat la quen di nhung loi lam

cua f

tha nhan Je cho tam tu thu thai ,

ranh

l

;

nhung

co

Nuoc Viet chung ta cung

tam guong hieu hanh sang ngdi rna

lich

su con ghi dau, nhu Vua Ly Thanh

Tan

da mo mot ky nguyen che do nhan tr+ cho ..

dan toe va nhan loai . La

ngu'oi

tri d~ tu hoc, va lanh xa moi

oan

cuu

phi~n n~o

oan

thi

" Bat niem erle ac

dung hy " Nhung cung co nhung Jieu rria ta khong bao gio quen, n~u nhU: chu'ng ta muon tien den mue dich chon thien, th-i d5i

cha

~

l

l

l

con nguoi co aao ly, muon xay hien, nguoi con hieu, mot nha lanh

dao

biet thuong dan nhu con va co cong

mo

dai vån tri v~ cong huy hoang

Binh

dung mot

xa hoi phu hop tot ~ep thi moi nguoi the tin yeu, kinh trang nhau

mang bo coi nuoc nha, lap nen mot trieu

s6ng

de

c ung

5ong gop va x~y dung mot xa hoi ly tU:ång cho the he ham nay va ngay mai .

1

phap nha Ly- lam cho nha Tang phai

hoc Con nguoi muon giu tron ven va

the o Vua Le Thånh Tan la mot nguoi

con

chi hieu , dong thoi l~ mot nha

l~nh

dao co ta i due, vt thanh to cfa to

chuc

sang lap

x~

co

hoi tu thien ngay nay

Tu nhung the ky truoc, nuoc ta

nang

cao ph~m gia thi ph~i ghi nhci b~n ~n lon

~n cha m~, an tb quoE, an chung sinh, ~n l

tam bao . Da la con nguoi rna khbng

ghi

nho bon ~n trang dai nay thi chang

phai

la con nguoi, thi xa hoi khong the

nao

då phat trien, khong co su tin yeu trohgcay

co nha t€'sinh de san soc nguoi tan tat gia nua, ~au yeu, d~ co co quan y te de cham soc suc khoe cho dan,

da

co

bo

luat Hong Dd6 lam gieng moi cho x~ hoi. Lich su cho ta tha.ynhtl-~g guong sang cam cT6ng

Vlla Tu Due vi viec nuoc

tre gio ve hau ky cha, biet

minh

toi, di tim roi quy xuong dang chiu su trung phat . Nguoi

con

thao du nam quyen cao chuc tr~ng

me

rna ,

lan nhau . xa hoi cua nhung ,..

V'

con

nguoi fl\"'

.-

vang an boi nghia thi chång khac nao cam 1

1

· " / ng J ul .J. • '' thu, bat hleu, h9c cung ~..

.{

~

,..,

-

nay chuoc nq ae tan

",.J

h~i

lan

l a"m" nhau

' muu

-

thi

cha~g dem lai ich gl cha b~n than ,

gi a

dinh va xa hqi .

co

de

,.

Vå.y

mu~~ lanh xa nhu';g vi~;{ ca~h den

•i' tii cho nhan loai thi tam nlem cua

-

,

/.

~''

con

,

......

nguoi phai ghi nho bon an

VL 87

Tr.

18


J.

l

.~

,

,

,.,/

,./

·tr~c di~n ae giai quyet nhung

van

.. "' 7 ... trong a6i song cho thoa man, thi'

,

~"

...

,..

,._

A

A-

,

,

o

A,,

~· biet

thuc, h1eu

1\

)

sau r9ng ve mq1

,

nh~n

phai co trinh a?

h

chung

s~ v~t

.

,,_

can

quan ,

,

'

ph~i thong kim bac co . Nhung chi

co

" h?c må khbng "' ... +.~c" hoc nhå bac co, nha a~o au

"'- cu"" binh th1 the,.., gi a'i nay tranh

,, lua

A' chien

m~i, tranh quyen cuo~ nuå~ .,._

~

A

",

hoai, gay nen nhung khung khiep Trong b~~ an, nguon g~c cua bao lanh la an cha m~ . Chung ta khong quan ni~m m9t ng~ol con vong

due th~

an

nghia rna trd thanh ngudi b~n t6t

.....

, " tB qu$c

khong

rna

ki~h y~u låm sao bi~t thuong yeu t~ quoc At

+-

't

,. ,

))

,._

bao gi6 bi mai mon ~u9c . Ngd~c

,,

,

deh

tu. Ngu6i bqn chan thanh lam sao

".L chin~

... vi

d~

minh må ch~u kho , hy sinh, d~ su6i

trong

tSm h6n minh bang tinh yeu thudng

.

sach

.

vi lqi,

.

thanh thi~n

" mot

.... tinh yeu

,

am "'

thuon 9

-

,,.,

Lam sao rna chung ta co the la vo hien, ngu'oi chSng tat du~c

nguoi

khi

ta

_. vdi , - mang n~ng " "'-e' vong an b?i nghia nguoi Ql

dau, ngu6l

t;

" hai SUong bao nhi~u t~n, IDQt nang

thång

nam rong ri m~i mon cho minh khSn

n~n ngdOi .

l.

lon

~-

-

-

"'

,.,

lay ngu6i

. ,../

~

u~o

la nguon goc o

h1eu . phat

ngåy nay ph~i lam vi~c nhieu, ph~i cong ch~u nhqc, phJi ch~u ep minh trong "'

1\?

)

n h au

+J.') ae cung

"

khuon kho, trong ky

lu~t

..,

hqc h~i kinh nghi~m, giup do nhau

vu6n

len . Nhu;g kho, nhqc nay, ky lu~t

nay

Se bot khac khe thi ID?i nguoi tren du6i

J~u biet so~g tinh nghi~ B$c cha m~ le dl nhien voi ban tinh ,

l•

thuong con se san sang hy sinh, du ph~i chiu muBn ngan lao kho. thanh danh hien

..

,.J

",.,

.

nguo1

lam con ph~i hie~ trung 1 l e nghi~, 1\,

,.,

"'"'

c;c quo~ gia md mang

n~ng

vi minh nang nhJ

,... hung ·" nhu' hung _,, hoa, xuo1 "· ngu,c _)6 tao ' trung,

dem

l~i an lanh h~nh ph~c må chi nh~n h~U q~a lo au, s9 hai, ~qO lam

khi ta gia dol vei ngd~i, nguoi

l~i

ch6"' tieu di~t dan mon, kh$-ng

tala s~ th~t hien nhien kh~ng the khu6c

,. khong

)'. .

quen ffao lam ngu~i thi nhan lo~i chi di

auoc

Cha me lå an thåm cao c~

-

loi thoi nhung aao hieu lam nguoi khong

ngddi v9 hien, ngubi ch~ng t~t ~d9c la ng~6i cong dan yeu

hung bi th~m, låm con ngu6i cti chiu bao

cho

ae· duong

,.,.;

-

mau van lay lam vu1

ph~

.... , ~; bao doi, con nguoi co gang

xay

xa

hoi

" thuong nha chan thånh Long y~u ndoc

io

bft nguo; tJ chd hi~~. bSng hoa ai quoc

...

trung hi~u, ti~t nghi~, kh~ng ph~i lå .,

h"'

tddng m& ho~c rna trong s~ no lue

p an

ch~~ th~t s~ . Qua thbi gian rna cac A'

"'

/

,'

A..

'

thuyet, cac y thuc he chinh tO:ng tren nhu';g dJ

3...,.

cYaY. vo hi~u

khG'ng

th~i d~ tr6 thånh th~ h~ hi~n t~i, con

hoac trai

voi

k~~n

tr~ u~t

1

ch~

" sudng

.,

d~

,

.. hoa.

.,

,....

1\/

,.. yeu " con to; t~i la nhb tinh thuång yeu,

1\-

nen

.,

chl no d tren cay hieu h~nh ~

-

~

,...,

,...",

"."

.i-~'

gia ainh, yeu to quoc, yeu aong bao

va

.

nh~n lo~i . Trong m9t d~n

thinh

vd9ng phu cudng la nh6 long nhi~t thanh

)

ngdbi

phai

".

/

,...

A,

J'o

")

L'>

yeu nuoc, yeu dan tqc, chu khung

VL 87

'

phai·

Tr. 1 9


l

c:hi riemg nh6ctao

vao va

vay.

khi' tdi. t&'n

hi~~ <tå' nOi leh tå"t ca B coi

ct<fi

dem lai cho loai ngdbi n~p so~g

va

thanh

cao an lanh trl x~ hoi ~n ph~m vi

gia

d.i"nh . Mua Vu Lan ve-trang båu khong trang nghiem n~y, hon m~t tri~u con

khi nguoi

c~a me Vi~t Nam vi qu~~ n~n ly huong

.

c ung

....

,

duong ngo1 Tam B~ o hu yen th~t t<3 cha

,..-

'u cd

ngu y ~n eau c ho

doi

c ung

nhtl

hi en tc:i, than bang quyen thu9c qua

co

m~

nhieu

,..{

,.. r

"'

.

"' sanh l;:c qu$c ctu6c v ang

Ch~ng ta thanh t~m c~u nguy~n cac vi

th~nh t~ d~o, than hao . , tr~n vang, dong bao td

chi~~

nhan si,

~~

då'

nc:n,

vi

s1

nghi~

vl?- thi~ng lieng b6 minh vi to, qu6~ t9c va dc:o phap tb~ thbat sanh t~nh

.,...

rne cto'-

SleU

.

"..

.

th~n

Cau nguyen cho cha me ong ba

-

~

thu$c, dOng bao ru9t th~t con sang

va

an lanh

"/

,., _+

vdi b'3t m~i kho aau

au~c

het mang lu6i v6 minh, tham san " chap ~/ nga~

th~c hi~n thea h~nh nguy~n td bi hy

mqi

phJ6c due thea

", , .-De

c~~ ~u~ · Phat

hoan thanh hi~~ hanh m9t cach tron d~

...,

nghia ngu6i con hi~6 th~o va noi l&n

"'

m~t ~

Ch&n f.o phl!flg dtld~g i.Aqn ll.nh mciU th.an (j.id- day van df!m ngh.i'n Vulng

Ldm /:J ao .e..a.o dap h.inh th.dnh dn /:>au Cong cha ngh.i.C:. me.

.e...eA i.au

S a.nh ilja nU-i ~

.e..ill

.

dau ctap dRJi

.

Nhan cha con

:f:.Æl

,

tam i.ong i.A.i an

Dtl cha vq.n. dc(m nghln Vulng

eau

nhd,

y'

nghia cua ngay le Vu lan Bon trang

tinh

th~n d:c:o ph~t t~ giac, giac tha,

giac

va_;_ mang, van cho-

x..in Phcf-1- 7o ' chthg

(j.ia h? Cha (Y/~

dal adi

x~

tinh tan d~ cung nhau tu hoc, tao chan

h.iu

La{; a.A.. hi.ldng kh6.i .e..a /:J.inh

Chllng con van trien

phuoc . Ngudi ph~t t~ ch~ng ta nguy~n x~

da~

qu~

Qui nhd vo v o

CU..i x..in Cha fY/.e n.iim ll.nh

ei? .

~ -

f~~ d.i ih.i.ld'ng fY/~ qu'a nfU.Øl

1.ai An Khang .

7HANli

-

ldi Ph~t d~y * Kinh T{l Th§.p Nht Chti6ng: Pham eling bai q~y than ch~ng bang ~-

hanh vien man c~a nguoi con ph~t ti~

HIEU KINH Cha M~ . Cha M~

phung hanh .

than t6i thu9ng cao ca .

Mua Vu Lan

x~ tuyet l~nh

~-

-Binh

~NHO

...

TR~

7RJJC

/

*Kinh Dai Tap: Neu khong c6 Ph~t ph~g s~

M~

Cha

Me ,

o D6i

la

vi

rna

hay

phvng tho

Cha

tue la ph~g tho Ph~t v~y

VL 87

Tr. 20


PUAT l

su' l

tin eAi HOi • Trang tinh than thong nhat Ph~t­ Giao tu trung uong den tung d~a phuong, m~t ~~i H9i

då du9c

xi

tin

~ai

tri~u t~p trang hai

ngay thti bay va chua nh~t ( 06 va 07/06 1987 ) t9i Holmlia senter,Oslo vei tham dd va chrl~g minh c~a Thu9ng

sd T9a

Vao trung tuan thang 8 nam 1987 -~- Nqi nhan chuyen ai Hong Kong, aao huu ..

A

. -l-. aa ai tham 4

...,

)

Thich Minh Tam t~ Phap sang, nhi vi D~i

Na-Uy

Due

bao tai cac tr~i ty n~n

1tnh å~o tinh than Ph~t Giao tqi Na

Uy, va cac ~qi Bie~ ct9i di~n chi hqi

.l

Vleng va uy

.

å

~o

Trondheim- Bergen- Oslo- Moss- Sta-

vang~r - Drammen - Kristiansand .

bao Phft t~ va HQi P.G t~i cac

.

su. tham du. tren 40 ngu6i , ~ai Hoi '

",.

t~nh

sau

tham vieng mqt sa

hai ngay ban th~o da mang l9i k~t

qua

( hai ngan nåm tram tien Na-Uy ).

tat d~p trang tinh thån cung quyet

tam

ph~c V~ ~~o

aong

thay d"' +c t i ,aong

. .

.

TA '

Hong Kong ,

eting trang dip tham vieng nay .." . ~ ,., ' mat Hoi åao hdu tla chuyen å~t

Vdi

.

Vu- dai dien ~ .. Hoi Phat ' Giao Viet Nam tai

n~i

tai la 2500 Kr

Phap va Dan T9c

tin PH~T slj tc;~i KRiSTiANSAND Trang tinh than sinh ho9t va phat -

.

.

' Pha.t Giao tai cac oia phuong , vao trien

C~ng trang tinh than phat trien sinh-

ba ngay ( tj ngay thti nam 09 - 07

hoat cha Phat ~J

,

trach ve To Chuc

o; ete~

den

het ngay 11 - 07- 1987 ).Nh~ V~ ~qi ~u~ ~

.../

cung voi hai dqo huu thu9c Ban

Tr~

trung uong d~ åen Kristiansand

tff

va tham

d~

ngay ra

" mat

Ban

~~i Di~n

Su chdc Chi

Hqi . BuBi l i [~ d~t åu?c thanh cong my .... vol ,~ su} t ham d-' , gan A' 100 aong +A' b'ao man u cua , Ph~t tu t~i Kristiansand.

.

.

....

.,

l

Bao hu~ Noi Vu dac •

..

Krjstiansand

"l bay ' vao hai ngay th~ s;u va thu (23 &

24 - 08 - 1987)' t~i day v'6i s~ phoi-

h~p cJa Chi H9i P.G t~i ~ta phudng mot Gia~i~h Ph~t T~ å; ~u9c thanhla"p "· so""l"' ,..>. b an aau +,..· , vol uqng s d kh,-. 01 b uo1 vao kho~ng 20 doan sinh .

v:..

tl7

Tr. 21


Trang khi cho d1i Van thå xac nh~n tti

tin sinh

ho~!_

Oslo kommune , H9i se lien l~c vdi van-

åi

phong Thiet Ke"khu vuc Holmlia ~

Thea nguon tin H9i nh~n du?c thi Hoa ...

I'J./

,...

Thu9ng THICH NHAT H~NH eting PhapHuu CHANKHONG se den Oslo trang dtp B~i Le"' Vu Lan Chuyen bay d4 dinh se den OSLO ' l 'f • ' va o khoang 13.00 ngay thu nam 03/09-87.

P.L 2531

TiN

Al A -ØAT XAY CHUA

dq an tohg quat V~ van

ai xay

?

Tat ca hu ang tam eau

eat Chua.

cte'

c ho ngo"' h"' au

nguy~n

ngoi CHLJA som duoc hOan thanh lay

aua

do

lå lam Ngoi Nha Chung va cung tie~ tua tinh than htiong ve' ~ao Phap va

Dan Tqc

Ke' t~ cuoi nam 1986 .Hqi P.G.V.N tai

åa

Na-UY

co' gang lien lqc vi~c mua Bat

J

cung nhu xin ~5t vi ca m~t chinh quyen va

tin

~

tu nhan trong ke~ho~ch mqt ngo1 chua Vi~t cho dong bao Ph~t t~ Vi~t Nam cd

ng~

tqi Na-Uy, nhung cong

hi~n aang vi~c

chua

.,_/

C~ng trang y huong phat trien nhu~g

mong dem tinh than Ph~t Giao den tung ata ,

phudng,vdi

aem lai mot kit q~a t8t d~p.

A

LE RA MAT BAN -BAl DIEN

s~

giup

N

~o.

khuyen khich cua Hqi P.G.V.N Trong thoi gian qua Hqi cuNng

da

lien

".., j~ mot sa " aong aong bao

.,

lac mua ngoi nha th6

d khu LIER, Drammen,

tam ' cung nhu

h~p

cung nhu kinh phi tu

ra gånh vac cong tac

nhung vi Dat nho -

/

'

rJ

""

su~ qua cao ' nen cong vi~c cung

khong

dem lqi du9c ket qua ung y . Song song trong cong

vi~c

Phat st1 tai

OSLO

12 .

,

17 - A

HOLMLIA ) ke tu khi Hqi

oupc sy huong da~ c~a nht vt B~iBuc Thich Tri Minh va Thich Quan Khong , ke' t~ thang

2 - 1987 H9i

aa

xuc tien mqnh

aau hdn

Vl~C mua cung nhu xin ~at xay Chua .

da

lien l~c vof OSLO kommune ae'xin

mua

mieng ~at tQa l9c t~i khu vvc Søndre NorQ trand di~n tich vao kho~ng 3500 m2

nay

non xin d~ ctu9c van phong qu~n trt

Bat-

f"oo

Ph~t ,

t~i

Na-Uy

"' " ? tu., vei long hao

_i-J

,

/

!

chi aa sot sang uling Ph~t s~

phuong OSLO va Ph~ C~n thea b~oi hQp trung tuan thang tu

T~nh That Hqi ( åtå chi RAVNÅSVN 1254

thi~n

t'\J

"

huong dan cung nhu

t~i T~nh

vao

" Hqi P.G That

dudi s~ chJng minh c~a nht vt ~~i ~uc ,,_ ' ' ., eting VOl s~ tham d~ cua Ban Trt s~ TrungUdng

Nham

oay

mqnh han trong cong

tac

Ph~t su , Chi Hqi du c!inh ra mit Ban D~i­ Di~n Chi H9i vao ngay th~ b~y 03 - 10 -87

dia tie~ va gio giac se tuoc thongbao sau • Xin thanh tam nguy~n Hong Ån TAMBAO Ho Tri cha Ban D~i Di~n Chi H9i va toanth~ Phat td dat duoc nhieu thing duyen my man.

Bqng S~n c~a Oslo kommune cha hay la khong c6 gi tr6 ng9i. Hi~n H9i åang cha Van Thu xac nh~n trang van

å:& mua Mn. Gia c~ c hua

du?c quyet å~nh ( d~ kho~ng 300 Kr l m 2)

VL 87

Tr. 22


l ,..

'

,

....

'

mqng, tat ca cac tai nan chim ghe,

lua

c18t, te nui, chem c8, gong cum, tra tan neu chung sanh thanh khan n~em danh hleU

.

' ngai lien t~c s~ dti6c thoat nan nh6 cua

. ~

~..'

,....

,....,...

m(}t su may man bat ngo •

vao tha lue noi tren ? ~

the h~en qua sau oay

11

" 7 a fa Phat Ja"' thdnh l o

c.ac. ng(ioi f.a Ph9J- .oi thdnh "

""'

nguy~n vi dai c~m d?ng

Bao gio khong c.on

mot

rJulng

/

.o-i.nh nao dJ.oi dia ng.uc. ta

71

'

twyen ' ,

cha'c nhd lcmg cfat, oat nang

c!~ng

mo-L

.

r,?mg

des

o

nu i dlJ eta y

muon loa i: Måc

ai thanh

O~ kh~ n~ng

Ph~t, Ngai van

.

~

.

B~a

ve

r?ng du6~g cuu vdt chung

eie

.

sanh ra khbi aia nguc the th~m. kinh

tu· ~

chai chu"a nhan qua vi Phat, chi vui lam Bo' tat

.

/,

t/ulnh ?hat". Lang tu' bi c~a Nga' i nang , chJa

t?ng,

.

nhu~g

lai.

c~a

thuång xot bao la vo b[ben

ldi

trang

.' tuong

~~a t~ng Bo'T~t cu~g rioi danh v~i ~

~

w

Bbi vi chung sanh ai ai cung co Ph?t tanh ai ai cung mang trang minh mot ch~ng Phat

Trang

ai neu het lang v i mdi

Thich ca Mau Ni

dinh nhu th@ Ngai chi la

phong -

s inh, in kinh, due tu?ng, x~ than

lam

_... , ~

,

-

Cong QUC se SOm au9c tieu t(}i,

Trang 11

iJJc. ?hat

tam.

.

/

dao , f.a c.ot khai thi. e.a-L iAi

w ~na

_k...æÆ

Phq.:t_ , hay Phc?-1 tanA , hay c.hc!fl tam

ill,

cung

von :!Aon .odng, /1.6~g f.qng nhu c.tla cJW.

Ph1-f- , nhtlng c.h.Un.g .oanh ul vo m-i.nh nhgn

n6. ChiÆh. vi~ e.a-L

lie.t

c.cfu

.ou6t rioi /I.Ong duai Lmz vong .oanh ttl :

,J

phe!i

vi~ ilaf. .ofl nhan duyen ma x.u~ hien J ·, / gian nay • 7h-j.- hf-hL f.dm 7hai 7u' x.uat

hieu

Ngai, ngOoi ch'et c1Joc hoi huang

bay

/

Kinh Phap Hoa co noi r~ rang

ca-L vc:ng nghj-R-p ad'l

+~

ngu~i chi

t~ minh bdoc tren con duong ao

cong tac Phat su va thanh tam niem ,. danh

c~a

et~ kh~~g

con duong gi~i thoat . Con chung ta

/

trang vang 49 ngay, rna bo'thi,

su

~de Bo~

t~p nh.Uu af;_ ma thdnh /l.a

/

nhan

chinh

,

aii

m.E

·y;"]o

m.e.

mb a6

huan khong md

f..en. ngodi

:IAO.~ f.qn

1

tq.o

i"wng

Ngodi tam khong Ph<ft,

roi bo

dia nguc di da~ thai vao nhJng canh gioi " , sang sua han.

La 1& noi

Du~c

tr?ng khong the chBi cai duoc cua tu l ue .

.' .

,... ,

sti Luu LY Quang vJång Phpt

.

. ,...

A,

r'· ,. . . , . . ., ., C 11 Bo Tat va tat

Ngodi Ph_at k.hong tam . "

y

nghl.a , da noi len tam

quan

Trang Kinh Kim Cang Due Ph~t cung da

b8c

ch~ Phat va Bo' Tat noi chung c~ng v~y,

b~ nh~g

eau

neu ta cung kinh thanh tam le bai eau -

vqng ngoaj. vi

-De Phat, ·Dai The

ca

....

nguy~n

--='" ' -.) ' ~ kha 9 ' aeu co, nhJng linhtam bat tu-

'

-

nghi. Ngay ca nhung

b?

kinh

nh~ P ha p Ho a, Kim Cudng chu nhu Phat Bo' tat noi

'

'V

co, nhung

~he

,,, ra

' noi , ca c c~ng

tieng

f.d. hu" vong , k!) tam 11 •

tcil c; cac. h.i.AA tu'ong

ii.eu.

ung vo .oo i/l.u nhi

.ocø.h

11

la

{

deu

Dung am thanh eau ta

~

Ji Tu'

11

11

Neu dung sac eau ta

d~eu d~ng.

con van

hinh thuc chap truoc , tim

Ngu&

. ? Tai

thanh ta O:ao

.,,...

Khong the

LUe ?

"' 1 _1 Can gi' phai tu? lue sao ph~i tJ ' " • r.., ~ "' •9 't lue ? va cong due ket qua cua ngd6i tu

ctb

c Nhu

Lai

d aay

'

g~p

chinh lå Phat tånh ,khong ·'

)

>. d'ung am chi p h a1

~uc ~

tJ ltic nhieu hay i t han ngu6i l:n:IC>ng nho

hao hung va

"'1

Nhu Lai.

y nghia

.

.

.

Phat ),Con bai ke nao h&n v!ec

giai

VL 87

9

toa

Tr. 41


,.J , "' Ngoai ra Hoa thuong cung se"' huong dan

them phuong phap Tu Cha~h Ni~m ( phuong phap ren luy~n th~ chat ·lan tinh than ). Theo nguon tin Hoi nhan du9c Thu~ng

tD

.."

tQa Thich Minh Tam, D&i le Vu

P.L 2531 nåm nay dupc to' chtic t~i

Lan chua

Khanh Anh(Phap) trung v6i ngay ~qi l~ t~i Oslo(NaUy).Vi ly do do, quy Thuong tqa va Dai ~uc khong th~ de~ tham d~ du~c.

TiN

.

TON Tu'dNG

.

..., KIM THAN PH4T TO ...

...

,

' <iong• Do sti phat tam c ung du6iig cua , , h .• , båo Ph~t t~ Thai Lan, c ung voi s~ uongJ

*

Theo thong

l~

/'

hang nam cu

' da'i-l va gi up d6- cua mot d9o hu u Ph~t tu Vi~t Nam hi~n dang cu ng~ t9i Th;i Lan .

åen

ngay ra~ thang bay la mua Bao an bao hieu ·Dqi le Vu Lan nåm na y se duoc H9i P.G.V.N t9i NaUy to chuc cha quy dong huong Phat-

Hoi PGVN t~i NaUy se du9c thi~h mqt tontti9ng Kim Than Ph~t Ta bå~g xi mang cot"

"'

l

sat,thep vang voi

tr~ng

t

luqng vao khoang

350 Kg trang mqt ngay gan day.

tu theo dia diem va th6i gian nh6 sau: '

Th~ Bay

28/08-87

tai

Bergen

Thu Bay

12/09-87

tai

Stavanger

chu Nhat 13 / 09-87

tai

Kristiansand

Chu Nhat 06/09-87

tai

Trondheim

Thu Bay

tai

Oslo

o5/09-87

·Dai lEi to' chuc t<;~i Oslo cha quy dong bao t9i Oslo,Moss,Drammen va cac vung

ph~

,

can. Cung trang di p ~<;ti li nay , mqt thi~n ·: byen lon lai de~ vo'i Hqi PGVN chung ta ·D6 la su quang lam va chu~g minh cua Hoathuong Thich Nhat H~nh va Phap huu ChanKhong tu Phap sang.Song sang voi buof .,. Ho a thti6ng co mot bai n6i chuy~n VOl ~

...

le

å"'e-

tåi Tuong Lai Van Hoa Viet Nam.

..! • HAN TIN Trang ngay Dai

1i Vu

Lan duoc t6 chuc

tai Oslo (thtl b~y 05/09-87)

vua qua ,

mqt so~d~a chi cua quy dong huongPh~t tu muon thihh hinh ttiQng Quan The' Am

~

-.D~i

le,vao ngay c hu nhat 06thien dam 09-87, Ho a thti9ng co' mot buOi'

da bi that lac trang lue d~n d~p. Hqi rat mang nh~n l~i d~a chi cua quy dqo

cha quy ~ong huong cu~g nhu quy dqo

hu~ hau ktp gcii tu9ng,m9i tho tu lien

Sau ngav

muon tim hiet. Buoi Thien dam nay gom

,... ei"' ba tieu e : Thie~ trang ltc 8n

huu ,

co

lac xin g~i

vi :

H9i PGVN tqi NaUy C/O Tran Hoa Storgt 2-D N-3100 TØnsberg.

Thien trang lue di Thien trang lue uong tra VL 87

Tr. 23


,

pbO-tbong trong

,..,

)

t~p

Trong tuyen

" The Buddha

and

,

his teachings " D~i ctuc Narada viet

co :the' vill

" Dali ngllbi ta

day

luan chuyen trong ba giai do?n~sanh

... '

,

~

,

'

di~t.-Phat

bien aoi treyng thai, va

au

vd

sanh

hay trB thanh la dac tinh chinh yeu

cua

/1..~ //..ang :the" ndo l daiJ. nguoi ta d.Jlng

IDQi V~t eau t~O, hJ~ vi, do m9t haynhieu

n!uln.g dan.h

t/1 f..6ng f..ay

nguyen nhan

co"' gang mo

.td

iløi ctdu t1i

uqn.g th& vcin.g fpng

ill g;l;.p

etla Nill Bari, vlin. ifl khong

.

.

ta nJuJn. i.h(;c c1d6c

:f.M. ndo id Nill

Bdn. vi Nill Bdn khong phcli.. id

ill

gi c6

rnA.Æ.u

ta

&.åiig g.wy

ceu

uang

rm)c i1.en hay nhgn thJ.c P..G.;ig fy vu. Nill Bdn id .t>.U.U J..M. ( fokuila/l..a ) l

di phat

t~o

"'

'

,

~)

ki~n

åieu

,

ae co

cai

gi

sinh hay trd thanh tu~ nhien ph~i

bien doi va phan ~an • Phap hdu vi

luon

luon t!b thanh va luon luon bien aåi. Vo

dai

.

.

la ainh luat bao quat va' ~- s~~ v~t, " " /,.. l~n p h o,.! t h" ong c h o mol v~t chat thJong bien

tinh than nå~ trong v~ tr~, tJ

h~t sJc vi te den nhu~g chung sanh"

het

sdc to lon, hay nhJrig hinh th@ khong lo~ ,..,

/

chung ta song trong c~nh gi bi rna' nha

.

Phat goi la SAMS ARA ca i

.)

.

dUO C gc;>i la " 7121.

. i/1..6 thdnh " ha y

" cån.h

g..Lan cua -t>Ll .?"

huu vi

".

SAMS ARA la

Ni~t san, SAMS ARA

gi

"' nghia

ngh~ch

thu6ng ctuåc hieu

a.i,

cua

ngh~ch

/

o

,..,

' Lu an Hoi trong a y t:'at c Ja vong

" nhung hi en

.

.

'.

t~ong

/,..

vat chat.

su

hi en hu u cua Ni et san

tr~ng

' . " U the rna c hu· Phat va' c hu vi A La Sle

thai Han

/.

chung ng?, khong tuy thuoc no i nguyen .J., ' Vi.. l e a,..,y Ni et san khong nhan nao. tro

hu u

tinh

thanh, khong bien d8i, khong bi p han tan ...Ni et san la vo" sanh, bat ho~i, bat d~et. , • hieu ' chung ta c t{·l co the Ly tri cua b!et

c?a 0:"' eu

l

la

luon luon bien doi, sanh

/

"' cuu diet, di-et sanh. Ni et san la vinh

.

' c ang nhanh ho'n

,y

/

v6i dnh gi i

åa i

1a

Luan Ho'i.

-Bai

Tam tuy vo hinh, bien

.,

..

,

~

<"-

dub'c va' do ao, c hl co the su y di en

'

The o Phat g1ao, cac phap ta i the va sieu-

.

.

....

~

., g1ac

tuong tdong ra tu nhd~g gl rna

-..J

.

'

.

ha y quan

th"e aeu å~oc s~p vao hai loai, nhung phap

ta thau nhan. Dua the o su hieu biet

hdG vi tuy the, thuqc the gian phap , nhieu hay m§t nguyen nhan lam dieu

minh co nguci tJdng tJong Niet Ban la mot • +

.

.,

...;

åe phat sanh, va nhung phap VO vi . . che, /"' chi' _h~en " huu _r; rna' khong " tuy

,,,

canh g101

.

_y C~c

L~c

"'

l ,..

)

~

cua .-'."'v

.,..

bao gom tat ca nhungg1

la tinh hoa,tuy~t ~ trong ddi. Chung ta

,

co

a:: thay do day,nhung .../

cånh ~~p,

'V

nhJng ' am thanh em di u .

l :

i!a'

er; 1

bi et

VL 87

nghe. 'V

nhung

Tr.

25


,

C;r

r.

ch~ng

ta suy

di~n,

crc,

tu

tr?ng thai vang l?ng v.v ... roi

ra mot

tu6ng tdpng

" 7hu~· x.Ja c6 mot con cå. Cå chl-1ori.g

c~nh gibi vo cung ngqan m~c, bao gom tat

.

, ~

'

/

vwng ruldc vd khong R,..i.el gl ngoa..i. ruldc •

c~ nhung gi tuye.At 5ep, tuyet my , ' " co ~uoc tren a6i dieu.co the va' C'

dtiqc

Co chuyen ngu ngon Rua va Ca

thu~t l~i nh~ sau·

,-

nghi

rang N1et Ban cung muong t~ong nhu

v~y

l--

~ot hom cå mai me vd~ vo'tåi f?i

ao

aam.

~ong

"'

......

quen. thup c nhtl m(ji tJa thi gqp la.{.

Tuy nhien, dau ta co the co tfi tu6ng

chi Rua. H~i .1w thi-- h.e.n fau chj /?lia

tu,ong phong ph~ den dau ch~ng ta cGng chi

d0o ~

,

l

co the suy tudng tu cai g{ rna giac dinh c~a ta. Thi du ta tudng t~ong

,

co

mot con v~t ky quai nhu th~. Nhung.

cu~g phat sanh tu-nhu~g gi

tru6c kia ta d.å biet. Ta d.a' tu~g thåy dau '-'

day.nh~ng cai dau, nhu~g cai tay,

.

- A:chi Ca, chao chi ! Horn ray toi di ·m 9t

vOng tren Oåt khO. RUa tr'å lO i.

- ~åt kho a ! Ca låy lam ng~c nhien

v~t v.v ... chua bao giå co ai td~g

la the nao no

nhu~g

Chi n6i ctåt kho, våy tat kho la gi ? B~t • ' rna lam sao kho d~oc. Toi chua khi nao

la dau

khong

thåy dåt rna kho. Båt kho chat la c6 gi het ?

,

~

nanh, nhdng vut v.v ... Cai rna ta cha ba

låu

toi khong gap ?

mot

con quai vat ba aau sau tay, co nanh

Cå hoi:

Chao cht Rua, chi di ååu rna hen

quan

ta d.a thau nhan, va theo su hieu bi&t han

fat lien.

Cli

.

Barn tanh on hoa, . Rua nho nhe dap : - ~~åc, tat lam ! Neu chi muon

nghi

thay vi m~t, sau cai tay thay vi hai hay

nhu v~y cung t8t. Khong ai ngan can

cht

bon v.v ... Uieu nay co nghia la ch~ng ta

dau. Tuy nhien, nåi rna toi ai

horn

chi tuo~g t4ång ra cai rna chung

ray qu~ th~t la ååt kho.

cha , la rat la . tu nhung gi rna ch~ng ta da co ta

bi~t truoc xuyen qua giac quan. Ch~ng ta "

khong the tuong tu9ng cai gi ngoai

cai

- Nay

ch~

Rua !

~au ch~

måy

n6i ro

coi. ~t kho rna chi n6i ra låm sao,giong nhu cai gi ? N6 c6 am ucit khong ?

vu tr~ tan c~a tam v?t ly nhu th6i gian,

Khong ! Båt kho khong ?åm udt

khong gian, v~t chat, tam linh, tu tuong

-IJåt kho c6 rna t m; va em

cam xuc, tac y, tri giac, nghi~p bao v.v tom tat, ngoai SAMSARA . Ni~t ngoai SAMSARA, ngoai th6i gian

ngoai

diu de chiu

vi

the: ta khong the' dung luan ly åe'

tha~

ae' die;;'

diu

d e

khong ? - Khong

bång ly tri thuan tuy cua ch~ng ta

cfc~t cang khong the' dtmg ngon ng'u ' ta.

ch~u

Ban

khong gian, ngoai tat c~ nhung hi~u bl'et

lai

1

~~t kho khong mat m~ va em

- Dåt kho c6 trang sdot va anh

sang

roi xuyen qua d~oc khong ? - Khong !

~at

' kho khong trang suot '

va anh sang khong roi xuyen qua du9c - Dat kho c6 mem rna~ va d}u dang minh boi l?i trang åy d~oc khong ? - Khong ! Dat khong mem

m~i

diu dang

va khong the boi 19i trang lang dat. Dåt c6 di chuyen va troi thanh deng khong ? - Kfiong

1

Dat khong di chuyen va troi

VL 87

Tr. 26


,

~hay thanh dong .

,.J

- B~t c6 n5i s6ng va tan

ra thanh

, r Han aa

La

'tung

'

bot ,. khong ? Ca /I.M 1JJc rrUri1l v6i foai

Vz.d

foi

'

- Khong! Bat khong noi s 6ng hdn ngua-<- uac

Rua

10i .

J.L~

_7•/

'

.u Lan.g

va

hoan. cua

van.g.

/LR..O

- Thay chua ! Th~t qu~ nhJ toi ,

.......

-

"""

,

"

...J

/" t he 1,..

, nao '

.. la

., the

1,..

da'

t -

'

gi an , ~

'

..,

.

,

l

.

-

c.l

l

Ma

.

ngJdi tai the cung khong the nhan /'

)

bci'ng sti hieu biet c~a , thai sieu the la sao •

nguoi

thuc

the gian tr~mg

.

" (joi , id Nill Bdn vi'NJit Bdn id -Du' "' .> " d.Ut 1Jo, .Dt.l taCh /I.Oi ( ni ) /l.a khoi a-<- due

.

/

/

.

.

.

Vana ) tue{' -DU th.enz khat nhuc due. "

kho cJa ch~ chf la hu vo khong c6 gi h~t

.

nhung

de mo t a trang thai s ieu t he

-

~at

no1 chu gi nua ? Toi aa bao rang :

A

9 ' " t c u'!> a t he ' ,.. cac Ngai khong t he dung ngon ngu -

g i an

/

,,. . biet

,

~

._,- .

"

v a tr~ng thai sieu the la the nao ,

" KHON(j " elta Rtla •

thanh th?t tra

',..,

nJoc rna thoi. Cung the ay, tuy chu V~

Ngay nao con bi ai due hay luyen

-

.

.

. .,

.

/

Toi h6i, va ch~ ~; xac nh~n r~~g iat kho

tr6i buot thi con tao them nghiep moi ,va

khong am u6t khong mat me, khong em

Cal nghiep IDOi nay phai tro sanh qua

,.

-

dtu

,.

",

-

~f

ch~u,khong

de

'

/"

9

,)

trong suof va anh sang khg

m9t hinh thuc nao trong vong sanh tu , tu

.

sanh vo eting tan. Ben khi moi. hinh / .

thuc

ai due cham/ dut / nang ltlc cJa nghiep

t ai

roi xuyen qua aqdc, khong mem rna~ va d}u ~

dang de chiu de millh c6 the b6i lgi trong ~

ay, ååt C~g khong di chuyen ~

~

V

a

tro i

~-

chay thanh dong, cung khong nol sang

va

/

.

~

~

tao c~g dut , tue nhien khong con

ngh~ep nJa, va ta thanh aat Ni~t Ban thoat 7

khong thanh b9t. Khong ph~i gi h~t , thi

ra kh6i vang sanh tu trien mien •

c6 ph~i la hd vo khong ? Nay chi Ca

Quan niem gi~i th6at trong Phat gi ao < > 2 ·'hl'a su' 't ra kh'· ' sanhtu" ch1n vuo 01 vong

h u

trien mien vo t~n ch~ khong ph~i chl

.

9 ' , ;,.. e!.. - -Bt.ioc Rua aap , tot lam

Neu ch~ q~a quyet ra~g aåt la

.

V

o,

khong c6 gi h~t, thi chi ca tiep tue , nghi nhu th~. Thuc ra ngrtoi nao

oa

bi~t nucic,

chi' la

va aat lien roi se noi r~ng cht '

con ca daj d?t båi vi ch~ qu~ quyet rartg cai gi rna

l

ch~

h~t, hu vo

,

khong biet la khong co

gi

N6i 13 hd vo vi' khong ba o gi1,

/

chi biet

Ben aay Rua ao

clam

w'cing

g;

nh~ .e_e, quay

den m.ot

Ca

d lai

mot rrUriJl vdi

dau fO,i ([;_ v d -Duy

cupc ufin du khac Len

kho, noi md Ca m ang tJ.ong id

lu1 vo .

Vd

y

ra;g

tuy a~ co song trong nu~c va tren dat kho Rua k hong t h e gi~i thich cho Ca la sinh-

. .,

.:i-'

·'" , ,..... ~ blet co nudc, ban chat /'

'

,

el

.

la

~

ng~c

ra khoi toi loi va dia

4'.1

""

...

Cung c6 ndi g1a1 thich Niet Ban la . ' . s~ d~p t~t lua tham, lua san va lua si " t oan. '

:thl i>

the gicm nam t11.ong nhung

ida " Lua gi da

nyr;n

nh~m l en nhung ng~n ay

?"

.

th~c ,...

cua uat. Ma Ca cung khong the nh~n

.

sJ ,.

thuc , ..:+• .]..J. /'A ' ' ,.C,.. A ' '7 _;A auuc the nao la aat lien vi chi biet co

?

Chinh lja tham, lu~ aan , l ua s i, l ua sanh ' ' lua gia, lua chet, lua phien na; , lua ta than, lu~ aau don, lua kho. s d , l~a

Qa nhum len nhung Nhan . ainh . t heo mot J

v9ng ,

that

'

ng?n lua ay l 8i Ni~t Ban

su d~p tåt cac ng9n l~a ay . Nhung

la khong

ph~i vi thS rna c6 t he n6i r ang Ni et

eau chuy~n ly th~ nay ng~

vat

s~

d.:U

-Bai .fJtlc Na/l.ada gi/ii thiCh:

'. chl

. tron th6at

Bån

chl la s~ d~p t i t cac ng9n l~a. Nen phan-

o

biet phuong t~en va m~c tieu. ' day ., t~t cac ng9n lua Tham, San, va Si chi

.

~

d~p

la

phuong t~en cti den Ni&t Ban. Mot vai quan n~em chfr

·! -

truong

rang

Nfet Ban la ket qu'a tu nhien cJa su

tan

VL 87

Tr. 27


.

~ng

diet ai due. ~

.. .

/

han ta pha1 n6i Niet

.

ågt lien chl la Hu Vo. Lam tne nao ca

Ban la phap sieu th~ rna ta thanh dat sau khi

t~n

diet ai

d~c.

Ni~t Ban la

,-.J

" khong

la nguyen nhan rna cung ,../

nu6c.

-

c6 the quan n~em d~oc cai gi ngoai nudc?

khong

BBi vbi ngu6i diec tJ khi l~t long M~ thi

vinh

1

cuu, vo sanh, bat diet. Ni~t Ban

chua trlng ra kh~i nu6c , chi bi'et c6

?

qua

la ket

-

danh tu am

nh~c

,

,_)

.........

c6 nghia ly gi ?

~

' thi c lia tat luan gi. Neu Niet Ban la qua /

han Ni et Ban la s~n vat cua nhan va'

do

,.

,

Trong quyen " 7h.e. Buddha

and

7 e.ac!Ung;;, " ~i -thfc Narada vi~t "

w

fLi;;,

Ni..U-

ch!mg ngrj NÆ

d6, Niet Ban co sanh, Niet Ban dudc ta o .=t " ' k~en, " l. "' B' nen do aieu tue Niet an la' phap

Bdn. id mot ctc;.o qu"a. C6

' Ban ' d' ngoaiSAMSARA ' huu vi. Tuy the, Niet

kj.bl. nd!)

ngoai d~nh lu~t vo thuong, ngoai ct~nh

phcu id mcJt ill.c;mg thcu fM Vo. NR.u, Nill-

lu~t ngh~ep

Bdn. id Hu Vo .thi..- BJc Phq.t

bao va tai sanh, ngoai

nhan

m~t

con

va qua. Chung ta c6 the theo

duong d~ treo len ai~h nui. Nhung .:1-:

?

c...J

nui khong phai la con uU6ng cung

~

dinh khong

ph~i la h~u qua cua con duong. Cung

the

Bdn. i'lifdc nlul mfJt a6i.. i4dng t-inll :Uum. 5!1-'

ILO ll.dn.g c!uiJ{g to Nill Bdn. khong

ø.an.g nluing

:Ui n1u1

a/i_'

khong mo t/t

tq.n, ø.at

tuy-

~~ vo ;;,ong, tol th~ong, t6i.. cao ,

ø.!

danh

vo

ngc;m,.' chl nuong t.J!.a t'oi.. tluJong

chdu toan

aåm .e.do, llc;mh phuc, duy nh(U, phi.. nhdn.

l

ay, ta thay anh sang. Nhung anh sang khg

Ødt khå d_;,et, tuyfl- a6i.., thanll·djnh, ;;,J..R.u

phåi la su thay, cu~g khong phåi la ket-

thÆ, vinn

qua cua s~ thay. Khong nen l""' an lon )

1

, ngon

tay chi måt trang va chinh m~t trang .

cJ~, gi..!u thoat, vclng icJng v. v: . V~y, N:~J -<..e.c

' Va Ngai vi8t tiep :" ....

Bdn. khong phd.i.. id Hu Vo, cun.g khong ph~ chlid ;;,u' chdrh

dit.

id thte ndo thi..' ta c6

Nill Bdn. /ffiong

ill

phdi_

n6i.. mqt cach qtla

quyll. Nlulng nM ph/u mo td

ch!i.n.,?.

\".._

;"

x:a<:

9

)

N~ Bdn. id th~ ndo thi.. ngon ngu cua the

g.wn lffiong thi..Ch h?p . vi Nili Bdn. id tuy~t

aJi..,

-

,

M?t quan åiem sai lam khac chorang Niet Ban la Hu Vo, khong khong, khong c6 ,..., , quan ta khong " gi.... het, vi~ giac the"'"' tri-

duy nhdt . Phd.i tJ m.i.nh. clulng Ngp . "

Niet Ban d dau ? La eau h6i thudng d~åc neu len. Trong Kinh MILINDA PANHA . 1

sinh

Vua Milinda van d?-o .flue Nagasena giai dåp • "' · Ca"u ho'1· a"y' nhu~ sau : ff ;vL vLOng co' nu-<. ndo

ra tue nhien khong bao gi~ thåy d~oc ånh

nh..ui ve hudng tdy, huong nam, hd6Æg Clong

sang. Neu vi chlnh minh, khong thay

fulong t!i~, phi..a

giac ou~c.M9t ngu6i mu tu- thuo ~oi

,

'

'1

l"

anh

sang rna anh ta qua quyet rang tren khong c6 anh sang thl c6 h9P ly ch~ng Trong eau chuy~n ng~ ngon Rua va Ca '

.. •

l

•'

"'

tra loi nhung eau hoi

..

d~a

um

hay phi..a dudi.. , hay

phi..a ngodi.. . md ta c6 ~ n6i.. /Lang

(l ..

?

a~ ""'

tren sti hieu

a6 ld

N-lit Bdn. . 7uy nhi..R.n, Ni..ll Bdn. thrJ.i

...

I:JU

c6, vd nguoi.. ndo ;;,-inll I:Jong chdn chanh , gi..oi.. hr;u-JJ. nghi..R.m ill.ang, chuym cd!i cM

bi&t han dinh cua ca va rua chi thanh

tdm m-inJl ;;,Cd thi..' ddll ~, Hy Lap, 711.ung Ho a

that tr·a lbi " KHONG " . Lo~t

Ahxandll.i..e., hay Ko;;,aia d:d.u c6

" T\HONG

KHdNG " låm cho ca cang tin ch1i.c

rang

W

ihdnh

ttj.u da o quå Ni..U Bdn. "

VL 87

Tr. 28


...l • glO Ni~t Ban khcng ph~i la m9t canh nhieu Cuc Lac hay mot cdnh Troi,noi c6 ' ' /. , ' lc3-; et''; ham hinh thuc khoai l~c rna ngu l ol ..... , '' muon ' va noi ay ta m~c tinh th? huong

.

.

Hanh phuc.Ni~t Ban khong phåi thu9c loa~ • ht;nh phuc phat sanh do giac quan va khong c6 gi' lien h~ den

11

TH9 11 hay c&m giac.

cai

nghi nhung thuong ctu?c nhic åen la

w

gi' nluftp dM Nill Bdn.

khOng

' la' phai

Niet Ban

'h glol, •~• mot lanh tho, hay can

At m~

" <-' mot trang thai, hieu theo nghia thong l

'>A

'

")'

thuong rna ta c6 the di chuyen

'•

tu

ngoal

vao trong. ~ang khac, Ph~t Giao ~

ph~

nhan la mqt linh hon truong cu~,xem

nh~

mo~ •

ha~

thuc t& don thuan, thi

ai nh~p

m9t cai gl

khong

c6

g9i

la

9"'

~,

Ni~t Ban.

lanh

nua. Nhung,nhting nhan /

~

,-.J

ha y du då' t~o trong qua khu van con tro ?

)

1l

.

.....

c.-,

qua chi cten lue danh va sa c tan ra

~a la phap sieu th~, Ni~t Ban vu9t

ra ngoai ph~m vi cJa moi luan ly ,

.

moi

hi~u bi~t han dinh cua chting ta. Mot em -

.

.

sa~ sang de) c6 m?t y n~em v~nhung ly/ , 11 ,.. ~9 ' thuyet toan hoc cua bac cao aang .Nh ung o ( ...... c6 nh~g chuong trinh d~v~ch skn. Neu can cu ch~m hc;>c mot ngay kia em se hoc den noi den chOn va chung ay tu nhien em fl

s~h9i nh~g ly thuyet rna ngay nao

chting sanh la s~ eau, h?p cua nam uan,sac

~m

tudng chu~g nhu khong bao gio em

hieu

ouoc. C~ng th@ ay , dBi voi phan ffong • ' , ' chung ta ngay nay m~c tieu cuu canh qua

au.ang

con xa vbi dieu v9i, nhtlng con

Theo Ph~t Giao, cai d~oc .,

ngh~ep

b9 ctang hc;>c lop ~u giao ch~c c~n khOng

Mot eau h6i khac tuy khong thich w

,.J

N

ta o

da; den a6' con

-+' uudng

.. xua

, . -rna ' cu

eV

~

c hu'

d:

Phat va chu A La Han eta trai qua

th?, tuo~g, hanh, thuc - luon luon

bien

åol. Ngoai nåm ua~ ay khong c6 cai

ctuoc due The Ton truyen d~y m9t cach ro

chi

rang minh bach. L6i di huan t6i hau c~a

th~ong con va ton tai nhu mot thvc t~ rna ' , ~ • la' ll'nh hoAn truong cuu,hay

ta co t,he go:;-

.

mot cai ta, mot bJn ng~ nguyen v~n,khong thay ctBi. Do a6 hoi rang :

11

C6.i gil'nh~p

Ni~t Ban la khong thich nghi.

Khi ete' c~p den Ni'&t Ban , Kinh sach (

N

thudng nhac cten

du

Nill Bdn.

11

11

/

v6

hUu. dtl N.ill BG.n. , :>

,

Tren thllc te khong phai co '

/

A

'• thuc

hai hang Ni~t Ban rna c6 hai hi~ •

9

chJng nghtem ct~o qua Nfet Ban . trong

,..._,

h~en ta~,

con mang xac than

nghia la trong

"' ngu

> uan

Ngai 18.

l

w

lim

:0-c va

kiln

i:Al n6 l.uc

Khi ta het cto~n ctuong, åam may VO

w

minh /

khong con che lap anh trang trong tri -

.

hue, chung ay

m~c

tieu se phat hten ro-

rang. Nong Nc;>c da r~ng duoi len bo,

va

tu' nhien ch~ng ngiem biet dat lien la gl. • Trich bao KHANH ANH so/3 ngay 21.7.1978 so/ 4 ngay 15.4.1979

Khi ct~o qu~ å~6c thanh t~u kiep sang

/

thi~ go~

bai cua PH~ KIM KH{NH

lue la' huu ?'

du Nlet Ban. Lue bo xac than vt A La Han

da

ctic qJa trong kiep sang. ~~t fl ai Ni'&t

Ban ( Parinibbana ), khong con v%t c!iat Mot vi chu~g ay go~ la vo du Niet Ban

.

.

.

Phat hay mot vi A La Han, lue con '

tien h~ong hrl~ du Nlet Ban va khong

.

ta icon

VL 87

Tr.

29


<)

dåi. Khi

g~p

kho aau thi ho tim cach • h6a gi~i ho~c xong xao vti6t ra trl kh8 Y:

:t " '

...

u au ae a at

!t'"

b~ng u tl_Q.c

c ho

an lanh; khong

lah tranh. H? cho gian nan la n? cJa anh

·Y NGHIA

hung.

l

"Lao x.ao -16ng

vo

.

Kho' dau c~ng c6 cai thu V~ c~a n6 la thu V~ ctia aau thuong nhieu ke' khong

Ho a hong

nhieu

a

nghia.

the' gjan

' thuong c ho ho a hong la sa"c oep cua ,. ,. ' nhan, la nht.ihg net quyen ru' me sa y trang nam tti. NguOi ta thuong

,

loa i cA y c6 hoa, c hi

ri eng

nga~

d6

'

.!,

Nen lam

l

lue

.

gian nguy rna lai con ,

dam xong xao vao khå dau ae tim oat

'

y'

tilng,

y..i..an nan .f..d ntJ anh. hilng phd.i.. vay. "

HOA HONG co'

ng~n

my-

cua

c: he

ca c

hong lå

aåc

.

an

vui, hpnh phuc. Vdi

-t}?O

Ph~t' hoa hcH1g c6 hai mau a~ va

td:hg mang y ngh'ia buon va vui hoa eling trong cuoc sang con mang mot h~uen than • • d' tren bien tran c6 cå bo' de'

va

pl--,ien n~o

.' tinh sang gi a nhat, hong vua c6 sa c l?i co' htiång . song hong lai co' nhieu ga i nen ' hoa , be canh ha y vud~g ph <!:ti gaj_ khi ngat

- phien n;o iu~ la Bo ~~ va nguåc lai -

VO eling åau nhfrc, va du the' nao di nua

HIEU trong Mua Vu Lan , Ngu~i con Cha -

nguoi ta v~-n sa y chim d6a hoa hong. C6 k~

M~

la~ cho hoa hong la biet tuqng cho

ttlåi th~m . Trong d~r nay ai con Me Cha,

• 1

lanh

l"'

A

v~c •

'

hai lanh

xa. Bai hoa la bi~u tudng hanh phuc .

.

an

vui cua cuoc d~i va gai la phien - nao' kho dau. C6 khi vi ham lac thu, oam

nram

s~ vui dep cua cu9c doi rna vubng . l~m

lue h? vi s6

.-

g~i

" don hoa, nhung

. . c hl- sy,

\

phu quan tu

l

;-~~uåi '

.

~

-'

.l<e -

.. , -

.

c ho ho a la ho a ... gai la ga i. Khong

vi

ho a rna

!'lO

..

phai ga i va' khong

.

rna tranh xa hoa, Ho xong va o f

vi

ga ., i tan huong

oung mu'c cua vui ae;p,l?C thU ( la va cha p

' ' aau ca y cHmg nhan mo i kho (

.

ho a ) la

.

gai). song phai ' cha p nhan vui sudng Cl~p 'd~ la~ kh'o ela u phien l'!y~nhting lue vui ,

9

>,.

l

stlong phai tri tue va thieu due (eau it , • ' ' åe tan htiong va biet å u) sti an vui la u

.

con ~

chu

l "'

~

von la diem phuc nhu d6a ,..J

.

hay chi con Me van o6a hoa hong

ad

~uoc

tuoi.

vi

hoa

hong

cai len

ng~c

con Cha M~ hay

'

chi con Me thoi;a6 la con c~ bau

troi

M~ lå chåt lieu Tinh Thdong tt!~ tth1g nhip

.

.

.

.

tim åap hay giot mau aau tien khi . con Me Con cho cten lue sinh ra, ldn len

Ho

.. vuong

thuo:1"!

,..J

~

y nghia

cua

l le.

Ln }:c;i!

~

trong trung nud~ ~a du2c åieu boa

.,, trt1~mg

.

t;-J

nen

,

xa lanh c~ moi su vui v~, dep å~ '-

~e

'

dung hoa hong de n6i len

9

::

tam gioi la : say aam va

. gai kho aau;

song khong phai chi le nat thoi,må

giJa va

)

mai 1en lue trudng thanh. Me vån la net

a~p tuy~t v3i va cao quy trong cu?c a~i d5i v~i Con. KJ ~at M~ thi phåi cai "!"t ..!. ~, l len a6a hoa mau trang ae chi cho tang t6c , cho mat mac va u buon - B~i M~ a~ khong con 11 -f)Jj_ hll V/U. k_hj_ fY/e_ ch~g COn : n Nhd v$y)c6 a6a ho a hong t'at pbh c6 ga i. Lam kief> ng1ldi sang å tren adi å' co' than la c6 khå va cta' c6 kh~ phll. al c6 ' ' th:f can vui. Neu khOng vui khong kha "' tu

a

VL 87

Tr. 30


khddc c~ hai.

" i)J" Wt c6 vui id c6

,

,

ldu5 ,

"" UL/.JLg ~.'-~ 1hoi th.a Cl.Wig kh.o cu.ng

, "

VIL-L

Nhdng>kho vui chi trang trpng thai nh?n-

thieii truy~n

tn'uc . Vf o~i ngh~ va tinh thd&ng - nhti " b9c , lo lang J ' bao cha Con C'. a1;cac .., vi yeu nuuc '~ , no~ ' . anh hung chien si thuong

Cha

M~

-

..

chJ Ph~t va bB tat vichung sanh ph~i l ~ A than A dau A' kh'Ao su~'O uen A cuu/ ao tat ca sd. dan

.

"

#

ngan nao aeu khong aang quan tam,

. .

#

khong

nai kh6 nhoc;ho tien len mot cach la• ce-J A hA' !J h -+J.b • on cua o uu" c vu1quan , dung manh•tam )

.

(V

v~ thoai m~i trang sd m~ng thi~ng- lieng

a6 . Trang su thich thu

vua

lang

- , thi kho

s0

PHÅT ~AT CHAN THÅT

M9t ang nha giau yeu ca~ Sengai viet m$t aie~ gi

dg

cha

~inh ang ta tiep t~c phat aat

va co the' tang trl! tu a&i

Sengai lay m$t manh giay ld~ va

"" : viet

"Cha ch.el,con ch.et,ch.au ~" ong nha giau nai gi~n :

' nao <h c hang ntia må c hang thich nghi)thi .... ' Vui vO. khO van nguOi ta c ho vui la khO

" 7 oi &.do ang vill cCU.

#

-.1

,'

.

'

r-J

crrng khong hai va roi lot la~ c~ hai t , -=-' A l c ..._'> "'' h~ la' chang co g1 not . hang qua uo c 1 quan n~em va nh?n thilc c6 tJ" ta rna thoi .

d

T6m la}, chung ta du~g qua quan tam c~ hai le a8i ngh~ch cua ly tren

roi lo lung A'

,......

.,"""'

ch~y

A' tron hay xong xao vao A

'

må ta hay lam m9t cai gi do a~ mang

aem

9 phai

dan

than

Thi dau c6 vui - nua ' V chung , ta dA' ai chang eu

ph~c v~

._? /A ' bang tat ca' thanh-

tam va thien y ' c1e' xung aang mqt con • ' hA ), h(.. 'a nguåi mang m~t bas chat p ?t tu n am 9ng }

.

-

v-

/A

.,!..

A

"':

A

lUe Tu Bi bang COn mat trl tUf Va

.

t1en cha aen thanh tuu ; khong nå i hay VUI .

g~a

dinh. to-i duoc

iq-i

plulc k.ia : 7q.-i /lao ang aua nh.t.l :t.h1 k.ia ? " ?

,

Sengai giai thich :

" lai kh.ong c6 dua ådu.Nay nh.e Neu con ang chet iÆudc

ang

å6 kh.ong ph.G..i id m9t lltj. &.uori.

' ong ~ kh.o> ~na" n cua /lao .? nh.u ch.au ang qua

q{oc gia, dan t§c

tau

ch.o

g1 cU h.qnh.-

'

la~ ich låi cha chlnh minh, gia dinh

"' den c6 kho

nay

sang eta-i khac.

tr\e

von la vui bang ngt16c lai dau vui A

gia -

c-J

dung .... >

KHO

con ang,

ih.~

iÆU.bc

Jo:

6ng va con

6ng

kh.6ng ih.ay f.ong rrU.AA tan nåt llao ? Neu til r:t6i nay qua doi.. kh.ac, gia J.-U?.h ang

cu: chit

th.eo kie~ t6i vua viet

ch.o

flo

/Jtf

ang .1..~

~

J

ih.1

c,Ing id m9t

nh.~ · ~ cua ' cuqc ~

g9i vi_4c nay id " .....

:::r.J-·

uu~

.

SU PHil

lo~; ~

ti~!

CJW/ !HAl . "

(Trifh Gap Nh~t eat ~a)

VL 87

Tr. 31


l

NHd ME CHA

C6.nh Mo :Vu5i noi x.a kh.di 7Wi.g nghe giot f-4 ctay vo-L .otl :Linh. Chi. con vang :L.Le.Æg k4 kinh. R8~ ~a mot g6ng ~~g m1nh x.J'x.a Bo':; ho'i ;m'(] 1me thuong cha )• tai . • • que,

ICXJOCCXJOOQIJQIQQJQOID[X)[K]I@ • iJOOti• • • IJQIQQOIU8UiUOfj(

VL 87

Tr. 32 ·


J

A

l

11

A

lAI HOl THONG NHIT PHAT GlAD -

VIETNAM T~l NAUY • den

Tudng minh

:rondheim , Bergen , Stavanger , Hoss

sdfu, kh8ng ngo l~i

nguoi tre' nhat ...

Bac H$i

tru6ng

cac anh em trang Ban Trt Sq hinh

va

då"

nhu

co m~t td chie~, tat cå de~ dam chieu vao bai b~n cda minh å~~x&)dvng cha

cO

trinh ngåy mai. Anh N6i vu /\

/

chudng _-

ue- o al. .

ve

,..j

e:"....-

sau cong tac nh9c nhan. _Cung t$i cho

ph~i chia lam ba bo~,

m9t than

anh.

nao

1a

di ruoc ThuQng toa 1'hich Minh Ta-m tu

phi

trudng, nao la dan du6ng cho chu B~i bi~~

t~ cac ti~h xa åang van t$p ve-cåc n~o -

-

1

nao la phai lo H?i trJ6~g, trai soan ,-v

,..

t~i t~nh tha~

deu

rna m~i ngu6i

phai

co

~

' canh

nhung horn sau ... Bo la quang o&m ngay 5/6-87

c ho

cua

Kristiansand , Drammen ,va Oslo . + -

l

-

~)

cac aoan ~?i bieu tu Bergen

Trondheim, /

"'

h ang nam

" c!ay

•" mai

b)

...

/'.

t. l

"l

rv'

._ /

ay tram cay so cung co gang

- nam .. ~oan tu

c!"' en

/ a~o ~ sau huu-v

Th~t t~n th"n cho a~o t~m cda

qui

hull' nay ! t>uhg muoi g{o B~i h9i khai m~c .

.,fl. sy_1 chung ~l minh cua Thuqng tqa

Thi~h

D uu

Minh Tam va hai vt B~i ~ut, chudng trinh

~~i h9i OUQC die~ ti~~ dung thea .l/

-

)

t~c

t h uc va thu

nghi

,.1

·-

can thiet ...

~

Oslo

trach

t>em nhiem

-

/

gia b~, gioi thi~u thanh ph~n tham d4 va ,.,!

A-'

Il' '" nhat to" ' chuc Phat Gia'o Viet Nam t9-i Na Uy"

Ch~

_+_

to.a

ky c!oan

aoan, thuyet trinn aoan va thu

cung ch1<;3c bau ra trang phan nay d~· -.J

N6i thong nhgt lå vl trude day HPGVN

ch{ bao gom Oslo va cac tihh

gan

trang

mien ~ong, con cac tihh thUQC mi~n T~ c..."

....

,

.

J\

l

3 ,./

,

~

"

nOl ay aa th~nh l~p HQi rieng ) .

1\

ho~t Ph~t s~ . Horn nay Thich Tr"i Hinh va

Thi~h

åt

l

ca c

a~'

sinh

chi~h

m<$t HQi chung mol ctu.9c J~t thanh vå~

ete'

va thuc hi~n .

-

Sang ngay 6/7 HQi trudng a~ du~c ;

tuu deng ou . ~~i Hqi ou9c tri~u t%P

te' b6i

ca'c ~~l .r. · b leu · "'' cac "' Hql " · va- Chi H~i " " nen khong ~

,

,._

Ph~n di~~ d~-la die~ van khai

wa c , cu~ bac Nhi (Hqi Truong dciong nhi e m) , v ~

l

khl co phan chinh trang nghiem tue . la Bai H9i B~i Bie~ nhung sf s8'

tham

_, ",... "'' .l cung co, tren bon muui nguoi . Hign

trang Bai Hoi g8m 7 ffoan t>ai bie~ :

Tuy du di~

~

Thay .

~ao tu c~a c~c

).

Thu~mg tqa Thi ch Minh Tam, v~ 1

co hai Thay

Qu&n Khbng

lam

vi~c tai cha~. )

tai

-

eau

lei chao mung cJa Ban To' Chuc

A'n bl. en' o h al· ngay - Bc;ti Hqi " " Thong "' Chua

Nam, Bac vi qua xa nen Phat tu

xa

cach

Stavanger va Kristiansand tuy -

Riehg

1\1.

tqa tol cao cua

D~i

h Qi da to

c hu

lei

·:... ~. l

khen t&~ c~ mqi ngu~i d~ ~em m9i no

ph~c v~ d~o phap trang qua kh~,

lue

Thuqng

tqa cung phan tith s~ 19i heyi trang ..J 1\' ket "' ' "' ae hqp to"' chuc, va cuoi cung

toa khuye~ khi~h nen thbhg m$t H9i chung vi co duyen

Thtiong

nhåt

da

Na Uy trang tuång lai ' 'h t h'/ A Dl. vao p hAan c h ln uc la- m9t l

-

bao cao cua tdng a6n vt .D~y la yeu l

thanh

co, o6

sJ hien di~n lanh dqO c~a hai Thay

l

van

c~ thi~t, gi~p ~~i h9i biet ros~

VL 87

la

t~i lo~t 'l-

eau

sinh

Tr. 33


)

qua nhu sau : ' , Tri sd Truong ,/

tiep . Qua m~c bao cao la di _+~'

"/'

~l

,.,

-

ae thong nhat . Thuyet

f

trinh bay ve'

vao van

trinh

nghiX, mue chC'h cda 14..

A (

-

,.,"

",

, ,..

"'

,...

,

ngoal uoc muon co m9t H9i chung,co ton ,

-

"'

-V' •

~

,,

l

,

chi va phuong hudng chung, ae tu ao co tiGng n6i chung tren tu cach

phap

ngo h&u t~o hd~ hi~u cho m9i x~y

ly dqng

nen ting ~~o phap ve-sau . Du~g

la

Ph~t d~o nhi~m mau . Toan th~~ai -.;

l

,, /

hai

+"aong

,.

da hoan ni chap thu~n

the

hon ca

"'

flO""" B~T

"

pho ke h.&to chuc 1'\.,

'

....,

TRUONG T~I

LE

vq

,,J

,.-

/

Tong Thu Ky

.-

TRAN

D~c uy tai chanh&k . thiet "'

,..1

PHAN

f'l

VAN

/"-

Dac uy xa hQi & tu thi~n flåc uy van my ngh~

~l

V

TO VAN

QUANG

NG. VAN

UONG

" Dac Jy thanh ni~n phat tJ: HUYNH VAN THAI ,""' khac , ;.. cung m~t SO"'.... OqO huu cong SU vao

. .

Song song voi

Ban Tri Su

no11·'l

-oay la m<?t

-

Bac : --D~NG VAN

tl"'

#<o

"'

srfm , chli' Trffir ., "'

MINH

va Chu CHE QUANG KI~N .

l

khong

khan

dc3i

tranh kh6i khi mai nch phai thay

tai chanh, l~ch t r inh sinh ho.at

he$ i

t~ch c~a h9i vi~n ... v. v ... Tuy

nhi~n

y kieri ..J

/

,..-

-

,.../

Ni~m : do chu

CHE

QUANG

KIEN d~m traeh ,, l

,..

.....

,...,

~en day ~ai hqi t~m

nghi

sau

ngay m~t moi va c hua~ bi tinh ngay ham sau

duQc ph;t bie~ khBng phki

)

H?

vil Ban

it nhieu v&-cac m~t nhu : hanh ch:nh ,

nhu~g

cac

Ban tren

hi en

the kho

HOA

1\ ~ ,.. Dai h$i cung mei ra mqt Ban Co Van gom co"

A.

nhien, bai le nhung

THÅNH

TRAN QUANG KIM

' : Thu' Quy

_"

~uc soan th~o n9i qui la soi -

.

ngo<;~-l

"

trang

phao tay vang vang bat t~n

"'

l

pho

,..-

TRAN VINH HOA

VlJ

,.,l

hien niem han hoan nay bang mot

l

Tri Su

su

kh~ ong

-

KHlJU VAN NHI

~ pho" n9i

j

c!oån

thong nhat . N9i dung trinh bay "''

l

Ngay chu nh~t 7/6 ~~i hqi

tåi nhom

/

la nhung phan uhg ngh~ch chieu rna phat

xu~~ tli

thånh tam ,/

/

muO~

-4-11)

mo, i

tiffi

-

,,

"

/

ph ap thlch ung a e lam sao v ua co , l

nhat vu a

, g iam

" x ao

,.-

phan

,...

cung, ._

~

'V"

' bao,

~n Tam N'

khan gut mat cung

-4

,..-

,.'/

tron cho ne nep /1/

l· dL:a"' co,. tr u oc "' aay "'" ' mo;.rJl. IJo" ! c ua

. nhd hbng

.l.

au~c

Cuoi ~

nhung

;

kho ,, l

+

ai qua

va

qJa la O~i h9i d~ xay d~ng th;nh

l''

-

cong

ph~n nhiem cho Ban Trt S~ trung uong dbng

thdi

n~i r~ ve-trfch nhi~m cho tung

t ro, chu~ vu . Mue , q- i~i thi~.u

vai

c!c thanh f\-J

/

vi~n trong Ban Trf S~ du6c dien ra sau do

"

trJ6;g Khuu vån Nhi . Tung trang phao tay c6ng t6t a~p . s~ tha-nh cong

trung uong. Th~ theo chudng II

"· N<~ll

qui : hai v~ fl<:i DtlC' Thich

Tr'i

Minh

cung

' thinh Hoang

gid chub H9i trudng vå H9i pho

c:teii 9

A.

p han

cung V6i l6i phat nguy~n c~a B~c

cong

Tri

1

pha'p,

. "'

Tri

Su

nh~p nhang chao mung cho

"-

M~c k~ tiep la bau Ban

va Thich Quan Khong d~oc

. A./

,

ket

b~n n9i qui chung cda Hoi . l

_..f..J

v~ -fl~i -Elde aa xuc tlen Vl e c

th6i D9-i hoi tien hanh

di~u hanh.

Ban Trt Sq trung uong dupc

the o

the' thu~ pho- thO'ng dau phieG

va

·'" ket

B~o

dau

" - " 1\ 1. ~ phap tql• oay chuyen minh

qua

giai 5o~n moi, giai ~O?n rna ai

ai

c ung ""

c16

' cua

hai

tin tuoig vao tåi nang, due ,...~

Thay

,,r

'

bau

cu Ban Tri s~ de gi~p vi~c

båu

,..cho nen

cia danh

~1

BJa ccm CUOl cung QU~C 1

chi~~ c~ nhi~t tinh va -

,--1

,.J

n8ng

nan

,/

trong -

tinh d~o huu, nhung mon chay do ban

ta y

kheo leo cJa cac chi Nam, Th6y, A~, Quang

VL 87

Tr. 34


, ... åa

.Thanh, Kim

cha

huong v} kho qu~n

Nghe et~

nay

"" th.;t nhieu

,_

åa

" hJci hen

./

qul

trang

y,

o fl ai

h"· Ol

/

' " thoc p han ket /

c ung

m<?i nguoi cTLh1g len d~'

ph~t

A

h6-i

...

"/

va bat

-

Sau

nlem

....

"' c ung

nhJ ca c Chi hti cha phuong

ngh~

ffqo

tay

nhau

khong qu~n

va

qua nh Jg' ti~ mqt ngu6i bqn

~;

Nhtfng phudng hudng ngan

han c!u9c hai Thciy ct~t ra cha HQi

aoi

ch~t

ve- nha

ch~p chung hinh luu ni~m v e-sau. Toi nhin

d"/ en

ti~~

""" di en

aa xi~t

ffiSJi ngtl6i

trang tinh

ng~

14 gi

h u'/ ang

p ha lgn han hoan . Trd6~ khi ai

c hi

"

l an ta i

..,-

1

~~i · h9i b~ m~c trang ni~m 1Ju luye~

ngu&i mot

m<?i

,

ch~t

"'

..~-~

"'

tal aa thay

mdi

quen ~

l-;-

,.. cuoi tr en chan

n~

dung ~u6 Ph&t

QUANG

...

TAN

ghi

thd l

,..

PHAT NGUYEN l.

J

~

~

Bon JJ..a k.Jwp ne.o piW. vOn., i)~ c.h.un.g mac cJ id. ihdn.. j_Ju aay . " \ . , o) Xot ad-~.. lue , t.iJzh ' fil. c '> ay, ... Noi qua chJa JJ..6t, noi ~ay c.h.ju ihem. 7-iA.h nghe. &.n.g iJ..u'oC. em dem, 7hi~ ~a c.h.dn.. d6 JJ..en ihem mf!ng du. , S ay rz.IU.A tdm. 4tl ihiln ihu, floi hay u6t c~ i.Ju u'u phil.Ji . Cu/l:g dåhh.. h oa khuc iJocvOuyen, sau. Bong lulr(9 tuy il e:.hun.g 7hong 7dy 7dm. id JJ..o'l. ngo'l. JJ..dy c.h.dy, N~ ~iffig kh~ tgn,ihang ~gd.y ihong dong Duyen fd.nh 7hfu. flacvJ Ong, ;'\ > .J. L •'.J. - L •l ) /{L ' -oang con -<.nU<- at-l 1 cua nong h 9• t I L.> Lang i.ong the. o lianh 7u··- Bi, Ouy lj Ph6.p 'Ph(1t t u v~ th1m m/ nh Nguyf-n aem ihuu kiei) JJ.. in.h /) inh,_ Lam ihan.. gid tien v~ Bqo Doi . Nam (1o 7um Bu.o chrJp i.e i . ... . l

tbitit 2

da

?

l

mien

.... -

.... -

"

t~nh

thu hon tien

Phui sach no tran ng9 canh thien , A

A

Than tam thanh

~

l

A

ai

"', l. ""'' Bon mua lanh lea y che• am

A 1

l

l

-

l

1l.

... -

Tam tiet doi lang bat do lien l

l

""\.

t.

-

,

Chanh tin ruoi dong dJdng giai thoat ,

... -

,_l

Minh s J tam hqc lai ch6n truy~n , '

S~

l

..._l

"

-

.. ,

l

hann

ly suot thong diu dat chung ,

o\ . h.l~p ~ Al " " Lang h oa h ~l chon thien nhien

l

NHU

...

Ouang 7drl.

TRI

l

T"ONG BAD Theo nhu Thd Ngo, H9i P.G.V.N sed~ o~nh phat hanh moi nam Ba so'bao. Nhan Tet M~U THIN 1988 . Hqi se phat hanh B~c San Xuan. Ban Bien T~p chung toi rai mong don nheyn 8~ dong g6p bai ~6 c~ng nhu y kien xay d~ng . Ch6 a~ noi vi~~o Phap- Xuan- Dan Toe H~n

l

ch6t goi båi : 15 - 12 - 1987

'' l' Ba- l. vo xin gui ve,.... :

,.,.

TRAN

HOA

STORGT 2 - D

3100

TØNSBERG VL 87

Tr. 35


~l

l

PHAP SONG ~~o~U:Jrft

-~Æ-~Yf6;n/Z_ Cung quy ban

' Ph?t pha p VO c ung ca o sieu, tham

ao

Von thanh tam , th~e~ y trong tinh -

mot khong the' deo.l gi thong ct~t m9t kiep ' thåi sdm chieu tr-u phi aå tue du yen- Nhu'

than t~_giac phan nho va o' nhieu noi thu • h , sac h ,t hA' ._- giac n hA?P·l u ' cac k 1n ay b~n>n ham

bai k~ khai kinh <tå thoat len y d6 thu9ng tham tham vi di~u phap

v~n kiep nan tao ng<} ... 11 -

• 11

vo

_2

l

Phap Ph?t cao

/

kiep

l

l

j-;;' t h a aen cac b ~n u9c;dau noi dung, hinhtAl

thJc h ay

sieu rat nhi~m mau, tram ngan muon kh6 tim eau ... -

)

A

l

...

)

van-t~

co,

v~ng

...

, "' ve"\ non kem , toi

~ l,.. cung mong tat ca} h-/", uong ve"''

m~c

T , " , aich Phuong

phap An_vui 11 rna hy X~ cho nhdng <lieu kh6 tranh .

Song khong the vi

tn'e

rna ta hd h[ng n~n lang, th8i chl~ma

hay

MQt so phudng phap tim d~t'sang an-

kien tam tri chi suy tu nghien ngamtrong

vui'' m8i ky ba o to i s~ ne u len tu;g phan,

ning phap dU'ng tien ba~g t~t

hau d16c g6p y v6i quy vj. Md oau ,

t:'

....

,.

~

d

-

tam thanh

' se.... aat ~ roi Ng? nhung nguon an vui

t~-t~i

Chung ta hay t~n dyng di sån quy bau eling rna ~de Th~ Tan la

11

da o&

lai do

vo

chinh

Phap BJo 11 ro'i hay dab tien m.uc _ dich

cao sieu ap åay an l~c -

xin måi cac b?n cung nghe ngam m?t l.

'fl6 lå eau chuy~n v6i t~a d~ c6 ao

l

l

l

d?Y ra~g: 11 Ca c con ha y

da

ta . ~tie Ph~t l

?

t~ thap åuoc len rna di

. l

11

'

r/

' J- /,.. Th'e" n h ung auoc <Noe thap

len c ung

can ph~i c6 phudng phap va nhu~g phuong<:

.1

,

tifon. Phan lon rong,cao xa . cua cac /

..N

cac kinh, sach, bao luåc mot vai

J

trong

V~

'

/

vua tri vi

nuoc

giau ve' tåi nguyen

du6c thu vet tJ nhieu obiJduoc

tlch

ti~

{ai. Nao la ng?c nga chau bau, vang ' xe ... aay _.,..~ å"' "" , b?C, ng~a ay, V?.. con et"ongaucj ""

cl~i

.oJ

eling muon ngan phi tan my nu tron sung

"' f man.

1 Du'o~l. con mat .!. cua ,-; • m?l• nguo1

.-' " dinh l cung c h o nh'a vua l a' t9t cua moi /

.

ai an

vui, sung su6ng. Ngubc lai, . nha vua

tJ

phuong-

thay mi~h r~t nh?C tam.phien xac boi

lo

' con

"' song tren c~i tran lam kiep ngu6i

nay.

.

khong

NM day

phap de tim'~n vui~. Khi chung ta

.

Toi

1

l

mon a~oc hu6ng dan qua nhieu loi toi xin dqoc gi~n

phap

no r~t giau c6 -

da

11

11

Thuo xua, c6 m9t

Ttnh -

da

eau

chuyfon d~ tu~g d~oc nhieu ngubi bi~t den

Niet Ban Tich

Thanh rna Chti Ph?t va Chti Hien A d~c. v~y1 dieu tat yeu la do chinh chg

toi

~

'

' .... l Dau g~p canh ngo thuan . hay nghich nao di ~ ~ ~ chang nua, trong lang van thay mot .... t r6i ty t ai

~

t~

..J

A' .lA y ),.. ' /A ')'"" ton, va\ ph'at tr1en,ae cung co nhung gi

rna ong ta hten dang c6. Tåt c~ nhu~g nao l~an hang ngay V~ l?i danh ,le SOng,chUa .· 1 k"e et"' "' au, benh h oan ... l'uc tuoi ~" ve,. ~ en om ~

a

VL 87

Tr. 36


' Th1e nen net mat ~ nha vua l,uc nao ' cung ~ gia. A

"

,

'

..J

hien r~ nhting b~c b?i, nhan nh6 , ~ d?t .. Mot ham nha vua mbi Quan su den h~i: ,."" qua ' kh~o nao, uu ph1en... ·"' Kh an h - Tram ,...J

"

,....

c6 cåch nao giup cho Tram åti6c vui suång , l~c

va an

khong?

Quan su tau ra~g:

-

. .

- Muon tau be ha, xin be ha.. phai nguåi , d1 tim... xin mot chiec ao 16t hi en co tren ,,. l l h,.., nguo1 cua ke tu cam t ay an la c thtic sti .... .... et ,. ., se nh"'at tren ctoi, em ve mac thi Be h? h~ , å" Joe n u y

-

{

-

.

~

.

.

V

-

Nha vua ben ra l~nh truyen cho nhieusd .... c h o a~uc -t • 1 J • ' l ot ' cua l ke1 an ca1 ao gi a å i tim l

la c må Vi Quan J,

SU

da bay V~.

Ndi aay

2

'

Ca c su gia phan nhau di cac nuåc ~ th~

thanh

åen thon que, tu nåi do hoi cho ?

l

tti

,....

toi chon le loi ... van khong sao tim th~y ,....

.

.

ctuåc . nguoi tu cho la an lac. Moi dan ttf k~ sang iten ngtldi hen 'l

/_

-

nguoi

....

....

khac nhau - Nguoi kho do ngheo tung , •

'

l

2

....

Oua hinh, qua tong

nh~

~~~

(..'

nh~c

nhan

Lue con con te iay ti/am, ~4 ~ong,

~~ n~u da cho

con

So~ hom tan ido khong ngdng

k~

Nay åa con ldn, ~~ noi åau ,.., Cong on ~inh duong mong gåo

tam

cfå p

)

.

vo con ... dåp . denh trong moi su s~ng! Mot ,

l

)

,....,.

stl gia ben nay ra y nghi:" C6 ,

,-

.

.

khi

tren

l

nui cao rung tham may ra co nguåi nhu vay ch~ng ! " ,

~

nghi Nhu~g mong khon lo~ con ngoan

" .... tri, nao la;tinh, danh, l?i, ru?ng tien '

.

~ua

nam

1

kho

?

kho vi cua cai giau c6 må

con Nho

' trai gai '

nho lon ai ai cung cteu c6 noi phien -

~a ~a

7 han 7~ong

oi :

~f ca~~h con no'i ~a

kiip fuu fqc,

ke ~a nha

7huong kiip than ph4n,

~6 - ham

hi u 7hoi åanh om fay chuoc ~a~ aau

l

'

V~ su gia å6 tu minh r1eng le ai

tu'gan åen xa nhung ~i khong thay

tim

Qu~ng Khai -

ngubi

2 ' " ' ""' nao ca. Trong l'ong ong ta sin h ra channan

~

ni

,

.-

l

""'

nhung cung ran t1m them m9t lue nua

thu

xem sao~cho t~i khi ang ta den m?t

noi

tham sdn cung coc-m9t c~nh tri u tich

va

• uay :!-~< ,.. .12. than h tao ; noi co' cay hoa la, ... ouum r

oay vang lu~g "" voi ' tieng chim keu v~dn hu hoa lån

mau tuoi tham

do

tieng suoi

1 2 a") .,.. Can h o ... qua l a' B"' ong L a1. T .1en Mri mien mang tru3c c~nh tri muon van håp

, reo t hac

Ldi PHAT

DAY

Chillh ta la cuu tinh cua ta.Qua thåt v~y. Ai khac c'tiu auoc ta bay gi6? Kheo kie~ so&t lay millh tue la dupc vt cu~ tinh von kho

tim

v~y.

VL 87

T:r. 37


F

~

dan . Ch9t nghe tieng hat vang

l

v~ng

yeu

7 .,.., ' l J.' åoi aau rtay. Su'· gia l1en rao budc aen noi "

l

c6 tieng hat ; h~en ra trude mat lachang l

A

thanh nien khoe

J

m~nh

f,.,

A

fA

, chi mgt chiec kho ~

tren minh, chang ta åe l~ m9t than ....

V?m VO da nau

S~m

hinh

...

l

ai tim ngu~i an vui sung suong nhat ,

.....

.A

- TOI KHONG

... Mau

hat

-

)

]

- Anh a·, 1. Anh c6 an vui khong

?

-

t

l

-'

"

An vui 1am chu, sung stlong lå'm chJ!

-

,

,...

;-

Nay nhe,sang nao to i c ung thtic d~y

vua

.

.,,

" , nu o c SU'". " rua Ol khi mat troi 16 d51ng, voc , ... 7 , ... l ' nghe mat va thudng thtlc canh nu i rung ' ' muon chim ca hat ' dung sang qua loa roi V

.

~

.

. CO

/

AO! ~

v

..

truyfon tren uay chung minh rang:

Hanh phuc an l~c khong 'å danh V_?ng tien... tai, vo uep con aong. N~i t6m lai khong

.

.

d' cac

. .

tran phien, due lac .

l b'au Co, n h' ung cua

Chang thanh ni en tuoi c u&i t ra lih:

,

.J

~

' nhung

vua ch~t cui d~dm ve l~c quan, yeu doi 1 ~"' gan, "' vi su~ gial h oi c h'ang t han h Tl·e"n' aen .... .... . " rang: n1en

<t5i

nguoi,

xin chiec a o 16t aang mac tren l ,.., " de' <lem ve dang vua mac c hua b~nh kho . "' nao. ~ Anh låm on c ho tOi xin. åau ph1en

l

bap thit cuon cu?n. Anh ta dang vu~

lenh

-'

,.J

nang, veng len

l

To i la så gi a cua vua, vang

.). ffid

" muon

' chang sao mua du6c, ff6 la mot tam han an ; , • "r-1 ~ lac vbi canh thien nhien giua net å~p cua l

l

-

dat troi: nui cao, be r9ng, song da i

,

o/ l"en, g1o • t h oang t ' trang ... tran uay suc sang "jA'

l

ttioi nhuan . ~6 th~t la VO gia! ')

~

';'

l

7

.,

"

j

Chi c6 nhung ke:"biet <!u eau it" voi '.;

,

/

l

åi don cdi; trua vi thach deng nau com l " ~ an ...,· ~ glan • ·' dung voi nhung thuc aon nhu.. :rau ~ '' '" ' Ch 1eu · " ' l a1. gan ' h cui l tuong, muo1. ra dua,

c~p

phB ngheu ngao rong ban låy tien mua thuc

nhien vo eau, vo tranh.

mat biet nhin m6i cam thay -

nh~n

va

thuc

2

l

. Han nua, sdc khoe va long yeu aoi ~

l

trang trang t~ t~i biet hoa eling thien -

}

Ngu6i ngheo khong c6 m~t chiec

-

pham can dung. B§ng da la ngoi nha thien

-

,

ao

nhien Ju d~ cho toi; khong hu hao,khong

{ 16t rna van an vui. bng vua cao sang nhat

v~i nam thang,dfu mua

thien ha van thay kho so.~6 la th~c c~nh

d§t nat, vdng ben rJ

.l

'"/

,.J

t

b" bA

,....

p

,

:)

'

g1o bao bung. Sau nhung bJa com chieli toi tan

l

l

...

,

en rung, me suoi; ngoi lang h ,,.. . reo va' ng hJ dnh ng he roe rac suo1 am " . " , thu cam l -' an hoang hon tro,' ve,.,, r9n tleng l

,

~

con trling hoa tau ban nh9c hon nhien ...!

~ l'a vao ' nhung • +" trang .... ,... Nhat aem rung tuyfot' , , a~p. nam truoc mieng hang toi goi

•PV

tren phien da ngua mat nhi~ anh 2 toa

/ sang

" tren

" muon

" cay

1

v?n

1 co.

trang V'ao nhung -;-

/ ._,

>

thoa

buoi sang trang anh nang chan hoa A

l

/V

t h uevul ngam canh .,

'

.

-4

?

A

/

v ~t

.

' nui

aoi\,

hoa

c6

,

thom co aep; . tu tai v6i thien nhien l

vui

eling non nudc. Con _hpnh phucnao hon,sung "/

'

-

#O.l

sudng nao bang! Tren doi seng nay de

.

may ai nhu toi ' va c6 cJnh an lac bailg? ! ./

'

,.....

,....

'

7

l

.

l

Nhin ve lich su cua Bue Phat la ca ' mgt bai giao ly sau xa cao vut. Chua n6i /

toi

Ph~t

phap vo eling .

/

~uc

Pqat von

la

?

mot vi Thai tu,tuong lai s~ tioi vi •

;

l

1

1-....J

....

vua /

c6

cha v~i tat ca nhung sung sdong, bao u6c .... , . Nh. ,. t h"' N ..""' mo, +"' aeu ~' au aay ung Nga1 ay ro nhung

nao

l~c thu von la nhan cJa moi phien n~o va l

kho aau .

Vi stl gia nghe qua mung qua n6i:

VL 87

Tr. 38


... ',. a""a t J" bo, tat , . cal ro1 ". xuat

Ngai

.

' ' chan ly. COi bot xiem y lua tim

>

la ....

v6c ete m~c åo tho råch nåt xa lia mqi •l ,..; ,,. due lqc cua the gian, a~ sang ba~g nhung • / ...,. vtil fl"· bt!a com xin an a a u. 01 kh 1· v31· ml de ~

-

,

,.....

suoi tråi rung, Ngai van thay t~ nhu, Va 7 "'· cung ' Nga1 ' . aa +""" c h-~ n"' Nh u' cuo1 ung qua B"' o ~e. v~y

11

11

:

,,

>l,~

", b.o va' ue ~ 1 aat ~ ' . ta ra kh"ong Muon ngoa1 ~

2

/

,

-

the ai aem l~i åu?c. The nhJng loi

tim

.

) nhin ' ve"' aao + p hat " va' p hat , chinh ,. phai .." phap

.

.

vi ctao phat va phat phåp von la phudng -

qen Ph~t

' ' cånh an vui ile?.. aua ta aen cuu

.

t~ch

; la

nhu

?

tinh, la giai thoåt,

,

la

oai båt niet ban. la con auong ,la l .-.J bon phftn, la ly tånh tuyet Cloi. Y nghia }~ thong thuong o•' uay thi ;aao la con aud;;-g •2 ~ ~ u1 ~. uen c:rl ihch giac ngo rna' ta nuung t h eo ae fl~o

V?Y. f)qo lå gi?

l

,

-

r-J

7

,...J.

hoan toan thoat kho, å?t vui vinh vien. Con Ph~t la gi? Noi cho nung la m?t chung sinh song sieu hon tat 1 'A uau ~ moi chung sinh. ~a vuot moi kho At/

,

J

t

ca ~ uat ..

dd6c Giåc Ngo hoan toan rol dem su Giåc•

l

.

.

Ngo do pho h6a va lu6ng chung sanh, cong h~nh

o

A

rJ

}.._

/

-;

"

c...-

11

-

Cha lanh

eV

~"

"

{

..

l~c

Moi Phap oeu c6 : tudng, tinh, the, ~

,

L

/

m~c,

tåc, nhan, duyen, qua bao, ban

ct1u

cånh ... Cac Phap thuc tudng la the - tat • 2 , , ca cac Phap åeu la Phat Phåp -Moi y niem ~

~

l~ s8ng ' y sang, cach sang va m~i sJ -.J sang tren coi a6i ... B~o Phat aeu trinh ) bay mot cach chinh xac. Tt1 aai the aen chi ti~t, tu s~ v~t oen hi~n t~ong. Muon 2 1 , t vat " b an ,,. a'o 11 Phap , van s~ ai nh" u the nhi'"' nhJ thi 11 • Bao aM khong hai- bat nhi 1 ..:.. / thi - B~o doi phai gan ket vdi nhau a~ z tJ ' ton va phat trien; Nen ctao Phat 11 nguon sang an vui cu~ ffi<;!i s~ sang 11 ~ao aoi oeu c6 thudhg,lac, ng~. tinh ·, } ? Chi khac å åiem la aoi thi c6 danh må

.

'

A

/

/

·-

,

.

.

/

l

.

-Il

.

-

·-

......,

khong c6 nghia con a~o thi ng~dc lai

4"'

.

.

.

l

• /

l

-

/

la ngon ouoc soi åuong t(m toi, la

) el.)

noi

e

'

phao

qua bien me. Trong cuoc odi

oat

.

oi~h an-lac trd~;g ton o~noi tai ca nhan,

.

gia dinh va xa hoi,hau kien tao moi c~nh .

m~i gib i t'at

d

aeu thanh cc; i .AN VUI '.'

i

con! Ngai thi hien tren coi o6i nay

la

...,;!"' nh o nh 01· cung ueu

.

c-

.

l

a.,, u9c

nhu)

" v~t

'

-

f

-

vi muon khai lai mb duong cho chung sinh thay

kh~ va chi

..

C Con tief:> )

Phat thuong goi chung

xem

.

~

"t

l

sanh la con c~a Ngåi , khong ;han - bift 2 " ' da c hung toe mau . Th"am c h"i c ho u~e"n' moi

diet

.

su kien,su vat va van huu trang vu tru .

chung

.....

~uc

bon loai --

sinh

. .

moi sd kien va sti vat Cleu goi la } ' ca., - N"'. ' l . Ph' l' h. ' Ph ap 01 tom a1J ap a c 1 cac

v1en man cao vui,khong ai sanh bang

TJ sanh chi tu ...ph~

11

. .

- con trung, thao moe

Boi vay>giao ly ~ao Phat la diem hudng

Phat l

"

t

nhung loai va tinh

.

11

Bo tat ca de au,oc tat ca

...

~

gi a ", gam

tu9c

ca

sp kha,åda bay phåp

ro åub~g

,._

tat

1

.r-:'

.

vdot qua

de o~t an vui vinh v1en. NhJ v~y ,

kh~ å6

··-- ----· - -·· - -- -

- - -·1

l

L6i Phdi da : Hån.h ac ch.i..' do noi ta. iJil.U

ac :ål- x.udt

ph(d

U!-

Mn :Vwng

ta,~, R~ n~uo~ 6 ta, ngh.dn.

nåt~ :UU"nJu1

vd K.im

Cudng ng~ Rdo thqch

Ph~t

la -Bang -D.ai TJ Bi, h~ x~, tri d~ng

-

.

~

f

Lai mla Phåp lå gi? No i r§ng

ra

l

l " s.u. " vat 'b tren ca thi phåp c hi muon ' muon . /

,......

,

)

-

" ' co ca con ngubi the gi an nay; gom

r-J

12.n

VL 87

Tr. 39


~

l

'

Y NGHIACUA

tba ltfc VA- tti• ltic •

TRONG f)fl[] •

PHRT •

vao Ph~t. DU~ tin la chia khoa nhi~m :·rna u vao th6i m~t phap n~y da so' tin

c

'

tha

l~c h6n t~ lue. H9 vao d~o vO.i m(?t tam

cac cong due;

tr9ng nhJ ngai A Nan khi xuat gia theo

l~c

ngudng m~

Phat ca ch nay 2500 nåm, vi t

-

dung nhan thanh than, tti bi, choi sang '

'

,

,.."

~

la me cua tat ca la tieng g~i rna tha

la eau tr~ l6i.

d~ vi

Phap mon tinh-

" 1 nhJ chiec thuyen ky' dieu cua

'

'

1

due Phat A Di Da tha

day du 32 tinh tot cua Ph~t rna aen,den

kho~ cu~ vot chung sanh sau khi lia

quy lay , cung dudng, ha~ h~ , den

den bo cuc l~c an vui, t~i ac con ngudi ' , ., ...., cho du nhe nhu h~t eat, nho nhu may bong

/

eau'

ho mc;ng,

che

cu~ vdt ra kh~i

chd' ,

bi

' ban phudc

~

1

kh6 luan hoi

cua

"' ,

neu

~,

t~

,..1

..l.

1

"

'

l

lue vuut qua be ca khong them biet

aen oai lue c~a chu Phat ~t ph~i d~a chim

nhan the: Phat tu nay den vei Phat vi canh

ch~a

XUOng duii day bieh sau, tiep tt~C luanh6i

em a thanh t~nh, vi tieng chuong

ngan

sinh t~ . Trong khi nghi~p ~i n?ng ne'chong

nga em diu , thong th~, vi m~i huong thcm ngat

tram -

ph~ng pha~ 16

quy~n

md

lay cac pho tuong uy nghiem hien -

td

chat nhu t~ng da nui rna biet

ni~m Ph~t,

dt.ioc v6t len thuyen thi thuyen luot tdi , chi

tha~g li~h

nhe nhang

hon den bd gidi-

tren ban thd cao; den v6i mac c~m than

thoat an vui tu t~p. -Do la ly do tai

ph~n hen kem nho nhoi trJ6c nhung aang

danh hieu

thieng lieng cao ck d~y

a.J

giang hC?a', ban phuc cho

.

sao va'

'

duoc

quyen

uy,

gan gui v6i chu phat tu luon

chung

sanh

nho va khan vai tren mi&ng tu bao the'

nhac

ky

run ray khep nep thanh kinh van xin su

nay, nhat la nhJng ngd~i gia yeu, gan dat

che ch6 tubi rna~ nhiem c~a cac ngai.

xa trdi , keu ca~ tha lue linh thieng cu~

Phap mon tinh d?, ni~m Ph~t t~ng

vot truoc khi buong xuoi hai tay - tu gia

Å'

eau

"'

nguy~n

+

a~c

,

,.,"

c.

,

chu, tat ca cac

kinh '

hinh-

thu-c cung kinh le~ lac de~ noi len

su

cu~ tha lucva sd thiet

tha

quan trC?ng

cua quan chung doi voi tha dao Phat.

Le

tat nhien su~

lue

trong 1.

manh

cua

tha lue rat nhi~m ~au, can thiet , q~an

- .

~

co i 0.6-i o tr9c.

bi thuong xot

"

VO

-

,..,

-

.,

bo ben cua chu Phat truoc

n8i aoa aay c~a chung sinh, trong

ph~

pho mon kinh

die~

.,

Phap hoa, Bo'Tat auoc

tr?ng cho nh;ng tam hon yeu et ,

nh~ng

ngtioi "sa cO ldvan" mai blide vao

D~o

nuong theo am thanh cua dau kho, tim

chua hie~ bao nhieu ve'giao ly rna

chf

cdu v6t chung sanh nao tin tuong

1

biet mot long thanh kinh,

tin

tuong

t~ nhu mot phep nhi~m mau linh u~g chuyen ?

'

.

keu goi

ngai trong lue etle ky nguy hiek den

VL 87

den

tinh

Tr. 40


nhdng nhan dinh sai lam vi phudng phap ~u

" Ngild i hay

hanh dit d~o. Dao khong the tim eau nuong

Thong di&P Du~ B&n su de, lai trdoc

g io

nhå 6 tha lue ben ngoai, eau nguy~n

nh~p Niet Ban van con vang vang dau

d ay

-.

niem, xung danh chu Phat

.

a_e'

tung

nh~ng

ctem lai

au oc -Un

md d.i.. "

ben tai c~a m6i chung ta .

~

may man , nhung nhon duyen lanh.Ni~m Ph~t

ai ket

~ tha--;

thi~n

Nhung tu hue don doc thuong kho khan aay ~ e.n~·<fvi~ _ · , dåy nhung)rngai vi thieu tr~ duyen vi the' J

duyen vdi chu Phat å doi sau ~

-

"

de , tieu b6t nghiep chuong,ae sinh ratrong

cac bac cao tang xua nay van thuong

mot moi truång thu~n l?i cho vi&c tu ~ånh

xtiong " phu'o~ hue .tJo_,n g fu " . Neu muond~t

chtl khong the" d~t nhien nhd- do rna tro nen

qu-;; Phat.

mqt vi Phat da y å~ oai l ti' c phu;c due ctuoc

b6 thi-

Ti

viec dem lai loi ich chung cho

Di~u De; Bat Chanh D~o, Lue Do

Ba

La

M~t, Tu Vo Lu?ng Tam, sau phep L~c Hoa .. ...>

11

PHUdC 11

o day

c hu

gom phong sanh,

nha~ nhuc , hoang phap moi cong

chung sanh , moi Phat su ke ca tung k i nh

,

chinh la nhung kim chi nam cho con

duång

Tu Lue va tren tat c~ la Thien

sam hoi , niem ph~t. Nhu t he ro rang

.

la

k hong

Phuoc chi tro duyen cho Hue, chu

the~ ngang hang v~i Hue du6c, vi phuoc khong phai la nhån cua su gi ai thoat, h e-, y no i m$t cach khac, Tha Lue c hi tro c~ u y en chu khong the thay the cho tu lue

duo c

tren con ctuong cam go den GIAC NG~ .

" NgU.oi hdy

ChJ. Phat va' kho khån nhat di tu luy~n thanh Ph$t ,aoi h6i sd noJ lue tich cu'c phi th·J ong

cua "\

w

M.

lue Li.M .tA.en du:o;;9 .- .~o

fu?

vu- cho

Nhung dieu ly cua dao khong phai

Ch~i la non khong phai la nuoc nhung cung khong la khong c o nuoc

g i ~ gi6i. Khong the, ni~m Ph%t rna giåi lu~t

trong su phai co ly

t~nh

duåc , rna

ph~i

hiiu r;

phap, phai tieu diet Tham, san, si

chanh

.,

Pha i

la mot

chieu nhat d~nh .

moi ca nhan chung ta . Muon tu thien phai

t hanh

nguo i "

Tronq ly co su , ;,'/

vier. dung

Sl.l

That ra Niet Ban va Dia Nguc co khac n hau dau, chi l a hai mat

C'..lil

mot ban ta·;: . f\ct .

~

nghiem khac tu xet 18i Him cua minh hang

de.

ph~c than tam. Tu

Kho va Hanh Phu c curtg ~ h e cung the~ , Thien v a Ac cung c hi vay

ma'

gioi sinh ra ainh, ) , , ~' Phai tru tam cho kien co , cung ran nl-u1·

thoi

Kim cang de~ chong l~i moi cam do nhung rna

.tJac

cht.i'ong lue nao cung rfnh r~p

Song khong phai la nuoc nhting sang khong

vay

qnanh

pha hoai . Tu d~nh bay gi~ dan dan

phat

ra

hu~ , ttfc la bat nha' , tdc 1.3. giac ng?

thanh Phat. Con åudng T~ lue nhu v?y th~t

VO

cung kho khan va aay day

qua cheng

gai . Nhung muon thanh Ph~t khong thi ra ngoai con dudng eta .

di

11

11

sa~ .e..al di k.fwng

l

k.hong .e..at

the- ra ngoai nJo~ duoc • Tha ~

lue khong ~

phai la Tu lue nhung khong the ra

ngoai

Tu lue cluoc Quan The~ Am B8 Tat co phai la mot vi

Bo

Tat giau lang Tu- Bi phat tam cuu kho,cuu nan cho chung sanh , hay con y nghr

VL 87

gi

Tr. 42


tin VU

LAN

Ngoai nhu~g ngay chinh lik~ tren , tqi

~ia . Chi BavriSvn

TINH THAT Hoi . 1254

t8

s~ khac , H9i van tien hanh cong vi ~c åao

chtlc Khai Kinh Vu-Lan PL 2531

åi

nam ~inh M~o

Cau Nguy~n cho

Cd~­

Huyen That T6, Chu Linh Ba Tanh. Thoi gian k&

to

Mong 1.7 am ltch åen

ngay

30.7 am lich. Nay thong b~ch åen quy aong bao Ph~t­

t~ du9c

ro '

Song song vol nhung cong t ac Ph~t­ ..J

OSLO 12 , Holmlia.

Cu-ng

..

17-A

hau ti~n bi quang lam d~

~ va hJong dan giao lf cho quy Phat

t~o

u

NhiJm dem d~n m{>t s6 kien thtic can b~n

ve

ph~t phap , kh6a hqc ph?t pha p nga'n h~n trong bon ngay ki t~ ngay thu sau 26 l 06 cho den het ngay thti hai 29 l 06 - 1987 ' "" tai Holmlia sent er ( Oslo 12 ) , voi so ;,..

hqc vien tham d ~ tren 40 . Kh6a h9C

,

le- .

t~~

A

,..,

nem l a i t hanh qua t ot

da

~

u~p.

,

Cung trong chieu hddng phat trien xay d~ng , bao tan ~~o Phap va H6a

Vi~t

. HQi

Ph~t

Giao

Vi~t

VanNam tqi

Na-Uy dang tien hanh cong tac thanh16p mOt Thd

Vi~n

cho HOi .

Hi~n

nay

Kinh-Sach-Bao v.v ... chua ad9c thuth~p hoan my ' nhung mong

y kien

xay

Duoi s4 ehung minh eua Quy Dai Due Thich Nh~t chan , Thich Quan Khong

Bue

Dai

Thich Tr1 Minh , cung su

du eua hai phai doan o~i dien cho Hoi va Chi Hoi PGVN

dqng cJa quy dong huong c~g nhu quy clong bao Ph~t tu~ Mqi

y kien

t~i

Moss ,

.

.

Phåt Lich

tham

"' Tang

~~i

2531

du?c H~i PGVN t~i Trondheim

neu c6 xin gM ve' it~a chi'

' va

<!.'

t u

mot eaeh tr9ng th~ vao ngay 16/5/1987 .

.

.

"f)ai 1~.. thå'nh eeng mot caeh vi~n man

sau /'-

TRAN

v61 tren 200 quan khach va tiri &8~ tham

HOA

d~

STORGT 2-D N-3100 . Tel:

TØNSBERG

033- 11 5 28

Phan nghi le~ou~c cU hanh trang

khong khi trang nghiem , eting vdi nhu~g ,

....

,.

.+'-'

.f

tiet m~c van ngh~ aqe sac , Gia

HQi P.G.V.N tai Na-Uy

Ph~t T~ Trondheim d~ dem

RAVNÅSVN

Truong .nhu;g khlm ph~

17-A

1254

OSLO 12

Tel:

02 - 61 51 79

bau

bat

1qi

cho

ngo-

~-~


)

rJ

<-'

xin an lac . cho ca nhan moi ch~ng ta ,hay chinh mai ngudi ch~ng ta ai ai c~ng phbi la m$t vi BS Tat

l

ctt3.

hoi

"

eau,

lo~n ni~m danh hi~u A Di ~a Ph~t

? Niem danh hieu Ngai chi

xot

lcmg Tlf Bi

" sinh ve Tay Phuong Cuc ~

cung tqt

,

L~c

.

~,

, noi aen cha

co khac chi tr~ tam vao chanh

l

,

~+

"'

."......,

,

atnh trong phap mon thien ae phat

sinh

, tr1·"h u~" bat nhå,..J .

thudng khong nga~ nga~ . ~o chinh la

nghi~ chan th~t c~a ngboi cung ki~h phu?ng Quan The~Am B6Tat. Muoh BS Tat hay muon thanh Ph~t,ch~ng ta ca~ ., , ' , ,_ phai co long B9i bi th~t sv phat xuat to

-

day lang nhJ Ngai

-

'

1

~aj bi trong m9i

tJ

, tJdng , ldi noi , viijc lam , Bai bi phat "'

'" _:J..-' cuu kho,) , cuu

nguy~n 1

, chung sanh

n~n

,

...

.,

'

kho chung quanh chung ta. Vao lua

nJb~

, vao chon binh aao cuG

,

Al

,...

;:::.

chung ta cung khong he

_]

quen mi~h vi ngJ6i khac

n~n

sinh

Nhu theJ , Tha Lue va TJ Lue la hai phap-

khong nen phan

mon deu t~u trung den ch6 t$t cung c~a ,... ,..,"" ' ,... , c!do~g tu, chung quy cung van la m?t . ~o

s~t

l

, vao

hoan

"'

s~

...... aau

, hy

bi~t ch~ng t~c, giai cap, hay

sang ' con

giau ngheo . Biet minh vi ngJoi thi

"' rna Tham San Si va Tham dau nda

San

Si

'

.._."

ludng, thJong xot ch~ng sanh nhu

thJ6ng

'

' thi lam sao co th@ gay ra chinh minh

.

.

V

.

'

o...l

,

gc3.y ra Oan ou6c hoac bi ke khac ham -1

'

V

-

~

Kinh dien ~~i

Thua

,

.

ra rna ngubi d&i tuy theo c~n co cao thap

hai

·" ., ') / " ngh1~p c h uong .M9t

ch~ng

sanh

vao lang lam mot khoi thi con dau 'J '> , ? nua cai Tieu Nga nho nhen , ich ky , hep

-

' nguoi ap dyng cua

l

thanh ra co

hoi .Truoc rn~t ta chi con co mot cai ~ai /

N

ngan hinh thJc khac nhau

, cach thuc

linh ung

h~eu

dung

c~ng co thu bac khac nhau , nhung di aen

cJu

canh rot rao nhat cua aao cung

6

la m$t

chi

,,

" cung nJuJ., .tuy c6 nh.ieu con !Jong ao

Nga vi dai , vo cu~g r9ng lon ,th~c hi~n ..

9

,

-

'

)

mot trong bon due giai thoat NietBan cua Nhu Lai. THUONG -

L~C

T~NH ,c~ng

- NGA -

trang tinh tha~ do, ngddi tri tvng

danh

/W

ILL&

l

nuoc Ridn c~g chi

. m1.t huong Vf duy nfz.di id v-1.-. J)

;)

l

f/1/aJ

bi~t thJc hien cai h~nh nguy~n c6a

-Bia

T~ng , ap d~ng ta~ lang ~aj Bi cao

ca

.

.

.

,

"'

Thanh Tinh Bai Hai chung Bo Tat cung v~y dat gi~ sao cho tam ta c~ng Thanh T~nh , Q.

r,,.,""

,

.,

chi

G±År

id

.

~

man •

co

mo.t

THOAT . •

,., Nguyen-J-Ph~c

?

~

,

1

huong Vf duy nAdt la

~

' ' ' ,,.. o '' cua Ngai vao trong cuoc sang hang ngay • 1

'

r:1ao cua .ta cung i.Jæ

" Bia Tang Vuong ~ ' , phai ) la' nguoi >5 hieu Bo,..\ Tat • •

e.f

muon

/

,

<

,...J

trong

sau vi di~u c~a ~~o Phat •

khi ei~' lay lang Td Bi bao trurn len tatc~

_,.J

b~c

Cho nen, c~ng cung m?t eau Kinh Phat noi

nan

ch~ng sanh, thuong yeu om tron

~

'

th~

.

..!..

Oan th~ nJa , lam sao con mac tai ' so' t nu a . Tru' phi con

dO

,

qua khap cac eau van dong chu ,

/

vbi ai ? Ma mot khi con ngcioi da q~a

,.."

,

la phap Bat Nh.} rna ta cårn thay bang

/

"'"" J Kinh NHAN NHUC : Chå.n.g c6

7H..[tN nao Rdiig

co

rJ;iØl

AC

ctilu

HIW -7HAO. a&,.g

nao Umg

BAl Hitli.

vang lang nhu tam Ngai . Va nhat tam bat ~

VL 87

Tr. 43


~ .j-111 , ""' " l.e"' aang aen lue s6i noi . -Do.l aay ,

/

THANG NAM

de~ ndi ch~ng toi

nghe

åuoc

tieng

.11'

trong , tl.eng aan , håa v~i gi~ng hat c~a ,._/

~{~;j~~~~ilifi~~§J,\!.f

åå

c hua

. f\l

th~t me ly , rung

mot danh ca nao d6

...

ngam

r9n . Ca si dang len cao am , ....,

ch~t

mui man , /"

m~t

'

A

kh~c

A

am thanh

nga

thubng

cpen vao . Ti~ng dan ca ngu~g lai

,.,

hånh

ly

Be"' dia r6l ! Be"'dia roi ! f>an

mot "

thanh

tui h~t lai nhe . Bu~ nay

phat mda . Vai ba 16 , tay ~,

~

cturig ngo ngang cho xe giua

"'

~"' aen sa'c

l~n

Chuyen ~i tu Tønsberg

Trondheim kh3ng lam toi m~t. Nhung ,

n'

-1 . A' -~ tro1. mau xam , mua va gio thoi

" · cam ' ... lanh c h o to1 giac

m~nh

~

Chi~ n , t ay c~~ micro , dang

gay

Trondheim

thtic

ben ngo-ai -

.

c,..

""

1 a y la~ g~ong va ngon ngoen

• J\/

, - '.

"'

khuon mat que n b1. e t vo1 cac

_,

J"'

tJng

b~n

"'

to ~

nam

,...

Th{ng Nam ~ Trondhe im tr6i van

khu

hoat cua

d6ng bao Ph%t t~ t ~ i nei o~y lai

day

~-

~

- Chieu nay anh co

-

~

b~n

~

? , chac

gi khong

-

" , neu ~ ~ Khong khong g~p em "" 1'\cung chi' lang thang roi l~i

l tr6

sd vui tud i v a sinh c!$ng Ngoai ph~n v i~c phåi lam de' chua~ b~ cho

,.-J

~~i

le

A

)

Ph~t

Dan 2531 , sinh ho?t

cua

dudc tihh cach d.inh ky Sang thU Bay hang tuan

m9i

nguoi

t~p trung d Ni~m Ph~t ~uong åe' låm l~~ va dang huong . Sang Ch~ nh~t hang tuan ,gia

1\-

ve

rrtay

Em v'6i "..-

anh ch~ ..""

c,..

g~p

chieu nay se

" cho nghe

rna

anh -\'''

nhau ae

.

" . . Le"'tl Phat

.

~a1.

quen "

t~p

' . Ban

_,

van

lu~n

nhe ! "}

m~nh

/')

the

~,

,.,

hi~n

~

~

t~p

"""'

van

,...

ngh~

.,,

,_

t~p

/\l

f'

the

, ,.J

o noi nhung

bo .

chu

bac

o nha

A

gia chu xong xuoi , hai anh em A

l'

-

. Khong khi van

ca c ha""ng

r1.eng

+"'" aen

da y tr~., hdn g_i6 a~ åinh . Våo nha , chao )

/

b noi

~

l

su c

/

g~n

. ,...

, "'"' , cua anh cht Tham , va chung tSi ~a#"ti

#\

A

ngudi b~n truong thånh , chung ch~c

mqt cå'ch vui v~

a1.em

t~p

')

ro suc mqnh cua mot

tuoi , t~n tvy vc{i c~ng dong ,

/

lch .._.

.l~

y

Anh

åi eling :6i em ~n tham ho

qua phong

tran

hoi va gia dinh ph~t til Trondheim va~ gid

-

pho aong ngJoi .

~~a

con

l~nh va mua nhieu . Nhung sinh

hai anh em sanh vai ~i quanh nhung

.

,_,

nhung

*

*

86 vua qua ) . Sau nh ng eau chao hoi ,

Tbi nh~n

cllåi eau ta i.

*

Mat

tham d1 khoa tu h~c Ph~t Ph;p r •' o'' Drammen vao cuo1. ,.,;_ thang " chuc 12

,.l .6J'

hang

khuon m~t toi quen

tbi

.....

xuong pho , tinh co g~p lai Tam ,..

.~

J)

.... ' nang

l~i ~~ng ngay cu6i tu~n . Tr6i "'

/

chung kien canh ca si Trån- Chinh-

Chung quanh , toi g~p lai hau h~t

Hai ngay , sau khi J~~

,../

1

p hong

"' thay

;..-. , ro1.

l~nh

T~m tru6c , t~i sau . Hai anh em buoc vao

.

mi nh that co don

3

sao ky

qUa.

1\pho"'' xa la on ao .

th~t ct~p

cho

,...,

re

ngh~ cå ·

c~nh

" " nhung a3-a"y' , khong thieu

khuon

m~t

11 ~

th"~t tre' ... de nhay " ' J - gi6i ...J nho, de,.....,hon ~~

.~

~~

-

~/

de g1.~n , de cu6i . Nhung l~i rat ngoan cai lanh c~a thang Nam bt tan ( Coi

tiep

VL 87

loa~g

trang48)

Tr. 44


-· LE RA MAT ",.-

B~N ~~Ri-:V .l CHI HOl• PHAT GlAD • rlP1~5T~flr.i5flt.HJ

da~ he noi th~ Ph~ mie~ Nam

NhSng ngay

Na Uy na~g vång tuoi. LE( ra ma""t

Tr~i v~i s~ lo ng~i ban dau cua anh Chi

m~i lue

Ban

Bqi

Di~n Chi H9i Ph~t giao Kristiansand

due!c

them dong. Nguoi ta ghi nh~n cO nhdng

to' chu; vao hbi 11 gic- sang thu' båy

11/7

hu~ J~ tl.T nhrlng vung phq e~n

' cua

nhu Grimstad, Lillesand e~ng

nam 1987 .e;a di€~

tb

,.

chU; lå tru sd~

H<?i huong f>qo Na Uy, tqa l "le

mQt

tr·ong

khuon vien r~ng r~i.Bai c~ xanh

. voi

"' nhdng

tan cay bong r?p .Khung eanh ay khieh

ta. åo dai Viet nam thudt tha · , •aang

eho

a~

nghin trung xa eaeh. thay m~t day bån dåi vdi nhi~u thd v~t

d~ng

,_1

t~o

xep ngay ngan,

,/\

nen

,.

m~t

...

:

Kristiansand

da

gim

vudt

tram ca.y S0 dUC~g V~ tham d~ . -Dang ehu

-

,.

,. th~

eam

h9p ,m~t bieu ngu dai vei uy trang tr?ng. Phong h9p

'*

ehrl

.

h6n nua las~ eom~t eua kha deng eae

ban

thanh nien nam nd. Khoang llgi~30,bu6i le ehi~h thde

ky

m~e.Sau ph~n ehåo quoe

khai

va Phat giao

ky

tuong

Chi hoi truong . Qua då nguoi ta åu9c biet Chi hoi Phat giao Kr. sand

da

duqe

thar•h va

hinh nam 1982, nhung vi nhan su it oi

thie~ su huång dan ve- eae nghi thue cungle nen Chi hoi ehi th~e hien ouqe mot sd eong

r9ng , .>

g~ua

phong le~ bu~ tranh -Du~ Phåt T1f- Bi

oang

' >

ng~ tren toa sen.Nhu~g chum la bo de trea ~ ,•

ru tu-tren tra~ xuo~g va nhdng hang

ghe

the"' e6 A

anh

.

Vi~t,Na-

nhdng åu~e trang tri'd~p m;t.Chinh

)

.

phg

khong

,

Y

~

.......

r<fng sd to., ehuc ra't ehu oao. Trrlde elta ,.."

,

tin

la ldi tyuen bo ly do va dien van cua

TJ phi~ ngoai oi vao, khaeh th~pphrldng

da

mot

1

them

noi nhic nh& måt khung troi que hudng j

hoi trucing,so' ngu3i tham du

")

eai bau khi thanh thoat eua m?t eanh ehua

da

tae khiem nhu~ng. Nåm nay ban Bqi dien V

-

,

-..

... ..

tang erldng vei thanh phan sau:

' -chi h9i trudng: Anh va van f>ieu -chi h6i pho n?i vu: Båe Tran cao Khoa -chi h6i pho ngo~i v?:A. Tran Vån Dinh ",

.,

... t~

,.l

-Thu ky kiem thu quy: Anh Nguyen

o

Ta~

-Uy vi en thanh ni en: A. Ngo van '"thua~

thucsu , nhung c~ng å~ lam eho nguoi Ph~t ""'

...

,

...

tu tha huong mot noi am lang.

nhung vel nhiet tinh e~a qulBae

VL 87

va qui

Tr. 45


"

-1

'

.,

Sau bu~ thq trai, tåt c~ l~i vao hqi

Anh , voi su h~u thuan cua ba con Phat tu '

·r

""

va ~~c biet la c~ su hudng dan cJa nhi vi

trudng nghe Th~y Tri~Minh noi chuy~n.vdi

~ai Due vua den dinh cu tai Na Uy,hy vo.ng

nhung thi d~ rat thlfc te, Thay

ø

'

/

,

l

.

la tan ban -Dai , dien s~

cb nhi~u dong

gap '

cha -Daa phåp va cha b'a con Ph~t tJ. Sau do '1\. ~""' "'/ l' l la buoi le eau cha quoc thai dan an l"\.

.,

'

,._,

A '

/.

/

su chu le cua hai Thay Thich Tri Minh /

/

~

"""

/_

va q

".,

Thich Quan Khong. Trang 15 phut,tat ca cu toa da åJng nghiem chirih d.e' t~m

h'on

rna cung ttidng

nh~

m?~c, ag- bao.

t8 i dgt

•r rong khong kni bui ngui dm d?'ng

Th~y

t o a n thi h9i tru6ng , _+ -

r•

'

.-:;

cua

Ti i M1nh ~

."...

dang

'

,.

.,

l

,

de nghi

vån

,.....

-

sao cha

d'~ng , so~g ""

':k""

"

,

å'em

ccip

sao cha ""'

n1~m

,

can

ban

tud~g -Deng Phudng .-Do la ch'u''H<)a 11 ' ,. , -

trang tu

-

,..,

de-

....'

phai.Thay nhac nho m9t y -

de

Sang lam sao

,

-

håa vei chinh minh våhoa

vei m9i ngudi chung quanh .

nuong

thea 16i kinh,c~u k~, ti~ng chuong ,tleng

mb

.l

Thay Qu~n Kh~ng ng6 loi ti~p thea

-

-

,.

Bang gi9ng noi tram

ve duyen

,.,.

voi ba con )

.

,.

,.,

am , Thay tam

tinh

- Thay va

....

tu cua

mang

;...

........

mo1Phat tu nguy~n th~c hanh thea ,.... , ,. . ...nguyen cua ~tie Phat,khong ngung ' .

hqnh-

')

thanh

aan thuyet phap . .fll1ng tren can ban " Ph'at

tinh ho~ than tam.cu6.i cung la phan phat

p hap bat ly th§ gian ph~p " ,Thay da

bieu cam tuong cua quan khach.Anh Nguyen

1\-

/\

"t"

.,

,1\

noi

(')

ve nhiem vu cua nguoi Ph?t tu trang ~

./'

canhhien

ta~,a?c

su can thiet l

_..... ~

/'.

b~et

ph~i

hoim

~

1'-

~:(

Thay nhan manh

k~t

åoan

)

gi~o cung nhu m9i aoan the

gida mbt )

de

-

/

chuye_·n c~a Thay voi

. mbt

1

.

.

noi dung

bao. Chtl6n.g trinh

tiep

"\

""

,

,.. roJ

Thanh Chau Chi hqi truong Chi hoi

nguei

ton

dien Hoi

phong

'' A ~~ no1 ~ · u an tqong sau uam Phu' u~~a g ~ay nh·~ng

'

Viet t~ n~n va Anh Nguye~ van Ch~p,

åå~g nhat hu6ng ve mot di~h chung. Bainbi

,.

"

aen ~~' aong r khoi

c9ng

,.. "\

a~gA

n6'i v?Ji b'ua comchay

xt Kr. sand

d~~g giao

~ai

d~ ng~ lei

eau chuc banB~i dien Chi hoi Phat -

l

l

,

dqt auqc nhieu ket qua tot d~p. " ~ .,. ... ~· So Phat tu o Kr.sand cung chiem

,.,

7

"'

,. ,

,.. l

.. ~.

mot

nguo~

Vietti

n~n tqi åay ,nhung dåy la lån då~

tien

ty

l~

....

kha cao trang tang so

co su hqp m~t tuong ao'i åong d~ 'v

,

•)

ngoai tr6i . Trang phut ch$c b~i co

r?ng

nhung eau chuyen trao doi , mqi

da' ch~ t ngu6i . Ti eng ctlol n;i c hen

nhau

co ao uoc chung lå cac sinh hoat Phåt

sU

se du~ac tie~

co

r9n ra.Nhdng thuc an chay ddo1

ban

khe o lea c6a Bac Lien, ch~ Dieu,cht ch~ T~i va ch~ Quang(Sandefjord)

ta y Tha~,

da duoc

"

,

hånh de~ d-ån ~., tå't ca ")

-

A

"...

,..-

;

cd hoi hoc hoi va on tqp ve Bqo Phap. Hy V?ng

ra~g v6i nhing CO duyen mol nhd

d~

noi o~tren ,Chi hoi Phat giao Kr.sand s~

de

s~t canh cung cac chi hoi b~n

c ung

ph~ng su cha Phat phap sau nay

-

Nguoi Kristiansand ghi nhan

*fLOI vÆNq : C6 åao tdm md khong to' chilc i1116c • nh&z. ddn. i:JU' fdm -6ao

d9. aupc mot

nh~ ngudi

mc .

~ong

VL 87

Tr. 46


.....,

/

va chung con co gang nuol nang d~y ao cho cac c hau nen nguoi nhJ cha m~ cti/ tung l o lang cho chung con. M~ kinh yeu, dlffay chung con khong phai ch?Y cdm tung .. 1 ,. bua, khong con sg Vi~t C9ng tra thu,åm h~i khong con phai ho-i hQP vi- nhl1ng dem co ke g(;' cd~ nhu hoi con o' Vi~t Nam ffau.Cac chau c~a me. auac hoc aenn6i aen chon, tu~ng lai chung n6 tv a1nh ~opt lay ' kh6g con s~ "{l~ng, Nha mldc" chi phoi, khong con s1 bi, 5; nghi~ vy quan s~ ' lam bia ao' a~n o'6it /

THo'

gOi m~

. .

Me kinh yeu, " Cad-l Mua Vu Lan nay nua la bao mua xavchung con khong ve'thåm m~ aupc! Kinh xin m~ tha thu cho chung con t9i bat hieu da . de me' 6 lai vo vo mot m1nh co quanh noi .. "' que nha khong ngdoi phyng dJdng ' cham lo hom som. Thuong m~ vo cung! Du cach xa v~n d%m, du 'd båt cll phuong tråi nao chung con van luon luon h~dng vim~. Hang ~em chung con va~ eau xin Ph~t TB gia h9 cho m~ tu9c khuong an , truong th9, cho ngay chung con tro ve: Ngay ay nhat ainh . that vinh quang rgng rd . Me chd chung con, me nhe! Chung con lo qua Thang ngay chong chat c6 le toe m~ +-' _., bac ai nhieu, tran me aa han sau bao n§p nhanv1 lo nghi, ;Oc khoe m~ suy ) M / ' giJm han di ... M~ rang gid g1n suc khoe tJng lo nghi nhieu ve' chung con me nhe ! Chung con deu då truong thanh,cac chau cua me trong tu6ng lai deu la nhu~g Ph~t.tJ ngoan hien, het long v1 Phat su, cham chi' hoc ' . hanh ..ete' cheng thanh tai,khoi phu long mong Joe cua m~. ' -fle' ph an nao den eta p cong l ao t rOi bi en cua cha me, chung con chi., con biet ngay dem khan nguyen xin Ph~t To ' gia h9 dg tr1 cho cha m~ au9c nhieu thi@n duyen

.

~

.

.

eta

ta

.

.

)

Kam pu chia khon khd nJ~, khong con

ph~i

dam mua d~i nan'g n6i cong' nong tntdng deo heo hut gi6 ... TJdng lai cua cac chau th~t , . rang ro ! Chung con chi tiec mQt dleu la g; <f ctay khong co m~ d' ben cqnh d"e) hu6~g tuo\ gia tren etat nu~c tq do nay, ete' cho ~

chung con ngay

tem ph~ng du6~g m~! M~ &Jng xJ nguoi lam con M~ chet

lo tuyet l~nh c6ng Jau, cac chau cua m~ åang n6 dua ngoal tro i khi tuyet ctang ro i kfå. Trcfi d ifåy tuy c6 lanh hdn Viet Nam ta, c6 khi am may mlJoi. do nhllng ch~,a ai chet ret nhtl d ngoåi Ba~ m1~h c!au: co le tai c1uoc t n uono ~;,:. ctJ cha"t bo' duori'g. quår1 ~'(' alf. qclit (]~lieu , >~,· ~ nJa dau c6 ai phbi dam mua dai nang, tr am m1nh trong nudc aia bu~~t 1an1 c~ t J;> ,,;.. canh tu tqi cJa l~i aen bay gio COn COn~~t m1nh Vl canh mua ~ong l~nh cam cam, mJa gi6 ao ao, tren minh chi, vo'n v~n m~nh ao che than va hang tram m~nh, Bung toi con cao chan budc ; , "" muon khong noi Vl qua ki~t SUC, the'ma van ' .... ...... ,,..} /.... ......... ., 11 phai dam minh trong nuuc lanh buot ae lae ct9ng", khi eng cay våt nu?å~ 'mcf eta s~n gi Li; dong nudc chay xiet, h8 henh x~y chan la " ? ~) mat m~ng ! Con cua m~ neu khong c6 Ph~t To do tr1 thi lam gi co tuoc ngay hom nay.V~n

o J

H

~

-

'"

"''

'

VL 87

Tr. 47


.

.

aoi dn Phat da phu ho cho chung con tai qua n~n khdi! Me kinh yeu, • Bay grd chung con song d aay vat qua ctay dU nhLlng chi' thieu tinh tha?], thied tlnh th~dng cJa me; c~a cha , c~a nhtlrig ngJdi ruQt th it than yeu, da ba con x6m gieng ... Nsnmua Vu Lan åer. day chung con dng ta"t d ba con Vi ~t - Nam tv h9p dJng nhau to' ch'~c Bi(. i L§ Vu Lan .., " that trong the, du6i sJ chJng minh va ' chO le etla quy tha,Y,cau xin Tarr Bao ' gia ho cho cha me con t~i tien tu~c khudngan, truong thq va eau s ·1 eu c ho ngMi qua vang sdm åuoc sieu thoat . .. N6i chung ngubi Viet Nam .chung con d dåy rat doan • ket thuong yeu dum bQc nhau - g~p nhau tuy chJa quen biet cung chao h~i nhau ' niem no, mdi nhau ve' nha chdi ' dng > l ;'. dung ccm Viet Nam ffe tudng nh6 que nha. Chung con m~ ng~6; bdt chut tv ai canhan, cung nhau ngoi l~i g6p s~t cham l o Ph~t stl, cung nhau xay d~ ng c ho cqng -· ; tong ngu~i Vi~t cang ngay cang tot ~~p , "" hdn. Chung con thiet nghi song kiep tha hudng, an dåu o nh6 n6i xCI ngd~i, ngon • ng~7 bat deng, sinh hoft, t~p quan khac ., bi~t, lam sao h? thong cam chung con bang nhung ngtldi åong hu~ng vdi nhau Neu chung con khong thudng yeu, aum boc lan nhau lam sao nquoi ngo~i quoc c6 1 l ' the hieu chung con ffu~c.Ho chi nhin vao """" ...,." ~ tap the Viet . Nam chJ aau c6 biet ong A, ba B nao ~u; m9t ngudi lam tot, ca t~p ., the thdm lay, ngJqc l~i mot val ng66i lam xau, ca dan toe mang tieng lay. Do ; ' chung con co~ gang khuyen nhu nhau <ft.lng bao gi6 l am di eu gi c6 the., ahh hJbhg den danh gia dong giong Tien Rong da.' c6 hdn 4000 ngan nam va'n hien.

.

.

a

~

.

eta

Chung con X in h'(/a voi m~ se khong lam m~ buon' se khong lam nhu'ng gl xau xa cte' h'o danh dan t§c.Chung con nguy~n se het lbng N -" -h,...IV thtlong yeu lan nhau, doan ket giup ao lan , ' ' , nhau trong anh sang tu-bi hi-xa cua Btlc Ph~t.

Nhan mua Vu Lan bao hieu nam nay , chung con eau xin chu Phat cung thanh hien tang t~-bi gia h~ cho cha m~ du~c an khang truong tho va cho chung con xa lanh m~i ... " , ~' cam do, v~ot qua moi gian nan thu thach ae ' • ...... • "J ' ngay tro l~i g~p m~ phai la ve vang huy " . hoang nhat Kinh chuc cha me mot mua Vu Lan nhieu thi~n duyen. Thuong nho~m~ nhieu,

.

.

.

Con yeu dau cua m~, l BAO TRAN:

1

to

)

.

TRONDHEIM

r&t nhanh vao hu v$ . Khi bat ch~t ngang qua Hqi quan thanh nien , nghe ,,.J

.J"" 1 ca tram A- """' vang vang nhung lui am ,

nhung

g~ong ho het sdc di' dom , vi~von

-

.--,~

.

thang nåm f:J

M9t ngay cJa thang Nam , ....

~J.l'

Ph~t ~uong

td

l._ " , qua khung cua kinh nho,

h~p

nhin ra ben ngoai , ddoi lan mua nh~ t8i thay m9t å6i V~ Chbng , trong ~

~

hay

con

~

.!•' chua - le~-v Ph~t " son tre lam , aua con aen .

-Duå be tach kh~i tay cha , chqy v9i . .,.~ våo Ni~m Phat flu'dng , eat

.

"" ng~t

'

tleng

va

-

cudi

~ , vo" •uu ..J. ngheo •

VL 87

Tr. 48


l

.-

BANH BAO CHIEN " 1'\ •VAT LIEU: - 4 cu khoai tay, ' bot mi, - l chen ru6i

,

A)

,.."':,

- l muong canh muo1, - l chen da~ dau nanh,

l chen nhl!Y

•Våt lieu nhuy gom c6:

, 1/2 (nda) kg d%u, - 10 tai narn r6m, ' chen gia, 1/2 (nua) . ""' ph'u c h'uc, - l m1eng 1/2 (nu~) trai su,

.,

- 2 cu ca rot,

,

....

;

• J\

•CACH LAM : BANH BAO CHIEN ") xat ~ l'at b')o vao \ ca1 Kh oa1• tay h"' ap c h"' 1n, l"gt vo, l

A

,

"~ va' bQt mi ·nghien khoai nghien nhuyen, bo' muo1 va' o tro"n " d"' ' 01 +'{p • c1t' eu vua eo can ~c th-:-1 Jr" e l"en th1t u , "' h , , l' , h' .7 ~. b" l" h'j l ay c ai can mang, uc can n u ra1 ?t en t ut

trude cha khoi di~h. cit ttlng mieng tron

~Q

banh giong banh quai v~t, bo vao dau ~ang

soi

,. bang vanh cti ly, bb nh~y vao giu~.gap toi ca1

ran vang, d~n vdi dda chua dam dam.

-

... LAM NHUY BANH "' BAO : •CACH ,

.,

"' ' 'f)au khuon, ph u chuc ran vang xat

,

h~t

.

A

lrlu

... nla sach eat, su su, va' ca rot ggt vo' xat

.

'

l

nam hot

ltlu. • / ..J ':1. "' låt VOl d"' Xao kieu xat au c h./ ln se cha å""~u khuon

'l

- 4 cu ki~u, - l muo~g xf dau'

,..,

,

'

A

A

,..'.

narn, phu chuc, SU, ca rot VaO xao,nem tleU mUOl

- l muong canh tieu,

.

,.!,

- mUOl, tieu, Vi tinh, - l mui chanh,

åJdng, xi dau va V~ tinh vao rol XaO cha tha~.

teu

them gi~ vao sau, tr9n

nh~c xuong bb

vao

banh !em rang cha vang.

- l di~ dJa chua.

LAM

• CAcH

m.fA CHUA

• Vat lieu dua chua gom c6:

,,

..!

')

\

A

- l chen ki~u,

day

to.

\

"'·

)

l

1/2 phan tay, rd~ sach ~e'rao, c~

.

h6t bb la ~em ngam nuo~ tro (tro hoa vdi "' trang), vai gi3 våt/ lanh -'-'+"' ae actng loe nu6c

.

.

/

.

kieu

nudc ra

. . re, ,.., rua ,. l a1. c h o sac h , de +,..' h" , eat t at .. rao.

, b't, 10 trai ,

A~ ~. J l' Su b ang, ca rot, su tra1, cu ca1 g9t vo eat at A

1/2 (nua) bap su bong, - 2 cu ca rot, - 1 trai su,

).

2 cu ca1, "' ... h"e dam, A' - 3 muong ca-p A' \ h"e muo1, A - l muong ca-p l

- 1/2 (nu~) chen &uong, - l chen ntidc l~nh,

.

- l trai dua chuot. , "' A' ( Trich Cach Nau Chay ctia Hoang Th!: Kim CUc ) .

.,

.

,. / " bdt mla' ca1 d~ ch1n eat c uon va' g?t ldp xanh 6 ' . cuong ngoa1 V

A

'

A l

.

1

......

Tron tat ca' ca c thd ley.i, nhan va o thau,roi nau nudc' dam to' vao A'

•CACH LAM NUOC DAM ~i muoi, nudc l~nh, duång vao soong nau soi v$i nhic xuong tha'u dua,

ti ngu9i ~å ctam khuaf åeu, roi ~y ky chung 1 . n8 Ay sau VL 87

~8

vao

dung

ciu9L

Tr. 49


Nhan mua Vu Lan båo hieu t6i xin m~o mu9i viet lqi mqt våi net å~i cdång ve-b6n ph~n c~a ngu6i Ph~t t~ , tuy ngin gqn nhung no la phan chinh yeu c an ban rna quy V~ cung derlbe nhan thuc d@' lam lo trinh tren bu6c duång tu hoc , tim hie~ vå xay dung m{>t nen ta'ng ~u'ng chic ve- ph~'t phap 61 da y . . . I) DUYEN

KH6I :

Bo~ ph~n ngu~i Phat tu' , trd6c het phÅi hoan thanh hai cong vi~c quan

trc;mg

a) - Mua~ t~o thanh m9 t Phat t~ thl ph~ i quy y Tam b~o va th9 tri .._. ,/·, . ro"' nam 9101 cam . ,.. • ) j.., A; "V b) - Ph~i ren luyen mot due tin va mot ngh1 lue cua Phat che vung chic ( tin vi aq~ nguy~n cang ad~ mau. ) ..Ne~ khong d~ cti-eu ki(m noi tr~n , chua d~ td cach va xung d~ng lå m9t Ph$t tJ chOn - · chinh .

l/ ~bi vti b~n than : Thuong thl ly dung , thi hanh bat nhA~ hay aem phÅi luon luen c~nh ti~h nqi t am l~ ; g{u phong thai tieu bieh ,

thuy~t rKt hay , nhung hanh deng it khi di l~i cho minh h%u qua ~h6ng may tot~a~ p ,

, th4n trqng trong lei n6i , y nghi , vi~c gdong m~~ c16i voi moi ngu;i .

2/ ~6i voi gia dinh :

a- Ph&i co bo'n ph~m va trach nn1em vei cha me , vd con vå th~n bang quyen thu$c n9i ngo(li . Lay hi~u nghfa la-m ~a bi~t to~ ty thll t1 trong gia toe . b- Nghie~ nghi nhung khong khac khe , thu%n hoa nhung khong qua de~dai khiem tan ~a khong nhu nhuoc c- Giao due cho con chau co mot ly tuo;g cao a~p . G~p hoan canh thuan ' r.. ~;'!". ,. 16i khång cho do la t~ dac ' ; g ~p hoan canh kh6 khan khong thay aoi l~p ~ ~ L trrl6ng , khon g b i cuan va buung tha . d- Tao ni@m tin va ba~ linh V~ SU giao te'aol vol ngdbi chung quanh ,cung nhd ngoai xa ho i .

oau

cach tuy~t d81. , khong vi s4 ba"t dong y ki en ha y ho7m dmh thay ae;i , hoac våt cha't cam do" rna do~n tu y ~t ly tu6~g chanh phap , de chay theo ta thuyet ngoai dao . Hqc h6i , nghien cuu gia; ly , ae' co vdn ca~ bJn xa'y dting ban than trao dal tam thuc ( p han t~ 19i l Tich cuc dong gop tåi lue , nhan lue d~ x~y dung c6 so Giao hoi . Chung io cong CUQC hoang duong cha~h phap , p håi c6 y thuc tr~~h nhi~m chung : coi cong vi~c chua , giao h~i lå m$t cang qua ly tuobg va thu thing nh~t. Ngu~i Ph$t t~ chån chinh b~o v~ å~o phap , baov~ Gi{o h$i nhd giu gin doi nsuoi trong mit minh ( p han l~i tha ) Phåi t~o m~t gia dinh ph~t hoa va neG egn , nen tr~nh tinh trqng mot gia dinh cc>nhi~u tin ngvong khac nhau . Giao dvc con chau g{u nep song p~o due , nhan nghia, thuan phong my tue "_va n~~t la quy kinh Tam Ba~ . , ..,J , • , , Khuyen nhu ba con , anh em tu tam duong tanh , t1ch due cho con chau; tham gia cac phat su aia phuong , khuy~n khich con em gia nhap aoan th~ Gia ~inh Ph$t Td'ae'h9c Ph%t , xay d~ng nhan cach , ffao Ju~ tu-nhb

a- Trung thanh vei Ta;.. aJo raot

bc-

deg-

lieng

o

VL 87

Tr. 50


""l

7

~

1\,

"'

4/ ~ai vo1 quoc gia dan toe

-

...., co" to "' qu8c, va que hu6ng . T~"' quoc/ la nei chon a- Moi nguåi ai cung nhau cft run ; nei oao tao cha ta truo~g thanh , tu ti@hg nbi , vant~, phong t~c t~p q~an ...... Chung ta ph~i luon luon ghi nh6 b- Neu cao tinh than 1van hoa , lich sU oai hung cua dan toe ta trang lang m?i ngu61 ,ke ca n~uoi ngoai qu8c , th~hi~n long.yeu nu6c thuong noi , chia noi dau kh~>cua dong bao ta con l~i que nha .

xe

'o

Tom lai , Phat til ch6n chanh la nguoi da th9 tam quy , g{u ngu gi6i va tudng hoån thånh trå~h nhi~m can b~n v3i b~n th~n , gia dinh , dqO phap va to'qu~~ Nguch Ph$t tU' thuan thanh ph~i thbng hieu ph§.t phap , sang thea tinh than dqoyh~t Bi , Tri~, D~g; sang cha ki~p nay va kiep ~au , sdng vi-minh , vi mai nguoi hay noi rqng chung cha c~ chung sinh . •

ooi

5ol

la

Mua Vu Lan nam Binh Mao ~

THUY

VAO THU v~'

7hu

cafl/1 val Lieu ~o

7hu v.e ' [jJ.6 ilJ,odng r0_o'n nho' La &.ay tung

~c &.ay

nhanh

N!u;. nhdng nd6ng gi6 &.ay quanh

thu 11.6t nfu;. ill..en auong La 11.o'i i.e tai Liec thuong cu6c r.'oi.. f7tla

Cui

ctau

~~.ao

Moe

ai oi

~.em tung ~c la long

Ban x.Ua nay

u'o

khdi.. n 6i

V~ 'Cldu

Con :thwjhi nem c~

1m eau

Cdy ~cif!J2 tha~ 16

~dy

71n.'l

ta tcp;z fLi4i.-

)~J

,..,

dung chan

fan

cung gdri

7hu x.Ja c!mh val d-lu hiu ~-

} aqm mo"'i

7hu nay am

- ~ .. -•-•.e'll

.dJ.i.eJ. flt.

NHJi

nu

VL 87

Tr. 51


da'

Nauy nay

åo

vao he roi

,

cac b~n

"' t r ~-i am ,.,~ a/ p de "" c h1u l åm s ao ! Th"at T i et , / " ~ ·-" ~" l khac han vdi mqt mLfa aong g1 a buot.

.

a

et;

ThLla d}p nay ai ai cung no nUc he

eta'

\l

f-N

nghi

day. e~c bi &t ri eng cac em J

......,

"

_l •

A,{

ph~t 1\-

'l

tu aa bo nh~ng CUQC vu1 cho1 ay te tuu

ete' dJ. khoa

ve- n i em ph St . clt16ng

hoc ,. Phit ..

ph ap.

u

thong

v~t va cho nhdng khoa sinh

phan

~

o'

Ph~t

l

ph ap atloc h9i

Ph~t gi ~o to' chu,c

Ph~t taj

Oslo du6i s~ chi dqo cu"a hai thayThi.ch. Tri_Minh va Thich-Quan.Khong. Tuy /

t.

A

su th~u hi

\

:1

,...

:;

A..

eu

"'

Ph~t ph ap con qu'a u" no~g

cp.n, cho nen aay cung lå co duyen

ae' cho

chung toi ren . • .

'

A

.

luy~n

Cluc

tot tinh

T~~n

,...!

t6i -.

aia.ai~m, '

/

da co ngu6i con a~n

Vua bu6c

tuy

bi l i et - ke vao

ch~ ca~

vao nJem

"..

/

".....

.,

nhung khong ngb

_,f. ~ ,.v

....

som · chung toi nua ~

Ph~t duong, chungtoi ~.

Theo

s~

Thanh, '

o; åam a~ • ;-·

.. ......

aang -....!

nhung

r/i u

a~oc

oai chan chJ

. Y nhom trudn g ben Nam

mau

• Hai

?

.

Chi Sy hoan hy

,A.

Anh Thien

b~t tay vao Y khong phai

.

A.

/

"'

::J

v}ec ngay • '

.........

lå dan "hien"dau

.

nhe ! Song van bi' hai Chi Dieu Hu6ng vaDi~u , .. /

chung toi tiep tue

ly aen noi tu h?C·

'

å

,..../

y

.

,

a nh6m

nu auoc ngu d trong am ap hon nhieu /

ngoai

".....

nhom nam an ph?n " t9a " .

11

,

Nam nhi chi chi

11

l ang

."

,.,...

~

Con

hanh

- o ma.1•

,.......

,........

/

Khoa hoc lan nay co gan 50 hoc v1en, ~a

,

ra c~c

50

t~

em nho

10 a€n 12.

tu~i

aau tien trude khi chi t}nh ' Thay

• -Dem

Quan

Khong co no i så ve , chudng trfnh hoc

.

,

""V

.

'-

/.

/

.

thuO'ng ng~ tbi 10 gi 11

a

day quy anh,

o- khong a"

-

con

6> nha

d$y khong no i aau , b?Ch Thay -

con

Thay mbi bao

--

')

Cac con ph i t:ap d.ay som c ho quen chJ

nan ..... •

ki~p

sau se bj

...

-

-

dau

,

)

11

,

ngu

thai lam con rrn ctayll

;l

o len ..._

Thay vua dut loi ,cac em

.

manghanh

...;

Moi

,. ....; sa~g cac hoc vien ph~i thJc day 5 gib- ruoi

bach thay.

l

.

Chi

.../

Tuy cong viec co phan mdi la nhung ba Anh -

....

lam sao! ~

"""'

li !

D~ eu Hu'ong va Dteu Tam tru6ng nhom ben nå

AJ

huong dan cua chu Thanh va ",..

Chi

khong buon mo ! Lau lau mai

7

r1t ben quy Thay do1 nghe

chuy~n a?o ..

.

Anh

Nghe V?Y , be Diem than rang " I chet

th~y cac em hgc vi'en nho

/.

chu

c~ng

./"

cua mot nguoi Phat tu.

/

Oa'

hang l a""o rOi ! ) . NO'i rJa

mot

chung toi von la Ph~ttu tulau . nhung

Cla

nh~t trong bqn

tuo\ a6-i chua qua 25 ma

.

tac

~

Tam gi anh phan thing ve' mfnh. Nghi a l

~~y l~ l~~ ff~~ ti~n kh6a hQC

<.

"gia"

cho ba Anh Ch1

aucng

dinh.

,. ..

nay . -Bern ao ChU' Thanh phan chi a cong

Anh Thien

d~ nhu ngay cua ban to' ch5c aaqui

dong

..,

lo cho khoa hQC nga'y horn

xa tJ

,..'

1

lam "nh6n" mot lan ma !

ca~ tren dudng tu hoc' nen t~t cå aeu han hoan tap trung ve' niem Phat

"'

co

nhu Kr.san d , Sandefjord,Fredrikstad ... nhu'ng vf l ong thanh cua nhllng

/)

cle

nhieu thbi gian

nay

M~c du phu'o'ng t 1en l u

s~

f\'

Chu trong ban t o chuc da thu xep n6i an cho ' "' . , .: ", /. -'""' bo' ngu rat qu1 cu • Han la ban to chUc aa

.......

.

,..

khien ai cung bat -

l'

clioi, ram

noi '." Ghe

qua

...,

can

phong trO nen VUi nhon ~v . Kho'ang 7.00 gi o~ tBi chung toi au.oc

c hi

quy

VL 87

Tr. 52


"'.....

.....;

4)

."....

Oieu Tam boi ddbng bao tu sau mot ngay di åuång ~t nhpc • Chj Di.eu Tam l a tay dung b~p th~ thjet ! Sang nao chj cung x~t x~t ' xao xao tay chan ~at ~ lanh le . Boi vay cac buoi åiem tam rat itun 9 gi6-. Moi ngay chung toi ~yoc hai Thay thay phien nhau ch>; d~y • Tuy cac em khong hieu h~t nhJng 16i Quy Thay' gi~ng 7 giai ' nhdng cac em yen l~ng lang tai ~ nghe mot cach rat cham chu . • Gi6- giao phap , aau tien Thay Tri Minh co ae'cap Cfen viec . thi cu.Thay nhan mgnh rang H9C aay l a h9C c ho ch'i nh minh , chJ khong phåi h~c cho m?t ai Minh h~y l{y giao phap lam can bån cho ~ cuoc sang cua minh . Moi con ngudi neu ho. co aJc tin va cai nhin sau ~ac thi ho. se thay nei ho co sa~ Ph~t tanh , sang no the? ngh1-em· m9t cach khac rna va;)' ti en den cung m~c aich • d' trang ho nhung thi~n can ffu9c t ang trudng ' va cac dieu ac dU9c tie'"u di%t . Bo"'; v?y chung ta 7. .!kh6ng n@n a~t n'ng v~h a~ thi cil lam . fli eu quan trang l a mfnh CO gi U V~ thau • th~p chan ly ' aong th6i chung ta oem cgiao phap ~y ap d~ng vao abi song hang ngay hay khong ? chung toi khong the,quen a~oc bai th6 rna thay thudng nhacr nho' ''rren Cluo'ng a?o khong gi bang tinh '" tan , " Khong ... gi' bang tf; tye da a6; ta , ,.l ''Mai lang thang trang ngu trd6c ta ba "Chi• tinh tan la vuot qua tat ca ' . Qua bon ngay ngan ngGi , ch6ng toi thu nhan au6c nhieu aieu hay nhu luoc ' , " su' cua -Bue Phat Thich Ca , loi ich an ...." chay , yl nghia hoa sen , l~c hoa va' toa thien ••• '.' No1' . a"" en a....n chay , t uong chung tOi 11

11

/'..

",.,...

4-

ao

.

IV

t

).

.

,A..

~

,A

e,.-

.;

.

,

l

'

-

l

11

,..."_1

4\

N

-

-

-./

11

..

~

~

/\l

aa

.

'

, }_

...,...

.

"

.;

'

cung nen neu len m~t vai aie(m

can

thi~t:

an chay r~t co 19i cho s~c khbe ' lang til' bi tang tru~ng ' than th~ nh~ nhang ~ tr'; hue sang su~t • Nh~t la chung ta giu auoc . t;nh than binh åa~g khoi vay nq mau xuong ••• Thay vi cai b~p nh~ cai aja ng~c nho ,. ... "'ac rna minh la quy su aang th~c thi nghjep , tan ha) chung sinh v~y~ Nghe r a mQ i nguo i Cleng o' l en ... '. Anh Danh thi:>t l en ch~t ' l åin ngne' aau b~p l a a<r te-"' r~i . V~y, toi phåi aJ; nghe~gSp vi to i l a Cl o~ t"e' dllng b~p so m9t rna ! Kh i anh ta dSt lbi ca Thay lan h~c vien aeu pha len cu6i . Sau khoa h~c co fat nhieu khoa sinh pnat ngu~n:ki tu-nay phat tam an chay . Su.ot trang nh0Jg gif t9a thien Tha/ d~y chung toi cach ngoi ban gia ' to-an gia .... 'mat nhin th~'y song mui 'lung ..;J h.l thang ... la dung . Be Diem lam c ung toi kh6hg n1 n ctldi aq6c vf co ta mai b~n t~m ve' cai mui va c~ ngay ng'O hoi Bach Thay, khi con lim dim c~p m'å t , sao con khong thay s6ng mui aau hH ? eau ho i nåy auoc c"'o be lap ·a; l~p l~i den khi xa ' . . thien ro.i rna co be van con hoi . Ngoai gio h~c Ph~t phap ra,chung toi con co thbi gib de .sinh hoat.Tat ca hoc vien tham d~ m~t cach rat håo hJng . Tuy co nhieu em con b~ ng6 sang sau vai phut la cac em hoa aong vbi cåc b~n ngay . TrJå~ khi khoa h?c be giång,chung toi c6 m?t ky thi tr~c nghjem . Hau h~t hQc vi en aeu hoi hpp va l o s~ . Mtft so thC"c khuya g~o ba-i, h_? c hi a nhau thanh tung nhom nho ae., hbi va giåi aap cho nhau nh? dieu rna ho khong tt(e' ghi chep ranh m~ch_ trang lue. qui Thay thuyet gi~ng. Sau ky thi cac em aat ~t qua tat Bep Em nao cung duo~ diem tren trun; binh .

.

11

åy

11

l

/

,.."'v

.....

11

11

aa

si

rat

VL 87

Tr. 53


1

Ldi PHÅT DAV: l l ::~:~

Kinh Ne Hoan Cha låm dieu khong lånh,con chaong thay

• qua

a~oc

thS

chiu

Con låm dieu khong lanh,cha the' ch~u

thay

c! qua kho '!6c . ?

..,.

.

c6 låm lånh thi duoc Phu6c.

Låm a.'c tu chiu Tai Uong . • •

**

Kinh Nie't BB.n Can b!n c~ cac dieu

lanh,

Hieu-tj la åieu can b~ •

Ching toi phai cong nhan cåc em tiep thu l rat mau lfi. Nhd~g ngay o'day cåc em cham chi hoc Phåp , vui ve no tua. Cuqc seng t~p th~ giup cåc em biet ngan nap hen' an ngU' dung gfo gi ac' bi~t l ... xep gQn men gof .... va nhat la tinh ban 4J6c va . th~ hien qua cåc cuoc sinh hoat " trong nhJng lue gi~i lao. Trude lue chia tay , gia åinh thfm Th~y phåt tam cung du6ng cho khoå hoc mQt chau xoi che. Buoi lien hoan rat dam am va than mat. That su chung toi chua lan nao aus)c thd6~g th~c mon che ngon . tuy~t nhu mon ene horn ay. Ai cung khong ng~t loi ca ngoi vatf.n thån cong itu Ngoa i ra con co thfm Thanh, thfm Kim, thfm Hoa va mvtso' cac thfm trong ba~ a~ thuc, . chi hoi Oslo, Ja lien tue trong bon horn chåm n~m an uong rat chu •cfao. Nhd~g hinh a~h cio bang bac . trong tam ttl ve- nghi~ åao, tinh cto1, in sau trong ky de, th~t la kho quen !

.

aa

.

.

ri

""

-

~

.

kho'

eling chKng

..

Trong buoi le hoan man,sau nhung loi phugiao cua quy Thay va phan phat bieu c~~ tdo~g cua 6ng Tore l a ph an ttfn bo" be' m~c c~a c~c Chu, cåc anh trong ban t~ chuc .• ~ • , 7 Cåc chu, cåc anh ky v9ng la ket qua cua khoa hoc . nay s~ tao. them dleukien cho cac khoa khac trong tudng lai! Lue chia tay nhin khu6n m~t ai cung ff~~m net u buon. "Bi ~t l y" rna! Nhung å"6i khong c6 gi t6n tai mai, hop r6i tan la ~inh­ luat v6 thu~ng cua ~u6c ctai. Chi co.Giao Phåp c~a "Øuc Phat la vi~h cllu rna tfioi. • Cac hoc V i en l uc tr'd ve- rna"'; ng~o-i <re u item • " nhieu tin yeu va hy v9ng tren t heo rat con <t~dng ct"em .Q~o viw i:!di, m~t trong muon ngan cåch båo tti',... tr~ng_an rna thay di ch,i d~y trong siot thoi gian tu hqc. T{ l uc ra ve- cho den nay, trong tam tJ ...... •""' , chung t6i lue nao cung van vuong nhung ky ni~m kho phai, nhuri'g y nghi"'a sau sic c~a cac bai gia.,ng ve-Ph~t Phåp!! Chung t6i xin deng nguyen ,. :

.

. .

.

Cluln.g .oanh khong .oo... llongJ

7h4

nguyf-n

cUl

• clcJ khapJ

P!U.eri. n!lo khong cllng i<fr!-J 7hf- nguyf.n liell

dJft

.oqchJ

Phap mon khong k~ ~ieiJ 1

7hf- nguyo/L

cfm tu h ocJ

Phq.i. iiq.o khong g[ hon,

7h_f nguyf-n cleu v.i.en thdnh. Mot

st! hoc. vien

c.,.

.

.

VL 87

Tr. 54


.-

l

HINH ANH

3iNH H@~'r

dang hoa

le PI-I~T

VL 87

Tr. 55


路-

l

HINH ANH

.

"' "'

....

(J)

~INHOAcr (J)

.;

-DAl HOl . PHAT . GlAD tai. NAUY

VL 87

Tr. 56


SiNH HOI:\T JE>IEI!Jr S1Q( ldp hQC

PH~T

z

PH'P

tc;Ji OSLO

,.."

.....

m()t buoi hQp r~i TINN THAT H91

VL 87

Tr. 57


~jj}~ ~Cl!}~~ Pl-lf.IT 5ll

...;;.._~......,;_.-/

. "'

ngay ra mat BAN -DAl DII;N

l

t<;Ji KRiSTiANSAND

VL 87

Tr. 58


SiNN HOAT

sv

PH6T t~i

ldp UQC PH~T PHAP

A-

BERGEN

l

nghe THAY giang VL 87

Tr. 59


HiNH ÅNH PH4T

-

-E>Ai . LE

SU.

T~l TROND~EiM

' P. l 2531 PHAT ØAN

.

VL 87

Tr. ou


LdP HQC

PH~T PHAP t~i OSLO

Tl liEN TAP

SINU

WO~T

VL g-;

Tr . hl


OC;li lEr

oanh

PH4T -BÅN t~i STAVANGER

vu

tai t rondheim

...·.•.• ... ....... ...... . .......... ·.~ -~

· ·. · .• •.•.

_ ...

tl

"' ' .. .. ~ ..

~

".

•·,

-· · ' • -

..

VL o_;

T r. 62


Phap Am 1987 - Vu Lan  

- 7 ;n nan~~g q.u'y V' h ~ vel kien-hoa åong-gi~i . ngtlai l fd.m c.hinh-Ui .6ai lam iJU hai cho c&amp; nudc. mqt tha'-.i ,. . VL 8 7 Tr. 3...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you