Page 1


BiJ-tuc thu-mltlc 1991

LANG VAN PHAT-HANH (dung kem Thu-m41c Lang Van 1991)

DIA-LY VN O~I-CUONG Kien-thuc pM-thOng, Ph,m ThAng 6MK-7GK mE;p-vl) SAU CUNG Truy;n dill, Hung SO'n 13MK-16GK OONG TA Y TUd'NG THU~ T T6NG BltN Ki/n-/huc pM-/hOng, Nguy!n K~ Ngo,n 8.S0-IIGK

~8NG-0)NH Hi) NGO~I Truy;n dai, Yen Tu cu-si (b{l 3 cuOn) 38MK-SOGK OU()'NG TU KHONG HAI Nghien-cUu Ph~t-h(Jc, Minh TAm 8MK-IIGK

1000 NGAY OtM TU-THU CV CHI Truy;n dai, Xuiin va IOMK-13GK ANH EM KltN VANG Truy;n dai, Dinh Ti~n Luyen IOMK-13GK

SU-Dl)NG XE Hm Kiln-/huc pM-/hOng, Nguy!n Vi~l

IOMK-13GK CAM-NANG TRI-uE;u Kiln-/huc phd-/hOng, V.N. HoAng 8MK-IIGK AO-THU~T CANH CHIM TRONG Bien-khdo, Vil ThAnh GIONG BAO 9MK-12GK Truyfn dai, Li~u QuOc Nhi AO-THU~T KH() MA Dt 6.S0MK-9GK Biin-khdo, Blnh SO'n cAu CHUYE;N CVA MOT 8MK-IIGK DAN-TOC BA TRl) THIi:N Truyfn dai, Nguyen Hllng Hoa Nh(m-tt;nh IOMK-12GK, 20MK-26GK cA y co VIU-NAM BAN DO THAM OONG A Bi~n-khdo. Ph~m Hoång H{l Tilu-/huylt di/-su, Håi ÅU 3SMK-4SGK 7.S0MK-IOGK CHAN BAI THU NAM Truy;n dai, Mai Thao B~N DA BItT G) vi: JUDO IOMK-13GK S6rh v(j-hQc, Ki~u Nguyen CHltC HON TRONG be) 2 l~p: IOMK-13GK MONG B~N GAl SOl GUONG Les Mys/eres de Londres, P. Kien-/huc phd-/hOng, Hoang Feva/, TCD d;ch Lan 5.50MK-1GK 6MK·_·8GK CmNH KHACH BANG NHI Truyfn dai, Nguy!n NgQc Truy;n dai, Quynh Oao, Ngo Ng,n Quån dlCh IOMK-12GK IOMK-13GK CHlNH-TRI, THV-OO~N BAO MUA XUAN vA MUU.Kt Truy;n dai, Nguyen Dinh Bien-khdo, Vil Tåi Lvc Thi~u 20MK-26GK IIMK-14,SOGK CHQN B~N TRAM NÅM BAY CON TRAI Kiln-thuc phlJ-thOng, Nguy!n Truy;n dai, ChAng Nguyen Tu Quang . SMK-7GK 6MK-8.SOGK CH()A CH6M BA MUm BAT CHltN Til NHltN SAU TAN VANG THANH Truyfn dlli'dd-su, Hoåi Khanh Ht'Ji-ky, Nixon, Ph,m lch T6ng . 7MK-IOGK djch CHUYE:N Qut NAM

17MK-22GK Truy,n ngdn, Hil Truang An BUd'C DAU CHI)P ANH IOMK-12GK Klln-/huc pM-/hOng, Nguy!n CHUYE:N TRItT-LY Nh~n-d;nh, Vil Huy Quang Cao DAm 9MK-12GK 9MK-12GK BI)l O()'I CALI COIOtM Bien-khdo, Ai Nhån Truy;n dlli, Nguy~n NgQc 14MK-19GK Ng,n

CAC THt vO DÅNH CHO 18MK-22GK (giå IAi-bån) PH AI NO COI KY-UC TRANG XANH Kiln-thuc phd-/hOng, 4c Hå Tpp-bUt, Hil Tnr&ng An

& Phan Ch~n Thanh IOMK - 12GK 6MK-8 .S0GK CON OU()'NG CAI QUAN CAM-NANG CHO NGU()'I CVA DE; TAM THt-GIOI

Bu/ ky, Bili D6ng Tri~u IOMK-13GK CON RÅN LU A HuviN­ DlE;u TRONG NIN TRItT­ HQC OONG-PHUONG Tril/-hQc, Thinh Quang 14MK-18.S0GK CON TUON M~CH O()'I Truy;n dai, Hil Tnrang An 13MK-17GK CON BAO GlO A O()'I Nguyln Thieu NMn,lruyen dåi 14MK-19.S0GK CON MUA DAU MUA Truy;n ngdn, Oieu Tån IOMK-12GK Cl)M A-11 Truy;n dai, Trån Trung Quån 13MK-16GK CUA NGOAI Truy;n dai, Ph,m Mi!n Tuong IOMK-13GK D~ Y NAU AN BÅNG JUNH MAu, 9 mon eho dim

lI,e Kiln-/huc phd-thOng, IOMK-13GK D~ Y NAU ÅN LAM BANH BÅNG H)NH Kiln-/huc phlJ-/hång, 8MK-IIGK D~M KHUYA Truy;n. da;, HoAng Thl Dåo Tiep ' 12MK-16GK DI-cAo Il NhQn-tt;nh, Nguy!n NgQc Huy IOMK-13GK DU-HANH TRONG LONG DIA-eAu Truy;n dai gid-/utJng, Jules Verne, Le Quang Nghla djch 6.S0MK-9GK

O~I VIE:T SU-KY TOAN­ THU Kiln-/huc phr5-thOng, Ng6 SI Li~n, NhuQ'ng TOng djch 14MK-18.S0GK DAN CHIM VIE;T

Truy;n dlli, LuO'ng Xuån

14MK-18GK

DAT Md'1 T(Jp V/Jn, Trå Lil

IOMK-12GK

DIA-LY VIE;T-NAM Kien-/hlrc phlJ-/hOng, Nguy!n KhAc NgU' 12MK-16GK

EM HAT EM VUI T~p nh(Jc thilu-nhi, Nguy!n HU'u Nghia & Phan Ni TAn sång-låc, suu-14p 6MK-8GK GIA-CHANH Qu6c VIE;T Kien-thuc phlJ-/hOng, QulSc Viel 7MK-IOGK GlA Til-DO Truy;n dai, Nguy!n Ang Ca ISMK-19.S0GK GIAC MO

Truy;n dai, Nguyen Sa

ISMK-19.S0GK

GIAC NGV UtU-TRAI Truy;n dai, Nghiem L~ QuAn 6.S0MK-8.S0GK GIONG 001 XUA vA NAY Truy;n ngdn, TUY~1 Minh IOMK-12GK GUONG SANG NGU01 XUA Kien-thuc phlJ-thOng, Thuqng IQa Thlch Huy~n Vi 8MK-IO.SOGK HAI-oAo THAN-T1tN Truy'n dai, D4ng TrAn Huan djch 7MK-IOGK HAN VAN

Bien-khdo, Trlln TrQng San

20MK-24GK

HOANG-Ot cu61 CUNG Ht'Ji-ky, Vua Ph6 Nghi Mi Thanh 7MK-9GK Hi) CHl MINH, Sil TH~T

vl THAN-THt vA Sl]­

NGHltP

Bien-khdo, nhi~u låc-gia

ISMK-20GK

Hi)I-KY PH~M DUY,

THm THO-AU vAO O()'I

Ht'Ji-ky, Ph,m Duy

17MK-22GK

HOI HQA CHO MQI NGV01 Kiln-/huc phIJ-thOng, 8MK-IIGK HuvlN-THU~T vA O~O­

Ktp TU BlN Truyfn ngdn, Nguy~n Cong Hoan 6MK-8GK KHtO TAY LAM BANH MlJT, 375 lo~ mitt, k,o, x61, ehe, xu-xo., du. kl,u, du. hinh, binh VN vi ny­ phuana \ Kiln-thuc phlJ-th6ng, IrQn b~ 2 culSn . 19MK-2SGK KHto TAY LAM Btp Kien-/huc phd-/h6ng IOMK-13GK

KH()I S()NG

Truyrn dai, Ph$m Kim Kh6i 8MK-IO.SOGK KHONG T~C Truyfn d;ch, Hai ÅU ISMK - 19.S0GK

KHUNG TR()'I Qut­

HUONG

ThO', HoAng XuAn Thao

8MK-IOGK .

KINH DJCH

Bien-khdo, Nguy!n Hi~n Le

20MK-26GK

KV-THU~T NHlb-ANH TUNG mlM MOT Kiln-thuc phlJ-th6ng, Michael Langford, D4ng PhuO'ng Kiel dlch IOMK-13GK LA s6 TU-VI 6 LANH-Tl) Bi~n-khdo

ISMK-2IGK . ~

LAI BUON T6NG TH6NG

Bien-khdo, Trån Trung QuAn

13MK-16GK

LlCH-SU NOI-CHltN VltT-NAM

Bien-khdo ISMK-29GK

L61 BUd'M OU()'NG

HUONG

Truyrn dai, Hil Truang An

12MK-ISGK

LU~N-LY vA TU-TVO'NG

TRONG HUylN-THO~1 Kiln /hUC phd-th6ng, 06 Dilng 6.S0MK-8.S0GK

M~T TR()'I LUU-VONG

ThO', Trån Thi~n Hi~p

9MK-12GK

MAu TlM

Truy;n dlli, Nguy!n Thi

IOMK-13GK

MAU H~N Truy;n ngdn, Nguy~n Trung TAm IOMK-12GK M61 T)NH CVA CHANG

a

NH~C

Sl

Hermann Hess, Vil DAng dlch 12MK-IS.SOGK MOT BONG Hi)NG CHO

VAN-NGHE;

Tpp bUt, Nguy~n Sa

, 12MK-IS.SOGK MOT KY-NltM O~P

sl TAY-T~NG Til såch Ph~t-h(Jc, Nguy!n T(lp but, Nguy!n Tlln Hung

IOMK-13GK

Phong ISMK-18GK MOT Lt cum KHAC

THU()'NG

HUYNH ot TUONG TAN 6.50MK-8.50GK Bien-khdo, Phl/m QulSc Bao ISMK-19.S0GK MOT TRANG O()'I Truyrn ngdn, Phan Thl TrQng HUd'NG-DÅN T AM-SINH­ Tuy~n LY Tu61 TRUO'NG­ IIMK-14GK

THANH Kiln-thuc phd-/h6ng, Ouy MilA Ao ANH

Nhieu vA Phllm Dlnh Truy,n dlli, 06 Thilc Vjnh

7MK-IOGK J4MK-18GK


I

P.O. Box 310, Statlon "W"

Toronto, Ont., M6M 5B9, Canada

Tel. (416) 149-4195 / Føx: (416) 140-0342

PublfJhed /2 times

il. yeQr

S<cond C/ass Mail Rq. No 8040 /SSN: 0832-/922 -

LDN: 3/OJ78.

Volume 9 - No 92 - April 1992

Nam thli chln - Sd 92 - Thång Tu, 1992 .

TRONG

s6

NÅY:

Tin vÅn th~-giai ....................... :.............................................................. 2

Tin Vi~t-nam .......................................................................................... 3

Vo VlIn Ki~t cÅt dit bån cho ngo~i-bang: ...........................,. .................. 4

Båo HiI-nQi mui v~ch åo Bui Tln ........................................................... '5

Trong lång .... :......................................................................................... 6

Ngoåi ngo ............................................................................................... 7

CAu diSi Lång VlIn ........................." ....................................................... 8

Låm giåu ti~ng Vi~t ................................................................................ 9

Qua bån "Tl!' b~ch" cua Ducrng Thu Hucrng, di tlm Sl!' tMt

v~ eu~e chi~n Vi~t-nam duai nMn quan eua nhå vlln

mi~n BÅe, Nguyln Hiiu Nghia ............................................................. 11

Phån-tranh QuiSc-C~ng vå h.n-thU dån-tl)c qua IlIng-klnh

cua m~t nhå vAn "phån-khång", San Tung .............................. :.......... 21

Nguo-i IInh khllng c6 vil-khl, Nguyln M(lnh An D8n .......................... 25

Thcr Nguy~n Huy Phuac ..................................................................... 33

Thcr Cao Tieu ........................................................................................ 35

Thcr Cao Hoång Nhån ......................................................................... 36

Chuy~n tlnh nguo-i phi-cllng. TruUng-san Le Xu8n Nhj ..................... 38

Thcr Nguyl!n Bå Dinh ........................................................................... 40

Thcr Ph~m båch Hqp ........................................................................... 43

Thcr Ph~m Quang NgQC ..................................... :.................... ............. 46

Thcr Trlin Ngån Tieu .................................... : ....................................... 52

Thcr Nguy~n Tu ................................................................................... 55

Thcr V~n Giå ........................................................................... , ............ 58

X6m Cil: Xoåi tuq-ng mÅm duo-ng. Nguyln Van Ba ........................... 61

X6m MAng: Sinh-nh.t, Ngr;Jc Duy ....................................................... 65

Ben kia cua tu, Nguy~n Phong ............................................................. 67

Bån eåo-tr{lng Tåy-t~ng. Hoiing Lon ............................. ; ...................... 71

Thcr Cung Vil .......................................................................................72

Thcr Nguy~n Håi Hå ............................................................................ 75

Thcr Kh6i Vi~t ..... ............................................ ............................ :........ 76

X~p AI Capone Ill, TruUng-sun Le Xu8n Nhj .................................... 78

Thcr Trucrng' Hllng Scrn ....................................................................... 80

Thcr Dllng Nghi .............................................. ...................................... 82

Chån-quang, TI( nnh ...........................................................:.............. 85

Thcr Trlin Trung Tå ........................................... :................................. 86

Thcr Khåi Chlnh ................................................................................... 88

D~c-giå thÅcLmÅc .............. :.................................................................. 91

Dliu lång cu6i x6m............................................................................... 92

Di~m såch............................................................................................. 93

NhÅn tin ti-n~n ................... ,.................................................................. 96

Thu di tin I~i ........................................................................................ 98

THU-M{JC LÅNG VAN 1992.. ......................................................... 102

Ånh bla: Il(lch hiJng cua Cung Vil

IAng Van. l


75 NGUm BI BUN CHON s6NG T~I BA-TÅY

tin vdn

Nl,ln etÅt 10- tll-i Vila Barrahinha (Ba-tåy) h6m 19.3 etA chon slSng it nhÅt 100 ngu&i duåi bun. Tai-n~n nåy etå etuqc dlF-båo tu truåc, nhung vAn khong trånh khoi tgn-thÅt nhAn ml,lng quå lån.

, BA-TU TRvc-xUAT CO QUAN HclNG TH~P Tll QU6C-Tt 22.3.-Chinh-phu Ba-tu etå ra I~nh tr\lc-xuÅt toån-be) nhån-vien HOng-th~p-tlf qulSc-t! ra khoi IAnh­ thg Ba-tu, n~i ly-do ccy-quan nåy etA giup Lien-hi~p-qulSc trong V\l etieu­ tra nhån-quyen tl,li nuac hQ. Dy-ban Nhån-quyen LHQ etang thånh-I~p hO-scy ve vi~c Ba-tu tra­ tÅn tån-b~o tu-nhån chinh-tri vå tieu-di~t cåc nh6m thi~u-s6 trong nuac.

binh bi, etOng-tMi Qu6c-Mi Phi­ lu~t-tån åp-llfC buc)c My phåi rut, Ngil-giåc-etåi etA h~ I~nh tri~t quAn khoi Subic. Hi~n nay CSVN ti!p-t\lc khlfn­ khoån Hoa-ky thue cAn-cu Cam­ ranh do Lien-sO trå Il,li, ~ chuy~n quån tu Subic qua nhung toa B~ch­ lSc kh6ng trå lai.

TH6-NfIl-KV H~ SAT 17 NGUåI KURD

QUÅN-DOI SIHK BÅN CHtT 13 NGUåI AN

HOrn 21.3, cånh-såt Thg-nhi-ky etA ng sung h~-såt 28 nguai Kurd, gåy thucyng-tich cho 663 nguai khåc trong V\l etån-åp bi~u-tlnh t~i thånh-ph6 Cizre O- etOng-be) Thg­ nbi-kY· Dåy lå VI,I xo xåt t~ hl,li nhÅt k~ tu khi Llfc-Iuqng Lao-ct"ng nguai Kurd (PKK) etuqc thånh-l4,p tl,li thånh-phlS Cizre O- Thg, cåch bien­ thuy Iraq khoång 30 cåy slS (18 d~m). Trong vong 8 nåm, k~ tu 1984 Mi nay, 3300 nguai Kurd etA bi Thg-nhi-ky h~-såt trong cue)c tranh-etÅu etoi I~p khu tlf-tri.

H6m 21.3, quån-etc)i Sikh etAbån bua våo chq Ahmedgarh O- ti~u­ bang Punjab, An-etc), h~-såt 13 thu&ng dAn An vå gåy thucyng-tich cho 20 nguai khåc. Dåy lå Iln thu tu quån Sikh såt­ hll-i thu&ng dån An tl,li Punjab, nång tgng-slS nguai An bi gi~t len tai 40 nguai trong vong mc)t tulin. Ml,lc-etich cua cåc V\l tån-såt lå vi ,!uån-ctc)i Sikh ngi d3y, etugi ngu&i An ra khoi Punjab ~ thånh-I~p khu Iy-khai Khalistan.

GlA-Tl)' SUBIC

Trong båi di~n-vAn etQc truåc QulSc-he)i hOrn 20.3, Thu-tu6ng Trung C~ng Ly BAng khång-etinh phåi "phåt-tri~n kinh-t~, chlSng tu­ bån chu-nghia" vå "ki~m-soåt ch~t­ ch~ v~ chinh-tri." Ly BAng n6i, "tN cung-ct5 quyin­ ilrc cua td-qut5c xå-hQi chu-nghia, Trung-hoa phåi dung vung nhu da q phuO'1Jg Dang, chUng ta phåi t~p­ trung VaD vifc nQi-trj va tren tdt cå, phllt triln kinh t~': "(/6 la cach duy nh6t tN ch6ng l{li chu-nghia tu-bån mQt cach an-Ma va cung-ct5 hr­ tht5ng xå-hQi chu-nghia. "

HOrn 21.3, hång ngån thuy-thu Hoa-ky etå etung x!p thånh hång chu "Farewell Subic"dQc thea phi­ et~o tren hång-khOng mAu-h~m ~ tu-giA cAn-cu Subic, Phi-lu~t-tAn, sau 94 nAm etOn-tru. Hoa-ky etå thue cAn-cu nåy ~ et6ng quån båo-v~ hånh-Iang Thåi­ binh-ducyng trong cåc cUQc et~ nhÅt vå et~ nhi th!-chi~n, vA sau et6, ki~m-soåt håi-quån Lien-sO, Trung, ~ng trong vung. Nay vi Lien-s6 etA tan-rå, Nga vå cåc nuac khOng khlSi Thinh-vuqng chung etå tai giåm

TRUNG CONG CANG LUC CANG CUNG RÅN

ilmg Van 2

.,.

GIA-NA-D~I, PHAP vA HOA-KV KtU-GQI KIlu-DÅN RåI LIBYA

Chinh-phu cåc nuåc Gia-nå-etll-i, Hoa-ky vå Phåp etA keu-gQi kieu dAn rai khol Libya ngay tuc-khåc truåc khi H~i-et(')ng Båo-an Lien­ hi~p-qulSc ban-hånh I~nh cÅm-v~n qulSc-gia nåy. Hi~n nay con khoång 900 cong­ dån Hoa-ky vå 1500 c6ng-dån Gia­ nå-etl.li c6 m~t trong lånh-thg Libya. L~nh cÅm-v3n Libya do ba mråc n6i tren v3n-et~ng, nhAm trung­ phll-t Libya etA ngoan-clS khOng giåi giao cåc ten khung-blS etå phå ng chi!c måy bay cua hång Pan Am t~i Lockerbie, Anh-cåt-Iqi, gi~t 270 ngu&i. Song song våi I~nh cÅm-v~n, Hoa-ky etå cho di-chuy~n me)t s6 chi!n-etÅu-ccy F-4 tl,li Tåy Duc tåi glin Libya. LItN-Hlf;p~Qu6c:

CON BO-DOI VC

T ~I CAO-MltN

Tråi våi I&i ch6i cåi cua Hå-nc)i, vå tråi våi Slf phl,l-hQa cua ClfU hoång Sihanouk rAng "khOng con be)-etc)i VC tl.li Cao-mien", Lien Hi~p Qu6c etå c6ng-blS bAng-ehung cho thÅy hi~n con cåc etcyn-vi tinh­ nhu~ cua CSVN t~i Cao-mien, ngl,ly-trang thånh quån-c:1e)i Nam­ vang. Hi~n nay, etll-0 quån hoa-binh eua LHQ tl.li Cao-mien len tåi 22.000 binh-si. Kha-me Do tlS-cåo CSVN etå mO­ m~t cue)e tÅn-cOng cÅP trung-ctoån tll-i Oddar Meanehey trong thång 3 vua qua, gåy tgn-thÅt cho c:1oi ben len tåi hång trAm ngu&i thucyng­ vong.


B~NH

Tu

tin viet-nam • <1oån cua

Vi~n

Nghien-euu Quan­

h~ Qu6c-t~ (ASPEN).

TRUNG CONG - VI~T CONG GIAO-LUU VAN-HOA Sau khi <1uqc Hå-nc)i m~c-nhien nhuo-ng cho 8 <1åo O- Hoång-sa, qua vi~c c6ng-nh~n "Iu~t bi~n" 10 Mi-ly do Trung Cc)ng <1ua ra (khi~n 8 <1åo nåy IQt våo håi-ph~n Trung Cc)ng), Trung Cc)ng<1a to ra hoa-hoan hO'n, t~m gåc tc)i dc-Uta cua ten <1ån em cil. HOm 25.2, Trung Cc)ng <1å cho phep <1oån xi~c åo-thu~t TI-ninh sang bi~u-di~n t~i thånh H6, vå nguqe I~i, <1oån ea-nh~c nh~ Såi­ gon båt <1§u ehuy~n luu-di~n 30 ngåy t~i Trung-Cc)ng. Doån xi~c Trung Cc)ng <1å di~n tai thånh Wl tu 15.2 tO-i 8.3. Doån ~-nh~e nh~ Såi-gon di~n t~i Quång-tåy, vo-i mc)t nua chuO'ng­ trinh lå ti~t-m\!c Trung-qu6c. Ngåy 3.3, Trung Cc)ng I~i cho <1oån Ngh~-thu~t Båe-håi bi~u-di~n t~i sån-khåu Nhå håt Tu/Si Tre O­ Hå-ne)i.

CSVN KHOE "D(51 THOI).I vål MV" LAN III Cåc båo xuåt-bån t~i CSVN <1øng lo~t loan tin ve cue)c "<16i­ tho~i Vi~t My" t~i Nadi, thu-<10 nuo-e Fiji O- Thåi-binh duO'ng (g§n Uc-ehåu) tu 10 ~n 14.2 vua qua. Phåi-<toan CSYN do Nguy~n Thj Binh <1ung <1§u. Phia My, lå phåi­

Hai vl1n-<1e chfnh <1uqc bån tO-i lå Cao-mien vå tu-binh My. Phåi-<1oån ASPEN neu vÅn-<1e nhån-quyen t~i Vi~t-nam. Phåi­ <1oån CSVN phu-nh~n vå phån-<16i åp-IlTC cua My ve vl1n-<1e nåy. Cuc)c <16i-tho~i t~i Fiji khOng din tO-i Mt cu mc)t sq- thoå-thu~n chung nåo giua My vå CSVN.

CSVN vA BRUNEI

THltT-L!P BANG-GIAO

Brunei vå CS VN <1å thoa thu~n bang-giao, vå trao-<1/Si cl1p <1~i-su k~

tu 29.2.92.

Nuo-c Brunei nAm O- phia båc DOng Ma-Iai, m~t båc giåp bi~n

Nam-håi, vå ba m~t kia giåp Dflng Mil-lai, lå qu6e-gia d§u hoa giåu-c6 nMt trong vung. Cåc quan-såt vien tinh-hinh Vi~t­ nam <1ang thea doi xem VC <1å cåt hån eho Brunei hon <1åo nåo trong qu§n-<1åo Truo-ng-sa må qu6c-gia nåy <1å dom ng6 tu nhieu nåm qua.

.VC TANG GlA DI~N

tu

K~ ngåy 22.2, CSVN tång giå <1i~n len 450 <16ng / KW trong giO­

binh-thuo-ng, vå 750<1 / KW trong . gid- cao-<1i~m vå 300<1 / KW trong gid- thåp <1i~m. Giå cho eAc tr~m bO'm tuo-i trong giO- thåp <1i~m lå 180<1 / KW. KhOng bi~t be) Nång-Iuqng låm cåch nåo ~ dnh ti~n <1i~n cho <tung theo cåch phån-Io~i nåy.

LI). TI).l VN

.

thång 6.1990, t~i Vi~t-nam xuåt-hi~n me)t thu b~nli mai, gQi lå b~nh Lyme, do vi-khu4n Borrelia Birgdoferi gåy ra, truyen tu kim chfch vå voi hut måu cua mulH, ru6i tråu. Ngud-i bi ruOi, muai truyen b~nh Lyme ban <1§u n/Si v~t s§n tren da, sau lan thånh nhieu vong tron <1øng tåm, <1uo-ng kinh Io-n hO'n 3 phån. Bi~n-chung cua b~nh Lyme lå låm viem cO' tim, gåy r6i-IoQ,n trung-tåm th§n-kinh, sau chuy~n sang viem kho-p xuO'ng, keo dåi trong nhi~u thång, ~ I~i h~u-quå nhu tea båp thit, li~ttay chån. Ph\!­ nu bi b~nh Lyme se di-truyen chung cO' tim .cho thai nhi.

CAC TAl xt HA NOI

THAN KHO QUA y DAU XE

Trong thd-i-gian ghn <1åy, cåc tåi­ x~ O- Hå-ne)i phåi "phån-ånh len

tren" rAng thu-<10 eua hQ <1uo-ng-så quå cMt-chc)i, cåc tåi-x~ qu~o chu U lung-tung trong giO- cao-<1i~m khi~n n~n k~t xe cång luc cång therri tdim-trQng. . • . Båo Quan-dQi nhOn-dfm s6 ra ngåy 2.3 <1a phåi g6p Yxin cOng-an qui-<1inh cåc <1ia-<1i~m cho phep trO­ <1§u xe ~ "g6p phiJn trong vifc bdo­

ddm giao-thOng thOng-su6t"nhAm "thl-hifn phong-cåch van-minh trong trQt-tlf ky-cuO'ng giao-thOng cua thu-do. " CSVN LI).I GAO-THET CSVN lai to ra buc-doc vl ånh­ huo-ng cJ~ chi~n-dic'h ChuYln lua . vi que-huO'ng, do cQng-<16ng Vi~t- . nam t~i håi-ngo~i tham-gia gui såch rbåo ch6ng cc)ng ve nuo-c cho <16ng-båo <1Qc. Båo Quan-dQi nhan-dan vi~t:

"Trong chiln djch 'Chyln lua vi que nha: chu-nghia dI-qu3c va bQn phdn-dQng luu-vong nhdm dQt­ phd-khdu trQng~ylu, bå-i chUng cho dan-chu tlf-do la xu-thl cua th(}i­ d{li va då thlfc-hifn thanh-cong cJ CtlC nuo-c xå-Mi chu-nghia Dong Au thi VN so-m mUQn gi cung cu6n vao trao-Iuu d6. " Lang Van 3

\


Va van Kiet • CAt Dilt Bån Cho N go~i Bang Theo tin TMng tÅn-xi CSVN, ngåy 24.2 vua qua, V3 VAn Ki~t, chu-tich HOi-d~ng BO-tnrång VC 4A dim 4lu mOt phåi-doån sang cOng-du t,i Phi-luat-tAn va Brunei. Thåp-tung v6i V3 Vån Ki~t c6 BO-tnrång Ngo,i-giao Nguy~n MIJnh Clim, Thu tnrång NgoIJi­ giao VO Khoan cunB Dau NgQC XuAn, Chu-nhi~m Uy ban Nhå mr6c v~ hQ"p-tåc va 4liu;.tu va thu truång cåc bO NOng-nghi~p COng­ nghi~p Thl./'c-pMm, Thuong-mIJi Ou-lich, Giao-thOng Van-tåi Buu­ di~n.

Båo Qu8n-tl~i nhdn-ddn ngay 26.210an-båo: "Trong cu~c t1i tham nay, Chu-tjch ViJ Vdn Kift cung cåc nha 18nh-tl(lo hai nuuc trao-tldi cåc bifn-phåp må- r9ng hqp-tåc song phucmg phu-hqp vui xu-tM phåt­ triln khu-VlfC va tren tM-giui, trao­ tldi c6c vOn-til qudc-tl va khu-VlfC ma hai ben cung quan-tdm. g6p ph4n t{ch-ClfC vao hOa-bin,h, hl1u­ ngh;, dn-t1;nh hqp-tåc vaphåt-triln å- Dong Nam A va tM giUi". MOt ngay sau khi V3 Vån Ki~t tho-th6i hAn-hoan roi Manila, chinh-phu Phi-lutt-tAn di ra I~nh cho Håi-quAn ti!n chi!m 8 hon trong qulin-dåo Truong-sa, mi~ng tui dlu hoa cua Vi~t-nam. KhOng giOng vo-i cåc cuOc hanh­ quån thOng-thuong, bao gio cOng gil} kin ngay gio va 4ia-di~m xUÅt­ quån, D~-40c Mariano Oumancas 4i cho cu-hanh trQng:-th~ I~ I~n 4uong. DIJi quån ra ~ mang the o cå COng-binh ki!n-tIJo Seabees ~ thi!t-Itp cåc co-så trÅn-46ng låu dai.

lAng Vdn 4

Håi-quån vua 4~ bO xong, tuo-ng Lisandro Abadia, t~ng tu-I~nh quån-dOi Phi 4i bay ra tan noi thåm-vi!ng va uy-IIJO binh-si. Cho 4!n Mm nay, CSVN khOng he I~n ti!ng v~ V\l ti!n quån nay. Dåy khOng phåi la llin 4lu-ti~n Ha-nOi gil1 thåi-dO im-I~ng 4~ng13a, m~c nhi~n cho quån-40i ngoIJi­ bang lÅn chi!m. Trong nåm 1991 vua qua, mOt tnrong-hQ"p tuong­ tI./' 4i di~n ra y h~t. Hai ngay sau khi V3 Vån Ki~t thlm-vi~ng Kuala Lumpur, Håi-quån Mi-lai 4i ti~n chi~m 3 hon cOng do qulin-4åo Truong-sa. Mi-lai cOng lam I~ xUÅt-phåt rlm-rO, va cho 4em eOng-binh thea ~ xAy-dl./'ng phi­

truo-ng Layang Layang tr~n 4åo Luong tri~u eua Vi~t-nam . Tu thång 9.91 tO-i nay, 4ång va Nha nu6c CSVN vAn im-Ilm, su­ quån Vi~t-nam tIJi Mi-lai khOng I~n ti!ng, rna båo-chi trong nu6e eOng khOng h~ than-phi~n, khåe v6i hai Iln 40ng quån truo-c 4Ay, nåm 1983 vå 1986, CSVN 4i cho Håi-quAn bUc thoåi quån Mi-lai ra kbOi cåc hon 4åo dlu bOa nay. Chlng nhl1ng khOng phån-46i, V3 Vån Ki~t IIJi vua ti~p-ki!n Ong Dato Lee Kim Sai, bc)-tnrång Y-t! Mi-lai hOrn 19.2, va .ti!p 4IJi-di~n COng-ty thtp Mi-lai hOrn 21.2 ~ ban chuy~n lam in. Nhan-dinh rAng giang-son hoa­ gÅm Vi~t-nam la gia-tai chung cua ei dAn-tOc, do tien-nhAn 4~ måu xuong ra ~ xAy-dl./'ng n~n, kMng mOt ehinh-phu nåo e6 quyen eAt 4Åt bån cho ngo,i-bang. Cåc t~-chue qu6c-gia trong cc)ng-4~ng ti-n,n Vi~t-nam tr~n toan th!-gi6i c6 th~ nhAn-danh dån-tOc Vi~t, ra khång-thu nho ehinh-phu bån xu chuy~n tO-i cOng­ sin Ha-nOi ~ I~n ti!ng v~ V\l bån 4Åt nåy. ~

,_._._._. __

,~.

.

...­

.........

Vltr·NAII

._

~. '


Bao "Ha-N6i M6i" • Vach' ÅO' BiIi Tin • Cho ~n ngay hi'Jm nay, c"ng­ khi'Jng con I~ gi ban­ chÅt tri-trå cua Bui Tin, m"t tay. ch~y hi~u (fuqc Nguy~n Van Linh va Ve> Nguyen Giåp cu ra hai-ngo~i ch~y hi~u, c6-<'lQng cho chinh-såch "(f6i m6i" trong thO'i-ky tien D~i­ hl)i 7. (f6nghai-ngo~i

Khi'Jng may cho hQ Bui, cå Van Linh 11n' Vo Nguyen Giåp (feu mÅt chu-c, Tin mÅt lui'Jn (fuang ve. Gi}p luc thÅY Dong ÅU va Lien-so s\lp-(f6, ng& rång CSVN cling se (fIS thea ngay, Bui Tin vQi-vang xoay chieu, mong nAm IÅy thai-ca, tn;' thanh m"t thu­ Boris Yeltsin cua Vi~t-nam. D~n khi thÅY CSVN c6 ve con vung, it nhÅt cling chua S\lP ngay, Bui Tin I~i I~t lu&i, råa nu6c mi~ng bi~n-h" cho CS Ha-n"i ve vÅn-(fe tu-binh My, va (f6ng-thai ho-hao bang­ giao My - ve. ' Nguy~n

Lo~i nguai nhu Bui Tin khi'Jng phai båy gia m6i xuÅt-hi~n. Tru6c kia (fa c6 Hoang Van Hoan, Truang Nhu Tang. Nhung nguai nay tuy khi'Jng cung phe nh6m v6i t~p-(foan c~m quyen (fuang thai, nhung cling vAn la nhtlng nguai cl)ng-san sAt måu, khi thÅt-th~ thi than-th6t ve ngoai, luc c~m quyen trong tay se Il) . nguyen hinh la nhllng hung th~n åc såt. hi~n-t~i, gi6i Ha-Nl)i chi chua Nguy!n Vån Linh va VO Nguyen Giåp, con tay' chån cua Linh va . Giåp (feu bj Ha N"i tia d~n. D6 la Iy-do t~i sao ta Ha-nl)i mO-i xUÅt­ bån t~i Ha-nl)i. ngay 16.2 (fli (fua Bui Tin len trang nhÅt rna si-va. Båi båo mAng Bui Tin lå "huenh­ hoang, bjp-bqm, d6i-trå." D~

Trong

lanh-(f~o

giai-(fo~n

a

"Phdi tdn-cong khdn-truo-ng va chu-dåo. Phåi . dånh m(lnh, dånh trung. Phdi tuy theo tl)i-/~i cua tung ten ma xu-Iy thich-dång. " D6i v6i cåc tu6ng tå sa-ca mien Nam, Bui Tin vi~t lo~t bai dåi 14 ky, tl!'a (fe lå Giu t~n s6 cua My ng~y (fång tren ta Quan-dl)i nhOn-dan nåm 1977, mi~t-thi tung "ten bån nu6c h~i dån", "tay sai phån­ (fQng", g6m cåc tu6ng Huynh Van Cao, Nguy!n Huu C6J Le Minh Dao, Vii Quang Chiem, .. M6i hi'Jm nao hQ Bui ca-ngqi chinh-såch "khoan-h6ng nhån­ (f~o" va t~p-trung cåi-~o cua Dång, vi~t rång "ChOn-ly di tung bua-c vung chdc, soi sång diJn cho nhung con nguui bj d~u dl)c khå n(lng", My gia I~i tuyen b6 "thdy dau .Iong vi nguui ta g(lt di lui khuyen (cua ong ta) khOng nen dua hang tram nghin quan chuc, si­ quan quan-dl)i Nam VN VaD cåi gQi la tr(li cåi-t(lO." Ta Ha-nl)i mm dung thånh ngll "xanh vo (fo long" ~ gQi Sl!' giå d6i cua Bui Tin.

minh-chu-ng, ta Ha-nl)i ma-i v~ch ro, Bui Tin khong he tham-gia tr/j,n Di~n Bien Phu nen di nhien khi'Jng he "bi thuang", va cling khi'Jng he "chi huy nhieu sU- m~nh quan trQng" trong tr~n nåy. Bui Tin cilng khi'Jng phåi la nguai thay CS BAc Vi~t "chAp~ nh~n sl!' (f~u hang cua nl)i-cåc Duang Vån Minh." Båi båo v~ch rång, trong nhung ngåy cu6i thång 4.1975, ban bien­ t~p båo Quan-dl)i nhOn-dan cu g!n 10 ph6ng-vien (fi theo cåc mlii tAn­ ci'Jng cua bQ-(fl)i CS vao Sai-gon. Luc Il gia 30 sång 30.4, bl)-(fl)i CS ti~n vao dinh DQc-l~p, thit6i 12gia 30 Bui Tin mai t6i nai. Chinh Bui Tin (fli vi~t trong bai "Sai-gon ­ Thl!'c ra, bån chåt "(fo long" cua trong nhung giu-phUt Ijch-su" hQ Bui, (f6ng-bao håi-ngo~i kh6ng (fång tren båo Quan-dl)i nhOn-dan con I~ gi nua. Nhtlng chi~c m~t n~ ngåy 2.5.75: "12 giu 30 ngay 30.4, "xanh vo" nhu Duang Thu cNn phzi Tdng-th6ng dii thdy hai /il Huang, Tr§n M~nh Håo, Bui Tin, .. cu lUn cua cåch-m{mg dang bay tl!' hQ (fa (fånh mi lå-tå. Bån-chåt tren noc." cua con nguai cQng-sån tru6c sau Båo Ha-nl)i ma-i (fli dung thånh­ khong (flSi: (fo long, mQt måu (fo ngll "såo muqn long cong" ~ g6m-ghi~c cua måu, cua sl!' tham­ mAng Bui Tin (fa nh~n va nhung lam, hi~u chi~n va tan-b~o. Tr§n "chi~n-ci'Jng th!n thånh" cda hQ. ve vAn-<'le cåi-t~o cong thuang M~nh Håo vua keu-gQi "hoa-hqp" vua mAng cå t~p-th~ quån-<'lQi mien nghi~p va (fånh tu-san m~i ban Nam lå "<'li (fi~m". Duang Thu mien Nam, cling chinh Bui Tin lå Huang ren-ri thuang-x6t cho ca thanh-ph§n gao-thet, rua xii nhieu dån-tl)c nhung vAn gQi linh mien nhAt. Tren ta Quan-dl)i nhdn dan Nam la "bQn ch6." Nhung giQt ngay 19.9.75, Bui Tin m6-tå thanh­ nu6c mAt cå sAu, nhllng lai Mi ph!n nay nhu sau: "Chung no beo buoi cua ke a th~ m~nh, n6i su6ng ~, da m(lt bungtåi vi an cha-i, doi thi d~ lAm, låm m6i kh6. mdt xdo-trå. " HQ Bui k!t tQi: "Tl)i chung cdu­ Qua V\l Bui Tin, cu- xem nguai cQng-sån trong nu6c v~ch åo nguai Ut va-i My ng~y ph~c-v~ chiln­ cQng-sån ngoai nu6c se thåy ro han tranh xam-luQ'c. Tl)i va--vet cua cdi ban-chAt l~t-IQng cua thanh-ph§n boc-ll)t lao-dl)ng ml)t cåch th~m-tf. "tbep (fa t6i", (fli (fuqc Båc va Dång Tl)i d~u-ca- tich-tru, phå-r6i thj­ tru-Ung. ChUng dien-cu(Jng ch6ng­ . "Ilinh-(f~o va ren-Iuy~n." Chung ta tr6ng c~y (fuqc gi vao phå cåch-m(lng. " h~ng nguai nay? O Bui Tin (fe-nghi mQt giåi-phåp: ilmg Van 5 .


KY GIÅ Hel ()NG

Tm HOA Kt

Ky-giå HO Ong, but-hi~u GI Keo Man, sau hO'n hai nAm bi giam-c4m O- trlJi . tu ti-ntn Thåi-Ian, di I!n duang dinh-cu tti Hoa-kY. . Ong cho ph~-bi~n m.,t bU-c thu ngo eim O'n Trung-TAm VAn But Vi~t-Nam Håi-NgoIJi (nhi~m-ky Nguy~n NgQc NglJ,n), dl tich-cl!'c vtn-d"ng, nha b., NgoIJi-giao Hoa­ ky va cåc cO'-quan An xå, NhAn­ quyen qu6c-t~ can-thi~p ~ Ong duqc huo-ng quyen ti-nIJn chinh-tri. Ky-giå HO Ong kMn-khoån keu­ gQi cåc h"i-doån, cO'-quan båo-chi håi-ngoIJi ti~p-t\!c tranh-d'u cho thuyen-nhAn, va giup-d(j dJc-bi~t cho cåc ky-giå cOn k~t Iti nhu Nguyen Qu6c Tf\i (Thåi-Ian), DJng Tu LuO'ng (Phi-lutt-tAn) vå Nguyen Hoång Ha (HuO'ng-cång).

r

trong lang

RA MÅT THU HOA SEN

VÅ SÅCH Hd CHI MINH,

T(jl PH-iM NHÅN QUY~N VN

H.,i VAn-Ngh~ SI Tlr-Do mi~n Bic Caliornia di t~-chuc ra mit t4p ThO' Hoa sen cua Nguy!n Hlfu Nhtt va nghi-Iutn HlJ CM Minh t~i-ph(lm nhan-quybJ Vi?t-nam cua Nguyen NgQc Huy va Tr~n Minh XuAn tlJ,i quån Du Am, s6 1900 duang Monterey, San Jose Mm 15.3 vua qua, våi khoång 100 nguai dl!'. Thuqng-tQa Giåc Luqng va nha thO' Ha Thuqng NhAn giåi-thi~u ttp ThO' Hoa sen. cO Kieu Loan dien ngAm, våi ti~ng dan tranh ph\!­ hQa cua NgQc Lam. Nha vAn Nglly~n Thi~u Nhln va nha båo Huynh LuO'ng Thi~n giåi­ thi~u ttp såch cua Nguy~n NgQc Huy va Tr~n Minh XuAn. NH~C-S1 NGUV!N DUC

SANG TORONTO

NhlJ,c-sI Nguy~n Duc, truo-ng ban Vi~t Nhi va chuO'ng-trlnh ABC cua cåc dai phåt-thanh Sai-gon, va QuAn-d"i, va cua Truyen Hlnh VN, di sang tåi Toronto trolig chuO'ng~ trlnh doan-t\! gia-dlnh. Ong dang chdn-bi thl!'c-hi~n cu6n bAng Vl ngulJn gOm 12 bai anh-hung-ca Vi~t-nam.

Ung Van 6

NHA VÅN PHAN L~C Tllp RA MÅT SÅCH CANH V-iC LUNG TRUI Nha vAn Phan 4c Ti~p dl ra mAt cuOn C6nh V(lC lung trui cua Ong tti quån Du Am, San Jose, Mm 22.2 vua qua, våi khoång 100 thAn-hlfu va d.,c-giå tåi dl!'. Xu't thAn sI-quan Håi-quAn, c6 tåc-ph'm in tlJ,i Vi~t-nam truåc 1975, Ong lå khuOn mJt hott-d"ng xi-h.,i n~i ti~ng tti håi-ngoIJi trong Dy Ban Båo Nguy Giup Nguai Vuqt Bi~n. Sau khi uy ban ngung hOIJt-dc)ng, Ong trO- ve våi vån­ chuO'ng, qua lOtt såch do nha M3 Ung cua Huynh LuO'ng Thi~n xuÅt-bån. Bu~i sinh-hott ra mAt såch di~n ra trong kMng-khi ky-ni~m, våi cåc Ong Huynh LuO'ng Thi~n, Nguy~n Hlfu L\!c len di~n-dan bay to cåm-dnh våi tåc-giå qua cOng­ tåc giup nguai vuqt bi~n må hQ dl lam chung trong g~n 10 nAm; Ong Tr~n Quang Thi~u, chi~n-hlfu thu­ khoa dOng kh6a, nhAc IIJi ky-ni~m chung trong quAn-ngll, qua tr4n dånh gianh IIJi qu!n-dåo Truang­ sa, nhå thO' Ha Thuqng NhAn nhAc Iti nhllng ngay dllu khi Phan L,c Ti~p moi buoc vao vån-gioi.

Nha vAn Phan 4c

Ti~p

danh

SO!16 tien hån såch cho ban t~-chu-c

trang-tråi chi-phi t~-chli'c, va SO!16 COn IIJi tJng qu~ trq-giup phåp-Iy cho dOng-båo ti-nIJn chOng thanh­ IQc bÅt cOng. TRllN-LAM TRANH TIT TM CALIFORNIA Me)t cu.,c tri~n-lim tranh nt dl duqc t~-chu-c thånh­ cOng tIJi Century Art Gallery, Westminster, våi cåc hQa-ph'm cua Nguy~n DOng, Nguy!n Thi Hqp, Nguyen Khai, Nguy~n Vi~t va NgO Båo. Ngoåi ra, phong trien­ lim con cho bay ånh que-huO'ng cua nhi~p-ånh-gia Nguyen VAn Trung, måi tu VN sang Hoa-ky trong chitn-dich nhAn-dIJo (HO). Vi~t-nam

NHIlp-ÅNH-GIA

NGUV!N CAO DAM

TRIlN-LAM T~I HOA Kt

Nhi~p-ånh-gia Nguy!n Cao Dam dl tu tlc-dIJi-Iqi sang bay ånh ngh~­ thu4t tti Century Art Gallery hOrn 14.2, keo dai 10 ngåy. Phong tri~n-Ilm thu-hut nhieu bIJn ånh vå gioi hAm-mc) be) mOn ngh~-thutt nåy.

SV MU()N NÅM cO

SI( mu6n nom ca la nhan-de t4p såch nghien-cu-u vAn-h6a, vAn-hQc cua Tr~n VAn Tich, do Ung VAn xdt-bån, thång 4.1992. HQc-giå Tr~n VAn Tich sinh nAm 1932, que O- Quång-tri, cOn lå båc-si V-khoa, hi~n cu-ng\! vå hånh nghe tIJi Duc. Ong båt d~u vi~t våo nåm 1965, c.,ng-tåc voi cåc ta Chlnh­ lu(in. Phuong D6ng. Blzch-khoa truoc 1975. Tti håi-ngoIJi, Ong cung cåc hQc-giå LIng NhAn, Thåi VAn Kiem, Le VAn Un,.. lå cåc cAy bUt bien-khåo vAn-h6a chu-Il!'c cua Ung Van. Ngoai ra Ong con g6p bai cho Van-xif. Van-hQc. Vi?,-nam tLr-do vå D~c-/(ip. ve tåc pMm, Ong la tåc giå cåc cu6n Tu-tudng Uo Trang trong y­ hQc D6ng-phuong (An Tiem, Sai­ gon 1974) va D6ng-y Xybecnltic


Phu BAng (Kh6ng-quån) trao cho bi~t ve m~t th~t ctla H6. Phong­ trao kh6ng td-ehuc quyen-g6p, BS Nguy~n Duy Sån (UB Cuu-trq) ngay tren sån-kMu hi)i-tnrang. kh6ng chu-tnrO'ng b~o-dQng, må SI{ muon nam ca do tåc-giå tq Ve <tåi Ky-ni~m VN t~i Ottawa keu-gQi <t<Sng-bao huo-ng-ung bAng tuy~n-chQn mQt sIS bai <tå <tång tren cting lå mQt chuO'ng-trlnh lan, doi Lang Van,bd-sung vå nhu~n chinh, cåch h~ <tQc <tuQ'c båi båo nao c6ng­ hoi sq <t6ng-g6p cua toan-th~ cQng­ såp-x~p I~i theo tung khu-vqc kich vao "thdn-tuqng" H<s Chf <t6ng tj-n~n t~i Gia-nå-d~i. Ban td­ Minh, xin l~p tue lam ph6ng-ånh nghien-cuu. chuc ky-vQng vao Slf ti!p suc eua Sach dåy 328 trang, in <t~p, sua­ (copy) gui ve nuac ngay cho <t6ng­ d6ng-bao. chua"c~n-th~n, giå 15 my-kim (18 bao <tQc. Giå ve ung-hi) 25 gia-kim, bån gia-kim). Quy <tQc-giå <tå <tQc tren Cho tai ngay båo len khu6n, tnrac t~i Trung Tårn TO' L\1a (1134 båo; ding nen mua mQt culSn cho tu Phong-trao No HiJ la td-chuc Dundas W.), Pho- Khånh (393 qudn-chung Vi~t-nam duy-nMt t~i såch gia-<tinh, ti~n dl.lng khi cdn tra­ Spadina) vå VP Dich-v\1 VN (1348 " håi-ngo~i len ti~ng phån-<tlSi tnrac cuu. Dundas W.) c6ng-lu~n qu6c-t~ ve hanh-di)ng Chi-ti!t ve vi~c td-chuc, xin Iien­ xåm-Iång Tnrang-sa va Hoang-sa I~c: 538-7373 (Hå Phu BAng). cua Trung Ci)ng. CSVN di-nhien kh6ng phån-<tlSi, vl då thoa-thu~n, ,~ PHONG-TRAO "NO H~" rieng cåc td-chuc cQng-d<Sng o- håiPHAT -TRlfN M1).NH ngo~i, c6 le vi chua nåm vung vl{n­ de nen vAn im ti~ng. Phong-tråo No HiJ(Phong-Trao X6a Bo Huyen- Tho~i H6 Chi LOP HOI-HQA Minh) do 30 nguai Vi~t-nam t~i T1).1 HOI CAO-NltN California kho-i xuang, våo thång 12.91, <tå båt <tdu gåy ti!ng vang t~i HQi Cao-nien va HQi Nguai Vi~t qulSc-nQi, trong cQng-<t6ng hå i­ Toronto <ta khai-giång lap hl)i-hQa cån bån, do hQa-si Nguy~n Tång ngo~i va chinh-giai Hoa-kY. <tåm-tråch. Lap keo dai 13 tUdn, Phong-trao qui-t\1 anh em sinh­ vien vå cqu tu-nMri ehfnh-trj mO- t~i tr\1-so- HQi Nguai Vi~t, 1364 CSVN; nguai tre nhl{t 20 tudi, Dundas St. W., qui,.tl.l24 hQc-vien, nhi~u tudi nMt 80, <tå båu anh tre nhÅt 12 tu6i va nhl~u tu6i nhÅt Nguy~n Anh Tung (thånh-vien TT 69. Vån But VN / Båc California) låm HQa-si Nguy~n Tång (tranh bia, chu-tjch. Ml.lc-tieu <tdu-tien cua tren Lang Van 91) t6t-nghi~p Cao­ Phong-tråo lå v~n-<tQng h~ tuqng <tång My-thu~t Gia-<tjnh nåm 1957, atM KHONG-GIAN 92 H6 Chi Minh t~i M~c-tu-khoa. tung <to~t nhieu giåi thuo-ng hQi­ T1).ITORONTO Phong-tråo No HiJ quan-ni~m hQa qu6c-gia va qu6c-t~. rAng, CSVN tuy chia-re nhung eå HQi Cao-nien cho bi~t, sau lap NhAm gåy qu51 ung-hi) c6ng-tac ' hai khuynh-huong båo-thu vå cl{p­ cån-bån, hQi se td-chuc ti~p cac lap xåy-dqng <tåi Ky-ni~m Vi~t-nam t~i ti!n <teu theo con <tuang xå-hQi trung va cao-cÅp. thu-<t6 Ottawa, Gia-nå-<t~i, mQt chu-nghia, båm våo huyen-tho~i nh6m cqu quån-nhån Kh6ng-quån VÅN BUT ONTARIO H6 Chf Minh <t~ cung-clS quy~n­ vå tMn-huu ~i Toronto se td-chuc GÅY QUV Iqc. MulSn <tånh <td CSVN, tnroc <tem D{l-va KhOng-gian 92 t~i hi)i­ h!t phåi phanh-phui sq th~t ve 'frung-Tårn Vån But VN / tnre-ng Saint Laurence Market, sIS huy~n-tho~i H<s Chi Minh, v~ch Ontario tlS-chuc gåy quy giup tÅt Cå 92 Front St. E., Toronto våo ngåy trdn tnr6:c e6ng-lu~n tM-giai, H<s thu båy 16.5 såp t6i. Ban nh~c <tåm­ cåc vån-ngh~-si qu6c-nQi (kMng ehång nhung kh6ng phåi lå "ehi~n­ tråch ehuO'ng-trinh lå Moon phån-bi~t <tja-ptlUO'ng, mi~n kh6ng si åi-qu6c", må con can tQi phån­ Flower, vai ca-si Tuån Anh (tu phåi la cån-bQ cQng-sån). Bua ån qu6c, ph\1c VI.l vai tu cåch thånh vien Hoa-ky), cung Thanh MAn, ThUy duQ'c sap-x~p vao luc 6 gia chi~u trong D6ng-phuO'ng el.le eua Nga­ ~ Trang, Di~u Linh va QulSc Thånh. Chu-nh~t 5.4 t~inhå hång VN s6, trong am-muu nhuQm do th~­ Tnrac dåy, nh6m KMng-quån thanh-Ijch nMt Toronto lå South giai. Toronto da td~chuc thAnh-c6ng Vietanam, s6 444 Spadina Ave. ChuO'ng-trinh cua No HiJ la dem KhOng-gian <tdu-tien nåm Anh chj em Vån But kfnh, mai gom-g6p tåi-li~u ~ hoan-thånh 1990, gåy quy <tl!qc 7000 gia-kim d6ng-båo, thån-huu cung tham-gia mQt cu3n phim vå mQt t~p b~ch­ c6ng-tåc nay, bAng cåch mua ve ån gi~p vao vi~c båo-trq ddng-båo tj­ thu, c6ng-blS eåc tai-li~u ehua ai n~n. SIS tien nåy <ta duqc 6ng Hå t~i cua. MlH ve 25 gia-kim, cam (Cåu-l~c-bQ

y -hQc dån-tQc, Såi­

gon 1980).

. ngoalngo ,

I

, Lang Van "7


canh

nhi~u

m6n dh tU'O'm tik

D~I TA

vO D~I TON

THAM TORONTO

D~i-tå Vi5 D~i TOn cung cåc phåi-doan Llfc-Luqng Quån Dån Håi-Ngo~i Y~m-Trq Ph1,\c-QuOc (tlc-chAu) vå Chi-Nguy~n-Doan Ph1,\c-QuOc Håi-Ngo,i (M~-chåu) s! tåi Toronto ra mAt, thAm vi~ng dOng-båo trong hai tulin dÅu thång 6 sAp teS-i. Bu~i sinh-ho,t do Trung-Tåm VAn But VN / Ontario t~-chl1c hOrn thtf båy 6.6 tl10i Cecil Community Centre (nO'i nh6m D,i-hi)i VAn But VN Håi-NgolI-i ky 3), g6c Cecil vå Spadina. D~i-tå Vi5 D~i TOn s! trlnh lång tap thO' måi nMt cua Ong, Bln dong thae Champy, ky but hi~u Hoang Phong Linh, lam tren duo-ng v~ nuåc khång-chi~n vå trong 10 nAm tu ci)ng-sån. Sau phlin ra mAt thO', la hi)i lu4n v~ khång-chi~n VN, ch~-di) lao-tu, va nghia-yv cua dOng-båo Vi~t­ nam t~i håi-ngo~i trong tlnh huOng meS-i. Ngoai Toronto, Dl1oi-tå Vi5 DII-i TOn con ra mAt thO' va di~n-thuy~t t,i Ottawa va Montreal truåc khi

len etuo-ng sang Åu-chåu, dIng do anh chj em VAn But VN / Ontario vå Quebec t~-chl1c. MQi chi-ti~t lien-quan teS-i chuy~n cOng-tåc til-i T ol:onto xin lien-Ill-c: (416) 762-3701 (nha vAn Tra Ul). Trong thOi-gian gln dåy, t~i håi­ ngo~i c6 mi)t vai nh6m t~-chuc gåy quy n6 la ~ "lam chi-phi di­ chuy~n" cho D~i-tå VCI Dl10i TOn~ Llfc-Luqng Quån Dån vå Chi Nguy~n Doan minh-xåc rAng viec gåy quS' nay hoan-toan khOng phåi la chu-truO'ng cua D~i-tå Vi5 D~i Hm vå ban t~-chtfc chuy~n eti BAc MS' cua Ong. DM HOI THt GlåI VN

V A D~I HOI Qu6c Tt

1992 T ~I HOA-THINH-D6N

HQi-DOng Viet-Nam Tlf-Do s! t~-chtfc D,i-hi)i th~-giåi nh6m Iln dlu-tien, ~i tr1,\-so Thuqng-nghj­ vi~n Hoa-ky vao sång thtf båy 27.6 sAp tåi. D~i-hi)i qui-t1,\ toan bi) cåc CO'-SO h~-tling cua Hi)i-dOng tl10i Hoa-ky, Gia-ni-d~i, ÅU, vc va å­ chåu. Dl1oi-Hi)i QuOc-U do HQi-DOng Viet-Nam Tlf-Do tri~u-t4p vå chu­ tQa, qui-t1,\ cåc t~-chl1c quOc-t~ ung­ hi)i Hi)i-DOng Vi~t-Nam. Hai et~i-hi)i duqc t~-chtfc song song nay nhAm v,ch såch-Iuqc va chuO'ng-trlnh hanh-d«)ng ~ d~p-bo chu-nghia ci)ng-sån tl10i Viet-nam bAng nll-Ilfc n~ng v~ chinh-tri, ngol1oi-giao hO'n la quån-slf. MQi chi-ti~t v~ Dl1oi-hi)i, xin lien­ II1oC: (314) 679-4714 (Hoang Vån, Vån-phong Chu-tjch). DtM SINH-HO~T CHUytN GlA VN ONTARIO Hi)i Chuyen-Gia Vi~t-Nam / Ontario t~-chtfc ti~p-tån, hi)i-Iu4n va vån-ngh~ vao luc 6 giO- chi~u ngay thtf båy 11.4 tl10i Hi)I-truo-ng Bickford Centre, sO 777 Bloor St. W., Toronto. Phlin thu~t-trlnh våi d~-tai Vai­ tro eua chuyen-gia Gia-nå-t1{li g6c Vift tpi &1e My, do GS Nguyen Xuån Vinh (Phån-khoa Ky-thu4t Hång-khOng, D,i-hQc Michigan)

LAng Van 8

va GS Howard Adelman (Phån­ khoa Tri~t, D~i-hQc York) ph v­ tråch. Sau phlin hi)i~lu4n la chuO'ng­ trlnh vån-ngh~, våi slf g6p m~t cua Doan Chinh (tu Montreal) va ban Sao Dem. H«)i Chuyen-gia Viet-nam / Ontario måi thanh-14p trong nåm 1991. Qui vj t6t-nghi~p et,i-hQc, ho~c hQc-trlnh 3 nåm t~i cåc truo-ng Cao-dlng, c6 th~ lam etO'n nh4p hi)i. Dja-chi lien-I~c: P.O. Box 33, Station "P", Toronto, Ontario M5S 2S6. Di~n-thol1oi: (416) 784­ 5660. Lt HAI BA TRUNG T~ITORONTO

H«)i Ph1,\-nu Viet-nam cung Lien­ doån Nu H uång-d~o Nhi Trung vå Gia-dlnh Trung VuO'ng, våi Slf ~m-trq cua HQi-DOng D~i-Di~n Nguo-i Vi~t QuOc-Gia di t~-chtfc thånh-cOng llin thtf I1 t~i Toronto, I~ ky-ni~m Hai ba Trung. Bu~i I~ duqc t~-chtfc t~i dien­ sånh Thu-vien Parkdale, qui-tV2OO dOng-båo tham-dlf. TrueS-c bån tho- Hai Bå do hi)i Cao-nien dlfng giup, cu«)c t~-Ie thea nghi-thtfc c~-truy~n dien ra nghiem-trang va va cung-kinh. Sau cåc nghi-thtfc t~-Ie, di!n vån va phln giåi-thieu ban chÅp-hanh nhi~m-ky måi cua H«)i Phv-nu, lå phlin thl,l Ii)c khå thinh-so~n. GlO T6 HUNG-VUONG CQng-d~ng Viet-nam vung Mississauga t~-chtfc Gil! T~ Hung­ VuO'ng vao luc 2 gia chi~u ngåy 12.4.1992 t,i Erindale Community Hall, sO 1620 Dundas St. W., Mississauga (Gia-ni-d\li)'. Bu~i l! gOm cung t~, t~ t~ thea nghi-thtfc c~-truy~n va phlin thl,l Ii)c t~, cua tlf-<lo cho dOng-båo tåi dlf.

mo

GlÅI' THItU-NO' VN"

T~I MONTREAL

Hi)i Phl,l-Nu Vi~t-Nam vung Montreal t~-chl1c bu~i tu~n-Ilfa Hoa-hau va D,-vn vao luc 7 gia-30


t6i Thu Båy, 18.4.1992 t/l.i Palais de Congres, s6 201 <1ua-ng Viger West, Montreal. Hai nam tru6c <1ay, ciing t/l.i h~i­ trua-ng nåy, Giåi Thi~u-mj Vi~t­ . nam di~n ra Iln <1lu-ti~n, <1li (l/l.t (luQ'c k~t-quå h~t suc khå-quan, v6i s3 khån-giå tham-dlf tren 1000 ngua-i, vå s6 thi-sinh ung-tu~n I~n ~n gln 60 c6. D~c-bi~t trong ky thi <16, m~t thi-sinh cu-ng\) t/l.i Toronto <1li (lO/l.t giåi Duy~n-dång. Cåc giåi thuång gdm c6: - Giåi Duy~n-dång ," - Hoa-h3u ÅO dåi - Y -ph\}c d/l.-hi)i Phln thuång <1dng (leu m~i giåi lå 1,000 gia-kim, cung nhi!u t~ng­ ph4m giå-tri khåc. Phln van-ngh~ vå d/l.-vil do ban . nh/l.c Viva (Ottawa) ph\l-tråch, ngoåi Slf hi~n-di~n cua nif danh-ca y Lan tu- California sang, con c6 cåc ca-si Doån Chinh, Hua Khånh, Hoång Kim Vyen,' V.v. Nhå van Nguy~n NgQc Ng/l.n (Toronto) <1i!u-khi~n. chuO'ng-trlnh. Giå ve våo cu-a: 30 gia-kim; giå ung-hi): 50 gia-kim.

~

D~ (lånh dÅu 17 nam luu-vong, vå ~ (l!-cao tinh-thln y~u-chui)ng tlf-do cua d4n-tQc Vi~t, må lå ca­ vång ba SQC (lo lå bi~iJ-tuQ'ng, CQng-Ddng Vi~t-Nam Mississauga k~u-gQi (ldng-båo tham-gia <1l>ng­ <1åo I~ thuQ'ng-ky nåy.

\,4

~Yeu Nhau, Xln ' . NhO' Ting Qua Cho Nhau " . .

- MOT NÅM (12 s6) BÅO

T()A-SO~N

st

CHi CAN f)d~N vA m}1

PHItu T~NG BÅO

å TRANG .111

LÅM CHU-TOAN MQI Vlf;c <:;HO Qut VJ

ChIlO'ng-trinh gui bao cho ddng-bao ti-npn 4pc (toa-so(ln t{lng bao,

THUqNG KV VNCH 30.4 T~I MISSISSAUGA

Gia-nå-<1~i.

@ IJ·) 11

GIANG-SINH, NÅM Mål, T'ET NGUY~N DAN, T1NG QuA GI THANH-LJCH, TRANG-NHA NHAT, DUNG DUqC TRON NÅM, GlO' DuqC TRON Dal?

Ll

Ci)ng-<1dng Vi~t-nam Missis­ sauga tlS-chuc 10ng-trQng I~ ThuQ'ng-ky VNCH våo luc I1 gia- . så'ng ngåy Chu-nMt 3.5.1992 t~i ky­ <1åi .toa Thi-chinh Mississauga (Square One, (lua-ng Burnham­ thorpe). Bu~i I~ må ri)ng cho (ldng-båo Vi~t~nam cu-ng\l trong vung Toronto, Brampton vå Hamilton. Phia qllan khåch, c6 bå thj truång Mississauga cung cac d'ån bi~u, nghj vi~n vå (l~i di~n cac (lång phåi

$I1Cf~ Q

dt)c-giå t{lng tem) Trong thui-gian gAn etAy, h4u . h~t cåc qu6c-gia c6 nguui tj-n~m Vi~t-nam dung et!u tu-ch6i chuy~n g6i våo cåc tr,i. Toa-so,n phåi gu-i håo tung phong-bi rieng, et~ ten tll-ng nguui nen cuac-phf rÅt n4ng, kh6ng etd StIC cung­ ting cho n'hu-eAu etQc cda hång trim ngån et6ng-båo. ChuO'ng-trinh GJ; hIlo cho 4iJng-bIJo ti-n(ln 4{Jc etuQ'c thl1c-hi~n våo m~i djp etAu nim, nhAm giup eti!u-hoa vi~c gu-i båo sang cåc tr,i. K.fnh mong quf US-chtIC Vi~t-nam, nguui lång vå et~c-giå Åm-åp huo-ng-li'ng, bAng cåch quyen g6p tien cuac gu-i håo. M~i l1an-vi tem thu 15 mY-kim (ho4c 18 gia-kim). etd trang tråi tien cuac gu-i m~t nim (12 ky) båo etuung thdy cho m~t etia-chi ti-nQ.n. N~u (jul vi mu6n t~ng etfch danh cho m~t hay nhi!u thån-nhAn, bAng-huu ben tr,i, xin gu-i 15 mY-kim kem etia-chi nguui nhq.n v! toa-so,n. Toa-so,n ~ lo chu-tÅt phAn t~ng båo vå gu-i båi>; trennhin etja-chi nguui nh4n s~ ghi ril ten nguui t~ng båo. N~u qui vi kh6ng c6 thAn-nhAn nåo ben tr,i. toa-so,n s~ chQn gu-i. uu-tien cho cåc thu-vi~n. tg-chli'c t6n-giåo, h~i-etoån, lO-p hQc vå cAc cå-nhAn ho,t-' et~ng xa-h~i t,i cåc tr,i; ten An-nhin t4ng tien tem aU-i båo se in tren nhin etia­ chi nguui nh~n, O- trang 113 m~i ky båo cho ~n cu6i nåm. Chi-phi~~ xin et!: Lång Vin (donation/tem tj-n4n), gu-i ve toa-so,n thea . etia-chi cY trang I. . t~m

LDng Van ' 9


lam giau

ti~ng vi~t

MClC nay tlU'Q'C mcJ ra ven mClc-tlfch 1(10 Ihem, ho~c nhdc I(li, mQI s6 ngu­ v/fng m(H ma tiing Vi;1 chU'a co, ho~c tliJ co nhung chU'a IMn'g-dClng tl6i vo-i cåc b(ln Ir~, nhdl la ngz'J-v/fng chuyen­ mon. . Philn Io-n ngu-v/fng tlU'a ra Irong mClc nay dlu co tfnh-cåch tli-nghj. dung til djch mQI s6 ngz'J-v/fng ngo(li-qu6c. MJi ngl1-v/fng mO-i kem chU-lhfch b4ng Anh. Phåp ho~c ngo(li-vdn khåc til dl phdn-bi;l. Trong lrU'cYng-hQ'p co nhilu cåch djch khåc nhau. loa-so(ln sl tldng Mt. tluc-MI cåc y-kiin va tll-nghj ch{)n Idy mQt til dung tren båo. (LU'u-y: co nhilu chl1 kMng nMt-thiit phåi dung tO-i. nhU'ng nen biit). Cåc ngz'J-v/fng mm nay sl tlU'Q'c xip I(li Iheo Ihu-I/f m4u-t/f. su-Mt m&i ndm m9' Itln. va sl in thlmh "sd lay ngu­ v/fng mO-i': Mong tlU'Q'c S/f tham-gia tlong-tlåo cua quf vj va cåc b(ln . .

A-PHU-HAN: Nuå'e Afghanis­ tan. A-CÅN-I»)NH: Nuå'e Argentina AI-C~P: Nuå'e Egypt. AI-NHl-LAN: Nuå'e Ireland . ANH-Qu6c: Nuå'e England (Britain) AO-Qu6c: Nuå'e Austria. AN-D(): Nuå'e India. BA-LAN: Nuå'e Poland BA-L!: Thu-<16 Paris, Phåp­ qu6e. BA-TÅY: Nuå'e Brazil. BA-TU: Nuå'e Iran. BA-D~ T: Thu-d6 Bagdad eua Y-l~p-khåe (Iraq). LOng Van 10

BÅC-KINH: Thtl~d6 Pekin, Trung CQng. B~CH NGA: Nuå'e Byelorussia. BÅNG DÅO Qu6c: Nuå'e Iceland. BÅO-GIA-Lql: Nuå'c Bulgaria. Bi-Qu6c: Nuå'e Belgium. B)NH-NHUO'NG: Thtl-d6 ctla Båe Han. B(J-DAo-NHA: Nuå'e Espagnol BUU-PHltU: postal money­ order, mua t~i sa buu-ehlnh, c6 giå­ tri nhu ehi-phi~u båo-ehung va ngån-phi~u.

CAO-MI!N: Nuå'e Cambodia. CHI-PHltU: cheque / check. do eå-nhån hay co-sa kinh-doanh ky trå, c6 giå-tri tuong-duong vå'i m6n tien di ghi. CHI-PHltU BÅO-CHUNG: certifled cheque / check, chi-phi~u då duQ'c ngAn-hang d6ng dÅu ehung-nh~n c6 tien båo-chung. CH1-Ull: Nuå'c Chile. .CVU-KIM-SON: Thånh-ph6 San Francisco, Hoa-kY. CU-U-LONG: S6ng Mekong a D6ng-duong; NhuQ'ng'..dja Kowloon (gÅn Huon~-cång, thuQc B6-dåo-nha). DO-THAI: Nuå'c Israel. DA-LUÅN-DA: Thånh-ph6. Toronto, Canada (d~ bi~t, kh6ng nen dung). DAI-LOAN: Nuå'c Taiwan, Trung-hoa qu6c-gia hay Trung-hoa dån-qu6c. ' DAN-M~~H: Nuå'c Denmark. Dltn CAM-LINH: Dien Kremlin cua Nga. DI~N THU:fax (facsimile): måy ehuy~n vå nMn bån sao qua duang

dAy dien-tho~i. Cåc til lien-he: ta dien thu (do måy in ra); måy dien-thu (måy gui vå nh~n dien-thu); s6 dien-thu (s6 di~n-tho~i dung cho dien-thu). Cåch dich khåc: måy vi!n-ky, måy vi!n sao. DON G-KINH: Thånh-ph6 Tokyo, Nh~t-bån. Duc-Qu6c: Nuå'c Germany. GlA-KIM: Canadian dollar, tien Canada. GIA-NA-DM: Nuå'c Canada. HAN-THANH: Thtl-dO Seoul cua D~i Han . . HAN Qu6c (CA O-LY): Korea; ·Båc-Hån (North Korea) / Nam­ Hån hay D",i-Han (South Korea). HI-L~P: Nuå'c Greece. H(J-LY-VQNG (HOA-L~­ UO'C): Thånh-ph6 Hollywood, Hoa-kY· HOA-K'\' (MV): Nuå'c U.S.A. HOA-LAN: Nuå'c Holland (Netherland) J Hollande (Pays Bas) H61-PHltU: bankdraft, chi­ phi~u do ngAn-hång phåt-hanh, c6 giå-tri nhu chi-phi~u båo-chung. HUNG-GIA-LQ'I: Nuå'c Hungary. HUONG-CÅNG: NhuQ'ng-dia Hongkong, thuQc Anh-qu6c. LA-MA: Thu-d6 Roma ctla 'f­ 4,1-1411. LAo-Qu6c (AI-LA O): Nuå'c Laos. ­ LO-MA-NI: Nuå'c Romania. LUÅN-DON: Thu-d6 London, Anh-qu6c. LVC-XÅM-BÅO: Nuå'c Luxembourg. MA-LAI (MA-LAI-A): Nuå'c Malaysia. MA-NH~T-TÅN (MAN-H~T­

T ÅN): Khu Manhattan, New York. M~C-TU-KHOA: Thl)-dO Moscow ctla Nga. Ml-TÅY-CO: Nuå'c Mexico. MltN . DI~N (DltN DI~N): Nuå'c Burma. MONG·C(S: NlI'å'c Mongolia. NA-UY: Nuå'c Norway / Norvege NAM-DUONG: Nuå'c Indone­ sia..


NAM-VANG: Thu-<16 Phnom­ Penh eua Cao-mi~n. NOU-UOC: Thånh-phiS / ti~u-: bang New York. SOUTH AFRICA: NU'o-e Nam­ Phi. NAM-TU: NU'o-e Yogoslavia. NGA (NGA-LA-TU): NU'o-e Russia. NH~T-BÅN: NU'o-e Japan. O-KHAc-LAN: NU'o-e Ukraine. PHAN-LAN: NU'o-e Finlan. PHAP-QU(5C: NU'o-e Franee. PHI-LU~T-TA' N: NU'o-e Philippines. TAN Dt-LI: Thu-<16 New Deli eua ,An-<1Q. ' TAN-GlA-BA: NU'o-e Singapore TAN TAY-LAN: NU'o-e New Zealand. TAN THt-GIOI: NU'o-e New Caledonia (glin Ue-<1l,li-Iq-i). TA Y-BAN-NHA: NU'o-e Spain. TOA THANH LA-M.A: NU'o-e Vatiean. THAI-LAN: NU'o-e Thailand. tHt TIN-DVNG: credit card, the dling mua hång, hang el1p the tin-d\lng se trå ti~,n thay, ngU'ai gill the se trå Il,li eho hiing el1p the sau. Cåeh djeh khåe: the mua ehju. TH6-NIfl-KY: NU'o-e Turkey. THUqNG-HÅI: Thånh-phiS Shangai, Trung CQng. THVY-DI!N: NU'o-e Sweden. THVY-Sl: NU'o-e Switzerland. Tlt;P-KHAc: NU'o-e Czeehoslo­ vakia. TIN-BÅI: badge; 'tln-båi eua ' eånh-såt: po/ice badge. Cåeh djehkhåe: bi~u-hi~u, dl1u­ hi~u.

TRUNG-QU(5C: NU'o-e China, nU'o-e .Tåu (hi~n nay lå Trung CQng): uc-cHAu / UC-D~I-Lql: Chåu Australia / NU'o-e Australia. V~N-TUqNG: Thu-<16 Låo­ quiSe. VQNG-CAC: Thu-<16 Bangkok eua Thåi-Ian. Y-D~I-LqI: NU'o-e Italia. Y-L~P-KHAc: NU'o-e Iraq ,

(con tiip)

cau d6i lang van (tiip theo) • Nhåe Il,li vt! <1iSi <1ång ' tr~n trang l, ilmg Van Xuån Nhåm Thån:

~

'i ­

t*

L:;

A-­

ftI)

:H

A~

~;~

, Toa-sol,ln tit!p-t\le nh~n <1U'q-e eåe vt! <16i k~ sau: Vt! <16i eua 6ng Phl,lm Xuån Hi O­ Paris (1):

t-±

- KhOng thl thiiu, b6n ba muo-i hai thOng du /6 Lang Van. (2) vå: - Nao tlnh thu, tam chln båy hai thOng bao t~ Lang Van. (3) V~ '<1iSi eua bå Tu Kim ' TU'o-e O­ Virginia:

- Khong mdy nå, tam trdm chln mU'oi thOng, tan m9t trilu SO. (890 thång, tfnh tu thång 10.1917 tO-i thång 12.1991). • vt! <1iSi Il, <1ång tr~n Lang Van s690:

- Than vo-sån hoa khl, khl va­ sån håa-thOn, biln-cung-h6a nhOn­ dan thOn håa khl. V~ <1iSi eua 6ng Phl,lm Dinh U o-e

O- Pennsylvania: - Vi phå- tai thiiu mui, mui phå­ 'tåi thilu vi, ndu nU'ung thilu tieu ' chl, vi thilu mui. Cåe ~ <16i eua 6ng Tuyt!n Ngifo­ Quebee:

- DO-i hanh thOng vui tM, 1M hanh-lhOng vui dm, triln ai dl mdy

1ft

C'b

, ,.,

~;z,

1-

Hai ~ <1iSi eua 6ng Tuyt!n Nga O­ Aylmer, Quebee:

;J"

~

~

ttit

,ti

- Co la bao, ba v(ln sau ngan ngay dU'Q'c tram llin Tit.

- Trm dfP quo, m9t thlmg ba mU'oi t6i, du b6n tuiln trang.

4~

~ JL

~

'å] ~-*.

(1)

a

lI-

'9­

1t­ I: ~

~

~ (2)

Å ....

A~

~

, ->-'

Iq ..k

Å. (3)

ngU'o-i, dO-i vui 1M. - DO-i itåo-dien chiln 1M, tM dåo-dien chån dO-i, ai ui nhau mdy lO-i, dm chån thl! . ' - D{lo h!1u duyen d4n dU'ang, dU'ang h!1u duyen d4n d{lo, chlnh­ nhan thay cU'ang-b{lo, d{lo d4n dU'ang. Hai v~ <1iSi ~t tO-i <1åy lå kh6a s~. Quf b~n <1Qe' thfch... nhue <1liu th~m, bå Tu Kim TU'o-e O- Virginia nhAe 111-i v~ eua TM Lif <1U'a ra, eho to-i' nay ehU'a ai diSi ehinh. Xin mai eå lång eling g6p but:

- TM L!1 mung xuan hai thu Il, m91 quå le tay, m91 quå le ta. Ghi-chu: Th~ Lil t~n thåt lå Nguy~n Thu U, but hi~u khåe 'tå U Ta (le th~m dl1u ngå thånh Il; må ngo, ti~ng hån vi~t lå ta, nen le them ta eling lå ... Il). • Nh4n lin ch~ng: Qul vi 4å Iham-gia "Cau 46; LOng Van ': niu chua gil; 4ia­ chl vi, xin lien-/(lc td nh~n quo van­ nghf·

, Lang Van 11


QUA BÅN "Tl{ B4CH" CVA DUUNG THU HUUNG,

Di Tim Su• Thåt

• ve Cuoe Chi~n Viet-Nam

• • Du&i Nhån-Q"u an eua

Nhå Van Mien Båe' Nguyln Huu Nghia Sau khi Bui Tin di t\f tay chAm hia thi~u-diSt uy-tin chinh-tri cua mlnh bAng nhllng låi tuy~n-b6 I.t­ IQng, cic phe-nh6m chinh-tri c6 khuynh-huång båm d\fa vao nhifng nguåi cc)ng-san "Iy-khai" di bAt dllu to ra e-de han. HQ khOng con qulln-t\l quanh Bui Tinmla, rna dlSi måt trOng vAo qu6c-nc)i, lim ki~m, nghe-ng6ng dc)ng-tInh cåc thlln-tuqng chinh-tri khåc. S\f trOng-dqi 'y di duqc dåp­ ung. Ban "T\f ~eh" cua Duang Thu H uong duQ'c tung sang Paris nhu mc)t mdi lua khåc, giup soi­ sångduqc mc)t siS g6c-c,nh cua nhifng v'n-d~ di lAm phAn-h6a cc)ng-ddng b'y IAu nay. Ban "T\f b,ch" nAy dAng tr~n mc)t tå båo t\f coi lA "d6i-Itp våi nh6m cc)ng-san bao-thu", xu't-ban t,i Paris va duqc mc)t vAi tå båo khåc Hoa-ky dAngl,i. Theo låi Duang Thu Huang, ba ta vi~t ban "T\f b,ch" trong tu, oc)p cho cOng-an. Sau "khi duQ'c tha, Duang Thu Huang tåi su COng-an doi hJi ~ cOng-b6. Vin thea låi hQ Duang, ban dllu cOng-an khOng chju tra, bå phåi dQa .~s! vi~t ban måi", cOng-an måi chju dua I,i cho ba. CU t,m tin rAng Duang Thu Huang n6i thtt, vA cOng-an Ha-nOi

u

u

limg Vdn 12

m~m deo han canh-såt ÅU MY, ehung ta hly phAn-tieh nhifng di~u hQ Duang vi~t vå d~ng-biS hai­ ngo,i.

u

T6M TÅT RÅN "Tl! R~CH" Ban "T\f-b,ch" dåi 16 trang vi~t tay, nc)i-dung nhAm phAn-giai ba dieu: - Ly-do khi~n bå vi~t cu6n Khåi­ holm m6n tue Tilu-Ihuyll v6-4i. - Phu-nh.n m6i Ii~n-h~ giifa bA ta vå nhifng nguåi xu't-ban cu6n Tilu-Ihuyll v6-4i t,i hai-ngo,i. - Nhåc IlJ.i de thuy~t giai-thich cuc)c chi~n Vi~t-nam lå "hai ~n cung c6 l<~i", kh-gQi "h6a giåi htn thu, x6a bo ranh-giåi QuiSc-O)ng ~ doAn-k~t th6ng-nMt xAy-d4'ng d't nuåc" thea chu-truang cua nhå nuåe CSVN. Duang Thu Huang xåc-djnh rAng cuiSn såch cua bA ta dua ra " khOng nhAm phan-båc, må lå et! blI­ trq nhA nuåc;chlng may cu6n såch

"46 bi nhung nguen chdng c~ng cl(c-40an 1Q'i-d",ng m~1 cåch Iri?l­ "41 nMm chdng l{li ke Ihu cua h{J Iuc la chlnh-quyin Ha-n~i." Bå cho rAng, cu6n såch eua bå bj dung nhu mOt phuang-ti~n "41 nhung nguen chdng c~ng cl(c-40an b~c-/~ nhung

hiim-Ihu chua phl. cung nhu mdi cdm-udl cua kl thua IrQn chua co cu-Mi giåi-toa . .. Ngay trong phAn (fAu, Duang Thu Huang khång-(fjnh : "t6i kMng tir-bo 4~i ngu nhung nguen . c~ng-sån 41 ch{ly sang hOng ngu nhung nguo-i chdng c~ng . .. Ly-do ~ bå "khOng chlJ.Y sang hång ngll nhifng nguåi chiSng cOng", vi ngoåi v'n-d~ khåc-bi~t y­ thuc-h~, con c6 miSi Mn-thu sAu thåm chua nguOi: "Khåc ven nhiiu qudc-gia Irln ho(m-c~u. trong cånh hudng 4~c-bi?t cua Vi?l-nam. nhung nguo-i c~ng-sån va nhung nguo-i chdng c~ng kMng chr mau­ Ihu6n nhau bui m~1 y-Ihuc-h? Irai chiiu mo h{J 46 bi 4~1 vao Ilnh-lhi Ihu-ngh;ch Irong m~1 cu~c chiln lau dai. 4au-IhuO'ng va khdc-Ii?I. " Duang Thu Huang dc-nMn, bå khOng vi~t cuiSn Tilu-thuylt v6­ 4i våi m\lc-dich såm-h6i. Ke såm­ hiSi phåi lå chinh-quy~n mi~n Nam, "nhung ai tIå treo 4en kil hoa. dan ken 4~g ra cac håi-cång va phi­ truung chao-4{m nhung binh-40an Ilnh MJ. /fnh Vc. IInh D{li-han voo xu-su clt. b;lt 41n ha; Iu sam-hd; hun la tm." V~ nhifng tOi-åc ngoåi chi~n­ truång, hQ Duang xåc-djnh, "linh thåm-båo" chi lå tong-ph,m; bå tro t.n mt,t låp tri-thuc,linh-d,o mi~n Nam vå t6-cåo lå chånh-ph,m. BA vi~t: "Nhung kl sat-nhan Ihl(c-Ih",. nhung kl co 46; ban tay 46m måu. IhuUng khi.I{l; lo pho-sån cua m~1 chuO'ng-lrlnh 4uQ'c quylt-4inh sau cac ban g;dy bOng-nhoång. bu; nhung con nguen co 46; lay s{lch-se va m~c åo trdng tinh . .. Duang Thu Huang vi~n-dAn quå-khu håo-hung vå con (fuång truåc mtt, khlng-djnh bå lå nguåi xå thAn båo-v~ chu-nghia xl-hOi. Theo bA, cåi chu-nghia uu-vi~t nåy (fang bj giAng-xe giifa hai th~-h.rc, nhifng nguåi qu6c-gia c\fc-doan vå nhifng nguåi cOng-sån båo-thu. Duang Thu Huang k~t ån mien Nam chu-truang xAm-lAng mien Båc truåc khi mi!n Båc vuqt qua vI-tu~n 17, mi~n Nam nguqc-dii


nhung nguo-i khång-chi~n cO, mien Nam d6n lfnh My våo dåy-xeo que­ huO'ng, trong khi tl,li mi~n Båc kMng he c6 b6ng-dång mQt nguo-i Nga. Cu6i-cung, DuO'ng Thu HuO'ng dung hinh-ånh dau-thuO'ng cua chiiSn-tranh - må .theo bå, kl: chi~n-thdng thua-thiet hO'n nguo-i chi~n-bll-i kheu-gqi xuc-cåm, keu-gQi mien Nam x6a-bo h~n-thu, ngung ch6ng cQng vå trcr ve xåy­ dl!ng Ill-i nhung d6-va. Bå· kh3ng quen dånh g~n mQt nua d0ll-n cu6i håi ~ phån-båc nhung lO-i xung­ tl.1ng (må bå gQi lå khOng Ihl nao ch4p-nhQn) cua Thl.1Y Khe, nguo-i tl! y vi~t lO-i giO'i-thieu vå trao t~p bån-tMo cu6n Tilu-Ihuydl vo-d~ cho nhå xullt-bån ... NH~N-XET

CHUNG vt RÅN "Tl}' R~CH" Dåy lå mQt bån van n4ng ve tinh­ cåm hO'n IY-Iu~n. DuO'ng Thu HuO'ng <ta dilng ky-thu~t ti~u­ thuy~t d~ khO'i-dQng tinh-cåm cua con nguo-i, nai kh6 cua dån-tQc va d~ng-tho-i vu6t-ve, xoa-dju cåc nll-n-nhån cua ch~-dQ. DuO'ng Thu HuO'ng lu3n lu6n ph3-trtrO'ng Sl! c3ng-bAng bAng cåch k~ tQi cå hai phfa: c<)ng-sån va kh6ng cQng-sån. Tuy-nhien sau m5i dOl,ln than-van ve nhung Sl! mÅt-måt, tån-hl,li cua chi~n-tranh, bå kheo-Ieo nghieng ph~n lai ve phfa mien Nam: muu-toan xåm­ lang mien Båc, bån nuO'c cho ~­ qu6c, dua-rtrO'c quån ngol,li-nh~p, du mi!n Båc vao tM chång d~ng dung phåi nhåy våo vong chi~n, chÅp-nh~n hi-sinh gian-kh6 ~ giåi­ ph6ng <tÅt-nuO'c. NQi-dung bån "Tl! bll-ch" hoan­ toan kh6ng c6 gi mO'i Il,l d6i vO'i d~ng-båo qu6c-nQi. Sau Dll-i-hQi ky 6, <tång phåt-dQng phong-tråo d6i mO'i, dån-chung trong nuO'c da duqc nghe, duqc dQc nhi~u håi "dÅm ngl!c" nh~n lai COn thåm­ thi~t hO'n DuO'ng Thu HuO'ng nhieu. MQi ly-le bå dua ra, nguo-i ta da phåt ngÅy.

Chi rieng til-i håi-ngoll-i, bån van da til-O nen m<)t tåm-trll-ng e-che cho nhung nguo-i cr phia Mn nåy. ~-che vi chinh mQt s6 nguo-i trong cQng­ d~ng da tl.\O dieu-kien cho nguo-i nu cån-bQ hQ DuO'ng lang-mil- tllt cå. Trong ba nam qua, nguo-i ta da choång cho bå nhung tÅrn åo rl!c­ ra nhllt, da xung-tl.1ng hå bAng nhung tinh-tu trang-trQng vå cao­ quy nhllt. C6 nguo-i ngqi khen bå can-dåm, I!m-li~t. C6 nguo-i't3n bå thånh nu anh-hung, lå vien ngQc quy. C6 nguo-i con njnh bå "d~p gåi". Tren ngai cao, DuO'ng Thu HuO'ng tinh-tåo v6i tay xu6ng v5 våo m~t nhung ke tung-h3 bå bAng bån "Tl! bll-ch", dong-dll-c xac-<1jnh I~p-trtro-ng: kMng · bo dång (du dång da c3ng-b6 khai-tru hå)! Thåi-dQ d6 mO'i th~t lå can-<1åm! Giao mQt cu6n ti~u-thuy~t cho nhung nguo-i tung IO'n kMn nhO­ hQt cO'm cua ngl,ly in, må trong d6 DuO'ng Thu HuO'ng kMng the~ sua m<)t chu, vAn IO'n giQng mång hQ lå "bfln ch6 ", thåi-<1Q d6 mO'i th~t lå I!m-li~t. Can-<1åm vå l!m-li~t, "du Irong

MI cu hoan-cånh nao ding khOng u6n cong ngo; bUl", nhung lO-i nhån-nhu cua T6ng bi-thu Nguy~n Van Linh til-i dl,li hQi Nhå van, DuO'ng Thu HuO'ng da chllp-hånh nghiem-chinh .. TrtrO'c <tåy, h~i thång 6.90 (I), nguo-i vi~t båi nay ghi-nh~n rAng­ "DuO'ng Thu HuO'ng bi~u-IQ mQt niem tin manh-li~t va long trung­ kien d6i 'vO'i dång va chu-nghia xa­ hQi ... DuO'ng Thu HuO'ng vAn lå mQt nguo-i c<)ng-sån chån-chfnh va c6 pMm-hll-nh, mQt nguo-i chung­ thuy vO'i Iy-tucrng cua minh, trtrO'c sau nhu mQt." HO'n mQt nam sau, ngay 12.8.91, DuO'ng Thu H uO'ng .nÅn-n6t vi~t:

"Ioi khOng tu bo dQi ngu nhung ngu-ui cQng-sån ål ch<IY sang hOng ngu nhung ngu-ui ch6ng cQng. " DQc xong nhung dong chu lly, du ua hay gMt DuO'ng Thu HuO'ng, cåc dång-chi cua ba deu c6 quyen ng~ng m~t; con nhung nguo-i c~m

vong hoa 16m-th6m chl,ly the o hå, n~u cOn bi~t nghi, hQ phåi cui dliu. Cåi nhl.1C lly, du mu6n du kh6ng, tÅt cå mQi nguo-i trong chung ta deu phåi chia-se ...

PHÅN-TlcH TUNG IntM TRONG RÅN "Tl}' R~CH" Khi khång-djnh "toi khOng lu bo hOng ngu nhung ngu-ui cQng-sån ", DuO'rig Thu HuO'ng nhÅc ~ho chung ta nhO' rAng tholl-t dliu, ba vi~t cu6n Tilu-Ihuydl' vo-d~ kh6ng nhdm vao IO'p d<)c-giå håi-ngoll-i. Ba n6i ro tu dliu bån "Tl! bl,lch" la då dua bån-tMo cho mQt nhå xullt­ bån tl,li Hå-nQi vå bj tu-ch6i. L~p-trtro-ng khcri-di~m cua ba khi vi~t cu6n ti~u-thuy~t nay kMng phåi lå ~ såm-h6i. "Tilu-thuydt

vo-dl khOng phåi la lui sam-h6i cua mQt con Vi?1 C9ng", cua "m9t kl då tung la dång vien C9ng-sån." MQt I~n nua, DuO'ng Thu H uO'ng tåi khång-djnh vj-trl cua ba, vj-ki xå thån dung giua hai IAn dl,ln ~ båo-ve chu-nghia xå-hQi, trtrO'c Sl! tÅn-c3ng cua cå hai th~-Il!c:

nhung ngu-ui ch6ng c9ng cvc doan va nhung ngu-ui cQng-sån båo-thu. Nhung lO-i "phån-khång" må DuO'ng Thu HuO'ng phåt-bi~u trtrO'c dåy chi bQc-IQ Sl! hAn:hQc, bÅt-man cua bå d6i vO'i nhung ke må hå gQi lå "bfln cong-chuc thu9c­

dja ': "nhung kl IQn hu-Ung ky thOnh khOng hi hao tdn cong trf, xu-ung mau trong nhung nom chidn-tranh ': do d6, "du hfl co du-Q'c Dång va NhO nu-lYc trflng­ .dl,lng, ~hUng toi (DTH) cung khOng cong-nh~n hfl. " Tu t~n dåy tåm-h~n, DuO'ng Thu HuO'ng lu3n lu6n kieu-hanh va tl!­ håo vO'i quå-khu cua bå: "Toi la

ngu-ui tinh-nguy?n VaD vung Binh Trj Thien mu-ui nam ch6ng My, va la ngu-ui phl,l-nu duy nhdl Irong doan ngh?-si cua xf-nghi?p len chidn-trll'Ung ch6ng banh-Iru-ang nom 1979, bO-i vQy toi khOng Ihlla ngu-ui phån qu6c." Chu qu6c cua DuO'ng Thu HuO'ng, phåi

hi~u

Id-qu6c xa-h9i chu-nghia, la dång, Lang Van 13


lå eh~-<1Q, thea ehAm-ngOn "yeu nuuc la yeu xii-Mi chu-nghia ': khOng phåi ehu qudc thOng­ thuang, hi~u thea nghia qudc-gia dlJn-t~c.

Trong bån "Tlf ki~m" (2) truåc <tAy, Duang Thu Huang mQt I~n nua <til vi~t rgt r~, xåc-<tjnh <te)ng­ hlC <til thuc-<1«y bå I>håt-bi~u:

"Nhung nguOi cung thOi-dpi ven toi, cM ngii xu6ng trong cu~c chiln­ tranh ch6ng My, khOng hi-sinh tudi tri va h(mh-phuc cua h9 41 4di Idy nhung d~g do-la cho b9n tham­ nhQng tieu-xai. Vong-hån cua nhung nguui cM khudt tru vi, khOng cho t6i im tilng. Do la ly-do duy nhdt thUc-46y m9i suy-nghi va hanh-d~ng cua to;':' vå "m9i hlmh­ d~ng, suy-nghi cua toi luon luon hucmg vi chu-nghia xii-Mi dich­ thl{c. " T't cå nhung dAn-chung tren nhu me)t chu~i mAt xfch n6i-k~t nhau ~ <tua ~n me)t k~t-Iutn hi~n­ nhi~n mA nhung ai con mQt chut ngay-thlng, suy-xet, khOng thi~n ki~n, <t~u nh~n thgy: Duang Thu Huang quå lå nguai ce)ng-sån "chlJn-chinh va co ph6m-h(mh ': "m~t phr,l~nu can-dåm it co. " Quan-<ti~m vA Itp-truang cua Duang Thu Huang r't minh-b~ch, khOng c6 gl phåi bAn them. M\lc­ <tfeh cua bAi nAy lA phAn-tfch nhung lutn-<ti~m eua bA ta, ~ qua <to, ta hi~u <tuQ'c SI{ th~t (<ti~u må hQ Duang luOn luOn nhAc <ti nhåc I~i nhu mQt chån-ly), v~ cuQc chi~n duåi nhiln-quan mc)t nha vån mi~n Båc. Trong tgt cå eåc cuOn truy~n, bai bai n6i, Duang Thu Huang <t~u gAn ch~t cuc)c <tai eua bå vAo vi~t,

cu~c

khlmg-chiln th~n-th/mh chdng My cUu nuuc, vå gQi d6 lå truyin-th6ng cua nguui Vift. TQi cuåp nuåc la cua nguai MSI. Tc)i bån nuåc lå cua mi~n Nam. COng giåi-ph6ng lå cua Dång;' Tåi lilnh­ <t~o lå cua Båc. U6ng cOng cho Duang Thu Huang, 17 nåm sau khi chi~n-tranh chgm-dut, <til <ti I~i quan-såt, nghe­ lAng Van 14

ng6ng, ti~p-xuc vai m{(y muai tri~u <tOng-bAo mi~n Nam, bA vAn chua nhtn ra rAng thlfc-chgt cua huy~n­ tho~i cMng MSI cuu nuåc chAng qua chi lå tro ehai chu-nghia eua HO Chf Minh. Soåt I~i cåc thOi-<ti~m cua cuc)c chi~n, ta s! tMy ro. Nåm 1960, HO Chf Minh <til phåi con nuOi lå Nguy~n Chf Thanh våo Nam thAnh-l.p M.,t Tr.n Giåi-Ph6ng. Mili tai 1965, khi quAn-<1c)i chfnh­ qui BAc Vi~t t.p-trung t~i mi~n Nam l~n tåi han me)t tri~u nguai, ce)ng th~m 250.000 du-kfch <tja­ phuang, våi <tu lo~i chi~n-c\l, vil khf eua cå Li~n-sO, DOng ÅU lin Trung Ce)ng, khi~n eån cAn quån­ Slf quå 'ch~nh-I~ch, chinh-phu mi~n Nam måi phåi c~u-vi~n tåi quån­ ete)i DOng-minh. N~u Ha-nc)i khOng hung binh xAm-IuQ'e, quAn-<1Qi DOng-minh etil khOng c6 ly-do gl ~ et6 be) vAo mi~n Nam. Chi~n-tranh Vi~t-nam khOng phåi lå chi~n-tranh chOng MSI dm­ luQ'c, chi~n-tranh giåi-ph6ng, chi~n-tranh cåch-m~ng, ma la chi~n-tranh y-thuc h~. Chi~u-bai chdng My cu-u nuuc måi xdt-hi~n våo nåm 1964, trong khi bc)-<1c)i mi~n Båc etl xAm-nhtp va tÅn-ct'>ng qu'y-r6i mi~n Nam tu cuOi nåm 1960. Me)t em hQc-sinh trung-hQc å mi~n Nam _ (khOng h~ bj nhOi­ SQ nhu hQc-sinh mi~n BÅc) cilng • hi~u ro nhu vb, tÅt-nhi~n mc)t cån­ be) tuy~n-truy~n nhu Duang Thu Huang phåi hi~u. Hi~u må vAn noi khåc <ti. Hi~u mA vAn tlf dOi mlnh dOi nguai, vin sOng ch~t våi huy~n­ tho~i!

Duang Thu Huang cO y kMu­ gQ'i l~i h.u-quå cua chi~n-tranh (ehÅt etc)c da cam, quåi thai, b~nh ung-thu, phong-tlnh). BA quh rAng, khOng phåi tlf-dung ngu ai MSi phung-phf tu ti mSl-kim nay tåi ti mSl-kim khåc, ch~-t~o bom et~n, ch't ete)c ~ trut xuOng que-huang Vi~t-nam. HQ khOng phåi lå nhung ke chAm ngoi chi~n-tranh. Va ba ctIng qu~n rAng, chfnh dån-chung mi~'n Nam - s6ng tr~n bili chi~n­

truang - mO-i lå nhung nguai gånh chju htu-quå trlfc-ti~p, vå thåm-khOc han h~t. Me)t khi ke cuåp våo nhå, trong luc chOng-clf, etOng-bao mi~n Nam etil phåi nem cå nOi ni~u, dia chen ki~u, Åm tåeh.. våo ke thu. Ai lå ke chju nhi~u thi~t-thoi han? Chu nhå. Nhung bili mln phong-nglf do chi~n-tranh ~ l~i, thay vl dung måy-m6e ma phå, thl bAy giachfnh nhung ke b~i tr.n phåi dung tay ~ thåo-g6, chju que C\lt, ch~t-ch6c ~ l'y <t't cho ke chi~n-thång huång. Ai lå ke ehju thr~t-thoi han cå? Chll <tÅt. Duang Thu Huang nhAn­ danh ai, <tung å vj-trl nao et~ than­ vin? NhAc l~i Slf lång-m~ vå dlfng etung cåi gQi lA "Slf tån-åc" cua quån-<1c)i mi~n Nam, Duang Thu Huang tåi xåc-<tjnh rAng "cac 49;

qulJn tham-bao C9ng-hOa miin Nam khOng chl hilp, xio vu va cua mlnh cua nh(Jng nguui con gai miin Bt1c ma con 40ng C9C vao mifng va cua mlnh cua h9. ;, Duang Thu Huang båo, khi vi~t, ba ta etil bo chi-ti~t "<tong cQc" nAy <ti, SQ' nguai nuåe ngoAi etQc thÅy s! khinh-re IAy eå dAn-te)c Vi~t. QuAn thåm-båo (bi~t-kfch) <ti tung toån nho (<tOi khi chi c6 3 nguai), ho~t-<1e)ng l«n-lut trong long <tjeh, ehung quanh lå hång v~n ke thu, hQ phåi 'n-hi~n nhu ma, <ti l~i nhu gi6, dÅu-v~t phåi x6a s~ch, cht'>n sAu, hQ kht'>ng c6 thl gia ~ r~nh-rang thi-hAnh tQi-åc cho phu­ hQ'p lai tO-cåo cua Duang Thu Huang. Qua <to~n vån tr~n, hQ Duang chi chung-to <tuQ'c me)t <ti~u duy nhÅt: thuc)e bai. Trong truang d~y vi~t vån å mi~n BAc, cån-be) t.p-huÅn d~u <tuQ'c hQc thuQc long me)t s6 hlnh­ tUQ'ng mlu v~ "bQn ng\lY". Vl cung dUQ'e dao-t~o tu mQt lo ra n~n v~ sau nhå vån mi~n BÅc nao cilng tå "bQn ng\lY" giOng nhau nhu in: toc dAi b~t l/l.i, nuac da tai tåi vI ån chai, rång vång choe, mOm s.c hai ruQ'u, dt'>i mÅt gian-xåo vAn nhung


tia måu 40, sin-sång ham-hi~p ph\!­ nu. Da 4ånh t"i-åc tho-i chi~n lå nhung 4ieu ghe-to-m kh6ng th~ ki~m-soåt ntSi, nhU'ng 4ieu 11,\ lå cån­ bl) e"ng-sån lu6n lu6n "cU'o-ng­ 4i~u", quan-tåm 4~c-bi~t 4~n vÅn­ 4e tfnh-dl,le. Trong hlu h~t cåc cuiSn såch tuyen-truyen, vå ngay cl tren bån hQi-nghi (4), cån-bQ cQng-sån rÅt thich n6i tai chuy~n cU'cyng-hi~p, n6i m"t cåch say.,sU'a, me-måi nhU' bi d6n-ne~ tlf låu ngåy, phåi tim CAch giåi-toa bang lO-i n6i, ngoi but hay chu~n-giao tQi-åc Åy cho ngU'o-i khåc. Phåi chllng vi chuy~n hi~p-dåm, dU'ai ch~-4Q C<>ng-sån, 46i khi 4U'qc åp-dl,mg nhU' mQt quiSc-såch, c6

, I

~-==-

----~---

4ieu-nghien, chutfn-bi hån hoi, giåi-thich th~ nåo ve chuy~n nåy? : hoån-toån khong phåi la tfU'o-ng­ hqp cå-bi~t, nen cån-bQ cua hQ DU'O'ng Thu HU'O'ng tlf nh~n: "to; tU'o-ng låm rAng mien Nam cilng c6 khOng eim la nguui cUa Mt ky chuO'ng-trlnh nay. 4ång-phOi hay phe-nh6m nao; to; la Trong khi qui-k~t cho mien Nam ' ngum Vi?t theo nghia thuifn-tuy" nhung tQi-15i vo can-cu-, DU'O'ng nhU'ng tren thlfc-t~, ba 4a tlf bU'ng Thu H U'O'ng l~i tång-la- nhu kh6ng tai bit måt tfU'o-C Vl,l ch6n s6ng t~p­ he bi~t tai VI} cå ml)t 41,\i 40'n-vi bl)­ th~ 3000 46ng-båo Hu~ nam M~u 4l)i 4å ttS-chu-c cU'cyng-hi~p t~p-th~ Thån; ' cåc VI} phåo-kich bua-bai mÅy tram phl}-nu <Y Tam-quan vao khu dån-cU' mien Nam, vao (Tuy.,.hoa) va Hoai-ån (Binh~4inh) tfU'o-ng Ti~u-hQc Cai-l~y O- My-tho, nåm 1972. BQ-4l)i ra l~nh t~p-trung tren quiSe-IQ s6 l tu Quång-trj ve hQ ll,\i, båQ rAng 4U'a 4i lien-hoan, H u~; cåe vl}4åp m6, cai min xe 40 O­ r6i chia nhau lua vao nhå dån ~ khåp cåc tr\!c-l" giao-th6ng, ... ham-hi~p, gQi lå "ung-hl) chi~n-si, Gån 4åy nbÅt, trong cu6n NrJi ghi O'n bQ-4Qi." Sau khi bi vui-d~p, bu~n chiln-tranh, mQt 46ng-chf cåc nl,\n-nhån bi bul)c phåi n6i cåu cua bå, cAn-bQ Båo Ninh, 4a m6-tå "cåm O'n anh bQ-4Qi 4å chi~u-ciS" hånh-vi cua cån-binh mien Båe: r~H mai 4U'qc thå ve. HQ DU'O'ng "Anh eim nhO- tr(in Pldy Cdn nam 72 khOng? Co nhO- cånh thdy nguui la-Ii?t trong khu gia-binh khOng? Mau tO-; br,mg chlin, Il)i bi-bom ... Toi v8n tl{ nhu la tranh gilt nguui bdng dao va le, nhung ma quen tay mdt r~i."

J

=! :::

G

----------------­

....

• --~-­

Chång nhung gi~t-ch6c, cU'cyng­ dån-chung trong vung "4jeh", må ngay cå con em' eån-bl) 4ja­ phU'O'ng trong cåc chi~n-khu cilng kh6ng thoåt khoi Sl.!' ep-utSng. Dång chång nhung cho phep må con khu~n-khich cåc cån-bl) cao vå trung-cÅp cU'o-i vq be tl,\i cha, ~ hQ khoi vi nha nhå må xao-lång c6ng­ tåe, ll,\i vua giup hQ trO- thånh "r~" eua 4ja';'phU'O'ng ~ d~ be tranh-thu nMn tårn. Cån-bl) ' 4i tai 4Au, vq con 4um-4e tai 46, cång thuyen­ chu~n nhieu eång nhieu vq. Chinh-trj vien tl,\i eåc 40'n-vj lå ngU'o-i 4u-ng ra låm 6ng mai, 4"ng­ vien, thu~t-ph\!e, chieu-dl}, va n~u cån, dQa-nl,\t 4~ tåc-hqp cåc c6 gåi mAng tO' cho cåc eån-b" tutSi-tåc gÅP 4l>i, gÅP ba cåc cl>. (5) D6 mai lå chinh-såch. Chuy~n "o-ep", cU'cyng-bu-c phl}:'nu mai lå "pho-sån cua ml)t chuO'1Jg-trinh 4uQ'c quylt-4jnh sau cac bOn' gidy bong-nhoang, bui nhiing con nguui co 40i tay s{lch-se va mpc ao trdng tinh ': nhung ngU'o-i 4å "Ilinh­ 4{l0 cul)c khlmg-chiln thdn thanh hi~p

lAng Van 15


chdng My cu-u nu-o-c. " DuO'ng Thu HuO'ng tung m6 tå eånh bl) <1l>i mien Båe h/l.-såt tu-binh mien Nam. Trong Ti/u­ Ihuyll vo-dl, bå k~:

"Chql nghe lilng Hung qual: - "Nhanh /en! - "D{l... Ihua ong... con dau ... - "Dung len. Tao cho may m91 pM/. - "D{l {l {l... - "Rdp. "M91 lilng d9ng kM-khan. Toi chua kjp hi/u chuy;n gi Ihi nui rung rung len bui nhiing lilng lhel man­ rQ' cua ke xOu sd. M91 cc2y Ihjl dd xu6ng VI/C Khan, d9i l{li hem nui. Hai len lu-binh con l{li ru len nhu mOt Irl. Chung då chung-kiln cai chll cua difng br;m. Chung bå ch{ly. -"Rdp... "/..fli m91 lilng d9ng kM-khan, danh g{)n. "Sau d6 hai pMI d{ln. "Hai cai xac rul lilp xu6ng VI/C. Cac hifi-am dudi nhau, v{)ng Iheo ... " But-phåp eua DuO'ng Thu HuO'ng blnh-thån, I~nh-Iung, y Mt nhu bl>-<1"i Hung, gi~t ba m/l.ng nguåi må hO'i thå vAn <1eu-<1~n, m~t-måy kh6ng <1~i såe. Bå e6 ml)t thoAng phAn-vån, nhung lå eåi phAn-vAn thu~n-IY. vi "lu~1 nhan­

d(lo ven lu-binh, ven qui-uuc cua chiln-Iranh, nhlJn-phdm va danh­ dl/ cua chiln-si." Kh6ng e6 ehut tlnh-eåm nåo eho tlnh nguåi. N~u e6 ehut s6ng lang nåo ehQ't tråo I~n, n6 <1i bj lang eåm-thu trÅn-Ap: "vi

cai cMI cua C(JU be Hoang': "vi ... "Bå e6 sQ'-bli, nhung sQ'-hAi tmae SIJ tån-b~o; e6 n6ng m~t, nhung n6ng m~t vi quyen ehi-huy bi xåm-ph~m. Sau khi trlnh-båy dnh tan-b~o eua quån-(11)i CI)ng-hoå, DuO'ng Thu HuO'ng <1e-cao dnh Iy-tuo-ng eua nguåi Iinh el)ng-sån. Ba <1ua ra hlnh-ånh nht1ng nguåi el)ng-sån blnh-thuång. "nhiing con nguui nMn-n(li hi-sinh va khd-åi", nht1ng nguåi ma "IY-Iuung då huy-d9ng

din IQn cung tinh-/Mn kht1c ky va Iru IhOnh ylu-16 I{lO nen chiln­ lAng Vdn 16

th4ng': DuO'ng Thu HuO'ng bå s6t me}t ehi-ti~t, vå lå ehi-ti~t quan-trQng: nhtfng nguåi el)ng-sån <1i ehi~n­ thång, vi hQ ehuy~n-nghi~p hO'n (quen lay mOI riJi-NBCT), y~u SIJ ehcm gi~t hO'n y~u SIJ sOng, phu I~n tr~n slJ tån-b~o bAng nhtfng tu-ngt1 <1~p-~: giåi-ph6ng, eåeh-m/l.ng. Nhtfng con nguåi <16 <1A tån-nhAn xich ehån thul)e-cÅp vAo xe tång, <1~i-phåo, eoi sinh-m~ng quån \fnh nhu giun d~. Trong 15 nåm ehi~n tranh <1i xåy ra bi~t bao nhi~u v1,l b<)-<1<)i, du-kfeh <10t nhå, <16t nguåi, eMt <1~u, m~ b1,lng <1~ng-bao , <1~ng-lo/l.i å mien Nam, nguåi <1Qc ehua he tim thÅy ml)t SIJ xue-cåm nåo eua eåe nhå vån mien BÅe dånh eho nl1-n-nhån, m"t dong m<)t ehtf nao tå ve åi-ngl1-i eho thån-nhån eua hQ con O- Il1-i, <1Au .et6 t/l.i thånh-thj mien Nam hay trong tr~i gia-binh. Trong khi quin etl)i mien Nam lO-p nha Quån-phåp, e6 quAn-cånh ~ ki~m-soåt cåe binh-si v6 ky-Iu~t, thi ehfnh-phu mien BÅe kh6ng he e6 y­ etjnh ngån-eh~n tl)i-åe eua bl)-et"i. Nht1ng ke såt-nhin, eung låm lå bj

"cao gi{)ng Irach-mt1ng, cånh-cao Iriruc m(J1 m{)i nguui"hay vi~t m<)t bån tlJ ki~m tlJ pM lå etu. H6 Chf Minh, båc vo-van klnh-yeu eua hQ DuO'ng, gi~t I~m 500.000 nguåi trong ehi~n-djeh eåi-eåeh rue}ng etÅt, eung ehi t6n hai giQt nuae måt va m<)t låi xin I~i bang-quO' lå xong... Thåi-(11) bÅt-e6ng eua DuO'ng Thu HuO'ng con le} r~ khi mang I~i­ I~m eåi-cåeh ru<)ng <1Åt eua H(i Chf Minh ra "et~i ngang" vai "te}i-åe" eua Ng6 Dlnh Di~m "khung-b6

nhiing nguui khlmg-chiln cO, phOn IO{li trea bång tung gia-dinh cach­ m{lng dllrå Ihu. " ThlJe ra, hQ DuO'ng etA dung nh6m ehtf "nhl1ng nguui khang­ chiln cO"me}t eåeh mo.p-m&, nho.p­ nhång etånh Io.n git1a thånh-ph~n khång-ehi~n eh6ng Phåp, vA thånh- ' ph~n eån-be} el)ng-sån nåm vung tl1-i mien Nam. D6i vai nht1ng nguåi e6 e6ng

khång Phåp, ehinh-phu mi~n Nam kh6ng he kY-thi. HQ vAn sinh-ho~t binh-thuång, ngu&i e6 tåi vAn <1uQ'e trQng-d1,lng, låm giåo-su et~i­ hQe, tuang tå, tinh tmång, t~ng bl)-tmång, etl1-i-su,.. lå thu&ng. Chång nht1ng kh6ng nguQ'e-<1Ai nht1ng nguåi khång-ehi~n eh6ng Phåp, mien Nam dIng kh6ng ehen­ cp, lo~i-tru gia-<1inh nhung ngu&i e6 thån-nhAn to.p-k~t thea el)ng­ sån, do quan-ni~m hqp-Iy ai låm nÅy ehju. Chi ri~ng nhtfng tS giao­ li~n, nAm vung eua e<)ng-sån mai bi theo d~i, ki~m-soåt vå kiem-eh~. Thånh-ph~n "nAm 1/1.i" nAy lå nht1ng mui nhQn luOn luOn ehong våo m/(lng suån eua xA-hl)i mien Nam, lA nhtfng ttS li~n-l~e n{li­ thanh, nht1ng etuång dAy kinh-tåi, nhtfng tuy~n ti~p-t~, nht1ng ml10ng luai quAn-båo vA tri-v~n, nhtfng <1lu mOi xåeh-(11)ng qu~n-ehung n~i d~y. D6 lA nhtfng <1~u e~u do H6 Chi Minh ra I~nh thi~t-l~p tmae khi to.p-k~t eån-bl) bl)-<1{li ra BÅe, la ml)t bl)-pho.n eua ehi~n-tranh. T/l.i mien Trung, tmae h6m t~p­ k~t, ehi ml)t et~m, e{lng-sån etA ra l~nh bi~n hång ngån th6n-ntf ngAy­ thO' thAnh <1ån bå, vai muu-<1~ eÅy l~i mien Nam m~m-m6ng Ii~n-h~ dnh-cam, n6i dAi sQ'i dAy hu~t­ th6ng ra Båe. Hang tråm <1ua tre khOng cha etA ra <1åi. Hång ngån nång ehinh-ph\l eua thåi-<1~i bÅt <1~u ngong-ng6ng etQ'i-eh&. Mai kia vi tlnh e6t-nh\le, vi nghia ba-sinh hQ s~ ehe-chå, giÅu-gi~m eho nhtfng ehAng ehinh-phu vå <1(ing-<1<)i vuQ't Tmång-sO'n trO- ve... D~ <16i-ph6 vai m!')t tlnh-hu6ng phue-t~p nhu vo.y, bÅt eu m{lt nhA quån-slJ, ehinh-trj nao eung phåi ehu-tåm theo-d~i ~ khåm-phå va v6-hi~u-h6a eåe eh6t nåy, m<)t khi nh~n ra nht1ng dÅu-hi~u hO(lt­ (11)ng. Di~m khåe-bi~t gitfa hai ehinh­ såeh, lA trong khi thea d~i, ehfnh­ quyen mien Nam vAn et~ eho eåe gia-<1lnh e6 Ii~n-he vai mien Båe huång mQi quyen e6ng-dAn. Con em hQ vAn <1uQ'e hQe-hånh tu-t~, tlJ­ do ghi danh hay thi våo et~i-hQe (tuy


ngAnh) nhU' mQi sinh-vi~n khae. Phån l&n cae em "eu "l)-"~t; nhieu ngU'ai nåm nhling chuc-v\l quan­ trQng trong chinh-quy~n. KhOng phåi nhln "åu cho xa, ngay nhU' ong DU'O'ng Van Minh e6 em rUQt t~p­ k~t rnA vAn I~n t&i cÅp "~i-tU'&ng, lAm qu6c trtro-ng r~i lAm t6ng­ th3ng. Du trong thai chi~n, mi~n Nam ding khOng bao gia chu-trtrO'ng t~n di~t hay co-I~p con em "gia-"lnh eaeh-m~ng." Con ehinh-phu eQng­ sån, hoAn-toAn ngU'q'e l~i, ehi~n­ tranh ehÅm-dut mi 17 rtam, HA-ne)i vAn ti~p-t\le ap-d\lng ehinh-sach phån lo~i "3i xu v&i con em "ngyy quån, ngyy quy~n". DU'O'ng Thu HU'O'ng e3-tlnh khong nhln thÅY SI./' khae-bi~t "6. Gia-"lnh "ng\lY" bi ehen-ep "å "Anh, ngay eå eae gia-"lnh vua e6 thån-nhån t~p-k~t, vua e6 con em "i linh hay tham-gia ehinh-quy~n mi~n Nam eling .bi HA-nQi nghi-ky. D3i v&i nhling thAnh-phån e6 dinh­ dÅp v&i eå hai Mn, du trong tMi ehi~n hQ "å d3e tui nuoi giÅu, giup­ ean-bQ nQi-thAnh, "U'q'e t~ng danh-hi~u "gia-"lnh ehi~n-si", eong-Iao "3i vo-i caeh-m~ng khong . nho, v~ sau eling ehång y~n thån vo-i nhA nU'&e ee)ng-sån. Nhling ngU'ai giAu-c6 vAn bi Ie)t s~eh qua eae "q't "anh tU'-sån m~i bån vA eåi-t~o eong thU'O'ng nghi~p. Rl{t nhi~u ngU'ai ehiu khong n6i SI./' 'ap-bue, "å thea, dong ngU'ai ti-n~n xu3ng thuy~n VU'q't bian, tlm I~i thu tl./'-do må hQ "å thl./'e-sl./' "U'q'e hU'o-ng dU'&i ehinh-th~ mien Nam. DU'O'ng Thu HU'O'ng eling kh6ng "å-"Qng tO-i s3-pMn eua ghn 200.000 cån-binh ee)ng-sån h~i­ ehanh trong thai ehi~n. Sau ehi~n­ tranh, hi~n gia hQ O- "åu, con s6ng hay eh~t? BUQe te)i mi~n Nam tAn-ae, DU'O'ng Thu HU'O'ng kh6ng "e-c~p ehinh-såeh ehiau-h~i eua ehinh-phu phia tl./'-do; vA "~ng-tMi em-nh~m lu6n ehinh-saeh t~p-trung lao-"Qng eåi-t~o eua ehinh.,quyen ee)ng-sån. Trong .stS can-binh chieu-h~i e6 ngU'ai tu huy~n-uy eQng-sån leo

"tY

d~n I~n tO-i "~i-ta trong quån-"(H

VNCH, ehi-huy eå mQt trung-tåm hUÅn-luy~n (nhU' Nguy!n Be), ngU'ai khae lan t&i ",i-ta, lAm tinh­ trtro-ng (Ph,m NgQe Thåo); thu hoi trong s6 si-quan mi~n Nam sau hAng eh\le nam eåi-t,o, s6ng eua hQ sau "6 ra sao? Khi hll-hAo hoA-hq'p hoa-giåi dån-tQe, ro-rAng ilhå nU'o-e CSVN kh6ng nhåm eae "iSi-tU'q'ng nAy, nhU'ng ngU'ai "å hay "ang bi giam­ ehm trong 487 tr~i tu l&n nho tren toAn qu6e, trong "6 con rl{t "6ng tU'o-ng tå, can-be), e6ng-chue mi~n Nam bi giam-giU' tu lue ehi~n-tranh eMm-dut, tinh ra "å g~n hai mU'O'i nam, eho ~n nay vAn ehU'a "U'q'e thå! Chi~u-bAi hoa-hq'p hoa-giåi ehi "U'q'e giO' eao ra håi-ngo,i, vl HA-nQi ehi ehu-trtrO'ng ngQt-dju vo-i nhU'ng ngU'ai e6 sue m~nh, sue m,nh ngo~i-giao, sue m,nh ehinh­ tri vA nhåt lA sue m,nh eua "~ng ti~n ... DU'O'ng Thu HU'O'ng k~t te)i ehinh-phu mien Nam ehu-trtrO'ng dm-lang trU'&e. BA neu ra kh'u­ hi~u "båe ti~n", "låp song B~n håi" lAm bAng-ehung. KMu-hi~u bao gia eling ehi lA kh'u-hi~u, gia-tri eua n6 khong tM so-sånh vo-i vlin-bån, nMt l,i lA van-bån hi~n-phap. MuiSn minh­ ehung b~n nAo ehu-trtrO'ng xåm­ Iling ban nAo, hQ DU'O'ng nan giO­ bån Hi~p-phap nlim 1959 eua nU'o-e Vi~t-nam Dån-chu CQng-hoa (Båe Vi~t) ra xem I~i. Ngay trong eåu thu nhåt eua lai mO- ,,~u, Båe Vi~t "å ~ IQ då-tårn dm-lån khi vi~t rAng: "Nuo-c Vi?t-nam ta la mQt nuo-c th6ng-nhdl tu L(zng-son ~n Ca­

"ai

mau.

(3)"

Theo Hi~p-"inh Geneve, eae nghi-"inh-thU' lian-h~ vA e6ng-phap qu3e-t~, Vi~t-nam CQng-hoa vA Vi~t-nam Dån-chu CQng-hoa lA hai nU'&e. CU'O'ng-gi&i eua Vi~t-nam Dån-ehu Ce)ng-hoa "U'q'e dinh ro tu L~ng-sO'n eho tO-i s6ng B~n håi O­ Quång-tri ehu khOng phåi Ca-mau. G6m t~åu toAn be) lånh-th6 eua mQt nU'o-c khåe vAo bån "6 nU'o-e mlnh, ghi ro tran hi~n-phap, vA gQi

d6 lA Ih6ng-nhdl, ehu-trtrO'ng th6n­ dnh "å rånh-rAnh, khOng th~ eh6i­ eåi. Hi~n-phap lA van-ki~i1 elin-bån eua mQt nU'o-e, lA e6ng-trlnh t~p"th~ eua bao nhiau khiSi 6e, khOng th~ sanh vo-i mQt kMu-hi~u, mQt bic!u­ ngU' trea ban v~ "U'ang. å eåu eh6t eua "o,n mO- "hu nAy, CS Båe Vi~t tåi xåe-nMn "nhdn­ dån la nh6I-t1jnh xdy-dlfng IhOnh­ cong mQI nuo-c Vi?t-nam hoa-binh, Ihdng-nhdt, ... " Cåu l{y e6 nghia gl, ngoAi sl./' quy~t-tåm xåm-ehi~m eho ky "U'q'e mien Nam? .. Trong, "o,n ehinh-huån Th\1Y Khua, bån "TI./' b,eh" eua DU'O'ng Thu HU'O'ng båo rAng, ehinh-quyen mi~n Båe khong bao-gia su-d\1ng nhung danh-tu tlf-do, ddn-tQc trong eae khltu-hi~u "U'q'e eoi nhU' lA t6n-chi eua eUQe ehi~n ... BA måe t~t hay qlian, hay e3-tlnh . bU'ng bit? Hai ehu "tl./'-do'" "U'q'e ghi rAnh­ ranh trong tiau-ngU' (motto), gån lien v&i quiSe-hi~u CS Båe Vi~t: Vi~t-nam dån-chu eQng-hoa, DQe l~p-Tlf do-H~nh phue. Sau khi ehi~m n6t mien Nam, HA-nQi "6i te{l nU'&e thAnh CQng-hoa xå-hQi ehu-nghia Vi~t-nam, tiau-ngu tran vAn gili nguyan: DQe l~p-Tlf do-H~nh phuc. H6 Chi Minh cling n6i tO-i "tl./'­ do" trong khgu-hi~u "kh6ng c6 gl quy hO'n "Qe-l~p Ilf do", "vl "Qe-I~p vl tlf-do, "anh eho My eut.. ... Ti~p theo, danh-tu "dån-tQe" lA ehieu-bAi l&n nMt rnA cQng-sån mang ra ehiau-d\l thAnh-phln tri­ thue mien Nam. Danh-xU'ng eua bQ-ph~n ph\1-thuQe ee)ng-sån Båe Vi~t t,i mien Nam lA gl, n~u kh6ng lA M~t Tr~n Ddn-tQc Giåi-ph6ng Mi~n Nam? T,i sao hQ DU'O'ng l,i lÅy thung up voi, mQt bAn tay lAm sao ehe khdt m~t trai? Hay bA "anh gia "iSi-tU'q'ng tuy~n-truy~n eua bA quå tMp? . D~ tranh thÅng trong ly-Iu~n, ngU'ai ce)ng-sån kh6ng ng~n-ng,i phu-nMn eå nMng "ieu hi~n­ nhian. DU'O'ng Thu HU'O'ng eling

limg Van 17


khOng thoåt khoi qui-Iu4,t nåy. Bå con tuyen-M rAng t,i mi~n Bic "kh~ng h~ c6 b6ng-dång mc)t nguai Hnh Nga." S\1 th\1c, nguai Nga, nguai Trung-qu6c hi~n-di~n t,i mi~n Bic rÅt d~ng. C6 th~ hQ kh~ng phåi lå Hnh, må lå c6-vÅn vA si-quan. Moi dly, nhi~u si-quan KGB du-ng ra låm chu-ng rång chinh hQ di tung tMm-vÅn tu-binh phi-c~ng M~. Cho ~n cu6i nåm 1991, quAn-dc)i Lien-s~ vAn con d6ng å clin-cu­ Cam-ranh!

å mc)t do,n khåc, Duang Thu Huang con d6ng vai thQ' sln kh6c tho khi vi~t rång: "du thAng hay thua. hai 4Qi qu8n (Nam Bic) cang chl la nhl1ng 4ua con chung mQt gMng noi. Va trIn phuemg-di,n thlfc-tiln. nguui thAng 48u co sung suung hO'n ke b(li? Xet cho cung. hQ chju 4au-khd nhiiu hem. sdng mQt cUQc sdng gian-nan hem. DI di din Khdi-hoan-mon. hQ phåi vAt ki't sinh-Ilfc va IU bo mQI nlim vui sdng." Lai thu-nh4n cua Duang Thu Huang th4t lå h~n-nhien. N6i nhu v4,y chång khåc nAo båo rång: t~i dånh thing anh, chi~m duQ'c nM

limg Van 18

anh th4,t d.y, nhung cOng v{j d~u su-t trån ra, vÅt-vå lim chu- chång sung-suong gl dAu, anh c6 mÅt nhA cOng dung bu~n! BA than, "thing cOng kh~ lim", nhung I,i khOng d~-c4,p S\1 tui-nh\lc mÅt-måt cua ke b,i. Trong ti~u-thu~t cOng nhu qua cåc bAi tham-Iutn, chua bao gia nguai ta duQ'c nghe Duang Thu Huang må mi~ng keu xin dång vA nhA nuoc cua bA bu~ng tha cho tu cAi-t,o. Chua bao gia bA hån­ kholn vl dAn mi~n Nam bi chOn s6ng t.p-th~, VQ' con binh Hnh mi~n Nam bi thåm-såt, nho mc)t giQt nuoc mit x6t-thuang nhllng em gåi ch~t 16a-l~ tren bi~n d~ng hay tren duang be), hotc cAm thÅY ch,nh long nghI toi 600.000 d~ng­ bAo ruc)t-thit di vui thAn trong b\lng cå! Du-ng truoc cånh ngu ai tr6i buc)c nguai mA khOng xuc-dc)ng, nghe chuy~n ch~t thåm cua dAn IAnh mA khOng chau mAy, thl hai eAu tha Xuln Di~u "t(J1 cung xuemg cung Ihit vm nh8n-d8n tol. cung 4dm~ hOI cung soi nuuc mAt" mA bå hQc thuc)c nåm long, u-ng­ d\lng våo dAu?... (6) V~ n~i kh~ cå dAn-tOc dang gånh

chiu, Duang Thu Huang d~ I~i cho cå hai mi~n, cå hai kh6i qu6c vA cc)ng. BA vi~t: .. Thua cac ong, t(li sao cac ong l(li khOng thl hlnh-dung r4ng: VaD cung mQt Ihui khac. co hai 4ua be chQo 401. MQt 4ua u Ha-nQi, 4ua kia u Sai-gon. Muui lam nam sau, 4ua be u miin B4c 4i theo 101 klu­ gQi 'chdng My cUu nuuc: 'vl td­ qudc x6-hQi chu-nghla: Dua be u miin Nom bj loi-cudn bui 'IY-Iuung qudc-gia: bui 'chlln­ djch ch~n-4ung lan song 40: bUi nhl1ng c8u thO' kilu nhu 'thanh ngan song 40 m8y sung-sl1ng: .. Va hai 4ua be cung h4m-hu ra di. rAp­ ranh I~p cong vm Qudc-gia CQng­ Mo hay Td-qudc X6-hQi chu­ nghia. R~i chung b4n gilt. R~ chung trUng thuemg. cung tan-phi. cung chlt chui chlt lui trong rung. cung rl1a nat gil1a bun chlln-4Ia. DU c~u thilu-nlln phla Nom 4uQ'c an ngon hem, m~c 4fP hem vi tlfa lung VaD mQt 'mlu qudc' giau-co hung-cuUng hem. thl khi thdl rl1a. da thit chung 4iu bdc lIn mQt thu mul khrlng-khilp nhu nhau. Hai 4ua be dy Ii'u co tQi gi trong tro chO'i oan-nghi't crla sd-ph~n? Lilu co con ai mudn tilp-tltlc khcri


/

gq.i oan-thu 41 hai hån ma trang trilng dy tidp-tl;Jc biln gidt 'nhau d­ tM-giui ben kia? . \Vui toi. hai chang thidu-nien dy d~u la con toi cå. Mau chung chåy ra la mau cua tOi. Va trang bOn tha tlim-linh mlnh. toi tMp hai nen nhang nhu nhau mo v(mg-tud-ng... " N~u chi mai etQc DuO'ng Thu HuO'ng, vå etQc rieng eto;;tn vån tren etåy tMi, chåc-chån nhieu nguai phåi mi nuac måt, ng~m-ngui chia­ se niH etau-thuO'ng ÅY vai tåc-giå. Nhung et6i chi~u vai th4'c tr;;tng, xem l;;ti cåc vån bån (ti~u thu~t, tham lu~n) cua bå, nguai ta nh~n thÅy r5 rång S4' kheu-gqi xuc-cåm lly c6 d\lng-y, etuqc såp-x~p thea mQt khuon mAu nhÅt-etinh. L;;ti them mQt lap phÅn-son nhån-bån! N~u hai chång thi~u-nien ÅY eteu lå con cua bå DuO'ng Thu HuO'ng cå, e cilng-lå con yeu con ghet, con ete con nuoi. Khong phåi cå hai etu-a "håm-hc7 ra eti", må chi c6 ml)t etu-a "xe Truang-sO'n", mc7 etuang mon fI,d Chi Minh våo Nam cuap nhå etu-a kia. Hai etua <1ånh nhau tri m;;tng, .mQt etua thång tr~n, chi~m etuqc can nhå, etuiSi etua kia ra etuang. Bå m~ DTH ch;;ty l;;ti om chlim etua con thång tr~n, bang b6 xoa thu6c cho n6 vå thuO'ng-x6t than­ viin vi n6 etå phåi "chiu dau-khd nhi~u hun. s6ng mQt cUQc s6ng gian-nan hun': "phåi vilt ki?t sinh­ Ivc va tu bo mQi ni~m vui s6ng': .. M(>t thai-gian sau, etua con thång tr~n vua c7 vua pM, cån nhå n6 chi~m etuqc m\lC ru5ng, etiS nåt, såp S\lP tai nO'i thl bå m~ DTH cu6ng-quit di dm etua con thÅt tr~n, dung lai-le diu-ngQt gQi n6 tra ve ~ sua-chlfa l;;ti' ngoi nhå, vai etieu­ ki~n lå s-ua xong, etua thång tr~n se 'cho phep thång thÅt tr~n ngu nha ngoåi hien. Bå khong he nhln-nh5i tai thuO'ng-tich cua etua bi etånh b;;ti, vå cling kh6ng quan-tåm dm hi~u xem trong th&i-gian bi t6ng ciS ra duang, n6 s6ng vÅt-vuang ra sao. L&i keu-gQi cua DuO'ng Thu

rång "tOi khong tu-bo etQi-ngi1 H uO'ng th~t lå the-thi~t: "ngay hOm nhlfng nguai cQng-sån." nay. t(li di?n Kremlin. nguai Nga va nguai My ngåi vm nhau ky hoa­ S4' måu-thuAn vå mu-quång cua uuc giåi-tru va-khi n~ng. Con l(li. bå th~t lå tQi-nghi~p. nhl1ng nguai Vift-nam v8n khOn DuO'ng Thu HuO'ng nhu mQt con nguoi thu-h(in. quydt tat C(ln bilt nong-nQc bi nem xu6ng gi~ng tu Idy.quydt phlin-dinh tao dung may nho. Lan leq thånh ~ch, nhlfng gl saiL Ndu quå v(iy. do se la tro-chui bå bi~t etuqc ve t4'-do dån-chu chi cay-dQc va tan-nh8n nhdt cua T(lo­ lå ml)t mång trai xanh, tron thea mi~ng gi~ng. Bå tråch-m6c nhlfng h6a." etåm måy che mÅt' måu xanh cua HO'n ai h~t, khOng rieng gl etdng­ tr&i. Bå phån-nån "lop cQng-sån båo mien Nam vå håi-ngo;;ti, ~dng­ båo mien Båc cting mu6n "gjåi-tru båo-thu" doi khi l;;ti et~y nåp, ngån vti-khi n~ng" låm chu. Thu- vii-khi eti lån ånh-sång tren cao. Bå ehua et6 con gM-gam hO'n bom nguyen­ tung etuqc hUc7ng IÅY mQt ngåy t4'­ do tren m~t etÅt ~ hi~u rAng eå biu tu gÅP tri~u llin. N6 tån-h;;ti m!')t tr&i cao rQng khong phåi ehi lå mQt phlin nhån-lo;;ti, cån-tra S4' ti~n-bQ khoårig tr&i xanh. ThuO'ng-h~i hO'n cua phlin con l;;ti. N 6 ån mon tri­ mla, bå ehi tråeh nguai 'ta xåm­ nåo, ngån cMn mQi S4' sång-t~o. ph~m tai khoång trai xanh et6, må N6 bung-bit, che-et~y ånh-sång khOng he bi~t rAng mlnh bi nh6t chån-Iy, tinh-yeti vå S4' khoan­ duai gi~ng såu. dung. N6 hi~n-di~n gilfa loåi ngu&i chua tai m!')t tråm nåm, etå såt-h;;ti Tu duai etåy gi~ng, bå tråch-m6e hång tråm tri~u nhån m;;tng. N6, lå . etdng-Io~i a ben ngoåi kMng nhåy chu-nghia c!')ng-sån. N6, lå thu- må xu6ng gi~ng ~ cung bå g6p ti~ng mien Båe etli su-d\lng låm kem k~p, keu-gåo, van-xin nguai ta etung kh6ng-ch~ mÅy tri~u thanh-nien et~y nåp. dua våo hoa-ng\lc chi~n-tru&ng Nhlfng · ti~ng vQng dm-Qp v6­ mien Nam et~ thoa-mån giÅc m!')ng . nghia nhu v~y, nghi cho cung, etång cu6ng chinh. N6, lå thu må DuO'ng thuO'ng hO'n etång tråch. Thu HuO'ng nbåc eti nhåc l;;ti lå bå "khong tu bo." B~N C~NH BÅN Khong phåi ttr-nhien må ngu&i "Tl! B~CH" . MY vå cå th~-giai diS ti~n ra giup-eta DuO'ng Thu HuO'ng ehi phlS-bi~n bån "T4' b~ch" ra håi-ngo;;ti, chu kb6i Lien-so cG. HQ etuqc giup-<1a vi hQ etå .tu-bo ch~-<1(> c!')ng-sån. khOng cong-b6 t~i qu6c-nQi, r5­ rång con c6 hai h~u y. MQt lå cånh­ M~t khi Vi~t-nam tu-bo du&ng cåo "nhlfng nguai qu6c-gia qu6c- . 16i xå-h(>i chu-nghia, Vi~t-nam eiing se etuqc giup-eta y h~t nhu th~, gia e4'c-<1oan". dung b6p meo e6 khi con hO'n th~, duai S4' n5-14'c nhlfng eti~u bå nghi vå vi~t; hai lå v~n-et(>ng cua hO'n mQt tri~u nguai dAn m~t dåm låi såch khai-thåc tåc'" Vi~t tren etÅt My, vå hang tri~u pMm cua bå vai m\lc-<1ich tr\lc-Iqi. ngu&i Vi~t khåc tren toån th~-giai. Trong cå hai m\lc-<1ich, bå dli khå Bå Duo-ng Thu HuO'ng c6 etiSun~ng tay. Co ki~n ~ v~n-<1(>ng keu-gQi nhån-dån Vai Th\lY Khue, m!)t trong trong nuac etung d~y etoi hoi etång nhlfng nguai dli c6 cOng etua C!')ng-sån Vi~t-nam noi thea ånh­ DuO'ng Thu H uO'ng ra ånh-sång t~i sång cåch-m;;tng dån-chu t~i Dong håi-ngo~i (7), cåi tåt tråi cua hQ ÅU vå Lien-so cG; rÅt ti~e, cho tai DuO'ng xung-etång lå mQt båi h(>c gia phut nåy, trong khi t~i que­ ~ etai ve kinh-nghi~m giao-ti~p vai huO'ng eåeh-m;;tng thång mu&i etå ngu ai eqng-sån. hoån-toån t4'-do, thl bå vAn con.om Trong m\lc-dich thu hai, truoc cung lÅY huy~n-tho;;ti cåch-m~ng khi etua ra bån "T4' b~ch", DuO'ng thång tårn, "tu-tuc7ng H6 Chi Thu HuO'ng etli cho phlS-bi~n tren Minh" vå lan ti~ng khång-etinh båo tå phåi a Paris mQt lå thu si­ \

lAng Van /9.


nh\lc 6ng VO Vån Ai ve t~i dinh in såeh Khåi-hoim-mon eua bå (m~e du 6ng Ai dil dim trong tay bån hqp-dOng xuÅt-bån do nguai d~i-di~n elia bå ky-k~t) (8). Trong thu, DuO'ng Thu HuO'ng' e6ng-kieh 6ng chll-nhi~m Que mr rAng "m91 nguai s6ng cf Paris, nu; 4uQ'e g{Ji IQ kinh-40 /mh-s/mg, ma hOnh-xu khOng e6 eMI {mh-s/mg nao eua /U~/-phQp va /ucmg-Iri". HQ DuO'ng con lång-m, 6ng Ai "m91 ngua; khOng buue qua ndi bi dtJy eua . nhilng 4lJng frane Ihi khOng Ihlleo len ndi eae b(ie Ihlm eua tu-tuung. .. Thåi-d~ clla DuO'ng Thu HuO'ng vua b.)i-b~c v6 an, vua blit c~n nhAn dnh. Cå dån-t.)e Vi~t-nam, blit eu ai ding e6 quyen chi-trfch bå Th\lY Khu~ vå 6ng VO Vln Ai ve hånh­ d.)ng giao-ti~p sai-14m clla hQ, nhung DuO'ng Thu HuO'ng thl kMng. Chi måi ba nåm truåc dAy, nåo ai bi~t DuO'ng Thu H uO'ng mdm ngaI\8 mOi dQc ra sao. N~u kh6ng nha bå Th\lY Khu~ vå nh6m TMng Lu~n, 6ng Va Vln Ai vå ta Que mr, 6ng D~ Vln vå dåi BBC, DuO'ng

tr~m

Thu HU'O'ng vAn con lå m.)t con rlSi v6 danh, nMt lå sau khi nhå d,o­ di~n Nguyan Vån Linh lui våo b6ng t6i. Cåi an nång-då tåi-bdi 'y kh6ng phåi lå nh~. L6i eu-xu elia Du ang Thu HuO'ng, eOng nhU' Sl!' l~t-IQng clla Bui Tin dil giup cho m.)t s6 ngU'ai hi~u ro th~m bån-chÅt elia nguai c.)ng-sån. HQ bi tåt må eå c.)ng­ dOng råt m4t. Du sao di nifa, dAy cOng lå m.)t ca-Mi ~ nhifng nguai kh6ng c.)ng-sån hån-gAn ' I,i Sl!' sut-me trong lue tranh-IuO-n s6i-n6i ve mc)t hi~n-tU'Q'ng, m~t huång di. L~i-llim nåe cOng c6 th~ qua di, nhung ctlng c6 th~ tAi-di!n. Tåi-di!n y h~t, ho~c lO-p If;li qua m.)t df;lng-thue khAc. Lich-su dån-tc)e, sinh-m~nh dOng­ båo kh6ng th~ mang ra låm tro chO'i, chung ta kh6ng e6 quyen di tu sai llim nåy tåi sai-llim khAc. '.

DU'O'ng Thu HU'011g, Nguy!n Hlfu Nghia, LOng Vdn s6 70, thång 6.1990, trang 23 vA 24. (I)

TrU'ung-hQ'p

(2) Mc)t bU-c thU' "tl!' ki!m-I!i!m" cua DU'O'ng Thu HU'O'ng, båo Doån-klt thång Il. 1990, trang 34-36. (3) Hiln-phap nU'cYc CQng-hOa xiI­

hQi chu-nghia Vi?t-nam {binh-lu~n)t4p Il, NhA xUÅt-bån Khoa-hQc xii-hc)i HA­ nc)i, 1985, trang 409 (chU'O'ng tAi-li~u, I!ång tåi nguyen-vin cåc bån hiEn-phåp nim 1946 vA 1959 cua !lU'oc Vi~~nam dAn-chu cc)ng-hOa). (4) Thång 4.1973, tQ.i trQ.i David, tr\!­ så Dy ban Lien-hqp quån-sl!' 4 ben å TAn-sO'n-nhÅt, tU'o-ng VC HoAng Anh TUÅn (tu-e l!Q.i-tå H~ XuAn Anh, I!uqc cåi danh, thing ehu-c) va l!Q.i-tå VC Vl! DOng Giang t6-cåo binh-si VNCH hiEp-dAm t.p-th! mc)t bA liA 60 tul5i, hiEp xong d~n nQ.n-nhAn vO bao b6 n~m vao n~i nU'o-c sOi luc)c s6ng! (5) TrU'o-ng-hqp Nguy!n Khånh Toån, (70 tul5i) I!uqc I!ång "tåc-hqp" cho IÅy nguo-i vq thu- ba, luc 46 moi 17 tul5i. Two-ng-hqp Vl! Nguyen Giåp IÅy con bQ.n lå D4ng Thåi Mai, nguo-i con gåi må Ong ta tung; bE tren tay, gQi "chåu" xU'ng "båc". Twung-hqp Le Du«n. I!U'qc I!ång I!u-ng ra lAm ehu-hOn, IÅY cO Thoa, hoa­

Ung Van 20

khOi khång-chiEn, nho hO'n Ong ta 36 tul5i. (6) Trong bån "Tl!' bQ.ch" I!ing tren tO­ Diln-4ån (Paris), DU'O'ng Thu HuO'ng viEt:

,.. TtJi lå con ngU'o-i må hai cdu thO' sau 4dy cua XulJn Diju bQc-IQ trung-thånh: Toi cung xU'O'ng cung thjt vcYi nMn­ ddn toi Cung 4d m{J-hOi cung soi nU'cYc mAt. " Thl!'e ra, hai eAu thO' nAy, DU'O'ng Thu HU'O'ng nho nAm lang... sai. Hai eA'\1 (I!i!ng) trong båi Nh(}ng4em hånh qudn eua IXuAn Di~u, in trong eulSn Tuyln t~p Xudn Di?u do nhA xUÅt-bån Vin HQe in tQ.i HA-nc)i nim 1986, lå:

Toi cung xU'O'ng thjt vcYi nhdn-ddn cua to; Cung 4d m{J-hOi cung soi gi{Jt måu. (7) Tr~n tO- Diln-4an s6 6, Th\lY Khu~ xåe-nh~n rång Giao (Nguy!n NgQe Giao), DU'o-ng (Phan Huy DU'o-ng) eho bA xem bU-c thU' DU'O'ng . Thu HU'O'ng ngo y mulSn xUÅt-bån

Tilu-thuylt vo-4i t~i håi-ngo~i. ThU' I!l! ngAy 29.11.91 eua DU'O'ng Thu HU'ang gd-i Phan Huy DU'o-ng elIng xåc-nh.n 6ng DU'o-ng lå ngU'o-i duy-nhlh e6 quyl!n l!Q.i-di~n DU'O'ng Thu HU'O'ng. Th\lY Khu~ viEt (trin Diln-4ån så 6):

"Toi 4U'Q'c

m~t

anh b9n, anh X.

(t~n

giå), eOng lA bQ.n (eua) DU'O'ng Thu

HU'011g, trao cho t~p bån-thåo 'Tilu­ thuydt vo-4i: nhO- toi vilt tl.{a vå tim cach xudt-bån vcYi lui yeu-c(Ju: trong Mt cu hoån-cånh nåo, xin chj 4ung tilt-IQ vi 4du va vi ai chj co t~p bån-thåo noy." Anh "X." lå ai? Ai I!U'qe hQ DU'O'ng trao bån-thåo TTVD, vå ai lå ngU'o-i "c1Q.i-di~n duy-nhÅt" eua bA? Trong khi DuO'ng Th~ HuO'ng.tha­ thi~t mulSn tåe-ph«m toi tay ngU'o-i I!Qe, Th\lY Khue I!,il Iil!u-Ilnh I!åp-li'ng y­ nguy~n 1!6. (8) Tren båo Que mr sIS 120 (XuAn NtiAm ThAn), va VAn Ai eO.ng-bå tÅt eå 6 giÅY uy-quyl!n Iien-quan tO-i cuån Khåi-hoan-mon tu-e Tilu-thuylt vo-4i, g~m 3 giÅY uy-quyl!n glSe eua DU'O'ng Thu HU'O'ng, m!)t eÅp cho Ngo VAn Quynh, mc)t cÅp cho Nguy~n Xuån Nam vA mc)t cÅP cho Nguyen Gia Båo. Cåe OngNgO VAn Quynh, Nguy!n XuAn Nam vA Nguy!n Gia Båo sau 1!6 m~i ngU'o-i ky m!)t giÅY tåi uy-quyl!n eho va Vin Ai in eulSn Khåi-hoan-mon (tu-e, TTVD).


nhieu ve hai vltn c.1e nåy trong båi "tlf b~ch", n6i ml}t cach thi~t tha n6ng nhi~t, ~ mong.:-moi "nhifng nguo-i ch6ng cl}ng Cl!'C c.1oan" cting nhu "I&p ce}ng sån båo thu" xoa bo c.1jnh ki~n, c.1lty lui h4n thu ~ cuu . nguy c.1ltt nu&c. Nhung bå Duang Thu Huang c.1å nhio hai vltn c.1e tr~n c.1åy ra sa o? Då giti bo c.1uqc c.1jnh ki~n chua, vå c6 thl!'c "mu6n c.1i c.1~n cQi ngu6n cua Sl!' Th~t" nhu chinh lO-i bå hay kh6ng? , Du c6 mu6n benh Vl!'C vå ngucYng mQ Duang Thu Huang, nhifng nguo-i c6 nh~n thuc ben nh~y vå khåch quan, kh6ng . "ch6ng cQng ClfC c.1oan" vå kMng c6 "c.1jnh ki~n", Diin Dan. Nhifng lai tr~n c.1åy cung toån " cting kh6 c.16ng y v&i bå ve råt nhieu c.1i~m. vAn bån "tlf b~ch" g6m 16 trang vi~t Tru&c h~t, ve ngu6n g6c cUQc tay c.1a lå ml}t "cu s6c" cho nhifng chi~Ii tranh Qu6c CQng, tuy bå nguai c.1a c.1anh tr6ng th~i ken Duang Thu Huang c.1a nhin thÅy quång cao vå c.1e cao bå DuangThu "Ijch su c.1§y rAy nhifng may rui, H uang O- håi ngo~i. Bj "s6c" n~ng nhifng phi ly, nhifng ham h6", vå ke han cå c6 le lå ba Thl,ly Khu~, c.1uqc thAng nguo-i. thua trong cUQc thåy qua båi trå lO-i cua bå tr~n tO­ "huynh c.1~ tuang tån" lty cting "c.1eu Diin Dan. D6ng tho-i, ding c6 lå n~n nhån trong tro chai cay nhifng nghi vltn c.1uqc n~u l~n ve nghi~t cua c.1jnh m~nh", nhung bå vi~c Vi~t ,ce}ng trå I~i bån tl!' khai c.1a quy tQi ch~ c.1Q Qu6c gia O- mien cho tu nhån vå c6 tMt c.1åy lå bån tl!' Nam chåm ngo i cho cUQc chi~n Åy. khai c.1ac.1uqc "vi~t trong tu" hay Bån "tlf b~ch" vi~t: "Khi chinh kMng? quyb/ miln Bdc sao chl!P mo hinh , Tuy nhi~n, båi vi~t nåy kMng cach m{lng Trung gu6c, tidn hiInh nhåm ml,lc c.1fch m~ xe nhifng vltn cUQc cånh cach rUQng ddt tan b{lo c.1e n~u tr~1} rna chi mu6n bån c.1~n 14m ilJi thi do mib/ Nam, ong Ngo ml}t s6 c.1ieu c.1å c.1uqc bå Duang Thu Dinh Di?m khung b6 nhiing ngum H uang n6i ~n trong bån "tlf khOng chidn ca, phfin IO{li trea bång b~ch". D6 lå nhifng c.1ieu må n~u tung gia dinh cach m{lng dl trå thu. nhifng nguo-i Vi~t Nam c6 tårn Khi nho nuo-c miln Bdc chua kjp huy~t, y~u nu&c, O- khåp mQi phfa, ,tuyen b6 'xe d(Jc Truang Son di c.1eu nghien ngAm bAng kh6i 6c cuu nuo-c' thi chinh quyb/ miln trong sang kh6ng thi~n ki~n, v&i con tim y~u thfch Slf th~t, thi dån Nam då hO hao 'Bdc tidnl Up sang te}c ta m&i c6 th~ "tr6i tu c.1ay såu Bdn Håi rO'it!) l§m than c.1au kh~, Mn thu t&i b~n CUQc "cåi cach ruQng c.1Åt" O­ bO- h~nh phuc", nhu chfnh u&c rna mien Båc tån b~o da man ra sao thi eua ba Duang Thu Huang. Trai cå nu&c c.1eu bi~t vå ba coi c.16 chi lå I~i, n6 se måi con gåy chia re dån chuy~n "l<~i l§m", c.1ung nhu Dång tl}c, dim såu c.1Åt nu&c trong I§m c.1ånh~n lai v&i nMn dån lå xong than 6 nhl,lc. Nhifng c.1ieu c.16 lå: chuy~n. Cting chinh Dång, tru&c ngu6n g6c cua cue}c phån tranh khi phåt c.1Qng cUQc chi~n tranh "giåi ph6ng" mien Nam, c.1å nh6i Qu6c Ce}ng, ngu6n g6c cua h~n thU våo c.1§u dån chung vå can be} c.1ång giifa nhifng nguo-i Vi~t Nam cung vi~n mien Båc rång "My Di~m huy~t th6ng. khung b6 nhifng nguai khång Duang Thu H uang c.1å n6i rltt

Phån-Tranh Qu6e-CQng va Hån-Thu Dån-Toe . . qua Lang-Kinh eua mQt Nha Van "Phan-Khång" San Tung t~p chi Diin Dim, c.1ua con bl,li c.1ai cua c.1ång Ce}ng sån Vi~t Nam t~i Phåp, trong s6 6 thång 3.92 c6 c.1Ang ml}t båi "vi~t trong tu" cua bå Duang Thu Huangc.1~"tlf b~ch"ve vl,I phtS bi~n cu6n Tilu thuydt v(J dl O- håi ngo~i. Ta Diin Dim cho bi~t c.1a nh4n c.1uqc båi nåy våo cu6i thang 1.92 do Duang Thu Huang gui sang, sau khi ra khoi tu, vå c.1åy lå me}t bån "tl!' b~ch" c.1uqc vi~t trong tu ngåy 12.8.1991 c.1~ n~p cho c6ng an sau khi c.1uqc cho c.1Qc bån chl,lp båi cua bå Thl,ly Khu~ vi~t tl!'a cho cu6n Tilu thuyd/ vo dl khi cu6n sach nåy c.1uqc nhå xUÅt bån VAn Ngh~ t~i My ltn hånh O- håi ngo~i. Cting theo bAo nåy thiDuang Thu Huang c.1a y~u c§u nhå dim quyen Ce}ng sån Vi~t Nam c6ng b6 bån "tlf b~ch" (tuc tlf khai, hay tlf bi~n hl) du&i hinh thuc me}t bai c.16i tho~i v&i ba Thl,ly Khu~ nh6m ' TMng Lu~n), 'bO-i vi (theo chinh lai Duang Thu Huang): "Du sao, dl cho cong lu~n hilu ro chinh kidn cua toi ding c6 Iq-i cho cac ong hon la luu giii tr(mg thOi mu ma vi nhu tM nhiing nguai ch6ng cQng ClfC doan se c6 cO' Mi mo d4n ddt du lu~n thea dinh kidn cua h(J': Duang Thu H uang cho bi~t c6ng an c.1å kh6ng c6ng b6 bån "tlf b~ch" nåy, vå sau khi c.1uqc rakhoi nhå tu vi "ly do nllån c.1~o", bå c.1a c.1oi h,\i vå cong an c.1å trå c.1~ r~i n6 c.1uqc xUÅt hi~n toån be} tr~n ta

Lang Van 21


"gia etInh cåch m,ng" cua bå chi~n ca, phAn 10l;i.i trea bång tung Nguy~n NgQc Dung. BA Dung lA cO gia "inh t1! trå thu, keo le måy chem kh4p mi~n Nam..... Truac ngAy nu sinh etå nem IlfU ",n vAo r~p chi~u b6ng Majestic nåm 1951, bi 30.4.75, khOng ai c6 th~ tråch ""ng k~t ån tu hInh, sau hoån giåm kh~ bAo mi~n BAc va cån b~ t'lång vien, sai luu etåy COn "åo. Khi Dung trong "6 c6 ba DuO'ng Thu HuO'ng, etuqc trao trå ra mi~n BAc thea tin vAo nhung "i~u Dång n6i, etIng Hi~p "inh Geneve 1954 thi hai nhu Dång n6i ""ng bAo mi~n Nam ngu ai em trai "ang lå hQc sinh å SAi Illm than "6i kh~ vi bi ~ quOc M~ gon cung "uqc m6c nOi thea chi t4p b6c I~t va nha nao ding phii c6 m~t k~t ra BÅc. Cha m~ vA anh chi bå cåi hllm t1! giÅu "an bå con gåi n~u Dung å I,i Såi gon, Vinh Long, khOng s~ bi lfnh M~ rui5ng bO hi~p dAm. Nhung, sau ngay "giii ph6ng" _ Cao Lånh "~u lAm ån khå giå, nguai låm chu ti~m vang, ti~m cllm mi~n Nam, nhung tuyen truy~n bia etd, nguai må nhA måy xay lua, vå "tt tren etAy "i bi thlfc t~ cii chlnh hQ vAn bl m4t ti~p t~ cho ba nguai khi~n uy tin Ding bi sa sut rÅt nhieu em å "phia ben kia". Nhung nguai ngay tu nhung ngåy etllu "ang say nAy vAn ti~p t\lC giup et~ cho ba men chi~n thAng. Cån b~ "ing vien nguai em khi hQ til' mi~n BAc trå ve: mi~n BAc choå mAt ng~ ngang sau ngåy 30.4.75 cho ~n khi bå "i truac muc sOng cao cua dAn chung nuac ngoåi vI khOng con sOng "uqc mi~n Nam, Ding khOng bi~t n6i vai "td quOc x! h~i chu nghia". Bå sao etånh gQi "6 la "ph"n vinh giå Dung trong thai gian å Ill-i mi~n BAc til-O". Cån b~ mi~n Nam t~p k~t ra BÅc hai muO'i nåm truac trå ve, "å "4u duqc sl, duang nhu hi~n "ang låm chu nhi~m khoa Duqc til-i hllu h~t et~u thÅy gia "inh sung tuc, truang et,i hQc Y Duqc SAi gon. con cåi eti truång thånh va c6 "ia vi Quå th4t, sau khi thånh I~p ch~ khi quan trong x! Mi, nhi~u nguai ,,~ C~ng hoA til-i mi~n Nam, Ong lAm lan trong quAn "~i vA chlnh NgO DInh Di~m c6 phåt "~ng quy~n "ng\lY" nay bi "ua "i hQc t3p "phong trAo tO c~ng". nhung m~c khi~n cha anh cåch mll-ng phii chll-Y "ich lå t1! khåm phå nhung cån b~ nguqc chll-Y xuOi båo linh khOng c~ng sån nAm vung "uqc cåi I,i t1! xong. "Slf thlfc ÅY, nguai nOngdAn phå ho,i. N~u chinh phu QuOc gia nåo mu cM etIng thÅy "uqc", etung truac khi rut khåi mien BAc nåm nhu chlnh lai bå DuO'ng Thu 1955 cung cåi giån "i~p I,i ho,t "~ng, HuO'ng. M~t cån b~ tri thuc, m~t khOng c6 nguai ngAy thO' nAo tin nhå vån Om hoåi båo "quay nguqc rAng hQ s~ etuqc ,,~ yen. chi~u vectO' tru nång tinh thlln" Ill-i · Cung khOng c6. nguai ngAy thO' cång khOng th~ khOng nhin thÅy. nAo tin rAng chi vI mi~n Nam hO Tuy nhien, t1! IAmvua long håo "BAc ti~n! Up sOng B~n Håi" nhung nguai nhi~u ""inh ki~n" vA rnA mi~n BAc yeu chu~ng hoA binh hoAi nghi nhÅt, tOi xin "uqc neu ra phåi mi~n cuång tuyen bO: "Xe dQc "Ay hai truang hqp "i~n hlnh rnA ai Truang SO'n eti cuu nuac" t1! ti~n etIng c6 th~ ki~m chung "uqc v~ hAnh m~t cu~c chi~n tranh tuO'ng vi~c chlnh quy~n mi~n Nam truac tAn "1m måu nhÅt trong lich su dAn 1975 c6 "khung b6 nhung nguai t~c hong chi~m cho etuqc mi~n khång chi~n eiI" vA "treo bing tung Nam. Ke xAm lång nAo cung c6 th~ gia "Inh cåch mll-ng t1! trå thu" hay vi~n ra m~t ly do giå ~o ,,~ phåt khOng? Truang hqp tM nhÅt la et~ng chi~n tranh. Nhung "6 khOng ngu ai "khång chi~n cu" Phll-m phåi lå cOng vi~c cua m~t nhå vAn NgQc Thåo "i "uqc trQng d\lng lien chAn chinh, vA nhÅt lå cua nguai "i ti~p trong mÅy chlnh p~t\ t,i mi~n tuyen bO "giå til' quå khu" t1! c6 th~ Nam t1! "6ng vai "chi~n si tlnh båo" ""Ao bai cåc tllng nghi~m sinh cho mi~n BAc, sau nAy eti "uqc vi~t trong di vang; sAng IQc eti~u hay I~ thånh truy~n va quay thanh phim då". t1! ca ngqi. Truo-ng hqp thu hai lå

Ung Van 22 ·

Hitler etil tung vu cåo Ba Lan "dm lång" t1! phåt khåi cu~c l"h~ chi~n thu hai vi tin rAng "Iich su lA do ke chi~n th4ng vi~t". LO-i bi~n h~ cua bå DuO'ng Thu H uO'ng cho vi~c gAy chi~n cua c~ng sån mien BAc chång khåc nAo lO-i bAo chua truac toå cua ml)t ke bi truy tO v~ t~i dm nMp gia cu vA gi~t ch~t nguo-i hAng x6m, rAng phåi lAm nhu v4Y vi bi ke kia håm dQa hånh hung. KhOng c6 lu4t phåp va cOng ly nAo chÅp nh4n etuqc bi~n minh ÅY vi et6 chi lA ng\lY bi~n.

Bå DuO'ng Thu HuO'ng vi~t them

t1! bi~n minh cho Dång cua bå rAng "tren månh etÅt Vi~t Nam må hai y h~ tråi chi!~ etå chQn lAm "Åu truang khOng h! c6 b6ng dång m~t nguailfnh Nga, trong khi et6 "ly nh6c lfnh M~ vA cåc nuac ""ng minh". Quå th4t, "nguai nOng dAn mu chu nao cang thÅy "uqc "i!u ÅY", nhung ml)t nhA vån tlf nh4n lA "con nguai tlf do" phåi nhin thÅy hO'n nhu th~. D6 lA cåc Slf th4t sau "Ay: lfnh M~ vA cåc nuac ""ng minh chi tai Vi~t Nam 5 nåm (1965) sau khi c~ng sån mien BÅc phat khåi cu~c chi~n tranh (1960) vA cOng khai "ua toån bl) cåc su "oAn chlnh quy chu IlfC vao mien Nam t1! dut "i~m ch~ etl) QuOc gia; lfnh M~ vå cac nuac ""ng minh chi et6ng å mi!n Nam ,,~ giup ngån ch~n Slf xAm lÅn cua chu nghla C<)ng sån qulSc t~ vA khOng he ti~n ra mien BAc, du hQ c6 th~ låm nhu etli xåy ra t,i Tri!u Tien nåm 1950-51; hQ khOng c6 tham vQng ~ qulSc v! linh th~ hay chi~m "o,t tåi nguyen, tråi I,i "li "em xuO'ng måu vå tien cua ,,~ vao mien Nam vi tlf do cua månh "Åt nåy vå cua toån vung DOng Nam Å, vA hQ "i tim cåch rut "i sau khi M~ bAt "uqc lien I,c vai Trung Hoa C~ng sån vå "uqc båo etåm lå "IAn s6ng "å" khOng trAn xu6ng cåc nuac phla nam. My chi e sq anh khdng l" Trung qu6c chu khOng coi BAc Vi~t, cang nhu BAc Tri~u Tien, lå ke thu ""ng cAn I~ng. Nguai My khOng "em lAm than ngheo "6i ~n mien Nam nhu nguai Nga "i "em ~n mi!n BÅc


rna ch!nh DuO'ng Thu HuO'ng etå et6ng minh, qu~t tu "oi nhau". Bå phåi nhin nh~n "phia Nam etUqC an DuO'ng Thu HuO'ng coi <16 lå mQt ngon m~c et~p hO'n vi t\.1a lung vao "tro chO'i cay nghi~t cua etinh ml)t 'mIlu qu6c" giau c6 hung m~nh", nhung etå tlm cåch trut tQi cu&ng hO'n". "gåy chi~n" cho mien Nam ~ r6i keu gQi hai'Mn håy ehåm dut h~n Ngu&i nong dån mu chu c6 th~ thu ~ "xåy d\.1ng m<lt nuoe Vi~t kh6ng thåy ngu&i Iinh Nga nao Nam v~n toån khong phån ly kh6ng Vi~t Nam, nhung chAc lå bå DuO'ng thu h~n, mQt nuoe Vi~t Nam dån Thu HuO'ng phåi thAy, nhAt lå cåi chu vå ph6n vinh',? h~m etl)i et6ng d- vinh Cam Ranh voi Bå DuO'ng Thu HuO'ng chi xoay hång ngån binh Iinh ~ th~ cMn "~ lang kinh ehu ehU/i vut bo lang qu6c Mf' sau khi etQi ti~n quån bån kinh nen viin eima nhin thåy s\.1 th~t xu cua chu nghia qu6c t~ vo sån voi khåch quan cua ljch su. S\.1 th~t et6 vli kh! hi~n et~i etuqc chi vi~n vuqt lå tuy mien Nam "an g~o My cAm trQi etå ete b~p "etQi quån ch6ng sung My" nhung kh6ng chi~n etAu cQng" etang bi et6ng minh bo rO'i <Y ~ th\.1e hi~n chu thuy~t nao cua My cåi ti~n <16n mi~n Nam. må ehi mu6n etuqc s6ng t\.1 do nhu . Qua l~ng kinh cua nhung ngu&i tru yen th6ng dån tQe, khåe hån Cl)ng sån, cUQc chi~n tranh Qu6c mien Båc "an lua mi m\lc cua Nga CQng t~i Vi~t Nam lå mQt cUQc sung Nga" chi~n etAu ~ åp et~t .dim "chi~n tranh giåi ph6ng", "chlSng ~ chu nghia Måc U-nin hoan toån xa qu6c My xåm luqc", mi~n Nam l~ vå tråi nguqc voi truyen th6ng khOng etuqc coi lå ml)t qu6c gia c6 ong cha ~ l~i. Vi v~y, cUQc phån chu quy~n, du n6 etuqc nhi~u nuoc tranh Ay gi6ng nhu mQt cUQc nQi tren th~ gioi nhin nh~n hO'n lå ch~ et/) mien BAc. Nh~c si "phån chi~n" .chi~n nhung kh6ng phåi lå nQi chi~n. Tmoc Th~ ehi~n thu hai, Trinh Cong SO'n sau ngåy 30.4.75 etå phåi sua sai l~p tm&ng ~ vua · toån vung Dong Nam A, tru Thåi Lan, eteu bi ngo~i thuQc. Sau khi . Iong "giåi ph6ng". Nay, nhå van Th~ chi~n thu hai chAm dut, nuoe DuO'ng Thu HuO'ng, du vAn khång nåo thoåt khoi ehu nghia CQng sån etinh "kh6ng tu bo (fl)i ngil nhung thi (feu thu håi (fQc I~p d~ dång, ngu&i CQng sån", eta coi cUQc chi~n khong c6 chi~n tranh, kh6ng c6 h~n tranh Ay lå ml)t cUQC nQi chi~n. Ba thu dån tl)c, kinh t~ vå van hoå phåt DuO'ng Thu HuO'ng vi~t rång etå tri~n vuqt b\.1c. Chu nghia CQng "tham gia cUQc chi~n 'ch6ng My sån eta gåy ra chi~n tranh vå h~n thu cuu nuoc' thea truy~n th6ng cua dån tQc d- Vi~t Nam, <Y Tri~u Tien, cY ngu&i Vi~t", nhung nay bå "tu ch6i Kampuchea, d- A Phu Hån, d­ cUQc chi~n vua qua, cul)c chi~n må Nicaragua, <Y Salvador ... S\.1 S\lP (f~ trong (f6 nua que huO'ng Vi~t Nam cua kh6i CQng sån Dong ÅU vå ~ an g~o cAm sung Nga cung cåc qu6c Xli hQi Chu nghia S6-vi~t, nuoc thea ,måc-xit, nua kia an g~o "mAu qu6c" cua CQng sån Vi~t My dim sung My vå cåc qu6c gia

a

Nam, etang gi up cåc dån tl)c khOn ngoan chåm dut h~n thu, et6ng th&i cling låm chåm dut eul)c tranh eai "ai thAng ai". Måt ch6 t\.1a cua m!u qulSc, etång le nhung ngu&i CQng . sån Vi~t Nam phåi bi~t tlf euu bång cåch tåch ·ra khoi cåi ehu nghia etå tMt b~i ngay t~i cåi noi (fli sinh ra n6, nhung hi;> vAn kieu eang mu quång gåy them h~n thu bAng etån åp th6 b~o. Qua bån "t\.1 b~ch", bå DuO'ng Thu HuO'ng etå quay ra kh6i ngu&i Vi~t luu vong d- håi ngo~i må keu gQi x6a bo h~n thu. Bå 14p eti l4p l~i, bi~n lu~n, giång giåi, neu thi d\l ... ~ e6 thuy~t ph\le nhung ngu&i "ch6ng CQng C\.1C etoari" <Y nuoc ngoåi etung vi thua tr~n må ti~p t\lC thu h~n. Bå Duo-ng Thu HuO'ng n6i råt nhi~u ~n hai chu S\.1 Th~t trong nhung tåc ph~m eua bå, eling nhu trong båi "t\.1 b~eh", nhung eång n6i ngu&i ta eång thåy chinh bå phåi cd-i bo råt nhi~u thien ki~n . etuqc k~t thånh sau nhung nam dåi lå etång vien thi moi e6 th~ khai phå (fuqe S\.1 Th~t, vå moi e6 th~ (f~t etuqc uoc vQng cua bå, trong ph~m vi ml)t nhå van cling nhu mQt ngu&i mu6n låm eåch m~ng. Du nhung ngu&i Vi~t Nam theo CQng sån etå du nh~p chu nghia Måe U-nin c6 phåt etQng cUQc (fåu tranh giai c!p gåy h~n thu dån tQc keo dåi hO'n nua th~ ky nay, nhung ngu&i etuqc gQi lå "eh6ng e()ng C\.1C etoan" va etAy "etjnh ki~n" chua låm (fi~u gi ~ b()e IQ long thu h~n cua hQ et6i voi nhung ngu&i tung thea CQng sån. K~ ei trong lue chi~n tranh ciing nhu sau khi thua tr~n nam 1975. Lue con chi~n tranh, ehinh såeh

Chieu håi khOng phåi chi lå tuyen

truy~n xåo quy~t hay lå eåi bAy nhu

chinh såch "hQe t~p eåi t~o khoan

hi5ng" (få etåy åi trå thu et6i phuO'ng.

Sau nam 1975, chåe bå DuO'ngThu

HuO'ng phåi bi~t Dång eta et6i xu ra

sao voi nhung ngu&i CQng sån etå

"håi ehånh" vå e6 (f&i s6ng binh

thu&ng d- mi~n Nam? HAu h~t

nhung ngu&i cAm sung ch6ng l~i

cUQe xåm lång tu mi~n BAc ciing

ilmg Van 23


<teu clu mong hoa blnh, khOng phii tung ngay ma tung gio tung phut ~ mong s6ng s6t trong me)t cue)c chi~n anh em bån gi~t lAn nhau. Ngay cå trong gio-ilinh <t\l0 cao cÅp, tuy b~n ngoai phåi tuy~n b6 cung coi ~ gid vifng "tinh thln ch6ng Cc)ng" cua thue)c cÅP, hQ ding la nhifng nguoi chi mong chÅm dut cue)c phAn tranh nl5i da xao th;t ~ anh em b\ln be båt l/(li tay nhau dy dl!'ng <tlit nuo-c. Cåch <tAy ba nlm, c6 d;p g4p Ong Trln VAn Låm, nguy~n ngo/(li truo-ng Vi~t Nam Cc)ng Hoå, tij,i Washington, tOi hoi Ong khi thay m4t chlnh quyen mien Nam ky bån Hi~p <tinh Paris nAm 1973, Ong c6 ngh! la bi lua khOng? Ong Tran VAn Låm tram ngAm trå loi: "TO i xin n6i th~t ~ Ong rO, tOi tuy lå nguoi mien Nam nhung <ti hQc O- mi~n BÅc, lÅY vq Båc, quen rÅt nhi~u b\ln be O­ mien Båc, trong <t6 c6 anh XuAn Thuy vå nhieu nguoi trong gio-i cam quyen O- mi~n Båc. TO-i dl!' he)i . ngh; Paris, anh em g4p l\li nhau sau bao nhi~u nAm ngAn cåch~ ai cang mung rIY cåm <tc)ng, l/(li nghe hQ n6i chuy~n hoå hqp hoå giåi dAn tc)c, t6i nghI hQ dIng thånh tAm nhu t6i, mong mu6n chÅm dut chi~n tranh cho <t<5ng båo hai mi!n <tIY kh~. T6i kh6ng ngh! hQ n6i nhu v~y nhung llJi låm khåc". Sau nAm 1975, du bi thua tr4n chua cay, nhifng ngual ch6ng Ce)ng O- phla Nam etIng kh6ng he nu6i long thu h~n. QuAn nUn vi~n chuc, me)t s6 di tån ra nuo-c ngoai, nhifng nguoi O- l\li <teu mau mAn ra trlnh di~n ~ <ti hQc t~p xAy dl!'ng l\li cue)c <toi <tA c:M vIY, theo loi k~u gQi cua nhifng nguoi chi~n thång. Ngoåi mc)t s6 It tuy~t vQng tl!' såt, kh6ng c6 6ng tuo-ng nåo tu thu h04c rut quAn v.ao rung I.p chi~n khu ch6ng Ce)ng. Dång l!, vo-i cuc)c "cii cåch rue)ng <tÅt" <tAm måu O- mi~n Båc khi~n hang ch\lc ngan . nguoi c6 thAn nMn t\li mien Nam bi ch~t oan, vo-i nhifng tån phå va bAn gi~t keo dai hång ch\lc nAm do be) <te)i mien Båc gåy ra t\li mien Nam, trong <t6 c6 V\l tCSng c6ng klch di lAng Van 24

man vao ngay ngay nt M.u Thån duqc", va kh6ng th~ nao coi <t6 la vo-i nhifng cåi ml5 chOn mÅy ngån bi~u le) cua long thu h4n. Sau nAm nguoi bi tan såt t~p th~ t/(li Hu~, 1975, c6 nhtlng cue)c n~i d.y C\lC be) nguoi mien Nam phai nu6i long thu , O- trong nuo-c cung nhu nhtlng hO/(lt h4n nhifng ke <tA dlj'a vao b\lo llj'C <te)ng tranh <tÅu O- hii ngoij,i ~ va lua d6i ma chi~n thAng. Nhung, ch6ng Dang va nha nuo-c Cc)ng sin ctlng kh6ng c6 gl chung to long Mn t/(li Vi~t Nam chi lå <tieu tÅt y~u, vi thu cua "nhtlng nguoi ch6ng Ce)ng chlnh bå Duang Thu Huang cang Cl!'C <toan". Chlnh trong Diln tlj' nh.n la <tang lam cOng vi~c Åy. fJan cua nhtlng nguoi Vi~t Nam Nhung <tång ti~c la bå vAn con nhln <tung v~ phla Cc)ng sin, trong me)t Slj' v.t bAng cåi lAng klnh cua me)t bai nh~n <tinh ve "bai hQC" Duang nguoi Cc)ng san. Qua cåi lAng klnh Thu Huang <tIng cung vo-i bai "tl!' ÅY, ba DuangThu Huangcho rAng b\lch" cang phai nhln nh.n vao nAm "nhtlng nguoi chiSng Ce)ng Clj'C 1975, "hi/u hil cåc lilng lup Irong doan" vi bi thua dau nen nuOi m6i dan I~C, MI kl quå khu ra sao, sIn "hiem thu chua phi". Bo cåi lAng sang hQ'p låc, id xay dl(ng 1c1 qu6c klnh Åy ra, va nhln vao thlj'c tr/(lng chung, m<', tI~i nga Iri Ihuc tltSng ngay t/(li Vi~t Nam, va <t4t n6 vao tlåo, tla d{lng, co Irlnh tI~ vao b~c b6i canh th~ gio-i hi~n nay, ba s! nMI nhl q fJong Nam A. eåi v6n thÅy ai <tang thång va ai <tA thua. khc1ng lå dy, chr Irong vang muqi Ba Duang Thu Huang th6ng nam, fJång va Nho nuuc 4IIphå lan tråch "nhtlng nguoi chiSng Ce)ng lanh: Vill Nam holm 101m ctS I~p Clj'C <toan" O- håi ngo/(li la <tay "<tinh ki~n", "kh6ng am hi~u thlj'c ti~n" va Iren qu6c Il, I1 Ihu~c viln IrQ' cua Lien XO, kinh I1 kilI qul, van hoå "lam lAn", nhung ba <ti gQi ba Th\lY Khue la "Ong" va <ti klch n4ng loi giåo dlrlc bi/y nhily, c~ng tlång dan '9C chia rI, h~n thu nhau ldi mut ba Th\lY Khu~, cho ba Th\lY Khue chua lung Ihdy trong Ijch su... vao chung mc)t xUC5ng vo-i "nhtlng H~n thu Åy duqc Ding ti~p t\lC gieo nguoi ch6ng Cc)ng Clj'C <toan", trl5ng vo-i hang trAm tr\li cai t\lO dA trong luc mÅy nAm nay, "ci th~ gio-i man, vo-i nhtlng cue)c dånh tu sin ben ngoåi" deu bi~t ba Th\lY Khue ~ cuo-p cua, vo-i Slj' <te)c quyen tu ho,t <tc)ng hAng say cho chu truang tuo-ng, <tc)c quyen xa hoa cua lO-p "th6i ch6ng Cc)ng" va "hoa giii dAn nguai th6ng tri, vo-i bao nhieu te)c" cua nh6m Ong Nguy~n Gia nuo-c måt kh6c nguoi thAn bo xåc Ki~ng, va chlnh hå Th\lY Khue <tA du6i long bi~n DOng.. . c6 cOng rÅt nhieu trong vi~c quing N~u con luang tri va <tu sång su6t cåo ba Duang Thu Huang O- hii ~ nhln Sl!' Th4t, kh6ng ai c6 tM ngo,i. huo-ng ra hii ngolJi ma k~u gQi, van Slj' ki~n bi hai tr~n <tåy <tA cho xin xoå bo h.n ttiu. Nhtlng nguoi thÅy hai <tieu: me)t la bå Duang Thu b; <t4y ra khoi que huang vo-i hai H uang tuy khOng ngo-t keu IQi xoå bo h.n thu va hoa giii dån te)c bån tay trAng, vo-i n~i tui nh\lc vå nhung <tA kh6ng bo cOng tim hi~u trii qua trAm n~i gian nguy, c6 ly do th~ gio-i chung quanh, k~ ci nhifng ~ thu h.n. Vb ma hang nAm, hQ nguoi c6 th~ cung quan <ti~m vo-i <ti gui hang trAm tri~u m9 kim ve bå; hai lå nhtlng nguoi <5n åo keu Vi~t Nam, tuy la ~ giup thån nhAn gQi "giao luu vAn hoå" va "hoa giii" nhung <ti la ngu<5n ngo\li t~ lo-n O- hii ngo/(li mÅY nAm nay <ti chi lam nhlh ma Ding c6 <tuqc trong can c6ng vi~c giao luu me)t chieu va tung kh6, hQ <tA keo nhau ve thåm kh6ng c6 me)t ti~ng vang nåo O­ que huang du gtp trAm n~i VÅt vi trong nuo-c, ~n me)t "nhA vAn bÅt bÅt tråc, <tA <tem llJi nhtlng ngu<5n khult ch6ng Ding" va c6 nhieu lqi to lo-n cho Ding va ci cån be) duong dAy li~n l/(lc vo-i b~ri ngoai Ding vien. nhu Duang Thu Huang etIng Nhtlng Slj' th.t tren <tAy, "nguoi n6ng dAn mu chtl nåo cung thÅY kh6ng hay bi~t gl ci! O

to

Il


NguiYi Linh

Kh6ng Co Vu- Khi

Nguy~n M~nh

An Dån

ga

T~o khOng phåi ehi c6 m~t h~n eån b~ rang v1tu di tai di lui, danh. Trong ml')t t~p th~ d6ng due nhln guo-m guo-m vao dåm tu dang nO'i tr~i giam, tuy tung luc, tung såp bang ngdi rigay ngån trong sån nO'i, anh l~i duqc gQi bing nhiau tmo-ng Vo Tmo-ng Toån. Gå buae ten khåc nhau. len tham, sua l~i eåi xÅe-e6t dai Ngay mai ~n Trång Lan, sau long thong quå g6i, eh6ng hay tay m~t !em thuc trång, dO- din va rå len m~n suo-n va dong d~e nhu m~t rO-i tren nhung chi~c xe eh4t eung, 6ng tuang: bit bung va dån x6c, mQi nguo-i con - Cåeh m~ng va nhån dån då phåi mÅt glin trQn bu(Si sAng ~ giao ph6 eho ehung toi nhi~ V\1 nghe bai len lap cua gå ehinh tri giåo d\1e eåi t~o eåe anh. Chinh såeh vien ti~u doan tmae khi duqe v~ eua Cåeh m~ng la khoan hdng, d~ binh åp tåi din va khu nha 0-. Nam luqng, bao dung. Båe Hd d~y tram con nguo-i duqc ehi djnh ehui "dånh ke eh~y di ehu kh6ng dånh vao nhtlng lo e6t nho dQe the o day ke eh~y l~i". Toi eua eåe anh la t~i tuy~n phong thu eua m~t dO'n vi eh~t, nho ro nhu th~ va phåi e6 quån dl')i VNCH cG. Tuy~n bi bo gång hQe t~p t6t ~ sam duqe ve tr6ng låu ngay nen co cåy mQe tran doan t\1 vai gia dlnh ... . lan. Ch~ khang trang duy nbåt la Gå eån b~ ngung l~i quay sang eAi garage eG dai tårn thuae duqe thåo lu~n vai måy v~ binh mang ngan hai, m~t nua lå nhå b~p, nua sung dung glin d6 rdi båt ngO- quay con l~i chua hai A mai. A9 duqe O­ l~i n6i ti~p m~t dia u khong an nh~p trong s6 nay. Nhå ehi c6 m~t mAi gl vai n~i dung vua thuy~t giång: ton lung nAt, khOng eua, khOng - K~ tu lue nay, tåt eå eåe anh våch, ehung quanh lå m~t hang cQe thu~e B4 va m~i bang lå m~t A theo såt cao glin bång dliu nguo-i, våy thu tlf tu m~t ~n hai muO'i. bQc bO-i nhung tÅrn såt l~ x~p låm Dåm nguo-i trong sån tmo-ng lao hai lap, cåch nhau dl') nua thuae, xao. MQi nguo-i quay dliu nhln su6t ehinh giua d(S dÅt, co d~i mQe eung m~t bang dQe dai ~ ghi nh4n khåp. nhtlng nguo-i b~n eung toån vai Bu(Si ehiau c6 l~nh nghi ngO'i sua mlnh. Chinh vao lue d6, råt ngAu . sang ch~ 0-, mQi nguo-i toa ra xung nhien, tåt eå anh em thu~e A9 dau quanh khu vlfe, gom nh~t nhfrng nhln vao Anh 6m y~u va nho vån g~ v\1n d~ låm ch~ nåm va tåt cå con ~n mue n(Si b4t giua dAm dong, nhll'ng gi e6 tM d\1ng duqe ~ dlf vl th~ mQi nguo-i dau nghi e6 tM quy t\l quanh T~o m~t cånh nhanh ch6ng . t ru. DO'n vi quån dl')i ddn tru tmae kia e6 le da di tån ho~e då ·rut bo må khOng bi llim lin khi t4p hQp. m~teåch v~i vang rien v4t d\lng bo Cnng vl d~c di~m nay, va sau khi då l~i dliy rly: Ao qu4n, xeng eu6c, ba­ quen thån, anh em d~u gQi TlJ,o kem lo, ca såt, blnh nuac, p6ng-so va vo m~t ti~ng d~m: T~o nhi. I

nl.O.

su

sq

s6 v4t d\lng cA nhån khåe. MQi nguo-i gom g6p mang va. Rieng T~o lå nguo-iduy nh~h khong buae chån ra khoi nhå ehiau h6m åy. Anh ngdi ~t, dlfa lung vao bO- dåt im l~ng hut thu6e, kh6ng san nh~t bÅt cu thu gl va eGng khong sua sang, ehu1tn bi gl cho nhll'ng thu duqc coi nhu ti~n nghi t6i thi~u cua dO-i s6ng trong tr~i. Bu(Si t6i, khi mQi nguo-i da vao ch~ ngu. T~o leo len bO- dåt, anh nåm lQt thom giua hai tårn ghi såt vua dung m~t thån nguo-i. T~o ngu khong e6 mung man. Anh nåm g6i dliu len cåi tui nho mang theo tu nba, khong mång ~n mu~i mong, chu~t bQ. Nhiau nguo-i Ai ng~i cho T~o vå mon men ~n glin gqi ehuy~n . HQ hang say k~ va nhung "ehi~n lqi ph1tm" thu nh~t dUQ'e bu(Si ehiau va to Sr trAch T~o khong nhanh l~, ehiu kh6 di thu luqm ~ dung . T~o im l~ng lAng nghe. Mai låu anh mai len ti~ng, eh4m rai, xa vång, khong e6 ve gl då phA hay ehe trAch ai: . ---.:. LUQ'm ~n bao giO- mai lÅY J~i Ung Van 25


duQ'c cå nuåc dA m't, cåc 6ng? MQi nguo-i chung hung. C6 ke lo SQ' ve cåch n6i chuy~n c6 ve nguy hi~m cua T,o lång ra 'la, c6 nguo-i con nån I,i: - Nhung 6ng ding phåi c6 nhlfng vO-t d\mg din thi~t chu, sOng vO-Y duQ'C a? - DuQ'c chu sao kh6ng! TO-p sOng båt I~ thu~c di. Cång It nhu clu chu-ng nao cång d! sOng chu-ng d6. T6i dA å til tren Truo-ng San rOi, t6i bi~t. -Til? - VAng. T6i bi båt gin ba nAm, måi duQ'c trao trå hOi cuOi båy ba. T6i l, gl dO-i sOng nay. T,o n6i ngAn, gQn, nhung lO-i n6i cua anh dA c6 tåc d\mg lån. MQi nguo-i im 16ng theo dOi våi tAm trll-ng vua håa huc vua e de thån phl,lc cua nhlfng nguai til con so dOi våi m~t nguo-i d,n day, tung tråi. MOt nguai rl,lt re phåt bi~u: - chåc hOi d6 khåc, bAy giO­ khåc chu- anh. H~t chi~n tranh rOi ma. Nghe n6i chinh såch hoa hQ'p, cåi må lAm. Mlnh cåi til-O må. T,o cuai gAn trong mi~ng. Anh nhom dh khoi ch~ nåm, cui såt phla nguo-i dOi di~n, hoi I,i: . - Ong nghi cåi t,o la cåi gl? Nhlfng 6ng hoång con chåc? HOi d6 til binh 6ng con c6 chlnh ph u, con tranh d'u doi hoi cåi nåy cåi kia duQ'c. BAy giO- 6ng lå cåi gl? Ai båo v~ 6ng? Long nhAn d,o cua nguo-i anh em Vi~t Nam chi~n thång å? Tin duqc kh6ng? Ngay cå anh em chung ta dAy rOi ding s! c6 nguo-i d,p len nhau ~ s6ng n6i gl ~n hQ. D~ rOi 6ng 'lem. MQi nguai im 16ng, kh6ng ai n6i them dieu gl. T't ei deu lO ve lo Au, suy nghi nhlfng dieu Til-o n6i va Ilo luqt bo ch~ nAm. Sau bu~i n6i chuy~n d6, T,o c6 them h~n danh lå T,oll. Anh dA mang ten nåy r't IAu va cång ngåy cang to ra phil hqp våi ten gQi må anh em d6t cho. Bu~i sång ngay thu- h~i ~n tr,i, dOi truång hQp cå A9 I,i sinh ho,t. GA lAng dng ho het anh em sAp hang, tlnh nguy~n lam danh såch va

ve

ve

ve

lAng Vån 26

ch,y tåi ch,y lui thl thl,lt b~n dåm cån bO tu luc 'le vua ngung b'nh. Anh ta 'lUe xoå up må, ra ve vua glln gOi thAn mO-t vua quan trQng 'la cåch, cåi ki~u t4-P lam cån bO cua dåm xu tho-i sau ngay m't nuåc. GA di~m danh tung nguo-i, båt du-ng thång ~ nhln m6t va sau d6 lO bich khoe khoang: - Duqc SlJ' quan tAm ch1 d,o cua . tren, h6m nay t6i d~n dAy lam vi~c våi cåc anh ~ hoån thanh h~ thOng t~ chuc Co' så cho ti~u doan. GA dung I,i, cO keo dai tho-i gian ~ nhlfng lai må gA cho lå quan trQng du tMm vao tung nguai. GA nhln tåi nhln lui suOt dåm d6ng rOi Mt ngO- chi T,o: - Anh lam A truång. Anh ghi .ten ~ t6i båo len ·tren. T,o ch4-m rli dung dO-Y, vua chi tay våo nglJ'c mlnh vua cua"cuo-i: - T6i a? Kh6ng duqc, anh chQn nguai khåc di. T6i kh6ng låm duqc chuc A truång dAu. DOi truång sung s6t. GA kh6ng ngO- T,o dåm tu chOi die u ma gl cho lå mOt An hu~. ThlJ'c SlJ' gl dl ~ Yvå chu tAm chQn T,o vl th'y T,o Om ~u, n~o con, It n6i, c6 ve c6 th~ va do d6 c6 th~ d! dang chi phOi anh han nhlfng ngu ai khåc. SlJ' tu chOi cua T,o lam gl bi ch,m tlJ' åi. GI nhln T,o mAt long len cåm tuc. SlJ' n6ng gi4-n låm gl mit kh6n. GI dl n6i mOt dieu lam t't cå mQi nguo-i eau m6t: - T6i lå cån b~ Co' så cua cåch m,ng. Anh kh6ng c6 quyen tu chOi mOt c6ng tåc ma cåch m,ng giao ph6. Anh ch'p hanh hay phån dOi tuy anh. Giao ban t6i s! phån ånh mQi vi~c cho quån ·giåo nAm vå xu ly. T,o I,i dung len, r't blnh tinh truåc nhlfng lO-i de dQa d6. Anh trå lai nh~ nhang i1hung kh6ng nhh nhuqng: - Xin I~i t6i kh6ng bi~t anh la cån b~ Co' så. ve chlf "phån dOi" anh dilng lån quå, 'lin llJ'a I,i lå "c6 y ki~n". T6i ~n dAy ~ hQc t4-P. T6i chua hQc duqc dieu gl nen kh6ng c6 khå nAng låm cån b~, I~ hu vi~c cåch m,ng ai chiu tråch nhi~m?

Anh nhe? Anh b~ nhi~m tOi, anh tråch nhi~m thl t6i låm. TII-0 dung yen cho- nghe cAu trå lai. Khåp phong rOn len nhlfng lai blnh pMm va nhung trång cuai nho nho. DOi truång vO cilng bOi r6i. GI do dlJ', suy dnh. Kh6ng khi bu~i hQp va thåi d~ cua mQi nguo-i c6 ve khOng thu4-n Iqi cho gl. Gil d~i thåi d~ r't nhanh, cuai 'lUe xoå, dl I1 n6i våi T,o: - Duqc, duqc rOi, th6i anh ngOi xU6ng di. TOi dila chO'i chu- anh em ei må. Chång qua vl c6ng vi~c chung th6i. D~ tOi coi I,i va cho anh em bi~t sau ... DOi truång vua n6i vua buåc v~i ra khoi phong. MQi nguai thå phao nh~ nhOm. T't cå bu quanh T,o. MOt nguai len ti~ng: - Ong chO'i thAng.d6 m~t don dlch dång. M~ ki~p! Kh6ng bi~t n6 nghi n6 la cåi gl! T,o cuo-i cuai, anh n6i nh~ nhång: - Th6i cåc 6ng, dung låm lån chuy~n ra. ROi con nhi!u cånh cuai ra nuåc mAt nua! Dung chQc gi4n t\1i n6 khikh6ng clo thi~t. T6i chua chic dl yen duqc våi n6 dAu!

• • •

T,o It n6i. Anh giu mOt khoång cåch vua phåi våi t't cå mQi nguo-i, kh6ng tåch bi~t, rieng le nhung cOng khOng quå thAn m4-t, glln gOi. Sau Illn dl,lng ch,m våi dOi truång, anh nua dua nua th4-t n6i våi anh em: - T6i å til Ilu Il r~i, chAc kh6 thånh hQc tro ngoan cUa cåi truang cåi t,o nåy. M'y6ngcoichunggily hQa vl t6i. LO-i n6i c6 ve ky cl,IC, thi~u t~ nhi nhung thånh th4-t. T,o nh4n th'y c6 khOng it nhung ke ngAy thO' tin våo cåc do tu "thanh kh'n", "ti~n bO", "khoan hOng" h06c quå khi~p nhuqc, hen ~u, sin sang lam mQi vi~c ~ hy vQng vao chut An hu~ mO' hO nao d6 cho bån thAn mlnh. T,o mu6n nhÅc nhå, muOn cånh t1nh, dOng tho-i c(1ng mu6n phAn dinh, sang IQc nhung nguai thlJ'C SlJ' c6 th~ tin c4Y c1uqc.


Dei s6ng t~p th~ thi~u th6n gåy nhieu va ch~m t~ nhi tron" tr~i, nhung kh6ng ai c6 th~ tim t' y Mt cu di~u gi dång tråch å T . Anh thu&ng le phe, gh nhu u li, bÅt cån d6i v&i quy~n Iqi cho ri eng anh nhung I~i rÅt song phång vå nhi~t tlnh trong vi~c gånh våc eong vi~e ehung må doi khi gh nhu vuqt quå sU-c chiu dl1ng cua m~t th~ ehÅt Om ~u nhu anh. Cong tåc n~ng nhQc vå nguy hi~m dliu tien må mQi ngu&i phåi chu toån lå vi~c phå g6 phi d~o då chi~n cua phi tru&ng Trång Lån ~ c~y IÅY nhung tÅrn ghi såt v~ låm nhå å vå h~i tru&ng. Ngåy khåi cong, hång ngån con ngu&i thu~c nhiåti d~i, nhieu ti~u doån duqc v~ binh åp giåi ~n t~p trung thånh nhieu nh6m cåch quång nhau dQc I theo phi d~o. Nhung' tÅrn ghi såt n~ng ne duqc k~t l\li thånh m~t ,mång lån c6 chieu ngang hång tråm thu-c vå dåi cå cåy s6 bAng rihung ch6t thep dåi hån eung våo nhau khh khao, ch~t che. Chfnh uy trung doån ~n tung d~i ~ sinh hOQ.t: Gå Mm hå phåt bi~u:

- Cåc anh bi~t dÅY, dåy lå m~t tån tfch t~i åc cua ch~ dQ My ng\1Y. Dich då dung sån bay nåy cho måy bay len thång di dånh phå cåch m\lng su6t bao nåm nay. Cåc anh phåi cMng to quy~t tårn dO\ln tuy~t v&i tQi I~i trong quå khu bAng cåch khåc ph\1c kh6 kMn, phå bo n6 di. Ta se bi~n cåc ghi såt nåythånh nhung cO' så v4t chÅl. :06 lå dnh sång t\lO uu vi~t da xå hQi chu nghia ta. MQi ngu&i nhin nhau ngån ngltm. Bi~t IÅy gl ~ phå bo hång tråm ngån m6i hån cåc chOt thep ~ g6 nhung tÅrn ghi n~ng bOn nåm nguai khieng duåi cåi nång Tåy Ninh chåy nguoi, giua m~t d6i soi khOng mQt b6ng cåy? DQi truång duqc gQi di tham quan hi~n tru&ng vå nh4n cong tåc C\1 tM. Sau d6 anh ta t~p trung cå dQi vå cho bi~t chi tieu blnh quån mi\i dåu ngu&i lå m()t tråm hai muO'i tÅrn såt trong ml)t thång. MQi

nguai lo au, sung s6t, chua ai bi~t phåi låm th~ nåo ~ båt dliu cong vi~c. T~o cu&i I&n, 6n åo: - pMn khåi len chu cåc b\ln. Nhå nu&c chO'i sang cÅp hång tråm tri~u do-la ~ låm nhå må, sao rliu ri v~y? Xåy dl1ng thi kh6 chu phå bo thie6 gi må phåi lo! MQi ngu&i nhao nhao bu lÅy T\lo hoi y ki~n. Dl)i truång khong ua gl T\lo nhung gå dang b6i rOi khong bi~t phåi låm gl nen cling tuO'i eu&i, thån thi~n: - Cong tåc cång quå, anh c6 sång ki~n gl giup anh em v&L - SAng ki~n gi dåu anh. CU låm nhu ong bå ta ngåy xua låxong ngay, ki~u n6i da xåo thit'Åy må. - Nghia lå sao? BQ anh dua å? - Dliu dåm d~i truång. Toi ån n6i V\1ng v~ anh thong cåm, nhung theo toi thi phåi dung chfnh nhung bl) ph~n trong phi dQ.o nåy d~ phå n6 ra. N6i ro ra lå phåi c6 mQt s6 ch6t thep ~ vua låm bua, vua låm d\1c må phå cåe miSi hån, nong eåe ch6t thep khåc må g6 cåc tÅrn ghi ra. , D~i truång nglin ngu. Gå bi~t T~o chåm chQc gå nhung dieu anh n6i hqp ly nen gå ciS dån long, nhln nQ.i hoi l\li bAng mQt giQng thåch diS: - D6ng y, nhung IÅY chOt thep å dåu ra? MQt mång phång li, cung ngåc th~ nåy, hoQ. c6 phep I~! TQ.o nghiem giQng: - Khong phep tåc gi h~t! Anh cho mQt sO anh em di v&i toi ~n dliu phi d\lo, O- d6 di nhien cåc tÅrn ghi se hå mQt dliu phfa ngoåi, cong vi~c cua ehung ta då d~ dång duqc mQt nua. Chung ta se lim cåch vua d\1e vua nång cåc tÅrn ghi len, tu tu chung ta se g6 duqc cåc tÅrn ghi ngoåi cung, sau d6 se d\1c lÅy cåc chOt thep. MQi nguai 6 len tån thuång. T~o du-ng d~y nhin ra hai phfa, u&c luqng khoång cåch r6i di v~ huång nhln ro dliu phi d\lo. Anh em l\1c t\1C theo sau. Cong vi~c kh6 khån vå ch~m chQ.p. Dliu tien T~o cung mQi , ngu&i dåo IÅY hai CQC såt hång råo å cåi lo-cOt s~p. Sau d6 nhieu nguai kem såt CQC såt våo m6i hån

nhu ml)t cAi dui ~ nhung ngu&i khåc lulin phien dung nhung tång då lån tån m~nh våo CQC. M6i hån cung ~n muc CQC såt toe lUa, me cong m~i khi d\1c m~nh må vin khong c6 k~t quå. MQi ngu&i lÅm lem, u&t dim m6 hoi, våi anh em bi toet tay chåy måu må c6ng vi~e hliu nhu d~m cMn tQ.i cha. TQ.O blnh , tinh, nh~n xet CQC såt quå dåi, suc tåc d~ng våo di~m ti~p giap khong du m~nh ~ pha bO. m6i hån. DQi truång ch\ly tåi ch\ly lui lo lång. Gå tlm dåu duqc nua månh cu6c chim gåy ri set mang ~n cho T\lo. Anh em trlim tr6, mung r6. Cu6c chim cu-ng vå gQn, d~ xoay så, vi~c phå cåc m6i hån tuO'ng d6i d~ hO'n. Tuy nhien d6 mai chi lå mQt phlin ba cong vi~c. Phåi dlty ba ch6t thep dåi nAm trong rånh n6i hai dliu vå g6 duqc cåc m6c k~t theo chieu dQc mai tåch r&i duqc mQt tÅrn ghi ra khoi mång lån. MQi ngu&i låm vi~c su6t ngåy mai mang ve duqc sau tÅrn såt vå giu duqc chin ch6t ~ låm d\1ng C\1 cong tåc cho ngåy horn sau. BulSi t6i dQi hQp ~ .ki~m di~m cong tåc. MQi ngu&i m~t moi ng6r nghe quån giao gay gåt len ån ve vi~c ch~m tr~ trong cong vi~c. Gå giång giåi dåi dong v~ tinh thlin kh!c ph\1c kh6 kMn, v~ nhi~m v\1 hQc t~p cåi tQ.o, v~ chinh sach khoan h6ng cua Dång. Cu6i cung gå yeu cliu tÅt ei h\l qu~t tårn. MQi nguai u~ oåi giu tay vå nh~ nhiSm ch& nghe I~nh giåi tån. Nhung ngåy k~ ti~p, c/)ng vi~c ti~n hånh nhanh ch6ng vå thu~n Iqi hO'n, mai ngu&i c6 th~ g6 duqc b6n, nåm tÅrn såt m~i ngåy. Phlin T\lo, bao gia anh cling chi IÅY du s6 båt bUQc, khong hO'n. Anh on t6n n6i v&i mQi ngu&i: - Anh em mu6n IÅy bao nhieu ding duqc nhung nen nh& lå chung ta con å dåyJåu låm. Chi tie u tång hay giåm lå tuy våo k~t qua ta d~t duqc. Ai cling vuqt chi tieu ca c6 nghia lå cai chi tieu Åy chua dung mue, phai coi l\li. Toi kinh nghi~m chuy~n nåy låm. C6 nguai dS nghi bi~u duO'ng ilmg Van 27


T,o, ca ngQ'i nhetng sång ki~n va nhi~t dnh cua anh ma nha- d6 c6ng tåc cua de)i d~t duQ'c hi~u quå cao. T,o nhÅt dinh til' ch6i. Anh n6i dut khoåt: - Dung nghl tOi nhi~t tlnh, hAng say gl h~t. Vi~c cung phåi lAm, tOi kMng mu6n dun cho ngua-i khåc. TOi lam phAn cua t6i, chi vty th6i. Nhang la-i n6i cua T,o trung thlfc, ngay thAng nhung di nhi~n khOng c6 IQ'i va ciing rÅt nguy hi~m cho bån thAn anh. T,o bi~t nhung anh chÅp nhtn va sin sång d6i ph6. Nhung kh6 khAn kMng ~n våi T,o luc d6. N6 ~n våi me)t ngua-i b,n khåc la Blnh. Blnh dl dånh me)t gi "Ang-ten" khi tlnh ca- anh bAt pp gi nay dang vi~t mc)t bån båo cåo mc)t 56 54' vi~c c6 li~n quan ~n nhi~u anh em. Blnh vua dÅm tui bVi vao gA phån bc)i vua glm I~n: - D~ ch6 sAn! D~ hen! Anh em ua ra ein Blnh l,i. MQi ngua-i ban tån xOn xao. T,o lA ngua-i duy nhÅt kMng pM phån, kMng n6i nång gl ei. Anh im Itng nhln Blnh bi bAt dAn len ti~u doAn, im Itng nghe t~n chi di~m phin trin, bi~n b,ch. Nhi~u anh em cAm phAn, tuc t6i. C6 ngua-i dinh c6 thåi de) våi ten phån bc)i. T,o chi nh~ch mep cua-i, anh blnh tinh n6i våi mQi ngua-i: - Dung låm ~n åo lån chuy~n gAy kh6 khAn cho Blnh, tha-i gian con dai lAm... ­ T,o chi n6i lung la nhung dOi mAt loe ra nhang net cuang qu~t va det de)i. Chhlh ånh måt nay di khi~n gl phån be)i im ltng khOng khai båo di~u gl nguy h,i cho Blnh. Blnh bi bi~t giam vl gAy thuang tich cho ngua-i khåc do mAu thuAn cå nhAn. Quån giåo va ei ti~u doAn khOng ai bi~t ly do th4,t cua cue)c fu då. T,o Ilnh nhiem vv mang cam m6i ngay cho tu. HOm dlu tien Blnh bi nh6t, quån giåo ~n de)i trong gia An trua. GI Mi tr~ng: - Anh Blnh bi ky lutt, mang cam cho anh ÅY, ph,t giåm mc)t nua kMu phln cam va cup thUc An. Chu(n bi nhanh len.

lAng Van 28

T,o ch,y lÅy mc)t cåi lon tr6ng ~ d4'ng cam. Anh ra gi~ng muc hai lit nuåc trong cåi blnh nh4'a c1l va dung cha. Quån giåo t4' tay muc mc)t mu~ng cam 16n bo vao lon. GI clm lon cam nång nAng tr~n tay nhu cAn lua-ng r~i bo th~m vao chut cam naa, trao cho T,o va n6i ce)c 16c: - Di. T,o ngln ngu me)t cMt r~i quå qu~t I~n ti~ng:

- CAn be) cho mang chut mu6i duqc khOng? Quån giåo nhln T,o, ngln ngu me)t chut: ,- K.~ ra mu6i c1lng la thuc An dÅY, I~nh la kMng duqc dAu nhe nhung tOi giåi quy~t. Nhum nho thOi dÅy. T,o ch,y vAo b~p. Anh keo bao muOi ~ duåi gAm bOc me)t nAm, lo,i muOi Mm den dÅt cåt thua-ng phåi nÅu ra nuåc ~ IÅng båt låp da måi dung duqc, nhung gia- thl chiu. Quån giåo dung cha- å cua, vua di vua dtn: - Anh ~ cam rOi ra ngay, cÅm quan h~. Nh6 dÅy. T,o lAm 11li di thea kh6ng n6i gl. Blnh bi nhOt å cåi conex k~ ~n vQng gåc ngay c~ng ti~u doan. Luc gil quån giåo må cua, T,o suyt keu I~n vl dau x6t nhung anh kem I,i duqc. Blnh a trin, mO hOi chåy rong rong nhu tAm. Anh nua nåm nua ngOi nghieng nghieng duåi san, mtt sung vu, blm dm va khuyu chAn c6 v~t måu dang chåy. , Hai n6ng til' trong toå ra nhu me)t cåi lo. Quån giåo n6i lån: - D~ tÅt ei dÅY rOi di ve. T,o dtt blnh nuåc va lon cam xu6ng sAn conex. Anh dinh bo nÅm mu6i vao cam nhung dung I,i kip, Itng l! giui nAm mu6i cho Blnh va thua luc gå quån giåo khOng ~ y, anh IÅY tay xoa xoa len ngua-i ra dÅu cho b,n dung mu6i d~ chlfa v~t thuang. Bu~i trua hOrn d6 T,o kMng An cam, anh thAn tha- suy nghl. Anh em bu I,i hoi thAm tin tuc Blnh. T,o cua-i trÅn an, anh båo mQi vi~c blnh thua-ng, kMng c6 gl dång lo

nhung th4'c S4' anh rÅt lo ng,i. Blnh dl bi dånh quå nhieu. DAy lå giai do,n cung c6 thi uy ~ trl1n åp, nhieu die u nguy hi~m c6 th~ xåy ~n cho Blnh chua k~ th4'c ph4m thi~u thOn va bi~n chung cua cåc ~t thuangc6 th~ dånh gvc anh. T,o Ivc trong chi~c tui nho cua minh. Anh Itng l! chQn 14'a va lÅy ri~ng ra me)t 56 thu6c. HOm sau quån giåo khOng ~n dAn. Gi dtn cu mang phln An cua Blnh ~n gtp v~ binh, gl nAy s! ki~m tra va giåi quy~t. Dung gia­ T,o ra nh.n cam. Anh c'n th.n g6i mÅy vien trV sinh trong me)t mi~ng ni-IOng cO dÅu du6i luåi va blnh tinh ~n dung truåc conex duåi choi gåc. Gå v~ binh ra- rim, khåm xet khAp ngua-i T,o. Gi be mc)t que cAy xm tung lon cam tlm ki~m vA C«n th.n dua lon len mlli ngu i truåc khi dua I,i cho T,o, må cua. T,o ng~i xu6ng dua phln cam cho Blnh. Anh khOng n6i gl, chi im Itng gom cåi Ion va blnh nu6c r~ng rOi phun nhanh g6i thu6c vAo g6c conex truåc khi dung d.y lui ra. Blnh bi bi~t giam han me)t thång. Luc ve de)i anh gly di rÅt nhieu. Cåc ~t thuang di lanh nhung thinh thoång anh bi nhllng can nhuc dAu da dc)i. Anh giåi thlch våi mQi ngua-i: - Mlnh kh~ vI cåi gl m{(y 6ng bi~t khOng? Ti~ng dc)ng. Dang trua, dang dem, bilt k~ luc nåo, thfch la n6 d.m rim rAm tren n6c conex. Trong d6 kln bung nen ti~ng dc)ng dc)i nhu sÅm n~ trong dAu. N6 bi~t mlnh kh~ sa nen chai åc, thua-ng d.m ba ti~ng me)t Iln nhung thinh thoång chi d.m mc)t hay hai ti~ng, mlnh thea th6i quen cha cho du ba ti~ng, hOi hc)p, cAng thAng c1lng du dung tim. Nghe ri~t cåi dAu nhu muOn b~ ra. Blnh gtp ngua-i gAy tai ho" anh cua-i cua-i, n6i blnh thån va trang nghiem: - TOi bi bAt giam chÅc Ong c1lng kMng vui, tOi hy vQng th~. TOi dånh Ong bi nh6t lå chuy~n blnh thua-ng nhung mong Ong nghl I,i vl sao tOi dånh Ong. Phln tOi, n~u pp


I~i chuy~n cu tOi cung se låm y nhu th~. TOi ' khOng thu 6ng nhung thu

chuy~n

Ong låm, Ong nh& dl(y. T~o cung dung,glin d6. Anh g6p

chuy~n:

- TOi khOng "chl nhån" duqc nhu 6ng Blnh dåu, tOi cung khOng sq bi nhOt dau. T6i a- tu IAu chåc Ong bi~t. TOi khOng inu6n ngu&i ta cu&i anh em mlnh du xe nhau nhun'g cung c6 luc dånh chiu. Dau long Mm nhung co hoang thl phai d~p bo khOng thuang ti~c duqc, 6ng dOng y? ' Til-o n6i rOi bo di. Anh kh6ng muqn nghe lai bi~n b~ch cua m(>t ngu&i anh kh6ng con coi lå b~n. Blnh g~p T~o , anh xuc dQng n6i: - Cam an anh låm. N 6 dånh l6i blim mlnh vå dQng bång sung gi~p chån. Kh6ng nh& ml(y vien thuOc chAc toi mang t~t. Anh tOt v&i t6i quå! T~o cu&i, anh nåm tay Blnh b6p nh~ vå n6i dua: - Ong ngon dåm d~p ngu&i ta må sa~ an n6i u&t åt, cai luang du v~y! an nghia gl ch~ chung ta v&i nh~u. KhOng ai a- tu må siSng mQt mlnh duqc dåu. T6i lo xa ~ mai miSt Ong nuOi l~i t6i må. Hai ngu&i cung cu&i vå hQ tra­ nen thåri thi~t nhu rUQt thit. Trong tung l(y con ngu&i, chi c6 mlnh Blnh lå bi~t r~ hoån canh cua T~o. Gia dlnh anh dli di tan h~t trong nhung ngåy cu6i cung, chi rieng 6ng b6, m(>t d~i tå c6 liem si vå tråch nhi~m dli a- I~i vå di tU. T~o n6i: , - Th~t ra 6ng C1,1 c6 gQi t6i v~, 6ng c1,1kh6ng di duqc m(>t phlin cfing t~i toi. TOi kh6ng th~ bo dan vi duqc; 6ng C1,1 cfing ctOng y nhu tM.

• • •

. D(>i trua-ng gm uc nhieu vi T~o.

cam tuccua gli mQt phlin vi thåi

' d(> khinh thu&ng cua anh trong

nhung llin gli ~n sinh ho~t, ph!n

khåc vi cång ngåy ga cång nMn ra

nhi~u dgu hi~u th~ hi~n cam tlnh vå

long m~n ph1,1c må anh em dånh cho

T~o. Dieu nåy khi~n gli cam thgy bi

N~i

xuc ph~m vå cay cu nen tim cåch "tri" T~o. Kinh nghi~m nhung llin de do~ vå thi uy kh6ng c6 k~t qua, d(>i trua-ng cha dqi vå nhAn n~i gom nh~t mQi lai n6i, mQi vi~c låm cua T~o må gå nghi lå du m~nh ~ d6n ngå anh. Ca h(>i ~ gå qu~t dinh ra tay lå I&i pMt bi~u cua TII-0 trong m(>t bu~i thao lu~n. L&i phåt bi~u nåy c6 nhieu do~n lien quan ~n HO Chi Minh vånhung nhån v~t llinh d~o niien Nam. T~o gQitl(t ca bAng 6ng. D(>i trucrng l~p bien ban. Gli k~t , t(>i T~o xuc ph~m båc HO vå de cao ke thu. Sau bulSi hQp gå låm m(>t ban tu&ng trlnh chi ti~t cung mQt s6 Sl!' vi~c khåc vå n~p cho quan giåo d(>i,. ARh em deu e ng~i cho T~o. Binh bån v&i T~o nen nghien cuu ky nhungl&i trlnh båy sao cho hqp ly vå thu~n Iqi. T~o vAn blnh tinh nhu khOng c6 chuy~n gl xay ra. Anh cam an Sl!' quan tåm cua mQi ngu&i. Rieng v&i Blnh, anh n6i: - C6 gl må 6ng phai lo! BQ 6ng tucrng n6 tang hay giam ån tOi duqc å? Ngoåi Hå N(>i n6 då ky rOi, bi~u duang hay khi~n tråch chi lå tro con nit, hai dåu må b~n tåm. Ong yen chl di. H6m ki~m di~m T~o, dQi trua-ng ke m(>t chi~c bån dåi cho quan giåo ngOi uy hi~p tinh th4n. Gå t~p hqp cå dQi l~i vå d~ng d~c nhu m(>t quan toå: - HOm nay chung ta t~p trung l~i dåy vå hån h~nh duqc d6n ti~p cån bQ quan giåo ~n ct~ chung ki~n vå chu to~. VI dnh cMt quan trQng cua vgn de, yeu c4u anh em d6ng g6p y ki~n tfch Cl!'C vå såu såt ~ xåy dl!'ng anh Phan T~o. Anh i~o dli to ,a tie u Cl!'C vå c6 tlf tucrng ch6ng d6i cfing 'nhu c6 ,nhung hånh dQng phå ho~i th~ hi~n qua cåc vi~c sau ... D(>i trua-ng dung l~i m(>t cbOt. Gå 19y ra m(>t t& gigy ghi chi chlt nhung cM vå båt dlu k~, c6 d4y du cå ngåy gid- vå nhån chung, vi~c Til-O då håi at ngoåi b& råo må gå gQi lå "phå ho~i thånh qua sån xul(t cua t~p th~"; vi~c T~o than d6i, c6 nghia lå c6 tu tucrng oån tråch cåch

m~ng;

vå cu6i cung lå thåi dQ xuc llinh t1,1 khi gQi båc HO bAng Ong, såp ngang hång v&i ten Thi~u, ten KY. Ca phong hQp im phÅc, kh6ng khl vO cung clIng thång. MQi ngu&i len len nhin T~o lo åu. Gå quan giåo gu&m gucYm. Di)i trua-ng hå he, khoåi chå. Gå ra ve ke ca Mt dliu ve phla T~o: ' - Anh Til-O c6 tM trlnh båy. T,o ch~m rlii dung len. MQi ngu&i hOi hi)p cha nghe. T't ei d~u nghi chåc T~o se phai bi~n giåi dåi dong ~ båo chua vå bulSi hQp se keo dåi nhung tgt ca deu doån sai. T~o n6i dan gian, ngÅn gQn. Anh dao nguqc thu tl!' nhung ld-i cMt v'n: - Thu nh't, t6i nghi mlnh kh6ng duqc dung chu "båc HO". Danh xung nåy dånh cho cåc chåu ngoan cua Båc. T Oi t(>i iai nhieu, gQi Båc lå xuc ph~m ~n Ong. Con vi~c gQi 6ng ],hi~u, 6ng Ky lå vi cåc 6ng 'y lan tulSi; d,o due cåch m,ng lu6n d~y mQi ngud-i phai t6n trQng con ngu&i, t6i chi lAm theo, t6i kh6ng bi~t mlnh sai. Xin cam an anh di)i trucrng då cho t6i bi~t kliuy~t di~m cua mlnh. TOi xin nh~n lai, t6i xin khAc ph1,1c. ca phong tha- phåo nh~ nh~m. KhOng ai nghl lA T~o l,i xoay chuy~n v'n de hqp ly vA dan giån nhu v~y. D(>i trucrng b6i r6i nhln quan giåo. Quan giåo nhln ra cua. Nhung lai T~o trlnh bAy quå dnh kh6 bÅt be duqc. Di~u quan trQng lA anh då nh~n lai, då hua kh4c ph1,1c. Con Mi t'y då bi l~t. Chinh såch cåi t~o lA m(>t mAn kich ' hai m~t, vua tån dQc vua l~p 1& mu6n khoåc bQ m~t nhån 'nghia; dung cåi nhån nghia gia ~ che cåi tån dQc th~t; 'mu6n dl(u vi~c nhOi sQ, åp d,t bAng hlnh thuc tl!' giåc; phån tinh . T~o diikh6n kbeo lqi d1,1ng duqc qui lu~t nAy. Nh~n l~i vA khAc ph1,1c. Anh dqi mi)t chut rOi n6i ti~p: - Vi~c thu hai tOi xin nh~n lA minh d6i. Ngay båy gi& t6i cung dang d6i låm, nhung vi~c tOi d6i thl c6 gl du hIS dåu? Xin I~i chinh quan giåo dåy t6i nghi c6 luc cting ph~m

Ung Van 29


khOng c:thy c:tu låm, nhung c:ti~u ~y phåi hAnh di~n chu sao I~i che dl{u? Nu6c ta ngheo nhung dAn ta anh hung, nhå nu6c ta tåi dnh, sång t~o, c:t~t ~n c.flnh cao tri tu~ cua 10Ai nguoi. Ngheo må c:tuqc th~ m6i qul chu giau thl k~ låm gi! Han mla, cåch m~ng dlJ.y phåi thanh kh'n khai båo, gia d\l tOi c:t6i kh~ ma båo la I{m no h~nh phuc thl c6 thanh thlfc khOng va nhllng lai n6i khåc cua tOi c6 c:tång tin khOng? TOi chi mu6n thanh thO-t h~t long v6i cåch m~ng. N~u cåc anh thf{y sai xin chi cho tOi. TOi nh~n I~i, tOi xin khAc ph\lc. T~o n6i me)t hai dåi, net m~t va lai n6i cua anh le) ve chAn thanh ~n muc gAy xuc c:te)ng. KhOng ai dm thl{y chut chAm bi~m nao trong giQng n6i hay ve m~t anh cå. Cå phong hQp khOng me)t ti~ng c:te)ng. Quån giåo trlim ngAm c6 ve suy nghl. De)i truong b~n ch~n bl!'c dQc. GA bi~t TlJ.o c:tång 46ng kjch va c6 th~ anh c:tang cuoi thlim, ch~ nhIJ.o gA nhung khOng dm c:tuqc ly do gl ~ bÅt be anh. T,o n6i ti~p, giQng tro nen thAn mO-t, thoai måi va tl!' tin han: - Xin cho tOi c:tuqc trlnh bay ve nhO-n xet cu6i cung cua anh c:t(li truong... Xin I~i tOi h~i hc)p quå khOng nhO' rlS chuy~n gl... A, 6t... chuy~n håi 6t phai khOng anh? T~o ngung IlJ.i, anh nhln c:tc)i truong, nhln khÅp phong, khOng khl xOn xao mc)t chut. Sl!' th.,t siS 6t håi 4uqc ngoåi bo rao khOng phåi T,o ln mc)t mlnh. Anh chia 4eu cho hai muO'i Ilm anh em trong nha tru6c va IAnh phlin con I~i g~m mf{y tråi 6t xanh, cong queo. Trong s6 nhllng nguai c:tA ln 6t c6 hai A truong, me)t t~ truong. TÅt ca nhln T,o thÅp thom lo Au, khOng bi~t anh s~ khai th~ nao va s! c6 anh huong ~n nhllng ai. D(li truong bi~t cAy 6t hoang sum s~ sai trAi, T~o khOng th~ ln h~t, phåi c6 c:t~ng IlSa va gA s! dm cho ra nhllng ke tong ph,m nay. BIJ.n ke thu ta khOng phåi b~n ta ma, gA c:tAu th~ bo qua c.1uqc. TlJ.o thoång thÅY ve b~n ch~n cua mQi nguai, anh hai LAng V4n 30

mim cuoi vA thong tha n6i: - TOi vO tAm va t6i tri quå, xin cam an anh c:te)i tru4'ng c:tA chi cho tOi tMy sai llim cua mlnh. TOi cu nghi 6t hoang ngoai rao bo c:ti ctlng phi, I~i bj s6t ret hanh roe man, nghe n6i ln 6t chlla c:tuqc s6t ret n~n mf{t ei ly tri, khOng nhO' m~i tÅc c.1f{t, m~i cQng rau c:teu lA tai san cua ttp th!, cua nha nu6c. TOi nh~n khu~t c:ti!m, tOi xin khAc ph\lc. T,o ngoi xuiSng. MQi nguoi nh~ nhlSm nhu vua trut c:tuqc mc)t gAnh n~ng. Anh khOng khai ai, nh~n trAch nhi~m mOt mlnh vA c:tA vi~n din c:tuqc ly do hqp ly cho vi~c su d\lng mc)t s6 16n 6t. T~o thua luc mQi nguai ha h~, khoan khoåi khOng c:t! y, anh nhåy mAt v6i Blnh ra dÅu: "Ong dtla tOi mIJ.nh c:ti", Blnh hi!u y, anh c:tua tay xin phåt bi~u va nhanh ch6ng hOIJ.ch c:tjnh chuO'ng trlnh trong c:tliu. T~o tra lai c6 ve ch~t ch! va hqp ly nhung Blnh . con I~ g116i k~t t(li ham h~, ca vu Igp mi~ng em cila c:t(li truong va quan giåo. Ly kC ml).nh ma, khOng th! eln cu vao ly lutn c:tO'n thulin c.1uqc, phai c6 cåch khåc. Blnh cAn nbÅc rÅt nhanh ba lai bu(lc te)i cua c:t(li truong. NbÅc ~n cåi c.16i kh~ cua ch~ c:tc), c6 hang trA!1l cåch c:t! bue)c te)i. D\lng ~n H~ Chl Minh, c6 hang ngan cåch ~ k~t ån. hai c.1i~m nay c:teu vO cung nguy hi!m cho TIJ.o. Blnh qu~t c.1jnh khai thåc vao c.1ieu thu ba: - TOi Cl!'C Il!'c len An thåi c:t(l thi~u thanh kMn trong hQc t"p cua anh Tl).o. C6 hai ly do c:t! chung minh . cho nMn xet cua tOi. Thu nhÅt, anh T~o c:ti c6 dnh dung chll "6t hoang" ~ che dÅu t(li mlnh. å c.1Ay c:tAu phåi la rung nui gl ma c6 6t hoang, cbÅc chAn cAy 6t phåi c6 cOng suc lao c.1c)ng da con nguoi. Anh TIJ.o c:tA cu6p c.1o~t thanh quå ve vang, c.1A huong th\l tien m~ hOi nu6c mÅt cua nguoi lao c.1(1ng. C6 nhieu ti~ng dm xl trong 4Am 40ng. D(li truong ha he IÅng nghe va håa huc cha 4qi nh.,n xet thu hai cua Blnh. Quan giåo ctlng c6 ve hai long. Gi keo m(lt hai thuiSc låo thO-t sAu, ril nlS 4i~u song SQC r~i

ca

ngung mc)t cMt c.1! nhå kh6i va nghi~ng c:ti~u cay sang mc)t b~n mep, thtSi c.1ånh b~t me)t cåi bån tån thu6c

xu6ng san tru6c khi c:tua måt lo c:to nhln Blnh g~t gu c~ vlS. Blnh hAng håi n6i ti~p: - Di~u thu hai m6i lå quan trQng. Anh TIJ.o c.1A c6 tlnh c:tånh lua tÅt ca chung ta bAng cåch båo c:ti håi 6t c.1! chlla b~nh. Di~u nåy vua chung to Sl!' ngoan c6 vua th~ hi~n Sl!' kem hi!u bi~t cuå anh TIJ.o v~ phuO'ng phåp tri b~nh s6t ret. Y hQc c~ truyen dAn te)c c6 n6i åt c6 th! ngua chu khOng ai båo chlla c.1uqc b~nh siSt ret. Anh TIJ.o c.1A huong th\l s6 6t va ng\lY bi~n bAng cåch cho rAng c.1~ chlla ~nh. D! nghj anh em nghi~m khAc g6p y. Blnh ng~i xu6ng h~i hc)p thea dlSi di~n ti~n. Nhi~u nguoi giO' tay phåt bi~u, c:ta s6 r"p khuOn va tån r(lng thea hu6ng må cua Blnh. TrQng tAm cua bu~i thao lu.,n c:tA chuy~n thAnh vi~c mtS xe c:t! xåc c:tjnh lå 6t hoang hay 6t tr~ng vå Tl).o dl,mg 6t c:t! chlla b~nh hay c:t! huong th\l. Phhn T~o, anh thay c:t~i hån thåi


d", to ra buang binh, n6ng nåy. Cang tI.!' bi~n h" anh cang ~ I" nhi!u sa hå. Nhi!u nguai ti~p t\lC pMn tich, xetnet bAt be tung lai n6i cua T~o. Anh lan ti~ng cai I~i, c6t ~ keo dai th<Yi gian .. D"i tmång tinh ranh va sång d~. , Ga cåm thåy c6 diEu gi (t6 kh6ng ISn, kMng thu~n Iqi cho ydå cua ga n~n nhi!u liin len ti~ng y~u ciiu mQi nguai ngAn gQn va thåo lu~n nhfrng vån de · khåc nhung Binh kMng dång y. Anh gay gAt l~n ån thåi d" cua T~o, mlS xe mQi di!u T~o n6i va k~t lu~n T~o kh6ng chi ph~m hai sai liim nhu luc diiu rna cang luc ' cang ngoan c6, kh6ng tM tha. thu duqc. Binh c6 lam cho SI.!' vi~c trå n~n nghi~m trQng bAng cåch dung .' nhi!u tu ngU- n~ng n! nhu cå nhån båo thu, kh6ng c6 tinh thiin tI.!' giåc, thi~u thånh kh'n ti~p thu y ki~n t~p th~ ... ~ len ån T~o . Lai le cua Blnh danh the p va tiim muc quan trQng cua SI.!' vi~c qua cåch di~n d~t eua Blnh da bUQC d?i tmång kh6ng th~ chu~n cåu chuy~n sang hmS-ng khåc. BulSi hQp keo dai d~n khuya. MQi ngu ai d!u m~t moi, chån nån g6p y rai r~c, chi~u I~. T~o thåy din chåm dut bulSi hQp, d~ keo dai d~n Mm sau se vo cung tai h~i. Anh gia tay xin c6 y ki~n:' . - Xin cåm an anh em da chi cho toi bi~t nhieu.di!u, nhung c6 le tåt cå anh em chung ta d!u c6 nhfrng gio-i h~n v! ki~n thuc tlSng quåt. Toi xin l<~i da lAm måt thl gia anh em, nhung så di toi chua nh~n thuc . duqc ro rang vi con mQt chut cån cåi chua th6ng su6t. T~o ngung l~i mQt chut r~i båt nga nhln thång vao m~t quån giåo, giQng diu l~i , Il) ve råt chån thånh: - Xin Ic'H cån bQ quån giåo, å dåy chi c6 cån bl) da vuqt Tmang San, di nhieu, s6ng nhi!u, c6 nhieu kinh nghi~m. Xin cån bQ vui long chi giup cho t6i bi~t o-t c6 mQc hoang kh6ng va c6 chfra (tuqc b~nh s6t ret kh6ng? Ngoai cån bQ ra, t6i nghi kh6ng ai quån tri~t duqc vån de nAy. CAn bQ då thong cho, toi cåm an.

Thåi d<') cua TlJo lAm gå nglJc nhi~n Quån giåo bo v"i hai chån xu6ng va thl.!'C SI.!' cåm d<')ng. T~o då nhAc khoi gh~, quO' quO' tlm d6i dep råu. ~n vi~c (ti nhi!u, s6ng nhieu, nbåc Ga lu6ng cu6ng sua IlJi th! ng~i c6 ~n Truang San khi~n ga hå he, hAi lam ra ve quan trQng nhung khong long. Thi ra cling c6 nguai hi@u dåu duqc net thich thu, cåm dl)ng. duqc gå, nhln thåy m~t msplh cua Gå it hQC va tuang d6i cMt phåc., gå. Ga nhln T~o bAng ånh mAt r~ng ngay tMng han nhieu dång SI.!'. r6 va thån åi. Th~t tlnh ga c6 bi~t gl Xuåt thån tu m<')t lang que Båc nhieu ve Tmang San dåu ngoai Vi~t, ga di B sau hi~p dinh Ba-I~. nhu-ng ngay d6i khåt, då s6ng då Nhu-ng thång å Tmang san cua ga ch~t vlb~nh t~t va chån chuang, tuy it nguy hi~m han håi chua nhung ga con gl ~ khoe khoang nguog bån nhung måy l!n ga da dåu ngoai cåi huyen tho~i Tmang tuång phåi bo mlnh gifra duang vi San vay muqnl Ga tuai cuai, xoa s6t Fet. Vao Nam cMng bao lliu thl xoa hai tay vao nhau ~ che (Jåu SI.!' may mån c6 hoa blnh, gå duqc dieu ve coi sdc dl)i til nay. Ga I~ lung va xuc dQng. Blnh tMy ro tårn tr~ng cua vien ng~c nhien tmac nhi!u dieu. Thinh quån giåo. Anh Iqi dyng ngay ca thoång ga duqc dip gM qua cåi thi trån nho giin tr~i, ' m<')t qu4n ly h"i, ham hå clS vo: - Dung råi! Mai cån b<') cho y ngheo th6i nhung vAn c6 ve sung ki~n. Phi cån bQ kh6ng ai c6 th4m tuc va thoåi måi khåc hån nhu-ng quyen ~ då thong vån de phuc t~p di!u ga duqc d~y cho bi~t å que nay. nha. Ga c6 nghe k~ ve Sai gon, ve Phong hQp s6i dQng hån len. Tåt nhllng day xe hai n6i du6i nhau cå deu chån nån kh6ng mu6n ti~p ch~y tren duang nhi!u ~n muc t\lC ban cai dai dong ve mQt vån de nguai di bQ nhåt gan phåi cha cå rna ai cling thåy buån cuai, 16 bich bulSi mai c6 th~ qua duang, ve nhung kh6ng bi~t lam cåch nao ~ nhllng toa nhå cao ngåt nguac nhln chåm dut. HQ nhao nhao I~n ti~ng: rai n6n vAn chua thåy t!ng ch6t. - Mai ~ån bQI Mai cån bQ! ' Ga theo doi va tim hi~u nhu-ng ke Ga quån giåo cuai toet mi~ng, CI.!'U thu, nhu-ng ke rna ga duqc båo sung suo-ng ra m~t. Gå vua khoa cho bi!t la hån nuac, tham lam va khoa hai tay d@ nbåc mQi nguai y~n tan dl)c hi~n la til binh duO-i quyen l~ng vua (tung d~y, tI.!' tin va sinh sinh såt cua ga. Thl.!'C SI.!' trong thåm dQng khåc thuang: tårn ga chua thåy die u gl dång gMt å nhllng con nguai nay. HQ vui ve, - Duqc th6i. Anh em c6 vån de cu phån ånh, t6i se c6 gAng truyen cåi må va duang nhu da s6 deu c6 ki~n thuc råt cao. HQ c6 th~ bi~t d~t ~ anh em nåm. nhieu dieu rna gå kh6ng bi~t, nhung Phong hQp im I~ng trå I~i. Quån nha nuac da båo hQ c6 tQi thl nhåt giåo nhln khAp phong råi nh~p de: dinh kh6ng th~ sai duqc. Chi bQ - SI.!' th~i rna n6i, c6 at hoang dång då cMng cånh giåc thuang dåy, nhung nQi qui trlJi då cåm thl xuy~n la kh6ng duqc nh4m IAn m4c ta nhåt tri chå~ hanh th6i. NQi qui muu ke tM d6 sao? Du sao d6i luc trlJi la phåp I~nh nhå nuo-c, vi ph~m gå vAn cåm tMy e de, y~u kem, bi n"i qui tr~i la ch6ng nhå nuac dÅy. gio-i h~n nhi!u m~t so vai nhfrng ke - Con s6t ret thl sao cån bQ? gå c6 nhi~m V\l giåo d\lc. M~c cåm Chfra duqc bAng o-t kh6ng ~? it hQc, kh6ng duqc ton trQng vi n~ Blnh håp tÅp hoi Io-n. Quån giåo d6i luc bUQc gå phåi to uy quyen mim cuai, ny cuai håm chua SI.!' tI.!' bAng nhu-ng hånh' dQng tan nhAn tin cua mQt nguai am tuang vån de. nhung thl.!'c tårn ga vAn bi~t die u åy Ga vlJ vlJ tay nhieu 14n vao trån ra chi c6 tinh cåch t~m bq, khong ca ve quan trQng: bån. Ga mu6n duqc tin phyc thl.!'c . - Cha,vi~c nay hai cang dÅy. SI.!' nhung kh6ng c6 khå nang ~ Trong Y tong tam linh cua Håi chung to duqc die u gl han nguai. Thuqng Un Ong kh6ng thåy n6i. ilmg Van 31


miy thånh cOng va 41 4i quå xa vÅn Hi)i Y hQc dån ti)c ding kh6ng 4~ xul(t nhU'ng - kinh nghi~m qu4n d~. Gi ti~c mOt dip <te len låp. thi uy nen c6 våt våt bAng mOt giQng n6i chung thl håo åt chlla 4U'Q'c b~nh s6t 4Åy. uy quy~n. m~nh I~nh: , Phong hQp xOn xao. Mi)t ngU'ui - Con vi~c anh T,o, phåi rut hoi lån: kinh nghi~m. TOi thOng qua lin nay nhU'ng cu tM la khOng dU'Q'c dAu . - Ngua hay chlla cån bi)? Nghe n6i tråi åt bo vao ly nU'åc. n~u blnh nM. TOi la chlla gMt nhllng chuy~n thU'ung la nU'åc hi~n. n~u gtp nU'åc linh tinh. nhå diy! T,o dung d4y, anh n6i trong 40c. nU'åc s6t r~t. tråi åt s! tea I,i. h~o 4i. 4ung kMng ,7 ti~ng "n ao cua bu~i hQp tan: Quån giåo nglln ngu mi)t chut. - TOi nh.n I~i. TOi kh4c ph\1c. MQi ngU'ui chen lÅn nhau rui Th4t ra gA ctlng chAng bi~t gl nhi~u khoi phong. T,o ctlng Illng thllng v~ s6t r~t ngo,i tru mi)t 4i~u la bån thAn gi tung la n,n nhAn cua cån di v~ ch~ nAm. TrO-i t6i nhU'ng T,o dIng nhln thÅy dU'Q'c dOi mAt nhU' b~nh quåi åc nay. Gi I,i cang mu mu han v~y hQc. Ngay ei pho såch . to~ hia cua dOi tmong va ånh mÅt nhU' reo vui cua Blnh. cUa nhi~u anh cua Håi ThU'Q'ng Un Ong gi ctlng em khåc. T,o cU'o-i mOt mlnh. cM nghe loång thoång 4Au 46, nhU'ng 4Ay .la Illn 4llu tien gi dU'Q'c hoi y ki~n. dU'Q'c trAn trQng d~ cao la T,o quy~t dinh ån chay tu rAm , tung tråi. kinh nghi~m, gi khOng thång tåm. Anh khOng n6i gl våi ai the bo qua ca hOi chung to khå nång hi~u bi~t cua mlnh. Gi dai nhU'ng tmåc d6 mOt . ngay di nhU'ung phln ån m4-n cua mlnh cho dong giåi thich. c6 gAng g6p nh4-t, _ ngU'ui khåc. Di~u nay lam uh ei råp n6i nhllng chuy~n dllu NgO mQi ngU'ui ng,c nhien, kh6 hi~u. mlnh So <te k~o dai thoi gian. Th\.l'c ra. ei tr,i nhU' di phåi ån chay DOi tmong 10' ding thea dOi. thU'ung xuyen. Th\.l'c ph«m hang thiy bu~i hQp cang luc cång di xa ngay chi c6 rau mu6ng va bi do luAn m\lc dich ban dllu, gi chån nån nhln d~ng h~ va nh4c chung quån giåo: phien d~, bila. niu våi mu6i. Ho\!. hoAn lÅm måi c6 hOm dU'Q'c linh - Båo cåo cån bO. glin ~n giu m~i ngU'ui mOt mu~ng xåc mAm giåi nghiem r"i ,! Quån giåo ngllng lui. Gi mung ru6c nho den ngom IAn IOn soi. cåt. Chay hay mtn c6 khåc gl nhau thllm thoåt n,n vi khOng con bi~t trong mOt hoan einh nhU' tM. c6 noi gl nua nhU'ng vAn lam ra ve ti~c re la kMng du thl giu <te n6i h~t , 4i~u la du sao thinh thoång c6 dU'Q'c chut mÅm ctlng t,o cho ngU'ui ta cåi nhllng ki~n thuc cua mlnh: eim giåc ngQt ngao b~ dU'O\ng han. - 6i dao. ch6ng th~ a? N6i v~ C6 ngU'ui thÅc mAc hOi. T,o cU'o-i mtt s6t r~t thl ~n cå thång ctlng cU'ui. Anh n6i pha tro, giQng gi~u chU'a h~t. ThOi. cåc anh cu dm th~ cQ't: nay nM: Dung åt thl ke ctlng phi - TOi luy~n y chi ma. thu nhin dÅy. s6t r~t thl chi co hOi la nhit. mAm xem co thanh cao ti~n b(l chut T,m bi~t v4Y di. c6 dip ta s! trien nao khOng. Ngu quå, hQc hoai ma khai ti~p v~ vÅn d~ nay. khOng khå ra dU'Q'c. Quån giåo ng"i xu6ng gh~. Gi T,o noi blnh thån nhU' th.t. Blnh thanh thån rit mOt di~u thu6c lao nhln TIJ.O va anh hi~u b,n dang lam chdn bi ra v~. MQi ngU'ui nhip gl. Con miy ngay nila lå 2 thång 9, nhom dinh dung d4Y giåi tån nhU'ng tr,i di chu«n bi ån mung. Ban chi bit ngu quån giåo buOng vOi di~u huy ti~u doan di hQp <te ph~ bi~n k~ cay va dung len I,i. Gl chQ't nhå ho,ch. Nha ~p tAng cU'o-ng ngU'ui, ~n ly do cua bu~i hQp va m\lc dich h4u clln mua v~ ba b6n con heo lån ma gi c6 mtt. Gi cåm thiy c6 mOt nh6t sin. KhOng khi toan tr\!.i nh(ln dieu gl do ma gi khOng rO lAm nhip I, thU'o-ng. Cån b(l va tu nhin nhU'ng chÅc chÅn la bu~i hQp khOng

• • ••

lAng Van 32

4~u bi~t

s! 4U'Q'c an bila an thinh so\!.n nMn ngay l~ trQng d\!.i nay. Miy hOm tmåc T\!.o di n6i våi Blnh: - Ch~ d(l gl bu~n cU'o-i tMt. nÅm cåi bao tu ngU'ui ta <te gi4t. Ong nhln bQn n6 coi, tu ti~u doan tmong tro xu6ng dua nao ctlng vui mttng hån ho cå. Ti)i nghi~p bQn n6! Mi)t nåm c6 hai Illn An thjt, con IAu måi ~n nt d~ co bila thu hai, khOng mung sao dU'Q'c! - Phe ta ctlng v4Y cM rieng gl n6! Ong khOng nghe ban tån ei tulln nay a? MÅy thång An mu61 r~i chu It. dAu! T\!.o d(lt nhien n~i gi4n, anh nghi~n rAng trea tr~o: - M\< ki~p, An mu6i thl ch~t a? Mung cåi ch6 gl, v4Y ma eting c6 dua cU'ui dU'Q'c. Ån mi~ng thjt nay tha gtm co con .dO\ nh\lc hon. Blnh rÅt hi!u b\!.n. T\!.o nuOi trong long m(lt m6i h4n sAu xa. Anh s6ng bAng tÅt cå nghi l\.I'c va m(lt long t\.l' hao tuy~t d6i. Ngay T\!.o tlnh nguy~n linh nhi~m V\1 d~ phån hlim c4u trong trlJ.i. Blnh di ngl,lC nhien vi cOng vi~c Mn thiu va ntng n~ quå suc T\!.o. Anh di ngAn b\ln, nhU'ng T\!.o trå lO-i cU'O'ng qu~t, dut khoåt: - Tu khieng phAn thl c6 gl xÅu? TOi sin sang b\1m hai tay h6t phAn <t! khoi phåi chiu cånh bi chung n6 mang sung thea canh, phåi sAp hang bo mtl båo cåo khi xuit nh4p tr\!.i. Blnh bi~t dnh b\ln nen khOng ban cii them. DOi luc anh mu6n ph", b\!.n nhU'ng Til-O khOng cho. T\!.o n6i: - Ong dung åy nåy gl cå. TOi bi~t dnh tOi ngang bU'ång l\!. dO-i, tOi t\.l' chQn thåi di) cho mlnh nhU'ng khOng bAt anh em ctlng phåi lam gi6ng v4Y. TOi khOng co y cho anh em la hen, la nh",c cå dAu. Dua nao dång ch~m mlnh bi~t ma. con I,i thl pbåi chung chung. v4Y v4Y cbå sao! Tu ma. tOi hi~u anh em lÅm. T\!.o khOng dli bOi. Anh t6t våi tÅt cå mQi ngU'ui. xu~ xoa, d! dAi va chia se kho khån våi anb em me)t cåch nhi~t tlnb, vui ve. C6 di~u la kbi. d6i di~n våi dåm cån be):va nbit


la vai nhung ke rna anh van ve va khinh mi~t gQi la bQn "ch6 con lång quång", T~o chua cay, tan (fe:>c va kh6ng he bi~t khoan nhuqng, sq hai. T~o rl\t khon ngoan, ben nh~y, luc mem, luc cung, uy~n chuy~n, ne tranh ~ kh6ng ai c6 th~ kh6 d~ (fuqc va t~n dl)ng mQi cO' he:>i (f~ n6i nhung (fieu clin n6i, (fång n6i. Nhung llin hQc t~p, T~o thtr<yng (fuqc bi~u duO'ng la thånh kh~n va li~n h~ bån thån såu sat. Bao gi& anh cling hung h6n h~t l&i ch~ bai, nguyen rua chinh mlnh, l~n ån Sl!' t6i tam llim l~c cua bån thån vi (fa nghe l&i tuy~n truyen xuy~n t~c va Cl) th~ nhung l&i tuy~n truyen nay bång cåch k~ ra hang chvc c1ieu xl\u xa t6i t~ cua ch~ (f~ c(\ng sån. Sau (f6 anh l~i ti~p tvc l~n ån mlnh (fa llim lAn nghi la mlnh (fang phl)c vv cho me:>t ly tuo-ng va cv th~ nhung te:> i lai cua mlnh ' bång cach tmng dAn hång chvc chi~n thång rna mlnh c6 g6p suc. Cu6i cung anh k~t lu~n la mlnh c6 te:>t vai cach m~ng. Tgi rl\t lan. L&i phåt bi~u tua T~o hung h6n, chån thanh ~n (fe:> it ai thl\y T~o (fa c6 tlnh muqn ca nhln nh4n nhung lliril I~c cua mlnh ~ k~ 1Qi ke thu, (f6ng th&i chi nh~n mlnh c6 tQi vai cåch m~ng rna khong he nhåc ~n uS qu6c va nMn dån. Blnh rl\t lo ng~i cho T~o. Nhieu luc anh khuy~n b~n n~n c~n th~n, giu I&i va c6 gång nhh nhjn. T~o . cu&i: - Toi bi~t vi~c phåi lam må ong! C6 bQn ngu mai tin la (fam cai tu o­ (fåy c6 quyen quy~t (fjnh s6 ph4n mlnh va lang xang ll\y (fi~m vai tvi n6. NhlSt ong bao låu hå? Ngoai Ha NQi n6 quy~t (fjnh r6i, c6 tram cåi xul\t såc cling v4Y thoi. Cung låm , n6 cum bo (f6i 6ng la h~t muc! Ong ~ toi s6ng y~n ~n vai luO'ng tårn mQt.chut (fi! Horn qulSc khånh cQng sån, T~o nåm trong nhå. Anh cao b~nh khong dl!' mit-tinh va cling kh6ng he ~ måt ~n bl\t cu m~t cUQc vui th~ thao, van ngh~ nao. Anh vi~n ca an chay, tu ch6i khong larih kh~u

v~

sungei besi

Toi v~ Sungei Besi,

Gai dai hru I(lC, them .di buØ'c nay,

Tr(li trua, tim m(jt b6ng cay

Ml1l'khO vang ndng, min di/y må hOi,

Ui chen, duang ch(zt b6ng nguai,

Vay dau cMt gia, khi trai dung imo

Ngo hån mong thoåt tilng chim,

. Tråi tim tu ngt,lc, im lim w,mg am. Toi ngåi moi g6i thuy~n nhiin, Ba nom te bu6t do; chOn giang hå. Ddm tau tren ng{m sang kho, Xa trong hiu hilt doi ba tl{ do To i, thuy~n nhOn dung co ro, vJn cha dqi cåi bu vO' xu nguO-;. Toi rai Sungei Besi,

ThuO'ng .e m å- l(li doi mi khep buån,

Himh trang triu n(lng tinh thuung,

Di sao cho hit con duang luu vong?

nguyln huy phuac

f

ch6ng (f6i. phlin thl!'c ph~m phv trQi va dung T~o trå I&i nho nh~, lung khung, dung nhin mQi ngu&i 'loay hoay Il\p lung bång me:>t cåu hoi: ­ xao nl\u, n6i cu&i. T~o khong c6 ve gi cay cu, phien trach cac b~n, anh - Giå su cån bQ tu chi~n tm&ng chi n6i ri~ng vai Bloh: trO- ve, nghe n6i gia (finh ch~y gi~c - Vi~c nho qua rna khong lam thl\t l~c h~t kh6ng bi~t slSng ch~t th~ (fuqc, bu6n th~t hå 6ng. Gia nhu nåo, r6i can bQ (fi cåi t~o, can be:> tl\t cå chung ta (feu tu ch6i "bua ti~c vi~t thu cho ai? mung" nay chåc bQn n6 se cay låm Ga quån giao tai m~t vi gi~n, ga nhung khong khinh (fuqc mlnh. ch6m tai (fjnh (fånh nhung ngu-ng Sau I~ me:>t th&i gian, ti~u (foan I~i kjp. Ga trqn tron hai måt, run t~p trung toan tr~i ~ ph6 bi~n ch~ ngu&i ml\y giåy r6i n6i nhu het: (fe:> thu tin. Chinh tri vi~n ca ngqi Sl!' - Ai cho phi:p anh hoi t6i? Anh khoan h6ng nhån (f~o cua cach . n6i gi~c lå ai? Y c16 gi allh båo toi (fi ml1-ng th~ hi~n qua vi~c cho cåi t~o cåi t~o? vi~n li~n h~ vai gia (finh va huang T~o kh6ng c6 ve sq hai. Anh n6i dAn mvc (fich y~u cliu cua vi~c thu ch~m rai va m~ch I~c: tin. Ga giai h~n s6 dong, gqi y nQi - Cån bQ th6ng cåm cho. Can dung vå n6i xa glin ~ mQi ngu&i . 'bQ vAn båo ai c6 tårn tu tlnh cåm gl hi~u la tr~i mong mu6n mQi ngu&i' vuang måc cu tårn Sl!' ~ can bQ vi~t theo m(\t mAu gi6ng nhau sao nåm va c6 phuO'ng huang giup c1a. . cho c6 Iqi cho bån thån, gia (finh vå T6i "tårn Sl!''' lå khong bi~t gia c11nh cåch m~ng. d- (fåu ~ vi~t thu, sao can be:> I~i I~n T~o khong vi~t thu. Dqt thu (fliu lap toi? ti~n quån giao c~n th~n ~m tai Quån giåo c6 ve dju I~i. Ga llim ~m lui, ki~m soåt tung cai mQt va blim: gQi T~o ra hoi ly do. Ga dung ki~u - An n6i chu nghia th~ a? Cåc ly lu~n phu (fliu, ang vi~t thu lå anh la låm I&i kh6ng tin (fuqc! Tårn mQt ån hu~ cua Dång va nhå nuac, Sl!' thl phåi tlnh cåm ngQt ngao chu kh6ng vi~t lå c6 tMi (f(\ bl\t man, n6i th~ rna nghe (fuqc a? T6i "ghi

lAng Van 33


nh.n" anh r~i etl(y, etung c6 rna etua våi tOi! Til-o im l.ng khOng n6i gl, quån giåo cDng bO eti. GA khOng mu6n dAy dua qua Ill-i mOt ph~n vi SQ' sa hO-, etu6i ly, ph~n khåc ,gA vAn con nhå thåi etO må gA nghi lå tin c.y TQ.o dånh cho gA hOrn thao lu.n v! chuy~n s6t ret nan kMng mu6n låm kh6 d~ anh. HOrn etuQ'c l~nh hQp uS ~ blnh b~u cå nhAn xUÅt sAc, chub bi ~ sAp dp thu tlf uu ti~n thlm nuOi, Til-o etung len c6 y ki~n. Anh cho bi~t anh khOng c6 nguoi tUrn, xin etuQ'c mi~n blnh bAu. DOi truo-ng etA båc bo et! nghi cua Tl,lo va cho rÅng anh etA c6 tlnh låm giam khi th~ cua bu~i blnh nghi. T/l.o khOng n6i gl, anh cuoi nhi!u y nghia vå ri'l rang thåi eto khOng tha thi~t cua Til-o etA låm cho bu~i hQp hoa diu vå nh~ nhang han O- cåc t~ khåc. MQi nguoi c6 ve e de vå cam thÅy åy nåy khi phai gay gAt phe phån lAn nhau ~ gianh gi.t danh hi~u xUÅt sAc, ti~n bO. PhAn T/l.o, anh giO' tay cOng nh.n xUÅt sAc cho tÅt ca mQi nguåi. Vi~c låm cua T/l.o khi~n ete)i truo-ng khOng bAng long. GA U'm let nhln quan giåo vå n6i våi Til-O, c6 til-O ve cOng minh, nghiem tuc: - Anh T/l.o, 4! nghi anh nghiem chinh nh"n xet, ai cDng xUÅt dc ca lå th~ nåo? Til-o blnh than 4ung len. Anh tra lai nh~ nhung sAc: ..:..- TOi xin mi~n y ki~n thl anh khOng cho, tOi y ki~n thl anh bAt be. V4y la lam sa O? Ai bio anh la tOi khOng nghiem chinl1 nh4n xet? TÅt ci anh em etAy 4!u etA nghe theo ti~ng gQi cua cåch mll-ng, trlnh di~n tlf giåc ~ eii til-O lå ti~n bO thu nhÅt. R~i mQi nguoi etl khAc ph\lc kh6 khln, n~ IlfC hQc t4p lao 4e)ng, cln ki~m g6p phAn xAy dqng chu nghla xA he)i lå thu hai. D6 la tinh thAn giåc ngc) cåch mll-ng, lå 4i!u ca bin; con vi~c lao etc)ng nhi!u hay it tuy våo th~ chÅt cua tung nguai, cåch mll-ng sång su6t 4Au 40i hoi ai låm quå suc mlnh, mi!n 411-t chi tieu Ån 4inh. TOi thÅyanh em 4!u ti~n be) thl c6 gl sai, sao anh Ill-i phe phån

Umg V6n 34

tOi? Dc)i truo-ng 4u6i ly, gl nhln quin giåo cAu cuu. Quin giåo b~n ch~n kh6 xu. Gi c6 thE n~i n6ng, thO bli-o trong nhung truang hQ'p cam thÅy cå nhAn bi xuc phll-m, vå cDng c6 th~ n6i trång giang 4/1.i hai nhung båi hQc chfnh tri chung chung, etuQ'C I.p eti I.p Ill-i thånh th6i quen nhung I/l.i rÅt ng/l.i ly lu"n, phln tich nhung truang hqp bÅt ngo, ngoåi såch vo-. GI nhln T/l.o trung trung vå n6i ce)c

uSc: - Anh Til-o ng~i xu6ng, khOng 4uQ'c n6i nua. De)i truo-ng C\lt hung. Gi cim thÅy bi e m.t nen etAm ra e de, nglo n8/l.i trong vi~c 4i~u hånh bu~i hQp. Cue)c blnh chQn vi th~ etl di!n ra em et~p, kMng c6 nhung du xe 4au long, etång ti~c. T/l.o rÅt hai long v! bu~i hQp nhung anh khOng ~ le) ra m.t. Bao gio T/l.o cDng giu etuQ'c blnh tInh ngoQ,i tru lln anh nh"n 4uQ'c tin nguai cha 4A ch~t trong tu. Til-O cAm to gil(y nhAn tin cua me)t nguåi quen chuy~n ~n va 4ungsung nhu nguoi mÅt h~n rÅt lAu. Sau 46 anh kh6c, kh6c th"t sq, tuc tuo-i vå 4au etån.

• •

DQ't thlm nuOi 4Au tien keo dåi han mOt thång. K.hOng khi toan tr/l.i sinh 4e)ng khåc thuong. MQi nguoi nao nuc cha 4Q'i 4uQ'C gQi tan, thay nhUng be) quln åo tuO'm tÅt nhÅt vå hi hung sAp hång 4i g4p thAn nhAn. Ni!m vui cUa ngAy thlm nuOi nhu mc)t huO'ng thO'm 44m mui, n6 toa trum trong khOng khi, tren tung khuOn m.t, tung dång eti; n6 keo dåi su6t ngåy, thAu 4em. Nguoi ta ch\lm ll,li bån tån, trao et~i tin tuc, nhln ngAm quå cåp va lu bu In u6ng. Trong nhUng ngåy nåy Til-O c6 ve b~n ch~n nhung anh khOng c6 chut bu~n phi!n, ghen tuc nåo. D~n bua In, T,o thuong eti In cam khåch.·Anh nh"n kh«u phln bo bo cua mlnh våo chi~c ca nho vå clin sang 4e)i 3. Anh em nhi!u nguoi mai mQc, niu keo nhung Til-O luOn luOn nhA nh.n tu ch6i vå cho bi~t

anh c6 mÅY nguoi bll-n thAn O- etc)i khåc duQ'c thlm nuOi, hQ bAt anh sang In våi hQ, n~u khOng hQ s! phi~n tråch lAm. RÅt khuya Til-O måi v! ete)i, bao giå ding våo luc mQi nguåi dl eti nghi, chi con mOt våi nh6m nho ng~i u6ng trå, nhung cDng etA tån cue)c, khOng con gl ~ In u6ng. T/l.o ng~i cung våi anh em, u6ng chut tra ngue)i, hoi thlm tin tuc gia etlnh cåc bll-n me)t cåch blnh thuong, vui ve. Trong toån ete)i ch\ c6 Blnh bi~t Til-O kMng c6 bll-n be gl O- ete)i 3. Til-O tlm cåch lånh m.t, khOng muOn thQ an b/l.n be må anh nghi lå mlnh s! kMng c6 di!u ki~n ~!!!n dåp. Th.t ra T/l.o de d.t quå dång. Anh em nhi!u nguoi vAn th.t long mu6n san se våi Til-O nhung tlf anh mu6n giu cho mlnh me)t sq thanh thin tuyet d6i. Blnh n6i riang våi Til-O: - TOi n6i truåc cho Ong chufn bi tinh thin. KE tu ngåy tOi etuQ'c thlm nuOi, Ong khOng 4uQ'c sang de)i 3 nua. Ong giÅu ai chu khOng giÅu duQ'c tOi dAu! Ong bo di thl etung coi tOi lå bll-n! T/l.o nhln Blnh mim cuoi. Anh nAm tay bll-n th.t ch.t: - TOi våi Ong phii khåc chu! Mlnh hi~u nhau nhi~u rna. TOi con etinh xin Ong me)J thu chu etAu dQ'i Ong måi. - Cåi gl v4Y? Lieu tOi c6 khOng? - ChAc c6, me)t m6n thuong thOi. TOi mu6n xin våi tån etuong ~ cung ba tOi. Nghe n6i truåc khi mÅt, Ong C\l them ngQt lAm. Blnh nhln T/l.o li-a nuåc mAt. Anh n2ing nhiet n6i våi b/l.n: - Tuo-ng gl chu thu et6 chAc chAn s! c6. TOi con xin ca sua, cå ph~, be)t Blch chi, be)t ngO c6c.. Mlnh s! låm tÅt ei cåc thu et6, bo etuong th"t ngQt våo, tOi vå Ong cung Ong C\l. - Dung phi chu Ong! Ong khOng bi~t tlnh Ong C\l tOi r2ii. Ong C\l mang danh lå anh såu khAc kh~ må! Låm 4,i tå chln muoi nlm kMng may duQ'c be) d(5 ra h(5n, dåm ti~c cuåi hoi gl ding chi be) tra;/lie b/l.c mau. Ong C\l bao etÅt nuåc chi~n tranh dau kh~, khOng phai lå


lue vui ehO'i hUcYng th\l, hoA blnh r<5i mu6n gl thl mu6n. Ai nga hoA blnh cåi ki~u nAy. T6i v6i 6ng, n6i chung lA 16p tu6i b9n mlnh rnA kh6ng bi~t nghi, s6ng kh6ng ra s6ng, n~u )jnh thi~ng, vong h(:)n 6ng C\l s! bu(:)n låm.

• •

. Binh vA Tl1-0 kh6ng s6ng g§n nhau låu. DQ't bi~n ch~ et§u ti~n eti Phu Qu6c hai nguO'i kh6ng c6 t~n . nhung ~n etQ't hai, ca hai cung etuQ'c gQi I~n xe nhung kh6ng con cY chung v6i. nhau nua. NO'i giam giu m6i lA mi)t trung tårn 16n c6 nhieu khu ri~ng bi~t etuQ'c ngån cåch bAng nhieu 16p rAo k!m. TInh hlnh vAo nhtlng nåm 78, 79 c6 nhieu bi~n eti)ng vA nhtlng SlT ki~n nAy anh hUcYng sAu xa ~n suy nghi vA hAnh etQng cua tu cai tl1-o. Bu6i chieu mQi nguO'i thuO'ng t\1 t~p chung quanh cåc day rAo ~ trao etlSi tin tuc vA eta s6 ll1-c quan tin vAo mQt giai phåp nAo et6 se c6 trong tuO'ng lai. Tl1-o it khi c6 m~t trong etåm nAy, chi c6 m(>t I§n anh nhO' gQi Binh ra hAng rAo va nem sang cho bl1-n mi)t tO' giÅy nho bQc mi)t hon soi bui)c ch~t cgn th~n . Chi mi)t cåu ngån nhung Tl1-0 eta lam Blnh suy nghi su6t nhieu ngAy: "Dung mong chO' nhtlng phep l", My tlT cuu Igy mlnh". Binh thlTc SlT kh6 nghi. Anh kh6ng bång long thåi eti) cua mi)t s6 nho anh em: vui mung mong etQ'i, h(:)i hi)p theo d3i di~n ti~n nhtlng tr~n etånh cY m~t tr~n tåy nam va hy vQng vao Il/'c IUQ'ng Trung ci)ng hung h~u cY phia båc. BAng tlnh cam dån ti)c, etåy lA mi)t SlT ki~n Mt suc etau long vi Blnh kh6ng th~ quan ni~m coi ke thu cua ke thu la b"n. Tuy nhi~n anh cling mO- h(:) hy vQng lA nhtlng IlTc IUQ'ng yeu nu6c c6 th~ IQ'i d\1ng ca hi)i nay ~ ch6ng l;;ti ke thu et(:)ng thO'i bao v~ etuQ'c etgt nu6c. Nhung r(:)i Blnh I"i thÅy minh v6 ly. LlTc IUQ'ng cY etAu? Bao nhieu cån bi) 16n nho eua quån eti)i nhu chAng eteu ch6n chån trong cåc nhA tu. Hy vQng vAo ai d~ cuu I mlnh, cuu nu6c. Cang nghi Blnh

.long ta nhu thanh nay

Trui Quång Tr; mfiy den

Då cd thOnh tan nål

Doan chiln si tiln len

Buo-c buo-c Iran ddt lun .

Cat trdng bå~ IrO' xuong

Co den gdc vuong mou

Bdn phia dlu sa truung

Qu(l dang tim chrJ d~u.

Chilu d{li It) Kinh Hoimg NiJng n(ic mui tu khi Xoc nguUi ntjm ngdn ngang GiD tung con ren rl. Quån xudt IU My ChOnh PhOo ylm t(li La Vang

. D;ch con dn Irong hang

Con djch la con donh.

M(it Ir~n dil lon hoang Chilm di riJi chilm Ifli Qufin trim VaD hang 'ngang Tr~n nay thl sdng måi. Mua bay mu nuo-c guong Dem vUQ'1 dong Th(lch Hån DiJn cho d;ch cung duung Ta xong len dudi bam. Tu bin], gom mql dan

B4c qufin: Unh con nit

NhO nuo-c dua di Nom

Bdl phåi VaD chrJ chll.

cAng tMy nh~n xet cua T"o chin cMn, hQ'p ly. Anh mu6n n6i chuy~n nhieu v6i Tl;to nhung chua c6 dip thi etuQ'c tin T;;to bi eti~n. Blnh bi~t tin nAy qua th6ng Mo cua mQt nguO'i b~n & cung khu v6i T"o. Anh ta bi~t Blnh thån v6i T"o nen nMn qua hAng rao: - Ong bi~t tin T~o bgt binh thuong chlta? - Cåi gl? - Dien. T;;to. Binh chi nghe etuQ'c c6 th~ vi kh6ng th~ dai dong. Anh rgt lo ng;;ti tru6c tin dtl nhung kh6ng bi~t lAm sao ~ hi~u r3 han tlnh tr;;tng b~nh t3.t ctla bl;tn. Måi hO'n mQt tulin sau, tlnh co g~p mQt s6 b;;tn quen cung

Thucmg cho em muai lam Em ding que Ha Nqi Em cui diJu khl noi GiQt l? dai lan, lan. Em gQi ta bdng ong O; ta 4å co chau Com dfiy, t(lm lot JOng Tim ta dau ua mau. VUQ't quo dåy tuang dai Men say nhu dang ngdm NMI vqi cudn sdtay Giii iam chiln lQ'i phdm. D(lp tren nhiing xac nguui Lao minh trong mua giD Thanh Icf, g(lch da rai Ddt chay dang bdc kMi. Chiin th4ng ca ta bay ,Tilng hOt diJm nuo-c mdt llmg ta nhu thOnh nay Vinh quang trong tan nåt.

eaa tieu

khu v6i T;;to eti lao eti)ng chung ngoAi bai, Binh m6i IQ'i d\1ng giO' giai lao mon men l;;ti glin thAm hoi. T;;to bi r6i lo;;tn thlin kinh. Anh An rgt it s6 thlTc phgm khiem tOn etuQ'c pMt. Thåi eti) vA ctt chi tMt thuO'ng, b6c nhai nåm cO'm thiu r(:)i lang thang su6t ngay ngoAi nång, luc ch;;ty luc nåm lån ra etgt, v6c nu6c muO'ng u6ng ung l/'C, but nhai etu thu cåy lå, th~m chi con An tgt ca nhung con v~t gl båt etuQ'c, hO' nu6ng sa sAi, s6ng sit. Blnh rgt hi~u Tl;to. Anh kh6ng dåm ti~t li) nMn xet cua mlnh v6i ai nhung vAn mO' h(:) hy vQng lA Tl;to kh6ng etien rnA anh etang toan dnh mi)t etieu gl et6 bi m~t, quan trQng.

ca

lAng Van 35


C6 Ikn hOi con å TAy Ninh, T~o d! n6i vo-i Blnh: "C6 cåi dia ban t6t, tOi c6 th~ di dl1Q'c tO-i Mi~n". TlJ.o quå cåm va cl1ang quy~t, bi~t dAu anh kMng dang chultn bi m~t cOng viec lo-n. Blnh cho- dQ'i trong m~t tAm tr\lng lo Au va hy vQng. Thinh thoång anh bi~t tMm nhi!u tin tuc Mt IQ'i ve tlnh tr~ng ~uc khoe cua T\lo: anh 6m di rÅt nhi!u vå cang luc cang di~n lo~n ~n n~i cå tr\li d!u gQi lå T\lo måt. Di!u nay låm Blnh mÅt blnh Hnh. Quln tri trong di!u kien nay lå di!u blnh thl1o-ng, c6 th~ xåy ra våi bÅt ky ai cM ri~ng gl T{lo. Tho-i gian vO vQng vå hoan cånh s6ng khAc nghiet dA dånh g\lC

St ch( cua nhi!u ngl1åi. Blnh tin våo

bån liinh cua T\lo nhl1ng dOng thåi anh ctlng St thuc rÅt ro khå nång chiu dlfng cua con ngl1åi n~n th'1c Slf lo Au cho T\lo. Blnh nhO- ngl1åi nhAn TlJ.o ra bå råo, hy vQng g~p nhau n6i våi cAu anh s! c6 th~ bi~t dl1Q'c phin nAo tlnh tr\lng cua b\ln, nhl1ng T\lo kMng ra g~p. Te han, ngl1åi b\ln con cho bi~t TlJ.o båo kMng bi~t Blnh lA ai. Blnh ben thåy sang m(\t buc thl1 nhå chu~n cho TlJ.o. HOm sau anh nh"-n l"i m(\t tå giÅY trAng. Blnh phAn vAn khOng hi~u St b{ln nhl1ng khOng bo cu(\c, anh d'1 dinh s~ dm dip chui rAo sang khu T"o å. Chl1a th'1c hien dl1Q'c y dinh thl Mt ngå anh bi chu~n tr"i

di xuyen M(\c. Tin tue cu6i cung Blnh c6 dl1Q'c v! b"n lA T\lo cOng d! bi chu~n di KA-tum.

• • •

Nhlfng ngl1åi tu thl1ång khOng dl1Q'c å y~n IAu dAi, Blnh l{li bi chuy~n trI,\i. Un nAy anh bi dl1a th!ng vao m(\t d(\i ky lutt g6m da s6 anh em c6 nhi!u thånh tlch bi coi lA nguy hi~m, kh6 cåi t"o. D(\i phåi lao d(\ng n~ng nhQc, kMu phin An bi cAt m(\t nU-a vå t6i ~n tÅt cå deu bi cum chAnnAm sAp lO-p, chtt cung trong nhA biet giam. Trong s6 anh em cung cånh n8(\, Blnh d~c biet chu y ~n Håi, m(\t thi~u uy tre mlnh diy s~o, dång di

Måi toc thoAI dilm su'o-ng Cung khOng III than Lå V(Jng Ma v4n chi Kinh Kha Ng(Jn lua thieng nlly xin thAp sång tudi gia Toi co mQt thui lam thO' Vil ddt rllc dfnh Truung SO'TI eho tudi tre Va mQ( thu; lam /fnh chiln Phu-Qudc Ky-Cung Tliy-Nguyen Bln-Nghe Hoai bilo trong toi Xin trao l(li cho anh Khi ddt nuuc thanh binh rua tay gåc kilm Sung va guO'm hily ndi buuc quan hanh Theo ddu nguui xua Ma chiln ht1u va toi dil mQt thu; I~m lO Nhung nht1ng uuc mO' . Cam h~n ngut ngan Chua baD giu hi?n thllc Dau thuO'Tlg tru; bl S6ng nui vtfn dieu linh V(lC d~u soi lUa bong eudi phd d~u ghbrh Blnh sinh con khudt tdt Bdu khi tru; vdn d~c bong ken ken Sung va thO' l(li dong rudi dUUng dai Mil v4n sdng NgAm n~ hoa vang chQ't dQng bOng kem gai Uuc mO' lam d(li cUQc MO' sudi toc v~t chung vanh khan tang trAng Nay mf ylu em thO' cha gia Ddt nuue t6; yeu Nay chi nay anh BAc Nam than thuQc Mn nghin nam van hiln Tri?u trifu bOn lay dan ånh mAt chung IOng Co nht1ng trang tUyft sAc giai nhan Va thu; cO' nhu mQt doa hoa h(Jng Trung i1i?p måi cheo håo hun Hoa sAp nu va m(ft trui sAp l(fn Chiln su 14y lung Va hoang Mn... Nhung h(lnh phuc nghin nam chlthdp thoång sau lung Oi Ihu; gian se dju dang bay th4ng Va tru-uc møt bilo bung hf I~y Que huO'ng nay v4n bOng tdi tram nam Ai då ddt tudi trai t6i trong hung tan vi ky Nlu ch4ng du-ng dQy VUO'Tl vai nguuc møt ngua cdm B4ng III do cO'm åo ban phåt hdm hiu Vui sU-c m(lnh bdn nghln nam dllng nuuc B4ng lUa måu giåo diiu _ Va blnh minh ... Ngo(li v(Jng nQi Ihu l(Jc lua phån trAc Va ånh dUO'Tlg quang huy hollng phia truuc KMng ehl rieng to; Rlle rO sau lung Ma hO'n såu ch~c tri?u -" han dan ng~m hUn cui m(ft Nglla sAt Thien VUO'Tlg kM thl bung bung Hoai nifm cha 6ng Håy nAm Idy RO'i gi()t nuuc mdt bi thuO'Tlg Va buuc vao lich su. eho con chim nho trong l;mg cao hoang nhan MO' nglla sAt Thien VUO'Tlg Phu Ddng

thilt

rna

Umg Van 36


kh~p khi~ng

vi m<}t chån bi teo. nho Blnh ho.an to.ån th6ng cåm v&i Håi vå anh cha etQ'i ml)t ca h<}i khåc. Ca Håi lul'ln lul'ln vui ve, I~c quan, thån åi, cO-i mO- v&i mQi nguai vå l~ h<}i nay khl'lng phåi do. Binh chu lung lå,anh khl'lng bao. gia an h~t et<}ng må chinh Håi gQ'i y. Khå låu khgu ph§n cua minh. Bao. gia anh sau l§n n6i chuy~n et~u ~i~n, ml)t ding dånh ml)t ph§n nho ~ t~ng et~m Håi bÅt ngo hoi Blnh: bi~u, mai mQc nguai. nåy nguai - Hinh nhu trucrc anh O- Tån khåc. Dåy lå ml)t hi~n tUQ'ng l~ bO-i Hi~p? le khl'lng ai etu no. v&i ph§n an cua - Dung, t6i o. et6 låu låm. minh, lÅy etåu thua må nghi (f!n - B~n t6i cilng O- Tån Hi~p. Tl'Ii s6ng lå nho anh l1y. chuy~n an nghia, cho. chåc. Håi thi Binh im l~ng lång nghe. Håi k~ khl'lng hå b~n tårn (f!n etiåu et6. Anh ti~p, g§n nhu thi th!m: cuai n6i tinh ba mai khi c6 ai tu - CMng t6i c6 b6n nguai,anh ch6i: ÅY chi huy. K~ ho.~ch khl'lng c6 sa - An gium t6i cåm an må, lam hO- nao. ngo.~i tru cåi etja hån kh6ng an gium cåi! xai etuQ'c. S6c rung cling etanh chju - Bl) c~u cÅt bao. tu å? MQt vÅt gil1a rung gia. cam be hai be ba lÅY gi rna s6ng, meo. con ch~t ill1a nguo-i. - S6c rung? - Vång, anh i.y, chung toi gQi - T6i etåu phåi nguo-i pham. T6i cb~t eti s6ng l~i r~i rna, an ehung et6 anh ÅY la S6c rung, lanh l~, lu~n låch, kh6n ngo.an ung bi~n kh6n tbi tMm thåp gi, chi phiån cåi bao. luong. Cå bQn chi eti theo. må anh tu mÅt c6ng lam vi~c, th6i c:1! n6 nghi cho. kho.e. l1y thi s6ng to.ån bAng cåy lå, r~ cu, Håi etua cQ't nhung ctlng c6 luc bao. nhi~u thlfc ph&m dånh h~t cho. anh tr~m l~i, trang nghiem: chung t6i. - Dua v&i cåc anh v3Y thl'li, xin - L~ nhi, låm sap chju etuQ'c? - DuQ'c, phåi c6 y chi m~nh gM moi cåc anh tlf nhien cho.. T6i mO-i låm vå phåi ki~n tri t~p luy~n. Anh th~t long ma. T6i c610i nguy~n v&i l1y giå eti~n han nua nam c:1! luy~n l,i tl'li etang hQc, etang c6 no.i guang suc chiu etlfng vå thich nghi v&i mQi mc)t nguo-i, mc)t 6ng th~y lan. thlfc ph'm muu sinh ... Nhl1ng luc n6i nhu v~y Håi c6 ve Binh tåi ml)t, anh n6i etut quang xa vÅng va trån trQng lÅm. Binh nhu bj h\1t hai: . thlfc Slf bi 16i cu6n bO-i nhl1ng etil!u . - C4u n6i b~n c4u O- TAn Hi~p? Håi n6i. Anh tim cåch etung g!n - Vång. Håi vao. nhl1ng gio quån giåo våo - nn gi v~y? khoå cum. Hai nguoi nAm såt Mn nhau, d~n da Blnh gQ'i chuy~n: - T~o., T~o. nhi. Anh ÅY nho co.n - K~ t6i nghe chuy~n c~u etuQ'c lÅm. kh6ng? Binh ch~t sl1ng, anh nhln Håi . Håi e de: trung trung khl'lng n6i etuQ'c lO-i - Chuy~n gi anh? nao.. Håi tinh y thÅY ve thl1t thuong - Thl chuy~n cåi chån,chuy~n cua b~n, nåm tay Binh hoi nhanh: l nhl1ng ~t thuang, chuy~n nhuong - BQ anh quen anh T~o. å? cam xe åo. cua c4u, chuy~n 6ng th§y Binh kh6ng trå lai, anh ·hoi: gl et6 c4u vAn thuang nh4c. - R~i chuy~n ra sao.?T~o. o-etåu? Håi cuo-i, anh n6i nho. nho, C3u n6i h~t eti! khiem nhuong: - Khl'Ing ra sao. cå, anh. Thua. - C6 gl etåu anh! Tl'Ii tr6n tr~i, bj T~i bQn t6i! Di ba muai båy ngåy båt vå chju nhl1ng h~u quå cua n6. chu it etåu må cu quanh quanh Blnh thuang thl'li. tro.ng rung. Khl'Ing eti n~i, et6i quå Håi chi n6i c6 th~. Blnh g~t gu anh. C6 it thlfc ph'm chu'n bj an nhung kh6ng ti~n hoi tMm. Doi nåm båy ngåy lå h~t, sau et6 s6ng s6ng phu-c t~p trong til bu~c con . c§m hai. Anb T~o. cgn tMn, tich nguoi phåi de dl)t, phåi chung mlfc. lily, chl'ln dÅu mang etuQ'c cå ba-lo l~i.

luang kho chia h~t cho. bQn tl'li må cilng kh6ng etu tbi~u gi:.. Håi ngung l~i, tbo- dåi r~i n6i ti~p, giQng ngh~n ngåo nbu c6 nu&c mÅt: - Kh6ng c6 chung t6i thi anh l1y eti xa råi. Anh ÅY blnh thuong chu c6 sao. etåu nhung anb l{y khong chju eti. Chung toi c6 n6i nhiåu låm chu, tlnh hlnh tuy~t vQng quå ma, tho.åt etuQ'c nguai nåo. mung nguoi et6 nhung anh ÅY båo. ai xui anh ÅY bo b~n be tro.ng luc ho.~n n~n la xem thuong, la xuc ph~m (f!n anh ÅY vå cÅm chung t6i khong etuQ'c n6i (f!n etil!u nåy. Anh ÅY nghi~m låm, chung t6i phåi tuAn theo.. - Råi sao. c~u bi båt? - T~i toi cå anh~. Nghe ti~nggå gåy b~n Mi~n råi rna, t6i khong nga c6 cåi etån bien phong giIla rung. TMy c6 b6ng nguai, toi lam hi~u xin cÅp cuu. T~o. thÅY tl'li c§m cåi åo. trAng quO' quO', anh ÅY nhåo. ra keo. tl'li l~i vå etjnh dAn chung tl'li lui såu våo. rung nhung kh6ng kip nila. Cå mc)t trung etQi tua ra bao. våy, h§m he lung S\1C. HQ bAn ch~t ngay hai nguai, bAn gAy chån t6i. - T~o bi bån å? - Khl'Ing. - Bi båt? Kh6ng bi~t nhung ch4c kh6ng. N~u anh ÅY bj båt, t6i ch~t råi. - Sao v~y? - T\1i n6 c§n gil1 ml)t nguoi c:1! etiåu tra. T\1i n6 bi~t c6 b6n nguoi må. Tr~i n6 thl'lng båo. cho. tÅt cå ' cåc et~n bi~n phong bi~t vi~c bo tr6n cua' bQn toi. Cå trung et<}i truy lung cå ngåy, våo sAu tro.ng rung nhung toi bi~t khong c6 anh T~o. trong et6. - Chu T~o o. etåu? - Kh6ng bi~t, nhung anh Åy kh6ng ch~y vao. rung. LQ't"d\1ng luc bQn hQ bao. våy ete båt chung toi, anh ÅY ch~y nguQ'c vå phia etån bien phong. Blnh hoi, giQng thAn tho: - V3Y c6 hy vQng tho.åt kh6ng? - Anh nghi c6 tho.åt etuQ'c kh6ng? Håi hoi l~i . Cå hai eteu im l~ng.

Lang Van 37


"di nhåy d~m khOng c6 gl C\lt hung cho bAng moi nguai ta nhåy rna bi til' ch6i ... " Vinh thå dai, cAn nhin trong b\lng nhu v4Y rC5i l!o d!o trå ve ch~ mlnh ngC5i. Cilng may, khung cånh vil truang t6i hu, thi~n hil- l~i dang d4p dlu keo nhau ra piste n~n kMng ai ~ Sr ~n Ong trung uy phi cOng d~p trai dang lui thui keo ngh~ ngC5i xu6ng. Toån thÅy b~n "trå ve tay kMng", cuoi henh h~ch r~i nAng ly bia l~n : - Du m~ bi Vi~t c~ng bin trung tim cOng khOng dau bing bi riguoi d~p til' chOi bån tango vua r~i. UOng v&i tao m"t mi~ng cho trOi n~i bu~n di may. T~i may lin å khOng c6 duc n~n mai bi trai ph,t . nhu v4y ... Vinh nAng ly bia l~n, mim cuoi meo m6, rån buOng m"t cAu pha tro cho då x~ du chang bi~t cAu nay rÅt xua, rÅt nh,t: - HOrn nay tao di nhåy d~m qu~n coi ngay. Toan li~c nhln sang ban nguoi dån ba vua... can dåm til' chOi lai moi cua Vinh, nua dua nua th4t: - Thai bu~i chi~n tranh lo~n l~c n~n sinh ra nhieu thu dan bå... mÅt tu cåch. Kh6ng chiu nhåy thi di bal lam ch6 gl ~ cho 6ng truång phi cO' tOi bi t!n to. M~, cåi qu4n li Phu B~n qu~ mua vå nho chUt t~o nay sao rna (le ra lAm con nguai... ky di. NhAc ~n "Phu B~n", hai nguoi phi c6ng chQ't nghi ra dieu gl, cung dua mAt nhin nhau, thoång ve bOi rOi, kh6 hi~u. Phu B~n la m"t qu4n li qu~ mua, nho be va ngheo nan nim xeo xeo giua khu tam giåc cao nguy~n Ban M~ Thu"t, Pleiku va Tuy Hoa v&i dAn 50 vua thi~u 56 vua Vi~t Nam kMng t6i vai ch\lc ngan nguoi. Troi cao nguy~n rung nui Truang SO'n day d~c vOn dA d~ buC5n, Phu B~n con buC5!l hO'n gÅP mÅy 14n 50 v6i cac nO'i khåc ... Cho n~n, til' cOng chuc cho t6i lfnh trång, h~ ai c~m cåi I~nh thuy~n chuy~n c6 chu PhU B~n thl nu6c mAt nguai nao dIng chl.!'c trao ra.

Ung Van 38

ChuYØn Tinh Ngu(}i Phi-Cong . Tru&ng-sO'n Le Xuan Nhi nnh chl dfP khi con dang du Da; m4t vui khi dl vfn eau thi ThU' vilt dung xong. thuyin tr6i chd- d& Cho nghln sau 10' lung vcfi nghln xU'a... Hb Dzhh


hO'n ,tl,li minh me)t chut, con "con CAch etåy m~y ngåy, hai 6ng phi nho" gl nila. c6ng tr4'c thång cua phi etoån Th§n - Tao ngo rAng c6 ta mO-i tu etåu Tuqng 215, trung uy Vinh vå trung ve etåy. Dån Phu BISn låm gl c6 uy Toån eteu meo m~t khi thÅY ten nguoi et~p nhu v~y. minh tren bång phi I~nh eti bi~t phAi Phu BISn 15 ngåy. Th~ nhung, khi Toån lu~n: etAp tr4'c thång xu6ng sAn ti~u khu - Tren th~ gio-i nay nO'i nåo I~i ~ bAt et§u cho 15 ngåy bi~t phåi, chång c6 nguoi 4~p. C6 4ieu" o thånh ph6 nho, h! em nåo c6 nhan våo trinh di~n tinh truong xong, sÅc mQt chut lå bi thien h~ ... cuai phi hånh etoan mO-i nh~n thÅY Phu lien cho nen mlnh it khi nhhi thAy. BISn kh6ng ~n n~i t~. Tuy ph6 xA Vinh g~t gu et~ng y: nho chut xlu, qu~o xe dlp vai cAi etA - Tao nga rAng em nåy c6 ch~ng trå ve ch~ cu nhung cung c6 et§y etu r~i hay lå etåo le clla 6ng tinh hAng quAn, ti~m ån... HO'n nua, truong cling nen. tinh hinh chi~n s4' ky bi~t phAi nåy - Kh6ng phai etåo cua 6ng tinh tuO'ng et6i em, ngoåi cAc phi VI,I ti~p truOrig etåu! May cu coi hå tinh m~t t~ cho cAc et~n b6t th6ng thuong va may ... c6 h~n nhu v~y thi 6ng tinh , tåi thuO'ng VO- vltn, Vinh va Toan c6 u6ng thu6c lieu ding kh6ng chång c6 chuy~n gl lam. dåm. H~i chieu, nMn me}t ngay ky Bån tinh eta dnh, hay ~ y nhung ni~m gi et6 cua su etoan 22 be} binh, cung mau quen, luc tr4'c thång 4åp 6ng tinh dåt theo ml}t 16 nMn vien xu6ng bl} tu I~nh su 40an 22 thi cung cAc phu nMn etAp tr4'c thång Vinh eta quen ngay hinh ånh chi~c len .Quy NhO'n et~ chung vui. Ti~c åo dåi tha thuat et6. tung trong be) tu I~nh xong, 6ng Ti~c tung o be) tu I~nh xong, c6 tinh nlSi hung, moi tÅt cå nhån vien chut hO'i men, phåi etoån chÅt len cung phi hanh etoan tr4'c thång ghe thåm vu truong Dancing Palace, , mÅ)' chi~c xe dlp ph6ng ra phi truong. Tlnh co Vinh ng~i phla sau nO'i I(mg IAy nh~t dua thanh ph6 sAt ngay c6 nang m~e åo dåL Mui Qui NhO'n. nuac hoa thoang thoång diu dång' K~ tuluc phåi etoan cua 6ng tinh elia nguoi thi~u phl,llAm anh ehång truång buo-c len phi cO' å Phu BISn, ete)c thån xa nM eåm thÅy b~i h~i Vinh etA ~ Y~n mQt nguoi etan ba trong d~. et~p. Nang khi~n Vinh chu y boi Ngang ml}t ngå tu 4uong, ehi~e truo-c h~t, cåch An m~c cua nang xe qu~o hO'i gAt, nguoi Vinh ep hån khåc hån vo-i nhl1ng nguoi trong sang nguoi nang. Quåi I~, etoi phåi etoan. Chi~c åo dai nang m~c cMng etå g§n bi~t bao nhieu nguoi nM nh~n nhung sang trQng, cÅt rÅt etån bå, etå 6mÅp trong tay bao kheo. Thlf hai, hlnh nhu phl,l nil nhieu tMn hinh b6c lUa rna chua nao trong phåi etoan cung c6 ch~ng I§n nåo chång cam thÅy xue etQng thåp tung, rieng nang la nguoi duy nhu I§n nåy. C6 nang e6 ve rÅt tung nhAt kh6ng c6 b6ng lang quån mQt ben. Chlnh s4' c6 etO'n cua nang etA tråi, etQc thÅy nhl1ng thich thu trong lam long Vinh ... thlSn thuc. Thu ba, ånh mÅt Vinh, mlm euoi nh~ nang rÅt et~p, cO- chr diu dang quy nhang. NI,I <;uoi chl cong len chut phåL Su6t quAng etuong bay tu xiu å vånh m6i th6i. Phil BISn ve Qui NhO'n, Vinh' etA n6i Vinh cang tMy eho-i vaL Oi, nl,l ra etieu nay vo-i Toan qua h~ th6ng cuoi eua nang mO-i et~p, d~ yeu vå bi intercom cua phi hånh etoan m~t låm sao. N6 vua nhu eh~ gi~u - Måy c6 ~ y thÅy con nho m~c vua nhu mai mQc khieu khich. Tu åo dåi chÅm eten kh6ng? , nhien Vinh thAy tai ehang n6ng Toan cuoi: bung. NI,I euoi elia c6 gAi i~i eong ' , - Måy tinh mÅt th~t. lao cung them chut nila. Nang chång e§n ehe gi~u ånh måt etang li~c nhin nguoi ~ yngay tu.luc em buo-c len phi cO'. phi e6ng I~. Vinh eåm thAy nhu C6 nång c6 ve bAng tulSi hay 100n

minh trå thånh mQt ~u hQc tro mO-i Io-n, nguqng ngung etua måt nhin ra ch~ khåc, trånh ånh mAt nang. Nhu thich thu vi etå lam ml>t nguoi etan 6ng b6i r6i, e6 gåi tåo b9-0 hoi cMng: - T~i sao t4' dung,m~t 6ng I~i 40 bung len nhuth~? Vinh kh6ng bi~t tra lai ra sao, mu6n te xiu tren xe. CMng kh6ng ngo c6 nang b~o v~y. Nhung may mÅn thay, trong xe ehång ai hi~u etuqc tårn tr~ng hai ngu ai, tuång . ehang kh6 chiu vi chi~c xe ch~t chl>i. . Ong tinh truong ng<5i gh~ truo-c, bu6ng ml}t eåu v6 thuong v6 ph~t: - G§n tO-i nO'i r<5i. Chiu kh6 me)t ehut eti hå con... Vinh quay nhin e6 ta, va t4' nhien chang tMy minh yeu tha thi~t nguoi etan ba xa I~ nay. Changc6 ra ve thån nhien: - T6i thÅy hO-i... ch6ng m~t. C6 gåi cuai khanh khåc~, gi!u cqt: - K~ cung I~! Ui tau bay luqn len luqn xo6ng chång sao, xe mO-i qu~o ml>t cåi 4å ch6ng m~t. ChAc anh chua bao gia ng<5i xe ei? Co nåy etåo ~ th~t, cåy mu6n I~ng rna gi6 chång mu6n ngung. May quå, chå'ng 4ang suy nghi dm m(>t cåu trå lai thi chi~e xe dlp 4å dung truo-c clSng vii truong. MÅy chi~e dJp sau eung vua tO-i. Ca phåi etoan the o nhau buo-c vao, chia nhau ng~i råi råe. Phi' hanh etoan tr4'c thång ehi~m nguyen ml>t ban xa nhÅt. Tuy ng<5i ,xa nhung Vinh vAn ~ mÅt theo doi "et6i tuqng". Va chang· eim thÅy suang ren nguai khi thinh thoang bÅt etuqc ånh måt bl m~t clla nang nem sang. Vinh nM; truac khi etung len mai nang nhay, chang då ~ Yva thAy chi~e åo dai cua nång quay cu~ng tren san nhåy våi ml>t 6ng quan bl} binh khåe trong phåi etoan. Lue trå ve ban ng<5i, nang nem ånh måt salig phia Vinh nhu th§m bao: "Con cha gi mla ma chua mai t6i ml>t bån... " V~y rna khi eti~u tango

si

ilmg Van 39


nlSi I~n, Vinh trinh trQng buac sang, khom nguai xulSng chla tay ra thl etuQ'c nghe m~t cåu trå lai... v(i nåt con tim: ' "R't ti~c, tOi khOng bi~t nhåy". Mai etau Vinh tud-ng nang etua dai n~n cuai cuai va mai m~t lin nua. Nang li~n xoay nguai eti, sAng giQng trå lai: - Xin I~i, tOi etA båo Ong r6i, tOi khOng bi~t nhåy. Luc 'y Vinh mai "tinh m~ng", th'y tråi tim etau nh6i. CMng eti nhåy etlm etA gan chyc nåm, tu khi con la cO-u hQc tro, chua bao gia bi xu t~ nhu th~ nAy. M~t phan vi chang cao r'å o d~p trai, phan khåc la vi chang luOn luOn c4n trQng truac khi etua tay mai ai ra san. Giua ti~ng nh~c bO-p bung, Vinh nång ly bia I~n u6ng c,n, bu6n quay quAt vi t4' åi bi tlSn thuO'ng tram trQng. Chang tlJ' hoi mlnh Iln nua rAng nguai etAn bA ky iI~ nåy la ai nhi? Nang et6ng vai tro gl trong ca quan quy~n llJ'c cao nh't cua thanh ph6 Phu B~n nay? NMt etinh nang khOng phåi dån etia phuO'ng. Cåch In m~c vA trang eti~m cua nang chu-ng minh chuy~n et6. Nang la VQ' I~ cua Ong tinh trud-ng cMng? Hay m~t thu- gåi bao hll-ng sang? ... Nghi toi et6 long Vinh chung xu6ng. Di~u nh~c bebop nlSi I~n. ToAn

et~t ly bia xu6ng ban, sua I~i quln åo, thAt I,i khln quAngclS r6i v~ vai Vinh: - Tao eti trå thu cho may etåy. - MAy lAm gl? - Tao s~ mai etuQ'c nAng nhåy voi tao m~t bån. - Rån etung lam "mgt m~t quån chung" nhu tao. ToAn IAc etlu, n6i nhu etinh et6ng c~t:

- Tao khOng nhåy etuQ'c vai nAng, may etung gQi tao lA thAng ToAn. Tai ban nguai etAn bA, Toan cui nguai xu6ng, etua tay I~ et~: - Thua I~nh va nhån danh trung tuang tu I~nh KhOng quån, tOi ... mai cO bån nh,c nay ... CO nAng nguac mG-t nhln Toan cuai: . - Dang nhåy etlm vui ve sao IIJ.i c6 tu I~nh khOng quån IQt vAo etåy? Toan trå lai tinh ba: - CO khOng bi~t, tOi lA nguai khOng quån duy nhgt d- 4åy nen tai... et~i di~n trung tuong tu I~nh mai cO nhåy m~t b.n. Xin mai cO. Toan vua du-t lai lA ban tay etA mau mAn chyp I'y tay nguai etan ba keo nh~ ra. Nhung nang khOng vua gl, dAng tay I,i, IAc etlu: - Ong dm ly do khåc eti, tu I~nh khOng quån nghe c6 ve quan quy~n quå, tOi khOng th(ch quan quy~n.

gui cung vil cåm hung nhln c1Qc bAi "No;

Ilen b4y chim nho IIU'un sau"

no1 ttii cOng co vU'un sau cOng nghe chim nho gQi d~u ngay len vaD dcjng tuylt ngQp tu hien dQc thO'b{ln ch{lnh thU'.O'ng chim kMng giay b{ln 01... cai kilp IU'U day chUng mlnh hit I(mh sau ngay hlJi hU'cmg!

nguyln

ba dinh

lAng Vån 40

Toan etu-ng thång nguai I~n, ri5i ngln ngu m~t chUt, chi tay v~ ph(a Vinh etang ng6i nhln sang, cuai cuai n6i: - VO-y tai et~i di~n Ong trung uy trud-ng phi ca et~p trai cua tOi etang ng6i.. rlu ri b~n kia mai cO m~t bån etuQ'c khOng? CO nAng li~c xeo Vinh m~t cåi r6i IAc etlu trå lai: - Ong ÅY rna et~p trai gl, cu- nhu con gåi, lu etu ch~t eti duQ'c. TOi etA tu ch6i nhåy vai x~p, I~ nAo I,i h, mlnh nhåy vai etan em? Ra thl "ba n~i" nAy kh6 tånh va etåo ~ th.t, nhung chång l! mlnh chiu thua? Toan etua tay gAi etlu: - VO-y cO mu6n tOi et,i di~n ai? Trung tå tinh trua-ng chAng? TOi etåu c6 quen Ong ta. CO nang tån ohio IAc etlu: - TOi khOng thlch nhåy, chi c6 vO-Y thOi. N6i xong dng lam m~t nghi~m, xoay nguai nhln ra piste. Nang tua-ng ToAn s! bo eti nhung khOng, chAng blnh thån et4y hai chi~c gh~ hai b~n ra ~ Igy m~t khoång tr6ng. CO nang hai tMt sAc, hoi: - TOi etA n6i lA tOi khong thlch nhåy, Ong etinh lAm gl v~y? Toan trå ld-i thån nhi~n: - TOi s~ .. qul xu6ng etåy må I,y cO cho ~n khi nAo co chiu ra nhåy vai tOi mai thOi. N6i xong; Toan lom khom ven quln I~n nhu sAp sua qul xu6ng IIJ.y thO-Y. CO nang gi.t mlnh, xua tay lia lia, hOt hoång n6i: - TM... thua, tOi xin thua Ong. Ong lam "O-y ky ch~t! D~ tOi ra nhiy voi Ong. NhiFng Toan IAc etlu, vin ti~p t\lC lam ra ve nhu sAp sua qul xu6ng thO-t: - KhOng! CO kh6 dnb lAm, tOi nh't etinh phiL.. I~y cO mai etuQ'c. Nguai etAn hå I,i cang h6t hoång, 'nAm Igy tay Toan: - ThOi thOi, Ong cho tOi xin, tOi .xin 16i. Ong rna I,y tOi a- etåy thl ngay ngay mai s! c6 hlnh etAng båo... ' Luc b'y gia ToAn mai etu-ng thång ngu ai, keo tay nang etu-ng


len, cu&i h~ h~: - Cåi tro nay coi v~y rna etuQ'c vi~c låm. Co bi~t khong, toi lAy etuQ'c VQ' ding nh& cåi man ... ham ll,ly nåy. Ngu&i etan bå b~t len cu&i khanh khåch. Toan d~ nang ra piste tru6c, etung ll,li uhln sang Vinh, giO' ml)t ng6n tay len tr&i ra 'dAu chi~n thång. Vinh låc d!u, cu&i, nAng ly bia lam dAu chuc mung. TrO- v~ bån sau bån nhl,lc, Toån n6i v6i Vinh: - Tao... trå thu cho may etuQ'c råi et6. Ten em la VAn. Nang khfmg phåi lå ngu&i O- etAy. - Nång ... c6 chång chua? Toån nhiu måy nhln bl,ln vi nh~n ra cAu hoi d6 rAt... dung dån etang hoång. Quen nhau etå IAu, Vinh chua bao gi& thAy bl,ln hoi cAu d6 v~ mc}t ngu&i dån bå. ThAy bl,ln nhin mlnh nhu vh, Vinh h6t hoång chua hia: . - y tao mu6n n6i, nång låm di gl O- thanh ph6 nåy? - Cåi et6 thl chju. Tao ~ dånh cho måy tim hi~u. . Vinh cui et!u c6 giAu ti~ng tho- dåi' låm Toån cåm tht{y åi ngl,li. L&i tu ch6i ra piste cua mc}t ngu&i dan bå dAu c6 gl dAng d~ cu c~ u trO- nen s!u thåm nhu v~y? Toån nAng ly bia: - Bån t6i may ni mai Vån nhåy eti Vinh. ' Vinh xoay ly bia trong tay, låc et!u: - Måy nhåy eti,tao Mt- hung råi. Chång gQi them bia råi cu ngåi et6t thu6clå lia lja. "Dåo d~p th~ kia må khong nhåy thl~ .. ~ tao", Toån n6i v~y råi etung len sang mai Vån nhåy nua. Vinh ngåi llim li u<Sng biahut thu6e nhung c~p måt khOng th~ rai VAn etuQ'e. D~p diu theo eti~u nhl,lc v6i Toån, Vån thinh thoång ll,li dua måt li~e nhln Vinh., Anh måt nång såc nhu dao, Ulla nhu thåeh thuc, nua nhu mai mQe. Vinh kh6ng bao 'gi& ghen v6i T oan vi bi~t bl,ln minh ehi thfch dua. Nhung sau våi bån, Vinh thåy mlnh kh6ng th~ chju n15i cåi kh6ng khl nåy nua. N6 ngl)t ngl,lt låm sao Ay.

Chång 'khong th~ eti v~ vi chl,l'a 'bi~t ngu t<Si nay. Chuy~n an å cua phi hånh etoån do toå tinh dåi thQ nhung eti chung v6i phåi doan, chua ai ra v~ h~t thl mlnh c~ng chiu, dånh eM. Hay lå ra bi~n h6ng måt v~y. Ngoåi d6 con c6 tr&i cao, s6ng v~, chÅc chÅn d~ tho- hO'n ngåi etåy nhin nång vi vut. Nhån luc Vån quay m~t eti, Vinh l~ lång etung d~y bo ra ngoai. Tru6c måt Vinh lå tr&i eao vå bi~n cå. Tr&i trong våt kh6ng mc}t gQ'n måy. B6ng trang treo lO' lung, ehi~u xu6ng chut ånh sång diu dång, huy~n åo. Bi~n kh6ng xa lÅm, ttl- dAy chång c6 tM nhln thåy tung dQ't s6ng et~ xo våo ba, v~ bi b()p, gi6 th~i ri råo ... Dung yen ngåm bi~n 'm()t lue, long Vinh diu ll,li. Chång måi h~t di~u thu& nåy ~n eti~u thu6e khåc, suy nghi mong lung v~ cuc}e dO-i. Hut ~n di~u thu ba, tfnh quay trO- våo lAy cha i bia thi Vinh b~ng nghe ml)t ti~ng etAng hÅngnh~ sau lung. Chång quay ngu&i ll,li. VAn da dung d6 khOng bi~t tlf bao gi&. VAn hoi, giQng e de chu khQng ng6 ngåo nhu luc ngåi tren xe dfp vå lue tu eh6i lai mai nhåy: - Xin l~i ong, O- trong kh6i quå, ong cho t6i etung ngoåi nåy v6i ong etuQ'c khong? ' Vinh cu&i: - Ngoåi nåy buån låm, ehi dånh eho nhung kL. co etO'n. N~u chj chju n15i thi xin m&i... Vån khong n6i gi, ti~n tO-i dung gh ben chång. Vinh thåy ban tay clim di~u thu6c cua minh hO'i run. Cå hai cung nhin ra bi~n. M()t luc, VAn n6i: - Dng Vinh, t6i xin l~i ong. - Chj c6 lam gl etåu. - Dng etung gQi t6i la ehj nua, ~6i xin 6ng. T6i thånh th~t xin l~i 6ng, ong Vinh I,l. Dång le toi khOng nen låm nhu tM. Vinh thAy tlf åi minh duQ'c vu<St ve, khoAi chi lÅm nhung vAn con cay cu: -' Toi bi ngu&i ta.. hih hui quen råL Chj .. å co ching c6l~i gi cå. Toi chi gi~n minh kh6ng bi~t thAn bi~t ch~

ph~n, cu hay dua doi nen nhi~u phen bi ten to. Du6i ånh trang m&, Vinh thAy ll,li n\1 cu&i bi m~t cua nång: - Dng n6i xl,lo. D~p trai hung dung nhu ong thiai dåm ht{t hui... - T oi khOng dåm. N~u hUng dung thl tfli etå cMng... eto m~t ~ bi ngu&i ta cu&i. N~u d~p trai thi da c6 ngu&i chju nhåy v6i t6i råi. - ;:roi bi~t l~i råi, vi th~ mO-i ra etåy ~ xin l~i ong. Må sao Qng kh6 tinh th~, cu day nghi~n mai, flng mu6n toi phåi lam gi nua etåy? Vinh et()t ngl)t nåm lÅy tay nång: - Toi mu6n båt thu&ng c6. VAn <1~ yen bån tay nång trong tay Vinh, cuai, hoi rih~ nhång: - Dng mu6n VAn thuang gi? - Vån phåi nhåy v6i tfli ml)t bån. Vb g~t etliu: - Gi chu nhåy thi d~. Xong ngay, 6ng trO- våo toi se nhåy v6i flng. Nång toan quay våo nhung Vinh niu lCJi: - Khong, toi mu6n co nhåy v6i toi... O- ngoåi n,å y cO'. Bån sÅP t6i se lå mc}t bån paso, co VAn c6 bao, gi& di paso tren cåt chua? VAn ngCJc nhien: - Tren cåt å? T6i chua bao gi& tMy ai nhåy paso tren cåt eå. - DuQ'c cM, c6 di~u toi phåi xin phep c6 ... cd-i giåy ra truo-c. D~ cåt lQt våo b6t-et&-s6 thi kh6 låm, ngåi moi cå ngåy vAn cu con cåt. VAn b~t cu&i: - Thi ra flng trung uy phi cong cGng con bi~t giu gin quån trang quAn d\1ng 'cua chinh phu nhi. Chå bu v6i... ' N6i t6i d6 nang ngung b~t nhu bi~t vua 16 l&i, xong lCJi ti~p lufln: - Vh thi flng cd-i giåy ra di, toi nhåy v6i ong. Mau di, ban nhCJc såp chO'i råi et6. Ttl- trong, ti~ng håt cua c6 ca si nåo et6 vQng ra, d~p dån: "Ngay nao niim xua long ta uuc mO', ngoai nui bien cuo-ng ngay dem hung hO-, vm trong que ca Idng trong suO'ng mO-, nhu thuo-ng ai dem ngay ngong trong am thd;" mQt bOng... "

. Ung Viin.41


Duoi ånh trång rna, Vinh say sua dlu Vån di tren cåt. Buoc chAn hai nguai nhun nhåy nhip nhång. Vån thich chi turn tim cuai mAi. Nång t\1 hoi t\li sao nguai ta khflng bao gia t~ chu-c nhung bu6i. d\l vO tren cåt nhi? Duoi trång thanh, c6 gi6 måt, s6ng v~ ri råo, ti~ng nh\lc d4p d~n, con cånh nåo d~p vå dnh han... GAn I gia sång, tuy dlu 6c c6 phln ngå nghieng sau hø-n ch\lc cha i 33, Toån bAt dlu ~ y ~n S\1 vAng m4t cua b\ln mlnh. Toån le nhc voi mly ngu ai Hnh ca phi ng~i cung bån: "BO khi, thAng phi cOng... thlt dnh nAy bo di dAu nhi? Hay n6 ra bi~n t\1 til chång?". Toån pha tro r~i t\1 mlnh cuai Ily mlnh, chång c6 ai cuai theo. Chång u6ng c\ln ly bia r~i ngG.t nguong du-ng d4Y buoc ra ngoAi di dm Vinh. Ra ngoAi, khOng khi trong IAnh vå gi6 th~i måt rqi låm can say trong dlu Vinh diu l\li. Toån du-ng . im m~t luc vA hoång h6t khi chqt nhln thly dOi b6t-d&-sO cua b\ln mlnh nAm tren them. Quåi IIJ, thAng nåy di dåu må cåi giAy en dAy? Tuy bi~t lA b\ln khOng khung ~n n~i bo di t\1 til nhung bån dnh to mo thuc d«y, Toån buoc xu6ng cåt di b~ ra bi~n ~ dm Vinh. Dang di b~ng Toån ngung l\li. Hlnh nhu phia truoc m4t chAng, xeo xeo phia tråi, c6 b6ng cua hai nguai dang quln Ily nhau d6 dåi tren m4t cåt ... Toån nhu tinh hån. ChAng chqt nho lå chång bao låu sau khi Vinh bi~n mlt, hlnh nhu VAn cOng bi!n thea lufln. ThAng Vinh nAy coi lAm Il... u slu th~ rnA gom th4t! C6 ly nåo hai dU-a chung n6 IlJi lAm ra cåi ve "dnh trong nhu dA m4t ngoåi con e" ~ che mÅt mlnh? Toån til' til' buoc tung buoc m~t v! phla hai nguai. Dlch thi r~i. Toi gAn chUt nua, ToAn tMy quå lå thAng b\ln mlnh vå VAn dang quln Ily nhau. May quå, chung n6 vAn con ... m$c quln åo dly du. Toån dung yen m~t phut, dnh len ti~ng gQi nhung nghi sao IlJi d~i y, quay nguai buoc di. ThOi, hAy ~ cho chung n6 yeu nhau. Con ilmg Van 42

mlnh, du sao mlnh cOng dil c6 vq... å nhå. B6ng ToAn tråi dAi, rna rna tren ba bi~n I~ng gi6 ...

• • •

Til' d6, hai nguai trå nen gln gOi. Khi trå l\li Phu \B~fl, Vinh s6ng nhUng ngåy nhån nhA nhlt cua cu~c dai phi cflng bi~t phåi. Nhån nbl vA trån ng$p dnh yeu. Duy chi c6 mc)t dieu lAm chAng thÅc måc, åy nåy: cho ~n gia phut 'y', chång chua bi~t gl ve VAn ci. DA mly lin, Vlnh mu6n "dAo sAu" them mc)t chut vAo quå khu- vA S\1 hi~n di~n cua VAn l\li cåi qu$n li heo hut nåy nhung VAn nMt dinh d'u kino NAng hoi: - Chuy~n d6 c6 quan trQng khOng anh? Vinh thånh kMn: - Quan trQng lÅm chu-, vi anh yeu Vån. Til' luc g4p nhau, Vinh dA n6i yeu Vån nhieu IAn r~i, nhung IAn nAo nghe v$y nång cOng chi cuai. Un nåy ciing th~, VAn cuai cuai: - Vån bi!t, anh yeu Vån lÅm... - KhOng Vån \l, an~ khOng dua, anh yeu em th4t. N~u anh c6 th~ IOi quå tim ra ngoAi cho em nhln th'y r~i l\li nhet n6 våo rnA... khOng ch~t thl c6 l! anh dil låm r~i. Vinh n6i bAng mc)t giQng rlt tha thi~t nhung VAn IlJi b$t len cuai: - Tån tinh hay nhung hai re tien! Ai l\li låm tM bao gia! Nhung du sao thl VAn cOng c6 m~t tin mung cho anh. ' Vinh hon hå: - Tin gl? - Vån cam doan voi anh Vån khflng phåi lå ... Vi~t c~ng. Anh sq chuy~n nAy lÅm phåi khOng? Vinh cuai: - Em lå Vi~t c~ng thl anh cOng chieu h~i em lufln. Anh chi sq chuy~n khåc ... - Chuy~n gl? Chång mu6n n6i "sq em lå gåi c6 ch~ng" nhung giu llJi duqc. Th4t v4y, m~t ke si dnh nhu Vinh gia phut nåy sin sång chlp nMn h~t mQi chuy~n ngo\li tru chuy~n

d6. Sinh ra trong m~t gia dinh 1& giåo, Vinh coi trQng chuy~n 1& nghia liem si. Lon len, tuy da dnh vå ån chai nhi!u nhung chång bi~t phAn bi~t chuy~n nåo c6 th~ låm duqc vå chuy~n nAo khflng. M~t trong nhUng chuy~n khOng d6 lå "gian dåm voi vq ngu ai". DOi Iln, y tuång VAn lå gåi c6 ch(Sng luot qua tri Vinh, nhung chång v~i g\lt di, t\1 nhu: "KhOng th~ duqc, khOng tM duqc, Vån nhlt dinh con de)c thån..... R(Si luc khåc, chAng l\li nghi: "N~u nAng dil c6 ch~ng thl sao7'" Un nåo eling vh, Vinh IÅc dlu, khOng tim duqc cAu trå lai cho giå thuy!t nåy. Sång nay cOng v$y, Vinh ~n nhå Vån ån sång, nhAc toi cAu hoi d6 ~ cOng l\li nMn cåu trå lai tuang t\1. TMy Vinh ng~i thu mc)t d6ng, VAn an ui: - Anh Vinh, chuy~n d6 khOng quan trQng. Chung ta vui ve voi nhati, thlch nhau, tin tuång nhau lå du. Chuy~n di vAng cua anh cOng nhu cua em, minh khOng nen y toi. Vinh dOt di~u thuOc. Vån ti~p, giQng xa vAng: - Han nua, bi!t låm gl khi må ~t h\ln bi~t phåi IS ngåy, anh clh cånh ra di, chÅc gl con nho ~n nguai dAn bå que mua å cåi qu4n li nAm trong g6c nui nåy? Vinh nhln d~ng hO tay du-ng len: - Gln muai gia r~i, anh c6 phi V\l clt cånh phåi ti!p t!. Hai nguai du-ng å cua, Vinh keo Van IlJi dinh hOn nhung Vån dil xO nh~ chAng ra: - Ky lÅm anh, ban ngåy ban m~t, nguai ta nhln tMy ky ch~t. Vinh nhun vai buoc ra, n6i vQng våo: - Anh di, n~u khOng ch~t, chi!u nay anh s! v!. - Chån anh th4t, n6i nghe ghe bO xul Thånh phO Phu B~n be ti xlu, Vinh vua di be) vua hut chua xong di~l,1 thu6c dA v! ~n b~ chi huy ti~u khu. Trong phong si quan lien I,c KhOng quAn, d\li uy Båo dua chång

en

en


eoi eåi phi V\l l~nh. Vinh ehång them dim, hoi: - H6m nay e6 gl l~ kh6ng d~i uy? D~i uy Båo låe d~u: - H6m nay ti~p t~ d6n Ba Tri. D~i uy Båo ehi me)t di~m tren tÅrn bån d6 hAnh quån trea tu&ng n6i ti~p: - Dung ra ten eua n6 lA B. Kri nhung be) binh mlnh dQC thAnh Ba Tri eho n6 d~ nghe. - MÅY chuy~n tÅt eå? - Hai chu~n th6i nhung sau d6 tao e6 åp-phe eho bQn mAy. "Å-phe" d6i vai dån trt!'c thAng lA bay nhang chuy~n bay khOng e6 phi V\l l~nh ~ ki~m ehåe ehut <'Iinh. Vinh kh6ng nha mlnh dli båt d~u bay nhang "phi 'V\I åp-phe" k~ tu bao gi&. Luc mai ra tru&ng, di~u tårn ni~m thu tu eua ngu&i ehi~n si QLVNCH con vAng vång ben tai: "T6i quan ni~m tham nhilng nguy hi~m nga~g hAng vai gi~c cQng ..... nen chAng bay b<Sng rÅt dung tu eåch. Th~m chi, khi nh~n ' ti~n thuang cua cåc dO'n vi truang be) binh sau cåc phi V\l nguy hi~m, chAng con eåm thÅy ngu&ng nguqng. T~i sao ngu&i ta l~i cho ti~n minh trong khi mlnh chi thi hAnh Mn pMn? N~u båo rång vi bay b<Sng nguy hi~m rnA duqc thuang thl nhting ngu&i linh b~ binh dang nåm gai n~m m~t duai kia con chiu nguy hi~m gÅP ngAn llin sao kh6ng duqe thuang? Cue)c d&i thu&ng c6 nhang cåi phi 'ly nhu v~y.

Nhting s6ng rillii gitia nhi~u st!' phi ly thll~n l~n nhting phi ly se tra thAnh ... c6 ly. Lan d~n thea eu~e chi~n, Vinh nh~n ra m~t di~u lA dÅt nuac mlnh nhu m~t con ~nh bi hai thu vi trimg tÅn c6ng m~t luc. NgoAi thl bi vi trung c~ng sån An llin tung d6t ng6n tay, trong thl vi trung ho lao tham nhiing d\le khoet ­ ~u-ng lå ph<Si. Trong khi d6 anh th~y thu6e Hoa ky thl cho xuc thu6e ghe eh6ng b~nh eui vå eho u6ng thuiSe b<S ~ ch6ng ho lao. Cåi d~u eua b~nh nhån lå dinh DQc L~p thl ngO' ngåo th\l de)ng,bi~t mlnh bi b~nh

khuc thang tu Nguai din, thimh ph6 ddm surmg Milt moi uut d8m b!,li duang rdt xa Dimg di, di?u n6i que. nha V8n can ben len nai ta åo quen Muai hai nam, ngO: eling quen Mo sdu mQt sum chenh venh l{l lung Suui lang trong m6i tinh chung Bdi thanh ph6 nQ trung trung håo dang , O' thOi, nh6m l{li Mp h~ng Tu lau l!,In tdt, ch{lnh lang, thOn/{ tu.

pht;zm bach hQ'p

d6 nhung kh6ng bao gi& dåm rna mi~ng xin th~y thu6c chtia t~n g6c eho mlnh, ehi bi~t ngua tay nh~n eua b6 tht Trong khi d6 gian thuO'ng Ba Tåu hoAnh hånh, d&i slSng quån nhån c6ng chue ngåy cång cO' Cl!'C. Linh llinh luO'ng khOng du An, c6ng ehue luO'ng kh6ng du s6ng nen khåp nuac, tu lan ~n nho, h~ thÅy c6 cåi gl An duqc lA tho tay ra b6c h6t. Vinh cilng kh6ng thoåt khoi ehuy~n nAy. Thinh thoång, trong nhting luc rånh rlH, chång cilng eÅt cånh lAm me)t chuy~n ~ ki~m t1 ti~n com. Vinh' cu&i, hoi d~i uy Båo: - ÅP phe ra sao? - Uo Vinh Phåt mua dut hai chuy~n di vå v~ eua mlnh tu Phu B<Sn tai qu~n Duc Hoå... D~i uy Båo ehi våo me)t ehÅm den tren bån d6: - DAy lA eåi d6n ch~ 6ng ti~p t~. Cltt cånh len, 6ng qu~o phåi bay ehu-ng 15 phut lA tai qu~n Duc HoA. Cu dåp xu6ng bai trl!'c thAng, ngu&i eua llio Vinh Phåt se eh& 6ng. T6i dli cho "dQn bai"xong r6i. Vinh chång I~ gl cåi mån nAy vi ehAng dli "hån" vAi ehuy~n bay nhu v~y. Cåc ehu Ba lAm An rÅt kheo. Thu&ng thu&ng, vai tay trong tay ngoAi, eåe chu dånh hai fÅt ehinh xåe nhang m6n hång c~n thi~t dang bi thi!u h\lt tr~m trQngnO'~ nhang qu~n li bj c6 I~p , nen muan nguyen

me)t hay vAi chuy~n trt!'c thång ~ cha hAng våo bån nhu ngu&i ta thue bao nhang ehu~n xe do v3,y. Di nhien, ngu&i thue bao mu6n cha gl thl cha ngo~i tru... Vi~t ce)ng. Giå eå eua ehu~n bay tuy theo Sl!' c~n thi~t hay nguy hi~m cua c6ng tåe. Vå eMng eiing dli tung thÅy nhi~u chai nuae måm viSn mua ehi c6 me)t trAm d6ng nhung dli duqe bån vai giå me)t ngAn d6ng Itay nhi~u hO'n. Cåi dau dan lå nhang ngu&i phåi chiu mua giå eåt c<S nAy ehång ai khåc hO'n lA nhang ngu&i linh Vi~t Nam ngheo kM, luO'ng thång chi e6 mu&i mlly ngån! Vinh bAn djnh giå cl vai anh em trong phi hAnh doAn r6i nhln d~i uy Båo g~t d~u, n~ng n~. N~ng n~ vi thÅy long mlnh hO'i ehung xu6ng. Du sao Vinh eiing lA me)t phi e6ng tre. B6 khi, mu&i tårn tu<Si bo nhA di phi c6ng dåu phåi ~ lAm m~t anh tåi x~ låi tåubay eho ... Ba TAu nhi? Dich thi mlnh låm tåi x~ eho n6 r6i chu con gl ntia! Nghi v~y r6i Vinh l~i tt!' an ui mlnh: "Mlnh du sao ciing con hO'n ... Nguy~n vAn Thi~u, hO'n nhting thång tuang tå tham nhilng khåe vi xet cho eung, minh chång lAm h~i ai cå. Thay vi bay tåu tr6ng, mlnh eho n6 chÅt hAng len thl då e6 saQ! HO'n ntia, mlnh khOng cha thl eiing c6 thång khåe cha..... Vinh vå ToAn cung di såt miii våo

lAng Van 43


t~m bån 116 hånh quån treo tren ttrang ~ nghi~n cuu nO'i mlnh såp ti~p t~. DÅu hi~u ba g/Jch tr~n khung cha nh~t cho hai ngtrai bi~t . I1Ay la m~t "(';n lon vai cÅP s6 han m~t ti~u "oan. Ohi chep xong miy y~u t6 cln thi~t r(';i, ra tai cu-a, b~ng Vinh nghT ra m~t "ieu, quay v~i trå llJi. Chang dån mOi vao tÅrn bån ,,('; m~t lin nua... Quåi l/J, "(';n nay lå cåi hang rao nAm ngay cu-a ng3 cua qu~n li Phu Bgn ~ ngån ch~n Båc quån xu6ng tu- vimg ru-ng nui tam bi~n, c6 m~t "ia th~ chi~n ltrqc quan trQng nhtr v4Y, lfnh nhieu nhtr v~y rna phåi ti~p t~ bAng trlJ"c thång thl ngu y hi~m quå. KhBng clin phåi lå m~t chi~n ltrqc gia, Vinh cOng dtr bi~t chi cln m~t cAy san phåo hay våi cAy 12 ly 7 d~t å mÅY ngQn "(';i k~ c~n thl chung n6 c6 th~ bån n,mg bAt ky chi~c trlJ"C thång nao tai gKn "(';n. TrlJ"c thång khOng dåp "trqc thl cåi 6ng thlJ"C quån, con dtrang ti~p li~u cua "(';n coi nhtr bi cåt dut. Va theo binh sU- cua quAn llJ"c VNCH tu ngay "ånh nhau vai chung n6 tai nay, chtra c6 cåi d(';n nao clim cl.!' "trqc låu ngåy n~u khOng c6 ti~p t~ dliy "u. Vinh m(';i "i~u thu6c, suy dnh: "N~u "(';n Ba Tri mit, cu-a ng3 Phu Bgn coi nhtr bo tr6ng, chung n6 chi eltn leo l~n xe Molotova må ch~y vao ... D.M. kinh th~ ma sao chtra c6 ai nghT ~n nhi?" Vinh gQi to: - D",i uy Båo! - C6 m~t dAy, thAc mAc gl? Å thl ra ttr l~nh KhOng quAn "ia phtrO'ng "A dung sau Itrng chang khOng bi~t tu- luc nao. - D(';n nåy dtrQ'c ti~p t~ nhtr v.y bao IAu r(';i? D/Ji uy Båo låc dliu ctrai ctrai: - Måy hoi låm gl? Tinh låm ån ri~ng hå? ' Vinh khOng trå lai cAu hoi "ua, n6i ti~p: - TOi thÅY tu- Ba Tri ra'tai qu6c l~ khOng xa lAm, sao mlnh phåi ti~p t~ bAng trlJ"c thång? - Du m~ thAng nåy sao hOm nay 14m c«m quå! Tao dAu phåi tinh trtrång må trå lai cho måy dtrQ'c. ~

LOng Van 44

Du m~ nhan "trQ'c I~nh ti~p t~ thl ti~p t~, bi~t ch6 gl rna hoi. - Nhtrng mlnh ti~p t~ nhtr th~ nay IAu chtra? D~i uy Båo nhlu may, suy nghT m~t luc r(';i trå lai: - Uu r(';i, nhtrng luc xtra thl nhieu han va thtrang han, c6 khi phåi ti~p t~ bAng Chinook, bAy gia thl It r(';i. - Sao v.y? - Tu- khi Ong thi~u tå Trl.!'c ve lam d(';n trtrång å d6. Nghe n6i tay nay xUÅt thAn la dAn M il Do, bi dliy ra dAy vi ba gai. - 6ng låm gl ma hay v.y? DlJi uy Båo nhln Vinh nhån nh6: - C ... tao. ThAng nåy sång ån ån trung cåi gl må cu chÅt vÅn tao nhtr lå ttr I~nh quAn "oan "i thanh tra v.y? Du m~ Ong khOng bi~t, må c6 bi~t Ong cOng khOng them trå lai. Cut cha måy ra ngoåi kia rna CÅt cånh di, dåp xu6ng "6 r(';i hoi Ong Åy..· COng danh thOi. Vinh nhun vai xoay ngtrai btrac ra. Phi V\l ti~p t~ "ån Ba Tri nhån nhA va blnh y~n nhtr m~t cu6c xe dlJp. Vinh dåp xu6ng d(';n, nhln nhang c~p mAt sång rå cua nhang ngtrai lfnh khi khieng mÅY bao g~o, mÅY thung d6 ti~'p t~ xu6ng khoi tau ma tMy long Åm len dtrqc m~t chut. cit cånh, tau nh~ vi chi chå c6 hai thtrO'ng binh n~n Vinh qu~t' "inh "ånh m~t vong quan såt hai ngQn "(';i k~ ~n, 1047 va 1185. Vu-a ~n gin thl mAt Vinh loe l~n m~t tia sång sung strang: lå ca va quln mlnh dang å tr~n ngQn 1047. ChAc chAn lfnh mlnh chi mai d6ng quån å "ly vi chang thiy dÅt dao hlim con "o ttrO'i nhtr måu. C6 th~ chu! Dieu quAn "ånh gitc phåi nhtr Ong thi~u tå TrlJ"c nay mai dtrQ'c. DAn Nhåy Du c6 khåc. NAm "trQ'c d(';i 1047 thl Unh trong d6n Ba Tri c6 th~ ngu nhAm "trQ'c m~t mAt. Vinh qu~o m~t vong ti~n tai ngQn d6i b~n c~nh, ngQn 1185. Oln tai dinh, b~ng m~t trång dlJn chåt chua tu- "Au d6 glin dinh bAn len. Vinh chu-i the, qu~o ngtrQ'c tau, bay

l~n

ve... Dung nhtr chång dlJ" "oån, chung n6 dA "lam nha" tr~n dinh 1185 khOng bi~t tu luc nåo. Ngu sao vao cho chllng t.P bAn, han naa tlnh yeu dang bu-ng bu-ng trong dm, Vinh liy htrang Phil Bgn di ve. Nhtrng vu-a tai glin chAn d6i thl Vinh nhin thÅY nhieu cåi n6n sAt cua lfnh mlnh 16 nh6 phla dtrai trong m~t d~i hlnh tÅn cOng. Chem ch~t "Ay cOng la Dia ph trang quln cua thi~u tå Trl.!'c. Chang n6i vai Toån: - Hlnh nhtr b~ binh "ang chu«n bi tin cOng len d(';i, Ong qua måy ti~u khu xin tln 56 låm vi~c cua hQ ~ mlnh theo d3i chO'i. Xong ngay, Toan vtn sang "ai cua "lJi uy Båo: - BAc Blnh ("~i uy Båo) dly Thlln Ttrqng, cho tOi xin dtro-ng dAy cua Ong ba lin Ttr Ttrång (thi~u tå Trl.!'c) "(';n Ba Tri di. - B6 khi, xin ~ lam gl? Toan trå lO-i tinh ba: - Ai bi~t "trQ'c! Trtrång phi Co' båo xin thl xin, Ong len dly ma hoi. M~t thoång y~n I~ng, r6i ti~ng BAc Blnh cåu nhåu: - DAy, chung n6 å FM 37.75.

-

Thank you sir.

- Sa vai si~c cåi con m~ gl, håi thAng Vinh chu-ng nao ve dåp ~ con chu«n bi "i Duc Hoa naa? - O.K. ~ tOi hoi I/Ji trtrång phi Co'. - M~, lam ån khOng lo cu lo va v«n, IAo VTnh Phåt l~i vua gQi tai

"6...

Nhtrng nghe chtra h~t cAu thl Toan "A tho tay dgi sang tlin 56 cua th'i~u tå TrlJ"c. Vinh qu~o tau mOt vong thÅp nO'i c6 ch~ cAy Ang-ten th4t cao. M~t ngtrai Unh dang giO' tay vAy vAy. Vinh n6i vao måy vO tuy~n:

- Phåi th«m quyen cua D6ng Da Ba Tri (cÅP chi huy d(';n Ba Tri) d6 khOng? - Dung nåm, "ung nåm b~n, tOi "ang vAy b/Jn dAy nay, blJn thÅY khOng? - ThÅY r3. Phåi ba llin Ttr Ttrång d6 khOng?'


h~ cång xu6ng båi. B\1i tung mu - Dung nåm c1ung nåm. B~n c1i mjt. NgOi eh& måy ehi~e eång 4åu må ll(\c loåi våo 46 4~ chung n6 khieng len tr\.fc thang, c1ua måt nhin "låm h5n" vh? C6 sao kMng bl(\n? m!}t vong thi Vinh bi~t ngay cu!}c Vinh cuai: xung phong vua rc5i quån ta c1å bi - Binh yen, binh yen nåm tren c1'y lui. Xa xa, chång thÅY dång nåm. T6i c1i ti~p t~ cho thgm quyen thi~u tå Tr\.fc c1ang lc5ng IQn, khong c16. N6 låm h5n em ut, th'm quyen bi~t n6i ehuy~n vai ai qua 6ng lien dl(\Y d~ n6 giilm. • - Xong ngay, b~n c1~ c16 t6i . . hq'p. Hai chi~e eång c1uq'c khieng len. H6m nåo rånh c1ap xulSng t6i chO'i, Bi thuO'ng n~ng låm, binh nuae gi& thi bl(\n... xe ra ~ cho con eai n6 bi~n treo ton ten, phåi cha v~ tu6t nÅu pha (phao binh tac x~). quan y vi~n Qui NhO'n mai ehua Vinh "xe" I~, nhÅn lut ga IÅy c1uq'c. Toån,nhin c1c5ng hc5 tay rc5i låc huang tr\.fc chi Phu B6n. c14u, n6i vai Vinh qua vo tuy~n, Xong chuy~n ti~p t~ 14n tht! hai, giua ti~ng qUl(\t chem gi6 ph§n ph~t c1c5 c1l(\c vua khuan xong, Vinh såp cua ehi~c tr\.fc tMng: sua cÅt canh c1i Duc Hoå låm an thi - Phåi ve tai Qui NhO'n thi eoi nghe ti~ng c1~i uy Båo len måy, nhu h~t c1ap Duc Hoå. Lao Vinh giQng nghiem trQng: - Th4n TUq'ng 24 c1åy Båc Binh .. Phåt chåc diu thui ruQt. Tien su cai thAng Toån nåy, luc - Nghe nam b~n, n6i. nåo eGng kh6ng quen chuy~n låm - Ti~u khu c4n b~n c1~n gåp t~i an. CMng li~c nhin c1c5ng hc5 rc5i to~ c1~ zulu papa, tuc phia tay nam eu&i: Ba Tri chung 10 cay slS ~ blSc ba - Khoi lo, taD dnh rc5i. Bay gi& thuO'ng binh. mai c6 12 gi& trua, minh du thi gi& - Nh~n hi~u b~n. Toi se c6 m~t ~ c1ap Duc Hoå truac khi tra I~i ngay. Nhu v~y lå linh eua thi~u tå Tr\.fc , Phu B6n. Hai ngu&i ngc5i im trong tåu ~ vua c1"mg lan. Bi~t ngay må! MQt cha nguai thuO'ng binh thu ba, caD c1i~m ngon lånh nhu th~ cMng .nhung quai I~ , tåu bay quay may n6 c1åu c6 bo d~ dång c1uq'e! Tu tren c6 ~n 5 ph ut vAn chua thåy nguai c16, n6 c6 th~ nhin thåy qulSe I~ vå thuO'ng binh c1au. S6t rUQt, Toån toån th~ c1c5n Ba Tri ro rång nhu nhin c1c5ng hc5 xang n6i vai Vinh: minh ngc5i tren tr\.fc tMng nhin - Chåe minh phåi tåt may cha xulSng. Chi c6 m~t c1ieu duy nhÅt n!u mu6n <tu dng ~ c1åp Qui må chång kh6ng hi~u n6i lå t~i sao NhO'n. D~ may n6 nhu th~ nåy thi m~t ngQn 4c5i quan trQng nhu vh må mlii ~n bay gi& minh mai cho phåi tra I~i Phu Mn låy dng. linh len chi~m? Vinh låe c14u: - DAng nåo cGng phåi tra I~i roån låe c14u nhin Vinh than tha: Phu B6n, tåt may ngay .ch~ nåy, - V~y lå måy tram ngån b~c cua sung n6 c1~t tu dinh 1184 bån xu6ng llio Vinh Phat coi nhu "tieu tan thi b6e len khong kip, ch!t .cå IG. c1u&ng" rc5i. 'Måy ng6i c1åy, taD xu6ng ... c1i c1ai Vinh kh6ng n6i nang gi, nghi~n mQt chut. rang v~n m~nh e4n ga nhÅe tau len. Toån g~t c1§u. Vinh tMo day an Vua qu~o ehång vua n6i vai hai nguai x~ thd phia sau: toån buae xu6ng may bay. - Måy ong eoi I~i sung c1~n hai Vinh ti~u xong, c1ung duai c1åt cåy M60, minh våo viing e6 hoa l\.fe hut h!t c1i!u thu6c må ngu&i thuO'ng binh thu ba vAn chua c1uq'c c1ich ~ blSc thuO'ng binh. Cgn th~n. - Nghe ro. khieng tai. Th~t c1ung lå eh~m nhu ~hi~e tr\.fe tMng luat såt ngQn rua, Vinh than th4m trong b"mg rc5i . eåy mau nhu ten bån. Båi c1ap nAm tå tå thå b~ tai b{> chi huy ti~u c1oån, såt ngay c~nh c1~n Ba Tri nen ehi våi nO'i c6 b6ng dang thi!u tå Tr\.fc vå 16 nh6 måy ong si quan bQ binh. ph,ut sau, ehi~e tr\.fe thangc1å tu tu

Thi!u tå Tr\.fc lå ml}t si quan tre, c1~p trai, lu6n lu6n c6 n\1 cu&i tren moi: - Chåo anh, t6i lå Tr\.fc.

- Xin chåo thi!u tå.

Ong mai chång c1i~u thu6c, v~ ve:

- Anh em ran kien nhAn vai

ehung t6i mQt ehut, t6i cam O'n anh vo cung... Khong hi~u sao, chi m!}t cåu n6i giån di må chån tinh eua ngu&i thi!u ta bQ binh låm Vinh cåm thåy ngh~n. ngåo. Chang hO'i h6 th~n vai luO'ng tåm minh. Trong luc nhung ngu&i linh nåy quhn thåo ngåy c1em vai gi~c thi chång chi -nghi ~n nhung ehuy~n båt ap-phe, chuy~n buon ban låm an... - T6i c6 mQt thAng con bi thuO'ng n~ng con k~t lung chung c1c5i, phåi cho mQt c1~i c1!}i len mai m6e n6 ra c1uq'e. . Vinh dnh n6i: "Sao thi!u ta kh6ng cha m6e n6 ra rc5i mai keu tr\.fc thang, c6 c1& kh6 cho chung toi hO'n khong?" nhung lai trach cu kh6ng tM nåo thoat ra c1uq'c. Nhu c10an c1uq'c y nghi cua Vinh, . thi!u ta Tr\.fc ti!p lu6n: - Anh thong cåm, luc gQi may toi tuang lå m6c c1uq'c n6 ve rc5i, nåo nga bQn tåi thuO'ng bi eay 75 sO'n pMo cua ehung n6 cMn c1u&ng

a

yL. Rc5i ong giO' cåy g~y chi len m~t caD c1Q cMp chung cua r~ng Truang SO'n, låc c14u nMn m~t: - M~ n6, toi 14m anh O'i. Mai c1hu cu tuang d~ an låm, nåo ngo xung phong måy c1q't c1eu bi c1gy lui h~t. Chuy~n nåy toi hoån toån chiu trach nhi~m. Vinh g~t gu thong cåm: - Khong sao thi~u tå, c1Ang nåo th! t\1i toi cGng phåi ve l~i Phu B6n ~ lÅy them xang. Hai ngu&i lung thung c1i bQ ra khOi leu chi huy. Vinh ehi ngQn c1c5i k~ c~n to mo hoi: - Linh cua thi~u tå mai ehi~m xong c1c5i 1047 phåi khong? Doi måt ngu&i chi huy truang thoang mQt chut hånh di~n: - Dung. Nhung ehi!m c1uq'c n6 lå nho y~u t6 Mt ngo. Chung toi LAng Van 45


bÅt tUn ila quån len, bAt duqc trQn C6 mÅy thÅng dang con ng~i nÅu cam, bi k~ sung våo dlu ctIng chua bi~t chuy~n gi xåy ra cho minh. - NgQn 1185 kh6 An han å? Thi~u tå TrlTc då vAng m~t hon dÅt duai chAn: - Giå må t~i cho xung phong I!n d~i 1185 truac thi då r~i. D~i nåy cao han, vå I~i cMng n6 di chudn bi nen våo kh~ng n~i. R~i ~ng dua mAt nhin ra xa xa bOn phfa ch4p chilng d~i cao: - Cui>c hånh quAn nåy dochfnh t~i kh&i xuang nen kh~ng duqc y~m trq hoå IlTc gi ci. Xin duqc mÅY tråi phåo tu- Phu B~n r6t v~ cOng phåi gQi khan cå c~ mai c6. Nhung t~i phåi dånh vi n!u kh~ng chi!m duqc hai cao di~m nåy, d~n Ba Tri s~ nhu nÅm trong cåi rQ. Anh ~.

loan . thd Ch;nh ch;~n 10{ln r{J;, nhdn tM O'i! Cay xanh n4y I~c chtlng dam ch{Ji Rung xua chim ch6c buiJn khang hot CQP r6ng th2 luung, In nu; d& C~m

thu trong xa 14n 19n nguu; PhucYng tu{Jng chlm ch;, ao kim bOi, Thibr su rach muo-p, bu{Jn leo nui Cha ngong con chi2n, dung l{li ng{Ji. Hum xua bi2n trdn. than tui tå Qu; btJng treu nguui, khoc l{li cuui Tu ng1,4C go; than du; chi~n si T" do tung canh tit mu khO'i. NgucYi chtlng tin nguui, s6ng Idt lay Ng{Ji im, g1,4C xu6ng, lå tung gi8y Coi am ai di~u, tru xuung l{lnh CMt, trå cho xong nghia tQn noy! Nt1m xuO'ng tri k;, ai dem rt1c? Trui ddt tuy;t t/nh, vang t6i den LcYi noi thoång bay, am vQng l{li QU{l goo, vtJ canh la ken k2n Lo{ln tM nhOn r{Ji, noi mla thOi! Ldi kinh kh6n nguy;n då xa vui Nhan sinh va nat cau tam nguy;n LO s6ng sao cho trQn ki~p nguui!

phflm quang ngQc LOng Van 46

bi!t kh6ng, n!u cMng n6 keo phåo len d~t & mOt trong hai cao di~m nåy, n6 s~ bAn våo d~n kh~ng sai mi>t quå, y nhu ngåy xua n6 bAn våo Di~n Bien Phu Åy må. Chf lan trong thi!n h~ quå gtp nhau. Chfnh Vinh di "su y tu" nhu v4y sång h6m nay truac khi cÅt cånh. Chång hoi: - V4Y thi~u tå dnh sao? Cho con cåi len thu- våi Iln nua kh~ng? Thi!u tå TflJ"c IAc dliu: - N~u anh di dånh gitc IAu nhu t~i, anh bi~t luc nåo nen ti~n vå luc nåe n!n thoåi. Chung n6 c6 cAy 75 san phåo gh~ quå. Vai quån sO hai <1~i dOi, t~i c6 I!n bao nhi!u lb ctIng bi d4y ve, ch!t )fnh v~ fch. C6 I~ t~i bO cui>c, trU- phi... - TrU- phi tM nåe thi~u tå? Thi~u tå TrlTc IAc dliu:

- Må th6i, n6i ra cOng chlng fch gi. Vinh n6i vuiSt cho ~ng ta vui long: - Hai ngQn d~i, minh "thU" mi>t ngQn ctIng duqc r~i thi!u tå. C6 con han kh~ng. Thi~u tå TrlTc IAc dlu chua chåt: - T~i dåm cå vai anh muai An mOt lå ngQn 1047 nåy, tuy minh vu-a chi~m duqc dÅY, nhung n~u kh~ng chi!m duQ'c 1185 thi r~i truac sau etIng mÅt ve tay cMng n6. BQn khlSn nQ,n chi clin dem m~t dQ,i dOi nÅm' duai chån 1047 thl kh3i clin dånh, chi trong hai tuln )fnh t~i & tren d6 ctIng tan hång chQ,y xuOng ~ ... xin nuac u6ng. Trån ~ng cau I/l.i, nhu vu-a suy nghi trung mOt vÅn d~ kh6 xU-. - V4Y thi sao, thi~u tå? - T~i mai d~i ve dAy, chlng bi!t sao nua. Cåi bi kich cua chung t~i lå bi!t cåi luai dang tu- tu- I,lp xuOng dlu minh må kh~ng c6 cåch nåe thoåt ra duqc. Vinh b~ng thÅy phln nO giilm cho nguai chi huy tre: - Sao thi~u tå khOng trlnh båy cho nhung cÅP cao han d~ hQ giåi qu~t? Kh~ng. ly thi!u tå ng~i d6 cha ch!t hay sao? Thi!u tå TrlTc ngQ,c nhi!n nhin Vinh, hoi: - Anh ten gl nhi? - Thua, t6i ten Vinh. - U Vinh, minh coi Vinh nhu em, n6i cho Vinh bi!t th~ nåy. Nguai chi huy cao nhÅt & dAy lå tinh tru&ng, Vinh bi!t ~ng ta xUÅt thin lå gi kh~ng'i . - Thua kh~ng. .~ M~, n6i ra chi mu6n vAng t\1c. DAn dOi x~p cua )fnh khO xanhcUa TAy ngåy xua. Må phåi nhu khiS xanh c6 clm sung thl con då, dÅng nåy khO xanh chuyen m~n låm b~i cho cåc x~p l6n nen chbg c6 tfti ki~n thuc nåe v~ chi~n tr4n. G.P thai len låm tinh tru&ng thl chi lo bon rut ~ c6 du ti~n nOp cho ~ng Thi~u. Han nua, lie con phåi chudn bi ~ lo mua chuc tinh tru&ng & nhung nai khåc l&n han nua chu, tinh Phil B~n nåy thl c6 gi


må an? - Sao thi~u tå khl>ng (fem len trinh quån (foån, chuyen s6ng ch~t cua minh må? Thi~u tå Trl.!'c v~ vai Vinh, cuoi: - C~u con ngåy thO' låm) Trong nhå binh, c6 nhi~u khi minh bi~t cÅp chi huy sai llim, bi~t minh våo lå ch~t må vAn phåi våo. Lfnh lå th~. Phlin toi, minh (få bj bo våo rQ thi pMi rån må thoåt ra, phåi khai tri~n, phåi dung h~t khå nang cua mlnh ~ s6ng con... Nhung loi n6i sau cung cua ong (fuQ'm nhi~u phAn uåt. Vinh hoi: - Thi~u tå, toi thÅc måc lå t\li sao hai ngQn (f6i 1047 vå 1185 (få c6 tu baD låu nay må nguoi tmong (f6n ti~n nhiem cua thi~u tå vAn s6ng binh chån nhu v\li, kh6ng bao gio nghi ~n chuy~n cho nguoi chi~m (f6ng n61 Thi~u tå Trl.!'c IAc (fliu: - Anh bi~t mvc (fich cua cåi (f6n nåy lå gl kh6ng? - Låm cu-a ngo ngan ch~n cho qu~n Ij Phu BISn. - Dung. C6 hai ly do vi sao nguoi (f6n tmong ti~n nhiem cua t6i blnh chån nhu v~i må vAn kh6ng h~ Mn gl. Tm6c h~t, n~u anh lå mQt nguoi clim quån gioi, c6 khi nåo anh them bo phi thl gio ~ tån c6ng mQt cåi (f6n må anh bi~t chi clin bung tay lå låy (fuQ'c kh6ng? HO'n nua, du6i cåi nhln . chi~n thu~t, chi~m giu mQt cåi (f6n nhu (f6n Ba Tri chång e6 lQ'i gl eho ehung n6 tråi I~i, con låm m6i ~ an (fu bom (f~n eua phi phåo phe ta. D6n Ba Tri nåy ehång e6 giå trj ehi~n thu~t nåo h~t n~u ehung . kh6ng mu6n (fånh IÅY Phu BISn. C6 th~ th6i. Chung n6 Ctf 6m khu khu hai ngQn 1047 vå 1185 lå an ti~n. Vinh g3,t gu. Cåi nhln sAe såo eua mQt con 6 c6 khåe! Ong ti~p luon: - Thånh th~t må n6i, n~u t6i etf giå ngu giå (fi~c må s6ng trong (fån thl chung n6 cting ~ t6i yen nhu nguoi chi huy ti~n nhi~m, nhung k~t mc}t n~i t6i kh6ng tM nhu th~ (fuQ'c anh Vinh~. T6i lå mQt si quan

ca,

xUÅt tMn tm&ng VO Bi. ChUng t6i (få (fuQ'e huån luyen ~ nh~n lånh

tråch nhi~m. Chång thå kh6ng bi~t, nhung bi~t må kh6ng e6 gAng h~t suc thl thÅY th~n v6i luO'ng tårn. Du, My gio tOi chi lå mQt "ong (fja", tOi vAn tMy mlnh e6 tråch nhi~m ... "Du My gio tOi chi lå mQt Ong (fja", cAu n6i eua nguoi si quan d~n dåy ehi~n tr3,n cua binh chung Nhåy D~ sao nghe thÅY (fau long. Vinh hoi: . - H6i nåy thi~u tå c6 n6i tru phi ... gl (f6. Tru phi th~ nåo thl thi~u tå m6i IÅY (fuQ'c ngQn 1185? Thi~u tå Trl.!'c xoay nguoi, ngu6e m~t len nhhl, ehi eåy g~y våo mc}t hu6ng nui: - N~u toi c6 (fuQ'c hai "Hp" trl.!'c tMng, bÅt thlin ~n tu hu6ng nåy, eho con cåi toi nhåy xu6ng bÅt ngo ngay tren c1inh ngQn 1185 ~ khoå hQng cåy 75 sO'n phåo cua n6 thi t6i IÅY (fuQ'c d~ nhu tro bån tay. Vinh tron mAt kinh ng~c: - Chuy~n d~ dång nhu v~y sao thi~u tå kh6ng xin trl.!'c thang? - T6i (få n6i v6i anh r6i. T6i chu (fc}ng cuc}e tÅn c6ng nåy. Xin mc}t tråi phåo (få kh6, luc nåy xin mc}t ehi~c trl.!'c tMng tåi thuO'ng må con bj toå tinh thAc mAc (fu thu, n6i gl ~n chuyen xin mc}t hQ'p (foån ~ (fIS . quån... Må t6i (fåu clin mc}t hQ'p (foån, cåi ngQn (f6i nåy be ti t~o, t6i chi clin mQt chi~c thl>i. Vinh n6i nhu vua tinh cO'n me: - Thi~u tå chi clin mQt chi~c th6i å? - 0'. Ttr luc m6i v~ (fåy, t6i (få cÅP t6c hUÅn luyen (fuQ'c mc}t trung (fc}i trinh såt. Tvi nåy, n~u (fuQ'c thå xu6ng bÅt ngo len c1inh nui thl ehung n6 du suc khoå hQng cåy 75 sO'n phåo cua gi~e. Sau (f6, ehung n6 s~ tu tren (fånh xu6ng, t6i tu du6i (fånh len. Må anh hoi låm gi? Thi~u tå Trl.!'e quay nhin Vinh eMm ehu: - Hay lå anh.. anh .. dåm giup t6i mQt phen? Vinh suy nghi th~t mau. Dåp xu6ng c1inh ngQn (f6i nåy chång e6 gi kh6. MÅY hQng ph6ng kh6ng quåi åc cting ehång e6 gi (fång ng~i v<Yi mQt phi cong day d~n chi~n tmang nhu Vinh. Kh6 lå kM vi

mlnh khl>ng c6 phi vv lenh, kh6 lå vi long nguai ng~i nui e s6ng nhu Nguy~n Bå HQc (få n6i. Kh6 lå vi låo Vinh Phåt (fang (fung cho phi tmong Due Hoå v6i mÅY trAm ngån b~c trong tay. Kh6 lå vi ti~c nu6inhung bua nh~u thåu (fem v6i cåc em bia6m ng6i tren (fui tren

o

~

...

Chång hoi th~t mau: - N~u t6i tro l\li (fåy li~n sau phi vv tåi thuO'ng Qui NhO'n, thi~u tå ehu'n bj con cåi kjp kh6ng? Thi~u tå Trl.!'c quAng eåy g3,y chi huy xu6ng (fÅt,nhin Vinh bång e4.p mAt nhu chua dåm tin nhung gl mlnh vua nghe: - Anh tro I~i (fåy b6c eho t6i mQt ehuy~n, anh dåm kh6ng? - Til' (fåy len (f6 kh6ng tåi nåm pMt trl.!'C tMng, tOi giup thi!u tå mc}t chu~n . . Thi~u tå Trl.!'e mung quå, nåm IÅY tay Vinh: - Oi phi c6ng danh ti!ng mu6n (fai. Hoan hO. Må anh låm v3Y c6 k~t gl khOng? - KhOng thi~u tå. Chi k~t cåi lå n~u bj chung n6 bAn rvng, toi kh6ng bi~t v~ cAt nghia th~ nåo cho ph6ng hånh quån hQ hi~u. - Khoi lo, chuy~n (f6 tOi lo (fuQ'c. N!u e6 gl thl anh cu n6i anh len (f6 b6c thuO'ng binh. Vinh xi~t ch~t tay thi!u tå Trl.!'c: - T6t. V~y sau khi t6i eÅt eånh ehung nU-a ti!ng, thi!u tå qua tlin s6 låm viee xin tåi thuO'ng tbem mÅY nguoi nua. HQ s~ keu t6i quay tro I~i. Thi~u tå eho con cåi ehu'n bj, t6i vong tro l\ii lå b6c chung n6Ii~n. T6i s~ cho ehung n6 xu6ng ngay tren c1inh nc}i trong vong 5phut (f6ng h6. Thi~u tå Trl.!'e mung quå, nhåy cå tung, nh~t cåy g3,y len r6i chi eho la het åo åo: - Thång måy (fAu, ra' (fåy tao båo, I~ I~, (fu m~ eh3m nhu rua. Dua nåo keu thi!u uy Si len måy v6i tao... Ong ehi nguai si quan ban 3: - Con chu, chu thåo gÅP eho anh mc}t k~ hO\ich (fg quån ngay tren c1inh ngQn 1185. Kh6ngclinchi

o

lAng Van 47


ti~t,

chi din bi~t d,i khåi cha dåp... SI d6 hå, may cho con cåi chu«n bi, trong vong mc)t ti!ng d6ng h6 phåi sin sang et! cho con cåi di nhåy, c6 tr\lc thAng tåi bOc. Nhåy å dAu hå? Ngay tren n6c nM 1185, nghe di chua? R6i, chu'n bi di. T6i nay ma tao kh6ng dung duqc tren ~nh 1185 ... dåi xuOng mc)t cåi thl tao theo lu6n cua quY... Vinh t't tå ch~y v~ tau leo len. Toan hOi: - May n6i chuy~n gl våi 6ng thi!u ma IAu v4Y, I,i dnh ki~m chåc lam An hå? GiQng Vinh nghiem trang: - KhOng! Tao c6 chuy~n mu6n n6i våi may ... Toan phAn nao doån duqc tAm quan trQng cua di~u Vinh sÅp n6i, tron mÅt cha dQ'i. Nghe xong, gi g.t gu: - May hua r6i phåi kMng?

-U. - Cilng tOt th6i. Mlnh dai v1,llio Vlnh Phåt ~n ngay mai cilng duQ'c. D,i uy Båo nghe tin chÅc lI~i chui th~ um sum. Nguai thuO'ng binh cu(Si cung duQ'c c:t! len tau. Vinh v~n m,nh tay ga nMc b(Sng tau len. Dung nhu hai nguai x!p d.t, luc glo ~n kMng ph4n Qui NhO'n thl Vinh nghe ti~ng d,i uy Båo le nhe trong måy, giQng rk .. him tai: - Th~n TUQ'ng 24 dAy BÅc Blnh. - Nghe nAm. - Qua tAn s6 ne)i be) tao mu6n n6i chuy~n. Vinh vua d(Si sang t~n s6 ne)i be) thl nghe me)t trang nhang danh tu khOng c6 trong tlf di~n tu6n ra ao ao: - C. du m~, b6 khi tien su cha chung n6 ... Vinh dua: - CMng n6 la ai v4Y? - Lå mÅy thÅng Vi~t cc)ng kh6n n,n chu ai! Dit m~ b6 tien su chung n6 ... Vinh cuai våi Toan r6i lam be) ng/l.c nhien: - Sao BÅc Blnh I,i cAm thu ce)ng sån da v.y? - D6n Ba Tri vua måi xin di tån LAng Van 48

tu

nguoi lfnh cåm ph6ng len tau mc)t må thuO'ng binh. Ngay hOm bay. HQ chi trang bi sung nh~ va l\lu nay th.t la xui qu'y, h~t luc dånh d,n. nhau r6i hay sao I,i nhÅm ngay cåi Vinh b6c tr\lC thång len qu~o v~ ngay mlnh lam An ma dÅm då tum huång d6n Ba Tri et! IÅY cao de) r6i lum ... d(Si huång, bay xeo xeo v~ phla - V4y la V\l lia Vinh Phåt coi nhu bo å? ~nh dlii 1185. - Du m~ bo cM kh6ng ly låi xe Cang tåi glin ~nh dlii thl hai la tai Vinh cang chu y lÅng nghe ti!ng bo vao chå d6 cho lio å! D~ tao h~n våi lia luc khåc. Sau khi dåp quån n(S. May quå, våi cao dl> d6, chÅc y vi~n Qui NhO'n xong, may trå l,i chung n6 tuång chang chi bay me)t bOc ti~p må khåch hang naa, nghe phi V\l ti!p t~ tMng thuang nen riS? kh6ng them c:t! y tåi. - R6i, coi nhu xong. Mt thlnh llnh, Vinh cÅt ga cho D,i uy Båo con rån buOng mc)t phi cO' råt. Chi!c tr\lc thång chui cAu "Du m~ hOm nay sao g~p toan mili xu6ng, IInh trong tau kh6ng con nghe ti!ng hU cua dc)ng cO' bån nMng chuy~n b\lc mlnh" truåc khi phån h!'c naa ma chi c6 ti!ng gi6 rlt cup måy. quanh tåu. Tti duåi dÅt, thi!u tå Chi~c tr\lc tUng cua Vinh dåp Tr\lc thÅY chi~c tr\lc thång råt mau xu6ng chån d6i 1185 vao luc 2 gia nhu me)t v4t gl kh6ng phåi... tau chi~u. Thi~u uy Cuang, Vinh, Toan bay. cung thi!u tå Trlfc ng6i chung AUlorOlalion cua trl!'c thAng, c6 quanh ~m bån d6. Thi!u tå Trlfc chi vao mc)t khoång ti6ng: nghia låi tau bay luc tÅt måy, la mc)t - Anh rån lam sao "råt" ngay duang ki!m tuy~t håo cua mai phi xu6ng cha nay cho t6i. Chung n6 c6 c6ng. M6i nguai c6 me)t duang phong kMng d6, h6i sång n6 c6 ki!m khåc nhau, tuy theo khå nAng bÅn anh r6i chÅc anh con nhå? vå cåm nMn cua nguai d6. LAi tau Vinh gat gu khOng n6i. CMng dli luc måy n(S blnh thuang thl dAu kh6 c6 k~ ho,ch. Thi~u tå Trlfc ti~p: khAn gl. Måy tÅt, dung suc nAng tIJO - Anh rån gium tOi hai chuy~n nen cua cånh qu,t ma "råt" cho duQ'c kMng? dung cha mlnh mu6n råt måi lå - DuQ'c thi~u tå. Tu dAy len d6 hay. Vinh la me)t trong nhang nguai kh6ng tåi muai phut tr\lc tMng, c6 duang ki~m aulorolalion tuy~t tOi lam duQ'c mih thi~u tå båo dåm håo nMt phi doan. TAu dang råt ao khoå hQng m'y cly 12 ly 7 cua n6. åo nhu vay ma Vinh cilng vAn lUQ'n Thi~u tå Tr\lc nhln thi!u uy Si: - Anh nghe trung uy Vinh n6i . di lUQ'n I,i et! lua gi~c. D!n khi mtt dÅt dAng len gAn såt, Vinh keo r6i cM gl. Up dliu xu6ng, anh chia nguQ'c cAn låi dåp nh~ nMng tren hai toån ra, me)t nua cho di khoå me)t bii co tr6ng. Chang bet lån hQng cåy phong kh6ng cho t6i. Cha trong vO tuy!n cho hai ngu ai x, Hp thu hai xu6ng la a-låt-sO vao cåi thu: hAm c6 cAy 75 sO'n phåo. - D,i lien, bÅn, hÅn, hÅn che cho - TOi nh4n riS, th4m quy~n. chung n6 nhiy xu6ng... - T6t. N~u mQi chuy~n t6t d~p, Hai cAy M60 å hai ben h6ng tau mlnh s~ thanh toån chi~n truang dling lo,t khai hoi ron rli. Sl cung trong vong ine)t ti~ng d~ng h~. 12 nguai Hnh chåp mÅt dli nhåy Si, nguai thi~u uy Dia phuO'ng xu6ng, bi~n mÅt trong dåm lau sAy. quAn tre khAng khåi g3t dAu: Vinh gQi måy: - Trlnh th'm quy~n la t6i s~ rinh - Ba lin Tu Tuång dAy Ve cAy 75 ly cua chung n6 dem v~ d6n Vang. lam ky ni~m. - Nghe nåm, n6i. Thi~u tå Tr\lc g4t dAu M hå. Lua dAu coi nhu xong. 2 gia 30, Vinh quay måy chi~c Looking good. Looking good. Tu tr\lc thång. Thi~u uy Si cung 12


Tuo-ng cho con cåi chultn bi, t6i v~ tMng c1ang c1~u. Vinh bi~t mlnh hoång c16: "N~u chung n6 c1em h~t lam "Hp" thu hai. Itfc luqng xu6ng tra thu thl mlnh c1ang yeu vå c1au c1o-nthay, chång "Looking good" la åm hi~u mO' hå cam nMn c6 mQt cåi gl bÅt lam sao giu n6i c1åy?" truy~n tin c1~ th6ng båo mQi vi~c t6t Cåu hoi nay, Vinh bi~t, ,chi c6 6n to Io-n lAm trong mai tlnh nåy. c1~p. Thi~u tå Trtfc g~t gu, b6c sang ti~u khu tmo-ng hay tu I~nh su Han bay gia f1lc)t chut, Vån c1ang måythu hai ~ lien 1I1-c vo-i Si. Ong , , c10an mO-i c6 c1u tu cåch ~ tra lai ' , ngåi trong nhå c1qi Vinh thl nghe thoa c1ång. ta nghe ti~ng cånh qUl1-t trtfc thång ti~ng xe dip nhå binh thång tmo-c . cua Vinh c1ang bay tu tren xu6ng eua. Vinh sung sung hi~n ra O­ cang ngay cclng Io-n dlin, Io-n dlin... ngu~ng cua trong bQ c1å bay. Vån • • Måi ~n glin 5 gia chi~u, chi~c Dung nhu thi~u tå Trtfc dtf c1oån, chua kip hoi thl Vinh n6i lu6n: trtfc thång cua Vinh mO-i c1åp xu6ng mÅt kh6ng c1liy m~t ti~ng c1ång hå, - Anh c6 phi V\l tai thuO'ng c1i Phu BiSn. M~t ngay lam vi~c m~t )fnh cua c1ån Ba Tri c1å lam chu Qui NhO'n li~n My gia. Em c6 c1u nhung håo hung va phÅn khåi. ngQn c1åi 1185. Vi~t c~ng kh6ng mu6n c1i theo chO'i lu6n kh6ng? TAt måy xong, Toan leo xu6ng ~ nga bi trtfC tMng c1åp tren c1liu Sång mai mlnh v~. ph\l hai nguai ca phi cQt tau.Vinh c1ånh xu6ng nen h6t hoang kh6ng Sao Ill-i kh6ng, O- 11hå låm gl! Vån ngåi yen tren gh~ ghi c6ng tåc vao . ch6ng ctf kip. Phe ta chi ' c6 2 bi s6t sAng g~t c1liu, hi hung nhu c1ua con nit: thuO'ng nh~ trong khi v~ phfa c1ich, ' s6 phi I~nh hånh quån vå nh~n ra lå phi hånh c10an c1å bay t6ng cQng - Anh cha em mQt chut,em 16 cåi thåy c1en thui lui trong hlim han tåm ti~ng ngåy Mm c16. thay c1å råi mlnh c1~. h6 c1uqc linh trinh såt cua thi~u tå Bang Toan go nhe nh~ våo cånh , MQt ti~ng c1ång hå sau, hai nguai Trtfc keo ra. Thi~u uy Si con tr6i cua phi ca. Vinh ngltng m~t nhln. 1I1-i ngåi såt ben nhaJ trong Dancing tay din xu6ng c1åi 5 tu binh. T oan chi ra hAng rAo, cuai cuai. Palace, cua thånh ~hO Qui NhO'n V~y la quån ta thAng Io-n. Thi~u tå,Trtfc hoah hi bAt tay tung nguai Vån c1å c1ung c1'y kh6ng bi~t tu lue ngåy nao. D~c b(~tl ilin nay thu vi han nhi~u vl chi c61)ai nguai. Toan mQt cua phi hanh c10an trtfc tMng, nao. ThÅY Vån, Vinh quen t't cå. Dån Ba Tri, thi~u tå Trtfc, ngQn mai ca bQn v~ c1ån ån mung nhung c1å dAt hai XI1- thu ~i nMu O- cha 1185 hay Hy Må Ll1-p San gl nua , Vinh IAc c1åu, chi vao nhung Mng khåc ~ cho hai ng~ai c1uqc ttf do. cilngkh6ng bAng n\l cuai cua nang. Vo-i thåc mAc tro~g c1liu, Vinh båt ca c6 mÅY ten Vi~t c~ng bi thuO'ng Vinh chi kip bao vo-i Toan: "Måy n~ng mål:l me tum lum, n6i: chuy~n hoi Vån v~ Icuc)c c1ai nang cha tao chut" lA c1å leo xuOng, chl1-Y - H~n thi~u tå lån khåc, t6i phai nhung Vån nh't c1inh kh6ng hl: nhu bay tO-i hAng råo ti~u khu. cho- chung n6 v~ quån y vi~n Qui rång. N6i chuy~n Igl ciing c1uqc, Chång c1ua tay dnh nAm IÅY tay NhO'n gÅp. nhung h~ cåu nåo c1i hai såu vao Vån nhung nång c1å gl1-t tay chang - N~u phai c1i thl c1anh v~y, ti~c c1a-i tu nang la bi dc)inguqc li~n nhu ' ra: quå nhung du sao thl ciing cåm an trtfc tMng c1i bay g~'p phai hang rao - Anh c1ung DAm tay Vån, cåc anh v6 cung. V~y ngay mai anh phong kh6ng. I nguai ta cuai. Låt rån tlm cO- trO- lloli, chung mlnh u6ng Vån vin hån nhien va vui ve nhu , nua Vån muOn mai anh xu6ng nhå Vån dung cam. vo-i nhau vai chung mqu. mc)t c1ua tre. Nång~ cuai n6i lung - ' NhÅt Vån. T6i nay Vån muOn Quay måy chi~c trtfc thång, cha y tung, thinh thoang Ill-i con pha tro anh m~c nhu th~ nao? tå khieng mÅy thuO'ng binh Vi~t nua. Kh6ng thtfc hi~n c1uqc y . c~ng len tau, Vinh ttf hoi: "MÅt cao Vån cuai: mu6n, Vinh c1åm ra llim Il, h~t c1i~m 1185 thl chUng n6 se lam gl , - Anh cu lam nhu lå Tåy c1i ån mu6n må mi~ng. Chång cu n6c h~t , nhi?" Vua v~n tay ga nhÅc b6ng tau ti~c kh6ng bAng. Anh m~c gl ciing cha i bia nåy ~nchai bia khåc, c1liu len, Vinh vua thÅy ngh~n trong c6 c1uqc, mi(n lå kh6ng phai c1å Hnh. 6c r6i tung vl nghi ~n thåi c1Q cung hQng khi nghi ra cåu tra lai: "NhÅt Vån c1ua mAt li~c nhln ngang phan ung cua ng~ai tlnh. NhÅt c1inh chung n6 se c1em h~t Itfc luqng ngua nhu sq c6 nguai båt g~p råi c1inh nång kh6ng phai la .vi~t cQng, xu6ng ~ båo tM. MQt ti~u c10an ti~p: cnng cMng phai lå ,vq le cua tinh cua thi~u tå Trtfc lam sao vua chia - Th6i, Vån v~ tmo-c, anh ~ tmo-ng, v~y til-i sao nång cu giÅu quån ~ giu c1ån vua giu hai eao tAm rua thay c1å råi ~n Vån. C~ 7 nh~m c1ai tu? Kh6 1nghi quå, hay c1i~m mQt llin c1åy?" gia tai la vua. la... hay lå ... Vinh kh6ng dåm nghi Vinh cui nhln sau lung råi tu tu Thåi c1Q cua Vån lam Vinh suy I them. , cho tau xoay mlnh ~ chultn bi bay nghi. Nang c6 ve c1ans giÅu gi~m Nhay vo-i nhau våi ban, Vån råi qua khoi lum cåy tmo-c m~t. BÅt mQt chuy~n gl. Ttf nhien Vinh thÅy ciing nh~n ra kh6ng jkhi cång thång chqt, giua c1åm b\li mu phia duO-i, buån man måc. ChAng måi c1i~u nåy. TrO- v~ bAn sau mQt ban chang båt g~p ånh mAt cua thi~u tå thu6c, ngltn ngO' tr6ng theo Vån bolero, net m~t våd thoång ve bÅt m~t luc råi mO-i xoay nguai buo-c Trl!'c (fang nhin minh. Hinh nhu man: I 6ng ciing c1ang c6 cung y nghi kinh tung buo-e n~ng n~ trO- v~ chi~c trtfc - Håm nay sao ahh kyv~y? Anh

I

LAng Van 49

I~


nhåy... då ~t. Vinh nhun vai kh~ng n6i gl, mdi mOt eti!u thu6c, nhin I~n sAn kh{(u tu 14'. VAn ti!p t\1C cMt v{(n: - Anh hOrn nay sao v4y? C6 chuy~n gl khOng vua long phåi khOng? Vinh ctlng chång · them må mi~ng. VAn phåt cåu, v~ mlJnh vAo tay Vinh: - Anh Vinh, n!u anh cåm th{(y khOng vui ~n VAn thl mlnh eti v~. Vinh xoay ngu&i nhln VAn. Con... etAn bå nåy da th3t. M&i lA tlnh nhån v&i nhau må etA v4Y, n!u vq chdng th3t thl chic ch~t v&i nång. Nhung Vinh khOng phåi la ngu&i d~ bi ån hi~p. Chang nhiu måy suy nghi mOt chut rdi I~i nhun vai khOng n6i. VAn b4'c mlnh git nh~: - Ngu&i Vi~t Nam mlnh etAu c6 cåi ki~u nhun vai trich thuqng nhu vh. Anh c6 muOn ngdi v&i VAn hay th~i?

Vinh vin chAng them trå I&i. Van cåu quå n6i luOn: - Anh khOng muOn n6i chuy~n v&i Van thl Van eti v~ ... Vinh chua kip trå I&i th! Van etA ngung ngu'y etung I~n. Vinh nhln th{(y nhung vin ngdi li. DA tr6t etung I~n ~ håm dQa må th{(y Vinh vin tång 1&, khOng them nån ni thl VAn etAm sq. Ra khoi vii tru&ng nay rOi bi!t eti etåu? ThAn gåi d~m tru&ng bi~t xoay så cåch nao trong mOt thanh phO toAn lå Unh nhu thånh ph6 Qui Nhan nAy giaa etem khuya? Nhå thl å mAi t4n Phu BiSn xa thåm thåm. Nhung chång l! vua etung len rOi I~i ngOi xuOng? Van etånh dim I{(y vi, I~nh lung n6i "Van eti etay" rOi hung dtlng bu&c ra. Vinh vin ngOi y~n bÅt et.,ng. VAn ra ct!n cua, giå v& ngung I~i xem mÅY buc tranh tr~n tu&ng ~ xem Vinh c6 ch~y thea nån ni. khOng. Nång tåi m~t khi thÅY Vinh vin ngOi im nhu pho tuqng, eti!u thulSc cAm xeo xeo tren mOi mA bAy gi& nAng thÅY rÅt lå ... ~u cång va mÅt d~y. TMy Vinh nhu v3Y thl mOt cåm giåc vua etau et&n vua budn tui

iling Van 50

dång len trong long nAng. A, thi ra v3y. Cu c3u bi~t mlnh khOng th~ eti etAu etuqc n~n låm kh6 etAy må! DA v3Y thl etAy ctlng c6c clin, Van xoay ngu&i bu&c ra th3t mau vå thÅY hlnh nhu c6 hai dong nu&c mAt lån xu6ng tren må mlnh. Di nhi~n lå Vinh thÅY h~t, bi~t h!t nhung chAng vin ngOi yen. Kinh nghi~m cho bi!t n!u chång etung len nån ni thi nang s! låm giå. CU ngOi yen etAy, et~ nång ra ngoåi mOt låt thay etiSi khOng khf rOi nång s! trå I~i.

Vinh nfu tay ngu&i hliu ban keu them m«)t ly bia. M«)t ly, mOt ly, rdi mOt ly naa må b6ng dång VAn vin bi~t tåm. Vinh bAt etliu cåm thÅy Mi rOi. Trong th&i chi!n, ~ mOt ngu&i con gåi eti mOt minh ngoåi etu&ng ph6 vao gi& nåy khOng phåi lå mOt

chuy~n

khOn ngoan. GQi them ly bia naa, Vinh vua u6ng vua thÅp thom nhin ra cu-a. CMng chi hy vQng nhin thÅY dång VAn. UOng h!t ly bia, Vinh bAt etliu hlSi h3n. Sao minh ngu th~ nhi! MQi chuy~n dy ra ding chi vi mOt ehut t4' åi con con ... Luc Åy etOng hO dlJ quang tren tay chång etA chi 12 gi& etem. KhOng chiu n6i naa, Vinh etung d~y trå ti~n, ch!nh choång bu&c ra cua eti dm VAn. Ra khoi cu-a, khOng tMy Van etAu, Vinh hlSt hoång th4'c S4'. Sao nång I~i c6 th~li~u )jnh ct!n th! nhi? VA ei mlnh naa. Th3t etunglå chua tMy quilO tåi chua et61~! BAi et.u xe chi c6 vAi chi!c xe Jeep nM binh nåm im Hm. Dem etA khuya nen cåc hAng quån å khu phlS ben c~nh ctlngtit h!t eten et6m. Tu b~ vAng


I~ng. Tren du&ng cAi, thinh thoang våi chi~c xe nhå binh ch~y qua, keo dåi v~t Anh sång tren du&ng phCS. Vinh ha håi nhin quanh, m~t ngO' ngåc lo sq. Chång ch~y bang qua bai d{iu xe, thÅy mQt ngu&i låi Honda 6m dang ngdi cha khåch; lien eh~y tåi: - Xin 15i, 6ng c6 tbÅy mQtngu&i dån bå nhu v4y ... nhu v,4y... Ngu&i låi Honda 6m nhin Vinh mQt luc rdi chi tay ve huång phlS, n6i: - Cåch (fay khoång hai 'ti~ng, t6i thAy mQt ngu&i (fån bå nhu v{iy (fi ve huång nåy. Vinh nhåy ph6c len sau xe Honda, m6c tui ra mQt nåm tien: - Ong lAm an chå t6i (fi ki~m gium. Chi~c xe Honda chå Vinh til' vii tru&ng xulSng phCS, til' phCS (fi nguqc len vii truo-ng mÅY 14n rnA vAn kh6ng Hm (fuqc Van. Thånh phCS gi& giåi ngh;em vång I~ng ~n tieu (fieu. Vinh trå !~i phong ngu minh muån ban chieu ~ hoi nhung chAng ai thÅY Van dau cå. Tr&i cång ve khuya thi hy vQng trong long Vinh cång y~u åt nhu ngQn den c~n d4u. Kh6ng bi~t di (fau nua, Vinh dAnh båo ngU-ai tåi x~ cho chAng xuCSng trå I~i vii tru&ng. ChAng tl! nhu n~u phåi (fi bQ suCSt (fem nay ~ tim Van, chång vAn phåi (fi. Ngu&i låi xe 6m åi ng~i nhln 6ng phi c6ng tre thi~u nao buåc tung buåc m(H qua bai (f{iu xe bay gid- (fa hoAn toAn vång I~ng. Vii tru&ng (fa (f6ng ctla. Vinh vong ra phia sau, nO'i b& bi~n, eh5 hai ngu&i g~p nhau ngAy nAo. Gi6 bi~n th~i vi vu, s6ng v5 ch{ip chung. Vinh cam thÅy I~nh. Chång keo eao ctS åo rdi ngdi b~t xuCSng b{ic tam eÅp, nO'i (fem nAo chAng da eåi bo giAy ~ nhay bån paso (f4u ti~n våi nAng. Dem nay trang tron han dem truåc nen canh v{it truåe m~t Vinh hi~n ro mdn mQt. Chång nhln xuCSng båi cåt vA eåm , thÅy nhå thuO'ng Van v6 eung. Ti~ng håt eua bai Dung bu-O.c giang hå nhu vang vAng ben tai Vinh. ChAng thåo giAy

bUQe len ctS rdi di bQ ra bai eåt, ngdi kh6c tÅrn tuc. Vinh vuCSt ve t6c xuCSng eh5 hai nguo-i (få dlu nhau nAng, eåm 'thÅY ehan hoå h~nh ngay nåo, nåm tung nåm eåt (fua phue. - Rdi VAn thÅy anh bo (fi ra. Lue len cao rdi~ n6 chåy xulSng, nuåe måt rån r~a ... VAn thÅy anh hoi 6ng låi Honda Chqt e6 ti~ng cu&i gion gia eua 6m, Van (få dnh eh~y ra nhung kh6ng kjp. Anh bi~t kMng, m~t Van til' phia sau dua tåi. Vinh ng~c mili anh lue i1y eoi tQi låm ... nhien quay nhln vå . mung rå (f~n Måi kh6e rung rue (f6 gi& nAng lim ngu&i khi thÅY Van dang til' til' (få b{it len mc)t trång cu&i: , buåe I~i. Chång (fung thAng ngu&i, , giang hai tay ra. Van ch~y tåi, nga - Lue thÅY m~t anh nhu v~y thi , th{it m~nh våo hay cånh tay (f6. . Van måi h~t gi{in. Bi~t th~ nAo anh . Hai ngu&i 6m nhau mung mung eling trå I~i nen Van cu ngdi (fay eh&. Van vua .(fi ra bi~n thl anh tui tui. Van ng~e nhien khi thÅy khu6n m~t Vinh (fåm nuåe måt. buåe vAo. VAn dung yen sau cay phi lao nhin anh ngdi Mt thuCSc, Chang h6n len må, len måt, len t6e nAng, n6i qua hai thå dut quang vi dnh ph/1.t ann cho ~n k!ti nAo anh mung rå: bo ve thi Van måi gQi.. . Van vit (f4u chAng xulSng, n6i - Van, anh xin I~i em, anh xin I~i em ... th{it nho vao tai ngu&i dnh: Van mim eu&i sung suång: - ... Nhung khi tbÅY anh ngdi - Anh thuO'ng Van låm hå? blSc tung nÅm cåt, tMn th& nhu . Vinh g{it (f4u: ngud-i mÅt hdn thl Viin kh6ng c4m - MÅy ti~ng ddng hd vua qua la (fuqc xue (f(lng. Anh Vinh /1., Van ... Van ... yeu anh. tho-i gian kinh hoang nhÅt trong (f&i Vinh sung suång ~n Ijm ngu&i. anh. Anh (fa tung (fånh H~ LAo, tung vao An LQe, tung di gilfa can Hai ngu&i di såt ben nhau tren mua thep eua eQng quan, nhung b& bi~n vång. Tuy cu&i eu&i n6i n6i våi Van nhung Vinh (fa e6 ehu anh chua bao gi& bi kinh hoang (fich. Chång nbÅt (fjnh phai bi~tro nhu vh... ve nang. Quang tay qua vai ngu&i - Anh n6i th{it hay ehi n6i eho dnh, Vinh hoi, giQng tha thi~t: ' . Van vui long? - Van, anh c6 mQt (fi~u mulSn - Anh ehua bao gi& th~t bAng hoi em, em e6 ehju n6i cho anh nghe lue nAy. Må nay gi& em å (fau, anh khOng? tim em muCSn... ehåy nuåe mÅt. Van, nhu (få (foAn truåc (fuqc Van (fan hai tay vAo trong t6e Vinh, vuCSt th{it nh~, diu dAng: cau hoi, lien dung buå'e; bu6ng tay - Måi (f4u em lAm gan di b(l thtl, (fang 6m nO'i lung Vinh ra, nhin vao dnh ve phong ngu ~ eh& anh. mÅt chån& thång thÅn IÅc (fliu: Chi~e xe nao(fi ngang eiing (foi tlSp - Anh Vinh ~, Van chi hUa våi I~i chå em, th{im ehf c6 ca xe GMC anh (fuqe mQt di~u la vao djp thu~n mu&i bånh. Em håi quå (fanh quay ti~n, Van se n6i cho anh bi~t. Con trå I~i nhung kh6ng dåm v6 ... bay giO-, ehung ta chi c4n slSng cho ~an nhin sau vao måt Vinh IÅe hi~n t~i, eho 'ngay h6m nay th6i.

(f4u: Vinh låc (f4u chån nan:

- Van gMt anh låm anh bi~t - Nhung em bi~t la chung ta yeu

kh6ng! Em ngdi ngoAi nay chu dau. nhau.

Til' (fay Van e6 th~ , nhln tbÅY anh - Van bi~t, nhung My gi& ehua

(fang ngdi uCSng bia ben trong. Em phåi lue. . eu ngdi yen th~ nAy ca ~n g4n hai - T~i sao Van kh6ng mulSn n6i? ti~ng ddng hd (ft.. ngÅm anh va Van c6 chuy~n bUdn hay c6 die u gi nhå ~n h6m (f4u tien chung mhih mulSn giÅu anh? g~p nhau. Em nhå tung giay tung Van ti~n tåi såt ben chAng, n6i ph ut mQt eua cåi (fem em (fem (f6 ... eh{im nhung ehÅe:

Rdi nAng ngå d4u vao ngl!c Vinh , - D&i Van chång c6 gi budn

ca.

Ung Van 51


VAn c6 chuy~n chua phåi lue ~ n6i cho anh bi!t thOi. VA VAn ~ tuy anh quy!t djnh. N!u anh mulSn... nhu vliy ctlng duqc, con khOng, hai dua minh c6 th~ chim dut ngay bAy giå ctlng chång sao. Anh suy nghl di ·r~i cho VAn bi!t. Khoiclin suy Hnh, Vinh dt dliu ngay 14p tuc, ChAng thiy minh nhu . m~t dua tre tmåc mtt nAng: - Anh mulSn... nhu vliy, - V4y tu nay v~ sau, anh dung bao giå hoi v~ qua khu cua VAn nifa, • R~i VAn dua tay nÅm liy tay Vinh, ThÅy bAn tay iy c6 ve hå hifng vA thiy måt Vinh duqm bu~n, nAng chåp måt th4t mau r~i xulSng giQng diu dAng nhu cO giao v~ v~ c4u hQc tro nho: - Anh dung bu~n nifa, VAn . hua, c6 dip thu4t ti~n, VAn s~ n6i cho anh bi!t,

• •

Tuy hua lA hOm sau, nhung phåi ba Mn ngAy sau Vinh måi dåp trl1C thlng xulSng d~n Ba Tri. Dåp xulSng, Vinh ng,c nhi~n thiy thi!u tå Trl1c dang chi huy )fnh trång sua sang I,i hlim hlS, Dit do måi dåo I~n chit hång dlSng chung quanh b~ chi huy d~n, Thi!u tå Trl1c g4p I,i Vinh thi mung låm, måi cå phi hånh doån vAo vin phOng: - Cåi cOng cua eac anh th.t lå lån, tOi khOng bi!t phåi n6i th! nåo ~ eam an cac anh .. , HOm nay cac anh phåi a I,i dung cam våi tOi måi duqc, - Xin cam an thi!u ta nhung chung tOi xin ki!u vi con phåi bay di ti!p t! lien, - V4Y A! Mit vui nhi, nhung tOi khOng tM ~ anh em di nhu th! duqc. Våo dAy, vAo cå dAy.. , Ong buåc sang phong in, hlSi mÅY nguåi )fnh liy miy eai ly r~i n6i:

ta itdm thai gian Ta dim IhOi gian Itf Ihång IU'

lJ(In la Ihdl lån la bO' ~O'

HO'n mU'ui ndm h~n nhU' trU'Ong h~n Umg vIn chU'a cam cha chdng ngu

Ta dim IhOi gian dim thång nifm

Toe phai mau nhu d{l Mn khodn

lJ(In ta que ca ra sao nhf?

Cåi I{lO kinh nien quå nh~c nh6n

Ta dim thui gian 41m thång ngay

lJ{In ta trå mon nQ' 40i vay

Trå vay. vay trå bao nhieu h~;,

HOn oån biln 40ng chtJa cOng 4ily

Ta dim Ihui gian 41m kht1c giu Ta thU'Ong "giåi phOng" b{ln trong mO' llnh ra soi m~t /Ong them thfn T~i nghirp b{ln la vIn 4Q'i chu, Ta dim thui gian mdy gio bay lJ{In ta con mdl ta nao hay Chilu 4au ra biln nhin chdn song VIn IMy limg que tMm vi cay,

triln ngan tieu lAng Vdn 52

- ft nhit anh em phåi cho ttli måi m~i nguåi m~t ly mqu ~ mung chi!n thång, UlSng våi ttli m!)t ly thtli r~i di ding duqc.. , Thi!u tå Trl1c mo tu liy chai mqu, dua ngang I~n m~t mQi nguåi: - Martel VSOP, Chai nAy 6ng bIS vq t6i cho ngåy t6i duQ'c thång thi!u tå, Ha ha, chå mai d!n giå måi g4p dip khui n6 ra, Nghe n6i "bIS vq", vi phep Ijch Sl1, Vinh hoi: - Thua chi dAu r~i thi!u tå? Cho phCp chung tOi chåo chj, Thi!u tå Trl1c xua tay: - Nhå t6i khOng c6 dåy, Ai I,i dem dAn bA vAo ch~ nåy låm gl! R~i Ong båt sang chuy~n khac, cuåi n6i luOn mi~ng, H!t m!)t ly, Ong ta n~i hung, måi tMm ly nifa, - Glin sau thång nay tOi chua c6 m!)t giQt mqu vAo b\lng, HOm nay vui, mai anh em ly nåy nifa r~i tOi ~ eac anh di, hua danh dl1, tOi ctlng con nhi~u vi~c phåi låm låm, Tuu luqng Vinh rÅt m\lnh, nAm ly ctlng chua In thua, n6i gi hai. Chång khe khA d~ng y, Thi!u . tå Trl1C n~i hung, blSc Vinh: - Phi cOng Vi~t Nam måaictlng nhu eac anh thi chång bao IAu minh s! thång c!)ng sån, - Thi!u ta kMng bi!t cM t6i b~ b6i låm, thi!u t~ cu khen låm tOi nguqng, - KhOng, th4-t diy, TOi danh nhau våi Vi~t c~ng da han muåi nåm nay, tOi bi!t, Lfnh chung n6 toån lå con nit, thi!u kinh nghi~m vå y!u dulSi. Cip chi huy tu d,i d!)i d!n ti~u doAn thi thi!u khå nång suy xet, kMng c6 sång ki~n .. , CAu chuy~n n~ ron nhu båp rang, Toån chen. våo, hoi: - Nhung til-i sao chung n6 I,i danh duqc minh nhi~u vIS ra gi v4Y thi!u tå? - C6 nhi~u ly do nhung ly do dliu ti~n, quan trQng nhÅt lå chung n6 th! eting, trong khi mlnh chi th! thu, TOi thl d\l e\l th~, cu eoi nhu anh e6 m~t eAn nhå vA anh bi!t lA dang bi ke tr"m dnh r.p, Cåi kh~ eua anh lå kMng bi!t n6 våo giå

a

a


nao nen anh phåi chia nguai ra canh gåc du 24 ti~ng dång hå m(>t ngay, h~t ngay nAy sa,ng ngay khåc. Trong khi d6 thång an tr~m cu tA ta, cu nåm nhå ngu phe hay th~m chi di chO'i xa dAu mÅY ngay råi trå v!, cha luc xUÅt ky bl1t "Y, nhåy vao nhå anh h6i mc)t it cua råi bo chl.\y ra. Anh kh6ng dåm du6i theo n6, cu phåi nåm canh gåc trong khi thång kia v~ nhå nghi ngO'i, duo-ng suc cho khoe råi cha vai hOrn sau Il.\i låm mQt cu nhu v~y. Trong hai nguai, hoi anh la ke thi~t thoi? - Nguai chu nhå. - Dung. CUQc chi~n å nuac minh ciing gån gi6ng nhu v~y . Chung ta lA nhU'ng nguai chu nhå. Trong khi minh phåi phAn tån mong d~ gin dAn giU' dl1t, thi cQng sån cu nhu thång an trQm, chung nghi ngd'i khoe khoån råi bÅt thinh linh t~p trung mQt IIrc luqng th~t d6ng, dong cO- muai lån quån ta, he nhau dånh up mQt vi tri nao d6. Dånh up xong, chung I~i t~p trung quAn ~ dånh chl) khåc trong khi ta chi , bi~t dein quAn ra rna dO-... Si quan Da I~t an n6i c6 khåc. Vinh g~t gu. Thi~u tå TrlTc ti~p : - Ly do thu hai, anh thåy d6, cÅP chi huy cQng sån tan åc va såt måu, coi re m~ng s6ng cua thuQc cÅp. T oi thÅY ehung n6 dAu e6 chi~n thu~t gi ngoAi ehi~n thu~t thi quAn bi~n nguai, ehi~n thu~t eong ehAn tay nguai ta vao xe tang ho~e vao d~i phåo, d~i lien ... Trong khi d6, ehung ta eoi trQng nhAn ml.\ng. Han muai 'nam ehi~n dÅu, tru truang hqp bi ph\le kfch, eån lao vao ehl) eh~t d~ tlm duang s6ng, ehua bao , gia t6i h6 xung phong eho Hnh ti~n len n~u khong duqc phi phåo y~m trq. Nbi~u khi t6i phåi ehÅp nh~n t~m thua chu kh6ng th~ nuang , quån nhu ehung n6. Vinh thå dai, ehia se nhU'ng kh6 khan rna thi~u tå True vua neu ra. Ong nAng ly u6ng c~n, ph6ng måt nhin qua clta s6, nO'i hai ngQn dåi vua mai chi~m mQt lue råi quay I~i hoi Vinh: - Anh bi~t ehuy~n gl kh6ng? - Thua kh6ng.

Thi~u tå TrlTe ra dl1u båo Vinh buae theo ong ta vao phong lam vi~c, chi tay len tl1m bån då cuai meo m6: - Thåm Mo cho bi~t lA chung n6 dang r\le rieh ehuy~n qua~ v~ dAy. Phong 2 quAn doan eung xåe nh~n chuy~n nay. Sång nay Ll9 pMt hi~n vai doAn xe di v! huang Phu B6n. Quan sAt vien khOng quAn phong doån it nhÅt phåi la , mQt trung doan ... Vinh toåt må h6i khi nghe tai d6: - Chung n6 mu6n dånh Phu B6n sao? Thi~u tå Trl1c låc dåu: - Mu6n vao Phu Mn phåi qua ngo Ba Tri. Han nU'a, dånh Phu Mn lAm gi?' - Hay bQn ehung .mu6n l11y I~i hai ngQn dåi vua ml1t? - D6 la eåi toi dang suy nghi. Chung n6 c6 th~ tl1n cong hai ngQn dåi, ho~e ding e6 th~ Am muu up dån Ba Tri. Tinh Mo rieng eua t6i eho bi~t chung n6 nhÅt qu~t up dån t6i ~ trå thu tr(l.n vua råi. Vinh dua hai tay ra: - N~u v~y thl thi~u tå phåi len g~p 6ng tinh, eho 6ng ÅY bi~t Ydå eua dich, phåi xin ti~p vi~n, tang euang... Thi~u tå TrlTc euai ehua ehåt: - CAm an anh då e6 vltn. Nhung gl anh n6i toi då lAm råi, nhung 6ng tinh cho bi~t då h~t Hnh, ehi hua se y~m trq phåo binh t6i da eho t6i th6i. Vinh n6ng nåy y nhu minh lA dån truång v~y: - N~u tinh truång kh6ng giup thi thi~u tå phåi len quAn doAn, bång mQi eåeh, phåi lAm sao eho quAn doAn bi~t Am muu eua chung n6. Thi~u tå phåi lam mQt eåi gi, khOng th~ ngåi dAy cha eh~t dUQ'e. Thi~u tå TrlTC ngåi xulSng gh~, euai: - CAm an anh då lo lAng eho t6i. Nhung anh dung lo, toi e6 nhi~u cåeh'giåi qu~t vl1n d! lAm, cåi kh61a t6i khOng bi~t ehQn eåch nao dAy... Ngung mQt ehut, 6ng n6i lu6n: - Cåeh hen nh't lA eho Hnh trång ehu'n bi ... eh~y. Thl1yehung

n6 tai thl phån ung qua loa nhu bån vai trAi phåo råi cho linh n6i llta d6t dån, cho n6 kho d~n råi bo eh~y v! Phu B6n. Gi~e thÅy mlnh bo eh~y, chic cilng chång them du6i theo lam gi. Cåch nAy an toan cho bån thAn nhltt va ehång ai lAm gl duqc t6i ca... Thi~u tå TrlTc måi di~u thulSe: - Nhung anh yen ehi di, Nguy~n Van TrlTe nAy khong hen nhu vb dau! Råi 6ng dung len, go tay vAo me)t di~m tren bån då: - Cåeh thtf hai la t6i se .c1em quan ra ph\lc kieh, ch~n dånh t\li n6 truae khi eMng n6 tai duQ'c dån. T6i se cho con cåi cha ehung n6 ngay t~i ehl) nay. - Nhung thi~u tå e6 bao nhieu quan rna dåm vu6t rAu me)t trung dban? - Rl1t kh6 khan nhung phåi ehiu d\lng nhu v~y thl quån doAn mai ehiu can thi~p, eho phi phåo y~m trq: Lue d6, theo SlT suy tinh eua toi, toi se duqc be) binh tai trAm ehl) ~ t6i rut v~ dån Ba Tri. - Nhung n~u quån doan kh6ng can thi~p? Thi~u tå TrlTc kh6ng trå lai duqc. Ong nhln Vinh me)t luc råi nhun vai: - HQ phåi ti~p vi~n cM, vl n~u dån Ba Tri mltt, tinh Phu B6n eoi nhu mltt. C6 di~u gl kh6ng 6n trong eau n6i eu6i eung cua 6ng. Vinh li~c nhln dång hå, dua hai tay ra båt tay thi~u tå Tr\fe:' - Xin ehao thi~u tå va ehuc thi~u tå thånh c6ng. Vinh vua ra tai elta thl 6ng gQi gi~t chAng l~i: - A nay, cha t6i eMt, t6i e6 ti qua nha anh dem hQ v~ Phu B6n chonhå t6i. Kh6ng hi~u t~i sao, khi nghe thi~u tå TrlTe n6i eåu d6, Vinh thÅy xuO'ng slSng mlnh.o-n I~nh. Thi~u tå Tr\fc vao van phong mQt lue råi trå ra, dua eho Vinh chai m~t ong: - Th6 sån dia phuO'ng dåy, nha anh dua hQ. NhA t6i å sIS 27 du&ng Phan Be)i Chåu... ' LAng' Van 53


Chua nghe h~t cAu, m~t Vinh tåi nhQ't di, ngi quy xu6ng n~n nhå, mi~ng Mc mc)t bung måu tuoi Thi~u tå TrlJ'c h6t hoång d6\ Igy Vinh, la nh~ng I~n vo-i dåm Unh chung quanh: - y tå, Ytå dAu rdi, keu tO-i ggp, c6 nguo-i bi trung gi6 Mt ngO-. Uy cåi khAn ra dAy, I~ I~ ...

• • •

Ti~ng cånh qu~t trlJ'c thAng låm Vinh tu tu må måt ra. Chang nhO­ ro mlnh di quy vi khOng chiu niSi xuc dc)ng bgt ngo. Cin nhå s6 27 duo-ng Phan Bc)i ChAu chfnh lå nhå VAn. Y tå ti~u doån tO-i cgp cuu vå cho thu6c nhung Vinh bi~t mlnh chAng c6 b~nh gl, chi thgy trong nguo-i tn~t mM I~ lung vå chi mu6n... ch~t. Nhln dia th~ phfa duO-i, Vinh bi~t Toån dang bay v~ huo-ng Pleiku. Chång deo måy våo, hoi Toån: - Måy di dAu v4Y? - Tao båo v~ quAn doån rdi. Phi doån båo chå måy v~ quAn y vi~n Pleiku, ngåy mai s~ cho nguoi len th~ måy. Vinh ving t\lc: - C., cha tao v~ tO-i Pleiku thl tr~ m~ n6 mgy chuy~n ti~p t~ cho quAn b~n rdi con gl! Tao nhgt quy~t kh~ng di dAu h~t. Måy diSi huo-ng bay ~ lo phi V\l ti~p t~ ggp. ~ tao gQi v~ phi doAn coi thu thAng c. nAo dåm tru tao ch~t. Toån nhun vai, qu~o tAu theo y Vinh. ChAng bi~t b~n mlnh dang trong can khung hoång, kh~ng nen chQc n6. Han nila, Toån nghi, tuo-ng nguo-i nhu thAng Vinh nåy thl kh6 må ch~t non duqc. Vinh b.t qua hai ba tlin s6 rdi cu6i cung dIng lien Ill-c duqc vo-i phi doån. Thu~t ph\lc mc)t luc, truång phong hånh quAn cho chång å Ill-i Phu BiSn. N6i chuy~n xong, Vinh lå nguo-i tren gh~. Ngdi tren gh~ phi c~ng ph\l chi ~ coi Toån bay mA m6i llin trlJ'c thAng len hay xu6ng, th4m chi qu~o mll-nh mc)t cåi ctlng du lAm Vinh tMy ru~t gan nhu mu6n nhåy ra ngoåi, nuo-c måt nuo-c mOi chåy

lAng Van 54

ra ao ao nhu nguoi chua tung ngdi phi Co'. Chång m~t moi thi~p di, dliu ngå sang mc)t b~n, rung rung nh~ nhång th'e o tung vong quay cua chi~c cånh qUlI-t philn ph4t tren

dliu... Mii cho ~n gio phut d6, n\l cuo-i cua VAn mO-i chO-p cho-n trå ve trong tri chång. Båi håt Dung bU'o-c giang ho-cua ngåy nåo ben VAn nhu vAng vAng dAu dAy. Vinh mO' thgy mlnh s6ng Ill-i cåi dem huy~n di~u dliu ti~n vo-i nång ngoåi hang hien vO truang Dancing Palace. Chång dlu VAn di trong ti~ng nhll-c, tren bAi cåi, duO-i ånh trAng vång. B6ng dung, bio tu dAu keo v~, mua gi6lim lim, nuo-c bi~n dAng len vå trAn våo, cu6n phAng tgt cå. Hai nguo-i bo chll-Y, nuo-c duiSi thea sau lung. Vinh khOng nhO- mlnh chll-Y bao IAu nhung xa lAm, m~t lAm vA cu6i cung cOng bi chlm sAu duO-i nuo-c. Chång het: "Gitl ch~t Igy anh, gitl ch~t Igy anh ... " VAn båm ch~t tay chång nhung mc)t ngQn s6ng Io-n tu dAu keo tO-i dånh bO-t VAn ra. Vinh c6 Mt suc bai the o niu Ill-i nhung v~ ich, VAn di chlm sAu trong dong nuo-c v~ dnh... Rdi dc)t nhien bio ngung, nuo-c rut di thO-t mau, trå Ill-i SlJ' tinh mich cho bo bi~n. Vinh ngdi im tren bii, nhln ra bi~n cå menh m~ng. DOII-n k~t cua båi håt niSi len, Illn nåy u oån chG,p chung: "GiO- nay ngU'tYi em y2u ddu ndm xU'a con dlJu. nhO­ dong tho-i gian cho nhdc din em vai clJu. NhO- nhung b2n mai Iilu. tilc thU'O'TIg tinh ban dilu. dui chia d"i ngh YU'O'TIg baD mOi silu... .. LO-i ca nhu cåt tung khuc ruc)t Vinh. Chång lin Ic)n tren bii cåt thl b6ng cåm thgy c6 mc)t bån tay m~m m~i sa våo trån mlnh. Mc)t giQng n6i nho nh~ ben tai: "Anh gy tinh Ill-i rdi!". Vinh må mAt rdi nhAm Ill-i ngay vi ånh den trong phong. Tuy vh chång ctlng bi~t mlnh dang nAm tren giuo-ng mlnh å Phu BiSn. VAn ngdi såt clI-nh giuo-ng, ToAn dung sau VAn: - H~i chi~u ve dåp, taD thgy måy me man nen chå måy ve dAy

lu~n.

Båc si tO-i thAm n6i måy chi bi.. bi.. cåi con m~ gl d6 bAng titng TAy taD quen r~i. Nhung d~i khåi ~ng gy båo måy cMng c6 ~nh gl n~ng, chi clin nghi ngO'i våi ngåy lå khoi. Vinh vAn nhåm nghi~n mAt. Hlnh nhu chång kh~ng mu6n må måt ra ntla. Nhln cuc)c dO-i låm gl nhi? ThlJ'c t~ kh6n nll-n quå! Trong dO-i Vinh, chång kh~ng baD giO- ngO­ mlnh c6 th~ di yeu, dung han, dan . diu vo-i mc)t nguo-i dån bå dl c6 ch~ng, nhgt lå ch~ng nång Ill-i lA mc)t chi~n si dång kinh ph\lc. Tu nho, Vinh di duqc giåo hugn trong mc)t gia dlnh n~ n~p, trQng d,o duc. Lo-n I~n, Vinh ra dO-i, tuy chång hien lånh gl nhung chAng chua bao gio låm chuy~n gl dng b.y tråi luAn ly. V.y må hOm nay, trongg6c nui cua mc)t thånh ph6, Vinh di phll-m cåi tc)i må chång hAng ghe tåm: tc)i ngu vo-i vq nguoi. Nhung trO-i h6\i, thuqng ~ ai, con di yeu nAng m't r~i! Nuo-c mÅt Vinh rAn r\la chåy xu6ng g6i. Bi~t mlnh b4Y, bi~t mlnh dång bi phi nhiS må chång vAn yeu. Vinh nM Ill-i cåm giåc kinh khung trong mO' khi thÅY VAn chlm sAu trong dong nuo-c, chång dl mu6n bu~ng xu~i uh cå d~ chlm theo nång ... Hai hång nuo-c mAt Vinh I,i chåy ra. - Anh, anh, anh dung kh6c nila, VAn mu6n n6i chuy~n vo-i anh. Vinh må måt, nhln quanh qUÅt r~i nåm U(y tay VAn: - Toån dAu r~i? - Anh Åy di u6ng ruqu r~i. Trong nåy chi con c6 anh vA VAn. Anh den di~n hiu hAt chi~u xu6ng cin phOng nho. Vinh chua chåt muo-ng tuqng ~n khungcånh Åm cung må nguo-i ta thuo-ng n6i: mc)t tup I~u tranh hai tråi tim vAng... Vinh chi baD thu6c lå tren bån. VAn k~p mQt di~u vAo m~i chång, b4t diem: - Anh thÅy trong nguo-i th~ nåo? Vinh nhå kh6i~ låc dliu: - Khoe, nhung budn låm. R~i hai nguo-i im I~ng. VAn g\lC


c:t~u tr~n tay Vinh, kh6c nh~ nhAng. Chång vAn im I~ng nhå kh6i thu6c

lå.

tu vl, åoi

- Anh Vinh, Vlin xin lai anh.

- Lai gl?

Til vi, mdt mla ham rang

- VI Vlin c:tå giåu anh, kh6ng n6i L{li mua rau mu6ng gia an dif Iimg

cho anh bi~t lå Vlin c:tå c6 ch6ng. Sqi dai nen cu IOng thong

Vinh tha- dåi. Vlin ng~ng m~t I~n, . Ngdng cd ma nu6t. dling tr/mg con ngu-oil c~p måt råo hoånh: - Tnr&c khi chia tay, Vlin mu6n nguyln fu k~ cho anh nghe nhung gl anh mu6n bi~t ve Vlin. - N6ic:ti! khOng c:t~u, chång c:tua hai tay vit c6 - Anh Trlj'c vå Vlin IÅy nhau c:tå mAt long lanh trong c:toi måt mai nång xu6ng. Viln etIng chång ch6ng ­ c:tuQ'c nam nam. Tnr&c kia anh ÅY a­ ngu&i. Vinh n6i, th~t ch~m, th~t clj', mem c:ti trong tay Vinh ... Nhåy Du nhung vi ch6ng c:t6i m~t x6t,xa: chuy~n .gl c:t6 n~n bi sa thåi khoi - Nhung tlnh tr~ng nåy khong • binh chung vå bi c:tua ve Dia th~ keo dåi måi. Mlnh phåi chåm phuO'ng qulin. Anh åy kh6ng cho du-t Vlin ~. Dåy lå I~n g~p gc'Y cu6i Ngåy hOrn sau, Vinh d~y so-m Vlin theo ra a- ngoåi c:t6n vi SQ' Vlin cung cua c:toi ta. c:tua Vlin ve nhå. Thånh ph6 chua kh6ng quen Clj'C kh6. Tånh Vlin Vån cån nh~ moi, cui c:t~u, giQng thu-c, hai ngu&i c:ti b~ b~n nhau tr~n cung chång hien n~n VQ' ch6ng båt th!n th&: con c:tu&ng 16i 15m. SuO'ng xu6ng hoå luon ... - Vlin bi~t! nhieu. Vinh khoåc chi~c jacket cua Ngu-ng mQt chut, nång ti~p : - Du sao thi anh cung cåm O'n phi cong I~n vai nång. - Horn c:t~u ti~n g~p anh, Vlin vå Vlin c:tå cho anh nhung giliy phut TO-i cu-a nhå, Vlin hoi: anh Trlj'c c:tang gi~n nhau... M&i ~m c:tem, chan chu-a tlnh y~u. - Anh våo nhå chO'i chut khong? c:t~u, thåy anh nhln Vlin, Vlin eling - Vån dng v~y, Vlin mu6n cåm - Khong. mu6n chQc anh mQt chut cho vui, O'n anh . Vlin toan c:t6ng cu-a thl Vinh n6i: chång ngo-.. . chång ngO- Vlin y~u - Måy giO- r6i Vlin? - Vlin nåy! anh th~t... - 11 gi&. - Gl? Vinh rån gUQ'ng ng6i d~y, lung - Då c:t~n gi& gi&i nghiem rdi, - Dliy lå I~n cu6i mlnh g~p dlj'a våo tu&ng, måt c:tam c:tam nhln hO'n nua, anh cung chång con gl ~ nhau. ra rrgoåi cu-a s6. Xa xa, ti~ng mQt n6i. Em ve c:ti. fiåy coi chuy~n hai Vlin cu&i: tråi phåo n6 c:tliu c:t6 vQng ve. Sao c:tu-a mlnh nhu mQt tai n~n nho - Anh c:tå n6i v~y våo t6i horn cu~c c:t&i mlnh, c:tåt nu&c mlnh toån trong cUQc c:t&i. Em ve vå rån s6ng . qua r6i må! lå nhung ngang tråi oåi oam v~y CUQc c:t&i cua mQt ngu&i VQ' hien. - Vlin! Du-ng cu&i! Nghi IlJoi, nhi? DÅt nu&c thi I~m than c:tå bao Anh Trlj'c lå mQt ngu&i t6t, mQt si anh thåy h6 th~n låm. nhi~u nam, mlnh thl trong måy quan guO'ng mAu. Anh åy r6i se låm - Nhung c:tliu c6 ai bi~t chuy~n . tri~u c:tån bå con gåi chångy~u ai, IlJoi I&n, c:t&i em r6i se ... hlJonh phuc. hai c:tu-a mlnh må anh lo! y~u trung mQt ngu&i c:tån bå c6 Vlin c:tu-ng I~n, nåm tay Vinh Tlj' nhi~n Vinh n6i gi.n, giQng ch6ng, må IlJoi y~u ~n . ch~t m&i ngh~n ngåo: . chAng såc nhu dao: kh6... - Vlin ve. Nhung Vlin mu6n anh - Sao em n6i v~y? Em bi~t, anh Vinh b~t cu&i nh~ vi y tua-ng ng~ bi~t rång, hinh ånh anh se måi måi bi~t, tr&i bi~t, c:tåt bi~t, sao I~i båo lå nghinh cua mlnh. con trong tråi tim Vlin. Vlin se y~u khong ai bi~t? - Anh cu&i gl v~y? anh måi måi... - Då bi~t v~y sao t6i hom qua... ' . - Cu~c c:t&i. Anh tlj' hoi vl sao Vinh m~u måo cu&i: - Anh lå ngu&i, anh y~u c:tu6i, anh y~u em. Yeu tha thi~t du mlnh - Vlin phåi qu~n anh thl mO-i anh khong kem håm c:tuQ'c minh, chi m&ig~p nhau chua t&i mu&i låm ngu&i VQ' hien c:tuQ'c... anh chju hoån toån tråch nhi~m .. ngåy, du chi a- v&i nhau hai c:t~m Vinh bang ho len m~t trång dåi, - Anh h6i h~n phåi khOng? trQn v~n ... nu&c måt nu&c mui chåy ra rån - 0', anh h6i h4n låm. Anh se - Vlin cung tl!' hoi mlnh cliu c:t6. r\la. Vlin h6t hoång c~m khan cui tlm cåch ~ tl!' xU-. Vlin thu th~t, Vlin chua bao gi& y~u xu6ng lau m~t cho chång. Vinh Vlin nhun vai: ai nhu y~u anh... ng~ng m~t, c:t6n nMn Sl!' san spc cua - V~y thl tuy anh. Anh mu6n ' Hai nguåi nhln nhau vå vo tlnh Vlin. Mui son pMn, mui da thit c:tån sao cung c:tuQ'c. cung nhln thåy nhl1ng giQt nu&c bå quy~n ru låm Vinh dim long -R6i nå..ng c:t6ng cu-a th4t m~nh.

• ••

Umg Van 55


Vinh cO cåm tuo-ng nhu bi tåt vAo mtt. Chång dua tay xoa cAm r~i cui dlu ~m buåc, tlf hoi mlnh s~ phåi CU' xu th~ nåe dAy? Vinh tro. v~ bi~t d~i ngu ti~p cho ~n khi Toån ~n lay chång. d~y. Toån hoi, giQng hai slng: - TOi qua VAn ngu dAy våi måy å? Vinh ngåp dAi r~i g~t gu: - 0', sao mAy bi~t? D~t nhi~n ToAn nh~ m'>t bAi nU'åc mi~ng xuOng n~n nhA, chui trOng khOng: - D~ khOn n/l.n! Ti~ng chui cua ToAn lAm Vinh tinh hån nguai. ChO'i våi nhau tu luc con a quAn tmang, chAng bi~t ToAn khOng hay l~ mAng nhU' v~y. Vinh hoi: - MAy chtH ai khOn n/l.n? - Tao chui thAng nåe ngu våi vq ngU'o-i ta! Vinh tåi m~t nhU'ng ding hoi nh~ nhAng: - f mAy muOn n6i tao vå VAn? ToAn khOng trå lai. Vinh dung d~y m~c qulin åo vAo: - MAy bi~t tao vA VAn chi lA... tai n/l.n. Tao dAu bi~t nAng dil c6 ch~ng. - Chuy~n rpAy khOng bi~t tao khOng tråch. NhU'ng dil bi~t r~i sao tOi qua mAy con ti~p t\lC ngu våi vq

ngU'o-i ta? Vinh cung hQng khOng bi~t trå lO-i sao. ToAn ti~p t\lC day nghi~n: - MAy bi~t con ngU'o-i han con v~t cåi gl khOng? Vinh khOng n6i gl, lÅy kem vA bån chåi dånh rång ra sau nhå suc mi~ng. ToAn dung a nhA tr~n, n6i lån cOt cho Vinh nghe tMy: - ConngU'ai han con v~t a cåi ly tri, bi~t phAn bi~t phåi tråi. Chi c6 giOng ch6 Iqn måi deo b4y tum lum. Tuy bi~t mlnh b4Y vA bll-n n6i dung nhung chAng chua chu4n bi ~ nghe nhtlng lO-i nAy. Thång nAy quå lAm, n6 dåm båo mlnh lA ch6 lqn sao? Vinh rua m~t qua loa rOi tro. l~n nhå, vÅt cåi ca nhOm l~n bån: - MAy båo ai ch6 lqn?

lAng Van 56

ToAn xoay nguo-i, moe cAy P.38 ra nh~ nhAng ~ l~n bAn r~i nhln thång vAo m~t Vinh: - Tao båo mAy lå d~ ch6 lqn dÅY, cåi thång gian dAm våi vq ngU'o-i ta, mAy nghi Ill-i coi c6 dung khOng. N~u tao n6i khOng dung thl sung dAy, mAy bAn tao di. N6i xong ToAn thån nhi~n dung cha phån ung cua Vinh, nhung chi thÅy Vinh thet len m~t ti~ng r~i Om ng\lc qU:l{ xuOng, måu mi~ng I/l.i QC ra. ToAn h6t hoång chll-Y tåi då bll-n l~n.

M~t luc sau Vinh tinh d4y, thÅY ToAn ng~i ben giU'o-ng lo lAng nhln mlnh, chAng n6i: - MAy n6i dung dÅY ToAn, tao lA giOng ch6 Iqn. ToAn IAc dliu: - Vinh, tao tuc quå n~n n6i hai quå, mAy tha l~i cho tao. Vinh cting lAc dliu: - KhOng ToAn /1., tao b4y th4t, nhU'ng mAy dung lo, tao s~ c6 cå.c h tlf XU. Tuy con rÅt m~t nhU'ng Vinh vin ra ng~i gh~ phi cOng ph\l cho ToAn di bay ti~p t~. Bu~i chi~u, ToAn dang tren dU'o-ng v~ sau chu~n ti~p t~ thu ba thl nghe tin quAn ta d\lng n~ng O- tAy bAc Phu B~n. Ch4c lA d\lng lån vl Ll9 dil c6 m~t trong vung vA dang hU'ång din khu tr~c oanh kich. ToAn to mo sang tlin s6 cua L 19 hoi tlnh hlnh, thldU'qc bi~t quån mlnh khOng ro quån s6 !tang bi it nhÅt hai ti~u doAn !tich vAy Mm. Luc Åy Vinh dang ngu gA ngu g4t, nghe n6i tinh hAn ngU'&i, vc')i hoi: - LlfC luqng quAn ta th~ nåo? - QuAn cua ai tOi khOng bi~t. SU' doAn 23 vA 22 khOng c6 dan vi nåe O- d6. Dan vi tham chi~n phåi lå Dia phU'O'ng quAn, v4Y må hoi ti~u khu thl ti~u khu cting u å, chång bi~t gl cå. V4Y thldung lA quAn cua thi~u tå Tr\lc r~i. Vinh hoi ti~p: - Mlnh bi vAy th~ nAo? - Very very hot. QuAn ta c6 th~ bi overun bÅt cu luc nåo. Vinh hi~u li~n "Very hot "c:t6i våi Ll91A n~ng lAm, dAn nAy it khi n6i

(fua. Vinh deo gAng tay våo, båo ToAn: - Tu giO- phut nAy ml\y ~ tao bay. MAy qua tlin 56 ti~u khu ki~m cåi dAi cua Ong Tr\lc cho tao. ToAn ngll-c nhien nhln b/l.n nhung thÅY Vinh cu de')ng nh~m l~, nhip nhAng thl yen tAm. Chi låt sau Vinh di nghe dU'qc giQng n6i quen thue')c cua thi~u tå Tr\lc: - Ve Vang dAy Tu TU'o-ng. - Nghe d/l.i ca nåm tren nåm. - Nghe dU'qc mAy tao mung quå. KhOng c6 thl gia n6i chuy~n nhi~u. Con cåi dang d\lng n~ng, dl.lng n~ng... . Un trong ti~ng n6i cua thi~u tå Trlfc lA nhtlng ti~ng sung n~. Vinh nhln d~ng h~ KAng r~i d~i hU'ång bay, tr\lc chi v~ vung hånh quAn cua thi~u tå Tr\lc: - Chung t6i dang tren dU'o-ng tåi bll-n dAy. TU' TU'o-ng c6 clin gl kh6ng? Th\lc ra thi~u tå Trlfc cAn nhi~u lAm nhU'ng khOng c6 thl gia ~ n6i. Sång nay, c:t! 'chu'n bi thlfc hi~n y dinh ph6ng thu !tdn Ba Tri cua mlnh, Ong dAt trung !te')i trinh såt di quan såt tlnh hlnh thl bi cMng n6 phåt hi~n. Ong bi hai ti~u (foAn Vi~t ce')ng vAy kino Trong 10 phut giao tranh dliu tien, trung (fe')i trinh såt bi ch~t h~t 8 ngU'ai, bi thU'O'ng n~ng nh~ Mt 7 ngU'o-i. Thi~u tå Trlfc cung thi~u uy Si trung de')i trU'ang phåi mO. dU'o-ng måu ti~n len chi~m lI(y mOt ngQn ddi trQc t/l.m tho-i cO thu. Trong luc hai ti~u doAn Vi~t cOng dang gom quAn Ill-i våy Ong ta vAo gitla tinh ån tU'O'i nuOt sOng thl may quå, Ong lien Ill-c dU'qc våi chi~c Ll9 cua sU' !toAn 23 be') binh dang lang thang tr~n trO-i. Ll9 cua sU' doAn thl luc nAo cting c6 sin vAi phi tulin khu tr\lc trong tui nen chi nua ti~ng ddng hd sau lA bom råt rAm rlim vAo dliu cMng n6 li!n. MOt ti~u doAn bi ån bom tan nåt ngay nhU'ng thi~u tå Tr\lc bi~t, bom chi lAm ch4n bU'åc chAn cua bQn con l(li thOi, n~u khOng li~u m/l.ng rna dU'o-ng måu hay dU'qc ti~p vi~n thl s~ bi bAt h~t. Me')t trungde')i trinh såt con 14 ngU'o-i lAm sao chOng n~i


g~n

hai ti~u I10ån I1ich; Ngay luc 116, L19 cho bi~t mQt tin buan lA "I1ung mong I1Q'i gi nO'i ti~u khu c.å. H~t \fnh rai!" Thi~u ta Tr\[c tai m~t, 6ng I1ang . con suy nghi chua bi~t phåi låm gi thi nghe I1uQ'c ti~ng Vinh trong t~n

sO. Me')t Ytuo-ng loe ra trong I1~u 6ng. N~u muOn thoat khoi etay, chi c6 Vinh giup minh. I1uQ'c. Nhung thi~u ta Tr\[c bi~t, mlnh khong c6 quy~n ra I~nh cho tr\[c thång I1ap xuOng I1åy. Må n~u nhu c6 I~nh, tr\[c thång ding c6 quy~n tu chOi vI

ly do an ninh. Chuy~n nåy muOn giup nhau thl chi c6 dnh nguai. - Tu Tuo-ng I1ay Ve Vang, toi cach b~n khoång 15 d~m, b~n c~n gl xin cho bi~t. - Nghe nåm b~n. Chung t6i etang bi vay, vay n~ng, c6 cai nåy muOn nha kh6ng bi~t b~n giup gium I1uQ'c kh6ng? Vua nghe qua lå Vinh hi~u y 6ng Tr\[c muOn gi li~n. Be') binh duO-i I1l{t I1ang bi gi~c vay nhu v~y thl mong gl hO'n lå me')t chi~c tr\[c thång I1åp xuOng ~ bOc mlnh eti. Nghe nhu v~y, t\[ dung hlnh ånh Van I~i xul{t hien trong tri chång. Vinh bi!t, mlnh chi c~n bl{m måy n6i: "Rl{t ti!c nhung t6i phåi I1i cha khåc, kh6ng giup b~n I1uQ'c" rai qu~o tåu I1i th} chång ai trach chang I1uQ'c, vå Van se mai mai, suOt etai lå cua chång. MO-i sang nay luc chia tay Van, tMy nang th~t xa vai nhung bay gia sao th~t g~n, nhu . trong t~m tay. D~u 6c Vinn nhu muOn n~ tung gilfa hai chQn I\[a. MQt lå bo thi!u tå Tr\[c ~ Il{y Van, hai lå bo Van vå c6 th~ bo luon cå m~ng sOng mlnh . ~ cu-u thi!u ta Tr\[c. Chi suy nghi c6 bl{y nhieu rna rna hoi Vinh toat ra I1~y trån. Rai Vinh t\[ nhu long: "Mlnh yeu Van lAm nhung kh6ng th~ sOng nhu eta ch6 IQ'n 4uQ'c. Mlnh se cu-u 6ng Tr\[c". Quy!t 4inh xong, Vinh thl{y long mlnh thu thåi, an binh, cai cåm giåc må chång c6 truo-c khi biet phåi len Phu B~n. . Vinh chi tay xuOng I1l{t, etua mAt nhln Toån hoi y ki~n. Toan g~t 4~u 4ang y li~n. Vinh Mm måy: - Ba I~n Tu Tuo-ng khOi lo, cho t6i to~ etc} I1~i khåi, toi se tO-i. . Thi~u tå Tr\[c 4Qc t03 I1c} cho Vinh. Chång Il{y bån I1a xem xet me')t luc rai n6i: - Xong rai. Chung toi bAt 4~u low level ti~n våo 4ay. Khi nåo nghe ti!ng I1e')ng cO' tO-i glin, ba llin Tu Tuo-ng cho toi me')t cåi kinh ky vång (tråi kh6i vång), toi nhåo xuOng~ Thi!u tå Tr\[c mung rå, båo thi!u uySi: - R6i. mlnh c6 quO-i nhan tu

ilmg Vdn57


trai xuiSng m~t Ilin OlJa, anh cho con cåi chu4n bi. Cho mgy thång bi thtrO'ng I~n trtr&c, mÅY thång ch~t vA bi thtrO'ng n~ng quå, nhAm siSng khOng ngi bo I~i t~i cha. Thi~u uy Si ra I~nh cho Hnh trång chu4n bi r6i hoi: - Trinh th«m quyen, minh con han IS ngtrai chAc di khOng h~t m~t chuy~n. Thi~u tå Tr\fc mau mAn:

-

Anh

I~n

trtr&c v&i chung n6, a l\li di

n~u khOng con cha thi tOi chuy~n sau. Thi~u uy SI khång khåi:

- KhOng, tOi khOng bo th«m quyen dUQ"c. TOi a I~i v&i th«m quyen. , Thi~u tå Tr\fc nghi~m m~t: - Chu dung c6 I~n xOn. D6 lA lenh. Chgm h~t. Ti~ng tr\fc tMng cang luc cang I&n dln. Lfnh mung ra nhiSn nhåo nhåy ra khoi hlm hiS. Thi~u uy Si chla cAy M 16 vao mOt nguai Hnh gln nhlh, la I&n: - Nåm xuiSng h~t. Låt OlJa chu~n chu~n xuiSng, tao chl tMng nao thång d6 m&i dUQ"c I~n, dua nAo ch\lp ghrt tranh gianh, tao bAn b~ SQ ••:

Cha ~n khi ti~ng tr\fc thång nghe th~t glo, thi~u tå Tr\fc nhin Si Mt dlu lam dl{u. Si bung ra m~t tråi kh6i vAng. Vinh dåo m~t vang, dåp

ngay xuiSng trtr&c m~t mQi ngtrai, b\li dgt viing tung toe. . Lfnh cua Si ao khoi giao thOng hao, khi~ng ba ngtrai bi thtrO'nglen trtr&c r6i leo I~n sau. Vinh åi ng/l.i nhin tung ngtrai lfnh leo l~n tau ~ u&c ItrQ"ng suc n~ng mlnh c6 th~ cha dUQ"C. Dil tåi thuO'ng nhieu Iln trong nhllng hoan cånh nay n~n Vinh bi~t n~u minh kh6ngl~ tay biSc tau I~n thi s~ chAng bao gia I~n nlSi nila. Vinh sISt ru!')t vi cha mili chAng tMy Ong Tr\fc dAu cå. ~n nguai thu muai, Vinh m&m ga chu4n bi r~i quay lui hoi mOt nguai Hnh: - TMm quyen cua anh dAu? Nguai lfnh chl xuiSng dtr&i. Vinh nhln theo, thl{y thi~u tå Tr\fc dang thu mOt cAy M60 bAn che cho lfnh l~n tau. Vil-a kip nhin tMy v.y la Vinh vt.n h~t ga biSc tau I~n lien, bo I/l.i phia du&i thi~u tå Tr\fc cung ba biSn nguai lfnh khåc nila. Tau n~ng lAm r6i, khOng tM cha th~m. ChAng xoay tau mOt vang, n6i vAo måy: - Ba lln Tu Tuang dAy Ve Vang. - Nghe nåm, cåm an bIJn rl{t nhieu. Vinh t\f nhi~n phåt cåu, gAt: - TOi xuiSngblSc (f/l.i ca sao d/l.i ca khOng I~n? - TOi cho con cåi l~n trtr&c bIJn

chuyfn lhang tu T6i vi ngay cu6i thang til'

chfln nghilng ngå buo-c tren hu åo do.;

If nguo.; hay If toi rO'i

chung quanh hifn difn m~t tro.; toc tang

Toi vi /Ong rdt hoang mang

ng6n ngO' chung kiln cdnh tan hQ'p nay

gitl tu- CU9C chiln vl dl1y

thoang nghe hai tilng rau may qu~n -dau T6i vi khl gQi ten nhau

chl vang dm huung giQt s~u ",mg rO'i

b6ng dung tan gidc mO' dai

que hUO'ng gi4y cMt giua tro.; thOng til'.

v(ln gid LAng Vån 58

ai, tOi ~ chuy~n sau ctlng dUQ"c. Vinh eau nhau trong b\lng: "Chuy~n sau chAc chAng bao gia c6 ... " Toan hoi: - Minh di Phu Bgn hay ve Ba Tri? - Tau c6 thuO'ng binh, phåi dåp Phu Bgn. - Minh c6 trO- l,i khOng? Vinh khOng trå lai. Hinh ånh VAn I/l.i tro. ve trong tri chang. Minh dil dåp xu6ng, nhtrng siS Ong nAy chlc ch~t m&i khOng chiu leo len tau bay. Hay lA y t,rai muiSn cho minh ... cu&i VAn dAy? Vinh thlm nghi, m6 hOi trån l\li chåy ra, tr&t dAm. Nhtrng r~i Vinh nghi~m giQng n6i: - Minh s! tro. I,i Mc Ong Tr\fc. - N~u v~y thi phAi dåp Ba Tri, trO- I/l.i m&i kip. Vinh låc dlu: - Dåp Ba Tri thl ml{y nguai lfnh bi thuO'ng nAy chAc eh~t. Toan ngi cOc: - Chung n6 khOng ch~t thi mlnh eMt. - Danh chiu thOi. N~u mAy khOng chiu, låt nila xulSng Phu BlSn cu di xu6ng, tao bay mOt minh. Tau bay vuahIJ cång xu6ng henh vien Phu BlSn, Vinh quay ra sau n6i nhu het: - Anh em xulSng, xulSng mau, I~ I~ ... R~i quay sang hoi ToAn: - MAy mu6n di v&i tao khOng, hay mulSn å l,i? - Tao di v&i mAy. Vinh g~t dAu liMc tAu l~n qua dåp bili dlS dng r(5i lien IlJe vai d,i uy Båo, thOng båo trO- l,i vung hAnh quAn ~ b6c thi~u tå Tr\fc. Con dtrang tu Phu Mn tai nO'i thi~\l tå Tr\fc bi vAy ehl ml{t 20 phut bay nhung Ilin trå l,i nAy dnh th~ dA dlSi khåc. Dieu dlu tien Vinh ghi nh.n lA hoa kh6i eua phong khOng dA bAt dliu nå khAp nO'i tren blu trai. Nhtr m~t cåi måy, Vinh cho tAu bay råt xulSng tren ngQn cAy r~i di vAo. KhOng nhln thÅY Vinh dAu, git.c bi~t chång dA xulSng thÅp nen cho sung nho bAn I~n. Du mQi thu sung. tu AK eho ~n d,i li~n chla


len tr&i hån ron ra cliu may. Di~u . thu hai l~ chång gQi khån cå clS må vAn kh6ng lien l~c etuqc v&i thi~u tå TrlTc.· . Låt sau, Vinh tMy ml'>t ngQn etåi trQc xa ·xa phiatru&c. Toån hoi: - Kh6ng lien IQ-c etuqc c6 nen xulSng kh6ng? Vinh vAn gitl vfrng clin låi: - CU bay t&i et6 råi tily cO' ung bi~n.

Nhung<1!n nO'i, Vinh tåi m~t khi kh6ng tMy ai tren etåi cå. Chång luqn ml'>t vong vå hoång h6t khi thl{y O- etåm etl{t ben cl.lnh, m<')t nh6m linh Vi~t c<')ng etang dilng rna tl{u ch~t etliu nhtlng ngu&i linh qu6c gia bi thuO'ng n~ng etang con thoi th6p tho-. Vinh n6i nhu het: - Dl.li lien! Dl.li lien! Tao xu6ng tMp m<')t chut. BAn,! Bån! Chung n6 etang ch~t etliu lfnh mlnh .. . N6i xong Vinh xoay ngang tåu bay. Cåy etl.li lien ben h6ng tråi nIS ron ra, tu&i hia xu6ng viing ctl{t phia du&i. M60 hån tu m<')t chi~c tntc thång låc lu kh6 · må trung etuqc nhung etu låm cho lG såt nMn hen nhåt bu6ng må tl{u chl.lY våo rung. Vinh thua th~ hl.l cång trlTc thång xu6ng vå etau et&n nh~n ra chång con ai s6ng s6t cå. Chung n6 ra tay tån bl.l0 quå, mau quå. Vinh glim len m<')t ti~ng phAn nI'>: - Dil m~ chung måy, etånh nhau ldc s6ng, ngu&i ta eta bi thuO'ng glin ch~t må chung måy vAn kh6ng tha. Då suc v~t.. .. Toan n6i nhu het våo måy: - Dil m~ llin sau chung måy c6 thång nåo bi thuO'ng len tau bay, tao cho- len tr&i råi etl.lP chung måy xu6ng. Quån kh6n n~n, etå ch6 nglTa!. TlT nhien Vinh bl{m måy n6i: - Kh6ng 'phåi ch6 nglTa, ch6 lqn. - Dung. Då ch6 Iqn. Vinh nhl{c tau len, ~m etuqc khoång 6, 7 cåi xåc cua quån mlnh nåm phO'i thåy gi fra tr&i nAng. BISn nåm cåi etå bi cMt ml{t etliu. Xåc nåo cGng bi chung n6 ll'>t h~t giåy vå, tMm chf cå nhtlng chi~c åo tlSt. Vinh thAy ngh~n trong clS.

Vinh etåo m<')t vong, bang chang nghe etuqc ti~ng n6i rÅt nho trong måy vo tuy~n: - Ve Vang etåy Tu Tuo-ng. GiQng n6i tuy nho nhung Vinh mung ra khi nh~n ra ngay et6 la thi~u tå TrlTc: . - Nghe nåm nghe nåm, Tu Tuo-ng dQt v~ etåu xin cho bi~t. - Khong xa låm vi tao nghe etuqc ti~ng etl'>ng Cl)' cua måy. Måy IÅy hu&ng et6ng nam cti xu6ng, khi nåo t&i glin tao cho m<')t tråi kinh ky vang. Coi nhu xong. Vinh vua qu~o tau vua n6i: - Ba llin Tu Tuo-ng cu blnh tinh, t6i cho tåu bay tu til' t&i... Vinh .gili t6c et<') th~t ch~m ti~n v~ hu&ng et6ng nam. M<')t luc sau, ti~ng thi~u tå TrlTc la len: - Kinh ky vång bay ra et6. - Xong råi! . Vinh nh&n nhåc nhln quanh vå thÅy ml'>t tråi kh6i vang O- hu&ng ben tråL Chång qu~o tåu bay v~ , hu&ng et6 råi cMi mui eti t&i. Dåy råi, Vinh thÅy m<')t bai co riM vua etu cho trlTC thång etåp truc m~t. Vinh b&t ga cho tau tO- til' hl.l xu6ng. Tåu bay glin chl.lm etÅt, bang m<')t y tuo-ng kinh khung loe len trong etliu cMng. Theo lai thi~u tå TrlTC thl6ng phåi O- hu&ng et6ng nam cua ngQn etåi trQc, hu&ng nåy etåu phåi lå et6ng nam. Dit m~ n~u tråi kh6i nåy kh6ng phåi cua thi~u tå TrlTC nem ra thl bQn mlnh coi nhu ch~t ~!t. Theo phån Xl.l, Vinh het to: - Dl.li lien coi chung ben h6ng, bån! Chång v~nh~t tay ga qu~o tåu sang m<')t ben, etång th&i cGng nhln th{{y hång ch\lc hQng sung cua Vi~t c<')ng tu du&i etÅt nIS len ron ra. Ki~ng tru&c cua phong låi cha Vinh ngåi . bi va nåt. Chång tMy etliu mlnh nhu bi ai ctånh våo m<')t bua, toån thån etau nhu. Tuy v~y Vinh cGng nhÅc etuqc tåu bay, lu&t qua etåm cåy rung r~m rll-p ct~ trånh khoi mÅY ch\lc hQng sung quåi åc. Trong n6n bay luc Åy c6 ti~ng la h~t hoång cua thi~u tå TrlTc: - Bl.ln xu6ng cha tråi kh6i cua

n6 råi bl.ln O'i. Trål kinh ky cua t6i O­ tft mai ben nåy ... Thl ra ngay ttl- etliu chung n6 eta IQt våo etuqc tlin s6 lien ll.lc cua trlTC thång ~ lua Vinh. Khi nghe ~hi~u tå TrlTc cho m<')t tråi kh6i, chung n6 ding thåy ra ml'>t tråi kh6i. s6 Vinh xui, kh6ng etåp xu6ng cha tråi kh6i cua 6ng TrlTc må etåp xu6ng tråi kh6i cua n6. May må chung n6 chåc ån, cu ngåi cha Vinh etåp hån hoi råi mO-i khai hoå, va Vinh ll.li thay etlSi y ki!n våo gi& ch6t, n~u kh6ng thl gi& nåy chåc bi chung n6 båt s6ng råi. Toån nhln bl.ln, thÅY m~t may Vinh be ~t måu va ru<')t chåy long thong ra ngoåi thl hoång kinh hån via. Chång lQng cQng xoay t&i xoay lui trong tåu bay mai må kh6ng bi~t phåi lam gl. Nhung Vinh thl tinh låm. Chång bi~t mlnh bi etl.ln it nMt O- hai .nO'i: ctliu vå b\1ng. M~c cho Toan cu r6i nh~ng len, Vinh binh thån ki~m soåt ll.li et<>ng cO' va cåc cO' ph~n trong phi CO', hoi anh em c6 ai bi etQ.n kh6ng. Phi cO' hOl.lt etl'>ng' t6t, chång ai bi thuO'ng ngol.li tru cMng. Bi~t mlnh bi etlS ru<,>t nhu Vinh vAn binh tinh, bi!t chuyen gl phåi låm. Tru&c h!t, Vinh ... chui th~: "D\1 m~ måy lua 6ng thl 6ng se tuO'ng k~ tlTU k~ cho måy bi!t tay". Vinh sang tlin s6 VHF gQi cho Ll9, hoi c6 m<')t phi tulin nåo trong tui khong. L 19 cho bi!t c6 hai thAng Skyraider etang tMt nghi~p, lang thang O- tren tr&i, slo sång·låm bÅt cu vi~c gl. Vinh t6m tåt dnh hlnh råi n6i: - Toi se d\l cho chung n6 tung kh6i eto ra. cha nåo c6 kh6i eto thl bl.ln cu cho thAng Thåi DuO'ng (danh hi~u phi cO' khu tr~c) d~p ch!t m~ n6 cho t6i.. Xong ngay. Ll9 h~ hå etång y. Ti~p <1!n, chång gQi måy cho thi~u tå TrlTc: - T6i se xu6ng trO- Ill-i b6c bl.ln. Llin nay bl.ln cho tOi tråi kinh ky måu eto nghe b~n. . N6i t&i et6, Vinh ngåm nh~ eti~u håt cua båi Dong song xanh: .. - Tlnh tlnh tinh tinh tinh, tlnh

He

iling Van 59 .


tlnh tinh tiilh tinh ... N~u b~n hi~u b'm cho t~i hai cåi. Thi~u tå TrllC hi~u Ii~n. Dån vo bj nlSi ti~ng vln hay chu t6t, lam sao khOng bi~t · åm di~u bån Beau Danube bleu? Ong b'm Ii~n hai cåi, håt d~m thea: - O. K. t~i s! cho b(!.n tråi kh6i deL. Tlnh tlnh tinh tinh tinh ... tinh tinh ... Tr~n trllc tMng luc 'y, Toan dil l'y 1l1-i blnh Hnh. Vinh ra d'u cho Toan bay r(ii thåo khln quang clS nhet vao b\lDg mlnh ~ cAm måu. Nhet h~t cåi khh, hai ban tay Vinh . do lom nhung måu. Khi nhln IlJi, Vinh ng/1.c nhi!n tMy Toan cho tau bay dlSi huang, bay v~ Phu B6n. Vinh hoi: - May di dAu v4y? - Tao bay v~. D~p h~t di, may ra måu nhi~u quå, tao phåi thå may xu6ng Phu B6n g'p cho nguoi ta cu-u may ra mai s6ng duQ'c. - Con thi~u tå TrllC thl sao? - Thå may xu6ng Phu BISn r(ii tao tro. l/1.i ciing duQ'c. Vinh glm I~n: - Kh~ng duQ'c. May phåi tro. l/1.i b6c ~ng Trllc. Toan vAn thån nhi!n ti~p t\1C bay thång. Vinh tu-c mlnh ch\1p Igy cln låi nhung chang khOng con sU-c Illc nao ~ bay nua. Chang het I!n: - Toan, tao ra I~nh cho may phåi quay tro. I(!.i Mc ~ng Trllc. Toan vAn ti~p t\1C ' bay thång, khOng ~m xia gl <1!n loi Vinh. - Trung uy Toan, nhån danh ,tmang phi ca, t~i ra I~nh cho trung uy quay tau bay l/1.i ~ d6n thi~u tå Trllc, trung uy nghe ro khOng? Toan blnh thån trå loi: - Tmang phi ca bjthuO'~g n~ng, t~i la hoa ti~u ph6 I~n xU ly thuong V\1, t~i c6 quy~n quy~t djnh h~t mQi chuy~n. TM nay thl h~t Yki~n r(ii. Vinh bi~t mlnh kh~ng con sU-c ~ låi, phi ca My gio nAm trong tay Toan. ChQ't nho ra mi)t chuyen, Vinh li~n m6c cåy P.38 ra chia' ngay mang tang Toan: - Du m~ quay tro. 111-i, kh~ng quay tao bAn VC1 SQ may. Tao kh~ng Lang Vdn 60

con sU-c låi nhung tao con du sU-c b6p co. Toan dang con ngO' ngåc thl nhu ~ thj oai, Vinh quay hQng sung ch~ch sang b~n c(!.nh bÅn oanh me)t pMt. Anh lua nhång l~n ngay tmac mÅt Toan. Toan gi4t b4n nguoi. M'y nguoi CO' phi phia sau ding gi4t mlnh, mau I~ n6i vao måy: - Ong Vinh 6ng lam thi~t d6, trung uy quay tau di. Vinh hoi: - May c6 quay tau kh~ng? Tao chi con sU-c ~ bAn me)t phåt nua thOi. May bi~t dnh tao ma Toan. Toan ng4p ngung me)t chut r(ii g4t dlu, n6i nhu kh6c: - Vinh ai, dAu phåi tao SQ' ch~t may. Tao chi SQ' may khOng s6ng nlSi th~i, måu may ra nhi~u quå... Toan qu~o tau 1/1.i. Vinh h(!. nong sung, giQng n6i etlng ngh~n ngao nhu kh6c: - N!u tao d6i duQ'c m/1.ng tao cho thi~u tå Trllc thl tao xu6ng su6i vang mai c6 can 4åm nhln m~t t6 tien nha tao... Vinn gUQ'ng h~t sU-c tan ~ gQi cho L 19 th~ng båo: - BlJn cho m'y thAng Thåi DuO'ng sin sang. Nho ky, ch~ nao c6 kh6i do la v~m d'y. BlJn cho chung n6 xu6ng tra thu cho t~i. - Coi nhu xong! R(ii chang gQi cho thi~u tå Trllc: - Tu Tuang dåy Ve Vang. - Nghe nlm b(!.n. B(!.n dang tro. Illoi huang t~i d6. - Xong r~i. B/1.n nho cho t~i melt tråi kinh ky mau do nghe blJn.. . Tlnh dnh tinh tinh tinh, tinh tinh .. . tinh tinh... ' - Xong r(ii. Tlnh dnh tinh tinh tinh, tinh tinh ... tinh tinh ... Kh6i mau 40 ra dAy.. . Til' tr~n cao nhln xu6ng, du dil m~t moi v6 cung, Vinh vAn nhln th'y duQ'c hai tråikh6i mau tung ra me)t Iln. Quå ben tråi mau xanh, b~n phai mau do. Chang chi Toan tråi mau xanh r(ii b'm måy håo cho Ll9: - Sao Mai dAy Thln TUQ'ng, cho hai thAng TMi Du ang nhao xu6ng di bl1-n. Tråi kh6i do huang 2

gio tOi d6 bl1-n. - Xong r~i! N6i xong thl Vinh cam th'y mlnh cang ngay cang chlm sau vao giÅc ngu ch4p chon. MAt Vinh tro. n~n mo dln, nhl1-t nhoa nhu nhin cånh v4t qua me)t t'm man trAng. Loång thoång phla tmac, nhung hang cåy dAng cao I~n, nhung hQng sung 40 lom kh/1.c lua du de)i. Phla b~n phai chang, xa xa, ti~ng glm thet cua de)ng ca khu tr\1c nhao I~n Ie)n xu6ng vang I~n du de)i hoa IAn vai nhung ti~ng bom nIS nhu s'm de)ng. Vinh mim cuoi miln nguy~n: "Cho chung may chua cåi th6i khOn v~t. Ba cåi tro re ti~n lam sao qua m~t chung ~ng duQ'c... " Tuy m~t moi lAm nhung Vinh ctlng con c6 cåm giåc ~ bi~t duQ'c luc cang trllc thång ~hÆ).m dÅL Vai trang li~n thanh n6 ron ril ngay tmac m~t cMng, ti~ng nguoi nhåy I~n tau bay va ti~ng de)ng ca duQ'C su d\1ng t4n Illc ~ cgt cånh. Toan v~n h~t ga cho chi~c trllc tMng b6c I~n mau khi ba thly tro thi~u tå TrllC vua ng~i trong tau bay. Ba nguoi vua lea I~n tau dil chla ba hQng sung Ml6 xu6ng b4n vao me)t I~ lInh 6ng Giåp dang ao I1-t dulSi theo. Chi trong vai tich tAc, chi~c UH dil duQ'c Toan di~u khi~n kheo leo, bi~n m't hut giua dåm lå rung day d~c. Me)t luc sau, chi~c trllC tMng b6c len duQ'c cao de) an toan, I'y huang v~ thing Qui NhO'n. Thi~u tå Trllc cai n6n s4t, bu~ng cAy Ml6 xu6ng, ch~m tai tmac dua taY ra ~ bAt tay cAm an Vinh. Kh6ng th'y chang c6 phin u-ng, ~ng lay m(!.nh vai cAi va chQ't nh~n ra la Vinh dil ch~t khOng bi!t til' luc nao. Nhln sang Toan ng~i b!n c(!.nh, 6ng dnh hoi me)t cAu gi d6 nhung nin I(!.i kjp thoi khi nhin tMy nhung giQt nu6c mAt lån xu6ng til' til' tren go må ngU'oi phi c~ng tre. Gi6 chui vao nhung I~ d/1.n klnh tm6c th6i tung nhung giQt nuac mAt ÅY di, cu6n hut vao coi kh~ng gian b4p bung lua d/1.n va dly dAy h~n thU ...

O


,

All

xomcu

LTS.-DI gqi I(li, chia-se va giii-gin nhiing ky-nirm cua dO-i ngum ben c(lnh net d{!p que-huO'ng, toa-so(ln xin må m(Jc "X6m Cu"dl chao-d6ncac bai viit vi phong-thd, con nguo-i, phong-t\4c t~p-quan, ddt nuåc que-huO'ng. Hay ghi-chep I(li, truåc khi. ky-nirm chim

sdu. Hay phO'i trdi, truåc khi låp bui iho-i-gian phu ~o- kY-uc. Viit vi M~t . luqm lua, mQt canh V(lC, mQt cdu ho, m(Jt ngoi miiu, m(Jt cdnh chua, mQt dimg sang, mQt trai nui, mQt bO- kenh nO'i b(ln da ra dO-i, lån len hay da thdt ch~t mQt mt5i tinh ddm-thdm. Hay såt chia, dl duqc gin-giii. Cac ·bai viit trong m(Jc nay se duQ'c chQn-IQc va lifn­ IUQ't in thanh sach, luu I(li dO-i sau. Xin mO-i b(ln len du&ng, dua ngoi hut trå vi Xom ca... .

XoaiTuqng,

Nu6c Mdm 'Du&ng

Nguy~n Van Ba

Xoai tuqng chdm nuåc mdm duo-ng An xong tam thang con thuO'ng ca nang. Ca daa

luc nho, c6 th&i gian t6i lå dån mla qu~ mla chQ', ngåy thu&ng di hQc cl- thånh phlS, culSi tulin vå ngåy l!v~ vu&n cl- v&"i 6ng bå n(li. C~nh nhå 6ng bå n(li t6i lå m(lt khoång d~t lång trlSng c6 mi!u th& bå ChUa XU-, quanh mi!u lå ba b\li tre gl1i l&n, mQt b\li tlim v6ng, m~y kh6m Mng trang vång, do vå ch\lc glSc xoåi 'thanh ca. Chinh nhung glSc xoåi thanh ca ~y lå nO'i t6i vå b~n be th&i con nit da vui dua trong nhung ngåy thO' ~u. D6 lå nhung c6 th\) chu-ng 17, 18 tu6i, cånh lå sum s~. Nhung trua he, chung t6i t\l t~p bån d~n cu li, chO'i tån u, dåo l~c du&i b6ng cåy . råm måt. Th&i gian xoåi c6 tråi,luc tr&i mua dong, chung toi d(li mua lUQ'm xoåi r\)ng du&i glSe, vi xoåi eua lång, kh6ng ai cl- glin gln giu n~n . e6 dua trong bQn toi eh& mlii kMng th~y xoåi r\)ng ben (nemd~t c\)e, då, hay bån n~ng giån thung eho xoåi r&t xulSng. Lue xoåi båt dliu e6 tråi ehin cåy, con gQi lå chin b6i, mai sång chung t6i clS d~y th~t s&m ~ dUQ'clå ngu&i dliu ti~n trong ngåy thucl-ng thu-c nhung tråi chin tlf nhi~n, c6 khi dli bi dO'i, chim hay. chuQt an m~t m(lt phlin. Ml>i cåy xoåi nhung nam trung .mua håi dliy hai ba giQ clin-xe tråi lå thu&ng. bang bån mao cho låi. LAi mu&n ngu&i t&i håi, tråi thÅp cu­ du-ng tr~n m~t d~t, dua cåy lång låm bAng true hay lå å l~n hu-ng våo råi keo xulSng, tråi tr~n cao nguui håi phåi leo l~n cåy. Ki~n vång rÅt nhi~u n~n ngu&i håi elin leo thi~t l~, chQn <TuQ'c vi tri thu~n ti~n, thu&ng lå mQt chång ba, råc tro b~p chung quanh .ehl) ngåi, tren dliu, du&i chAn, ki~n g~p tro bi eh~n' l~i. Ngu&i du&i dÅt dua lång l~n kem theo sQ'i dåy lu(le e6 bUQc eåi gio clin-xe nho. Ngu&i håi xoåi treo din-xe ngay tru&c m~t mlnh, dung låpg håi xoåi trong ph~m vi ehu-ng blSn thu&c du&ng bån kinh, gio dliy thi .thåo dåy h~ xulSng cho ngu&i du&i d~t chuy~n xoåi vo clin-xe l&n hO'n! thu&ng d~t du&i ghe. Cong vi~c ti~p t\le tu- gio elin xe nliy sang gio khåc, cAy nliy t&i CAy kia, ~n lAng Van 61


khi h~t dåm xoåi mai tMi. Luc nguo-i lan håi xoåi thl bQn con nit chung tOi cho- ~ "hOi". "HOi" lå luqm xoai, do chum xoåi quå lan c6 tråi bi IQt I~ng, do nguo-i håi kMng kheo tay, cuOng quå mong manh mai d\mg tai di rat hotc cOng c6 khi do nguai håi cO tlnh cho xoåi r~ng ~ . dåm con nit vui mung. Xoåi duQ'c håi phåi "giå rQi", n~u con non, giu hoai khOng chin, hotc chin nhung thit vang lQ't, chua let cha khOng ngQt. Xoåi "giå rQi" tråi cing tron, baD bang m~t lOop pMn trAng mong, måu da ngå sang xanh lå c4y d_m. M~t c4y xoåi håi xong thuo-ng vAn con våi ba ch~c tråi tr~n cånh gQi lå "xoåi s6t" vi non hotc lå c4y che khuÅt låm nguai håi kMng tMy. Xoåi chin cAy in li~n t,i eh6, xoåi sOng dem giÅu trong b~ lua, IAu lAu thim chung tråi chin, IÅy ra tu tu, t~ t_p nhau vua in vua bAn d,n cu­ li. Tugi c;on nit ham vui lå vb cha å mi~n Nam di dAu må kMng thÅY xoåi, ngay vuan nhå Ong bå nOi tOi tuy nho nhung eOng c6 tai hai eh~c gOc xoai thanh ca, m6i nim Ong bå bån cho låi muai lim muai bay gOc, chua nim ba gOc in lai rai. Xoåi "giå rQi" sAp lap trong lu, hO, khl)p da bo, måi dlm... ~ chin tq nhi~n, d ung lua than hay khl då låm xoåi mau chln va d~ng lo,t. Xoåi chin mOt Iln mÅy rg, ai muOn in baD nhieu eu tq nhien. KhOng giOng nguai thånh thi dung dac ben gQt bo v3 r~i cAt thånh låt mong, thOng thuang dAn mi~t vuan lOt vo r~i dua len mi~ng c,p. Mc)t nguo-i c,p khai khai ch~e tråi du dlu, in nhu v4,y e6 cåi hay lå bo duQ'c phln xa dinh vai hc)t. Ngoåi xoåi thanh ca, qu~ n~i tOi thuå d6 con e6 xoåi tham, xoåi tuq"ng, xoAi hOi, xoåi voi, xoåi hon,

Ung Vån 62

xoåi gon ... vå mOt it xoåi cåt må tOi s! n6i ~n sau. Tråi xoåi thanh ca nho, dlu gi~p, dit thu nho vA cong. Tråi xoAi tham lon, gi~p vA r~ng ban han xoåi thanh ca. Luc xoAi cåt chua xUÅt hi~n å mi~n Nam Vi~t Nam thl xoAi tham qui giå nhÅt vi khi chin toa mui tham diu, thit ngQt dAm, thuo-ng dung cung ki~ng hay lAm quå. Xoåi tUQ'ng tron, lon vå dAi nMt trong eåe lo,i. Xoåi gon dåi clf xoAi tUQ'ng nhung nho han n~n trOng giOng nhu tråi gon. Xoåi voi lon elf xoåi tUQ'ng nhung ngAn han, hlnh th~ giOng lo,i xoåi M~ TAy Co' thuang thÅY bAn å cåc si~u thi BAc M~. XoAi hon nho, tron vA rÅt ngAn. Xoåi hOi tron, lan han xoai hon nhung nhO han xoAi voi, khOng tham, mu dc)c c6 th~ lam lå mi~ng nguai in. BQn con nit chung tOi thuå d6 xoåi nåe cOng in, khOng pMn bi~t thu, lo,i. Xoåi thanh ca non, chua queo luiti, d_p vO gOc cAy cho nut ra, chia m6i dua mc)t manh, in vai muOi Mt cOng thÅY ngon, nha I,i con e ring. Nguai lon thuang chi in xoåi tUQ'ng sOng, vllo,i nly khOng quå chua. Xoåi phai tuai, xoåi eO hotc chiil mem khOng con dnh don, gQt bo vo, dt thånh låt, dly quå thl khOng ~ cong dUQ'e nhu eåi mu~ng ~ xue duo-ng; mong quå thl mÅt don. Nuac mAm phåi lå nuac mAm nhi Phu Qu6c, lo,i dung ~ in sOng, tuy~t dOi kl;lOng dung nuac mAm d~ng nÅu bAng cå linh hote lo,i nuoe mAm ~ kho vua mtn vua chåt. Chuy~n' nuae mAm hai ciu ky trong khi duang h~i dan gian. K~t lAm mai di duang cåt trAng vi hoå cMt låm trAng duang anh huång ~n huang vi xoåi. Thuang nguai ta dung duang thOt nOt (du ang sAt) hay duang the tån th4t nhuy~n, at dt thi~t nho, lo,i at hi~m eay quå khOng tOt, at sung trAu cay vua, thIch hQ'p han, h~i e6 måu do bAt mAt. M~t mi~ng xoåi tuqng sOng truac khi dua len mi~ng phai eho th'y måu nAu lQ't cua nuae mAm nhi, Iqn cQ'n nAu s.m eua duang eung vai nim ba

månh nho at sung trAu do thlm. An xoåi sOng nhu vb mai lå sånh di~u, mai khoåi kh«u, e6 du ch't d,m eua cå cam, chf{t carbohydrate eua duo-ng, ehlh chua eua xoåi, I,i vua in vua hit hå båi at cay. Nhung in cåeh d6 tOn haG nhieu duang, at IAn nuac mAm, Il)i khOng m'y h,p v~ sinh. Cåi gQi lå "in chai" å xu mlnh nhieu khikhOng hqp ly, in xoåi vai nuoe mAm duang nhieu, phai uOng ca "thung phuy" nuac mai di khåt. Nuae I,nh vå m'y tM nly gtp nhau nhu nuac g4p lUa, dÅm då lung tung trong b~ng. Phåi de phong, b\lng dl) nguai nåe khOng tOt s! bi Tåo Thåo ruQ't ch,y khOng kip, nhut lå trong mua nAng, eåe lo,i duo-ng the vå duang sAt khi di bi ru~i bu ki~n d_u thl d~ gAy chung "hl) tå" IAn "thuqng thg". G4p tråi xoåi ehua quå må mlnh khOng thfch ehua thllåm sao? DAy lå bi quy~t. Xit xoåi thånh låt mong ~. trong dia lan, dg giÅm våo, ngAm cMng muo-i phut, giÅm nuOi tOt han giÅm hoå hQc, di d~e tri dOe, ehÅt ehua cua giÅm lAm giåm chÅt ehua eUa xoåi, e6 th~ dung dit nuac chanh, nuae kh~... nhung khOng eOng hi~u bAng. Xoåi thanh ca khi ehfn ngQt gAt, xoåi eåt ngQt m4n. Thanh ca lå lo,i re tien, sai tråi. Xoåi tham qui nhung It tråi. Xoåi eåt nhifng nim dlu rÅt mie vi mai, I, mi~ng, it tråi nhung tråi lan, nho Mt, dly cam, in vAi ba tråi di no, khOng phåi in ca eh\le nhu xoAi thanh ca lon Mt, mong cam. Nhieu ngu ai in xoåi ehin bi n6ng, mAt dg ghen. Xoåi lå mOt trong "tu qua" eua ngåy xuAn eung vai ming eAu, du du vå dua (elu vua du xåi). Ming ciu xiem nå gai, deu d4n; du du mo vit ung vang, n~u du du Då I,t do dm cång qui; dua J!:iem vua n,o, v,t bat vo eho gQn: ba thu nly tuang dOi d~ ki~m, ri~ng xoai sam hai kh6 lim. Luc Ut ehua dung mua xoåi nen thuang ehi thÅY ehung xoåi sOng tr~n bAn tho- ehung vai ming elu, du du vå dua. CAy xoai rÅt gln gOi vai nguo-i


dån mi~t vuan. Ngoåi tråi dung ån vå ngu canh chua; lå non haydQt, vi chua chua ehåt chåt duqc dung thay rau cåi, cMm mAm kho, cu6n bånh xeo, bånh c6ng (bånh giå) ... Cui xoåi lå cui t~p, mau ben hra nhung ding ch6ng tån, khOng duqm than. Ga xoåi lå ga t~p, mem, nguai ngheo xe vån låm våch nhå, våch b6 kho, vån xoåi mau m\lC, d! cong queo vi mua nAng, hay bi m6i mQt an. Thån cåy xoåi IAu nam c6 th~ cUjl ngang låm e6i gia gIJO, qu~t bånh phång, dåm c6m gi~p.

Vi~c trång xoåi å mien Nam Vi~t nam 4å ti~n hånh tu- IAu dai å khAp nO'i. Såch Gia Djnh thimh tMng chl cua Trinh Hoåi Due gQi xoåi lå m6ng quå do b~n Trung Hoa xoåi lA "mOng". Huynh Tinh Cua trong quy~n tq vi, 'n6i ve xoåi nhu sau: "Thu cåy 16n, tråi chua, ~n khi ehin I,i ngQt, dlit nly dAu dAu ding e6". XoAi thfch hqp v6i khf h~u nhi~t,46i n6ng quanh nåm, khoång thång 12, lue tr6 bOng cln nAng råa ~ hoa d~u, quå to v~ giu duqe dnh di truyen, phåt hoa lå chum t\l tån dåi c6 khi ~n ba, b6n tlic mang hAng tråm hoa nho mAu vång, d! f\lng. Mai phåt hoa chi cb d~u 5, 7 tråi lå xoåi trung mua. Mua xoAi båt dlu tu- thång 2 ~n cu6i thång 6. Gi6i h,n chiu I,nh ~ua xoåi lA 14, 15 40 n~n vung cao nguy~n trång xoåi khOng t6t, eåc vung c6 cao dO 500m tra lan ciing v3Y. Saunhy Vi~t Nam e6 lai t~o 4uqc mliy gi6ng xoåi chiu I~nh, dem trång Då IlJt thJt t6t tuO'i, c6 trAi nhung tråi bi chua vå nut, b6n phån gl ciing khOng ngQt. XoAi ciing khOng chiu m,n, phen hay quA ~m u6t. Cåc xu nhi~t 46i nhieu mua han Vi~t Nam trång xoAi rgt t6t nhung nang sdt kem, tråi nho, vi chua. Dung ra chi c6 muO'i lo,i xoåi: xoAi tuqng Mangifera indica, xoåi voi M. cambodiana, xoAi thanh ca .M. mekongensis, xoAi cA lam M. joetida ... nhung mien Nam nu6c ta c6 rlit nhieu "gi6ng" hay "thu" 4ia phuO'ng khåc nhau: xoAi ph6i, xoåi m~t, xoAi då, xoAi min, xoåi

a

a

cam, xoåi cam nguQi, xoAi VO Vån, xoåi Såi gon, xoåi 4å trAng, xoåi m6c mu5ng, xoAi huang, xoAi 'xi~m, xoåi se, xoAi ngqa... do hi~n tuqng lai gi6ng tq nhi~n (outcrossing). NhA vuan trång mQt tråm g6c xoAi, khi cåy cho tråi nh~n ra khoång nåm ba g6c l~, tråi khOng gi6ng lo,i mlnh mu6n trång vA n6i nhung cåy xoåi gy bi "46c". Cåy xoAi "d6c" lå mQt gi6ng hay thu­ mai, nguyan nhån lA tM h~ cha mt; bi th\l phgn treo, do phgn hoa duqc mang tu- vuan khåc ~n båi gi6 hay cOn trung. "Thu" xoåi m6i c6 th~ mang mQt s6 d,c dnh cua cha, cua mt;, ho,c cå hai. Cåe gi6ng xoAi nhån t~o ciing dqa theonguyan tAc nhy. NgoAi ra con c6 sq du nh~p cua nhå-ng gi6ng ngo,i qu6c khåc nhu xoAi An DO, xoAi Battambang, Ma Lai, Phi lu~t Hin... XoAi cåt pu nh~p tu- Cao Mian, e6 le duqc trång dlu ti~n khoång nam 1940 å xa HoA LOe, tinh My Tho n~Q mang tan xoåi cAt HoA LQc, sau d6 bung ra nhieu nO'i, lai tq nhian, nhån t,o ho,c thAp v6i eåc gi6ng dia phuO'ng cho ra cåc gi6ng m6i nhu xoåi cåt trAng, cAt 4uang, cåt ehu, cAt den ... D§u tron, dft nhQn, it tråi, khOng thO'm nhu xoåi thanh ' ca nhung c!uqc ua chuQng han vI nhung d~c di~m dii ~~ tran, trong d6 c6 hai di~m chinh: thit c6 hQt nhu cAt vå ngQt m~n lAm nguai ån khoAi kh~u nhu khi ån kh6m hay dua hliu e6 chgm mu6i 6t. Tu- khi xoAi eåt xulit hi~n, cAc gi6ng cii nhu xoåi thanh ca, xoåi voi, xoAi ngqa, xoåi gon ... Ikn håi bi dåo thåi, bi chu vuan 46n bo, trang xoåi cAt d~ tang hu~ Iqi. Trang xoåi 40'n giån vA c6 di~n nhlit lå uO'ng hQt. Trang cAch n§y cåy se phAt tri~n m,nh, låu giA vA cho nhieu trAi. Uy hOt tu- nhung trAi chin no tron, deu d~n, khOng c6 dliu ~t t~t b~nh, uO'ng hQt v6i cAt ~m t6i khi n~y mhm th! dem giåm trong dÅt cAch nhau 4Q 5 tÅc vul>ng, khoång 4 thång sau bu-ng l~n dem ra vuan trång vinh vi!n. Khi bung cåy con phåi nha c6 bhu dÅt vA c6 giu cho r! cAi duqc nguyan v~n.

Mien Nam s6ng ngoi kinh TI~ch rlit nhieu. H§u h~t cåc thu hAng hoå, v3t d\lng deu 4uqc chå bån bAng duang thUy. Ghe ehå cå tra cå va Chåu D6c, då g6m LAi Thiau, chi~u låc Ca Mau, hAng våi Tån Chåu, dua hliu du Duc, tu bån gh~ Bi~n Hoå... theo bu6c thuO'ng hå quanh nåm. Ghe chå cåc lo,i cåy con: buai thanh trA, m~n hang dåo, cam m~t Cåi Be, xoåi cAt Hoå LQc... ciing d~p dlu tr~n sl>ng r,ch. Cåy duqc 6p trong b~ chu6i, chu vuan chi c§n k~u ghe I,i mua, dem len trang lien khoi t6n c6ng uO'ng hQt, giAm cåy con. Mu6n thu gl cu d~t CQC, mÅy thång sau c6 ngu ai chå t6i t~n nhA. Khi xoåi 16n, ngoåi vi~c tuai nu6c, vun phån, c§n cAt tia ~ cåy cho nhieu tråi, tråi lan dang thai bo bat nhAnh ngay, nhAnh du vl> d\lng, dånh cMt b6 dUcYng nu6i nhånh c6 trAi, m~t khåc ~ c6n trung, m§m binh khOng c6 ch5 dung thån. Trang cåy con c6 cåi blit Iqi lA phåi måt tu- 6 ~n 8 nam cåy m6i cho tråi, tuy gi6ng vA dieu ki~n dlit dai, khi h3u n~n nguai xua c6 cåli "n6i chuy~n trång xoåi" khi de c~p nhung chuy~n khOng thqc t~, xa vai. Tuy nhi~n, bu I,i, cåy xoåi s6ng låu, chU vuan thu hu~ Iqi nhieu ve luqng IAn ph~m. MOt cåy xoåi dung tu6i cho trung binh 1.200 tråi mai mua, tråi 16n v4 huO'ng vi 4ång nMt. ' Cåch trang xoåi tån ti~n vA ph6 thong han lA thAp (ghep) rÅt 40'n giån nhu thåp cam, buai, ai cilng lAm 4uqc. TOi c6 gbep thu, nhAn nhå vA thu vi vo cung. Tru6c ti~n, trång cåy con cho lan chu-ng hai nåm, dung daa ben g~ch thån cåy, tr~n g6c chu-ng hai tÅc, theo hlnh chu U hay chu V, be ngang 4l) hai phån trå I,i, gå da tr6c ra, d~t mAt thåp vAo, buOc I,i. Khoång ba tuhn sau rna dåy buQc. N~u ch5 thåp tuO'i t6t, lien I,c thl cAt bo nhånh lå phia tr~n cho mlm thåp c6 th~m Anh sAng ~ phåt tri~n. Khoång 20 ngAy sau cAt bo phln thån cåy tr~n ~t thåp cht}'ng 5 phåQ. Luc nhånh cåy thåp lo-n 4Q 2 pMn duang kinh

ilmg Van 63


la c6 til~ bllng nguyen cåy con dem trc5ng vinh vi!n. C6ng vi~c quan trQng nhÅt la chQn mAt thåp tren nhllng nhånh mQc ngang khoe mll-nh cua cay m~ thue)c gi6ng t6t, tråi lon, ngQt va ngon cO'm. Cåi Iqi cua xoåi thåp lå mau c6 tråi, chi hai ho~c ba nåm sau ngåy dem trc5ng; di~m bÅt Iqi lå nång sUÅt kem, 300 ~n 400 tråi m~i nåm, cay mau c~i, thllang sau 7 nåm phål d6n bo, trc5ng cåy khåe. Tuy nhien do tån eåy xoåi thåp nho, ehu wan e6 th~ trc5ng lop eay dl! bi xen ke. D6n lop cO, lop eåy mOI eting vua cho tråL Dil n6i ehuy~n xoai wan, nay xin qua xoåi hoang hay xoåi rung. Sau 1975, do tlnh t6i dllqc thea doån thq rung cua ngllai bå con d6n eåy å tlnh S~ng Be. Ch~ nly gin nO'i giåp m6i s~ng Be vå su6i Ma Da (s6ng nhånh MA Da), thue)c tinh Phlloc Thånh cu, tmoc 75 lå chi!n khu eua Vi~t ce)ng voi rung nui hoang vu, hi~m nguy, It ngllai lui Mi nen c6 cåu "Mil Da sO'n cuoc anh hung t~n". T6i dil thåm rung trlm U Minh Thllqng va rung dlloc Nåm Cån å mi!n Tåy. Hai 10ll-i rung nly thÅp ehung 15m d~ Ill-i va kh6ng e6 xoåi hoang. Rung S6ng Be thl khåc, c6 dlu, gO, bAng lång... caD tr~t 6t, 3C .en 40m cho kh6ng It. Cåy xoåi hoang con gQi lå xoåi mut, tMn tron, chu vi me)t ngllai 6~ kh6ng giåp, su6ng due)t, eao kh6ng thua mÅY cåy dlu glo d6, da xu xl tr6ng kh6ng gi6ng vo eåy xoåi w<Yn. Toån thq rung rÅt lanh ngh!, e6 le dil In xoåi mut nhi!u lin. HQ nhAm hllong, bån tån nhau r6i keu t6i dung xa xa, d0ll-n xåch ella måy xåch tay cÅt ngang thån cåy. Chlla dly 15 phut cåy xoåi mut nAm ngA dåi tren khoång dÅt tllO'ng d6i tr6ng. Tren do"n duo-ng I..,n d .. y, anh em dA nhi!u lin n6i chuy~n xoåi mut lam t6i bAt them, ån bAng I~ tai må nlloe mi!ng chåy moi ch!t eho. ThÅy tråi chln n,mg dly khAp nO'i, t6i ch\lp Ii!n me)t tn.f, tron quay, vång Illam, lon ehlla bAng tråi cau tim vung, da lång, mQng nlloe, chlla In dA thÅy ngon. T6i tlnh Ie)t

ca

Ung Van 64

va nhll ki~u ln xoåi thanh ca dlloi wan, nhllng thÅy me)t anh thq bo nguyen tråi xoai v6 mi~ng. Nhanh nhll chop, anh phun ra cå vo IAn he)t, chi mut phln cO'm, r6i In ti!p li!n tråi khåc va tråi khåc nila. T6i ngåy ngllai nhln anh In xoåi mut, mAt anh sång rl1, go må phung ra, cha m~ O'i, thi~t la hå he, khoan khoåi. D! chiu thua! TOi tong ngay v6 mi~ng me)t tråi, cAn ml:j.nh, nlloc xoåi oå vl1 tren IIll1i t6i, ngon O'i lå ngon, ngQt O'i la ngQt, ngQt ngliy ngQt ngÅt, ngQt thanh tao. TOi In me)t hO'i hai ch\lc xoåi c6 dlu. Nhån ti~n cOng xin n6i tMm cåi chuy~n ch\lc c6 dlu, kh6ng chi åp d\lng rieng cho xoåi ma cå ~i xå li, cam, qult... C6 th~ la ch\lC 24, 20, 18, 16, 14 hay 12 tuy dia phllO'ng, thllang g~p å mi!n Tåy nO'i cåy tråi quå dc5i daa, bl:j.n hång mua si 18 bån le Il:j.i 16 hotc it hO'n, d6 lå do sång ki!n cua qul ~ng ba ehU vtron t4ng them m~i ch\lc mÅY tråi phong khi v~n chuy~n c6 hil hao ho~c luc båy bån gQt cho khåch hång An thtl-. Phåi chlng vi cåch ån mdt cO'm bå vo, bå he)t ma c6 ten xoåi mut? Tuy nhien xoåi mut thi~t kh6ng gi6ng xoai won, du c6 mui xoai nhllng tråi rÅt nhO, h!)t to, eO'm mong, lå ngAn hO'n, tron hO'n vå m6c thfch. B~n v! ghe chq Dc5ng Xoai t6i c6 hoi m!)t ngllai dlin dia 'phIlO'ng, ngllai Åy n6i khOng phåi xoåi må lå queo, xoai vllon mQc hoang trong rung nhi!u lAm nhllng it khi thÅy cho tråL Mi!n Nam c6 nhi!u dia danh mang chll xoai: S6c Xoåi, Xoåi He)t, Xoåi DOi, Xoai Ba, D6ng Xoåi, Xoai Mut, MO Xoai ... Dc5ng Xoåi, m!)t thi trÅn th'ue)c tinh Phlloc Thånh, dllqc nhÅc <1!n nhi!u nhÅt, lå nO'i dy ra nhieu tr4n chi!n åc li~t. U <1!n lå Xoai Mut, teit me)t con sOng nho thu!)c qu4n Cai L4Y tinh Dinh TIlang, con dÅu v!t cuc)c thuy ehi!n do Nguy~n Hu~" ehi huy, phå tan nåm vl:j.n quån Xiem sang ti!p tay Nguy!n Anh. DA n6i chuy~n " xoåi Vi~t Nam, nay xin n6i qua xoai å cåc qu6c gia khåc. Xoåi dllqc tr6ng hO'n b6n

ngan nåm trlloc å cåc håi dåo Mil Lai, An De) vå cåc nlloc DOng Nam ehåu A. Cåc nhå thåm hi~m mang xoåi v! ÅU chåu vao th! kyl7, xoai du nh4p Phi chliu rc5i Nam MY ch4u vao th! ky 19. Nglloi ny phllO'ng gQi xoai lå "vua cua cåc thu tråi c4y nhi~t doi" (King ol tropicallruits). Nhi!u nlloc On vå hån doi khOng tr<'lng dllQ'c nhllng thllong xuyen nh4p cång xoåL Paris ta c6 th~ lo xoåi Ba T~y tu thång chln <1!n thång gieng, xoai Burkina Faso va Ivory Coast tu thång ba <1!n thång båy. Chq Canada bay bån xoai quanh nåm. Xoai M~ ny CO' nhi!u va re nhÅt vao khoång thång tåm. LUc tOi dang viet båi nay thl xoai dllQ'c nMp cång tu Ecuador va Peru. Dån Canada rÅt thlch ån xoai nhllng hQ than phi!n quå mAc, trung blnh 2 gia kim m~i tråi vao mua dOng. Såch Ph4t giåo ghi: Duc Thfch Ca Måu Ni cung cåc mOn sinh nhll A Nan Då, Ca Diep... di truy!n bå PhO-t phåpva khÅt thll'C, thllang nghi m~t dlloi b6ng måt nhllng cåy xoai, ån xoai vå tAm su6i. An De) gQi xoai lå Mång, Phåp: Mangue, Anh: Mango, Bc5 Dåo Nha: Manga, ta gQi xoai c6 th~ lå tu ti!ng Cao Mien: Xvay. Ngay nay dåc xu tr~ng xoai nhi!u nhÅt la Ba ny, An De), M~ ny CO' va Phi LuO-t Tån. Hoa ky c6 tr6ng xoai å Florida, California vå HI:j. Uy Di. Trung blnh lOOg xoai cho 62 calories, giau chÅt ehua, chÅt sAt, sinh t6 A cung voi m!)t s6 it sinh t6 B vå C. Ngoai vi~c ån s6ng, In cMn nhll mc)t m6n trång mi~ng, xoåi con dllQ'c d6ng he)p, låm d6 gia vi, ca-rem, mut, bånh, salad, jams, jellies, nlloc sauce vå nlloc chÅm chung"voi gung, ca chua, hånh ... Mlloi mÅY nåm å Canada, tham dl! khå nhi!u ti~c tung voi t\li Tåy t6i ~ Y thÅy hQ rÅt thfch m6n vit nllong t4m xoåi. Vit nllong lo xong d~ sauce len, sauce dA chdn bi rieng bAng eåch pha che xoåi voi dllong, giÅm, mQ'u chåt trAng ... DII-i khåi m6n nly gi6ng nhll m6n cå nllong hay cå chien clla ta dim trong sauce chua ngQt. •

a


kh6i sinh giua thang hai, con thAng Båo c:1e c:1liu thang gieng. Hai anh em hO'n nhau mQt nåm. Ma n6i nlSu ,tfnh tu6i ta thl hai c:1ua bAng tu6i, c:1ua c:1liu nåm, c:1ua cu6i nåm. Tu6i ta lå tu6i gi Kh6i ding kh6ng bilSt. C6 c:1ieu thAng Båo nho hO'n Kh6i mQt tu6i må v6c dang n6 cung "lan con" nh,! Kh6i v~y. Må n6i t~i h~i c:16 sanh Kh6i d- c:1åo, kh6ng c6 c:1u sua nen Kh6i 6m nhom nhu con meo. Meo nåo chu nhu con meo l6ng trång toat da bå My giå ben c~nh nhå thl tr6ng ding c6 da c6 thjt hO'n Kh6i nhieu låm. Hai anh em sinh glin ngåy nhau nen nåm nåo rna cung låm sinh nh~t chung. H~i con d- nhå di Xuån thl mamua m{ltcai banh chung cho hai c:1ua. Kh6i lan nen c:1uQ'c th6i c:1en cliy truac. Th6i xong rna ll{y bat ra mQt cåy, chåm hla l~i r~i keu thång . Båo th6i. H~i nho thAng Båo keu th6i thi n6 th6i lien, sau nåy lan len mQt chut, n6 kh6ng chju "hud-ng sai nhl" (cåu nåy cua ba n6i) må Kh6i hi~u 10' mO' lå xåi c:1~ cu. Nåm c:1liu tien ba bung ve hai cai banh, rna cAn nhAn: - Ån c:1åu c6 hISt må mua tai hai cåi! Ba cu&i: - Dåu c6 c:1ång bao nhieu, em. Tu sau nåm c:1o thi nåm nåo sinh nh~t ba cung mua hai cai banh. Cåi cua Kh6i bao gi& cung lan hO'n m{lt 'chut, vå di nhien cåm hO'n m{lt cåy c:1en cliy. Kh6i chi thfch th6i c:1en vå md- qua, c<)n banh c:1~ trong tu l~nh ån mQt thang sau ding chua Mt. Må n6i Kh6i gi6ng tfnh ba, gMt ån . c:1~ ngQt nhung l~i thfch nghe nhung lai ngQt ngao nhu m~t r,6 t våo tai. "N6i ngQt lQt tai xuO'ng", ba n6i rna ua dung chu, n6i cai gl cung chem lai 6ng bå ~ lai n6i them "bf hi~m".

H~i con d- nM dl Xuån, mai llin sinh nh~t chi c6 ba rna, Kh6i, thAng Båo, dl Xuån, bac Til!n va con nho Vy. Con nho Vy la con cua di Xuån va bac TilSn, nho hO'n Kh6i tai. .. ba thång må rna båt Khl>i keu n6 bAng chj. Chj Vy! Vua nho tu~i l~i vua nho con hO'n må båt Kh6i keu bAng

Sinh-Nhat

. .

NgQc Duy

ff

n

.,

. chj. Kh6i thÅc måc hoi må th! rna trå lai: "T~i dl Xuån lå chj cua rna nen con phåi gQi chj Vy bAng chj". N6i nghe ngon kh6ng! DI Xuån lå chj cua rna thi måc rna gi tai Kh6i vai con nho Vy må Khl>i phåi keu n6 bAng chj? Må met ba: - Cåi thAng Kh6i kh6 dnh... gi6ng anh d~ sq. Keu chj c6 chlSt thAng tåy nåo c:1åu må n6 My c:1~t thÅc måc! Ba c:1ua tay xoa c:1liu Khl>i: . - Cai gl du lå gi6ng ba, con t6t c:1~p thi gi6ng må! Nåm nåo Kh6i ding c6 it nhl{t lå ba hQp quå. HQp cua rna bao gi& cung lå b{l c:1~' thun th~ thao. Sinh nh~t Kh6i nhAm luc c:1ang mua "6ng, mua c:1d l{m lå c:1ung qua rdi. Må c6 t~t lo xa nen ua mua size lan,

c:1~ må mua ~ hai nåm sau b4n cung vua. Ba n6i: "Em cho con b~n c:1~ nhu c:1d khinh", rna cåi: "CbU t\li n6 mau lan, mua vua ca, 'b~n ml{y thang lå bo, u6ng". Con quå cua ba nhut c:1jnh lå c:1d chO'i mua d- Toy R . Us, c6 nåm lå chil!c xe vua ch~y vua chap c:1en nhu xe cånh såt, c6 nåm lå ngu yen mQt toa xe lua dåi ngoån ngoeo. Con hQp thu ba lå cua bac TilSn vai di Xuån, hQp quå nåm nåo cung blf vi khi lå chil!cxe c:1~P, khi lå mQt cåi ti-vi nho c:1~ chO'i game. ThAng Båo cung c:1uQ'c na nå nhu Kh6i v~y, nhung bao gi& n6 cilng 6m hQp c:1~ chO'i cua n6 v6 long r~i . ohin c:1d cho-i cua KhM bAng con måt them thudng. Må n6i: "D~ cåi thu c:1ung nui nåy tr6ng nui nQ". Suc ml{y må Kh6i chju c:1ua cho n6

Ilmg Van 65


g6i quå cua mlnh, tru-khi n6 chju trao <t1Si. Må thång nAy khOng bi~t gilSng ai, Ich ky d~ SQ', cua nguai ta thl mulSn lÅy rnA khOng chju <tua cåi cua mlnh ra. Chai nhu v~y thllAm sao "chai t6i T~t"? Ngåy sinh nh.,t n4m nåe ba cilng mua mÅY cåi n6n s~c s~ cho mÅY <tua <tc)i tren <thu. Ba cOng <tc)i nila. Con må thl kMng. Må n6i: "Gia må <teo ba cåi <t6 måc djch <t6 vO dom kMng gilSng ai". Con hAng chll kim tuy~n Happy Birthday ba muayard sale mÅy nåm tru6c vin con treo lung lAng tren tuang, sau nåy dQn nhå m6i bo. Ba båt mÅy <tua håt bai Happy birthday r6i thlSi <ten chy, trong luc ba bÅm måy hlnh lia lja. "Chj" Vy <ti~u låm, khOng chju håt gl h~t rnA chi ngo chålll bArn vO cåi måy chl,lp hlnh cua ba, sq mai mOt rua hlnh ra bj måt nhim måt mo.. Chl,lp hlnh, thlSi <ten chy va thåo qua xong, cå nhå ng6i 4n tlSi. MÅy m6n ån må nÅu <t~c bi~t ~ <tAi hai <tua, c6 ei m6n nh.u cho ba vå båc Ti~n nila. TlSi Mm sinh nh.t, hai anh em <tuqc thuc khuya han, ~ ng6i ngåm 40 chO'i cho <tA. Må n6i cho ngu tr~ mc)t ti~ng. Nhung lee len giuang rOi, <thu 6c KMi vAn con thO' th«n nghi t6i chi~c xe <t,p mau <to cua båc Ti~n, hay cåi <tuang rhy hlnh slS tårn cua <toan xe lua ba mua. T6i luc thi~p di KhOi con rna thÅY må r6n ren dåp men, vå d~t len trån KhOi mc)t nl,l hOn keu cåi "ch6c". Mua he nåm ngoåi ba hQc ra truang, ki~m duqc viec lam cåch nha dl XuAn t6i mc)t ti~ng dOng hO. Ba må bån nhau nen dQn ra rieng. Må n6i: "Vty cting ti~n. å dAy VQ' ch~ng con cåi blSn nguai nhet vO mc)t phong, ch"t nhu bo r9. M6i Ihn bu6c vO phong lå phåi ph6ng len giuang nhu nhå bj Il,It". M~c du la o. nha dl XuAn, ba må vå anh em KMi <tuQ'c nhuong cho master bedroom, phong 16n nhut trong ba phong ngu, nhun'g ke cåi giuang ngu blf cua ba må, cc)ng them cåi giuang hai thng cua anh em K Mi va cåi ban hQc cua ba, thl quå tlnh c6 ch.,t ilmg Vtln 66

thi~t.

Dl XuAn n6i bo <tO chO'i ben phOng chj Vy cho rc)ng ch6, nhung thAng Båo "gill cua" (h6n danh cua må <t~t) chAc trai x~p m6i yen tAm ph6 thåc mÅy cåi <tO gia båo cua n6. Nhå m6i dQn ve cilng c6 ba phong ngu nhu nha dl XuAn v~y, c6 <tieu sån sau l'c)ng han, ba n6i c6 ch6 cho hai anh em chO'i. 0'0 nay ba g*p l,i mÅY nguai b,n cO, culSi tuhn nåo cilng tv t~p ngoai garage <tan ca håt xu6ng. Luc <thu KhOi dIng to mo <tung dom, nhung sau thÅy 6n Ao quå nen KhOi ra sån sau t~p xe <t,p vui han. Nåm nay må n6i s! lam sinh nh~t l6n cho hai <tua, vi sinh nh~t trung vAo ngAy TIt ta. Ba n6i s! c6 nhåy dhm nila, vi ban nh,c dQ't miy thAng nay r6i bAy gia m6i c6 djp "trlnh di~n". Må n6i: "Ban nh,c cua anh chic ~ don ... <tåm rna, <tan mc)t <tång ca mc)t neo, trlSng di <tång trlSng, ken <ti dang ken, ca si thl toån lA <tl./'C rl./'a, Ong nao Ong nÅY lSm nhom, råu ria lua tua. V~y rna cung IÅY ten ti~ng Anh lA Five Stars. Sao nAy chAc lå nhllng vi sao lu". Ba I'y tay rung mÅy sqi dAy dAn, n6i v6i KhOi: "Hai <tAu må nghe thien h, dam ti~u! Chua Ph.t con c6 nguai ghet, hulSng gl nguai trlin mAt thjt nhu cha con mlnh, phåi khOng KhOi?" KhOi c6 bi~t gl c:1Au, chi nhe rång cuoi. Ngay sinh nh.t ba må mai b,n be t6i dlf c:10ng thi~t. Ai nÅy cuai tuO'i r6i, tay Om nhllng bQc giÅy hoa s~c s~. Nhung toAn lå ngu ai l6n, chi c6 ba <tÅng nhi d6ng. Chj Vy lå mc)t, con be vyen b,n chj Vy, vå thAng Mickey con chu OOng m6i c6... chln thång! Garaga <tuqc ba dQn s,ch s! ~ låt tlSi nhåy c:1hm, c6 mc)t quå cliu 16ng lånh kim tuy~n treo h}ng 10' a ngay gi Ila trhn. Vai nguai IQ- hoAc chua g~p bao gia cOng <tua tay b~o må KhOi: - Cha, l6n dll rOi hen! C6 nguai khen må: - Hai con rOi må vin thon thå nhu gåi chua chO.ng. Må cuoi <to m~t. ROi thl KhOi vå thAng Båo cOng <tuQ'c thlSi <ten chy va mO. qua. Cung

c6 chl,lp hlnh nila. Ba h6i må låm I~ l~ ~ cho khåch ra ga rage nhay. Må lua hai <tua vO phong v6i mc)t d6ng <to chO'i nhu lua vjt, vua khep cua IQ-i vua d4n: - Hai <tua o. trong nay chO'i nghen. Liy dO chO'i m6i ra chO'i. Nh6 thay <tO v6i c:1ånh rång tru6e khi ngu. Ngay mai chua nhti't ba cha <ti chO'i. "Duq,:: lai nhu co.i tÅrn long", thAng Båo Om d6ng db chO'i dIS ra tung toe tren thåm. Cåi thAng nåy vO tu thi~t. Rieng KhOi hai thÅy tui thAn mc)t chut. HOrn nay lå sinh nh.t cua KhOi vå thAng Båo, må sao khåch khUa toan lå ngu ai l6n khOng. KMi c6 cåm giåc hlnh nhu hQ t6i c:1! nhåy <tilm, n6i chuy~n, ån ulSng vå hut thulSc, han la t6i dl./' sinh nh~t. Dåm c6 nguai khOng bi~t ten cua KhOi nila, n6i gl ~n tulSi. M4e du ai cOng Om qua llJi "cho c6 v6i nguai ta". KhOi ngbi phjch xu6ng giuang ng6 thAng Båo say sua mO. nhllng g6i quå. ThAng nAy "v~t chÅt" låm lu rna tlnh cam, n6 khOng bi~t lå hai anlt em <tA bj ba må... bo rai, bAy gia ISng bå chåc dang dlu nhau theo ti~ng nh,c x~p xlnh ngoai garage, c:1Au bi~t la KhOi <tang ng6i dAy, tue anh åch trong b\lng. Låt nila chAc KhOi s! di ngu s6m, ~ rån nAm rna thÅy mc)t ngay sinh nh.t th.t sl./' cua KhOi vå thAng Bao. Chi ciln mc)t cåi bånh sinh nh.t thOi. Hai anh em thlSi chung cOng <tuqc. Ba må s! hAt bai Happy birthday cho hai dua. Må s! hun len må KhOi chun ch\lt, ba s! ghl lÅy thAng Båo vao long, hun IÅy hun ~ vao clS vao m~t n6. Nhllng ti~ng cuai don tan nghe s! Åm åp han ti~ng c:1an 'ti~ng trlSng ilm i ngoai kia. Tlf dung KMi thÅy mOi mlnh mAn m~n. Nu6c måt tu dAu 14n dai tren må. Trong can thlSn thuc KhOi con nghe ti~ng ai ru re må ngoai cua phong: - Tuhn t6i sinh nhlft con da' con Lien, vq chOng mily t6i dlf nha. Bo mÅy dua nho o. nha dl n6 duqe rOi. Hlnh nhu c6 ti~ng må trå loi: - D~ coi sao <tA... •


Ben Kia

etla Ttl

Nguyen Phong

(ti~p

thea va h~t)

mu6n nhtr ån u6ng, them khat cåm C3i gi&i b~n kia eU-a tu- (ftrqe eÅu xuc xac thit dIng theo (f6 rna giåm bd-t (fi. Khi b~nh t~t (fau 6m, ngtrai tl,\O båi eae nguy~n til h~t sue thanh ta chi mong sao ch6ng khoe thl>i va nh~ n~n thich hqp v&i nhtlng chu (fåu måy ai con ham mu6n gl ngtrai s6ng v~ tårn linh. Nhung kMc. Phåi ehång (f6 la m~t each ngtrai nay se eåm thåy thoåi mai hO'n khi con å e3i tr4n vi eoi ben gian ti~p gi up con ngtrai kiem ch~ (fåy e6 eae rung (f(lng thanh eao, b&t cac thu vui xac thit, eac ham mu6n v~t chåt (f~ tranh khoi phåi thu~n !qi eho vi~e trau d~i ki~n (fau kM khi tu- giå c3i (fai, khi ham thuC, pMt tri~n khå nång tinh thlin. mu6n rna kMng th~ thoa man (ftrqc N~u eae nhå tri thuc, ngh~ si, nhung nua? Hi~n nhi~n n~u bi~t v~y ngtrai ngtrai c6 tårn hån htr&ng thtrqng (feu cåm tMy thoåi mai, ung dung , ta clin 'phåi chultn bi, phåi t~p lam ti.!' tl,\i thi ngtrai giau long bac ai, chu cac giac quan, kiem ch~ cac khl>~g mtru cliu hl,\nh phUc ca nhån ham mu6n v~t chåt, pMt tri~n (fai s6ng tinh thlin ngay tu- luc nay, ~ rna ehu tårn (f~n hl,\nh phuc cua ngtrai khae, con sung str&ng hO'n tranh khllng bi khlS sd- khi btr&c vao nua, vi hQ c6 th~ lam vi~c m(lt cach th~ gi&i b~n kia. Th~t (fang ti~c khi (fåc Ilfe. Tuy coi nay kMng c6 ai (fa s6 ngtrai ta cu måi m~ lo lång ngheo khlS, Il,\nh leo nhtrng vAn c6 cho (fai s6ngphu du, giå tl,\O, ngån , nhung tårn hån buån rliu, (fliy ngui å c3i nay rna khl>ng bi~t gi ~n . . hoang mang sq hai, elin (ftrqc giup nhung (fai s6ng kMc. HQ c6 th~ bo (fo an ui . . Do (f6 cae danh Str Tåy ra cå tulin hol,\c~ (finh chtrO'ng trlnh Tl,\ng thtrang chu tårn nghien cuu cho m~t chuy~n du lich trong khi c3i vl> hinh ~ hud-ng dAn vå giup kh6ng he ehu y gi ~n m~t nO'i rna . (fo cho nhtlng ke nay. trtr&e sau ai eilng phåi ~n. Vi (fa s6 mQi ngtrai kMng bi~t gi C6 le bl,\n tlf hoi nhtlng ngtrai ve the gi&i ben kia cu-a tu- nen hQ ch~t tre khi long hammu6n v~teMt

(feu thi~u chultn bi. Chinh vi thi~u con manh li~t thi se ra sa o? Di nhien

chultn bi rna nhieu ngtroi phåi (fau hQ g~p nhieu kh6 khan hO'n ngtrai

khlS, me mu~i, eu lang thang sq håi ch~t gia hay ch~t b~nh. HQ d~ bi Il>i

trong m(lt cånh gi&i ky 11,\, mO' mO' keo, thu hut vao nhung eånh gid-i

mang mång, htr ' htr thlfe thlfc" thåp thoi, ng~t ngl,\t, bi chim (fåm

kMng si~u thoat (ftrqc. Thtrqng ~ trong eae rung (f(lng du xa, s6ng

thtrang hanh (f~ng m~t cach bi m~t, trong dnh trl,\ng hoang mang, dau

khl>ng måy ai c6 tM hi~u. C6 khi khcS, dlly them khat cho d~n khi bi~t

nao bl,\n tlf hoi tl,\i sao phlln Id-n con , kiem ch~ long ham mu6n thi m&i

ngtro-i d~u gia y~u, cåc cO' quan th~ si~u thoat (ftrqc. Vi (fa måy ai bi~t . xac dlin dlin thoai hoa, cac ham trtr&e gia eh~t, tu- thlin co bao gia

bao trtr&e nen con ngtrai elin ehultn bi m~t (fai s6ngthanh khi~t, htrd-ng thtrqng ngay tu båy gia. Dieu ehinh ~u la nen giåm bd-t cac ham mu6n v~t chåt ~ tranh khoi låm vao dnh trl,\ng nhtr doi kh6ng (ftrqc ån, .kMt kh6ng (ftrqc u6ng, themmu6n kh6ng (ftrqe thoå mån, toan thån nong rlfC nhtr than hång vi ham mu6n hanh hl,l. Nay bl,\n, (fieu nay kh6ng phåi la Slf tru-ng phl,\t vi kh6ng he c6 ehu t~~ hay (f6i ttrqng, k~6ng he c6 quy su hanh h,!-, Diem vtrO'ng xet xU- rna ehi lå k~t quå eua (finh lu~t thien nhien. M(lt eai "nMn" se tl,\O m(lt cai "quå", long ham mu6n kh6ng dtrqc thoå mån se t/1.0 dau khcS. Du (ftrqc thoå mån, n6 se t~o them nhtlng ham mu6n khac ntla eho ' ~n khi kh6ng tM thoå man. Slf (fau khcS lu6n lu6n gia tång theo (fa ham mu6n, eang ham mu6n nhieu thi khlS (fau cang I&n. Hi~n nhien dnh tr~ng nay kh6ng keo dai rna se ehåm dut ngay khi Slf ham mu6n kMng con nua. N~u ngtrai eh~t c6 du nghi IlfC, kh6n ngoan ~ ch~ nglf nhtlng eåm giac khat khao ve c3i trlin thi hQ se kMng bi rang bu(lc hay bi hånh hl,\ båi long ham mu6n. Ti~c thay vi khllng (ftrqe giåi thich m(lt each ro rang nhtr v~y nen phlln (f6ng nMn IOl,\i cu nhån nhO' vui ehO'i, dm khoai Il,\c qua eae eåm xuc eua th~ xac rna khllng y thue rång th~ xac v6n v6 thtrang, nay con mai måt, trtr&c c6 sau khllng, nbtlng vui thu ngån ngu i phu du eua m~t ki~p ngtrai trong eh6c lat då dQn (ftrang eho Slf (fau khcS trien mien å eoi ben kia. Thai gian å eoi trlin bi gid-i hl,\n båi cac dieu ki~n v~t eMt vi th~ xac (ftrqc cåu tl,\O båi cac nguyen til trQng trtrqe, kh6ng th~ keo dai qua låu. Trong khi thai gian å coi ben . kia hoan toan tuy thu(le vao Str rung (f(lng cua eae nguyen til cÅ~ tl,\O nen th~ tinh thlln. N~u long ham mu6n con manh li~t, Slf rung (f(lng con th6 thi~n n~ng trQc, thl th~ tinh thlin khl>ng tM sieu thoat len eoi . tren rna Itru Il,\i nO'i (fåy råt lau. Nåy bl,\n, t6i mu6n nMn dip nåy d~ e~p ~n tårn trl,\ng eua nhtlng lAng Van 67


nguai vua eåi bå b~ åa v~t ehÅt vi c1åy lA m~t c1i~u h~t sue quan trQng. Di nhi~n khi vua qua c1ai ai ciing hoang mang, h6t hoång vi SlJ' thay c1LSi c1~t ng~t bÅt nga. Tuy nhi~n n~u kh6e than thåm thi~t thl b~n ehi lAm cha nguai c16 th~m b6i r6i, c1au khLS, quy~n luy~n rnA tMi. Khi tu bå b~ åa v~t ehÅt, eåe giåe quan th~ xåe c1A hu ho~i, nguai b~n y~u kh6ng th~ su d\!ng ngO quan nhu nhln, nghe, ngui, n6i hay sa m6 c1uQ'e nua vA kMng th~ bi~t c1uQ'e nhung SlJ' ki~n xåy ra tr~n eoi tr4n. Tuy nhi~n eåc giåe quan eua th~ tinh th4n tu låu vAn bÅt c1~ng (inactive) b~ng c1uQ'e khfch c1c)ng vA dlin dlin trå n~n linh ho~t. Chi m~t lue sau hQ bAt c1liu nh.n thue it nhi~u v~ eåe SlJ' ki~n xåy ra ehung quanh. l'uy tårn tr""ng lue eh~t blnh tinh hay hoång h6t, c1au khLS hay thoåi måi rnA eåe giåe quan eua th~ tinh th4n S~ ho""t c1c)ng nhanh hay eh~m. C6 khi vi quå xue c1~ng rnA giåe quan nAy bj t~ Ii~t kMng ho~t c1c)ng c1uQ'c nua, hi~n nhi~n nguai eh~t s~ kh6ng y thuc gl rnA eu mo mo mAng mAng nhu nguai say ngu. Cilng e6 truang hQ'p eåe giåe quan nAy ho""t c1c)ng ngay khi~nnguai eh~t e6 th~ c1Qe c1uQ'e tu tuång eua nguai thån, bi~t hQ sung suång hay c1au khtS ngay khi vua Ila bå b~ åo v~t ehÅt. SlJ' kh6e 16e than van e6 th~ lAm ngu ai eh~t hoång h6t, lo lAng, luy~n ti~c, c1ung vAo lue rnA hQ cln phåi blnh tinh han bao gia h~t, ~ thieh hQ'p våi hoAn eånh måi. Tårn trl.lng nguai eh~t khi c16 å giua hai dm giåe ky lII-: Cåm giåc truåc cåe SlJ' ki~n v~t chÅt c1ang dlin d4n tan bi~n, vA cåm giåc truåc cåc SlJ' ki~n måi I~ c1ang bAt c1liu thAnh hlnh vi cåe giåc quan måi bAt c1liu ho~t c1c)ng. Khi linh hC5n rut khåi th~ xåe, n6 til-O ra mc)t thay c1LSi trong be) 6e, khoi c1c)ng "cu6n phim ky uc" vin ehua c1lJ'ng trong ti~m thuc. TÅt cå mQi chuy~n buan hay vui, thAnh c6ng hay thÅt bli-i, danh vQng, giAu sang hay ngheo c16i, khLS så, cåc h~u quå rnA hQ nh~n IAnh, nguy~n nhån rnA hQ gAy ra, n~i c1au khlS, SlJ' c1am

m~, hAnh vi tc)i lai eilng nhu long quå eåm hy sinh, c1eu llin IUQ't hi~n ra trong tårn thuc hQ m~t eåch ro r~t. DAy lA giai c10l.ln h~t suc quan trQng vi n6 quy~t c1jnh s6 ph~n nguai ch~t tr~n c1uang ti~n hoå tårn linh. N~u blnh tinh, bi~t ehÅp nh~n mQi SlJ', kh6ng luy~n ti~c thl hQ d! dAng thfch hQ'p våi hoAn cånh måi han. Nha cåc giåe quan th~ tinh thlin c1uQ'c khoi c1~ng rnA hQ y thuc c1uQ'c th~ giåi b~n kia vA e6 nhung quy~t c1jnh sång su6t. Da s6 thuang c6 cåm giåc nhu c1ang tr6i ntSi, v~t va trong m~t IUC5ng ånh sång ~m dju vA db dlin hi~u bi~t mQi SlJ'. Tårn trl,lng cua hQ khi c16 ånh huång ~n Sl!' rung c1c)ng cua cåc nguy~n tu cÅu tl,lO th~ tinh thlin. N~u hoång h6t, SQ' hAi hay luy~n ti~e h6i h~n m~t c1i~u gl thl cåc rung d~ng cua th~ tinh thlin s~ bj r6i l0ll-n khi~n hQ bj thu hut vAo nhung rung c1~ng tuong tl!' thea c1jnh lu~t "c1C5ng thanh tuong ung, c1C5ng khf tuong cliu". HQ s~ bj 16i cu6n ngay vAo b4u ånh sång xanh la rna, nhliy nh\!a nhu bun cua eåc dnh giåi n.ng trQc, xÅu xa. N~u thoåi måi, blnh tinh, hQ s~ thÅy nh~ nhom, an vui tlJ' tl,li, nguai hQ lo lung trong bliu ånh sång ch6i, trong su6t nhu pha I~. HQ tMy khoe khoAn vA c6 th~ su d\!ng cåc giåc quan måi ~ thea doi Sl!' vi~c xåy ra quanh c16. Di nhi~n hQ e6 th~ hoång Mt, mÅt blnh tinh n~u thÅY nguai thån k~u la, kh6c 16c. Cåi cåm giåc ung dung tl!' tl.li lue ban dliu c6 th~ thay c1tSi ngay, vA hO-u quå kMng th~ luang c1uQ'e. Trong th~ giåi tinh thlin, tu tuång chi~m vai tro h~t suc quan trQng vi n6 ehu d~ng tÅt cå mQi vi~e. Thu tuång tUQ'ng, tl!' nhi~n b~n bj bjt mAt dAn ra khåi nhå, ~n mc)t noi xa I~ våi ti~ng nguai la het, than kh6c cung cåc ti~ng c1"ng C5n Ao phuc tl.lP rnA bll-n kh6ng th~ hi~u thl tårn trl.lng cua bl,ln s~ ra sao? Phåi chAng bl,ln kh6ng th~ blnh tinh c1uQ'c? Cilng nhu th~, Sl!' blnh tinh, sång su6t lA c1ieu h~t suc quan trQng khi trong nhA c6 nguai tu trlin. Theo cåe danh su Tåy T/1.ng, kh6ng /

LDng Van 68

gl t6t c1~p han Sl!' chan thånh diu nguy~n cua nhung nguai thån qpy~n. Cåe rung c1"ng åm thanh cua lai kinh c6 m"t oai 11J'e rÅt lån, ånh huång rÅt mll-nh ~n coi giåi b~n kia. Me)t SlJ' tha thi~t ehf tårn chf thånh cliu nguy~n, hay vi~c c1uQ'c me)t tu si c1~0 hl,lnh cao d4y chu tårn hAnh l! lA m"t båo v~t kh6ng gl c6 th~ sånh bAng. Mc)t llin nua, vi Sl!' ki~n h~t suc quan trQng nAy må t6i mong bll-n hAy ngung vi~c kh6c than v6 fch, hAy lAng long, blnh tinh cliu nguy~n cho nguai å th~ giåi b~n kia. HQ c6 th~ nMn c1uQ'c long thuong y~u chAn thAnh eua b/1.n ngay khi b/1.n vua phåt tårn vi å th~ giåi b~n kia, tu tuång c6 suc m~nh rÅt lån vå mliu nhi~m . Nåy bl.ln, nguai th!n cua b/1.n kMng h~ c1i c1åu xa må vin å glin b~n bl.ln, nguai c16 kh6ng nhln c1uQ'c th~ xåc v~t ehÅt cua bl.ln nhung vAn thÅy c1uQ'c th~ tinh th!n eua bl.ln. Di nhi~n hQ cilng c6 gAng li~n ll.lc våi bl.ln må nAo bl.ln c6 bi~t. VI b~n kh6ng c1~ y ~n hQ nua nen hQ tuång nhu bl.ln c1A qu~n hQ ri5i. N~u thÅy m"t nguai con s6ng c1ang ngu say, bll-n bi~t nguai c16 c1ang ngu nhung nguai say ngu c1åu he hay bi~t gl ve bll-n. COng th~, c1lSi våi nguai c1A qua c1ai thl b~n cilng nhu nguai c1ang ngu sa y, hQ thÅY bl.ln nhung kMng th~ n6i chuy~n våi bll-n c1uQ'e nua. T6i mang b~n hly suy gAm cho ky ve c1ieu nAy, phåi chAng n6 hQ'p ly vA kh6ng c6 gl quå c1ång? NAy bll-n, slJ' th~t c1Au phåi c1ieu gl to tåt, phuc t~p, vuQ't ngoAi Sl!' hi~u bi~t cua con nguai. Chfnh vi thi~u hi~u bi~t n~n con nguai c11 v~ vai ra nhung cånh tUQ'ng gh~ gåm c1Åy chu. N~u b~n chÅp nh~n ph4n nAo ve dnh giåi b~n kia eua tu nhu t6i c1A trlnh bAy thl cMng ta c6 th~ c1i xa han. Trong vil tr\! con c6 nhieu cånh giåi khåe nua ehu kh6ng phåi chi c6 th~ giåi nAy th6i. Tuy thea cåc rung c1Qng cua th~ tinh thlin må con nguai thfeh ung våi mQt cånh giåi. Khi mQi ham mu6n thÅp hen, feh ky c1A hoAn toAn tan rA thl con nguai s~ si~u thoåt l~n cåc cånh giåi


cao han. Khi tu tuo-ng trO- nen nhien hQ se lo lång ve s6 ml,\ng såp nhån nhung chAc chån I1eu n~i tr6i thanh khi~t, nh~ nhång, hQ se y trong chu ky ti~n hoå chung. N~u t&i clia hQ. May mAn thay trong ci5i tinh th§n vAn luOn luOn c6 nhU'ng con ngu&i mai sång thu-c d~y, m~c thu-c I1uQ'c nhU'ng lu6ng tu tuo-ng ngu&i I1i tm&c, nhU'ng ngu&i giau quhn åo, låm cOng vi~c thu&ng thanh cao t~ nhi han. Luc 116 hQ se ngay; ~n t6i, cO-i y ph\1c ra ~ nghi long båc åi, sin sång I1åm nh~n me man tm&c cåc lu6ng s6ng rung I1i)ng tri thu-c, cåc b§u tu tuo-ng . ngai. Ciing nhu th~, khi xu6ng tråch nhi~m hu&ng dAn, dlu dAt, giåi thich cho hQ hi~u nhU'ng I1jnh trån, ngu&i ta khoåc 11(y bi) åo v~t trong sl,\ch t6t lånh. Dåy lå' giai lu~t thien nhien. Di nhien I1a tl,\O ra I1ol,\n må con ngu&i th1(y ri)n rång ch1(t, khi viec hQc hoi I1å hoan uh, nhån thl chAc chån se g~t 11(y quå, , mi)t ni!m phuc ll,\c v6 bien, kMng ngu&i ta cO-i bo be) åo 116, bu&c vao kh6ng th~ · khåc I1uQ'c. N~u hi~u but nåo c6 th~ tå I1uQ'c. D6 lå khi hQ m~t trl,\ng thåi yen tinh ~ nghi båt I1§u y thu-c I1uQ'c cåc di~n bi~n bi~t, chÅp nh~n S4' th~t va vui ve thQ ngai. Sau khi ngai nghi, On Il,\i bai lanh h~u quå vAn t6t hQ'n la ,u me, VO- I1å hQc thi hQ I~i khoåc bi) åo th4'c S4' cua vii tr\1, cua cåc I1jnh lu~t kh6ng ythu-c I1uQ'C gi hk b1(t bi~n, cua ånh sång chån ly. Dåy khåc, kho-i S4' hQc me)t bai hQC m&i M<)t trong nhU'ng S4' ki~n I1~c bi~t . khong phåi ph§n thuo-ng cua ai h~t (ho~c ti~p t\1C hQc ll,\i bai hQC rna hQ la tm&ng hQ'p cåc I1u-a be qua I1&i. må chi lå k~t quå t4' nhien cua tånh I1a, kh6ng hQC I1uQ'c khi tm&c). Vi I1a s6 cåc tre I1eu ngåy tha, it linh I1a ti~n hoå ~n giai I1ol,\n nåy. Dieu ngu&i ta gQi la "I1&i ngu&i" rang bui)c, ham mu6n v~t ch1(t nen Phåi cMng bl,\n t4' hoi cåi giai I1ol,\n th~t ra chi la m<)t ngay trong I1&i nåy c6 keo dåi mai khong? Cåu trå s6ng th~t S4', trong m~t cui)c ti~n . chung d~ thich hqp v&i ci5i gi&i ben lai lå "kh6ng", vi kh6ng c6 m~t cåi nay han. Luc I1§u tre con thu&ng hoå, m~t hanh trlnh 11~ trO- ve nhån hl,\n I1jnh nao c6 th~ tl,\O ra m~t ngu6n. quanh qdn g§n cha m~ cua chung cåi quå vo hl,\n I1jnh I1uQ'c. nhung hQ I1åu bi~t ~n S4' hi~n di~n Nay bl,\n, I1ieu nay c6 th~ m&i me Djnh lu~t vii tr\1 I1a I1jnh rAng tia cua n6 nen I1u-a be c6 cåm tuo-ng bj a6i v&i b~n, c6 th~ b~n coi n6 la ky sång phåt xu1(t tu Dl,\i Th~ se phåi bo mi. It låu sau n6 t\1 t~p v&i dj, phi ly, hoang I1u&ng, kMng tM trO- ve ngu6n g6c. Di nhien trong nhU'ng linh h6n con tre khåc ma tin. Hi~n nhien trong bai vi~t ngAn, cu~c hånh trlnh trO- ve ngu6n, chai I1ua v&i nhau. Trong c?i tinh t6i kh6ng th~ di~n tå h~t nhU'ng chung ta con phåi ti~n hoå r1(t nhieu th§n, tu tuo-ng thu&ng hi~n ra rÅt I1ieu trQngl1l,\i ma t6i I1a nghien cu-u ~ trO- nen trong sl,\ch, toan thi~n. ri5 r~t, khi I1u-a be tuo-ng tUQ'ng th~ trong vong m1(y ch\1c nam qua, Hi~n nay chung ta con b1(t toån va nao thi n6 th1(y nhu v~y. N~u n6 nhU'ng S4' ki~n ma cåc danh su Tåy nghi rAng n6 lå m~t vj anh Mng thl ' r1(t xa v&i Dl,\i Th~ toan thi~n, uyen Tl,\ng I1a hQc hoi trong su6t m1(y n6 lien khoåc lÅY hinh .anh clia nguyen 116 nhling chung ta bi~t ch\1c th~ ky qua, nhU'ng cMn ly ma ngu&i hung 116, n~u n6 mu6n cung chAc chAn rAng mi)t ngay nao chung cåc b~ct~ M~t Tong I1a ~ l~i trong I1ien låu I1ai thi mi)t låu I1ai I1uQ'c ta se trO- ve, va 116 lå m~t S4' th4'c tai li~u, trong cåc cu6n c~ thu, hay d4'ng len tuc thl. D6i v&i I1u-aM c6 khong th~ ch6i dii. VI I1jnh lu~t vii kinh såch m~t truyen. Tuy nhien tOi tr\1 "b1(t cu- mi)t 14'c gi phåt ra ciing tåm h6n hu&ng thuQ'ng mu6n tim se c6 gAng giåi thich them nhU'ng gi I1eu c6 rnc)t phån 14'c nguQ'c chieu g~p cåc th§n thånh thl rihU'ng vj nay t6i bi~t. tuang t4''', chung ta phåt xu1(t tu se xu1(t hien ngay vi O- ci5i tu tuo-ng Phåi chång b~n I1ang thAc mAc ve I1i~m linh quang t,o an thi~n, uyen ngu&i ta r1(t d~ tim g~p nhau theo s6 ph~n cua ngu&i tMn vua qua nguyen kia, cång ngåy cang I1i xa I1jnh lu~t "I16ng thanh tuang u-ng". I1&i? fli~n nhien hQ ciing r1(t quan . dån, thåm nh~p vao cåc ci5i gi&i v~t C6 nhU'ng I1u-a be mu6n g~p tåm ~n ngU-ai s6ng nhung S4' lo ch1(t khåc nhau ,r6i bj O nhi~m. ThuQ'ng M, m<)t ThuQ'ng ~ trong lAng nay c6 th~ låm cån trO- viec sieu Chinh S4' 6 nhi~m nay I1å khi~n hlnh th~ v~t ch1(t nhu n6 nghi va thoåt va mu-c ti~n hoå cua hQ. V'n chung ta Il,\c 16i, sa 1101,\ va cang ngay hi~n nhien n6 se kh6ng th1(t vQng vi I1e quan trQng c§n I1~t ra la lam sao cang I1i xa måi måi trong v6 minh. trånh cho hQ kh6ng bj nhU'ng quy~n tÅt cå hinh dång I1eu la hinh dång Tuy nhien chåc chAn c61uc chung ta luy~n åm ånh. Låm sao ~ ngu&i cua ThuQ'ng ~, bO-i vi ngai O- khåp se trO- ve khi y thu-c I1uQ'c mlnh lå ai, ch~t hoan toan giåi thoåt ta khoi mQi nai. Ke nåo mu6n ph\1ng S4' va cO-i bo cåc o nhi~m v~t ch1(t, thanh nai lo lAng uu tu cua ci5i gi&i ma hQ giup I1a, du giup I1a nhU'ng ,sinh linh lQc bån tMn 11~ phåt tri~n cåi "m§m vua tu giå, ~ c6 th~ s6ng thoåi måi, thÅp kem nh1(t, thi ciing I1ang thi~n", cåi "chån nhu, Ph~t tånh", trQn v~n trong cui)c s6ng m&i ma ph\1ng s4' ngai. m<)t cåch th4'c s4' cåi "thånh linh" sin c6 trong ta th! hQ vu-a bu&c vao. Vi~c giup I1a con v~y. di nhien chung ta c6 th~ "xoay tre cua ngu&i cMt ~ 11,\i la m<)t Di nhien trong th&i gian I1liu, tre chi!u" cåi 14'c I1gy chung ta I1i Xa må con d~ ham thich nhU'ng tro nhu th~ hånh vi cao quy I1~c bi~t. Nh& th~ quay trO- ve. . cha m~ I1a tu tr§n b&t gånh lo /iu nhung I1a s6 I1eu thich I1uQ'c hU'u T1(t cå mQi s4' s6ng I1eu <tang tren ph§n nao va c6 th~ nh~ bu&c ti~n d\1ng. Chung ua giup I1a, an lii c!uang ti~n hoå, c6 th~ nhanh hay ngu&i khåc nen sau m<)t th&i gian len ci5i tren. N~u khi con s6ng hQ I1a ch~m tuy hoan cånh va I1jnh 14'c cå cha i I1ua thoå chi, chung thu&ng lam I1i!u sai qu1(y thl luc tu tr§n di Lang Van 69


tim ~n nhitng ngU'ai thi~u hi~u bi~t, nhitng ngU'ai con lo lång, hoang mang ~ chuy~n , tro, an ui hQ. Trong cCli vO hlnh, nhitng <tua be nhU' th~ di chuy~n khåp nO'i, lam nhitng vi~c giup <t~ <tåy vi tha, båc åi. Chinh Sl!' giup <t~, quen bi~t nay <tå tl.l0 ra nhitng sqi dAy thAn åi giita chung va cåc linh heln khåc. Phåi chAng bl.ln thåc måc v~ 56 ph~n cua nhitng <tua be quå nho, chU'a bi~t chO'i<tila? Trong cCli tinh thån c6 nhi!u ba m~ nelng nan <tqi cM ~ Om chung vao long, ti~p <t6n cMng, yeu thU'O'ng chung nhU' con ruc)t cua mlnh. Tuy nhien thU'ang thU'ang nhitng <tua be <t6 chl nghi ngO'i tren cCli tinh thån mc)t thai gian rÅt ngån reli II.l i tro. xu6ng trlin. Nhieu khi chung tim <t~n cha m~ cil cua chung vi nhitng lien l\lc than åi hay tuy duyen nghi~p c6 sAn tm&c. Cåc tu si tMi trung c~ thU'o-ng bia <t4t ra cåc <ti!u <tc)c Ac, g&m ghe nhU' vi~c tr~ nho khi ch~t rna khOng rua tc)i thl s! xa cåch cha m~ chung va bi <tly xu6ng <tia ng~c vinh vi~n. DAy la mc)t tin tU'o.ng ngu xdn, hoan toan vO ly, cån phåi 10\li bo. Rua tc)i la mc)t bi tich th~t Sl!', c6 nhitng hitu Ich <t4c bi~t va c6 "Sr nghia quan trQng chu kMng phåi mc)t hlnh thuc ben ngoai rna n~u thi~u s6t s! <tem llJ,i h~u quå tai h\li, ånh hU'o.ng ei ~n nhUng <tjnh I~t vil tr\l. ThU'qng ~ v6n båc åi, nhån tu, <tAu chÅp nh.t nhUng hlnh thuc ben ngolli nhU' mc)t hung thh <tc)c <toAn nhU' v4Y. Cho <t~n nay, tOi chi <te c~p <t~n vi~c ti~p xuc v&i ngU'C,Yi ch~t bAng cåch vao th~ gi&i ben kia trong giÅe ngu vi <t6 la <tU'ang l6i tl!' nhien thOng thU'ang. Di nhien vin c6 nhUng <tU'ang 16i khåc thU'ang va khOng tl!' nhien. C6 ngU'ai ch~t tl;\m thaimU'qn lÅY mc)t hlnh th~ khAc trong ch6c låt (tmo-ng hqp len <telng, nh~p c6t) h04c su, d\lng mc)t hlnh nc)m, mc)t cåi b6ng, tl;\O ra bo.i cåc nguyen tu v~t chÅt, ~ ti~p xuc v&i ngU'o-i cCli trån. DAy la nhitng <ti!u khOng Mng <tån, mO' hel, kh6 ki~m chung, d~ bi Iqi d\lng, c6 th~ <tU'a ~n Sl!' bjp bqm,phinh g\lt cua

tu

mc)t s6 thliy phåp, thl!'c hanh ta Do <t6 theo Sl!' nghien cuu va hi~u bi~t cua tOi, <tåy la <ti!u nen th~n trQng vi vi~c vong linh clS gång lien l\lc v&i cCli trh bAng cåch nay thU'ang ' båt ngueln tu nhung ngu yen nhan <t.c bi~t .. C6 th~ vi hQ c6 <tieu gl oan uc clin bi~n bl;\ch, h04c cåc <tau kh~ lo au clin <tU'qc giup <tel. Trong tmang hqp nay, t6t nhÅt la rån tlm hi~u xem hQ mulSn gi reli giup hQ giåi quy~t nhung vi~c <t6 s&m chung nao ,t6t chung nÅy ~ tAm heln hQ <tU'qc an tinh. Nay bl.ln, tOi <tå trlnh bay nhitng hi~u bi~t cua tOi ve cCli gi&i ben kia. TOi mong b\ln håy båt bueln rlu v! Sl!' chia ly tlJ,m tMi nay. C6 chi phål lo lång bueln phi!n khi ngU'ai b\ln yeu thU'O'ng <tå bU'&c vao mc)t <tO-i s6ng rc)ng råi, thoåi måi v&i nhitng "Sr nghia <t.c bi~t cua n6. N~u bueln rlu v~ Sl!' chia ly tU'o.ng tU'qng <t6 thl tm&c h~t <tieu b\ln lo au chi la mc)t åo tU'o.ng, vi ngllo-i <t6 <tAu he xa cåch b\ln. Phåi chAng Sl!' th~t la b\ln suy nghi nhi!u ve Sl!' mÅt mAt cua chlnh b\ln hO'n la Sl!' thoåi måi cua ngllai <tå qua <tai? Bl.ln phåi bo long ich ky <t6 <ti n~u bl.ln th.t Sl!' yeu thllO'ng ngllai <t6, tÅt cå tlnh thllO'ng chAn th~t <teu phåi vi tha. B\ln clin nghi ~n ngllai b\ln thllO'ng chu khOng phåi ~n bån than cua b\ln. B\ln nen bi~t rAng long yeu thllO'ng chan thanh cua b\ln v&i ngllai <tå qua <tai vAn con måi chu khOng th~ mÅt <ti <tllqc. T\li cCli ben kia, n6 con gia tAng them månh Il!'c vi t/loi <tAy n6 kMng con bi tro. ng~i hay gi&i h\ln bo.i th~ xåc. å cCli tU' tllo.ng, ngU'ai ta khOng th~ d6i trå <tllqC, cåc hlnh thuc ben ngoai nhU' kh6c than, bi I\lY khOng xUÅt phåt tu ben trong chi la nhung hinh thuc giå d6i va ngU'ai o. cCli ben kia bi~t r~ <ti!u nåy hO'n ai h~t, vl hQ <tQc rCl til tllo.ng cua bl.ln. Oil thånh th~t, nhllng n~u than kh6c, bueln rliu thi bl.ln <tå ph6ng ra nhitng tU' tU'o.ng c6 "Sr "kem chan, nfu giu" ngllai kia l/Ioi thllam sao hQ c6 th~ ung dung tl!' tl.li må sieu thoåt <tllqc? Bl.ln nen nh& mQi tU' tllo.ng, tlnh cåm cua b\ln <t~u anh hllo.ng trl!'c thu~t.

ti~p ~n ngllai o. cCli ben kia, do <t6 b/lon cån th4n trQng, <tung ~ mc)t til

tllo.ng gi.n han, lo lång nåo anh hU'o.ng ~n Sl!' thoåi måi cua hQ. N~u bi~t ngllai <tå qua c:lai vAn con lo lång cho b!(ln thl b\ln ch can c:låm, vui ve han len vi nhll th~ hQ s~ an tAm hO'n, båt c:li cåc U'u til lo lång v! b!(ln. N~u khi con slSng, hQ khOng c:lllqc chi dAn mc)t cAch c«n th.n, <tung c:lån v! <tai slSng ben kia cua tu, thi b\ln håy tim cåch hQc hoi nhung <ti~u nay vå giåi thich cho hQ hi~u vao nhUng khi ngu. B/Ion håy tam ni~m nhung <ti~u b!(ln mu6n trlnh bay tm&c khi ngu reli b\ln s~ "Sr thuc <tU'qc c:li!u tOi mulSn n6i. Nay b\ln, khi vua qua <tai, tinh cårn qu~n luy~n giita hai ben vin con ben ch.t, do <t6 til tllo.ng cua b\ln c6 th~ ånh hU'o.ng rÅt nhieu ~n ngU'ai kia. B!(ln håy nhAn cO' h~i nåy chuy~n trao cho hQ nhitng tU' tllo.ng cao thU'qng tlSt lånh, khi~n tam thuc cua hQ ch6ng khai mO., c6 nhitng rung <tc)ng t6t c:l~p vå giup hQ tim <tU'qc Sl!' an l\lc o. cCli ben kia. B\ln håy cliu nguy~n, Am thanh cua lai kinh c6 oai h.rc rÅt I&n, c6 th~ giup hQ ch6ng tinh thuc va y thuc rCl mQi Sl!' <tang xåy ra. B\ln håy tim hi~u Sl!' duy nhÅt cua v\ln v.t, cua <tÅng Thieng Lieng. N~u b!(ln hi~u <tllqc tlnh thU'O'ng clia Ngåi <tlSi v&i b\ln C(lng nhU' v&i muOn loai thl lam sao b!(ln c6 th~ bUeln rliu, bi I\lY c:lllqc? Bl.ln bi~t rAng tÅt <teu la con cua Ngai, lam sao mc)t c:lÅng cha lånh nhU' Ngåi l\li khOng sAn s6c chAm lo cho cåc <tua con cua Ngai <tllqc? Thåi <t" bi I\lY la thåi c:l" thi~u tin tllo.ng, th\l <tc)ng va thi~u hi~u bi~t. B!(ln clin hQc hoi them cåc 4n nghia trong lai dl;\y bao cua Ngai xuyen qua DÅng Cuu Th~, vi cang hQc hoi hi~u bi~t nhi!u chung nao thl c:luc tin cua bl.ln l!(li cång m\lnh m! chung <t6. B!(ln s! nh.n thuc rAng tÅt cå mQi Sl!' c:l!u nAm trong tay <tÅng cha lånh, mc)t quy!n nång <tliy sång su6t, båc åi, minh tri~t hoan toan, vå chinh cåi tinh thllO'ng cao ca nay c:li!u khi~n tÅt mQi Sl!'.

*

ca

ca

• "

LAng Van 70

.~-

" _jl


ngudn tin khong tM ki~m ehu-ng. Thång 6.1986, ehung toi qua Th\lY Si va qu6c hQi Th\lY Si dang tranh lu~n ve vån de nay, la mua uranium eua Trung eQng rdi cha råe nguyen tra Il;\i. Hi~n giO- hQ vAn con thåo lu~n ve dl.!' ån åy. Rdi e6 m<)t Mo · eåo sau ehu~n vi~ng thåmcua thu tu6ng Kohl tl;\i Trung eQng lå Tåy Due ding dang nghi t6i vi~c tuO'ng tI.!'. - V~y eåe ong cho lå hQ thl.!'c Sl.!' bo råc nguyen vao Tåy T~ng? Toi hoi. - Dung th~. CMng toi lo sq rång n~u mQt trong nhii'ng con song 16n phåt sinh tu Tåy T~ng bi o nhi!m bairåc nguyen hång tri~u nguo-i s6ng nhO- con song se bi nguy hi~m, n6 se huy dj~t bao tri~u nguo-i Dong Nam A ehåu.

tu

Bån Cao-Trflng

tu

Tay-Tflng

tu,

Vanya Kewly Hoang Lan

a

(djch-Ihu(il) (ti~p

theo)

ve sau, khi ra khoi Tåy Tl;\ng, t6i n6i ehuy~n v6i mQt ehuyen gia qu6e phong eua mQt vi~n nghien euu ehi~n luqe e6 ti~ng trong nu6e, 6ng båo cM vQi k~t lu~n vi~e khåe thuo-ng xåy ~n eho nguo-i va v~t la do sl.!' 6 nhi!m eua lo ngu yen dau d6 trong vling, lam thoåt ehåt ph6ng XI;\ . Phåi k~ ~n vi~e ph6ng XI;\ thoåt tu d§u dl;\n ngu yen Nhii'ng båo eåo eong khai n6i rång, Trung eQng e6 it nhåt ba xuang ch~ tl;\O d§u d~n nguyen tren dåt Tau. T~y T~ng t6 eao them la e6 hai khu nhu v~y Tåy Tl;\ng, mQt phia båc hå Kokonor, mQt g§n Tonyela; nguo-i Tåy Tl;\ng thu~t la dån dia phuO'ng bi eåm ehi hoån toan hai nO'i åy. Nhieu nguo-i Tåy Tl;\ng må toi n6i chuy~n a khåp nu6c va khong e6 lien h~ gi v6i nhau; thu~t I~i nhieu hi~n tuqng I~. Chång h~n, du m\le båo toi lå co tren bO- hd Kokonor bi chay. Toi can v~n thi hQ n6i them lå co chåy khong vl nguyen do tI.!' nhien nhu nång h~n, hay do nh6m du m\lc khåe d6t, cung nhu eå trong hd dang ch!t d§n. Cåe tlS ehue Tåy Tl;\ng luu vong

tu a

tu.

tu

a

a

a

a

tu

lo ngl;\i ve kho vii.khi nguyen eua Trung cQng a Tåy Tl;\ng da theo doi nhii'ng lO-i ddn dång ng~i ve vi~c chon råe nguyen trong Tåy Tl;\ng. Trung eQng rÅt e§n lo nguyen ~ tl;\O nang luqng dåp ung nhu e§u ngay cang tång, nhung khong c6 ngo~i t~ ~ xåy. Cåe nh6m Tåy Tl;\ng tuyen b6 rång hQ dang gom g6p chung e6 hi~n nhien, eho thåy Trung eQng sAn sang eho phep eåe qu6e gia Tåy phuO'ng bo råc nguyen a Tåy Tl;\ng ~ dlSi låy ngol;\i t~. Vi~c bo råe nguyen dQc dia lå mQt vån de moi sinh rÅt dai t~ nhi va kh6 th~ ki~m chung I1ich xåe, nhung nguo-i ta tin rång Tåy Due va Th\lY Si då tung thuO'ng luqng v6i Trung eQng ~ thåi råe nguyen vao Tåy Tl;\ng. HQ vl;\eh them eho toi ro la ve m~t eåu tl;\O dia eMt, nen dåt Tåy Tl;\ng khOng vii'ng va trong quå khu-da e6 nhieu v\l dQng dåt, gåy thi~t hl;\i ngay eå den Potala Lhassa. HQ båo: - Trung e<)ng chiu nh~n råe nguyen v6i mQt giå råt thÅp. Vi~e ÅY ngu y hi~m vo eling. Va khong phåi chung toi ehi dl.!'a tren cae

tu

tu

tu

tu

tu

a

tu

Chung toi I~i di t6i mQt tinh khåe. H! cha nao e6 eQt dAn di~n lå toi bi~t såp t6i khu gia cu Trung eQng vi ehi nha nguG-i Tau m6i duqc eung cftp di~n. Nhå nguo-i Tau va nguo-i Tåy Tl;\ng d6i chQi råt ml.!'c. NM Tåy Tl;\ng cha 'm thåp, khong 66 måy eay, måy g~t lam rUQng, khong c6 xe hay tung d6rig cui ehåt eao, hay lu6ng rau nhu khu gia cu Tau. Ciing khong e6 cå mQt ch~u hoa. Hi~n tuqng nay khåp Tåy Tl;\ng cM nao ding y v~y. Trong sån nhå Tåy Tl;\ng toi thåy tung d6ng phån bo yak phO'i kho dling låm nhien li~u, con trong sån nhå nguo-i Tau la nhung d6ng cui x~p eao. Bu~i ehieu xe ch~y qua mQt thung lung, råi råe e6 nhii'ng månh rUQng nho be tren suo-n ddi. RUQng duqc eanh tåc khong theQ h~ th6ng nao vå rÅt thuo-ng khi ehi lå mi~ng dåt nho eheo leo. T6i hoi toån di . eling lå sao nguo-i Tåy Tl;\ng kh6ng bÅt ehu6c ngu&i Tau, t~n d\lng trdng trQt tung mi~ng dåt con con. HQ mim eu&i vi SI.!' ngu d6t eua t6i va båo rång dån ehung tin theo d/1oo Ph~t nen ehi trdng du cåi gi må hQ e§n. D6 lå tI.!' man, tI.!' tue. HQ khong e6 khuynh hu6ng ehi~m dOl;\t nhu nguo-i Tau. T6i theo du~i ·

a

ilmg Van 71


y minh, båo

n~u trdng thi ti!n bån nen Trimg c~ng chi~m etAu ti~n. gl xåy ra, ~ cO thu4t I~i cho ngu&i

å ngoåL K~ cho hQ nghe chuy~n gl

th6c lua du ÅY se giup hQ mua T6i bi m~t phen hu via; t&i etia etang xåy ra å ny T~ng. Keu hQ

etuQ'c nhllng m6n må hQ th4'c S4' eti~m n6i chuy~n xong v&i nhllng giup chung t6i! C61åm an ... låm an

cAn. Toån thanh ni~n I~i cu&i nila ngu&i etQ'i phong vgn lå eti Il gi& giup ...

vå båo khi nåo cAn nhieu han hQ se \ ruå'i et~m. Chung t6i nghi xå hai vå trdng tMm. T6i etAu hång. Kh6ng Ong van xin vai ve cAu kh'n xe u6ng tra thl et~t nhien c6 ti~ng ri long. tay nåm ch4t etåy xuc cåm. Ai ­ th~ nåo tranh lu4n vai nhllng ngu&i rAm, ngu&i th~i tåt phl,lt cAy eten, ngu&i khåc 16i t6i ra cu-a, chung ai tOi g~p å ny T~ng cilng mang th4'c tlnh cMng mång v4t chÅt, du n~u cAn hQ vin to ra kh6n kheo va quanh lao xao: "Llnh xet nhå, ch,y ni!m tin th4t cåm et~ng I{y, tin lå tOi mau". Tr&i t6i nhu m4'C, Tenzin cu-ng rAn nhu ai, nhung I~i s6ng se mang thOng eti~p cua hQ ra cho theo I&i d~y cua t6n giåo han lå nhu k~p c~ t6i rna ch,y, vÅP turn lum, th~ gi&i b~n ngoåL Låm sao t6i c6 cu6i cung cMng t6i våo m~t cio cAu kinh t~. th~ phå tan ni!m hy vQng mong OQc etu&ng t6i thgy c6 nhieu phong nho etAy kh6L Khi eti quen manh et6 et~ n6i cho hQ hay rAng mAt vai ånh sång 1& m& cua ngQn "th~ gi&i b~n ngoAi" chu y nhieu ngQn nui rna nguy~n cå su&n nui lå eten cAy, t6i thgy trAn phong thÅp, etå mau xanh, eto hay tim tråi dåi han v! tiem nAng thuang m~i v&i n!n etgt, trong g6c c6 m~t 6ng lio thi tru&ng kh~ng 16 å Tåu. Låm l~'il ti~p mÅY gi& etdng hd xe va xåy nAm, etåp chAn turn hl,lp, thå n~ng ra rgt thu&ng trong chuy~n eti nen sao t6i c6 th~ giåi thlch cåi S4' th4t etau long et6 v&i mi)t ngu&i såp t6i hoi hQ n6 lå, gi. "Khoång sån", n!. G6c khåc, m~t bå lio da m4t nhAn nhum etang coi b~p, bå cu&i ch~t. khi Ong lieu m~ng et~i cåi duy hQ etåp, "nhung chung t6i kh6ng nhl{t con etuQ'c så hllu, lå m~ng nguQ'ng nghiu va chåp tay I,i chao. bi~t n6 lå lo~i gi. ny T,ng c6 nhieu s6ng mlnh, ~ n6i chuy~n v&i tOi? khoång sån låm". T6i nh& I,i Trung Bå IÅy hai cåi tåch nut r~n, må blnh Thondup ti!p tl,lC dich. Anh båo thuy vå r6t trå mai chung t6i. Quan c~ng eti cho bi~t ny TII-ng c6 mo t6i la Ong bå CI,I kh6ng c6 tien ~ åo da Mn vå nhin quanh, t6i thl{y cua it nhlh 60 lo,i, trong et6 c6 mo mua thu6c hay eti b~nh vi~n, nhung uranium lan nMt th~ gi6i;mo etdng rCS 6ng bå CI,I rÅt ngheo. 6ng lio n6i m~t cåch cam ch;u, cho Våch tu&ng bAng etÅt bun, ml{y etung hang thu ba tren th~ gi&i. du å såt ngay m~t th; trl{n Tau c6 M~t ngu&i trong nh6m, Tenzin, khe hå duQ'c dån kln bAng båo Tåu cho t6i bi~t lå Trung c~ng eti cuå'ng ~ trånh gi6 bia Mn ngoåi. BAy gi& b~nh vi~n, nhung vi lå ngu&i Tay buc dAn bån xu lao eti)'ng trong cåc T,ng nen hQ chi c6 thu6c n~u c6 lå mua he må I,nh nhu vb, tai mua tien ~ mua vai giå cåt c~. T6i båo hAm mo, nhÅt lå til nåm 1955 ~n et6ng låm sao chiu n~i? Ong CI,I la chlnh quyen Trung cQng nhgn cu6i th4p ni~n 1970. Dieu ki~n låm trong g6c etc)t nhien khuc khåc ho. Nghe ti~ng ho t6i bi~t ngay lå b~nh m~nh rAng mQt sO nhllng IQ'i ich hQ vi~c h~t suc t6i t~ nen c6 nhi!u eti mang cho tÅt cå dAn ny T~ng lå lao, khOng th~ nhåm etuQ'c vi tOi c6 ngu&i ch~t. kinh nghi~m. Nhung tOi thåc måc lå , b~nh vi~n va thu6c men. Ong Hlo Chung t6i quy~t etjnh phong vÅn vi trung lao thu&ng kh6ng s6ng quå cu&i khan khAn: nhllng ngu&i con s6ng s6t å Amdo, etc) cao 3000m, må hi~n th&i chung - Di eti, 6ng n6i v&i tOi qua tinh giåp ranh v&i Trung ci)ng. Chi Thondup, c6 eti khåp nu&c t6i, v! t6i å 5000m cao. Ong CI,I ho m~t vi tinh nay quå giåu v~ khoång sån mien que et~ t4' mlnh chung ki!n. trång r6i v&i tay IÅY cåi lon nho kh,c Chung t6i kh6ng c6 tien ~ mua vao et6. Dam c6 bQt v&i måu eto " thuc An, lAm sao c6 ti!n ~ mua tuai, dÅu hi~u cho bi~t n6 ra til thu6c cua Tåu? Di g~p ngu&i du ph~i. RCS rång 6ng CI,I måc b~nh lao ml,lc må xem, coi dan t6i kh/S t&i Xuan rCfi em etang å th&i ky d~ IAy. muc nao. Khi Thondup vao, tOi hoi sao Ndng da len Ong lic etAu ch4m rii, ånh n~n Qua ngay dong g;1I Ong CI,I kh6ng eti nhå thuang. Ong lam da m4t xåm tro. T6i nhln et~ m6 hOi dAm d!, måt sång r4'C vi Hit dem mit·mung guang m4t gAy, da trong suOt må can s6t, n6i thl thåo va kh6 kh!n, Sang xua Mn ca trung-phung u&c gl mlnh c6 thu6c cho 6ng. ldng ng4'c ph4p ph6ng. T6i th:{y Ngua; xua quay buuc Nhung t6i kh6ng c6 vA bi!t Ong eti minh båt t~i Ong quå nen et! ngh; GQ; hCfn trdm niJm tai th&i ky h~t thuOc chlla. Hy vQng th6i, ~ Ong nghi, nhung Ong khAng Thua me. con da vi giln 6ng se etuQ'c tåi sinh vao cånh et&i ,khAng n6i chuy~n 'v&i cåi ph4m Ndng mua may mån han nhu t6n giåo 6ng di cåch ung dung cua ngu&i såp ch~t' Con cMt ng{li-ngiln phOi-pha d,y. (Solzenit~yn). Dem sucmg vQng tiing dCfng loa Sång db, Thondup din t6i sang - KhOng, kh6ng - Ong nåi ni , Chan ngay ndng rlfng ch~ khåc, cåi 11m c~ chua vAi b6 - Kh6ng con gi& nila. Chua c6 ai kit hoa ngQn ca. ram khO va vai dl,lng CI,I ri set. TOi til th~ gi&i b~n ngoåi tai etay tru&c so~n et6 et~c, rU-a m~t, gi~t quån åo c6. T6i phåi k~ cho c6 nghe chuy~n cung

ch~

. xuan lin

va

LOng Vdn 72


xåi n~u t<Si qua t6i ngu O- khåch s~n. vi~c ÅY; 6ng cling kh6ng ham mu6n 16t råi tråi len it wm trong sån c6 Chi phi c6ng. Thondup n6i nhy quyen uy, nhung tranh (fÅu (f~ båo riång rQi. M~t moi, t6i cUQn ngu&i nhang: "C6 hi~u gium. Ngu&i Tåy v~ (fÅt nu&c lå quyen cua 6ng. Ong tren co kh6 råi ngu lu6n, chi choång T~ng chung t6i rÅt kieu hånh. c6 bISn pMn canh tinh ngu<Yi khåc y tinh luc Thondup (fi nh y våo lAm, Chung t6i kh6ng quen xin xo hay thuc chuy~n Trung cQng (fang låm, tay dim ' qulin åo 16t cua t6i, vua du phai tra giå nåo (fi nua. "D6 lå nh~n cua ngu&i khåc". T6i ng~m (fua cho t6i anh ta vua cu&i: "Bå ai, mi~ng kh6ng cai nua, vå tm&c khi eåch duy nhÅt (f~ khoi s6ng mQt (f&i bå c~n th~n mQt chut. Dån ngheo rai nhå, t6i dÅu m& tien du&j IQ d6i trå", 6ng n6i gi4n du, y nhu nhå kh6ng ai m4c qulin 16t trAng tinh". mu<Si, c:1t! bå Cl,! thÅy khi pha trå. T6i van ch6ng cQng Vaclav Havel cua Thondup (fa n6i chuy~n v&i 6ng IÅY låm ti~c (fa khOng c6 hinh (fuc Ti~p Khåc, gi& thanh tlSng th6ng , . bå cl,!. Tm&c kia c4p vq chång nåy D~t Lai L~t Ma må hQ (få nhut nhåt låm rul)ng O- thung Iling, råi quån nu&c Åy. hoi xin. T6i cam (fuqc lå buc hinh Phagpa (fång y cho phongvÅn Tåu cnn, ch i~m h~t rUQng (fÅt cua ngåi s~ mang l~i Sl!" em diu tårn hån tren phim, nhung n6i t6t han (fung 6ng va cua cå lång. N6ng phu Tåu må kh6ng tien b~c hay tien nghi v~t t&i thay cha vå ngu&i Tåy T~.ng c:1t! 6ng bi nh~n m4t. chÅt nåo tren th~ gi&i c6 th~ bAng. - Kh6ng phåi t6i sq nAm tu nua phåi tim sinh k~ khåc. M&i (fliu, con (fåu. Dåu c6 tro tra tÅn nao rna m<}t con bo yak, 6ng bå thll th&i T&i vung du ml,!c, Tenzin dAn t6i chung chua låm tren tMn xac giå v~n bAng cåch låm thue mu&n theo cnn n6i chuy~n v&i ngu&i tmo-ng nua nåy! Bi tra tÅn mQt llin råi thi c6 mua, nhung sau mQt tai n~n låm bå tQc. Phagpa to I&n, giQng trlim hQc kh6n vå bi~t ti~p the o (f6 la gi, bi thuO'ng vå 6ng "(fau ngl!"c", tåi khi~n ngu&i nghe phåi kinh n~. Chi vå m~e du Sl!" (fau (f&n kinh khung san cua hQ kh6ng con chut gi. Hien khi 6ng bu&c l~i glin xe t6i mai th~t, nhung c6 kh6ng sq nua. Tuy gi& hQ s<Sng nh& sua con yak vå tien thÅY 6ng kMp khi~ng. Tenzin bao nhien c6 nhieu vi~c phai låm trong con gåi thinh thoang glli ve. C6 (f6 lå k~t qua cua Sl!" tra tÅn trong tu luc t6i con (fuqc tl!" do. (fang låm vi~c O- tinh xa cho ngu&i M~c åo rQng vå (fQi n6n to, 6ng khi 6ng khOng chju bo (f~o vå niem TAu. HQ båo Thondup lå cha nåo O­ ngåi tren tang (fa v&i r~ng nui sau tin lå Tåy T~ng s~ (fQc l~p. XuO'ng Tåy T~ng cllng xay ra nhu v~y. Dån cMn bi gAy va bO-i kh6ng (fuqc lung. T6i (f~t may c:1t! anh sang TAu cnn ch i~m (fÅt t6t nMt, (fulSi chua tri trong tu, n6 lånh nhung ngoåi tr&i in ro net guO'ng m~t nhin dån Tåy T~ng ra ria, va ngu&i Tåy kh6ng ngay, khi~n 6ng (fi cå nhåc nghieng cua 6ng, c:1t! Trung cQng T~ng phåi rån s<Sng clim hai bAng cåch låm du ml,!C trong vimg nui (fåi mQt cåch khlS so-. kh6ng th~ truy ra di~n mil-o. Låm Chuy~n cua Phagpa rÅt khåc mÅt di~n mlJ.O la (fieu quan trQng cAn cai. Hai nåm tm&c khi b~nh thu&ng. Luc Trung cQng qua vå båt tren phim vi t6i (fuqc bi~t lå mQt khi 6ng Cl,! trO- n~ng vå båt (fliu khlJ.c ra måu, hQ may mån c6 (fuqc cåi chai (fliu tån såt dån Tåy T~ng, vi truyen hinh, ngu&i Tåu s~ dung nåy cua ngu&i b~n, vi hqp tac v&i Phagpa bi~t (fQc bi~t vi~t, 6ng bi may (fien til (f~ phån tich tung ghep tQi phan cåch m~ng vå bi thay Tau nen s<Sng khå han mQt chut. Bå khung hinh m<}t. T6i quay vai phut v6 tU. Luc (fuqc tha, thay vi s<Sng ~n Cl,! giup ngoåi ruQng vå tr6ng coi cånh 6ng ngåi tren (fa råi tåt måy, nhAn thlim I~ng, 6ng .1~i ti~p t\1C (foi (fån bO yak cua nguø-i b~n c:1t! (flSi IÅY chlJ.y phim trå llJ.i vå chi~u thll 6ng cha 0-. Tr6ng 6ng bå khoang 80 tulSi - hoi quyen lqi cho du m\lc, v<Sn lå coi. nhung Thondup bao hQ chi mai l&p ngu&i chiu thi~t thoi nhÅt trong - C6 khoi clin låm v~y, 6ng n6i han 50. xå hQi Tåy T~ng. V~y lå båt (fliu . nhy nhång, chung t6i tin c6. T6i (fua cho Thondup m<}t m& . mQt chulSi ngåy kinh khung. Ong bi Phagpa k~ t6i nghe ve tlnh tr~ng tien, it nhÅt bAng ba nåm luO'ng, c:1t! tu, (fuqc tha ra, råi bi hå t nh<St llJ.i. thåm thuO'ng må du m\lc phåi chju. tim ngu&i (fua 6ng Cl,! (fi båc si. Våi Tinh chung 6ng mÅt 22 nåm trong -Ong dAn t6i vao leu bAng 16ng yak, phut sau anh trO- llJ.i v&i bå Cl,! (fi cå tu, vå trong ml)t ky nhu th~ 6ng g~p cung v&i Thondup va Tenzin, n6i nhåc (fi. GuO'ng m~t nMn nheo . Tenzin. Nhin Phagpa dl!"a våo (fu6i chuy~n v&i du m\lc: nhung nl,! cu&i sang ra, bå clim tay xe giua cånh nui (fåi bat ngåt, t6i - Quå th~t lå tm&e khi Trung t6i trong (f6i tay chai cung, nut ne thÅY Sl!" tranh (fÅu cua 6ng v&i cQng xåm lång, du m\lC kh6ng sung cua minh, åp len trån vå n6i: "Cåm Trung cQng chenh I~ch qua (flli, vå tue låm. Nhung c6 phåi hi~u bo yak an" råi tra I~i m& tien cho t6i. du (fliy long kinh ph\1c Sl!" can (fåm c6 nghia nao (f6i v&i du. m\lcAIQ Kinh ng~c, t6i hoi Thondup t~i cua 6ng, t6i vAn sq ngåy nåo (f6 nu6i bO yak va truu. MQt gia (finh sao. Anh cåt nghia lå du hQ rÅt cåm kh6ng xa, 6ng s~ bi åm såt. c6 th~ c6 t&i mQt tram gia suc, vå an ve cll chi ÅY, nhung hQ kh6ng T6ihoi 6ng sao (fli bi tu qua låu nhO- (f6 s<Sng thoai mai. Bo yak cho th~ IÅY tien cua ngu&i t&i (fåy c:1t! nhu vh må vAn ti~p t\1C tranh (fÅu. chung t6i sua, ho~c u6ng ho~c lam giup Tåy T~ng. T6i cai th~t låu, bao Ong bao m\lC (fich cua 6ng kh6ng ba, låm ph6-måt, ho~c (fISi IÅy phåi lå I~t (f6 ngu<Yi Tau, kh6ng clåy kh6ng phåi lå ti~n da t6i må nhung v~t clin dung khac. Rdi mQt cå nMn nao c6 th~ låm (fuqc tien cua hång truyen hinh t6i s~ phai ngoåi thjt, bo yak eho da låm giay, ilmg Van 73


tui xåch, 10ng dai c6 th~ d~t lam I!u, Nhung tuOt tr~n ch~ nay, trong nui hay lam dAy thung c~t I!u khi gi6 cao må da sO d't ny T".ng lå nui. bio, va c6 nhi~n, phAn cua n6 dung truong dåu? Nguoi Tau khOng quan tAm gi cho con cåi du m\lc. lam nhian Ii~u. N6 elIng la phuang Gio-i con tre chung tOi bi thÅt hQc ti~n chfnh ~ di chuy~n truo-c khi c6 cå. xe c~. Thanh ra cO thÅY bo yak la vtt khOng th~ thi~u duQ'c trong n!p Quå th.t du Trung c~ng nhf{n s6ng du m\lc. Bo yak vo-i chung tOi . . m".nh lå c6 truong hQc cho nguoi y nhu I".c då vo-i du m\lc trong sa TAy T".ng nai xa xOi. trong su6t m".c. Da s6 du m\lC th't hQc, nhung cuc)c hanh tI' nh dAi 6OO0km cua tOi h~i .d6 ai mu6n hQc dQc, hQc vi!t ~n trong TAy T".ng. tOi chi g~p m~t duQ'c tlJ' do ~n chua ~ hQc. dua tre du m\lC c6 di hQc. må di bua HAng m'y th! ky qua, 4016 dAn dlJ'c bua cåi. TOi hoi Phagpa v! b~nh vi~n vå TAy T".ng la du m\lC, cånh s6ng cua cån SlJ' y t~ mA nguoi Tåu khoe hQ khOng phåi d! dAng. Nhttng dung xet doån doi s6ng cua hQ khoang. Ong dåp: thea tiau chu«n TAy phuang. Du - HQ a ch~ nAo? CO di hoi dån tOi xem chuy~n gi xåy ra n~u hQ khf htu vA vi~c lAm khi~n doi s6ng ClJ'C nhQc, hOi d6 chua c6 ai ch!t d6i b~nh? LcJ ai bi thuang tfch nai heo lånh. chung tOi khOng c6 xe do, å TAy T".ng. DAn tOi luOn luOn du khOng c6 phuang tien chuy~n cha, An, I".i c6 du chut ft ~ dAnh luc th't chung tOi phåi dung bo yak hay mua. Nguoi ny T".ng hai long vo-i nglJ'a n!u mUQ'n duQ'c. ho.c c6ng doi s6ng minh, chung tOi gQi la tlJ' min. S6ng dan giån thOi, coi bAy hQ tran lung. di m'y tuln måi ~n gia suc. r~i thea mua dua chung thi tr'n Tåu gAn nh't. Va n!u sang ch~ c6 d~ng co t6t han. sOng khOng c6 ti!n ~ mua thuOc cua nhu v.y nhung hQ khOng h! dau TAu. ~i vty chi phf cOng. R't kh~. Luc 'y vung khi ho co gåy nhu thuong khi nguoi 6m khOng qua vty khOng c6 truo-ng hay ~nh vien. duQ'c cu~c hAnh trinh nhu th~. Låm nhung ny TlJng chi mO-i buåc vAo sao m~t san ph... de nguQ'c chiu n~i th! gio-i vAn minh vAo th~ ky hai viec I~n deo xuOng dOc cå mc)t tuAn? muai, sau hang trAm nåm cO ltp. Truo-c d.y chung tOi c6 thuOc ny T".ng chua cho dAn hAng mf{y K~ thutt Tåy phuang chi måi du trAm nAm nay. Cåc vi su båo ch! va nhtp TAy T".ng vAi ch\lc nAm truo-c. tu vi~n phåt thuOc cho dAn. Båy gio vA chi c6 Lhassa hay vAi tinh såt chung tOi khOng con gi h~t vi bQn bian gio-i An vA TAu. Duc D"t Lai Tåu phå huy tu vi~n. Tu si nao con L".tMa di hOlJnh dinh nMng dlJ' ån sOng thi khOng con duQ'c phep hanh phåt tri~n dÅt nuåc. cåi cåch va cÅp d".o nua. CMng gQi d6 lå ma tin di phåt ru~ng dÅt. giåm thu!. tru doan. nhung chung I'y trc)m co nQ'.v.v ...• nhung r~i quAn TAu xAm thuOc mA chung tOi tr~ng TAy lAng. thanh ra ngAi chua thlJ'c hi~n T".ng, co thuOc må hAng trAm nAm duQ'c. nl;ty chung tOi dung lAm duQ'c Ii~u. TOi k~ Ong nghe lå nguoi Tau rau Chung tO-i dAy. cAt Mt mang v~ rao hQ di mang dich V\l Y t!. giåo Tau. Thi tr'n Nagchuka mA cO di mang duong xå vA m~t doi d\lc. tåi lA trung tAm duQ'c Ii~u cua sOng t6t d~p han ~n khAp Tåy chung tOi. Gi& tr...i lui. khOng con T".ng. cho nguoi ny T".ng. Ong s6t chut gi. Cha v! TAu h!t r~i. Dån cuoi kh«y nhung khOng c6 ve cay tOi bi b6c I~t ca d!n co thuOc! Vå dAng: nguoi TAu gQi d6 lå "låm lQ'i" cho - CO nhin quanh di. CO di khåp dAn u? Mai mOt chAc hQ s~ n6i Tåy T".ng di r~i cho tOi hay "chuy~n khOng kh' ctIng thu~c ve nguoi t6t d~p" ma hQ n6i di mang cho dAn TAu. N!u c6 th~, hQ s~ cha h!t ve tOi lå chuy~n gi? Truong hQc u? tAu ctIng nan. Phai. trong nhung lAng lån c6 R~i con chuy~n khåc. BQn "dån truong Tåu cho tre con TAu.

a

a

a

a

a

ma

Ung Vdn 74

b«n thiu, mQi rQ', ngu dOt". cM ma Trung c~ng gQi chung tOi, rÅt m".nh khoe truåc khi Trung cc)ng ~n. HAu nhu chung tOi khOng bao gio Om. BAy gio chung tOi mAc nhung chung b~nh chua he g~P. nhu b~nh ho vA cåc chung khåc: Toån nhung thu b~nh hoan toan khOng c6 TAy T".ng truåc dAy. Ngay ca tre con cilng khOng m".nh nhu xua. CO nhin rAng nguoi Io-n xem, n6 vAn chAc va trAng, cå nguoi gia cilng con rAng. Nhung thu nhin tre con, rAng chung vang. hu h!t trQi . Dieu nåy ve sau duQ'c båc si vå y tå ma tOi phong v'n xåc nhtn. cho bi!t d6 lå k!t qua cua vi~c thi!u An, hi~n dang thånh dich lan trån TAy TlJng. - CO coi. h~i xua, chung tOi khOng c6 gi nhieu nhung cåi ma chung tOi c6 thuc)c quy!n sa huu cua cMng tOi. va chung tOi duQ'c tlJ' do. Nguoi TAu ~n. cuåp do".t h!t gia suc. chi cho m~i gia dinh m~t con bo yak va mc)t con truu. Sau d6 bAt cMng tOi chån nuOi bay gia suc v6n thuc)c cua minh, cho hQ. HQ lf{y h!t san ph«m, l'y h!t tien bån suc v.t. tien bån len. bån thit. k~ luOn tien bån sua. Doi s6ng trå nan quå t~. Nhi!u nguoi ch!t d6i. Tåi th.p nian 1980 hQ mO-i nO-i gib chfnh såch m~t ehut, tra l".i m~i nhå vai con thu trong bly cua chfnh chung tOi. nhung chi vai ton. TO-i ngåy nay. chung tOi vAn phåi chån nuOi dan thu nhå. khOng phåi cho minh må cho Trung ce)ng. Vå hQ tfnh toån th.t ky d~ vet khOng s6t. CO c6 thf{y nhung ng~i nhå trAng mi!n qu~ khOng? Nhå cua nhån vi~n thu thu! d6. Chung di tu!n bAng xe jeep ~ canh khOng cho cMng tOi vAt du m~t ly sua quå muc f{n dinh cho gia dlnh, må d6 lå sua tu bo cua chung tOi. L/Ioi nua, lå du m\lc. chung tOi thfch. va cAn phåi. di tu d~ng co nåy sang d~ng co khåc khi cAn. H~i truo-c chung tOi mu6n di dAu thi di. KhOng c6 gi ngAn cf{m ca. Tu khi Trung cc)ng ~n. chung tOi phåi vO sg mc)t khu vå khOng duQ'c ra ngoåi khu d6 må khOng c6 gi'y

a

a

a

a


phep eua ehinh quyen, nhung hQ rÅt it khi ho~c khl>ng bao gia cilp. Ngay ci vi~c ~n thi triln k~ ben ~ mua lua m~eh tsampa (thue an eua nguai Tåy T~ng), hay e6 ai bi 6m, ehung t6i ding phåi xin phep tu­ dO'n vi lao d<}ng eua mlnh, hay d6i khi tu- cO' quan quån SI.f Trung cC;>ng. S6ng nhu v4Y kh6ng phii s6ng. TMv4t khong b.i~t tai bien giai. N~u e6 dau, ecnh6ng th~ di ba ngåy trai ~ len qu4n xin giily di duang. Con ehuy~n khåe, c6 nhllng ke l~ tai O- tren dÅt ehung t6i. Nguai TAu dang d«y dAn que ra khoi thung lung. HQ våo Tåy TII-ng eång lue eång d6ng vi ehång nhllng hQ dUQ'e thuo-ng tien, eh~ låm vi~e vå ei dÅt

mQI ngay

dai nila. V4Y nhllng nguai bi du6i nhå du6i ttÅt Åy tti ttåu? Con ch~ nåo khåe hO'n la våo nui vai con bo yak vå con trU-u? Kh6 cho dån que Tåy T~ng bi~t cMng nåo! N6ng dån chua quen vai nui eao, kh6 so­ h~t suc. Du dilt nuac t6i 'r<}ng nhung it ttÅt tlSt. T6i ngåy nao Trung c<}ng s~ du6i chung t6i ra khoi cao nguyen vå chi~m lu6n ch~ nåy dåy? Khi ehåo tu- bi~t Phagpa, t6i tl.f hoi nguai Tau se con d~ 6ng duQ'c , tl.f do bao låu nila, vå 6ng s~ s6ng s6t tai chu-ng nåo. T6i tl.f hua lå mc;>t ngåy nåo d6 s~ quay tra l~i Tåy T~ng vå låm m<}t cu6n phim ve nhån v4t can dåm khåc thuang nåy.

di nhO­

Ngu-ui linh cu IU khi bfli Ir(m Mau cu ~u-a. Ihien. hfl lång quen d4n Rieng vtfn ddu IhOm lam: hån håo ndi

,Tinh que hu-O'ng chan chzia m91 dong

Tilng qu6c nam canh hoai .reo g{Ji

VI dau? Con nu-uc ngfli ngung xuoi!

Ai cu-ui? Ai khOc? Ai lulin IflC?

Ai ke dieu linh b6n hu-Ung IrUi?

Chung håy vi day ngay qu6c h~n

Cung nhau on Ifli nhr1ng Irang dui

, Cung Iu-(}ng nhu anh hung yeu gidng Vifl Tråi baD Ihui gl,lc ngo gir1a que hu-O'ng Mau chiln si hOQ cung mflch ddl Va am Ih4m lo Ihdm nu-uc non Cung gi~n lu gian manh xudn d()ng

Bdl dan lanh chju måi ach no vong

Miln Nam do. 'mu-ui båy xuan giåi phong

Vtfn mau xu-cmg. song nui ch~p chung.

"Du-ung Kach Mfnh ..•• du-a ngu-Ui vi khd åi Thilu Ilf do. cO'm IlO; s6ng nh{Jc nMn Moc Le b6n mdt 14m chiJnlj Thl giui muon nam chång dfli diJng ThUi sl chuyln. tram nghin lia IlJa h~n

Gliy chOy rung thieu Sflch b{Jn hung lan

Umg thdm Ifli. ngay que hu-O'ng ddi mui

Uul m(il cu-ui. ngu-ui thoot ach no vong.

nguyln hdi ha • Ten m~1 Ille ph4.m erla HiJ Chi Minh.

Tai m<}t do~n duang, xe phåi ch4m Ill-i vi Trupg c<}ng dang b4n r<>ri xåy duang deo vå eMng t6i båt bu<>e phåi nghi qua dem giua nui. Toån huang dAn dU<Te ra ngoåi cho thoåi måi, rieng t6i phåi tr6n trong xe vi linh Tåu d§y phia truae. Kh6ng c6 såch tt~ ttQc, tOi mu6n må radio båt dåi BBC ~ nghe tin tue nhung Tezin båo du-ng vi Trung e<>ng s~ khåm phå ngay. T6i kh6ng theo kip lai giåi thieh eua 6ng nhung n6 e6 lien quan ~n vi~e lAn s6ng di~n d<>i qua l~i trong nui.Ong cho bi~t, da s6 nguai Tåy T~ng kh6ng c6 radio, du å thi trÅn lan. Nhieu nguai phåi ~ dånh tien rilt låu mai e6 du ~ mua radio eua Trung c<>ng, båt nghe dåi Tåy T~ng . tl.f do phåt thanh O- An. Nhung lu4t irung e<>ng eÅn:l hQ nghe bÅt eu dAi ngo~i qu6c nåo, vi theo Tåu tÅt ei deu lå phån dQng. Ai bi båt s~ bi tru-ng ph~t rÅt n~ng. Tezin n6i: - N~u kh6ng vi v4y, t~i sao c6 kh6ng thÅY blh eu mQt cu6n såeh, t~p chi nåo bAng ngo~i ngll O- Tåy T~ng? Dieu d6 con hO'n vi~c ki~m duy~t vi n6 lå ehinh såch ngu dån, mulSn dån Tåy T~ng' d6t nåt ve chinh quyen lQ'i minh, kh6ng bi~t gl ve th~ gicri ben ngoåi. N~u co hoi, h§u h~t ngu ai Tåy :r~ng kh6ng th~ tlm ra nucrc Anh tren bån d~. Da s6 chua he tMy bån d6 bao gia. BQn Tåu dang c6 bi~n chung tai thånh co eåy bi~t di. Tri dåm dån ngu tlSi bao gia eung d~ hO'n. Ong khinh bi nh6 nuac bQt. Dem tai, kh6ng e6 phong v~ sinh, kh6ng c6 nucre tårn, t6i ehi c6 m(>t elSe nucre nho ~ tårn vå gi~t d6'. T 6i v~n v~o du mQi tu th~ trong bang sau eh4t eung d§y tui ngu, thue an va d\1ng e\1 quay phim ~ tårn rua. Dåy lå sinh ho~t hang ngåy eho sulSt eUQc hanh trlnh, vå tO-i eulSi chu~n di, t6i då låm rÅt thi~n ngh~, v~n mlnh rÅt tåi. Xong, , kh6ng måc ccY gl h~t, t6i treo cMng trong xe vå mong sång mai kh6 duQ'c. Sång d4y duang vAn con k~t.

Toån huang dAn rai xe tti tham do

,xem c6 con duang nåo khåe chang.

eh~y

ilmg Van 75


T6i vin trOn trong xe rc5i ngu qu~n mQt luc å bAng sau. Duqc mQt låt t6i gi~t mlnh vi e6 ti~ng må cu-a xe phia tAi x~. Vua (fjnh må mi~ng gQi "Sumpa" (t~n ngu&i tAi x~), t6i ehqt nMn ra (f6lA mQt t~n Hnh TAu v&i bQ quAn ph\le mAu xanh. HAn leo vAo ngc5i tr!n gh~ tAi x~ . K h6ng , e6 ngl/'&i hu&ng din nAo ehung quanh, kh6ng Thondup, Tenzin hay b~t eu ai. Chi e6 t6i nåm bAng sau cåeh t~n Hnh vAi t~e. T6i sq hAi (fi~ng l~ng ngu&i (fi, thån th~ eung (fa, tim nhu trc5i I~n eh~n ngh~t et; hQng ... MQt th~ ky tr6i qua, eU-a b~n kia b~t vA Sumpa ngc5i vAo, n6i huy~n thuy~n vui ve v&i t~n linh Tau. Thondup eang (fi t&i, thÅY ngay dnh nghi!m trQng cua Sl!' vi~c, n6i gAt v&i Sumpa bAng ti~ng ny T.,.ng. HQ chuy~n tro v&i t~n Hnh liu kh6ng chju(fuqe, rc5i hån bu&c ra khoi xe, (f6ng ~p eU-a. T6i run bin b.t, y thue la mlnh vua thoåt (f,i hQa trong du&ng ta k~ t6e. Cho t&i h6m nay, t6i kh6ng hi~u t.,.i sao mlnh kh6ng bj khåm phå. Kh6ng c6 I&i giåi thieh nao hqp ly, nhl/'ng t6i tin ml,lnh m~ la nho- sqi dåy (feo

o

mo

aD gdm vi lang Ngu-ui ngu-ui vl que hu-O'ng Umg chqt thdy vdn vu-O'ng Nhu-ng "tr{li cdm" eim kft HDi ai vl c6 thu-ang? Ra cli tim tI{ do Giu ao dm cO'm no Di con vl trO' trln Nh8 ri!i /jIm m~t mo! Dem nay rdm khOng trdng Paris mu su-ang gidng I...(lnh hiJn ai s4u mUQn Que huu"ng ngu-ui gia bdng CQng Dong A u då lim CQng Nam A sl tan Ng6ng m~t vi que mf Ndm tay dl{ng giang san.

kh6i

vi~t

LAng Vdn 76

o

cg rna mQt vj ll,lt rna (fuc (fQ An (fA ban phep lanh (fA ehe eho t6i. Un (f6 6ng eang cho t6i mQt b6 nhang "(f~ dung khi tOi din". Sau nay, e6 nhlfng luc xe bj sa liy, lue hi~m nguy, Tenzin l~y nhang ra (fOt, lAm råm eiu nguy~n rc5i (fi vong quanh vlty nhang cung khåp, vlty lu6n ehung quanh bQn t6i, vA ehung t6i thoåt. Nhieu lin nhl/' v.y. MÅY ngay sau, qua khoi vung nui dc5i nguy hi~m (f6, ehung t6i gap hai . quAn nhån Tau m~e (fc5ng ph\lC, e6 ve la si quan, tay cAm AK47 (fi (fång xa, chuy~n tro vui ve låm. T6i hoi Tezin sao hQ chi (fi c6 hai ngu&i ,å ch~ vAng ve ,nay. Ong gån giQng: - Di sAn. Ngl,lc nhi~n vi Sl!' cåu kinh ÅY, t6i hoi 6ng muOn n6i gl. Tenzin lA ngl/'oi Khampa (thuQc tinh Kham), 6ng c6 Sl!' quy~n luy~n sAu (f.m, gin nhl/' lA huyen bi, v&i (fÅt (fai, vA boi la PMt tu-, 6ng quy trQng mQi sinh m,ng. Ong n6i v&i Sl!' thu h*n ve eåch ngu-oi TAu tan phå (fÅt (fai ny T.,.ng. Chång nMng dAn tQc 6ng bi Cl/'&p sl,leh, ngl/'oi Tau con thång tay tAn såt thu rung kh6ng phAn bi~t. ThU hi~m nhl/" båo tuy~t l6ng

trång c6 (fOrn nhl,lt, gÅu xanh å Hy Mil Ll,lp San, bj bån kh6ng con m6ng nao. Tenzin chi tay ve hai ngl/'&i Hnh: - BQn chung (fi sAn v&i sung tl!' (fQng, c6 khi di bO, c6 khi (fi xejeep. Chung kh6ng ~m xia ~n mua thu båt c~p hay lue thu m&i sinh con. Chung bÅt k~ vi (fAy (fAu phåi la (fÅt nl/'&c hQ. N~u than phien, c6 th~ chung s~ di cuOn Hc5ng Thl/' da Mao vAo mtt c6 va båo chUng chi tuånl~nh. Nhl/'ng c6 thÅY (f6, chung vui thich trong vi~c gi~t ch6c chu kh6ng phåi vi I~nh Il,lc nao eå. Ngl/'&i ngo.,.i qu6c å Lhassa båo t6i lA b~n ngoai TAy Tl,lng, th~ gi&i e6 nhlfng tg ehuc phl,lt rÅt ntng nhlfng ai (fi sAn len thU rung nhl/' voi vA t! giåe. Nhl/'ng tl,li sao kh6ng ai c6 phån ung khi Trung eOng hang bao nhi~u nåm nay tan såt, di~t chung thu rung cua chung t6i? T6i lu6n lu6n cåm thÅY (fau long khi nghe ngl/'&i Tåy Tl,lng; v&i bån tlnh hc5n nhi~n va eå tin, kh6ng ngung hoi t6i la tl,li sao th~ gi&i b~n ngoAi kh6ng låm gl ~ giup hQ? Cång (fi sAu våo ny TI,lng va cAng gtp nhlfng ngl/'oi (fan sa chÅt phåc, cåu hoi cang tro n~n kh6ng sao chju (fl/'qc. Trong suOt cUQc hAnh trlnh, ngay eå ve (f~m khi thu v~t (fi ki~m An, tOi kh6ng he thÅY mOt con thu hoang nAo. Kh6ng mOt con tho, gA rung hay cå chuOt. Kh6ng th~y båo tuy~t, g'u, nai, holng. Kh6ng thÅY ngay eå dÅu chAn. Tr~n (fl/'&ng (fi, chung tOi bAng qua nhlfng eånh (fc5ng ngl/'oi ny TI,lng (fang g~t lua ml,lch. Khung eånh vui ve, ti~ng Cl/'&i n6i vang vang. NU-a gi& sau ra khoi thung lang, chung t6i ~n khu ngl/'&i TAu. HQ cang dang g~t håi, nhl/'ng khOng c6 ti~ng cl/'oi (fua nhl/' å vung Tåy T.,.ng. VA tOi cang th'y lA ngl/'oi Tau dung måy m6c hi~n (f/,li ~ gtt, con nguoi TAy T/,lng vAn dung nhlfng liem gtt ca kY. T&i ch~ nghi, trong khi (fi quanh cho giAn chAn tay, t6i thÅY mOt månh (få trong co, dAi ehung t~e rl/'6\i e6 vi~t ehlf. Tenzin cim l!n,


phui <1Åt r~i chi cho t6i coi hang chu U-chen rna ngu&i Tay T~ng dung ~ vi~t va in kinh <1i~n. D6 la mQt månh cua bån kinh, cMng tich viec huy ho~i mQt tu vien gan <16. - Nhung t6i c6 'thÅY ph~ tich nao <1au? - Låm sao c6 thÅY <1uQ'c? Tenzin hoi qu~u. T&i nay bQn Tåu <1a thu tieu h~t ~t tich r~i~ - Cng n6i I~, lam sao c6 di tlch O­ eh~ nay. N6 xa låc so v&i nhung nO'i khåc. . - C6 kh6ng nghi nhu bQn Tau. Tru&e h~t, cMng kMng mu6n ~ I~i chut dÅu tich nao. K~ <16, tQi gi chung <1ao <1å tren nui <1~ xåy nhA khi ehi can IÅY <1å til' tu vien, til' nhå ehung t6i <1å e6 sAn? D~ hO'n, I~ hO'n va I~i chång t6n eåc nao. Cng nhiS nu&c bQt xu6ng <1Åt, ve h~t sU-c tu-c gi~n. DQc <1u&ng <1i, t6i thÅY nhung månh kinh såch bAng <1å nAm råi råc. Nhi~u lan toi <1å <1uQ'e nghe chuyen Trung cQng t\lC hoå tu vien, chua chi!n, <16t kinh såch quy hay vÅt <1ay sån r~i båt nguai Tåy T~ng va tråu bO dAm len. Nhtlng vien <1å Mani cUng bi <16i xu nhu v~y. Tenzin båo t6i la nguai Tau e6 tlnh lam nh1,lc bAng eåeh båt nguai Tåy T~ng xåy cau tieu v&i ,nhtlng vien <1å thånh Åy. , - Rdi, Tenzin ti~p, giQng eang lue cang hån hQc khi 6ng <1a quen t6i hO'n, bQn Tåu con thien nghe trong viec bi~n tu vi~n thanb lo heo. C6 <1a thÅY ehuyen gi di~n ra O- <1~n Jokhang t~i Lhassa rdi. Khi xe leo t&i <1eo Nyela, t6i chu-ng ki~n lan <1au tien viec phå rung. Tenzin båo t6i hdi xua <1ay la mQt eånh rung <1ay th6ng va sO'n h.ru (rhodenron) nhung gi& ehi con vai eåy <1ung I~e long giua nhung g6c Io-m eho-m eua cåe cåy <1a bi ch~t. KhOng e6 dÅu hieu nao cho thÅy viec trdng I~i rung. Kh6ng e6 eå mQt cay con. Thinh thoång t6i thÅy m(lt tÅm bång vi~t ehu <16ng VaD tMn cåy. Khi hoi n6i n6i gi, Tenzin så-ng giQng trå lO-i: "C{{m nguo-i Tåy T~ng ch~t eåy". vi~t theo ki~u

T&i Riwoehe, mQt tlii trÅn khå quan trQng, t6i ngo y inuOn ~n vi~ng cånh <1iS nåt cua tu vien Khumgpo Teng Cheng sau cUQc giao chi~n du dQi nam 1959 giua quån Trung cQng va ngu&i Kham. Nhi~u ngu&i Kham thua tr~n <1a tI.!' . vAn. TI.!' ti ~heo Ph~t giåo bi cÅm hån, nhung v&i hQ, tha <1åtp ciS con hO'n <1~ bi båt. bi cho ch6 an. Sau <16, Trung cQng gom cå nguai ch~t IAn ngu&i bi thuO'ng vao hO n6ng gan tu vien, ch6n h~t. - Nguai Tau c61y do nao <1~ phi thi gia va thu6c men cho nguai Tåy T~ng? CMn h~t phåi gQn hO'n kh6ng? Må trong <16 c6 nguo-i con s6ng thi <1a sao? Ai dåm than phi!n? Nhung n~u c6 kh6ng tin, t6i dAn c6 t&i g~p ngu&i s6ng s6t, h0 tr:( " trong mQt cåi hang gantu vi~n va <1a chu-ng ki~n mQi vi~c. Tenzin ve cho t6i bån <1d khu nåy va båo n~u vin chua tin, t6i c6 th~ khai qu~t nhung ng6i mQ t~p th~ ma tu thi chåc chån vAn con <1ay trong <16. MQi v~t tich cua tu vi~n va lang x6m bi <1~t min phå huy, xe ui <1Åt t&i san bAng va nam 1983, Trung cQng xåy nha cho dån Tåu tren <16. Chung toi <1i tim va g~p <1uQ'c vi su sOng s6t qua cO'n <1~i hQa n6i tren. BuiSi phong vÅn <1uQ'c thl.!'C hi~n trong mQt tu vi~ri <1iS nåt khåc. BU-c tuang xua kia <1ay bich hQa v6 giå gia chi con trO' l~i våch <1å, vai ch~ ma daa bua chua phå huy h~t, con s6t l~i hinh ve håo quang hay mQt ban tay <1ang ban phep lånh. Trong g6c c6 thang dAn len lau hai <1iS nåt. Vi su båo: . - Chung t6i <1ang c6 gång tI.!' minh trimg tu, nhung mÅt rÅt nhi~u th&i gia ma chung t6i l~i c6 qua ft phuO'ng ti~n ... - Nguai Tåu n6i hQ bo m(lt s6 I&n ngån quy ~ trung tu chUa chien, båo it nhÅt O- tinh Kham c6 419 tu vi~n <1ang <1uQ'c xåy. T6in6i. - HQ c6 bo ti~n xåy l~i tu vi~n th~t, nhung chi nhung cåi nåo ma du khåch t&i tham va tMu <1uQ'c ngo~i t~. Sau trong lang que, chi c6

se

dån chung m&i bo thi giO-, c6ng sU-c va chut tien hQ c6 ~ tu biS chua. Nhung ma - 6ng n6i v&i n1,l euai budn, ve nhAn nh\lc ma t6i båt <1au quen nO'i dån tQc <1a thÅY nhung gi quy giå nhÅt trong <1&i hQ bi phå huy -lam sao chung t6i "trung tu" cai kh6ng th~ thay th~ <1uQ'c? Nam 1966, Trung cQng phå tu vi~n Kokhang Th'e Gelma. Quan trQng hO'n chila - v6n ding rÅt ciS xua - la nhung kinh 4i~n ve bAng vang va bl,lc tren lå gdi ... Kinh xua, xua låm. Kilt <1~c bi~t. Nhung nguai Tau &n, vu-t nhtlng kinh ÅY khoi cac k~ såeh ciS hang tram nam, thAy vao <16ng lua chåy sAn gitla chila. Khi vai tu si nai xin, nhung ten Iinh Tau <1a <1å hQ te lån va mång IT o' "T6r- :3') la thu6c <1Qc cua bQn ti~ u LI.!' san". Bay gi&,låm sao chung t6i c6 th~ thay tM <1~Q'c? .Nghe v~y, t6i tI.!' hoi UNESCO, (cO' quan van hoå cua Lien Hi~p Qu6c) O- <1åu, nhtlng tiS chu-c th~ gi&i, nhung giåm <16c cac vien båo tang hAng n6i thao thao ve vi~c båo t~n ngh~ ph'm cua th~ gi&i bÅt lu~n t6n giåo, ng6n ngu... hQ O- <1åu? - Nhieu nguai trong chung t6i bi tu vi khång Cl.!' Trung cQng: Vi su ti~p. T6i c6 th~ dAn c6 t&i g~p nguais6ng s6t khoi nhå til Nak Dzong Shen. Cng ta <1a chu-ng ki~n nhtlng viec kinh khung xåy ~n cho nguo-i Tåy T~ng. Trong cUQc Cåch ml,lng Van hoå c6hO'n 5,000 til nhån må chi <1(1 200 ~n 300 ngU'ai s6ng s6t. - Nhung lam sao 6ng bi~t? Lam sao 6ng c6 cac con s6 <16? - C>, <1uO'ng nhien ngU'ai Tåu <1åu c6 khai nhung con s6 <16. Di nhien la hQ ch6i h~t. Nhung t6i bi~t vi anh cå t6i <1a o- trong nha til <16 nhieu nam. Anh s6ng nhU'ng kMng <1i <1U'Q'c vi thuO'ng t~t, h~u quå SI.!' tra tÅn cua hQ. T6i c6 th~ <1U'a c61l,li g~p anh t6i, cåch <1åy hai gia xe. T6i nhin Tenzin va hoi Thondup , lieu <1i <1uQ'c kh6ng. Tenzin låc <1au. Kh6ng <1u gi&. B~n ve n~u con kip thi c6 th~ ghe. (con ti~p)

Ung Van 77


x~p

al capone m

Truang San Le·Xuan Nhi

(ti!p theo) N~u mlnh tåi sO ch!t thl danh chi~ ch!t thOi. Nghi la lam, Luciano

dung db toan buåc di nhung David Yale di quay lui, ch' cåi gh! n6i: - Ngl5i xuOng di måy, dung c6 n6ng, tao gQi chung n6 My gia. Nghe vG.y la Luciano nhu nguai

ilmg Van 78

såp ch!t duOi chvp duQ'c chi!c phao. David Yale bOc måy keu mÅY cu di~n thoIJi. å db dAy b~n kia, 6ng trum nao nghe n6i thing Luciano dnh nguy~n thanh toån Kabri cllng tho phåo nh~ nhOm. Tu luc nh.n cu di~n tho,i thu nhÅt cua David Yale, tuy tu chOi cong tåc dt-c bi~t nhung ai nÅY cllng tMy åy nåy trong long. Uy quy~n cua chu

tjch Unione lå thu uy quy~n lån han bitt cu uy quy~n cua Ong trum nåo trong th! giåi bån tay den. Sång nay ngåi nha mlnh m~t chuy~n må mlnh tu chOi, lij mai mOt c6 chuy~n gl thllåm sao nha vå IIJi duQ'c~ Th! giåi bån tay den lå th! giåi nguai ta nha vå nhau, nuO'ng ,nhau må sOng, må tl5n til-i. K~t m~t cåi chi vi cong vi~c ngåi nba gh~ gam quå, vuQ't lan tran tÅt cå slJ' tuong tUQ'ng cua mQi ngu ai nan chlng ai dåm låm. ÅY nåy thl åy nåy chu c6 ai du can dam ra I~nh cho dån em om sung di xu tu thÅng Kabri, tay sung sO m~t eua Unione? Må c6 ra I~rih thl o Nlfu Uåe cllng c6c thing nåo dåm låm. Nhi~u thÅng e.n ve eua eåc Ong trum vua tr6ng thÅY b6ng dång thAng Kabri tu ding xa lå di xåm xanh mt-t måy rl5i, n6i gl ~n chuy~n xu tu n6. Vi th!, khi nhÅc måy dien thofi lan lin nåy, nghe n6i Luciano nMn c6ng tåc thi Ong trum nåo cllng sung suång muOn nMy cAng lan. Cå hai eung c6 IQ'i. Truåc h!t, n!u Luciano khOng gi!t n~i Kabri thl4t bi n6 gi!t, ca dl5 ~ tan tånh. CA dl5 n6 må tan thi minh cång mfnh chu e6 sao! H04c nguQ'c I,i, n!u thÅng Kabri c6 bi Luciano gi!t thl cllng tOt thOi. SOng tran dai må IAu 14u phåi dvng dl) våi thÅng quy vuO'ng nåy cllng kinh bOm~! Ai cllng trim trl5 khen ngQ'i thing. Luciano våi npi chu tich h!t vå th~ s! ung hl) n6 h!t cij. "N6 muOn låm cåi gl cilng c6 h!t, ngai n6i våi n6 nhu vG.y". "C6 th! chu! Luciano tMt lå mOt thing bi!t di~u va bi!t chO'L Nguai th4n c.n nhf(t eua ngai ehu tich må khi cin kip tvi nåy kh6ng ra tay giup dij thl coi sao duQ'c?" ... Ngl5i nghe David Yale dOi dåp våi cåc Ong trum cua ngil gia, Luciano mung nhu mo ea trong bvng. N6 kh6ng bi!t duQ'c diu dAy ban kia n6i gi, nhung cd- nghe ti!ng tra lai cung cu chi eua David Yale thl bi~t ngay lå lio dang khoåi ti 14m. Luciano nhu thim: "Uo giå nåy tåi sO rl5i" vå cång nghi n6 cång ph\lc AI Capone. "Tu~i gia lå ml)t


con tåu dåm", thång Capone n6i v~y må dung. N~u låo giå nåy con ... tre mQt cMt thi suc mÅY må n6 då dua duQ'c låo våo xi~c d~ dång nhu v~y. "Dåm tåu då nguy hi~m. TAu glin chim må chång lo nhåy Ill-i con m~ gåi thi cång dång cMt hO'n nua... " Luciano chQ't thÅy vui vui vo-i y tuång ngQ nghinh d6. Gåc di~n tholl-i I~n giå, David Yale quay nhin Luciano, m~t måy ho-n hå: - Xong h~t r6i! Måy chå tao ra så r6i xu6ng tay di lå vua. NhO­ phåi låm cho d~p, cho gQn. Thång Kabri kh6ng phåi lå tay tlim thuang. Luciano g~t dliu s6t sång. N6 dung d~y, hai tay clim chi~c åo bånh t6 cua ngåi chu tich trea tr~n giå, trinh trQng må ra: - Trong khi cha dQ'i thång Marino, ngåi cho phep t6i duQ'c hån hll-nh hliu hil- ngåi. David Yale g~t dliu, net m~t dliy ve thoå mån. Uio xoay nguai, llln lUQ't xo tay våo åo, gåi nut Ill-i. Luciano Ill-i dua ' ti~p cho ngåi cåi mG, di~u bQ rÅt kinh cgn. Nåm ph ut sau, David Yale cung Luciano då ng6i ch~m . ch~ trong Mng sau chi~c Cadillac _ri~ng cua Luciano. Hai chi~c xe cua gia dlnh Luciano n6i du6i nhau chll-Y våo trung tårn thånh ph6. Chi~c xe chå ngåi chu tich vua qu~o ra khoi khu ph6 thi thång c~n v~ cua Luciano tu phia truo-c quay lui n6i: - Thua x~p, tOi mO-i vua gQi di~n tho~i ve hQp thu vå tl,li n6 båo lå cO Mary då u6ng thu6c ngu t4' tu, khOng bi~t s6ng n~i kh6ng. Luciano vå David Yale nghe vb thi m~t cung tåi di mQt IUQ't. David Yale kh6ng n6i duQ'C lai nåo, con Luciano thl glim I~n, dau do-n: - Måy n6i sa o? - Thua x~p, t6i chi bi~t trlnh Ill-i nhung gl t6i duQ'c båo cåo. C6 Mary t4' tu vi nghe n6i bi sao d6 vo-i thång... thång ... Luciano I,i glim l~n: - V~y du r6i. CAm hQng l~i. R6i n6 dua tay 6m IÅy mlJ,t låm

nhu khOng th~ tin duQ'~ nhung gi vua nghe. Thinh thoång Luciano ... he hai bån tay ~ bu6ng ra lai than thå: "Trai O'i, tOi bi~t ån låm sao n6i låm sao voi gia dlnh n6 dåy ... " låm ngåi chu tich cång nghe cång åy nåy. Chång nhung David Yale åy nåy må con h6i h~n nua. Ciing chi vi mlnh tin thång cM de d6 quå n~n mO-i ra n6ng n6i nåy. Phåi chi hOrn qua luc con be than phien vo-i minh vi bi thång Kabri sa mOng, mlnh k~u thång dåm dl,lc d6 våo rnA tåt cho n6 mQt b~t tai thl då kh6ng ra cO- s4' nåy. R6i luc chieu nua, mlnh thÅY mOi n6 b~ b~t måu nhu v~y må sao ngu quå, kh6ng chiu hoi cho ra ,le ~ ~n n6i bAy giO-, chinh tråi tim mlnh bi b~ b~t måu ... T4' si vå mlnh mQt luc r6i Luciano ngung m~t I~n hoi: - Con nho båy gia å dAu? Thua å khåch Sll-n Ambassador. Båc si cGng dang c6 mlJ,t å d6 ~ coLs6c cho em. - N6 con s6ng hay ch~t r6i? - Thua x~p, thea båo cå,o cu6i cung thi em vin con thoi th6p, nhung b~nh tlnh c6 ve nguy ng~p låm. X~p c6 mu6n ghe thåm khOng? Sao 1I1-i kh6ng! Nhung tr~n xe ,con c6 ngåi chu tich, Luciano dåu dåm t4' ti~n quy~ dirih, ben quay sang dnh hoi y ki~n nhung chlia kip må mi~ng thl ngAi chu tich då ra

special duO-i n~m xe nhet våo nåch. Ngåi chu ,tich chi nhln pho-t qua r6i tång lO- di, låm nhu th6ng cåm cho S4' trang bi d~c bi~t trong hoån cånll bÅt thuang nåy. Tuy tang gia b6i r6i nhung Luciano vAn kh6ng qu~n thån ph~n be t6i. Xe vua ngung la dieh thån n6 nhåy xu6ng, vong qua b~n kia di~u d6m må cua cho ngåi chu tich. Truo-c khi buo-c vao khåch s~n, Luciano quay nguo-i Ill-i ra chi thi . cho dåm c~n v~: - T\li bay å duO-i nay h~t, khOng duQ'c gQi thi tuy~t d6i cÅm vaa. Tao va ngåi chu tich vao dåy mQt cMt lå ra lien... Dåm dån em cua Luciano lång 14ng chia nhau våykin khåch Sl1-n. 1 Hai thliy tro David Yale hung h~ buo-c våo thang måy. M4t nguai ' nåo nguai n'y lI10nh nhu tien va dAng dång såt khi låm thång gåc thang måy mu6n cuai mQt cål ~ ki~m ti~n cGng khOng dåm. Dung truo-c phong Pelican, Luciano dua tay ge; cua. Ngai chu tich hO'i ng,c nhi~n khi thÅy n6 ge; hai cåi ml1-nh th~t mau, dung tay nghi mQt cMt xiu r6i ge; tMm mQt 'cåi nh~. David Yale dåm ra thåc mte. Du' m~ mO-i tO-i,dåy llin dliu må til-i sao Ill-i c6 cåi ki~u ge; cua phong mQt cåch III-Iung y nhu lå då h~n ho vo-i ai truo-c r6i v~y. David Yale quåc måt nhin n6. I~nh: Cåi dliu trum Mafia m'y ch\lc nåm - V~y thi låi tO-i d6 lu6n di. Tao b6ng 16e ra mQt tia nghi ngO-. Hay lå . ellng mu6n thåm n6 mQt cMt. Du su6t tu sång ~n gia thång nåy chi ' gl n6 cGng lå thu ky cua tao må. d6ng kich ~ keo minh tO-i dåy? Luciano hOi: Trong cUQc d&i giang h6 cua David - N6 å phOng nåo? . Yale, låo bi~t nhieu khi mQt Am - Thua lliu hai, phong Pelican. muu rÅt cOng phu, mÅt ei nam trai å Nuu Uo-c chång ai l, gl phong mO-i xong, tuång då tr6t IQt nhung Pelican. GQi lå "phong" nhung Ill-i bi IQ tgy vi mQt Mnh dQng v6 y dung ra ph~i n6i lå mQt clin nh! thu nbu v4y våo gi& phut ch6t. nho vo-i dliy du phong khåch, C6 ly nåo thång Luciano nåy phong lin, phong khi~u vG sang dåm to gan ~n nbu v~y kh6ng? Ma trQng. Con nho Mary lAm gl du tien n6 lua minh våo dåy d~ låm gi kia? rnA muo-n phong nAy ~ t4' tu. Chi Trong luc David Yale dang suy c6 nhung thårig c6 tien vå mu6n loe . nghi thi Luciano rån trånh ånb måt con gåi mO-i bo tien ra muo-n ~... cua ngåi chu ticb, nhinthång tO-i hi~p dåm con nguai ta cho d~ t'h6i! ' truo-c. Kb6ng ai trå lO-i. Luciano Ill-i Luciano nhin thAng tAi x~ g~t dliu 'ge; tMm hai cåi ml1-nh, nghi vai giåy mQt cåi,r6i tho tay 16i ra mQt cåy 38 ­ r6i Ill-i ge; th~m mQt cåi nh~ nua.

ilmg Van 79


Cho du n6 lua mlnh tåi day cOng eMng An duQ'c cåi giåi gl, David Yale nghi v4Y. Nllu Våc nåy, thång nåo dåm dc)ng tåi ngåi chu tich tOi cao eua Unione? Tuy v4y nhung Uio vin kh6ng thich cåi ki~u gO cua bi m4t nhu th~, ben dua tay giOng th4t m~nh våo cua, la toång I~n: - Tao dly, thAng nåo trong d6, mo cua ra coi! BAy gio måi nghe mOt giQng dån 6ng til' phia trong hoi vQng ra: - Ai d6? - Luciano vå ngåi chu tich dly! Nghe giQng thAng phia trong quen quen vå thAng Luciano trå loi nhu v4y lå David Yale tlf nhi~n nhåy lui ra sau li~n. Du dl han 70 , tu~i nhung ban dnh "trum'~ vin con dhy trong huy~t quan Ilo. Lio chua bi~t ai b~n trong nhung cåi ki~u gO

cua, cåi giQng 10' lå til' phia trong nghe quen quen duong nhu båo cho lio bi~t c6 chuy~n chång lånh dang cha d6n Ilo. Cånh cua bGt mo li~n. Davide Yale suyt ti nila thl th~t I~n mc)t ti~ng khi nhln tMy nguoi hi~n ra a dAng sau khung eua chång ai khåc han lå thAng ch6 de Alphonse Capone. Ngåi chu tich tOfcao cua Unione Sicilian bi~t ngay lå mlnh vua IQt bly. cua Capone. Chång chn phai chåo hoi nhau låm gl, vua nhln thÅY lå David Yale I~ lång xoay nguoi co gio toan bo ch/(ly nhung dau con kip nila. Luciano dll~ lång til', phia sau bay tåi ch\lp cung IÅY Ilo, d'y våo phOng. Than 6i, mc)t 6ng trum uy quy~n

nhÅt Hoa ky må bAy gia kMng c6 duQ'c mc)t thång c4n v~ tin c'n trong tay, d~ Luciano låm hl\n nhu v~y. Tu~i giå suc y!u, l/(li kMng c6 mC)t tÅc sÅt trong tay, David Yale chi con bi~t su d\lng suc mlnh, tøy dÅm chan d/(lp vå hå mi~ng må gåo len "Cuu, cuu... bå nguoi ta cuu t6i våi. .." cho th~t to. Hånh lang vÅng I~ng, kh6ng ai thÅY cOng chång ai nghe duQ'c ti~ng keu cuu tuy~t vQngcua David Yale. Luciano I~ lång b\lm mi~ng Ilo Ill-i. David Yale ben hå mi~ng cÅn lu6n m"t phåt th4t mll-nh våo tay thAng phan phuc. ' Nhung thång Luciano m/l.nh quå. Lio dli cÅn h~t suc må chång thÅY iln thua gi. N6 xoåy bån tay dang bi cÅn trong

tr{li ctim, nhung xin cho toi noi Tr{li cdml Nhung xin cho to; noi

B{ln oil Nhln kia tre thO' len ba tudi

KMng bilt con thU nao ngoai con chU9t

Ben Bidong kMng hi co ga keu. chim hOt

Bpn O'il 71rdy chdng "thdt thQp cd lai hy"

N4m xuO'ng cang kMng mu6n ndm giln c(Jng sdn

Dilu b{lc. chlin run. cho-... thanh l(Jc

Cuiing buc hiJi huO'ngl Bpn nghi gl?

Bpn O'il 71r1 hr dan em tudi tre

Muo-i sau ndm buifn tu thQm b{li cua cha anh

GiO- cMn suc trai cho- dQ'i ng(lc tu

T()i Mi nay, ta nhlclC nhil thib, thul Bpn O'il La chung ta Nhl1ng milnh hd m()t tho-i ngang d{Jc , Nhl1ng kinh ngu xe nat d{li dUO'ng Tilc chi cMt thlin tan dO-i chiln si Toi mu6n cung cac b{ln Nhl1ng doi chlin kMng bilt moi Nhl1ng cai dilu kMng bi!t SQ' Th4p IlJa len Ta bucYc va chiln ddu KMng sung d{ln kMng quan quyin Ta co nhl1ng trai tim Am nifng tlnh dlin t()c Ta co nhl1ng vong tay 71r4t ch(it nghia difng bOo... Lang Vdn 80

Co Hongkong hIIo kung nO'i tuyln truo-c Co Thai lon. Galang. Philippine n6i lilp Co be b{ln ndm chliu Co luyen ngon linh yeu Il{ do ngO-i sang /J{In oil ThAp IlJa len Tr{li cdm Sungei Besi kMng,lhI cui dilu ...,

truang hiJng san

I


I

mi~ng lao giå ni"t cåi lå hai håm rång giå cua UIo vång tu6t ra ngoåi, m6c thea m(H it thjt mr&u rling. Tuy v~y David Yale vAn dAy d\la vå (f~p tu tung. Nhung m"t 6ng giå tren 70 tu~i låm sao Cl!' I~i hai thång tre tu~i chuyen s6ng bång nghe chem gi!t til- thua 15. AI Capone chi din gi"ng m"t cui cho xulSng clin c~ lå David Yale xu"i la, tMn th~ mem nhlln ra nhu bun. Capone chl,lp viii lao giå keo våo, vua (fåo måt nhln chung quanh vua n6i v&i thång Luciano: :..:. . 4 I~, måy phåi ki~m cho ra hai håm rång giå cua låo ... N6 r&t (fåu (fåy th3i... Luciano nhån m~t: - Ki~m låm con m~ gl! D\1 m~ da dåy thÅY m~, sao måy kh6ng ki~m (fi? Capone kh3ng them trå lai, cung Frank 16i tu"t låo chu tjch giå våo trong nhå. Luciano låc (fliu. Tuy mi~ng n6i v~y nhung n6 bi~t chuy~n gi phåi låm. Ai c6 ngo (fån'h nhau v&i ml1y Hio giå I~i råc r6i ~n v~y. Må khong ki~m cho ra hai ham rang giå ~ thång nao tim thl1y trong hanh lang thi åm muu x~p (f~t bao låu c6 th~ se h3ng bet. Dån chO'i thi~n ngh~ nhu Capone vå Luciano thua bi~t rång trong cu"c (foi, nhieu khi chuy~n (f~i Sl!' hong bet chi vi m"t chi ti~t con con nhu vb. N6 (fanh chui the mQt ti~rig riSi khom nglloi xulSng ki~m hai ham rång giå cua låo gia ... Capone vua keo David Yale vao trong la Frank Nitti tho tay (f6ng cua cåi rlim ngay sau lunghai nguoi lien. Hai thliy tro n6 keo David Yale våo tulSt phong ngu, cho ngiSi tran giuong. Tuy (fliu 6c con choång vång vi cåi cui cho cua Capone, nhung vua (f~t (fit xu6ng, David Yale (få hoång kinh hiSn via va tinh I~i lien khi thl1y thång Kabri ngiSi m"t (f6ng trong chi~c gh~ banh lu lu tru&c m~t. Du bj cåi khan trång phu kin m~t nhung nhin ph&t qua la ngåi chu tich bi~~ lå ai Ii~n. Thån th~ tay chån to nhu v~y thl trong th! gi&i nåy chi

c6 thång Kabri lå m"t. MiS h6i trån David Yale vå ra nhu tårn. Oi chao, n6 låm cåi gl rna ngiSi im lim m"t (f6ng nhu v~y kia? L~i con che cåi khan tren m~t ~ låm gi khong bi~t? N6(fang ngu chang? Khong (fung, vi n~u ngu thi . phåi c6 ti!ng tha. DQt nhien, cåi bån nang trum Mafia cho David Yale bi~t lå hlnh nhu tMng (f~ tu minh (fa... ch!t riSi. Cåi khan phu tren m~t im lim kh6ng nhuc nhich chung to n6 kh6ng con tha nua. Nhin ky them mQt chut, ngåi chu tjch nh~n thl1y nhung I&p måu kh6 dinh dåi tu tren c<5 Kabri chåy xulSng, thl1m qua I&p qulin åo. David Yale buong mQt ti!ng tha dåi nao nu"t. Chung n6 (få låm thjt

(fuqc cånh tay(fåc Il!'c nhÅt cua

minh riSi. Thång Kabri må c~t thi

, minh chåc cllng chång con slSng

(fuqc bao låu nua. Capone vå Frank (fung glin (f6, im I~ng quan såt phån ung cua ngåi chu tich. Thl1y khu6n m~t låo tu xanh tfm tfa nen (fo bung riSi trAng ~ch, Capone bi!t låo giå (få hi~u chuy~n. V~y tlSt, (fcj ml1t cong cåt nghia. Hai thliy tro n6 cu ti!pt\lc (fung im nhin chu tjch Yale nhu hai thq san (fung ngåm nghia con thu v6 giå minh vua båt (fuqc. Må låo nåy vo giå th~t, Capone nghi. Tru&c sau (få c6 ~n 6 tMng (fån em minh ch!t bl1t (fåc ky tu vi thliy tro låo. D6 lå chua n6i ~n chuy~n thång Frank xem ch~t ml1y llin, ngay cå minh· nua. Capone miSi mQt (fi!u xi-gå, nMn nha thå kh6i bay mu mjt can phong nhu ~ t~n huerng niH sung su&ng. Hi hi, culSi cung thi måy dIng nåm trong tay tao. CMng n6i chång rång, gå tho tay ch\lp cåi khan che m~t tMng Kabri gitrt m~nh mQt cåi. Khu6n m~t meo m6 bi!n. d~ng v&i mQt con måt chi con lå m(H 16 såu hoåm tr6ng khung khi~p ~n n5i David vua nhin thl1y phåi keu ru len mQt ti!ng. Du bi~t thång (f~ tu minh (få ch!t, David Yale kh6ng ngo n6 ch~t mQt cåch thåm khlSc vå tån b~o (f!n v~y!

David Yale hå mi~ng ra, kinh hoång 1Qt cung. M~t , mili thång Kabri binh thuong (få du xi, båy gio tr6ng cårig gM rqn gl{p bQi phlin. Chao 6i, chung n6 gi~t tMng kh<5ng liS nåy bång cåch nåo må gM gam quå! Ngai chu tjch rung minh mQt cåi. Vil-a thuO'ng (f~ tu, vua thuO'ng thån I~i vua nghi ~n lai khuyen cua vq, hai hang nu&c måt tu tu lån xulSng tren (f6i må nhan nheo cua låo. Than 6i, ai dåm båo chu tjch U nione Sicilian lå Mt tu, lå quyen uy t6i thuqng, lå båt khå xåm ph~m? David Yale My gio mai (fau (f&n nh~n ra m"t (fieu lå tren coi (foi nåy, chång c6 gi la tuy~t (f6i h!t. Cåi gi cilngc6 gi&i h~n vå thoi ky cua n6. Phåi, mQt thoi ~ len vå mQt thoi ~ xu6ng y nhu kinh thånh (få tung n6i... Capone tu tu bu&c t&i gb David Yale. Gio cu6i cung cua minh (få t&i riSi sao? Låo giå cM (fqi mQt phåt sung hay mQt cu (fl1m th6i san våo giua m~t... Khi t&i tru&c m~t ngåi chu tjch, Capone dung bu&c. Chång n6i chång rång, gå tho tay våo tui. David Yale co rum nguoi I~i thea tung (fQng tåc cua thång vang danh lå hung thlin Chicago. Nhung n6 tu tu rut ra mQt g6i thulSc, m6c mQt (fi!u (fua cho ke tu tQi. Yale ng~m (fi!u thu6c våo m6i. Capone mer hQp qu~t b~t lua cho lao, (fi~u b" trjnh trQng y h~t nhung ngåy xua. C6 le sulSt cUQc (fO-i minh, David Yale chua bao giO- '(fuqc hut mQt (fi!u thulSc lå ngon nhu th~. Vå båy giO- låo hi~u t~i sao ngJlo-i ta c6 I~ cho ph~m nMn hut mQt (fi~u thu6c tru&c khi (fem ra xu bån. CllPone nhin såu vao måt ngåi chu tich, hoi bång mQt giQng tu t6n, (fång hoång: - Sao, båy giO- 60g chju thua tMng Capone nåy chua? Ong phl,lc t6i chua? Ph\lc thi phl,lc th~t nhung minh (fåu them cho n6i bi!t lam gi. Vå trong giåy pMt sång su6t cu6i cung cua cUQc (fO-i, 6ng trilm tlSi cao cua Unione chqt hi~u Mt nhungchuy~n

ilmg Van 81


etA xåy ra trang m«y thång qua. Chung etA gåi etuqc con Mary våo låm vi~c v&i mlnh, etl giEt tMng Kabri, etA lua ei etåm ngO et,i gia etlnh Nuu U&c tin tuang lå thing Kabri låm phå.n ~ mlnh phåi thing Luciano eti di~t n6, va cuOi cung dV mlnh bu&c våo ch~ nay rOi thl etai mlnh ~n etAy la hEt. BiEt r6 nhu vb . nen David Yale th«y tAm th~n b~ng tra nen nh<l nh6m. Cåi nh~ nMm thu thåi cua ke til tc)i etung tren eto,n et~u etåi cha cåi måy chem ph.p xuOng. Tu tu blnh tinh tra l,i, David Yale rft mc)t hai thuOc lå, suy nghi

tiEp. Nhln khuOn mtt blm d.p the

th8m cua tMng Kabri, 110 l,i th«y

etc)ng long. N6 chEt etau thuang

nhu v.y må mlnh cu nghi nga n6 tu

hOm qua t&i gia. Sång nay I,i mc)t

hai ra lenh xll til tMng nho nua thl

. ngu xufn th.t. Than Oi, nlm nay etA

han 70 tu~i etlu rOi må con bi lua

nhu mc)t etua con nit! Nhung t,i sao

,

tvi n6 ~ xåc thing Kabri trong nåy kla? MuOn dQa mlnh chAng? Nh«t etinh chung n6 phåi c6 mc)t Am muu gi khåc må minh nghi chua ra. Suy nghI tfnh toån mc)t luc, nhin l,i David Yale th«y ba thlng phån trAc etA etung thånh mc)t hång truoc mtt lia khOng biEt tu luc nåo. Ba thing etung sung sung oai nghiem nhu ba tråi nui. å giua lå thing Al Capone, mtt måy oai phong lAm li~t nMt. Ben tråi n6 lå Luciano, c6 ve hai lung tung, ånh mAt' trånh khOng dåm nhln thång lAo. Cåi tMng etung ben phåi Capone moi låm cho t6c gåy David Yale dlfng nguqc len: thing Frank Nitti v&i bån mtt cO hOn vå ctp mAt trAng di man cO huu. Nhin th«y thing Frank, lia I,i ch,nh long nbO etEn tMng ete til ruc)t cua mlnh. Than Oi, trong thE gian nåy chl c6 mc)t ke thu hai c6 etuqc ctp mAt' nay lå tMng Kabri. Må n6 chEt rOi, con etAu nua?

A

mua xuan noi vai anh ban . tre Nay anh bfln tre Khi buuc chan xudng tau Anh con la m9t d';-a be Que hucmg cudng cul!ng nhz1ng bi kjch sau lung Mua xuan Thlmg tu dau tung tr{mg dfln nd Ddt nuuc tan hoang duui got giay b{m då Nhz1ng thIJnh phd udt hun trong rQ'p mau c& sao Nhz1ng ph~n ngu&i u Ifli vm m5i dau Nudt VaD long nhu nhl1ng dong nuuc m4t Chåy am thdm trong tråi tim qu{ln tMt KhOc CU9C d&i ncJi cay d4ng ngu si Con anh di Troi gil1a dong m9t nhanh rong phieu bflC Qua mdy dfli duung hanh trlnh tMt IflC Anh dau bilt nhl1ng gian khd nhl.lc nhdn . cha mf då Ilt d&i qua Cha lam cu li thuc tr4ng ca ba Dd nhl1ng gi{Jt m(J hOi lim day tren ddt khach Mf tung dem am thtlm C{JC Cflch May gia cong nhl1ng chilc 00 que ngu&i Cho moi anh h(Jng cho ma anh tuu; lAng Van 82

Chung n6 (lung yen nhin David Yale mQt luc nhu kMng bi~t phåi mamieng thE nåo. CuOi cung, Capone len ti~ng hoi: - Ngåi chu tich, ai lå nguai "(llt" nh<l m«y xe ruqu cua lOi? A, ra lå bAy gia t&i mån th«m v«n truoc khi x1l ån (l4y! David Yale b~ng n~i gi.n, måu anh chj trong nguai I,i n~i len: - Måy hoi mQt cAu ngu quå suc. Du m<l måy biEt do NUU U&c nåy tao lå vua. Tao khOng låm thi con ai våo etAy nua? CAu trå lai dc xuqc cua David Yale låm Capone gilft minh. Lio nåy ngon th.t, ch~t etEn (lft må vAn con trjch thuqng phåch IOi. Chu tjch Unione Sicilian c6 khåc! - T6i låm gi nen tc)i må ngåi ra lenh cho thing ch6 (le Kabri xu6ng tay h, thu m«y thing (lån em tOi? - Måy gQi n61å Kabri etuqc r6i, bo gium hai chu "ch6 (le" phfa truoc cho tao. Tao tlf hoi nEu n6

Cho sang m4t sang IOng. cho vucm cao m9ng lUn Canh non mcm mun Mu&i mdy nam dil ngflo nghl bach tung Anh .quen ddn tudi thu du phucmg dong Mifng ng{Jng nghju. ng~p ngung, tilng mf Nay anh bfln tre Co bao gi& anh ng(Ji Ifli phut giay Tlf håi IOng mlnh sao u nui day Gil1a xa Ifl bdn bi m4t xanh da tr4ng Co bao gi& trong dem khuya qUflnh v4ng Anh 41 y tMy mf cha cui melt thu dai Co bao gi& khi xoåi canh chim bay Anh thao thuc vi m9t que huung xa khulft Tudi tre Vift Nam ui, anh co nghe phtfn udt Khi ddt nuuc doi ngheo. cO' ClfC, g;an truan JJQy gi& Ifli mua xuan Dil mu&i mdy Idn don TIt Gil1a dung dung ngu&i, gil1a cam cam giD tuylt Blp /Ua dm g;ao thua chl co u trong mO'. Nay anh, anh hily cu la thu Hily la m9ng nhl1ng ngay con hoa m9ng Nhung dung quen m9t goc trm I~n d~n Que hucmg dau, tran tru nhl1ng dem dai ... .

dang nghi


con s6ng rna ng~i ben c~nh may, tao kMng hi~u may <;6 dåm keu n6 "ch6 de" hay kh6ng? CM cho ngu&i ta ch~t r~i moi keu "ch6 de" la quAn hen nhåt. CAu trå I&i cua David Yale lam Capone .s4'c nho ra mQt di~u la trong phOng nay con c6 s4' hien di~n cua xåc ch~t thång Kabri. Di~u nåy nhAc n6 nho I~i cåi cu "ngu&i ch~t thc)p clS ngu&i s6ng" luc sång. T6c gåy Capone d4'ng nguqc len, m~ hOi låm tÅrn tren trån. Theo phån ung t4' nhien, n6 buoc xeo sang ben tråi mc)t chut ~ cåch xa xa cåi xåc thAng Kabri. Cap~ne I~p h~i cAu hoi: - T~i sao? - May I,i hoi ngu nua. MÅy con ' chuc)t h6i th6i cua c6ng r3nh Chicago chung may må dåm v~ Nuu Uoc cho mOi vao cMg vi~c cua tao, tao khOng cho nguai gi~t di thi ~ lam gi? Capone tuc sui bQt mep, quai ham b~nh ra. Thång gia sAp ch~t nay quå c6 mi~ng luåi bAng gang bAng thep. Gi m~i mc)t di~u xl-ga ~ Il{y blnh tinh, thå qua hai kh6i: Chuy~n tOi vå thång O'Bannon lå chuy~n dja phuang, t,i sao ngåi å Nuu Uoc må l~i v~ phe thång O'Bannon ~ chai tOi lå th~ nåo? . David Yale l~ng lc)n len: - Capone, måy lå mQt thAng vong An bQi nghia. May c6 nho nhung ngåy truac khi thoå uoc Sherman duqc ky k~t khOng? Luc I{y måy bj chung n6 qu~n chotå tai nhu cåi m~n råch, n~u khOng c6 thång giå nåy nhåy våo giup måy keu chung n6 ng~i l,i thi måy c6 con s6ng duqc ~n gia nay khOng? Di v~y, tao bi~t, thång O'Bannon bi~t, thång Rusky bi~t, ai cOng bi~t lå tham lam vå nham hi~m nhu måy thl dai nåo c6 b\mg mu6n hoå giåi voi ai. Måy ky thoå uoc lå ~ cuu gia dlnh måy qua can ho,n nl;m må thOi. Bi~t th~ nhung cMng n6 vAn vui long ng~i xu6ng ky, vi sao måy bi~t khOng? Lå t,i vi tao di ngu d~i dem uy dn va cUQC dO-i tao ra ~ båo trq cho mc)t thång phån phuc va

tråo trå nhu måy ... Nghe tai dåy, dOi bån tay thång . Frank run len nhu mu6n x6ng toi d~p ch~t tuai 130 gia. Capone ra dÅu cho n6 dung imo David Yale nguoc nhin thång Frank, ti~p t\lc cl{t giQng gay gAt, chång xem thång dao phu thu s6 mQt cua Capone ra gi cå: - Tao n6i kh6ng dung sao cåi thång phån phuc kia? Måy lå mQt thång tråo trå, vua gom duqc chut it 14'c luqng lå d3 quen ngay cOng an cua tao, quen lu6n cå cåi thoå uoc må måy d3 ram rom nuoc mAt ky truoc m~t anh em. D61a ly do t~i sao thAng O'Bannon phåi ch,y ~n than phi~n voi tao v~ hånh dc)ng phån phuc cua may. Måy hi~u lu~t giang h~ cua dAn Sicili må. Tao la nguai chju tråch nhi~m chu ky cua måy nen tao phåi dung ra trung ph,t måy. BAy gia thi måy hi~u ro chua? Capone binh thuang lå mc)t tay c6 tåi himg bi~n nhung khOng hi~u t~i sao luc nåy dung d4'c ra nhu tr&i tr~ng, khOng phån bi~n duqc lÅY mc)t cAu. Frank nhin Capone ra dåu mu6n xin chi thj. Capone li~c nhin n6 g~t dliu. Chi cha c6 v~y, Frank m6c trong b\lng ra. mc)t cAy 38 special, c'n th~n lÅY khAn tay bQc chung quanh bång sung. David nhin cAy sung va nh4n ra ngay d6 la kh'u 38 lung danh cua thång Kabri. BAn thi bAn di, t~i sao cMng n6 l,i bay tro ll{y khAn tay bQc sung lam gi? Dliu 6c ngai chu tjch xoay chuy~n vå chqt hii!u h~t mQi chuy~n. Dan giån lAm, chung n6 dem xåc thång Kabri vao dAy va . dung sung Kabri gi~t minh di! cho thien h, thåy ch(nh thång Kabri di h~ thu. David nin thå cha hQng sung tu tay thång Frank kh~c hJa nhung n6 kh6ng bAn ma I,i xoay ngu ai, dua cAy sung cho Luciano. Luciano tåi m~t, IAc dliu to ve kh6 chju. Capone quAc mAt len: . - Lucky Luciano, may con mu6n lam chu tjch Unione khOng? Luciano b6i r6i quå, khOng bi~t

trå lai th~ nao. Tl)' khi chung n614p muu voi nhau di! gi~t David Yale, n6 tuång rAng da di duqc nuoc ca cao han Capone khi n6i voi ngu&i ' b,n Chicago: "CMng måy mu6n lam gi thllam; tay tao nMt djnh se khOng våy måu ngai chu tjch". Capone d3 g~t gu d~ng y mQi chuy~n, sao båy gia I,i iny m~t vao phut ch6t nhu th~ nay? Luciano chua kjp trå lai thi thång Frank Nitti då quay nguqc cAy sung, nång len chia thång vao m~t n6. HQng cåy ~8 den thui lui cu dong dua truoc trong con mAt eua Ong trum Luciano. Xua nay Frank Nitti vå Luciano v6n kh6ng ua nhau nen giQng thång Frank cÅt I~n nghe chåt chua, rimg rqn: - Du m~ dåu c6 ai rånh di lam c~ sin mO-i Ong xai. T6i ~m toi ba må Ong khOng nlS thi t6i nIS bay cåi SQ khi Ong... BAt d~u ... Mc)t... Bi~t tinh thång Frank tu låu nen Luciano khOng dåm chlin cha nua, . ben g~t låy g~t ~: - Tu tu, 'nIS thi nIS! Dua sung dAy tao ... Frank I~i quay nguqc cAy 38 giao cho Luciano. N6 ch\1p cAy 38 r~i xoay dliu n6i voi Capone: - Truoc khi ra tay, tao mu6n hoi ngåi chu tjch våi chuy~n, måy d6t cho ngåi chu tich mc)t di~u . thu6c cu6i cung. Capone m6c bao thu6c trong tui ra, vua buoc toi mc)t buoc dnh dua

. cho låo gia mc)t di~u thi Luciano

dc)t ngQt xoay hån .ngu&i I,i, chia

sung vao ng4'c lao nIS luOn ba phåt · lien ti~p. Trum Mafia bAn ngu ai c6 khåc. Ra tay th4t båt nga va chfnh xåc. David Yale tuång con hut duqc di~u thu6c cu6i cung cua d&i minh, vua chia tay ra tlnh nh~n tu tay thAng Capone thllanh du måy vien d~n, b~t nguqc ra tren giu&ng, co quåp, day d\la. Con ba vien d~n trong rouleau, Luciano xoay ngu&i chia sung vao cåi xåc thång Kabri nIS cho bAng h~t. Phåt d~u tien, n6 ~ trung ngay con mÅt d3 bi Capone dåm loi. Vi~n d~n xuyen qua xuang SQ trlS ra sau. LAng Van 83


Phåt thu hai vå thu ba phå nåt c~n thAng kh~ng 1<5. BAn ky vå bån c:t~p nhu vG-Y thl khoi SQ' phåi ~ I~i v~t tlch nåo cå cua Capone. Frank ti~n tåi ben cåi thåy ngåi chu tjch, IG-t xåc len nhln r<5i quay c:tåu ng6 Capone mOt cåi. Uo giå ch~t r<5i. Frank eilng thåm ph\lc SlT ra tay mau I~ vå chfnh xåe cua Luciano. Trum c6 khåel Ba vien c:t(ln, vien nåo eilng bu quanh tråi tim cua n~n nhån. Chuy~n lån coi nhtr xong r<5i. Capone thoåi måi m<5i mOt 4i~u xl­ gå. Frank ti~n tåi ben hllng phOng khåch, må eånh ctla bf mG-t ra r<5i c:tung c:t6 c:tqi x~p minh. Cånh ctla nåy si! dAn sang m~t cAn phong såt ben c(lnh. Tll' 4åy, nguai ta c6 th~ thoåt ra khoi khåch s(ln m~t cåch bf mG-t må kMng ai bi~t. Luciano thåy cAy rouleau xu6ng n!n nhå r<5i ti~n tm lim Capone Mn . ~n ch\lt m~t phåt: - AI, cåm an måy. M~t Capone vAn l(lnh nhu tien: - Luciano, måy bi~t trong KA h~i cua bQn mlnh, ti~ng "cåm an" kMng m~t tien mua rna. Ai n6i cåm an l(li chå c:tuqc. - Tao hi~u r<5i Capone. Tao bi~t phåi lam gl r<5i nhu g may eOng phåi cho tao n6i mQt chut ~ di!n tå cåi tlnh cim cua tao luc nay chå. Capone ra d~u keu Frank 4ua cho mlnh cåi mO. Xoay xoay cåi mu trong tay, Capone hoi: - May giup gl c:tuQ'e tao trong cu~c tråi n~m sAp tåi våi thAng O'Bannon? Luciano c:tua hai tay len tråi: - T~t cå mQi ehuy~n trong khå nAng tao. Capone c6 ve kh6ng thfch cAu trå låi, c:tung yen I~ng. luciano ti~p: - May n6i tao .ghe (ti, måy muOn gl? Luc ~y Capone måi rut trong tui ra mOt tå gi~y ghi chi chft nhllng chll, c:tua cho Luciano: - Dåy la nhllng c:ti!u tao muOn may giup tao. DAng quang xong may phåi lam li!n. Luciano nhln qua tå giÅy r<5i gÅp c~

Ung Vdn 84

l(li bo vao tui, gG-t c:tåu: - Capone, may chai våi tao tll' IAu may bi~t c6 the tin tao c:tuQ'C rna. Tao si! lo cho may. Båy gia måi thÅY Capone ven mlli len bi~u di!n mQt n\l euai: - Tao c6 'phåi Mn tay may truåc khi chia tay khllng? Luciano IAc c:tlu, cuåi: - Khoi. Han nila tao chua lam I~ c:tAng quang rna. Capone 4Qi mO len c:tlu, nhln Frank n6i: - TMi mlnh 4i, tau bay sAp c~t cånh r<5i. Cha cho hai thåy tro Capone buåc sang phong ben C(lnh lå Luciano 46ng cånh ctla 46 l(li lien. Xong xulli, n6 ra mo cånh ctla s6, ph~t tay gQi 4åm cG-n v~ c:tang 4ung duåi Illu cha I~nh. BQn c4n v~ thÅY åm hi~u, bi~t c6 bi~n lien tranh nhau ch(lY len lå", Luciano c:tA mo sin cånh ctla phong nen cMng n6 ua vao mau nhu m~t

canllSc. Vao tåi phfa trong, tÅt cå cOng c:tung khlTng l(li va gi.t mlnh kinh hAi khi nhln thÅy hai cåi xåc ch~t båy nhåy cung måu me dfnh khAp nai trong phong, kMng nga nai c:tAy vll'a xåy ra mOt cuOc ch~m gi~t khung khi~p. Chung n6 nhln thÅY 4an anh Luciano ng<5i rO ruQ'i tren gh~, c:ti~u bQ rÅt såu kh~, hai tay Om IÅY m4t nhu muOn kh6c. Cåi xåc to lån quå kh~ cua thAng Kabri ng<5i tren gh~ thl ai cOng bi~t, nhung chua ai bi~t cåi xac nAm tren giuang la ai. Chung n6 chua kjp hoi gl thl Luciano chi vao cåi dc c:t6, cÅt giQng bui ngui 4al:l c:tån: - KhOn n,nl N~u c6 sOng ~n m~t ngån nAm nila, ngai chu tjch cua mlnh cOng si! chAng bao gia nga 4uQ'c rAng mOt ngay nao c:t6, th!ng Kabri si! lam phån. Du m~, n6 bÅn ch~t ngai chu tjch r<5il Hai tMng trong 4åm c.n v~ cua Luciano ch(lY tåi nång xåc ngai chu tjch len. Nhln nhau mOt luc chung b6ng oa len kh6c rung ruc. Luciano nfn tho cha phån ung

cua hai c:tua nay. Thuailg thuang, nMng phån ung 4åu tien lå nhllng phån ung ngu y hi~m nMt va xåc qu~t nMt. Chung n6 chAng c6 ve gl nghi ngå c:tan anh Luciano cå. Tang chung rånh ranh ra 46, lam sao ai c6 tM nghi nga 4uQ'c? MÅt Luciano sång len mOt tia bf mG-to COng la mOt nguai mang the Unione, Luciano lam ra ve thOng eim SlT mÅt måt nay. N6 IAc c:tåu n6i luOn: - ThG-t c~ kim chua bao gia xåy ra mOt chuy~n nhu våy. Ai nga n6 dåm lam phån chå. Tao rna khllng h(l n6 kjp thl tao cOng c:ti luOn rc'5i. N6i xong, Luciano ti~p t\lC ~ Y quan såt hai thAng 4an em. Chung n6 l! m! stla cåi xåc co qu4p cua David Yale cho ngay ngAn, vuOt qulln åo dc ch~t I,i. Xong xuOi, mOt thAng tåi c:tung såt ben Luciano, cui c:tliu nång tay n6 len hOn: - Dan anh trå thu c:tuQ'c cho ngåi chu tjch nhu vG-Y thl coi nhu lam xong b6n ph4n cua mlnh. Dan anh xung c:tång nh4n I!nh chuc V\l chu tjch cua U nione. Luciano mo ca trong b\lng. DA tll' lå u, n6 bi~t David Yale gai hai thAng nay vao trong 4åm c4n v~ cua mlnh c:t~ d! be kiem 50ål. Tuang k~ tlTU k~, sång nay n6 cho hai tMng . m4t V\l nay c:ti theo ~ "hQ'p thuc hoå" cuOc c:tåo chånh. C6 lai båo cåo minh b(lch hAn hoi cua mtt V\l Unione thl hOi c:tc'5ng lam sao khOng tin cho 4uQ'cl Nhung Luciano khOn lÅm. N6 ngu gl c:te 10 cåi c:tuOi cua mlnh ra luc nay, ben rut tay ve: - Tao khOng dåm. Ngai ehu tjch Yale vll'a måi ch~t, tao chua phåi la ke k~ vj chfnh thuc, khOng dåm nh4n vG-Y. R<5i n6 4ung db quay sang truyen I~nh cho c:tåm c.n v~ c:tang c:tung lO nh6 trong phong: - ThAng nao quay c:ti~n tho,i gQi c:t(li uy Maxelllen lam bien bån lien cho tao. L~ I~ 4i ~ r<5i con lo chuy~n t6ng tång nila ... (con ti~p)


CHAN ·OlIANG

Tlf Tinh (phOng-lac)

- B~n Shikama a (lAu, c6 xa kMng? - Shikama lå m~t vinh nho eåch (låy våi eh\lc d~m v~ huang nam. Ven vjnh c6 cåi b~n eung t~n. Di Kokura, th! nåo tåu elIng phåi qua (lÅY, nhung quy khåch phåi (li ngay mai kjp. Låm BAng mung ra, båo lÅy cho it thlfc pMm kh6, trå ti~n råi hOi hå l~n (luang theo låi Chi dAn cua chu quAn.

• •

Vinh Shikama h6m ÅY gi6 ~m, nuac phång Il nhu tÅrn guong trong, phåri chi!u måu da tråi xanh bi!c. Chil nuac sAu b~n gh~nh (lå, m~t con sua trång phau bai lå l(fng. Cånh v~t ~m(l~m khi~n Oa Til ciing diu (luqc phiin nåo nili long khåc khoåi. Cung (li . vai nång tr~n chi!c (lo nho (l6n Th"ch D~t Lang c6 bå Hå Di~u vå Giang, eå hai long bån chån chång kem glOa Til. . Bå Hå Di~u tu khi (luqc gia nhin khi~ng v~ lång san s6c, chång bao lAu (la blnh ph\lC. Suc khoe bå vAn nhu xua nhung tlnh dnh thl thay (l~i hån. \ Tu khi bi~t (luqe Oa Til (la cuu mlnh thoåt eh~t trong hOc (lå, bå nhln nång bAng ~p måt khåc. Bå tri~u t~p eå hQ l~i, to long sAm hOi v~ nhii'ng vi~c (la låm vå tuy~n bO huy bo låi hua Mn cua Man Hå Chl vm Oa Til. KMng nh(fng th~, bå con c6ng khai båy to long bi!t on Oa Til vå muOn nång k~tduy~n vai Th,ch D,t Lang, ngu ai må bAy gia bå cho lå xung (lång vai nAng nhÅt. Chi ti!c Oa Til kMng con (luqc nhu truac. Sau tr~n mua ngAy h6m (l6, nång bi cåm l,nh cu ho khan. V6n t,ng nguai y!u (luOi, l,i phåi dung suc quå (lI'), ~nh cn cua Oa Til tåi phåt, suc ·khoe mili ngAy m~t suy giåm. SU C\l chua Ti~u So~ thuong tlnh dånh cho mc)t phong nho sau h~u Ii~u, c,nh phong d~t nhu truac vA ~ ning tuy ti~n thong dong ngAy hai bu~i sam h6m (len nhang cung PMt. bi~n l~ng. M~t

(ti~p

theo)

Dåm (l~o håi låu; bi~t th~m (luqc nhi~u (li~u mai l~ v~ thAn th~ Th~eh D~t Lang, hÅn thåy nhii'ng nh~n xet eua C~ Huy 1)"0 quå e6 (lung. D~m khuya diin, ti~ng ån åo ngoåi b~n (lo (la giåm. Låm BAng eåo tu nhå danh si ki~m hQe, tra v~ phong trQ. Hoi thåm chu quån, (luqe bi~t tåu (li Kokura, n~u thu~nbuåm xu6i gi6 It nhÅt eling phåi mÅt hai ngåy (l~m mO-i ~n, hån ngy y nghi muOn (li (luång b~ (l~ theo kjp Th~eh D~t

Lang. - Ong quAn xem n~u (li (luång b~ thl e6 cåch gl (lu~i kip tåu kMng? - Kh6lÅm! Phåi vuqt qua ba cåi (leo cao, vÅt v~ vå måt nhi~u thl giå. Nhung ~ coi, chÅe eling c6 cAeh ehu! Ngung ml')t låt, 6ng g~t gu ti~p: - TAu nåy thuång c~p Mn Shikama (l~ hång. N~u theo (luang tåt ~n (l6 truae khi tåu ~p b~n thl may ra e6 hy vQng. J

Ung Van 85


Oa Tu gliy 4i nhi~u, da m4t tring xanh, 40i mÅt 4Am chi~u u u'n cång tång them c6t cåch thanh tu khi~n nang c6 mc')t ve c:t~p si~u thoåt ai thÅY ctlng phåi nAo 16ng. Hang ngay, ba Hd Di~u lui tåi chua l! Ph.t, nhAn ti~n thåm nom Oa Tu. ThÅY bå thuO'ng mlnh nhu con, ban 4liu Oa Tu con de d4t, sau khOng nghi nga gl n(fa. Nghe nh(fng lai thAm hoi An clin va truåc nh(fng cu chi tuy nho nh4t nhung

n4ng Yquan hoai cua ba: c:tip them cho nang tÅm chAn, giup nang sic si~u thu6c, Oa Tu eim c:t~ng ~n rai I~. Nang thlim eim an c:tlic B~ Tåt c:ti chÅp nh.n nh(fng c:ti~u nang khÅn nguy~n, eim hoå ba trå thånh m~t nguai khåc. DAn lang c:t~u IÅY låm lII-. M~t con ngu ai truåc c:tly ngang buång va c:t~ c:toån nhÅt hQ c:t~t nhi~n tcå n~n nhu hoa phUc h4u khåc thuang, ai do glin cilng m~n. å cåi tu~i ma s6ng th~m c:tuQ'c

vi vi?t nam ha; nhung nguai , ,., con song Vi Vilt Nom! Hai nhl1ng nguo-i eon s6ng hlly dung 12n du Mt cu ncri d8u!

B4c Nom Trung ta hlly n6i c8y cdu tren qu~ hUO'Tlg va ndm ch8u håi ngo(li! ChUng ta di co phåi chdng ngheo doi? xin dung vi nhu m~t la gian thuO'Tlg! LOm con nguo-i lo co ghet co thuO'Tlg gher c~ng sån va thuO'Tlg dlJng boa tr2n hit noi vm nhau: chung ta nguo-i nuo-c Vift b6n ngan ndm gian khd co ni ehi? tråi bao du;: Dinh. U. Ly. Trdn. Le Nguyln Hul. riJi Gia Long. Minh M(lng td tien ta lo tdm gu(mg chilu sång . ma giang SO'Tl va th6ng nhdt nh8n tlnh

r~i

co nhl1ng tho-i d8n chung s6ng di2u linh cang co luc dutYng quang vinh ma r~ng bt;m gi~c Tau dll nhiiu phen chlt cong b9n Xi2m la tung nem sung phO'i thåy mtri tde non lo m~t xåc thdng Tay mtri gang song lo m~ chan dang si ddt nuo-c ta ehua bao giO- thu~c My HlJ Chl Minh chl kheo phlnh pho- dan ba mucri ndm c9ng sån dll xfing gong dua dån t~c voo duo-;,g no II mO-i chung dll thdng nhO- nhl1ng diiu gian d6i nhO- bilt lom mou trdng hoå mou den! LOng Vdn 86

ngåy nao eim an trai Ph4t ngay ÅY, bAy gia ba H~ Di~u måi bi~t th~ nao lå y~u thuO'ng vå thOng eim n~i bÅt hll-nh cua ke khåc. Ba IÅY th~ lam sung suång va hAnh di~n. Du khOng c6 MAn Ha Chl do b~n, n~i cO 40'n c(lng båt dlin, sic m4t bå m~i ngay m~t th~m rll-ng r6. C6 nguai 4A IAu khOng g4p, thÅY bå, b~ng nglJc nhi~n th6t: "Va, bå Hd Di~u 4ÅY u? Sao bAy gia coi tuO'i tÅn

va chung ta dIng co dua dOn hen khi nuo-c blln bå cua nho ch(lY tr6n keo nh8n d8n thea vm dong nuo-c cu6n mu(}; båy ndm khang ngo-t tilng thon van ... Håy dUng lin! HtJi tdt cå Vift Nom! c8y tr~ t1iln con bilt bu~n s6 ph9n. t(li sao ta con nguo-i khang bilt t14ng khi ng~i nhai tung milng bånh luu vong? dåm Iiiu di la blxlch tung cong dåm liiu t1i lo mong ngay rua nh~c duo-ng quang vinh: chl con dutYng ph~c qu6c hlly quay nhln klo ddt nuo-c tang thuO'Tlg! xin dung vi nhu nhl1ng kl t1i buon tr2n xUO'Tlg måu cua dlJng bao ta nl1a qu8n c~ng sån ma m~m ra la hua mo dang tay la bua nåt d~u d8n! cåi bua vang tr2n cO- då tMy chdng? dung kho- d(li ch9n con dutYng hoo hQ'p Nguyln Vdn Linh noi nhu lo thi th6t: "Khang bao giO- qu~n khuc ru~t ngan kho'i"! nhung con ch~n ma mllng noi nhu chO'I ai nghe duQ'c hlly cu ng~i tu 11.(! muo-i båy niJm dll 18u r~i ddy chu? du tudi dO-i m~t lO-p trI sinh sau! la mf cha xin quy vi mau mau suy nghi ky: lom gi cho td qu6e? dll tO-i lue chung ta thi rua nh~c quet xåe H~ ra khåi ddt .Thdng Long dem tlnh thuO'Tlg lam mua tum non song cung dung d~y d1.(ng m~t mua xu8n mO-i chung ta di d8u phåi vi ngheo doi Hai anh em! Con s6ng nhO- hay quln?

triIn trung tå


quå!" Bå ehi euai khanh khåeh. Tru&e kia å lång ra c1i, t6e bå hoa råm, båy gia soi guO'ng c1a trång nhu tu~t. Nhung bå tlT nhu: "Chång elin. Mi~n long ta thanh thån kh6ng ti 6 lå ta man nguy~n" . . - NguO'i e6 I~nh khOng, O.a Tu? NgOi trong khoang thuyen, Bå Hi5 Di~u elim tay O.a Tu, triu m~n. KhOng, con khOng I~nh. Nhung bå eting n~n e~n th~n. ve ehieu, ngoåi bai thuang e6 suO'ng, trai ~m d~ sinh phong tMp låm. - O,ta bi~t ehu! D~ c1i th~m c10i uh våo ri5i nh6m lua nAu eåi gi an ehu. NguO'i mu6n an gl, O.a Tu? - Con khOng c16i. - KhOng c16i eling phåi e6 an ml>t ehut ~ IAy sue. Tåu ~n, thång Kinh Tu thåy nguO'i gliy y~u tM nåy, n6 bu6n låm c1Ay! Bå vAn khOng bo th6i quen gQi Th~eh D~t Lang bång Th~eh Kinh Tu. O.a Tu nhin ra khO'i, e6 ngan giQt I~ xue c1Qng. Ngll'ai låi c10 bu&e våo khoang, tay xåeh Am nu&e. Bå Hi5 Di~u hoi: - Tåu c1i Kokura c1a såp c1~n ehua? - Chua c1åu, lao bål Trai I~ng gi6 th~ nåy låm sao c1i nhanh c1uqe. Chåe phåi khuya m&i t&i. O.a Tu thå dåi: - Uu quå nhi! Thång Giang c1åu bå? - Ta båo n6 ra b~n c16n h~ tåu ~n thl ve Mo. Ch4e båy gia n6 con å c1Ay! Tren b~n båt c1liu rl')n rip. Cung v&i nhl1ng nguai lui ' t&i c1ua c16n thån nhån ho~e nh3n gui hång hoå, Låm Bång eling e6 m~t tu trua. Ml')t s6 khåe, nghe c10n såp e6 eul')e tranh phong gil1a hai tay ki~m si danh ti~ng c1uO'ng thai lå Th~eh D~t Lang vå Cåt Xuyen Ml')e t~i Buzein thi n~i long hi~u ky mu6n c1uqe t~n måt trOng thÅY m"t trong hai tay danh ki~m Ay, nen hQp nhau I~i t~i hl quån c1"e nhAt tren b~n c1~ . cha c1qi. L~i e6 nhå m~nh thuang quån vi nghe danh vå Ai ml') Th~eh D~t Lang c1å låu, c1~t sIn ti~e ruQ'u khoån c1ai. B~n Shikama vi tM llin

nåy khåe v&i nhting llin tru&e, i5n åo nAo nhi~t hO'n. Ai eling cha c1Q'i, mong ng6ng. Thuyen nho c1~ ve nhu lA tre. . ,D~ trAnh nhting con måt to mo nhOm ng6, bå Hi5 Di~u vå O.a Tu eu å rit du&i c1o, cha Giang trå ve bAo tin. Nhung cha mai ehång thÅY gi. B6ng ehieu c1å ngå, phuO'ng tåy trai c10 khe ehuy~n sarig dm nh~t rOi ehång baD lau ehi con v~t sAng dåi phan eAeh ehan trai v&i m~t bi~n. Nhl1ng tAn th6ng tren ghenh c1A eao båt c1liu ngå måu c1en dm. Gi6 ehieu nhe nh~ gQ'n s6ng lan tan, råi rAe tren våi con thuyen c1å tMy I~n c1en: nhting ehÅm sAng måu cam lue ~n, lue hi~n nMp nhAy. . - Hay ehung ta ~n llim ngåy? - Khong c1åu! Dung horn nay c1åy. Toi c1a sai nguai c1i hoi tin tue, c1~i ly hQ eho bi~t tåu nh~ neo ehieu qua dai b~n Sakai. Ch4e tr~ vi khong e6 gi6, phåi eheo tay c1ÅY thoi. B~ng e6 ke ho l&n: - Kia klar Tåu ~n kia kia! MQi nguai nh6n nhåo trOng ra. Xa tit ngoåi khO'i, quå nhi~n thÅY hi~n I~n tren nen trai xanh thAm ml')t ehÅm c1en nho. Giang h6t hoång eh~y ve. Chua våo hån trong khoang, n6 c1a gQi . gi~t giQng, thå h~n h~n: - Bå HO Di~u! Co O.a Tu! Tåu ~n! TAu ~n ri5i! O.a Tu tung ehån ngOi d~y.Bå , Hi5 Di~u eting I~t c1~t: - Dau? Dau? Phia nåo?T6i quA, ta ehång trOng tMy gi eå. Ra ngoåi khoang xem sao! - Vang! Vång! Trong lue v"i vång, O.a Tu run I~t b~t suyt nga. - C~n th~n! O.a Tu, c1ua tay c1åy ta c1å. Bå Hi5 Di~u båo Giang, m~i nguai m"t b~'n, vlTe O.a Tu len tren s~p.

Ngoåi kia, tren m~t bi~n c1en ngom, du&i ånh sao m&i mQe, ehåm c1en eu to dlin eho' ~n khi' hi~n ra la mo m"t eAnh bu6m l&n. - DÅY! Tåu eua su ph\!, cO e6

trong thÅY khong? O.a Tu g~t c1liu ri5i båo:

- BAe lAi c1åu, eheo ra c16n tåu c1i!

Nhung nguai lAi c10 c1åp:

- Vl')i gl el>!Kla c1a e6 vo s6

nguai eheo thuyen ra c16n ri5i klar , Giang eling ph\! ho~: - Phåi r6i! Th~ nåo r6i tau eling e~p b~n. Båy gio- co ra, nguai ta n6i. Vå l~i låm sao su ph\! xu6ng thång c10 nåy c1uQ'e, phåi ti~p, c16n nhung nguai kia tru&e c1a ehu! O.a Tu gåt khe: - Em thi eu nghi th~! Nhu v~y ta eu c1qi tren ba e6 hO'n khong? - Co khl>ng bi~t mi~ng thien h~ hay c1i5n c1~i låm. Co yen tårn, tM nao em eling dm eAeh thong bAo ~ su ph\! bi~t, ~n c1åy g~p cO. N6i c1o~n, khOng c1Q'i trå lai, Giang nhåy vQi len ba I~n våo c1åm c10ng elim c1en c1ung 16 nh6 tren bai. Bå Hi5 Di~u g~t c1liu eho lå phåi: - Thång Giang n6 n6i c1ung c1Åy. Con eu å c1åy. Bå tMy con con ~u låm, ehång nen xong xAo. Nghe lai, O.a Tu bu&e våo khoang. Xue c1Qng, hi5i Mp khi~n nång eåm thÅY tue thå, nglTe n6ng ran. CO'n ho å c1åu keo ~n, O.a Tu­ hung hång rOi rli ruQ'i, m~t trAng b~eh. , Quy b~n e~nh, bå H6 Di~u dung tay vu6t ngl!'e nång nhe nh~. - 4i ho rOi! Ta c1a båo nguO'i eh& nen lo lAng thAi quA, th~ nåo r6i n6 eling t&i må. Nåm xu6ng c1åy nghi m"t ehut c1i. Bå c1å O.a Tu nåm xu6ng, keo ehån c1åp. Nåm tay bå låo, bån tay nhan nheo c1i~m nhl1ng v~t c1i5i mi5i ' lÅm tÅrn, trong long bån tay gliy gUQe eua mlnh, nu&e måt O.a Tu b~ng tråD ra thÅm u&t eå g6i. - Cåm O'n bå... O.a Tu nghi~ng c1liu nhin qua khung eU-a stS. Con tåu nåm im bÅt c1Qng, thuyen nho våy quanh ehång khåe gl ml')t con cA voi khtSng 115 måe e~n bi nhl1ng con eå con xOng ~n ria thjt. Dqi mai khong tin tue, bå Hi5 Di~u s6t rUQt båo: - O.a Tu, nguO'i eu nåm c1ay ~ ta len b~n xem e6 ehuy~n gl må

lAng Van 87 .


thAng Giang di IAu th~! M~t mlnh trong khoang thuyen vAng ve, Oa Tu nglii d3Y, sua xiem åo ngay ngAn r~i thAt I,i dAy lung. Nang tho tay ra ngoai m,n thuyen c§m luqc nMng mroc chåi dliu va bu~c t6c I,i gQn ghl sau gåy bAng m~t sqi Il.la do. Rlii soi guang, phat nh~ chut phÅn h~ng len må, do,n ng~i b6 g6i dåm dAm nhln con tau ngoai xa. Nang phåi n6i gl voi Th,ch D,t Lang nhi. PhAn vAn quå! Gia phut nay bi~t n6i gl dAy? Nhifng ngay sAp toi la nMng ngay quy~t li~t, Oa Tu cMng mu6n c6 nhifng lai n6i ho~c cu chi gl khi~n long Th,ch D,t Lang phåi mem y~u . Nang tin å Th,ch D,t Lang, å tai nAng cua cMng, nhung bi~t dAu, a bi~t dAu dÅY, m~t Sr nghi gl ve nang khi~n Th,ch O,t Lang phåi phAn tAm trong lue nguy cÅp... Trai ai! N~u Th,ch D,t Lang thÅt b,i, nang sl dau khg bi~t chu-ng nao, sl h6i h4n bi~t chu-ng nao ... Lue Åy chi con m~t cåch ... Ch~t! Ch~t ~ chu~c I,i I~i llim ... Su6i vang sl la nai g~p m~t ... Nhu ng... nhung dA, bao lAu r~i,

16n qu6n ben t6i Tdm I;ch ai cho th4t tuy?1 vm Toan hinh xuan nU:, nei dao III'00i Tinh ai goi ghem VaD ngay IhOng Quanh qu6n b~n toi mai ch4ng IMi Ai båo quen nhau Ihua- dy chi Dllimg vII'O'ng vdn mdi linh si DI cho nhung nhu thanh ca khuc "Ldt pMI mll'a ngau': n&i bi?t ly

TMm Ihoåt dO-i toi da xl roi Vui mu-ng kMng co, co dO'n coi Cu sao vdt vå long dong quå, H{mh ng9 ctI roi phQn ndi Iroi Bill tM ma loi co nån dau vAn con tam huylt thua- ban d~u Cdl sao vfn cå linh cung nghia Du co co dun, co khd dau...

khdi chinh LAng Van 88

nang c6 dip nao bay to n~i long voi Th,ch D,t Lang dAu? K~ tu- khi rai thåc Phu Phl.l ngay Åy, Th,ch D,t Lang bo di, chAng bi~t c6 hi~u nang khOng? Nang thl kh6ng bao gia quen duqc n~i bAn khoAn lo lAng ~n h6t hoång cua nguai tlnh khi nang c6 gAng tu- ch6i S4' cud'ng cp, khOng ~ chang bi rang bu~c båi nhifng tråch nhi~m khåc ngoåi ki~m d,o. Bao nhieu nuoc chåy qua cliu ... bao nhieu bi~n c6... Oa Tu dAm mlnh trong giÅc m~ng. Trong b6ng t6i, ti~ng mu~i vo ve, Oa Tu kh6ng ~ Sr cho mAi ~n khi c6 ti~ng chAn buoc ngoai mOi thuyen, nghe giQng Giang n6i voi ba Hli Di~u nang moi S4'C tinh. - Ba Hli Di~u! Hong rlii! - Hong rlii? Hong cåi gl? May n6i gl rna kh6 hi~u v3Y? - Thl khoan dA, hå ~ til' tu- con cAt nghia. - Kh6ng cAt nghia gl cå. Sao may di Iåu th~? ThAng Kinh Tu c6 ~n kh6ng? Bl1c tuc, Giang dåp sAng: - KhOng! - Kh6ng? N6 kh6ng ~n hå?

- KhOng! nu khOng c4p b~n må cOng chAng c6 ai len ba cå. Ba H~ Di~u tr6 mAt nhln Giang, do,n li~c vao trong khoang thuyen rlii nghi sao bå keo tu~t Giang len ba. - Nay Giang! Khe khlchu. Nao bAy gia n6i ta nghe chuy~n gl xåy ra th~?

nu chi d4u ngoai xa ~ hang xu6ng thuyen nho mang vao ba th6i, vi dem nay It hang. HQ båo dA tr! rlii phåi di gÅp. - Th~ con thAng Kinh Tu? - C6 hai nguai dil cheo thuyen ra g~p ~ mai 6ng vao quån, nhung Ong til' ch6i. Ong n6i c6 vi~c c§n phåi theo tåu di ngay. - Sao may kh6ng theo ra? - Con bi~t hQ di lue nåo må theol HQ ve k~ I,i moi bi~t chu! Ba H~ Di~u ng«n nguai. A, thl ra th~! Nhung bi~t n6i sao voi Oa Tu dAy! Lung tung, ba båo Giang: - Hay gQi låi do båo hQ cheo thuyen theo? - Tr! rlii hå ,! Kla ba tr6ng, tåu dA ra xa rlii con gl! Ba H~ Di~u tlin nglin dung 14-ng. Luc sau, d«y Giang xu6ng thuyen tmoc: - May xu6ng truoc di, ta di sau! N6i cho Oa Tu bi~t chuy~n xåy ra nhu th~, ta chAng c6 can dåm n6i voi n6 dAu! Må kheo kheo nhe, keo n6 thl{t vQng quå I,i tång them -

chuy~n

~nh.

Vao trong khoang, dil thl{y Oa Tu dh tu- bao gia. Nang nglii dlla m,n thuyen, mAt nhln vao quAng kh6ng nhu ke mÅt hlin. - C6 Oa Tu! - CO thÅy trong nguai th~ nao? Sao kh6ng nAm nghi? - Thliy em kh6ng ~n phåi kh6ng? Giang gi3t mlnh: - D" khOng! Nhung sao c6 bi~i?

- CO nghe ro h~t cå rlii! Nang quay m~t ra, nuoc mAt ran r\la: - Bu~n quå nhi! CU nghi chång glin nhu th~ rna cO chång duqc g~p!


Ba , Hd Di~u cling vua tai ng~i c1uQ'c tuy~n me'? vao ph\lc V\l trong chuc c1~ nMt giång t~p vien trong xu6ng ben. Ba dim tay Oa Til va ki~m phåp giång t~p b~ tl;li dinh \ giång t~p be). chui mrac måt cho nAng. Hoa Giå. Giång t~p b~ g~m nhieu Doi khi, trong luc giång lu~n, c6 ki!m si tai danh, Mng c1iu lå B~t ke c1e c~p Thl;lCh D~t Lang, nglim y - A di (tå Ph~t! s6 m~nh cå con Håi V~n Phong, m~t låo tuang 110, chlng nen budn låm gi. Can <tårn coi Thl;lCh D~t Lang nhu m~t b~c kh6ng rihitng nhieu kinh nghi~m len, con mÅ)' ngay nila kia rna. Bå thiy ve ki!m thu~t, vå th~ch ki!m <ti tinh rdi! chi~n c1Åu rnA con lå m~t nhå ki~m n~u khong han thi dIng chlng thua - Ba tinh sa01 hQc uyen båc. Nhung tu khi Cåt gl li~u ki~m. Xuyen MQc c1uQ'c thu n~p, giu chuc - Ta 'se thue thuyen <ti ~n t~n Cåt Xuyen M~c nghe, cuoi khlly: giång vien thl ngoi sao B~t Håi bi lu - Th~ mai bi!t nhån tåi ki!m ' Kokura. 'Ba cOng c6 vai <tieu mu6ri mo din. n6i vai n6. , hQc mlJi ngåy me)t hi!m. Th/:lch D~t Cåt Xuyen M!'>c thua V~n Phong Oa Til g~t <t~u. D~t nhien, nang Lang må c1uQ'c coi nhu b~c th1iy ve ve ki~n tMc, nhung ve ki~m thu~t, thÅy d~y len trong long mQt ao uac ki!mhQc thl thien h/:l mu h!t rdi! Chua lu~n gl ~n tåi nAng ve)i, vl tåi gM gam mu6n <tuQ'c g~n Thl10Ch . hån ' c1å chung to nhieu litn Vl;ln nAng phåi c1uQ'c xåc c1inh trong Dl10t Lang, k~ cho chAng nghe h!t . Phong kh6ng bl kjp. Nhung chieu ki~m clia Cåt Xuyen MQc vua cue)c giao c1Åu, ta chi n6i ve c1uc n~i niem tårn Slf ~ <tånh tan nhitng nhanh vua chinh xåc, I~i c6 cåi h~nh th6i, gå c16 cOng <tång che ng~ nh~n c6 le chang vAn ÅP li tu uy~n chu~n cua nhung nhånh li~u, tråch. Tårn nAm truac, O- c1di Sinh -­ My låu nay: Du s6rig hay cMt, nAng hoan toån thich hQ'p vai cåy truong cOng phåi n6i. N!u Thl10Ch D~t Lang Minh, ta c1å c6 dip thÅY Th~ch D~t ki~m hån sil d\lng. Chång tråch, thång thl hay, bAng khfmg .. . bAng Lang tlf to ra lå m~ ke vii phu hen hån IÅy ngol;li hi~u la Giang Bien nhåt. Sau khi nhAn tårn ch~t c1iu kh6ng... nang se tlf tay thu nh~t di Li!u ,vå ki~m phåp clia hån, giang m!'>t c1ua tre mai 12 tu<Si khong bi!t hAi clia chAng <tem ve Miyamoto hd m~nh danh lå Li~u ki~m. Ngoai VO c6ng, bi cå phåi Hoa San xong chon cÅt. Rdi sau <t6 se theo chån chAng ve ben kia tM giai, cung bi~t tai Åy ra, Cåt Xuyen M~c con I~i trung tri, gå bi~t kh6ng thÅng c1uQ'c, c1å co gio bo ch~y. Ay lå . kh6n kheo trong vi~c giao t!, bi!t nguoi yeu <toAn t\l <toi <toL.. dlfa theo tinh tlnh tung nguoi rnA Nghi ~n c1ÅY, Oa Til mim cuoi, kh6ng n6i ~n chuy~n gi dung loi c16i xii; tuy cå nhån må c1åi ng~, luc c10i må Ilng h~ng. Nång I~i tMy ngon ti~ng ngQt cuap c1o~t vi hon thl cao ngl;l0, khi thl khiem cung phÅn khcH, måu n6ng ch~y rin rin the cua b~n, phå ho~i danh giå nhå nen rÅt c1uQ'c long chu soåi va c1å t~o trong hu~t quån, nhu xua kia luc nguai ta. Hånh c1~ng c6n c1d vå vo cho mlnh mQt håo quang khi~n bl;ln mai c10i tårn, nAng c1å treo len cåy I~i nhu th~ sao xung <tång vai c1dng b6i n~ SQ' va rÅt nhieu ke xu nguai cim ki!m, n6i gl ~n vi~c c1~i båch sau chUa Ti~u San cåt dåy ph\l. tr6i cuu Th~ch Kinh Til trong m~t khåc. Hu! Coi Th~ch D~t Lang lå Bita kia, t~i thao truong, D~o , dem dong b,åo. mQt ten vG diing thl con nghe c1uQ'c, Ulln ngo Sr mu6n c1uQ'c thuo-ng thuc VA O- c1åu, can ho I~i keo ~n, s~c chu båo lå b~c thliy ve ki~m hQC thl tåi ngh~ cua cå hai danh thu. B~t s\la, ril ruQ'i khi~n Oa Til g\lc hi~n nhien lå quå c1ång! xu6ng! Håi vå Cåt Xuyen M~c vång m~nh, Nhitng loi pM blnh cay c1{lc, c1liy gQi gia nhån mang mQc ki~m ra. åc Sr Åy c1uQ'c c1~n c1i rÅt nhanh khi!n CON CHIM UNG Cu~c giao c1Åu c1ang luc hAo nhieu nguai tlf hoi · khong bi~t · hung, blJng Cåt Xuyen MQc ~n Kokura v6n la m~t håi quan truac c1åy Cåt Xuyen MQc c1å c6 hi~m ~u, sau tr~n Sekigahara, IQt quy truac m~t BQt Håi, n6i: hiem thu gl vai Th~ch D~t Lang m,å våo tay hQ HoA Giå, c1uQ'c HoA Giå ' - Vån sinh ngong cudng, th~t hån gay gåt ~n th~! Nghi liy cho con trai lA DI100 U1tn chång xung lå c1ich thu cua låo tien Giai vo låm nghi ho~c, bAn tån. trÅn giit cung vai m~t toa lliu c1Ai b6i, xin låo tien b6i mi~n chÅp. Ke cho Cåt Xuyen M~c n6i c1ung, nita gin Tån c16. MQi nguoi ngl;lc nhien vl cu!'>c nguoi thl båo hån vllong c16 ky rnA ThOi gian nAy, c1dn IOy vung tranh tAi chua phån thång bl;li, giem pha, måi rdi nhitng loi thi phi Kokura c1uQ'c tu~ b~ vA mO- r~ng nhung cu xem nhitng chie-u ki~m Åy ciing phåi IQt ~n tai HoA Giå tbem. Bån doanh <t~t tl10i lliu c1åi cua Cåt xuyen MQc vå cåch hån D~o Ulln. tr6ng ra bi~n. DI100 Ulln luc O- Tån cong håm låo tuang BQt Håi thl ro D~o Ulln tri~u t~p hQi c1~ng tham c16, luc O- Kokura, tung tien bl10c rAng hAn sAp chi~m thuQ'ng pho'ng, vÅn hoi Sr ki~n. Dien Xån Quang mua chu!,>c cåc tay danh ki~m, tfch khong hi~u sao blJng dung Il;li nhun bån: trit luang thåo, khi~n uy th~ tQc, nhuong nhu v~y. Chång bi!t vl n~ - N~u.Cåt Xuyen M~c lA m~t

HoA Giå cång ngåy cång ml1onh, , nang må dung tlnh hay vl mQt mt}c ki!m si vo danh trong vo låm thl

su6t vung duyen håi Osaka ~n Tån c1feh nåo khåc, nhung sau bua c16, chång n6i lAm gl, ng~t vl hån I~i giu

c10, chång ai kh6ng bi!!. danh ti!ng Cåt Xuyen MQc ndi nhu mQt chuc vi lan thue)c lånh c1ia ta.

cdn. Chång bao låu, hån c1uQ'c sung VAo thOi ky ~åy, Cåt Xuyen M~c N~u cu ~ nhitng !ai cM khen Åy

IAng Van 89


c!~n c!"i mAi thl c6 t~ hlJi ~n uy Hn cua thi~u gia. Va IlJi, hån etA cho rAng tai nlng pha i c!uqc xåc c!jnh qua nhllng cul)c giao c!~u, thea thi~n y, ta n~n gQi hån vao, hoi thing. N~u hÅn bAng long, S~ t~ chuc ml)t cul>c tranh tAi gilla hån va Th"ch D"t Lang c!~ phån c!jnh cho r3 hon k~m. D"o Ultn do d\1: - N~u ThlJch D(lt Lang thÅng thl sao? Ta e rAng uy dn cua giang t3p bl) ... - NhIlng cul)c giao c!'u nhu th~ nay kh~ng phåi la nhllng cul)c so tAi bi~u di!n å thao truang. Cå hai b~n t~t hi~u va m~c nhi~n phåi c!em tlnh m~nh ra båo c!åm danh d\1 mlnh. N~u Th"ch DlJt Lang thÅng, xin thi~u gia cu dung hÅn ... Ngung ml)t låt, Dien Xån Quang mim cuai, ti~p: - Uo phu tin chåc n~u tMt blJi, Cåt Xuy~n Ml)c s~ kMng C!U khå nlng va thai gia ~ phan c!lSi c!Au! MQi nguåi trong hl)i c!~ng tham v'n c!eu cho la phai vA c!e nghj ~ Di!n Xån Quang c!ung ra sÅp x~p. QuAn t~ tåc c!,uqc phåi c!i khåp noi do xet tung tlch Th"ch DlJt Lang cung vai thtr ri~ng cua tham v~n hQ Dien. Chång baD IAu,sau khi ti~p c!uqc h~i Am va S\1 c!~ng Y cua ThlJch DlJt Lang, ml)t nMt I~nh c!uqc ban ra tu- dinh Hoa Giå, ~t bang g~ khåp noi, c~ng bIS qu~t c!jnh cua IAnh chua DlJo U4n. "NgAy 13 thång tu nlm nay, vao c!Au gia thln tlJi c!ao Funashima thuc)c eo bi~n Nagato å Buzen, Giang Bi~n Li~u Cåt Xuy~n Ml)c, ki~m si trong dinh, theo I~nh IAnh chua Hoa Gia DlJo U4n, s~ ti thl bAng ki~m vai Y~t MAn ThlJch Dien D/l.t Lang, ml)t ki~m si giang h~ quån t/(li Mimasaka. "MQi S\1 ti~p tay giup C!" cho b~n nao, Mt cu tu- c!Au ~n, c!eu c'm chi. V.y nay ra I~nh cho thuy!n be cåc lo"i, ngo/(li trU- thuyen chå cåc c!uong S\1, kMng c!uqc lai ving ~n eo bi~n Nagato su1St bu~i sång ngay Mm c!6. Låm t/(li Kokura, ngay quy xuAn nlm 04u." Cåo thj vu-a ban hanh, tin c!i

Lång Van 90

c!uqc truyen c!i nhanh nhu m~i thulSc sung, Cao Ml,IC Un vc)i ~n ngay tu th~t Cåt Xuy~n Ml)c. Tu­ khi c!uqc sung c!Ii, Cåt Xuy~n Ml)c ngl,l t/(li ml)t bi~t th\1, gia nMn hang chl,lc nguai va c!i c!Au cOng tien h~ h4u ung, luOn lu~n c6 bay t~n dim giåo dai c!i truac dQn c!uang vA theo sau hl) v~. Nhung vl la ch~ hQ hang thAn tlnh, l/(li truac c!Ay c6 cho Cåt Xuy~n Mc)c nho va n~n tuy chi la tu)' vi~n trong dinh, Cao Ml,IC Un c!uqc ra vao bi~t th\1 t\1 do kh~ng phai båo danh truac, chuy~n tro cOng kh~ng cAu cMp nhu nhi~u nguai khåc. D~n noi th~y Cåt Xuy~n Ml)c c!ang b.n b6n m~i cho mc)t con chim trng c!4u tr~n cuåm tay, cao Ml,Ic Un 'giQng kh4n tru-ong, n6i: - D/(li hi~p! C6 chuy~n quan trQng, c!i bi~t chua? eAt Xuy~n Mc)c kMng c!åp, quay ra nhuang mAy to y hoi. - Thi~u gia c!1 quy~t c!jnh c!ja ' c!i~m cho cuc)c ti ki~m. Hl)i c!15ng tham v~n c!e nghj m'y noi, nhung ch~ thl quå h~p, ' cM I"i kh~ng khoang khoåt, kh6 be luqc tr.n, ch~ d~ bj c~ng chung dom ng6; sau h~t tMy chi c6 hon c!ao nho t~n gQi Funashima eo bi~n Nagato lA thu3n ti~n hon cå? - Thu4n ti~n ra sa o? - Dao Funashima thul)c lånh c!ja HoA Gia, c~ng chung kh6 ~n, I"i vÅng ' ve, c6 bli cåt rl)ng truac mc)t khu ru-ng thua. Thi~u gia c6 th~ ng~i tr~n khån c!ai d\1ng å ven ru-ng ~ quan såt tr3n th~. BAi cAt ngay bo bi~n s~ lA ch~ tranh phong, c!I(li hi~p nghi th~ nAo? Cåt Xuy~n Ml)c c!~t chim ung trå lI(li c!~u tr~n giå, mlm cuai g4t c!du: - COng c!uqc! Cao Ml,IC Un to ve tu 1\1: - C6 n~n ~n c!6 truac hay khOng? Xem c!ja th~ ra sao cOng c6 Iqi låm. N~u c!"i hi~p bAng long, ta S~ båo thuy!n cha chung ta c!i ngay ngay mai. CAt Xuy~n Ml)c kMng c!ång y: - Khi chi~n c!~u, trU c!i~m cua nguåi cAm ki~m lA 'Pttai bi~t linh

a

c!c)ng, nåm I'y co hl)i kMng ~ I".

Truac c!6 du c6 c4n tMn

~n m~y

cOng kh~ng d\1 li~u c!uqc nhllng vi~c gl s~ xay ra h04c n~u g4p c!jch thu tinh y, nhllng toan dnh cua ta cOng c6 th~ bj phå hong. Phan klch vl th~ mÅt dnh ch't )jnh c!l)ng. T(li h/(l thi~t tuang cu lAm tr.n vai mc)t tinh thAn cåi rna, kh6ng'go b6 thl hon. Th~y Cåt Xuy~n Ml)c cOng c6ly, va l/(li hån chu c!l)ng, Cao Ml,IC Un kMng nh'n m/(lnh th~m nll~, ng~i I~ng y~n .

Mc)t thi~u nil buac ra, mang ruqu vA tra c!~ I~n kY.

NAng c!~p sÅc sao tll' nhi~n. cao Ml,Ic Un khen: - DI IAu kMng g~p Ml)ng Hoa. Nang vAn c!~p nhu truac nhi. Ml)ng Hoa th~n, m~tc!o bu-ng, ~ khay ruqu I~n ky råi vc)i vang kh~p nep buac vao phOng trong. Cao MI,lC Un quay hoi Cåt Xuy~n Mc)c: - Th~ nao, baD gia thl c6 tin mung c!~y? - Tln mu-ng gl? - Thl chuy~n cua c!lJi hi~p vai Ml)ng Hoa c!6! Cåt Xuy~n Ml)c kh~ nhlu may, c!o/(ln cuoi bl hi~m: - Chua c!jnh. - D/(li hi~p c6 n6i cang quen vai con chim trng cua thi~u gia t~ng baD nhi~u cAng ua thlch n6 bÅY nhi~u. Th~ . con Ml)ng Hoa? C6 nang b~n ~nh ching hon chi c6 chim ung sao? Cåt Xuy~n Ml)c nhln Cao Ml,IC Un. Trong ånh måt blnh tinh thoång ml)t ve tan nhln nhu ånh måt cua chim ung såp tung cånh bÅt m~i. HÅn thån nhi~n n6i: - T/(li h" thkh con chim trng vl n6 chua baD giå bÅt truqt mc)t con måi nAo. M~i khi nhln I~ng cånh con måi fl,lng la tå, t/(lih/(l I"i th'y khlch c!c)ng vO cung, tuång chfnh mÅt mlnh vu-a båt con måi c!6. Con gill con måi hay khOng, t/(li hlJ kh6ng baD giå nghi ~n . Cao Ml,IC Un quay in~t c!i, nhln ch~ khåc, . (con ti~p) .


. BUT Ct-il ph\l-tråch MIIC "DQc Gid Thdc Mdc" duQ'c ma 41 b(1n d()c neu ra nhiing nghi vdn vi m()i liinh vlfe: van h()c: nghr Ihu(1/. khoa h()c. xii hQi. ehinh tri. v. v.. n khuon khd h(ln hfP eua mQt lilu mllC. xin vui limg h(ln ehl mt5i llin hoi 16i da 3 cau. Da l(l.

Tll-TINH KHUC r

Nhdn tin, 6ng Tdin Vån An (Montreal), .xin vui long lien-lI~c toa-sol,ln ~ IÅy bån sao Tl( tinh khuc eua Cao Bå Nhl,l do hQc-giå Trån Vån Tich t1a sao gu-i t~ng. BC xin eåm-tl,l "6ng lang Trån."

Qut CHA HAY Qut Mt:?

chuque cha hay que m{!, theo nghia rOng lå ci mråc Vi~t-nam. Kh6ng phii ehi e6 ngu&i Vi~t måi "lin-cAn" giua que cha vå que m{!, ngu&i Anh eting dung IIn-li)n ci fatherland vå motherland. DlSi våi ngu&i Phåp, hQ kh6ng n6i lå que cha hay que m{!, nhung cåc danh-tu gQi nuåc Phåp 4~u gilSng eåi: La Beile Franee ho~c La Republique. Ngu&i Nga dung chu rodina, gi/Sng cåi, nghia lå "xu-sa nai ehåo 4&i"; nhung tren giÅY ta, khi cån .nhåc tåi que-huang våi tinh-cåm than-thuQc, hQ dung ehu otechestvo, nghia lå que cha. Nguiti Due dung ehu Vaterland. Vater lå cha, nhung vaterland, que cha, Il,li lå tu trung dnh, kh6ng c6 gi/Sng. Tl,li Vi~t-nam c6 xua, BC t10ån (t1oån th6i) lå tu Que m{! xUÅt-hi~n truåc, vi våo th&i ehua I~p qu/Sc, t6-tien ta thea ch~-40 mAu-h~, mai ve sau nåy chju ånh-huang vån-h6a Trung-hoa måi ·chu~n dån thånh ph\l-h~.

Tru&ng-hQ'p nåy nguQ'c ll,li våi c6 La-rna, thea eh~-4Q ph\l-h~ eung-rån, ph \l-nu kh6ng c6 quyen . phåp-Iy, vå di-nhien hQ chi e6 mQt tu fatherland; que cha må th6i.

Hoi: Khi n6i ve que-huang, c6 khi n6i lå "que cha t1Åt t6", c6 khi Il,li n6i lå "que mf' (chilu chilu ra VE LÅ GI? dling ngo sau, trang vi que m{! rUQt Hoi: Thua båc, ngu&i ta hay n6i dau chfn chilu). Vc7y thi que cha tåi "ve", v4Y ve lå gi? Chåu thÅY ve 4ung hay que m{! t1ung? Vå ngu&i etIng gi6ng nhu tha, W sao Il,li ngol,li-qulSe hQ gQi que cua hQ lå gi, phan-bi~t giua ve vå tha? quecha hay que m{!? Va t{li Vi?t­ Nguyln Van Thien nam, giua que cha vå que m~, chu Brampton nåo . xUÅt-hi~n truåc? TriJn Van Khanh Dåp: Ong Huynh Tjnh Cua t1jnh­ Texas nghia ve lå "Sl!" khen-che t1~t c6 ca Dåp: Que cha hay que m{! t1~u . c6 vlin." Theo 4inh-nghia nåy, v~ hinh­ 4ung h~t. Chu "que" nåy, thol,lt <1:~u thuc: ve pMi "c6 ca c6 vlin"; vå v~ ehi nai eh6n nhau eåt rlSn cua cha m\lc-4ich: ve dung ~ khen cM, minh. Theo quan-ni~m ph\l-h~, que binh-phltm. cha ehinh lå que minh; nhung tren Vlin-ve ra sa o? phuang-di~n tinh-:eåm, cMng ta Khåo-såt ve vån-th~, ve su--d\lng thu&ng thuang que mf (lå nai cMn van ltai, van ba, van tu, van nåm, nhau .cåt r/Sn cua 6ng ngol,ll minh) han. vam båy, th~ tru&ng t10ån cu, l\lc­ båt, l\lc båt bi~n th~, song thÅt l\le Trong mi)t våi tru&ng-hQ'p, nbÅt båt vå song thÅt l\lc båt bi~n th~. lå khi ra nuåe ngoåi, chung ta dung

Khåo-såt v~ 4~-tåi, c6 10l,li ve truy~n (ve tl!" sl!") ·vå ve m6-tå (ve

tråi, ve cå, ve chim, ve bånh; ve thuQ'ng eåm hl,l thu). MQt båi ve thu&ng båt 4liu bAng cau: Nghe ve nghe ve Nghe ve ... De-tåi eua båi ve 4~t ngay sau chu "nghe ve" nåy. Thi-d\l: Nghe ve nghe ve Nghe ve lam rUQng (Ve låm rui)ng) C6 khi båi ve t1i thång våo 4e-tåi, kh6ng eån "nghe ve nghe ve":

mo

nhac Cu6c ddt cho sau la con Dc7p d~u xu6ng eat la con ken ken ChlJng danh Vl! ren la con ch~obeo Noi nhau rl reo la con chia vai An chång ,bilt hOi la con go kiin Con nao lam biing la con thting . chai... KItNG\ KY Hoi: T6i nghe n6i ulSng thl,llSe Båe ctIng phåi cu- ån thjt, An toi, ulSng trå,.. t1~ khoi trung t1i)c må ch~t, kh6ng bi~t c6 4ung kh6ng? Ba Ha Thi Nguy?t Hoa-Ian Dåp: Dung, tuy thea vi thulSe må cu: - UlSng Hoång-lien vå H6 Hoång Lien, Thuang Nhi Tu-: cu thjt heo. - U/Sng Nguu-TÅt: cu thit tråu bo. - U/SngSinh4ia vå Hå-Thu-O: cu hånh. - U/Sng Kinh-Giåi: cu thit lua, ngl!"a. - U/Sng Thuang-Tru4t, Bl,lch­ Tru~t: cu An tråi 4åo, tråi ly. -U/Sng Thu&ng-San: eu gi~. - U/Sng Ph\l-Tu-, O-Dåu, Thien Hung: cu tuang, nuåe tuang, tåu­ vi-y~u.

U/Sng MAu-Dan-Bi: cu An toi. - U/Sng Bi~t-Giål': cu rau m6ng tai. - UISng Oai- Linh-Tien, Th6 Ph\le-Linh: cu u/Sng trå.

\

ilmg Van 91


.

,

"il

va ÅY xUÅt-hi~n tu IAu trong nhang trang su sång ch6i cua Dång ta! LONG-TUNG SI.!' tAn-lvi cua ch~-"Q ce)ng-sån t\li Dong ÅU va Lian-s6 cn khi~n CSVN An ngu kh6ng yen. T~p-chi C9ng-sån, cO'-quan ly-lu4nva chlnh-trj cua Trung-uO'ng "ang Ce)ng-san Vi~t-nam, s6 434 (2/92) cho "Ang bai phAn-tlch "Vi sao chu-nghia xå-h9i hirn-Ihl{c Dong Au va Lien-xo sftlp-dd?", loay-hoay giåi-thlch long-vong. Truoc nhangbi~n-c6 ddn-d4p '''6, S6ng Tung, tåc-giå bAi båo, ngay tu "llu bAi phåi thu-nh4n: "Irong hOng-ngO nhilng nguo-i cåch-m(mg, khOng phåi khOng co nhilng dao-d9ng vl IU-luting" vA, "nhån-Io(li liln-b9 dang bang­ hoang." ... BAi båo cho rAng, ce)ng-sån Dong ÅU vA Lien-so sVp-4~ vi n6 "tl.!' v4n­ "e)ng" cho ,,~, gi6ng nhu cåc hi~p­ khåch giang-hd tI.!' "oll-n kinh-m~ch rnA ch~t, chu kh6ng do bÅt cu me)t suc ltI~nh nAo tu ben ngoAi. S6ng Tung vi~t: "Nguy-cO' sftlp-dd Iruo-c hil va chu-ylu ro-rang la lti- ben Irong, bdl nguCfn lti- Sl{ sai-/~m chu­ quan. Kl d;ch lti- m{)i phla då Iqi­ dftlng cO'-Mi nay lidn-cong m(lnh­ ml bt)ng m{)i birn-phåp, lam cho chu-nghia xå-h9i nhanh-chong sftlp-dd Lien-xo. Cåc nuo-c xå-Mi chu-nghia Dong Au di Iheo,,11 xe cua Lien-xo cOng då ph(lm nhilng sai-/~m IUO'Tlg-/I( va ch;u h~u-quå IUO'Tlg-Il{. " N6i thea ti~u-thuy~t gia Kim Dung, c<>ng-sån th~-gioi bi t'u hoa ,nh4p rna vi v4n-hAnh kinh-m~ch khong "ung phep, khl-huy~t ngung-tr~, hai thcY ~-tAc khi~n ke "ich thua ca gie)ng cho me)t chucYng S\lm lu6n. ' Ro-rAng nhu vb la cung c6 suc m~nh tu ben ngoAi, thAn ~ng me)t phåt An-hu~, ch~-4e) c~ng-sån moi tieu-vong lu6n, cha ~ tI.!' n6, chAc n6 con ngåp ngåp IAu lAm, måu-me con ,,~ ra nhi!u lAm rnA chuachAc yen.

,,!

dituA'. lang ,

"il

cuolxom Mo (Lang Van) GIÅM-KHÅO

KItM THI-SINH

Nåm 1951 - 1952, CSVN US­ chuc giåi Vån-hQc Ngh~-thu4t lon nMt k~ tu sau Cåch-m~lOg mua thu . 1945. Sau han hai nAm phåt-4~ng, ban t~ chuc nMn "UQ'C 72 t4P thO', 64 cu6n truy~n vA kY-sl.!', 40 vcY kich, 30 bån dich vA 295 bAi håt gui ve dl!' giåi. Ban giåm-khåo gdm Xuån Di~u, TO Hau, Nguy!n Xuån Khoåt, Th~ La, Luu Huu ,Phuoc, Nguy!n Xuån Sanh, Tu M6, Nguy!n Huy TUcYng va Nguy~n Dlnh Thi. Trong danh-såch nhang tåc­ ph'm trung giåi, ve vAn, ngu&i ta tMy c6 cuOn Xung-klch, ti~u­ thu~t cua giåm-khao Nguy!n Dlnh Thi, Chidn-Ihdng Cao-L(zng, kY-sl.!' cua giåm-khåo Nguy~n Huy TucYng. Ve thO', toAn be) thO'-ca khång-chi~n cua giåm-khao Tu M6 "uQ'c chÅm nhÅt. Rdi ~n giai-thucYng VAn-hQc 1954 - 1955, ba 6ng giåm-khåo ' LAng Van 92

u

,X uån Di~u, Nguy~n HuyTUcYngvA HoAi Thanh I~i "o~t giåi. Ba 6ng nAy vua nAm trong ban sO'-khao, vua nAm trong ban chung-khåo, I~i vua gui tåc-pMm dl.!' thi. å nuoc ta ngAy xua, vi~c thi-cu c6 chuy~n åm-mue)i gl b~n trong hay kh6ng, chå mÅY ai dåm n6i chAc, ehu be ngoai vAn phai gia cho nghi~m-chinh. ang quan nAo "uQ'c cu lAm giåm-khåo rna c6 con em "i thi, phåi xin "hdi-ti", khfmg "uQ'c chÅm bai. D~n th&i-4\li Hd Chl Minh, cåc quan vAn-ngh~ dÅm-dui mang tåc­ ph'm cua chlnh mlnh "i dl!' giåi, chång them "hdi-ti", m~t I@.i cu våc

,,!

I~n.

H6a ra nen sinh-ho~t vAn-hQc d-he)i chu-nghia n6 "rl!'c-r6 vA vi-4~i" lA nh& "6. Xua nay, cån-be) I~n bvc "Qc di~n-vAn, toi ch~ nAo nghe "uQ'c tai thl dung l\li tI.!' v~ tay khen-ngQ'i mlnh, rdi ch& he)i-tru&ng v~ tay thea m~t luc ngot ti~ng rdi moi thong-thå "Qc ti~p. H6a ra hlnh-thuc sinh-ho~t tl!'... ngh~-thu4t

u

"il

u


"r/.fC-ra" h~t: tu "gian-khiS rl.!'c-ro" Båo khong e6 sire m~nh nAo tI.!' cho tai "mo-mlm rl.!'c-ro" vA cu6i­ ngoåi låm eho e<>ng-sån SIJP cung "thl1t-blJ.i... rl.!'c-ro"? duqe lå b6 lao, lå tI.!' vui dliu vAo eat Cho du "mo-mlm rl.!'c-ro" vA ~ khoi tr6ng thÅy ehi~e luoi hai "sai-llim rl.!'c-ro", theo båi Mo, thl eua dinh-m~nh, lå bung tai rai båo "wfi tinh-thdn diing-cåm, chiin­ rång kh6ng e6 set danh, lA nhAm dliu khOng mft-moi, khOng giao­ mAt rai båo rAng khOng e6 anh­ sAng m~t trO-i, lå kh6ng thå duqc dilu, khOng bi-quan, khOng chrl­ quan duy y-cM, nhung ngU'o-i cQng­ thl diS tlJ.i thi~u khOng khi ki~u CaIi. ~ k~t-Iu~n, tlJ.p-chl CQng-sån tI.!' \ sån thua-U va phOt-triln hQc­ thuyit Moc - Lenin, khOng ngung an-ui: "Song, vo-i nhung ngU'en tl{ ddi mO-i chinh minh, tin-tU'ang cQng-sån chlin-chinh, Sl{ sl;lp-dd rdng chon-Iy cu6i-cung se thting. " crla chrl-nghia xa-hQi hifn-thl{c a Lien xo va Dong Au sau hO'Tl mliy Trong cåu k~t ghi tr~n, båi bao mU'O'i nam t()nt{li rl{c ra, chl chung k~u-gQi dång vien .ti!p-tl;lc chi!n­ minh mQt dilu: cUQc dliu tranh cho dl1u, danh cho hang rnA kh6ng chu-nghia xa-hQi la gian khd, phuc duqc phep m~t. å dliu cåu, bAi Mo t{lP va lliu dai, khOng thl trimh mo ho-Mo cu danh trån, du khong mHm, sa; lilm va tMt b{li ". ehAc se thAng (khOng chrl-quan duy y-chi); &cu6i cåu, tac-giå tro. llJ.i con b~i." du&ng cu, "tin-tU'ang rdng chOn-ly Cåu tr~n dua ra hai SI.!' ki~n. SI.!' cu6i-cung se thting." Chån-Iy nå o? ki~n thU nhÅt: ehu-nghia xa-hQi Chån-Iy "tl.!' diSi mai ehlnh mlnh", tan-t~i "rl.!'c-ro"; SI.!' ki~n thu hai: moi tim m6c ruQt ra nra-ray, phO'i­ eu<>c dÅu-tranh cho xa-hQi chu­ ph6ng, danh b6ng rai nhet vAo, nghia lå "gian-khiS, "phuc-tlJ.p", khåu llJ.i? "khong th~ tranh mo-mlm, sai-llim DQc h~t bAi Vi sao ... cua t& Mo vå tMt-b~i." Iy-Iu~n cua Dång, qua SI.!' lung ta Tac-giå khong giåi-thlch tlJ.i sao lung tung cua tac-giå, chi tMy niSi vua "r/.fC-ra" llJ.i vua "gian-khiS", b~t mlH m<>t di~m: ro-rAng "loAi "phuc-tlJ.p", "mo-mlm", "sai-llini" ngu&i ti~n-bQ" dang ... bång-hoång! vå "thl1t-b~i"? Phåi chang trong xa­ hQi chu-nghia, cai c6c gl tI.!' n6 cung b~n

dilm

sach

NGIft TRONG MUA XUAN TlJ.p-kY cua Th~ Uy~n, Xuån Thu xul1t-bån tlJ.i Hoa-ky, 1992. Th! Uy~n lå nhå van bi c6ng­ chung phe-blnh n~ng nhl1t & håi­ ngolJ.i, v~ I~p-tru&ng vå quan-ni~m dl1u-tranh cua 6ng. Do~n van trlch­ dAn sau dåy, tI.!' n6 se giåi-thich "tlJ.i sao": "V~y mo t{li tr{lm ngung thu nhlit lou tm ba ngay, toi dii khOng din tham vi tang-si nu; nay nhU' da d/.f­ tru. Ly-do vi tren tu bilo dja­ phU'O'TIg mO-i nMt, toi dii dU'Q'c dQc ' mQt bOi tU'o-ng-thuQt mQt budi I1 ngU'en Vift td-chuc cung vo-i nhau, vi tang nay dii len diln-dan dQc mQt quyit-nghi hay quyit-to-m-thU' chi d6, tuyen-b6 rdng bån thOn cung chU' Ph~t-t'; se s3n-sang ddu tranh ph(Jc-qu6c, I~t-dd b{lo quyln CQng­ sdn, quang-ph(Jc que-hU'O'TIg ben kia biln. "(trang 75). Sach dåy 276 trang gia 12 my­ kim. Li~n-llJ.c: Xuån Thu. MOT DtM eHO THO',

TINH VÅ AM-NH~C

T~p. thO' Trlin Van Nam, D&i xul1t-bån tlJ.i Hoa-ky nam 1991. Trong bAi giai-thi~u MQt dem cho thO', tinh va om-nh{lc, nhA thO' Nguy~n Sa vi~t: "Biln va trO-i, om-nh{lc, que­ hU'O'TIg va tinh-yeu trong thO' Triin Van Nam, qua nhung n6i-tiip ddi . dO-i, qua. nhung khOc bift d{lng thuc, trU'o-c sau, vinh-viln Triin Van Nam ... Nghf-thuQt, trong mQt ph{lm-vi, . chinh la toc-phdm mang ddu lin dQc-doo crla toc-gid. ". Saeh dAy 80 trang gia 8.my-kim, kh6ng in dia-chi li~n-llJ.c.

MOT THOANG TRONG MO' T~p thO', nh~c Nguy~n Tl1n Hung, tac-giå ve bla vA trinh båy, Mi~t Vu&n xul1t-bån tlJ.i Hoa"ky nam 1992. ThO' Nguy~n Tl1n Hung tl.!'-nhi~n

LOng Van 93


nhu n6i, nhlfng eAu n6i vAn-hoa e6 vÅn di~u, dan-giån nhu ve, mOt bAi ve dAn tråi nhieu y-tti, giån-di nhu nhlfng bAi hQc thuOe long trong qu6e-vAn giåo-khoa thu. Tha ehua di ~n toAn-bfch, mA "chl la m9t hin t{lm 41 di tltn toan bich co; thO' 4fch-thl{c ", dung nhu thi-si HA Huyen Chi nMn-d:t trong bAi

u

"Mo. " Nhlfng ea-khue do Nguy~n TÅn Hung tll' ph~ tu tha etla ehlnh anh, tuy dOe di~u nhung e6 ea-dnh. Hoa-Am eua Linh Phuang so,n eho duang-eåm u~n-chuyl!n vA linh-dOng, b~-tue rÅt nhieu eho di~u-thtie etla ea-khue. . Nhln ehung, tO-P tha nhll-e giån di, trang-nhl. Såeh dAy 126 trang, in d~p, giå 8 m~-kim. Li~n-I/Ioe: Mi~t Vuan, P.O. · Box 25321, Winston-Salem, NC 27114-5321, USA.

MQT TRANG DåJ Ttp truy~n eua Phan Thi TrQng Tuy~n, An Ti~m xUÅt-bån t/loi Hoa­

ky nåm 1992.

M9t trang d01 gOm 10 truy~n ngAn mai nhÅteua PhanThj TrQng Tuy~n, e6 dnh-caeh tll' truy~n, kl! I,i quing dai eua tåe-giå tu lue COn lA cO nlf-sinh trung-hQe, bAnggiQng vAn nh~-nhång, h6m-hinh. Vi~t dUQ'e nhu Phan Thj TrQng Tuy~n lå mOt h,nh-phue. Ngoi but eua bå bay-IuQ'n vai nhlfng y-nghi ngO-nghlnh, qua eaeh nhln dai tinh-quåi vA dO IUQ'ng. Såeh dåy 248 trang, giå 1 1 m~­ kim (15 gia-kim). Li~n-I~e: Lång VAn. TRAM HU(JNG H~NH-PHUC T.p truy~n eua HoAng Du ThVY, D,i-Nam xUÅt-bån t~i Hoa-ky nAm 1992. Trong båi B,t eho eu6n Tr~m hU'ong h{lnh-phUc, nhA vAn Nguy~n TÅn Hung vi~t: "Tr~m hU'O'ng

h{lnh-phUc giJm mU'01ba truyfn ngdn th~t dl thU'ong. mU'u; ba d6a hoa c6 suc quyln-ru mudn loa; ong-bU'6m xa gdn. dil ngo; len tu­ t4m-/Ong bao-Ia crla biln.' Hoang lAng Van 94

Du ThIclY. quo mU'01 ba truyfn ngdn t;eu-bilu nay. dil chung-to la m9t nhO van co v6n s6ng rdt diJi-dao va phong-phu v~ m9t tlnh-cdm. KMng r;eng gl tlnh-yeu mo luan cd tlnh m4u-tu. tlnh VQ' chiJng. tlnh b{ln-be. tlnh chom-xom. tlnh diJng hU'ong. tlnh nhlJn-lo{l;.... va tlnh biJng-Mnh ven chil nghia v6i mO' m9ng g;o trang... d~u thoåt ra ngim-nglclt trong vdn-chU'ong crla chj. "

ho,t eOng"dllng, ehlnh-trj,.. Ngoi but etla Nguy~n Thi~u Nhln e6 giå-tri nhAn-bån. NhAn­ v.t etla anh lå nhlfng nguai blnh­ thuang trong xli-hOi, phlln lan s6ng theo khuOn mlu d/loo-dtie A­ dOng, ntng long vai ky-ni~m vA dAn-tOe. Såeh dåy 296 trang, giå 14 m~­ kim. Lien-I,e: Lång VAn.

Såeh dAy 198 trang giå 10 m~­ kim (13 gia-kim). Li~n-I,e: Lång

VIf;T-NAM, 50 NÅM Bt DAu (1940-1990)

VAn.

MQT DOI DANG-DO' T.p truy~n eua Truang Si Luang, tåe-giå xUÅt-bån t,i Hoa­ ky, thång 2.1992. Truang SI Luang sinh nAm 1946, qu~ Quång-trj, lAm båo t,i Såi-gon tu 1969, hi~n lA DoAn truang Hung Ca, ehu-but tuhn båo ThI-gi6i til-i Houston, Texas, Hoa­

kY·

Truy~n eua Truang SI Luang lA nhlfng m4u s6ng thll'e, con nguyen nMng xue-c!Ong etla tåe-giå. Toån t.P glim 9 truy~n ngAn, hoAn-tÅt trong nhieu nåm. Såeh dåy 208 trang giå 10 my­ kim (12 gia-kim), li~n-I,e: Lång

Ghi-nhtn tMi-euOe eua Minh Ky Trlln KhAm, vi~t duai dll-ng t,p but. Tåe-giå Trhn KhAm sinh nAm 1933, t6t-n8hi~p VAn-khoa, Lutt­ khoa vå Qu6e-gia HAnh-ehånh til-i Vi~t-nam. Ong s6ng qua nhieu eånh dai, vA mu6n phai tråi nhlfng dieu di ghi-nhtn dUQ'e trong 50 nAm qua, et! d6ng-g6p th~m mOt ehut tAi-li~u eho eOng-dOng. Såeh dAy 254 trang gia 14 my­ kim. Lien-Ill-c: TrÅn KhAm, P.O. Box 585023, Orlando, FL 32858, USA.

CHÅN-DUNG TH(J LuAN-HOÅN

VAn.

CON

BAO

GlO A DOI

Truy~n dAi eua Nguy~n Thi~u Nhln, Blnh Minh xUÅt-bån til-i Houston, Texas, Hoa-ky, mua xuAn nAm 1992. Nguy~n Thi~u N hAn sinh nAm 1945, nguai Bi~n-hoa, si-quan VNCH, ell'u hl-nbln ehlnh-trj eh~­ dO CSVN, VllQ't bi!n sang Pulau Bidong nAm 1986, djnh-cu t,i Hoa­ ky tu 1987, hi~n eu-ngv t,i San Jose, ti!u-bang California. Con bilo g;ila du; lA tåe ph'm thti hai fua Ong, sau NgU'o-; dan ba

mang tna; tren biln dang. Truy~n mUQ'n b6i-eånh xli-hOi etla nguai tj-nll-n Vi~t-nam t,i Hoa­ ky, vi~t ve nhlfng thay-d~i lan nho trong euOe dai: tlnh-yeu, s6ng ehung, Iy-dj, nghe-nghi~p, sinh­

Tuy!n t.P glim 30 ngu ai vi~t, v! vA ehvp ånh, vi~t v~ tha LuAn Hoån, hote v~ nhlfng ky ni~m vvn vtt vai Ong, do SOng Thu xUÅt bån til-i H'lf ky nAm 1992. M~i nguaie6 mOt trang dAng Anh vA ti!u su et! bio eMng eho giå trj etla lai khen. Bla sau in ånh ehVP tÅt ei cåe con vA cåc ttp såch cua LuAn Hoan, di xUÅt bån hay chua xUÅt bån. Nhu lai "VAo T4p'" ghi ro, dAy khOng phåi lA mOt tåe-ph4m ph~­ blnh vån-hQc, mA lA mOt ttp sach duQ'c thll'e-hi~n et! ky-ni~m 28 nåm tu ngAy LuAn Hoån in ttp tha ttåu ti~n. Dieu c!ång ngll-cnhi~n lå trong khi hi~n nay LuAn Hoån vAn con s6ng vA vAn ti~p tve lAm tha, Chån dung thO' Luån Hoån trOng giOng nhu cuOn såch cuOi cung, g6i ghem mOt vAn-nghi~p, mOt ttai


nguai, v&i bla tru&e trinh-båy theo hlnh-thuc m~t t~m mQ-chf, v&i nhung dong cha trång I~nh-Iung nåm tren nen (fen tang-t6c. Ben trong c6 nhi~u båi nl)ng tinh-eaeh thu-t~e, k~-I~ ky-ni~m rieng-tu~ V~ Luån Hoan, m~t nguai

låm thO' khå quen thu~c (l6i v&i (I~c-giå håi-ngol)i. Lai thO' Ong c:;hO'n-ch~t, h~n-h~u. Nghe thO' Luån Hoan, nguai khOng yeu thO' ciing xuc­ (f~ng, nhu I~c våo tM-gi&i cua ky­ ni~m. D6i v&i m~t ngu ai låm thO' nhu Luån Hoan, mQi lai xung-t\!ng (f~u thua-thai. Saeh dåy 272 trang, gia 12 my­ kim. Lien-I~c: Kinh-D6 ~n-quan, 10600 BeJlaire,Suite 138, Houston, TX 71072, USA. CÅNH V ~C LUNG TROI T~p truy~n vå ky cua Phan L~c Ti~p, Ve; Phi~n (f~ tlJ'a, bla vå ph\!­

bån cua Ve; Dlnh, Tu sach Ke Nua Hoa-ky thång I nAm 1992. Sach g~m 15 truy~n vå ky, vi~t ve nhung m4u chuy~n xåy ra trong m~t thai-c:1~i (få trå thånh lich-su. C6 (fo,n vAn ghi d~u nhang eu~c dnh rm rå, phuc-t,p sau ngAy tan tr~n. C6 (fo,n vAn m6-tå nhang månh (fai phieu-b,c que nguai, tåm-tu triu n~ng m6i hoAi huO'ng kh6ng dut. C6 (fol)n n6i ve tlnh cha, nghia m~. C6 (fo,n n6i v~ (f~t nu&c, que-huO'ng. C6 (lo,n ghi-nMn ~n­ tuerng bu~n-bå eua eu~e (f/Si (fai ... Phan L,c Ti~p (1933, SO'n-tåy), tac-giå cua BO- song. la m~c (SAi­ gon, 1969) (få ehinh-thuc dim but tro I,i sau muai nAm d6c h~t thl gia, tåm-tri vAo c6ng-tåc cuu-giup (f~ng-bao tj-nl)n. Canh V(lC lung trO-; la ~n-ph4m mo (I!u cho lo,t truy~n va ky cua 6ng. Sach dåy ]92 trang gia ]2 my­ kim (] 6 gia-kim). Lien-I~c: Lång Vån. xu~t-bån t~i

MÅNH TROI NHO T~p truy~n ngån da Nguy~n Ngl.!' Blnh, m~t cåy but tre å San Jose, Chi Thåo xu~t-bån t,i Hoa­ ky nåm ]991.

Nguy~n Ngl.!' Blnh la h~i-vien Trung-Tåm Vån But Vi~t-Nam / Båe Cali, thinh-thoång c6 truy~n (fång tren IAng Van. Mdnh tro-i nho g~m ]2 truy~n ngån. Truy~n cua Nguy~n Ngl.!' Binh trong sang, chung-ml.!'e. Tac­ giå chua c6 m~t (ljnh-hu&ng nåo re;-r~t, nhung c6 d~u-v~t cho th~y s! c6 cO'-Mi thanh-c6ng trong lånh­ vl.!'c tåm-Iy xå-hQi, n~u ~p-trung phat-tri~n theo chieu hu&ng nay. Nguy~n Ngl.!' Blnh kha vung-chåi trong qui (fjnh cua mQt s6 ky-thu*t e/S-(fi~n, nhAm vao tinh-ti~t vå tinh­ caeh s6ng (f~ng cung kh6ng khi cua tnly~n. Trong mQt vai truang-herp, phån-ung tåm-Iy nhån-v~t cua anh chua tåch rai giua hai ph!n chu vå khach-th~. Dieu nay thl.!'c-sl.!' lå m~t tro-ng~i khi tåc-giå mu6n ti~n dan t&i lo,i truy~n dåi, dl.!'ng tren m~t eÅu-truc I&n, v&i nhieu nhAn-v~t. VÅn-c:1e, con å SI.!' luy~n-t~p, qua kinh-nghi~m s6ng va vi~t. Mdnh tro-i nho dai 180 trang, 13 truy~n ngån, in (f~p, gia 10 my-kim. Lien-I,c: Lång Van.

NGUY~T R~CH T~p thO' thu ba cua Cung Vii, Lång VAn xuÅt-bån t,i Gia-nå-c:1~i, thång 4.1992. ThO' in tren gi~y hoa tien, ttanh bla cua Va Dlnh, ph\! bån Nguy~n Nh~t Tån, g~m nhang bai thO' m&i cua Cung Vii vi~t trong cac nAm ] 989 trå ve sau. Såch day ] 00 trang, in tuy~t (f~p, giå 10 my-kim (]2 gia-kim)., Lieh­ I,c: Lång Vån.

vm

TOI NGUOI

CHUNG MOT TRÅl TIM .

T~p truy~n vua eua Du Tu u, tu såchvAn-hQc Nhån-chung xu~t­ bån t,i California, Hoa-ky, tranh bla H~ Thånh Duc, ph\1-bån nh,c­ ph/S eua Tran Duy Duc. Såch day 96 trang giå 9 my-kim. Lien-I,e: Lång Vån

QUA CON RAO

DO

Håi-ky vuert bien bAng (fuang bQ

cua Ki~ Hå, tåc-giå tI.!' xuÅt-bån t,i Hoa-ky nAm ]992. Sach c6 9 (trong ] l) chu(yng k~ I~i nhung (fieu tåc-giå (få chung­ ki~n trong ehuy~n hånh-trlnh ] 5 ngay hung-hi~m bång (fu<!ng b~ tu Vi~t-nam sang Thåi, Mng qua lånh­ thlS Cao-mien; va nhang ngay nAm trong tay Kha-me (lo: bi (fånh-(l4p hånh-h~, cu&p-b6c, kham-xet nh\1e-nhå, chung-ki~n cånh (f~ng­ båa bi cucyng-hi~p, (fay-c:1Qa; cånh kh/S å cåc tr~i Non Chan, Northwest 9 o bien-gi&i Thåi­ Mien, Phanatnikhom va Rangist Transit Center å Thai-Ian. Quo ccm bilo du la m~t tai-li~u, s6ng thl.!'C, vi~t bAng m~t giQng vAn m~ch-I~c, tr6i ehåy, kh6ng trau­ ehu6t. MQt cu6n sAch quy (f6i v&i nhung ai mu6n ti~p c~n, tlm-hi~u n~i th6ng-kh/S cua mQt I&p ngu ai (få phåi lieu-Iinh IAn-l~n giaa nAm såu lån (I~n, chju Sl.!' thu-thåch khung-khi~p ~ (f/Si IÅY tl.!'-do. MQt (to,n k~ I~i cånh s6ng cua nguai Vi~t ti-n~n t,i tr,i t~m-tru Non Chan å bien-gi&i Thåi-Mien:

"N(ln håm-hilp xdy ra thuo-ng­ xuyen nhu com bua... . "Tri khOng tha, gia khOng che': chung dung m{Ji cach tan­ nhln nhdt dl cuo-p cua. ChUng danh nguo-i bdng bang sung, cMt dilu nguo-i bdng mac. Ho~c xd sung tung trang dl gilt nguO-; tpp-tht. Ai ch6ng-clf, chUng md b~ng moigan, ho~c Mt leo len cay råi chUng rung cay cha din khi n(ln-nhan hit eim bam duq'c, ro-t xu6ng gåy chOn, bl S{J.

Nhilu nguO-; bi Mt d6n di trong dem. Co kl khOng tru vl. Co m9t liIn, n(ln-nhOn bi bit milt d6n di. Muo-; lam phut sau, m{Ji nguO-; nghe tilng la het, råi tilng sung nd. Sau do, b{Jn linh Para tru l(li vm m9t buång gan dily mau... B{Jn Para cilt gan ngulYi ra thanh tung c~c, xao-ndu, an u6ng, an khOng hit chUng dd ra bia rung... " Såch dåy 406 trang, giå ] 8 my­ kim. Lien-I,e: Kim Hå, ] 0852 Mast Ave., Garden Grove, CA 92643, USA.

IAng Van 95


Toa-so{ln tling bao 49c-giå tling tem

Glh BAO SANG TR~I

CHO Oi)NG BAo Tl N~N

• 15 my-kim (/8 gio-kim) cho m9' n4m /2 sd bao g,}i btJng etuUng Ihuy. • G,}i chi-phiiu v~ Ung V4n, k~m Iheo etjo-chllhdn-nh8n cuo qul vi I(li cac Ir(li li-n(ln u A-ch8u va Au-ch6u. Niu qul vi khong co Ih8n-nh8n, IOO-SO(ln sl ch<,Jn m9' sd etlJng-hao etung ro nh~n bao til chuy~n IOY nhou et(Jc. • Donh-sach I~ng Mo duui etlJy sl et4ng lien-II.IC cho etin sd bao Ihang /2./992, sl bJI et4u n4m Mo mdi. • Qul4lJng-bao nh~n bao m&i khi sJp rtYi Ir(l; ett etinh-cu xin giol-Ihl;u cho loo-so(ln m9' etio-chl moi tIIlranh mil bao.

GlUP TEM GUl BAO

CHO THÅN-NHÅN T ~I

CAC TRM TI-N~N:

(tu-

s6 Xudn Nh6m Thdn uH .hång /2.92)

D.T.N.Thanh (tle) ttna Lt Thi NgQe

SII'O'ng (Thåi-Ian); Nlu)"n Xuin Mal (CA) ttng Soeur Paseale U Thi Trlu (Phi-Iutt­ tAn); O. Tham (BC) ttng PhIJm VAn Huy (Phi-lu4t-tAn); Bul Xuin Hoa ttng Hoång Thi Kim Hue (Thåi-Ian); Trll'aRl Olnh Tuin (MB) ttng TruO'ng Dlnh Ti~n (Nam­ duO'ng); Th'l Vin Trunl Anh (Toronto) ttng VII Ki~u Trinh (MI-lai); Nluyln Thl Trin LI!( (Kanata) Itng lIJi Qu6c Thåi (MI­ lai); BS LlI'anl Tht Ol~p (PQ) ttng Nguyen Thi Thu ThUy (MI-lai); Nluyln Huy Phll'ac (NJ) ttng D~ Thi Dung (MI-lai); Tr.n Nhi (PQ) ttng Phan Thu Hå (Thåi-Ian); U Thanh Nam (MB) ttng Phan TUcYng ·VAn (Phi.lu4t-tAn); Um Hoanl Dunl (CA) ttng Nguyen Vin Thinh (Thåi-Ian); Vil M .... h Hunl (VA) ttna Hoång LuO'ng (Thåi-Ian);

nOC-GIÅ GlUP TEMt TOA SO~N TIM NGUål NH!N (tu-

s6 Xu6n Nhlm Th6n

.u; .hång 1,2.92)

N.T. Khånh H. (Na-uy) ttng Thll'-vien IrIJi Sunaei Besi (Ml-lai); Tr.n Thl HlI'anl (BC) ttng Thu-vien IrI~i Sungei Besi (MI-lai) vå Nguyen Hang Hoåna(Nam-duO'ng);-2 lå m~i kS'); Trin NIU)'In (AB) !tng Boy Seoul Offiee (Phi-lu4t-tAn); M. Loan (CA) ttng Thll'-vien tr,i Sungei Besi (MI-lai); Pholo Um (Toronto) !tng Nguy~n VAn ni (Phi-lu4t-tAn); Nluyln Phll'ac Th,nh

M,

(Ottawa) ttng Ph,m Thi Tuy~t (Mi-lai); Nluyln Vin Th6nl (MA) ttng Nguy~n Vin Thanh (Ml-lai); Um Hu. Quin (BC) ttng Nguy~n Minh Khånh (Ml-lai); Nluyln Thl~n San (VA) ttng Ph,m Vin CII'O'ng (MI-lai); BS VI~I Thll' (PQ) ttng cha 20 dia­ ehi: Nguy!n COng TrU- (Ml-lai); Hoång Thi HII'(Yng (Ml-lai); Hoång Thi Tuy~t Nhung (Ml-lai);· VII Thi ven (MI-lai); Trin Thi Hoång V~n (Ml-lai); Quåeh VAn H~n (Thåi­ lan); V(I Quy nnh (Ml-lai); Huynh M,nh TUng (Ml-lai); Trlin Due Dllng (Ml-lai); D~ Kim Khånh (MI-lai); Trlin VAn Hi!u (Nam-duang); Nguy~n Hang Quang (Thåi­ lan); Twang Hang San (Ml-lai); Dåo QuS'nh Nga (Tiep-khAe); LM Ngu~n Quang Vinh Whi-lu4t-tAn); LM Nguy!n TrQng TlI'cYc (Phi-lu4t-tAn); Nguy!n Thi MS! Lien (Ml-lai); Ph,m XuAn Thanh (Phi-lu4t-tAn); LM Nguy~n Du-e H4u (Thåi-Ian); Hå Nhu Suang (DU-c); Thl..106 NI9c (MA) ttng 4 dia-ehi: Transit Library (Thåi-Ian); HOi NglI'åi Viet Dongrek (Thåi-Ian); Trlin Duy DQ'i (Nam-dll'ang); Phan Nhu Phll'cYe(Thåi­ lan); P. VlI'aRl (NV) ttng Dtng ru LlI'ang (Phi-lutt tAn); Nluy'n 0,1 DlI'anl (Paris) ttng Trlin Hoa Nhl! (Ml-lai); Phan Thl VI~t (Hoa-kS') ttngThll'-vienchua V,n Due (Phi­ lu4t-tAn); Huynh Thuy Phll'qnl (Toronto) ttng VII Hoång (Mil-lai); Nluy'n KMI VI~t (Paris) ttng Nguy~n VAn Khåi (Ml! Lai).

Bing Nb,c::

"Hul, Tr4mNhIJNgdn Thuong" do ca I1

Thanb Hlln viii Trl/Onl SI Luonl

ø... alll .10 eual Le Via nlea.

Moe bing nhfc e6n kam v. rfl c6gl' tri. v\ mte elOO"'" g&n c'c tåc phfm hay nhle Cuå .,...".~. ~!'M. ~ 7"-7"-. 7u..,~ .. • Cu6'n blna nb,e khllnJ tb4 nAo Iblt.. elia e6e b,nytu nb,e viii elin tba Ibltt v41 qut hl/one Vltt Nam.

. D.y (lu tgt cl cåc 1001 BAo-HI~M .C6 thi-trl/ång (lec-bitt cho ngl/ål bi nhl~u I tal-non, hang cD tll'-ch61 . Nhln thl-thllC cha ky & sao y bln chånh (Commlssalre ~ 1',Assermentatlon)

NGUYtN BA nlNH Courtier d'Assurances Aaree

Ung Van 96

( DÅ. PHÅTHÅNH) "M~tDoiDangDIJ"

.

.." trl/ytn Clia Truone SI Luona 86ch dA)' 11i. 100 InDl &14 lA...... inni ahl. C6 b6n'" de tlf...... Gli $10.

(' NlU4iY btn 1lii.&. 06 cHl k'i ella lie" lill l1l'I CIIocl< vlIlIonIV

L _

0nI0r'" dill chI:

BHS lN' 01&1 P.0.80x3OO2111 Arllo,gton, TX71010


MUA BAO DÅI H~N nhanh~

re . nhi~u quy~n-lQ'i khac

PHltU MUA BAO DAl Ht),N HQ, 'chll 161,

t~n:

................................................................................... ..

Dia-chl: ........................ .......................... ................................................ ..

I.-Mua Mo dai h{ln: D~-giå mua båo dAi Il,n nhOn 4uQ'c båo g"i v~ ttn nha. 411Q'C bat 10% khi . mua såch do Ung V6n phåt-hAnh. Xin 4i~n phi!u mua båo. gui kem ngAn. bllU. chi-phi~u v~ t6a-so,n. D~-giå tlli Gia-nl-ct"i trå bång gia-kim. D~-giå tlli Hoa-ky trå bång my-kim. DOc-giå å cåc nllac khåc xin g"i b,lng bllU-phiEu (mandat; postal money order mua t,i bllu-cti~n. trå bång gia-kim) ho~c ngAn-phiEu qu6c-tE (inter­ national money-order. trå bång m'(-kim). Mu6n trå bång chi-phiEu ti~n 4ia­ phuO'ng. xin 4~ t~n ngllai 4"i-dien Ung V6n t'li 4ia-phllO'ng vA g"i v~ 4ia-chi li~n-he. Trong tmang-hQ'p nAy. xin thea giå båo 41 tlnh ra ti~n 4ia-phllO'ng.

Mua ................... nåm, til- s6 ................... k~m

chi-phi~u ............. ............. ..

Chi-phiEu xin 4~: "Ung Vån". 4ia-chi å trang I (Dimg chi-philu: gJi thu thutYng. nin m~t: xin glli bdo-eldm).

PHIEU T~NG, BAO

GlA BAO DAl H~N (mOt nim Il 16, U ei s6 Xuln) Dåo g"i trong nOi-ctia Gia-nil-ct"i. ... 40 gia-kim, th~m $2.8 GST Hoa-ky: .......................... 411ang bO 45 my-kim/ måy bay 55 my-kim Cåc nllac khåc: .................411png thuy 45 m'(-kim (ho~c 54 gia-kim) måy bay: 75 mS/-kim (hotc 90 gia-kim) Nlu ml bJng tiin d/a-phuemg, gJi vi cek viJn-phOng Ung V6n t{li elia­ phuung, xin thea gia sau (s6 ellJu la gia bao elutYng thuy. s6sau la gia båo may bay): Duc 80/ /JO eluc mil: Hoa-Ian 90/150 gulden; Nh~t 7000/12 000 yen; Phap 270/450 quan; Vc 65/110 uc kim.

Qul vi ~ nhOn 4uQ'c s6 håo 411u-ti~n khoång til- 4 tulln (nEu mua båo g"i bång måy bay) tåi 8 tulln (411ang thuY. bO) sau ngAy 4tt mua. Sau tMi-h,n nAy. nEu kh6ng nhin 411Q'C båo, xin cho toa-so,n bi~t etE xem l,i. Mlli 4~-giå dAi h,n ~ c6 mOt mil-s6 ri~ng. in å hång 4l1u nhiln 4ia-chi ngoai phong bl gui båo, xin qul vi cAt nhiln nay etE da,,!h, khi clIn giao-dich våi toa­ so,n (khiEu-n,i, gia-hlln båo, mua såch, 46i 4ia-chi, v.v.) xin gui kem etE tranh nhllm-lAn. Mi-s6 nay glim hai nh6m s6: nh6m s6 thu nhllt lA mll-s6 40c-giå, kh6ng bao gia thay-ct6i; nh6m 56 thu hai lA h',n båo eua qul vi. Thl-dl,l: 4536­ 100. Quf DOc-giå måi, hotc 40c-giå cll vu-a tåi h,n, xin vui long kiEm-soåt nh6m s6 nay .va th6nl-bio nlay. cho toa-so,n mQi Sl!" sai s6t. nEu c6. 2. -DSi elia-ch/: Mlli khi 46i 4ia-,hl, xin båo ngay cho toa-so,n etE trånh mflt Mo. Toa-so"n kh6ng g"i bu cac s6 bi trå v~. Khi båo 4ia-chl mai, xin cho bi~t mil-s6 4~-giå, hotc It, nh't. phåi c6 4ia-chi cll. 3.-Mua Mo cil: Giå båo cll bång giå Mo hien hanh. II'In 4Qc mu6n mua tu- s6 f. xin g"i ti~n cho 8 nAm båo. Toa-so,n ~ g"i mOt luc tu- s6 I cho tåi s6 måi nh't , sau 46 s~ g"i hAng thång cho etEn khi hEt hlln. 4.-&i eliJng bao:

Bai g"i cho Ung ViJn xin 4d-ng g"i cho båo khåc va ngllQ'c l"i. Ngolli trU- tin­ tuc va mOt s6 v'n-cte c6 tinh-cåch kh'n-cJ,p hay 4"u-tranh, toa-solln kh6ng 4Ang båi trung. BAi g"i 4Ang xin 4ånh måy, hotc chcp tay th.t rll:"ng. Dåi kh6ng 4ling kh6ng trå l,i du c6 kem tem. Qul vi c6 bAi 4ling båo ~ nh.n 411Q'C båo bi~u. nhu.n but hay quå vAn-nghe, tuy muc 40 46ng-g6p. 5.-Qudng-cao: C6 hai 10/li quång-cåO tr!n Ung V4n: quång-cåo qu6c-tE (4i kh4p nO'i. kE cå Toronto) vå quång-cåo 4ia-phllO'ng (Toronto). Giå bi~u åp-dl,lng chung cho quång-cåo va chuc t"lOg cå nhAn (chuc mll-ng, chia bulln, cåo-ph6 ... ) tun "n-bån qu6c-t~ nhll sau: I trang 200$; 1/2 trang 110$; 1/4 trang (t6i-thiEu): 60S. CåccO'­ så ngoai Toronto, xin gui chi-phi~u kem thea mAu quång-cåo. Toa-solln ~ glli !tng ta båo c6 4ling mAu quång-cåo hay chuc tl,lng. 6.-Bdn quyin: Tlit ca bAi vå. trailh ånh. quang-cao 4Ang tr~n Ung ViJn thuOc quy~n så-hllu cua Ungvan of Can!1da Inc. Quy~n nay cti 411Q'C 4Ang b, 411O'ng nhien t,i Thll­ Vien Qu!lc·Gia Gill·ni'(!~i. HOi 8io- V~ Tåc-.Quy~n Hoa-Kyva T6· Chuc DAng­ BO Tåc-Quy!n Qu6c-n (lCPA): Mu6n trlch 4ling, xin lien-I,c: tmåc våi toa~ so,n Ung V6n vA phåi 411Q'C thoa-thu.n bAng thll.

Tlli mu6n mua .................. nlim Mo,

k~

td- s6: ........................................ .

etE ttng cho: ..................................................................... ........... :........... ..

Dia-chl: ............................. ................... .,.................................................. ,

Xin ghi: "Do .......................................... ......... ................................. t~ng" K~m

theo 4Ay lå

chi-phi~u: ...............S. 4~

va gui: "Ung Vlin"

VAN-PHONG "LANG VAN" OIA-PHlIONG: VP "LANG VAN" Au CHA U: Association Culturelle Loi 1901 . Dpi-difn tpi Anh-qu6c: Hoåi Chåu lAng V4n (Vil/age Litteraire): B~ch Thåi Hå

7 B-I rue de Rethondes

95100 Argenteuil, Franee

DT: 34-/0-26-46 . Dpi-dirn tpi Duc-qu6c: Ngo Viet Dung Postfach 104122

4600 Dortmund I Germany

DT: 656-949 . Dpi-difn tpi Hoa-Ian;

19 Abdale Rd. London W 12 7ER

England

VP "LANG VAN" UC-CHAU:

Phljm Quang NgQc

P.O. Box 198

. Lakemba. NSW 2195 Australia DT: (02) 758-233/

VP LANG VAN A CHAu: Dl> Thong Minh

Hd Thj Chi~n Lijister 77 1628 Am-Hoorn-NH Holland

T 140 Tokyo-To Shinagawa-Ku Yashio 5-12-69-115 Japan

DT: 02290-3/666

DT: (03) 799-/763

GlA BitU QUÅNG-CAO TRtN AN-BAN CANADA: Bill' sau (hai måu): .......... .. ............................ 300.00 gia-kim l

Bia trong (tnr6c, ho~c sau): ........................ 200.00 gia-kim

Trang-trong: .... ................................ ... .......... .120.00 gia-kim

Nila trang: .................................................... 80.00 gia-kim

1/3 trang: .......................... ...................... ...... 60.00 gia-kim

1/4 trang: ...................................................... 40.00 gia-kim

1/-8 trang: ...................................................... 25.00 gia-kim

I)ÅNG DAl H~N

co GlA I)~C.BIU

TRiN AN BAN QU6C-Tl(G6M cA CANtlDA) Nguyi!n trang trong: ......................................... 200 my-kim

Nila trapg: .................. .............. ................ ...... 110 my-kim

1/4 trang (t6i-thi~u): .......................................... 60 my-kim

Ung Van 97


BS HUYNH H(tU CU-U, CA ­ DA nh4n dtrQ'c Mu-u nam ngo6;, cam an Ong lang, s~ dAng. Kfnh.

~ 1 •

thu tli· tin l{li •

Nguy~n

HuO'ng phl,l-tråch

Nh. vin AN KHI:, Ph6p - Xin

d~ng y ~ KhOm Chf hoa 40 trong

cuOn sau. Toa so,n dang chudn bi len khuOn t~p UT';' Kh6m lun ra C6n 4åo. "Dåy chi lå ten t,m ~ ti~n gQi; xin Ong cho bi~t nhan d~ chfnh tM·c. Kfnh. Onl NGVV V~N LVM, CA­ Ong ghi t~n lå "Ng\lY V,n Lym" må NH cu dQC la "Nguy!n VAn Liem", khOng bi~t c6 dung khOng? C6 ngtrai båo lAng VtJn lå "båo H.O.", "dån H.O. må vå dtrQ'c thl me ch~t". C6 ngtrai khåc l,i båo, båo lAng Van trong ntråc r't dÅt giå, m~i ta lQt vao tri giå bAng cå mOt thång ltrO'ng. DOi våi toa so,n, d6 la lai khen dång quy nhÅt. Xin ti~p t\lC cung nhau giu cåi "khOng khf que htrO'ng" 'y cho ta båo. Kfnh. Onl NGUVtN KHOI VIf;T, Paris - DA nMn dtrQ'c bai vAn vin, va ti~n tem gu-i båo cho cåc tr,i ti n,n, cåm an Ong. Mong c6 dip g4p Ong. Klnh. Thl si PHAN THINH, Monterey - ChO'i bonsa;, hAm cåy thl d~, hAm hoa va tråi måi kh6. Thi si giu cho tråi quyt chi to bAng ng6n .tay, quå la ky cOng; nAm tåi thu- hAm cho n6 chi to bAng diu daa xem sao. Mong s~ c6 dip thAm kho "d~ g~ ti hon" cua anh. RO lå "hCJn thO' lUn, v(ln v~t 4iu ,hu nho", phåi khOng? Onl Vlf;T BANG, MN - Ong NH bi nhim la le NH nen quen r~i; nhi~u ngtrai con båa la nay con cung db han le nua (10', chu khOng phåi hra). Ve såch ca in trtråc 1975, Lång y~n tåm, nhi~u lin

lAng Van 98

Anh PH~M QUANG NGQC, tJ'c - Anh em muOn anh gånh våc, thl cu gånh våc, dung... bo chltoy. Giup dtrQ'c anh vi~c gl, toa S0lton sln sang. Cåm an anh dA lo chu dåo vi~c lang ~n d6. ThAn.

VAn khOng tåi bån, vl dA c6 nhi~u nha låm cOng vi~c nay. Xin Ong li!n l,c våi D,i Nam, P.O. Box 4279, Glendale,· CA 91202, USA. Lång VAn va D,i Nam trao d~i såch ~ phåt hanh, n~n Ong giao cho nha nao cang th~. ~ tåc pbdm måi, xin Ong gu-i v~ toa so,n mOt bån ph6ng ånh (copy), NH s~ dQC va tra lai ngay. Klnh. Anh LI: CAPONE, LA - Ky dy NH "I~p cOng", håt t6c Ong phi cOng hai kY. B~p M~p cang ti~p tay "ven 6t" cåi k~t l~n dung ch~ cua n6. Vh la b,n ta nQ' nin toa s0lton nhi~u lÅm nhe. Thång 7 sang Ottawa hQp D,i hOi, khOng ghe Toronto ~ dAi dAng nhau thl khOng dtrQ'c dau. C6 muOn ra mAt d~ng-bao thl cho bi~t ngay ~ sÅP­ x~p. Gu-i th4t gÅp cåc d0lton XA C k~. Toa so,n sAp "hanh quån" xa. TMn. Onl HoAI NAM, VA - DA nh4n dtrQ'c hai bai thO', cam an Ong. Cha xem t4p bån thåo. Kfnh. Onl LUONG THt NAM, CA - DA nh~n dtrQ'c cåc bån minh ho, cho bai con rOi. R't thu vi, s~ dAng. Klnh. Thl si HOAI VIf;T, Paris - Xin gu-i dQ't I, 50 cuOn lAng xU'a phd ca Ill. Xin gu-i g6i nho, chen chtt, n~u bla såch khOng bQc lång, xin 16t mOt ta gi'y trAng giua hai cuOn såch, cho båt hong. Onl NGUVtN MINH KHANH Mi Lal- DA nh4n dtrQ'c, mCJ lue nI}a dim r't ly thu, s~ dAng. S~ gu-i båo ttng Ong. Klnh.

Qu',

Onl BOl MV, Montrea. - Cåm an Ong v~ 5\1 ti~p tay. Anh em toa S0lton tham khåo cåc tai li~u Ong gu-i r't kY. Xin ti~p t\lC d6ng g6p. Kfnh. Onl BOl TRQNG VIf;T, LA ­ Toa so,o dA chudn bi xong bai va­ cho Van xa hai sO v~ va Hoang ChtrO'ns va Ca dao, ch4m tay vl thi~u ngtrai. S~ cO gAng h~t suc ~ khoi ph\l long Ong va b,n dQc bOn phtrO'ng. Kfnh. PHAN HOANG, CA - Cåm an em v~ bai thO', dA khå, du chtra dtrQ'c. GAng I~n! Nh. Tvanl s6THANH HÅl, Florida - C\I BC kfnh gu-i lai ~ an ti~n sinh v~ lai chuc nt vi~t tr~n ta gi'y 1000 my kim, va my y ttng kMng mOt bai giåi doån m~nh 50. C\I di "tri thien m~nh" r~i n~n 5\1 an nguy, sOngch~t khOngcon b4n long nua. Xin da tlto. Kfnh chuc tien sinh thån tåm thtrang lltoc. Onl LANG TRAN, Bonn - DA nh4n dtrQ'c 80 duc mA, cåm an Ong lang dA "bly" dtrQ'c "con CQP trung thanh." Di gu-i såch SMNC cho Ong, va såch rieng cho bA. Khi nao Ong lang cin såch, cu åi mOt ti~ng, bÅt cu cuOn nAo. ~p than, nq ån tlnh ngåy cång ch6ng chÅt, c6 dip dåp l~ lå hoan hl lAm rOi, sao h~i "x6t',? TMn kfnh. Anh vO NAM, Dlte: - Hi~n lang vin c6 l~ xdt bån hi) såch cho cåc tåc giå t\1lo dtrQ'c ti~n in. C6 hai cåch: - Cåch I, cho lang mtrQ'n vOn ~ in, in xong, hoan Ifi vOn cho tåc giå trong vong 12 thång, va trå tåc quy~n trong 24 thång.


- Cåch Il, lang xuÅt bån va phåt hanh h", ba thång tinh , s~ mQt llin. Toa so,n s! <tQC va trå lai chi ti~t \ trong vong 30 ngay sau khi nh4,n <tuQ'c bån thåo. Kinh. Anh TRAN DUC Dtl'NG. Mi lai - Anb. chj em ben tr~i vi~t thu chuc nt, cho bi~t dnh hinh Mn tr,i la quy r6i, <tung giH thi~p. S\.f t6n kem cua quyanh chj, v6n <tang thi~u th6n mQi b~; cang khi~n NH åy nåy them! VAn gui båo <t~u, vå <tan~ "rå" I,i, t6 chuc tMm cåc <tuang dåy tu; c6 tin cåc 6ng buu <ti~n Må Lai vå MRCS/TMS thi cling tin ... phlin nao th6i. Thån. Thl si XUAN TUOC. CO ­ Colorado cao c6 mÅY ngan b" rna thång nåo xe håo cling i ,ch lea måi mai tai nO'i, th4t t~! Mong c6 djp ghe thåm C\l. Kinh. NGUYtN ESCONDIDOS. Tay Ban Nha - Sau <tåy lå <to,n thu

chåu nM NH "n6i vai b~n <1QC" Limg Van:

"Chou ten la Nguyln Eseondidos;

rui VN nam 1983 d1n nay la 9 nam

, rlJi. Xa que huemg lou nam ehau nhO- qua. McJi ngay eoi TV va· 4{Je Mo, chåu thdy Lien-sa va eac nuo-c Dang Au 4~u ccfi mcf. Chl co VN va TC quo li chua chju mcf. Chåu sdt rUQt quo. Chåu uo-c ao so-m trcf v~ que huemg. NguO-; ViØt cf håi ngo{li chia re quo, chua ehju 40an klt, cht1c minh kho trO- v~ ph(4c qudc. VN ch4c khOng thl tI{ nhien thay 4di mo phåi co n9i ehiln nhu Nam Tu. Trung CQng m{lnh quo. VC l{li dl{a thl Trung C()ng. VC cho ngo{li bang bdt hit ca cua VN. nhu. vQy cac ngu phu VN se 40i. Chåu tMy cac nuo-c van minh viØn trQ'cho VN hoai. chåu tue CtlC nuo-c van minh qua. Lam sao .bOy giO-, eae Mc oi?" D~t <tuQ'c vÅn <t~, lå <tå tai gln cåu trå lai. Dillan hay nho, <t~u lå thånh vien cua c"ng <t6ng, chåu thu t\}' mlnh dm cåu trå lO-i xem!

THACH

KlEM

~~

TlI ilNH

Onl LI: HUY PHU(JNG. HU'ang Cina - Cim O'n 6ng v~ S\.f eim th6ng sAu xa. Xin ti~p t\lC chungsuc. Kinh. . Ona PHAN VÅN Qum. Tha1 Lan - Thinh thoång toa so,n s! gu-i cho ang m"t g6i såch båo <1! , <tQc cho qua 9 nåm til. Trong thu, kh6ng thÅy n6i ly do t,i sao 6ng bj k~t ån, va c6 nguo-i Vi~t nåo khåc trong nhå til Chonburi vai 6ng kh6ng? Chue 6ng khoe m,nh. Chin olm qua etlng nhanh (e"ng <t6ng håi ngo\li mai d6 må di tlf luu dåy 17 nåm r6il). Tr6ng tin. Ona HCD. AB - Di nh4,n duQ'c chi phi~u thay th~. Cåi chi phi~u cua 6ng qUå "kh6ng phii lå d6 giå", nhung 6ng quen ky thåc ti~n våo kjp luc nen toa so,n bj ph~t låy. D6 lå ly do ~i sao NH yeu cliu 6ng ky chj'phi~u khåe, c"ng th~m ti~n ph,t cua nhå bång. Onl

I) VV.

VA -

Ong nh4,n

lJå phat-hanh khdp noi: •

Cu6n I, Il va II~

m6i cu6n 350 trang

gia 15 my-kim (18 gia-kim)

Hdl TAl CAC NHA SACH, HO.s;C GUl CHI-PH/CU

vg:

LANG VAN , P.O. Box 3 JO, Stn. "W", Toronto,Ontario M6M 589 Canada

, Lang Van 99


dtrqc båo dai h/l.n do thån nhin mua bi~u, nay h/l.n båo di h~t, 6ng mu6n toa SO/l.n vi~t thtr hoi n~trai bi~u "c6 mu6n 'bi~u Olja kh6ng?" N~u 6ng .con thich dQC, va mu6n dtrqc bi~u nua, d~ nghi 6ng vi~t thU' hoi trlJ'c ti~p ngU'ai ta. N~u thiy kh6 n6i, thl hotc la 6ng tlJ' tåi h/l.n I'y, hotc lå '" th6i v.y. Thl li HUtNH ulu NG~N, CA - Di nh4n dU'qc båi tha måi. Anh ngAt cAu bi hi!m quå, kh6ng ti~n bAt d~c giå chai puzzle vAn chU'ang. D~ nghi anh x~p I/l.i the o "tr4t tlJ' måi", n~r:t chång? Trong 8 nåm, båo cua anh bi trå v~ 12 lin, tMm m~t lin d~i dia chi må kh6ng båo, hotc båo tr~ nua, NH s! d! anh ra s/l.p båo dQc... nha. Thån. Blm SHAWN LEE, Otta"a ­ Toa s0/l.n kh6ng c6 dia chi b/l.n hoi. R't tik Sil e6 DIE;u BÅN, TX - Str c6 kh6ng nh4n dtrqc båo ·tu thång 2.92, vi h~n båo cua Str c6 tåi s6 89 lå h~t. N~u di tåi h~n må vAn kh6ng nh4n dtrqc båo, xin Str c6 cho bi~t d! ki!m soåt I~i. Klnh. Ba NGUvtN Hd~N, Florida Giå båo gui bing måy bay hi~n gia la 55 my kim; ba gui 50MK, s! nh.n dtrqc I1 s6. Kh6ng th'y chi-phi~u cho cu6n DMQXT. Tien mua såch xin gui ri~ng, toa so~n kh6ng ti~n tru våo tien båo, låm xåo tr~n s~ såch. Onl TRUM, Salem - Di nh4n dU'qc t4p tha nh/l.c cung cåi thtr "håm he". Ong Trum c6 quyen n~i gi4n khi bi "xåt xå-Mng", nhU'ng vAn c6ng nMn toa SO/l.n "kh6ng n6i gl b4y" lå c6ng bAng lAm ri5i. ve IUQ'ng, 6ng Trum låm coi dU'qc lAm ri5i, bAy gia phåi lo "o" phln ph6m di chtt. ThAn. Onl vO BÅNG D)NH, KS ­ lAm, nhU'ng chU'a ti~n ph~ bi~n trong thai gian nåy, lue rna hai ben ghlm nhau tung ti, mong khai thåe mQi sa hå d! tranh thu quln chung. V'n d~ vi~t dU'a ra

Truy~n BB2 "tåi"

ilmg Van 100

r't kheo, r't ky, nhtrng 'vAn c6 th~ bi trlch do~n bo båt rlJi xuy~n t~c 16i th6i. Xin giu I~i It IAu, tien han. Kinh.

tren vai rill nhi~u bia 4(11... " Sao anh kh6ng vi~t m~t cåi truy~n, ghi IlJi nhung "vui buOn nghe nghi~p" nhi? Thån.

EM Bt BA V, Dlle - Di dQc ky thtr cua "em be", s! d! y SlJ' phån b6 giua "nui" vå "chu6ng" (thu4n ly thl bao gia nui cilng "m4p" han chu6ng, dung c6 lo!). R't IÅY låm ti~c ve V\l "em be" kh6ng khoåi låm "nha van cua ,udi Ihu" bAng nhå vAn cua ... cåc tu~i khåc. Tu~i tha Vi~t Nam bao gia cilng chju thi~t thoi, ai cang ham lo chuyen ngU'ai lån h~t! V\I "chuy!n hi5 sa" hay mua såeh t4ng d~c giå, sao ctlng dU'qc. N~u "em be" kh6ng ehju må r~ng x6m mAng låm h.u phU'ang thl khOng nen dtra cåc em len tu~n d4u, t~i

DUONG KIM, Na-uy - NH "dtc cåch" cho Kim gQi bing "c6", m4c du NH gQi nu si Nguy~n Thj Vinh, bA ngo~i cua Kim, bAng chj. Kh6ng phåi d~c cåch cho Kim, må lå d4c cåch cho chlnh mlnh: chi cåch xa cåi tu~i tre cua Kim c6 ... chut xlu thOi. Cåm an Kim dl nh4n lai låm d~i dien Ung Vån t/l.i Na Uy, thay cho anh Nguy~n VAn Dåm dl sang lJc. S! c6 thtr ri~ng bAn sAu våo c6ng vi~c. Thån.

nghi~p!

Anh PHUONG T ÅN, Phi Lu~t Tin - Ai båo anh "nhå vAn NNN lå m~t vi linh m\lC" v4Y? Ong N. lå m~t ngU'ai Vi~t Nain blnh thtrang nhtr mQi ngtrai Viet Nam khåc, nghia lå y~u chu~ng cåi d~p va tlJ' do; vi~t v~ cåi du d! låm n~i rO cåi d~p, vå vi~t d! båo v~ tlJ' do. Ba KIM HA, CA - Di nh4n dU'qc vå giåi thi~u Quo cun 'båo dii. T4p tAi li~u tMt khung khi~p! ' , B~p M4p dung lå nhAn v4t bå hoi, hi5i 25 nåm v~ tmåc. Lt MINH TUAN, CA - Ta båo "d U"', lå båo bi~u them vi e6 dång tha em, em ctt dung c~ d~ng cho b~n be. Thlli TuE; NGA, OR - Cåm an chj v~ 10 cu6n Chi~u ph6 måy cho Giåi VHNT Ung Vån 91-92. Di chuy!n båo ve dja chi Oregon. Kinh. Thlsi BHT, CA - NH r't thlch dOlJn thU' s6ng thlJ'c tå cu~c dai "khOng thlfc" cua anh: "vin 4i lam cho.... IUO'rIg dU u6ng bia. hUI Ihu6c. 4d x6ng... Cong vif c la khuyen nguo-i la 4ung u6ng ruQ'U bua bili. M&i ngay 4i 4du nay 4du kia thuyll trinh nhu vrI. khuyen båo. xin chl1 ky va lam bao CaD /en

Anh kMa XUÅN, Montreal Nghe b/l.n be ben 'y måch rAng, anh kh6a dang hl h\lc dånh måy cåi truyen mO-i vi~t xong trong nhung ngåy di ... thi! HU' quå, vi~t tmåc, hay sau khi thi? Chuc anh so-m nMn dU'qc tin vui tu tmang thi. Thån. Anh MAI TRI PHVC, Mi Lai - N~u anh mu6n lien I~c våi cåc 6ng th4y cil (c6 t~n trong danh såch ban bi~n t4p), ctt vi~t thU', NH s! chuy!n, dung ng4nng~i. Di nh.n dU'qc cåc båi tha anh gUi, xin ti~p­ t\lc. Anh HOANG MINH TRI, MO - Dl nh4n IlJi dU'qc cåc ta båo gui dU' do Sl!' nh4m IAn hO sa. V~ sau, n~u c6 dU', xin anh giu l'y, c~ dOng cho blJn be, chi c4n båo cho NH bi~t d! di~u chinh hO sa, dung gui cå dp båo ve cho t6n kem. Kinh. Anh TRAN v) DÅN, B,ehDlu nh4n dtrqc 7 båi tha. B4n biu quå, trong toa so~n it ai vi~t dU'Q'c thU' rieng. Lu4t le t~i cåc tr/l.i tu ti nlJn (delenlion cemre) chi cho nh4n thU', kh6ng cho nMn båo, du gui rieng tung tO-, NH kh6ng e6 cåch nåo gui båo rieng cho anh dU'qc. Xin gAng tlm dQc trong trlJL Hång thång, thOng tln vien toa SOlJn deu bl m.t chuy!n båo våo tr~i cho dOng båo dQe.

- DI

C" LANG NHÅN, Anh Qu6e­


nh~n

Da

c1irqc

c1o~n

sua cho båi

HSQM. Toa so~n c1ang c6 gAng

tAng t6c c1c), ~ trinh lång cu6n såch sam han. Xin CI,I mc)t cåi ånh mai . nhÅt, bån t6m tAt vAn nghiep, toa so~n c6 th~ tl!' låm c1uqc. Kinh. VlNH HAO, CA - Cåc båi dl!' thi tu trQng nu&c gui ra c1eu nMn c1uqc vå ghi våo h~ sa cå, yen tårn. Nghe n6i khi em xu6ng nui, c6 dåt theo mc)t nång tien, c1ung khe'>ng? Tre'>ng tin. Nli si .VAN NUONG, Ph.p ­ Da nh~n c1uqc tien tem cho cåc s6 båo t~ng CMN, chi cå chu c1åo quå! Cåm an chi v~ cAi ånh. Cay chanh Dordogne sai tråi nhu th~, At nha c6 bån tay CI,I ngo~i sAn s6c. Sai tråi quå nhi~u khi ciing ... kMng t6t. Phåi chi cåi cay Mt c1i m"t lå, mc)t quå, NH' c1a tre'>ng c1uqc trQn v~n te'>n nhan cua bå chi! Kinh. H<»c gii THAI VAN KItM, Paris - Båi ve Tchya, xin båc tuy nghi. Toa so~n kMng c1jnh thl!'c hien chu c1e c16, it nMt trong våi nAm sAp t&i. Kinh. Anh D~ CUåNG, AR - Chang diing si Da Cuang than c1i tim mon cå g6t giåy, nay mai dnh ca ~åt g~p con nglfa v/mg c1ang nMn nha g~m co trong lAng vAn. Quå lå ca duyen! Då chu~n thu cho anh NP. Chuc anh nhu nguyen . . Onl NG. DUC QUAN, Montreal - Tru&c c1ay LAng Van c1a c1Ang mc)t s6 c1ia chi c1~ c1~ng bao tl!' tay chuyln lua vi que huO'ng, khe'>ng nh& c1Ang O- s6 nAo. Ong c6 th~ gui Mo LAng Van vi cac

cO'

quan sau dfJy:

- Bdo Tudi

Tre

161 Ly Chfnh ThAng Q~n 3, TP/HCM Vietnam -

Cåu-lI;\c-b~ KHXH

. 53 Nguy!n Du, Hå-n~i Vietnam

- Båo Di~n-årih VN 65 TrAn HU'ng DI;\o, Hå-n~i

Vietnam

.

Båo LAng Van trong nu&c giå rÅt

cao, cho du cang an ki~m duyet c6 . Thanh, Duang Kim, Khi~t Minh, Huynh Huu Cuu, Nguy~n Minh tieh thu, eling mang bån len ra Khanh, Bui Huu Tri, ThAi Van ngoåi ~ IÅY tien chu- kMng bao gia Ki~m, Huy Tu, Lå Mc)ng Thuang huy c1i, r6t CI,lC Mo vAn t&i tay nguai c1Qc. Cåm an sl!' ti~p sU-c cua . (2), Bang Dinh, Vii Nam, Bui My. e'>ng. Kinh. THO: Quynh Vien (4), Nguyen Khanh, Huy Tu (2), D~ng Van . Anh NGUY!N TU, Sydney ­ Giai, Trieu Hoa D~i, Khi~t Minh Då gui thu rieng eho anh ve VI,I in (2), Khai Vi~t, H~ Ong (6), V~n såch. SAp chu xong, xin anh gui cho Giå, Huy Phuang (8), Nguy!n Van mc)t bån phl,l ~ c1Qc qua cho bi~t, NgQe, H~ Cang Tam (3), Huynh n~u tMy ch g6p y, se g6p mc)t cach Li!u Ng~n, Nghia Lan Nhån, Phan thång thAn. Mong ti~p sU-c anh Thinh(2), Minh TUÅn (2), Cao c1uqc it nhieu, c1Qc thu thÅy... thåm HoAng Nhån, Nguy!n Tu (10), Le qua! Thån. Thj Y (5), VO Y NgQc, Phan Hoång, Ong Bin XUAN IlANG, IL Thuy San (2), H.M. Nhal\, Hoåi Cåm an ang v~ c1o~p g6p y ve con Vi~t, Ph~m Quang NgQc (4), Mai cå cu6ng, se c1Ang trong ky t&i. Tri Phuc (4), Hoang Vi~t Thi (3), Kinh. T.T. May Tren Ngån (3), Thuy Vii Anh NGUY!N M~NH D~N, (2), B.H . T,Ph~m Quang Trung (2), Mi Lai - Då "tåi ph6i tri" cAc bai Vi Dan' (7), Hoå Trån (2), Thuy tha anh n6i trong thu. Xin anh yen Trang, Nguy!n BA Dinh, Anh H~ tårn. Kinh. (3), Truang Xuan Dåo M~nh D~t, Hoåi Nam (2), Trån VÅn L~. Ong NGUY!N THANH, Brisbane - Cåm an ang ve bai Rdn TRANH: Nguyen Khai, Ba BuL mai g®t vå lai khich-Ie Åm Ap. BAI sE DANG Kinh. Anh NGO DU TRUNG, TX ­ xet cua anh ve hai nhan v~t ÅY rÅt gån v&i Sl!' th~t. Tre'>ng sång tåc mai. Thån. . Nh~n

Anh NGUY!N VAN THONG, MA - Da gui bao cho c1~i ly Dang Phuang, n~u vAn kh6ng nh4n c1uqc, xin cho bi~t. Kinh. GS vO NGQC DiNH, CA ­ NH Då chuy~n bao t&i hai c1ia chi thåy yeu cåu, vA mc)t g6i båo "clS c:ft)ng" cho thåy. Kinh. H<»a si NGUY!N D~I GlANG, Seattle - Da nMn c1uqe xÅp tranh anh gui. Xin c1a t~ . LI: THJ NGQC SUONG, Th.i Lan - Då nh4n c1uqc tr~y~n c1åu tien ba guL Se gui bao t~ng, xin ti~p ,tvc: Kinh. BAI NH~N DUqC VAN: Luang Th~ Nam, Nguyen Phong (2), Hua Hoånh, Hoång Lan, Nguy!n Van TMng, Nguy!n

VAN: Mu u namngoai (HHC), Niem tin, NgQc sang trong hoa sen (NP), T~o dl!'ng video con r6.i (L TN), Cuc)c kho-i nghia muai tam than vuan tråu (HH), RAn hIS c1Åt vA rån mai gåm (NT), Hai Bå Trung (TVK), Qu~t m~ luc nua c1em (NMK), Tinh nghJa vq ch~ng theo ' tl,lC ngu ca dao (LMT). THO: Hoa c1åo ky ni~m (TVL), BO-i vL (TT), Thu phong (BHT), Hu, Nghi dnh (HVT), Nghin sau, ' L6i xua, Coi bl,li, Em bi~t eho tai (PQN), Nai bu~n vien soi (CHN), Can s6t vång da, Dåp s6, nt tren xu nguai, Chieu Mm.. (NT), Sang :tua (MT), MÅY nlH uu tu, M1{y lai ca dao (PT), Ru con (HP), Xin h~n nhau O- tr~m cu6i cung (KM), Chuyen eu (THD), Con c6 lån nao (NK), Chuy~n thang tu (VG), N6i v&i dong sang (HMN); Thoang . ch6e, Ve'> thuang, Ve'> minh, Hu åo,

Me Ic), Dinh såu (HO), Quang

Trung chi kinh,Van ånh h~ tri (TS).

TRANH: Ba Bui, Nguyen KhaL LAng Van JOl


Thlin-hQc, Nguy!n Hllu 8.S0MK-II.SO

tin ... sllch

A Q.

Truy~n

Vi nhu-clu e6ns-tk, toa-aotn eln tt.,..truns ~ JtS ti~ Idn, bAns

each hån b6,f mOt ,6 .01'1 mm lA. m6i v~ Yl $kb tbn kbOiyfi aiå d.c­ bitt cha 4OC"siå b6n phuans. Quf 4~c-siå da. h,n att n\~ aaeh tron. th6'i-htn:

tg. 25.3.92 ... 3.'.92 f)Oc~siA dål

Ki~t

*

.

tIrnrc bd1 htn mua tr6n $00 mS"-ldm (ho6e sia-kim - aiA dl tru

phln trim), 4uqc bett 3OH,xin Sdi chi-phi'u k~m tbeo eac t\fa såch mu6n mua. DOe-aiA ·ffi Gia-nl-4ti. Jloa-ky, Anh-qu6c c6 th~ trA bAns Chl-pbih (pel1Onal/businua cheque/check); «Oe-siA tf,i eac nu6c khåc xln trå bAnS h6i-phih (bank..(fraft), nøAn-phi~u qu6c-tE (international money-order) hote buu-pbi'u (postal money-order). N'u ,Ili ti~n mtt. xio duns thu bAo-d'm.

djch, Giån Chi

6MK-8GK AI-C~P HUYlN-Bt Thlin-hQc, Nguy!n Hllu Ki~t 8.S0MK-11.50GK AM NH~C VIf;T NAM Bien-khåo, Trlin Quang Håi 2SMK-32GK ANH EM KlfN VANG Truy~n dåi, Dinh Ti~n Luy~n IOMK-13GK AN KHt TRÅ v ANG Truy~n thi~u-nhi, Cung va 4MK-S.SOGK AN LOC ANH D()NG Tåi-Ii~u

Thu-tu" Chi-p,hi'u xm 4~ vl SU-i vi:

6MK-8GK ANGKOR, ot THllN ot THtCH Bien-khåo, Le HlI'ang 8MK-IO.SOGK ANH HtlNG L1NH NAM (4 euan)

Truy~n dåi då-su Vi~t-n~m, Yen Tu Cll'­

si

48MK-62GK .

LÅNG VIN P.O. Box 310. Station " r Toronto, Ontario M6M 5B9 canada

THU-MUC

• lang van 1992

(eHi DÅNG MOT LAN TRONG' NÅM 1992)

ANH PHAI S6NG

ngAn, Khåi HlI'ng vå Nhlh Linh

6MK-8GK .

Truy~n

ANH VAN HAI.HUåc Ki~n-thlic ph~-thOng, Cao Hli'u Huin 8MK-IO.SOGK ANH-SANG VA Be)NG T61 H~i-ky cåi-too, Hoång Lien . 23MK-30GK AO-THU~T

15 TRUY~N NGÅN GlÅI VAN­ HQC NGH~-THU~T LANG VAN 1990 Truy~n ngAn, nhieu tAc-giå: NgQc Duy, Tnrang San U XuAn Nhj, TrAm LlI'ang, DOng-Nghi, Tam Thanh, Dinh Hi~u, Phimg NhAn, V~ Hoåi Nam, Nguy!n Qu6c KhAnh. ISMK (my-kim)-20GK (gia-kim)

16 TRUY~N NGÅN SON NAM ngAn, San Nam IOMK-13GK 30 NGA Y BItT Of;M TÅ Y-BAN­ CAM Ki~n-thlicph~thOng, Nam Phong 8MK-IO.S0GK . . 1001 TRUY~N NGÅN HAY NHAT THt-GJ(h, T ~P l 6 my kim-8 gia kim Truy~n

Ung Van /02

1001 TRUYf;N NGÅN HAY NHAT THt-Glm. T ~P 6 Truy~n djch, Giang TAn 6MK-8GK 1001 TRUY~N NGÅN HAY NHAT THt Glm, T ~P 7 Truy~n djch, Xu4n TlI'oc. 6MK-8GK 1001 TRUY~N NGÅN HAY NHAT THt Glm, "'~P Il Truyen djch, Nguyen Hung 6MK-8GK 1000 NGA Y OlM TU-THU eHI Truy~n dåi, XuAn va IOMK-I3GK A~CHAUHUylN-Bt

eu

Bien-khåo, Vil Thånh 9MK- 12GK ÅO-THU~T KHe) MA Dl Bien-khåo, Blnh San 8MK-IIGK BA TR1,J THllN Nh4n-<fjnh 20MK-26GK BA CHiiA CHt Truy~n dåi, Nguy!n Tri~u Lu4t 6MK-8GK BA ONG HOANG TU . ' Truy~n thi~u-nhi, Hoång Vin SMK-6.S0GK BA GlAI Tii XUAT Truy~n clI'ai: DO Nam 6MK-8GK BACH Bf;NH ToAN CHAN Ki~n-th lic ph~-thOng, Trll'ang-san Y­


nh~n-tu

15MK-20G K BACHKHOA DANH-NGON TU­ D1tN Bien-khåo, Hoång XuAn Vi~t

18MK-23.50GK

BAI HATTHAN TltN

Truy~n thi~u-nhi, Tlf K~ Tll&ng 6MK- 8GK BAI HQC CVA LICH Bien-khåo, Nguy!n Hi~n Le vå Trlln LuO'ng NgQc 8MK-IO.50GK BÅN CH'OC THU CVA MOT

NG~OI Vlf;T-NAM

ThO', Nguy!n Chi Thi~n

7MK-9GK

BAN DO THAM OONG A

Ti~u-thuy~t di-su, HAi ÅU

7.50MK- IOGK

B~N DA BitT G"J vi JUDO

Såch vo-hQc, Kieu Nguyen

bl) 2 t4P: IOMK-13GK

B~N GAl SOl GUONG

Ki~n-thllc ph~-thOng, Hoång Lan

6MK-8GK

BÅN DAN THON DA Truy~n djch, Andr~ Gidel Mai Kim NgQc 6MK-8GK BAN DÅO A-R4.P

Tåi-Ii~u, Nguy!n Hi~n Le

8MK-IO.50GK

su

B~N VÅN

Truy~

dåi, Mai Kim NgQc

IOMK-13GK

BÅNG NHI Truy~n dåi, Quynh Dao, NgO QuAn djch . IOMK-13GK BAO MUA XUAN Truy~n dåi, Nguy!n Dlnh Thieu l1MK-14,50GK BAT CHllN Tll NHltN THANH H~i-ky, Nixon, Phl)m lch TOng djch , 17MK-22GK BÅ Y D~I TRitT-GlA TRUNG­ Qu6c Dm CHU TAN Bien-khåo, NgO QuAn 8MK- IIGK BÅ Y DtM HUYtN THO~I Truy~n ngAn, Vil BAng S.SO MK-7GK BÅY HllU Truyen dåi, Nguy~n H~ng 7.S0MK- IOGK

BÅ Y NGA Y TRONG D<JNG THAP MUm Tl;lp-vin, Nguy!n Hi~n Le SMK-6.S0GK BAY CON TRAI

Truyen dåi, Chång Nguy!n

SMK-6.S0GK

BAY TltU QUY

Truyen dåi, Nguy!n Thl.lY Long ,

5MK-6.S0GK

BtN BO QU~NH HIU Truyen dich, Quynh Dao 8MK-IO.SOGK Bl QUYtT Dt TRå THANH

NGUm DAN BA TUYf;TVm

Ki~n-thllc ph~-thOng, NgQc Quynh

7MK-9GK

Bi VO

Truyen då i, Nguyen H~ng

6MK-8GK

BltN VÅN D<1I CHO

Truy~n ngAn, Nguy!n NgQc Ngl)n

10MK-13GK

Blf;T KlcH VÅN NGHf; DUYtN

ANH

Tl;lp-vin, Vil Trung Hien

IOMK-13GK

B"JNH MINH CAM . ThO', Nguy!n Dllc Bl)t Ngån 8MK- IO.SOGK BINH TÅNG HUYtT AP Ki~n-thllc ph~-thong, D~ng VAn Chung IOMK- 13GK BO KHUY KY L~

Truy~n thi~u-nhi, Nam QuAn

5MK-6.S0GK

B()NG T61 DI QUA (3 cu6n)

H~i-ky, Kim Nh~t I 21MK-27GK

BONG UAT-KIM-HUONG DEN

Truyen thi~u-nhi, NgQc ThOng

SMK-6.S0GK

BUåc DAU CHVP ÅNH

Ki~n-thllc ph~-thOng, Nguy!n Cao Dåm 9MK-12GK BUåc KHt Tål NGUm THUONG Truy~n dåi, Nhi Ca 6MK-8GK BVI D()j CAU Bi~n-khåo, Ai NhAn 14MK-19GK BUåM TRÅNG Truyen dåi, Nhit Linh

5.S0 MK-7GK

CA TINH CVA MIIN NAM

Bien-khåo, SO'n Nam

4.S0MK-6GK

CAC THt vO DANH CHO PHAI

NO Ki~n-thllc ph~-thOng, Ll)c Hå & Phan Chin Thanh 6MK-8.50GK CACH LAM MON ÅN D4.C BIf;T BA MIIN Ki~n-thllc ph~-thOng, L~ Hoa 10MK-13GK CACH.LÅM NHONG M()N ÅN N61 TItNG TRl:N THt GlåI Ki~n-thuc ph~-thong, Suzie Hoång . Nguyen 7.50MK-IOGK

CAM-NANG CHO NGUOI SU­

DVNG XE HOr

Ki~n-thllc ph6-thOng, Nguy!n Vi~t

IOMK-13GK

CAM NANG CVA PHAI NAM

Ki~n-thllc ph6-thong, Hoång Lan

7MK-9GK

CAM NANG GlA CHANH LAM Blp

Ki~n-thllc ph~-thong, NgQc Ngå

9.50-12.S0GK

CAM~NANG TRI-uf;u

Ki~n-thuc ph6-thOng, V.N. Hoång

8MK-I1GK

CÅM ON EM DA Yl:U ANH

dåi, Duy~n Anh

6.S0MK-8.S0GK

CÅM THONG

ThO', Vii Hoång ChllO'ng

6.50MK-8.S0GK

CÅN NHÅ NG()IDO

Truyen ngAn, Nguy!n XuAn Hoång

8MK-IO.SOGK

Truy~n

CANH CHIM TRONG GIONG BAO Truyen dåi, Li~u QuOc Nhi 6.S0MK-9GK CANH HOA CHUM Gm Truy~n djch, Quynh Dao l Lieu Qu6c Nhi 9MK-·12GK CANH V~C LUNG TRm ngAn, Phan LI;lC Ti!p 12MK-16GK

Truy~n

cAu CHUYf;N CVA MOT DAN­ TOC Truy~n dåi, Nguy!n H~ng Hoa IOMK-12GK

lAng Van 103


c.;.u Bt vA HOA MAI Truy~n ngÅn, Phan TÅn Håi 7MK-9GK C.;.U HOANG CON Truy~n djch thi~u-nhi, Trin Thi~n D~o SMK-6.S0GK cA V CO VI~T-NAM I. Il Bi~n-khåo, Ph~m Hoång H~ m6i cu6n: 3SMK-4SGK cAv G';'V LAM MUA Truy~n ngÅn, D3 Kh. 12MK-IS.SOGK cA V LA PH';'N NGUåI Tlier, Trin Thi~n Hi~p 7MK-9GK cAV NtU NGA V TtT Truy~n thi~u-nhi song-ngll Anh ,c;,MK-8GK .

Vi~t

CHAN BAI THU NÅM dåi, Mai Thåo IOMK-J3GK CHAN DUNG H~NH PH1JC Truy~n thi~u-nhi, Thl,ly An SMK-6.S0GK CHAN-DUNG PHV-NO VI~T­ NAM Bi~n-khåo, Cao Th~ Dung 12MK-IS.50GK CHAN TRål cO Truy~n ngAn, H~ Dz~nh S.50 MK-7GK CHAN-TUONG Hel CHl MINH Bien-khåo, Cao Th~ Dung 12MK-15.50r·K . Truy~n

CHltC cAu TRtN SONG DRINA djch, Nguy!n Hi~n Le 14MK-18GK CHltC HON TRONG MONG Les Mysteres de Londres, P. Feval, TCD djch S.SOMK-7GK CHllu HOM LO CHUVtN Truy~n djch, D3 Khå.nh Hoan 6MK-8GK CHllu PH6 MÅ V Ther, Tu~ Nga 12MK-16GK CHINH PHV NGÅM VA TAM THUC LÅNG-M~N CVA KE LUU-DAv Bien-khåo, Le Tuy~n IOMK - 13GK CH1NH KHACH Truy~n dåi, Nguy!n NgQc Ng~n IOMK-12GK Truy~n

Umg Van /04

CHINH-TRI. THV-DO~N VA Muu-Kt Bi~n-khåo, Vil Tåi Ll,Ic 20MK-26GK CHO' CHtT Truy~n ngAn, Nguy~n Nghla . 7MK-9GK CHOM CHOM vtu DAU Truy~n ngAn, Trin Di~u HAng IOMK-13GK CHQN B~N TRÅM NÅM Ki~n-thli'c ph~-thOng, Nguy!n Til Quang 6MK-8.S0GK CHQN LllA Truy~n dåi, Dåo VAn Blnh IOMK-13GK CHU HUONG GlA LI Ki~n-thli'c ph~-thOng, 6MK-8GK CH1J TU cAu Truy~n dåi, Le Xuyen 18MK-23.S0GK CH1JA CH(SM BA Mum SAU TAN VANG Truy~n dåi dl-su, Hoåi Khanh 7MK-IOGK CHUOT THANH PH6 Truy~n thi~u-nhi, TO Hoåi 4MK-5GK CH1JT ÅN TINH MONG MANH Truy~n ngAn, Nguy!n NgQc Ng~n IOMK-12GK CHUV~N c(S TtCH Truy~n thi~u-nhi, TO Nguy~t Dlnh 6MK-8GK CHUV~N c(S TtCH VI~T NAM Truy~n thi~u-nhi song-ngll Anh Vi~t, Phllerng Anh 12MK-15.50GK CHUV~N DOI TA Truy~n dåi, Nhi Ca 6MK-8GK CHUV~N L~ NÅM CHÅU Truy~n thi~u-nhi, Nguy!n Hoåi Thanh 6.50MK-8.S0GK CHUV~N Qut NAM Truy~n ngAn, H~ Trllong An IOMK-12GK CHUV~N TRitT-LY Nh~n-c1inh, Vil Huy Quang 9MK-12GK CHUV~N vl NGUO'I T~p-vin, LOi Tam 7MK-9GK CHUVtN XE L1} A cu61 CUNG Truy~n thi~u-nhi song-ngll Anh Vi~t, .

Thåo-U 7MK-9GK CHUV~N XUA TtCH cO Truy~n thi~u-nhi, Sern Nam 7.S0MK-9.S0GK CO BltC Ther, Cung Vil 7MK-9GK CO vA TuvlT Ther, D6 Quy Toån 8MK-IO.SOGK COI ÅM Nm QUAN CÅ V DUONG Truy~n ngÅn, Blnh Nguy~n L~c 6MK-8GK

COIDtM dåi, Nguy!n NgQc Ng~n 20MK-24GK COI K'~-UC TRÅNG XANH T~p-but, H~ Truong An IOMK-12GK COI TUONG DAN BA KiEn-thli'c ph~-thOng, Tuy Lang 7MK-9GK CON CA MÅC C~N Truy~n ngÅn, Doin Qu6c Sy; kem bån djch Anh-vin vå minh~ho, cua VCI Dlnh 2MK-2.50GK CON DUO'NG CÅI-T~O Ther, Dllerng Tu IOMK-13GK CON DUO'NG CAI QUAN CVA D~ TAM THt-GlOI But ky, Bui D6ng Tri!u IOMK-13GK CON DUO'NG L';'P THÅN Ki~n-thli'c ph~ thOng, Nguy!n Hi~n Le 5.S0 MK-7GK CON DUO'NG THltN LY Truy~n dåi, Nguy!n Hi~n U 9MK-12GK CON QU~ DAU DAN Truy~n thiEu-nhi, Trllong Sinh 6MK-7.SOGK CON RÅN L1}A HUVlN-D1~U TRONG NlN TRltT-HQC DONG­ PHUONG TriEt-hQc, Thinh Quang 14MK-18.S0GK CON RONG DO Bien-khåo, Trllerng Ti~n D,t 18MK-23.S0GK CON su61 MUA XUÅN Truy~n ngAn, VCI H~ng 7MK-·9GK

Truy~n


CON TRÅU Truy~n dAi, Trlin' Ti~u 6MK-8GK CON TUON M~CH Dm dAi, Hå Tru&ng An 13MK:-17GK CON BAO GlO A Dm

Truy~n

Nguy~n Thi~uNhAn, truy ~ n

dAi

14MK-19.S0GK

CON MUA DAU MUA Tru y~n ngån, Di~u Tlin IOM K- 12GK cO SAU TÅN QUI Tru y~n ngån, Ph~m Thang IOM K-13GK c<1 Tl c H DONG TÅY Truy~n t hi~u-n h i, To K i~u Ngån 4.S0 MK-6GK CUANGOAI \ Truy~n dAi, Ph~ m Mi~n Tudng IOM K- 13GK CUA TRU åN G P H1A BtN NGOAI Truy~n dAi, Mai Thåo 7MK-9GK CVM A-ll dåi, Trlin Trung Qu~ n 13MK-16GK CUc)C CHltN TAN CHU A? Truy~ n ngån, Nguy~n D uc L~p 8MK- IIGK CUc)C Dål v ål BONG DANG XUA Truy~n thi~u-nhi song-ngu Anh Vi~t, Nguy~ n Xuån Thu 12MK- IS.SOGK CUc)C SÅN DU<11 TRONG KHONG-GIAN Truy~n thi~u-nhi, Hoång Chån 6M K- 8GK cuål OONG TÅY KIM c<1 Chuy~n cu&i, Vil Bång 6MK-8GK cUål VÅNG BAC DÅNG Chuy~n cu&i, Ml[ Til IOMK- 13GK. cuål X.H.C.N. Chuy~ n cu&i, HAn L~ Nhån 8MK-IOGK

Truy~n

12MK-16GK

DAU TAY TRtN CUA

Truy~n thi~u-nhi, Khuang Hång

SMK-6.S0GK

Dt MtN PHltU LUU KY

Truy~n thi~u-nhi, To HoAi

6MK-8GK

Dt TI TI vO D ICH

Truy~n thi~u-nhi

6MK-8GK D1-CÅO GS NGUYtN NGQC HUY (Il) Nh~n-dinh, Nguy~n

NgQc Huy

IOMK-13GK

DQN DUåNG vi NUOC

Tham-lu~n chinh-tri, Nguy~n Huu Nghia 12MK-ISGK DONG CHO TÅ M Tl'NH

Truy~n ngån, Ngo N guy~n Dilng

8MK-IO.S0GK

DONG SONG LY-BIf;T Truy~n dich, Quynh Dao/ Li~u Qu6c Nhi ~ 8MK-IO.S0GK DONG THO LUU-L~C Tha, Nguy~n Bå Dinh vA Thuy Trang , 9MK-IOGK

DU-HANH TRONG LONG DIA- ' CAU Truy~n dA i, La Quang Nghia 7MK-9GK DONG DAKAO

Truy~n dåi, Du y~n Anh

SMK-6.S0GK

DUNG-NHAN NGUål GOA PHV Truy~n dåi, Nguy~n NgQc Ng~n 12MK-ISGK DUal MAI HQC DUåNG

Truy~n thi~u-nhi, Cao VAn Thåi

6.S0MK-8 .S0GK •

D~C-KHÅO vi DÅN-NH~C

VIf;T-NAM

Bi~n-khåo, Ph~m Duy

8MK-IO.S0GK

DÅC NHÅN TÅM Ki~n-thuc ph~-thong, Nguy~n Hi~n La

8MK-IO.S0GK

D~Y NAU ÅN BÅNG Hl'NH MAu 9 mon cho aåm titc Ki~n-th uc phd-thong 10MK-13GK

D~I VIf;T SU-KY ToAN THU , Bi~n-khåo, Ngo Si Li ~ n, Nhuqng T6ng 14MK-19GK

DAN CHIM VIf;T

Truy~n dåi, Luang Xuån

14MK-18GK

D",M KHUYA Truy~n dAi, Hoång Thi Dåo

DAT KHACH TRm Qut .Truy~n ngån, Tru&ng-san La Xuån

Ti~p

Nhi 12MK-IS.SOGK

DAT MOI . T~p vAn, Trå Lil IOMK-12GK DtM , Truy~n

dåi, Ngo Nguy~n Dilng 7MK-9GK

DtM CHONG OtN

Truy~n dåi, Hå Tru&ng An

12MK-ISGK .

DtM DAl Mc)T om

dåi, La Ht Di~u

7MK-9GK

DtM NHONG MÅNH Tl'NH

Truy~n dåi, Nguy~n NgQc Ng~n 20MK-24GK

Truy~n

Df;P

Truy~n

dåi, Khåi Hung

S.SO MK-7GK

Df;P Df;P Df;P

Ki~n-thuc phd thOng; Thanh T huy

7MK-9GK

DIA-LY VIf;T-NAM Ki~n-thuc ph~-thOng, Nguy~n Khåc, . Ngu 12MK-16GK DIA-LY VN D~I-CUONG

. Ki~n-thuc ph~-thong, Phl)m Thång

6MK-7GK

DIA-NGVC DO

Truy~n då i, Hoång Vi~t

12MK- IS.SOGK

DIA-NGV C Sl'NH LAY

Håi-ky cåi-t~o, Trlin Nhu

ISMK-20GK

DIf;p-vv SAU CUNG

Truy~n dåi, Hung San

13MK-16GK

D\NH GlO HU

Truy~n djch, Hoång Håi Thuy

16MK-2IGK

DO DQC

Truy~n dåi, Binh Nguy~n Lc)c

7.S0 MK-IOGK

DOA SEN vA NV cum

(Sl!' tfch cuc)c <T&i <Tuc Ph~t)

Thlin-hQc, Va Dlnh so~n, djch ra Anh,

Phåp-vAn vA minh-hQa.

12MK-IS.SOGK '

OOAN DIlM GIAI Mc)NG

Ki~n-thuc phd-thong

7MK-9GK

DO~N DUåNG CHltN BINH

van, Th~ Uy~n

SMK-6.S0GK

T~p

LAng Van 105


DO~N

DUONG TU KHONG HAI

TUYE;T

Nghi!n-cliu Ph.t-hQc, Minh TAm 8MK-IIGK

Truy~n dåi, NhÅt Linh

S.SO MK-7GK DQC KINH

DUONG XUONG TRÅNG Hai-ky, Djnh Nguy!n 20MK-26GK

T4P-vån, Vil KhÅc Khoan 6MK-8GK

001 BclNG DUNG THUA Thoo, Hå Huy~n Chi S.SO MK-7GK

Dm CA HAT

Nh4C thitu-nhi, Nguy!n Hllu Nghla vå Phan Ni TÅn 6MK-8GK

GlO A TRllN H~N REO Thoo, Nguy!n Dlic B4t Ngån 8MK-10.SOGK

DQ'ICHO Truy~n

KiEn-thlic ph~ thOng, BS Nguy!n NgQc Båy 12MK-IS.SOGK

D()I FANTA

Truy~n ngÅn, Huy!n ChAu

Truy~n

dåi, Duy!n Arih 14MK-18GK

7MK-9GK

001 MO LE;cH

Ki~n-thlic ph~thOng, Qu6c Vi~t

Truy~n vui, Khåi Hung 4.S0MK-6GK

7MK-IOGK

Dm VÅNG EM R()I SAY vål AI

KiEn-thlic ph~ thOng, Thanh VAn 7MK-9GK

GANH RANG

GlA-CHANH Qu6c VIE;T

GlA CHANH THVC DVNG

Thoo, va Hoång Chuoong 6.S0MK-8.S0GK

GIA-O)NH THANH

DONG TA Y TU<tNG THU~T T6NG BltN Ki~n-thu-c

ph~-thOng,

Nguy!n

Truy~n thitu-nhi 6MK-8GK

KE

Ng04n 8.S0-IIGK

GlA TV-DO Truy~n 'dåi, Nguy!n Ang Ca

DONG-D)NH H() NGO~I SU Truy~n

dåi, Y!n Tu cu-si (bO 3 cu6n) 38MK-SOGK

D()NG-BÅNG SONG CUU-LONG (Yin-mlnh mitt \1U'o-,,) Bi!n-khåo, Soon Nam 6MK-8GK

ISMK-19.S0GK

GIAC MO Truy~n

dåi, Nguy!n Sa ISMK-19.S0GK

DONG HOA VANG

HAI MUm NHA VÅN, HAI MUm TRUYE;N NGÅN Truy~n ngAn, nhi!u tåc liå

7MK-9GK

HAI-oAo THAN-TltN Truy~n dåi, Dtng Trin HuAn djch

7MK-IOGK

HAI QUAN VNCH 1975 (RA KHm) Tåi-Ii~u, Di~p

MY Linh

22MK-·29GK

HAN VÅN Bi~n-khåo, Trin TrQng San

20MK-24GK

HAN VÅN TlNH rOv C~-vån, Ung NhAn

IIMK-14GK

H~T GI6NG CUA TROI Truy~n dåi, Nguy!n Th\lY Long

S.50 MK-7GK

6.S0MK-8.SOGK

Truy~n djch, Quynh

T4p-vin, Ha Truang An 14MK-18GK

DONG Y THAN DUQ'C

GUONG SANG NGUm XU A

KiEn-thlic ph~-thOng, ThuQ'ng-tQa Thlch Huy!n Vi 8MK-10.50GK

GlAC NGU LJtU-TRAI Truy~n 'dåi, Nghi~m L~ QuAn GlAI-THO,o\.1 H()NG

Thoo, Ph4m Thi!n Thu 6MK-8GK

IOMK-12GK

GlQT BU()N TRtN QUl-HUONG Thoo, NgO VAn ThQ 8MK-IO.50GK

GAl TRAI TRUOC NGUONG CUA HON NHAN

dåi, Khåi Hung SMK-6.S0GK

GIONG Dm XUA vA NAY Truy~n ngÅn, Tu~t Minh

EM HAT EM VUI

Truy~n

dåi, Nhi Ca 8MK-IO.S0GK

7MK-9GK

GIAo-DVC SINH-L f

Ki~n-thlic ph~ thOng, Huynh Minh

Kitn-thlic ph~-thOng 6.S0MK-8.SOGK

Trung 8.S0MK-IIGK

GIEO GlO G~T BAO

.

HAV NGU VtN T)NH vtu

Daol Li!u

Qu~

Nhi 7.50MK-IOGK

H() cul MINH KHONG PHAI LA TAC-GlA "NGVC TRUNG NH~T­ Kf" Bi!n-khåo, U Hilu M\lc 8MK-IOGK

DUA NHAU VlDlN DAu

Truy~n ngÅn, Blnh Nguy!n LOc 6MK-8GK

Thoo, LuAn Hoån IOMK-13GK

G)N VANG GlO NGQC

Hai-ky, Vua Ph~ Nghi (lai Thanh 7MK-9GK

Truy~n ngÅn, Doin Qu6c S9

H()I-Kf III

6MK-8GK

H~i-ky, Nguy!n HiEn L!

GlO CU6N

ISMK-19.S0GK

DUONG MA y QUA

xv TUYlT

HOANG-Ol cu61 CUNG

Thlln-hQc, Nguy!n Phong 13MK-IS.SOGK

Truy~n dåi, VO H~ng

HIE;N-TUQ'NG QUtNH DAO

DUONG MOT CHllu

8.50MK-II.SOGK

Bien-khåo, Dåo Truang Phuc 6MK-8GK

Truy~n dåi, Nguy!n MOng Giåc

GlO DAU MUA

7MK-9GK

Truy~n ngAn, Th4Ch Lam

DUONG THI

SMK-6.50GK

C~-vån, Trin TrQng Kim

GlO OtM

12MK,IS.SOGK

Truy~n

Ung Van 106

ngÅn, Trin Thj Kim-Lan

HO CHI MINH, SV TH~ T vl THAN-THl vA SV-NGHIE;p Bi!n-khåo, nhi!u tåc-giå ISMK-20GK'


H~

sa M4,T DlNH a()c L4,P

Tåi-li~u, Nguy~n Ti~n

Hung

2SMK-33GK

H~ XUAN HUaNG

Bi~n-khåo,

Du<Yng ThuQ'ng Ngil

8MK-IO.SOGK

H~I-KY PH.,.M DUY, THåI THa­ AU vAo am H~i-ky, Ph,m Duy l7MK-22GK H()I-HQA CHO MQI NGuåI

Ki~n-thuc ph~-thOng, .

8MK- llGK

HOA BlNH NGI.fl Gl LA"M Gl

Bi~n-khåo, Nguy~n M,nh C6n

IOMK-13GK

HOA BuaM BUåM

Truy~n dåi, Va H~ng

9MK- 12GK

HOA H4,UB~ aAo Truy~n dåi, Blnh Nguy~n LQc 9MK- 12GK HOA RA NtT CHV LtN aANG QUAN QUANH Th<Y, Ngu Y~n 6MK- 8GK

HOA SEN TRtN TUYtT

Thlin-hQc, Nguy~n Phong

7MK-9GK

HOA VONG VANG

Truy~n ngån, D~ T<Sn

SMK- 6.S0GK

HoAI NI~M

Truy~n ngån, Trlin Si låm

8MK- IO.SOGK

HOANG Tt.1 Bt

Truy~n djch, Bui Giång

6MK- 8GK

H~I-KY I

H~i-ky , Nguy~n Hi~n U

14MK-18GK

H~I KY III

H~i-ky, Nguy~n Hi~n U

9MK- 12GK H~I KY PH.,.M DUY H~i-ky Ph,m khång-chi~n.

Duy, th&i cåch-m,ng

18MK-23.S0GK

H~I KY THa

.Th<Y, Phan Ni TÅn 8MK-IOGK HOM NA y H.,.NH al HQC Truy~n thi~u-nhi song-ngu Anh Vi~t, D~ng Blch Thuy 6MK-7.S0GK

H~N ANH THEO EM VUQ'T BlfN Truy~n

dåi, Ngu&i KMn Trång 7MK-9GK H~NG TR,AN Th<Y, Cung VG 7MK-IOGK

HqP LUU dåi, H~ Tnr&ng An 7MK-9GK HUNG CA VI~T NAM Nhl,lc <1Åu-tranh, nhi~u tåc-giå 6MK-8GK HU6'NG-DÅN TAM-SINH-LY Tu61 TRUåNG-THANH Ki~n-thuc ph~-thOng, Duy Nhi~u vå Ph,m Dlnh 7MK-IOGK HUaNG MAU Truy~n ngån, Nguy~n VAn Xuån 6MK-8GK HUYlN-HQC a.,.o PH4, T vA THltN CHU A --­ Bi~n-khå<i, Suzuki 8MK-lIGK HUYlN-THU4,T vA a.,.o-Sl TAY­ T.,.NG Tu såch Ph4t-hQc, Nguy~n Phong ISMK-18GK HUYNH a~ TUaNG TAN Bi~n-khåo, Phl,lm Qu<Sc Båo ISMK-19.S0GK INTACT Truy~n dåi, James Banerian djch' tlr Nguy~n V\!n cua Va Phi~n 13MK-17GK KE au A aUåNG Truy~n ngån, Va Ky Di~n 7MK-9GK KE GIÅ altN Truy~n thi~u-nhi, Thanh Chåu SMK-6.S0GK KE S6NG-SOT Truy~n dåi, Xuån VG 14MK-18.GK Ktp TU BlN Truy~n ngån, Nguy~n C6ng Hoan 6MK-8GK KHtO TA Y LAM BANH MUT 37510,1 milt, kf'o, x61, ehe, xu-xoa, dtra kl~u, dtra hanh, b'nh VN va Tiy­ Truy~n

phtran.

.

Ki~n-thuc ph~-thOng,

KHI MUA MU A Tm dåi, Mai Thåo 7.S0MK-IOGK KHI NHVNG LUU DAN Ta-å L.,.I Bi~n-khåo, Nguy~n VAn Xuån 7MK-9GK KHO VANG SAM saN Truy~n dåi, TCHY A SMK-6.S0GK KHOA HQC VA aål S6NG Bi~n-khåo, Trlin H~ng Vån 12MK-lS.S0GK KHOISUNG Truy~n dåi, Ph,m Kim Kh6i 8MK-I0.S0GK KHONG CO MA Y TRtN THANH­ PH6 LOS ANGELES T,p-vAn, U Uy~n Phu<Yng 12MK-lS.S0GK KHONG H4,N-THU Truy~n dåi, Chu Tu 6MK-8GK KHONG T ,,"C Truy~n djch, Håi ÅU ISMK-19.S0GK KHU RUNG LAU (TrQn be) 4 cu6n) Truy~n dåi, Doiln Qu6c Sy 33MK-43GK KHUC LAN CAN GAY Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n thj My Thanh SMK-6.S0GK KHUC TltU AI OAN Truy~n dåi, Khåi Hung 4.S0MK- 6GK

Truy~n

KHUNG TRål Qut-HUaNG

Th<Y, Hoang Xuån Thåo

8MK-IOGK

KItM a.,.o l, Il

Truyen dAi, Nguy~n 16MK-21GK

Duc L3p

KltP NGuål

Truyen djch, Nguy~n Hi~n L~

13MK-17GK

Kilu GIANG Truyen djch, HoAng Håi Thuy J6MK-21GK KIM VAN Kilu 'C~-vAn, Nguy~n Du/U Xuån Thuy,

kem bån djch Anh-vAn 12MK-lSGK

trQn be) 2 cu<Sn .......... ... 19MK-2SGK KHtO TA y LAM Btp

KINH D,CH

Ki~n-thu-c ph~-thOng

Bi~n-khåo, Nguy~n Hi~n

IOMK-13GK

20MK-26GK

U

lAng Van J07


KY T~p-vAn, Nguy~n

Hilu Nghia

SMK-IOGK KY UC CVA CON VtN Tran Titu 4.S0MK-6GK Truy~n thi~u-nhi,

KV THU~T DÅO CHÅNH Såch djch, Curzio Malaparte 6MK- SGK KV THU~T NAU NUONG Ki~n-th""c ph~ th6ng, Tri~u Thj Choi

IOMK-13GK KV-THU~T NHIlp-ÅNH TUNG

DItM M()T K i~n-t h ilC ph~-th6ng, Michael Langford, D~ng Phlrong Ki~t djch IOMK-13GK KV THU';'T THtU RUA Ki~n-tht1c ph6 th6ng, Tri~u Thj Choi S.SOMK-l1.50GK · LÅ D61 MUA Truy~n ngÅn, Bui XuAn ISMK-lSGK

va

LANG XUA PH6 cV Il ngÅn, nhi~u tåc-giå ISMK-23GK

Truy~n

LlCH SU KHAN HOANG MIIN NAM Bien-khåo, Son Nam 6MK-8GK LICH-SU N()I-CHIIN NAM Bien-khåo ISMK-29GK

å

VltT­

Ki~n-thuc ph~thOng, Nguy~n Hi~n U IOMK-13GK MAFIA Såch djch, Tran QuOc Chi~n ISMK-20GK MÅl NHA XUA Truyen thi~u-nhi, Blch Thuy SMK-6.S0GK MÅl T()C Dl VANG Truyen dåi, Mai Thåo 8.S0MK- I1.50GK

LICH su VAN MINH AN D() Bitn-khåo, Nguy!n Hi~n U 13MK-17GK

Truy~n

LItU TRAI CHI DI djch, Ph~m XuAn Hy 9MK-12GK

M~T TRål LUU-VONG Tho, Tran Thi~n Hiep 9MK-12GK

Truy~n

LINH-H(JN VIIN XU Tho, DÅc Trung 7MK-9GK LO BUOC SANG NGANG Tho, Nguy!n Blnh 6MK-SGK LåI NGUVIN ngÅn, Khåi HU'ng SMK-6.S0GK

M~NG NGUål LÅ RVNG

dåi, XuAn 16MK-2IGK

va

MAu CO UA Truy~n dåi, Nguy!n NgQc N"n

18MK-23.S0GK MAu 'TIM Truyen då i, Nguy!n Thi IOMK-13GK

LÅ s6 TU-VI 6 LANH-TV Bitn-khåo ISMK-2IGK

Truy~n

Truy~n

LÅ TUONG TU dåi, Mlrong Mån 7MK-9GK

Truy~n

L61 BUOM DUåNG HUONG då i, H~ TrU'ong An 12MK-lSGK

MÅU H~N Truyen ngÅn, Nguy!n Trung TAm IOMK- 12GK MAv MUA THU Truyen dåi, Duyen Anh 4.S0MK-6GK

L~C L61 THltN DUåNG IOMK-13GK

LaP S()NG PHt HUNG Truyen dåi, H~ TrU'ong An 7MK-9GK

MÅ V TRtN D\NH NUI Truyen thi~u-nhi, Thl.lY An 7MK-9GK

LÅI BUON T6NG TH6NG Bitn-khåo, Tran Trung QuAn 13MK-i6GK

LUA THltNG Tho, Huy C.n 8MK-IO.SOGK

Me GHt CON GHt (2 cu6n) Truyen dåi, H~ Bi!u Chånh 14MK-18GK

LAM 102 THU BÅNH MUT VltT­ NAM Ki~n-thllc ph~-th6ng, Nguy!n Thj Hlrong 6.S0MK-S.SOK

LU~N-LY vA TU-TUåI'-lG TRONG HuvIN-THO~1 Ki~n thuc ph~-th6ng, D~ DOng 6.S0MK-S.SOGK

Me VltT NAM Nh,c (trll'ong-ca), Ph4m Duy IOMK-13GK

Truy~n ngÅn, M~c Blch

LAM BÅNH PHÅP Ki~n-thllc ph~ th6ng, Blch Kim 9MK-12GK LAM Blp GIOI Ki~n-thuc ph~ th6ng, VAn Dåi 8.S0MK- I1.50K LAM LI Truy~n dåi, M~nh Phu Til SMK- 6.S0GK LAM MAI LANH Nq GÅC CU CAM CHAU Truy~n ngÅn, Nguy~n VAn Ba 9MK-12GK LAN cu61 BtN ANH Truyen dåi, Ph~m Quang Giai ISMK- 20GK

LOng Von J08

LU';'T Ht PH6 Truyen då i, Duyen Anh 6MK-7.S0GK

Me, QUt-HUONG vA NUOC MÅT Truy~n ngÅn, Vinh Håo lIMK-14.S0GK

LUC GAN SÅNG Truyen ngÅn, Nguy!n NgQc Ng,n 7MK-9GK

MIIN DAT H~NH PHUC T,p vAn, Trå LO IOMK-12GK

LVC VÅN TltN Nguy!n Dlnh Chi!u/ Nguy~n Thanh TAm S.SO MK-7GK

M()T CHUT RltNG TU Truyen ngÅn, Mai Kim NgQc IOMK-13GK

LUOI TlNH Truyen ngÅn, Anh VAn IOMK-13GK

Sl

LUVtN TINH THAN Ki~n-thllc ph~ thOng, Nguy!n Hi~n U 6MK"':'-SGK

M()T BONG H(JNG CHO VAN­ NGHt T,p but, Nguytn Sa 12MK-lS.SOGK

C~-vån,

LUVtN VAN

M61T1NHCUACHANGNH~C

Hermann Hess, Vil Dång djch 12MK ~ IS . SOGK


MOT CHUYfN RA KHm

ngån, Nguy~n TÅn Hung

IOMK- 13GK

Truy~n

MOT cuOC HCJI SINH

ChAn Phu(Yng

SMK-6.S0GK

MOT DONG CA-DAO, cAu HO, cAu D6 MltN NAM Suu-t4p, Nguy~n TÅn Hung vå Phan Thj HOng Lan IOMK-13GK MOT DlM THU BA y

Truy~n ngån, Mai Thåo

8MK-IO.S0GK

MOT Dal Dt HQC

Truy~n ngån, Nguy~n TÅn Hung

8MK- IO.S0GK

MOT KY-NI~M Df;P

T,p but, Nguy~n TÅn Hung

IOMK- 13GK ·

Truy~n thi~u-nhi,

. MOT LAN LAM-LO . Truy~n dåi, Si Trung 18MK- 22GK MOT LAN RCJI. THOI

Truy~n ngån, Nguy~n NgQc Ng,n

IOMK- 13GK

MOTLtCUOIKHACTHUONG 6.S0MK-8.S0GK

MOT NGA Y CVA HUONG

Truy~n thi~u-nhi, NgAn Di

6MK-7.S0GK

MOT NGAY TAT DfN

T4p nh,c, Khuc Lan

6MK-8GK

MOT NGUOI NGA å SAI-G6N

Truy~n dåi, Duy!n Anh

8.S0MK-IIGK

MOT QuA CUOI MUA XUAN

T,p-vin, Kieu Phong

7MK.-9GK

MOT QUAN-NI~M vt S6NG Df;P Låm Ngu Duong 8MK-IO.S0GK . MOT THUå LAM TRUM Truy~n ngån, Nguy~n TÅn Hung 8MK-IO.S0GK MOT TRANG Dm Truy~ri ngån, Phan Thj TrQng Tuy~n IIMK-14GK

MUA Ao ANH

Truy~n dåi, Dl! Thuc Vjnh

14MK-18GK

MUA BlfN DONG

(trpn bi; 5 euon) .

Truy~n dai, Nguy~n MQng Giåc

6SMK-8SGK

MU A H~ HUYtN dåi, Tuy HOng IOMK-13GK MUA Ht MOT Nm KHAC Truy~n ngån, Phan thj TrQng Tuy~n IOMK-13GK MUA HOA PHUqNG Truy~n thi~u-nhi, Trlin Thj Htro-ng SMK-6.S0GK MUA THU LA BA Y Truy~n djch, Quynh Dao/ Li!u Qu6c Nhi 8MK-IO.50GK MUA XUAN CHlfN-THANG . Truy~n ngAn, Hoang Minh ThUy 7MK-IOGK MUA Truy~n djch, Nguy~n Hi~n Le IIMK-14GK MUACU(SI MUA Truy~n thi~u-nhi, Ly Th\lY Y SMK-6.S0GK MUA DAT L~ Truy~n ngån, Trin Di~u Hång 7MK-9GK MUA PH(S NlJI •Truy~n ngAn, Dl! VAn TrQn & Le Thao Chuy!n 12MK-IS.SOGK MVC KltN utN Truy~n thi~u-nhi tam-ngu Anh Phåp Vi~t, Cung Vii " 4MK-S:SOGK MUI HUONG XUAN sAc

Truy~n djch, Bui Giång

6MK-8GK

Mum cAu CHUY~N VÅN

CHUONG

T,p-vin, Nguy~n Hi~~ Le

1MK-9GK

MUåI HAI HOA ctlc

Truy~n ngAn, NgO Nguy!n Dllng

12MK-ISGK

MUOI LÅM TRUY~N BlfN Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n Tu An 6MK-7.S0GK . Truy~n

MUOI LÅM TRUY~N DCJNG TUYtT Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n M,nh Tuin 6MK-7.S0GK MUOI LÅM TRUY~N M~O HlfM Trily~n thi~u-nhi, Nguy~n M,nh Tul{n 6MK-7.S0GK MUåI LÅM TRUY~N MUA

XUAN .

Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n

M,nh Tuin 6MK-7.50GK MuåI LÅM TRUY~N NGH\ Ht Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n Tu An 6MK-7.S0GK MuåI LÅM TRUY~N PHllu LUU Truy~n thi~u-nhi, Nguy!n Tu An ' 6MK-7.S0GK MUOI LÅM TRUY~N SÅN BAN Truy~n thi~u-nhi, Nguy~n M,nh Tuin 6MK-7.S0GK MUON Klfp cO-ulu Truy~n dåi, Mai Kim NgQc .14MK-18GK MUU-LUqC CHINH-TRI DONG PHUONG Bi!n-khåo, NgO T)/ 8MK-IIGK . NAM VI~T-NAM; 1954-1975 Tåi-Ii~u, Hoang 4c vå Hå Mai Vi~t ISMK-20GK NÅM VI\. Truy~n ngån, Bui Hi~n SMK-6.S0GK NANG THU Truy~n dai, Nhit Linh . SMK-6.S0GK NANG TRONG VUON Truy~n ngån, Th,ch Lam SMK-6.S0GK NAU.100 MON ÅN VI~T NAM Ki~'n-thtlc ph<S thOng, Nguy~n Thj Huong 8MK-IO.SQGK NAU ÅN NHANH 177 mon Au, A Ki~n-thtlc ph<S-thOng, IOMK-13GK NAU ÅN VI~T NAM Ki~n-thtlc ph<S thOng, ' Nguy!n Thj Huo-ng 7MK-9GK NAYEM THU DA DfN Truy~n djch, Quynh Dao/ Li!u Qu6c NhI . . 8MK-IO.S0GK Nfp'XUA Truy~n dåi, Toan Anh S.SO MK-7GK NGAT HUONG M4,T ONG Truy~n dåi, HO Tmong An 18MK-20GK NGÅ y BUCJN CONG QUA MAU dai, Nguy~n NgQc Ng,n ISMK-20GK

Truy~n

Limg Van 109


NGA Y THANG NAo Truyen thi~u-nhi, TOn-nll Thu Dung SMK-6.S0GK NGAY XUA CON Bt

Truyen dåi, Duyen Anh

4.S0MK-6GK

NGH~THU~T CÅM HOA NH~T­ BÅN Ki!n-thuc phl5-tMng, Minh Hung 8MK-IIGK NGH~ THU~ T LAM Btp

Ki~n-thuc phl5 thOng, Le Hoa

9MK-12GK

NGH~ THU~T LAM CAC Me)N

NH~U

Ki!n-thuc phl5 thOng, 9MK-12GK '

Le Hoa

NGH~ THU~ T LAM M~

Ki!n-thuc phl5 tMng, Trjnh Le Hoång SMK-6.S0GK NGH~-THU~T NAU AN VI~T­

NAM

180 mon mJn va ehay

Ki!n-thuc pM-thOng, Hoa HU'o-ng

IOMK-13GK

NGH~-THU~T NAU AN TAu,

VI~T

Ki!n-thuc phl5-thOng, Qu6c Viet

7MK-IOGK

NGH~-THU~T Ne)I TRUO'c CONG-CHUNG KiEn-thuc phl5-thOng, Nguy!n Hi!n Le 8MK-IO.S0GK NGHl vltT VAN

Bien khåo, Nguy!n Hi~n Le

S.SO MK-7GK

NGJIl vl THO"

Bien-khåo, Nguy!n HU'ng Qu6c

9MK-12GK

NGJIlA TlNH . Tho, Khåi Chlnh 7MK-9GK NGO OlNH DI~M, NO-LllC HOA­ BlNH DANG-Då Bien-khåo, Nguy!n VAn ChAu 12MK-I.S.SOGK NGOAI01M

Truyen ngAn, ThE uyen

7MK-9GK

NGOI NHA BA GlAO

Truyen dåi, Huy~n ChAu

IOMK-13GK

NGQN HÅl OANG MU

Truyen ngAn, Mai Thåo

IOMK-12GK

lAng Van JJO

NGQT-NGAo NOI NHO'

Tho, Nguy!n Då Dlnh vå Thuy Traog

8MK-IOGK ,

NGUY~T B~CH

Tho, Cung VQ

IOMK-12GK

NGll A H()NG TR1N O()I CO

Truyeo ngAn, Vi Khue

8MK-\IO.S0GK

NGll A NÅN CHAN BON

Truyen ogAn, Nguy!n Ml>ng Giåc

9MK-12GK

NGUqC Gle)

Truyeo dåi, ThiEu Mai

12MK-ISGK

NGUål CON GAl SÅP LAY

CH()NG N1N BItT

Ki~n-thuc phl5 thOog, BS Tmong NgQc

Hon

6MK-8GK

NGUål OA TRO' vI

Truyen dåi, ViS Hå Aoh

4.S0MK---6GK

NGUål OAN BA Ol B1N' TOI

Truyen ngAn, Nguy!n NgQc NglJ.n

12MK-ISGK

NGUm OAN BA MANG THAI

TR1N BlfN OONG

Truyen ngAn, Nguy!n Thi~u Nhln

IOMK-13GK

NGUm LlCH Sll

Ki~n-thuc phl5-thOng, PhlJ.m Cao Tung

7MK-9GK

NGUål LlNH CON L~I Truyen dåi, Nguy!n ~ Thu4n IOMK-13GK NGUål NOI TRq HoAN ToAN Kitn-thuc phl5 thOng, ChAu Giang 12MK-IS.sOGK NGUm QUAY TO" Truyen ngAn, NhÅt Linh SMK-6.S0GK NGuåI VI~T Ce) DAN TOC TlNH KHONG? TlJ.p-vAn, Son Nam 7MK-9GK NGUm VI~T OANG Y1U Bien khåo, Doiln Qu6c Sy 6MK-7.S00K NGUåI VI~T GOC MltN Bien-khåo, Le HU'ong 7MK-9GK NGUm Ylu NuO'c Mf TlJ.p-but, Khåi Son 12MK-IS.SOGK

NGUY~T THllC Truyeo ngAo, .H/5 Dlnh Nghiem 7MK-:9GK , NHÅ KH6.H~NH vA GA LANG­ THANG Truyen djch, Tri Håi ISMK-20GK NHA NGHtO Truyeo ngAo, TO Hoåi 8MK-IOGK NHA TOI Truyen dåi, Duyen Aoh 6MK-7.S0GK NHÅ TU H/5i-ky ti~u-thuy~t, Duyen Anh 22MK-28.S0GK

NHANH CO MONG MO" Truyen dåi, Duyen Anh 9MK-12GK NHANH RONG PHllu-B~C Truyen dåi, ViS HOng 7MK-9GK NHÅN TUO'NG ToAN THAN Ki~n-thuc phl5-thOng, DU'ong COng Hliu ISMK-20GK NIDN L~I NHCNG BtN Bå TlJ.p vAn, Duyen Anh 17MK.-22GK NHU CANH CHIM BAY Truyen dåi, Vl! H/5ng I3MK-17GK NHCNG BAI CA KHAI PHA NhlJ.c, Nguy!n Duc Quang 4MK-SGK NHCNG BAI THUOC HA y Kitn-thuc phl5 thOng, Minh ChAu 13MK-17GK NHCNG Bl-AN CVA cuOc om Thlin-hQc, Nguy!n Hllu Kiet IIMK-14.S0GK NHCNG Bl-M~ T CVA BAN TA Y Ki~n-thuc phl5-thOng. 14MK-18GK 'NHCNG Bl-AN TR1N KHUON M~T vA BAN TAY Bien-khåo, Doan VAn TMng 14MK-18.S0GK NHCNG BUC THU TlNH HA Y NHAT THt-GlåJ (TI, Olan nu) Såch djch, Nguy!n VAn TlJ.o 8MK-'IO.SOGK NHCNG cAy VItT MIIN NAM (hal tjp) Truyen ngAn, nhi~u tåc-gi4 30MK-39GK


NH(fNG CHUYtN TiNH TRONG CUNG CAM ' Ti~u-thuyet dA-su, Doån Vln ThOng 13MK-16GK NH(fNG mtu CAN BitT KHI DUNG THU6c OONG y Ki~n-thuc ph6 thOng 6MK-7.S0GK NH(f~G mtu TRONG THAY T~p-vln, Long An 9MK-12GK NH(fNG KHUON M4.T VAN­ NGHt OI.QUA om TOI H6i-ky, T~ TX 16MK-iIG K NH(fNGOOA CON NUOITRONG GlA OiNH KELL Y Truy~n thi~u-nhi song ngll Anh Vi~t, Nguy!n ThåLHuy 6MK- 7.S0GK NH(fNG MÅNH 001 '1'1 N~N Truy~n ngån, Nguy!n Xuån Quang 9MK-12GK NH(fNGNGAYCHUAQUtN Bien-khåo, DoAn Them IOMK-13GK NH(fNG NGA Y å VIRGINIA Truy~n ngån, Vi Kh~e 12MK-16GK NH(fNG NGAY' THO AU Truy~n ngån, Nguyen H6ng SMK-6.S0GK NH(fNG NGA Y VUI Truy~n då i, Khåi Hung SMK-6.S0GK NH(fNG NGUOI OAN BA TUYtT VOl TRONG GlA OiNH KENNEDY Såch dich, Nguy!n A Chåu 9MK-1 2GK NH(fNG NGUOI OANG Tål Truy~n dåi, D~ Thuc Vjnh 9MK-12GK NH(fNG PHÅN-ÅNH THm-SV CHlNH-TRI MltN BÅC 7MK-IOGK NH(fNG sql SÅC KHONG Truy~n dåi, Tuy H6ng ISMK- 18GK NH(fNG SUY-NltM SltU-HiNH HQC ' Ki~n-thuc ph6-th6ng, Rene Descartes, LM Trlin Thåi D'nh djch 9MK- 12GK NH(fNG TRUYtN NGÅN HAY NHAT QUt-HUONG CHUNG TA

(b~ 2 cu6n) Truy~n ngån, nhi~u

tåc-giå

26MK-34GK NH(fNG _ UAT-H~N TRONG TR4,N CHltN MAT NUåc H6i-ky, Ph~m Huin 20MK-26GK NHUT BliT NH) QUEN Truy~n dåi, Nguyl!n DU-c L~p ,12MK-IS.:S0GK NqNAN dåi, Nguy!n COng Hoan SMK-6.S0GK NV CUm tRE TRUC Truy~n ngån, Ki~t TÅn IIMK-14.S0GK N(f Glål TV vt Ki~n-thuc ph6 thOng, Phan ChÅn Thanh SMK-6.S0GK NUA CHq NUA Qut Truy~n dåi H6 Trtr&ng An 12MK-16GK NU A CHUNG XUÅN Truy~n dåi, Khåi Hung 6MK-8GK NU A OtM NGHE Mt: THO' DAl Tha, Hoång Chinh 7MK-8GK NU A THÅNG TRONG MltN THAT SON T~p van, Nguyl!n Vln Hliu 7.S0MK-IOGK NUI XANH MÅ Y H(JNG Truy~n dåi, Vinh Håo IOMK-12GK

Truy~n

NUOCOVC dåi, Nguyl!n NgQc Ng~n 18MK-23.S0GK NUOC MÅT TRONG TIM But ky, Le D~i Lång IIMK-14GK NUOC MiNH, NUOC MV Truy~n ngån, NgO Du Trung IOMK-12GK NUOI D~ Y TRt EM Ki~n-thuc ph6-thOng, Tång Thi NgQc Thi 6MK-8GK NUOI-DUONG TRt CON Ki~n-thuc ph6-thOng, Ph/1-m COn-San IOMK-13GK Truy~n

å CH6N NHÅN-GIAN KHONG THt HltU ' Tha, Du Tu Le 12MK-IS.S0GK

OM oAN Tm GI(fA om dåi, Mai Thåo 9MK-12GK ONG LAO TH61 BONG BONG 'rruy~n dåi, Xuån Vil 12MK-16GK PHAN BUOM Truy~n dåi, HO Trua-ng An 12MK-ISGK PHAN THONG VANG T~p-but, Xu4n Di~u 6MK-8GK PH~NOAN BA Truy~n ngån, Nguy!n B~ch Mai vå Nguyl!n Vln Ba IOMK-13GK PHEDON (KHÅO-UJ~N vt LINH-H(JN THEO LU~N-L~) Ki~n-thuc ph6-thOng, Plafon, Trinh Xu4n Ngån djch IIMK-14,SOGK PHtp XEM BtNH

Ki~n-thu-c ph6 thOng

6.S0MK-8GK

PutA BtN KIA THltN DUONG

Truy~n ngån, Ph~m TrQng Phuc

I3MK-17GK ,

PHlA OONG VUON DIA-OANG

Såch dich, Dinh Hoång Sa

IOMK-13GK

PHONG-TRAO KHÅNG-CHltN

TRiNH MINH THt

H6i-ky, Nhi Lang

18MK-23.S0GK

PHONG-TVC VltT-NAM

Bien-khåo, Toan Anh

16MK-2IGK

PHUONG PHÅP NUOI CON

Ki!n-thu-c ph6 thOng, E. Sommer

7MK-9GK

PHUONG PHÅP NUOI VA D~ Y TRt Ki~n-thuc ph6-thOng, Nguy!n NgQc Båy IOMK-13GK PHUONG PHÅP XEM M~CH THEO OONG PHUONG ' Ki~n-thu-c ph6 thOng, Nguy!n Vln Minh 14MK-18GK QuA T4-NG NH(fNG ,Kt Ytu

NHAU

Truy~n ngån, Nguy!n Thi~u Nhln IOMK-13GK

QUÅN DÅN VltT NAM CHONG

TÅY XÅM

Truy~n

I

lAng Van III


RtN LUYf;N TÅM-THU~T HUYtN LINH

Bi&n-khl\o, Ph~m VAn Son 28MK-36.'SOGK

QUAN UIC VIf;T NAM CONG HOA TRONG GIAI DO~N mNH THANH

Tri!t-hQc, Ph,m C6ng Thi~n IOMK-12GK

RONG BlfN

SAU KHI BAO Tål

.

Bi&n khåo, Ph~m VAn Son 28MK-36.S0GK

Truy~n thi!u-nhi, Hoåi My

QUAN TRQ TRUåc C6NG THltN DUO'NG

R(}NG RÅN

Truy~n dåi, La Th.i

Truy~n

IOMK-13GK

QUAN VUONG, THU~T TRI DAN

Tho, Tran Huy Phllong 7MK-8.S0GK

SMK-6.S0GK

dåi, Duy&n Anh 8.S0MK- IIGK

Hu~

RUNG NOlvt DtM Truy~n dåi, Huy~n ChAu

QUANG TRI M~CH DAT T'INH NGUO'l

9MK-12GK

T~p-vAn, nhi~u tåc-giå

SACH D~Y NAU ÅN

8MK-IO.S0GK Truy~n dåi, Nguy!n TuAn

Ki!n-thuc ph~ th6ng, Nguy!n Phan Long IOMK-13GK

6MK-7.S0GK

SACH D~Y NAU MON ÅN TAY

Qut HUONG

QUt-HUONG B~N HOU T~p-vAn, Tran D~ Tu-

TO DAY

Ki!n-thuc ph~ th6ng, Nguy!n Lan Chi IIMK-14GK

12MK- IS.SOGK

SACH D~Y NAU ÅN CHAY

Qut HUONG LUU DA y

Ki!n-thuc ph~ tMng, Nguy!n Phan Long 6MK-8GK

T~p-vån,

Dåo Truang Phuc 6MK- 7.S0GK

Qut HUONG NUåc MÅT

SACH LI GlAO DAN

Tho, Qu6c Nam 7MK-9GK

27MK-3SGK

Qut HUONG TRONG NGAN Lf;

Ki!n-thuc ph~ th6ng, Tran Bå LAn SMK-6.S0GK

Truyen ngAn, Thanh Phuong 8MK-IO.SOGK

SACH THU6c PHONG THAN

Qut NGUm

SAI-GON CUO'I MOT M'lNH T,p-but, Nhl Ca

Tho, Hoåi Vi~t 7MK- 9GK

sAl GON NÅM XUA

Qut NGUm Truyen dåi, T6 Hoåi 6MK-7.S0GK

Qu6c TRltU H'INH LU~ T Bi&n-khåo, Nguy!n NgQc Huy 16MK- 2IGK

Quv-c6c TOAN Mf;NH Duong Dlnh La Thll- Chi

Truy~n

dåi, Mai Thåo 9MK-12GK

SAU LAN CUA KHtp

RVNG TRAI SAU NON

.ni-Ii~u, Machiavel 6MK-7.S0GK

SAU GlO' GlåI-NGHltM Truyen då i, Mai Thåo 8MK-IO.S0GK

12MK-IS.SOGK Bien khåo, Vllong HOng sen 7MK-'-9GK

SAI-GON NGAY DAl NHAT T~p-vAn,

Duyen Anh 12MK-IS.SOGK

Truyen dåi,Nguy!n NgQc Ng~n IOMK-13GK

SAU LOY TRE Truy~n

dåi, Trlin Tieu SMK-6.S0GK

SAU MAY Truy~n

dåi, Doln Qu6c Sy 6MK-8GK

SQ'I CH~ TRONG H(}N Truy~n dåi, Nguy!n

f Thuan

13MK-17GK

SOl DA NG~M NGUI Truy~n

dåi, Duyen Anh 9MK-12GK

SON-LAM tM-DtM (Les cosaques) Truy~n dåi, Leon Tolstoi, Nguy!n TrQng D~t djch IOMK-13GK

SONG CON MUA LO Truy~n dåi, Nguy!n M~ng Giåc

-CulSn I: ................... 18MK-20GK - CulSn 2: .......... ........ 20MK-26GK - Cu6n 3: .................. 20MK-26GK - Cu6n 4: .................. 20MK-260K

SONG

NGO~I

Truy~n

djch, Quynh Dao/ Lieu Qu6c Nhi 8MK-IO.S0GK

sU-Kf TU MA THltN C~-vAn, Nguy!n Hi!n La 24MK-3IGK

St! MUON NÅM cO

SAI-GON SAU Il NÅM

8.ien-khåo vAn-h6a vAn-hQc, Tran VAn Tlch ISMK-18GK

T~p-vAn, Th! uyen

sU-Mf;NH VÅN-NGHf; HIf;N-D~1

ni-Ii~u,

IOMK-13GK

18MK- 23.S0GK

SAN KHAU cuOc Dm

Albert Camus, Bui Giång djch 7.S0MK-IOGK

Tr:uy~n ngAn, Nguy!n NgQc Nifn

SUABUåCSANGNGANG

Truy~n då i, Nguy!n Tri~u Lu.t

8.S0MK-IIGK

6MK-7.S0GK

SAO CO TltNG SONG

Ki!n-thuc ph~-th6ng, Harold Shryock 8MK-IIGK

RÅN BAO OAN

R..J.NG TRAM BAU Truy~n då i, La xuyen 9MK- 12GK

REMEMBERING SOUTH VIETNAM Hlnh-ånh que-hllong mi~n Nam Vi~t­ Nam, American National Geographic ISMK- 19GK

LAng Van 112

T~p-but,

va Dlnh 13MK-I7GK

SUA SO~N CHO MOT VIf;T-NAM Q~U CONG-SÅN

SAO TROC CH1-LlNH

Bien-khåo, KhuÅt Phong Nguy!n Dlnh Phung 12MK-IS.SOGK

Truyen dåi dl-su, va Xllong (trQn b~ 2 cu6n) 16MK-2IGK

SAU DAY TRUO'NG SON

SUONG NHU BOA B6

Truy~n

Truy~n dåi, H~ vAn D6ng

dåi, Ly VAn SAm 6MK-8GK .

IOMK-13GK


STREAMLINE Såch vå bang' hQc Anh-ngu (2 såch, 4 bång) 40MK- 52GK TA DQ1 EM TO BA MUm NÅM ThO', Vii HoAng ChuO'ng 8MK-IO.50GK T~I SAO CHUA T~O RA LOÅI V4,T Truy~n thi~u-nhi song ngu Anh Vi~t, Kh6i Bui 6MK- 7.50GK TAM H()N CAO THUQNG

Truy~n thi~u-nhi, Hå Mai Anh

7MK-9GK

TAM-LY B~N GAl Ki~n-thuc ph<1-th6ng~ Hoång Xuån Vi~t

8MK-IO.50GK T AM-LY B~N TRAI Ki~n~thuc ph<1-th6ng, Hoång Xuån Vi~t

8MK- IO.50GK

TAMNGUON TItu LUQC

Ki~n-thuc ph<1 th6ng, Le Van Nhån 7MK-9GK TAM Qu6c CHt (trpn b~) Cc~-vån, Ttl- Vi Lang djch 48MK- 62.50GK

TAM SV KE SANG TAN

ThO', Vii Hoång ChuO'ng

4MK-5GK

TAM TR~NG H()NG

Truy~n ngån, Binh Nguyen L~c

8MK-IO.50GK

TAM vÅ NAM Truy~n thi~u-nhi, Låm NgQc Phuq'ng 6MK-7.50GK TAN RA

Truy~n dåi, Cao Xuån Ly

IOMK- 13GK

T AC-GIÅ, T AC-PHÅM

Bien-khåo, Nguyen Sa

l2MK- 16GK

T~NG-PHÅM T)NH-yI!:U

ThO', Vi Khue

IOMK-13GK

TAO-LO~N

Truy~n

dåi, HI5 Linh

l2MK-15.50GK

T~P BUT , T\lP-vån, VO ' Phi~n l6MK-2IGK T~P-CHiJNG

Truy~n ngAn, Hd Truang An

l4MK-17GK

T~P LU~N

Vinh T\lP-van, VO Phi~n

15MK-19.50GK

l4MK-18GK

THEP DEN III

T4,P TRUY~N ul TAN

Truy~n dåi, D~ng Chf Blnh

Truy~n djch, Mai Kim NgQc

20MK-26GK

8MK-IO.50GK

THI KINH Qu6c PHONG

TAT DtN

OS-van, Kim Y Ph~m L~ Oanh

Truy~n dåi, Ng6 TÅt TlS

8MK-IO.50GK

5MK-6.50GK

THI-TRAN MltN DONG

TAY CHE THOI-TItT

Truy~n ngån, Vien Linh

Truy~n dåi, TUy Hl5ng

8MK-IIGK

8MK-I0.50GK

THII!:N-DUONG KHONG CO "AI TtT TRUNG THU

Nm Truy~n thi~u-nhi, song-ngu Anh Vi~t,

Nh~n-4jnh, D4ng Thien SO'n toån tranh måu, Le Quang Vinh '

IOMK-I3GK 15MK-21GK

THltN-HQC VltT-NAM

TH~CH KltM l, Il, III

Bien-khåo, Nguyl!n Dang Th\lc

Truy~n dåi thi!n-hQc ki~m-4\lo Nh~t­

16MK-2IGK

bån, Tl!' linh

THltN-LU4,N

m~i culSn: 15MK-20GK

B~ nc:h thlln ph6-tMnlVil hliu-fc:h ,

nhit '

THANG TU DEN

Bien khåo, Olivier Todd/Ph~m Kim Bien-khåo cua thi!n-su Suzuki, bån

Vinh

Vi~t van cua Truc Thien, trQn be} 3 culSn

25MK-32.50GK

bla cung:

54MK-70GK

THANH, HUONG VÅ CAI DU

Truy~n thi~u-nhi song ngu Anh Vi~t,

THe> NGQC

Di~p Van Le

Truy~n thi~u-nhi, tranh måu

6MK-7.50GK

8MK-IO.50GK

THÅNH-CONG TRI!:N DUåNG

THO~I NGQC HAU VÅ CONG

cuOc KHAI-PHA MltN H4,U­

DOI

Ki~n-thuc ph<1-th6ng, VO Lang

GIANG

Bien-khåo, Nguyl!n Van Hliu

6MK-8GK

10MK- I3GK

THANH PH6 TRONG H()I

TUONG

THOAT LY

Truy~n ngån, Trlin Hl5ng Chåu

Truy~n dAi, Khåi Hung

8MK-IO.50GK

6MK-8GK

THAN THO~I VltT NAM

THOCAO TAN

Truy~n thi~u-nhi, Nguyl!n Ttl- Nång

ThO', Cao Tlin

7MK-9GK

6MK-7.50GK

THAN, NGUOI vA DAT VltT

THOCU NtO

Bien-khåo, T(l Chf D\li Truqng

ThO', Nam Man

16MK-21GK

8MK-IO.50GK

THÅNG NGUOI Gcl THO HÅN M~C Tl}

Truy~n thi~u-nhi" Btl-u K~ ThO', Hån M4c Ttl­ 6MK-7.50GK 6MK-7.50GK

THAT-SON MAU-NHltM THO HltN Bien-khåo, Nguyl!n Vån Hliu ThO', Nhu Chi 7.50MK-lOGK , 6MK-7.50GK THE LONG ROAD TO FREEDOM THO HOA SEN SAch Anh-van, Michael Faber ThO', Nguyl!n Huu Nh~t IOMK-13GK' IOMK-13GK THE WILL OF HEA VEN THO MltN NAM

SAch Anh-vån, Nguyl!n NgQc Ng\ln ' Bien-khåo, VO Phi~n

18MK-20GK 6MK-8GK

THEO ANH TINH-CAU THO NGUYtN H'OU NH4,T

T\lp-but, ToAn Phong Nguyl!n Xuån 8MK-IOGK

lAng Van 113


THO' NGQC Tha, Phtm Quang NgQc 7MK-9GK THO' TAGORE Tha, D~ Khånh Hoan djch 8MK-IIGK THO' T6NG Bi!n-khåo vå tuy~n djch, Trin TrQng San ISMK-18GK THO' VltT HltN D~I Bi!n-khåo, Uy~n Thao 12MK-IS.SOGK TH01 LINH BINH HQC KiEn-thuc ph~ thOng, Nguy!n DOng Di 13MK-17GK THl) CHO'l C6-NGO~N Ttp vin, Vuang HOng S~n 9MK-12GK THl) XEM TRUytN TAu Ttp vin, Vuang HOng S~n 9MK-12GK THU KHONG NGU01 NH~N Truy~n, Hoång Khoi Phong IOMK-13GK THU~T H(JNG-BltN · KiEn-thUc ph~thlmg, Hoång XuAn Vi~t

8MK-IIGK THUO'NG CHONG Truy~n dåi, Lan Phuang

7MK-9GK

THl)y Kt CHuytN Dm MlNH

Truy~n thiEu-nhi 6MK-8GK

THUytN-NHAN

Truy~n dåi, Mai Kim NgQc

19MK-2SGK

THUA TV

dai, Khåi Hung

6MK-8GK

TltN DUqC Truy~n thiEu-nhi, Nguy!n H(fu Båo 2MK-2.S0GK

TltN Tt VltT-NAM

Bi!n-khåo, Phtm Thing

ISMK-2IGK

TlfNG DUO'NG CAM

Truy~n thiEu-nhi, ThllY An

SMK-6.S0GK

TltNG KH()C MO COI

Truy~n dåi, Dung Såi Gon

SMK-6.S0GK

TIING SAO CHltU

Truy~n thiEu-nhi, TuyEt Oanh

SMK-6.S0GK

Truy~n

LAng Van J/4

TltNG su61 REO Truy~n ngin, KhAi Hllng SMK-6.SOGK TltNG THU Tha, Lllu TrQng Lu 8MK-IO.S0GK Tltu SaN TRANG Sl Truy~n dåi, KhAi Hung 8.S0MK-IIGK Tlfu LAM Qu6c Tt Truy~n clloi, La Hllu SMK-6.SOGK TltU LAM TAN TH01 Truy~n vui clloi, Ly Dlnh Du S.SO MK-7GK Tltu LAM VltT NAM Truy~n vui clloi, Cu- Tt S.SO MK-7GK Tltu-DoAN TRUNG-GlåI Truy~n dåi, Heinz-Gunther Konsalik, TAm Vil djch 12MK-16GK TltU NGU NO Ti~u-thuyEt, Hans Anderson ~MK-IIGK

Tltu LU~N Ttp vin, VO PhiEn 14MK-18GK Tltu THUO'NG T~I HOA-Kt' KiEn-thuc ph~-thOng, Ki!m Th!m 13MK-17GK Tltu THUytT Truy~n dåi, VO PhiEn ISMK-19GK TlM PH~T å DAu Thlln-hQc, Minh TAm 8MK-IIGK TINH-HOA vA SV PHAT-TRltN CV A D~O PH~ T KiEn-thuc ph~-thOng, Edward Conze, Nguy!n H(fu Hi~u djch IIMK-14,SOGK TlNH DVC ToAN THU KiEn-thuc ph~-thOng, Thu NhAn vå Trin XuAn Ti~n b~ 4 cu6n: 38MK-SOGK TlNH TRONG NHUNG-LVA Truy~n dåi, HO Trllong An 12MK-16GK TlNH ytu MAu KH()I NH~T Truy~n dåi, Mai Thåo 7.S0MK-IOGK T'INH ytu NHU BANG SaN Truy~n dåi, ~ Hing IIMK-14GK

T'INH-yEu, T'INH Dve vA GlA­ D'INH KiEn-thuc ph~-thOng, Ivan Kusintiz 12MK-IS.SOGK TlNH-ytU VA HON-NHAN KiEn-thuc ph~-thOng, Muriel James, L! Qu6c Hllng djch 7MK-IOGK T()C EM DAl EM cAI BONG HOA Lf Tha, LAm Håo Dilng 7MK-8.S0K TO DONG PHA C~-v4n, Nguy!n HiEn L! 7.S0MK-IOGK TOI CHQN CHltN TRANH Truy~n ngin, Bui XuAn Vil 10MK-I3GK TOI KtO XE Truy~n dåi, Tam Lang 4.S0MK-6GK TOI LAM Kf-GIÅ THt-THAO HOi-ky, Huy!n Vil 13MK-17GK TOI T~P VltT TltNG VltT KiEn-thuc ph~ thOng, Nguy!n HiEn L! 7MK-9GK TOI vål NGU()I CHUNG MOT TRAI TIM Truy~n ngin, Du Tu- U 7MK-100K T61 THANG NAM T~I QUAN AN DU()NG FIFTH Truy~n ngin, Nguy!n f Thulin IOMK-130K T6T DEN Truy~n dåi, Nguy!n ThllY Long 8.S0MK-IIOK TRA D~O Bi!n-khåo. Båo San SMK-6GK TR~I CÅI-T~O

HOi-ky cåi-tto, Phtm Quang Oiai . 14MK-18GK

TR~I DAM D(JN

HOi-ky cåi-tto, Trin Vin Thåi

12MK-IS.SOGK

TR~I T';'P TRUNG

HOi-ky cåi-tto, Duy!n Anh

22MK-28.S0GK

TR~IT(J TRUNG-GlåI K-S

HOi-ky, Phtm Quang Oiai

18MK-23,SOOK

TRAIDÅNG

Truy~n ngÅn, Anh VAn

8MK-IO.SOGK

TRAM HOA DUA Nå TRtN DAT BÅe


.

Bi~n

khåo, HoAng VAn Chl IOMK- I3GK

TRAM HUONG H~NH-PHUC .

Truy~n ngån, HoAng Du Th\lY

IOMK-13GK

TRAM M!C CÅ y RUNG

Truy~n ngån, Vo HOng

6MK-7.S0GK

TRÅM NHO' NGAN THUONG

Truy~n dAi, Blnh Nguyen L~c

7.S0MK-IOGK

TRÅNG DAT KHACH Tuy~n t~p thi vAn, 18 cAy but ntl-giåi ~i

.

håi-ngo~i

ISMK- 18GK

TRÅNG KIA CHU A xt

Truy~n dAi, XuAn Vil

12MK- 16GK

TRtN BO' KINH AN H~

Truy~n ngån,-Di~u TAn . IOMK-13GK

TRtN L61 MON H~U CHltN

Truy~n dåi, Nguy!n NgQc Ng~n

18MK-20GK

TRtN NHONG NG~M NGUI

Tho-, Vi~t PhU'o-ng

9MK- 12GK

TRI-ÅM

. Tho-, LU'u Nguy~n

8MK-IO.SOGK

TRINH THAM TAl Tl}

Truy~n thi!u-nhi, Thanh Chåu

SMK-6.S0GK

TRåvt

Tho-, Kha Huy!n

7MK-8GK

; TRm XANH TRtN MAI NON CAO Truy~n dAi, Nguy!n Thj HoAng SMK-7GK TRONG MUON VAN XA CACH T~p bUt, Thanh PhU'o-ng IOMK-I3GK TRONG SÅN TRUåNG NGAY AV Truy~n ngån, Nguy!nNgQc Ng~n 12MK-IS.SOGK . TROI THEO DONG Dm djch, Quynh Dao/Li~u Qu5c NhI 7MK-9GK TRONG LONG DICH

T~p vAn, TrAn Trung Quån

9MK-12GK

TRONG NHU HC) THU

Truyen dåi, Mai Thåo

7.S0MK-IOGK

TRONG QUAN TAl BUC)N dåi, Nguy~n NgQc Ng~n 19MK-22GK TRONGVONGTAYDANONG Truy~n dAi, Nguy!n Th\lY Long IOMK-13GK 'TR6NG MAI

Truy~n dAi, Khåi HU'ng

6.50MK-8GK

TRUNG HOA SU CUONG

Bien khåo, DAo Duy Anh

7MK-9GK

TRUNG PH~T

Truy~n ngån, So-n Tung

IOMK-13GK

TRUY~N c6 B6N PHUONG

Truy~n thi!u-nhi, L~ Hoa

7MK-9GK

TRUV~N c6 CHQN L.QC

Truy~n thi!u-nhi, Thanh Tung

SMK-6.S0GK

TRUV~N c6 DÅN GlAN VI~T­ NAM Truy~n thi!u-nhi, Vii NgQc Phan SMK-6.S0GK TRUV~N c6 DONG ÅU

Truy~n thi!u-nhi, Qu5c Th!

4MK-SGK

TRUV~N C61-RÅC

Truy~n thi!u-nhi, Da Quån

6MK-7.S0GK

TRUY~N c6 Mt-TÅV-co

Truy~n thi!u-nhi, Da QuAn

6MK-7.S0GK

TRUY~N c6 MltN NUI Truy~n thi~u-nhi, Chinh Ven 6MK-7.S0GK TRUV~N c6 NH~T BÅN Truy~n thi~u-nhi, QuiSc Chfnh 6MK-7.S0GK l'RUV~N <:6 NU<fC LAo

Truy~n thi~u-nhi, QuiSc Chlnh

SMK-6.S0GK

Truy~n

TRUY~N c6 NUO'c NAM

NUO'c MÅT TRONG TIM

But ky, Le D~i Ung

IIMK-14GK

TRUY~N c6 Qu6c Tt

Truy~n thi~u-nhi, Le HU'o-ng

6.S0MK-8GK

Truy~n

TRUV~N c6 TtCH DONG DUONG Truy~n thi~u-nhi song ngu Anh-Vi~t, TrAn My Vån ISMK-19GK TRUY~N c6 TtCH DC)NG Qut Truy~n thi~u-nhi, Låm Th~ Nhån 6MK-7.S0GK TRUV~N c6 TtCH VI~T-NAM CHQN LQC Truy~n thi~u-nhi song ngu Vi~t-Anh, Nguy~n Xuån Thu ISMK-19GK TRUVtN c6 TO-CACH-LAN Truy~n thi~u-nhi, QuiSc Chlnh SMK-6.S0GK TRuvtN c6 TRUNG HOA Truy~n thi~u-nhi, QuiSc Th~ SMK-6.S0GK TRUVtN c6 VltN XU Truy~n thi~u-nhi, NhU' Tu~t 4MK-SGK TRUVtN CUm DÅN GlAN VltT NAM Truy~n vui cU'o-i, TrU'o-ng Chlnh SMK-6.S0GK TRUV~N DÅN-GlAN TRUNG­ Qu6c Truy~n c~, Låm Ngu DU'o-ng, Nguy~n Qu/Sc Doan djch 8MK-IIGK TRUVtN HAI KINH THANH A Tale of Two Cities, Ch. Dickens, HHU djch 8MK-=-IO.S0GK TRUVtN HA V HÅl NGO~I Truy~n ngåJ!' nhi!u tåc-giå 18MK-21.S0GK TRU-riN LoAI V~ T

Truy~n ngån ti!n-chi~n, T6 HoAi

6MK-8.S0GK

TRUVtN MOT C~U Bt "CHU NHO" Truy~n dAi, Alphonse Daudet, Nguy!n Thj H~nh djch 9MK-12GK

Truy~n thi~u-nhi,

TRUVtN NGÅN Il ngån, VO Phi~n 14MK-18GK

TRUV~N c6 THVVDlfN Truy~n thi~u-nhi, Nguy!n Xuan Hi~u 6MK-7.S0GK

TRUVt·N NGÅN NGUVtN NGQC NG~N ' 7MK-9GK TRUV~N TH~T NGÅN

TRUY~N c6 THAI LAN

Da Quån

7.S0MK-IOGK

I

TRUV~N c6 THVY-Sl Xuyen SMK-6.S0GK

Truy~n thi~u-nhi, T~

Truy~n

lAng Van Il5


Nguy!n VAn Tl/.o 2SMK-32.S0GK Tl] mfN ANH-VltT VltT-ANH

(nhO)

Ttr-diEn, Nguy!n Vin KhOn

14MK-18GK

Tl] olfN ANH-VltT VltT ANH

(truna)

Ttr-diEn, Nguy!n VAn KhOn

TRUYtN TlcH VltT NAM 18MK- 23.S0GK

Ki~n-thuc phd thOng, U HuO'ng Tl]-OlfN ANH-VltT VltT-ANH

7.S0MK-IOGK Ttr-diEn, Le Bå KOng

TU-BÅN KARL MARX 28MK-3SGK

ni-li~u, Nguy!n Vin TuyEn dich Tl] olfN ANH-VltT VltT ANH

(trQn be) 2 culSn)........... 3SMK-4SGK THONG-D1)NG (lån)

Tl] CÅT MAY QUAN AO TRE EM T\.!'-diEn, Nguy!n Vin KMn

Ki~n-thuc phd thOng, Nguy!n NgQc Dl/. 30M K--:-39G K

Nhi~n Tl] olfN ANH-VltT VltT ANH

6MK-8GK (lån)

Til' CH(SN LUU-OÅ y Ttr-diEn, Quynh LAm

Tl/.p-vin, Hoång Nguy~n Nhu4n 30MK-39GK

13MK-17GK . Tl]-OlfN CHUYtN-MON

Til' D~O BilT BU(JN VltT-ANH O(SI-cHllu

Truy~n dåi, Dung Såi-Gon Ttr-diEn, Quynh LAm

6MK-8GK IOMK-13GK

Til' GIÅ NGÅY Tl]-mfN DANH-Til' Y-KHOA

ThO', Nguy!n Duc Bl/.t Ngån ANH-VltT

9MK-IOGK 14MK-18GK

Til'-NGO O"'C-BltT TRONG Tl] olfN VltT ANH (nhO)

OONG-Til' ANH-V ÅN Ttr-diEn, Nguy!n Vin Kh6n

Ki~n-thuc phd-tMng, Hoång Nlng 14MK-18GK

Oanh Tl] olfN VltT ANH (lån)

ISMK-20GK Ttr-diEn, Nguy!n Vin KhOn

Til' THl]C DÅN olN CONG-SÅN 30MK-39GK

Bi~n khåo vå nh4n-l!inh chlnh-tri, Tl] olfN VltT ANH (lån)

Hoång Vin Chl Ttr-diEn, be) moi nhÅt, Nguy!n Vin Tl/.o

8MK-IO.SOGK 2SMK-32.S0GK

TlJ mfN ANH VltT (bo tui) Tl] mfN HAN VltT

Ttr-diEn, Nguy!n Vin KMn Ttr-diEn, Thi~u Chuu 14MK-18GK 2SMK-32.S0GK Tl] olfN ANH-VltT (truna)

Tl] olfN HAN VltT T\l'-diEn, Nguy!n Vin KhOn

Ttr-diEn, Dåo Duy Anh 18MK- 23.S0GK

30MK-39GK ,Tl] mfN ANH-VltT (lån) Tl] olfN HAN VltT Ttr-diEn, Nguy!n Vin KhOn Ttr-diEn, Nguy~n Vin KMn 30MK-39GK 30MK-39GK Tl] mfN ANH-VltT (Tln dtll tll­ Tl] mfN VltT HAN T(SI-TÅN al'n)

Ttr-diEn, Huynh Minh XuAn Ttr-diEn, Nguy!n Vin KMn

30MK-39GK 3SMK-4SGK

Tl] mfN PHAP VltT (nhO) Tt}' mfN ANH-VltT TltU­

Ttr-diEn, Dåo DAng Vy CHUAN

14MK-18GK Ttr-diEn, Nguy!n Vin Kh6n

Tl] mfN PHAP VIU (lån) 20MK-26GK

Ttr-diEn, Dåo DAng Vy Tl] mfN ANH-VltT

30MK-39GK (Tln Anh VI~t a,1 tu-at'n)

Tl]-mfN VltT PHAP (nho) Ttr-diEn Anh Vi~t, be) moi nhllt,

Truy~n ngån , VCI Phi~n 6MK-8GK TRUYtN THO KHÅP THI-Glm • Truy~n thi~u-nhi, L~ HuO'ng SMK-6.S0GK TRUYtN TH(]Y Kilu C~-vin, Nguy!n Du/TrAn TrQng Kim 6MK-8GK '

Tlf-diEn, Dåo Ding Vy

14MK- 18GK

Tl]-mfN VltT PHAP (lån)

T\.!'-diEn, Dåo DAng Vy

30MK-39GK

Tl] mfN VltT NAM (2 cu6n lon)

Tlf-l!iEn, Le Vin Duc

70MK-9IGK

Tl] mfN VltT-NGO CH1NH TÅ

Tlf-diEn, Le NgQc Tr\l

2SMK-32.S0GK

Tl] olfN VÅN-PH~M ANH VÅN

Giåo-khoa tlf-diEn, TrAn Vin Di~n

30MK-39GK

Tl] olfN THÅNH NGO olfN

TlcH

Tlf-diEn, Di~n HuO'ng

18MK- 23.S0GK

Tl] olfN THÅNH-NGO mfN­ TlcH VÅ DANH-NHÅN VltT­

NAM

(hai culSn, khd lon)

Bi~n-khåo t\.!'-diEn, Trinh Vin Thanh

SOMK-6SGK

Tl] olfN TÅ Y BAN CAM

Ki~n-thuc phd thOng, t\.!'-diEn hqp-Am

tAy-ban-cAm

IOMK-13GK

Tl] HQC CÅN-BÅN TÅ Y BAN

CAM

Ki~n-thuc phd thOng, Hollng Buu

IOMK-13GK

Tl] HQC CHO HAN

Ki~n-thuc phd thOng, Luu KhOn

12MK-16GK

Tl]-mfN Y-HQC

30MK-39GK

Tl]-HÅO LÅ NGUO'I VltT-NAM

Bi~n-khåo, Cao Th~ Dung

12MK-16GK

Tl]-HQC oOC-TAU TÅY-BAN­

CAM

Ki~n-thuc phd-thOng, Le Thu

12MK-16GK

Tl] HQC LÅM BANH PHAP Ki~n-thlic phd thOng, Nguy!n Thj Huong 6.S0MK-8GK Tl] HQC N'AU ÅN

(2 culSn)

Ki~n-thuc phd tMng, NgQc VAn

12MK- 16MK

Tl] HQC TIING QUÅNG-OONG

TRONG 14 GlO'

Ki~n-thuc phd thOng

7MK-9GK

lAng Van 116

-,­

,-'--

­

I:


Tll HQC TltNG QUANG-DONG VA QUAN-THO~I Ki~n-thue ph15 th6ng 6M~-8GK

Tll TRUV~N GANDHI 16MK-2IGK ni VI CH\ NAM Ki~n-thue ph15 th6ng, Song An 16MK-2IGK ni-vI DAU s6 ToAN THU Ki~n-thue ph15 th6ng, Vil ni L\le IOMK-13GK Tll A Dt å BiN TRONG Th<Y, Ngu ven 8MK-IO.S0GK TVC NGO PHONG-DAO (2 euOn) Bien-khåo, Nguy!n Vån NgQe 16MK-2IGK Tu6115-20 Ki~n-thue ph15-th6ng 7MK-9GK TUUNG CU,U P BlfN Truy~n thi~u-nhi, Nguy!n Hoa Giang SMK-6.S0GK TUqNG KY PH6-THONG HoAN Mf Bien-khåo, Ly Anh M~u 6MK-8GK TUV BOT Tuy bUt, Nguy!n Tuin 6MK-8GK TUV BOT Il TUy but, VB Phi~n ISMK-20GK TuvfN T~P 23 NGU 01 VltT SAU 1975 ' ­ Truy~n ngån vå th<Y, 23 tåe-giå 12MK-16MK TuvfN-T~P THO' VÅN 90 TAC­ GlA Truy~n ngån vå th<Y, nhi!u tåe-giå ISMK-20GK TuvfN T~P TRUV~N NGÅN Truy~n ngån, Hoång Minh Thuy 7MK-IOGK TuvfN T ~P TRUV~N NGÅN TllN CHltN Truy~n ngAn, nhi!u tåe-giå 12MK-16MK TWO TALES Truy~n thi~u-nhi Anh Vi~t, Nguy~t

Fod,

Anh

IOMK-I3GK VÅl CHO-GIÅI vl THllN D6N­ NGO

Bien-khåo, Phan TÅn Håi 8MK-IIGK vAl NGAv LAM VI~C T~I CHUNG Sll VV Truy~n dåi, Nguyen Sa 12MK-IS.SOGK VÅN BOT Truy'~n ngAn vå th<Y, nhi!u tåe-giå 8MK~IO.50GK'

VÅN HQC MltN NAM T6NG QUAN Bien khåo, VB Phi~n 14MK-18GK VÅN HQC VI~T NAM Bien khåo, Dll<Yng Quång Håm 8MK-IO.S0GK VÅN-HQC VI~T-NAM DUm CHt-DO CONG-SAN Nh~n-dinh, Nguy!n Hllng Qu~e 16MK-2IGK VÅN MINH VI~'r-NAM Bien-khåo, u Vån Sieu 9MK-12GK VAN VI~T NAM Såeh giåo-khoa, m~t nh6m giåo-vien 6MK-7.S0GK VÅN-XA. I (ehu-d! Xuin) Bien-khåo vå th<Y, nhi!u tåe-giå ' SMK-SGK VÅN-XA. Il (ehu-II! Tån Då) Bi~n-khåo vå th<Y, nhi!u tåe-giå 5MK-SGK VÅN-XA. III (ehu-II! IS nåm vån-hQelllu-vong) Bi~n-khåo vå th<Y SMK-SGK VANG BONG MOT TH01 Truy~n ngån, Nguy!n Tuån 7MK-9GK VANG TltNG RU()I XANH Truy~n dåi, Nguy!n Th\lY Long IOMK-I3GK VANG MO' BONG LOA Truy~n dåi, Xuån Vil 14MK-'18GK VANG TRÅNG L~NH Trung Dll<Yng SMK-6.S0GK VÅO Nm GlO CAT ' Truy~n dåi, Hd NgQe Toån IOMK-13GK vl viu HOA cOC Truy~n dåi, Duyen Anh 6MK-8GK Truy~n thi~u~nhi,

ytT Dm Th<Y, Nguy!n Hung 7MK-9GK ytT THU TRtN LUNG NGllA HOANG Truy~n dåi, Duyen Anh 8MK-IO.S0GK VI~C TUNG NGA V 1965-1969 (trQn be) S euOn) Tåi-Ii~u, Doån Them S2MK-68GK VltN PH6 Th<Y, Hoång Xuån S<Yn 8MK-IO.50GK

VI~T-NAM 30 NÅM MAU LliA Nh~n-dinh, Cao Th~ Dung 24MK-3IGK

VI~T-NAM CONG-GIAO CHINH­

TRJQUAN Bien-khåo, LM Vil Dlnh HO\lt 24 i\ 'K-: IGK VI~T NAM MOT TR01 TAM-Sll Hdi-ky, Nguy!n Chånh Thi 20MK-26GK VI~T-NAM NHAN-CHUNG

Hdi-ky, Tran Vån D6n 30MK-39GK VI~T NAM PHONG TVC

Bien khåo, Phan IOMK-I3GK

K~

Blnh

VI~T-NAM QUt-HUO'NG MUON

THUå ni-li~u,

hlnh-ånh ngh~-thu~t que­ hll<Yng, d!n-giåi bAng ba thu ti~ng Vi~t, Anh, Phåp, Tran Cao-Linh 4OMK-S2GK VI~T NAM SU LlJqC (2 euOn) Bien khåo, Tran TrQng Kim 16MK-20.S0GK VI~T NAM VÅN-HOA SU CUO'NG Bien khåo, Dåo Duy Anh 8MK-IO.S0GK VI~T NAM VÅN HQC SU vtu

Bien khåo, Dll<Yng Quång Håm 12MK-ISGK VI~T NAM VÅN HQC ToAN THU (trQn be) 2 eUOn) Bien khåo, Hoång TrQng Mien 24MK-3IGK

VI~T SU TltU AN ni-Ii~u,

Ng6 Th&i Sy 14MK-18GK

VI~T SU ToAN THU

llmgVan 117


Bi!n kh'åo, Ph~m Viin San 20MK'-26GK

VIETNAMESE LEGENDS I Truyen thi~u-nhi bAng Anh-ngll, B~ch

Lan 6MK-7.S0GK

VIETNAMESE LEGENDS Il Truyen thi~u-nhi bAng Anh-ngll, L! Huy H~p 4.S0MK-6GK VIETNAMESE REALITlES Tåi-Iieu Anh-viin 8MK-IOGK

VUqT THOAT

xAV DllNG H~NH PHUC Ki~n-thuc phd th~ng, Nguy!n Hi~n U 9MK-12GK

xfp AL CAPONE I, Il Truyen dAi, Trllong-san U XuAn Nhj mai culSn: ISMK-20GK Truyen d.i, 6MK-7.S0GK Truyen djch, Quynh Dao IOMK-13GK

VlNH-BltT SAI-GON

XU BUP Bt Ph$m Kim

vG C6-TRUVtN Bi!n-khåo, LII-c HA 12MK-16GK

vG TÅ V-SON BINH-DINH, H6 QUVtN

~a-khuc d4u-tranh

Khuc Lan, Vi~t DzOng

3MK-4GK

BltN Mt: D8n Ca Qu6c-Nh{lc. PhuQ'ng Ca Paris SMK-7GK

D~·KH(JC SAU nlng håt Tr{Jng Nghia SMK-7GK

DAN TRANH KV·THU~T . Bdng tlf h{1c dan tranh. PhuQ'ng Ca Paris (2 cu6n) IOMK-13GK

XUÅN PHONG THU vO

(trQn bQ 3 culSn, bla dAy) Bi!n-khåo, Ph~m Th~ NgO SOMK-6SGK Lart~guy,

BAI CADAN.CHU Mål

Hlii-ky, Ph,m Quang Giai 12MK-16

XOM BAU LANG

VltT-NAM VÅN-HQC SU GIÅN­ uåc TÅN BltN

But-ky, Jean Vinh 12MK-16GK

.BÅNG NH~C

VUO'N Toe TltN Truyen dAi, Long An 12MK-16GK

DåN CA Huf

Dan-ca qu6c-nh{lc. PhuQ'ng Ca Paris SMK-7GK

Truyen thi~u-nhi 6MK-7.S0GK

HÅ T TV TIM HÅ T BANG HOI TRå

XU SAM stT Truyen ngån, VlI Dlnh 8MK-IO.SOGK

XUOIDONG Truyen ngån; Nguy!n MQng Giåc 7MK-9GK

Ca-khuc d4u-tranh

Nguy!n Quy~t Thång va Doan Hllng

Ca Chi·Ung, Hoa-Ian.

SMK-7GK

QUt-HUONG ..

Xln hly v. pil·PhOnl qut-hll'O'nl

Ki~n-thli'c phd-th~ng, Hli B1}u

XUOI GIONG CUU-LONG

IIMK-14GK

VG-THU~T T6NG-HqP vA THllC-HANH

Truyen ngån ctlingqu! Vi~t-nam, Ph,m Thing 10MK-13GK

Ki~n-thli'c phd-th6ng, L,c HA va Ph$m

f CAO TINH Dt:P

Xuån Thåo 6MK-8.S0GK

Truy~n djch, Nguy!n Hi~n

vq CH<JNG

vtu EM MUA XUAN

Ki~n-thli'c ph~ th6ng, Th",y An va U

Tha, Trjnh Gia M9 8MK-IOGK

Cd-nh{lc. Nguy't Anh SMK-7GK

vtu TltN

QUt-HUONG 7

H't cho nlay qu.t.khål

Thanh Hoang DA,n 6MK-7.S0GK

vq CH<JNG SON Truyen dAi, HoAng Håi Thuy 8MK-IO.SOGK

VONG DAl XANH Truyen dai, Ng~ Th~ Vinh 8MK-IO.SOGK

VO-MON Truyen ngån, Nguy!n Trung TAm IOMK-12GK

VONGTAVTHUONGVtU Truyen dAi, VlI HA Anh SMK-6.S0GK

Truyen dAi, HoAng Håi Thuy 6MK-7.S0GK

QUt-HUONG 6

M, VI~-nam crI, con.l

v.

Truyen d.i, Tu'n Huy 10MK-13GK

QUt-HUONG NH~C TUVtN 2

Mlnh al, 'lI'a em v~ qut-hll'O'nl

YOGA

Bdng nh{lc Nguy't Anh SMK-7GK

Bi!n khåo, Trin Viin Kha 16MK-20,SOGK

YOGA CÅN BÅN Bi!n khåo, VlI Dlnh 8MK-10.S0GK

ZEN, THU~T TRUåNG-SINH

T,p vin, Nguy!n V,n Hung 12MK- ISGK

7MK-10GK

Ung Vdn 118

ph~c-qu6c

Bdng nh{lc Nguyft Anh SMK-7GK

BtJng nh{lc Nguyft Anh SMK-7GK

Ki~n-thli'c phd-th~ng

VUåN THUV

QUt-HUONG 5 ;Tlnh-ca cho nlll'01

vtu TRONG BONG T61

VONG DAT NGVC TO

Truyen djch, Quynh Dao SM K-6:50GK

U

8MK-IO.SOGK

Bdng nh{lc Nguy't Anh SMK-7GK

ZEN vA f THUC NOI vt ÅN CHAV Ki~n-thli'c phd th~ng, Thåi Khåc L!

12MK-ISGK

QUt.HUONG NH~C TUVtN 3

Ru em alml nui 'qi cha

BtJng nh{lc Nguy?t A"h SMK-7GK TINH CA Tu61 TRE

Anh nu Em

Bdng nh{lc Nguy't Anh SMK-7GK

TINH-KHUC KHUC LAN Bdng nh{lc Khuc Lan SMK-7GK


CHIABUON

ChUng tOi wa nh~ duqc tin than ph\} cua anh Huynh COng Åh (Montreal).

Cl) HUYNH TAN 86 då th9:t lQc ngay 30 thcing l nam 1992 Sru-gon.huång thQ 72 tudi.

.nh~

ngay 26 thcing

Ch~p

nam Tan Mui.

t~

Xin thanh tam chia bubn coog b~ Huy-nh COng An va tang quy~n; c'au nguy~n huang Mn C\} Huynh Tan Sd sOm sieu thang nm c\1c l~c. . Doan Van B(ch

U VdnChdu U HieuNghia Nguyln Thanh B{lCh Nguyln Nhl!1 Thdng Nguyln Trung Hieu Llldng Minh Dac Nguyln Hau Nguyen

pHAN UU

Ngo Thanh Håi Nguyln Van Titt Nguyln Ky Tdm Nguyln Hau Hung Nguyln Van Vong Nguyln Qudc Dung Ly Minh PhuIJc

CHIA BUON DuQ'c tin bu(sn,

DuQ'c tin bu(sn

Cp Bit BiJI VÅN CAP khu~ danh Mari" VO TUI TINU

Thån-mAu ,anh chj Bui H~nh Nghi. då m~nh chung ngåy 28 thång 2 nåm 1992 t~i Moers. Duc- ' qu6c. hucrng thQ 86 tu~i. Xin phån-uu cung anh chj Nghi va toan-th~ gia­ cv hå Maria s6-m ve hucrng Nhan Thånh Chua.

quy~n; c4u chue Iinh-h(sn

Ong Ong Ong Ong Ong

Ngo Nguyin Dang Nguyln V4n ~p Ba TM Giang Ba Nguyln Ng{Jc Ngfln Ba Nguyin Nghia

C\I TRUO'NG

Sl LUV

Nguy!n chu-tjch T1Sng Li!n-doan Lao-dl)ng Thu-a-thi!n, Såi-gon Nguy!n giåm-d6c hing thu6c lå Mitac. Sai-gon

Båo huynh cua bl10n TcuO"ng Si LuO"ng (Phong­ tråo H ung Ca IVi~t-nam, cbU-but tU4n-båo TM­ gid-i. Houston), då ttl- tr§n t~i Såi-gon pgåy 10 thång 2 nåm 1992, hucrng thQ 79 tu~i. Xin ' thånh-kfnh phån-uu cung anh chj LuO"ng vå quy tang-quy~n; kfnh chuc huO"ng linh Cl,! s6-m tieu­ dieu coi phuc. Phong-Trao Hung Ca Vift-Nam Tdng-H9i C/fU TiI-Nhon Chfnh-Trj CSVN Nguyen Hucmg, Nguyln Huu Nghia 'Truo-ng-sO'n Le Xuan Nhi va gia-dinh

Ung Van 119


,

,

CAO PHO

ChUng tOi dau-dan Mo tin cung thAn bhng quyen-thu~ xa gån:

ch~ng,

cha, nghia-ph\l ciia chUng tOi lå

Ong NGUVIN VAN THANG phåp-danh MINH TlfN då t~-ttln lue 14 gib 15 phUt ngåy 9 tMng 3 nam 1992 (rnung 6 thang 2 nam Nham Thån)

~i Montr6aJ, huoog thQ 60 tu6i.

U hoa-tång dll du<;fC cu-hånh lue 10 gib sang ngåy 13 thång 3 nam 1992 ~ Montr6a1 .

Tang-gla d~ng khap b60

v(7: Ba qud-phl!- Nguyln Vdn Thdng, khul-danh Nguyln Thi Phlfng Trllång nil: Nguyln Thj Ng9c Nga va con Trllång nom: Nguyln Qudc Hung, v(1Trinh Di~u Nga va con TM nu: Nguyln Thj NgfJC Loan, cMng Nguyln QuUi Viln va con TM nu: Nguyln Thi Ng9c Dung, cMng Nguyln Xudn Giao Dac (Vift-Nom) Tha nil: Nguyln Thj Ng9c Thui, cMng LI4l Vån Giau va con Tha nom: Nguyln Qu6c Hoang, v(1 Lise Gaudet va cac con Tha nom: Nguyln Qu6c Toan TM nu: Nguyln Thj NgfJC Oanh DlliJng nom: Nglfyln Trudng Son DlliJng nil: Nguyln Thj Xe C6o-ph6 nåy fhay-fhl fh/~p fang

,

CAM TA•

Chung tOi xin chAn thhnh cåm t~: - Chu thuc;mg-tQa, <4i-dlk, tång, ni chua Tam Båo, Montreal - Quy vi trong ban hQ-ni~m chi:la Tam Båo. Montreal - Quy thAn bAng quytn thuQc gln xa lMlle elu-sieu. phung-ditu, ehia bu~n v~ tien dua eh~ng. cha, ngh'ja-ph~ eua ehung tOi lA:

Ong NGUVIN VAN THANG phåp-danh MINH TlfN den nai an-nghi cu6i-cung Trong lue tang gia b6i-rOl. neu c6 dfeu gl sa s6t, mong quy vi niern tlnh tha-thU. V(1: Ba qud-phl! Nguyln Vdn Thdng, khrd-danh Nguyln Th; PhI!ng

TrllUng nU: Nguyln Th; Ngf/c Nga va con TrllUng nom: Nguyln Qu6c Hang, V(Y Tr;nh

Di~u

Nga va con

Tha nil: Nguyln Th; Ngt?c Loan. chling Nguyln QuUi Viln va COI! Thu nil: Nguyln Th{ Ngt?c Dung. cMng Nguyln Xudn Gido Duc (Vi~I-Nam) Thu nil: Nguyln Th{ Ng(Jc ThuY. cMng

l.J(u

va!! Gitlu va con

Thu nom: Nguyln Qu6c Hoang. Vl?' Lise Gaudet va cac con Thunam : Nguyln Qu6c Toan Thu nil: Nguyln Th; Ngt?c Oanh DlliJng nom: Nguyln TrllUng Son Dilling nil: Nguyln Th; Xe

ilmg Van 120


MUA XUAN CHltN­ THÅNG Truy; n ngdn, Hoang Minh Thuy 7MK-IOGK MUA PHO NUI Truy;n ngdn. 011 VAn Trc;>n & L~ ThaO' Chuy~n 12MK­ 15.50GK MUU-LUqC CH\NH-TRI VONG PHUONG Bien-khdo. Ng6 T~ 8MK ­ IIGK NAU AN NHANH 177 mon Au, A

Kiln-Ihuc phd-lh6ng, IOMK ­ 13GK NGHt-THUM CÅM HOA NH~T-BÅN Kiln-Ihuc phd-lhång, Minh Hung 8MK-IIGK NGH~-THU~T NAU AN VltT-NAM 180 mOn m,n va chay Kiln-Ihuc phlJ-lh6ng. Qu6c Vi~t

IOMK-13GK NGHt-THU~T NAU AN TAu, VltT Kiln-Ihuc phd-lh6ng, Nguy~n Thj Hu&ng 7MK-IOGK NGH'lA TINH ThO', Khåi Chlnh 7MK-­9GK NGOI NHA BA GIAO Truy;n dai, H uy~n Chåu IOMK- --13GK NGUVtT B~CH ThO', Cung va IOMK 13GK NGUOI VAN BA DI BtN TOI Truyrn ngdn, Nguy!n NgQc Ng~n

12MK-15GK NGUOI LtNH C()N L~I Truyrn dai. Nguyen Y Thu~n IOMK-13GK NGUOI vtu NUOC MV Tpp-blil , Khåi S(m 12MK-15.50GK NHANH RONG PHltU B~C Truyrn dai. v1\ H IIng 7MK­ 9GK NHONG Bt-AN TRtN KHUON M4,T vA BAN TAV Bien-khdo, Doan Viln Th6ng 14MK --- 18.50GK NHONG CHUYtN TINH TRONG CUNG CAM Tilu-Ihuylt dil-su, DoAn Vlin ThOng 13MK-16GK NHONG KHUON M4,T v ÅN-NGHt DI QUA VOl TOI

Hoi-ky,

T~ T~

16MK-- 2IGK NHONG NGUOI VANG TO! Truy;n dai. 011 Thuc Vjnh 9MK-12GK NHONG PHÅN-ÅNH THOI-Sll CHtNH-TRI MltN BÅC

Tai-liru 7MK ­ IOGK NHONG SUV-NltM SltU­ HINH HOC Kiln-Ihuc phd-Ih6ng. Rene Descartes, LM Tr~n Thåi Dinh 9MK 12GK djch

NUA CHq NUA Qut Truy~n dAi Hil Tru&ng An

12MK-16GK

NU-A DtM NGHE Mf; THO DAl 71.0'. Hoang Chlnh 7MK-8GK NUI XANH MA y H(jNG Truy;n dåi. Vinh Håo IOMK­ 12GK NUOC MÅT TRONG TIM BUl kj, Le D ~ i Ung IJMK ­ 14GK NUOC MINH, NUOC MV TruYfn ngdn, Ngo Du Trung IOMK - 12GK NUOI-DUONG TRt CON

Kiln-Ihuc phd-Ih6ng, Ph~m COn-So-n IOMK­ 13GK ONG LAO TH(h BONG BONG Truyrn dai, Xuan Vil 12MK-16GK PHAN THONG V ANG T(lp-bul, Xutin Dieu 6MK ­-8GK PH ED ON (KHÅO-LU~N vl L1NH-H(jN THEO LU~N-LY)

Kiln-Ihuc phd-Ih6ng, Platon . Trjnh Xuån Ngån djch IJMK-14.50GK PHtA VONG VVON VIA­ VANG S6ch dich, Dinh HoAng Sa IOMK­ 13GK Quv-c6c TOAN MtNH Tai-liru, Duo-ng Dlnh Le Thtl Chi 18MK ­ 23.50GK NGHt-THU~T LAM Mt: Kiln-Ihuc phd-lh6ng,'Trjnh Le HoAng 5MK ­ 7GK RtN LUYtN TÅM-THU~T HUVtN LlNH Trilt-h(Jc, Ph~m C6ng Thien IOMK­ 12GK RUNG NUI vt VtM Truyfn dai, Huy!n Chåu 9MK-12GK SACH Lt GIAO DAN

Silch Cong-gi60 27MK ­ 35GK SAI-G()N CVOI MOT MINH Tpp-bul. Nhå Ca 12MK--15.50GK SAO CO T1tNG SONG

Tpp-bril, va Dinh 13MK-11GK

SAO TRUC CHt-LlNH Truyrn dai då-su, Vil Xuo-ng (trQn bi) 2cu6n) 16MK ­ 2IGK SAU DAY TRUONG SON Truyfn dai, Ly Viln Sam 6MK-8GK SON-LAM tM-vlM

(Les cosaques) Truy f n dåi. Leon Tolstoi. Nguy~n Trc;>ng djch IOMK --­ 13GK

D~t

SONG CON MUA LO Truyrn dai. Nguyen Mi)ng Giåc - Cu6n I: .... .. 18MK ­ 24GK - Cu6n I1: .. ... 20MK ­ 26GK - Cu6n Ill: ... 20MK - 26GK - Cu6n IV : .... 20MK ­ 26GK SU-M~NH VAN-NGHt H1~N-V~1

Alberl Cam us, Biti Giång djch 7.50MK-IOGK

SU A BUOC SANG NGANG Kiln-Ihuc phd-lhOng. Harold Shryock 8MK-IIGK SUONG NHU RUA R6 Truyfn dai. Hil vAn Dllng IOMK-13GK TAN RA T~uyrn dai, Cao Xuan Ly IOMK - -13GK TAC-GIÅ, TAC-PHAM Bien-khdo. Nguyen Sa 12MK­ 16GK T~P-CHUNG Truy;n ngdn, Hil Tru&ng An 14MK-17GK THANH PH6 TRONG HOI TUONG Truyrn ngdn, Tr~n Hllng Cha u 8MK-IO.50GK THAT-SON MAU-NHltM Bien-khdo, Nguy!n Viln Hliu 7.50MK-IOGK THEO ANH TINH-CAU Tpp-buI. ToAn Phong Nguy~n Xuån Vinh 15MK-19.50GK THI-TRAN MllN VONG Truy;n ngdn, Vi~n Linh 8MK-IIGK THltN-VUONG KHONG CO HAI NO! Nh{in-dinh. D~ng Thi~n So-n IOMK-13GK

THllN-LU~N Bi) .ich thlfn ph6-thone va htiu-Ich nhit Bihr-khdo etla thien-su Suzuki , bån Viet vån ctla True Thi!n, trQn bi) 3 cuiln bla cung: 54MK-­ 70GK THO MllN NAM Bien-khdo, V1\ Phi!n 6MK-8GK THO TAGORE Tho-, 0/\ Khånh Hoan d,eh 8MK ­ IIGK THOT6NG Bien-kh4o va ",yln dich, Trlin Trc;>ng San 15MK­ 18GK THU~T HONG-BltN Kiln-Ihuc phd-lh6ng, HoAng Xuån Viet 8MK ­ IIGK THU KHONG NGUOI NH~N

Truyrn. Hoang Khd-i Phong IOMK-13GK THUONG CH(jNG Truyrn dai, Lan Phuo-ng 7MK-9GK T1fu-voAN TRUNG-GIOI Truyrn dai, Heinz-Gunthcr Konsalik. Tam Vil d,ch 12MK-16GK T1fu NGU NO Tilu-Ihuyll. Hans Anderson 8MK-IIGK T1tU THVONG TM HOA­ KV

Kiln-Ihuc phd-lhång, 13MK-17GK TINH-HOA VÅ Sll PHAT­ TRlfN CUA V~O PH~T Kien-Ihuc phd-lhOng, Edward Come. Nguy~n H ilu Hieu djch IIMK - 14.50GK TINH DlJC ToAN THU Kiln-Ihuc phd-Ih ot/g. Thu Nhån vA Trlin Xuån Ti!n bO 4 euiln: 38MK ­ 50GK TINH-VtU vA HON-NHÅN

Kiln-rhlic phd-lh6ng, Muriel James. Le Qu6c Hung djch 7MK ­ IOGK T6T VEN Truyrn dåi, Nguy~n ThuY Long 8.50MK-IIGK TR~I TU TRUNG-GIO! K-S HiJi·kj. Ph~m Quang Giai 18MK-23,50GK TRANG KIA CHUA xt Truy;n dai. Xuån va 12MK-16GK TRONG MUON v AN XA CACH Tpp bUl, Thanh Ph tlO'ng IOMK­ 13GK TRO vl Tho-, Kha Huy~n 7MK-8GK TROI XANH TRtN MAI NON CAO T"'yrn dåi, Nguy~n Thj Hoang 5MK - 7GK TRUYtN DÅN-GlAN TRUNG-Qu6c Truyfn cd, Lam Ngu Du&ng, Nguy!n Qu6e Doan djch 8MK-IIGK TRUYtN HAI KINH THANH

A Tale of Two Cilies, Ch . Dickens , HHU djch 8MK-IO.50GK TRUYtN HAV HÅl NGO~I Truy;n ngdn, nhi~u tåc-giå 18MK-23.50GK TRUVtN LoAI V~T Truyrt/ ngdn lifn-chiln. Tå HoAi 6MK ­ 8.50GK TRUYtN MOT C~U Bt ·CHU NH6~ Truy;n dåi, Alphonse Daudet , Nguy~n Thj H~nh djch 9MK-12GK TRUVtN TH~T NGÅN Truyrn ngdn, V1\ Phi~n 6MK-8GK Tu611S-20

Kiln-Ihuc phd-lh6ng lMK-9GK TUVtN Hp TRUVtN NGÅN Truyrn ngdn, HoAng Minh Thuy 7MK-IOGK TU-BÅN KARL MARX Tåi-liru, Nguy!n V~n Tuy~n dich (bi) 2 euiln) ...... 35MK-45GK TU-NGO V4,C-BltT TRONG VONG-TU ANH­ VAN Kilt/'Ihuc phlJ-lh6ng, Hoang Nång Oanh 15MK-20GK

NAM

Bien-khdo. Cao Th~ Dung 12MK-16GK

Til-HOC DOe-TAU TA Y­ RAN-CAM

Kiln-Ihlic phd-rhång, Le Thu 12MK-16GK V AI CHU-GIÅI vt THltN DON-NGO Bien-khdo, Phan T~n Håi 8MK - -I IGK VAI NGA V LÅM VltC T ~I CHUNG SIJ VlJ Truyrn dåi, Nguyen Sa 12MK ­ IS .50GK VAN·HOC VI~T-NAM DUal CHt-VO CONG­ SÅN Nh{m-dinh , Nguy~n Hung Quilc 16MK ­ -2IGK VÅO Nm GID CAT Truyrn dåi. H/\ Ngc;>c Toån IOMK-13GK VltT-NAM 30 NAM MAU LUA NMn-dinh, Cao Th~ Dung 24MK-3IGK VI~T-NAM CONG-GIAO CHtNH-TRI QUAN Bien·khdo. LM Vil Dlnh Hoat 24MK ­ 3IGK .

VI~T SU Tltu AN TiJi-li;u. NgO TMi Sy 14MK-18GK VlNH-BltT SAI-G()N BUI-kY. Jean Larteguy. Ph~m Kim Vinh 12MK-16GK vO C6-TRUytN Bien-khdo. L~c HA 12MK-16GK VO-THU~T T6NG-HqP V A THllC-HÅNH Kiln-Ihuc phd-lhOng, 4C Hå va Ph~m Xuan Thao 6MK-8.50GK VO-MON Truyrn ngdn, Nguy~n Trung Tåm IOMK-J2GK VVON TOC T1tN Truyrn dåi, Long An 12MK-16GK xtp AL CAPONE Truyrn dåi. Tru&ng So-n Le Xuån Nhj - Cu6n (:. 15MK-19.50GK - Cuiln Il: 15MK ­ 19.50GK ZEN, THU~T TRVONG­ SINH Kiln-/lruc phd-Ihong 7MK - IOGK IS TRUY~N NGÅN GIÅI VAN HQC NGHt THU~T LANG VAN 1990 Truy;n ngån, NgQc Duy. Tru&ng-so-n Le Xuån Nhj. D6ng Nghi, Team Luo-ng. Tam Thanh, Pht'lng Nhån, Dinh Hi~u. V1\ Hoåi Nam va Nguy~n Qu6c Ngån. 14MK-17GK

Tll-D1tN ANH-VltT VltT­ ANH Tlf-diln, Le Bå Kong 27MK­ 35GK TIJ-D1fN CHUYtN-MON VIU-ANH V61-CHltU Tlf-ditn, Quynh Låm 9MK-12GK Tll-D1fN DANH-TV Y­ KHOA ANH-VltT

SO(ln . xin ITU Iru-ur trong chi­

TIf-dien

phieu k hi dpl mua.

14­ 18GK TIJ-D1tN Y-HOC

Tlf-diln 30MK ­ 39GK Tll-HAo LA NGUOI VltT-

• D(Jc-gid dai hpn LAng Van (c6 må-sd d(Jc-gid). dlfQ'c bål 10" khi mua såch quo 100­

Thll-tir, chl-phleu x1n Ife: LANG VAN P.O. BO'X 310, Stn. "w" TorontO', ON, M6M SB9 Canad.


Lang Van 92 - 04.1992  

~8NG-0)NH Hi) NGO~I SU-Dl)NG XE Hm Bu/ ky, Bili D6ng Tri~u 1000 NGAY OtM TU-THU Kiln-/huc pM-/hOng, Nguy!n IOMK-13GK Til såch Ph~t-h(Jc, Ngu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you